Read Microsoft Word - ksnd.doc text version

KH O SÁT S HI U BI T VÀ THÁI ð C A NG I DÂN TP. H CHÍ MINH V C P C U 115

Lê Thanh Chi n , Tr n Vnh Khanh*, ð Vn Dng, Nguy n Thái Bình*. Hunh Th Thanh Trang*. ðoàn Mai Phng*. ð ng H ng Thu*. V Kim Tuy n*. Nguy n Vn Kh i*. Nguy n Ng c C m Tú*. TÓM T T M c tiêu: Mô t s hi u bi t và thái ñ c a ng i dân s ng t i TP H Chí Minh (TP. HCM) v d ch v c p c u 115 115. Phng pháp: Mô t c t ngang. Ph ng v n 2.175 ng i dân s ng t i 19 qu n và 5 huy n thu c TP HCM qua ñi n tho i. K t qu : V ki n th c, có 16% ng i ñ c ph ng v n bi t ñ n d ch v c p c u 115 và 32% nh ng ng i này bi t 115 là s ñi n tho i g i c p c u. T l nh ng ng i thu c nhóm d i 30 tu i, nhóm s ng t i các qu n n i thành bi t ñ n d ch v c p c u 115 nhi u hn các nhóm khác. Ch có 57% ng i thu c nhóm nhân viên y t bi t ñ n d ch v 115. ða s nh ng ng i ñ c ph ng v n bi t d ch v 115 t báo chí, TV và internet. V thái ñ , 81% cho r ng d ch v c p c u 115 là r t c n thi t nhng có ñ n 46% tr l i r ng h s t ña ng i thân b b nh ñ n b nh vi n và 67% nh ng ng i này cho r ng nh v y s nhanh hn. ða s ng i ph ng v n cho bi t nên g i 115 trong nh ng tình hu ng khó th , ñ t qu , cao huy t áp và tai n n. 65% nh ng ng i ñã t ng g i 115 cho bi t h r t hài lòng ho c hài lòng v d ch v này vì bác s và ñi u d ng r t nhi t tình. Than phi n c a ng i dân là do th i gian ch ñ i quá dài. Nh ng nhóm ng i tr l i r ng s g i 115 khi có tình hu ng c p c u t l cao hn nh ng nhóm khác là nh ng ng i d i 30 tu i, nhóm ng i trình ñ cao ñ ng, nhóm ng i trí th c. K t lu n: T l ng i dân bi t ñ n và s d ng d ch v c p c u 115 115 cha cao. Thái ñ c a ng i dân ñ i v i d ch v 115 r t t t tr vi c than phi n v th i gian ch ñ i quá dài. T khóa: c p c u ngo i vi n, 115 ABSTRACT KNOWLEDGE ANH ATTITUDE OF THE PEOPLE ABOUT THE PREHOSPITAL EMERGENCY SERVICE 115 AT HO CHI MINH CITY ­ VIET NAM Le Thanh Chien, Tran Vinh Khanh, Do Van Dung, Nguyen Thai Binh, Huynh Thi Thanh Trang, ðoan Mai Phuong, Dang Hong Thu, Vu Kim Tuyen, Nguyen Van Khai, Nguyen Ngoc Cam Tu Objectives: To describe the knowledge and the attitude of the people living at Ho Chi Minh City (HCMC) about the prehospital emergency service 115.

B nh vi n C p c u Trng Vng, TP.HCM ð i h c Y d c, TP.HCM Tác gi liên h : BS.CKII. Lê Thanh Chi n ðT: 0903884549

Email: [email protected]

Method: This was a transversal sectioned study. We interviewed 2,175 people who live in the 19 urban and 5 suburban districts of HCMC by the telephone. Results: About the knowledge, 16% of the interviewees are aware of prehospital emergency service at HCMC, 32% of them are aware that 115 is the emergency response number. The percentage of people who are under 30 years old, live in the urban districts know about the 115 service more than the other people. Just 57% of the medical member are aware of 115 service. Most of them received that information from the newspaper, radio, TV and internet. For the attitude, 81% said that the prehospital emergency services are very necessary but 46% of them answered that they will transport themselves the relative patients to the hospital in the emergency situation and 67% of this group think that will be faster. Most people answered they will call 115 in the following situations: breathing difficulties, stroke, increasing blood pressure, accidents.65% of the people who use to call 115 were very pleasant and pleasant by that service because of the doctors and the nurses' enthusiasm. The other people complainted about the long waiting time. The following people groups have the intention to call 115 service in the emergency situations more the the other groups: under 30 years old, in the college level, intellectual people. Conclusion: The number of people who know and use the 115 service is not sufficient yet. The attitude of the people about the service is good except the long waiting time. Key words: emergency service, 115 1. ð T V N ð Thành ph H Chí Minh là m t trong nh ng thành ph l n, ñ ng th i cng là trung tâm kinh t , vn hóa, giáo d c quan tr ng nh t c a Vi t nam. Thành ph H Chí Minh ngày nay bao g m 19 qu n và 5 huy n, t ng di n tích 2.095,01 km2. Theo th ng kê nm 2009, thành ph có dân s có 7.123.340 ng i, m t ñ trung bình 3.400 ng i/km². Nh ñi u ki n t nhiên thu n l i, Thành ph H Chí Minh tr thành m t ñ u m i giao thông quan tr ng c a Vi t Nam, bao g m c ñ ng b , ñ ng s t, ñ ng th y và ñ ng không. Nm 2007, thành ph ñón kho ng 3 tri u khách du l ch qu c t , chi m 70% l ng khách vào Vi t Nam Tuy nhiên, Thành ph H Chí Minh ñang ph i ñ i di n v i nh ng v n ñ c a m t ñô th l n có dân s tng quá nhanh. Trong n i thành, ñ ng xá tr nên quá t i, th ng xuyên ùn t c. H th ng giao thông công c ng cha ñáp ng ñ c nhu c u c a ng i dân thành ph . Môi tr ng thành ph cng ñang b ô nhi m do phng ti n giao thông, các công tr ng xây d ng và công nghi p s n xu t. Vì v y, s l ng các tr ng h p c n ñ c c p c u 115 ch c ch n s gia tng. T i TP H Chí Minh, hi n nay B nh vi n C p C u Trng Vng ñ c giao nhi m v th c hi n d ch v c p c u 115 cho ng i dân sinh s ng t i thành ph và có th chi vi n cho các ñi phng khác n u có yêu c u. Theo s li u th ng kê công tác c p c u ngoài b nh vi n c a Khoa C p c u ngo i vi n - B nh vi n C p c u Trng Vng trong th i gian t nm 2002 ñ n 2007 nh sau:

1

2002 T ng s l n nh n tho i c p c u T ng s l n xe c a b nh vi n ñi c p c u S chuy n xe c p c u m i ngày T ng s b nh nhân ñ c c p c u 5666

