Read Bao%20gia%20trai%20he%204T.pdf text version

4T- Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên Vit Nam

Vì th h tr Vit Nam phát trin toàn din

www.4t.org.vn

TRUNG TÂM THANH THIU NIÊN 4T *****

DANH SÁCH TRI HÈ

Mã Tên Thi gian 5 ngày 4 êm 4TH01 Tri hè V Quê 5 ngày 4 êm 5 ngày 4 êm Tri hè K Nng 4 ngày 3 êm 4 ngày 3 êm 7 ngày 6 êm 7 ngày 6 êm 7 ngày 7 êm 7 ngày 7 êm a im Kim Sn, Ninh Bình ng Lâm, Sn Tây oan Hùng, Phú Th BT Mng, Hòa Bình Khoang Xanh, Ba Vì T Sn, Bc Ninh Chng M, Hà Ni Chí Linh, Hi Dng Lng Sn, Hòa Bình Yên Hòa, Cu Giy, Hà Ni Phí tham S lng gia/ngi tham gia 1.800.000 2.200.000 1.800.000 1.500.000 1.600.000 2.600.000 2.600.000 2.800.000 2.800.000 5,000,000 24 24 24 30 30 40 40 50 50 20 Tui 9 - 18 9 ­ 18 9 ­ 18 8 - 18 8 ­ 18 10 - 18 10 ­ 18 11 ­ 18 11 ­ 18 6 - 11 Chi tit Chi tit Chi tit Chi tit Chi tit Chi tit Chi tit Chi tit Chi tit Chi tit Chi tit

4TH02

Tri hè 4TH03 Th Thao Tri hè 4TH04 Quân i 4TH05

Tri hè 6 ngày ting Anh

Chi phí bao gm: Phí i li (Hà Ni <-> a im), n , thuê giáo viên, ngi hng dn, chi phí cho tình nguyn viên, các chi phí vt dng, o c, nguyên vt liu cho trò chi k nng và các hot ng trong tri hè, vé vào các khu du lch, các hot ng vui chi gii trí (nu có). n v tính: VN * Ngoài l phí tham gia, hc viên s không phi óng thêm bt c khon phí nào khi tham gia chng trình.

T chc H tr giáo dc và Phát trin thanh niên 4T a ch: Tng 4- Nam Trung ng Hi Khuyn Hc VitTòa nhà MindSpa. S nhà 45, ng Trung Yên 14, Ngõ 67 Ph Nguyn Khang, Nam Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên VitHà Ni 4T Center a ch: Tng 4- Tòa nhà MindSpa. S 45, Trung Yên 14, Cu Giy, Hà Ni in Thoi: (04) 85 8 75 900 ­ Hotline: 0988.913.860 (Mr.Lâm)

Website: www.4t.org.vn Facebook: 4T Center Email: [email protected]

4T- Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên Vit Nam

Vì th h tr Vit Nam phát trin toàn din

www.4t.org.vn

4TH01 ­ TRI HÈ V QUÊ

1, Thi gian: 5 ngày 4 êm 2, a im: Camp v quê c t chc ti mt trong 3 a im sau: Làng quê ng bng Bc B (Tân Thành, Kim Sn, Ninh Bình): Kim Sn là huyn nm cc Nam ca tnh Ninh Bình, cách Hà Ni 120km. Ni ây ni ting vi cnh quan thiên nhiên hoang s, dân dã m cht làng quê ng bng Bc b. Phong cnh p, thanh bình và nên th tách bit hn vi không gian ô th. Ni ây cng m cht quê hng vi nhng ngi dân hn hu, cht phác, cùng vi nhng cánh ng Làng c ng Lâm, Hà Ni: ng Lâm là mt xã thuc th xã Sn Tây, thành ph Hà Ni. ây là quê hng nhiu danh nhân, anh hùng dân tc nh vua Ngô Quyn, B Cái i vng Phùng Hng, Giang Vn Minh, bà Man Thin (m ca hai Bà Trng), bà chúa Mía, Phan K Toi, Hà K Tn,... ng Lâm tr thành làng c u tiên Vit Nam c Nhà nc trao bng Di tích lch s vn hóa quc gia. Ngày nay, làng ng Lâm vn gi c hu ht các c trng c bn ca mt ngôi làng ngi Vit vi cng làng, cây a, bn nc, sân ình, chùa, miu, im canh, ging nc, rung nc, gò i. Không gian c kính mang m cht truyn thng hng v côi ngun Min quê trung du (oan Hùng, Phú Th): oan Hùng là mt huyn i núi trung du, nm ti ngã ba ranh gii gia tnh Phú Th vi hai tnh Yên Bái và Tuyên Quang, cách Hà Ni 130km. Ni ây ni ting vi nhng i c, rng chè bát ngát th mng và nhng vn bi oan Hùng c sn ni ting. Nhng àn gia súc trên ng c to không gian thanh bình và rng m. oan Hùng cng mang m cht vn hoá dân gian vi nhng làng ngh truyn thng.

