Read Tán Pht text version

Công Phu Khuya ( Thn Chú Th lng Nghiêm) Tán Pht

Pháp vng vô-thng tôn Tam-gii vô luân tht Thiên nhân chi o-s T-sinh chi t-ph nht nim quy-y Nng dit tam-k nghip Xng dng nhc tán-thán c kip mc nng tn. (ng dy cm hng lên l ri chp tay ng thng và nim)

Quán Tng

Nng l, s l tánh không tch, Cm ng o-giao nan t nghì, Ngã th o-tràng nh -Châu, Thp phng ch Pht nh hin trung, Ngã thân nh hin ch Pht tin, u din tip túc quy mng l. Chí tâm nh l: Nam-mô Tn h-không, bin pháp-gii, quá, hin, v-lai thp-phng ch Pht, Tôn-pháp, Hin-Thánh Tng, thng trú Tam-Bo. (1 ly) Chí tâm nh l: Nam-mô Ta-bà Giáo-ch Bn-s Thích-Ca Mâu-Ni Pht, ng-lai h sinh Di-Lc Tôn Pht, i-trí Vn-thù S-li B-tát, i-hnh Ph-Hin B-tát, H-Pháp Ch-tôn B-tát, Linh-Sn Hi Thng Pht B-tát. (1 ly) Chí tâm nh l: Nam-mô Tây-Phng Cu-Lc th-gii i-t i-bi A-Di-à Pht, i-Bi Quán-Th-Âm B-tát, i-Th-Chí B-tát, iNguyn a-tng-Vng B-tát, Thanh-tnh i-hi-chúng B-tát. (1 ly)

1-Nam-mô Lng-nghiêm Hi-thng Pht B-tát. (3 ln)

Diu trm tng trì bt ng tôn, Th lng nghiêm vng th hi hu, Tiêu ngã c kip iên o tng, Bt lch tng k hoch Pháp thân, Nguyn kim c qu thành Bo Vng, Hòan nh th hng sa chúng, Tng th thâm tâm phng trn sát, Th tc danh vi báo Pht ân, Phc thnh th tôn v chng minh, Ng trc ác th th tiên nhp, Nh nht chúng sinh v thành Pht, Chung bt th th nê hoàn, i hùng i lc i t bi, Hi cánh thm tr vi t hoc, Linh ngã to ng vô thng giác, thp phng gii ta o tràng, Thun nhã a tánh kh tiêu vong, Thc ca ra tâm vô ng chuyn. Nam mô thng trú thp phng Pht, Nam mô thng trú thp phng Pháp, Nam mô thng trú thp phng Tng, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Pht, Nam mô Pht nh Th Lng Nghiêm, Nam mô Quan Th Âm b tát, Nam mô Kim Cang Tng b tát, Nh thi th tôn, tùng nhc k trung, dõng bá bo quang, quang trung dõng xut, thiên dip bo liên, hu hoá Nh Lai,ta bo hoa trung, nh phóng thp o, bá bo quang minh, nht nht quang minh, giai bin th hin, thp hng hà sa, kim cang mt tích, kình sn trì s, bin h không gii, i chúng ngng quan, úy ái kim bo, cu Pht ai hu, nht tâm thính Pht, vô kin nh tng, phóng quang Nh-Lai, 2- tuyên thuyt thn-chú: Nht Nam mô tát a tha, tô già a da a ra ha , tam-miu tam b-à-ta. Tát át tha Pht à cu tri sc ni sam. Nam mô tát bà bt à bt a, tát a b t. Nam mô tát a nm tam miu tam b à, cu tri nm. Ta xá ra bà, ca tng già nm. Nam mô Lô kê A-la-hán a nm. Nam mô tô lô a ba na nm. Nam mô ta yt r à già di nm. Nam mô lô kê tam miu già a nm.