2003 6297

2004 6232

2005 5743

2006 2007 5330 5451

5502

5823

5569

5784

5267 4796

15

16

15

16

14

13

4980

5177

5205

5231

4797 4640

N u tính riêng nm 2006, t ng s ng i ñang sinh s ng t i TP HCM k c du khách ñ c c l ng kho ng 8,4 tri u. Trong khi ñó, ch có 5330 cu c g i. Có ngha là, tính bình quân, c 10 ngàn ng i dân thì ch có 6 cu c g i ñ n d ch v c p c u 115 trong c nm và s b nh nhân th c t ñ c h ng d ch v này còn ít hn n a. K t qu th ng kê trên còn cho th y, v i s phát tri n c a thành ph trong ñó bao g m c vi c bùng n dân s nhng s l ng các tr ng h p g i c p c u ngo i vi n, s l ng b nh nhân ñ c c p c u không tng, th m chí còn có khuynh h ng gi m, trong m t th i gian khá dài. Ngoài ra, trong th i gian g n ñây, có nhi u ph n ánh c a ng i dân, c a báo chí v nh ng m t h n ch c a c p c u 115 (2,3). Trong ñó có nh ng h n ch do nguyên nhân khách quan (nh k t xe, s h n ch thông tin v h th ng c p c u 115 c a ng i dân sinh s ng t i thành ph ,..) nhng cng không th lo i tr các nguyên nhân ch quan (nh ch t l ng ph c v ). Nh m có c s ñ có th ña ra các chng trình nâng cao ch t l ng ph c v c a c p c u 115 cng nh các bi n pháp tuyên truy n trong c ng ñ ng v l i ích và cách ti p c n h th ng c p c u 115, chúng tôi ti n hành kh o sát v s hi u bi t và thái ñ c a ng i dân ñang sinh s ng, làm vi c t i TP H Chí Minh v h th ng c p c u 115. M C TIÊU M c tiêu t ng quát: Kh o sát s hi u bi t và thái ñ c a ng i dân TP. HCM v d ch v c p c u 115 c a TP. HCM. M c tiêu chuyên bi t: 1. 2. 3. 4. Xác ñ nh t l ng i dân bi t d ch v c p c u ngo i vi n, bi t s ñi n tho i 115 Xác ñ nh các y u t liên quan ñ n s hi u bi t c a ng i dân v c p c u 115 Xác ñ nh t l các thái ñ c a ng i dân ñ i v i d ch v c p c u 115 Xác ñ nh các y u t liên quan ñ n thái ñ c a ng i dân v c p c u 115.

2. ð I T NG VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN C U ð i t ng nghiên c u: Dân s m c tiêu: Ng i dân sinh s ng t i các qu n ­ huy n thu c TP HCM

2

Dân s ch n m u: Ng i dân t 15 tu i tr lên ñang sinh s ng t i TP HCM Phng pháp nghiên c u - Thi t k nghiên c u: Mô t c t ngang phân tích - Phng pháp ch n m u: ng u nhiên, qua d ch v cung c p s ñi n tho i nhà riêng ng u nhiên c a T ng ñài D ch v 1080. - Tiêu chí ch n m u: T 15 tu i tr lên ðang sinh s ng t i TP HCM, không k th ng trú hay t m trú. ð ng ý tham gia nghiên c u

- Tiêu chí lo i tr : Nghi ng có v n ñ v giao ti p b ng cách ñánh giá v i các câu h i c b n và ñánh giá c a ng i ph ng v n. - Tr l i < 80% b ng câu h i. - Phng pháp thu th p s li u: - Ph ng v n qua ñi n tho i v i b ng câu h i ñã so n s n - Mã hoá k t qu các bi n s - Th ng kê và phân tích X lý k t qu : Ph n m m x lý: Stata 8 ði m m nh nghiên c u: - Ch n ng u nhiên ñ c t t c các qu n huy n c a TP HCM - Ph ng v n ñ c s l ng l n, c m u l n th a mãn tính ñ i di n c a dân s - Ti t ki m ñ c th i gian và chi phí ði m h n ch : Ph ng v n qua ñi n tho i, không ti p xúc tr c ti p có th ñánh giá v thái ñ không ñ c chính xác l m Có th không ñánh giá ñ c nh ng gia ñình không có ñi n tho i -

3. K T QU NGHIÊN C U T tháng 9/2008 ñ n tháng 9/2010, chúng tôi th c hi n ñ c 2.175 tr ng h p 3.1 ð c ñi m chung nhóm nghiên c u: Tu i trung bình: 41, 48 ± 15,33. Th p nh t 15, cao nh t 87 B ng 1: Nhóm tu i Nhóm tu i S tr ng h p < 30 533 30 ­ 44 731 45 ­ 59 628 60 283 T ng c ng 2.175 T l % 24,51 33,61 28,87 13,01 100

Nh n xét: ða s thu c nhóm tu i 30-44

3

B ng 2: Gi i tính Gi i S tr ng h p Nam 806 N 1.369 T ng c ng 2.175 B ng 3: C ng C ng S tr ng h p Qu n 1 85 Qu n 2 96 Qu n 3 71 Qu n 4 76 Qu n 5 110 Qu n 6 69 Qu n 7 94 Qu n 8 147 Qu n 9 92 Qu n 10 79 Qu n 11 128 Qu n 12 97 Qu n Tân Bình 141 Qu n Tân Phú 114 Qu n Bình Tân 97 Qu n Bình Th nh 45 Qu n Gò V p 83 Qu n Phú Nhu n 90 Qu n Th ð c 87 Huy n C n Gi 85 Huy n C Chi 72 Huy n Bình 71 Chánh Huy n Nhà Bè 69 Huy n Hóc Môn 77 T ng c ng 2.175 B ng 4: Nhóm c ng Nhóm c ng S tr ng h p Qu n n i thành 1.801 Huy n ngo i 374 thành T ng c ng 2.175 B ng 5: Trình ñ h c v n Trình ñ h c v n S tr ng h p Không 23 C p1 307 C p2 587 C p3 935 Cao ñ ng 86 ð i h c, sau ñ i h c 237 T ng c ng 2.175

T l % 37,06 62,94 100 T l % 3,91 4,41 3,26 3,49 5,06 3,17 4,32 6,76 4,23 3,63 5,89 4,46 6,48 5,24 4,46 2,07 3,82 4,14 4,00 3,91 3,31 3,26 3,17 3,54 100 T l % 82,80 17,02 100 T l % 1,06 14,11 26,99 42,99 3,95 10,90 100

4

Nh n xét: Trình ñ h c v n c p 3 chi m ña s (42,99%) B ng 6: Ngh nghi p Ngh nghi p S tr ng h p T l % Nhân viên y t 35 1,61 HS- SV 204 9,38 Tri th c 86 3,95 Nhân viên 251 11,54 Buôn bán 456 20,97 Công nhân ­ Nông dân 391 17,98 Hu trí 162 7,45 N i tr 497 22,85 Không 93 4,28 T ng c ng 2.175 100 . B ng 7: Nhóm ngh nghi p Nhóm ngh nghi p S tr ng h p T l % HS-SV - Công ch c - viên ch c - Trí th c 576 26,48 Công nhân- Nông dân Buôn bán- N i tr - Ngh t do 1.599 73,52 T ng c ng 2.175 100 Nh n xét: Nhóm ngh nghi p n i tr , buôn bán, công nhân, nông dân ngh t do chi m ña s (73,52%) B ng 8: Dân t c Dân t c Kinh Hoa Khác T ng c ng S tr ng h p 2.122 51 2 2.175 T l % 97,56 2,35 0,09 100

3.2 Ki n th c v d ch v c p c u 115: 3.2.1. D ch v c p c u ng ai vi n và s ñi n th ai g i c p c u B ng 9: D ch v c p c u ngo i vi n Bi t d ch v S tr ng h p CCNV Có 348 Không 1.827 T ng c ng 2.175 T l % 16 84 100

Nh n xét: ch có 16% ng i ñ c ph ng v n bi t TP.HCM có d ch v c p c u ngo i vi n. B ng 10: D ch v c p c u t i nhà Bi t d ch v CC t i nhà Có Không T ng c ng S tr ng h p 643 1.532 2.175

5

T l % 29,56 70,44 100

Nh n xét: có 29,56% ng i ñ c ph ng v n bi t TP.HCM có d ch v c p c u t i nhà. B ng 11: Ngu n thông tin bi t d ch v c p c u Câu tr l i S tr ng h p T l % ð c báo, nghe ñài, xem TV 404 62,35 T ng i thân 119 18,36 T nhân viên y t 80 12,35 Th y xe c p c u 18 2,78 Hn 2 ngu n 12 1,85 Không nh 15 2,31 T ng c ng 648 100 B ng 12: S ñi n tho i g i c p c u Câu tr l i S tr ng h p 115 699 113 7 114 73 116 12 118 9 119 7 S c p c u BV khác 10 Không nh 255 Không bi t 1.103 T ng c ng 2.175

