Read Microsoft Word - 9binh.doc text version

Cu Bình

(9 Bài Bình Lun V ng Cng Sn)

Mt cun sách làm chn ng cng ng ngi Hoa toàn th gii Mt cun sách t du chm ht cho ng cng sn

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

Bn dch trên Internet website: http://9binh.com

Mc Lc

Dn Nhp: Cu Bình - Chín bài bình lun v ng cng sn................................................... 1 Cu Bình: 1 - ng cng sn là gì? ........................................................................................... 4 Cu Bình: 2 - CSTQ xut sinh nh th nào? ........................................................................ 13 Cu Bình: 3 - CSTQ, mt chính th bo ngc.................................................................... 35 Cu Bình: 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr....................................................... 51 Cu Bình: 5 - Giang Trch Dân và CSTQ câu kt vi nhau àn áp Pháp Luân Công. ........ 63 Cu Bình: 6 - CSTQ phá hoi vn hoá dân tc. ................................................................... 81 Cu Bình: 7 - CSTQ, mt lch s y git chóc. ................................................................ 110 Cu Bình: 8 - CSTQ, mt tà giáo v bn cht. ................................................................... 136 Cu Bình: 9 - CSTQ vi bn tính lu manh. ...................................................................... 157

Li ta

Ch trong hn 80 nm tn ti, ng C ng sn Trung Quc ã không ngng bôi lên mi th bng vu khng, chin tranh, la di, c tài, git chóc và khng b. Bng bo lc, ng trit phá truyn thng và tín ngng, tiêu dit quan nim luân lý và cu trúc xã hi. Yêu thng và hòa bình trong công chúng c ng thay bng thù hn và u tranh. Thi ng Cng sn Trung Quc nm quyn là thi k en ti nht và l bch nht trong lch s Trung Quc Thi báo i K Nguyên tin rng, nu dân hiu rõ lai lch ca ng Cng sn Trung Quc thì i tai ha y ã c ngn chn kp thi. ng thi, mi cá nhân u có th qua chín bài bình lun này t xem xét th gii ni tâm ca mình, có úng chng, rng rt nhiu bi kch phát sinh cng là do bn thân mình quá nhu nhc và tha hip cu toàn mà gây nên hay không. Chín bài bình lun này là s khai m cuc i tho lun ca ngi dân Trung Hoa v bn tính ca ng Cng sn Trung Quc. Chúng tôi mong rng cng ng quc t cng tham gia vào cuc tho lun này. Chúng tôi cng mong rng nhng ai ang b chính quyn cng sn la di có th nhn rõ ra bn cht ca nó, t ó ty sch nh hng c hi v t tng, bt khi khng ch v tinh thn, r sch gông xing bo lc, và phá tan vòng o mng do ng cng ch lên by lâu nay.

Dn nhp: Cu bình - Chín bài bình lun v ng Cng Sn

Dn Nhp: Cu Bình - Chín bài bình lun v ng cng sn

Trong hn mt thp k k t khi `anh c' Liên Xô cùng h thng Xã hi Ch ngha ông Âu tan rã, Ch ngha Cng sn th gii cng dn dn tàn li. ng Cng sn Trung Quc (CSTQ) chc chn không tránh khi dit vong. Ch là vn `khi nào' mà thôi. Tuy nhiên, trc khi sp trit , ng Cng sn Trung Quc ang gng tìm mi cách gn cht vn mnh ca bn thân mình vi vn mnh ca dân tc Trung Hoa -- mt dân tc vi 5000 nm lch s -- ây là ni bt hnh ln nht ca i cng ng ngi Hoa chúng ta. Nhìn nhn và i x th nào Thi báo i K Nguyên DAJIYUAN.COM vi ng Cng sn, chuyn tip ra sao sang ang ng ti "Chín bài bình lun v mt xã hi mi không có ng, khôi phc và duy trì truyn thng ca dân tc nh th nào, tt c nhng iu y là vn trc mt mà dân tc Trung Hoa cn có li gii áp. Hn na, câu tr li y s không ch quan trng i vi i cng ng ngi Hoa chúng ta, mà cng mang ý ngha to ln i vi nhân dân toàn th gii. Thi báo i K Nguyên chúng tôi s ng mt lot chín bài ca Ban biên tp vi ta "Chín bài bình lun v ng Cng sn", qua ó, trc khi hòn t cui cùng p lên nm m Cng sn, chúng tôi mong mun truyn t mt cái nhìn cui cùng v CSTQ cng nh Ch ngha Cng sn Quc t, mt trong nhng tai ho ca ngi dân th gii trong hn mt th k qua. Trong sut hn 80 nm tn ti ca mình, ng Cng sn Trung Quc ã không ngng bôi lên mi th bng vu khng, chin tranh, la di, c tài, git chóc và khng b. Bng bo lc, ng trit phá truyn thng và tín ngng, tiêu dit quan nim luân lý và cu trúc xã hi. Yêu thng và hoà bình trong công chúng c ng thay bng thù hn và u tranh. Thun Tri thun t thun T nhiên c ng thay bng t cao t i `u tri u t'. Nhân t o c xã hi cng nh các nhân t sinh thái ã vì th mà b ng phá sch, dn n khng hong trm trng cho dân tc Trung Hoa cng nh nhân loi hôm nay. Tt c i tai nn y u do ng Cng sn hoch nh, t chc, khng ch mà sinh ra. Nh mt câu th c, "Hoa tàn hoa rng bit làm sao", chính quyn Cng sn ã thy ngày tàn ca mình, và ang cm c mong cu kéo dài thêm tng phút giây sng sót. Trc khi lch s t du chm ht cho ng, chúng tôi, Thi báo i K Nguyên, thy rng ã n lúc cn vch trn bn cht ca t chc tà giáo i gian i ác t c chí kim này. Mc ích là nhng ngi dân lng thin vn b chính quyn Cng sn bng bít, la o và u c có th nhn rõ ra bn cht tà ác ca nó, t ó ty sch nh hng c hi v t tng, bt khi khng ch v tinh thn, r sch gông xing bo lc, và phá tan vòng o mng do ng cng ch lên by lâu nay.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

1

Dn nhp: Cu bình - Chín bài bình lun v ng Cng Sn

Thi ng Cng sn Trung Quc cai tr là thi en ti nht và l bch nht trong lch s Trung Quc. Trong ó cuc àn áp Pháp Luân Công là tà ác nht. Chng phá "Chân Thin Nhn", Giang Trch Dân ã óng chic inh cui cùng lên np quan tài ca ng Cng sn Trung Quc. Chúng tôi trm ngh rng, nu ngi dân hiu rõ lai lch ca ng Cng sn Trung Quc thì i tai ho y ã c ngn chn kp thi. ng thi, mi cá nhân u có th qua Chín bài bình lun này mà t xem xét th gii ni tâm ca mình, có úng chng, rng rt nhiu bi kch phát sinh cng là do bn thân mình quá nhu nhc và tho hip cu toàn mà gây nên hay không. Chúng tôi s ng Chín bài bình lun v ng Cng sn nh sau: 1 - ng cng sn là gì? Nhìn li lch s Trung Quc trong sut 160 nm qua, thy c cuc vn ng cng sn và CSTQ ã ny sinh ri nh hng n dân tc Trung Hoa nh th nào: Gn 100 triu ngi cht do nhng nguyên nhân không t nhiên, và hu nh toàn b vn hoá truyn thng Trung Hoa ã b hu dit. CSTQ có phi là do nhân dân Trung Quc la chn -- nh nó vn tuyên truyn -- hay ó là mt thc th ngoi lai c a vào Trung Quc? 2 - ng cng sn Trung Quc xut sinh nh th nào? Ti sao ng Cng sn Trung Quc xut hin và giành chính quyn bng bo lc cách mng ri thng tr Trung Quc? Nhân dân ã chn ng? Hay ó là mt nhóm kéo bè kéo ng mà thành, ri cng bc nhân dân phi tha nhn? ng Cng sn Trung Quc ã t t mình cao trên ht thy, è bp mi th cn con ng ca nó, và mang n Trung Quc bit bao i nn. 3 - Chính quyn bo lc ca ng cng sn Trung Quc. Chính sách bo chúa ca ng Cng sn Trung Quc hôm nay ã tinh vi và thâm c hn bao gi ht. S bo tàn ca ng Cng sn Trung Quc vt xa thi Tn Thu Hoàng trong lch s. Vi th trit hc "u tranh", cng vi hàng lot nhng cuc vn ng -- u tranh giai cp, u tranh ng li, u tranh t tng,... -- ng Cng sn Trung Quc ã gây dng nên b máy "bo chính" ca mình nh th nào. 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr. Hn mt th k qua, bóng ma tà linh cng sn ã tr thành mt th lc chng i tt c, dn ti vô vàn bi kch và tai ng cho nhân loi. Nó cng a nn vn minh n b hu dit. Nó thc s là mt th lc phn v tr. 5 - Giang Trch Dân và ng Cng sn Trung Quc li dng ln nhau àn áp Pháp Luân Công. Ti sao Pháp Luân Công, mt môn tp thin ang ph bin hn 60 quc gia trên th gii, gm nhng ngi tin theo o lý Chân Thin Nhn, li ang b àn áp Trung Quc ch không phi bt k ni nào khác trên th gii? Trong cuc àn áp dã man y, mi quan h gia ng Cng sn Trung Quc và Giang Trch Dân là nh th nào? 6 - ng Cng sn Trung Quc phá hoi vn hoá dân tc.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 2

Dn nhp: Cu bình - Chín bài bình lun v ng Cng Sn

ng Cng sn Trung Quc dc tt c ngun lc ca quc gia hu dit mt nn vn hoá truyn thng vi chiu dày 5000 nm lch s ca Trung Quc. S hu dit vn hoá truyn thng y là mt s hu dit có tính toán, có t chc, có h thng và da trên bo lc chuyên chính ca nhà nc trong tay ng Cng sn Trung Quc. K t ngày giành c chính quyn, ng Cng sn Trung Quc cha h ngng cuc "cách mng" nhm vào vn hoá truyn thng, tng bc hu dit linh hn ca dân tc. 7 - Lch s git chóc ca ng cng sn Trung Quc. Lch s 55 nm cm quyn ca ng Cng sn Trung Quc là mt lch s c vit bng máu và gi di. Nhng s kin ng sau lch s m máu y, là nhng câu chuyn không ch là vô nhân o, mà còn là nhng gì c bng bít nên rt ít c bit. Trong thi gian cm quyn, khong 60 n 80 triu ngi dân Trung Quc vô ti ã b git cht, b li nhng gia ình tan v và nhng thm kch khác trong xã hi. 8 - Bn cht tà giáo ca ng cng sn Trung Quc. Cng sn chính là mt tà giáo theo úng ngha và ang làm tn hi nhân loi. Mc dù cng sn không t nhn mình là mt tôn giáo, nhng nó chính là mt tà giáo vi y mi khía cnh tà ác nht. Ngay t ngày u kin lp, nó ã t tôn th ch ngha Mác-xít nh mt th trit thuyt tuyt i. Nó xúi by con ngi vt kit ngun lc và sinh mng chin u cho "thiên ng cng sn" mà nó v ra. 9 - Bn tính lu manh ca ng cng sn Trung Quc. Mt trong nhng gì khng khip nht ca CSTQ là nó ang gng ht sc phá hoi nn tng o c ca toàn dân tc, ngõ hu bin dân tc Trung Hoa tr thành nhng con ngi bi hoi mi tng lp xã hi, bi vì môi trng thích hp cho s phát trin ca CSTQ là môi trng gm nhng k lu manh. Cn phi ch rõ ra rng CSTQ luôn mang trong nó li hành x vô li và ó chính là mt bn tính ca nó. Ban biên tp Thi báo i K Nguyên DAJIYUAN.COM. Ngày 18 tháng 11 nm 2004

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

3

Cu bình: 1- ng cng sn là gì?

Cu Bình: 1 - ng cng sn là gì?

Li m u Hn 5000 nm qua, dân tc Trung Hoa xut phát t châu th sông Hoàng Hà và sông Trng Giang gây dng ging nòi, tri bao triu i, mi dng xây c mt nn vn minh sáng ln. Thnh suy, hng vong, truyn i lu li mt lch s cho n ngày nay. Nm 1840, theo các s gia nhìn nhn, là mc ánh du im bt u ca lch s Trung Quc cn i, cng là chuyn t mt Trung Quc c i sang mt Trung Quc hin i. T by gi, nn vn minh Trung Hoa v c bn ã nm tri bn làn sóng thách thc và phn ng ln. Ba cuc chin tranh u là: liên quân Anh-Pháp ánh vào Bc Các-mác, ng-ghen, Lê-nin, Kinh hi u thp k 1860, chin tranh Trung - Nht vào Xta-lin, và Mao Trch ông nm Giáp Ng 1894, và chin tranh Trung - Nga vùng ông bc vào nm 1906. áp li nhng thách u y, Trung Quc ã phn ng bng súng ng nhp t phng Tây, ci cách ch (tc là Hin pháp nm Mu Tut 1898 và i Thanh lp hin), và cách mng Tân Hi 1911. Kt thúc Chin tranh Th gii th nht, mc dù Trung Quc thuc v bên thng cuc, nhng không c tính là nc mnh thi by gi. Nhiu ngi Trung Quc nhìn nhn rng Trung Quc thc ra ã tht bi sau ba làn sóng phn ng nói trên. Do vy mi có cuc vn ng mùng 4 tháng 5, dn n làn sóng phn ng th t: mt làn sóng phn ng cui cùng, hoàn toàn chuyn sang `Tây' hoá. Rt cuc dn n cách mng cc oan: phát ng ch ngha cng sn. Bài này nói lên quan im v kt qu ca làn sóng phn ng th t, v phong trào ch ngha cng sn và c im ca ng Cng sn. Nhìn li lch s 160 nm qua ti Trung Quc vi gn 100 triu ngi b sát hi, ri phân tích nhng gì xy n vi vn hoá và vn minh truyn thng dân tc, k c nhng gì dân tc Trung Hoa ã chn và nhng gì bên ngoài cng bc lên dân tc, xem kt qu thc s là gì? 1. Da vào bo lc thâu ot và duy trì chính quyn "Nhng ngi cng sn coi là iu áng khinh b nu giu gim nhng quan im và ý nh ca mình. H công khai tuyên b rng mc ích ca h ch có th t c bng cách dùng bo lc lt toàn b trt t xã hi hin hành." ó là câu trích dn t on cui bn Tuyên ngôn Cng sn, mt tài liu nòng ct ca ng. Trên thc t, bo lc là phng tin mà ng Cng sn Trung Quc dùng thâu ot chính quyn, hn na còn là phng tin duy nht. ó là nhân t di truyn tiên quyt xuyên sut t ngày chào i ca ng cho n hôm nay. ng Cng sn u tiên trên th gii, nh mi ngi u bit, phi nhiu nm sau khi Cácmác qua i mi c hình thành. Sau Cách mng Tháng Mi Nga (1917), ng Cng sn Nga (Bôn-sê-vích) ã chính thc khai sinh, ó là tin thân ca ng Cng sn Liên Xô sau này. ng Cng sn Nga là kt qu ca u tranh v trang vi các `k thù giai cp' mà thành, và trong quá trình duy trì s tn ti ca ng, ng ã liên tc dùng bo lc àn áp nhng

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 4

Cu bình: 1- ng cng sn là gì?

ng viên và nhng ngi dân bt ng chính kin. Riêng trong cuc thanh trng ni b thi Xta-lin vào nhng nm 1930, ã có 20 triu ngi b tàn sát vì bt ng chính kin vi nhng ti danh nh `gián ip', hoc `phn quc'. ng Cng sn Trung Quc (CSTQ) c hình thành vi xut phát im là ng Cng sn Liên Xô khng ch Cng sn Quc t tam lp ra mt chi b ng. Vy nên CSTQ t nhiên ã k tha truyn thng bo lc y. Riêng trong thi k ni chin gia CSTQ và Quc dân ng t 1927 n 1936, dân s tnh Giang Tây ã gim t hn 20 triu xung khong 10 triu. Ch riêng con s y ã nói lên bo lc thi by gi. Có th vin c rng ot binh quyn sao tránh khi binh ao, nhng trên th gii cha tng có chính th nào mà trong thi bình cng khát máu nh ng Cng sn. Tính t nm 1949 n nay, s ngi do CSTQ dùng bo lc git hi ã vt quá s ngi cht trong thi chin t 1927 n 1949. Mt trong nhng `nh cao' thành tích v khát máu ca CSTQ mà ai cng bit, là hu thun toàn lc v trang cho Kh-me . Thi Kh-me nm quyn, mt phn t ngi dân Cam-pu-chia, trong ó có rt nhiu Hoa Kiu, ã b ám toán. n tn hôm nay chính quyn ca CSTQ vn không ngng ngn cn cng ng quc t a Kh-me ra công lý, vì mun che y vai trò ca CSTQ trong cuc dit chng y. Nh mt h qu tt yu, các cát c v trang và chính quyn tàn bo nht trên th gii hin nay u có quan h mt thit vi CSTQ. Không ch có Kh-me , mà còn các ng cng sn In-ô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Vit Nam, Min in, Lào, Nê-pan,... tt c u u có bàn tay CSTQ hu thun t khi gây dng. Nhiu lãnh t ca các ng y là ngi Hoa, mà mt s trong ó gi ây vn ang n np ti Trung Quc. Mt s ng cng sn ly ch ngha Mao làm tôn ch nh ng Quang Minh Nam Phi, Xích Quân Nht bn, u là nhng t chc khng b b cng ng th gii lên án. Mt trong nhng lý lun ban u ca ch ngha cng sn là hc thuyt tin hoá ca ác-uyn. Trong ó ng Cng sn ly hình thc cnh tranh sinh tn ca loài vt, suy din ra u tranh giai cp trong xã hi nhân loi. H tin rng u tranh giai cp là ng lc duy nht giúp xã hi phát trin. Chính vì iu y, ng cng sn mi sùng tín vào u tranh, cho rng ó là phng tin thâu ot và duy trì chính quyn. Mt trong nhng `danh ngôn' ca Mao Trch ông -- "Tám trm triu ngi, không u á là không c" -- ã nói trng ra quan im `cnh tranh sinh tn' trong chính tr ca ng. Mao Trch ông còn có mt `danh ngôn' tng t, rng Cách mng Vn hoá cn "by tám nm làm li mt ln". S dng bo lc nhiu ln lp li là mt trong nhng th on quan trng bc nht ca CSTQ nhm duy trì quyn thng tr ca mình. Dùng bo lc là dân s, là khng b ngi dân. Mi phong trào u tranh ca CSTQ, u là mt ln hun luyn bng bo lc ca ng, nhm dn mt ngi dân Trung Quc khin h run s mà khut phc. ó là mt hình thc nô dch bng khng b. Ngày nay ch ngha khng b ã tr thành k thù s mt ca toàn nhân loi vn minh. Nhng CSTQ không h t b ch trng bo lc, mà trái li còn trin khai sâu rng hn na da vào b máy chính quyn ng thi. Nó ã có quy mô ln hn, có sc công phá mnh m hn. Nhân loi nay ã sang th k 21 ri, chúng ta không th không nh rõ c tính di truyn này ca cng sn, vì iu y s quyt nh tng lai nh th nào.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 5

Cu bình: 1- ng cng sn là gì?

2. Dùng la di hp thc hoá bo lc xét mt xã hi, mt ch có mc vn minh n âu, ngi ta có mt thc o là xem bo lc ó xut hin t l nào. Nhìn nhn nh vy, thì hin nhiên xã hi ca chính quyn ca ng Cng sn là lc hu vào bc nht, thua xa chun mc vn minh chung ca nhân loi hin nay. Nhng tic thay, vn có ngi coi Trung Quc là mt nc ang trên à phát trin, vì h cho rng xã hi tin b thì bo lc là mt quá trình tt yu và t nhiên. Phi tha nhn rng, ó là kt qu ca chính sách la di thâm him có mt không hai ca ng Cng sn. Thc ra la di cng là mt nhân t di truyn ca CSTQ. "T tha bé th, ai ai trong chúng ta cng u thy nc M là mt quc gia tht áng mn. Chúng ta tht s tin vào iu y, vì trên thc t M cha tng xâm phm Trung Quc, cng cha h gây chin vi ai. Suy ngh sâu sc hn na, thì ngi Trung Quc chúng ta luôn mang n tng tt p v M quc, chính là vì M luôn cao dân ch và ci m." ó là trích on trong xã lun ng ngày 4 tháng 7 nm 1947 trên `Tân Hoa nht báo' (t báo ca Trung ng ng Cng sn Trung Quc). Nhng ch vn vn 3 nm sau ó, CSTQ phát binh ánh nhau vi quân M ti Bc Hàn, và ngi M c CSTQ mô t nh nhng phn t i gian i ác ca quc sài lang. Bt k ai sng Trung Quc hôm nay, nu c bài xã lun 50 nm trc ó ca CSTQ cng phi thy ghê tm. Bây gi CSTQ ã cm tt c các tham chiu v nhng xã lun hay bài vit nh th. T ngày nm quyn n nay, CSTQ vn din i din li nhng th on la di c rích -- thanh tr phn cách mng, công t hp doanh, thanh tr phn t cánh hu, Cách mng Vn hoá, thm sát 4 tháng 6 nm 1989 ti Thiên An Môn, và gn ây nht là àn áp Pháp Luân Công -- trong mi mt cuc vn ng y CSTQ u dùng th on la di này. Tai ting nht phi k n cuc trn áp trí thc nm 1957. ng Cng sn Trung Quc kêu gi các phn t trí thc t ý kin, ri sau ó ly ngay nhng bài h vit làm `bng chng' khép h vào ti `theo cánh hu' thanh tr h. n khi b ngi ta phê phán ti sao li dùng "âm mu" nh th, thì Mao Trch ông nói thng: "Không phi âm mu, mà là `dng' mu -- làm công khai y ch." La o và di trá óng vai trò cc k c lc giúp ng Cng sn Trung Quc thâu tóm và bo v quyn lc. T xa n nay, gii trí thc Trung Quc vn t hào v lch s ca mình. Trung Quc có lch s c ghi chép lâu i nht, hoàn chnh nht và chính xác nht trên th gii. Gii trí thc ngi Hoa vn ly lch s làm tm gng phn chiu soi xét hin ti, và thm chí noi theo nhng nhân vt mu mc trong lch s t rn dy bn thân nâng cao o c. Nhng cng vì th, mà CSTQ ã ch trng bóp méo lch s, ly ó làm th on duy trì quyn lc thng tr. Các giai on lch s t thi Xuân Thu Chin Quc xa xa (770-221 trc Công nguyên) cho n Cách mng Vn hoá ngày nay u b ng Cng sn Trung Quc không ngng nhào nn bóp méo bng nhng tuyên truyn la m và xut bn sách mi ã b sa li trong sut 55 nm qua (t nm 1949). CSTQ cng phong to tt c nhng c gng khôi phc li lch s nguyên gc. Khi ch dùng bo lc mà không t mc ích, thì la o và di trá lp tc c ng Cng sn dùng n. Thc ra la di và bo lc chng qua ch là hai mt ca mt ng tin mà thôi, và la di chính là hp thc hoá bo lc.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

6

Cu bình: 1- ng cng sn là gì?

Cng phi nhìn nhn rng, la di không phi là th on do ng Cng sn phát minh, nhng t c chí kim ch có ng mi dùng th on này mt cách công khai không bit lm ging là gì. ng Cng sn Trung Quc ha hn t ai cho nông dân, nhà máy cho công nhân, t do và dân ch cho trí thc, hoà bình cho dân chúng. Nhng n nay không h có li ha nào c thc hin. Mt th h ngi Trung Quc b la di và ã qua i, nay li mt th h ngi Trung Quc cng ang b ng Cng sn Trung Quc mê hoc bng bng bít thông tin và tuyên truyn la o. ây chng phi là iu au xót nht ca ngi Trung Quc hay sao? Chng phi là ni bt hnh ln nht ca dân tc Trung Hoa hay sao? 3. Không ngng ci bin lp trng nguyên tc Trong t bu c tng thng M nm 2004 va qua, có mt v phát biu rng, ngi ta có th thay i quan im v mt vn , nhng không th liên tc thay i nguyên tc nhìn nhn vn c, nu không ngi y rt khó áng tin. Câu nói ó có ý ngha rt sâu sc. ng Cng sn là mt in hình v mt này. T ngày thành lp n nay, ng Cng sn Trung Quc ã qua 16 i hi i biu toàn quc, thay i ng li ca ng 16 ln. Trong hn 50 nm cm quyn, ng Cng sn Trung Quc ã có 6 ln sa i ln Hin Pháp Trung Quc. Lý tng ca ng Cng sn là mt xã hi công bng, ri cui cùng tin n xã hi theo mô hình ch ngha cng sn. Nhng di s `lãnh o' ca ng, Trung Quc hôm nay là mt trong nhng quc gia phân bit giàu nghèo nht th gii. Rt nhiu ng viên CSTQ giàu s, trong khi hàng trm triu ngi dân ang phi tht lng buc bng lo n tng ba. T tng ch o ca ng Cng sn Trung Quc ban u là ch ngha Mác-Lê. Sau ó nhi thêm t tng Mao Trch ông. Ri p thêm vào ó là lý lun ng Tiu Bình. Và gi ây li có thuyt "tam i biu" ca Giang Trch Dân c gn lên na. Thc ra ngay ch ngha Mác-Lê và lý lun ca ng ã trái nhau nh chó vi mèo, nay li thêm thuyt "tam i biu" ca Giang vào na, thì có th nói là mt m h ln. y vy mà CSTQ vn ang lp ài tôn th cái th y, tht là mt `k quan' ca lch s nhân loi. Lp trng nguyên tc ca cng sn thay i luôn xoành xoch. ng ban u không có t quc, ri xut ch trng toàn cu i ng, và hôm nay khuych trng ch ngha dân tc cc oan. Ban u ng tch thu mi tài sn t hu, o giai cp t sn, nhng hôm nay chính sách ca ng là thâu dng kim tin, ng viên làm giàu. Nguyên tc lp trng ca ng i trng thay en tht chp nhoáng. duy trì quyn lc cai tr ca mình, hôm nay ng sn sàng vt b lp trng nguyên tc ang c tuyên truyn hôm qua, và ngày mai, có th ng li có mt lp trng nguyên tc mi. Thc ra dù có `ci cách' th nào i na, thì ng vn có mc tiêu xuyên sut rt rõ ràng: thâu tóm và duy trì quyn lc, lng on xã hi bng quyn lc tuyt i. Trong lch s ca CSTQ, ã có hn mi phen u tranh c coi là `chí cht'. Thc ra nhng tranh u ó không có gì khác hn là nhng t thanh trng ni b do chuyn giao quyn lc sau mi ln ng thay i nguyên tc và lp trng. Mi mt ln thay i lp trng nguyên tc y u phát sinh khi CSTQ phi i mt vi khng hong không tránh khi có liên quan n vic hp pháp hoá và vn sng còn ca ng -- hp tác vi Quc Dân ng, ngoi giao theo hng thân M, ci cách và m ca kinh t, khuch trng ch ngha dân tc -- ln nào cng là do ng phi tho hip thâu

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 7

Cu bình: 1- ng cng sn là gì?

tóm hoc bình n quyn lc. `àn áp -- sa sai' phát sinh thành chu k tun hoàn cng vì th mà ra: mt nhóm b àn áp ri sau li c ni lng là có liên quan n nhng t ng thay i lp trng nguyên tc. Tây phng có câu ngn ng rng: chân lý là bt bin không i, còn gi di là bin hoá không ngng. Qu là úng n! 4. Thay `nhân tính' bng `ng tính' ng Cng sn Trung Quc là mt chính ng theo th thc ca Lê-nin. T ngày thành lp, ã xác lp ra ba ng li ln làm nn tng cho ng: ng li chính tr, ng li t tng, và ng li t chc. Din t nôm na cho d hình dung là th này: ng li t tng là c s trit hc ca ng Cng sn, ng li chính tr tc là xác lp mc tiêu, ri n ng li t chc là làm sao t c mc tiêu y. ng viên và nhng ai do ng ch o trc tip c nhn ch th trc và h phi tuyt i phc tùng. y chính là toàn b ni dung ca ng li t chc. Trung Quc, ngi ta nói chung u bit n hai tính cách ca mt ng viên CSTQ. Ti gia ình và hoàn cnh riêng t, mt ng viên CSTQ vn có y `nhân tính' nh mt con ngi bình thng, bun vui hn gin, có cái u cái khuyt ca con ngi. H có th là cha m, là v chng, là bè bn... Nhng t lên trên nhân tính thng tình y, chính là `ng tính'. Mt ngi cng sn là vy: ng yêu cu h phi t ng lên trên, vì theo yêu cu ca ng, ch ngha cng sn là ti thng, là vnh vin vt trên nhân tính thng tình ca con ngi, và `nhân tính' ch là tng i, là có th i thay, còn `ng tính' là bt bin, và không c phép hoài nghi hay thách thc. Hi Cách mng Vn hoá, cha con git nhau, v chng u nhau, thy trò phn nhau, m con coi nhau nh k thù,... là nhng vic thng xy ra trong qun chúng. ó là do ng tính kích ng mâu thun và thù hn mà nên. Thi k u khi ng nm quyn, có nhiu quan chc cao cp ca CSTQ bó tay không cu ni ngi nhà khi ngi nhà ca h b lit vào giai cp thù ch và b àn áp. ó cng là do tôn sùng ng tính. `ng tính' là kt qu ca nhng hun luyn thâm sâu do ng t chc, nó c thc hin ngay t tui nhi ng mt cách có h thng. Ti các trng mu giáo Trung Quc, tr em c khuyn khích bng khen thng khi tr li úng, và ó áp án thng không theo luân thng o lý và nhân tính. T tiu hc, trung hc, cho n các cp hc vn, hc sinh phi hc môn chính tr tuân theo h t tng do ng Cng sn ch o. Ai không hc theo và không tr li úng áp án s không th tt nghip. Mt ng viên, lúc nhà có th th hin ý kin riêng ca mình, nhng h ra ngoài vi cng v mt ng viên, thì h dt khoát phi nht trí vi ng li ca ng. Vi t chc nht quán t trên xung di, ng Cng sn Trung Quc ta nh mt kim t tháp khng l, vi iu khin tuyt i t trên xung. Cách thc t chc này óng vai trò trng yu trong chính quyn ca CSTQ, nhm m bo s phc tùng tuyt i. Ngày nay ng Cng sn Trung Quc ã bin thái tr thành mt tp oàn chính tr ch bit u tranh bo trì li ích bn thân. Nó t lâu ã không còn theo ui mc tiêu `cao c' xây dng xã hi theo mô hình ch ngha cng sn na. Nhng nguyên tc t chc không h thay i: tt c phi tuyt i phc tùng ng tính. Nó t t mình cao hn ht thy, cao hn nhân

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 8

Cu bình: 1- ng cng sn là gì?

dân, cao hn nhà nc, cao hn pháp lut; ng tính c t cao hn c nhân tính và t nhiên. Do ó, nó sn sàng thanh tr tt c t chc hoc cá nhân nào mà nó cho rng có th nh hng n quyn lc ca ng hoc lãnh t ca ng, không phân bit ó là thng dân hay lãnh t cao cp ca ng. 5. Mt con qu tà ác phn t nhiên và phn nhân tính Vn s vn vt trong cõi tri t này u có quá trình sinh thành hng vong ca mình. So vi chính th cng sn, thì tt c các xã hi phi cng sn u có im khác bit là: dù chuyên ch hay cc quyn n my, nó u chp nhn tn ti n mt mc nào ó trong xã hi nhng thành phn t chc t phát t ch. Xã hi Trung Quc c i, v bn cht, là thun theo kt cu nh nguyên. Nông thôn cng có t chc t phát vi dòng tc làm trung tâm, thành th cng có t chc t phát vi phng hi ngành ngh làm trung tâm, còn c cu t chc t trên xung ca vua quan v c bn ch qun lý s v t cp huyn tr lên. n thi hin i, c quc xã -- có th sánh vi ng cng sn v mc hà khc và cc quyn chuyên ch -- vn cho phép có quyn t hu, cho phép ngi dân có tài sn riêng. Vy mà các ch cng sn u tiêu dit sch nhng t chc t phát và thành phn t ch, thay vào ó là kt cu tp trung quyn lc vi t chc tp quyn t trên xung. Nu nói rng c ch xã hi cho phép t chc t phát và thành phn t ch vi c cu t di lên nói trên là ã hình thành mt cách t nhiên trong lch s, vy thì chính quyn cng sn chính là mt xã hi phn t nhiên v bn cht. Trit lý cng sn không cha ng tiêu chun nhân tính ph bin ca con ngi. Khái nim lng thin và tham ác, pháp lut và nguyên tc ã b bóp méo mt cách tu tin. Lut ca cng sn cm sát nhân, nhng git nhng ai mà ng cho là k thù li c coi là úng và c khuyn khích. Hiu cha kính m là tt, nhng nu cha m là giai cp thù ch ca ng thì không c hiu thun. Nhân l ngha trí tín vn là giá tr o c nn tng ca nhân loi, nhng ng không cho ó là gì quan trng, lúc nào ng không thích thì ng lin b qua. Nhng tiêu chun làm ngi trong truyn thng dân tc nay b ng ty chay và xoá b. ng Cng sn là mt th phn nhân tính. Ti tt c các xã hi phi cng sn, ngi ta nói chung u tha nhn hin thc là nhân tính có hai mt thin ác, do ó ly kh c c nh trong xã hi t c quân bình trong xã hi. Tuy nhiên, xã hi cng sn không tha nhn nhân tính, không tha nhn cái lng thin trong nhân tính và cng không tha nhn cái tà ác trong nhân tính. Theo cách nói ca Cácmác, xoá sch quan nim thin ác chính là trit tiêu tr kin trúc thng tng ca ch c. ng Cng sn không tin vào Thn, và cng không tôn trng vn vt t nhiên. "u vi tri, u vi t, u vi ngi, tht sng vô cùng", ó là khu hiu ca ng thi Cách mng Vn hoá. Ganh u vi tri t, tàn sát nhân dân. Ngi Hoa chúng ta xa nay vn tin rng con ngi phi hoà hp vi t tri mi là úng. Trong o c Kinh, Lão T ging rng: "ngi theo t, t theo tri, tri theo o, o thun theo t nhiên". Con ngi hoà hp vi t nhiên trong v tr xoay vn.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

9

Cu bình: 1- ng cng sn là gì?

Nm 1848, m u Tuyên ngôn Cng sn, Các-mác ã tuyên b: "Mt bóng ma ang ám nh Châu Âu: Bóng ma Ch ngha Cng sn". ng Cng sn cng là sinh linh. Nhng trong v tr này, nó là sinh linh phn t nhiên, phn nhân tính, phn thiên phn a. Nó là mt con qu tà ác. 6. Nhng c trng ca mt con qu ngoi lai n bám T chc ca ng Cng sn t nó không bao gi có hot ng sn xut hay phát minh gì ht. Ngay t thi im nm chính quyn, nó lin gn nó vào nhân dân thao túng và khng ch nhân dân. Chân rt ca nó gm xung tng n v nh nht trong dân chúng nm chc quyn lc, ng thi là lng on tài nguyên ca quc gia và v vét tài vt ca xã hi. Trung Quc, ng Cng sn có t chc len li n tt c mi ni, qun lý tt c mi th. y vy mà không ai bit c thu chi tài chính ca ng. Ngi ta ch thy có báo cáo thu chi ca quc gia, ca chính quyn a phng, ca doanh nghip,... ch không bao gi có báo cáo thu chi ca ng. T chính ph trung ng cho n u hi nông thôn, tt c quan chc hành chính u xp di nhân viên ca ng ngang hàng. Chi tiêu ca ng là do các n v hành chính chu cp, nhng không có hng mc thng kê báo cáo. Cách t chc y ca ng -- ging mt con qu ngoi lai n bám (tà linh ph th) -- ang gn cht nh hình vi bóng vào tng t bào nh nht ca xã hi Trung Quc, len vào tng th tht, gm vào tng mch máu, khng ch và thao túng nhân dân cng nh rút kit tài nguyên xã hi. Kt cu ma quái ca mt sinh linh ngoi lai nh vy trong lch s nhân loi ã tng có lúc xut hin, hoc có tính cc b, hoc có tính nht thi, nhng cha bao gi tn ti va trit rng khp, va kéo dài quá lâu nh ng Cng sn Trung Quc. Cho nên, nông dân Trung Quc mi bn cùng nghèo kh n th. H ang cõng trên lng không ch nhng quan chc hành chính theo thông l, mà còn c các quan chc trong t chc ng vi s lng không kém. Cho nên, công nhân Trung Quc mi lúc nào cng s tht nghip n th. Các vòi hút ca con qu n bám kia, bao nm nay vn len vào tham nhng, hút cn nhng u t cho nhà máy và c s h tng. Cho nên, trí thc Trung Quc mi thy t do sao mà xa vi n th. Ngoài c cu hành chính ch qun ra, thì ng Cng sn ang chp xung mi th, len vào mi ni, ch giám sát và khng ch nhân dân mà thôi, ch không làm iu gì vì dân ht. Con qu ngoi lai n bám có mt c im rt c trng: nó bt vt ch phi chu khng ch tuyt i v tinh thn, t ó nó mi có th thâu np nng lng duy trì cuc sng ca mình. Chính tr hin i nhìn nhn rng quyn lc trong xã hi có t ba ngun: v lc, tài lc, và trí lc. CSTQ lm dng v lc trng trn và ngang ngc: chim ot tài sn ca dân chúng -- và nghiêm trng hn -- tc b quyn t do ngôn lun và t do báo chí ca ngi dân, trn áp t do ý chí và tinh thn ca nhân dân, tt c là t n quyn lc khng ch trit toàn xã hi. Xét v mt này, thì CSTQ là mt con qu ngoi lai n bám có nng lc khng ch tinh thn rt hung bo, t xa n nay cha tng xut hin trong lch s nhân loi.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 10

Cu bình: 1- ng cng sn là gì?

7. Nhn thc và thoát khi khng ch ca con qu CSTQ Sau khi Các-mác nói v `bóng ma ch ngha cng sn' không y mt th k, cng sn ã không còn là `bóng ma' na mà ã hin din rõ ràng. `Bóng ma' y ã tr thành con qu, và trong th k qua, nh mt trn i dch lan tràn trên th gii, nó ã cp i hàng trm triu sinh mng, tc ot ca ci vt cht và t do tinh thn ca bit bao dân chúng. Nguyên tc s khai ca ch ngha cng sn là tc ot tt c tài sn t hu, tin n xoá b giai cp `bóc lt'. Thc ra, tài sn t hu là quyn li nn tng ca tt c quyn li xã hi mà ngi dân c hng, và thng c nhìn nhn là mt b phn góp phn gìn gi vn hoá dân tc. Ngi dân mt khi ã b tc b tài sn riêng t, thì nh mt h qu tt yu, s b tc ot c t do tinh thn và t do ý chí, ri cui cùng s mt nt quyn li xã hi và quyn li chính tr. Khi i mt trc nguy c sp u nhng nm 1980, CSTQ buc phi tin hành ci cách kinh t. Ngi dân c khôi phc mt s quyn li v tài sn t hu. iu y to nên mt l hng trong c máy chính quyn ca CSTQ, mt c máy iu hành vn òi hi chính xác cao. n nay, l hng y càng ngày càng b khoét rng, nht là vào tình trng gi ây khi mà toàn th ng viên ca CSTQ u chy ua ganh sc tích cóp tin ca. ó chính là du hiu cho thy CSTQ -- con qu ngoi lai n bám, cng bo và gian di, liên tc thay i b mt -- ã n lúc suy vong. Nó run s và cnh giác trc bt k khuy ng nh nào. Hn bao gi ht, nó ang iên cung tích cóp ca ci và tng cng quân cnh xit cht iu khin dân chúng mong kéo dài mng sng. Nhng chính nhng ng thái y ang khoét sâu thêm l hng khng hong, y nó n ch cht nhanh hn. Cái v phn vinh hôm nay ti Trung Quc là i kèm vi nhng mâu thun chng cht trong xã hi ang c y ti mc cng thng cha tng có. Không thay i tp tính ca mình, CSTQ vn ang tái din nhng th on xa c dù ã có phn tho hip và tinh vi hn -- àn áp biu tình ti Thiên An Môn nm 1989, àn áp Pháp Luân Công,... sau ó tìm cách `sa sai' -- tt c u là th on tách mt b phn thiu s dân chúng mà ng gi là `k thù' ra oai v lc nhm duy trì thng tr vi hình thc nô dch bng khng b. Dân tc Trung Hoa trong quá trình my trm nm phi i mt vi nhng thách thc ln, ã t nhp khu v khí, ci cách ch , cho n bo lc cách mng cc oan. Tn tht vô s sinh mng, ánh mt i mt b phn ln vn hoá truyn thng, nh vy, thc t minh chng rng làn sóng phn ng này cng là mt tht bi. Vào hoàn cnh qun chúng phn ut, thù hn, ng Cng sn Trung Quc ã cp ly thi c ot chính quyn, và con qu ngoi lai n bám y ã lng on và khng ch mt dân tc có truyn thng vn minh lâu i bc nht th gii này. Thy rõ thc thách ca tng lai, i dân tc Trung Hoa s không tránh khi phi có quyt nh la chn mt ln na. Nhng dù là chn th nào, thì ngi dân Trung Quc nht nh phi tnh táo, cn nhn thc rõ rng mi níu kéo vào o nh do ng Cng sn Trung Quc tô v u ch là thêm du vào la, u làm tình hung tr nên khó khn hn, u là tr giúp con qu hung ác có thêm c hi chim hu lâu hn na. Ch có cách suy xét tht tnh táo, vt b tt c nhng o nh, không cho mu cu li ích cá nhân làm nh hng, thì chúng ta mi có th thoát khi gic mng do con qu cng sn thêu

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

11

Cu bình: 1- ng cng sn là gì?

dt nên. Là mt dân tc t do, chúng ta có th tái lp nn vn minh Trung Hoa vi nn tng tôn trng giá tr nhân vn, tôn trng hoà bình hu ho và vn hoá truyn thng.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

12

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

Cu Bình: 2 - CSTQ xut sinh nh th nào?

Li m u Theo cun Chit vn gii t [1], thì ch `ng' có ngha là `bè ng', và theo mu t truyn thng là ghép t ch `thng' trên vi ch `hc' di, tc là `thng hc', ng ý là mt bè ng toàn ch trng nhng iu hc ám. Trong ting Hán, t `ng', hoc `ng nhân' mang ngha ch trích. c Khng T tng nói: "K quân t du kiêu hãnh cng không tranh chp, du qun t cng không kéo bè kt ng", và có gii thích trong Lun Ng ca mình rng nhng k kéo bè kt ng nh th là bao che nhau cùng làm iu xu. Trong lch s Trung Quc, nhng nhóm chính tr quy mô nh thng b gi là Thi Mao lãnh o, "th gii ti nht và mt tri `bng ng'. Trong vn hoá Trung nht", mi ngi phi c Mao tuyn. áng Quc, nhng t nh `cu ng', `bng bun thay, trái vi nhng gì ha hn khi giành ng', `kt ng'... u mang ngha chính quyn, CSTQ ch em ti bo lc và la xu. di. Vy, ti sao li xut hin Trung Quc mt t chc t nhn là `ng Cng sn', không nhng th li thâu ot chính quyn? ng Cng sn Trung Quc xa nay không ngng rót vào tai ngi dân nhng th nh: Nhân dân Trung Hoa ã chn ng, không có ng thì không có Trung Quc hôm nay... Có úng là dân tc Trung Hoa ã chn ng Cng sn Trung Quc, hay ng là do cu bè kt phái mà thành? Ri h bc bách nhân dân phi nghe theo tuyên truyn ca h? Chúng ta hãy cùng lt li lch s tìm câu tr li. T cui i Mãn Thanh cho n u thi k Dân Quc (1911­1949), t nc Trung Hoa c xa phi nm tri bit bao chn ng t bên ngoài và ci cách ln bên trong, xã hi hn lon, ngi dân lm than. Có nhiu phn t trí thc và s phu yêu nc nung nu hoài bão cu nc cu dân. Nhng trong nn ln ca dân tc, cái khó bó cái khôn, t tâm lý tht vng ã dn n tuyt vng. Có bnh vái t phng, có nhiu ngi trong h nhìn ra hi ngoi mong tìm linh an thn dc. Phng thc ca Anh không thành, ri cách thc ca Pháp cng không t. Ri h chuyn sang phng sách ca Nga. Chng ngi thuc c mà ch st sng mong sao ni trong mt ngày chn hng Trung Quc. Cuc vn ng 4 tháng 5 nm 1919 biu hin rt rõ tình cnh b tc lúc by gi. Có ngi ngh ch ngha vô chính ph. Có ngi ngh o giáo lý nhà Nho. Có ngi ngh du nhp vn hoá nc ngoài. Tóm li, h có thái ph nh vn hoá Trung Quc truyn thng, phn i hc thuyt Trung Dung ca Khng T. Vì mun i tt ón u, h cho rng cn p tt c cái gì thuc v truyn thng. Nhng phn t cp tin này mt mt không có phng

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 13

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

sách cu nc trong tay, nhng mt khác li duy ý chí và quá t tin vào ch thuyt ca mình. H cho rng trên th gian này không còn cách nào cu cha, và ch t h mi có th tìm c phng sách ci cách con ng phát trin cho t quc. T ó dn n nhit tình cc oan vào bo lc cách mng. Kinh nghim khác nhau gia các nhóm trí s yêu nc khác nhau dn n lý lun, hc thuyt và l tuyn khác nhau. Th ri mt nhóm trong ó ã gp ngi liên lc ca ng Cng sn Liên Xô. T tng "dùng bo lc cách mng giành chính quyn" trong t tng Mác-Lê rt hoà iu vi lòng st sng và nguyn vng cu nc cu dân thi by gi. Ch ngha Cng sn, mt t tng hoàn toàn xa l, ã t bên ngoài du nhp vào Trung Quc nh vy ó. Tng cng 13 i biu cùng gia nhp trong hi ngh CSTQ u tiên. Nm tháng trôi qua, ngi thì cht, ngi thì b i, ngi thì theo quân Nht và tr thành Hán gian, ngi thì b CSTQ chuyn sang Quc Dân ng,... cho n nm 1949 khi CSTQ giành c quyn lc, thì ch còn 2 trong s 13 ng viên la u tr li trong ng, ó là Mao Trch ông và ng Tt V. Bây gi xét li, không th bit c là nhng sáng lp viên ng Cng sn Trung Quc lúc s khi có hiu ra c hay không rng v `thn linh' h rc v by gi thc ra là mt con qu, rng `linh dc' h mang v cho dân tc thc ra là mt cht c cht ngi. Ch mt thi gian ngn sau khi giành thng li cách mng, nhng ngi ca chính quyn Nga Sô (Bôn-sê-vích) ã có dã tâm dòm ngó Trung Quc. Nm 1920, Liên Xô thành lp Ban Vin ông ti Xi-bê-ri -- mt chi nhánh ca Cng sn Quc t tam -- vi nhim v qun lý và thành lp ng Cng sn ti Trung Quc cng nh các nc khác quanh vùng. Ngay sau ngày thành lp không lâu, Phó Ban G-ri-go-ri Voi-tin-xki ã n Bc Kinh liên h vi tiên phong Lý i Chiêu, và Lý i Chiêu ã gii thiu Voi-tin-xky n Thng Hi gp mt và hi àm vi Trn c Tú. Tháng 8 nm 1920, Voi-tin-xky, Trn c Tú, Lý Hán Tun, Trm Huyn L, Du Tú Tùng, Thi Tn Thng, cùng mt s v khác bt u chun b thành lp ng Cng sn Trung Quc. Tháng 6 nm 1921, Trng Thái Lôi ã n I-r-kút-xk Xi-bê-ri trình lên Cng sn Quc t tam thông qua Ban Vin ông bn k hoch thành lp ng Cng sn Trung Quc (CSTQ) nh mt chi b ca Cng sn Quc t tam. Ngày 23 tháng 7 nm 1921, vi s tr giúp ca Ni-côn-xky và Ma-rinh t Ban Vin ông, ng Cng sn Trung Quc ã chính thc thành lp. Nh vy, Ch ngha Cng sn ã c a vào Trung Quc nh mt thc nghim. T ó n nay ng Cng sn Trung Quc ã ln át tt c, è bp tt c, m u mt thi k y au thng cho dân tc Trung Hoa, vi tai ho này ni tip tai ho khác. I. Quá trình dng nghip ca CSTQ là quá trình liên tc tích t tà ác mt t nc 5 ngàn nm lch s nh Trung Quc, thì gieo cy mt ng Cng sn vn không chút gì n nhp vi truyn thng dân tc, em con qu ngoi lai y v nuôi là mt iu không d. Lch s dng nghip ca ng Cng sn Trung Quc -- t khi chào i cho n lúc thâu ot và kin lp chính quyn -- là mt quá trình liên tc tích t tà ác. Trong quá trình y, CSTQ hp thu và dung dng c chín nhân t ca mt con qu cng sn tà ác: tà ác, la di, xúi by, lu manh, gián ip, trn lt, u tranh, dit chng, khng ch.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

14

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

Nhng nhân t di truyn y c k tha y , và qua mi ln thách thc, li càng phát trin thm t hn. Nhân t di truyn 1: Tà ác -- Khoác lên tm choàng tà vy ca ch ngha Mác-Lê iu u tiên CSTQ thy hp dn ch ngha Mác chính là: "Dùng bo lc cách mng p tan ch c, to dng chính quyn chuyên chính vô sn". ó chính là ci r tà vy trong hc thuyt Mác-Lê. Kinh t hc trong ch ngha duy vt ca Các-Mác là lý thuyt kinh t rt nông cn da trên nghiên cu v sc sn xut, quan h sn xut, và giá tr thng d. Vào giai on ch ngha t bn cha phát trin, Các-Mác ã a ra d oán phin din và thin cn rng ch ngha t bn s sm dit vong, rng giai cp vô sn s chin thng. Thc t lch s ã ph nhn iu y. Ch ngha Mác-Lê ch trng bo lc cách mng và chuyên chính vô sn không có gì khác hn là áp t th ch chính tr c tài vi giai cp vô sn làm ch. Tuyên ngôn Cng sn ã ly mâu thun giai cp và u tranh giai cp làm c s cho quan im lch s và ct lõi trit hc ca ng Cng sn. Ngi cng sn u tranh là p tan mi o c truyn thng và quan h xã hi, và giành ly chính quyn. Ngay t khi xut hin, Ch ngha Cng sn ã i chi vi tt c nhng gì truyn thng. Thiên tính t nhiên ca con ngi là ty chay bo lc. Bo lc khin ngi ta tr nên bo ngc. Hc thuyt tôn sùng bo lc ca ng Cng sn u b con ngi khp ni chi b. Tt c các h t tng, trit hc, truyn thng trong quá kh u không có ch trng nào nh th c. H thng cng sn tôn sùng khng b úng là t không trung t nhiên xut hin trên trái t. Quan nim tà ác y có tiên là "nhân nh thng thiên": con ngi nht nh chin thng tri, chinh phc t nhiên, ci to th gii. Nhng khu hiu nh "gii phóng toàn nhân loi", "th gii i ng" ca ch ngha cng sn ã thu hút và la di c không ít ngi, nht là nhng ai duy lý trí cc oan, hoc mang khát vng lp chin tích ghi danh lch s. H quên rng li tri lng lng, tha mà khó lt, nên h sn sàng bt chp tt c. Nhng th hoang tng nh xây dng "thiên ng ti nhân gian", "làm theo nng lc, hng theo nhu cu" ã làm h mù quáng tin rng hin i hoá s em li tt c. H mit th giá tr vn hoá truyn thng, coi thng sinh mng. Thc ra h ã t h thp giá tr nhân phm ca chính mình. Cái v `cng hin v vang' cho ng y thc ra là mt tm áo choàng cc k tà vy. ng ly "Th gii Cng sn Ch ngha" làm mc ích ti hu, làm chân lý phng th: "sc sôi nhit huyt trong tim y cha ri, quyt phen này sng cht mà thôi, ch xa ta mau phá sch tan tành..." [2]. ng tuyên truyn trit lý hoang tng y làm th on o ngc quan h gia con ngi và tri t, ct t chính h vi t tông, phá sch huyt mch truyn thng. T ó khin ngi ta hin thân cho ch ngha cng sn hoang tng, và bi p sc tàn sát ca ng. Nhân t di truyn 2: La di -- iu bt buc khi qu s mun gi dng Thn linh K tà luôn nói di. li dng công nhân, ng tán dng h thành "giai cp tiên tin nht", "chí công vô t", "giai cp lãnh o", "i quân tiên phong ca cách mng vô sn"... li dng nông dân, Mao Trch ông vut ve "không có bn nông thì không có cách mng, kích nông dân là kích cách mng" ri ha hn "dân cày có rung"... n lúc cn giai cp t sn ng h, ng thi phng h lên thành "bn ng hành ca cách mng vô sn" ri ha

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 15

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

hn mt ch "dân ch cng hoà". Khi ng Cng sn Trung Quc gp nguy c suýt b Quc Dân ng tiêu dit, bèn hô hào "ngi Trung Quc không hi ngi Trung Quc". Kt qu là gì? Kháng chin Trung-Nht va kt thúc, CSTQ gom toàn lc lt chính quyn Quc Dân ng. Thành lp nc không lâu, CSTQ lp tc tiêu dit giai cp t sn, và bin công nhân và nông dân thành giai cp vô sn trit chng còn s hu chút gì. `Thng nht chin tuyn' là th on la di in hình ca CSTQ. giành thng li trong cuc ni chin gia CSTQ và Quc Dân ng, CSTQ ã thay i k sách trc ó vn coi a ch phú nông là giai cp thù ch phi git b, thay bng "chính sách thng nht chin tuyn lâm thi". Ngày 20 tháng 7 nm 1947, Mao Trch ông ra ch th: "ngoài mt s ít nhng phn t phn ng, thì phi có thái hoà hoãn ni lng vi giai cp a ch... gim bt k thù". Nhng sau khi CSTQ giành c chính quyn, a ch phú nông không thoát khi b "tiêu dit trit qun th". Nói mt ng làm mt no. Khi ng Cng sn Trung Quc cn li dng Quc Dân ng, lin kêu gi "sng chung lâu bn, giúp nhau qun lý, thành tht song phng, vinh nhc có nhau". Sau khi giành chính quyn nm 1949, thì tt c dân s nào cp n dân ch u b khép vào ti theo cánh hu làm phn và b thanh trng. Bt k ai không ng ý hay không theo t tng, hành x, và t chc ca ng u b tiêu dit. Các-mác, Lê-nin, và các lãnh t CSTQ u tng tuyên b thng rng, ng Cng sn là chuyên chính, không chia s quyn lc vi bt k ai hay t chc nào khác. Ngay t u, c tài chuyên ch ã là nhân t di truyn bt di bt dch ca ng Cng sn. Trong lch s CSTQ, ng cha h mt ln nào tht s chia s quyn lc chính tr vi bt k ai, k c vào nhng thi "ni lng" nht. Bài hc lch s dy rng không th tin vào bt k ha hn gì ca CSTQ, ng mong tng CSTQ thc hin cam kt. Ai tin li CSTQ ri s có ngày phi tr giá bng tính mng ca mình. Nhân t di truyn 3: Xúi by -- Xúi by nhân dân phân nhóm u nhau La di reo rc thù hn. Mun có u tranh thì phi có thù hn. âu không có thù hn, thì CSTQ xúi by reo rc thù hn. Loi hình ch dòng tc s hu t ai ã n sâu vào nông thôn Trung Quc. ó là chng ngi ln trên con ng kin thit chính quyn ca CSTQ. Xã hi nông thôn nhìn chung là hài hoà. Quan h s hu t ai và thu tô vn d không có quan h i lp tuyt i. a ch qun lý t ai và cho nông dân thuê t canh tác, còn nông dân da vào ó sinh sng và np tô cho a ch. a ch và nông dân da vào nhau mà sng qua hàng bao nhiêu th h nh th. Bn cht ây là mt hình thc cng sinh t nhiên mt mc nào ó. Nhng CSTQ bóp méo quan h y thành quan h bóc lt giai cp, bin h thành hai giai cp i lp. Bin bè bn thành cu ch, bin hài hoà thành u tranh, bin hp lý thành vô lý, bin trt t thành hn lon, bin cng hoà thành chuyên ch. CSTQ ch trng tc ot tài sn, va cp va git, git bn thân ngi a ch phú nông y, git ngi nhà ca a ch phú nông, ri git n c gia tc ca a ch phú nông. Có nhiu ngi nông dân không ành lòng theo k cng bo nên ban ngày thì cp nhng n êm li quay li tr cho gia ch; ri b i công tác bit c và b ch trích là "thiu giác ng giai cp".

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

16

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

Bch mao n vn là mt câu chuyn xa v tiên n, không có liên quan gì n u tranh giai cp hay áp bc bóc lt gì. Nhng i vn công ã ci biên thành kch nói, ca kch, ri c kch múa ba-lê, toàn xúi by thù hn giai cp. Hi Nht Bn xâm lc Trung Quc, ng Cng sn ã không ánh Nht thì ch, li còn công kích rng chính ph Quc Dân ng bán nc không ánh Nht, thm chí ngay lúc t nc lâm nguy, còn xúi by nhân dân chng li Quc Dân ng. Xúi by cu hn gia mt nhóm ngi dân này vi mt nhóm ngi dân khác là mt th on kinh in ca CSTQ. Công thc `95:5' cng t ó mà ra. Các th h lãnh o sau này ca CSTQ u dùng nó trong các phong trào chính tr, cho n nay ã phát trin thành mt th on nhun nhuyn. CSTQ chia dân chúng thành hai phn, 95% và 5%, trong ó ri vào phn 95% thì an toàn vô s còn ri vào phn 5% thì b coi nh k thù phi b thanh trng. Vì s hãi và mun an toàn, ngi dân u á chuyn sang phn 95%. u á y gây nên thù hn sâu sc trong dân chúng. Nhng qua mi chin dch àn áp y, CSTQ cng c c quyn lc và nô dch ngi dân bng khng b. Nhân t di truyn 4: Lu manh -- Ly lu manh cn bã xã hi lp thành i ng c bn Lu manh là c s ca tà vy, mun tà thì phi da vào lu manh cn bã ca xã hi. Nhng cuc cách mng thng u xut phát t nhng phn t lu manh cn bã trong xã hi ng lên khi ngha mà thành. Ví d kinh in là `Công xã Pa-ri', mà thc t chính là xã hi do bn lu manh chuyên t phá git ngi làm lãnh o. Ngay Các-mác cng khinh r giai cp vô sn lu manh này [3], trong Tuyên ngôn Cng sn, có on vit "Còn tng lp vô sn lu manh, cái sn phm tiêu cc y ca s thi ra ca nhng tng lp bên di nht trong xã hi c, thì ây ó, có th c cách mng vô sn lôi cun vào phong trào, nhng iu kin sinh hot ca h li khin h sn sàng bán mình cho nhng mu ca phe phn ng." Còn nông dân, theo Các-mác và ng-ghen, c coi là phân tán và bn tính ngu mui nên thm chí "không xng là mt giai cp". Không dng li t tng ca Các-mác, ng Cng sn Trung Quc ã phát trin xa hn na v phng din tà ác này. Mao Trch ông nói: "lu manh cn bã là tng lp vt i ca xã hi, nhng trong cách mng nông thôn, thì h là dng cm nht, trit nht, kiên quyt nht" (Mao 1927). Vô sn lu manh là i ng gia tng bo lc và duy trì chính quyn nông thôn cho CSTQ vào thi k u. T `cách mng' trong ting Hán có ngha là `git', và thc t nó din ra úng nh vy. i vi ngi dân lng thin, nó tht kinh khng và khip hãi. Ban u CSTQ t nhn là `vô sn lu manh', nhng n thi Cách mng Vn hoá, ng tho lun rng nghe th quá khng khip khó lt tai, nên b t `lu manh' i, và t nhn là ngi `vô sn'. Bn lu manh thng có biu hin vô li mt cách ngu xun. Có ln b ch trích là c tài, quan chc trong ng chng ngng mm tr li trng ra rng: "Tha quý ông, quý ông nói úng lm, chúng tôi chính là nh vy. Qua tt c nhng kinh nghim mà ngi Trung Quc tri qua my chc nm nay, ã khin chúng tôi thc hành nhân dân dân ch chuyên chính, tc là nhân dân dân ch c tài". Nhân t di truyn 5: Gián ip -- Gián ip, phn gián, ly gián, mua chuc

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

17

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

Ngoài nhng nhân t k trên, CSTQ cng rt tho ngón ngh gián ip. My thp k trc ây có ba `anh hùng' ip viên -- Tin Tráng Phi, Lý Khc Nông và H Bc Phong -- u di s ch o ca Trn Canh, Trng khoa s 2 Trng c v Trung ng ca CSTQ. Khi Tin Tráng Phi là Bí th C yu và là tu tùng thân tín ca T Ân Tng, Ch nhim khoa iu tra Trung ng ca chính ph Quc Dân ng, Tin Tráng Phi ã ly tin tc tình báo v iu quân chin lc ln mt và hai n tnh Giang Tây ca Quc Dân ng, ri dùng giy th ca Trung ng Quc Dân ng biên gi hai ln qua Lý Khc Nông n tn tay Chu Ân Lai. Tháng 4 nm 1930, mt nhóm c v hai mt do khoa iu tra Trung ng Quc Dân ng t chc và chu cp kinh phí ã c thành lp ông bc Trung Quc. V b ni, ó là ca Quc Dân ng do Tin Tráng Phi ch o, nhng thc cht là ca CSTQ di ch o ca Trn Canh. Lý Khc Nông ban u gia nhp Tng t lnh Hi Lc Không quân Quc Dân ng vi vai trò ngi dch gii in báo. Lý Khc Nông khi gii mã in mt ã phát hin ra bc in khn liên quan n vic C Thun Chng [5] b bt và làm phn. Tin Tráng Phi ã chuyn bc in ã gii mã cho Chu Ân Lai, do vy mt m ln ip viên ca CSTQ mi thoát li. Dng ng Luy, mt c v thân cng làm Khoa iu tra Trung ng Quc Dân ng Thng Hi. Khi CSTQ thy ng viên nào không áng tin na, lin ông ta bt và hành quyt. Mt cán b lão thành Hà Nam, do làm mch lòng mt cán b ca ng Cng sn, lin vì th mà b ngi ta git dây ánh ng ri b tng giam vào nhà ngc Quc Dân ng nhiu nm. Hi `chin tranh gii phóng' [6], CSTQ cài c mt tình báo viên là ngi cc k thân cn vi Tng Gii Thch [7], ó là Lu Ph, Trung tng và là Th trng B Quc phòng Quc Dân ng. Khi quân lính Quc Dân ng còn cha nhn c lnh iu binh, thì tin tình báo ã lt sang Diên An, Th ph CSTQ. Quân Quc Dân ng cha n thì CSTQ ã có k hoch phòng b ri. Mt ln Hùng Hng Huy, Bí th và thân tín ca H Tôn Nam ã tit l k hoch hành quân ánh Diên An cho Chu Ân Lai. Kt qu, khi quân H Tôn Nam n ch thy Diên An là cái thành không. Chu Ân Lai tng nói: "Mnh lnh tác chin ca Tng Gii Thch còn cha lnh n quân s, mà Mao Ch tch ã c c ri". Nhân t di truyn 6: Trn lt -- Trn lt bng th on hoc bo lc, thit lp `trt t mi' Khi CSTQ dng lp cát c v trang Hng Quân cai tr quc gia bng quân s, thì v khí n dc, lng thc y phc u cn phi có tin. Do ó, `gây qu' tr thành nhim v ln. Hng Quân thng dùng th on trn lt nhà giàu a phng hoc cp ngân hàng, hành tung ging ht bng cp. Ví d Lý Tiên Nim, mt lãnh o trong quân i Hng Quân, có nhim v là iu hành Hng Quân bt cóc trong vùng ngn tây tnh H Bc nhng ngi ca nhà giàu. Chúng không ch bt mt ngi, mà chn ra mi dòng tc giàu có, bt cóc ly mt ngi. Ngi b bt vn c sng và chúng tng tin nhiu ln gia ình ngi ta có tin phc v Hng Quân. Ch n chng nào gia ình ã cn kit tin tài, chúng mi th ngi, nhiu khi ch còn da bc xng. Có nhng trng hp do b khng b nhiu quá, nên cha v n nhà ã cht. Di chiêu bài " o a ch ly rung", CSTQ trin khai rng th on trn lt ra toàn xã hi, vt b truyn thng và thay vào ó là `trt t mi' ca ng. CSTQ làm iu ác, to có nh có, và không làm c iu gì thin cho nhân dân. CSTQ thng dùng

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 18

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

nhng món li nh kích ng mt b phn nhân dân u t mt b phn nhân dân khác. Khin nhng giá tr thin c trong xã hi b chà p, ch còn u tranh và git chóc. "Cng sn i ng" thc t chính là trn lt gia ban ngày. Nhân t di truyn 7: u tranh -- Phá hoi trt t truyn thng và ch quc gia La di, xúi by, lu manh, gián ip cng là trn lt và u tranh. Trit hc ca cng sn là trit hc u tranh. Cách mng vô sn không phi là mt th u tranh u không t chc. ng nói: "Nông dân cha mi công kích vào mc tiêu chính là cng hào a ch, nhng qua ó cng phá luôn sch tt c các t tng và ch c, thanh lý tham quan ô li, cng nh tp quán c ca làng xóm." (Mao 1927) Tc là u tranh có t chc nhm p tan nhng gì là ch truyn thng và tp quán ca nông thôn. u tranh cng sn gm c u tranh v trang. "Cách mng không phi là m tic ãi khách, không phi là ngâm th làm vn, không phi là v tranh thêu hoa, không phi là mt th gì ó trang nhã kiu cách, êm m th th, nh nhàng nho nhã, khiêm cung ôn hoà. Cách mng là bo ng, là giai cp này dùng bo lc lt giai cp kia." (Mao 1927) Mun tc ot chính quyn, tt dùng bo lc. Ch my thp k sau, CSTQ li trin khai li u tranh y `giáo dc' th h ngi dân k tip trong Cách mng Vn hoá. Nhân t di truyn 8: Dit chng -- Sáng to mt h thng lý lun hoàn chnh v dit chng CSTQ làm rt nhiu vic `cn tu ráo máng': CSTQ ha hn `thiên ng th gian' cho trí thc, ri sau ó xp h vào `cánh hu', ri n khi Ci cách rung t thì xp h vào giai cp ch nhân [8]. Nhng vic nh cp ot gia tài giai cp t bn, tiêu dit a ch và phú nông, phá b hng ho làng xã, o ln chính quyn a phng, bt cóc tng tin nhng ngi giàu nông thôn, ty não tù chính tr, ci to giai cp tiu thng và t sn, cài gián ip và ly gián Quc Dân ng, sinh ra t Cng sn Quc t nhng sau ó phn bi Cng sn Quc t, thanh trng nhng ai chng i qua nhiu chin dch chính tr ht lt này n lt khác k t khi giành c chính quyn nm 1949, e do nhng ng viên ca mình,... Tt c nhng vic y u xut phát t c s lý lun v dit chng ca CSTQ. Mi mt chin dch chính tr trong lch s CSTQ u là mt chin dch khng b mang tính dit sch mt qun th dân chúng. Ngay t ngày u, ng Cng sn ã bt u sáng to và hoàn thin h thng lý lun dit chng y ca mình. T tng dit chng y xut phát t nhng lý lun cng sn -- giai cp lun, cách mng lun, u tranh lun, bo lc lun, chuyên chính lun, vn ng lun, chính ng lun,... -- và qua kinh nghim trin khai mà tr nên hoàn chnh, n nay ã vt xa và thâu tóm `kt tinh' ca tt c nhng cuc dit chng trong lch s. S khác bit c sc nht trong lý lun dit chng ca CSTQ là nó dit sch t tng vi lng tri và nhân tính. iu y phù hp vi tp oàn thng tr bng bo lc này. Nó tiêu dit bn vì bn chng li nó; nhng cng có th tiêu dit bn chính là vì bn ng h nó. H nó nhn thy rng cn phi tiêu dit ai, thì nó s tìm cách tiêu dit. Vì vy ai ai sng Trung Quc cng s ng Cng sn. Nhân t di truyn 9: Khng ch -- Dùng ng tính khng ch toàn ng, toàn dân

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

19

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

Tt c nhng nhân t trên u dn n mt mc ích: khng ch bng bo lc, nô dch bng khng b. Bn tính tà ác ca CSTQ ã khin mi lc lng xã hi tr thành k thù ca ng. Ngay t ngày chào i, CSTQ liên tip phi i mt vi các khng hong và nguy c dit vong, và khng b ã tr thành phng sách li hi em li li ích bc nht cho ng: nó duy trì s tn ti và cng c quyn lc cho ng qua nhng t khó khn. bù p cho s suy yu v quyn lc, CSTQ phi thng xuyên b xung nhng th b mt. Li ích ca ng không phi là nói v li ích ca các ng viên, cng không phi là tng hoà li ích cá th ca các ng viên; mà là li ích ca chính tp oàn CSTQ, nó c t lên v trí ti thng, cao hn tt c nhng gì là cá nhân. `ng tính' là bn cht cc k li hi ca con qu ngoi lai này. Nó có th khuych trng vô hn, áp ch hoàn toàn `nhân tính', và bin ngi ta thành mt dng nng lng hoàn toàn phi nhân tính. Ví d Chu Ân Lai và Tôn Bính Vn ã tng là ng chí. Sau khi Tôn Bính Vn qua i, Chu Ân Lai ã nhn con gái ca Tôn Bính Vn là Tôn Duy Th làm con nuôi. n thi Cách mng Vn hoá, Tôn Duy Th b u t và cht trong nhà ngc do mt cái inh dài c óng vào u. Lnh bt Tôn Duy Th chính là do cha nuôi ca cô là Chu Ân Lai ký. Mt trong nhng lãnh o thi u ca CSTQ hi chin tranh Trung­Nht là Nhm Bt Thi c ng giao nhim v buôn bán nha phin (ma tuý). By gi nha phin là tng trng cho quân xâm lc, vì trc ó quân Anh ã khin Trung Quc nhp khu nha phin va rút kit tài lc ca Trung Quc, va u c nhân dân Trung Quc. Vì ng, Nhm Bt Thi ã dám trng nha phin trên mt vùng rng ln, bt chp nguy c b dân tc kt ti. Vì t `nha phin' quá nhy cm, nên by gi CSTQ nói lái thành `xà phòng' khi buôn bán món này. Li nhun thu c t nha phin c dùng cho ng. n k nim 100 nm ngày sinh Nhm Bt Thi, mt lãnh o th h sau ca CSTQ ã phát biu ca ngi công lao ca Nhm Bt Thi: "Nhm Bt Thi có t cht o c rt cao, và là mt ng viên mu mc. Ông tin tng tuyt i vào ng, và trung thành tuyt i vi s nghip ca ng". Trng T c cng là mt mu hình cho ng tính. CSTQ nói rng anh ta hy sinh do sp lò gch, còn ngi dân nói rng anh ta cht khi ang ch bin nha phin. Vì Trng T c là mt ngi ít li trong oàn Cnh v Trung ng, không bao gi òi hi thng chc, nên khi anh cht, mi nói rng cái cht ca anh "nng ta Thái Sn" [9]. Sau này còn có mt mu hình na là Lôi Phong, ni ting vi danh hiu là "chic c vít không bao gi han g ca c máy cách mng". C Lôi Phong và Trng T c u c ly làm tm gng mt thi gian dài trong h thng giáo dc ca CSTQ nh nhng mu mc trung thành vi ng. Ngoài ra cng có nhiu anh hùng khác c dùng tuyên truyn "ý chí st thép và nguyên tc ca ng". Sau khi giành chính quyn, ng Cng sn Trung Quc ã qung bá rng khp nhân t khng ch t tng con ngi này. Phi nhìn nhn rng ng ã thành công trong vic bin c th h nhân dân sau ó na thành nhng "c vít" cho mình. ng tính c cng ch lên và tr thành mt li t duy nht nh, mt li hành x nht nh. Ban u, CSTQ ch dùng th on này trong ni b ng, nhng ngay sau ó ã m rng quy mô n toàn quc. Di cái v dân tc, li t duy nht nh và hành vi nht nh y thc cht chính là mt th on ty não i quy mô ngi dân phù hp theo c ch tà ác ca ng.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

20

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

II. Lch s dng nghip ca CSTQ là mt lch s bn thu ng Cng sn Trung Quc mô t lch s ca mình là mt lch s v vang "liên tip i t thng li này n thng li khác". ó chng qua ch là tô v b mt ca mình trc công chúng và hp thc hoá vai trò cm quyn ca mình. Thc ra, lch s CSTQ không có gì v vang c, tt c ch da vào tà ác, la di, xúi by, lu manh, gián ip, trn lt, u tranh, dit chng, khng ch giành chính quyn. 1. Thành lp CSTQ -- Ln lên nh ung sa Liên Xô CSTQ dy nhân dân: "Cách mng tháng Mi n phát pháo u tiên vang di, a ch ngha Mác-Lê n vi ng bào ta". Thc ra ng Cng sn Trung Quc khi thành lp v bn cht là mt chi b ca ng Cng sn Liên Xô, ngay t u nó ã là mt ng chính tr bán nc. Mi thành lp, không có tin, không có lý lun, không có thc tin, CSTQ không h có gì làm c s, ch là mun ph ho theo làn sóng bo lc cách mng ca Cng sn Quc t. Cách mng v trang ca ng ti Trung Quc ch là mt mch tip ni theo làn sóng bo lc cách mng ca Các-mác và Lê-nin. Cng sn Quc t chính là tng ch huy o chính ca các nc trên toàn cu. CSTQ ch là mt chi b ca Cng sn Quc t ông phng, và chp hành theo l tuyn ch ngha quc ca Hng quân Liên Xô. CSTQ phi da vào Liên Xô trng thành kinh nghim trong cp ot chính quyn bng v trang và chuyên chính vô sn. Chính tr, t tng, và cách thc t chc u phi nghe theo Liên Xô. Liên Xô bí mt iu khin CSTQ ot quyn lc chính tr. H theo dõi và khng ch rt sát sao. Tóm li, Liên Xô va là ct lõi, va là ch da ca CSTQ. Ti i hi i biu ln th nht ca CSTQ, ng chng ng Cng sn Trung Quc c thông qua chính là do Cng sn Quc t son ra, Tuyên ngôn cng c son theo: ch ngha Mác-Lê, u tranh giai cp, chuyên chính vô sn, hc thuyt lp ng, và cng lnh ng Cng sn Liên Xô. Linh hn ca ng Cng sn Trung Quc là do Liên Xô thi vào. Trn c Tú, mt lãnh o CSTQ, ã tng có ln bt ng ý kin vi i biu Ma-ring ca Cng sn Quc t. Ma-ring gi mt phong th cho Trn c Tú, nói rng nu ông Trn là ng viên chân chính, thì ông phi tuân theo mnh lnh t Cng sn Quc t. Dù Trn c Tú là sáng lp viên CSTQ i na, ông ta vn phi tuân theo lnh Cng sn Quc t. Trên thc t ng Cng sn Trung Quc là mt chi b ca ng Cng sn Liên Xô. Nm 1923, Trn c Tú ã công khai tha nhn ti i hi i biu CSTQ ln th ba, rng kinh phí ca ng hu ht là do Cng sn Quc t chu cp; trong mt nm, Cng sn Quc t ã u t khong 200 ngàn nhân dân t cho ng Cng sn Trung Quc, nhng kt qu thu c không my hài lòng, và Cng sn Quc t trách các ng chí Trung Quc ã không n lc. Theo mt vn kin mt ca CSTQ vi thng kê cha y , t tháng 10 nm 1921 n tháng 6 nm 1922, CSTQ ã nhn 16.655 nhân dân t, nm 1924 nhn 1.500 ô-la M và 32.927,71 nhân dân t; nm 1927 nhn 187.674 nhân dân t; mi tháng Cng sn Quc t chu cp khong 20 ngàn nhân dân t. Nhng mánh khoé mà CSTQ thng dùng ngày nay -- i cng sau, mua chuc, út lót, thm chí uy hip,... -- u ã c dùng t thi by gi. Cng sn Quc t tng phê bình nghiêm khc các ng chí Trung Quc hay dùng các mánh khoé xin tin. "H thng li dng các ngun kinh phí khác nhau (Ban liên lc Quc t, các i biu ca Cng sn Quc t, các t chc quân s,...) xin cùng mt khon, bi vì ngun

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 21

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

kinh phí này có th không bit rõ ngun kinh phí kia ã chi khon ó hay cha... iu thú v là các ng chí Trung Quc ã không nhng nhanh chóng nm vng c tính tình ca các ng chí Liên Xô, mà còn bit c cách i x khác bit vi tng ngi và bit ai là ngi d duyt chi. Hn na nhiu ng chí Trung Quc khi hiu rng s không c duyt chi, lin bt u hoãn hp. Sau ó thm chí còn có nhng th on xo trá nh phao tin n kiu nh nhân viên công tác a phng có mâu thun vi Liên Xô, nên tin ã không cp cho CSTQ mà cp cho quân phit". 2. Quc-Cng hp tác ln th nht -- K n bám lun lách vào bên trong và phá hoi Bc pht [10] CSTQ vn luôn dy nhân dân rng Tng Gii Thch ã phn bi Cách mng Quc dân [11] khin ng Cng sn vào th buc phi khi ngha v trang. Thc ra, nh mt thc th ngoi lai n bám, ng Cng sn liên minh ln th nht vi Quc Dân ng có mc ích là da vào Cách mng Quc dân t phát trin, và ot quyn lc và phát ng cuc cách mng do Liên Xô hu thun. Bn cht ó là phn li và phá hoi ng minh Quc Dân ng. Tháng 7 nm 1922 trong i hi i biu CSTQ ln th nhì, vì CSTQ st sng mun giành chính quyn ngay, cho nên nhng ai phn i liên minh vi Quc Dân ng chim i a s phiu trong i hi. Nhng `thái thng hoàng' Cng sn Quc t ã gt b quyt nh và ch nh CSTQ gia nhp Quc Dân ng. Trong giai on Quc-Cng hp tác ln th nht, tháng 1 nm 1925, ng Cng sn Trung Quc c hành i hi i biu toàn quc ln th t ti Thng Hi. By gi toàn th CSTQ mi có 994 ng viên, nhng CSTQ ã xut vn nm quyn lãnh o. Tng Gii Thch không phi là lý do khin CSTQ khi ngha v trang. CSTQ ã t vn này t khi Tôn Dt Tiên [12] còn sng. Nu Tôn Dt Tiên vn còn ti th, thì ông mi là nhân vt ri vào tm ngm ca CSTQ. c Liên Xô nâng , CSTQ ã giành c các v trí ln ti Quc Dân ng trong thi gian Quc-Cng hp tác: àm Bình Sn làm B trng B T chc Cán b Trung ng Quc Dân ng, Phùng Cúc Pha làm Bí th B Công nhân toàn quyn x lý các s v, Lâm T Hàm làm B trng B Nông dân cùng Bành Vi làm Bí th B Nông dân, Mao Trch ông làm Quyn B trng B Tuyên truyn ca Quc Dân ng. Trng Quân s và quyn lãnh o quân i luôn luôn là mc tiêu ca ng Cng sn: Chu Ân Lai làm Ch nhim khoa Chính tr Hc viên Quân s Hoàng Ph, và Trng Thân Ph làm Phó ch nhim. Chu Ân Lai cng kiêm nhim Ban Quân pháp, và cài nhng c vn quân s ca Liên Xô vào các ni. Có nhiu ngi ca cng sn c a vào làm giáo viên chính tr và giáo chc trong các trng quân s ca Quc Dân ng, và làm i biu các cp trong Quân Cách mng Quc Dân [13]. Phi tuân hành theo ng Cng sn, quân lnh nào nu không có ng Cng sn ký thì u không tuân theo. Bng cách n bám và lun lách vào Cách mng Quc dân, s ng viên CSTQ ã tng nhanh, t di 1000 ngi nm 1925 lên n 30.000 ngi nm 1928. Cách mng Bc pht bt u tháng 2 nm 1926. Nhng t tháng 10 nm 1926 cho n tháng 3 nm 1927, ng Cng sn Trung Quc ã t chc ba cuc bo ng v trang ti Thng Hi, sau ó tn công vào Trung ng quân Bc phit, nhng ã b quân Bc phit ánh bi, gii tr v trang. Chu Ân Lai, by gi dùng bí danh là Ng Hào, b bt giam my tháng,

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 22

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

nhng sau ã làm cam kt hi hn nên c th. Tng bãi công ti Qung ông ã gây ng v trang vi cnh sát hàng ngày, và Quc Dân ng tng cng cnh sát tun tra, và bí mt theo dõi nhng k c ng. Nhng tranh u ó ã dn n quyt nh i thanh tr cng sn 12 tháng 4 ca Quc Dân ng [14]. Tháng 8 nm 1927, b phn cng sn trong Quân Cách mng Quc Dân ã phát ng bo ng ti Nam Xng, nhng b trn áp ngay. n tháng 9 cng sn li t chc khi ngha V mùa ti Trng Sa, và cng b trn áp. By gi CSTQ bt u trin khai cách thc khng ch theo kiu "Chi b ng lp mng li bên trên", và rút chy v a khu Tnh Cng Sn và thit lp chính quyn nông thôn ó. 3. Bo ng nông dân ti H Nam -- Phát ng bn cn bã xã hi to phn Trong cuc Bc pht, Quân Cách mng Quc dân lâm chin vi quân phit, trong khi ó, ng Cng sn Trung Quc to phn ti nông thôn giành quyn lc. Bo ng nông dân ti H Nam nm 1927, là bo lon ca vô sn lu manh, cn bã ca xã hi, ging nh Công xã Pa-ri nm 1871 (khi ngha cng sn u tiên). Nhân dân Pháp và ngi ngoi quc ti Pa-ri ã chng kin Công xã Pa-ri chính là bo lon ca mt ám quân vô li, mang tính phá hoi và không có lý tng gì. Chúng nhng lâu ài xa hoa, tiêu xài hoang phí, chi bi khoái lc, hng th nht thi, ch không có tm nhìn tng lai. Thi Công xã Pa-ri, chúng cm báo chí, bt làm con tin và sau ó bn cht Gióoc-gi ác-boa (giáo ch thuyt giáo cho nhà vua), chúng tiêu khin bng cách git hi tàn c 64 giáo s, t cung in, p phá bit th ca quan chc, nhà ca ca dân chúng, cng nh tng ài và ct bia. Trc ó Pháp là quc gia giàu có s mt Châu Âu, nguy nga cng vào bc nht. Nhng sau Công xã Pa-ri, in ài thành gch vn, dân chúng thành xng khô. Thm khc tàn ác nh th, lch s xa nay him. Mao Trch ông tha nhn: "Nông dân úng là có phn `làm lon' làng thôn. Nông hi có quyn lc ti cao. a ch cha kp m ming ã b trn áp bp dí. Khác chi ã ánh a ch gc xung t, ri còn dm p lên na. Nông dân e do: `s cho mày vào danh sách bn phn ng!' Ngi giàu b pht tin, b bt óng góp, gh kiu cng b p b nát. Gia ình nào có ngi phn i Nông hi, thì i nông dân xông thng vào nhà git ln ly thóc. Dm p nh nc bt lên ging khm ngà ca tiu th con nhà giàu. Ai manh ng lin chp m giy cao trên u ri trói lôi i khp làng: `Thng lm ca kia! Hôm nay ã bit mt cha!' Mun sao làm vy, o ln khác thng. Kt qu ti tt các làng thôn u lâm vào thi k khng b nh th." (Mao 1927) Và Mao tán dng: "Nói trng ra. Nông thôn ch nào cng cn phi tri qua mt thi k khng b nh vy. Nu không thì không có cách nào dp yên bn phn cách mng nông thôn, li càng không th lt quyn lc ca bn nhà giàu. Phi y con ngi ta n cùng cc thì sai mi thành úng, nu không thì sai không bao gi thành úng c... Trong thi cách mng, tng nh ó là nhng hành x `thái quá', nhng thc ra ó là tt yu, ó chính là nhng gì cách mng cn." (Mao 1927) Khi ngha cng sn khi u mt h thng khng b. 4. ánh Nht phía bc -- Tht bi tháo chy

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

23

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

CSTQ vn tuyên truyn rng cuc `trng chinh' ca mình là cuc chin ánh Nht, là cuc chin thn thánh ca ng, là `bn tuyên ngôn', là `i tuyên truyn', là `gieo mm bá ch', là bc ngot a ng n thng li và a k th n tht bi. ó là tuyên truyn by b quá trng trn. Cuc `bc tin kháng Nht' là che y cho s tht bi thm hi ca CSTQ. T tháng 10 nm 1933 n tháng 1 nm 1934, CSTQ liên tip chu thua trn, và n cuc tin công th nm ca Quc Dân ng, thì chính quyn trung ng nông thôn CSTQ ln lt mt ht cn c này n cn c khác. Hng Quân ca CSTQ buc phi trn chy. ó chính là bn cht ca cuc `trng chinh'. Ý là rút quân t phá chy sang vùng Ngoi Mông C lp vi quân Liên Xô thành mt vòng cung t tây sang ông. Nh vy vi phía tây giáp Ngoi Mông C, nu không th c s rút lui v Liên Xô phía bc. CSTQ ã gp rt nhiu khó khn trong cuc hành quân n a khu Ngoi Mông C. H chn con ng i qua Sn Tây và Tuy Vin: mt mt có th che y nói rng h lên vùng phía bc kháng Nht ly lòng nhân dân, mt mt va an toàn vì ó không có quân Nht. By gi quân Nht chim di Vn Lý Trng Thành lp thành chin tuyn. Sau mt nm, khi quân CSTQ thoát n Thim Bc thì Hng Quân ch lc gim t 800 ngàn xung còn khong 6 ngàn. 5. Bin c Tây An -- Qu k ca CSTQ, quay li n bám mt ln na Tháng 12 nm 1936, Trng Hc Lng và Dng H Thành (hai tng ca Quc Dân ng) bt cóc Tng Gii Thch to binh bin. S kin này sau c gi là bin c Tây An (s bin Tây An). Theo sách giáo khoa CSTQ vit cho dân chúng, thì bin c Tây An là do hai tng Trng, Dng mun `binh gián' -- bt ép Tng Gii Thch phi dc lòng quyt tâm ánh Nht -- ng thi mi i biu ca CSTQ là Chu Ân Lai sang thng tho. Sau khi bàn lun mi vic, di s iu ình ca các gii trong toàn quc, bin c ã c gii quyt mt cách hoà bình, kt thúc 10 nm ni chin, CSTQ và Quc Dân ng li hp nht. ó cng là im then cht giúp CSTQ thoát khi nguy c. ng ã t tô v mình nh mt ngôi sao sáng yêu nc thng nòi, chuyn nguy thành an, là bc ngot a thng nht Trung Quc thành mt trn tuyt ánh Nht. Thc ra càng ngày càng có nhiu t liu vch trn s kin này. Trc bin c Tây An, CSTQ ã t tp rt nhiu gián ip quanh Dng H Thành và Trng Hc Lng. Ví d: ng viên chìm Lu nh do Tng Khánh Linh gii thiu tr thành ngi thân tín ca Trng Hc Lng. Sau này khi lun công trng, Mao Trch ông biu dng: "Bin c Tây An, Lu nh có công ln". Phu nhân T Bo Chân, v ca Dng H Thành, chính là ng viên CSTQ, và làm vic trong Ban Chính tr ca Dng H Thành. Cô ã c ng phê chun kt hôn vi Dng H Thành vào tháng 1 nm 1928. ng viên Vng Bình Nam sau này tr thành Th trng B Ngoi giao CSTQ, by gi là thng khách gia ình h Dng. Chính nhng ngi ca cng sn thân tín vi hai tng Trng, Dng ã trc tip lên k sách và thc hin cuc binh bin này. Trc khi xy ra bin c, Ban lãnh o CSTQ u mun ám sát Tng Gii Thch tr thù. Lúc y quân CSTQ óng ti Thim Bc quá ít i, lâm vào cnh khn cùng, có th b tiêu dit ch trong mt trn. Do ó CSTQ d mánh khoé la di gian manh kích ng hai tng Trng, Dng làm phn. Nhng Liên Xô li mun cm chân quân Nht, không mun quân Nht d b tin ánh t phía nam, nên Xta-lin ã vit th cho Trung ng ng Cng

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 24

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

sn Trung Quc, là không c git Tng Gii Thch, mà phi quay li hp tác vi Quc Dân ng ln th hai. Mao Trch ông và Chu Ân Lai cng nhn nh rng, vì quân lc CSTQ quá yu, nên nu ám sát Tng Gii Thch, thì khi quân Quc Dân ng n báo thù, CSTQ s b tiêu dit mt. Do vy, CSTQ thay i k hoch, ly hp tác ánh Nht làm danh ngha, bt ép Tng Gii Thch ng ý hp tác Quc-Cng ln hai. CSTQ mi u kích ng binh bin nhm ám toán Tng Gii Thch, nhng sau li ct súng i nói li cao thng, bc bách Tng Gii Thch ng ý tip nhn ng Cng sn ln th hai. Không ch thoát c nguy c dit vong, mà ng còn thêm mt c hi n bám ln th hai vào Chính ph Quc Dân. Không lâu sau ó, Hng Quân tr thành Quân i s 8, li có c hi ln mnh. Phi nói Trung cng là tay cao th có hng trong món gian gio vô li này. 6. Chin tranh kháng Nht -- Mn dao git ngi, t bành trng Sách giáo khoa CSTQ vit rng ng Cng sn lãnh o nhân dân kháng chin chng Nht n thng li v vang. Thc ra khi chin tranh ánh Nht n ra, Quc Dân ng có hn 1,7 triu quân v trang, 110 ngàn i chin hm, và khong 600 máy bay các loi. Trong khi ó, tháng 11 nm 1937 k c T quân mi thành lp, toàn b CSTQ ch có 70 ngàn lính, ã th còn b chia nm s by vì mu cu chính tr ni b. Yu n ni ch cn mt trn chin là có th b dit sch binh lc. CSTQ bit rõ nu tht s xut quân ánh Nht, thì s nm chc phn thua và mt binh quyn. Khi "thng nht chin tuyn" vi Quc Dân ng, mc tiêu ca CSTQ là duy trì lc lng giành quyn lãnh o, ch không phi vì s tn vong ca dân tc Trung Hoa: "trong quá trình hp tác, nht nh phi u tranh tranh th các v trí lãnh o, nhng ch nói iu này trong ni b ng". Sau bin c 18 tháng 9 nm 1931, quân Nht chim óng thành ph Thm Dng, t ó làm ch mt vùng rng ln phía ông bc Trung Quc, CSTQ hu nh ã vào hùa vi quân xâm lc. Trong tuyên ngôn bin c Mãn Châu, CSTQ hô hào nhân dân toàn quc: " âu Quc Dân ng nm quyn, thì công nhân bãi công, nông dân bo ng, hc sinh bãi khoá, bn dân b vic, quân s to phn" nhm lt chính quyn Dân Quc. CSTQ tay vy cao lá c kháng Nht, nhng bên trong thì ang gom góp quân a phng cùng du kích và di chuyn i a s quân binh khi chin tuyn, ch li rt ít quân ánh Nht. Cng sn không có chin tích gì áng k trong cuc chin này ngoài mt s trn trong ó có trn Bình Hình Quan, vì bn rn khuych trng a bàn. Khi quân Nht u hàng, CSTQ thâu np hàng binh ri thi phng lc lng khi tuyên b quân i ca cng sn có hn 900 ngàn quân chính quy cng vi 2 triu dân quân. Thc t ch có quân Quc Dân ng ã ra chin trng ánh Nht, ã cht hn 200 tng trong chin trn. Khi ó, CSTQ hu nh không mt mt viên tng nào. y vy, CSTQ vn ra r tuyên truyn vi nhân dân rng Quc Dân ng không ánh Nht, mà là ng Cng sn Trung Quc ã dn dt nhân dân n thng li v i. 7. Chnh phong ti Diên An -- Sáng to mt phng pháp àn áp tàn bo khng khip Chiêu bài `kháng Nht' ca CSTQ ã hp dn c vô s thanh niên yêu nc n Diên An, nhng cng chính ti `cái nôi cách mng' y, ng Cng sn Trung Quc ã thi trin cuc `chnh phong' (chnh n ni b), àn áp hàng chc ngàn thanh niên cách mng. Sau

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 25

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

này khi giành c chính quyn trên toàn quc, CSTQ vn miêu t Diên An là "thánh a" cách mng, nhng h du bit ti ác v cuc chnh phong này.

