Read 302009.pdf text version

Introductie

et initiatief om in gebed te gaan voor moslims ontstond in 1992 tijdens een bijeenkomst van enkele christelijke leiders in het Midden-Oosten. Gelovigen van uiteenlopende nationaliteiten kregen duidelijk het gevoel dat de Heer ernaar verlangt om zoveel mogelijk christenen op te roepen tot gebed voor de moslimwereld. Er werd een gebedsbeweging gevormd die in actie kwam tijdens de maand waarin de islamitische wereld haar vastenmaand houdt. Het was de bedoeling daarvoor `Dertig Dagen' apart te zetten in de maand van de Ramadan. Er waren op zijn minst twee redenen voor dit initiatief: christenen kunnen zich hiermee gedurende een vastgestelde periode van het jaar betrokken voelen bij moslims, en christenen bidden tijdens een periode waarin moslims zich uitdrukkelijk met hun religie bezighouden om Gods openbaring en leiding in het leven van hen. Het is goed om op te merken dat bidden in de maand van de Ramadan niet betekent dat we ons vereenzelvigen met de gewoonten van moslims om te bidden en te vasten voor hun god. Wij geloven in Jezus Christus en dat betekent dat we ons op verschillende vlakken niet kunnen verenigen met de ideeën, de theologie en de praktische uitoefening van het geloof van moslims. Toch legt de beweging van `Dertig Dagen' de nadruk op het feit dat onze Heer deze mensen liefheeft. Iedereen die zijn vertrouwen stelt op de Messias moedigen we aan om moslims tegemoet te treden in een geest van nederigheid, liefde, respect en dienstbaarheid. Deze Gebedsfocus heeft als doel om u als lezer te inspireren en op weg te helpen de moslimwereld in gebed bij de Heer te brengen. Omdat we in dit boekje niet volledig kunnen zijn, moedigen we u aan verder te zoeken en andere bronnen te raadplegen om meer zicht te krijgen op de islamitische wereld en de manieren waarop God werkt onder moslims. Ook dit jaar hebben we een aantal getuigenissen in dit boekje opgenomen om u te bemoedigen en uw geloof te versterken tijdens het bidden. Laat er geen twijfel over bestaan: God houdt van moslims! Hij wil dat ze Hem zullen zoeken, vinden en leren kennen.

H

Gebedspunten in 2009

Elk jaar streven we ernaar om de lezer via het `Dertig Dagen' boekje meer informatie te geven over de islam. Dit jaar richten we ons in het bijzonder op de familie van de profeet Mohammed. We hopen dat u door dit boekje meer inzicht krijgt in het leven en de familiekring van de man die, door zijn preken en door zijn voorbeelden, nog altijd van grote invloed is op de moslimwereld. Daarnaast willen we in onze gebeden dit jaar in het bijzonder stilstaan bij moslimvolken die in de meest afgelegen gebieden wonen en hierdoor grotendeels onbereikt zijn gebleven. De Heer vergeet hen niet; Hij is een machtige God. Hij heeft de haren geteld van ieder afzonderlijk mens, of hij nu moslim, boeddhist, hindoe, jood of christen is.

In deze uitgave van "Dertig Dagen":

· Gebed voor volken, steden, stammen, taalgebieden en landen · Gebed voor volken die niets of nauwelijks over het Evangelie hebben gehoord · Verschillen tussen christenen en moslims, misverstanden, stellingnames en verkeerde beeldvorming · Getuigenissen van mensen die een nieuw leven zijn begonnen door hun geloof in de Messias · Gebed voor mensen die vernoemd zijn naar familie van Mohammed · Wat houdt het in om "in het geheim" te geloven? · Gebed om bedieningen: genezing, bevrijding, enz. · Wereldkaart op pagina 10 · Specifieke gebedspunten voor Nederland · Een speciale bijlage voor kinderen

De uitgevers

1

Waarom moeten we bidden voor moslims?

Dezelfde en toch heel verschillende waarden en overtuigingen

M

ensen die geloven in Jezus de Messias hebben veel overeenkomsten met moslims als het gaat om hun geloof en de waarden die zij aanhangen. Gedeelde normen voor het dagelijks leven zijn: trouw (zowel aan God als in relaties met andere mensen), eerlijkheid, bewogenheid, eer, nederigheid, kuisheid, zelfopoffering, barmhartigheid en liefde. Zowel moslims als christenen zijn het er over eens dat de wereld in veel opzichten een gevaarlijke plaats is geworden. Beiden kunnen zich vinden in de volgende tekst uit 2 Timoteüs 3:2-5 "Want de mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God." Zowel moslims als christenen geloven dat er slechts één God is. Maar dienen we dezelfde God in woord en daad? Je zou je zelfs kunnen afvragen: als we leven in een tijd waarin veel mensen denken dat alle wegen en religies leiden tot de enige werkelijke God, waarom zou je dan bidden dat moslims bekeerd zullen worden? Maakt dit dan verschil? Heeft God hen eigenlijk al niet geaccepteerd? Zeker, God houdt van moslims. Ze hoeven er niets voor te doen om door Hem geliefd te zijn. God hecht grote

waarde aan het leven van moslimkinderen en ­volwassenen. Hij houdt van alle aspecten van hun talen, hun voedsel, hun overtuiging en hun dagelijks leven die werkelijk goed en oprecht zijn. Dit betekent echter niet dat moslims uitzicht hebben op eeuwig leven of dat hun zonden zijn vergeven. Moslims laten zich niet inspireren door de hoop op een nieuwe wereld waarin Jezus, de gekruisigde en opgestane Messias, als Koning zal heersen. De meeste moslims hebben zich er juist van laten overtuigen te geloven dat Jezus niet is gestorven en opgestaan. Over het algemeen weten ze weinig van de vergeving die Hij aanbiedt. Zij geloven dat Jezus een door God gezonden profeet was, maar ze zien Hem

Laten we bidden voor de moslims, zodat zij het leven in het eeuwig Koninkrijk van de Messias kunnen binnengaan.

niet als de Koning die door God is aangesteld om te heersen over de natiën (Matteüs 28:18-20). Het is juist dit "geloven in het Evangelie van het Koninkrijk" dat een probleem voor hen vormt. Zoals alle volken en culturen ter wereld zijn ook moslims geroepen om zich verre te houden van het kwade en te geloven in het Evangelie van het Koninkrijk. Maar de meeste moslims in de wereld hebben zelfs niet de kans gekregen om het goede nieuws te horen van Jezus' kruisdood voor

onze zonden en Zijn opstanding, die ons bevrijdt van zonde, dood en demonische gebondenheid. Om uiteenlopende redenen ­ die verderop in dit boekje behandeld worden ­ geloven moslims niet dat Jezus de Zoon van God is. Terwijl mensen die in de Messias geloven zich verheugen over het feit dat "God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden." (1 Johannes 4:9-10). Jezus is naar deze aarde gekomen "om hun het leven te geven in al zijn volheid" (Johannes 10:10). Laten we daarom bidden voor de moslims, zodat zij dat leven in het eeuwig Koninkrijk van de Messias kunnen binnengaan.

2

MOSLIMBEVOLKING

Afrika Midden Oosten Azië Europa Noord- en Zuid Amerika Totaal 400 miljoen 250 miljoen 800 miljoen 25+ miljoen 5+ miljoen 1.48 miljard

Onder: Een aantal moslimgroepen met meer dan 100.000 mensen waar voor zover bekend geen christelijk getuigenis is.

Saho in Eritrea Maraikayar in India Mawalud in India 211.000 127.000 1.161.000 151.000 13.280.000 269.000 541.000 340.000 100.000 300.000 1.100.000 330.000 1.230.000 832.000 17.854.000 1.261.000 474.000 314.000 410.000 618.000 1.047.000 1.525.000 1.601.000 499.000 9.635.000 260.000 120.000

De laatste onbereikte moslims

Nikari in India Pashtun in India Thulukkan in India Asahan in Indonesië Bangka in Indonesië Belitung in Indonesië Gayo in Indonesië Kangean in Indonesië Takistani in Iran Afshari in Iran Khorasani Turk in Iran Seraiki in Pakistan W. Baluch in Pakistan Burig in Pakistan Kho in Pakistan Kolai in Pakistan Awan in India Chhimba in India Kamboh in India Kunjra in India Makhmi in India Mappila in India Kerinci in Indonesië Lembak in Indonesië

W

Bovenstaand overzicht geeft een schatting van het aantal moslims in verschillende gebieden op de wereld. In de afgelopen vijftig jaar zijn slechts tussen de één en twee miljoen moslims tot geloof gekomen in de Messias. Sommige bronnen hanteren een iets groter aantal, maar hoe het ook zij: het gaat om een relatief klein aantal en het wordt tijd voor een doorbraak.

ereldwijd zijn er 220 moslimvolken, elk met minstens honderdduizend mensen, die in hun eigen omgeving geen christelijk getuigenis horen. Bovendien zijn er, voor zover bekend, geen christenen die gerichte plannen hebben het Evangelie van Gods Koninkrijk naar hen toe te brengen. Op deze pagina staat een overzicht van deze volken. Daarnaast zijn er enorme aantallen moslims die een kleine kans maken om hun in eigen omgeving iets op te vangen van getuigenissen van christenen. Ook deze moslims hebben nooit het Evangelie in zijn volle en ware betekenis gehoord op een manier die aansluit bij hun cultuur. Dit geldt zowel voor miljoenen Arabieren in het Midden-Oosten als voor nog eens miljoenen moslims in Afrika en Zuidoost Azië. Jezus zei: "Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen." (Matteüs 24:14). Het einde der tijden en de nieuwe wereld die de Heer zal scheppen, komt er niet vóór dat alle volken, met hun verschillende religies, culturen en levensovertuigingen, de kans gekregen hebben om het Goede Nieuws te horen en erop te reageren. In dit gebedsboekje willen we ons in het bijzonder te richten op gebed voor onbereikte volken, zonder de moslims te vergeten die leven in gebieden waar ze wèl betrekkelijk eenvoudig kunnen worden bereikt. In het hoofdstuk "Gebed voor de volken" worden verscheidene moslimvolken genoemd die tot dusver in het geheel niet bereikt zijn met Gods Woord. Een lijst met alle 220 onbereikte moslimvolken is te vinden op onze website: www.30-days.net (Overigens zijn er daarnaast nog honderden kleinere volken en stammen waarvoor hetzelfde geldt.)

3

Hoe kunt u dit boekje gebruiken?

22 augustus 2009

Dag 1

Onze houding

Ongeloof, geloof en liefde

I

n de komende weken kunt u op verschillende manieren bidden en vasten. Op sommige dagen kan het zijn dat de Heer slechts vijf minuten gebedstijd van u vraagt. Maar het kan ook zijn dat u er op bepaalde dagen toe geleid wordt om veel méér tijd opzij te zetten voor gebed. U kunt dit boekje gebruiken voor gebedsonderwerpen tijdens uw eigen gebed of stille tijd, maar het is ook goed om het gezelschap van anderen te zoeken en samen te bidden. We willen u aanmoedigen om creatief te zijn en zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de focus van deze gebeden. Jezus beloofde bijzondere zegeningen aan christenen die als groep bij elkaar komen om te bidden (o.a. in Matteüs 18:20). We adviseren u bij het bidden veel gebruik te maken van de Bijbel. Door heel dit boekje staan verwijzingen naar teksten uit de Bijbel. Het is goed om deze teksten goed tot u door te laten dringen en ze uit te spreken in gebed. Spreek ze uit tot de Heer; vraag Hem om u te inspireren. Dit zal uw geloof versterken. God kan hierdoor nieuwe inzichten geven bij uw gebeden die gebaseerd zijn op Zijn Woord. U kunt overwegen om in deze dertig dagen van gebed enkele wekelijkse of tweewekelijkse bijeenkomsten te organiseren in uw kerk,

jeugdgroep, kring of kindergroep. U kunt ook mensen uitnodigen voor een bijzondere maaltijd, gecombineerd met gebed. Of u besluit meer te weten te komen over het gebedsonderwerp, en aan te sluiten op die cultuur in bijvoorbeeld gerechten, kleding of muziek tijdens de gebedsbijeenkomst. Voor een gebedsgroep die bij elkaar komt, kan het handig zijn een persoon aan te wijzen als leider of coördinator. Zo iemand kan sturing en samenhang geven aan de groepsactiviteiten. Ook helpt het als de groep de gebeden per bijeenkomst beperkt tot één onderwerp, al dan niet aangevuld met zaken die er rechtstreeks verband mee houden. Dit werkt beter dan wanneer de focus tijdens een bijeenkomst steeds verandert. Iedere gebedsdeelnemer kan het beste even wachten voordat men overstapt op een ander onderwerp. Zo krijgt iedereen de gelegenheid om een gebed uit te spreken over het onderwerp dat op dat moment aan de orde is (1 Korintiërs 14:40). Onze Heer is creatief en heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld, dus we mogen creatieve ideeën en gedachten verwachten als we Hem zoeken. De Heilige Geest zal u leiden in het gebed (Romeinen 8:26).

Bijbelteksten voor bezinning en om uit te spreken in gebed: Matteüs 19:26, Jeremia 32:27, Romeinen 12:1-2. aak wordt gezegd dat moslims moeilijk te bereiken zijn met het Evangelie. Gelet op de religieuze, culturele en geestelijke aspecten is dit doorgaans waar. Maar onmogelijk is het niet. De Bijbel leert ons dat voor God niets onmogelijk is (Matteüs 19:26). Erken ik dat voor de Heer niets te moeilijk is? Natuurlijk is geloof belangrijk, maar heb ik moslims ook lief? Wat is ten diepste mijn reactie als ik hen tegenkom op straat of als ik hen zie op televisie? Hoe zou ik reageren als een man die duidelijk als moslim gekleed is, bij mij in de kerk komt? Hoe zou ik reageren als een onlangs bekeerde christen met een moslimachtergrond wil trouwen met een familielid van mij? Zou ik bereid zijn om duizend euro te geven aan iemand die het Evangelie onder moslims bekend wil maken? Ben ik bereid om aan te schuiven bij een moslim in een druk restaurant? Heb ik me kritisch over hen uitgelaten zonder hen echt te kennen? Ben ik eigenlijk bang voor moslims? Is mijn basishouding jegens hen gebaseerd op wantrouwen? Kan ik het opbrengen om te doen wat Jezus van ons vraagt: "U zult uw naaste liefhebben als uzelf"? Is dit mijn verlangen, is dit mijn doel?

V

Gebedspunten:

Wees eerlijk tegenover God. Bid zoals Hij u leidt en gebruik de bijbelgedeelten die hierboven worden aangehaald. We bidden dat moslims zich welkom weten in het koninkrijk van God, maar ontkrachten dat soms door weg te draaien als we moslims op straat zien. Bid dat God ons Zijn hart geeft voor moslims. Dat we voelen en denken over moslims zoals Hij.

4

Getuigenis van een gelovige en enkele zinvolle vragen over de islam en moslims

Het woord `islam' betekent `onderwerping aan God'. Een moslim is iemand die de wetten en gebruiken van de islam volgt. Moslims zeggen dat de oorsprong van de islam bij Adam ligt. Volgens hen onderwezen Abraham, Mozes, David, Jona en Jezus versies van de islam die zij ook toepasten. De auteur van de volgende alinea houdt heel veel van moslims. moet weten dat ik zelf twee lynchpogingen heb overleefd van een menigte moslimextremisten. Eén keer in 1986 omdat ik een westerling was, en één keer in 1989, toen ik getuigde van mijn geloof in Jezus Christus. Ik heb meer doodsbedreigingen van moslimextremisten gekregen dan ik kan tellen. Ik ben gearresteerd, mijn huis is doorzocht en mijn Bijbels zijn in beslag genomen. De politie heeft me ondervraagd over mijn geloof en mijn getuigenis. Goede vrienden van mij zijn gemarteld. Ik denk dat ik niet naïef ben als het gaat over moslimextremisme. Maar ik stel de vraag: wat zegt ons christelijk geloof ons als het gaat om de houding die we als gelovigen moeten aannemen tegenover de islam en de moslims in de wereld van vandaag?"

"U

Ik heb meer doodsbedreigingen van moslimextremisten gekregen dan ik kan tellen.

Josef, de auteur van de vorige alinea, stelt nog meer vragen: Wat voor beeld hebben de meeste christenen voor ogen als ze denken aan moslims? De Twin Towers? Osama bin Laden? Zijn we geroepen om de "christelijke beschaving" te verdedigen of uit liefde voor de moslims hen het Goede Nieuws van Jezus te vertellen en daarvoor ons leven te geven? Zijn we geïnteresseerd in zelfbehoud of in zelfopoffering terwille van het Evangelie? Josef gelooft dat het christelijk geloof in de eerste plaats vraagt om puur

discipelschap voor Jezus Christus, de Gekruisigde. Wat zegt de Bijbel ons wanneer het gaat om onze houding ten opzichte van moslims? (Zie 1 Petrus 3:15, Marcus 8:34-35, Matteüs 5:39 en 44.)* In de woorden van Floyd McClung: "Er bestaat een zelfopofferende manier van denken en handelen ten opzichte van de islam en moslims: Radicaal gebed: bid met liefde en geloof voor moslims, opdat ze de genade en barmhartigheid van God mogen ervaren. Volhardend geloof: vertrouw erop dat de Heer zal voorzien in toegewijde en ervaren gelovigen die zijn boodschap bekend zullen maken aan moslims. Hij zal bewerken dat er nieuwe groepen gelovigen ontstaan. Vérgaande opoffering: het militante extremisme van moslims kan het beste worden beantwoord met opofferende liefde en de bereidheid om te lijden en zelfs te sterven voor het bekend maken van Jezus." In plaats van een vreesachtige of neerbuigende houding tegenover moslims kunnen we volgens McClung beter in een tegengestelde geest reageren: met een houding van liefde die lijkt op die van Jezus Christus. De beweging van de `Dertig Dagen' deelt deze overtuiging.

* Ontleend aan het boek "From Seed to Fruit," pagina's 318-323. Een uitgave van William Carey Library, Pasadena, Californië, 2008. 5

MOSLIMS GELOVEN IN ...

Eén God, de Schepper van alles wat leeft Engelen en boze geesten Profeten (Adam, Noach, Abraham, Mozes, David, Jona, Jezus, Mohammed) Mohammed, de laatste en grootste profeet Heilige boeken: de Tawrat (de Torah), Zabur (de Psalmen), Injil (het Evangelie) en de Qur'an (Koran) De Dag des Oordeels voor alle mensen Joden en christenen hebben de Bijbel vervalst en aangepast.

Dag 2 Onze houding tegenover moslims

23 augustus 2009

Hun globale kijk op de westerse wereld en christenen

V

Jezus zegt: "U zult uw naaste liefhebben als uzelf." Zijn mijn houding en gedachten tegenover moslims gebaseerd op dit gebod?

6

eel moslims zouden het liefst een traditionele levensstijl aanhouden, waarbij hun contacten met niet-moslims tot een minimum beperkt blijven. De wereld ontwikkelt zich echter al tientallen jaren in een richting die leidt tot veel meer interactie tussen verschillende bevolkingsgroepen. Globalisering, het internet, televisie, de sterk verbeterde mogelijkheden om ver te reizen en allerlei nieuwe vormen van communicatie leiden tot voortdurend contact tussen moslims en niet-moslims. Sommige moslims zijn daar heel blij mee; anderen deinzen ervoor terug. Veel moslims beschouwen de westerse samenleving als christelijk. Velen van hen maken geen enkel onderscheid tussen de westerse cultuur en het christendom. Moslims zien alcoholgebruik, pornografie, populaire films, muziek, een liberale levensstijl en het gebrek aan geloofsuitingen in de openbare samenleving als duidelijke tekenen van het verval van de westerse samenleving. Voor hen is het woord `christelijk' synoniem voor materialistisch en staat het voor gebrek aan spiritualiteit en voor een moreel bankroet. Om deze redenen verwerpen de meeste moslims allerlei trends en levenshoudingen die voortvloeien uit de westerse samenleving, die ze als pervers beschouwen. Islamitische fundamentalisten en terroristen omschrijven de westerse samenleving als satanisch. Moslims gaan vaak uit van de veronderstelling dat christenen bedrogen zijn en dat zij de plicht hebben om hen naar de waarheid van de islam te leiden. Hier staat tegenover dat veel moslims hun eigen geloof niet met een vaste regelmaat praktiseren. Ze merken dat ze verscheurd worden tussen de islam en de westerse cultuur met de bijbehorende waarden en normen. De verhoudingen tussen moslims en westerlingen zijn soms gespannen. Aan beide kanten is sprake van achterdocht, verwerping en gevoelens van onrecht ten opzichte van de ander wat kan leiden tot haat. Daar komt bij dat kleine cul-

tuurverschillen die losstaan van morele opvattingen een belangrijke bron kunnen zijn van vooroordelen, problemen en misverstanden. Helaas zijn gelovigen niet altijd een goede afspiegeling van Gods karakter. In de woorden van iemand die moslims goed kent: "Veel moslims zijn nog nooit een christen tegengekomen die een oprecht christelijk leven leidt." Dit is zonder twijfel één van de grootste hindernissen bij het effectief bekend maken van de Messias onder moslims.

