Read GPXACB2009011.pdf text version

giai phm aCB / xuân K su - 2009

Cô ging viên tui 22

C

hûäng chaåc, giaãn dõ vaâ àam mï cöng viïåc laâ nhûäng êën tûúång àêìu tiïn maâ Nguyïîn Tûâ Nhu àïí laåi cho ngûúâi àöëi diïån. Töët nghiïåp Àaåi hoåc Kinh tïë, chó múái 22 tuöíi, Nhu àaä laâ giaãng viïn cuãa möåt trong nhûäng trûúâng àaåi hoåc coá tiïëng tùm úã Viïåt Nam. Mûúâi tuöíi, cö beá quï ngheâo Quaãng Ngaäi chó ûúác coá àuã tiïìn hoåc cho xong cêëp III. Mûúâi baãy tuöíi, cö hoåc troâ ngheâo laåi mú àïën ngaây àûúåc bûúác chên vaâo giaãng àûúâng àaåi hoåc. Hai mûúi tuöíi, nhêån suêët hoåc böíng daânh cho sinh viïn xuêët sùæc cuãa Ngên haâng AÁ Chêu, cö nhû àûúåc tiïëp thïm sûác maånh, "laåc quan dêën thên vaâo sûå hoåc". Hai mûúi hai tuöíi, cêìm trïn tay têëm bùçng töët nghiïåp haång ûu, cö hoaân thaânh ûúác nguyïån: "Trúã thaânh giaãng viïn treã nhêët trûúâng Àaåi hoåc Kinh tïë, àûúåc àöìng haânh cuâng caác thêìy cö maâ cö nhêët mûåc tön kñnh". Vaâ höm nay, trïn giaãng àûúâng cao hoåc, cö laåi xêy ûúác voång, nùm 32 tuöíi "em seä laâ tiïën sô". Ngay lêìn àêìu gùåp gúä, cö giaãng viïn trûúâng Àaåi hoåc Kinh tïë TPHCM treã mùng àaä chiïëm troån caãm tònh cuãa ngûúâi àöëi diïån. Nhu giaãn dõ trong taâ aáo daâi maâu thiïn thanh. Khuön mùåt àêìy àùån phuác hêåu. Khöng möåt chuát se sua, trau chuöët, cö möåc maåc àïën dïî mïën, dïî gêìn. Töët nghiïåp loaåi gioãi, Nguyïîn Tûâ Nhu choån con àûúâng daåy hoåc. Cö sinh viïn ngaây naâo giúâ laâ giaãng viïn trong chñnh ngöi trûúâng àaä àaâo taåo mònh. Àûúåc trûåc tiïëp àûáng lúáp, àûúåc cuâng laâm viïåc vúái thêìy cö, Nhu múái hiïíu hïët têëm loâng cuãa nhûäng "kyä sû têm höìn": "Khöng chó laâ tinh thêìn têån tuåy vúái nghïì maâ coân phaãi thûúng sinh viïn nhû con múái coá thïí àûáng trïn buåc giaãng" - Nhu têm sûå. Nhu hoåc àûúåc nhiïìu, nhiïìu lùæm, tûâ loâng yïu nghïì, khöng ngûâng nghiïn cûáu àïí nêng cao chêët lûúång giaãng daåy àïën tinh thêìn traách nhiïåm cuâng sûå bao dung. Nhu kïí, luác cö múái vïì cöng taác úã khoa Ngên haâng, coá möåt sinh viïn lïn vùn phoâng khoa àoâi thêìy cö phaãi àaáp ûáng yïu cêìu cuãa em êëy. Vúái thaái àöå vö lïî, xêëc xûúåc, em êëy noái rùçng tuêìn sau phaãi ài laâm nhûng trûúâng khöng in kõp bùçng, laâm lúä mêët cú höåi cuãa em. Luác àoá Nhu giêån lùæm. Nhûng thêìy Trêìn Hoaâng Ngên - PGS. TS, nguyïn Trûúãng khoa Ngên haâng, hiïån laâ Phoá hiïåu trûúãng ÀH Kinh tïë TPHCM - vêîn ön töìn giaãi thñch: "Bùçng phaãi in cho 1.000 sinh viïn, phöi bùçng phaãi lêëy tûâ Böå, khöng thïí àùåc caách in cho möåt mònh em àûúåc". Caách noái ön töìn cuãa thêìy khiïën Nhu chúåt giêåt mònh "Tûâ nay mònh

