Read 184-187.pdf text version

X.

MNG LI CHI NHÁNH VÀ PHÒNG GIAO DCH (tính n 26/03/2010)

HI S 442 Nguyn Th Minh Khai, Q.3, TP. HCM Tel : 84-8-3929 0999 Telex: 813158 ACB VT Fax: 84-8-3839 9885 SWIFT: ASCBVNVX Email: [email protected] Website: www.acb.com.vn

THÀNH PH H CHÍ MINH S Giao D ch 442 Nguy n Th Minh Khai, Q.3 Chi Nhánh Lê Ngô Cát 9 Lê Ngô Cát, Q.3 PGD Minh Châu 457 Lê Vn S , Q.3 PGD Võ Vn T na 80 Võ Vn T n, Q.3 PGD i n Biên Ph 331 i n Biên Ph , P.4, Q.3 PGD Ngã B y Sài Gòn 625 i n Biên Ph , Q.3 PGD Trng nh 107N Trng nh, P.6, Q.3 PGD Lý Chính Th ng 71 Lý Chính Th ng, P. 8, Q.3 PGD Tân nh 339 Hai Bà Trng P.8, Q.3 PGD Nguy n Thông 31A Nguy n Thông, Q.3 PGD Lê Quý ôn 6B Lê Quý ôn, P. 6, Q.3 Chi Nhánh Sài Gòn 30 M c nh Chi, Q.1 Chi Nhánh B n Thành 96 Lý T Tr ng, Q.1 PGD Lê L i 41 Lê L i, Q.1 PGD Zen Plaza 54-56 Nguy n Trãi, Q.1 PGD CitiPlaza 230 Nguy n Trãi, Q.1 PGD Th Nghè 4 Nguy n Th Minh Khai, Q.1 PGD Nguy n Công Tr 74-76 Nguy n Công Tr , P. Nguy n Thái Bình, Q. 1 PGD aKao 45 Võ Th Sáu, Q.1 PGD Nguy n Thái Bình 205 - 207 Calmette, Q.1 PGD TT d ch v khách hàng VIP 56-58-60 Hai Bà Trng, Q.1 PGD TTTM Eden 4G - 4H Lê L i, P. B n Nghé, Q.1 PGD Tr n Kh c Chân 31 Tr n Kh c Chân, Q. 1, Tp. HCM PGD B n Chng Dng 225 B n Chng Dng, P. Cô Giang, Q. 1 PGD ông Sài Gòn 204 Tr n Não, P. Bình An, Q. 2 PGD Cát Lái 354 ­ 356 Nguy n Th nh, Q. 2 PGD Th o i n 14 Th o i n, P. Th o i n, Q. 2 Chi Nhánh Khánh H i 130 Khánh H i, Q. 4 PGD Nhà R ng 14-16 Hoàng Di u, Q.4 Chi Nhánh Châu Vn Liêm 130-132 Châu Vn Liêm, Q. 5 Chi Nhánh Tr n Khai Nguyên 134 Nguy n Tri Phng, P. 9, Q. 5 PGD T Uyên 101-103 T Uyên, Q. 5 PGD Nguy n Trãi 84 Nguy n Trãi, Q. 5

Tel : (08) 38395179 Fax: (08) 38344404 Tel : (08) 39302420 Fax: (08) 39302421 Tel : (08) 38435984 Fax: (08) 38435983 Tel : (08) 39330614 Fax: (08) 39330615 Tel : (08) 38181308 Fax: (08) 38181309 Tel : (08) 38336256 Fax: (08) 38336232 Tel : (08) 54043252 Fax: (08) 54043251 Tel : (08) 38480520 Fax: (08) 38480521 Tel : (08) 38203243 Fax: (08) 38203253 Tel : (08) 39308660 Fax: (08) 39308661 Tel : (08) 39301191 Fax: (08) 39301190 Tel : (08) 38243770 Fax: (08) 38243946 Tel : (08) 38257949 Fax: (08) 38257950 Tel : (08) 38214619 Fax: (08) 38214618 Tel : (08) 39255832 Fax: (08) 39255832 Tel : (08) 38378275 Fax: (08) 39256645 Tel : (08) 54046300 Fax: (08) 54046301 Tel : (08) 39144470 Fax: (08) 39144471 Tel : (08) 62905980 Fax: (08) 62905981 Tel : (08) 39151310 Fax: (08) 39151311 Tel : (08) 62913701 Fax: (08) 62913691 Tel : (08) 38298155 Fax: (08) 38298156 Tel : (08) 35267737 Fax: (08) 35267738 Tel : (08) 38370585 Fax: (08) 38370584 Tel : (08) 62607080 Fax: (08) 62607079 Tel : (08) 37423730 Fax: (08) 37423731 Tel : (08) 35194020 Fax: (08) 35194021 Tel : (08) 54011224 Fax: (08) 54011225 Tel : (08) 39430161 Fax: (08) 39430160 Tel : (08) 39508450 Fax: (08) 39508454 Tel : (08) 38339123 Fax: (08) 38339122 Tel : (08) 39552225 Fax: (08) 39552235 Tel : (08) 39240898 Fax: (08) 39240897

