Read Publikacija_2010-2011.pdf text version

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

Vsi otroci so nasi otroci, je rekel prijazen glas, vse smrklje in frklje in froci, vsi svetlih in crnih in kodravih las. Vsi nasi! Tudi tisti drugacni, drugacne usode in vere in ras, vsi beli in crni, vsi bolni in lacni so taki kot kdo izmed nas. Skupaj na tem svetu ivimo, svet nam je skupna velika vas, kjer na sreco iscemo rimo in poslusamo boji glas, ki iveti in rasti veleva in biti odprtih rok za hudo, ki prizadeva vsak cas na milijone otrok! Vsi otroci na svet so rojeni za sreco in dober prid, vsak je podoben tebi in meni in vsak je sonce in vsak je svit. (Tone Pavcek)

1

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

1

PODATKI O SOLI

OSNOVNA SOLA PREIHOVEGA VORANCA Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroskem Ravnatelj: Pomocnica ravnatelja: Tajnica: Telefoni: 02 620 52 70 02 620 52 71 02 620 52 72 02 620 52 75/86 02 620 52 74/73 02 620 52 85 02 620 52 76 02 620 52 78 02 620 52 77 02 620 52 82 02 620 52 83 02 620 52 84 02 620 52 81 02 620 52 80 02 620 52 79 87 05 320 02 62 052 87 Stanislav Osojnik, prof. Veronika Kotnik, prof. Dragica Gorensek tajnistvo ravnatelj pomocnica ravnatelja racunovodstvo, knjigovodstvo zbornica knjinica pedagoginja specialna pedagoginja socialna delavka kabinet 4. in 5. razreda kabinet 1. razreda kabinet 2. in 3. razreda kabinet racunalnikarja kabinet sportne vzgoje kuhinja zobna ambulanta

Faks:

Elektronska posta sole: Elektronska posta ravnatelja: Elektronska posta pomocnice: Spletna stran sole: St. transakcijskega racuna:

[email protected] [email protected] [email protected] www.os-prezih.si 01303-6030677481 UJP Radlje ob Dravi Davcna stevilka: SI26935465 Osnovno solo Preihovega Voranca je ustanovila Skupscina obcine Ravne na Koroskem z odlocbo st. 61-39/65-2/1 z dne 28. 1. 1966. Kot Javni vzgojno-izobraevalni zavod je bila sola vpisana v sodni register 30. 7. 1992 pri Temeljnem sodiscu v Mariboru. 2

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

SOLSKI OKOLIS Sola s svojo dejavnostjo zagotavlja potrebe po osnovnosolskem izobraevanju na podrocju naslednjih krajevnih skupnosti, mestnih cetrti ter zaselkov: mesto Ravne ­ levi breg Suhe, Podkraj, Navrski vrh, Tolsti vrh (del do meje vaske skupnosti Dobrije), Dobja vas z Janecami (do meje obcine Prevalje), Strojna (podrocje vaske skupnosti Strojna in Zelenbreg). PREVOZI UCENCEV Vsi ucenci, ki so oddaljeni od sole vec kot 4 kilometre, in ucenci, ki imajo pot v solo po cesti, ki je posebej nevarna, imajo zagotovljen in organiziran brezplacen prevoz v solo in domov. Z avtobusi se vozi 33, s kombiji pa 77 ucencev. PROMETNA VARNOST Nasi ucenci prihajajo v solo s sirokega podrocja, zato v okviru rednega pouka in razrednih ur posvecamo posebno pozornost prometni varnosti. Posebne skrbi so deleni ucenci prvega in drugega razreda devetletke. Dobro sodelujemo s Policijsko postajo Ravne in AMD Ravne. Prometna vzgoja zajema naslednja podrocja: varna pot v solo, obnasanje na cesti, prometni predpisi, kolesarski izpiti v 5. razredu, izpiti za kolo z motorjem v 9. razredu, varni koticek in tekmovanja. Starse in otroke e na zacetku solskega leta opozarjamo na posebno nevarna mesta v okolici sole, predvsem na nevarnost preckanja cest na mestih, kjer ni prehodov za pesce. Ucence opozarjamo, naj upostevajo talne oznake, nosijo oblacila ivih barv in solske torbe z odsevniki, prvosolci in drugosolci pa tudi rumene rutice. Starse prosimo, da otrok ne vozite do vhoda v solo in upostevate prometne oznake. Skupaj dolocimo otroku najvarnejso pot v solo.

3

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

1. ORGANIZACIJSKA

SHEMA SOLE

A) ORGANI UPRAVLJANJA Svet sole Je organ upravljanja, ki je sestavljen iz predstavnikov Obcine, Sveta starsev in delavcev sole. Clani imajo stiriletni mandat. Svet sole opravlja naslednje naloge: imenuje in razresuje ravnatelja; sprejema program razvoja sole, letni delovni nacrt in porocilo o njegovi uresnicitvi; odloca o uvedbi nadstandardnih in drugih programov; obravnava porocila o vzgojno-izobraevalni problematiki; odloca o pritobah v zvezi s statusom ucenca sole; odloca o pritobah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja; odloca o pritobah starsev v zvezi z vzgojno-izobraevalnim delom; se seznanja s financnim nacrtom in sprejema zakljucni racun sole; opravlja druge naloge, ki so dolocene z zakonom in aktom o ustanovitvi. Predsednica Sveta sole je Cvetka PETRIC. Ravnatelj Osnovna sola Preihovega Voranca ima v svoji organizacijski shemi za izvajanje obveznega in razsirjenega programa ravnatelja sole Stanislava OSOJNIKA, ki: nacrtuje, organizira in vodi delo sole; pripravlja program razvoja sole; pripravlja predlog letnega delovnega nacrta in je odgovoren za njegovo izvedbo; je odgovoren za uresnicevanje pravic in dolnosti ucencev; vodi delo uciteljskega zbora; oblikuje predlog nadstandardnih programov; spodbuja izobraevanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev; organizira mentorstvo za pripravnike; prisostvuje pri vzgojno-izobraevalnem delu uciteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje; predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive; 4

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

odloca o napredovanju delavcev v placilne razrede; spremlja delo svetovalne slube; skrbi za sodelovanje sole s starsi; obvesca starse o delu sole in o spremembah pravic in obveznosti ucencev; spodbuja in spremlja delo skupnosti ucencev; odloca o vzgojnih ukrepih; doloca sistemizacijo delovnih mest; odloca o sklepanju delovnih razmerij; skrbi za sodelovanje sole s solsko zdravstveno slubo in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in s predpisi. Pri delu mu pomaga pomocnica ravnatelja Veronika KOTNIK. Svet starsev Za organizirano uresnicevanje interesa starsev deluje v soli Svet starsev. Sestavljajo ga starsi, ki so izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih oddelkov. Ti predstavniki skrbjo za pretok informacij na relaciji Svet starsev in razredni oddelek ali obratno. V skladu s solsko zakonodajo Svet starsev razpravlja: nadstandardnih programih (jih tudi predlaga); o letnem delovnem nacrtu; o porocilih ravnatelja o vzgojno-izobraevalnih problemih; o pritobah starsev v zvezi z vzgojno-izobraevalnim delom; voli predstavnike v Svet sole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi. Prvi sestanek Sveta starsev sklice v mesecu septembru ravnatelj. Nadaljnje sestanke sklicuje predsednica Sveta starsev. Oktobra 2010 bodo volitve v Svet starsev, predstavniki bodo objavljeni na spletni strani sole.

5

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

B) STROKOVNI ORGANI Uciteljski zbor Sestavljajo ga vsi strokovni delavci sole. Uciteljski zbor sole razpravlja o poteku ucno-vzgojnega dela na svojih pedagoskih konferencah, ki jih sklicuje ravnatelj in on tudi vodi uciteljski zbor. Oddelcni uciteljski zbor Sestavljajo ga ucitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraevalno delo v posameznem oddelku, po potrebi pa sodelujejo svetovalni in drugi strokovni delavci. Razrednik: vodi in koordinira delo oddelcnega uciteljskega zbora; analizira vzgojne in ucne rezultate oddelka; skrbi za resevanje vzgojnih in ucnih problemov posameznih ucencev; sodeluje s starsi in solsko svetovalno slubo; odloca o vzgojnih ukrepih; organizira in pripravlja roditeljske sestanke; sodeluje z upravo sole in s strokovnimi slubami; animira kulturno in druabno ivljenje v oddelku; z ucenci ravna prijateljsko, ucencem svetuje in jih usmerja; je iskren, dosleden in se skupaj z ucenci veseli dobro opravljenih del; zna vzpodbujati in pohvaliti; je objektiven pri ocenjevanju; si za pogovore z ucenci vzame dovolj casa. Strokovni aktivi Strokovne aktive v soli sestavljajo ucitelji istega predmeta oziroma istih predmetnih podrocij. Strokovni aktivi sole: obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega podrocja; usklajujejo merila za ocenjevanje; dajejo uciteljskemu zboru predloge za izboljsanje vzgojno-izobraevalnega oziroma studijskega dela; obravnavajo pripombe starsev in ucencev ter usklajujejo delo z drugimi dejavnostmi na soli.