Chnh phong ti Diên An Cuc vn ng `chnh phong' Diên An là trò biu din quyn lc khng b nht, en ti nht, tàn bo nht trong lch s nhân loi. Ly danh ngha dn sch nhng c hi ca giai cp tiu t sn, CSTQ ã p b ht tt c nhng giá tr ca con ngi nh vn minh, c lp, t do, dung nhn, tôn nghiêm. Bc mt ca cuc chnh phong là lp h s nhân s cho tng ng chí, gm có (1) lý lch t thut, (2) niên ph vn hoá chính tr ghi chép toàn b quá trình hot ng chính tr và ào to, (3) quan h gia ình và quan h xã hi, (4) t thut ca cá nhân v quá trình phát trin lý tng, và (5) kim tho ng tính là h s ghi chép nhn xét v lòng trung thành vi ng. Nh vy mi h s nhân s có các th nh: nhng ai mà cá nhân ó ã tng có tip xúc trong i, nhng vic xy n trong i kèm theo thi gian, a im. ng s c yêu cu khai i khai li nhiu ln, nu ng thy có ch không thng nht lp tc t vn nghi vn. Phi ghi tt c nhng hot ng và quan h cá nhân, nht là nhng ai liên quan n vic gia nhp ng. Phi khai k nhn thc cá nhân v các hot ng xã hi. Quan trng nht là bn kim tho ng tính, nó ánh giá ng tính ca tng cá nhân thông qua nhn thc và ý thc t tng, li nói hành vi, thái công tác, sinh hot hàng ngày, cho n mi giao tip, tt c là ánh giá xem cá nhân ó có biu hin gì phn i ng hay không. Tìm tòi kim tra xem sau khi vào ng hoc nhp ng ri có theo ui li ích cá nhân gì không, có li dng công tác cho li ích riêng hay không, có dao ng nghi ng tin cách mng hay không, có s cht khi ra trn không, cho n vic có nh nhà nh m không. Bn cht là không có mt tiêu chun khách quan ánh giá, nên mt khi xoi mói ra, thì hu nh ai cng b phát hin là có vn . Khi thm tra cán b, ng x dng các th on nh bc cung và thanh trng gian t ni b, nên tt yu phát sinh vô s oan trái khi xét x, rt nhiu cán b b hành quyt. Thi chnh phong, Diên An c coi là mt "nhà ngc ty tính ngi". Mt t công tác t trng i hc Kháng Nht và Chính tr c a n thm tra cán b, gây mt cuc khng b m máu sut hai tháng. các th on vô nhân tính: cá nhân t khai, t khai trc mt ngi khác, khuyn cáo theo nhóm, nm phút khuyn cáo, nói chuyn riêng, m hi báo cáo, truy tìm c ci (ám ch cán b nào ngoài trong trng, ngoài ming theo cng sn còn bên trong thì không), `ghi hình' (a mt nhóm lên trên khán ài ngi khác quan sát, h ai có gì bt thng lp tc t vn nghi vn và cho i thm tra).

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 26

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

Ngay c nhng i biu t Cng sn Quc t cng thy ghê tm, nói rng tình hình Diên An quá khng khip. Ngi ta không ai dám giao tip vi ai, bng y qu k. Ai cng cng thng và lo s, thm chí thy bn b ph báng chu oan cng không dám hé ming nói mt li. Ch lo cho bn thân tính mnh ca mình thôi ã khó. K côn vô li -- a dua nnh hót, nhc m ng chí, ln lo la di -- mc sc hoành hành. Sng Diên An tht là ti nhc. Con ngi b áp lc gn nh phát iên, ch bit lo cho tính mnh và bát cm ca mình, quên c liêm s, quên c bn bè ng chí, không còn dám hé rng nói gì khác ngoài tng i tng li nhng bài vit ca lãnh t ng. Sau này khi CSTQ ot c chính quyn trong tay, ã chiu theo vn ng `chnh phong' Diên An trin khai hàng lot cuc vn ng vi quy mô ln hn nhiu. 8. Ba nm ni chin Quc-Cng -- Bán nc ot quyn Cách mng T sn tháng 2 nm 1917 ti Nga là mt cách mng ôn hoà ca giai cp t sn. Ly quyn li quc gia làm trng, Sa Hoàng ã thoái v ch không chin u n cùng. Lênin ã vi vàng t c quay tr v Nga, phát ng chính bin mt ln na, sát hi nhng ngi cách mng t sn va mi lt Sa Hoàng. Vy là cuc cách mng cng sn ã cp trng thành qu ca Cách mng T sn. CSTQ cng theo cách ca Lê-nin, cp trng thành qu ca Quc Dân ng. Ngay sau khi quân Nht bi trn, CSTQ ã phát ng ni chin lt chính quyn Quc Dân ng, a Trung Quc va qua mt cuc chin li lâm vào mt cuc chin mi. CSTQ thng ánh theo li `bin ngi', thí quân chu n. Các trn ánh vi quân Quc Dân ng ti Liêu Tây - Thm Dng, Bc Kinh - Thiên Tân, cng nh ti Hoài Hi, ã dùng chin thut ly tht è ngi, mt chin thut nguyên thu nht, dã man và vô nhân o nht. Khi vây hãm Trng Xuân, ct mi ngun lng thc, quân gii phóng nhn lnh không cho mt ai ra vào. Kt qu khin nhân dân Trng Xuân b vây hãm trong hai tháng, cht ói cht rét gn 200 ngàn ngi. Nhng quân gii phóng ca CSTQ vn không cho dân thng ra vào. y vy mà sau khi thng li, CSTQ không lm ging tuyên truyn rng "gii phóng Trng Xuân không phí mt viên n không nh mt git máu". T nm 1947 n nm 1948, CSTQ ã ký vi Liên Xô "Hip nh Cáp Nh Tân", và "Hip nh Mát-xc-va", giao np quyn li và tài nguyên vùng ông bc t quc, i ly ng h toàn din v ngoi giao và quân s t Liên Xô. Theo nhng hip nh song phng y, Liên Xô cp 50 máy bay b xung cho CSTQ, tt c v khí Liên Xô cp c t quân Nht ã u hàng s c bàn giao cho CSTQ làm hai t, và Liên Xô bán vi giá r n dc và vt t quân dng mà h qun lý vùng ông bc. Nu Quc Dân ng dùng lc và không quân tn công lên vùng ông bc, thì Liên Xô s bí mt phi hp vi CSTQ tác chin. Ngoài ra Liên Xô h tr CSTQ giành chính quyn ti Tân Cng, xây dng lc lng không quân liên hp Xô-Trung, cung cp quân trang cho 11 s oàn CSTQ, ly mt phn ba v khí do M cp chuyn n vùng ông bc Trung Quc (tr giá khong 13 t M kim). tranh th h tr t Liên Xô, CSTQ cho phép Liên Xô có c quyn qua li bng ng b và ng không vùng ông bc, cp cho Liên Xô các thông tin tình báo v hot ng quân s ca Quc Dân ng và M. Sn phm chin lc ca vùng ông bc (bông, u) giao cp cho Liên Xô, i ly v khí ti tân. Liên Xô c quyn u tiên khai thác khoáng sn ca Trung Quc, c quyn óng quân ti Tân Cng, và m Cc Tình báo Vin ông ti Trung Quc. Nu Châu Âu n ra chin tranh, thì CSTQ s phái 100 ngàn quân vin

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

27

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

chinh và 2 triu lao ng n h tr Liên Xô. Ngoài ra CSTQ ha s chuyn mt s c khu ca Liêu Ninh, An ông sang nhp vào Triu Tiên. III. Biu hin nhng nhân t t mt ng tà ác 1. c trng ca lch s CSTQ -- Lo s bt tn Vnh vin sng trong s hãi là c trng s mt ca lch s ng Cng sn Trung Quc. Luôn luôn s b lt ã bin vn sinh tn ca ng tr thành li ích ti thng. S dng bo lc m bo li ích ti thng là duy trì mng sng y, ã khin CSTQ tr nên ging nh mt th bnh ung th ác tính, len li khp các b phn c th, gm nhm các t bào tt, sn sinh c t khin các t bào chung quanh cng lây nhim và tr thành t bào ung th. Nh mt c th không có c ch bài tr cn bnh quái ác, nhng chu trình tun hoàn trong xã hi không gii quyt ni hu qu do ng Cng sn gây ra. Mi ln ng gây hu qu, u khuch tán bao nhiêu vt cht c hi, u c xã hi ti nhiu tng khác nhau, v nhiu mt khác nhau. Bn thân c ch ti tng tng u không kh nng hoá gii nhng nhân t bin d y, kt qu khin xã hi càng ngày càng tr nên ô nhim, và các nhân t c hi t ng ang dn dn tràn ngp mi ni. ng Cng sn, n lt nó, không ngng li dng và tng cng tình cnh ó, khin xã hi cùng giá tr o c nhân vn ngày càng b xói mòn. ng Cng sn không có c tin, và ph nhn nim tin vào nguyên tc o ngha mà con ngi xa nay vn nhìn nhn. Tt c nhng nguyên tc ca ng, rt cuc, u phc v cho li ích tuyt i ca tp oàn này, tc là nó trin khai nguyên tc ích k s mt, chi b mi nguyên tc o ngha nào khc ch nó hoc khc ch dc vng ca nó. Vi nguyên tc t tôn làm trung tâm, CSTQ cn thit liên tc thay i cái v b ngoài, ta nh thay da nhiu ln. CSTQ lúc n bám Liên Xô, lúc n bám Quc Dân ng, n bám Chính ph Quc Dân, n bám cuc Cách mng Quc dân. Sau khi giành chính quyn, CSTQ li tip tc gn h vào các loi ch ngha c hi khác nhau, gn vào dân ý dân tình, gn vào các loi c ch và th on ca xã hi, gn vào mi th trc li. Mi ln lâm nguy i vi CSTQ là mt c hi thi trin th on các loi gom thâu tin bc và quyn lc. 2. Nhng `bu bi' tà ác ca CSTQ CSTQ tuyên b rng thng li cách mng có c là nh vào ba `bu bi': thng nht chin tuyn, u tranh v trang, và kin thit ca ng. Qua Quc Dân ng, CSTQ thu thp thêm bài hc vi hai iu mi: tuyên truyn và gián ip. Nhng i `bu bi' y ca CSTQ u xuyên sut trong ó chín nhân t di truyn ca ng: tà ác, la di, xúi by, lu manh, gián ip, trn lt, u tranh, dit chng, khng ch. Ch ngha Mác-Lê là tà vy t bn cht. Nc ci thay, ng viên CSTQ thc ra không hiu Ch ngha Mác-Lê. Lâm Bu [15] tng nói: chng có my ng viên thc s c tác phm ca Các-mác và Lê-nin. Mt ng viên c công chúng coi là nhà t tng nh Cù Thu Bch [16] cng thú tht rng bn thân ông mi c mt phn rt nh các tác phm ca Các-Mác và Lê-Nin. T tng Mao Trch ông là ci biên ca ch ngha Mác-Lê khi ng dng vào nông thôn, vi ch trng kích ng nông dân to phn. Ch ngha Xã hi ca ng Tiu Bình là gn thêm cái uôi lý lun s cp ca t bn vào. Còn thuyt "tam i biu" [17] ca Giang Trch Dân thì chng n nhp vào âu. CSTQ không hiu Mác-Lê, ch là k tha c tính tà vy ca Mác-Lê, không ch vy, CSTQ còn bo ngc hn c MácLê.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 28

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

c bit là bu bi `thng nht chin tuyn' do CSTQ xut, chính là th on la di nhm li dng nht thi. Nh `thng nht chin tuyn', ng Cng sn Trung Quc ã t tình trng v goá con côi tr thành mt lc lng con àn cháu ng, mnh lên cc k nhanh chóng. Có thng nht thì cng có phân ly: phân bit ta và ch, phân bit trái phi và gia, phân bit ai cn ánh ai cn thân thin, ánh khi nào và làm thân khi nào, lúc trc coi nh bè bn nhng lúc sau li coi nh k thù. Ví d, thi k Cách mng Dân ch, CSTQ oàn kt vi giai cp t sn, n thi Cách mng Xã hi Ch ngha thì tiêu dit giai cp t sn. Lãnh o ca nhng ng phái dân ch nh Trng Bá Quân, La Long C, u c CSTQ t quan h bè bn khi cn giành chính quyn, nhng sau khi CSTQ giành c chính quyn ri lin khép h theo `cánh hu' và tiêu dit h. 3. CSTQ, mt ng lu manh chuyên nghip CSTQ thành tho món công phu hai mt nhuyn công ngnh công kt hp. Nhuyn công (mm): tuyên truyn, thng nht chin tuyn, ly gián, ip viên, phn gián, dao hai li, vut ve lòng ngi, ty não, vu khng, la di, bng bít thông tin, tâm lý chin, khng b tinh thn, hù do, làm ng viên s và y h n cùng tt h quên i cái sai quy ca ng. òn nhuyn công ch yu là tiêu dit nhân tính, khuych trng ác tính. Ngnh công (cng): bo lc, u tranh v trang, trn áp, vn ng chính tr (chnh phong, cách mng vn hoá,...), sát nhân dit khu, bt cóc, thanh tr bt ng chính kin, võ u, àn áp có tính cht nh k,... òn ngnh công giúp ng ch to và duy trì khng b. Nhuyn công ngnh công kt hp thành tho: khi lng khi cht, lng ngoài cht trong, nh ri li thu. Lúc `ni lng', ng khích l mi ngi nêu ý kin, nh d rn ra khi hang, ri lúc `xit cht' sau ó là lúc thanh trng h. ng Cng sn Trung Quc lúc nào cng ly chiêu bài "dân ch" thách thc Quc Dân ng, nhng trí thc ti khu vc ng khng ch không c phép có ý kin khác ng. in hình là s kin "hoa bách hp di" (hoa li-li di): phn t trí thc Vng Thc V ch vì mt chút ý kin bt ng lin b kim im và ngc ãi trong cuc vn ng chnh phong Diên An, ri sau b git nm 1947. Theo hi c mt cán b k cu, trc ã tng sng qua cuc vn ng chnh phong Diên An, k rng by gi b lôi i thm vn bc cung và do chu ép ung nng n, ã phi nói di trái vi lng tâm mình. Sau ó quá au kh vì ã làm liên lu n ng chí, và thy rng không th t tha th cho mình c, nên mun tìm n cái cht. Trùng hp thay, lúc qun trí y, thy mt khu súng t ngay trên bàn, bèn cm ly, t dí súng vào u và bóp cò. Súng không có n! Cán b thm tra anh ta va hay cng bc vào phòng, nói: "Làm sai bit sa là c. Chính sách ca ng rt khoan dung. ng bit anh ã n ch cùng cc ri, qua vic này bit anh tht lòng "trung thành" vi ng. Vy là t ri ó". Nhiu nm sau, v này Hng Cng ã bit n Pháp Luân Công, mt môn khí công rt ph bin Trung Quc, và thy rng hc Pháp Luân Công tt lm. Nhng n khi nhà cm quyn CSTQ m chin dch àn áp Pháp Luân Công, hi c khng khip kia quay tr li ám nh, và v y không dám nói gì v Pháp Luân Công na. Hoàng mt i Ph Nghi [18] cng tri qua tình trng tng t. Hi b CSTQ giam gi, vì liên tc chng kin cái cht, nên ngh rng mình cng s sm b x trm. Xut phát t bn nng sinh tn, ông ã ch ng phi hp vi CSTQ, chu nhn ty não, cui cùng vit t truyn "Na i trc ca tôi". Cun t truyn này c CSTQ dùng nh mt khuôn mu `ci to t tng'.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

29

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

Theo mt nghiên cu ca Y hc hin i, c bit vi cái tên là hi chng Xtc-khôm, sau mt thi gian b khng b kèm theo cách ly khi xã hi, nn nhân hình thành mt tâm lý d thng, mt quan h ` li' mt cách vô ý thc vào k khng b, n mc vui bun sng kh u ph thuc vào k khng b. Khi nn nhân b by vào tâm lý d thng y, gp lúc k khng b nng nh, có khi còn cm thy bit n, thm chí `yêu mn' k khng b. Hin tng tâm lý hc này ã c CSTQ vn dng t lâu khng ch tinh thn, ci to, và ty não i vi k thù và thm chí vi c nhân dân. 4. CSTQ, ng tà vy s mt Mi Tng Bí th u tiên ca CSTQ u có kt cc tr thành `phn t phn ng' và b trit h. Rõ ràng là bn thân ng là mt c th vi i sng riêng, và ng quyt nh vn mnh ca ng viên ch không phi ng viên quyt nh vn mnh ca ng. Ti Tô khu tnh Giang Tây, khi b quân Quc dân bao vây, vic sng sót tr nên nan gii, ng ã không ngi gì ly danh ngha dn sch ni b a rt nhiu quân lính ra bn cht, hoc thm chí ly á p cht tit kim n. Ti Thim Bc, khi b quân Nht và quân Quc Dân ng ép hai bên, phi i mt sinh t, ng ã ly danh ngha chnh phong Diên An tin hành thanh trng ni b, git ngi vô s. Lm sát quy mô ln nhng phn t `phn ng' trong ni b không h nh hng n vic khuych trng quyn lc và thng tr toàn Trung Quc. Th on này c CSTQ k tha t ng Cng sn Liên Xô. CSTQ ging nh loi u ác tính, nó liên tc khuych trng, và trong quá trình phát trin rt nhanh y, nhng t bào trung tâm khi u ã cht, nhng phn ngoài vn liên tc n nut nhng t bào bình thng xung quanh và bin chúng thành u bnh, khin khi bnh phát tán rng khp. Bt lun mt con ngi kia ban u là tt xu n âu, h ã tham gia vào ng, lin b bin thành mt phn trong lc lng phá hoi. Ai càng trong trng, s thành k phá hoi càng mnh. Không nghi ng gì na, cn bnh cng sn ch bit dng li khi nó không còn gì n nut. Ch khi y nó mi chu cht. Sáng lp viên ng Cng sn Trung Quc và cng là mt phn t trí thc tham gia hot ng vn hoá thi vn ng 4 tháng 5 nm 1919, Trn c Tú, vn không a bo lc, ã cnh cáo các ng viên cng sn rng nu tìm cách buc Quc Dân ng i theo ý thc cng sn, hoc quá chy theo giành git quyn lãnh o, thì s dn n tình trng cng thng không cn thit trong ni b ng. Tuy rt nng n trong cuc vn ng 4 tháng 5 nhng ông là ngi có lòng khoan dung. y vy Trn c Tú vn không tránh khi là mt trong nhng ngi u tiên b chp m phn t "c hi ch ngha cánh hu". Mt lãnh o khác trong CSTQ, Cù Thu Bch, luôn tin tng rng ã là ngi cng sn thì phi dn thân chinh chin, dy ng binh ao, t chc bo ng, phá b tt c các cp chính quyn, dùng các bin pháp cc oan khôi phc trt t cho xã hi Trung Quc. y vy, trc lúc lìa i, Cù Thu Bch vn tic rng không xng c cht vào hng lit s cách mng. "Tôi thc cht ã ra khi i ng các bn t lâu. Hi tri xanh! Lch s trêu tôi, khin tôi t mt `vn nhân' cng bách lôi kéo vào v ài chính tr bao nm trng. Tôi xa nay vn cha khc phc c ý thc vn s trong mình. Rt cuc tôi vn không th tr thành ngi chin s thc th ca giai cp vô sn". Vng Minh, mt lãnh o ca CSTQ, tuân theo lnh Cng sn Quc t, ã ch trng hp tác Quc-Cng kháng Nht, mà không m rng cn c a cách mng. Ti i hi ng, Mao Trch ông và Trng Vn Thiên không th thuyt phc ng chí Vng Minh, và cng cc k khó x vì không dám tit l rng lc lng Hng Quân ca CSTQ by gi

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 30

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

không sc ng u vi dù ch mt s oàn quân Nht. Nu theo cái lý thông thng, và CSTQ xut binh, thì lch s Trung Quc s không thành ra nh ngày nay. B ép theo vn hoá truyn thng là "ch ngha x thân", Mao Trch ông ch còn cách im lng. Sau này Vng Minh b ht cng, u tiên là vì lch sang `t khuynh', ri sau là `hu khuynh' và b chp m phn t `c hi ch ngha cánh hu'. H Diu Bang, Tng Bí th ng, v sau ã b bc bách t chc tháng 1 nm 1987 vì ã tng ch trng `sa sai' và tr li công lý cho nhng ai b x oan trong cuc vn ng chính tr trc ó là Cách mng Vn hoá. H Diu Bang mun ci thin ng bng lng tâm ca mt công dân, kt qu b bin thành con dê t thn. Triu T Dng [19] mun ci cách cu vãn ng Cng sn, nhng hành ng ca ông ch mang li kt qu bi át cho mình. Nh vy, mi lãnh o ca CSTQ có th làm c gì ây? Nu tht s ci cách ng Cng sn theo úng ngha, thì ng Cng sn s dit vong. Do ó, nhng lãnh t ch trng ci cách s thy quyn lc ca mình b ng ly i ngay lp tc. ng viên không th i quá gii hn mà ng khng ch, tt c da vào quyn lc mà ng cho phép. Do ó, mi c gng ci cách bn thân ca CSTQ u không n thành công. Tt c lãnh o trong ng Cng sn u tr nên xu xa, vy ti sao cách mng không nhng phát trin mà còn m rng? Nhiu khi vào lúc ng lên cao nht, thì các quan chc ti cao b h b, vì tà ác trong h không t yêu cu ca ng. Ch nhng ai tà ác nht mi c ng chn. Nhng ngi lãnh o ca CSTQ thng có kt thúc cuc i trong bi kch, còn bn thân ng vn sng sót. Nhng lãnh o tr vng c là nhng ai không tìm cách thao túng ng, mà trái li hiu rõ ng tính, thun theo ng tính, có th np nng lng cho ng, có th phò tá ng trong cn nguy nan. Không l gì, ng viên dám u vi Tri, u vi t, u vi ngi, nhng không dám u vi ng. H là nhng công c thun phc cho ng, lên n v trí cao nht trong ng thì ó là quan h cng sinh gia hai bên sinh tn. Lu manh vô liêm s vn là nhân t có mt không hai ca CSTQ cho n tn ngày nay. Mi sai lm u không phi do ng, mà do mt s ng viên cá bit làm lãnh o, nh là do Trng Quc o, hoc là do bè l bn tên [20],... ng xét Mao Trch ông có 7 phn công 3 phn li. ng Tiu Bình t xét 6 phn công 4 phn li. Bn thân ng không sai bao gi. Mà du ng có nhm ln gì, thì ng tuyên b rng ng t sa li cho úng. ng bt các ng viên luôn phi "hng n tng lai", ch không "bn rn v nhng gì ã qua". Mi th u có th thay i. Thiên ng ti nhân gian v ra theo ch ngha cng sn nm xa rt cuc ch là theo ui ming cm manh áo thi xã hi ch ngha hôm nay. Ch ngha Mác hôm nao, nay c thay bng thuyt "tam i biu". Nhân dân Trung Hoa có l s chng ngc nhiên nu thy mt hôm nào ó ng Cng sn Trung Quc hô hào dân ch, khai m t do tôn giáo, hoc sau mt êm ht cng Giang Trch Dân, `sa sai' cuc àn áp Pháp Luân Công. Nhng có mt im duy nht ca ng là bt bin, chính là mc tiêu ca tp oàn chính tr này: sinh tn cng nh duy trì quyn lc và thng tr ca ng. ng Cng sn Trung Quc ly bo lc, khng b và tuyên truyn cng cao làm cng lnh lý lun, hoá thành ng tính, là nguyên tc ti cao ca ng, hoá thành linh hn lãnh o, hoá thành chun tc cho mi c ch vn hành trong ng cng nh cho hành vi ca tt c ng viên. ng Cng sn Trung Quc là ng cng rn, k lut st á, ý chí thng nht, và hành ng ca ng viên toàn ng bt buc phi nht trí.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

31

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

Kt lun Lc lng nào trong lch s ã la chn ng Cng sn? Ti sao không chn khác i mà li chn CSTQ? Chúng ta u bit rng trên th gii này tn ti hai loi th lc, hai loi la chn. Mt là th lc c tà ác, chúng mun làm iu ác, la chn nhng gì phn din. Còn th lc kia là chân chính, là tt, mun chn iu tt, chn iu chính din. ng Cng sn Trung Quc là la chn ca th lc c. Chn CSTQ chính là vì CSTQ hi t y mi tà ác khp trên th gii t xa n nay, là i biu tp trung tà ác nht. By gi, nó ã li dng và chà p lên bn tính lng thin ca con ngi, ri qua tng bc tng bc la di, tr thành mt bè ng lu manh nh chúng ta ã thy. CSTQ luôn luôn tuyên truyn "không có ng thì không có Trung Quc hôm nay" là ngha làm sao? T khi thành lp nm 1921 cho n khi giành c chính quyn nm 1949, s tht ch rõ rng ng Cng sn Trung Quc ã da vào xo trá và bo lc cp ot thiên h. CSTQ khác vi bt k oàn th nào khác trong lch s: nó ci biên ch ngha Mác-Lê ch ra lý lun, nó tu ý làm càn, nó có th nhào nn lý lun hp thc hoá nhng hành ng tà vy ca mình, khin mt phn ông dân chúng b la di mà liên kt li, nó va bng bít thông tin va ra r tuyên truyn hàng ngày, choàng lên th chính sách, sách lc và lý lun ngi ta tng rng nó luôn luôn úng. Quá trình dng nghip ca CSTQ là mt quá trình tích t tà ác. Lch s dng nghip ca CSTQ ch rõ rng chính quyn ca CSTQ không h hp pháp. Nhân dân Trung Quc không h la chn ng Cng sn, mà chính là ng Cng sn -- mt con qu ngoi lai -- ã cng ch chui vào nhân dân Trung Quc vi loi nhân t tà ác nht: tà ác, la di, xúi by, lu manh, gián ip, trn lt, u tranh, dit chng, khng ch. Chú thích: [1] Chit vn gii t, cun sách chit gii ngha ca mu t Hán ng, nm 147 sau công nguyên. [2] Li bài hát Quc t ca ca cng sn: "Vùng lên hi các nô l th gian..." [3] Vô sn lu manh: ch nhng phn t vô sn sng ngoài pháp lut (n xin, im, móc túi, trm cp, la o, cp git,...) qun t mt s khu chut ca thành ph công nghip, thng là hu qu ca ào thi nhân công, và h tr nên h hoi. ây là thut ng do Cácmác a ra trong u tranh giai cp Pháp 1848­1850. [4] Chu Ân Lai (5/3/1898­8/1/1976): lãnh t s hai ngay sau Mao Trch ông trong ng Cng sn Trung Quc, gi chc Th tng t 1949 cho n ht i. [5] C Thun Chng ban u là mt trong nhng c v hàng u ca CSTQ. Nm 1931 b Quc Dân ng bt và ã giúp Quc Dân ng phát hin mt s bí mt ca CSTQ. Sau này c gia ình 8 ngi ca C Thun Chng u b bc t. Xem Lch s ám sát ca CSTQ (http://english.epochtimes.com/news/4-7-14/22421.html). [6] Chin tranh gii phóng: thc ra là ni chin gia ng Cng sn Trung Quc và Quc Dân ng t tháng 6 nm 1946. Tri qua ba chin dch ln, chính quyn Quc Dân ng b lt , và ng Cng sn Trung Quc lp ra nc Cng hoà Nhân dân Trung Hoa vào 1 tháng 10 nm 1949.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 32

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

[7] Tng Gii Thch: lãnh t Quc Dân ng, sau khi tht trn ã lu vong và tr thành lãnh t ài Loan. [8] Khi bt u Ci cách rung t, CSTQ phân tách nhân dân thành các giai cp. Trong nhng giai cp thù ch thì trí thc ng hàng th 9 bên cnh a ch, Hán gian, phn quc,... [9] Theo li mt bài th c: "có cái cht nng ta Thái Sn, có cái cht nh nh lông hng". [10] Bc pht: Chin dch quân s do Quc Dân ng lãnh o vi mc ích thng nht Trung Quc di quyn Quc Dân ng, kt thúc giai on làm ch ca quân phit lãnh chúa. [11] Cách mng Quc dân: Cách mng thi liên minh Quc-Cng, ánh du bi chin dch Bc pht. [12] Tôn Dt Tiên (Tôn Trung Sn): Lãnh t sáng lp ra Trung Quc hin i. [13] Quân Cách mng Quc dân: tc là quân i nc Trung Hoa Dân Quc, do Quc Dân ng lãnh o, trong thi liên minh Quc-Cng, cng có ng viên cng sn tham gia. [14] i thanh tr 12 tháng 4: Quc Dân ng do Tng Gii Thch lãnh o, ngày 12 tháng 4 nm 1927 ã khi binh trit h ng Cng sn Trung Quc ti Thng Hi và mt s thành ph khác. Khong 5.000 n 6.000 ng viên cng sn ã b bt và nhiu ngi b cht trong khong thi gian t 12 tháng 4 cho n ht nm 1927. [15] Lâm Bu (1907-1971), mt lãnh t cao cp trong ng Cng sn, di thi Mao Trch ông, ã là u viên B Chính tr, là Phó Ch tch nc (1958), và B trng B Quc phòng (1959). Lâm Bu c coi là kin trúc s ca Cách mng Vn hoá. Lâm Bu tng c chn là ngi k nhim Mao Trch ông nm 1966 nhng sau ó b tht sng vào nm 1970. Thy b xung dc, Lâm Bu (theo mt s báo cáo) ã nh làm mt v ty ình và nh ào tu sang Liên Xô sau khi âm mu b bi l. Khi chy trn khi trng pht, máy bay ã n ti Mông Cô, kt thúc cuc i Lâm Bu. [16] Cù Thu Bch (1899-1935): mt trong nhng ng viên t hi CSTQ còn non tr và là cây bút cánh t lng danh; b Quc Dân ng bt ngày 23 tháng 2 nm 1935, và cht ngày 18 tháng 6 nm y. [17] Hc thuyt tam i biu ca Giang Trch Dân c nhc n ln u trong bài phát biu ca Giang tháng 2 nm 2000, i ý là ng Cng sn Trung Quc phi luôn luôn (1) i biu cho quyn li dân tc Trung Hoa, (2) i biu cho s phát trin hin i, (3) i biu cho nn vn hoá tiên tin ca Trung Quc. [18] Ph Nghi (1906­1967): Hoàng cui cùng (1908­1912) ca Trung Hoa. Sau khi ông thoái v, chính quyn Dân quc cho ông mt khon hu trí rt ln và ông ng ti Cm Thành, Bc Kinh n nm 1924. Sau 1925, ông sng ti Thiên Tân do quân Nht tip qun. Nm 1934 ông tr thành vua ca chính quyn bù nhìn Mãn Châu Quc do quân Nht dng lên. Sau ó, ông b quân Nga bt làm tù binh nm 1945. Nm 1946, ti toà án ti phm chin tranh Tô-ky-ô, ông tuyên b rng mình ã b quân Nht cng ép tr thành công c cho chúng, ch không phi là công c ca chính quyn Mãn Châu Quc. Ông b trao tr cho

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 33

Cu bình: 2- CSTQ xut sinh nh th nào?

CSTQ nm 1950 và b giam ti Thm Dng cho n nm 1959. Sau ó Mao Trch ông ân xá tr t do cho ông. [19] Triu T Dng: ngi cui cùng trong 10 Tng Bí th ng Cng sn Trung Quc. Ông b cách ly và giam lng n khi cht vì bt ng ý kin vi ng trong v dùng bo lc thm sát biu tình òi dân ch ca sinh viên ti Qung trng Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 nm 1989. [20] Bè l bn tên: gm v Mao Trch ông là Giang Thanh (1913-1991), viên chc Ban Tuyên giáo Thng Hi Trng Xuân Kiu (1917-1991), nhà phê bình vn hc Diu Vn Nguyên (1931-), và cnh v Thng Hi Vng Hng Vn (1935-1992). H thâu ot quyn hành thi Cách mng Vn hoá (1966-1976) và lng on chính tr Trung Quc u nhng nm thp k 1970.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

34

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

Cu Bình: 3 - CSTQ, mt chính th bo ngc.

Li m u Khi nói v "bo chính", ngi Trung Quc thng ngh n Tn Thy Hoàng (259-210 trc Công Nguyên), Hoàng u tiên ca Triu i nhà Tn, ngi ã ra lnh t sách trit hc và chôn sng các Nho s. S tàn bo ca vua Tn i vi dân chúng xut phát t chính sách: "Tt c tài nguyên trong thiên h u là phng s triu ình". [1] Chính sách này có bn khía cnh chính: (a) ánh thu cc k nng n; (b) lãng phí nhân công cho các công trình ch t ca ngi Hoàng ; (c) tra tn tàn bo theo các lut l hà khc và trng pht c nhng thân nhân và hàng xóm ca phm nhân; (d) và kim soát t tng ca dân chúng bng cách phong ta tt c các con ng t do t tng và biu t quan im thông qua vic t sách và thm chí chôn sng các Nho s. Di thi Tn Thy Hoàng, Trung Quc ch có khong mi triu dân, vy mà triu ình nhà Tn ã s dng hn hai triu ngi phc dch. Tn Thy Hoàng ã áp dng lut l hà khc ca mình i vi gii trí thc, cm t do t tng trên din rng. Trong thi k cai tr ca vua Tn, hàng ngàn Nho "Chính quyn vn lên t nòng súng" -- Mao s và quan li dám phê phán triu ình ã b Trch ông y hc thuyt u tranh vn có ca ch ngha cng sn lên n mt nh cao git cht. mi trong thc nghim ch ngha cng sn ti Ngày nay, ng Cng sn Trung quc Trung Quc: "bo chính", nô dch nhân dân (CSTQ) lm dng quyn lc và bo lc bng khng b. thm chí còn nghiêm trng hn nhiu so vi Triu i nhà Tn bo ngc. Trit hc ca ng Cng sn là "trit hc u tranh", và s thng tr ca ng Cng sn ã c xây dng trên c s mt chui các cuc "u tranh giai cp", "u tranh ng li", "u tranh t tng",... c Trung quc và i vi các nc khác. Mao Trch ông, ngi lãnh o CSTQ u tiên ca Nc Cng hòa Nhân dân Trung Hoa, không còn kiêng n gì na mà ã nói thng thng rng, "Tn Thy Hoàng áng k gì? Ông ta ch git có 46 chc Nho s. Còn chúng ta ã git 46 ngàn thng trí thc h nho y ch. Có k chi chúng ta là c tài thng tr, là Tn Thu Hoàng thi nay. Chúng ta tha nhn ht, rng rt úng s thc. Nhng chúng bay nói th cha , chúng ta phi nói thêm rng thc ra còn hn th." [2] Chúng ta hãy nhìn li 55 nm thng kh ca Trung Quc di ách thng tr ca CSTQ. Bi vì trit lý nn tng ca nó là "u tranh giai cp", CSTQ ã không t mt th on nào k t khi giành c chính quyn tin hành tiêu dit các giai cp và dng lên ch thng tr bng khng b ca nó thông qua con ng "bo lc cách mng". Git ngi và ty não ã c s dng ng thi àn áp bt c nim tin nào khác vi ch ngha cng sn. CSTQ ã phát ng ht phong trào này n phong trào khác t tôn nó lên làm thn thánh và luôn

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 35

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

luôn úng n. Theo ui các lý thuyt ca nó v u tranh giai cp và bo lc cách mng, CSTQ ã c gng tiêu dit nhng ngi bt ng chính kin và các tng lp xã hi i lp, s dng bo lc và la di bt toàn th nhân dân Trung Quc tr thành nhng y t trung thành và ngoan ngoãn di ách nô dch tàn bo ca nó. I. Ci cách rung t -- tiêu dit giai cp a ch Va mi c ba tháng sau khi thành lp nc Trung Quc cng sn, CSTQ ã kêu gi tiêu dit giai cp a ch nh là mt trong nhng ng li ch o cho chng trình ci cách rung t trên toàn quc ca mình. Khu hiu ca ng "dân cày có rung" ã kích ng tính ích k, t li ca nhng ngi nông dân không có rung t, xúi gic h u tranh vi nhng ngi nông dân có s hu rung t bng bt c phng k gì và không thèm m xa gì n khía cnh o c trong hành ng. Chin dch ci cách rung t ã ra rõ ràng vic tiêu dit giai cp a ch, và phân loi dân nông thôn thành nhiu nhóm trong xã hi. Hai mi triu dân nông thôn trên toàn quc ã b dán nhãn là "a ch", "phú nông", "phn ng", và "phn t xu". Nhng con ngi mi b xã hi rung b này ã phi i mt vi s phân bit i x, nhc nhã, và ã mt i tt c các quyn công dân ca mình. Khi chin dch ci cách rung t vn n các vùng xa xôi và các làng mc ca nhng ngi dân tc thiu s, thì cng là lúc các t chc ca ng Cng sn cng c m rng rt nhanh. Các chi b ng các khu thành th nh và các làng xã ã lan ra khp ni trên lãnh th Trung Quc. Các chi b ng ti a phng cng là nhng cái loa tuyên truyn các ch th t Ban Chp hành Trung ng ng và là tuyn u ca cuc u tranh giai cp, kích ng nông dân ng lên chng li a ch. Gn mt trm nghìn a ch ã b git cht trong chin dch này. mt s vùng, ng Cng sn và nông dân ã git cht toàn b gia ình a ch, bt k là già hay tr, nh là mt cách nh tn gc giai cp a ch. ng thi, CSTQ cng phát ng làn sóng tuyên truyn u tiên ca mình, nói rng "Mao Ch tch là v cu tinh v i ca nhân dân" và rng "ch có tài nng ca CSTQ mi có th cu c Trung Quc". Trong cuc ci cách rung t, nhng ngi nông dân không có rung t ã nhn c nhng gì h mun thông qua chính sách ca CSTQ là thu hoch mà không cn lao ng: cng ot bng bt c cách nào. Nông dân nghèo ã mang n CSTQ vì nhng ci thin trong cuc sng ca mình và vì vy h ã tin vào nhng tuyên truyn ca CSTQ rng ng làm vic vì li ích ca nhân dân. i vi nhng ch nhân ca nhng ming t mi ot c, nhng ngày ti p "dân cày có rung" rt ngn ngi. Trong vòng hai nm, CSTQ ã áp t mt s cuc vn ng bt buc nông dân phi ra nhp các t chc nh các nhóm tng tr, hp tác xã s cp, hp tác xã cao cp, và công xã nhân dân. S dng khu hiu ch trích "ph n chân bó" -- ngha là, nhng ngi chm chp -- CSTQ ã nm này qua nm khác dn dt và xô y nông dân "lao vào" ch ngha xã hi. Thóc lúa, bông, và du n b t di mt h thng thu mua thng nht trên toàn quc, do ó nhng sn phm nông nghip chính ã không c a ra th trng trao i. Thêm vào ó CSTQ ã thit lp mt h thng ng ký h khu nhm ngn cn vic nông dân i n các thành th tìm vic và sinh sng. Nhng ngi b phân loi là dân nông thôn không c phép mua thóc lúa ti các ca hàng ca nhà nc và con cái ca h cng b cm không c i hc thành ph. Con nông dân ch có th là nông dân, bin 360 triu dân nông thôn trong nhng nm 1950 tr thành nhng công dân hng hai. Bt u vào nm 1978, trong 5 nm u tiên k t khi chuyn t c ch lao ng tp th sang c ch khoán theo h gia ình, mt s ngi trong s 900 triu nông dân ã có cuc sng tt hn, thu nhp ca h cng tng lên mt chút và a v xã hi cng c ci thin tng i.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 36

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

Tuy nhiên li ích nh nhoi ó chng my chc ã b mt vì c ch giá c u ãi sn phm công nghip hn sn phm nông nghip; nhng ngi nông dân li b lún sâu vào cnh bn cùng mt ln na. Khong cách thu nhp gia dân thành th và dân nông thôn ã tng lên mnh m, và s chênh lch kinh t tip tc m rng. Nhng ngi a ch và phú nông mi ã xut hin tr li nhng vùng nông thôn. S liu t Tân Hoa Xã ã cho thy rõ ràng rng t nm 1997, thu nhp nhng vùng sn xut lúa go ch yu và thu nhp ca hu ht h gia ình vn không i, hoc thm chí trong mt s trng hp li gim i. Nói cách khác, thu nhp ca nhng ngi nông dân t vic sn xut nông nghip trên thc t không tng. T l gia thu nhp khu vc thành th và nông thôn ã tng t 1.8/1 vào gia nhng nm 1980 n nay là 3.1/1. II. Ci cách công thng -- tiêu dit giai cp t sn Mt giai cp khác mà ng Cng sn Trung Quc cng mun tiêu dit là giai cp t sn dân tc s hu tài sn các thành ph và th trn nông thôn. Trong khi ci cách công thng Trung Quc, CSTQ ã tuyên b rng giai cp t sn và giai cp công nhân là khác nhau v bn cht: giai cp th nht là giai cp bóc lt trong khi giai cp th hai là giai cp không bóc lt và chng bóc lt. Theo cái lô-gíc tà vy ó thì giai cp t sn ã c sinh ra bóc lt và s không ngng làm nh th cho n khi nó b dit vong; nó ch có th b tiêu dit ch không th ci to c. Di cái tin y, CSTQ ã s dng c vic git chóc và ty não "chuyn hóa" t sn và thng nhân. CSTQ ã s dng phng pháp ã c kim nghim lâu dài là thun theo nó thì sng, chng li nó thì cht. Nu ai hin dâng tài sn ca mình cho chính quyn và ng h CSTQ thì s c coi nh ch là mt vn nh trong nhân dân. Nu, ngc li, ai bt ng vi hoc phàn nàn v chính sách ca CSTQ thì s b dán nhãn là "phn ng" và tr thành mc tiêu ca ch c tài tàn bo ca CSTQ. Trong thi khng b xy ra gia các cuc ci cách ó, tt c nhng nhà t sn và nhng ngi ch doanh nghip u ã b bt buc phi giao np tài sn ca mình. Nhiu ngi trong s h ã không th chu ng c s nhc nhã mà h phi i mt và ã t t. Trn Ngh, sau này tr thành Th trng Thng Hi, ã hi mi ngày, "Có bao nhiêu lính dù hôm nay?" Ý nói là s nhà t sn ã t t bng cách nhy lu trong ngày hôm ó. Trong ch có vài nm, CSTQ ã hoàn toàn tiêu dit s s hu t nhân Trung Quc. Trong khi thi hành các chng trình ci cách công thng và ci cách rung t, CSTQ ã phát ng nhiu phong trào khng b nhân dân Trung Quc. Nhng phong trào này bao gm: àn áp "phn cách mng", các chin dch ci to t tng, o nhóm chng ng do Cao Cng và Nhiêu Su Thch cm u, và iu tra nhóm "phn cách mng" H Phong [3], chin dch Tam Phn, Ng Phn, và thanh trng hn na nhng ngi "phn cách mng". CSTQ ã s dng nhng phong trào này nhm vào và khng b tàn bo vô s nhng ngi dân vô ti. Trong mi phong trào chính tr, CSTQ ã s dng toàn b vic kim soát ca nó i vi các tài nguyên ca chính quyn cùng vi các ng y, tng chi b, và chi b. Ba ng viên s hình thành mt nhóm chin u nh, thâm nhp vào tt c các làng xã và khu vc lân cn. Nhng nhóm chin u này âu cng có, không vic gì là không làm. Mng li kim soát ca ng theo kiu cài rng lc này, c k tha t mng li "các chi b ng trong lòng quân i" trong nhng nm chin tranh, t ó ã óng mt vai trò then cht trong các phong trào chính tr sau này.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

37

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

III. Thng tay àn áp các tôn giáo và tín ngng ng Cng sn Trung Quc (CSTQ) ã làm mt vic tàn bo na là àn áp dã man các tôn giáo và cm hoàn toàn tt c các tín ngng chính ngay sau khi thành lp nc Cng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nm 1950, CSTQ ã ch o cho các chính quyn a phng cm tt c các tín ngng tôn giáo không chính thc và các "hi kín". CSTQ tuyên b rng các t chc "phong kin" này ch là nhng công c trong tay ca a ch, phú nông, phn t phn ng, và c v Quc Dân ng. Trong cuc àn áp trên phm vi toàn quc này, chính quyn ã huy ng các giai cp mà h tin cy xác nh và àn áp nhng ngi theo các tín ngng tôn giáo. Chính quyn các cp ã trc tip tham gia vào vic gii tán các "nhóm mê tín" nh C c giáo, Thiên Chúa giáo, o giáo (c bit là nhng ngi tin theo Nht quán o), và Pht giáo. H ã ra lnh cho tt c các thành viên ca nhng nhà th, chùa, và các giáo hi này phi ng ký vi chính quyn và phi "hi ci" vì ã tham gia vào các t chc này. Nu không ng ký s b trng pht nghiêm trng. Nm 1951, chính quyn ã chính thc ban hành quy nh e da rng nhng ngi tip tc các hot ng ca nhng tín ngng không chính thc s b pht tù chung thân hoc t hình. Cuc vn ng này ã àn áp mt s ln nhng ngi có c tin vào thn thánh, lng thin và tuân th pháp lut. Con s thng kê không y cho thy rng trong nhng nm 1950, CSTQ ã àn áp ít nht là ba triu tín tôn giáo và thành viên bang hi, mt s trong s h ã b git cht. CSTQ ã khám xét hu ht mi gia ình trên toàn quc và thm vn các thành viên gia ình, thm chí còn p tan thành tng mnh các pho tng Thn Bp mà nông dân Trung Quc theo truyn thng vn th cúng. Nhng hành ng này ã cng c thông ip ca CSTQ rng ý thc h cng sn là h t tng hp pháp duy nht và nim tin hp pháp duy nht. Khái nim tín "ái quc" ngay sau ó ã xut hin. Hin pháp ca nhà nc ch bo v nhng tín "ái quc". Thc t là i vi bt c tôn giáo nào mà mt ngi tin theo, ch có mt tiêu chun là phi theo s ch o ca ng và phi công nhn rng ng là trên tt c các tôn giáo. i vi các tín o C c, thì ng Cng sn là Thiên Chúa ca Thiên Chúa. i vi các tín Pht giáo thì ng Cng sn là Pht t ca Pht t. i vi o Hi thì ng Cng sn là Ala ca Ala. Còn i vi Pht sng ca Pht giáo Tây Tng thì ng Cng sn là ngi quyt nh ai s là Pht sng. ng Cng sn không cho nhân dân có la chn nào khác ngoài vic nói và làm nhng gì ng yêu cu dân nói và làm. Tt c các tín u b bt buc phi thc hin các mc ích ca ng trong khi ch c tin theo tín ngng ca mình trên danh ngha mà thôi. Nu không làm c nh th thì h s tr thành mc tiêu àn áp ca ch c tài ca ng Cng sn. Theo mt bài ng ngày 22 tháng 2 nm 2002 ca t báo trc tuyn Nhân loi và Nhân quyn thì hai mi nghìn tín C c giáo ã thc hin mt cuc kho sát i vi 560.000 tín C c giáo các giáo hi gia ình ti 207 thành ph 22 tnh ca Trung Quc. Cuc kho sát ã cho thy rng trong s các tín giáo hi gia ình thì 130.000 ngi b chính ph theo dõi. Cun sách ng Cng sn Trung Quc ã khng b các tín C c giáo nh th nào (1958) ã cho thy rng cho n nm 1957, CSTQ ã git cht hn 11.000 tín tôn giáo và ã tùy tin bt gi và tng tin nhiu ngi khác na. Bng cách tiêu dit giai cp a ch và giai cp t sn và bng cách àn áp mt s lng ln nhng ngi dân tôn trng lut pháp và kính ngng thn thánh, CSTQ ã dn sch con ng cho ch ngha cng sn tr thành tôn giáo bao trùm toàn Trung Quc.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

38

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

IV. Phong trào chng cánh hu -- ty não toàn dân Nm 1956, mt nhóm trí thc Hungary ã thành lp câu lc b Vòng tròn Petofi, ni t chc nhng din àn và tranh lun phê bình chính ph Hungary. Nhóm này ã khuy ng lên mt cuc cách mng trên toàn quc Hungary nhng sau ó ã b lính Xô-vit è bp. Mao Trch ông ã ly "S kin Hungary" này làm mt bài hc. Mao Trch ông ã kêu gi các nhà trí thc Trung Quc và nhng ngi khác "giúp ng t chnh n". Cuc vn ng này, c gi tt là "vn ng trm hoa", i theo sau khu hiu "trm hoa ua n, trm phái tranh lun". Mc ích ca Mao Trch ông là nh ra nhng "phn t chng ng" trong nhân dân. Trong bc th ca ông ta gi các lãnh o ng cp tnh nm 1957, Mao Trch ông ã nói ra ý nh ca mình "d rn ra khi hang" bng cách h nói ra quan im ca mình di danh ngha t do t tng và chnh n ng. Các khu hiu vào thi gian ó ã khuyn khích dân chúng bày t quan im và ha là s không tr thù -- ng s không "túm tóc, ánh p, chp m, hay thanh toán sau mùa thu" -- ngha là ng s không tìm li, tn công, dán nhãn, hay tìm cách tr thù. Nhng không lâu sau ó ng Cng sn Trung Quc ã khi xng mt cuc u tranh "chng cánh hu", tuyên b 540 nghìn ngi mà ã dám bày t quan im ca mình là "cánh hu". Trong s ó, 270 nghìn ngi ã b mt vic làm và 230 nghìn ngi ã b dán nhãn là "phn t trung hu" hoc "phn t chng ng, chng xã hi ch ngha". Sau ó mt s ngi ã tng kt nhng th on chính tr c dùng àn áp nhân dân ca CSTQ thành 4 loi: "d rn ra khi hang", "ba t ti trng, tn công bt ng, mt li nh trng en", "trên danh ngha là cu dân, thc cht là tn công không thng xót", và "bc bách ngi t phê bình, dán nhng cái nhãn nghiêm trng nht". "Nhng bài din vn phn ng" thi ó ã làm cho rt nhiu ngi cánh hu và chng cng b i y gn 30 nm tri ti nhng xó xnh xa xôi ca t nc là gì? "Ba lý lun i phn ng", mc tiêu ca các cuc tng công kích d di thi ó, bao gm mt s din vn ca La Long C, Chng Bá Quân và Ch An Bình. Nhng thc ra nu c k nhng gì h kin ngh ta s thy rng nhng mong c ca h rt là ôn hòa. La Long C ã ngh thành lp mt y ban bao gm CSTQ và các ng "dân ch" iu tra s trch hng trong các chin dch "Tam Phn", "Ng Phn" và các cuc vn ng thanh tr phn ng. Bn thân Hi ng Nhà nc cng thng trình các vn lên y ban Hip thng Chính tr và Quc hi xem xét và cho ý kin, và Chng Bá Quân ã ngh là y ban Hip thng Chính tr và Quc hi nên c phép tham gia vào quá trình ra quyt nh. Ch An Bình ã xut rng vì nhng ngi ngoài ng cng có nhng ý tng hay, có t trng và tinh thn trách nhim nên không cn phi c các ng viên trên toàn quc làm lãnh o ca tt c các n v công tác ln nh thm chí ca c các t i các n v. Cng không cn thit là mi vic ln nh cng u phi c thc hin theo cách mà các ng viên ngh. C ba u ã bày t là h sn lòng i theo ng và không có xut nào ca h là vt quá gii hn nh nhng li ni ting ca nhà vn, nhà phê bình L Tn [4], "Tha thy, áo ca thy ã b bn. Xin thy ci ra con git cho thy." Cng nh L Tn, nhng ngi "cánh hu" này ã th hin s ngoan ngoãn, phc tùng và kính trng. Không có mt ai trong s nhng ngi b buc ti là "cánh hu" xut rng ng Cng sn nên b lt ; tt c nhng gì mà h xut là nhng li phê bình mang tính xây dng. Vy mà chính vì nhng xut này mà hàng chc nghìn ngi ã b mt t do, và hàng triu gia

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 39

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

ình ã phi chu thng kh. Tip theo là các cuc vn ng khác na nh "giãi bày tâm s vi ng", moi ra nhng ngi có ch trng cng rn, chin dch mi "Tân Tam Phn", nhm y nhng ngi trí thc v nông thôn lao ng kh sai, và bt nhng ngi cánh hu ã b sót trong ln u. Bt c ai bt ng ý kin vi lãnh o ni làm vic, c bit là vi các bí th chi b ng, s b dán nhãn là chng ng. ng s thng xuyên phê phán h, hoc a h ti các tri lao ng tp trung bt buc ci to. ôi khi ng còn di chuyn toàn b gia ình h v nông thôn, và cm không cho con cái h c hc i hc hoc i b i. H cng không th xin vic thành ph hoc th xã. Nhng gia ình này b mt i bo m v công n vic làm và các ch phúc li y t. H ã tr nên không bng nông dân và b xã hi rung b thm chí không bng c nhng công dân hng hai. Sau cuc àn áp trí thc, mt s hc gi ã phát trin nhân cách hai mt. H theo sát "Mt tri " và tr thành nhng "trí thc hu dng" ca ng, nói và làm bt c th gì mà ng yêu cu. Mt s khác ã t xa lánh và tách mình ra khi các vn chính tr. Trí thc Trung Quc, nhng ngi có truyn thng ý thc trách nhim mnh m i vi t nc, ã tr nên câm lng t ó. V. i nhy vt -- to ra sai lm kim tra lòng trung thành ca nhân dân Sau chin dch chng cánh hu, c nc Trung Quc ã tr thành s hãi s tht. Mi ngi u cùng nhau tham gia vào vic nghe nhng li gi di, k nhng chuyn gi di, ba ra nhng chuyn gi di, tránh né và che y s tht bng nhng li gi di và phao tin n nhm. i nhy vt là mt bài thc hành nói di tp th trên toàn quc. Nhân dân trên toàn quc, di s ch o ca tà linh Cng sn, ã làm nhiu iu l bch. C nhng k nói di và nhng ngi b la di u b phn bi. Trong chin dch ca nhng li di trá và nhng hành ng l bch này, ng Cng sn ã cy tính bo lc và tà khí ca nó vào th gii tinh thn ca nhân dân Trung Quc. Vào thi ó, nhiu ngi hát nhng bài hát ca ngi i nhy vt, "Tôi là Ngc Hoàng, tôi là Long Vng. Tôi ra lnh cho tam sn ng èo phi dp sang mt bên, tôi n ây!" Các chính sách hoang ng nh "t sn lng thóc lúa 75 tn trên mt héc ta", "tng gp ôi sn lng thép", và "vt trên Anh quc trong 10 nm và M trong 15 nm" ã c theo ui ht nm này qua nm khác. Nhng chính sách này ã gây ra mt nn ói nghiêm trng trên toàn quc cp i hàng triu sinh mng. Trong phiên hp toàn th ln th 8 ca hi ngh Ban chp hành Trung ng ng Cng sn Trung Quc Khóa VIII t chc L Sn nm 1959, trong s nhng ngi tham d có ai mà không ng ý vi quan im ca tng Bành c Hoài [5] rng i nhy vt do Mao Trch ông khi xng là ngu xun? Tuy nhiên, ng h hay không ng h chính sách ca Mao Trch ông là vch ngn cách gia "trung thành" và "phn bi", là ranh gii sinh t. Trong mt câu chuyn trong lch s Trung Quc, khi Triu Cao [6] gi mt con hu là nga, ông ta bit rõ s khác bit gia hu và nga, nhng ông ta ã c ý gi hu là nga kim soát công lun, bt ming các cuc tranh lun, và m rng quyn lc ca chính mình. Kt qu ca phiên hp toàn th L Sn ã n mc mà Bành c Hoài b bt buc phi ký vào mt ngh quyt kt ti và khai tr mình ra khi chính quyn trung ng. Tng t nh vy, trong nhng nm sau này ca cuc Cách mng Vn hóa, ng Tiu Bình ã b bt phi ha rng s không bao gi kháng cáo quyt nh cách chc mình ca chính ph. Xã hi nhân loi da vào nhng kinh nghim trong quá kh hiu th gii và m rng tm nhìn ca mình. Tuy nhiên CSTQ ã cp i ca nhân dân các c hi hc hi t các kinh nghim và bài hc lch s. Vic kim duyt ca chính quyn i vi các phng tin thông tin i chúng ch càng h thp kh nng phân bit tt xu ca nhân dân. Sau mi mt cuc

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 40

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

vn ng chính tr, các th h sau này ch còn c bit nhng gì ã b CSTQ nhào nn, và b cp i nhng phân tích, lý tng, và kinh nghim sâu sc ca các th h trc. Kt qu là nhân dân ch còn có nhng thông tin ri rác làm c s hiu lch s và nhìn nhn nhng s kin mi, tng rng mình úng trong khi ã chnh khi chân lý hàng ngàn dm. Theo ó, chính sách ngu dân ca ng Cng sn ã c thc hin mt cách trit . VI. Cách mng Vn hóa -- tà linh ph th o ln th gii Cách mng Vn hóa là mt màn kch ln ca bóng ma cng sn khi nó chim hu toàn b Trung Quc. Nm 1966, mt làn sóng bo lc mi tràn ti vùng t Trung Quc, và cuc khng b iên cung ã làm rung chuyn các ngn núi và óng bng các dòng sông. Nhà vn Tn Mc ã miêu t Cách mng Vn hóa bng nhng t ng m m nh sau: "Nó thc s là mt tai ha cha tng thy: [CSTQ] ã b tù hàng triu ngi ch vì h là thân nhân ca mt ngi [là mc tiêu khng b ca ng], git cht hàng triu ngi, làm tan v bao nhiêu gia ình, bin bao nhiêu tr em thành lu manh côn , t sách, ánh sp nhng ngôi nhà c, và phá hy phn m ca nhng trí thc thi xa, gây ra mi loi ti ác di danh ngha cách mng." Theo thng kê ti thiu thì con s nhng cái cht bt thng Trung Quc trong Cách mng Vn hóa là 7,73 triu ngi. Mi ngi thng hiu lm rng bo lc và tàn sát trong Cách mng Vn hóa hu ht u xy ra trong các phong trào ni lon, và rng Hng V binh và nhng k ni lon là nhng k git ngi. Tuy nhiên, hàng ngàn cun biên niên c xut bn chính thc hàng nm ti các huyn Trung Quc li cho thy rng nh im ca nhng cái cht bt thng trong Cách mng Vn hóa không phi là vào nm 1966, khi Hng V binh kim soát phn ln các t chc chính quyn, hay vào nm 1967 khi nhng k ni lon dùng v khí ánh ln nhau, mà là vào nm 1968 khi Mao Trch ông giành c quyn kim soát trên toàn b lãnh th Trung Quc. Nhng k git ngi trong các trng hp vô nhân o ó thng là các s quan quân i và binh lính, dân quân v trang, và các ng viên tt c các cp chính quyn. Nhng ví d sau ây cho thy rng bo lc trong Cách mng Vn hóa là chính sách ca CSTQ và chính quyn, ch không phi là do các hành ng cc oan ca Hng V binh. CSTQ ã che y vic nhng ngi lãnh o ng và các quan chc chính quyn ã trc tip tham gia và kích ng bo lc. Vào tháng 8 nm 1966, Hng V binh ã trc xut nhng c dân Bc Kinh b phân loi trong các cuc vn ng trc là "a ch, phú nông, phn ng, phn t xu, và cánh hu" và bt h v nông thôn. Các thng kê chính thc cha y ã cho thy rng 33.695 ngôi nhà ã b lc soát và 85.196 c dân Bc Kinh ã b ui ra khi thành ph và gi tr v nguyên quán ca cha m h. Hng V binh trên toàn quc ã theo ó mà ui trên 400.000 c dân thành th v nông thôn. Thm chí c nhng quan chc cao cp có cha m là a ch cng b ày i v nông thôn. Trên thc t, CSTQ ã lp k hoch cho chin dch trc xut này thm chí còn trc c khi Cách mng Vn hóa bt u. Bành Chân, cu th trng Bc Kinh, ã tuyên b rng c dân ca thành ph Bc Kinh v mt ý thc h phi trong sch nh là "nhng tm kính pha lê", ngha là tt c các c dân xut thân t nhng "giai cp xu" s b trc xut ra khi thành ph. Vào tháng 5 nm 1966, Mao Trch ông ã ra lnh cho cp di là phi "bo v th ô".

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 41

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

Mt t công tác v vn th ô ã c thành lp do Dip Kim Anh, Dng Thành V và T Phú Trì lãnh o. Mt trong nhng nhim v ca nhóm này là s dng cnh sát trc xut các c dân Bc Kinh xut thân t các "giai cp xu". Lch s này giúp làm rõ ti sao mà chính quyn và các s cnh sát ã không can thip mà còn h tr Hng V binh lc soát nhà ca và trc xut hn 2 phn trm c dân Bc Kinh. B trng B Công an, T Phú Trì, ã yêu cu cnh sát không nhng không can thip vào các hành ng ca Hng V binh mà còn phi tham mu và cung cp thông tin cho h. Hng V binh n gin ch là ã b ng s dng thc hin nhng hành ng ã c lên k hoch t trc, và sau ó, vào cui nm 1966, nhng ngi Hng V binh này ã b CSTQ b ri. Nhiu ngi ã b dán nhãn là "phn cách mng" và b b tù, và nhng ngi khác b a v nông thôn, cùng vi nhng thanh niên thành th khác, lao ng và ci to t tng. T chc Tây Thành Hng V binh dn u cuc trc xut các c dân thành ph ã c thành lp di s hng dn "ân cn" ca nhng ngi lãnh o CSTQ. Lnh buc ti nhng ngi Hng V binh này cng c phát ra sau khi ã c tng th ký ca Hi ng Nhà nc duyt. Theo sau vic di di các c dân Bc Kinh xut thân t các "giai cp xu", các vùng nông thôn cng bt u mt cuc àn áp na i vi các phn t thuc "giai cp xu". Vào ngày 26 tháng 8 nm 1966, mt bài din vn ca T Phú Trì ã c chuyn xung Phòng Cnh sát huyn i Hng trong mt cuc hp. T Phú Trì ra lnh cho cnh sát h tr Hng V binh lc soát nhà ca ca "nm giai cp en" là a ch, phú nông, phn ng, phn t xu, và cánh hu bng cách tham mu, cung cp thông tin và giúp t kích. Cuc thm sát i Hng [7] tàn bo xy ra là kt qu ca mnh lnh trc tip ca S Cnh sát; nhng ngi t chc là giám c và bí th ng y S Cnh sát, và nhng k git ngi a phn là dân quân, h thm chí không tha cho c tr em. Nhiu ngi ã c kt np vào CSTQ vì nhng "hành ng tt" ca h trong nhng cuc tàn sát tng t. Theo nhng con s thng kê cha y tnh Qung Tây, khong 50.000 ng viên ã tham gia git ngi. Trong s ó có hn 9.000 ngi c kt np ng ngay sau khi git mt ai ó, hn 20.000 ngi ã git ngi sau khi c kt np ng, và hn 19.000 ng viên khác ã dính líu vào vic git ngi theo cách này hay cách khác. Trong Cách mng Vn hóa, lý lun giai cp cng c áp dng vào vic ánh ngi: "Ngi tt ánh ngi xu là ích áng. Ngi xu ánh ngi xu là vinh d. Ngi tt ánh ngi tt là hiu nhm." Mao Trch ông ã phát minh ra mt lý thuyt nh vy và nó ã c truyn bá rng rãi trong các cuc vn ng ni lon. Bo lc và tàn sát ã lan rng theo sau cái lô-gic rng k thù ca cuc u tranh giai cp xng áng phi chu bt c bo lc nào i vi h. T ngày 13 tháng 8 n ngày 7 tháng 10 nm 1967, dân quân huyn o tnh H Nam ã tàn sát các thành viên ca t chc "Tng Giang phong lôi" và nhng ngi thuc "nm giai cp en". Cuc tàn sát kéo dài 66 ngày; hn 4.519 ngi trong 2.778 gia ình thuc 468 i ca 36 công xã nhân dân 10 khu vc ã b git cht. Trong toàn b a khu bao gm 10 huyn, tng cng là 9.093 ngi ã b git cht, trong ó 38% là thuc "nm giai cp en" và 44% là con cái ca h. Ngi già nht b git là 78 tui, ngi tr nht mi ch c 10 ngày tui. ây mi ch là mt trng hp bo lc trong mt vùng nh vào thi k Cách mng Vn hóa. vùng Ni Mông C, sau khi thit lp "U ban Cách mng" vào u nm 1968, cuc thanh

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 42

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

lc tng lp giai cp và thanh trng "ng Cách mng Nhân dân Ni Mông C" c ba t ra ã git cht hn 350 nghìn ngi. Nm 1968, hàng chc nghìn ngi tnh Qung Tây ã tham gia vào cuc tàn sát trên din rng ca bè phái ni lon "422", git cht hn 110 nghìn ngi. Nhng trng hp này ã cho thy rng tt c nhng hành ng git ngi tàn bo nghiêm trng trong Cách mng Vn hóa u là do s xúi gic và ch th trc tip ca nhng ngi lãnh o CSTQ, là nhng ngi ã khuyn khích và s dng bo lc àn áp và git hi nhân dân. Nhng k git ngi trc tip tham gia vào vic ch o và thc hin tàn sát ch yu là ngi ca quân i, cnh sát, dân quân, và nhng ng viên, oàn viên ct cán. Nu nh trong cuc Ci cách rung t, CSTQ ã s dng nông dân lt a ch cp t, trong Ci cách Công Thng CSTQ ã s dng giai cp công nhân lt nhng nhà t sn cp tài sn, và trong cuc vn ng chng cánh hu CSTQ ã tiêu dit tt c nhng nhà trí thc có quan im i lp, thì iu gì là mc ích ca tt c các cuc tàn sát trong Cách mng Vn hóa? CSTQ ã s dng nhóm ngi này tiêu dit nhóm ngi khác, và không mt giai cp nào c tin dùng. Thm chí nu bn xut thân là công nhân và nông dân là hai giai cp mà ng ã da vào trong quá kh, nhng nu quan im ca bn khác vi quan im ca ng, thì tính mng ca bn s b nguy him ngay. Vy thì mc ích ti hu ca nó là gì? Mc ích là bin ch ngha cng sn thành mt tôn giáo duy nht thng lnh trên toàn quc, kim soát không ch nhà nc mà c tâm trí ca tt c mi ngi. Cách mng Vn hóa ã y CSTQ và s sùng bái cá nhân Mao Trch ông lên n nh im. Lý lun ca Mao phi c s dng quyt nh cho mi th và t tng ca mt ngi phi c nhi nhét vào u óc ca hàng chc triu ngi khác. Cách mng Vn hóa, theo mt cách cha có tin l và không bao gi có th lp li c na, ã c ý không ch ra iu gì là không c làm. Thay vào ó, ng nhn mnh vic "c phép làm gì và làm nh th nào. Bt c th gì nm ngoài phm vi này u không c làm hoc thm chí không c phép ngh n." Trong Cách mng Vn hóa, tt c mi ngi trong nc ã phi thc hin mt nghi l ging nh tôn giáo là: "sáng nghe ch th ca ng và chiu báo cáo vi ng", kính chúc Mao Ch tch vn th vô cng nhiu ln mi ngày, và t chc các bui cu nguyn chính tr hàng ngày vào bui sáng và ti. Gn nh tt c nhng ai bit ch u ã tng phi vit bn t kim im và các báo cáo t tng. Các trích dn ca Mao nh nhng câu sau ây c lm nhm thng xuyên. "Hãy ánh tàn nhn mi ý ngh ích k thoáng qua trong u". "Hãy thc hin các ch th cho dù có hiu chúng hay không; hãy hiu chúng sâu sc hn trong quá trình thc hin". Ch có mt "chúa" là Mao là c phép tôn th; ch có mt loi kinh sách là nhng li dy ca Mao là c phép hc tp. Chng my chc mà quá trình "to chúa" ã tin ti mt mc mà nhân dân không th mua thc n cng-tin nu h không c thuc lòng mt câu trích dn ca Mao hoc chúc mng Mao. Khi mua hàng, i xe buýt, hoc thm chí gi mt cú in thoi, mi ngi u phi c thuc lòng mt câu trích dn ca Mao, ngay c khi nó hoàn toàn chng liên quan gì n vic ang làm. Trong nhng nghi l th phng này, nhân dân hoc là cung tín hoc giu ct nhng u ã b kim soát bi tà linh cng sn. Nói di, chp nhn nhng li nói di, và da vào nhng li nói di ã tr thành cách sng ca nhân dân Trung Quc.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 43

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

VII. Ci cách và m ca -- bo lc phát trin theo thi gian Cách mng Vn hóa là mt thi k y máu, git chóc, oan ung, vô lng tâm, và úng sai ln ln. Sau Cách mng Vn hóa, lãnh o ng Cng sn Trung Quc (CSTQ) ã liên tc thay i biu ng, còn nhng ngi lãnh o chính ph thì b thay i 6 ln ch trong vòng có 20 nm. S hu t nhân ã quay tr li Trung Quc, chênh lch mc sng gia thành th và nông thôn càng ngày càng ln, các vùng sa mc nhanh chóng m rng, nc sông thì ngày càng khô kit, và ma túy và mi dâm ngày mt gia tng. Tt c nhng "ti ác" mà CSTQ ã tng chng li bây gi li c ng cho phép tn ti. Tâm a sài lang, bn tính xo quyt, hành ng tà ác, và kh nng hy hoi t nc ca CSTQ ngày mt gia tng. Trong cuc thm sát trên qung trng Thiên An Môn nm 1989, ng ã huy ng quân i và xe tng n git cht các sinh viên ang biu tình trên qung trng Thiên An Môn. Cuc àn áp tàn bo nhm vào nhng ngi tp Pháp Luân Công thm chí còn dã man hn nhiu. Vào tháng 10 nm 2004, ly t ca nhng ngi nông dân, chính quyn thành ph Du Lâm tnh Thim Tây ã huy ng hn 1.600 cnh sát chng bo ng n bt và bn hn 50 nông dân. Vic kim soát chính tr ca chính ph Trung Quc vn tip tc da trên trit hc u tranh và bo lc ca CSTQ. iu khác bit duy nht so vi quá kh là CSTQ ã tr nên thm chí còn gian xo và di trá hn nhiu. Làm lut: CSTQ cha bao gi ngng vic to ra nhng xung t trong nhân dân. Nó ã àn áp mt s lung ln công dân b buc ti là "phn ng", "chng ch ngha xã hi", "phn t xu" và "thành viên tà giáo". Bn tính c tài ca CSTQ vn tip tc xung t vi tt c các nhóm và t chc dân s khác. Di danh ngha "duy trì trt t và n nh xã hi", ng ã không ngng sa i hin pháp, pháp lut và quy nh, và àn áp nhng ngi bt ng quan im vi chính ph nh là nhng k phn ng. Vào tháng 7 nm 1999, Giang Trch Dân ã a ra mt quyt nh cá nhân, i ngc li ý kin ca hu ht các y viên B Chính tr khác, là s tiêu dit Pháp Luân Công trong vòng ba tháng; nhng li ph báng và ba t nhanh chóng bao trùm c t nc. Sau khi Giang Trch Dân ph báng gi Pháp Luân Công là mt "tà giáo" trong mt cuc phng vn vi báo Le Figaro ca Pháp, b máy tuyên truyn ca CSTQ ã theo sau bng cách nhanh chóng xut bn nhng bài báo gây áp lc i vi tt c mi ngi dân trên toàn b t nc phi chng li Pháp Luân Công. Quc hi ã b ép buc phi thông qua mt "quyt nh" vô lý nhm x lý các tà giáo; ngay sau ó Tòa án Nhân dân ti cao và Vin kim sát Nhân dân ti cao ã cùng nhau công b mt "li gii thích" cho "quyt nh" ó. Vào ngày 22 tháng 7 nm 1999, Tân Hoa Xã ã xut bn các bài din vn ca lãnh o Ban T chc và Ban Tuyên truyn ca CSTQ công khai ng h cuc àn áp ca Giang Trch Dân i vi Pháp Luân Công. Nhân dân Trung Quc b lôi vào cuc àn áp ch n gin là vì ng ã quyt nh nh vy. H ch có th tuân lnh ch không dám phn i gì. Hn 5 nm qua, chính quyn ã s dng mt phn t ngun lc tài chính ca t nc àn áp Pháp Luân Công. Tt c mi ngi trên toàn b t nc u phi tri qua mt cuc kho nghim; hu ht nhng ngi tha nhn là ang tp luyn Pháp Luân Công và t chi không t b tp luyn u ã b mt vic làm; mt s b bt phi i lao ng cng bc. Nhng ngi tp luyn Pháp Luân Công không vi phm pháp lut, cng không phn bi t nc hay chng chính ph, h ch tin vào "Chân Thin Nhn". Vy mà hàng trm nghìn ngi ã b b tù. Mc dù CSTQ bng bít thông tin nghiêm ngt nhng hn 1.100 ngi ã c gia ình h xác nhn là ã b tra tn n cht; s ngi cht trên thc t còn cao hn nhiu.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 44

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

a tin: Ngày 15 tháng 10 nm 2004, t Vn Hi Báo Hng Công ã a tin rng v tinh th 20 ca Trung Quc ã quay tr v trái t, ri xung và phá hy ngôi nhà ca Hoc Tích Ngc th trn Bng Lai, huyn i Anh, tnh T Xuyên. Bài báo trích dn li ca Ngi D Khánh, Chánh vn phòng chính quyn huyn i Anh rng "cc en" ã c xác nhn là v tinh. Bn thân Ngi là phó giám c hin trng ca d án thu hi v tinh. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã ch a tin v thi gian thu hi v tinh, nhn mnh rng ây là v tinh thí nghim khoa hc k thut th 20 ca Trung Quc. Tân Hoa Xã không cp mt li nào v vic v tinh ã phá hy mt ngôi nhà. ây là mt ví d in hình v cách a tin ca các phng tin thông tin i chúng ca Trung Quc là ch a nhng tin tt và che y các tin xu, theo nh ng ch th. Nhng li di trá và vu khng ph báng trên báo chí và truyn hình ã tr giúp rt nhiu vic thi hành các chính sách ca CSTQ trong tt c các cuc vn ng chính tr trc kia. Các phng tin thông tin i chúng trên toàn quc phi thc hin mnh lnh ca ng ngay lp tc. Khi ng mun bt u cuc "vn ng chng cánh hu", các phng tin thông tin i chúng trên toàn Trung Quc u ng lot a tin v các "ti ác" ca cánh hu. Khi ng mun thành lp các công xã nhân dân, mi t báo trên toàn quc u bt u ca ngi tính u vit ca công xã nhân dân. Trong tháng àn áp Pháp Luân Công u tiên, tt c các ài phát thanh và truyn hình u vu khng ph báng Pháp Luân Công, lp i lp li trong các gi cao im ty não nhân dân. K t ó tr i, Giang Trch Dân ã liên tc s dng tt c các phng tin thông tin i chúng ba t và truyn bá nhng li di trá và vu khng ph báng v Pháp Luân Công. Vic này bao gm c nhng n lc nhm kích ng s thù hn ca nhân dân trên toàn quc i vi Pháp Luân Công bng cách ba t rng các hc viên Pháp Luân Công git ngi và t sát. Mt ví d v nhng tin tc ba t nh vy là vic dàn dng óng gi s kin "T thiêu trên Qung trng Thiên An Môn", ã b T chc phi chính ph Phát trin Giáo dc Quc t ch trích là mt hành ng do chính ph dàn dng la di nhân dân. Trong 5 nm qua, không có mt t báo hay ài truyn hình nào Trung Quc a tin úng s thc v Pháp Luân Công. Nhân dân Trung Quc ã quen vi các tin tc ba t. Mt phóng viên cao cp ca Tân Hoa Xã ã tng nói: "Làm sao có th tin c tin tc do Tân Hoa Xã a?" Nhân dân thm chí còn gi các c quan thông tn ca Trung Quc nh nhng con chó ca ng. Có mt bài hát c lu truyn trong nhân dân rng: "Nó là chó do ng nuôi, canh gi cng cho ng. Nó s cn bt c ai mà ng mun nó cn, và cn nhiu nh ng mun". Giáo dc: Trung Quc, giáo dc ã tr thành mt trong nhng công c c s dng kim soát nhân dân. Mc ích nguyên bn ca giáo dc là ào to các trí thc có c tri và thc úng n. Tri là nói n s hiu bit thông tin, d liu và các s kin lch s; thc nói n quá trình phân tích, nghiên cu, phê bình và tái sáng to - mt quá trình phát trin tinh thn. Nhng ngi ch có tri mà không có thc thì b coi nh là nhng con mt sách, ch không phi là nhng trí thc thc s có lng tâm xã hi. ây là lý do ti sao mà trong lch s Trung Quc ngi ta ch kính trng nhng hc gi có thc ch không phi là nhng ngi ch có tri. Tuy nhiên, di s thng tr ca CSTQ, Trung Quc ch có nhng trí thc ch có tri mà không có thc, hoc không dám thc hin thc. Giáo dc trong các trng hc tp trung vào vic dy hc sinh không làm nhng th mà ng không mun chúng làm. Trong nhng nm gn ây, tt c các trng hc u ã bt u ging dy chính tr và lch s ng theo sách giáo khoa. Giáo viên không tin vào ni dung ca sách, nhng h b "k lut" ng bt buc phi dy trái vi lòng mình. Hc sinh không tin vào sách giáo khoa và giáo viên, nhng vn phi hc thuc sách có th vt qua c các k thi c. Gn ây, các câu hi v Pháp Luân Công ã c a vào các bài kim tra u vào và hc k các trng i hc

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 45

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

và trung hc. Nhng hc sinh không bit các câu tr li mu s không t im cao c vào các trng i hc hoc trung hc tt. Nu hc sinh nào dám nói lên s tht, thì s b ui hc ngay lp tc và mt tt c các c hi c giáo dc chính quy. Trong h thng giáo dc quc lp, do nh hng ca báo chí và chính ph, nhiu câu nói mà nhiu ngi bit n ã c truyn bá nh là chân lý, ví d nh câu nói ca Mao Trch ông "Chúng ta nên ng h bt c iu gì mà k thù chng li và chng li bt c th gì mà k thù ng h". Hu qu xu ã lan rng: nó ã u c tâm trí ca nhân dân, hy hoi lòng nhân t và nhng chun mc o c v cách sng hòa bình hu ho. Vào nm 2004, Trung tâm Thông tin Trung Quc ã phân tích mt cuc iu tra do Mng Sina Trung Quc (China Sina Net) thc hin, và kt qu cho thy rng 82.6% thanh niên Trung Quc ng ý rng trong chin tranh thì có th lm dng ph n, tr em và tù nhân. Kt qu này qu là áng s. Nhng nó phn ánh cách suy ngh ca nhân dân Trung Quc, và c bit là ca th h tr, nhng ngi thiu hiu bit c bn v nhng khái nim nhân t và nhân tính ca vn hóa truyn thng. Vào ngày 11 tháng 9 nm 2004, mt ngi àn ông ã dùng dao iên cung chém 28 tr em thành ph Tô Châu. Vào ngày 20 cùng tháng, mt ngi àn ông tnh Sn ông ã dùng dao gây thng tích cho 25 hc sinh tiu hc. Mt s giáo viên tiu hc ã bt hc sinh phi làm pháo bng tay gây qu cho trng, dn n mt v n làm các em b cht. Thi hành chính sách: Lãnh o CSTQ thng s dng e da và ép buc bo m cho vic thc thi các chính sách ca h. Mt trong nhng phng tin mà h s dng là khu hiu chính tr. Trong mt thi gian dài, CSTQ ã s dng s lng khu hiu c dng lên làm tiêu chun ánh giá thành tích chính tr ca mt ngi. Trong Cách mng Vn hóa, Bc Kinh ã tr thành mt "bin " ca các áp phích ch sau có mt êm, vi khu hiu " o nhng k t sn cm quyn trong ng" khp ni. nông thôn, ma mai thay, các khu hiu ã c vit ngn gn li thành " o ng cm quyn". Gn ây, tuyên truyn Lâm Lut, Cc Lâm Nghip cùng tt c các trm kim lâm và vn phòng bo v rng ã ra lnh nghiêm ngt là phi treo lên mt s lng ch tiêu các khu hiu. Không t ch tiêu s b coi là không hoàn thành nhim v. Kt qu là, các chính quyn a phng ã treo lên mt s lng ln khu hiu, nh "Ai t núi cng phi i tù". Trong vic kim soát sinh trong nhng nm gn ây, có các khu hiu còn rùng rn hn nh: "Nu mt ngi phm lut, c làng s b trit sn", "Thà có thêm mt nm m còn hn có thêm mt a tr", hoc "Nu không tht ng dn tinh, thì s b phá nhà; nu không no thai, thì s b tch thu bò và rung". Còn có nhiu khu hiu khác vi phm nhân quyn và Hin pháp, nh: "Ngày mai s ng trong tù nu hôm nay không óng thu". Mt khu hiu v c bn là mt cách qung cáo, nhng theo mt cách trc quan và lp i lp li hn. Vì vy chính ph Trung Quc thng s dng khu hiu tuyên truyn nhng ý tng, nim tin và quan im chính tr. Các khu hiu chính tr cng có th c coi nh nhng li mà chính ph nói vi nhân dân. Tuy nhiên, c các khu hiu tuyên truyn chính sách ca CSTQ, s không khó ta cm nhn c khuynh hng bo lc và tàn nhn ca nó.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

46

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

VIII. Ty não toàn b t nc và bin nó thành mt "Nhà tù tinh thn" V khí hiu qu nht mà ng Cng sn Trung Quc s dng duy trì ch bo ngc ca nó là h thng kim soát. Theo mt cách có t chc k lng, CSTQ áp t mt tâm lý phc tùng lên tng công dân. Dù ng có t mâu thun vi chính mình hay liên tc thay i chính sách cng không thành vn , min là nó có th t chc c mt cách có h thng cách cp i ca nhân dân nhng quyn con ngi c bn t nhiên ca h. Nhng xúc tu bch tuc ca chính quyn có mt khp mi ni. Cho dù là thành th hay nông thôn, mi công dân u b cái gi là y ban phng hoc xã cai tr. n tn gn ây, vic lp gia ình hay li d, và vic sinh con, tt c u cn phi có s ng ý phê duyt ca các y ban này. Ý thc h, cách suy ngh, t chc, cu trúc xã hi, các c ch tuyên truyn và các h thng hành chính ca ng u ch là phc v cho nhng mc ích c tài ca nó. ng, thông qua các h thng chính quyn, c gng kim soát mi suy ngh và hành ng ca tt c mi ngi. Vic CSTQ kim soát nhân dân tàn bo nh th nào không ch gii hn vic tra tn và hành h nhân dân v mt th xác. ng còn bt buc nhân dân phi mt i kh nng suy ngh c lp, và bin h thành nhng k hèn nhát, s hãi, ch còn bit t bo v mình mà không dám lên ting nói nng gì c. Mc tiêu thng tr ca CSTQ là ty não tt c mi ngi h ngh và nói ging nh ng, và làm bt c vic gì mà ng mun. Có mt câu nói rng, "Chính sách ca ng ging nh mt trng, nó thay i 15 ngày mt ln". Bt k là ng thay i chính sách thng xuyên nh th nào, tt c mi ngi trên toàn quc vn phi theo sát thc hin. Khi bn c s dng nh là mt phng tin tn công nhng ngi khác, bn cn cm n ng vì ã ánh giá cao sc mnh ca bn; khi bn tr thành mc tiêu tn công, bn phi cm n ng vì ã "dy cho bn mt bài hc"; khi bn b phân bit i x bt công ri sau ó ng sa sai khôi phc li thanh danh cho bn, bn phi cm n ng vì ã khoan dung, i lng và có kh nng sa sai. CSTQ duy trì ch bo ngc ca nó bng các chu k liên tip àn áp và sau ó li sa sai. Sau 55 nm bo ngc, CSTQ ã cm tù t tng ca toàn b t nc và nht nó trong mt phm vi mà CSTQ cho phép. Suy ngh bên ngoài phm vi này b coi là mt ti ác. Sau nhng ln u tranh liên tc lp i lp li, s ngu dt c ca ngi là trí tu; sng hèn nhát tr thành cách tn ti. Trong mt xã hi hin i vi Internet là phng tin chính trao i thông tin, CSTQ thm chí còn yêu cu nhân dân phi thc hin t k lut và không c c tin tc t bên ngoài hay vào nhng trang web có nhng t nh "nhân quyn" và "dân ch". Cuc vn ng ty não nhân dân ca CSTQ tht là l bch, tàn bo, hèn h, và din ra khp mi ni. Nó ã bóp méo các giá tr và nguyên tc o c ca xã hi Trung Quc và ã hoàn toàn thay i các chun mc hành x và li sng ca t nc. CSTQ liên tc s dng các th on tra tn c v th xác ln tinh thn cng c quyn lc tuyt i ca nó thng tr Trung Quc bng "tôn giáo CSTQ" nht thng thiên h.

