Read bcbtt07-1.pdf text version

BN CÔNG B THÔNG TIN

Các khái nim CÁC NHÂN T RI RO

1. RI RO V LÃI SUT

Ri ro lãi sut phát sinh khi có chênh lch v k hn tái nh giá gia tài sn n và tài sn có ca ngân hàng. ACB qun lý ri ro lãi sut theo nguyên tc cn trng. Hi ng ALCO s dng nhiu công c giám sát và qun lý ri ro lãi sut, bao gm: biu lch k hn tái nh giá (repricing gap), thi lng ca tài sn n và tài sn có (duration), h s nhy cm (factor sensitivity). Báo cáo v ni dung nói trên do Phòng Qun lý ri ro ca ACB lp nh k hàng ngày, hàng tun và hàng tháng cho tng loi tin t và vàng. Da trên báo cáo và nhng nhn nh v din bin, xu hng ca lãi sut trên th trng trong các cuc hp hàng tháng ca Hi ng ALCO, Ban iu hành ngân qu hàng ngày s quyt nh duy trì các mc chênh lch thích hp nh hng cho các hot ng ca Ngân hàng.

2. RI RO V TÍN DNG

Ri ro tín dng xut phát t các hot ng tín dng khi khách hàng vay vi phm các iu kin ca hp ng tín dng làm gim hay mt giá tr ca tài sn có. duy trì ri ro tín dng mc thp nht, t nhiu nm nay ACB ã thc hin chính sách tín dng thn trng. thc hin xét duyt và quyt nh cp các khon tín dng và bo lãnh, ACB t chc thành ba cp: Ban tín dng ti các chi nhánh, Ban tín dng Hi s, Ban tín dng phía Bc và cp cao nht là Hi ng tín dng (HTD). HTD ACB bao gm thành viên HQT và thành viên Ban iu hành. Bên cnh vic quyt nh cp tín dng hoc bo lãnh, HTD còn quyt nh các vn v chính sách tín dng, qun lý ri ro tín dng, hn mc phán quyt ca các Ban tín dng. Nguyên tc cp tín dng là s nht trí 100% ca các thành viên xét duyt. Các khách hàng vay cá nhân và doanh nghip u c xp hng trong quá trình thm nh. Sau khi thm nh, phân tích và nh lng ri ro, các hn mc tín dng hoc các khon vay c lp s c cp cho tng khách hàng. Ngoài ra, ACB luôn nghiêm túc thc hin trích lp d phòng ri ro tín dng theo úng quy nh ca NHNN vi mc trích lp các khon n quá hn theo quyt nh ca HTD. Vic thành lp Ban Chính sách và Qun lý tín dng nm 005 là nhm chuyên nghip hóa công tác qun lý ri ro tín dng.

3. RI RO V NGOI HI

Hot ng ngoi hi ca ACB ch yu nhm phc v thanh toán quc t cho các khách hàng doanh nghip. Các hot ng mua bán ngoi t trên th trng quc t chim t trng không ln. Qun lý ri ro ngoi hi tp trung vào qun lý trng thái ngoi hi ròng và các trng thái kinh doanh vàng (không c dng hoc âm quá 30% vn t có ca Ngân hàng), tuân th úng các quy nh hin hành ca NHNN. Hi ng ALCO

www.acb.com.vn

3

quyt nh và nh k xét duyt li hn mc v trng thái m và hn mc ngn l cho các nhân viên giao dch ngoi hi. HTD xem xét, quyt nh và nh k xét duyt li hn mc giao dch vi các i tác. Bên cnh ó, trng thái cng nh ri ro ngoi hi còn c Ban iu hành ngân qu xem xét và iu chnh hàng ngày nhm ti u hóa thu nhp cho Ngân hàng