T chc H tr giáo dc và Phát trin thanh niên 4T a ch: Tng 4- Nam Trung ng Hi Khuyn Hc VitTòa nhà MindSpa. S nhà 45, ng Trung Yên 14, Ngõ 67 Ph Nguyn Khang, Nam Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên VitHà Ni 4T Center a ch: Tng 4- Tòa nhà MindSpa. S 45, Trung Yên 14, Cu Giy, Hà Ni in Thoi: (04) 85 8 75 900 ­ Hotline: 0988.913.860 (Mr.Lâm)

Website: www.4t.org.vn Facebook: 4T Center Email: [email protected]

4T- Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên Vit Nam

Vì th h tr Vit Nam phát trin toàn din

www.4t.org.vn

3, i tng: Tui: 9 - 18 4, D án Tri hè V quê nm trong khuôn kh d án "Hng tr em Vit tìm v ci ngun dân tc" . Bng nhng hot ng thc t ti các làng quê thun Vit, trong các ngôi nhà truyn thng vi nhng con ngi nng hu, các em s c thc s tri nghim mt cuc sng mi khác bit hoàn toàn vi ô th và cm nhn c tình ngi m áp. Di lu tre xanh và nhng cánh ng thng cánh cò bay, các em c gii to nhng áp lc hc hành và có ý thc hng v ngun ci ông cha. 5, n : Các hc sinh s c chia ra nhóm 6 ngi cùng vi các h gia ình. Ph trách mi nhóm là mt tình nguyn viên. Các ngôi nhà bình dân, mt s nhà g, mt s nhà ngói cp 4, nhng tt c u c trang b y các tin nghi c bn nh: bình nóng lnh, ti vi, v sinh t hoi. Trong ngôi nhà truyn thng bao i, các em s c tri nghim không gian sng m cht truyn thng, ng thi vn cm thy thoi mái, tin nghi trong sinh hot. Nam n c phân ra riêng các nhà, hc viên không c ra ngoài sau 10h êm và chu s qun lý ca TNV nhóm trong mi hot ng. Các iu kin n ung ging nh sinh hot bình thng ca các gia ình và thc phm ph bin trong vùng. 6, Hot ng - Tri nghim cuc sng làng quê bng các hot ng: chm sóc vn cây, cho ln n, trng rau, câu cá , i ch, nu n, ra bát... - Hc hi nhng iu mi l thú v: cách làm èn ông sao, làm cn câu cá, làm cu, nu nhng món n làng quê, làm bánh,..., chi ô n quan, th diu. -Tìm hiu vn hoá dân gian: tham quan làng quê, các làng ngh truyn thng, các khu nhà c, nhng cánh ng lúa, rng chè, n chùa, chi các trò chi dân gian, làm các món n c sn vùng, tham gia các bui sinh hot làng xóm - Hc các k nng sng và k nng mm qua các hot ng thc t và trò chi tp th 7, Kinh nghim, k nng t c Qua nhng tri nghim thc t, các em s có vn sng v làng quê và vn hoá truyn thng dân tc, ng thi luôn ý thc hng v côi ngun ông cha, sng có hiu vi ông

T chc H tr giáo dc và Phát trin thanh niên 4T a ch: Tng 4- Nam Trung ng Hi Khuyn Hc VitTòa nhà MindSpa. S nhà 45, ng Trung Yên 14, Ngõ 67 Ph Nguyn Khang, Nam Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên VitHà Ni 4T Center a ch: Tng 4- Tòa nhà MindSpa. S 45, Trung Yên 14, Cu Giy, Hà Ni in Thoi: (04) 85 8 75 900 ­ Hotline: 0988.913.860 (Mr.Lâm)

Gii tính: Tt c

S lng: 24

Website: www.4t.org.vn Facebook: 4T Center Email: [email protected]

