Read KINH PH MÔN NGHA text version

KINH PH MÔN NGHA TÁN PHT ng Pháp Vng Vô Thng Ba cõi chng ai bng Thy dy khp tri ngi Cha lành chung bn loài Quy y trn mt nim Dt sch nghip ba k Xng dng cùng tán thán c kip không cùng tn QUÁN TNG Pht, chúng-sanh, tánh thng rng lng. o cm thông không th ngh bàn Li châu ví o tràng Mi phng Pht bo hào quang sáng ngi Trc bo ta thân con nh hin Cúi u xin th nguyn quy y

Chí tâm nh l: Nam-mô tn h không, bin pháp gii, quá, hin, v lai, thp phng ch Pht, Tôn pháp, Hin, Thánh, Tng, thng tr Tam Bo (1 ly) Chí tâm nh l: Nam-mô Ta-bà Giáo-ch iu-Ng Bn-s Thích-ca Mâu-ni Pht, ng lai h sanh Di-Lc tôn Pht, i-trí Vn-Thù S-Li B-tát, i-hnh Ph-Hin B-tát, H Pháp ch tôn B-tát, Linh-Sn Hi-Thng Pht B-tát (1 ly) Chí tâm nh l: Nam-mô Tây-phng Cclc th-gii i t i-bi Tip-dn o-s A-Di-à Pht, i-bi Quán-Th-Âm B-tát, i-Th-Chí B-tát, i-nguyn a-TngVng B-tát, Thanh-Tnh i-Hi-Chúng B-tát (1 ly) C TÁN Kim l va bén chiên àn

Khp xông pháp gii o tràng mi phng Hin thành mây báu kit tng Ch Pht rõ bit ngn hng chí thin Pháp thân toàn th hin tin Chng minh hng nguyn phc lin ban cho Nam-mô Hng-Vân-Cái B-tát (3 ln) K KHAI KINH Pháp Pht rng sâu rt nhim mu Trm ngàn muôn kip khó tìm cu Nay con nghe thy chuyên trì tng Nguyn t Nh-Lai ngha nhim mu Nam mô Bn S Thích Ca Mâu Ni (3 ln) Nam mô Pháp Hoa Hi Thng Pht B tát (3 ln)

Kinh DIU PHÁP LIÊN HOA PHM "QUÁN-TH-ÂM B-TÁT PH MÔN" Lúc by gi, ngài Vô-Tn-Ý B-Tát lin t ch ngi ng dy, trch áo bày vai hu, chp tay hng Pht mà bch rng: "Th Tôn! Ngài Quán-Th-Âm B-Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán-Th-Âm?" Pht bo ngài Vô-Tn-Ý B-Tát: "Thinnam-t! Nu có vô lng trm nghìn muôn c chúng sanh chu các s kh não, nghe Quán-Th-Âm B-Tát này mt lòng xng danh Quán-Th-Âm B-Tát, tc thi xem xét ting tm kia, u ng gii thoát. Nu có ngi trì danh hiu Quán-Th-Âm B-Tát, du vào trong la ln, la chng cháy ng, do vì sc oai thn ca B-Tát này vy. Nu b nc ln cun trôi, xng danh hiu

B-Tát lin ng n ch cn. Nu có trm nghìn muôn c chúng sanh vì tìm các th châu báu nh vàng, bc, lu ly, xa-c, mã-não, san-hô, h-phách, trân châu, nên vào trong bin ln, gi s gió bo thi ghe thuyn ca k trôi tp ni nc qu Lasát, trong do nu có nhn n mt ngi xng danh hiu Quán-Th-Âm B-Tát, thi nhng ngi ó u ng thoát khi nn qu La-sát. Do nhân duyên ó mà tên là QuánTh-Âm. Nu li có ngi sp s b hi, xng danh hiu Quán-Th-Âm B-Tát, thi dao gy ca ngi kia cm lin gãy tng khúc, mà ng thoát kh. Nu qu D-xoa cùng La-sát y trong cõi tam-thiên i-thiên mun n hi ngi, nghe ngi xng danh hiu Quán-Th-Âm B-Tát, thi tên qu d ó còn không có th dùng mt d mà nhìn ngi, hung li làm hi ng .