T l % 32,14 0,32 3,36 0,55 0,41 0,32 0,46 11,72 50,71 100

Nh n xét: T ng s ng i bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115: 699 (32,14%) * S c p c u b nh vi n khác: B nh vi n Nguy n Tri Phng, B nh vi n FV, B nh vi n Ch R y, B nh vi n nhân dân 115, B nh vi n 175, B nh vi n Nguy n Trãi, B nh vi n Nhân dân gia ñ nh, B nh vi n Tri u An, B nh vi n qu n huy n. Trong 1.476 s không bi t s ñi n tho i g i c p c u, có thêm 698 (47,36%) bi t s ñi n tho i 115 là s ñi n tho i c p c u: V y t ng s ng i bi t 115 là s ñi n tho i g i c p c u: 1.397 (64,23%) B ng 13: Ngu n bi t s ñi n tho i c p c u 115 Câu tr l i Báo, ñài, truy n hình, internet Ng i thân Nhân viên y t Danh b Xe c p c u Tr ng h c H i ch th p ñ , ph ng Hn hai ngu n trên Không nh T ng c ng S tr ng h p 725 203 71 263 21 17 5 51 41 1.397

6

T l % 51,90 14,53 5,08 18,83 1,50 1,22 0,36 3,65 2,93 100

Nh n xét: ða s ng i dân bi t s ñi n tho i c p c u 115 t các phng ti n truy n thông: báo, ñài, truy n hình, Internet. 3.2.2 B nh vi n ñ m trách d ch v c p c u 115: B ng 14: B nh vi n ñ m trách d ch v c p c u 115 Câu tr l i S tr ng h p T l % B nh vi n C p c u Trng Vng 142 10,16 B nh vi n nhân dân 115 248 17,75 B nh vi n C p c u thành ph 91 6,51 B nh vi n Sài Gòn 35 2,51 B nh vi n Ch R y 7 0,5 B nh vi n khác 28 2 T t c các b nh vi n 149 10,67 T ng ñài 159 11,38 C p c u 115 toàn qu c 48 3,44 Không bi t 490 35,08 T ng c ng 1.397 100 Nh n xét: ða s ng i dân không bi t c p c u 115 thu c b nh vi n nào, t l bi t C p c u 115 thu c B nh vi n 115 là 17,75%, B nh vi n C p c u Trng Vng là 10,16% (tng ñng 6,53% m u nghiên c u). 3.3 Thái ñ s d ng d ch v c p c u 115: B ng 15: M c ñ c n thi t c a d ch v c p c M c ñ c n thi t S tr ng h R t c n thi t 556 C n thi t 1.206 Không ý ki n 258 Không c n 150 T ng c ng 2.175 Nh n xét: 81, 01% ng i dân ñ c ph ng v thi t và c n thi t. B ng 16: Thái ñ khi ng i thân g p tình hu

T l % 25,56 55,45 11,86 6,90 100 n cho bi t d ch v c p c u t i nhà là r t c n ng c p c u

u 115 p

Thái ñ S tr ng h p T l % G i xe c p c u 645 29,66 T ña ñ n b nh vi n 995 45,75 Tùy tr ng h p 535 24,6 T ng c ng 2.175 100 Nh n xét: 45,75 % ng i dân ñ c ph ng v n cho bi t s t ña b nh nhân ñ n b nh vi n khi g p tr ng h p c p c u. B ng 17: Lý do ch n gi i pháp g i xe c p c u Lý do g i xe c p c u An toàn Nhanh An toàn và nhanh S tr ng h p 463 61 619

7

T l % 39,10 5,15 52,28

Không có xe khác 15 1,27 Có nhân viên y t ñi kèm 16 1,35 B nh nhân không ñi ñ c 4 0,34 Nhà không có ai khác 6 0,51 T ng c ng 1.184 100 Nh n xét: 52,28% ng i dân ch n gi i pháp g i xe c p c u ñ n khi g p tình hu ng c p c u vì lý do nhanh và an toàn cho ng i b nh B ng 18: Lý do ch n gi i pháp t ña b nh nhân ñ n b nh vi n Lý do t ña ñ n BV S tr ng h p T l % Nhanh 1.031 67,04 Không tin d ch v c p c u 115 51 3,32 Không bi t có c p c u 115 198 12,87 Nhà có xe riêng 14 0,91 Nhà trong h m xe c p c u không 11 0,72 vào ñ c Nhà có bác s 5 0,33 Nhà g n b nh vi n 79 5,14 B nh nh 137 8,91 G i xe chi phí cao 12 0,78 T ng c ng 1.538 100 Nh n xét: 67,04% ng i dân ch n gi i pháp t ña b nh nhân ñ n b nh vi n khi g p tình hu ng c p c u vì lý do t ñi nhanh hn. 3.4. Các tr ng h p ñã t ng s d ng d ch v c p c u 115: 231 (10,62%) 3.4.1. Các tình hu ng ng i dân t ng g i c p c u, s ñ n th ai c p c u ñã t ng g i: B ng 19: Tình hu ng ñã g i c p c u Tình hu ng S tr ng h p T l % Khó th 32 13,79 ð t qu 36 15,52 Tng huy t áp 33 14,22 Tng ñ ng huy t 6 2,59 Tiêu ch y 3 1,29 B nh khác 34 15,09 Tai n n 51 21,98 Ch n thng 14 6,03 H ph i 22 9,48 T ng c ng 231 100 * B nh khác bao g m: Ng t, hôn mê không rõ nguyên nhân: 19 (8,43%), ñ ng kinh co gi t: 8 (3,56%), nôn ói, ng ñ c: 5 (2,22%), sanh ñ : 1 (0,44%), ñau ru t th a: 1 (0,44%). Nh n xét: ða s ng i dân g i c p c u khi g p các tình hu ng: khó th , ñ t qu , tng huy t áp, tai n n. Bàng 20: S ñi n tho i c p c u b nh vi n ñã t ng g i: S ñi n tho i c p c u ñã g i S c p c u 115 S c p c u b nh vi n khác T ng c ng S tr ng h p 168 63 231

8

T l % 72,73 27,27 100

* S c p c u b nh vi n khác: B nh vi n FV (2), BV Ch R y (20), BV Nhân dân 115 (18), BV Nguy n Tri Phng (23). 3.4.2: Ý ki n c a ng i dân ñã t ng s d ng d ch v c p c u 115: (168 ng i) B ng 21: M c ñ hài lòng v c p c u 115 M c ñ hài lòng S tr ng h p T l % R t hài lòng 25 14,88 Hài lòng 84 50,00 Không ý ki n 27 16,07 Không hài lòng 31 18,45 R t không hài lòng 1 0,60 T ng c ng 168 100 Nh n xét: 64,88% ng i ñã t ng s d ng c p c u 115 cho bi t r t hài lòng và hài lòng v d ch v . B ng 22: Lý do r t hài lòng, hài lòng v d ch v c p c u 115: Lý do hài lòmg S tr ng h p T l % Xe ñ n nhanh 29 26,61 Có bác s 3 2,75 Có phng ti n c p c u 1 0,92 Bác s, ñi u d ng t n tình 48 44,04 Nhanh, bác s, ñi u d ng t n tình 19 17,43 Nhanh, có phng ti n c p c u 5 4,59 T ng c ng 109 100 Nh n xét: ða s ng i dân ñã t ng s d ng d ch v c p c u 115 hài lòng v d ch v vì lý do bác s, ñi u d ng t n tình (44,04%) B ng 23: Lý do tr l i không hài lòng, r t hài lòng, không ý ki n: Lý do không hài lòng S tr ng h p T l % Ch lâu 34 69,39 Xe không ñ n 5 10,20 G i ñi n tho i không ñ c 2 4,08 Bác s, ñi u d ng không t n tình 6 12,24 Chi phí cao 1 2,04 Phng ti n c p c u, không ñ y ñ 1 2,04 T ng c ng 49 100 Nh n xét: ða s ng i dân ñã t ng s d ng d ch v c p c u 115 không hài lòng v d ch v vì lý do ch lâu (63,39%) B ng 24: Tình hu ng nên g i c p c u: Tình hu ng B nh kh n c p nguy hi m Ng t, hôn mê ð t qu Tng huy t áp, nh i máu c tim Khó th S tr ng h p 864 117 94 102 45