6

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

C) SOLSKA SVETOVALNA SLUBA Svetovalno slubo opravljajo naslednje strokovne delavke: pedagoginja, socialna delavka in specialna pedagoginja. Pedagoginja na soli je Karla MITHANS LAMPRECHT. Za starse in otroke je dosegljiva vsak dan od 8. do 13. ure ter na popoldanskih govorilnih urah. Temeljne naloge, ki jih opravlja, so: sprejem solskih novincev in njihovo spremljanje; poklicno usmerjanje; individualno in skupinsko svetovanje otrokom, mladostnikom in starsem; pedagosko posvetovalno delo; razvojno-preucevalno in evalvacijsko delo ter vodenje projektov. Socialna delavka na soli je mag. Vesna LUJINOVIC. 30 30 Dosegljiva je vsak ponedeljek med 7 in 11 . Socialna delavka nudi pomoc otrokom in starsem pri resevanju vsakdanjih stisk. Posebno pozornost posveca tistim, ki so zaradi svoje drugacnosti potisnjeni v neenakopraven poloaj. To so ljudje drugih kultur, narodnosti, etnicnih skupin, priseljenci, brezposelni, enske samohranilke, socialno ogroene druine. Otrokom nudi pomoc v obliki pogovorov, svetovanja, zagovornistva. Pomoc starsem pa zajema pomoc pri placevanju solske malice, svetovanje, posredovanje potrebnih informacij za pridobitev posamezne pravice ali bonitete. Specialne pedagoginje so Nina VIDOVIC, Mirjana SMOLAK, Mateja LOPARNIK, Ana ERJAVEC, Natasa KRAJNC in Jadranka BOIC. Pomagajo otrokom, ki imajo specificne ucne teave: pri branju in pisanju, govoru in razumevanju, pri matematiki, so nemirni in nepozorni. Specialne pedagoginje imajo govorilne ure v dogovoru s starsi ali z razrednicarko.

7

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

C) SOLSKA KNJINICA »Soncni vzhod prebuja naravo, branje knjig razveseljuje glavo.« (Mongolski) Solska knjinica je sestavni del sole in vzgojno-izobraevalnega dela. Je vir informacij in znanja, hkrati pa tudi prostor za druenje in preivljanje prostega casa. Namenjena je vzgojno-izobraevalnemu procesu, potrebam ucencev in delavcev sole. Sodelujemo pri razlicnih projektih Koroske osrednje knjinice dr. Franca Susnika na Ravnah. Knjinicarka Simona GRABNER: opravlja interno strokovno bibliotekarsko delo, izvaja bibliopedagoske ure, skrbi za ucbeniski sklad in strokovno sodeluje z delavci sole. Bralno znacko vodijo v dogovoru s knjinicarko vse uciteljice razredne stopnje in uciteljice slovenscine na predmetni stopnji. KNJINICNI RED Solska knjinica je sestavni del sole in vzgojno-izobraevalnega dela. Je vir informacij in znanja, hkrati pa tudi prostor za druenje in preivljanje prostega casa. Namenjena je vzgojno-izobraevalnemu procesu, potrebam ucencev in delavcev sole. Knjinicno gradivo za ucence je loceno od knjinicnega gradiva za ucitelje. Postavljeno je v prosti pristop. Leposlovje je razvrsceno po starostnih stopnjah C, P, M in L, strokovna in poucna literatura pa po sistemu UDK. Clanstvo Vsi ucenci in delavci sole so clani solske knjinice. Izjemoma so lahko clani tudi drugi. Clanarine ni. Cas odprtosti Knjinica je za izposojo odprta vsak delovni dan po solskem koledarju od 7.00 do 10.00 in od 11.30 do 13.30, razen kadar poteka v knjinici pouk oziroma druge dejavnosti. 8

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

Izposoja knjinicnega gradiva, izposojevalni roki Knjige: 30 dni (1 mesec), monost podaljsanja in monost rezervacije. Neknjino gradivo je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga ni mogoce izposoditi na dom. Citalnisko gradivo (leksikoni, enciklopedije, serijske publikacije ...) si lahko uporabniki izposodijo v PETEK in ga vrnejo v PONEDELJEK; izjemoma tudi med tednom, ce elijo iz njega fotokopirati oziroma ga potrebujejo za pouk. Ucenci lahko imajo izposojene najvec 4 enote knjinicnega gradiva. Uporabniki si ga lahko izposodijo tudi za cas solskih pocitnic. Ucenci 9. razreda pa morajo vrniti izposojeno gradivo do 15. junija. Nerednim uporabnikom lahko izposojo odrecemo, dokler ne poravnajo svojih obveznosti. Odnos do knjinicnega gradiva S knjinicnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poskodovano ali izgubljeno gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjinicarko. V knjinici veljajo naslednja pravila: CESA V KNJINICI NE POCNEM: - Ne jem in ne pijem. - Se ne lovim in skrivam. - Ne tekam po knjinici. - Ne hodim po sedeih. - Ne preklinjam. - Se ne pretepam. - Ne trgam in unicujem knjig. - Se ne norcujem. - Ne uporabljam mobilnega telefona. KAJ V KNJINICI LAHKO POCNEM? - Berem knjige in revije. - Se ucim. - Pisem domaco nalogo. - Pisem in pripravljam referate, seminarske naloge. - Najdem svoj mir. - Se pogovarjam s prijatelji, vendar ne preglasno. - Bogatim svoj besedni zaklad. - Pomagam mlajsim ucencem.

9

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

Ce uporabnik ne uposteva knjinicnih pravil, mora za nekaj casa zapustiti prostor. UCBENISKI SKLAD Sola nudi svojim ucencem monost narocila ucbenikov v soli preko UCBENISKEGA SKLADA; izposoja je brezplacna. Ucenci in starsi se morate zavedati, da je potrebno ucbenike iz ucbeniskega sklada konec solskega leta vrniti neposkodovane, saj so bili dani le v uporabo. Kdor ucbenik strga ali izgubi, ga mora v celoti placati. Skrbnica sklada je knjinicarka. D) ADMINISTRATIVNO-TEHNICNA SLUBA V tajnistvu in racunovodstvu sole opravljajo administrativne in financne posle za solo in solsko kuhinjo. Tajnica je Dragica GORENSEK, racunovodkinja Gordana RAMSAK in knjigovodkinja Marija ZABEL. Starsi lahko denarne zadeve urejate vsak dan do 9. ure v tajnistvu sole. Tehnicno slubo opravljajo hisnik in cistilke. Zdravko VOIC kot hisnik opravlja naloge ekonoma in oskrbnika premoenja ter skrbi za vzdrevanje solskega objekta, dvorisca in okolice sole. Cistilke: Natasa CAPELNIK, Irena BUCEK, Dragica BOSIN, Marjana KOBOVC, Irena KRAUTBERGER, Ranka RISTI,Natasa RUBIN in Bojana SKITEK so odgovorne za red in cistoco solskih prostorov in okolice sole. Delavke v kuhinji: Marinka SADEK, Franja GOSNIK, Karolina VUGRINEC in Irena KRAUTBERGER v skladu s higienskimi in zdravstvenimi predpisi pravocasno in kakovostno ter higiensko neoporecno pripravljajo obroke hrane na soli.

10

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

E) SKUPNOST UCENCEV Sestavljajo jo vsi ucenci oddelcnih skupnosti, njihovi predstavniki pa jih zastopajo na parlamentih. Ustvariti elimo pogoje za cim boljse delo in sodelovanje med ucitelji in ucenci ter utrditi povezavo med solo in domom. Mentorica skupnosti ucencev je Simona URANC. PROGRAM NASEGA DELA ZA TEKOCE SOLSKO LETO: poskrbeli bomo za urejenost ucilnic, hodnikov in okolico sole; drug drugega bomo opozarjali, da se bomo primerno obnasali v soli in izven nje; vsem bomo dokazali, da vemo, kaj pomenita besedi red in disciplina; nasi medsebojni odnosi se bodo izboljsali; pomagali bomo drug drugemu in se potrudili, da bodo vse oddelcne skupnosti dosegale lepe rezultate; sproti in skupaj bomo resevali probleme; pripravili se bomo na temo letosnjega Otroskega parlamenta.

11

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

2

RAZVOJNI NACRT V SOLSKEM LETU 2010/2011

Nase vodilo so PRIJAZNI MEDSEBOJNI ODNOSI IN STRPNOST. Posebno pozornost namenjamo LAJIM SOLSKIM TORBAM IN VZGOJNEMU NACRTU SOLE. Od 1. do 7. razreda bomo izvajali pri pouku notranjo diferenciacijo, v 8. in 9. razredu bo pouk pri slovenscini, matematiki in anglescini potekal nivojsko.

IZBIRNI PREDMETI Vsak ucenec se v 7., 8. in 9. razredu devetletke odloci za dve uri izbirnih predmetov, ki jih ponudi sola. Izbrani predmeti so nato redni del ucencevega urnika. K vsakemu izbirnemu predmetu hodi posameznik po eno uro na teden, izjema je le drugi tuji jezik, ki se ga uci dve uri na teden in to vsa tri leta. Ce eli ucenec vec kot dve uri izbirnih predmetov, morajo to PISNO dovoliti starsi. Namesto izbirnih predmetov na soli lahko ucenec izbere tudi GLASBENO SOLO, ce jo obiskuje. Izbirni predmeti so vecinoma enoletni, lahko pa jih ucenec obiskuje dve ali tri leta, ce so predmeti po UN predpisani kot vecletni. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ­ NPZ V sestem razredu ucenci prostovoljno opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz matematike, slovenscine in anglescine. Do sredine oktobra se pisno prijavijo. V devetem razredu je obvezno nacionalno preverjanje znanja iz slovenscine, matematike in tretjega predmeta, ki ga za tekoce leto v mesecu marcu doloci minister izmed obveznih predmetov v 8. in 9. razredu.

12

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

PREDMETNIK

PREDMET SLOVENSCINA MATEMATIKA TUJ JEZIK LIKOVNA VZGOJA GLASBENA VZGOJA DRUBA GEOGRAFIJA ZGODOVINA DRAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA SPOZNAVANJE OKOLJA FIZIKA KEMIJA BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA GOSPODINJSTVO SPORTNA VZGOJA PREDMET 1 PREDMET 2 ODDELCNA SKUPNOST Stevilo tednov pouka SKUPAJ UR NA TEDEN KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNISKI DNEVI SPORTNI DNEVI Stevilo vseh tednov pouka

1.

6 4 2 2

2.

7 4 2 2

3.

7 5 2 2

4.

5 5 2 2 1,5 2

5.

5 4 3 2 1,5 3

6.

5 4 4 1 1 1 1

7.

4 4 4 1 1 2 2 1

8.

3,5 4 3 1 1 1,5 2 1

9.

