Read Microsoft Word - 222235-text.native.1286899494.doc text version

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility -- nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Edited by / szerkesztette Steven Tötösy de Zepetnek CLCWeb: Comparative Literature and Culture (Library): <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> West Lafayette: Purdue University Press, 2010. ISSN 1923-9580

2. version 10.10.2010 verzió 2.

Archived in Electronic Collection, Library and Archives Canada <http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/300/nobilitashungariae/index.html>

·················

coat-of-arms of the Kingdom of Hungary to 1920 -- a Magyar Királyság nagy címere 1920-ig

·················

nobilitashungariae is also on the homepage of the International Association of Nobility / Internationale Vereinigung der Edelleute <http://www.edelleute.eu/> where detailed historical and genealogical data of individual families are available (in progress)-- nobilitashungariae ugyancsak megtalálható az International Association of Nobility / Internationale Vereinigung der Edelleute <http://www.edelleute.eu/> honlapján, ahol a családok történelmi és leszármazási adatai találhatók (a munka folyamatban).

Copyright Purdue University Press Main Title: nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility = nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Tötösy de Zepetnek, Steven 1950Published/Created: Tötösy de Zepetnek, Steven <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Burlington, Ontario, Canada & Winchester, Massachussetts U.S.A Description: 237.; bibliography ISSN Digital (pdf): ISSN 1923-9580 Subjects: Hungary--Genealogy--Surnames. Archived in Electronic Collection, Library and Archives Canada <http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/300/nobilitashungariae/index.html>

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

3

Tötösy de Zepetnek, Steven, ed., nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility (Purdue University Press ISSN 1923-9580) is based on published historical genealogical sources (for a selected list of sources, see below). nobilitashungariae is not complete as large numbers of nobles documented in the middle ages and listed, e.g., in Dezsi Csánki, Magyarország földrajza a Hunyadiak korában (Geography of Hungary in the Age of the Hunyadi-s) (Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia, 1890-1897) are not listed in historical genealogical sources published in the 19th and 20th centuries. Surnames are listed according to documentation until the abolishment of Latin as the language of administration in 1848. For example, Ajtonyi de Várfalva is the Latin form of the surname while the Hungarian form is Várfalvi Ajtonyi. The "de Várfalva" part of the surname is the predicate of nobility indicating the location where the family owned landed property donated by the monarch and/or a predicate as a designation of nobility donated by the monarch without landed property (there are also noble families without predicate). Ranks of aristocracy are indicated by e.g., báró (baron), gróf (count), herceg (prince); the designation nemes&báró, etc., indicates noble and titled branches of the family. alias refers to an alternate surname used by the family. Magyar (Hungarian) nobility is documented since the Magyar conquest in the 9th century of the Danube region including contemporary Hungary and its territories ceded in 1920 to Austria, Croatia, Romania (Transylvania), Slovakia, Slovenia, and the Ukraine. In the 14th-20th centuries nobility is based on a Patent of Nobility with a coat-of-arms issued by the monarch and constitutes a legal and social class. Privileges of nobility--e.g. no taxation but obligatory military service at war at own cost-- are abolished 1848, titles of nobility are abolished 1947, the abolishment of titles of nobility is confirmed 1990. Magyar nobility is inherited by male and female descendants regardless of marriage, incl. when the woman continues to carry her surname after marriage and when children carry the mother's surname. In pre1920 Hungary there were about 100.000 noble families of the population of eight million, incl. nobles without landed property. nobilitashungariae contains 28.088 surnames of Hungary's historical nobility. Corrections and new data are welcome to <[email protected]>.

Tötösy de Zepetnek, Steven, szerk., nobilitashungariae. A magyar történelmi nem-esség családneveinek listája (Purdue University Press ISSN 1923-9580) magyar genealógiai szakmunkákban megjelent adatokon alapszik (szemezett források listáját lásd alul). nobilitashungariae nem teljes, ugyanis sok magyarnemes család van listázva pl. Csánki Dezsi Magyarország földrajza a Hunyadiak korában cím több kötetes munkájában (Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia, 1890-1897), melyek nem fordulnak eli a 19. és 20. században kiadott történelmi genealógiai szakmunkákban. A családnevek latin formában vannak írva abból az idibil, mikor nemes családnevek így voltak írva 1848-ig, ameddig az királyság adminisztrációja jogi iratokat latinul adott ki. Pl. Ajtonyi de Várfalva a név latin formája, amelynek magyar formája Várfalvi Ajtonyi. A latin "de Várfalva" nemesi elinév, mely a család adományozott birtokára utal vagy a király által birtok nélkül adományozott elinév (nemes családok vannak elinév nélkül). Arisztokrata rangok magyar formáiban vannak bevezetve, pl. báró, gróf, stb.; nemes&báró, stb., azt jelenti, hogy a családnak nemes és arisztokrata ágai vannak. alias a család használta más nevére utal. A magyar nemesség a honfoglalás korától (9. század) dokumentált, beleértve a mai Magyarország területét, valamint a magyar királyság területeit, melyek 1920-tól Ausztria, Horvátország, Románia (Erdély), Szlovákia, Szlovenia és Ukrajna országokhoz tartoznak. A 14.-20. századokban a magyar nemesség király által adományozott címeres nemeslevél alapján jogi osztály. A nemesség kiváltságai--pl. adómentesség és háborúban a katonai szolgálat kötelezettsége saját költségen--1848. megsznt, nemesi címek 1947-óta tiltottak, a nemesi címek viselésének tiltása 1990. megerisített. Magyar nemesség az adományozott címerrel öröklidik az adományozott fiú és leány leszármazói személyeiben. A magyar nemesség és a címer viselése leány leszármazóknak házasság után öröklidik a férj nevének viselésével együtt, ha házassága után leány-nevét viseli és ha gyerekei anyjuk nevét viselik. Az 1920 elitti magyar nemesség kb. 100.000 nemesi nevet számlál nyolc miliós össz-lakosságból. nobilitashungariae 28.088 történelmi magyar nemes családnevet tartalmaz. Helyesbítéseket és új adatokat kérünk <[email protected]> email címre.

4

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Select Sources of Historical Nobility in the Kingdom of Hungary / Szemelt forrásai a magyar királyság történelmi nemesség genealógiájának Alapi, Gyula. Komáromvármegye nemes családai. Komárom, 1911. Áldásy, Antal. A magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke. Címereslevelek. Budapest, 1937. Andretzky, József. Baranya vármegye nemesei. Pécs, 1909. Balogh, Gyula. Vasvármegye nemes családjai. Szombathely: Bertalanffy, 1894. Balogh, Gyula, & Márton Szluha. Vasvármegye nemes családjai. Budapest: Heraldika, 1999. Barcsay-Amant, Zoltán, ed. Nemesi évkönyv. Luzern: Kéziratként kezelendi, 1935-1980. Baross, Károly. Magyarország földbirtokosai. Az összes 100 holdnál többet bíró magyar birtokosok névsora a tulajdonukban levi földterületek mívelési ágak szerinti feltüntetésével. Budapest: Hungaria, 1893. Borovszky Samu, ed. Magyarország vármegyéi és városai. Magyarország monográfiája. Budapest: Apolló, 1896-1913. Borovszky, Samu. Név- és tárgymutató a Turul 1883­1892. évfolyamához. Budapest, 1893. Daróczy, Zoltán. Nemesi Évkönyv Budapest: May, 1923-1934. Dudás, Gyula. A bácskai nemes családok. Zombor, 1893. Dukovits, István. "Nemesi kihirdetések Veszprém vármegyében". Közlemények Dunántúl történetéhez (1911). Fejérpataky, László, ed. Magyar Nemzetiségi Zsebkönyv. Firangú családok. Budapest, 1888. Fekete Nagy, Antal, ed. Név- és tárgymutató a Turul 1893­1936. évfolyamaihoz. Budapest, 1901­1902. Fényes, Elek. Magyarország geográphiai szótára. Pest: Kozma Vazul, 1851. Rpt. Budapest: MKKE, 1984. Förster, Jeni. "Szepes vármegye nemes családainak összeírása 1591-1595-1754/55-1835 évekbil". Közlemények Szemes megye multjából (1909). Fröhlichsthal, Georg Freiherr von. Der Adel der Habsburgermonarchie im 19. und 20. Jahrhundert. Insingen bei Rotherburg ob der Tauber: Bauer & Raspe, 2008. Geri, József. A királyi könyvek. Az I. Ferenc József és IV. Károly király által 1867-til 1918-ig adományozott nemességek, finemességek, elinevek és címerek jegyzéke. Budapest, 1940. Geri, József. A Magyar Kir. Belügymin. által igazolt nemesek. Budapest, 1940. Gudenus, János József. A magyarországi finemesség XX. századi genealógiája. Budapest: Heraldika, 1990-1999. 5 vols. online A magyar finemesség genealógiája. Budapest: Petifi Irodalmi Múzeum <http://www.pim.hu/>. Gudenus, János József. Örmény eredet magyar nemesi családok genealógiája. Budapest: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2000. Gyalókay, Jeni. Bihar vármegye és az útólsó nemesi insurrectio. Nagyvárad, 1902. Horánszky, Pál. Liptó vármegye az 1790-1843. évek között kiadott nemességigazoló és egyébbizonyítványok jegyzéke. Budapest, 1940. Horváth, Sándor. A M.Kir. Országos Levéltárnak az 1886-1907. években bemutatott czímeres nemeslevelek jegyzéke. Budapest, 1908. Illésy, János, & Béla Pettkó. Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás. Budapest, 1902. Iványi, Béla. "Fogaras vidéki nemesség összeírása 1637-bil". Turul 32 (1927): 88-89. Jäger Sunstenau, Hanns. General Index zu dem Siebmacher'schen Wappenbüchern 1605­1961. Graz, 1964. Kempelen, Béla. Családkönyv I. Nemes családok. Budapest, 1940. Kempelen, Béla. Magyar firangú családok. Budapest, 1931. Kempelen, Béla. Magyar nemesi almanach. Az 1867­1909. magyar nemességre, bárói, grófi és herczegi méltóságra emelt családok. Budapest, 1910. Kempelen, Béla. Magyar nemesi családkönyv. Budapest, 1927. Kempelen, Béla. Magyar nemes családok. Budapest: Grill, 1911-1932. 11 vols. Kempelen, Béla. Magyar nemes családok címerei. Budapest, 1914. Kempelen, Béla. Magyar zsidó és zsidóeredet családok. Budapest, 1937-1939. 3 Vols. Kiss, R. István. Az utolsó nemesi felkelés. Budapest, 1911. Kiszeghi, Sándor. Nemes családok Pestvármegyében. Budapest: Hungária, 1899. Kivári, László. Erdély nevezetesebb családai. Kolozsvár, 1854. Lendvai, Miklós. Temes vármegye nemes családjai. Budapest, 1905. 3 vols. Lengyel, Alfréd. Gyir vármegye nemességvizsgálatai és az 1725. évi invesztigacio. Mosonmagyaróvár, 1942.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

5

Lengyel, Alfréd. Moson megye 1754-ben igazolt nemes családjai. Mosonmagyaróvár, 1943. Magyar családtörténeti adattár. Budapest: Petifi Irodalmi Múzeum <http://www.pim.hu/>. Nagy, Iván. Családtörténeti értesíti czímerekkel és leszármazási táblákkal. Budapest, 18991901. Nagy, Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest: Ráth Mór, 1857-1868. 12 vols. Pettkó, Béla, & Ede Reiszig. Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. Nemes családok. Budapest, 1905. Rédei, Ferencz, & Emil Elek. A Magyar földbirtok 1903. Magyarország 100 holdon felüli földbirtokosainak és haszonbérliinek czímtára a mezigazdasági ingatlan becsértékének és a munkásviszonyok ismertetésével. Budapest: Pátria, 1903. Romhányi, Vilmos. "Nyitra vármegye 1754-55. évi nemesi igazolása. Levéltári Közlemények (1914). Sándor, Imre, & József Sebestyén, ed. Genealógiai füzetek. Családtörténeti folyóirat czímerekkel és leszármazási táblákkal. Kolozsvár, 1908­1914. Scheftsik, György. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye nemes családjai. Szolnok, 1935. Schneider, Miklós, Vas vármegye 1835. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1939. Schneider, Miklós. Fejér megye 1843 évi nemesi összeírása. Székesfehérvár, 1936. Schneider, Miklós. Fejér megye nemesi összeírása (1754, 1809, 1818-21, 1828). Székesfehérvár, 1934. Schneider, Miklós. Fejér megyei nemességvizsgálatok. Székesfehérvár, 1947. Schneider, Miklós. Fejérmegyei nemes családok. Székesfehérvár: Csitáry G. Jeni, 1935. Schneider, Miklós. Trencsén megye 1725-32. évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1938. Schneider, Miklós. Vas vármegye 1558. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943. Schneider, Miklós. Vas vármegye 1696. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943. Schneider, Miklós. Vas vármegye 1717. évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1939. Schneider, Miklós. Vas vármegye 1726/27. évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1940. Schneider, Miklós. Vas vármegye 1754. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1939. Schneider, Miklós. Vas vármegye kétségtelen nemesei 1733-ban. Szombathely, 1940. Schneider, Miklós. Vas vármegye nemesi összeírásai 1781. Szombathely, 1941. Schönherr, Gyula. "Czímeres nemes levelek a mármarosi levéltárban". Családtörténeti értesíti 2 (1900): 175-79, 231. Segner, Felix Ladislaus von. Der ungarische Adel. Grafenau: By the author, 1969. Siebmacher. Der Adel von Ungarn samt den Nebenländern der St. Stephanskrone. Ed. Iván Nagy & Géza Cserghei. Nürnberg, 1885-1893. rpt. Neustadt an der Aisch: Bauer & Raspe, 1982. Szluha, Márton. Bács-Bodrog, Csanád, Liptó, Nyitra, Udvarhely és Vas vármegyék nemes családjai. CD-ROM. Budapest: Arcanum, 2004. Tagányi, Károly. Jegyzéke a Magyar Országos Levéltárban a magyar és erdélyi udvari kancellária fölállításáig található herczegi, grófi, bárói, honossági és nemességi okleveleknek. Budapest: Magyar Nemzeti Levéltár, 1886. Tagányi, Károly, & Béla Pettkó. Pótlék Tagányi Károly nemesi jegyzékéhez. Budapest, 1888. Vajay, Szabolcs. A Johannita Rend lovagjai, 1854-1987. München: By the author, 1987. Vajay, Szabolcs. A máltai lovagrend magyar lovagjai 1530-2000. Budapest: Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, 2002.

6

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Aágh Aáron de Bisztra Aba de Barantal Abacs de Melléte Abács de Torda Abádi Abádi de Abód Abaffy de Nagyabafalva et Felsilehota Abari Abásfalvy de Abásfalva Abbiate báró Abdua báró Ábel de Székesfejérvár Ábele de Lilienberg báró Ábeli de Abel Abensberg et Traun gróf Abensperger Abfalter Abhortis Ablonczay Ablonczy Abner Abódi de Dálnok Abódi de Makkfalva Abódi de Vaja Abonyi de Alpár Abonyi de Budaujlak Abonyi de Sztankócz alias Sztankóczy Abos de Csíkjenifalva Abos de Jánosfalva Ábrahám alias Bagossy Ábrahám alias Horváth Ábrahám alias Kilyéni Ábrahám de Fele Ábrahám de Felesfalu Ábrahám de Gerend Ábrahám de Kiröspatak Ábrahám de Lemhény Ábrahám de Makó Ábrahám de Nagyenyed Ábrahám de Sepsiszentkirály Ábrahámfalvay de Ábrahámfalva Ábrahámffy de Gerla Abrahamides Abrahamik Abrahamovics de Szentmihály Ábrahámy alias Falusy Ábrahámy de Ehrenberg Ábrán de Almás Ábrán de Csíkszentgyörgy Ábrán de Dálya Ábrán de Hosszúaszó Ábrán de Sárd Ábránfalvi Ábrányi de Lászlófalva Abrudbányay de Abrudbánya Abt de Apáti Achilles de Laubersheim báró Áchim de Nagykörtvélyes Acris de Kisberszó Actoffer

Aczél de Apostol Aczél de Becskeháza Aczél de Erdikerek Aczél de Hímeski Aczél de Kemencze Aczél de Nagybár Aczél de Tarcsafalva Aczintus de Ölyved Ács de Bözödujfalu Ács de Dés Ács de Kirispatak Ács de Köszvényes Ács de Losoncz Ács de Nagyszelind Ács de Poklostelek Ács de Szilágyudvarhely Ács de Torda Ács de Zovány Acsády de Acsád Acsay Acsy Ádám de Felsieör Ádám de Hözöd Ádám de Kolozsvár Ádám de Nagyenyed Ádám de Ótorda Ádám de Rátony Ádám de Sóvárad Adamits alias Adamovich Adamkovics Adamovich de Cepin báró Adamovics alias Bussányi Adány Adaraoveczky Adássy de Szanád Adda Adefi de Szentlélek Adelffy Adelsberg Adler de Vizakna Adlershausen Adonyi Adorján de Angyalos Adorján de Csíkménaság Adorján de Felsieör Adorján de Gyergyóujfalu Adorján de Kisadorján Adorján de Nagyadorján Adorján de Nagyajta Adorján de Nagydoba Adorján de Nemesládony Adorján de Otrokócs Adorján de Ölyved Adorján de Sárd Adriáni de Kér Adrowski-Unuki Adudich Ady de Diósad Ady de Nagymon Ady de Szentkirály Ady de Szilágyfikeresztúr

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

7

Aebly Affra de Szinnye Agárdi de Peér Agárdy alias Ugron Agasegyházy Agatin Ágh de Alpestes Ágh de Angyalos Ágh de Jéke Ágh de Sepihely Ágh de Sepsiszentkirály et Kissáros Ághy Agich Agnethler Agó Agócsi Agora Agorasztó de Vásárhely Agorth báró Ágoston de Baróth Ágoston de Bélafalva Ágoston de Berkeszpatak Ágoston de Désfalva Ágoston de Gege Ágoston de Huszt Ágoston de Ilosva Ágoston de Ilyefalva Ágoston de Inakfalva Ágoston de Kisjóka Ágoston de Nagyfödémes Ágoston de Ormány Ágoston de Pusztapéter Ágoston de Remete Ágoston de Sófalva Ágoston de Szentpéterur Ágotha de Székelyudvarhely Agustich Agyagfalvi de Agyagfalva Agyagos de Bölön Aich de Enyed Aichelburg gróf Aichner Aichpichl gróf Aigner Ailinger Aiserik alias Heüsel Aiszdorffer Aitich-Horváth de Bohuta Aizinger Ajakas Ajkai de Ajka Ajkas de Meszlen Ajkay-Wiesner de Wiesengrund Ajtai de Debreczen Ajtai de Magyarlápos Ajtai de Nagyajta Ajtai de Nagydoba Ajtai de Sinfalva Ajtai de Somlyó Ajtai de Szárazajta Ajtai de Széplak

Ajtai de Vajasd Ajtay de Nagyvárad Ajtonyi de Alpestes Ajtonyi de Bágyon Ajtonyi de Ujtorda Ajtonyi de Várfalva Ajtósy Akácz de Csíkszenttamás Akácz de Szentlélek Akacs de Nagyunyom Akats de Baromlak Akay de Aka Akly Aknay Akócs Akomer alias Romhányi Akony Ákos de Csepe Ákos de Kesz Ákosfalvi de Ákosfalva Ákosmonostori Ákossy Akszer Akszimarkovics Aktoffer Alacskai Alafy de Halásztelek Alaghy de Bekény alias Bekény de Mikófalva Alagovich Alagyi Alajos Alaksay Alamandi Alamovics Alamuczi Alapy de Nagykemlék Alárdi de Kereliszentpál Alárdi de Óczfalva Alárdi de Panit Alássy de Löwenbach Alattyány Alauda Alb alias Vad Alb de Somkút Albach Albáni de Csire Albas alias Stecz Albe Albeni de Medvevár Alberich Albert alias Négyesy Albert de Csíkbánfalva Albert de Csomortány Albert de Érmindszent Albert de Esztelnek Albert de Homoródalmás Albert de Kecst Albert de Lele Albert de Lemhény Albert de Mája Albert de Makkfalva

8

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Albert de Malomfalva Albert de Máramarossziget Albert de Olaszi Albert de Oroszhegy Albert de Páké Albert de Rátony Albert de Sófalva Albert de Zsögöd Albertffi de Récs Albertovics Albiny Albis de Aldoboly Albis de Dés Albrecht de Albrechtsburg Albrecht de Kisszeben Albrecht de Várkony Albrich de Albrichsfeld Albu de Zágon Albuj Albus Alcs de Gaurán Alcsebi Alcsi Aldobolyi Aldor de Gyömöri Alexander de Sesvéte Alexievich Alexits de Felménes Alföldy alias Mislei Alföldy de Fancsal Alföldy de Nemesmilitics Algis de Alsóárpás Álgya de Alsókomána Álgyai de Algyest Alia de Karathna Alibán de Felsiszentmihályfalva Alistáli alias Fodor Alitisz Alka Allaga de Nemesmilitics Allagovits Állássy Álló de Nyék Almádi de Száva et Szováta Almagyi Almamelléki Almányi Almási de Homoródalmás Almási de Borosjeni Almási de Csomortány Almási de Diósad Almási de Érszodoró Almási de Gerlah Almási de Homoródalmás Almási de Kraszna Almási de Menyi Almási de Panit Almási de Rátony Almási de Szilágyfokkeresztúr Almási de Szilágysomlyó Almási de Tasnád

Almási de Ujtorda Almássy alias Gáli Almássy de Almás Almássy de Szentanna Almásy alias Bindász Almásy de Filicz Almásy de Zsadány et Törökszentmiklós nemes&gróf Almay de Almás Álmos de Halásztelek Almosdi-Chyre Almosi Alomuczi alias Fejér Aloysius Alparéti de Máramarossziget Alparéti de Újtorda Alpáry de Bálványosváralja Alsáni Alsó de Nagypestény Alsóárpási alias Bogdán Alsófalusy alias Kalmár Alsóky Alsólomniczai Alsónémeti Alsóvári Alster de Ács Alsterl de Astfeld Alszeghy alias Kisléghy Alszeghy de Rotfalu Alszegi de Bilgezd Alszegi de Deésháza Alszegi de Magyarbak Alszegi de Menyi Alszegi de Rátony Alszegi de Szamosujvárnémet Alszegi de Szilágyszentkirály Alszegi de Szotyor Alszegi de Ujtorda Altal de Várad Altamer Altarjai Altenburger Alth Althann de Goldburg et Murstetten gróf Altorjay de Altorja Alttman Alvinczi Alvinczy Alvinczy de Alvincz Alvinczy de Deés Alvinczy de Gerlah Amadé de Várkony báró&gróf Amalfi herceg Amán Amant de Nagypéche Ambory Ambró de Adamócz Ambrosovics Ambrosovszky Ambrózy Ambrózy de Séden et Remete

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

9

nemes&báró Ambrózy-Migazzi de Séden et Wall et Sonnenthurm gróf Ambrus alias Bertók Ambrus alias Lakatos Ambrus alias Perecz Ambrus de Barét Ambrus de Csíkjenifalva Ambrus de Futásfalu Ambrus de Hodgya Ambrus de Jánosfalu Ambrus de Korond Ambrus de Menyi Ambrus de Mocsolya Ambrus de Oroszhegy Ambrus de Ruzon Ambrus de Szenterzsébet Ambrus de Szilágycseh Ambrus de Szováta Ambrus de Velencze nemes&báró Ambrus de Zalány Ambrus-Lakatos Ambrusházy Ambrust Amesmayer Amicis gróf Amicis-Brankovich de Jajcza et Biela gróf Ammon alias Horváth Ammon de Nagypéchely alias BarcsayAmant de Nagypéchely Ampringen Anárcsy Anastasievich-Szabó Ancorkó Anczikovánszky de Anczikován Ancsán de Csolt Anda Andaházy de Andaháza et Dubrava Andarla Anderkó de Otrokocs Anderkó de Páskaháza Andermann alias Jakab Andics de Balogfalva Andics de Nagyszap Andlow báró Andó de Szántó Andócsi Andok de Zágon Andor de Komolló Andor de Lökösháza Andorjassy Andorkó Andrád de Barátos Andrae de Medgyes András de Amadéfalva András de Bánkfalva András de Barótos András de Csíkrákos András de Csíkszentsimon András de Farkaslak

András de Hosszúaszó András de Lemhény András de Oroszhegy András de Tibold et Lövéte Andrásfy de Dévényujfalu alias Tertina Andrásházi de Karants Andrási de Felvintz Andrási de Kászonjakabfalva Andrási de Ujtorda Andrassevich alias Buczan Andrássi alias Borbély Andrássy alias Szlatkovich Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka gróf Andrássy de Egyházpaka Andrássy de Érkeser Andrássy de Füge Andrássy de Kászonjakabfalva Andrássy de Nemeskér Andrássy de Siklós báró André alias Vlad-André André de Ehrenfeld Andreánszky de Andreánszk Andreánszky de Liptószentandrás nemes&báró Andreasicz de Novák Andreevics de Priszaka Andréffy Andreich de Glogon Andréka alias Dobila Andréka de Csicsóujfalu Andréka de Egerhát alias Ancorkó Andrényi de Gyorok báró Andreovich Andricska Andrika de Felsiszilvágy Andritzky Andró de Magyarzád Androcha de Andros et Szupnicza báró Andród Anga Angelo-Jacquemond Angerffy alias Angerer Anghi de Szentmiklós Anglsperger Angyal alias Tóth Angyal de Sikabony Angyal de Szentgál Angyalos Angyalosi alias Kocsis Angyalosi de Etéd Angyalosi de Medgyesfalva Angyalosi de Ujtorda Angyalossy de Angyalos Ángyán de Vörösberény Angyei de Güged Angyeli Anhi de Ach alias Devecseri Aniczás Aniczka de Várad Anicska de Anczikován

10

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Anka alias Szeleczkei Anka de Benedekfalva Anka de Csolt et Nagynyíres alias Ankus Anker de Kismarton Ankerraither Ankle de Füss Ankus Anner Annich Annus alias Szabó Ansznorentaxner Antal alias Domokos Antal alias Lippai Antal alias Roska Antal alias Torday Antal de Agyagfalva Antal de Bágyon Antal de Csehédfalva Antal de Csíkszentimre Antal de Debreczen Antal de Énlak Antal de Gyergyószentmiklós Antal de Gyergyóujfalu Antal de Ilyefalu Antal de Kisbarcsa Antal de Kiröspatak Antal de Malomfalu Antal de Sztijkafalva Antal de Tejed Antal de Tusnád Antal de Zágon Antaláczy de Antalócz Antaláczy-Boda Antalffy de Szereda-Szentanna Antalffy-Zsiross Antalfi de Csíkszentmárton báró Antalfi de Csókfalu Antalfi de Kobádfalu Antalfi de Makkfalu Antalfi de Szentanna Anthimi de Tapsony Anthos Anthroth alias Plenck Antocs Antolchich de Schapovecz Antolich Antolkovich Antonia de Homoródalmás Antony alias Dobos Antos de Rét Antsán de Csolt Antse Antunovics Anwander Anyitza Annyok Ányos de Fajsz Ányos de Nagyszántó Anyuska de Váradi Apaffy de Apanagyfalu Apagyi de Apagy

Apaj de Raszinya alias Bochkay Apáthy de Tót Apátitzky de Törökir Apay alias Kiss Apay de Apa Apczy Apfaltrern báró Apóka Apor de Altorja báró Apor de Zalán Apostol Apostol alias Rácz Apotecar dictus Glawycza Appel de Kapocsány Apponyi de Nagyappony gróf Appos Aprits Apró alias Kovács Apród de Szentandrás Apy Aracs de Zilah Aracsy Aradi de Prakfalva Arady alias Horváth Arady alias Rách Arady de Ajál Arady de Kád Arady de Morócz Arady de Óberettye Aranitovich Aranitzky de Kraljevi Aranka de Zágon alias Bithi Arany de Nagyfalu Aranyady Aranyas de Bihar Aranyas de Debreczen Aranyas de Nyárádti Aranyász Aranyhalmy alias Goldberger Aranyi alias Déva Arányi de Hunyadvár Aranymezei Aranyos alias Borbély Aranyosmedgyesi de Makó Aranyossy alias Schiller de Harka Aranyossy de Aranyos Aranyosy de Forbász Árapataki de Árapatak Arató de Széplak Aratsay alias Kovács Arbanass de Bosiljevo Arbanász de Alsólomnicza Arbelt de Maczesd Arbon Arcabo Arco gróf Arconat Arczy Ardai de Orda Ardai de Székelyudvarhely Ardanás

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

11

Arday alias Kovács Arday alias Szabó Ardoviery Ardrich Argalás Argalás de Kelemenfalva Argalós Argauer Argay Argyelan Argyelan alias Antal Argyendy Argyesi Arizy Arka de Demsus Arkay Árkosi alias Köntés Árkosi de Ádámos Árkosi de Árapatak Árkosi de Dés Árkosi de Gogánváralja Árkosi de Kissáros et Egrestó Árkosi de Rava Árkosy alias Nagy de Borosjeni Arkowath Árkövy de Tahitétfalu Árkus Árky de Baranya Armenus alias Uregorovich Armirar Armós de Ormós Armpruster alias Ruzdor Arnadás Arndt Arnhold Arnold Arnótfalvy de Arnótfalva Arnóth alias Dienes Arnóthy Árokháti Árokpataki Árokszállási Aromatarius Áron de Kibéd Áros de Csíkjenifalva Áros de Haraly Árossy Arotin Árpássy alias Gerstl Árpássy de Abalehota Árpássy de Alsóárpás Árpástói de Kéthely Árpásztonyi Arras de Petrusovecz Arros de Páva Arsits Ártándy de Ártánd Ártánházy de Ártánháza Arteaga Artner de Felsiszentmiklós Árvay

Árvay alias Nagy Árvay alias Szunyogh Árvay alias Török Ary alias Nagy-Ary Ary de Dányádi Ary de Tasnádi Arz alias Klein de Straussenburg Arz de Straussenburg báró Asbóth de Hegyfalva et Nemeskér Asbóth de Léczfalva Asgúthy Asi Narkovits alias Asy Askóti alias Aschoti Aspremont gróf Assa de Assakürt Ast de Astenberg Asterer Astris de Kozina Asy alias Asi Sarkovits Aszalay alias Battik Aszalay de Fóny Aszalay de Szendri Aszalós de Berekkeresztúr Aszalós de Göncz Aszalós de Maroskeresztúr Aszálosi de Miskolcz Aszimarkovics Aszmann Asszony Asszonyfalvi Asztalnok Asztalos alias Bántó Asztalos alias Ecsedy Asztalos alias Szabó de Deés Asztalos de Sárpatak Asztalos de Tapócza Asztalos de Tasnád Asztalos de Zilah Asztay Asztl Asztris de Kozina Asztry de Sósdia Aszú Aszúvölgyi Atády Ataki Atanaskovics Atányi alias Kovács Athanasievich de Valiapáj Athinay de Athina Athushaimer Atkáry alias Szalay Áts-Nagy Attems gróf Attfi de Trája et Szászfa Atzél de Borosjeni nemes&báró Atzél de Erdiskerek Atzél de Hidas Atzél de Szatmár Atya alias Czecze Atya alias Szabó

12

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Atyai de Atya Atyimov alias Joanovits Attyin Aubeller alias Abala de Lilienberg Aucsán Auer de Alsóterény Auersperg gróf&herceg Augusti Augustich Augustinich Augusz de Magura báró Augusztinovich de Kissolymos Aulinger Aurifaber Auspitz de Pusztapéter Ausser Autonovics de Almás Avakumovics Avasán Avendo-Corzan Azary de Nagy- et Kisazar Baán de Kirös Baán de Nádasd Baarnik Baasi Bába alias Molnár Bábaczky de Bábicz Babády de Babád Babarchich alias Babarczy Babarczi-Schwartzer Babarczy báró Babás Babay Babcsányi Bábeczky Bábel alias Káldy Babi Babich de Lovinca Bábiczky Babics Babindák Babindáli de Babindál Babindály Babinszky Babnik Babó de Vágvecse Babochay alias Chech Babochay-Farkas de Babocsa Báboczkai Babócs Babocsay báró Babocsay de Kerekrét Babok de Vokssinovec Babolchay Bábolnay Babonás Babonay Baboniclagay Babonosich Babonyi Baboricz de Aldoboly

báró

Báborszky Babos de Aranyosrákos Babos de Besenyi Babos de Kenéz Babos de Mezimadaras Babos de Német Babos de Rokolány Babos de Sárfalu Babos de Szászfalva Babos de Szenttamás Babos de Ujtorda Babóthy de Babóth Babotich Babulik Babus Baby Baccarcich de Nagyécs Bach de Mágócs Bachich de Recina Bachinai Bachó alias Bánóczy de Bezerécz Bachó alias Banovszky Bachó alias Jurikovjech Bachó alias Miskech Bachó de Dezsér Bachoretz alias Tomassivicz Bachruch de Királykút Bachter alias Vigyázó Back de Bégavár Back de Surány Bacz de Csíkszentmárton Bacz de Zágon Bacza de Lemhény Baczalláry de Baczallár et Óberettye Baczán Bacze de Várfalva Baczendorf Baczik Baczilla Baczka Baczkó báró Baczkói Baczó de Almás Baczó de Batzó Baczó de Debreczen Baczó de Homoródalmás Baczó de Metisfalva Baczon de Ujtorda Baczoni de Doboly Baczoni de Homoródkarácsonyfalva Baczur de Breznicza Bacsa Bacsák de Benefa Bacsányi Bácsi de Bács Bácsi de Dés Bacsinszky de Bacsina Bacskády de Bacskafalu Bácskai de Csép Bacskay de Bacska Bacskay de Ormány

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

13

Bacskói Bácsmegyey alias Biró Bácsmegyey de Csomaköz Bácsmegyey de Dés Bácsmegyey de Páris Bácsmegyey de Zsadány Bacsó de Asszonylak et Székegyháza Bacsó de Eresztevény Bacsó de Ikafalva alias Székely Bacsonyi Bad Bada alias Szeles Bada de Bodófalva Badácz Badányi Badár Baderlicza Badinszky Badiny de Badin Baditz de Szentkirályszabadja Bádoky de Bádok Badonivac de Badovinc Bádonyi Baducz Baer de Kiskesz Bagadics Bagaméry Bagar Bagdi alias Erdeös Bagdi de Basarág Bagdi de Csarna Bagdi de Mezipanasz Bagdi de Sarkad Baghy alias Gódor Baghy alias Szcs Baghy de Harsány Baghy de Szécsény Baghy de Tarpa Baginszky Bagliano de Dansudona gróf Bagni de Guidi báró Bagóch de Borosjeni Bagody Bagoly de Bágyom Bagoly de Büd Bagoly de Deés Bagoly de Dömötör Bagoly de Szacsva Bagonya de Palásth Bagossi-Kovács Bagossy de Csengerbagos Bagossy de Dancsháza Bagossy de Kaplyon Bagotai de Mikefalva Bagotay alias Molnár Bágya de Fejérviz Bágya de Kibéd Bágyi de Bágyon Bágyi de Vizakna Bagyinay de Veresmarth Bagyinszky

Bágyoni de Gyulafehérvár Bágyoni de Kerecsel Baich de Varadia báró Baidler de Wolfsfeld Baiersdorf de Erdis Baik Bailla Baillet de Latour gróf Bainay Bainter de Balassagyarmat Baiszmon Baitz de Beodra Baitz de Szapár Báj alias Koszta Bája de Borbátviz Bája de Karánsebes Bajáky Baján Bajcsy de Baja et Geczelfalva Bajesd alias Szirb Bájkay Bajkó Bajkor Bajkovetz Bajkovics Bajkoy Bajmóczy Bajna de Szárhegy Bajnát Bajnay alias Gulik Bajnay alias Kóczik Bajnóczy de Deés Bajnóczy de Ilosva Bajnok de Nemeskürth Bajó de Diószegh Bajomi Bajory Bajovecs Bajta Bajtényi Bajthay Bajtöri Bajtsi de Nagyenyed Bajtsi de Sárd Bajusz alias Nagy Bajusz alias Terney Bajusz de Gálszécs Bajza de Nagyfalu Bajzáth de Pészak báró Bak alias Fábián Bak de Bakos Bak de Berénd Bak de Borberek Bak de Csíkszentimre Bak de Egerpatak Bak de Hatolyka Bak de Nagyharsány Bak de Noszoly Bak de Pázmán Baka alias Somogyi de Somogy Baka de Borosjeni

14

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Baka de Kurtapatak Bakach-Bessenyey báró Bakach-Bessenyey de Szentgyörgyvölgy et Galántha báró Bakacs de Uglya et Simontornya Bakalár Bakaliar alias Belházy Bakalovics Bakányi Bakay alias Nagy Bakay de Bak Bakay de Bélmegyer Bakay de Erdibaka Bakay de Kozárvár Bakcsi alias Bancza de Vajasd Bakcsi de Bakts Baki de Kozárvár Bakics de Lak Bakk de Szentkátolna Bakó alias Almássy de Almás Bakó alias Banovszky Bakó alias Kovács Bakó alias Szabó Bakó de Almás Bakó de Bogdány Bakó de Borvely Bakó de Bölön Bakó de Csanád Bakó de Csíkfalva Bakó de Dávod Bakó de Etéd Bakó de Fermenyes Bakó de Geges Bakó de Gyulafehérvár Bakó de Hete Bakó de Hódos Bakó de Jobbágytelek Bakó de Lengyelfalu Bakó de Mikháza Bakó de Moson Bakó de Nemeskürth Bakó de Péterlak Bakó de Siklód Bakó de Szárazajta alias Nagy Bakó de Telegd Bako-Bene de Tatros Bakócz de Erdid Bakóczay Bakocs Bakody Bakolar Bakolczi alias Borbély Bakolcsai Bakonyi báró Bakonyi alias Nagy Bakonyi de Becsvölgy Bakonyi de Bölön Bakonyi de Szigetszentmiklós Bakos alias Balás Bakos alias Palozosi Bakos de Benedek

Bakos de Deés Bakos de Felsiszálláspatak Bakos de Kakuth Bakos de Miske Bakos de Miskolcz Bakos de Osgyán Bakos de Paka Bakos de Remete Bakos de Sarkad Bakos de Thurócz Bakovlics Baksa de Baksaháza Baksa de Kraszna Baksai de Méra Baksányi Baksay de Benedekfalva Baksay de Pázmán Baksay de Szentistvánbaksa Bakschai alias Himelreich Baksy de Benczencze Baksy de Hécze Bakthay Baktsi de Albis Baku de Borzova Baky Bál alias Bakos de Felsiszálláspatak Bala de Csíkszentimre Bala de Ehed Balabány Balabás Baládfi de Nagyaklos Baládfy de Csapó et Cseszve Balai Balajthy de Gesztes Balajti de Lompért Balán de Belényszeg Balán de Ósinka Balás alias Lustigalás de Alsólendva Balás alias Mandich Balás alias Székely Balás de Altorja Balás de Benedek Balás de Bethlenfalva Balás de Bikafalva Balás de Csóka Balás de Drágavilma Balás de Felsieör Balás de Gyergyószentmiklós báró Balás de Homorodalmás Balás de Karácsonyfalva Balás de Lissa báró Balás de Magyarlapostó Balás de Nagysolymos Balás de Sepsiszentkirály Balás de Sipek Balás de Szentkirály Balás de Tótvárad Balás de Vargyas Balásdeák Balaséthy-Nagy Balásffy

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

15

Balásházy de Balásháza Balásházy de Érszentkirály Balásházy de Gencs Balásházy de Járom Balásházy de Mindszent Balási de Bethlenfalva Balási de Kászonimpérfalva Balási de Rigmánd Balaskó Balásovich Balassa de Ásvány Balassa de Balassagyarmat et Kékki báró&gróf Balassa de Csabrendek Balassa de Hethés Balassa de Hugyécz Balassa de Kápolnásnyék Balassa de Ráczkeve Balassó Balássovich de Binocz Balássy de Csókfalva Balássy de Endrid Balássy de Érmindszent Balássy de Hetet Balásy de Andrásfalva Balásy de Bágy Balásy de Balassa Balásy de Baróth Balásy de Belváth Balatovich Balázs de Bagy Balázs de Baróth Balázs de Borbátviz Balázs de Brasso Balázs de Dragavilmany Balázs de Kölpény Balázs de Lemhény Balázs de Nemeskürt Balázs de Remete Balázs de Szentmiklós Balázs de Szováta Balázs de Vericze Balázsdeák alias Bodnár Balázsi alias Balassi Balázsovich de Dedina Balázsy Balczer alias Samuel Balczó Baldacci de Végvezekény báró Baldi Baldokán de Hidas Báldoki Baldon de Horváth Baldony de Menyi Báldony de Sámson Balduni Balenty Balethyck Bálfi de Székelyudvarhely Balia de Felsiszilvás et Maczesd Balia de Szálláspatak

Balibány Balics Balics alias Bálovits Balika de Kibéd et Marosnémet et Bajesd Bálikó Balin Baling Bálint de Csucs Bálint de Farkaslak Bálint de Fejérviz Bálint de Futásfalva Bálint de Homorodkarácsonfalva Bálint de Jéke Bálint de Középajta Bálint de Ménaság Bálint de Oroszhegy Bálint de Pálfalva Bálint de Sepsiszentgyörgy Bálint de Siklód Bálint de Szentkirály Bálint de Szováta Bálint de Técsi Bálint de Zetelak Bálintffi de Balásház Bálintffi de Borosjeni Bálintffi de Marosjára Bálintffy de Badaló Bálinth de Csíkdelnek Bálinth de Lemhény Bálinthy Bálintitt de Körtélyfa et Tövis báró Balistras Balits Balk de Kolozsvár Balka Balkay Balkó alias Ferenczy Balkobán de Hida Balku de Hatház Balla de Bánkfalva Balla de Csíkszentmihály Balla de Iregh Balla de Jobbágytelek Balla de Tasnád Balla de Zetelak Ballabás Ballagi-Pordány de Felsieör Ballagovich de Jápra Ballarini Ballay de Balla Baller de Szurdok Ballestrazy Balley de Dreznik Ballibány Ballika de Menyi Ballingh de Gelse Balló de Hermány Balló de Nagybaczon Ballogovich alias Matteovich Ballók de Derzs Ballos

16

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Ballovich Ballun de Mélcz Balmótz de Oláhsolymos Baló de Diód Baló de Pák Baló de Pelekesz Baló de Szenttamás Balog alias Borbély de Zilah Balog alias Szindy Balog alias Tegenye Balog alias Vaján Balog de Bágyon Balog de Barátos Balog de Borsova Balog de Görgény Balog de Hatolyka Balog de Homorodkarácsonyfalva Balog de Ján Balog de Kerecsend Balog de Told Balogdi Balogh alias Barbelli de Kamanchie Balogh alias Biró Balogh alias Borbély Balogh alias Csögley Balogh alias Füleki Balogh alias Gesztes Balogh alias Geszthessy Balogh alias Hansen Balogh alias Hegeds Balogh alias Kirchen Balogh alias Kis Balogh alias Kocsy Balogh alias Lakatos Balogh alias Mészáros Balogh alias Sallgovjech Balogh alias Sövényfalva Balogh alias Szabó Balogh alias Szekeressy Balogh alias Szeredy Balogh alias Szodos Balogh alias Trombitás Balogh de Ákos Balogh de Almás Balogh de Alpestes Balogh de Aranyos Balogh de Árda Balogh de Árkos Balogh de Árpástó Balogh de Bábolna Balogh de Bábony Balogh de Bakonya Balogh de Balog Balogh de Báránd Balogh de Beöd Balogh de Bér Balogh de Bernolt Balogh de Bocsok Balogh de Böszörmény Balogh de Bük Balogh de Czégény

Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh

de Csegö de Csempeszháza de Csíkszentkirály de Csögle de Debreczen de Deés de Delne de Deményháza de Eös de Érkeser de Felsiszentmihályfalva de Fertisalmás de Géres de Gyallakuta de Gyulafehérvár de Hajdúdorog de Hatház de Hatolyka de Ikafalva de Iklánd de Jászberény de Kebele de Keser de Kiskér de Kisnyujtód de Kispécz de Komlódtótfalu de Kopács de Kiröspatak de Malonya de Marosszentimre de Nagyalmás de Nebojsza et Galántha nemes&gróf Balogh de Nemescsicz Balogh de Nyárádszentimre Balogh de Parasznya Balogh de Sámson Balogh de Sélye Balogh de Székelykocsárd Balogh de Szentimre Balogh de Szikszó Balogh de Tállya Balogh de Telek Balogh de Tolna Balogh de Torda Balogh de Túr Balogh de Tyukod Balogh de Ujtorda Balogh de Várad Balogh de Zilah Baloghdy Baloghfai Balonyi de Alistál Bálovits alias Balics Balpataky de Balpatak Balta alias Steczka Balter Baltinger Balucz de Erdihegy Balus

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

17

Bálványosvárallyai Balvay de Felsibalva Balzám Bálya de Jód Balyák Balykó de Sárfalva Bally alias Márkus de Kecskésfalva Bállya alias Jody Bályog de Ipp Bályoki Bambach Bamberger de Blástya Bambody Bán alias Alsócsernátony Bán alias Felvinczy Bán alias Megyeri Bán alias Szabó Bán de Alsóboldogasszonyfalva Bán de Bánfalva Bán de Bögöz Bán de Diósad Bán de Galambod Bán de Habura Bán de Kisdoba Bán de Kisjóka Bán de Kirös Bán de Libaton Bán de Losoncz Bán de Makkfalva Bán de Megyer Bán de Móriczhida et Szend Bán de Ölyved Bán de Szereda Banabik Banay Bancza alias Bakcs de Vajasd Báncsó de Háró Bancsy de Laskod et Vehécz Bándi de Alparét Bándi de Bibarczfalva Bándi de Göcs Bándi de Osdola Bándi de Szárazajta Bándi de Székelyudvarhely Bándi de Szövérd Bandits Bandl Bandruszky Bándy de Bánd Banekovi de Zaistovec Bánffi de Darnócz Bánffi de Szentkatolna Bánffi de Tallócz Bánffihunyadi de Sárd Bánffy de Alsólendva gróf Bánffy de Déva Bánffy de Losoncz báró&gróf Bánffy de Nagymihály Bánffy de Pócsfalva Banga de Várad Bangha alias Csizmadia

Bangha de Nagyjóka Bangó Bangya Bánházy de Kesz Bánházy de Mennye Bánházy de Torda Bánhegyesy de Borosjeni Bánhidy de Simánd nemes&báró Báni de Szántótálya Banics Banik Bánk de Apahida Bánk de Fodorháza Bánk de Szarvaszó Banka Bankay Bánkházy alias Kovács Bankó de Zina et Királyhelmecz Bankós Bánköy Bankus Bánky de Bánkháza Bánó de Bálthele Bánó de Tapolylucska et Kükemezi Bánóczky Bánóczy de Bánócz Bánóczy de Bezerécz Bánóczy de Dezsér Banoghli Banóky Bánosi Banotay Banovits de Sopronszentmárton Banovszky de Banov Bánpataki Bánrévey de Bánréve Bánszy alias Ivanussich Banta de Nagyborosnyó Bántó alias Asztalos Bántsy de Vehécz Banury Banverics Bánzay Bányaffy Bányai alias Benedek de Volfdorf Bányai alias Gombköti Bányai alias Knapp Bányai de Breznóbánya Bányai de Deés Bányai de Felsibánya Bányai de Hosszúaszó Bányai de Kerecsend Bányai de Menyi Bányai de Nagymon Bányai de Ujtorda Bányai de Vérvölgy Banyara Bányász de Aszualmás Bányász de Gyergyószentmiklós Bányász de Kölpény Bányászka alias Barnyasza

18

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Bányay alias Kósa Bányay de Nádasd Bányay de Nagybánya Banyó Bar de Keresztúr Bara de Ákos Bara de Bodok Bara de Homorodalmás Bara de Szemerja Bara de Zágon Barabán Barabás alias Király de Sepsiszentgyörgy Barabás alias Sáros Barabás de Albis Barabás de Árkos Barabás de Baczon Barabás de Barabásszegh Barabás de Becsvölgy Barabás de Csíkszépvíz Barabás de Homoródkarácsonfalva Barabás de Kölpény Barabás de Lisznyó Barabás de Márkosfalva Barabás de Siklód Barabás de Szentgyörgy Barabás de Szentistván Barabás de Szentsimon Barabás de Szombatfalva Barabás de Zilah Barabási de Panit Barabássi de Ehed Barabássi de Makkfalva Barac de Repenye Barach Barachai Barachkay Barachy Baraczka Baracsai Baracskay alias Sziget Baracskay de Nagybaracska Baracsy alias Patay Baracsy alias Rimaszombathy Barad Baragyáni Barak Barakony de Ewrögd Barakonyi de Barakony Barakonyi de Hegymeg Barakovics Barala Baralovics Barancsi Barancsy de Várad alias Hobicz Baraneszki Barankovics Baranovics Baranovszky de Krakó Bárány de Debrecen Bárány de Rendes Bárány de Sámsond

Bárány de Szenicze Bárány de Szillis Baranyai alias Szabó Baranyai de Torda Baranyai de Várad Baranyai-Literáti Baranyay alias Horváth Baranyay alias Szabó Baranyay de Bodorfalva Baranyay de Marosjára Baranyay de Sokló Baranyay de Szancsa Baranyay de Ujtorda Baranyi alias Brány Baranyi de Fogaras Baranyi de Jászberény Baranyi de Várad et Micske Barásevics Barasnyai Barassó Barát alias Musay Barát alias Szivós Barát de Derzs Barát de Kalló Barát de Náznánfalva Barát de Püspöki alias Bolthoss Barát de Sárd Baráta Barátfy alias Patay Baráth de Berend Baráth de Darah Baráth de Debreczen alias Törös Baráth de Felthót Baráth de Kolozsvár Baráth de Marthonos Barathay de Felsiszentmihályfalva Barathon Baráthy de Dereske Baráthy de Enyed Barátnaky Barató Barátosi de Sárd Barátossi de Barátos Barátszegi Barátzy Bárb de Alsóbezsnyák Bárb de Monostorkapálnok Barbaczy Barbarich Barbarith alias Horváth Barbél alias Tóth de Nemeskerek Barbél de Gyalókuta Barbell alias Kassos Barbelli de Kamenchie Barbély alias Komáromi Barbély alias Kirössy de Buda Barber Barbucz Barbuly de Gaura Barbur Barbus de Barbucz

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

19

Barch Barcha Barchi Barco báró Barcz Barcza de Nagyalásony Barcza-Rotter de Nagyalásony Barczai de Vehécz et Laskód Bárczán Bárczay de Bárcza Barczer Barczikay de Barczika Bárczy de Barcziháza Barcsa de Kézdiszentlélek Barcsai de Lövéte Barcsai de Nagybarcsa nemes&báró Barcsay de Botpalad Barcsy Bárdi alias Sinka Bárdi de Lirinczrév Bárdi de Szentivány Bardócz alias Nekkely de Torda Bardócz de Futásfalva Bardócz de Nagybaczon Bárdos de Lénárddarócz Bárdossy de Bárdos Bardótz de Kövend Bárdy de Karánsebes Bárdy de Kovács Barechek Barenay Barényi Bargói alias Szabó Bargován Barich de Barit Barichya Baricza Baricza alias Rotipar Baricskai Barilich Barina de Monostor Barinde alias Faur Barinde alias Pop Bariss alias Lámoss-Lypovszky Bariszló de Grabarja Baritz de Gelencze Barity Barius de Bánfalva Barka Bárkányi Barkassy alias Munkácsy Barkász Barkaszy alias Kisvárday Barkay Barkó Barkóczy alias Barczán Barkóczy de Nagy- et Kisbarkócz Barkóczy de Szala et Lavarna Barkoj de Nagybánya Bárky Barla alias Fazekas

Barla alias Szabó Barla de Csíkdelne Barla de Csíkszenttamás Barla de Csókfalva Barla de Dragomérfalva Barla de Gyergyóujfalu Barla de Hosszuaszó Barla de Kiskagya Barla de Málom Barla de Mindszent Barla de Siménfalva Barla de Száldobos Barla de Ujfalu Barla de Várfalva Barlabás de Héderfa Barlabássi de Szárazajta Barlabássy de Bodos et Ekemezi Barladi Barlanghi Barlas de Hosszuaszó Barlasius Barlay Barlendis de Perlenbach báró Barlobás alias Wylchych Barlogh Barlok Barmas Bármay Barmos de Bihar Barna de Laz Barna de Melléte Barna de Nyermeg Barnabacus de Patha gróf Barnabás de Siklód Barnáth alias Pap Bärnkopf Barnolth Barnuss Bárnyasza Barócz de Melléte Barócz de Német Baróczy de Hár Barócs de Baróc Baroevich Barogh Barók de Illyefalva Barolia alias Kozák Barolovics Baronkay Baronya alias Halász Baronyay de Ótorda Baronyay de Öcsény Baronyi de Csángóhétfalva Baronyi de Zala Baross de Bellus Barota Baróthy alias Csíky Baróthy alias Nussborn Baróthy de Barót et Csíkszenttamás Baróthy de Vajdaszentivány Baróti de Csomafalva

20

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Baróti de Füle Baroycs Barra de Homoródalmás Barra de Moson Barra de Zágon Barrabás de Hermányfalva Barrabás de Tekeripatak et Kilyénfalva Barrakovics Barsi Barsich Bársony de Lovasberény Bársonyi Barsy de Kaproncza Barta de Dubicsány Bartak de Lemhény Bartakovics de Kisappony Bartal de Beléháza Bartal de Jászberény Bartalica Bartalis de Barot Bartalis de Bibarczfalva Bartalis de Esztelnek Bartalis de Kisgörgény Bartalis de Medesér Bartalis de Szárhegy Bartalis de Tekeripatak Bartalóczy Bartalos de Várbogya Bartalotti báró Bartalus Bartalyos de Medesér Bartalyus de Debreczen Bartalyus de Felvincz Bartalyus de Kisgörgény Bartenstein báró Bártes Bártfai Bartha de Ákosfalva Bartha de Alsócsernátony Bartha de Alsószentmihályfalva Bartha de Altorja Bartha de Baczon Bartha de Bágyon Bartha de Bösháza Bartha de Csíkfalva Bartha de Csíkszentsimony Bartha de Dálnok Bartha de Derzs Bartha de Harasztos Bartha de Hollóki Bartha de Hosszúaszó Bartha de Keresztúr et Menye Bartha de Kézdibaksafalva Bartha de Kisgörgény Bartha de Kölpeny Bartha de Lukafalva Bartha de Mocsolya Bartha de Nagyborosnyó Bartha de Nagyir Bartha de Olasztelek Bartha de Páltelek

Bartha de Pan Bartha de Sóvárad Bartha de Szárazajta Bartha de Uzon Bartha de Világos báró Bartha-Pongrácz Barthalos de Nagymád Barthányi Bartheldy de Zsarnóca Barthelich Barthne de Chrenschild Barthó de Bilke Barthó de Csíkrákos Barthó de Szentlélek Barthodeiszky de Rátk et Salamonfa Barthóffy de Bilke Barthók Bartholotti de Partenfeld Barthos de Albis Barthos de Csíktszentiván Barthos de Kézdiszentlélek Barthos de Nagydoba Barthos de Sárközujlak Barthos de Szigeth Barthovics Bartis de Tordavilma Bartl de Boldogfalva Bartlitius Bartóffy de Bilke Bartók alias Szentiványi Bartók de Baróth Bartók de Birtók Bartók de Egerpatak Bartók de Görgi Bartók de Málnás Bartók de Mártonfalva Bartók de Nagyajta Bartók de Sepsiszentgyörgy Bartók de Szuhafi Bartók de Zádorfalva Bartóky de Abara et Bartók Bartolich Bartoloni báró Bartolovi de Tenje Bartos de Tapocsa Bartos de Tordavilma Bartova Bartovics alias Pap Bartsa de Szárazajta Bartus Baruch de Felsivány Barvik Barvulszky Báry de Nagy- et Kisbár Barzenay Barzizius de Dobacz gróf Barzy Basa de Csatár Basa de Egerpatak Basa de Székelyudvarhely Basa de Vérvölgy

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

21

Basa de Zabola Basarághi de Ürögd Baselli de Süssenberg báró Basics Basilides de Turova Basó de Csoltó Basovszky alias Konecsni Bassa alias Tornallyai Bassa de Kálló Bassa de Udvarhely Bassal de Papmezi Bassan de Jóka et Divékujfalva Bassaraba de Brancovan gróf&herceg Bassarabits de Jassenova Bassich Bassura Basta de Huszt gróf Bástay Básthy de Egyházasbást Bastonyai Basura Basy de Bas Baszarába de Páros Baszarád de Székelykeresztúr Bászel de Szászkabánya Básztej de Básztó Bátafalusy alias Gyerkó Batari Bátay Batffay Batha Bathó Bathó alias Tolhy Báthor de Felsibaár et Szilágysomlyó Báthorfalusy alias Bencze Báthori de Gagy Báthory de Báthor Báthory de Ecsed et Somlyó Báthory de Nyirbátor Báthory de Szaniszló Báthy de Élesfalva Batin de Szamosfalva Batisz de Alsómalatin Batisz de Kiscsepcsény Batizy de Batizfalva Batka alias Botka Batka de Nagyoroszfalva Batkay Bátky de Felsibátk Bátky de Nagyoroszfalva Bató de Homoródkarácsonfalva Bató de Kesz Bátor de Ruszka Bátorffy Bátorkeszi Bátos Batrin Bátsfalusy alias Gyerkó Battay de Vatta Batternay Bátthay

Bátthó alias Tolhy Batthyány de Garesgál Batthyány de Németujvár gróf Batthyány-Stratmann de Németujvár gróf&herceg Battik de Sarud Battiz Battó Batu Batuza Batzendorff Batzó Báty Bátyi Bátyók Battya Battyin Bauer de Krupiec Bauer de Röjtök Bauer de Tormás Baumaister Baumgarten de Baumgarten báró Baumkircher de Paumkircher báró Baumüller Baur Bauszner de Bauszner Baxai de Hosszúaszó Bay de Álmosd Bay de Bába Bay de Kenézli Bay de Ludán et Csoma Bayer-Krucsay de Krucsó Baza de Osdola Bazendorff in Pfinzegg de Ehrenschild Bazik Bazik alias Malya Bazilides Bazini gróf Báznai Bazteki Bazsó Bebek alias Nagy Bebek de Pelsicz Bebery Bebessy Beccaria Beche de Losoncz Beck de Madaras Beckers de Urbach Beckers de Westerstetten gróf Beckh-Widmannstetter Bécz de Buzita Becz de Csíkkozmás Becz de Tass alias Tassy-Becz Becze de Csíkszentmárton Becze de Delne Becze de Giróth Becze de Losoncz Beczei de Ujtorda Béczi de Ábrahámfalva Béczi de Karácsonyfalva

22

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Beczkai Beczkó de Kovás Beczkói alias Novatha Beczi de Sass Béczy de Herke Becse alias Vajda Becsek de Kovászna Becser Becsés Becsey alias La Volta Becsey alias Pillér Bécsi alias Számszerügy Bécsi de Ábrahámfalva Bécsi de Hosszúaszó Becske Becskeházi Becskér de Felsieör Becskereki de Gyulafehérvár Becskereky de Alsószentmihályfalva Becski de Magyarköblös Becski de Pókafalva Becskör Becsky de Pókafalva Becsky de Tasnádszántó Becsüs de Várad Bécsy de Parácz Beddy Bede alias Kiss Bede de Bardócz Bede de Baróth Bede de Hosszúaszó Bede de Nagyborosnyó Bede de Sass Bedech de Selle Bedecz Bedegh Bedei Bedek Bedekovich de Ternoucz Bedekovics de Komor báró Bedenich alias Sunacz Bedeö de Hetény Beder de Barátos Beder de Barátosfalva Beder de Tót Bedeti Bedeus de Scharberg báró Bédi de Kolozsvár Bedics Bedik de Patha gróf Bednáf Bednarovich Bednary Bedi alias Handrik Bedi de Baráthos Bedi de Bölön Bedi de Kálnok et Hodgya Bedi de Kézdipolyán Bedi de Kiröspatak Bedi de Tapolcza Bedöcz

Bedöczy Bediházi de Árkos Bediházi de Léczfalva Bediházi de Páka Bédy Beélik de Dezser Beer alias Galamboky Beer alias Medve Begaméry Bégányi de Nagybégány Bege de Kávás et Keresztúr Begen Beger Begovics Begyacs Behaim de Battenberg Behin Behmer Beiczy de Beicz Beigler Beitl Bejczy de Belez Bejczy de Negymon Bek alias Sütö de Munkács Bek de Bököny Békássy de Békás Beke de Alsócsernáton Beke de Baróth Beke de Békefalva Beke de Bekeház Beke de Csíkszentkirály Beke de Dalnok Beke de Deés Beke de Felsivály Beke de Kövesdi alias Székely Beke de Nagyenyed Beke de Nyárádtö Beke de Oláhfalva Beke de Somlyó Beke de Székelykocsárd Beke de Varadino alias Kamut Bekecs Békeffy de Récse Békeffy de Sallóvölgy Békei Békely alias Udvarhely Bekény de Alag Bekény de Mikófalva Bekes alias Kornyathy Bekes de Békás Bekes de Homoródalmás Bekes de Kurtapatak Bekes de Maksa Bekes de Szalafi Békesi de Alsószentmihályfalva Békési de Bürkös Békesi de Harsán Békesi de Marosvásárhely Békési Eötvös Békessy alias Gonda Békessy de Somlyó

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

23

Békesy de Békes Békésy-Molnár Beki de Bovi Bekis Bekk Bekó Bekóczi Bekovics de Ternoucz Bekö de Csíkszentkirály Bekuczy alias Zerkovich Bekvéry Béky Béla de Bánkfalva Béla de Homoródszentpéter Belády Bélák Bélán Belánszky alias Lieszkovszky Belánszky de Béla alias Demkó Belányi de Belány Belányi de Tarnó Belatiny alias Braun Bélaváry alias Burchardt Bélaváry de Csegez Bélaváry de Sikva Belawych Bélay de Felsibéla Belchich alias Nikolics Béldi alias Csáklyán Béldi de Béld Béldi de Károly Béldi de Kolozsvár Béldi de Uzon nemes&gróf Beleky alias Szabó Belenczky Belenics Belenszky Belényesi alias Deák Belényesi de Belényes Belényesi de Ujtorda Belényesi-Melicze Belényesi-Szabó alias Hajdu Belényessi de Belényes alias Koszta Belényessy de Désfalva Belényessy de Kaszaper Belényesy alias Várady Belesics Beleváry Béley Beleznay de Belezna et Pilis gróf Belgrády Belgyer alias Hele Belházy alias Balkaliar Béli Belicza de Alsódiós Beliczay de Bajsa Beliczay de Jeskófalva Belics Belicsics Belin Belinszky

Belinyi Beliske Belkovics Bella Bella alias Molnár Bellaágh de Heves Bellakovich báró Bellán Bellány de Tarnó Bellavics de Bella Bellay Bellegarde gróf Bellenics Bellényi Belleö alias Balássi Bellesics Belleskey de Ternye Bélley Bellichich Belliczay alias Nemes Belligront Bellin Bellmond de Antalfalva Bellosevich Bellosich Bellovics Bellovita Bellusice Bellussy Belnay de Misérd Belohlanka alias Lamos Belostenec Belsey de Beölse Belsy de Eperjes Belt báró Bélteki alias Muretsán Bélteki de Makfalva Bélteky alias Bogdány Bélteky alias Varga Bélteky de Kolozsvár Bélteky de Meziterem Belyánszky Bélyey Bemás Bémer de Bezded et Kisbak báró Ben de Ságh Benáczy Benárd de Szilvágy Benceti Benchak Benche de Nagymihály Benchich Benckner Bencz de Venicze Bencze alias Báthorfalussy Bencze alias Fekete Bencze alias Kovács Bencze de Bügöz Bencze de Gyulafehérvár Bencze de Homoródszentmárton et Homoródszentpál et Bágy

24

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Bencze de Kricsfalva Bencze de Lövéte Bencze de Péterfalva Bencze de Pozsony Bencze de Tordátfalva Bencze de Uzon Benczédi de Benczéd Benczédi de Bikafalva Benczelides Benczely Benczetich Benczi de Ujtorda Benczol de Velencze alias Olasz Benczony Benczö de Homoródalmás Benczúr de Dolány Bencsák Bencse Bencsék Bencsik de Füzesmegyer et Györgyös Bencsik de Hosszúmezi Bencsik de Huszt Bencsik de Jánosd Bencsik de Komorócz et Szentandrás Bencsik de Szentandrás Benda Bende de Bessenye Bende de Haraly Bende de Hodos Bende de Kodász Bende de Ménaságh Bende de Radistyán Bende de Sajóvámos Bende de Ujtorda Bendekovics Bender de Lajtha Bender de Rigmány Bendes Bendik Bendl Bendya de Macsesd alias Vlár Bene alias Kászoni de Kászon Bene alias Porczin Bene alias Szabó Bene de Barátos Bene de Bikkfalva Bene de Bozzova Bene de Csíkszentgyörgy et Bánfalva Bene de Nándor Bene de Rápolt Bene de Röjtök Bene de Sümeg Bene de Szikszó Bene-Járy Benedeffi de Csókfalva Benedek alias Kiss Benedek alias Peklyánszky Benedek alias Szabó Benedek alias Szerémy Benedek de Bögöz Benedek de Csíkszentgyörgy

Benedek de Csókfalva Benedek de Felsieör Benedek de Gyepes Benedek de Homoródoklánd Benedek de Impérfalva Benedek de Kisbaczon Benedek de Kiskunhalas Benedek de Korond Benedek de Lécfalva Benedek de Lengyelfalva Benedek de Páké Benedek de Uzon Benedek de Volkdorf alias Bányay Benedekfi de Kadicsfalva et Rugonfalva Benedeki de Benedek Benedicty alias Hajczy Benedicty de Benedekfalva Beneken Benekovi de Pernal Benekovi de Zaistovecz Benel de Zalathna Beneö Benes Benetesty de Benetest Benéts Benevictus Benger Bengyörgy Benich Beniczky de Benicz et Micsinye Benics alias Nagy Benics alias Tóth Benikovics Benjamin Benk de Felsipulya Benke de Kecskemét Benke de Laborfalva Benke de Sárfalva Benke de Semjénfalva alias Nagy Benke de Siménfalva Benke de Szentgericze Benke de Tardoskedd Benkert Benkes Benkes alias Szárhegyi Benkey Benkner Benkó Benkó de Bojnik báró Benkóczy Benkovich Benkovics-Rakjányi Benki alias Nagy Benki de Albis Benki de Árkos et Altorja Benki de Bardócz Benki de Bögöz Benki de Bölön Benki de Csíkrákos Benki de Dálnok et Hermány Benki de Felsicsernáton

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

25

Benki de Illyefalva Benki de Kézdisárfalva Benki de Kézdivásárhely Benki de Kilyén Benki de Kisbaczon Benki de Kolozsvár Benki de Köpecz Benki de Középajta et Köpecz Benki de Lukafalva Benki de Maksa Benki de Matisfalva Benki de Nagybölön Benki de Nagymihály et Hetye Benki de Nára Benki de Oklánd Benki de Rákosfalva Benki de Siménfalva alias Nagy Benki de Solymos Benki de Ujtorda Benlich Benncsik de Gede Benó de Lippa Benó de Visk Benok Benosy Benö de Almás Benö de Uzon Benök Bensits Benvenuti alias Babonosich Benvic alias Sieber Benz de Albkron báró Benzoni Bényei Bényei alias Hegeds Benyéki Bényey de Erdibénye Bényey-Kaposy Benyikovszky Benykö Benyky de Berkesz Benyó Benyó alias Szabó Benyovszky de Benyó et Urbanó nemes&gróf Benyus Beö Beödi de Halas Beökeös de Felsieör Beökönyi de Beökönye Beölsey Beör Beöthy alias Zlovány Beöthy de Besenyi Beöthy de Várad Bera alias Bérey Bera de Páros Berbencze de Losád Berbosz Berchich Berchtold de Ungerschütz gróf

Berczely de Berczel Bérczik de Jászó Bérczy de Gyarmath Bercsa Bércse alias Erdi Bercsényi de Kissároslak Bercsényi de Székes gróf Bercser de Négerfalva Bercsey Bercsiczky Bercsy Berda de Ujtorda Berde de Bikfalva Berde de Kálnok Berde de Laborfalva Berdóczy de Corodin Berdöczy Bere Berebuna Berecz alias Csiszár Bereczffy Bereczk alias Bereczky Bereczk alias Dengeleg Bereczk de Ekecs Bereczk de Gyulafehérvár alias Fazekas Bereczk de Uzon Bereczk de Vizakna Bereczki de Bergenye Bereczki de Namény Bereczki de Torboszló Bereczki-Kiss de Mezibánd Bereczkó Bereczky alias Dengeleghy Bereczky alias Molnár Bereczky de Csatár Bereczky de Jobbágytelek Beredy Beregh Beregi Beregszászy alias Mészáros Beregszászy de Debreczen Beregszászy de Gyarmath Beregszászy de Nagyenyed Beregszászy-Nagy Beregszászy-Szabó Bérei Berei de Bözöd Berek Berekszói Beremendi Berencs Berencsy de Szigeth Berendey Berendy de Felsibánya alias Beredy Berentes Berenyi Berényi de Karancsberény gróf Berényi de Malomfalva Béres alias Boros de Béres Béres de Dicsiszentmárton alias Mercenarius

26

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Béres de Göröcsfalva Béres de Hosszúaszó Beretey Berethy Bereti Beretky de Beretke Beretvás Berexasius alias Szalaházay Bérey alias Bera Berey de Bere Bereznay de Gyulafehérvár Berger de Grunberg Berger de Pleisse báró Bergh Bergnakovich de Plumbó alias Grubissich Berhelyi de Kisbosva Berhiovits Berinkey Beriotse de Kálinfalva Berislavich de Grabarjaz Berislavich de Kislak Berivói de Pesthéll Berk Berka de Kozolya Berkács alias Pribék Berke Berkeny Berkes Berkeszi de Illencfalva et Lukafalva Berkeszi de Vérvölgy Berki de Técsöl Berkich Berkó Berkovich Berkovics alias Horváth Berky Berla Berle Berlechich Berlovics Berlya de Kisbún Bermayr Bernácsky Bernád de Alsócsernáton Bernád de Léczfalva Bernád de Oroszhegy Bernádi alias Nagy Bernádi alias Surányi Bernádi de Makkfalva Bernádi de Mezimadaras Bernády de Bernád Bernárd alias Jakob Bernárd de Hódos Bernárd de Székelyudvarhely Bernárd de Zetelak Bernárdovics Bernát de Borosjeni Bernát de Hidvég Bernát de Korlát Bernátffy de Olowácz báró Bernáth alias Keresztszeghy

Bernáth de Bernátfalva Bernáth de Bosntpolje Bernay Bernes Bernolak de Haraszt Bernolak de Szlaniczk Bernóthy de Endrid Bernóthy de Várad Bernrieder de Berneck Bernula Berovics Bersa Bersavich Bersek Berseny de Nagyida Berta Bertalan alias Korkay Bertalan alias Szilágy Bertalan de Bibarczfalva Bertalan de Nyárád-Szereda Bertalanffy de Pornok et Felsipulya Bertalanics Bertéthe de Monostor Bertha de Felsieör Berthók Berthóty de Berthót Bertók alias Ambrus Bertók alias Birtók Bertók de Felsieör Bertók de Zádorfalu alias Bartók Bertramm Bertrik Bertse alias Berintse de Kálinfalva Bertula Berusky Berva Bervonossecz Berwaldszky Béry de Berekszó Berzáczy Berze de Szentkirály Berzék Berzenczey de Gyergyószentimre Berzétei alias Kovács Berzeviczy alias Szalay Berzeviczy de Berzevicz et Kakaslomnicz Berzeviczy de Kéméndiberzevice et Kakaslomnicz báró Berzey de Ópetrócz Berzi de Nagyenyed Berzy de Ábrahámfalva Berzsenyi de Egyházasberzseny Berzsenyi de Nagyida Berzsenyi-Jánosits de Egyházasberzseny Bésán de Dunaszekcsi báró Bese de Büdöspatak Besenyey de Deés Besenyey de Vajasd Besnyey alias Eötvös Besnyi Besse alias Mészáros

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

27

Besse de Büdöspatak Bessen de Récse Bessenyey alias Boros Bessenyey de Besenyi Bessenyey de Borosbocsárd Bessenyey de Galántha Bessenyey de Özdöge Bessenyey de Szentdemeter Bessenyey de Szentgyörgyvölgy et Galántha báró Bessenyey de Sztrecza Bessenyey-Nagy Bessenyiy de Besenyi et Velike Bessenyiy de Háromszék Bessey Besskó Bestáll de Batár Bésy alias Sypos Besze de Megyer alias Santa Beszédes de Firigyház Beszerményi Beszi Beszka Besznák de Besznákfalva et Kernecz Beszprémy de Szodora Beszterczey alias Mihay Béta de Szabód Betán de Kibéd Betegh de Csíktusnád Beteke Betfalvay Bethe Bethei Bethes de Zádorház Bethlehemfalvy Bethlehemfalvy alias Glós Bethlen alias Szabó Bethlen de Bethlen gróf Bethlen de Bóm Bethlen de Iktár gróf Bethlen de Keresd Bethlenfalvy alias Goldberger Bethlenfalvy de Bethlenfalva Bethleni de Kisbethlen Betki Betlehemy Betovich Betréry Betsey Bettelheim alias Gajáry de Micske et Cserti Bettes de Zádorház Betzók Betzö de Alsócsernátony Beukert Beverkes Bevilacqua herceg Beviz Bey Beyei Beysingel Bez de Csíkszentgyörgy

Bez de Nyujtéd Beza de Remete Bezák Bezdar alias Szatka Bezdédy Bezerédi de Bikfalva Bezerédj de Bezeréd Beznák de Beznákfalva et Kernecz Beznáky Bezúr Bézy Bezegh de Hajnik Bezegh de Nagycsepcsény Bézsán Biachan de Ebenberg Biachits de Heves Biális de Illyefalva alias Olasz Biás de Ders Biasini de Kibéd Bib de Bibarczfalva Bibery Bibich de Déva Bibiti-Horváth Bibó de Barátos Bibra de Gleicherwiesen báró Bich Biczo Bicsak de Sárd Bicsérdy Bicskey alias Fejér Bicskey alias Fülöp Bicskey de Bicske Bicsnay Bicsok de Moson Biedermann de Turony báró Biedermann de Üszögh et Mosgó Bi de Bessenyi Bielavich Bieliczky Bielik de Dezser Bieloperievich Bieluczky alias Nitray Biely Bien de Pusztakovács Bierdämpfel Biermann Biestersovszky Biffl de Pilica Bigay Bige Bignio Bigot de Saint Quentin gróf Bigye de Remete Biháczy Bihar de Barabásszeg Bihar de Igló Bihari alias Pap Bihari de Fejérvár Bihari de Madaras Bihari de Mezibánd Bihary alias Kovács

28

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Bihary de Felhéviz báró Bihary de Felsibánya Bihary de Keresztúr Bihary de Röd et Magyarbánd Bihary de Sárközujlak Bihary de Tótfalva Bihary de Ujtorda Bika de Debreczen Bika de Hosszúaszó Bika de Taremhegy Bikafalvi Bikay Bikfalvy Bikkesy de Vámosatya Bikkfalvi alias Zekely Bikki Bikléczy Bikszay de Póka Biktsey Biky de Cseh Biky de Fancsika Biky de Kajár Bilcz de Kovácskápolnok Biliakovics alias Sepsy Biliczky Bilinszky Biliske Bilkey Billard Biloperievich Bilossevich Biltz Biltyán Bindász alias Almásy Binder alias Kádár Binder de Biedersfeld Binder de Sachsenfeld Biricsics Biringer de Tarany Birizdó de Földvár Birke Birle de Kisbun Birly Biró alias Répás Biró de Abód Biró de Magyarigen Biró de Andrásfalva Biró de Aranyosrákos Biró de Baczkamadaras Biró de Beckó Biró de Bekény Biró de Bére Biró de Bethlen Biró de Bökény Biró de Csíkjenifalva Biró de Csíkvásárcs Biró de Csomortán et Polyán Biró de Egerbegy Biró de Fertisalmás Biró de Gelse Biró de Gyergyószentmiklós

Biró de Hámor Biró de Havadti Biró de Héviz Biró de Hidvégh Biró de Homoródszentmárton Biró de Jánosfalva Biró de Kaál Biró de Karátfalva Biró de Karczfalva Biró de Károlyfejérvár Biró de Kézdiesztelnek Biró de Kézdipolyán Biró de Kisgörgény Biró de Kiskend Biró de Kismöd Biró de Köpecz Biró de Matolcs Biró de Ménaság Biró de Mogyoró Biró de Nagykálló Biró de Nagypadány Biró de Nagyrábé Biró de Örkény Biró de Pálfalva Biró de Pap Biró de Paptamás Biró de Sepsiszentgyörgy Biró de Sóvár Biró de Sóvárad Biró de Szászváros Biró de Székelyudvarhely Biró de Szentkatolna Biró de Szentlélek Biró de Szobráncz Biró de Telekes Biró de Tiszaujhely Biró de Tiszaujlak Biró de Ürögd Biró de Vaja Biró de Vajda Biró de Vár Biró de Véggyanta Biró de Zilah alias Matolcsy Biróczy de Nagybirócz Biroga de Gelencze Biroveczky Birszem de Alsóárpás Birta alias Kis Birtalan de Bibarczfalva Birtalan de Hosszúaszó Birtalan de Korond Birtalan de Malom Birtalan de Martonos Birtalan de Oroszhegy Birtalan de Sziget Birtha Birthalmer alias Heinrich Birtók alias Gerhes Birtók alias Pista Birtók de Iszla Biry de Balog-Semjén