Du li có ngi hoc có ti, hoc không ti, gông cùm xing xích trói buc ni thân, xng danh hiu Quán-Th-Âm B-Tát thy u t rã, lin ng thoát khi. Nu k oán tc y trong cõi tam-thiên ithiên, có mt v thng ch dt oàn ngi buôn em theo nhiu ca báu, tri qua ni ng him tr, trong ó có mt ngi xng rng : "Các Thin-nam-t! Ch có s st, các ông phi nên mt lòng xng danh hiu Quán-Th-Âm B-Tát, v B-Tát ó hay em pháp vô-úy thí cho chúng sanh, nu các ông xng danh hiu thì s ng thoát khi oán tc ny". oàn ngi buôn nghe ri, u lên ting xng rng: "Nam-Mô Quán-Th-Âm BTát!" vì xng danh hiu B-Tát nên lin c thoát khi. Vô-Tn-Ý! Quán-Th-Âm B-Tát sc oai thn to ln nh th.

Nu có chúng sanh nào nhiu lòng dâm dc, thng cung kính nim Quán-Th-Âm BTát, lin ng ly lòng dâm ý dc. Nu ngi nhiu gin hn, thng cung kính nim Quán-Th-Âm B-Tát, lin ng lìa lòng gin hn. Nu ngi nhiu ngu si, thng cung kính nim Quán-Th-Âm B-Tát, lin ng lìa ngu si. Vô-Tn-Ý! Quán-Th-Âm B-Tát có nhng sc oai thn rng ln, nhiu li ích nh th, cho nên chúng sanh thng phi mt lòng tng nh n ngài Nu có ngi n, gi s mun cu con trai, l ly cúng dng Quán-Th-Âm B-Tát, lin sanh con trai phc c trí hu; gi s mun cu con gái, bèn sanh con gái có tng xinh p, trc ã trng ci phc c, mi ngi u kính mn. Vô-Tn-Ý! Quán-Th-Âm B-Tát có sc oai thn nh th.

Nu có chúng sanh cung kính l ly QuánTh-Âm B-Tát, thi phc c chng lung mt. Cho nên chúng sanh u phi th trì danh hiu Quán-Th-Âm B-Tát. Vô Tn Ý! Nu có ngi th trì danh t ca sáu mi hai c hng-hà-sa B-Tát li trn i cúng dng n ung y phc, ging nm, thuc thang. Ý ông ngh sao? Công c ca ngi thin-nam-t, thin-n-nhn ó có nhiu chng? Vô-Tn-Ý tha: "Bch Th-Tôn! Rt nhiu".Pht dy: "Nu li có ngi th trì danh hiu Quán-Th-Âm B-Tát, nhn n mt thi l ly cúng dng, thi phc c ca hai ngi ó bng nhau không khác, trong trm nghìn c kip không th cùng tn. Vô-Tn-Ý! Th trì danh hiu Quán-Th-Âm B-Tát ng vô lng vô biên phc c li ích nh th." Ngài Vô-Tn-Ý B-Tát bch Pht rng:

"Th-Tôn! Quán-Th-Âm B-Tát do i trong cõi Ta-bà nh th nào? Vì chúng snah nói pháp nh th nào? Sc phng tin ca Ngài nh th nào?" Pht bo Vô-Tn-Ý B-Tát: "Thin-nam-t! Nu có chúng sanh trong quc nào áng dùng thân Pht ng thoát thi QuánTh-Âm B-Tát lin hin thân Pht vì ó mà nói pháp. Ni áng dùng thân Duyên-giác ng thoát, B tát lin hin thân Duyên-giác vì ó nói pháp. Ni áng dùng thân Thanh-vn ng thoát, B tát lin hin thân Thanh-vn vì ó nói pháp. Ni áng dùng thân Phm-vng ng thoát, B tát lin hin thân Phm-vng vì ó nói pháp. Ni áng dùng thân -Thích ng thoát, B tát lin hin thân -Thích vì ó nói pháp.

Ni áng dùng thân T-ti-thiên ng thoát, B tát lin hin thân T-ti-thiên vì ó nói pháp. Ni áng dùng thân i-t-ti-thiên ng thoát, B tát lin hin thân i-t-ti-thiên vì ó nói pháp. Ni áng dùng thân Thiên-i-tng-quân ng thoát, B tát lin hin thân Thiêni-tng-quân vì ó nói pháp. Ni áng dùng thân T-sa-môn ng thoát, B tát lin hin thân T-sa-môn vì ó nói pháp. Ni áng dùng thân Tiu-vng ng thoát, B tát lin hin thân Tiu-vng vì ó nói pháp. Ni áng dùng thân Trng-gi ng thoát, B tát lin hin thân Trng-gi vì ó nói pháp. Ni áng dùng thân C-s ng thoát, B tát lin hin thân C-s vì ó nói pháp.