Gebedspunten:

Bid dat moslims oprechte en praktiserende christenen ontmoeten en zullen ontdekken hoe zij verschillen van de `cultuurchristenen'. Bijbelgedeelten die u kunt overdenken en uitspreken in gebed: Leviticus 19:2, Matteüs 5:48, Romeinen 12:2. Bid dat de Nederlandse kerken hun harten en deuren openen naar de moslimgemeenschap en dat moslims een duidelijk verschil zien tussen de westerse cultuur en het leven van Gods kinderen.

Dag 3 Jezus, de Zoon van God

24 augustus 2009

oslims maken vrijwel altijd bezwaar als de omschrijving `Zoon van God' wordt gebruikt voor Jezus. De belangrijkste reden is dat veel moslims geloven dat de omschrijving `Zoon van God' met zich meebrengt dat God de Vader een seksuele relatie zou hebben gehad met Maria en dat Jezus (de Zoon) geboren zou zijn uit deze verbintenis. Sommige moslims denken dat de drie-eenheid uit het christelijk geloof bestaat uit de Vader, Maria en Jezus. Christenen geloven dit echter niet en net als moslims vinden we deze gedachten afstotend en godslasterlijk. Helaas is dit wel vaak de manier waarop moslims de omschrijving `Zoon van God' interpreteren. Binnen het christendom heeft de titel "Zoon van God" betrekking op de majesteit, eer en glorie van Jezus (2 Petrus 1:16-18). De titel verwijst niet alleen naar Zijn Goddelijke natuur, maar ook naar Zijn koningschap. De profetie van Nathan in 2 Samuël 7:12-14 ­ één van de vroege profetieën over de Messiaanse

M

Koning ­ gaat over de nakomeling van David als Gods Zoon. "Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders ter ruste gaat, zal Ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en Ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt." Ongetwijfeld begrepen de vroege gelovigen dat de rol van Jezus als `Zoon van God' verband hield met het koningschap: "Rabbi, U bent de Zoon van God; U bent de Koning van Israël". (Johannes 1:49, 11:27, 20:31 en Romeinen 1:1-5). De komst van de Messiaanse Koning werd omschreven als een zoon die verwekt zou worden (Psalm 2:7, Handelingen 13:33, Hebreeën 1:5). De Goddelijkheid van Jezus wordt ook uitgewerkt in het artikel "Jezus, de Messias en het Woord van God" verderop in dit boekje (blz. 33).

GEBED VOOR DE VOLKEN

Het volk van de Guhayna

De 1,3 miljoen zielen tellende Guhayna-stam is hoofdzakelijk een nomadenvolk uit Midden Soedan. Er is weinig bekend over dit volk, behalve dat het Soedanese Arabieren zijn, van wie de oorsprong teruggaat tot de Bedoeïenen, die eeuwen geleden door de woestijnen van Saoedi-Arabië zwierven. De Guhayna kennen strikte erecodes als het gaat om eer, trouw, gastvrijheid, de dominante rol van mannen in de gemeenschap, de waarde van kinderen, de dienstbaarheid van vrouwen en de vijf pijlers van de islam. Wie Jezus als Heer erkent, wordt niet langer geaccepteerd en uitgestoten. Een dergelijke keuze heeft ingrijpende gevolgen. Bid dat de angst voor vervolging door islamitische gezins- en familieleden geen obstakel vormt voor de Guhayna wanneer zij het Evangelie leren kennen. Er is momenteel geen enkele organisatie of persoon die dit volk actief probeert te bereiken met het Evangelie.

7

Soedan

Gebedspunten:

Bid dat de Heer een doorbraak geeft op dit punt, want dit onderwerp is een van de voornaamste struikelblokken voor moslims die Jezus Christus willen leren kennen. Gelovigen hebben wijsheid nodig om dit onderwerp aan te kaarten. Bid dat moslims gaan begrijpen wat de Bijbel precies bedoelt met de zinsnede `Zoon van God'. Overdenk de bijbelteksten die hierboven zijn aangehaald en spreek ze uit in gebed. Intellectuele moslims aan universiteiten en hogescholen (bijv. de Islamitische Universiteit Rotterdam), gebruiken dwalingen uit de kerkgeschiedenis om de godheid van Jezus af te wijzen. Bid voor een helder getuigenis van christenen naar hen en dat God hun harten opent voor de waarheid.

25 augustus 2009

Dag 4 Geheime gelovigen ... wat het werkelijk kost om Jezus te volgen

een andere godsdienst aanhangen. Deze doodstraffen worden overigens niet altijd opgelegd door de regering. In Afghanistan en doorgaans ook in de landen van de voormalige Sovjet-Unie gebeurt het soms dat de familie van een nieuwe gelovige haar eer probeert te redden door bloedvergieten. Het wordt gezien als een schande voor de familie als iemand de islam voor een ander geloof verruilt. In Somalië is het niet ongebruikelijk dat islamitische fundamentalisten mensen met een ander geloof opjagen en hen doden. Meer informatie hierover is te vinden op de website http://www.secretbelievers.org/

ls een moslim het geloof in de Messias aanneemt, is dit meer dan zomaar een verandering van religie. Door de islam achter zich te laten, verliest deze persoon zijn identiteit. De gevolgen van zijn keuze zijn verschrikkelijk: wie een nieuw geloof aanneemt, heeft vaak afgedaan voor andere moslims en voor zijn eigen familie. Soms worden ze gedwongen om te scheiden en raken ze hun kinderen kwijt. Ze kunnen hun erfenis verliezen, hun baan of hun huisvesting. Soms worden ze met de dood bedreigd en een aantal van hen wordt daadwerkelijk om het leven gebracht. In veel gevallen zijn ze gedwongen hun nieuwe geloof in het geheim te beleven, uit angst voor vervolging. Ze worden daadwerkelijk `geheime gelovigen'. Vaak staan ze alleen en is het voor hen heel moeilijk om te volharden in hun geloof. De nieuwe gelovige heeft een nieuwe identiteit nodig. Mensen die vanuit een moslimachtergrond tot geloof in de Messias komen, worden in islamitische landen zwaar op de proef gesteld. Volgens de islamitische wet, de sharia, is het voor een moslim verboden om een ander geloof aan te nemen. In SaoediArabië, Iran, de eilandengroep Malediven, Afghanistan en Jemen kunnen mensen de doodstraf krijgen als men ontdekt dat ze

A

Gebedspunten:

Bid voor de `geheime gelovigen' die er, zelfs op dit moment, rekening mee moeten houden dat ze gedood kunnen worden. Bid dat God hen beschermt. Bid dat hun families eveneens het Licht van de wereld, Jezus Christus, mogen gaan zien. Bid dat er een mentaliteitsverandering plaatsvindt, zodat moslims christenen gaan zien als volwaardige en rechtschapen leden van hun gemeenschap. Bid dat er meer bekend wordt over de situatie waarin deze `geheime gelovigen' verkeren en dat gelovigen uit alle delen van de wereld hen te hulp zullen komen. Ook in Nederland zijn er gelovigen die (nog) niet aan hun familie kunnen vertellen dat zij christen zijn. Zij zijn vaak erg eenzaam en ondervinden regelmatig onbegrip van christenen. Wilt u hen opdragen in gebed?

Getuigenis van een geheime gelovige: "Zelfs nadat we openlijk tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus, staat nog in ons paspoort geschreven dat we moslim zijn, want het is bij de wet verboden om dit aan te passen. Er wordt van je verwacht dat je het overal laat zien. Ik ben erg blij dat mijn man zijn baan niet is kwijtgeraakt, nadat zijn werkgever te weten was gekomen dat hij een volgeling van Jezus was geworden."

8

26 augustus 2009

Dag 5 Abdullah en Amina

De ouders van Mohammed

De stamboom van Mohammed

Hashim ibn Abd Manaf Overgrootvader (grondlegger van de Banu Hashim clan van de Quraish stam in Mekka) Grootvader Ouders Khadijah Fatima Amina Abd-al-Muttalib Abdullah Mohammed Dochter

E

r is relatief weinig bekend over het leven van de ouders van Mohammed. De vader van Mohammed, Abdullah, leefde van 545-570 AD. Zijn volledige naam luidde Abd Allah ibn Abd al Muttalib. Allah is het Arabische woord voor `God'. Abd Allah betekent `dienaar of slaaf van God.' Abdullah stierf zes maanden voordat Mohammed werd geboren. Het is onbekend wanneer Amina, de moeder van Mohammed, ter wereld kwam. Haar naam betekent `betrouwbaar' of `gelovig'. Er wordt gezegd dat Amina Mohammed meenam om zijn ooms van moederszijde, leden van de stam van de al-Najjar, te bezoeken in Medina. Op de terugweg naar Mekka overleed ze; Mohammed was toen net zes jaar oud en bleef als wees achter. Hij zou daarna bij zijn grootvader zijn gaan wonen en later bij een oom.

Vrouw Ali

Gebedspunten:

Bid voor de miljoenen mensen die de naam Abdullah of Amina dragen, waar ook ter wereld. Bid dat zij de Messias zullen vinden. Bid dat de Abdullah's werkelijke vrijheid mogen leren kennen als dienaren van Jezus, Gods gezalfde Koning. Bid voor elke vrouw die Amina heet, zodat zij mogen ontdekken dat zij het beste hun vertrouwen op Jezus kunnen stellen. De islam heeft sterke Arabische wortels en veel typisch Arabische elementen. 90% van alle moslims in Nederland heeft echter geen Arabische afkomst. Bid dat zij kritisch gaan nadenken over Mohammeds erfenis.

Hassan

Hussein

Kleinzonen

Aantekeningen: moslims gaan er over het algemeen vanuit dat Mohammed een nakomeling is van Abraham en Ismaël. Zijn grootvader was de wachtpost van de Kaäba in Mekka (foto's). Mohammed had meer dan tien (bij)vrouwen na de dood van Khadija (overigens zonder verdere natuurlijke nakomelingen). Drie andere `dochters' maakten even als Mohammed deel uit van Khadija's huisgezin. Waarschijnlijk waren zij kinderen uit een eerder huwelijk van Khadija, maar het is ook mogelijk dat dit kinderen van haar zus waren. Daar kunnen we niet zeker van zijn.

9

Verscheidene aanduidingen van landen, bevolkingsgroepen, steden en algemene artikelen uit de gebedsfocus zijn terug te vinden op deze wereldkaart.

u Somaliërs in Minnesota p18

Europa

Centraal Azië

Noord Amerika

u Oeigoeren p23 u Centraal Azië p22 u Badaksjan p23 u Khoransani p14 u Noordwest Afrika p19 u Mashhad p14 u p.18 Libië u Irakese stammen p17 Joden/moslims p39 u Burig p33 u u Islamitische TV p38 Baluch p. 22 u

Afrika

Azië

u Guhayna p7 u Getuigenissen uit Afrika p15 u Karanga p12

Midden Oosten

u Malegaon p35 Thulukkan p39 u Kaili Unde p12 u Maleisië p37 u Gayo p20 u

Zuid Amerika

Boeddhisten 376 miljoen Chinese traditionele religies 400 miljoen Animisten/Afrikaanse stammenreligies/overig 450 miljoen Hindoes 900 miljoen Seculier/Atheïst 1,1 miljard Moslims (alle stromingen) 1.45- 1.50 miljard Christenen (alle denominaties) 1.6-2 miljard

10

u p40 Afar

Indonesische getuigenissen p11 u

Landen met het grootste aantal moslims Indonesië 207 miljoen Pakistan India Bangladesh Egypte Totaal 160 miljoen 145 miljoen 132 miljoen 70 miljoen 714 miljoen

Getuigenissen uit Indonesië

Jezus op de werkvloer

J

ezus beloofde: "Waar twee of drie samenkomen in Mijn naam, daar zal Ik zijn." (Matteüs 18:20). Veel zoekende moslims en christenen ervaren daadwerkelijk Zijn aanwezigheid als ze in hun huizen, op de werkvloer, in de velden en op markten bij elkaar komen in Zijn Naam.

Het verhaal van Aisha

A

Het verhaal van Ahmed

A

hmed is tot geloof gekomen in Jezus en werd een paar maanden geleden gedoopt (in de betonnen waterbak van een nauw badkamertje!). Soms werkt hij mee in de bouw, soms op het veld, als de landeigenaar wat extra handen nodig heeft. De afgelopen maanden had Ahmed wat vrije tijd om langs te gaan bij rijstvelden in de buurt van zijn huis. Daar, tussen de rijstschoven, sloot hij vriendschap met twee dagloners, die hem uitnodigden om wat over zichzelf te vertellen en om samen te bidden. Hij las hen hardop bijbelteksten voor van fotokopieën die hij had meegebracht en gaf hun er uitleg over. Al heel snel na de eerste contacten met deze twee mannen legde Ahmed uit waarom hij bidt in de naam van Jezus de Messias. Tegenwoordig komt dit drietal regelmatig bijeen in Jezus' naam. Jezus is altijd bij Ahmed als hij de rijstvelden bezoekt, want Jezus Zelf heeft aan zijn discipelen beloofd: "Ik ben altijd met u."

isha gelooft eveneens in Jezus. Ze staat altijd vroeg op om vis te verkopen op de plaatselijke markt. Het eerste wat haar inspireerde om Jezus te volgen waren gebeden voor haar inkomen, die verhoord werden. Inmiddels bezoekt ze al ruim drie jaar trouw een huisgemeente van volgelingen van Jezus. De bijeenkomsten zijn eenvoudig: er wordt uit de Bijbel gelezen, er worden ervaringen uitgewisseld en voor elkaar gebeden. Begin dit jaar besloot Aisha dat ze soortgelijke bijeenkomsten zou kunnen organiseren... op de markt! Dus vaak komt ze aan het eind van de middag, wanneer de drukte wat is weggeëbd,

bijeen met een klein groepje van ten hoogste zes andere vrouwen. "Wij zijn Gods schepping", zegt ze, "door met elkaar te praten over het geloof en de Bijbel en met elkaar te bidden, lukt het beter om dicht bij God te blijven." De afgelopen weken heeft dit groepje met vreugde gelezen uit Genesis en over het leven van Jezus. Aisha heeft Jezus in haar hart en zij heeft anderen lief in Zijn naam. Zowel Aisha als Ahmed beroepen zich in het openbaar moedig op Gods autoriteit en zegen door Jezus de Messias, en hierdoor zien zij hoe God Zijn Koninkrijk vestigt op plaatsen waar mensen al gewoon zijn bij elkaar te komen. Dank U, Heer!

zij beschouwen als het rechte pad: de islam. Om dit te bereiken, oefenen ze vaak stevige druk uit op mensen die het islamitische geloof hebben afgezworen of die overwegen dat te doen. Zelfs doodsbedreigingen zijn dan niet uitgesloten. Met de publicatie van deze verhalen beogen we niet de oprechte, uit het hart komende motieven van moslims te bekritiseren of te veroordelen. We willen hier alleen vertellen hoe de Heer heeft gewerkt in het leven van velen. Moge God ons allemaal helpen om te wandelen naar Zijn wil. 11

11

Noot van de uitgever: Dit gebedenboekje bevat een aantal getuigenissen van mensen die Jezus hebben aangenomen; mensen die door hun familieleden en door de overheden van hun land worden behandeld als tweederangs burgers en soms zelfs vervolgd worden. Net zoals de meeste mensen, waar ook ter wereld, zijn moslims gastvrije en fatsoenlijke mensen. Doorgaans willen ze vriendelijk overkomen en wordt geweld verafschuwd. Moslims kunnen gedreven worden door een oprecht verlangen om hun geliefden terug te brengen op wat

Dag 6 Genezing is nodig

27 augustus 2009

n de Evangeliën staat duidelijk dat Jezus vele mensen genas. Sommige genezingen waren zó spectaculair dat hele steden vervuld werden van ontzag voor God. Andere genezingen waren minder duidelijk zichtbaar. Jezus droeg bepaalde mensen zelfs op om niet in het openbaar over deze wonderen te spreken. Moge God grote aantallen christenen in de moslimwereld gebruiken om genezingen te bewerkstelligen. Het gaat niet zozeer om spectaculaire genezingen of grootschalige verkondiging; voor gelovigen zou het normaal moeten zijn dat zij genezing verwachten wanneer voor zieken gebeden wordt.

28 augustus 2009

Dag 7

De Kaili Unde

Een klein, maar niet vergeten volk

I

GEBED VOOR DE VOLKEN

D

Tsjaad

Het volk van de Karanga

Het volk van de Karanga is verwant aan het veel grotere volk van de Bantoes. In Tsjaad wonen ongeveer 117.000 mensen van dit volk. Ze spreken hun eigen taal en wonen in een klein gebied buiten de stad Abeche midden in het zuidelijke deel van Tsjaad. Een belangrijk deel van hun inkomsten verkrijgen de Karanga uit het verbouwen van gewassen, variërend van pinda's en sesamzaad tot graan en tarwe. Hun oogst is in hoge mate afhankelijk van de hoeveelheid regen, dus droogte vormt altijd een ernstige bedreiging van hun bestaan. De laatste jaren heeft het volk ook last van vogels die de gewassen beschadigen of opeten en zo een groot deel van de oogst vernietigen. Er is maar weinig bekend over de Karanga. Er is gebed nodig om hen bekend te maken met de enige ware God, die zich heeft gemanifesteerd in Christus.

Gebedspunten:

Denk na over deze teksten en spreek ze uit in gebed: Matteüs 10:1 en 8; Lucas. 9:2; 10:9 Dank de Heer voor de vele genezingen in de moslimwereld waarover verslag is gedaan. Dit heeft een positieve invloed op de acceptatie van het Evangelie. Bid voor een overvloed aan geloof (Jacobus 5:14-15). Bid om medisch personeel dat vooral in Afrika en Azië hard nodig is. Dromen en wonderen spelen vaak een belangrijke rol bij bekering van moslims. Bid dat God ook wonderen en tekenen geeft onder Nederlandse asielzoekers, zodat ze Jezus als Koning en Redder zullen erkennen.

12

e 22.000 leden van de Kaili Unde wonen aan de westkust van de provincie Midden Sulawesi in Indonesië. De meeste Kaili Unde zijn toegewijde moslims. Ze zijn ervan overtuigd dat ze uiteindelijk geoordeeld zullen worden op basis van hun levenswandel. Maar hun geloofsleven bevat ook tal van elementen uit het animisme (een natuurgodsdienst). Velen roepen regelmatig de hulp in van de plaatselijke dukun (een sjamaan of priester met magische krachten) voor genezing van ziekte of uitdrijving van boze geesten. Als er een nieuw huis is gebouwd, geven de Kaili Unde altijd geschenken aan zowel de goede als de kwade geesten. Hoe groter het huis is, hoe groter het geschenk. Er zijn slechts enkele Kaili Unde tot geloof gekomen in de Messias. Helaas is er geen Bijbel of christelijke lectuur in hun taal beschikbaar.

Gebedspunten:

Bid dat de Kaili Unde open staan voor het Evangelie en dat ze bereid zijn er gehoor aan te geven (Romeinen 1:5 en 16:26). Bid dat ze de christelijke radio- en tv-uitzendingen vanuit Indonesië kunnen ontvangen en dat ze langs deze weg mogen ontdekken wie Jezus Christus is. Bid dat dit volk bevrijd mag worden van duistere machten en dat hun afhankelijkheid van de geestenwereld doorbroken mag worden. Bid dat hun ogen worden geopend voor de waarheid, zodat het volk vrij kan zijn (Handelingen 10:38 en 26:18). Asielzoekers die de islam aanhangen kunnen occult belast zijn. Bid dat daar vanuit de kerken goed zicht op is en dat er met wijsheid en geloof gebeden wordt om bevrijding van de duistere machten.

