Read 2ndChance_Leenovereenkomst_Renteloze_lening.pdf text version

Leenovereenkomst Renteloze lening

Ondergetekenden: ____________________________________________ ____________________________________________ geldig vertegenwoordigd door ____________________________________ hierna genoemd de uitlener, en 2ndChance, Stichting van Openbaar Nut met als zetel Langelostraat 37 te 3212 Pellenberg geldig vertegenwoordigd door Karel Claes, Voorzitter hierna genoemd de lener, komen het volgende overeen: Artikel 1 Hoofdsom De uitlener stelt aan de lener ter beschikking een bedrag van ________________, (minimum bedrag voor deze leenovereenkomst is 2.500 euro) voluit geschreven: ___________________________________________________, hierna te noemen de "hoofdsom". De terbeschikkingstelling gebeurt door overschrijving van de volledige som de eerste van de maand _______________ in het jaar ________________ op rekening 068-9000900-06 van de lener.

Artikel 2 Doel van de lening De lening is bedoeld om toegevoegd te worden aan het kapitaal van het fonds van 2ndChance, Stichting van Openbaar Nut en zal uitsluitend voor dit doel worden aangewend. Met de opbrengst van het kapitaal van het fonds worden schulden afgelost van mensen in moeilijkheden van wie het dossier werd goedgekeurd door de Werkgroep 2ndChance. Artikel 3 Vaststelling renteloosheid Er is door de lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de lening loopt. De uitlener stelt uitdrukkelijk dat de volledige interest die de hoofdsom gedurende de volledige looptijd van de lening opbrengt, door de lener mag gebruikt worden voor de hulpverlening aan mensen zoals beschreven in artikel 2 van deze overeenkomst. Artikel 4 Looptijd De lening wordt toegestaan voor een onbepaalde duur, met een minimum looptijd van één jaar, beginnend op de datum van de werkelijke overschrijving van de volledige hoofdsom op de rekening van de lener . Artikel 5 Terugbetaling De uitlener stelt de hoofdsom voor minstens één jaar, beginnend op de datum van de werkelijke overschrijving van de volledige hoofdsom op de rekening van de lener, ter beschikking van de lener. Na die periode van één jaar heeft de uitlener het recht op ieder ogenblik, mits aanvraag door middel van een aangetekend schrijven, de hoofdsom of een door hem bepaald gedeelte daarvan terug te vragen. De lener verbindt zich ertoe om uiterlijk binnen een termijn van 60 werkdagen vanaf de

officiële datum van het verzoek om terugbetaling, de gevraagde som terug te storten. Deze terugstorting zal gebeuren op rekeningnummer __________________________ van de uitlener. De uitlener stelt uitdrukkelijk dat geen ander bedrag dan de hoofdsom of het gevraagde gedeelte daarvan van de lener kan worden gevorderd. Artikel 6 Boete bij te late terugbetaling Over te laat terugbetaalde bedragen is door de lener bij wijze van boete rente verschuldigd tegen het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand zal worden aangerekend. De uitlener is bevoegd onmiddellijke betaling daarvan te verlangen. Artikel 7 Opeisbaarheid Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: - De lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te herstellen. - De lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de lener niet alsnog nagekomen heeft binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de sommatie genoemd, zich in regel te stellen. - Er met betrekking tot de lener een aanvraag is gedaan, al dan niet door de lener zelf, voor faillissement, surseance van betaling, beëindiging van activiteiten of toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling. Artikel 8 Inzicht in financiële positie De lener zal zorg dragen voor een tijdige belastingaangifte die op de Stichting betrekking heeft en verbindt er zich toe de resultatenrekening en de balans van de Stichting ter inzage te houden van de uitlener.

Van deze akte zijn twee exemplaren getekend te _______________________op _________________ en uitlener en lener verklaren dat ze elk een exemplaar ontvangen hebben.

_____________________________ Handtekening uitlener

______________________________ Handtekening lener

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

54964


Notice: fwrite(): send of 200 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531