4T- Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên Vit Nam

Vì th h tr Vit Nam phát trin toàn din

www.4t.org.vn

bà, cha m. Các em bit làm nhng chi dân gian n gin, hc các k nng sng và k nng mm thông qua các hot ng thc t và trò chi tp th. ây cng là lúc các em gai to áp lc hc hành và cuc sng xung quanh, c th mình vào s thun phác, gin n ca làng quê. Các em c sng gn gi vi thiên nhiên, chan hoà vi cng ng, luôn hng khi, yêu cuc sng và sn sàng cho mt nm hc mi. 8, Yêu cu tham gia Các em hc sinh có mong mun tìm hiu và tri nghim cuc sng làng quê trong kì ngh hè.

Tr v trang u

4TH02 ­ TRI HÈ K NNG

1, Thi gian: 4 ngày 3 êm (liên tc t tháng 6 n tháng 8) 2, a im: Tri hè k nng c t chc ti mt trong các a im sau: Cách trung tâm Hà Ni 60km v phía Sn Tây, Khu Du lch Khoang Xanh ­ Sui Tiên thuc xã Vân Hòa, huyn Ba Vì là ni có phong cnh ngon mc, sn thy hu tình, trong mt khu vc có rng nguyên sinh. Khoang Xanh ­ Sui Tiên nm gia thung lng ca dãy núi Ba Vì và c bao bc bi núi rng trùng ip, có dòng Sui Tiên nm ngay di chân núi Tn huyn thoi. Phía trên thng ngun là nhng dòng thác p nh thác M, thác Hoa, thác Tràn, thác Mâm Xôi...ngày êm xung t trên núi to ra nhng âm thanh trm bng nh s vy gi ca thiên nhiên huyn o. Ni ây là a im lý tng cho các hot ng ngoài tri, dã ngoi tn hng bu không khí trong lành t thiên nhiên. www.khoangxanh.com Bo tàng Mng, Hòa Bình nm cách Hà Ni 80km v phía Tây, cách trung tâm thành ph Hòa Bình 7km theo hng i Sn La. Bo tàng là mt công trình ngh thut tái hin li không gian sng ca dân tc Mng, ngun gc ca dân tc Kinh ngày nay. Quy t trong bo tàng là các ngôi nhà sàn, vn cây, khu vui chi truyn thng ca dân tc Mng, các khu trng bày, th vin, vn thuc, ci giã go, thi cm.... n ây du khách s c m mình trong không gian vn hóa tht truyn thng, tht m áp và gn gi vi thiên nhiên. www.muong.vn 3, i tng:

T chc H tr giáo dc và Phát trin thanh niên 4T a ch: Tng 4- Nam Trung ng Hi Khuyn Hc VitTòa nhà MindSpa. S nhà 45, ng Trung Yên 14, Ngõ 67 Ph Nguyn Khang, Nam Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên VitHà Ni 4T Center a ch: Tng 4- Tòa nhà MindSpa. S 45, Trung Yên 14, Cu Giy, Hà Ni in Thoi: (04) 85 8 75 900 ­ Hotline: 0988.913.860 (Mr.Lâm)

Website: www.4t.org.vn Facebook: 4T Center Email: [email protected]