29 augustus 2009

Dag 8

levensjaar in 610, openbaringen en aanwijzingen waarvan hij geloofde dat ze afkomstig waren van de aartsengel Gabriël (Gibrail in het Arabisch). Deze `openbaringen' vormen de basis van de Koran. Mohammed verkondigde dat zijn openbaringen de definitieve en laatste boodschap was van de ene soevereine God, hoewel Mohammed er aanvankelijk zelfs aan twijfelde dat hijzelf een profeet was. Hij verbood het aanbidden van afgoden en stelde burgerlijke en religieuze regels vast in Medina en later ook in Mekka. Mohammed stierf in 632 een natuurlijke dood in Medina. Contacten met joden en christenen: In zijn leven heeft Mohammed veel mensen ontmoet die op zijn minst in naam christen waren. Hij heeft daarnaast veel gehoord over religieuze opvattingen en gebruiken van joodse groeperingen die in de regio rond Mekka en Medina woonden. Mohammeds rol als profeet werd door de joden niet geaccepteerd, wat leidde tot ernstige conflicten. In de Koran zijn veel joodse en christelijke opvattingen, gebruiken en facetten van de geschiedenis terug te vinden, al zijn ze vaak verdraaid weergegeven.

Mohammed

lle moslims vereren Mohammed als de laatste en de grootste profeet. In de islam wordt Mohammed beschouwd als de `volmaakte mens.' Mohammed wordt zeker niet gezien als goddelijk; hij wordt niet aanbeden, maar alle moslims zien hem als het lichtend voorbeeld voor de manier waarop zij zouden moeten leven. Afbeeldingen van Mohammed zijn verboden (om verafgoding te voorkomen). Zijn naam betekent letterlijk `De Geprezene'. De kinderjaren van Mohammed: Mohammed werd geboren in het jaar 570 in Mekka, een stad in Saoedi-Arabië. Hij was een lid van de Hasjim-familie, die deel uitmaakte van de machtige Quraysj-stam. Gedurende het grootste deel van zijn leven was het vereren van afgodsbeelden heel gewoon in Arabië. De Arabieren aanbaden in die tijd naar schatting 360 goden en godinnen in Mekka, een stad die in de regio een centrum van afgodendienst was. Moslimhistorici nemen aan dat Mohammed zelfs als kind al het aanbidden van afgoden verafschuwde en dat hij in moreel opzicht een vroom leven leidde. Eerste openbaringen: Volgens moslims ontving Mohammed vanaf zijn veertigste

A

Een leidraad voor moslims

De bekendmakingen die Mohammed deed buiten de Koran om en zijn persoonlijke levensstijl gelden als een leidraad voor alle moslims. De ooggetuigenverklaringen en andere verhalen over zijn leven worden aangeduid als de `hadith'. De hadith helpen moslims om te onderscheiden wat goed en juist is. Jezus is voor christenen de volmaakte mens.

Gebedspunten:

Er zijn miljoenen moslims over de hele wereld die Mohammed heten. De naam Mohammed wordt in verschillende landen anders gespeld: Mohammad, Mohamed, Muhammed, Muhammad, Mahommed, Mehmed, Mehmet, Mahomet, Magomed en Maxamed. Haal al deze namen aan voor God wanneer u tot Hem bidt. Bid dat de Mohammeds van deze wereld te weten zullen komen dat er een andere Naam is die in de hemel en op aarde wordt geëerd: de Naam boven alle Namen. Bid dat miljoenen Mohammeds tot geloof mogen komen in Jezus de Messias (zie Handelingen 4:12, Filippenzen 2:10). Bid voor (christen-)politici in ons land, dat zij niet zwichten voor de druk van moslims om kritiek op Mohammed of de Koran te veroordelen. Bid dat christenen hun kritiek op een respectvolle manier uiten, die moslims en anderen aan het denken zet.

13

Dag 9 De Iraanse stad Mashhad

30 augustus 2009

Het Evangelie is er vrijwel onbekend

n het jaar 818 stierf Ali ibn Musa al-Rida (Ali Reza), de zevende nakomeling van de islamitische profeet Mohammed, door vergiftiging. Hij werd begraven in het stadje dat later bekend werd als de stad Mashhad, in het noordoosten van Iran. Ali Reza stond bekend om zijn vroomheid en hij wordt in Iran door sjiitische moslims vereerd. Hij was de achtste imam (een belangrijk geestelijk leider) van de sjiitische islam. Sommige gelovigen beschouwen hem als de leider van alle moslims. Door zijn leven en zijn functie is zijn graftombe een heilige plaats voor pelgrims geworden. Meer dan tien miljoen mensen (hoofdzakelijk Iraniërs) bezoeken jaarlijks zijn graf. Mashhad is de laatste tientallen jaren sterk gegroeid. De stad beschikt tegenwoordig over grote winkelcentra, supermarkten, warenhuizen, parken en andere trekpleisters. Zowel landbouw als industrie is de afgelopen tientallen jaren sterk gegroeid in de omgeving van de stad. Met zo'n 2,5 miljoen inwoners is Mashhad uitgegroeid tot de op een na grootste stad van Iran. Niemand weet precies hoeveel inwoners van Mashhad Jezus als hun Verlosser beschouwen. Maar iedereen die in Hem gelooft, kan te maken krijgen met vervolging door de regering. Eén van

14

Dag 10 De Turkse Khorasani

31 augustus 2009

Er is niemand die hun het Evangelie vertelt

I

de voornaamste protestantse voorgangers van Iran, die in Mashhad woonde, werd in december 1990 opgehangen nadat hij ter dood was veroordeeld door een sharia rechtbank (een islamitische rechtbank). Tot op de dag van vandaag lijden christenen in Mashhad omwille van hun geloof. Ondanks de vervolging neemt het aantal Iraanse gelovigen gestaag toe.

E

Gebedspunten:

Bijbelgedeelten die kunnen worden gebruikt om te mediteren en hardop in gebed uit te spreken: Handelingen 7:55-60, Lucas 23:34, Lucas 11:4 Bid voor de miljoenen mensen in deze stad die de levende God niet kennen. Ook al hebben ze vanuit de Koran en de islamitische tradities veel gehoord over de God van Abraham, toch weten de meeste inwoners vanuit hun persoonlijke ervaring heel weinig over de ware God. Het ontvangen van vergeving en een nieuw leven door de Messias is voor hen heel ver weg. Er is een blijvende openheid onder Iraniërs voor het Evangelie, en een groeiende visie om hun volk te bereiken, zowel in Nederland als in Iran. Bid voor een gezonde toepassing van het huiskerken- principe, omdat dit voor Iran het best werkende model is.

r wonen ruim 830.000 Turkse Khorasani in het noordelijke deel van de Iraanse provincie Khorasan (ten noordwesten van Mashhad). Khorasan is een belangrijk landbouwgebied; de meeste Turkse Khorasani zijn dan ook boeren. Ze maken gebruik van zowel traditionele als moderne vormen van irrigatie voor het oogsten van tarwe, gerst, rijst, katoen, suikerbieten, aardappelen, luzerne, meloenen en karwij. Door schapen, geiten en koeien te houden, hebben de Turkse Khorasani-gezinnen melk, boter, olie en vlees. Het zijn vaardige ambachtslieden die sieraden, poppen en glaswerk maken. Ze kunnen ook prachtige vloerkleden, lakens en tapijten weven, die bekend staan om hun geraffineerde ontwerpen. De Turkse Khorasani zijn zonder uitzondering moslim en hun samenleving is gebaseerd op traditionele islamitische leefregels. Voor zover bekend, zijn er op dit moment geen christenen onder de Turkse Khorasani. Mede doordat ze in een zeer afgelegen gebied wonen, is er nog geen materiaal in hun eigen taal beschikbaar dat hen vertelt over het Evangelie. Er zijn op dit moment ook geen specifieke inspanningen gericht op het stichten van christelijke gemeenten in dit gebied.

Gebedspunten:

Bid dat God deuren zal openen voor christelijke handelaren en andere gelovigen die de Turkse Khorasani kunnen vertellen over Jezus Christus. Bid de Heer om visie voor goede taalkundigen, die in staat zijn om de Bijbel te vertalen in de taal van de Khorasani. Bid voor de bijna 330.000 Turken in Nederland. Dat zij bereikt worden met het verlossende Evangelie van Jezus Christus.

Getuigenissen uit Afrika

Timo uit Darfur

e zou op het eerste gezicht niet zeggen dat hij door God geroepen is om het Evangelie te verspreiden onder zijn eigen volk. Hij heeft hetzelfde uiterlijk als iedere andere jonge Soedanees: hij eet net als de anderen, maakt gebruik van dezelfde vervoermiddelen als de anderen en draagt zelfs de traditionele `jalabiyya', net als de meeste andere Soedanezen in Darfur. Maar Timo is een licht dat schijnt in de duisternis. Hij brengt Levend Water naar de bevolking van een dor en afgemat land. Hij brengt het Evangelie naar mensen in dit door oorlog verscheurde gebied. De vluchtelingenkampen beslaan vele tientallen kilometers in de omgeving van de hoofdstad van Darfur. Meestal staat Timo vroeg op om eten te bereiden voor hem en zijn huisgenoot Abdo. Hij trekt de lange witte `jalabiyya' over zijn hoofd en zet de kleine witte `tagiyya' op. Hij loopt samen met vele anderen naar het busstation, wacht een hele tijd op de bus die hij hebben moet en telt wat van zijn spaarzame muntgeld neer voor zijn reis naar de rand van de stad. De passagiers stappen uit bij de bewaakte ingang van het vluchtelingenkamp. Mensen lopen er in en uit. Vaak worden ze aangehouden om te worden ondervraagd, of hun kleding wordt doorzocht. Als Timo een blanke was, zou het heel moeilijk zijn om door de bewaking heen te komen. Als hij zou vertellen dat hij de boodschap van het Evangelie binnen de muren van het kamp komt brengen, zou hij zeer zeker niet toegelaten worden. Maar Timo ziet eruit als alle anderen... en niemand ziet de Bijbels die hij onder zijn ruimzittende bovenkleding draagt. Hij is gekomen om de christenen in het kamp te onderwijzen. Hij maakt deze reizen zo vaak als maar mogelijk is, om samen te komen met nieuwe gelovigen die op geen enkele andere manier uit het woord van God kunnen leren. Dankzij deze nederige, gehoorzame Soedanese dienaar die Timo heet... kan het Licht worden verspreid onder de verlorenen in Darfur.

Jouma

J

I

k was een praktiserend moslim tot ik in juni 1999 tot geloof kwam in Jezus de Messias. Ik was toen ook getrouwd, maar mijn vrouw verliet me vanwege de vervolging die gepaard ging met mijn keuze voor de Messias. Mijn familie en kennissen moedigden mijn vrouw aan bij mij weg te gaan. Ze verstootten me en namen me mijn eigendommen af. Mijn voorganger heeft geprobeerd mijn vrouw over te halen om bij mij terug te keren, maar het was tevergeefs. Ik bleef trouw aan de Heer, ondanks al deze bedreigende omstandigheden en gebeurtenissen. Sommige mensen probeerden zelfs te verhinderen dat ik de gebedssamenkomsten bezocht, waarvoor ik vanuit mijn dorp zeven kilometer moest lopen. Uiteindelijk was ik genoodzaakt om mijn gezin drie maanden te verlaten om versterkt en bemoedigd te worden in mijn geloof. Ik ben later zelf voorganger geworden.

Laouali uit Nigeria

I

k was moslim en ging drie jaar lang naar een koranschool in de Nigeriaanse plaats Kano. Ik heb daar de geschiedenis van Jezus bestudeerd aan de hand van verwijzingen in de Koran. Toen ik na mijn studie weer thuis kwam wonen, kwam ik in contact met enkele praktiserende christenen. Mijn vader en mijn broers werden achterdochtig en wilden me terugsturen naar de leider van de koranschool. Toen ik weigerde te gaan, kwam de schoolleider mij opzoeken. Mijn familie stelde me geld in het vooruitzicht waarmee ik zaken zou kunnen doen, en zelfs een huwelijk, als ik bereid was alle contacten met christenen te verbreken. Maar ik heb niet naar hen geluisterd. Nadat ik de film `Jezus' gezien had, kwam het heel even in mij op om de christenen die ik kende te bedriegen, als een soort geheim agent voor de islam. Maar toen heb ik de Messias Zelf leren kennen. Mijn familie heeft me het huis uit gezet, maar een aantal christenen was graag bereid om me een vol jaar bij hen te laten inwonen, totdat ik naar een bijbelschool kon. Nu ben ik voorganger van een gemeente.

15

"Doet dit tot mijn gedachtenis"

Hoe Christus wordt geëerd door zijn volgelingen

rijdagavond. Jasmine is net thuisgekomen van haar werk in de stad. Gastvrije en beleefde buren uit haar dorp begroeten haar hartelijk in het huis van haar dochter en schoonzoon. Ze gaan in een kring zitten op de tikar, een vloermat van geweven riet. Iemand reikt naar de bovenste plank van een kast en pakt een stapel fotokopieën met passages uit de Bijbel, gezet in groot lettertype. Jasmine zet haar leesbril op en neemt in een kleermakerszit plaats op de tikar. Deze regelmatig terugkerende bijeenkomst illustreert de manier waarop christelijke geloofsgemeenschappen bij elkaar komen. Dergelijke bijeenkomsten ontstaan in heel Indonesië. Deze bijeenkomsten mogen er anders uitzien en anders verlopen dan we in onze eigen cultuur gewend zijn, maar de naam van Jezus wordt hier bekendgemaakt. Hij wordt geëerd! Iemand opent de avond door een inleidend gebed uit te spreken. Er wordt gebeden voor bescherming tegen demonische invloeden. Hierna gaan ze de kring rond, waarbij elk lid van de groep vertelt wat hij of zij de afgelopen week heeft meegemaakt. De gesprekken verlopen open en vriendelijk. Vervolgens heft een van de leiders van de groep een spontaan gebed aan, waarin de Heer wordt geprezen. Een ander zegt hardop gebeden uit de Psalmen op. De bijbeltekst die deze avond wordt besproken, wordt uitgedeeld aan degenen die kunnen lezen. Degene die als eerste een gedeelte voorleest, begint met de tekst uit Exodus 34:6, gevolgd door een hardop uitgesproken traditionele geloofsbelijdenis in het Arabisch: "In de naam van God, die genadig is, die erbarmen toont".

16

1 september 2009

Dag 11

V

Mensen lezen om de beurt hardop voor, vers voor vers, de kring rond. De tekst wordt een tweede en soms nog een derde keer gelezen, zodat iedereen het goed in zich op kan nemen. Er worden wat eenvoudige vragen gesteld, zodat iedereen het goed begrijpt en erover mee kan praten. Later bidt iedereen in de kring voor de andere aanwezigen en voor hun land. Deze gebeden zijn anders dan de rituele gebeden in het Arabisch, zo benadrukt Jasmine. Ze worden namelijk uitgesproken in de naam van DE MESSIAS, HUN VERLOSSER. Nadat ze voor elkaar hebben gebeden, breekt een tijd aan waarin de kringleden ontspannen bij elkaar zijn. Ze drinken thee en eten voedsel dat ze zelf geoogst hebben. Een van hen schenkt een gangbaar traditioneel drankje in, en zegt daarbij: "Dit is het bloed van de Messias". Hij vervolgt met: "We doen dit tot zijn gedachtenis. We worden hierdoor verfrist; Christus geeft ons het leven!" Ook het brood (van oorsprong geen gemeengoed in dit land, maar inmiddels wel verkrijgbaar) wordt gebroken ter gedachtenis van Christus. Nadat de kring tot laat in de avond bij elkaar is geweest, sluit een van hen de avond met gebed af en gaan de gezinnen weer naar huis. Zo komen ze dagelijks bij elkaar als een vergroot gezin, totdat ze weer bijeenkomen in de samenkomst... tot gedachtenis van Hem. Wereldwijd moeten moslims die de Messias hebben leren kennen manieren vinden om samen te komen op een manier die binnen hun cultuur past. Sommigen hebben manieren en gebruiken overgenomen uit andere culturen en deze aangepast aan hun behoeften. Anderen geven vanuit hun

eigen cultuur op een unieke wijze uiting aan hun geloof. Het plaatsen van de Bijbel op de standaard die voor de Koran bedoeld is (zie boven) is een eenvoudig voorbeeld van deze culturele aanpassing.

Gebedspunten:

Bid voor voormalige moslims in uw eigen stad, streek of land. Bid dat de schoonheid en eigenheid van andere cultuurvormen tot uitdrukking mag komen in de samenkomst. Dat kan in liederen, prediking en onderwijs en andere vormen van expressie. Christenen van moslimachtergrond verschijnen overal in onze Nederlandse kerken. Sommigen vinden het moeilijk om een plek te vinden vanwege culturele verschillen. Bid voor hun integratie in de kerken en het vinden van een thuis in het lichaam van Christus.

2 september 2009

Dag 12 Was Jezus een moslim?

Dag 13 Bid voor de Irakese stammen

3 september 2009

n de islam wordt Jezus beschouwd als een boodschapper van God, een profeet die was aangesteld om het volk van Israël te leiden. Zijn boodschap kreeg gestalte in een nieuwe vorm van onderwijs, de Injil (het Evangelie). De Koran bevestigt dat Jezus werd geboren uit de maagd Maria (Maryam), na een besluit van God. Jezus had de macht om op Gods bevel wonderen te verrichten. Net zoals andere profeten in de islam wordt Jezus beschouwd als een goed moslim (wat betekent dat hij zich onderwierp aan de wil van God). In zijn onderwijs hield Jezus het volk voor dat het moest leven in onderwerping aan Gods wil. In de ogen van moslims verkondigde Jezus eigenlijk een vroege vorm van de islam. De laatste tijd hebben moslims regelmatig het boek `Het Evangelie van Barnabas' (te vinden op internet) aangehaald om aan te tonen dat Jezus een goede moslim was. Waarschijnlijk is dit boek ergens rond de veertiende tot zestiende eeuw geschreven in Europa. Het bevat onjuistheden over zowel het christelijke als het islamitische geloof. Jezus wordt in het boek geportretteerd als een profeet die op precies dezelfde manier bidt als traditionele moslims.

I

H

et voorgeslacht van een groot percentage Irakese Arabieren is terug te voeren tot een klein aantal stamverbanden. Elk van deze groepen is onderverdeeld in stammen, geslachten, families en huisgezinnen. Er zijn naar schatting ongeveer twintig tot dertig stamverbanden in het land, waar meer dan honderdduizend mensen en vermoedelijk meer dan duizend `clans' (groepen van families) toe behoren. In Irak zijn stamverbanden zeer bepalend voor iemands culturele identiteit. In de Bijbel lezen we dat elke stam en taal eens voor Gods troon zal staan (Openbaring 5:9).

Dit zijn enkele van de belangrijkste stamverbanden: de Muntafiq de Zubayd de Dulaym de `Ubayd de Chaz'al de Bani Lam de Al Bu Mohammed de Rabi'a de Ka'b de Shammar de Anaza de Bani Tamim de Zafir de Bani Malik

Gebedspunten:

Het Irakese volk heeft veel te lijden. Bid voor genezing van de pijn en voor een wedergeboorte die een positieve invloed heeft op de Irakese samenleving, na jaren van bloedvergieten, ontberingen en wanhoop. Kijk voor meer informatie op de database van de website www.iraqbodycount.org/. Bid voor de leiders van de stamverbanden, stammen, families en gezinnen. De Heer wil graag dat volledige geslachten, stammen en stamverbanden zich tot Hem zullen wenden voor verlossing. Bid dat velen mogen ontdekken dat er nieuw leven is in Jezus Christus. Echte, blijvende verandering en hoop kunnen alleen gevonden worden in de Messias. De leiders van de stammen zouden hun principes van dienstbaarheid, leiderschap en nederigheid moeten baseren op het leven van Jezus. Gebruik de lijst op deze pagina bij uw gebeden. Een groot deel van alle Irakezen die zich bekeerden tot het christelijke geloof hebben hun land moeten ontvluchten. Bid voor hen. Irakese ex-moslims in Nederland organiseren christelijke conferenties en bijbelstudiegroepen waar onder andere Irakese moslims op af komen. Bid dat God hen raakt en het Evangelie bij hen binnenkomt. Bid voor een goede nazorg na de activiteiten.