9

T l % 39,74 5,38 4,32 4,69 2,07

Tình hu ng S tr ng h p T l % B nh khác 67 3,08 Tai n n 347 15,96 B nh và tai n n 239 10,99 Không bi t, không c n 300 13,75 T ng c ng 2.175 100 B nh khác = 67 (3,08%) bao g m: b nh ng i già y u, không di chuy n ñ c: 41 (1,88%), nôn i, ng ñ c: 12 (0,55%), ñ ng kinh co gi t: 6 (0,27%), sanh ñ : 1 (0,05%), t t : 4 (0,19%), h p h i: 3 (0,14%). Nhân xét: ða s ng i dân cho bi t tình hu ng s g i c p c u khi b nh kh n c p, nguy hi m (39,74%) 3.5 M i liên quan gi a các ñ c ñi m nhóm ñ i t ng và d ch v c p c u 115 3.5.1.Nhóm tu i B ng 25. Liên quan gi a các nhóm tu i và nh n bi t s ñi n tho i g i c p c u: Nh n bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 Bi t Không bi t T ng c ng 15 - 30 240 (45,03%) 293 (54,97%) 533 (100%) Nhóm tu i T ng p c ng 30 - 44 45 ­ 59 60 255 169 35 699 < 0,0001 (34,88%) (26,91%) (12,37%) (32,14%) 476 459 248 1.476 (65,12%) (73,09%) (87,63%) (100%) 731 628 283 2.175 (100%) (100%) (100%) (100%)

Nh n xét: Nhóm tu i d i 30 bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 nhi u hn các nhóm khác B ng 26. Liên quan gi a các nhóm tu i và vi c s d ng d ch v c p c u 115 khi g p tình hu ng c p c u S d ng d ch v c p c u 115 Nhóm tu i T ng c ng p 15 - 30 30 - 44 45 ­ 59 60 G i c p c u 115 194 181 177 93 645 < 0,0001 (36,40%) (24,76%) (28,18%) (32,86%) (29,66%) T ñ n b nh vi n, tùy tình hu ng 339 550 451 190 1.530 (63,6%) (75,24%) (71,82%) (67,14%) (70,34%) T ng c ng 533 731 628 283 2.175 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) Nh n xét: Nhóm tu i d i 30 s g i xe c p c u khi g p tình hu ng c p c u nhi u hn các nhóm tu i khác. 3.5.2. Gi i B ng 27. Liên quan gi a gi i và nh n bi t s ñi Nh n bi t s ñi n tho i g i c p Gi i c u là 115 Nam Bi t 331 (41,07%) Không bi t 475 (58,93%) T ng c ng 806 (100%)

10

n tho i g i c p c u: T ng c ng N 368 699 {26,88%) (32,14%) 1.001 1.476 (73,12%) (67,86%) 1.369 2.175 (100%) (100%)

p < 0,0001

Nh n xét: Gi i nam bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 nhi u hn gi i n . B ng 28. Liên quan gi a gi i và vi c s d ng d ch v c p c u 115 khi g p tình hu ng c p c u S d ng d ch v Gi i T ng c ng p c p c u 115 Nam N G i c p c u 115 645 0,844 237 408 (29,66%) (29,4%) (29,98%) T ñ n b nh vi n, 1.522 569 961 tùy tình hu ng (70,6%) (70,02%) (70,24%) T ng c ng 806 1.369 2.175 (100%) (100%) (100%) Nh n xét: Không có s khác bi t v vi c s g i xe c p c u khi g p tình hu ng c p c u gi a 2 nhóm nam và n . 3.5.3. Nhóm h c v n: B ng 30. Liên quan gi a các nhóm trình ñ h c v n và nh n bi t s ñi n tho i g i c p c u Nh n bi t s Trình ñ h c v n T ng p ñi n tho i g i Không C p 1 C p 2 C p 3 Cao ñ ng, ðH, sau c ng c p c u là 115 trung c p ðH Bi t 1 35 137 368 45 113 699 < 0,0001

(4,35%) (11,4%) (23,34%) (39,36%) (52,33%) (47,68%) (32,14%) Không bi t 22 272 450 567 41 124 1.476

(96,65%) (88,6%) (76,66%) (60,64%) (47,67%) (52,32%) (67,86%) T ng c ng 23 307 587 (100%) (100%) (100%) 935 (100%) 86 (100%) 237 (100%) 2.175 (100%)

Nh n xét: Nhóm trình ñ h c v n cao ñ ng, trung c p bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 nhi u hn các nhóm khác. B ng 31. Liên quan gi a các nhóm trình ñ h c v n và vi c s d ng d ch v c p c u 115 khi g p tình hu ng c p c u S d ng Trình ñ h c v n T ng c ng p d ch v c p Không C p 1 C p2 C p 3 Cao ñ ng, ðH, sau c u 115 trung c p ðH G ic pc u 115 6 82 161 268 39 89 645 (29,66%) 1.530 (70,34%) 2.175 (100%) 0,001

(26,09%) (26,71%) (27,43%)

(28,66%) (45,35%) (37,55%) 667 47 148

T ñ n 17 225 426 b nh vi n, (73,91%) (73,29%) (72,57%) tùy tình hu ng T ng c ng 23 307 587 (100%) (100%) (100%)

(71,34%) (54,65%) (62,45%) 935 (100%) 86 (100%) 237 (100%)

11

Nh n xét: Nhóm trình ñ h c v n cao ñ ng, trung c p s g i xe c p c u khi g p tình hu ng c p c u nhi u hn các nhóm h c v n khác. 3.5.4. Nhóm ngh nghi p: B ng 32. Liên quan gi a nhóm ngh nghi p và nh n bi t s ñi n tho i g i c p c u Nh n bi t s Nhóm ngh nghi p ñi n tho i g i Công ch c - viên ch c, h c Công nhân, nông dân, c p c u là 115 sinh sinh viên, tri th c buôn bán, ngh t do Bi t 284 415 (49,31%) {25,95%) Không bi t 292 1.184 (50,69%) (74,05%) T ng c ng 576 1.599 (100%) (100%) T ng c ng 699 (32,14%) 1.476 (67,86%) 2.175 (100%) p < 0,0001

Nh n xét: Nhóm ngh nghi p là công ch c, viên ch c, h c sinh sinh viên, trí th c bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 nhi u hn nhóm công nhân, nông dân, n i tr , buôn bán, hu trí, ngh t do. B ng 33.Liên quan gi a các nhóm ngh nghi p và vi c s d ng d ch v c p c u 115 S d ng d ch Nhóm ngh nghi p v c p c u 115 Công ch c - viên ch c, h c Công nhân, nông dân, sinh sinh viên, tri th c buôn bán, ngh t do G i c p c u 115 220 425 (38,19%) (26,58%) T ñ n b nh 356 1.174 vi n, tùy tình (61,81%) (73,42%) hu ng T ng c ng 576 1.599 (100%) (100%) T ng c ng 645 (29,66%) 1.530 (70,34%) 2.175 (100%) p < 0,0001