4,5 4 3 1 1 2 2

3

3

3 2 2 1,5 2 3 3 2 1 3 1,5 3 1 1 3 2 2 2

3

3

3

3

0.5 35 20 4 3 3 5 38 35 21 4 3 3 5 38 35 22 4 3 3 5 38 35 24 3 3 4 5 38

0.5 35 26 3 3 4 5 38

0.5 35 26 3 3 4 5 38

2 2/1 1 0.5 35 28,5 3 3 4 5 38

2 2/1 1 0.5 35 29 3 3 4 5 38

2 2/1 1 0.5 32 27 3 3 4 5 35

13

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

DNEVI DEJAVNOSTI So del obveznega programa osnovne sole. Povezujejo predmetna podrocja. Potekajo po letnem delovnem nacrtu sole, ki doloca njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Nekatere dneve bomo izvedli v obliki ekskurzije. Kulturni, sportni, naravoslovni in tehniski dnevi, ki so organizirani v obliki ekskurzije, so krepko natisnjeni. NARAVOSLOVNI DNEVI omogocajo ucencem sistematicno pridobivanje, razsirjanje in poglabljanje znanja o naravi in drubi, uvajanje v razumevanje temeljnih zakonitosti razvoja narave. Razvijajo vedoeljnost, zmonosti opazovanja, samostojno in kriticno misljenje ter uporabo znanja, odkrivanje lepot in vrednot narave, razvijanje odnosa do ucenja in dela. Posebno pomembno je osvescanje mladih o potrebi varstva clovekovega zdravja, okolja in ivljenja.

RAZRED MESEC OKTOBER MAREC MAJ OKTOBER MAREC JUNIJ OKTOBER FEBRUAR JUNIJ DECEMBER JANUAR JUNIJ FEBRUAR APRIL MAJ/JUNIJ SEPTEMBER FEBRUAR APRIL/MAJ SEPTEMBER NOVEMBER MAJ APRIL MAJ MAJ NOVEMBER NOVEMBER DECEMBER DNEVI 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. VSEBINA Kmetija Pomladno srecanje z babicami in dedki Kranjska Gora: Kekceva deela Sadje Skrb za zdravje Cebele Gozd Najpogostejse poskodbe pri otrocih Zdravilne rastline Sege in navade ­ kultura prehranjevanja Zdravje ­ moje najvecje bogastvo ivalstvo in rastlinstvo morskega sveta (LSN) Obisk pri gasilcih Varno kolesarjenje, JUMICAR Naravna in kulturna dediscina ­ Logarska dolina Vzgoja za zdravje in ekologija ­ zbiranje starega papirja Gozd pozimi (ZSN) Volcji Potok in Rudarjenje v Saleski dolini Gozd jeseni Snovi Vzgoja za zdravje in ekologija ­ zbiranje starega papirja Ekologija Vzgoja za zdravje, zdravniski pregled Celovec ­ Plazilci, Planetarij, Minimundus Ogledi poklicev Vzgoja za zdravje Poklicno usmerjanje

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

14

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

KULTURNI DNEVI so dnevi, ko ucenci poglobljeno spoznavajo razlicne umetnosti, umetniska podrocja in ta med seboj povezujejo.

RAZRED

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9.

MESEC DECEMBER FEBRUAR Pustni torek CELO LETO DECEMBER FEBRUAR Pustni torek CELO LETO DECEMBER FEBRUAR Pustni torek CELO LETO FEBRUAR FEBRUAR JUNIJ FEBRUAR Pustni torek CELO LETO DECEMBER JAN./FEB. FEBRUAR Po dogovoru Po dogovoru JUNIJ NOVEMBER DECEMBER FEBRUAR Po dogovoru Po dogovoru JUNIJ DECEMBER Po dogovoru FEBRUAR Po dogovoru JUNIJ Po dogovoru DECEMBER FEBRUAR Po dogovoru JUNIJ

DNEVI 1. 2. 3. 4 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

VSEBINA Dedek Mraz Slovenski kulturni praznik Pust Predstave (filmske, gledaliske, glasbene ...) Novoletno praznovanje Preihov dan Pust Predstave (filmske, gledaliske, glasbene ...) Novoletno praznovanje Preihov dan Pust Predstave (filmske, gledaliske, glasbene ...) Slovenski kulturni praznik Pust Kulturne znamenitosti Pirana (LSN) Preihov dan Pust Predstave (filmske, gledaliske, glasbene ...) Mega ur Strip (ZSN) Presernov dan (oddaja) Glasbena prireditev Gledaliska predstava Podelitev BZ in priznanj Rastem s knjigo (obisk v Koroski osrednji knjinici) Mega ur Presernov dan (oddaja) Glasbena prireditev Gledaliska predstava Podelitev BZ in priznanj Mega ur Gledalisce ­ igra Presernov dan (oddaja) Glasbena prireditev Predaja kljuca s podelitvijo BZ in priznanj Angleska predstava v Mariboru Mega ur Presernov dan (oddaja) Gledaliska predstava Predaja kljuca s podelitvijo BZ in priznanj

15

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

SPORTNI DNEVI Osnovni namen sportnih dni je skrb za skladen psihofizicni razvoj odrascajocega in zorecega mladega cloveka, vzgoja za zdravo in ustvarjalno ivljenje, za prosti cas ter za vecjo kakovost ivljenja.

RAZRED DNEVI 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4., 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2., 4. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. VSEBINA Pohod na Navrski vrh Pohod na Preihovino Zimske igre Daljsi pohod z iskanjem skritega zaklada (MPS) Kranjska Gora in pohodnistvo (MPS) Pohod do Melenika Pohod na Preihovino Igre na snegu Sportne igre v parku Igre v Parku kralja Matjaa Po gozdni ucni poti Pohod na Preihovino Igre na snegu Brinjeva gora Atletske igre Po Vorancevi poti Zimske aktivnosti Orientacijski pohod ­ Dobrije Sportne igre, plavanje (LSN) Po Vorancevi poti Zimske aktivnosti Orientacijski pohod Sportne igre Plavanje Po Vorancevi poti Zimske aktivnosti/Sportne igre/Pohod (ZSN) Orientacijski pohod Plavanje Po Vorancevi poti Zimske aktivnosti Sportne igre Orientacijski pohod Plavanje Po Vorancevi poti Zimske aktivnosti Sportne igre Orientacijski pohod Plavanje Po Vorancevi poti Zimske aktivnosti Sportne igre Orientacijski pohod Plesna dejavnost MESEC SEPTEMBER OKTOBER JANUAR MAJ MAJ SEPTEMBER OKTOBER JANUAR MAJ MAJ SEPTEMBER OKTOBER JANUAR APRIL JUNIJ OKTOBER JAN./FEB. MAJ JUNIJ OKTOBER JAN./FEB. MAJ JUNIJ JUNIJ OKTOBER JAN./FEB. MAJ JUNIJ OKTOBER JAN./FEB. APRIL MAJ JUNIJ OKTOBER JAN./FEB. APRIL MAJ JUNIJ OKTOBER JAN./FEB. APRIL MAJ JUNIJ

1.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

8.

9.

16

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

TEHNISKI DNEVI so namenjeni razvijanju pozitivnega odnosa do tehnicnih dosekov v svojem okolju, opazovanju, zbiranju podatkov, primerjanju ...

RAZRED

1. 2. 3. 4.

MESEC CELO LETO OKTOBER MAREC CELO LETO NOVEMBER APRIL OKTOBER NOVEMBER MAJ NOVEMBER DECEMBER JANUAR JUNIJ DECEMBER JANUAR APRIL MAJ SEPTEMBER DECEMBER JAN./FEB. Pustni torek SEPTEMBER DECEMBER Pustni torek APRIL SEPTEMBER OKTOBER DECEMBER Pustni torek SEPTEMBER DECEMBER Pustni torek MAJ

DNEVI 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

VSEBINA PASAVCEK ­ varnost otrok v prometu Ogled gasilske postaje ­ ravnanje ob poaru Bolnisnica Medimedo PASAVCEK ­ varnost otrok v prometu Vreme Papir Ustvarjalni dan Posta ivljenje na gradu: Velenjski grad Elektrika Izdelava novoletnih okraskov Izdelava vozicka s pogonom na gumo in hisica iz kartona Spreminjanje lastnosti snovi (LSN) Novoletne delavnice Ogled muzejskih zbirk Dan zemlje Pregled koles, poligon Kulturna dediscina ­ Libelice, Legen Ustvarjalne novoletne delavnice Zgodovina smucanja (ZSN) Pust Kulturna dediscina ­ Meica, Crna Ustvarjalne novoletne delavnice Pust Nazarje ­ les Kulturna dediscina ­ Gorenjska: Bled, Radovljica Merjenje Ustvarjalne novoletne delavnice Pust Kulturna dediscina ­ Ljubljana (Hisa eksperimentov, Tehniski muzej Bistra) Ustvarjalne novoletne delavnice Pust Zanimiva fizika (Gardaland)

17

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

INTERESNE DEJAVNOSTI

Sola organizira interesne dejavnosti, katerih obseg in vsebino doloca z letnim delovnim nacrtom. Tako elimo ucencem ponuditi cimbolj pestre dejavnosti, ki jih lahko razvijajo na osnovi lastnih elja. Posamezne interesne dejavnosti vodijo ucitelji nase sole, zunanji sodelavci in starsi. Za dan in uro dejavnosti se ucenci dogovorijo z mentorjem.

INTERESNA DEJAVNOST Lutkovni kroek Folklora Gornistvo: mladi planinci Literarno-novinarski kroek z glasilom Levi devej Literarno-novinarski kroek z glasilom Samorastnik Recitacijsko-dramski kroek Zgodovinski kroek Sah Solski radio Logika Logika Odbojka Knjinicarski kroek Vzgoja za zdravje Plezanje Zdrava sola Otroski in mladinski pevski zbor Likovni kroek Kaj ves o prometu? MENTOR Marija Jurgec, Aleksandra Slatinsek Mlakar Tanja Mavrel Veronika Kotnik, Katja Sonjak, Viljem Kotnik Z Jasna Bezjak Zavrsnik, Marija Mirnik Vanja Benko Bojana Verdinek Marjeta Petrovic Marjan Ursic Z Cvetka Kos Cvetka Petric Veronika Kotnik Obalt Zmagaj Simona Grabner Karolina Kumprej Pececnik Dusan Planinc Z Slavica Klancnik Tanja Krivec Bronislava Gajsek Nives Kasper Mrdavsic Razred 1.­5. 1.­5. 1.­9. *Vpisi dan in uro po dogovoru z uciteljem

1.­5. 6.­9. 6.­9. 6.­9. 1.­9. 5.­9. 6.­9. 2.­5. 4.­9. 5.­9. 6.­9. 1.­9. 1.­9. 1.­9. 5.­9. 6.­9.