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

29

Bisaglich Bischofshausen Bisothka Bissalich Bissen de Özdöge Bissen de Strezan Bissingen-Nippenburg gróf Bissoha Bisztranovszky Bisztray de Bisztra Bisztriczky Bithi alias Aranka de Zágon Bitó Bitovecz de Gereben Bitter de Hideghét Bittermann alias Podhraszky de Nemespodhrágy Bittner de Bitterthal báró Bittó de Sárosfalva et Nádasd Bitzó de Kiskér Bizanczy Bizó de Bizófalva Bizony Bjely Blagay Baboni Blagay Orsini gróf Blagoevich báró Blahó Blahut Blainville Blankenstein báró&gróf Blasekovich Blaseyewych Blasich Blasinchich Blasioli Blasius Blaskó Blaskóczy alias Blaskovich de Klobusicz Blaskovich de Blaskovicz Blaskovich de Ebeczk Blaskovich de Klobusicz Blasovszky Blassel de Papmezi Blasy alias Blaskovich de Klobusicz Blauer Blazekovich Blazian Blazycz Blede Blénesy de Gyergyószentmiklós Blenke de Poján Blesics Bless de Sambuch Bleza de Andrásfalva Blinke de Poján Blomberg báró Blos Blössy Bludovszky Blum de Eörs

Blum de Siemikowce Blum-Fronius de Blumenfeld Blyna Bob de Futásfalva Boballich de Sokol Bobenica Bober alias Lesták Bobest de Zitavia Bobich alias Olasz de Raguza Bobics alias Mujátovich Bobik de Karánsebes Bobinecz Bóbits Bobóczky Bobocs de Visk Bobojli Bobok de Felsibár Bobor de Hajnik alias Kastor Bobordy de Pobord Boboth Bobrik de Boldva Bobronoczky Bobroviczky de Bobronik Bobrovszky Boby Bocatius Bochdánovich Bochhorst Bochics Bochkay de Raszinya Bochkó Bochter Bocz de Barátos Bocz de Köpecz Boczay Boczek Boczel Boczkó de Deményfalva Boczkó de Zaszkal Boczor Boczy-Nagy Bocsánczky Bocsárdy Bocsát de Zajkán Bocsics Bocskai de Nagyenyed Bocskay de Bocskó et Kismarja Bocskay de Ormány Bocskay de Remete Bocskó Bocskor de Csíkdelne Bocskor de Vezend Bocsor Bocsy alias Szecskó Bod de Albis Bod de Felsicsernáton Boda alias Bagaméry Boda alias Latár Boda de Bodafalva Boda de Csugasztra Boda de Disznópatak

báró

30

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Boda de Drágavilmány Boda de Füle Boda de Gáborján Boda de Hermányfalva alias Deseö de Hermányfalva Boda de Kerek alias Kereky Boda de Kistárany Boda de Köpecz Boda de Pusztarádócz Boda de Somkút Boda de Ujfalva Boda de Zalány Boda-Szabó Bodácz Boday Boddány Bodényi Boderlicza Bodgál Bodgya de Ruda Bodgya de Szelnicze Bodgye Bodi Bodi alias Szigethy Bodics de Deészilah Bódis de Tompaládony Bodnár alias Balázsdeák Bodnár alias Derekassy Bodnár alias Jeszennák Bodnár de Aszala Bodnár de Fige Bodnár de Legenve Bodnár de Miskolc Bodnár de Ujfalu Bodó alias Pap Bodó alias Várady Bodó de Ákosfalva Bodó de Altorja Bodó de Belényes Bodó de Bodófalva Bodó de Csíkmádéfalva Bodó de Csíkszentmárton Bodó de Felsifalva Bodó de Füle Bodó de György Bodó de Imola Bodó de Karácsonfalva Bodó de Karatna Bodó de Kászonfelsifalva Bodó de Küsmöd Bodó de Marosvásárhely alias Köteles Bodó de Marosszentkirály Bodó de Mezipanit Bodó de Nagykászon Bodó de Szeged Bodó de Szelefarnos Bodó de Szentkirály Bodó de Szotyor Bodó de Taplócza Bodó de Tilaj Bodó de Ujtorda

Bódogh Bódogh-Csermei alias Borbély Bodok de Deés Bodoki de Illyefalva Bodoki de Retteg Bodoki-Deák Bodoky de Telek Bodola de Zágon Bodolay de Bodollóháza Bodon de Mihályfalva Bodoni de Havad Bodoni de Kál Bodoni de Kétbodony Bodoni de Sófalva Bodoni de Vadasd Bodonovich Bodonyi alias Kajtár Bodonyi alias Tót Bodonyi de Bodony Bodonyi de Vajdaszentivány Bodor de Bodos Bodor de Bögöz Bodor de Gidófalva et Lécfalva Bodor de Pesthes Bodor de Sepsiszalán Bodor de Szék Bodosi de Bos Bodosi de Kibéd Bodosi de Szentmárton Bodossi de Bodos Bodrics Bodroga alias Nemes Bodroghy alias Pap Bodroghy alias Pap Bodroghy de Székelyudvarhely Bodrogközi de Fogaras Bodum Bodvay Bódy de Losoncz Bodza Bodzássy Boemelburg báró Boér alias Grávuly Boér alias Halmágyi Boér alias Kozan Boér de Alsóvenicze alias Sztolyka Boér de Barina Boér de Bécse Boér de Boérfalva Boér de Felsiszombatfalva Boér de Fogarasföld Boér de Illye Boér de Kál Boér de Kopacsel Boér de Kövesd Boér de Margsina Boér de Nagyberivó Boér de Nagykörtvélyes Boér de Récse alias Récsey Boér de Retteg Boér de Rusor alias Rusory

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

31

Boér de Szaczal Boér de Szoré Boér-Literáti de Bicza Boeriu de Polichna báró Boga alias Kovács Boga de Martonos Bogácz de Técsi Bogácsy de Dés Bogácsy de Szabó Bogády de Baranya Bogár alias Mészáros Bogár de Tuzson Bogárdy Bogascinovich alias BobrascinovichMernarich Bogát de Kostanjevac et Panos Bogáthi de Zabola et Páva Bogáthy alias Lukácsy Bogáthy de Bogát Bogáthy de Deés Bogáthy de Érsekapát Bogáthy de Kibéd Bogáthy de Nagyernye Bogáthy de Vizakna Bogáts de Csíkmadaras Bogcha de Nagydamas Bogdán alias Alsóárpási Bogdán de Felsikustán Bogdán de Kovászna Bogdán de Pisk Bogdán de Szépmezi Bogdán de Tiszahegyes Bogdándy alias Szabó Bogdánffy alias Latár Bogdánfy de Vajdahunyad Bogdani de Kosulovopolje Bogdanovich de Kavna Bogdány alias Bélteky Bogdány de Szászsebes alias Szászsebessy Boghó de Kiskér Boghó de Páka Boghó de Tardoskedd Boghó de Verebély Boghó de Zabola Boghoáni alias Rubel Bogisanovich alias Dobrasi Bogisich de Zombor Bogits Boglich Bogma de Nebojsza Bognáca alias Fabianivics Bognár alias Szakony Bognár alias Wagner Bognár de Korongh Bognár de Nagyszántó Bogoh Bogolyi Bogopankovich Bogor alias Nagy Bogosán alias Boér de Boérfalva Bogosy

Bogothy de Bogod Bogovich Bogoviczi Bogus de Amadéfalva Bogya de Drágavilmány Bogyay alias Barthalos Bogyay de Várbogya et Nagymánd Bogyiszlói Bogyó Bogyoszlai-Nagy Bogyoszlói Bohák Bohát Boháts Bohn Bohoczeli Bohonicz Bohonoczki Bohos Bohovics Bohunka de Draskócz et Jordánföld Bohus de Behárfalva Bohus de Petifalva Bohus de Világos báró Boila alias Hodor Boján de Felsiszics Bojányi Bojcsy Bojér alias Halmágyi Bojnichich de Knin et Plavna Bojta Bojthor de Tür Bojthos de Egeres alias Szabó Bojthy alias Körösy Bojthy de Várad Bojtor de Veresmart Böjtös de Böytes Böjtös de Szentivány Bojvithich de Bozita et Tinnin Bóka alias Botos Bóka-Papp Bokány alias Kocsis Bokányi Bókay de Bóka Bokhry Bokor alias Dani Bokor de Hamva Bokor de Ludisor Bokor de Majthin Bokorkaposy Bokos Bokosnyiczai de Demsus Bokotán Bokovics Bokros Bokross de Néved Bokry Boksa Bokta Boky Bolberitz

32

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Bolch Bolcsek Boldai Boldigh Boldis de Gelencze Boldis de Várad alias Szöcs Boldisár alias Nagy Boldisár alias Ürmösi Boldisár de Bánkfalva Boldisár de Feketelak Boldisár de Nagyenyed Boldisár de Nyárádszereda Boldisár de Sárd Boldisár de Sóvárad Boldisár de Tusnád Boldisár de Ülke Boldisár de Ürmös Boldizsár alias Boltizár de Boldogfalva Boldizsár de Apagy Boldizsár de Csíkszentmárton Boldizsár de Jobbágytelk Boldizsár de Martonos Boldizsár de Siklós Boldogfalvy de Boldogfalva Boldogh alias Pozsonyi Bolducz Boldvay de Várad Boldy de Károly Boleman de Dezser Bolemann alias Loman Bolemányi Bolerázy Bolff Bolgár de Buda alias Bornemissza Bolgár de Inám Bolgár de Sárd Bolgár de Szentábrahám Bolgár de Szentlélek Bolgovics Bolgya Bolha de Pelejt Boliák de Debreczen Bolla alias Szike Bolla de Csáfordjobaház Bollák Bolló de Nagytállya Bollos Bolmos de Oláhsolymos Bolon de Zalán Bolován Boltha de Magyargáld Bolthoss alias Barát de Püspöki Boltos de Nagyenyed Bolváry Bolza gróf Boly Bólya Bolyák Bolyay de Bolya Bolyky de Bolyok Bolyó

Bolyos Boma Bomb de Galántha Bomba Bombár Bombelles de la Motte Saint-Liée Bona Bonaczelli Bonár alias Jeszenák Bonardy Bonay Bonazza Boncz de Bonczföld Boncz de Bonczhíd Boncz de Keresztúrfalva Boncza de Demeterfalva Boncza de Szaploncza Bonczhidai Bonczó de Magyar Bonczos Boncsa de Székelykeresztúr Bonda Bondics Bondor Bóné de Fülpösdarócz at Gárdony Bonetti de Landri Bongács de Técsi Bonhay Bonicz Bonihay alias Hárffás Bonihi Bónis de Nádudvar Bónis de Tolcava Bonka Bonszlavszky Bonta de Örkény Bontha de Nádudvar Bonthol Bontó Bonyhády de Bonyhád Bonyhai de Bodon Bonyhai de Magasfalva Bonyhay alias Simon Bonyitai Boócz de Köpecz Boór de Ghamás alias Boros Bor alias Bornemisza Bor alias Farkas Bor de Boér Bor de Halmáj et Gibárt Bora de Szemerje Bora de Szentmarja Boráros Borbácsy Borbála Borbás de Detér Borbáth de Száldobos Borbátvizy de Borbátviz Borbély alias Aranyos Borbély alias Bakolczy Borbély alias Bódogh de Cserme

gróf

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

33

Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély Borbély

alias Buday alias Csonka alias Daróczy alias Egerszeghy alias Fejér alias Fodor alias Gallyay alias Gönczy alias Horváth alias Ilosvay alias Jákócz alias Komáromy alias Körösy alias Krasznay alias Kun alias Lindvay alias Marossy de Ujváros alias Nagy alias Nagyszombath alias Pap de Kisbun alias Szakmáry alias Székely alias Széky alias Szilágyi alias Szvoboda alias Timler alias Totth de Nemeskér de Alsószentmihályfalva de Angyalos alias Forró de Bátor et Beregszász de Beregszász de Bodzás de Csegez de Debreczen de Deés de Enyed de Érsekujvár de Fentös de Fogaras de Futak alias Eris de Gerlah de Gyalakuta de Hajószentmárton de Hosszúaszó de Huszt alias Thüry de Ilosva de Kanizsa de Karcsa de Karkó de Károlyvár de Kibéd de Kiskún alias Pap de Korma de Kotnar alias Galambos de Kraszna de Kristót de Léva de Lippa de Magyarlapád de Marosszereda de Mezopanit

Borbély de Nagybánya Borbély de Németujvár Borbély de Parajd Borbély de Retteg alias Tóth Borbély de Roff Borbély de Sima Borbély de Somlyó Borbély de Szatmárnémet alias Andrássi Borbély de Szegedvár Borbély de Sziget Borbély de Sziget alias Szász Borbély de Tasnád Borbély de Tolna Borbély de Torda alias Pankotay Borbély de Toroczka Borbély de Túr Borbély de Újtorda Borbély de Várad Borbély de Várad alias Keresztúri Borbély de Vásárhely Borbély de Zilah Borbély de Zilah alias Balog Borbély-Jeney Borbély-Magyar Borbély-Nagy de Tata Borbélyi Borbereki de Borberek Borbereki de Nagyenyed Borbola Borcsa alias Kolosváry Borcsányi alias Jaczy Borcsiczky de Borcsicz Borda Bordás Bordás alias Gyula Bordé Bordi de Ménaság Borge Borgó Borgonyi Borhan-Triff Borhányi Borhiday Borhy alias Mészáros Borhy de Borh Borievich Borilits Borka alias Pop Borka de Mezimadaras Borkó alias Mérey Borkovics de Domagovich Borkovits de Kiscsém Borló Born Bornemisza alias Kovács Bornemisza alias Pados Bornemisza alias Thyssen-Bornemissza de Kászon báró Bornemisza de Ádámföld Bornemisza de Artánház et Kölcse Bornemisza de Berzencze

34

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Bornemisza de Bod Bornemisza de Borosjeni et Borhida et Petrelin Bornemisza de Ilosva alias Toffán Bornemisza de Kálnó et Ádámföld Bornemisza de Kápolna Bornemisza de Karom Bornemisza de Karthal Bornemisza de Kászon báró Bornemisza de Kechkeméth Bornemisza de Kisunyom Bornemisza de Minaj Bornemisza de Munkács Bornemisza de Som Bornemisza de Szendri báró Bornemisza de Ternye Bornemisza de Tolna Bornemisza de Ungvár Bornemisza de Valatha Bornemissza alias Baranyay Bornemissza alias Bolgár de Buda Bornemissza alias Kádas Bornemissza alias Kossa Bornemissza alias Sztolnikovics Bornemissza de Becse Bornemissza de Debreczen Bornemissza de Ilosva Bornemissza de Kereliszentpál Bornemissza de Keszthely Bornemissza de Kolozsvár Bornemissza de Nagyida Bornemissza-Kovács Bornemissza-Szcs Bornula Boró Borócsy de Csejthe Borody Boroevi de Bojna Borog Boronkay de Boronka et Nezette Boros alias Béres Boros alias Bessenyey Boros alias Boór de Ghamás Boros alias Csete Boros alias Eris Boros alias Ladányi Boros alias Pap-Popovics Boros alias Somlyó Boros de Berkesz Boros de Borosjeni Boros de Csíkdelne Boros de Csíkkarczfalva Boros de Csíkszentdomokos Boros de Csíkszenttamás Boros de Fogaras Boros de Gyergyóujfalva Boros de Hátszeg Boros de Horváth Boros de Káposztásszentmiklós Boros de Keresztur Boros de Kisjeni

Boros de Magyarád Boros de Marosvásárhely Boros de Miskolcz et Pap Boros de Mono Boros de Mosony Boros de Péntek Boros de Rákos Boros de Somlyó Boros de Szentdemeter Boros de Szentgerlicze Boros de Szentkirályszabadja Boros de Szerdahely Boros de Tunyog Boros de Zelene Boros-Tóby Borosán Borosnyai de Ujtorda Borosnyai Nagy Borosnyay de Borosnyó Boross Borosta Borosvay Borosy Boroszlay Boroszlóy de Birovecz Borotha de Tresztenicza Borothva de Orbos Borotvás Boroviczény de Kisvárda Borovics Borovszky Borra Bors de Biodafalva Bors de Borsod báró Bors de Bucafalva Bors de Csíkszentgyörgy Bors de Csíkszentkirály Bors de Csíkszentmárton Bors de Körtvélyes Borsa de Deés Borsa de Nyulas Borsa de Septér Borsay de Berkesz alias Nagy Borsay de Borsa Borsay de Dályó Borsay de Dolyán Borsay de Kaál Borsay de Legény alias Nagy Borsay de Várad alias Philpe Borsfalvi Borsffay Borsi de Gyulafehérvár Borsicz alias Ilorváth Borsiczky de Olmányfalva Borsil de Septér Borsó Borsodi de Csókfalva Borsodi de Szendri Borsody alias Ponus Borsos alias Szabó Borsos de Csomafalva

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

35

Borsos de Nagyenyed Borsos de Ponor alias Szics de Hátzok Borsos de Thas Borsothi Borsothy Borsovay alias Orosz Borsovits Borsvay Borsy alias Lóth Borsy de Faragó Borsy de Gacsály Borsy de Gálántha Borsz Bory de Bor et Borfi Borza Borza-Arday Borzai Borzas de Nagyvárad Borzas de Ráczfejértó Borzas de Újfalu Borzas de Vaja Borzasi de Erked Borzasi de Füzes Borzasy Szabó Borzavich Borzay de Borza Borzik Borzoky Borzos Bósa Bosánszky Bosenyik Bosik Bosinszki Bosits Boskovich Bosnics Bosnjakovich Bosnya alias Radnyáki Bosnyák de Athak Bosnyák de Déva Bosnyák de Felsipatak Bosnyák de Magyarbél báró Bosó de Csomotak Bosó de Csornortány Bosodi de Sass Bosoky de Nagybosok Bossa Bossányi de Borsód Bossányi de Nagybossány nemes&gróf Bosura Bósvai Bosváry Bosy de Bos Boszkevich Bosznay de Rarance Bot de Rákos Bota de Csernakápolna Bota de Csernefalva Bota de Szabéd Botár de Csíktaplócza

Botéza de Tordavilma Botfalvi de Retteg Both de Bajna Both de Bothfalva Both de Magyes Botha Bothgál Bothos de Dolclina Bothos de Kelementelek Bóti de Bozs Botichky Botka alias Szigyártó Botka alias Vincze Botka de Kislapás Botka de Néved Botka de Reszeg Botka de Szántó et Széplak Botky Botló de Királyfa Botos de Lesztemér alias Jenkei Botos de Nyirmihályd Botos de Oltszen Botos de Tompa Botos de Ujtorda Botosán Botrágyi Botskor de Csíkszentmárton Botskor de Tusnádszeredszeg Bott de Both Bottha de Hollómezi Botthló Bottichky Bottlik de Apátkér Bóttrágyi Botz de Meziterem Bottyán de Esztergom Bottyány de Abágyon Bottyány de Léva Bovánkovich Bováry Boxich Boyer Boytha de Bethlen Boythos alias Szabó Boythy Boyza Boza gróf Boza de Csenteházikápolna et Valy Bozak Bozáros Bozga Bozga alias Kovásy Bozik Bozinkai Bozinkay de Hosszumezö Boznyák Bozó de Dinnyeberek et Agód Bozó de Nagybánya Bozó de Somkút Bozok de Bozokháza Bozóky de Pilismarót

36

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Bozor Bozory Bozura Bozváry alias Varga Bozzay alias Nagy Bozzay de Bozza Bozsa Bozsaky Bozsár Bozsik Bozsóky Böck de Bura Böckh de Nagysur Böcsföldy Böcskey Böcsös Bödey Bödös de Böde Bödy alias Horváth Bödy de Halas Böer de Kövesd Bögh de Barátos Böghy Bögöthi Bögöthy Bögözi de Bögöz Bögözi de Göcs Bögözi de Osdola Bögözy de Miklósfalva Bögry Böheim alias Blaskovits de Klobusicz Böhm alias Gyöngyössy Böhmer Böjte de Csíkszenttamás Böjte de Szemerja Böjtess Böjthe de Angyalos Böjthe de Csíkszentgyörgy Böjthe de Kerczed Böjthy de Böjth Böjti de Vámos Bök de Kecserd Böke Bökényi Bökönyi Bölcs de Illye Bölcsei Bölcskevy de Tasnád Bölcskey Bölcsvölgyi Böldre alias Litteratus de Nagykirös Bölényi Böller Bölöni alias Czirjék Bölöni de Felsicsernáton Bölöni de Kézdipolyán Bölöni de Ujtorda Bölöni de Vadasd Bölönyi de Kémer Bölönyi de Nagybölöny Bölzsei

Bömelberg báró Böncsök alias Szabó Bönninghausen báró&gróf Böny Bönyey Börcsy Börgkey Böröcz Böröczk Böröczkffy de Nemesvid Böröczky Böröllyey Böröndy alias Czupi Böröndy alias Krupimolnár Böröndy de Berend Börsön Börvey Börzsönyi alias Bocskor Bösy Bösz de Lindenfels Böszörményi alias Csoma Böszörményi de Kolosvár Böszörményi de Nagybánya Böszörményi-Nagy Böszörményi-Olajos Böszörményi-Voncza Böte Bötkös Bötös Bövetz Bövetz alias Büviz Brachvogel Bráda Bradach de Ladomercs Bradarovics Brády de Brád Bráglyevich Bragya de Brogye Bragyán Brai de Szécsény Braida de Ronsecco et Cornigliano gróf Brajkovi Bralla Bralovics Bran de Gyulafehérvár Branavacsky Branchich alias Gazics Brandis Brandtner de Törökbecse Bránik Branilovich Braniskovich Branko alias Wuko Brankovich de Jajcza gróf Brans Brányi de Dubicza Brányik Brányugh Brassai Brassai alias Fodor Brassai de Brassó

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

37

Brassai de Nagyenyed Brassay alias Brasován Brassay alias Szappanos Brassay Ötvös Brassovszky Bráta Bratán de Kávás Brátis Bratomanych Braun de Belatin Brauneker Brausz Braxatoris Brayanowyth Brázay de Pellérd Brazinovich Brázovay Brazul-Boér Brazuly alias Pap Brazuly alias Székely de Lucza Brcsai de Nyék Brebiri gróf Brebiri alias Subich de Perna Brebozly Brechich alias Mikussevich Brecht Breczky de Gyulagyarmath Breczky de Haró Breczky de Kolosnéma Brecskovszky Bréda de Ráton Bredács de Bredács Bredai Breduska Breglovics Brehaczka alias Horecsny Brehlovics Breit de Doberdó Brekner de Bruckenthal báró Bremucsa Brenchich Brenczó Brencsán de Balásfalva Brenda de Gyónta Brenner de Brennenberg Brentano de Cimerol báró Brenzovich Brestel Brestyanovich Brestyánszky Brestyenszky de Bresztyenne Breszniczky Bresztel de Brestel Bresztóczi Bretán de Kávás Bretfeld de Kronenburg báró Bretheleni Bretzenheim herceg Breuen alias Stácz gróf Breuer de Mocsa Breyer

Brezanóczy Brezányi Breznay Breznay alias Csernáki Brezniczai alias Baczur Brezniczky Brezovay Brezovith Briccius alias Berecz Briesztenszky Brigido de Brezovicz et Marensfeld gróf Briglevics Brikó alias Labóczky-Lázár Brintsán Brinzey de Temesszlatina Brinyi de Sziget Britvi Brivius de Brokles gróf Brix Brixianus Brlovics Brna Brnárdy Brnula alias Szlaniczky Brockhausen Brodanovics alias Csupics Brodarich de Jerosny Brodarovich Brodszky Broecken Brogyáni de Brogyán Brojnóczy Broniszlay Brosenbach Brosonszkey Brósz Brotár Broun de Camus gróf Brozinovich alias Marokin Brozure Bröbstl Bruckenthal báró Bruckner Brudern báró Brukner Brullyai Brumanus Brument de Jersznik Brunader de Szolnok Brunay Brunla alias Szlaniczky Brunner Brunswik de Korompa Brusáni Bruszik Bruz de Lugos Bruzor de Lugos Brühl Brükler de Széplak Brüll de Domony Bründl de Kutas

38

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Brünek de Hétvár Brünnay Bryganth de Brassó Bu de Ujszékely Bubanovics Bubek alias Bebek Bubka Bubla de Ábrahámfalva Bublovics Bubna gróf Bubor alias Gajda Bubory Bubovás Bubrik Buccellini gróf Buccow báró Bucha Bucha Buchenbergh báró Buchholz Buchi Buchner Bucinecki Bucio Buczan alias Andrassevich Buczay Buczkó alias Zladoievich Buczlay de Buczló Buczurka Bucsaházy de Bucsuháza Bucsánszky de Pápa Bucsányi de Bucsány Bucsi de Bucs et Fogaras Bucsi de Bucs et Vajdahunyad Bucsu Bucsuházy Bucsy alias Butsy Bucsy alias Harcsa Bucsy de Elefant Bud alias Forta Bud de Budfalva Bud de Szalonta Bud de Tikés alias Csóré Buda de Illye et Galacz Buda de Imecsfalva Buda de Nagynyires Buda de Nagysomkút Buda de Nagyszerénd Buda de Sike Buda de Szélszeg Buda de Ungurfalva Budachky Budaházy alias Vitéz Budaházy de Budaháza et Veskócz Budai de Alpestes Budai de Bágyon Budai de Berecztelek Budai de Berzova Budai de Kolosbuda Budai de Monostorszeg Budai de Nagyenyed

Budai de Ombod Budai de Pethend Budai de Vajdaszentivány Budaméry Buday alias Borbély Buday alias Budech Buday alias Ferov Buday alias Fratrik Buday alias Halus-Csík Buday alias Hudjecz Buday alias Janoskov Buday alias Laczkech Buday alias László Buday alias Mihalik Buday alias Sedi Buday alias Sjarech Buday alias Török Buday alias Uher Buday alias Zjacsek Buday de Alisa Buday de Bátor báró Buday de Belényes Buday de Besenyi Buday de Bölse Buday de Buda Buday de Hornicsek Buday de Kálmánd Buday de Kisbuda Buday de Vajdaszentivány Buday-Plichta de Prosznéfalva Budeti Budinszky Budirairovics Budjacs alias Danielovjech Budjacs alias Gombár Budjacs alias Iomasov Budjacs alias Janosov Budjacs alias Jurek Budjacs alias Mitticzky Budjacs alias Pero Budjacs alias Petrov Budjacs alias Scasni Budor Budovci Budusán de Bulusán Bufnya Bufra Buga alias Kovács Buga Kovács Bugányi Bugár de Bogár alias Mészáros Bugarin de Brezovicza Bugáthy Bughassy Bugyul Bujáky Buján Bujanovics de Aggtelek Bujave Bujdosa alias Nagy-Albewth Bujna

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

39

Bujtó de Erdis Buk Bukavina de Klanacko-Polje Bukhassi Bukó Bukovacki Bukoveczky Bukovich Bukovinszky de Bukovina Bukovlió Bukovszky ab Husztrazan Bukur de Szevesztrény Bukvay Bukvich Buky Bulbuk Bulchi de Bölcs Bulla Bultsesti Buly Bulyáky Bulyán alias Budusán Bulyán alias Dancsul Bulyevity Bulyi de Buly et Jéke Bulyi de Gyulafehérvár Bullya Bulyovszky de Dulicz et Gyulafalva Bumbucz Bún de Csíkfalva Bún de Hidegvölgy Bunda Bungorácz Búni Bunics Bunka Bunkóczy Buntcs Bunyáki Bunyásza alias Vyegován de Páros Bunyevácz de Jaskova Bunyik Bunyitay Bunyody de Árpáshalom Buócz de Dolina et Rákó Buócz de Tarnó Buquai Bura alias Erdi-Pap Buranovszky Burbulás Burchar de Bélavár Burda de Lemény Burdács Burdai Burdák Burdina de Löwenkampf Burduhán de Ujtorda Burecs Burgberg du Mont Beaufort Burgl Burgmann alias Várffy

Burgstaller de Remete Burgyán Burián alias Kvassay Burián de Dedina Burián de Pálfalva Burián de Rajecz gróf Burián de Settendorf Burich de Otocac Burics de Pourna báró Buris alias Lamos Lipovszky Burján alias Fejér Burján de Dedina Burján de Ege Burján de Kozárvár Burján de Nagycsepcsény Burján de Ujtorda Burjanech-Adamovics alias Kvassay Burmasovich Burnar Burnat Burnet Burok Bursi Bury de Bánya Burza Burza alias Burics Burzó de Felsiszics Bús de Sámsond Busa Busán Busch Busfy Búskereki de Kolozsvár Bussa Bussevecz Bussich Bustya Busza Buták de Lemhény Butházy Buthor de Jablonowa Buthy Butka Butkovics Butoló Butsy de Barátos Butsy de Elefánt Butsy de Nagyvárad Butt Buttintrochus gróf Buttkay Buttler de Párdány gróf Butuza Butyka de Butka Butyka de Csomafa Butyka de Márkosfalva Buttyán de Hovrilla Buttyán de Somkút Buttyik Buttykay de Butka Buús

40

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Buxa Buythy Buza alias Kolbán Buza de Diószegh Buza de Várad Búzás alias Hunyady Búzás de Baranya Búzás de Csép Búzás de Csíkszentmihály Búzás de Nagyvárad Búzás de Ujfalu Búzássy Buzáth de Sziget Buzay Buzere Buzgó Buzik alias Szabó de Karsa Buzinkay de Buzinka Buzinkay de Magyarigen Buzjakovich Buzlai de Gergellak Buzna Buzogány de Meziszeged Buzura de Hollómez Büben de Kövesliget Büdy Bük de Felsipulya Bükk Bükki Büknitz Bükösi de Nagyenyed Büky Bülgözdi Bülkey Bürger de Boroskrakkó Büssy Büte Byczkele de Zelina Bydeskuty de Ipp Byky alias Lázár Byle de Hochstraet gróf Byner Bytovecz de Gereben Byzo de Bizófalva Caballini de Ehrenburg et Szlavingrad báró Calcinelli Calisius de Calisch báró Campanellis de Bursel Campani Campmiller de Langholsen Cancziny Canduci Cani de Starigrad Canon de Villé Capdebo de Baraczház Capellis Caplir de Sulevi gróf Capograsso Capolti in Inkvalkovitz báró Caprara de Siklós gróf

Caraba alias Karába Carabelli de Lunkasprier Carafa di Stigliano gróf Cardona gróf Caretto Carina Carlegg de Frannek Carludari Carnea-Steffaneo báró Carninalis gróf Cárol Carove Carpi gróf Casotti Castaldo gróf Castell Castellain de Montigni Castellánffi de Szentlélek Castelliono Castello de Villa Nova Castiglioni gróf Castries de Languedoc Cata de Visk Catala Caunich Cavallar Cavriani gróf Cazzia Cbrenóczi alias Klenóczy Cebrian gróf Cebrowsky de Ekersberg gróf Cech de Lutowiska Cechetti alias Gyulai Cederer Cehi alias Ferenczi Celebrini Celle báró Cernovich de Pernia Cernyinszky Cerpos Cerva alias Mészáros Ceto Chaborcha Chachkovich de Verhovina Chachy Chaholi Chaholtzy de Eger Chakó Chamaré-Harbuval gróf Chaos báró Chapi de Eszén et Polyánka Chapy alias Galamboki Chapy de Tiroh et Boldogfa Charevich Charnavodai Chászár Chavrak de Letonavick Chay Chazary Chebe Chech alias Babochay

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

41

Chednekovich de Lomnicza Chegel Chegelly de Lapuch Chehel de Chehel Chemár Cheöger Cheössy Chépánfalvi Cherebo de Verebély Cherkichy alias Parchevich Chermeni Chernek Cherney alias Jászay Chernkoczy de Chernkovczt Chernolatesz Cherszki de Viznicze Cherven de Chizane Cherwchych Chese Cheskovich alias Donir Cheslern Chesnicze Chianaky Chianda alias Szabó Chianda alias Szcs Chiarinagh alias Praepostwáry de Lokach Chibay alias Helety Chibay alias Tóth Chieherdfalvi de Bözöd Chierkó de Jászberény Chim de Hagyárosi alias Kedelényi de Hagyáros Chimár Chinahor Chinelli Chinetti Chinorány Chladek báró&gróf Chlévény de Kischlévény Chmelius Chobek Cholnoky de Csolnok Cholostomus Chorlé de Kéthalom Chotek de Chotkov et Vojnin gróf Chovan alias Záborszy Chováncsek Chovján Chrisoskolos Christan Christe de Dál Christian de Szárazpatak Christian de Székelykeve Christianovich Christl Christó Christóffy de Pann Christoph de Ehrenberg Christoph de Fogaras alias Szics Christophori de Kristóf Chuta de Kisvárda

Chyep de Bágyon Chyk de Német Chyoma de Tasnádszarvadgya Chypán de Györgyfalva Cibre de Czibrefalva Cicatricis de Dezsér Ciefkay Cihorich Cikulini de Szomszédvár gróf Cilberg Cillei Cimiotti-Steinberg Cimpoka de Szerova Cindri de Modrus Cipele Clair de Szentmihály Clairfait gróf Claudi Clemens de Kelemen alias Sury Clementis Clercz Clerici gróf Cloos de Cronenthal Cobenzl gróf Coburg-Gotha herceg Coletti Collalto gróf Collenbach báró Colloredo gróf&herceg Colonba de Orosztelek Colosváry de Oroszház Colovich Comáromy de Kój Compolar de Bihar Compositius alias Rácz Conrád de Heidendorff Conrád de Konradsheim báró Conrád de Sonnenstein Conrad-Hauer alias Hauer báró Conrády Consbruch Constantin Constantinovics de Germán Conti báró Cooper de Cooper Copaitich de Bakar Coralanza Corbaviai gróf Corbelli Corbis Staroszta Corcek de Mieléc Coreth gróf Coretto gróf Cornides de Krompach Cornillon Corodini de Berdócz Corzan-Avendano Cosmeroni Costibol Cosulich de Pecine Cottmann báró

42

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Cozzi Cörverr báró Crass Crausz de Lublóvár Crausz de Nagykér Craz báró Creinitz Crempel Creneville-Folliot de Poutet Cretet Creto alias Monte Crinas Crisossolos Criston alias Tóth Crollalanza Cronsfeld gróf Croy herceg Crus Csaba alias Ficsor Csaba de Csíkcsekefalva Csabai de Várad Csabay alias Kürthy Csabay alias Tóth Csabay de Csaba Csabay de Csófalva Csábik Csabód de Vacsarcs Csaborcsa Csáby alias Kelemen Csáby de Csáb Csádváry Csáffordy Csaholczi Csaholi de Csáholy Csaholy de Domahíd Csaholyi de Csaholymonostor Csaja Csajághy alias Csajda Csajághy de Csajág Csajka Csajkos Csajkovics Csajtár de Csatár Csajthay Csák de Gálszécs Csák de Gyergyószentmiklás Csák de Uraj Csáka de Homoródalmás Csáka de Mindszent Csákánházy Csákány de Kids Csákány de Léczfalva Csákány de Lembény Csákány de Nagyborosnya Csákány de Péterfalva Csákányi de Herepe Csákányos Csákay alias Popa de Csákó Csáki de Dánfalva Csáki de Déva Csáki de Szentmiklós

Csáklyán alias Béldi Csáklyán de Egerbegy Csáklyás Csáklyay Csákó alias Szilágyi-Nagy Csáktornyay Csákváry Csáky alias Kisfaludy Csáky de Garendkeresztár Csáky de Kirösszeg et Adorján gróf Csáky de Ujfalva Csáky de Visk Csáky de Zemplén alias Molnár Csáky-Pallavicini de Kirösszeg et Adorján gróf Csala de Homoródalmás Csala de Mezimegyer Családy Csaláry Csalay Csalió Csallák Csalléry Csallóközi de Újtorda Csályai Csalykó Csanád alias Chernavodai de Csernavoda et Surány Csanád de Ruda Csanádi de Bernád Csanádi de Csanád Csanádi de Göcs Csanádi de Kerek Csanády de Békés Csanády de Csomorkány Csanády de Kövesd Csanády de Mezitelegd Csanády de Nagymihály Csanády de Szentmárton Csanaky Csanálosy de Hernádcsanálos Csanda Csane de Esztelnek Csáni de Mezicsán Csáni de Székelyudvarhely Csáni de Ujtorda Csánigh Csánky Csány de Kövesd Csány de Rugonfalva Csány de Szekélyudvarhely Csányi alias Fekete de Szatmár Csányi de Csány Csányi de Mánd Csapai de Kaál Csapai de Kolozsvár Csapi de Görgényszentimre Csapkaházy Csaplankay Csaplár Csaplovics alias Helo

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

43

Csaplovics alias Szkuba Csaplovics de Jeszenova Csaply Csapó alias Kecskeméthy Csapó alias Piernik Csapó alias Szegedy Csapó alias Szombathy Csapó alias Szike Csapó de Debreczen Csapó de Ecsed Csapó de Felsiszopor Csapó de Gelse Csapó de Kecskemét Csapó de Lébeny Csapó de Ölyved Csapó de Tagyos Csapó de Tunyog Csapodi de Fejéregyház Csapody de Szalalövi Csapy de Várbogya Csarada Csarada Csardáry Csárevich Csárics Csarnai de Királydarócz Csarnó de Tövisegyháza Csarnovics Csártán de Oroszhegy Csarvay Csásy Császár alias Kayser Császár de Amadéfalva Császár de Amlomfalva Császár de Bánkfalva Császár de Császár Császár de Csíkszentgyörgy Császár de Eketyukod Császár de Füzes Császár de Füzesabony Császár de Jólész Császár de Kolgyár Császár de Nagyenyed Császár de Ölyved Császár de Pacsér Császár de Sepsiszentgyörgy Császár de Tasnád Császáry Császka de Lemhény Császkay Csaszlay Császlóczy Császtay Császy alias Lakatos Csata de Mihályfalva Csatáry de Csatár Csatáry de Sarkad Csatay de Csatha Csathó de Alsóvály Csathó de Csatóház Csathó de Csíkszentsimon

Csathó de Fige Csáthy alias Szabó Csáthy de Maráz Csatkovics Csatlós alias Kovács Csatlós alias Nagy Csatlós alias Tekeházy Csató alias Kolosváry-Csató de Kolosvár Csató alias Varga Csató de Csíkdelne Csató de Csíkszentkirály Csató de Jankafalva Csató de Ménaság Csató de Örvend Csató de Szentsimon et Csatószeg Csató de Vargyas Csatth de Kozmatelek Csattos Csaukó Csausz de Gyulafehérvár Csavar de Csomortán Csávásy Csávay Csávossy de Csávos et Bobda báró Csay Cseán alias Kárász Csebatz Csebe Csebeny Csebey Cseby de Kér et Marczinfalva Cséby de Németfalva Csechcsik Csécz de Bazéa Csecs de Ebözöd Csécsey Csécsi-Nagy Csécsy Csécsy Nagy Csednekovics Csedö de Csíkszentgyörgy Csedreky de Óvár Cséfalvay de Cséfalva Cseffey de Noszoly Cséffy Csegel Csegezi de Bágyon Csegezi de Csegez Csegi alias Kecskeméthy Csegoldi de Szatmár Csegödy Csegze de Barátos Cseh alias Böhm Cseh alias Czeglédy Cseh alias Dancsa Cseh alias Korpás Cseh de Alsócsernáton Cseh de Cabrony Cseh de Ceh Cseh de Czabaj Cseh de Csaba

44

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Cseh de Cseh Cseh de Csúz Cseh de Désakna Cseh de Falkó Cseh de Jabloncza Cseh de Jászó Cseh de Kál Cseh de Lévai alias Sáró Cseh de Mártonfalva Cseh de Micske Cseh de Rikács Cseh de Szentgerlice Cseh de Szentkatolna Cseh de Szombath Cseh de Újvár Cseh de Vajasd Cseh-Csuzy Csehi alias Ferentz Csehi alias Horváth Csehi alias Sibay Csehi de Szigeth Csehik Csehil de Csehel Csehovics Csejthey de Csejte Cseke de Cseke Cseke de Homoródszentpéter Cseke de Szováta Csekey Cseklédy Cseklészi Csekme de Zabola Csekme de Zágon Csekó Csekonics de Zsomboly et Janova Csekö Csekusz Csel de Cselfalva Cselei Cseley de Csele Cselkó de Cselkólehota Cselléry Cselley de Ürmény Csémbos Csemei Csemeky Csemély Csemesz Csemete Csemethey de Csemet et Ládon Csemez Csemiczky de Csemice Csémy Csender de Szenttamás Csendi de Retteg Csenessi Cseney Csenger Csengerbagosi Csengeri Csengeri alias Pap

gróf

Csengeri de Bély Csengeri de Várad Csengeri de Zovány Csengeri-Háczky de Csenger alias Háczky de Csenger Csengery alias Lasztéczy Csengery alias Literati Csengery-Kelemen Csenkey de Csenke Csente de Kere Csenteházi Csentekovics Csenteri Csenterics Csentevölgyi Csenthe Csényi Cseörgheö de Tacskánd Csép de Bágyon Csép de Kövend Csépán de Csépán Csépán de Gyirfalva Csépánfalvi Csepcsány alias Istvanovje Csepcsány de Jankovje Csepcsányi alias Vladár Csepcsányi de Kiscsepcsény Csepcsényi Csepel de Rosenberg Csepellény Csepely Cseperke Csepey Csépke Csepkeö de Temesvár Csepler Cseplész Cseplö de Osdola Cseppeny Csepregi de Csepreg Csepy de Bácsa Csepy de Várbogya Cser Csere alias Szakács de Alsóboldogasszonyfalva Csere de Apácza Cserebo Cserei alias Tuson de Kászon Cserei de Baróth Cserei de Nagyajta Cserei de Tusnád Cserénkó Cserényi de Alsóbalásfalva Cserényi de Deés Cserennyey Cserepes de Borosjeni Cserépi alias Nagy Cserépi de Kisruszka Cserepovics Cserépy alias Iratosy Cseres de Pazony

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

45

Cseresnyés de Ör Cseresnyey Csereti Cserghei de Nemestacskánd Csergö alias Nagy Csergö de Gyergyóremete Csergö de Küküllikeménfalva Csergö de Szentmiklós Cseri de Nagybölön Cseri de Verestó Cserjék Cserkics báró Cserkits Cserkó Csermák Csermendy alias Valentik Cserményi de Rekettyefalva Cserna de Galacz et Cserna Csernák Csernakóczy Csernánszky Csernátoni de Alsócsernáton Csernavodai de Csernavoda et Surány Csernay Cserne Csernej alias Kormos Csernekovics Cserneky Csernel de Chernelháza Cserney de Agcserne Csernezi de Régen Cserni de Udvarhely Cserniczky Csernkó Csernoevicz Csernota Csernovai de Sárd Csernovics de Mácsa et Kisorosz Csernukus de Papfalva Cserny Cserny Csernyakóczi Csernyánszky alias Bernát Csernyánszky alias Spanik Csernyánszky de Cserna Csernyei alias Petrács Csernyenszky de Homonna Csernyey Csernyovszky Csernyus de Kökesz Cseróczy Cserö de Újtorda Cserödi Cserszky de Viznicze Csertan Csertyei alias Nagytályai Cserucsák Cserva Csery de Cser Cseskó Cseszek

Cseszeliczky de Szilvás Cseszkó Csesznák de Cserszeg et Gárda Cseszneky Csesztivó Csete alias Boros Csete de Györgyfalva Csete de Vesz Csetemsi de Homoródalmás Csetéry Csethe de Nagyezerind Cséti de Verbó Csetke Csetkovics Csetneki alias Valentin Csetneky alias Literatus Csetri de Mezibánd Csetri de Sziget Cséze Csia de Czófalva Csiaholczy Csianda Csianda alias Szabó Csianda alias Szcs Csiba alias Kecskeméthy Csiba de Nagyabony Csibay Csibén Nagy de Egregy alias Nagy Csibi de Ditró Csibi de Erdiszentgyörgy Csicserics de Bacsány Csicsery de Csicser Csicsery-Rónay de Csicser Csicsó alias Domokos Csicsói Csicsvay Csicsvay alias Vasasa Csider Csiffáry de Cziffka Csiffay Csiffó de Keresztúr Csiffy de Csiff Csiga alias Medveczky Csigaházy Csigay Csige Csigedi de Kisfalud Csiha de Marjalaka Csihanor Csihat Csihay Csihy alias Szabó Csijér Csik de Csikbánfalva alias Mihályffy Csik de Harságh Csika Csikács Csikai Csikányi de Illény Csikay Csike de Lapád

46

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Csiki de Agyagfalva Csiki de Alsácsernáton Csiki de Erdiszentgyörgy Csiki de Erzsébetváros Csiki de Fenyéd Csiki de Fiátfalva Csiki de Marosvásárhely Csiki de Nagyajta Csiki de Rugonfalva Csiki de Szárhegy Csiki de Szentlélek Csiki de Udvarhely Csikmándi Csikmántori Csikó Csikor Csikós alias Ónadi Csikós de Aranyosmeggyes Csikó de Szenttamás Csikovics alias Kenyheczi Csikváry alias Kalotsa Csiky alias Baróthy Csiky de Csiksomlyó Csiky de Csikzsogód Csiky de Farkasfalva Csiky de Nyárádkarácsonfalva Csilkó Csillag de Ettrekarcsa Csillag de Legyesbénye Csillaghy de Pacsér Csilléry Csillingh Csillom Csima de Tepla Csimár Csimó Csinády Csinahor Csináló de Vásárhely Csinálosi Csindery Csinorány Csintalan de Kézdiszentlélek Csintho Csintula de Nemesmilitics Csip de Bágyon Csipa Csipai Csipán de Vadasd Csipelye Csipkay Csipke Csipkés alias Comáromy de Kój Csipkés de Aranyosrákos Csirapulits Csirbesz Csire de Álmosd Csirey de Kászon alias Tuson Csirip Csirke de Czirke Csirke de Huszt

Csirkés alias Kaplonyi Csiszár alias Berecz Csiszár alias Göncz Csiszár alias Horváth Csiszár alias Király Csiszár alias Király Csiszár alias Kolozsváry Csiszár alias Mály Csiszár alias Márton Csiszár alias Póczik de Monak Csiszár de Borberek Csiszár de Csíkszentkirály Csiszár de Ege Csiszár de Fejérvár Csiszár de Gidófalva Csiszár de Görgényszentimre Csiszár de Kolozsvár Csiszár de Marosvásárhely Csiszár de Monyád Csiszár de Ölyves Csiszár de Polyán Csiszár de Runya Csiszár de Szemerja alias Incze Csiszár de Szentmihályfalva Csiszár de Tarcal Csiszár de Várad Csiszár de Vásárhely Csiszár Hangya Csiszár-Balog alias Csiszár de Fejérvár Csitáry Csithe Csitke Csitsó de Sándorfalva Csizi Csizik Csizmadia alias Bangha Csizmadia alias Dés Csizmadia alias Gönczi Csizmadia alias Hadadi Csizmadia alias Kácz Csizmadia alias Károly Csizmadia alias Kisvárday Csizmadia alias Molnár Csizmadia alias Szepesi Csizmadia alias Szilágy Csizmadia alias Várady Csizmadia de Gyulafehérvár Csizmadia de Gyulafehérvár alias Nikápolyi Csizmadia de Hosszúaszó Csizmadia de Matócs Csizmadia de Nagybánya Csizmadia de Nagyfalva Csizmadia de Újtorda Csizmadia de Vásárhely Csizmazia alias Jubász Csizmazia alias Kisvárday Csizmazia de Somogy Csizy alias Szabó Csoba de Borbátviz Csobádi Csobai

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

47

Csobánczi Csobánka Csobány Csobay de Nyárádti Csobi alias Kelemen Csobot de Csikkozmás Csoboth de Altorja Csodó Csodony Csog de File Csohány de Nánás Csók de Csíkszenttamás Csók de Csókház Csók de Hosszúaszó Csók de Kecz Csóka de Borbátviz Csóka de Tövis Csokaly Csokányi alias Komán alias Caliaskövesligeti Csókás alias Illosvay-Borbély Csókási de Konyárd Csókássy de Borosjeni Csókics Csoknyay Csoky Csoldán Csollich de Löwensperg báró Csolnakosi de Csolnakos Csoltha Csolthi Csolthy Csoltói Csoltyán Csom de Szála Csoma de Csomaház Csoma de Erdi Csoma de Gelencze Csoma de Kirös Csoma de Lengyelfalva Csoma de Ragyolcz Csoma de Tasnádszarvadja Csoma de Újhely Csoma-Böszörményi Csomádi Csomafalvy alias Székely de Gyergyó Csomai Csomák Csomaközy Csomasz Csomay alias Egri Csomay alias Szilágyi Csomáz Csombó de Simonház Csombor Csombos Csomó Csomor Csomortán de Bögöz Csomortányi alias Szakács Csomortányi de Lemhény Csomory

Csomós de Albis Csomós de Csomaház Csomós de Enyed Csomós de Székelyudvarhely Csompor de Csomporház Csongor de Mocs Csongrádi de Gálospetre Csongrády de Brunócz Csongvai de Csegez Csonka alias Borbély Csonka alias Nagy Csonka alias Sántha Csonka de Deés Csonka de Drágavilmos Csonka de Havad Csonka de Jósiplápos Csonka de Magyarlápos Csonka de Nagysolymos Csonka de Tövis Csonka-Dávid Csont de Kendi Csont de Mogyorós Csonthó de Pele Csontos alias Kistály Csontos alias Nagy Csontos alias Nagy Csontos de Csontfalva Csontos de Dányán Csontos de Gálfalva Csontos de Géres Csontos de Kazincz Csontos de Póka Csontos de Székelyudvarhely Csoó Csopey Csopnyák alias Chopnyák Csór Csora Csórai Csorba alias Veres Csorba de Alsóborsa Csorba de Belényes Csorba de Borsa Csorba de Hosszúaszó Csorba de Királydarócz Csorba de Szakáts Csorba de Szék Csorba de Tivadar Csorbái de Bihar Csordás alias Molnár Csóré de Papolcz Csóré de Tökés Csorgály Csorich de Monte Creto báró Csorja de Kovászna Csorja de Papolcz Csoron de Devecser Csortos Csorvási alias Szabó Csorvássy Csorvásy alias Füry

48

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Csorvaszik Csorváth Csorza Csószy Csóta Csotai Csótar Csotka Csóy Csödey Csögi Csögley alias Balogh Csök Csöke Csökö Csökör Csölle Csömör Csömötéry Csömöthei Csömöz Csönge Csönyi Csör Csörge Csörgey Csörghö de Folyólendva alias Kocsy Csuban Csucs Csucsán Csúcsi de Nagyenyed Csuda de Bodon Csuday Csugranszky Csuha de Eördögfalva Csuhó Csuhy Csujtár Csuka alias Kis Csuka de Czuk Csuka Szabó Csukár Csukás Csukás de Zetény Csukath Csukor de Ders Csukor de Szentlászló Csulai de Nagycsula et Tustya Csunyó Csupics alias Brodanovics Csupor de Alsótórja Csupor de Czuppor et Szentgyörgyvölgy Csupor de Monoszló Csuporos Csuport Csupy de Csup Csureteszkul de Izvam Csurgay Csurgovich Csurhay Csuri

Csurka Csurkó de Páros Csury Csust de Hosszúaszó Csusz de Geleneze Csúsz de Imecsfalva Csuta Csutak alias Körösy Csutak de Kászon Csutak de Kovászna Csúthy Csuvaj de Ivanska Csúz de Kovászna Csúzy alias Cseh-Csúzy Csúzy alias Rusa Csúzy de Csúz et Pusztaszentmihály Csüdör alias Kovács Nagynyujtódi Csükáth Csüpe de Drágavilma Csüre de Gömör Csürke de Topliczán Csürös de Osdola Csürösy Csüry Csütörtöky Csykán Cumin báró Curulich de Bitorja Cusani gróf Custos Cuvaj de Carevdar Cvitkovi Cympó Cyria de Czirjék Czabán Czabay Czagányi Czaibock Czájlik de Diószeg Czák de Czakó Czák de Koronavár Czáka de Homoródalmás Czakó alias Czék Czakó alias Diósgyir Czakó alias Gyiry Czakó Czakó alias Sóss Czakó alias Szabó de Nagyernye Czakó de Aldoboly Czakó de Bereczkfalva et Szentlélek Czakó de Bod Czakó de Czakó Czakó de Fáj Czakó de Geges Czakó de Gelencze Czakó de Györke Czakó de Nagykálló Czakó de Rosenfeld Czakó de Sepsikillyén Czakó de Sepsiszentgyörgy Czakó de Szatmár Czakó Szabó

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

49

Czán Czanger Czangha Czapp de San Martino Czárán de Sepris Czarnó de Tövisegház Czarnoevich Czáró-Fogarassy Czartoryski herceg Czatkeövi Czattky Czauner Czébe Czébel de Viski Czebely Czebner Czech de Sternheim Czecze alias Kovács Czecze alias Szabó Czecze alias Szcs Czéczei alias Kéri Czege de Ujtorda Czegedi Czegeli Czégényi Czégi alias Kecskeméthy Czeglédi alias Cseh Czeglédi alias Mihkecz Czeglédy alias Markász Czeglédy de Czegléd Czeglédy de Sárospatak Czegö Czehmaster Czeizberger de Ljubovija Czejti alias Nagy Czeke de Czekeháza Czeke de Nádudvar Czeke de Szentgyörgy Czekelius de Rosenfeld Czékey de Czéke Czeklessy de Czekles Czékus de Kúntaplócza Czeldner Czelenk de Czvetnich Czelezer Czelieh-Valichevich Czelier Czely Czemanka Czemperger Czenda Czender Czender de Szenttamás Czendisalich Czene de Kismácséd Czente alias Nyiró Czente de Berkesz Czentefalusi Czenteházy Czeper de Draskócz Czepkovicz

Czera Czerer Czerjék Czernák Czernek Czernel de Miszlóka Czerneri de Régen Czernkovich de Dolje Czernyi Czerody Czertovics Czerva Czete de Nagyszirind Czetény Czetinavich Czeyda-Pommersheim Czibak de Czibakháza et Palota gróf Czibak de Károly Czibay Czibere Czibulkay Czibulya Czibur Czicze Cziczó Cziczokics alias Knezevich Cziegler de Egerszalók Cziegler de Konop Cziendi de Retteg Cziffra Czifkai Czigán de Zágorhida Czigány alias Huszár Czigány alias Petrik Czigány de Karicsa Czihorich Czikard Czikay Czike de Homoródalmás Czikely de Csíksomlyó Czikmántory de Székelyudvarhely Czikó de Czikóház Czikó de Csikmindszent Czikó de Pomáz Czikó de Törtel Czikovicz alias Kenyheczi Czikura Czillich de Sasad Czillik Czillinger Czimár Czimeney alias Uzoráczy Czimmermann Czina alias Czánik Czinaherzki Czinczár de Gyula Czinczás Czincze de Karuja Czinczendorf gróf Czindery de Nagyatád Czinege alias Sasváry

50

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Czinege de Kövecses Czinege de Vácz Czink de Ujtorda Czinkás de Gyulafalva Czinna Czintula Czinyéry Czipa de Imecsfalva Czipele Czipós Czipós de Zalka Czipótt Czippán Czippányi Cziprus Czipszer Cziráky de Dénesfa et Czirák Cziráky de Mezieörs Czirbesz Czirbusz Czirer Cziriacus Czirják de Bánkút Czirják de Borosjeni Czirják de Újfalu Czirják de Várad alias Tímár Czirjék alias Boloni Czirjék de Borosjeni Czirjék de Czirjék Czirjék de Domokosfalva Czirjék de Sepsizoltán Czirjék de Szentsimon Czirke de Huszt Czirkusz alias Rácz Czitaróczy Czitó Czitziri de Nagyvárad Czóbel de Balogfalva Czobeter-Nagy Czobor de Czoborszentmihály Czobor de Nemespann Czobor de Vacsarcs Czollarich Czomba alias Sagy Czombó de Homoródoklánd Czombor Czompó alias Kiss Czompó de Felsibük Czompó de Gyir Czompó de Kide Czompor de Czomporház Czoppelt Czövek alias Philep Czucz de Bulgozd Czuczor Czudar Czudor Czuetnich alias Czelenk Czundekovich Czunko Czupi alias Böröndy

gróf

gróf

Czupor Czuppón Czuppony Czvetanovich Czvetassin alias Hranilovich Czvitkovics Czwirchich Czyeke de Nádudvar Czykos Czymer D'Argentau gróf&herceg D'Ellevaux gróf Dab de Zagrabia Dabócz de Sasvár Dabóczy Dabólczy de Dabólcz et Sasvár Daby Daczó de Désfalva Daczó de Sárd Daczó de Sepsiszentgyörgy Dacsó de Dacsólam et Keszihócz Dacsó de Eör Dadány de Gyülvész Daday de Deés alias Oláh Dágó de Fericz Dajka de Homoródalmás Dajkovich de Kisszered Dakó alias Bakó de Dakó Dakó de Vajasd Dakos Dakovics Dala Dalajcsik Dali de Borosjeni Dali de Gerlah Dali de Magyarigen Dali de Majoshegy et Növéri Dalley Dallos Dalmady de Dalmad Dalmata Dalmi Dálnoki Benki alias Benki de Dálnok et Hermány Dálnoki de Deés Dálnoki de Kiszeg Dálnoky de Dálnok Dalotti de Németh-Böny Dályai de Kadács Dályai de Kövesd Dályai de Mezimadaras Dállyai Dámány Damaros de Tordavilmány Damaszkin-Lyubomirovics de Német Damberger de Huszt Damian de Kesz Damiani Damianovics Damó alias Lisznyai-Damó Damó de Lisznyó

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

51

Damokos de Alcsernáton Damokos de Árkos Damokos de Csiktaplócza Damokos de Hermánfalva Damokos de Rigmány Damokos de Vacsarcs Damonyai Dán de Fenteöss Dán de Mondra Dán de Nagybún Dán de Somkút Danch de Szerdahely Dancz Dancza de Solymos Danczik Danczkai Danczy de Kisvárda Dancs de Cseh Dancs de Hete Dancs de Illyefalva Dancs de Kisbony Dancs de Kirös Dancs de Kövecses Dancs de Nagybún Dancs de Oroszfalu Dancs de Varsány Dancs Kirös Dancs-Körössy Dancsa Dancsházi de Oláh Dancsházi de Olasz Dancsházy Dancsik Dancsitor Dancsó Dancsul de Bulyán Dancsy Dané de Bágy Dánér de Uzon Danetius Dánfi de Doboz Dánfy de Miskolcz Dani de Gyarmata Dani de Gyarmata et Magyarcséke Danicich Danics Dániel alias Harsány Dániel de Bánkfalva Dániel de Bunkfalva Dániel de Csíkszentgyörgy Dániel de Fejérszeg Dániel de Gyergyócsomafalva Dániel de Kápolnásoláhfalva Dániel de Szamosujvárnémeth báró Dániel de Vargyas báró Dánielffy Dániell Danielovics Danielovjech Daniely Danilovics de rmezi

Dánis Dánjádi Dank Danka Dankó de Nánás Dankó de Rutka Dankó de Uzon Dankovics Dankuj Dankus Dánossy Danovicz Dants Dantzkay de Magyarigen Danucz de Fejérszék Dányády Dapsy de Dapsa Dara de Zalathna Darab Darabant de Kaplyon Darabffy Darabos de Nádasd Darahy Dárai Darányi de Pusztaszentgyörgy et Tetétlen Darás de Darázsporpácz Darasovszky Darasy Darda Dárday de Baranyabaán Darholcz de Finta Dari Darka Darkó de Nagyajta Darkó de Sokora Darlaczi de Darlacz Darnay alias Szerencsés Darnay de Szentmárton Darnóczy Daróczi Daróczi de Udvarhely Daróczy alias Kiris Daróczy de Csüditelk Daróczy de Derecska Daróczy de Deregnyö báró Daróczy de Királydarócz Daróczy de Retteg Darós Daruváry de Daruvár Darvas alias Székely Darvas de Csíkcsatószeg Darvas de Csíkcsekefalva Darvas de Csíkszeretszeg Darvas de Hanva Darvas de Hosszúaszó Darvas de Kászonújfalva Darvas de Kézdiszentlélek Darvas de Nagyrét Darvasy Darvay de Aszód Darvay de Darva

52

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Dászkál Datlinger de Dorlinger Daubach Daubachy de Dolje Dauch Daucza de Solymos Dauda Daun herceg Dauson Dávid alias Lévay Dávid alias Szillisy Dávid de Alsószopor Dávid de Benedek Dávid de Bikafalva Dávid de Bodos Dávid de Feltót Dávid de Krakkó Dávid de Magyarbé1 Dávid de Mezibánd Dávid de Mikelak Dávid de Páké Dávid de Papolcz Dávid de Vitka Dávid von Püchler báró Davida de Boldog Davides Dávidházy Davidov de Illáncsa Davidovics báró Daxner Day Dayka de Keser Dé de Hosszúaszó Dé de Nagysolymos De la Motte gróf De Pauli Deák alias Marikovszky Deák alias Michalkó Deák alias Osváld Deák alias Takács Deák de Bihar Deák de Bikafalva Deák de Bodok Deák de Demeterfalva Deák de Fele Deák de Feltót Deák de Héviz Deák de Homoródalmás et Füle Deák de Hosszúmezi Deák de Illenczfalva Deák de Illyefalva Deák de Iszla Deák de Kehida Deák de Keresztes Deák de Kobátfalva Deák de Kolossvár Deák de Kölpény Deák de Köpecz Deák de Márkusfalva Deák de Mihály Deák de Monyád

Deák de Nyárádandrásfalva Deák de Pálos Deák de Peremesz Deák de Semjénfalva Deák de Sepsiszentgyörgy Deák de Sepsiszentiván Deák de Simánd Deák de Szárhegy Deák de Szentimre Deák de Szentkirály Deák de Thúr Deák de Uszka Deák de Várad Deák de Várad alias Kapitány Deák de Verpelét Deák de Zabola Deák de Zentegyed Deákovics Deáky alias Tóth Deáky de Várad Deáky de Vásárhely alias Nagy Deanovics Debeglich Debics-Bidei Debits Deblin Debnár Debreczeni alias Kovács Debreczeni alias Ötves Debreczeni de Debreczen Debreczeni de Fintaház Debreczeni de Gyulafehérvár alias Kis Debreczeni de Királydarócz Debreczeni de Menyi Debreczeni de Nádudvar Debreczeni de Nagyvárad Debreczeni de Saraglyán Debreczeni de Sziget Debreczeni de Várad Debreczeni de Zágon Debreczeny Debreközy Debrenthey Debrényi Debrey de Bikach Debrödy alias Juhász Debrii de Debri Deby Decáni Déchi de Szentiván Dechticzky alias Zakach Déchy alias Szabó Déchy de Marosdécse Decze de Delne Deczegi Deczei de Décs Deczei de Ujtorda Deczi Deczky Décsei de Várad Decsericzki

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

53

Décsey de Marosdécse et Nagydoba Décsey de Taracköz Décsi-Borbély Décski Dédácsy de Dédács Dede Dedes Dédessy Dédesy alias Emidy Dedina Dedinszky de Felsirasztoka Dedinszky de Nemesdedina Dedovics Dedriczy Deér Deés Deésházy de Deésház et Szomszédvár Deési-Szabó Déesy alias Barsó Degelmann báró Degen de Felsihegy Degenfeld-Schomburg gróf Degré Dehovicz Deirer Deisser Deissl Dejthei Dek Dékány de Ványa Dékay Dekker de Nemesmilitics Dekuczián Dél Délczeg de Magyarcsaholy Deli de Hosszúaszó Deli de Kraszna Deli de Kulda Deli de Varsány Delich de Dubicza Delisimunovich de Radoicsics et Kosztanyevacz gróf Delivuk Dell'Adami de Tarczal Dellimanics Delmey Delpiny Dely de Csákány Dely de Issebor et Rátkavölgy Dely de Jolsvafi Demby de Inakfalva Deme de Vitka Deme de Zádorfalu Demeczky Demecs de Visk Demelich de Panyova Demelly Demén Demenczi Demencsy de Várad Deméndi de Teszér

Demény de Farkaslak Demény de Nagyenyed Demes alias Nemes Demes de Fenlak Demes de Zabola Demeter alias Beke Demeter alias Iriff Demeter de Bágyon Demeter de Csíkborsova Demeter de Csíkfalva Demeter de Csíkkozmás Demeter de Csikszentsimon Demeter de Énlak Demeter de Eny Demeter de Feketekeres alias Timár Demeter de Fenes alias Szabó Demeter de Fenlak Demeter de Homoródoklánd Demeter de Kálló Demeter de Kercsed Demeter de Kobor Demeter de Kopecz Demeter de Maksa Demeter de Muzsna Demeter de Nagygalambfalva Demeter de Pálfalva Demeter de Száldobos Demeter de Székelykocsárd Demeter de Szentmihály Demeter de Szentmiklós Demeter de Szentsimon Demeter de Torboszló Demeter de Ujtorda Demetrovics alias Nikolics Demetry Demets Demetzky de Törökszentmiklós Demián Demich de Brubnográd Demin Deminy Demjanovich de Baranka Demjén alias Szilágyi Demjén de Aldoboly Demjén de Czapfalva Demjén de Dálnok Demjén de Farkaslak Demjén de Fejércse Demjén de Felsicsaholy Demjén de Hollómezi Demjén de Hosszúaszó Demjén de Kobátfalva Demjén de Lokod Demjén de Makkfalva Demjén de Nenyed Demjén de Panyit Demjén de Pócs Demjén de Szentkatolna Demjén de Szentmárton Demjén de Szentpál Demjén de Újtorda

54

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Demjén de Zolokna Demjéni alias Rasztóczy Demjényi Demkó alias Vanyika Demkovits Dempse de Bachya Demscha Denasik Denchi de Szentiván Dencs Dendel Dendeleghi Dendelly Dénes alias Seper Dénes de Baróth Dénes de Bodok Dénes de Dállya Dénes de Farkaslak Dengeleghy de Dengelegh Dengelegi Dengelegi alias Bereczky Denk de Kistornya Denke Denovich Denthei alias Rácz Dents Denucz de Fejérszeg Deömeöry Dér de Zádorfalu Dera Derajéndi Derchich Dercsényi de Dercsény báró Dereano de Rózsahegy Derecskey Dereghi Deregnyey de Deregnyi Derekas alias Cserepy Derekassy Derencsényi Derera de Gyarmath Deres Dereskei de Csatár Dereskey Dernath gróf Derra de Moroda Ders de Petr Dersanich Dersenyey Dersi de Ders Dersi de Felsiboldogasszonyfalva Dersi de Kányád Dersitzky Dersöffi Derssfy de Szerdahely Dersy de Petri Dervarics de Egyházasbükk Derzseviczky Dés Des Echerolles-Kruspér de Rétszentmiklós Desantich

Deschan de Hannsen Dese de Egyházasrádócz Deseffi de Serke Deseö de Hermányfalva Deseö de Losoncz Deseö de Méra et Pata Deseö de Nagyemike Deseö de Péterfalva Deseö de Szaniszló Deseö de Szentviszló Desericzky Deserics alias Takács Deserics de Deserics Désfalvy de Szászújfalva Desfours gróf Désházy Dési alias Csizmádia Dési alias Domby Dési alias Szigyártó Dési alias Veres Dési de Deés Dési de Iklód Dési de Magyarigen Dési de Székelyudvarhely Dési de Udvarhely Dési de Ujtorda Desits de Lipovácz Deskoevich Desnyák Despinits de Komoristye Despoth Despotovich Dessewffy de Csernek et Tarkei nemes&gróf Dessöffy alias Szirmay báró Désy alias Borbély Désy alias Horváth Désy alias Szabó Désy de Ujvár Deszetinszky Detéri de Deés Dethki Detkó-Sándor de Szlavnicza Detrich de Benedekfalva Dettine de Pivoda Deutsch de Fehértemplom Deutsch de Halm Deutsch de Hatvan báró Deutsch de Kemenesmihályfa Deutsch de Macelj Devácz Dévai alias Aranyi Dévai de Felenyed Dévai de Füzérkomlós Dévai de Ujtorda Déván Dévány Dévay nemes&báró Dévay de Déva Devecis del Vecchio de Istenhegy Devecseri alias Anhi de Ach

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

55

Dévényi de Dévény Dévényi de Melléte Deverich Devossa de Bernicze Dewichiey Dezasse gróf Dezericzky alias Országh Dézsi Dezsi de Dálnok Dezsi de Gerla alias Kardos Dezsi de Kassa Dezsi de Répceszemere Dezsi de Ujtorda Dézsy de Nagyiklód Dia Diafalvai alias Oroszhegyi Diák alias Gyurcsánszky alias Zsákod Diák alias Huszt alias Huszt de Gyak Diák alias Peremessy Dianis alias Vanovics Dianizevich Diappa de Zvonigrad Dibáczy Dicnich Dicskey Dicsi de Atya et Vámosatya Dicsi de Kassa Didlovich Dieballa de Fehérvár Diedrich Diek Dienes alias Arnóth Dienes alias Gyenes Dienes alias Szombathy Dienes de Belenics Dienes de Bergenye Dienes de Csíkszentimre Dienes de Dálnok Dienes de Dálya Diénes de Hosszúaszó Dienes de Ikafalva Dienes de Korlát Dienes de Középajta Dienes de Nemesnép Dienesdy Dier Dierner Dietrich de Hermannsthal báró Dietrich de Kleckelspergh Dietrichstein herceg Diez de Aux Ildefons báró Dignicich Dikász Dikó Dikos Dillmon Dimény de Farkaslak Dimény de Homoródszentpál Dimény de Lököd Dimény de Szolokma Dimi de Belibreg

Dimich báró Dimien de Szentkatolna Dimitri Dimitrovics Dimjén Dimon Dincho Dincsék Dindár de Tindaris Dinewald gróf Dinges Dingha Dinhoffen Dinis de Fejérviz Dinyés alias Kaska Dinnyés alias Borhely Dionisy alias Kovács Diós de Tordásfalva Diós de Várad Diósffy Diósgyiri alias Czakó Diósgyiri de Debreczen Diósi de Magyarköblös Dióssy de Tótdiós Díósy de Közinek Diószeghi alias Fodor Diószeghi de Zilah Diószeghy de Bihardiószeg Diószeghy de Deés báró Diószeghy de Füzes Diószeghy de Gicze Diószeghy de Gyulafehérvár Diószeghy de Lasztócz Diószegi de Gálfalva Dirner Dirsztay de Dirszta báró Diskay Diszent Disznós Disznóssy alias Veres Ditkovics Dits de Suhopolje Ditskey Ditso Dittine de Pivoda Diunchek de Buchló Divald de Berencs Diván de Pádé Divan-Georgievies Divéky de Divékújfalu Divényi Divnich Divodolich alias Procuratich Divoerich Dizent de Felsenthal Dlohuluczky de Benedekfalva et Czinszentkereszt Dminich Dó de Ilosva Doabó Doabrádi

56

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Doba Dobai de Aldoboly Dobai de Angyalos Dobai de Doba Dobai de Ilosva Dobai de Kisdoba alias Székely Dobai de Szárazajta Dobai de Szentlélek Dobak Dobák de Szentanna Dobay de Dobó Dobay de Feldoboly Dobe Dobecz Dobiász Dobicz de Sánkfalus Dobila alias Andréka Dobner de Rautenhof et Dettendorf Dobó de Kelementelek Dobó de Nagysolymos Dobó de Ruszka báró Dobóczi Dobóczky alias Szabó Dobóczy Dobói Doboka Dobokai de Doboka Dobokay de Besztercze Dobolyi de Deés Dobolyi de Feldoboly Dobolyi de Kikös alias Gödri Dobordán de Csíkszentimre Doborgászi Doborkai Dobos alias Antony Dobos de Angyalos Dobos de Csíkszentdomokos Dobos de Hosszúaszó Dobos de Marczinfalu Dobos de Szásznyíres Dobos de Szentdomokos Dobossy Dobovics Dobozi de Békés Dobozi de Chermenye Dobozi de Debreczen Dobozy de Doboz et Kisszántó Dobra de Zalathna Dobrai Dobranich Dobránsky Dobrascinovich-Mernarich Dobrassi Dobrassowsky Dobravcsány Dobraviczky de Dobravicz Dobray alias Egry Dobray de Lesznek et Dobra Dobrecich Dobressevich de Priszaka Dobrey

Dobrich Dobrilla de Felsiárpás Dobrin Dobrini Dobró Dobróczy Dobrody Dobroka Dobronics Dobronkay Dobronoky Dobronyay Dobronyi Dobrossói Dobrotka alias Mathusovich de Rutka Dobrovics de Ostffyasszonyfalva Dobrovics de Possonyligetfalva Dobrovogvica Dobrovolny Dobrul de Szevesztrény Dobry Dobrynchich Dobrzenszky Dobsa Dobsa de Rottarest Dobszay Doby alias Poldy-Doky Dobza Dobzay Dobzó Docky Doctorich Doctorovics alias Jankovics Dóczi de Csikzsögöd Dóczi de Ujtorda Dóczy alias Töltésy Dóczy de Dor Dóczy de Nagylucse báró Dóczy de Németkeresztúr báró Dóda Dogály de Bud Dohnányi de Dohnány Dohori Dohos Dok de Zágon Dóka de Szendre Dokmanich Dókus de Csabacsd Dolánszky Dolátsky Dolbergh Doldt Dolecskó de Neszmély Doleviczényi Dolgos de Bordos Dolgos de Hetény Dolgos de Kozmafalva Dolhai de Dolha Dolhai de Kéri Dolinay Dolinszky

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

57

Dollhopf Dolnay Dolny Dolossy Dolovácz Doloviczényi Dolovschak de Dolovschak Dolsak Dolthar Dolustyák Doma alias Szikszay Doma de Privlaka Domahidy de Domahíd Domaniczky Domanovszky alias Gáncsy Domansky de Doman Domány de Kesz Domasovszkv Domazzettovich Dombai de Ivánczfalva Dombay de Dombó Dombay de Felsiattrak Dombi de Gálfalva Dombi de Homoródszentmárton Dombi de Ikafalva Dombi de Sárd Dombján Dombóváry de Dombovár Dombrády alias Kelemen Dombrava Domby Domby alias Dési Domcsó Domcsó de Verbócs Domián de Borosjeni Domik de Szölöske Domin de Petrushevecz Domini alias Szmida Dominich Dominkovics Dominyák Domitrovich Domján alias Koltai Domján de Domjánszeg Domjanich de Zelina Domjanovics Domjanovics alias Szabó Domokos alias Antal Domokos alias Csicsó Domokos de Alsócsernáton Domokos de Árkos Domokos de Békés Domokos de Bélmegyer Domokos de Csíkszenttamás Domokos de Csíktaplócza Domokos de Delne Domokos de Dienesfalva Domokos de Gyergyóalfalu Domokos de Jobbágytelek Domokos de Lukafalva Domokos de Nagybölön

báró

Domokos de Rigmány Domokos de Sellye Domokos de Szelcz Domokos de Vacsárcs Domokos de Vasmegyer Domokos de Zágon Domokos de Zalakapolcs Domokossy Domoky Domolczy alias Elek Domonkos de Otrokocs Domonkossy Domony de Domony Domoszlói Domotor Domsco de Verbóc Domsi Donch Donchich Dondorf Donga Dongó de Gyárfás Donit alias Cheskovich Donka Donkovics Dopona Dopsa Dopsai Dora alias Egri Dora alias Szabó Dorchai Dorffy Dorfner Dorgó Dorgó de Aranykut Doria gróf Dorincz alias Németh Doringer Dorkovicz Dorlinger Dorman Dormándy de Dormánd Dornberg Dorner Dornyai Doroczkányi alias Kolmányi Doroghfy de Deés Doroghi Dorohai Doroszló Doroticz Dósa alias Molnár Dósa alias Varga Dósa de Ákosfalva Dósa de Farkasfalva Dósa de Formos Dósa de Kibéd Dósa de Siter Dósa de Újszékely et Etéd Dosics Doskovszky

58

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Dosnyák Dospod Doszlern Dosztal alias Szakolczay Dothor de Hetény Dovály Dózsa de Makfalva et Uzapanyit nemes&báró Dózsa-Molnár Döbrentey Döbröndy alias Szücs Döbrössy Dömöry Dömötör alias Beke Dömötör alias Sye Dömötör de Sömötér Dömötörffy de Hogyis Dömötöry alias Söptey Dömsdi Dörögdi Dörögdy Diry de Jobbaháza nemes&báró Drabant de Csiba Drabant de Imecsfalva Drabant de Magyarbelkény Dragan de Telek Draganich Drágány Dragffy de Béltek Drághus de Kolczér Draghy Drági alias Riskó Drági de Berek Drági de Panyit Dragissich de Spissich Dragits alias Corbis Starmszta Dragits alias Jaár de Macsesd Dragits de Párost Drago Dragoilov Dragollovics alias Dragonum Dragomér Dragon alias Dragonum Dragos de Thorna Dragosi de Torda Dragosics Drágossy de Toplicza Dragota Dragovanich Dragsán Dragumér de Lugos Dragus alias Kormányos Dragus alias Román Dragus de Deszefalva alias Pap Dragus de Kööd Dragus de Toplicza Drágyi Draheim Draheim de Kenybecz Drakullich Drakulya de Semtheest

