Read KAMU ZARARLARININ TAHSLNE LKN text version

KAMU ZARARLARININ TAHSLNE LKN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELK

BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amaci, kamu kaynainin elde edilmesi, yönetilmesi, kullanilmasi, harcanmasi ve korunmasindan sorumlu kamu görevlilerinin neden olduklari kamu zararlarinin tahsiline ilikin usul ve esaslari belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamina giren kamu idarelerinde tespit edilen kamu zararlarinin tahsiline ilikin usul ve esaslari kapsar. Ancak, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 1 inci maddesinin birinci fikrasi kapsaminda bulunan kamu idarelerinde görevli memurlarin, kullanimlarindaki tainir ve tainmazlarin korunmasi ve her an hizmete hazir halde bulundurulmasi için gerekli tedbirleri almamalari nedeniyle Devlete verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kiilere verdikleri zararlar hakkinda, 657 sayili Kanunun 13 üncü maddesi uyarinca 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla yürürlüe konulan "Devlete ve Kiilere Memurlarca Verilen Zararlarin Nevi ve Miktarlarinin Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumluluklari, Yapilacak Dier lemler Hakkinda Yönetmelik" hükümleri uygulanir. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 5018 sayili Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesine dayanilarak hazirlanmitir. Tanimlar Madde 4- Bu Yönetmeliin uygulanmasinda; a) Kanun : 5018 sayili Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu, b) Kamu kaynai : Borçlanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil kamuya ait gelirler, tainir ve tainmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü deerleri, c) Kamu zarari : Mevzuata aykiri karar, ilem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynainda artia engel veya eksilmeye neden olunmasiyla doan zarari, d) Sorumlu : Kamu zarari olumasina sebep olan kamu görevlisini, e) Üst yönetici: Bakanliklarda müsteari, Milli Savunma Bakanliinda bakani, dier kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye bakanini, f) Muhasebe birimi : Gelir ve alacaklarin tahsili, giderlerin ve borçlarin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen deerler ile emanetlerin alinmasi,

saklanmasi, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve dier tüm malî ilemlerin kayitlarinin yapilmasi ve raporlanmasina ilikin muhasebe hizmetlerinin yapildii birimi, g) Muhasebe yetkilisi : Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmi sertifikali yöneticiyi, h) Rayiç bedel : Bir mal, i veya hizmetin temin edildii yer ve tarihteki normal alim ve satim bedelini, ifade eder. KNC BÖLÜM Kamu Zararinda Sorumluluk, Tespit, Tebli ve Takip Sorumluluk Madde 5- Kanunun ilgili maddeleri gereince, kamu görevlileri; kamu kaynaklarinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanilmasindan, korunmasindan, kötüye kullanilmamasi ve her an hizmete hazir bulundurulmasi için gerekli önlemlerin alinmasindan sorumludurlar. Kamu zararinin belirlenmesi Madde 6- Kanuna göre kamu zararinin belirlenmesinde; a) Yapilan i, alinan mal veya hizmet karilii olarak ilgili mevzuatinda belirtilen ya da mevzuatinda öngörülen karar, onay, sözleme ve benzeri belgelerde belirlenen tutardan fazla ödeme yapilmasi, b) lgili mevzuatinda öngörülen haller diinda, i yaptirilmadan, mal veya hizmet alinmadan önce ödeme yapilmasi, c) Transfer niteliindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulmasi, d) lgili mevzuati gereince görevlendirilen komisyon veya kiilerce rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla i yaptirilmasi, mal veya hizmet alinmasi, e) Kamu malinin rayiç bedelinin altinda bir fiyatla; satilmasi, trampa edilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilmesi ve benzeri tasarruflarda bulunulmasi, f) dare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil ilemlerinin mevzuata uygun bir ekilde yapilmamasi, g) Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatina uygun bir ekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammi, para cezasi gibi ek malî külfet getirilmesi, h) Mevzuatinda öngörülmedii halde ödeme yapilmasi, esas alinir. Kamu zararinin tespiti ve bildirilmesi Madde 7- Kamu zararlari 6 nci maddede belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle; a) Kontrol, denetim veya inceleme, b) Sayitayca kesin hükme balama, c) Adli, idari veya askeri yargilama,