Gebedspunten:

Bid dat christenen in staat zijn om met de juiste bronnen aan te tonen dat Jezus altijd gehoorzaam was aan de Vader, maar dat Hij méér was dan alleen een goede profeet. Overdenk deze teksten en spreek ze hardop uit in gebed: Matteüs 5:43-48, Hebreeën 1:5-8. Bid dat moslims in ons postmoderne Nederland niet bevestigd worden in hun kritiek op de Bijbel. Bid dat wij als christenen iedere gelegenheid benutten om hen te overtuigen van de betrouwbaarheid van de Bijbel.

17

Dag 14 Somaliërs in de Verenigde Staten

4 september 2009

Dromen van vrede

inds 1991 zijn honderdduizenden Somaliërs omgekomen in een nietsontziende burgeroorlog. Miljoenen mensen hebben huis en haard verlaten en zijn gevlucht naar aangrenzende landen of naar landen in heel andere delen van de wereld. Tienduizenden van hen wonen nu in steden als Rome, Stockholm, Londen, Tilburg of in kleinere plaatsen. Zo zijn er op het Amerikaanse platteland dorpjes van zo´n drieduizend inwoners waar ongeveer driehonderd Somaliërs wonen. Sommigen van hen zijn ondergebracht in grote gebouwen voor noodhuisvesting, terwijl anderen in uitgestrekte voorsteden terechtgekomen zijn. Vrijwel alle Somaliërs die in Amerika wonen, zijn gevlucht voor de burgeroorlog in hun eigen land. Ze worstelen allemaal met ingewikkelde vragen over hun toekomst, hun identiteit en hun verbondenheid met de islam. Ze zijn geneigd zich te vestigen in de dorpen en steden waar ze bij hun aankomst zijn verwelkomd. Vaak wonen ze bij elkaar in hechte gemeenschappen, waarbinnen de nadruk gelegd wordt op het aanhangen van de islam. Deze groepen staan doorgaans niet open voor andere religies, maar ze staan toch bekend om hun openheid, gastvrijheid en diepe vriendschap. Veel Somalische immigranten van de eerste generatie (vanaf 35 jaar) dromen van een terugkeer naar een Somalië waar de vrede is hersteld. Geïmmigreerde Somaliërs van de tweede en derde generatie (jonger dan 35 jaar) worstelen met enorme identiteitsproblemen.

18

5 september 2009

Het kruis

De meeste moslims geloven niet dat Jezus aan het kruis gestorven is.

n (wegens) hun uitspraak: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet. Integendeel, Allah verhief hem tot zich en Allah is almachtig, alwijs." (Koran, hoofdstuk `De Vrouwen' 4.157-158.) Er zijn veel verschillende opvattingen in de moslimwereld over de laatste dagen van Jezus en zijn kruisiging en opstanding. Vroege islamitische schriftgeleerden spreken zich nauwelijks uit over het onderwerp. In de omvangrijke verzamelingen Hadith (overleveringen over het leven van Mohammed) van de islamitische wijsgeren Burkhari en Muslim is bijvoorbeeld niets te vinden over de kruisiging. De meeste moslims zijn de overtuiging toegedaan dat de kruisdood geen waardig einde zou zijn geweest voor een goede profeet als Jezus. De meerderheid van de hedendaagse moslims gelooft dat Jezus nooit aan het kruis is genageld. Ze baseren deze overtuiging vooral op de korantekst die hierboven is aangehaald. Algemeen wordt in de moslimwereld aangenomen dat Hij in de hemel werd opgenomen zonder eerst te sterven en dat

S

In de Amerikaanse staat Minnesota wonen tussen de 30.000 en 70.000 Somaliërs. De overgrote meerderheid doet zijn best om Engels te leren en zich aan te passen. En ondertussen proberen ze voldoende geld te verdienen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, terwijl ze ook hun familie in Somalië ondersteunen. Sinds december 2007 zijn zes jonge Somaliërs door landgenoten vermoord als gevolg van spanningen binnen de Somalische gemeenschap in Minnesota. Deze gewelddadigheden zijn kenmerkend voor de enorme pijn en moeite die gepaard gaan met het leven in een andere cultuur. Christenen in deze regio zijn zich in toenemende mate bewust van de noodzaak om open te staan voor en dienstbaar te zijn aan hun Somalische stad- en streekgenoten.

E

Gebedspunten:

Bid dat God waarachtige `sjalom' (vrede) zal schenken aan Somalië en de mensen die hier vandaan komen, waar ter wereld ze ook zijn. Bid dat God de ogen van de Somaliërs in de Verenigde Staten ­ maar ook in Nederland ­ zal openen voor de eeuwigheidswaarde van het Koninkrijk van God (Matteüs 13:44-46). In Nederland wonen ongeveer 20.000 Somaliërs. Zij zijn bijna allemaal moslim. Ongeveer 10 tot 25 Somalische christenen komen maandelijks in Nederland samen. Bid voor hun eenheid en groei. Bid ook dat zij vrijmoedigheid krijgen om te getuigen onder hun landgenoten.

Dag 15

iemand anders in zijn plaats aan het kruis is gestorven. Er zijn diverse varianten op deze theorie, maar veel moslims stellen dat de discipel Judas werd gekruisigd in plaats van Jezus. Verondersteld wordt dat men hem op Jezus heeft laten lijken en dat zijn kruisiging een straf van God is voor zijn verraad. Andere moslims geloven dat Jezus wel is gekruisigd, maar dat Hij het heeft overleefd en pas later is gestorven. Weer een andere theorie gaat ervan uit dat Hij de kruisiging heeft overleefd en vervolgens zonder te sterven in de hemel werd opgenomen.

6 september 2009

Dag 16

door onderwijs, zorg, sociaal of cultureel werk of met financiële middelen gebeurt, kan worden veroordeeld tot maximaal vijf jaar gevangenschap met een maximale boete van ongeveer vijfduizend euro. Bid voor deze situatie op basis van Handelingen 4:29-31. Meer details zijn te vinden op http://www.persecution.org.

Noordwest Afrika

V

an de ruim 78 miljoen mensen in de drie landen in noordwest Afrika (Algerije, Tunesië en Marokko), geloven naar schatting slechts 50.000 van de daar geboren inwoners in de Messias.

Algerije: 33,8 miljoen inwoners

Volgens enkele schattingen zijn er ongeveer 25.000 tot 50.000 Algerijnen die in Jezus Christus geloven, alhoewel sommigen van mening zijn dat de aantallen groter zijn. Ze behoren tot uiteenlopende denominaties: katholiek, protestant, evangelisch en andere richtingen. De mate waarin ze zich hebben toegewijd aan Jezus Christus loopt uiteen. Veel Algerijnen hebben Jezus leren kennen door visioenen, dromen en bovennatuurlijke gebeurtenissen. De afgelopen jaren hebben meer mensen de Messias gevonden doordat ze andere Algerijnse gelovigen hebben ontmoet, of door radioen tv-uitzendingen en films. Doordat aanzienlijke aantallen moslims tot geloof kwamen, heeft de regering in 2006 een wet aangenomen waarmee Algerijnse christenen officieel konden worden vervolgd. Verscheidene van hen zijn gearresteerd, gevangen gezet en voor verschillende overtredingen berecht. Hoewel de situatie niet zo ernstig is als in Iran of Saoedi-Arabië, staan Algerijnse gelovigen onder verscherpt toezicht van de regering en ervaren ze momenteel de eerste tekenen van daadwerkelijke vervolging. Ze zijn tot dusver moedig geweest en blijven openhartig spreken over hun geloof. Evangeliseren wordt gezien als een misdrijf. Iedereen die probeert een moslim te bekeren tot een ander geloof, of het nu

Tunesië: 10,5 miljoen inwoners

De aanblik van Tunesië wekt de indruk dat het een moslimland is, maar het aantal toegewijde moslims is beperkt. De overgrote meerderheid van de Tunesiërs jaagt een heel andere droom na: die van materiële voorspoed. De meeste Tunesiërs zouden er goed aan doen vaker stil te staan bij de ware betekenis van het leven en het feit dat het maar kort is. Het aantal christenen in Tunesië wordt geschat op minder dan duizend. Bid aan de hand van Matteüs 6:24-34.

Gebedspunten:

Mensen die in Jezus Christus geloven, moeten de kunst verstaan om Jezus' dood en opstanding eenvoudig en zorgvuldig uit te leggen. Het is belangrijk dat moslims goed begrijpen waarom het nodig was dat de Messias moest sterven en dat zijn opstanding ons nieuw leven brengt. Bid vooral dat moslims in toenemende mate te horen krijgen dat Jezus onze zonde, onze schuld, onze gebondenheid aan kwade geesten en de verschrikkingen van de dood heeft overwonnen en ons verlossing heeft gebracht. Bid voor moslims in uw eigen omgeving, uw land en elders in de wereld, op basis van Lucas 24:19-26 en Handelingen 3:13-16. Bid voor de honderden ex-moslims in ons land, dat zij bereid zijn om evenals Jezus de weg van het lijden te gaan als getuige van Hem naar hun moslimfamilie en -vrienden. Bid dat God hen gebruikt om anderen tot Hem te leiden.

Marokko: 34,3 miljoen inwoners

Het aantal christenen in Marokko is zeer klein, waarschijnlijk slechts enkele duizenden. Dit aantal neemt langzaam toe, maar de kennis van het Evangelie is in Marokko zeer beperkt. Gelovigen worden geconfronteerd met ernstige bedreigingen en mishandeling door familieleden en soms door overheidsdienaren. Bid aan de hand van Jesaja 40:9-11; 52:7. Bid voor koning Mohammed VI, kroonprins Hassan (6 jaar oud) en de overige leden van de koninklijke familie. Door hun botsing met de Nederlandse samenleving doen veel Noord-Afrikaanse jongeren in Nederland zich meer moslim voor dan ze van huis uit zijn. Bid dat ze in Jezus hun ware identiteit vinden en vrede met God en zichzelf ontvangen.

19

7 september 2009

Dag 17

GEBED VOOR DE VOLKEN

Fatima

De dochter van Mohammed

Dag 18 Verlos hen van de boze

8 september 2009

Z

e werd in het jaar 605 in Mekka geboren en stierf in 632 in Medina. Fatima was de lievelingsdochter van Mohammed. Haar naam betekent `zij die gespeend wordt'. Mohammed beschouwde haar als een van de vier volmaakte vrouwen. De andere drie waren Mohammeds eigen eerste vrouw, Khadija (de moeder van Fatima), Maria (de moeder van Jezus) en Assiya (de vrouw van een vroegere farao). Fatima staat bekend als een liefhebbende en toegewijde dochter, moeder en echtgenote, en ook als een oprechte moslima. Toen ze 19 jaar oud was, trouwde Fatima met Ali. Hun leven als man en vrouw was eenvoudig, sober, en niet zonder moeilijkheden en ontberingen. Vanwege zijn vroomheid had Ali schijnbaar niet veel belangstelling voor materiële voorspoed. Veel mensen prijzen Fatima vanwege haar goede werken voor de armen en behoeftigen. Ze kreeg twee zonen en twee dochters. Ze stierf in 632, kort na de dood van haar vader. Het is onduidelijk of ze door een ongeval of door een natuurlijke doodsoorzaak overleed. Zo op het oog heeft Fatima een goede invloed op het leven van moslims, maar haar naam is ook verbonden aan een occult voorwerp dat een negatieve invloed kan hebben. Deze zogeheten `hand van Fatima' wordt door moslims gebruikt in amuletten, kettingen en sieraden, om zich te beschermen tegen invloeden van boze geesten.

Indonesië

Het volk van de Gayo

Het volk van de Gayo (zo'n 300.000 mensen) woont in de afgelegen hooglanden in het midden van de provincie Atjeh op het eiland Sumatra. Hun gebied is op sommige plaatsen meer dan tweeduizend meter hoog, over een lengte van honderden kilometers. De Gayo spreken in twee dialecten, maar ze hebben geen geschreven taal. Ze vertellen volksverhalen en overleveringen aan elkaar door in de vorm van gedichten. Hun belangrijkste bronnen van inkomsten zijn het boerenbedrijf, de koffieplantages, de visserij en de bossen. Hun borduurwerk kent kleurrijke gouden patronen. Er is behoefte aan medici om hun lichamelijke omstandigheden te verbeteren. De Gayo zijn moslim, maar houden ook samenkomsten waarin ze offers brengen aan geesten, heiligen en voorvaderen. Voor zover bekend zijn er onder hen geen christenen en probeert niemand hen actief te bereiken met het Evangelie. Zie Handelingen 26:18

ereldwijd vrezen moslims het kwaad uit de spirituele wereld. Deze angst is voor velen een bron van diepe, onuitgesproken onrust. De islam kent een ingewikkeld en veelsoortig stelsel van geloofsopvattingen over de onzichtbare krachten die rondom ons aan het werk zijn. Deze opvattingen (ook wel volksislam genoemd) kunnen per gebied en per volk heel sterk variëren. Moslims geloven niet alleen in het bestaan van engelen, maar ook in djinn. De djinn lijken in veel opzichten op mensen: ze hebben hun eigen sociale verbanden en activiteiten, maar kunnen ook van gedaante veranderen en naar believen zichtbaar of onzichtbaar worden. De meeste moslimtheologen geloven dat Shaitan (Satan, ook wel Iblis genaamd) deel uitmaakt van de djinn. Van deze wezens wordt aangenomen dat ze kort voor de schepping van de mens zijn geschapen. Ze kunnen zowel goed als kwaad doen. Het woord `djinn' (verwant aan het Engelse woord `genie' wat `geest' of `kabouter' betekent) is bekend uit Arabische volksverhalen.

W

Gebedspunten:

Jezus is de enige ware Heer over de wereld. Hem is alle macht gegeven. Bid dat moslims het verlossingswerk van Jezus mogen ervaren, zodat ze bevrijd worden van de machten van de duisternis. Bid ook dat christenen meer mogelijkheden krijgen om moslims op dit terrein te helpen. Bid voor moslims die u kent, maar ook voor anderen. U kunt hier de volgende bijbelteksten bij gebruiken: Matteüs 8:16, 10:1 en Handelingen 5:16, 8:17.

Gebedspunten

Bid aan de hand van Handelingen 19:18-20, dat gaat over occulte invloeden. Bid voor de miljoenen moslimvrouwen die Fatima heten, dat ze nieuw leven mogen vinden in Jezus. Tijdens vrouwenactiviteiten komen moslimvrouwen in contact met Nederlandse christenvrouwen. Bid dat ze daar de liefde van God proeven en ook zelf Jezus gaan volgen.

20

9 september 2009

De neef van Mohammed en tevens zijn geadopteerde zoon

Ali was de neef, de geadopteerde zoon en de schoonzoon van Mohammed. Hij werd geboren omstreeks 600 en stierf in januari 661. Hij trouwde in 624 met Mohammeds dochter Fatima. Zijn naam betekent `verheven' of `nobel'. Hij regeerde van 656 tot 661 als kalief over het moslimimperium. De sjiieten beschouwen Ali als de eerste echte onfeilbare imam en zien hem en zijn nakomelingen (Hassan en Hoessein) als de rechtmatige opvolgers van Mohammed. Onenigheid over deze opvolging leidde er uiteindelijk toe dat de islam werd verdeeld in een sjiitische en een soennitische tak. Tijdens zijn regeerperiode kreeg Ali te maken met tegenstand en burgeroorlogen. Toen hij ongeveer zestig jaar was, werd er een aanslag op hem gepleegd toen hij aan het bidden was in de moskee van de Irakese plaats Kufa. Kort daarop stierf hij. Waarschijnlijk is de belangrijkste moskee van Najaf, in Irak, zijn laatste rustplaats geworden. Deze plaats is uitgegroeid tot een belangrijk sjiitisch heiligdom, dat aan zijn nagedachtenis is gewijd.

Dag 19 Ali

Gebedspunten:

Over de gehele wereld zijn letterlijk miljoenen moslimmannen en ­jongens die Ali, Hassan of Hoessein heten. Bid voor hen dat zij de levende Messias leren kennen (Handelingen 7:56 en 9:1-5). Miljoenen Irakezen en Iraniërs herdenken jaarlijks Hoesseins dood. Soms wordt de plaats Karbala rond die tijd bezocht door niet minder dan zeven- tot acht miljoen pelgrims. Veel sjiitische mannen snijden en geselen zichzelf; ze vergieten bloed ter nagedachtenis aan Hoessein. Een bekend sjiitisch spreekwoord zegt: "Een enkele traan die voor Hoessein wordt gestort, wast honderd zonden weg." Bid dat de sjiieten in Irak en Iran oog krijgen voor de eeuwigheidswaarde van het bloed van Jezus (1 Petrus 1:18-19). Naar schatting wonen er in Nederland 80.000 Alevieten, zij behoren ook tot de sjiitische stroming. Bid dat zij Jezus zullen vinden als hun Heer en Verlosser.

Hassan

Hassan (Hasan), geboren in maart van het jaar 625 en gestorven in maart 670, was de kleinzoon van Mohammed en de zoon van Fatima en Ali. Zijn naam betekent `de schone' of `de nobele'. Hassans aanspraken op de troon van het kalifaat werden betwist. Uiteindelijk gaf hij ze op om bloedvergieten te voorkomen. Hij trok zich terug en leidde een rustig leven in Medina. Daar stierf hij vele jaren later doordat zijn vrouw hem vergiftigde. Hij wordt door alle moslims gezien als een martelaar.

Hoessein

Hoessein, geboren in januari 626 in Medina (SaoediArabië) en gestorven in oktober 680 in Karbala (Irak), was de tweede kleinzoon van Mohammed. Zijn naam betekent `de kleine schone' of `nobele'. Hoessein, een zoon van Fatima en Ali, wordt vereerd als een martelaar, omdat hij om het leven kwam in een strijd om het kalifaat. De herdenkingsdag van zijn martelaarschap wordt `Ashura' genoemd. Het is in het bijzonder voor sjiitische moslims een dag van rouw en religieuze eerbied. De dood van Hoessein heeft een bijzondere betekenis, want deze markeert het begin van de sjiitische beweging die vandaag de dag sterk vertegenwoordigd is in Irak en Iran. Sjiieten zijn ervan overtuigd dat Hoessein kalief had moeten worden.

21

Definitie: Kalief is de aanspreektitel voor de leider van de islamitische oemma, de wereldwijde islamitische gemeenschap die geregeerd moet worden op basis van de uitgangspunten van de sharia, de religieuze wet van de islam. Het woord is afgeleid van het Arabische woord voor `opvolger' of `plaatsvervanger'. Vooral de vroege kaliefs werden beschouwd als de opvolgers van Mohammed.

10 september 2009

Dag 20

Centraal Azië

Nieuws uit Centraal Azië

De vervolging neemt toe

I

n het enorm uitgestrekte gebied dat we aanduiden als Centraal Azië, wonen meer dan honderd miljoen mensen. Het grootste deel van hen is moslim, hoewel er aanzienlijke aantallen Russen, Oekraïners en Chinezen zijn die een ander geloof aanhangen. Veel moslims in deze regio zijn niet elke dag toegewijd bezig met hun geloof, maar het aantal vrome moslims lijkt in dit gebied wel toe te nemen. Mensen vallen terug op hun oorspronkelijke culturele en religieuze wortels, na tientallen jaren waarin het atheïstische communisme de overhand heeft gehad. In de jaren negentig zijn honderden christenen naar Centraal Azië vertrokken om er te gaan wonen en het Evangelie in het gebied te verspreiden. Rond die tijd zijn in de voormalige Sovjet-republieken duizenden mensen tot geloof gekomen. De afgelopen jaren hebben de meeste regeringen van deze landen een begin gemaakt met het vervolgen van christenen. Het merendeel van de buitenlanders die geprobeerd hebben Christus te verkondigen is verbannen. Zowel Kirgizië als Kazachstan hebben in 2008 wetten aangenomen die de godsdienstvrijheid sterk beperken. Oezbekistan en Turkmenistan oefenen al langer sterke druk uit op groepen en personen die Jezus Christus hebben aangenomen. Het lichaam van Christus zal in de toekomst vermoedelijk blijven lijden, want het Goede Nieuws verkondigen, van geloof veranderen, religieus onderwijs aan kinderen geven, samenkomsten houden en nieuwe geloofsgroepen vormen, het zijn allemaal activiteiten die verboden of slechts beperkt mogelijk zijn. "De jonge groepen christenen die zich de afgelopen twintig jaar hebben ontwikkeld, zullen blijven lijden, maar sterke en diepe wortels hebben", vertelt een christen die deze regio goed kent."Ze zullen het overleven!" We moeten echter blijven bidden. Want nog altijd heeft ongeveer negentig procent van de inwoners van dit immense gebied nog nooit het Goede Nieuws over het Koninkrijk gehoord.