Tam miu già bà ra ba a na nm. Nam mô bà ly sc na. Nam mô tát à da t a da à ra ly sc na. Xá ba noa yt ra ha, ta ha ta ra ma tha nm. Nam mô bt ra ha ma ni. Nam mô nhn à ra da. Nam mô bà già bà Lô à ra da. Ô ma bát , Ta hê d da. Nam mô bà già bà . Na ra d noa da. Bàn giá ma-ha tam m à ra. Nam mô tt yt r a da. Nam mô bà già bà , Ma ha ca ra da. a r bác lc na già ra. T à ra ba noa ca ra da. A a mc . Thi ma xá na, nê bà tt nê. Ma át r già noa. Nam mô tt yt r a da. Nam mô bà già bà . a tha già a câu ra da. Nam mô bát u ma câu ra da. Nam mô bc xà ra câu ra da. Nam mô ma ni câu ra da. Nam mô già xà câu ra gia, Nam mô bà già bà , r trà du ra tây na, Ba ra ha ra noa ra xà da, a tha già a da. Nam mô bà già bà . Nam mô A di a bà da, a tha dà a da, A ra ha , Tam miu tam-b-à da. Nam mô bà già bà , A sô b da, a tha già a da, A ra ha , Tam-miu tam-b-à da. Nam mô bà già bà , B xa xà da, câu lô ph tr r da, Bát ra bà ra xà da, a tha già a da.

Nam mô bà già bà , Tam b s bí a, Tát lân ni ra lc xà da, a tha già a da, A ra ha , Tam-miu tam-b-a da. Nam mô bà già bà , Xá kê dã mu na du, a tha già a da, A ra ha , Tam-miu tam-b-a da. Nam mô bà già bà , Lc át na kê ô ra xà da, a tha già a da, A ra ha , Tam-miu tam-b-à da, biu, nam mô tát yt r a, àm bà giá bà a, Tát ác tha già ô sc ni sam, Tát ác a bát ác lam. Nam mô a bà ra th am, Bác ra dng k ra, Tát ra bà b a yt ra ha, Ni yt ra ha yt ca ra ha ni, Bt ra bí a da st à n, A ca ra mt r tr, Bát r át ra da nnh yt r, Tát ra bà bàn à na mc xoa ni, Tát ra bà t sc tra t tt php bát na n pht ra ni, Gi ô ra tht nm, Yt ra ha ta ha tát ra nhã xà, T a bng ta na yt r, A sc tra bng xá nm, Na xoa sát ác ra nhã xà, Ba ra tát à na yt r, A sc tra nm, Ma ha yt ra ha nhã xà, T a bng tát na yt r, Tát bà xá ô lô n bà ra nhã xà, Hô lam t tt php, nan giá na xá ni, Bí sa xá tt ác ra, A kit ni ô à ca ra nhã xà, A bát ra th a câu ra Ma ha bác ra chin trì, Ma ha ip a,

Ma ha xà, Ma ha thu a xà bà ra, Ma ha bt ra bàn à ra bà tt n,A r da a ra, T r câu tri, Th bà t xà da, Bt xà ra ma l , T xá lô a, Bt ng dõng ca, Bt xà ra ch hc na a giá, Ma ra ch bà bát ra cht a, Bt xà ra thin trì, T xá ra giá, Phin a xá b bà b th a, Tô ma lô ba, Ma ha thu a, A r da a ra, Ma ha bà ra a bác ra, Bt xà ra thng yt ra ch bà, Bt xà ra câu ma r, Câu lam à r, Bt xà ra ht tát a giá T a gia kin giá na ma r ca, Khut tô mu bà yt ra á na, B lô giá na câu r da, D ra th sc ni sam, T chic lam bà ma ni giá, Bt xà ra ca na ca ba ra bà, Lô xà na bt xà ra n tr giá, Thu a giá ca ma ra Sát xa thi ba ra bà, di , Mu à ra yt noa, Ta b ra sám, Qut phm ô, n th na m m ta. Nh Ô hng, R sc yt noa, Bác lc xá tt a, Tát ác tha già ô sc ni sam. H hng, ô lô ung Chiêm bà na. H hng,