18

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

MLADI RAZISKOVALCI Med osnovnimi solami na Koroskem e enajsto leto ivi tudi raziskovalno delo. V okviru gibanja Znanost mladini je nasa sola v sodelovanju z Gimnazijo Ravne nosilka gibanja Mladih raziskovalcev Koroske za osnovne sole. Koordinatorka je Darja VRHOVNIK. Odlocitev ucenca za raziskovalno nalogo pomeni drugacen nacin ucenja in razmisljanja. Ucenci se na ta nacin ucijo prvih korakov raziskovanja. Ocenjevanje in recenzije raziskovalnih nalog opravljajo ucitelji z nase sole, ravenske gimnazije in po potrebi tudi zunanji sodelavci. Mladi raziskovalci iz osnovnih sol na Koroskem predstavijo svoje naloge in ugotovitve na skupnem srecanju konec meseca aprila.

TEKMOVANJA Tudi v tem solskem letu bomo posvetili del nasega dela tekmovanjem in pripravam nanje. Vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem za uspehe v lanskem solskem letu iskreno cestitamo, v letosnjem pa jim elimo veliko srece in lepe doseke.

PROJEKTI ZDRAVA SOLA ­ v sklopu svojih dejavnosti bomo se naprej razvijali mednarodni projekt, katerega cilji so zdrave, neobremenjene psihofizicno celovite osebnosti. Med razrednimi skupnostmi bo potekalo tudi tekmovanje za lepo in urejeno ucilnico ter kulturno prehranjevanje. Ucenci se trudijo in so motivirani. EKO IN ZDRAVO ­ ucni dan na ekoloski kmetiji. SHEMA SOLSKEGA SADJA ­ evropski in republiski projekt, vsakemu ucencu obrok sadja ali (in) zelenjave na teden. PASAVCEK ­ varnost otrok v prometu. KNJIGOBUBE je celoletni ustvarjalno-komunikacijski program, ki ob skupnem branju otroske in mladinske literature na zabaven in ucinkovit nacin povezuje mentorja, otroke in starse. Otroku to prinasa vecjo samozavest in motivacijo. Postane bolj komunikativen, laje dosega zastavljene cilje, uiva pri delu, je ponosen nase in pridobiva nove navade. 19

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

RASTEM S KNJIGO ­ slovensko mladinsko in leposlovno delo vsakemu sedmosolcu. SPORAZUMEVANJE V SLOVENSKEM JEZIKU ­ izdelava novega slovenskega korpusa oz. zbirnika besed za slovar, slovnico, slogovni prirocnik z multimedijskimi vsebinami. Prednostne usmeritve so tudi izboljsanje kakovosti in ucinkovitosti sistemov izobraevanja, usposabljanja. POLICIST LEON SVETUJE ­ dejavnost izvajamo z ucenci petega razreda. Povecati elimo varnost otrok in spostovanje pravil na razlicnih podrocjih ter otroke seznaniti z nasveti o samozascitnem vedenju.

20

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

ZDRAVSTVENA VZGOJA IN VARSTVO Program zdravstveno-vzgojne dejavnosti bodo izvedli zdravstveni delavci KZD Ravne s predavanji Vzgoja za zdravje v vseh razredih ter na sistematskih pregledih (v 1., 3., 6. in 8. razredu) in preventivnih cepljenjih. Solska zobozdravnica poleg rednega popravila zob namenja pozornost tudi preventivi in osvescanju tako otrok kot starsev. SOLA V NARAVI ­ IVLJENJE Z NARAVO Solo v naravi bomo organizirali za ucence prvega, cetrtega in sestega razreda. Organizacija te oblike je ena najzahtevnejsih oblik razsirjenega programa osnovne sole in zahteva ogromno priprav, dodatne ucitelje in seveda vecja financna sredstva (strosek starsev). Analiza dela sol v naravi je pokazala, da je to dobra oblike vzgoje, ki pozitivno vpliva na mlade. 1. razred: 4. razred: 6. razred:

KRANJSKA GORA (MAJ : MALA PLANINSKA SOLA, 3 DNI); STRUNJAN (JUNIJ: SOLA PLAVANJA, 5 DNI); RIBNICA NA POHORJU (JAN./FEB.: SOLA SMUCANJA, 5 DNI).

21

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

3

SOLSKI KOLEDAR 2010/2011

Zacetek pouka je v sredo, 1. septembra 2010. Solsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji: 1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2010 do 31. januarja 2011, 2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2011 do 24. junija 2011.

Zakljucek pouka za ucence 9. razreda in razdelitev spriceval je 15. junija 2011. Zakljucek pouka za vse ostale ucence in razdelitev spriceval je 24. junija 2011.

Prosto med pocitnicami in dravnimi prazniki po solskem koledarju: JESENSKE: od ponedeljka, 25. 10. 2010, do torka, 2. 11. 2010 NOVOLETNE: od ponedeljka, 27. 12. 2010, do ponedeljka, 3. 1. 2011 ZIMSKE: od ponedeljka, 21. 02. 2011, do ponedeljka, 28. 2. 2011 PRVOMAJSKE: od ponedeljka, 25. 04. 2011, do torka, 3. 5. 2011 LETNE: od 27. 06. 2011 do 31. 08. 2011

DVE DELOVNI SOBOTI: 13. november 2010, nadomescanje 7. februarja 2011 7. maj 2011, nadomescanje 26. aprila 2011

Informativna dneva v SREDNJIH SOLAH: 11. in 12. februar 2011 Nacionalno preverjanje znanja za ucence 6. in 9. razreda ­ REDNI ROK: Sreda, 4. maj 2011: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred Petek, 6. maj 2011: NPZ iz slovenscine za 6. in 9. razred Ponedeljek, 9. maj 2011: NPZ iz anglescine za 6. in tretjega predmeta za 9. razred

NAKNADNI ROK: samo za ucence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeleiti NPZ v rednem roku: Ponedeljek, 30. maj 2011: NPZ iz matematike Torek, 31. maj 2011: NPZ iz slovenscine Sreda, 1. junij 2011: NPZ iz tretjega predmeta Predmetni, razredni in popravni izpiti: 1. rok: 16. 6.­29. 6. 2011 za ucence 9. razreda 27. 6.­8. 7. 2011 za ucence ostalih razredov 2. rok: 18. 8.­31. 8. 2011

Zakljucna prireditev za starse bo konec maja ali v zacetku junija.

22

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

4

VSAKDANJE IVLJENJE NA SOLI

Naso solo v tem solskem letu obiskuje 453 ucencev. Vzgojno-izobraevalno delo poteka v eni izmeni. Stevilo oddelkov: od 1. do 5. razreda 11, od 6. do 9. razreda 11, OPB je 5, JV: 1. Ucenci pridejo v solo vsak delovni dan v casu od 7 pricne pouk.

SOL. URA JUTRANJE VARSTVO »PREDURA« TRAJANJE UCNE URE OPOMBA 45

do 8 , ko se

00

PODALJSANO BIVANJE

6.00­8.00 7.00­7.45 8.00­8.45 8.50­9.35 25 MINUT 10.00­10.45 10.50­11.35 11.40­12.25 12.30­13.15 13.20­14.05 14.10­14.55

1. ura 2. ura

ODMOR

MALICA

3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7. ura 8. ura

1. ura 11.40­12.30 2. ura 12.30­13.20 od 11.45 3. ura 13.20­14.10 do 14.30 4. ura 14.10­15.00 5. ura 15.00­15.50 VARSTVO VOZACEV ­ za vse ucence od 2. do 5. razreda: PO POUKU od 11.40 do 13.20 se pridruijo oddelkom podaljsanega bivanja.

KOSILO

SOLSKA PREHRANA Sola organizira za ucence malice in kosila. 45 30 Malica je po drugi solski uri, kosilo pa je od 11 do 14 . Malico narocite za cel mesec, kosilo lahko narocite za cel mesec ali sproti, vendar morate posamezno kosilo ali malico odjaviti do 8.30 ure zjutraj v tajnistvu sole za naslednji dan! Glej Pravila o solski prehrani, objavljena na spletni strani sole. Stroske prehrane lahko mesecno placujete preko polonic, priporocamo vam, da si uredite placilo malic in kosil preko trajnika na svoji banki. Vodja solske prehrane, ucitelji in osebje v kuhinji razvijajo pri ucencih kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja.