2

sonucunda düzenlenen yazi, tutanak, rapor ve ilamlarla tespit edilir. Tespite ilikin belgelerde zararin tahsil edilecei sorumlular belirtilir. Tespit edilen kamu zararlari, söz konusu belgelerin birer örnei gönderilmek suretiyle ilgili kamu idarelerine bildirilir. Alacak takip dosyasi Madde 8- Tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararindan doan alacaklarin her biri için bir "alacak takip dosyasi" açilir. Alacain tespit, takip ve tahsiline ilikin bütün belgeler bu dosyada muhafaza edilir. Kamu zararindan doan alacaklarin muhasebe kayitlarina alinmasi Madde 9- Kontrol, denetim veya incelemeler sonucunda tespit edilen kamu zararindan doan alacaklara ilikin muhasebeletirmeye esas belgeler ile daha önce muhasebe kayitlarina alinmami kamu zararindan doan alacaklara ilikin Sayitay veya mahkeme ilamlarinin bir örnei, kamu idarelerince, belgelerin idarelerine ulatii tarihten itibaren be i günü içerisinde muhasebe birimine gönderilir ve alacain sorumlulari adina muhasebe kayitlarina alinmasi istenilir. Muhasebe birimince, kamu idaresi tarafindan belgeleri gönderilmek suretiyle bildirilen kamu zararindan doan alacaklar sorumlulari adina ilgili hesaplara kaydedilir ve kayda alinan kamu zararindan doan alacaklarin her biri için "tahsilat izleme dosyasi" açilir. Kamu zararindan doan alacaklarin muhasebe kayitlarina alinmasi ve izlenmesine ilikin dier hususlarda, kamu idarelerinin tabi olduklari muhasebe yönetmeliklerinde belirlenen usul ve esaslara uyulur. Kamu zararindan doan alacain ilgililere teblii ve takibi Madde 10- Tebligat, sorumlular ile mirasi reddetmemi mirasçilarinin bilinen adreslerine, imzalari alinmak suretiyle veya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayili Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapilir. Bilinen adreslerinde bulunmayanlarin adresleri öncelikle mahalli zabitadan aratirilarak tespit edilir. a) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zarari alacaklarinin ödenmesinin sorumlulara teblii ilemlerine, tespitin kamu idaresine bildirildii tarihten itibaren be i günü içerisinde balanir. Teblide; borcun miktari, sebebi, dou tarihi, faiz balangiç tarihi, ödeme yeri, itiraz süresi, itiraz merci belirtilerek, söz konusu tutarin tebli tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi istenir. Sayitay sorgusunda belirtilen kamu zarari tespitlerinin idarece kabul edilmesi hallerinde de ayni ekilde ilem yapilir. b) Sayitay ilamlari ile kesin hükme balanan tutarlarin 21/2/1967 tarihli ve 832 sayili Sayitay Kanununda öngörülen üç aylik süre içerisinde ödenmesi gerekir. Sayitay ilamlari ile kesin hükme balanan tutarlarin bu süre içerisinde ödenmemesi halinde cebri takip ilemlerinin balatilacai hususlari sorumlulara bildirilir. c) Adli, idari ve askeri mahkemelerce hükme balanan ve taraflara tebli edilen kamu zararindan doan alacaklara ilikin kararin kesinlemesi beklenmeksizin, takip ilemlerine balanir. Hukuk birimince takip edilmeyen yargilama sonucunda verilen tazmine ilikin kararlar, kamu idaresince, takip edilmek üzere hukuk birimlerine intikal ettirilir.