22

Oezbekistan 27,35 miljoen Turkmenistan 5,2 miljoen Kirgizië 5,36 miljoen Tadzjikistan 7,2 miljoen Kazachstan 15,35 miljoen Afghanistan 32,35 miljoen De provincie Xinjiang (China) 19,6 miljoen (Zie ook het artikel over de Oeigoeren op p23) Zoek de volgende namen van CentraalAziatische steden op via internet. Waarschijnlijk zult u versteld staan van wat u leest en ziet: Urumqi, Tasjkent, Dushanbe, Bishkek, Ashgabat, Astana. Talen die in Centraal Azië gesproken worden: Turkse talen: Kazachs · Kirgizisch · Tataars · Turkmeens · Oeigoers · Oezbeeks Iraanse talen: Balutsi · Buchori · Dari · Koerdisch · Pamiri · Pasjto · Perzisch · Tadzjieks Andere belangrijke talen: Chinees · Mongools · Russisch · Tibetaans

Gebedspunten:

Heer, U zegt in uw woord: "Maar zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de HEER zijn". (Habakuk 2:14) Dit Evangelie van het Koninkrijk zal over de gehele wereld verkondigd worden. (Matteüs 24:14) Heer, schenk kracht aan hen die U volgen (2 Korintiërs 12:9). Velen zitten in de gevangenis of zullen daar de komende jaren vanwege hun geloof in terecht komen (Hebreeën 13:3; Handelingen 16:23-25). U kunt bidden voor alle taalgroepen en steden die voorkomen op de lijst op deze pagina. Moge de Heer u hierin leiden. Afghanen en christendom is voor veel Afghanen, ook in Nederland, nog een onmogelijke combinatie. De enkele Afghanen in Nederland die christen zijn geworden, steken het daarom nog te veel onder stoelen en banken. Of hun geloofsgroei wordt afgeremd door angst en isolatie. Bid voor een doorbraak.

Dag 21 Badaksjan: religie als identiteit

11 september 2009

In de afgelegen bergen van Pamir

e hoge bergen van de Pamir domineren het landschap van Badaksjan, een gebied dat zich uitstrekt over het noordoosten van Afghanistan, het oosten van Tadzjikistan en het noorden van Pakistan. De volken die in deze geïsoleerde bergketen wonen, voelen zich over het algemeen anders dan de meerderheid van de inwoners van de hiervoor genoemde landen. De Badaksjani's spreken Oost-Perzische talen die in de berggebieden gangbaar zijn. Ze hebben vaak een lichtere huidskleur dan veel van hun landgenoten, die Kaukasische trekken hebben. Maar het meest onderscheidende aspect van hun identiteit is hun religie. Badaksjan is het enige gebied ter wereld waar de meerderheid van de bevolking wordt gevormd door moslims van de Ismaïli-sekte. De Aga Khan, hun geestelijke leider, wordt door hen als een godheid beschouwd. Om een Badaksjani te citeren: "De Aga Khan is voor ons als de vleesgeworden Koran. Hij leidt onze weg en geeft aan hoe wij moeten leven. Onze religie zit niet vastgeroest in de geschiedenis; we hebben een hedendaagse imam, die ons leert hoe we in de 21ste eeuw dienen te leven. We zien dat het licht van Mohammed op hem schijnt." De meeste andere moslims beschouwen het geloof van de Ismaïli's als ketterij.

GEBED VOOR DE VOLKEN

Het volk van de Oeigoeren

Onderstaande informatie bereikte ons vanuit het westen van China in de periode waarin we de `Dertig Dagen Gebedsfocus' voor 2009 aan het voorbereiden waren. We hebben in het verleden al eens gevraagd om gebed voor de Oeigoeren, maar het lijkt nu nog meer noodzakelijk. Sommige Oeigoeren wonen op minder dan 400 kilometer van Badaksjan (zie het andere artikel op deze pagina). In het noordwesten van China telt het volk van de Oeigoeren slechts honderd tot tweehonderd christenen op een totale bevolking van zo'n elf miljoen mensen. De Oeigoeren maken zich voornamelijk bezorgd om twee dingen: 1) hoe ze hun brood verdienen, en 2) de strijd tussen hun culturele erfgoed (moslim/Oeigoer) en het overheersende communistische systeem van China. Hoewel deze regio vroeger een belangrijk verbindingspunt was op de Zijderoute ­ van Europa en het Midden-Oosten naar China ­ lijkt het nu een van de laatste gebieden waar het Lichaam van Christus nog nauwelijks vertegenwoordigd is. In de afgelopen vijftien jaar zijn duizenden moslims langs de gehele Zijderoute in Centraal-Azië tot geloof gekomen in Jezus Christus (evenals miljoenen Han-Chinezen), maar een veerkrachtige Oeigoerse geloofsgemeenschap is er nog altijd niet. Er bestaan veel verhalen over ongelijke behandeling en huissamenkomsten van gelovigen die worden verstoord zodra ze zijn begonnen. Drie sleutelfiguren zitten momenteel in de gevangenis; de kleine gemeenschap van gelovigen dreigt ernstig af te zwakken. Binnenshuis wordt het geloof wel beleden, maar angst weerhoudt hen ervan hun diepgewortelde geloof in Christus met anderen te delen. Moge de Heer u op zijn unieke wijze leiden bij uw gebed voor de Oeigoeren.

China

D

Er zijn heel weinig christenen in Badaksjan en voorzover bekend geen gemeenten. Toch komen veel Badaksjani's op andere plaatsen tot geloof in Jezus Christus. Er zijn gelovigen in Dushanbe, de hoofdstad van Tadzjikistan, en in Moskou, waar veel Badaksjani's uit Tadzjikistan als migrant werken. Bid voor gelovige Badaksjani's die niet in hun vaderland wonen, opdat zij de naam van Jezus met wijsheid uitdragen in de gemeenschap waartoe zij behoren.

Gebedspunten:

Overdenk Jeremia 16:19-21 en gebruik het in uw gebeden. Bid voor de mensen die de Aga Khan als een god vereren, opdat ze tot het inzicht zullen komen dat hij slechts een mens is. Geestelijke blindheid en de geest van misleiding lijken de twee belangrijkste bolwerken in Badaksjan. Bid dat deze belemmeringen voor het Evangelie worden weggenomen. Werken onder moslims wordt pas echt intensief als ze begeleid moeten worden in hun nieuwe leven als discipel van Jezus. Voor werkers onder hen is gebed en trouw erg belangrijk om door te kunnen gaan.

23

Vrouwen in moeilijke omstandigheden

Getrouwd met een moslim in Canada Zie 1 Petrus 3:1-2

lke dag word ik wakker naast de man met wie ik getrouwd ben. Hij is moslim en ik ben een volgeling van Jezus. Toen we besloten om te trouwen, waren we allebei niet erg bezig met ons geloof, dus het besluit was snel genomen. Eigenlijk vonden we zelfs dat er veel overeenkomsten zaten in ons beider geloof. Hij had me er ook van overtuigd dat de uitgangspunten daadwerkelijk veel op elkaar leken. Hoewel ik wist dat ik met een moslim getrouwd was, keek ik er enorm van op dat hij zijn geloof een jaar na ons huwelijk begon te praktiseren. Het bracht de balans in ons leven ­ ontstaan doordat we allebei ons geloof slechts in naam beleden ­ totaal uit evenwicht. Naast boosheid ­ omdat hij veranderd was ­ voelde ik ook een toenemende wrevel tegen zijn geloofsovertuiging, die mijn liefhebbende en zorgzame echtgenoot wegnam en hem verving door iemand die enorm gefixeerd was op regels, voorschriften en meedogenloze rituelen. Onze liefdesrelatie leed er merkbaar onder. Mijn leven wordt nu sterk beïnvloed door de strengheid waarmee mijn echtgenoot zichzelf aan allerlei regels houdt. Tijdens de Ramadan, om een voorbeeld te geven, is het extra zwaar omdat hij me dan vrijwel de gehele dag niet aanraakt. Ik vind dit moeilijk om te accepteren, omdat ik het huwelijk zie als een levende en openhartige uitdrukking van wederzijdse liefde en vertrouwen. Soms is een lichamelijk gebaar op zijn plaats als iets niet met woorden kan worden gezegd.

Malika in Centraal Azië

E

D

e echtgenoot van Malika was betrokken bij criminele activiteiten en kwam om het leven. Malika bleef geruime tijd alleen achter met haar vier kinderen, totdat ze met enkele christenen in contact kwam en ook zelf Jezus als haar Verlosser aannam. Omdat haar hele familie uit moslims bestaat, werden Malika en haar kinderen gedwongen hun huis te verlaten toen haar familie er achter kwam dat ze voor Jezus had gekozen. Alles wat ze had, moest ze achterlaten. Zij had geen plek meer om te wonen en zag geen mogelijkheden om wat geld te verdienen. Twee van haar kinderen waren ziek; een van hen ­ een meisje van twaalf jaar ­ had zelfs regelmatig medicijnen nodig voor haar hart. Malika behield haar geloof en haar nieuwe familie hielp haar om haar leven op orde te krijgen.

Asja in de Verenigde Staten

k vroeg een Somalische vriendin om me iets te vertellen over de markt in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. Ze begon te vertellen over de beelden en geluiden die ze zich herinnerde van de gelukkige jaren die ze in Somalië had doorgebracht, en van de mensen die ze op de markt had ontmoet. Ik keek haar in de ogen en zei: "Asja, ik zou graag eens samen met jou naar je vaderland willen reizen." Ze nam mijn hand in die van haar en tranen welden op in haar ogen. Ze huilde niet omdat ik iets sentimenteels had gezegd. Ze keek me bedroefd aan toen ze zei: "Mijn beste vriendin, het Somalië uit mijn herinnering bestaat niet meer." (Zie het artikel van Dag 14)

I

24

Daar gaan we dan!

Bidden tijdens de ramadan.

25

Introductie

Welkom bij dit grote gebedsavontuur! 30 dagen lang wordt er gebeden voor de moslimwereld. In `jullie' gebedsboekje staan maar 5 dagen: de zondagen. Misschien gebruik je het op zondagschool of samen met het boekje voor de volwassen mensen.

Wat is de islam? Islam betekent `onderwerping aan God'. Een moslim is iemand die de leer van de islam volgt. Zij eren één God, die ze Allah noemen, en ze geloven dat Mohammed hun profeet is. (Mohammed was een man die van 570-632 leefde). Moslims geloven dat God iedereen zal oordelen over de goede en de slechte dingen die ze gedaan hebben. Er zijn vijf dingen die zij moeten doen om goede moslims te zijn, maar zelfs als zij deze dingen doen, betekent dat nog niet dat ze automatisch naar de hemel gaat. Deze vijf dingen zijn: 1. De geloofsbelijdenis opzeggen: "Er is één God en Mohammed is zijn profeet".

2. Vijf keer per dag op vaste tijden bidden. 3. Aan de armen geven. 4. Vasten in de heilige maand ramadan. 5. Een pelgrimsreis naar Mekka in SaoediArabië maken. Wat is de ramadan? De ramadan is een speciale maand van gebed en vasten voor moslims. Zij mogen dan van zonsopgang tot zonsondergang niet eten of drinken. Voor de 30 dagen gebedsfocus hebben we gekozen voor de maand ramadan, omdat mensen die anders niet zo met de dingen van God bezig zijn, dan juist veel serieuzer over hun geloof zijn. Als we deze 30 dagen samen bidden, hopen we dat God jou een hart vol van geloof en liefde voor de moslims zal geven. Laten we samen geloven dat God geweldige dingen zal doen in de moslimwereld, zodat moslims Jezus zullen leren kennen en van Hem gaan houden.

Wist je dat... ...er wereldwijd meer dan 500 miljoen moslimkinderen onder de 15 jaar zijn?

26

Hoe moslims denken over mensen in het westen

(dag 2)

Zondag

augustus

23

Moslims hebben heel lang alleen maar samengewoond met andere moslims en dat vonden ze fijn. Maar de afgelopen jaren komen er steeds meer moslims in de westerse landen wonen (in Europa, Amerika en Australië). Zij denken dat iedereen daar christen is en in Jezus gelooft. Als zij in het westen komen wonen zien zij, ook door het internet en de TV, dat veel mensen niet als christenen leven. Dat er veel alcohol gedronken wordt, dat mensen naar muziek luisteren en films kijken waarvan moslims vinden dat die niet goed zijn. Ze zijn erg teleurgesteld in de mensen waarvan zij denken dat het christenen zijn en willen daarom niet luisteren naar christenen die hen over Jezus willen vertellen. Veel van hen hebben nog nooit echt een christen ontmoet.

Daar gaan we dan! Vertel aan elkaar hoe je op een goede manier aan een moslim kan laten zien wat het betekent om in Jezus te geloven. Maak een tekening waarop je kunt zien dat christenen en moslims vrienden zijn. (Veel moslimmeisjes dragen hoofddoeken). Waar bidden we voor? ^ Dat veel moslims christenen zullen ontmoeten die hen laten zien wat het betekent om Jezus te volgen ^ Dat moslims gaan begrijpen dat niet iedereen in het westen een volgeling van Jezus is

Puzzel

Maak nu de onderstaande puzzel 1. Veel moslims hebben een . . . . . . beeld van de christenen in het westen. 2. Hoe noem je boeddhisme, christendom en islam? (Een ander woord voor `godsdiensten') 3. Noem een van de manieren waarop moslims informatie over het westen kunnen krijgen. 4. Noem een continent waar nu ook veel moslims zijn komen wonen. 5. Als een moslim in Jezus wil gaan geloven is het ... dat hij een echte christen ontmoet. 6. Moslims zeggen dat christenen dit te veel doen (denk daarbij aan alcohol). De eerste letters van de antwoorden vormen een woord. Wist je dat... ...er 38 landen zijn waar de meeste inwoners moslim zijn? ...de meeste moslims in Azië wonen? Indonesië, Pakistan en India hebben de grootste groepen moslims. ...moslims het liefst met andere moslims samen zijn? 27

Mashhad in Iran

Mashhad is de laatste jaren een grote stad geworden met veel winkelcentra en supermarkten. Maar er wonen niet veel christenen in Mashhad. Eigenlijk weet niemand hoeveel. Een paar jaar geleden werd er een dominee gedood omdat hij in Jezus geloofde. Veel mensen die geloven in Jezus worden vervolgd, maar toch gaan er steeds meer mensen in Iran in Hem geloven!

(dag 9)

Zondag

augustus

30

Daar gaan we dan! Hoe zou jij je voelen als je niet openlijk kunt laten zien dat je een volgeling van Jezus bent? Kruip dicht bij elkaar en fluister met elkaar, zodat niemand je kan horen.

Waar bidden we voor? ^ Voor de mensen in Mashhad en in heel Iran dat ze Jezus leren kennen. Dat ze gaan begrijpen dat Hij van hen houdt en hun zonden wil vergeven. ^ Dat de mensen christenen zullen ontmoeten die hen over Jezus vertellen ^ Voor de christenen in Iran die vervolgd worden.

Puzzel

Mashhad ligt vlakbij de grens met twee andere landen. De namen van die landen staan hieronder. Je moet de letters alleen nog in de juiste volgorde zetten. Zoek ze maar op in een atlas of op een kaart.

Wist je dat... ...Mashhad een heel oude stad is? ...er 2,5 miljoen mensen in Mashhad wonen en dat het de op een na grootste stad van Iran is? ...er een graftombe is waar mensen komen bidden? Elk jaar komen er wel 10 miljoen mensen.

GHATANNISAF en MENNATISKRUT

28

Noordwest Afrika

Veel mensen gaan graag op vakantie naar Tunesië en Marokko, maar er komen niet veel mensen om de Noord-Afrikanen over Jezus te vertellen. In Algerije is er een nieuwe wet die het nog moeilijker maakt voor Algerijnen om christen te worden. Zij zullen vervolgd worden als ze dat doen. Veel van de gelovigen in Algerije leerden Jezus kennen omdat ze in hun slaap van Hem droomden. Daarom is het niet precies bekend hoe veel mensen er in Jezus geloven.

(dag 16)

Zondag

september

6

Daar gaan we dan! Belangrijke mensen dragen vaak een hoed en koningen dragen een kroon. Zoek een hoed op of maak een kroon. De jongste in het gezin zet de hoed of de kroon op en begint te bidden. Daarna de volgende totdat iedereen een beurt heeft gehad. Waar bidden we voor? ^ Dat Algerijnse gelovigen anderen over Jezus zullen blijven vertellen en niet bang zullen zijn voor vervolging. ^ Voor Tunesiërs die alleen maar veel geld willen verdienen en eigenlijk helemaal niet nadenken over God. ^ Voor het gezin van de Marokkaanse koning Mohammed VI en zijn zoon Hassan, die 6 jaar is.

Puzzel

Afrikanen in Noordwest Afrika hebben de Goede Herder nodig. Zoek de 10 verschillen op in de plaatjes!

Wist je dat... ...de landen in noordwest Afrika moslimlanden zijn? ...van de 78 miljoen bewoners er 50.000 in Jezus geloven? ...er in Tunesië maar 1000 christenen wonen? 29

Gods boodschap via de radio

Iemand die bij het radiostation werkt, belde een moslim op die een Bijbel wilde hebben. Hij kon de moslim niet opzoeken dus vroeg hij of hij naar hem toe kon komen. De moslim kwam 's avonds zodat niemand hem zou zien. Hij had vier uur gefietst om naar het radiostation te komen! Hij was erg blij met wat hij op de radio hoorde en wilde meer weten over het christelijk geloof. Hij ging weer terug naar huis met een Bijbel, studiemateriaal en een paar christelijke video's. Hopelijk komt hij nog eens terug naar het radiostation om te vertellen of hij Jezus is gaan volgen.

(dag 23)

Zondag

september

13

Daar gaan we dan! Doe net of jij die man bent die 's avonds naar het radiostation kwam. Doe de gordijnen dicht en het licht uit. Loop door de kamer of het huis terwijl je bidt. Je kunt dat ook 2 aan 2 doen. Waar bidden we voor? ^ Dat de Bijbels die per post verstuurd worden aan zullen komen bij de mensen die ze hebben willen ^ Dat hele gezinnen naar de radioboodschappen zullen luisteren en dat ze een gezinslid niet zullen stoppen als die er naar wil luisteren ^ Dat de mensen bij het radiostation zullen weten wat ze moeten zeggen als er moslims opbellen die naar de radio geluisterd hebben

Puzzel

Wat hebben moslims nodig om te begrijpen wie Jezus is?

B _ _ _ E L S C H R _ _ _ E L IJ K E R _ _ _ O C H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

30

Wist je dat... ...veel moslims die op plekken wonen waar geen christenen zijn, het Goede Nieuws via de radio kunnen horen? ...zij om Bijbels en de Jezus video kunnen vragen door te schrijven naar de makers van het programma? ...de pakjes met de Bijbels soms niet aankomen? Het is daarom beter dat men ze zelf op gaat halen bij het radiostation.

V _ _ _ _'S

S T _ _ _ _ M A _ _ _ _ _ _ _ B _ _ _ _ _

De Afar: Nomaden in de hoorn van Afrika

De Afar hebben een moeilijk leven. Het is erg heet en droog waar ze wonen. Er zijn maar een paar mensen die kunnen lezen en schrijven. Veel van hen fokken kamelen. Best wel zwaar werk. Ze staan bekend als strijders, maar ze ontvangen ook graag gasten. Ze kunnen goed plezier maken en houden van het leven. Er zijn maar heel weinig christenen onder deze nomaden. Sommigen van hen worden vervolgd. Een paar zendingswerkers hebben samen met christelijke Afar een radioprogramma gemaakt zodat ook andere Afar het Goede Nieuws kunnen horen.

(dag 30)

Zondag

september

Puzzel

20

De Danakil woestijn ligt in drie landen in de hoorn van Afrika. Gebruik het geheimschrift om uit te zoeken welke landen dat zijn. Kijk daarna op een kaart om te zien waar de hoorn van Afrika is.