Drasche-Lázár de Thorda Draskóczy de Draskócz et Dolina Draskovich de Trakostyán gróf Draskovits de Pojen Draskovszky Dratsay Drauth Dráveczky de Drávecz nemes&báró Draxler Draza Dregelin Dregely Dreguss Dréhr de Nagyszentmiklós Drencsiny Drenóczy Dressern Drevenyák de Taktakenéz Drevoderich Drexler Drhoniczky Dricliffi Driesch Drietomensis Driva Drohin Drohonyi alias Guoth Drosd alias Sumichrast Drottleff de Friedensfels báró Drozdik nemes&báró Drskovszky Druga Drugeth de Geren et Homonna gróf Drula de Csokmány Drusán Druskóczy de Druskócz báró Dsude de Kiskörtvélyes Du Pui Dub Dubecz Dubeczius Dubicha Dubniczay alias Repka Dubniczky de Dubnicza Dubniczky de Nemes-Kocsócz Dubóczi Dubogi Duborczy Dubovay alias Kállay Dubovay de Kellemes Dubovics Dubovszky Dubránszky Dubranyiczky Dubraviczky de Dubravicza Dubravsky de Stoósz Dubravy Dubrawszky Dubróczy Duby Ducaginovich

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

59

Duchek Duchon Duchony de Dulicz Ducza Duda Dudár de Ésikszentgyörgy Dudás de Mohora Dudek Dudinszky Dudovics Duduch Dudvarszky Duekhovitz Duelli Dugonich Dugovich Dugovich de Sárkút Duh Duhravay Duino Dujardin de Nagyszekeres báró Dujmovi Duk Duka Duka de Dukafalva Duka de Kádár báró Duka-Olyomi de Dukafalva et Kucsin Dukay Dukovich Dúl de Délház Dulay Dulf Duliczky Dulicsky de Lipócz alias Lipovszky Dulka Dull de Baksa Dulliczky Duló de Akos Duló de Alsócsernáton Duló de Felsiszud Dulovi Duma alias Pap Duma de Vajdahunyad Dumitrianu de Sárd Dunajtsek Dunaszegi alias Nagy Dunaviczi Duncsa Dunda alias Horecsny Dungl Dunka-Bányász Dunkanics de Poroszló Dunovics Durandus de Hluczijn Durbesi de Grobnok Durcsák de Kisszlatina Durcsányszky Durgh Durgó Durka de Hosszuaszó Durmann de Gyarmat

Durus Durusán Durville báró Dusa de Fele Dusa de Sámsond Dusárdy Duschek Dusicska Dusy de Laczkova Dusza Duszán Dutkanics Dutkovics alias Horváth Duzy Dvekar alias Gredely Dvojcsics Dvoreczky Dvornichich Dvornikovics de Tepla Dvorsczky Dvrenviczky Dylman Dymnyakovich Dzián Ebeczky alias Csomády Ebeczky de Ebeczk Ebeczky de Ináncs Éber de Bányavölgy Ebergényi de Ebergény et Telekes Éberle Ébert Ébner-Rupp de Nyilhegy Eckensberger de Perlak Eckerdt de Gagybátor Eckermann de Óhegy Eckh Eckhardt de Pozsony Eckler Eckstein de Paula Eczet Eczetes Eczken de Alsócsernáton Eczken de Páva Ecsedi de Kide Ecsedi de Nagyecsed Ecsedi de Sövényfalva Ecsedi de Szatmárnémet Ecsedy alias Asztalos Ecsedy de Lapugy Ecsedy de Nangyenyed Ecsedy de Telekes Ecsegi alias Szücs Ecsegi Kis Ecségi Tóth Ecsei Ecseki Ecséry de Nagyecsér Ecsi Edelényi Edelényi alias Palánky Edelényi alias Szabó

60

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Edelesi Edeléy Edelsheim-Gyulai de Marosnémet et Nádaska gróf Edelspacher de Gyarok Édes de Sófalva Édesfalvy Édeskuty Edling gróf Edlinger Edöcs Edvy de Edv Efferen Egan de Borostyánki báró Egeghy Égei de Ége Eger báró Eger de Ruma Egerallyi Egerbegyi alias Molnár Egerer Egeressi alias Kovács Egeressi de Somlya Egeressy alias Király Egerfelnémeti Egerházy de Mezibánd Egerland Egersperg Egerszeghy Egerváry de Egervár Egery Égeti de Köpecz Eggenberg báró Eggenhoffer de Nagymegyer Egger Egkh Egki de Hungersbach gróf Egresdy de Egresd Egresi de Somlya Egrespataky Egressy alias Király Egressy de Borszörcsök Egressy de Egres et Sásvár Egressy de Legenye Egrey alias Dora Egri alias Ács Egri de Berzova Egri de Botház Egri de Deésfalva Egri de Isztró Egri de Karancs alias Számbó Egri de Kövesd Egri de Magyarfráta Egri de Nagyenyed Egri de Tyukod Egri Kis Egri Kis alias Csomay Egry alias Bora Egry alias Dobray Egry alias Mészáros Egry alias Natolcsy

Egry alias Török Egry de Eger Egry de Egerszeg Egry de Sirok Egyed alias Szabó Egyed de Barót Egyed de Ders Egyed de Gyergyóujfalva Egyed de Homoródokiklánd Egyed de Kövesd Egyed de Marosvásárhely Egyed de Póka Egyed de Remete Egyedffy de Várfalva Egyedfy de Kissolymos Egyházy Együd alias Gyarmathy Ehen Ehlert alias Geresztessy de Nagykázmér Ehrenhofer de Verice Ehrlich alias Szabó Ehrlinger Eichhoff báró Eichholz Eiczinger Eidlitz de Felsiág Eineder Eisenländer Eisenstädter de Buziás Eisenthal Eiserich de Eisenthal Eiszdorier alias Aisztoeffer Eiszenmann de Eger Eitczienger Eitelperger de Eitelperg Ejury de Szunyod Ekart Ekcse de Csákán Ekecsy Ekés Ekesház Ekhárt Eklér El de Kelementelek Elderbach Elefánthy-Tarnay de Kerekudvar Elefánty de Elefánt Elek alias Erdidy Elek alias Soltész Elek alias Vaas Elek de Domaháza Elek de Gidófalva Elek de Kányád Elek de Malomszeg Elek de Mártontelk Elek de Panyit Elek de Parony Elek de Saczka Elek de Sáka Elek de Ujnép Elekes de Albis

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

61

Elekes de Dányán Elekes de Ders Elekes de Gyergyóujfalva Elekes de Gyujfalva Elekes de Homoródoklánd Elekes de Illyefalva Elekes de Ménaság Elekes de Oláhfalva Elekes de Szentkatolna Elekesi alias Tarisnya Éles Elese de Szentsiklós Élesréti Elevenkuty Eliás Eliássy Eliber Elischer de Gölniczbánya Elischer de Thurzóbánya Ellerbach de Monyorókerék Elijáró Elszont Elter Éltes de Tusnád Élteti de Zilah Eltz-Kempenich gróf Ellyevölgyi Emánuel Ember Ember de Vály Embery Emich de Emike Emidy alias Dedesy Emresz de Bánhalm Encidl alias Lipthay Enczinger Enczistorfer Encsey Endes de Csíkszentmárton Endes de Csíkszentsimon Endes de Sófalva Endesy Endre Endres de Páros Endrész Endridy de Endrid et Széplak Énekes Enesey de Enese Engel de Csepreg Engel de Cserkút Engel de János Engel de Pestodár Engel de Vagrain gróf Engelhard Engelmayer Engelshofer Enghi de Bogárfalva Enghi de Farkaslak Engi alias Garnay Engi de Sofalva Engl

Engler Englisch-Topparich Enitz Ensel de Réseö Entlhuber Entz de Mezikomárom Enyedi alias Hargitai Enyedi alias Lakatos Benedek Enyedi alias Vonyoczki Enyedi de Benedek Enyedi de Brassó Enyedi de Nagyenyed Enyedi de Ujtorda Enyedi Szabó de Gyulafehérvár Enyedy de Nagyenyed Enyeghi Enyetter Enyiczkey alias Telky Enyingi Eöcsi alias Horváth Eödönffy de Vinna Eökrös Eölbey Eölbey-Thyll de Ölbi Eöllös Eölvedy Eölvedy alias Gachall Eördögh alias Szekeresi Eördögh alias Töki Eördögh de Akna Eördögh de Bágyon Eördögh de Eördögkeresztúr Eördögh de Gyapol Eördögh de Lászlófalva Eördögh de Mariasócz Eördögh de Nagymihály Eördögh de Papos Eördögh de Pölöska Eördögh de Ujtorda Eörhalmy de Cseszora Eörmány de Kolosvár Eörmezey Eörök de Felsidobsa Eörsy alias Kis Eörszegi Eöry alias Gángoll Eöry de Eör Eössi de Bihar Eössi de Korond Eössi de Maksa Eössy de Dancsház Eössy de Szentpéter Eöszedfalvy Eöszy Eöteössy Eöttevényi de Eöttevény Eötves alias Kállay de Simánd Eötves de Várad Eötvös alias Besnyey Eötvös alias Rereszteg Eötvös alias Zachár

62

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Eötvös de Bekes Eötvös de Csíkszentmihály Eötvös de Kálló alias Ecsei Eötvös de Sárvár báró Eötvös de Szeged alias Erza Eötvös de Szentlélek Eötvös de Vásárosnamény nemes&báró Eötvös-Lévay Eperjesi de Eperjes Eperjesi de Gyulafehérvár Eperjesi de Oláhivánfalva Eperjesi de Szászváros et Tót báró Eperjesy de Bánócz Eperjesy de Tabód Eperjesy vide Lengyel Epirota Eradonyi Erba-Odescalchi herceg Ercsy de Ercs Ercsy de Nádasd Erdei Érdek Erdélszky Erdélszky alias Tordai de Gyula Erdély alias Nagy Erdély de Csicsó et Csíkménaságujfalva Erdély de Radván Erdély de Russó Erdély-Nagy Erdélyi alias Kolosvári Erdélyi alias Kovács Erdélyi de Dalm Erdélyi de Deés Erdélyi de Keresztúr Erdélyi de Ménaság Erdélyi de Mindszent Erdélyi de Pelsicz Erdélyi de Sajtószentandrás Erdélyi de Somkerek Erdélyi de Szalonta Erdélyi de Tamasz Erdélyi de Técsi Erdélyi de Ujtorda Erdélyi de Zsarolány Erdeös alias Bagdi Erdey-Gruz de Egerbegy Erdmann de Tilanau Erdi alias Bérese Erdi alias Bogdány Erdi alias Györgyei Erdi alias Hakoca Erdi alias Holupka Erdi alias Pap Erdi Bakay Erdi de Bodok Erdi de Fele Erdi de Kozmás Erdi de Krathna Erdi de Sellye Erdi de Sepsiszentkirály Erdi de Uglya

Erdi-Pap alias Bara Erdibényei Erdidi de Bessenyi Erdidi de Bösház Erdidi de Torda alias Szabó Erdidy alias Elek Erdidy de Diószes Erdidy de Erisd Erdidy de Lele Erdidy de Monyorókerék gróf Erdidy-Harrach de Ruttka gróf Erdögh de Zoltán Erdihegyi de Kisjenö et Erdigy Erdikényei Erdis alias Bujtó Erdis alias Szigethy-Erdis de Óhid Erdis de Koronka Erdis de Kovászna Erdis de Sima Erdissy Erdissy alias Sylvester Erditeleki de Erditelek Erditeleki de Perecsény Érdy Eremits Ereös Eresényi alias Fiáth de Eörményes Eresztevényi de Eresztevény Ergheli Erghelius Erhardt Eril alias Folch de Cardona gróf Erker Érki Érki alias Nagy Erley Erlich alias Szabó Erlinger Ernei alias Szendi Ernes Ernold Ernst de Csáktornya Ernst de Ernestház Ernst de Schengrunt Ernuszt de Gerdovchak Ernyei de Kál Ernyey de Nagyernye Eridy de Erisd Eris alias Borbély de Futak Eris alias Boros Eris de Bethlenfalva Eris de Borosjeni Eris de Csíkszentmiklós Eris de Deresika Eris de Gyergyószentmiklós Eris de Kovászna Eris de Lengyelfalva Eris de Magyaribölkény Eris de Sárfalva Eris de Sólyomki Érpáli de Ujfalva

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

63

Erreth de Monostor Érsek alias Deák Érsek de Kisterény et Szelezsény Érsek de Somosujfalu Érsek de Szatmár Érsek de Zigrovec Érsekujvári de Érsekujvár Erszényes de Marosvásárhely Erszényes de Ujtorda Ertl de Szond Ertly Ertsei de Téglás Esch báró Eskütt Espiere Essegváry Esterházy de Galántha gróf&herceg Estó Estván Esze Eszéky Eszenyi alias Zsurky Eszenyi de Eszeny Eszenyi de Szoboszló Eszes Eszken de Gyulafehérvár Eszkora Eszláry de Tiszaföldvár Eszpethey Esztánczy de Esztáncs Esztári Esztelneky de Esztelnek Esztényi Esztergomi Eszteri Etédi de Ujtorda Etédy Etey Etheky alias Nagy Etheley de Sül Ethény Ethesi alias Dobzanovecz Ethey alias Kovács Ethey alias Krascsenics Ethfalvi alias Varga Etlényi de Nemesmilitics Etlinger alias Etlényi Etthre de Kálnó Ettingshausen Ety Eutelhuber alias Huberth Euzebiovich Ever Evinger de Boldogház Evva de Apagy Evvay Expethey Eyczinger Eyneder Eyrl ab Eyersperg Ezbar

Ezdeghei Eztery Fa Faa Faba Faber Fabia de Retteg Fábián alias Bak Fábián alias Fejér Fábián alias Hebe Fábián alias Lukács Fábián de Alsószentmihályfalva Fábián de Barót Fábián de Belényes Fábián de Bodos Fábián de Borberek Fábián de Eör Fábián de Felsieör Fábián de Fogaras Fábián de Galambfalva Fábián de Görgény Fábián de Görgényszentimre Fábián de Gyujfalva Fábián de Hilib Fábián de Iktár Fábián de Ilosva Fábián de Kökös Fábián de Kölpény Fábián de Körtvélyes Fábián de Lisznyó Fábián de Maka Fábián de Panyit Fábián de Semjénfalva Fábián de Sófalva Fábián de Székelyudvarhely Fábián de Szentimre Fábián de Szentkatolna Fábián de Szigeth Fábián de Ujtorda Fábián de Vadad Fábián de Várad Fábián de Vásárhely Fábián-Nagy Fabiane Fábiánffy Fábiánics de Zsisek Fábiánkovics báró Fabianovics alias Bognács Fabik Fabinyi Fabó Fábrényi de Aranyád Fábri de Vámosatya Fábri Kovács Fabriczius de Hermansfeld Fabriczius de Szikszó Fabriczius de Tótlipcse Fabriczy Fabrics alias Fabris Fabrinyi Fabris

64

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Fábry alias Herlay Fábry alias Kovács Fábry de Bártfaujfalu Fábry de Felsialmás Fábry de Rumunyest Fabsics Fábsics alias Süti Faczkovich Fáczonyi Fadgyas Fagyal Faggyas alias Vancsa Faggyas de Láczfalva Faggyas de Lászlófalva Faggyas de Ujtorda Faichtinger Faidasy Fail Fairant Faith Fajdossi de Gálti Fajfer Fajgel alias Bethlenfalvi de Bethlenfalva Fajnik alias Bugyul Fajnik de Alsónádasd Fajnor Fajtal Fakla Fakna alias Moldvai de Romavásár Fakó de Nemesdéde Falaki Falk Falka de Bikkfalva Falkenberg Falkenstein báró Fallenbüchel Falsak Faludy de Falud Faludy de Szentlélek Falup de Csicsópolyán Falussy alias Here Falussy de Ábrahám Falussy de Körmend Faluvéghi de Bözödujfalva Faluvéghi de Szentrontás Faluvégi de Csókfalva Faluvégi de Mezimadaras Fancsali de Fancsal Fancsaly alias Doób de Proszék Fancsik Fancsikay de Fancsika Fáncsy de Denna báró Fandly de Csejte Fangh de Kiszeg Fanta de Tálosfalva Fánya Faragó alias Liptai Faragó de Bihar Faragó de Borosjeni Faragó de Szentkatolna Faragulya

Farán Farázula Farbaky de Arvangyfalva Farcasich Farczádi de Szentlászló Farkas alias Bor Farkas alias Jobbágy Farkas alias Kagy Farkas alias Kajo Farkas alias Káposztás Farkas alias Kassai de Déva Farkas alias Kerepessy Farkas alias Kiss Farkas alias Komáromy Farkas alias Losonczy Farkas alias Lup Farkas alias Nánásy de Kiskaránd Farkas alias Palencsek Farkas alias Sektor Farkas alias Szabó Farkas alias Szabó de Monoszló Farkas alias Szenczy Farkas alias Uvcsárovics Farkas alias Vigh Farkas de Abony Farkas de Abrudbánya Farkas de Alsókosály alias Lamás Farkas de Alsótakács Farkas de Babocsa Farkas de Bágyon Farkas de Bajesd Farkas de Baróth Farkas de Belényes Farkas de Besse Farkas de Bessenyi alias Nagy Farkas de Bikkszög Farkas de Bisztra Farkas de Bogács Farkas de Bogdány Farkas de Boldogfalva Farkas de Borbátviz Farkas de Borberek Farkas de Borosjeni Farkas de Bögöz Farkas de Bölön Farkas de Csatár Farkas de Cserefalva Farkas de Csetnek Farkas de Csikszentmárton Farkas de Csokfalva Farkas de Csörgi Farkas de Dálnok Farkas de Deéd alias Lábatlan Farkas de Disznópatak Farkas de Dorog Farkas de Drágavilmán Farkas de Farkasfalva Farkas de Farkasföld Farkas de Farkaspaty Farkas de Felsigellérd Farkas de Forgolány

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

65

Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas Farkas

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Fráta Gibárt Görgi Gulács Gyir Gyulafehérvár Harasztkerék Harina Harság Horvát Hosszúaszó Hugye Ikafalva Illyefalva Illyen Inárcs Ivánka Jóka alias Farkas Karácsfalva Kazub Kede Kenézli Keser Királyhelmecz Kisbarnak Kisgörgény Kisvárda Kobátfalva Kocsárd Kolosvár Köd Láz Lemhény Losoncz Lozsád Lusán Moha Nagybégány Nagyjóka Nagykide Nagyszéksó Némed Nyírbogdány Nyujtód Obuda Orbánfalva Osdola Ölyves Páros Pecsétszegi alias Loszta Péterfalva Peterite Rákosd Románfalva Sajószentpéter Sepsiszentkirály Somlyó Szalonta Szászernye Szatmárnémet Szibin

Farkas de Szinnye alias Verebély Farkas de Szkáros Farkas de Tatros Farkas de Ujtorda Farkas de Vadász Farkas de Vágujhely Farkas de Vajdaszentivány Farkas de Várad Farkas de Várdotfalva Farkas-Képiró Farkas-Vukotinovich Farkasdy Farkasházy de Farkasház Farkaslaki de Küsmöd Farkass Farkassányi Farlos Farnady Farnandi Farnasy Farnik Farnos Farnosi Faró Farsang Fartó de Csíkcsekefalva Fasching Faschó de Lucsivna Faschó-Moys de Csermi Fási de Sárréte Faskó Fassang Fatavich Fatér Fatul Fattyu Faur alias Berinde Faur alias Marusteryer Faur alias Zachariás Faur de Halmágy Faur de Kersecz Faur de Tövis alias Kovács Favkovich Fáy de Faj Faydassy Faygel alias Fajgel Faygenputz Faygenputz de Gressegh báró Fáykiss de Podolin Faysz Fayth Fazay Fazék Fazekas alias Barla Fazekas alias Bereczk Fazekas alias Bulikowszky Fazekas alias Medgyesfalvi Fazekas alias Mohácsy Fazekas alias Razkas Fazekas alias Savold Fazekas alias Tömösváry

66

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Fazekas alias Vályi Fazekas de Bede Fazekas de Bereczk Fazekas de Csegöld Fazekas de Enyed Fazekas de Fele Fazekas de Goroczfalva Fazekas de Gyulafehérvár Fazekas de Illye Fazekas de Kézdivásárhely Fazekas de Kovászna Fazekas de Köpecz Fazekas de Marczinfalva Fazekas de Miskolcz Fazekas de Olasztelk Fazekas de Paka Fazekas de Peér Fazekas de Szarkahegy Fazekas de Szászváros Fazekas de Tasmáshid Fazekas de Ujtorda Fazekas de Zágon Fazi Feber Febeur Febrowcz Fechtig de Fechtenberg báró Fecskés Fecskési Fede Fedorcsik Féger de Merczyfalva et Temes-Zsadány Fegváry Fegyveres de Meziterem Fegyverneki de Ujtorda Fegyverneky Fehér alias Fejér Fehér alias Pap Fehér de Ujbárd Fehérváry Fehérváry alias Fejérváry Feichtinger de Baranyanádasd et Szentgyörgymezi báró Feigerle Feiller Feja de Nagyrákó Fejér alias Bicskey Fejér alias Borbély Fejér alias Fábián Fejér alias Fejér-Urbán de Kibéd Fejér alias Kovács de Sziget Fejér alias Néma Fejér alias Szent-Iványi Fejér de Arany Fejér de Bágyon Fejér de Berincze Fejér de Borosjeni Fejér de Bük Fejér de Deés Fejér de Egerbegy Fejér de Egérpatak

Fejér de Egerpatak et Haraly Fejér de Gogánváralja Fejér de Gyir Fejér de Haraly Fejér de Kide Fejér de Kökényes Fejér de Kövend Fejér de Letene Fejér de Majosház Fejér de Mátészalka Fejér de Nemesdömölk Fejér de Panyit Fejér de Somkút Fejér de Szajol Fejér de Tarcsa Fejér de Várad Fejér de Várallya Fejér de Zákony Fejér-Burján Fejér-Urbán de Kibéd alias Urbán de Kibéd Fejérdi alias Szics Fejérdi de Gerla Fejérdi de Ormány Fejéregyházy Fejérkövy Fejérpataky de Kelecsény Fejértói alias Nagy Fejértói alias Szabó Fejérvári alias Fehérváry Fejérvári alias Nagy Fejérvári alias Nemes Fejérvári alias Szabó Fejérvári de Fejérvár Fejérvári de Gyulafehérvár alias Szabó Fejérvári de Kercsesora Fejérvári de Szenterzsébet Fejérvári de Ujtorda Fejérvári Kovács alias Kovács Fejérváry de Kleczen Fejérváry de Komlóskeresztes báró Fejérváry de Románfalva Fejérváry de Székesfejérvár Fejérvizi de Ujtorda Fejérvizy de Alsószilvás Fejes alias Nagyfejeö Fejes de Balaton Fejes de Csekelak Fejes de Hetény Fejes de Léczfalva Fejes de Martonos Fejes de Panyit Fejes de Penyige Fejes de Zombor Fejnecker de Tótdiós Fejszés de Doboka Fekecs de Pereszlény Fekésházy Fekete alias Bencze Fekete alias Isay Fekete alias Kis Fekete alias Kondé de Pókatelek

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

67

Fekete alias Mészáros Fekete alias Pap Fekete alias Sánta de Enyiczke Fekete alias Thoma Fekete Bátor alias Kovács Fekete de Aldoboly Fekete de Alsócsernáton Fekete de Bazéd Fekete de Bélafalva Fekete de Borosjeni Fekete de Bögöz Fekete de Csernáton Fekete de Debreczen Fekete de Dicske Fekete de Erszentkirály Fekete de Fintaház Fekete de Frics Fekete de Galántha nemes&gróf Fekete de Gyulafehérvár Fekete de Halas Fekete de Hosszúaszó Fekete de Kelencze Fekete de Királydarócz Fekete de Kisbún Fekete de Losád Fekete de Nagyajta Fekete de Nagyfalus Fekete de Nagyivány Fekete de Nagykapos Fekete de Nagykede Fekete de Náznánfalva Fekete de Nyárádgálfalva et Nagyfalu Fekete de Nyék Fekete de Pelbárthida Fekete de Pókatelek Fekete de Polyán Fekete de Szabéd Fekete de Szatmár Fekete de Székelyhíd alias Mészáros Fekete de Szentkatolna Fekete de Szentmihály Fekete de Sziget Fekete de Tásnád Fekete de Tordátfalva Fekete de Ujtorda Fekete de Várad Fekete-Erdey Fekete-Pataki Fékéz de Rakottyás Fekna Fel-Nagy Felbiger Felder Feldmajer Feledházy Feledi Feledy de Mezitelegd Feledy de Oroszpatak Félegyházi Félegyházy Félegyházy alias Nagy

Feleki de Nagygalambfalva Feleky de Magyarfelek Feley Felfalusi de Marosbogáth Felföldy Felházi de Homoródalmás Felicides Felker Felkis Fellegi de Kútvölgy Fellner báró Fellner de Németvölgy Fellner de Torony Felmayer Felméri de Székelyudvarhely Felneméthy alias Ura Felpéczi Felsibányai alias Péntek de Felsibánya Felsibányai de Huszt Felsiszálláspataki Felsiványi de Felsiványa Felszeghy de Szászújfalu Felszegi de Domáld Felszegi de Homoródszentmárton Felszegi de Kézdalmás Feltóthy Feltóti Felvete Felvinczi de Harasztos Felvinczy de Felvincz Felvinczy de Felvincz alias Bát Femen alias Femenich Hubetich Fene Fenessy Fengler Fenszky Fényes de Csokaly Fenyvessy de Zala Feöldes Feöldesi Feöldös Feölnémeti alias Kura Ferber Ferbert Ferberth Fercsák Ferdényi de Kabalaspatak Ferdinándy de Hidasnémet Ferdinyi de Ferdény Ferencz alias Csehi Ferencz alias Ferencsikovy Ferencz alias Mátyás Ferencz alias Németh de Dizmat Ferencz alias Szics de Margita Ferencz de Abód Ferencz de Bodok Ferencz de Csatószeg Ferencz de Csíkdánfalva Ferencz de Csíkdánfalva alias Kászoni Ferencz de Csomafalva Ferencz de Dánfalva

68

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Ferencz de Eresztevény Ferencz de Fertisalmás Ferencz de Homoród Ferencz de Keresed Ferencz de Kilyén Ferencz de Kisserjén Ferencz de Kökös Ferencz de Lengyelfalva Ferencz de Mádéfalva Ferencz de Ménaság Ferencz de Nagybölön Ferencz de Pann Ferencz de Páva alias Kovács Ferencz de Remete Ferencz de Száldobos Ferencz de Szentkirály Ferencz de Szentmihály Ferencz de Szentmiklós Ferencz de Técsi Ferencz de Ujfalva alias Barla Ferencz de Ujtorda Ferencz de Uzon Ferencze Ferenczffi de Bodok Ferenczffy de Magyar Ferenczi de Benes Ferenczi de Csíkszentgyörgy Ferenczi de Deés Ferenczi de Harasztkerek Ferenczi de Medesér Ferenczovics Ferenczy alias Balkó Ferenczy alias Csehi Ferenczy de Ajára Ferenczy de Arkos Ferenczy de Bodok Ferenczy de Csel et Nagybesenyi Ferenczy de Csiktusnád Ferenczy de Csorba Ferenczy de Eörkény Ferenczy de Ferencz Ferenczy de Geges Ferenczy de Harasztketék Ferenczy de Kecskemét Ferenczy de Mádéfalva Ferenczy de Magyarigen Ferenczy de Nagyagyar Ferenczy de Nagyvárad Ferenczy de Patakfalva Ferenczy de Somosd Ferenczy de Ujtorda Ferenczy de Vecseszék Ferenczy de Versecz Ferenczy de Vizkelet Ferenez de Csikszentgyörgy Ferenez de Oláhfalva Ferenez de Szentgyörgy-Bánfalva Ferenez de Tekeripatak Ferge Feringer Ferklich

Ferlinchich alias Horváth de Bagachó Fernbach de Apatin Fernberger de Auer Fernolent Fero alias Budjacs Ferov alias Buday Ferrandobáró Ferraris gróf Ferrati gróf Ferrekovich Ferretis Mark Ferrich de Hudibitek Fertagh de Meszlen Fervert Fessel de Ligethid Fest de Harság Festetics de Tolna gróf Fésüs de Derbreczn Feszti de Martos Féte alias Pop Fetyecz Fettykeö Feyerabend Feyi Feyrer Fialka de Gavosdia Fialka de Kisvarsány Fiát de Zajkány Fiáth de Eörményes nemes&báró Fiatha Fibinger Fichsel Fichtel Fickh Ficz de Maredjó Ficza de Gyulafalva Ficzágó Ficzak Ficsor alias Csaba Ficsor de Atosfalva Ficsur alias Dejthey Fierer Figedy de Figed Figey Fignerollas alias Cebrian gróf Figura alias Tresztyánszky Fikker de Abrudbánya File de Eör Filek de Wittinghausen Fileky Filep alias Baksa Filep alias Báthory Filep de Bözöd Filep de Deák Filep de Énlak Filep de Gyergyóremete Filep de Hosszúaszó Filep de Iklánd Filep de Náznánfalva Filep de r Filep de Philep alias Remetey

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

69

Filep de Vadad Filesdy Filiczky de Filefalva Filimon Filippovics Filkovics Filó de Felsiszend Filpessy de Filpes Filstich Filszky Filtsch Fillyéres alias Gyulai Fina de Csikszentgyörgy Fináczy de Felsivisó Finály de Kend Finck Finka de Felsiapát Finkei Finkely de Fintaház Finkely de Szabéd Finna de Zabola Finta alias Szabó Finta de Gelencze Finta de Gyala Finta de Haraly Finta de Lemhény Finta de Pókaház Finta de Várfalva Fintaházy de Fintaház Fiók alias Litteráti Fiók de Hatház Firtos de Alsóbenczéd Firtos de Malomfalva Fischer alias Récsey Fischer de Csömör Fischer de Farkasház Fischer de Hegyeshalom Fischer de Jarak Fischer de Kovácsvágás Fischer de Kunosvágás Fischer de Nagyszalatnya báró Fischer de Tóváros Fischer de Turony Fischl de Dirszta Fitos Fityók Fizéri Flack Fladnitzer Flandorfer de Kimál Flanner Flaschkar Flasker Flass Flatt de Alföld Fleischacker Fleischer de Mateocz Fleischmann báró Flekl Flesen de Borsa Fligely

Flindt Flins de Puczk Flistich Flittner de Szepesszombat Flodnigg báró Flóra alias Virág de Hidas Flóra de Perluka Florentia Flori Florian Florianics Floriantschitsch Florianu de Oltrákovicza Florich Flóris Fluck Fock-Ferri de Hodoss Foczia de Rákos Fodor alias Alistáli Fodor alias Borbély Fodor alias Brassai Fodor alias Diószegi Fodor alias Hegeds Fodor alias Kis Fodor alias Mészáros Fodor alias Nagy Fodor alias Nagy de Szamosujlak Fodor alias Pap Fodor alias Rákosy de Abrudbánya Fodor alias Szabó Fodor alias Tolmács Fodor alias Varga de Borosbocsárd Fodor de Abrudbánya Fodor de Aranyosrákos Fodor de Bágyon Fodor de Barátos Fodor de Berény Fodor de Bethlenfalva Fodor de Bodok Fodor de Csíkborsova Fodor de Csíkcsekefalva Fodor de Csíkszentimre Fodor de Csíkszentkirály Fodor de Dank Fodor de Emike Fodor de Ernye Fodor de Havad Fodor de Ilik Fodor de Inárcs Fodor de Kászonujfaluva Fodor de Kövend Fodor de Lugos Fodor de Malomfalva Fodor de Mankóbük Fodor de Menyi Fodor de Nagyernye Fodor de Nánás Fodor de Óvár Fodor de Rákos Fodor de Remete Fodor de Révaujfalva

70

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Fodor de Sánkfalva Fodor de Szászváros Fodor de Székelyudvarhely Fodor de Szentlászló Fodor de Szikefalva Fodor de Szuhadola Fodor de Türe Fodor de Ujtorda Fodor de Várfalva Fodor de Várkony Fodor de Zétény Fodor de Zsombor Fodorházi de Malom Fodróczy de Fodrivecz et Borkovecz Fogadó Fogarasi alias Lakatosi Fogarasi de Alvincz Fogarasi de Bogoz Fogarasi de Dragits Fogarasi de Feketegyergyó Fogarasi de Fogaras Fogarasi Kis Fogarasi-Nagy Fogarassy alias Czáró-Pap Fogarasy de Zsidóvár Fogas Foghtüy Fogier de Szentlirinczkáta Foglár de Tésa Fogtüy Foky de Mezikövend Folch de Cardona herceg Foliot alias Creneville de Toutet gróf Folkusfalvi Folkusházy-Gyurgyik Folkusházy-Lacsny de Folkusfalva Follinus alias Rollyi Szentmar Folnay Folnosich Folta Folthi de Folt Folti de Szentlélek Foltinovich Foltinszki Fónagy Fónika Fonódi de Várad Fontani Fontár Fónya Fonyó Fóra Foragulya Forchner Forchych de Butinavac Foreat de Brunnenthal Forgách de Ghymes et Gács gróf Forgács de Harasztkerék Forgó de Csongrád Forgolány de Forgolánfalva Forgon de Mihályfalu

Fórics de Fóris Forintos de Forintosháza Forinyák Fóris de Debreczen Fóris de Déva Fóris de Kövesd Fóris de Küsmöd Fóris de Néver alias Lakatos Fóris de Otrokocs Fóris de Remete Fóris de Réththorda Fóris de Zilah Forján Forkó Formódy Forni de Zetelak Fornossy de Fornos Fornószeghy Forrai de Girót Forrai de Maksa Forray alias Sárközy Forray de Soborsin gróf Forró alias Borbély de Angyalos Forró de Angyalos Forró de Háporton Forrószegi Forschitz de Botinavesz Forster Forster de Pusztakér báró Forster de Szenterzsébet Forta alias Bud Fortmayer Fortuna Foschéri de Roboret gróf Fossnar Fosztó de Füle Fosztó de Kökös Fosztó de Maroskoppánd Fóti de Hosszuaszó Fótos Fótossy alias Kiss Föl-Nagy alias Nemes Föld Földeáki de Belényes Földémesi Földes de Marcha-Magyar et Guthor Földes de Uzon Földesi alias Szabó Földesi de Ákosfalva Földesi de Földes Földessy de Gyöngyös Földessy de Harasztos Földesy de Bajom Földi de Gelencze Földi de Kálló Földös Földváry de Bernátfalva et Földvár Földváry de Földvár nemes&báró Földváry de Kisréde Földváry de Tancs nemes&gróf Földy

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

71

Földy-Doby Fölesd Fölfödy de Felföld Fölnagy Fölnémeti Föltényi Förber Förbert Förder Fördös Förster de Vaski Fövényessi Fradnik Fraganer de Fragner Fraindpocher Frait Frajzaizen Frakonovics Fráncai Franceschi Franchyak Francis Francisy Franck de Frankenstein Francke de Almás Francsics de Franchith Frandtauer báró Franfrovits Frangepán gróf Franges de Mitrovica Franges de Zöld Franis de Franyó Frank de Marzány Frankel de Vasvár Frankenstein Frankl de Nagysáró Frankner Frankoluka de Marconeandrovich Frankovich Frankulin Frányafi Franyik alias Livobith alias Kresz Franyó alias Franis Frátay de Magyarfráta Fráter de Ipp et Érkeser Fratrik alias Buday Fray de Keömény Frech Frecska Freiberg Freiberger Freinblatt Freind Frek Frendel Frendl de Königshulden Frenk de Mocs Frenreisz Frenyó de Ki Fretik alias Végh Freud de Ferencz

Freud de Tószeg Freudiger de Óbuda Frey de Késmárk Frey de Schönstein báró Frey-Malenicza alias Malenicza de Sztamora Freyburg Freydhoffer Freyenfels báró Fribeisz de Rajka Frichy Fricke Friczler Fricska Fricskó de enmühl Fricsofszki Frideczky de Kaplash et Csenede Fridenau Fridericzy Fridmanczky Fridrich Fridrich de Rácse Fridricy Friedensfels alias Urottleff de Friedensfels báró Friedrich de Nyitrazsámbokrét Frievaisz Frievicz Frigy Frigyesy de Ráczalmás Frimont de Palota gróf Frischmann de Ehrenkron Fristaszky Frits de Zólyomlipcse Fritschko de Pürstenmühl Fritsko Fritz de Friedenlieb Frivaldszky de Frivald Frona Froniaffy Fronius Fronkó Fronmüller Frossing Fröge de Galacz Fröhlich alias Végh Fröhlich de Sarmaságh Frummer de Keresztes Frünauer Fuchek alias Rakodczay Fuchich Fuchs alias Fux Fuchs de Cservenka Fuczur Fuder alias Gyöngyösi Fugger Fugye de Galacz Fuhrmann de Váralya Fujor Fuk Fulé de Ders Fulé de Keres-Felsiszend

72

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Fundáló Funit Funták Funtek Fur de Kraszna Fura Furda Furér Furka de Barát Furka de Keresztúr Furkó alias Ónódy Furkoly Furó Furoann Furós de Thamás Furthiny Fusics alias Miskei Fusiló Fuszek Futaki Futamot Futas Futó Fux Fügedy Fügey Fügh Führich Führnstein Füldeök Füle de Szentmiklós Fülei de File Fülek alias Filek Fülek alias Filek-Jovacs Füleki alias Szabó Barétosi Füleki de Ujtorda Füleky alias Balogh Füleky alias Cscz Fülemény Fülep alias Czövek Fülep alias Vadadi de Iklánd Fülep de Gyergyószentmiklós Fülep de Nagygyuród Fülep de Remete Fülep de Szárhegy Fülep de Taksony Fülepy Füles Fülgen de Fülgen-Berg báró Fülkei de Debreczen Füllf de Schöndorf báró Fülöp alias Bicskey Fülöp alias Papi Fülöp alias Szikszay Fülöp de Alsószillis Fülöp de Bözöd Fülöp de Felsieör Fülöp de Fülek et Naprégy Fülöp de Illyefalva Fülöp de Nagysolymos et Bordos et Demeter Fülöp de Ótorda

Fülöp de Raartonos Fülöp de Szárhegy Fülöp de Tass Fülöp de Tekeripatak Fülöp de Zelnak Fülöpp Fülpessi Fülpessy de Fülpes Fülpös de Vargya Fülpösi alias Csont de Fele Für de Fürj Fürdl Fürdös Füredy Fürész Fürészi Fürge Fürj Fürjes Fürnstein Fürösy de Maróth Fürtös de Benczéd Füry Füry alias Csorvásy Füsi de Verebélyi alias Ujtordai Füssy Füstös de Csíkszentgyörgybánkfalva Füstös de Csíkszentmárton Füstös de Ménaság Füsüs de Brassó Füsy de Somos et Magyarad Füsztüy de Füzti Füvessi alias Enyhart Füz Füzér Füzéry Füzes de Fütés Füzesgyarmathi Füzesgyarmathy alias Gyarmathy Füzesséry de Füzesér Füzessy Füzi de Homoródkarácsonfalva Füzy de Bessenye et Csapó et Karácsonfalva Füzy de Kér et Lemes Fyrsth Gaál báró Gaál alias Bajkay Gaál alias László Gaál alias Szabó Gaál alias Szepsi Gaál alias Szoboszlay Gaál alias Tóth Gaál de Alsószilvágy Gaál de Bélafalva Gaál de Csíkszentgyörgy Gaál de Csíktaplóca Gaál de Dálnok Gaál de Deés Gaál de Gáva Gaál de Gyula Gaál de Huszt

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

73

Gaál de Kisbacon Gaál de Magyaros Gaál de Sopornya Gaál de Sopron Gaál de Szentistván alias Kriston de Szentistván Gaál de Szilágy Gaál de Sziny Gaál de Tasnádszarvad Gaál de Várallya Gaál de Vardotfalva Gaál de Verébély Gaaztonyi Gabaliusz Gabánszky alias Urbányi Gabanyi de Olyso Gábbriel de Barbocza Gabelics Gabelkoven báró Gábir de Csíkszentgyörgy-Egykétfalva Gabliky Gabony Gábor alias Aagyszegi Gábor alias Nác Gábor de Gogánváralja Gábor de Lemhény Gábor de Nagysolymos Gábor de Vajnágh Gáborfi de Tekeripatak Gáborjáni de Borosjeni Gáborjány Gáborjányi Gáborvig Gábory Gábos de Lövéte et Ége Gabriányi de Zsegnye Gábriel de Csáth Gabrillas de Olczan Gábry Gach Gachal alias Eölvedy Gachaly Gachay Gacho Gachovics Gáchy Gaczalkay Gacsal Gacsaly Gacsályi Gácsay Gacsó Gacsó alias Kovács Gacsovics Gácsy Gadeczky Gadna Gadnai Gadó de Kóród Gadóczy Gadolino

Gaffor de Paar Gagybáthory alias Báthori de Gagy Gagyi de Csikszentiván Gagyi de Gygy Gagyi de Szentgerlicze Gagyi de Ujtorda Gagyi de Verespatak Gaiger de Jobbágy Gailiuff Gain de Arad Gaisruck Gaiter de Ueiter Gaitschnigg Gaitzky Gaizler Gaj Gaj alias Bubor Gajári de Micske et Cserti Gajáry alias Iuchinka Gajczó Gajdácsy Gajdos alias Nois Gajger alias Baiger Gajzágá de Apanagyfalu Gál alias Bándi Gál alias Somlyói Gál alias Szabó Gál alias Szobosztai Gál de Ákosfalva Gál de Aldoboly Gál de Alsószentmihályfalva Gál de Bágyon Gál de Baróth Gál de Bögöz Gál de Bölön Gál de Buzásbocsárd Gál de Csikszentkirály Gál de Csókfalva Gál de Csomafalva Gál de Debreczen Gál de Etéd Gál de Felsöeör Gál de Gelencze Gál de Görcsön Gál de Gyalakuta Gál de Gyergyószentmiklós Gál de Hatvan Gál de Hidas Gál de Hilib Gál de Hosszúaszó Gál de Hosszúmezi Gál de Ilyefalva Gál de Iszla Gál de Kénos Gál de Kilyén Gál de Kovászna Gál de Köpecz Gál de Kövend Gál de Lele Gál de Málnás Gál de Ménaság

74

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Gál de Mogyorós Gál de Olasztelek Gál de Panyit Gál de Sepsiszentkirály Gál de Szenterzsébet Gál de Szentháromság Gál de Szentistván Gál de Szentkirály Gál de Szentlászló Gál de Szentmiklós Gál de Szügöd Gál de Tekeripatak Gál de Udvarhelyszentlélek Gál de Ujszékely Gál de Ujtorda Gál de Vátyon Gál de Zodora Gál de Zsögöd Gál-Homoki Galaczy Galai de Ózd Galambfalvi de Galambfalva Galambfalvi de Geges Galambfalvy de Szentgericze Galambóczy Galambos alias Borbély de Nar Galambos alias Galambossy Galambos de Egres Galambos de Galgé Galambos de Mándok Galambos de Marosvásárhely Galambos de Nádasdy Galambos de Pongyelok Galambos-Szabó Galambosy Galaraboky Galas Galbin Gálbory Gálcz de Leblek Galcsé de Lemhény Galé Galécsy de Gálocs Galetha Gálfalvi de Harczé alias Iszlay Gálfalvi de Kövesd Gálfalvi de Siketfalva alias Iszlay Gálffi de Eszlár Gálffi de Gálfalva Gálffi de Kolozsvár Gálffi de Martonos Gálffy alias Litterati alias Kobátfalvi Gálffy de Alsómatyasécz Gálffy de Kobátfalva Gálffy de Kocsárd Gálffy de Path Gálffy de Sikabony Gálffy de Szabad Gálffy de Szombatfalva Gálfi alias Kromholz Gálfi de Csíkszentiván

Gálfi de Huszt Gálfi de Losád Gálfi de Sajágalgócz Gálfi de Ujtorda Galgáczi de Nagyajta Galgáczy alias Fesztránszky Galgáczy alias Végh Galgáczy de Huszt Galgáczy de Marosvásárhely Gáli alias Almássy Gáli alias Iviss Pásztóhi Gáli de Feles Gáli de Nagykomárom báró Gálicz Gálik Galinovics Gallasy de Noszvaj et Novaj Gallay Gallé de Radváncz Gallecsky Gallen Gallér de Schvamberg Galli alias Gály Galli alias Kohut Galli de Antkesz Galli de Késmárk Gallieh Gallieus alias Jemniki Gallik Gállos alias Gálos Gallovich de Gyulafehérvár Gallovich de Nemeskottesék Gallovics alias Szilvay Gallusz de Zéts Gálna de Kissáros Gálna de Kövesd Gálos de Sárközujlak Gálos de Suur Galovics Gálpataki Galsai Galstok Gálszécsy Gálszécsy alias Riszi de Gálszécs Gálszécsy-Bajusz Gáltovi Galvácsy Gály Gálya Gályi Gallyas Gallyay alias Borbély Gamcsik Gammerra báró Gamperl alias Gyöngyössy de Gyöngyös Ganácsy Ganácsy alias Bomanovszky Gancz de Maczeireff Ganczaugh Ganczer Gáncs de Gancsház

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

75

Gáncsé de Dálya Gángoll Gángoll alias Eöry Gánnay Gans de Ludas Gans in Birkenhoven báró Ganzaugh Gány Gánya Gányi de Felsuth Gar báró Gara de Bélafalva Gara de Danszentmiklós Gara de Nyíregyháza Gara de Pankota Gáraán de Benczencz Garabont Garadnay Garai de Gara Garam de Karám Garamy Garapich Garas Garay alias Molnár Garázda Garbai Gárbély Garbolczy Garda de Adorján Gardé Gárdon Gárdonyi de Kápolnásnyék Gárdos Gárdy Gargécs de Nagyvárad Gargel Gargurich-Uhmucievich Garics Garlichich Garnay Garniga alias Garnika Garnika Garsia Gartholz Gartler Gartner de Csukás Garzé Gashy Gasics Gáspár alias Árosán Gáspár alias Lirincz Gáspár alias Soky Gáspár de Almás Gáspár de Bardécz Gáspár de Bikkfalva Gáspár de Csíkcsekefalva Gáspár de Csíkszentgyörgy Gáspár de Csíkszentsimon Gáspár de Gerlah Gáspár de Gyulafehérvár Gáspár de Hagybánya

Gáspár de Ilyefalva Gáspár de Lemhény et Pólyám Gáspár de Nagygalambfalva Gáspár de Sepsiszentkírály Gáspár de Szenicze Gáspár de Szövérd Gáspár de Udvarhely Gáspár de Veczel Gáspár-Kenda alias Huny de Adsajkán Gáspárdy Gáspárffi de Delne Gasparics Gasparik Gasparini Gasparovic alias Ávorszky de Zábor Gastberg Gaszapi alias Stogar Gaszner de Becsehely Gászy de Mezipeterd Gáta de Mihályfalu Gáth Gathal alias Achleb Gathalóczi Gathály de Gathály et Német Gathani Gáthy alias Tokay Gátsy Gattazky Gatterburg gróf Gatthius Gattó Gáty alias Gáthy Gaudernák de Kisdemeter Gaudi Gaun báró Gávai alias Mihály Gavanszky Gávay de Sófalva Gavelköven báró Gavenda báró Gavliky alias Babliky Gay Gazapi alias Stogár Gázár Gazda alias Országh Gazda de Bita Gazda de Bözöd Gazda de Gyulafehérvár Gazda de Komolló Gazda de Réty Gazda de Rétyi Gazdag de Gyulafehérvár Gazdagh Gazicalias alias Branchich Gazits Gazsó Gazsy de Mezipeterd Gebde de Öszödfalva Gebe Gebei Gebelós de Ujtorda

76

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Gebhardt de Borbolya Gebhardt de Malomhegy Gebler Gebrics Gecalias alias Ajtai de Szárazajta Gechei Gechyk Geczey de Ujtorda Géczi de Garamszeg Géczi de Géres Géczi de Nagyszalatnya Géczi de Thordavilma Geczl Geczö de Hosszúaszó Geczö de Kovászna Geczö de TordaviIma Géczy de Farnas Géczy de Felsigécz et Garamszegh Géczy de Gécz Géczy de Kolozsvár Kis-Czég Géczy de Kózépsögécz Géczy de Megyer Gécs de Nagyilonda Gecse Gecsek Gecsenyi Gecsér de Kovászna Gecsey de Gecse Gécsi de Nagyilonda Gecsik Gecskey de Kisputnok Gecsö Gede de Szotyor Gedeon alias Kovács Gedey alias Somogyi Gedey de Eczetfalva Gedey de Gede Gedi de Csik Gedi de Etéd Gedi de Homoródszentaárton Geduly de Felsitömös Geer báró Gegach Geges de Felvincz Gegesi de Andrásfalva Gegesi de Rava Gegi de Csicsó Gegi de Esikjenifalva Gegi de Ménaság Gegi de Siménfalva Gegus de Gersen et Kisgése Geiger Geilei Geist de Csákó Geist de Szergány Geister Geiszler Gejöczy Gelei de Árkos Gelei de Ivovác alias Kovács de Bele Gélekovics

Gelenyi Gelics Gelin Gelin alias Huszár Gelinek Gelle de Szotyor Gellén de Gellénfalva Gellén de Gellenház Gellény Geller Geller alias Szabó Gellérd Gellérd de Bogárfalva Gellérd de Meggyesfalva Gellerffy Gellért de Berzova Gellért de Bugy Gellért de Medgyesfalva Gellért de Raálom Gelléry Geltonicz Gelváts de Deés Gellyén de Fel-Németh Gembárdy Gemerle de Brassé Gémes Gemingen báró Genczel Genczy Gencsy de Gencs et Mihályfalva Gencsy de Lompérd Genersich de Szepesszombat Genge alias Ay Genietei de Ujtorda Genizer Gentile Genzinger de Sanmartino Gennyei Geomerácz Georch de Ettrekarcsa Georgi Georgievics de Apadia Georki Geöbel Geöcz Geödöcz Geörch de Etrekarcsa Geöreögh de Felsieör Geöreögh de Tuchinya Geörghey alias Végh Geörgyöczy alias Zabé Geözey de Tolna Gequier de Mélynádas Gera de Karánsebes Geraldfalvi Geramb báró Gerath Gerber Gerbich de Fehérhegy Gerbisich Gerchei

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

77

Gérczey Gércsi Gerdák Gerdanovits de Várboksán Gerdassich Gerdelics de Gerdenics Gerdinich Geréb de Erapatak Geréb de Fiadfalva Geréb de Kelementelek Geréb de Medgyes Geréb de Mezimadaras Geréb de Retteg Geréb de Vingart Geréb de Vizakna Gereblyék de Arda Geréby de Öttömös Gereczy Gerecsény Gerencsér alias Magyar Gerend alias Sámsoni de Sámson Gerendási de Gerendás Gerenday Gerendi de Gerend Géreö Geresdy Géresi de Mátészalka Géressy de Nagygéres Gerethy Gerezdy Gergellaki Gergely alias Kovácsy Gergely alias Miklós Gergely alias Nováci Gergely de Almakerék Gergely de Almásfalva Gergely de Bánd Gergely de Bánkfalva Gergely de Baréth Gergely de Bikafalva Gergely de Bözödujfalu et Nagysolymos Gergely de Buzaház Gergely de Csíkmádéfalva Gergely de Csíkszentimre Gergely de Csíkszentmárton Gergely de Csukáts Gergely de Dálnok Gergely de Dálya Gergely de Gerebse Gergely de Gyergyószentmiklós Gergely de Homoródalmás Gergely de Iklód Gergely de Kolos Gergely de Lengyelfalva Gergely de Ménaság Gergely de Mindszent Gergely de Nagyajta Gergely de Nagyikléd Gergely de Székelyki Gergely de Szentimre Gergely de Szentmiklós

Gergely de Tarcsafalva Gergely de Ujfalu Gergely de Zilah Gergelyfalvi Gergelyfi de Gyergyószentmiklós Gergelyfi de Kibéd Gergelylaki Gergócs de Lagyvárad Gergi de Körmend Gergii Gergurich Gergye Gerhard de Királyfalva Gerhardt alias Gerhard de Királyffy Gerhauser Geringer de Oedenberg báró Geritz Gerlach Gerlichich alias Gerliczy báró Gerlicze Gerliczka Gerliczy de Arany et Szentgerlistye báró Gerlinszky Gerlitzer Gerlóczy de Alsóviszoka alias Mattekovich Gerlovich Germán de Rohi Germeten Gernyeszeghi Geri de Baranya Geri de Derecska Geröczy Gers de Nyírmegyer Gers de Szentlélek Gerse Gersenyi Gersey Gerssich Gerstacker de Simplon báró Gerstenberger alias Miske-Gerstenberger báró Gerstenpergh Gerster Gerstl alias Árpássy Gert Gertner Gertrand Gerucs Gerván Gervay nemes&báró Gerzanits de Munkács Gerzon Gerzsenyi Geschl Gesell de Terebsafejérpatak Gesenyi de Füzesgyarmat Gesualdi báró Gesztendy Gesztesi alias Balogh Gesztherédy Geszthy de Geszt

78

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Geszti-Kapossy Gesztrágyi de Gesztrágy Geszty Geszty de Püspök alias Lánczos Gétas Gethes Getsey Getzö alias Somlyai de Csíksomlya Geuge de Genge Gevagg Gévay-Wolff alias Wolff de Rábapordány Gezény alias Szabó Gezó Gezsenyi Gfriem Ghellén Ghémes Ghequier de Dubok alias Mélynádasi Ghilain de Hembyze Ghillány de Laz et Bernyicze nemes&báró Ghillenghy Ghyczy de Gicz et Assakürth et Ablánczkürth Giber Gicz de Nagyilonda Giczey de Gicze Giczey de Szentlélek Giczi de Mezibánd Gida Gidafalvi de Gidófalva alias Kövér Gidafalvi de Nagyenyed Gideon de Gidafalva Gidró de Csikkarczfalva Giesne de Gidófalva Giganovich Gileséri Giletfy Gilg de Gilgenburg Gillány Gilley Gilligh Gilváchy Gillyén de Borberek Gimbulucz Gimesy Gindl Gindly de Tegelicz Giner Gionthay de Kisgiontha Giovanelli báró Giptius báró Giráczi Giraszin Giráthi de Giráth Girba alias Dragumir báró Girik Girincs Girinthy de Pócsacsécs Girithi de Gyulafehérvár Gitrai de Geges

Giukitalias alias Byukics Giurmanich Givovics Gizávy Gjeletich Gjodsin Glabits Glacz de Bártfa Glaczinger Gladich Gladovich Gladsching Glancz Glarina Glaser Glasich Glattfelder de Mór Glauf de Csetnek alias Gyürky de Csetnek Glavach Glavanich alias Borochowych Glavanowich alias Petrichovich Glavich Glavinich Glawycza Glechich Gleim de Hégen Glembovszky Glésán de Geges Gleviczky Gliga alias Limis Gliga de Remete Gligán de Remete Gliviczy alias Gleviczky Gló alias Bet Lenemfalvy Globitz báró Glochsperg báró Glocza alias Szorosi Glodan Gloger Glogg Glogovác báró Glogovaky Glos de Szediicsna Gloser alias Muray Glosius Glósz de Glos Gloszgovszky de Glogovicze Glubics Gluck de Marosváradja Gludovácz Gludovicalias alias Gludovács Gluha Gnozdanovi Gobé alias Gobel Góbis Gobóczy Gochecz Gócza Gocs Gocs de Kölpény Gocsalkyagy

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

79

Gocsecz Goda Godácsy Godal alias Nékköy Godány Godina Godinich Godó Gódor alias Baghy Godzsa Godzsa alias Nemes Gogán Goger de Szilágypanit Gogh Gogolák Gogota Goicich Gojdan Gola de Felsiszilvás Gold de Tata Goldberger alias Bethlenfalvy Goldberger alias Orosz Goldberger de Buda Goldberger de Goldperg Goldlamb de Ludwigstorff báró Goldschmidt alias Zlatarovich Goldschmied Golecz Golenics Gollen Gollenics Golling Golniczay Golopy de Golop Golub Golubits Gólya de Menyi Gólyás Gólyi Golyóbis Gomba Gomba de Lisska Gombár alias Budjács Gombár de Baán Gombás de Szalonta Gombás de Szamosújvárnémet Gombay Gombköti alias Balassi Gombköti alias Balásy Gombköti alias Bálint Gombköti alias Bányai Gombköti alias Gombócz-Bayer de Rogácz Gombköti alias Hovács Gombköti alias Kassai Gombköti alias Lippay Gombköti alias Radissai Gombköti alias Sztanké Gombköti alias Zolnay Gombköti de Gyulafehérvár Gombköti de Lippa Gombóczy alias Agy

Gombos alias Mustapha Gombos de Diósad Gombos de Gombosfalva nemes&báró Gombos de Hatház Gombos de Hosszúaszó Gombos de Kák alias Szaniszló Gombos de Makiár Gombos de Megyer Gombos de Ratfa Gombos de Sass Gombos de Tordátfalva Gombos de Zágorhida Gombossy Gomerácz Gomolya Gomperz de Denta Gonda alias Békéssy Gondics de Vejthe Gondol de Ozalacska Gondos de Kézdiosdola Gondos de Vajdaszentivány Gondos de Wijd Gondrecourt gróf Gonnan Gonza alias Nagy Gonzaga Gonzel gróf Goor Gora Gorbay Gorbó alias Pap Gordon Goreczky Gorhun Góri Góri alias Szabó Gorianszky Goriczay Gorinecz alias Ukruczky Goris de Panyit Gorjup de Kamjonka Goró de Agyagfalva Gorócz Goroszlai Gorovanovich Gorove de Gáttája Gorovich Gorrup Gorthvay Gorzó de Bilke Gorzó de Jód Gosa Gosnicza Gostolya Gostolya alias Lomajaga Gosznoviezer Goszte Gosztholay Goszthony de Krencs et Gosztony Gosztolay Gosztonyi de Abalehota

80

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Gosztonyi de Szeleste Gotai de Gotalovecz Góth Gothár de Csíkszentmárton Gothár de Lakos Gothard alias Mumhard Gothárd de Bánkfalva Gothard de Herény Gothárd de Homoródalmás Gothart Gotmár Gots Gott Gotterataffer Gottesmann de Erdibakta Gottfi de Matisfalva Gotthárd de Bikkszög Gotthárd de Csátfalva Gotthárd de Dálnok Gotthilf de Miskolcz Gottlieb de Alsósebes Gottmann Gottschling Gotza Gotzmeister Govrik Goykovich Goymerecz Goysicz Gozdánovics Goznoviczer Gózon Gozze de Mostar gróf Gozze de Trebine Göbel de Göbelfalva Göcze de Szendri Göczy de Göcz Göcs de Kolozsvár Göcs de Kolpény Göde de Csíkszentsimon Göde de Ménaság Göde de Oszodfalva et Fertiszentalmás Göde de Szakács Gödény Gödör de Gödörház Gödörházy Gödri de Aldoboly Gödri de Illyefalva Göll Gömbös de Jákfa Gömbös de Tana Gömörey Gömöry Gömöry-Laiml de Dedina Göncz Göncz de Árkos Gönczey Gönczi alias Csiszár Gönczi alias Csizmadia Gönczi alias Literáti de Göncz Gönczi de Markod

Gönczi de Sáromberek Gönczöl Gönczy alias Borbély Gönczy alias Csiszár Gönczy alias Molnár Gönczy alias Szabó Gönczy de Biste Göndöcz Göndör Gönyei alias Potó de Csenkeszfa Gönyüi Görbe alias Hajdu de Csókfalva et Szováta Görbedy Görcz Görcs de Etrekarcsa Görgei alias Végh Görgény de Bözöd Görgényi de Lele Görgey alias Gregory Görgey de Görgi et Toporcz Göröcz de Göröczfalva Göröcz de Revele Göröe de Melinik Görög alias Avas Görög alias Lázár Görög alias Pányó Görög de Baróth Görög de Fogaras Görög de Görgényszentimre Görög de Gyulafehérvár Görög de Várad Görög de Zilah alias Tornovai Görögh de Dorogh Göröngyössy Görösdös Gös de Gösfalva Gössinger Gösz Göte de Csíkszentsimon Götzl Gözey de Tolna Gözsy Grabanich de Grabanica Grabarith Graber Grabics Grabovszky de Apadia Grabsselich Grácky Gracza de Mére Grada Gradanovich Gradl Gradnay Graefl de Poroszló Gráff de Daruvár Gráff de Pancsova Grahovecz Grainer Graizel alias Prónay Grajczár

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

81

Grallert de Cebrów Grama Grama alias Pap Graman Gramanich alias Gebhardt Gramantik Grammiller Granchy Grancz Grand Grandi Granecz Grangyói Granner Gránya Gras Grasl Grassalkovich de Gyarak herceg Grasser Gratinger Grauer alias Graur Grávuly alias Boér Grazi de Fogaras Grebeglianovich Grebeianovich Grebenicz Grebintschitsch Grebner Greczy de Becsehely Gredanovich Gredely alias Dvekar Grefl de Budavölgy Gregersen de Saár Gregith Gregorecz Gregoriancz báró Gregorich Gregorius Gregorjevich Gregoróczy Gregorovich alias Armenus Gregorovics Gregurics Greguss Greiner Greisingh Greisznicz Grek Grell Grembsell Grenadóczy Grenczer Gresich Greskovics Gribovszky de Kowalow Gridi de Óberettye Griemblach Grienanger Grienner Griff Griga

Grigivszky Grigor Grigor de Vanczfalva alias Kémes Griller Grima de Tepla Grimblath Grimbschitsch Grimm de Szepesetelvár Grinbach Grineigel Griner Grineus Gritti gróf Grivii Grmanecz Grob de Jarembina Grobetti Groczky Grodkovazky Groedel de Gyulafalva et Bogdán báró Gróff alias Szerdahely Gróff de Salamonfalva Grófy Gróh alias Fligely Groisz de Vargyas Gróll Gromann Gromon de Vajszka et Bogyán Gross de Gatály et Szécsény Grossbreitner Grosschmid Grossics Grossmann Grosz alias Nagy Grósz de Csatár Grosz de Uszogh Groszinger Groszmann alias Megander Groza de Várad alias Makiári Grubacevich Grubanovich Gruber báró Grubern Grubic alias Grubits Grubiczky Grubiczy de Dragony Grubissevich Grubissich de Plumbó alias Bergnakovich de Plumbó Grubits Gruden Grueber de Grubegg Gruitza de Páros Grundaker Grundemann de Falkenberg báró Grundtner Grupkovich Grusda alias Gruzda Grusotzky alias Németh Gruz alias Erdey-Gruz de Egerbegy Gruzda de Körös

82

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Gruzda de Széplak Grüenberg báró Grünblath Grünburg Grüner Grünwald de Bártfa Gryneusz Gschwanstner de Aknaszlatina Gschwindt de Gyir Guáry de Guar Guba Gubacs Gubacska Gubacsy Gubady alias Gubody Gubánóczy Gubányi Gubás Gubasóczy Gubernáth de Felsökuman Gubody Gubovszky Gububerger Guczmittel Guczy Gudenus báró Gudics de Lemmes Gueth Guetman Guettenberger Guganovics Gugenberger Gughy Guidi-Bagni gróf Guidó de Alsócsernáton Guitman Guitzky Gula de Técsi Gulácsy de Felsiszentmihályfalva Gulden Gulik alias Bajnay Gulner Gulyás Gullya de Déva Gunczmittel Gunczova Gunda Gundacaro Gundelfinger de Krompach Gundhardt Gunesch de Bár Guoth alias Dobronyi Guoth de Guotfalva Gura Gurakovics Guraltitsch Gurczi Gurdályi Gureczky Gures de Szenttamás Guricska

Guruzda Gurza de Szenttamás Gús de Kopecz Gusany Gusdem Gusics de Sorkikisfalud Gusztáv alias Havaller Gusztinyi de Theesch Guta Guth Guthay Guthméry Guthy de Kis et Nagyguth Guthy de Szécs Gutray alias Szecsey Gutschwager Gutsmittel Gutta Guttenberger Guttierez de Lara báró Guttmann de Gelse et Belistye Gutzmittel Guytman Guzmics Guzora de Csikszenttamás Günther Gvadányi de Arezzo gróf Gvozdanovich báró Gvozdanovics Gvozdenchevich Gyák alias Nagy Gyákfalvi de Gyákfalva Gyáki de Gyák Gyakunik Gyalai alias Benedek Gyalai de Szentkatolna Gyalakuti Gyáli Gyallay de Gyalla Gyalogh Gyalokay de Szentgyörgy Gyáni de Várad Gyapay Gyapoly de Morva Gyaraki Gyárfás de Belad Gyárfás de Léczfalva Gyárfás de Nagyabony Gyárfás de Sepsiszentgyörgy Gyarmathi de Gyarmat Gyarmathi de Sárd Gyarmathy alias Pap Gyarmathy de Érsekújvár Gyarmathy de Füzesgyarmat Gyarmathy de Vargyas Gyarmati de Bánya Gyarmati de Deés Gyelmis de Gelmis Gyene alias Dienes Gyene de Tyúkod Gyenes de Gyöngyössolymos

báró

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

83

Gyenesi Gyenge de Miklósvár Gyenizse Gyergyai de Bére Gyergyai de Kibéd Gyergyai de Kissolymos Gyerken Gyerman alias Todorka Gyermanics Gyermann de Mezieörményes Gyeri de Ákosfalva Gyeri de Retteg Gyeriffi de Gyerivásárhely Gyertyánffy de Bagda Gyertyánosi de Ikafalva Gygkel de Weinbruch Gyika de Dézsánfalva Gyikó de Kalló Gyimán Gyimoly Gyimóthy alias Takács Gyimóthy de Gyimóth Gyógyi de Gyógy Gyolcsos de Sárdi alias Nagy Gyomlai Gyonovich báró Gyontai de Kun-Nemesgyonta Gyóny Gyopay Gyorgyevic alias Kozonics Gyorgyovánszky Gyöke Gyökér de Jükér Gyömörey de Gyömöre et Teötvár Gyönge alias Szinérváralljai Gyöngyösi alias Fuder Gyöngyösi alias Csizmazia Gyöngyösi alias Juliász Gyöngyöspatay Gyöngyössy alias Horváth Gyöngyössy alias Joó Gyöngyössy alias Pethes Gyöngyössy de Bözödujfalva Gyöngyössy de Gyöngyös Gyöngyössy de Pér Gyöngyössy de Pofténye Gyöngyössy de Poroszló Gyönky Gyönyi Gyirbiró de Léczfalva Gyirbiró de Szentkatolna Gyirdeák Györe de Halm Györe de Varbó Gyirfalvay Gyirffi de Alfalus Gyirffi de Csíkszentgyörgy Gyirffi de Iszla Gyirffi de Szabad Gyirffi de Szabód Gyirffy de Agárd

Gyirffy de Bánffyhunyad báró Gyirffy de Gyanó Gyirffy de Kebele Gyirffy de Losád báró Gyirffy de Magyaros Gyirffy de Moson Gyirffy de Rádócz Gyirffy de Sass Gyirffy de Szentgericze Gyirffy de Telekes Gyirffy de Vadasd Gyirfi de Csatószeg Gyirfi de Farczád Gyirfi de Kereszturfalva Gyirfi de Ujtorda Györg alias Vajda de Horgaspatak et Pecsétszeg György alias Gyirffy de Csíkszentimre György alias Jobb György alias Kis György alias Remetei de Dánpatak György alias Tánczos György de Aknaszlatina György de Bogárfalva György de Bürkös György de Csíkcsekealva György de Csíkszentmárton György de Drágavilmán György de Felsiszentmihályfalva György de Futásfalva György de Gyergyó György de Gyergyóremete György de Gyergyószentmiklós György de Hed György de Horgospatak György de Ikászonjakabfalva György de Ikland György de Illyefalva György de Kelementelek György de Kézdibaksafalva György de Kisszentlélek György de Malom György de Ménaság György de Oroszhegy György de Preluka György de Remete György de Vacsarcs György-Jakab de Futásfalva György-Szabó Györgydeák de Bogárfalva Györgyei alias Erdi Györgyfi de Agárd Györgyfi de Bély Györgyfi de Ernye Györgyfi de Farczád Györgyfi de Kismod Györgyházy Györgyi de Tapolcza Györgyik Györgykovács de Kézdipolyán Györgymiklós

84

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Györgypál alias Lisznyai Györgypál de Csíktaplócza Györgypál de Dálnok Gyiri de Erdiszengyel Gyiri de Felpéc Gyiri de Márialak Gyiri de Várad Györike Györkey de Görgényszentimre Györki de Dálnok Györki de Vargyas Györkös Györky Györöcskey de Györöcske Györössy de Székelyhid Györössy-Csepreghi Gyirteleki Gyirváry alias Mozsár Gyiry alias Ambrus Gyiry de Csatár Gyiry de Dereszlény Gyiry de Gyir Gyiry de Herény Gyiry de Makrancz Gyiry de Nádudvar Gyiry de Radvány Gyiry de Várad Gyujté de Sepsimartonos Gyukics Gyula alias Bordács Gyula alias Szigethy Gyula de Szalárd alias Július Gyula de Técsi Gyula-Fejérvári Kovács alias Kovács de Gyulafejérvár Gyulafalvi de Várallya Gyulaffy de Ráthát gróf Gyulaházy Gyulai alias Fillyéres Gyulai alias Kovács Gyulai alias Szánta Gyulai de Abafa Gyulai de Atorda Gyulai de Eszeny alias Kovács Gyulai de Galacfalva Gyulai de Köved Gyulai de Marosnémeth et Nádaska gróf Gyulai de Migen Gyulai de Nagyszirind Gyulai de Nagyvárad Gyulai de Sarkad Gyulai de Széplak alias Szabó Gyulai de Várad Gyulai-Javorzik de Marosnémeth et Nádaska gróf Gyulaszigethi Gyulay alias Edelsheim-Gyulai de Marosnémeth et Nádaska gróf Gyulay alias Kis Gyulay alias Kisvárday Gyulay de Debrecen

Gyulay de Fogaras Gyulay de Gyula Gyulay de Gyulai gróf Gyulay de Mezigyula Gyulay de Oláhkocsárd Gyulay de Véggyula Gyulinacz Gyungell Gyúra Gyurácz alias Menyhárt Gyuracska Gyurak Gyurakovics Gyuranna Gyurcsák Gyurcsánszky Gyurcsányi de Moysfalva Gyurcsek Gyurcsy Gyure alias Sziksza Gyureovits Gyurétay Gyurgyik de Folkusháza Gyurgyó alias Okruczky Gyurgyovánszky Gyurgyovics Gyuri alias Potocsny Gyurián Gyurics de Gyurás Gyuricska de Ternye Gyurisics Gyurits Gyuritskó de Mádos Gyurka de Csicsápályán Gyurka de Esicsapóján Gyurkáczy Gyurkán de Gyurka Gyurkovics Gyurkovics de Ivanécz Gyurma Gyurtsek Gyüre alias Literati Szikszay Gyüreösy Gyürgyék Gyürky de Csetnek Gyürky de Gyürk Gyürky de Losoncz gróf Gyürögh Gyürössy Haader Haagen Haager Haan Haasz alias Szepesházy Habák de Habákház Habal alias Rabár de Komját Habán Habardy Habayn de Simonowecz Haber alias Kapczy Habermeyer

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

85

Habi Habianec Habinay Habokai Habor Habota Habotai de Konyha Haboz Haby Hack Hacker Hackstock Haczay Háczky de Csenger Haczoki alias Hátszegi Haczoki de Kolos-Sárd Haczoki Szics Haczucha Hacsich Hácsiluka Hada Hadadi alias Csizmadia Hadady de Hada Hadár Hadary Hadas Hadászy Hádászy Hadavin Hadczy Hadelberger Hadermann alias Hadary Hadfy de Livno Hadházy Hadházy-Szabó Hadi de Osdola Hadik de Futak gróf Hadik-Barkóczy de Futak et Szála Hadlich Hadnagy de Csókafalva Hadnagy de Dálnok Hadnagy de Etéd Hadnagy de Pálfalva Hadnagy de Rosenthal Hados Hadrovich Hadsimihal-Sissani de Újbecse Hadzi-Markovich Hadzsy Hagara de Deszer Hagara de Marosszigeth Hager de Sashalm Hagymásy de Berekszász Haimerle de Haimthall Hain alias Kovács Haincz de Korbest Haindl báró Hainrikffy alias Heinrich Hajas alias Juhász Hajas de Dorja Hajas de Dömsöd

gróf

Hajas de Kakasd Hajas de Tasnád Hajas de Vargyas Hajba Hajczó de Lemhény Hajda Hajdan Hajdú alias Belényesi-Szabó Hajdú alias Horváth Hajdú alias Kardos Hajdú alias Szabó Hajdú alias Szenttamás Hajdú de Belényes alias Szabó Hajdú de Csókfalva et Szováta alias Görbe de Csókfalva et Szováta Hajdú de Érszentkirály Hajdú de Göcs Hajdú de Hermányfalva alias Beseö de Hermányfalva Hajdú de Hosszúmezi Hajdú de Illye Hajdú de Kolosvár Hajdú de Kövend alias Kanta Hajdú de Magyarbaksa Hajdú de Marosvásárhely Hajdú de Nagyernye Hajdú de Sinfalva Hajdú de Szakács Hajdú de Székelyudvarhely Hajdú de Szentlelek Hajdú de Szováta Hajdú de Tekeripatak Hajdú de Ujtorda Hajdú de Vajdahunyad Hajdú de Vizakna Hajdú de Zilah Hajdú de Zomoczor Hajdú Tóth alias Tóth Hajgató Hajm Hajmás Hajmásy Hajnal de Nemesmilitics Hajnal de Szerencs Hajnal de Várad Hajnéczy Hajnéczy alias Mokry Hajnik Hajnovics Hajodi de Pata et Györgyfalva Hajóssy Hajpál Hajpor Hajszky Hajzer Hakenberger Hakszer Halabor alias Matécsy Halábori Halach báró Halácsy de Halács

86

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Halada Halál de Réty Halapa de Bohunicz Halápy Halas Halassy alias Varga Halassy de Debreczen Halassy de Kúnhalas Halasy de Beöd Halasy de Dévabánya Halasy de Fekete Halász báró Halász alias Újlaki Halász de Babus Halász de Dabas Halász de Dunaföldvár Halász de Gyén Halász de Nagybakta Halász de Szalonta Halász Takács Halászfy Halászy de Ragály Halavacz Halenich Hallá alias Szalkay Hallá de Karcfalva Hallá de Krompach Haller de Hallerkigróf Haller de Hilib Haller de Köpecz Hallga Halligancz Halma Halmádi de Ujtorda Halmágy alias Nandra Halmagyi de Bajesd Halmagyi de Etfalva Halmagyi de Halmágy Halmagyi de Marosvásárhely Halmagyi de Székás Halmagyi de Szilágysomlyó Halmagyi de Tordátfalva Halmy-Deutsch alias Deutsch de Halm Halus Haluscsik alias Buday Haluska Halykul de Borbánd Hám Hamány Hamar de Futásfalva Hamar de Pán Hamary de Kisigmánd Hamerschmidt Hamert Hamilton gróf Hammelberger Hámos de Hámosfalva Hámos de Pelsicz nemes&báró Hampasz Hampl de Szaruti Hamvai-Kovács

Hamvay alias Balassy Hámy Hamza Han Hanák de Abasár Hanczelly Hancsák Hancsovszky Handbald alias Hensel-Medra Handera Handl Handlein Handler Handmann Handrik alias Bedi Handriovits Handrovics Handteriher Hanekkart Hang Hangács Hangácsy de Hangács Hangási Hangay Hangodi Hangody Hangonyi Hangossy Hangul de Szevesztrény Hangya Hangya alias Csiszár Hangyár de Bozódújfalva Hangyás de Kismánya Hanka de Visk Hanke Hankó Hankóczy Hankony Hankovics Hankus Hann de Hannenheim Hann de Kakas Hannibal Hannig Hanovszky Hansen alias Balogh Hanser Hanseus de Hirschberg báró Hanskarl de Berezna Hántó Hanulik Hanuner de Nemesbánya báró Hanuner de Székelyhid Hanus Hanusovszky de Hanva Hanvay-Kovács Hanzély Hanzlik Hany Hányi Hanny de Gyöngyösapát

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

87

Hapka Happel Hára de Hidas Haraberger Harabol Harabor de Hilnik Harabossay Haragos de Disznópatak Harai de Hara Harajka Haraklyáni alias Bályog de Ipp Haraly de Páva Haraminichich Harang de Nagysolymos Haranghy de Gyarmat Haranghy de Nagyrév Haranglábi Harangozó Harangozó alias Nagy Harangy Haranko Haranyó Haraszthy de Makcsa Haraszti de Szelévény Harasztos de Endrid Harasztosi de Bálványos Harasztosi de Ujtorda Harasztovics Haray Harayka Harazi Harbuval alias Chamaré Harcz Harczias Harczy de Szombathely Harcs Harcsa alias Szuiiay Harcsár Hardt-Stummer de Tavarnok Hardungh gróf Harinai Farkas de Szerdahely Harinnay de Nagyida Harinnay de Tancs Hariula Harkácsi Harkányi de Taktaharkány báró Harkay Harkó de Vaja Harmath alias Keszy Harmath de Kesz Harmathy alias Lakatjáró Harmos de Hihalm Harnád Harnócz Haroklyándi Haróy Harrach gróf Harrer Harruckern báró Hárs Harsághy

báró

Harsányi alias Dániel Harsányi alias Kovácsvárad Harsányi de Aranyos Harsányi de Galambod Harsányi de Sárospatak Harsányi de Várad Hársfalusi Hársich Hartay de Kisharta Hartig gróf Hartig de Gölnicbánya Hartig de Sarház Hartl de Nyárád Hartleben Hartman alias Eris Hartó de Szokolya Hartraan ab Ayveswalt báró Hartrauth Hartvich Hartvigh Hartvigius gróf Hartvik Hártyán de Gulács Hartyányi Háry de Bethlen Hasas Hasche Haserhag Haskó Haslinger Haspray Hassági Hassányi Hassay Hasslinger Hász Hasznos de Zombor Hasznosi Hatala de Borré Hatalmas de Altorja Hatavics Hatfaludy de Hatmansdorff Hathalmy de Hathalom Hatházi de Martinesd Hatházy alias Nagy Hatházy alias Nyéste de Hatház Hatházy alias Szabó Hatházy de Lászfalva Hatházy de Székelykocsárd Hathi de Csépicsiff Hathi de Szakály Hatmanstorfer alias Hatfaludy de Hatmansdorff Hatna Hatos de Bözöd Hatos de Nagysólymos Hatszegi de Haczok Hatvani de Tötör et Hatvan Hatvani de Ujtorda Hatvani de Visk Hatvani-Szigeti