ô lô ung Tt am bà na. H hng, ô lô ung Ba ra sc a da tam bác xoa noa yt ra. H hng, ô lô ung, Tát bà dc xoa ht ra sát ta, Yt ra ha nhã xà, T ng bng tát na yt ra. H hng, ô lô ung, Gi ô ra thi nm, Yt ra ha ta ha tát ra nm, T ng bng tát na ra. H hng, ô lô ung, Ra xoa, Bà già phm Tát ác tha già ô sc ni sam, Ba ra im xà kit r, Ma ha ta ha tát ra, Bt th ta ha tát ra tht r sa, Câu tri ta ha tát nê l, A t th bà r a, Tra tra anh ca Ma ha bt xà lô à ra, r b bà na, Man trà ra, Ô hng, Ta tt bt bà ô, M m n th na m m ta. Tam Ra xà bà d, Ch ra bt d, A k ni bà d, Ô à ca bà d, T xa bà d, Xá tát a ra bà d, Bà ra chc yt ra bà d, t sc xoa bà d, A xá n bà d, A ca ra mt r tr bà d, à ra ni b di kim ba già ba à bà d, Ô ra ca bà a bà d,

Lc xà àn trà bà d, Na già bà d, T iu át bà d, Tô ba ra noa bà d, Dc xoa yt ra ha, Ra xoa t yt ra ha, Tt r a yt ra ha, T xá giá yt ra ha, B a yt ra ha, Cu bàn trà yt ra ha, B n na yt ra ha, Ca tra b n na yt ra ha, Tt kin yt ra ha, A bá tt ma ra yt ra ha, Ô àn ma à yt ra ha, Xa d yt ra ha, Hê r bà yt ra ha, X a ha r nm, Yt bà ha r nm, Lô a ra ha r nm, Mang ta ha r nm, Mê à ha r nm, Ma xà ha r nm, Xà a ha r n, Th t a ha r nm, T a ha r nm, Bà a ha r nm, A du dá ha r n, Cht a ha r n, sam tát b sam, Tát bà yt ra ha nm, T à d xà sân à d di, Kê ra d di, Ba r bt ra gi ca ht r m, T à d xà sân à d di, Kê ra d di, Trà din ni ht r m, T à d xà sân à d di, Kê ra d di, Ma ha bát du bát ác d, Lô à ra ht r m, T à d xà sân à d di, Kê ra d di, Na ra d noa ht r m, T à d xà sân à d di, Kê ra d di,

át a già lô trà tây ht r m, T à d xà sân à d di, Kê ra d di, Ma ha ca ra ma ác r già noa ht ri m, T à d xà sân à d di, Kê ra d di, Ca ba r ca ht r m, T à d xà sân à d di, Kê ra d di, Xà d yt ra, ma yt ra Tát bà ra tha ta t na ht r m, T à d xà sân à d di, Kê ra d di, Gi t ra bà k n ht r m, T à d xà sân à d di, Kê ra d di, T r dng ht r tri, Nan à kê sa ra dà noa bác , Sách hê d ht r m, T à d xà sân à d di, Kê ra d di, Na yt na xá ra ba noa ht r m, T à d xà sân à d di, Kê ra d di, A-la-hán ht r m, T à d xà sân à d di, Kê ra d di, T a ra già ht r m, T à d xà sân à d di, Kê ra d di, Bt xà ra ba n, Câu hê d, câu hê d Ca a bát ht r m, T à d xà sân à d di Kê ra d di, Ra xoa võng, Bà dà phm, n th na m m ta. T Bà dà phm, Tát ác a bát ác ra, Nam-mô tý ô , A tt a na ra lc ca, Ba ra bà tt ph tra, T ca tát át a bát r,