4T- Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên Vit Nam

Vì th h tr Vit Nam phát trin toàn din

www.4t.org.vn

Tui: 8 - 18 4, D án

Gii tính: Tt c

S lng: 30

Tri hè k nng nm trong khuôn kh d án "ánh thc nhn thc v k nng mm cho thanh thiu niên Vit Nam". Bng các tri nghim và hot ng thc t cô ng, các em có th tip cn và rèn luyn nhiu loi hình k nng a dng thit thc cho cuc sng. Các em s c tip cn vi các k nng nh: làm vic nhóm, gii quyt vn , k nng sáng to, k nng qun lý thi gian...vi s an xen khéo léo và khoa hc vi các hot ng thc t tng tác cao. Tri hè ha hn s to ra nhng i mi trong t duy và k nng các em có c hi phát trin hoàn thin hn. 5. iu kin n : Hc viên trong 2 nhà sàn khép kín dành riêng cho nam mt nhà, n mt nhà. Trung bình 10-15 em/1 nhà sàn. Nhà sàn có y tin nghi, có tm nóng lnh, v sinh hin i, có m và chn chiu y . Các món n dân tc, c sn núi rng an xen vi các món n truyn thng, m cht min quê sn cc. 6, Hot ng -Tri nghim cuc sng t lp trong mt không gian trong lành, yên tnh và thanh bình nhng cng không kém phn sôi ng. -Tip cn và thc hành các k nng nhóm thông qua các trò chi, bài tp và hot ng tp th: s t tin, tính t giác và k lut trong tp th, phng pháp làm vic nhóm hiu qu, k nng giao tip,... - Hc hi và rèn luyn phng pháp làm vic cá nhân hiu qu: k nng tp trung, phng pháp ghi nh hiu qu, phát trin óc sáng to, tính ch ng,.... - Gii ta áp lc hc tp: thông qua các hot ng vui chi, gii trí b ích, lành mnh, các em s trút b c các áp lc hc tp trong c nm hc c và sn sàng cho mi nm hc mi y hng khi 7, Kinh nghim, k nng t c Tri hè k nng là ni tp hp và cô ng a dang các k nng và hiu bit c bn cn thit cho cuc sóng. Ch trong khong thi gian ngn ca camp, các em s bc u tip cn vi các k nng và hiu bit mi m, tri nghim mt cuc sng t lp, hòa ng cùng tp th.

T chc H tr giáo dc và Phát trin thanh niên 4T a ch: Tng 4- Nam Trung ng Hi Khuyn Hc VitTòa nhà MindSpa. S nhà 45, ng Trung Yên 14, Ngõ 67 Ph Nguyn Khang, Nam Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên VitHà Ni 4T Center a ch: Tng 4- Tòa nhà MindSpa. S 45, Trung Yên 14, Cu Giy, Hà Ni in Thoi: (04) 85 8 75 900 ­ Hotline: 0988.913.860 (Mr.Lâm)

Website: www.4t.org.vn Facebook: 4T Center Email: [email protected]

4T- Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên Vit Nam

Vì th h tr Vit Nam phát trin toàn din

www.4t.org.vn

Có c các hiu bit và nhn thc c bn v vai trò ca k nng mm, cách thc vn dng trong cuc sng thành công c tip cn và thc hành các k nng a dng trong khi làm vic nhóm ­ nhng k nng rt thit thc và quan trng trong cuc sng. ng thi, các em cng c hc hi và rèn luyn phng pháp làm vic cá nhân hiu qu. Xây dng nn tng k nng các em tip tc tip cn tt hn ti các chng trình tip theo ca 4T và hng ti s phát trin toàn din bn thân. 8, Yêu cu tham gia Các em hc sinh có mong mun hc hi và rèn luyn các k nng sng thit thc và quan trng trong thi gian ngn.

Tr v trang u

4TH03 - TRI HÈ TH THAO

1, Thi gian: 7 ngày 6 êm (liên tip t tháng 6 n tháng 8) 2, a im: Tri hè th thao c t chc ti mt trong các a im sau: Trng i hc Th dc th thao T Sn, Bc Ninh cách Trung tâm Hà Ni 30km v phía ông- Bc là mt trong nhng c s ào to hàng u v th thao ti Vit Nam. Vi trang thit b y và hin i, trng t tiêu chun an toàn và thun li tp luyn th thao và nâng cao sc kho. Ngoài ra, không gian Trng i Hc rng rãi, trong lành và phù hp vi nhng hot ng tp th. Ni ây ha hn s em n mt kì ngh lành mnh. thú v và b ích vi các em hc sinh. http://www.upes1.edu.vn/ H S phm Th dc Th thao Hà Ni, cách Trung tâm Hà Ni 30km v phía Tây Nam, là mt trong nhng c s có b dày truyn thng v o to th dc th thao trong c nc vi gn 50 nm hot ng. Trng là trung tâm ào to, bi dng chun hoá giáo viên Th dc cho các trng cao ng, i hc, TCCN-DN trên c nc. Vi khuôn viên ký túc xá khang trang, c s vt cht t tiêu chun, cùng vi môi trng th thao lành mnh, fairplay và sôi ng, s giúp các em d dàng và vui thích tip cn vi các môn th thao ph bin nhm tng cng sc khe và trau di các k nng, hiu bit v th thao cn thit cho bn thân. http://www.dhsptdtthanoi.edu.vn