88

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Hatvany de Sziget Hatvany-Deutsch de Hatvan báró Hátzoki alias Borsos de Ponor Hau Haubert de Monostor Hauchard Hauchin báró Hauck Hauenschild Hauer Hauer báró Haugwitz gróf Haules Haulik Haulik de Várallya Haupt-Stümmer de Tavarnok et Buchenrod báró Hauser de Lokvica Hauser de Rákoscsaba Hausperszki Hausser de Kapuvár Haussler Hausz Hauszinger Hauszmann de Hausmannsperg Hauszmann de Velencze Havács Havadi de Kissolymos Havadi de Szék Havaller alias Gusztáv Havas alias Görög Havas de Farkasalmás Havas de Kisunyomos Havasallyi Havassy Hávor Hávorka Havranek Hayden Haydu de Bogát Haydyn de Ipolynyék Hayek à Waldstatten Hayll Haynne Haypál Ház Hazady Hazai báró Hazanovyth Hazatius Hazinétzy Haznich Hazucha de Kelemenfalva Házy de Szákul Hazslinger báró Hazslinszky de Soltishazslin Hazslinszky-Krull de Hazslin Hé de Ujtorda Hea de Kézdisárfalva Hebár Hebe-Fábián

Hebráncz Hebrank Hebrant de Hebráncz Hecht Heckelberg Heckenast alias Bajza Héczei alias Szabó Héczei alias Tar Héczey Hécs Héder Héderhely de Csajág Hédervári de Hévizgyörk Héderváry Hedjesch Hedly de Hedlfalva báró Hedri Hedri de Hósszútelek Hedry Hedry de Hedri Heem Heer Hefelle de Nagykárolyfalva Hefflány Hefner de Kevevár Hegeds alias Bényey Hegeds alias Fodor Hegeds alias Kornalehotay Hegeds alias Lakatos Hegeds alias László Hegeds alias Lvácz Hegeds alias Nagy Hegeds alias Petrahay Hegeds alias Seratoris Hegeds alias Szinyi Hegeds alias Tormássy Hegeds de Akna Hegeds de Bajon Hegeds de Domonkosfalva Hegeds de Eir Hegeds de Felsieör Hegeds de Gerend Hegeds de Görgényszentimre Hegeds de Hadad alias Szabó Hegeds de Hosszúaszó Hegeds de Kál Hegeds de Kraszna Hegeds de Liszka Hegeds de Magyarzsákod Hegeds de Malomfalva Hegeds de Réthe Hegeds de Tiszavölgy Hegeds de Tömcsén Hegeds de Várad alias Kutas Heghy Hegyaljai Hegyes de Pályiújlak Hegyes de Szemerja Hegyeshalmy alias Fischer Hegyesi de Görgényszentimre Hegyessy de Gyulafehérvár

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

89

Hegyessy de Hegyes Hegyessy de Mezihegyes Hegyesy de Borosjeni Hegyi alias Kolperger Hegyi de Agyagfalva Hegyi de Baczon Hegyi de Mezibánd Hegyi de Pápa Hegyi de Peröszlén Hegyi de Rigmány Hegyi de Szent-Élek Hegyi de Vadasd Hegymegi Heidendorf Heigl Heil de Alsókubin Heilbing Heilbrunn Heim de San-Martino del Carso báró Heinbucher Heincz Heinczelmann de Hisnyé Heinczmann Heinpucher alias Bikkesy de Vámosatya Heinrich alias Birthalmer Heinrich de Moravicza Heinrichovszky Heinzelius Heis Heisegg Heisel Heiser alias Beger Heiser alias Kudriczay Heisler Heister de Heidershaimb gróf Heisz de Küsmönd Heisz de Udvarhely Heiszler-Gyurgyovánszky Heizel Heizenstein gróf Héja de Sárfalva Hekkel Hekl Hela Helburg Heldt Hele alias Belgyer Hellebronth de Tiszabeö Hellenbach de Paczola báró Heller Helliacz Hellner Hellner de Mnizsek Hellwig Helm de Rakitoveczi Helmár Helmecz Helmeczi de Mezimadaras Helmeczy de Koroorécz Helmuth Helner

Helo Csaplovics Helt Heltay de Sárbogárd Helvay Hembize alias Ghilain Hemeczberger Hemmel de Szepesváralja Hemmer Hempiss Hencz alias Sauer Hencz de Aszúpatak Hencze Henczel Henczelffy de Petrovecz Henczes Henczoly Hencs Hencsellöczy Hencsey Hendrey de Marocsa et Felsirepszeg Hendy de Gyalla Hengelmüller de Hengervár báró Henkel Henkellé báró Henker Henkt Henn de Cerici Hennegh de Scharfenstein Hennemann Hennequin gróf Hennessey Henney Henninger de Eberg báró Henningh de Szomszédvár Hensch Hentalier Henter Henter de Bodok Henter de Egreapatak Henter de Nagyajta Henter de Sepsiszentiván nemes&báró Hentzes Hennyey de Hennye Heöbok de Felsieör Heöigyi Heölgy báró Heölgy de Ballon Heös de Sankfalva Heöváry Hepesváry Heppes de Belényes Heppler Héra alias Tokorcsy Heras báró Herbály Herbály alias Vászon Herbartházi Herbáth Herbay Herbay de Harczvár Herber de Rohé

90

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Herberstein gróf Herberth de Herbertsheim Herchenröter Hercz Hercz de Királd Hercza de Fejérviz Herczeg alias Panajuth Herczeg alias Székács Szakácsi Herczeg de Eléd Herczeg de Erénye Herczeg de Losád Herczeg de Szekcsi Herczeg de Szillis Herczeg de Zilah Herczegh de Hercegfalva Herczegh de Kusaly Herczegszillisi Herczel de Pusztapéter báró Herczer Herczik Herczog Hercsut de Ocsklehota Herdon Herdovics Herdt Here alias Falussy Herébe de Sziget Herédy de Heréd Herencsényi Herendich Herendy alias Lajos Herenkovics Herényi de Breznóbánya Herepei de Herepe Herepey-Csákány alias Csákány de Herepe Heresinczy Herfer Hergécz Hergh Hergics Heribán Héricz Hérics Hérics-Táth de Jaák Hericsovszky Heringh Heriny Herkály Herke Herkffy Herkov de Unathal Herlavi alias Fábry Herlein Herlich Herlsperger Hermán alias Szabá Hermán alias Szijjártó Hermán de Köpecz Hermán de Nempet Hermán de Szárazajta Hermanffy de Greben

Hermann de Szeben Hermanszeghy Hermanszeghy alias Nemeskereky Hermány Hermányi de Beráth Hermon Hernád Hernálth-Mestery Hernáth Hernya de Galacz Hernyakovics Hernye Heródes alias Milokovszky Herogh Herold Herovicz Herpay Herpfer Herppen Herr de Miskolcz Herritz de Felsimicsinye Hersching Hersel Herser Hersich Hersina Herszényi Hertelendy de Hertelend et Vindornyalak Hertheus Hertneky Hertodt Hertzka de Hámosfalva Hertzka de Tepla Hervatich Hervoych de Zelkh Herzan de Harras gróf Herzig de Pusztahetény Herzog de Csete báró Hés Hesenkovich Hessek Hesz Heszterényi Hesztorovics Heteés de Galgácz Heteley Hetényi de Csanád Hetényi de Hetény Heteös de Szentmarton Hetey Hethényi Hethésy Hethey Héthy de Hét Hettey alias Török Hetury de Ujtorda Hétzey Hettyessy Hettyey de Makkoshetye Heunisch Heupl

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

91

Heusel alias Aiserik Heusel alias Házy de Szákul Hevenyessy de Kisheves Heves de Göncz Hevesy de Heves Héviz alias Répás Hévizy Hewy alias Höy Héya de Sárfalva Heydendorf Heydendorf alias Conrad de Heidendorff Heyder Heyl Hezel Hézinger Hid alias Kovács Hidalmási de Berkesz Hidas Hidassy Hidegh Hidegh alias Nagytállyay Hideghéthy Hidegkövi alias Kaltenstein Hidvéghy de Paczola Hídvégi alias Lantos Hídvégi de Ujtorda Hidy de Deés Hiemer de Hidvég Hiera Hierneis Hieronymi Hiersch de Hiregh Hild de Galánta Hilibi de Hilib Hillebrand de Hrandau báró Hiller de Buttyin Hillyay Hima alias Tüskés Himfy de Döbrente Himmelreich Hincs de Farkaslak Hincs de Kovásznai Hindy de Nagy et Kishind Hinka de Hinkócz Hinta Hinterskirchen Hirán de Hirán Hirán de Kisbún Hirsch de Örményes Hirschberg Hirschler de Alsádomború Hirth Hisnyay Hisnyay-Heinczelmann de Hisnyó Hispergh Hladics Hladky Hlavács Hlavathy Hlavenda Hlavka

Hlinszky Hliva Hliványi de Hliveny Hlobik alias Lieszkovszky Hluboky Hlytky alias Verbay Hmiray Hoantzel Hobay Hobicz alias Barancsy de Várad Hobitzer Hoblik Hoch Hochart Hochbarth Hochburg gróf Hochekker Hochenburger de Léka Hochenfeld gróf Hochenraiter Hochenried Hochepied gróf Hocher Hochhauser Hochkoffler de Hochenfels Hochnány Hochnemer Hochreiter Hochstock Hochvarth Hock Hocsay Hoda alias Suska Hoda de Sajó Hodászi alias Horváth Hodászy de Hodász Hoderman Hodermarsky Hodgyai de Hodgya Hodicz gróf Hodiky Hodis Hodor alias Boila Hodor alias Merza Hodor alias Styopey Hodor de Kézdiszentlélek Hodor de Kézdivásárhely Hódossy alias Szabó Hódossy de Hódos Hodosy alias Bernárd Hodrovics Hodula de Perbál Hoenning O'Carol báró Hoffbauer de Felsiteszer Hoffer de Nagy-Savnicz Hoffmaister de Nagykapus Hoffmann de Csatár Hoffmann de Daruvár Hoffmann de Lirincz Hoffmann de Nagysitetág Hoffmann de Szászkabánya

92

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Hoffmann de Vágujhely Hoffstadter Hofmann báró Hohenperger Hohenraiter Hohenstein gróf Hohenwart gróf Hohenzollern-Hechingen herceg Hohnemer Hoidos Hoitsy de Domalygós Hok Holbay Holbesz de Mosocz Holcz Holczer Holczmann Holczmeister Holdvilági Holecz Holes Holesh Holezer alias Holtzer Holics Holitscher de Csetány Holjencsik alias Buday Holkó Holkó alias Obeszló de Kislednlcer Holla de Armos Holla de Csíkszentsimon Holla de Szálka Hollajder Hollaky de Kishalmágy Hollán de Kislod Hollásy de Gertenses Hollát Hollegány Holler Holles Hollics Hollóber Hollósi de Verespatak Hollósy alias Somogyi Hollovich Holosnay Holossay Holovics Holsucher alias Kormán Holtzer de Bástya Holupka de Uglya Holzer Holzmann Holzmeister Holy de Hradna Holyecz Holly Homályosy de Patak Homberger Homicskó Homik Homoki alias Gál

Homoki-Kovács de Várad Homoky de Alsókorompa Homoky de Számosszeg Homoky de Ujtorda Homoky de Visonta Homolay Homolich Homoliczka Homolkay Homollya de Kisbélád Homonnai-Drugeth de Homonna Homonnay alias Szabó Homonnay de Ires Hompasz Hompesch de Bollheim báró Homrogdi Hondrey Hongor alias Ungur Honig de Plumenaiu Honkás de Nágerfalva Honnan Honorius gróf Honorka Honza Honyaky Honyék Hoor de Horácz Hopká de Királylubella Hoporsorom alias Göncz Hoppé Hopperth Hora de Preluka Horács Horánszky alias Damián Horánszky de Hora et Tótfalu Horánszky de Horánszk Horányi de Horány Horczicza Horda Hordás Horde Hordy Horeczki Horeczky báró Horecsny alias Brehaczka Horecsny alias Dunda Horecsny alias Hrebik Horga de Borosjeni Horgas Horgos de Tordavilma Horhy de Bethlen Horkay Horkovics de Komjath Horliczky Hornai alias Raus Horner Hornicaek alias Buday Hornicz alias Kvasséy Hornig Hornik Hornlak

gróf

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

93

Hornocz Horntyina Hornung Horny de Tótvárad Hornyay Horogh Horopai Horovit Horovitz Horpácsy Horrai Horthy de Nagybánya Horunt de Hosszúaszó Horvát de Görgényszentimre Horváth -Mladosevics Horváth alias Ábrahám Horváth alias Arady de Alisa Horváth alias Baranyay Horváth alias Barbarith Horváth alias Bellichicz Horváth alias Berkovics Horváth alias Béry Horváth alias Body Horváth alias Borbély Horváth alias Borsicz Horváth alias Bozsoky Horváth alias Csehy Horváth alias Csiszár Horváth alias Csizmadia Horváth alias Dutkovici Horváth alias Eöcsi Horváth alias Gyöngyössy Horváth alias Hajdú Horváth alias Hodászi Horváth alias Hunyady Horváth alias Káké Horváth alias Karmarics Horváth alias Kocsi Horváth alias Konyha Horváth alias Kovács Horváth alias Lajos Horváth alias Majkovics Horváth alias Margarich Horváth alias Mecséry Horváth alias Molnár Horváth alias Móré Horváth alias Nagy Horváth alias Nezits Horváth alias Orbánkomorácz Horváth alias Pap Horváth alias Patak Horváth alias Pesits Horváth alias Piros Horváth alias Pohárdi Horváth alias Puka Horváth alias Radich Horváth alias Sellye Horváth alias Senkvicz-Valicza Horváth alias Serachich Horváth alias Suraich-Raszt Horváth alias Szabé

Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth Horváth

alias Szabó alias Tergosith alias Wlah alias Woynowith alias Zaza de Alsókirös de Alsószentmihályfalva de Bakonok de Bánhorvát de Bedi de Berekalja de Berkesz de Bessenye de Bibit de Bohuta de Boósfalva de Borsova de Brezovicza de Brinye de Buzásbesenyi de Csalaff de Csapó de Csepreg de Csún de Deés de Disznós de Doroszló de Dralepszka de Fela de Felsibogács de Felsibükk de Felsiméra de Gagy de Gaj de Gelencze de Gencs et Garbolcz de Gerendkeresztúr de Gherém de Goricza alias Orsich de Göncz de Grizány et Szentandrás de Gyulafehérvár de Haraszkerek de Haraszt de Holutina de Horváth de Hosszúaszó de Hosszúfalu de Hrastyán de Ikléd de Ilenczfalva de Jákfa de Janka de Kaproncza de Karlácz de Kászony de Kerta de Kézdiszentlélek de Kolta de Köpecz de Köpösd

94

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Horváth de Kirös Horváth de Kiszegi alias Szakács Horváth de Krasznaszentmihályfalva Horváth de Kupisinszk Horváth de Lamácz Horváth de Lápos Horváth de Lippó Horváth de Lomnicz et Paléch Horváth de Lökfalva Horváth de Lupesnik Horváth de Magyarzsákod Horváth de Mankóbük Horváth de Marosjára Horváth de Megyefalva Horváth de Mezisámsond Horváth de Mikeszász Horváth de Muranicz báró Horváth de Nagyrécse Horváth de Nagyszalék Horváth de Nagyvárad Horváth de Nánás Horváth de Naprisa Horváth de Nedelicz Horváth de Nemesmilitics Horváth de Nemestakárat Horváth de Nesith Horváth de Nógrád Horváth de Ostorharics Horváth de Palécz Horváth de Palisna Horváth de Palocsa et Gellenfalva Horváth de Pánd Horváth de Perlak Horváth de Petrinye Horváth de Prága Horváth de Puha Horváth de Rákos Horváth de Rarovich Horváth de Samarja Horváth de Sárbogárd Horváth de Sárosberkesz Horváth de Sárosond Horváth de Sárospatak Horváth de Sebeház Horváth de Simaház Horváth de Simony Horváth de Somlya Horváth de Sopron Horváth de Szamobor Horváth de Szancsa alias Baranyai Horváth de Szászcegol Horváth de Szászcsin Horváth de Székelyudvarhely Horváth de Székudvar Horváth de Szemere Horváth de Szemes Horváth de Szendri Horváth de Szenkvicz Horváth de Szentandrás alias Grizány de Szentandrás Horváth de Szentgyörgy báró

Horváth de Szentmihályúr Horváth de Szentpéter Horváth de Szentsimon Horváth de Szeny Horváth de Széplak gróf Horváth de Szerdahely Horváth de Szlakécz Horváth de Szlakócz Horváth de Szoboszló et Kisbajna Horváth de Sztruga Horváth de Tálya Horváth de Técsi Horváth de Tepla Horváth de Tiborczszeg Horváth de Titrimina Horváth de Torda Horváth de Ucsa Horváth de Ujtorda Horváth de Uraj Horváth de Vajda Horváth de Vanyola Horváth de Várad Horváth de Vázsonyki Horváth de Végla Horváth de Veszprém Horváth de Vingart Horváth de Zabar Horváth de Zaberdin Horváth de Zágráb Horváth de Zalabér Horváth de Zápolya alias de Ilmér de Zápolya Horváth de Zaránd Horváth de Zsákod Horváth de Zsider Horváth Kamicsaczi Horváth Karléczi Horváth-Ajtich Horváth-Bibithi alias Horváth de Bibith Horváth-Bojnichich de Knin Horváth-Bugarin alias Bugarin de Brezovicza et Horváth de Brezovicza Horváth-Hissevich báró Horváth-Inczédi de Széplak et Nagyvárad báró Horváth-Kladosevich Horváth-Kocsi alias Llorváth Horváth-Körössy Horváth-Kruzich Horváth-Likovich Horváth-Miklosich Horváth-Milojkovics alias Horváth de Brezovicza Horváth-Misljenovich Horváth-Mladovich Horváth-Ossovszky Horváth-Pukay Horváth-Rarovich Horváth-Simonith Horváth-Simonsich báró Horváth-Sinkovith

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

95

Horváth-Siraonchich Horváth-Stansych de Gradecz báró Horváth-Susalith de Gyula Horváth-Szabó Horváth-Tholdy gróf Horváth-Voxith de Zaluka Horváthy Horváthy de Horvát Horvátich Horvátinovich Horvátovics Horvatovszky Horvay de Recsekalja Hós Hosey Hosmann de Rottenfela Hoszpotzky de Ormezi Hosszú de Bodok Hosszú de Kisnyires alias Urszuly de Kisnyires Hosszú de Rátoltfalva Hosszú de Résztölcs Hosszú de Sósmezi Hosszúaszói Hosszúfalusy de Hosszúfalu Hosszúmezei Hosszúréti Hosszútelek Hosszútóthy de Hosszútót báró Hotkai Hotkovich alias Peharnik Hotmár Hotta Hottay Hotykay Hoványi de Kirös-Tarján Hovorka Hoyos gróf Hoyos-Wenckheim gróf Hoyszky Hoytsy Hozak Hozlinger Hozmán Höberth Höbling Högyészy de Högyész et Simon Hölchich alias Szabó Hölgy báró Hölgye Hölgyészy Hölgyi Hönsch Höpfer Hörcsöky Hörmann Hörwart His Hiváry Hrabeczky Hrabéczy de Vágujhely

Hrabenovich Hrabétius Hrabóczky alias Pap Hrabóczy de Hrabócz Hrabovszky Hrabovszky alias Lamacska Hrabovszky de Hrabova báró Hrabussay Hrabuzay Hraczky Hranáky Hrankay Hrarailovich alias Czvetassin Hraskó de Hroskó alias Raskó Hrasztotovich Hratossay Hrebenda Hrebik alias Horecsny Hrebla Hreblay Hreglianovich Hrehus Hrelanovich Hrelian alias Petrichevich Hreljac Hriastélly Hrichiovszky Hricz Hriczko Hricsoviny Hricsovszky Hricsovszky alias Ublarik Hrihor Hrin Hrincse Hrisóczky Hrissorinyi Hrnyakovics Hrobarik Hromkovics Hronkovich Hroskó Hroznorszky de Pribácz Hrubéczy Hrussóczy Hrvatinic Hrzich de Topuskó Hubacsek Hubay alias Eutelhueber Hubay de Hubó Hubay de Szalatnya Hubens Huber Huberth de Nagyszombat Huczka Huda Huda alias Szpivak Hudar Hudczovjech alias Buday Hudcsek alias Buday Hudelka

96

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Hudezovicz Hudiczius Hudics Hudjecz alias Buday Hudjecz alias Sumichraszt Hudlich Hudoba Hudolecz Hudra Hueber Huetter Huga Hugó Hugonnay gróf Huhn de Althuthnen Huldenberg gróf Hulej Hulényi Huley Huljak Hulók Hulpes Hulyak Humel Humelauer Humszky de Hun Hunallch Hunasich Hungersbachi alias Egki Hungor alias Ongor Hunkár alias Haiduk Hunyad de Zajkán alias Gáspár-Kenda Hunyadi Hunyadi alias Szocs Hunyadi de Ádámos Hunyadi de Bihar Hunyadi de Hosszúaszó Hunyadi de Hunyad Hunyadi de Novaj Hunyadi de Zajkány Hunyadi-Búzás Hunyadi-Nagy Hunyady de Enyed Hunyady de Kéthely gróf Hunyady de Kis-Krsztyene et Nyitraszeg Hunyady de Nagyalmás alias Szeöts Hunyady-Búzás Hunyor de Vizsoly Huoránszky Huorka Hupel Huppeln Huray Hurka Hury Husbácsi alias Bányai de Szentberek Husith de Emheny Hussinecz Hustopecz Husty Husunt

Husváth Huszágh de Huszák alias Csizmazia Huszák Huszár alias Czigány Huszár alias Gelin Huszár alias Zalczer Huszár de Baráth Huszár de Brenhida Huszár de Csíkszentmárton Huszár de Csókafalva Huszár de Dercsika Huszár de Dózs Huszár de Füle Huszár de Iszló Huszár de Kászon Huszár de Kolozsvár Huszár de Kövend Huszár de Kövesd báró Huszár de Medgyes Huszár de Nagyajta Huszár de Nagybaráth Huszár de Nagykálló Huszár de Regicz Huszár de Szerdahely Huszár de Szucsány Huszár de Tekeripatak Huszár de Urmos Huszár de Zabláth Huszárics Huszáry alias Keresztes Huszián Huszka Huszka de Púsztaferenczszállás Huszlnecz Huszt Huszt alias Beákgyaki Huszt alias Molnár Huszthy alias Izay Huszthy alias Marina Huszthy de Razina Huszti alias Pály Huszti de Havadtii alias Nagy Huszti de Récse Husztig Husztini Husztopecz Huszty alias Damberger Huszty de Huszt Hutini Hutka Hutkai Hutnik alias Huttl Hutter de Luttern Huttinyi Huttl alias Hutnik Huttner de Hernádzsadány Hutyra de Szepeshely Huyn gróf Huzó Hübetich alias Fémen Hübner de Fejérvár

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

97

Hülff Hülik Hüller Hüly alias Lendvay Hümmel Hüttmayer Hüve Hüvelyes de Botfa Hvorka Hyro alias Almásy Hyross de Kisvicsáp Ibafalvi Ibrányi de Vaja et Ibrány Iczés Idek Iffju alias Pap Iffju de Mihályfalva Igaly Igártó de Visk Igaz de Horváth Igaz de Oláhberettye Igaz de Torda Igl Iglár alias Nagy Iglay Iglin Iglódy Igmándy Ignát de Kersecz Ignátovics Ignéczy Igriczy Igyanocich Igyártó Igyártó de Visk Iharossy Iharóssy Ihász alias Kovács Ihász de Felpécz Ijgyártó de Csíkszenttamás Ijgyártó de Várad Ikafalvi Ikerváry Iklándy Iklódy Iklódy de Péntek Iklódy-Szabó de Iklód Ilaway Ilgó alias Krasznecz alias Draskóczi Ilia Ilits de Zorlenz-Miki Ility Ilkás Ilkay de Ilka Ilkei de Vargyas Ilkey de Ilke Ilkey de Vargyas Illakovich Illard Illei de Váralja Illenfeld

Illenpeck Illés de Edv Illés de Visk Illésházy de Illésház gróf Illéssy de Bölön Illésy de Mezibergenye Illiasich Illievich alias Saraga Illmer in Wurlenbet Illobay Illos de Zsida Illovay alias Lászlóffy alias Laczkovich Illucz alias Oláh Illucza alias Bernjén Illvay Ilméry de Ivánkafalva Ilosvay alias Borbély Ilosvay Borbély alias Csávás Ilosvay de Nagyilosva Ilova Illyai de Magyarja Illye de Kisbún Illyefalvi de Ujtorda Illyei de Kiskún Illyenes de Karaszó Illyés alias Császkai Illyés alias Literáti de Baczkamadaras Illyés de Baró Illyés de Bihar Illyés de Csíkszentimre Illyés de Dalinár Illyés de Goroszló Illyés de Homoródalmás Illyés de Imecsfalva Illyés de Kide Illyés de Kisbún Illyés de Malomfalva Illyés de Oláhbölény Illyés de Pálfalva Illyés de Parajd Illyés de Piskolt Illyés de Sárki Illyés de Sásza Illyés de Sepsiszentivány Illyés de Sófalva Illyés de Sóvárad Illyés de Zabola Illyevölgyi Illyfi de Várad Imbsen báró Imecs de Imecsfalva Imecs de Nyujtád Imecs de Vargyas Imely Imolai Impryth Imre alias Szabó Imre alias Szigethy Imre de Ákosfalva Imre de Csehhétfalva Imre de Csekefalva

98

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Imre de Csornafalva Imre de Ders Imre de Etfalva Imre de Farkaslak Imre de Fele Imre de Felsieör Imre de Fogaras Imre de Gidófalva Imre de Göröczfalva Imre de Ikisked Imre de Imrecsíkcsekefalva Imre de Imrecsíkkozmás Imre de Imregyergyószentmiklós Imre de Imreh Imre de Imreh-Szépvíz Imre de Imrehbothfalva Imre de Imrekáposztásszentmiklós Imre de Imremartonos Imre de Imresziget Imre de Jásiplápos Imre de Káposztásszentmiklós Imre de Kozmás Imre de Málnás Imre de Martonos Imre de Mezifele Imre de Sziget Imre Szigetifarkaslak Imre-Szabó Imrech Imrédy de Ómoravicza Imreffy de Szerdahely Imreghy de Imreg Imricze alias Sebesy Imrikojech alias Sarlay Imrovics Inakodi Ináncsy Incze de Baczon Incze de Bodok Incze de Bugy Incze de Csíkdelne Incze de Csíkménaság Incze de Csíkszentsimon Incze de Csomafalva Incze de Gyulafehérvár Incze de Harasztkerék Incze de Harasztos Incze de Homorádkarácsonfalva Incze de Illyefalva Incze de Kilyán Incze de Kisgörgény Incze de Középajta Incze de Lisznyó Incze de Maksa Incze de Malomfalva Incze de Martonos Incze de Nagyajta Incze de Nagysolymos Incze de Náznánfalva Incze de Szárazajta Incze de Szemerja

Incze de Ujtorda Incze de Zalány Inczédy de Nagyvárad báró Inczédy-Joksman de Nagyvárad Inczefi de Kadács Inkey de Pallin báró Inselt de Golle Ipaczi de Szemerja Ipherniczki Ipolffy Ipolyi de Szécsény Ipolyi-Keller Ipolyi-Stummer Ippy Iráffi Iramos Irányi de Meszlény Irányossy Irásy Iratossy Irinnus de Csolt Irinyi de Iriny Irmai de Nyárádgálfalva Irményi alias Molnári Irmes Iros de Sass Irostei de Remete Irotsány Irsai de Enyed Irsay alias Leketel Irsay de Irsa Irsay de Szemlihegy Irsay de Ujtorda Isá de Szín Isaák de Feldoboly Isaák de Kisdobrony Isaák de Rava Isaák de Zágon Isaaky Isák de Kisborosnya Isakovics Isápi alias Szabó Isápi de Magyarizsép Isiky Iskrylecz Isminy Isolano Isold Ispán de Alvincz Ispán de Magyargáld alias Kállay Ispánik Ispány Issekutz de Erzsébetváros Issekutz de Marosvásárhely Isták alias Vida Isták de Gyepes Isták de Uzon Isták-Kiss Istanich Istéczy de Pölöskefi Istenes

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

99

István de Amadéfalva István de Bikfalva István de Csíkszentgyörgy István de Hatolyka István de Kászonfelsifalu István de Kászonújfalva István de Marosvásárhely István de Ménaság István de Szentkirály István de Tekeripatak István de Vacsarcs Istvándi Katona Istvándy alias Szatmárnémet Istvánffy de Kiröspatak Istvánffy de Mádéfalva Istvánffy de Nagyvárad Istvánfi de Várad Istvánfy de Baranyavár et Kisasszonyfalva báró Istvánházy de Marosszentkirály Istvánics Istvánovics alias Kubovics Istvanovics de Ivánska Istvanovje alias Csepcsány Isza de Ákosfalva Iszáky Iszkay Iszlai de Gálfalva alias Siketfalvi Iszlai de Iklód Iszlay de Iszló Iszlay de Magyaros Ivács alias Hegeds Ivacso de Köszvényesremete Ivácson Ivády de Ivád Ivagy Ivakovich Ivanchich de Margita Ivánczy Iváncsuk Ivanek alias Mikovics Ivánházy Ivanica Ivanich de Juanich Ivánka de Draskócz et Jordánföld neme&báró Ivánkay Ivánkovics Ivánóczy Ivanovicz de Schilar gróf Ivanovics de Antalfalva Ivanovics de Szentivány Ivanovits de Kollinenseig Ivánszky Ivány Ivanych Iványi Iványisi Iványos Ivaskó de Torda Ivicsics

Ividi de Mezibánd Ivó Ivocs de Kisragály Ivsich Ivuly de Karánsebes Iza Izakovich de Longa-Villa Izay alias Volosz Izay de Isák Izay de Izpr Izay de Kisborosnys Izay de Peterite Izay Huszthy Izay-Nagy Izbugyai de Izbugya Izdenczy alias Varasdy Izdenczy de Monostor et Komlós báró Izdray Izményi Izold Izsák de Gulács Izsákovics Izsáky Izsépy Izsó Izsold Jaán Jaár alias Kenderes Jaár de Macsesd Jablanczay Jablánczy de Szentgyörgy Jablanich Jablonczay Jablonczy Jabloniczky Jablonovics de Jablonov alias Orsich de Slavetich Jablonsky Jablonsky alias Sztadlis Jábróczky de Jábród Jacabfalvy Jaceticz Jacobi Jacobovits de Szeged Jacquerand alias Angelo Jaczkovich Jáczy alias Borcsányi Jacska Jacsó Jadann de Molve Jados Jagasics Jagatich Jagendorffi Jáger de Detta Jagnich Jagodics de Kérnecsa Jagrosaglich Jagussich Jagustich Jahlmüller

100

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Jaivko Jakab alias Andermann Jakab alias Bernárc Jakab alias György Jakab alias Keresztúri Jakab alias Pelsiczi de Felsicsardó Jakab alias Szabó Jakab alias Ulley Jakab de Baróth Jakab de Bogoz Jakab de Csan Jakab de Csíkszentkirály Jakab de Dálnok Jakab de Etéd Jakab de Futásfalva Jakab de Homoródalmás Jakab de Kányád Jakab de Kisdoba Jakab de Középlak Jakab de Laborfalva et Szentiván Jakab de Otrokocs Jakab de Rákos Jakab de Rogoz Jakab de Sándorház Jakab de Szemerja Jakab de Szentgericze Jakab de Szentmihály Jakab de Técsi Jakab de Vadasd Jakab-Lár Jakabfalvy Jakabffi alias Kristóff Jakabffy de Somosköz Jakabházy alias Eötvös Jakabházy de Nagyszalonta Jakabházy de Szentábrahám Jakabos de Esztelnek Jakabos de Kisnyujtód Jakabos de Szászfalu Jakabos de Ujtorda Jakasich Jakch Jakchy de Kusaly Jakétich Jakisch de Nagylak báró Jaklin de Elefánt báró Jaklits Jakó de Bágyon Jakó de Félegyház alias Jakó de Szalárd Jákó de Fülek Jakó de Hodos Jakó de Kászonjakabfalva Jakó de Kézdiszentlélek Jakó de Lisznya Jakó de Pál Jakó de Szalárd Jákó de Ujtorda Jákó de Zágon Jákob alias Korpás Jákob-Dieter Jakobey alias Láni

Jakobey de Rózsahegy Jakobovics de Dobonyos Jakoby Jákócz alias Borbély Jakocs de Kökös Jakócs de Lisznyó Jakócs de Márkosfalva Jakóffy de Szluha et Ráhó Jakomitsek Jakopich Jakopovich de Dombró Jakoss Jakovits Jaksa Jaksch alias Jakchy de Kusaly Jaksó Jaksy Jakubjánszky Jakubóczy Jakuboróczky alias Szelecsényi Jakubovics Jakubovszky Jakuly Jakus Jakusith de Orbova báró Jáky alias Kiss Jálics Jalkóczy Jalony Jalsoviczky de Jalsova Jámbor alias Jambrikovics Jámbor de Egerpatak Jámbor de Kisjeszen Jámbor de Livágya Jámborffy de Óhegy Jámborszky Jambrekovich Jambrekovich de Zlathar et Ladiszlavec Jambresics Jambrik Jamriszka Ján Janacz Jánács Janák Janaky Janchich Janchik alias Himmelreich Jancs Jancsik Jancsikovszky Jancsó de Gidófalva Jancsó de Kercsesora Jancsó de Kézdivásárhely Jancsó de Lengyelfalva Jancsó de Nyujtód Jancsok Jancsovich Jandek Janduroczki Jané de Dálya

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

101

Janeczkay Jáni de Alsócsernáton Janics de Klopodia Janicskovics Janik Janikovics Janiss Janitsáry Janitsáry de Dragomirestye Janka de Ardód Janka de Bulcs Janka de Kiskaránd Janka de Mikház Janka de Szentlirincz Jankafy de s Jankó de Brotuna Jankó de Enyed Jankó de Nagyajta Jankó de Sepsiszentgyörgy Jankó de Sepsiszentivány Jankó de Uzon Jankó de Zalány Jankovich alias Mikovics Jankovich de Csalma Jankovich de Jeszenicze Jankovich de Kisjeni Jankovich de Pribér et Vuchin nemes&gróf Jankovich-Bésán de Dunaszekcsi báró Jankovich-Mirovnik Jankovics alias Doctorovics Jankovics alias Szabó Jankovics de Battonya Jankovics de Bunya Jankovics de Daruvár gróf Jankovith Jankovje alias Csepcsány Jankovszky alias Nedeczky Jankul de Felsiszálláspatak Jankul de Lugos Jánky de Mátyásfalva Janó de Páke Janó de Papolcz Janó de Zágon Janóczy Jánoky de Jánok et Nagyszluha Jánoky de Madocsány Jánoky de Ráhó János alias Kóródi János de Alfalu János de Almás alias Székely János de Cíkszentsimon János de Csíkkozmás János de Csíkszentmárton János de Felsiboldogasszonyfalva János de Feltorja János de Kászonfelsifalu alias Kászoni János de Ménaság János de Oroszhegy János de Técsi János de Tekeripatak

János de Ujfalus János de Zetelak Jánosa Jánosdeák Jánosfalvi de Homoródjánosfalva Jánoshiday Jánosi de Bardócz Jánosi de Buzaház Jánosi de Csíknagyboldogasszonyfalva Jánosi de Felsiboldogasszonyfalva Jánosi de Folyfalva Jánosi de Hagymásbodon Jánosi de Hódos Jánosi de Kászon Jánosi de Kisgörgény Jánosi de Moson Jánosi de Palatka Jánosits alias Berzsenyi-Jánosits de Egyházasberzseny Janoskov alias Buday Janosov alias Budjacs Jánossi de Hagymásbodon Jánossy alias van Dernáth gróf Jánossy de Abod Jánossy de Balajth Jánosy alias Kánthor Jánosy de János Janoviczky alias Varga Janovics Jansó Jantek Janthó Jantó alias Dancs Jantó de Nemesbikk Jantsik Jantsovits Januly Janusich Jány nemes&báró Jány alias Várady Janny de Fehérvár Jányoky Jappa Jaquet báró Járay alias Néry Járay de Alsójára Járay de Bágyon Járay de Gelencze Járdánházy Járdánházy alias Kovács Járdos Jareb de Jadrámsk Járfás Járfás alias Gyárfás Jármay Jármi de Ádámos Jármy de Szolnok et Magyardelli Jarochics Jarolics Jaross de Nemesmiticz et Wezka Járossy

102

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Jártián Járuj Járy de Maczesd Jasitz Jaskó Jász alias Kapás Jász-Szabó Jászay Jászberényi Jászberényi alias Forintos Jászfy de Boldogház Jászkay Jászó Jaszter Jasztrabszky de Részege Jaszvitz de Jaszvicz Jászy de Kuthnár báró Jatkó de Csikszentmihály Jávics Jávorek Jávorka Jávornek Jávorszky Jávory alias Jávorek Javorzik alias Gyulai-Javorzik Jaxa de Jacska Jean de Hannsen alias Deschmann de Hannsen Jeanchics de Karpfenstein Jeanszky Jeddy de Rugonfalva Jedlieska Jedlovazky Jeges de Felvincz Jékei de Buly et Porcsalma Jekelfalussy de Jekelfalu et Margitfalva Jekeli Jelakovich Jelchitth Jelenchich Jelencsik alias Lamos Jelenek de Hlucsin alias Jelenffi Jelenffy de Csejthe Jelenik Jelentcsik de Koromvár Jeleny Jeletnik Jelka alias Kolecsány Jelkis de Lak Jellachich de Buzin báró Jellachich de Radoychich et Kostanyevacz Jellinek de Haraszt Jelsith de Szemerkovics alias Horváth Jelttnik alias Jeletnik Jemmiki alias Gallicus Jenei alias Borbély Jenei alias Nagy Jenei de Bágyon Jenei de Debreczen Jenei de Gyulafehérvár Jenei de Nagyenyed

Jenei de Ujtorda Jenei de Váralja Jeney alias Jány alias Tompaházi Jeney alias Motka Jeney alias Sebesy Jeney alias Szabó Jeney de Borosjeni Jeney de Gyéres Jeney de Tiszajeni Jenice alias Jenisch Jenik Jenisch Jenkey alias Botos de Lesztemér Jenner Jenovay Jeremiás de Csíkjenifalva Jerfy de Csanak Jergher gróf Jerkovich Jerney de Mérlak Jersai alias Irsay Jersei de Bud Jerzabek Jesiovics alias Hardicsy Jeskowith Jessich Jeszenák alias Bodnár Jeszenák de Királyfia báró Jeszeney Jeszenszky alias Piatrovus de Kisjeszen Jeszenszky de Jeszen Jeszenszky de Kisjeszen Jeszenszky de Nagyjeszen Jeszenszky-Davidovje Jeszenszky-Gasparovje Jeszenszky-Gyurkovics de Nagyjeszen Jeszenszky-Janossovje Jeszenszky-Petrusovje Jeszenszky-Rafajovje Jeszenyey Jeszerniczky alias Jezerniczkv Jesziovich alias Hardicsi Jeszovich Jetthléry Jettim Jezerniczky de Jezernicze Jezés Jezovics Jó alias Domány de Kesz Jó de Báyi Jó de Pettyen Joáchim de Butyásza Joachimi Joanides Joannovics de Joannovits Joannovics-Sacabent Joannovics-Vidák Joannovits de Poganyest Joannovits de Szabadfalva Jobb alias György Jobbágy alias Farkas

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

103

Jobbágy alias Nagy Jobbágy de Jobbaház Jobbágyi alias Matkó Jobbos de Csicser Jobst alias Visy de Nagyatád Jobszty Jochich Joczik Jodi alias Bállya Jodi alias Cziple Jodi alias Kindris Joel Joffan Jóga de Akna Jogh Joharsányi de Várad Jóhész John Johny de Jamnik Jóka de Ujfalu alias Ujfalusy Jókay alias Sziványó Jókay de Ásva Jókay de Pohroncz-Szelepcsén Jókesz Jokics Jokmány alias Lirincz Joksmann Jókuthy de Jókuth-Omorfalva Jolakó de Ujtorda Jólész Jolsvay de Jolsva Jolly de Aulnois la Motte alias de la Motte gróf Jóna de Petry Jónás de Berve Jónás de Nagyenyed Jonask alias Monyé Jónásk de Alsóvisit Jonka Jonucz Joó alias Gombköti Joó alias Gyöngyös Joó alias Poltz Joó de Bicske Joó de Kaszaház báró Joó de Kend alias Tamási Joó de Kesz alias Domány Joó de Kéthely Joó de Munkács Joó de Szemerja Joób de Fancsaly Joób de Szentkirály Joób-Fancsali de Prószék Jordán de Borbátvíz Jordán de Radoaa Jordán de Szentgyörgy Jordánsky Jósa de Beltek Jósa de Bodos Jósa de Csíkmindszent Jósa de Csíkszentkirály

Jósa de Deszne et Róna Jósa de Kozárvár Jósa de Nagybánya Jósa de Németszögyén Jósa de Pankota Jósa de Sófalva Jósa de Szavoly Jósa de Telek Joseph alias József Joseph de Sófalva Josich Jósika alias Magyary-Kossa Jósika de Branyicska báró Jósika de Karánsebes Josinczy de Nagyvárad Josintzi báró Jóst de Felsieör Jósvay Jószi Joszif de Peterite Joszipovich Joszt Jóthé Jotubinyi Jovanovich de Szolsicza Jovich báró Józan alias Konyári Józsa de Barancs Józsa de Nemetszögyén et Bánház József alias Borbély Jöchlinger báró Jörger gróf Juba Jucha Jucskovics Judmikovich Juga alias Koszor Juga alias Pintye Juga alias Simon Juga de Magulicsa Juga de Nagybarcza Jugh de Keresztúr Jugovics Jugovits alias Miskey Jugovits de Vép Juhász alias Csizmadia Juhász alias Debridy Juhász alias Gyöngyösi Juhász alias Ihúróczy Juhász alias Kiss Juhász alias Laczik Juhász alias Theöreök Juhász de Apa Juhász de Gyulafehérvár Juhász de Karánsebes Juhász de Kislapás alias Hajas Juhász de Péterfalva Juhász-Kovács Juhászovics Juhay Juhics

104

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Juhos alias Komjáthy Juhos de Pincz Juhos de Ujtorda Jukics Julanecz Juliáni Julinácz Július alias Gyula de Szalárd Július de Szalárd Jung Jungen Junger báró Jungviert Junkovich de Nagytábor Junkovics Jura Juracsek Juraich Jurán Juranics Jurásin Jurenák Jurenda de Lokcza Juricskay Jurikovics Jurikovics alias Rusinszky de Ivánócz Jurikovjech alias Bachó Jurinich Juriskovich Jurislavich Jurissich Juritsch Jurka Jurkovich Jurmanich Jurovics Jursich Justh de Neczpál Juszkó Jüdeö de Bácskamadaras Jükér Jüngling Kaán de Albest Kaas báró Kába de Ujtorda Kabarcz alias Zikszay Kabay de Gyulafehérvár Kabdebo de Talpas Kabin Kabos de Magyargyerimonostor Kabzán de Izsépfalva Kacekovics-Krimszky Kachkan Kachkói Kaci-Peko de Lapzangradac Kacz de Ludvigsdorf báró Kacza de Galambfalva Kaczér de Lak Kaczics Kaczika Kacziói alias Tompsa

Kaczir Kaczky Kaczor Kaczos Kacsamágh Kacsándy de Kohány Kacsányi Kacséry de Kacsér Kacsinich alias Kvassay Kacsir Kacskan de Kachkan Kacskovics de Daruvár Kacsó de Selye Kácsy de Mnizsek alias Heller de Mnizsek Kada Kadacsi de Homoródalmás Kádár alias Binder Kádár alias Káliay Kádár alias Sigmond Kádár alias Somody Kádár alias Szeben Kádár alias Tóth Kádár alias Zsigmond Kádár de Abód Kádár de Borosjeni Kádár de Bözöd Kádár de Deés Kádár de Denderf Kádár de Farkaslak Kádár de Fiátfalva Kádár de Gálfalva Kádár de Görgényszentimre Kádár de Kilyen Kádár de Lencsény et Kádó et Gelencze Kádár de Lugos Kádár de Marosszerda Kádár de Moldova Kádár de Némed Kádár de Remete Kádár de Sárósberkesz Kádár de Szeben Kádár de Szenterzsébet Kádár de Szentlélek Kádár de Torda Kádár de Ujváros Kádár de Vásárhely Kádas alias Bornemissza Kádas alias Tóth Kádas de Borosjeni Kádas de Thúr Kadics de Gagy Kadics de Mádéfalva Kádocsy Kados de Komárom Kaffka Kaftan Kági alias Ilyés de Bihár Kágias Kágyai Kaiány Kaiapaty

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

105

Kaiatovics Kaibner Kaich de Nemesmilitics Kaichbrenner Kaill Kaiser alias Császár Kaiser de Szentmiklós Kajaly Kaján Kajáry Kajcsa de Altorja Kajdacs Kajdacsy Kajdóczy Kajdy de Csorna Kajganic Kajnár de Jászberény Kajoh de Deák Kajor Kajtár alias Bodony Kajtár de Besenye Kajti Kajuch Kák Kakas alias Haan Kakas alias Nagy Kakas de Berény Kakas de Delne Kakas de Sajókaza Kakasi de Lukafalva Kákay alias Kágyay Kákó alias Horváth Kákonyi de Csép báró Kákonyi de Vérség Kákonyi de Vitka Kákos alias Kákosy Kákosy de Kákos Kakucz de Felsirasztoka Kakucsi de Felsikápolna Kakuk alias Kükelbrecht Kala Kalajkovics Kalamar Kalamenovich Kalapos alias Kovács Kalas de Alsóvály Kalász de Szulovecz Kalathay Kalauz Káldi alias Barbel Káldos Kaldrovits de Gararév Káldy de Alsó- et Felsikáld Káldy de Káld Káli de Petk Káli de Székes Kálicz Kalicza de Felsitopa Kalifarics Kálik Kalina de Karánsebes

Kalisius de Calisch báró Kalivoda Kalla Kállai de Gyérs Kállai de Magyarkáld alias Ispán Kállai de Simánd alias Eötvös Kállai de Torda Kállai-Vitéz Kállay alias Dubovay Kállay alias Földy Kállay alias Kádár Kállay alias Kucsuksomlyó Kállay alias Mészáros Kállay alias Nagy Kállay alias Szentmiklósy Kállay de Alsófara Kállay de Kiskázmér Kállay de Nagykálló Kállay de Putnok alias Szentmiklósy Kállay de Ráczfehértó Kaller de Köpecz Kallinczer de Kályán báró Kalló de Csegez Kallóczy Kallós alias Kalós de Sasvár Kálmán de Homoródoklánd Kálmán de Inakod Kálmán de Kisóc et Szentandrás Kálmán de Kiröspatak Kalmán de Szentdomokos Kálmánczay Kálmáncsehi de Kálmáncseh Kalmár alias Szabó Kalmár alias Várady Kalmár de Szeged Kalmár de Ujhely Kalmárffy Kalmsperger Kálnai de Kálnok Kálnássy de Kálnás Kálnay alias Nagy Kálnay alias Nemes Kálnay de IkIand Kálnay de Kálna Kálnay de Kiskálna Kálnoki de Alsócsernáton Kálnoki de Káinok Kálnoky de Bagamér Kálnoky de Kiröspatak nemes&gróf Kalocsa de Csíkszentgyörgy Kalocsányi Kalodvay de Lippaménes Kálonday Kalos de Borzova Kalos de Dálya Kalos de Hosszúaszó Kalós de Sasvár Kálos de Szirma Kalósy Kalotaszegi de Ujtorda Kalotsa alias Csíkváry

106

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Kalovics Kaltenstein Kalugerina de Borbátviz Kalugerovich Kálváry Kály alias Deák Kály de Felsivist Kálya Kályáni de Ród Kályáni de Szék alias Kerekes Kamánczy alias Szabó Kámándy Kamánházy Kamarás alias Zeleméry Kamarás de Kecskemét alias Kamarássy Kamauf de Podgorsk Kamber Kamenszky Kamerath Kámi Kammer de Szempc Kammmermayer Kamocsay Kamondy Kamonya de Kamonya Kamonyi Kampanellis de Bursel Kampani Kamper de Sárfenék Kampmacher Kampmiller de Langholsen Kamuthy de Sass Kamuthy de Szentlászló Kána Kanacsanin Kanacsky Kanász Kancza Kancziny Kancsó de Kalcsó Kancsó de Márkusfalva Kancsur Kandó de Bogács Kandó de Dálya Kandó de Oroszhegy Kandó de Sztregova et Egerfarnos Kaner Kangyár Kangyerka Káni Kánia de Kány Kanicsár Kanisztos de Lemhény Kanitz de Nagyecsér Kanizsay Kank alias Gégács Kankovszky de Gyirsziget Kannsdorfer Kanócz Kanotay de Kanota Kanovics

Kanta alias Hajdú de Kövend Kanta de Gömer Kánthor alias Vizkelethy Kánthor de Döge Kánthor de Hodász Kánthor de Kossúth Kántor alias Ónod Kántor alias Tóth Kántor de Bodófalva Kántor de Csomafa Kántor de Debrecen Kántor de Várad Kánya de Csíkszentgyörgy Kányádi de Nagygalambfalva Kanyari Kanyaró de Derzs Kányay alias Egry Kanyerka Kanyó alias Szabó Kanyó de Léczfalva Kapára de Zsupa Kapás alias Jász Kapczay Kapellis Kapetsfy de Kishelmecz Kapicz alias Kovács Kapiri Kapitánffy Kapitány alias Deák de Várad Kapitány alias Tholt Kapitány alias Varga Kapitány de Ujtorda Kapitány de Várad alias Deák Kapiváry Kapler Kaplir Kaplonyi de Ód alias Csirkés Kaplyon de Nagymihály Kapochy Kapoczi de Ujtorda Kapocsfy alias Kapotsfy Kapocsy Kapolcsy Kápoljay Kápolnay alias Paur de Kápolna Kapolya alias Lórántffy Kaponyai de Kaponya Kapornaky Kaposi alias Várady Kaposi de Domahíd Kaposi-Bokor Kapóssy Kapóssy alias Geszt Kaposváry Kaposy alias Bényei Kaposy alias Literáty Kapotsfy Kaprányi de Capran Kapri Kaprinay Kapronczay alias Kovachich

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

107

Kapronczay de Kaproncza Kapronczay de Magyarigen Kapronczay de Makronczay Kapros Kapsas de Trágen Kaptáry Kapu de Kapu Kapuczi de Ujtorda Kapuczy Kapusánszky Kapusdy de Kismarja Kapusi Kapussy Kapuváry Kapuy alias Kapu Kapy de Kapivár Kar de Fele Kara de Gerlah Kara de Szenttornya Karába de Caraba Karabelli Karachich Karacz Karács de Kisrábé Karacsay de Valja-Szaka gróf Karácson Karácsondy de Karácsond Karácsony Karácsony alias Várady Karácsony de Bozsók Karácsony de Hódos Karácsony de Karácsony Karácsonyfalvi alias Balás Karácsonyfalvi de Homoródkarácsonyfalva Karácsonyi de Csíkmádéfalva Karácsonyi de Ópéterlak Karácsonyi de Telekfalva Karaffa Karahal Karai Karaiczay báró Karakas Karakassevits Karakóy Karály de Görgényszentimre Karancsi alias Székely Karancsics Karancsy de Diósod Kárándy Karánsebesy Karányi Karap Karapancsics Karassiay Kárász alias Csán Kárász de Horgos et Szentpéter Kárász de Szigetvári Karaszek de Thurna Karasztó Karatnai de Gelence Karátson alias Nagy

Karátson de Bethlen Karátson de Ivánda Karátsony alias Ilosvay de Nagyilosva Karátsony de Hódos Karátsonyi de Karátsonyfalu et Beodra gróf Karay de Balatonberény Karbovicz alias Corbavia Karbunarácz Karczagh Karcsai Karcsay Karda de Esikjenifalva Karda de Kiröspatak Kardetter alias Álgyai de Algyest Kardhordó Kardona Kardos alias Dezsi de Gerla Kardos alias Hajdú Kardos alias Jancsich de Vászka et Kardosfalva Kardos alias Laczovjech Kardos alias Matrassech Kardos alias Pap Kardos alias Szíjgyártó Kardos alias Váradi Kardos alias Várady Kardos de Bessenye Kardos de Buzita Kardos de Felsivály Kardos de Gyerla alias Deseö Kardos de Mogyorós Kardos de Nagyvárad Kardos de Tapócza Kardos de Tasnád Kardos de Várad Kardos de Veszeliczky Karenics Karesz Karetto Karg Kariczay Karika Karikás Karil alias Kary Karina de Carina Karisch alias Szervitzky Karkai alias Birtalan Karkói de Karkó Karkoványi Karla Kárlányi Karlaváry Karlegg Karler Karleusa de Boryna Karliczky Karlovszky Karludari Karmacsy Kármán de Szilliskislak

108

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Kármán de Újverbász Karmanczay Karmarics alias Horváth Karmazán de Hollómezi Karminalis Karnay alias Sadányi Karnea Karner Karnyik alias Páry Károly alias Csizmadia Károly alias Sipek Károly de Fülesd Károly de Károly Károly de Károlypaty Károly de Kerenche Károly de Sárfalva Károly de Sófalva Károly de Ujtorda Károlyi alias Szempczy Károlyi de Gocsitszentimre Károlyi de Gyulafehérvár Károlyi de Kercsed Károlyi de Kövesd Károlyi de Nagybánya Károlyi de Nagykároly gróf Károlyi de Pagh Karonczy Karos Karosecz Károsi Karosy Karove Karovics Kárpáti alias Juhász Karpe Karpfenstein alias Jeancsicz Karpicsek Kársa de Mezikölpény Kársa de Szentkirályszabadja Karsái-Czuka-Szabó de Szeghegyház Karsanits Karsay de Téth Karth Kartik Karuly de Karulyfalva Karulya Karvanchich Kary de Bajon Kása de Noaj Kása de Seprid Kása de Sóvárad Kása de Szentmiklós Kása-Szabó Kasche Kasenczky de Pápateszérnyárád Kasiár Kaskantin Kasköti Kasnyik Kásó Kasotti

Kassai alias Farkas Kassai de Ujtorda Kassay alias Szabó Kassay de Kassa Kassay de Kolozsvár Kassiár Kassics de Kisfalud Kassnik alias Kasnyik Kassó Kassos alias Barbell Kastál de Gyergyóujfalu Kastani alias Medveczky Kastell Kastellain Kastellánffi Kastelliomo Kastello Kastor alias Bobor de Hajnik Kastries Kastriottich Kasúhy de Kasúh Kasza de Borosjeni Kasza de Felsitorja Kasza de Nagyhalmágy Kasza de Tamásfalva Kaszács Kaszai Kaszamoczky Kaszaniczky de Nagyselmecz Kaszap Kaszapi alias Nagy Kaszás alias Kasza Kaszás alias Szabó Kaszás de Gyéres Kaszás de Jászapát Kaszás de Kissolymos Kaszay de Nagycsepcsény Kaszmér de Felsieör Kaszner Kászoni alias Bornemissza Kászoni alias János de Kászonfelsifalva Kászoni de Kászon alias Bene Kászoni de Kertesd alias Ferencz de Csikdánfalva Kászoni de Kiscseg Kászoni de Léczfalva Kászoni de Nagykászon Kászoni de Tolcsva et Pacsér Kászoni de Újlak Kászonyi alias Miglikászony Kászonyi de Deés Kászonyi de Kászonfalva Kászonyi de Tótváradja Kasztenhoffer Kasztenholcz Kaszterer Kasztra Kata de Tolcsva Kata de Visk Katafay Kátai alias Önadi-Szabó

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

109

Kátai de Alsósámsond Kátai de Csegekáta Kátai de Kátha Katala Katalin Katán Katapán alias Koppan Kátay de Debreczen Kathonay Kathu Kathus Kathus de Kattus Kathy Katicz Katinchich Katinelli Katlan Kató alias Nagy Kató de Csikszentgyörgy Kató de Meziszentmiklós Katona alias Jon Katona alias Kormos Katona alias Magyar Katona alias Mályi Katona alias Sebestyén Katona alias Szász Katona alias Szilágyipéntek Katona alias Vida Katona de Abód Katona de Berkesz Katona de Cseke Katona de Csíkszentmihály Katona de Gelle alias Gelley Katona de Hete Katona de Illyefalva Katona de Istvánd Katona de Kére Katona de Kissolymos Katona de Kondoros Katona de Péntek Katona de Pókafalva Katona de Sárd alias Nagy Katona de Sárosberkesz Katona de Szakács Katona de Szárazajta Katona de Udvarhely alias Szél Katona de Ujtorda Katona Szabó Katona-Takács Katonáczy Katonay de Pókafalva Katonszky Katra Katsenka Katsó de Sófalva Kattanovich Kattus Katulich Katunszky Katura de Bár Katz

Katza Katy de Bihar Katychich Kaufmann de Magyarpadány Kauki alias Gegach Kaumál alias Hamhal Kaunich alias Caunich Kaunitz gróf Kaupe de Dietrichsbach Kausay Kautz de Gyir Kauzsay alias Nausay Káva Kavachi Kavaller Kavanagh báró Kávási de Érkávás Kávási de Ravasz Kaveggia Kavorich Kavriani Kavurich Kayos de Deák Kayser alias Császár Kayser de Gaád Kaytár Kaza de Nagycsepcsény Kazay alias Szabó Kazianer Kazinczy de Kazincz et Alsóredmecz Kazinkay Kazivoda Kázmér Kazny Kazy de Garamveszele Kazzia alias Cazzia Kébell Keberics Kebirovics Kebus de Vajdafalva Kecheti Keck Kecze Keczeli de Hosszúaszó Keczer de Lipócz Keczer de Radován Kéczkey Kéczy Kecse alias Eötvös de Kálló Kecse de Kecze Kecseti de Csikszentmárton Kecseti de Kecset Kecseti de Kisfalud Kecsey de Kecsi Kecskeméthy alias Czégi Kecskeméthy alias Csapó Kecskeméthy alias Csibti Kecskeméthy alias Szcs Kecskeméthy-Nagy de Kecskemét Kecskés Kecskés alias Literáti

110

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Kecskés alias Sombornémet Kecskés de Farnos Kecskés de Rava Kecskés de Vadasd Kécskey Kecsi Kedei de Kobátfalva Kedelényi de Hagyáros Kedves de Csíkszentdomokos Kedves de Csíkszentmárton Kefala Kegeln Kégl de Csala Keglevich Keglevich de Buzin gróf Kégly Kegye de Borzsova Kegyes Keill Kék Kékedy de Alsókéked Kékkövy alias Godal Kékkövy de Székelyudvarhely Kéky de Nánás Kelderer Kele de Sepsiszentgyörgy Kele Nagy Kelebecz Kelecsényi de Csúz Kelecsényi de Kelecsény Kelecsényi de Kelecsény et Hrabó Keledy de Keled Keleffy Kelekovich Kelemen alias Clemens Kelemen alias Csáby Kelemen alias Csobi Kelemen alias Dombrády Kelemen alias Kövesdi Kelemen alias Nagyráczböszörményi Kelemen alias Szabó Kelemen alias Szöcs Kelemen de Alsócsernáton Kelemen de Bekény Kelemen de Bodajk Kelemen de Böszörmény Kelemen de Delne Kelemen de Dombrád Kelemen de Etéd Kelemen de Felcsernáton Kelemen de Felsieör Kelemen de Homorodjánosfalva Kelemen de Homoródoklánd Kelemen de Kebele Kelemen de Kézdibaksafalva Kelemen de Maksa Kelemen de Márkosfalva Kelemen de Nagyernye Kelemen de Szentkatolna Kelemen de Szerep Kelemen de Técsi

Kelemenfy de Küsmöd Kelemeny alias Kelemen Keleminich Kelenfy de Kelenföld Kelepcsics Kelepcsics alias Klebersz Kelepesy Kéler de Gellénfa Kéler de Keller Kéler de Lándor Kéler-Modoly Kelety alias Chiabay Kelety de Komjátszeg Keliczi Keliny Kelio Kelis Kelisch Kelisch alias Keliny Kelkó Kellé Kellem Kellemessy Kellen Kelleö de Árokszállás Keller alias Ipolyi Keller alias Kéler Keller de Székelyudvarhely Kellessy Kelley Kellio Kellner Kellöcz Kelney Keli de Baracska Kelp de Sternburg Keltz de Fületincz Kemecsey de Kemecse Kémedy Kemely Kemenczey Keméndy de Keménd Kéméndy de Ujtorda Kemenovich de Belovár Kementzky Kemény alias Koch Kemény de Magyargyerimonostor nemes&báró Kemény de Szentkatolna Kéményes Keményesy Kemerenczy Kémery Kémery alias Nikó Kemesmály Kemleczy Kemléky Kemley Kemnitzer Kempelen de Kempelen et Kismagyar et Pázmánd

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

111

Kempenich alias Eltz Kempies Kemset Kenczyes de Fazekasvarsány Kenda alias Gáspár Kenda de Szálláspatak et Szentpéterfalva Kende de Kölcse nemes&báró Kendecsi Kendeffi de Malomvíz nemes&gróf Kendefi de Nagyida Kendei alias Kátay Kendelényi de Hagyáros Kenderes alias Jaár Kenderessy de Felsiszálláspatak Kenderessy de Serél Kenderessy de Várad Kendi de Szarvaskend Kendi de Szentivánfalva Kendy de Nagykend Kenedics Kenedy de Magyarpadé Kenesei de Ujtorda Kenesi de Parajd Kenésich Kenessey de Kaszátföld Kenesy de Felsicsernátony Keneszt Kenéz alias Konyár Kenéz de Borosjeni Kenéz de Szalonta Kenézy alias Pap Kenfelj de Donja-Stubica Kengyel Kengyel de Érhatvan Kénosi de Homoródszentpál Kénosi de Kénos Kenyeres de Bözöd Kenyeres de Dalnok Kenyeres de Homoródalmás Kenyeres de Kibéd Kenyeres de Terem Kenyheczi alias Czikovics Keöfaragó Keölbel Keömley Keönch Keönczöl de Gulács Keöreöséry Keöves Kép Képes Képesy de Fogaras Képez Kepich Képiró alias Egerházy Képiró alias Farkas Keppich de Felpécz Keramel-Schuster de Meggyfalu Keray Kerbelyi Kerbetz

Kerbovácz Kerchelich Kerchy Kercse Kercsmár Kércsy de Hernádkércs Kerecsény alias Nagy Kerecsényi alias Mészáros Kerecsényi de Kányaföld báró Kerecsenyi de Kerecseny Kerégyártó de Vámosgyörk Kerégyártó-Nagy Kerék Kerekegyházy alias Laczk Kerekes alias Azalos Kerekes alias Kályáni de Szék Kerekes alias Seöcz Kerekes alias Vadászi Kerekes de Balázsfalva Kerekes de Galambod Kerekes de Illyefalva Kerekes de Kerekesháza et Abaujszántó báró Kerekes de Kézdivásárhely Kerekes de Mánd Kerekes de Moha Kerekes de Ótorda Kerekes de Szentgyörgy Kerekesy Kerékgyártó Kereky de Kerek alias Boda Kereky de Kerek et Nagyvásony Kerencsik Kerenpaisz Kerepeczy Kerepes Kerepessy Kerese de Kereseszeg Kereskedi de Deés Kereskényi de Kereskény Keresi de Kissolymos Kerestély de Marosjára Keresy de Kegye Kereszegi alias Szabó Keresztély de Ujtorda Keresztes de Csíkbánfalva alias SzecseyKeresztes de Csíkbánfalva Keresztes de Debrot Keresztes de Homokszentiván Keresztes de Kidé Keresztes de Kopecz Keresztes de Szentlélek Keresztes de Várhegysárpatak Keresztesi de Keresztes Keresztessy de Gyulafehérvár Keresztessy de Körös alias Szabó Keresztesy alias Szabó Keresztesy alias Tóth Keresztesy de Nagykázmér Keresztesy de Nagymegyer et Keresztúr Kereszthury alias Varga

112

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Kereszthury de Szinérszegh Keresztszeghy Keresztúri alias Borbély de Várad Kereszturi de Farkaslak Keresztúri de Szentmihályfalva Keresztúri de Ujtorda Keresztúry alias Jákob Keresztúry de Berekeresztúr Keresztúry de Bodrogkeresztúr Keresztúry de Szinérszegh Keresztúry de Tiszakeresztúr Kereszty de Bágyon Vorrakrizsik Kérészy Keretély de Iszló Keretély de Tamáshida Keretély de Telek Keretély de Újfalu Keretély de Vágás Kérey de Kére Kereztes alias Huszary Kereztes de Bánkfalva Kereztes de Berhida Kereztes de Hemoródszentmárton Kereztes de Keresztes Kereztes de Léczfalva Kereztes de Nagybaczon Kereztes de Olasztelk Kereztes de Paksa Kereztes de Zabola Kéri alias Czéczey Kerkápoly Kerling Kermenszkv de Pusztabánrév Kermpacsich Kern de Rákosfalva Kernen Kerniczky Kernpaisz Kernyak Kernyesdy de Kernyesd Kernyevich Kerpecz Kerstel Kersznerics Kertész Kertész de Sárkány Kertész de Szenet Kertészffy Kertészy Kerticza Kertsedi alias Stsbéksrtssd Kertsedi de Kertsed Kertvélyessy Kertzi Kerüli Kervanyek Kéry alias Járay Kéry de Ipolykér gróf Kéry de Kiskér Kéry de Nemeskér Kese de Lisznyó

Keser alias Székely Keser de Baróth Keser de Borosjeni Keser de Gibárt Keser de Orbáthszentgyörgy Keser de Szerdahely Késes Keskey alias Szabó Késmárki alias Trompler Késmárky alias Literáty Késmárky de Késmárt et Licse Kessler de Keszlern Késy de Dés Keszegh alias Petrovszky Keszegh de Gálfalva et Dánya Keszey de Magyaróvár Keszi alias Keszy Keszi de Ujtorda Keszler alias Keszlerffy Keszler de Lichtenberg Kesztelyi de Rákos Keszthelyi Keszy alias Harmath de Kesz Keszy alias Kezy Keszy alias Molnári Keszy de Árokszállás Keszy de Kikesz Keszy de Várad Ketesdy Kéthelyi Kethety de Kecset Kétly de Csurgó Kétszeri Keval báró Keve Keveházy alias Keiczky Kévély Keveszarvi alias Osztonyi Keviczky alias Keveházy Kevy de Nagyszeged Keyser Kézdi alias Poroszló Kézdi de Vadasd Kezeg Kézy Kézsmárky Khár Kharpen Khastl Khattos Kheberich de Khebrichkebrics Khepics Kherudl de Ivánka Khéry Khesler Khevenhüller gróf Khisel Khlosz Khoján Kholler de Vajdahunyad Khómka

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

113

Khorher Khorherr Khratt Khreyg Khuen-Héderváry de Hédervár gróf Khym alias Kedelényi Kibédy Kibling Kicsin de Szentmiklós Kiebling Kiembóczy Kieparh de Haselhurg Kiesel gróf Kiesse Kiffor alias Kozákkisberekszó Kiffor de Disznópatak Kigácz de Dubnicza Kigyósi Kikidan Kilcze Kilegezi Kilényi de Kilény Kilián Killyéni alias Ábrahám de Sepsiszentkirály Killyéni de Szentistván Kintzig de Nyék Király alias Csiszár Király alias Omlód de Tótfalus Király alias Szathmáry Király alias Vadkertty Király de Angyalos Király de Bélafalva Király de Borosjeni Király de Etéd Király de Gyöngyösmellék Király de Iszla Király de Karcagujszállás Király de Koronka Király de Lefkócz et Farkasfalva Király de Sasvár Király de Sepsiszentgyörgy Király de Szaik Király de Szatmár Király de Szehénfa Király-Darabas Királyfalvy de Görgényszentimre Királyföldi alias Nagy Királyi Királysághy Kirchbauer Kirchen alias Balogh Kirchmaier Kirileszku de Kétegyház Kirilla alias Pap Kirilla de Hollómezi Kirina Kiringer Kirinyi de Kiriny Kirovich Kirsa de Alsóvisk Kirszte

Kirta Kirticze alias Vincz Kirtscher de Kirtschberg Kirvay de Kirva Kirzse de Vist Kis alias Ács Kis alias Bakó Kis alias Balogh Kis alias Birtha Kis alias Czompó Kis alias Csuka Kis alias Debreczeni de Gyulafehérvár Kis alias Ecsegi Kis alias Egrik Kis alias Farkas Kis alias Fekete Kis alias Fodor Kis alias Fótossy Kis alias Frisch Kis alias Gaál Kis alias György Kis alias Gyiry Kis alias Gyulai Kis alias Gyulay Kis alias Istók de Bereczk Kis alias Jaiy Kis alias Juhász Kis alias Kleinrath Kis alias Komor Kis alias Koos Kis alias Kovács Kis alias Lánczy Kis alias Lenkó Kis alias Lukácssámsondi Kis alias Magyar Kis alias Mester Kis alias Molnár Kis alias Orbán Kis alias Paksi Kis alias Papadárai Kis alias Parvus Kis alias Párvy Kis alias Rácz de Halmágy Kis alias Simándi Kis alias Sövényházy Kis alias Szabó Kis alias Szabócsikfalvi Kis alias Szarady Kis alias Szendrei Kis alias Szerémy Kis alias Szilágyi Kis alias Szombath Kis alias Takács Kis alias Tamási Kis alias Török Kis alias Tunyogi Kis alias Üláh Kis alias Vajdaszentimrei Kis alias Ványi Kis alias Virágh Kis de Abód

114

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis Kis

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Agya Akna Alpestes Alsószentmihályfalva Arkos Atyafi Baczkamadaras Bágyon Bátorkesz Battyán Berethe Buzaház Csíkszentiván Csíkszereda Csókfalva Csorvás Debreczen Demjénház Derecske Dorog alias Szilágyi Egerpatak Enyed Ernye Esikszentdomokos Fejérvíz Fele Fentis Garamszillis Geges Gencs Gyöngyös Gyulafalva Harsány Havad Havadti Hegymeg Hérvár Hévíz Hosszúaszó Ignécz Illyefalva Jobbágytelek Kajta Kálnok Karathna Keresztszeg Kisbarcsa Kismarja alias Szaniszlói Kolozsvár Lechmér Mádé Magyarbokény Majtin Makkfalva alias Molnár Maksa Markod Marosszentimre Marosszentiván Martonos Mezimadaras Mezisámsond

Kis de Mikháza Kis de Mohács Kis de Mosony Kis de Nagyernye Kis de Nagygyéresd Kis de Nagyhomok Kis de Nagyvárad Kis de Nemeskér Kis de Nemesvölgy Kis de Nyárádszentimre Kis de Ottebe Kis de Paks Kis de Panyit Kis de Papolcz Kis de Pest Kis de Radnót Kis de Régen Kis de Sámsond Kis de Sarad Kis de Sáránd Kis de Sass Kis de Saulovec Kis de Sepsiszentgyörgy Kis de Sepsiszentkirály Kis de Somlya Kis de Süki Kis de Szabéd Kis de Szalonta Kis de Szeg Kis de Szék Kis de Székelykocsárd Kis de Szentdomokos Kis de Szentistván Kis de Szentkirály Kis de Szentmargita Kis de Szováta Kis de Tarczal Kis de Tolna Kis de Torboszló Kis de Torja Kis de Ujfalu Kis de Ujtorda Kis de Vadad Kis de Varajó Kis de Vattyon Kis de Zil Kis de Zilah Kis de Zond Kis de Zsebeház Kis-Andrásfalvy Kisantal de Egerpatak Kisári Kisbalázs Kisbenedek Kisbessenyei de Mihályfalva Kiscsitári Kisdi de Vecse Kisdobszai Kiseörsy Kisfaludy de Deés Kisfaludy de Kecsetkisfalud

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

115

Kisfaludy de Kisfalud Kisfaludy de Várad Kisfalusy Kisfalusy alias Kricsfalussy Kisfarkas Kisfogarasi alias Kis-Fogarasi de Oroszfa Kisgalambos Kisgergely Kisguba Kisgyöngyössy Kisgyörgy de Árkos Kisgyörgy de Bölön alias Szennyes Kishatvani Kiska alias Kozics Kiskereki Kiskomáromi alias Szabó Kiskos Kiskozma de Borosjeni Kiskürthy Kisléghy alias Alszeghy Kisleley Kismarossi Kismester Kismészáros Kismihály Kismithai Kisnyay Kisóczy alias Viczen de Kotcsova Kispaczali Kispál de Lövéte Kispál de Szentiván Kispál de Uzon Kispatyi Kispéczy de Kispéc Kispéter de Ujfalus Kiss alias Apay Kiss alias Bajó de Diószegh Kiss alias Bede Kiss alias Czompó Kiss alias Kimíves Kiss alias Tóth Kiss de Altorja Kiss de Aszaló Kiss de Bájon Kiss de Boldogház Kiss de Csenefalva Kiss de Derecske Kiss de Elemér Kiss de Felsieör Kiss de Felsiorosztony Kiss de Fügyivásárhely Kiss de Galambos Kiss de Gyöngyös Kiss de Gyulafehérvár alias Debreczeni Kiss de Kisfalud Kiss de Kiskaránd Kiss de Kissáros Kiss de Kóny Kiss de Konyár Kiss de Kovászna Kiss de Kövend

Kiss de Kürth Kiss de Magyarbölkény Kiss de Majthény Kiss de Makiár Kiss de Nagysitke Kiss de Nemeskér Kiss de Nemeskerek Kiss de Papolcz Kiss de Pásztoh alias Gall Kiss de Rugonfalva Kiss de Szabadka Kiss de Szentdomokos Kiss de Szentkirály Kiss de Szepezd Kiss de Szomosszegh Kiss de Szubotcza Kiss de Uzon Kiss de Verebes Kiss de Zabola Kiss de Zilah Kissch de Frisch Kisserjéni Kissevich Horváthbáró Kissling de Kisslingstein Kistály alias Csontos Kistárkányi Kistoldy Kisújszállási Kisvajda Kisvárdai alias Csizmazia Kisvárday alias Barkaszy Kisvárday alias Gyulay Kisvárday alias Pethi Kisvárday de Hadász Kisvárday de Kisvárda Kisvilmányi alias Vilmányi Kisvincze Kiszely de Benedekfalva Kiszling de Kivár Kisszakmári Kisszarvadi Kithonich Kivonyi Kizdy de Alsócsernáton Klaczmann Klacsányi Klamm Klaniczay Klapka Klára Kláris de Nagygyir Klasovics Klaus Klauzál Klavankó Klazzekovics Klebersz alias Kelepcsics Kleefelt Kleh Klein alias Bobrik Klein alias Mikul

116

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Klein alias Montul Klein de Beszterczebánya Klein de Reisenburg Klein de Straussenberg Klein de Straussenburg alias Arz de Straussenburg báró Klein de Szád Kleinburg Kleiner Kleiniglmayer Kleinrath Kleis Klekner de Derni Klemensita de Jedd Klement Klementis Klempa Klenóczy Klári Klesch Klesich Klestyinszky Klévény Klicsovai Kliegl alias Márffy de Csáb Kliegl de Bonyhád Klimes de Sopronbánfalva Klimkó de Füzes Klimkó de Várpalánka Klimó Klimó alias Szentivány de Liptószentiván Klimstein Klincsik Klinger Klinglmayer Klinovszky Kliunovich de Kampfberg Klivényi de Kischlénény Klobúcar-Icukavina de Bunic Klobucsarich Klobusiczki alias Moczko Klobusiczky de Klobusicz Klobusiczky de Klobusicz et Zétény nemes&báró Klockner Klocz Kloczko Klogner Klohomer Klokoczan de Alsóvenécz Klompe de Kronberg Klose de Klosenau Klosius Klósz de Nagylél Kloyber Kloz de Seregnye Klözel de Tótfalus Klucsay Klucsik de Bodina Klucsovszky de Klucsova Klug de Tamásfalva Kluiber