Thp Pht ra thp Pht ra, à ra à ra, Tn à ra tn à ra, sân à sân à. H hng. H hng, Phn tra, Phn tra, phn tra, phn tra, phn tra, Ta ha, Hê hê phn, A mâu ca da phn, A ba ra ha da phn, Ba ra bà ra à phn, A t ra t à ra ba ca phn, Tát bà b t phn, Tát bà na già t phn, Tát bà dc xoa t phn, Tát bà kin thát bà t phn, Tát bà b n na t phn, Ca tra b n na t phn, Tát bà t lang ch t phn, Tát bà t sáp t lê ht sc t phn, Tát bà thp bà lê t phn, Tát bà a bá tt ma lê t phn, Tát bà xá ra bà noa t phn, Tát bà a kê t phn, Tát bà át ma à kê t phn, Tát bà t à da ra th giá lê t phn, Xà d yt ra ma yt ra, Tát bà ra tha ta à kê t phn; T a d giá lê t phn, Gi ô ra phc k n t phn, Bt xà ra câu ma r, T à d ra th t phn, Ma ha ba ra inh dng xoa t r t phn, Bt xà ra thng yt ra d, Ba ra trng k ra xà da phn, Ma ha ca ra d, Ma ha mt át r ca noa. Nam mô ta yt r a d phn, T sc noa t du phn, Bt ra ha mâu ni du phn, A k ni du phn, Ma ha yt r du phn, Yt ra àn trì du phn, Mic át r du phn, Lao át r du phn,

Giá vn trà du phn, Yt la ra át r du phn, Ca bát r du phn, A a mc cht a ca thi ma xá na, Bà t n du phn, Din kit cht, Tát a bà ta, M m n th na m m ta. Ng t sc tra cht a, A mt át r cht a, Ô xà ha ra, Dà ba ha ra, Lô a ra ha ra, Ta bà ha ra, Ma xà ha ra, Xà a ha ra, Th t a ha ra, Bt lc d ha ra, Kin à ha ra, B s ba ha ra, Ph ra ha ra, Bà ta ha ra, Bác ba cht a, t sc tra cht a, Lao à ra cht a, Dc xoa yt ra ha, Ra sát ta yt ra ha, B l a yt ra ha, T xá giá yt ra ha, B a yt ra ha, Cu bàn trà yt ra ha, Tt kin à yt ra ha, Ô át ma à yt ra ha, Xa d yt ra ha, A bá tt ma ra yt ra ha, Trch khê cách trà k ni yt ra ha, R Pht yt ra ha, Xà di ca yt ra ha, Xá câu ni yt ra ha, Lao à ra nan a ca yt ra ha, A lam bà yt ra ha, Kin ba ni yt ra ha, Thp Pht ra yên ca hê ca, Tr dc ca,

át l dc ca, Gi t thác ca, Ni thp pht ra, t sam ma thp pht ra, Bt ca, T ca, Tht l sc mt ca, Ta n bát ca, Tát bà thp pht ra, Tht lô kit , Mt à b t lô ch kim, A lô kim, Mc khê lô kim, Yt r t lô kim, Yt ra ha yt lam, Yt noa du lam, n a du lam, Ht r d du lam, Mt m du lam, Bt r tht bà du lam, T lt sc tra du lam, Ô à ra du lam, Yt tri du lam, Bt tt du lam, Ô lô du lam, Thng già du lam, Hc tt a du lam, Bt à du lam, Ta phòng án già bát ra trng già du lam, B a t a trà, Trà k ni thp bà ra, à t lô ca kin t lô kit tri, bà l a t, Tát bát lô ha lng già, Du sa át ra, ta na yt ra, T sa d ca, A k ni ô à ca, Mt ra b ra kin a ra, A ca ra mt r t át lim b ca, a lt lc tra, T r sc cht ca, Tát bà na câu ra, T dn già t, yt ra r dc xoa ác ra sô, Mt ra th, ph sam ta b sam, Tt át a bát át ra, Ma ha bt xà lô sc ni sam, Ma ha bác lc trng k lam, D ba t à xá d xà na,