Nh n xét: nhóm ngh nghi p là công ch c viên ch c, h c sinh sinh viên, trí th c s g i xe c p c u khi g p tình hu ng c p c u nhi u hn nhóm công nhân, nông dân, n i tr , buôn bán, hu trí, ngh t do. 3.5.5. Nhóm c ng t i các qu n huy n: B ng 34. Liên quan gi a các nhóm c ng qu n huy n và nh n bi t s ñi n tho i g i c p c u: Nh n bi t s ñi n tho i Nhóm c ng g i c p c u là 115 Qu n n i thành Huy n ngo i thành Bi t 617 82 (34,26%) (21,93%) Không bi t 1.184 292 (65,74%) (78,07%) T ng c ng 1.801 374 (100%) (100%) T ng c ng 699 (32,14%) 1.476 (67,86%) 2.175 (100%) p < 0,0001

Nh n xét: Nhóm c ng t i các qu n n i thành bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 nhi u hn nhóm c ng các huy n ngo i thành

12

B ng 35. Nhóm c ng qu n huy n và vi c s d ng d ch v c p c u 115 S d ng d ch v c p c u 115 G i c p c u 115 T ñ n b nh vi n, tùy tình hu ng T ng c ng Nhóm c ng Qu n n i thành Huy 541 (30,04%) 1.260 (69,96%) 1.801 (100%) T ng c ng n ngo i thành 104 (27,81%) 270 (72,19%) 374 (100%) 645 (29,66%) 1.530 (70,34%) 2.175 (100%) p 0,39

Nh n xét: Không có s khác bi t v vi c s g i xe c p c u khi g p tình hu ng c p c u gi a 2 nhóm ng i dân c ng t i qu n n i thành hay huy n ngo i thành. 3.5.6.Nhóm nhân viên y t Nhóm nhân viên y t bi t s ñi n tho i 115 thu c B nh vi n C p c u Trng Vng: 13/35 (37,14%) S liên quan gi a nhóm nhân viên y t và nh n bi t s ñi n tho i g i c p c u và s d ng d ch v c p c u B ng 36. S liên quan gi a nhóm nhân viên y t và nh n bi t s ñi n tho i g i c p c u Nh n bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 Bi t Không bi t T ng c ng Nhóm nhân viên y t Nhân viên y t Ngh khác 20 679 (57,14%) (31,73%) 15 1.461 (42,86%) (68,27%) 35 2.140 (100%) (100%) T ng c ng 699 (32,14%) 1.476 (67,86%) 2.175 (100%) 0,001 p

Nh n xét: T l nhân viên y t bi t s ñi n tho i c p c u 115 là 57,14%, nhóm nhân viên y t bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 nhi u hn nhóm có ngh nghi p khác. B ng 37. Nhóm nhân viên y t và vi c s d ng d ch v c p c u 115 S d ng d ch v c p Nhóm nhân viên y t T ng c ng c u 115 Nhân viên y t Ngh khác G i c p c u 115 14 631 645 (40%) (29,49%) (29,66%) T ñ n b nh vi n, tùy 21 1509 1.530 tình hu ng (60%) (70,51%) (70,34%) T ng c ng 35 2140 2.175 (100%) (100%) (100%) p 0,177

Nh n xét: Không có s khác bi t v vi c s g i xe c p c u khi g p tình hu ng nguy c p gi a 2 nhóm nhân viên y t và nhóm ngh nghi p khác 3.6 . Ý ki n ñóng góp thêm v d ch v c p c u 115: (76 ý ki n) 3.6.1.u ñi m c a c p c u 115:

13

B ng 38. Ý ki n ñóng góp v u ñi m c a d ch v c p c u 115 Ý ki n S tr ng h p C p c u 115 r t ti n l i, t o an tâm cho ng i dân 1 Thái ñ nhân viên 115 r t t t 1 Nên có c p c u 115 1 Nên qu ng bá B nh vi n C p c u Trng Vng có 115 1 C p c u 115 r t c n thi t nên qu ng bá r ng rãi 3 Nên ph bi n H i ch th p ñ 1 Giá c h p lý 1 Nên niêm y t giá d ch v 115 r ng rãi ñ cho ng i dân bi t 2 Có xe c p c u ñ lo phng ti n di chuy n 1 2 C p c u ñ n t n nhà r t thu n l i khi ng i b nh không có ai bên c nh T ng c ng 14

T l % 1,32 1,32 1,32 1,32 3,95 1,32 1,32 2,64 1,32 2,64 18,42

3.6.2.H n ch c a c p c u 115: Ng i cha s d ng d ch v c p c u 115 B ng 39. Ý ki n v h n ch c a d ch v c p c u 115 c a ng i cha s d ng d ch vu Ý ki n S tr ng h p T l % Cha bi t ch t l ng th nào 1 1,32 Không tin nên không g i 2 2,64 G i c p c u b nh vi n t t t hn 1 1,32 C p c u s ñ n ch m do k t xe, lô c t nhi u 10 13,20 Bi t s ch lâu, nên g i taxi nhanh hn 18 23,76 G i c p c u ng i chi phí cao 2 2,64 C p c u ch dành cho ng i giàu 2 2,64 Không bi t s ñi n tho i ñ g i 1 1,32 T ñi b nh vi n vì thói quen 2 2,64 Có b o hi m y t nên t ñi b nh vi n 1 1,32 Khi ng i thân b c p c u lung túng không nh g i c p c u 1 1,32 S c p c u không ñ xe ph c v 1 1,32 S ti ng còi h xe c p c u nên không g i 1 1,32 Không g i vì nhà vùng sông n c 1 1,32 Tai n n không g i vì s phi n hà 1 1,32 T ng c ng 45 59,21 Ng i ñã t ng g i s ñi n tho i c p c u 115 B ng 40. Ý ki n v h n ch c a d ch v c p c u 115 c a ng i ñã s d ng d ch vu Ý ki n S tr ng h p T l % G i 115 không ai b c máy 1 1,32 G i máy b b n hoài 4 5,28 Nhà qu n 9, g i 115 xe không t i 1 1,32 Không b ng B nh vi n Vi t Pháp ­ C p c u 115 chuy n lòng 1 1,32 vòng ðòi chi phí tr c, v a lên xe h i có ti n không, tài x ñòi ti n 3 3,96 Thái ñ nhân viên không t t 1 1,32 Nên gi m thù t c hành chính 1 1,32 T ng c ng 12 15,79