T chc H tr giáo dc và Phát trin thanh niên 4T a ch: Tng 4- Nam Trung ng Hi Khuyn Hc VitTòa nhà MindSpa. S nhà 45, ng Trung Yên 14, Ngõ 67 Ph Nguyn Khang, Nam Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên VitHà Ni 4T Center a ch: Tng 4- Tòa nhà MindSpa. S 45, Trung Yên 14, Cu Giy, Hà Ni in Thoi: (04) 85 8 75 900 ­ Hotline: 0988.913.860 (Mr.Lâm)

Website: www.4t.org.vn Facebook: 4T Center Email: [email protected]

4T- Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên Vit Nam

Vì th h tr Vit Nam phát trin toàn din

www.4t.org.vn

3, i tng tham gia: Tui: 10 ­ 18 Gii tính: Tt c

S lng: 30

4, D án "Tri hè Th thao" nm trong khuôn kh d án " Tp luyn th thao rèn luyn li sng lành mnh, t lp và tích cc cho thanh thiu niên nhi ng". Có mt thc trng ph bin hin nay là: các hc sinh, tr em ang thiu ht các k nng chi mt s môn th thao c bn do giáo dc ti nhà trng ch yu tp trung vào th dc (chy, nhy...), do không gian chi hn ch, do thi gian ch yu dành cho hc tp. Vic thiu ht các k nng này dn ti vic các em s tip tc e dè và không dám tham gia khi có c hi, v lâu v dài làm cho li sng tr nên ít lành mnh hn. Do không tham gia vào các hot ng th thao nên sc khe cng b suy gim làm gim hn na kh nng tái tham gia các hot ng th thao cng ng ca các em. Bng vic tham gia tri hè th thao rèn luyn sc khe và thành thc k nng chi mt s môn th thao ph bin trong mt thi gian ngn, các em có th t tin tham gia các hot ng tp th trong nhà trng và ngoài cng ng. Các em cng có iu kin rèn luyn sc khe, sn sàng cho mt nm hc mi hiu qu. Ngoài ra, các trò chi tp th tng tác an xen s va giúp các em gii trí va nâng cao các k nng mm cn thit. 5, Hot ng -Hc sinh ti Ký túc xá sinh viên trong trng, tip cn li sng t lp, sng trong tp th, rèn luyn các k nng cn thit trng thành -Hc tp và rèn luyn các b môn th thao nh : bóng á, bóng bàn, bóng chuyn, cu lông,... (tùy chn theo nhóm phù hp vi th trng và s thích), các chú ý v lut chi, các quy tc khi ng và thi u an toàn. -Thi u giao lu gia các cá nhân, nhóm i, hc tp tinh thn fairplay, quyt tâm trong thi u -Tham gia các hot ng tp th và các trò chi nâng cao k nng b ích và hp dn khác 6, Các k nng, hiu bit t c - t c k nng chi c bn mt s môn th thao ph bin, giúp các em t tin bt u tham gia vào các hot ng th thao ti cng ng. - Nâng cao sc khe và t c tâm lý thoi mái, gii ta các áp lc hc tp

T chc H tr giáo dc và Phát trin thanh niên 4T a ch: Tng 4- Nam Trung ng Hi Khuyn Hc VitTòa nhà MindSpa. S nhà 45, ng Trung Yên 14, Ngõ 67 Ph Nguyn Khang, Nam Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên VitHà Ni 4T Center a ch: Tng 4- Tòa nhà MindSpa. S 45, Trung Yên 14, Cu Giy, Hà Ni in Thoi: (04) 85 8 75 900 ­ Hotline: 0988.913.860 (Mr.Lâm)

Website: www.4t.org.vn Facebook: 4T Center Email: [email protected]

4T- Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên Vit Nam

Vì th h tr Vit Nam phát trin toàn din

www.4t.org.vn

- Các k nng rút ra c t vic chi th thao, các k nng làm vic nhóm, gii quyt vn , t lp, li sng lành mnh... s giúp các em t tin hoà nhp vi cng ng và tham gia các hot ng tp th sau khi tham gia tri hè 7, Yêu cu tham gia Các em hc sinh yêu thích các b môn th thao và mong mun rèn luyn sc kho trong kì ngh hè. Không có tin s bnh tim hoc suy gim các chc nng vn ng. Có giy chng nhn sc khe

Tr v trang u

4TH04 - TRI HÈ QUÂN I

Hng ng mô hình: "HC K QUÂN I" phát ng bi TW oàn TNCS H Chí Minh Các n v ng t chc: - Trung tâm Thông tin Ngun lc Tình nguyn Vit Nam ­ Trc thuc TW oàn TNCS H Chí Minh. www.vvirc.vn - Trung oàn 36, thuc S oàn 308 ­ i oàn Quân Tiên Phong