Bin át l noa, T à da bàn àm ca lô di, thù bàn àm ca lô di, Bát ra t à bàn àm ca lô di, át ic tha. Án, A na l, T xá , B ra bt xà ra à r, Bàn à bàn à n, Bt xà ra bán ni phn. H hng, ô lô ung phn, Ta bà ha. (on chót, tng 3 ln)

Chú i-Bi

Thiên th thiên nhãn vô ngi i bi tâm à la ni. Nam mô hc ra át na á ra d da. Nam mô a r da bà lô yt thc bác ra da, B tát a bà da, ma ha tát a bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra pht du s át na át ta. Nam mô tt kit lt a y mông a r da, bà lô yt tht Pht ra lng à bà. Nam mô na ra cn trì hê r ma ha bàn a sa m, tát bà a tha u thâu bng, a th dng, tát bà tát a, na ma bà già, ma pht t u, át it tha. Án a bà lô hê, lô ca , ca ra , di hê r, ma ha b- tát a, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, r à dng cu lô cu lô kit mông, lô lô, pht xà da , ma ha pht xà da , à ra à ra, a r ni, tht Pht ra da, dá ra dá ra. M m pht ma ra, mc l, y hê di hê, tht na tht na a ra sâm Pht ra xá li, pht ra pht sâm, Pht ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê l, ta ra ta ra, tt r tt r, tô rô tô rô, b- d b- d, b-à d bà d, di r d, na ra cn trì a r sc ni na, ba d ma na ta bà ha. Tt à d ta bà ha. Ma ha tt à d ta bà ha. Tt à du ngh tht bàn ra d, ta bà ha. Na ra cn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tt ra tng a mc khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tt à d, ta bà ha. Gi kit ra a tt à d ta bà ha. Ba à ma yt tt à d ta bà ha. Na ra cn trì bàn à ra da, ta bà ha. Ma bà l thng yt ra d, ta bà ha. Nam-mô ht ra át na, a ra d da. Nam-mô a r da, bà lô yt , thc bàng ra d, ta bà ha. Án tt in ô, mn a ra, bt à d, ta bà ha. (câu chót tng 3 ln)

Thp Chú:

1- Nh-ý Bo Luân-Vng à-la-Ni: Nam mô Pht à da. Nam mô t-ma-da. Nam mô Tng-dà-da. Nam mô Quán-T-Ti B-Tát ma-ha-tát, c i-bi tâm gi. át it tha. Án chc yt ra pht chn a mc ni, ma ha bát ng m, rô rô rô rô, sc tra thc ra a yt r, sa d, hng phn ta ha.Án, bát p ma chn a mt ni, thc ra hng. Án bát lc à, bát ng m hng. 2- Tiêu Tai Cát Tng Thn Chú: Nng m tam mãn a, mu à nm. A bát ra , h a xá ta nng nm. át it tha. Án, khê khê, khê h, khê h, hng hng, nhp ph ra, nhp ph ra, bát ra nhp ph ra, bát ra nhp ph ra, sc sá, sc sá, sc trí r, sc trí r, ta phn tra, ta phn tra, phin ca tht r du, ta ph ha. 3- Công-c Bo Sn Thn Chú: Nam mô Pht-à-Da. Nam mô t-Ma-Da. Nam mô Tng-Dà-Da. Án, tt h rô rô, tt ô rô, ch r ba, kit r bà tt t r, b rô r, ta ph ha. 4- Pht Mu Chun- Thn Chú: Kh th quy-y Tô-tt-, u din nh l tht câu chi. Ngã kim xng tán i Chun-, duy nguyn t bi thùy gia h. Nam-mô tát a nm tam miu tam-b-, câu chi nm át it tha. Án, chit l ch l Chun- ta bà ha. 5- Thánh Vô-Lng-Th Quyt-nh Quang-Minh-Vng à-La-Ni: Án, ni ma ba cát nga , a ba ra mt p, a u r a np, tô tt n, thit chp p, ip t ra t dã, át tháp c t dã, a ra ha , tam dc tam bt t dã, át n dã tháp.Án, tát r ba, tang t cát r, bót r thut p, t ra mã , c c ni, tang mã ngt c , ta ba nga, t thut , mã ht ni dã, bát r nga r tá ht. 6- Dc-S Quán-nh Chn-Ngôn: Nam-mô bt dà pht , b sát x, lu rô thích lu ly, bát lc bà, ht ra xà dã, át tha yt a da, a ra hc , tam miu tam m à da, át it tha. Án,