5 20 8 9 15 16 9 5 4 10 9 2 15 21 20 9 5 18 9 20 18 5 1

(a=1 b=2 c=3 d=4 e=5 f=6 g=7 h=8 i=9 j=10 k=11 l=12 m=13 n=14 o=15 p=16 q=17 r=18 s=19 t=20 u=21 v=22 w=23 x=24 ij=25 z=26)

Daar gaan we dan! Pak een paar glazen melk (of thee) en wat brood. Als je voor de Afar gebeden hebt, kun je dat samen delen. Je zou ook wat liedjes samen kunnen zingen zoals de Afar doen. Waar bidden we voor? ^ Voor goede radioprogramma's en voor de mensen die er naar luisteren ^ Dat veel Afar Jezus zullen leren kennen door de programma's ^ Dat hele gezinnen samen Jezus zullen leren kennen.

Wist je dat... ...de Afar dicht bij het heetste plekje op aarde wonen, de Danakil woestijn? ...ze leven van kamelenmelk en maïsbrood? Als er niet genoeg melk is dan drinken de volwassenen thee die van de koffieboom gemaakt wordt. ...ze het leuk vinden om grappige liedjes en gedichten te schrijven? Zelfs over de hongersnood en het einde er van. 31

Oplossingen van de puzzels

Dag 2 Dag 9

Verkeerd, religies, internet, Europa, noodzaak, drinken. Woord: VRIEND.

Afghanistan en Turkmenistan

Dag 16

Dag 23

Bijbels, christelijke video's, studiemateriaal, radio, christelijke boeken

Dag 30

32

Ethiopië, Djibouti en Eritrea

Dag 22 Jezus: het Woord van God en de Messias

September 12, 2009

Onderstaande teksten zijn afkomstig uit de Koran: oen zeiden de engelen: "O, Maria, Allah heeft u uitverkoren en u gereinigd en u boven de vrouwen aller volkeren uitverkoren. O, Maria, wees uw Heer gehoorzaam en werp u neder en aanbid met degenen, die aanbidden." Toen zeiden de engelen: "O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn." (Het Huis van Imraan 3:42-43,45) "Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem" (De Vrouwen, 4:169). In deze twee tekstgedeelten wordt Jezus Christus duidelijk aangeduid als het Woord van God en als een Woord van God (in het Arabisch: Kalimat Allah). Men zou kunnen denken dat de Koran hier eigenlijk de tekst uit Johannes 1:1 nazegt: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God." Maar islamitische wetenschappers hebben na uitvoerige discussies vastgesteld dat de titel die in de Koran aan Jezus gegeven wordt, niet overeenstemt met de bijbelse gedachte dat Jezus goddelijk is. Er zijn moslims die weten dat Jezus in de Koran wordt aangeduid als het Woord van God, maar de overgrote meerderheid weet niet wat dat inhoudt. Nòg minder moslims realiseren zich dat

T

dezelfde titel ook in de Bijbel aan Jezus wordt toegekend. Sommige christenen gebruiken de koranteksten over het `Woord van God' als uitgangspunt voor de verkondiging van het Goede Nieuws van de Messias aan de moslims. Daarnaast spreekt de Koran over Jezus als de Messias (zie 3:45 en 4:169 hierboven, en ook 4:157 en 4:171). Ook in dit geval heeft het leeuwendeel van de moslims er geen idee van wat het betekent dat Jezus de Messias is. Want, zoals een schrijver vaststelt: "De betekenis van deze titel is in de islam bijna volledig verdoezeld." Het woord `Messias' heeft dezelfde betekenis als het woord `Christus' in het Grieks. Het verwijst naar de persoon die als koning is gezalfd. Het begrip draagt in zich dat het niet alleen gaat om een goede koning, maar ook dat de persoon in kwestie een verlosser is, een bevrijder, die alle verkeerde dingen zal veranderen en die zal heersen in gerechtigheid.

Pakistan

GEBED VOOR DE VOLKEN

Het volk van de Burig

Taal: Purik, handelstaal: Urdu Aantal inwoners: 474.000 De Burig en de Baltistani Bhotia (of Balti) zijn twee etnische groepen van Tibetaanse afkomst die wonen in de Karakorambergen in het noorden van Pakistan. Het zijn, voor zover bekend, de enige Tibetaanse bevolkingsgroepen die zich tot de islam hebben bekeerd, maar hun Tibetaanse, boeddhistische achtergrond is nog steeds zichtbaar in hun kleding, voedsel, folklore en taal. De Burig zijn voor de irrigatie van hun gewassen afhankelijk van waterstromen van gletsjers. Op plaatsen waar voldoende water is, telen ze gerst, tarwe, spelt en een grote verscheidenheid aan vruchten. Omdat veel Burig in het noordelijke deel van de door India en Pakistan betwiste provincie Kashmir wonen, was hun gebied veertien jaar afgesloten voor buitenlandse reizigers. De laatste tijd ervaren de Burig een groeiende spanning tussen hun preislamitische tradities en de islam. Velen worden hierdoor verscheurd tussen de twee belangrijkste bouwstenen van hun etnische identiteit. Bid dat God de ogen van de Burig zal openen en Zichzelf duidelijk aan hen zal openbaren wanneer ze het contact met hun Tibetaanse erfgoed willen herstellen. De Heer verlangt ernaar dat zij voor Zijn troon naderen (Openbaring 7:9-12).

Gebedspunten

Bid dat moslims over de gehele wereld bereid zijn om vragen te stellen en een beter begrip te krijgen van de titels die Jezus heeft gekregen: `het Woord van God en de Messias'. Overdenk deze teksten en gebruik ze in uw gebeden: Johannes 1:1-4 en 14 en Matteüs 16:13-17. Bid dat moslims in de Nederlandse samenleving elkaar meer de ruimte geven om op zoek gaan naar wat het Evangelie over Jezus zegt. Bid dat Jezus zich openbaart aan de moslims die u/jij ontmoet. Wees zijn gezant.

33

13 september 2009

Dag 23

hem niet alleen een Bijbel en studiemateriaal, maar ook de Jezus-film en enkele andere films. We spraken af om contact te blijven houden. Een paar maanden na onze eerste ontmoeting kwam ik deze tweede man opnieuw tegen. Hij vroeg me meer boeken die door gelovigen waren geschreven, en videobanden. Het lukte mij om het gevraagde te leveren en ook enkele getuigenissen van moslims die de Messias hadden gevonden. Helaas hadden we geen tijd voor een persoonlijk gesprek. Is hij inmiddels christen geworden of is hij nog steeds zoekende? Ik kwam er niet achter... nog niet.

Ter nagedachtenis aan Sergi

ergi besloot in 2002 Jezus Christus te volgen toen hij in de gevangenis zat in de omgeving van Dushanbe, in Tadzjikistan. Nadat hij was vrijgelaten, vormde en leidde hij een kleine groep volgelingen van Christus in een gebied met ongeveer 200.000 inwoners waar tot dat moment geen christenen waren. De plaatselijke geheime politie bedreigde hem en droeg hem op de streek te verlaten. Ook moslimleiders uit de omgeving bedreigden hem en drongen aan op zijn vertrek. Hij bleef echter. Op een avond in 2005 hield Sergi een samenkomst met zijn vrouw en twee andere gelovigen. Gewapende mannen arriveerden en vuurden schoten af door het raam. De andere drie gingen plat op de grond liggen en konden ongedeerd ontkomen, maar Sergi werd vele keren geraakt. Hij stierf terwijl hij Jezus aanbad. Hij was op dat moment drie jaar christen. De jongemannen die voor Sergi's dood verantwoordelijk waren, werden gearresteerd en zitten nu in de gevangenis. Daar verkondigen en tonen andere christelijke gelovigen de liefde van Jezus aan hen. Bid met de broeders in de gevangenis dat deze mensen, die bereid waren om voor hun geloof te moorden, uiteindelijk volgelingen van Jezus zullen worden en dat ze zullen leren hun vijanden te vergeven en lief te hebben. (Foto: de bergen van Tadzjikistan)

Nazorg voor radioluisteraars in het Midden-Oosten

etuigenis: Ik ben betrokken bij christelijke radiouitzendingen die op veel moslimlanden zijn gericht. Soms krijgen luisteraars de gelegenheid om te sms'en, te bellen, te schrijven of christelijke lectuur aan te vragen. Maar postpakketten met Bijbels worden vaak onderschept door religieuze veiligheidsagenten in verschillende landen. Onlangs belde ik met twee mensen in afgelegen gebieden van mijn vaderland, waar ik niet op een legale manier naartoe kon reizen. Ik nodigde deze luisteraars uit om in plaats daarvan naar mij toe te komen, zodat we niet bespied zouden worden. De ontmoeting met de eerste persoon duurde erg kort. Hij was blij dat hij me gevonden had. Hij pakte een Bijbel aan, maar was duidelijk erg nerveus en vertrok vrijwel meteen. Afgesproken werd dat hij contact met me zou opnemen als hij vragen zou hebben of behoefte aan aanvullende lectuur. De tweede luisteraar kwam in de beschermende duisternis bij me aan nadat hij vier uur gefietst had. Hij vertelde enthousiast over de radio-uitzendingen. Hij zei dat hij een grondige (en, naar het mij leek, onbevooroordeelde) studie wilde wijden aan het christelijk geloof, dus gaf ik

De Boodschap van God via de radio

S

G

Gebedspunten:

Bid dat de Heilige Geest ons leidt tijdens telefoongesprekken en ontmoetingen met geïnteresseerde radioluisteraars (Handelingen 8:26-31). Bid dat geïnteresseerde luisteraars, ondanks het waakzame oog van de autoriteiten, in staat zullen zijn om Bijbels, dvd's en ander informatief materiaal te kunnen ontvangen. Bid voor de familieleden van zoekende luisteraars die afwijzend staan tegenover het luisteren naar uitzendingen waarin het Evangelie gebracht wordt en tegenover het ontvangen van Bijbels en ander materiaal. Bid voor evangelisatiewerk met behulp van radio en film. In Nederland zijn er ook projecten waar deze media gecombineerd wordt met internet. Bid dat God dit werk zal zegenen.

34

14 september 2009

Dag 24

zijn de gemeenschappen in deze stad onderling van elkaar afhankelijk. Hindoes uit de buitenwijken van Malegaon leveren het ruwe materiaal aan weverijen die door moslims worden beheerd. Andere hindoe zakenlieden kopen de geweven stoffen die door deze weverijen geproduceerd worden. Elke gemeenschap is van de ander afhankelijk voor het succes van hun ondernemerschap. De enige aanwezigheid van het christendom in de stad wordt gevormd door een zeer kleine christelijke gemeenschap die met moei-te het hoofd boven water houdt. Moge God deze gelovigen bemoedigen en hervormen, opdat ze daadwerkelijk hun geloof uitdragen en zo een licht voor de hele stad mogen zijn.

Gebedspunten:

Moslims in Malegaon houden stevig vast aan de tradities, het onderwijs en de raadgevingen van hun leiders. Zelfs wanneer ze op een tactvolle manier in aanraking komen met het Evangelie, zijn de meeste moslims niet bereid om de aanspraken van Jezus Christus zelfs maar in overweging te nemen of kennis te nemen van het Nieuwe Testament (Injil). Bid dat juist ook de leiders van hun gemeenschap, zoals Moefti Ismaïl, tot bekering komen. De gemiddelde moslim in de straten van Malegaon blijft onwetend als het gaat om de elementaire vragen rond het geloof in God. Bid dat de Heer hun geest verlicht. Sommige moslims proberen het christelijk geloof beter te begrijpen. Toen een vrachtwagenchauffeur eens gevraagd werd wat hij moest doen aan zijn zonde en schuld, in de wetenschap dat hij voor God gezondigd had, dacht hij lang na, boog zijn hoofd en gaf een eerlijk en oprecht antwoord: "Ik weet het niet". In het afgelopen jaar hebben verscheidene moslims gevraagd om traktaten en Bijbels. Bid dat deze belangstelling zal leiden tot een persoonlijke relatie met God. Asielzoekers, die in Nederland van moslim christen zijn geworden, moeten soms terug naar hun land van herkomst. Dit kan heftige consequenties hebben voor bijvoorbeeld mensen uit Afghanistan, Irak en Iran. Bid dat God uitzicht geeft in deze moeilijke situatie. Noot: Er zijn naar schatting 145 miljoen moslims in India. God houdt van hen allemaal. India telt méér moslims dan alle volgende landen bij elkaar: Jemen, Irak, Jordanië, Bahrein, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, SaoediArabië, Oman, Koeweit en Egypte.

35

Moslims in de Indiase stad Malegaon

alegaon is een stad met ruim één miljoen inwoners in het warme noordoostelijke deel van de Indiase provincie Maharastra (220 kilometer ten noordoosten van Mumbai). De stad, bekend vanwege haar textielindustrie, is zowel fysiek als sociaal verdeeld door een rivier. Aan de westkant van de rivier woont een groot aantal hindoes en een klein aantal christenen. Aan de oostkant woont een enorme moslimgemeenschap, die in totaal ruim de helft van de bevolking van de stad vormt. Vanaf de toren van een oud fort in de buurt van de groente- en fruitmarkt is de verdeling van de stad duidelijk zichtbaar: de `skyline' laat aan de ene kant van de stad de minaretten van bijna tweehonderd moskeeën zien en aan de andere kant van de rivier de kegelvormige boeddhistische en hindoeïstische tempels. In het moslimdistrict herbergen de smalle straten talloze winkeltjes waar mannen, kinderen, dieren en voertuigen het straatbeeld bepalen, evenals gesluierde vrouwen die de dagelijkse levensbehoeften inkopen. De theehuizen zijn overvol met mannen die hun dag bespreken bij een kopje chai (Indiase thee). In verscheidene grote koranscholen worden jongens in de leeftijd van 6 tot 25 jaar onderwezen in het islamitische geloof en de toepassing ervan. Moefti Ismaïl, een van de moslimleiders van Malegaon, maakt deel uit van de invloedrijke raad die de heerschappij voert over koranscholen in het hele land. De meeste plaatselijke moslims maken deel uit van het Ansari volk. Veel Ansari's werken in de textielfabrieken van de stad. Het zijn donkere, bloedhete pakhuizen, waar ruw katoen en polyester worden bewerkt, tot draden gesponnen, geverfd en tot stof geweven. Daarna wordt van deze stof traditionele Indiase kleding vervaardigd, verkocht en door het hele land verstuurd. Hoewel de verhoudingen tussen hindoes en moslims in heel India tamelijk gespannen zijn,

M

15 september 2009

Dag 25

christenen. Er zijn groepen gelovigen die bang zijn voor vervolging als ze iemand met een moslimachtergrond helpen Jezus te vinden. Toch is het voor deze nieuwe gelovigen van groot belang om `broeders en zusters' te vinden, ook omdat ze vaak zijn verworpen door hun eigen familie. Kijk voor meer informatie op de website http://www.secretbelievers.org

Zij kwamen tot Jezus

halid was op zoek naar antwoorden en bevroeg mensen die goed thuis waren in de Koran, zodat hij er meer van zou gaan begrijpen. Hij was een goed moslim, maar zijn hart vond geen rust. Op een dag bracht Khalid een bezoek aan een van zijn jeugdvrienden. Bij hem thuis vond hij een boek waarvan hij aannam dat het toelichtingen op de Koran bevatte. Zijn hart begon steeds sneller te kloppen naarmate hij verder las in het boek, want hij kreeg antwoorden op veel van de vragen die hem bezighielden. Diezelfde nacht had hij een droom waarin hij de woorden las: "Ik ben de God waar je naar op zoek bent; Ik ben de waarheid". De daaropvolgende nacht kreeg hij precies dezelfde droom. De dag daarna was Khalid erg in de war en hij besloot zijn vriend op te zoeken en hem te vertellen over zijn dromen. Zijn vriend legde hem vervolgens uit dat het waarschijnlijk de God van de Bijbel was die Zichzelf aan hem had geopenbaard en hij nodigde hem uit om tot deze God te bidden. Kort daarna werd Khalid in het geheim verwelkomd in een bijeenkomst van christenen. Zo gaat dat overigens niet altijd; nieuwe gelovigen die tot voor kort moslim waren, worden vaak maar moeilijk geaccepteerd door lokale groepen

36

K

Getuigenis vanuit West-Afrika

M

Gebedspunten:

Bid voor de nieuwe gelovigen die tevergeefs om hulp aankloppen bij plaatselijke kerken. Bid dat zij desondanks hun hoop op Jezus Christus zullen blijven stellen. Bid voor de leiders van christelijke gemeenten in moslimlanden. Ze staan bloot aan uiteenlopende, maar ernstige vormen van onderdrukking. Bid voor plaatselijke groepen christenen. Bid dat ze het risico willen nemen om nieuwe gelovigen op weg te helpen. Bid dat hun samenkomsten toevluchtsoorden zullen worden voor hen die nieuw leven vinden door Jezus Christus. Bid voor verschillende groepen ex-moslims die in Nederland bij elkaar komen, waaronder Iraniërs, Afghanen, Turken, Arabische groepen, Pakistani. Bid ook voor eenheid en leiderschap.

ijn naam is Abdou. Zoals vrijwel alle leden van mijn stam in Togo ben ik grootgebracht als moslim. Ik heb slechts wat elementaire kennis van de Koran meegekregen, en daarom verscheen ik lang niet altijd op de gebruikelijke gebedstijden in de moskee. Toch hield ik oprecht van God. Al op heel jonge leeftijd kreeg ik problemen met mijn vader doordat ik te weinig in de moskee kwam en de islamitische leefregels niet strikt in acht nam. Op school was ik overigens een goede leerling. Op mijn negentiende kreeg ik voor het eerst echt problemen op school. Mijn moeilijkheden werden klaarblijkelijk veroorzaakt door onzichtbare geestelijke machten, en zoals het een goed moslim betaamt, zocht ik hulp bij God. Ik begon zelfs enkele boeken over Jezus te lezen en bezocht met een vriend in het geheim een aantal christelijke samenkomsten. Toen mijn vader hier achter kwam, dwong hij mij het huis te verlaten. De verhoudingen met mijn familie verslechterden. Mijn vader onterfde mij en zei me dat ik niet welkom zou zijn op zijn begrafenis. Gelukkig kreeg ik steun en hulp van enkele mensen die in de Messias geloven. Het lukte me door al deze tegenslagen pas na enkele jaren om mijn diploma van de middelbare school te behalen. In 2007 werd ik op de universiteit toegelaten. Verscheidene christenen hebben me inmiddels zodanig geaccepteerd dat ze me binnenlaten in hun huis. We leven erg eenvoudig en ik merk dat mijn relatie met Jezus Christus zich steeds meer verdiept. We vragen u om gebed voor Abdou en anderen die in Togo in een soortgelijke situatie verkeren.

16 september 2009

Dag 26

17 september 2009

Dag 27

Gebedspunten:

Bid dat er geestelijk leiders voortkomen uit de nieuwe gelovigen in Maleisië, opdat zij het evangelie kunnen verkondigen en hun eigen gemeenteleden kunnen onderwijzen en leiden. Bid dat de Heer mag werken door de onlangs gereedgekomen bijbelvertaling in het Maleis. Deze is zó vertaald dat de schriftgedeelten in een hedendaagse context zijn geplaatst, zodat Maleisiërs ze beter kunnen lezen en begrijpen. Bid voor christenen in heel Maleisië, dat ze een zoutend zout en lichtend licht mogen zijn, en dat God hen als een instrument mag gebruiken om landgenoten het Goede Nieuws te brengen. Bid dat God (bijvoorbeeld door dromen en visioenen) het verlangen naar Hem aanwakkert in de harten van de Maleisiërs. Bid ook dat veel andere volken in Zuidoost Azië die contact hebben met Maleisiërs ernaar zullen verlangen om God te leren kennen. Voor de ex-moslims onder de Koerden in Nederland die christen zijn geworden is het een moeilijke tijd. Vaak ervaren ze druk vanuit de familie om ook de Ramadan te houden. Bid dat ze niet negatief worden beïnvloed en juist een goed getuigenis kunnen geven.