Ni áng dùng thân T-quan ng thoát, B tát lin hin thân T-quan vì ó nói pháp. Ni áng dùng thân Bà-la-môn ng thoát, B tát lin hin thân Bà-la-môn vì ó nói pháp. Ni áng dùng thân T-kheo, T-kheo-ni, u-bà-tc, u-ba-di ng thoát, B tát lin hin thân T-kheo, T-kheo-ni, u-bàtc, u-ba-di vì ó nói pháp. Ni áng dùng thân ph n ca Trng-gi, C-S, T-quan, Bà-la-môn ng thoát, B tát lin hin thân ph n vì ó nói pháp. Ni áng dùng thân ng-nam, ng-n ng thoát, B tát lin hin thân ngnam, ng-n vì ó nói pháp. Ni áng dùng thân tri, rng, D-xoa, Cànthát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khn-na-la, Mahu-la-dà, nhn cùng phi nhn ng thoát, B tát lin u hin ra mà vì ó nói pháp.

Ni áng dùng thân thn Chp-Kim-Cang ng thoát, B tát lin hin thân thn Chp-Kim-Cang vì ó nói pháp. Vô-Tn-Ý! Quán-Th-Âm B-Tát ó thành tu công c nh th, dùng các thân hình, do i trong các cõi nc thoát chúng sanh, nh th vì vy các ông phi mt lòng cúng dng Quán-Th-Âm B-Tát. Quán-Th-Âm B-Tát ó trong ch nn gp s st hay ban cho s vô-úy, cho nên cõi Ta-bà này u gi Ngài là v "Thí-vô-úy". Ngài Vô Tn Ý B Tát bch Pht rng: "Th-Tôn! Con nay xin cúng dng QuánTh-Âm B-Tát". Ngài lin m chui ngc bng các châu báu giá tr trm nghìn lng vàng ni c, em cúng dng cho ngài Quán-Th-Âm mà nói rng : "Xin Ngài nhn chui ngc trân bo pháp thí này". Khi y Quán-Th-Âm B-tát chng chu nhn chui. Ngài Vô-Tn-Ý li tha cùng

Quán-Th-Âm B-Tát rng: "Xin Ngài vì thng chúng tôi mà nhn chui ngc này". By gi Pht bo ngài Quán-Th-Âm BTát: "Ông nên thng Vô-Tn-Ý B-Tát và hàng t chúng cùng tri, rng, D-xoa, Cànthát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khn-na-la, Mahu-la-dà, nhn và phi-nhn v.v... mà nhn chui ngc ó. Tc thi Quán-Th-Âm B-Tát thng hàng t chúng và tri, rng, nhn, phi-nhn v.v... mà nhn chui ngc ó chia làm hai phn: Mt phn dâng c Thích-Ca Mâu-Ni Pht, mt phn dâng vào tháp ca c Pht aBo. Vô-Tn-Ý! Quán-Th-Âm B-Tát có sc oai thn t ti nh th, do i ni cõi Ta Bà". Lúc ó, ngài Vô-Tn-Ý B-Tát nói k hi Pht rng: Th-Tôn tng tt!

Con nay li hi kia Pht t nhân duyên gì? Tên là Quán-Th-Âm? ng y tng tt K áp Vô-Tn-Ý: Ông nghe hnh Quán-Âm Khéo ng các ni ch Th rng sâu nh bin Nhiu kip chng ngh bàn Hu nhiu nghìn c Pht Phát nguyn thanh tnh ln. Ta vì ông lc nói Nghe tên cùng thy thân Tâm nim chng lung qua Hay dit kh các cõi. Gi s sanh lòng hi Xô rt hm la ln Do sc nim Quán-Âm Hm la bin thành ao. Hoc trôi dt bin ln

Các nn qu, cá, rng Do sc nim Quán-Âm Sóng mòi chng chìm ng Hoc chót Tu-di B ngi xô rt xung Do sc nim Quán-Âm Nh mt nht treo không Hoc b ngi d rt Rt xung núi Kim-Cang Do sc nim Quán-Âm Chng tn n my lông. Hoc gp oán tc vây u cm dao làm hi Do sc nim Quán-Âm u lin sanh lòng lành. Hoc b kh nn vua Khi hành hình sp cht Do sc nim Quán-Âm Dao lin gãy tng on.