Klujnovics de Kampfberg Klupkovich Klusch Klusovszky alias Klucsovszky Kmeth alias Nyustyai Kmetty Kmoskó de Bernicze Knaifel Knapovich alias Lamos Knapp Knédly alias Nyéky Knellinger Kneusel-Kerdliczka de Jászárokszállás et Nagybánya Kneysl alias Liptay Kneyzics Knezevits de Szentilona báró Knezik Knezl Knézy Knezsik de Posztó Knichen báró Kniezik de Knezik Knipper Knobloch alias Irányossy Knobloch de Vuka Knogler Knoll Knöpfler de Rimakokova Knöpfler de Záránd Koba alias Nagy Kobai de Uzon Kobany Kobasich Kobek de Bátorkesz Kobek de Szabéd Kobek de Székelyudvarhely Kobelrausch de Bélaapátfalva Kobilicz de Felsirasztoka Kobjos alias Kirösi Kobok de Szabéd Kobori de Szorabatfalva Kobosiczky Kobozi Kobzos Koch de Bodrog báró Kocha de Makiár Kochanovszky de Kohanócz et Auchely Kochpál Kócz Kocza Koczán de Tüzberek Koczár Koczeth Koczián de Blasócz Koczka Koczkán de Iszla Koczkány de Csíkfalva Koczkány de Légen Koczkás Koczó

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

117

Koczogh alias Szöled Koczor de Muraszombat Koczpál Kóczy de Vérmezi Kocs de Musna Kócsak Kocsárdi de Gyulafehérvár Kocsi Kocsis alias Angyalos Kocsis alias Angyalossy Kocsis alias Bokány Kocsis alias Káposztásálmosdi Kocsis alias Vas Kocsis de Asszonyfalva Kocsis de Deés Kocsis de Halas Kocsis de Illye Kocsis de Kalló Kocsis de Koronka Kocsis de Márkosfalva Kocsis de Marosszentimre Kocsis de Ujtorda Kocsó Kocsóczy Kocsondáry Kocsordy Kocsuba Kocsy alias Balogh Kocsy alias Csörghö Kocsy alias Sebestyén Kocsy de Szatmár Kódok de Kirispatak Kodormányi Kodory de Deés Kodra de Farkasrév Kodrán Koffer Kognjak Kohanovszky Kohányi Kohlacs Kohlmayer Kohner de Szászberek báró Kohut Koich de Féregház Koicic de Szokólovácz Kois alias Gajdos Kois alias Zjak Kois alias Zubaczki Kója Kojmár Kóka Kokas Kokas alias Novák de Becskerek Kokavay alias Zajácz Kókay alias Kun Kókay alias Nagy Koklász Kokodi de Szentkirály Kokony alias Mundrai Kokovay de Zellefalva

Kolacsányi alias Kolecsányi Kolacskovszky Kolár de Lengyelvalva Kolarevic Kolaróczy Kolbai Kolban Kolbász de Örményes Kolbenhayer Kolcz Kolcza Kolczhaizel Kolczvári alias Kovács Kolczvay Kolcsa Kolcsár de Nagyida Koldus de Kémer Kolecsányi alias Jelka Kolecsányi de Nagy- et Kiskolcsa Kolenda Kolenovich alias Sarabokzoinich Kolhász de Nagyenyed Kolinovics Kolinovics de Senkvicz Kollaisz Kollakovich Kollányi Kollár de Keresztény Kollár de Rózsahegy Kolláth de Kolláthelmecz Kollatovich de Várad Kollenbach báró Kollenovich alias Sarabok Zwinichi Koller alias Neller Koller de Gödr Koller de Kollegh Koller de Kollerf Koller de Nagybánya gróf Koller de Olaszfalus Kollerich de Óbecse Kollizhoffer Kollmann Kollmár alias Kolmár Kollonay Kollowrat-Krakovszki gróf Kollowrat-Liebtinszky gróf Kolman Kolmár Kolmayer Kolner Kolocsányi de Kiskolocsány Kolok Kolomy alias Virginás Kolonay alias kolonnay Kolonba Kolondy Kolonnay Kolontár Kolontos alias Kovács Kolonyi Kolosi de Alvincz

118

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Kolosi de Csikszentgyörgy Kolosi de Mezimadaras Kolosi de Ujtorda Kolosváry alias Erdélyi Kolosváry alias Literátus Kolosváry alias Nagy Kolosváry alias Sáltzer de Zábláth Kolosváry alias Vesmás Kolosváry de Deés Kolosváry de Rárköz Kolosváry de Torda Kolosváry de Ujtorda Kolosváry de Várad Kolosváry-Csató de Kolosvár Kolosváry-Kiss Kolosy de Kolos et Cselej Kolozváry alias Kovács Kolozsvári-Sillye alias Sillye de Illyefalva Kolozsváry de Kolozsvár Kolozsváry de Korispatak Kolozsváry de Nagyvárad Kolozsváry de Orosháza Kolozsváry de Ótorda Kolozsváry de Párucza Kolperger alias Hegyi Koltai alias Klözel Koltai-Klozel de Tótfalus Koltay alias Kóté Koltay de Kolta Kolty alias Nagy Kolumbán Kolumbán de Köszvényes Kolumbán de Olasztelek Kolumbán de Városfalva Kólya de Széplak Kóma Komán Komanicz Kománik Komár Komarnyanszky Komárom alias Barbély Komáromi de Radnót Komáromi de Révkomárom Komáromi de Számtó Komáromi de Szentmihályfalva Komáromi de Ujtorda Komáromy alias Borbély Komáromy alias Comáromy Komáromy alias Farkas Komáromy alias Mészáros Komáromy alias Panda Komáromy alias Pap Komáromy alias Szabó Komáromy alias Szákely Komáromy alias Tóth Komáromy de Apaj Komáromy de Belényes et Borberek Komáromy de Fogaras Komáromy de Ráthon Komáromy de Szentanna

Komáromy de Vájasd Komáromy de Zsarolyán Komics de Székelyudvarhely Komjáthy alias Juhos Komjáthy de Komját Komjáthy de Magyarderzs Komjátszegi Komlódtótfalusy alias Király Komlóssy de Komlós Komlóssy de Vajnágh Komlósy de Borosjeni Komlósy de Komlós Komnyáczky alias Komentzi Komolay Komondy Komonyi Komor alias Kis Komor de Meziszeged alias Eötves Komoray Komorhan Komornyik de Asszonyvásár Komornyik de Kleinburg Komornyik de Récse Komoróczy de Komorócz Kompér de Mogyorós Kompolár alias Compólár Kompolt Kompolthi de Nána Kompolthy Komporál de Kisbácson Komposcht de Kishind Kompot Komsiczul Komzik Komzsik Konacz de Sziget Konáth Kónay Konca de Ujhely Koncz alias Aményi Koncz alias Szappanyos Koncz de Bagysolymos Koncz de Balavásár Koncz de Bazéd Koncz de Dálnok Koncz de Karulya Koncz de Körpenyes Koncz de Lirinczrév Koncz de Nagykend Koncza de Baczon Konczér Konczik Konczin gróf Konczios Konczó Konczos Konczvárady Koncs de Karulyán et Gyertyámos Koncsányi Koncsek de Dvorek Koncsol

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

119

Konda de Zágon Kondakory de Izabora Konday Kondé de Pókatelek Konderczy Kondiovics Kondor de Felsieör Kondorát de Imecsfalva Kondorát de Sárfalva Kondoray Kondorossy Kondorus Kondy Konecsni alias Basovszky Konjikovich Konkel de Müzenthal Konkolics Konkoly-Thege Konnert de Szépkut Konok Konopi de Konop Konrád de Imecsfalva Konrád de Sárfalva Konrád de Tornyos Konst de Szászsebes Konstantin Konstantinovics Konstantinus Konszky Konszky de Konszchina et de Sancto Dominico gróf Konszky de Szentdomonkos báró Kont de Borosjeni Kont de Siklód Konta de Nemesorosz Kontér de Ivánház Konthó Konti Kontor Kontra Kontrás Kontray Kontsol Kontu Kontz Kontyos Kónya alias Jály Kónya alias Töltésy Kónya de Alistál Kónya de Egerpatak Kónya de Nagyborosnyó Kónya de Sófalva Kónya de Székelykocsárd Kónya de Széplak Kónya de Zágon Konyár Konyárdy de Ujtorda Konyárdy de Váradi alias Szocs Konyárdy-Nagy alias Nagy Konyári de Deés alias Kenéz Konyáry alias Józan

Konyha Konyhás Kónyi Konyikovich alias Konjikovich Koós de Békés Koós de Edelény Koós de Erdibénye Koós de Nagygócz Kopacsek Kopácsy de Kopács Kopál alias Jakabffy Kopasz de Munkács Kopasz de Vád Kopchia de Vitzfalva Kopchych de Pokupia Kopcsa alias Kopchia Kopcsányi Kopcsár Kopelka Kophandel Kopievich Kopjás Kopó de Péterfalva Kopócs Kopocsy Kopoz Kopp Koppan Koppauer Koppi de Albertfalva Koppi de Telkibánya Kopre Koprina Kopsa alias Polák Kopsa de Karulyán Kopsó Kopunovich Korádi Koranda Koránési Korányi de Tolcsva nemes&báró Koray Korbély Korbély alias Tóth Korber Korbuly de Lompérd Korbuss de Sashalm et Baranyalak Korchmáros de Kisunyom Korcsek alias Nemes Korcsik Korcsmáros de Sámsond Korda de Borosjeni nemes&gróf Korda de Csíkjenifalva Kordics báró Kordisz de Boronczszelepesény Kordobán Kordos alias Kardos Kóré de Bikfalva Koré de Nagyernye Korencsik Korenika

120

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Koreska de Szakolcza Koreth de Bikfalva Korhely Koricsánszky Korik Koripszky Kóris Koritánszky de Békéscsaba Koritich Korizmics de Aggszentpéter Korkay alias Bertalan Korkoványi Korláth de Alsókálosa Korláth de Csíkszenttamás Korláth de Hatház Korláth de Hény Korláth de Korláthelmecz Korláth de Putkanelmecz Korláthkeöy de Bucsány Korláthkeöy de Korlátkeö Korlatovics Kormány Kormányos Kormányos alias Dragus Kormay alias Borbély Kormos alias Cserny Kormos de Balatony Kormos de Gyanda Kormosár Kormosár alias Szabó Kormossy Kormuth de Remetepoganyest Kornádi Kornalehotay Kornalehotay alias Hegeds Kornély de Holdmézes Kornfels báró Kornhaber de Pilis Kornheim Kornhoffer de Königskron Kornides Kornis de Gönczruszka gróf Kornis de Szentpál Kornis de Tótváradja Kornitz alias Szobek de Kornitz Kornya de Vajasd Korócz alias Laczkó Korocsmáros de Mezisámsond Korod alias Lipovnok Koróda de Felsikubin Kóródi alias János Koródi de Asszonyvásár Korodi de Belényes Korodi de Borsova Korodi de Csíkszentsimon Kóródi de Kóród et Tusnád Kóródi de Robogány Kóródi de Somosd Kórodi de Szentábrahám Korodini Kóródy de Korógy

Korogh de Korogh Kórógyi Koroján Koroknay de Somogy Korolein alias Irancovich Koroly Korom de Korom Korompaki Korompay Koromzay Koron Koronay Koronch Koronczói Korondi de Gocs Koronghy de Korongh Koronka de Csíkszentiván Koronka de Mezibergenye Koronkay Koronthály Kororaczay de Bohunicz Koroskosi Korothnay Korothnoky Koróthy Korpács Korpácsi Korpádi de Korpád Korpás alias Cseh Korpás alias Jákob Korpás alias Ottrub Korpás de Hosszúaszó Korpás de Otrokocs Korpaszdi Korpics alias Nagy alias Csillagh Korpisek Korpolay Korponay de Komonka Korpos de Csikszentmihály Korpos de Gyala Korpych Korracz alias Kövesdy Korroda de Felsikubin Korsy Kortsek alias Nemes Kortvay Korvásy Kos de Csíkszentdomonkos Kos de Erdibénye Kós de Körmend Kósa alias Bányay Kósa alias Magyari-Kossa Kósa alias Zeke Kósa de Aknásugata Kósa de Berekeresztur Kósa de Csíkszentmihály Kósa de Középajta Kósa de Ménaságujfalu Kósa de Nemesnép Kósa de Sepsiszentgyörgy Kósa de Szárazajta

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

121

Kósa de Szenterzsébet Kósa de Szigeth Kósa de Ujtorda Kósa de Uzon Kósa de Várfalva Kósa de Vargyas Kosacich Kosák Kosán Kosár de Zud Kosarich Koscsal Koscsányi Kosdy Kosics de Jerebics Kosik Kosity Kosjus Koskovich de Hrascha Kosóczy Kosok Kosonczy Kosovich alias Kossovich Kóss de Sepsiszentgyörgy Kossa alias Magyari-Kossa Kossevich de Ulnidorf Kossey Kossik Kossovich Kossúth de Udvard et Kossút Kostagnich Kostály Kostán Kostiál-Zivanovic Kostialovszky Kostonics Kostya Kostyál alias Milecz Kostyál de Tarnó Kostyán de Kostyánfalva Kosych Kosza de Bardócz Kószák Koszár Koszciánszky Koszjár Koszka Kosznics Koszonics Koszor alias Juga Koszorús Koszovich Koszta alias Belényesi de Belényes Koszta alias Farkas de Pecsétszeg Koszta alias Kozmaaranymezi Koszta alias Negrita Koszta alias Rakis Koszta de Apát Koszta de Belényes alias Görög Koszta de Csolt Koszta de Osztró-Szálláspatak et Szacsal

Koszta de Pecsétszeg alias Farkas Koszta de Petrócz Kosztanás Kosztándin Kosztás de Orbó Koszteleczky Kosztény Kosztics Kosztin de Disznópatak Kosztin de Gáva Kosztin de Hidegkút Kosztin de Peterit Kosztinus de Keiz Kosztka de Ófalva Kosztolányi alias Kaszlak Kosztolányi alias Spanak Kosztolányi de Alsó- et Felsikosztolány Kosztos Kosztrobovszky Kosztura de Isipfalva Kosztyán Kosztyánszky Kosztyánszky Kotányi de Algyi Kotay Kotechányi Kotecz de Felsifintos Kotecz de Sajóandrás Kótha Kothech Kothek Kóthy de Kót Kotirla Kotiz de Torda Kotman alias Szöcs Kotnyak Kotor Kotoriovith Kotró Kotromanovich Kotsi Kotsordi Kottán Kottás de Heldenberg Kottesovszky alias Gallovich de Nemeskottesó Kotthon Kotthon alias Lázár Kottmann Kottscsák Kottulinszky gróf Koturnay Kotzó de Kézdiszentlélek Kottya alias Tóth Kouncz alias Koncz de Nagysólymos Kovachevich Kovachich alias Kapronczay de Alk Kovachich de Almás Kováchy Kovács alias Ajtai de Szárazajta Kovács alias Ambrus de Zalány

122

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács

alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias

Aratsa Bakó Balogh de Sélye Bankházy Béldi de Béld Bencze Bornemissza Czecze Csdornagynyujtó Dávid Deák de Verpelét Dionisi Egressy Fábry Fehérgyarmati Ferencz Golniczay Gyalai Gyula-Fejérvári Hain Halmágyi Hamvay Harczády Hid Járdánházy Kéry Kis Kovácsik Kovácsy Literati de Oklánd Lukács Meziteremi Molnár Monori Nagy Nazán Nemes Oláh Ónody Oroszy Pászetélyi Rácsok Régeni Remetei Schmidt Sebestyén Selyeby Somody Szabó Szabóújlaki Szalontai Szászy Szathmáry Szerdahelyi Szeredy Szerratorisz Szigethy de Sziget Szmit Szics Szcs Tivadar

Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács

alias Torday alias Toroczkai alias Tóth alias Túróczi alias Türei alias Uchrin alias Ujlaki alias Ujvárossy alias Ujváry alias Vályi alias Varga alias Vörös de Abód de Almád de Alsócsernáton de Alsókéked de Amadéfalva de Andrásfalva de Apát de Atány de Bagos de Bályok alias Nagy de Bana de Bánkfalva de Barkaszó de Baróth de Belényes de Berencze de Berzéte de Bihar de Bikfalva de Bisztercz de Bodok de Bozod de Bölön de Böszörmény de Bözödujfalu de Buzita de Czabaj de Czek de Csatár de Csíkbánfalva de Csíkdánfalva de Csíkfelfalu de Csíkmádéfalva de Csíkszentgyörgy de Csíkszentimre de Csíkszentsimon de Csíktusnád de Csókfalva de Dálnok de Decze et Debreczen de Delne de Dicske de Dobocz de Dobok de Eger de Ehed de Erditelek de Érszalacs de Farczád

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

123

Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Farkaslak Fejéregyháza Feketeardó Feketebátor Felajta Fele Felfalva Felsicsernáton Felsifintos alias Kotetz Felsitorja Fogaras Fügöd Galambfalva Galambos Gansa Gele Gelencze Göcz Gyalu Gyarmath Gyeres Gyergyószentmiklós Gyulafehérvár Hagymásbodon Háló Havadti Hidegszamos Hilib Homok Homoródalmás Homoródjánosfalva Homoródszentmárton Hort alias Hagan Hosszúaszó Hosszúpaly Ilosva Illye Illyefalva Jankafalva János alias Pethö Jánosfalva Járdánház Jobbágytelek Kaál Kalapos Kalló Karácsonfalva Kászonjakabfalva Kászonújfalva Kéked Kendi Keseri Keveház Kézdialmás Kézdipolyán Kezdivásárhely Kilyán Királydarócz Kisczétény Kistorony Kocs

Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács Kovács

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Korond Koszvány et Remete Kovászna Kövend Kölpény Köpecz Kiröspatak Kiszegh Középajta Kraszna Kulla Lelesz Lemheny Lemhény Lisznyó Mád Magyarigen Makkfalva Malomfalva Márkod Marosvásárhely Medesér Mezibánd Mezicsávás Mezitarkány Miglecz Mikház Miskolcz Muzsna Nagyajta Nagyalistál Nagydarócz Nagyilonda Nagysolymos Nánás Nyárádti Ónod Oroszhegy Örvend Pacha Pácza Pánt alias Nagy Páva Prága Raánd Radnót Rákos Remete Rigyicza Runya Sárd Sárpataky de Sárpatak Sass Selyeb Sellye Sellye alias Balogh Sepsiszentgyörgy Sinfalva Sóvárad Surk Szalacs

124

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Kovács de Szászfalu Kovács de Székelykeresztúr Kovács de Székelyudvarhely Kovács de Székudvar Kovács de Szellicze Kovács de Szendri Kovács de Szentgyörgyjenifalva Kovács de Szentrontás Kovács de Szentsimon Kovács de Szeredszeg Kovács de Szermerja Kovács de Szigeth alias Fejér Kovács de Szilágycseh alias Deák Kovács de Szilágyudvarhely Kovács de Szoboszló Kovács de Szováta Kovács de Tarkány Kovács de Tarmásfalva Kovács de Tasnád Kovács de Técsi Kovács de Teke Kovács de Tépe Kovács de Timafalva Kovács de Törel Kovács de Tüskevár Kovács de Udvarhely Kovács de Ujtorda alias Veres Kovács de Uzon Kovács de Vacsancs Kovács de Vacsarcs Kovács de Vadad Kovács de Ványa Kovács de Vár Kovács de Várad Kovács de Várad alias Mikó Kovács de Várad alias Szálka Kovács de Vassand Kovács de Visk Kovács de Visonta Kovács de Zabola alias Tankó Kovács de Zalán Kovács de Zaránd Kovács de Zetelak Kovács de Zovány Kovács Homoki de Várad Kovács-Laczkó Kovács-Pásztélyi Kovács-Selyeby Kovács-Szabó Kovácsi de Feketeardó Kovácsi de Sukó Kovacsics de Almás Kovacsics de Réthát Kovacsics de Topolovecz Kovacsics-Horváth de Csákosd et Buzin Kovacsik alias Kovács Kovacsóczy de Körtvefa Kovacsovics Kovácsy alias Ballay Kovácsy alias Gergely Kovácsy alias Miklós

Kovácsy de Andrásfalva Kovácsy de Aranyosrákos Kovácsy de Buzita Kovácsy de Hadad Kovácsy de Nagyajta Kovácsy de Oroszhegy Kovácsy de Rákos Kovácsy de Taplócza Kovácsy de Tasnád Kovácsy de Udvarhely Kovácsy de Ujtorda alias Veres Kovássy alias Jozga Kovásy Kovászay Kovászi alias Szabó Kovásznai de Kovászna Kovásznai de Petross Kovásznay Kovrik Kovszka Koys Koza alias Csorba Koza alias Szamecz Kozák alias Bariola Kozák de Gyula Kozák de Hosszúaszó Kozák de Ujtorda Kozák-Szabó Kozakovics Kozan alias Bóer Kozár Kozárdy de Rettegh Kozáry Kozelka Kozics alias Kiska Kozics alias Szlimak Kozics de Nemespodhragy Kozik alias Lieszkovszky Kozina Kozla Kozlik Kozma alias Koszta Kozma alias Nagy Kozma alias Nagy de Galambfalva Kozma alias Zamfér Kozma de Albis Kozma de Alsófentis Kozma de Faurest Kozma de Félegyház Kozma de Felsitorja Kozma de Gálfalva Kozma de Havadti Kozma de Hidvégardó Kozma de Hosszúaszó Kozma de Kelementelek Kozma de Kézdiszentlélek Kozma de Kissólymos Kozma de Leveld Kozma de Pap Kozma de Rava Kozma de Rogoz

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

125

Kozma de Sepsiszentivány Kozma de Szentlélek Kozma de Zágon Kozma-Vajda de Sósmezi Kozmás Kozmas alias Chiabay de Lóth Kozmay de Kozmafalva Kozmér Kozmucza Koznics Kozoli de Kozolya Kozonics alias Gyorgyevics Kozovics alias Jurgyevics Kozta Koztin Kozup Kozup alias Krecz Kozy Kozy de Csernecz Kozsuh alias Szabó Köblös de Köblös Köblös de Magyarigen Köblös de Nagyvárad Köbölkuti Köcsi-Horváth Köcsky Ködmön Ködre Kifaragó de Hermányfalva Kifey Kögl de Waldimücz Kihegyi Köhler Kök Kökény Kökényesdy alias Pap Kökényesdy de Vetés báró Kökényesi Kökeszi Kökösi de Kökös Kökössy Kölbel Kölber de Páka Kölcsey de Kölcse Köles de Gidófalva Köleséry de Kreissbach Köleséry de Várad Kölgyessy-Adrián Kölkedy Kölli de Csomafalva Kölli de Gyergyószentmíklós Kölli de Szentmiklós Kölne de Lemhény Kölönte de Felsicsernáton Költi alias Szabó de Kiröspatak Költi de Kiröspatak Kömeczy Kimives alias Almásy Kimives alias Horváth Kimives alias Horváth de Sebeház Kimives alias Kiss

Kimives de Akna Kimives de Beregszász Kimives de Biharczfalva Kimives de Bozod Kimives de Licse Kömleky Kömley de Rajka Kömörey de Kömöre Kimves Könczey de Karathna Könczöl Köncse de Csíkszentgyörgybánfalva König de Aradvár báró Königsberg báró Königsegg-Aulendorf gróf Königstein Königswarter de Csabacsüd báró Köntés de Árkos Köntös de Altorja Könny Könyves alias Tóthvárad Könyves de Várad Köpe de Ujfalu Köpeczi alias Sebestyén Köpeczy de Köpecz Köpil Köpis Körber Kiris alias Daróczi Kiris alias Szcs Kiris de Imecsfalva Kirispataki Körmendi Körmendy alias Nagy Körmöczfy de Nagyajta Körmöczy Körmös Körner Környey Körösdy alias Kelemen Köröséry de Várad Körösföy Körösi alias Kolyos Körösi alias Szcs Körösi de Hosszúaszó Körösi de Királyhalom alias Neumann de Királyhalom Körösi de Kiröspatak Körösi de Magyarpáterlak Körösi de Szántó Körösi de Ujtorda Köröskényi alias Lapos Köröskényi de Köröskény Köröspataki de Újtorda Körössy alias Dancs Körössy alias Horváth Körössy de Érkörös Körössy de Körös Körösy alias Barbély alias Budai Körösy alias Bojthy Körösy alias Borbély

126

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Körösy alias Csutak Körösy alias Rósa Körösy alias Szabó Körtessi Körthy Körtvefai Körtvélyessy alias Literáti Körtvélyessy alias Sekék Körtvélyessy de Asguth Körtvélyessy de Diószeg Körtvélyessy de Kócshosszúmezi Köry de Fenyiház Kössela Kiszeghi Kiszeghy Kiszegi alias Dálnoki Köszethy de Galgócz Köszethy de Remete Köszörs alias Pazar Köteles alias Bodó de Marosvásárhely Köteles alias Udvarnoky Köthe Köti Kiváry de Fentos Kiváry de Ujtorda Kövendi alias Nagykövend Kövendi de Ajka Kövendi de Ujtorda Kövendi de Vadad Kövér Kövér de Árkos Kövér de Barátos Kövér de Benedek Kövér de Borvely Kövér de Gidófalva Kövér de Gidófalva alias Gidófalvi de Gidófalva Kövér de Gyergyószentmiklós Kövér de Ráhó Kövér de Réthát Kövér de Taktakenéz Kövér de Velezd Köves Kövesdi de Havad Kövesdy Kövesdy alias Kelemen Kövesdy de Bede Köveskúthy Kövesligethy Kövess de Köveskálla Kövesy Kövesszarvy alias Goszthony de Krencs Kövy alias Révy Középajtay alias Nagy de Középajta Középapsai de Máramarosközépapsa Középsy alias Mittermiller de Közép- et Nagyközép Kraczer alias Arácz Kraczer de Nagyenyeö Kracsányi Kracsovits de Kenyeres

Kracsun Kraft de Királyfalva Kragovics Krahmer Kraicinovich Kraissich Kraitzer Krajachich Krajczár Krajcsik Krajcsovics de Ilok Krajcsy Krajnay Krajner de Hernádfa Krajnik de Bolgárfalva Krajnik de Krajnikfalva Krajnik de Tövisfalva Krajzell Krak Krakkai de Esztelnek Krakowsky alias Holowrat Kral Kraljich de Sekély Kraller Krallich Kralovánszky Kralovich Kraloviczy Kralovszky Kralych Kralyevich Kramár Kramarcsik Kramari de Otok Kramarich alias Kussevich Kramer de Szinóbánya Kramericz Kramerlauff alias Kalmárffy Krammer Krancz de Vasvár Kranjac Kranzberg Krapff Krappel alias Áldássy de Szanád Krapsics Krapsics de Zethus Krasay Krascsevics Kraskovich Krasovszky Kraszelniczky Krasznay alias Orbély Krasznay de Borosjeni Krasznay de Kraszna Krasznecz de Draskócz Krasznyánszky Kraszonyi Kratz Kraudy Krauss Krausz de Ehrenfeld

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

127

Krausz de Lubló Krausz de Megyer Krausz de Zsombolya Kraütner de Thatenberg Kravascsán Kray de Krajova et Topolya Kraynik de Alsóváros Krayzell Krbek de Székelyudvarhely Krcs de Szurdok Krecz alias Kozup Krecsmáry Krecsuneszk Kregár Krehnyay de Darufalva Kreith Krejcsy de Nagypolány Krekovics Krell Kremanócz Krémer de Balla Kremholcz Kremling Kremniczky Krempel Krempelmayer Krenczer de Konigscron Krencsey Krenedics Krengel Krenóczy alias Klenóczy Kreskay Kresoviczky Kresz alias Livobitth Kresz de Szemlihegy Kreszács Kresznig Kresztely Krétády Kreybig de Madar Kricsfalussy Kricsfalusy alias Miklustyár Krieger alias Csatáry Krigh alias Possay Krigler Krigovszky Krimszky alias Kacskovics Krinesz Krinszky Kripán Krisán alias Kripán Krisanich de Hresnó Krisár Krisay Kriscsóry de Kriscsór Krisely Kriskó Kriskovszky de Kotulin Krismonics Kriss Kristály

báró

Kristan Kristó Kristóf Kristóf de Ujfalu Kristóff alias Jakabfy Kristóffecz Kristóffy de Csejte Kriston de Szentistván Kristóti alias Borbély Krisztán de Gorbonász Kriszter Krisztianovszky alias Milkovics Krisztye de Trinkfalva Krits Krivácsy de Alsószalók Kriváts Kriveczky Krixich Kriza Krizanich Krizbay alias Piroska Krizsán Krizsanits Krizsányi Krizsár Krizsay Krizsik Krnyó Kroita Krokovics Kromholtz Kronekker Kroner alias Koronay Kroner de Bezenye Kropff de Silberfels Krosiczky alias Krigovszky Krosznay Krotnauer Kroyher Krövik alias Köri de Fenyiház Krsak alias Koszmály Krubvánczky Krucchio Kruczár Krucsay de Krucsa Krucsay de Nádfi Krucsik Krúdy Krulián Krull alias Kazslinszky-Krull de Hazslin Krumholcz Kruntics Krupimolnár alias Boröndy Kruplanicz Krus alias Crus Krusics báró Krusner Kruspér Kruspier alias Kruspér Kruspir Kruss Krussely de Topuszka

128

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Krutten Kruxa Kruxevich Kruzich alias Horváth Kruzich de Clissa Krüzsely Krywchyth Kuales de Vinda Kubányi Kubára Kubecz Kubicza Kubiczky Kubicska Kubinszky Kubinyi de Felsikubin Kubóczky Kubora alias Kubura Kubovich de Dedina Kubránszky alias Oláh Kubriczky Kubró Kubuaa Kubura Kuchinka alias Gajáry Kuchtich Kuczner alias Hlbóczky Kuczór alias Uláh Kucsár de Hosszúaszó Kucsiny de Kucsin Kucsuk alias Kállay Kudelka Kudlik Kudriczy de Kudricz Kuffnor de Diószegh báró Kuffstein gróf Kugler Kuhacevich de Kuhacevich Kuharovicz Kuhla alias Larkus Kuhn Kuhtics Kuk de Kapcsafalva Kukavics Kukoly alias Almásy Kukovay alias Zajacz Kukovics Kukrecich Kuksz Kuktay Kuktych Kukucska Kukulevics Kukulyevich alias Bassony de Sacc Kula Kulányi Kulás Kulcsár de Bihar Kulcsár de Karánsebes Kulcsár de Kulcsárkarcsa Kulcsár de Nagyida

Kulcsár de Nagyléta Kulecz Kulger Kulhanek Kuliffay Kulin de Bánhegyes Kulin de Jászberény Kulkó Kulmanovich Kulmer gróf Kulpi Kulterer de Murány Kuluncsics de Nemesmilitics Kulya Kulyka Kummer Kumnisey Kún alias Borbély Kún alias Kókay Kún alias Turi Kún de Barabás Kún de Bihar Kún de Csapó Kún de Füred Kún de Gyantá Kún de Halas Kún de Hídvég Kún de Kál Kún de Karatna Kún de Koka Kún de Kóka Kún de Kozma Kún de Madaras Kún de Mocsa Kún de Orosháza Kún de Osdola gróf Kún de Osebó Kún de Rosály Kún de Sima Kún de Taplócza Kún de Törtel Kún de Várad Kún de Zemplén Kuncz Kunczy Kunczy Kund Kundachia Kundegraber-Delpiny alias Delpiny Kundek Kuneradszky Kunffy de Somogytúr Kunich Kunos Kunovich Kunsch Kunsz Kúnszabó Kup Kupacs Kupai

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

129

Kupás de Hosszúszó Kupás de Szentmiklós Kupcsó de Nemesdedina Kupecz Kupferschmidt de Szentfülöp Kupi Kupinich Kuppán Kuppay alias Veresmarthy Kupricz Kuprisyth Kupsa de Hollómezi Kupsa de Karulya Kuraly Kurbélyi Kurcz báró Kurczuly Kurcsuly de Oláhbogát Kurcsuly de Várad Kurdács Kurn Kurowszky Kurpetz de Bratanovics Kurta Kurtakeszy Kurtz alias Urczukurz Kurutz alias Hámos de Pelsicz Kuryn Kurz de Czecze Kuschlan Kusenich Kuskóczy Kusnyer Kussányi Kussevi báró Kussevich de Márna Kussich Kussich alias Polarich Kussinszky Kussmiss Kussovich Kustán Kustoly Kustos de Felsicsernáton Kustoviczky Kustreba Kusza de Gedikisfalud Kuszás Kusznér Kusztondi Kuszy Kutacs Kutas alias Hegeds Kutas de Cseid alias Hegeds Kutas de Nagygyir Kutas de Szentgericza Kutassy de Bakóház Kutassy de Kiskutas Kutfey Kuthi de Ujtorda Kuthy alias Hollósy de Gertenyes

Kuthy alias Okolicsányi-Kuthy de Okolicsna Kuthy alias Zubor Kuthy de Kivágóörs Kuthy de Sepsiszentgyörgy Kuthy de Uzon Kutkutátyi Kutlovics Kutny Kutra Kutron alias Kwtron Kutrovics Kutscherfeld Kutsera báró Kuttva Kutyay Kux Kuzel Kuzma Kuzmics Kuzmik de Eperjes Kübeck de Kubau Kübling Küffer alias Zöldy de Zöld Küffner-Kroner de Bezebye Kühl Kühnel Kükelbrecht alias Kakuk Kükemezey Kükülliváry Kükülliváry alias Szabó de Küküllivár Külley de Külli Künnle de Szentkatolna Künstlern Kürthy alias Csabay Kürthy alias Kiss Kürthy de Csáth Kürthy de Fajkürth et Kolta Kürthy de Kisudvarnok Kürtössy de Kürtös Küs de Árkos Küspái de Szentiván Küttel Kválik Kvasóczky Kvasovszky Kvassay alias Adamovjech Kvassay alias Burián Kvassay alias Dávid Kvassay alias Kacsanich Kvassay alias Miklovjech Kvassay alias Zsák Kvassovszky Kvassoy alias Hornicz Kvaszóy de Kvaszó Kvek Kwtron Kyan báró Kypo de Baróth Kyrin Kyrys Kysmester

130

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Laáb Laál Laár alias Nemes Laár de Szokoly Lábady Labancz alias Agy Labancz alias Szabó Lábas Lábatlani de Lábatlan Labóczky Labodás Lábossa Lábostyán Labrovits alias Lochart Labsánszky de Labs Lachmayer de Mariabesnvo Lackenbacher de Salamon Lacz de Csíksekefalva Lacz de Csókfalva Lacza Láczay Láczay de Kishin Láczay de Kishont Láczay de Lácza Laczik alias Juhász Laczk de Simontornya Laczka Laczkffy Laczkó Laczkó alias Omy Laczkovics Laczok de Illyefa1va Laczovich Laczovjech alias Ardus Laczul de Huréz Lacsny alias Lacz de Csikszentmiklós Lacsny de Folkuslalva Lada Ladányi alias Boros Ladányi alias Vagy Ladányi de Szemere Ladányi de Tompaháza Ladáry Láday Ladik Ladincz báró Ladislaides alias Ukruczky Ladiszlay alias Latislaides Ladivér Ladmóczy Ladó de Berzova Ladó de Delne Ladó de Siketfalva Ladó de Zakál Ladóczy Ladóczy alias Mladecsovícs Ladományi Ladomér Ladomérszky de Ladomér Ládonyi de Temesládony Lados

Ladroni gróf Lády Laehne de Kiszegfalva Laffert báró Láhái de Váralja Láhner Laich Laidnecker Laiml alias Gömöry-Laiml Lairán Laitner de Vecseháza Lajcsák Lajkó alias Laykó Lajkovics de Beszterczebánya Lajos de Baróth Lajos de Deés Lajos de Horváth Lajos de Ónad Lajos de Szacsva Lajos de Taplócza Lajtai Lajtos de Szentmaria Lakács Lakat de Berhida Lakat de Zokol Lakatjáró alias Hanthó Lakatjáró alias Hármathy Lakatjáró alias Nemes Lakatjártó Lakatos alias Oláh Lakatos alias Somollyai Lakatos de Benedek alias Enyedi Lakatos de Borzsova Lakatos de Brassó Lakatos de Czegléd Lakatos de Csíkszentmihály Lakatos de Csíkszentsimon Lakatos de Debrecen Lakatos de Déva Lakatos de Enyed Lakatos de Füzes Lakatos de Gyergyószentmiklós Lakatos de Kellemes Lakatos de Nagybánya Lakatos de Ördöngisfüzes Lakatos de Pele Lakatos de Retteg Lakatos de Somlyó Lakatos de Szatmár Lakatos de Székelyudvarhely Lakatos de Szentimre Lakatos de Szentkirály Lakatos de Sziget Lakatos de Szolnok et Dées Lakatos de Ujtorda Lakics Lakner Lakóczy Lakos de Léva báró Lakotos alias Császy Lakotos alias Fogarasi

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

131

Lakotos alias Foris de Néver Lakotos alias Hegeds Lakotos alias Palia Lakotos alias Szilágyi Lakotosalias Ambrus Lakovics Laksay Laky de Alistál Lalánczy Lám de Szepesbéla Lamacstva alias Hrabovszky Lambeck Lamberg gróf Lambert gróf Lamberti Lamer alias Heya de Sárfalva Lamlein Lamos Lamperth de Gyimóth Lanchich Láncz de Lánczoskér Lanczer de Moós Lánczházy Lanczkröner Lánczky Lánczos Lánczy alias Kis Lánczy de Láncz Lancsák Land de Sárvár gróf Landa Landau Landauer Landerer de Füskút Landherr Landintzer Landó Lándor alias Tyapak Lándor de Halász Landsteger Láner de Orsova Láng de Csanakfalva báró Láng de Kroneberg Lang de Reitterstein Langekker Langendorf Langer de Surány Langlet báró Lango Langon de Langon Láni alias Jakobey Láni de Besztercze Laniator Lanis báró Lanius Lankár alias Oláh Lanthiery gróf Lantos de Tinód Lantos alias Hídvéghy Lantos de Görcsön Lanzer

Lányi alias Jacoby Lányi alias Mészáros Lányi alias Török Lányi de Kisszántó Lányi de Maglód Laody Lapda Lapis Lapitsek Laponyay Lapos alias Köröskényi Laposrévy Lápossy de Erdiszada Lápossy de Menyi Lappai Lapsánszky Lápy Lardus Laricsics Lasgalner Lasitz Laskay alias Laszky Laskay de Zilah Laskóy Laskóy alias Rain Lassics Lassner de Felsibánya Lassú Laszar Laszgalner Laszka Laszkáry de Laszkár Laszky László alias Buday László alias Csutna László alias Gáli László alias Hegeds László alias Oláh de Bessenyi László alias Sajtos László de Alcsernáton László de Aldoboly László de Altorja László de Bálványosváralja László de Bessenyi László de Bikfalva László de Bogszegh László de Borosjeni et Kisjeni László de Csatószeg László de Csege László de Csíkszentimre László de Csutna László de Ereztevény László de Farkaslak László de Fejérvár László de Gelencze László de Gyepes László de Hosszúaszó László de Ikafalva László de Jánosfalva László de Kászonjakabfalva László de Kászonujfalva

132

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

László de Kibéd László de Kökényes László de Mádéfalva László de Magyarsáros László de Nagykor László de Nagymarton László de Osdola László de Padány László de Petes László de Remete László de Szentlélek László de Szentrontás László de Szováta László de Torbosz1ó László de Vadasd László de Várad alias Várady Lászlóffi de Kolozsvár Lászlóffy alias Illovay Lászlóffy alias Laczkovich Lászlóffy de Szacsal Lászlófi de Szamosujvár Laszlovszky Lászly Lasztaméry de Lasztamér Lasztin Lasztin de Lasztyin Lasztókay Lasztróczy Latinovits de Borsod et Katymár Latka Latkfy Latkóczy alias Acsik Latkóczy alias Bernáth Latkóczy alias Scászni Latkóczy de Latkócz Latkovszky Lator de Köves Latour alias Baillet de Latour Latrán de Kémer Lattvan Latz de Csekefalva Latzin de Burkos Latzók Lauber Lauchas Lauff Lauko Laukovics Laurencsics Laurenty Lauró Laurovics de Medvecze Lauter Lauterpach alias Tiszapataky Lautter Lava Lavotta de Izsépfalva Laykó Lazaeus Lazanszky gróf Lazány

gróf

Lazány alias Lovácsnyi Lázár alias Gorug Lázár alias Kotthon Lázár de Csíkszentlélek Lázár de Csíkszenttamás Lázár de Csíkvacsárcs Lázár de Dalnok Lázár de Écska Lázár de Esiktaplócza Lázár de Gyalakuta gróf Lázár de Köd Lázár de Kupsafalva Lázár de Laboczk Lázár de Magyarpécska Lázár de Nagyajta Lázár de Násza Lázár de Osdola Lázár de Ótorda Lázár de Purkerecz Lázár de Somberek Lázár de Sósmezi Lázár de Szárhegy gróf Lázár de Szászfalva Lázár de Szásznyéres Lázár de Szegvár Lázár de Szentmiklós Lázár de Taplócza Lázár de Thorda alias Drasche-Lázár Lázár de Tornócz Lázár de Ujtorda Lazarevits Lazaridesz Lazarovics de Nagy- et Kisszredistye Lazary báró Lazeus Laziczius Lazics alias Nikolics Lázin Lázits Lazó Lazó Lazonyi de Lazony Lazorján Lazur de Székelykocsárd Lazy Lazsanszky Lazsnyi Leard de Kostel Lebenbach alias Elevenkuty Lebneki Lechmann Lechméry alias Kiss Lechner Lechner Léczey Léczfalvy de Léczfalva Lédeczy Ledeniczky de Ledenicz Lederer báró Lederer de Borszczewka Lederer de Kula

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

133

Ledevári Ledniczer de Szlatina Ledniczky Ledovich Leeb Leér Legáth Legedics Legéndy de Légend Legényey de Legenye Légmán de Óhid Légrády alias Niedermayer Légrády de Malomszeg Leh alias Szabó Lehem Leheszk de Pujinagypestény Lehniszky Lehoczky báró Lehoczky alias Scultéty Lehoczky alias Szenkó Lehoczky-Semmelweis alias Lehoczky Lehotay Lehrer de Brassóbertalan Léhy Leibniczer Leidé de Dolina Leidenfrost de Bars Leidl Leiningen-Vesterburg gróf Leischner Leistner Leithner báró Leitner de Ujpanád Leitner de Varazdinberg Leitner de Vecseház Leitschaft de Harasztos Leittman de Ehrenfeld Lek Lekcze Lélek alias Tardi Leleszy Leley alias Kis Leley de Kislelle Lelkes Lelkes alias Somorjai Lelovits de Lemhény Lély de Lél Lemárcsics Lemény de Lemény Lemesi de Bebrinagornja Lemhényi Lemján Lemniczky Lemoni Lénárd alias Szabó Lenardych Lénárt alias Nagy Lénárt de Barátos Lénárt de Ders Lénárt de Kakasfalva Lénárt de Kál

Lénárt de Kéri Lénárt de Nagyenyed Lénárt de Osdola Lénárt de Páva Lencz Lencsés de Bars Lencsés de Ráczkeve Lencsés de Várad Lencsovics Lendvay alias Hüly Lendvay alias Szapacs Lendvay de Bordos Lendvay de Felsi-Petrócz Lendvay de Iklód Lendvay de Potyond Lengéd Lengenicht Lengerer de Gyimót Lengyel alias Kovács Lengyel alias Kperjessy Lengyel alias Maczonkay Lengyel alias Pólyán Lengyel alias Szics de Deés Lengyel de Altorja et Hilib Lengyel de Baróth Lengyel de Bozók Lengyel de Ebesfalva Lengyel de Hilib Lengyel de Lengyeltót báró Lengyel de Marosfela Lengyel de Pér Lengyel de Przemiszle Lengyel de Sárvár Lengyel de Sima Lengyel de Somogy Lengyel de Szakálosfalva Lengyel de Székelykocsárd Lengyel de Tasnád Lengyel de Torda Lengyel de Ujtorda Lengyel de Visk Lengyeldi Lengyelfalvi de Szászváros Lengyen Lenhardt Lenhossék Lenkes Lenkey de Lenke et Zádorfalva Lenkey de Nekefalu Lenkh Lenkó alias Kis Lenkovits Lenner de Valdperg Lente de Karczagujszállás Lentulay alias Sosovicska Lentvoray Lenz de Nagysáros Leocsán Leöke Leötseö Leövey

134

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Lepatsek Lepényi Lépes de Lépesfalva Lépes de Váraskesz Lepinius Lepiny Leporis Lepossa Leppel báró Lepsényi alias Szél Lesenyey alias Lessenyey Leskóczy Leslie gróf Lesi Lesseniczy Lessenyey Lessieczky Lessner alias Lukács-Lessner de Szeged Lesták Lestály Lestár de Lenár Lestyán de Csíkszentkirály Lestyánszky alias Urbányi Lészai de Fogaras Lészai de Szentmárton et Lésza Leszéry Leszkay Leszkovszky Leszták Lesztéméry Léta Létay Létay de Aranyosrákos Létay de Nyirjes Létay de Ujtorda Letenyey Letkán Letovanecz Lettlinger Leuko Leukó alias Kis Leukó alias Levko Leurda Leurdinai Leüthner Levatich de Nagykálna Lévay alias Csizmadia Lévay alias Dávid Lévay alias Eötvös Lévay de Altorja Lévay de Csek Lévay de Kistelek báró Lévay de Kisszetse alias Vaska Levenau Lévey Levits Levko Levy Lewius Ley Lezak

Lezár Liányi Libák de Radovsitz Libar Libercsey de Kislibercse Libertiny Libertiny alias Jászy Libics Libloj alias Schuller Liblyói Lichtenberg de Mindszent Lichtenstein de Homorogd Liczelhoff de Liczelhof Licznyay alias Györgypál Lidl de Orbula báró Liebenberg alias Lunkányi Liebenberg de Zettin Lieber Liebermann de Szentlirincz Liebezeit Liebner de Kakucs Liebtag Liechtenstein herceg Liedemann Lieder D'Ellevaux Lieszkóczy Lieszkovszky alias Belánszky Lieszkovszky alias Hlobik Lieszkovszky alias Kizik Lieszkovszky alias Mikulaskovjech Lieszkovszky alias Nudlik Lieszkovszky alias Pohanka Lieszkovszky alias Spanich Lieszkovszky alias Szabó Ligándy Ligedy de Liged Likl Likó Likovich Likovich alias Horváth Lilién báró Lilienberg gróf Limp Limprecht Linczegh Linczer Lindenberg gróf Linder Linder de Seefeld Lindvay Lindvay alias Borbély Lindvay de Szerémujlak Lingel de Leányfalu Lingvai de Bethlen Linka alias Zolenka Linkner de Udvarhely Lintner de Lendva Linzer de Ilenczfalva Lipczen Lipcsen Lipcsey alias Szigethy

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

135

Lipcsey de Bilke Lipcsey de Fejérvár Lipcsey de Nagylucse Lipkay Liplianich Lipniczky Lipóczy Lipolt de Ternye Lipóth Lipovniczky de Lipovnok Lipovszky alias Buris Lippai alias Antal Lippai de Ujtorda Lippay alias Almásy Lippay alias Gombköti Lippay de Almás Lippay de Károlyfejérvár Lippay de Nagyenyed Lippay de Zombor báró Lippay-Solymosi Lippich Lippics de Korongh Lippner de Nagyszentmiklós Lippó Lipstein Lipszky de Szedlicsna Liptai alias Faragó Lipták Lipták alias Varga Liptay de Kereszteskomlós et Pósacsécs Lipthay de Kisfalud nemes&báró Liptó de Kispalugya Lischoviny alias Lissovinyi Lischutin Lisics Lissovinyi Lissovszky List Listhy Lisziak Liszka Liszka alias Kóka Liszkay alias Szabói Liszkay de Olaszlisa Liszkay de Szombatfalva Liszkay-Kerekes Liszkói de Liscova Lisznyai alias Györgypál Lisznyai de Csomaki alias Borvely Lisznyai Kovács Lisznyay de Damólisznya Liszt Lisztár alias Iestar Liszthy de Köcsény gróf Liszy Litassy de Dereszlény Literáti alias Ács Literáti alias Almássy de Almás Literáti alias Bacsó Literáti alias Bágyi Literáti alias Balog

Literáti Literáti Literáti Literati Literáti Literáti Literáti Literáti Literáti Literáti Literáti Literati Literáti Literáti Literáti Literati Literáti Literáti Literati Literáti Literáti Literáti Literáti Literati Literáti Literáti Literati Literáti Literáti Literati Literáti Literáti Literati Literáti Literáti Literáti Literáti Literáti Literáti Literáti Literati Literati Literáti Literáti Literáti Literáti Literáti Literáti Literati Literáti Literáti Literáti Literati Literáti Literati Literati Literáti Literáti Literáti Literáti Literati

alias Bartha alias Csetneky alias Csokaly alias Deák alias Deák alias Dénes alias Dobrossói alias Enyedi alias Hargitai alias Erdi de Sepsiszentkirály alias Gállffy alias Harsányi alias Hosszú alias Hosszú de Bodok alias Illyés alias Istráb alias Kagy alias Kaposy alias Késmárky alias Kosa de Középajta alias Kovács alias Körtvélyessy alias Kiszeghy alias Liszay alias Majthényi alias Pesthy alias Polchyl de Gulács alias Preszka alias Szabó alias Szentmihályfalvi alias Szilágyi de Béltek alias Tolnay alias Zákány de Almás de Alsószentmihályfalva de Bagos alias Bagossi-Kovács de Belenics alias Dienes de Csokaly de Filep de Gerlehi alias Kozák de Gidófalva de Göncz de Gyir de Hévíz de Homoródkarácsonfalva alias Rácz de Jéke de Királyfalva de Kolozsvár alias Kolozsváry de Marosszentimre de Ménaság de Nagy de Nagybölön de Óvár de Perény de Siskó et Felsiszentmihályfalva de Szamara de Szentsimon de Szerdahely de Szigeth de Tapolcsány de Udvarhely alias Deák de Ujtorda

136

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Literáti de Vaja Literáti de Vásárhely Literáti de Visk Literáti Kecskés de Nagybölön Literáti Székesfejérvári de Debreczen Literáti Udvarhelyi de Szentmihályfalva Literáti-Szikszay alias Gyüre Literáti-Zombori Literáti alias Székely Literáti alias Szendi Literatus alias Colomban Literatus alias Csengery Literatus alias Csernovag Literatus alias Deák Literatus alias Foghtüy Literatus alias Gálfi Literatus alias Jóo Literatus alias Kolosváry Literatus alias Kosa Literatus alias Szabó Literatus alias Varga Literatus de Almás alias Bakó Literatus de Debreczen Literatus de Hosszúaszó Literatus de Jászé Literatus de Kolozsvár Literatus de Losoncz Literatus de Sáros Literatus de Ujtorda Lithvay Litomerczky Litratonyi Litsek de Macsova Litterátus alias Biró Littke de Lirinczbánya Livinai de Livina Livobith alias Kresz Ljubibratich báró Ljustina Lo-Presti báró Lobé de Novagradiska Loberer Lobkovitz herceg Loboda Lobostyán Lochner de Lindenheim Lochuch de Locsuk Lócz Loczuk Lóczy Lóczy de Lócz Lodomérszky Lodron gróf Loeb Loffay de Kelemenfalva Logány Logody Logy Lohin Szabó alias Szinai Lohodi Lohr

Lokczenzis Lokcsánszky Lokcsányi Lokmány Lokody de Homoródszentmárton Lolics Lombárd de Szábrahámi Lomnicza Loncharich Loncza de Lugos Lonczkrenner Londány Long de Káránd Longer Longius Longodári Loninger Lonovics de Krivina Lonszky Lónyay alias Jasztrabszky de Részege Lónyay de Nagylónya et Vásárosnamény nemes&gróf Loob Looffet Loos Looschán de Karánsebes Lopuskó alias Sztrachovics Lórándy Lórántffy de Serke Lorberer Lorencz Lorényi Lorstainer Lorx de Ruszkin Losádi Losak Losek Losiczky Losnitzer Losonczi alias Farkas Losonczi de Angyalos Losonczy alias Uzomor Losonczy Losonczy de Losoncz Losonczy de Réty Losonczy de Susa Losoni Losteiner Lostyán de Szentkirály Lósy Lotharina Lovas de Igazfalva Lovas de Sass Lovas de Tete Lovász alias Rácz Lovász de Borsova Lovász de Eötvenes Lovcsánszky Lovcsányi Lovenyák Lovich Lovorovszky

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

137

Lovrenchich alias Mikulachich Lowinchych Loziczky Lozonyi Lozsády de Lozsád Löbi de Greinburgbáró Löbi de Telecska Löbl Löcherer de Zábor Löcs de Ménes Licsei de Nagygyir Löcsey Löffelholz alias Colberg báró Löffler de Thurna Löfflern Löhnner Löhr Löke de Mihály Lökes Lökfalvai Lökös Lökösházy Lölkes alias Lelkes Löncsey alias Szabady Lönkey Löre Lirincz alias Gáspár Lirincz de Altorja Lirincz de Dálnok Lirincz de Farkaslak Lirincz de Felsicsernáton Lirincz de Göröczfalva Lirincz de Keménd Lirincz de Llemhénv Lirincz de Ménaság Lirincz de Mindszent Lirincz de Páké Lirincz de Páros Lirincz de Segesvár Lirincz de Szentmiklós Lirincz de Sziget Lirincz de Szombatfalva Lirincz de Tasnád Lirincz de Ujhely Lirincz de Uzon Lirincz de Visk Lirinczffy Lirinczffy de Ujszékely Lirinczy de Bogdány Lirinczy de Dalnok Lirinczy de Kaál Lirinczy de Károlyvár Lirinczy de Mája Lirinczy de Sófalu Lirinczy de Szentábrahám Lösch de Törtel Löschner de Orlovácz Lite de Illyefalva Löti de Kelenföld Lövei de Zabola Lövenbauer

Lövenbauer báró Lövenburgh gróf Löventhal báró Lövétei Lövey de Lövö et Lövöpetri Löza Lubik Lubinszky Lublovicz Luboczky de Ladisla Lubwnchych alias Skaricza Luby de Benedekfalva Lucas Lucca báró Luchér alias Dóczy Luchiai Luchovich Lucinus de Traina gróf Luczai de Körtvefalva Luczás Luczay de Nemeslucza Luczenbacher de Szob Luczicska Luczius Luczky de Ludszk Luczó Luczy Lucsa Lucsánszky Lucsinszky Lucskovich Lucsky Ludányi Ludányi alias Varga Ludas alias Darnay Ludig alias Batyánszky de Viszák Ludisory Ludmann de Hadusfalva Ludnay Ludrovai Ludvigh Ludvigh alias Borváth Ludvik Lugasi de Lugas Lugassy de Lugos Lugosi de Szászváros alias Pápai Lugosi de Ujtorda Lugossi de Sass Lugossy de Gyéres Lugossy de Hosszúaszó Lugossy de Magyarpeterd Luher báró Luka alias Nagyszeg Luka de Imecsfalva Luka de Lukanénye Luka de Szilágyfikeresztúr Lukachich de Somorja nemes&báró Lukachich-Matlekovits de Somorja Lukács alias Bagy Lukács alias Fábián Lukács alias Gyenes

138

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Lukács alias Jallag Lukács alias Kovács Lukács de Bikafalva Lukács de Borosnyó alias Borosnyay de Borosnyó Lukács de Demsus Lukács de Désház Lukács de Ditró Lukács de Etrekarcsa Lukács de Futásfalva Lukács de Havati Lukács de Hilib Lukács de Hosszúaszó Lukács de Illyefalva Lukács de Karczfalva Lukács de Karulya Lukács de Kászonfelsifalva Lukács de Kisbuny Lukács de Kövecses Lukács de Lemhény Lukács de Magyarsákod Lukács de Nagyenyed Lukács de Nagyküküllifalva Lukács de Sárpatak Lukács de Szeged Lukács de Ujtorda Lukács de Vécse Lukács Lessner de Szeged Lukácsa Lukácsffy de Bikfalva Lukácsffy de Nagyküküllifalva alias Lukács de Bikafalva Lukacsics Lukácsó Lukacsovitz Lukácsy Lukácsy alias Bogáthy Lukácsy alias Szabó Lukácsy de Dobrovnik Lukácsy de Hutira Lukácsy de Szentmiklós Lukaházy Lukaviczky Lukay Lukenich Luketich Lukich Lukinich Lukmics Lukovics Lukovszky Lulesits Lulhar Lulvacsik Lunkányi de Lunkaszprie Lunkaviczai Lup alias Farkas Lup alias Filep Lup de Kerbunát Lupán de Disznópatak Lupe de Rukar

Lupkovitz Luppa Luppis de Tihovácz Lupsa de Aura Lupsika Lusánecz Lusnik Lustigalás de Alsólindva Lutis Lutsch de Luchenstein Luttar Luttar alias Szembiborczy Lutze Luzzich Luzsénszky de Riglicze báró Luzsinszky Lübeck Lükö Lüley Lyabal Lyabul de Netót Lymburg-Styrum gróf Lypovszky alias Bariss Lyro de Onor Lyuboevich Lyubomirovics alias Damaszkin Maár Machala Machay alias Nagy Machek alias Aczekovich Machik alias Bácsik Machmayer Machó Machula Maczkó Maczonkay Máczy Mada Madách de Sztregova et Kiskelecsény Madácsy Madán de Magura Madár de Göncz Madaras de Felsiorosz Madaras de Kibéd Madarassy de Gojzest Madarassy de Mezimadaras Madarasy-Beck de Madaras báró Madarász alias Dobrossy Madarász alias Simkovics de Kisjeszen Madarász de Alvincz Madarász de Csornafalva Madarász de Eperjes Madarász de Felsiorosz Madarász de Szentmiklós Madarászy Madary Madas de Babád alias Babády de Babád Madassovich alias Nadastovicz Máday alias Pappszász Máday alias Subert Máday de Czacza

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

139

Máday de Kismáda Máday de Maros Madedl Mader Madestovich alias Adocsy Madocsányi alias Jánoky Madocsányi de Madocsány Madocsay de Gidófalva Mády Mády alias Nagy Mág alias Ágh Magaraschevich Magas Magassy alias Szijártó Magassy de Magas Magay Magdalen Magdalénich báró Magdieh Magdus Magh de Homoródszentmárton Magh de Magh Mághy Magjerek de Virje Magner Magni Magnóvich Magnus de Dinnyeberek alias Bozó de Dinnyeberek et Agód Magócsy alias Nagy Mágócsy de Ujtorda Magoray Magori de Kézdivásárhely Magos alias Zyrma Magos de Dálnok Magos de Gaura Magosdi alias Nagy Magovich Magrán de Hollómezi Maguly Magurányi Magzacsány Magyar alias Berencsér Magyar alias Borbély Magyar alias Madarassy de Mezimadaras Magyar de Aggtelek Magyar de Belényes Magyar de Csíkszentgyörgy Magyar de Dömös Magyar de Felsieör Magyar de Melléthe Magyar de Mére Magyar de Öttömös Magyar de Prácsa Magyar de Simontornya Magyar de Szentpál Magyarevich de Vidpolje Magyari alias Sonczo Magyarossy alias Szike de Magyaros Magyarossy alias Varga Magyarossy de Nagyborosnyó

Magyarosy de Asszonynép Magyary alias Imahidy Magyary de Alsócsernáton Magyary de Borosjeni Magyary de Farkaslak Magyary de Gyéres Magyary de Kismagyar Magyary de Kissolymos Magyary de Kolozsvár Magyary de Kolozsvár alias Szabó Magyary de Mezimadaras Magyary de Nagyajta Magyary de Nagyvárad Magyary de Szentháromság Magyary de Udvarhely Magyary de Ujtorda Magyary-Kossa de Nagysaló Magyorósy de Sepsimagyorós Magyorósy de Sóvárad Mahenik Maholánvi báró Mahoray Maiéter de Maldur et Szepesföld Maignin Mailáth de Székhely nemes&gróf Maioviczky Maisa alias Bajsa Maiszerek Majády Májay de Buzaház Májay de Mája Majdán Majdlovich Majdó de Bereczk Majdra Majer Majereczky Majerhoffer Majerini Majerszky Majerus alias Mayer Majgraber alias Araber Majlád de Szunyogszeg báró Majláth de Zech Majnics Majonik Major alias Vörös Major de Dicsiszentmárton Major de Telek Major de Varannócsemerny Majoros Májorszky Majos de Nagyzsenye Majos de Tarkány Majosházy Majsay de Haraklyán Majthényi alias Literáti Majthényi de Kesseleökeö Majtsy Majzik de Fürjedtarcsa Majzner

140

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Mak de Udvarfalva Maka Makai de Várad alias Szücs Makanecz Makár de Makaszka báró Makáry Makay alias Csizmadia de Deés Makay alias Kovács de Sárd Makay alias Nagy Makay alias Szél Makay de Borosjeni Makay de Fet Makay de Hosszúaszó Makay de Magyarigen Makay de Makó Makay de Somlyó Makay de Szamosujlak Makay de Szentbenedek Makay de Ujtorda Makay de Vajasd Makay de Zilah Makcsay Makfalvy Makk Makkos de Rábé Makky de Makk Maklári alias Groza de Várad Makláry alias Kovács Maklódy Makó de Borosjeni Makó de Futásfalva Makó de Makófalva Makó de Nemesszeg Makó de Telek Makó de Zetény Makódi de Ákos Makófalvy Makolányi báró Makoviczi Makovicska Makovinszky Makra de Felsiszilvás Makranczy Makrany Makray Makray de Felpestes et Vízszentgyörgy Makray de Ujtorda Makripodary Makronczay Maksay de Maksa Maksay de Nyárádti Maksay de Vizszentgyörgy Maksimovic de Jovanovac Makszity Makula Malacz alias Tóth Malagecz de Ákosi Malahy Malaise alias de Malaise Malakóczy de Szomszédvár báró Malasich

Malassy alias Pinke Malatesta Malatinszky de Alsómalatina Malatinszky de Rimabrezó Málczay Malczovich Málé Malecz de Balich Malek Malekovich Malenich Malenich de Karilócz gróf Malenicza Malevicz Malich alias Balecz Malich de Ujezd Malik de Pogányszentpéter Malina alias Szteczko Malinovics Malko de Melko Maller Mallin de Szentxavér Mallinarich Malmovich Málnásy alias Mihály Málnay-Mierzwinski de Basahíd Malom de Egerbegy Malonka de Dombrád Malonyai de Mutniva Malonyay de Malonya Malovecz Maloviczky Maltzer Malzan báró Maly Maly Maly-Tanka Malya alias Bazik Malych de Ujezd Malyevácz Mályi alias Csiszár Mályi-Katona Malykóczy Mallya Mallya alias Bazik Mamich Mamucha Mán de Sajó Managetta báró Manajla Manassy-Barco báró Manchut Mancz de Mariensee Mancziarly de Dellinyestye Manczikovich Manczur Mancsics alias Lamos Mancsur alias Pinyegei Mandell báró Mandelly Mandics de Rivicza

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

141

Mándy alias Szabó Mándy de Kántorjános Mándy de Mánd Mánffy Manfredi báró Manfredini gróf Mangó alias Szentpétery Mangócz alias Mangóczy Mangóczy Manics Mann alias Mánffy Mann de Boérfalva Mann de Csonopla Mann de Sajó Mannsfeld herceg Manojlovi de Bozovics Manojlovi de Satornja Manojlovits de Alvára Manoviller Manussy de Ohabicza Manz de Mariensee Mány de Rogoz Mánya alias Manyul de Rákosd Manyák Mányay Manyik alias Rudy Mannyus de Florentia Mányoky Már alias Maár Mara Mara de Alvincz Mara de Felsöszálláspatak Maraczkó Maraczkó alias Maracskó Maraczky Maráczy Maráczy alias Márácsy Maracskó Maracskó alias Maraczkó Marácsy Marácsy alias auch Maráczy Máramarosi Marat de Mászki Maravich Máray alias Grosschmid Maráz Marcejka alias Marczel Marchich Marchott Marcis Március Marcka Marczalfalvy de Zaszkalicz Marczalthiy Marczaly de Marczal Marczel alias Thuránszky Marczell de Kisudvarnok Marczenovszky Marczibányi de Puhó et Csóka Marcziházy de Hosszúaszó Marczinfalussy

Marczis Marczy Márczy de Zábor Marcsa Marcsa alias Bucsy Márcsy alias auch Márczy Marder Marech Marecz Marekovics Marencsics Marenich Mareovich Maron Maretich de Kloko Maretich de Riv Alpon báró Márffy de Cséb Márffy de Ujlak Márffy de Versegh alias Márffy-Mantuano Margalics Margarassevich Margarics Margaritovics Margavich alias Horváth Márgay de Borbátviz et Sztrigyszacsal Margetich Margitay alias Literáti de Enyed Margitay alias Szentmargitay Margitay de Margita Margitich Marguly Marháth de Bikkfalva Máriaffy de Maksa Marián de Felsifentis Mariassevich Máriássik Máriássy de Dezer Máriássy de Márkus et Batizfalva nemes&báró Marich de Ács Marich de Szolgaegyház Marichovszky Marikovszky Marillay de Felsiszilvás Marin de Karánsebes Marina de Alsóapsa Marinka alias Lirincz Marinka de Buthfalva Marinkás Marisán Marischnitz Maritinszky Marjánovi de Zavalje Marjay de Derse Márk de Alsófentis Márk de Barátos Márk de Egerpatak Márk de Középajta Márk de Páros Márk de Sepsiszentgyörgy Márk de Szentmiklós Márk de Uzon

142

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Marka Markály Markasiny Markász alias Czeglédy Markeviczky Markházy de Felsibük Markhót Márkis-Bálya Marklovszky de Zebracz Markó de Kisbajora Markó de Olasztelk Markócsány de Vajdahunyad Márkody de Gálfalva Márkolt Márkon de Lemhény Markos de Bedö Markos de Böd Markos de Csíkvárdotfalva Markos de Gelencze Markos de Nyárádti Markos de Ramocza Markos de Rét Markos de Sepsiszentivány Markos de Székes Markos de Szentivány Markotányi Markováczy de Merkovicz Markovich de Csernek Markoviczky Markovics de Spizza et Kisterpest Markovics de Progarsk Markovics de Zséna Markovits de Gátföld Markovits de Kisterpes Markulin Markuly Márkus alias Andermann Márkus alias Kuhla Márkus alias Salamon Márkus de Bedö Márkus de Csíksomlyó Márkus de Eör Márkus de Kerékszállás Márkus de Ramolcsa Márkus de Tapócza Márkus de Tomor Márky de Márk Marlók Marmel-Megyessy Marnavich Máró Marochino Marochits Marocza Marocsay Marocsics Maroevich báró Maroicsich Marokin Marolti de Uzon Maros de Konyha

gróf

Marosán alias Gáspár Marosán alias Mihályka Marossy alias Kis Marossy de Ujváros Marossy de Zilah Marosy de Középvisó Maróthy alias Kis Maróthy alias Virág Maróthy de Bethfalva Maróthy de Dobófalva Maróthy de Maróthegyháza Marsan alias Saint-Marsan Marsanich Marschalkó Marschan de Szomolonk Marschik Marsichi-Veterani Marsinai de Várallya Marsinay Marsinszky Marsovszky de Marsófalva Martényi Martho alias Dubnicza Márthy Martiet Martiguy Martin Martinchich Martincsek Martinecz Martinecz alias Thurzó Martinék Martinety Martinffy Martinidesz Martinik Martinkovich Martinovics Martinszky Martinuzzi alias Utjesevich Martiny alias Jaksi Martinyi Márton alias Csiszár de Gyergyószenmiklós Marton alias Zsidó Márton de Altorja Marton de Bertha Marton de Berthe Márton de Csíkcsekefalva Márton de Csíkkozmás Márton de Csíkszentkirály Márton de Csíkszentsimon Márton de Csíkszereda Márton de Dalnok Márton de Fele Márton de Futásfalva Márton de Gidóalva Márton de Hosszuaszó Márton de Kézdialmás Márton de Kilyén Márton de Kisgalambfalva Márton de Léczfalva

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

143

Márton de Lozsád Márton de Marko Márton de Ménaság Marton de Meszlen Márton de Oláhfalva Márton de Sárpatak Márton de Sepsiszentgyörgy Márton de Sepsiszentkirály Márton de Somlyó Márton de Szentkatolna Márton de Tapolcza Marton de Ujtorda Marton de Zsarolyán et Mánd Martonfalvay de Mártonfalva Mártonffy de Bágyon Mártonffy de Csíkkarczfalva Mártonffy de Csíkmindszent Mártonffy de Csíkszentgyoögy Mártonffy de Nagyenyed Mártonffy de Oláhfalva Martonicz báró Martonos de Perejte Martonosy de Illye Martonosy de Martonfalva Mártonyi Mártsa Martsits Martzel Martzy de Sepsiszentgyörgy Marty Marus Marussy alias Szepsy Marustyer alias Faur Marvlovich Marx de Csákány Máry alias Lengyel Máry de Székelyhid Marzsó de Verebély Masary Maschgo Masirevics Masnovich Massay Maszák alias Szegedy-Maszák de Pest Maszár-Nagy Maszarik alias Geöreögh de Tuchinya Maszkálik Maszlaghy Maszlak alias Kosztolányi Maszlik Maszticius Maszur Máta Maták Matárics Matasi Matavovszky Máté-Deák alias Máthé Máté-Nagy Matecsik de Nyársardó Mátéffy de Czecze

Mátéffy de Kissolymó Matejcsik Matejecz Matéjovics Matekovich alias Gerlóczy Mateóczy-Fleischer de Mateócz Mateovics alias Matteovich Matet Máthay de Gutorföld Máthé alias Csizy Máthé alias Literati Máthé alias Szcs Máthé alias Szüts de Csíkszépvíz Máthé de Albis Máthé de Bikafalva Máthé de Borsova Máthé de Csíkszentmihály Máthé de Csiz Máthé de Eresztevény Máthé de Göröczfalva Máthé de Havad Máthé de Hódos Máthé de Horgospatak Máthé de Karczfalva Máthé de Köszvényes-Remete Máthé de Maksa Máthé de Náznánfalva Máthé de Oroszhegy Máthé de Polyan Máthé de Pszinnye Máthé de Radnótfa Máthé de Remete Máthé de Somkerek Máthé de Szentegyházasoláhfalva Máthé de Tekeripatak Máthé de Ujfalus Máthé de Varaichon Máthé de Vargyas Máthé de Zabola Máthé Nagy alias Máté-Nagy Matheikovich alias Matthaeykowicz á Plumbo gróf Mathejcsek alias Matyerecska Mathejesek Mathesy Mathiovszky Mathiusy Mathó alias Szabó de Gacsály Mathó de Cselej Mathucsinai Mathusovich alias Dobrovka Mathyvczy Mátics Matik Matis de Alisál Matis de Hatolyka Matiskovics Matitsik Matkó de Kézdivásárhely Matkovits de Mátéház Matlekovics

144

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Matóczy Matócsy alias Halabor Matolay alias Matulay Matolay de Zolna et Magyszalatnya Matolcsy alias Bíró de Zilah Matolcsy alias Egry Mátóy Matrassech alias Kardos Mattachich de Lesztakovecz Mattanovich alias Sostarich Mattanovich de Bóka Matté-Deák alias Vajda Mattechak Mattekovich Mattekovich alias Gerlóczy de Alsóviszoka Mattencloit báró Matteovich alias Ballogovich Matthejevich Matthusovych alias Ruttkay de Felsirutka Mattos alias Trangos Mattus Matulja Matulka Matulovics Matulya Matuska de Tvarozsna et Felsirasztoka Matusovics alias Kolecsányi Matuznay de Kovászó Matz de Spiegelfalva Mátyás alias Árkonyi Mátyás alias Lereucz Mátyás de Bikfalva Mátyás de Bodok Mátyás de Kászonimpérfalva Mátyás de Kézdialmás Mátyás de Pálfalva Mátyás de Páva Mátyasech alias Kardos Matyashevits Mátyási de Nyárádszereda Matyeicska Matyejecz Mátyfalvy Mátyi Matykó alias Lamos Matyók de Egyházasrádócz Matyovay Mattyashevics alias Matyashevits Mattyasovszky de Alsó- et Felsimátyásfalva Mátyus alias Kisvárday Mátyus de Alistál Mátyus de Domony Mátyus de Kézdiszentlélek Mátyus de Kibéd Mátyus de Sófalva Mauks de Farkasfalva Maunchich Maurer de Ürmös Mauritsch Maurovich Mausperger

Mavrovich Maxa Maxai alias Tóth Maxfeld Maxin de Kaczkó May de Korosvár Mayer alias Bajor Bresasi Mayer de Alsó-Ruzbach Mayer de Csenger Mayer de Mada Mayer de Nyékhegy Mayer de Wallerstein Mayerffy Mayerhofer alias Ayer Mayerhoffer de Vedropolje Mayerszky Mayezen Maygraber Maygret de Eau et Stockem gróf Mayla Maylberg Mayor Maza Mázakcsáni Mazaly Mazán alias Kovács Mazar Mazáry Mazó Mazuch Mazúr Mazsáry Mebenics Mechwart de Belecska Mecz Meczer alias Mészáros de Sárvár Meczner Meczner de Detek et Tengerfalva Mecsarovics Mecseniczi alias Garázda de Szilágy Mecséry alias Horváth Mecséry de Csór Mecséry de Mecsér Mecskey Mede Meder Mederi Medeváry Medgyes alias Bal Medgyes de Nyárádszentimre Medgyesy de Makó Medgyesy de Nagyenyed Medgyesy de Várad Mednyánszky alias Garay Mednyánszky de Aranyos-Medgyes Medusics Medve alias Beér Medve alias Ursini Medve de Dálnok et Mezimadaras Medve de Szenterzsébet Medveczky alias Kastani

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

145

Medveczky alias Ollik Medveczky alias Sitarik Medveczky alias Tomovics Medveczky de Medvecze et Kisbisztercze Medvedovich Medvegy alias Tomcsányi Medvet de Kászon Medvet de Kézdiszentlélek Medvevári alias Albeni Medvey alias Beér Médy de Abád Medzihradszky de Medzihradne Meerwald Megander alias Groszmann Meghy Megye alias Literati Megyeri de Megyer Megyery báró Megyery de Beszedemegyer Megyery de Nagymegyer Megyery de Szalontha alias Szabó Megyery de Vasmegyer Megyesy alias Balás Megyesy de Megyes Megyi Méhes de Nyék Méhes de Várad Méhesy de Kisbun Méhy Mehych de Alsátorja Meiron Meixner Mejucz alias Ihodorán Mekcsey Melczer de Eperjes Melczer de Kellemes nemes&báró Melczer de Szelény Melcsiczky Melcsiczky alias Otanyák Melda Meleczky Melegh de Párisház Melekedi Melicze alias Belényessy Meliehár de Hernádszurdok Melinczky Meliorisz de Deménfalva Meliszek Melith de Pribér báró Melkó Melléky Melléthey Mellmek Melnik de Gyulafalva Meltzl de Lomnitz Ménasághy de Ménaság Menczer de Kápolna Menczigár Mende de Felsigalló Mendely Menetei

Mengecz de Köszvényes Menlauer Mensaros Menszáros alias Mensaret Menth Menthy Mentler de Pusztazámor Menyhárd alias auch Menyhárt Menyhárd alias Székely de Zabola Menyhárt alias Gyurácz Menyhárt aliasFüvessy Menyhárt de Csatószeg Menyhárt de Gelencze Menyhárt de Nyárádmadaras Menyhárt de Nyárádszereda Menyhárt de Páké Menyhárt de Szombatfalva Menyhárt-Kiss Mennyey alias Kostyál Mennyey alias Menyhér Méra de Hétbük Méray Mercenarius alias Béres de Dicsiszentraárton Merci gróf Mercze de Kiskér Merczel alias Marczejka Mercse de Sóskút Méregh Merétey Mérey alias Borkó Mérey de Kaposmére nemes&báró Mérey de Nagyselmecz alias Meliorisz de Deménfalva Mérges alias Szentgyörgyi Mérges de Hatház Mérges de Pok Meriadec de Rohan herceg Meritzay Merkás de Butuza Merkle Merkoviczky Mérky de Gyöngyös Méri de Rákosfalva Merse de Színye Mersich Mersits de Lanenthal Merskovics Mérth Mervald Méry Merza alias Bodor Merza alias Eötvös de Szeged Mesigreth gróf Meskö de Csanád Meskö de Felsikubin Meskö de Széplak et Enyiczke báró Mesnill báró Messer de Kürtös Messerschmidt Messéry

146

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Messey de Bielle báró Messich Mester alias Kis Mester alias Pogácsás Mester alias Szabó Mester de Nagyenyed Mesterházy de Mesterház Mesterházy de Remete Mesterszállásy Mestery alias Kann Mestery alias Mernálth Mestrovich Mestyánek Mészáros alias Áhy Mészáros alias Balogh Mészáros alias Besse Mészáros alias Beszmélyi Mészáros alias Bogár Mészáros alias Bogár de Bogár Mészáros alias Cerva Mészáros alias Egry Mészáros alias Fekete de Székelyhíd Mészáros alias Fodor Mészáros alias Hosszú Mészáros alias Kerecsény Mészáros alias Kis Mészáros alias Komáromy Mészáros alias Lippay Mészáros alias Meczker Mészáros alias Miszti Mészáros alias Molnár Mészáros alias Nagy Mészáros alias Omáromy Mészáros alias Ozabó Mészáros alias Podor Mészáros alias Sellei Mészáros alias Szathmáry Mészáros alias Szcs Mészáros de Bodóbaár et Nagylucse Mészáros de Borosjeni Mészáros de Kalló Mészáros de Kézdiszentlélek Mészáros de Krompach Mészáros de Lippa Mészáros de Mezimadaras Mészáros de Nagybánya Mészáros de Nagypadán Mészáros de Osdola Mészáros de Pacsér Mészáros de Somlyó Mészáros de Székelvvásárhelva Mészáros de Szentábrahám Mészáros de Szentiván Mészáros de Szoboszló nemes&báró Meszel alias Metzöly de Meszel Meszéna de Hídvár báró Meszes de Felsiszentmihályfalva Meszesy de Meszes Meszetics Meszlény de Meszlény Mészöly de Meszel

