Read busefteruddannelse.pdf text version

Lovpligtig efteruddannelse for

buschauffører

3F TransporTgruppen sepTember 2010

2

Bedre grund- og efteruddannelse af buschauffører

I 3F har vi i mange år bakket op om at buschauffører skal være bedre uddannet. Derfor har vi lige fra starten støttet det EU-initiativ vedrørende bedre grund- og efteruddannelse af alle erhvervschauffører, der endte med at blive vedtaget som et EU-direktiv i 2003, og som blev indarbejdet i dansk lovgivning i 2006. Reglerne om den lovpligtige grunduddannelse er, at hvis man ønsker at arbejde som rute- eller turistbuschauffør, skal man ­ udover kørekortet ­ have gennemført en mindst 4 ugers grunduddannelse. Er man under 23 år er kravet mindst 8 ugers grunduddannelse. Alle de "gamle" buschauffører bevarer det som i EU-sproget kaldes "erhvervede rettigheder". Det vil sige at hvis man har bestået sin køreprøve D inden den 10. september 2008, er man ikke underlagt kravet om det obligatoriske grundkursus. De "gamle" buschauffører er dog omfattet af en anden pligt, nemlig pligten til at deltage i et obligatorisk efteruddannelsesforløb på mindst 5 dage hvert 5. år. For at undgå at alle chauffører vælter ind på skolerne lige før sidste frist, er det i lovgivningen bestemt, at efteruddannelsen skal indfases over en 5 års periode. Først skal dem med lavets fødselsdato på efteruddannelse, sidst dem med højest fødselsdato. Indfasningen slutter i efteråret 2013. Se mere i tidstabellen på side 8 i denne pjece. Vær opmærksom på at de 5 dages efteruddannelse hvert 5. år er lovens minimumskrav. Der kan være mange gode grunde til at tage mere efteruddannelse end dette minimum. 3F's Transportgruppe tror på, at den obligatoriske grund- og efteruddannelse vil medvirke til at styrke fagets anseelse, chaufførernes arbejdsvilkår og færdselssikkerheden. Vi håber at alle buschauffører får 5 gode og lærerige kursusdage ud af den nye ordning. September 2010 Jan Aage Hansen Allan Andersen Forhandlingssekretærer Ansvarlige for rutebus- og turistbusområdet

3

Hvad skal du gøre?

Det er dig selv det går ud over hvis du ikke når at gennemføre din lovpligtige efteruddannelse til tiden. Tag ingen chancer! Tag kontakt til virksomhedens ledelse i god tid inden sidste frist. Forlang at du bliver tilmeldt et godkendt forløb i god tid. Vær opmærksom på risikoen for fuldt besatte hold, når sidste frist nærmer sig. Reagerer virksomheden ikke i god tid, så kontakt din tillidsrepræsentant eller 3F afdeling. Her vil du få hjælp til at minde virksomheden om realiteterne og konsekvenserne af ikke at respektere dem.

4

Formål

Formålet med den nye lovpligtige kvalifikationsuddannelse er at sikre at alle erhvervschauffører har de nødvendige kvalifikationer. Reglerne og krav om kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse blev vedtaget i EU i 2003 og er efterfølgende blevet indarbejdet i medlemslandenes lovgivning. I Danmark har reglerne haft virkning fra og med den 10. september 2008 for erhvervsmæssig personbefordring med bus. Ved samme lejlighed blev bestemmelserne om hvidt og blåt kvalifikationsbevis for erhvervschauffører ophævet.

Hvem er omfattet af lovkravet om efteruddannelse?

De allerfleste buschauffører er omfattet af kravet om efteruddannelse. Førere af følgende typer af køretøjer er dog undtaget: · · · · · køretøjer, der ikke kan køre mere end 45 km/t forsvarets, redningsberedskabets og politiets køretøjer køretøjer under reparation mv. køretøjer der benyttes til køretimer køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring i privat øjemed (men vær opmærksom på at man kan være omfattet af kravet om det nye "røde bevis" for lovligt at kunne føre sådanne køretøjer).

Som sagt - stort set alle der kører bus som erhverv, er omfattet af kravet om efteruddannelse.

5

Efteruddannelse

Alle der kører bus erhvervsmæssigt, skal gennemføre mindst 5 dages efteruddannelse hvert femte år. Man kan sammensætte de 5 dage af forskellige moduler som man har gennemført, i op til 1 år før sidste frist. Efteruddannelsen varer 5 dage. De 3 af dagene indeholder obligatoriske fag. De sidste 2 dage kan der vælges imellem en række forskellige kurser, f.eks. avanceret køreteknik, kontrolapparater og køre/hviletid, kørsel med specielle busser m.v. Der er også mulighed for at vælge et brancherettet 5 dages kursus som en færdig "5 dages pakke" f.eks. " Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører" eller " Efteruddannelse for turistbuschauffører". Efteruddannelsen skal gennemføres inden for en periode på 12 måneder. Det betyder, at du ikke må være mere end 12 måneder om at gennemføre de 5 dage, hvis du f.eks. vælger at dele de 5 dage op i mindre moduler (også kaldet "split").