b sát th, b sát th, b sát xã, tam mt yt tá ha. 7- Quán-Âm Linh-Cm Chn-Ngôn: Án, ma ni bát di hng, ma hc nghê nha np, tích ô t ba t, tích t ta np, vi t r cát, tát nhi cáng nhi tháp, bc ri tt tháp cát np, b ra np, np bc r, thu tht ban np, ni ma lô kit, thuyt ra da, tá ha. 8- Tht Pht Dit-Ti Chn-Ngôn: Ly bà ly bà , cu ha cu ha , à ra ni , ni ha ra , t lê n , ma ha dà , chân lng càng , ta bà ha. 9- Vãng-Sanh Tnh- Thn-Chú: Nam-mô a di a bà d, a tha dà a d, a a d tha. A di r ô bà t, A di r a tt am bà t, A di r a tì ca lan , A di r a, tì ca lan a, Dà di n dà dà na, Ch a ca l ta bà ha. 10- Thiên Tiên N Chú: Nam mô Pht-à. Nam mô t-M. Nam mô Tng-Dà. Nam mô tht l, ma ha t da, át n dã tha, ba l phú lu na giá l, tam mn à, t xá ni, ma ha t ha ra dà , tam mn à, t ni dà , ma ha ca r dã, ba n ba ra, ba n tát r pht lt tha, tam mn à, tu bác lê , phú l na, a r na, t m , ma ha t c tt , ma ha Di-Lc , lâu ph tng k , hê t, tng k hê , tam mn à, a tha u, à-la-ni.

Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La Mt-a Tâm-Kinh

Quán-t-ti B-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la mt-a thi, chiu kin ng-un giai không, nht thit kh ách. Xá-Li-T! Sc bt d không, không bt d sc, sc tc th không, không tc th sc, th, tng, hành, thc, dic phc nh th. Xá-Li-T! Th ch pháp không tng, bt sinh bt dit, bt cu bt tnh, bt tng bt gim. Th c không trung, vô sc, vô th, tng, hành, thc, vô nhãn, nh, t, thit, thân, ý; vô sc, thanh, hng, v, xúc, pháp; vô nhãn gii, nãi chí vô ý-thc-gii, vô vô-minh, dic vô vô-minh tn, nãi chí vô lão t, dic vô lão t tn; vô kh, tp, dit, o; vô trí dic vô c. D vô s c c, B- tát-a y Bát-nhã-ba-la mt-a c, tâm vô quáingi; vô quái-ngi c, vô hu khng-b, vin ly iên-o mng tng, cu cánh Nit-Bàn. Tam-th, ch Pht y Bát-nhã-ba-la mt-a c, c A-nua-la tam-miu tam-b-. C tri Bát-nhã Ba-la-mt-a, th i-thn chú, th i minh chú, th vô-thng chú, th vô ng ng chú, nng tr nht

thit kh, chân thit bt h. C thuyt Bát-nhã-ba-la-mt-a chú, tc thuyt chú vit: Yt- yt , ba-la yt-, ba-la-tng yt- B- tát bà ha. Ma-ha Bát-nhã Ba la-mt-a. (3 ln)