3

Kamu zararinin, yapilacak tebligata ramen sorumlularinca ya da mirasi reddetmemi mirasçilar tarafindan süresinde rizaen ödenmemesi halinde ilgili evrak, alacain hükmen tahsili için, kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderilir. Kamu zararina neden olan mevzuata aykiri karar, ilem, eylem veya ihmalin yapildii malî yila ilikin hesap ve ilemlerin Sayitayca onanmi olmasi, tespit edilen kamu zararindan doan alacain takip ve tahsiline engel tekil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kamu Zararindan Doan Alacaklarin Tahsili Kamu zararindan doan alacain güvence altina alinmasi Madde 11- 2004 sayili cra ve flas Kanununda ihtiyati haciz için öngörülen artlarin varlii ve kamu idaresince de gerekli görülmesi halinde, kamu zarari konusunda mahkeme karari veya Sayitay ilami tebli edilinceye kadar kamu alacaini güvence altina almak amaciyla alacakli kamu idaresince sorumlunun mal, hak ve alacaklari üzerine ihtiyati haciz konulmasi için yetkili mahkemeden karar alinmasi istenir. htiyati haciz kararinin verildii tarihten itibaren on gün içinde icra dairesinden kararin uygulanmasi talep edilir. Aksi halde ihtiyati haciz karari kendiliinden kalkar. htiyati haciz kararinin uygulanmasinda gecikme olmasi halinde, alacakli kamu idaresinin hukuk birimince karari uygulayacak olan icra dairesinin bali olduu icra mahkemesine bavurularak kararin infazinin salanmasi talep edilir. Kamu zararindan doan alacaklarin tahsil ekilleri Madde 12- Kamu zararindan doan alacaklar, sorumlularindan, zararin olutuu tarihten itibaren ilgili mevzuatina göre hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir. Tespit edilen kamu zararlari; a) Rizaen ve sulh yolu ile ödenmek, b) Borçlar Kanunu hükümlerine göre takas yapilmak, c) cra ve flas Kanunu hükümleri uygulanmak, suretiyle tahsil edilir Kamu idaresinin yönetim ve kullaniminda olan tainirlarin kaybolmasi, çalinmasi, eksilmesi veya zarar görmesine sebep olunmasi hallerinde sorumlularin bunlari aynen ödemeleri esastir. Ancak aynen ödenemeyenler, Kanunun 44 üncü maddesine dayanilarak çikarilacak Yönetmelik hükümlerine göre oluturulan komisyonca tespit edilen rayiç bedeli üzerinden tahsil edilir. Kamu görevlilerinin sorumluluu altindaki yabanci paranin kaybolmasi nedeniyle doan kamu zarari alacaklarina ilikin ana para ve faiz tutari, ayni yabanci para cinsinden ya da vade veya fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankasi efektif sati kuru üzerinden Türk parasi olarak tahsil edilir. Özel kanunlardaki hükümler saklidir. Rizaen ve sulh yolu ile tahsilat Madde 13- Kamu zararindan doan alacaklar, sorumlulari tarafindan rizaen veya sulh yoluyla nakden ödenebilir. Olutuu tarih itibariyla 16 yaindan büyükler için tespit edilen asgari ücretin brüt 4