Kt lun Ti sao ng Cng sn Trung Quc phi u tranh không ngng ngh gi quyn lc? Ti sao CSTQ li tin rng chng nào cuc sng còn tn ti thì u tranh s không bao gi chm

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 47

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

dt? t c mc ích ca nó, CSTQ không do d git ngi hoc phá hy môi trng sinh thái, CSTQ cng không quan tâm rng i a s nông dân và nhiu dân thành th ang sng trong cnh bn cùng. Liu có phi là vì ý thc h ca Ch ngha Cng sn mà CSTQ không ngng u tranh? Câu tr li là "Không". Mt trong nhng nguyên tc ca ng Cng sn là xóa b s hu t nhân, là vic mà CSTQ ã c gng làm khi nó va dành c quyn lc. CSTQ ã tin rng s hu t nhân là ngun gc ca mi iu ác. Tuy nhiên, sau ci cách kinh t trong nhng nm 1980, s hu t nhân li c phép tn ti Trung Quc và c Hin pháp bo v. Xuyên sut nhng li di trá ca CSTQ, mi ngi s thy rõ ràng rng trong 55 nm cm quyn, CSTQ ch n thun là o din mt màn kch phân phi li tài sn. Sau nhiu ln phân phi nh th, CSTQ n gin là ã bin tài sn ca ngi khác thành tài sn riêng ca chính nó. CSTQ t nhn mình là "ngi tiên phong ca giai cp công nhân". Nhim v ca nó là tiêu dit giai cp t sn. Tuy nhiên, bây gi lut pháp ca CSTQ rõ ràng là cho phép nhng nhà t bn gia nhp ng. Các ng viên ca CSTQ không còn tin vào ng và Ch ngha Cng sn na, và s tn ti ca CSTQ là không th bin bch c. Nhng gì còn li ca ng Cng sn ch là mt cái v trng rng. Có phi trng k u tranh là gi cho các ng viên CSTQ không tham nhng? Không. 55 nm sau khi CSTQ lên nm quyn, tham nhng, bin th, phm pháp, và nhng hành ng phá hoi t nc và nhân dân vn ang tràn lan trong các quan chc ca CSTQ khp mi ni trên c nc. Trong nhng nm gn ây, trong tng s khong 20 triu quan chc ng Trung Quc, tám triu ngi ã b xét x và trng pht vì nhng ti liên quan n tham nhng. Mi nm, có khong 1 triu ngi t cáo vi các cp chính quyn cao hn v nhng quan chc tham nhng cha b iu tra. T tháng 1 n tháng 9 nm 2004, Cc Qun lý Ngoi hi Trung Quc ã iu tra các trng hp thanh toán ngoi hi bt hp pháp 35 ngân hàng và 41 công ty, và ã phát hin ra 120 triu ô la M trong các giao dch bt hp pháp. Theo thng kê trong nhng nm gn ây, không ít hn 4.000 quan chc ca CSTQ ã trn thoát khi Trung Quc cùng vi s tin ã bin th c, và tng s tin mà h trm cp c ca nhà nc ã lên ti hàng chc t ô la M. Có phi u tranh là nâng cao giáo dc và ý thc ca nhân dân và h quan tâm n các công vic ca t nc? Câu tr li li là mt ch "Không" vang di na. Trung Quc ngày nay, vic theo ui nhng tin nghi vt cht ang lan tràn khp mi ni, và nhân dân ang mt i c tính trung thc truyn thng. Vic mi ngi la o h hàng và bp bm bn bè ã tr thành chuyn bình thng. V nhiu vn quan trng nh nhân quyn hay cuc àn áp Pháp Luân Công, nhiu ngi Trung Quc hoc là không quan tâm hoc là t chi không nói n. Vic gi kín nhng suy ngh ca mình và không nói lên s tht ã tr thành mt k nng sinh tn c bn Trung Quc. ng thi, CSTQ luôn li dng các c hi liên tc kích ng tinh thn dân tc ca nhân dân. Ví d nh, CSTQ có th t chc cho nhân dân Trung Quc ném á vào i s quán M và t c M. Nhân dân Trung Quc ã b s dng hoc là nh nhng qun chúng d bo hoc là nh mt ám ông bo lc, nhng không bao gi c coi là nhng công dân c bo m quyn con ngi. Tin b v vn hóa là c s nâng cao ý thc ca nhân dân. Trong hàng nghìn nm, các nguyên tc o c ca Khng T và Mnh T ã thit lp nên các chun mc và nguyên tc o c. "Nu tt c các nguyên tc [o c] này b vt b, thì con ngi s không còn pháp theo và phân bit tt xu. H s b mt phng hng... o s b phá hy". [8]

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

48

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

Mc ích u tranh giai cp ca CSTQ là liên tc to ra hn lon, qua ó nó có th t bin mình thành mt ng cm quyn và tôn giáo duy nht Trung Quc, s dng ý thc h ca ng kim soát nhân dân Trung Quc. Tt c các c quan chính quyn, quân i và các phng tin thông tin i chúng u là các công c mà CSTQ s dng thc thi ch c tài bo lc ca nó. CSTQ sau khi mang nhng bnh tt không th cha c n cho Trung Quc ang t mình tin n b vc ca s dit vong, và s sp ca nó là không th tránh c. Mt s ngi lo lng rng t nc s hn lon nu CSTQ tan rã. Ai s thay th vai trò ca CSTQ lãnh o Trung Quc? Trong 5.000 nm lch s ca Trung Quc, 55 nm mà CSTQ cm quyn ch ngn nh là mt ám mây lt nhanh. Tuy nhiên, không may mn là trong khong thi gian 55 nm ngn ngi này, CSTQ ã phá v các nim tin và chun mc truyn thng; phá hy các nguyên tc o c và cu trúc xã hi truyn thng; bin quan tâm và yêu thng gia ngi vi ngi thành u tranh và thù hn; và ã thay th s kính ngng tri, t và t nhiên bng s ngo mn "con ngi chinh phc thiên nhiên". Bng ht hành ng phá hy này n hành ng phá hy khác ng ã tàn phá các h thng sinh thái, o c và xã hi, li mt t nc Trung Quc ngp sâu trong khng hong. Trong lch s Trung Quc, mi lãnh t nhân c u coi yêu thng, nuôi dng và giáo dc nhân dân là trách nhim ca chính ph. Bn tính ca con ngi là hng thin, và vai trò ca chính ph là làm cho bn tính này ca con ngi l ra và phát huy tác dng. Mnh T ã nói, "ây là o ca dân: có k lâu bn thì s bn lòng, không có k lâu bn thì s không bn lòng" (dân chi vi o dã, hu hng sn gi hu hng tâm, vô hng sn gi vô hng tâm). [9] Giáo dc mà không có thnh vng ã không có hiu lc; nhng k lãnh o hung tàn không có lòng thng dân mà li git hi dân lành vô ti luôn luôn b nhân dân Trung Quc khinh mit. Trong 5.000 nm lch s ca Trung Quc, ã có nhiu nhà lãnh o nhân c, nh vua Nghiêu, vua Thun thi c i, triu nhà Chu có vua Vn vua V, triu nhà Hán có vua Vn vua Cnh, hoàng ng Thái Tông triu i nhà ng, hoàng Khang Hi và Càn Long triu nhà Thanh. Tt c nhng s thnh vng trong nhng triu i này u là kt qu ca vic nhng ngi lãnh o hành theo o tri, theo o lý trung dung, và phn u vì hòa bình và n nh. Các c im ca mt ngi lãnh o nhân c là chiêu dùng nhng ngi có c và có tài, có tm lòng rng m i vi nhng quan im khác nhau, cao công lý và hòa bình, và cho dân nhng gì dân mun. Theo cách này, dân s tuân th lut pháp, gi gìn l nghi, an c lc nghip. Quan sát các vn ca th gii, chúng ta thng hi ai là ngi quyt nh mt nc s thnh vng hay tiêu vong, mc dù chúng ta bit rng vn lên hay xung ca mt t nc có nhng lý do ca nó. Khi CSTQ không còn, chúng ta có th hy vng rng hòa bình và hài hòa s tr li vi Trung Quc. Nhân dân s quay tr li vi chân thành, thin lng, khiêm nhng, dung nhn, và t nc s li chm lo cho các nhu cu c bn ca nhân dân, và mi ngành ngh u s tr nên thnh vng.

Chú thích: [1] T "Biên niên s v thc phm và hàng hóa" trong cun Hán S.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

49

Cu bình: 3- CSTQ, mt chính th bo ngc

[2] Qian Bocheng, Vn hóa Phng ông, n bn ln th t, 2000. [3] Cao Cng và Nhiêu Su Thch là hai u viên Ban Chp hành Trung ng CSTQ. Sau khi b tht bi trong cuc tranh giành quyn lc nm 1954, c hai b buc ti là âm mu chia r ng và sau ó b khai tr ra khi ng. H Phong, mt hc gi và là mt nhà phê bình vn hc, ã phn i chính sách vn hc cn ci ca CSTQ. Ông b khai tr ra khi ng nm 1955 và b kt án 14 nm tù. T nm 1951 n 1952, CSTQ phát ng các chin dch "Tam Phn" và "Ng Phn", các cuc vn ng vi mc ích c tuyên b là loi tr tham nhng, lãng phí và quan liêu trong ng, chính ph, quân i và các t chc qun chúng. [4] L Tn (25/9/1881 ­19/10/1936) thng c coi là ngi sáng lp ra vn hc Trung Quc bn x hin i. Ông cng là mt dch gi ni ting. Là mt nhà vn cánh t, L Tn óng mt vai trò quan trng trong lch s vn hc Trung Quc. Sách ca ông ã có nh hng ln i vi nhiu thanh niên Trung Quc. Tr li Trung Quc sau khi hc y Sendai, Nht Bn vào nm 1909, ông tr thành ging viên ti i hc Bc Kinh và bt u sáng tác. [5] Bành c Hoài (1898-1974): Mt nhà lãnh o chính tr và tng ca Cng sn Trung Quc. Bành c Hoài là tng t lnh trong chin tranh Triu Tiên, Phó Ch tch Hi ng Nhà nc, y viên B Chính tr, B trng Quc phòng t 1954-1959. Bành c Hoài ã b ph trut khi các chc v ca mình sau khi bt ng ý kin vi cách tip cn kiu cánh t ca Mao Trch ông ti phiên hp toàn th L Sn ca CSTQ nm 1959. [6] Triu Cao (? - 210 trc CN): Tng Thái giám trong triu i nhà Tn. Vào nm 210 trc CN, sau khi Hoàng Tn Thy Hoàng cht, Triu Cao, Tha tng Lý T và con trai th hai ca Hoàng là H Hi ã làm gi chúc th ca Hoàng , a H Hi lên làm Hoàng mi và ra lnh cho Hoàng Thái t Phù Tô phi t t. Sau ó xung t ã gia tng gia Triu Cao và H Hi (Nh Th Hoàng ), Triu Cao ã mang vào hoàng cung mt con hu và nói ó là mt con nga. Ch mt vài quan li dám không ng ý và nói ó là mt con hu. Triu Cao tin rng nhng viên quan dám gi con vt là hu là nhng ngi chng li mình và bãi chc h. [7] Cuc thm sát i Hng xy ra vào tháng 8 nm 1966 trong khi thay i lãnh o ng Bc Kinh. Vào lúc ó, T Phú Trì, B trng B Công an, ã có mt bài phát biu ti mt cuc hp vi S Công an Bc Kinh, khuyn khích vic không can thip vào các hành ng ca Hng V binh chng li "nm giai cp en". Bài phát biu này chng my chc ã c chuyn ti mt cuc hp ca Ban Thng v Phòng Công an i Hng. Sau cuc hp, Phòng Công an i Hng ngay lp tc ã hành ng và lên k hoch xúi gic dân chúng huyn i Hng git "nm giai cp en". [8] T Kang Youwei, Tuyn tp các bài vit chính tr (1981). Zhonghua Zhuju. Kang Youwei (1858-1927) là mt nhà t tng ci cách quan trng trong thi Hu Thanh. [9] T Mnh T.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

50

Cu bình: 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr

Cu Bình: 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr.

Li m u Ngi Trung Quc rt trng o. Thi xa mt hoàng hung bo s b gi là tên hôn quân vô o. Mt hành vi không phù hp vi tiêu chun o c thì b coi là không còn o lý. C khi các nông dân ni dy, h cng ging cao khu hiu là h th thiên hành o. Lão T [1] nói, "Có mt cái gì ó huyn bí và nguyên vn tn ti trc lúc khai thiên lp a. Tnh mch, vô hình, trn vn và bt bin. Nó sng mãi khp mi ni trong hoàn thin, và t nó mi vt c sinh ra. Tôi không bit tên nó là gì. Tôi gi nó là o." iu ó có ý nói rng th gii c hình thành t "o". Trong mt trm nm qua, s xâm lng bt ng ca bóng ma tà linh cng sn ã to ra mt th Tranh c ng thi Cách mng Vn hoá: Ca lc phn li t nhiên và nhân loi, gây ra ngi vic hng v binh ánh p nhân dân, nhng ni thng kh và bi kch vô b bn. Nó hu hoi tài sn, cp bóc gia c, vi khu cng ã y nn vn minh ca nhân loi n hiu: "p tan th gii c, xây mt th gii bên b hy dit. Sau khi ã làm mi th mi". Nhng giá tr o c, chính tín truyn bo tàn vô o phn thiên nghch a, nó ã thng b p b, và c thay bng vn hoá tr thành mt th lc cc k tà ác phn li t ng, vn hoá ly ng làm trung tâm. nhiên và v tr. "Ngi thun t, t thun Tri, Tri thun o, và o thun theo t nhiên." [2] Trung Quc thi xa, ngi ta tin vào vic tuân theo, hòa hp và ng tn ti vi tri. Nhân loi sng hòa hp vi tri t và tn ti trong s ph thuc tng h vi tri t. o lý ca v tr là bt bin. V tr xoay chuyn thun theo o mt cách có trt t. t thun theo nhng bin i ca tri, vì vy nó có bn mùa khác nhau. Sng thun theo tri t, nhân loi s c hng mt cuc sng hài hòa trong ân phúc. iu này c phn ánh trong câu nói thiên thi, a li, nhân hòa [3]. Ngi Trung Quc ngh rng, tt c mi th t thiên vn, a lý, h thng lch theo dõi ngày tháng, y hc, vn hc, và c nhng cu trúc xã hi u tuân theo quy lut này. Nhng ng Cng sn tuyên truyn "nhân nh thng thiên" và "trit hc u tranh" ngang nhiên thách thc tri t và t nhiên. Mao Trch ông nói, "u tri là nim vui vô tn, u t là nim vui vô tn, và u ngi là nim vui vô tn". Có l ng Cng sn ã có c nhng nim vui tht s t nhng cuc u tranh này, nhng nhân dân ã phi tr nhng cái giá cc k au n.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

51

Cu bình: 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr

I. u tranh vi nhân dân và hy dit nhân tính Làm ln ln tt xu và hy dit nhân tính Mt con ngi trc ht là mt thc th ca t nhiên, và sau ó mi là mt thc th ca xã hi. "Nhân tri s tính bn thin" [4] và "Ai cng có lòng t thin" [5] là nhng ng li ch o mà con ngi ta sn có khi sinh ra, nhng ng li ch o cho phép con ngi ta phân bit úng sai, và tt xu. Tuy nhiên, i vi ng cng sn Trung Quc (CSTQ), con ngi ging nh con thú hoc thm chí nh nhng c máy. Theo CSTQ, giai cp t sn và giai cp vô sn ch là nhng lc lng vt cht. Mc ích ca CSTQ là kim soát nhân dân và dn dn bin h thành nhng tên côn bo lon cách mng. Mác nói, "Ch có lc lng vt cht mi có th lt các lc lng vt cht"; "Lý lun cng có th tr thành mt lc lng vt cht sau khi nó thu hút c qun chúng" [6]. Ông ta tin rng toàn b lch s nhân loi không gì khác hn là s phát trin liên tc ca nhân tính và rng nhân tính trên thc t là tính giai cp, và cho rng không có gì là bm sinh và vn có mà tt c u là sn phm ca môi trng. Ông ta lý lun rng con ngi là mt "tng hoà các quan h xã hi", bt ng vi khái nim "con ngi t nhiên" mà Phbách tha nhn. Lê-nin tin rng ch ngha Mác-xít không th c phát sinh mt cách t nhiên trong giai cp vô sn, mà phi c a vào t bên ngoài. Lê-nin ã c gng ht sc nhng vn không th làm cho công nhân chuyn t u tranh kinh t sang u tranh chính tr giành quyn lc. Do ó ông ta t hy vng ca mình vào thuyt phn x có iu kin ca I-van Pê-t-rô-vích Páp-lp, ngi ã tng ot gii Nô-ben. Lê-nin nói rng lý thuyt này "có ý ngha quan trng i vi giai cp vô sn trên toàn th gii." T-roi-xky [7] còn hy vng hão huyn rng thuyt phn x có iu kin s không ch thay i con ngi v mt tâm lý, mà còn thay i con ngi c v mt th cht. Cng nh cách mt con chó chy nc ming mi khi nó nghe thy ting chuông reo báo hiu ba n tra, ông ta hy vng rng nhng ngi lính khi nghe thy ting súng n cng s dng cm xông lên và hin dâng cuc sng ca mình cho ng Cng sn. T thi c, con ngi ta ã tin rng thành qu có c là do n lc và lao ng. Bng cách lao ng chm ch ngi ta có c mt cuc sng sung túc. Mi ngi coi khinh s li bing và cho rng thu li không bng con ng lao ng là vô o c. Nhng sau khi ng Cng sn lan n Trung Quc nh mt bnh dch, nó khuyn khích nhng k cn bã và li nhác ca xã hi i chia t, cp tài sn riêng, và tàn bo áp bc mi ngi: tt c u c thc hin công khai di danh ngha pháp lut. Mi ngi u bit kính trng ngi già và chm sóc tr em là iu tt; không kính trng ngi già và thy giáo là xu. Nn giáo dc c xa theo Khng T có hai phn: tiu hc và i hc. Tiu hc c dy cho tr em di 15 tui và ch yu tp trung vào các quy tc hành x v v sinh, giao tip xã hi, và nghi thc (có ngha là giáo dc v sinh, ng x xã hi, cách n nói, v.v...). Giáo dc i hc nhn mnh v c và o [8]. Bng nhng chin dch ch trích Lâm Bu [9], phê phán Khng T và ph nh lòng kính trng i vi các giáo viên, CSTQ ã xóa b tt c các chun mc o c khi tâm trí ca th h tr. Ngi xa nói rng, `Mt ngày là thy, trn i là cha'. Ngày 5 tháng 8 nm 1966, Bin Trng Vân, mt cô giáo ca Trng Trung hc N thuc i hc S phm Bc Kinh, b các n sinh ca mình bt diu i trên ph, i mt chic m la cao làm bng giy (chuyên dành i vào u nhng hc sinh hc dt ­ ngi dch), mc

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 52

Cu bình: 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr

qun áo vy y mc en, quàng mt chic bng en s nhc qua c, i gia ám hc sinh mang nhng thùng rác làm trng v. Cô b bt phi qu trên mt t và b ánh bng mt cái gy g có óng inh lm chm và b nc sôi lên ngi. Cô giáo ó ã b tra tn n cht. Mt n hiu trng trng Trung hc thuc i hc Bc Kinh b hc sinh bt phi gõ lên mt chic chu ra ã v và kêu la "Tôi là mt phn t xu". Bà b làm nhc bng cách ct tóc lm chm. Bà b ánh vào u cho n khi máu phun ra trong khi b bt phi qu xung và bò trên mt t. Ai cng ngh sch là tt, bn là xu. Nhng CSTQ li tuyên dng `ph bùn khp ngi và làm chai y tay'. ng ngh rng mi ngi là tt khi "tay lem luc và chân dính phân bò" [10]. Nhng ngi nh vy c coi là có tinh thn cách mng cao nht, và có th hc i hc, c kt np ng, c thng chc và cui cùng s tr thành nhng ngi lãnh o ng. Nhân loi tin b c là nh tích ly kin thc, nhng, di ch Cng sn, t c kin thc li b coi là xu. Nhng ngi trí thc b xp vào loi hôi thi th chín -- t nht trên bc thang t mt n chín. ng bo nhng ngi trí thc phi hc hi nhng ngi mù ch, và cn phi b giáo dc li bi nhng ngi nông dân nghèo c ci to và bt u mt cuc sng mi. Trong vic tái giáo dc nhng ngi trí thc, các giáo s ca trng i hc Thanh Hoa, mt trng i hc danh ting ca Trung Quc, b i ày n o Nh Châu Nam Xng, tnh Giang Tây. Bnh sán máng [11] là mt bnh rt ph bin khu vc này, và thm chí mt tri lao ng ci to trc kia ây cng ã phi ri i ni khác. Ngay sau khi tip xúc vi nc sông, nhng v giáo s này ã b nhim sán và b s gan, và b mt kh nng sng và làm vic. Di s xúi gic ca Th tng Trung Quc Chu Ân Lai thi by gi, ng Cng sn Campu-chia (Kh-me ) ã tin hành mt cuc àn áp dã man nht nhm vào các nhà trí thc. Nhng ngi có t tng c lp ã tr thành nhng i tng b ci to và hy dit c v tinh thn ln th xác. T nm 1975 n nm 1978, mt phn t dân s ca Cam-pu-chia ã b git cht. Có mt s ngi ã b git cht ch bi vì trên mt h có du vt ca vic eo kính mt. Sau chin thng ca ng Cng sn Cam-pu-chia nm 1975, Pôn-pt ã vi vã bt u thit lp ch ngha xã hi -- mt thiên ng trong xã hi loài ngi -- không có khác bit giai cp, không có cách bit gia thành th và nông thôn, không có tin t và thng mi. Cui cùng thì, các gia ình ã b xé nát và thay th bng các i lao ng nam và các i lao ng n. Tt c u phi làm vic và n chung, và mc các b qun áo ng phc cách mng màu en hoc qun áo b i. Các cp v chng ch c gp nhau mt tun mt ln khi c duyt. ng Cng sn tuyên b không s tri t và ngo mn n lc ci to tri t. ây là mt thái hoàn toàn coi thng i vi tt c các nhân t và lc lng chân chính trong v tr. Mao trch ông vit trong khi còn là sinh viên H Nam: "Trong tt c các th k, tt c các quc gia u ã thc hin nhng cuc cách mng v i. Nhng cái c b ra trôi i và mi th c nhum mi; nhng bin i to ln ã din ra, kéo theo s sng cht, thành bi. S hy dit ca v tr cng nh vy. S hy dit rõ ràng s không phi là s hy dit cui cùng, và không nghi ng gì là s hy dit ch này s là s

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 53

Cu bình: 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr

sinh thành ch khác. Tt c chúng ta u lng trc c s hy dit ó, bi vì trong vic hy dit v tr c chúng ta s to ra v tr mi. Chng phi nó s tt hn v tr c hay sao?!" Yêu mn là mt tình cm t nhiên ca con ngi. Tình cm v chng, con cái, cha m, bn bè và trong xã hi nói chung là bình thng. Qua nhng chin dch chính tr liên miên không ngng ngh, CSTQ ã bin ngi thành sói, hoc thm chí thành mt con vt hung d hn c sói. Ngay c h d cng không n tht con, nhng di s cai tr ca CSTQ, cha m con cái v chng t cáo ln nhau là iu bình thng, các mi quan h gia ình thng b chi b. Trong mt trng tiu hc Bc kinh vào gia nhng nm 1960, mt cô giáo vô tình vit hai ch `xã hi ch ngha' và `sp ' bên cnh nhau khi cô ang hng dn các hc sinh tp vit ch Hán. Hc sinh ã t cáo cô. Sau ó, cô b phê phán hàng ngày và b các hc sinh nam tát. Con gái ca cô cng ct t quan h vi cô. Bt c khi nào mà cuc u tranh tr nên gay gt hn, con gái cô li phê phán "phong trào mi trong các cuc u tranh giai cp" ca m mình trong các bui sinh hot chính tr. Vài nm sau s kin ó, công vic duy nht ca cô là hàng ngày quét dn trng bao gm c quét dn các nhà v sinh công cng ca trng. Nhng ai ã tng tri qua cuc Cách mng Vn hóa s không bao gi quên cô Trng Chí Tân, ngi ã b b tù vì ã phê phán Mao Trch ông vì s tht bi ca ông ta trong chin dch i nhy vt. Cai ngc ã nhiu ln ci ht qun áo ca cô, còng tay cô ra ng sau lng và qung cô vào xà-lim nam cho các tù nhân nam hãm hip tp th cô. Cui cùng cô tr nên b iên lon. Khi b t hình, cai ngc s rng cô s hô khu hiu phn i nên ã n u cô lên mt cc gch và ct h cung hng ca cô mà không h gây tê. Trong cuc àn áp Pháp Luân Công trong nhng nm gn ây, CSTQ vn tip tc s dng nhng th on c ó kích ng s hn thù và xúi gic bo lc. ng Cng sn ã tiêu dit bn tính lng thin ca con ngi, và qung bá, khuyn khích và s dng mt ác ca nhân tính cng c quyn lc thng tr ca nó. Ht chin dch này n chin dch khác, nhng ngi có lng tâm ã b buc phi im lng vì s bo lc. ng Cng sn ã hy dit mt cách có h thng các chun mc o c ph bin hoàn toàn phá hy các khái nim thin ác và vinh nhc ã c nhân loi duy trì qua hàng nghìn nm nay. Tà ác ã vt quá quy lut tng sinh tng khc Lão T nói: "Toàn thiên h có th thy cái p là p là bi vì có s hin hu ca cái xu, có th bit cái thin là thin là bi vì có s hin hu ca cái ác. Do ó hu và vô cùng phát sinh, khó và d bù nhau, dài và ngn trái ngc nhau, cao và thp da vào nhau, ting nói và âm thanh hòa hp cùng nhau, trc và sau i theo nhau." [12] Nói mt cách n gin, có tn ti quy lut tng sinh tng khc nhân gian. Không ch loài ngi c chia thành ngi tt và ngi xu, mà thin và ác cng ng thi tn ti trong cùng mt con ngi. o Chích, mt nhân vt in hình ca bn cp Trung Quc thi xa, nói vi ám lâu la, "n cp cng phi có o." Y tip tc din thuyt rng mt tên cp cng phi có thánhCopyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

54

Cu bình: 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr

dng-ngha-trí-nhân. ó có ngha là thm chí mt tên cp cng không th mun gì lin làm ny mà cng phi tuân th mt s khuôn phép nht nh. Nhìn li lch s ca CSTQ, chúng ta có th nói rng nó y nhng th on xo trá và bi phn không còn kiêng n gì na. Ví d, iu mà bn cp tôn trng nht là "ngha". C ni mà chúng chia nhau nhng gì cp c cng c gi là "snh chia t ngha". Nhng gia các ng chí trong CSTQ, mi khi có mt cuc khng hong xut hin, thì h t cáo và buc ti ln nhau, và thm chí ba t ra nhng ti danh gi mo hi nhau, sát thêm mui vào vt thng. Ly viên tng Bành c Hoài làm ví d. Mao Trch ông, xut thân t mt gia ình nông dân, tt nhiên bit tha rng không th nào sn xut ra 130.000 cân go trên mt mu t [13] và nhng iu mà Bành nói u là úng. Ông ta cng bit rõ rng Bành không có ý nh cp quyn lc ca ông ta, cha k n vic Bành ã cu mng ông ta nhiu ln khi Bành ch có 20.000 quân ã kh chin vi 200.000 lính ca H Tông Nam trong cuc ni chin gia ng Cng sn và Quc Dân ng. Vy mà khi Bành va phát biu s bt ng ý kin ca mình vi Mao, Mao ngay lp tc ni gin, ném ngay bài th mà ông ta vit ca ngi Bành vào thùng rác --"Ai dám ci nga tin lên và rút kim ra; Ch có tng Bành ca chúng ta!"-- Mao ã kiên quyt hi cht Bành, không còn m xa gì n s cao thng và tình ng chí ân nhân cu mng ca Bành i vi mình. CSTQ git chóc tàn ác thay vì cai tr vi lòng t tâm; nó àn áp c các ng viên ca chính nó bt chp c tình ng chí và trung thành cá nhân; nó nhng b lãnh th ca Trung Quc, hành ng hèn nhát; nó t bin mình thành k thù ca chính tín, thiu trí tu; nó phát ng nhng phong trào qun chúng, chà p lên ng li ca các bc thánh nhân trong vic tr nc. Tóm li, CSTQ ã i quá xa khi t b c chun mc o c ti thiu là "n cp cng phi có o." S tà ác ca nó ã vt quá c quy lut tng sinh tng khc trong v tr. CSTQ hoàn toàn chng li t nhiên và nhân loi vì mc ích o ln các tiêu chun ca thin và ác và làm lon các quy lut ca v tr. S ngo mn vô ca nó ã ti nh im, và nó s phi i n mt s sp hoàn toàn.

II. u t vi phm quy lut t nhiên, gây nên tai ha bt tn M rng u tranh giai cp n thiên nhiên Kim Hun Hoa, mt hc sinh tt nghip trung hc nm 1968 ca trng Trung hc Ngô Tùng s 2 ca Thng Hi và là mt thành viên ca y ban thng trc Hng V binh Trung hc Thng Hi, c a n vùng nông thôn ca tnh Hc Long Giang vào tháng 3 nm 1969. Ngày 15 tháng 8, 1969, nhng cn l d di ã xung t trên núi và nhanh chóng làm ngp nhng khu vc xung quanh sông Song Hà. Kim nhy vào dòng nc chy xit kéo lên hai ct dây in ang b cun trôi i cho i sn xut ca anh ta và ã b cht ui. Sau ây là hai on nht ký [14] ca Kim vit trc khi cht. Ngày 4 tháng By: Tôi ang bt u cm thy tính nghiêm trng và ác lit ca cuc u tranh giai cp nông thôn. Là mt hng v binh ca Mao Ch tch, tôi ã hoàn toàn sn sàng chin u i u vi

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 55

Cu bình: 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr

nhng th lc phn ng vi t tng bt kh chin bi ca Mao Trch ông làm v khí ca mình. Tôi sn lòng làm iu ó thm chí nu iu ó có ngha là tôi phi hy sinh mng sng ca mình. Tôi s chin u, chin u, và chin u vi tt c kh nng ca mình cng c ch chuyên chính vô sn. Ngày 19 tháng By: Nhng k thù giai cp trong i sn xut ó vn còn kiêu ngo. Nhng thanh niên trí thc n nông thôn chính là tham gia vào ba phong trào cách mng ln nông thôn. Quan trng nht là cuc u tranh giai cp. Chúng tôi phi nng ta vào giai cp nông dân nghèo và di trung nông, vn ng qun chúng và tiêu dit tính kiêu ngo ca k thù. Chúng tôi, nhng thanh niên trí thc phi luôn luôn ging cao khu hiu v i ca T tng Mao Trch ông, không bao gi quên u tranh giai cp, và không bao gi quên chuyên chính vô sn. Kim n nông thôn vi t tng u tri u t và ci to nhân loi. Quyn nht ký ca anh ta cho thy rng u óc ca anh ta y nhng t tng "chin u". Anh ta ã m rng ý tng "u tranh vi con ngi" ra u tri u t, và cui cùng thì ã mt mng vì iu ó. Kim là mt trng hp in hình ca trit hc u tranh và, ng thi, không còn nghi ng gì na ã tr thành nn nhân ca nó. ng-ghen ã tng nói rng: "t do là s tha nhn nhng iu tt nhiên". Mao Trch ông tip theo thêm vào, "và là s ci to th gii." on cui này ã hoàn toàn a ra ánh sáng quan im ca CSTQ v thiên nhiên, tc là, thay i thiên nhiên. i vi nhng ngi theo ch ngha cng sn, cái "tt nhiên" là iu ngoài tm nhìn ca h, là nhng "quy lut" mà h không cách nào hiu ni. H tin rng thiên nhiên và nhân loi có th b "chinh phc" bng cách vn ng ý thc ch quan ca con ngi hiu nhng quy lut khách quan. Nhng ngi Cng sn ã làm lon c nc Nga và Trung Quc, là hai ni thc nghim ca h, trong nhng n lc ca h hòng thay i thiên nhiên. Các ca khúc qun chúng trong thi k i nhy vt ã cho thy s ngo mn và ngu xun ca CSTQ: "Hãy cho núi phi cúi u và sông phi dp sang mt bên"; "Không có Ngc Hoàng Thng trên tri và không có Long Vng di t. Ta là Ngc Hoàng Thng và ta là Long Vng. Ta ra lnh cho tam núi ng èo phi dp sang mt bên, ta ã n ây!" [15] ng Cng sn ã n! Cùng n vi nó là s phá hy cân bng t nhiên và th gii vn hài hòa. Phá v thiên nhiên làm cho CSTQ gieo gì gt ny Di chính sách nông nghip gi lúa là chính, CSTQ ã ch quan duy ý chí chuyn i nhng vùng i núi và ng c không phù hp cho canh tác nông nghip thành nhng vùng t nông nhip rng ln, và lp các sông h Trung Quc làm t trng trt. Kt qu là gì? CSTQ ã tuyên b rng sn lng lúa go nm 1952 ã vt trên thi Quc Dân ng, nhng iu mà CSTQ không tit l là mãi cho n nm 1972 tng sn lng lúa go Trung Quc vn cha bng thi thái bình thnh tr ca Vua Càn Long i nhà Thanh. Thm chí cho n ngày hôm nay, sn lng lúa go bình quân u ngi ca Trung Quc vn còn thp hn nhiu so vi mc ca thi nhà Thanh và ch là mt phn ba ca thi nhà Tng, là thi mà sn xut nông nghip t n mc cao nht trong lch s Trung Quc.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 56

Cu bình: 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr

Cht cây, san lp sông h ba bãi ã gây nên s suy thoái sinh thái trm trng Trung Quc. Ngày nay, h sinh thái ca Trung Quc ang bên b sp . S khô cn ca sông Hi Hà và sông Hoàng Hà và s ô nhim ca Sông Hoài và Sông Dng T (Trng Giang) ã ct t ng sng mà t nc Trung Quc ã da vào tn ti hàng nghìn nm qua. Vi s bin mt ca ng c Cam Túc, Thanh Hi, Khu Ni Mông, và Tân Cng, nhng trn bão cát ã có ng tn công vào nhng khu vc ng bng trung tâm. Vào nhng nm 1950, di s hng dn ca nhng chuyên gia Xô-vit, CSTQ ã xây dng nhà máy thy in Tam Môn Hp trên sông Hoàng Hà. Cho n ngày nay, nhà máy in này ch em li mt công sut phát in mc mt con sông trung bình, mc dù Hoàng Hà là con sông ln th hai Trung Quc. khin cho s vic càng thêm t hi, d án này ã gây ra s tích t bùn cát thng ngun sông và ã làm áy sông cao lên. Vì lý do ó, thm chí mt trn l nh cng gây thit hi to ln v ngi và ca cho nhân dân hai bên b sông. Trong trn l nm 2003 trên sông V, lu lng nc chy mc cao nht là 3.700 mét khi mi giây, là mc có th xy ra khong 3 n 5 nm mt ln, nhng thit hi do nó gây nên là cha tng thy trong 50 nm qua. Có nhiu h cha nc c ln c xây dng khu vc Trú Mã im, tnh H Nam. Nm 1975, nhng cái p ca các h cha nc ó ã theo nhau sp . Ch trong khong hai gi ng h, 60 nghìn ngi ã b cht ui. Tng s ngi cht ã lên n 200.000. CSTQ vn tip tc nhng hành ng t ý hy hi t ai ca Trung quc. p Tam Hip trên sông Trng Giang (sông Dng T) và D án chuyn nc t min Nam lên min Bc u là nhng c gng ca CSTQ nhm thay i h sinh thái t nhiên vi s tin u t lên n hng trm t ô-la M. ó là cha k n nhng d án va và nh "u t". Hn na, trong ni b CSTQ ã có ln a ra ngh dùng mt qu bom nguyên t cho n và m mt con ng ni trên cao nguyên Thanh Hi-Tây Tng thay i môi trng t nhiên min Tây Trung Quc. Mc dù s ngo mn và khinh thng t ca CSTQ ã làm chn ng th gii, nó không phi là iu gì gây ngc nhiên bt ng c. Trong Bát Quái, t tiên Trung Quc coi Tri là Càn (Kin) hay To hoá, và kính trng o Tri. H coi t là Khôn hay M, và kính trng c sinh thành. Tng trong kinh dch vit: a th khôn, quân t d hu c ti vt, hiu là t rng rãi, k quân t nên theo gng t, ly c dày ch muôn vt. Khng T ghi chú v kinh dch [16]: chí tai khôn nguyên, vn vt t sinh, cái Khôn y rt vn tròn, vn vt t ó mà sinh ra. Và bàn tip: "Khôn là mm nht, nhng trong vn ng nó rt rn. Nó là tnh nht, nhng trong thiên nhiên, nó vng chc. Vì thun theo mà nó t c ch ca nó, nhng vn gi c bn cht ca nó và do ó nó trng tn. Nó cha ng vn vt, và rng r trong s bin i. ó là cách ca Khôn, ngoan ngoãn bit bao, nó mang theo tri và chuyn ng vi thi gian." Rõ ràng, trên a cu này, t là m, là nhng c tính ca nh nhàng, êm ái và nhn i theo tri, vn vt mi có th sng còn và phát trin trên qu t. Kinh dch dy chúng ta hành ng úng n theo o ca tri và c ca t, yêu cu chúng ta i theo tri, thun theo t và tôn trng thiên nhiên.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

57

Cu bình: 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr

Nhng CSTQ ã vi phm Càn Khôn, mun "u tri u t". Nó ã cp phá tài nguyên ca t mt cách tùy tin. Cui cùng, nó s không tránh khi b tri, t và quy lut ca t nhiên tiêu dit. III. u Tri, tiêu dit c tin và bác b nim tin vào Thn Làm sao mt cuc sng hu hn có th hiu c thi-không vô hn? Con trai ca Anh-xtanh là Ét-ut, có mt ln hi Anh-xtanh là vì sao ông ta ni ting nh vy. Anh-xtanh ch vào mt con b b mù trên mt qu bóng da và tr li là nó không bit con ng mà nó bò là cong, nhng "Anh-xtanh bit". Câu tr li ca Anh-xtanh qu tht có hàm ngha sâu xa. Mt câu th c Trung Quc cng có mt ý ngha tng t, "Ta không bit b mt tht ca núi L Sn bi vì ta ang trên núi ó". hiu mt h thng, ta cn phi `bc' ra khi h thng ó quan sát nó. Tuy nhiên, dùng nhng quan nim có hn quan sát thi không vô hn ca v tr, nhân loi s không bao gi có th hiu c cu trúc hoàn chnh ca v tr, và vì vy v tr s vnh vin là mt iu bí mt i nhân loi. Th gii mà khoa hc không th vt qua c thuc v th gii tinh thn hay tru tng, th gii ca "c tin". c tin, mt hot ng tinh thn liên quan n kinh nghim và s hiu bit trc tip v cuc sng, thi-không và v tr, là vt quá iu mà mt ng chính tr có th kim soát. "Hãy tr li cho Xê-da nhng gì ca Xê-da, và cho Chúa nhng gì ca Chúa." [17] Tuy nhiên, da trên s hiu bit nh mn và l bch v v tr và cuc sng ca nó, ng Cng sn ã gi mi iu không nm trong hiu bit ca nó là "mê tín", và bt buc nhng ngi tin vào Thn phi b ng ty não và ci o. Nhng ai không chu thay i c tin ca mình ã b s nhc hay thm chí b git cht. Nhng nhà khoa hc chân chính u có mt cái nhìn rt rng m v v tr, và h s không xut phát t nhng quan nim có hn ca cá nhân ph nhn nhng iu "cha bit" vô hn. Khoa hc gia ni ting Niu-tn, trong quyn sách có tính cht khai thy ca ông Các nguyên lý ca Toán hc phát hành nm 1678, ã gii thích rt chi tit nhng nguyên lý ca c hc, s hình thành thy triu, và s vn ng ca các hành tinh, và ã tính toán s vn hành ca thái dng h. Niu-tn, mt ngi toàn tài nh vy, li luôn nhc li rng quyn sách ca ông ch là mt s mô t v các hin tng b mt, và rng ông tuyt i không dám nói gì v ý ngha chân chính ca c Chúa ti cao trong vic sáng to ra v tr. Trong ln tái bn ca quyn sách Các nguyên lý ca Toán hc, bày t c tin ca ông, Niu-tn ã vit, "H thng tuyt p này bao gm mt tri, các hành tinh, và các ngôi sao chi ch có th bt ngun t ý ch và quyn nng ca mt ng i trí và quyn uy... Nh mt ngi mù không có khái nim v màu sc, cng nh vy chúng ta không bit c cách mà c Chúa ti toàn nng nhìn nhn và hiu bit mi th." Chúng ta hãy qua mt bên nhng vn có hay không nhng th gii thiên ng siêu xut khi thi-không này và liu nhng ngi tm o có th tr v vi ngun gc thn thánh và bn ngã ca mình hay không. Mt iu mà tt c chúng ta có th ng ý là: Nhng ngi có chính tín u tin vào mi quan h nhân qu thin hu thin báo và ác hu ác báo. Chính tín óng mt vai trò rt quan trng trong vic duy trì o c ca nhân loi mt mc nào ó. T A-rix-tt n Anh-xtanh, nhiu ngi tha nhn vào s tn ti ca mt quy lut ph bin khp trong v tr. Nhân loi cha bao gi ngng tìm kim chân lý ca v tr thông qua các phng tin khác nhau. Ngoài khoa hc ra, ti sao tôn giáo, c tin và tu luyn

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 58

Cu bình: 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr

li không th c chp nhn nh là nhng cách tip cn khác khám phá chân lý ca v tr? ng Cng sn Trung Quc hy dit chính tín ca nhân loi Tt c các quc gia trong lch s u tin vào Thn linh. Chính là nh c tin vào Thn linh và quy lut nhân qu ca thin và ác, mà nhân loi có th t kim ch và duy trì chun mc o c ca xã hi. Trong mi thi i và trên khp th gii, các chính giáo phng Tây, và Nho giáo, Pht giáo và o giáo phng ông tt c u dy con ngi ta rng hnh phúc thc s n t c tin vào Thn linh, th phng tri, có lòng t tâm i vi mi ngi, trân quý nhng gì ta có, và bit n khi c hng phúc lành, và n áp li lòng tt ca ngi khác i vi mình. Mt tin ch o ca ch ngha cng sn là vô thn lun: cho rng không có Pht, không có o, không có i trc, không có i sau, và không có qu báo. Vì vy, nhng ngi theo ch ngha cng sn các nc u dy nhng ngi nghèo và giai cp vô sn lu manh [18] rng h không cn tin vào Thn linh; h không phi tr giá cho nhng gì h ã làm; và h không cn tôn trng lut pháp trong hành ng ca mình. Ngc li, h nên dùng mu k và bo lc cng ot ca ci vt cht. Trung Quc thi xa, các hoàng , là nhng ngi c coi là bc ti cao quý, vn t t mình di tri, t gi mình là thiên t. Di s iu khin và kim soát ca "thiên ý", h thnh thong li công b nhng ch d t khin trách mình và n nn hi li vi tri. Nhng ngi cng sn, trái li, t coi mình là i din cho thiên ý. Không t hn ch mình bi lut pháp và o tri, h t do mun gì lin làm ny. Kt qu là, h ã to ra ht a ngc trn gian này n a ngc trn gian khác. Mác, ngi sáng lp ch ngha cng sn, tin rng tôn giáo là thuc phin tinh thn cho nhân dân. Ông ta s rng dân chúng s tin vào Thn linh và t chi không chp nhn ch ngha cng sn ca mình. Chng u tiên ca quyn sách "Phép bin chng ca t nhiên" ca ng-ghen ã cha ng nhng ch trích i vi Men-ê-lê-ép và nhng nghiên cu ca nhóm ca ông v thuyt thn bí. ng-ghen tuyên b rng mi th trong hoc trc thi Trung C phi bo v cho s tn ti ca mình trc s phán x ca lý tính ca nhân loi. Khi ông ta tuyên b nh vy, ông ta ã t coi mình và Mác nh nhng quan tòa trong cuc phán x ó. Mi-khai-in Ba-cu-nin, mt ngi theo ch ngha vô chính ph và là bn ca Mác, bình lun v Mác nh th này, "Ông ta trông c nh là Chúa trc mt dân chúng. Ông ta không chu c mt ai khác là Chúa ngoài mình ra. Ông ta mun dân chúng tôn sùng ông ta nh h tôn sùng Chúa và thn phc ông ta nh thn tng ca h. Nu không, ông ta s tn công h bng ming li hoc àn áp." Chính tín truyn thng ã tr thành nhng tr ngi t nhiên i vi s ngo mn ca ch ngha cng sn. CSTQ ã mt ht c bình tnh trong vic iên cung àn áp các tôn giáo. Trong thi Cách mng Vn hóa, nhiu chùa chin và nhà th Hi giáo ã b p phá và các tu s thì b s nhc và b bt i diu trên các ng ph. Tây Tng, 90% chùa chin ã b h hi. Thm chí n tn ngày nay, CSTQ vn tip tc àn áp tôn giáo, b tù hàng chc nghìn ngi theo o C c th Chúa ti gia. Cung Phm Mai, mt linh mc công giáo Thng Hi, ã b CSTQ

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 59

Cu bình: 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr

b tù trong hn 30 nm. Ông ã n M vào nhng nm 1980. Trc khi ông cht khi ã hn 90 tui, ông ã li di chúc rng, "Hãy chuyn m tôi tr li Thng Hi khi CSTQ không còn thng tr Trung Quc na". Trong hn 30 nm b bit giam ch bi vì tín ngng ca mình, ã nhiu ln CSTQ gây sc ép buc ông phi t b c tin ca mình và chp nhn s lãnh o ca "y ban yêu nc tam-t" do CSTQ lp nên [19] i ly vic tr t do cho ông. Trong nhng nm gn ây, chin dch àn áp ca CSTQ i vi nhng ngi tu luyn Pháp Luân Công, là nhng ngi tin theo nguyên lý Chân Thin Nhn, là mt s m rng ca hc thuyt ca ng v "u tri", cng là mt kt qu tt yu ca vic bt buc nhân dân phi i ngc li ý mun ca h. Nhng ngi Cng sn vô thn áp t nh hng và kim soát tín ngng vào Thn linh ca nhân dân; h tìm nim vui t vic u vi tri. S ngu ngc ca h không th din t c bng li; nhng t nh ngo mn hoc xc xc thm chí không th din t c mt phn nh. Kt lun Trên thc t, Ch ngha Cng sn ã hoàn toàn tht bi trên toàn cu. Giang trch Dân, cu lãnh o ca ch cng sn ln cui cùng trên th gii, ã nói vi mt phóng viên ca t báo Bu in Oa-sinh-tn (The Washington Post) vào tháng 3 nm 2002 rng "Khi tôi còn tr tôi ngh rng ch ngha cng sn s n rt nhanh, nhng bây gi tôi không còn cm thy nh vy na." [20] Gi ây s ngi tht s tin vào ch ngha cng sn là rt ít. Phong trào cng sn ã c nh trc là phi tht bi vì nó vi phm lut ca v tr và i ngc li o tri. Mt th lc phn v tr nh vy chc chn s b trng pht bi thiên ý và các ng thn linh. Mc dù CSTQ ã sng sót qua các cn khng hong bng cách thng xuyên thay i b mt ca nó, c bám vào các th on di trá tuyt vng cui cùng ca nó, s sp không th tránh c ca nó ã quá rõ ràng i vi tt c mi ngi trên th gii. Nhng cái mt n p ca nó dn dn b lt ra tng chic mt, CSTQ ang l ra bn cht tht s ca nó là tham lam, tàn bo, tr tráo, i bi và phn v tr. Nhng nó vn tip tc kim soát t tng ca nhân dân, bóp méo o c ca nhân loi và vì vy phá hy o c, hòa bình và tin b ca nhân loi. V tr bao la mang trong nó o tri không th bác b c, mà cng có th c gi là ý ca thn linh, hoc là quy lut và lc lng ca thiên nhiên. Nhân loi s ch có tng lai nu bit tôn trng thiên ý, thun theo t nhiên, tuân theo quy lut ca v tr, và yêu thng tt c các chúng sinh di gm tri. Chú thích: [1] Lão T, trit gia Trung Quc, sng vào th k th 6 trc Công nguyên. Ông c coi là tác gi ca quyn o c Kinh, quyn sách cn bn ca o giáo. [2] o c Kinh, chng 25. [3] Trích t Mnh T, Quyn 2.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 60

Cu bình: 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr

[4] Tam t kinh, sách giáo khoa tiu hc c truyn ca Trung Quc. [5] Mnh T, Quyn 6. [6] Các Mác, "Mt óng góp cho vic phê bình Trit lý v Quyn ca Hegel" (A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right.") [7] Lê-ông T-troy-xki (1879-1940), mt nhà lý lun, nhà s hc, và lãnh o quân i ca cng sn Nga, ngi sáng lp Hng quân Nga. Ông ta ã b tay chân ca Xta-lin ám sát thành ph Mê-hi-cô Xi-ty ngày 22/8/1940. [8] Theo Zhu Xi hay Chu Hsi (1130-1200), còn c gi là Zhu-zi hay Chu-tzu, mt nhà Nho hin i di triu i nhà Tng, Tiu hc dy cách ng x l phép còn i hc ging sâu v nhng nguyên lý c bn ng sau nhng phép ng x ó. Ngun: Các bui nói chuyn c phân loi ca S Ph Zhu (Zhu Zi Yu Lei), Quyn 7 (Hc 1). [9] Lâm Bu (1907-1971), mt trong nhng ngi lãnh o cao cp ca CSTQ, di thi Mao Trch ông là mt y viên B Chính tr ca CSTQ, Phó Ch tch (1958) và B trng Quc phòng (1959). Lâm Bu c coi là kin trúc s ca i Cách mng Vn hóa Trung Quc. Lâm Bu c ch nh là ngi k nhim Mao nm 1966 nhng sau ó li b tht sng nm 1970. Cm nhn c s tht sng này, Lâm nghe nói có liên quan n mt cuc o chính và c trn chy sang Liên-xô sau khi âm mu o chính b bi l. Trong lúc chy trn khi b truy t, máy bay ca ông ta b ri Mông C, và ông ta ã cht trong v tai nn ó. [10] Trích t "Bui nói chuyn ti din àn Diên An v Vn hc và Ngh thut" ca Mao (1942). [11] Bnh sán máng là mt cn bnh do nhng con sán sng ký sinh gây ra. S nhim bnh xy ra khi tip xúc vi nc lã b nhim sán. Các triu chng thông thng bao gm st, n lnh, ho và au c. Trng hp nng hn, bnh có th làm hi gan, rut, phi và bàng quang, và trong các trng hp him hoi, b lên cn, tê lit, hoc viêm ty sng. [12] o c Kinh, Chng 2. [13] "Cân" là mt n v o khi lng ca Trung Quc, mt cân ta bng na cân tây (kg); "mu" là n v o din tích ca Trung Quc, 1 mu = 0,165 mu Anh. [14] Dch bi dch gi [15] Ngc Hoàng và Long Vng là hai nhân vt thn thoi ca Trung Quc. Ngc Hoàng, hay Ngc Hoàng i (Thng ) mà ngi Vit ta vn gi là Ông Tri, là mt trong nhng v thn quan trng nht trong s các v thn ca Trung Quc. Long Vng là v thn tr vì các bin. Mi bin ln c tr vì bi mt v Long Vng, trong ó ông Hi Long Vng Ngao Qung tr vì bin ln nht. [16] The Complete I Ching (Kinh Dch), do Alfred Huang dch. Rochester, VT: Inner Traditions (1998). [17] Kinh Thánh, Matthew, 22:21.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 61

Cu bình: 4 - ng cng sn, mt lc lng phn v tr

[18] Vô sn lu manh dùng ch giai cp bao gm các phn t vô gia c, suy i hoc xã hi en, là mt b phn dân c các trung tâm công nghip. Nó bao gm nhng ngi n xin, gái im, k cp, nhng k tng tin, nhng k la o, nhng tên trm vt, nhng k du th du thc, nhng ngi tht nghip thng xuyên hoc không th có vic làm, nhng ngi b các ngành công nghip sa thi, và các loi phn t thoái hóa, suy i và h lu. T này là do Mác a ra trong u tranh giai cp Pháp 1848-1850. [19] y ban Yêu nc Tam t (hay Nhà th yêu nc Tam t) là mt "sáng kin" ca CSTQ. Tam t ngha là "t tr, t cung và t ph bin". y ban yêu nc Tam t òi hi nhng ngi Công giáo Trung Quc ct t liên h vi nhng ngi Công giáo ngoài Trung Quc. Nó kim soát tt c nhng nhà th chính thc Trung Quc. Nhng nhà th nào không gia nhp y ban này u b buc phi óng ca. Nhng ngi ng u và tín ca nhng nhà th c lp thì b àn áp và thng b b tù. [20] John Pomfret. "Giang có li cnh cáo M ­ Lãnh o Trung Quc nói rng vic M bán v khí cho ài Loan s thúc y cuc chy ua v trang." T Bu in Washington Washington Post, 24/3/2001.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

62

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

Cu Bình: 5 - Giang Trch Dân và CSTQ câu kt vi nhau àn áp Pháp Luân Công.

Li m u Cô Trng Phó Trân, khong 38 tui, là mt nhân viên ca công viên Hin Hà, thành ph Bình , tnh Sn ông, Trung quc. Cô n Bc Kinh vào tháng 11 nm 2000 thnh nguyn cho Pháp Luân Công và sau ó b chính quyn bt cóc. Theo nhng ngi hiu bit v trng hp này, công an ã tra tn và làm nhc cô, lt ht qun áo ca cô ra và co trc u cô. Chúng trói cô vào mt chic ging, chân tay b buc kéo cng ra bn phía và vì th cô buc phi i v sinh ngay trên ging. Sau ó công an ã tiêm vào ngi cô mt loi thuc c không rõ tên. Sau khi b tiêm thuc c, cô ã b au n n ni gn nh phát iên. Cô ã phi chu ng trong au n tt cùng cho n khi cô trút hi th cui Giang Trch Dân phát ng chính sách cùng. Các nhân viên ca Phòng 610 ti a khng b, th chó ra. Dòng ch trong phng ã chng kin toàn b s vic này (trích tranh nói "La Cán và Phòng 610 -- dn t mt bài ng trên trang web Minh Hu nhng con chó d git hi dân lành vô ngày 23/07/2004). [1] ti" Cô Dng L Vinh, 34 tui, ph Bc Môn, thành ph nh Châu, qun Bo nh, tnh Hà Bc. Gia ình cô thng xuyên b công an quy ry và e da ch bi vì cô tp Pháp Luân Công. Vào ngày 8 tháng 2 nm 2002, sau khi b công an t kích bt ng vào ban êm, chng cô Dng, là mt ngi lái xe cho Phòng Tiêu chun và Khí tng, b khng hong tinh thn và s b mt vic làm. Anh không th chu c nhng áp lc nng n t phía chính quyn. Sáng sm hôm sau, li dng lúc cha m già i ra khi nhà, anh ta ã bóp c v mình cho n cht. Cô Dng cht mt cách bi thm, b li mt a con trai 10 tui. Ngay sau ó, chng cô i báo cáo s vic vi chính quyn, và công an lp tc n hin trng khám nghim t thi cô Dng, lúc ó vn còn m. Chúng m và ly nhiu ni tng ra khi thân th cô, trong khi các b phn ni tng vn còn nóng m và máu vn phun ra. Mt nhân viên S Công an nh Châu nói "ây không phi là khám nghim t thi, mà là gii phu sng!" (trích dn t mt bài ng trên trang web Minh Hu ngày 25/09/2004). [2] Ti tri lao ng cng bc Vn Gia thuc tnh Hc Long Giang, mt ph n ang có thai khong 7 tháng b treo lên trên mt cái xà ngang. C hai tay cô b trói bng mt si dây thng thô vt qua mt cái ròng rc gn trên thanh xà. Cái gh mà chúng cô ng lên b ly i, và cô b treo lng lng trên không trung. Cây xà ngang trên mt t khong 3 n 4 mét. Si dây thng c vt qua cái ròng rc, và bn cai ngc nm mt u dây. Khi bn cai ngc kéo si dây, cô b kéo lên trên không, khi chúng th si dây ra, cô b ri ngay xung t. Ngi ph n ang mang thai này b au n vì b tra tn nh th này cho n khi cô b sy thai. Còn dã man hn na là chúng bt chng cô phi chng kin cnh ngi v b tra tn nh vy (trích dn t mt bài ng trên trang web Minh Hu ngày 15/11/2004, mt cuc phng vn vi Cô Vng Ngc Chi, ngi b tra tn hn 100 ngày ti tri lao ng cng bc Vn Gia). [3]

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 63

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

Nhng nhng thm án kinh tâm này ang xy ra Trung Quc hin i ngày nay. Nó xy ra vi nhng hc viên Pháp Luân Công, nhng ngi ang b àn áp tàn bo, và nhng trng hp k trên ch là mt vài trong s vô s các trng hp tra tn khác liên tc din ra trong hn 5 nm qua. T khi Trung Quc bt u ci cách nn kinh t vào cui nhng nm 1970, ng Cng sn Trung Quc (CSTQ) ã c gng to cho mình mt hình nh tích cc và t do trong cng ng quc t. Tuy nhiên, cuc àn áp m máu, vô lý, tràn lan, d dn và tàn bo i vi Pháp Luân Công din ra trong hn 5 nm qua, ã cho cng ng quc t li mt ln na chng kin b mt tht ca CSTQ và s ô nhc ln nht ca CSTQ trong lnh vc nhân quyn. Công chúng Trung Quc, trong mt o tng rng CSTQ ã ci thin và tin b, ã tr nên quen vi vic li chun mc o c thp kém ca cnh sát cho s tàn bo ca h thng lut pháp và bo v lut pháp ca Trung Quc. Tuy nhiên, cuc àn áp dã man và có h thng i vi Pháp Luân Công din ra khp ni và tt c các cp trong xã hi Trung Quc ã hoàn toàn làm tan v o tng v vic ci thin tình hình nhân quyn. Nhiu ngi ang t hi làm sao mà mt cuc àn áp m máu và vô nhân o nh vy li có th ang din ra Trung Quc. Trt t xã hi ã n nh sau nhng hn lon ca i Cách mng Vn hoá 20 nm trc. Ti sao Trung Quc li bc vào mt chu k ác mng tng t na nh vy? Ti sao Pháp Luân Công, tuân theo nguyên lý "Chân Thin Nhn", và ã c ph bin hn 60 nc trên th gii, li ch b àn áp Trung Quc, ch không phi bt c ni nào khác trên th gii? Trong cuc àn áp này, mi quan h gia Giang Trch Dân và CSTQ là nh th nào? Giang Trch Dân bt tài và vô o c. Nu không có b máy bo lc tinh nhu nh Ðng Cng sn Trung Quc da trên c s chém git và la di, thì ông ta s không bao gi có th phát ng chin dch dit chng này, mt chin dch dit chng c thc hin trên toàn b lãnh th Trung Quc và thm chí còn xuyên ra c hi ngoi. Tng t nh vy, CSTQ s không th d dàng i ngc dòng chy ca xu th lch s và môi trng c to ra bi cuc ci cách kinh t trong thi gian gn ây ca CSTQ và nhng n lc hòa nhp vi th gii; ch có mt k c tài cng u cng c nh Giang Trch Dân nht quyt làm theo ý mình mi có th a ra và thc hin chính sách dit chng này. S thông ng và cng hng gia Giang Trch Dân và bóng ma tà ác ca Ðng Cng sn Trung Quc ã khuch i s tàn bo ca cuc àn áp n mt mc cha tng có trong lch s. Nó tng t nh s cng hng gia âm thanh ca thit b ca ngi leo núi trên tuyt dày có th gây nên mt v l tuyt và em n nhng hu qu thm khc. I. Cùng mt lai lch to ra cùng mt nhn thc v khng hong Giang Trch Dân sinh nm 1926, mt nm bt n. Cng ging nh Ðng Cng sn Trung Quc che du lch s m máu ca nó, Giang Trch Dân, trc ng và nhân dân Trung Quc, cng ã che y lch s phn bi ca mình i vi Trung Quc. Vào nm Giang Trch Dân 17 tui, chin tranh chng phát-xít trên toàn th gii ang din ra ác lit. Trong khi nhng thanh niên yêu nc thay nhau lên ng ra tin tuyn ánh Nht cu Trung Quc, thì Giang Trch Dân quyt nh theo ui vic hc lên cao hn vào nm 1942 ti i hc Trung ng, mt trng i hc ca chính ph bù nhìn Uông Tinh V Nam Kinh di quyn kim soát ca quân Nht. Theo nhiu ngun tin iu tra thì lý do thc s là vì b ca Giang Trch Dân là Giang S Tun ã tng là mt s quan cao cp trong Ban Tuyên truyn phn Hoa ca quân i Nht sau khi Nht chim óng tnh Giang Tô trong

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

64

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

cuc chin tranh xâm lc Trung Quc ca Nht. Giang S Tun ích thc là mt tên Hán gian. V phng din Hán gian phn quc, Giang Trch Dân và ng cng sn Trung Quc (CSTQ) là ging ht nhau: c hai u không có mt chút tình cm nào i vi nhân dân Trung Quc và dám tùy tin git hi dân lành vô ti. lt c vào CSTQ làm giàu và thng quan tin chc sau khi CSTQ chin thng trong cuc ni chin, Giang Trch Dân ã ba t rng ông ta c ngi chú là Giang Thng Thanh, ngi ã ra nhp CSTQ t tr và sau ó b bn cp bn cht, nhn làm con nuôi và nuôi dng. Nh ba t lý lch gia ình, ông ta mi có th c thng chc t mt cán b cp thp lên Th trng B Công nghip in t ch trong vòng có my nm. Vic thng chc ca Giang không phi là vì ông ta có tài, mà là do quan h và thiên v cá nhân. Trong thi k ông ta là Bí th Thành y Thng Hi, Giang Trch Dân ã ht sc nnh b nhng ngi lãnh o cao cp ca CSTQ nh Lý Tiên Nim và Trn Vân [4] vì hai ngi này n Thng hi hàng nm vào dp Tt. Thm chí, vi t cách là Bí th Thành y Thng hi, ông ta ã tng ích thân ng i trong tuyt dày hàng gi ng h t tay trao bánh sinh nht cho Lý Tiên Nim. Cuc thm sát trên qung trng Thiên An Môn là mt bc ngot na trong cuc i ca Giang Trch Dân. Ông ta tr thành Tng Bí th Ðng Cng sn Trung Quc sau khi bt ming mt t báo t do là World Economic Herald (tm dch là Ngi a tin Kinh t Th gii), bt Ch tch Quc hi Vn Lý giam lng ti nhà riêng, và ng h vic thm sát. Thm chí trc khi cuc thm sát din ra, Giang Trch Dân ã trao mt bc th mt cho ng Tiu Bình, xut rng phi có "các bin pháp kiên quyt" i vi các sinh viên; nu không "c t nc và ng s b khut phc". Trong 15 nm qua, Giang Trch Dân ã tin hành àn áp và git hi ba bãi tt c nhng ngi bt ng chính kin hay các nhóm có nim tin c lp, di chiêu bài "n nh là u tiên hàng u". T khi c Nga và Trung Quc bt u vic kho sát biên gii chung nm 1991, Giang Trch Dân ã hoàn toàn công nhn kt qu xâm lc Trung Quc ca Nga Hoàng và Liên-xô c, và hoàn toàn chp thun tt c nhng hip c bt công gia Trung Quc và Nga k t sau Hip c Aigun. Lãnh th Trung Quc khong hn mt triu cây s vuông vì th mà ã b Giang vnh vin mt. Vi tiu s ca Giang Trch Dân, gi v là mt a con m côi ca mt lit s Ðng Cng sn Trung Quc, trong khi trên thc t ông ta là con c ca mt tên Hán gian phn quc, cá nhân ông ta ã theo tm gng la o ca CSTQ, bng vic ng h cuc thm sát trên qung trng Thiên An Môn ngày "mùng 4 tháng 6" và àn áp các phong trào òi quyn dân ch và tín ngng tôn giáo, cá nhân ông ta ã k tc truyn thng git ngi ca CSTQ; cng nh vic CSTQ ã tng b Liên-xô iu khin nh là chi nhánh Vin ông ca Quc t Cng sn, Giang Trch Dân hin ang cho không lãnh th Trung Quc; ông ta có cùng c tính phn bi nh CSTQ. Giang Trch Dân và Ðng Cng sn Trung Quc cùng có chung ngun gc và lch s nhc nhã nh nhau. Chính vì iu này, c hai cùng có chung s nhy cm v s bt an i vi tng lai quyn lc ca mình.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

65

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

II. C Giang Trch Dân và Ðng Cng sn Trung Quc cùng s "Chân Thin Nhn" nh nhau Lch s ca phong trào cng sn quc t c vit bng máu ca hàng trm triu ngi. Gn nh tt c các nc cng sn u tri qua mt quá trình tng t nh chin dch àn áp các phn t phn cách mng do Xta-lin phát ng Liên-xô c. Hàng triu hay thm chí hàng chc triu con ngi vô ti ã b git hi. Trong nhng nm 1990, Liên-xô c b gii th, và khi ông Âu ã tri qua nhng bin ng ln. Liên minh Cng sn ã b mt hn mt na lãnh th ch trong chc lát. Ðng Cng sn Trung Quc ã hc c bài hc này và nhn ra rng vic ngng àn áp và cho phép t do ngôn lun là tng ng vi vic t ào h chôn mình. Nu nhân dân c t do ngôn lun, thì Ðng Cng sn Trung Quc làm sao có th che y c s tàn bo m máu ca nó? Làm th nào nó có th bin h c cho h t tng la gt ca mình? Nu ngng àn áp và nhân dân không b e da và s hãi, chng phi là h s dám chn cho mình mt cách sng và nim tin khác vi ch ngha cng sn hay sao? Vy thì, làm sao Ðng Cng sn có th duy trì c mt nn tng xã hi ti cn thit cho s sng còn ca nó? Ðng Cng sn Trung Quc v c bn vn không h thay i bt k là nó ã có nhng thay i gì trên b mt. Sau cuc thm sát ngày "mùng 4 tháng 6", Giang Trch Dân ã tuyên b "thanh trng tt c nhng nhân t bt n nh ngay t trong trng nc". Do quá s hãi, ông ta kt lun rng ông ta s không bao gi t b vic la di công chúng và ông ta s tip tc àn áp nhân dân cho n khi h hoàn toàn b trói cht. Cng trong thi k này, Pháp Luân Công c gii thiu Trung Quc. u tiên, nhiu ngi coi Pháp Luân Công là mt loi khí công [5] vi mt kh nng c bit tt cho vic cha bnh và tng cng sc kho. Sau ó, mi ngi dn dn nhn ra rng ct lõi ca Pháp Luân Công không phi ch là nm bài tp n gin. Mà ct lõi ca Pháp Luân Công là dy con ngi tr nên tt hn da trên nguyên lý "Chân Thin Nhn". Pháp Luân Công dy "Chân Thin Nhn"; Ðng Cng sn Trung Quc trù tính "Gi Ác u" Pháp Luân Công dy "Chân" bao gm ch nói li chân và làm vic chân. Ðng Cng sn Trung Quc thì dùng nhng li di trá la gt ty não nhân dân. Nu tt c mi ngi bt u nói s tht, công chúng s bit rng Ðng Cng sn Trung Quc ã ln lên bng cách ly lòng Liên-xô, git ngi, bt cóc, li dng c hi, trng thuc phin, cp công trong cuc chin u chng quân xâm lc Nht, v.v... Ðng Cng sn Trung Quc ã tng tuyên b rng "Không th làm c vic gì ln nu không nói di". Sau khi Ðng Cng sn Trung Quc cp chính quyn, nó ã liên tip phát ng các phong trào chính tr và ã gây ra vô s n máu. Vì vy nói li "Chân" chc chn s kt liu Ðng Cng sn Trung Quc. Pháp Luân Công dy "Thin" bao gm ngh n ngi khác trc khi ngh n mình và i x tt vi ngi khác trong mi trng hp. Ðng Cng sn Trung Quc thì luôn luôn ch trng "u tranh tàn bo và trit h tàn nhn". Ngi anh hùng mu mc ca Ðng Cng sn Trung Quc là Lôi Phong, có ln nói "Chúng ta nên i x tàn nhn vi k thù ca chúng ta và phi lnh lùng nh mùa ông khc nghit". Tht ra, Ðng Cng sn Trung Quc không ch i x vi k thù ca nó nh vy, mà nó cng không i x vi ng viên ca chính nó tt hn mt chút nào. Nhng ngi sáng lp ra Ðng Cng sn, nhng t lnh ti cao ca quân i, và thm chí c Ch tch nc cng u ã b ng ca chính h hi cung tàn nhn,

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 66

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

ánh p dã man và tra tn cc k tàn bo. Chính sách tàn sát nhng ngi b gi là "k thù giai cp" dã man n mc nó làm cho ngi ta ch cn nghe thy cng ã dng c tóc gáy. Nu "Thin" mà thnh hành trong xã hi, thì nhng phong trào chính tr vô o c do Ðng Cng sn phát ng s không bao gi có th din ra. "Bn Tuyên ngôn Cng sn" tuyên b rng "lch s ca tt c các xã hi tn ti cho n ngày nay là lch s ca các cuc u tranh giai cp". Ðiu này i din cho quan nim ca ng Cng sn v lch s và th gii. Pháp Luân Công dy hc viên phi t tìm cho ra li lm ca chính bn thân mình khi có mâu thun xy ra vi ngi khác. Quan im t xét mình và t kim ch này là hoàn toàn trái ngc vi trit lý u tranh và tn công ca Ðng Cng sn Trung Quc. Ðu tranh là cách ch yu ca Ðng Cng sn Trung Quc giành quyn lc và sng sót. Ðng Cng sn Trung Quc thng xuyên phát ng các phong trào chính tr àn áp nhng nhóm ngi nào ó cng c quyn lc và "làm sng li tinh thn u tranh cách mng ca nó". Quá trình này c lp i lp li nhiu ln cùng vi bo lc và la di, duy trì và tng cng ni s hãi ca nhân dân, và mc ích là duy trì quyn lc ca chính nó. Quan im, h t tng và trit lý mà Ðng Cng sn da vào sng sót là hoàn toàn trái ngc vi nhng gì Pháp Luân Công dy. Nhng ngi có chính tín thì không s hãi, trong khi Ðng Cng sn Trung Quc da vào s s hãi ca nhân dân duy trì quyn lc chính tr ca mình Nhng ngi hiu chân lý thì không còn s hãi na. C c giáo b àn áp trong gn 300 nm. Nhiu ngi theo o C c ã b chém u, b thiêu sng hay b dìm xung nc cho n cht, hay thm chí b cho s t n tht, nhng h ã không t b tín ngng ca mình. Khi Pht giáo tri qua thi k Pháp nn trong lch s, nhng Pht t cng ã hành x trung thành tng t nh vy. Tuyên truyn ca nhng ngi theo thuyt vô thn nhm mc ích làm cho mi ngi tin rng không có thiên ng hay a ngc và không có nghip báo, mi ngi không còn b kim ch bi lng tâm na. Thay vào ó, h s tp trung vào ca ci và tin nghi vt cht và coi ó là nhng th thc ti ca th gii này. Tính mm yu ca nhân tính sau ó có th b thao túng và s e da và cám d có th c dùng hoàn toàn kim soát con ngi. Tuy nhiên, nhng ngi có c tin mnh m có th nhìn thu qua gii hn ca sinh t. Nhng o nh ca trn th không th thay i c tâm ca h. H coi nh nhng cám d ni trn th và nhng uy hip sinh t i vi h, do ó ã làm cho ng Cng sn tr nên bt lc trong các n lc ca nó hòng khng ch h. Chun mc o c cao thng ca Pháp Luân Công ã làm cho CSTQ xu h Sau cuc thm sát ngày "mùng 4 tháng 6" nm 1989, ý thc h ca CSTQ ã hoàn toàn b sp . Vào tháng 8/1991, ng Cng sn Liên-xô sp , theo sau ó là nhng thay i mãnh m ông Âu. iu này ã em n cho CSTQ nhng áp lc và ni s hãi to ln. Tính hp pháp ca s thng tr và hy vng sng sót ca nó ã phi i mt vi nhng th thách cha tng có khi nó phi ng u vi nhng khng hong ln c trong và ngoài nc. Vào thi gian ó, CSTQ ã không còn có th thuyt phc các ng viên ca nó bng nhng hc thuyt xa c ca ch ngha Mác-xít, Lê-nin-nít và Mao-ít. Thay vào ó, nó ã tr nên hoàn toàn h bi i ly s trung thành ca các ng viên. Nói cách khác, bt k ai i

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 67

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

theo ng cng s c phép trc li cá nhân bng cách tham nhng và bin th, mt món li không th có i vi nhng ai không phi là ng viên. c bit là sau khi ng Tiu Bình i thm các a phng min nam Trung Quc nm 1992 [6], thì s u c trc li và tham nhng ca các quan chc chính quyn trong các lnh vc bt ng sn và th trng chng khoán ã tr nên không còn có th kim soát c và không còn kiêng n gì na. B bch và buôn lu din ra khp mi ni. Khiêu dâm, c bc và ma túy ã tr nên tràn lan trên toàn b Trung Quc. Mc dù có th là không công bng nu nói rng không còn có mt ngi tt nào trong ng Cng sn Trung Quc, nhng công chúng ã t lâu mt lòng tin vào n lc chng tham nhng ca ng, và tin rng hn mt na các quan chc chính ph trung và cao cp có liên quan n tham nhng. ng thi, chun mc o c cao thng ca các hc viên Pháp Luân Công thc hin theo tiêu chun "Chân Thin Nhn" ã cng hng vi lòng tt trong tâm ca công chúng. Hn mt trm triu ngi ã chú ý n Pháp Luân Công và bt u tp luyn. Pháp Luân Công là mt cái gng i din cho bên chính mà mt cách rt t nhiên ã làm l ra tt c nhng th bt chính ca CSTQ. CSTQ cc k ghen t vi cách ph bin và hot ng ca Pháp Luân Công Phng cách c bit mà qua ó Pháp Luân Công c ph bin là c truyn t ngi qua ngi, t tâm n vi tâm. Pháp Luân Công áp dng cách qun lý li lng và ai cng có th n và i tùy thích. Nó rt khác vi cách t chc nghiêm ngt ca CSTQ. Bt chp vic có t chc nghiêm ngt, vic hc chính tr và các hot ng tp th din ra hàng tun hay nhiu hn các chi b ng ca CSTQ ch tn ti trên hình thc. Ch mt s ít ng viên ng ý vi h t tng ca ng. Ngc li, các hc viên Pháp Luân Công toàn tâm i theo nguyên lý "Chân Thin Nhn". Vì nhng tác dng to ln ca Pháp Luân Công trong vic cao sc khe th cht và tinh thn ca nhân dân, s ngi tp Pháp Luân Công ã tng lên nhanh chóng. Các hc viên t nguyn hc các bài ging ca Ông Lý Hng Chí và qung bá Pháp Luân Công. Trong mt thi gian ngn ch khong 7 nm, s lng hc viên Pháp Luân Công ã tng t không lên n 100 triu ngi. Khi h tp các bài luyn công vào bui sáng, ting nhc tp Pháp Luân Công vang lên gn nh tt c các công viên Trung Quc. ng Cng sn Trung Quc nói rng Pháp Luân Công "cnh tranh" giành qun chúng vi ng và rng Pháp Luân Công là mt "tôn giáo". Trên thc t, nhng iu mà Pháp Luân Công em n cho mi ngi là vn hóa và cách sng. Nó là mt vn hóa do t tiên truyn li và là gc r ca truyn thng Trung Quc mà nhân dân Trung Quc t lâu ã ánh mt. Giang Trch Dân và CSTQ s Pháp Luân Công bi vì mt khi mà chun mc o c truyn thng này c công chúng chp nhn, thì không gì có th ngn cn vic nó c ph bin rng rãi mt cách nhanh chóng. Các tín ngng truyn thng ca Trung Quc ã b buc phi ngng hot ng và b CSTQ quy nhiu trong hàng thp k. ây là s la chn ca lch s quay tr v vi truyn thng dân tc. ó là con ng tr v c i a s nhân dân la chn sau khi ã tri qua nhng kh nn và au n. Khi c cp s la chn ó, mi ngi chc chn s phân bit c úng sai và nhiu kh nng s ri xa cái ác. ây chc chn s là mt s khc t và vt b cn bn i vi nhng th mà CSTQ ã qung bá. iu này nh là mt cú ánh vào im yu cht ngi ca CSTQ. Khi s ngi hc Pháp Luân Công vt quá s lng ng viên ca CSTQ, thì ai cng có th tng tng ra c s s hãi và ghen t ca CSTQ là ln nh th nào. Trung Quc, CSTQ thc hin chính sách kim soát toàn b i vi tt c mi hot ng ca xã hi. nông thôn, các chi b ca ng Cng sn tn ti tt c các làng xã. thành

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 68

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

th, các vn phòng chi b ng ca CSTQ có th c tìm thy tt c các c quan hành chính a phng. Các chi b ng vn ti tn gc r ca quân i, chính quyn và các doanh nghip. Quyn c tài tuyt i và quyn kim soát c quyn là các bin pháp thit yu mà CSTQ s dng duy trì ch ca nó. Hin pháp Trung Quc gi hin tng này mt cách hoa m là "kiên nh vào s lãnh o ca ng". Các hc viên Pháp Luân Công, mt khác, rõ ràng là có khuynh hng ly "Chân Thin Nhn" làm nguyên tc sng ca mình. CSTQ coi iu này nh là t chi s lãnh o ca ng và iu này là tuyt i không th chp nhn c i vi ng. ng Cng sn Trung Quc coi thuyt hu thn ca Pháp Luân Công là mt mi e da i vi tính hp pháp ca ch cng sn Mt tín ngng hu thn chân chính chc chn s là mt thách thc ln i vi CSTQ. Bi vì tính hp pháp ca ch cng sn c da trên c s ca cái gi là "ch ngha duy vt bin chng" và mt mong mun xây dng mt "thiên ng trên mt t", nó ch có th da vào s lãnh o ca "nhng ngi i tiên phong trên th gii", gi là ng Cng sn. Trong khi ó, vic thc hin thuyt vô thn ã cho phép CSTQ t do din gii th nào là có o c tt, th nào là tt và xu. Kt qu là, gn nh không còn có chun mc o c hay phân bit rch ròi gia tt và xu mà i chiu na. Tt c nhng gì nhân dân phi ghi nh là ng luôn luôn "v i, vinh quang và úng n". Tuy nhiên, thuyt hu thn em li cho con ngi mt chun mc không bao gi thay i v tt và xu. Các hc viên Pháp Luân Công ánh giá úng sai da trên "Chân Thin Nhn". iu này rõ ràng ã gây tr ngi cho nhng n lc trc sau nh mt ca CSTQ hòng "thng nht t tng ca nhân dân". Tip tc vi nhng phân tích này, vn còn nhiu lý do khác na. Tuy nhiên, bt k lý do nào trong s nm lý do trên cng ã chí t cho CSTQ. Trên thc t, Giang Trch Dân àn áp Pháp Luân Công chính là vì nhng lý do ó. Giang Trch Dân ã bt u s nghip ca mình bng nhng di trá v quá kh ca mình, nên tt nhiên là ông ta s "chân". Thông qua vic àn áp nhân dân, ông ta nhanh chóng tr nên thành t và có quyn hành trong tay, nên tt nhiên ông ta ghét "thin". Ông ta duy trì quyn lc ca mình thông qua nhng cuc u tranh chính tr trong ng, nên tt nhiên ông ta ghét "nhn". T mt v vic nh, chúng ta có th thy Giang Trch Dân cc k nh mn và ghen ghét k nh th nào. Vin bo tàng tàn tích vn hóa Hà M [7] huyn D Diêu (hin gi ã c chuyn thành thành ph), tnh Trit Giang là mt a danh vn hóa và lch s quan trng c nhà nc bo tn. u tiên, Kiu Thch [8] ký ch ký lu nim cho vin bo tàng. Tháng 9/1992, Giang Trch Dân nhìn thy ch ký ca Kiu Thch khi ông ta n thm vin bo tàng và ông ta ti xm mt li. Nhng ngi i theo rt lo lng, vì h bit rng Giang không th chu c Kiu Thch và rng Giang thích khoe khoang n mc ông ta i n âu cng vit lu nim, thm chí ngay c khi ông ta n thm phòng cnh sát giao thông thuc S Công an thành ph T Nam và Hi K s ã v hu ca thành ph Trnh Châu. Nhân viên bo tàng không dám coi thng Giang Trch Dân nh mn. Vì vy, vào tháng 5/1993, vi cái c là nâng cp, vin bo tàng ã thay ch ký ca Kiu Thch bng ch ký ca Giang trc khi tái khánh thành. Nghe nói Mao Trch ông có "bn tp sách gm các bài vit sâu sc và uy quyn", còn Tuyn tp các tác phm ca ng Tiu Bình có "lý thuyt mèo" [9] vi mt mùi v có tính thc tin. Giang Trch Dân vt kit óc mi ch có th ra c ba câu nhng ông ta nói rng