23

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

SOLSKI SKLAD Ta sklad uspesno deluje na soli e vec let. Namen njegovega delovanja je predvsem pridobivanje sredstev za pomoc ucencem iz socialno sibkih druin (sofinanciranje prehrane in sole v naravi) in za solski nadstandard. Vsem se za sredstva iskreno zahvaljujemo. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA JUTRANJE VARSTVO organiziramo za ucence prvega razreda, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Starsi prvi dan pouka izpolnijo prijavnico. Jutranje varstvo bosta vodili vzgojiteljici. Potekalo bo predvidoma od 00 00 6 do 8 . PODALJSANO BIVANJE je oblika vzgojno-izobraevalnega procesa, ki ga sola organizira po pouku. Namenjeno je ucencem od prvega do petega razreda. Ucenci so v podaljsanem bivanju od konca pouka do 50 15 . V tem casu imajo kosilo, sodelujejo pri kulturnih, sportnih in umetniskih ter drugih sprostitvenih dejavnostih. Otroci v tej starosti se niso samostojni, pomoc pa potrebujejo tudi pri pisanju domacih nalog in ucenju. Ceprav je podaljsano bivanje na nasih solah e dolgo uveljavljeno, se se vedno zgodi, da starsi ne vedo, kaj naj od njega pricakujejo. Se danes ga v solskem argonu pogosto imenujemo varstvo, njegove vzgojne naloge in cilji pa so precej sirsi. V tem casu se prepletajo naslednje dejavnosti: Sprostitvenim dejavnostim je namenjen cas takoj po pouku oziroma kosilu, ko naj bi se ucenci predvsem sprostili, spocili in obnovili svoje moci, ter na koncu po samostojnem ucenju. Aktivnosti so razlicne in prilagojene posameznemu ucencu ­ od sportnih, druabnih, socialnih, razvedrilnih iger do poslusanja glasbe, branja, pogovora, sprehoda in nenazadnje pocitka. Tem dejavnostim je namenjeno okoli ura in pol ali vec na dan. Ucitelj v tem casu zagotovi pogoje za sprostitev, spodbuja in svetuje otrokom, kaj lahko delajo.

SPROSTITVENA DEJAVNOST

e samo ime pove, da je ta cas namenjen aktivni sprostitvi, ki ima dolocen cilj, in je namenjena razvijanju ustvarjalnosti na kulturnem, umetniskem, socialnem, custvenem in drugih podrocjih razvoja osebnosti. Ucenci izdelujejo razlicne izdelke (likovne, literarne ...), se igrajo razlicne igre, pripravljajo predstave, delavnice itd.

USTVARJALNO PREIVLJANJE CASA

24

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

Tem dejavnostim je vsakodnevno posvecena priblino ura in pol casa, seveda glede na spocitost in motivacijo ucencev. Ucitelj tedensko nacrtuje aktivnosti za posamezne dejavnosti, vendar njihovo izvajanje prilagaja ucencem. Prav tako prilagaja vrstni red dejavnosti, razen samostojnega ucenja, ki naceloma poteka vsak dan ob istem casu. Ucenci, ki so vkljuceni v podaljsano bivanje, imajo v soli organizirano kosilo. Poudarek je predvsem na kulturi prehranjevanja in spoznavanju osnov zdrave prehrane. SAMOSTOJNO UCENJE V okviru te dejavnosti poteka navajanje ucencev na samostojno ucenje. Po priporocilih strokovnjakov naj bi mu pripadalo 50 minut. Po potrebi se cas lahko podaljsa, nikakor pa ne bi smelo biti podaljsano bivanje namenjeno samo tej dejavnosti. Ucenci naj bi utrdili, poglobili in razsirili znanje, ki so ga dobili dopoldne, in se navajali na samostojno opravljanje domacih nalog: pisejo domace naloge, berejo, ucitelj pripravi tudi dodatne naloge in druge zanimive vsebine. Domaco nalogo bodo uspeli narediti vsi ucenci, ki bodo v podaljsanem bivanju vsaj do 15. ure. Posebno pozornost bodo ucitelji posvecali ucencem z ucnimi teavami, jim pomagali pri domacih nalogah, po potrebi se enkrat razloili snov.

PREHRANA

PODALJSANO BIVANJE JE BREZPLACNO, PLACATE LE KOSILO. Starsi, veckrat se pogovorite o bivanju in delu svojega otroka v oddelku z uciteljico podaljsanega bivanja. Organizacija dela v podaljsanem bivanju in ucitelji:

ODDELEK RAZRED CAS UCILNICA UCITELJICA/UCITELJ

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

11.40­15.00 11.40­15.50 11.40­15.50 11.40­14.00 11.40­14.00

K 24 K 29 N7 N 13 N5 P 12

Marija JURGEC Janja CEBULJ Ana ATELSEK Katja SONJAK Aleksandra SLATINSEK MLAKAR Alojzija HALOAN

25

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

RAZREDNIKI

Stevilo IME IN PRIIMEK Jelka SINKO, uciteljica RP Marija JURGEC, vzgojiteljica Tanja MAVREL, uciteljica RP Janja CEBULJ, diplomirana vzgojiteljica Jasna BEZJAK ZAVRSNIK , profesorica RP Marija MIRNIK, uciteljica RP Andreja KEBER, profesorica RP Edit SEKAVCNIK, profesorica RP Andreja PARADI, uciteljica RP Milena SINANOVIC, profesorica RP Lucija GORJUP, profesorica RP Joica STAVDEKAR, uciteljica RP Zvonka KAVSAK, uciteljica RP Alojzija HALOAN, uciteljica RP Obalt ZMAGAJ, profesor RP Andreja JUG, uciteljica MAT, FIZ Tanja KRIVEC, profesorica GVZ Slavica KLANCNIK, profesorica TJA, SLJ Cvetka KOS, profesorica SLJ, TJA Vanja BENKO, profesorica SLJ Bojana VERDINEK, profesorica SLJ Bronislava GAJSEK, uciteljica LVZ Aleksandra KNEZ, profesorica SVZ Karolina KUMPREJ PECECNIK, uciteljica GOS, BIO, NAR GOVORILNA URA

1. a 1. b 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b 5. c 6. a 6. b 7. a 7. b 7. c 8. a 8. b 8. c 9. a 9. b 9. c

19 21 22 23 20 23 19 16 20 19 19 24 24 18 19 18 20 21 20 23 21 23

Ponedeljek, 11.40­12.25 Ponedeljek, 11.40­12.25 Ponedeljek, 11.40­12.25 Ponedeljek, 11.40­12.25 Torek, 10.50­11.35 Ponedeljek, 11.40­12.25 Ponedeljek, 10.50­11.35 Ponedeljek, 10.00­10.45 Sreda, 10.00­10.45 Torek, 8.50­9.35 Ponedeljek, 8.50­9.35 Torek, 11.40­12.25 Sreda, 10.00­10.45 Sreda, 10.50­11.35 Sreda, 8.50­9.35 Torek, 11.40­12.25 Ponedeljek, 8.50­9.35 Cetrtek, 10.50­11.35 Cetrtek, 10.50­11.35 Cetrtek, 10.00­10.45 Ponedeljek, 11.40­12.25 Petek, 10.00­10.45

OSTALI UCITELJI

IME IN PRIIMEK Vera VUSNIK, uciteljica BIO, KEM Marjeta PETROVIC, uciteljica ZGO, DDE (Mag. Mirko BRITOVSEK, ucitelj TIT, FIZ, RACUNALNIKAR) Helena OSLOVNIK, profesorica MAT, RAC Roman HOLCL, profesor SVZ Gregor CUK, profesor SVZ Branko Merkac, ucitelj SVZ Nives KASPER MRDAVSIC, uciteljica TIT, FIZ Cvetka PETRIC, uciteljica MAT, FIZ Darja VRHOVNIK, uciteljica FIZ, MAT Franja OFIC, profesorica TJA, TJN Eva SATER, profesorica SLJ Maja CRESNIK, profesorica BIO Tanja MERZDOVNIK, profesorica ZGO, SOC Simona URANC, profesorica ZGO, GEO Mojca HRASTELJ BRELIH, profesorica TJA GOVORILNA URA Ponedeljek, 12.30­13.15 Sreda, 10.00­10.45 Cetrtek, 8.50­9.35 Sreda, 8.00­8.45 Sreda, 10.00­10.45 Torek, 10.50­11.35 Torek, 10.50­11.35 Cetrtek, 10.00­10.45 Cetrtek, 10.00­10.45 Torek, 8.50­9.35 Sreda, 10.50­11.35 Cetrtek, 8.50­9.35 Sreda, 8.50­9.35 Sreda, 8.50­9.35 Sreda, 8.50­9.35

26

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK Dopolnilni pouk je namenjen ucencem, ki potrebujejo pomoc pri ucenju ali so zaradi bolezni dalj casa odsotni od vzgojno-izobraevalnega dela. Pouk poteka po dogovoru z uciteljem. Dodatni pouk je namenjen ucencem, ki elijo poglabljati in bogatiti ucno snov pri posameznem predmetu. Pouk poteka po dogovoru z uciteljem. IZBIRNI PREDMETI Naredili smo analizo prijav nasih ucencev za izbirne predmete in glede na pogoje za izvedbo oblikovali skupine. Razredniki bodo vsakega ucenca posebej obvestili o organizaciji izbirnih predmetov. Na soli bomo v tem solskem letu izvajali naslednje izbirne predmete:

CAS IZBIRNI PREDMET NEMSCINA MATEMATICNE DELAVNICE SONCE, LUNA, ZEMLJA DALJNOGLEDI IN PLANETI SODOBNA PRIPRAVA HRANE NACINI PREHRANJEVANJA GLEDALISKI KLUB LITERARNI KLUB LIKOVNO SNOVANJE RACUNALNISKA OMREJA UREJANJE BESEDIL MULTIMEDIJA OBDELAVA GRADIV SPORT ZA ZDRAVJE SPORT ZA SPROSTITEV IZBRANI SPORT: NOGOMET, ODBOJKA, PLES UCITELJ

3-letni 3-letni ali krajsi

Franja Ofic Cvetka Petric Nives Kasper Mrdavsic Karolina Kumprej Pececnik

Bojana Verdinek Vanja Benko Bronislava Gajsek (Mirko Britovsek) Helena Oslovnik (Mirko Britovsek) Helena Oslovnik (Roman Hölcl) Gregor Cuk Branko Merkac Aleksandra Knez

27

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

SODELOVANJE S STARSI Vse starse prosimo, da redno prihajate na roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste le tako bolje spremljali otrokov napredek v soli. Ucenci bodo pisne izdelke prinasali domov in jih NI potrebno vracati. Pisne informacije o ocenah in navodila bomo posredovali starsem ob zakljucku ocenjevalnih obdobij. Vabimo vas tudi k sodelovanju pri posameznih aktivnostih na soli (pouk, ekskurzije, vodenje interesnih dejavnosti, organiziranje obiskov in predstavitve delovnih organizacij). Druabna srecanja z ucenci in s starsi bomo pripravili ob posebnih prilonostih. **Dnevi odprtih vrat v 1. razredu (v casu vpisa prvosolcev). INDIVIDUALNE GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM CASU Namenjene so obravnavi posameznega ucenca in omogocajo enakopravno izmenjavo spoznanj o otroku ter dogovore o ucnem uspehu in vzgojnih ukrepih, ki so potrebni za nadaljnje delo z otrokom. Izvajajo jih razredniki in ostali ucitelji v ucilnicah ali govorilnici po urniku, ki ga dajo ucencem v prvem tednu pouka. SKUPNE GOVORILNE URE V POPOLDANSKEM CASU bomo imeli vsak drugi ponedeljek v mesecu od 17. do 18. ure. V casu skupnih govorilnih ur so v soli vsi ucitelji, svetovalne delavke in ravnatelj.

