Read Microsoft Word - Document2 text version

Theorievragen hoofdstuk 17.

1. 2. De enkelvoudige jaarrekening is de jaarrekening van één afzonderlijke rechtspersoon. De geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening waarin alle activa passiva, baten en lasten van een concern als een geheel worden opgenomen. Een groep wordt omschreven als een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Een aanwijzing is indien er sprake is van gemeenschappelijk beleid. Organisatorisch verbonden houdt in dat er sprake is van een hiërarchische structuur waaruit centrale leiding afgeleid kan worden. Vrijstelling is van toepassing voor groepsmaatschappijen waarvan de betekenis te verwaarlozen is waarvan consolidatie tot onevenredig hoge kosten leidt die aangehouden worden om te vervreemden Indien er sprake is van een niet aan de effectenbeurs genoteerde groep die als geheel als kleine onderneming kan worden aangemerkt hoeft geen geconsolideerde jaarrekening te worden opgesteld. Neen, indien tenminste 10% van de aandeelhouders bezwaar maakt tegen de toepassing van deze vrijstelling moet een geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld. Indien een groepsmaatschappij de vrijstelling tot openbaarmaking van de jaarrekening conform artikel 2:403 BW toepast.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10. Er moet sprake zijn van een aandelenbezit van tenminste 95%. 11. Ja, de IFRS standaarden gaan uit van de geconsolideerde jaarrekening. De vennootschappelijke jaarrekening is uitsluitend voor de Nederlandse wet en regelgeving van belang. 12. Proportionele consolidatie, uitsluitend het aandeel in het kapitaalbelang wordt geconsolideerd Integrale consolidatie, het kapitaalbelang wordt voor 100% geconsolideerd waarbij het belang van derden wordt vermeld. Proportionele consolidatie is uitsluitend toegestaan voor zover het een belang in een joint venture betreft. De RJ beveelt aan om deze consolidatievorm uitsluitend toe te passen indien het inzicht daarbij gebaat is.

13. De som van het geconsolideerde eigen vermogen en het belang van derden. 14. Er is sprake van een dochtermaatschappij indien er sprake is van een meerderheidsbelang. De joint venture betreft een gelijke verdeling van belangen. Er is dan geen sprake van een meerderheidsbelang, dus is de joint venture geen dochtermaatschappij. 15. De intercompanytransacties worden geëlimineerd in de verhouding van het kapitaalbelang. 16. De RJ en IASB schrijven de eenheidstheorie voor waarbij de volledige intercompanywinst wordt geëlimineerd.

Uitwerking 17.1

1. Kenmerken van een deelneming voor eigen rekening (rechtstreeks of via een dochtermaatschappij) duurzaam ten dienste van de eigen werkzaamheid (art. 2:42c BW)

2. Kenmerken voor het aanwezig zijn van een groepsmaatschappij: Het aanwezig zijn van een economische eenheid (gemeenschappelijk beleid) - organisatorisch verbondenheid (centrale leiding (art. 2:24b BW)

3. Indien er sprake is van een dochteronderneming wordt dit kapitaalbelang beschouwd als een subsidiairy (groepsmaatschappij) en moet deze onderneming in de consolidatie betrokken worden. (De Richtlijn van de RJ ­ 217.302 - geeft nog aan: `een dochtermaatschappij die niet tot de groep behoort en derhalve niet als groepsmaatschappij kwalificeert dient normaliter te worden geconsolideerd, tenzij de consolidatieplichtige rechtspersoon in deze dochtermaatschapij geen overheersende zeggenschap kan uitoefenen en geen centrale leiding heeft over deze dochtermaatschappijen.')

4. Bij Friske Verkoop en Friske Productie is er sprake van een belang van meer dan 50% (control) en spreekt men van een dochtermaatschappij. Deze ondernemingen zijn groepsmaatschappijen die behoren tot de Frishold groep. Het belang FreshCon Ltd. betreft een deelneming. Gezien het percentage aandelen en zeggenschap is er een wettelijk vermoeden van deelneming ( vanaf een kapitaaldeelname van 20%). Er is sprake van gemeenschappelijk beleid. Het beleid wordt bepaald door Frishold N.V. Hierdoor wordt FreshCon Ltd beschouwd als een groepsmaatschappij en moet het belang in de consolidatie worden betrokken. Het belang in Tincan BV betreft een minderheidsbelang zonder invloed van betekenis en is te beschouwen als een gewone deelneming.

5. Een groepsmaatschappij wordt gedefinieerd als een subsidiary

6. Voor effecten is de waarderingsgrondslag de historische verkrijgingsprijs of de actuele waarde. De wet laat beide mogelijkheden open. De RJ schrijft voor om aan de beurs genoteerde effecten te waarderen tegen beurskoers (=actuele waarde/reële waarde)

7. Voor de waardering van deelnemingen moet worden bepaald of er sprake is van invloed van betekenis. Indien er geen sprake is van invloed van betekenis komt als waarderingsgrondslag de verkrijgingsprijs of de actuele ware in aanmerking. Is er wel sprake van invloed van betekenis dan moet de netto vermogenswaarde of zichtbare vermogenswaarde worden gewaardeerd. Invloed van betekenis wordt door de wet vermoed bij een kapitaaldeelname van 20% of meer.