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 69

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

ã a ra hc thuyt "Ba i din". Nó c xut bn thành mt cun sách và c CSTQ qung bá ti tt c các cp chính quyn, nhng nó ch có th bán c là vì mi ngi buc phi mua nó. Tuy nhiên các ng viên vn không tôn trng Giang Trch Dân mt chút nào. H truyn nhau nhng li bàn tán v quan h ca ông ta vi mt ca s, các tình tit áng xu h v vic ông ta hát bài "O Sole Mio" khi i công tác nc ngoài, và vic ông ta chi u trc mt Vua Tây Ban Nha. Khi ngi sáng lp Pháp Luân Công là Ông Lý Hng Chí, ngi c sinh ra là mt ngi dân bình thng, ging bài, hi trng cht kín các giáo s, chuyên gia và các sinh viên Trung Quc du hc nc ngoài. Nhiu ngi có hc v tin s, thc s ã bay hàng ngàn dm n nghe các bài ging ca ông. Khi Ông Lý ging mt cách hùng hn trên bc ging trong nhiu gi ng h, ông không phi dùng bt k mt li ghi chép trên giy nào. Sau ó, bài ging có th c chép li trên giy và c xut bn thành sách. Tt c nhng iu này là không th chu c i vi mt ngi rng tuch nhng li t ph, k và nh mn nh Giang Trch Dân. Giang Trch Dân sng mt cuc sng cc k lãng phí, y dc vng và h bi. Ông ta tiêu 900 triu nhân dân t (hn 110 triu ô la M) mua mt chic máy bay xa x dùng cho riêng mình. Giang thng rút tin t các công qu, khong hàng chc t, cho con trai ông ta làm n. Ông ta a bà con h hàng và nhng k b mình lên làm các chc v cao cp trên c cp b trng, và ông ta vin n c các bin pháp cc oan và liu lnh che y vic tham nhng và các ti ác ca phe cánh tay chân ông ta. Vi tt c nhng lý do này, Giang s uy lc o c ca Pháp Luân Công, và ông ta li càng s rng các tài v thiên ng, a ngc, và nguyên lý thin hu thin báo, ác hu ác báo mà Pháp Luân Công cp n là s tht trên thc t. Mc dù Giang nm trong tay quyn lc cao nht trong CSTQ, nhng bi vì ông ta thiu thành tích và kh nng chính tr, nên ông ta thng xuyên lo lng rng ông ta s b ánh bt ra khi v trí quyn lc gia nhng cuc u tranh giành quyn lc tàn nhn ca CSTQ. Ông ta rt nhy cm v a v ca mình là trung tâm ca quyn lc. tiêu dit nhng ngi bt ng vi mình, ông ta lén lút bày mu tr kh nhng k thù chính tr ca ông ta là hai anh em Dng Thng Côn và Dng Bch Bng. Ti i hi ln th 15 ca Ban chp hành Trung ng (BCHTW) CSTQ nm 1997 và i hi ln th 16 ca BCHTW nm 2002, Giang ã buc nhng i th ca ông ta phi ri b chc v. Nhng mt khác ông ta ã pht l nhng quy nh liên quan và kiên quyt bám ly v trí ca mình. Nm 1989, Tng bí th mi ca CSTQ Giang Trch Dân t chc mt cuc hp báo gp mt các phóng viên c trong và ngoài nc. Mt nhà báo ngi Pháp hi v câu chuyn ca mt n sinh viên, ngi mà do có liên quan n phong trào sinh viên ngày mùng 4 tháng 6 trên Qung trng Thiên An Môn ã b chuyn n mt nông tri tnh T Xuyên vác gch t ch này sang ch khác và b nhng nông dân a phng hãm hip lp i lp li nhiu ln. Giang tr li, "Tôi không bit iu ó có phi là s thc hay không, nhng cô ta là mt k gây ri bo lon. Nên nu iu ó là s thc thì cô ta cng áng b nh vy". Trong i Cách mng Vn hóa, Trng Chí Tân [10] cng b hãm hip tp th và c hng ca cô b ct cho h ra ( ngn không cho cô tit l s thc) khi cô b giam trong tù. Giang Trch Dân có th cng ngh rng cô cng áng b i x nh vy. Chúng ta có th d dàng thy rng Giang Trch Dân có tính tàn nhn và tâm lý bin thái nh mt k côn . Tóm li, lòng ham mun quyn c tài, s tàn bo, và ni s "Chân Thin Nhn" ca Giang Trch Dân là nhng lý do ông ta phát ng chin dch àn áp Pháp Luân Công mt cách mt ht c lý trí. iu này rt tng ng vi cách hot ng ca CSTQ.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

70

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

III. Giang Trch Dân và CSTQ li dng ln nhau Giang Trch Dân ni ting vi thói khoe trng và các th on chính tr. Ông ta ni ting là bt tài và ngu dt. Mc dù ông ta toàn tâm vi ý nh "tiêu dit" Pháp Luân Công xut phát t s phn ut cá nhân, nhng ông ta ã không th làm gì nhiu, bi vì Pháp Luân Công có ngun gc t vn hóa truyn thng Trung Quc và ã tr nên ph bin ti mc c xã hi chp nhn trên din rng. Tuy nhiên, các c ch bo ngc ca CSTQ c hoàn thin qua nhiu phong trào chính tr ã hot ng rt thành thc và CSTQ có ý nh nh tn gc Pháp Luân Công. Giang Trch Dân ã li dng a v ca ông ta là Tng bí th ca CSTQ và t ý phát ng chin dch àn áp Pháp Luân Công. Hiu ng ca vic câu kt và cng hng gia Giang Trch Dân và CSTQ ging nh mt trn l tuyt do nhng ting hò hét ca ngi leo núi gây ra. Trc khi Giang chính thc ra lnh àn áp Pháp Luân Công, CSTQ ã bt u ngn cm, theo dõi, iu tra và ba t vi âm mu nhm buc ti Pháp Luân Công. Tà ma ca CSTQ theo bn nng ã cm thy s "Chân Thin Nhn", cha k n s ph bin nhanh chóng cha tng có ca pháp môn. Nhng nhân viên công an mt ca CSTQ ã thâm nhp vào Pháp Luân Công ngay t nm 1994, nhng h không th tìm c mt li nào, và mt s thm chí ã bt u tp luyn Pháp Luân Công mt cách nghiêm chnh. Nm 1996, t Quang Minh Nht Báo ã vi phm "Ba Hn ch", mt chính sách ca nhà nc i vi khí công (có ngha là nhà nc không "ng h, can thip hay lên án" các hot ng khí công), và ng mt bài báo lng m nhng t tng ca Pháp Luân Công. Sau ó, nhng chính tr gia xut thân t ngành công an và vi danh hiu là "nhng nhà khoa hc" liên tc tn công Pháp Luân Công. Vào u nm 1997, La Cán, Bí th Ban Chính tr và Pháp lut ca Ban chp hành Trung ng CSTQ ã li dng quyn lc ca mình và ra lnh cho Cc Công an thc hin mt cuc iu tra trên toàn quc i vi Pháp Luân Công vi mc ích tìm cho ra nhng li bào cha cho vic cm Pháp Luân Công. Sau khi các b phn trên toàn quc báo cáo lên là không tìm c bng chng nào, La Cán ã ra thông t s 555 ­ "Thông báo v vic bt u mt cuc iu tra i vi Pháp Luân Công" thông qua Cc 1 ca B Công an (còn gi là Cc An ninh Chính tr). u tiên ông ta buc ti Pháp Luân Công là mt "tà giáo" và sau ó ra lnh cho các S Công an trên toàn quc iu tra mt cách có h thng i vi Pháp Luân Công, s dng các nhân viên mt thu thp chng c. Cuc iu tra ã không tìm thy chng c nào h tr cho s buc ti ca ông ta. Trc khi CSTQ, mt t chc ca tà ma, có th bt u àn áp Pháp Luân Công, nó cn phi có mt ngi lý tng khi ng nhng c ch cho vic àn áp. Vic ngi ng u CSTQ x lý vn nh th nào là rt quan trng. Vi t cách là mt cá nhân, ngi ng u CSTQ có th có c hai mt thin và ác ­ hai mt i lp ca nhân tính. Nu ông ta chn i theo phn thin ca mình, thì ông ta có th tm thi hn ch c s bùng n ca bn tính bi hoi ca ng; còn nu không thì bn cht tà ác ca CSTQ s hin l y . Trong phong trào sinh viên òi quyn dân ch nm 1989, Triu T Dng, lúc ó là Tng bí th ca CSTQ, hoàn toàn không có ý nh àn áp các sinh viên. Mà là tám v lão thành ca ng ang nm quyn kim soát CSTQ kiên quyt àn áp sinh viên. ng Tiu Bình lúc ó nói rng, "(Chúng ta s) git 200 nghìn ngi i ly 20 nm n nh". Cái gi là "20 nm n nh" y thc cht là 20 nm nm quyn ca CSTQ. Ý tng này phù hp vi mc ích cn bn ca CSTQ là nm quyn cai tr c tài, vì vy nó ã c CSTQ chp thun. Liên quan n vn Pháp Luân Công, trong s by y viên y ban Thng v B Chính tr Ban chp hành Trung ng CSTQ, Giang Trch Dân là ngi duy nht quyt nh àn áp.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 71

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

Cái c mà Giang a ra là nó liên quan n "s sng còn ca ng và t nc". iu này ã ng n dây thn kinh nhy cm nht ca CSTQ và kích thích xu hng u tranh ca CSTQ. N lc ca Giang Trch Dân nhm duy trì quyn lc cá nhân ca ông ta và n lc ca CSTQ nhm duy trì quyn thng tr c tài ca mt ng duy nht là rt thng nht vi nhau im này. Bui ti ngày 19/07/1999, Giang Trch Dân ch ta mt cuc hp gm nhng quan chc cao cp nht ca CSTQ. Ông ta vi quyn lc chính tr ca mình ã bt chp lut pháp, ã ly t cách cá nhân "thng nht" nhn nh ca tt c các thành viên có mt, và ã ly t cách cá nhân quyt nh phát ng mt chin dch àn áp quy mô ln i vi Pháp Luân Công. Khi ra lnh cm Pháp Luân Công, ông ta ã nhân danh chính ph Trung Quc và la di công chúng. CSTQ, chính ph Trung Quc, và nhng c ch bo lc ca CSTQ ã c s dng toàn b và trit trong mt cuc àn áp vi th áp o i vi hàng triu hc viên Pháp Luân Công vô ti. Nu Tng bí th CSTQ vào lúc ó là mt ai khác ch không phi Giang Trch Dân, thì cuc àn áp Pháp Luân Công s không xy ra. khía cnh ó, chúng ta có th nói rng CSTQ ã s dng Giang Trch Dân. Mt khác, nu CSTQ ã không gây ra quá nhiu n máu do bn cht côn , vô o c và man r ca nó, thì nó s không coi Pháp Luân Công là mt him ha. Nu không có quyn kim soát toàn b và rng khp ca CSTQ i vi tt c các b phn ca xã hi, thì ý nh àn áp Pháp Luân Công ca Giang Trch Dân s không có c s t chc, ngun tài chính, và s tuyên truyn, hay ng h ca nhng ngi trong ngành ngoi giao, nhân lc và thit b, hay s h tr ca h thng nhà tù, cnh sát, B An ninh Quc gia, và quân i, hay cái gi là "s ng h" ca gii tôn giáo, khoa hc và công ngh, các ng dân ch, các công oàn lao ng, oàn Thanh niên, Hi ph n, v.v... khía cnh này, chúng ta có th nói rng Giang Trch Dân ã s dng CSTQ. IV. Giang Trch Dân s dng CSTQ àn áp Pháp Luân Công nh th nào Bng cách li dng nguyên tc t chc ca CSTQ là "toàn ng phi tuân theo Ban chp hành Trung ng", Giang Trch Dân ã li dng b máy nhà nc do CSTQ kim soát phc v mc ích àn áp Pháp Luân Công. Các t chc do CSTQ kim soát bao gm quân i, các c quan truyn thông i chúng, công an, cnh sát v trang, các lc lng an ninh quc gia, h thng t pháp, Quc hi, các nhân viên ngoi giao, cng nh các nhóm ngy tôn giáo. Quân i và cnh sát v trang, tt c u thuc quyn kim soát ca CSTQ, ã trc tip tham gia vào vic bt cóc và bt gi các hc viên Pháp Luân Công. Các c quan truyn thông i chúng Trung Quc ã giúp ch ca Giang truyn bá nhng li vu khng di trá và bôi nh Pháp Luân Công. H thng an ninh quc gia ã b Giang Trch Dân li dng trên t cách cá nhân thu thp và trình báo thông tin, ba t ra nhng li gi di vu khng, và làm sai lch các thông tin thu thp c. Quc hi và h thng pháp lut ã khoác lên din mo "lut pháp" và b trang phc "pháp quyn" bào cha cho nhng ti ác ca Giang Trch Dân và CSTQ, thc s ã di la c tt c nhân dân. H ã t bin mình thành mt công c phc v và bo v Giang Trch Dân. ng thi, h thng ngoi giao ã truyn bá nhng li vu khng di trá trong cng ng quc t và lôi kéo chính ph các nc, các quan chc cao cp và các c quan truyn thông i chúng quc t bng nhng món mi chính tr và kinh t h gi im lng v vn àn áp Pháp Luân Công.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

72

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

Trong phiên làm vic ca Ban chp hành Trung ng CSTQ mà ó lnh àn áp Pháp Luân Công c a ra, Giang Trch Dân ã tuyên b, "Tôi không tin rng CSTQ không th chin thng Pháp Luân Công". Trong vic hoch nh chin lc àn áp, có ba chính sách ã c a ra thc thi: "bôi nh thanh danh [các hc viên Pháp Luân Công], vt kit tài chính, và hy hoi thân th". Mt chin dch àn áp tng lc sau ó ã c tin hành. Li dng các phng tin thông tin i chúng phong ta thông tin Chính sách "bôi nh thanh danh [các hc viên Pháp Luân Công]" ã và ang c thc hin bi nhng phng tin thông tin i chúng nm di quyn kim soát tuyt i ca CSTQ. Bt u t 22/07/1999, ngày th ba ca chin dch bt gi các hc viên Pháp Luân Công trên toàn quc, nhng phng tin thông tin i chúng do CSTQ kim soát bt u mt cuc oanh tc d di tng lc tuyên truyn chng Pháp Luân Công. Hãy ly ài Truyn hình Trung ng Trung Quc (CCTV) có tr s Bc Kinh làm ví d. Trong nhng tháng còn li ca nm 1999, CCTV phát 7 ting ng h mi ngày nhng on bng c dàn dng trc nhm truyn bá nhng li vu khng ba t v Pháp Luân Công. Nhng ngi sn xut nhng chng trình này bt u bng cách bóp méo và làm gi nhng li ging ca Ông Lý Hng Chí là ngi sáng lp Pháp Luân Công ri sau ó xen thêm vào nhng trng hp ca cái gi là t t, git ngi, và t vong do t chi iu tr y t. H ã làm mi iu h có th làm bôi nh và ba t v Pháp Luân Công và ngi sáng lp. Trng hp c truyn bá nhiu nht là b t "không" ra khi iu Ông Lý Hng Chí ã tng nói trong mt ln nói chuyn vi mi ngi, rng "S kin v cái gi là trái t n tung không tn ti". Chng trình ca CCTV i câu nói này thành: "Vic trái t n tung là có tn ti", và vì vy t iu rng Pháp Luân Công tuyên truyn v ngày tn th. Nhng th on di trá cng c dùng la gt công chúng, ví d nh ti cho các hc viên Pháp Luân Công. Mt v git ngi do Phó Di Bân, mt ngi b lon thn kinh gây ra Bc Kinh và mt v u c cht ngi do mt k n xin tnh Trit Giang u b ti cho Pháp Luân Công. CSTQ sau ó dùng các phng tin thông tin i chúng kích ng s thù hn trong công chúng ã b h la gt bào cha và tìm kim s ng h cho chin dch àn áp m máu không c nhân dân ng h này. Hn 2000 t báo, hn 1000 quyn tp chí, và hàng trm ài phát thanh và truyn hình a phng di quyn kim soát tuyt i ca CSTQ ã tr nên quá ti vì chin dch tuyên truyn bôi nh tng lc chng Pháp Luân Công. Nhng chng trình tuyên truyn này còn c truyn bá xa hn na ti tt c các nc khác thông qua các c quan thông tn ca chính ph Trung Quc nh Tân Hoa Xã, Dch v Tin tc Trung Quc, C quan thông tn Trung Quc Hng Công, và các phng tin thông tin i chúng khác hi ngoi do CSTQ kim soát. Da trên thng kê cha y , ch trong vòng 6 tháng, hn 300 nghìn bài báo và chng trình nhm vào vic bôi nh Pháp Luân Công ã c xut bn hoc phát i trên sóng phát thanh và truyn hình, u c tâm trí ca vô s ngi b h la gt. Ti các S quán và Lãnh s quán ca Trung Quc hi ngoi, mt s lng ln các tp truyn n, a CD, và n phm phê phán và gi v "vch trn" Pháp Luân Công ã c trng bày. Các mc c bit ã c thit lp trên trang web ca B Ngoi giao Trung Quc phê phán và "vch trn" Pháp Luân Công. Hn na, ti hi ngh thng nh Din àn Hp tác Kinh t Châu Á Thái Bình Dng (APEC) vào cui nm 1999 t chc Niu-Di-lân, Giang Trch Dân ã hoàn toàn thêu dt nhng li gi di và phân phát các cun sách nh ph báng Pháp Luân Công cho tt c các nguyên th quc gia ca hn 10 nc tham gia hi ngh. Pháp, Giang Trch Dân ã vi phm Hin pháp Trung Quc khi gi Pháp Luân Công là mt

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 73

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

"tà giáo" khi nói chuyn vi các hãng tin quc t nhm "bôi nh thanh danh [các hc viên Pháp Luân Công]". ám mây en ca cuc àn áp bóp nght c t nc Trung Quc là du hiu cho thy rng mt cái gì ó tng t nh Cách mng Vn hóa li chun b bt u. Hèn h nht là cái gi là v "t thiêu" c dàn dng vào tháng 01/2001, c a tin trên toàn th gii vi tc cha tng có thông qua Tân Hoa Xã vu v cho Pháp Luân Công. V vic ó cho n nay ã b nhiu t chc quc t phê phán, bao gm c T chc phi chính ph Giáo dc Quc t và Chng trình Phát trin ca Liên hp quc có tr s ti Gi-ne-v, vì nó là hành ng do chính ph dàn dng nhm la gt nhân dân. Trong khi thm vn, mt thành viên ca t làm chng trình truyn hình ó ã công nhn rng mt s cnh phát trên CCTV trên thc t là ã c quay li sau này. Bn cht lu manh ca nhng k àn áp th là ã quá rõ ràng. Ngi ta không th không t hi làm sao mà nhng " t Pháp Luân Công không nao núng trc cái cht" này (nói n nhng ngi t thiêu) li có th hp tác nh vy vi các nhà chc trách CSTQ h quay li nhng cnh t thiêu mt ln na. Không có li di trá nào có th tn ti trong ánh sáng ban ngày. Trong khi tuyên truyn ba t nhng li gi di, CSTQ cng ã làm tt c nhng gì h có th làm vi quyn lc trong tay ngn cn nhng thông tin úng s thc không n c ti nhân dân. Nó không ngng bt ming các bn tin nc ngoài v các hot ng ca Pháp Luân Công cng nh nhng li thanh minh hp lý ca các hc viên Pháp Luân Công. Tt c các quyn sách ca Pháp Luân Công ã b tiêu hy ht không còn li gì. Các bin pháp cc oan ã c s dng ngn chn không cho các hãng tin nc ngoài phng vn các hc viên Pháp Luân Công Trung Quc, bao gm c vic trc xut c các nhà báo ra khi Trung Quc, gây sc ép vi các hãng tin nc ngoài, hay bt buc h phi gi im lng bng cách e da s cm h không c hot ng Trung Quc. i vi nhng hc viên Pháp Luân Công Trung Quc c gng gi ra nc ngoài nhng s thc v Pháp Luân Công và nhng tài liu ghi li s àn áp vô nhân o ca chính ph Trung Quc, CSTQ cng áp dng các bin pháp cc k tàn bo ngn chn và àn áp h. Lý Dim Hoa, mt ph n khong 60 tui sng thành ph i Thch Kiu tnh Liêu Ninh. Bà b cnh sát bt cóc khi ang phân phát nhng tài liu s thc v cuc àn áp Pháp Luân Công ngày 01/02/2001 và b cnh sát ánh p n cht. che y nhng ti ác ca h, cnh sát nói rng bà b cht là do "b Pháp Luân Công mê hoc". Riêng Trng i hc Tng hp Thanh Hoa, hn mt chc ging viên và sinh viên b pht tù rt nng vì phân phát tài liu s thc v Pháp Luân Công. Sau khi vch rõ s thc v vic cô Ngu Tình Dim, mt hc viên Pháp Luân Công và là sinh viên cao hc ca i hc Tng hp Trùng Khánh b hãm hip trong khi b giam gi, by hc viên Pháp Luân Công Trùng Khánh ã b kt án nhng án tù rt nhiu nm. Áp t hình pht và lc soát nhà ba bãi Toàn b b máy nhà nc ca CSTQ ã thc hin chính sách "vt kit tài chính [các hc viên Pháp Luân Công]". Trong hn 5 nm k t khi cuc àn áp bt u, hàng trm nghìn hc viên Pháp Luân Công ã b pht t hàng nghìn nhân dân t cho n hàng chc nghìn nhân dân t nhm e da h và làm cho h mt mát nghiêm trng v mt tài chính. Không có mt li gii thích nào, các chính quyn a phng, các c quan, các n cnh sát và s công an ã tùy tin áp dng nhng hình pht này. Nhng ngi b bt buc phi np pht không

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 74

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

nhn c bt k mt hóa n thu tin nào và không c gii thích là h ã phm vào lut l nào. Không có bt k mt th tc hành chính hp l nào. Lc soát nhà là mt dng khác ca cp bóc và da nt các hc viên Pháp Luân Công. Nhng ngi kiên nh vi tín ngng ca mình ã phi i mt vi vic b lc soát nhà mà không có lnh khám nhà, và cnh sát có th khám xét ni ca h bt c lúc nào. Tin và nhng th có giá tr khác ca h ã b tch thu mà không có mt li gii thích nào. nhng khu vc nông thôn, thm chí lúa go d tr và nhng sn phm lng thc khác cng không thoát khi b tch thu. Cng tng t, không mt th gì mà các hc viên Pháp Luân Công b tch thu là c ghi chép vào s sách ca chính quyn hay c cp giy biên nhn. Thng thì nhng k tch thu tài sn ca các hc viên gi li nhng tài sn ó làm ca riêng cho mình. ng thi, các hc viên Pháp Luân Công cng phi i mt vi hình pht là b buc thôi vic. nhng khu vc nông thôn thì chính quyn da tch thu t ca các hc viên. CSTQ cng không b qua nhng ngi già ã v hu. Lng hu ca h cng b ngng chi tr và chính quyn cng ui h ra khi nhà không cho na. Mt s hc viên Pháp Luân Công có doanh nghip riêng ã b tch thu tài sn và phong ta tài sn ngân hàng. Khi thc hin nhng chính sách này, CSTQ ã thi hành bin pháp `nh ti do liên i'. Có ngha là, nu h tìm thy các hc viên Pháp Luân Công bt k c quan, n v hay doanh nghip nhà nc nào, thì lãnh o và nhân viên ca nhng c quan này s không c nhn thng và không c thng chc. Mc ích là kích ng s thù hn i vi các hc viên Pháp Luân Công trong xã hi. H hàng thân quyn ca các hc viên Pháp Luân Công cng phi i mt vi nhng e da b ui vic, con cái ca h s b ui hc, và b ui ra khi nhà. Tt c nhng bin pháp này u nhm cùng mt mc ích: ct t tt c các ngun thu nhp ca nhng hc viên Pháp Luân Công bt buc h t b tín ngng ca mình. Tra tn tàn bo và git ngi ba bãi Chính sách rùng rn "hy hoi thân th [các hc viên Pháp Luân Công]" ã c thc hin trc ht bi cnh sát, các c quan công t [11] và h thng tòa án Trung Quc. Da trên thng kê ca trang web Minh Hu, ít nht 1.143 hc viên Pháp Luân Công ã cht vì b àn áp trong 5 nm qua. S trng hp t vong xy ra trên 30 tnh, khu vc t tr, và các thành th di quyn lãnh o trc tip ca chính quyn trung ng. Cho n khong 01/10/2004, tnh có s ngi b git cht c thng kê ln nht là Hc Long Giang, theo sau là Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bc, Sn ông, T Xuyên, và H Bc. Ngi tr nht b git hi ch mi 10 tháng tui, ngi nhiu tui nht b git cht là 82 tui. Ph n chim 51,3%. Nhng ngi hn 50 tui chim 38,8%. Các quan chc CSTQ ã bí mt công nhn rng s hc viên Pháp Luân Công trên thc t ã b cht vì b àn áp còn cao hn nhiu. Nhng th on tra tn tàn bo i vi các hc viên Pháp Luân Công là rt nhiu và a dng. ánh p, qut gy, git in, bt ng ngoài tuyt, trói bng dây thng, còng tay và cùm chân trong thi gian dài, dùng la t, làm bng bng thuc lá ang cháy hoc st nung , b còng tay và treo lên không trung, b bt phi ng hay qu trong thi gian dài, b óng tm tre hoc dây thép, b lm dng tình dc, b hãm hip... ây ch là mt vài ví d. Vào tháng 10/2000, cai ngc Tri lao ng cng bc Mã Tam Gia tnh Liêu Ninh lut ht qun áo ca 18 hc viên n và qung h vào xà-lim nam tù nhân nam hãm hip và lm dng tùy thích. Tt c nhng ti ác này ã c ghi li y và nhiu n mc không th lit kê c.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 75

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

Mt dng ph bin na trong s nhiu th on tra tn vô nhân o là vic lm dng "iu tr thn kinh". Các hc viên Pháp Luân Công bình thng, rt có lý trí và khe mnh ã b giam gi bt hp pháp trong các bnh vin tâm thn và b tiêm nhng loi thuc không rõ tên có kh nng hy hoi h thn kinh trung ng ca con ngi. Kt qu là mt s hc viên ã b tàn ph mt phn hoc toàn b thân th. Mt s ã b mù c hai mt hoc ic c hai tai. Mt s b hy hoi c hoc các c quan ni tng. Mt s ã b mt mt phn hoc toàn b trí nh và b trì tr thn kinh. Các c quan ni tng ca mt s hc viên ã b hy hoi nghiêm trng. Mt s ã b hoàn toàn suy sp thn kinh. Mt s thm chí ã b cht không lâu sau khi b tiêm thuc. Các thng kê cho thy rng các trng hp hc viên Pháp Luân Công b àn áp bng "iu tr thn kinh" ã lan ra n 23 trong s 33 tnh, khu t tr, và thành ph di quyn lãnh o trc tip ca chính quyn trung ng Trung Quc. Ít nht 100 bnh vin thn kinh các cp tnh, thành ph, qun huyn ã tham gia vào vic àn áp. Da trên s lng và phân b ca nhng trng hp này, rõ ràng là vic lm dng thuc thn kinh i vi các hc viên Pháp Luân Công là mt chính sách t trên xung, có k hoch k càng và c thc hin mt cách có h thng. Ít nht có 1000 hc viên Pháp Luân Công có thn kinh hoàn toàn khe mnh ã b cng ch a n các bnh vin thn kinh hay các trung tâm cai nghin ma túy. Nhiu ngi trong s h ã b cng ch tiêm hoc nut nhiu loi thuc có kh nng hy dit h thn kinh ca con ngi. Các hc viên Pháp Luân Công này cng b trói bng dây thng và b tra tn bng dùi cui in. Ít nht 15 ngi ã b cht vì b tra tn quá dã man theo cách này. Phòng 610 ã vn nhng xúc tu ca nó vt qua c gii hn ca lut pháp Ngày 07/06/1999, Giang Trch Dân ã ph báng Pháp Luân Công mt cách vô cn c trong mt bui hp ca B chính tr CSTQ. Ông ta coi vn Pháp Luân Công nh là mt vn "u tranh giai cp", gi các hc viên Pháp Luân Công là k thù chính tr ca CSTQ, kích thích phn x u tranh ca CSTQ, và ra lnh thit lp "Phòng X lý Vn Pháp Luân Công" thuc Ban chp hành Trung ng CSTQ. Vì nó c thành lp vào ngày 10 tháng 6 nên nó c gi là "Phòng 610". Sau ó, các phòng 610 ã c thit lp trên toàn quc tt c các cp chính quyn, t cao nht cho n thp nht, chuyên ph trách tt c các vn liên quan n vic àn áp Pháp Luân Công. y ban Chính tr và Lut pháp, các c quan thông tin i chúng, các c quan công an, các c quan công t, h thng tòa án, các c quan an ninh quc gia, di s lãnh o ca Ban chp hành Trung ng CSTQ u phi làm vic nh nhng tên côn âm thuê chém mn cho Phòng 610. Phòng 610 v mt hình thc là chu trách nhim trc tip trc Hi ng Nhà nc nhng trên thc t nó là mt t chc ng c phép tn ti ngoài khuôn kh ca nhà nc và chính ph Trung Quc, không phi chu bt k gii hn ca lut pháp, quy nh hay chính sách quc gia nào. Nó là mt t chc toàn quyn rt ging vi Gestapo ca c Quc xã có mi quyn lc vt trên c các h thng lut pháp và tòa án, s dng các ngun lc ca t nc mt cách tùy ý. Ngày 22/07/1999, sau khi Giang Trch Dân ra lnh àn áp Pháp Luân Công, Tân Hoa Xã ã công b các bài phát biu ca nhng ngi ph trách Ban t chc Trung ng CSTQ và Ban Tuyên giáo Trung ng CSTQ hoàn toàn ng h cuc àn áp Pháp Luân Công do Giang Trch Dân phát ng. Tt c nhng c quan này ã hp tác vi nhau di s t chc cht ch ca CSTQ thc thi mu c ác ca Giang Trch Dân. ã có quá nhiu trng hp chng t rng các c quan công an, các c quan công t, các tòa án nhân dân không có quyn quyt nh i vi các trng hp liên quan n Pháp Luân Công. H phi tuân theo lnh ca Phòng 610. Khi các thân nhân ca nhiu hc viên Pháp Luân Công b bt, b giam và b tra tn n cht cht vn và khiu ni các c quan công an,

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 76

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

các c quan công t, các tòa án nhân dân, h c thông báo là Phòng 610 s quyt nh tt c. Tuy nhiên, s tn ti ca Phòng 610 là không có c s pháp lý nào c. Khi nó ra lnh cho tt c các c quan trong h thng ca CSTQ, thng là không có vn bn ch th hay thông báo gì c, mà ch có thông báo bng ming. Hn na, nó quy nh rng tt c nhng ai nhn lnh u b cm ghi âm, ghi hình và thm chí c không c ghi chép iu gì lên giy. Vic s dng loi c quan c tài tm thi này là mt chin thut mà ng thng áp dng, hoàn toàn bt chp lut pháp. Trong tt c các phong trào thanh tr chính tr trc ây, ng luôn luôn s dng các chin thut bt quy tc và thit lp các c quan tm thi bt quy tc nh i Cách mng Vn hóa Trung ng lãnh o và truyn bá chính sách tàn bo ca CSTQ ra toàn b t nc. Trong thi gian cm quyn c tài lâu dài và cai tr vi nm m st, CSTQ ã to ra mt h thng khng b nhà nc tà ác nht và tàn bo nht s dng bo lc, nhng li ba t di trá và phong ta thông tin. S vô nhân o và cp la gt ca nó ã t n trình chuyên nghip cao. Quy mô ca nó là cha tng có. Trong tt c nhng phong trào chính tr trc ó, CSTQ ã tích ly c các th on và kinh nghim có h thng và có hiu lc pht, làm hi và git hi nhân dân theo nhng cách dã man nht, xo quyt nht và lá mt lá trái nht không th tng tng c. Trong mt trng hp c nhc n trc ây, ngi chng ã không th chu ng c nhng e da và quy nhiu ca cnh sát và ã git cht ngi v tt bng ca mình. ây là qu ác ca chính sách khng b mang tính nhà nc ca CSTQ, bao gm vic la gt dân chúng thông qua các phng tin thông tin i chúng, gây sc ép v mt chính tr, àn áp c nhng ngi có liên h, và e da nhm mc ích làm bin d nhân tính và kích ng lòng thù hn. S dng quân i và các ngun lc tài chính ca t nc vào vic àn áp CSTQ kim soát tt c các lc lng quân i ca nhà nc, cho phép nó làm mi th mà nó mun mà không cn s st iu gì khi nó àn áp nhân dân. Trong chin dch àn áp Pháp Luân Công, Giang Trch Dân không ch s dng cnh sát và cnh sát v trang mà còn trc tip s dng c quân i hi tháng 7 và tháng 8 nm 1999, khi hàng trm nghìn và thm chí hàng triu dân thng tay không t khp ni trong c nc nh n Bc Kinh thnh nguyn cho Pháp Luân Công. Quân i ã c trin khai các v trí trong thành ph Bc Kinh. Tt c các con ng ln dn n Bc Kinh u có quân lính ng xp hàng mang theo súng có n. H hp tác vi cnh sát ngn chn và bt gi các hc viên Pháp Luân Công n thnh nguyn. Vic Giang Trch Dân trc tip trin khai quân i ca CSTQ ã m ng cho chin dch àn áp m máu. CSTQ kim soát các ngun lc tài chính ca nhà nc và iu này ã cung cp kh nng tài chính cho Giang Trch Dân àn áp Pháp Luân Công. Mt quan chc cao cp ca S T pháp Tnh Liêu Ninh ã tng nói trong mt cuc hp Tri lao ng cng bc Mã Tam Gia tnh Liêu Ninh rng, "Các ngun lc tài chính c dùng x lý Pháp Luân Công ã vt quá chi phí cho mt cuc chin tranh". Vn cha rõ là CSTQ ã s dng bao nhiêu ngun lc kinh t quc gia và kt qu lao ng cc nhc ca nhân dân àn áp Pháp Luân Công. Tuy nhiên, không khó khn gì chúng ta cng có th thy rng nó là mt con s khng l. Nm 2001, thông tin t bên trong Ban An ninh công cng ca CSTQ ã cho thy rng ch riêng Qung trng Thiên An Môn, chi

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 77

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

phí bt gi các hc viên Pháp Luân Công là 1,7 n 2,5 triu nhân dân t mi ngày, hay 620 n 910 triu nhân dân t mi nm. Trên toàn quc, t thành th cho n các vùng nông thôn, t cnh sát các n cnh sát và các s công an cho n nhân viên ca tt c các chi nhánh ca Phòng 610, Giang Trch Dân ã s dng ít nht mt vài triu ngi àn áp Pháp Luân Công. Ch riêng chi phí tr lng cng ã có th vt quá 100 t nhân dân t mi nm. Hn na, Giang Trch Dân ã tiêu mt lng tin khng l m rng các tri lao ng cng bc giam gi các hc viên Pháp Luân Công và xây dng các trung tâm và c s ty não. Ví d, vào tháng 12/2001, Giang Trch Dân ã tiêu 4,2 t nhân dân t ch riêng trong mt ln chi xây dng các trung tâm và c s ty não "chuyn hóa" các hc viên Pháp Luân Công. Giang Trch Dân cng s dng cách khuyn khích bng tin bc kích thích và khuyn khích nhiu ngi hn tham gia vào chin dch àn áp Pháp Luân Công. nhiu khu vc, gii thng cho vic bt gi mt hc viên Pháp Luân Công là vài nghìn và thm chí mi nghìn nhân dân t. Tri lao ng cng bc Mã Tam Gia tnh Liêu Ninh là mt trong nhng ni tà ác nht trong chin dch àn áp Pháp Luân Công. CSTQ ã tng thng cho giám c tri tên là Tô 50 nghìn nhân dân t và phó giám c tên là Thiu 30 nghìn nhân dân t. Giang Trch Dân, cu tng bí th ca CSTQ là ngi ã phát ng cuc àn áp Pháp Luân Công và cng là ngi bày mu và ch o cuc àn áp. Ông ta s dng các c ch ca CSTQ phát ng cuc àn áp Pháp Luân Công. Ông ta không th trn thoát c khi trách nhim i vi ti ác lch s này. Tuy nhiên, nu không có CSTQ vi nhng c ch bo lc ca nó hình thành qua nhiu phong trào chính tr thì Giang Trch Dân s không có cách nào phát ng và thc hin chin dch àn áp tà ác này. Giang Trch Dân và CSTQ ã li dng ln nhau. H ã chp nhn ri ro rng tt c mi ngi ri s lên ting lên án cuc àn áp và nhng k àn áp chng li "Chân Thin Nhn" này vì quyn li ca mt ngi và mt ng. S câu kt ca h là lý do thc s ti sao mt ti ác áng ghê tm và ngu xun nh vy li có th xy ra. V. Giang Trch Dân ã h b ng Cng sn Trung Quc t bên trong Do li ích cá nhân thúc y, Giang Trch Dân ã s dng s tà ác mà CSTQ vn có phát ng mt cuc àn áp khng l nhm vào nhng ngi dân vô ti tin theo "Chân Thin Nhn". Ông ta ã phát ng mt phong trào nhm trng pht mt lc lng xã hi có li nht và ít có hi nht cho t nc và xã hi. Cuc àn áp này không ch lôi kéo c t nc và nhân dân vào ti ác và thm ha, mà còn o CSTQ t nn móng cn bn nht ca nó. Giang Trch Dân ã dùng CSTQ không ngng s dng tt c các phng tin tà ác nht trên th gii àn áp Pháp Luân Công. Lut pháp, o c và nhân tính, tt c u phi chu nhng thit hi nng n. iu ó ã hy hoi t tn gc tt c nhng s tín nhim cn thit duy trì quyn lc ca mt ch . Ch ca Giang ã s dng tt c nhng ngun lc tài chính, vt cht và con ngi àn áp Pháp Luân Công, gây ra mt gánh nng khng l cho t nc và xã hi và áp lc vô cùng nng n lên h thng tài chính. CSTQ không có cách nào duy trì cuc àn áp mà chc chn là s tht bi này trong mt thi gian dài. Nó ch có th dùng tin tit kim ca nhân dân, phát hành công trái, và thu hút u t nc ngoài tip tc duy trì cuc àn áp.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

78

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

Trong cuc àn áp, CSTQ và Giang Trch Dân ã ngh ra các loi chin thut xo quyt, dã man và la o, s dng ht nhng th on la lc di trá và hành ác mà nó vn có àn áp Pháp Luân Công. CSTQ và Giang Trch Dân ã s dng tt c nhng công c tuyên truyn có th có ba t vu khng và bôi nh Pháp Luân Công, và bào cha cho cuc àn áp và bc hi. Tuy nhiên, không có li di trá nào có th kéo dài mãi mãi. Mt khi nhng li di trá cui cùng b vch trn, và khi tt c nhng bn cht tà ác bc l ra sau khi cuc àn áp tht bi và mi ngi u thy rõ nhng iu ó, thì các th on tuyên truyn ca chúng s không còn có th la ngi c na. CSTQ s hoàn toàn ánh mt lòng tin và s tín nhim ca nhân dân. Vào lúc bt u ca cuc àn áp Pháp Luân Công nm 1999, Giang Trch Dân nh gii quyt vn Pháp Luân Công trong vòng "ba tháng". Tuy nhiên, CSTQ ã ánh giá quá thp sc mnh ca Pháp Luân Công, sc mnh ca o c truyn thng và lòng tin. T thi c ti nay, tà không bao gi có th tiêu dit chính. Nó không th hy dit lòng tt ca con ngi. Nm nm ã trôi qua. Pháp Luân Công vn là Pháp Luân Công. Hn na, Pháp Luân Công ã ph bin rng rãi trên toàn th gii. Giang Trch Dân và CSTQ ã phi chu mt s tht bi thm hi trong cuc chin u gia chính và tà này. Và bn cht tà ác, dã man và xo quyt ca chúng ã b vch trn toàn b. Giang Trch Dân khét ting gi ây ã b ngp trong rc ri c trong và ngoài nc và ang phi i mt vi nhiu v kin và yêu cu a hn ra trc công lý. u tiên CSTQ nh li dng cuc àn áp cng c ch c tài ca nó. Tuy nhiên, kt qu là nó không th "np y" mà li tiêu ht c nng lng ca mình. Gi ây, CSTQ ã i quá xa có th quay tr li. Nó bây gi ch ging nh là mt cái cây héo tàn. T nó s phi gc trong mt cn gió. Mi hy vng vin vông hòng cu vt CSTQ u là i ngc li xu th ca lch s. Nó s không ch vô ích mà còn hy dit c tng lai ca nhng ai mun cu nó. Kt lun Cu tng bí th CSTQ Giang Trch Dân là ngi ã phát ng, bày mu, và ch o cuc àn áp tà ác. Giang Trch Dân ã s dng ht quyn lc, v trí, các bin pháp k lut và các c ch ca các phong trào chính tr ca CSTQ khi ng cuc àn áp Pháp Luân Công này. Ông ta phi chu trách nhim cho ti ác lch s này. Mt khác, nu không có CSTQ thì Giang Trch Dân s không th phát ng và thc hin cuc àn áp tà ác này. T ngày mà nó c thành lp, CSTQ ã chng li chính và thin. Ly àn áp làm công c và bc hi làm chuyên môn, CSTQ ã duy trì quyn lc da vào vic kim soát cht ch t tng ca nhân dân và bt h phi theo mt mt ng c tài chuyên chính duy nht. Vi bn cht ca nó, CSTQ s "Chân Thin Nhn" và coi Pháp Luân Công là k thù. Do ó, chc chn là nó s àn áp và bc hi Pháp Luân Công. Trong khi tn công "Chân Thin Nhn", Giang Trch Dân và CSTQ ã to c hi cho s gi di, tà ác, bo lc, u c, tàn bo và tham nhng h bi phát trin tràn lan. Nhng th kéo theo là s xung dc tràn lan ca chun mc o c Trung Quc nh hng n tt c mi ngi. S câu kt gia CSTQ và Giang Trch Dân ã trói s phn ca c hai vi nhau. Pháp Luân Công hin ang kin Giang Trch Dân. Ngày mà Giang b a ra trc công lý cng là ngày mà s phn ca CSTQ s hin l rõ ràng.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 79

Cu bình: 5­ Giang Trch Dân và CSTQ cu kt àn áp Pháp Luân Công

o Tri s không dung tha cho nhng k thc hin cuc àn áp vô nhân o chng li nhng ngi rt tt tin theo "Chân Thin Nhn". Nhng hành ng tà ác ca Giang Trch Dân và CSTQ cng s tr thành mt bài hc sâu sc và bt h cho loài ngi. Chú thích: [1] Thông tin chi tit v trng hp này có th c tìm thy ti các a ch sau: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/7/23/50560p.html, http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/6/7/48981p.html [2] Thông tin chi tit v trng hp này có th c tìm thy ti a ch sau: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/9/25/52796.html. [3] Thông tin liên quan cng có ti a ch: http://search.minghui.org/mh/articles/2004/7/9/79007.html (ting Hán) [4] Lý Tiên Nim (1902 ­ 1992), cu ch tch Trung Quc (1983-1988) và ch tch Hi ngh C vn Chính tr Nhân dân Trung Quc (1988-1992). Ông ta là b v ca Giang Trch Dân. Trn Vân (1905-1995), mt trong nhng ngi lãnh o có nh hng nht ca Cng sn Trung Quc. Trn Vân là y viên thng trc B Chính tr trong hàng thp k và là ch tch ca Ban C vn Trung ng t nm 1987 cho n nm 1992. [5] Khí công là mt tên gi chung ch vic tu luyn nng lng. Có rt nhiu môn khí công, phn ln bt ngun t các tín ngng tinh thn truyn thng. Pháp Luân Công là mt môn khí công. [6] Nm 1992, ng Tiu Bình bc ra khi thi k bán ngh hu, và i thm Thm Quyn min nam Trung Quc gn Hng Công và có các bài phát biu xúc tin nn kinh t th trng xã hi ch ngha Trung Quc. Chuyn i thm ca ng c coi là ã khi ng li chính sách ci cách kinh t ca Trung Quc sau khi tm lng xung sau cuc thm sát trên qung trng Thiên An Môn nm 1989. [7] c phát hin nm 1973, Tàn tích Vn hóa Hà M , 7 nghìn nm tui, là mt tàn tích quan trng ca mt ngôi làng thi k á mi Trung Quc. [8] Cu ch tch quc hi Trung Quc. [9] ng ã tng nói, "Mèo trng hay mèo en u tt nu nó bt c chut", ý nói rng mc tiêu ca ci cách kinh t là em li s thnh vng cho nhân dân bt k vi hình thc xã hi ch ngha hay t bn ch ngha. [10] Mt n trí thc b CSTQ tra tn n cht trong i Cách mng Vn hóa vì ã dám nói lên s thc. [11] C quan nhà nc ca Trung Quc ph trách vic khi t và giám sát lut pháp. Các chc nng ca nó bao gm quyt nh bt giam và khi t các v án hình s nghiêm trng, thc hin vic iu tra, khi u và h tr quá trình công t, din gii lut pháp trong nhng trng hp c th, giám sát các quyt nh ca tòa án, theo dõi các th tc pháp lý, và giám sát các hot ng ca h thng nhà tù, tri giam và tri lao ng cng bc.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 80

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

Cu Bình: 6 - CSTQ phá hoi vn hoá dân tc.

Li m u Vn hóa là linh hn ca dân tc. i vi nhân loi thì nhân t tinh thn này cng quan trng không kém các nhân t vt cht nh ging nòi và t ai. S phát trin vn hóa nh ra lch s ca nn vn minh ca mt t nc. S phá hy hoàn toàn vn hóa ca mt dân tc dn ti s tiêu vong ca dân tc ó. Nhng dân tc c xa sáng to ra các nn vn minh huy hoàng b coi nh ã bin mt khi nn vn hóa ca h bin mt, mc dù ngi ca các dân tc ó có th vn tn ti. Trung Quc là t nc duy nht trên th gii có nn vn minh c i c k tha liên tc tri qua trên 5000 nm. Vic phá hy nn vn hóa truyn thng ó là mt ti ác không th tha th. Nn vn hóa Trung Quc, c tin là do Thn Mt áp phích t chin dch "Phê bình truyn xung, ã bt u vi nhng thn thoi nh Lâm Bu và Khng T" Bàn C to ra tri t [1], N Oa to ra con ngi [2], Thn Nông tìm ra hàng trm loài tho dc [3], Thng Hit phát minh ra ch Hán [4]. "Ngi thun theo t, t thun theo tri, tri thun theo o, và o thun theo t nhiên." [5] S uyên thâm ca o gia v s hòa hp gia ngi và tri ã chy trong huyt mch ca nn vn hóa Trung Quc. "Cái o ca i hc là ch c sáng." [6] Khng T ã m trng dy hc hn 2000 nm trc và ã truyn cho xã hi t tng ca Nho giáo i din bi nm c chính là nhân, ngha, l, trí, tín. Trong th k u tiên, Pht giáo ca Pht Thích Ca Mâu Ni ã truyn sang phng ông ti Trung Quc vi s nhn mnh vào tính Thin và s cu tt c chúng sinh (t bi ph ). Nn vn hóa Trung Quc ã tr nên phong phú và sâu sc hn. Sau ó, Nho giáo, o giáo, và Pht giáo ã tr thành các tín ngng b tr ln nhau trong xã hi Trung Quc, và a triu i nhà ng (618-907 sau Công Nguyên) lên n nh cao ca s huy hoàng và thnh vng, ni danh khp thiên h. Mc dù t nc Trung Quc ã tri qua nhiu ln b xâm lc và tn công trong lch s, nn vn hóa Trung Quc ã cho thy mt sc sng mãnh lit, và tinh hoa ca nó ã liên tc c truyn li cho i sau. S hòa hp gia tri và ngi (thiên nhân hp nht) i biu cho thiên vn hc ca t tiên chúng ta. Mi ngi u tin rng hin gp lành và ác gi ác báo (thin ác hu báo). Mt c hnh c bn là ng làm cho ngi khác nhng gì mình không mun. Trung, hiu, tit, ngha là tiêu chun làm ngi trong xã hi, và nm c hnh chính ca Nho giáo là nhân, ngha, l, trí, tín ã t nn tng o c cho tng cá nhân và toàn xã hi. Vi nhng nguyên tc này, vn hóa Trung Quc th hin ra thành tht, lng thin, hòa ái và bao dung. S tng nh ca ngi Trung Quc i vi nhng ngi ã quá c cho thy lòng tôn kính "tri, t, vua, cha m và thy giáo" (thiên a quân thân s). ây là s th hin vn hóa ca truyn thng ci ngun ca Trung Quc bao gm s kính ngng thn thánh (tri và t), s trung thành vi t nc (Quân vng), các giá tr gia ình cha m, và s kính trng

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 81

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

thy giáo. Ni hàm vng chc ca vn hóa là truyn thng "Tôn s trng o". Vn hóa truyn thng Trung Quc tìm kim s hài hòa gia con ngi và v tr, và chú trng vào o c và luân lý ca tng cá nhân. Nó da trên tín ngng tu luyn ca Nho giáo, Pht giáo, và o giáo, và ã cung cp cho ngi Trung Quc lòng khoan dung, s tin b xã hi, s bo v o c con ngi, và tín ngng chân chính. Không ging nh pháp lut t ra các quy nh cng nhc, vn hóa có tác dng nh mt ch c mm mi. Pháp lut thi hành vic trng pht sau khi ti ác ã xy ra, trong khi vn hóa, bng cách trau di o c, ngn nga không cho ti ác xy ra. o c ca mt xã hi thng c th hin trong nn vn hóa ca nó. Trong lch s Trung Quc, vn hóa truyn thng ã t ti nh cao trong triu i nhà ng thnh vng, cùng lúc vi nh cao v sc mnh ca t nc Trung Quc. Khoa hc cng phát trin và có c danh ting c nht vô nh trên toàn th gii. Các hc gi t Châu Âu, Trung ông, và Nht Bn ã n hc tp ti Trng An, kinh ô ca triu i nhà ng. Các nc láng ging ca Trung Quc ã coi Trung Quc là nc bá ch. "Nhiu nc ã n t lòng kính trng i vi Trung Quc, mc dù h có th cn phi phiên dch thông qua nhiu th ting trung gian và phi qua nhiu ca khu." [7] Sau triu i nhà Tn (221-207 trc Công Nguyên), Trung Quc thng b các dân tc thiu s chim óng. iu này ã xy ra trong các triu i nhà Tùy (581-618 sau Công Nguyên), ng (618-907 sau Công Nguyên), Nguyên (1271-1361 sau Công Nguyên) và Thanh (1644-1911 sau Công Nguyên) và trong mt s thi i khác khi các dân tc thiu s thành lp ch ca riêng h. Tuy nhiên, hu nh tt c nhng dân tc thiu s này u ã b ng hóa theo vn hóa Trung Quc. iu này cho thy sc mnh hp nht to ln ca vn hóa truyn thng Trung Quc. Nh Khng T ã nói, "(Vì th) nu ngi xa không tuân theo, thì a h n gn bng cách tu dng vn hóa và c hnh (ca chúng ta)." [8] T khi giành c quyn lc nm 1949, ng Cng sn Trung Quc ã tp trung các ngun lc ca t nc vào vic phá hy nn vn hóa truyn thng ca Trung Quc. Ác ý này tuyt i không phi là xut phát t nhit huyt công nghip hóa ca CSTQ, cng không phi là t s ngu dt n thun trong vic tôn th nn vn minh phng Tây. Mà nó xut phát t s i nghch c hu v ý thc h ca CSTQ i vi vn hóa truyn thng ca dân tc. Vì vy, vic phá hoi vn hóa Trung Quc ca CSTQ ã c lp k hoch, t chc k lng, có h thng, và c h tr bi vic s dng bo lc ca nhà nc. K t khi thành lp, CSTQ cha bao gi ngng vic "cách mng hóa" vn hóa Trung Quc nhm trit phá hy tinh thn ca nó. Thm chí còn hèn h hn c vic phá hoi vn hóa truyn thng là vic lm dng và lén lút thay i có ch ý ca CSTQ i vi vn hóa truyn thng. CSTQ ã c ý làm ni bt nhng phn i bi trong lch s ca Trung Quc, nhng th ã xy ra khi con ngi xa ri các giá tr truyn thng, nh tranh giành quyn lc trong ni b gia ình hoàng tc, vic s dng các th on và âm mu, và vic thc hin ch c tài và chuyên quyn. CSTQ ã s dng các ví d lch s này giúp to nên mt b chun mc o c, các cách t duy, và h thng lý lun ca riêng nó. Bng cách ó, CSTQ ã to ra mt n tng sai lm rng "vn hóa ng" là mt s k tha ca vn hóa truyn thng Trung Quc. CSTQ thm chí ã li dng c s ác cm ca mt s ngi i vi "vn hóa ng" kích ng vic t b hn na i vi vn hóa truyn thng Trung Quc ích thc.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

82

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

Vic phá hoi vn hóa truyn thng ca CSTQ ã mang nhng hu qu tai hi n cho Trung Quc. Không ch nhân dân ã mt i các chun mc o c ca mình, mà h còn b bt buc phi nhi nhét vào u các tà thuyt ca CSTQ. I. Ti sao CSTQ li mun phá hoi vn hóa truyn thng? Truyn thng lâu i ca vn hóa Trung quc -- da trên tín ngng và tôn trng o c Vn hóa ích thc ca t nc Trung Quc bt u vào khong 5000 nm trc ây cùng vi Hoàng huyn thoi, ngi c coi là t tiên u tiên ca nn vn minh Trung Quc. Trên thc t, Hoàng cng c coi là ngi sáng lp nên o giáo, cng c gi là trng phái t tng Hoàng Lão (Hoàng Lão chi hc). S nh hng sâu sc ca o giáo i vi Nho giáo có th c thy trong các câu nói ca Nho giáo nh: "Lp chí o, cn c c, noi theo nhân, hc rng lc ngh" và "Nu mt ngi nghe o bui sáng, ngi ó có th cht mà không ân hn vào bui chiu." [9] Cun Chu Dch, mt ghi chép v tri và t, âm và dng, các thay i ca v tr, s thnh suy ca xã hi, và các quy lut ca i ngi, ã c nhng ngi theo Nho giáo coi là "S mt trong s tt c các tác phm kinh in ca Trung Quc". Kh nng tiên tri ca cun sách ã vt xa nhng gì mà khoa hc hin i có th nhn thc c. Bên cnh o giáo và Nho giáo, Pht giáo, c bit là trng phái Thin Tông, ã có nh hng tinh t nhng sâu sc i vi nhng ngi trí thc Trung Quc. Nho giáo là mt phn ca vn hóa Trung Quc truyn thng chú trng vào vic "nhp th gian." Nó nhn mnh vào o c luân lý gia ình, trong ó hiu kính cha m óng mt vai trò cc k quan trng, dy rng "tt c mi lòng tt u bt u t lòng hiu tho" (Bách thin hiu vi tiên). Khng T cao "nhân, ngha, l, trí, tín," nhng cng nói, "Chng phi lòng hiu tho và tình cm anh em là gc r ca lòng nhân t hay sao?" Luân thng o lý da trên nn tng gia ình có th c m rng mt cách t nhiên hng dn o c xã hi. Lòng hiu tho có th c m rng ra thành s trung thành ca qun thn i vi vua. Ngi ta nói rng, "Him có ngi nào có lòng hiu tho và tình cm anh em li có khuynh hng phm thng vi b trên". [10] Tình cm anh em là mi quan h gia anh và em, và có th c m rng ra thành s ngha hip và công bng gia bè bn. Nho giáo dy rng trong gia ình phi là ph t t hiu, huynh hu, cung hay ngi cha phi t ái, ngi con phi hiu tho, ngi anh phi thân thin, và ngi em phi cung kính l phép. ây, lòng t tâm ca ngi cha có th c m rng thành s nhân ngha ca quân vng i vi qun thn. Chng nào mà các truyn thng gia ình vn còn c duy trì thì o c xã hi mt cách t nhiên cng có th c duy trì. "Tu thân, t gia, tr quc, bình thiên h". [11] Pht giáo và o giáo là b phn chú trng vào vic "xut th gian" trong vn hóa Trung Quc truyn thng. S nh hng ca Pht giáo và o giáo có th thy trong tt c các khía cnh ca cuc sng con ngi. Trung y, khí công, phong thy, và bói toán u bt ngun sâu sc t o giáo. Nhng môn này cng nh nhng khái nim ca Pht giáo v thiên quc và a ngc, thin hu thin báo, ác hu ác báo, cùng vi luân thng o lý ca Nho giáo, ã to nên ct lõi ca vn hóa Trung Quc truyn thng. Các tín ngng Nho giáo, Pht giáo và o giáo ã em li cho ngi Trung Quc mt h thng o c rt n nh, không thay i chng nào tri t vn còn tn ti, "thiên bt bin,

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 83

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

o cng bt bin". [12] H thng o c này là c s cho s bn vng, hòa bình và s hài hòa trong xã hi. o c thuc v lnh vc tinh thn; vì vy, nó thng mang tính khái nim. Vn hóa biu t h thng o c tru tng ó thành ngôn ng mà mi ngi có th hiu c. Hãy ly "Bn tác phm kinh in ca Trung Quc", bn tiu thuyt ni ting nht trong vn hóa Trung Quc, làm ví d. Tây Du Ký [13] là mt câu chuyn thn thoi. Hng Lâu Mng [14] bt u bng mt cuc i thoi gia mt hòn á có linh hn và Mang Mang o s, Diu Diu chân nhân cùng Không Không o nhân trên nh Vô Kê, núi i Hoang - on này cho thy nhng u mi ca kch tính gia ngi vi ngi din ra trong tiu thuyt. Thy H [15] bt u bng câu chuyn v thái úy Hng, ngi nm binh lc, ã vô ý th 108 con yêu ma ra nh th nào. Truyn thuyt này gii thích v ngun gc ca 108 v anh hùng Lng Sn Bc. Tam Quc Din Ngha [16] bt u bng mt cnh báo ca tri v mt thm ha, và kt thúc bng mt o tri không th cng li c là: "Hp ri tan, tan li hp, ó cng là l nhim mu ca tri t vy". Nhng câu chuyn ni ting khác, nh ông Chu Lit Quc [17] và Thuyt Nhc Toàn Truyn (Chuyn y v Nhc Phi) [18], tt c u bt u bng nhng truyn thuyt nh th. Vic s dng thn thoi ca nhng nhà vit tiu thuyt này không phi là mt s trùng hp ngu nhiên, mà là s phn ánh ca mt trit lý c bn ca các trí thc Trung Quc i vi t nhiên và con ngi. Nhng tiu thuyt này ã có mt nh hng sâu sc i vi t tng ca ngi Trung Quc. Khi nói v "ngha", mi ngi thng ngh n Quan V (160-219 sau Công Nguyên) ca Tam Quc Din Ngha hn là n ý ngha ca chính t ó, ngha ca ông i vi bn bè ã vt lên mây cao ti tri xanh nh th nào; lòng trung thành không th lay chuyn ca ông vi b trên và ngi anh em kt ngha là Lu B ã làm mi ngi thm chí c k thù kính trng ông nh th nào; lòng dng cm ca ông trong chin trn ã chin thng ngay c trong các tình hung bi át nht nh th nào, trn chin bi cui cùng ca ông trong trn ánh ti Mch Thành; và, cui cùng là, cuc i thoi ca ông vi con trai ca mình sau khi ông ã tr thành thn tiên. Khi nói n ch "trung", ngi Trung Quc ngh ngay n Nhc Phi (1103-1141 sau Công Nguyên), mt v tng i nhà Tng ã phc v t nc vi lòng trung chính tuyt i, và Khng Minh (181-234 sau Công Nguyên), tha tng ca nc Thc trong thi Tam Quc, ngi ã "dâng trn cuc i cho n khi trái tim ông ngng p." S ca ngi trung và ngha ca vn hóa Trung Quc truyn thng ã c miêu t y trong nhng câu truyn sinh ng ca các tác gi này. Các nguyên tc o c tru tng mà h tán dng ã c làm sáng t và c th hin trong nhng thành ng vn hóa. o giáo chú trng chân. Pht giáo chú trng thin, và Nho giáo coi trng trung, th (v tha), nhân, ngha. "Mc dù có hình thc khác nhau, nhng tt c u có chung mt mc ích ... tt c u khin cho con ngi tr v vi c thin." [19] ây là nhng khía cnh giá tr nht ca vn hóa Trung Quc truyn thng da trên c s các tín ngng Nho giáo, Pht giáo và o giáo. Vn hóa Trung Quc truyn thng tràn y các khái nim và nguyên tc nh Thiên, o, Thn, Pht, mnh, duyên, nhân, ngha, l, trí, tín, liêm, s, trung, hiu, tit v.v... Nhiu ngi Trung Quc có th không bit ch, nhng h vn quen vi hí kch truyn thng. Nhng hình thc vn hóa này ã là nhng phng cách quan trng i vi ngi thng hc o c truyn thng. Do ó, vic phá hoi ca CSTQ i vi vn hóa Trung Quc truyn thng là

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 84

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

mt cú ánh trc tip vào o c ca ngi Trung Quc và phá hy nn tng an nh và hài hòa trong xã hi. Tà thuyt Cng sn i lp vi vn hóa truyn thng Trit hc" ca ng Cng sn hoàn toàn mâu thun vi vn hóa Trung Quc truyn thng ích thc. Vn hóa truyn thng kính trng thiên ý, nh Khng T ã tng nói, "T sinh hu mnh, phú quý ti thiên." [20] C Pht giáo và o giáo u là các tín ngng hu thn, và tin vào s luân hi sinh t, và quy lut nhân qu, thin hu thin báo, ác hu ác báo. ng Cng sn, thì trái li, không nhng tin vào thuyt vô thn mà còn "vô pháp vô thiên". Nho giáo coi trng gia ình, còn Bn Tuyên ngôn Cng sn li rõ ràng ch trng bãi b gia ình. Vn hóa truyn thng ch ra s khác bit gia nhng gì ca Trung Quc vi nhng gì ca nc ngoài, còn Bn Tuyên ngôn Cng sn li ch trng bãi b tính dân tc. Vn hóa Nho giáo cao lòng tt i vi ngi khác, còn ng Cng sn thì khuyn khích u tranh giai cp. Nho giáo cao lòng trung thành vi vua và tình yêu t nc. Bn Tuyên ngôn Cng sn thì xng vic loi b các quc gia. giành và duy trì quyn lc Trung Quc, ng Cng sn trc ht ã phi gieo trng nhng t tng vô o c ca nó trên t Trung Quc. Mao Trch ông ã tuyên b, "Nu chúng ta mun lt mt chính th, trc tiên chúng ta phi tuyên truyn, và làm công tác trong lnh vc t tng." [21] CSTQ ã nhn ra rng lý thuyt cng sn bo lc c duy trì bng v lc là th rác ri ca t tng phng Tây và không th tr vng c trc lch s vn hóa sâu sc 5000 nm tui ca Trung Quc. "ã chót thì phi chét". Vì th CSTQ ã hoàn toàn phá hy vn hóa Trung Quc truyn thng ch ngha Mác-xít ­ Lênin-nít có th chim lnh chính trng Trung Quc. Vn hóa truyn thng là mt chng ngi i vi ch c tài ca CSTQ Mao Trch ông ã tng nói là ông ta không theo o cng không theo Tri. [22] Vn hóa Trung Quc truyn thng không còn nghi ng gì na ã tr thành mt chng ngi ln cho vic thách thc vi o và u tranh vi Tri ca CSTQ. Lòng trung thành trong vn hóa Trung Quc truyn thng không có ngha là tn tâm mt cách mù quáng. Trong mt ca dân, hoàng là "thiên t": có tri trên hoàng . Hoàng không th lúc nào cng úng. Do ó luôn luôn cn phi có nhng giám quan ch ra nhng sai lm ca hoàng . H thng biên niên s ca Trung Quc có nhng s gia ghi chép li mi li nói và hành ng ca hoàng . Nhng viên quan có hc vn cao có th tr thành thy giáo ca v thánh vng ca h, và nhng hành x ca hoàng c phán xét da trên các chun mc kinh in ca Nho giáo. Nu hoàng tr nên vô o c, không ng o, dân chúng có th vùng lên lt ông ta, nh trng hp Thành Thang pht Kit, hoc V Vng pht Tr. [23] Nhng cuc ni dy này, xét t vn hóa truyn thng, không b coi là vi phm lòng trung thành hay o mà còn c coi là thay Tri hành o. Khi Vn Thiên Tng (1236-1283 sau Công Nguyên) [24], mt tng lnh ni ting thi nhà Tng, b bt làm tù nhân, ông ã t chi không u hàng quân xâm lc Mông C ngay c khi Hoàng ã c gng thuyt phc ông u hàng. ây là bi vì, vn là mt ngi theo Nho hc, ông tin rng "Dân là quan trng bc nht; sau ó là t nc; cui cùng mi là vua." (dân vi quý, xã tc th chi, quân vi khinh) [25] CSTQ c tài không có cách nào có th chp nhn nhng tín ngng truyn thng nh th. CSTQ mun phong thánh cho nhng ngi lãnh o ca chính nó và qung bá s sùng bái

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 85

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

cá nhân, và vì vy s không cho nhng khái nim lâu i nh Tri, o và Thn chi phi t bên trên. CSTQ nhn thc c rng nu chiu theo nhng chun mc ca vn hóa truyn thng thì nhng gì nó làm s b coi là ti ác tày tri nht i vi Tri và o. CSTQ cng nhn thc c rng chng nào mà vn hóa truyn thng còn tn ti, nhân dân s không ca ngi CSTQ là "v i, quang vinh, và luôn luôn úng." Các hc gi s tip tc truyn thng "khuyên rn nhà vua dù có phi chp nhn ri ro cho sinh mng ca mình", "bo v công lý dù có phi hy sinh mng sng ca mình", [26] và t nhân dân lên trên nhng ngi tr nc. Và nhân dân s không tr thành nhng con ri ca CSTQ, và CSTQ s không th bt nhân dân suy ngh theo cách ca mình. S kính trng tri, t và thiên nhiên ca vn hóa truyn thng ã tr thành mt chng ngi cho "cuc chin vi thiên nhiên" ca CSTQ hòng "thay tri i t." Vn hóa truyn thng quý trng sinh mng con ngi, dy rng "bt c tình hung nào liên quan n sinh mnh con ngi cng phi c x lý vi s cn trng nht." Nhng nhn thc nh vy là tr ngi cho s dit chng hàng lot và thng tr bng bo lc ca CSTQ. Chun mc o c ti cao ca vn hóa truyn thng là "o Tri" ã cn tr vic bóp méo các nguyên tc o c ca CSTQ. Vi nhng lý do này, CSTQ ã coi vn hóa truyn thng nh là mt k thù trong n lc nhm cng c quyn lc ca nó. Vn hóa truyn thng thách thc tính hp pháp ca chính quyn ca CSTQ Vn hóa Trung Quc truyn thng tin vào Thn và Thiên ý. Chp nhn Thiên ý có ngha là ngi tr nc phi thông thái, tuân theo o và phi thun theo vn mnh. Chp nhn tín ngng vào Thn ngha là chp nhn rng quyn lc ti cao i vi con ngi thuc v Thng . Nguyên tc thng tr ca CSTQ c tóm tt nh sau, "Dây xích truyn thng s không bao gi trói buc chúng ta c na, sinh ra chúng ta là nhng ngi lao ng cn cù không còn phi làm nô l na. Trái t s mc lên trên mt nn móng mi; chúng ta không phi là vô dng; mà chúng ta s là tt c." [27] CSTQ tuyên truyn ch ngha duy vt lch s, nói rng Ch ngha Cng sn là thiên ng trên mt t, và con ng i ti ó là do nhng ngi vô sn tiên phong hay ng Cng sn lãnh o. Tín ngng vào Thn vì vy ã trc tip thách thc tính hp pháp ca chính quyn ca CSTQ. II. ng Cng sn phá hoi vn hóa truyn thng nh th nào? Mi vic mà CSTQ làm u là phc v mt mc ích chính tr. chim, duy trì và cng c ch bo chính ca nó, CSTQ cn phi thay th nhân tính bng ng tính tà ác ca nó, và thay th vn hóa truyn thng Trung Quc bng vn hóa ng ca nó là "gi, ác, u". Vic phá hoi và thay th này bao gm nhng th hu hình nh các di tích vn hóa, các di tích lch s và các cun sách c và nhng th phi vt th nh quan nim truyn thng v o c, cuc sng và th gii. Nó liên quan n tt c các khía cnh ca cuc sng con ngi bao gm cách hành x, suy ngh và li sng. ng thi, CSTQ coi các biu hin vn hóa b mt và không quan trng là "tinh hoa", gi li chúng, và sau ó trng th "tinh hoa" này lên làm bình phong. ng gi li v b ngoài ca truyn thng và thay th truyn thng ích thc bng vn hóa ng. Sau ó nó la di nhân dân và cng ng quc t ng sau cái v b ngoài là "k tha và phát trin" vn hóa truyn thng Trung Quc.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 86

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

Cùng mt lúc tiêu dit c ba tôn giáo Do thc t là vn hóa truyn thng bt ngun t Nho giáo, Pht giáo và o giáo, bc u tiên ca CSTQ trong vic phá hy vn hóa truyn thng là tiêu dit biu hin ca các nguyên tc thn thánh ni th gian con ngi, nh r c ba tôn giáo tng ng vi các nguyên tc thn thánh ó. Tt c ba tôn giáo chính là Nho giáo, Pht giáo và o giáo, ã gp phi vic phá hoi trong các thi k lch s khác nhau. Hãy ly Pht giáo làm ví d. Nó ã phi chu 4 ln i nn trong lch s là vic 4 hoàng Trung Quc "tam V nht Tông" àn áp các Pht t. Hoàng Thái V [28] ca triu i Bc Ngy (386-534 sau Công Nguyên) và Hoàng V Tông [29] ca triu i nhà ng (618-907 sau Công Nguyên) u ã c gng tiêu dit Pht giáo o giáo phát trin. Hoàng V [30] ca triu i Bc Chu (557-581 sau Công Nguyên) ã c gng tiêu dit c Pht giáo và o giáo, nhng vn tôn kính Nho giáo. Hoàng Chu Th Tông [31] ca triu i Hu Chu (951-960 sau Công Nguyên) ã c gng tiêu dit Pht giáo ch là dùng các tng Pht úc tin, và ã không ng n o giáo và Nho giáo. CSTQ là th ch duy nht ã ng thi tiêu dit c ba tôn giáo. Không lâu sau khi CSTQ thành lp chính quyn, nó ã bt u phá hy các n chùa, t kinh th và bt các tng ni Pht t phi hoàn tc. Nó cng không nh tay hn chút nào trong vic phá hy các a im tôn giáo khác. Vào nhng nm 1960, him có a im tôn giáo nào còn tn ti Trung Quc. Cuc i Cách mng Vn hóa ã mang n nhng thm ha vn hóa và tôn giáo thm chí còn thm khc hn trong chin dch "Phá t cu" [32] - ngha là: phá b các quan nim c, vn hóa c, phong tc c và thói quen c. Ví d, ngôi chùa Pht giáo u tiên Trung Quc là Chùa Bch Mã [33] c xây dng vào thi k u ca triu i nhà ông Hán (25-220 sau Công Nguyên) ngoi ô thành ph Lc Dng, tnh H Nam. Nó vinh d c coi là "Cái nôi ca Pht giáo Trung Quc" và là "Ngôi nhà ca Ngi sáng lp". Trong chin dch "Phá T Cu", Chùa Bch Mã tt nhiên ã không th thoát khi b cp phá. Có mt i sn xut Chùa Bch Mã gn ngôi chùa. Bí th chi b ng ã ch o nông dân n phá tan ngôi chùa trên danh ngha "cách mng". Nhng bc tng Mi tám v La Hán bng t sét hn 1000 nm tui c làm trong triu i nhà Liêu (916-1126 sau Công Nguyên) ã b phá hy. Kinh Bi Dip [34] do mt v cao tng ngi n mang n Trung Quc 2000 nm trc ã b t. Mt vt quý him, Nga ngc bích, ã b p tan thành tng mnh. Vài nm sau, Quc vng ang lu vong ca Cam-pu-chia là Nô-rô-ôm Si-ha-núc có mt ngh c bit là mun n thm Chùa Bch Mã. Chu Ân Lai, th tng Trung Quc lúc by gi, ã vi vã ra lnh chuyn ti Lc Dng kinh Bi Dip lu gi trong Hoàng Thành Bc Kinh và các bc tng Mi tám v La Hán làm trong i nhà Thanh t Chùa Bích vân vn Hng Sn [35] ngoi ô Bc Kinh. Vi s thay th gi này, mt khó khn v mt ngoi giao ã c "gii quyt". [36] Cuc Cách mng Vn hóa bt u vào tháng 5 nm 1966. Trên thc t nó ã "cách mng hóa" vn hóa Trung Quc theo cách phá hoi. Bt u t tháng 8 nm 1966, ngn la iên cung ca "Phá T Cu" ã t cháy toàn b t nc Trung Quc. B coi là nhng vt th ca "ch phong kin, ch ngha t bn và ch ngha xét li", các n chùa ca Pht giáo, o giáo, các bc tng Pht, các danh thng c tích, các bc th pháp, các tác phm m thut hi ha và c ã tr thành nhng mc tiêu phá hoi chính ca Hng V binh. [37]

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 87

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

Hãy ly các bc tng Pht làm ví d. Có 1000 pho tng Pht c chm khc ngc lu ly trên nh Núi Vn th trong Di Hòa Viên [38] Bc Kinh. Sau "Phá T Cu", tt c u ã b h hi. Không có pho tng nào còn nguyên ng quan na. Th ô ca t nc là nh th này, và các vùng khác cng nh vy. Thm chí c nhng a phng xa cng không thoát. Có ngôi chùa Thiên Thai huyn i, tnh Sn Tây. Nó c xây dng trong thi Thái Duyên ca triu i Bc Ngy 1600 nm trc và có nhng bc tng và bích ha rt quý. Mc dù nó nm mt sn i khá xa trung tâm ca huyn, nhng ngi tham gia vào "Phá T Cu" ã bt chp khó khn và quét sch các bc tng và bích ha ó... Chùa Lng Thiên, [39] ni Lão T ã tng ging o và li quyn o c Kinh ni ting 2500 nm trc, nm huyn Chu Chí tnh Thim Tây. Xung quanh ni Lão T ã tng ging o, trong vòng bán kính 10 dm [40], có hn 50 di tích lch s, bao gm chùa Tông Thánh Cung (Tôn Kính Hin Nhân) mà Hoàng ng Cao T Lý Uyên Vi [41] ã xây dng bày t lòng kính trng i vi Lão T hn 1300 nm trc. Bây gi chùa Lng Thiên và các di tích lch s khác ã b phá hy, và tt c các o s ã b bt phi ri i. Theo quy nh ca o giáo, mt khi ã tr thành o s, thì s không bao gi co râu hay ct tóc na. Tuy nhiên, bây gi các o s b bt phi ct tóc, ci b áo choàng ca o s, và tr thành thành viên ca các công xã nhân dân. [42] Mt s trong s h ã ly con gái ca các nông dân a phng và tr thành con r ca h... Ti các thánh a ca o giáo trong núi Lao Sn tnh Sn ông, Thái Bình Cung, Thng Thanh Cung, H Thanh Cung, u M Cung, Hoa Nghiêm Am, Ngng Chân Quan, Quan Miu, `tng thánh, bình cúng t, cun kinh Pht, di vt vn hóa, và miu bia tt c u ã b p tan và t tri'... Vn Miu tnh Cát Lâm là mt trong bn ngôi miu ni ting ca Nho giáo Trung Quc. Trong "Phá T Cu", nó ã b phá hoi nghiêm trng. [43] Mt cách phá hoi tôn giáo c bit Lê nin ã tng nói, "Cách d nht chim mt pháo ài là t bên trong." Là con cháu ca ch ngha Mác-Lê, CSTQ cng t nhiên ngm hiu iu này. Trong "i tha Nit bàn Kinh," [44] Pht Thích Ca Mâu Ni ã tiên oán rng sau khi Ông nhp nit bàn, ma qu s chuyn sinh vào làm tng ni, và nam n c s Pht giáo phá hoi Pháp. Tt nhiên, chúng ta không th kim chng xem Pht Thích Ca Mâu Ni mun nói n iu gì mt cách chính xác. Tuy nhiên, vic phá hoi Pht giáo ca CSTQ thc s ã bt u bng cách thành lp mt "mt trn thng nht" vi mt s Pht t. Thm chí h ã c mt s ng viên cng sn bí mt trc tip xâm nhp vào trong tôn giáo và phá hoi t bên trong. Trong mt cuc hp phê bình trong Cách mng Vn hóa, có ngi ã cht vn Triu Phác S, Phó ch tch Giáo hi Pht giáo Trung Quc lúc by gi là, "Ông là mt ng viên Cng sn, ti sao ông li tin vào Pht giáo?" Pht Thích Ca Mâu Ni ã t ng hoàn toàn và ti cao thông qua "Gii nh Hu." Vì vy trc khi nhp nit bàn, Ông ã dy các ca mình là phi "gi gìn và tôn trng các gii cm, không c buông b hay vi phm". Ông cng ã cnh báo, "Nhng ngi vi phm gii cm s b Tri, rng, qu và Thn ghê tm. Tai ting ca h s lan xa và rng... Khi cuc sng ca h kt thúc, h s phi chu ng au kh trong a ngc vì ti nghip ca mình, và s phi i mt vi s phán quyt cui cùng không lay chuyn c. Sau ó h s i ra. H s phi tip tc chu au kh bng cách mang thân ma ói và súc sinh. H s phi chu au kh trong vòng luân hi nh th vô tn và không ngng ngh." [45]

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 88

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

Nhng "Pht t" chính tr này ã gi câm gi ic trc nhng li cnh báo ca Pht. Nm 1952, CSTQ c i din n tham d l ra mt ca Giáo hi Pht giáo Trung Quc. Ti bui l, nhiu "Pht t" trong Giáo hi ã ngh bãi b nhng gii cm ca Pht. H nói rng nhng quy nh này ã gây ra cái cht ca nhiu thanh niên nam n. Mt s ngi thm chí còn bin h rng "mi ngi phi c t do tin theo bt c tôn giáo nào. Tng ni nên c t do lp gia ình, ung ru, và n tht. Không ai nên can thip vào nhng vic này." Vào lúc ó, S Ph H Vân có mt ti bui l và thy rng Pht giáo ang phi i mt vi nguy c b hy dit Trung Quc. Ông ã bc lên phn i nhng xut này và ngh gi gìn nhng gii cm và y phc ca Pht giáo. S Ph H Vân sau ó ã b ph báng, và b dán nhãn là "phn cách mng." Ông b giam gi trong phòng tr trì, và không c n ung gì c. Thm chí ông còn không c ra khi phòng s dng nhà v sinh. Ông cng b ra lnh phi giao np vàng, bc và súng n. Khi ông tr li rng ông không có nhng th ó, ông ã b ánh p tàn nhn ti mc xng s ca ông b rn nt, chy máu và gy xng sn. Lúc ó ông ã 112 tui. Quân cnh ã y ông ngã t trên ging xung t. Ngày hôm sau, khi chúng quay tr li và thy ông vn còn sng, chúng li tip tc ánh p ông rt tàn nhn. Giáo hi Pht giáo Trung quc c thành lp nm 1952 và Giáo hi o giáo Trung quc c thành lp vào nm 1957, c hai u ã tuyên b rõ ràng trong bn tuyên b thành lp ca mình rng h s "theo s lãnh o ca chính quyn nhân dân." Trên thc t, h phi theo s lãnh o ca CSTQ vô thn. C hai giáo hi u ng ý rng h s tích cc tham gia vào các hot ng sn xut và xây dng, và thc thi các chính sách ca chính quyn. H ã b bin thành các t chc hoàn toàn trn tc. Còn nhng Pht t và o s ht lòng tuân theo các gii cm thì b dán nhãn là phn cách mng hay thành viên ca các giáo phái mê tín và hi kín. Di khu hiu cách mng là "làm trong sch các Pht t và o s", h ã b b tù, b bt phi i "ci to lao ng" hoc thm chí b t hình. Ngay c các tôn giáo c truyn n t phng Tây, nh C c giáo và Thiên Chúa giáo cng không thoát khi b phá hoi. Da trên thng kê c a ra trong cun sách ng Cng sn Trung quc àn áp các tín C c Giáo nh th nào xut bn nm 1958, thm chí mt s ít các tài liu ã c công b tit l rng trong s nhng linh mc b buc ti là "a ch" hoc "cng hào", tht khng khip là 8840 ngi ã b git cht và 39200 ngi ã b bt vào các tri lao ng cng bc. Trong s nhng linh mc b buc ti là "phn cách mng", 2450 ngi ã b git cht, và 24800 ngi b bt vào nhng tri lao ng cng bc. [46] Tôn giáo là mt cách con ngi thoát khi th gii trn tc và tu luyn bn thân mình. H nhn mnh vào "b bên kia" (b ca giác ng hoàn toàn) và "thiên ng". Pht Thích Ca Mâu Ni ã tng là mt Hoàng t n . tìm kim s gii thoát [47], mt trng thái mà con ngi có th t c s yên tâm, có trí hu cao hn, c giác ng hoàn toàn, và nit bàn, [48] Ông ã t b ngai vàng và i vào rng tu luyn bng cách chu ng gian kh và cc nhc. Trc khi Chúa Giê Su khai ng, ma qu mang Ông ti mt nh núi, và cho Ông thy tt c các vng quc trên th gii vi tt c s tráng l ca nó. Qu nói, "Nu ông cúi xung ly tôi, tôi s cho ông tt c nhng th này." Nhng Chúa Giê Su ã không b cám d. Còn nhng hòa thng và linh mc chính tr thành lp mt trn thng nht vi CSTQ ã nói hàng lot nhng câu la o và di trá nh "Pht giáo nhân gian", và "tôn giáo là chân lý, và ch ngha xã hi cng vy". H nói rng "không có mâu thun gia b bên này và b bên kia." H khuyn khích các Pht t và o s truy cu hnh phúc, danh li, ca ci và a v trong i này, và ã thay i các hc thuyt và ý ngha ca tôn giáo.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

89

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

Pht giáo nghiêm cm sát sinh. CSTQ thì git ngi nh dit rui trong các cuc "àn áp phn cách mng." [49] Do ó các hòa thng chính tr ã xào nu ra nhng ngy bin rng "git nhng k phn cách mng là t bi v i hn na". Trong cuc "Chin tranh chng M xâm lc và giúp Triu Tiên" (1950-1953) [50], các hòa thng còn b a ra tin tuyn bn git. Hãy ly C c Giáo làm mt ví d na. Vào nm 1950, Ngô Diu Tông [51] ã thành lp mt giáo hi "Tam T" theo các nguyên tc t qun, t dng và t truyn. Ông ta nói rng h s dt b khi "ch ngha quc" và tích cc tham gia cuc "Chin tranh chng M xâm lc và giúp Triu Tiên". Mt ngi bn tt ca ông ta ã b b tù hn 20 nm vì t chi không gia nhp "Tam T" và ã phi chu các kiu tra tn và nhc hình. Khi ông hi Ngô Diu Tông, "Anh ngh th nào v nhng thn thông mà Chúa Giê Su ã thi trin?" Ngô tr li, "Tôi ã vt b tt c chúng ri". Không công nhn nhng thn thông mà Chúa Giê Su ã thi trin cng ng ngha vi vic không công nhn thiên ng ca Chúa Giê Su. Làm th nào mà mt ngi có th c coi là tín C c Giáo khi mà ngi ó thm chí không công nhn c thiên ng mà Chúa Giê Su ã i lên? Tuy nhiên, vi t cách là ngi sáng lp ca giáo hi "Tam T", Ngô Diu Tông ã tr thành mt y viên ca y ban Thng v Hi ngh Hip thng Chính tr. Khi ông ta bc vào i l ng Nhân dân [52], ông ta hn là ã quên ht nhng li dy ca Chúa Giê Su. "Ngi hãy ht lòng, ht linh hn, ht ý mà yêu mn Chúa, là Ðc Chúa Tri ngi. y là iu rn th nht và ln hn ht." (Ma-thi-, 22:37-38) "Vy, hãy tr cho Sê-sa vt gì ca Sê-sa; và tr cho Ðc Chúa Tri vt gì ca Ðc Chúa Tri" (Ma-thi-, 22:21) (Chú thích ca ngi dch sang ting Vit: chúng tôi ã trích dn nguyên vn on này t bn Kinh Thánh ting Vit ti a ch: http://tinlanh.com/kinhthanh/mathio.html) CSTQ ã tch thu các tài sn ca chùa, bt các tng ni phi nghiên cu ch ngha MácxítLêninnít ty não h, và thm chí còn bt h phi lao ng cng bc. Ví d, có mt "công trng Pht giáo" thành ph Ninh Ba, tnh Chit Giang. Hn 25000 tng ni ã tng b bt phi làm vic ó. iu l bch hn là CSTQ khuyn khích các tng ni lp gia ình làm cho Pht giáo tan rã. Ví d, ngay trc Ngày Quc t Ph n 8/3 nm 1951, Hi Liên hip Ph n thành ph Tràng Sa, tnh H Nam ã ra lnh cho tt c các ni cô trong tnh phi quyt nh lp gia ình trong mt vài ngày. Hn na, các hòa thng tr khe ã b bt phi nhp ng và b a ra chin trng làm bia n! [53] Nhiu tôn giáo Trung Quc ã b tan rã di s àn áp tàn bo ca CSTQ. Nhng ngi là tinh hoa chân chính ca Pht giáo và o giáo ã b àn áp. Trong s nhng ngi còn li, nhiu ngi ã quay tr li cuc sng trn tc, và nhiu ngi khác là nhng ng viên Cng sn hot ng bí mt chuyên mc áo cà sa, [54] áo choàng o s hay áo dài linh mc bóp méo Kinh Pht, o Giáo và Kinh Thánh và tìm cách bin h cho các hành ng ca CSTQ trong nhng hc thuyt này. Phá hy vn vt Vic phá hy vn vt là mt phn quan trng trong vic phá hoi vn hóa truyn thng ca CSTQ. Trong "Phá T Cu", nhiu quyn sách quý c nht vô nh, các bc th pháp, và nhng bc ha do các nhà trí thc su tp ã b qung vào la hoc nghin vn thành bt giy. Chng Bá Quân [55] có mt b su tp gia ình khong trên 10000 cun sách. Nhng ngi cm u Hng V binh ã t sách ly la si m cho mình. Nhng gì còn li ã b em n nhà máy giy và b nghin vn thành bt giy.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 90

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

Chuyên gia phc ch hi ha và th pháp, Hng Thu Thanh, là mt lão nhân c bit n nh là "thn y" ca các bc tranh và th pháp c. Ông ã phc ch vô s các kit tác tm c th gii, nh tranh phong cnh i Tng Huy Tông [56], tranh tre ca Tô ông Pha [57], và các bc tranh ca Vn Trng Minh [58] và ng Bá H [59]. Qua nhiu thp k, hu ht hàng trm bc tranh và th pháp c mà ông phc ch ã tr thành mt b su tp hàng u quc gia. Các bc tranh và th pháp mà ông ã nhc công su tp ã b dán nhãn là "T Cu" và b qung vào la. Sau ó, ông Hng ã nói trong nc mt, "Hn 100 cân [60] (50 kg) tranh và th pháp, phi mt lâu lm mi t ht!" [61] Vic i thay th nhau, Luân chuyn thành kim c; Non sông lu danh tích, i i ta ngng xem" [62] Nu nhân dân Trung Quc ngày nay vn còn nh mt phn lch s ca mình, có th h s có mt cm nhn khác khi ngâm bài th ca Mnh Ho Nhiên này. Các di tích lch s sông núi ni ting ã b phá hy và ã bin mt trong cn bão "Phá T Cu." Không ch là Lan ình, ni Vng Hy Chi [63] ã vit tác phm ni ting Lan ình Tp T [64] ã b phá hy, mà phn m ca Vng Hy Chi cng ã b p phá. T gia ca Ngô Tha Ân [65] tnh Giang Tô cng b ánh sp. T gia ca Ngô Kính T [66] tnh An Huy cng b p tan, bia á in bài vit bng tay Túy Ông ình Ký [67] ca Tô ông Pha cng ã b "nhng nhà cách mng tr" [68] lt và các ch in trên bia á cng b mài nhn. Tinh hoa ca vn hóa Trung Quc ã c k tha và tích ly qua hàng nghìn nm. Mt khi ã b phá hy thì không th khôi phc li c na. Nhng CSTQ ã phá hoi nó di danh ngha "cách mng" mà không thng tic hay xu h gì. Khi chúng ta luyn tic Cung in mùa Hè c, c bit n nh là "cung in ca các cung in", b Liên quân Anh-Pháp t cháy tri, khi chúng ta luyn tic kit tác Bách khoa Toàn th Yongle [69] b ngn la chin tranh ca quân xâm lc phá hy, thì làm sao chúng ta có th lng trc c rng s phá hy do CSTQ gây ra li còn lan rng, lâu dài và trit hn gp nhiu ln so vi s phá hy do bt c quân xâm lc nào gây ra? Phá hy các tín ngng tinh thn Cùng vi vic phá hy các hình thc vt th ca tôn giáo và vn hóa, CSTQ cng ã dùng ht kh nng phá hy các c trng tinh thn ca nhân dân ã c hình thành bi tín ngng và vn hóa. Hãy ly vic CSTQ i x vi các tín ngng dân tc làm ví d. CSTQ coi truyn thng ca nhng ngi theo o Hi là mt trong "T Cu" - cu t tng, cu vn hóa, cu truyn thng và cu tp quán. Do ó, CSTQ ã bt nhng ngi theo o Hi phi n tht ln. Nhng ngi nông dân theo o Hi và nhng nhà th Hi giáo b bt phi nuôi ln, và mi h gia ình mi nm phi cung cp cho nhà nc hai con ln. Hng V binh thm chí còn bt c Nh i Hot Pht, Lt Ma Ban Thin Tây Tng, phi n phân ngi. H ra lnh cho ba hòa thng Chùa Cp Lc thành ph Cáp Nh Tân, tnh Hc Long Giang, là ngôi chùa Pht giáo ln nht c xây dng trong thi hin i (1921), phi cm mt tm bng áp phích ghi dòng ch, "a ngc vi Kinh - chúng cha y phân".