1, Thi gian: 7 ngày 7 êm (liên tc t tháng 6 n tháng 8) 2, a im: Tri hun luyn quân i Trung oàn 36 - Lng Sn, Hòa Bình Trung oàn 36 óng ti huyn Lng Sn, tnh Hòa Bình, cách Trung tâm Hà Ni 40km v phía Tây Nam, là mt trong 3 Trung oàn b binh c gii ch lc ca S oàn 308 ­ i oàn Quân Tiên Phong, s oàn ã trc tip lng nghe bác H cn dn ti n Hùng: "Các vua Hùng ã có công dng nc, bác cháu ta phi cùng nhau gi ly nc". S hu khuôn viên rng hn 30 ha, vi nhng dãy nhà chin s nm thp thoáng trong nhng i cây bt ngàn cùng vn rau tng gia sn xut trù phú to cho ni ây v p rng m gn gi vi thiên nhiên. Trung oàn là ni hun luyn các i quân b binh c gii tinh nhu, vi c s vt cht khang trang, có nhà thi u, khu thao luyn, sân th thao, khu i hành quân, công s,... ây là mt a im thc s lý tng cho hc viên cm nhn và tri nghim môi trng hun luyn quân i chuyên nghip 3, i tng tham gia: Tui: 10 - 18 Gii tính: Nam, n S lng: 50

T chc H tr giáo dc và Phát trin thanh niên 4T a ch: Tng 4- Nam Trung ng Hi Khuyn Hc VitTòa nhà MindSpa. S nhà 45, ng Trung Yên 14, Ngõ 67 Ph Nguyn Khang, Nam Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên VitHà Ni 4T Center a ch: Tng 4- Tòa nhà MindSpa. S 45, Trung Yên 14, Cu Giy, Hà Ni in Thoi: (04) 85 8 75 900 ­ Hotline: 0988.913.860 (Mr.Lâm)

Website: www.4t.org.vn Facebook: 4T Center Email: [email protected]

4T- Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên Vit Nam

Vì th h tr Vit Nam phát trin toàn din

www.4t.org.vn

4, n : Tr em s trong các khu tp th dành cho các chin s ang tham gia quân ng, 15-20 ngi /phòng. Các ba cm c ch bin theo phong cách quân i. Phòng có in nc y , mt Tivi phòng sinh hot chung, v sinh chung, hin i. Ni phân thành 2 khu riêng dành cho nam, n. Gia hai khu có phòng trc ngn cách và có tình nguyn viên trc êm luân phiên. 5, D án: Tri hè quân i nm trong khuôn kh d án "Phm cht b i c H thp sáng thanh thiu niên Vit Nam". Thông qua hot ng ren luyn thc t trong quân ng, môi trng quân i thc s s giúp các em nhn thc c giá tr ca li sng lành mnh, k lut, nâng cao ngh lc và khát vng sng. Các phm cht, k nng hc c s giúp ích cho các em trong con ng tng lai phía trc 6, Hot ng: Rèn luyn tác phong quân ng: tp th dc bui sáng, tp i hình i ng, gp chn màn, tng gia sn xut, k lut, úng gi. Rèn luyn k nng quân ng: s cu, ngy trang, hành quân, trn gi, phi hp tác chin, ào công s. Tp luyn th thao: Các môn th thao ph bin nh: bóng á, bóng chuyn, cu lông, bóng bàn s giúp các em gii ta sau nhng gi tp luyn cng thng Các trò chi, hot ng k nng, tp th nh: Chin dch "êm nguyt thc", bài tp k nng "thép ã tôi th y" và nhiu trò chi hp dn và b ích. Giao lu vn ngh: tp luyn và chun b cho bui giao lu vn ngh vi cán b chin s trong Tri, phn thi "chúng em là chin s", giao lu vi cu chin binh: "chúng tôi ã sng nh th y" 7, Vui chi - gii trí: Thm quan Côn Sn - Kip Bc, ni th các v anh hùng dân tc: Nguyn Trãi, Trn Hng o. 8. Các k nng, hiu bit t c:

T chc H tr giáo dc và Phát trin thanh niên 4T a ch: Tng 4- Nam Trung ng Hi Khuyn Hc VitTòa nhà MindSpa. S nhà 45, ng Trung Yên 14, Ngõ 67 Ph Nguyn Khang, Nam Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên VitHà Ni 4T Center a ch: Tng 4- Tòa nhà MindSpa. S 45, Trung Yên 14, Cu Giy, Hà Ni in Thoi: (04) 85 8 75 900 ­ Hotline: 0988.913.860 (Mr.Lâm)

Website: www.4t.org.vn Facebook: 4T Center Email: [email protected]

4T- Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên Vit Nam

Vì th h tr Vit Nam phát trin toàn din

www.4t.org.vn

- Sc khe: thông qua các hot ng tp th, rèn luyn hp dn và mi m, các hc sinh s tham gia tích cc và gián tip rèn luyn sc khe ca mình - Các k nng hot ng tp th, li sng lành mnh, k lut, t lp. Tinh thn chu ng khó khn gian kh, vn lên trong cuc sng. - Các k nng quân i cn thit cho cuc sng thc t. - Thu hiu môi trng quân i và nhng khó khn gian kh phi tri qua bo v t quc, nâng cao tinh thn yêu nc. 9, Yêu cu tham gia: Mong mun rèn luyn k lut, li sng lành mnh và hòa ng vi tp th trong môi trng quân ng. Có giy chng nhn sc khe

Tr v trang u

4TH05 - TRI HÈ TING ANH

n v t chc: T chc giáo dc quc t MINDSPA (gi tt là MINDSPA EDUCATION) n v phi hp thc hin: Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên Vit Nam (gi tt là 4T) 1, Thi gian: 7 ngày. 8:00 - 16:30 hàng ngày (Ph huynh t a ón con i và v theo gi quy nh) 2, a im: Tòa nhà T chc giáo dc quc t Mindspa (Trung Yên, Cu Giy, Hà Ni) T chc giáo dc quc t Mindspa cung cp các khóa hc ting Anh tr em, ting Anh ngi ln, luyn thi IELTS, ting Anh trc tuyn. Vi i ng giáo viên Vit Nam chun hóa (có chng ch IELTS), giáo viên bn ng (có chng ch ging dy), Mindspa s dng các phng pháp tip cn mi trong hc ting Anh nh: dy và hc ting Anh bng phng pháp tip cn vn hoá, ci thin kh nng s dng ting Anh nh mt ngôn ng th hai, luyn tp ting Anh trong môi trng mô phng thc t. Hc trong thc t là

T chc H tr giáo dc và Phát trin thanh niên 4T a ch: Tng 4- Nam Trung ng Hi Khuyn Hc VitTòa nhà MindSpa. S nhà 45, ng Trung Yên 14, Ngõ 67 Ph Nguyn Khang, Nam Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên VitHà Ni 4T Center a ch: Tng 4- Tòa nhà MindSpa. S 45, Trung Yên 14, Cu Giy, Hà Ni in Thoi: (04) 85 8 75 900 ­ Hotline: 0988.913.860 (Mr.Lâm)

Website: www.4t.org.vn Facebook: 4T Center Email: [email protected]

4T- Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên Vit Nam

Vì th h tr Vit Nam phát trin toàn din

www.4t.org.vn

mt phn ca phng pháp Mindspa, do ó nhiu hình thc hc tp ngoi khóa c coi trng nh: field trip, cultural safaris, summer camp, English Club EC4U; Mindspa là môi trng lý tng cho tr em phát trin kh nng s dng ngôn ng ting Anh ca mình. 3, i tng tham gia: Tui: 6 - 11 (lp 1 - lp 5). S lng: 20 4, D án Tri hè ting Anh nm trong khuôn kh d án: "Rèn luyn bn lnh s dng ting Anh và k nng sng cho tr em thông qua tip cn vn hóa". Môi trng giao tip hoàn toàn bng ting Anh: bt buc nói ting Anh trong mi tình hung, giao tip cùng ngi bn ng, sinh hot, nu n, làm vic nhóm, s giúp hc viên tip cn phng pháp t duy bng ting Anh và phn x ting Anh qua tng tác thc t tri nghim. 5, n Hc viên n và sinh hot trong khuân viên ca Tòa nhà Mindspa. Giáo viên Vit Nam (có chng ch IELTS) và giáo viên bn ng (có chng ch ging dy) cùng tình nguyn viên 4T luôn theo sát các hot ng ca tng em, nhc nh và hng dn các em. Hc viên c thoi mái s dng các không gian tin nghi, có iu hòa, t lnh, phòng ngh tra, bp nu n, th vin. 6, Hot ng - Các bài hc ting Anh c thit k di dng các hot ng nhm tng tính ch ng ca ngi hc, hc bng tri nghim và tình hung thc t; - Các hot ng vui chi s dng ting Anh: v tranh, tp hát ting Anh, thuyt trình bng ting Anh, óng kch, vn ngh, thuyt trình, xem phim hot hình bng ting Anh. - Nu n: mi ngày hc viên s cùng vi giáo viên nu các món n mi, hc t vng, cách thc din t các công thc ch bin món n. - Các bui dã ngoi: thm quan vn thú, làm phim ting Anh, các khu du lch hot ng tp th. - Bài tp ting Anh c khéo léo an xen cùng các trò chi, m bo các em có nhng gi hc thc s nh: c truyn tranh ting Anh, vit th gi bn, hc toán lý hóa bng ting Anh. - Hc các k nng sng và k nng mm qua các hot ng thc t và trò chi tp th