Mészöly de Sárbogárd Mettal de Frivald Metternich de Vinneburg-Ochsenhausen herceg Metternich-Sándor alias Metternich de Vinneburg-Ochsenhausen herceg Metz Metzár Metzáros alias Borhy alias Borhy de Borh Metzburg alias Campmiller de Langholsen Metzenberger Meurers Meyerhold Mezádszky Mezér Mézes de Debreczen Mézes de Retteg Mezey alias Adorjáni Mezey alias Barota Mezey alias Borkó Mezey alias Pozsonyi Mezey de Bihar Mezey de Dálnok Mezey de Deés Mezey de Egyházasbágyon Mezey de Harasztos Mezey de Hosszúmezi Mezey de Kapjan Mezey de Kölcse Mezey de Nagyenyed Mezey de Papmezi Mezey de Péntek Mezey de Szíjártó Mezey de Ujtorda Mezey de Zágon Mezi alias Vadászy Mezi de de Gyeret Mezide alias Affra Mezide de Szántótelek Mezide de Ujtorda Mezigyáni Mezimegyery de Mezimegyer Mezissy Meziteremi alias Kovács Mezivadászy Mezriczky Mezzé de Szentanna Miakich Miátovich Michailevich báró Michailovich Michalek alias Okruczky Michalik Michalko Michalko alias Deák Michich Michick Michl Michna alias Minkovics Michnay Micklei

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

147

Miczuly Micsinszky Micskey Micsky de Kismánya Mierka Mieszl Migalith Migazzi gróf Migl de Kászony Migletzy Miglevicz Miglio báró Mihácza de Lemhány Mihailovits de Bácsszentiván Mihajásza de Páros Mihajlovits de Jarembina Mihalaky Mihálcz de Doboly Mihálcz de Gelencze Mihaleczky Mihalek Mihaleszku alias Kácz Mihalevich Mihalich de Pigorsk Mihalik alias Buday Mihalik de Ploszkó Mihalini de Trauenfeld Mihálkafalvy Mihalkovics Mihalovics de Oravicza et Görcsön Mihály alias Szteczkó Mihály de Ákos Mihály de Bére Mihály de Bibarczfalva Mihály de Csíkkozmás Mihály de Csíkszentkirály Mihály de Csíkszentsimon Mihály de Gáva Mihály de Homoródalmás Mihály de Kabolapatak Mihály de Kantza Mihály de Karczfalva Mihály de Léczfalva Mihály de Lengyelfalva Mihály de Malorafalva Mihály de Polyán Mihály de Szentmiklós Mihály de Szoltán Mihály de Tusnád Mihály de Ujfalus Mihályfalvy Mihályffy alias Csík de Csíkbánfalva Mihályffy de Csíkbánfalva Mihályffy de Koronka Mihályffy de Kiszeg Mihályffy de Lövéte Mihályházy Mihályi de Balogfalva Mihályi de Kászonjakabfalva Mihályi de Rétalap Mihalyik

Mihályka de Irholcz Mihálykafalvi Mihanovics Mihanych Mihay alias Beszterczey Mihelyes Mihkecz alias Czeglédi Mihocha de Maczesd Mihók Miholcza Mihus de Szásza Mik de Kabalapatak Mik de Somkút Mikay Mike de Altorja Mike de Csesztve Mike de Csomortán Mike de Felsivály Mikech alias Acó Mikecz de Czegléd Mikefalvy Mikelaky Mikes de Kismagura Mikes de Zabola gróf Mikesich Mikla Literáti de Egres Miklavich Mikle Mikley Miklián Miklós alias Biklósy Miklós alias Gergely Miklós alias Pál Miklós de Agyagfalva Miklós de Csíkcsekefalva Miklós de Dálnok Miklós de Fancsal Miklós de Felsieör Miklós de Fogaras Miklós de Kissolymos Miklós de Lemlény Miklós de Madéfalva Miklós de Ménaság Miklós de Mihályfalva Miklós de Miklósvár Miklós de Nemespécsöly Miklós de Oklánd Miklós de risziget Miklós de Péczel Miklós de Sepsiszentgyörgy Miklós de Szentlélek Miklós de Tekeripatak Miklós de Zabola Miklósffy de Csíkvacsárcs Miklosich alias Horváth Miklóssy alias Asztalos Miklóssy alias Gergely Miklóssy de Radvány Miklósy alias Miklós Miklovics Miklovjech

148

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Miklustyár alias Kricsfalusi Miklye Mikó alias Kémery Mikó alias Kovács de Várad Mikó de Bicske et Farnos Mikó de Bodok Mikó de Bölön Mikó de Csíkzsögöd Mikó de Hídvég gróf Mikó de Hosszúaszó Mikó de Oroszfa Mikó de Vilmány Mikófalussy Mikola de Csíkborsova Mikola de Göröczfalva Mikola de Ótorda Mikola de Szamosfalva báró Mikolay alias Tóth Mikolay de Erdély Mikolay de Magyarlápos Mikolay de Mikola Mikolcsa de Deés Mikos de Tarródház nemes&báró Mikovich alias Jankovics Mikovszky Mikóy Miksa de Diódváralja Miksevics Miksich Miksó de Kismagyar Mikszády Mikucs Mikula de Sósmezi Mikulás Mikulchich alias Lovrenchich Mikulich Mikulichich de Buzin Mikulovich alias Chrastell Mikuly de Szvesztrény Mikulya Mikunda Mikusech alias Sumichraszt Mikusovicz Milakovich Milankovits alias Patyánszky de Viszak Milasin Mile Milecz alias Kostyál Mileki Mileki Milenkovics de Zsábár Milesz de Zabola Mileta Miletich Miletinszky Milikovics Milinarics Milinovich Militius alias Apolis Milius de Rasticevo Milivoin

Milkó de Draskócz Milkovich de Néhkert Milkovics-Krisztianovszky Millenkovich de Zsabár Miller de Brassó Milleter Millethe Milletics Milley Millian Millner Millnics Millonovity Millos Milochovszky Milocsits Miloikovyth Milojkovics alias Horváth Milokovszky alias Berodes Milonovits Miloradovics Milotay alias Nagy Miltenberger alias Miltényi Miltényi Milutinovich alias de Milovszky Millye Minay de Mina Mincznik Mindszenthy de Vicze Mindszenty de Ujtorda Minelli gróf Miocsán Mira Mircse Mirillovics Miriszlai de Miriszló et Vaja Mirkó de Ledej Miron de Hollómezi Mirosan Miroszlavlevics Mirovnik alias Jankovich Mirtse Misalyi Misey alias Agy Misiczky Misijenovich alias Horváth Miska Miska de Licse Miskár Miskarjech alias Adamkovjech Miske de Magyarcsesztre nemes&báró Miskey alias Fusics Miskey alias Ugovits Miskó Miskolczy alias Bodnár Miskolczy alias Jánczo Miskolczy alias Szabó Miskolczy de Mezitelegd Miskolczy de Micske Miskolczy de Miskolcz Miskolczy de Páva

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

149

Miskolczy de Roglaticza Miskolczy de Szina Miskolczy de Zabara Miskolczy-Simon Miskolczy-Szcs Miskovics alias Petrovics Miskovits Misky Mislay Mislei alias Alföldy Misley Missaly Missey Missics de Zamobor Missóry Mistéth Miszel Miszkics Miszl Miszleniczky Miszthy Mitis Mitosinka Mitrovich Mitrovszky Mitterbacher Mittermayer Mittermiller Mitticzky alias Budjacs Mitticzky de Rozsonymiticz Mittinger Mittrovszky gróf Mixich Mizer Mizlay Mizray Mladesevich alias Horváth Mladessovics alias Ladóczy Mladovich alias Horváth Mlinarich Mlinik Mlinkó Mlinszky Mlodzanovszky Mocenigo gróf Mochnyay Mocholay Mócz de Szucsák Mócza de Ketze Móczár de Jászárokszállás Móczer Moczik Moczika Moczkó alias Klobusiczki Moczok Mocs Mocsak Mocsáry de Mocsár Mocsay de Nagygyir Mocsay de Retteg Mocskos de Gyirösnénye

Mocsolay Mocsonyi alias Popovics Mocstay Mócsy de Nagyorosz Moda Modis Modkó de Modkószentkereszt Modlány Modly Modoly alias Kéler Modor Modory alias Keller Módosi alias Gyuritsko de Módos Módossy Módra Modray alias Moró Modre Modrovich Modvay Módy de Koré Módy de Poós Moes de Késmárk Moga alias Simon Mogh Mogon Mogonyi Mogyoróssy de Sóvárad Mohácsy alias Fazekas Mohácsy alias Szabad Mohácsy de Baracskás Mohácsy de Gyulagyarmat Mohácsy de Kristyór Mohár alias Ürményi Moharay Mohay de Ders Mohay de Légen Mohay de Marosgezse Mohay de Mohé Mohoray de Szojol Mohos Mohy Moikovics Mois de Fejéregyház Mojanul Mojsz Mojszin Mojzes de Lugos Moka Mokcsay de Mokcsa Mokonyi alias Ogon Mokos Mokosiny Mokrányi Mokray Mokripodáry Mokry alias Hajnóczy Mókus alias Bussy Mókus de Csoma Molard Mold de Meziberény Moldovai alias Fakna de Romavásár

150

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Moldoványi de Retteg Moldus Moldvay alias Pap Moldvay de Módva Moldvay de Moldova Moldvay de Moldova et Tasnád Moldvay de Óthorda alias Szép Moldvay de Szünye Molitor alias Molnár Molitoris Moll de Modrevicz Moll de Mollenstern báró Mollart gróf Moller Molnár alias Ács Molnár alias Bába Molnár alias Bagotai Molnár alias Bagotay Molnár alias Bereczki Molnár alias Csordás Molnár alias Dósa Molnár alias Dózsa Molnár alias Egerbegyi Molnár alias Garay Molnár alias Gönczy Molnár alias Horváth Molnár alias Igerbegyi Molnár alias Kimaszécsy Molnár alias Kis de Makkfalva Molnár alias Koós Molnár alias Kovács Molnár alias Mészáros Molnár alias Molitor Molnár alias Müller Molnár alias Nagy Molnár alias Németh Molnár alias Orthó Molnár alias Sebik Molnár alias Szabó Molnár alias Szalonnay Molnár alias Szcs Molnár alias Tapolcsányi Molnár de Alsócsernáton Molnár de Bágyon Molnár de Borosjeni Molnár de Csarna Molnár de Csíkszenttamás Molnár de Csíz Molnár de Deák alias Deák de Gyák Molnár de Domokosfalva Molnár de Félapát Molnár de Fulókércs Molnár de Füss Molnár de Gernyeszeg Molnár de Göncz Molnár de Gyulafehérvár Molnár de Havad Molnár de Hosszúaszó Molnár de Iklód Molnár de Illyefalva Molnár de Kereszt

Molnár de Kesz Molnár de Kézdivásárhely Molnár de Kilyén Molnár de Léczfalva Molnár de Levelek Molnár de Meszlény Molnár de Mezibánd Molnár de Müllersheim Molnár de Nagybaczon Molnár de Parnó Molnár de Péterfalva Molnár de Rábacsanak Molnár de Rimaszécs Molnár de Rudina Molnár de Sepsinagybacsó Molnár de Somogy Molnár de Szamosujvárnémet Molnár de Szenttamás Molnár de Szotyor Molnár de Társ Molnár de Thold Molnár de Ujhely Molnár de Vajka Molnár de Zemplén Molnár Nagy Molnár-Varga Molnáry Molnos alias Szcs Molnos de Andrásfalva Molnos de Csernáton Molnos de Korond Molnos de Nagyajta Molnos de Sass Molnos de Váradi alias Kovács Molnossy de Sepsiszentkirály Molonay Món alias Horváth de Muranicz Monaky báró Monaky alias Szives Monasztery de Monaszter Monay Moncsek Mondolai de Gagy Mondrai Moné de Alsóvenicze Monoky de Monok Monos alias Kovács Monos alias Kovács Monostory de Ujtorda Monoszlay alias Moszoly Monoszlóy Monsán de Désakna Monsfeld in Heldrungen gróf Montbach báró Monte-Creto alias Csorich Montecuccoli gróf&herceg Montefalco Montersenier Montskó Montt alias Beaufort-Vásárhelyi Montul alias Klein

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

151

Monus Monyak Monyé alias Jonask Monyojle de Nagoja alias Selever Moód alias Zalay-Varga Moór Mór de Bümeg et Morberg Móra de Sarkad Móra de Szigeth Morachik Moráczy Moranchich Morár de Felsicsernáton Mórász Moravcsik Moravecz Móré de Abrubánya Móré de Csula et Dada Móré de Györke Móré de Jobbágy Móré de Kisbuda Móré de Kirösbánya Móré de Mocsolya Móré de Poklisa Móré de Roskovány Móré de Ujtorda Moresán Morgay Morgenstern de Sashegy alias Németh de Mohács Morgenthaler Morgonday de Gyéres Morhat de Szánta Móri-König Móricz de Kornfeld báró Móricz alias Karándy Móricz de Beketfalva Móricz de Deet Móricz de Königswart Móricz de Medgyesallya Móricz de Nagyvárad et Sepsiszentgyörgy Móricz de Sepsiszentgyörgy Móricz de Sövényháza Móricz de Tatárfalva Móricz de Técsi Móricz de Várad Móricz de Zádorház Morlin de Szentimre Morlok Mormer Moró alias Horváth Moró alias Odray Mórócz alias Üreghy Mórócz de Beketfalva Mórócz de Mortos Morócza Moróczy Morsics Morsy de Sass Morva Morvay alias Szabó

Morvay de Alsódraskócz Morvay de Isép Morvay de Pann Móry Mósa de Karulya Mósa de Nagyernye Mósa de Sárosberkesz Mosár Moscon báró Mosdóssy Mosel Mosel de Musel Moser Mósik de Csatár Mosinszky de Zágrábvár Moska de Ivánd Moskó de Bellus Moskó de Szentkereszt Moskovitz de Zemplén Moskovszky Mosl Mosóczy alias Institoris Mosóczy de Mosócz Mosolygó Mosonyi Mostyinszky Moszoly alias Bonoszlay Moszticzky Mosztyinszky de Moszticz Motesiczky Motka alias Jeney Motkó de Motkó-Szentkereszt Motok de Szeszcsór Motorga Motosóczy Motra Motte alias Jolly des Aulnois de la Motte Moturka Motzok de Borzsova Motyonyi alias Popovics Motyovay Mouillard Moys alias Faschó de Csermi Moys de Ludrova Moyszin Mozsár alias Gyirváry Mörringer báró Mözsik Mraovich de Gric Mravik Mráz Mrazik Mrazik alias Rajcsy Mrazovics Mrkovics alias Michna Mrunkovith alias Michna Muchali de Hunyad Muchmayer Muchoray Muchy de Vata Mucsa

152

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Mudrányi alias Mudrán Mudroni Muhr Mujátovich alias Bobics Mukits Mumhard alias Gothard Muncsán de Kersecz Mundra de Deés Mundrai alias Rókony Mundrucz Munkácsy alias Barkassy Munkácsy alias Gerzanits Munkácsy de Munkács Muntül Muntyán de Felsiapugy alias Petrovics Muntyán de Füzes Muntyul alias Ontul Munván alias Iopa Munyán de Tustya Muraközy Murányi de Bethlein Murányi de Murány Murányváry alias Limprecht Muraujalaky Muray de Muracsernecz et Tótkeresztúr Muretsán alias Bélteky Murgay Murguly Murvai Murvay de Gyulafehérvár Murza de Bala Murzay Musa Musay Musay alias Arát Musinszky Muskatirovich Muslay de Borosjeni Musnay de Décsfalva Mustafa Mustos Musulin de Gomirje Muszka de Rosszontkirály Muthroky Mutirs Mutzenharti Muzsik Muzslay Muzsnay Müedi alias Piricsi Mühlhens de Zalakapolcs Mühlstein Müller de Reichenstein Müller de Rétfalva Müller de Szentgyörgy Münch Müncher Münczer Münnich de Jánosvölgy Myhalevich Mylius báró

Myró Nabiach Nábráczky Nábrády de Fülpös Nábrády de Nábrád Nachot Naczky Nadabori Nadaby Nadalay Nadányi de Körösnadány Nádas Nádasdi de Ujtorda Nádasdy alias Galambos Nádasdy de Lelsz Nádasdy de Nádasd et Fogarasföld gróf Nádaskay Nádassy de Magyarnádas Nádassy de Nemesorosz Nádasy de Zádjel Nádfey Nádházy Nádkay Nadler Nádosy de Nádas Nádudvary de Sánk Nádudvary de Surány et Kisjene Nagel alias Szekfü Nagovith Nagy alias Aczél Nagy alias Adoni Nagy alias Agyay Nagy alias Apai Nagy alias Árvay Nagy alias Azary-Nagy Nagy alias Bajusz Nagy alias Bakay Nagy alias Bakó de Szárazajta Nagy alias Bakonyi Nagy alias Balaséthy Nagy alias Balogh de Szereda Nagy alias Bebek Nagy alias Benicz Nagy alias Benki de Siménfalva Nagy alias Beregszászy-Nagy Nagy alias Bessenyey-Nagy Nagy alias Bétzy Nagy alias Boczy-Nagy Nagy alias Bódy Nagy alias Boldisár Nagy alias Borbély Nagy alias Borbély-Nagy de Tata Nagy alias Borochovich Nagy alias Borosnyay Nagy alias Borsay de Berkesz Nagy alias Borsay de Legény Nagy alias Bozó de Dinnyeberek et Agód Nagy alias Bozzay Nagy alias Böszörményi-Nagy Nagy alias Bukonyi Nagy alias Chernóczi

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

153

Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias gyfalu Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias Nagy alias

Czéjti Czobeter-Nagy Czoinba Czomaba Csatlós Csécsi-Nagy Cserepi Csergi Csonka Csontos Deáky de Vásárhely Deres Erdély Erki Etheky Fábián-Nagy Farkas Farkas de Bessenyi Fejér de Adorján Fejértói Fejérváry Fekete de Nyárádgálfalva et NaFodor Fozbay Gátfalvi de Nagyfalva Gocsalky-Nagy Gombóczy Gonza Grosz Gyák Gyolcsos de Sárd Harangozó Hatházy Hegeds Horváth Huszti de Havadti Iglár Iszlay Izsák-Nagy Jenei Jobbágy Kakas Kállay Kálnay Karátson Kaszap Kászoni Kathó Katona Keczeli Kecskeméthy-Nagy Kelemen Kelemen de Ráczböszörmény Kenéz Kéry Klenóczy-Nagy Kóba Kókay Kolosváry Kolty

Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy

alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias

Korpics Kovács Kovács de Balyo Kováts Kozma Könyvköti Kövendi Kövesdy Labancz Ladányi Lengyel Literáti Literáti-Nagy Machay Mágócsy de Nagydeszne Magosdy Makay Mártonyi Máté-Nagy Mészáros Milotay Misey Molnár Nádasdy Nanaly Némethy Novakay Oláh Pap de Szatmár Pathy Petki Pinkóczy Pográny Polgár Poroszlai Pozbay Putnoki Rácz Radáczy Radi Rápolti-Nagy Rohonczay Sarkadi Sasváry Smerchány Soltész Somogyi Szabó Szalay Szalontai-Nagy Szánthó Szathmáry de Szathmár Szécsényi Székely Széles Szentmiklósy-Nagy Szilágyi Szilágyi-Nagy Szics Sztarnay Sztárnyay

154

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy

alias Takács alias Tarczy alias Tarjai-Nagy alias Tarjáni alias Tasnádi alias Técsi-Nagy alias Torma alias Tóth alias Tóth-Nagy alias Udvarnoky alias Ujlaky alias Ungváry alias Varga alias Vásárhelyi alias Vasváry alias Vécsey alias Velikay alias Verseghy alias Vörös alias Warga alias Zalay alias Zalay alias Zámboky alias Zérczi-Nagy alias Zörgeny de Aba de Abis de Abód de Abrudbánya de Adorján de Aga de Ágasegyházi de Agyagfalva de Ajta de Ajton de Akna de Ákosfalva de Aldobány de Aldoboly de Almás de Alpestes de Alsócsicsó de Alsószentmihályfalva de Alsószopor de Alsószovátha de Altorja de Alvincz de Aranyosmegyes de Aranyosrákos de Arda de Árva de Árvádfalva de Asszonylak de Atosfalva de Azar de Bábahalom de Báboczka de Baczkamadaras de Baczon de Badak de Bagacs

Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Bagamér Bágyon Bajon Baldon Balmazújváros Balyak alias Kovács Bánd Bánka Barátosfalva Bárcza Bárd Bátorszív Beda Belényes Bélmegyer Béltek Bély Bere Beregszász Berkesz Berzéte Bessenyi alias Farkas Besztercze Bethlenfalva Bikfalva Birólakház Bodóközujfalva Bogachó Bogánfalva Bogát Bogdánd Bognád Bogyoszló Bonczodfölde Borosjeni Borsa Borzova Bozás Bozor Bögöz Bölcs Bölön Biny Bözök Branyicska Búcsu et Gyarmat Budormeryts Búzásbesenyi Csaholcz Csákla Csalomja Csamafalva Csány Csatár Csávás Cseés Csege Csenger Csente Csidfalva Csiff

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

155

Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Csíkdelne Csíkfalva Csíkmindszent Csíkrákos Csíkszentdomokos Csíkszentgyörgy Csíkszenttamás Csinád Csobád Csófalva Csombord Csögle Csüsüd Dada Dálnok Dálya Darócz Debreczen Delne Demeterfalva Ders Dés Déva Dinnyeberek Diós Dob Dombrád Domokosfalva Ebeczk Egerbegy Egyházfalva Elekes Endréd Eörmény Eörs Eöttevény Eözbég Ercsi Erdid Erdiszentgyörgy Ernye Érszodoró Fancsal Fancsika Farczad Farkaslak Felajta Felsibük Felsieör Felsigyir Felsiszentmihályfalva Feltorja Fogaras Fogy Fügyivásárhely Füged Gacsály Gálfalva Gálti Gecse Gelencze

Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Gerlath Gesztely Gidófalva Gógánváralya Göcs Gödeháza Gödényháza Görgényszentimre Gulács Guthor Gyarmath Gyergyóalfalva Gyöngyös Gyula Gyulafehérvár alias Somogyi Hadháza Hagymásbodon Halábor Halászi Harasztkerék Hasznos et Pásztó Hatolyka Hatvan Havad Havadti Héjasfalva Henczfalva Hidaskürt Hídvégardó Homoródalmás Homoródoklánd Hortobágyfalva Hosszúaszó Hosszúmezi Hottó et Bonczodföld Hugya Huszt Ignécz Ilenczfalva Ilka Ilyke Illye Illyefalva Inarcs Izbék Izsép Jánd Jásfalva Jobbágytelek Jóka Kaál Kaba Kakard Kálló Kamut Kaplyon Kápolnáshidas Káposztás-Szentmiklós Karánsebes Karullya Kászon

156

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Kászonujfalva Kazincz Kebele Keczet Kecskemét Kemenye Kénos Kére Kerecsény Keres Keresztes Keresztúr Keresztúrfalva Kesz Kézdivásárhely Kibajcs Kibéd Kilyén Kisdorony Kisenyed Kisfalud Kiskér Kocsárd Kohátfalva Kokos Kolba Kolosvár Kopecz Korond Koronka Korpona Körmend Kirösbánya Kiröspatak Körtvélyes Köszvényesremete Kövend Köveskál Középajta Laborfalva Lápos Lédertejed Légen Legény Lekenye Lelesz Leszenye Lián Lippa alias Rácz Lisznyó Lirinczfalva Lugos Lugos alias Lengyel Lukafalva Lukahalmos Mágócs Magyarbaksa Magyarigen Makiár Makó alias Pál Málya

Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Máramaros Marosvásárhely Marosszereda Martonfalva et Zsitvagyarmath Maufalva Ménaság Mesterház Mezibánd Mezipanit Mezisámond Miháczfalva Mihályfa Mikepércs Mikház Miklósfalva Mikófalva Miskolcz Mizse Nádasd Nádaslak Nagyajta Nagyalmás alias Sánta Nagyborosnyó Nagybölön Nagydeszne Nagydoba Nagyernye Nagyfalus alias Fekete Nagyhalász Nagyilonda Nagykálló Nagynyujtód Nagypalád Nagypanit Nagypöstyén Nagytorja Nánás Nemesbük Nyék Nyír Nyujtód Ócsa Oklánd Olasztelek Orlyaboldogfalva Orosháza Otrokocs Ölyved r Örmény Öttevény Özbég Pálfalva Pálfalva alias Székely Palota Panasz Panyit Pap Pápa Parajd Pásztó

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

157

Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Pat Páva Páva alias Vajna Pél Pelsicz Pércs Perecsény Peremarton Pest Petek Péterfalva Piliny Poroszla alias Poroszlai Pöstyény Psenyeczky-Nagy Putnok alias Mézes Putnok alias Putnoki Püspöki Ráczböszörmény Radnótfa Radvány Rákos Rákosd Rápolt Rava Remete Rét Retteg Réty Rigmány Rikas Rohod Runya Sajókeresztúr Sámbok Sárd Sarkad Sárosberkesz Sárpatak Sass Selmecz Selye Sellye Semjénfalva alias Benke Sepsikiröspatak Sepsiszentgyörgy Sepsiszentiván Siklós Sinfalva Solymos Somlya Somlyó Somogy Somolya Sonkolyos Sóvárad Surány Szabadszentkirály Szakács Szalapatak Szalonta

Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy Nagy

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Szamosujvár Szárazajta Szárhegy Szászczegi Szásznyíres Szatmár Székely Székelyhíd Székelyudvarhely Szekeres Székes Szentandrás Szentdomokos Szentgericze Szentiván Szentkirály Szentmárton Szentmihály Szentmiklós Szentpéter Szentrontás Szenttamás Szepes Szeredai alias Balogh Sziget Szigeth Szikszó Szilágy Szkáros Szomolya Szotyor Szóváta Szödény Szikefalva Szillis Sziny Sztankócz Sztárnya Szunyog et Ágasegyház Tagy Takács Tamonya Táplánfa Tárcsa Tarja alias Tarja Tarján Tarkány Tarpa Tasnád Técsi Telegd Tepe Tepla Tetétlen Tissina Tiszabecz Tokaj Tolcsva Torboszló Torda Tordacs

158

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Nagy de Tornya Nagy de Töböréthe Nagy de Tusnád Nagy de Türe Nagy de Tyukod Nagy de Ujfalu Nagy de Ujtorda Nagy de Ürmény Nagy de Ürögd Nagy de Vácz Nagy de Vadosfa Nagy de Vajahunyad Nagy de Vajdaszentiván Nagy de Vály Nagy de Vámos Nagy de Vár Nagy de Várad Nagy de Váradja Nagy de Varjas Nagy de Vásárhely Nagy de Vásárhely alias Deáky de Vásárhely Nagy de Vasvár Nagy de Vedab Nagy de Vérség Nagy de Vilyke Nagy de Vízakna Nagy de Zemplén Nagy de Zércz alias Zérczi Nagy de Zetelak Nagy de Zsitvagarasszeg Nagy de Zsitvagyarmat Nagy Somogyi de Gyulafehérvár Nagy Sorbánffalvy Nagy Vajna de Páva Nagy-Alberth alias Bujdosó Nagy-Anderkó de Otrokocsi alias Anderkó de Otrokocsi Nagy-Beregszászy Nagy-Boczy Nagy-Bodó de Szentkirály Nagy-Boochy Nagy-Borbély Nagy-Böszörményi Nagy-Csibán de Egregyi Nagy-Csontos Nagy-Dunaszeghi Nagy-Erdély Nagy-Fogarasi Nagy-Gergely Nagy-Golopy alias Szabó Nagy-György Nagy-Gyiri Nagy-Hegedüs Nagy-Hunyady Nagy-Jánosy Nagy-Kallói Nagy-Királföldy Nagy-Konyárdy Nagy-Kulin Nagy-Laky Nagy-Mády

Nagy-Mézes de Debreczen Nagy-Palugyay Nagy-Pap Nagy-Rácz Nagy-Rédey Nagy-Sámoky alias Nagy de Sámbok Nagy-Somogyi de Kide Nagy-Stephan Nagy-Surányi Nagy-Süti Nagy-Szabó Nagy-Szegedy Nagy-Szentgyörgyi Nagy-Szigethy Nagy-Szijgyártó Nagy-Tetétlen Nagy-Turnyay Nagy-Tyukody Nagy-Varga Nagy-Váthy Nagy-Zágoni de Ujtorda Nagyalmási Nagyary Nagyazary Nagybabocsay Nagybálinth Nagybányai Nagybányay de Gyulafehérvár alias Szabó Nagybáry Nagybessenyey Nagydai Nagydai alias Zöld Nagyfalusy Nagyfalvy Nagyfejeö Nagyházy Nagyimre Nagyistvánovics Nagyiványi de Nagyiván Nagykamonczy Nagykéretzi Nagykósa Nagylaky Nagylucsei alias Dóczy de Nagylucse Nagymartoni Nagymáté Nagymegyery de Vasmegyer Nagymihályi Nagymiklósy Nagypodolyai Nagyrévy Nagysolymossy Nagyszájú de Hanva Nagyszegi alias Gábor Nagyszegi alias Luka Nagyszentmihályfalvy Nagyszombathi alias Borbély Nagyszombathi de Bágyon Nagytályai alias Csertyei Nagytállyay Nagytállyay alias Hidegh

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

159

Nagytamás Nagytarpai Nagyvárdy Nagyváry Nagyvépy Nagyvölgyi Naissich Najcsics Najmjer Nákó de Nagyszentmiklós gróf Naláczy de Nalácz nemes&báró Nalivaikó Naményi de Namény Naményi de Póka Naményi-Koncz Namesztovszky Nán de Alsószilvás Nanaly alias Nagy Nánásy de Kiskaránd Nánásy de Sziget Nánásy-Oláh Nancsics Nandory Nandra alias Halmády Nandra alias Vlad de Felsiszálláspatak Nandra de Nagyklopotiva Nanich Nankenreiter Napkori alias Pap Nápolyi Napradán Naprádi de Fülpös Naprágyi de Napragy Napuli Naquart Narancsik de Galgócz Náray de Nára Náray-Szabó de Nára Nasny Nász Naszády Nászay de Rákos Naszpal Naszray Nasztay Nasztl Nasztredinovics alias Naszády Naszuf alias Nyéky Naszvady Náthafalussy de Nátafalus Náthly Nátkay Nátkay alias Szabó Natl de Ruszt báró Natorp báró Natulay Naváczky Návady Návay de Földeák Navratil de Szalók Navratil de Ujhely

Navróczky Naypar Neander Nébert Neblingh Nebojszay Nechvalsky de Csókaki Neczpály Nedeczey Nedeczky alias Jankovszky Nedeczky alias Ruttkay-Nedeczky Nedeczky de Nedecze Nedöczy Neffezer báró Negálich Negrita alias Oszta Negyedes Négyesi de Reno báró Négyessy Négyesy alias Albert Nehéz Neidlinger Neimayer Neimon Nekcsey Nekita alias Jakab Nelkovich Néma alias Fejér Néma alias Szalkay Nemagnich Némai alias Szalkay Némai de Csíknéma Némai de Deet Némai de Iklód Némai de Kaczkó Némák de Kis-Klivény Némay de Gyirsziget Nemcsovics alias Hajszky Némedy Nemegyey alias Miklós de Nemegy Nemehich Nemes alias alias Beliczay Nemes alias alias Bodroga Nemes alias alias Demes Nemes alias alias Fejérvári Nemes alias alias Godzsa Nemes alias alias Grigor de Vanczfalva Nemes alias Edelényi Nemes alias Fölnagy Nemes alias Godsza Nemes alias Grigor de Vámosfalva Nemes alias Kádár Nemes alias Kálnay Nemes alias Korcsek Nemes alias Kortsek Nemes alias Kovács Nemes alias Lár Nemes alias Lár Nemes alias Molnár Nemes alias Palánk Nemes alias Ribos

160

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Nemes alias Usz Nemes de Alamor Nemes de Behárfalva Nemes de Bogdása Nemes de Csicsómihályfalva Nemes de Csókafalva Nemes de Eör Nemes de Gelencze Nemes de Hidvég gróf Nemes de Kászonjakabfalva Nemes de Kiskér Nemes de Lucza Nemes de Mármaros Nemes de Marosvásárhely Nemes de Német Nemes de Patak báró Nemes de Ribicze Nemes de Sárpatak et Tordátfalva Nemes de Szentistván Nemes de Szentiván Nemes de Vámos Nemes Palya de Bálintfalva Nemes Pap Nemes-Rákosy alias Szentpétery Nemeshegyi de Jabuka Nemesiczky alias Mótus Nemesik Nemeskereky alias Hermanszeghy Nemeskéry Nemesnépy Nemessány de Réth et Nemessán Nemessy Némesszeghy de Almás Nemesszépi Német alias Czernel de Miszlóka Németh alias Dorincz Németh alias Ferencz Németh alias Grustóczy de Grusoncz Németh alias Hosszú alias Németh de Sövényháza Németh alias Molnár Németh alias Náray Németh alias Paur Németh alias Székely Németh alias Tanka Németh de Ádámföld alias Ádámföldi Németh de Bejcz Németh de Borosjeni Németh de Dozmat alias Ferencz Németh de Dömötör Németh de Hernádnémet Németh de Homoródszentpál Németh de Illyefalva Németh de Jelna Németh de Kihalom Németh de Miszlóka Németh de Mohács Németh de Nyék Németh de Sass Németh de Vadorza et Zsid Németh de Vargyas

Németh-Szokolay Némethfalvy Némethy de Gyéres Némethy de Kenéz Némethy de Littka Némethy de Medgyes Némethy de Németjalva Némethy de Pinnye Némethy de Retteg Némethy de Ujfalu Némethy de Zétény Németujváry Nemiró Nempti Nemsem Nemsovay Nemsoviczky Nemsovics Nemsúr Nenadovics Nendtvich de Cserkút Nenkei Neny báró Nényey de Lukanénye Neorich Neppel de Bunya Neradovich Nerodolik Neryak alias Barbély Neschics Nesko de Littmanov Nesselrod báró Neste de Visk Neszkenyey Neszmélyi alias Mészáros Neszmér Neszméry báró Nesztay Neszter de Mindszent Nesztor de Dezraér Nesztorovics Nethusy de Nethus Netkovszky de Zobor Neuburg alias Salm Neuburger de Hlinik Neudegg Neugebauer de Kara Neuhold Neulinger Neumajer Neuman de Végvár báró Neumann de Királyhalom Neumann de Margita Neumann de Nagyhanta Neumányi de Neumány Neumayer Neumüller Neunhardt Neupauer Neustädter Nevather

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

161

Névedy de Beczkó Nevelis Névery de Gyulavarsánd báró Névery de Károly Neviczky Ney de Pilis Nézay Nezbud Nezdey alias Mernyey Nezitalias alias Horváth Niamessny de Almánfalva Nicasi alias Nikházy de Reste Nicolaides Nicoletich Niczkilaky Niczky de Niczk nemes&gróf Niedermayer Niedermayer-Légrády Niesner de Graevenberg Nigrelli gróf Nigriny Nikápolyi alias Csizmadia de Gyulafehérvár Nikházy de Este Niki de Preluka Niklass Nikléczy Nikodin Nikola alias Demetrovics Nikolay Nikoletich Nikolics de Podrinje Nikolics de Rudna nemes&báró Nikolits de Szakács et Nadrizestye Nikos de Endrid Nikovich Niksi Nimniczky de Nimnicz Nimpsch gróf Nincsevics Nisack Nisnyánszky Nisnyay Nisze Niszta Nisztor de Somkut Nitch Nizith Nizsalkovich Nizsnyánszky Nizsnyay Noén alias Sán Nogály alias Korcsma Nogarola Nogl Nógrády Nogyisán Nolanus Nolbeck Nolly Nominyi Nopoc-Mezte

Normann-Ehrenfels gróf Noska Nostary Nosticius Nostitz-Rieneck gróf Nosztricius Notien Novajkay Novák alias Bozna Novák alias Gombköti Novák alias Novák-Becsereky Novák alias Szabó Nóvák alias Szabó Novák de Mátranovák Novák de Szentmiklós Novák de Toroczkószentgyörgy Novák de Vajdahunyad Novák de Vásárhely Novakay alias Nagy Novakovi de Glina Nováky Novelli de Maranuto báró Novelly alias Okruttay Novich Novkovith Novosedlik Novoszád Novoszedlik de Zwonczin Novoszedly alias Trombitás Novotha alias Beczkói Novotny Nozdrokóczy Nozdroviczky Nötécsi alias Várad Nuber alias Pereked Nugent gróf Nunkovich Nussborm alias Boróthy Nusz Nuszer de Csatár Nyág alias Rersecz Nyágol Nyágor alias Szentmiklóssy Nyakas de Guthmér Nyakas de Sáromberk Nyakasházy Nyakazó Nyaktalan Nyalabér alias Nyalabicz Nyárády alias Kriston Nyárády alias Szász Nyárády de Toldalag Nyársy de Szebeny Nyáry de Bedegh gróf Nyáry de Nyáregyház nemes&báró Nyásy Nyegomir de Felsiszalláspatak Nyegován alias Bunyásza y. Páros Nyegre Nyeke Nyékey

162

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Nyékhegyi alias Mayer Nyékhegy Nyekita alias Bogoz Nyéky Nyeregjártó Nyerges alias Fiadfalva Nyerges de Sepsiszentgyörgy Nyers alias Szeödemeter Nyeste de Hatház Nyettay Nyeviczky Nyika de Belényes Nyikita alias Rogoz Nyikita de Praeluka Nyikó de Nyíres Nyikora Nyikos de Nagygyimóth Nyikos de Técsi Nyilas de Karkó Nyilas de Nemesbük Nyilas de Sarkad Nyilas de Szalonta Nyilassy Nyírásán Nyíredy de Nagyajta Nyíregyházy Nyiressy Nyíri de Venyige Nyíri de Alvincz Nyíri de Bácsa Nyíri de Bánya Nyíri de Borbély Nyíri de Czente Nyíri de Mindszent Nyíri de Székely Nyíri de Székelyudvarhely Nyíri de Várad Nyiszte Nyisztor alias Seres Nyisztor de Oláhlápos Nyitó de Számostelke Nyitray alias Bieluczky Nyitray alias Tánczos Nyitray de Ádámos Nyitray de Domancz Nyitray de Ormánd Nyitray de Ujtorda Nyittray alias Tajnay Nyolczas Nyomárkay de Nyomárka Nyso Nytkos Nyul Nyujtódy de Keresztúrfalva Nyujtódy de Nyujtód et Szentdemeter Nyulai Nyulászy de Csáholy Nyustyai Nyustyai alias Kmeth de Thomócz Nyusztay Nyúzó Nyvedy

O'Brien báró Oancza Obell Obenaus de Felsiház báró Obenaus de Liebenfeld Oberaigner Obeszló alias Ledniczky Obeszló alias Lehotay Obeszló de Kislednicz Obiazovszky Obicz Obili de Novska Obizzi Oblacsics Obrachevich Obsetich Obuchovszky Ochay Ochotniczky Ochs Ócsay Ocskay de Ocskó Ocsovay Ocsovszky Ocsváry Ócsvay de Ocsva Odabassich Odal Odeschalchi herceg Odler Ódor Odrik Odry de Pacsér Oehmuchiewich-Gargurich gróf Oelberg alias Ordogporuba Oettl Oexel alias Rónay Ófalvy Ofelon Offecsarevics Offrim Offrim alias Pop Óháti Óhidy Ohrenstein de Beocsin Ohtczin Okányi alias Balássy Okolicsányi de Okolicsány Okolicsányi-Kuthy de Ukolicsnó Okolicsányi-Zsedényi Okruczky alias Bajnok de Nemes-Ukrutha Okruczky alias Gaspierik Okruczky alias Gorinecz Okruczky alias Gyurgyó Okruczky alias Ladisilaides Okruczky alias Michalek Okruczky alias Micsorcsik Okruczky alias Zovcsik Okruteczky de Okruta Olácsy Oláh alias Daday de Deés

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

163

Oláh alias Dancsházi Oláh alias Gáli Oláh alias Kovács Oláh alias Kubránszky Oláh alias Lakatos Oláh alias László Oláh alias Murguly Oláh alias Nagy Oláh alias Nánásy Oláh alias Olácsi Oláh alias Popsa Oláh de Borfi Oláh de Borosjeni Oláh de Borsova Oláh de Csomafalva Oláh de Doboz Oláh de Giróth Oláh de Gyergyóujfalva Oláh de Gyula Oláh de Hosszuaszó Oláh de Kölpény Oláh de Kövesd Oláh de Nánás Oláh de Otrokocs Oláh de Solymos Oláh de Szövéte Oláh de Torda Oláh de Ujtorda Oláh de Zágon Oláh-Lankár de Gönczfalva Oláhfalvy Oláhpataky Olajos de Böszörmény Olajos de Koskovány Olajos de Szabó Oláry Olasz alias Benczol Olasz alias Biális de Illyefalva Olasz alias Dancsházi Olasz alias Szabó de Borosjeni Olasz alias Venczel Olasz de Maros Olasz de Nádéfalva Olasz de Raguza Olasz de Szentmiklós Olasz de Vekerd et Endrid Olaszy Olbern Olchváry alias Csepus Olchváry de Olcsvár Olcsárdy Olcsárovics Olcsvay Olgyay de Olgya Olitor Oliva Olix Ollé alias Csattejed et Ollótejed Ollendorf Ollik alias Medveczky Ollós

Olnaky de Olnak Olosz de Rapolcz Olsavszky Olsvay Oltományi Olvasztó alias Vári Omachel alias Szevcsik Ományi Ombozy de Omboz et Kisdevecser Omeszmayer Omsler alias Ondrejovich Ona Onacz Onadi alias Csikós Onady-Szabó alias Kátai Onaghten báró Onak Ondreicska Ondreikovich de Osztravicza et Harakvíz Ondrejecska Ondrejkovics Ondrejovich alias Omstler Ondrejovich de Oszobotiszt Ondrus Onelli gróf Onga Onger de Nádasd Onghi Óni Onicza Onka de Somkúth Ónody alias Furkó Ónody alias Kis Ónody alias Kovács Ónody alias Sipos Ónody alias Szabó Ónody de Szentmárton Ónody de Várad Onory Ónossy Oparonki alias Pap Oppenritter Oppizonis gróf Oppoka Opra alias Bran Opra de Alba-Carolina Opris Oprisa alias Lázár Orahoczy Orbán alias Mészáros Orbán alias Nemeskéry de Nemeskér Orbán alias Szcs Orbán de Alsószopor Orbán de Badony Orbán de Cöv Orbán de Csíkvardosfalva Orbán de Doboz Orbán de Felsiattrak Orbán de Felsieör Orbán de Gyöngyös Orbán de Hárskuth

164

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Orbán de Homoródalmás Orbán de Horváth Orbán de Hódos Orbán de Kémer Orbán de Kibéd Orbán de Kiss Orbán de Komorócz alias Horváth Orbán de Léczfalva Orbán de Lengyelfalva nemes&báró Orbán de Lövöte Orbán de Nagylucsa Orbán de Nárkosfa Orbán de Nemeskér Orbán de Oroszhegy Orbán de Pelsicz Orbán de Székelyudvarhely Orbán de Zilah Orbay de Kézdiszentlélek Orbay de Orba et Viskolcz Orbó Orbók de Kikös Orbonás de Szgy Orczel Orczy de Orcz nemes&báró Orcsy Orday Ordódy de Bagotta Ordódy de Ordód et Alsólieszkó Orechóczy de Kusarovecz Orecsics Oremus Oreskovich Oresky Orgován Orha Orián Oriás Orissek Orjeska Orkuty Orlandiny Orlay de Karva báró Orle Orlik de Lanicha Orlik de Laziska Orlovits Orly Ormándy Ormánközy Ormányi de Ábrahámfalva Ormódy de Ormód Ormós de Csicser Ormosdy de Pádé Ornay Orny Orochváni Orogh alias Horogh de Karczagujfalu Oroghványi Orosdy de Orosd báró Orossy Orosz alias Bács

Orosz alias Goldberger Orosz alias Pap Orosz alias Simon Orosz de Balásfalva Orosz de Bod Orosz de Borosjeni Orosz de Borosva Orosz de Cseb Orosz de Csicser Orosz de Drágavilma Orosz de Fejérbezerika Orosz de Fejérháza Orosz de Mindszent Orosz de Szabó alias Bota Oroszlányi Oroszhegyi alias Szabó Oroszlánkeöi Orosztonyi Oroszváry Oroszy alias Kovács Oroszy de Orosz Oroszy de Siske et Sóstokállya Oroványi Orovnicz Orros de Becskeháza alias Becskeházi Orsánits Orsetti Orsich alias Horváth de Goricza Orsich de Slavetich gróf Orsini alias Blagay-Orsini Országh de Budavár Országh de Dezsér alias Dezericzky Országh de Felsikubin Országh de Gút Orthó alias Molnár Ortovics Orvos alias Súr Orza Oseczky Osegh Oseghovich Osibius Oskó de Alsómalatin Ossovszky alias Horváth Ostermann Ostffy de Ostffyasszonyfa Ostfy de Herbortya Ostricharic Ostrosith Ostvay Osvald de Felsieör Osváth alias Kovács Osváth de Bethlenfalva Osváth de Bibarczfalva Osváth de Csengerujfalu Osváth de Demeterfalva Osváth de Dombó Osváth de Havad Osváth de Homoródkarácsonyfalva Osváth de Kobádfalva Osyk

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

165

Oszinecz Oszkorovszky Oszlányi Oszlányi de Oszlány Oszláry Osztény Oszterhalt Oszterhueber Osztermann Osztiny de Alsómothesicz Osztoics Osztopáni Osztroluczky de Osztroluka Osztrosith de Giletinc báró Osztroviczi de Osztrow Osztroviczky Osztróy de Nagyosztró Osztrozavky Osztroziczky Osztrozith Otam Arteaga gróf Otóczy Otomány de Ujtorda Otrokócsy Otrubny de Korpás Ottava de Borszörcsök Ottenfels-Gschvind báró Otth de Felsieör Otthományi Ottlik de Felsiozorócz et Kohanócz Ottó de Ottilienfeld báró Ottovics Ottrubni alias Korpás Otzaniczai Oudaille gróf Ovády Óváry alias Szcs Ovcsárovics alias Farkas Ózdi de Bögöz Ózdy de Gálfalva Ozmitz alias Czimeney Ozoray de Ozora Ozoróczky Ozoróczy Ozorovszky Öcsy Öexel alias Rónay de Zombor Ölbey Ölle Öltényi Ölvedy de Marosjára Ölyvedi de Ölyved Ördög de Eskülli Ördög de Hilib Ördög de Lászlófalva Ördög de Nagyeskülli Ördög de Oláhszilvás Ördög de Ördögkeresztúr Öregh Örffy de Görbi Örhalmy

ri-Szabó rmezey Örökös Örsök Örtl Örvendy ry alias Felsieör et Ispánlaka ry alias Filep ry alias ri-Szabó szedfalvay Öttömösy de Öttömös Ötves alias Debreczeni Ötvös alias Brassay Ötvös alias Jakabházy Ötvös alias Kállai de Simánd Ötvös alias Ráczkövy Ötvös alias Török de Dés Ötvös alias Vassay Ötvös de Herepe Ötvös de Szeged Öxl z Paakó Paál de Felsieör Paálfalvay Paani Paar gróf Pacassi báró Pachmajer de Szomolnok Pachner Pacor de Karstenfels et Hegyalja Pacza Paczaly Paczek Paczer Paczkó de Abrudbánya Paczód de Bök Paczolay de Paczola Paczona de Bártfa Paczonay Paczott de Bük Paczur Pacsácsi Pacsona Padányi Padiczius Padócz de Lirinczfalva Pados alias Bornemisza Pados de Nagyzsennye Páhy Paikert de Sepris Pais de Bereczk Pais de Kézdialmás Pais de Paisszegh Paisgyártó de Borosjeni Paiss alias Bakonyi de Becsvölgy Paizs de Rácalmás Paja Pajazetovics Pajer Pajerle

166

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Pajkos Pajor de Baróth Pajor de Felsieör Pajor de Tótlipcse Pajthényi de Komárom Pajthy Pák Páka Pakay Pakó de Domján Pakó de Hatolyka Pakol Pakony de Pakony et Haraszt Pakot de Szentlélek Pákozdy Paksy de Paks Paku de Bányád Pakulár Pál alias Jákó Pál alias Kispál Pál alias Nagy de Makó Pál de Ákosfalva Pál de Alsócsernátony Pál de Amadéfalva Pál de Barátos Pál de Baróth Pál de Bereczk Pál de Bethlenfalva Pál de Bikafalva Pál de Bodok Pál de Csatószeg Pál de Csíkrákos Pál de Csíkszentmihály Pál de Csíkszentkirály Pál de Csomafalva Pál de Dálnok Pál de Felsiboldogasszonyfalva Pál de Felsieör Pál de Futásfalva Pál de Gyulafehérvár Pál de Hatolyka et Szentkatolna Pál de Kézdipolyán Pál de Kilyénfalva Pál de Lövéte Pál de Malomfalva Pál de Ménaság Pál de Oroszheggy Pál de Pólyán Pál de Remete Pál de Siklód Pál de Szováta Pál de Szövérd Pál de Tolna Pál de Tusnád Pál de Ujtorda Pál de Vadasd Pál de Vargyas Pál-Miklós de Zabola Palágyi de Palágy Palajtai Palakay

Palánky Palányi Palásthy de Palást Palatics Palatka de Magyarzsákod Palatkay de Magyarpalatka Palavics de Pelecspatak Palay Palazzolus Pálbiró de Rökös Palczmann Palcsó Páldeák alias Miskolczy Páldy Palencsek alias Fodor Palenstein gróf Palenyik Páles Palestracczy Pálfalvy de Pálfalva Pálffi de Becs Pálffi de Tarcsafalva Pálffy alias Szabó Pálffy de Aranyosrákos Pálffy de Baracska Pálffy de Bikabony Pálffy de Dad Pálffy de Erdid gróf&herceg Pálffy de Gagy Pálffy de Gyorsóka Pálffy de Hetes Pálffy de Kislégh Pálffy de Marczélfalva Pálffy de Mille Pálffy de Obranócz-Szentmihály Pálffy de Pálfiszeg Pálffy de Pelcsút Pálffy de Rusnád Pálffy de Thorda Pálffy de Várad Pálffy de Várfalva Pálffy de Zákány Pálffy de Zokol Pálfi de Andrásfalva Pálfi de Szováta Pálházy Pálhegyi de Vágás Páli de Kispál Palicz Palik Palikucsevny de Furluk Palin Palinay Pálinkás de Pálinkás Paliócska de Kirös Palis Palisnay Páljános de Bikfalva Palka Palkó de Gelencze Palkó de Lindsina

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

167

Palkó de Nagysolymos Palkó de Szenkvicz Palkovics Palla Pallag alias Lukács Pallaghy Pallang Pallavicini gróf Palle Palliány de Táplánfalva Pallics de Hartenfels Palló Pallos de Kisenyed et Jászberény Pallos de Szentkatolna Pallovits de Idecpatak Palloy Palm gróf Palman Pálmay de Szoblahó Pálmffy alias Polimberger Palo alias Gyuricsek Palócz Pálóczy de Pálócz Palocsay gróf Palojthay de Maróth Palonyay Pálosai de Ujtorda Pálosy de Székelyudvarhly Palotay de Várpalota Palovics Palugyay de Nagy- et Kispalugya Palumbi Palunci Palurabiny Paluska de Maróth Pálya alias Nemes Pályay Pályi alias Huszthy Pályi alias Nagy Pállya de Bálintfalva Pállyi alias Szabó Palyó de Palló Pámer Pamhackel Pamkircher de Szalonka Pamlényi Pammer Pamposs Pampuch Pan Panacz Panaszi de Szalárd Pancz alias Matyók Pánczél de Albis Pánczél de Csehi Panda alias Komáromy Pandák Pandnovay Pandúr Pándy de Kraszna Panga

Panghy Panian de Lobor Pániczky de Párnicza Panith de Nagyberivó Panithy de Báczkamadaras Panithy de Nagysolymos Panka de Rugyas Panker Pankotai de Torda alias Borbély Pankotay de Alsószentmihály Pankotay de Tiszafüred Pankotay de Várad Pankótzy Pankovics Pankovics-Pap Pánky Panmichel Panolai de Ujtorda Pános Pantallon Pánthos de Ujtorda Pánthy Pántzély de Tomes Panz Panzsutty gróf Pany alias Szilágyi Panyit de Sitér Panyithi de Bácskamadaras Pányó alias Görög Pányoki Panyolay Pap alias Bányay Pap alias Bodó Pap alias Csengeri Pap alias Dragus de Deszefalva Pap alias Fehér Pap alias Fekete Pap alias Fodor Pap alias Fogarassy Pap alias Gorbó Pap alias Horváth Pap alias Hrabáczky Pap alias Iffjú Pap alias Jaszter Pap alias Kálnoky de Bagamér Pap alias Kis Pap alias Komáromy Pap alias Kökényesdy Pap alias Miskolczy Pap alias Nagy Pap alias Napkori Pap alias Nemes Pap Pap alias Oparonki Pap alias Orosz Pap alias Pap de Ádám Pap alias Sorbán Pap alias Szabó Pap alias Szász-Pap Pap alias Szászvárosy Pap alias Szcs Pap alias Tupicza-Pap

168

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Pap alias Ujlaky Pap alias Valyi Pap alias Zdobony Pap alias Zoba Pap Árpássy Pap de Alsóapsa alias Simon Pap de Alsócsernátony Pap de Alvincz alias Alvinczy Pap de Bánd Pap de Beszefalva Pap de Gálánta Pap de Gerlát Pap de Gyulafehérvár Pap de Herczegszillis Pap de Hosszuaszó Pap de Kápolnokmonostor Pap de Kisnyíres Pap de Losád Pap de Miskolcz Pap de Oláhbogát Pap de Rogoz Pap de Sarkad Pap de Sass Pap de Somkút Pap de Sóváros Pap de Szentmiklós Pap de Thorda Pap de Thordavilma Pap de Thyutka Pap de Tobrán Pap de Tövis Pap de Várallya Pap Kenézy Pap-Kagány de Bere Pap-Marossy Pap-Szoboszlai Pap-Ujlaki Pap-Vitéz Pápa Papanek Paparény Paparinszky Pápay alias Bimonyi Pápay alias Csapó Pápay alias Lugosi de Szászváros Pápay alias Tóth Pápay Pápay de Alsójára Pápay de Csávás Pápay de Hosszúaszó Pápay de Sokoró Papess Papfalvy Papi alias Kovács Papi Filep Papics Papkönyesdi Papócsy de Bere Papolczi de Csíkszentmárton et Bürkös Papolcsy Papp-Szaplonczay Papp-Váry

Pappszász Pappus Papuk Pár alias Czirabalmos Pára de Alsószilvás Pára de Felsiszilvás Paráczay Paradeiser Parady Paraicz Parajdy de Mogyorós Parajos Paraminszky Parapatich Paraszka Paraszkay de Paraszk Paraszkeva Parasznyay alias Rácz Paraszthy de Békés Paraszthy de Karmancz Paravich Parázó Paraztay Parázy Parázs Parczer Parcsetich de Rákócz Parcsevich Paréczay Paregauld á Roussel Pariag Párisy alias Papp de Borzsova Páriz de Pápa Parlaghy de Parlag Parlai de Karánsebes Parnas de Tötös Parnay Parnéy de Parné Párossy alias Baszaráhy de Tát Párosy de Alsószilvás Parragh de Berhida Parscht Parsevics báró Parsitzky Pártássy Párthy Partlin Pártonyi Partsch Paruczay Párvy alias Kis Pascha de Oláhlápos Pascha de Vasasszentiván Paschgall Pásint de Magyarzsákod Páska de Gaura Páska de Péterite Páska de Tordavilma Páska de Várad et Palást Páskády Paskay

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

169

Paskó de Bereczk Paskó de Székelyhíd Paskuly Pass alias Szajky Passerini Passuth Pásti Pástyán Paszakán Paszám alias Boczkó de Zaszkal Paszárdy Pászkota Pásztay Pásztélyi alias Kováts Pászthohi de Nagyvárad Pászthory de Felsipásztor et Lengyeltóth báró Pászthóy de Pásztó Pászthy de Ada Pásztóhi de Gyéres Pásztor de Bánd Pásztor de Havad Pásztory Patachich de Zajezda gróf Patak Patakfalvi de Bethlenfalva Patakfalvi de Énlak Pataki de Hosszuaszó Pataki de Sárospatak Pataky de Borosjeni Pataky de Désfalva Pataky de Görgényszentimre Pataky de Kolozsvár Pataky de Ótorda Pataky de Pujon Pataky Pap Patasovich Patay alias Baracsy Patay alias Barátfy Patay de Báj Patczer Páter Patha de Malomsok Pathó de Magaspart Pathó de Székelyhíd Pathócsy Pathul alias Achleb Pathy alias Nagy Patika Patisz Pátkai de Göncz Patkó alias Szics Patkós de Szentgerlicze Patócz alias Szeli Patócsy de Eperjes Pátocsy de Técsi Patonay Patonyi Patras de Libicze Patras de Novigrad Patraskó de Kornya

Patrik Patró de Szillis Pátrohy Patrovich Patrubány Pattantyús de Danczka Patvaróczy de Ivánka Patzolt de Nagyvégh Paty alias Borbély Paty de Hosszuaszó Patyánszky de Viszák Pauer de Jannaburg Pauissich Pauka Pauker Paukovich de Senkvicz Paulányi Paulay Paulekovich Pauler Paulessych Paulich Pauliczky de Palocsa Paulik Paulikovics Paulini de Nyitrazsámbokrét Paulinicz Paulinus Paulovics alias Radics Paulovits de Kisjeszen et Kiröskény Pauly Paumann Paumgarten Paumhackel Paumkircher báró Paunovich Paur alias Németh Paur de Kápolna Pausz de Uhabalunga Páva de Békéscsaba Pávai de Dés Pávai de Sámsond Pávay de Magyarigen Pávay de Páva Pavessich Pavianovich Pávics Pavisics Pavkovics Pavlik Pavlikovics Pavlovics alias Jeszenszky de Kisjeszen Pavlovjech alias Kvassay Pavlovjech alias Sarlay Paxy báró Payer Payerle Paylschmidt de Radiosolis Payzos Paza Pazalia

170

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Pazar alias Köszörs Pazdicsy Pázmándy de Szomor Pázmány báró Pázmány de Panasz Pázmány de Szilas et Lak Pázsit Pech Pechmann báró Péchy de Kolozsvár Péchy de Pécsújfalu Péchy de Szenterzsébet Pechych Pecker báró Pecze Péczely Peczéthes de Palotha Peczingler Peczkes Peczkó Peczky Peczla Peczök Péczy de Alsó- et Felsipécz Péczy de Pécz Péczy de Ujtorda Pecsenyánszky Pécsétszegi Pecsics Pécsvárady Pécsy de Oláhujfalu Pédery Pediácz Pedlanovics Peer Pegethy Peharnik alias Hotkovich Pehm Peitl Pejacsevich Mikó de Vericze et Hídvég gróf Pejacsevics báró Pekár de Rozsnyó Pekarik Pekáry Pekh Peklánszky Pekovich de Dombó Pekry de Petrovina gróf Peksa Pelárgus Pelathy Pelbárt de Felsivat Pelcz Pelczer Pelejthey Pelényi Peles Peleskey Peley de Érmindszent Peli alias Verbiczy

Pelionis Pellegriny gróf Pellérdy de Pellérd Pellicioli gróf Pellinger Pellionis Pelsiczy alias Kovács Pelsiczy alias Szatmáry Pelsiczy de Felsiczardó alias Jakab Peltz Pély Pellyvásy Pelyvássy Pemflinger Pencz de Pénz Penczy de Pencz Pend Pendih Penész Pente de Ujszékely Péntek de Hosszúaszó Péntek de Natkos Péntek de Péntek Péntek de Vönöczk Pénteky alias Péter de Lemhény Pents de Alsóvenicze Pénzes de Vásárhely Penyich Penyigey Peöcz de Viss Pepele Peralta báró Perbes de Perbesháza Perchich Percze de Jood Perczel de Bonyhád Pércsy de Mikepércs Perdemánszky Perduk Pere Perecz Pereczy Perecsényi de Torda Pereghy Peregovich Peregriny Perekedi Peremartoni Peremessy alias Diák Perenzi Perényi de Perény báró Peres de Paczal Pereszlényi alias Szabó Perey Perg de Burgberg alias du Montbanfort Perger Perha Pericht Pericz Peritzhof Perkedy

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

171

Perkó Perkovi de Krizpolje Perlaky alias Horváth de Perlak Perlas de Rialp Perliczy Permay Perneszy Perneszy de Osztopán Pernye Perprinich Persay Perse Perselth Perzselt de Hangony Peschych Pesschovitz Pestalozzi báró Pestényi de Pestény Pestesy Pesthy alias Zivkovics Pesti alias Rakó Pesti de Gernyeszeg Pestvármegyey Peszeky alias Szabó Peszmeg Pesztranszky alias Szcs Petánczy Petazzi gróf Peteani á Steinberg Pétemányi Petényi Péter alias Szarka Péter de Albis Péter de Aldoboly Péter de Árkos Péter de Bikafalva Péter de Dalnok Péter de Etéd Péter de Hosszúaszó Péter de Ifagyajta Péter de Lemény Péter de Oláhfalva Péter de Pusztadomaháza Péter de Sepsiszentkirály Peterdi de Kiröspeterd Peterdy de Saág et Mezipeterd Péterffi de Kirispatak Péterffi de Medeser Péterffv de Gagy Péterffy de Árkos Péterffy de Csatószeg Péterffy de Kibéd Péterffy de Nagyajta Péterffy de Somoskeö báró Péterfi de Ikacs Péterfi de Kiröspatak Péterfi de Mogyorós Péterfi de Nedesér Petermányi Pétery Pethe de Borosjeni

Pethe de Buzaháza Pethe de Nyárádti Pethe de Panit Pethe de Pethes báró Pethe Kisszántó Pethel Pethes alias Gyöngyössy Pethes de Kecskemét Pethes-Jablonczay Pethi alias Kiszely Pethi alias Kovács de Dános Pethi alias Szatai Pethi alias Zanathy Pethi de Alsószata Pethi de Anárcs Pethi de Angyalos Pethi de Borza Pethi de Botfalva et Haságh Pethi de Felsitorja Pethi de Fok Pethi de Geréb et Pethifalva Pethi de Gerse gróf Pethi de Gyöngyös Pethi de Hermány Pethi de Jászberény Pethi de Káposztásszentmiklós Pethi de Kér Pethi de Kisgörzöny Pethi de Méra Pethi de Mosdáth Pethi de Nyárádti Pethi de Osztopa Pethi de Szamoszegh Pethi de Sztropkó gróf Pethi de Vaja Pethi de Varsány Pethi de Vecse Pethron Petke de Illyefalva Petkes Petki alias Nagy Petki de Derzs et Királyhalma báró&gróf Petki de Vizakna Petkó de Babót Petkovich Petneházy Petók de Szamosszegh Petos de Hosszúaszó Peticz Petifi alias Petrovics Petra Petrack Petraczky alias Petracsek Petracs Petracsek Petracsek alias Szabó Petrahai alias Hegeds Petrák de Szendri Petrán Petrás de Petrács

172

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Petrasch báró Petraskó de Kisberivó Petre alias Gyene Petrekovich Petren Petrenka Petrényi Petretich Petri de Marosszerda Petrichevich-Horváth de Széplak Petrics Petricsevich de Szász Petricsor de Szásza Petrik de Vadpatak Petróczy de Petrócz Petross Petrován de Felsizubricza Petrovay de Dolha et Petrova Petrovics alias Petifi Petrovics de Csudanovecz Petrovics de Petrócz Petrovics de Petrovity Petrovics de Suraklin Petrovszky de Mindszentfalva Petriczy báró Petrucz de Fodorháza Petrus de Hollómezi Petrusics Petruska Petrys de Peroth báró Petthsimon Pettkó Pettus Petz Petzendorfer Pettyén alias Szabó Pettyke Pettykó Peverelly Pexa Peylschmidt de Radiosolis Pezzen Pfannenkahn Pfannschmidt Pfanzelt alias Pánczély Pfatschner báró Pfeffershoven báró Pfehlmajer Pfeiffer de Ikva Pfeiffer de Orlovnjak báró Pfeiffer de Pálya Pfeiffer de Szillis Pfeiffer de Tálya Pfeilen Pfeiler Pfeilfenberger Pfisterer Pfriem Philep alias Czövek Philep alias Remetey Philimon

báró

Philipchych Philippovics Phinthye de Zén Phülöp alias Bicskey Piakolthy alias Óth Piakovits Piatrovicz alias Jeszenszky de Kisjeszen Piatsek de Herés et Oláhság Piazol Pichler Pichlsdorf de Altenburg báró Pick de Nemesdömölk Picolomini d'Aragona gróf Picske Pidol de Quittenbach báró Pierer de Módos Pierizzi gróf Pierl Piernik Pierstl Piesser Piestyánszky Pieth Pietschke Pigay Pigethy Pigram Pihar Pika Pike de Kiserszény Pikéthy de Kisfalud Pikó Pikre Pilan Pilarik Pilaszanovich Pilátus de Dálnok Pilcz Pilényi alias Nagy Pilez de Kézbánya Pili Pilich Pilimann Piliny Pilisy Pillaty de Tassul báró Pillér alias Becsey Pillér de Mérk Pillich Pilnauer Pilte Piltz de Rézbánya Pilva alias Sola Pilva báró Pilly Pimmer Pincze Pinczés Pinczésy Pindlmayr Pindrics alias Vargha Pindrics Pinka

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

173

Pinkay Pinke alias Malassy Pinke de Kiskér Pinkóczy alias Mozogh Pinkóczy alias Nagy Pinkóczy de Ujtorda Pintárházy alias Pintár Pintek Pinteley Pintér alias Kovács Pintér alias Szabó Pintér alias Szakál Pintér de Acza Pintér de Csicsópoján Pintér de Legenye Pintér de Oláhlápos Pintér de Szentkirályszabadja Pintér de Zabola Pintérházy Pintner Pintzés Pintye de Sztojkafalva Pinzes de Zala Pinyegei alias Mancsur Pinnyey de Pinnye báró Pipályi de Soklyó Pipei de Bözödujfalva Piperkovich Pires alias Horváth Pires de Malomfalva Piret de Bihain báró Pirichey Piringer Pirithy Pirker Pirnstingl Piroska Piróth Piry de Kispér Piskatoris Piskóthy alias Szabó Pisky alias Végh Pisky de Pisk Pisoff Pispeky Pista alias Birtok Pistáky de Hongárd Pistyánszky Pisztory Pisztránszky Piukovics de Ómoravicza Plab Plächl de Plachelsfeld Plachy Placsintár Placskó Planckenauer Planckh Plantanides báró Plantis Plassinger báró

Platt Platthy de Turóczdivék et Palugya Plavecz Plechl Pleheisz alias Boér de Lövész Pleininger de Petifalva Plencken Plenczner Plenek Ples Pleskóczi Pleszi Pletecsics Pletrich de Szentkirály Plevay Plevenhueber Pley báró Pleyern Plichta de Prosznefalva Plindendorffer Plossek de Zsolna Plotényi de Nagyláz Plovanich Plumbó alias Mathaey Pobordy Pobst Pocher alias Eggersdorf Pochvecho Pochyk Pock de Fahendorff Póczi de Hunyad Poczik de Monak Poczkó Pócs alias Szántay Pócs de Csenkeszfa Pócs de Delne Pócs de Homoródalmás Pócsa de Hatolyka Pócsay Pocsik Pocskay alias Tukó Pocskay de Pacsér Pocsok Poda Podbelányi Podgoray Podgoricsány Podhajeczky de Pilhof Podhorányi de Podhora Podhorányi-Soóváry de Podhorány Podhorecz de Cselkólehota alias Cselkó de Cselkólehota Podhorecsny Podhradszky de Nemespodhragy Podina Podlussányi Podmaniczky de Aszód et Podmanin Podmanini Podolányi Podolinczy Podolinszky

174

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Podzorszky Poffa Pogácsás alias Nester Pogácsás de Pusztahidegkút Pogády Pogány de Cseb Pogány de Huszt Pogány de Nagyklopotiva Pogány de Remetepogányest Pogledicsh Pogner Pogonyi Pogorisky Pográny alias Nagy Pográny de Nemeskürth báró Pogrányi de Derfel Pógyor Pohánka alias Lieszkovszky Pohánka alias Valyentovich Pohánka alias Obeszló de Kislednicz Pohány Pohárdi alias Horváth Poharics alias Szabó Pohárnok Poháros de Kapi Pohl Pohmajevich Pohorszky Pohráncz Pohronczy alias Szelepcsény Pója Pojánai alias Popa de Pojána Pók de Medgyesalya Póka alias Eössy Póka alias Kovács Póka de Istvánháza Póka de Siménfalva Pókai de Póka et Káposztásszentmiklós Pokol de Deés Pokol de Nagylosznyó Pokol de Sepsiszentgyörgy Pokomándy Poksa Poksányi Poky de Pok et Mérges Polaczki Polacsek Polakovics Polánkay Polányi de Táplánfalva Polatsek Polcz alias Joó Polcsy de Gulács Poldány Pole Poleni gróf Polereczky Polerman Polgár alias Nagy Polgár de Keresztes Polgár de Túr et Törökszentmiklós

Polgáry Polhos de Csicser Polhos de Radnótfalva Poligo Polimberger Polinszky de Kassa Pollák Pollermann Polner Polonyi Polos Polosticzay Polotinich Polster Polthos Poltsy de Éradony Poluczky Polus de Szentkatolna Pólya Polyák alias Balogh de Sámson Polyák alias Lengyel Polyák de Apcz Polyák de Szabolcs Polyákfalvi Polygó Polyik de Eörvend Pomeránei alias Szabó Pominovszky Pomogovics Pomothy Pompéry Pomsár Pomutz Pomyghy Pomygovics Pona de Máramaros Poncz ab Engelshoffen báró Poncz de Sziget alias Varga Ponekovics Ponghó Pongrácz de Dengeleg Pongrácz de Felsieör Pongrácz de Gyergyószentmiklós Pongrácz de Nagymihály Pongrácz de Szentmiklós et Óvár báró&gróf Ponicz Ponith Ponivás Ponner Ponory de Ponor Ponos Ponta de Bánd Ponthegyi Pontyos de Fejérvár Ponus Poór de Napkor Poósel Popa alias Munyán Popa alias Pap Popa alias Turk

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

175

Popa de Csákó Popa de Hegyaljalivadja Popa de Hollómezi Popa de Illyésfalva Popa de Kisaranyos Popa de Lemhény Popa de Lemhény Popa de Poján Popa de Pojána Popa de Pojanadobrik Popanek de Kuklov Popankovics de Littmanov Poperczer Popics Popovich de Fruskagora Popovich-Radubiczky Popovich-Tökölly Popovics alias Mosonyi Popovics alias Pa Popovics alias Severner Popovits de Belényes Popp de Böhmstetten Popp de Bukovecz Popparic alias Englisch-Popparich Popparich Popper de Podhragy Poprach Popsa alias Uláh Popst alias Bobest de Zitavia Póra Porák de Várna Porbancz Porchy alias Pethel Porcia de Brugnera et Prata Porczin alias Bene Porcsalmy Pordányi alias Eöry Poreczky Porkoláb alias Gabányi Porkoláb alias Székely Porkoláb de Bersen Porkoláb de Boba Porkoláb de Hatolyka Porkoláb de Magyarfráta Porkoláb de Nagyváth et Nagócs Porkoláb de Városfalva Porkomith de Kérsemjén Porkovics Porkstaller Porondi de Vízhely Porondy de Ujszék Poroszlai de Nagy Poroszlay de Tóti Porpáczy Porsoló Porsolt de Barátos Porsolt de Felsivály Porsolt de Vajdahunyad Porsy Portai de Karánsebes Portik de Gyitra

gróf

Portitorisz Portöri alias Eötvös Portöri de Várad Porubszky de Poruba Porzsoló de Alsócsernáton Pós alias Nagy Pós de Poós Pósa alias Zemlény Pósa de Atyha Pósa de Szántó Pósa de Szentkirályszabadja Pósaházy Posch Poschár de Marczalháza Posesecz Pósfay de Nagy et Kisbarkócz Posga de Markács Posgár Posgay Poshatt Posmány Posóczy Poson de Jedd Poson de Papolcz Poson de Somosd Posoni de Bürkös Posoni de Csákfalva Posoni de Csomafa Posoni de Kraszna Posoni de Nagyernye Possay alias Krigh Possay de Possa et Legenye Posta alias Kovács Posta alias Mensaros Posta de Nagyenyed Posváry Poszavecz Posznár Pótha alias Szabó Pothurálszky Potincza Potó de Csenkeszfa Potoczky Potoczky de Potók Potocsny alias Gyurissíi Potocsnyák alias Pataki Potor Potor de Hermánszeg Póts alias Gönyey Póts alias Szántay Pótsa de Hatolyka Potska de Potska Pótskay de Pacsér Pottornyay de Pottornya et Csáta Potyó de Csíkkozmás Potyondy de Potyond et Csáford Povály Povolny Povoni Pozbay alias Nagy Poznan de Várasd

176

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Pozner Pozváry Pozvek Pozvinszky Pozza gróf Pozsonyi alias Bodogh Pozsonyi alias Eckhardt de Posony Pöcsinyi Pöhr de Rosenthal Pörös Pöschl de Selmecz Pöss de Abony Pöstényi Pösthényi de Martonos Pötting Pötz Pözel de Virányos Praedt Praekup de Disznópatak Praelukán Prágai de Dés Prágay Praisz Praitenacker Pramer Prandau-Killeprand Prandorffy Prandtaver Praosy Prasinszky de Prasinszk báró Praskó Prásmári Prassóczi Prattinger Prauner Pray Praznóczky alias Prosma Praznóczy Praznovszky Prebeg Prebszl Precsinszky de Precsinlehota Préda de Nagyilonda Predanóczy Predarovics Predmerszky Prekrith Prekup alias Pap de Fogaras Prekup de Sósmezi Prelia Prelukai Prengel Prenninger de Pereszlény Prentics Prényi Prepeliczay de Vágszerdahely Prépost Prépostváry alias Chiarinag de Lokács báró Preradovits Preschern

Presegger Presenszky Presty Preszek Presztel Prevenhueber Preydigoz Preyer Pribék de Gyéres Pribék de Hosszúaszó Pribék de Szevesztrény Pribék de Telekfalva Pribék de Temesvár Pribék de Tótváradja Pribék de Ville Pribis Priesen Prieszol alias Trombitás Prihada Prihradny de Breznó Prikkei de Kéthe Prileszky de Prilesz Princzfalussy Priska Priszeker Pritelka Privigyei de Deés Privigyey alias Pap Privitzer Privitzky Priziehovszky Probstner de Ujlubló et Jakublyán Probszt Procopius Procuratic Prodán de Dés Prodán de Kaczkó Prodán de Malom Prodanovits Prohászka Prokopovics Prokuratich Prónay alias Grajzel Prónay de Tótpróna et Blatnicza Pronstreiter alias Ujfalussy Propeck Prósa de Szék Prosma alias Práznóczky Prost Prosznyák Prozkowzky in Proskow et Zelcz Proznecz Prökstolier Pruczekovich Prugberger de Karva Prunner Prusinszky de Pruzsina Pruszkay alias Literáti Przichovszky de Przichovitz Pscherer de Bogát Psenyeczky-Nagy

báró

báró

báró

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

177

Puchaimb Pucher á Meggenhausen báró Pucher de Bagos Puchner báró Puchóczy Puchon Pucz Pudelkó Puha de Puhaháza Puhallo de Bolog Puis alias du Puis Pukay alias Horváth-Pukay Puky de Bizák Pulavicza Pulay alias Derencsin Pulay de Nemespula Pulovicza Pulszky de Lubócz et Cselfalva Pulszter Pulyay Pundor Pupinszky Pupos Purcellits Purczpichler Purger alias Sinkó Purgly de Jószás Purgstaller Purkhart Purmann Purmen Purpuráthy Puruczny Puskar de Petrinja Puskarith Puskás alias Koczurán Puskás de Bezermin Puskás de Ditró Puskás de Széplak Puskás de Tasnád Puskás, alias Puskár Puskó Pusztay alias Chaholtzy Pusztay alias Rizó-Rácz Pusztay de Sajó Pusztényi Putanecz Putanics Puteani de Kimpan báró Puthon Putin Putnik alias Meneszkovics Putnoky alias Kis-Putnoky Putnoky-Nagy Putter Putz de Molspergh Puy de Puj Puzdor alias Armpruster Püchler báró Pünkösdy de Uzon Pürkerth-Malada

Püsky Püspök de Hosszúaszó Püspökladányi Püspöky alias Varró Püspöky de Káposztásszentmiklós Püspöky de Nagyenyed Pyber de Gyerkény Pyrker de Felsieör Pyró Quarient Quaszóy de Quaszó Quatalides Queck Quendel Querczinyi Questenberg Quetonyi Quittner de Vágfalva Quiwal de Bichwis báró Raaperfer Rab alias Andrássy de Lövéte Rába de Felsieör Rabar de Komját Rabátte gróf Rabay Rabby Rabcsek Rabéczi Raboka de Berkes alias Sebestyén Rabolchy Rabovszky Rách alias Vichich Rácz alias Adler Rácz alias Adler Buday Rácz alias Apostol Rácz alias Czirkusz Rácz alias Csizmadia Rácz alias Dábor Rácz alias Denthe Rácz alias Denthei Rácz alias Kizó Rácz alias Lovász Rácz alias Lupucz Rácz alias Nagy Rácz alias Raics Rácz alias Streke Rácz alias Szabó Rácz alias Szegedy Rácz alias Szenes Rácz alias Temesváry Rácz alias Tompositus Rácz alias Udvardy Rácz alias Vak Rácz alias Vratkovics Rácz de Alsókanta Rácz de Arad Rácz de Besznye Rácz de Bihar Rácz de Bolgárfalva Rácz de Borosjeni Rácz de Deés