4. RI RO V THANH KHON

Ri ro thanh khon là mt trong các ri ro rt quan trng trong hot ng ngân hàng. Do vy ri ro thanh khon c Ngân hàng quan tâm c bit. Qun lý ri ro thanh khon ti ACB c thc hin trong mt k hoch tng th v qun lý ri ro thanh khon và ng phó vi các s c ri ro thanh khon. K t khi thành lp và i vào hot ng. Ngân hàng luôn m bo duy trì kh nng thanh khon rt tt và luôn tuân th các quy nh v thanh khon ca NHNN. Hi ng ALCO, Ban iu hành ngân qu, Phòng Qun lý ri ro tùy theo phân cp có trách nhim a ra nhng ánh giá nh tính, nh lng thanh khon, xây dng khung qun lý ri ro thanh khon và giám sát ri ro thanh khon. Qun lý ri ro thanh khon ti ACB m bo tuân th các nguyên tc c th sau: Tuân th nghiêm các quy nh ca NHNN v t l an toàn vn và thanh khon trong hot ng ngân hàng. Duy trì t l ti thiu 5% gia giá tr các tài sn có có th thanh toán ngay và các tài sn n s n hn thanh toán trong thi gian mt tháng tip theo. Duy trì t l ti thiu bng mt (1) gia tng tài sn có có th thanh toán ngay trong khong thi gian by (7) ngày làm vic tip theo và tng tài sn n phi thanh toán trong khong thi gian by (7) ngày làm vic tip theo. Tuân th các hn mc thanh khon quy nh trong chính sách qun lý ri ro thanh khon do Hi ng ALCO quy nh. Tng hp và phân tích ng thái ca khách hàng gi tin, xây dng k hoch s dng vn cho hot ng tín dng và các hot ng có ri ro vn.

-

ACB cng thit lp các nh mc thanh khon nh là mt công c d phòng tài chính ng phó vi các t bin v thanh khon. Cn c kh nng thanh toán ngay và kh nng chuyn i thành thanh toán ngay, nh mc thanh khon chia làm bn (4) cp t thp n cao. Trong mi cp s quy nh rõ các loi thanh khon. K hoch thanh khon d phòng c th hin bng vn bn và c Hi ng ALCO xem xét cp nht hàng tháng. Ngoài ra, Ngân hàng cng xây dng k hoch ng phó tình trng khn cp thanh khon nhm cung cp cho lãnh o, trng các n v, b phn và các nhân viên phng cách qun lý và ng phó khi xy ra s c thanh khon. Các bc có quan h mt thit vi nhau trong quá trình ng phó tình trng khn cp thanh khon, bao gm:

4

BN CÔNG B THÔNG TIN

Các khái nim CÁC NHÂN T RI RO

-

-

Xây dng k hoch: nh ngha phân loi s c, mô phng các tình hung ca s c và các hành ng c th ng phó. K hoch phi th hin bng vn bn c thit lp trên công vic hàng ngày k c ngoài gi làm vic. K hoch phi c xem xét cp nht ít nht sáu (6) tháng mt ln. Thc hin hành ng ng phó có h thng. Kim soát phng thc qun lý tình trng khn cp: qun lý mi hành ng trong thi gian xy ra s c, iu chnh k hoch cho phù hp vi tình hình.

K hoch ng phó cng bao gm vic nh ngha các mc khn cp ca thanh khon và các bin pháp ngn chn, các nh mc thanh khon có th s dng, các ngun lc có th huy ng bao gm c ngun lc bên trong và ngun lc bên ngoài ngn chn và i phó vi s c thanh khon. K hoch cng quy nh s thông tin liên lc a chiu t nhân viên n lãnh o, và ra bên ngoài, cng nh phng tin thông tin liên lc và mc duy trì liên lc. Ngân hàng ã và ang trin khai tip nhn h tr k thut ca c ông nc ngoài v qun tr ri ro, trong ó bao gm c nâng cao trình qun tr ri ro v thanh khon.

5. RI RO T CÁC HOT NG NGOI BNG

Các hot ng ngoi bng ca ACB ch yu bao gm các khon cam kt cho vay và các hình thc bo lãnh. T trng các cam kt giao dch ngoi hi nh cam kt mua/bán ngoi t có k hn (forward) và quyn chn mua/bán ngoi t có t l rt nh. ACB thc hin chính sách bo lãnh thn trng, phn ln các khon bo lãnh u có tài sn th chp. HTD quyt nh các hn mc bo lãnh cp cho các cá nhân và doanh nghip trên c s c thm nh cht ch, c xem xét nh khon vay.

6. RI RO LUT PHÁP

Ri ro lut pháp liên quan nhng s c hoc sai sót trong quá trình hot ng kinh doanh làm thit hi cho khách hàng và i tác dn n vic ngân hàng b khi kin. Nguyên nhân dn n ri ro này là do con ngi hoc h thng công ngh thông tin. phòng chng ri ro này, Ngân hàng chun hóa các quy trình nghip v chính theo tiêu chun ISO 9001:000. n nay, các quy trình nghip v chính ã c chun hóa bao gm: nghip v tin gi, chuyn tin, tín dng, bao thanh toán, nghip v quyn chn, kinh doanh vàng và ngoi hi. Bên cnh ó, các quy trình trong qun lý bao gm: tuyn dng, ào to, ánh giá ni b, thit k và phát trin sn phm, qun lý tài sn khách hàng, v.v. ã c tiêu chun hóa. H thng công ngh thông tin ca Ngân hàng thng xuyên c ci tin nâng cao tính n nh, an toàn và bo mt. Ban pháp ch thuc Khi Giám sát iu hành ca Ngân hàng có nhim v chính trong vic m bo các quyn li hp lý và hp pháp trong hot ng kinh doanh ca Ngân hàng.