Tán Pht

Thng lai hin tin thanh-tnh chúng, Phúng tng Lng-nghiêm, ch phm chú, Hi-hng Tam-Bo chúng Long-Thiên, Th-h Già-Lam ch Thánh-chúng, Tam bát nn câu ly kh, T ân, tam hu tn triêm ân; Quc gii an-ninh binh cách tiêu, Phong iu v thun dân an lc; i-chúng huân tu hi thng tn, Thp a n siêu vô nan s; Tam-môn thanh-tnh tuyt phi ngu. àn-tín quy-y tng phc hu; Sát trn tâm nim kh s tri, i hi trung thy kh m tn; H-không kh lng phong kh k, Vô nng thuyt tn Pht công c; Thiên thng thiên h vô nh Pht. Thp phng th-gii dic vô t, Th-gian s hu ngã tn kin, Nht thit vô hu nh Pht gi. Nam-mô ta bà Th-gii, tam gii o-s, t sinh t ph, nhân thiên giáoch thiên bá c hóa thân Bn-s Thích-Ca Mâu-Ni Pht. Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Pht. (108 ln) Nam-mô i-trí Vn-Thù S-Li B-tát. (3 ln) Nam-mô i-Hnh Ph-Hin B-tát. (3 ln) Nam-mô H-Pháp Ch-tôn B-tát. (3 ln) Nam-mô o-tràng Hi-thng Pht B-tát (3 ln)

Phc Nguyn

Chí Tâm nh L Nam Mô Thanh Tnh Pháp Thân T Lô Giá Na Pht ______________ Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô-Xá-Na Pht ______________ Nam Mô Thiên Bá c Hoá Thân Bn S Thích Ca Mâu Ni Pht. T i Vì Giáo S Giáo Hun Chi Ân Chí Tâm nh L Nam Mô Ng ài Sn i Trí Vn Thù S Li B Tát. T i Vì Ph Mu Sinh Thành Dng dc Chi Ân Chí Tâm nh L Nam Mô Nga

Mi Sn i Hnh Ph Hin Vng B Tát. T i Vì Quc Gia Thu Th Chi Ân Chí Tâm nh L Nam Mô Tam Châu Cm ng H Pháp Vi à Tôn Thiên B Tát. T i Vì àn Na Tín Thí Cp Chúng Sanh Chi Ân Chí Tâm nh L Nam Mô Linh Sn Hi Thng Vô Lng Vô Lng Thánh Hin.

SÁM QUI MNG

Qui mng thp phng iu Ng S. Xin dng thanh tnh vi diu pháp, Tam tha, t qu gii thoát Tng, Nguyn t t bi ai nhip th. t chúng ng: T vi chn tánh, Ung nhp mê lu, Tùy sanh t d phiêu trm, Trc sc thinh nhi tham nhim. Thp trin thp s, Tích thành hu lu chi nhn. Lc cn lc trn, Vng tác vô biên chi ti. Mê luân kh hi, Thâm nch tà . Trc ngã am nhn, C ung th trc. Ly sanh nghip chng, Nht th khiên vu, Ngng Tam bo d t bi, Lch nht tâm nhi sám hi. S nguyn: Nng nhn chng bt, Thin hu hu, Xut phin não chi thâm uyên. áo B chi b ngn. Th th: phc c mng v, Các nguyn xng long. Lai sanh: trí chng linh miêu, ng hy Tng tú. Sanh phùng trung quc, Tröôûng ngoä minh sö. Chánh tín xut gia, ng chn nhp o Lc cn thông li, Tam nghip thun hòa. Bt nhim th duyên, Thng tu phm hnh.