8. Drie mogelijkheden van vrijstelling tot consolidatie: De tussenhoudstervrijstelling Belang van te verwaarlozen betekenis Onevenredig hoge kosten Belang dat aangehouden wordt om te vervreemden Het kleine regime is van toepassing indien er sprake is van een personal holding (en art. 2:389 BW wordt toegepast) 9. Resultaten uit deelnemingen komen op indien er sprake is van niet meegeconsolideerde kapitaalbelangen in de vorm van deelnemingen.

10. Men dient uitsluitend een wettelijke reserve aan te houden indien er sprake is van door Freshcon Ltd gerealiseerde winsten die na de aankoop van het belang zijn opgekomen en welke niet voor uitkering aan de aandeelhouders beschikbaar zijn gesteld (door Freshcon Ltd. ingehouden winsten)

Uitwerking 17.2

1. 2. De deelneming wordt in de IFRS standaarden benoemd als associate. De deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde (NVW). Bij de equitymethode wordt in afwijking op de NVW bij de eerste waardering de goodwill niet afgezonderd. Lost Girls N.V. staat aan het hoofd van een groep van ondernemingen en de directie moet daarom een geconsolideerde jaarrekening opmaken. Gezien het aantal personeelsleden en de omzet valt de onderneming in de categorie groot. Bij de bepaling van de omvang dient men uit te gaan van de waarderingsgrondslag verkrijgings- of vervaardigingsprijs (art. 2:396 lid 1a BW) Vrijstelling kan verkregen worden op grond van de onevenredig hoge kosten van het inhuren van een externe manager. (art. 2:407 lid 1b BW) Het uitstel telt maximaal 6 maanden. (2:101 BW voor de NV 2:210 BW voor de BV) Een of meerdere geconsolideerde groepsmaatschappijen van Lost Girls N.V. hebben tevens een belang in MySoftware B.V. (totaal belang 7.500.000. Belang Lost Girls 4.500.000. Belang andere groepsmaatschappijen 3.000.000) Ten aanzien van de aansprakelijkheid: a. Voor het bedrag waarvan men de omvang van de aansprakelijkheid kan schatten wordt een voorziening in de balans opgenomen. b. Voor het niet te schatten deel wordt in de toelichting melding gemaakt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen, onderdeel voorwaardelijke verplichtingen. 9. Berekening opgeofferde waarde voor de aankoop: Agio veroorzaakt door uitgifte 9.000.000 (=300%) Nominaal uitgegeven aandelenkapitaal (=100%) In totaal dus 400/300 x 9.000.000= Berekening netto vermogenswaarde 1 januari 2007: Netto vermogenswaarde 31 december 2007 Groepsbelang is 40% Belang Lost Girls is 4.500.000/7.500.000 x 100= 60% van 40%= 24% Aandeel in het resultaat 24% van 600.000= Dus netto vermogenswaarde 1 januari 2007 Goodwill

3.

4.

5.

6. 7.

8.

4.500.000

12.000.000

144.000 4.356.000 7.644.000

10. Het betreft een 24% belang. De nettovermogenswaarde wordt als waarderingsgrondslag aangehouden. Het vormen van een wettelijke reserve voor de niet uitgekeerde winsten van MySoftware B.V. is noodzakelijk.

Theorievragen hoofdstuk 18.

1. Onderscheid wordt gemaakt tussen: transacties in vreemde valuta bedrijfsuitoefening in het buitenland. Vertaalrisico is het optredend risico van de omrekening van buitenlandse deelnemingen. RJ : Een bedrijfsuitoefening in het buitenland is een bedrijfsuitoefening die plaatsvindt door middel van een groepsmaatschappij, deelneming, joint venture of filiaal van de rechtspersoon en waarvan de activiteiten worden verricht in een ander land dan het land van de rechtspersoon of in een andere valuta dan de functionele valuta van de rechtspersoon. Een valutakoersverschil is het verschil dat voortvloeit uit de omrekening van een gegeven aantal eenheden van een vreemde valuta in een andere valuta tegen verschillende wisselkoersen. De functionele valuta is de valuta die gehanteerd wordt in de bedrijfstak (de primaire economische omgeving) waarin de onderneming actief is. Hierover loopt de onderneming strategisch valutarisico. Voor de omrekening van transacties in vreemde valuta zijn twee methoden toepasbaar de temporale methode of wel tijdstippenmethode (temporal principle) de slotkoersmethode (closing rate principle) IAS 21: Niet afgewikkelde posten in de jaarrekening van een deelneming die luidt in de functionele valuta van de groep dienen te worden omgerekend volgens de temporale methode. Omrekening van een netto investering in een deelneming in vreemde valuta dient te geschieden volgens de slotkoersmethode.

2.

3.

4.

5.

De slotkoersmethode is voorgeschreven indien er sprake is van een buitenlandse deelneming welke een functionele valuta aanhoudt die afwijkt van de presentatie valuta van de groep. (RJ 122.302) De omrekenkoers per beginbalans. Het omrekenresultaat wordt rechtsreeks in het vermogen verwerkt. (NL: wettelijke reserve) Bij hyperinflatie moet allereerst de jaarrekening van het kapitaalbelang aangepast worden aan de invloed van prijswijzigingen alvorens men tot omrekening overgaat. (first resate then translate)

6. 7. 8.

Information

Microsoft Word - Document2

5 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

648393


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Document2
LEIDRAAD 13 Juridische fusie en splitsing