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 91

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

Vào nm 1971, Lâm Bu [70], Phó Ch tch Ban Chp hành Trung ng CSTQ, ã c gng chy trn khi Trung Quc nhng ã b cht khi máy bay ch ông b ri Undurkhan, Mông C. Sau ó, ngi ta tìm thy trong nhà ca Lâm Bu Mao Gia Loan, Bc Kinh mt s câu nói ca Khng T. CSTQ vì vy ã khi ng mt cuc vn ng iên cung "Phê bình Khng T". Mt nhà vn có bút danh Lng Hiu [71] ã ng mt bài trên tp chí Hng K, là tp chí c ng ca CSTQ, vi nhan "Khng T là ai?" Bài báo miêu t Khng T nh là mt "ngi iên mun quay ngc lch s", và là mt "k m dân láu cá và la bp". Theo sau ó là mt chui các tranh và bài hát kích ph báng Khng T. Bng cách này, s trang nghiêm và thn thánh ca tôn giáo và vn hóa ã b hy dit. S phá hy không có hi kt thúc Trung Quc c xa, chính quyn trung ng ch qun lý n cp huyn, còn di cp huyn là các th tc có quyn t tr. Nh vy trong lch s Trung Quc, vic phá hoi, nh "t sách và chôn sng Nho s" ca Tn Thy Hoàng [72] trong triu i nhà Tn (221-207 trc Công Nguyên) và bn chin dch tiêu dit Pht giáo gia th k th nm và th mi ca "Tam V Nht Tông", u c áp t t trên xung, và ã không th tiêu dit c vn hóa. Các t tng và kinh in Pht giáo và Nho giáo vn tip tc tn ti trong xã hi. Ngc li, chin dch "Phá T Cu" do nhng thanh thiu niên hc sinh c CSTQ xúi gic thc hin là mt phong trào qun chúng trên toàn quc vi "lòng nhit tình t phát". Vic m rng chính quyn ca CSTQ ti mi làng xã thông qua các chi b ng cp làng xã ã kim soát xã hi cht n mc mà phong trào "cách mng" ca CSTQ ã m rng không có gii hn và ã nh hng ti tt c mi ngi trên mi phân t ca lãnh th Trung Quc. Cha bao gi trong lch s li có mt v hoàng nào nh tn r khi tâm trí nhân dân nhng gì mà h coi là tt p nht và thn thánh nht, thông qua vic tuyên truyn ph báng và vu khng cng vi bo lc, nh CSTQ ã làm. Vic tiêu dit tín ngng thng có nh hng lâu dài hn vic phá hy n thun v mt vt cht. Ci to trí thc Ch vit ca ngi Trung Quc là hin thân ca tinh hoa 5000 nm vn minh. Tng hình và phát âm ca mi ch, và các thành ng và hàm ngha vn chng to thành t s kt hp ca các ch, tt c u biu t các ý ngha vn hóa sâu sc. CSTQ ã không ch ã n gin hóa ch vit Trung Quc, mà còn c gng thay th chúng bng h thng "phiên âm" La-tinh, loi b tt c truyn thng vn hóa khi các ch vit và ngôn ng Trung Quc. Nhng k hoch thay th ó ã tht bi, nên ã không gây thit hi hn na cho ngôn ng Trung Quc. Tuy nhiên, nhng ngi trí thc Trung Quc tha k vn hóa truyn thng ó ã không may mn nh vy. Trc nm 1949, Trung Quc có khong hai triu trí thc. Mc dù mt s ã hc tp các nc phng Tây, h vn còn gi li mt s t tng Nho giáo. Chc chn là CSTQ không th buông lng vic kim soát h, bi vì là các thành viên ca tng lp "hc gi quý tc" truyn thng, cách ngh ca h óng vai trò quan trng trong vic hình thành t tng ca dân chúng. Vào tháng 9 nm 1951, CSTQ ã phát ng mt "cuc vn ng ci to t tng" trên din rng bt u vi nhng trí thc trng i hc Tng hp Bc Kinh, và yêu cu "t chc mt cuc vn ng (gia các giáo viên trong các trng i hc, trung hc và tiu hc, và các

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 92

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

sinh viên i hc) h t thut lý lch ca mình mt cách trung thc và chính xác", nhm thanh tr các phn t phn cách mng." [73] Mao Trch ông không bao gi a nhng ngi trí thc. Ông ta nói, "H [nhng ngi trí thc] phi nhn ra s thc rng trên thc t nhiu ngi c gi là trí thc, nói mt cách tng i, ht sc ngu dt và nhng ngi công nhân và nông dân ôi khi còn bit nhiu hn h." [74] "So vi công nhân và nông dân, thì nhng ngi trí thc cha qua ci to là không sch s, và theo phân tích trên ây, thì công nhân và nông dân là nhng ngi sch s nht, mc dù tay h bn và chân h dính phân bò..."[75] Cuc àn áp trí thc ca CSTQ ã bt u bng nhiu hình thc buc ti, t vic phê bình V Hun nm 1951 [76] vì ã "m trng dy hc bng tin n xin" (hành kht bin hc) n vic ích thân Mao Trch ông kích kt ti nhà vn H Phong là phn cách mng nm 1955 [77]. Ban u, gii trí thc cha b lit vào giai cp phn ng, nhng n nm 1957, sau khi mt s tôn giáo chính ã u hàng sau cuc vn ng "mt trn thng nht", CSTQ ã có th tp trung lc lng vào gii trí thc. Cuc vn ng "chng cánh hu" vì vy ã c phát ng. Vào cui tháng 2 nm 1957, vi tuyên b "trm hoa ua n, trm phái tranh lun", CSTQ ã kêu gi nhng ngi trí thc nói lên các xut và phê bình ca mình vi ng, và ha là s không tr thù. Nhng ngi trí thc vn ã không hài lòng vi CSTQ trong mt thi gian dài vì s kim soát ca nó trên mi lnh vc mc dù nó không phi là chuyên gia trong các lnh vc ó và vì vic nó git hi dân thng vô ti trong các cuc vn ng "trn áp phn cách mng" trong thi k 1950-1953 và "tiêu dit phn cách mng" trong thi k 19551957. H ã tng rng CSTQ cui cùng ã tr nên ci m. Vì vy h ã bt u nói ra nhng cm ngh thc ca mình và s phê bình ca h ngày càng mnh lên. Nhiu nm sau ó, vn có nhiu ngi tin rng Mao Trch ông ch bt u tn công nhng ngi trí thc sau khi không th chu ng c nhng li phê bình quá gay gt ca h. Tuy nhiên, s thc hóa ra li không phi nh vy. Ngày 15 tháng 5 nm 1957, Mao Trch ông vit mt bài có nhan "S tình ang bt u thay i" và cho lu hành trong ni b các quan chc cao cp ca CSTQ. Bài ó vit rng, "Trong nhng ngày gn ây nhng k cánh hu... ã cho thy chúng kiên quyt nht và iên cung nht. Nhng k cánh hu, là nhng k chng cng, ang liu lnh c gng khuy ng lên mt cn bão trên cp 7 Trung Quc... và quyt tâm tiêu dit ng Cng sn." [78] Sau ó, nhng quan chc ã th vi chin dch "trm hoa ua n, trm phái tranh lun" t nhiên tr nên hng hái và "st sng". Trong hi ký ca mình "Quá kh không bin mt nh làn khói", con gái ca Chng Bá Quân ã k li: Lý Duy Hán, B trng B Công tác Mt trn Thng nht, ã ích thân gi Chng Bá Quân mi ông n d mt cuc hp chnh n bày t quan im ca ông v CSTQ. Chng Bá Quân c sp xp ngi trên hàng gh u. Không bit rng ó là mt cái by, Chng Bá Quân ã nói rõ nhng phê bình ca mình v CSTQ. Trong sut bui hp, "Lý Duy Hán có v thoi mái. Chng Bá Quân có th ã tng rng Lý Duy Hán ng ý vi nhng iu mình nói. Ông ã không bit rng Lý Duy Hán vui mng khi thy con mi ca mình ang sa vào by." Sau cuc hp, Chng Bá Quân b coi là k cánh hu s mt Trung Quc."

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

93

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

Chúng ta có th dn ra mt chui các ngày trong nm 1957 ánh du các xut hay din vn ca nhng ngi trí thc a ra các phê bình hay ngh: "Vin Thit k Chính tr" ca Chng Bá Quân vào ngày 21 tháng 5; "Các quan im vô lý chng Xô vit " ca Long Vân vào ngày 22 tháng 5; "y ban bình phn" ca La Long C ngày 22 tháng 5; din vn ca Lâm Hy Linh v "Phê bình Ch ngha Xã hi Phong kin ca CSTQ" ti trng i hc Tng hp Bc Kinh vào ngày 30 tháng 5; "ng nên ngng lãnh o ngh thut" ca Ngô T Quan vào ngày 31 tháng 5; "ng chi phi th gii" ca Ch An Bình vào ngày 1 tháng 6. Tt c các xut và din vn này ã c mi, và c trình lên sau khi Mao Trch ng ã mài sc li dao t ca mình. Tt c nhng ngi trí thc này, có th oán c rng, sau ó ã b dán nhãn là cánh hu. Có hn 550,000 nhng "k cánh hu" nh vy trên toàn quc. Truyn thng Trung Quc là "Hc gi thà cht ch không chu nhc" (s kh sát bt kh nhc). CSTQ có kh nng làm nhc nhng ngi trí thc bng cách t chi quyn c sng ca h và thm chí kt ti c gia ình h tr khi h chu nhc. Nhiu trí thc ã u hàng. Trong sut quá trình, mt s ã k ti ngi khác cu mình, làm tan nát trái tim ca bao nhiêu ngi. Nhng ngi không chu nhc ã b git cht làm gng e da các trí thc khác. Tng lp hc gi" truyn thng, nhng ngi mu mc ca o c xã hi, vì th mà ã b tiêu dit hoàn toàn. Mao Trch ông nói, Tn Thy Hoàng áng k gì? Ông ta ch git 46 chc nho s, còn chúng ta ã git c 46 ngàn thng trí thc h nho y ch. Trong cuc trn áp phn cách mng, chng phi chúng ta ã git c nhng thng trí thc phn cách mng hay sao? Tôi ã tranh lun vi nhng ngi theo phái dân ch buc ti chúng ta là hành ng nh Tn Thy Hoàng. Tôi nói rng h ã nhm. Chúng ta còn vt xa ông ta n c trm ln y ch. [79] úng vy, vic Mao không ch ã git các trí thc. Nghiêm trng hn là, ông ta ã hy dit c tâm trí h. To ra din mo ca vn hóa bng cách gi li v b ngoài ca truyn thng và thay th ni dung bên trong Sau khi CSTQ thc hin vic ci cách kinh t và chính sách m ca, ng ã sa cha li nhiu nhà th cng nh các ngôi chùa Pht giáo và o giáo. ng cng t chc mt s hi chùa Trung Quc cng nh các ngày hi vn hóa nc ngoài. ây là n lc cui cùng ca CSTQ trong vic s dng và phá hy nhng gì còn li ca vn hóa truyn thng. Có hai lý do CSTQ làm nh vy. Mt mt, lòng tt vn có trong nhân tính mà ng ã không th tiêu dit ht s dn ti s hy dit ca "vn hóa ng". Mt khác, CSTQ ã c ý s dng vn hóa truyn thng trang im cho b mt tht ca mình che y bn tính tà ác "gi, ác, u" bên trong. Tinh hoa ca vn hóa là ý ngha o c bên trong ca nó, còn hình thc b mt ch có giá tr gii trí. CSTQ ã khôi phc li nhng nhân t b mt ca vn hóa phc v gii trí và che y mc ích phá hoi o c ca mình. Bt k có bao nhiêu cuc trin lãm trng bày th pháp và ngh thut mà CSTQ ã t chc, bao nhiêu l hi vn hóa có múa rng múa lân mà ng ã dàn dng, bao nhiêu l hi m thc mà ng ch trì, hay bao nhiêu kin trúc truyn thng mà ng ã xây dng, ng ch n gin là ang khôi phc li v b ngoài ch không

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 94

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

phi là tinh hoa ca vn hóa. Trong khi ó, CSTQ qung bá các màn trình din vn hóa c trong và ngoài nc v c bn ch là vì mt mc ích duy nht là duy trì quyn lc chính tr ca mình. Mt ln na, hãy ly các ngôi chùa làm ví d. Các ngôi chùa là ni con ngi tu luyn, nghe ting chuông chùa vào bui sáng và ting gõ mõ lúc hoàng hôn, th Pht di ánh èn du. Mi ngi trong xã hi ngi thng cng có th xng ti và th cúng ó. Tu luyn òi hi mt trái tim trong sch không truy cu bt c iu gì. Xng ti và th cúng cng cn có mt môi trng nghiêm túc và trang trng. Tuy nhiên, các ngôi chùa ã b bin thành các a im du lch vì li ích kinh t. Trong s nhng ngi thc s thm ving các ngôi chùa Trung Quc ngày nay, liu có bao nhiêu ngi n suy ngh v nhng li lm ca mình vi mt trái tim thành kính trc Pht ngay sau khi tm gi sch bi trn và mc lên mình b qun áo mi? Khôi phc li v b ngoài nhng li phá hy ý ngha bên trong ca vn hóa truyn thng là mt th on mà CSTQ ã dùng la di mi ngi. Dù ó là Pht giáo hay các tôn giáo khác hoc các hình thc vn hóa xut phát t ó, CSTQ ã c ý làm suy thoái tt c mi th theo cách này. III. Vn hóa ng Trong khi CSTQ ang phá hy vn hóa bán-Thn truyn thng, ng cng thm lng thit lp "Vn hóa ng" ca chính mình thông qua các cuc vn ng chính tr liên tip. Vn hóa ng ã bin i th h c, u c th h tr và cng gây nh hng i vi tr em. nh hng ca nó là cc k sâu rng. Thm chí khi nhiu ngi c gng vch trn bn cht tà ác ca CSTQ, h cng không th tránh c vic s dng cách xác nh tt xu, cách phân tích, và nhng t ng do ng to ra, và không tránh khi c vic mang theo du n ca vn hóa ng. Vn hóa ng không ch tha k bn cht tà ác ca vn hóa Mácxít-Lêninnít ngoi lai, mà còn kt hp "mt cách tài tình" tt c các nhân t tiêu cc t hàng ngàn nm ca vn hóa Trung Quc vi bo lc cách mng và trit hc u tranh xut phát t tuyên truyn ca ng. Nhng thành t tiêu cc ó bao gm s tranh giành quyn lc trong ni b hoàng tc, thành lp bè cánh theo ui các quyn li ích k, dùng th on chính tr làm hi ngi khác, các âm mu và th on bn thu khác. Trong sut các cuc u tranh ca CSTQ sng sót qua các thp k, c tính "gi ác u" ca ng ã c nuôi dng, làm giàu và k tha phát trin. Ch chuyên quyn và c tài là bn cht ca vn hóa ng. Th vn hóa này phc v cho li ích ca ng trong các cuc u tranh giai cp và chính tr ca mình. Ta có th hiu môi trng "nhân vn" khng b và chuyên quyn ca ng ã c nó hình thành nh th nào t bn phng din sau. Phng din thng tr và kim soát A. Mt vn hoá cô lp Vn hóa ca ng Cng sn là mt s c quyn duy nht không có t do t tng, t do ngôn lun, t do liên kt hay t do tín ngng. C ch thng tr ca ng ging nh mt h thng ng dn nc, da vào áp lc cao và khép kín duy trì tình trng kim soát ca nó.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 95

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

Thm chí mt l thng nh cng có th làm cho h thng sp . Ví d, ng ã t chi không i thoi vi sinh viên trong phong trào sinh viên 4/6 [80], s rng nu l thng này phun nc ra thì công nhân, nông dân, trí thc và quân i cng s òi i thoi, và ri, Trung Quc cui cùng s tin ti dân ch và ch c tài mt ng s b thách thc. Do ó, h ã chn git ngi thay vì chp nhn ngh ca sinh viên. Ngày nay CSTQ s dng hàng chc ngàn "cnh sát Internet" theo dõi mng Internet và trc tip chn bt c trang web nc ngoài nào mà ng không thích. B. Mt vn hóa khng b Trong 55 nm qua, CSTQ ã liên tc s dng khng b trn áp tâm trí ca nhân dân Trung Quc. ng ã dùng roi và li dao t ca mình - nhân dân không bao gi bit c là khi nào nhng tai ha khôn lng s ri xung u h - bt nhân dân tuân theo. Nhân dân, sng trong s hãi, ã tr lên phc tùng. Nhng ngi ng h dân ch, nhng nhà t tng c lp, nhng ngi theo ch ngha hoài nghi trong ni b h thng (ca CSTQ) và nhng thành viên ca các nhóm tín ngng tinh thn khác nhau ã tr thành nhng mc tiêu chém git ca ng rn e công chúng. ng mun bóp nght bt c s i lp nào t trong trng nc. C. Mt vn hóa kim soát theo mng li S kim soát xã hi ca CSTQ là rt toàn din. Có h thng ng ký h khu h tch, h thng t dân ph, và h thng các chi b ng tt c các cp. "Các chi b ng c thit lp c các công ty". "Mi mt làng u có chi b ng". Các ng viên và oàn viên Thanh niên Cng sn t chc sinh hot u n. CSTQ cng có mt chui các khu hiu c v tng ng. Mt vài ví d là: "Hãy canh ca ca mình và theo dõi ngi ca mình". "Hãy ngn không cho nhân dân kháng ngh". "Kiên quyt thc hin ch áp t trách nhim, bo m phi hoàn thành trách nhim, và xác nh xem ai phi chu trách nhim. Hãy canh gác và kim soát nghiêm ngt. Nghiêm túc chp hành k lut và quy tc và bo m các bin pháp kim soát ngn nga và duy trì 24 gi". "Phòng 610 [81] s thành lp mt y ban giám sát kim tra và theo dõi bt ng các hot ng mi khu vc và n v công tác". D. Mt vn hóa ti CSTQ ã hoàn toàn pht l các nguyên tc ca pháp quyn trong xã hi hin i và mnh m thúc y chính sách "liên lu". ng s dng quyn lc tuyt i ca mình trng pht c h hàng ca nhng ngi b dán nhãn là "a ch", "giàu có", "phn ng", "phn t xu" và "cánh hu" (a, phú, phn, hoi, hu). ng ã xut ra lý thuyt "ngun gc giai cp". [82] Ngày nay, CSTQ s "quy trách nhim cho nhng ngi lãnh o ch cht và công khai khin trách h, nu h không hoàn thành vai trò lãnh o ca mình trong vic thi hành nhng bin pháp cn thit ngn không cho các hc viên Pháp Luân Công n Bc Kinh gây rc ri. i vi nhng trng hp nghiêm trng, các bin pháp k lut s c thc hin". "Nu mt ngi luyn tp Pháp Luân Công, tt c mi thành viên trong gia ình s b ui vic". "Nu mt nhân viên luyn tp Pháp Luân Công thì tt c mi ngi trong toàn công ty s không c lnh tin thng". CSTQ cng ban hành nhng chính sách phân bit i x phân loi tr em thành "có th giáo dc và chuyn hóa" hoc "nm giai cp en" (a ch, phú nông, phn ng, phn t xu và cánh hu). ng thúc y vic tuân theo ng và "t chính ngha lên trên c lòng trung thành vi gia ình". Nhng h thng, nh h thng lý lch

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 96

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

nhân s và t chc, và h thng khai báo tm trú tm vng, c thit lp bo m vic thc thi các chính sách ca ng. Nhân dân c khuyn khích t cáo nhng ngi khác, và c khen thng vì nhng óng góp cho ng. Phng din tuyên truyn A. Vn hóa mt ting nói duy nht (Trong Cách mng Vn hóa, Trung Quc có y nhng khu hiu nh) "Nhng ch th ti cao", "Mt câu nói (ca Mao Trch ông) nng bng c mi ngàn câu, câu nào cng là chân lý". Tt c các phng tin thông tin i chúng u c khuy ng lên hát nhng li ca ngi và ng lot nói ng h ng. Khi cn, nhng ngi lãnh o ca mi cp ng, chính ph, quân i, công nhân, oàn thanh niên và các t chc ph n s c em ra bày t s ng h ca h i vi ng. Tt c mi ngi u phi i qua th thách ó. B. Mt vn hóa khuyn khích bo lc Mao Trch ông ã tng nói, "800 triu ngi, không u á là không c". Trong cuc àn áp Pháp Luân Công, Giang Trch Dân ã nói, "Ai ánh cht nhng ngi luyn tp Pháp Luân Công cng không b trng pht". CSTQ ch trng "chin tranh tng lc" và "bom nguyên t n gin ch là mt con h giy... thm chí nu mt na dân s có cht, thì na còn li vn có th tái thit t quc ca chúng ta t ng nát". C. Mt vn hóa kích ng lòng thù hn "Không c quên s au kh ca các giai cp (nghèo kh), và luôn luôn ghi nh s thù hn trong máu và nc mt" ã tr thành mt chính sách quc gia c bn. S tàn nhn i vi các k thù giai cp c ca ngi nh là mt c hnh. CSTQ dy rng "Hãy gm nhm lòng thù hn, hãy nhai và nut nó. Hãy gieo lòng cm thù trong tim nó ny mm". [83] D. Mt vn hóa la o và di trá (ây là mt vài ví d v nhng li di trá ca CSTQ). "Sn lng trên mi mu [84] là hn mi ngàn cân" trong i Nhy Vt (1958). "Không có mt ngi nào b cht trên Qung trng Thiên An Môn" trong cuc thm sát ngày 4 tháng 6 nm 1989. "Chúng ta ã kim soát c vi-rút SARS" nm 2003. "Bây gi là thi gian tt p nht ca nhân quyn Trung Quc" và cái gi là "Tam i biu". [85] E. Mt vn hóa ty não (ây là mt s khu hiu mà CSTQ ã ba ra ty não nhân dân). "S không có mt Trung Quc mi nu không có ng Cng sn". "Lc lng nòng ct lãnh o s nghip ca chúng ta là CSTQ và c s lý lun ch o t tng chúng ta là ch ngha Mácxít ­ Lêninít". [86] "Hãy duy trì s liên kt ti a vi Ban Chp hành Trung ng ng". "Hãy thi hành mnh lnh ca ng nu hiu nó. Thm chí nu không hiu, hãy c thi hành nó và s hiu bit s sâu sc hn trong khi thi hành mnh lnh". F. Mt vn hóa nnh hót

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

97

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

"Tri t v i nhng v i hn vn là lòng tt ca ng"; "Tt c nhng thành tích ca chúng ta u là nh n ng mà có"; "Tôi coi ng nh m ca mình"; "Tôi dùng sinh mng ca chính mình bo v Ban Chp hành Trung ng ng". "ng v i, quang vinh và luôn luôn úng". "ng bt kh chin bi"... G. Mt vn hóa ngo mn ng ã thit lp các mô hình và lp nên các ví d ht cái này n cái khác, và ã phát ng các chin dch "tin b o c và t tng xã hi ch ngha" và "giáo dc ý thc h". Cui cùng thì, mi ngi li tip tc làm nhng gì mà h ã làm trc mi chin dch. Tt c các bài phát biu trc công chúng, các bui hc, và chia s kinh nghim ã tr thành mt "cuc trng bày nghiêm túc", và chun mc o c xã hi li tip tc có nhng bc i nhy lùi. Phng din quan h cá nhân A. Mt vn hóa k ng ã y mnh "ch ngha bình quân tuyt i" "bt c ai xut chúng cng s tr thành mc tiêu công kích". Mi ngi ghen t vi nhng ai có kh nng hn và vi nhng ai giàu có hn - cái c gi là "bnh mt ". [87] B. Mt vn hóa mi ngi dm p lên nhau CSTQ ã khuyn khích "u tranh trc mt và t cáo sau lng". Ht lo v ng nghip, to dng tài liu mu hi h, ba t ra các s vic và thi phng nhng li lm ca h lên - nhng hành ng xo quyt này ã c s dng o lng thân cn vi ng và lòng khát khao cu tin. Nhng nh hng tinh vi lên ni tâm và hành x ca nhân dân A. Mt vn hóa bin con ngi thành nhng c máy ng mun nhân dân phi là "nhng con c không bao gi han r trong c máy cách mng", là "công c thun phc cho ng", hoc "tn công theo bt c hng nào mà ng ch o". "Nhng chin s ca Mao Ch tch nghe theo ng nhiu nht, h i bt c ni nào cn h và li bt c ni gian kh nào". B. Mt vn hóa o ln úng sai Trong Cách mng Vn hóa, CSTQ thà "có c di xã hi ch ngha còn hn là có v mùa bi thu t bn ch ngha". Quân i c lnh bn git trong cuc thm sát ngày 4 tháng 6 "i ly 20 nm n nh". CSTQ cng "làm cho ngi khác nhng gì mà chính mình thì li không mun". C. Mt vn hóa t ty não và phc tùng vô iu kin "Cp di phi tuân lnh cp trên và toàn ng phi tuân theo Ban Chp hành Trung ng ng". "Hãy chin u không ngng dit tr bt c t tng ích k nào thoáng qua trong tâm trí". "Hãy phát ng mt cuc cách mng trong thâm tâm ca mình". "Hãy duy trì liên

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 98

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

kt ti a vi Ban Chp hành Trung ng ng". "Hãy thng nht t tng, thng nht bc chân, thng nht mnh lnh, và thng nht ch o". D. Mt vn hóa bo v v trí ca k nnh b "Trung Quc s hn lon nu không có ng Cng sn"; "Trung Quc quá rng ln. Ai có th lãnh o Trung Quc ngoài CSTQ?"; "Nu Trung Quc sp thì s là mt thm ho trên toàn th gii, vì vy chúng ta phi giúp CSTQ duy trì quyn lãnh o". Xut phát t s s hãi và t v, nhng ngi thng xuyên b CSTQ áp bc li thng có v nghiêng sang cánh t thm chí còn hn c CSTQ.

Nhng ví d quanh vn này còn có rt nhiu. c gi có th tìm thy nhiu loi yu t ca vn hóa ng t các kinh nghim cá nhân ca mình. Nhng ngi ã tri qua Cách mng Vn hóa có th vn còn nh mt cách sng ng "V kch mu" ca nhc v kch hin i, các bài hát ni ting có li là nhng câu nói ca Mao Trch ông, và iu nhy Trung thành. Nhiu ngi vn còn nh li ca các cuc hi thoi trong Bch mao n [88], Chin tranh a o [89], và Chin tranh a lôi [90]. Qua nhng tác phm vn ngh này, CSTQ ã ty não nhân dân, nhi nhét vào u h nhng thông ip nh ng "vinh quang và v i"; ng ã "gian kh và dng cm" chin u chng k thù; nhng chin s ca ng ã "hin dâng tt c cho ng"; h ã sn lòng hy sinh cho ng nh th nào; và k thù thì ngu ngc và tàn bo nh th nào. Ngày này qua ngày khác, b máy tuyên truyn ca CSTQ ã tiêm vào mi cá nhân nhng nim tin mà ng cn. Ngày nay, nu quay tr li xem "bn anh hùng ca" ca khiêu v nhc - "Phng ông màu ", ta s thy rng toàn b ch và phong cách ca c v din là v "git, git, và git nhiu hn na". ng thi, CSTQ ã to ra mt h thng din vn và thuyt trình riêng, nh ngôn ng la gt trong phê bình i chúng, nhng li tâng bc hát nhng li ca ngi ng, và các hình thc nghi l sáo rng tng t nh "tiu lun tám on". [91] Nhân dân b bin thành nhng ngi nói mt cách vô thc theo các cách suy ngh qung bá khái nim "u tranh giai cp" và "ca ngi ng", và s dng ngôn ng c oán thay vì lp lun mt cách có lý trí và trm tnh. CSTQ cng lm dng các t ng trong tôn giáo và bóp méo ni dung ý ngha nguyên gc ca nhng t ng này. Mt bc vt qua gii hn ca chân lý s là sai lm. Vn hóa ng ca CSTQ cng lm dng o c truyn thng ti mt mc nào ó. Ví d, vn hóa truyn thng coi trng "tín", ng Cng sn cng vy. Tuy nhiên nhng gì nó khuch trng là "trung thành và trung thc vi ng". Vn hóa truyn thng nhn mnh ch "hiu". CSTQ có th b tù nhng ngi không chu cp cho cha m ca mình, nhng lý do thc s li là nu không thì nhng ngi cha m này s tr thành "gánh nng" cho chính ph. Khi phù hp vi nhu cu ca ng, con cái s b bt buc phi vch rõ ranh ri ngn cách mình vi cha m. Vn hóa truyn thng coi trng ch "trung". Tuy th, "dân là quan trng bc nht, sau ó mi là n t nc, và cui cùng mi là nhng ngi cai tr" (quân khinh dân quý, xã tc vi trng). "Trung" mà CSTQ a thích là "ngu trung" - hoàn toàn mù quáng ti mc nhân dân b yêu cu phi tin vào CSTQ mt cách vô iu kin và phi tuân theo ng mà không c có bt k mt thc mc gì.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

99

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

Nhng li thng c CSTQ s dng rt là m dân. Ví d, ng gi cuc ni chin gia Quc Dân ng và ng Cng sn là "Cuc chin tranh gii phóng", nh th là nhân dân c "gii phóng" khi b áp bc. CSTQ gi thi k sau nm 1949 là "sau khi thành lp nc", khi mà, trên thc t, Trung Quc ã tn ti t lâu trc ó. CSTQ n gin ch là thit lp nên mt ch chính tr mi. Ba nm Nn ói khng khip [92] c gi là "ba nm thiên tai" trong khi, trên thc t, nó không phi là thiên tai mt chút nào c, mà hoàn toàn là tai ha do con ngi gây ra. Tuy nhiên, khi nghe nhng li này trong cuc sng hàng ngày và b chúng gây nh hng mt cách không th cm nhn c, nhân dân theo mt cách vô thc ã chp nhn nhng khái nim mà CSTQ mun tiêm vào u h. Trong vn hóa truyn thng, âm nhc c coi là mt cách kim ch dc vng ca con ngi. Trong Lc Th (Nhc Th), Tp 24 ca S Ký, T Mã Thiên (145-85 trc CN) [93] ã nói rng bn tính ca con ngi là hòa nhã; cm giác i vi nhng th bên ngoài gây nh hng n cm xúc ca con ngi và khuy ng lên tình cm yêu và ghét da trên tính cách và trí tu ca ngi ó. Nu nhng tình cm này không b kim soát, ngi ta s b lôi cun bi vô vàn nhng cám d bên ngoài và s thun theo nhng tình cm trong tâm và làm rt nhiu iu xu. Vì vy T Mã Thiên ã nói, các hoàng trong quá kh ã s dng các sách dy l nghi và âm nhc tit ch dân. Các bài hát nên "vui nhng không tc, bun nhng không quá au kh". Các bài hát nên din t cm giác và mong mun, nhng vn kim soát nhng tình cm này. Không T ã nói trong Lun Ng, "Ba trm câu th Kinh Thi (mt trong sáu tác phm kinh in c Khng T thu thp và din gii) có th c tóm tt trong mt câu, `không ngh tà'". Mt th p nh âm nhc, tuy nhiên, ã b CSTQ s dng nh mt phng pháp ty não nhân dân. Nhng bài hát nh "Ch ngha Xã hi là tt", "S không có Trung Quc mi nu không có ng Cng sn", và nhiu bài khác na, ã c hát t lp mu giáo cho n i hc. Khi hát lên nhng bài này, nhân dân ã chp nhn mt cách vô thc nhng ý ngha ca ca t. Hn na, CSTQ ã n trm giai iu ca nhng bài hát dân gian hay nht và thay th nhng li nguyên gc bng nhng li ca ngi ng. Vic này ã ng thi phá hoi vn hóa truyn thng và t cao ng. Mt trong nhng tài liu kinh in ca CSTQ, "Din vn ti Hi ngh ta àm Diên An v Vn hc và Ngh thut" [94] ca Mao Trch ông ã t các n lc vn hóa và quân i nh "hai chin tuyn". Nó tuyên b rng ch có quân i v trang là cha ; cng cn phi có mt "quân i vn hc ngh thut". Nó quy nh rng "vn hc ngh thut phi phc v chính tr" và "vn hc ngh thut ca giai cp vô sn... là "các bánh xe và c vít" ca c máy cách mng". Mt h thng hoàn chnh ca "vn hóa ng" ã c phát trin t ây, vi "ch ngha vô thn" và "u tranh giai cp" là nòng ct. H thng này hoàn toàn i ngc li vi vn hóa truyn thng. "Vn hóa ng" ã thc s phc v xut sc trong vic giúp CSTQ giành c quyn lc và kim soát xã hi. Ging nh quân i, nhà tù và lc lng cnh sát ca nó, vn hóa ng cng là mt b máy bo lc em n mt loi tàn bo khác - "tàn bo v vn hóa". S tàn bo v vn hóa này, bng cách phá hy 5000 nm vn hóa truyn thng, ã làm thui cht ý chí ca nhân dân, và phá hoi ngm s kt dính ca dân tc Trung Quc. Ngày nay, nhiu ngi Trung Quc hoàn toàn không còn bit bn sc vn hóa truyn thng là gì. Mt s ngi thm chí còn ánh ng 50 nm "vn hóa ng" vi 5000 nm vn hóa truyn thng Trung Quc. ây là mt iu au sót ca nhân dân Trung Quc. Nhiu ngi không nhn ra rng khi i chi vi cái gi là vn hóa truyn thng, trên thc t h ang i

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 100

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

lp vi "vn hóa ng" ca CSTQ, ch không phi là vn hóa truyn thng thc s ca Trung Quc. Nhiu ngi hy vng thay th th ch hin thi ca Trung Quc bng h thng dân ch ca phng Tây. Trên thc t, ch dân ch ca phng Tây cng ã c thit lp trên c s ca vn hóa, c bit là ca C c Giáo vi quan im rng "tt c mi ngi u bình ng trong mt Chúa", tôn trng nhân tính và s chn la ca con ngi. Làm sao mà th "vn hóa ng" vô nhân tính và bo ngc ca CSTQ li có th c s dng làm nn tng cho mt h thng dân ch theo kiu phng Tây c? Kt lun Trung Quc ã bt u lch khi vn hóa truyn thng ca mình trong triu i nhà Tng (960-1279 sau CN), và nn vn hóa ã tri qua nhng phá hoi liên tc k t ó. Sau Phong trào 4 tháng 5 nm 1919, [95] mt s trí thc nóng lòng mun có thành công nhanh chóng và li ích tc thì ã c gng tìm mt con ng cho Trung Quc bng cách quay lng li vi vn hóa truyn thng và hng ti nn vn minh phng Tây. Tuy vy, nhng xung t và thay i trong lnh vc vn hóa vn còn là mt tiêu im ca tranh cãi hc thut mà không có s tham gia ca các lc lng nhà nc. Tuy nhiên, khi CSTQ xut hin, nó ã nâng tm các xung t vn hóa thành vn u tranh sng còn ca ng. Vì vy CSTQ ã bt u thc hin mt cuc tn công trc tip vào vn hóa truyn thng, s dng các phng tin phá hoi cng nh vic lm dng gián tip di hình thc "k tha cn bã và vt b tinh hoa". Vic phá hy vn hóa ca t nc cng là quá trình thit lp "vn hóa ng". CSTQ ã phá hoi quan nim o c và lng tâm con ngi, vì vy làm cho nhân dân quay lng li vi vn hóa truyn thng. Nu nn vn hóa ca t nc b phá hy hoàn toàn, bn sc ca dân tc s bin mt cùng vi nó, ch còn li mt cái tên trng rng cho t nc. ây không phi là mt li cnh báo phóng i. ng thi, vic phá hy vn hóa truyn thng ã em n cho chúng ta nhng hy hoi không ng c cho con ngi. Vn hóa truyn thng coi trng s hòa hp gia tri t và con ngi và s ng tn ti hài hòa gia con ngi và thiên nhiên. CSTQ ã công khai tuyên b nim vui bt tn ca vic "u tri u t". Th vn hóa này ca CSTQ ã trc tip dn n s thoái hóa nghiêm trng ca môi trng t nhiên gây tai ha cho Trung Quc hôm nay. Hãy ly ngun nc làm ví d. Nhân dân Trung Quc, sau khi ã t b giá tr truyn thng "ngi quân t quý trng ca ci, nhng làm giàu mt cách chân chính" (quân t ái tài, th chi hu o), ã tùy tin tàn phá và làm ô nhim môi trng t nhiên. Hin ti, hn 75 phn trm ca 50,000 kilômét (khong 30,000 dm) sông ca Trung Quc là không phù hp cho cá sng. Hn mt phn ba nc ngm ã b ô nhim thm chí là t mt thp k trc, và bây gi tình hình vn tip tc xu i. Mt "cnh tng" k l ã xy ra dòng sông Hoài: Mt a tr nh ang chi trên dòng sông y du to ra mt tia la mà, khi chm b mt ca dòng sông, ã cháy thành mt ngn la cao 5 mét. Khi ngn la bc lên không khí, hn mi cây liu trong khu vc xung quanh ã b t cháy tri. [96] Ta có th d dàng thy rng ai ung nc ó không th không phát bnh ung th hay các bnh tt l khác. Các vn v môi trng khác, nh quá trình sa mc hóa và mui hóa vùng Tây Bc Trung Quc và ô nhim công nghip nhng vùng phát trin, tt c u có liên quan n vic xã hi ã ánh mt i s tôn trng i vi thiên nhiên.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

101

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

Vn hóa truyn thng tôn trng sinh mng. CSTQ nói rng "ni lon là chính áng" và "cuc u tranh chng con ngi là y thích thú". Di danh ngha cách mng, ng có th git ngi và làm cht ói hàng chc triu ngi. iu này ã làm cho nhân dân không còn coi trng sinh mng và khuyn khích s lan tràn ca hàng gi và c hi trên th trng. Ví d, thành ph Ph Dng ca tnh An Huy, nhiu tr em khe mnh ã tr thành có chân tay ngn, thân th gy yu, và u to trong thi k bú m. Tám a tr ã cht vì cn bnh k l này. Sau khi iu tra, ngi ta ã phát hin ra rng cn bnh này có nguyên nhân là mt loi sa bt cha cht c ca mt nhà sn xut tham lam và có tâm a xu xa. Mt s ngi cho cua, rn và rùa n kích thích t và thuc kháng sinh, trn cn công nghip vào ru vang, làm bóng go bng m công nghip, và làm trng bt mì bng các cht làm trng công nghip. Trong 8 nm, mt nhà sn xut tnh Hà Nam ã sn xut hàng nghìn tn du n mi tháng s dng nguyên liu cha cht gây ung th nh du ph thi, du ép t các n tha, hoc t sét b i cha du còn d sau khi nó ã c s dng. Sn xut n c hi không phi là mt hin tng him gp hay cc b, mà là ph bin trên toàn Trung Quc. iu này hoàn toàn là do nhng truy cu li ích ích k xut phát t vic phá hoi vn hóa và hu qu là s suy i ca o c con ngi. Không ging nh s c quyn tuyt i và c nht ca vn hóa ng, vn hóa truyn thng có mt kh nng hòa hp rt ln. Trong triu i nhà ng thnh vng, t tng Pht gia, C c Giáo, và các tôn giáo phng Tây khác cùng tn ti mt cách hài hòa vi t tng Nho gia và o gia. Vn hóa truyn thng Trung Quc ích thc gi mt thái dung hòa và ci m i vi nn vn minh phng Tây hin i. Bn "con h" ca Châu Á (Singapore, ài Loan, Hàn Quc và Hng Kông) ã to ra mt bn sc vn hóa "Tân Nho gia". Các nn kinh t ang khi sc ca h ã chng minh rng vn hóa truyn thng không phi là mt cn tr i vi s phát trin xã hi. ng thi, vn hóa truyn thng ích thc o lng cht lng ca cuc sng con ngi da trên c s ca s hnh phúc t bên trong hn là s thoi mái vt cht t bên ngoài. "Tôi thà không có ai khin trách sau lng mình, hn là có ngi ca ngi tôi trc mt; tôi thà có c cm giác yên tâm, hn là có c s thoi mái ni thân th". [97] ào Uyên Minh (365-427 sau CN) [98] ã sng trong cnh nghèo nàn, nhng ông ã gi c mt tinh thn vui v và ã hng mt cuc i th thái "hái hoa cúc di hàng rào phía ông, lng nhìn Nam Sn ng xa". Vn hóa không a ra nhng câu tr li cho các câu hi nh làm th nào m rng sn xut công nghip hay la chn h thng xã hi nào. Thay vào ó, nó óng mt vai trò quan trng trong vic em n các ch dn và c ch v mt o c. S phc hi thc s ca vn hóa truyn thng s là s khôi phc lòng tôn kính i vi tri, t và thiên nhiên, s tôn trng sinh mnh, và s kính ngng i vi thn thánh. Nó s cho phép con ngi sng hài hòa vi tri và t và an hng mt tui già ca tri cho. Chú thích: [1] Bàn C (Bành T) là sinh mnh sng u tiên và là ngi ã sáng to ra tt c trong thn thoi Trung Quc. [2] N Oa là n thn c m là ngi ã to ra nhân loi trong thn thoi Trung Quc. [3] Thn Nông là mt nhân vt huyn thoi trong thn thoi Trung Quc là ngi ã sng khong 5000 nm trc. Ông ã dy dân làm nông nghip. Ngi ta cng tin rng Ông ã

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 102

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

chp nhn ri ro cho c mng sng ca mình tìm ra hàng trm cây thuc (và c) và nhiu loi cây thuc loi ó, óng mt vai trò rt quan trng i vi s phát trin ca y hc Trung Quc truyn thng. [4] Thng Hit là mt nhân vt truyn thuyt và huyn thoi thi Trung Quc c i, là ngi ã sáng to ra ch vit ca Trung Quc. Phng pháp Thng Hit gõ ting Trung Quc vào máy tính c mang tên ông. [5] T o c Kinh, mt trong nhng kinh th quan trng nht ca o gia, do Lão T vit. [6] Các li bình ng trong sách i Hc ca Khng T. [7] T S Ký ca T Mã Thiên (145-85 sau CN), là nhà s hc ln u tiên ca Trung Quc. Sách ghi chép li lch s ca Trung Quc và các nc láng ging t thi c i ti thi ông sng. Cách chép s ca T Mã Thiên là c nht vô nh và c dùng làm hình mu cho chun mc chép s chính thc ca các triu i hoàng trong 2000 nm tip theo. [8] T Lun Ng ca Khng T. [9] T Lun Ng ca Khng T. [10] T Lun Ng ca Khng T. [11] Khng T nói trong sách i Hc ca ông rng, "Tu thân - T gia - Tr quc - Bình thiên h". [12] ng Chung Chu (ca. 179-104 trc CN), mt nhà t tng Nho giáo trong triu i nhà Hán, ã nói trong mt chuyên lun Ba cách hài hoà ngi vi tri (Thiên Nhân Tam Sách) "nu tri còn tn ti, thì o còn không i". [13] Tây Du Ký, tác gi Ngô Tha Ân, là mt trong nhng tiu thuyt kinh in ni ting ca Trung Quc. Da trên mt câu chuyn có tht v mt nhà s Trung Quc ni ting triu i nhà ng, Huyn Trang (602-664), ngi ã i b n vùng t thuc n ngày nay, là ni sinh ca Pht Giáo, thnh kinh. Trong tiu thuyt, Ng Không, Bát Gii và Sa Tng ã c Pht an bài tr thành ca Huyn Trang và h tng ông ti Tây Trúc ly kinh. H ã tri qua 81 kh nn trc khi ti c Tây Trúc và c Chính Qu. [14] Hng Lâu Mng, tác gi Tào Tuyt Cn (1715?-1763) triu i nhà Thanh. ó là mt truyn tình bi át trên nn ca s suy tàn ca mt gia ình quý tc. Ly ó làm ch chính, tiu thuyt ã cho thy mt bc tranh toàn cnh sng ng và rng ln v lch s xã hi. Nó cng mô t các nhân vt sáng ngi và áng ghi nh mà trung tâm là Gi Bo Ngc và Lâm Bo Thoa. Cu trúc t m và tri rng ca truyn cùng vi giá tr vn chng trong hình thc ngôn ng tinh t ã làm cho nó c công nhn rng khp nh là ví d mu mc ca ngh thut tiu thuyt c in ca Trung Quc. [15] Thy H, mt trong nhng tiu thuyt c in ln ca Trung Quc, ca Thi Ni Am vit vào th k 14. Mt trm linh tám ngi ã tp hp li vi nhau sng ngoài vòng pháp lut trên mt vùng m ly. Mu , mo him, tàn sát, chin tranh, và nhng câu chuyn lãng mn c k mt cách hi hp theo cách k chuyn truyn thng.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 103

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

[16] Tam Quc Din Ngha, mt trong nhng tiu thuyt c in Trung Quc ni ting nht ca tác gi La Quán Trung (1330?-1400?) da trên lch s thi Tam Quc (220-280 trc CN). Truyn mô t các cuc u tranh rc ri và cng thng giành ngai vàng gia ba lc lng chính tr hùng mnh: Lu B, Tào Tháo, và Tôn Quyn, và tp trung vào nhiu nhân tài v i và nhng chin lc táo bo trong thi k ó. [17] ông Chu Lit Quc, mt tiu thuyt u tiên là do Yu Shaoyu vit vào triu i nhà Minh, c Feng Menglong sa và vit li vào cui triu i nhà Minh, và sau ó li c Cai Yuanfang tip tc sa li vào triu i nhà Thanh. Truyn vit v mt lch s hn 500 nm trong thi Xuân Thu (770-476 trc CN) và thi Chin Quc (475-221 trc CN). [18] Thuyt Nhc Toàn Truyn, ca tác gi Qian Cai vào triu i nhà Thanh. Truyn mô t cuc i ca Nhc Phi (1103-1142) sng triu i Bc Tng, mt trong nhng v tng và ngi anh hùng yêu nc ni ting nht trong lch s Trung Quc. Tng Nhc Phi ni bt trong nhng trn chin u chng quân xâm lc phng Bc n t nc Yên. Ông ã b mu hi và ti oan, b tng vào ngc và b x t khi Tha tng Tn Ci c gng loi b phe ch chin. Sau ó Nhc Phi ã c minh oan và ngi ta ã xây mt ngôi miu tng nh ông. Bn bc tng bng gang ã c úc cho m ca ông. Vi nhng b ngc trn và tay b trói sau lng và qu trc m, bn bc tng là hình tng ca nhng ngi phi chu trách nhim v âm mu git hi Nhc Phi. Nhc Phi ã tr thành mt tm gng trong vn hóa Trung Quc v lòng trung thành vi t nc. [19] on trích này ly t Toát yu ca các kinh vn o Giáo chn lc c biên son vào thi nhà Thanh. [20] Xem [8]. [21] T din vn ca Mao Trch ông ti Phiên hp th tám ca i hi toàn th ln th 10 ca CSTQ. [22] Nhng li nguyên gc ca Mao Trch ông bng ting Trung có chi ch: Tôi nh mt hòa thng cm ô - vô o (hoc Pháp, chi ch vi "tóc") vô thiên (chi ch vi "bu tri"). [23] Kit là tên ca hoàng cui cùng triu i nhà H (th k 21-16 trc CN), và Tr là hoàng cui cùng i Thng (th k 16-11 trc CN). C hai u là nhng bo chúa. [24] Vn Thiên Tng (1236-1283 sau CN), mt tng lnh chng li quân Mông C bo v lãnh th trong triu i nhà Nam Tng. Ông ã b git vào ngày 9 tháng giêng nm 1283 vì ã t chi không u hàng quân Mông C sau khi b bt làm tù binh. [25] T Mnh T. [26] T mt câu nói rt ni ting ca Mnh T, "Cuc sng, c mun ca tôi; công lý, cng là c mun ca tôi. Khi tôi không th có c hai cùng mt lúc, tôi s bo v công bng bng cái giá ca cuc i mình". [27] T Bài hát ca ngi Cng sn Quc t. Dch sang ting Trung Quc thì ngha en ca nó là: "Không bao gi có mt ng cu th, và chúng ta cng không da vào Chúa; to ra hnh phúc cho con ngi, chúng ta da hoàn toàn vào chính mình".

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 104

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

[28] Hoàng Thái V i Bc Ngy, (424-452 sau CN). [29] Hoàng V Tông i ng, (840-846 sau CN). [30] Hoàng V ca triu i Bc Chu, (561-579 sau CN). [31] Hoàng Chu Th Tông ca triu i Hu Chu, (954-959 sau CN). [32] Mt khu hiu c s dng gia nhng nm 1960 trong Cách mng Vn hóa Trung Quc. [33] Chùa Bch Mã, chùa Pht giáo u tiên Trung Quc, c xây dng vào nm 68 sau CN, nm th 11 ca Yong Ping ca triu i ông Hán (25-220 sau CN). [34] Kinh Bi Dip trong ting Dai c phát âm là Talan. Bi Dip là mt loi cây cn nhit i thuc h cây c. Nó là mt loi cây cao có lá dày, không b nhy cn và rt chm b mt nc. Vào thi c khi giy cha c phát minh, ngi Dai c ã in ch hay các bài vit trên lá cây ó. Các ch c in trên lá c gi là Bi Dip th, và kinh c in trên ó, là Tanlan (Bi Dip kinh). [35] Vn Hng Sn nm cách Bc Kinh 28 km v phía Tây Bc. c khi công vào nm 1186 di triu Tn, ã tr thành ni ngh mùa hè ca hoàng tc vào các triu Nguyên, Minh và Thanh. [36] T Bao nhiêu di vt vn hóa ã b t ca Ding Shu. [37] Hng V binh là nhng thng dân i u trong vic thc hin i Cách mng Vn hóa. Hu ht là nhng thanh thiu niên trong khong 13 n 19 tui. [38] Cung in Mùa Hè, nm cách Bc Kinh 15 km, là vn hoàng tc ln nht và c bo qun tt nht Trung Quc, có lch s hn 800 nm. [39] Chùa Lng Thiên là mt ngôi n o giáo ni ting Trung Quc. n c tôn kính nh "vùng t u tiên c ban phúc trong thiên h". Chùa c ta lc trên sn i phía bc ca núi Trung Nam, cách huyn Zhouzhi 15 km v phía ông Nam, và cách thành ph Tây An 70 km. [40] Dm là n v o chiu dài ca Trung Quc (1 dm bng 0.5 km). [41] Hoàng Cao T ca triu i nhà ng, hiu là Lý Uyên, (khong 618-626 sau CN), v hoàng u tiên ca triu i nhà ng. [42] Công xã nhân dân, trc ây là cp cao nht trong ba cp hành chính các khu vc nông thôn t nm 1958 ti khong 1982 nc Cng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các công xã có các chc nng chính quyn, chính tr và kinh t. Các công xã nhân dân là các n v tp th ln nht và c chia nh hn thành các t i sn xut. Sau nm 1982, các công xã nhân dân c thay bng các xã. [43] Xem [36].

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

105

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

[44] i tha Nit bàn Kinh là kinh i tha cui cùng ca Pht, c Pht ging vào ngày ti th cui cùng ca mình. ó là tinh hoa ca tt c các kinh i tha. [45] T Taisho Tripitaka tp. T01, s 7, i tha Nit bàn Kinh. Bn dch tm thi, s c sa i. [46] T Lý thuyt và thc t àn áp tôn giáo ca ng Cng sn Trung Quc ca Bai Zhi. Website: http://www.dajiyuan.com/gb/3/4/15/n300731.htm (ting Hán). [47] Gii thoát có ngha là Nit bàn và cng là t do t c trong thin nh, hay thoát khi luân hi sinh t. [48] Nit bàn, trong Pht giáo hoc n giáo, là mt trng thái an lc và hài hòa vt qua khi s au kh; mt trng thái ca linh hn bt dit. [49] Mt chin dch àn áp phn cách mng ã x lý các cu thành viên ca các hi kín, các hip hi tôn giáo, và Quc Dân ng mt cách bo lc vào u nm 1951. [50] "Cuc chin tranh chng quân xâm lc M và giúp Triu Tiên", theo cách gi ca CSTQ, n ra vào nm 1950. các nc phng Tây ngi ta thng gi là "Cuc chin tranh Triu Tiên". [51] Ngô Diu Tông (1893-1975 sau CN) và nhng ngi khác ã xut bn cái gi là "Các phng tin C c giáo Trung Quc óng góp các n lc vào công cuc xây dng Trung Quc mi", cng gi là "Bn tuyên ngôn cách tân ca Tam T" vào nm 1950 và thành lp giáo hi "Tam T" sau ó. [52] i l ng Nhân dân, c xây dng vào nm 1959, ti phía tây ca Qung trng Thiên An Môn. Là ni hp ca Quc hi Trung Quc. [53] Xem [46]. [54] Áo cà sa, là áo choàng ca hòa thng. [55] Chng Bá Quân (1895-1969) là mt trong nhng ngi sáng lp "Liên minh Dân ch Trung Quc", là mt ng dân ch Trung Quc. Ông ã b Mao Trch ông coi là "k cánh hu s mt" vào nm 1957, và là mt trong mt s nhng "k cánh hu" không c phc hi danh d sau Cách mng Vn hóa. [56] Hoàng Huy Tông i Tng, hiu Zhao Ji (khong 1100-1126 sau CN). [57] Tô ông Pha, (1036-1101 sau CN), mt nhà th và nhà vn Trung Quc ni ting i Tng. Mt trong "Tám i s ph vn xuôi i ng và Tng". [58] Vn Trng Minh, (1470-1559 sau CN) ha s Trung Quc i Minh. [59] ng Bá H, (1470-1523) là mt hc gi, ha s và nhà th Trung Quc ni ting i Minh. [60] Cân là mt n v o trng lng s dng Trung Quc. Mt cân bng 0.5 kg.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 106

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

[61] Xem [36]. [62] T mt bài th ca Mnh Ho Nhiên (689 ­ 740 sau CN) là mt nhà th ni ting i ng. [63] Vng Hi Chi (321-379 sau CN), là nhà th pháp ni ting nht trong lch s i ng. [64] Lan ình Tp T nguyên bn, c cho là do Vng Hi Chi vit thi k u ca s nghip th pháp ca ông (51 tui, 353 sau CN), c công nhn rng khp nh là tác phm quan trng nht trong lch s th pháp Trung Quc. [65] Ngô Tha Ân (1506?-1582? sau CN), là nhà th và nhà vit tiu thuyt Trung Quc i nhà Minh, tác gi ca Tây Du Ký, mt trong bn tiu thuyt Trung Quc ni ting nht. [66] Ngô Kính T (1701-1754 sau CN), mt nhà vn tao nhã i Thanh, tác gi ca Hc gi (Rulin Waishi, cng c gi là Lch s không chính thc ca các hc gi). [67] Vn xuôi ca Ouyang Xiu (1007-1072 sau CN), mt trong "Tám i s ph vn xuôi i ng và Tng". Ouyang Xiu t gi mình là "túy ông". [68] Tên khác ca Hng V binh. [69] T in bách khoa toàn th Yongle hay Yongle Dadian c Hoàng i Minh là Yongle y thác vào nm 1403. Nó c coi là cun t in bách khoa toàn th u tiên và ln nht th gii. Hai ngàn hc gi ã làm vic trong d án, tích hp 8000 vn bn t thi c i ti thi k u ca nhà Minh. Cun t in bách khoa toàn th, c hoàn thành vào nm 1408, bao gm trên 22000 tp vit bng tay, chim 40 mét khi. [70] Lâm Bu (1907-1971), mt trong nhng ngi lãnh o cao cp ca ng Cng sn Trung Quc, di thi Mao Trch ông, là u viên B Chính tr, Phó Ch tch nc (1958), và B trng B Quc phòng (1959). Lâm Bu c coi là kin trúc s ca Cách mng Vn hoá. Lâm Bu tng c chn là ngi k nhim Mao Trch ông nm 1966 nhng sau ó b tht sng vào nm 1970. Thy b tht sng, Lâm Bu (theo mt s tài liu) ã nh làm mt v ty ình và nh ào tu sang Liên Xô sau khi âm mu b bi l. Khi chy trn khi b trng pht, máy bay ã n ti Mông Cô, kt thúc cuc i Lâm Bu. [71] "Lng Hiu" i biu cho mt nhóm cây bút trong s ó có Zhou Yiliang là ngi ã tham gia vào nhóm và nhn c mt lá th nc danh t mt ngi bn c nói là "cc k vô liêm s". [72] Hoàng Tn Thy Hoàng (259-210 trc CN), hiu Doanh Chính, là hoàng u tiên trong lch s ca nc Trung Quc thng nht. Ông ã chun hóa lut pháp, ngôn ng vit, tin t, trng lng và o lng, và ã ra lnh cho xây dng Vn lý trng thành. Tt c nhng bin pháp này ã có mt nh hng sâu sc và ln lao i vi lch s và vn hóa Trung Quc. Tn Thy Hoàng ã ra lnh t sách ca nhiu trng phái bao gm c Nho gia và o gia, và ã tng ra lnh chôn sng 460 Nho s. Nhng s kin này sau ó c gi là "t sách và chôn sng Nho s". Tn Thy Hoàng ã xây dng mt lng tm khng l cho chính mình và i quân canh lng bng t nung c bit n nh là k quan th 8 ca th gii.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

107

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

[73] T Các bài vit ca Mao Trch ông 1949-1976 (Tp 2) [74] "Chnh n tác phong làm vic ca ng" (1942) ca Mao Trch ông. [75] "Nói chuyn ti din àn Diên An v vn hc và ngh thut" (1942) ca Mao Trch ông. [76] V Hun (1838-1896 sau CN), tên gc là Wu Qi, sinh Tangyi thuc tnh Sn ông. Mt cha t tha nh, gia ình ông rt nghèo. Ông phi i xin n nuôi m và c bit n nh là ngi n mày hiu tho. Sau khi m ông mt, n xin tr thành phng tin kim sng duy nht ca ông. Ông m các trng hc min phí bng tin tích ly xin c. [77] H Phong (1902-1985), nhà phê bình vn hc và hc gi, chng li chính sách vn chng giáo iu ca CSTQ. Ông ã b khai tr ra khi ng nm 1955 và b kt án 14 nm tù. [78] T Các tác phm chn lc ca Mao Trch ông (Tp 5), "S tình ang bt u thay i" (1957) [79] Qian Bocheng, Vn hóa phng ông, n bn ln th t (2000). [80] Phong trào sinh viên ngày 4 tháng 6 do các sinh viên i hc phát ng ng h ci cách dân ch Trung Quc gia ngày 15 tháng 4 và ngày 4 tháng 6 nm 1989. Sau ó phong trào ã b Quân i Gii phóng Nhân dân àn áp, và cng ng quc t gi s kin này là cuc thm sát ngày 4 tháng 6. [81] "Phòng 610": mt c quan c thành lp chuyên àn áp Pháp Luân Công, có quyn lc tuyt i i vi mi cp chính quyn trong ng và tt c các h thng pháp lut và chính tr khác. [82] "Xut thân lun" là mt lý thuyt nói rng bn tính ca mt ngi là do giai cp ca gia ình sinh ra ngi ó quyt nh. [83] T bài hát ca v nhc kch hin i "Huyn thoi èn lng ", mt "V kch mu" chính thc ph bin c phát trin trong thi "i Cách mng Vn hóa" (1966-76). [84] Mu là mt n v o din tích Trung Quc. Mt mu bng 0.165 a. [85] Hc thuyt Tam i biu ca Giang Trch Dân c nhc n ln u tiên trong bài phát biu ca Giang tháng 2 nm 2000, i ý là ng Cng sn Trung Quc phi luôn luôn (1) i biu cho quyn li ca dân tc Trung Hoa, (2) i biu cho s phát trin hin i, (3) i biu cho nn vn hoá tiên tin ca Trung Quc. [86] Din vn khai mc Phiên hp th nht ca Quc hi u tiên ca nc Cng hòa Nhân dân Trung Hoa (tháng 9 nm 1954). [87] "Bnh mt " c s dng ây mô t mt ngi mà khi thy ngi khác làm tt hn mình thì lin cm thy bt bình và khó chu, và ngh rng mình l ra phi là ngi làm tt hn.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

108

Cu bình: 6 ­CSTQ phá hoi vn hóa dân tc

[88] Mt "V kch mu" chính thc ph bin c phát trin trong thi "i Cách mng Vn hóa" (1966-76). Trong huyn thoi dân gian Trung Quc, Bch Mao N là mt câu chuyn v mt tiên n sng trong mt hang ng có các kh nng siêu thng có th thng cho nhng ngi làm vic tt và pht nhng k làm iu ác, ng h chính ngha và trn áp tà ác. Tuy nhiên, trong các v kch, opera và ba-lê Trung Quc hin i cô b mô t nh mt cô gái buc phi chy trn n mt cái hang sau khi b cô b ánh n cht vì t chi không g cô cho mt ngi a ch già. Cô b bc tóc vì thiu dinh dng. Di ngòi bút ca các nhà vn theo CSTQ, huyn thoi này ã b bin thành mt trong nhng v kch "hin i" ni ting nht Trung Quc nhm kích ng lòng hn thù giai cp i vi nhng ngi ch s hu t ai (a ch). [89] a o Chin, mt phim en trng làm nm 1965, trong phim CSTQ t nhn rng quân du kích ca mình Ni a Trung Quc ã ánh quân xâm lc Nht thông qua nhiu ng hm di lòng t trong nhng nm 1940. [90] a Lôi Chin, mt b phim en trng làm nm 1962 trong phim CSTQ t nhn rng quân du kích ca mình tnh Hà Bc ã ánh quân xâm lc Nht Bn bng mìn t to trong nhng nm 1940. [91] Mt loi b cc bài vn c quy nh cho các bài kim tra tuyn dng công chc nhà nc ni ting là cng nhc v hình thc và nghèo nàn v ni dung. [92] Nn ói khng khip 1959-1961 Trung Quc là nn ói ln nht trong lch s nhân loi. Con s c tính nhng "ngi cht bt thng" trong nn ói ó là trong khong t 18 n 43 triu. [93] Xem [7]. [94] Ca Mao Trch ông (1942). [95] Phong trào 4 tháng 5 là phong trào qun chúng u tiên trong lch s Trung Quc hin i, bt u t 4 tháng 5 nm 1919. [96] Chen Guili, Cnh báo ca sông Hoài (1995). [97] T "M u xem xét Li Yuan tr v vi Bàn C" ca Han Yu (768-824 sau CN), mt trong "Tám i s ph vn xuôi i ng và Tng". [98] ào Uyên Minh (365-427 sau CN), còn gi là Tao Qian, mt nhà th ln ca vn hc Trung Quc.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

109

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

Cu Bình: 7 - CSTQ, mt lch s y git chóc.

Li m u Lch s 55 nm ca ng Cng sn Trung Quc (CSTQ) c vit bng máu và nhng li di trá. Nhng câu chuyn ng sau lch s m máu này va cc k bi át va ít c bit n. Di s thng tr ca CSTQ, khong 60 n 80 triu ngi dân Trung Quc vô ti ã b git hi, li ng sau nhng gia ình tan nát ca h. Nhiu ngi không hiu ti sao CSTQ li git ngi. Trong khi CSTQ ang tip tc s àn áp tàn bo ca nó i vi các hc viên Pháp Luân Công và gn ây àn áp nhng ngi biu tình Hán Nguyên bng súng n, nhiu ngi t hi liu h có th s thy mt ngày mà CSTQ hc cách Lá c cng sn c nhum bng máu ca nói chuyn bng li thay vì bng súng n hay "giai cp thù ch", ca "phn t phn không? ng", "phn t cánh hu",... Thc cht, là máu ca chính ngi dân Trung Quc. Mao Trch ông ã tóm tt mc ích ca Cách mng Vn hóa nh sau, "...sau thi i hn mang, th gii s có hòa bình, nhng c khong 7 - 8 nm, s hn lon li cn phi xy ra." [1] Nói cách khác, nên có mt cuc cách mng v chính tr khong 7 - 8 nm mt ln và cn phi git cht mt s ngi nào ó khong 7 - 8 nm mt ln. Có mt ý thc h h tr và các yêu cu thc tin nm sau s chém git ca CSTQ. V phng din ý thc h, CSTQ tin vào "ch chuyên chính vô sn" và "liên tc cách mng di ch chuyên chính vô sn". Do ó, sau khi CSTQ lên nm quyn Trung Quc, nó ã git cht nhng ngi s hu t ai (a ch) gii quyt vn v các mi quan h sn xut nông thôn. Nó ã git hi các nhà t sn t mc ích ci cách công thng và gii quyt các mi quan h sn xut thành th. Sau khi hai giai cp này b tiêu dit, các vn liên quan n nn tng kinh t v c bn ã c gii quyt. Tng t nh vy, gii quyt các vn liên quan n thng tng kin trúc [2] cng cn phi chém git. Cuc àn áp Nhóm chng ng H Phong [3] và Phong trào chng cánh hu ã tiêu dit nhng ngi trí thc. Vic git hi nhng tín C c giáo, nhng ngi tu o, các Pht t và nhng ngi dân tc ã gii quyt các vn tôn giáo. Các cuc tàn sát trên din rng trong thi k Cách mng Vn hóa ã thit lp c quyn lãnh o tuyt i ca CSTQ v chính tr và vn hóa. Cuc thm sát trên Qung trng Thiên An Môn nm 1989 c dùng ngn chn cuc khng hong chính tr và è bp s òi hi dân ch. Chin dch àn áp Pháp Luân Công nhm gii quyt các vn v tín ngng và cách cha bnh truyn thng. Tt c nhng hành ng này u nhm cng c quyn lc ca CSTQ và duy trì s thng tr ca nó khi nó liên tc phi i mt vi các cuc khng hong v tài chính (giá c các mt hàng tiêu dùng tng vt sau khi CSTQ lên nm quyn và nn kinh t Trung Quc gn nh ã sp sau thi k Cách mng Vn hóa), khng hong v chính tr (mt s ngi không nghe theo lnh ca ng hay mun chia s quyn lc chính tr vi ng) hoc khng hong v nim tin (s tan rã ca Liên-Xô c, các bin ng chính tr ông Âu, và vn Pháp Luân Công). Tr vn Pháp Luân Công ra, hu nh tt c các phong trào chính tr trc ó

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 110

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

u c dùng làm sng li bóng ma tà ác ca CSTQ và kích ng tham vng cách mng ca nó. CSTQ cng ã s dng nhng phong trào chính tr này th lòng các ng viên CSTQ và tiêu dit nhng ngi không t yêu cu ca ng. Vic chém git cng c thc hin vi nhng lý do thit thc. ng Cng sn c thành lp bi nhng k lu manh git ngi giành quyn lc. Mt khi tin l này ã c t ra thì không còn có ng lui. Vic khng b liên miên ã c s dng e da nhân dân và buc h vì s hãi mà chp nhn quyn thng tr tuyt i ca CSTQ. Trên b mt, có v nh là CSTQ "bt buc phi git chóc" và rng nhiu s kin ã tình c kích ng bóng ma tà ác ca CSTQ và ngu nhiên châm ngòi n cho c máy git ngi ca CSTQ. Thc t là, nhng s kin này ã c dùng ngy trang cho nhu cu git chóc ca ng, và CSTQ cn phi git chóc theo nh k. Nu không có nhng bài hc au n này, mi ngi có th ã bt u ngh rng CSTQ ang tin b lên và bt u òi hi quyn dân ch nh nhng sinh viên vi nhng suy ngh quá lý tng hóa trong phong trào dân ch nm 1989 ã làm. Vic git chóc 7 - 8 nm mt ln là gi nh li s khng b trong tâm trí ca nhân dân và có th cnh cáo th h tr: bt c ai chng li CSTQ, mun thách thc quyn lãnh o tuyt i ca CSTQ, hoc c nói ra s tht v lch s ca Trung Quc, s phi nm mùi "qu m st ca ch chuyên chính vô sn". Git chóc ã tr thành mt trong nhng cách cn thit nht CSTQ duy trì quyn lc ca nó. Vi s leo thang n máu ca nó, thì vic h li dao t ca nó xung s khuyn khích nhân dân báo thù vì nhng ti ác ca CSTQ. Do ó, CSTQ không ch git hi nhiu ngi mà còn git hi mt cách tàn ác nht e da nhân dân mt cách rt hiu lc c bit là vào thi k u khi CSTQ ang thit lp quyn thng tr ca nó. Bi vì mc ích ca chém git là to ra khng b ti a, CSTQ ã la chn các mc tiêu hy dit mt cách tùy tin và ba bãi. Trong phong trào cách mng nào cng vy, CSTQ u s dng chin lc dit chng. Hãy ly "trn áp các phn t phn ng" làm ví d. CSTQ ã không thc s trn áp "nhng hành ng" phn ng mà là "nhng ngi" mà CSTQ gi là phn ng. Nu ai ã gia nhp và phc v vài ngày trong quân i ca Quc Dân ng nhng tuyt i không làm gì liên quan n chính tr sau khi CSTQ ã giành c quyn lc, ngi này vn s b git cht vì "lch s phn ng" ca mình. Trong quá trình ci cách rung t, g b "gc r ca vn ", CSTQ thng git c gia ình ca nhng ngi ch s hu t (a ch). K t khi giành c chính quyn nm 1949 cho n nay, CSTQ ã àn áp hn mt na nhân dân Trung Quc. c tính khong t 60 n 80 triu ngi ã b cht bt thng. Con s này vt trên c tng s ngi cht trong c hai cuc chin tranh th gii cng li. Cng nh nhng nc cng sn khác, vic chém git tùy tin ca CSTQ cng bao gm c vic git hi tàn bo nhng ng viên ca chính nó tiêu dit nhng ngi bt ng chính kin coi trng nhân tính hn ng tính. Ch cai tr bng khng b ca CSTQ àn áp c nhân dân và các ng viên ca chính nó duy trì mt "pháo ài bt kh chin bi". Trong mt xã hi bình thng, mi ngi bày t s quan tâm và tình cm vi nhau, sng trong s tôn kính và bit n Chúa. phng ông, mi ngi nói, "ng bao gi gây ra cho ngi khác iu gì mà chính bn thân mình không mun nhn nó". [4] phng Tây, mi ngi nói, "Hãy yêu thng hàng xóm láng ging ca mình nh yêu chính bn thân mình". [5] Nhng ngc li, CSTQ có quan im rng "Lch s ca tt c các xã hi tn ti cho

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 111

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

n ngày hôm nay là lch s ca các cuc u tranh giai cp". [6] gi cho "các cuc u tranh" luôn luôn sng trong xã hi thì phi to ra s thù hn. CSTQ không ch git ngi mà nó còn khuyn khích nhân dân chém git ln nhau. Nó c làm cho mi ngi tr nên th lãnh m vi ni au kh ca ngi khác bng cách bao vây ngi ta trong git chóc liên miên. Nó mun mi ngi tr nên b tê lit do thng xuyên phi i mt vi nhng s tàn ác vô nhân o, và hình thành mt tâm lý rng "iu tt nht mà ta có th hy vng là không b àn áp". Tt c nhng bài hc t nhng cuc àn áp dã man này ã cho phép CSTQ duy trì c quyn thng tr ca nó. Cùng vi vic hy dit vô s nhân mng, CSTQ cng ã hy hoi tâm hn ca nhân dân Trung Quc. Có rt nhiu ngi do quá s hãi trc nhng e da ca CSTQ nên ã không dám có phn ng gì ngoài vic hoàn toàn t b nhng lý l và nguyên tc ca bn thân mình. V mt khía cnh nào ó, tâm hn ca nhng ngi này ã cht: mt iu còn áng s hn c cái cht ca th xác. I. Nhng cuc thm sát khng khip Trc khi CSTQ lên nm quyn, Mao Trch ông ã vit, "Chúng ta tuyt i không áp dng chính sách nhân t i vi các phn t phn ng và i vi các hot ng phn ng ca các giai cp phn ng." [7] Nói cách khác, ngay c trc khi CSTQ chim c Bc Kinh, nó ã quyt nh trong u là s hành ng tàn bo di cách nói khéo là "ch chuyên chính dân ch nhân dân". Sau ây là mt vài ví d. àn áp nhng phn t phn ng và ci cách rung t Vào tháng 3 nm 1950, CSTQ công b "Lnh àn áp nghiêm khc các phn t phn ng", c bit n trong lch s vi cái tên phong trào "àn áp các phn t phn ng". Không nh các hoàng ân xá cho toàn b t nc sau khi lên ngôi, CSTQ bt u chém git ngay sau khi nó lên nm quyn. Mao Trch ông nói trong mt tài liu, "Còn có rt nhiu ni mà ó nhân dân b e da nên không dám git các phn t phn ng mt cách công khai trên din rng." [8] Vào tháng 2 nm 1951, Trung ng CSTQ nói rng ngoi tr tnh Trit Giang và phía nam tnh An Huy, "các khu vc khác mà ó vn cha git , c bit là các thành ph ln và va, nên tip tc bt và git mt s lng ln và không nên dng sm quá." Mao Trch ông thm chí còn xut rng " các khu vc nông thôn, git các phn t phn ng, nên git hn mt phn nghìn tng s dân... các thành ph, nên git ít hn mt phn nghìn." [9] Dân s Trung Quc vào thi gian ó là khong 600 triu ngi; "ch d" này ca Mao Trch ông s git cht ít nht là 600 nghìn ngi. Không mt ai bit t l 1/1000 này là âu ra. Có th là Mao Trch ông ã cht ny ra quyt nh rng 600 nghìn nhân mng là cho vic t nn tng to ra ni s hãi trong nhân dân, nên ã ra lnh thc hin nh th. CSTQ không quan tâm n vic liu nhng ngi b git có thc s áng phi cht hay không. "Quy nh ca Nc Cng hòa Nhân dân Trung hoa v vic trng pht các phn t phn ng" công b nm 1951 thm chí còn nói rng nhng ngi "phao tin n" có th b "t hình ngay lp tc". Trong khi cuc àn áp các phn t phn ng ang c thc hin mt cách kch lit, thì vic ci cách rung t cng ang din ra trên din rng. Trên thc t, CSTQ ã bt u ci cách rung t trong các khu vc do nó chim óng vào cui nhng nm 1920. Trên b mt, ci

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 112

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

cách rung t, trông có v nh ng h mt lý tng tng t nh thi k Thái Bình Thiên Quc [10], gi là, tt c mi ngi u s có t trng trt nhng thc ra nó ch là mt cái c chém git. ào Chú, ng th t trong hàng ng CSTQ, sau ó có mt khu hiu cho ci cách rung t là: "Làng nào cng máu, nhà nào cng ánh nhau," cho thy rng làng nào cng có nhng ngi s hu t ai (a ch) phi cht. Ci cách rung t ã có th c thc hin mà không cn phi chém git. Nó ã có th c thc hin úng theo cách mà chính ph ài Loan ã thc hin chính sách ci cách rung t ca mình bng cách mua li t t nhng ngi ch s hu t ai (a ch). Tuy nhiên, bi vì CSTQ bt ngun t mt nhóm lu manh côn vô sn, nó ch có bit cp bóc. S rng nó có th b tr thù vì nhng hành ng cp bóc ca mình, CSTQ ã git cht các nn nhân loi tr ngun gc ca các rc ri có th xy ra sau này. Cách git ngi ph bin nht c bit n trong thi k ci cách rung t là "u t". CSTQ làm gi ti danh và ti cho nhng ngi ch s hu t ai (a ch) hoc nhng ngi nông dân giàu có. Cng ng sau ó s c hi xem là h nên b trng pht nh th nào. Mt s ng viên hoc nhng ngi hot ng cho CSTQ ã c gài trong nhng ám ông hô "Chúng ta nên git h!" và nhng ngi ch s hu t ai và nhng nông dân giàu có sau ó ã b x t ngay ti ch. Vào thi k ó, bt k ngi nào s hu t ai trong làng cng u b coi là "cng hào". Nhng ngi thng li dng nông dân b gi là "cng hào bn xn"; nhng ngi thng giúp sa cha nhng tin nghi công cng và tng tin cho các trng hc và giúp trong vic gim nh thiên tai c gi là "cng hào tt bng"; nhng ngi không làm gì c b gi là "cng hào im lng". Vic phân loi nh th này không có ý ngha gì c, bi vì tt c các loi "cng hào" cui cùng u b x t ngay lp tc bt k là h thuc vào loi "cng hào" nào. Vào khong cui nm 1952, s phn t phn ng b x t do CSTQ công b là vào khong 2.4 triu ngi. Thc ra, tng s ngi cht bao gm các quan chc chính quyn c ca Quc Dân ng di cp huyn và nhng ngi ch s hu t ai (a ch) ít nht là 5 triu ngi. Cuc àn áp các phn t phn ng và ci cách rung t có ba kt qu trc tip. Th nht là, các cu quan chc a phng c la chn trong h thng t tr trên c s th tc ã b tiêu dit. Thông qua vic àn áp các phn t phn ng và ci cách rung t, CSTQ ã git hi tt c nhng ngi qun lý trong ch trc và thc hin c vic kim soát hoàn toàn i vi các khu vc nông thôn bng cách thit lp các chi b ng tng làng xã. Th hai là, CSTQ ã chim c mt lng ca ci khng l bng con ng trm cp trong cuc àn áp các phn t phn ng và ci cách rung t. Th ba là, dân thng ã b khng b bi s àn áp dã man nhng ngi ch s hu t ai (a ch) và nhng nông dân giàu có. "Chin dch Tam Phn" và "Chin dch Ng Phn" Cuc àn áp các phn t phn ng và ci cách rung t ch yu là nhm vào các khu vc nông thôn, còn "Chin dch Tam Phn" và "Chin dch Ng Phn" sau ó có th c coi là s dit chng tng t thành th. "Chin dch Tam Phn" c bt u vào tháng 12 nm 1951 và nhm vào nn tham nhng, lãng phí và quan liêu trong s nhng cán b ca CSTQ. Mt s quan chc tham nhng ca CSTQ ã b t hình. Không lâu sau ó, CSTQ ã quy ti rng s tham nhng ca các quan chc chính quyn ca nó là do s cám d ca các nhà t sn. Tng t nh vy, "Chin