Hoc tù cm xing xích Tay chân b gông cùm Do sc nim Quán-Âm Tháo rã ng thoát khi Nguyn ra các thuc c Mun hi n thân ó Do sc nim Quán-Âm Tr hi ni bn-nhân Hoc gp La-sát d Rng c các loài qu Do sc nim Quán-Âm Lin u không dám hi. Hoc thú d vây quanh Nanh vut nhn áng s Do sc nim Quán-Âm Vi vàng b chy thng. Rn c cùng bò cp Hi c khói la t Do sc nim Quán-Âm

Nghe ting t b i. Mây sm n sét ánh Tuôn giá, xi ma ln Do sc nim Quán-Âm Lin c tiêu tan c. Chúng sanh b kh ách Vô lng kh bc thân Quán-Âm sc trí diu Hay cu kh th gian y sc thn thông Rng tu trí phng tin Các cõi nc mi phng Không cõi nào chng hin. Các loài trong ng d: a-ngc, qu, súc sanh Sanh, già, bnh, cht kh Ln u khin dt ht. Chn-quán thanh tnh quán Trí-hu quán rng ln Bi-quán và t-quán,

Thng nguyn thng chiêm ngng Sáng thanh tnh không nh Hu nht phá các ti Hay phc tai khói la Khp soi sáng th gian. Lòng bi rn nh sm Ý t diu dng mây Xi ma pháp cam l Dt tr la phin não Cãi kin qua ch quan Trong quân trn s st Do sc nim Quán-Âm Cu oán u lui tan. Diu-Âm, Quán-Th-Âm Phm-âm, Hi-triu-âm Ting hn th gian kia, Cho nên thng phi nim. Nim nim ch sanh nghi Quán Âm bc tnh thánh Ni kh não nn cht

Hay vì làm nng cy. tt c công c Mt lành trông chúng sanh Bin phc ln không lng Cho nên phi nh l. By gi, ngài Trì-a B-Tát lin t ch ngi ng dy n trc bch Pht rng: "Th Tôn! Nu có chúng sanh nào nghe phm Quán-Th-Âm B-Tát o-nghip T-Ti, Ph-Môn Th-Hin sc thn thông ny, thi phi bit công c ngi ó chng ít". Lúc Pht nói phm Ph-Môn này, trong chúng có tám muôn bn nghìn chúng sanh u phát tâm vô-ng-chánh-giác. Kinh Diu Pháp Liên Hoa Phm Ph Môn chn ngôn vit: An a r, a r, t a r, t t a r, ta-bà ha (3 ln)

Lc t i minh chn ngôn: Án ma ni bát di hng (nim 108 ln) PH MÔN TÁN Ph môn th hin Cu kh tm thinh T bi thuyt pháp mê tân Phó cm ng tùy hình T hi thanh ninh Bát nn vnh vô xâm THP NH NGUYN 1. Nam mô hiu Viên Thông danh t ti, Quán Âm Nh Lai, qung phát hong thê nguyn. (1ly) 2. Nam mô nht nim tâm vô quái ngi, Quán Âm Nh Lai thng c Nam Hi nguyn. (1ly)

3. Nam mô tr Ta-bà U Minh gii, Quán Âm Nh Lai tm thinh cu kh nguyn. (1ly) 4. Nam mô hàng tà ma tr yêu quái Quán Âm Nh Lai, nng tr nguy him nguyn. (1ly) 5. Nam mô thanh-tnh bình thùy dng liu, Quán Âm Nh Lai cam l sái tâm nguyn. (1ly) 6. Nam mô i t-bi, nng h x, Quán Âm Nh Lai, thng hành bình-ng nguyn. (1ly) 7. Nam mô trú d tun vô tn hoi, Quán Âm Nh Lai th dit tam nguyn. (1ly) 8. Nam mô vng nam nham cn l bái Quán Âm Nh Lai, già ta gii thoát nguyn. (1ly)