178

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Rácz de Doha Rácz de Duka Rácz de Fejérvár Rácz de Földvár Rácz de Galgóc Rácz de Gálos Rácz de Gogánváralja Rácz de Gurgény Rácz de Gyéres Rácz de Gyergyószentmiklós Rácz de Gyulafehérvár Rácz de Halmágy alias Kis Rácz de Harró Rácz de Kantafalva Rácz de Kaplyon alias Sztrek Rácz de Kiskantafalva Rácz de Kozárvár Rácz de Köles Rácz de Kutas alias Wrassó Rácz de Léczfalva Rácz de Lemény Rácz de Lippa Rácz de Lugos Rácz de Magyarbél Rácz de Mehedia Rácz de Mére Rácz de Nagylak Rácz de Nagymegyer Rácz de Nánás Rácz de Parasznya Rácz de Péntek Rácz de Prod Rácz de Remete Rácz de Rizópuszta Rácz de Sarkad Rácz de Sarud Rácz de Sátoraljaújhely Rácz de Serém Rácz de Szásznyires Rácz de Szeben Rácz de Szilágysomlyó Rácz de Temesvár Rácz de Tövis Rácz de Ujlak Rácz de Ujtorda Rácz de Várad Rácz de Zalánkemény Rácz Orbán Rácz-Zombory Ráczkevy de Várad Ráczkövy alias Ötvös Raczlubics de Mihályfalva Racsánszky alias Kazimirovics Rácsay Racsich Racsiczay Racska alias Rudy Rácskay Rácsok Rácsok alias Kovács Rád de Alsóvist

Rada Radács Radácsy alias Nagy Radák de Deés Radák de Magyarbénye báró Radák de Szilágycsécs Radakovich alias Mrazics Radal Radar de Busán Radas Radászy Ráday de Ráda gróf Radeczky Radenay Radenich Radetzky de Sajtény Rádi-Nagy Radibratovich Radicevi Radich alias Petrovich Radics de Dragicza Radics de Lugas Radicsay Radicsevich Radicsics Radielovich Radik Radimetzky Radinkovich Radiscsay Radisics alias Davidovics báró Radisics de Rutas Radislovics báró Radissai alias Gombköti Radity de Radics Radivojevi de Dobrodol Radnay-Rózsay de Muraköz Radnich Radnóczy Radnolth de Terjény Radnótfai de Radnótfa Radnóty Radnyáki-Bosnya Radó alias Baksi de Benczencze Radó de Harasztosi Radó de Magyargyerimonostor Radó de Szentmárton Radocza de Sárszentmiklós Radóczy Radóffy Radojkovi de Radoboj Radoly Radona de Bihar Radonich Radosich Radosnay alias Lauro Radosnay alias Matejcska Radosóczy Radossa-Dely Radossay alias Mátyareeska Radossevich de Szokolovácz

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

179

Radossevich de Rados báró Radossovich alias Libák Radostich Radoszavlievits Radován Radovanovics Radovich Radu de Kávás Radubiczky alias Popovich Raduch Raduchin Radul de Drágos Radulffy Radulovics alias Meneszkovics Ráduly de Csíkmádéfalva Radván Radvánczy Radvánczy de Keöche Radvánszky de Radvány et Sajókaza báró Radvány de Szentgyörgy Radványi de Alsónemeslak Radványi de Hollóház Radványi de Keres Radványi de Radvány et Legénd Radványi de Réthfalva Rády alias Szcs Rády de Ivachnofalva Rády de Rád Rády de Várad Radzivill herceg Rael Rafach Rafajovje alias Jeszenszky Raffain de Tusnád Raffais Raffajovics Raffanides Raffanidesz Raffay de Árkos Ragályi de Kiscsoltó báró Ragályi-Balassa de Kiscsoltó et Balassagyarmat et Kékki báró Ragány alias Papp Ragányi Ragó Ragodics Ragutye de Hegyalja-Liváda Ragyóczy de Ragyócz et Csepcsány Ragyolczy Raholczay Rai de Lonja Raicsics Raigler Raijter Raikhort Rain alias Laskóy Rain de Batish et Laposnyák Rainhard Rainprecht Raisinger

Raisner Raisz de Kassa Raiter Raitmann Raittermayer Raitz Raizinger Raizner Raj Rája Rajak Rajakovics Rajchet Rajchord Rajczy Rajcsányi de Rajcsány Rajcsy alias Benedicty Rajcsy alias Mrazi Rajeczky Rajer Rajhert Rajhó Rajkovics de Kékes Rajky de Rajk Rajman de Rajmanus Rajner Rajnhard Rajszy Rajti Rajtmann Rajzik Rajzinger alias Raisinger Rajzner Rák alias Pap Rák de Sepsiszentgyörgy Rakaczay de Rakacza Rakamazi Rakartis Rákász Rakattyási de Rakattyás Rakenfels Rakher Rakics Rákicsán Rakis alias Koszta Rakitay Rakittievics de Toplicza Rákó alias Pesti Rakocza alias Sziráky Rákóczi de Felsivadász herceg Rákóczky Rákóczy de Rákócz Rákóczy de Rákosfalva Rakodczay Rakolubszky de Rakolub Rakonczay Rákos Rakosburg Rákosi alias Nagy-Rákosi Rákosi de Adrudbánya alias Fodor Rákosi de Aldoboly

180

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Rákosi de Alsócsernáton Rákosi de Felsicsernáton Rákosi de Hagymásbodon Rákosi de Illyefalva Rákosi de Mártonfalva Rákosi de Mindszent Rákosi de Nagyaranyos Rákosi de Rákos Rákosi de Somkerek Rákosy alias Fodor Rákosy alias Nemes Rákosy alias Sándor Rakószláv Rakottyán Rakovicki Rakovszky de Nagyrákó et Kelemenfalva Raksányi-Benkovics Rakssányi de Raksa Ráksy Rall báró Ramasetter Rambschissel Ramenar Ramer Ramirey báró Ramming Ramocsa de Benedekfalva Ramocsa de Menyi Ramocsaházy de Ramocsaház Ramocsai Rampel Rampichl Rán de Löwenancker Rancz alias Rántz Rancz de Csikrákos Ranfft Rangoni Rankó Rankovics Ránky Ranner Ranosztai alias Skultéty Ránta alias Susman Rantz de Csíkszereda Rantz de Kadicsfalva Rantych Ranzendorff de Érd Rapczon de Csíkkozmás Raphael Raphanidesz Rapich alias Vratarich Rápolthy alias Pap Rápolthy de Bálványosváralja Rápolthy de Füle Rápolthy de Peselnek Rápolthy de Rápolt Rápolthy de Székekyudvarhely Rápolti de Rét Rápolti Nagy Raposa alias Kis Ráposi de Székelyudvarhely

Rappach Rarovich alias Horváth Ráskay de Ráska Raskó alias Hraskó Raskó alias Sztojka Rasmi alias Viczian Rásó Rásonyi Rasovszky Rassy Rasti Rastul de Ohába Rasy Raszlaviczy de Magyarraszlavic Rasztóczy alias Demjéni Rasztokay de Rasztoka Ratait Ratesics Ráth de Rutka Ráth-Végh de Lak Ráthonyi alias Vermes Ráthonyi de Adorján Ráthy de Ráth Rátiakózy Rátkay Ratkó Ratkovi de Modrus Ratkovi de Tornavácz Ratkovszky Rátky de Salamonfa Ratnasetter Rató Ratt Rattelstorfer Rattesid Rattkay de Nagytábor gróf Rattkovszky Rattlstorfer Rátvay Rátz de Harasztkerek Ratzensteiner Rau de Löwenacker Rauber de Plankenstein báró Rauch de Lippa Rauch de Nyék báró Rauch de Rauchenfeld Raumbschussl de Schönegg Raunach alias de Raunacher Raupenstrauch de Löwenburg Raus alias Hornai Rausár de Gáta Rauscher Rausz alias Borna Ravasz de Aranyosmezi Ravasz de Korond Ravasz de Szucság et Papfalva Ravasz de Tusnád Ravasz de Vaja Rávaszy de Deés Ravay de Somosd Ravazdy

báró

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

181

Raven Rávetitzky Ravusz alias Hornyay Rayacher Rayer Rayn alias Laskó Rázmán Rázny Rázó de Homoródalmás Rázsó Rébek Rebenberg báró Rebentisch báró Rebényi Rebracha Rebrovics Recalcatus gróf Rechberger Recheim Recze alias Reczekeresztúri Réczet Réczey de Ilosva Récsey báró Récsey alias Boér de Récse Récsey alias Szabó Récsey de Gálosház Récsey de Récse Récsey de Sztapár Recsiczár Recsky alias Somoskiy Récsy de Saline Rédeky de Rédek Rédey alias Nagy Rédey de Kisréde nemes&gróf Rediger de Abrudbánya Rédl alias Simon-Rédl de Alsószopor Rédl de Rottenhausen et Rasztina báró Redmeczi alias Molnár de Rimaszécs Redmeczi de Szék Rednik de Gyulafalva Redwitz Reel de Rael Regéczy alias Nagy Régeni alias Kovács Régeni alias Tekeri de Magyarrégeni Regenspursky de Regény Réghy de Hangács Réghy de Szentmihályúr Regina de Retteg Regis Regius Regmeczy Regnard Regiczy Reguly Regüli Rehák de Szemerja Reheim Rehland Rehorovszky Reich

Reichard Reichenhaller Reicher Reichert Reiffenberg Reiner de Banija Reiner de Brestovac Reiner de Solt Reingruber Reinhardt de Rainhardt Reinhold de Borosbenedek Reinish Reinprecht Reischach báró Reischl de Szörény Reisner Reisz Reiszig Reiszner de Reisenfels Reitter de Temes Reittermayer Reitz de Bánya Rejnik de Csokmány Rékay Rekvinyi Relkovi de Davor Relyovszky Remekházy de Gurahoncz báró Remengh Remeniczky Remenius Remény Remenyik de Csetnek Reményi de Daruvár Reményi de Kiszeg Rémes Remete Remetei alias Kovács Remetei de Dánpatak alias György Remetey Remetey alias Filep Remier alias Reisner Remier de Aisenberg Remier de Polyán Remold alias Remekházy Rémy-Berzenkovics de Szilas Renarid Renau báró Renckhert Rend de Szabéd Rendel Rendes de Székvár Rener Rénes Rengiovics Renkó Renkovczy Rentmeister de Szentgyörgy Rényi Reöthy de Ecsed Répa de Ónod alias Tóth

182

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Répás alias Biró Répási alias Héviz Répásy Répászky Repeczky Repka alias Dubniczay Resch de Bethlenfalva Reschult Rescsevich Reskó Responde Ressich Restás Reszegey Reszeghy Réta de Lirinczfalva Rétay Retek Reteö alias Ensel Réthey alias Nagy Réthey de Réthe Réthey-Nagy Réthy de Alsótorja Réthy de Aszaló Réthy de Gálfalva Réthy de Gyergyószentmiklós Réthy de Lemhény Réthy de Páva Réthy de Szék Réthy de Szentmiklós Retkes Réts Retsky alias Somoskiy Retsky de Recsk et Derecske Retteghy de Kisbudak Rettegi alias Fazekas Rettegi de Vágás alias Dénes Retzegh de Csíkszentmárton Rétyi Reusz de Ráthony Reutter de Ritterstein Révay de Réva et Trebeste Révay de Szklabina et Blatnicza nemes&báró Révedy Revelei alias Göröcz de Revele Révetz Révi de Ujtorda Reviczky de Revisnye Révy de Belvárda Révy de Dombóvár Révy de Ikervár Rexa de Nemeskút Réz de Csapó Réz de Kolozsvár Rézbányay de Deés Rezegei Rezeila de Páros Reziky Rezler Reznek alias Kósa

gróf

Reznitsek Rezsni de Pacsér Rheiniss Rhenaud Rhener Rhody Rholl de Udvarnok Rhorér Rhorer alias Rülley de Külli Riazik Ribanszky Ribany Ribarich Ribarovith Ribáry de Alsólócz Ribényi Ribiczey de Illye Ribiczey de Ribicze Ribos alias Nemes Ribovits Riby Ricciardi gróf Richárd de Dunarét Richter alias Itéli Richthauser Richvaldsky Rickl de Béllye Riczafy Riczinger Riczkó Riczó Riczoffy Ricsóváry alias Hricsovszky Ricsovay de Hricsova Ricsovszky Ridl Rieffelscheid Rieger Riegler Riek Rier Rieschell Rieser Rigmányi de Rigmány Rigó alias Vancsay Rigó de Homoródalmás Rigó de Nagypatak Rigó de Toronya Rigó de Vinkovicz Rigócz Rigoni báró Rigyanecz Rigyitsky de Skribestye Rihmer Rihmer de Granasztov Rilovszky Rimanóczy alias Neppel de Bunya Rimanóczy de Rimanócz Rimaszécsy alias Molnár Rimaszombathy alias Burátsy Rimaszombathy alias Martin

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

183

Rimaszombathy de Alsóilosva Rimay de Alsósztregova Rina Rinco Rindsmaul in Berneg et Trauenhaimb et Unter-Bayerhofen báró&gróf Ringhoffer de Ringsheim Rinka de Csokmány Rinkhammer Ripas Rippán Ripsor Riskó de Kövesliget alias Dragi Riskovich Rissó Ristó Riszner de Zoborhegy Riszy de Gálszécs Rithauser Rithner Ritlop Ritoók de Gálszécs Ritter de Rittérn Ritter de Valyemare Ritter de Záhony báró Ritter-Vitezovich Rittinger de Temesmóra Rizó-Rácz alias Pusztay Rizskay Rliolly Robitsek de Ugornya Roboz Roche de la Dallery gróf Rochepin báró Rochfalvay Rochovich de Sztubicza Rochus Roczmann Rodericzy alias Truce gróf Rodeschino gróf Rodich Rodiczky Rodl Rodt herceg Rodycz alias Gellyei Roffain Rofferano Roffrany Rogács Rogalszky de Rogalovitt Rogán Roganovszky Rogányi Rogar Roge Rogosy Rogoz de Jobbaháza Rogozán de Boérfalva Rogulics Rogulja de Ivánpolya Roh de Decser

Roháczy Rohács Rohal Rohan herceg Rohár alias Rovács-Pásztély Rohay Rohel Rohm de Glogon Rohmann Rohody de Rohod et Nagyemike Roholczy Rohonczy de Felsipulya nemes&báró Rohony de Sátorki Rohovics de Sahubicza Rohr de Denta báró Rohrmüller Roich Rojkó de Bernicze Róka alias Babay Róka alias Liska Róka alias Liszka Rókay de Csomafalva Rokon Rokonaky Rokonyi Rokosz Rokszáni Roll de Udvarnok Rollen Rolsberg de Leitersdorf báró Romák Román-Szeöcs Román alias Bragus Román alias Percze Román alias Usokányi de Kövesliget Román de Boldogasszonyfalva Román de Gidospergh Román de Gugasztrafalva Román de Kézdiszentlélek Román de Nagybun Román de Tordavilmány Román-Pap Románfalvy Romány Romaroky Rombauer Romeiser de Bátaszék Romhányi alias Akomer Romhányi alias Kis Romhányi de Romhány Romok alias Szics Romonczai Romosz Romp alias Szabó Rompa Romreiter Romy de Balatonalmád Rónai de Aranyosmaróth Rónai de Ungvár Rónai-Horváth de Uzsok Rónay alias Csicsery-Rónay de Csicser

184

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Rónay de Liptóujvár Rónay de Osgyán Rónay de Tasnádszarvad Rónay de Zorabor Roncsik de Borosjeni Ronyak Ropach Ropán de Felsizúd Ropossa Roppanté de Bagamér Rortessan Ros de Sepsiszentgyörgy Rósa alias Bráda Rósa alias Kirösy Rósa alias Mike de Csesztve Rósa de Forgolány Rósa de Kúnhalom Rósa de Szentlélek Rósa de Várhegy Rosagger Rosály Rósás Rosen báró Rosenauer Rosenauer alias Schader Rosenbach báró Rosenbaum Rosenberg báró Rosenberg de Gjurgjenovac Rosenberg de Sátorki Rosenberger de Gyalu Rosenegger Rosenfeld báró Rosenfeld de Bicske Rosenmann Rosetti gróf Rosich de Nedelcze Rosina Roska alias Kis de Szalonta Roska de Fe1siszálláspatak Roskó Roskoványi de Roskovány Rosman alias Molsucher Rosnauer Rosnyay de Magyarherep Rosnyay de Marosjára alias Szabó Roson de Rozsonmiticz Rosonszky Rosos de Szentkirályszabadja Rosovich de Sztubicza Rospeudtner Rosta Rostaházy alias Raitermayer Rostajner Rosty de Barkócz Rosty de Hrost Rosu Rosy de Érszentkirály Rosz Roszinszky Roszner de Roseneck báró

Roszpopa Rosztovics Roth de Gadócz Roth de Királyfalva Roth de Pongyelok Roth de Szepesbéla Róth de Tejegd Rothy de Ecsed Rotipar alias Baricza Rottal báró Rottenbiller Rottenbücher Rottenstein de Erdikövesd Rotter alias Barcza-Rotter de Nagyalásony Rottmund de Pusztaház Rottner Rovasovszky Rovatos Rovnay Rovoz Roxer Roy Royko Rozan Rozár Rozgonyi de Rozgony Rozich de Uztizanics Rozinay Rozmány Rozmisz Rozmisz alias Viczen Roznay Rozovi alias Apalleni Rozvády de Rozvád Rozzan Rózsa de Lónya Rózsa de Nagyeged Rózsahegyi de Liptórózsahegy Rózsay alias Radnai-Rózsay de Muraköz Rozsnisz Rozsonszky Rozsos Rödl Rökk Römer Rösler alias Rattelsrorfer Rötkes de Sulffa Rötth alias Szenczi Rötth de Gadócz Rötth de Réthe Röttl Rövid Rubcich Rubel Rubelth Rubendunst de Kittéres Rubént Ruber Rubesics Rubido-Zichy de Zagorje et Zich báró Rubigally

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

185

Rubinek de Zsitvabesenyi Rubint de Sedény Ruchich Rucks báró Rud de Nagydoba Ruda Rudán de Szetlirincz Rudas Rudelis Rudelius Rudics de Almás báró Rudinay Rudinecz Rudinszky Rudmanich Rudnay de Rudna et Divékujfalu Rudnichky Rudnyák Rudnyánszky de Dezser nemes&báró Rudolf Rudy alias Rucska Rueber Ruffy de Királyháza Rukavina de Klanackopolje Rukavina de Vidovgrad báró Rukel Rukocza alias Szilaky Rumbach Rumenovic de Jezerane Rummel Rumpold Rumy de Rum et Rábadoroszló Runics Runyay alias Csiszár de Runya Rupp de Illoba Rupp de Nyilhegy Ruppa báró Rupprecht de Virtsolog Rusa de Ságh Ruscher Ruscierevich Rusilo Rusinszky alias Gyurikovics Ruskai Rusory alias Boér Rusory de Dridif Rusory de Rusor Rusovszky Russ Russek alias Sághy-Russek Russke Russnov Rust de Ruszt Ruszeth Ruszka Ruszkay Ruszkóczy Ruszky Ruszovich Ruthényi de Deménd Rutich

Rutkai Mathusovich alias Dobrotka Ruttkay de Alsó- et Felsirutka Ruttkay-Dankó Ruttkay-Miklián Ruttner de Mosony Ruz Ruzicska Ruzinszky Ruzka Ruzsák de Misztricze Ruzsichich Ruzsicska alias Gombár Ruzsicska de Kisnamény Rüdl Rziha Rzimarz Saágh Saal Saaly Saár Saárfi Saárossy-Kapeller de Sáros Saáry Sablicska alias Sabljk Sabljar de Marcibánydombegyház Sabljik alias Sablicska Sabolov de Sigetac Sacelláry de Székás Sachalias alias Sax Sachariczer de Rény Sachs ab Hartanek Sachs de Gri Saczraann Sadányi alias Karnay Sadovszky Saeabent alias Sannovics Saeoveczky Sáfár alias Pasztorovics Sáfár de Fogaras Sáfár de Görgényszentimre Sáfár de Gyula Sáfár de Radnótfa Sáfár de Radnóth Sáfáry de Mezibánd Sáffár alias Molnár Sáffár de Várad Saffarich Saffaryth Saffrankovics Safy de Safiház Sagani herceg Sagenberg báró Sághy de Dormándháza Sághy de Karancsság Sághy de Saágh Sághy de Ságh Sághy-Russek Sági de Szorkoia Ságody de Nemesságod Sagresky Sagrielovich

186

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Ságváry Ságyi Sáha alias Borbély Egerszeghy Sahlhausen báró Saich Saidelius Saidendorffer Saigi Saikovich alias Jessetich Saikovith Sailer Saint-Quenin Bigot gróf Sajalovi de Jezernicze Sajgó de Ujtorda Sajnovics de Tordacs et Kálócz Sajó de Bihar Sajószentpétery Sajper Sajthi Sajti de Endréd Sajtó alias László Sakabent Sákány alias Schergauer Sakara Sál de Saál Sala de Panyit Salaburg Salacz de Endrid Sálád de Kibéd Saladinus Salai de Ujtorda Salaky de Szalak Salamon de Alap Salamon de Csíkvárdafalva Salamon de Melegség Salamon de Ménaság Sálámon de Millej Salamon de Szentiván Salamon de Vardótfalva Salánki de Torda et Nagyenyed Salánki de Ujtorda Salati de Homoródkarácsonyfalva Salatia de Köpecz Salay de Szalupoth Salbeek de Petris Salczer de Kolozsvár Salczer de Rosenstein báró Sales de Kolozsvár Salgay de Halm Salgótarjáni Salgovich Salgovjech alias Balogh Salhausen báró Sali de Várad Salich Saliga Sálik alias Bányi Salis gróf Salis-Zizers Salius Sáll

Salláry de Kolozsvár Sallay alias Kováchy Sallay de Tolcsva alias Burián Saller de Jakabház Sallmann Salm gróf Salmen de Kriegsheira Salom Salomváry Salopek Sálosi de Ujtorda Sálrány Saltzer de Zábláth alias Kolosváry Saluczei Salvatori gróf Saly de Sal Salya de Kisrábé Salygó Samahocz de Samahocz Samanovics Sámár Samasjay alias Kölkes Samasray de Retteg Samassa Samassa de Geszticz Sambar Sambelly Sámbokréty Sámbokréty de Nyitrasámbokrét Sámbokréty de Székelyudvarhely Sámboky Sámboky alias Nagy Sambuchi alias Bless de Sambuch Sámely Sámi Sampach in Hodolin báró Samphir Samsinóczy Sámson de Gerend Sámson de Ujtorda Sámsondi de Szikefalva Sámsoni Samu Sámuel de Bözödujfalu Sancso-Xicolo alias Puthon Sander Sándor alias Nagy Sándor alias Nemes Sándor alias Rákosy Sándor alias Török de Zetelak Sándor de Agyagfalva Sándor de Amadéfalva Sándor de Barcza Sándor de Borsova Sándor de Bözödajfalu Sándor de Buthka Sándor de Buzaház Sándor de Csíkszentdomokos Sándor de Csíkszentmihály Sándor de Dálya Sándor de Deésfalva

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

187

Sándor de Derzs Sándor de Doba Sándor de Farczád Sándor de Gyala Sándor de Gyarmath Sándor de Gyulafehérvár Sándor de Hanva Sándor de Izsákfalva Sándor de Jánosfalva Sándor de Karczfalva Sándor de Kénos Sándor de Kisbind Sándor de Kismagyar Sándor de Lokod Sándor de Menyi Sándor de Nagygalamhfalva Sándor de Nagymagura Sándor de Oláhfalva Sándor de Ság Sándor de Szakolcza Sándor de Szentlélek Sándor de Szlavicza nemes&gróf Sándor de Taplócza Sándor de Udvarhely Sándor de Ujtorda Sándor de Vist alias Kirzse de Vist Sándorffy de Kibéd et Makkfalva Sándorházy de Gencs Sandrik Sandrin Sandru de Kismiháld Sándy Sánka de Felbár Sánkfalvi Sankó de Sankóház Sánsz Sánta alias Besze de Megyer Sánta alias Fekete Sánta alias Nagy de Nagyalmás Sánta alias Székely Sánta alias Várkonyi Sánta de Csicsó Sánta de Csíkcsekefalva Sánta de Csíkkozmás Sánta de Csíkszentimre Sánta de Csíktusnád Sánta de Kiscsepcsény Sánta de Nagyalmás alias Nagy Sánta de Nagyernye Sánta de Osdolna Sánta de Siménfalva Sánta de Sóvárad Sánta-Buda Santetich Sánthay Santich Sányi Saphyrics Sápi Balogh Sapka Saponara

Sappl Sápy Sár Sarabok Sarabok alias Rolenovich Sárádi de Nagylak Sárándy de Kolozsvár Sarasevics de Doboz alias Saracsevics Sáray de Lasztócz Sarbó de Szepesváralja Sardagna de Meanberg et Hohenstein báró Sárdi de Székelykeresztúr Sárdi de Ujtorda Sárdik Sárdy alias Szabó Sárdy de Sárd Sarecz Sárfenéki Sárffy Sárficzky de Barbóza Sárfiy Sarich alias Horváth Sáringer Sáritha Sarjú Sarka Sarkadi Nagy Sarkady de Ákos Sarkady de Bábolna Sarkady de Deés Sarkady de Sarkad Sárkándy Sarkantyú alias alias Gyulai Sárkány alias Zalay Sárkány de Ákosház et Nyék Sárkány de Ilenczfalva Sárkány de Kérsziget Sárkány de Lippa Sárkány de Nyék Sárkány de Póka Sarkó de Szalonta Sarkóczy alias Sárközy de Doboka Sarkoti de Lovcen báró Sarkovicz Sárközy alias Kolosváry Sárközy alias Nagy Sárközy de Doboka Sárközy de Kály Sárközy de Losárd Sárközy de Nádasd Sárközy de Nagybégány Sárközy de Nagybócsa Sárközy de Sárosberkesz Sárközy de Sass Sárközy de Tarhos Sárközy de Tegdes Sárközy de Ujtorda Sarkudy de Sarkúd Sárlaky de Sárlak Sarlay alias Imrichovjech

188

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Sarlay alias Pavlovjerh Sarlay alias Stepfanovjech Sarlay de Kissarló Sarló Sarlya de Véke Sarma Sarmasághy de Kövend Sarmasághy de Medeser Sármezey alias Vertán Sarok Sárondy Sárosi alias Barabás Sárosi alias Szcs Sárosi de Kissáros Sárosi de Magyarsáros Sárosi de Szentlászló Sárossy de Nagyernye Sárossy de Nagysáros Sárosy alias Fogarassy Sárosy alias Literáti Sárosy de Szászváros Sárosy de Úpéterfalu Sárpataky alias Kovács Sárpataky de Sárpatak Sartó Sartoris Sartorius alias Pap Sartory alias Szabó de Lipcsei Sartory de Beszterezebánya Sarudy Sárváry alias Sarvay de Léva Sárváry alias Székely Sáry alias Havas Sáry alias Kajdóczy Sáry alias Rajdóczy Sáry de Misse Sas de Gagy Sas de Marosszentimre Sas de Mocsolya alias Szabó Sas de Rugonfalva Sas de Ungárfalva Sas de Várad Sasa Sasady Sáska de Gyula Saskó Sasovszky Sassényi Sassy Sasváry alias Nagy Sasváry de Sasvár Sáta de Lövéte Sátor Satzger de Bálványos Sauberer Sauer gróf Sauer alias Mencz Sauer de Kozjak Saukovics Saurau gróf Sauska de Sáromberk

Sautermeister de Sauterheimb Savai Saványi alias Boncz Sávely Savlovich Savold alias Fazekas Sávolyi Sax Say Sayti de Endréd Scepanovics Schaád Schaden de Gontova Scháder Schadler alias Rosenauer Schadt Schaffgotsch gróf Schalhart Schalleé Schallenberg gróf Schaller-Venthai báró Schalvignoni Schankebank Schapringer de Csepreg Scharffenbach Scharffenberg báró Scharinger Scharitza de Rény báró Scharlack Scharunátz de Vreló Schatting alias Ulrich Schaub Schauer Schaukögl Schaumschula de Simontornya Schaur Schazmana Schechovith Schedel Schedius Scheffer Scheftsik de Szolnok Schehovics Scheicher de Felsibesenyi Scheidl de Beneschau Scheierman Scheinreiter Schellendorf Schemberger Schemega Schemelius Schemniczky Schenk de Lédecz Schenk de Tanád Schenk de Tattenburg alias Schmidt de Tattenburg Schepanovits Scherer Schergauer alias Sárkány Scherner Scherschleifer

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

189

Scherz de Csekletz Scherz de Vaszója Schey de Koromla báró Schick Schickingen báró Schickmayer Schierlacher Schifferer Schiffler de Bicske Schill de Réthát Schiller de Arka Schiller de Temes Schilling Schilsen de Schilson báró Schimmer Schimpl Schinder Schindlauer Schindler de Hajnik Schipka Schippenbach Schirding báró Schirer Schirfneder Schirl de Schirendorf Schirlacher Schirmer de Brassó Schirmer de Szid Schitaróczy Schitkovich Schivetz de Igló Schiwny-Saint-Aulaire Schlachta de Zadjel Schlagetter de Soponya Schlaum báró Schlechta de Wschehrd báró Schleder Schlegel Schlichter Schlichtinger Schlick de Kövártz Schlieben Schlik de Bassanó et Weiskirchen Schlossberg Schmachers Schmeltzer Schmertzing báró Schmeszter Schmiák Schmicz Schmid Schmidegg báró&gróf Schmidl Schmidlin Schmidt Schmidt alias Kovács Schmidt de Ehrenberg Schmidt de Földvár Schmidt de Kisbér Schmidt de Nagyatád Schmidt de Óhegy

gróf

Schmidt de Schmidt Schmidt de Tattenburg báró Schmidt de Wallenstein Schmierer Schmilliar Schmitt alias Ordódy Schmoczer de Meczenzéf Schmolánovic alias Omolánovics Schmolevicz Schmutzer Schnee Schneeberger Schneeweiss Schneider de Buda Schneider de Sóvár Schneidt Schneller Schnierer Schninch Schobel Schober de Dormánd Schober de Galgócz Schobsi de Schobeln Schochlovics Scholtz de Eperjes Scholtz de Krechowce Scholtz de Matheócz Scholtz de Merény Scholz de Szepes Scholzmar Schopf Schopper Schorn Schosberger de Tornya báró Schott Schödfeld Schöfer Schöffmann Schöller báró Schöllerer báró Schönberg báró Schönberger Schönborn gróf Schönbük Schönfeld gróf Schönholcz Schöninger de Piliscsaba Schönleben Schönpflug de Gambsenberg Schönstein alias Frey de Schönstein báró Schönwiesner Schraarada de Gradac Schrabal Schrader Schraicz alias Smitz Schraier Schraikel Schraitz Schramkó Schranz de Oroszpatak

190

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Schraud Schrayber Schrecker de Szegilong Schrefert de Kolozsvár Schreger Schreiber de Csíkszentmihály Schreibers Schrembser Schréter Schretromos Schröffl et Mannsberg báró Schrötter báró Schubony Schucz Schudo de Schudo Schueberger Schuegter alias Schuster Schukart Schulcz Schulek Schuler alias Libloy Schuler de Sajóház Schulhof alias Dombóváry de Dombóvár Schulhsinger Schulicz Schuller de Sonnerberg Schulpe de Törökkanizsa Schultheisz de Devecser Schumanka Schumarszky Schumida Schunkabunk Schuppanzigh Schurmann Schurtz Schustek et Hervé báró Schuster Schuster alias Kemmel-Schuster de Meggyfalu Schusterschiz Schustrik alias Rózsahegyi de Liptórózsahegy Schusztak Schuvada Schüller de Schnellenberg Schürer Schwáb de Óhegy Schwachheim gróf Schwachoda Schwager Schwarcz alias Telbisz-Schvarcz Schwarcz de Petrinja Schwarczburg-Sondershausen herceg Schwartner Schwartz alias Szalkay Schwartz de Fancsika Schwartz de Megyes Schwartz de Szálka Schwartzbach Schwartzenberg herceg Schwartzer de Babarc báró

Schwarz de Szász Schweidier Schweidl Schweigler Schweitzer alias Helvey Schwent de Lengvárt Schwertner Schwingheimb Scimarkovich Scitkovich Scitovszky de Nagykér Scolaris de Florentia Scopek Scornyai Scossa Scovranek Scriba Scziva Sebastiani Sebastianovich Sebastianovics Sebe alias Zilahi-Sebess Sebe de Attya Sebe de Martonos Sebe de Sóváradja Sebe de Vargyas Sebeházy Sebesi alias Szabó Sebesi-Josintzi Boglárfalva et Jósincz báró Sebess de Zilah Sebessy de Bolgárfalva Sebessy de Borbátvíz Sebessy de Borosjeni Sebestyén alias Katona Sebestyén alias Kocsy Sebestyén alias Kovács Sebestyén alias Köpeczi Sebestyén alias Raboka Sebestyén de Angyalos Sebestyén de Barka Sebestyén de Berkes Sebestyén de Bihar Sebestyén de Fancsal Sebestyén de Gidófalva Sebestyén de Homoródalmás Sebestyén de Kenderes Sebestyén de Kopecz Sebestyén de Kovács Sebestyén de Kikös Sebestyén de Malomfalva Sebestyén de Mezibánd Sebestyén de Nagyalmás Sebestyén de Nagytálya Sebestyén de Székelyhidas Sebestyén de Sziget Sebestyén de Ujtorda Sebestyén de Zetelak Sebesy alias Jeney Sebeti Sebezi de Karánsebes

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

191

Sebik alias Molnár Sebik de Szentpétor Sebik de Zetelak Seczujacz de Heldenfeld Sedel Sedelmayer Sedelnicky Sedi alias Buday Sedlar de Svoji Sedovics Seé alias Dömötör Seéber Seeberg báró Seefranz Seethal de Schutt- et Altenburg Seevald Seewaldt Seffer Segesdi alias Szics Segesdy Segesváry alias Szokonya Segesváry de Segesvár Segher Segner Segnyey de Lápispatak Segrovich de Pretoka Segur gróf Seh de Subitica Sehény Sehovic alias Schechovith Seiben Seidl alias Sebeidl Seidl de Magyarad Seidl de Valdau Seiff Seilern gróf Seiper Seiss Seiverth de Rosenberg Seiz Sekék alias Körtvélyessy Sekl Sektor alias Farkas Sekulich Selcz de Nyergesujfalu Selebey Selem de Hollómezi Selemich Selényi alias Schneller Selestey Selevér Selevér alias Pap Selindy de Mátyfalva Selishevics Selix de Felbertha Sellér Selligovich Selmeczy de Kis-Selmecz Selye de Szenmiklós Selyeby alias Kovács Selyem

Sellyér de Sárd Séllyey alias Horváth Séllyey alias Szabó Séllyey de Nemesvácz Sembery de Felsiszd Sembery de Sember et Derzsenye Semenich Semenovich Semilern Semléky Semliner de Brennbergbánya Semlye Semlyénfalvi Semmelweis alias Lehoczky-Semmelweis Semniczky Semoczy Semringer Semsey Semsey de Keresztes Semsey de Semsei nemes&gróf Semtü Senander Sencevich Sencz Sendly Senkvicz-Valicza alias Horváth alias S Senkviczy Sentei Senye de Váth Sényi de Nagyunyom Sennyey de Kissenye báró&gróf Seobér Seper de Felsieör Sepics Sepridy de Kibéd Sepridy de Rugonfalva Sepsey Sepsi alias Larussy Sepsi de Szentlászló Sepsi de Vaja Sepsy alias Biliakovics Septey alias Demetery Séra de Zalán Serachich alias Horváth Seraghy Seraphin de Belényes Seratoris Serbán de Paros Serbelin Serbelloni Serblinovich Serdi de Golobrdó Serédy de Seréd Seregély Seregélyes de Gyéres Seregelyessy Seregélyi Seregh Seréna Serényi de Kisserény gróf Seres alias Szabó

192

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Seres de Izsép Seres de Kilyin Seres de Kolosvár Seres de Szécs Seres de Vajasd Serfizi de Ujtorda Serjéni de Dés Serjényi de Kisserjény báró Serke Serly de Alsószecse Sermage de Szomszédvár et Medvegrád gróf Serpe Serpilius Serratoris alias Kovács Sértö Serty Sessényi Sessy Sestricich Sesztina de Nagybaka Setele Setét de Setétkut Séthi de Bicske Seuler Seurman Sevcsik alias Thurzó Sevcsik de Nemeskottesso Sever Severin Severner alias Popovics Sewersych Sexty Sey Seyfriedt Shek de Vugrovec Siarák Sibai Sibai alias Cselni Sibelka de Temeskubin Sibenichky Sibolth Sichart Sickingen báró Sicz Sidely de Borosjeni Sidemich Sidich Sidlay alias Sidlovszky Sidó alias Angyal Sidó de Angyalos Sidó de Bid et Lögerpathon Sidy Sieb Sieber Siegescu de Krassószékás Siess Siffkovics Sigárdy Sigerus Sigher

Sigismundy de Pancsinalehota Sigmond alias Kádár Sigmond de Étfalva Sigmond de Kilyén Sigmond de Kikös Sigmond de Lemhénv Sigmond de Makkfalva Sigmond de Nagyenyed Sigmond de Rugonfalva Sigmond de Székelyszállás Sigmond de Úszentmihályfalva Sigmondffy de Újhely Sigmund Sigmundich Sigray de Bátor Sigray de Felsi- et Alsósurány Sika Sikátory Sike Sikesdi Siket de Váradgya Siketh Siklóczy Siklódi de Bözödujfalva Siklódi de Ditró Siklódy de Gálfalva Siklós Siklóssy de Perneszig Sikmajer Sikó de Bölön Sikó de Futásfalva Sikó de Nagyernye Sikó de Panyit Sikolya de Keresztúr Sikos Sikur Silady Silavechky Sile Silher Silke Silkovich Sill alias Üveges Sillák Silling de Kaczanova Silló de Lengyelfalva Sillobod Siltz Silvester de Alsócsernáton Silvester de Komolló Silvester de Sepsiszentgyörgy Silvester de Siklód Silvester de Tarcsafalva Silvius Silzl Sillye de Hadház Sillye de Illyefalva Sillye de Torda Sillyó de Csicsó Silyve de Lövéte Silyvó de Bölény

gróf

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

193

Sima alias Thuróczy alias S Simaházy Simai de Óvár Simai-Kánya de Marosvásárhely Simándy alias Kis Simándy de Borosjeni Simándy de Csegez Simándy de Kövend Simándy de Patek Simándy de Várad Simanovich Simátits Simay Simberi Simén de Mikhát Simén de Sárd Siménfalvy Simény alias Simén Siményfalvy alias Siménfalvy Simeonovich Simerspergh báró Simics Simig Simigius Simkó Simkovici alias Jeszenszky Simkovici alias Szabó Simkovics Simó de Bethlenfalva Simó de Bögöz Simó de Bözödujfalva Simó de Csíkszentgyörgy Simó de Kissolymos et Farczád Simó de Ujfalu Simoga Simolak Simolyák Simon alias Barbacs Simon alias Basó Simon alias Bonyha Simon alias Bonyhay Simon alias Harmatzy Simon alias Miskolczy-Simon Simon alias Muslay Simon alias Simony Simon alias Tarpa Simon de Alsóapsa alias Pap Simon de Alsófentis Simon de Alsótelekes Simon de Bálványosváralja Simon de Berzova Simon de Besztercze Simon de Bethlenfalva Simon de Bibarczfalva Simon de Boglár Simon de Bonyha Simon de Borosjeni Simon de Bögöz Simon de Csíkszentkirály Simon de Deésfalva Simon de Delne

Simon de Felsieör Simon de Felvincz Simon de Gerlah Simon de Hadpatak Simon de Hosszúmezi alias Nagy Simon de Karánsebes Simon de Kézdipolyán Simon de Kisgörgény Simon de Kissolymos Simon de Kopáts Simon de Kraszna Simon de Lirinczfalva Simon de Magyarigen Simon de Moga Simon de Ottrokócs Simon de Sarkad Simon de Segesvár Simon de Simontornya Simon de Szeged Simon de Técsi Simon de Ujtorda Simon de Vacsarcs Simon de Vadasd Simon de Várad Simon-Milch alias Simon de Bolgár Simon-Rédl de Alsószopor Simonchich alias Horváth Simoncsics alias alias Zidanics Simond de Vadasd Simonfalvay Simonffi de Kibéd Simonffy de Marosvásárhely Simonffy de Németujfalva Simonfi de Bágyon Simonfi de Kibéd Simonfi de Kisgeges Simoni de Hosszuaszó Simoni de Pápa Simonich Simonides de Horenicz Simonith alias Horváth Simonkovics alias Phollias Simonovich Simontsits de Alsó- et Felsi-Korompa Simonyák Simonyi alias Kádárfány Simonyi alias Pápay Simonyi alias Schechovith Simonyi alias Simoni Simonyi de Alsószopor Simonyi de Silva-Hrabovinka Simonyi de Simony et Varsány Simonyi de Vitézvár báró Simor Simovich Sina de Hódos báró Sinay Sindly Singer de Severin Singler Singlery

194

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Sinister alias Balog Sinka alias Bárdy Sinka alias Oláh de Bihar Sinka de Bihar alias Oláh Sinka de Déva Sinkai de Sinka Sinkfalvi Sinkó alias Purger Sinkó de Tompaház Sinkócz Sinkovich Sinkovith alias Horváth Sinna alias Thuróczy Sinnich de Sinnich báró Sinrik de Óvár Sinrik de Szarvaskend Sious de Sziszek Siparides Sipeky de Paks Sipka Sipkovics alias Tóth Sipos alias Károly Sipos alias Molnár Sipos alias Ónody Sipos alias Perffi de Somosd Sipos alias Szentpétery Sipos de Borosva Sipos de Cserfalva Sipos de Csíkfalva Sipos de Dabfenék Sipos de Domahíd Sipos de Enyed Sipos de Gernyeszeg Sipos de Ilk et Doba Sipos de Léczfalva Sipos de Márkosfalva Sipos de Maroskeresztúr Sipos de Nagysolymos Sipos de Nyárádgálfalva Sipos de Rigmány Sipos de Szendre Sipos de Újtorda Sipos de Vadasd Siprák Siprovich alias Markovich Siráky de Sirák Siráky de Zenta Siray Sirchich Sirer Sirlacher Sirmiensis Siró de Barabás Sirovich Siry Sisák Sisányi alias Sissányi Sisek Sisi Siska Siska alias Tóth

Siskey Siskó alias Literati Siskó de Felsieör Siskovich nemes&báró&gróf Sisku de Piskócz Sissák Sissaniva alias Hadsimihal-Újbecsei Sissáry Sissay Sisvay Sitarik alias Medveczky Sitaróczi Sitkéry Sitkey de Kis- et Nagysitke Sitkovich Sitnicianick Sitra ab Ehrenheim Siván Sivkó Sivkovich Sivó de Csenkeszéthe et Banya Sivó de Sass Skábel Skaffár Skalb Skalics Skálka Skapp Skarbala de Szokolócz báró Skaricza alias Lubvnchych Skarics Skárka Skarniczl Skarnitzky Skaszni alias Budjacs Skenderlich Skergatich Skerlecz Skiávi alias Kindernai Skledaricz Skoblovics de Skobla Skoday Skoika Skollonics de Hódos Skolonica Skopecz de Öttömös Skopek Skottkay Skowranek Skrabák de Zászkal Skrebensky Skreka Skriba Skrovanek Skuba Skuba-Usaplovics Skublics de Velike et Besenyi Skultéty alias Lehoczky Skultéty alias Ranosztai Skultéty alias Tszkra Skultéty de Alsólehota

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

195

Slabur Slachta Sladovi de Sladovió Slam Slatonosovich Sleger Slem Slesz de Dulfalva Slezinger Sloboda Slovány de Beöth Sluch Sluchich Smagai Smeltzer Smercek de Pitomaca Smerchányi alias Nagy Smerchányi alias Porubsky Smidelius Smigányi Smirer Smitz Smodics Smoglian Smokronovich Smolanovica Smolcz Smugger Só de Ákosfalva Só de Köszvényes Sobek báró Sóbel Sobel de Besztercze Sobelius de Brassó Soboky de Sobok Soboti de Ivanska Sodek Sodics Sófalusy de Újtorda Sófalvi de Etéd Sófalvy de Sófalva Soffi Sófia Sofron Soga Sogon Sógor alias Teleki Sogulnicziczi Sohár Sohó Sohonnay de Lak Sója de Szentmiklós Sok de Kujed Sóka Sokac Sokcevioh Soklyásy Soklyósy de Soklyó Sokoll alias Négyesi Sokoll alias Szepessy Sokoll alias Szepessy-Sokoll de Négyesi et

Renó báró Sokolovich Sokonai Sokorai Sokorai alias Barkó de Sokora Soky Sóky alias Gáspár Sóky alias Tóth Sola-Pilva báró Soldan Soldos de Nagydeszn Soldos de Perény Soldos de Runya Soldos de Szentkirály Sollenich Sollus Solnai de Kissáros Solony Soltér Soltetz Soltetz -Nagy Soltetz alias Elek Soltetz alias Elek Soltetz alias Nagy Soltetz de Angyilonda Soltetz de Felsikeaencza Solthy Solticz alias Szabó Soltis Soltucz Soltz Sólyagi Solygó Solyhárt de Taksony Solymosi alias Benkö Solymosi alias Lippai Solymosi de Doba Solymosi de Solymos Solymossy alias Lippai Solymossy alias Nagy Solymossy de Dubrova Solymossy de Várad Solymosy de Loós et Egervár Solymosy de Székelyudvarhely Sólyom de Csíkgyergyó Sólyom de Felsitorja Sólyom de Kolon Sólyom de Oros Sólyom de Polyán Sólyom de Selyem Sólyom de Szabéd Sólyom de Vály Sólyom de Vámospércs Sólyom de Zólyom Sólyomkii Som de Bihar Somay de Devecser Sombereki Sombor Somfalvy de Remete Somja

báró

196

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Somka Somkády de Deés Somkereki Somlya de Kabalapatak Somlyai alias Szabó Somlyai de Csíksomlyó Somlyai de Röd Somlyay Somlyódy Somlyói alias Boros Somlyós Kis Sommer de Csap Somnye alias Somnya Somodi alias Nádár Somody alias Hollósy Somody alias Kádár Somody alias Kovács Somody de Etéd Somody de Lugos Somody de Moha Somody de Szászfülpös Somogyi alias Bobsa Somogyi alias Gedey Somogyi alias Nagy Gyöngyösi Somogyi alias Nagy Gyulafehérvári Somogyi de Alsószentmihályfalva Somogyi de Bergenye Somogyi de Dálnok Somogyi de Derg Somogyi de Felsipulya Somogyi de Gyulafehérvár alias Nagy Somogyi de Hollet Somogyi de Hoszzúaszó Somogyi de Karcsa báró Somogyi de Kávás Somogyi de Kolosvár Somogyi de Medgyes nemes&gróf Somogyi de Moha Somogyi de Perlak Somogyi de Sámsond Somogyi de Szoboszló Somollyai alias Akatos Somolyó Somorjai alias Nelkes Somorjay Somosi Somoskiy Somossy de Somos Somssich de Sárd nemes&gróf Somy Sonau Sondermajer Sonkoly Sonnenberg Sonnenstein Soó alias alias Szabó Soó alias Czakó Soó de Bére Soó de Bergenye Soós alias Lindvay Soós de Ákosfalva

Soós de Bádok Soós de Bánd Soós de Csorvás Soós de Elitejed Soós de Gyalakút Soós de Homoródoklánd Soós de Poltár Soós de Rimaszombat Soós de Sáros Soós de Sóvár Soós de Szék Soós de Visk Soós de Zsitvagyarraat Soóváry Sopkovich Soproni de Retteg Sopronyi alias Jós Sopronyi de Magyarbelkény alias Szekeres Sorbán de Csernafalva alias Pap Sorbán de Kernyes Sorbán de Kispél Sorbán de Szamosfalva Sorbánffalvy alias Nagy Soretich Sorger báró Soro gróf Sorok Sorsich de Zeverin Sós de Feketebátor Sós de Györke Sós de Lászlófalva Sós de Marosvásárhely Sós de Vargyas Sosovicska alias Lentulay Sosser Sostarich Sostarich alias Mattanoch Sosterich Soterius alias alias Herfurth de Sachsenheim Sóvágó de Técsi Sóvágó de Ujtorda Sovány Söding báró Söji de Söj Söjtöry Sömbergert Sömöskey Sönser de Bodza Söpkéz de Nagymaros Söptey alias Dömötör Sörös Sitér de Szeps Sövényfalvi alias Balog Sövényházy Sövényházy alias Kis Spáczay de Korompa Spaics de Mitrovicza Spaidl Spál Span

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

197

Spanak alias Kosztolányi Spanich alias Lieszkovszky Spanik alias Csernyánszky Spankovich Spannochi gróf Spány de Királyfalva Spányik de Dömeháza Spanyol Spech de Szépfalva Speciar Specius Speckner alias Koronghy de Korong Specz Spelletich Spergar Spetlin Spettkó Spicziár Spiegel alias Tüköry Spielberg in Nabeck báró Spielenberg de Spielenberg Spies Spiller Spindler gróf Spinola Spiró Spissich de Jápra Spitz de Brassó Spitz de Szorkola Spitzer Spitzka Spivak Splényi de Miháld báró Spolarich alias Kussich Spolky Sponer Sporer Spornay Spóth Spöckl Springel Springer Spun-Strizich Spur Spurger Spühler Spychkovych Sram de Kemlingrád Sréger Sreiner Sréter de Beszterczebánya Sréter de Szanda Srog Srödl Sruka de Opatija Stabarkovich Stabe Stachó Stachta Stadl báró Stadler

Stadler de Monte San Micheli Staffenberg Staffenberger Stagl Stahly Staimicher Stainer Stainlein gróf Stainville Stajdacher Stájer de Gyirszentmárton Stanci Stancs Stand Stangl de Zsida Stani Stanilivics Stanimér Stanislavich Stannich Stanojevich Stansith alias Horváth Stanyák alias Melcziczky Starhemberg gróf Stark Staroszta alias Corbis Statilio Statsecz de Nagyvitéz Staub Stauber de Nagydorogh Staudnar Stavac alias alias Szentmiklóssy Stecz alias Albas Steczka Steer de Csicsópolyán Stefanek Stefanka Stefanóczy Stefanovjech alias Sarlay Steff Steffaics Steffan Steffanecz alias Simonffy Steffaneo-Carnea alias Carnea Steffanicz Steffanides Steffanits de Oláhcziklény Steffanóczy Stefucz de Somakútpatak Stegner Stehenics de Jerebics Stéhló Steifanics Steiger-Münsingen de Rolle et Monti báró Steigner Stein de Mecsekjános Stein de Szilli Stein de Zombor Steinacker Steinbach

198

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Steinbach de Hidegkút Steinberg alias Cimiotti Steindi Steinecker Stéoer de Szigeth Stephanides Stermann Stornay Stranyavszky-Madách Stroszter Sulyok Sumichraszt Syndly de Éberhard Syprak de Viszotsány Syra de Újtorda Syrovich Syska Syttos Szabad alias Mohácsy Szabad de Kaposi Szabadhegyi de Csallóközmegyerts Szabadi de Bere Szabadkai Szabados alias Guthy Szabady de Szabad Szabalych Szabary de Miskolc Szabath Szábay Szabó alias Balogh Szabó alias Bargói Szabó alias Borsos Szabó alias Böszörményi Szabó alias Czecze Szabó alias Czégányi Szabó alias Csáky Szabó alias Csini Szabó alias Csorvásy Szabó alias Damásdy Szabó alias Dávid Szabó alias Deák Szabó alias Dobóczky Szabó alias Dora Szabó alias Fabini Szabó alias Farkas Szabó alias Fejártó Szabó alias Fejérváry Szabó alias Földessy Szabó alias Gonczy Szabó alias Györgyi Szabó alias Gyulai széplaki Szabó alias Héczey Szabó alias Szepsy Szabó alias Várady Szabó alias Varjas Szabó alias Vásárhelyi Szabó alias Vasnaky Szabó alias Vendéghy Szabó alias Zsiry Szabó de Abrudbánya Szabó de Adon

Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Almás Altorja Alvinc alias Nagy Amadéfalva Árkos Azar Bacon Bagos Bágyon Balkány Balogh Bánhegyes Bankfalva Barátos Bárcafalva Baróth Bártfa Bátaszék Belényes Belényes alias Hajdu Berekovics Besenyi Bethlen Bibarcfalva Boconád Bogáta Borbátvíz Borosjeni Borsa Böszörmény Brassó Bucs Cegléd Csáktornya Csanálos Csát Csatár Csenger Csepreghy Csíkszentgyörgy Csíkszentmárton Csófalva Dalafalva Dálnok Darnó Debrecen Deés Detház Dicsiszentmárton alias Séres Diósad Diószeg Dipse Doborgad Doboz Dolene Ekecs Enyed Eör Erdicsanád Érsekapát alias Bogáthy Érszodoró

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

199

Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Farkasd Fejérvár Feldoboly Felsieör Felsivály Felvinc Fenes alias Demeter Fogaras Fóny Füzes Gáborján Gálpetr Gellér Gencs Gezseny Gidófalva Göcs Gönc Gyéres Gyerivásárhely Györke alias Sós Gyula Gyulafehérvár Halásztelek Harasztkerék Hatolyka Hind Homoródalmás Homoródkarácsonfalva Hosszúaszó Iklós Illyefalva Inárcs Ipp Irsa Istró Jákfa Jeni Kapus Kászonjakabfalva Keresztúr Keseri Kézd Kézdipolyán Kézdivásárhely Királydaróc Kisdoba Kisfalud Kisgeszén Kishind Kiskáránd Kiskölked Kismarja alias Ványa Kistorony Kocs Kolcsén Kornád Kovászna Kikös Kiröspatak Kövend alias Nagy

Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Kövesd Köviszállás Kraszna Krasznacégény Kúnszentmiklós Küküllivár alias Kükülliváry Láca Lamáshid Léva Lipcse Magyarbél Magyaros Mánd Márkosfalva Martonfalva Meggyes Migléc Miskolc Mocsolya Moh Moha Muraköz Nádudvar Nagybacon Nagyborosnyó Nagydoba Nagyed Nagymihály Nagysitke Nagythúr Nemesdéd Nemestóth alias Nemestóthy Német Novaj Nyék Ógyalla Ölyveö Páka alias Sárkány de Várad Pálfalva Palsa Páros Parta Patróh Pernyet Péterfalva Petri Püspök alias Kirösszeg Püspökladány Radnót Rajka Ráton Récse Retteg Sarkad Sáró Sárpatak Sass Sebes Sélye Seps

200

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó Szabó

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Seps et Zalán Sepsiszentgyörgy Siklós Siménfalva Sóakut Somkerek Süllye Szála Szalonta alias Jákob Szalonta alias Megyer Szánta Szántó Szatmár Szatmárnémet Szécsény Székelyudvarnely Szele Szemeréd Szemerja Szenterzsébet Szentjób Szentmiklós Szepes Szeps Szereda Sziget Szilágycseh Szoboszló Szoklyó Szund Técsi Tegenye Teplica Theyfalva Tomor Töböréthe Turóc Turr Tyukod Udvard Ujszékely Uzon Vágás Vaja Vajda Vár Váraca Várallya Varannó Várda Varjas Varsóc Vásárhely Vérvölgy Veszprém Villye Visk Zabola Zágon Zalán Zemplén

Szabó de Zetelak Szabó de Zilah Szabó de Zuthor Szabó de Zsira Szabó Mérai alias Lappsász Szabó Udvarhelyi Szabó-Attya Szabó-Barakonyi Szabó-Borzási Szabó-Deés Szabó-Engyei de Altorja alias Lengyel-Szabó Szabó-Enyedi de Gyulafehérvár Szabó-Eresztszegi Szabó-Ferraris Szabó-Fogarassi Szabó-Földesi Szabó-Imre Szabó-Isépy Szabó-Molnár Szabó-Olaszvári de Vára Szabó-Onoti Szabó-Palunby Szabó-Simon Szabó-Stropkay Szabó-Szigetny Szabó-Tamási Szabó-Thury Szabócz Szabóczky Szabocsi de Ujtorda Szabocsky Szabódy Szabóky de Buda Szabolcsi de Uzon Szachva Száczay Szacsali de Vad-Szacsal Szacsva de Illyefalva Szacsvay Szacsvay de Szacsva et Esztelnek et Lécfalva Szadányi Szadaszállássy de Nagy- et Felsibátya Szaday Szádeczky alias Michalek Szádeczky de Szádecsne Szádeczky de Závodny Szádeczky de Zigech Szádeczky de Zsigo alias Uher Szádeczky-Kardoss de Szádecsne et Kardosfalva Szadliss Szador Szádváry Szaffner Szafin Szaich Szaicsek de Szmitsek Szaidel de Székelyudvarhely Szaifer Szaiff

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

201

Szajbely de Szájbély Szakács alias Horváth de Kiszeg Szakács alias Nerczegh Szakács alias Szabó Szakács de Borosjeni Szakács de Ketmár Szakács de Kismagura Szakács de Kraszna Szakács de Orlyabódogfalva Szakács de Somkerek Szakács de Szenterzsébet Szakács de Varsolc Szakácsy alias Bakó Szakácsy de Hidalmás Szakadáthy de Ujtorda Szakáll alias Lovassy Szakáll alias Pintér Szakáll de Borbánd Szakáll de Kisjóka Szakáll de Körmend Szakáll de Losonc Szakáll de Lovass Szakáll de Nagymuzsaly Szakáll de Rugonfalva Szakáll de Szilice Szakáll de Várad Szakállos de Atya Szakály de Körmend Szakanyi Szaklányi de Per Szakmárdy de Diankovce Szakmáry alias Borbély Szakmáry de Belényes Szakmáry de Borosjeni Szakmáry de Gombköti Szakmáry de Kövend Szakmáry de Sarkad Szakmáry de Szakmar Szaknyéry Szakolay Szakolczai Szakolyi Szakony Szakony alias Bognár Szákossi de Karánsebes Szakuli Száky Szaláczy Szalacsi Szalaházy Szalaky de Andrassóc Szalánczy de Alsószilvás Szalánczy de Szenttamás Szalárdi de Néma Szalárdi de Sajóudvarhely Szalárdi de Szelecske Szalárdy de Rákosfalva Szalaszeghy Szalati de Csicsó Szalatiny de Szalatnay Szalatnay alias Sztakó

Szalatovics Szalattya de Makó Szalay alias Atkáry Szalay alias Szabó Szalay de Almás Szalay de Borosjeni Szalay de Eöts Szalay de Felfalu Szalay de Felsirasztoka Szalay de Kéménd nemes&báró Szalay de Kerecsen Szalay de Kiskomárom Szalay de Parnad Szalay de Siménfala Szalay de Szalapoch Szalay de Szentgrót Szalay de Szentinire Szalay de Sziget Szalay-Berzeviczy de Kéménd et Berzevic et Kakaslomnic báró Szalazár Szalbek Szalczer de Kolozsvár Szálé Szálfy Szalgháry de Szalgár Szálik Szalkányi Szalkay alias Néma Szalkay alias Nollós Szalkay de Szálka Szálláspataky de Szálláspata Szállásy Szallay Szallics Szálló de Kézdipolyán Szallós Szalma Szalmásy de Ómoravicza Szalóczy Szalóky Szalonnay alias Molnár Szalontai alias Kovács Szalontai alias Szabó Szalontai-Nagy Szalopek Szály Szalyovszky Számár Szamaróczy Szamárossy Szamecz Szamoldi Szamosközi de Kolozsvár Szanathy Szandrik Szandtner-Pettkó alias Szandtner de Felsidriethoma Szanics Szaniszlau Szaniszló alias Kis

202

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Szaniszló alias Kovács Szaniszló de Borberek Szaniszló de Felsicsernáton Szaniszló de Kék alias Gombos Szaniszló de Kismarja alias Kis Szaniszló de Nagyfalu Szaniszló de Nagygalambfalva Szaniszló de Ótorda Szaniszló de Torda alias Szaniszló Szaniszlóffy Szankay Szánky Szannovich Szántai alias Gyulai Szánthay alias Tóth Szánthay de Tusnád Szánthó de Borosjeni Szánthó de Kézdipolyán Szánthó de Markosfalva Szánthó de Nagyenyed Szánthó de Náznánfalva Szánthó de Németkér Szánthó de Tasnád Szánthó de Tur Szánthóházy de Damonya Szanyi de Sziget Szapancs Szápáry de Muraszombat et Csécsisziget et Szápár gróf Szaplonczay de Alsóvisó et Szaplonca Szaplonczay de Szaploncza Szapolyai de Szepes Szappancsy Szappanos alias Brassai Szappanos alias Koncz Szappanos de Debrecen alias Tar Szappanos de Nagyajta Szappanos de Szentmihályfalva Szappanos de Várad alias Makai Szaracsevics de Dobor Szárazbereki de Ujtorda Szárcsádi Szárhegyi alias Benkes Szárics Szarka alias Péter Szarka de Felsieör Szarka de Köves Szarka de Ványa Szarnovczay Szarukán Szarvady de Peleszarvad et Botháza Szarvas de Besztercebánya Szarvasi de Riomfalva Szász alias Katona Szász de Albis Szász de Apa Szász de Bágyon Szász de Bánd Szász de Bárót Szász de Bözöd Szász de Brassó

Szász de Csávás Szász de Felsicsernáton Szász de Felvinc Szász de Gyéres Szász de Hadad Szász de Ikland Szász de Illencfalva Szász de Illyefalva Szász de Josziplápos Szász de Kolozsvár Szász de Komolló Szász de Korond Szász de Kövend Szász de Lirincfalva Szász de Makkfalva Szász de Malomfalva Szász de Metzkö Szász de Mezibánd Szász de Nagybólon Szász de Nyárád Szász de Retteg Szász de Sárd Szász de Siklód Szász de Somod Szász de Somosd Szász de Szabad Szász de Székelyudvarhely Szász de Szemerja Szász de Szentimre Szász de Sziget alias Borbély Szász de Szügöd Szász de Udvarfalva Szász de Ujtorda Szász de Vajdaszentiván alias Nagy Szász de Vargyas Szaszkó Szászsebesi de Szászsebes Szászvárosy alias Pap Szászy de Apaj Szászy de Szász Szászy-Schwarz de Szász Szatai alias Pethö Szathmáry alias Asztalos Szathmáry alias Illet Szathmáry alias Kádár Szathmáry alias Mészáros Szathmáry de Baratos Szathmáry de Bikafalva Szathmáry de Csíkszereda Szathmáry de Gyula Szathmáry de Kövend Szathmáry de Lepén Szathmáry de Malom Szathmáry de Marosvásárhely Szathmáry de Nagyenyed Szathmáry de Nemeskerek Szathmáry de Nyárádgálfalva Szathmáry de Pecsétszeg Szathmáry de Szatmár Szathmáry de Szilágykeresztúr Szathmáry de Tokaj

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

203

Szathmáry de Toldalag Szathmáry-Király Szatka Szatkay Szatmárnémethy alias Istvándy Szatmárnémethy de Gyulafehérvár Szauer alias Hencz Szaul alias Gyurkó Száva de Litka Száva de Somlyó Szávay de Deet Szávits de Temesliget Szávó Szávoszt Szavuly alias Gyurkó Szavuly de Szásza Szay de Técsi alias Nagy de Técsi Száz de Balajt Száz de Monak Szebekovszky Szebeni alias Kadár Szebeni de Csíkszereda Szebeni de Pálfalva Szebeni de Szebeny Széchenyi de Sárvár et Felsividék gróf Széchényi de Szécsénke Széchényi-Szabó Széchenyi-Wolkenstein gróf Széchey Szechich Széchy de Rimaszécs gróf Szecze Szeczóy de Szeczeöy alias Pesty Szeczujacz ab Meidenfeld Szecsány de Szecsány Szécsen de Tenerin gróf Szécsen de Ványa Szécsényi alias Nagy Szécsényi alias Szécheny Szécsénykey de Szécsényke Szécsey Szecsey alias Gutray Szecsey-Keresztes alias Szecskó de Csikbánfalva Szecsidy de Szecsid Szécsy de Gálszécs Szécsy de Nesta Szécsy de Széch Szécsy de Ujtorda Szedenics Szeder Szederjesi de Ujtorda Szediacsek Szedlenics Szedmáky Szedosy de Szigeth Szedránis Szegedi alias Csapó Szegedi alias Csapó Szegedi alias Rácz de Szegedi Szegedi alias Szigyártó

Szegedi alias Tikmonyas Szegedi de Alvinc Szegedi de Borosjeni Szegedi de Domba Szegedi de Gelence Szegedi de Géres Szegedi de Gyulafehérvár Szegedi de Hidegvíz Szegedi de Kisgorgény Szegedi de Kozolya Szegedi de Mezitelegd Szegedi de Nagyenyed Szegedi de Nagyszeged Szegedi de Sárospatak Szegedi de Szeged Szegedi de Szegedy Szegedi de Széplak Szegedi de Ujtorda Szegedi de Váradja Szegedi de Zetelak Szegedi-Szics de Dées Szegedy-Maszák de Pest Szegesdy Szegh Szeghalmi de Nagyfalu alias Csizmadia Szeghi de Mezicsáth Szeghi de Nagymogyoród Szeghy de Szerecsen Szeghy-Kiss Szegner alias Titz-Szegner Szegner de Szentgyörgy Szegi de Galambod Széher de Szalók Szeidl Szeiff de Szaiff Szeitz Szék Székely alias Balás Székely alias Balogh Székely alias Borbély Székely alias Brazuly Székely alias Darvas Székely alias Eke de Kövesd Székely alias Karancsi Székely alias Keser Székely alias Komáromy Székely alias Literati de Küküllivár Székely alias Nagy Székely alias Nagy Székely alias Németh Székely alias Pákai Székely alias Porkoláb Székely alias Rettegi Székely alias Szabó Székely alias Tarka Székely alias Tasnády Székely alias Veres Székely alias Veres Székely alias Zaránd Székely alias Zaránd de Bikfalva Székely de Abrudbánya

204

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely Székely

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Abrugy Ádámos Ákosfalva Almás Alsószentmihályfalva Altorja Aranyosrákos Bágyon alias Kún Barót alias Keser Benczéd Bethlen Biborczfalva Bihar Borosjeni gróf Csíkfalva Csíkrákos Csíkszentimre Dálnok Deés Detfalva Doba Dombó Enyed Felvincz Gavdinháza Gelencze Gyergyó alias Csomafalvy Gyulafehérvár Havad Ikafalva alias Heis Kalotaszentkirály Kibéd Kisdoba Kisgörgény Klivén Kölpény Kövend Lisznyó et Kilény Losád Magyarcsávás Magyarujlak Makkfalva Makranc Malomfalva Markosfalva Maroskoppánd Mogyoró Nagybánya Nagyhömre Nagyida Nagykászon Orba Ormosd et Kevend gróf Ótorda Pálfalva alias Nagy Panyit Páva Peselnek Pókakeresztúr Rákosd Remete

Székely de Retteg Székely de Réty Székely de Sámolykesz Székely de Sárd Székely de Sass Székely de Semjénfalva Székely de Simánd Székely de Siménfalva Székely de Somosd Székely de Szabód Székely de Szászsombor Székely de Szék Székely de Szentanna Székely de Szentivány Székely de Szentlélek Székely de Szikefalva Székely de Tasnád Székely de Técsi Székely de Torda Székely de Ujtorda Székely de Vaja Székely de Vizakna Székely de Zabéd Székely de Zabola Székelyhidy Szekér de Magyarbelkény alias Sopronyi Szekeres de Abrudbánya Szekeres de Csíkkarczfalva Szekeres de Érszentkirály Szekeres de Mezimadaras Szekeres de Nagyszanda Szekeres de Técsi alias Nagy de Técsi Szekeressy alias Balogh Szekerka de Alsórutka Szekernyes alias Széki Székesfejérvári Szekfü alias Nagel Széki alias Borbély Széki alias Pap Széki alias Stulfa Széki de Deés Széki de Petek Széki de Szék Szekrényes Szekrényesy Szekresi alias Eördögh Szekula de Bácskula Szél de Diószeg et Borosjeni et Duka Szél de Encs Szél de Harasztos Szél de Makó Szél de Nagyernye Szél de Nyárádti Szél de Udvarhely alias Katona Szél-Lepsényi Szelder Szeldmayer Szele de Szentbalázs Szelebi alias Szabó Szeleczkei alias Unka Szeleczky báró

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

205

Szeleczky de Szeleczk Szelecsényi de Nagyszelezsény Szelényi de Szelény Szelényi de Szepesremete Szelepcsényi Szeles de Csíkszenttamás Szeles de Kisjácz Szeles de Marita Szeles de Szécsény Szeles de Székelyudvarhely et Telekfalva Szeles de Széles Szélessy Szelestey de Felsiszeleste Szelevér Szeley de Sárd Szelezen Szelindy Szelingh Szelisztevich Szelle de Nagyabony Szelle de Obsajt Széllér Szelniczky de Majdan Szely alias Patócz Szélye Széllyes de Beta Szemenics Szemenyey Szemeray Szemere de Szemere Szemerédy Szemerey alias Törö de Túr Szemerey de Répczeszemere Szemerjay alias Demeter de Szemerja Szemes alias Mattyu Szemetey Szemley Szempczi alias Károlyi Szemzi de Kamjonka Szén Szénás Szénássy de Kolozsvár Szénássy de Nagyvárad Szénássy de Szénás Szénásy de Tótkutas Szenczy alias Farkas Szenczy alias Rötth Szenczy de Magyarrégen Szencsák alias Szincsák Szende de Fülekkelecsény Szende de Keresztes Szende de Keresztes alias Frummer Szende de Szendrö Szendi-Literáti Szendrei-Sipos Szendrey alias Kis Szendrey alias Liska Szendrey alias Szécsényi Szendrii Szendy alias Irnei Szendy de Felsiszend

Szenesei de Veresegyház Szenessy de Folkusfalva Szengyeli Szeniczey de Kisszenicze alias Bárány Szenkó alias Bukovich Szenkó alias Lehoczky Szenkovanky alias Valicza de Alsólomnicza Szenner de Szentner et Nagyernye Szentandrássy de Csíkmádéfalva Szentandrássy de Ujtorda Szentannay de Szentanna Szentbalásy Szentbenedeky Szente de Bolgárfalva Szentes Szentes de Amadéfalva Szentes de Kisbaczon Szentes de Szentkirályszabadja Szentesi de Alsószentmihályfalva Szentesi de Várad Szentgály Szentgerliczei de Gagy-Szentgerlicze Szentgotthárdy Szentgyörgyi alias Daurenty Szentgyörgyi de Bazin gróf Szentgyörgyi de Egeres Szentgyörgyi de Nagyrápolth Szentgyörgyi de Sepsiszentgyörgy Szentgyörgyi de Székelykocsárd Szentgyörgyi de Szentgyörgyvölgy Szenthe báró Szenti de Székelyudvarhely Szentianin Szentilonay Szentimrey de Szentimre et Krasznikvajda Szentirmay de Darvastó Szentivány báró Szentivány alias Bartók Szentivány alias Fejér Szentivány alias Pál-Dános Szentivány de Balass Szentivány de Gálfalva Szentivány de Iklódszentivány Szentivány de Liptószentivon Szentivány de Sepsiszentivány Szentivány de Szentivány Szentivány de Szentivány et Bethlenfalva báró Szentkereszthy de Zágon báró Szentkereszthy de Vágszentkereszt et Szekula Szentkirályi alias Török Szentkirályi de Érszentkirály Szentkirályi de Sepsiszentkirály Szentkirályi de Szent-Király et Komjátszeg Szentlászlói Szentlirinczy Szentmargitay Szentmarjay de Dicsiszentmárton Szentmarjay de Erditelek Szentmarjay de Szentmarja

206

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Szentmartoni alias Biró de Homoródszentmárton Szentmartoni de Hollómezi Szentmihályfalvi alias Literati Szentmihályi de Révfalu Szentmihályúri alias Réghy Szentmiklóssy alias Gáborjányi Szentmiklóssy alias Kállay Szentmiklóssy alias Nagy Szentmiklóssy alias Nyágor Szentmiklóssy alias Rovát Szentmiklóssy alias Staváts Szentmiklóssy de Detakna Szentmiklóssy de Meziszentmiklós Szentmiklóssy de Primócz nemes&báró Szentmiklóssy de Sziget Szentmiklóssy de Zemplén Szentner de Bagyernye Szentpály de Homoródszentpál Szentpály de Kolosszentpál Szentpétery alias Szics Szentpétery de Baczkamadaras Szentpétery de Királyhelmec Szentpétery de Románfalva Szentpétery de Sajószentpéter Szentpétery de Zalathna Szentsimoni Szenttamássy alias Hajdu Szény Szenye Szenyes Szennye alias alias Kisgyörgy de Bölön Szennyes de Aranyosszék Szennyeti alias Toldy Szép alias Király Szép alias Moldvay Szép de Basafalva Szép de Bibarczfalva Szép de Mihálytelek Szép de Nagytálya Szép de Ótorda Szép de Sóvárad Szép de Szentgyörgyvölgy Szép de Torda Szepessy alias Nagy Szepessy alias Szabó Szepessy de Négyes nemes&báró Szepessy de Ujtorda Szepessy-Sokoll de Négyes et Renó báró Széplaki alias Krassay Széplaki de Széplak Szépmezey Szepsy alias Gáll Szepsy alias Narusy Szepsy alias Szabó Szepsy alias Szcs Szeptemszky Szerabiborczi alias Skalics Szerafin de Széplak Szeratorisz alias Sparner

Szerb de Kuvin Szerbinovich Szerdahelyi alias Groff Szerdahelyi alias Kovács Szerdahelyi alias Lipthay de Kisfalud Szerdahelyi de Ágcsernyi Szerdahelyi de Egyházas et Vásárosszerdahely Szerdahelyi de Ujtorda Szerecsen alias Deák Szerecsen de Borzás Szerecsen de Felsiszálláspatak Szerecsen de Szerecseny Szerecsendi de Enyed Szerecsin alias Deák alias Sz. Szereday de Szentháromság Szereday de Szereda Szereday de Szereda alias Bán Szeredesy Szeredi alias Balogh Szeredi alias Kovács Szeredi alias Tóth Szerelem Szerémi alias Benedek Szerémi alias Kis Szerémi de Karom et Szulyö Szerémi de Középgecz Szeremley de Pelsicz Szerencse alias Diliakovich Szerencset alias Darnay Szerencsy alias Majnal de Szerencs Szerencsy alias Zubor Szerencsy de Sziget Szerenka Szerényi alias Sollus Szeretvai Szériás de Bályog Szerky Szernyey Szerpák Szerratorisz alias Kovács Szerváczius Szervánszky Szervitzky alias Rarisch Szervüszky de Törökkanizsa Szeszich Szesztay Szeuer Szévala alias Seewaldt Szever Szeveriny Szevesztrényi de Szevesztrény Szeviczky Szeyfried Szferlya alias Dragoly de Páros Sziakovich Sziavikovecz Szida Szidlár Szidor de Szidorfalva Szigethi alias Baracskay

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

207

Szigethi alias Csehi de Sziget Szigethi alias Gyula Szigethi alias Lipcsey Szigethi alias Tóth Szigethi de Enyed Szigethi de Felsiszopor Szigethi de Galacz Szigethi de Kolozsvár Szigethi de Máramaros Szigethi de Nagysziget Szigethi de Nemesládony Szigethi de Polyán Szigethi de Szécs Szigethi de Sziget alias Nagy de Técso Szigethy-Erdis de Óhid Szigeti de Bod Szigeti de Gyula Szigeti de Imre Szigeti de Kovács Szigetközi de Ticzes Szigyártó alias Borbély Debreczeni alias Sz. Szigyártó alias Botka Szigyártó alias Kermann Szigyártó alias Losonczy Szigyártó de Borbánd Szigyártó de Borosjené Szigyártó de Debreczen Szigyártó de Enyed Szigyártó de Marosvásárhely alias Borbély Szigyártó de Marosvásárhely alias Kónya de Sima Szijgyártó de Nagytúr Szijgyártó de Szeged Szijj Szika Szikéi Sziki Sziklay alias Schmidt Sziklóssy alias Szabó Szikonya Szikora Szikoray Szikra Szikszai-Kiss Szikszay alias Abarcz Szikszay alias Doma Szikszay alias Fülöp Szikszay alias Gyure Szikszay alias Kovács Szikszay de Érszentkirály Szikszay de Felfalu Szikszay de Gyulafehérvár Szikszay de Magyarkrucsó Szikszay de Nagybánya Szikszay de Nyeregjártó Szikszay de Sárospatak Szikszay de Szamosujlak Szikszay de Szikszó et Póka Szikszay de Tállya Szikszay de Várad Szikszó