phaãi röång lûúång hún, thûúng caác em hún". "Laâ sinh viïn röìi bêy giúâ trúã thaânh giaãng viïn, Nhu thêëy thïë naâo?". Nhu cûúâi: "Em thêëy cêu "Nhêët quyã, nhò ma, thûá ba hoåc troâ" thêåt khöng sai. Caác em nghõch lùæm, thûúâng choåc: "Cö treã quaá, sao khöng súå tuåi em" hay "Sao tuåi em noái maâ cö khöng súå", Nhu "than phiïìn" maâ aánh mùæt saáng niïìm vui. Töët nghiïåp thaáng 6-2007, thaáng 9 Nhu lïn xe hoa. Möëi tònh daâi 3 nùm 6 thaáng thúâi sinh viïn àaä coá möåt àoaån kïët àeåp. Ban àêìu laâ tònh àöìng hûúng, röìi tònh yïu naãy núã trong loâng chaâng trai xûá Quaãng tûâ sûå khêm phuåc tñnh kiïn cûúâng, bïìn bó vûúåt khoá cuãa cö gaái giûäa àêët Saâi Goân. Kïí vïì nhûäng ngaây vûúåt khoá, gioång Nhu àêìy laåc quan: "Luác vaâo thaânh phöë, khoá khùn duy nhêët cuãa em laâ taâi chñnh. Àïí trang traãi cuöåc söëng, em ài daåy keâm. Daåy 3 lúáp kiïëm àûúåc khoaãng 1 triïåu àöìng möîi thaáng. Em phaãi àaåp xe gêìn 15 cêy söë àïí àïën möåt lúáp daåy 250.000 àöìng/thaáng, nhûäng lúáp khaác thò gêìn chöî troå nïn àúä hún. Coân tiïìn hoåc phñ thò nhúâ hoåc böíng cuãa trûúâng vaâ caác hoåc böíng khaác nhû cuãa Ngên haâng AÁ Chêu hay quyä höî trúå cöång àöìng Noái laâ vêåy nhûng khöng phaãi khöng coá nhûäng luác gian nan. Nhêët laâ vaâo muâa thi. Nïëu ài laâm thò khöng coá thúâi gian ön baâi, coân têåp trung hoåc thò lêëy tiïìn àêu maâ söëng. Nhiïìu höm phaãi tranh thuã laâm baâi thi thêåt nhanh àïí coân kõp vïì daåy thïm. Coá möåt kyã niïåm maâ Nhu nhúá maäi. Àoá laâ lêìn cö vaâ ngûúâi yïu nuáp mûa trûúác cöíng Xñ nghiïåp Liïn húåp Ba Son gêìn 3 tiïëng àöìng höì. Cún mûa chiïìu têìm taä khöng chõu ngúát, caã hai àaânh lao ài trong maân nûúác trùæng xoáa àïí qua Thanh Àa mûúån tiïìn. Anh baån kia vùæt hïët tuái trong tuái ngoaâi, thïm sûå "taâi trúå" cuãa cö baån gaái nûäa cuäng chó àûúåc 145.000 àöìng, giuáp Nhu "lêy lêët àûúåc caã tuêìn". "Vêåy àoá maâ tuåi em khöng buöìn chuát naâo, traái laåi coân vui veã àöång viïn nhau", Nhu cûúâi. Laâ ngûúâi yïu röìi thaânh ngûúâi baån àúâi, Trêìn Nhû Haãi - hiïån cöng taác taåi Cöng ty Tû vêën vaâ ÛÁng duång KHCN GTVT thuöåc trûúâng ÀH Giao thöng Vêån taãi TPHCM - laâ chöî dûåa vûäng chùæc cuãa Nhu, caã vïì vêåt chêët lêîn tinh thêìn. Khöng àùæm àuöëi, sa àaâ trong tònh yïu böìng böåt, anh luön àöång viïn cö, nghiïm tuác hoaåch àõnh tûúng lai. Bùçng gioång traân trïì niïìm vui xen lêîn tûå haâo, Nhu kïí: "Chöìng em vûâa laâ ngûúâi chöìng, ngûúâi baån vûâa laâ ngûúâi anh, ngûúâi cha àïí em thöí löå moåi têm tònh. Nhûäng luác khoá khùn nïëu khöng coá anh êëy thò em khoá vûúåt qua àûúåc. Dûå kiïën lêëy