9. Nam mô to pháp thuyn du kh hi, Quán Âm Nh Lai tn chúng sanh nguyn. (1ly) 10. Nam mô tin tràng phan, hu bo cái, Quán Âm Nh Lai tip dn Tây Phng nguyn. (1ly) 11. Nam mô Vô lng th Pht cnh gii, Quán Âm Nh Lai, Di à th ký nguyn. (1ly) 12. Nam mô oan nghiêm thân vô t tái, Quán Âm Nh Lai, qu tu thp nh nguyn. (1ly) C TÁN Quán Âm i S Ph hiu Viên Thông Thp nh i nguyn th hong thâm Kh hi phim t phong

Ph t tâm dung Sát sát hin vô cùng Nam mô i Bi Quán Th Âm B Tát (nim 108 ln) B KHUYT TÂM KINH Tâm trí tu thinh thinh rng ln Sáng trong ngn chng bn mây trn Làu làu mt tánh thiên chn Bao trùm muôn loi chng phân Thánh phàm. Vn tâm y lng trong sáng sut Cõi b kia mt bc n ni Tri lòng tròn xa nay Công thành qu chng t bày ích ang. Hàng B-tát danh Quán T Ti Khi tham thin vô ngi n trong Thm vào trí hu m thông Soi thy nm un u không có gì. tt c không chi kh ách Trong thc tâm hin cnh sc ra

Sc, Không, chung mt nhà Không chng khác Sc, Sc nào khác Không. y Sc tng cng ng Không tng Không tng y nh tng Sc kia Th, Tng, Hành, Thc phân chia Cng li nh vy, cng v chân không. Tòa sc tng nhn ông tm ó Các pháp kia tng n lung trn Chng sanh chng dt thng chn Chng cu, chng tnh, chng sn, chng thêm. C y nên cõi trên không gii Th làu làu vô ngi thng chn Vn không ng un m thân Sáu cn chng có, sáu trn cng không. Thy rng không mà không nhãn gii Bit hoàn toàn thc gii cng không Tánh không sáng sut i ng Vô minh chng có ma hòng ht chi. Vn không có thân gì già cht Hung chi là ht cht già sao T cng chng có nào

Không chi là trí, có nào c chi. Do vô s c ly tt c Nhn pháp kia u x nh không Vn lòng trí hu linh thông B kia mau n tâm không ngi gì. Không quái ngi có chi khng b Tc xa lìa mng tng o iên Tâm không rt ráo chu duyên Nit bàn qu chng chn nguyên hoàn toàn. Tam th Pht, y àng Bát Nhã áo B chng qu chánh chn Cho hay Bát nhã là hn Pháp môn ti thng cõi chn mau v. Thit thn chú linh tri i lc Thit thn chú úng bc quang minh y chú ti thng oai linh y chú vô ng thinh thinh oai thn. Tr tt c nguyên nhân các kh Thc tnh lòng giác ng vô s Thiên nhiên chn thit bt h Án lam Thn chú Chn Nh thuyt rng: Yt-, Yt-, Ba La Yt-, Ba La Tng Yt-, B- Tát Bà Ha (3 ln)

VÃNG-SANH THN CHÚ Nam-mô a di a bà d, Ða tha dà a d, Ða a d tha. A di r ô bà t, A di r a tt am bà t, A di r a tì ca lan , A di r a, tì ca lan a, Dà di n dà dà na, Ch a ca l ta-bà ha. (3 ln) BÀI K TÁN C QUÁN TH ÂM c Quán-Âm oai thn lng lng Khp th gian u trng danh Ngài Chúng-sanh ht thy ai ai Khi nào gp nn nim Ngài lin qua. Bi vì th gn xa ngng m Quán-Th-Âm cu kh sanh Nu ai có mt nim lành H Ngài nghe ting ng danh ti lin Du trng bnh liên miên kh cc Nim danh Ngài lp tc khi ngay Bao nhiêu tai nn hng ngày