14

B ng 41. Ý ki n khác: Ý ki n Không bi t c p c u 115 là c a B nh vi n C p c u Trng Vng Nhà g n B nh vi n C p c u Trng Vng nhng không bi t có c p c u 115 ðã g i 115 nhng không bi t b nh vi n nào ðã g i 115 t ng B nh vi n Th ng Nh t T ng c ng 4. BÀN LU N 4.1. ð c ñi m chung nhóm nghiên c u: S ng i dân ñ c ph ng v n là 2175, c ng t i t t c 19 qu n n i thành, 5 huy n ng ai thành t i TP.HCM. ðây ch là m u nh so v i dân s TP.HCM. Theo k t qu t cu c t ng ñi u tra dân s và nhà ngày 1.4.2009, TP.HCM có 7.123.340 ng i(3). Bình Tân là qu n có dân s cao nh t, Gò V p th nhì. Huy n C n Gi có dân s th p nh t. Nghiên c u c a chúng tôi s ng i dân ñ c ph ng v n t i các qu n n i thành chi m ña s (82,8%) phù h p v i t l chung v m t ñ dân s c a thành ph . Tu i trung bình: 41,48. Nhóm tu i 30-44 chi m t l cao nh t (33,61%), nhóm 60 tu i chi m t l th p nh t (13,01%). Do chúng tôi ph ng v n ng i dân qua ñi n tho i bàn và trong quá trình ph ng v n ñã lo i b t nh ng ng i l n tu i do không h p tác, l n...nên nghiên c u chúng tôi t l ng i l n tu i không cao trong khi tu i th bình quân c a ng i Vi t Nam là 72,8 tu i. Ngoài ra ph ng v n qua ñi n tho i cng có m t h n ch là ñã b sót ñ i t ng th ng xuyên dùng ñi n tho i di ñ ng và không có m t nhà nh gi i tr . Gi i: nam 37,06%, n 62,94%, t l n /nam =1,7. Nghiên c u chúng tôi n chi m ña s , do h n ch c a vi c ph ng v n qua ñi n tho i bàn, n th ng xuyên nhà hn nam, nam ít s d ng ñi n tho i bàn. Dân t c Kinh chi m ña s (97,56%) phù h p v i c c u dân t c, ng i Kinh chi m 92,91% dân s thành ph , ti p theo t i ng i Hoa v i 6,69%. Trình ñ h c v n c p 3: chi m ña s (42,99%) phù h p v i trình ñ h c v n chung c a dân s n c ta theo B n d th o Chi n l c dân s và s c kh e sinh s n Vi t Nam giai ño n 2011-2010 do T ng c c Dân s và k ho ch hóa gia ñình công b , s nm ñi h c trung bình ñ t 9,6 nm vào th i ñi m 2006, 1,6% dân s có trình ñ cao ñ ng, 4,2% ñ i h c, 0,2% trên ñ i h c(3). Ngh nghi p: ña s thu c nhóm công nhân, n i tr , nông dân, bu n bán, ngh t do 73,52% trong khi nhóm công ch c, viên ch c, h c sinh sinh viên, trí th c ch có 26,48%, do h n ch c a vi c ph ng v n qua ñi n tho i bàn, nhóm ngh nghi p công ch c, viên ch c, h c sinh sinh viên, trí th c th ng xuyên ra ngoài, ít s d ng ñi n tho i bàn. Trong nghiên c u c a chúng tôi, ng u nhiên có 35 ng i thu c nhân viên y t - là bác s, ñ u d ng, n h sinh ñang công tác t i các b nh vi n, phòng khám trong thành ph , ho c ñã v hu. Qua phân tích ñ c ñi m chung nhóm nghiên c u, v i s m u 2175 cha ñ ñ i di n cho dân s TP.HCM, nhng cng là c s b c ñ u ñánh giá ki n th c và thái ñ ng i dân TP.HCM v d ch v c p c u 115. Dù vi c ph ng v n ng i dân qua ñi n tho i bàn có m t s ñi m h n ch nhng cng có ñi m m nh là ch n ng u nhiên ñ c t t c các qu n huy n c a TP HCM, ph ng v n ñ c s l ng l n, c m u th a mãn tính ñ i di n c a dân s , và các ñ i t ng ñ c ph ng v n chính là các ñ i t ng chúng tôi h ng ñ n: th ng xuyên nhà ­ chính là ñ i t ng s g i s ñi n tho i c p c u 115 khi ng i thân g p tình hu ng c p c u.

15

S tr ng h p 1 1 2 1 5

T l % 1,32 1,32 2,64 1,32 6,58

4.2. S hi u bi t v d ch v c p c u 115 c a ng i dân TP.HCM : 4.2.1. C m t "D ch v c p c u ngo i vi n": 16% ng i ñ c ph ng v n bi t TP.HCM có d ch v c p c u ngo i vi n trong khi có 29,56% bi t TP.HCM có d ch v c p c u t i nhà. ða s ng i dân không hi u c m t "c p c u ngo i vi n", c m t này d gây hi u l m cho ng i dân là d ch v c p c u ngoài b nh vi n, là c p c u t i phòng khám, phòng m ch t, ngoài ñ ng ph ch không ph i là c p c u t i nhà. Ngoài ra, không ít ng i hi u l m d ch v c p c u t i nhà là khám b nh t i nhà, dành cho bác s t. 4.2.2. S ñi n tho i g i c p c u T l ng i bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115: 32,14%, không ít ng i nh m l n s ñi n tho i g i c p c u là 113, 114. ða s là không bi t (50,71%). T l ng i bi t 115 là s ñi n tho i g i c p c u: 64,23%. ði u này ch ng t ng i dân ña s bi t s ñi n tho i 115 là s c p c u nhng không nh khi ñ c h i. ða s ng i bi t s ñi n tho i c p c u 115 t các phng ti n truy n thông báo, ñài, truy n hình, Internet, k ñ n là danh b ñi n tho i (18,83%), ng i thân (14,53%). T l ng i dân bi t qua nhân viên y t , tr ng h c, H i Ch th p ñ r t th p. ði u này ch ng t ñi m m nh c a các phng ti n truy n thông ñ i chúng, d gây n t ng m nh cho ng i dân và làm ng i dân d nh . C n tng c ng ph bi n r ng rãi hn trên các phng ti n truy n thông v s ñi n tho i c p c u 115. Ngoài ra c n tng c ng ph bi n t i các b nh vi n, h th ng phòng khám t, tr ng h c, H i ch th p ñ ...ñ m i ng i dân ñ u bi t s ñi n tho i 115. 4.2.3. B nh vi n ph trách d ch v c p c u 115: Trong nhóm bi t s ñi n tho i 115, có 248 ng i (17,75%) ngh r ng s ñi n tho i 115 c a B nh vi n nhân dân 115. ða s (35,08%) không bi t c p c u 115 thu c b nh vi n nào, t l bi t c p c u 115 thu c BV C p c u Trng Vng là 10,16%, th p hn B nh vi n nhân dân 115. Có 11,38% ng i cho ý ki n s 115 là t ng ñài chung, sau ñó t ng ñài chuy n ñ n b nh vi n g n nh t ñ ñ c p c u c a b nh vi n ñi, nên t t c các b nh vi n ñ u có th ñi c p cu n u ng i dân g i s 115 (10,67%). So sánh v i các mô hình trung tâm c p c u trong và ngoài n c, nh t i Pháp - mô hình SAMU (Service d' Aide Médical Urgente), là trung tâm c p c u c a m i khu v c, ñ t t i b nh vi n l n nh t c a t nh, ñi n tho i s 15 ti p nh n cu c g i c p c u 24/24 gi , có nhi m v ñáp ng c p c u cho ng i dân trong khu v c; t i M mô hình cAMR (American Medical Response), EMS (Emergency Medical Service) g n v i ho t ñ ng c a C nh sát, ñi n tho i ng c u kh n c p là 911, ph c v cho các yêu c u ñáp ng nhanh, v n chuy n nhanh v b nh vi n, ch th c hi n s c u, h i s c c b n r i v n chuy n; t i Thái Lan- mô hình MEC (Medical Evacuation Center) là trung tâm s tán y khoa, g n li n v i B nh vi n ða khoa C nh sát Qu c gia (Police General Hospital), khi có tín hi u g i cho c nh sát ñ ng th i ñó cng là tín hi u huy ñ ng l c l ng y t và xe c u thng ñáp ng c p c u, h tr y t ban ñ u trong ch n thng do tai n n, th m h a và v n chuy n, t i Hà N i, ðà N ng - mô hình Trung tâm v n chuy n c p c u, ñi n tho i 115, là ñn v ñ c l p, không ñ t trong b nh vi n, s c u và v n chuy n c p c u t nhà b nh nhân ñ n các b nh vi n t i Hà N i, ðà N ng; t i B c Liêu - ho t ñ ng c p c u 115 là m t b ph n c a Khoa C p c u, B nh vi n ña khoa B c Liêu[6]; thì t i TP.CHM, B nh vi n C p c u Trng Vng th c hi n ch c nng, nhi m v c a b nh vi n ña khoa và là Trung tâm c p c u- v n chuy n c p c u. ð th c hi n nhi m v là Trung tâm c p c u- v n chuy n c p c u có khoa C p c u ngo i vi n trong B nh vi n C p c u Trng Vng. Khi ng i dân g i s ñi n tho i 115, cu c g i ñ c n i th ng ñ n khoa C p c u ngo i vi n B nh vi n C p c u Trng Vng, và xe c p c u s xu t phát t BV. C p c u Trng Vng. N u ng i dân