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 113

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

dch Ng Phn" c bt u vào tháng 1 nm 1952 nhm vào nn hi l, trn thu, trm cp tài sn nhà nc, s xây dng vi vàng và cu th bng vt liu xu, và ti làm gián ip thu thp các thông tin kinh t ca nhà nc. "Chin dch Ng Phn" v c bn là chin dch n cp tài sn ca các nhà t sn hay úng hn là chin dch git hi các nhà t sn ly tin ca h. Trn Ngh, th trng Thng Hi lúc by gi, c báo cáo vn tt tình hình trên gh sô-fa vi mt cc trà trong tay hàng êm. Ông ta hi mt cách nhàn nhã, "Có bao nhiêu lính dù hôm nay?" có ngha là "Có bao nhiêu thng gia nhy lu t t trong ngày hôm nay?" Không mt nhà t sn nào có th trn thoát "Chin dch Ng Phn". H b yêu cu phi óng thu mà h "ã trn" t tn thi Quang T (1875-1908) trong Triu i nhà Thanh (1644-1911) khi th trng thng mi Thng Hi mi bt u c thành lp. Các nhà t sn không th có cách nào tr nhng th "thu" ó thm chí bng tt c tài sn ca h. H không có cách nào khác hn là t kt liu cuc i ca mình, nhng h không dám nhy xung sông Hoàng Ph. Nu xác ca h mà không c tìm thy, CSTQ s buc ti h là chy trn sang Hng Công, và ngi nhà ca h s vn phi chu trách nhim tr nhng khon thu ó. Các nhà t sn ành phi nhy lu và li xác cho CSTQ thy bng chng v cái cht ca h. Ngi ta nói rng mi ngi không dám i b bên cnh các tòa nhà cao tng Thng Hi thi by gi vì s b nhng ngi nhy lu t trên cao xung ri vào mình. Theo S thc v các chin dch chính tr sau khi thành lp Nc Cng hòa Nhân dân Trung Hoa ng biên son bi 4 c quan chính ph trong ó có Trung tâm Nghiên cu Lch s CSTQ nm 1996, trong thi k "Chin dch Tam Phn" và "Chin dch Ng Phn", hn 323100 ngi ã b bt và hn 280 ngi ã t t hay mt tích. Trong "Chin dch chng H Phong" nm 1955, hn 5000 ã b buc ti, hn 500 ngi ã b bt, hn 60 ngi ã t t, và 12 ngi ã cht bt bình thng. Trong cuc àn áp các phn t phn ng sau ó, hn 21300 ngi ã b t hình, và hn 4300 ngi ã t t hoc mt tích. [11] Nn ói khng khip S ngi cht nhiu nht c ghi chép là trong Nn ói khng khip Trung Quc xy ra ngay sau chin dch i nhy vt. [12] Bài "Nn ói khng khip" trong quyn Nhng ghi chép v lch s ca Nc Cng hòa Nhân dân Trung Hoa nói rng "S ngi cht bt bình thng và s ngi mi c sinh ra gim t nm 1959 cho n nm 1961 c c tính là khong 40 triu... vic gim 40 triu ngi Trung Quc nhiu kh nng là nn ói khng khip nht trên th gii trong th k này." [13] Nn ói khng khip ã b CSTQ ngy trang gi là "Thiên tai 3 nm". Trên thc t, 3 nm ó có iu kin thi tit tt mà không có bt c mt thiên tai ln nào nh l lt, hn hán, bão, sóng thn, ng t, sng giá, ma á, hay nn chu chu. "Tai ha" ó hoàn toàn là do con ngi gây nên. Chin dch i nhy vt ã yêu cu mi ngi Trung Quc phi tham gia luyn thép, buc nông dân phi b c hoa màu thi ra ngoài ng. ã th, các quan chc các khu vc li còn tng thu sut trên sn lng hoa màu. H Dic Nhiên, Bí th th nht ng b qun Liu Châu ã t ba t ra mc sn lng gây sng st "65000 cân thóc trên mt mu" [14] huyn Hoàn Giang. Vic này xy ra ngay sau Hi ngh toàn th Lc Sn khi phong trào chng cánh hu ca CSTQ lan ra trên toàn quc. cho mi ngi thy rng CSTQ luôn luôn úng, hoa màu ã b chính quyn sung công nh mt hình thc ánh thu theo sn lng ã b thi phng lên này. Hu qu là, khu phn ng cc, ging và lng thc ch yu ca nông dân tt c u ã b sung công. Khi yêu cu vn cha c áp ng , nông dân còn b buc ti là ã giu hoa màu ca mình i.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 114

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

H Dic Nhiên ã tng nói là phi phn u giành gii nht trong cuc thi sn lng cao nht bt k là bao nhiêu ngi Liu Châu s phi cht. Mt s nông dân ã b cp i tt c, ch còn li mt chút go c giu trong chu ng nc tiu. ng b xã Thun Lc, huyn Hoàn Giang thm chí còn ra lnh cm nu cm ngn nông dân không c n hoa màu. Vic tun tra ã c dân quân thc hin vào ban êm. H h thy có ánh la là h s tin hành lc soát và vây bt. Nhiu nông dân thm chí còn không dám nu tho mc hoc v cây n và ã b cht ói. Trong lch s, vào nhng lúc có nn ói, vua quan s cp cháo, phân phát hoa màu và cho phép các nn nhân di tn khi nhng khu vc có nn ói. Còn CSTQ li coi vic chy khi ni có nn ói là mt iu ô nhc i vi uy tín ca ng, và ã ra lnh cho dân quân chn ng không cho các nn nhân chy thoát khi các khu vc có nn ói. Khi các nông dân b ói quá nên phi cp ng cc các kho lng thc, CSTQ ã ra lnh bn vào ám ông trn áp vic cp thóc go và dán nhãn cho nhng ngi b cht là các phn t phn cách mng. Mt s lng ln nông dân ã b cht ói nhiu tnh gm có Cam Túc, Sn ông, Hà Nam, An Huy, H Bc, H Nam, T Xuyên, và Qung Tây. Nông dân ã b ói nhng vn còn b bt phi tham gia làm các vic nh ti nc, xây p và luyn thép. Nhiu ngi ã b ngã xung t trong khi ang làm vic và ã không bao gi ng lên c na. Cui cùng thì c nhng ngi sng sót cng không còn có sc chôn nhng ngi b cht. Nhiu làng ã b cht toàn b khi mi ngi ln lt b cht vì ói. Trong các nn ói nghiêm trng nht trong lch s Trung Quc trc thi CSTQ, có nhng trng hp các gia ình ã phi trao i con cho nhau n tht nhng không ai ã tng n tht chính con cái mình. Tuy nhiên di thi CSTQ, mi ngi ã buc phi n tht c nhng ngi b cht, n tht nhng ngi chy trn n t nhng khu vc khác, và thm chí ã phi git cht và n tht con cái ca chính mình. Nhà vn Sa Thanh ã mô t cnh này trong tác phm ca ông có tên là Y Hy i a Loan (Mt eo t tha tht) nh sau: Trong mt gia ình nông dân, ngi cha ch còn li mt a con trai và mt a con gái trong Nn ói khng khip. Mt hôm, ngi cha ui a con gái ra khi nhà. Khi cô tr v, cô không th tìm thy ngi em trai mà ch nhìn thy m trng ni trong cho và mt ng xng bên cnh bp. Vài ngày sau, ngi cha thêm nc vào cho, và gi a con gái li gn. Cô gái s quá và xin cha cô t ngoài ca, "B, ng n tht con. Con có th kim ci và nu cm cho b n. Nu b n tht con, thì s không còn ai làm vic này cho b na." Cp cui cùng và s lng thm kch tng t nh th này thì không ai bit c. Th nhng CSTQ vn coi ó nh là mt vinh d cao quý và còn tuyên b rng CSTQ ã lãnh o nhân dân dng cm chng li "thiên tai" và vn tip tc t khen mình là "v i, vinh quang và úng n". Sau Hi ngh toàn th Lc Sn nm 1959, tng Bành c Hoài [15] ã b tc quyn vì ã lên ting bênh vc nhân dân. Mt s quan chc và cán b chính quyn dám nói lên s thc ã b bãi chc, b bt giam hoc b iu tra. Sau ó, không ai còn dám nói lên s thc na. Vào thi Nn ói khng khip, thay vì báo cáo s thc, các quan chc CSTQ ã che y thc t v s lng ngi cht ói bo v chc v ca mình. Tnh Cam Túc thm chí còn t chi không nhn vin tr lng thc ca tnh Sn Tây và nói rng Cam Túc ã có mt lng d tr lng thc rt ln. Nn ói khng khip này cng là mt cuc thi loi i vi các cán b ca CSTQ. Theo tiêu chun ca CSTQ thì nhng cán b chng li vic nói lên s thc bt chp c vic hàng chc triu ngi b cht ói chc chn là ã "t tiêu chun". Vi cuc trc nghim này, CSTQ

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 115

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

sau ó s tin rng không có gì nh tình ngi hay o tri có th tr thành mt gánh nng tâm lý ngn cn nhng cán b này i theo ng. Sau Nn ói khng khip, các quan chc cp tnh có trách nhim ch n thun tham gia làm th tc t phê bình. Lý Tnh Tuyn, Bí th tnh y T xuyên ni có hàng triu ngi b cht ói ã c thng chc lên làm Bí th th nht Vn phòng khu vc Tây Nam ca CSTQ. T Cách mng Vn hóa và cuc thm sát trên qung trng Thiên An Môn cho n cuc àn áp Pháp Luân Công Cuc cách mng vn hóa ã chính thc bt u vào ngày 16/05/1966 và kéo dài cho n tn nm 1976. Thm chí chính CSTQ cng gi thi k này là "Thm ha 10 nm". Sau này trong mt cuc phng vn vi mt phóng viên Nam-t, H Diu Bang, nguyên tng bí th CSTQ nói, "Vào thi gian ó, gn 100 triu ngi ã b liên can, tc là mt phn mi tng s dân ca Trung Quc." S thc v các chin dch chính tr sau khi thành lp Nc Cng hòa Nhân dân Trung Hoa vit rng, "Vào tháng 5 nm 1984, sau 31 tháng tp trung iu tra, thm tra và tính toán li bi Ban chp hành Trung ng CSTQ, các con s liên quan n Cách mng Vn hóa là: hn 4,2 triu ngi ã b giam gi và iu tra; hn 1.728.000 ngi ã b cht bt thng; hn 135.000 ngi ã b dán nhãn hiu là phn cách mng và b t hình; hn 237.000 ngi ã b cht và hn 7,03 triu ngi ã b tàn ph trong các cuc tn công v trang; và 71.200 gia ình ã b tiêu dit." Thng kê tng hp t nhng ghi chép lch s ca các huyn ã cho thy rng 7,73 triu ngi ã b cht bt thng trong Cách mng Vn hóa. Bên cnh vic ánh p ngi ta n cht, s bt u ca Cách mng Vn hóa cng ã gây ra mt làn sóng t t. Nhiu trí thc ni ting, bao gm Lão X, Phó Lôi, Tin Cách mng vn hoá (1966-1976), mi nm en Bá Tán, Wu Han và Tr An Bình tt c u ti trong lch s ca dân tc Trung Hoa. Ngày ã t chm dt cuc i ca mình vào thi nay, ch nh n thôi, nhng ai ã tng tri qua nm tháng khng khip y cng phi rùng mình. k u ca Cách mng Vn hóa. Cách mng Vn hóa là thi k cc t iên cung nht Trung Quc. Chém git ã tr thành mt cách cnh tranh bày t v trí cách mng ca cá nhân, nên vic tàn sát "các k thù giai cp" là cc k tàn bo và c ác. Chính sách "ci cách và m ca" ã làm tng áng k s trao i thông tin, ã cho phép nhiu phóng viên nc ngoài chng kin cuc thm sát trên qung trng Thiên An Môn nm 1989 và phát i các chng trình truyn hình cho thy xe tng ã sn ui và è cht các sinh viên hc sinh.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 116

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

Mi nm sau, vào ngày 20/07/1999, Giang Trch Dân ã bt u chin dch àn áp Pháp Luân Công. Vào khong cui nm 2002, thông tin ni b t các ngun tin ca chính ph Trung Quc ã xác nhn vic che du s tht v hn 7.000 ngi ã b cht trong các tri giam, các tri lao ng cng bc, các nhà tù và các bnh vin tâm thn, trung bình khong 7 ngi ã b git cht mi ngày. Ngày nay CSTQ có xu hng chém git ít hn nhiu so vi trong quá kh khi hàng triu hay hàng chc triu ngi s b git hi. Có hai lý do quan trng ây. Mt mt, CSTQ ã làm bin d u óc t tng ca nhân dân Trung Quc bng vn hóa ng nhân dân gi ây d phc tùng hn. Mt khác, do các quan chc ca CSTQ cc k h bi và tham nhng, nn kinh t ca Trung Quc ã tr thành mt "nn kinh t kiu truyn máu" và v c bn ph thuc vào vn ca nc ngoài duy trì s tng trng kinh t và n nh xã hi. CSTQ nh nh in s trng pht kinh t sau cuc thm sát trên qung trng Thiên An Môn và bit rng vic chém git công khai s gây ra vic vn ca nc ngoài s b rút ra khi Trung Quc và s gây nguy him cho ch c tài ca nó. Mc dù CSTQ cha bao gi t b vic chém git ng sau hu trng, nhng CSTQ ngày nay vn không t mt n lc nào nhm che giu các bng chng vy y máu. II. Các cách git ngi cc k tàn bo Tt c mi vic mà CSTQ làm ch nhm mt mc ích duy nht: chim ot và duy trì quyn lc. Chém git là mt phng cách rt quan trng CSTQ duy trì quyn lc ca nó. Càng có nhiu ngi b git và vic chém git càng tàn bo thì kh nng gây khng b trong nhân dân càng ln. S khng b ó ã c bt u ngay trc khi xy ra chin tranh TrungNht. Cuc thm sát min Bc Trung Quc trong chin tranh Trung-Nht Khi gii thiu cun sách Thù trong ca tác gi Cha Raymond J. De Jaegher [16], cu tng thng M Hoover ã bình lun rng cun sách ã vch trn bn cht khng b ca các phong trào cng sn. Ông gii thiu nó cho bt k ai mun hiu rõ lc lng tà ác ó trên th gii này. Trong quyn sách này, Cha De Jaegher ã k li các câu chuyn v vic CSTQ ã s dng bo lc khng b và khut phc nhân dân nh th nào. Ví d nh, mt hôm CSTQ yêu cu tt c mi ngi i ra mt khu t trng trong làng. Các giáo viên dn các em nh i t trng ra khu t trng. Mc ích ca vic tp trung là chng kin vic git cht 13 thanh niên yêu nc. Sau khi thông báo các ti danh c ba t ra chng li các nn nhân, CSTQ ra lnh cho mt giáo viên ang khip s bt nhp cho các em nh hát các bài hát yêu nc. trên khán ài cùng vi các bài hát không phi là các v công mà là mt tên ao ph ang cm lm lm chic mã tu sc trong tay. ao ph là mt tên lính cng sn tr khe mnh và hung tn vi ôi tay chc khe. Tên lính i n ng sau nn nhân u tiên, nhanh chóng ging cao thanh mã tu sc ngt ri chém xung và cái u th nht ri xung t. Máu phun ra nh mt cái vòi phun nc trong khi cái u ln trên mt t. Các em nh ang hát mt cách kích ng ã gào khóc lên mt cách hong lon. Ngi giáo viên vn gi nhp và c gi cho các em tip tc hát; cái chuông ca cô vn tip tc rung lên trong ni kinh hoàng.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

117

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

Tên ao ph chém 13 ln và 13 cái u ã ri xung t. Sau ó, nhiu tên lính cng sn i n, m tung lng ngc ca các nn nhân và moi tim h ra làm mt ba tic. Tt c nhng cnh dã man ó ã din ra trc mt các em nh. Các em ã b khng b tái xanh c mt và mt s bt u nôn. Cô giáo chi ra các tên lính và bo các em xp thành hàng quay tr v trng. Sau ó, Cha De Jaegher thng thy các em nh b bt buc phi xem cnh chém git. Các em tr nên quen vi các cnh máu và lãnh cm; mt s thm chí còn bt u cm thy thích thú. Khi CSTQ cm thy rng chém git n thun là cha rùng rn và kích ng, chúng phát minh ra các kiu tra tn tàn bo hn. Ví d nh, bt ai ó nut mt lng mui ln mà không cho ngi ó ung mt chút nc nào: nn nhân s phi chu ng cho n khi b cht vì khát; hoc lt trn trung ai ó và bt ngi ó phi ln trên thy tinh v; hoc là ào mt h trên mt sông óng bng trong mùa ông, và sau ó ném nn nhân vào trong h: nn nhân s hoc là b cht cóng hoc là b cht ui. Cha De Jaegher vit rng mt ng viên CSTQ tnh Sn Tây ã phát minh ra mt kiu tra tn khng khip. Mt hôm, khi hn ang i lang thang trong thành ph, hn dng li trc ca mt nhà hàng và nhìn chm chm vào mt thùng nc sôi ln. Sau ó, hn ã mua nhiu thùng ln, và ngay lp tc bt mt s ngi chng li ng cng sn. Trong khi xét x vi vã, các thùng c y nc và un sôi. Ba nn nhân b lt trn trung và qung vào các thùng và b un sôi cho n cht sau bui xét x. Bình Sn, Cha De Jaegher ã chng kin cnh mt ông b b lt da khi vn còn sng. Các ng viên CSTQ bt ngi con trai ca nn nhân xem và tham gia vào cnh tra tn vô nhân o ó, xem b mình cht trong au n tt cùng và nghe nhng ting gào thét ca b mình. Các ng viên CSTQ gim và a-xít lên thân th ngi b và sau ó toàn b da trên thân th ca nn nhân ã b nhanh chóng lt ra. Chúng bt u t lng ri lên hai vai và chng my chc da trên toàn b thân th ca ông ã b lt ra, ch còn li da u là còn nguyên vn. Ngi b ã cht ch trong có vài phút. Khng b trong "Tháng Tám " và n tht ngi Qung Tây Sau khi chim c quyn kim soát tuyt i trên toàn b t nc, CSTQ vn không chm dt bo lc. Trong Cách mng Vn hóa, bo lc ã tr nên ti t hn. Ngày 18/8/1966, Mao Trch ông ã gp các i din "hng v binh" trên tháp ca Qung trng Thiên An Môn. Tng Bân Bân, con gái ca lãnh o cng sn Tng Nhim Cùng, cài cho Mao mt huy hiu "hng v binh" lên tay áo. Khi Mao bit tên ca Tng Bân Bân, cái tên có ngha là tao nhã và lch s, Mao nói, "Chúng ta cn nhiu bo lc hn na." Do ó Tng ã i tên cô ta thành Tng Yu V (có ngha là "cn bo lc"). Các cuc tn công v trang bo lc không lâu sau ó ã nhanh chóng lan ra toàn b t nc. Th h tr b s giáo dc theo t tng vô thn ca ch ngha cng sn không còn n s iu gì. Di s ch o trc tip ca CSTQ và hng dn ca các ch th ca Mao Trch ông, "hng v binh" cung lon và ngo mn ã t t mình lên trên c lut pháp, bt u ánh p nhân dân và lc soát nhà ca trên toàn quc. nhiu khu vc, tt c "nm giai cp en" (ch s hu t ­ a ch, nông dân giàu có, các phn t phn ng, các phn t xu, và nhng ngi hu khuynh) và các thành viên gia ình ca h ã b tiêu dit theo chính sách dit chng. Mt ví d in hình là Huyn i Hng gn Bc Kinh, ni mà t 27/8 n 1/9 nm 1966, tng s có 325 ngi ã b git cht trong 48 t 13 xã. Ngi nhiu tui nht b

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 118

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

git cht là 80 tui, và ngi ít tui nht b git cht ch mi có 38 ngày tui. Hai mi hai gia ình ã b git cht không còn ai sng sót. "ánh p mt ngi n cht là mt cnh thng thy. Trên ng ph Sa Than, mt nhóm thanh niên thuc lc lng "hng v binh" ã tra tn mt bà già bng xích st và tht lng da cho n khi bà không th c ng c na, nhng mt n "hng v binh" vn nhy lên ngi bà và dm p lên bng bà. Bà già ã cht ngay ti ch... Gn Sùng Vân Môn, khi "hng v binh" lc soát nhà ca mt "v a ch" (mt góa ph sng mt mình), chúng bt buc mi nhà hàng xóm phi mang n mt ni nc sôi và chúng ã nc sôi lên ngi bà t c tr xung cho n khi ngi bà b nu chín. Vài ngày sau, ngi ta ã tìm thy bà b cht trong phòng, ngi bà ã b giòi bâu kín... Có nhiu cách git chóc khác nhau, bao gm dùng gy ánh n cht, dùng lim ct và dùng dây thng tht c cho n cht... Cách git tr em là tàn bo nht: k git ngi gim lên mt chân a tr và git chân kia, xé thân th ra làm hai na". (iu tra v cuc thm sát i Hng ca Ng La Vn) [17] Nn n tht ngi Qung Tây thm chí còn vô nhân o hn c cuc thm sát i Hng. Nhà vn Trnh Ngha, tác gi ca cun sách K nim ã mô t vic n tht ngi din ra trong ba giai on [18]. u tiên là giai on m màn khi cuc khng b vn còn din ra bí mt trong bóng ti. Biên niên s ca huyn ã ghi li mt cnh in hình: vào lúc na êm, nhng tên git ngi rón rén i tìm nn nhân ca chúng và m bng moi tim và gan. Bi vì chúng cha có kinh nghim và vn còn s, chúng ct nhm phi phi, sau ó chúng phi quay li. Sau khi chúng nu chín tim và gan, mt s mang ru t nhà n, mt s i mua gia v, và sau ó tt c bn git ngi cùng n các c quan ni tng ca ngi b git lng l trong ánh la t trong lò ht ra. Giai on hai là giai on nh im, khi cuc khng b ã tr nên công khai. Trong giai on này, nhng tên git ngi lâu nm ã có kinh nghim moi tim gan khi nn nhân vn còn sng, và chúng dy li cho nhng ngi khác, và hoàn thin k nng ca chúng. Ví d, khi m bng mt ngi còn ang sng, bn git ngi ch cn ct chéo trên bng nn nhân, dm lên ngi (nu nn nhân b trói vào cây, bn git ngi s lên gi vào bng di ca nn nhân) và tim và các c quan ni tng khác s t ng ri ra. Tên trùm git ngi s c ly tim, gan và các c quan sinh dc và nhng tên còn li s ly nhng b phn khác. Nhng cnh tng khng khip này ã c trang hoàng vi c và khu hiu. Giai on th 3 là giai on rt iên lon, n tht ngi ã tr thành mt phong trào din ra tràn lan trên quy mô ln. huyn V Tuyên, nh nhng con chó hoang n tht nhng xác cht trong mt dch bnh, mi ngi iên lon n tht ngi khác. u tiên, các nn nhân thng b "phê bình công khai", theo sau ó luôn luôn là chém git và ri b n tht. Ngay khi nn nhân ngã xung t, bt k là còn sng hay ã cht, mi ngi ly ra nhng con dao h ã chun b t trc và vây xung quanh nn nhân, ct bt k b phn thân th nào mà h có th túm ly c. giai on này, nhng ngi dân bình thng u tham gia vào vic n tht ngi. Cn bão ca cuc "u tranh giai cp" ã thi i khi u óc con ngi tt c nhng ý thc v ti li và nhân tính. n tht ngi ã lan ra nh mt bnh dch và mi ngi thích thú vi các bui tic n tht ngi. Bt c mt b phn thân th ngi nào cng có th n c, bao gm c tim, tht, gan, thn, khuu tay, bàn chân, và gân. C th ngi b nu chín bng các cách khác nhau, bao gm luc, hp, xào, nng, rán, và nng trên la... Mi ngi ung ru và chi các trò chi trong khi n tht ngi. Trong nh cao ca phong trào

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

119

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

này, thm chí nhà n ca c quan chính quyn cp cao nht, y ban Cách mng huyn V Tuyên cng bán các món n làm t tht ngi. c gi không nên nhm ln mà ngh rng nhng bui l hi n tht ngi ó ch n thun là hành ng không có t chc ca mi ngi. CSTQ là mt t chc c tài kim soát mi t bào ca xã hi. Nu không có s khuyn khích và vn ng ca CSTQ thì phong trào n tht ngi ã hoàn toàn không th xy ra. Mt bài hát ca ngi CSTQ do chính CSTQ sáng tác ra có on, "Xã hi c [19] bin ngi thành ma, xã hi mi bin ma thành ngi." Tuy nhiên, nhng v git ngi và các bui tic n tht ngi này ã cho chúng ta thy rng CSTQ có th bin ngi thành qu hoc quái vt, bi vì chính bn thân CSTQ là tàn bo hn bt c con qu hay quái vt nào. Chin dch àn áp Pháp Luân Công Khi nhân dân Trung Quc bc vào k nguyên ca máy tính và du hành v tr, và có th nói chuyn kín vi nhau v nhân quyn, t do và dân ch, nhiu ngi ngh rng nhng s tàn bo khng khip và áng ghê tm u ã tr thành quá kh. CSTQ ã khoác lên mình mt b vét-tông dân s và sn sàng kt giao vi th gii. Nhng iu ó là quá xa vi s tht. Khi CSTQ phát hin ra rng có mt nhóm ngi không s nhng hành ng tra tn và git ngi tàn bo ca nó, thì nhng th on mà chúng s dng ã tr nên còn iên lon hn na. Nhóm ngi ã và ang b àn áp theo cách này là nhng hc viên Pháp Luân Công. Nhng hành ng bo lc ca "hng v binh" và phong trào n tht ngi Tnh Qung Tây là nhm tiêu hy c th ca nhng nn nhân, git ngi trong vài phút hoc vài gi. Vic àn áp các hc viên Pháp Luân Công là bt buc h phi t b tín ngng ca mình vào "Chân Thin Nhn". Các th on tra tn tàn bo thng kéo dài nhiu ngày, nhiu tháng hay thm chí nhiu nm. c tính khong hn 10.000 hc viên Pháp Luân Công ã cht vì b tra tn. Nhng hc viên Pháp Luân Công ã phi chu tt c các th on tra tn và sau ó ã trn thoát khi li hái ca t thn ã mô t li hn 100 th on tra tn tàn bo; sau ây ch là mt vài ví d. ánh p tàn nhn là th on tra tn hay c s dng nht làm hi các hc viên Pháp Luân Công. Cnh sát và các u gu trong tù trc tip ánh p các hc viên và cng xúi gic các tù nhân khác ánh p các hc viên. Nhiu hc viên ã b ic do b ánh p, tai ca h b rách ri ra, nhãn cu ca h b v, rng cng b gãy, và xng s, xng sng, xng sn, xng quai sanh, xng chu, tay và chân ca h b gy và v; chân và tay h b ct b do b ánh p. Mt s k tra tn ã tàn nhn bóp nát tinh hoàn ca các hc viên nam và á vào khu vc c quan sinh dc ca các hc viên n. Nu các hc viên vn không chu khut phc, nhng k tra tn s tip tc ánh p cho n khi các hc viên b rách da h tht. C th ca các hc viên ã b hoàn toàn d dng do b tra tn và dính be bét máu, vy mà bn cai ngc vn còn nc mui lên ngi h và tip tc dùng dùi cui in tra tn h. Mùi máu và tht cháy trn ln vào nhau và ting gào thét au n nghe rt thng tâm. Trong khi ó, nhng k tra tn cng dùng túi ni-lông trùm lên u các hc viên làm cho h khut phc vì s b ngt th.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

120

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

Git in là mt th on khác thng c dùng các tri lao ng cng bc Trung Quc tra tn các hc viên Pháp Luân Công. Cnh sát dùng dùi cui in cho in git các vùng nhy cm trên thân th, bao gm ming, nh u, ngc, c quan sinh dc, mông, ùi, gan bàn chân, ngc ca các hc viên n, và c quan sinh dc ca các hc viên nam. Mt s cnh sát còn dùng nhiu dùi cui in cùng mt lúc cho in git các hc viên cho n khi có th ngi thy mùi tht cháy và các vùng b thng b thâm tím. Nhiu khi, u và hu môn cùng b git mt lúc. Cnh sát thng dùng 10 hoc thm chí nhiu hn dùi cui in cùng mt lúc tra tn các hc viên trong thi gian dài. Thông thng mi dùi cui in có in áp khong hàng chc nghìn vôn. Khi nó phóng in, nó phát ra ánh sáng xanh và ting kêu nh tnh in. Khi dòng in i qua c th ngi, cm giác nh là b bng hoc b rn cn. Mi ln git in rt là au nh b rn cn. Da ca nn nhân tr nên , nt ra và b cháy và vt thng b ra ra. Thm chí còn có nhng loi dùi cui in mnh hn có in áp cao hn làm cho các nn nhân cm thy nh u b búa b vào. Cnh sát cng dùng thuc lá ang cháy t tay, mt, gan bàn chân, ngc, lng, núm vú ca các hc viên v.v... Chúng dùng bt la t tay và c quan sinh dc ca các hc viên. Các thanh st c ch to c bit c nung nóng trong lò in cho n khi chúng tr nên nóng . Sau ó chúng c dùng t cháy chân ca các hc viên. Cnh sát cng dùng than nóng t cháy mt ca các hc viên. Cnh sát ã t cháy n cht mt hc viên sau khi ngi hc viên này ã phi chu ng các th on tra tn tàn khc và vn còn thoi thóp th và tim vn còn p yu t. Cnh sát sau ó nói rng cái cht ca anh là do "t thiêu". Cnh sát ánh các hc viên n vào ngc và khu vc c quan sinh dc. Chúng ã hãm hip và hãm hip tp th các hc viên n. Hn na, cnh sát còn lt trn trung các hc viên n và qung h vào các xà-lim y các tù nhân nam chúng sau ó hãm hip h. Chúng dùng dùi cui in cho in git ngc và c quan sinh dc ca h. Chúng dùng bt la t cháy núm vú ca h, và chc dùi cui in vào âm o ca các hc viên cho in git h. Chúng còn buc 4 cái bàn chi ánh rng li và sau ó chc vào âm o ca các hc viên n và chà xát và ngoáy các bàn chi. Chúng dùng các móc st móc các vùng kín ca các hc viên n. Tay ca các hc viên n b còng ra ng sau lng, và núm vú ca h b móc vào dây in và cho dòng in chy qua. Chúng bt các hc viên Pháp Luân Công mc "áo vét thng" [20], và sau ó trói chéo hai tay h ra ng sau lng. Chúng git cánh tay ca h lên qua vai n trc ngc, trói hai chân h li và treo h ra ngoài ca s. Cùng lúc ó, chúng nhét r vào ming các hc viên, lp tai nghe vào tai h và liên tc bt các on bng ph báng Pháp Luân Công. Theo mô t ca các nhân chng, nhng ngi b tra tn theo cách này nhanh chóng b gãy cánh tay, dây chng, vai, c và khuu tay. Nhng ai b tra tn lâu theo cách này ã b gy xng sng hoàn toàn và cht trong au n tt cùng. Chúng cng qung các hc viên vào các hm cha y nc thi. Chúng dùng búa óng que tre vào di móng tay ca các hc viên và bt h trong các phòng m thp y mc meo , xanh, vàng, trng... trên trn, sàn và tng làm cho các vt thng ca h b thi ra ra. Chúng cng cho chó, rn và bò cp cn các hc viên và tiêm các loi thuc hy dit thn kinh vào ngi các hc viên. Trên ây ch là mt vài trong s rt nhiu th on tra tn mà các hc viên phi chu ng trong các tri lao ng cng bc.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

121

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

III. u á tàn bo trong ni b ng Vì CSTQ hp nht các ng viên ca nó da trên c s "ng tính" thay vì da trên o c và công lý, nên s trung thành ca các ng viên ca nó, c bit là các quan chc cao cp, i vi ngi lãnh o cao nht là mt vn trng tâm. ng cn to ra mt bu không khí khng b bng cách git cht các ng viên ca chính nó. Nhng ngi sng xót sau ó thy rng khi k c tài cp cao nht mun ai phi cht thì ngi ó s cht mt cách bi thm. Vic u á trong ni b ca các ng cng sn là iu mà ai cng bit. Tt c các y viên B chính tr ng Cng sn Nga trong hai nhim k u, ngoi tr Lê-nin ã cht và bn thân Xta-lin ra, u ã b t hình hoc t t. Ba trong s nm nguyên soái ã b t hình, ba trong s nm Tng t lnh ã b t hình, tt c 10 Phó Tng t lnh quân i ã b t hình, 57 trong s 85 t lnh quân oàn ã b t hình, và 110 trong s 195 t lnh s oàn ã b t hình. CSTQ luôn luôn có ch trng "u tranh tàn bo và tn công tàn nhn". Nhng chin thut ó không ch nhm vào nhng ngi ngoài ng. Ngay t thi k cách mng tnh Giang Tây, CSTQ ã git nhiu ngi chng Bôn-sê-vích (AB oàn) [21] n mc ch còn li mt s rt ít ngi sng sót chin u trong cuc chin tranh. thành ph Diên An, ng ã tin hành mt chin dch "Chnh n". Sau này khi ã tr nên vng chc v mt chính tr, ng ã tiêu dit Cao Cng, Nhiêu Thu Thch [22], H Phong, và Bành c Hoài. Vào thi k Cách mng Vn hóa, gn nh tt c các ng viên cao cp ca ng ã b tiêu dit. Cha mt cu Tng bí th nào ca CSTQ gp kt thúc có hu. Lu Thiu K, mt cu ch tch nc ca Trung Quc, ngi ã tng là nhân vt s 2 ca CSTQ ã b cht bi thm. Vào ngày sinh nht ln th 70 ca Lu Thiu K, Mao Trch ông và Chu Ân Lai [23] bo Uông ông Hng (v s trng ca Mao) em n cho Lu Thiu K mt món quà sinh nht, mt chic ài, Lu Thiu K nghe bn báo cáo chính thc ca Phiên hp toàn th ln th 8 ca Ban chp hành Trung ng khóa 12 rng, "Vnh vin khai tr tên phn bi, gián ip và ni lon Lu Thiu K ra khi ng và tip tc vch trn và ch trích Lu Thiu K và các k tòng phm ca hn v các ti phn bi và làm phn." Lu Thiu K b suy sp v mt tinh thn và các bnh tt ca ông ta ã ti t i mt cách nhanh chóng. Bi vì ông ta ã phi nm lit ging trong mt thi gian dài và không th c ng, nên c, lng, mông, và gót chân ca ông ta ã b ra ra au n do tip xúc lâu ngày vi ging. Khi ông ta cm thy au quá, ông ta ã phi nm ly chn m, vt hoc tay ngi khác, mà không chu buông ra, nên mi ngi phi các chai nha cng vào tay ông ta. Khi ông ta cht, hai chai nha cng ã tr thành hình các ng h cát do ông ta nm tay li mà thành. Khong tháng 10/1969, thân th ca Lu Thiu K ã bt u thi ra hoàn toàn và m nhim trùng có mùi rt mnh. Ông ta gy nh mt cái que và bên b cái cht. Nhng mt thanh tra c bit ca Ban chp hành Trung ng ng ã không cho ông ta tm hay lt ngi thay qun áo. Thay vào ó, h lt b tt c qun áo ca ông ta ra, bc ông ta trong mt cái chn, và a ông ta i bng máy bay t Bc Kinh n thành ph Khai Phong, và khóa trái ông ta trong mt tng hm ca mt chic lô-ct kiên c. Khi ông ta b st cao, h không nhng không cho ông ta ung thuc mà còn bt các nhân viên y t phi i ch khác. Khi Lu Thiu K cht, thân th ông ta ã hoàn toàn b hoi và mái tóc bc ca ông ta ã xõa ra dài

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 122

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

n 60 phân. Hai ngày sau, vào lúc na êm, ông ta ã b ha thiêu nh mt ngi b bnh truyn nhim nguy him. B ging m, gi và các th còn li khác ca ông ta u ã b t ht. Bia m ca ông ta ghi Tên: Lu V Hoàng; ngh nhip: tht nghip; lý do cht: b bnh. CSTQ ã tra tn mt v ch tch nc n cht nh vy mà thm chí không thèm a ra mt lý do rõ ràng. IV. Xut khu cách mng, git ngi các nc khác Cùng vi vic cc k thích thú git ngi trong Trung Quc và trong ni b ng bng nhiu cách, CSTQ cng tham gia vào vic git ngi các nc khác bao gm c các Hoa kiu bng cách xut khu "cách mng". Kh-me là mt ví d in hình. Kh-me do Pôn-Pt cm u ch tn ti trong vòng có 4 nm Cam-pu-chia. Tuy vy, t nm 1975 cho n nm 1978, hn hai triu ngi bao gm c hn 200.000 ngi Hoa, ã b git hi t nc nh bé vi tng s ch vn vn có 8 triu dân này. Các ti ác ca Kh-me là không th m c, nhng chúng tôi không bàn lun v vn ó ây. Tuy nhiên chúng tôi phi nói v quan h ca nó vi CSTQ. Pôn-Pt là ngi tôn th Mao Trch ông. u nm 1965, Pôn-Pt n thm Trung Quc 4 ln ích thân nghe Mao Trch ông thuyt ging. Ngay t tháng 11/1965, Pôn-Pt ã Trung Quc 3 tháng. Trn Bá t và Trng Xuân Kiu ã àm lun vi Pôn-Pt v các lý thuyt nh "quyn lc chính tr ln lên t nòng súng", "u tranh giai cp", "chuyên chính vô sn" v.v... Sau ó, nhng iu này ã tr thành c s cho cách thc Pôn-Pt thng tr Campu-chia sau này. Sau khi quay tr v Cam-pu-chia, Pôn-Pt i tên ng ca mình thành ng Cng sn Cam-pu-chia và dng lên các c s cách mng theo mô hình quây tròn các thành ph khi các vùng nông thôn ca CSTQ. Nm 1968, ng Cng sn Cam-pu-chia ã chính thc thành lp quân i. Vào cui nm 1969, nó có khong hn 3.000 ngi mt chút. Nhng nm 1975, trc khi tn công và chim óng thành ph Phnôm-Pênh, nó ã tr nên mt lc lng c trang b tt và sn sàng chin u vi 80.000 lính. ây hoàn toàn là nh vào s ng h và h tr ca CSTQ. Cun sách Các tài liu v vic h tr Vit Nam và chin u vi M ca Vng Hin Cn [24] nói rng trong nm 1970 Trung Quc cho Pôn-Pt thit b v trang cho 30 nghìn lính. Tháng 4/1975, Pôn-Pt chim c th ô ca Cam-pu-chia, và 2 tháng sau, Pôn-Pt n Bc Kinh thm CSTQ và nghe ch th. Rõ ràng là, nu ti ác dit chng ca Kh-me mà không da vào các lý thuyt và h tr vt cht ca CSTQ, thì nó ã không th thc hin c. Ví d, sau khi hai ngi con trai ca Thái t Sihanouk b ng Cng sn Cam-pu-chia git cht, ng Cng sn Cam-pu-chia ã ngoan ngoãn a Sihanouk n Bc Kinh theo lnh ca Chu Ân Lai. Ai cng bit rng, khi ng Cng sn Cam-pu-chia git hi nhân dân, chúng s "thm chí git c bào thai" ngn chn nhng rc ri có th xy ra trong tng lai. Nhng theo yêu cu ca Chu Ân Lai, Pôn-Pt ã tuân lnh mà không h phn i. Chu Ân Lai có th cu Sihanouk ch bng mt li nói, nhng CSTQ ã không phn i vic hn 200 nghìn ngi Hoa b ng Cng sn Cam-pu-chia git hi. Vào lúc ó, nhng ngi Cam-pu-chia gc Hoa ã n S quán Trung Quc cu cu nhng S quán ã pht l nhng ting cu cu ca h.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

123

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

Tháng 5/1998, khi vic git hi và cp bóc, hãm hip ngi Hoa thiu s din ra trên din rng In-ô-nê-xi-a CSTQ ã không nói mt li nào. Nó ã không giúp bt k iu gì, và thm chí còn bng bít thông tin Trung Quc. Dng nh chính ph Trung Quc không th quan tâm ít hn na v s phn ca nhng ngi Hoa nc ngoài; nó thm chí ã không giúp mt chút gì v phng din nhân o. V. Phá hy gia ình Chúng tôi không có cách nào tính xem bao nhiêu ngi ã b git hi trong các chin dch chính tr ca CSTQ. Trong nhân dân, không có cách nào làm mt cuc iu tra thng kê do nhng tr ngi và rào cn thông tin gia các khu vc, các dân tc và các th ng a phng khác nhau. Chính quyn ca CSTQ s không bao gi thc hin các cuc iu tra kiu nh th này bi vì nó s nh là vic t ào m chôn chính nó. CSTQ thích b quên nhng chi tit này khi vit li lch s ca chính nó. S lng các gia ình ã b CSTQ hy hoi thm chí còn khó bit hn. Trong mt s trng hp, mt ngi cht và gia ình ca ngi ó tan v. Trong các trng hp khác, c gia ình b cht. Thm chí ngay c khi không có ai b cht, thì nhiu ngi cng ã b buc phi ly d. B và con, m và con b buc phi t b các mi quan h ca h. Mt s ngi ã b tàn ph, mt s phát iên, và mt s ã cht tr do b bnh nng do tra tn gây ra. H s ca tt c các bi kch gia ình này là rt không y . Hãng thông tn Tin tc Yomiuri ca Nht bn ã có ln a tin rng hn mt na dân s Trung Quc ã b CSTQ àn áp. Nu ó là s tht, thì s lng các gia ình ã b CSTQ phá hy c tính khong hn 100 triu. Trng Chí Tân [25] ã tr thành mt cái tên quen thuc do khi lng tin tc c a v câu chuyn ca cô. Nhiu ngi bit rng cô ã b tra tn v mt th xác, b hãm hip tp th, và b tra tn v mt tinh thn. Cui cùng, cô ã b phát iên và b bn cht sau khi b rch c hng. Nhng nhiu ngi có th không bit rng còn có mt câu chuyn thm khc na ng sau bi kch này: thm chí ngi nhà ca cô ã phi tham d mt "bui hc cho các gia ình ca nhng ngi t tù". Lâm Lâm, con gái ca Trng Chí Tân nh li rng vào u xuân nm 1975: "Mt ngi Tòa án Thm Dng nói ln rng, "M cháu là mt tên phn cách mng rt ngoan c. Cô ta t chi không chp nhn ci to, và rt ngang bng không d b lung lc. Cô ta chng li Mao Ch tch, v lãnh t v i ca chúng ta, chng li T tng bt kh chin bi ca Mao Trch ông, và chng li ng li cách mng vô sn ca Mao Ch tch. Vi ti chng cht ti, chính quyn ca chúng ta ang cân nhc vic tng hình pht. Nu cô ta b t hình, quan im ca cháu là gì?" Tôi rt ngc nhiên và không bit tr li nh th nào. Trái tim tôi tan v. Nhng tôi vn c làm ra v bình tnh, c gi cho nc mt khi trào ra. B tôi ã nói vi tôi rng chúng tôi không th khóc trc mt ngi khác, nu không chúng tôi s không có cách nào t b mi quan h ca chúng tôi vi m tôi. B ã tr li thay cho tôi, "Nu ây là s tht, chính quyn c vic làm nhng gì mà chính quyn thy cn thit". "Ngi ó li hi, "Cháu s nhn xác cô ta nu cô ta b t hình ch? Cháu s nhn t trang ca cô ta trong tù ch?" Tôi cúi u và không nói gì c. B tôi li tr li thay cho tôi, "Chúng tôi không cn gì c"... B nm ly tay tôi và em tôi ri chúng tôi bc ra khi nhà ngh ca

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 124

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

huyn. Cùng b choáng váng, chúng tôi i b tr v nhà trong cn bão tuyt ang gào thét. Chúng tôi không nu cm; b b ôi chic bánh ngô ti tàn duy nht còn li trong nhà và a cho em tôi và tôi. Ông nói, "Các con n i ri i ng sm." Tôi nm im trên chic ging t. B ngi trên chic gh u và nhìn chm chm vào ánh la mt cách thn th. Sau mt lúc, ông nhìn vào ging và tng rng chúng tôi ã ng. Ông ng lên, nh nhàng m chic vali chúng tôi mang t nhà c Thm Dng, và ly ra mt bc nh ca m. Ông nhìn nó và không th cm c nc mt. "Tôi ngi dy, da u vào cánh tay b và bt u khóc to lên. B v v tôi và nói, "ng làm th, chúng ta không th hàng xóm nghe thy c." Em tôi tnh dy sau khi nghe thy ting tôi khóc. B ôm cht em tôi và tôi trong vòng tay. êm nay, chúng tôi không bit chúng tôi s ri bao nhiêu nc mt, nhng chúng tôi cng không th khóc mt cách t do thoi mái." [26] Mt ging viên i hc ã tng có mt gia ình hnh phúc, nhng gia ình ông ã phi i mt vi mt tai ha trong quá trình bi thng cho nhng ngi hu khuynh. Vào thi gian din ra phong trào chng cánh hu, v ông ã yêu mt ngi b cho là thuc cánh hu. Ngi yêu ca bà sau ó ã b a n mt vùng xa xôi và ã phi chu ng rt thng kh. Bi vì bà, là mt cô gái tr, không th i cùng, nên ành phi b ngi yêu và ly ngi ging viên. Khi ngi yêu c ca bà tr v, bà, lúc ó ã là m ca my a con, ã không có cách nào khác chuc li cho s phn bi ca mình trc kia. Bà ã kiên quyt ly d chng chuc li cho lng tâm cn rt ca mình. Vào lúc này, ngi ging viên ã hn 50 tui; ông không th chp nhn s thay i bt ng này và ã b iên. Ông ci b ht qun áo và chy khp ni tìm mt ch bt u mt cuc sng mi. Cui cùng, v ông ã b ông và các con ca h. S chia ct au kh do ng ra lnh là mt vn không th gii quyt c và là mt cn bnh không th cha c ca xã hi, mà ch có th thay s chia tay này bng mt s chia tay khác. Gia ình là t bào ca xã hi Trung Quc. Nó cng là hàng rào phòng th cui cùng ca vn hóa truyn thng chng li vn hóa ng. ó là lý do ti sao vic phá hy gia ình ã tr thành s phá hy tàn bo nht trong lch s git chóc ca CSTQ. Bi vì CSTQ c quyn kim soát mi ngun lc ca xã hi, khi mt ngi b coi là ng bên phn i s c tài ca ng, ngi ó s phi i mt ngay lp tc vi s khng hong trong cuc i, và b tt c mi ngi trong xã hi buc ti, và b tc i phm giá con ngi. Bi vì h b i x không công bng, gia ình là ni n náu an toàn duy nht an i nhng con ngi vô ti này. Nhng chính sách "liên can" ca CSTQ không cho phép các thành viên ca gia ình an i ln nhau; nu không h cng s phi chu ri ro b dán nhãn là chng i li ch "chuyên chính" (có ngha là c tài) ca ng. Ví d nh Trng Chí Tân ã b bt buc phi ly d. i vi nhiu ngi, s phn bi ca thân nhân -- t cáo, u tranh, công khai phê bình, hay lên án -- là cú ánh cui cùng kt liu tinh thn ca h. Nhiu ngi vì th mà ã t t. VI. Các cách git ngi và hu qu ca nó Lý tng git chóc ca CSTQ CSTQ luôn luôn t khen mình là tài tình và sáng to trong vic phát trin ch ngha Mác-xít Lê-nin-nít, úng ra trên thc t CSTQ ã phát trin mt cách sáng to mt lc lng tà ác cha tng có trong lch s và trên khp th gii. Nó s dng lý tng cng sn v thng nht

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 125

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

xã hi la gt công chúng và nhng ngi trí thc. Nó li dng nim tin ca mi ngi vào khoa hc công ngh qung bá t tng vô thn. Nó s dng ch ngha cng sn cm t hu cá nhân, và s dng lý lun và thc t bo lc cách mng ca Lê-nin thng tr t nc. ng thi, nó kt hp và cng c hn na phn t nn nht ca vn hóa Trung Quc mà ã lch khi các truyn thng ch o ca dân tc Trung Hoa. CSTQ ã sáng to ra mt b các lý lun và khuôn kh hoàn chnh v "cách mng" và "liên tc cách mng" di ch chuyên chính vô sn; nó ã s dng h thng này thay i xã hi và m bo cho ch c tài ca ng. Lý lun ca nó gm hai phn: c s h tng kinh t và thng tng kin trúc di ch chuyên chính vô sn, trong ó c s h tng kinh t quyt nh thng tng kin trúc, trong khi thng tng kin trúc n lt nó li hot ng trên c s h tng kinh t. cng c thng tng kin trúc, c bit là quyn lc ca ng, u tiên nó phi bt u cuc cách mng t c s h tng kinh t, bao gm: (1) Git cht nhng ngi s hu t ai (a ch) gii quyt các quan h sn xut [27] nông thôn, và (2) Git cht các nhà t sn gii quyt các quan h sn xut thành th. Trong thng tng kin trúc, vic git chóc cng c thc hin theo nh k duy trì quyn kim soát tuyt i ca ng trong ý thc h. iu này bao gm: (1) Gii quyt vn v thái chính tr i vi ng ca các nhà trí thc Qua mt giai on thi gian dài, CSTQ ã phát ng nhiu chin dch nhm ci to t tng ca các nhà trí thc. CSTQ buc ti các nhà trí thc là theo ch ngha cá nhân t sn, có h t tng t sn, có quan im th vi chính tr, có t tng không giai cp, theo ch ngha t do hóa, v.v... CSTQ tc i nhân phm ca các nhà trí thc thông qua vic ty não và hy dit lng tâm ca h. CSTQ ã gn nh hy dit hoàn toàn nhng t tng c lp và nhiu phm cht tt khác ca các nhà trí thc, bao gm truyn thng bênh vc công lý và cng hin c cuc i bo v công lý. Truyn thng ó dy rng: "Không c sng buông th khi giàu có và vinh quang hay mt phng hng khi nghèo khó, và không c cúi u trc cng quyn [28]"; "Phi là ngi u tiên lo cho t nc và là ngi cui cùng òi hi hnh phúc cho cá nhân mình. [29]"; "Mi ngi dân bình thng u phi có trách nhim i vi s thành bi ca t nc. [30]"; và "Khi vô danh ng trng phu t hoàn thin mình, còn khi thành danh thì ng trng phu làm hoàn thin c t nc." [31] (2) Bt u cuc cách mng vn hóa và git hi nhân dân giành quyn lãnh o tuyt i v vn hóa và chính tr cho CSTQ CSTQ vn ng các chin dch trên quy mô ln c trong và ngoài ng, bt u vic git chóc trong các lnh vc vn hc, ngh thut, sân khu, lch s và giáo dc. CSTQ nhm nhng cuc tn công u tiên vào nhng ngi ni ting nh: "Làng ba ngi" [32], Lu Thiu K, Wu Han, Lão X, và Tin Bá Tán. Sau ó, s ngi b git hi ã tng lên n "mt nhóm nh trong ng" và "mt nhóm nh trong quân i", và cui cùng thì s tàn sát ã leo thang t trong s nhng ngi trong ng và quân i cho n tt c mi ngi trên toàn b t nc. u tranh v trang ã hy dit thân th con ngi; còn các cuc tn công v phng din vn hóa ã git cht tinh thn ca nhân dân. ó là mt giai on cc k lon lc và bo lc di ch ca CSTQ. Mt ác ca nhân tính ã c khuch i lên n ht c bi nhu cu ca ng là cn khôi phc li quyn lc trong cn khng hong. Ai cng có

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 126

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

th tùy tin git ngi khác nhân danh "cách mng" và "bo v con ng cách mng ca Mao Ch tch". ó là mt cuc hy dit nhân tính din ra trên toàn quc cha tng có trong lch s. (3) CSTQ bn vào nhng sinh viên trên Qung trng Thiên An Môn ngày 4/6/1989 áp li nhng òi hi dân ch sau Cách mng Vn hóa ây là ln u tiên quân i ca CSTQ công khai tàn sát dân thng àn áp s phn i ca nhân dân i vi các t nn bin th, tham nhng và thông ng gia các quan chc chính quyn và các nhà doanh nghip, và òi hi ca h i vi các quyn t do báo chí, t do ngôn lun và t do hi hp. Trong cuc thm sát trên qung trng Thiên An Môn, gây thù hn gia quân i và dân thng, CSTQ thm chí còn dàn dng các cnh thng dân t xe ca quân i và git quân nhân, o din thm kch Quân i Nhân dân thm sát nhân dân ca chính nc mình. (4) Git hi nhng ngi có nim tin/tín ngng khác vi mình Lnh vc tín ngng và nim tin là vn sng còn ca CSTQ. các t tng d giáo ca nó có th la gt c nhân dân vào thi k ó, CSTQ ã bt u tiêu dit tt c các tôn giáo và tín ngng khi nó bt u thi k thng tr ca mình. Khi i mt vi mt tín ngng tinh thn trong thi i mi -- Pháp Luân Công -- CSTQ ã li mt ln na rút li dao t ca nó ra. Chin lc ca CSTQ là li dng nhng nguyên tc "Chân Thin Nhn" ca Pháp Luân Công và thc t là các hc viên Pháp Luân Công không nói di, không s dng bo lc, và không làm gì gây ra bt n nh xã hi. Sau khi có kinh nghim trong vic àn áp Pháp Luân Công, CSTQ có kh nng tiêu dit hiu qu hn nhng ngi có tín ngng khác. Ln này, chính bn thân Giang Trch Dân và CSTQ ã i ra trc sân khu git ngi thay vì s dng nhng ngi hay nhóm ngi khác. (5) Git ngi dit khu Quyn c bit ca nhân dân là mt im yu na ca CSTQ. CSTQ cng git ngi phong ta thông tin. Trong quá kh, "nghe ài ch" là mt trng ti b b tù. Bây gi, áp li nhng ln t nhp vào h thng truyn hình ca nhà nc gii thích s tht v cuc àn áp Pháp Luân Công, Giang Trch Dân ã bí mt ra lnh "git ngay không thng tic". Lu Thành Quân, ngi ã thc hin mt cuc t nhp nh vy, ã b tra tn n cht. CSTQ ã huy ng `Phòng 610' (mt t chc tng t nh Gestapo ca c Quc Xã c lp ra chuyên àn áp Pháp Luân Công), cnh sát, các công t viên, h thng tòa án, và mt h thng cnh sát s trên mng Internet theo dõi mi hot ng ca nhân dân. (6) Cp i ca nhân dân quyn c sng bo v quyn li ca ng Lý thuyt ca CSTQ v liên tc cách mng có ngha là, trên thc t, nó s không bao gi t b quyn lc ca mình. Hin nay, nn bin th và tham nhng trong ni b CSTQ ã phát trin thành các mâu thun gia mt bên là quyn lãnh o tuyt i ca ng và mt bên là quyn c sng ca nhân dân. Khi nhân dân t chc nhau li bo v quyn li hp pháp ca mình, thì CSTQ dùng bo lc, vung li dao t ca nó lên v phía nhng ngi mà nó gi là "k cm u" ca nhng phong trào này. CSTQ ã chun b sn sàng hn mt triu cnh sát có v trang cho mc ích này. Ngày nay, CSTQ c chun b sn sàng chém git hn rt nhiu so vi hi xy ra cuc thm sát trên Qung trng Thiên An Môn nm 1989, khi nó phi tm thi huy ng quân i àn áp. Tuy nhiên, trong khi bt buc

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 127

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

nhân dân phi i n s hy dit, CSTQ cng ã buc mình phi i vào ch không có li thoát. CSTQ ã i n mt giai on cc k nguy him n ni nó thm chí còn "coi c cây c nh k thù khi gió thi", nh mt câu nói ca ngi Trung Quc. Trên ây chúng ta có th thy rng CSTQ có bn cht là mt bóng ma tà ác. Không quan trng là nó bin hóa nh th nào vào nhng thi gian và a im nht nh duy trì quyn kim soát tuyt i, CSTQ s không bao gi thay i lch s git chóc ca nó: nó ã git hi nhân dân trc ây, nó hin ang git hi nhân dân, và nó s tip tc git chóc trong tng lai. Các kiu git ngi khác nhau trong các hoàn cnh khác nhau A. Bt u bng các chin dch tuyên truyn CSTQ ã s dng nhiu cách khác nhau git hi nhân dân tùy theo thi k. Trong phn ln các trng hp, CSTQ s dng các chin dch tuyên truyn trc khi nó bt u chém git. CSTQ thng nói "ch có chém git mi có th gii khuây c s phn n ca nhân dân", c nh th là nhân dân ã ngh CSTQ chém git h. Trên thc t, "s phn n ca nhân dân" này là do chính CSTQ kích ng mà thành. Ly ví d, v kch "Cô gái tóc bc" [33], mt s bóp méo hoàn toàn i vi mt truyn thuyt dân gian, và các câu chuyn ba t gm nhng cóp nht chp vá và các hm nc c nói n trong v kch "Lu Vn Thi" u c s dng nh các công c "giáo dc" nhân dân h thù ghét nhng ngi ch s hu t ai (a ch). CSTQ thng vu khng ba t v nhng ngi mà nó cho là k thù, nh trong trng hp ca cu ch tch nc Trung Quc Lu Thiu K. C th là, CSTQ ã dàn dng cnh t thiêu trên Qung trng Thiên An Môn vào tháng 01 nm 2001 làm cho nhân dân thù ghét Pháp Luân Công, và sau ó tng cng chin dch dit chng khng l ca nó chng li Pháp Luân Công. CSTQ không nhng ã không thay i các phng cách mà nó dùng git hi nhân dân mà còn hoàn thin chúng bng cách s dng các công ngh thông tin mi. Trong quá kh CSTQ ch có th la di nhân dân Trung Quc, nhng bây gi nó cng la gt c nhân dân toàn th gii. B. Vn ng qun chúng git ngi CSTQ không ch git hi nhân dân thông qua b máy chính quyn c tài ca nó mà còn tích cc vn ng nhân dân chém git ln nhau. Thm chí nu CSTQ có tuân th mt s lut pháp và quy nh nào ó khi mi bt u các cuc vn ng này, nhng khi nó ã kích ng nhân dân cùng tham gia thì không gì có th dng s tàn sát li. Ví d, khi CSTQ ang thc hin chính sách ci cách rung t, thì y ban Ci cách rung t có th quyt nh s sng cht ca các ch s hu t ai (a ch). C. Git cht ngi ta v mt tinh thn trc khi git cht th xác ca h Mt cách git ngi khác là git cht ngi ta v mt tinh thn trc khi git cht th xác ca h. Trong lch s Trung Quc, thm chí Triu i nhà Tn tàn bo nht (221 ­ 207 BC) cng không git cht tinh thn ca nhân dân. CSTQ cha bao gi cho nhân dân c hi c cht nh mt k t vì ngha. ng ban hành các chính sách nh "khoan dung nhng ngi nhn ti và trng pht nng n nhng k chng i", và "cúi u nhn ti là li thoát duy nht". CSTQ bt buc nhân dân phi t b nhng suy ngh và tín tâm ca riêng mình, làm cho h

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 128

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

cht nhc nhã nh nhng con chó; bi vì mt cái cht vinh quang s có tác dng c v nhng ngi khác. Ch khi mi ngi cht trong nhc nhã thì CSTQ mi có th t c mc ích ca nó là "giáo dc" nhng ngi ngng m nn nhân ó. Lý do mà CSTQ àn áp Pháp Luân Công mt cách cc k tàn bo là do các hc viên Pháp Luân Công coi trng tín ngng ca h hn c mng sng ca chính mình. Khi CSTQ không th hy hoi phm giá ca h, nó ã làm tt c nhng gì nó có th làm tra tn th xác ca h. D. Git hi nhân dân bng cách chia r và gây bè phái Khi git hi nhân dân, CSTQ s dng c hai th on d d và e da, làm ra v t t vi mt s ngi và xa lánh nhng ngi khác. CSTQ luôn luôn c tn công mt "phn nh" ca toàn b dân s, vi t l là 5%. "Phn a s" ca toàn b dân s là luôn luôn tt, luôn luôn là i tng cn phi "giáo dc". S giáo dc ó bao gm c khng b và chm sóc. Cách giáo dc bng khng b s dng tâm lý s hãi cho nhân dân thy rng nhng ngi chng i CSTQ s không có kt cc tt p, làm cho h tránh xa nhng ai ã tng b ng tn công trc kia. Cách giáo dc bng "chm sóc" cho nhân dân thy rng nu h có th có c s tin cy ca CSTQ và ng v phía CSTQ thì h s không nhng c an toàn mà còn có c hi tt c thng chc hoc có c các li ích khác. Lâm Bu [33] ã tng nói, "Mt b phn nh [b àn áp] hôm nay và mt phn nh ngày mai, tng cng s sm tr thành mt phn ln." Nhng ai vui vì sng sót qua phong trào này thng tr thành nn nhân ca phong trào tip theo. E. Tiêu dit nhng him ha tim tàng ngay t trong trng nc và bí mt git ngi mt cách bt hp pháp Gn ây CSTQ ã phát trin mt kiu git ngi mi là tiêu dit các vn ngay t trong trng nc và bí mt git ngi mt cách bt hp pháp. Ví d nh, khi nhng cuc ình công ca công nhân hoc biu tình phn i ca nông dân tr nên ph bin hn nhiu ni, CSTQ tiêu dit các phong trào trc khi các phong trào ó có th phát trin bng cách bt gi nhng ngi c gi là "k cm u" và kt ti h rt nng. Trong mt ví d khác, khi t do và nhân quyn càng ngày càng tr nên mt xu th c chp nhn rng rãi trên toàn th gii, CSTQ không kt án bt k mt hc viên Pháp Luân Công nào vào ti cht, nhng di s ch o ca Giang Trch Dân là "s không ai phi chu trách nhim v vic git cht các hc viên Pháp Luân Công", thì các hc viên Pháp Luân Công thng b tra tn n cht rt thm thng khp ni trên toàn b Trung Quc. Mc dù Hin pháp Trung Quc qui nh rng các công dân có quyn c thnh nguyn nu phi chu ng bt công. Tuy nhiên, CSTQ s dng cnh sát mc thng phc hoc thuê các k côn a phng ngn chn, bt gi, và a nhng ngi dân i thnh nguyn v nhà, và thm chí nht h li trong các tri lao ng cng bc. F. Git ngi cnh cáo nhng ngi khác Vic bc hi Trng Chí Tân, Ng La Khc và Lâm Chiêu [35] là nhng ví d c th thuc loi này. G. Che y nhng bng chng ca vic chém git Nhng ngi ni ting có nh hng trên trng quc t thng hay b CSTQ bt ming nhng không b git cht. Mc ích ca vic này là che du vic git hi nhng ngi mà cái cht ca h không gây s chú ý ca xã hi. Ví d, trong chin dch àn áp các phn t

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 129

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

phn ng, CSTQ ã không git các tng lnh cao cp ca Quc Dân ng nh Long Vân, Phó Tác Ngha và Dut Minh, mà thay vào ó là git cht các quan chc cp thp và các binh s ca Quc Dân ng. Vic git ngi ca CSTQ qua mt thi gian dài ã làm méo mó tâm hn ca nhân dân Trung Quc. Hin nay Trung Quc, nhiu ngi có khuynh hng git ngi. Khi bn khng b tn công nc M ngày 11/09/2001, nhiu ngi Trung Quc n mng v khng b trên các din àn trên Internet Trung Quc. Nhng ngi kêu gi "chin tranh tng lc" lên ting khp ni làm cho mi ngi run lên vì s. Kt lun Do s phong ta thông tin ca CSTQ, chúng tôi không có cách nào bit chính xác là có bao nhiêu ngi ã cht trong nhng chin dch àn áp ã xy ra trong thi k CSTQ cm quyn. Ít nht 60 triu ngi ã cht trong các phong trào mà chúng tôi ã cp n trên ây. CSTQ cng ã git hi các dân tc thiu s Tân Cng, Tây Tng, Khu ni Mông C, Vân Nam và các ni khác; rt khó tìm c thông tin v nhng v vic này. T Bu in Oa-sinh-tn (The Washington Post) ã tng c tính rng s ngi ã b CSTQ àn áp n cht lên ti 80 triu. [36] Bên cnh s ngi cht, chúng tôi không có cách nào bit c là có bao nhiêu ngi ã b tàn ph, b ri lon tâm thn, phát iên, trm ut, hay s cht khip sau khi h b àn áp. Mi mt cái cht là mt bi kch cay ng li nhng ni au n khôn nguôi cho thân nhân ca các nn nhân. Nh hãng thông tn Yomiuri News ca Nht ã tng a tin [37], chính quyn Trung ng Trung Quc ã m mt cuc iu tra v thng vong trong Cách mng Vn hóa 29 tnh và thành ph trc thuc trung ng. Kt qu ã cho thy rng gn 600 triu ngi ã b àn áp hay ti trong Cách mng Vn hóa hay là khong mt na tng s dân ca Trung Quc. Xta-lin ã tng nói rng "Cái cht ca mt ngi là mt bi kch, nhng cái cht ca mt triu ngi thì ch n thun là mt con s thng kê". Khi c thông báo rng nhiu ngi dân ã b cht ói tnh T Xuyên, Lý Tnh Tuyn, nguyên Bí th ng y tnh T Xuyên ã nhn xét, "Triu i nào mà không có ngi cht?" Mao Trch ông nói, "Thng vong là không th tránh c trong bt k cuc u tranh nào. Cht chóc thng xy ra." ây là quan im ca nhng ngi cng sn vô thn v sinh mng con ngi. y là lý do ti sao 20 triu ngi ã cht do b àn áp trong thi gian Xta-lin nm quyn, chim 10% tng s dân ca Liên Xô c. CSTQ ã git hi ít nht 80 triu ngi hay cng vào khong 10% tng s dân ca Trung Quc [tính cho n lúc kt thúc Cách mng Vn hóa]. Kh-me ã git cht 2 triu ngi, hay 1 phn t ca tng s dân Cam-pu-chia lúc by gi. Bc Triu Tiên, s ngi b cht vì ói c tính vào khong hn 1 triu. ây là nhng món n máu ca các ng cng sn. Các tà giáo hin t con ngi và dùng máu ca h cúng các tà ma. Ngay t u cho n tn bây gi, ng Cng sn ó ã liên tc git hi nhân dân, khi nó không th git nhng ngi ngoài ng, nó thm chí s git c nhng ngi trong ng, tt c là k nim "các cuc u tranh giai cp", "các cuc u tranh gia các ng phái" ca nó và các o tng khác. Nó thm chí còn t các tng bí th ng, các tng lnh, các b trng, và nhng ng viên khác ca chính nó lên bàn hin t ca tà giáo này.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

130

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

Nhiu ngi ngh rng nên cho CSTQ có thi gian t bin mình tr nên tt hn, nói rng hin gi nó ã rt kim ch trong vic chém git ri. Trc ht, git mt ngi cng là git ngi. Hn na, bi vì chém git là mt trong nhng cách mà CSTQ dùng duy trì ch khng b ca nó, CSTQ s tng gim vic chém git tùy theo nhu cu ca nó. Vic git ngi ca CSTQ nói chung là rt khó mà oán trc c. Khi nhân dân cha s hãi, CSTQ có th git nhiu hn tng cm giác hong s ca h lên; khi mi ngi ã s ri, thì git mt vài ngi cng duy trì cm giác hong s, khi mi ngi ã quá s ri thì ch cn tuyên b ý nh git ngi ch cha cn git tht cng CSTQ duy trì tình trng khng b. Sau khi tri qua vô s các chin dch chính tr và git ngi, nhân dân ã hình thành mt phn x có iu kin i vi s khng b ca CSTQ. Do ó, CSTQ thm chí không cn phi nhc n vic git chóc, ch cn b máy tuyên truyn ca nó lên ging phê bình trên din rng cng làm cho nhân dân nh li vic khng b. CSTQ s iu chnh cng git chóc ca nó mt khi cm giác s hãi ca nhân dân ã thay i. Bn thân cng ca vic git chóc không phi là mc ích ca CSTQ; iu ct lõi là s git chóc thng xuyên ca nó là duy trì quyn lc. CSTQ không bao gi tr nên nhân t. Nó cng s không bao gi h li dao t ca nó xung. Ngc li, nhân dân ã tr nên phc tùng hn. Mt khi nhân dân ng lên yêu cu iu gì vt quá sc chu ng ca CSTQ, thì CSTQ s không ngn ngi li chém git. Xut phát t nhu cu duy trì bu không khí khng b, vic chém git tùy tin em li hiu qu ti a t c mc ích này. Trong nhng chin dch chém git trên din rng din ra trc ây, CSTQ có ch ý mp m v i tng, ti danh và tiêu chun buc ti i vi các mc tiêu ca nó. tránh b tr thành mc tiêu ca vic tàn sát, nhân dân thng t gii hn mình trong mt "khu vc an toàn" da trên s ánh giá ca chính h. Mt "khu vc an toàn" nh vy nhiu khi thm chí còn hp hn c gii hn mà CSTQ t ra. ó là lý do ti sao trong mi mt phong trào, mi ngi có xu hng hành ng nh "mt ngi t khuynh hn là hu khuynh". Kt qu là, mt phong trào thng c "m rng" hn so vi phm vi ch nh ban u, bi vì nhân dân các cp ã t nguyn t ra nhng gii hn cho mình m bo cho s an toàn ca h. Cp càng thp, thì các phong trào càng tr nên tàn bo. S tng cng khng b t nguyn trong toàn xã hi nh vy là xut phát t vic chém git tùy tin ca CSTQ. Trong lch s chém git lâu dài ca nó, CSTQ ã t bin mình tr thành mt k git ngi hàng lot vô nhân o. Thông qua vic chém git, nó ã tha mãn c cm giác bi hoi ca mình là có quyn lc tuyt i trong vic quyt nh s sng cht ca nhân dân. Thông qua vic chém git, nó ã làm nguôi i s s hãi sâu thm trong thâm tâm ca nó. Thông qua vic chém git, nó trn áp s bt n nh xã hi và bt mãn do vic chém git trc kia ca nó gây ra. Ngày nay, nhng món n máu chng cht ca CSTQ ã làm cho vic hòa gii là không th c na. Nó ch có th da trên áp lc ln và ch c tài duy trì s tn ti ca nó cho n phút cui cùng. Bt chp vic nó thnh thong t ci trang cho mình bng cách bi thng cho các nn nhân do chính nó git hi, bn cht khát máu ca CSTQ vn cha bao gi thay i. Thm chí li càng có ít kh nng hn na là nó s thay i trong tng lai.

Chú thích: [1] Th ca Mao Trch ông gi cho v là Giang Thanh (1966).

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

131

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

[2] Thng tng kin trúc trong ng cnh ca hc thuyt v xã hi ca ch ngha Mác-xít dùng nói n cách thc tng tác gia ch th là con ngi và ca ci vt cht ca xã hi. [3] H Phong, mt hc gi và là mt nhà phê bình vn hc phn i chính sách vn hc giáo iu ca CSTQ. Ông ã b khai tr ra khi ng nm 1955 và b kt án 14 nm tù. [4] Lun Ng ca Khng t. [5] Leviticus 19:18. (quyn giáo s th 3 ca Kinh Cu c/chú thích ca ngi dch sang ting Vit) [6] Mác, Bn tuyên ngôn Cng sn (1848). [7] Mao Trch ông, Ch Chuyên chính Dân ch Nhân dân (1949). [8] Mao Trch ông, "Chúng ta phi xúc tin ti a [vic trn áp các phn t phn ng] mi gia ình u bit." (30/03/1951). [9] Mao Trch ông, "Chúng ta phi ánh nhng phn t phn ng mt cách mnh m và chính xác." (1951) [10] Thái Bình Thiên Quc (1851-1864), còn gi là Cuc ni dy Thái Bình, là mt trong nhng cuc xung t m máu nht trong lch s Trung Quc. Nó là cuc chm trán gia các lc lng ca Hoàng Trung Quc và nhng ngi do Hng Tú Toàn, mt ngi thn bí t xng ca nn vn hóa Hakka, lãnh o. Hng Tú Toàn cng là mt ngi ã chuyn sang theo o C c. Ngi ta tin rng ít nht ã có 30 triu ngi b cht trong cuc xung t này. [11] Nhng d liu ly t trích on cun sách do tp chí Chengming Hng Kông xut bn (www.chengmingmag.com), s ra tháng 10 nm 1996. [12] i nhy vt (1958 ­ 1960) là mt chin dch ca CSTQ nhm khi ng các ngành công nghip ca Trung Quc, c bit là ngành công nghip luyn thép. D lun rng rãi coi ó là mt thm ha kinh t nghiêm trng. [13] Xut bn tháng 2 nm 1994 bi Nhà xut bn C . on trích dn là do dch gi dch. [14] n v o lng din tích t ai ca Trung Quc. 1 mu Trung Quc = 0.165 mu Anh. [15] Bành c Hoài (1898-1974): Mt tng lnh và là mt ngi lãnh o chính tr ca CSTQ. Bành c Hoài là ch huy trng trong chin tranh Triu Tiên, Phó ch tch Hi ng Nhà nc, y viên B chính tr, và B trng Quc phòng t nm 1954 cho n nm 1959. Ông ta b bãi nhim khi các chc v sau khi bt ng quan im vi các cách tip cn kiu t khuynh ca Mao Trch ông ti Phiên hp toàn th Lc Sn ca CSTQ nm 1959. [16] De Jaegher, Raymond J., Thù trong. Guild Books, Catholic Polls, Incorporated (1968). [17] Cuc thm sát i Hng xy ra vào tháng 8 nm 1966 trong khi thay i nhân s cho v trí Bí th Thành y Bc Kinh. Vào thi gian ó, B trng B Công an Xie Fuzhi có mt bài phát biu trong cuc hp vi S Công an Bc Kinh v vic không can thip vào các hot

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 132

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

ng ca "Hng V binh" chng li "nm giai cp en". Bài phát biu ó ã sm c chuyn n cuc hp ca Ban thng trc Phòng Công an huyn i Hng. Sau bui hp, Phòng Công an huyn i Hng ã ngay lp tc hành ng và lp mt k hoch kích ng qun chúng nhân dân huyn i Hng git cht nhng ngi thuc "nm giai cp en". [18] Trnh Ngha, K nim (ài Bc: Nhà xut bn Truyn hình Trung Quc, 1993). Cun sách này cng ã c xut bn bng ting Anh: K nim : Các câu chuyn n tht ngi Trung Quc hin i, ca tác gi Yi Zheng, dch và biên son bi T. P. Sym (Boulder, Colorado: Westview Press, 1998.) [19] "Xã hi c" theo cách nói ca CSTQ, là dùng ch thi k trc nm 1949 và "xã hi mi" dùng ch thi k sau nm 1949 khi CSTQ lên nm quyn Trung Quc. [20] Áo bó là mt dng c tra tn hình chic áo bó cht. Hai tay ca nn nhân b vn chéo vào nhau và b trói cht bng dây thng ng sau lng ri sau ó b git qua u ra phía ng trc; th on tra tn này có th ngay lp tc làm gãy c hai tay ca nn nhân. Sau ó, nn nhân b t vào trong áo bó và b treo hai tay lên. Hu qu trc tip nht ca th on tra tn tàn bo này là nn nhân b gy xng vai, xng khuu tay, xng c tay và lng, làm cho nn nhân b cht trong au n tt cùng. Rt nhiu hc viên Pháp Luân Công ã cht vì b tra tn nh th này. Hãy n các a ch trên Internet sau ây bit thêm thông tin: Ting Hán: http://minghui.org/mh/articles/2004/9/30/85430.html Ting Anh: http://clearwisdom.net/emh/articles/2004/9/10/52274.html [21] Nm 1930, Mao ã ra lnh cho ng git cht hàng nghìn ng viên, lính Hng Quân, và thng dân vô ti tnh Giang Tây nhm cng c quyn lc ca mình nhng khu vc do CSTQ kim soát. Hãy n các a ch trên Internet sau ây bit thêm thông tin: Ting Hán: http://kanzhongguo.com/news/articles/4/4/27/64064.html [22] Cao Cng và Nhiêu Thu Thch cùng là y viên Ban chp hành Trung ng CSTQ. Sau khi chin thng trong cuc u á tranh giành quyn lc, nm 1954, c hai cùng b buc ti là có âm mu chia r ng và sau ó ã b khai tr ra khi ng. [23] Chu Ân Lai (1898-1976) là nhân vt ng th hai ch sau Mao Trch ông trong lch s CSTQ. Ông ta là mt trong nhng ngi ng u ca CSTQ và là Th tng Nc Cng hòa Nhân dân Trung hoa t nm 1949 cho n khi cht. [24] Vng Hin Cn, Các tài liu v vic h tr Vit Nam và chin u vi M. (Bc Kinh: Công ty Xut bn Vn hóa Quc t, 1990) [25] Trng Chí Tân là mt nhà trí thc b CSTQ tra tn cho n cht trong i Cách mng Vn hóa vì ã phê bình s tht bi ca Mao Trch ông trong Chin dch i nhy vt và do ã thng thn nói lên s thc. Bn cai ngc ã nhiu ln lt ht qun áo ca cô ra, còng hai tay cô ra ng sau lng và qung cô vào xà-lim giam nhng tù nhân nam chúng hãm hip tp th cô cho n khi cô b iên. Nhà tù s rng cô s hô khu hiu phn i khi cô b t hình nên nhà tù ã ct c hng ca cô cho h ra trc khi t hình cô. [26] Trích t Báo cáo ngày 12/10/2004 ca Vin nghiên cu Laogai:

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 133

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

http://www.laogai.org/news2/newsdetail.php?id=391 (ting Hán). [27] Mt trong ba công c (phng tin sn xut, phng thc sn xut và quan h sn xut) mà Mác dùng phân tích các giai cp xã hi. Quan h sn xut dùng ch mi quan h gia nhng ngi s hu công c sn xut và nhng ngi không s hu công c sn xut, ví d, mi quan h gia nhng ngi ch s hu t ai và dân cày hoc mi quan h gia các nhà t bn và công nhân. [28] T Mnh T, Quyn 3. B Kinh in Penguin, do D.C. Lau biên dch. [29] Tác gi Fan Zhongyan (989-1052), mt nhà giáo dc, nhà vn và là mt v quan xut chúng ca Trung Quc di Triu i Bc Tng. on trích này c ly t bài vn ni ting ca ông vi nhan "Trèo lên tháp Nhc Dng." [30] Tác gi Gu Yanwu (1613-1682), mt hc gi xut sc vào u Triu i nhà Thanh. [31] T Mnh T, Quyn 7. B Kinh in Penguin, do D.C. Lau biên dch. [32] Làng Ba Ngi là bút danh ca ba nhà vn trong nhng nm 1960 là Deng Kuo, Wu Han và Liao Mosha. Wu Han là tác gi ca v kch "Hai Rui t chc" mà Mao Trch ông coi là mt s châm bim chính tr v mi quan h ca ông ta vi tng Bành c Hoài. [33] Bch Mao N: Mt huyn thoi dân gian Trung Quc, Cô gái tóc bc là câu chuyn v mt tiên n sng trong mt hang ng có các kh nng siêu thng có th ban phúc lành cho nhng ngi làm vic tt và trng pht nhng k làm iu ác, ng h chính ngha và trn áp tà ác. Tuy nhiên, trong các v kch, opera và ba-lê Trung Quc hin i cô li b miêu t nh mt cô gái buc phi chy trn n mt cái hang sau khi b cô b ánh n cht vì ã t chi không g cô cho mt ngi a ch già. Cô ã b bc tóc vì thiu dinh dng. Di ngòi bút ca các nhà vn ca CSTQ, câu chuyn huyn thoi này ã b bin thành mt trong nhng v kch "hin i" ni ting nht Trung Quc nhm kích ng lòng hn thù giai cp i vi nhng ngi ch s hu t ai (a ch). [34] Lâm Bu (1907-1971), mt trong nhng lãnh o cao cp ca CSTQ di thi Mao Trch ông, ã tng là mt y viên B chính tr, Phó ch tch (1958) và B trng quc phòng (1959). Lâm Bu c coi là kin trúc s ca i Cách mng Vn hóa Trung Quc. Lâm Bu ã c ch nh làm ngi k nhim Mao Trch ông vào nm 1966 nhng sau ó ã b tht sng vào nm 1970. Cm nhn c sp ca mình, có ngun tin cho rng, Lâm Bu ã dính líu vào mt cuc o chính bt thành và ã c chy trn sang Liên Xô sau khi âm mu o chính b bi l. Máy bay ca ông ta ã b ri Mông C trong chuyn bay hòng trn thoát khi b truy t và ông ta ã cht trong v tai nn ó. [35] Ng La Khc là mt nhà t tng u tranh vì nhân quyn b CSTQ git cht trong Cách mng Vn hóa. Bài tiu lun bt h ca ông "V lch s gia ình" vit ngày 18/01/1967 ã c lu truyn rng rãi nht và có nh hng lâu dài nht trong tt c các bài tiu lun phn ánh các t tng không tuân theo ng li ca CSTQ trong thi k Cách mng Vn hóa. Lâm Chiêu, mt sinh viên khoa báo chí trng i hc Tng hp Bc Kinh ã b coi là mt ngi hu khuynh nm 1957 vì cô ã có nhng t tng c lp và phê phán thng thn i vi phong trào cng sn ó. Cô ã b buc ti là có âm mu lt ch chuyên chính dân ch nhân dân và b bt nm 1960. Nm 1962, cô b kt án 20 nm tù. Cô ã b CSTQ git hi ngày 29/04/1968 vi ti danh là phn cách mng.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 134

Cu bình: 7 ­ CSTQ, mt lch s y git chóc

[36] D liu da trên http://www.laojiao.org/64/article0211.html (ting Hán). [37] T "Mt bc th ng ca Song Meiling gi Liao Chengzhi" (17/08/1982). Ngun tin: http://www.blog.edu.cn/more.asp?name=fainter&id=16445 (ting Hán).

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

135

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

Cu Bình: 8 - CSTQ, mt tà giáo v bn cht.

Li m u S sp ca khi Xã hi Ch ngha do Liên Xô dn u vào u nhng nm 90 ã ánh du s tht bi ca Ch ngha Cng sn sau gn mt th k tn ti. Tuy nhiên, ng Cng sn Trung Quc (CSTQ) không ng ã sng sót và vn nm quyn Trung Quc, mt t nc vi 1/5 dân s th gii. Mt câu hi tt yu ny sinh là: liu CSTQ ngày nay có còn tht s i theo Ch ngha Cng sn na hay không? Bây gi không mt ai Trung Quc, bao gm c các ng viên, còn tin vào Ch ngha Cng sn. Sau 50 nm i theo Ch ngha Xã hi, CSTQ bây gi ã cho phép t hu hóa và thm chí còn có th trng chng khoán. CSTQ còn tìm kim u t nc ngoài thành lp các doanh nghip mi, trong khi bóc lt công nhân và nông dân n mc ti a. iu này là hoàn toàn trái ngc vi lý tng ca Ch Tranh c ng, Cách mng Vn hóa là ngha Cng sn. Mc dù ã tha hip vi Ch ngha mt thi k mà "Mt tri nht" T bn, CSTQ vn duy trì quyn thng tr c tài trong khi "th gii en ti nht". Tt i vi nhân dân Trung Quc. Hin Pháp sa i c mi ngi u phi hc các tác nm 2004 vn cng ngc tuyên b rng "Nhân dân phm ca Mao. các dân tc Trung Quc s tip tc chp hành ch chuyên chính dân ch nhân dân và ng li Xã hi Ch ngha di s lãnh o ca ng Cng sn Trung Quc và s dn li ca Ch ngha Mác-xít-Lê-nin-nít, ý thc h ca Mao Trch ông, lý lun ca ng Tiu Bình và t tng quan trng v `Ba i din'..." "Con báo ã cht, nhng vn còn lu li b da" [1]. CSTQ ngày nay ch còn li "b da". CSTQ k tha b da này và dùng nó duy trì quyn thng tr Trung Quc. Bn cht ca b da mà CSTQ k tha, hay t chc ca CSTQ là gì? I. Các c im mang tính giáo phái ca CSTQ CSTQ v bn cht là mt tà giáo làm hi nhân loi Mc dù CSTQ cha bao gi t gi mình là mt tôn giáo nhng nó có tt c các c im ca mt tôn giáo (Bng 1). Khi mi bt u thành lp, nó coi ch ngha Mác-xít là chân lý tuyt i trên th gii. Nó sùng bái và tôn th Mác nh v thánh tinh thn ca mình, và hô hào nhân dân tham gia vào mt cuc u tranh sut cuc i vì mc ích là xây dng mt "thiên ng cng sn trên th gii". Bng 1. Các c im mang tính tôn giáo ca CSTQ.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

136

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

Các hình thc c bn Các hình thc tng ng ca CSTQ ca mt tôn giáo 1. Nhà th hay bc ging. Tt c các cp y ng; các bài din thuyt trong nhng bui hp ca ng cho n các phng tin thông tin i chúng u b CSTQ kim soát. Ch ngha Mác-xít - Lê-nin-nít, ý thc h ca Mao Trch ông, lý lun ca ng Tiu Bình và t tng `Ba i din' ca Giang Trch Dân và Hin chng ca ng. Bui l tuyên th trung thành mãi mãi vi CSTQ.

2. Giáo lý.

3. Nghi l kt np, quy y.

4. Trung thành vi mt tôn ng viên ch c phép tin vào CSTQ. giáo. 5. Chc sc: linh thng to, ... 6. Th Thn, Pht, ... mc, Bí th và nhân viên ph trách công tác ng các cp.

Báng b tt c các v thn và sau ó t suy tôn mình thành mt "v thn" vô danh.

7. Cht c gi là "i lên Cht c gi là "i gp Các-Mác". thiên ng hoc xung a ngc". 8. Kinh sách. 9. Ging o. Hc thuyt và các bài vit ca nhng ngi lãnh o ng. Các th loi hp hành và phát biu ca lãnh o.