28

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

RODITELJSKI SESTANKI Vsebine prvega sestanka so v vseh razredih informativne, teme naslednjih so izobraevalne, v nekaterih razredih so vsebine vezane na program dela. NA PRVEM RODITELJSKEM SESTANKU bomo starsem predstavili: organizacijo dela v solskem letu 2010/2011 (koledar, prehrana, sola v naravi, dnevi dejavnosti ...); nacrt dela v oddelkih (predmetna podrocja); ponudbo interesnih dejavnosti; pomen in vlogo vzgojnega nacrta; Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju ucencev v osnovni soli; izvolili bomo clane Sveta starsev. NASLEDNJIH RODITELJSKIH SESTANKOV SE LAHKO UDELEITE VSI STARSI, NE GLEDE NA TRIADO IN V KATEREM RAZREDU SO VASI OTROCI. 1. TRIADA Solsko leto 2010/11 ­ ZAKAJ POSTAVITI MEJE V ODNOSIH? Solsko leto 2011/12 ­ BEREM IN PISEM Z VESELJEM Solsko leto 2012/13 ­ »BRAIN GYM« POMAGA PRI UCNIH TEAVAH 2. TRIADA Solsko leto 2010/11 ­ KAJ LAHKO STORIMO STARSI, DA PREPRECIMO ZLORABO DROG? (V ponedeljek, 8. 11. 2010, izvajalci: Projekt clovek) Solsko leto 2011/12 ­ STRATEGIJE RAZRESEVANJA KONFLIKTOV Solsko leto 2012/13 ­ VLOGA STARSEV PRI VZGOJI 3. TRIADA Solsko leto 2010/11 ­ MED IZBIRAMI IN PRED ODLOCITVAMI SOLANJA V SREDNJIH SOLAH; SREDNJE SOLE SE PREDSTAVIJO Solsko leto 2011/12 ­ STRES IN KAKO UKREPATI Solsko leto 2012/13 ­ ALI SI LAHKO ZACRTAM POKLICNO POT?

29

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

NEKAJ VSEBIN RODITELJSKIH SESTANKOV BO VEZANIH NA POSAMEZEN RAZRED:

1. razred Mala planinska sola 2. razred Teave branja in pisanja 3. razred Spodbujajmo branje, Odpravljanje teav pri branju 4. razredi Letna sola v naravi 6. razred Zimska sola v naravi

30

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

5

VZGOJNI NACRT SOLE

Vzgojni nacrt OS PREIHOVEGA VORANCA je oblikovan v skladu z ZOSN, ki ga v svojem 60. d clenu opredeljuje kot dokument, vzgojno delovanje sole pa kot strokovno delo, ki ga izvajamo v skladu s pravili stroke in v skladu z navedenim zakonom. Z vzgojnim nacrtom zagotavljamo nenehen proces izboljsevanja kakovosti bivanja v soli in z njim uresnicujemo vizijo sole in vrednote. Z njim skrbimo za kvaliteto odnosov, ki so pogoj za ucinkovito pridobivanje razlicnih znanj, spretnosti, vescin ucencev ter za njihov zdravi razvoj. Vzgojni nacrt je nastal na osnovi analize stanja vzgojnega dela na osnovni soli in na podlagi NASE VIZIJE SOLE. Oblikovan je na sprejetih dogovorih med zaposlenimi, ucenci in starsi, ki so tudi odgovorni za njegovo uresnicevanje v solskem prostoru. Vzgojni nacrt lahko spreminjamo in dopolnjujemo. Letne evalvacije vzgojnega dela so podlaga njegovega dograjevanja in spreminjanja. ANALIZA STANJA Z analizo stanja smo dolocili temeljne skupne vrednote ucencev, uciteljev in starsev. Povprasali smo jih o nasih mocnih in sibkih podrocjih ter o njihovih pricakovanjih. Zanimalo nas je, kako vidijo svojo vlogo pri uresnicevanju nase vizije in ciljev. Da bi pridobili kvalitetne in uporabne rezultate, smo uporabili razlicne oblike in metode: oddelcni zbori razredne stopnje in predmetne stopnje, tematske konference, razredne ure, roditeljski sestanki in anketni vprasalnik. Analiza stanja je pokazala naslednje pomembne ugotovitve: Nase prednosti Sodelovanje s starsi, z ucenci in delavci sole; iskrenost; strokovnost; elja po razvijanju in nadgrajevanju znanja; malo ucencev v oddelkih; upostevanje potreb vseh in se posebej otrok s posebnimi potrebami ter nadarjenih; usklajevanje pricakovanj, zahtev, prepricanj in ukrepov; aktivno ucenje iz lastnih napak in pomanjkljivosti; programi interesnih dejavnosti; povezovanje z zunanjimi ustanovami in mestom; odprtost za novosti in pedagoski mir.

31

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

Nase pomanjkljivosti Neizvajanje dolocenih dogovorjenih ukrepov; pomanjkljiva ucinkovitost sprotnega obvescanja starsev, ucencev, delavcev sole; neenotnost; neizpolnjevanje dogovorjenega, pomanjkljivo obvladovanje komunikacijskih vescin in vodenja razreda; kritiziranje; premalo vztrajanja pri doseganju temeljnih ucnih ciljev. URESNICEVANJE VIZIJE IN VREDNOT SOLE Vrednote pomagajo posamezniku uravnavati njegove odnose s samim seboj, z drugimi in z drubo. Nacini uresnicevanja vrednot izraajo osebno zavzetost delavcev sole, ucencev in starsev. So podlaga ustvarjanja kulture v soli, podlaga razlicnim dejavnostim, pravilom in nacinom resevanja teav in sporov. Procese dela z vrednotami prilagajamo starosti ucencev. Vrednote je potrebno doivljati v konkretnih situacijah vsakdanjega ivljenja. Izredno pomembna je pozitivna socialna klima in zaupanje med ucenci in ucitelji. Sola vzgaja za vrednote z vsakodnevnimi praksami, z razlicnimi dejavnostmi, ki spodbujajo prevzemanje odgovornosti za svoje ivljenje, v okviru projektov, ur oddelcnih skupnosti, dni dejavnosti in ob drugih prilonostih. VIZIJA SOLE Usmerjeni smo k medsebojnemu spostovanju, pomoci, iskrenosti, postenju, miroljubnosti in predanosti dobremu. Nasa sola naj ostaja prostor pridobivanja znanja brez prisotnosti varnostnikov. Vrednote nase sole: prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje, razvijanje pozitivne samopodobe, spremljanje svojega dela in uspesnosti, ohranitev naravnega okolja in upostevanje pravil. Nacela nase sole: iskrenost, odgovornost, lepo vedenje, pripravljenost pomagati, strpnost, delavnost. Uresnicujemo jih: z zgledom, mediacijo, s tematskimi plakati na oglasnih deskah, z dnevi dejavnosti, izobraevanjem, s podporo in z vzpodbudami ter izmenjavo izkusenj.

32

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

VZGOJNE DEJAVNOSTI Za uresnicevanje nalog iz vzgojnega nacrta bomo izvajali naslednje vzgojne dejavnosti: SISTEMSKE IN PROJEKTNE PROAKTIVNE DEJAVNOSTI: kvaliteten pouk (uciteljevo pripravljanje in izvajanje pouka z izbiro in uporabo ustreznih ucnih in vzgojnih metod, ki upostevajo ucenceve psiholoske in ucne potrebe ter motivacijo; preverjanje in ocenjevanje znanja v funkciji razvoja dobrih medsebojnih odnosov, aktivna vloga ucencev); razredne ure (nacrtovanje, sistematicno izvajanje, oblikovanje oddelcnih dogovorov, ucenje socialnih spretnosti, usposabljanje za uspesno resevanje problemov, konfliktov, aktivna vloga ucencev, odzivnost in aktualnost); govorilne ure v troje (ucenec, ucitelj, starsi); solska skupnost in solski parlament; roditeljski sestanki in svet starsev; organizacija aktivnega preivljanja prostega casa pred, med odmori in vmesnih urah (knjinica, racunalniska ucilnica, koticki, druabne igre, solski radio, domaca spletna stran za ucence, deurstvo, prostovoljstvo, medsebojna pomoc); interesne dejavnosti; vzgojno-izobraevalne dejavnosti v knjinici. Projekti: Zdrava sola, edukacijska kineziologija, ohranitve naravnega okolja, sedeni red kot strategija, ki omogoca optimalno delovanje moganov oz. optimalno ucenje. SVETOVANJE IN SPORAZUMNO RESEVANJE PROBLEMOV IN SPOROV Svetovanje in usmerjanje s strani uciteljev in drugih strokovnih delavcev sole je namenjeno ucencem, posredno tudi njihovim starsem, in sicer pri resevanju njihovih problemov, ki so povezani z razvojem ucenca, s solskim delom, z odnosi med vrstniki in odraslimi ter z razvijanjem samopodobe in prevzemanjem odgovornosti.