De nacht van kracht

et is een beetje afhankelijk op welke plek van de wereld zij wonen, maar sommige moslims brengen deze nacht of de hierop volgende nacht veel tijd door in gebed. Hiermee gedenken ze dat Mohammed in 610 zijn eerste openbaring van de Koran kreeg in een grot in de buurt van Mekka. Moslims noemen het de `nacht van kracht'. Veel moslims staan op dit tijdstip gedurende de Ramadan meer open voor bovennatuurlijke gebeurtenissen. Ze geloven dat veel van hun in gebed uitgesproken verzoeken in deze periode worden ingewilligd. Sommigen geloven in de activiteit van engelen, anderen in wonderen en visioenen. Met deze achtergrondkennis is het voor christenen een goed moment om in geloof te bidden dat God zal ingrijpen in het leven van zoekende moslims. Alleen God weet hoe belangrijk dit kan zijn voor het behoud van velen van hen.

Maleisië

H

M

U kunt bijvoorbeeld bidden op de volgende manieren:

Heer, laat uw mededogen voor moslims deze nacht ook in onze harten stromen. U bent een Vader voor degenen die geen vader hebben. U strekt zich uit naar degenen die nederig en berouwvol van hart zijn (Jesaja 51:17, 57:17 en 66:2). Heer, wilt U een eind maken aan alle gedachten die moslims in de `nacht van kracht' kunnen hebben over zelfrechtvaardiging door religieuze handelingen? Wilt U hen bewegen tot oprechte nederigheid voor uw troon (Daniel 4:37)? U zij alle glorie, voor alles wat U hebt gedaan, en omdat U zachtmoedig en liefdevol van karakter bent. Heer, wilt U handelend optreden tijdens de `nacht van kracht', zodat mensen werkelijk een openbaring krijgen van Jezus de Messias. Heer, gedenk hen die in deze nacht oprecht uw hulp zoeken. Wilt U hun de hulp geven die ze nodig hebben, zodat zij zullen begrijpen dat deze hulp door Jezus de Messias tot hen komt (Psalm 34:18, Zacharia 9:9). Bid en dank dat God zich openbaart tijdens deze voor moslims belangrijke nacht.

aleisië blijft een van de belangrijkste moslimlanden in Zuidoost Azië. Met een snelgroeiende bevolking van zo'n 24 miljoen inwoners ­ van wie zestig procent Maleisisch moslim is ­ heeft het land een aanzienlijke invloed in deze regio. De recente geschiedenis van Maleisië wordt gekenmerkt door ingrijpende politieke veranderingen, maar bijzonder belangwekkend is de groeiende animo om de Maleisiërs te bereiken met de liefde van Jezus. De Maleisiërs zijn altijd wat verwaarloosd in de geschiedenis van het christelijke zendingswerk. Maar prijs God dat er nu, op dit moment, méér christenen zijn dan ooit die zich specifiek inspannen om de Maleisische bevolking te bereiken. Een toenemend aantal gelovigen uit deze regio (Chinezen, Indiërs, leden van allerlei stammen) zijn bereid om hun geloof uit te dragen met respect voor de overtuiging van hun moslimsburen en ­collega's. Er zijn al verscheidene pioniersgemeenten gesticht door Maleisische christenen met een moslimachtergrond.

37

Dag 28 De nieuwe TV gezichten van de islam

18 september 2009

e islam wordt soms vertegenwoordigd door felle, militante en intolerante mensen... maar soms ook niet. Moslims hebben echter uiteenlopende sociale en culturele achtergronden en hebben daardoor uiteenlopende meningen over tal van onderwerpen. Zoals we elders in dit boekje al hebben aangegeven, bestaat de overgrote meerderheid van de moslims uit redelijk denkende mensen, die proberen rond te komen en die hun kinderen een goede toekomst willen geven. Hoewel radicale moslims vaak wereldwijd de krantenkoppen domineren, pleiten velen binnen de Arabische moslimwereld voor gematigdheid, redelijkheid, eigentijdsheid en openheid. Buiten het Midden-Oosten zijn er maar weinig mensen die ooit gehoord hebben van Amr Khaled, Mustafa Hosni, Moez Masoud of Ahmad al-Shugairi. Toch hebben deze mannen een aanzienlijke groep volgelingen in de Arabische wereld dankzij de televisie in het Midden-Oosten en internet. De invloed van Amr Khaled aangaande een gematigde en praktische islam wordt vergeleken met die van de evangelische predikant Rick Warren in de Verenigde Staten. (Warren bezette de dertiende plaats op de ranglijst van de honderd meest invloedrijke mensen van het jaar 2006 in Time Magazine.) Amr Khaled heeft dingen gezegd als: "Bin Laden zegt dat hij spreekt namens de moslims. Wie heeft hem gevraagd om namens ons te spreken? Niemand." Khaled overhandigde zelfs een olijftak aan de Denen ten tijde van de islamitische cartoonrel in 2006. Hij

38

D

zei: "Tijdens de Ramadan vind ik het samenzijn van de familieleden belangrijker dan het eten, belangrijker dan de grapjes die gemaakt worden... Geloof me, een familiebijeenkomst heeft meer waarde dan alleen de gezelligheid. Zoals we in de zomer de schoonheid van de natuur bewonderen, zijn we tijdens de Ramadan onder de indruk van de schoonheid van de nacht... Een van de mooie dingen van de Ramadan is dat mijn vrouw en ik samen onze nachtelijke gebeden uitspreken". Moez Masoud heeft zich vaak uitgesproken voor oprechtheid en doet zichtbaar zijn best om mensen met een ander geloof te begrijpen en te respecteren. Hij schreef: "Ik wijd mijn leven goeddeels aan het nastreven van een beter en diepgaand begrip tussen mensen, tussen de kinderen van Adam. Juist om deze reden heb ik mijn zoon Adam genoemd, zodat ik nooit mijn doel uit het oog verlies." God kent het hart van ieder mens. De normen en waarden die deze mensen uitdragen, komen soms overeen met die van het Koninkrijk. Het is denkbaar dat Jezus tot verschillende van de hierboven genoemde mensen zou zeggen: "U bent niet ver van het Koninkrijk van God" (Marcus 12:34). Tegen anderen zou Hij gezegd kunnen hebben: "Nog één ding komt u te kort..." (Lucas 18:22). Maar het zou ook zo kunnen zijn dat deze mannen juist buitengewoon ver van het Koninkrijk zijn; alleen God weet dat.

De websites van de hierboven genoemde personen:

Amr Khaled: http://www.amrkhaled.net Mustafa Hosni: mustafahosny.com Ahmad al-Shugairi (zie zijn programma "Khawater" op YouTube.com) Moez Masoud: http://www.moezmasoud.com/

Gebedspunten:

Bid dat God zal doorgaan om al het goede en positieve van deze mannen te gebruiken, zodat de samenleving in het Midden-Oosten er beter van zal worden. Mogen zij en hun toehoorders de Heer op een diepgaande manier leren kennen. Hij is gekomen om hen het leven te geven (Johannes 10:10). Mensen die in het Midden-Oosten de Messias hebben aangenomen, staan vaak onder druk van de islam. Bid voor een uitbarsting van nieuw geestelijk leven onder christenen in het hele Midden-Oosten. Bid dat zij een levend aanspreekpunt zullen worden voor moslims die verlangen naar oprechtheid, verdieping en een werkelijk leven met God. In Nederland worden de moslims vaak vertegenwoordigd door personen als Nebahat Albayrak, Ahmed Aboutaleb, verschillende Tweede Kamerleden, Ahmed Marcouch (Amsterdam). Bid voor deze en andere publieke figuren.

Dag 29 Joden en moslims die elkaar liefhebben...

19 september 2009

T

ijdens het samenstellen van het `Dertig Dagen' boekje, kwam het conflict in de Gazastrook tot een uitbarsting in januari van dit jaar. We weten niet hoe de zaken ervoor staan op het moment dat de lezer, in augustus en september 2009, het `Dertig Dagen' boekje gebruikt. Maar houd voor ogen dat er, ondanks de oorlog en de moeilijke omstandigheden, ook Joden en Arabieren zijn die als volgelingen van Jezus hebben geleerd elkaar te respecteren en lief te hebben. Hier is een getuigenis van een Arabische christen die woont in het gebied dat door Israël en de Palestijnen betwist wordt. "Ik was een jonge Palestijnse vluchteling, die tijdens een periode van oorlog met mijn familie naar Nazareth vluchtte. We kwamen er later achter dat ons huis in Haifa tijdens onze afwezigheid door joden was bezet. Als kind kon ik maar moeilijk begrijpen hoe God van sommige mensen kon houden, terwijl Hij anderen op straat zette. Met het verstrijken van de jaren werd mijn houding tegenover het joodse volk steeds vijandiger. Nadat ik Jezus leerde kennen als mijn Messias, kwam ik een oude joodse man tegen, die mij persoonlijk om vergeving vroeg voor de dingen die hij had gedaan. Ik werd geraakt door deze opmerkelijke stap en sinds die tijd is mijn liefde voor het joodse volk alleen maar toegenomen." Op de vraag "Is het mogelijk dat een Jordaniër of een Palestijn Israëlische soldaten kan liefhebben?" antwoordde deze voormalige Palestijnse vluchteling: "Voor degenen die de Messias volgen heeft het woord `liefde' een andere

betekenis dan voor diegenen die de Heer niet kennen. De liefde van God stroomt door ons heen dankzij het kruis van Christus." Hij vervolgde: "Ik ben ook in Irak geweest. Toen ik daar was, vulde God mijn hart met liefde voor de Irakese moslims. Mijn hart werd werkelijk bedroefd toen ik zag hoe de Irakezen en de Iraniërs elkaar doodden tijdens de oorlog van 1980 tot 1988. En toen Israëlische soldaten mijn identiteitspapieren controleerden in Jeruzalem, heb ik hen verteld over de diepgaande liefde die God mij voor het joodse volk gegeven heeft." Voor hem bleek het mogelijk om zowel van moslims als van joden te houden.

GEBED VOOR DE VOLKEN

India

Het volk van de Thulukkan

Als gevolg van politieke en economische hervormingen heeft de economie van India de laatste jaren een indrukwekkende groei doorgemaakt. Maar ondanks deze opmerkelijke vooruitgang blijft India een land dat geplaagd wordt door enorme armoede, analfabetisme, ondervoeding en milieuvervuiling. Meer dan 33 miljoen mensen in de Zuid-Indiase provincie Kerala spreken Malayalam, een van de 22 talen die door de Indiase grondwet erkend zijn. Van deze groep behoren zo'n 269.000 mensen (slechts 0,023 procent van de totale Indiase bevolking) tot het tamelijk onbekende volk van de Thulukkan. De islam is de belangrijkste godsdienst van de Thulukkan. Verder is er heel weinig over hen bekend. Voor zover bekend zijn er geen initiatieven om het Evangelie aan dit volk bekend te maken.

39

Gebedspunten:

Messiaanse joden en Arabische christenen hebben diverse initiatieven genomen tot gezamenlijk gebed en verzoening. Deze door God ingegeven verandering van het hart biedt de meeste hoop voor een blijvende verandering in de verhoudingen in het Midden-Oosten. Bid voor een verdere doorbraak van verzoening en verdieping van wederzijdse liefde en respect tussen joden en Arabieren (1 Johannes 4:12 en 19). Bid dat er zowel in Israël als in Palestina meer bekendheid wordt gegeven aan de hoop op werkelijke verzoening door Christus en dat het een inspirerend voorbeeld mag zijn voor zowel joden als moslims. Van Jezus wordt vaak ­ terecht ­ gezegd dat Hij vrede brengt aan individuele personen. Maar Hij wil ook graag vrede tussen verschillende volken bewerkstelligen (Matteüs 5:9, Efeziërs 2:14 en 2 Petrus 3:13).

20 september 2009

Dag 30

oewel ze bekend staan als een krijgshaftig volk, zijn de Afar erg gastvrij, hebben ze veel gevoel voor humor en genieten ze op hun eigen manier van de mooie dingen van het leven. Maar de beproevingen van het dagelijks leven in de warme laaglanden in de Hoorn van Afrika kunnen vernietigend zijn. Hitte en droogte zijn bepalend voor het leven van deze anderhalf miljoen mensen, die gevreesd worden door naburige volken en een eenzelvig bestaan leiden. Ze trekken met hun kuddes door het warmste gebied op aarde: de Danakil woestijn, die zich uitstrekt over het zuiden van Eritrea, het noorden van Djibouti en delen van Oost-Ethiopië. De meeste Afar zijn ongeletterd, ze fokken kamelen en leven vrijwel uitsluitend van kamelenmelk en tarwebrood. Tijdens perioden van droogte in de vroege herfst is de melk van de kamelen slechts voldoende om de kinderen te voeden; de ouders leven dan vaak weken achtereen uitsluitend op thee die is geperst uit koffiebomen. Zelfs in dergelijke schrale perioden schrijven de Afar gedichten en humoristische en zelfs sarcastische liederen over hongersnood en het einde van het leven. Wie hen bezoekt, zal onder de indruk komen van de taaiheid en de veerkracht van dit volk. Eeuwenlang was het nauwelijks mogelijk dat de Afar het evangelie konden horen. Vele generaties lang was het volk vertrouwd met het reciteren van verzen uit de Koran en de angst voor de woestijngeesten. Maar al enkele tientallen jaren geleden zond God mensen uit de Hoorn van Afrika naar hen toe. In samenwerking met enkele gelovigen van de Afar werden radio-uitzendingen van hoge kwaliteit ontwikkeld. Het Evangelie kan nu gehoord worden in dit gebied!

Nomaden in de Hoorn van Afrika

Een lied van de Afar

Als er ergens nog een plaats is Waar we nog geen voet gezet hebben! Als er ergens nog een plaats is Waar we onze kudden nog niet hebben laten grazen! De enige plaats waar we nog niet wonen is de zee. We willen jou ook niet, o graf! Het vreemde land willen we niet! De vreemde rivieren zullen ons niet drenken. Onze kudden zien geen gevaar En grazen buiten in de nacht. Onze jonge mannen zijn er, zullen hen altijd beschermen! En God zal alle tranen uit hun ogen wissen. (Openbaring 7: 16-17)

De Afar

H

De afgelopen drie jaar zijn veel mensen in de kerken van Ethiopië gericht gaan bidden voor de Afar. Enkele Afar zijn tot geloof gekomen; ze krijgen onderwijs en worden gedoopt. Ze krijgen vaak te maken met wrede vervolging, maar ze zijn bereid om te lijden voor hun geloof. Enkele christelijke Afar-vrouwen stelden in 2008 voor de radio-uitzendingen een uitgebreide vervolgserie samen, speciaal gericht op vrouwen. Dankzij hun toewijding krijgen nomadenvrouwen zicht op een nieuw leven in Jezus Christus.

Gebedspunten:

Bid voor het team dat de radio-uitzendingen samenstelt en voor de vele luisteraars in dit gebied. Bid dat zowel mannen als vrouwen het nieuwe radioprogramma zullen horen en dat ze hun hart zullen openstellen voor de boodschap die hen echte vrijheid brengt. Bid dat hele gezinnen in de Messias zullen gaan geloven en dat zij nieuwe gemeenten van christenen zullen stichten. Veel jonge asielzoekers zijn (naam)moslim. Ze zitten in een cruciale periode, die vaak de rest van hun leven bepaalt. Bid dat Nederlandse christenen oog krijgen voor deze jongeren. Bid voor verdieping in de contacten tussen de Nederlandse christenen en de moslimjongeren in de asielzoekerscentra.

40

Help moslims om

V

aak wordt gedacht dat het niet kan, maar het is wel degelijk mogelijk om moslims te helpen bij het vinden van de levende Messias. Wie moslims vertelt over de God van de christenen, moet zich bewust zijn van de context van hun cultuur en religie. In dit opzicht zijn onze gesprekken en discussies met moslims anders dan vergelijkbare contacten met mensen die een andere (of geen) religie aanhangen. De boodschap die wij doorgeven is dezelfde, maar de manieren waarop we die kenbaar maken, zijn verschillend.

Jezus te leren kennen

vanuit die relatie het Evangelie te delen. Zoals dat hoort bij echte vriendschap, moeten we tijd willen vrijmaken om onze moslimvrienden te begrijpen, te waarderen en te helpen. We moeten bereid zijn om van hen te leren en onze kennis en gedachten uit te wisselen vanuit een relatie die is gebaseerd op echte vriendschap. algemeen niet rechtvaardig, maar een slaaf van zondige gewoonten. Noch bijbels onderwijs noch het aanleren van hoogstaande normen en waarden kunnen hier verandering in brengen. De mens moet opnieuw geboren worden.

Algemene uitgangspunten

1. Gebed: Bid voor vrienden en kennissen met een moslimachtergrond. We kunnen niet genoeg benadrukken dat we volkomen afhankelijk zijn van de bemiddeling van de Heilige Geest. 2. Stel een gericht doel vast: God wil ons gebruiken om de Messias via het Evangelie aan moslims bekend te maken. Het moet onze doelstelling zijn om de boodschap begrijpelijk en toegankelijk over te brengen aan de moslims die we kennen. 3. Sta open voor persoonlijk en intermenselijk contact: We moeten moslims oprecht willen liefhebben,

en die liefde moet tot uiting komen in vriendelijkheid en respect in onze contacten met hen. Het moet ons doel zijn om een echte vriendschap met hen op te bouwen en hen

4. Wees geduldig: We kunnen vanaf het begin van een relatie met een moslim vrijuit spreken over ons geloof, maar we moeten wel in gedachten houden dat de meeste moslims ons verhaal vaak zullen moeten horen voordat ze er zelfs maar over zullen dénken om in de Messias te gaan geloven. Laat uzelf niet ontmoedigen door tegenwerpingen. Onthoud dat het de goedheid van God is die ons tot inkeer wil brengen (Romeinen 2:4). 5. Leg het Evangelie op een heel eenvoudige wijze uit: Gebruik woorden en begrippen die begrijpelijk zijn voor moslims. Leg uit wat u verstaat onder begrippen als zonde, gebed, God, Zoon van God en geloof. Deze begrippen hebben voor moslims vaak een andere betekenis.

8. Vertel over de invloed van God in uw eigen leven: Vertel hen over Zijn trouw, Zijn liefde, Zijn gerechtigheid. Moslims kennen God niet als de God die beloften aan mensen geeft en ze ook nakomt. Uw getuigenis over een oprecht, actief en godvrezend geloofsleven is heel belangrijk.

9. Ga op een vriendelijke manier om met tegenwerpingen: Laat uzelf niet meeslepen in verhitte discussies. We zijn geroepen om onze vrienden te vertellen van Jezus, niet om het laatste woord te hebben in discussies.

10. Wees niet naïef als onze moslimvrienden zeggen dat ze geloven in Jezus Christus en de Bijbel:

In zekere zin geloven moslims in Jezus en in de Bijbel. Maar hun geloof verschilt in hoge mate van wat de Bijbel ons voorhoudt. Zij geloven niet dat het mogelijk is om een levende relatie te onderhouden met God zoals wij dat geloven. Jezus heeft gezegd dat eeuwig leven betekent "dat zij U kennen, de enige ware God" (Johannes 17:3). Dat is iets heel anders dan bepaalde dingen over God weten zonder Hem persoonlijk te kennen. Wordt vervolgd...

41

6. Geef uw vriend een Nieuw Testament of een Bijbel: Moedig hem of haar aan om er regelmatig in te

lezen, vooral in de evangeliën.

7. Benadruk de volmaakte heiligheid van God:

God vraagt om rechtvaardigheid. De mens is over het

Help moslims om Jezus te leren kennen

Wat moeten we vermijden?

1. Val de persoon van Mohammed niet aan, maar

accepteer hem ook niet als profeet. We worden opgeroepen om mensen Jezus te laten ontdekken, niet om anderen te bekritiseren. algemene aspecten van geloof. Zij geloven dat er één God is, de God van Abraham. In Arabisch is het woord dat voor God gebruikt wordt: `Allah' (Christelijke Arabieren gebruiken dit woord ook voor God). Moslims geloven dat God de wereld gemaakt heeft, dat Hij alle dingen weet, dat Hij wijs is en erg machtig. Moslims geloven niet in de Drie-eenheid. Zij geloven in engelen en in profeten zoals Abraham, Mozes, David, Noach en Jezus. Zij geloven in het laatste oordeel. In algemeen opzicht kunnen we het met hen eens zijn over deze punten, zonder de verschillen te vergeten. Onze gezamenlijke geloofspunten te beamen helpt hen om met beter begrip en openheid naar ons te luisteren. niet hetzelfde gewicht in de schaal bij moslims en wordt misschien wel helemaal niet begrepen. Houd van je moslim vrienden en vermijd discussies die hen in de verdediging van de islamhoek brengen.