Chí tâm nim ti danh Ngài cng qua. Vô lng kip Ta-bà th-gii Ngài giáng sanh xung cõi nhân gian Hóa thân Công chúa oan trang Diu Trang vng n, ngai vàng vua cha Diu Thanh y chính là ch c Sau cng tu chng qu Vn-Thù Diu Âm ch th cng tu Ph-Hin chng thánh n bù công lao. Trn mt nhà c vào cnh Pht Lòng t bi chn cht áng ghi Tui nh trí c ai bì Dc lòng m o quyt thì i tu. Trn chín nm chng t lao kh Mong công thành cu chúng-sanh Thi k trai gii tu hành Ti ng Hng-Tích bc thành Vit Nam. Mt cnh tiên mây lam che ph C Cam Tuyn thch nh bao quanh Cnh tt dành cho ngi lành Kim ng, Ngc n ng danh theo hu Di b ngc chia hai sm ti Chu hai bên không li o Thy

Luôn luôn chn chánh thng ngay Hành theo ý ch ca Thy ban ra. Quán-Th-Âm danh là T Ti Khp tam thiên qua li do chi T bi Ngài mun i Mi hai i nguyn thit thi cao xa Nguyn nào cng u là rt ráo Chuyên tâm v chánh o tha Bin Nam Hi, núi Ph à Tr ni y cng là hng sn. Trong mt phm Ph Môn th hin c Nh-Lai thut chuyn khen ngài Oai thn linh hin không hai Tm thanh cu kh chng nài công phu. Nu có k mun tu c s Hay cng là tùy ý mun chi Ngài lin ng hin tc thì Ti ni dìu dt cp k cho. Hay có k qua ò mc nn Cùng bao nhiêu tai nn dc ng Chí thành t nén tâm hng Va nim danh hiu tai ng qua lin. Nhng chuyn y hin nhiên u thy

c Nh-Lai truyn dy không sai Chúng ta ch có qun nài Mt lòng ngng m cu Ngài cho. Trong kh hi, ò t vn i Vt chúng-sanh a ti Lc Bang Chín tng sen báu ài vàng Di à th ký r ràng thnh thi. T bi cu kh i Tm thanh gii nn n ni hòa bình. Nam mô Thp Phng thng tr Tam Bo (3 ln) SÁM PHÁT NGUYN QUY Y TAM BO t hôm nay qu trc in, Chí tâm nh l ng T tôn ã bao phen sanh t dp dn, Trôi ln mãi trong vòng lc o Th Tôn ã inh ninh dy bo Mà con còn m ui mê say Mt a xem huyn cnh hng ngày Tai thích ting mt ng dua nnh Mi quen ngi mùi thm bt tnh

Li dt thêu lm chuyn gay go Thân ham dùng gm vóc sa sô Ý m tng bao la v tr Bi nhc dc lòng tham cha Lp che m trí tu t lâu Hôm nay con giác ng hi u Xin sám hi phi bày t rõ Nguyn ti ác t nay lìa b Chuyn sáu cn ra khi lm mê Trc ài sen thành kính hng v Tnh tam c quy y Tam Bo Pht gii cm chuyên trì chu áo Dt tn cùng gc r vô minh Chí phàm phu t lc khó thành Cu i giác t bi gia h Dù phi chu muôn ngàn gian kh Con dc lòng vì o hy sinh Nng t quang tìm n bu thành ng t giác giác tha viên mãn Nam mô Bn S Thích Ca Mâu Ni Pht. (3 ln)

HI HNG CÔNG C Phúng tng công c thù thng hnh. Vô biên thng phc giai hi hng Ph nguyn pháp gii ch chúng-sanh. Tc vãng Vô Lng Quang Pht sát Nguyn tiêu tam chng tr phin não. Nguyn c trí hu chn minh liu Ph nguyn ti chng tt tiêu tr. Th th thng hành B-tát o Nguyn sanh Tây-phng Tnh trung. Cu phm liên hoa vi ph mu Hoa khai kin Pht ng Vô sanh. Bt thi B-tát vi bn l Nguyn d th công c. Ph cp nht thit Ngã ng d chúng-sanh. Giai cng thành Pht o.

TAM QUY Y T quy y Pht, xin nguyn chúng sanh, th theo o c phát lòng vô thng. (1 ly) T quy y Pháp, xin nguyn chúng sanh, thu rõ kinh tng, trí hu nh bin. (1 ly) T quy y Tng, xin nguyn chúng sanh, thng lý i chúng, ht thy không ngi. (1 ly)

Information

KINH PH MÔN NGHA

32 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

96326


Notice: fwrite(): send of 215 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531