tutarinin yarisini geçmeyen kamu zararindan doan alacaklar, merkezde üst yöneticinin, merkez diinda ise kamu idaresinin o yerdeki en üst yöneticisinin izni ve sorumlunun kabul etmesi kouluyla, tebli tarihini izleyen aybaindan itibaren, ayliklarindan kesilerek tahsil edilir. Bu tutarlari aan kamu zararindan doan alacain ödenmesinin ilgili kanun hükümleri çerçevesinde sulh yolu ile salanmasi halinde, sulh ileminin kesinletii tarihi izleyen aybaindan itibaren ayliklarindan kesilerek tahsil edilir. Ayliklardan yapilacak kesinti miktari, ilgililere yapilan her türlü aylik, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylik net ödemelerinin 1/4 ünden az olamaz. Takas suretiyle tahsilat Madde 14- Kamu zararindan doan alacaklar, sorumlunun kamu idaresiyle olan özel hukuk ilikilerinden doan alacaklarindan 818 sayili Borçlar Kanunu hükümlerine göre takas suretiyle tahsil edilebilir. Kamu zararindan doan alacaklarin takas suretiyle tahsili için; a) Alacakli kamu idaresi ile sorumlunun karilikli olarak alacakli ve borçlu durumunda olmalari, b) Takas edilecek borç ve alacain nakit olmasi, c) Takas edilecek borç ve alacain her ikisinin de vadesinin gelmi olmasi, d) Takas yapilmadan önce sorumluya alacainin borcuna takas suretiyle mahsup edileceinin bir yazi ile bildirilmesi veya alacaini talep ettii zaman borcu ile takas edileceinin beyan edilmesi, gerekir. Borç ve alacaktan birisi arta bali bulunuyorsa veya henüz vadesi gelmemi ise takas yapilamaz. Ancak, sorumlunun istemi üzerine vadesi gelmemi borçlarina mahsup yapilabilir. cra ve dava yoluyla tahsilat Madde 15- Sayitay ve mahkeme ilamlari ile hüküm altina alindii halde sorumlulari tarafindan rizaen ödenmeyen kamu zararindan doan alacaklar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayili cra ve flas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir. Genel bütçe kapsamindaki kamu idarelerinin uradii zararlarda, sorumlularin rizaen veya sulhen ödemeyi kabul etmemesi halinde, genel hükümlere göre takibat yapilmak ve dava açilmak üzere gerekli belgeler, o yerdeki muhakemat müdürlüü veya hazine avukatliina gönderilir. Hazine avukati bulunmayan yerlerde ise dava ve icra ileri kamu idaresi yöneticileri tarafindan takip edilir. Genel bütçe kapsami diindaki dier kamu idarelerinde söz konusu belgeler kendi hukuk birimlerine gönderilir. Hukuk birimlerince yapilan icra takibati neticesinde sorumlunun malvarlii bulunamadiindan alacain tahsil edilememesi halinde, kamu idaresince sorumlunun nüfusa kayitli olduu yerdeki tapu, banka, vergi dairesi, trafik ubesi ve mahalle muhtarliindan malvarlii aratirmasi yapilir veya yaptirilir. Yapilan aratirmalar sonucunda herhangi bir malvarlii tespit edilmemesi halinde; genel bütçe kapsamindaki kamu idarelerinde, 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayili Kanun hükümlerine göre, kapsamdaki dier kamu idarelerinde ise özel mevzuatlarindaki hükümlere göre yetkili merciden takipten vazgeçme onayi alinir.

5

Aratirmalar sonucunda öldüü ve malvarlii birakmadii, mirasçilarinin da mirasi reddettii anlailan sorumlularin borçlarinin takibinden yukaridaki fikra hükümleri çerçevesinde alinacak onayla vazgeçilir. Kamu idaresi yöneticileri, icraya veya mahkemeye intikal ettirilen kamu zararindan doan alacaklarin takibinin hangi aamada olduunu ikinci fikrada belirtilen merciler nezdinde izlemek, icra dairelerince tahsil edildii bildirilen paralarin muhasebe biriminin veznesine veya banka hesabina yatirilmasini ve sorumlularin borçlarina mahsubunu salamak zorundadir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Taksitlendirme Kamu zararindan doan alacaklarda taksitlendirme Madde 16- Kamu zararindan doan alacaklar, sorumlularinin talebi üzerine kamu idaresince taksitlendirilebilir. Genel bütçe kapsamindaki kamu idarelerinde taksitlendirme ilemleri 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayili Kanunun ihtilaflarin sulh yoluyla halline ilikin hükümleri çerçevesinde gerçekletirilir. Kapsamdaki dier kamu idarelerinin özel mevzuatlarinda baka türlü bir düzenleme bulunmadii takdirde taksitlendirmeye üst yöneticiler yetkilidir. Üst yöneticiler bu yetkilerini sinirlarini açikça belirtmek suretiyle merkezde yardimcilarina, tarada ise birim yöneticilerine devredebilirler. Taksitlendirme süresi azami be yildir. Zorunlu hallerde üst yöneticinin uygun görüü üzerine bu süre uzatilabilir. Borç eit taksitler halinde ödenir. Taksitlerden birinin vadesinde ödenmemesi halinde alacain tamami muaccel olur ve hükmen tahsili için gerekli ilemler balatilir. Sorumlu, taksitlendirme taleplerine ilikin yetkili makamin onayi ve talimati alinincaya kadar dilekçede belirtilen ilk taksit miktarini hemen, takip eden taksitleri de düzenli olarak, faiziyle birlikte muhasebe birimine ödeyebilir. Taksitlerin tahsili sirasinda faizinin tamami ödenmeyen hallerde muhasebe birimince tahsilat belgesi üzerine "idarenin faiz isteme hakki saklidir" erhi konulmasi zorunludur. Yetkili makamdan alinan taksitlendirme onayinda kararlatirilan taksit miktari ödenen taksit miktarindan fazla olduu takdirde, onayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geçen taksit sürelerine ait toplam fark pein olarak tahsil edilir. Ayrica, sorumlulardan taksitlerini vadesinde düzenli olarak ödeyeceine dair resen borç senedi ve kefaletname alinir.