www.acb.com.vn

5

7. RI RO CA T CHÀO BÁN

Trng hp s lng chng khoán chào bán không t c nh mc tiêu ra ca phng án phát hành và ACB không thu c s tin nh ã d kin s nh hng n vic thc hin k hoch kinh doanh ca Ngân hàng. Bên cnh ó, Ngân hàng không thc hin bo lãnh cho t phát hành này - ây c xem là mt trong nhng ri ro ca t chào bán. Tuy nhiên, hn ch ri ro này, ACB ã tính toán trên c s thn trng k hoch hot ng kinh doanh trong các nm ti cng nh mc giá khi im ca t phát hành. Ngoài ra, ACB cng ã xây dng phng án chào bán s chng khoán cho các i tác chin lc nu xy ra trng hp bán không ht, vi mc giá bán không thp hn giá khi im ca t phát hành ln này. Vi phng án d phòng nh ã nêu, ACB vn m bo áp ng nhu cu v vn thc hin úng tin k hoch phát trin ca ACB.

8. RI RO I VI C PHIU PHÁT SINH T VIC CHUYN I TRÁI PHIU

Ngoài ra, mt trong nhng ri ro phát sinh cn lu ý ó là vic chuyn i trái phiu chuyn i thành c phiu s làm tng s lng c phiu ang lu hành ca Ngân hàng trên th trng và các quy nh iu chnh giá c phiu ang giao dch trên th trng ca C quan có thm quyn s làm nh hng n giá c phiu. Ti công vn s 1334/UBCK-QLPH ngày 10/8/007 ca y ban Chng khoán Nhà nc có nêu "giá tham chiu ca c phiu ACB s phi c iu chnh vào thi im cht danh sách c ông. y ban Chng khoán Nhà nc hin ang ch o các S Giao dch và Trung tâm Giao dch Chng khoán khn trng hoàn thin quy trình xác nh giá tham chiu công b ra công chúng".

9. RI RO KHÁC

Ri ro khác liên quan n các trng hp bt kh kháng nh: thiên tai, lt li, cháy, n, v.v. Ti ACB, trên toàn h thng t Hi s n các chi nhánh, phòng giao dch và công ty trc thuc, tt c tài sn bao gm nhà và thit b làm vic (h thng máy tính, các thit b vn phòng, v.v.) u c mua bo him chng ri ro cháy n. Ngoài ra, do c trng ca hot ng ngân hàng, tin và các tài sn gi h ca khách hàng trong kho và tin vn chuyn trên ng i u c mua bo him. Mt loi ri ro khác mà ACB rt quan tâm và có nhiu bin pháp phòng nga là ri ro trong vn hành. Ri ro trong vn hành là nhng tn tht phát sinh do c ch vn hành ca ngân hàng không thích hp, không tuân th úng các quy trình, quy nh ni b, nhm ln ca con ngi, các hành ng ngoi vi nh la o, tin tc, v.v.

6

BN CÔNG B THÔNG TIN

Các khái nim CÁC NHÂN T RI RO

có th qun lý loi ri ro này ACB áp dng các bin pháp sau: Áp dng h thng cht lng ISO 9001-000 vào các quy trình huy ng vn, tín dng, thanh toán quc t và cung ng ngun lc. Quy nh phân công, phân quyn, hn mc kinh doanh cho tng b phn. ào to và ào to li không ngng nâng cao trình nhân viên. Tng cng công tác kim tra, kim toán ni b. Hin i hóa h thng công ngh thông tin. Nâng cao tính bo mt và an toàn d liu. Xây dng h thng lu tr d phòng d liu liên tc. nh k ánh giá li hiu qu ca công tác qun lý ri ro vn hành có các bin pháp ci tin kp thi. Trích lp kp thi qu d phòng ri ro. Mua bo him cho tài sn và nhân viên ca ACB. Tng hp, phân tích v các loi ri ro trong vn hành rút ra các bài hc phòng nga. Xây dng h thng các d liu ri ro trong vn hành phc v cho công tác qun lý ri ro.

Information

6 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

316979