Read DKMOLOP.XLS text version

Tröôøng ÑH Baùch Khoa Phoøng Ñaøo Taïo

Soá TT Maõ moân Teân moân

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

ÑVHT Ghi chuù

DANH SAÙCH DÖÏ KIEÁN CAÙC MOÂN HOÏC LAÏI HK1/2011-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

001001 001054 001064 001801 003053 003056 006070 006801 006802 006804 006818 006823 007053 007054 007801 007802 008801 200152 201065 201801 201810 202096 202166 202167 202918 203052 210060 210814 212052 212832 213056 213057 213075 400051 400054 401062 401068 401071 401077 402078 402081 402083 402084 402091 402097 402098 402802 402830 403053

NGUYEN LY CO BAN CN M-L LICH SU DANG TU TUONG HO CHI MINH N.LY CO BAN CN MAC-LENIN ANH VAN 3 ANH VAN 4 TOAN 3 GIAI TICH 1 GIAI TICH 2 DAI SO XAC SUAT THONG KE PHUONG PHAP TINH VAT LY 1 VAT LY 2 VAT LY 1 VAT LY 2 PHAP LUAT VN DAI CUONG TOI UU HOA CO UNG DUNG CO LY THUYET CO UNG DUNG CONG NGHE CHE TAO MAY B CAD/CAM/CNC DAM BAO CHAT LUONG KY THUAT AN TOAN & MT KY THUAT NANG VAN CHUYEN TRUYEN NHIET NHIET DONG LUC HOC KT CN VAT LIEU VA XU LY VAT LIEU HOC & XU LY TK DONG CO DOT TRONG THIET KE OTO MAY KEO CAC HT TREN OTO HIEN DAI DO DIEN TU DO DIEN DIEN TU CONG SUAT 1 AN TOAN DIEN TRUYEN DONG DIEN KY THUAT CHIEU SANG CAU TRUC MAY TINH VI XU LY KY THUAT SO 1 KY THUAT SO 2 KY THUAT DIEN TU NGUYEN LY MACH TICH HOP DIEN TU CO BAN KY THUAT SO VI XU LY THIET KE HE THONG DIEN

5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 5.00 5.00 4.00 4.00 2.00 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 2.00 3.00 4.00 2.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00

Tr.1/3

Tröôøng ÑH Baùch Khoa Phoøng Ñaøo Taïo

Soá TT Maõ moân Teân moân

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

ÑVHT Ghi chuù

DANH SAÙCH DÖÏ KIEÁN CAÙC MOÂN HOÏC LAÏI HK1/2011-2012

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

403073 403093 403094 403097 404063 404064 404066 404068 404801 404804 404836 404837 405052 405088 405097 405801 406053 407053 408053 408059 408061 408065 408068 408801 409070 409085 501077 501801 601053 601057 602811 602813 602848 603055 604802 610801 610811 701151

TRI TUE NHAN TAO & HCG MANG TRUYEN TAI&PP(HTD2) KY THUAT CAO AP TRAM VA NM DIEN (HTD3) LY THUYET TIN HIEU TRUONG DIEN TU MACH DIEN 2A MACH DIEN 1 TIN HIEU & HE THONG TRUONG DIEN TU GIAI TICH MACH TOAN KY THUAT MACH DIEN TU 2 AN TEN & TRUYEN SONG HE THONG VIEN THONG MACH DIEN TU KY THUAT DIEN DAI CUONG XU LY TIN HIEU SO KY THUAT LANH KY THUAT DIEN CAD TRONG KT DIEN KY THUAT DIEN 1 THIET KE THIET BI DIEN BIEN DOI N.LUONG DIEN CO DIEN TU CONG SUAT 2A HE THONG DIEU KHIEN SO TIN HOC TIN HOC DAI CUONG HOA HOC & HOA LY POLYMER CONG NGHE LOC DAU HOA PHAN TICH HOA LY 1 HOA LY 2 HOA SINH CONG NGHIEP HOA DAI CUONG B CON NGUOI VA MOI TRUONG HOA KT MOI TRUONG 1 QUAN LY DOANH NGHIEP CONG TRINH GIAO THONG THIET KE DUONG O TO THIET KE CAU THEP GO TK CAU BETONG & MO TRU THI CONG CAU & KHAI THAC THI CONG DUONG&KHAI THAC THUY LUC CO LUU CHAT CO LUU CHAT

3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 2.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 2.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 2.00

Tr.2/3

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Môn hc này không còn m, ây là lp cui cùng m cho SV tr n

801051 801052 801054 801067 801068 801069 802052 802053 802815

Tröôøng ÑH Baùch Khoa Phoøng Ñaøo Taïo

Soá TT Maõ moân Teân moân

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

ÑVHT Ghi chuù

DANH SAÙCH DÖÏ KIEÁN CAÙC MOÂN HOÏC LAÏI HK1/2011-2012

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

804051 804052 804055 804056 804060 804065 804093 807058 807058 807063 807068 809051 809052 809054 809055 809801 809826 810056 810061 810071 810157 810176 810820 M01088

BE TONG 1 KIEN TRUC DAN DUNG KET CAU THEP 1 KIEN TRUC CONG NGHIEP KET CAU THEP 2 BE TONG 2 VA GACH DA QUI HOACH DO THI TO CHUC THI CONG TO CHUC THI CONG KT & AN TOAN LDONG QUAN LY DU AN SUC BEN VAT LIEU 1 SUC BEN VAT LIEU 2 CO KET CAU 1 CO KET CAU 2 SUC BEN VAT LIEU 2C SUC BEN VAT LIEU 1 BIEN TAP& THANH LAP B.DO LUONG ANH 2 LAP TRINH UD TRONG TD LUOI TRAC DIA VIEN THAM TRAC DIA DAI CUONG DC DO & D.KHIEN TU DONG

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 M lp nu s lng hc ti TT GDTX Bn tre

Tr.3/3

Information

DKMOLOP.XLS

3 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

239940