BENC BÖLÜM Kamu Zararinin Olutuu Tarih ve Faiz Balangici Kamu zararinin olutuu tarih Madde 17- Kamu zarari; a) Vezne ve ambar açiklari ile dier muhasebe yetkilisi mutemetlerinin açiklarinda, açiin meydana geldii tarihte, bu tarihin bilinmedii durumlarda olayin tespit edildii tarihte, 6

b) , mal veya hizmet karilii olarak ilgili mevzuatinda belirlenen veya mevzuatinda öngörülen karar, onay ya da sözlemesinde belirlenen tutardan fazla yapilan ödemeler ile transfer niteliindeki giderlerde yapilan yersiz ve fazla ödemelerde, ödemenin yapildii tarihte, c) Kayitli olsun veya olmasin, kamu idaresinin yönetim ve kullaniminda olan ya da kullanicilarina teslim edilen tainirlarin kaybedilmesi, çalinmasi veya zarar görmesi hallerinde olayin meydana geldii tarihte; bu tarihin bilinmedii durumlarda olayin tespit edildii tarihte, d) yaptirilmadan, mal veya hizmet alinmadan ya da mevzuatinda öngörülmedii halde yapilan yersiz ödemelerde, ödemenin yapildii tarihte, e) dare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil ilemlerinin mevzuata uygun bir ekilde yapilmamasi hallerinde, söz konusu ilemin zaman aimina uradii tarihte; f) Hakedilerden kesinti suretiyle yapilan gelir tahsilatinin eksik yapilmasi hallerinde, tahsilat tutarinin gelir kaydedilmesi gerektii tarihte, olumu kabul edilir. Kamu zararindan doan alacaklarda faiz Madde 18- Kamu zararindan doan alacaklarda ilgili mevzuatina göre hesaplanacak faizin balangiç tarihi, kural olarak zararin olutuu tarihtir. Sayitay, adli, idari ve askeri mahkeme ilamlari ile tespit olunan kamu zararindan doan alacaklarda faiz balangiç tarihi, ilamda faizin balangici hakkinda hüküm varsa belirtilen tarih, aksi takdirde karar tarihidir. Sorumlularca yapilan ödeme tutarinin, alacak asli ile faiz tutarinin tamamini karilamamasi halinde ödenen tutar vadesi gelmi alacak aslina ve faizine orantili olarak mahsup edilir. Borç aslina faiz dahil edilerek, tekrar faiz yürütülemez.