Chp trì cm gii, Trn nghip bt xâm. Nghiêm h uy nghi, Quyên phi vô tn. Bt phùng bát nn, Bt khuyt t duyên, Bát nhã trí d hin tin, B- tâm nhi bt thoái. Tu tp chánh pháp, Liu ng i tha, Khai lc chi hnh môn, Vit tam k chi kip hi, Kin pháp tràng x x, Phá nghi võng trùng trùng, Hàng phc chúng ma, Thiu long Tam bo. Tha s thp phng ch Pht, Vô hu bì lao, Tu hc nht thit pháp môn, Tt giai thông t. Qung tác phc hu, Ph li trn sa, c lc chng chi thn thông, Viên nht sanh chi Pht qu. Nhiên hu: Bt x pháp gii, Bin nhp trn lao, ng Quan Âm chi t tâm. Hành Ph Hin chi nguyn hi. Tha phng th gii, Trc loi tùy hình, ng hin sc thân Din dng diu pháp. Nê lê kh thú, Ng qu o trung, Hoc phóng i quang minh, Hoc hin ch thn bin. K hu kin ngã tng, Nãi chí vn ngã danh, Giai phát B- tâm, Vnh xut luân hi kh. Ha thch bng hà chi a, Bin tác hng lâm. m ng thc thit chi , Hóa sanh Tnh . Phi mao i giác, Ph trái hàm oan,

Tn bãi tân toan, Hàm triêm li lc. Tt dch th nhi, Hin vi dc tho, Cu liu trm kha. C cn thi nhi, Hóa tác o lng, T ch bn ni. n hu li ích, Vô bt hng sùng. Th k: ly th oan thân, Hin tn quyn thuc, Xut t sanh chi ct mt, X vn kip chi ái trin. ng d hàm sanh, T thành Pht o. H không hu tn, Ngã nguyn vô cùng, (2 ln) Tình d vô tình, ng Viên Chng Trí

Bài Tán Pht

Tán l Thích-Tôn: Vô thng nng nhân Tng k cu vin tu chân âu sut giáng thn Trng t bo v kim luân, ta b- tòa i phá ma quân. Nht minh tinh o thành giáng pháp lâm. Tam tha chúng ng quy tâm Vô sinh d chng. Hin tin chúng ng quy tâm Vô sinh tc chng. T sinh cu hu ng ng Hoa-tng huyn môn, Bát nn tam cng nhp T-lô tánh hi

Hi Hng

Phúng kinh công-c thù thng hnh,

Vô biên thng phc giai hi-hng, Ph nguyn pháp-gii ch chúng sinh, Tc vãng Vô-Lng-Quang Pht sát. Nguyn tiêu tam-chng tr phin-não, Nguyn c trí-hu chn minh liu, Ph nguyn ti chng tt tiêu tr. Th th thng hành B-tát o, Nguyn sinh Tây-phng Tnh- trung, Cu phm Liên-hoa vi ph-mu, Hoa khai kin Pht ng vô sinh, Bt thi B-tát vi bn l. Nguyn d th công-c, Ph cp nht thit, Ngã ng d chúng sinh Giai cng thành Pht-o. Nam-mô Ta-bà Giáo-ch iu Ng Bn-s Thích-Ca Mâu-Ni Pht,Nammô Tây-phng Giáo Ch Ði-t Ði-bi Tip Dn o S A-Di-Ðà Pht Nam Mô Long Hoa Giáo Ch Ðng-lai h sanh Di-Lc Tôn Pht tác i chng minh

Phc Nguyn

Cây B cao s s, rm rà che mát khp c Tam Thiên. Hoa u bát n lin lin, rc r thm tho cùng Pháp Gii. Nào bn o, xóm làng qua li, u nh ma Pháp thm cn lành. Nào T-Tiên, Ni Ngoi vong linh, u n liên trì vào Hi Thánh. PH NGUYN: C trm h b tà quy chánh. Sut bn loài nhp Thánh siêu Phàm. Bao nhiêu phc thin thy noi làm. Tt c chúng-sanh ng thành Pht-o.

Nam-mô Bn S Thích-Ca Mâu-Ni Pht.

Tam Quy Y

T quy-y Pht, ng nguyn chúng-sinh, th gii i-o, phát vô-thng tâm. (1 ly) T quy-y Pháp, ng nguyn chúng sinh, thâm nhp kinh-

tng, trí tu nh hi. (1 ly) T quy-y Tng, ng nguyn chúng sinh, thng-lý i chúng, nht thit vô ngi. (1 ly)

Information

Tán Pht

20 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97340


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531