PGD An ông 01 An Dng Vng, Q. 5 PGD Nguy n Bi u 60 Nguy n Bi u, Q. 5 PGD Tr n Hng o 811 Tr n Hng o, P. 1, Q. 5 Chi Nhánh Ch L n 747 H ng Bàng, Q. 6 Chi Nhánh Phú Lâm 391A Kinh Dng Vng, Q. 6 Chi Nhánh Bình Tây 32A H u Giang, Q. 6 PGD Bình Phú 721-723 H u Giang, Q. 6 PGD Bình Tiên 269 ­ 271 Bình Tiên, P. 8, Q. 6 Chi Nhánh Tân Thu n 334 Hunh T n Phát, Q. 7 PGD Phú M 1405 L Nguy n Vn Linh, Q. 7 PGD Hunh T n Phát 1097 Hunh T n Phát, KP. 3, Q. 7 PGD Tân Thu n ông 361 Hunh T n Phát, Q. 7 PGD Tân Phong 433A Nguy n Th Th p, Q. 7 Chi Nhánh Tùng Thi n Vng 402-404 Tùng Thi n Vng, Q. 8 PGD Chánh Hng 370-372 Ph m Hùng, P. 5, Q. 8 PGD Ki n Thi t 43 Lê Vn Vi t, Q. 9 PGD Ph c Bình 407 Xuân H p, KP.5, P. Ph c Long B, Q. 9 Chi Nhánh K Hòa 109 Ba Tháng Hai, Q.10 Chi Nhánh Phú Th 455 Tô Hi n Thành, Q.10 PGD Ngô Gia T 90-92 Ngô Gia T , Q.10 PGD Ba Tháng Hai 590 Ba Tháng Hai, Q.10 PGD Nguy n Tri Phng 385 Nguy n Tri Phng, Q.10 PGD Nguy n Chí Thanh 490 Nguy n Chí Thanh, Q.10 PGD Hòa Hng 497 Cách M ng Tháng Tám, Q.10 PGD V n H nh 439 S V n H nh N i Dài, Q.10 PGD Hùng Vng 78 Hùng Vng, Q.10 PGD B c H i SS16 H ng Lnh, C xá B c H i, Q.10 PGD Hòa Hng 2 549 ­ 551 Cách M ng Tháng Tám, P. 15, Q. 10 PGD Lý Th ng Ki t 292-294 Lý Th ng Ki t, Q.10 Chi Nhánh L c Long Quân 626 L c Long Quân, Q.11 Chi Nhánh Ông Ích Khiêm 132 Ông Ích Khiêm, Q.11 PGD Lê i Hành 331 Lê i Hành, Q.11 PGD Minh Ph ng 395 A ­ B Minh Ph ng, Q.11

Tel : (08) 38306448 Fax: (08) 38306438 Tel : (08) 62611219 Fax: (08) 62611220 Tel : (08) 39245601 Fax: (08) 39245602 Tel : (08) 39606980 Fax: (08) 39690979 Tel : (08) 37516100 Fax: (08) 38776590 Tel : (08) 62610070 Fax: (08) 62610071 Tel : (08) 37553911 Fax: (08) 37553912 Tel : (08) 38540074 Fax: (08) 38540075 Tel : (08) 38720505 Fax: (08) 38720506 Tel : (08) 54120355 Fax: (08) 54120352 Tel : (08) 37733359 Fax: (08) 37733360 Tel : (08) 38720505 Fax: (08) 38720506 Tel : (08) 37752450 Fax: (08) 37752451 Tel : (08) 39514191 Fax: (08) 39514192 Tel : (08) 38523363 Fax: (08) 38523362 Tel : (08) 37308072 Fax: (08) 37307657 Tel : (08) 3728 3262 Fax: (08) 3728 3263 Tel : (08) 38398358 Fax: (08) 38398361 Tel : (08) 38638467 Fax: (08) 38638466 Tel : (08) 39273560 Fax: (08) 39273561 Tel : (08) 38669931 Fax: (08) 38669932 Tel : (08) 39572050 Fax: (08) 39572051 Tel : (08) 54051827 Fax: (08) 54051828 Tel : (08) 38628308 Fax: (08) 38643215 Tel : (08) 38623470 Fax: (08) 38623471 Tel : (08) 62534500 Fax: (08) 62534501 Tel : (08) 39770440 Fax: (08) 39770441 Tel : (08) 38681727 Fax: (08) 38681728 Tel : (08) 38669415 Fax: (08) 38669410 Tel : (08) 39745714 Fax: (08) 39745715 Tel : (08) 54065500 Fax: (08) 54066650 Tel : (08) 39626983 Fax: (08) 39626987 Tel : (08) 39637150 Fax: (08) 39637151