T chc H tr giáo dc và Phát trin thanh niên 4T a ch: Tng 4- Nam Trung ng Hi Khuyn Hc VitTòa nhà MindSpa. S nhà 45, ng Trung Yên 14, Ngõ 67 Ph Nguyn Khang, Nam Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên VitHà Ni 4T Center a ch: Tng 4- Tòa nhà MindSpa. S 45, Trung Yên 14, Cu Giy, Hà Ni in Thoi: (04) 85 8 75 900 ­ Hotline: 0988.913.860 (Mr.Lâm)

Website: www.4t.org.vn Facebook: 4T Center Email: [email protected]

4T- Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên Vit Nam

Vì th h tr Vit Nam phát trin toàn din

www.4t.org.vn

- Vit nht ký ngày: kt thúc mi ngày, mi hc viên s vit nht ký ngày ghi li tt c nhng vic mình ã làm trong ngày, nht ký ngày s c tp hp thành nht ký ca toàn chng trình, kèm theo nh gi v cho ph huynh khi kt thúc chng trình 7, Kinh nghim, k nng t c - Rèn luyn kh nng s dng ting Anh bng tri nghim thc tin - Bc u hình thành và cng c các k nng s dng ting Anh không ch nghe - nói - c - vit mà còn có k nng t duy bng ting Anh. Tip cn các phng pháp hc ting Anh hiu qu và phù hp. Hiu bit v vn hóa bn ng. T tin giao tip ting Anh trong tp th. - Các k nng mm: làm vic nhóm, k nng giao tip, qun lý thi gian, sng t lp. - Ph huynh c t vn min phí nh hng phát trin ting Anh cho con bi chuyên gia ca Mindspa vào cui k. 8, Yêu cu tham gia Thi u vào phân nhóm. S lng có hn (80 em). Kim tra u vào min phí Gim tr khi tham gia tri hè nh sau: Tham gia 1 tri, c tng ngay tin mt 500,000VN và coupon tr giá 500,000VN; Tham gia 2 tri, c tng ngay tin mt 1,500,000VN và coupon tr giá 500,000VN; Tham gia 3 tri, c tng ngay tin mt 4,000,000VN và coupon tr giá 500,000VN; Tham gia 4 tri, c tng ngay tin mt 6,500,000VN và coupon tr giá 500,000VN; *Ph huynh c khuyn khích ng ký cho con tham gia nhiu chng trình liên tip ca 4T (ni dung các chng trình khác nhau)

Tr v trang u VÌ TH H TR VIT NAM PHÁT TRIN TOÀN DIN

T chc H tr giáo dc và Phát trin thanh niên 4T a ch: Tng 4- Nam Trung ng Hi Khuyn Hc VitTòa nhà MindSpa. S nhà 45, ng Trung Yên 14, Ngõ 67 Ph Nguyn Khang, Nam Trung tâm H tr Giáo dc và Phát trin Thanh thiu niên VitHà Ni 4T Center a ch: Tng 4- Tòa nhà MindSpa. S 45, Trung Yên 14, Cu Giy, Hà Ni in Thoi: (04) 85 8 75 900 ­ Hotline: 0988.913.860 (Mr.Lâm)

Website: www.4t.org.vn Facebook: 4T Center Email: [email protected]

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

94228


Notice: fwrite(): send of 210 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531