6

Efteruddannelsens indhold

Efteruddannelsen omfatter som nævnt 3 dage med obligatorisk indhold og 2 dage med valgfrit indhold De 2 dage med valgfrit indhold kan vælges blandt en række kurser, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Indholdet i de 3 kursusdage med obligatorisk indhold er: · færdselsregler, regler for arbejdstid, køre/hviletid m.v. · transportlovgivning og andre bestemmelser af relevans for erhvervstransporten · hjerte-lunge-redning · trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi Faget "trafiksikkerhed, defensiv- og energirigtig kørsel" skal gennemføres både praktisk og teoretisk. Den praktiske ajourføring i defensiv og energirigtig kørsel har til formål at give dig konkret rådgivning om sikker trafikadfærd og energirigtig kørsel i en praksisnær situation. Derfor skal den gennemføres i en sammenhæng, der ligner chaufførens daglige arbejdssituation mest muligt. Den praktiske del gennemføres med 2 individuelle køretimer for hver deltager. Disse 2 køretimer kan gennemføres i en avanceret simulator. Faget hjerte-lunge-redning omfatter 4 timers undervisning, som skal følge undervisningsplanen fra Dansk Førstehjælpsråd.

7

Indfasningsordning

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en tidsplan der skal sikre en vis spredning af efteruddannelsen for de mange chauffører, som nu skal i gang med efteruddannelsen. Du bliver ikke indkaldt automatisk til efteruddannelse. Derfor skal du holde øje med din "sidste frist dato". Overholder du ikke reglerne, må du ikke længere køre bus erhvervsmæssigt. Med andre ord ­ manglende bevis for gennemført efteruddannelse kan være en trussel mod dit levebrød. I dette skema kan du hvornår du senest skal have gennemført din efteruddannelse.

Fødselsdato Efteruddannelse skal være gennemført senest

1., 2. eller 3. 4., 5. eller 6. 7., 8. eller 9. 10., 11. eller 12. 13., 14. eller 15. 16., 17. eller 18. 19., 20. eller 21. 22., 23. eller 24. 25., 26. eller 27.

30. juni 2009 31. december 2009 30. juni 2010 31. december 2010 30. juni 2011 31. december 2011 30. juni 2012 31. december 2012 30. juni 2013

28., 29., 30. eller 31. 31. december 2013 Eksempel: Hvis du har fødselsdag den 15. december og kører bus erhvervsmæssigt, skal du være færdig med dine 5 dages efteruddannelse senest den 30. juni 2011.

8

Dispensation fra indfasningsordningen

Buschauffører, der inden den 10. september 2008, har gennemført og bestået den afsluttende prøve · i faget "Grundlæggende kvalifikationsuddannelse" på erhvervsuddannelsen som buschauffør, eller · på arbejdsmarkedsuddannelsen "Personbefordring med bus" eller · på arbejdsmarkedsuddannelsen "Grundlæggende kvalifikationsbevis ­ bus" er ikke bundet af tidsplanen i indfasningsordningen, men skal have bestået den første efteruddannelse senest 5 år efter at den afsluttende prøve er bestået. Du skal medbringe dit kursusbevis eller dit svendebrev som evt. dokumentation over for politiet.

Dispensation for buschauffører der er fyldt 60 år

Buschauffører, der den 10. september 2008 er fyldt 60 år, kan vente med at tage efteruddannelse indtil den 31. december 2013.

9

Betaling

Den lovpligtige efteruddannelse kan sammensættes af et eller flere AMU-kurser. Her er der en deltagerbetaling på ca. 120 kr. pr. kursusdag. Eller ca. 600 kr. for alle 5 dage. Efter gennemført kursus skal der udstedes et bevis (plastickort med foto) for gennemført lovpligtig uddannelse. Dette skal man altid medbringe under kørslen således at det på forlangende kan fremvises for politiet. Der er et gebyr på 500 kr. for udstedelse af plastickortet. Der kan udbetales VEU-godtgørelse for de 37 timer, efteruddannelsen i alt varer. Satsen er i 2010 på 101,62 kr. pr. time, svarende til dagpengesatsen. Bemærk, at VEU-satsen reduceres til godt 81 kr. pr. time fra og med 1.1.2012. 3F mener principielt, at der er tale om udgifter, som arbejdsgiveren skal betale. Desuden at arbejdsgiveren skal betale sædvanlig løn til chaufføren under kurset. Arbejdsgiversiden har imidlertid bestridt, at deres medlemsvirksomheder er forpligtet af overenskomsten eller hovedaftalens bestemmelser om ledelsesretten (og ­pligten) til at betale kursusudgifter, certifikatudgifter eller sædvanlig løn under kurset. Og desværre har de fået medhold i denne fortolkning af Arbejdsretten. Uanset Arbejdsrettens afgørelse bør lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter m.fl. forsøge at indgå lokale aftaler om, at virksomhederne betaler kursusgebyr, bevisgebyr samt udbetaler sædvanlig løn under kurset.

10

Uddannelsessted

På Trafikstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk findes en liste over godkendte uddannelsescentre i Danmark.

Godkendte kurser

Som nævnt varer den obligatoriske efteruddannelse i alt 5 dage. De 3 dage er med obligatorisk indhold. De sidste 2 dage kan vælges fra en liste over en række kurser, som skal være godkendt af Trafikstyrelsen. En anden mulighed er at vælge en færdig "pakke" på 5 dage. Se listen over godkendte efteruddannelseskurser på Trafikstystyrelsens hjemmeside, www.fstyr.dk. På TUR's hjemmeside- www.tur.dk - er der også en lang række nyttige oplysninger om den lovpligtige efteruddannelse.

11

Varenr. 3408

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

365127