Szikular Szikur Szilády de Gellénfalva Szilágyi alias Balásy Szilágyi alias Bertalan Szilágyi alias Borbély Szilágyi alias Borbély Szilágyi alias Borbély-Ilosvay Szilágyi alias Csizmadia Szilágyi alias Csomay Szilágyi alias Demjén Szilágyi alias Demjén Szilágyi alias Gyene Szilágyi alias György de Somlyó Szilágyi alias Illyet Szilágyi alias Katona Szilágyi alias Kis Szilágyi alias Kiss Szilágyi alias Lakatos Szilágyi alias Literati Szilágyi alias Nagy Szilágyi alias Nagy Szilágyi alias Páll Szilágyi alias Pap Szilágyi alias Pápay Szilágyi alias Simkovich Szilágyi alias Szabó Szilágyi alias Tönkö Szilágyi de Ákosfalva Szilágyi de Balota Szilágyi de Báthor Szilágyi de Bitor Szilágyi de Borosjeni Szilágyi de Cseh Szilágyi de Deés Szilágyi de Egerbegy Szilágyi de Enyed Szilágyi de Felsibánya Szilágyi de Füzes Szilágyi de Gogánváralja Szilágyi de Gyulafehérvár Szilágyi de Horogszeg Szilágyi de Hosszúaszó Szilágyi de Keresed Szilágyi de Meziszilágy Szilágyi de Munkács Szilágyi de Nagyenyed báró Szilágyi de Páczafalva Szilágyi de Paptamás Szilágyi de Peszerény Szilágyi de Piskárkos Szilágyi de Radnótfa Szilágyi de Rákos alias Balás Szilágyi de Sepsiszentgyörgy Szilágyi de Somlyó et Óvár Szilágyi de Somosd Szilágyi de Szakács Szilágyi de Szedlicsna Szilágyi de Székelyföldvár Szilágyi de Székelykocsánd Szilágyi de Székelyudvarhely

208

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Szilágyi de Széplak Szilágyi de Szikszó Szilágyi de Szilágysomlyó Szilágyi de Szoboszló Szilágyi de Tarpa Szilágyi de Ujtorda Szilágyi de Várad Szilágyi de Veresegyház Szilágyi-Lakatos de Somlya Szilágyi-Nagy alias Csákó Szilágyi-Tóth Szilaky alias Rukocza Szilárdy alias Mumhart Szilassy de Jánosd Szilassy de Szilas et Pilis nemes&báró Szilaveczky Szilay Szilbáczi Szilcz Sziléndeky Szilessy Szili de Szilsárkany Szilják Szilke Szilla Szilley de Sziller Szilos Szilva de Barok alias Szilvaköz Szilvágyi Szilvaközy alias Szilva Szilvás Szilvássy alias Lohin-Szabó Szilvássy alias Mátyus Szilvássy de Farad Szilvássy de Illyefalva Szilvássy de Kecsetszilvás et Cseszeliczk Szilvay de Bella Szilveszter de Iklód Szily alias Tóth Szily de Felsiszopor Szily de Nagysziget Szima alias Suska Szima alias Trippon Szima de Zacsali Szimion Szina de Oláhlápos Szinay Szincsák Szindi de Szind Szindi de Vécs Szinérváraljai alias Gyönge Szinezpergh Szinfalvy Szinfalvy alias Uláh Szingya Szini de Teresztény Szinketaler Szinnay de Tolcsva et Erdibénye Szintén Szinthay de Ilosva Szinnyei-Merse alias Merse de Szinnye

Szion Szipkovic alias Tóth Szipoly Szira Sziraky alias Rakocza Szirányi de Öttömös Szirb alias Bajesd Szirki Szirma de Sajószentpéter alias Magos Szirmay de Karánsebes Szirmay de Nagykemencze Szirmay de Nagysáros Szirmay de Szirma et Szirma et Besenyi nemes&gróf Sziszeky Szita de Salfa Szita de Várad Szitányi de Szitány Szitás Szivák Szivanyó alias Kókay Szivkovicz Szivós Szivós de Körös Szkacsányi Szkalka Szkarbala de Szokola Szkárossy de Kántorjános Szkárossy de Szkáros Szklár Szkopecz Szkörei Szlabey Szlabigh Szlabur Szlacsányi de Szlacsány Szladek Szladits de Dunaszerdahely Szladovics Szlahó Szlama Szlaniczky alias Brnula Szlanosder Szlatényi Szlatkovich alias Andrássy Szláv Szlávik Szlávikovszky Szlavkov Szlavnicza Szlávy de Érkenéz Szlávy de Piros Szlemenics Szlich Szlimak alias Ozicz Szlobodnik Szlopnai Szloszár Szlotta Szlovacsek Szlovány alias Beöthy

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

209

Szlovenics Szlugán Szluha de Verbó et Iklad nemes&gróf Szluka Szlukovinyi Szmandrovich Szmarsenka Szmertnik Szmethana Szmida alias Domini Szmidek Szmodiss de Nagy- et Kisbarkócz alias Barkóczy de Nagy- et Kisbarkócz Szmolchich Szmolka Szmolkovich Szmrecsányi de Szmrecsány Szmrtics Szobek de Kornicz báró Szobi-Szalay Szobonya de Nagycseb Szobonya de Nagyendréd et Födémes Szoboszlay alias Gaál Szoboszlay alias Tóth Szoboszlay alias Túry Szoboszlay de Deés alias Fekete Szoboszlay Szabó Szobothin Szobovits Szobránczy Szoby de Szob Szochor Szoczovszky de Kisszocóc Szocsányi Szocsis de Nemességod Szocsor Szodoray de Bürgezd Szodoray de Érszodoró Szodos alias Balog Szoglianovich Szohner de Gyöngyöshalmaj Szójja alias Szabó Szokolányi Szokolay Szokolóczy Szokoly de Szokoly et Kisvárda Szokoly de Ura Szokolyay Szokolyi de Bernece Szokonya alias Segesváry Szokonyi Szolarcsik Szolcsányi Szoldan Szoldits Szolga alias Nagy Szolga de Várfalva Szolga de Vargyas Szolnaky Szolnoky Szolnoky alias Lakatos

Szolotvay Szomay Szombath alias Kis Szombath de Belényes Szombathelyi de Szemereharaszt Szombathfalvy de Szombatfalva Szombathy alias Cseh-Szombathy Szombathy de Beczkó Szombathy de Kozrafalva Szombathy de Péterfalva Szombathy de Tirna Szombathy Dienes Szombathy Szabó Szomjas de Tarczal Szomody de Hete Szomoikovich Szomolányi Szomolyay Szomoray Szomordoky Szomoroky Szompoly de Eös Szomraky Szónay Szonda de Kis-Polyán Szondy Szontagh alias Richter Szontagh de Igló et Zabar báró Szonte de Hernádszentandrás Szopkó de Szepesszombat Szopkovics Szoplonczay Szopori alias Nyerges Szopós de Csíkszereda Szopós de Szenttamás Szór Szóra de Kistolmács Szórády Szotóczky Szotyori de Szotyor Szováthy Szöbocher alias Scherschleifer Szics alias Boldis Szics alias Fejérd Szics alias Graszner Szics alias Gváry Szics alias Hady Szics alias Hunyad Szics alias Hunyadi Szics alias Kerekes Szics alias Kis Szics alias Konyári Szics alias Kristóf Szics alias Mészáros Szics alias Nagy Szics alias Pap Szics alias Patkó Szics alias Rácz Szics alias Rároly Szics alias Romok Szics alias Segesdi

210

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics Szics

alias Szentpétery alias Tóth alias Urbán de Udvarhely de Belényes de Bihar de Borosjeni de Butyácza de Dánfalva de Debrecen de Deés de Det de Déva de Dipse de Enyed de Enyed alias Gellyén de Felsicsernáton de Fogaras de Frinkfalva de Göncz de Gyulafehérvár de Hétfalus de Hosszúaszó de Karánsebes de Kászonfelsifalva de Kézdivásárhely de Kisbaczon de Kolozsvár de Kovászna de Körös de Margita alias Ferenc de Meziterem de Nagyalmás alias Hunyad de Nagyernye de Nagygyir de Nagyporond de Nagyvárad de Oláhfalva de Ölyved de Pétermonostor de Retteg de Sarkad de Sass de Segesvár de Sóvárad de Szászváros de Szeged de Szentpéter de Szereda de Tarpa de Udvarhely alias Orbán de Ujlak de Várad de Zalasd Fejérdi Hunyadi Kelemen Kis Konyáry Kotman Kovács Lengyel

Szics Segesdy Szics Szathmári Szics Szentpétery Szics Tasnády Szics-Bagosi Szics-Hátzoki Szöcsey Szöcsy de Kézdivásárhely Szöcsy de Szeöch Szödényi Szöghy Szögyény de Magyarszögyén Szögyény-Marich de Magyarszögyén et Szolgasegyház gróf Szike alias Bolla Szike alias Csapó Szike alias Magyarossy Szike de Csajág Szike de Gelencze Szike de Gyula Szike de Magyaros Szike de Marczal Szike de Óvár Szike de Péterfalva Szike de Sass Szike de Selyeb Szike de Szentkirályszabadja Szike de Ványa Szike de Zabola Szike de Zágon Szökelli Szököcs Szölcsényi Szölli alias Fekete Szillissy alias Dávid Szillissy de Déva Szillissy de Felsiboldogfalva Szillissy de Felsiszillis Szillissy de Gyula Szillissy de Hercegszillis Szillissy de Jeni Szillissy de Nagyszillis Szillissy de Szigeth Szillissy de Szöllöske Szillissy de Ujtorda Szillissy de Vajdahunyad Szöllisy de Szöllis Szöny alias Bogyay Szinyi alias Nagy Szörcsey de Szörcse Szörcsöky Szörényi de Kisszörény neme&báró Szörényi de Szörény Szirös de Borosmegyer Szirös de Hosszuaszó Szirös de Kolozsvár Szirösi Szöry Szits de Kézdivásárhely Szövér de Gyergyóalfalva Szövérdi de Szövérd

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

211

Szövetes Szpall Szpivák alias Huda Szpoleczky Sztachovic alias Lopmskó Sztachovics Sztakó alias Szalatnay Sztán de Borosjeni Sztán de Szaploncza Sztán Erdi alias Fejér Sztanáczky Sztancz alias Jaár de Macsesd Sztanich Sztaniczky Sztanisa Sztaniszló Sztanissza de Lugos Sztanka Sztankay Sztankay de Sztanka Sztankó Sztankó alias Gombköti Sztankóczy alias Gyurkovech Sztankóczy de Sztankócz Sztankovánszky de Nagyvárad Sztankovánszky de Sztankován Sztankovich de Sztapár Sztanó Sztanóczky Sztanoievics Sztanyo Sztáray de Munkács Sztáray de Sztára et Nagymihály Sztárikovszky Sztárnyay alias Nagy Sztárok Sztaroveczky Sztary Szteczka Szteczka alias Balta Szteczkó alias Malina Sztehló Szték alias Zolnay Szten alias Barcfiáni Sztenczel de Kolozsvár Sztepán de Várad Sztercz Szterényi de Brassó Szternenszky Sztetz de Bárdfalva Sztoicsevich Sztoja de Csüged Sztoján de Drágavillány Sztojanovits de Latzunás báró Sztojasevich Sztojka alias Boér de Alsóléva Sztojka alias Haluka Sztojka de Bács Sztojka de Kricsfalva Sztojka de Szála et Kerekfalva Sztojka de Venicze

gróf

báró

Sztopkovics Sztornóra alias Malenicza Sztragy Sztraka Sztrakoniczky Sztranovszky Sztránszky Sztranyavszky Sztranyay Sztratimirovics Sztrazai Sztrázsay Sztreczeniczky Sztrecskó Sztreke alias Rácz Sztrezeniczky Sztriha de Dreskócz Sztrokay de Nemescsó Sztropivay Sztruchich Sztrucz Sztruga alias Horváth Sztruhár alias Athy Sztublich Sztupa de Bogdánd Sztuparik Sztupavszky Sztupiczay Sztupiczky Szu Szuba Szubotics Szubszky Szuchass Szuchevich Szuchodolszki Szucsáki de Néma Szucsáki de Szucsák Szucsán Szucsánszky Szucsányi Szucsich de Pacsér Szucsy Szudarovics Szudorszky Szudy de Középszud Szuhányi de Hirip Szuhay de Szuhafi Szuhodoly de Szuhodoly Szuka Szuki Szukico Szukkov Szuklics Szulinyi alias Valcz Szuló de Szuló Szulóczky Szulvai Szumeray Szundy Szunyogh alias Ellay

212

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Szunyogh de Budetin Szunyogh de Jeszenice et Budetin nemes&gróf Szunyogh de Szenir Szunyok Szupszky Szurday de Szurda Szurdok de Nagyborosnyó Szurdok de Somkútpatak Szurkos de Nemesbessenyi Szurkos de Osdola Szurmay báró Szusz Szuszin de Hollómezi Szuszirik Szuszka Szuszy de Tordavia Szutrély de Pelu Szutsányi Szcs alias Dobrondi Szcs alias Ecsketumny Szcs alias Kati Szcs alias Orsovai Szcs alias Óváry Szcs alias Rossy Szcs de Baracska Szcs de Csatán Szcs de Ecseg Szcs de Károly Szcs de Kecskemét Szcs de Miskolcz Szcs de Szentandrás Szcs de Szentjános Szcs de Tasnád Szcs de Tunyog Szcs de Ujlak Szcs Koris Szcs Kovács Szcs Makai Szcs Máthé Szcs Miskolczy Szcs Náray Szcs Németh Szcs Pesztranszky Szcs Radi Szcs Sárosi Szcs Szabó Szcs-Szikszai Szügyi Szüke Szükös Szüle Szülli de Borsova Szrszabó Szürthey alias Németh Szüry Szütsényi Szz Szvára Szvatojanszki Szvecska

Szvetelszky Szveteney Szveteney de Nagymoha Szvetics de Nemesságod gróf Szvetlovszky Szvezeni Szvilichich Szvilkovics Szvoboda alias Borbély Szvora Szvurn Szy Taaffe gróf Taar Taba Tabachi de Hunyad Tabajdi de Kuliste Tabódy de Tabód et Feketeház Tábor Táborita Táborovics Tábory Táby de Táb Tagányi de Oszlány Tagospergh Tahy de Blumenberg Tahy de Nyires Tahy de Tahvár et Tarkeö nemes&báró Taixelberger Tajay Tajer Tajkly de Beczkó Tajlinger Tajnay alias Tajnay de Tajna Tajthy Taka de Debrecen Takách de Duka Takács alias alias Kis Takács alias Ary Takács alias Deák Takács alias Gyiróthy Takács alias Halász-Takács Takács alias Kálmán Takács alias Katona-Takács Takács alias Kézi-Takács Takács alias Nagy Takács alias Nyittray Takács de Beszterce Takács de Felsiápold Takács de Felvinc Takács de Gellér et Bogya Takács de Halász Takács de Ille Takács de Kisjóka Takács de Németh Takács de Nyék Takács de Péter Takács de Tah Takács de Téth Takács-Deserics

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

213

Takács-Tolvay de Kisjóka et Köpösd gróf Takácsy de Berza Takácsy-Szabó Takaró Takó Taksonyi Talabér Talafus de Schwartzberg Tálas Talbok de Rápolth Tallér Tallián de Vizek nemes&báró Tallóczy Talpas Talpasi Tályai alias Szabó Tamadócz Tamás alias Farkas Tamás alias Farkas de Alsókosály Tamás alias Nagytamás Tamás alias Pákey Tamás alias Pap Tamás de Abód Tamás de Alsókosály Tamás de Csehfalva Tamás de Csíkcsomortán Tamás de Csomortán Tamás de Frinkfalva Tamás de Huszt Tamás de Kászonújfalva Tamás de Mádéfalva Tamás de Rákos Tamás de Szászfalva Tamás de Szentdomokos Tamás de Szentkirály Tamás de Széplak Tamása Tamásfalusi Tamásfalvy de Tamásfalva Tamásffy de Zetelak Tamási alias Kis Tamási de Abód Tamási de Csíkmindszent Tamási de Csíksomlyó Tamási de Náznánfalva Tamási de Tamás Tamáska Tamaskovich Tamásovich de Tamás Tamásy alias Varga Tamásy de Ákosfalva Tamásy de Csikszentkirály Tamásy de Fogaras Tamen báró Tamposch de Tamposch Tana de Bölön Tanászia Tánczos alias Geszt Tánczos alias Geszty Tánczos alias György

Tánczos alias György Tánczos alias Miskolczy Tánczos alias Nyitray Tánczos de Barátos Tánczos de Vadasd Tancs-Szalkay Tancsai de Tancs Tanda Tanka de Homoródszentpál Tanka de Mály Tankó alias Kovács Tankó de Amadéfalva Tankó de Illyefalva Tankó de Malomfalva Tankó de Marosszentimre Tankó de Siklód Tankó de Szépvíz Tankó de Zabolai alias Kovács Tankó de Zágon Tankovics Tanyi Tapasztó Tapavicza Tapay Tápi Tapjay Tapler Tapolczay Tapolcsányi de Kistapolcsány Tapsonyi Tápy Tar alias Hecze Tar alias Nagy Tar de Csegez Tar de Debrecen alias Szappanos Tar de Gedöskisfalud Tar de Sziget Tar de Tepe alias Nagy Tar de Ujtorda Tar de Zalach Taraczközy Tarajossy de Hajós Tarányi Tarasi Tarcza de Garbonácz Tarcza de Szakállasfalva Tárcza-Tóth alias Csont Tarczali-Kis Tarczali-Szabó Tarczaly alias Sóváry Tarczaly de Tót et Bozsaly Tarczán Tárczay de Tarkeö Tarczy alias Nagy Tárcsa de Gorbonász Tarcsafalvi Tárcsai alias Szabó Tárcsai alias Szabó Tárcsai de Szalonta Tarcsándy Tarcsányi de Tarcsány

214

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Tarcsy Tarda Tardos Tardoskeddi alias Tóth Tardy alias Lélek Tardy alias Pap Tardy alias Szeles Tardy de Csaholy Tardy de Kisár Tardy de Kiröstopa et Mezitelegd Tardy de Tard Tarhoz Tarich Tariczky alias Sztariczky Tarjai-Nagy Tarján alias Versend Tarjány de Mindszent Tarjányi Tarka alias Kovács Tarkányi de Klagostarkány Tarkányi de Nagytarkány Tarkasics de Krisztalóc Tarkó de Konyárd Tarkovics Tarköy alias Ruzsitska Tarlódi de Zuna Tarnay alias Elefánthy-Tarnay de Kerekudvar Tarnay de Mezikövesd Tarnik alias Fábry Tarnóczay Tarnóczy de Alsólelóc et Jezernice Tarnóczy de Királyfalva Tarnódy Tárnok de Szandál Tárnoky Tarnónyi Tarnovay Tarnovczay Tarnovszky alias Trenovszky Tarnovszky de Kelemenfalva Tarnovszky de Tarnó Tarnyik Tarohai Tarop Tarpay alias Nagytarpai Tarpay alias Simon Tarpay alias Simon Tarpay de Szatmár Tarrany alias Tarányi Tarródy de Alibánfa Tarródy de Németszecsid Tarsoly alias Torjai Tarsoly de Altorja Tarsoly de Kornád Tarsoly de Sarkad Tarssy Társy Tartler Tarts Tary

Tary de Thar Tarzarovich Taschler Taska Tasnády alias Nagy de Belényes Tasnády alias Székely Tasnády alias Szcs Tasnády de Belényes alias Nagy Tasnády Székely Tasnády-Szcs Tasner Tasovchich Tassy de Enyed Tasuly de Altorja Tatár alias Boda Tatár alias Bogdánfi Tatár de Bethlenfalu Tatár de Csegez Tatár de Dombró Tatár de Szentkirály Tatár de Tatárfalva Tatár de Tatárszállás Tatay alias Balog Tatay alias Kéghy Tatay de Kölese Tatay de Szentmihályúr Tátikai Tatos de Nándor Tátray Tatrosi de Enyed Tatrosi de Tatros Tatt Tatt de Gyulafehérvár Tattay Tattenbach Tattner Tatu Tauczy Tauka Tausz Tavarnay alias Paskó Tavasz Tavaszi de Lökösháza Tavaszy de Szászfülpös et Magyarbölkény Távetz Tavi de Ferencfalva Taxer Taxis de Bordogna et Valnigna báró Tay alias Tehén Tayffi Taynay alias Nyittray Tbusa de Mártonfalva Tebery Tebik Technovszky Teczka Técsey de Diósgyir Técsi alias Szabó Técsi alias Wernika Técsi de Barabás Técsi de Bére

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

215

Técsi de Deés Técsi de Técsi Técsi Técsy Técsi-Nagy de Iklódszentiván Tédy Tegdesi alias Sárközy de Tegdes Tegeder Tegénye alias Balogh Tegenyey Tegez de Vár Téglás Téglássy de Borzova Téglássy de Székelyudvarhely Tegze Tegzö de Árkos Tegyey Tehén alias Tay Tehnyei Tehr Tej de Deésfalva Tej de Szalonta Tejfalussy alias Csóka Tejfeles Tekár de Tordavilmány Teke de Magyarköblös Teke de Vaja Tekeházy alias Csatlós Tekeházy de Huszt Tekenyey Tekeri alias Régeni Tekes Teklics Telbisz de Óbesenyi Telegdi alias Kovács Telegdi de Alpestes Telegdi de Telegd Telekessy de Telekes et Debréthe Teleki alias Sógor Teleki de Dálnok Teleki de Nagythur Teleki de Szék gróf Teleki de Telek Teleki de Ványa Telepianovich Telesi-Erdmann de Tilenau Teleszy de Tylraan Telkes de Kelenföld Telki alias Enyiczkey Telki de Ujtorda Tellesbrunn Telpin Temérdek de Járdán Temesközy de Baka Temesközy de Kartal Temesvári alias Rácz Temesvári alias Rácz Temesvári de Temesvár Temesvári de Uzon Temesváry de Galgóc Tengely Tengerdy

Tenkely Tenkely de Ditró Tenky Tenturics Tepesith de Ipp Tépey de Borosjeni Teplen Terbócs Terczak de Drastya Tercsy Terdik Terebesy Tereky Teremi de Peér Teremi de Várad Terennei de Homokterenne Terenyey Terényi Terényi alias Sturamer Terestényi Teresztenyei Térey Térfy de Komárom Terge Tergosith alias Horváth Tergovcsics Tergovich Terhes Terjan de Behárfalva Térjék Terjényi Terjényi de Bihar Terleczki Termatsits Termézy Ternchich Terner de Ujfalu Terney Ternovay Ternovszky de Kelemenfalva Ternyey de Füged Terpco Terpendi Terpesi de Therpess Terputecz Terray de Légrád Tersaczky Tersánszky Tersztyánszky de Nádas Tersztyenák de Schlehenberg Tertina Tertzi gróf Terughevich Tervey de Kiskinizs Terzo Teschenberg Teserán Tesky Tesla Teslár de Csetnek Teslér de Alsószeleste

216

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Tesner Tessedik Tessék Tessényi Tessiny de Szucsány Teste de Szalonta Teszák Teszáry de Teszér Teszény Teszkás Tetátfalvi de Ujtorda Tétényi Tétey Téthy Teufelsdorfer Teuffel de Gundersdorff Teutsch Tevely de Adásztevel Tévén de Dévény Textorius Tey de Detfalva Tey de Szalonta Teyes Tezla Thadyolovich Thaisz Thakaró alias Takaró Thákossy de Pacs Thalheim Thalherr báró Thaller de Draga Thalowcz Thaly de Szécsisziget Thama Thamadovich Than nemes&báró Thanhoffer Thanner Thanyi de Nagythany Thar Tharas de Jar Thardi de Thád Tharza Thassy alias Dekányi Thassy de Enyed Thassy de Miske et Monostor Thassy de Nemesthass Thassy-Becz alias Becz de Tass Thayler Thazlyn Thear Theek de Kisnarda Thege de Konkoly Thelczer Thelegdy de Telegd báró Thelessy Thell Thellman de Sebes Thenke Theodor de Pestyere Theodorovich de Kubin

Theodorovich de Szentendre Theöke de Thökecsépánfalva Theörseki alias Tivadar Thering Therjék de Therjékfalva Thessge Theszéry Théty Thewrewk de Ponor Thibay Thiberius Thier alias Thier-Szabó Thier-Szabó alias Szabó de Martonfalva Thierhaimb gróf Thierry báró Thimáry de Timár Thiringer Thisba de Felsieör Thodorán de Páros Thokai Tholdalagi de Tholdalag báró Tholdy de Borosjeni Tholdy de Nagyszalonta et Feketebátor gróf Tholdy de Thold Tholt alias Kapitány Tholt de Nagy- et Kisselmec Tholvay alias auch Tolvay Tholvay de Menyi et Detház Thoma alias Fekete Thoma de Györgysziget Thomaskovich Thomassich Thomich de Treschenó Thomka de Tomkaháza et Folkusfalva et Bisztricska Thompich Thonád Thonauer Thopos Thor Thoraconimo Thordai de Marosvásárhely Thorjai de Felsicsernáton Thorma de Csopak Thornos de Thornásház Thoroczkay alias Kovács Thorotzkai de Torockószentgyörgy báró&gróf Thorvesten Thoso gróf Thótok Thron Thugut báró Thularich Thuly Thuold de Nagyselmec Thuránszky de Thurapatak et Komjathna Thuray Thurbelth Thurchych

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

217

Thurczky Thureczky Thuri-Nagy Thurn-Taxis herceg Thurner Thuróczy alias Sima Thuróczy de Alsóköröskény Thuróczy de Ludberg Thuróczy de Raksán Thuróczy de Szántótálya Thuróczy de Turócváralja Thuróczy de Turócszentmihály Thurszky Thury alias Kun Thury alias Paakó Thury alias Szabó Thury de Alsóilosva Thury de Borosjeni Thury de Gyéres Thury de Középtúr Thury de Nagyszeged Thury de Nagytur Thury de Thorda Thury de Ujtorda Thurzó alias Adamik Thurzó alias Martinecz Thurzó alias Sevcsik Thurzó de Bethlenfalva gróf Thurzó de Nosztic Thuss Thuszó Thuz de Lak Thuz de Szentlászló Thuza Thünessen báró Thüry alias Borbély Thüry de Miklósfalva Thymann de Bik Thyritsch de Szillis Thyssen-Bornemisza de Kászon báró Tianich Tiba de Tarpa Tibács de Pankota Tibád de Kadicsfalva Tibáld de Kiröspatak Tibáth alias Tibács Tibay de Tiba Tiberius-Faller Tibik de Budafalva Tibler Tibold alias Szikszai de Nagybánya Tibold de Kocsoba Tibold de Tibolddaróc Tiboldy de Magyarandrásfalva Tiburczy de Kecskemét Tichtl de Tutzingen et Szentmihály Tichy alias Kos Ticzes de Szigetköz Tieffenbach Tiejy de Detfalva Tienes

Tiepolt Tige gróf Tihanyi alias Nyáry de Nyáregyháza báró Tihanyi de Ebeck Tihanyi de Tihany Tihcinovich Tiheméry alias Kecskeméthy Tiheméry alias Szekér Tihlaven Tikász de Bakonyszeg Tikmonay alias Szegedi Tikos Tikovics Tildi alias Tédi Tilio Till Tillai Tily Tima Timándi alias Pap Timár alias Czirják Timár alias Deési Timár alias Patay Timbos de Boérfalva Timbos de Dragunérfalva Timbus de Kisbarszó Timbus de Rásor Timiotti Timis alias Gliga Timis alias Minta Timler alias Borbély Timoffi Timon Timor Tinesz Tinis Tinka Tinódi Tinti báró Tipandó Tipula Tirmer Tirnavai Tirnberger Tiry de Tabán Tischler de Nagyida Tischler de Nagyiklód Tissinger Tisza de Borosjeni et Szeged nemes&gróf Tisza de Gorbó Tisza de Vásárhely Tisza-Ujhelyi Tiszó Tiszta de Selyeb et Lipsin Tisztapataky Titz de Csepár Titz-Szegner de Szentgyörgyi Tivadar alias Kovács Tivadar alias Ovács

218

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Tivadar alias Szaplonczay Tivadar de Alsóróna Tivadar de Szásza Tivadar de Szerencsesd Tivadar de Törzsek Tivadarfalvi Tivadary Tkabsits Tkalcsics Tluk Tóásó de Bögöz Tóbi de Szentgyörgybánkfalva Tóbiási Toboly Tobolyay Tóby de Boros-Tóby Tocsek de Pacsér Tódal Tódor de Boérfalva Todorán de Roh Tódorka alias Gyerman Tody alias Nagy Toepke de Kereszténysziget Toffán alias Bornemisza Tógni de Oppova Togody Tokay Tokody Tókos de Sepsibacon Tókus de Lövéte Toldalagi alias Szennyes Toldalagi de Kis- et Nagyelmec Toldalagi de Nagyércse gróf Toldi de Nagyfalu Toldi de Szalonta Toldi de Técsi Tolheim Toliscich Tollas de Tordavilma Tollassy Tolmásy Tolnay alias Eötvös Tolnay alias Literáti Tolnay de Bájon Tolnay de Haraklyán Tolnay de Jobbágytelek et Erdicsinád Tolnay de Köpisd nemes&gróf Tolnay de Pasarét Tolnay de Selye Tolnay de Szentgyörgy Tolnay de Tolna Tolnay de Várhely Tolvay de Hosszúmezi Tolvay Szilágyi de Ákosfalva Tomajaga Tomajaga alias Gostolva Tomajara alias Papdán Toman alias Nolemann Tomanek alias Toman Tománics Tomanovich

Tomaschek de Nagysurány Tomasov alias Budjacs Tomassich báró Tomassovitz alias Bachoretz Tombolt Tomcsányi alias Gyurgyovics Tomcsányi alias Medvegy Tomcsányi de Mikulasovic Tomcsányi de Tomcsány Tomcsics Tomeján Tomek Tomi de Zetelak Tomich Tomkay Tomlanovich de Tomlanovic Tomor de Szillis Tomori de Szucsák Tomori de Tomor Tomory alias Szabó Tomory de Sasa Tompa de Horsova Tompa de Kisborosnyó Tompa de Monyoró Tompa de Tapolca Tompa de Tompaház Tompjer alias Vladár Tompos de Csíkszentgyörgy Tompos de Libercse Tompsa alias Kaczkói Tomsics de Nemeskér Toncz Tonházy Tonheuser alias Tonházy Tonka de Kövesd Tonkházi alias Vathai Tonkovich de Letovanich Tonrald Tonsmid Tonso de Dobor gróf Tonsoris Topay de Zilah Toperczer Toplicza de Bacalja Toplicza de Toplica Toporán alias Marinka Topos de Toposház Topuszkay Toraconimo Torányi Torba Torda Tordai-Adám de Déva Tordassy Torday alias Kovács Torday alias Kovács Torday de Gyula Torday de Kál Torday de Kémer Torday de Kocsárd Torday de Marósvásárhely

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

219

Torday de Somógyom Torday de Thorda Torday de Torda Torday de Ujtorda Tori Torjai alias Tarsov Torjai de Alsótorja Torjai de Felsicsernátony Torkos Torma alias Nagy Torma de Alsótakács Torma de Csapod Torma de Csicsókeresztúr Torma de Csopak Torma de Forgolány Torma de Giróth Torma de Lasztóc Tormás de Sass Tormási de Tormás Tormay de Baranyavár Tormay de Nádudvar Torna de Telek Tornallyai alias Bassa Tornallyay de Tornallya Tornay de Torna Tornay de Varsány Tornovai alias Görög Tornya de Toronyfalva Tornyay alias Nagy Tornyay-Schosberger de Tornya Tornyos de Budafa Tornyossy Toroczkay alias Kovács Toronlyay Toronyi Toronylai alias Turnleiter Toronyossy Toroska de Horpács Torpai Torres Torródfalvi Torry Torsaudvardi Tosa de Tosár Toser Tost de Bányavölgy Tószeghy de Retteg Tószeghy de Tószeg Tóth alias Asztalos-Tóth Tóth alias Babeczky de Babicz Tóth alias Bodonyi Tóth alias Borbély de Retteg Tóth alias Borsy Tóth alias Csabai Tóth alias Deáky Tóth alias Ecsegi Tóth alias Eötvös Tóth alias Gaál Tóth alias Hámos de Pelsic Tóth alias Hatvani Tóth alias Jeszenszky

báró

Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth

alias Kerékgyártó alias Keresztessy alias Keresztesy alias Kiss alias Komáromy de Komárom alias Korhely alias Kovács alias Könyves alias Malacz alias Maxai alias Mikolay alias Murányi alias Nagy alias Nagy alias Oláh alias Pakosdi alias Piskolthy alias Répa alias Simaházy alias Siska alias Sóky alias Söptey alias Suchodele-Tóth alias Szabados alias Szabó alias Szántay alias Szánthay alias Szathmáry-Asztalos alias Szeöcs alias Szeredi alias Szigethy alias Szilágyi-Tóth alias Szily alias Szipkovics alias Szoboszlai alias Szics alias Szics alias Szcs alias Tóth-Pápay alias Uzoni de Alsószentmihlyfalva de Árkos de Bánd de Barátos de Béltek de Borosjeni de Czerekisjeni de Csáford de Csimaköz de Csomafa de Csögle de Deák de Detház de Egerbegy de Eörvend de Fejéregyház de Fejérgyarmat de Felsiör de Felsiszopor de Gyarmat de Gyéres

220

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth Tóth

de Gyula de Gyulafehérvár de Hatvan de Hosszúmezi de Jobbágytelek de Kaba de Karácsonyfalva de Kecset de Kellemes de Kerem de Kiskajon de Kiskér de Komjáth de Korbély de Kovász de Lemhény de Mezibánd de Mikelak de Mogyorós de Nagybaka de Nagykér de Nagyráhe et Szoboszla de Nemeskér de Nemeskerek alias Borbély de Nyárádkarácsonfalva de Nyárádszentlászló de Nyárádszereda de Nyitra de Retteg de Sárospatak de Sass de Simaház de Simasziget de Sinfalva de Sitér de Sófalva et Nyárádszentlászló de Sorok de Sóváradgya de Szalonta de Szamosköz de Szánta de Szásznyíres de Székely de Szentanna de Sziget de Szoboszla de Szomszédvár de Szopor de Szováta de Szillis de Tardoskedd de Técsi de Udvarhely de Ujfalu de Várad de Vásárhely Gaál Kántor Kapitány Pinkóczy Siska

Tóth-Gál alias Szántay Tóth-Gyulai Tóth-Kádár de Sárosberkesz Tóth-Nagy Tóth-Pápay Tóth-Szilágyi Tóthfalussy Tóthfalussy de Tótfalus et Lipnik alias Glaczinger Tóthváradjai Tóthy Tóti-Poroszlay Toussain báró Tike de Majtin Töket de Magyaros Töket de Torboszló Tökety alias Dóczy Töki alias Kördögh Tökmér de Jászberény alias Erdély de Russó Tököly de Késmárk Tököly de Kevermes et Vim Tökölyi de Thekelház Tölczeky Tölcsér alias Udvarhelyi Tölgyes de Bikfalva Tölgyessi de Boksány Tölgyessi de Tölgyes Tölhy alias Bathó Tölszéky Töltényi Tölly Tömjén Tömördy Tömörkényi de Polgár Tömöry Tömöry de Temer Tömösváry alias Fazekas Tömösváry de Gálócz Tömpe Törék alias Szabó Törék de Törek Töreky Törjék Törkenczi Törley de Csantavér Törö de Túr Törö de Várad Török alias Buday Török alias Eötvös Török alias Hettey Török alias Kiss Török alias Lányi Török alias Miskolczy Török alias Musztafa de Liszkófalva Török alias Tóth Török alias Zsámbéky Török de Adorján Török de Algyógy Török de Almás Török de Árva Török de Azentmihály

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

221

Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török Török

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Bágy Bakon Balatonfokajár Borsod Botház Buda Csekelak Csíkszentmihály Deés Emike Endrod Enying et Bakonok Erdid Farkaslak Felsiir Foldes Galac Gyulafehérvár Harasztos Hidegviz Hódos Horgospatak Illyefalva Kadicsfalva Kamut Kebele KecsetsziIvás Keresztúr Kézdivásárhely Kiskászon Kremete Lászlókarcsa Lippa Magyarigen Makó Márkusfalva Meziszakál Mura et Kiröstarcsa Nagyakna Nemescsócsa Olos Pán Pancsova Péces Pókafalva Ponor Retteg Sámsond Surány Székesfehérvár Szeledsány Szendri nemes&gróf Szentandrás Szentdomokos Szentgyörgyszuha Szentmiklós Szentmiklóstorja Sziget Szigeth Tasnád Telekes

Török de Törökfa Török de Törökki Török de Tuson Török de Ujtorda Török de Vadad Török de Várad Török de Veszprém Török de Zalatna Török de Zodoró Török Magyarbeöd Tirös de Makó Tirös de Oroszlános Tirös de Szabolcs Törpendy Törpényi Törtöly Töry Tösér Töszó de Bácskamadaras Tötöry de Aranyosrákos Tötöry de Tötör et Kalotaszeg Tötösy de Körmend Tötösy de Zepetnek Töttös de Báthmonostor Töttössy de Egyházasfalva et Bástifalu Tövisi Tövisi de Bodon Tövisi de Hagymásbodon Tövisi de Tövis Tözsér alias Kovács Tözsér de Matolcs alias Várad Tözsér de Teösér Trafner de Szeben Tráger Trajber Trajcsik de Dubok et Mélynádas Trajtler de Szgy Trákányi Trangos de Válaszka Trapoldi alias Fileki Trásy Trattner de Petróza Trattnern Trattnyák Trattnyáky de Muraszombat Traun alias Abenspergh Traunberger Trausch de Trauschenfeld Trauttmansdorf gróf Trauzner de Hadrév Travny Traxer Trayber alias Christi Trayer Treiber Trémel Trencsánszky Trencsényi alias Kosztoleczky Trenk Trenovszky Trescec de Branjska

222

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Tresinszky Tresztyánszky alias Figura Treutel de Néma Treuttler Tribinacz Tricz Triff de Kishun Triff-Borban Trifli Trifuesz Trifunécz de Bátfa Trimai Trincsel de Földvár Tripammer alias Kopácsy de Kopács Trippon alias Kripán Trippon alias Szima Trirael Trivelly gróf Trizsi Trnka de Ratibozsen Trnavi Trnkóczy Trnovszky de Kelemenfalva Trócsányi Trognya Trojer Trokonovics Troksár Troli Trombitás alias Balogh Trombitás alias Novoszedy Trombitás alias Petróczy Trombitás alias Prieszol Trombitás de Gyulafehérvár Trombitás de Vaja Trombitás de Várad Trompler alias Hetmárky Tron de Thrén Troskicz de Lugos Trost Trót Troxár Troyer Troykó de Cserfi Trozonyi Tröscher Trufán Trumauer Trumbetassich Trummer de Keresztes Trupchevich Truppéi Trutza de Oláhbölkény Trux de Rónaszék Trückel báró Tsabien de Kalló Tschech alias Cseh Tschögl de Siklós Tschütz Tsilléry de Csillér Tuba de Hencida

Tuboly de Tubolyszeg Tuch Tucher Tuchinszky Tucics Tuczenthaller Tudós Tuka Tuko alias Pocskay Tukovich Tuli Tuló Tulok de Pósfalva nemes&báró Tuly alias Thuly Tumbus de Dragomérfalva Tumler Tundurilich Tunful Tunkl alias Homályossy Tunya de Csó Tunyoghi de Csapó Tunyoghi de Telegd Tunyoghi de Tunyog Tupicza Tura Túránszky alias auch Thuránszky Túránszky de Sziget Turányi Turbulya de Ozogán Turbusz Turchich Turchy Turchyk Turczi alias Pap-Turczi Turcsányi de Turchány et Terestyénfalva Turda Turegyházi Turék Turék alias Budjacs Túri alias Thury Turián de Tolcsva Turinetti de Brie gróf Túrják Turk alias Popa Turkás de Ölyved Turkó Turkovich de Kutjevó báró Turkovich de Turkovics Turkul Turnfeld Turnleiter Turóczki Turóczy Turóczy alias Kovács Turóczy alias Sima Turóczy de Detfalva Turóczy de Radnót Turóczy de Raksány Turóczy de Vidastelek báró Turoly Turopollecz alias Pribichevich

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

223

Turós Turpis Tury alias Borbély Tury de Borosjeni Tury de Dányán Tury de Gyulafehérvár Tury de Simánd Tury de Várad Turzay Turzó de Noszticz Tusa de Mártonfalva Tuson de Polyán Tussay de Tussa Tusson de Tuson Tustics Tusz de Hodász Tuszek Tuszó Tusztich Tuta Tutor alias Zalay Tutschner de Sasad Tuzson de Polyán Tücz Tüdis Tüköry de Algyest Türey alias Kovács Türk de Karlovacgrad Türy alias Pap Türy alias Szabó Türy de Borosjeni Türy de Miklósfalva Türy de Sarkad Tüskeházy Tvarkovich Tverdislavich Tyapak alias Lándor Tybáld de Kiröspatak Tyifor Tyira Tylio de Lökösház Tyll de Ölbö Tymar Typana Tyristh Tyrnary Tyukodi alias Nagy-Tyukody Ublachich Ubrankovics Ubrissy alias Pesti Uchrin alias Kovács Uchtritz-Amadé de Várkony gróf Ucsnay de Ölved Udvardy alias Cserna Udvardy alias Rácz Udvardy-Literáti Udvarhelyi alias Békely Udvarhelyi alias Bóka Udvarhelyi alias Pap Udvarhelyi alias Szabó-Udvarhelyi Udvarhelyi alias Tölcsére

Udvarhelyi de Agyafalva Udvarhelyi de Dés Udvarhelyi de Székelyudvarhely Udvarhelyi de Szentmihályfalva Udvarnoky alias Köteles Udvarnoky alias Marcell Udvarnoky alias Nagy Udvary Ughy Ugocsay de Deés Ugogh Ugrai de Jánosfalva Ugrai de Tordavilmány Ugrai de Ugra Ugrai de Várad Ugrinovich Ugróczy alias Gombköti Ugron alias Agárdy Ugron de Ábránfalva nemes&báró Ugron de Vásárhely Ugronovich alias Vépy Ugronovich de Ledenecz Ugybinacz Uher alias Buday Uher alias Szádeczky Uhlarik alias Hricsovszky Uhlarik de Kissóc Uhlfeld gróf Uhlriz Uhly Uhrik Uhrin alias Kovács Uhrinyi Uj alias Mészáros Uj de Csaba Uj de Uj Ujfaludy Ujfalussy alias Bassán de Jóka et Divékujfalus Ujfalussy alias Huszár Ujfalussy alias Pap Ujfalussy alias Pronstreitner Ujfalussy alias Sumichraszt Ujfalussy de Szalka et Dulóujfalu Ujfalussy de Szepesdaróc Ujfalussy de Szilvásujfalu Ujfalussy de Tikésujfalu Ujfalussy de Ujfalu Ujfalusy de Divékujfalu nemes&gróf Ujfalvy alias Barla de Gyergyóujfalu Ujfalvy de Csejd Ujfalvy de Kövesd Ujfalvy de Mezikövesd Ujgyörgyi Ujházy alias Bodnár Ujházy de Rozsnyóbánya et Budamér Újhelyi de Tiszaujhely Újlaki alias Halász de Szamosujlak Újlaki alias Kovács Újlaki alias Nagy Újlaki alias Vargha

224

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Újlaki de Bácska Újlaki de Borosjeni Újlaki de Csathó Újlaki de Illok Újlaki de Sárkozujlak Újlaki de Ujtorda Újlaki Kovács Ujnémethy de Ákos Ujszászy de Draócz Ujvárosy alias Kovács Ujvárosy de Ujváros Ujváry báró Ujváry alias Cseh Ujváry alias Kiss Ujváry alias Kovács Ujváry alias Kovács Ujváry alias Mutter Ujváry alias Nagy Ujváry alias Nagy Ujváry alias Szabó Ujváry de Ersekújvár Ujváry de Kiskér Ujváry de Sály Ujváry de Tolna Ujváry de Újtorda Ujváry de Várad Ujvendéghy Ukatyanik Uketyevics Uky de Uk Ulefeld Uliczka alias Vladár Ullama de Kálmánd Ulley alias Jákob Ullmann de Baranyavár nemes&báró Ullrich alias Schatling Ullrich de Törökvész Ulmansky de Vracsevgáj Undi Ungár de Bukove-Berdó et Ujscie báró Ungár de Ómoravica Unger de Tah Unger de Unger Ungha Unghedey Unghvári de Bothfalva Unghvári de Nagymon Unghvári de Neviczke Unghvári de Retteg Unghvári de Szodora Unghvári de Várad Unghváry Unghy de Visk Ungnad de Weissenvolf gróf Ungur de Bajesd Ungur de Felsinádasd Ungur de Lindsina Ungur de Macskamezi Ungur de Nádasd Uniczekovich alias Horváth Unsuncz

Unversagi Upory alias Tolcsva Upory de Upor Ur alias Borbély Uranovics Uray alias Dániel Uray alias Joannovics Uray de Ura nemes&báró Urbán de Behárfalva Urbán de Monyoró báró Urbán de Pelsicz Urbán de Szigeth Urbanecz Urbáni alias Buday Urbánich Urbanovich Urbanovszky de Urbanó et Benyó Urbánszky Urbányi Urbányi alias Lestyánszky Urbényi Urbinetz Urda Urházy Uriel Urik Uriszovics alias Berdóczy Urkon Urm Urr Urs de Tárnok Ursini alias Blagay-Orsini Ursini alias Medve Ursz Ursz alias Hosszú Urszinyi de Szeps Urszul de Kisbun Ury Usai Usaly Usz de Uszfalva Uszdy Uszkay Uszó de Kiskomád Utassy Utczás Utczás Utjesenich Utközi de Gyulafehérvár Uza de Szászfalva et Uzapanyit Uzdi Uzolin Uzoni alias Tóth Uzonyi Uzonyi Kis Uzovich alias Mailáth Uzovich de Petifalva Ülkei de Vargyas Üregdi Üreghy Üreghy alias Morócz

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

225

Ürményi alias Molnár Ürményi de Ürmény Ürményszéki de Retteg Ürmösi alias Boldisár Ürögdi Ütö Üveges alias Sill Üveges de Nagyenyed Üveges de Szentlélek Vaál Vachott de Vachottfalva Vácz Váczay Vaczkán de Nagynyíres Váczy de Bernád Váczy de Kanizsa Vad alias Szakács Vad de Ölyved Vadadi de Marosiklánd Vadas de Béltek Vadas de Gyulafehérvár Vadas de Hete et Kisdobron Vadas de Ujtorda Vadasd de Erdiszentgyörgy Vadasdy Vadasfalvay Vadasi Vadász alias Kerekes Vadász alias Libertiny Vadász alias Varga Vadász de Gyöngyöshalász Vadászi alias Mezi Vadászy alias Vaday Vaday de Béltelki Vadényi Vadiszláv Vadkerti Vadkerti alias Király Vadkerti de Kolozsvár Vadnay Vádon Vadshedel de Wadschedl Vágássy Vagay Vághy de Nagyvág Vagich Vaginger Vágó Vagyas de Vajas Vagyon de Hanzlikfalva Vahl Vais Vajadi alias Vajasdi Vajai de Backamadaras Vajai de Berekeresztúr Vajai de Bergenye Vajai de Csoltó Vajai de Hilib Vajai de Pecsétszeg Vajai de Sepsiszentgyörgy Vajai de Sósmezi

Vajai de Tekeripatak Vajai de Vaja et Vicsap Vajány alias Balog Vajasdi Vajay de Vaja Vajda alias György Vajda alias Kis Vajda alias Pintye Vajda de Alsócsernáton Vajda de Alsógyékényes Vajda de Bajmok Vajda de Becse Vajda de Bére et Kölpény Vajda de Boros Vajda de Brassó Vajda de Budos Vajda de Det Vajda de Farcád Vajda de Gelence Vajda de Hacok Vajda de Karánsebes Vajda de Kisbun Vajda de Kölpény Vajda de Krasznamihályfalva Vajda de Kunágota Vajda de Lécfalva Vajda de Magyarremete Vajda de Malom Vajda de Mere Vajda de Nagymedgyes Vajda de Nagymeredgyó Vajda de Pamlin Vajda de Rábabogyoszló Vajda de Remete Vajda de Serél Vajda de Sósmezi Vajda de Szemere Vajdaffy de Léva Vajday Vajdek Vajgell Vajkó Vajkóczy Vajna de Alvinc Vajna de Kovászna Vajna de Páva Vajna de Zabéd Vajnoveczky Vajó Vajszár Vajthó de Szegliget Vaju Vajvoda alias Lexa Vajvoda alias Zathureczky Vak alias Rácz Vakanovich Vakáres Vakolay Vál Valach Valaszkay

226

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Válaszúti Valcz Valechich Valeczi Valent Valentalovich Valentics Valentik alias Csermendy Valentini Valentovics Valero Valichevich alias Cselich Valichich Valicza alias Szenkvici Valkay de Dunaegyház Valkay de Magyarvalka Valkay de Menyi Vály Ványa de Kovászna Vanyalos de Koromenfalva Vanyarczy Ványay de Kismarja alias Szabó Ványi alias Kis Vanyiga alias Bányay de Nádasd Vanyiga de Nádasd Vanyika alias Demkó Vanyolos Vapenik Várady alias Bodó Várady alias Borbély Várady alias Csizmadia Várady alias Karácsony Várady alias Kardos Várady alias Képiró Várady alias Szabó Várady de Dicske Várady de Gyöngyös Várady de Harasztkerék Várady de Kalmár Várady de Kecset et Budak Várady de Kelet Várady de Kéménd Várady de Kisbudak Várady de Lászlóvárad Várady de Nagyenyed Várady de Nagyszelezsény Várady de Nagyvárad Várady de Retteg Várady de Sáros alias Karácsony Várady de Szárazajta Várady de Szentkirály Várady de Szilice Várady de Técsi Várady de Torna Várady de Viski Várady Kardos alias Bernáth Várady Solymosy alias Solymosy Varatkay Várbidy Várday de Kisvárda Várdonyi

Varesanin de Vares báró Várfalvy de Örke Várffy Varga alias Hosszúmezei Varga alias Nagy Varga alias Némethi Varga alias Püspökladányi Varga alias Szentmihályi Varga alias Szigeti Varga alias Ujlaki Varga de Béltelek et Makfalva Varga de Borosbocsárd alias Fodor Varga de Böszörmény Varga de Csókfalva Varga de Déva Varga de Felsicsaholy Varga de Felsieör Varga de Havadti Varga de Királykút Varga de Kölpény Varga de Ladány Varga de Magyarlápos Varga de Mezibánd Varga de Nagyszalonta Varga de Retteg Varga de Sóvárad Varga de Técsi Varga-Pinarics Vargha de Varga-Görzsöny Varghay Vargy alias Tamási Vargy de Antkesz Vargy de Bánd Vargy de Borzsova Vargy de Disznód Vargy de Ecsel Vargy de Enyed Vargy de Gyulagyarmat Vargy de Kihalom Vargy de Rákos alias Szilágyi Vargy de Somkút Vargy de Szelindek Vargy de Szentmihály Vargy de Szügöd Vargyai Vargyas de Kapuvár Vargyassy Várhegyi alias Berg Várhegyi de Lécfalva Várhegyi de Retteg Vári Olvasztó Variachich Variny Varjas de Homokmegh Varjassy de Csejthe Varjassy de Kiporuba Varjú de Gelobrok Varjú de Hlózsa alias Vrana Varjú de Magyarbél Varjú de Sass Varjú de Varjúfalva

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

227

Varkócz de Nobschütz Várkonyi alias Mátyás Várkonyi de Miskolc Várkonyi de Várkony Várlai Varlandy Várnay Váró de Bágyon Város de Sóvárad Városdy Várossy alias Hansek Városy de Veszprém Varró alias Püspöky Varró de Komád Varsády Varsányi alias Strenu Varsányi de Borosjeni Varsányi de Csekelak Varsóczy Varsolczi Varsy Vartensleben gróf Vartha alias Várady Váry Váry-Szabó alias Szabó de Vár Vas alias Elek Vas de Bihar Vas de Dióváralja Vas de Ecsed Vas de Egyházasarló Vas de Feldoboly Vas de Felsieör Vas de Fráta Vas de Gyalu Vas de Gyáres Vas de Jánosfalva Vas de Kisborosnyó Vas de Makfalv Vas de Makiár Vas de Malomfalva Vas de Martonos Vas de Nagyajta Vas de Rignány Vas de Sass Vas de Somosd Vas de Sóvárad Vas de Szászcsávás Vas de Szentsimon Vas de Sziget Vas de Szinnye Vas de Szoboszló Vas de Técsi Vasady Vasady-Kovács de Torda Vasalich Vasándi Vasanich Vásárdy Vásárhelyi alias Csiszár Vásárhelyi alias Nagy Vásárhelyi de Enyed

Vásárhelyi de Jánk Vásárhelyi de Karancs Vásárhelyi de Kézdi-Vásárhely Vásáry Vasas alias Csicsvay Vasas de Debrecen Vasas de Szi Vasas de Vasnagybánya Vasdényey de Vasdinnye Vaska alias Lévay Vaska de Kálnok Vaskó Vaskovics de Lovász Vasmáth de Szentmihály Vasnaky alias Szabó Vásonyi alias Kovács Vaspöry Vassanics Vassay alias Ötvös Vasseige báró Vastagh Vasváry Vasy Vaszi Vaszilievits de Temesrékás Vaszily Vaszó de Vaszój Vászom alias Herbály Vasztlay de Weiselberg Vata de Szentgyörgy Vátesz Vathai alias Tonkház Vathi Vathner Vathy alias Nagy Vattay de Vatta Vatyon Vaulx báró Vavrik de Heves Vavróczy Vavrovich Vavrus Vay de Vaja et Luskod báró&gróf Vayszár Vecelini Vechy gróf Vecsekliy de Vecsekli Vécsey de Fenyves Vécsey de Hajnácski et Hernádvécse báró&gróf Vécsey de Hernádvécse Vécsey de Nagybodolló báró Vecsey de Vecse et Börölli et Izsákfa nemes&báró Vedres de Varsány Veégfalvi Végas Végbeli Végeas de Bánóc Végessy Végh de Ádámos

228

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Végh de Baca Végh de Bessenyi Végh de Botház Végh de Csernáton Végh de Fülpös Végh de Gerodtótfalu Végh de Gömör Végh de Gyir Végh de Gyulafehérvár Végh de Hosszúaszó Végh de Lak Végh de Nagykálló Végh de Nyék Végh de Otrokocs Végh de Pisk Végh de Sass Végh de Szentiván Végh de Szentmiklós Végh de Sziget Végh de Tamás Végh de Tarpa Végh de Tass Végh de Tolna Végh de Végegyház Végh de Vereb Végh de Wohldorf Végh-Veresmarty Végházy Véghely de Szentkirályszabadja Véghes Véglessy Vejmeni alias Matuska Véka de Fráta Vékás de Illye Vekerdy Vékey de Véke Vékony de Boséd Velbovszky Velcsek gróf Velcsey Veleczkei Veleczki Veledei de Gyulafehérvar Velekey Velenczey Veligrand Velikay Velits de Lászlófalva Vella Vellesz Veltishofer Vén de Nyíralja Vendégh alias Barta-Vörös Vendéghy alias Szabó Vendégi Venich Venier Venkóczy Vent de Illenberg Venter Venturini

Vényi Vépy alias Nagyvépy Vér Veranchich Verbanich Verbay alias Hlatky Verbega Verbiássy Verbovszky Verbóy alias Sechyovychka Verbiczy Verdas Verdegner báró Verdenburg Verdes de Szilistye Veréb alias Vrabecz Verebély de Szentmárton Verebély de Verebély Verebélyi de Hidastelek Verebes de Béltek Verebesi Verebi Veréczi Verekenyei Vereking Veres de Amadéfalva Veres de Árkos Veres de Badacsony alias Veres-Pap Veres de Bihar Veres de Borosjeni Veres de Borzás Veres de Brassó Veres de Budakesz Veres de Csekefalva Veres de Csíkszentgyörgy Veres de Csíkszentlélek Veres de Csíkszentsimon Veres de Dálnok Veres de Darócz Veres de Ders Veres de Doboz Veres de Erdiszentgyörgy Veres de Érkávás Veres de Érszentkirály Veres de Farnos Veres de Fele Veres de Felir Veres de Fogaras Veres de Görcsöny Veres de Gyergyóremete Veres de Gyula Veres de Halas Veres de Hosszúaszó Veres de Ilosva Veres de Ipp Veres de Kafkó Veres de Kálla alias Kállay Veres de Kalló Veres de Kémer Veres de Királydaróc Veres de Kiskázmér

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

229

Veres de Kiskér Veres de Kisrábé Veres de Kolozsvár Veres de Kiröspatak Veres de Kövend Veres de Kraszna Veres de Krasznamihályfalva Veres de Kucsó Veres de Lecsmér Veres de Lelle Veres de Lompért Veres de Magyarbél Veres de Makó Veres de Maksa Veres de Márkaszék Veres de Markosfalva Veres de Megyer Veres de Ménaság Veres de Mihályfalva alias Megyehidy Veres de Mocsolya Veres de Mogyorós Veres de Nagydoba Veres de Nagykeczet Veres de Nagyszeg alias Pap Veres de Nagyvárad Veres de Nyék Veres de Ónod Veres de Ököritó Veres de Pap Veres de Perecsen Veres de Polyán Veres de Ráton Veres de Remete Veres de Sámson Veres de Sass Veres de Sasvár et Tivadarfalva Veres de Sepsiszentgyörgy Veres de Somlyó Veres de Szárhegy Veres de Szásznyires Veres de Szentlélek Veres de Szilágyszeg Veres de Tasnád Veres de Tivadar Veres de Torda Veres de Újtorda Veres de Ürögd Veres de Várad Veres de Várallya Veres de Zágon Veres de Zilah Veres-Pap Veresegyházy Vereskál Veresmarthy de Úrmezi Veresmarthy de Várad alias Szabó Verhás Verhovácz Vering Verkljan de Pilar Verlein báró

Vermes alias Ráthonyi Vermes de Budafa Verneda báró Verner Verney de Werneyt Vernich Vernika alias Técsi Vernyika Veroni Vericzy Versányi alias Stroicha et Sztroika Verseghy Verseghy alias Nagy Versend alias Taryan de Tarján Versendy Vertán de Szombatság Vértesy de Vértesalja Vertics Vertner Verzár Verzonis gróf Vesági Vesény Vesmás alias Kolosvár Vesmás de Szék Vesque de Püttlingen Vest de Temesvár báró Vestin Veszeliczky alias Tardos Veszelovszky Veszidi Veszprémy de Balázstelk Vesszendy Vesztróczy Veterani-Barsichi báró Vetetsy Veth Vetsey Vette Vezegi alias Vizi Vezekényi Vezendi Vezerle Vezsenyi Viasz Vichich alias Rácz Victor de Rimaszombat Victorin Viczay de Hédervár et Loós gróf Viczelli Viczen alias Kisóczy Viczen alias Rozmin Viczenty de Vicenty Viczey Viczián Viczmándy de Butka Viczmándy de Izbugy Vicsay Vid alias Pap Vida alias Katona Vida de Aldoboly

230

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Vida de Alsóapsa Vida de Dióskál Vida de Erdihátkarcsa Vida de Fegyvernek et Penc Vida de Kabalapatak alias Islók Vida de Örs Vida de Pali Vida de Torda Vidafalvi Vidák Vidakovich Vidas Vidas de Béltek Vidfy Vidlicskay Vidos de Kolta Vidovich Vidriczky Vidrik alias Muraközy Vidy Vieland de Farkasfalva nemes&báró Vielont Vietoris de Kiskovalóc Vifanyi de Vencselli Vigaly Vigh alias Farkas Vigh de Ujváros Vigházy de Jászberény Vighes Vighy Vigmann Vigouroux báró Vigyázó de Bojár gróf Vihla Vikol Világhy de Palotás Vilana-Perlas gróf Vilant de Villant Vildner de Kisujfalu Vildner de Maithstein Vilich Villecz Vilmányi Vilt Vilykei Vinarszky Vincz alias Kirticze Vincz de Butfalva Vincze alias Botka Vincze alias Venczel Vincze de Belényes Vincze de Csíkszentmihály Vincze de Felhalm Vincze de Felsivály Vincze de Inárcs Vincze de Kishind Vincze de Magyarhadosd Vincze de Sass Vincze de Szina Vincze de Vadkert et Szentgyörgy Vincze de Várad

Vinczek Vinczellér Vinczenti Vinczi Vinkovich de Vinkovics Vinnay Vinter de Retteg Vintilla Viola Virág de Virágh Virágh alias Czvilics-Maróthy Virágh de Hidas Virágh de Kistata Virágh de Kügy Virágh de Perermarton Virágod de Dancsház Virágosberki Virginás de Bihar Virius de Lesencetomaj Virovecz Virraont-Damian Virtak Visa de Matha Visconti gróf Viski de Felsitök Viski de Retteg Viski de Sárvár Viski de Torda Visloczky Visniczky Visnyey Visnyovszky Visoli de Illye Visontay Vissak alias Topolovszky Vissey Visy de Nagyatád Viszánik Viszlay alias Nagy Viszney Viszocsány Viszokay Vitális de Vitálisfalva Vitállics de Szentmárton Vitály Vitályos de Disznajó Vitályos de Gidófalva Vitán de Bajesd Vitányi Vitárius Vitás Viterovich alias Ritter-Viterovich Vitéz alias Budaházy Vitéz de Bodon Vitéz de Galac Vitéz de Hosdát Vitéz de Kalló Vitéz de Kászonujfalva Vitéz de Kisvitéz Vitéz de Magyarbikal báró Vitéz de Nyitraivánka

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

231

Vitéz de Orc Vitéz de Zredna Vitéz de Zsadányi Vitézy Vitkay Vitkay Vitkóczy Vitnyédy de Vittnyéd Vitta Vittelky Vittmásser Vivenot Viza Vizaknay de Hidegvíz Vizár Vizer de Wiesenberg Vizes Vizesy de Ölyved Vizkelethy de Ilka Vizkelethy de Vizkelet báró Vizlendvay Vizner de Morgenstern Vizváry Vizy de Altorja Vizy de Borosjeni Vizy de Esikjenifalva Vizy de Jenifalva Vizy de Kézdipolyán Vizy de Nagylak Vizsolyi de Pap Vizsolyi Trombitás Vlachovits de Dragomirestye Vlád alias Alb Vlád alias Benda de Macsesd Vlád alias Matyijes Vlád de Zelistye Vlád André Vladár de Nagycsepcsény et Muthna Vlár de Vlád alias Bendya Vlasin Vogel de Nagykomló Vogl de Adlersberg Vohlmann alias Dámborffy Voics Vojkffy de Klocsok et Vojkovi gróf Vojkó Vojkovich-Pallikucia Vojnits de Bajsa nemes&báró Vojnovich de Vojnovics Vojnovich de Zenta et Voinovich báró Vojtho Volarich Volberth Volckmann Volckmann de Volkenheim Volckra de Heidenreichstein gróf Volerich Volfordt Volich Volka Volkman

Volkovich alias Martinkovich Volkra Volmuth alias Wohlmuth Volnhoffer de Csány Volosinovszky Volosz alias Izay Vomacka de Rakovac Voncina Voncz Voncza alias Böszörményi Vonza Vonyoczki-Enyedi Voráczki Vorechovich Vorster Vosith-Horváth Votesky Vöczköndy Vödridy Völgyi alias Nagyvölgy Vörös alias Kovács Vörös de Farad Vörös de Kászony Vörös de Monostor Vörösmarty Vösthe de Vöste Vrábel Vrablánszky Vragassy Vragniczán Vragnizán Vragovich báró Vrana Vranchich de Vrancsics Vranjanin Vrankovic de Starigrad Vranovics alias auch Varjassy de Csejthe Vranyczány-Dobrinovác báró Vrányi de Vrány Vrassich de Vrassics Vratarics de Pápa Vucskovics alias Bogits Vugrinchek Vuics de Vuits Vujanovszky Vujevich Vukán Vukassovich nemes&báró Vukelics de Vukelich Vukmanich Vuko-Brankovics Vukoslavich Vukotich Vukotinovich alias Farkas Vukovich Vukovich de Berekszó Vukovich de Podkapelsk Vulakovich Vulakovich alias Vullakov Vulatkovich Vulkán alias Vass

232

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Vulkán de Karánsebes Vulonjec Vultur Vurumpeck Vusadin Vusció de Krizevc Vusics Wachsmann de Byrthmansthal Wachsmann de Magyarnemeshegy Wachtler Waczek de Dunaszentgyörgy Wass de Czege gróf Wattay de Felsivatta Watterfort Waxmann Waxmuth Wayspiach gróf Wdovich Waykay de Szered Waldeck herceg Walder de Buzsák Walderode Waldhütter de Adlershaus Waldhutter de Minenburg Waldstaetten báró Waldstein gróf Wanzel de Arlón Wappner de Wappenfeld Wartenberg Warthusobicz Weinberger de Királyhelmec Weingartner de Velikamiak Weingruber Weinlinger Weinzierl Weiser Weisinger Weisner Weiss de Vértes Weiss de Csepel báró Weiss de Szurda Weiss de Polna Weiss de Ulog Weiss-Oláh de Oláh Weissenegg Weiser Weisspracher de Kabold Weisspriach Weisz de Dercsény et Balazsér Weisz de Borostyánki Weisz de Hortenstein báró Weiszengel Weiszmáhr de Kocs Weith de Weith Weize Welichevich alias Czelich Wellisch de Vágvecse Weisz in Lüberstein gróf Welther de Welthern Weltischhoffer Wenckheim de Wenckheim báró&gróf

Wenczel de Kronfeld Wenger Wengersky gróf Weninger Werbny Werbiczy Werklein báró Werner de Vértesallya Werner de Nagykerepes Wernhardt báró Werovski Wertheim de Enying Wertheimer de Monor Werthussobycz Wesselényi de Hadad báró&gróf Weszesy Westermayer de Westermeyer Wettstein de Westerheimb Wich Wicha Wiechter de Gorub báró Wieland Wieser Wighlegessy Wilcsek de Podvilk Wilczek gróf Wilffersheim Willerding báró Wimberger Wimesperg Wimmer báró Wimmer de Temesréká Wimmersberg báró Wimpffen gróf Winckler de Winckelstein Windisch Windischgraetz herceg Windt Winkler de Winckler Winkler de Mohrenhof Winkler de Forazest Winkler de Palics Winkler de Debrecen Wirschling Wirth Wisctimich de Naszód Wissnyi Wittmann de Dengláz Wix de Zsolna Welcz báró Weber de Tyrlibh Weber de Hermannsburg Wachkovych Weér de Kiröstarcsa Wegrini Wehring Weidenfelder Weidinger de Makárvölgy Weigel de Nagykosztolány Weigler báró Widemann

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

233

Widmanstetter alias Beckh Wlah alias Horváth Wodianer de Maglód Wodianer de Kapriora báró Wodianer de Vásárhely Wohl Wohlgemuth Wohlmuth Woinovich de Vracsevgáj Woinovich de Belobreska Woivodich Wojnarovits Wlassics de Zalánkemen báró Woker Woksich Wolf de Wolfftörcsvár Wolf de Hegyközszentimre Wolf de Rábapordány Wolf de Wolff et Németpróna Wolffer Wolfner de Ujpest báró Wolfurt de Vöröski et Óvár Wolkenstein-Trostburg gróf Woracziczky de Pabienitz gróf Wosinszki de Tolna Wosych Wouverraann Woyth Woynowith alias Horváth-Woynowith Woywoda Wöber Wrabecz Wragonitz Wramoczky Wrassó alias Rácz Wulfesheim Wurm Wurmbrandt de Stuppach gróf Worum Würtemberg herceg Wolfstein Wyggmand-Inándy Wylchych alias Barlobás Wyth Zab Zabaffy Zabanius de Hartenek Zabary Zabláthy Zabok Zabóky Zabolay de Veresegyház Zaboly Záboreczky de Zábor Záborszky alias Chován Záborszky de Zábor Zábory Zábráczky de Szada Zabracsy Zabradi Zábrági Zábrák

Zábreczky Zách báró Zachár Zachariás de Disznópatak Zachariás de Doboka Zachariás de Telek Zackó de Bajsa Zadaleere de Uyttenhoven Zadaley Zadlis Zádor de Fenyér Zádory de Szalonta Zadravecz Zaffiry Zagler Zágoni-Szabó Zágony de Zágon alias Albu de Zágon Zágonyi Zágráb-Korpás Zágrábi alias Szilassy de Szilas Zagyvay Zahari de Ujtorda Zahorák Zahoray Zahumenszky Zaicz Zaida Zaidan Zailer Zajacz Zajacsik Zajda Zajkas alias Pap de Nagyszegh Zajta Zajzon de Illyefalva Zajzon de Réty Zák de Killyén Zakács Zakadásy Zákány alias Literáti Zakariás de Ujtorda Zakkay Zakolaczky Zákony Zákos de Torda Zalán de Alsódomború Zalasdy de Zalasd Zalaszeghy Zalathnoky Zalay alias Sárkán Zalay de Csatár Zalay de Hagyáros Zalay de Nemesapát Zalay de Tatha Zalay Tutor Zalczer alias Huszár Zalczpangh Zalka Zalkod Zalmády Zálmoki

234

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Zalnataczky Zálogh de Vetés Zaluszky de Zalucse Zamaróczy de Zamaróc Zamathy Zámbó de Felsieör Zámbory de Réthe Zámfér alias Kozma Zámfir Zamiczky de Felsirasztoka Zámoly Zamonoiszka Zámory Zámy alias Balogh de Zilah Zana Zanathy alias Zolga Zanchi Zandonati Zaniator Zanik Zaniszlóffy Zánkay Zánthay de Zánthó Zápolya Zappolati Zapy Zára Zarabler de Alcsernáton Zaránd alias Székely Zarándy Záráth Záray Zareczky de Zariecs Zarjeczky vide Zareczky Zarka de Felsieör Zarka de Lukafalva Zarkó Zarnay Zaruba Zarvady vide Szarvady Záry Zas alias Nády Zas de Zasio Zaszkaliczky Zászlóffy Zasztránszky Zateralo de Skeric Zathureczky de Alsózaturcsa Zató Zátori Zatorszky Zatroch Zattay Zattykó Zauner Zavaczky Zavaday Záverszky de Záversje Zavidoczky Závodny Závodszky de Závodje

Závody Závorszky alias Gasparovits Zay de Csömör gróf Zay de Técsi Zaz de Sziget Zaza alias Horváth Zazio de Zasio Zbanovszky Zbinyovszky de Zbinyó alias Pehur Zbiskó de Kiskolacsin Zboray Zbugyay Zdalnovszky Zdelarovich Zdenchay de Zahroraich-Grada Zdessich Zdobay alias Pap Zdolecz Zdrazilek de Nagyszombat Zdunich Zebecz Zebed de Középajta Zebenye Zeber Zebrich Zech de Szerecsen Zechich Zeczeki Zedtwitz de Moraván et Guppau gróf Zegy de Zerechen Zehentner Zeiler Zékány de Mistice Zeke alias Kossa Zeke alias Kovács Zeke de Nagygalambfalva Zeke de Petiháza Zeker de Bogdánd Zekóczy Zeksz de Zex Zél de Nyárádti Zel1inger Zelany Zele Zeleméry de Zelemér Zelemir de Náznánfalva Zelenák de Azar Zelenay Zelenka Zelény Zeles de Kisjác Zelesthe Zeleszkó Zelicsovszky Zelkó Zellcher Zelles Zelnik Zelovich Zeltmayer Zelvey

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

235

Zemlény alias Pósa Zemlini Zempche Zempczy Zempér Zemplényi de Zemplén Zendeli Zenekán Zengevall Zenkó alias Bukovich Zenneg de Scharffenstein Zental alias Zsák Zentay vide Zelinka Zente de Szentenyed Zenzi Zeny Zeorger de Ajton Zeökel de Nagyhomorog Zeöld alias Nagyiday Zeppsi-Laczkó Zeralényi Zercheky Zérczi-Nagy Zerdahelyi de Nyitraszerdahely Zerechin de Szerecsen Zerecz Zerémy Zerény de Alsóbalásfalva Zergeöczy Zergöczy Zermegh Zernek de Csáktornya Zernovácz Zerotin Zerpák Zerssych Zerzovay Zetvich Zetye alias Kotzi Zever Zex vide Zeksz Zeyk de Zeykfalva nemes&báró Zezeki Zezeli Zezilling Zgorelecz Zgorszki de Gyarmata Zgurics Zibák Zibay Ziber Zichy de Zich et Vásonkeö gróf Zidanics alias Simoncsics Ziegler de Sáromberek Zigher Zilahy de Gyurgyó Zilahy de Zilah Zillinger Zimán de Brassó Zimányi Zimmer

Zimmermann Zinder Zinka Zinzendorf gróf Zipser Ziray alias Vad Zirmán vide Zimány Ziskay Zita Zitay Zitkovszky Zittár Zitterbarth Zivanovi de Czrepaut Zivkovics Zjacsek alias Buday Zlacsanin Zladojevich alias Isuc Zlamál de Morva Zlatarich Zlatarovich Zlatary Zlatkovics Zlatnik Zlinszky de Roglatlaca Zlobochynus Zlovenchich Zmertics Zmeskál de Domanovecz et Lestine Zmolianovich Znika Znyka Zob Zoba alias Pap Zobbány Zobel de Nagyszenta Zoboky Zobothin Zobránczy de Nagymihály Zodchych de Nowak Zohon de Almás Zojczicz alias Stephan Zok Zokol de Backmadaras Zolarj Zóláthy Zolnaky Zolnay alias Gombköti Zolnay alias Stek de Zolna et Gönc Zolon Zolta Zolthay de Torda Zóllya de Cecsenyéd Zólyom de Albis Zólyom de Rápolth Zólyomi Zombath alias Szabó Zomborly vide Rácz-Zomborly Zombory alias Stein de Zombor Zombory de Magyarnagysombor Zombory de Marosvásárhely

236

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Zombory de Tarcal Zombory de Zetelak Zombory de Zombor et Bodonlak Zomor de Pókatelek Zonda de Gidófalva Zondor de Retteg Zongabergh báró Zongor de Kölpény Zopchfalvi Zórád Zórád vide Zóráth Zoranovich Zorday Zorger alias Alexy Zorkó Zorkóczy de Zorkóc alias Zorkovszky Zorkovich Zorkovszky Zorony Zoltán de Csepe Zoltán de Étfalva Zoltán de Sepsikomolló Zottományi Zoványi Zovárdffy de Mátyfalva Zováth Zovcsik alias Okruczky Zovonovics Zöld de Madéfalva Zöld de Mezimadaras Zöld de Sióagárd Zöldy alias Iranfes de Zöld Zöldy de Borosjeni Zöldy de Folyfalva Zöldy de Zelem Zöldy de Zöld Zöldy Hüfferalias Zöldy Zöld Zömböry Zömlény Zörgendy alias Nagy Zörget Zörögh Zraajlovich Zrinovácz de Zrinavecz Zrínyi Zrittay Zrubka de Zabor Ztan Ztanissa Ztanissa de Lugos Ztankó Ztarcsay Ztary Ztepanich Ztharjakovich Ztoychevich Ztrahina Ztublich Ztuparich Zuana Zub

Zubaczki alis Rois Zubaskó Zuber de Nánhegyes Zubich Zubkovics de Újszentivány Zubogyi Zubor de Földvár et Pataj Zubovich Zuch Zudar de Miklosowcz Zudar de Olnód Zudenchich Zudor de Losád Zudra Zuedrovich Zugó Zuh Zuhodoli Zukkor Zulyói Zumber Zumer Zungeberg Zupanich Zurna de Zalavár Zuthory Zuvora Zuz Züch Zülle de Kiskér Züllep Züty Zveig Zvenkau báró Zvilkovich alias Hegyi Zvillay alias Kos Zvolenszky Zwzy de Szentágatha Zydarich Zydarich Zyma Zynery Zyrma alias Nagos Zyzeky Zsadányi de Szepesszombat Zsadányi de Zsadány Zsadny Zsák alias Gyurcsánszky Zsák de Zsákov Zsák Zental Zsákov alias Zsák Zsamár Zsambai de Csaholy Zsámbéky alias Török Zsámbokréty de Keriard Zsámbokréty de Nyitrazsámbokrét Zsámboky de Nagysámbok Zsargó Zsarnay de Zsarnó Zsarnóczy Zsarnovczy alias Sarnovczy

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility. Ed. Steven Tötösy de Zepetnek. <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

237

Zsarolyáni Zsebey Zsebö Zsedényi Zselénszky gróf Zselénszky alias Zelanka-Zelenski Zsembek Zsembery de Derzsenye et Zsember Zsemlye Zsemlyéki Zsényi de Felsitopa Zseve Zsidanbvich Zsiday de Kozmafalva Zsidó de Vaskapu Zsidy Zsiffkovics Zsigárdy Zsiger Zsigmond alias Kádár Zsigmond de Alsócsernáton Zsigmond de Felsifalu Zsigmond de Lupény alias Zsigmond de Makkfalva Zsigmond de Oroszhegy Zsigmond de Paliujlak Zsigmond de Székelyszállás Zsigó alias Szádeczky Zsigó de Trencsén Zsijtay de Zsujta Zsillé Zsim Zsiray Zsiri-Szabó Zsiros Zsiry alias Siry-Szabó Zsitkovszky Zsitnik Zsitvay de Zsitvateö Zsiván de Melence Zsivkovich de Torontálsziget Zsivora Zsogod-Grosschmid Zsoldos Zsolnay de Zsolna Zsolt Zsoltvay de Névért Zsónya Zsóry de Szentlélek Zsótér de Szatymas Zsuffa Zsujtay Gallér Zsuky Zsumanka Zsupanovich Zsurky Zsürger

Information

Microsoft Word - 222235-text.native.1286899494.doc

237 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

345426

Notice: fwrite(): send of 213 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531