10 Tng kinh; hc và trau Hc chính tr, hp nhóm thng k hoc các hot ng ca . di kinh sách. các ng viên. 11 Thánh ca. . 12 óng phí. . 13 Gii lut, k lut. . Các bài hát ca ngi ng.

ng phí bt buc; phân b ngân sách nhà nc mt cách bt buc cho ng t m hôi và máu ca nhân dân. K lut ng bao gm "qun thúc và iu tra ti nhà" và "khai tr ra khi ng" cho n các th on tra tn cht ngi và thm chí trng pht c ngi thân và bn bè.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

137

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

CSTQ rt khác bit vi bt c mt chính giáo nào. Tt c các chính giáo u tin vào Thn và t bi, và có s mnh khuyên bo con ngi duy trì o c và cu ri linh hn. CSTQ không tin vào Thn và i ngc li o c truyn thng. Nhng vic mà CSTQ ã làm chng t rng nó là mt tà giáo. Hc thuyt ca CSTQ da trên u tranh giai cp, bo lc cách mng và chuyên chính vô sn và ã to ra cái gi là "cách mng vô sn" y máu và bo lc. Khng b ca Ch ngha Cng sn ã kéo dài khong mt th k, em n tai ha cho hàng chc nc trên th gii và cp i sinh mng ca hàng chc triu con ngi. Lý tng cng sn ã to ra a ngc trn gian và không có gì khác hn là mt tà giáo tà ác nht trên th gii. Bn cht tà giáo ca CSTQ c tóm tt di sáu mc sau: 1. S hình thành hc thuyt và vic dit tr nhng ngi bt ng chính kin CSTQ ly ch ngha Mác-xít làm hc thuyt tôn giáo và khoe trng nó nh là "chân lý không th phá v." Hc thuyt ca CSTQ không có t tâm và lòng khoan dung. Thay vào ó, nó mang y tính ngo mn. Ch ngha Mác-xít là mt sn phm ca giai on u ca ch ngha t bn khi nng sut lao ng vn còn thp và khoa hc vn còn kém phát trin. Nó không h có mt hiu bit úng n v các mi quan h gia con ngi và xã hi hay gia con ngi và thiên nhiên. Không may là, t tng d giáo này ã phát trin thành mt phong trào cng sn quc t và ã làm hi nhân th trong sut hn mt th k, trc khi mi ngi vt b nó sau khi ã phát hin ra rng trên thc t nó hoàn toàn sai lm. Nhng ngi lãnh o ng t thi Lê-nin ã liên tc sa i hc thuyt ca giáo phái ó. T lý lun ca Lê-nin v bo lc cách mng cho n hc thuyt ca Mao Trch ông v liên tc cách mng di ch chuyên chính vô sn, n "Ba i din" ca Giang Trch Dân, lch s ca CSTQ y ry nhng hc thuyt và o tng d giáo nh th. Mc dù nhng hc thuyt này ã liên tc gây ra nhng tai ha trên thc t và t bn thân chúng là mâu thun ln nhau, nhng CSTQ vn t tuyên b rng nó hoàn toàn úng n và bt buc nhân dân phi hc các hc thuyt ca nó. Vic tiêu dit nhng ngi bt ng chính kin là phng tin hu hiu nht tà giáo cng sn ó ph bin hc thuyt ca nó. Bi vì hc thuyt và hành x ca tà giáo này quá l bch, CSTQ phi bt buc nhân dân chp nhn chúng, và da vào bo lc tiêu dit nhng ngi bt ng chính kin. Sau khi CSTQ giành c chính quyn Trung Quc, nó bt u vic thc hin "ci cách rung t" tiêu dit nhng ngi ch s hu t ai (a ch), "ci cách xã hi ch ngha" trong công nghip và thng nghip tiêu dit các nhà t sn, "phong trào tiêu dit các phn t phn ng" tiêu dit nhng tôn giáo truyn thng và nhng ngi nm quyn trc khi CSTQ giành c chính quyn, "phong trào chng cánh hu" bt ming nhng ngi trí thc và "i Cách mng Vn hóa" tiêu dit Vn hóa truyn thng dân tc ca Trung Quc. CSTQ có th thng nht Trung Quc di tà giáo cng sn và t c mt tình th mà trong ó tt c mi ngi u phi c Sách , nhy "iu trung thành" và "xin ý kin ch o ca ng vào bui sáng và báo cáo vi ng vào bui ti." Vào thi k sau ch ca Mao Trch ông và ng Tiu Bình, CSTQ cho rng Pháp Luân Công, mt phng pháp tu luyn truyn thng tin vào "Chân Thin Nhn" s cnh tranh vi ng thu hút qun chúng và do ó nó có ý nh tiêu dit Pháp Luân Công. Do ó nó ã bt u mt cuc àn áp mang tính dit chng i vi Pháp Luân Công cho n tn bây gi.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

138

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

2. cao vic tôn th lãnh t và các quan im tuyt i hóa T Các-Mác cho n Giang Trch Dân, chân dung ca nhng ngi lãnh o ng Cng sn luôn luôn c treo lên tôn th. Quyn lc tuyt i ca nhng ngi lãnh o CSTQ nghiêm cm bt c mt thách thc nào. Mao Trch ông c dng lên làm "mt tri " và "ngi gii phóng v i". CSTQ tán dng mt cách l bch nhng bài vit ca Mao Trch ông, nói rng "mt câu nói ca Mao Trch ông bng 10 nghìn câu ca mt ngi thng". Vi t cách là "mt ng viên bình thng", ng Tiu Bình ã tng thng lnh chính tr Trung Quc nh mt lãnh chúa. Hc thuyt "Ba i din" ca Giang Trch Dân ch dài có hn 40 ch mt chút cng c du chm nhng Phiên hp toàn th ln th t ã thi phng lên là "em n câu tr li sáng to cho nhng vn nh ch ngha xã hi là gì, làm th nào xây dng ch ngha xã hi, chúng ta xây dng loi ng nào và xây dng ng nh th nào." CSTQ cng tán dng thái quá v t tng "Ba i din", mc dù trong trng hp này thc cht là ch nho nó khi nói rng nó là s tip ni và phát trin ca ch ngha Mác Lê-nin, t tng Mao Trch ông và hc thuyt ng Tiu Bình. Vic git nhng ngi vô ti mt cách vô nhân o ca Xta-lin, "i Cách mng Vn hóa" mang tính hy dit ca Mao Trch ông, lnh thm sát các sinh viên trên qung trng Thiên An Môn ca ng Tiu Bình và cuc àn áp Pháp Luân Công vn còn ang tip din ca Giang Trch Dân là nhng kt qu rùng rn ca ch c tài tà giáo ca CSTQ. Mt mt, CSTQ ban hành Hin Pháp, "Tt c quyn lc trong Nc Cng hòa Nhân dân Trung hoa thuc v nhân dân. Các c quan mà thông qua ó nhân dân thc thi quyn lc nhà nc là Quc hi và Hi ng Nhân dân các cp". "Không có mt t chc hay cá nhân nào c quyn ng trên Hin pháp và Pháp lut." [2] Mt khác, Hin chng ca CSTQ tuyên b rng CSTQ là nòng ct lãnh o ca s nghip xã hi ch ngha mang màu sc Trung Quc, vt trên c t nc và nhân dân. Ch tch y ban thng v Quc hi ã có "nhng bài phát biu quan trng" trên khp c nc nói rng Quc hi, c quan quyn lc cao nht ca nhà nc, phi tuân theo s lãnh o ca CSTQ. Theo nguyên tc "tp trung dân ch" ca CSTQ, thì toàn ng phi tuân theo Ban chp hành Trung ng. Bn cht là, iu mà Quc hi thc s nhn mnh là quyn lc c tài ca Tng Bí th c bo v di hình thc lut pháp. 3. Cng bc ty não, kim soát t tng, t chc nghiêm ngt và không c ra khi ng sau khi ã c kt np T chc ca CSTQ rt là nghiêm ngt: cn phi có gii thiu ca 2 ng viên thì mi c kt np ng; ng viên mi phi th trung thành vi ng mãi mãi sau khi c kt np; ng viên phi óng ng phí, tham d các hot ng do ng t chc, và tham gia hc chính tr tp th. Các t chc ng xuyên sut tt c các cp chính quyn. Các t chc a phng ca CSTQ có mt tt c các làng, th trn... CSTQ kim soát không ch các ng viên và các công tác ng mà c nhng ngi không phi là ng viên bi vì toàn xã hi phi "tuân theo s lãnh o ca ng". Trong nhng nm khi mà các chin dch u tranh giai cp ang din ra, các "linh mc" ca tôn giáo CSTQ, gi là các bí th tt c các cp thng là không bit chính xác là bn thân h ang làm gì ngoài vic bt mi ngi phi tuân theo k lut. "Phê bình và t phê bình" trong các cuc hp ng là bin pháp thng thy và không bao gi dt nhm kim soát t tng ca các ng viên. Trong lch s, CSTQ ã phát ng nhiu phong trào "thanh lc các ng viên", "chnh n không khí ng", "bt nhng k

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 139

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

phn bi", "thanh tr nhng ngi chng bôn-sê-vích (AB oàn) [3]" và " cao k lut ng", nh k th thách "ý thc v ng tính" - có ngha là dùng bo lc và khng b th thách s tn ty ca các ng viên i vi ng ng thi m bo rng h s mãi mãi trung thành vi ng. Vic gia nhp CSTQ cng tng t nh là ký mt hp ng bán c th xác và linh hn mà không th hy b. K lut ng luôn luôn ng trên pháp lut ca nhà nc, CSTQ có th tùy ý khai tr ra khi ng bt c mt ng viên nào trong khi các ng viên thì li không th ra khi ng mà không b trng pht nghiêm trng. Vic xin ra khi ng b coi là không trung thành và s a n nhng hu qu tai hi. Trong thi k i Cách mng Vn hóa khi giáo phái CSTQ nm quyn lc tuyt i, ai cng bit rng nu ng mun ai phi cht thì ngi ó s không th sng, nu ng mun ai phi sng thì ngi ó không c phép cht. Nu mt ngi mà t t thì ngi ó s b dán nhãn là "s b nhân dân trng pht vì nhng ti li ca mình" và ngi nhà ca h cng s b liên ly và b trng pht. Quá trình ra quyt nh trong ng hot ng nh mt hp en và các cuc u tranh trong ni b ng phi c gi bí mt tuyt i. Tt c các tài liu ca ng u là bí mt. S b nhân dân phát hin ra các hành ng ti ác ca mình, CSTQ thng xuyên x lý nhng ngi bt ng chính kin bng cách gán cho h ti "tit l bí mt quc gia". 4. Kích ng bo lc, tàn sát và hy sinh cho ng Mao Trch ông nói, "Mt cuc cách mng không phi là mt ba tic ti, hay vit mt bài vn, hay v mt bc tranh, hay là làm công vic thêu thùa; nó không th tao nhã nh vy, nh nhàng và nhàn h nh vy, ôn hòa, t t, lch thip, dè dt và cao thng nh vy. Mt cuc cách mng là mt cuc ni dy, mt hành ng bo lc mà nh ó giai cp này lt giai cp khác."[4] ng Tiu Bình nói, "Git cht 200 nghìn ngi i ly 20 nm n nh". Giang Trch Dân ra lnh, "Hy hoi thân th (các hc viên Pháp Luân Công), bôi nh thanh danh, vt kit tài chính." CSTQ ã kích ng bo lc và git cht vô s ngi trong sut các phong trào chính tr trc kia ca nó. Nó giáo dc nhân dân phi i x vi k thù "lnh lùng nh mùa ông khc nghit". Lá c c ly màu tng trng cho s "nhum máu ca nhng ngi cm t." CSTQ tôn th màu bi vì nó khát máu và tàn sát. CSTQ thng nêu cao nhng tm gng anh hùng khuyn khích mi ngi hy sinh cho ng. Khi Trng T c cht trong lúc ang làm vic trong lò sn xut thuc phin, Mao Trch ông ã ca ngi cái cht ó là "nng nh Núi Thái sn [5]." Trong nhng nm iên cung ó, "nhng li dng cm" nh "Không s gian kh hy sinh" và "S hy sinh cay ng làm mnh thêm quyt tâm táo bo; chúng ta dám làm mt tri và mt trng chiu sáng nhng khung tri mi" ã em li khát vng trong khi thiu thn trm trng v mt vt cht. Vào cui nhng nm 70, ng Cng sn Vit Nam a quân i lt ch Kh me do CSTQ ng h và gây ra các ti ác ty tri. Mc dù CSTQ rt iên tit nhng li không th a quân n h tr Kh me vì Trung Quc và Cam-pu-chia không có chung ng biên gii. Thay vào ó, CSTQ ã bt u mt cuc chin tranh xâm lc Vit Nam dc biên gii Vit-Trung trng pht Cng sn Vit Nam di chiêu bài "t v". Hàng chc nghìn lính

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 140

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

Trung Quc vì ó mà ã hy sinh c máu và mng sng ca mình cho cuc chin tranh gia các ng cng sn. Nhng cái cht ca h trên thc t là không liên quan gì n lãnh th và ch quyn. Vy mà, vài nm sau, CSTQ li còn trâng tráo gi nh li s hy sinh vô ngha ca bao nhiêu thanh niên kh di nh là "tinh thn anh hùng cách mng", mn li t bài hát "hành ng p nhum máu". Mc dù 154 lính cm t ca Trung Quc ã cht nm 1981 trong khi chim li nh núi Faka tnh Qung Tây, nhng CSTQ ã tùy tin tr nó li cho Vit Nam khi hai bên phân nh li ng biên gii. Khi bnh dch SARS ang e da tính mng ca nhân dân hi u nm 2003, CSTQ sn sàng nhn thêm các n y tá tr. Nhng n y tá này sau ó ã nhanh chóng b bt buc phi li trong các bnh vin chm sóc nhng bnh nhân SARS. CSTQ ã y nhng ngi còn tr tui vào nhng ni nguy him nht to dng "hình nh vinh quang" "không s gian kh hy sinh" ca ng. Tuy nhiên, CSTQ ã không có li gii thích nào v vic nhng ngi khác trong s 65 triu ng viên hin thi ã âu vào lúc ó và h ã em li hình nh nh th nào cho CSTQ. 5. Ph nh c tin vào thn thánh và bóp cht bn tính con ngi CSTQ truyn bá t tng vô thn và nói rng tôn giáo là "thuc phin tinh thn" có th u c con ngi. Nó dùng quyn lc ca mình è bp tt c các tôn giáo Trung Quc và sau ó t phong thn cho mình, trao quyn lc tuyt i cai tr t nc cho giáo phái CSTQ. Cùng lúc vi vic CSTQ àn áp các tôn giáo, nó cng phá hoi vn hóa truyn thng. ng nói rng truyn thng, o c và luân lý là phong kin, mê tín và phn ng và tiêu hy tt c di danh ngha cách mng. Trong thi k i Cách mng Vn hóa, các hin tng xu tràn lan i ngc li truyn thng ca Trung Quc, nh v chng t cáo ln nhau, hc sinh ánh các thy cô giáo, b con thù ch nhau, hng v binh ba bãi git hi nhng ngi dân thng vô ti, và quân ni lon ánh p, p phá và cp bóc. ây là nhng hu qu tt yu ca vic CSTQ bóp cht bn tính con ngi. Sau khi thành lp ch , CSTQ ã bt buc các dân tc thiu s phi cam kt trung thành vi s lãnh o ca CSTQ, làm tn hi nn vn hóa dân tc lâu i giàu có và a sc màu ca h. Ngày 4/6/1989, cái gi là "Quân i Gii phóng Nhân dân" ã thm sát rt nhiu sinh viên Bc Kinh. V vic này ã làm cho ngi dân Trung Quc mt ht hy vng vào tng lai chính tr ca Trung Quc. T ó tr i, nhân dân ch còn tp trung vào vic kim tin. T nm 1999 cho n nay, CSTQ ã àn áp rt dã man i vi các hc viên Pháp Luân Công, và ã i ngc li vi "Chân Thin Nhn". T ó ng ã gây ra mt s suy i nhanh chóng v chun mc o c. K t khi bt u th k mi này, mt chin dch mi, bt hp pháp thu hi t ai và chim ot tin ca ã làm cho rt nhiu ngi dân tr nên bn cùng và vô gia c. S ngi kháng ngh lên chính quyn òi gii quyt nhng bt công mà h phi gánh chu ã tng t bin và xung t xã hi ã gia tng. Nhng cuc biu tình phn i trên din rng din ra thng xuyên, và ã b cnh sát và quân i àn áp rt dã man. Bn tính phát-xít ca "Nhà nuc Cng hòa" ã tr nên rõ rt, và xã hi ã mt i chun mc o c và lng tâm.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

141

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

Trc kia, mt k ác không bao gi làm hi hàng xóm láng ging, hay, "cáo ch sn mi xa nhà". Bây gi, khi mi ngi mun la o ai ó, h s nhm vào h hàng và bè bn ca chính mình và iu ó c gi là "càng quen càng lèn cho au". Trong qua kh, ngi dân Trung Quc quý trng ch trinh hn tt c mi th khác, còn ngày nay mi ngi khinh ngi nghèo ch không khinh gái bán dâm. Quá trình hy hoi nhân tính và o c Trung Quc ã c mô t sng ng trong các câu sau: "Trong nhng nm 50 mi ngi giúp ln nhau, Trong nhng nm 60 mi ngi u tranh vi nhau, Trong nhng nm 70 mi ngi la o ln nhau, Trong nhng nm 80 mi ngi ch lo cho chính mình, Trong nhng nm 90 mi ngi li dng bt c ai mà h gp". 6. Dùng quân i chim quyn lc, c quyn hóa nn kinh t và các tham vng iên cung v chính tr và kinh t Mc ích duy nht ca vic thành lp CSTQ là cp chính quyn bng bo lc và sau ó to ra mt h thng s hu nhà nc trong ó nhà nc nm gi c quyn trong nn kinh t bao cp. Tham vng iên cung ca CSTQ ã vt xa các tà giáo khác mà thông thng ch có mc ích trc li. Trong mt t nc s hu công cng xã hi ch ngha do ng cng sn nm quyn, các t chc ng có quyn lc rt ln, có ngha là các chi b ng các cp nm quyn hoc s hu các c s h tng ca nhà nc. Các t chc ng kim soát b máy nhà nc và rút tin trc tip t ngân sách ca nhà nc các cp. Nh mt con ma cà rng, CSTQ ã hút mt lng tin ca khng l ca t nc.

II. Nhng tàn phá mà giáo phái ng Cng Sn Trung Quc ã gây ra Khi nhng v nh giáo phái Aum Shinri Kyo (Chân lý ti thng) git ngi bng khí c hy hoi thn kinh sa-rin, nhng ngi theo giáo phái Ngôi chùa Mt tri t sát i lên thiên ng, hay v t sát tp th ca hn 900 ngi theo giáo phái "Ngôi chùa ca mi ngi" do Jim Jones lp ra c nhc n, tt c mi ngi u run lên vì s và cm phn. Tuy nhiên, CSTQ là mt tà giáo ã gây ra nhng ti ác còn rùng rn hn gp hàng nghìn ln, làm hi tính mng ca không bit bao nhiêu ngi. iu này là bi vì CSTQ có nhng c tính duy nht sau ây mà mt tà giáo bình thng không có. Tà giáo CSTQ ã tr thành mt quc giáo phn ln các nc khác, nu ai ó không theo mt tôn giáo nào ó thì ngi ó vn có th có mt cuc sng hnh phúc vi y nhân quyn mà không phi c nhng kinh sách hay nghe nhng giáo lý ca tôn giáo ó. Tuy nhiên, Trung Quc, ngi ta không th sng ó mà không phi thng xuyên b nhi nhét vào u nhng hc thuyt và tuyên truyn ca giáo phái CSTQ bi vì tà giáo CSTQ ã t bin mình thành mt quc giáo k t khi nó cp c chính quyn.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

142

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

CSTQ bt u nhi nhét nhng hc thuyt chính tr ca nó vào u mi ngi k t khi h còn trong trng mu giáo và tiu hc. Ngi ta không th c hc cao hn hay c thng chc nu không vt qua c môn thi v chính tr. Không mt câu hi nào trong môn thi chính tr cho phép ngi thi c suy ngh c lp. Nhng ngi thi bt buc phi ghi nh các câu tr li mu ca CSTQ nu mun thi . Nhng ngi dân Trung Quc không may mn b bt buc phi nhc li nhng giáo hun ca CSTQ t khi h còn nh, b buc phi liên tc t ty não mình. Khi mt cán b c thng chc trong c quan nhà nc, bt k ngi ó có phi là ng viên CSTQ hay không, h bt buc phi hc chính tr v ng cng sn. Ngi ó s không c thng chc nu không t yêu cu tt nghip ca hc vin chính tr. Trung Quc, ni mà CSTQ là quc giáo, nhng ngi bt ng quan im không c phép tn ti. Thm chí "các ng dân ch" do CSTQ dng lên làm bình phong chính tr và "Nhà th Tam t" (có ngha là t qun, t lc và t phát trin) cng bt buc phi chính thc công nhn vai trò lãnh o ca CSTQ. Trung thành vi CSTQ là iu kin tiên quyt trc khi ngi dân mun theo bt c mt tín ngng nào khác, theo nh iu kin bt buc ca giáo phái CSTQ. Kim soát xã hi mt cách cc oan Tà giáo này có th tr thành quc giáo là vì CSTQ có toàn quyn kim soát i vi toàn b xã hi và cp i quyn t do ca nhân dân. Kiu kim soát này là cha tng có trong lch s t trc n nay, bi vì CSTQ ã cp i ca nhân dân tài sn riêng, trong khi t hu là mt nn tng ca t do. Trc nhng nm 80, ngi dân các khu vc thành th ch có th kim sng bng cách làm vic trong mt c quan do CSTQ kim soát. Nông dân nông thôn phi sng da vào t nông nghip thuc quyn s hu ca các hp tác xã ca CSTQ. Không ai có th thoát khi tm kim soát ca CSTQ. Trong mt t nc xã hi ch ngha nh Trung Quc, các t chc ca ng cng sn có mt khp ni ­ t chính quyn trung ng cho n a phng bao gm c các làng xã và khu ph. Thông qua các ng b ca CSTQ tt c các cp, CSTQ duy trì quyn kim soát tuyt i i vi xã hi. Vic kim soát cht ch n nh vy ã hoàn toàn bóp nght quyn t do cá nhân ­ quyn t do i li (thông qua h thng ng ký h khu h tch), quyn t do ngôn lun (500 nghìn ngi hu khuynh ã b àn áp trong lch s ch bi vì h ã thc hin quyn t do ngôn lun ca mình), quyn t do t tng (Lâm Chiêu và Trng Chí Tân [7] ã b t hình vì nghi ng CSTQ) và quyn t do v thông tin (c sách "cm" hay nghe ài "ch" b coi là phm pháp; vào Internet cng b theo dõi). Ngi ta có th nói rng hin nay CSTQ ã cho phép t hu cá nhân nhng chúng ta không nên quên rng chính sách ci cách và m ca này ch c a ra khi ch ngha xã hi ã n lúc mà nhân dân ã không còn n và nn kinh t ca t nc ã bên b sp . CSTQ ã phi lùi mt bc t cu mình khi b sp . Tuy nhiên, ngay c sau khi ci cách và m ca, CSTQ cng vn cha bao gi ni lng vic kim soát nhân dân ca nó. Cuc àn áp dã man i vi các hc viên Pháp Luân Công ang din ra ch có th xy ra mt t nc do ng cng sn thng tr. Mt khi CSTQ ã tr thành mt th lc kinh t, iu không tránh c là CSTQ s cng c vic kim soát ca nó i vi nhân dân Trung Quc. Ch trng dùng bo lc và coi thng mng sng Hu nh tt c các tà giáo u iu khin nhng tín hoc chng li các áp lc bên ngoài thông qua con ng bo lc. Tuy nhiên, ch có mt vài tà giáo ã tng vin n các phng

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 143

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

tin bo lc n mt cp nh CSTQ ã tng làm mà không h hi hn. Thm chí tng s ngi ã b cht vì tt c các tà giáo khác trên th gii cng không th so sánh c vi s ngi ã b CSTQ git hi. Giáo phái CSTQ coi con ngi ch nh là mt phng tin t c mc ích ca mình và git chóc ch là mt phng tin khác. Do ó, CSTQ ã không n o ngn ngi gì trong vic àn áp nhân dân. Bt c mt ai k c nhng ngi ng h ng, các ng viên và nhng ngi lãnh o ca CSTQ u có th tr thành mc tiêu àn áp ca chính CSTQ. CSTQ ng h Kh-me , mt trng hp in hình ca s tàn bo và coi r nhân mng ca ng cng sn. Nh cm hng và ch o ca Mao Trch ông mà ch trong vòng có 3 nm 8 tháng cm quyn, ng Cng sn Cam-pu-chia do Pol Pot cm u ã git cht 2 triu ngi ­ khong mt phn t dân s ca t nc nh bé này ­ nhm "phá b h thng t hu". Trong tng s ngi cht có hn 200 nghìn ngi gc Hoa. ghi li nhng ti ác ca ng Cng sn và tng nim các nn nhân, Cam-pu-chia ã thành lp mt vin bo tàng ghi li và trng bày s tàn bo ca Kh-me . Vin bo tàng này c t ti mt nhà tù c ca Kh-me . u tiên nó là mt trng hc b Pol-Pot dùng làm Nhà tù S-21 i phó c bit vi các tù nhân gan d. Rt nhiu trí thc ã b giam gi ó và b tra tn n cht. Cùng c trng bày vi các bc tng nhà tù và các loi dng c tra tn là các bc nh en trng ca nhng nn nhân trc lúc h b git cht. Có rt nhiu cách tra tn ã c ghi li nh ct c, khoan s, tr em b ném xung t và b git cht v.v... c bit là tt c các cách tra tn này u c "các chuyên gia và các k thut viên chuyên nghip" do CSTQ gi n h tr Kh-me truyn dy. CSTQ thm chí còn ào to nhng ngi chp nh chuyên chp nh các tù nhân trc lúc h b git cht lu li làm h s hoc là gii trí. Chính ti Nhà tù S-21 này, mt chic máy khoan s ngi ã c thit k ly não ngi làm thc n b dng cho nhng ngi lãnh o ng Cng sn Cam-pu-chia. Nhng tù nhân gan d b trói vào mt chic gh t trc chic máy khoan s ngi. Nn nhân s phi chu ng ni s hãi n tt cùng khi chic mi khoan quay nhanh chc thng s t phía sau gáy và ly não ra mt cách nhanh chóng trc khi nn nhân cht. III. Bn cht tà giáo ca ng Cng sn iu gì ã khin cho ng Cng sn tà ác và hung bo nh vy? Khi bóng ma ca ng Cng sn n th gii này, nó ã mang theo mt s mnh lnh gáy. Bn tuyên ngôn Cng sn có mt on rt ni ting là: Nhng ngi Cng sn không thèm che y mc ích và quan im ca mình. H công khai tuyên b rng các mc ích cui cùng ca h ch có th t c bng cách dùng bo lc lt tt c các iu kin xã hi hin có. Hãy cho các giai cp thng tr run s vì cách mng vô sn. Nhng ngi vô sn không có gì mt ngoài xing xích ca mình. H có c th gii chinh phc. S mnh ca bóng ma này là dùng bo lc công khai thách thc xã hi loài ngi, p nát th gii c, " tiêu dit quyn t hu cá nhân", " tiêu dit c im, s c lp và t do ca giai cp t sn", chm dt s bóc lt, tiêu dit các gia ình, và nhng ngi vô sn thng tr th gii.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

144

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

Cái ng chính tr công khai tuyên b c mun "ánh p, tàn phá và cp bóc" này không nhng ã không tha nhn rng quan im ca nó là tà ác, mà còn t cho mình là úng khi tuyên b trong Bn tuyên ngôn Cng sn rng "Cách mng vô sn là s dt b c bn nht khi các mi quan h truyn thng; không ngc nhiên rng s phát trin ca nó liên quan n s dt b c bn nht khi các t tng truyn thng." Các t tng truyn thng là t âu n? Chiu theo quy lut t nhiên theo quan im vô thn, các t tng truyn thng n mt cách t nhiên t các quy lut t nhiên và xã hi. Chúng là kt qu ca các vn ng có h thng ca v tr. Tuy nhiên, theo nhng ngi có c tin vào thn thánh thì truyn thng và các chun mc o c ca nhân loi là do thn thánh truyn cho con ngi. Bt k là xut phát t âu, chun mc ti cn bn ca o c nhân loi, các quy tc hành x, và tiêu chun phân bit tt xu là tng i n nh; nó là c s cho vic hành x ca con ngi và duy trì trt t xã hi trong hàng nghìn nm qua. Nu nhân loi ánh mt i các chun mc o c và tiêu chun phân bit tt xu thì chng phi là con ngi s suy thoái tr thành ng vt hay sao? Khi Bn tuyên ngôn Cng sn tuyên b rng nó s "dt b t cn bn khi các t tng truyn thng", nó ã e da n c s cho s tn ti bình thng ca xã hi nhân loi. ng cng sn có khuynh hng tr thành mt tà giáo em n s hy dit cho loài ngi. Toàn b vn kin ca Bn tuyên ngôn Cng sn ã a ra các nguyên tc ch o cho ng cng sn tràn y nhng tuyên b cc oan mà không có mt chút t t và khoan dung nào. Các-Mác và ng-ghen ngh rng h ã tìm ra quy lut phát trin xã hi thông qua ch ngha duy vt bin chng. Do ó, vi "chân lý" trong tay, h ã nghi ng tt c và ph nh tt c. H ã ngang bng áp t Ch ngha Cng sn y o tng lên nhân dân và ã không ngn ngi trong ch trng dùng bo lc phá hoi các cu trúc xã hi và nn tng vn hóa hin có. Bn tuyên ngôn Cng sn c nhi nhét vào ng Cng sn va mi ra i là mt bóng ma tà ác chng li o tri, hy hoi nhân tính, ngo mn, cc k ích k và tuyt i không còn kiêng n gì na. IV. Lý thuyt v `ngày tn th' ca ng cng sn ­ Ni lo s v ngày tàn ca ng Các-Mác và ng-ghen ã tiêm nhim mt bóng ma tà ác vào trong ng Cng sn. Lê-nin thành lp ng Cng sn Nga và, thông qua con ng bo lc ca nhng k lu manh vô li, ông ta ã lt chính ph chuyn tip c thành lp sau Cách mng tháng Hai, [8] b d cách mng t sn Nga, cp chính quyn, và ã giành c mt ch ng cho giáo phái Cng sn. Tuy nhiên, s thành công ca Lê-nin ã không giúp c nhng ngi vô sn chinh phc th gii. Hoàn toàn ngc li, nh trong on u tiên ca Bn tuyên ngôn Cng sn ã nói, "Tt c mi quyn lc ca cu châu Âu ã vào tay mt liên minh thn thánh xua ui bóng ma này..." Sau khi ra i, ng Cng sn ã ngay lp tc phi i mt vi mt cuc khng hong v s tn vong ca nó và luôn luôn lo s b tiêu dit bt c lúc nào. Sau Cách mng tháng Mi [9], nhng ngi Cng sn Nga hay còn gi là Bôn-sê-vích, ã không em li cho nhân dân hòa bình hay bánh mì, mà ch là vic git ngi ba bãi. Tin tuyn thì ang thua trn còn cuc cách mng thì ã làm cho nn kinh t ca xã hi tr nên ti t. Do ó, nhân dân ã bt u ni dy. Cuc ni chin ã nhanh chóng lan ra toàn b t nc và nhng ngi nông dân ã t chi không cung cp lng thc cho các thành ph. Bo lon ã xy ra khp ni gia nhng ngi Cô-gic gn sông ông; cuc chin u ca h vi Hng Quân ã gây ra máu tàn khc. Bn cht man r và tàn bo ca cuc tàn sát din ra trong cuc chin này có th c nhìn thy qua các tác phm vn hc nh "Sông ông êm m" ca Sô-lô-khp và các tuyn tp truyn Sông ông khác ca ông. i quân do nguyên

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 145

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

ô c Aleksandr Vailiyevich Kolchak và tng Anton Denikin ca Bch quân lãnh o ã có lúc gn nh lt c ng Cng sn Nga. Thm chí vi t cách là mt lc lng chính tr mi ra i, ng Cng sn ã b hu nh toàn b t nc phn i, có th là do giáo phái cng sn quá tà ác nên ã không th chim c lòng dân. Tình th ca ng Cng sn Trung Quc cng tng t nh ng Cng sn Nga. T "S kin Mari" và "Cuc thm sát ngày 12 tháng T" [10] cho n vic b trn áp nm ln nhng khu vc do nhng ngi Cng sn Trung Quc kim soát, và cui cùng là vic b bt buc phi thc hin mt cuc "Trng Chinh" dài 25 nghìn cây s - CSTQ ã luôn luôn phi i mt vi s khng hong b tiêu dit. ng Cng sn c thành lp vi mt quyt tâm phá hy th gii c bng mi phng tin. Sau ó chính nó ã phi i mt vi mt vn nghiêm trng: làm sao sng sót mà không b tiêu dit. ng Cng sn ã luôn luôn phi sng trong mt tình th là luôn luôn lo s b dit tr. Sng sót ã tr thành mi lo s hàng u, là iu luôn luôn ám nh giáo phái Cng sn. Vi vic Liên minh Cng sn Quc t ã tan rã, cuc khng hong mang tính sng còn ca CSTQ ã tr nên ti t hn. K t nm 1989 cho n nay, ni s hãi v ngày tàn ca nó ã tr nên hin thc hn bao gi ht khi mà ngày tàn ca nó càng ngày càng n gn. V. "Bo bi" duy trì s sng ca tà giáo cng sn ­ u tranh tàn bo ng Cng sn luôn luôn nhn mnh k lut thép, s trung thành tuyt i và các nguyên tc ca t chc. Nhng ngi ra nhp CSTQ bt buc phi th, "Tôi mun ra nhp ng Cng sn Trung Quc, ng h hin chng ca ng, tuân theo iu l ca ng, hoàn thành các ngha v ca ng viên, thi hành các quyt nh ca ng, nghiêm chnh tuân theo các k lut ca ng, gìn gi các bí mt ca ng, trung thành vi ng, làm vic chm ch, cng hin toàn b cuc i mình cho Ch ngha Cng sn, sn sàng hy sinh tt c cho ng và nhân dân, và không bao gi phn bi ng." (Xem Hin chng ca CSTQ, Chng 1, iu 6) CSTQ gi tinh thn hin dâng cho ng ging nh trong các giáo phái này là "ý thc v ng tính". Nó yêu cu các ng viên phi luôn luôn sn sàng vt b tt c các nim tin và nguyên tc ca cá nhân và phi tuyt i tuân theo ý mun ca ng và ý mun ca lãnh o ng. Nu ng mun ng viên làm ngi tt thì ng viên phi là ngi tt; nu ng mun ng viên hành ác thì ng viên phi hành ác. Nu không ng viên ó s không t tiêu chun làm mt thành viên ca ng, và cha th hin c mt "ý thc v ng tính" mnh m. Mao Trch ông nói, "Trit hc Mác-xít là trit hc u tranh". nuôi dng và duy trì "ý thc v ng tính", CSTQ da vào c ch u tranh nh k trong ng. Thông qua vic thng xuyên huy ng các cuc u tranh tàn bo trong và ngoài ng, CSTQ ã tiêu dit nhng ngi bt ng chính kin và to ra s khng b . ng thi, CSTQ liên tc khai tr ng viên, làm cho các ni quy kiu giáo phái ca nó tr nên cht ch hn, và nuôi dng nng khiu ca các ng viên i vi "ng tính" tng cng kh nng chin u ca ng. ây là mt "bo bi" mà CSTQ dùng kéo dài mng sng ca nó. Trong s các lãnh o ca CSTQ, Mao Trch ông là ngi lão luyn nht trong vic dùng th "bo bi" này trong cuc u tranh tàn bo trong ng. S tàn bo ca cuc u tranh kiu nh th và s c ác ca các th on ca nó ã bt u t nhng nm 1930 trong

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

146

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

nhng khu vc do nhng ngi cng sn Trung Quc kim soát, trong nhng cái gi là "Khu vc Xô-vit". Vào nm 1930, Mao Trch ông ã khi xng mt cuc khng b cách mng toàn din trong Khu vc Xô-vit tnh Giang Tây, c bit n nh mt cuc truy quét nhng ngi chng li Bôn-sê-vích (AB oàn). Hàng nghìn lính Hng quân, các ng viên, oàn viên và dân thng trong nhng cn c cng sn ã b git cht rt dã man. S kiên ó xy ra là do quyn c tài ca Mao Trch ông. Sau khi Mao Trch ông thành lp Khu vc Xô-vit Giang Tây, không lâu sau ó ông ta ã gp phi thách thc t các t chc ng và Hng quân a phng khu vc tây nam tnh Giang Tây do Lý Vn Lâm lãnh o. Mao Trch ông không th chp nhn bt c mt lc lng i lp có t chc nào ngay trc mi mình và ông ta ã dùng các bin pháp cc oan nht àn áp các ng viên mà ông ta nghi ng là nhng ngi bt ng chính kin. to ra mt bu không khí khng b cho cuc àn áp, Mao Trch ông ã không ngn ngi bt u bng i quân trc tip di quyn ch huy ca ông ta. T cui tháng 11 cho n gia tháng 12, Hng quân tin tuyn ã i qua mt "cuc truy quét nhanh". Các t chc chuyên àn áp nhng ngi chng cách mng ã c thành lp tt c các cp trong quân i bao gm s oàn, trung oàn, tiu oàn, i i, và trung i, bt b và git cht nhng ng viên xut thân t nhng gia ình a ch hay nông dân giàu có và nhng ngi dám phàn nàn. Trong vòng cha y mt tháng, trong s hn 40 nghìn lính Hng quân, ã có 4.400 ngi b cho là các phn t AB oàn bao gm c hn 10 i trng (i trng AB oàn); tt c u ã b t hình. [3] Trong thi k tip theo, Mao Trch ông bt u trng pht nhng ngi bt ng chính kin trong Khu vc Xô-vit. Trong tháng 12 nm 1930, ông ta ã ra lnh cho Lý Thiu Cu, Tng bí th Tng cc Chính tr ca Hng quân tin tuyn và Ch tch y ban Thanh trng i din cho Tng y Biên gii và i n th trn Phú in tnh Giang Tây ni chính ph cng sn t tr s. Lý Thiu Cu ã bt gi các thành viên ca y ban Hành ng tnh và 8 ch huy trng ca Hng quân th 20, bao gm on Lng Bt và Lý Bch Phng. Ông ta ã dùng nhiu th on tra tn dã man nh ánh p và t thân th - nhng ngi b tra tn nh th này ã b nhng vt thng khp thân th, các ngón tay b rn nt, b bng toàn thân và không th di chuyn c. Theo các tài liu lch s, ting khóc ca các nn nhân vang lên nh xé tri; các th on tra tn tàn bo cc k vô nhân o. [3] Ngày 8 tháng 12, nhng ngi v ca Bch Phng, Mã Minh và Chu Min n thm các ông chng ang b giam gi, nhng h cng b bt nh các thành viên ca AB oàn và b tra tn tàn bo. H b ánh p dã man, thân th và âm h ca h b t và ngc ca h b ct bng dao. Trong khi b tra tn dã man, on Lng Bt ã nhn rng Lý Vn Lâm, Kim Vn Bang, Lu ch, Chu Min, Mã Minh và nhng ngi khác là lãnh o ca AB oàn và rng có nhiu thành viên ca AB oàn trong các hc vin ca Hng quân. [3] T ngày 7 tháng 12 cho n ti ngày 12 tháng 12, ch trong có 5 ngày, Lý Thiu Cu và nhng ngi khác ã bt gi hn 120 ngi b cho là các thành viên ca AB oàn và hàng chc ngi chng cách mng ch cht trong cuc truy quét AB oàn tàn bo Phú in; hn 40 ngi ã b t hình. Các hành ng tàn bo ca Lý Thiu Cu cui cùng ã làm bùng lên "S kin Phú in" [11] ngày 12/12/1930 làm kinh hoàng Khu vc Xô-vit. [3] T Khu vc Xô-vit cho n Diên An, Mao Trch ông ã da vào lý lun ca mình và thc hành u tranh và dn dn tìm kim và thit lp c quyn lãnh o tuyt i ca ông ta i vi ng. Sau khi CSTQ ot c chính quyn vào nm 1949, Mao Trch ông tip tc da vào hình thc u tranh trong ni b ng này. Ví d, trong phiên hp toàn th ln th 8

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 147

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

ca hi ngh Ban chp hành Trung ng CSTQ khóa 8 c t chc Lc sn nm 1959, Mao Trch ông ã bt ng tn công Bành c Hoài và bãi chc ông ta [12]. Tt c nhng ngi lãnh o trung ng ang tham d cuc hp ó u b yêu cu phi bày t quan im ca mình; mt vài ngi dám by t nhng quan im khác bit u b dán nhãn là nhóm chng ng Bành c Hoài. Trong Cách mng Vn hóa, các cán b lâu nm trong Ban chp hành Trung ng CSTQ ã ln lt b trng pht, nhng tt c u ã nhng b mà không u tranh gì c. Ai mà dám nói mt li chng li Mao Trch ông ch? CSTQ luôn luôn nhn mnh k lut thép, trung thành vi ng, và các nguyên tc ca t chc, yêu cu phi tuyt i tuân th lãnh o các cp. Loi "ng tính" này ã thm sâu vào trong các cuc u tranh chính tr không ngng ngh. Lý Lp Tam, ngi ã tng là mt lãnh o CSTQ, ã b dn vào chân tng trong Cách mng Vn hóa. tui 68 mà Lý Lp Tam vn b hi cung trung bình 7 ln mt tháng. V ông là Lý Soa b coi là gián ip "theo ch ngha xét li Xô-vit", và ã b b tù và mt tung tích. Không còn la chn nào khác và trong ni tuyt vng tt cùng Lý Lp Tam ã t t bng cách ung mt lng thuc ng ln. Trc khi cht, Lý Lp Tam ã vit mt bc th gi cho Mao Trch ông, và ã tht s phn ánh "ý thc v ng tính", theo ó, mt ng viên CSTQ không dám u hàng ngay c khi cn k cái cht: Tha Ch tch, Tôi ang bc vào con ng phn bi ng bng cách t t và không có cách nào bào cha cho ti li ca mình. Ch có mt iu rng toàn th gia ình tôi và tôi cha bao gi hp tác vi các nc thù ch. Ch riêng v vn này, tôi xin ngh chính quyn trung ng iu tra và nghiên cu thc t và kt lun da trên s thc... Lý Lp Tam 22/06/1967 [13] Trong khi trit hc u tranh ca Mao Trch ông cui cùng ã a Trung Quc n mt thm ha cha tng có thì các chin dch chính tr kiu nh th này và nhng cuc u tranh trong ni b ng din ra khp mi ni c "by tám nm mt ln" ã m bo cho s sng sót ca CSTQ. Mi khi có mt chin dch thì phía 5% thiu s s b àn áp, và 95% còn li s phi tuân theo các ng li c bn ca ng, nh ó mà ng ã tng cng c lc liên kt và kh nng hy dit ca t chc ng. Nhng cuc u tranh này cng là tiêu dit nhng ng viên còn "nao núng" không sn lòng t b lng tâm ca mình, và tn công bt c lc lng nào dám chng li ng. Thông qua c ch u tranh này, nhng ng viên có nhiu tham vng u tranh nht và gii nht trong vic s dng các th on lu manh ã dành c quyn kim soát. Nhng ngi lãnh o ca giáo phái CSTQ tt c u là nhng ngi không bit s, giàu kinh nghim u tranh và y tinh thn "ng tính". Nhng cuc u tranh ó cng em li cho nhng ngi ã kinh qua kinh nghim ó mt "bài hc xng máu" và b ty não tàn bo. ng thi, nó ã liên tc em li sc sng cho CSTQ, cng c hn na tham vng u tranh ca nó, m bo cho s sng sót ca nó, và ngn không cho nó tr thành mt t chc ôn hòa t b u tranh. Loi ng tính mà CSTQ yêu cu i vi các ng viên này ã bt ngun t chính bn cht tà giáo ca CSTQ. t c mc ích ca mình, CSTQ sn sàng vt b tt c các nguyên tc truyn thng, và s dng tt c các th on u tranh không do d vi bt c lc lng nào dám cn tr nó. Do ó, nó cn phi ào to và bin tt c các ng viên ca nó

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 148

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

thành nô l tr thành nhng công c vô tri, vô giác, vô tâm, ca ng. Bn cht này ca CSTQ bt ngun t s thù hn ca nó i vi xã hi và truyn thng loài ngi, s ngo mn và o tng và bn tính cc k ích k và coi mng ngi nh c rác ca nó. t c cái gi là lý tng ca nó, CSTQ ã s dng bo lc bng mi giá p tan th gii và tiêu dit tt c nhng ngi bt ng chính kin. Mt tà giáo c ác nh vy s phi i mt vi s phn i ca nhng ngi có lng tâm, nên nó phi tiêu dit lng tâm và thin nim ca mi ngi làm cho mi ngi tin vào các tà thuyt ca nó. Do ó, m bo cho s sng sót ca nó, CSTQ trc ht phi hy dit lng tâm, thin nim và tiêu chun o c ca con ngi, bin mi ngi thành các công c và nhng nô l thun phc. Theo lô-gíc ca CSTQ, s sng còn và quyn li ca ng là trên tt c mi th khác; chúng thm chí còn trên c quyn li tp th ca tt c các ng viên, do ó bt c mt ng viên nào cng phi luôn sn sàng hy sinh cho ng. Nhìn vào lch s ca CSTQ, nhng cá nhân vn còn gi cách ngh ca nhng ngi trí thc truyn thng nh Trn c Tú và Cù Thu Bch, hoc nhng ngi vn còn quan tâm n quyn li ca nhân dân nh H Diu Bang và Triu T Dng, hoc nhng ngi kiên quyt làm nhng cán b trong sch và thc s phc v nhân dân nh Chu Dung C ­ bt k là h ã óng góp cho ng nhiu bao nhiêu, và bt k là h không quan tâm n tham vng cá nhân nh th nào, h ã không tránh khi b khai tr, b qung sang mt bên, hoc b quyn li và k lut ca ng hn ch. Ý thc v ng tính hay nng lc ng ã n sâu vào xng ty h, thm vào máu h qua nhiu nm u tranh thng làm cho h tha hip và u hàng vào nhng giây phút quyt nh, bi vì trong tim thc ca h thì s sng còn ca ng là u tiên hàng u. H thà t hy sinh và nhìn lc lng tà ác trong ng git ngi hn là thách thc s sng còn ca ng bng nhng suy ngh vi lòng nhân ái và có lng tri ca mình. ây chính xác là kt qu ca c ch u tranh ca CSTQ: nó bin ngi tt thành công c s dng, và dùng "ng tính" c ch và thm chí hy dit lng tâm ca con ngi n mc ti a. Hàng chc cuc u tranh ca CSTQ ã ánh hn 10 lãnh o cao cp nht ca ng hay nhng ngi c ch nh làm ngi k nhim; không có mt lãnh o cao nht nào ca ng có mt kt cc tt p. Mc dù Mao Trch ông ã làm vua trong 43 nm, nhng ngay sau khi ông ta cht, v và cháu trai ca ông ta ã b b tù, và iu này ã c toàn ng n mng nh mt chin thng v i ca Ch ngha Mao Trch ông. ây là mt trò h hay là hài kch? Sau khi CSTQ ot c chính quyn, các chin dch chính tr ã din ra liên miên, t u á trong ng n u tranh ngoài ng. ây là c im in hình di thi Mao Trch ông, và nó vn ang din ra trong "ci cách và m ca" thi hu Mao. Trong nhng nm 1980, khi nhân dân va mi bt u c t do suy ngh mt chút thì CSTQ li phát ng mt chin dch "Chng li s m rng t sn", và ra "Bn Nguyên tc C bn" [14] duy trì quyn lãnh o tuyt i ca nó. Nm 1989, nhng sinh viên òi quyn dân ch mt cách hòa bình ã b àn áp m máu bi vì CSTQ không cho phép khát vng dân ch. Nhng nm 1990 ã chng kin mt s tng nhanh v s lng các hc viên Pháp Luân Công tin theo Chân Thin Nhn nhng h ã phi chu mt cuc àn áp mang tính dit chng bt u t nm 1999, bi vì CSTQ không th chp nhn nhân tính và thin nim. Nó phi dùng bo lc hy dit lng tâm ca nhân dân và m bo cho quyn lc ca chính nó. T khi bc sang th k 21, Internet ã ni lin th gii li vi nhau nhng CSTQ ã tiêu mt s tin khng l dng lên nhng trm kim soát trên mng by và bt nhng ngi s dng mng mun có t do, bi vì CSTQ rt s nhân dân có c thông tin mt cách t do.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

149

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

VI. S bi hoi ca Tà giáo ng Cng sn Trung Quc Tà giáo CSTQ thc cht là ang cai tr theo cách i lp vi nhân tính và o tri. CSTQ ni ting là ngo mn, t cao, ích k, và hành ác dã man, không còn kiêng n gì na. Nó luôn luôn em li tai ha cho t nc và nhân dân, nhng nó không bao gi tha nhn nhng sai lm ca nó, và s không bao gi tit l bn cht tht s ca nó cho nhân dân bit. CSTQ cha bao gi ngn ngi vic thay i khu hiu và th on ca nó, nhng th mà CSTQ dùng làm phng tin duy trì quyn lc ca nó. Nó s làm bt c vic gì duy trì quyn lc mà không thèm m xa gì n o c, công lý và nhân mng. Vic th ch hóa và xã hi hóa ca tà giáo này s dn n s sp ca nó. Kt qu ca vic tp trung hóa quyn lc ã dn n vic công lun b bt ming và tt c các c ch giám sát có th có ã b tiêu hy, làm cho không còn có lc lng nào khác ngn không cho CSTQ trt vào h bi và tan rã. CSTQ ngày nay ã tr thành "ng cm quyn tham nhng và bin th" ln nht trên th gii. Theo thng kê chính thc Trung Quc, trong s 20 triu quan chc, viên chc hoc cán b trong CSTQ hoc chính quyn trong 20 nm qua, 8 triu ngi ã b phát hin là có phm ti tham nhng và b k lut hoc b trng pht theo quy nh ca ng hoc chính quyn. Nu tính c nhng quan chc tham nhng cha b phát hin thì tng s các quan chc ng và chính ph tham nhng là vào khong hn 2 phn 3, ch có mt phn nh trong s ó ã b iu tra và phanh phui. Vic cp ot li ích vt cht bng cách tham nhng và vòi tin ã tr thành lc kt dính mnh nht cho s thng nht ca CSTQ ngày nay. Các quan chc tham nhng bit rng nu không có CSTQ thì h s không có c hi trc li và nu CSTQ sp thì h s không ch mt quyn lc và a v mà còn phi i mt vi vic b iu tra. Trong "S phn n ca Tri" (Thiên N), mt tiu thuyt vch trn nhng v vic ng sau hu trng ca các quan chc CSTQ, tác gi Chen Fang ã ch ra iu ti mt ca CSTQ qua ming ca Hác Tng Th, Phó Chánh Vn phòng ca mt Vn phòng Thành y ca CSTQ, "tham nhng ã làm n nh chính quyn ca chúng ta". Nhân dân Trung Quc ã nhìn thy rt rõ iu ó, "nu chúng ta chng tham nhng thì ng s sp ; nu chúng ta không chng tham nhng thì t nc s dit vong." Tuy nhiên CSTQ s không chng tham nhng ri phi i mt vi ri ro cho s tn vong ca nó. Cái mà nó s làm là t hình mt s cá nhân tham nhng làm vt hy sinh tng trng bo v hình nh ca nó. iu này ã kéo dài s tn ti ca nó thêm mt vài nm na bng cách thí mng mt vài quan chc tham nhng. Ngày nay, mc ích duy nht ca tà giáo CSTQ là duy trì quyn lc và tránh khi b sp . Trung Quc ngày nay, luân thng o lý ã suy i n mc không còn nhn ra c na. Nn làm hàng gi, mãi dâm, ma túy, thông ng gia các quan chc và nhng k ti phm, ti phm có t chc, c bc, hi l - tham nhng loi ang din ra tràn lan. CSTQ ã pht l s suy i v mt o c ó, trong khi nhiu quan chc cao cp cng là nhng ông trùm trong hu trng ang vòi tin nhng ngi dân cm thy lo s và mun c bo v. Sái Thiu Khanh, mt chuyên gia nghiên cu v xã hi en và các t chc ti phm trng i hc Tng hp Nam Kinh, c tính rng tng s ti phm có t chc Trung Quc là vào khong 1 triu. Mi mt tên ti phm có t chc b bt u khai ra nhng ngi

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 150

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

cng sn h bi ng sau hu trng là các quan chc chính quyn, các quan tòa hoc cnh sát. CSTQ s rng nhân dân Trung Quc có th cm nhn v lng tâm và o c, nên nó không dám cho phép nhân dân c có tín ngng tôn giáo hoc s t do t tng. Nó s dng tt c nhng ngun lc mà nó có àn áp nhng ngi tt có tín ngng, ví d nh nhng ngi theo o Thiên Chúa mt cách bí mt tin vào Chúa Giê-su và c Chúa Tri và nhng hc viên Pháp Luân Công mun tr nên Chân Thin Nhn. CSTQ s rng dân ch s kt liu ch mt ng ca nó nên nó không dám cho nhân dân quyn c t do v mt chính tr. Nó nhanh chóng hành ng và b tù nhng ngi theo ch ngha t do c lp và nhng ngi hot ng vì nhân quyn. Tuy nhiên, nó cho nhân dân mt quyn t do lch lc. Ch cn ngi ta không quan tâm n chính tr và không phn i s lãnh o ca CSTQ, thì ngi ta có th mun gì thì mun, thm chí ngi ta còn có th làm c nhng iu tà ác vô o c. Kt qu là CSTQ ã suy i rt nhanh và o c xã hi Trung Quc ang xung dc nhanh chóng mc báo ng. "Chn li lên thiên ng, m ng xung a ngc" là câu nói mô t chính xác nht vic tà giáo CSTQ ã phá hoi xã hi Trung Quc ngày nay nh th nào. VII. Nhìn li s thng tr tà ác ca ng Cng sn Trung Quc ng Cng sn là gì? Câu hi nghe có v nh n gin này li không có câu tr li n gin. Di chiêu bài "vì nhân dân" và i lt mt ng chính tr, ng Cng sn trên thc t ã la di hàng triu ngi. Và nó không phi là mt ng chính tr theo cách hiu thông thng, mà là mt tà giáo c ác b tà ma iu khin. ng Cng sn là mt thc th sng hin hin trên th gii này thông qua các t chc ng. Thc s iu khin ng Cng sn là mt tà ma nhp vào nó, và tà ma ó ã quyt nh bn cht tà ác ca ng Cng sn. Nhng ngi lãnh o ca ng Cng sn, trong khi óng vai trò là th lnh ca giáo phái, ch là cái ming li ca tà ma và ca ng. Khi mc ích và ý nh ca h phù hp vi ng và có th c nó li dng, h s c chn làm lãnh o. Nhng khi h không còn có kh nng áp ng nhu cu ca ng na thì h s b lt mt cách tàn nhn. C ch u tranh ca ng m bo rng ch có nhng ai xo quyt nht, tà ác nht và lu manh nht mi có th tr vng c v trí lãnh o ca ng Cng sn ó. Vic hn mt chc lãnh o cao cp ca ng ã b h b ã chng minh cho lý lun này. Trên thc t, nhng ngi lãnh o cao nht ca ng ang i trên mt si dây thng rt mnh. H có th hoc là bt ra khi ng và li ting tt trong lch s, nh Goóc-ba-chp ã làm hoc là tr thành nn nhân ca ng nh nhiu tng bí th ca ng. Nhân dân là mc tiêu b bin thành nô l và àn áp ca ng. Di s thng tr ca ng, nhân dân không có quyn phn i ng. Thay vào ó, h bt buc phi chp nhn s lãnh o ca ng và có ngha v phi duy trì ng. H cng thng xuyên b ty não theo kiu giáo phái di s e da và cng bc ca ng. CSTQ bt buc c nc phi tin theo và duy trì tà giáo này. ây là iu him thy trên th gii ngày nay, và chúng ta buc phi công nhn k nng vô ch ó ca CSTQ trong vic áp bc nhân dân. Các ng viên là lc lng c dùng lp y c th ca ng. Nhiu ngi trong s h là nhng ngi trung thc và tt bng, và thm chí có th là rt thành t trong s nghip ca

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 151

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

mình. ây là nhng ngi mà CSTQ thích tuyn dng, bi vì thanh danh và hiu bit ca h có th c dùng phc v cho ng. Nhiu ngi khác, vì mun tr thành quan chc hoc có a v xã hi cao hn, s c gng vào ng và giúp thc th tà ác ó. Cng có ngi vào ng vì mun t c iu gì ó trong cuc i và nhn ra rng di ch cng sn h s không th làm c nh vy tr khi h vào ng. Mt s ngi vào ng là vì h mun c phân phi mt cn h hay ch n gin là vì mun có mt hình nh tt hn. Do ó, trong s hàng chc triu ng viên có c ngi tt và ngi xu. Bt k là vi mc ích gì, mt khi h ã th trung thành trc c ng, mt cách t nguyn hay không t nguyn, ngha là h ã t nguyn hin dâng mình cho ng. Sau ó h s phi i qua mt quá trình ty não bng cách tham gia hc chính tr hàng tun. Mt s lng ln ng viên s còn li rt ít nhng suy ngh ca chính mình nu có và s d dàng b tà ma ch th CSTQ iu khin, ó là hu qu ca s giáo hun ca ng. Nhng ngi này s hot ng trong ng nh nhng t bào ca c th con ngi và s làm vic không ngng ngh vì s tn ti ca ng, mc dù chính h cng là mt phn ca nhân dân ã b ng bin thành nô l. Còn áng bun hn là, sau khi cái cùm "ng tính" ã c áp t lên mình ri thì h s rt khó vt b nó i. Mt khi h th hin ra phn ngi ca mình thì h s b loi tr hoc b bc hi. H không th t ra khi ng ngay c khi h mun ra, vì ng có chính sách vào-c ra-không và do ó s coi h nh mt k phn bi. ó là lý do ti sao mà mi ngi thng th hin ra hai tính cht: trong i sng chính tr: ng tính, trong cuc sng bình thng hàng ngày: nhân tính. Các cán b ng là nhng ngi nm quyn trong s các ng viên. Mc dù h có th c phép la chn gia tt và xu và t quyt nh trong nhng hoàn cnh c th, vào nhng thi gian c th và nhng s kin c th, nhng toàn th h phi i theo ý nguyn ca ng. Mnh lnh là "toàn ng phi tuân theo Ban chp hành Trung ng". Các cán b ng là nhng ngi lãnh o các cp; h là xng sng ca ng. H cng ch là công c ca ng. H cng b la o, b li dng và tr thành nn nhân trong các phong trào chính tr trc kia. Tiêu chí cn bn ca CSTQ là th xem h có i theo ngi lãnh o và thc s cng hin hay không. Ti sao nhân dân vn cha nhn ra? CSTQ ã hành ng tà ác và dã man trong sut hn 50 nm cm quyn Trung Quc. Nhng ti sao nhân dân Trung Quc vn thiu hiu bit thc t v bn cht tà ác ca CSTQ? ó là vì ngi Trung Quc kém hiu bit? Không. Ngi Trung Quc ã xây dng nên mt trong nhng t nc uyên thâm nht trên th gii và t hào vi mt nn vn hóa truyn thng giàu có và mt di sn 5000 nm. Vy mà nhân dân Trung Quc vn ang phi sng di s thng tr ca CSTQ, hoàn toàn s hãi không dám biu t s bt bình ca mình. Vn nm s kim soát t tng ca CSTQ. Nu nhân dân Trung Quc có quyn t do biu t và có th bàn lun công khai v công và ti ca CSTQ, thì chúng ta có th tng tng c rng ngi Trung Quc t lâu ã có th thy rõ c bn cht tà ác ca CSTQ và t gii phóng cho chính mình khi s nh hng ca tà giáo này. Không may là, nhân dân Trung Quc ã b mt i các quyn t do biu t và t do t tng ca mình ã hn mt na th k sau khi ch ca CSTQ ra i. Mc ích ng sau vic àn áp nhng ngi cánh hu trong s nhng trí thc vào nm 1957 là è bp quyn t do biu t và kim soát t tng ca nhân dân. Trong mt xã hi không có nhng quyn t do c bn nh vy, phn ln nhng thanh niên toàn tâm nghiên cu các tác phm ca Mác và ng ghen trong Cách mng Vn hóa ã b tr trêu dán nhãn là "bè

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

152

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

l chng ng" và sau ó ã b àn áp. Vic bàn lun v úng sai ca CSTQ n gin là không c phép. Không my ngi Trung Quc dám ngh n vic gi CSTQ là mt tà giáo. Tuy nhiên, nu iu ó c khng nh thì nhng ngi ã tng sng Trung Quc s thy không khó khn gì trong vic tìm ra nhng bng chng thuyt phc chng minh cho nhn nh ó t nhng tri nghim ca chính h và gia ình, bn bè. Nhân dân Trung Quc ã không ch b tc i quyn t do t tng, mà h còn b nhi nhét vào trong u nhng hc thuyt và vn hóa ca CSTQ. Do ó, tt c nhng iu mà nhân dân có th nghe thy là nhng li ca ngi ng và u óc ca h ã b làm nghèo nàn i ti mc ch còn li nhng ý tng v vic cng c CSTQ. Hãy ly cuc thm sát trên qung trng Thiên An Môn làm ví d. Khi súng bt u n vào ngày 4/6/1989, nhiu ngi theo bn nng ã chy trn. Mt lúc sau, bt chp ri ro, h ã dng cm bc ra khi ch n náu và cùng nhau hát bài "Quc t ca". Nhng ngi Trung Quc này thc s dng cm, vô ti và áng kính trng nhng ti sao h li hát bài "Quc t ca", mt bài hát ca nhng ngi cng sn, khi ang phi i mt vi vic git chóc ca nhng ngi cng sn? Lý do rt n gin. B giáo dc trong vn hóa ng, tt c nhng gì mà nhng con ngi áng thng ó bit ch là ch ngha cng sn. Nhng ngi trên qung trng Thiên An Môn lúc ó không bit bt c bài hát nào ngoài bài "Quc t ca" và mt s bài hát khác ca ngi ng cng sn. âu là li thoát? CSTQ ang tin n tn dit. Tht áng bun là, nó vn ang c gng trói buc s phn ca mình vi t nc Trung Quc trc khi nó tan rã. CSTQ ang giãy cht có v nh ang yu dn và s kim soát ca nó i vi tâm trí ca nhân dân ang b lng dn. Vi s phát trin ca vin thông và Internet, CSTQ ang thy khó khn trong vic kim soát thông tin và trong vic bt ming công lun. Khi các quan chc h bi càng ngày càng áp bc bóc lt nhân dân, công chúng ang bt u thc tnh t nhng o tng ca mình v CSTQ, và nhiu ngi trong s h ã bt u thc hin vic bt tuân lnh chính quyn. CSTQ không ch ã tht bi trong vic c t cho c mc ích ca nó là tng cng vic kim soát t tng trong cuc àn áp Pháp Luân Công mà còn càng t làm suy yu chính bn thân nó trong khi ã l rõ chân tng cc k tàn bo ca nó. Thi gian thích hp này ã khin cho nhân dân xem xét li CSTQ, m ng cho t nc Trung Quc t gii phóng cho mình khi cnh nô l v mt t tng và hoàn toàn thoát khi s kim soát ca tà ma cng sn. Sau khi ã sng di s thng tr tà ác ca CSTQ trong hn 50 nm qua, nhân dân Trung Quc không cn mt cuc cách mng bo lc; mà h cn phi ly li tâm hn ca mình. iu này có th t c bng cách t cu mình, và bc u tiên tin n mc ích ó là vic cn phi nhn ra bn cht tà ác ca CSTQ. Ngày ó s n khi mi ngi vt sang mt bên các t chc ng gn lin vi b máy nhà nc, cho các h thng xã hi hot ng mt cách c lp, và c s tr giúp ca các lc lng nòng ct trong xã hi. Vi s ra i ca t chc c tài ca CSTQ, hiu qu hot ng ca chính quyn s c ci thin và tng cng. Và ngày ó ã ang ti rt gn ri. Trên thc t, t hi u nhng nm 1980, nhng ngi theo ng li ci cách trong ng ã ng h ý tng "tách ng ra khi chính quyn", trong mt n lc nhm tách ng ra khi chính quyn. Các n lc ci cách t trong ni b CSTQ ã cho thy là cha y và

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 153

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

không thành công khi t tng "quyn lãnh o tuyt i ca ng" vn cha c loi b hoàn toàn. Vn hóa ng là mt môi trng cn thit cho s sng sót ca tà giáo cng sn ó. Vic loi b s khng ch ca CSTQ i vi tâm trí ca nhân dân có th khó hn vic g b s khng ch ca CSTQ i vi các c quan qun lý hành chính nhà nc, nhng vic loi b ó là cách duy nht thc s nh tn gc s tà ác ca ch ngha cng sn. iu này ch có th t c bng n lc ca chính nhân dân Trung Quc. Vi t tng ca h c iu chnh li cho úng n và nhân bn ca h quay tr v vi trng thái vn có ban u, toàn xã hi s ly li c tiêu chun o c và s thành công trong vic chuyn tip sang mt xã hi tt p phi cng sn. Bài thuc cho s khng ch ca lc lng tà ác này nm ch nhn ra bn cht và s c hi ca tà ma ó, xóa b nó khi tâm trí ca nhân dân, và quét sch nó i, nó không còn có ch mà n náu. ng Cng sn nhn mnh vic kim soát t tng bi vì nó không là gì khác hn mt s hoang tng. S hoang tng ó s tan bin khi toàn th nhân dân Trung Quc loi b nhng iu sai trái ca cng sn ra khi tâm trí h, ch ng quét sch vn hóa ng, và gii thoát tinh thn và cuc sng ca chính h khi s nh hng ca tà giáo cng sn ó. Khi nhân dân t cu mình thì CSTQ s tan rã. Các nc nm di s thng tr ca ng cng sn luôn i ôi vi ói nghèo, c tài, và áp bc. Ch còn li vài nc nh vy bao gm Trung Quc, Bc Triu Tiên, Vit Nam và Cu-ba. Nhng ch ó ang sng nhng ngày còn li cui cùng. Vi trí lc ca nhân dân Trung Quc, vi s tr giúp ca ngun cm hng t nn lch s áng t hào ca t nc Trung Quc, mt Trung Quc c gii thoát khi s khng ch tà ác ca ch ngha cng sn s tr thành mt t nc y ha hn. Kt lun Bn thân CSTQ ã không còn tin vào ch ngha cng sn na. Linh hn ca nó ã cht, nhng cái bóng ca nó vn còn. Nó ch còn khoác "b da" ca ch ngha cng sn, nhng nó vn hin l bn cht ca mt tà giáo: ngo mn, t cao t i và ích k, và ham mê tùy tin phá hoi. CSTQ ã k tha vic ph nhn o tri ca ch ngha cng sn, và s phn nhân tính ca nó vn không thay i. Ngày nay, CSTQ vn tip tc thng tr Trung Quc bng các th on u tranh mà nó ã tích ly c qua nhiu nm, s dng h thng t chc cht ch ca nó và hình thc thng tr "ng khng ch", cng nh các th on tuyên truyn tà ác hot ng nh mt quc giáo. Sáu c im ca ng Cng sn ã c ch ra trên ã t CSTQ ngày nay mt cách chính xác vào trong nh ngha v mt "tà giáo": nó không làm gì tt c, ch toàn làm nhng vic tà ác. Khi nó sp cht, tà giáo cng sn này ang gia tng tc h bi và suy i ca nó. iu rc ri nht chính là nó ang ngang bng làm tt c nhng gì mà nó có th a t nc Trung Quc ri cùng vi nó xung mt vc thm h bi và suy i. Nhân dân Trung Quc cn phi t cu chính mình, h cn phi suy ngh v nhng gì ã qua, và h cn phi r b CSTQ. Chú thích:

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 154

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

[1] "Con báo ã cht, nhng vn còn lu li b da" c trích t mt quyn sách tiên tri c ca Trung Quc, bài th Hoa Mai ca Shao Yong (1011-1077). Con báo ây là nói n lãnh th ca Liên Xô c trên thc t trông ging nh hình mt con báo ang chy. Vi s sp ca Liên Xô c, nòng ct ca h thng cng sn ã tan rã, ch còn li "b da" (hình thc) mà ng Cng sn Trung Quc tha k. [2] Hin pháp ca nc Cng hòa Nhân dân Trung hoa (bn dch chính thc, 1999). [3] Trích t Cuc iu tra lch s v vic Mao Trch ông tiêu dit "AB oàn" Khu vc Xô-vit, Tnh Giang Tây ca Gao Hua. S kin "AB oàn" là nói n chin dch "Nhng ngi Chng Bôn-sê-vích" nm 1930, khi Mao Trch ông ra lnh git cht hàng nghìn ng viên, lính Hng quân, và thng dân vô ti tnh Giang Tây cng c quyn lc ca mình trong nhng khu vc do CSTQ kim soát. [4] Trích t "Báo cáo v vic iu tra phong trào nông dân H Nam" ca Mao Trch ông (1927). [5] Núi Thái sn là ngn núi th nht trong nm ngn núi ni ting tnh Sn ông, Trung Quc. Nó là di sn th gii do Liên hp quc công nhn t nm 1987. [6] Phong trào thu hi t liên quan n mt en ti ca ci cách kinh t Trung Quc. Tng t nh cuc Cách mng Công nghip Anh (1760-1850), t nông nghip Trung Quc ngày nay ã b phân b xây dng các khu kinh t khác nhau tt c các cp (huyn, thành ph, tnh và quc gia). Kt qu ca vic thu hi t là nông dân Trung Quc b mt t canh tác. các thành ph, dân c các qun ca th trn và thành ph c thng xuyên b bt buc phi di di ly t cho vic phát trin các khu thng mi vi tin n bù ti thiu cho nhân dân. Thông tin chi tit hn có ti: http://www.uglychinese.org/enclosure.htm. [7] Liz Zhao, mt sinh viên báo chí ca Trng i hc Tng hp Bc Kinh, ã b coi là mt ngi cánh hu nm 1957 vì cô có nhng t tng c lp và ã lên ting phê bình phong trào cng sn. Cô ã b buc ti là âm mu lt ch chuyên chính dân ch nhân dân và ã b bt nm 1960. Nm 1962, cô ã b x 20 nm tù. Ngày 29 tháng 4 nm 1968, cô ã b CSTQ git cht vi ti danh phn cách mng. Zhang Zhixin là mt trí thc ã b CSTQ tra tn cho n cht trong thi k i Cách mng Vn hóa vì cô ã ch trích Mao Trch ông là ã tht bi trong phong trào "i Nhy vt" và ã lên ting nói ra s tht. Bn cai ngc ã nhiu ln lt qun áo ca cô, còng tay cô ra sau lng và qung cô vào xà-lim nam các tù nhân nam hãm hip tp th cho n khi cô tr nên phát iên. Nhà tù s rng cô s hô khu hiu phn i trong khi t hình nên ã ct c cô trc khi tin hành t hình. [8] Nói n Cách mng T sn Nga tháng 2/1917 lt ngai vàng ca Sa Hoàng. [9] Cách mng tháng Mi, hay Cách mng Bôn-sê-vích do Lê-nin lãnh o xy ra vào tháng 10 nm 1917. Cuc cách mng ã git cht nhng ngi cách mng ca giai cp t sn mà ã lt Sa Hoàng, do ó ã bóp cht Cách mng T sn Nga. [10] C hai "S kin Mari" và "Cuc thm sát 12/4" u nói n các cuc tn công CSTQ ca Quc Dân ng. "S kin Mari" xy ra ngày 21/5/1927 thành ph Trng Sa thuc tnh H Nam. "Cuc thm sát 12/4" xy ra ngày 12/4/1927 Thng Hi. Trong c hai

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 155

Cu bình: 8 ­ CSTQ , mt tà giáo v bn cht

trng hp, mt s ng viên CSTQ và nhng ngi hot ng ng h CSTQ ã b tn công, b bt hoc b git cht. [11] Liu Di, mt chính tr viên ca Hng Quân th 20 ã b buc ti là thành viên ca "AB oàn", ã lãnh o mt cuc ni dy Futian buc ti Li Shaojiu là mt ngi phn cách mng. H ã cp quyn kim soát thành ph Futian và th hn 100 ngi ã b bt trc ó vì liên quan n "AB oàn", và hô khu hiu " o Mao Trch ông". [12] Bành c Hoài (1898-1974): mt viên tng và là mt ngi lãnh o cng sn Trung Quc. Bành c Hoài ã tng là Tng T lnh trong chin tranh Triu Tiên, Phó Ch tch Hi ng Nhà nc, y viên B chính tr, và B trng quc phòng t nm 1954-1959. Ông ta ã b bãi chc khi các chc v ca mình sau khi bt ng vi cách tip cn kiu cánh t ca Mao Trch ông ti Hi ngh toàn th Lc Sn ca CSTQ nm 1959. [13] T "Lý Lp Tam: Ngi c truy iu bn ln". [14] Bn nguyên tc là: con ng xã hi ch ngha, chuyên chính vô sn, s lãnh o ca CSTQ, và ch ngha Mác-xít Lê-nin-nít và t tng Mao Trch ông.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

156

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

Cu Bình: 9 - CSTQ vi bn tính lu manh.

Li m u Phong trào cng sn tri qua hn mt th k phô trng m ch mang li cho nhân loi chin tranh, nghèo kh, tàn bo và c tài. Vi s sp ca Liên-xô và các ng Cng sn ông Âu, màn kch tai hi và tàn bo này cui cùng cng ã bc sang màn cui cùng vào cui th k va qua. Không mt ai, t dân thng cho n Tng bí th ng Cng sn, còn tin vào nhng chuyn hoang ng ca ch ngha cng sn na. Chính quyn ca ng Cng sn ra i không phi là "theo thiên ý" (quân quyn thn th) [1] cng không phi là t bu c dân ch. Ngày nay, khi h t tng ca nó ã b hy dit thì tính hp pháp ca s thng tr ca nó ang phi i mt vi mt th thách cha tng có trong lch s. ng Cng sn Trung quc (CSTQ) ã không Trong hn 55 nm cm quyn, CSTQ thun theo trào lu ca lch s mà t ng rút khi không ngng sa i lch s. v ài lch s. Thay vào ó, nó ang s dng nhng th on lu manh ã c hình thành và phát trin trong nhiu thp k qua các cuc vn ng chính tr hi phc li cuc u tranh iên cung ca nó hòng tìm kim tính hp pháp và ci t hi sinh cái quyn lc ang cht ca nó. Các chính sách ci cách và m ca ca CSTQ là nhm che y mt mc ích tuyt vng là duy trì quyn lc và li ích ca tp oàn chính tr c tài này. Bt chp nhng trói buc cht ch, nhng thành tu kinh t t c nh n lc ca nhân dân Trung Quc trong 20 nm qua ã không thuyt phc c CSTQ buông li dao t ca nó xung. Thay vào ó, CSTQ ã n cp nhng thành qu này và s dng chúng hp pháp hóa s thng tr ca nó, làm cho li hành x lu manh t trc n nay ca nó còn gi di và m dân hn. iu áng báo ng nht là CSTQ ang c gng ht sc phá hy nn tng o c ca c t nc, c gng bin mi công dân Trung Quc, n các cp khác nhau, tr thành nhng k lu manh to ra mt môi trng thun li cho CSTQ "tin bc vi thi gian". Vào thi im lch s hôm nay, có mt iu c bit quan trng là chúng ta cn hiu rõ ti sao ng Cng sn li hành ng ging nh nhng tên lu manh vô li, vch trn bn tính lu manh ca nó, t nc Trung Quc có th có c s n nh và hòa bình lâu dài, bc vào mt k nguyên không còn ng Cng sn càng sm càng tt, và xây dng, phc hi mt tng lai huy hoàng cho t nc. I. Bn tính lu manh ca ng Cng sn Trung quc cha bao gi thay i 1. ng Cng sn Trung quc ci cách vì ai?

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

157

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

Xuyên sut lch s, bt c khi nào CSTQ phi i u vi nhng khng hong, ng s trình din mt s du hiu ci tin, làm mê hoc nhân dân hình thành nhng o tng v CSTQ. Nhng không có trng hp ngoi l nào c, các o tng u ã tan v ht ln này n ln khác. Ngày nay CSTQ ang theo ui các li ích ngn hn nhm trình din mt màn kch kinh t thnh vng li mt ln na thuyt phc nhân dân tin vào các o tng v ng. Tuy nhiên, nhng xung t c bn gia li ích ca ng vi li ích ca t nc và nhân dân cho thy rng s thnh vng gi này s không th kéo dài lâu. "S ci cách" mà CSTQ ã ha hn ch có mt mc ích: duy trì quyn thng tr ca ng. ó là mt s ci cách què qut, mt s thay i trên b mt ch không phi là bn cht. Nm bên di ca s phát trin khp khing là mt khng hong xã hi trm trng. Mt khi cuc khng hong bùng n ra, t nc và nhân dân s li mt ln na phi chu kh nn. Vi s thay i hàng ng lãnh o, th h lãnh o mi ca CSTQ là nhng ngi ã không tri qua cuc cách mng cng sn ngày trc, vì vy s có ít uy tín trong vic iu hành t nc. Trong cuc khng hong v tính hp pháp ca mình, thì vic bo v các quyn li ca ng ã càng ngày càng tr thành mt s m bo c bn cho vic duy trì quyn li ca nhng cá nhân trong ni b CSTQ. Bn cht ca CSTQ là ích k. ng không bit kiêng n là gì. Vic hy vng mt ng nh vy cng hin cho s nghip phát trin t nc mt cách hòa bình ch là mt s m tng hão huyn. Chúng ta hãy xem t Nhân dân nht báo, cái loa ca CSTQ, ã nói gì trên trang nht ngày 12/7/2004: "Nhng phng pháp bin chng lch s ã dy cho các ng viên CSTQ iu này: Cái gì nên thay i thì phi thay i, nu không, nó s tr nên ti t hn. Cái gì không nên thay i thì không c thay i, nu không, nó s dn n vic t hu dit". Cái gì là cái không nên thay i? T Nhân dân nht báo gii thích nh th này: "ng li c bn ca ng là `mt trung tâm, hai im c bn' phi tn ti vng chc mt trm nm không mt chút dao ng". [2] Nhân dân không nht nh là hiu "trung tâm" và "im c bn" là gì, nhng mi ngi u bit rng dã tâm ca bóng ma tà linh cng sn là duy trì quyn li tp th ca nó và ch c tài s không bao gi thay i. Ch ngha Cng sn ã b ánh bi trên toàn cu, và s phn ca nó ngày càng tr nên bi át hn. Tuy nhiên, trong khi vy vùng hp hi thì mt th càng bi hoi li càng có kh nng tàn phá ln hn. Vic bàn lun ci thin dân ch vi ng Cng sn chng khác gì là bo cp d khoác lên mt b da mi. 2. Không có ng Cng sn thì Trung Quc s nh th nào? Trong khi CSTQ ang suy tàn, nhân dân ã bt ng khám phá ra rng qua nhiu thp k bóng ma tà ác ca CSTQ vi nhng th on lu manh thiên bin vn hóa ã nhi nhét nhng nhân t tà ác ca nó vào trong mi khía cnh cuc sng ca ngi dân. Khi Mao Trch ông cht, rt nhiu ngi Trung Quc ã khóc cay ng trc chân dung ca Mao và t hi "Không có Mao Ch tch, Trung Quc s ra sao?" Tr trêu thay, 20 nm sau, khi ng Cng sn ã mt i tính hp pháp thng tr t nc, ng Cng sn Trung Quc (CSTQ) li phát ng mt t tuyên truyn mi làm cho nhân dân mt ln na li t hi mt cách lo lng: "Không có ng Cng sn thì Trung Quc s ra sao?" Trên thc t, vic kim soát chính tr toàn din và rng khp ca CSTQ ã khc sâu vào nn vn hóa Trung Quc hin nay và vào t tng ca ngi Trung Quc n ni ngay c

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 158

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

tiêu chun mà ngi Trung Quc dùng ánh giá CSTQ cng có du n ca CSTQ hoc thm chí tiêu chun ó cng bt ngun t CSTQ. Nu trong quá kh CSTQ khng ch nhân dân bng cách nhi nhét nhng nhân t ca nó vào h, thì gi ây CSTQ ã gt hái c nhng gì mà nó ã gieo trng, bi vì nhng th c nhi nhét vào trong tâm trí nhân dân ã c tiêu hóa và hp th vào tn các t bào ca h. Nhân dân suy ngh theo lô-gíc ca CSTQ và t t mình vào v trí ca CSTQ mà phán xét úng sai. Nói v vic CSTQ thm sát các sinh viên hc sinh biu tình ngày 4/6/1989, mt s ngi bo "Nu tôi là ng Tiu Bình tôi cng s dp tt cuc biu tình bng xe tng". Trong cuc àn áp Pháp Luân Công, có ngi hùa theo nói rng "Nu tôi là Giang Trch Dân, tôi cng s tiêu dit Pháp Luân Công". V vic cm t do ngôn lun, có ngi bo rng "Nu tôi là CSTQ tôi cng làm nh vy". Chân lý và lng tri ã bin mt, ch còn li lô-gíc ca CS. ây là mt trong nhng th on c ác và ghê tm nht mà CSTQ s dng xut phát t bn cht lu manh ca nó. Chng nào mà nhng c t tinh thn mà CSTQ ã tiêm nhim vn còn trong u óc ca nhân dân, thì CSTQ vn còn có th tip tc thâu ot nng lng duy trì mng sng vô o ca nó. "Trung Quc s làm c gì nu không có ng Cng sn?" Li suy ngh này hoàn toàn phù hp vi mc ích ca CSTQ là làm cho nhân dân suy lun theo lô-gíc ca chính nó. Trung Quc ã tri qua 5000 nm lch s ca nn vn minh ca mình mà không có CSTQ. Thc t, không có mt t nc nào trên th gii s ngng phát trin xã hi ch vì s sp ca mt ch nào ó. Tuy nhiên sau hàng thp k di s thng tr ca CSTQ, nhân dân ã không còn có th nhìn nhn ra c thc t này na. S tuyên truyn lâu dài ca CSTQ ã rèn luyn nhân dân ngh v ng nh là m ca mình. Các ng li chính tr ca CSTQ có mt khp mi ni ã làm cho nhân dân không còn có th nhn thc c cuc sng s nh th nào nu không có CSTQ. Không có Mao Trch ông, Trung Quc ã không sp . Vy thì nu không có CSTQ, Trung Quc có sp không? 3. âu là ngun gc tht s ca s hn lon? Rt nhiu ngi bit và không thích nhng hành vi qu quyt ca ng Cng sn Trung Quc (CSTQ), và ghê tm nhng th u tranh và di trá ca nó. Nhng ng thi h li s hãi nhng cuc vn ng chính tr ca CSTQ và nhng hu qu hn lon i theo sau, và s s ri lon mt ln na s li ving thm Trung Quc. Vì vy, mt khi CSTQ dùng ch "ri lon" e da nhân dân; ngi dân lin lng l chp nhn s thng tr ca CSTQ và cm thy vô vng khi phi i din vi quyn c tài ca CSTQ. Trên thc t, vi quân i và cnh sát v trang ông hàng triu ngi, CSTQ là ngun ri lon tht s. Nhng ngi dân thng không có tài nào gây ra hoc có kh nng em s hn lon n cho t nc. Ch có CSTQ thoái hóa mi có th nhn tâm y t nc vào tình trng hn lon t bt c du hiu thay i nào. "n nh quan trng hn tt c mi th khác" và "Dit tr tt c các nhân t bt n nh t trong trng nc" -- nhng khu hiu này ã tr thành c s lý lun mà CSTQ dùng àn áp nhân dân. Vy thì ai là nguyên nhân ln nht ca s bt n nh Trung Quc? Chng phi chính là CSTQ chuyên quyn bo chính hay sao? CSTQ là ch mu xúi gic gây ra hn lon, và sau ó li dùng chính s hn lon mà nó to ra y ép buc nhân dân. Nhng bn lu manh xa nay u làm nh th c.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

159

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

II. ng Cng sn Trung Quc hy sinh vic phát trin kinh t 1. Cp công thành qu lao ng vt v ca nhân dân CSTQ t nhn "tính hp pháp" ca nó nh s phát trin kinh t hn 20 nm qua. Tuy nhiên trên thc t nhân dân Trung Quc ã dn dn t c s phát trin ó sau khi CSTQ ni lng nhng gông cùm ca nó mt chút, do ó s phát trin kinh t không có liên quan gì n công lao ca chính CSTQ. Tuy nhiên, CSTQ ã t nhn s phát trin kinh t này là thành tu ca chính nó và bo nhân dân phi bit n ng, nh th là s không có mt s phát trin nào nu không có CSTQ. Trên thc t tt c chúng ta u bit rng nhiu t nc phi cng sn t lâu ã t c s tng trng kinh t nhanh hn. Khi giành c huy chng vàng ti các th vn hi Olympic, vn ng viên bt buc phi cm n ng. ng không ngn ngi s dng hình nh bày t "th thao i quc" t ca ngi mình. Trung Quc ã phi chu nhiu mt mát trong bnh dch SARS, nhng t Nhân dân nht báo ã a tin rng Trung Quc ã ánh bi virus "nh lý lun c bn, ng li c bn, nguyên tc c bn và kinh nghim c bn ca ng". Vic phóng phi thuyn Thn Châu 5 ca Trung Quc thành công là nh các chuyên gia khoa hc công ngh du hành v tr, nhng CSTQ ã ly ó làm bng chng chng t rng ch có CSTQ mi có th lãnh o nhân dân Trung Quc gia nhp hàng ng ca các cng quc trên th gii. Còn v vic Trung Quc ng cai t chc th vn hi Olympic nm 2008, thc ra các nc phng Tây trao cho Trung Quc mt "cành Ô-liu" (biu trng ca s ngh hòa bình) khuyn khích Trung Quc ci thin tình hình nhân quyn, nhng CSTQ ã dùng iu này h tr cho nhng li t tuyên b v tính hp pháp ca nó và vin c cho vic àn áp nhân dân Trung Quc. "Tim nng th trng khng l" ca Trung Quc mà các nhà u t nc ngoài tìm kim, bt ngun t kh nng tiêu th ca 1,3 t dân Trung Quc. CSTQ ã cp công ca tim nng này, và bin nó thành mt v khí li hi bt các nc phng Tây phi hp tác vi s thng tr ca CSTQ. ng Cng sn Trung Quc (CSTQ) tt c nhng th xu cho các th lc phn ng và ng c ngm ca các cá nhân, và nhn tt c nhng th tt v cho s lãnh o ca ng. CSTQ tn dng tt c mi thành qu làm cho nhng li t nhn v tính hp pháp ca s thng tr ca nó có sc thuyt phc hn. Ngay c nhng vic làm sai trái ca ng cng có th c bin thành cái gì ó "tt" phc v cho các mc ích ca nó. Ví d khi s tht v s tràn lan ca bnh AIDS ã không còn có th che du c na, thì CSTQ ã bt thn to ra mt lun iu mi. ng ã khéo léo huy ng b máy tuyên truyn ca mình, s dng tt c mi ngi t các din viên ni ting n c tng bí th ca ng tô v chân dung ca tên th phm u s, là CSTQ, thành nh là ngi mang phúc lành n cho các bnh nhân, nh là mt ngi hùng tiêu dit bnh AIDS, nh là mt ngi thách u vi bnh tt. Trong vic x lý mt vn sinh t nghiêm trng nh vy, mà tt c nhng gì CSTQ có th ngh n là làm th nào s dng vn ó t ca ngi mình. Ch có mt k ch mu c ác nh CSTQ mi có th hành ng nhn tâm nh vy, trâng tráo nham him cp công và hoàn toàn khinh r mng sng ca con ngi. 2. Nhng hành ng thin cn gây nên nhng bt li v mt kinh t Khi phi i mt vi "khng hong v tính hp pháp" nghiêm trng, CSTQ ã thc hin các chính sách ci cách và m ca vào nhng nm 1980 nhm duy trì s thng tr ca nó. S háo hc thành công nhanh chóng ca ng ã t Trung Quc vào mt th bt li mà nhng nhà kinh t hc gi là "tai ha cho k n mun".