33

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

Usmerjanje in svetovanje lahko potekata v casu solskih obveznosti po dogovoru pred ali po pouku, v casu pogovornih in prostih ur oziroma po dogovoru s starsi. Cilji svetovanja in usmerjanja ucencev so: oblikovanje lastnih ciljev in nacinov uresnicevanja, ucinkovitejsa organizacija solskega in domacega dela, spremljanje dela in napredka, razmisljanje in vrednotenje svojega vedenja in ravnanja do drugih, prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje, sprejemanje drugacnosti posameznika, nenasilno, konstruktivno resevanje problemov. V primerih, ko strokovni delavec presodi, da otrok potrebuje dalj casa trajajoce spremljanje, usmerjanje in svetovanje v okviru sole, v soglasju s starsi odpremo v svetovalni slubi osebno mapo za ucenca, ki potrebuje pomoc in svetovanje. V primeru, ko strokovni delavec presodi, da se pri ucencu pojavljajo teave in oblike vedenja, ki jih obravnava v soli ne more omiliti, izboljsati ali odpraviti, bomo starsem predlagali obravnavo v zunanjih ustanovah. VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPANJE POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE Pomemben element vzgojnega delovanja sole so pohvale ucencem. Za uspesno in prizadevno delo v soli ucenci ali skupine ucencev prejmejo pohvale (ustne ali pisne), priznanja in nagrade. Vrste in nacin podeljevanja opredeljujejo Postopki za podeljevanje nagrad in pohval ucencev. O uspehih ucencev sproti sporocamo in obvescamo na solskem radiu, spletni strani sole, v solskem glasilu in medijih. RESTITUCIJA Restitucija je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoca ucencu, ki je s svojim ravnanjem povzrocil materialno ali moralno skodo drugemu, skupini ali soli, da to popravi. Ucenec se v postopku restitucije sooci s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za taksno ravnanje in poisce nacine, s katerimi svojo napako popravi oziroma se z oskodovancem dogovori za nacine poravnave. 34

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

V postopku restitucije ukrepi niso enolicno in v naprej doloceni, jih pa smiselno povezujemo s povzroceno psiholosko, socialno ali materialno skodo. V nasprotju s kaznovanjem restitucija poudarja pozitivno resevanje problemov. Temeljna nacela restitucije: Zahteva odlocitev in napor tistega, ki je skodo povzrocil. Oskodovanec obliko poravnave sprejme kot primerno nadomestilo povzrocene skode. Spodbuja pozitivno vedenje, ne obrambnih vedenj kot kritika in kazen ter poudarja vrednote. Ucenec ustvarjalno resuje problem. Strokovni delavci spodbujajo, usmerjajo in spremljajo proces restitucije v sodelovanju s starsi. O nacinu spremljave ucinkovitosti restitucije se dogovorijo vsi udeleeni v skladu z nacelom individualizacije. VZGOJNI UKREPI Vzgojne ukrepe uporabljamo v primerih, ko ucenec kljub predhodni vzgojni pomoci ­ restituciji, svetovanju in usmerjanju ne korigira svojega vedenja, noce sodelovati ali pa zaradi razlicnih razlogov tega ni sposoben. Vzgojni ukrepi torej posredno pomagajo otroku spremeniti njegovo vedenje. Oblikujemo jih na ustno zahtevo ucecega ucitelja, sklep katerega od organov sole (razrednik, dogovor sole in starsev o dolocenem skupnem ravnanju, obveza ucenca o dolocenem ravnanju ipd.).

VRSTE VZGOJNIH UKREPOV:

a) b) c) c)

d)

Redni, vsakodnevni in v naprej doloceni stiki s strokovnim delavcem za razgovor o dogajanju in doivljanju. Vsakodnevni ali tedenski kontakti s starsi in porocanje o otrokovem vedenju v soli. Pogostejsi prihodi (npr. tedenski) starsev v solo in razgovor ucenca, starsev in strokovnega delavca o dogajanju in doivljanju v soli. V primerih, ko gre za pogoste ali resne krsitve solskega reda, lahko v soglasju s starsi zadrimo ucenca zaradi pojasnitve okoliscin dogodka in zahtevami za njegovo vedenje v naprej. Temeljit in odlocen razgovor z ucencem, razrednikom, s svetovalno delavko, pomocnico ravnatelja, z ravnateljem.

35

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

e) f) g) h) i) j) k)

l)

Zadranje po pouku zaradi neopravljenih obveznosti po presoji ucitelja in v dogovoru s starsi (izjemoma). Vabilo na razgovor skupaj s starsi v casu izven pouka. Prepoved vstopanja, zadrevanja ali uporabe dolocenih solskih prostorov. Zaradi ponavljajocih krsitev solskega reda ucenec ne more na ekskurzije ali druge oblike obsolskih dejavnosti. Zaradi neprimernega vedenja ali slabih ocen ne more opravljati deurstva na soli. Prepoved priblievanja dolocenemu ucencu, seveda v okvirih, ki jih doloca nujnost zadrevanje v istih prostorih. Ucitelj pisno obvesti starse o krsitvi solskega reda in zahteva podpis starsev pod zapisano vsebino, ko presodi, da ni zadoscalo opozorilo oz. pogovor. Kadar ucenec s svojim vedenjem onemogoca izvajanje pouka in so bili opravljeni e vsi drugi vzgojni ukrepi za omilitev tega neprimernega vedenja, lahko ucitelj odredi ucencu, da zapusti pouk. Ucenec je v casu odstranitve pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga doloci ravnatelj; ob njem opravlja solsko delo ali pa se z njim pogovori o problemu in vedenju, zaradi katerega ucenec ni bil pri pouku. Ucitelj, ki je ucencu odredil odhod od pouka, mora se isti dan opraviti razgovor z njim in se dogovoriti o pravilih vedenja v prihodnje. Ucenec mora sam nadoknaditi zamujeno snov ali pri dopolnilnem pouku ali v obliki seminarske oz. domace naloge.

ADMINISTRATIVNI VZGOJNI OPOMINI

Izrekanje vzgojnih opominov v osnovni soli je urejeno v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni soli (UL RS, st. 76/08). SPREMLJANJE IZVAJANJA VZGOJNEGA NACRTA Predloge za izboljsevanje vzgojnega dela na soli zbiramo na osnovi sprotnega spremljanja dela v oddelcnih skupnostih in pri ostalih udeleencih vzgojno-izobraevalnega procesa. Vzgojni nacrt bomo spreminjali v skladu z ugotovitvami samoevalvacije. Ravnatelj sole bo ob porocilu Svetu sole in Svetu starsev predlagal tudi

36

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

morebitne spremembe dokumenta in nakazal vsebino za LDN za naslednje solsko leto. Morebitne spremembe in vsebina za LDN za naslednje leto morajo biti predhodno usklajene z zaposlenimi, ucenci in njihovimi starsi. Sistematicni pristop k vodenju izboljsav vkljucuje: pisna in ustna porocila, pogovore in analize na konferencah uciteljskega zbora, neformalne in formalne pogovore med delavci, sestanke strokovnih aktivov, sestanke starsev ucencev posamezne oddelcne skupnosti, sestanke Sveta starsev, sestanke Sveta zavoda, ankete udeleencev ucno-vzgojnega procesa, sodelovanje preko elektronske poste, sprotno evalvacijo vzgojnega nacrta, ki jo bomo izvajali na solskih aktivih ob zakljucku solskega leta. Vzgojni nacrt je v sodelovanju z ucenci, ucitelji, s strokovnimi delavci sole in starsi oblikovala pedagoginja Karla Mithans Lamprecht. Sprejet je bil po predhodni obravnavi v strokovni skupini za oblikovanje vzgojnega nacrta, v Svetu starsev in Svetu sole 19. 5. 2009.

37

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

6

HISNI RED

Za nas (zaposlene in ucence) je pomembno, da se v soli prijetno pocutimo, saj v njej vsak delovni dan preivimo skoraj tretjino razpololjivega casa. Da lahko delo poteka kvalitetno in odgovorno, smo dolni upostevati pravila hisnega reda sole. Le tako lahko vzdrujemo red, disciplino in dobre medosebne odnose. HISNI RED UREJA: 1. Solski prostor To je prostor, kjer izvajamo vzgojno-izobraevalno delo. Vkljucuje vse prostore sole, telovadnico, jedilnico, okolico sole z dvoriscem. 2. Nadzor v solskih prostorih v casu pouka in drugih dejavnosti Vsak ucitelj skrbi za nadzor v solskih prostorih v casu pouka, malice, kosila ali drugih dejavnosti. Za nadzor na hodnikih, v ucilnicah in drugih prostorih sole poleg deurnih uciteljev poskrbijo tudi drugi delavci sole, ce je potrebno. 3. Deurstvo Deurstvo opravljajo ucitelji po dolocenem razporedu, ki je objavljen na oglasni deski v zbornici. Deurstvo pri vhodu opravljajo ucenci 7., 8. in 9. 30 20 razreda po dolocenem razporedu, in sicer od 7 do 13 . Morebitne zamenjave deurnih ucencev so mone le v dogovoru z razrednikom. Ucence na deuranje pripravi razrednik. Deurni ucitelj spremlja spostovanje solskega reda po hodnikih ter ucilnicah v casu solske malice. Po dogovoru morajo biti vrata razredov odprta, okna v ucilnicah pa zaprta. 4. Garderobe Vrhnja oblacila in obutev hranijo ucenci v garderobah, kjer ne puscajo vrednih predmetov. Nadzor nad garderobo imajo razredniki in deurni ucitelji, ucenci skrbijo za njeno urejenost. 5. Varovanje in nadzor vstopanja v solo Vstopanje ucencev in drugih obiskovalcev v solo nadzorujeta deurni ucitelj in deurni ucenec. Ucenci, ki se zjutraj prej pripeljejo s kombiji, pocakajo v knjinici. 38

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

6. Informiranje starsev in ucencev Starsi in ucenci so v pisni obliki seznanjeni z dolocili HISNEGA REDA. Ta je preko publikacije dostopen vsem ucencem, starsem in delavcem sole. Ucence in starse po potrebi se dodatno in podrobneje obvescajo (ustno in pisno) razredniki in svetovalna sluba. Poskusili bomo informirati tudi preko spletne strani sole.