Tel : (08) 62557793 Chi Nhánh An Sng Fax: (08) 62557794 1/6 Tr ng Chinh, Q.12 Tel : (08) 37159957 PGD Tân Chánh Hi p Fax: (08) 37159958 248-250-252-254 Tô Ký, Q. 12 Tel : (08) 37159930 PGD Tô Ký Fax: (08) 37159931 B87-B88 Khu ph 3, Tô Ký, Q. 12 Tel : (08) 37185180 PGD Nguy n nh Th Fax: (08) 37185181 10B/A Nguy n nh Th , KP. 1, Q.12 Tel : (08) 37178317 PGD Lê Vn Khng Fax: (08) 37178318 201 Lê Vn Khng, P. Hi p Thành, Q.12 Tel : (08) 37102930 PGD Hóc Môn Fax: (08) 37102931 5/4 Lý Th ng Ki t, KP2, H. Hóc Môn Tel : (08) 38968726 Chi Nhánh Th c Fax: (08) 38968504 180 Võ Vn Ngân, Q. Th c Tel : (08) 37205676 PGD Tam Hà Fax: (08) 37205680 267A-267B Tô Ng c Vân, P. Linh ông, Q. Th c Tel : (08) 37263676 PGD Bình Tri u 200 Qu c l 13, Ph ng Hi p Bình Chánh, Q.Th c Fax: (08) 37263675 Tel : (08) 37245830 PGD Linh Xuân Fax: (08) 37245831 26 Qu c l 1K, KP.3, P. Linh Xuân, Q. Th c Tel : (08) 38458479 Chi Nhánh Nguy n Vn Tr i Fax: (08) 38455690 23 Nguy n Vn Tr i, Q. Phú Nhu n Tel : (08) 39956470 Chi Nhánh Phan ình Phùng Fax : (08) 39956468 164-166, Phan ình Phùng, Q. Phú Nhu n Tel : (08) 38479515 PGD H Vn Huê Fax: (08) 38479516 146 H Vn Huê, Q. Phú Nhu n Tel : (08) 39950798 PGD Phú Nhu n Fax: (08) 39950799 177-177A Phan ng Lu, P. 3, Q. Phú Nhu n Tel : (08) 39894469 Chi Nhánh Vn Lang Fax: (08) 39894470 S 1 Quang Trung, Q. Gò V p Tel : (08) 38959960 PGD Gò V p Fax: (08) 38959701 626A Quang Trung, Q. Gò V p Tel : (08) 54465200 PGD Nguy n Thái Sn Fax: (08) 54465201 10A-12A, Nguy n Thái Sn, Q. Gò V p Tel : (08) 54465400 PGD Th ng Nh t Fax: (08) 54465399 312 (s c 532/23) Th ng Nh t, Q. Gò V p Tel : (08) 39847430 PGD Lê c Th Fax: (08) 39847431 376 Lê c Th , Q. Gò V p Tel : (08) 39859814 PGD Phan Vn Tr Fax: (08) 39859815 434 Nguy n Thái Sn, P.5, Q. Gò V p Tel : (08) 38105518 Chi Nhánh C ng Hòa Fax: (08) 38102770 463 ­ 465 C ng Hòa, Q. Tân Bình Tel : (08) 62653500 Chi Nhánh Tân Bình Fax: (08) 62653501 29 Lý Th ng Ki t, Q. Tân Bình Tel : (08) 39707950 Chi Nhánh B y Hi n Fax: (08) 39707951 281 Cách M ng Tháng 8, Q. Tân Bình Tel : (08) 38115422 Chi Nhánh Tr ng Chinh Fax: (08) 38115432 85-87 Xuân H ng, Q. Tân Bình Tel : (08) 39916428 Chi Nhánh Lê Vn S Fax: (08) 39916429 318 Lê Vn S , Q. Tân Bình Tel : (08) 38118681 PGD Maximart C ng Hòa Fax: (08) 38118682 15-17 C ng Hòa, Q. Tân Bình Tel : (08) 35470502 PGD Tân Sn Nh t Fax: (08) 35470503 Ga n Q. t sân bay Tân Sn Nh t, Q. Tân Bình Tel : (08) 39481430 PGD Maximark C ng Hòa 2 Fax: (08) 39481431 110 C ng Hòa, Q. Tân Bình Tel : (08) 39492242 PGD Bàu Cát Fax: (08) 39492241 830 Âu C, Q. Tân Bình Tel : (08) 38159610 PGD KCN Tân Bình Fax: (08) 38159611 700-702 Tr ng Chinh, Q. Tân Bình Tel : (08) 38427819 PGD Võ Thành Trang Fax: (08) 38427829 304A Tr ng Chinh, P.13, Q. Tân Bình Tel : (08) 39752090 PGD Phú Trung Fax: (08) 39752089 641 L c Long Quân, P.10, Q. Tân Bình Tel : (08) 39914171 PGD Hoàng Vi t Fax: (08) 39914161 72 Út Tch, P. 4, Q. Tân Bình