16

xa khu v c n i thành, thì b nh vi n s liên h và ñi u hành cho b nh vi n g n ni c a b nh nhân ñ n c p c u. Chính vì mô hình t i TP.HCM khác v i mô hình nh ng ni khác nên ñ i ña s ng i dân không ñ c bi t. N u tính c m u nghiên c u thì t l ng i dân bi t c p c u 115 115 do BV C p c u Trng Vng ñ m trách là 6,53%. T l này quá th p, do ñó b nh vi n c n gi i thi u và qu ng bá r ng rãi v ho t ñ ng c p c u 115 và s ñi n tho i 115, và ñ c bi t qu ng bá BV C p c u Trng Vng là b nh vi n c p c u và ñ m trách d ch v c p c u 115 khu v c TP.HCM. 4.3. Thái ñ c a ng i dân v vi c s d ng d ch v c p c u 115: 4.3.1. S c n thi t c a ñ ch v c p c u 115: Có 81,01% cho bi t d ch v c p c u 115 là r t c n thi t và c n thi t. ñây là tín hi u ñáng m ng vì ng i dân hi u ñ c t m quan tr ng và c n thi t c a d ch v c p c u 115. 4.3.2. Thái ñ : Khi g p tr ng h p c p c u, ph n l n (45,75 %) cho bi t s t ña b nh nhân ñ n b nh vi n, 29,66% cho bi t s g i xe c p c u và 24,6% cho r ng tùy tr ng h p. T l g i xe c p c u còn th p dù ng i dân hi u ñ c t m quan tr ng và c n thi t. ðây là s li u r t ñáng quan tâm. 4.3.3. Lý do ng i dân ch n gi i pháp g i xe c p c u hay t ña b nh nhân ñ n b nh vi n: S ng i dân ch n gi i pháp g i xe c p c u cho bi t vi c g i xe c p c u ñ n vì lý do ñ m b o an toàn và nhanh cho ng i b nh (52,28%), vì an toàn (39,1%), các lý do khác nh nhanh, có nhân viên y t , không có xe khác ñ ñi, không có ai bên c nh, b nh nhân không t ñi ñ c chi m t l th p. ði u này cho th y ña s ng i dân hi u ñ c ñi m m nh c a c p c u 115 là ñ m b o an toàn cho ng i b nh do trên xe có ñ i ng bác s, ñi u d ng và các phng ti n c p c u. S ng i dân ch n gi i pháp t ña b nh nhân ñ n b nh vi n vì lý do t ñi nhanh hn (67,04%), không bi t có d ch v c p c u 115 (12,87%), b nh nh còn t ñi ñ c (8,91%), nhà g n b nh vi n (5,14%), các lý do khác nh không tin d ch v c p c u 115, nhà có xe t ña ñi, nhà có bác s, nhà trong h m ho c vùng sông n c xe không vào ñ c, chi phí cao chi m t l th p. Trên 67% t ña b nh nhân ñ n b nh vi n vì lý do nhanh hn g i xe c p c u, là v n ñ l n cho các nhà qu n lý. Tình tr ng k t xe, lô c t nhi u trong th i gian qua TP.HCM ñã góp ph n làm xe c p c u ñ n ch m, ña s ng i dân ch n gi i pháp t ñi b ng cách g i Taxi ñ n b nh vi n g n nh t. 4.3.5. Nhóm ng i dân t ng g i c p c u: 231 (10,62%) Các tình hu ng ng i dân th ng g i c p c u: ða s ng i dân g i c p c u khi g p các tình hu ng tai n n (21,98%), ñ t qu (15,52%), tng huy t áp (14,22%), khó th (13,79%)... S ñi n tho i ng i dân ñã t ng g i c p c u: 115 (72,73%), còn l i là s c a BV FV, BV Ch R y, BV nhân dân 115, BV Nguy n Tri Phng. 64,88% ng i ñã t ng s d ng c p c u 115 qua s ñi n tho i 115 cho bi t r t hài lòng và hài lòng v d ch v . Lý do hài lòng vì bác s, ñi u d ng t n tình (44,04%), xe ñ n nhanh (26,61%), cà hai lý do trên (17,43%), có bác s, có phng ti n c p c u chi m t l th p. Lý do không hài lòng v d ch v vì ch lâu (63,39%), bác s, ñi u d ng không t n tình (12,24%), xe không ñ n nên chuy n qua ñi taxi (10,2%), các lý do g i ñi n tho i không ñ c, phng ti n c p c u không ñ y ñ , chi phí cao chi m t l th p. Qua các s li u và ý ki n ng i dân ñã t ng s d ng c p c u 115 b ng s ñi n tho i 115, chúng tôi nh n th y ng i dân tín nhi m d ch v c p c u 115 c a b nh vi n ña s vì thái ñ bác s, ñi u d ng t n tình, trên xe có phng ti n c p c u. ng i dân không hài

17

lòng và than phi n vì ch lâu, xe không ñ n, g i ñi n tho i không ñ c là nh ng v n ñ b nh vi n c n gi i quy t. Chi phí không là v n ñ quan tâm ñ i v i ña s ng i dân. 4.3.6. Tình hu ng nên g i c p c u: Khi ñ c ph ng v n v tình hu ng nên g i c p c u ñ n, 864/2175 (39,74%) ng i dân cho bi t s g i khi ng i thân có b nh kh n c p, nguy hi m, h p h i, 15,96% g i khi g p tai n n, ñáng chú ý có ñ n 13, 75% tr l i không bi t, không c n, không bao gi g i. ðây là ñ i t ng c n tác ñ ng ñ ng i dân hi u bi t hn v t m quan tr ng cng nh vi c thu n l i khi g i c p c u 115. 4.4. M i liên quan gi a các nhóm gi i tính, tu i, trình ñ h c v n, ngh nghi p ñ i v i ki n th c và thái ñ v d ch v c p c u 115: Nam bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 (41,07%) nhi u hn n nhng không có s khác bi t v vi c s g i xe c p c u khi g p tình hu ng c p c u gi a 2 gi i. ði u này phù h p v i th c t nam ti p c n v i các phng ti n truy n thông nhi u hn (báo, ñài, truy n hình, Internet), ñi làm, ra ngoài xã h i ti p xúc nhi u hn nên nam bi t s ñi n tho i g i c p c u 115 nhi u hn n . Tuy nhiên khi g p tình hu ng c p c u, vi c s g i xe c p c u không có khác bi t gi a 2 gi i, có th do nam ti p xúc và hi u bi t nhi u hn nên cng bi t m t h n ch c a vi c g i xe c p c u nhi u hn là ph i ch lâu ­ trong khi n th ñ ng hn nên d dàng ch n phng án g i xe c p c u cho ñ m b o. T l bi t s ñi n tho i g i c p c u 115 nhóm tu i d i 30(45,03%), nhóm 30-40 tu i (34,88%), nhóm 45-59 tu i (26,91%), nhóm t 60 tu i tr lên (12,37%) S nh n bi t s ñi n tho i c p c u 115 gi m d n theo nhóm tu i. Khi g p tình hu ng c p c u, nhóm tu i d i 30 s g i xe c p c u, (36,4%) nhi u hn các nhóm tu i khác, ñây là nhóm tu i ti p c n v i các phng ti n truy n thông - ñ c bi t là Internet - nhi u hn các nhóm tu i khác. Nhóm c ng t i các qu n n i thành bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 (34,26%) nhi u hn nhóm c ng các huy n ngo i thành (21,93%) nhng không có s khác bi t v vi c s g i xe c p c u khi g p tình hu ng c p c u gi a 2 nhóm. Có th do ng i dân c ng t i các qu n n i thành g n các b nh vi n nên khuynh h ng t ñ n b nh vi n nhi u hn ng i dân c ng t i các huy n ngo i thành. Nhóm trình ñ h c v n cao ñ ng, trung c p bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 (52,33%), k ñ n là nhóm trình ñ ñ i h c, trên ñ i h c (47,68%) và khi g p tình hu ng c p c u s g i xe c p c u nhi u hn các nhóm h c v n khác. Nhóm ngh nghi p là công ch c, viên ch c, h c sinh sinh viên, trí th c bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 và khi g p tình hu ng c p c u s g i xe c p c u nhi u hn nhóm công nhân, nông dân, n i tr , buôn bán, hu trí, ngh t do. Các so sánh này cho th y trình ñ h c v n và ngh nghi p có liên quan ñ n s nh n bi t s ñi n tho i g i c p c u 115 và thái ñ s g i xe c p c u khi g p tình hu ng c p c u. Nhóm nhân viên y t bi t s ñi n tho i c p c u là 115 cha cao (57,14%), bi t d ch v c p c u 115 thu c B nh vi n C p c u Trng Vng 13/35 (37,14%), bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 nhi u hn nhóm có ngh nghi p khác nhng không có s khác bi t v vi c s g i xe c p c u khi g p tình hu ng c p c u gi a 2 nhóm nhân viên y t và nhóm ngh nghi p khác. Có l s m u nhân viên y t trong nghiên c u th p (35 ng i) không ñ ñ i di n, nhng s li u cng ñ làm chúng ta suy ngh, t l nhân viên y t bi t s ñi n tho i c p c u 115 cng nh bi t d ch v c p c u 115 thu c B nh vi n C p c u Trng Vng là cha cao. Khi g p tình hu ng c p c u không có s khác bi t v vi c s g i xe c p gi a 2 nhóm nhân viên y t và nhóm ngh nghi p khác ­ trong khi nhân viên y t là nhóm ngh nghi p bi t rõ nh t v s c n thi t và t m quan tr ng c a d ch v c p c u 115. 4.5. Ý ki n ñóng góp c a ng i dân v d ch v c p c u 115: Có t ng c ng 76 ý ki n cá nhân góp ý v d ch v c p c u 115, chúng tôi ñã chia thành 4 b ng (b ng 38,39,40,41) trong ñó 14 (18,42%) ý ki n khen ng i các m t u ñi m c a c p c u 115 ñ i v i ng i dân, 45 (59,21%) ý ki n c a ng i dân cha t ng s d ng