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 160

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

Nhng khái nim "tai ha cho k n mun" hay "li th cho k n mun", nh mt s hc gi khác t tên, là nói n mt thc t rng các nc kém phát trin, có ngha là bt u mun quá trình phát trin, có th bt chc các nc tiên tin trong nhiu mt. Có hai hình thc bt chc: bt chc h thng xã hi và bt chc các mô hình công ngh và công nghip. Thng thì bt chc h thng xã hi là khó, bi vì vic ci t h thng có th gây nguy him n các li ích ca mt s nhóm chính tr hay xã hi nào ó. Vì vy các nc kém phát trin có khuynh hng bt chc công ngh ca các nc tiên tin. Mc dù vic bt chc công ngh có th to ra s tng trng kinh t ngn hn, nhng nó có th gây nên nhiu ri ro tim n hoc thm chí tht bi trong vic phát trin dài hn. Chính xác là "tai ha cho k n mun", hay con ng dn n tht bi, là l trình mà CSTQ ã và ang i theo. Trong hai thp k qua, "s bt chc công ngh" ca Trung Quc ã em li mt s thành qu mà CSTQ ã li dng chng t "tính hp pháp" ca nó và tip tc ngn cn vic ci cách chính tr mà có th s làm tn hi ti các li ích riêng ca CSTQ. Vì vy, các li ích dài hn ca t nc ã b hy sinh. 3. Nhng cái giá au n phi tr cho s phát trin kinh t ca ng Cng sn Trung quc Trong khi CSTQ không ngng khoe khoang v nhng tin b kinh t ca mình, thì trên thc t, nn kinh t ca Trung Quc ngày nay xp hng trên th gii còn thp hn thi tr vì ca vua Càn Long (1711-1799) trong triu i nhà Thanh. Trong thi vua Càn Long, GDP ca Trung Quc chim 51% tng s GDP ca toàn th gii. Khi Tôn Trung Sn thành lp nc Cng hòa Trung Quc (thi Quc Dân ng) vào nm 1911, GDP ca Trung Quc chim 27% tng s GDP ca toàn th gii. Vào khong nm 1923, t l phn trm ã b rt xung, nhng vn còn c 12%. n nm 1949, khi CSTQ lên nm quyn, t l ó ch còn 5.7%, và n nm 2003, GDP ca Trung Quc ch còn di 4% tng s GDP ca toàn th gii. Tng phn vi s suy gim kinh t trong thi Quc Dân ng do nhiu thp k chin tranh gây nên, thì s suy gim kinh t liên tc trong thi k CSTQ cm quyn li din ra trong thi bình. Ngày nay, hp pháp hóa quyn lc ca mình, CSTQ háo hc mun có nhng thành công nhanh chóng và nhng li ích tc thì. S ci cách kinh t khp khing mà CSTQ thc hin bo v các li ích riêng ca chính nó ã gây ra nhng tn tht ln cho t nc Trung Quc. S tng trng kinh t nhanh chóng trong 20 nm qua phn ln là da trên vic lm dng quá mc hoc thm chí lãng phí các ngun lc, và ã t c vi cái giá phi tr là s phá hy môi trng. Mt phn áng k ca GDP ca Trung Quc là t c bng cách hy sinh nhng c hi ca các th h tng lai. Vào nm 2003, Trung Quc ch chim di 4% ca nn kinh t toàn th gii, trong khi ó lng tiêu th thép, xi-mng và nhng vt liu khác ca Trung Quc chim 1/3 tng lng tiêu th toàn cu. [3] T nhng nm 1980 cho n cui thp k 1990, s sa mc hóa Trung Quc ã tng t hn 1000 mt chút lên n 2460 kilô mét vuông. t trng trt bình quân u ngi cng gim t khong 2 mu vào 1980 xung ch còn 1,43 mu vào nm 2003. [4] S bùng phát tràn lan vic thu hi/gii ta t ai phát trin [công nghip] ã làm cho Trung Quc mt khong 100 triu mu t trng trt ch trong vòng có mt vài nm. Tuy nhiên, trên thc t t l t b thu hi c em s dng ch là 43%. Hin thi, tng s lng nc ph thi là 43,95 t tn, vt quá kh nng ca môi trng khong 82%. Trong by h thng sông chính, 40,9% lng nc không còn có th dùng cho ngi và súc vt ung. 75% h nc b ô nhim nên ã sinh ra nhiu mc dinh dng khác nhau. [5] Cha bao gi s xung t gia con

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 161

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

ngi và thiên nhiên Trung Quc li cng thng nh ngày nay. C Trung Quc và th gii u không th tr vng c vi s tng trng không lành mnh nh vy. B mê m trc s hào nhoáng b mt ca các cao c và nhng khu nhà ln, nhân dân ã không nhn thc c s khng hong sinh thái trc mt. Tuy nhiên, mt khi n lúc thiên nhiên trng pht nhân loi, nó s mang n nhng hu qu thm khc cho t nc Trung Quc. So sánh vi nc Nga, k t khi r b ch ngha cng sn, Nga ã thc hin ci cách kinh t và chính tr cùng mt lúc. Sau khi tri qua mt khong thi gian khó khn ngn, Nga bt u phát trin nhanh chóng. T nm 1999 cho n nm 2003, GDP ca Nga ã tng tng cng c 29,9%. Mc sng ca nhân dân cng ã c ci thin áng k. Gii thng mi phng Tây ã không ch bt u nói v "hin tng kinh t Nga", mà ã thc s bt u u t vào Nga, mt im nóng mi, trên din rng. Th hng ca Nga trong s các nc hp dn nht cho vic u t ã nhy t v trí th 17 vào nm 2002 lên n v trí th 8 trong nm 2003, ln u tiên tr thành mt trong 10 nc hp dn nht trên th gii cho vic u t. Ngay c n , mt t nc mà trong t tng ca hu ht ngi dân Trung Quc là nghèo nàn và y nhng xung t sc tc ã có s phát trin vt bc và ã t c tc tng trng kinh t t 7 n 8% hng nm k t khi bt u ci cách kinh t vào nm 1991. n có mt h thng pháp lut tng i hoàn chnh trong mt nn kinh t th trng, mt h thng tài chính lành mnh, mt h thng dân ch phát trin tt, và tâm thái ca nhân dân n nh. n ã c cng ng quc t công nhn là mt nc có tim nng phát trin ln. Tng phn li, CSTQ ch thc hin ci cách kinh t mà không có ci cách chính tr. V b ngoài gi to ca mt nn kinh t phát trin ngn hn ã cn tr "s phát trin ca các h thng xã hi" mt cách t nhiên. Chính vic ci cách khp khing này ã gây ra s mt cân bng càng ngày càng ln trong xã hi Trung Quc và làm các mâu thun trong xã hi càng ngày càng thêm sâu sc. Nhng thành qu v mt tài chính mà nhân dân t c không c các h thng xã hi n nh bo v. Hn na, trong quá trình t hu hóa các tài sn nhà nc, nhng k nm quyn hành trong CSTQ ã li dng chc v nhét y túi tham ca mình. 4. ng Cng sn Trung quc la nông dân ht ln này n ln khác CSTQ da vào nông dân ot quyn lc. Nhng ngi dân nông thôn các vùng do CSTQ kim soát ã cng hin tt c nhng gì h có cho CSTQ t khi ng mi còn phôi thai. Nhng sau khi CSTQ chim c quyn kim soát t nc, nhng ngi nông dân ã phi chu s phân bit i x nghiêm trng. Sau khi CSTQ thành lp chính quyn, nó ã dng lên mt h thng vô cùng bt công: ó là h thng ng ký h khu. H thng này phân loi nhân dân thành dân thành th và dân nông thôn, to ra mt s chia r vô lý và i kháng trong ni b t nc. Nông dân không có bo him y t, không có tr cp tht nghip, không có lng hu và không c vay tin ca ngân hàng. Nông dân là giai cp nghèo kh nht Trung Quc, nhng cng li là giai cp b ánh thu nng nht. Nông dân phi óng tin cho qu tit kim bt buc, qu phúc li xã hi, qu qun lý hành chính, l phí giáo dc b xung, l phí kim soát sinh , l phí t chc và hun luyn lc lng dân quân, l phí xây dng ng quc l và phí tr lng cho nhng ngi phc v trong quân i. Bên cnh tt c các l phí này, h còn phi bán mt phn thóc go mà h sn xut c vi mt giá c nh cho nhà nc nh mt yêu cu bt buc, và phi tr thu nông nghip, thu t, thu c sn a phng, thu git m và còn

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

162

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

nhiu loi thu má khác na. Ngc li, dân thành th không phi tr các khon thu và l phí này. Vào u nm 2004, Th tng Ôn Gia Bo ã công b "Tài liu s 1" nói rng nông thôn Trung Quc ang phi i mt vi thi k khó khn nht k t khi bt u ci cách kinh t nm 1978. Thu nhp ca hu ht nông dân ã không tng mà thm chí còn gim. H ã tr nên nghèo hn, và khong cách thu nhp gia dân nông thôn và dân thành th tip tc ni rng hn. Trong mt lâm trng phía ông tnh T Xuyên, chính quyn cp trên ã chi 500 nghìn nhân dân t (khong 60 nghìn 500 ô la M) cho mt d án trng li rng. Nhng ngi lãnh o lâm trng trc ht ã b túi 200 nghìn nhân dân t, ri mi cp 300 nghìn còn li cho vic trng rng. Khi i qua mi cp qun lý, s tin li b tht thoát mt ln, cui cùng ch còn li rt ít cho nhng ngi nông dân a phng trc tip trng rng. Chính quyn không cn phi lo rng nhng ngi nông dân s t chi thc hin d án vì không kinh phí. Nhng ngi nông dân này nghèo kh n ni h phi làm vic vi mt khon thù lao rt ít i. ây là mt trong nhng lý do gii thích ti sao mà nhng sn phm sn xut Trung Quc li có th bán r n nh vy. 5. Dùng li ích kinh t gây sc ép i vi các nc phng Tây Nhiu ngi tng rng buôn bán vi Trung Quc s thúc y nhân quyn, t do ngôn lun và ci cách dân ch Trung Quc. Sau hn mt thp k, rõ ràng là gi nh này ch là s m tng. Mt so sánh v các nguyên tc làm n Trung Quc và các nc phng Tây cho ta mt ví d in hình. S công bng và minh bch ca xã hi phng Tây b thay th bng nhng quan h cá nhân, hi l và bin th Trung Quc. Nhiu công ty phng Tây ã tr thành nhng th phm hàng u vì ã làm trm trng thêm t nn tham nhng Trung Quc. Mt s công ty thm chí còn giúp CSTQ che du nhng hành vi vi phm nhân quyn và àn áp chính nhân dân ca nó. CSTQ hành ng nh Mafia bng cách chi con bài kinh t trong chính sách i ngoi. Hp ng mua máy bay ca Trung Quc s c giao cho Pháp hay M là còn tùy thuc vào nc nào gi im lng v vn nhân quyn ca CSTQ. Có rt nhiu thng gia và chính tr gia phng Tây b dn dt và iu khin bi li nhun kinh t t Trung Quc. Mt s công ty công ngh thông tin t Bc M ã cung cp các sn phm chuyên dng cho CSTQ phong ta Internet. thâm nhp vào th trng Trung Quc, mt s website trên Internet ã ng ý t kim duyt mình và lc b i nhng thông tin mà CSTQ không thích. Theo s liu t B Thng mi ca Trung Quc, vào cui tháng 4 nm 2004, Trung Quc ã thng kê c tng cng có 990 t ô la M u t t nc ngoài vào trong nhiu d án khác nhau. "S truyn máu" khng l cho nn kinh t ca chính quyn ca CSTQ t các ngun vn nc ngoài là rõ rành rành. Nhng trong quá trình u t, ngoi t ã không mang n khái nim dân ch, t do và nhân quyn nh nhng nguyên tc c bn cho nhân dân Trung Quc. CSTQ ã li dng, trong s tuyên truyn ca nó, s hp tác vô iu kin t phía các nhà u t nc ngoài và chính ph ca các nc và s xu nnh ca mt s nc. Bng cách li dng s thnh vng trên b mt ca nn kinh t Trung Quc, các quan chc ca CSTQ ã tr nên cc k lão luyn trong vic câu kt vi các thng nhân chia nhau tài sn ca nhà nc và ngn cn vic ci cách chính tr.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

163

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

III. K thut ty não ca ng Cng sn Trung quc ã chuyn t "trng trn" sang "tinh vi" Ngi ta thng nghe nói rng: "Tôi bit trong quá kh ng Cng sn Trung Quc (CSTQ) thng xuyên nói di, nhng ln này nó nói tht". Tr trêu thay, hi tng li, ây là câu mà mi ngi thng nói mi ln CSTQ có sai lm nghiêm trng trong quá kh. iu này phn ánh kh nng mà CSTQ ã tích ly c qua nhiu thp k là dùng nhng li di trá la m nhân dân. Nhân dân ã hình thành mt s phn kháng i vi nhng câu chuyn hoang ng ca CSTQ. áp li, s tuyên truyn ba t ca CSTQ ã tr nên "tinh xo" và "chuyên nghip" hn. Phát trin t nhng li tuyên truyn kiu hô khu hiu trong quá kh, nhng li di trá ca CSTQ ã tr nên "tinh vi" và "xo quyt" hn. c bit là trong iu kin phong ta thông tin mà CSTQ ã thc hin trên toàn Trung Quc, ng dng chuyn da trên mt phn s tht ánh lc hng công chúng, iu này thm chí còn có hi và di trá hn c nhng câu chuyn hoang ng. Chinascope (Trung Quc t tiêu), mt t báo ting Anh, ng mt bài vit hi tháng 10 nm 2004 phân tích nhng trng hp mà CSTQ ã s dng nhng th on tinh vi hn là ba t dng chuyn che y s tht. Khi dch SARS bùng phát lc a Trung Quc nm 2003, th gii bên ngoài ã nghi ng rng Trung Quc ã che giu thông tin v dch bnh, và thm chí CSTQ ã lp i lp li nhiu ln chi không tha nhn nó. tìm hiu xem CSTQ có trung thc khi a tin v dch bnh SARS hay không, tác gi ca bài báo ã c tt c trên 400 bài v dch bnh SARS t khi bt u cho n tháng 4 nm 2003 ng trên website ca Tân Hoa Xã. Nhng bài báo này k mt câu chuyn nh sau: Ngay sau khi dch bnh SARS xut hin, các cp chính quyn t Trung ng n a phng ã huy ng các chuyên gia kp thi cha tr cho các bnh nhân và sau ó h ã c xut vin khi khi bnh. i phó vi nhng k gây ri kích ng nhân dân mua hàng hóa tích tr tránh không phi i ra khi nhà phòng khi bnh dch tr nên lan tràn, chính ph ã ngay lp tc chn ng nhng tin n và thi hành các bin pháp ngn không cho nhng tin n lan rng, vì vy trt t xã hi ã c m bo mt cách có hiu lc. Mc dù có mt s rt ít các lc lng chng Trung Quc ã vô c nghi ng chính quyn Trung Quc che giu s tht, hu ht nhân dân và các nc khác không tin nhng tin n này. Hi ch Thng mi Qung Châu chun b din ra ang ch ón s tham gia ông nht cha tng có ca các doanh nghip trên khp th gii. Nhng du khách n t nc ngoài khng nh rng vic i li Trung Quc là rt an toàn. c bit là các chuyên gia ca T chc Y t Th gii - WHO [nhng ngi ã b CSTQ la] ã công b rng chính ph Trung Quc ã sn sàng hp tác và thc hin nhng bin pháp cn thit i phó vi SARS, vì vy s không có vn gì. Và các chuyên gia ã phê chun tnh Qung ông là ht dch (sau hn 20 ngày trì hoãn) sau khi ã kho sát hin trng. Hn 400 bài vit này ã to ra cho tác gi mt n tng rng CSTQ ã minh bch trong sut 4 tháng này và ã hành ng mt cách có trách nhim bo v sc khe ca nhân dân, và ã thuyt phc nhân dân rng CSTQ ã không che du bt c iu gì. Tuy nhiên, vào 20-4-2003, Vn phòng Thông tin ca Hi ng Nhà nc (Quc v vin tân vn) ã thông báo trong bui hp báo ca mình rng SARS ã tht s bùng phát Trung Quc và nh vy ã gián tip tha nhn rng chính quyn ã che giu bnh dch. Ch khi ó tác gi này mi thy s tht và hiu ra các th on lu manh la o mà CSTQ s dng cng ã "tin cùng thi gian".

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 164

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

Trong cuc tng tuyn c ài Loan, CSTQ ã s dng cùng mt th on "tinh xo" tung tin rng cuc bu c tng thng s dn n các tai ha ln nh: t l t t s tng vt, th trng chng khoán sp , "các cn bnh k quc" gia tng, các chng ri lon tâm thn, s di dân ra khi o, s hn thù trong gia ình, thái nhn tâm vi i, khng hong th trng, bn git ba bãi trên ng ph, biu tình và chng i, bao vây dinh tng thng, ri lon xã hi, trò h chính tr, v.v... CSTQ ã hàng ngày nhi nhét nhng lun iu này vào u ngi dân lc a Trung Quc, nhm dn dt nhân dân n ch tin rng tt c nhng tai ha này là kt qu thm khc ca bu c và Trung Quc không bao gi nên t chc bu c dân ch. V "vn " Pháp Luân Công, CSTQ ã th hin mt trình k thut di trá thm chí còn cao hn chp m mu hi Pháp Luân Công. CSTQ dàn dng ht màn kch này n màn kch khác. Tho nào mà ã có quá nhiu ngi dân Trung Quc b la gt. S tuyên truyn bn thu ca CSTQ di trá n ni nhng nn nhân ca nó ã mù quáng tin vào nhng li nói di và ngh rng h ã nm c s tht. S tuyên truyn ty não ca CSTQ trong nhiu thp k qua ã tr nên la di tinh xo hn, ó cng là s phát trin t nhiên ca bn tính lu manh ca CSTQ. IV. o c gi ca ng Cng sn Trung quc trong vn nhân quyn 1. T li dng dân ch chim ot quyn lc cho n gi v dân ch duy trì ch c tài "Trong mt t nc dân ch, ch quyn nm trong tay nhân dân, phù hp vi o Tri và t. Nu mt nc t nhn là dân ch nhng ch quyn không thuc v nhân dân, iu ó nht nh là không i úng ng mà ch có th là lch hng, và nc này không phi là mt nc dân ch... làm sao mà dân ch có th tr thành hin thc nu không chm dt s cm quyn ca ng và nu không có mt cuc bu c ph thông u phiu? Hãy tr li quyn lc ca nhân dân cho nhân dân!". Có phi on trích dn trên nghe ging nh là t mt bài vit ca "các th lc thù ch hi ngoi" vi mc ích là kích CSTQ? Trên thc t, tuyên b trên là t mt bài vit ng trên t Tân Hoa nht báo, t báo chính thc ca CSTQ s ra ngày 27-9-1945. CSTQ ã tng hô hoán m "bu c ph thông u phiu" và òi hi "tr li quyn lc ca nhân dân cho nhân dân" nhng sau ó li coi "bu c ph thông u phiu" nh là mt iu cm k k t khi nó cp c chính quyn. Nhng ngi dân c mnh danh là "nhng ngi ch ca t nc" li không có bt k mt quyn quyt nh gì. Không có t ng nào có th mô t c bn tính lu manh ca CSTQ. Nu bn cho rng nhng gì ã qua thì nó qua và tà giáo Trung Cng phát t nh git chóc và cai tr t nc bng cách la di s t ci to mình và tr nên hin lành và sn lòng "tr li quyn lc ca nhân dân cho nhân dân", thì bn ã lm. Hãy nghe nhng li ca t Nhân dân nht báo, cái loa ca CSTQ nói ngày 23/10/2004, 60 nm sau công b ã trích dn trên: "Vic kim soát không nhân nhng i vi ý thc h là nn tng chính tr và t tng thit yu cng c quyn lc ca ng".

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

165

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

Gn ây, CSTQ ã xut cái gi là "Nguyên tc Ba Không" mi, [6] mà th nht là "Phát trin Không Bàn lun". "Phát trin" ây là gi, còn "Không bàn lun" ây là nhn mnh nguyên tc "mt hi trng ch có mt ting nói", ó mi là mc ích thc s ca CSTQ. Khi phóng viên hãng tin CBS ni ting Mike Wallace hi Giang Trch Dân vào nm 2000 là ti sao Trung Quc vn cha t chc bu c dân ch, Giang Trch Dân ã tr li: "Hc thc ca nhân dân Trung Quc vn còn kém quá". Tuy nhiên, ngay t ngày 25/2/1939, CSTQ ã gào thét trên t Tân Hoa nht báo ca mình rng "H (Quc Dân ng) ngh rng chính tr dân ch Trung Quc không nên c thc hin ngày nay mà phi i n vài nm sau na. H hy vng rng vn chính tr dân ch nên c hoãn li cho n khi trình kin thc và hc vn ca ngi dân Trung Quc t n trình ca các nc dân ch t sn Châu Âu và Châu M... nhng ch có trong h thng dân ch thì vic giáo dc và ào to nhân dân mi tr nên d dàng hn". S khác bit o c gi gia nhng gì Tân Hoa nói nm 1939 và nhng gì Giang Trch Dân nói nm 2000 ã phn ánh chân tng ca bn tính lu manh ca CSTQ. Sau cuc thm sát trên Qung trng Thiên An Môn nm 1989, CSTQ ã tái ra nhp v ài th gii vi mt k lc nhân quyn ti t nht. Lch s ã cho CSTQ mt c hi chn la. Hoc là nó phi tôn trng nhân dân ca mình và phi thc s ci thin tình hình nhân quyn hoc là nó s tip tc chà p nhân quyn Trung Quc trong khi gi v vi th gii bên ngoài là nó tôn trng nhân quyn tránh khi b cng ng quc t lên án. Bt hnh thay, kiên nh vi bn tính bo ngc ca nó, CSTQ ã không do d mà chn con ng th hai. Nó ã tp hp và duy trì mt s lng ln nhng k có tài nhng vô o c trong các lnh vc khoa hc và tôn giáo, và c th ch o h dng lên nhng tuyên truyn di trá hi ngoi truyn bá nhng tin b ba t v nhân quyn ca CSTQ. Nó ba ra mt lot các ngy bin nhân quyn nh "quyn sng còn", hay quyn c có ch nng thân và lng thc. Lý l ngy bin kiu nh th này: Khi ngi ta b ói, h không có quyn lên ting có phi không? Thm chí nu nhng ngi b ói không th lên ting c, nhng ngi n ung no có c phép lên ting cho nhng ngi b ói hay không? CSTQ thm chí còn c gng la gt nhân dân Trung Quc và các nc dân ch phng Tây bng cách chi các ván bài v nhân quyn, thm chí còn dám ngang nhiên tuyên b rng "hin nay là thi k tt nht ca nhân quyn Trung Quc". iu 35 ca Hin pháp Trung Quc qui nh rng công dân ca Nc Cng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyn t do phát biu, xut bn, hi hp, liên kt, phn i và biu tình. CSTQ ch n thun là ang chi ch mà thôi. Di ách thng tr ca CSTQ, vô s ngi ã b tc ot i các quyn t do tín ngng, ngôn lun, xut bn, hi hp và quyn c bào cha hp pháp. CSTQ thm chí còn ra lnh rng vic thnh cu ca mt s nhóm ngi cng b coi là bt hp pháp. Không di mt ln vào nm 2004, mt s nhóm thng dân ã n xin diu hành Bc Kinh. Thay vì cp phép, chính ph ã bt giam nhng ngi n. Chính sách "mt t nc, hai ch " i vi Hng Công mà hin pháp ca CSTQ ã phê chun cng ch là mt trò bp bm mà thôi. CSTQ tuyên b rng s không có gì thay i Hng kông trong vòng 50 nm, nhng nó ã c chuyn hai ch thành mt bng cách c gng thông qua mt o lut c tài và bo ngc, là iu 23 ca Lut C bn (Hin pháp ca Hng Công ­ chú thích ca dch gi dch t ting Anh sang ting Vit, không phi là vn nguyên gc) ch trong vòng có 5 nm sau khi Hng Công c tr v cho Trung Quc. [7]

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

166

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

Mt mánh khóe mi tht nham him ca CSTQ là gi v cho phép "ni lng quyn t do ngôn lun" che y cp và quy mô ca h thng kim soát và theo dõi, giám sát khng l ca nó. Ngi Trung Quc ngày nay có v nh dám nói ra nhng suy ngh ca mình t do hn và bên cnh ó, mng Internet ã cho phép tin tc c truyn i nhanh hn. Vì vy CSTQ tuyên b rng bây gi nó ã cho phép t do ngôn lun và có rt nhiu ngi ã tin theo nh vy. Nhng ó ch là mt biu hin gi to. Không phi là CSTQ ã tr nên tt lành, mà là ng không th ngn chn c trào lu phát trin xã hi và nhng tin b v mt công ngh. Chúng ta hãy xem xét CSTQ ang óng vai trò gì i vi mng Internet: Nó phong ta các website, gn lc các thông tin, theo dõi các phòng chat, kim soát th in t, và ri buc ti nhng ngi s dng mng Internet. Tt c mi iu nó làm u th hin bn tính thoái hóa ca nó. Ngày nay, vi s giúp ca mt s nhà t bn không thèm m xa gì n nhân quyn và lng tâm, cnh sát ca CSTQ ã c trang b nhng thit b công ngh cao nh ó mà h có th theo dõi mi hot ng ca nhng ngi s dng Internet t bên trong nhng chic xe i tun tra. Khi chúng ta nhìn vào s suy i ca CSTQ -- hành ác gia thanh thiên bch nht -- trong bi cnh ca xu hng trên toàn cu tin n t do dân ch, làm sao chúng ta có th hy vng rng nó s tin b v mt nhân quyn? Chính bn thân CSTQ ã nói toc ra là: "Nó ni lng ra bên ngoài nhng tht cht bên trong". Bn tính lu manh ca CSTQ không bao gi thay i. to nên mt hình nh tt p cho chính mình ti y ban Nhân quyn Liên hip quc, nm 2004 CSTQ ã dàn dng mt chui các s kin trng pht nghiêm khc nhng ngi vi phm nhân quyn. Tuy nhiên, nhng s kin này ch là dành riêng cho con mt ca nhng ngi nc ngoài mà thôi và không thc cht. Bi vì Trung Quc, k vi phm nhân quyn ln nht chính là CSTQ cng nh cu Tng bí th ca nó là Giang Trch Dân, cu Bí th Ban Chính tr và Pháp lut La Cán, B trng Chu Vnh Khang và Th trng Lu Kinh ca B Công an. Vic h biu din màn kch trng pht nhng ngi vi phm nhân quyn cng ging nh mt tên trm ang hô hoán lên: "Hãy bt ly tên trm!" iu này cng rt ging nh hành ng ca mt k hip dâm hàng lot, khi còn có th trn khi tm mt ca công chúng, thng tn công 10 cô gái mi ngày. Sau ó, do có quá nhiu ngi nhìn thy nên trc ám ông hn ch có th tn công mt cô gái. Vy có th nói rng hn ã tr nên tt hn không? Vic hn chuyn t tn công bí mt sang hip dâm trc công chúng ch chng t rng tên vô li này thm chí còn ê tin và vô liêm s hn trc kia. Bn tính ca tên vô li chng thay i mt chút nào ht. iu ã thay i ch là hoàn cnh ã không còn d dàng cho hn phm ti nh trc c na. CSTQ cng ging ht nh k hip dâm hàng lot này. Bn tính c tài ca CSTQ và bn nng s mt quyn lc ca nó ã quyt nh rng nó s không tôn trng các quyn ca nhân dân. Nhân lc, vt lc và tài lc dùng che giu hin trng nhân quyn ca nó ã vt xa các n lc ca nó trong vic thc s ci thin tình hình v nhân quyn. Thú tính tàn sát và àn áp ba bãi ca CSTQ khp mi ni trên toàn b lãnh th Trung Quc là ni bt hnh ln nht ca nhân dân Trung Quc. 2. Gi trang hành ác và núp bóng "Lut pháp" bo v li ích ca nhng nhóm ngi có quyn li c bit, CSTQ mt mt ã vt b cái mt n trc kia ca mình và ã hoàn toàn b ri công nhân, nông dân, và qun chúng, mt khác y mnh cùng vi thi gian các th on lu manh và la o ca mình khi càng ngày càng có nhiu vic vi phm nhân quyn ca CSTQ b vch trn ra trc cng ng quc t. CSTQ ã s dng nhng ngôn t thông dng nh "pháp quyn", "th trng", "vì

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 167

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

dân", và "ci cách" la di nhân dân. CSTQ không bao gi thay i bn tính tà ác lu manh ca mình cho dù nó có khoác lên mình mt "b Âu phc". Hình nh ó li càng d la ngi hn là khi CSTQ khoác "b y phc ca Mao". Trong tác phm Tri gia súc ca George Orwell (xut bn nm 1945), các con ln hc cách i ng bng hai chân. K nng mi có này ã em n cho nhng con ln ó mt hình nh mi, nhng nó không thay i c bn tính heo ca chúng. Làm lut và qui nh vi phm Hin pháp Trung quc Nhng lut và qui nh trái vi Hin pháp c chuyn xung cho các nhân viên thc thi pháp lut các cp nh là "c s pháp lý" cn tr các n lc ca nhân dân nhm chm dt àn áp, òi quyn c t do và bo v nhân quyn. X lý nhng vn phi chính tr bng các th on chính tr Mt vn xã hi bình thng b thi phng lên thành "cnh tranh vi ng ly lòng qun chúng", "lt ng và nhà nc", "ni lon" và "các lc lng thù ch". CSTQ c tình chính tr hóa các vn phi chính tr có th s dng các cuc vn ng chính tr nh mt công c tuyên truyn kích ng lòng thù hn ca nhân dân. Gii quyt các vn chính tr bng các th on lén lút Mánh khóe mi nht ca CSTQ dùng tn công nhng công dân ng h dân ch và các trí thc có t tng c lp là gài by b tù h. Vic gài by kiu nh vy bao gm vy cho h nhng ti danh nh mua bán dâm và trn thu. Nhng k trc tip tn công thng hành ng kín áo và không l danh tính tránh s lên án ca mi ngi. Nhng ti danh nh th này, hy hoi thanh danh ca nhng ngi b ti, cng c dùng làm nhc h trc công chúng. S thay i duy nht ca bn tính lu manh ca CSTQ, nu có, là nó ã tr nên thm chí còn tr trn và vô nhân tính hn mà thôi. 3. ng Cng sn Trung quc bt gi hn mt t ngi làm con tin bng th lô-gíc méo mó ca nó Hãy tng tng rng mt tên ti phm dâm lon t nhp vào nhà và hãm hip mt cô gái. Trong lúc hu tòa, tên ti phm này t bào cha cho mình bng cách lý lun rng hn ã không git nn nhân mà ch hãm hip cô ta thôi. Bi vì git ngi là ti nng hn hip dâm, hn cãi lý rng hn vô ti và phi c tr t do ngay lp tc. Hn nói rng mi ngi còn cn phi khen ngi hn vì hn ch có hip dâm ch không git ngi. Lý lun này nghe có v l bch. Tuy nhiên, cái lý l ca CSTQ dùng bin h cho cuc thm sát trên qung trng Thiên An Môn mà nó thc hin ngày 4/6/1989 là ging ht nh cái lý l ca tên ti phm trên. CSTQ bin h rng "vic àn áp các sinh viên" ã tránh c "mt s ri lon trong nc" tim n Trung Quc. ngn chn "s ri lon trong nc", thì vic àn áp các sinh viên vì vy là úng. "Hãm hip hoc git ngi, làm gì thì tt hn?" Vic tên ti phm này hi quan tòa mt câu hi nh vy ch cho thy rng tên ti phm ó ã tr nên vô liêm s n mc nào. Tng t nh vy, trong cuc thm sát trên qung trng Thiên An Môn, CSTQ và bn hu oàn ca

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 168

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

nó ã không suy ngh k xem rng nó có phi là ã phm ti git ngi hay không mà trái li, chúng li còn hi dân chúng là làm th nào thì tt hn - "àn áp các sinh viên hay là ri lon trong nc mà có th dn n ni chin?" CSTQ kim soát toàn b b máy nhà nc và tt c các phng tin tuyên truyn. Nói mt cách khác, 1,3 t ngi dân Trung Quc ang b CSTQ gi làm con tin. Vi 1,3 t con tin trong tay, CSTQ luôn luôn có th bin h cho "hc thuyt con tin" ca nó rng nu nó không àn áp mt nhóm ngi nào ó, thì toàn b t nc s lâm vào cnh ri lon hay thm ha. S dng iu này nh mt cái c, CSTQ có th tùy ý àn áp bt c mt cá nhân hay mt nhóm ngi nào ó, và vic àn áp ca nó luôn luôn có th c cho là úng. Vi mt kiu lý lun méo mó và m dân nh vy, th hi là còn có tên ti phm nào mà vô liêm s hn CSTQ na hay không? 4. Va m va xoa ­ t ban tng "t do" n leo thang àn áp Nhiu ngi dân Trung Quc cm thy rng hin nay h ang c hng nhiu "t do" hn trc kia, nên h hy vng v trin vng tin b ca CSTQ. Trên thc t, mc t do mà ngi dân c "ban tng" còn tùy thuc vào s cm nhn khng hong ca CSTQ. CSTQ s làm bt c iu gì duy trì nhng li ích tp th ca ng, bao gm c vic ban tng cái gi là `dân ch, t do và nhân quyn' cho nhân dân. Tuy nhiên, di s thng tr ca ng Cng sn, cái gi là "t do" mà CSTQ ban tng không c bt c lut nào bo v. Cái gi là "t do" y thun túy ch là mt th on la di và khng ch nhân dân trong xu th tin ti dân ch trên toàn th gii. Thc ra, cái "t do" này là mt s xung t không th hòa gii c vi ch c tài ca CSTQ. Mt khi s xung t y vt quá mc chu ng ca CSTQ, CSTQ có th ly li tt c mi s "t do" ngay lp tc. Trong lch s ca CSTQ, ã có mt vài giai on khá là t do ngôn lun, nhng sau mi giai on ó là mt thi k b kim soát rt cht ch. Các chu trình tun hoàn kiu nh vy c tin hành trong sut lch s ca CSTQ ã cho thy bn tính lu manh ca CSTQ. Vào thi i Internet ngày nay, nu bn n xem website Tân Hoa hay t Nhân dân nht báo trc tuyn chính thc ca CSTQ, bn s thy rng tht s là có vài bài báo ó a nhng tin tc tiêu cc v Trung Quc. Th nht, y là bi vì ngày nay có quá nhiu tin xu lan truyn nhanh chóng Trung Quc, và các c quan thông tn này buc phi a tin v các s vic này ly uy tín. Th hai là, quan im ca các bài báo ó phù hp vi quyn li ca ng, có ngha là "mt chút phê bình nh nhàng em n li ích rt ln". Các bài báo ó luôn luôn quy nguyên nhân ca các tin xu cho nhng cá nhân nào ó, mà không có liên quan gì n ng ng thi ca ngi s lãnh o ca ng trong bt c gii pháp nào. CSTQ kim soát mt cách iêu ngh vic a nhng tin gì, không a nhng tin gì, a bao nhiêu, và có cho phép các phng tin thông tin i chúng Trung Quc hay các hãng tin ti hi ngoi do CSTQ kim soát a tin hay không. CSTQ rt gii bin tin xu thành nhng th mà ng có th dùng t c iu mà ng mong mun là c nhân tâm. Nhiu thanh niên lc a Trung Quc còn cm thy rng CSTQ hin nay cho phép mt mc t do ngôn lun khá thoi mái, và vì th khen ngi và hy vng vào CSTQ. H u là nhng nn nhân ca nhng chin lc "tinh xo" ca nhng phng tin thông tin i chúng lu manh do nhà nc kim soát. Hn na, bng cách to nên mt tình trng hn lon trong xã hi Trung Quc và sau ó phi bày nó mt chút trên các phng tin thông tin i chúng, CSTQ có th thuyt phc c nhân dân rng ch có

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 169

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

CSTQ mi có th kim soát c mt xã hi hn lon nh vy và vì vy có th a nhân dân n ch tán thành ch ca CSTQ. Vì vy, chúng ta không nên lm tng rng CSTQ t nó ã thay i ngay c khi chúng ta có thy mt s du hiu ci thin trong vn nhân quyn ca CSTQ. Trong lch s, khi CSTQ tranh u lt chính quyn ca Quc Dân ng, nó ã gi v chin u giành dân ch cho t nc. Bn tính ca CSTQ lu manh n mc không có mt li ha nào ca CSTQ là có th tin cy c. V. Các phng din ca bn tính lu manh ca ng Cng sn Trung quc 1. Bán nc cu vinh, gi dng duy h thng nht, nhng thc ra là bán r lãnh th "Chúng ta phi gii phóng ài Loan" và "Hãy thng nht ài Loan" là nhng khu hiu tuyên truyn ca CSTQ trong sut my thp k qua. Bng nhng th on tuyên truyn này, CSTQ ã làm nh là nó có tinh thn dân tc và yêu nc. Có úng là CSTQ tht s quan tâm n s toàn vn lãnh th ca t nc không? Không úng mt chút nào. ài Loan ch là mt vn lch s xut phát t cuc u tranh gia CSTQ và Quc Dân ng, và ó ch là mt th on mà CSTQ dùng ánh các i th và ly lòng dân. Trong nhng ngày u khi CSTQ thành lp "Xô-vit Trung Quc" trong thi k Quc Dân ng còn ang cm quyn ­ iu 14 ca bn hin chng ca nó ã tuyên b rng "bt k dân tc nào hay tnh nào trong ni b Trung Quc cng có th tuyên b c lp". tuân theo Liên-xô, khu hiu ca CSTQ lúc by gi là "Hãy bo v Xô-vit". Trong kháng chin chng Nht, mc tiêu hàng u ca CSTQ là nm ly c hi bành trng th lc ch không phi là chin u chng quân xâm lc Nht Bn. Vào nm 1945, Hng quân Liên-xô tin vào vùng ông Bc ca Trung Quc và cp bóc, chém git và hãm hip, nhng CSTQ ã không h tht lên mt li phn i nào. Tng t nh th, khi Liên-xô ng h Ngoi Mông c tách c lp ra khi Trung Quc, mt ln na CSTQ li im lng. Vào cui nm 1999, CSTQ và Nga ã ký bn Hip nh kho sát biên gii Nga-Trung, trong ó CSTQ ã chp nhn tt c các iu c bt công mà triu i nhà Thanh và Nga ã ký kt hn 100 nm trc, và ã bán r hn mt triu kilômét vuông lãnh th cho Nga, mt khu vc rng bng my chc ln ài Loan. Trong nm 2004, CSTQ và Nga li ký tip Hip nh b xung biên gii phía ông Nga-Trung, và theo nh tin tc ã a thì li mt tip ch quyn ca mt na o Hc Ht T tnh Hc Long Giang cho Nga. V các vn biên gii khác nh ch quyn i vi qun o Nam Sa và o iu Ng, thì CSTQ không quan tâm mt chút nào ht bi vì nhng vn này không nh hng n quyn lc ca ng. CSTQ ã hô hào rm r "Thng nht ài Loan", ó ch là mt màn ha mù và là mt th on lu manh xo quyt kích ng lòng yêu nc mù quáng và ánh lc hng s chú ý ca nhân dân khi các mâu thun ni b. 2. Lu manh chính tr không còn gii hn o c Mt chính ph phi luôn luôn c giám sát. nhng nc dân ch, h thng tam quyn phân lp cng vi các quyn t do ngôn lun và t do báo chí là các c ch tt giám sát. Các tín ngng tôn giáo cng em li s t kim ch v mt o c.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

170

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

CSTQ truyn bá t tng vô thn, vì vy nó không có bn tính thánh thin kim ch v mt o c i vi các hành x ca nó. CSTQ cai tr c tài, vì vy không có lut pháp kim soát nó v mt chính tr. Kt qu là, CSTQ hoàn toàn coi thng mi th và không b và t kim ch khi nó hành ng vi bn tính lu manh và bo ngc ca nó. Theo CSTQ thì ai giám sát ng? "ng t giám sát mình!" ây là khu hiu mà CSTQ ã dùng la di nhân dân trong nhiu thp k qua. Trc kia nó c gi là "t phê bình" ri n "t giám sát", "t kin toàn s lãnh o ca ng" và gn ây là "t tng cng kh nng cm quyn ca ng". CSTQ nhn mnh cái siêu quyn lc mà nó có và duy h cái gi là "t tin b". CSTQ không ch nói mà là tht s hành ng, nh là thành lp "y ban Kim tra K lut Trung ng" và "Vn phòng Kháng cáo" và nhng th tng t nh vy. Nhng t chc này ch là "nhng bình hoa" p nhng vô dng mê hoc và la m nhân dân. Không có s kim ch v mt lut pháp và o c, thì vic "t tin b" ca CSTQ cng ging nh câu nói truyn thng ca ngi Trung Quc là "t tâm sinh ma". ó ch là cái c mà CSTQ s dng tránh s giám sát t bên ngoài và t chi không g b vic cm t do báo chí và t do a ng chính tr. Bn lu manh chính tr dùng th on này la m nhân dân và bo v quyn lc ca CSTQ và li ích ca nhng k cm quyn. CSTQ là chuyên gia v th on chính tr. "Chính quyn chuyên chính dân ch nhân dân", "Ch tp trung dân ch", "Hip thng chính tr" v.v... tt c u là nhng th on la lc. Ngoi tr phn "chuyên chính" (có ngha là "c tài") ra, tt c u ch là gi di. 3. Chi trò la o -- t gi v kháng Nht n gi v chng khng b CSTQ luôn luôn t nhn là ã lãnh o nhân dân Trung Quc ánh bi quân xâm lc Nht. Tuy nhiên, có quá nhiu t liu lch s cho thy rng CSTQ ã c tình tránh giao tranh trong chin tranh Trung­Nht. CSTQ ch cn tr n lc chng Nht bng cách li dng c hi khi Quc Dân ng tham chin phát trin lc lng ca chính nó. Ch có hai trn chin ln mà CSTQ ã tham gia là "Chin dch Bình hình quan" và "i chin bách oàn". Trong "Chin dch Bình hình quan", CSTQ chng phi là lãnh o cng không phi là quân ch lc ã tham gia hay ch huy trn chin gì c. Thay vào ó, quân ca CSTQ ch phc kích các n v hu cn ca quân Nht mà thôi. Còn trong trn "i chin bách oàn", ni b CSTQ ã tin rng tham d vào trn chin này là vi phm chính sách chin lc ca Trung ng ng. Sau hai trn chin này, Mao Trch ông và quân i CSTQ ã không tham gia vào bt k trn chin quan trng nào c, và cng không có anh hùng chin tranh Trung­Nht nào nh ng Tn Thy trong cuc chin vi Quc Dân ng nm 1948 hay Hoàng K Quan trong chin tranh Triu Tiên. Ch có mt s ít s quan quân i cao cp ca CSTQ cht trên chin trng chng Nht. Cho n nay, CSTQ thm chí còn không th công b con s thng vong ca nó trong cuc chin tranh Trung-Nht, cng không có ai có th tìm thy nhiu tng ài tng nim các anh hùng lit s ca CSTQ trong cuc chin tranh Trung-Nht trên mnh t Trung Quc rng ln. Vào thi k ó, CSTQ ã thành lp mt "Chính ph vùng biên" các tnh Thim Tây, Cam Túc, Ninh H rt xa chin tuyn. Dùng thut ng hin i, CSTQ ã thc hin "mt quc gia hai ch " hay "hai Trung Quc" bên trong Trung Quc. Mc dù các s quan ch huy ca CSTQ không thiu nhit huyt kháng Nht, nhng nhng ngi lãnh o cao cp ca CSTQ ã không thc lòng chin u trong cuc chin tranh Trung-Nht. Thay vào ó, h ã thc hin các bin pháp bo tn các ngun lc ca mình và li dng chin tranh nh mt c hi t gia tng sc mnh. Khi Trung Quc và Nht Bn ni li quan h ngoi giao nm

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 171

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

1972, Mao Trch ông ã tit l s tht vi Th tng Nht Bn Kakuei Tanaka rng CSTQ phi cm n Nht Bn, vì nu không có chin tranh Trung-Nht, CSTQ s không th giành c chính quyn Trung Quc. Trên ây là s tht v li tuyên b la di ca CSTQ rng nó ã lãnh o nhân dân Trung Quc qua tám nm kháng chin chng Nht và cui cùng ã giành c thng li. Hn mt na th k sau, sau s kin khng b hôm 11/9 xy ra trên t M, n lc chng khng b ã tr thành mt trng tâm toàn cu. CSTQ li mt ln na s dng các sách lc la o tng t nh vic gi v kháng Nht trc kia. Vin c chng khng b, CSTQ ã gán nhãn hiu "khng b" cho nhiu tín tôn giáo, nhng ngi bt ng chính kin và nhng ngi liên quan n các cuc xung t lãnh th hay sc tc. Vi chiêu bài chng khng b quc t, CSTQ ã phát ng nhiu cuc àn áp bo lc. Ngày 27 tháng 9 nm 2004, Tân Hoa Xã ã trích li ca t báo Tân Kinh nói rng Bc Kinh có th thành lp phòng chng khng b u tiên trong s tt c các tnh và thành ph Trung Quc. Mt s phng tin thông tin i chúng ng h CSTQ hi ngoi thm chí còn a tin vi hàng tít ln rng: "Phòng 610 tham gia chng khng b", (`Phòng 610' là mt mng li các c quan chính quyn các cp c thành lp ch là àn áp các hc viên Pháp Luân Công), tuyên b rng phòng chng khng b s tp trung vào vic tn công "các t chc khng b", bao gm Pháp Luân Công. CSTQ dán nhãn hiu "khng b" lên nhng ngi không có v khí trong tay, không ánh tr li khi b ánh p và không nói li khi b lng m, nhng ngi thnh nguyn ôn hòa cho quyn c tin theo tín ngng ca mình. Li dng xu th chng khng b, CSTQ ã iu ng "lc lng chng khng b c bit", c trang b n tn rng, thc hin cuc trn áp nhanh chóng i vi nhng ngi ôn hòa không có kh nng t v này (nhng hc viên Pháp Luân Công). Hn th na, CSTQ ã li dng cái c chng khng b trn tránh s chú ý và lên án ca cng ng quc t i vi vic nó àn áp Pháp Luân Công. Nhng th on la di mà CSTQ s dng ngày hôm nay không khác gì nhng th mà nó ã dùng trong cuc chin tranh Trung-Nht và là nhng th on vô liêm s i vi mt vn nghiêm túc nh vic chng khng b quc t. 4. Gi v chân thành - ng ý bên ngoài nhng bên trong thì bí mt chng li CSTQ không tin vào các hc thuyt ca chính nó nhng li ép buc nhng ngi khác phi tin theo. ây là mt trong nhng th on xo quyt nht mà tà giáo CSTQ s dng. CSTQ bit rng các hc thuyt ca nó là sai và lý tng xã hi ch ngha là không úng. CSTQ không tin vào nhng hc thuyt này, nhng li ép buc nhân dân phi tin theo. Nó àn áp nhng ngi không tin theo. CSTQ ã không bit xu h mà vit mt ý thc h la di nh vy vào trong Hin pháp nh là nn tng ca nhà nc Trung Quc. Trong cuc sng thc tin có mt hin tng rt thú v. Nhiu quan chc cao cp b mt chc trong các cuc tranh giành quyn lc trên chính trng Trung Quc vì tham nhng. Nhng ây li chính là nhng ngi rao ging v lòng trung thc và v tha trong các cuc hp công cng, trong khi chính mình li út lót, tham nhng và làm các vic suy i khác ng sau hu trng. Nhiu ngi mang cái danh hiu "công bc ca nhân dân" này ã sa ngã nh th, trong ó có Lý Gia ình, cu ch tch tnh Vân Nam, Lu Phng Nhân bí th tnh y tnh Quí Châu, Trình Duy Cao bí th tnh y tnh Hà Bc, in Phng Sn B trng B a chính và Tài nguyên, và Vng Hoài Trung phó ch tch tnh An Huy. Tuy nhiên nu quý v

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 172

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

nghe các bài din vn ca h, quí v s thy rng, không có trng hp ngoi l nào, nhng ngi này u ng h các chin dch chng tham nhng và lp i lp li thúc gic cp di phi hành x tht thà, mc dù chính h thì li ang bin th công qu và n hi l. Mc dù CSTQ ã thng chc cho nhiu cán b gng mu và thng thu hút mt s ngi có lý tng và mn cán gia nhp ng nâng cao hình nh ca ng, nhng ai cng thy rõ chun mc o c ang không ngng xung dc Trung Quc ã tr nên áng s nh th nào. Ti sao vic tuyên truyn v "vn minh tinh thn" ca CSTQ li không khi tác dng sa cha nhng iu này? Thc t là, nhng ngi lãnh o ng Cng sn ch tuyên truyn nhng li trng rng khi h truyn bá "phm cht o c ca ngi cng sn" hay khu hiu "phc v nhân dân". S không nht quán gia hành ng và li nói ca nhng ngi lãnh o cng sn có th c truy ngc li cho n tn ngi cha ca h là Các-Mác. Mác có mt a con hoang. Lênin b lây bnh giang mai t các cô gái im. Xta-lin b kin vì ã cng dâm mt ca s. Mao Trch ông thì sng m chìm trong dc vng. Giang Trch Dân thì quan h tình dc ba bãi. Còn lãnh o cng sn Ru-ma-ni là Ceausescu làm cho c gia ình ông ta giàu s. Ch tch Cuba Fidel Castro v vét hàng trm triu ô la gi các ngân hàng nc ngoài. Kim Nht Thành, con qu git ngi ca Bc Triu Tiên, cùng con cái sng mt cuc sng suy i và hoang phí. Trong cuc sng hàng ngày, dân chúng Trung Quc ghét cay ghét ng các bui hc chính tr rng tuch. Dn dn, h tr thành nhng ngi nói lp l i vi các vn chính tr, vì tt c mi ngi u bit rng chúng ch là nhng trò la bp. Nhng không mt ai, t ngi nói cho n ngi nghe ti các bui hp chính tr này, dám nói thng v s la di này. ây là mt bí mt mà ai cng bit. Mi ngi gi hin tng này là "s gi v chân tht". CSTQ ã cao ging "Tam i biu" vài nm trc ây, sau ó là "nâng cao kh nng lãnh o", và "Tam tâm" ngày nay --"nng nhit, n nh và c lòng dân"-- tt c u là nhng th v vn. ng cm quyn nào mà li không i din cho quyn li ca nhân dân? ng cm quyn nào mà li không quan tâm n kh nng lãnh o? ng cm quyn nào mà không ly lòng dân? Bt c ng nào mà không quan tâm n nhng vn này s sm b loi khi chính trng. Nhng CSTQ li coi các khu hiu tha y nh là nhng hc thuyt tinh thâm và sâu sc và bt toàn b t nc phi hc chúng. Khi s gi v ã dn dn óng khuôn vào suy ngh và thói quen ca hn mt t ngi và ã tr thành vn hóa ca ng, thì xã hi t nó s tr thành gi di và vô ngha. Thiu trung thc và lòng tin, xã hi s trong khng hong. Ti sao CSTQ li to ra nhng th này? Trong quá kh nó là vì lý tng còn bây gi thì là vì quyn li ca nó. ng viên CSTQ u bit rng h ang gi v nhng h vn c gi v nh vy. Nu CSTQ không qung bá các khu hiu và hình thc nh vy, thì nó s không th nt n nhân dân c. Nó s không th bt nhân dân theo và s nó c. 5. Vt b lng tâm và hy sinh công lý vì li ích ca ng Trong cun sách "Tu dng o c ca ng Cng sn", Lu Thiu K [8] c bit nhn mnh v s cn thit là "các ng viên phi gp li ích cá nhân ca mình vi li ích ca ng". Trong các ng viên CSTQ không thiu nhng ngi chân chính lo cho dân cho nc, cng không thiu nhng ngi trung thc và liêm khit thc s phc v nhân dân. Nhng trong gung máy t li ca ng, nhng ngi này không th sng sót. Di áp lc

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

173

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

không ngng bt h "thay nhân tính bng ng tính", h thng thy rng h không th tip tc, cm thy có th b cách chc, hay t hn na là h có th tr nên h bi. Cá nhân tng ngi dân Trung Quc ã tng tri nghim qua và ã cm nhn c mt cách sâu sc ch tàn bo ca CSTQ và ã hình thành mt ni khip s thm sâu trong ngi i vi s tàn bo ca CSTQ. Vì vy nhân dân không còn dám bênh vc chính ngha, và không còn tin vào o tri. u tiên h phc tùng quyn lc ca ng. Dn dn h tr nên vô cm và không còn quan tâm n nhng vn không nh hng n h na. Ngay c lôgíc suy ngh ca h cng ã b óng khuôn phc tùng ng. ây là kt qu ca bn tính Mafia ca CSTQ. 6. CSTQ thao túng tinh thn yêu nc kích ng nhân dân CSTQ s dng nhng khu hiu "tinh thn yêu nc" và "tinh thn dân tc" kích ng nhân dân. ó không ch là nhng ting hò hét kêu gi chính ca CSTQ mà còn là nhng mnh lnh mà nó thng xuyên phát ra và là nhng chin lc ã c th nghim qua thi gian. Sau khi c nhng li tuyên truyn mang màu sc tinh thn dân tc nh vy trên bn phát hành ti hi ngoi ca t Nhân dân nht báo, mt s Hoa kiu mà hàng thp k qua không dám tr v Trung Quc sinh sng có th tr nên có tinh thn dân tc hn c nhng ngi dân sng trong nc. B CSTQ thao túng, nhân dân Trung Quc, nhng ngi không dám nói "không" i vi bt c mt chính sách nào ca CSTQ, li tr lên "dng cm" xông vào i s quán và Lãnh s quán M Trung Quc, ném trng, á, t xe và c M, di biu ng "tinh thn yêu nc". Bt c khi nào ng Cng sn gp phi mt vn quan trng mà cn n s ng h ca nhân dân, nó li s dng "tinh thn yêu nc" và "tinh thn dân tc" khn cp huy ng nhân dân. Trong tt c các trng hp, bao gm c nhng vn liên quan n ài Loan, Hng Công, Pháp Luân Công, và v va chm gia mt máy bay tình báo M và mt máy bay chin u ca Trung Quc--CSTQ u s dng các th on tng hp bao gm khng b tinh thn và ty não tp th, a nhân dân vào mt trng thái tâm lý ging nh ang trong thi chin. ây cng tng t nh nhng th on mà phát xít c ã dùng. Bng cách phong ta tt c các ngun thông tin khác, vic ty não ca CSTQ ã cc k thành công. Mc dù nhân dân Trung Quc không thích CSTQ nhng h vn suy ngh theo cái lô-gíc méo mó mà CSTQ ã nhi nhét vào u h. Ví d nh, trong cuc chin tranh Iraq ca liên quân do M dn u, nhiu ngi dân ã b kích ng khi xem nhng phân tích hàng ngày trên kênh truyn hình CCTV [9]. H cm thy mt lòng cm thù và mun tr thù, mun chin u rt mnh m, trong khi ó li nguyn ra mt cuc chin khác. 7. Vô liêm s -- t ng lên trên t nc và bt nhân dân nhn k cp làm cha Mt trong nhng câu mà CSTQ thng dùng e do nhân dân là "mt ng mt nc", nh vy là t ng lên trên t nc. Nguyên tc thành lp ca Trung Quc là "S không có tân Trung Hoa nu không có CSTQ". T nh, nhân dân ã c giáo dc là phi "nghe li ng" và "hãy xng là nhng a con ngoan ca ng". H hát nhng bài ca ngi ng nh: "Tôi coi ng nh m ca mình", "Ôi, ng, m yêu quí ca tôi", "Công n ca ng còn sâu hn bin", "Yêu cha m không bng yêu ng". [10] H s "i chin u bt c ni nào ng mun". Khi chính ph cu tr thm ho, nhân dân phi "cm n ng và chính ph"-- trc ht là ng và sau ó mi là chính ph. Khu hiu ca quân i là "ng ch huy nòng súng". Thm chí khi các chuyên gia Trung Quc thit k ng phc cho các quan

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 174

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

tòa, h gn bn cái khuy vàng trên c áo ng phc. Nhng khuy này t trên xung di tng trng cho ng, nhân dân, lut pháp và t quc. Nó có ngha rng mc dù là quan tòa, thì ng vn s vnh vin c t trên c lut pháp, t quc và nhân dân. ng ã tr thành ti cao Trung Quc, và t nc ã tr thành cp di ca ng. t nc tn ti vì ng, và ng c coi là hin thân ca nhân dân và là biu tng ca t nc. Yêu ng, yêu các lãnh t ca ng, và yêu nc ã b trn ln vào nhau, ó là nguyên nhân chính ti sao lòng yêu nc Trung Quc ã tr nên méo mó nh th. Di nh hng tinh vi và thng xuyên ca giáo dc và tuyên truyn ca CSTQ, rt nhiu ngi, ng viên và dân thng, ã bt u nhm ln ng vi t nc, cho dù h có ý thc c iu ó hay không. H ã tr thành chp nhn rng "quyn li ca ng" là cao hn tt c, và ng ý rng "li ích ca ng là ngang hàng vi li ích ca nhân dân và t nc". Kt qu ca s tuyên truyn giáo dc này ca CSTQ ã to iu kin cho CSTQ phn bi li li ích ca t nc. 8. Chi trò "sa sai" và gi nhng hành ng ti li là "nhng thành tu v i" CSTQ ã phm phi nhiu sai lm ng ngn trong lch s. Nhng nó luôn luôn ti cho mt s cá nhân hay các nhóm nào ó bng cách "sa sai và ra sch oan ung" (bình phn). iu này không nhng ã làm cho các nn nhân ca ng tr nên bit n ng sâu sc mà còn cho phép ng hoàn toàn r b mi trách nhim i vi các hành ng ti ác ca mình. CSTQ còn t tuyên b rng ng "không nhng không s phm li, mà còn gii sa li" [11], và iu này ã tr thành ma thut ca ng mà nh nó ng ã thoát ti ht ln này n ln khác. Vì vy mà CSTQ vn luôn luôn t nhn là "v i, quang vinh và úng n". Có th là mt ngày nào ó, CSTQ s quyt nh "sa sai" trong cuc thm sát trên qung trng Thiên An Môn và phc hi danh d cho Pháp Luân Công. Nhng ó ch n gin là các th on lu manh xo quyt mà CSTQ s dng nhm gng sc trong tuyt vng kéo dài mng sng ang hp hi ca nó. CSTQ s không bao gi có can m nhìn li chính nó, phi bày các ti ác ca chính nó, và tr n cho các ti ác ca chính nó. VI. Bc l bn tính lu manh -- dùng khng b ca nhà nc tiêu dit "Chân Thin Nhn" Vic làm gi "V t thiêu trên qung trng Thiên An Môn" do tà giáo CSTQ dàn dng có th c coi là v di trá th k ca CSTQ. àn áp Pháp Luân Công, chính ph ã i bi n mc d d nm ngi óng gi làm các hc viên Pháp Luân Công dàn dng và trình din màn t thiêu gi trên qung trng Thiên An Môn. Bng cách thông ng vi nhau trong mu bt lng này, nm ngi tham gia ã vô ý ký tên vào bn án t hình ca chính mình và kt qu là h ã b ánh cht ngay ti hin trng hoc ã b git sau ó. Khi xem tua chm on phim quay cnh t thiêu do chính ài truyn hình Trung ng Trung Quc CCTV phát hành có th thy rõ ràng là Lu Xuân Linh, mt trong s nhng ngi t thiêu, ã b cnh sát ánh cht ngay ti ch. Các li óng kch khác trong on phim bao gm t th ngi thin sai ca Vng Tin ông, chai nha (mà h nói là cha y xng) vn còn li nguyên vn gia hai u gi ca Vng Tin ông sau khi ngn la ã c dp tt, cuc i thoi gia mt bác s và nn nhân tr nht là bé Lu T nh, và s hin din sn sàng ca nhng ngi quay phim ghi li cnh t thiêu ti hin trng. Nhng s vic này và còn nhiu hn na ã chng t rng v t thiêu chính là mt s di trá do ch ca Giang Trch Dân him c dàn dng vu khng mu hi Pháp Luân Công. [12]

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 175

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

CSTQ ã s dng nhng th on tàn bo và hèn h trong chin dch mà nó tuyên b là nhm tiêu dit Pháp Luân Công. Nó ã s dng ngun lc tài chính ca t nc tích ly c trong 20 nm ci cách và m ca. Nó ã huy ng ng, chính ph, quân i, cnh sát, gián ip, các nhà ngoi giao, và nhiu t chc chính ph và phi chính ph khác. Nó ã thao túng h thng các phng tin truyn thông i chúng trên toàn cu, thc hin chính sách phong ta thông tin nghiêm ngt bng cách theo dõi cá nhân và s dng các thit b công ngh cao. Nó ã làm tt c nhng iu này àn áp mt nhóm ngi hòa ái luyn tp Pháp Luân Công, mt môn khí công c truyn ca Trung Quc có tác dng làm tnh hóa thân th và o c, tâm tính tuân theo các nguyên lý Chân Thin Nhn. S àn áp tàn bo nh vy i vi nhng ngi dân vô ti ch bi vì tín ngng ca h ã phi bày ra bn cht suy i ca CSTQ. Trong lch s cha tng có k tà ác nào li di trá mt cách sâu rng nh Giang Trch Dân và CSTQ. Chúng s dng nhiu kiu di trá, mi kiu có mt mc ích nhm vào và thao túng, nhào nn các quan nim và t tng khác nhau ca nhân dân nhân dân có th d dàng b la bp và tin vào nhng li di trá, và ng có th kích ng lòng thù hn i vi Pháp Luân Công. Nu bn tin vào khoa hc thì CSTQ nói rng Pháp Luân Công là mê tín d oan. Nu bn ghét chính tr thì CSTQ nói rng Pháp Luân Công làm chính tr. i vi nhng ai ghen t vi nhng ngi ang giàu lên Trung Quc và ti hi ngoi thì CSTQ nói rng Pháp Luân Công ang thâu góp tin ca. i vi nhng ngi không thích các t chc oàn th thì CSTQ nói rng Pháp Luân Công có t chc nghiêm ngt. Nu bn chán ghét s sùng bái cá nhân ã din ra Trung Quc trong nhiu thp k qua thì CSTQ nói rng Pháp Luân Công thc hin vic kim soát tinh thn. Bn có yêu nc không? CSTQ nói rng Pháp Luân Công chng li Trung Quc. Bn s hn lon chng? CSTQ nói rng Pháp Luân Công phá v s n nh. Nu bn t hi liu Pháp Luân Công có thc s gi vng Chân Thin Nhn hay không thì CSTQ nói rng Pháp Luân Công không chân, không thin cng không nhn. Nó thm chí còn nhào nn, bóp méo lô-gic, nói rng lòng t Thin có th sn sinh ý mun sát sinh. Bn tin rng mt chính ph s không t iu di trá nh vy? CSTQ còn có th nói ra nhng li di trá còn nghiêm trng và kinh ngc hn na, t t sát cho n t thiêu, t git cht h hàng cho n git ngi hàng lot -- quá nhiu iu di trá n ni bn cm thy khó mà không tin cho c. Bn có thông cm vi Pháp Luân Công không? CSTQ gn kt s nhn nh chính tr ca bn vi vic àn áp Pháp Luân Công, và cách chc bn, ui vic bn, hoc ct tin thng ca bn nu các hc viên Pháp Luân Công trong khu vc mà bn ph trách n Bc Kinh thnh nguyn. Vì vy, bn s b bt buc phi tr thành k thù ca Pháp Luân Công. CSTQ ã bt cóc vô s hc viên Pháp Luân Công và a h n các bui ty não nhm bt h phi t b chính tín ca mình, phi lng m Pháp Luân Công và phi ha là s không tp luyn na. CSTQ ã s dng rt nhiu cách tà ác khác nhau thuyt phc h, bao gm c vic dùng h hàng thân quyn, vic làm và "giáo dc" gây sc ép i vi h, tra tn h bng nhiu th on tàn c và thm chí trng pht c h hàng thân quyn và ng nghip ca h. Các hc viên Pháp Luân Công ã b ty não thành công li b s dng tra tn và ty não nhng hc viên khác. CSTQ tà ác mt mc bin nhng ngi tt tr thành ma qu và ép buc h i trên con ng en ti n cui cuc i.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

176

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

VII. Ch ngha Xã hi lu manh mang "Màu sc Trung Quc" Ngôn t "Màu sc Trung Quc" c dùng che y các ti ác ca CSTQ. CSTQ xa nay luôn t nhn rng nó thành công trong cuc cách mng ca Trung Quc là nh "kt hp ch ngha Mác ­ Lênin vi thc tin c th ca cách mng Trung Quc". CSTQ thng xuyên lm dng t "màu sc" nh mt công c h tr v t tng cho các chính sách lu manh khôn lng ca nó. 1. Các th on la di khôn lng Di b ngoài gi di "màu sc Trung Quc", CSTQ chng t c gì ngoài s ngu xun ng ngn. Mc ích ca cách mng ca CSTQ là thc hin quyn s hu tp th i vi các phng tin sn xut, và nó ã la di rt nhiu ngi tr tui ra nhp t chc ng vì lý tng cng sn và oàn kt. Nhiu ngi thm chí ã phn bi c gia ình mình ch bi vì gia ình mình có s hu tài sn riêng. Nhng sau 83 nm k t khi CSTQ c thành lp, ch ngha t bn ã quay tr li, ch là bây gi nó [ch ngha t bn] ang tr thành mt phn ca chính CSTQ, k mà ban u ã ging cao ngn c ca ch ngha bình ng. Ngày nay, trong s con cái và h hàng thân quyn ca nhng ngi lãnh o CSTQ, nhiu ngi là nhng nhà t bn mi giàu có, và nhiu ng viên ang gng ht sc tham gia vào nhóm nhng ngi mi giàu lên này. CSTQ ã tiêu dit các a ch và các nhà t bn di danh ngha cách mng và cp ot tài sn ca h. Gi ây, "hoàng tc" mi ca CSTQ thm chí còn tr thành nhng nhà t bn giàu có hn nh bin th và tham nhng. Nhng ngi ã theo ng t u cuc cách mng bây gi th dài "Nu tôi bit tình trng hin nay thì tôi ã không i theo nó". Sau nhiu thp k u tranh m máu và m hôi, nay h mi bit rng mình n gin là ã hin dâng tài sn ca ông cha và c cuc i mình cho tà giáo CSTQ. CSTQ nói v c s h tng kinh t quyt nh thng tng kin trúc [13]; trên thc t, ó là c s h tng kinh t quan liêu ca các quan chc tham nhng h bi ca CSTQ quyt nh "thng tng kin trúc cao áp" - mt thng tng kin trúc da trên các áp lc cao tn ti. Áp bc nhân dân vì th ã tr thành chính sách cn bn ca CSTQ. Mt c tính lu manh na ca CSTQ c th hin trong vic thay i nh ngha ca các khái nim v vn hóa, và sau ó dùng chính các nh ngha ã b thay i này phê phán và kim soát nhân dân. Khái nim "ng" là mt ví d nh vy. T lúc khi thy, nhiu ng ã c thành lp c trong và ngoài nc. Ch có ng Cng sn là thc thi quyn hành vt quá phm vi ca tp th ng. Nu bn vào ng, nó s kim soát tt c mi khía cnh ca cuc sng ca bn, bao gm c lng tâm, sinh k, và cuc sng riêng t ca bn. Trong khi cm quyn, CSTQ kim soát tt c xã hi, chính quyn và b máy nhà nc tt c các cp. Nó c tài quyt nh tt c các vn t vic quan trng nh ai s là Ch tch nc hay B trng Quc phòng, hay a ra nhng qui nh và lut l gì, cho n tn c nhng vic nh nh mt ngi nên sng âu, c phép kt hôn vi ai, và ch c phép my con. CSTQ ã thâu tóm tt c các bin pháp kim soát có th tng tng c. Di danh ngha ca phép bin chng, CSTQ ã phá hy hoàn toàn các cách suy ngh chính th lun, các kh nng lý lun, và tinh thn tìm tòi trit lý. Trong khi CSTQ nói v "phân phi tùy theo óng góp", trong khi li thc hin quá trình "cho phép mt s ngi

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 177

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

c làm giàu trc" cùng vi vic "phân phi theo chc quyn". CSTQ dùng trò ngy trang "ht lòng phc v nhân dân" la di nhng ai theo ui lý tng này, và sau ó hoàn toàn ty não và kim soát h, dn dn bin h tr thành các công c d sai khin "ht lòng phc v ng" và không còn dám lên ting vì nhân dân na. 2. ng lu manh mang "Màu sc Trung Quc" Vi nguyên tc t quyn li ca ng lên trên mi th, CSTQ ã nhào nn bóp méo xã hi Trung Quc bng các th on ca mt tà giáo, to ra mt thc th cc k l bch trong toàn b xã hi loài ngi. Thc th này khác vi bt c nhà nc, chính quyn, hay t chc nào khác. Nguyên tc ca nó là không có nguyên tc nào c, không có s chân thành nào ht ng sau n ci ca nó. Vì vy nhng ngi tt bng không tài nào hiu ni CSTQ. Da trên chun mc o c ph bin, h không th tng tng c rng li có mt thc th tà ác nh vy i din cho mt t nc. Vi cái c "Màu sc Trung Quc", CSTQ ã to nên mt ch ng cho nó trong s các quc gia trên th gii. "Màu sc Trung Quc" ã tr thành ch vit tt cho "Màu sc lu manh ca ng Cng sn Trung Quc". Vi "Màu sc Trung Quc", ch ngha t bn què qut ca Trung Quc ã bin thành "ch ngha xã hi"; "tht nghip" tr thành "ang ch vic làm"; "b mt vic" tr thành "ht phn s"; "nghèo ói" tr thành "giai on u ca ch ngha xã hi"; và nhân quyn và quyn t do ngôn lun, t do tín ngng ã b gim thiu xung ch còn là quyn c sng sót. 3. t nc Trung Quc ang phi i mt vi mt cuc khng hong v o c cha tng thy Vào u nhng nm 1990, có mt câu nói ph bin Trung Quc rng "tôi là k lu manh và tôi không s ai c". ây là hu qu au xót ca hàng thp k lãnh o lu manh ca CSTQ, ca vic nó áp t nhng th i bi lên t nc. ng hành vi s thnh vng gi to ca nn kinh t Trung Quc là s suy i nhanh chóng ca o c tt c mi ni trong xã hi. Các i biu quc hi Trung Quc thng nói v vn "trung thc và tin cy" trong các bui hp Quc hi. Trong các bài thi i hc, hc sinh phi vit v s trung thc và tin cy. iu này báo hiu rng s thiu trung thc và tin cy, và s suy i v mt o c ã tr thành mt cuc khng hong vô hình nhng rng khp trong xã hi Trung Quc. Tham nhng, bin th, hàng gi, la o, ác tâm và chun mc o c xã hi suy i ang din ra khp mi ni. Gia ngi vi ngi không còn mt chút tin tng ln nhau nào na. Còn i vi nhng ngi nói rng h hài lòng vi mc sng ang c nâng cao, chng phi rng s n nh trong cuc i là mi quan tâm hàng u ca h? Yu t quan trng nht i vi s n nh xã hi là gì? ó chính là o c. Mt xã hi có o c suy thoái thì không th nào em li s n nh và an ninh, an toàn c. n hôm nay, CSTQ ã thng tay phá hy gn nh tt c các tôn giáo truyn thng và phá b các giá tr truyn thng. Th on lu manh mà CSTQ dùng chim tài sn và la gt nhân dân ã có mt nh hng thm dn vào toàn b xã hi, làm bi hoi toàn b xã hi và dn ngi dân n xu th tr thành lu manh hóa. CSTQ, thng tr bng nhng th on xo quyt, cng nht nh cn có mt xã hi suy i làm môi trng nó có th sng sót trong ó. y chính là lý do ti sao CSTQ c làm mi th mà nó có th kéo nhân dân xung tng cp ca nó, c gng bin nhân dân Trung Quc thành lu manh các loi. ây

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 178

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

chính là cách mà bn cht xo quyt ca CSTQ ang hy dit nn tng o c mà nh ó dân tc Trung Hoa ã c duy trì t xa n nay. Kt lun "Sông núi d i, bn tính khó thay". [14] Lch s ã chng minh rng mi ln CSTQ ni lng gông xing, nó u không có ý nh vt hn gông xing i. Sau nn ói khng khip u thp k 1960, CSTQ ã phi thc hin chng trình "Ba T do và Mt Giao c" (Tam T Nht Bao) [15] nhm khôi phc li sn xut nông nghip, nhng không có ý nh thay i thân phn "nô l" ca nông dân Trung Quc. Cuc "ci cách kinh t" và "m rng t do" vào nhng nm 1980 ã không th t c mt s kim ch nào i vi vic CSTQ li mt ln na nâng li dao t ca nó lên chém git chính nhng ng bào ca mình nm 1989. Trong tng lai, CSTQ s tip tc thay hình i dng nhng s không bao gi thay i bn tính lu manh ca nó. Mt s ngi có th ngh rng quá kh thuc v quá kh và nay tình hình ã thay i, và rng CSTQ ngày nay không còn là CSTQ ngày trc na. Mt s ngi có th hài lòng vi b ngoài gi di mà h nhìn thy và thm chí còn lm tng rng CSTQ ã tr nên tt hn, là ang trong quá trình ci cách, hoc có ý nh sa i. H có th thng quên i nhng ký c au thng v quá kh. Tt c nhng iu này ch cho bng ng lu manh CSTQ thêm c hi tip tc tn ti và e da nhân loi. Tt c mi n lc ca CSTQ u có cùng mt mu là làm cho nhân dân quên i quá kh. Tt c mi ni khó nhc ca nhân dân u là mt s nhc nh v nhng bt công mà h ã phi chu trong tay ca CSTQ. Trên thc t, lch s CSTQ là mt lch s luôn ct t mi ký c ca nhân dân, mt lch s mà con cháu không bit c nhng kinh nghim thc t ca ông cha mình, mt lch s mà hng trm triu ngi phi chu ng mt mâu thun ln gia vic nguyn ra quá kh m máu ca CSTQ và ôm mt hy vng v tng lai ca CSTQ. Khi bóng ma tà ác ca ch ngha cng sn xung ti nhân gian, ng Cng sn ã tháo xích cho nhng k cn bã ca xã hi và li dng s ni lon ca bn lu manh chim ot và thit lp quyn lc chính tr. Nhng gì nó ã làm, bng các th on tàn sát và bo ngc, là thit lp và duy trì ch c tài di hình thc "ng ph th" (ng ph th là con thú ngoi lai nhp vào và chim hu thân th ca ch th là t nc và nhân dân kim soát khng ch và hút máu n bám, tng t nh ma qu nhp vào ngi ­ chú thích theo ch hiu ca cá nhân dch gi dch sang ting Vit). Bng cách s dng cái gi là t tng "u tranh" phn li thiên nhiên, phn li o tri, phn nhân tính và phn v tr, CSTQ ã tiêu dit lng tâm và lòng nhân t ca con ngi, và hn na là nó ã tiêu dit nn vn minh và o c truyn thng. Nó ã s dng vic tàn sát m máu và cng bc ty não thit lp mt tà giáo cng sn, to ra mt t nc mà nhân dân có tinh thn méo mó d b cai tr. Trong sut lch s ca CSTQ, có các thi k bo lc khi khng b lên n nh im, và các thi k nguy kch khi CSTQ ch thoát khi b tiêu vong trong gang tc. Mi mt ln nh th, CSTQ li vin n vic s dng toàn b các th on lu manh xo quyt ca nó gii thoát nó ra khi các cuc khng hong, nhng ch là tin n chu k bo lc tip theo, tip tc la di nhân dân Trung Quc ht ln này n ln khác.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

179

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

Khi nhân dân nhn ra bn tính lu manh ca CSTQ và chng li vic b gi tng ca nó la gt, thì ngày tn s ca CSTQ và bn tính lu manh ca nó s n. So vi nm nghìn nm lch s ca Trung Quc, 55 nm di ách thng tr ca CSTQ ch nhanh nh chp mt. Trc khi CSTQ xut hin, Trung Quc ã to ra mt nn vn minh chói li nht trong lch s nhân loi. CSTQ ã nm ly c hi là các vn rc ri trong nc và s xâm lc ca nc ngoài phá hoi t nc Trung Quc. Nó ã cp i hàng chc triu mng ngi, làm tan nát vô s gia ình, hy hoi các ngun tài nguyên sinh thái mà s sng còn ca Trung Quc ph thuc vào. Thm khc hn nhiu là s hy dit gn nh hoàn toàn ca nn tng o c và truyn thng vn hóa quý giá ca Trung Quc. Tng lai ca Trung Quc s ra sao? Trung Quc s i theo hng nào? Nhng câu hi ln nh vy tht quá phc tp có th bàn lun ch bng mt vài t. Tuy nhiên, có mt iu chc chn là: nu không khôi phc li o c ca t nc, không khôi phc li mi quan h hài hòa gia con ngi và thiên nhiên và gia ngi vi tri t, nu không có c tin hoc nn vn hóa cho s chung sng hòa bình gia ngi vi ngi, t nc Trung Quc s không th có mt tng lai ti sáng. Sau nhiu thp k ty não và áp bc, CSTQ ã nhi nhét li suy ngh và tiêu chun v tt và xu ca nó vào cuc sng ca nhân dân Trung Quc. iu này ã dn nhân dân Trung Quc n ch chp nhn và hp lý hóa nhng s xuyên tc và gi di ca CSTQ, và tr thành mt phn ca s gi di ca nó, t ó cung cp c s ý thc h cho s tn ti ca CSTQ. loi b các hc thuyt lu manh ca CSTQ ra khi cuc sng ca chúng ta, nhn ra bn cht cc k lu manh ca CSTQ, và khôi phc li nhân tính và lng tâm ca chúng ta - ây là bc u tiên và ct yu trên con ng tin ti mt s chuyn i trôi chy sang mt xã hi không còn ng Cng sn. Liu vic tin bc trên con ng này có th vng vàng và êm hay không s còn phi tùy thuc vào nhng thay i trong tâm ca mi ngi dân Trung Quc. Mc dù CSTQ có v nh ang nm ht tt c các ngun lc và b máy nhà nc bo lc, nhng nu ai cng tin vào sc mnh ca chân lý và bo v o c và chính ngha, thì tà linh CSTQ s mt i nn tng cho s tn ti ca nó. Tt c các ngun lc có th ngay lp tc quay tr v trong tay ca chính ngha. ó là lúc s tái sinh ca Trung Quc s din ra. Ch khi không có ng Cng sn Trung Quc thì mi có mt Trung Quc mi Ch khi không có ng Cng sn Trung Quc thì Trung Quc mi có hy vng. Khi không còn ng Cng sn Trung Quc, nhân dân Trung Quc chính trc và tt bng s xây dng li s huy hoàng lch s ca Trung Quc. Chú thích: [1] Theo t tng Nho giáo truyn thng, hoàng hoc vua cai tr theo thiên ý, và c trao quyn ó, o c ca h phi xng vi trách nhim ti cao ó. Chúng ta có th tìm thy mt t tng tng t t Mnh T. Trong câu "Ai trao quyn lc cho vua?" khi c hi ai trao t ai và quyn tr nc cho vua Thun, Mnh T ã nói: "ó là Tri". Quan im rng ngun gc ca quyn lc xut phát t thn thánh cng có th c tìm thy trong truyn

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên 180

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

thng C c giáo phng Tây. Ví d nh trong on Rô-ma 13:1 ca Kinh Thánh (http://tinlanh.com/kinhthanh/roma.html) ta có th tìm thy: "Mi ngi phi vâng phc các ng cm quyn trên mình; vì chng có quyn nào mà không n bi Ðc Chúa Tri, các quyn u bi Ðc Chúa Tri ch nh." [2] Mt trung tâm là nói n phát trin kinh t, hai im c bn là: duy trì bn nguyên tc c bn (con ng xã hi ch ngha, chuyên chính vô sn, s lãnh o ca CSTQ, ch ngha Mác-xít Lê-nin-nít và t tng ca Mao Trch ông), và tip tc các chính sách ci cách và m ca. [3] S liu t mt bài báo ca Tân Hoa Xã ngày 4 tháng 3 nm 2004. [4] Mu là mt n v o din tích c s dng Trung Quc. Mt mu bng 6,666.666 mét vuông. [5] Phú dng: gia tng cht hu c và khoáng cht trong nc, có th thúc y s sinh trng ca thc vt nhng li gim lng ô-xy hòa tan trong nc và thng dn n s tuyt chng ca các sinh vt khác. S liu t mt bài báo ca Tân Hoa Xã ngày 29 tháng 2 nm 2004. [6] "Nguyên tc ba không" ã tng xy ra trong quá kh. Vào nm 1979, ng Tiu Bình ã xut "Nguyên tc ba không" khuyn khích nhân dân nói lên tâm t ca h: Không gán nhãn, không tn công, và không bi móc li. iu này cng nhc nh nhân dân nh n s khuyn khích tng t ca Mao Trch ông i vi gii trí thc vào nhng nm 1950, theo sau là cuc àn áp tàn bo i vi nhng ngi ã nói lên suy ngh ca mình. Ngày nay, nguyên tc "Ba không" mi c xut là "Phát trin không bàn lun, tin b không u tranh, và tin trin không tha mãn vi nhng th ã t c". [7] iu 23 do chính quyn Hng Kông a ra vào nm 2002 di sc ép ca Bc Kinh. iu lut này là mt s xói mòn nghiêm trng v t do và nhân quyn Hng Kông, phá hoi ngm chính sách "mt t nc, hai ch " mà CSTQ ã ha hn. iu 23 ã b phn i trên toàn cu và cui ã phi c rút li vào nm 2003. [8] Lu Thiu K, Ch tch nc Trung Quc t nm 1959 n nm 1968, c coi nh là ngi k v Mao Trch ông. Trong Cách mng Vn hóa (1966-1976), ông ta ã b àn áp nh mt k phn bi, gián ip và ni lon. Lu Thiu K ã cht nm 1969 sau khi b hành h nghiêm trng di hình pht tù ca CSTQ. [9] CCTV ( ài Truyn hình Trung ng Trung Quc) nm di s ch qun và iu hành trc tip ca chính ph trung ng. Nó là mng truyn hình qung bá chính lc a Trung Quc. [10] Tt c nhng câu trích dn này u là u ca các bài hát c vit và hát di thi Mao Trch ông trong nhng nm 1960 và u nhng nm 1970. [11] Mao ã tng nói rng chúng ta s mc li, nhng chúng ta quan tâm n vic sa chúng. [12] V phân tích chi tit ca on phim quay cnh t thiêu, xin hãy tham kho ti trang web sau:

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

181

Cu bình: 9 ­ CSTQ vi bn tính lu manh

http://daiphapinfo.net/dsp.php?id=8, http://clearwisdom.net/emh/special_column/self-immolation.html, http://faluninfo.net/tiananmen/immolation.asp. [13] Kin trúc thng tng trong ng cnh ca hc thuyt xã hi Mác-xít là nói n quan h gia ch th con ngi và c s vt cht ca xã hi. [14] ây là mt câu tc ng ca Trung Quc nói v s khó thay i ca bn tính con ngi. [15] Các chính sách ci cách kinh t, hay chng trình "Ba T do và Mt Giao c" (Tam T Nht Bao) do Lu Thiu K khi ó là Ch tch nc Trung Quc xut. Chng trình quy nh v t t dng, th trng t do, các doanh nghip phi hoàn toàn chu trách nhim i vi l lãi trong kinh doanh ca mình, và vic c nh ch tiêu sn lng i vi mi h gia ình.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, thi báo i K Nguyên

182

Information

Microsoft Word - 9binh.doc

186 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

587096


Notice: fwrite(): send of 208 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531