Chi Nhánh Phan ng Lu 30A Phan ng Lu, Q. Bình Th nh Chi Nhánh Bình Th nh 71 i n Biên Ph , Q. Bình Th nh PGD Bình Hòa 130 N Trang Long, Q. Bình Th nh PGD B n xe Mi n ông 176 Qu c L 13, Q. Bình Th nh PGD Lê Quang nh 342-344 Lê Quang nh, P.11, Q. Bình Th nh PGD B ch ng 60 B ch ng, Q. Bình Th nh PGD Bình Hòa 2 256 N Trang Long, Q. Bình Th nh PGD Thanh a 625 Xô Vi t Ngh Tnh, Q. Bình Th nh PGD Hàng Xanh 278 Xô Vi t Ngh Tnh, P. 21, Q. Bình Th nh PGD Ngô T t T 66 Ngô T t T , P. 19, Q. Bình Th nh PGD Vn Thánh S 7 ng D2, P. 25, Q. Bình Th nh PGD Bùi ình Túy 61 Bùi ình Túy, P. 24, Q. Bình Th nh PGD Bà Chi u 293 - 295 Bùi H u Ngha, P. 1, Q. Bình Th nh Chi Nhánh Ly Bán Bích 414 Ly Bán Bích, P. Hòa Th nh, Q. Tân Phú PGD Tân Sn Nhì 360 Tân Sn Nhì, P. Tân Sn Nhì, Q. Tân Phú PGD Nguy n Sn 334­334A Nguy n Sn, Q. Tân Phú PGD Lê Tr ng T n 45 Lê Tr ng T n, P. Sn K, Q. Tân Phú PGD Bình Chánh A11/11 p 1, Xã Bình Chánh, H. Bình Chánh PGD Bình Chánh 29 - 31 ng 9A, Trung Sn, xã Bình Hng, H. Bình Chánh PGD An L c 489-491 Kinh Dng Vng, Q. Bình Tân PGD Bình Tr ông 246 Vành ai Trong, Q. Bình Tân PGD Bình Tân 666 T nh l 10, KP 16, P. Bình Tr ông, Q. Bình Tân Chi Nhánh C Chi 863 KP5, Qu c L 22, TT. C Chi, H. C Chi PGD Hóc Môn 5/4 Lý Th ng Ki t, KP. 2, TT Hóc Môn, H. Hóc Môn PGD Phú Xuân 37 Hunh T n Phát, KP. 4, T.T Nhà Bè, H. Nhà Bè HÀ N I Chi Nhánh Thng Long 57B Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Ki m PGD Quán S 50 Lý Th ng Ki t, P. Tr n Hng o, Q. Hoàn Ki m Chi Nhánh Hà N i 184-186 Bà Tri u, Q. Hai Bà Trng PGD Tr n i Ngha 161, T 14B, Ngõ C t C , Q. Hai Bà Trng PGD Minh Khai 249 Minh Khai, P. Vnh Tuy, Q. Hai Bà Trng PGD Thanh Nhàn 499 Tr n Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trng Chi Nhánh C a Nam 48 Phùng Hng, Q. Hoàn Ki m

Tel : (08) 35103623 Fax: (08) 35103624 Tel : (08) 35180787 Fax: (08) 35180788 Tel : (08) 54451975 Fax: (08) 54451976 Tel : (08) 62948791 Fax: (08) 62948776 Tel : (08) 54452624 Fax: (08) 54452625 Tel : (08) 35119160 Fax: (08) 35119161 Tel : (08) 62978612 Fax: (08) 62978613 Tel : (08) 35119353 Fax: (08) 35119354 Tel : (08) 35146200 Fax: (08) 35146199 Tel : (08) 35146400 Fax: (08) 35146401 Tel : (08) 38991055 Fax: (08) 38991065 Tel : (08) 35119910 Fax: (08) 35119912 Tel : (08) 35512785 Fax: (08) 35512685 Tel : (08) 39735204 Fax: (08) 39735205 Tel : (08) 38108717 Fax: (08) 38108718 Tel : (08) 39789331 Fax: (08) 39789332 Tel : (08) 38165282 Fax: (08) 38165281 Tel : (08) 54292004 Fax: (08) 54292005 Tel : (08) 54318727 Fax: (08) 54318726 Tel : (08) 37526757 Fax: (08) 37526758 Tel : (08) 38779282 Fax: (08) 38779281 Tel : (08) 37620030 Fax: (08) 37620031 Tel : (08) 37909140 Fax: (08) 37909141 Tel : (08) 37102930 Fax: (08) 37102931 Tel : (08) 38739699 Fax: (08) 38739698 Tel : (04) 39332828 Fax: (04) 39334722 Tel : (04) 39393963 Fax: (04) 39393960 Tel : (04) 39433508 Fax: (04) 39439283 Tel : (04) 36284182 Fax: (04) 36284181 Tel : (04) 36368970 Fax: (04) 36368972 Tel : (04) 36228540 Fax: (04) 36228546 Tel : (04) 39289802 Fax: (04) 39289804

Báo cáo thng niên 2009

185

X.