ALTINCI BÖLÜM Zaman Aimi ve Kamu Zararindan Doan Alacaklarin Silinmesi Kamu zararinin tespiti ve tahsilinde zaman aimi Madde 19- Kamu zararindan doan alacaklarda zaman aimi süresi on yildir. Zaman aimi süresi, Yönetmeliin 17 nci maddesinde kamu zararinin olutuu belirtilen tarihi takip eden malî yilin bainda ilemeye balar ve onuncu yilin sonunda biter. Zaman aimini kesen ve durduran haller saklidir. Borç asli zaman aimina urami olan kamu zararindan doan alacaklarin faizleri de zaman aimina urar. Zaman aimina urami olsa dahi sorumlular tarafindan rizaen yapilan ödemeler kabul edilir. Zaman aimini kesen ve durduran haller Madde 20- Kamu zararindan doan alacaklarda zaman aimi 818 sayili Borçlar Kanununda belirtilen hallerde kesilir. Zaman aiminin kesildii durumlarda, kesilme 7

tarihinden itibaren yeni zaman aimi süresi ilemeye balar. Sorumlunun borcunu bir senetle kabullenmesi veya borcun mahkeme karari ile belirlenmesi halinde de yeni zaman aimi süresi 10 yildir. 818 sayili Borçlar Kanununda belirtilen hallerde zaman aimi durur. Bu durum ortadan kalktiinda zaman aimi, kaldii yerden ilemeye devam eder. Kamu zararindan doan alacaklarin silinmesi Madde 21- Zorunlu veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkani kalmayan kamu zararindan doan alacaklardan merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olanlarin silinerek kayitlardan çikarilmasina, genel bütçe kapsamindaki kamu idarelerinde Maliye Bakani, özel kanunlarindaki hükümler sakli kalmak kaydiyla dier kamu idarelerinde üst yöneticiler yetkilidir. Bu ekilde silinen alacaklarin kayitlardan çikarilmasinda; genel bütçe kapsamindaki kamu idarelerinde, davaya veya icraya intikal etmi olanlar için 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayili Kanun hükümlerine göre, kapsamdaki dier kamu idarelerinde ise özel mevzuatlarindaki hükümlere göre yetkili merci tarafindan verilen vazgeçme onayi ile tahsil edilebilmesi için yapilan adres tespiti ve malvarlii aratirmalarina ilikin yazimalarin konusunu, tarih ve sayisini gösterir bir dizi pusulasi, terkin talepnamesi ekine balanir. Birinci fikrada belirtilen tutari aan kamu zararindan doan alacaklardan merkezi yönetim bütçe kanununa ekli cetvelde silinmesi öngörülenler kayitlardan çikarilir. Ayrica, alacain tahsili için açilan davada kamu idaresi aleyhine karar verildii ve Yargitay'ca da onanmak suretiyle hüküm kesinletii veya kamu idaresi için bir yarar görülmemesinden dolayi temyizden vazgeçildii takdirde, aleyhte verilmi olan karar ile kararin temyizinden vazgeçilmesi halinde buna ilikin yetkili makam onayi, kararin temyiz edilmesi halinde ise Yargitay ilaminin onayli örnekleri, terkin talepnamesi ekine balanmak suretiyle alacak kayitlardan çikarilabilir. Ancak, ihalenin feshi ve istihkak iddialarina ilikin olanlar diindaki cra Mahkemesi kararlari Yargitayca onanmi olsa dahi bunlara dayanilarak alacain silinmesi ve kayitlardan çikarilmasi yoluna gidilemez. Bu alacaklar için dava açilir. Dava açilmasinda idarece yarar görülmedii takdirde, birinci fikraya göre alinacak takipten vazgeçme onayi ile silme ilemleri sonuçlandirilir. cra Mahkemesi ve Yargitay kararlari ile dava açilmasindan vazgeçilmesine ilikin onayin tasdikli örnekleri terkin talepnamesine balanir.

Son Hükümler Yetki Madde 22- Bu Yönetmeliin uygulanmasi sirasinda ortaya çikan tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlii yetkilidir. Yürürlük Madde 23- Bu Yönetmelik hükümleri 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayimi tarihinde yürürlüe girer.

8

Yürütme Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9

Information

KAMU ZARARLARININ TAHSLNE LKN

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

485920


You might also be interested in

BETA
KAMU ZARARLARININ TAHSLNE LKN