2. Bekritiseer de Koran niet. 3. Vermijd politiek gevoelige onderwerpen zoals

het Palestijnse probleem en het prijzen van Israël.

6. De Koran. Je kunt die lezen, maar gebruik hem niet

per se als een unieke basis voor getuigenis. Moslims moeten de Jezus ontmoeten die in de Bijbel geopenbaard wordt. Als je de koran leest of een moskee bezoekt is het advies om voor Gods bescherming en begrip te bidden. (Efeziërs 6:10-18)

4. Benadruk dat Jezus de Zoon van God is. Een

moslim kan deze benaming niet begrijpen of accepteren. Later, als hij de Bijbel of de evangeliën gelezen heeft, kun je hem de nodige uitleg geven.

5. Ga geen discussie aan over varkensvlees of wijn. We zijn als christenen gezonden om Jezus te

verkondigen, niet voedselwetten. Het is wel goed om aan te geven dat dronkenschap verkeerd is. Serveer geen alcohol aan moslims.

2. Gebruik verhalen. Het is belangrijk om de verhalen

over het leven van Jezus te vertellen en over andere mannen en vrouwen uit de Bijbel. Veel moslims hebben nooit gelegenheid gehad de Bijbel te lezen (veel hebben ook nooit hun eigen boek, de Koran, volledig gelezen) Leer om gelijkenissen, verhalen en voorbeelden uit het dagelijkse leven te gebruiken om je boodschap uit te dragen. Op die manier houden moslims je woorden beter vast.

7. Mannen leggen getuigenis af aan mannen en vrouwen aan vrouwen. Uitgebreid getuigenis naar

personen van het andere geslacht wordt ontmoedigd, zelfs in correspondentie.

8. Bereid hen voor op hun eerste bezoek aan een kerk. Het is raadzaam om moslims voor te bereiden

op hun eerste bezoek aan een christelijke kerk of bijeenkomst. Je moet hen kort uitleggen wat er gaat gebeuren en wat ze wel en niet kunnen doen.

Specifieke richtlijnen

1. Richt je allereerst op terreinen van overeenstemming. In je eerste

contacten met moslims en zelfs later is het makkelijker om zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met moslims over de

42

3. Lectuur. Leg een verzameling van evangeliën, de Jezus

film, cassettes, cd's en dvd's in verschillende talen aan.

9. Moslim oppositie tegen het christendom. Als je

getuigenis aflegt aan moslims zullen zij waarschijnlijk met bezwaren aankomen die de basis zijn van hun overtuiging dat ons geloof in de Messias onaanvaardbaar is voor hen. Christenen moeten weet hebben van deze bezwaren en er op voorbereid zijn er zorgvuldig mee om te gaan. Sommige van deze bezwaren worden ergens anders in dit '30 Dagen' boekje behandeld.

4. Zoek hen op. Wees niet bang hen op te zoeken in hun

huizen en hen in je eigen huizen uit te nodigen. Als je hen voor een maaltijd uitnodigt koop je vlees dan bij een moslim slagerij of dien vis op.

5. Argument. Je hebt maar een kleine kans moslims

te overtuigen met een argument. Westerse logica legt

Arabieren in de Bijbel

God houdt echt van de Arabieren

M

oslims zijn vertegenwoordigd in letterlijk honderden verschillende etnische groeperingen over de hele wereld. Naar alle waarschijnlijkheid is driekwart van alle moslims in de wereld niet van Arabische herkomst; toch is de Arabische manier van leven en de cultuur van het land van grote invloed geweest op de islam. In aanmerking genomen dat de islam zo diep geworteld is in de Arabische landen, moeten christenen goed voor ogen houden dat God echt van de Arabieren houdt. De Bijbel is een belangrijke informatiebron voor de afkomst en de ontwikkeling van de Arabische stammen en volken. We weten dat er op zijn minst drie Arabische volken zijn in het MiddenOosten: de Joktanieten, de Ismaëlieten en de Keturahieten.

schrijft een van de zogenoemde `Messiaanse Psalmen' (Psalm 72) waarin hij voor een deel Scheba in gedachten heeft (zie de verzen 10 en 15). Jezus laat zich zeer positief uit over de koningin van Scheba (Matteüs 12:42). Aangenomen wordt dat tenminste enkele van de Semitische stammen de God van Sem aanbaden, ook al kenden ze Hem niet door en door.

De nakomelingen van Ismaël:

God gaf Abraham beloften met betrekking tot Ismaël: hij zou hem overvloedig zegenen (Genesis 17:18-27). Gods verbond tot zegen van alle volken zou niet tot stand komen door Ismaël, maar door Izaäk. Toch vergat God Ismaël niet. Ook zijn nakomelingen mogen deel hebben aan Gods belofte dat Hij alle volken (alle etnische groepen die de wereld telt) zal zegenen door het zaad van Abraham (zie Genesis 12:1-3; 18:18; 22:18; 24:4 en 28:14). Deze beloofde zegen ging uiteindelijk in vervulling door Jezus Christus. Het is opmerkelijk dat Ismaëls naam een openbaring is van Gods persoonlijkheid en karakter. Zijn naam betekent letterlijk `God hoort'. Het is duidelijk dat God luisterde naar de nood van Hagar toen zij het in de woestijn uitschreeuwde om hulp (Genesis 16:1-16). Het

De nakomelingen van Joktan:

Veel Arabieren beschouwen zichzelf als nakomelingen van Joktan. De Arabieren noemen hem `Kahtan'. Een van de beroemdste nakomelingen van Joktan was Scheba, wier afstammelingen het koninkrijk van de Sabeeërs stichtten, in het tegenwoordige Jemen. De Arabieren geven de beroemde koningin van Scheba de naam `Bilquis'. Haar bezoek aan Jeruzalem tijdens de heerschappij van koning Salomo laat zien hoe Gods volk zelfs in de tijd van het Oude Testament zijn invloed deed gelden op Arabië. Salomo

was God zelf die bepaalde dat het kind zo zou heten. De naam Ismaël is een eeuwigdurend getuigenis van Gods bewogenheid voor de zwakken, de treurenden en zij die onrechtvaardig behandeld worden. De nakomelingen van Ismaël lijken zich voornamelijk gevestigd te hebben in het noordelijk deel van Arabië. Een van Ismaëls twaalf zonen, Nebajoth was de oudste (de opziener) van de stam en kwam uiteindelijk aan het hoofd te staan van het koninkrijk van de Nabateërs. De beroemde hoofdstad van dat rijk, Petra, ligt in het tegenwoordige Jordanië. Moslims geloven dat Mohammed afstamde van Nebajoth.

De nakomelingen van Abraham door Ketura:

Na Sara's overlijden nam Abraham een andere vrouw (of concubine), Ketura genaamd (Genesis 25:1-3). Door Ketura kreeg Abraham nog eens zes zonen na de geboorte van Isaäk: Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suah. Alle zonen van Ketura werden uiteindelijk hoofden van verschillende Arabische stammen. Later trouwde Mozes met Zippora, de dochter van Jethro, priester te Midian,

43

DE VIJF PIJLERS VAN DE ISLAM

Het islamitisch geloof wordt nageleefd aan de hand van vijf `pijlers' (grondbeginselen) die als een verplichting gelden voor alle volwassen moslims: 1. Het opzeggen van de geloofsbelijdenis (shahada) -"Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet". 2. Bidden (salat) ­ Vijf keer per dag. 3. Het schenken van aalmoezen (zakat) ­ Geven aan de armen, zowel vrijwillig als verplicht. 4. Vasten (saum) ­ Met name gedurende de `heilige' maand Ramadan. 5. Het maken van een pelgrimsreis (hadj) ­ Naar Mekka, tenminste eenmaal in je leven.

(Exodus 2:16-22). Jethro kende de ware God en gaf Mozes zelfs goede raad, waardoor de Heer hem kennelijk goed gezind was (Exodus 18). Het is duidelijk dat God zich via hun voorvader Abraham in elk geval aan een deel van de Midianieten geopenbaard heeft. Er waren echter ook leden van deze stam die vijandig tegenover Israël stonden. Eeuwenlang hielden de Arabieren zich bezig met vergaande vormen van afgodendienst. Op een soortgelijke manier waren ook Joden betrokken bij afgodendiensten. God gaf hun voorschriften en profeten om hen tot inkeer te brengen. Mohammed (570 - 632) stelde zich ten doel de Arabieren af te brengen van hun afgodendiensten en hen te leiden tot de God van Abraham, Mozes en Jezus, maar hij beschikte niet over een volledige openbaring van God. Door zijn verwrongen interpretatie bracht hij zijn volk op een dwaalspoor. Hieruit is de islam die we vandaag de dag kennen voortgekomen.

vroege kerken in het Midden-Oosten in landen als Libanon, Egypte en Irak. De profeet Jesaja spreekt over een tijd waarin de heerlijkheid van de Heer over de Arabieren zal komen (Jesaja 60:1-7). Ook het verhaal van Pinksteren versterkt ons geloof dat God een groot aantal Arabieren tot inkeer zal brengen. Enkelen van hen die op de Pinksterdag werden vervuld van de Geest spraken in het Arabisch over de machtige daden van God (zie Handelingen 2:11). De lofprijzingen van de Heer werden al in het Arabisch verkondigd voordat ze ooit werden uitgesproken in het Nederlands, Engels, Frans, Duits of Spaans! Ook de Arabieren kunnen samen met Abraham gered en gezegend worden door Christus. Aanbevolen om te lezen: "Understanding the Arab World" van Louis Bahjat Hamada

Hoop op redding voor de Arabieren

Wereldwijd zijn er al miljoenen Arabieren die zich vereenzelvigen met de Messias. Velen van hen behoren tot de

44

Het evangelie van Jezus in het Arabisch

M

azhar, een bekeerde moslim uit `t Midden-Oosten, kreeg jaren geleden de inspiratie om de Bijbel, die in een meestal typisch Westers `jasje' aan moslims gepresenteerd wordt, aan te bieden op een meer acceptabele wijze! Hij begon in 1998 met het uitgeven en drukken van het Lukas Evangelie. Daar zijn er intussen 80.000 van gedrukt (in Libanon) en verspreid in het Midden Oosten. Dit boek heeft een enorm succes! Omdat Mazhar aan bekende moslimgeleerden vroeg om diverse introducties te schrijven, die dan ook voorin het boek staan, hoeft dit Evangelie niet gesmokkeld te worden.

Immers, zegt één van de geleerden: "dit is het originele evangelie van Jezus, dat door iedere moslim gelezen zou moeten worden"... Mazhar zelf heeft een commentaar achterin gezet, dat uitlegt wie Jezus nu eigenlijk is.

Nu

Er zijn prachtige verhalen over dit boek en de ingang ervan in de moslimwereld, die we uit veiligheidoverwegingen helaas niet kunnen publiceren. Intussen is ook het boek Genesis in diezelfde vorm gepubliceerd. Het derde, belangrijke boek op Mazhar's lijst is: Johannes. Speciaal omdat dit spreekt over de omgang met God als Vader, iets dat voor moslims echt een brug te ver is! Het is in 2003 bewerkt en voorbereid en is net van de drukpers afgekomen.

RAAK BETROKKEN...

U kunt bij dit fantastische project betrokken raken. Frontiers ondersteunt dit belangrijke project vanuit Nederland. Door één of meerdere boeken te adopteren kunt u ervoor zorgen dat het Evangelie van Jezus in het Arabisch in handen komt van moslims in landen die normaal voor de Bijbel gesloten blijven. Wat een geweldige mogelijkheid om onder andere imams deze boeken met een levensveranderende boodschap in handen te laten krijgen. Doet u mee...? Giften hiervoor kunnen worden overgemaakt op giro 7230583 te Bussum, o.v.v. Johannes. Wilt u het boek Johannes, Genesis of Lukas zelf bestellen? Neem dan contact op met Frontiers via [email protected] of bel naar 035-6922558. Enne..., vergeet natuurlijk niet te bidden voor hen die deze boeken in handen krijgen.

45

Toekomst

Mazhar's verlangen is om dit boek in groten getale te verspreiden in het Midden-Oosten. Speciaal gaat de aandacht uit naar Irak. De deuren staan daar wijd open! Nu kan het allemaal nog. Voor hoe lang? Net als de vorige twee boeken is ook Johannes in Libanon gedrukt. Alleen al dit detail maakt het voor een moslim eenvoudiger om dit, normaal in het Westen uitgegeven en gedrukte boek, nu vanaf `eigen grond' te lezen.

Betrokken organisaties

Onderstaande organisaties ondersteunen de 30 Dagen moslim gebedsfocus. Dit kan op divers gebied zijn. Van Bijbelverspreiding, tot evangelisatie tot gemeentestichting. Voor de meeste vermelde organisaties geldt dat zij actief zijn in evangelieverkondiging onder moslims of hier visie voor hebben. Kijk voor meer informatie over de organisatie op hun website.

St. Arabische Wereld Zending (AWZ) Postbus 57, 1619 ZH Andijk Tel.: 0228-592020, Fax: 0228-593022 E-Mail: [email protected] Internet: www.awm.org/nl CAMA-Zending Amersfoortseweg 44, 3951 LC Maarn Tel.: 0343-443392 E-Mail: [email protected], Internet: www.cama.nl Evangelie & Moslims (E&M) Postbus 2060, 3800 BC Amersfoort Tel.: 033-4659290 E-Mail: [email protected] Internet: www.evangelie-moslims.nl Frontiers Postbus 1090, 1400 BB Bussum Tel.: 035-6922558 E-Mail: [email protected] Internet: www.frontiers.nl Stichting Gave Drielandendreef 54e, 3845 CA, Harderwijk Tel.: 0341-460328, Fax: 0341-460781 E-Mail: [email protected] Internet: www.gave.nl Jeugd met een Opdracht (JmeO) Mussenkampseweg 32, 8181 PK Heerde Tel.: 0578-691534, Fax: 0578-694276, E-Mail: [email protected] Internet: www.ywam.nl Jubilee Campaign Nederland Bedrijvenweg 4, 1619 BK Andijk Tel.: 0228-597902, Fax: 0228-597841 E-Mail: [email protected] Internet: www.jubileecampaign.nl Near East Ministry (NEM) Postbus 30, 3780 BA Voorthuizen Tel.: 0342-471318, Fax: 0342-474896 E-Mail: [email protected] Internet: www.nemnieuws.nl. Stichting Müjde Postbus 95302, 1090 HH Amsterdam Tel.: 06 - 26228565 E-Mail: [email protected] Internet: www.incil.nl en www.kutsalkitap.nl Open Doors Postbus 47, 3850 AA Ermelo Tel.: 0341 465000., Fax: 0341-412622 E-Mail: [email protected] Internet: www.opendoors.nl Operatie Mobilisatie (OM) Assemblageweg 9, 8304 BB Emmeloord Tel.: 0527-615607, Fax: 0527-617159 E-Mail: [email protected] Internet: www.nl.om.org People International (PI) Postbus 1114, 1200 BC Hilversum Tel.: 035-6232900 E-Mail: [email protected] Internet: www.peopleinternational.nl Trans World Radio (TWR) Stationsweg 6, 3771 VH Barneveld Postbus 371, 3770 AJ Barneveld Tel.: 0342-478432 E-Mail: [email protected] Internet: www.transworldradio.nl Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten (VPE) Rotholm 20, 8321 DK Urk Tel.: 0527 - 687 005, Fax: 0527 - 686 987 E-Mail: [email protected] Internet: www.vpe.nl WEC Waalstraat 40, 8303 DH Emmeloord Tel.: 0527-616521 E-Mail:[email protected] Internet: http://www.wec-int.nl

46

Het evangelie in de woestijn

"God, breng ons alstublieft naar mensen die er klaar voor zijn om Uw Woord te horen en te ontvangen"

at was het gebed van ons team van 17 mensen toen we met drie Land Rovers door de Sahara woestijn reden. Onmiddellijk na dit gebed kregen we een kleurrijk geheel in het oog. Drie jonge meisjes kwamen op onze voertuigen afrennen en smeekten of we met hen mee wilden gaan om thee te drinken bij hun familie. We reden er heen, deelden van ons leven en lieten een video in hun taal zien over een paar dingen die God heeft gedaan in de levens van moslims. (Waarbij moslims tot Jezus werden geleid in de video). De familie vroeg of we om regen konden bidden, omdat er al in drie jaar geen regen was gevallen. We baden in de naam van Jezus en de volgende morgen ontwaakten we bij het geluid van regen in de woestijn!! Nadat we het nomadenkamp achter ons lieten, reden we naar een eenzaam benzinestation dat op honderden kilometers afstand van de bewoonde wereld lag. Tijdens het tankmoment lieten sommige teamleden de Jezus film zien aan een paar mannen in het café, terwijl anderen in gesprek gingen met de handelaren. Na dit bezoek van een paar uur, gaven we hen een Bijbel en vervolgden we onze weg. Dat was echter nog niet het einde van het verhaal. De volgende morgen spoorde de Heilige Geest een van de teamleden aan om zijn mobiele telefoon mee te nemen

D

toen hij zich terugtrok voor een persoonlijke tijd met God. Terwijl hij daar zo zat op het eenzame zandduin, ontving hij een sms'je van een van de jonge mannen die bij het benzinestation over Jezus hadden gehoord. Het sms'je zei:

"Ik wil knielen voor Jezus Christus!" Deze jongeman is in contact gebracht met plaatselijke gelovigen en ook met iemand die hem kan onderwijzen. God weet wie er midden in de wildernis toegang tot het Evangelie nodig heeft!

47

Inspirerende verhalen, die bemoedigen!

De Context van het Kruis

Door grondige kennis en inzicht in de Islam kunnen Frontiers werkers de diepe waarheid van het Kruis een betere uitleg geven aan hun moslimvrienden.

et vuur in hun ogen kwamen ze Davids boekwinkel binnen. `Hebt u ook een Bijbel voor ons?' vroegen de twee jongemannen. Terwijl ze naarstig op zoek gingen naar de passage in Johannes die over `de Trooster gaat', hoorde David hen discussiëren over het feit dat juist deze teksten over... Mohammed gingen en dat die belofte in hem vervuld was. Nadat ze en poosje gebladerd hadden, zei David: `Ik weet wat jullie zoeken en ook dat jullie denken dat Jezus niet aan het kruis gestorven is!' David vroeg ze of hij het eerst over iets anders mocht hebben en nodigde hen uit op de thee. Eenmaal in de kussens begonnen we over koetjes en kalfjes te praten. Maar al snel begon David over Adam en de zonde en eindigde met het verhaal over Mozes en het Paasfeest. Davids gasten realiseerden zich niet, en dat staat ook niet in de Koran, dat verlossing het centrale thema was in al die verhalen en dat in elk verhaal een dier de offerdood sterft. "Door ze eerst die prachtige verhalen te vertellen vanuit een Bijbels perspectief, kwamen die `verlossingselementen' heel duidelijk naar voren. En omdat ze zich eigenlijk wel thuis voelden in deze verhalen, gingen de jonge moslim

48

M

mannen hier niet tegen in... integendeel, er hing zelfs een goede sfeer." De tegengesteldheid die David sterk voelde in het begin, was helemaal verdwenen. "Langzaam ging de deur open om tenslotte te komen tot die stellige uitroep van Johannes de Doper (in de Koran beter bekend als de Profeet Jahja): `Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt'. Het was prachtig om te zien hoe de jonge moslims de betekenis van Johannes' woorden pakten!" David ging door met de uitleg dat, terwijl de voorgaande offers slechts personificaties waren, Jezus het echte offer was. Hij kwam helemaal met dat doel en Hij koos ervoor om Zijn leven neer te leggen. Davids gasten waren het met hem eens dat de kruisiging, in deze context, hen veel

duidelijker werd. Vlak voordat ze vertrokken nodigde een van hen David uit om bij hem thuis op bezoek te komen. Dit deed hij dan ook en hij mocht aan een aantal mannen uit dezelfde familie het Evangelie uitleggen. Alleen God weet wat het resultaat is van deze bijzondere ontmoetingen. Bidden jullie mee om de Heer van de Oogst te vragen voor meer van zulke ontmoetingen, waarbij Hij Zijn waarheid aan moslims kan laten zien, aan hen, die nooit een kans hadden om het te horen?

Information

48 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

144315