MNG LI CHI NHÁNH VÀ PHÒNG GIAO DCH (tính n 26/03/2010)

H I PHÒNG Chi Nhánh Duyên H i 15 Hoàng Di u, Q. H ng Bàng Chi Nhánh H i Phòng 69 i n Biên Ph , TP. H i Phòng PGD Quán Toan Km S 9 Qu c L 5, P. Quán Toan, Q. H ng Bàng PGD Tô Hi u 150 Tô Hi u, Q. Lê Chân PGD Tr n Nguyên Hãn 71 Tr n Nguyên Hã, Q. Lê Chân Chi Nhánh Th y Nguyên 6-8 . à N ng, TT. Núi èo, H. Th y Nguyên PGD Ngô Quy n 15 Tr n Phú, Q. Ngô Quy n PGD Thái Phiên 311B à N ng, P. C u Tre, Q. Ngô Quy n PGD TD Plaza T ng 1, TTTM. TD Plaza, Lê H ng Phong, Q. Ngô Quy n VNH PHÚC PGD Vnh Phúc 251 ng Mê Linh, P. Liên B o, TP. Vnh Yên THANH HÓA Chi nhánh Thanh Hóa 180 T ng Duy Tân, P. Lam Sn, TP. Thanh Hóa B C NINH Chi Nhánh B c Ninh 242 Tr n Phú, TT T Sn, H. T Sn PGD Kinh B c 202 Ngô Gia T , P. Suoi Hoa, TX. B c Ninh HNG YÊN Chi Nhánh Hng Yên TT B n Yên Nhân, H. M Hào H I DNG Chi Nhánh H i Dng 76 -78 Tr n Hng o, TP. H i Dng QU NG NINH Chi nhánh Qu ng Ninh 747-749 Lê Thánh Tông, TP. H Long PGD C m Ph 307 Tr n Phú, Th xã C m Ph , Qu ng Ninh NGH AN Chi nhánh Ngh An S5 - B201 - B301 nhà B, tòa nhà Tecco Tower - C1 Quang Trung, Tp. Vinh HU Chi nhánh Hu S 1 Tr n Hng o, TP. Hu PGD Phú H i 30 Hùng Vng, P. Phú Nhu n, TP. Hu PGD Big C Hu Siêu th Big C Hu , Tòa nhà Phong Phú, Hùng Vng À N NG PGD C u V ng 215 Ông Ích Khiêm, Q. Kh i Châu PGD Hòa C ng 296 Núi Thành, P. Hòa C ng, Q. H i Châu PGD Hoàng Di u 388-390 Hoàng Di u, Q. H i Châu PGD Thu n Ph c 254 ng a, P. Thu n Ph c, Q. H i Châu CN à N ng 218 B ch ng, P. Ph c Ninh, Q. H i Châu PGD H i Châu 16 Thái Phiên, P. Ph c Ninh, Q. H i châu PGD Thanh Khê 276 i n Biên Ph , P. Chính Gián, Q. Thanh Khê PGD Lý Thái T 128 Lý Thái T , P. Th c Gián, Q. Thanh Khê QU NG NAM Chi Nhánh H i An 570 C a i, TX H i An, Qu ng Nam PGD Tam K 556 Phan Chu Trinh, TP. Tam K, Qu ng Nam PGD Ph C H i An 66 Tr n Hng o, TP. H i An, Qu ng Nam

PGD Hoàng Hoa Thám 671 Ph Hoàng Hoa Thám, Q. Ba ình PGD Li u Giai S 30 Li u Giai, Ph ng C ng V , Q. Ba ình PGD C a B c 8 C a B c, ph ng Trúc B ch, Q. Ba ình PGD Ng c Hà 94 Ng c Hà, P. i C n, Q. Ba ình PGD Giang Vn Minh s 10 Giang Vn Minh, P. Kim Mã, Q. Ba ình Chi Nhánh Chùa Hà 44/42 Nguy n Phong S c n i dài, Q. C u Gi y PGD Hoàng Qu c Vi t 365-367 Hoàng Qu c Vi t, Q. C u Gi y PGD Nguy n Khánh Toàn P103, nhà B1, 96 Ng. Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. C u Gi y PGD Kim Liên T ng 1, s 7 Chùa B c, P. Quang Trung, Q. ng a PGD Tôn c Th ng 32 Tôn c Th ng, Q. ng a PGD Khâm Thiên S 2 ngõ ch Khâm Thiên, Q. ng a PGD Hunh Thúc Kháng 29 Hunh Thúc Kháng, P. Láng H , Q. ng a PGD Ô Ch D a 480 Xã àn, P. Nam ng, Q. ng a PGD Hoàng C u S 6-7-8 Dãy B, Khu Hoàng C u, P. Ô Ch D a, Q. ng a PGD Gi ng Võ 211 Gi ng Võ, ph ng Cát Linh, Q. ng a PGD Láng Th ng 106 Nguy n Chí Thanh, P. Láng Th ng, Q. ng a PGD Bát àn S 2D ng Thành, Q. Hoàn Ki m PGD Tràng Thi 10B Tràng Thi, Q. Hoàn Ki m PGD Tr n Qu c To n 95-97 Tr n Qu c To n, Q. Hoàn Ki m PGD ng Xuân 40 Ph Hàng Gi y, Q. Hoàn Ki m PGD Ng c Lâm 560 Nguy n Vn C , Q. Long Biên PGD c Giang 923 Ngô Gia T , P. c Giang, Q. Long Biên PGD N i Bài Khu C, T ng 1, Nhà ga T1, Sân Bay QT N i Bài PGD Thanh Xuân 233B Nguy n Trãi, Q. Thanh Xuân PGD Nam Hà N i 321 Tr ng Chinh, T 49, P. Khng Trung, Q. Thanh Xuân PGD Trung Vn 206 Nguy n Trãi, X. Trung Vn, H. T Liêm, Q. Thanh Xuân PGD Tr n Duy Hng 216 Tr n Duy Hng, Q. C u Gi y PGD Kim ng 11A Kim ng, Q. Hoàng Mai PGD nh Công Lô 25 (CT9), TTTM nh Công, Q. Hoàng Mai PGD Linh àm T ng 1, Tòa nhà CC2, KT Linh àm, Q. Hoàng Mai PGD Tng Mai 1K26 Trng nh, P. Tng Mai, Q. Hoàng Mai PGD n L 70 lô 7 n L 2, P. Hoàng Vn Th , Q. Hoàng Mai PGD M ình T ng 1, Tòa nhà The Manor, M Trì PGD Hà ông 8 Quang Trung, TX. Hà ông PGD Thanh Trì Km 10 ­ 300 Khu ch , TT Vn i n, H. Thanh Trì PGD Tây H 456 L c Long Quân, P. Nh t Tân, Q. Tây H PGD Âu C 49 Âu C, P. Qu ng An, Q. Tây H PGD Th y Khuê 115 Th y Khuê, P. Th y Khuê, Q. Tây H