Trong thâm tâm cô luôn bit n khi nhn hc bng ca ngân hàng Á Châu. gi ây, Nhu li trích nhng ng lng khiêm tn ca mình giúp sinh viên nghèo vt khó. Nhu chia s: "Tình ngi không âu xa, ngay trong ý thc trách nhim i vi công vic hàng ngày. Làm tròn nhim v ca mình ã là "yêu ngi". phng pháp hc tp ca Nhu là: "Bin cái mình hc thành cái mình bit ch không phi thành cái mình thuc lòng...". "mi phút giây sng trên i là mi phút giây chúng ta phi n lc không ngng. hãy sng v tha, bao dung, hãy bit c gng, chúng ta s t c tt c".

xong bùçng thaåc sô, em múái coá em beá. Con cûáng caáp röìi seä hoåc tiïëp. Anh êëy sùén saâng phuå tröng con cho em ài hoåc. Chó tiïu cuãa aãnh laâ àïën nùm 32 tuöíi, em phaãi lêëy àûúåc bùçng tiïën sô". Hoãi Nhu àùåt muåc tiïu cao àïën àêu maâ phêën àêëu dûä vêåy, cö höìn nhiïn: "Em hoåc àïí nêng cao kiïën thûác, àïí cöëng hiïën nhiïìu hún cho trûúâng chûá khöng àùåt nùång võ trñ hay chûác vuå. Sinh viïn bêy giúâ gioãi lùæm, nùng àöång lùæm. Nïëu khöng "cûáng nghïì" seä khoá traánh khoãi luáng tuáng khi caác em àùåt ra nhûäng tònh huöëng ngoaâi dûå kiïën. Maâ em thò khöng muöën rúi vaâo tònh caãnh "bi àaát" êëy". Ngöi nhaâ nhoã úã Thuã Àûác laâ töí êëm cuãa àöi baån treã. Cuâng nhau nêëu ùn, chùm chuát nhaâ cûãa laâ niïìm vui thñch cuãa Nhu trong nhûäng ngaây nghó. Haånh phuác thêåt àún sú maâ cuäng thêåt êëm nöìng. Boáng Nhu khuêët xa maâ niïìm vui coân àoång laåi. Mûâng cho cuöåc söëng coá nhûäng con ngûúâi nhû thïë. Mûâng cho caác em sinh viïn coá möåt ngûúâi cö nhû thïë. Chùæc rùçng ngoaâi viïåc truyïìn thuå kiïën thûác, cö coân chia seã quan niïåm söëng, uöën nùæn nhûäng suy nghô lïåch laåc cho caác em. Laâ têëm gûúng cho caác em noi theo vïì tinh thêìn, thaái àöå hoåc têåp, vïì nïëp söëng laânh maånh cuâng sûå phêën àêëu vö tû. n

Ng TâM

26

Information

1 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

332128