18

d ch v c p c u cho bi t các lý do không g i c p c u, 12 (15,79%) ý ki n v h n ch c a d ch v c p c u 115 c a ng i ñã t ng s d ng d ch vu c p c u và 5 (6,58%) ý ki n khác Các ý ki n khen ng i v các m t tích c c c a d ch v c p c u 115 t p trung vào các ñi m sau: + C n thi t ph i có d ch v + R t ti n l i, t o s an tâm cho ng i b nh, r t thu n l i khi ng i b nh không t ñi ñ c, không có ng i thân bên c nh + Thái ñ nhân viên y t c a d ch v c p c u 115 r t t t + Giá c h p lý, nên niêm y t giá r ng rãi ñ ng i dân ñ c bi t + Nên qu ng bá r ng rãi v s ñi n tho i 115, v B nh vi n C p c u Trng Vng có c p c u 115. Các ý ki n c a ng i dân cha t ng s d ng d ch v c p c u v các lý do không g i d ch v : + Không bi t s ñ g i, cha bi t ch t l ng, cha tin t ng + Do tình tr ng k t xe và lô c t, s ch lâu nên g i taxi + Ng i chi phí cao + T ñ n b nh vi n vì thói quen, vì có BHYT + Khi ng i thân b c p c u lúng túng không nh s ñ g i + S phi n hà v th t c khi g p tai n n Các ý ki n trên t p trung vào s c n thi t ph i qu ng bá r ng rãi v d ch v c p c u 115: s ñi n tho i 115, ho t ñ ng, s ti n ích c a d ch v nh m t o s tin t ng cho ng i dân. Các ý ki n v h n ch c a d ch v c p c u 115 c a ng i ñã s d ng d ch vu: + G i 115 không ai nh c máy, máy b b n + Nhà xa, xe không t i, chuy n lòng vòng + Thái ñ ti p xúc và ph c v c a nhân viên y t + Th t c hành chính r m rà Các ý ki n còn l i: Không bi t c p c u 115 thu c b nh vi n nào, không bi t thu c BV C p c u Trng Vng, ñã s d ng d ch v nhng không bi t xe c p c u c a b nh vi n nào, t ng l m b nh vi n Th ng Nh t. ðây là nh ng ñi m có th kh c ph c ñ c, ñ c bi t t s c g ng và n l c c a khoa C p c u 115 ñ ch t l ng ph c v cho ng i dân ñ c t t hn. 5. K T LU N T l bi t s ñi n tho i g i c p c u 115 là 32,14%, t l bi t 115 là s ñi n tho i g i c p c u 64,23%, t l bi t d ch v c p c u 115 115 thu c BV C p c u Trng Vng 6,53%. 81,01% cho bi t d ch v c p c u 115 là r t c n thi t và c n thi t, nhng khi g p tr ng h p c p c u, ph n l n s t ña b nh nhân ñ n b nh vi n vì lý do t ñi nhanh hn (67,04%). 64,88% ng i ñã t ng s d ng c p c u 115 cho bi t r t hài lòng và hài lòng v d ch v . lý do hài lòng ña s là thái ñ bác s, ñi u d ng t n tình, lý do không hài lòng là ch lâu. Nam bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 nhi u hn n nhng không có s khác bi t v vi c s g i xe c p c u khi g p tình hu ng c p c u gi a 2 gi i. Nhóm tu i d i 30, nhóm trình ñ h c v n cao ñ ng, trung c p, nhóm ngh nghi p là công ch c, viên ch c, h c sinh sinh viên, trí th c bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 và khi g p tình hu ng c p c u s g i xe c p c u nhi u hn các nhóm khác. Nhóm c ng qu n n i thành bi t s ñi n tho i g i c p c u là 115 nhi u hn nhóm huy n ngo i thành nhng không có s khác bi t v vi c s g i xe c p c u khi g p tình hu ng c p c u gi a 2 nhóm. Qua nghiên c u, b nh vi n c n ña ra các chng trình nâng cao ch t l ng ph c v c a c p c u 115 cng nh các bi n pháp tuyên truy n trong c ng ñ ng - ñ c bi t trên các phng tiên truy n thông- v l i ích và cách ti p c n h th ng c p c u ngo i vi n.

19

TÀI LI U THAM KH O 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nga Huy n (2008). "C p c u 115: M i ch ñ ch a cháy". Công an nhân dân. http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/7/96357.cand Lê Thanh Hà (2007). "C p c u 115: Hãy... ñ i ñ y!". Tu i tr http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=224101&ChannelID =3 D th o Chi n l c dân s và s c kh e sinh s n Vi t Nam giai ño n 2011-2010 (2009).. T ng c c Dân s và k ho ch hóa gia ñình. EU document on European adoption of 112 emergency number (2007).. http://www.colonie.org/ems/#anchor45252 History of the Emergency Medical Service (SAMU) (2006). http://www.samu06.org/en/historique.php?PHPSESSID=495938d9e4e93d461e c79004684068bc# Lê Th Cúc (2007). "Tình hình ho t ñ ng c p c u ngo i vi n c a B nh vi n C p c u Trng Vng". H i th o Khoa h c Vi t ­ Pháp v C p c u và H i s c c p c u. tr 34-40. Paramedic (2010). http://en.wikipedia.org/wiki/Paramedic Porter A. et al. (2008). "Covering our backs": ambulance crews' attitudes towards clinical documentation when emergency (999) patients are not conveyed to hospital". Emergency Medicine Journal; 25. p.292-295.

20

Information

Microsoft Word - ksnd.doc

21 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97957