Tel : (04) 37616489 Fax: (04) 37616491 Tel : (04) 37674318 Fax: (04) 37674316 Tel : (04) 37153476 Fax: (04) 37153470 Tel : (04) 38489484 Fax: (04) 38489483 Tel : (04) 38489525 Fax: (04) 38489529 Tel : (04) 37686638 Fax: (04) 37686639 Tel : (04) 37915626 Fax: (04) 37915630 Tel : (04) 37678292 Fax: (04) 37678295 Tel : (04) 35746688 Fax: (04) 35745372 Tel : (04) 62757048 Fax: (04) 62757046 Tel : (04) 35160690 Fax: (04) 35160685 Tel : (04) 37738041 Fax: (04) 37738047 Tel : (04) 35739116 Fax: (04) 35739121 Tel : (04) 35379736 Fax: (04) 35379739 Tel : (04) 35123399 Fax: (04) 35123443 Tel : (04) 32595075 Fax: (04) 32595080 Tel : (04) 39233629 Fax: (04) 39233630 Tel : (04) 39288972 Fax: (04) 39288971 Tel : (04) 39429236 Fax : (04) 39429235 Tel : (04) 39274800 Fax: (04) 39274801 Tel : (04) 36520695 Fax: (04) 38728610 Tel : (04) 36525983 Fax: (04) 36525982 Tel : (04) 35844375 Fax: (04) 35844377 Tel : (04) 35574261 Fax: (04) 35574263 Tel : (04) 35683015 Fax: (04) 35683016 Tel : (04) 35544479 Fax: (04) 35544472 Tel : (04) 37832802 Fax: (04) 37832803 Tel : (04) 36649282 Fax: (04) 36649267 Tel : (04) 36404635 Fax: (04) 36404636 Tel : (04) 35400236 Fax: (04) 35400230 Tel : (04) 36628671 Fax: (04) 36628664 Tel : (04) 36343036 Fax: (04) 36343037 Tel : (04) 37940196 Fax: (04) 37940206 Tel : (04) 33552373 Fax: (04) 33552371 Tel : (04) 36876079 Fax: (04) 36815393 Tel : (04) 37100405 Fax: (04) 37100361 Tel : (04) 37153986 Fax: (04) 37153982 Tel : (04) 37282435 Fax: (04) 37282436

Tel : (031) 3823388 Fax: (031) 3823383 Tel : (031) 3823392 Fax: (031) 3823267 Tel : (031) 3748598 Fax: (031) 3748597 Tel : (031) 3611888 Fax: (031) 3611999 Tel : (031) 3719688 Fax: (031) 3719690 Tel : (031) 3642888 Fax: (031) 3642999 Tel : (031) 3757988 Fax: (031) 3757900 Tel : (031) 3568899 Fax: (031) 3568566 Tel : (0313) 629798 Fax: (0313) 629677 Tel : (0211) 3728668 Fax: (0211) 3728998 Tel : (037) 3888899 Fax: (037) 3888889 Tel : (0241) 3760139 Fax: (0241) 3760142 Tel : (0241) 3875329 Fax: (0241) 3875327 Tel : (0321) 3942588 Fax: (0321) 3942589 Tel : (0320) 3836788 Fax: (0320) 3836766 Tel : (033) 3818282 Fax: (033) 3818881 Tel : (033) 3939626 Fax: (033) 3939226 Tel : (038) 3556979 Fax: (038) 3556 989