7

PRAVILA OBNASANJA V SOLI

ZLATO PRAVILO SOLE: Usmerjeni smo k medsebojnemu spostovanju, pomoci, iskrenosti, postenju, miroljubnosti in predanosti dobremu. Prihajanje v solo in odhajanje iz nje. Ucenci prihajajo v solo 5­10 minut pred zacetkom pouka ali drugih dejavnosti oziroma z avtobusom ali organiziranim prevozom. Ob vstopu v solo se v avli sole najprej preobujejo v solske copate in odloijo vrhnja oblacila. Ucenca, ki nima organiziranega dela ali ni vkljucen v jutranje aktivnosti, opozorimo, naj prihaja v solo sele 5­10 minut pred poukom. Ce se predcasno ali prepozno prihajanje posameznih ucencev nadaljuje, deurni ucitelj o tem obvesti razrednika, ki se pogovori z ucencem. Po zakljucku pouka ali drugih dejavnosti ucenci odidejo v garderobo, se preobujejo, oblecejo in obvezno zapustijo solo, da ne motijo vzgojno-izobraevalnega dela. Ucenci, ki so vezani na organizirane prevoze, pocakajo na kombi ali avtobus v dogovorjeni ucilnici. Ucenci, ki so vkljuceni v podaljsano bivanje, takoj po pouku odidejo v ucilnice podaljsanega bivanja. Pouk 00 Pouk se pricne za ucence od 1. do 9. razreda ob 8 . Med vzgojno-izobraevalnim delom na soli velja disciplina, ki obsega: tocnost, nosenje pripomockov za pouk, poslusanje razlage in navodil, izvajanje zastavljenih nalog, izogibajo se dejavnostim, ki povzrocajo hrup, alijo delavce sole ali sosolce.

39

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

Ucenci prihajajo k uram tocno in se po zvonjenju zadrujejo v ucilnici. Ucenci, ki zamudijo pricetek pouka, gredo takoj v razred in se ucitelju opravicijo. V casu pouka ali drugih dejavnosti v soli je obvezna uporaba solskih copat, pri uri sportne vzgoje pa sportne obutve. Med solskimi urami ucenci praviloma ostajajo v ucilnici. Ob koncu ure vsak ucenec poravna svoj stol in pospravi za sabo. Za drugacne oblike vzgojno-izobraevalnega dela (sportni, naravoslovni, kulturni dnevi, ekskurzije, sola v naravi, razne prireditve, tekmovanja in ogledi ...) veljajo dogovori med ucenci in odgovornimi ucitelji. V solskih prostorih je v casu pouka pri dejavnostih, ki jih organizira ali izvaja sola, ucencem prepovedana uporaba mobilnih telefonov, kamer, predvajalnikov in podobnih sredstev. Ce ucenec to krsi, mu ucitelj napravo odvzame in jo izroci starsem. Za nujne klice je ucencem vedno na razpolago solski telefon. Kadar ucenec izjemoma uporabi svoj mobilni telefon, se mora dogovoriti z uciteljem. Med poukom so pijaca, jedaca in vecilni gumi prepovedani (izjemoma v primeru zdravstvenih teav). Solo lahko zastopajo z dovoljenjem razrednika na tekmovanjih, kulturnih prireditvah in podobnem samo ucno uspesni ucenci in ucenci, ki spostujejo solska pravila. Med poukom in odmori je prepovedan izhod iz sole brez dovoljenja razrednika ali deurnega ucitelja. Ucenci, ki so trikrat zapisani zaradi motenja pouka, se ne morejo udeleiti aktivnosti, ki so organizirane izven pouka: ekskurzij in podobno. V solo prihajajo primerno obleceni. Odmori Med odmori se ucenci sprostijo in pripravijo za naslednjo solsko uro. Med odmori ucenci ne smejo zapuscati sole. Zadrujejo se v ucilnici, kjer imajo naslednjo uro pouk. Med odmori spostujemo osebni prostor posameznika. Spore resujemo skupaj z delavci sole premisljeno in potrpeljivo. Ucenci spostujejo navodila in usmeritve deurnih uciteljev, razrednikov in vodstva sole o umirjenem gibanju in zadrevanju v solskih prostorih.

40

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

Malica Ucenci od 1. do 5. razreda imajo malico v maticnih ucilnicah, ucenci od 6. do 9. razreda pa malicajo v ucilnicah, kjer imajo naslednjo uro pouk (razen v posebnih primerih, ko je to drugace doloceno). Ucenci si malico razdelijo pod nadzorom deurnih uciteljev. Kosilo Kosilo poteka od 11.45 do 14.30. Ucence pri kosilu spremljajo ucitelji podaljsanega bivanja in deurni ucitelji. Poskrbijo, da ucenci upostevajo pravila lepega obnasanja in da po koncanem kosilu za seboj pospravijo. Po jedi vsak ucenec pospravi rabljeno posodo in ostanke hrane. Naloge rediteljev Vsak teden sta reditelja dva ucenca iz oddelka, ki ju doloci razrednik. Naloge opravljata en teden. V primeru odsotnosti enega reditelja vse naloge opravi prisotni reditelj. Naloge reditelja so: skrbi za ciscenje table in za druge pripomocke (kreda ...); pregleda ucilnico ter poroca ucitelju o stanju v prostoru; uciteljem sporoci prisotnost oz. odsotnost ucencev od pouka; skrbi za pripravo pripomockov po narocilu ucitelja. Naloge deurnih ucencev za malico: razdelijo serviete, loncke, pribor, hrano in pijaco; v posamezne posode locijo cisto hrano od ostankov hrane; pocistijo mize; posode in hrana mora biti pred koncem odmora vrnjena v kuhinjo. Naloge deurnega ucenca ZASLUIM SI BITI DEURNI UCENEC, ZATO SVOJO NALOGO OPRAVLJAM SKRBNO IN ODGOVORNO. V casu deurstva se trudim biti vzoren ucenec in sosolec. 30 Na svojem mestu sem ob 7 . Poskrbim, da sta moj prostor in avla lepo urejena. Obiskovalce sole vljudno pozdravim in jim ponudim pomoc. Na nepravilnosti, ki se dogajajo v avli, opozorim. Po potrebi o njih obvestim deurnega ucitelja ali tajnistvo.

41

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

Upostevam navodila deurnega ucitelja, ravnatelja in drugih delavcev sole. Na prosnjo uciteljev in drugih delavcev poskrbim za obvescanje ucencev po razredih. V razred vstopim, ko dostojno potrkam. Pozdravim in se ucitelju opravicim, ker motim pouk. Prosim ga, ce lahko preberem obvestilo. Se zahvalim in s pozdravom odidem. V zbornico ali pisarno vstopam le, ce je to nujno potrebno. Dostojno potrkam in vstopim. Pozdravim. Se opravicim, ker motim. eleni osebi povem sporocilo. 20 40 Z deurstvom zakljucim ob 13 , v petek ob 11 . Zamenjavo poiscem samo za ure napovedanega ustnega in pisnega ocenjevanja. Ucenca, ki me nadomesca, opozorim, da mora za dovoljenje prositi ucitelja, ki ga tisto uro poucuje, in o tem obvestimo tudi svojega razrednika. Pri sosolcih se zanimam za vse ure pouka glede obravnavane ucne snovi, napovedi ocenjevanja in opravim vse obveznosti, domace naloge. Skrb za cisto in urejeno okolje Ucenci in ucitelji skrbijo za cistoco in higieno na soli in v okolici sole. Pazimo na solsko lastnino. Do solske in tuje lastnine imamo odgovoren odnos in pazimo, da je namerno ali nenamerno ne unicujemo (razbija, cecka, krusi ...) stolov, miz, sten, tal, stikal, garderob, ucnih pripomockov. Nadzor nad cistoco in urejenostjo okolja izvaja hisnik. V solskih prostorih (notranjih, zunanjih) ter povsod, kjer izvajamo vzgojno-izobraevalno delo, je prepovedano kajenje, uivanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev. Prav tako je prepovedano prinasanje teh snovi v solo, njeno okolico ali k dejavnostim, ki jih sola organizira izven svojih prostorov.

42

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

Povzrocanje skode, kraja K pouku ali k drugim dejavnostim denarja in dragocenosti ter predmetov, ki se ne navezujejo na solsko delo, ucenci ne prinasajo. V primeru kraje sola ne prevzema odgovornosti. Ucenci o vsaki nastali skodi na stavbi, inventarju in ucilih ali kraji obvestijo deurnega ucitelja ali razrednika. Vecje poskodbe inventarja, morebitne nesrece in druge posebnosti, morajo biti takoj sporocene vodstvu sole. Ce ucenec povzroci materialno skodo namerno ali po malomarnosti, jo poravna v dejanski protivrednosti. Vzgojni ukrepi in krsitve solskega reda Razrednik lahko zaradi krsitev dolnosti oziroma prepovedi, ki so dolocene s pravili hisnega reda, ucenca vzgojno obravnava oziroma mu izrece vzgojni opomin (Pravilnik o vzgojnih opominih). V tejih primerih krsitve lahko ucenca obravnava svetovalna sluba. Ob hujsih krsitvah ne velja postopnost izrekanja ukrepov. Kdor ne spostuje HISNEGA REDA, krsi solska pravila in nosi posledice. Hisni red stopi v veljavo, ko ga obravnavajo ucenci v svoji oddelcni skupnosti, na solskem parlamentu, ucitelji na strokovni konferenci in ga sprejme in objavi ravnatelj sole.

STARSI, PROSIMO VAS, POGOVORITE SE S SVOJIMI OTROKI.

43

Osnovna sola Preihovega Voranca Ravne na Koroskem Publikacija v solskem letu 2010/11

Podatke zbrala, uredila in oblikovala Veronika Kotnik

Jezikovni pregled Vanja Benko

Tisk in dodelava

ARTPRO, d. o. o.

Ravne na Koroskem september 2010

Naklada 500 izvodov

Publikacijo izdajamo na podlagi ZAKONA O OSNOVNI SOLI.

44

Information

44 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

434625


Notice: fwrite(): send of 201 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531