Tel : (054) 3571175 Fax: (054) 3571234 Tel : (054) 3936639 Fax: (054) 3936937 Tel : (054) 3883699 Fax: (054) 3883696 Tel : (0511) 3751603 Fax: (0511) 3751604 Tel : (0511) 3634222 Fax: (0511) 3634223 Tel : (0511) 3574222 Fax: (0511) 3574822 Tel : (0511) 3899555 Fax: (0511) 3899556 Tel : (0511) 3897806 Fax: (0511) 3897883 Tel : (0511) 3819789 Fax: (0511) 3819790 Tel : (0511) 3648999 Fax: (0511) 3648666 Tel : (0511) 3651888 Fax: (0511) 3651889 Tel : (0510) 3914633 Fax: (0510) 3914634 Tel : (0510) 3821128 Fax: (0510) 3821129 Tel : (0510) 3915979 Fax: (0510) 3915980

BÌNH NH Chi nhánh Bình nh 171 Tr n Hng o, P. Lê L i, TP. Qui Nhn PGD Ch Khu Sáu 314 - 314A Nguy n Thái H c, P. Ngô Mây, Tp. Quy Nhn DAKLAK Chi Nhánh Daklak 60-62 Lê H ng Phong, TP. Buôn Mê Thu t PGD Krong Pak 319B Giai Phong, TT. Ph c An, H. Krông P k PGD Coopmart Daklak 238 ­ 240 Nguy n T t Thành, P. , TP. Buôn Ma Thu t GIA LAI Chi Nhánh Gia Lai 61 Tr n Phú (n i dài), P. Tây Sn, TP. Pleiku LÂM NG Chi Nhánh Lâm ng 59 - 61 Phan B i Châu, P. 1, TP. à L t KHÁNH HÒA Chi Nhánh Khánh Hòa 80 Quang Trung, TP. Nha Trang PGD Ch m 33 Lê L i, TP. Nha Trang PGD Phng Sn 296 Th ng Nh t, TP. Nha Trang NINH THU N Chi Nhánh Phan Rang 495 ­ 497 Th ng Nh t, P. Kinh Dinh, TP. Phan Rang BÌNH THU N Chi Nhánh Phan Thi t 01 Nguy n Vn C , P. c Ngha, TP. Phan Thi t BÌNH DNG Chi Nhánh Bình Dng 305 i L Bình Dng, TX. Th D u M t PGD Th D u M t 67 Hùng Vng, TX. Th D u M t PGD Lái Thiêu C175 KP Bình c 1, H. Thu n An PGD KCN Sóng Th n 3/31 ­ 4/31 i l c L p, H. Thu n An PGD D An 15A/21 Khu ph Bình Minh, TT. D An, H. D An BÌNH PH C PGD Bình Ph c Lô 19 ­ 20 Phú Ri ng , TX. ng Xoài NG NAI Chi Nhánh ng Nai 134-136-138 Hà Huy Giáp, TP. Biên Hòa PGD Biên hòa 94/467, Ph m Vn Thu n, TP. Biên Hòa PGD H Nai 95/5 Khu ph 9, TP. Biên Hòa PGD Tân Ti n 360 Nguy n Ái Qu c, P. Tân Ti n, TP. Biên Hòa PGD Long Khánh 11B - 12B Hùng Vng, Xuân Trung, TX. Long Khánh PGD ng Kh i Lô 7 ­ 8 /9, ng Kh i, P. Tân Hi p, TP. Biên Hòa TÂY NINH Chi nhánh Tây Ninh 366 ng 30/4, P. 3, TX. Tây Ninh PGD Long Hoa 53/1 Khu ph 1, TT. Hòa Thành VNG TÀU Chi Nhánh Vng Tàu 3A Tr n Hng o, TP. Vng Tàu PGD Lê H ng Phong 328 Lê H ng Phong, TP. Vng Tàu PGD Bà R a 265 Cách M ng Tháng Tám, P. Ph c Hi p PGD Nguy n An Ninh 89 Nguy n An Ninh, P. 6, TP. Vng Tàu PGD Trng Công nh 31 Trng Công nh, P. 1, TP. Vng Tàu PGD TTTM Vng Tàu 467 - 469 Nguy n An Ninh, P. 9, TP. Vng Tàu

Tel : (056) 3814418 Fax: (056) 3814419 Tel : (056) 3525366 Fax: (056) 3525368 Tel : (0500) 3810198 Fax: (0500) 3810199 Tel : (0500) 3528101 Fax: (0500) 3528102 Tel : (0500) 3985555 Fax: (0500) 3875555 Tel : (059) 3720678 Fax: (059) 3720789 Tel : (063) 3587778 Fax: (063) 3587779 Tel : (058) 3525999 Fax: (058) 3525888 Tel : (058) 3819570 Fax: (058) 3819571 Tel : (058) 3562999 Fax: (058) 3562888 Tel : (068) 3921999 Fax: (068) 3837888 Tel : (062) 3722410 Fax: (062) 3722409 Tel : (0650) 3811720 Fax: (0650) 3811721 Tel : (0650) 3843666 Fax: (0650) 3843777 Tel : (0650) 3762339 Fax: (0650) 3762340 Tel : (0650) 3793400 Fax: (0650) 3793401 Tel : (0650) 3796070 Fax: (0650) 3796069 Tel : (0651) 3863863 Fax: (0651) 3863864 Tel : (061) 8820010 Fax: (061) 3813907 Tel : (061) 3813900 Fax: (061) 3914611 Tel : (061) 3882480 Fax: (061) 3882641 Tel : (061) 8820323 Fax: (061) 8820324 Tel : (061) 3647909 Fax: (061) 3647908 Tel : (061) 8823222 Fax: (061) 8823223 Tel : (066) 6250899 Fax: (066) 6250890 Tel : (066) 3648091 Fax: (066) 3648092 Tel : (064) 3511970 Fax: (064) 3511971 Tel : (064) 3543232 Fax: (064) 3543233 Tel : (064) 3711584 Fax: (064) 3711585 Tel : (064) 3563262 Fax: (064) 3563261 Tel : (064) 3511970 Fax: (064) 3512892 Tel : (064) 3597100 Fax: (064) 3597101

PGD Siêu Th M Ngh L u 2 Siêu th M Ngh , S 2 Trng Tr c, P.1, TP. Vng Tàu PGD R ch D a 306 ng 30/4, P. R ch D a, TP. Vng Tàu LONG AN Chi Nhánh Long An 123B Hùng Vng, TX. Tân An PGD B n L c 108 Nguy n H u Th , TT. B n L c, H. B n L c TI N GIANG Chi nhánh Ti n Giang 377 p B c, P. 5, TP. M Tho AN GIANG Chi Nhánh An Giang 95 Nguy n Trãi, TP. Long Xuyên PGD Châu c 6 Quang Trung, P. Châu Phú B, TX. Châu c VNH LONG Chi Nhánh Vnh Long 03 Hoàng Thái Hi u, P. 1, TX. Vnh Long C N TH Chi Nhánh C n Th 17-19 Nam K Kh i Ngha, TP. C n Th PGD Ninh Ki u 86B-86C Hùng Vng, TP. C n Th PGD Th t N t 487 QL. 91, p Long Th nh A , TT. Th t N t PGD An Th i 49 Cách M ng Tháng Tám, Q. Bình Th y PGD Xuân Khánh 5/8A ng 30/4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Ki u CÀ MAU Chi Nhánh Cà Mau 3A Hùng Vng, TP. Cà Mau NG THÁP Chi Nhánh ng Tháp 55 ng Vn Bình, TP. Cao Lãnh KIÊN GIANG Chi Nhánh Kiên Giang 21 Tr n Phú, P. Vnh Thanh, TP. R ch Giá

Tel : (064) 3512115 Fax: (064) 3512116 Tel : (064) 3616818 Fax: (064) 3616885 Tel : (072) 3523650 Fax: (072) 3523651 Tel : (072) 3638678 Fax: (072) 3638679 Tel : (063) 3976800 Fax: (063) 3976801 Tel : (076) 3846662 Fax: (076) 3844530 Tel : (076) 3550999 Fax: (076) 3550990 Tel : (070) 3839999 Fax: (070) 3839998 Tel : (0710) 3816817 Fax: (0710) 3825628 Tel : (0710) 3768768 Fax: (0710) 3768769 Tel : (0710) 3611999 Fax: (0710) 3611998 Tel : (0710) 3880998 Fax: (0710) 3880997 Tel : (0710) 3782777 Fax: (0710) 3782158 Tel : (0780) 3837327 Fax: (0780) 3837326 Tel : (067) 3876187 Fax: (067) 3876188 Tel : (077) 3949070 Fax: (077) 3949071

TRUNG TÂM CHUY N TI N NHANH ACB-WESTERN UNION L u 4, 331 Lê i Hành, P. 13, Q.11, TP. HCM TRUNG TÂM TH ACB 30 M c nh Chi, Q.1, TP. HCM TRUNG TÂM ATM 90 - 92 Ngô Gia T , P. 9, Q.10

Tel : (08) 38356605 Fax: (08) 38324271 Tel : (08) 38222022 Fax: (08) 38220392 Tel : (08) 35140494 Fax: (08) 35140495

CÁC CÔNG TY TR C THU C CTY QU N LÝ N VÀ KHAI THÁC TÀI S N NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACBA) 444 Nguy n Th Minh Khai, Q.3, TP. HCM CTY CH NG KHOÁN ACB (ACBS) 107N Trng nh, Q.3, TP. HCM CTY CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACBL) L u 2, 45 Võ Th Sáu, Q.1, TP. HCM CTY QU N LÝ QU ACB (ACBC) L u 1, 45 Võ Th Sáu, Q.1, TP. HCM

Tel : (08) 38328988 Fax: (08) 38328987 Tel : (08) 5404 3054 Fax: (08) 5404 3085 Tel : (08) 62905961 Fax: (08) 62905960 Tel : (08) 62905989 Fax: (08) 62905987

Báo cáo thng niên 2009

187

Information

4 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

239307