Read 8-10.pdf text version

1993

c thành lp t nm

I.

LCH S HOT NG CA NGÂN HÀNG

1.

CÁC S KIN QUAN TRNG

1.1

Vic thành lp Ngân hàng thng mi c phn Á Châu (ACB) c thành lp theo Giy phép s 0032/NH-GP do Ngân hàng Nhà nc (NHNN) cp ngày 24/4/13, và Giy phép s 533/GP-UB do y ban Nhân dân TP. HCM cp ngày 13/5/13. Ngày 04/6/13, ACB chính thc i vào hot ng.

1.2

Niêm yt ACB c Trung tâm Giao dch Chng khoán Hà Ni chp thun cho niêm yt k t ngày 31/10/2006 theo Quyt nh s 21/Q-TTGDHN. Loi chng khoán: Mã chng khoán: Mnh giá: S lng chng khoán niêm yt hin nay: C phiu ph thông ACB 10.000 ng/c phiu 777.75.325 c phiu

1.3

Các s kin khác Giai on 1993 - 1995: ây là giai on hình thành ACB. Nhng ngi sáng lp ACB có nng lc tài chính, hc thc và kinh nghim thng trng, cùng chia s mt nguyên tc kinh doanh là "qun lý s phát trin ca doanh nghip an toàn, hiu qu" và ó là cht kt dính to s oàn kt by lâu nay. Giai on này, xut phát t v th cnh tranh, ACB hng v khách hàng cá nhân và doanh nghip trong khu vc t, vi quan im thn trng trong vic cp tín dng, i vào sn phm dch v mi mà th trng cha có (cho vay tiêu dùng, dch v chuyn tin nhanh Western Union, th tín dng). Giai on 1996 - 2000: ACB là ngân hàng thng mi c phn u tiên ca Vit Nam phát hành th tín dng quc t MasterCard và Visa. Nm 17, ACB bt u tip cn nghip v ngân hàng hin i theo mt chng trình ào to toàn din kéo dài hai nm, do các ging viên nc ngoài trong lnh vc ngân hàng thc hin. Thông qua chng trình này, ACB ã nm bt mt cách h thng các nguyên tc vn hành ca mt ngân hàng hin i, các chun mc và thông l trong qun lý ri ro, c bit trong lnh vc ngân hàng bán l, và nghiên cu ng dng trong iu kin Vit Nam. Nm 1, ACB trin khai chng trình hin i hóa công ngh thông tin ngân

I.

LCH S HOT NG CA NGÂN HÀNG (tip theo)

hàng, xây dng h thng mng din rng, nhm trc tuyn hóa và tin hc hóa hot ng giao dch; và cui nm 2001, ACB chính thc vn hành h thng công ngh ngân hàng lõi là TCBS (The Complete Banking Solution: Gii pháp ngân hàng toàn din), cho phép tt c chi nhánh và phòng giao dch ni mng vi nhau, giao dch tc thi, dùng chung c s d liu tp trung. Nm 2000, ACB ã thc hin tái cu trúc nh là mt b phn ca chin lc phát trin trong na u thp niên 2000. C cu t chc c thay i theo nh hng kinh doanh và h tr. Ngoài các khi, còn có mt s phòng ban do Tng giám c trc tip ch o. Hot ng kinh doanh ca Hi s c chuyn giao cho S giao dch (Tp. HCM). Vic tái cu trúc nhm m bo s ch o xuyên sut toàn h thng; sn phm c qun lý theo nh hng khách hàng và c thit k phù hp vi tng phân on khách hàng; quan tâm úng mc vic phát trin kinh doanh và qun lý ri ro. Giai on 2001 ­ 2005: Nm 2003, ACB xây dng h thng qun lý cht lng theo tiêu chun ISO 001:2000 và c công nhn t tiêu chun trong các lnh vc (i) huy ng vn, (ii) cho vay ngn hn và trung dài hn, (iii) thanh toán quc t và (iv) cung ng ngun lc ti Hi s. Nm 2005, ACB và Ngân hàng Standard Charterd (SCB) ký kt tha thun h tr k thut toàn din; và SCB tr thành c ông chin lc ca ACB. ACB trin khai giai on hai ca chng trình hin i hóa công ngh ngân hàng, bao gm các cu phn (i) nâng cp máy ch, (ii) thay th phn mm x lý giao dch th ngân hàng bng mt phn mm mi có kh nng tích hp vi nn công ngh lõi hin có, và (iii) lp t h thng máy ATM. Giai on 2006 n nay: ACB niêm yt ti Trung tâm Giao dch Chng khoán Hà Ni vào tháng 11/2006. Nm 2007, ACB y nhanh vic m rng mng li hot ng, thành lp mi 31 chi nhánh và phòng giao dch, thành lp Công ty Cho thuê tài chính ACB, hp tác vi các i tác nh Open Solutions (OSI) ­ Thiên Nam nâng cp h ngân hàng ct lõi, hp tác vi Microsoft v áp dng công ngh thông tin vào vn hành và qun lý, hp tác vi SCB v phát hành trái phiu. ACB phát hành 10 triu c phiu mnh giá 100 t ng, vi s tin thu c là hn 1.800 t ng. Nm 2008, ACB thành lp mi 75 chi nhánh và phòng giao dch, hp tác vi American Express v séc du lch, trin khai dch v chp nhn thanh toán th JCB. ACB tng vn iu l lên 6.355 t ng. ACB t danh hiu "Ngân hàng tt nht Vit Nam nm 2008" do Tp chí Euromoney trao tng ti Hong Kong. Riêng trong nm 200, ACB hoàn thành c bn chng trình tái cu trúc ngun nhân lc, tái cu trúc h thng kênh phân phi, xây dng mô hình chi nhánh theo nh hng bán hàng. Tng thêm 51 chi nhánh và phòng giao dch. H thng chm im tín dng i vi khách hàng cá nhân và doanh nghip cng ã hoàn thành và áp dng chính thc. H thng bàn tr giúp (help desk) bt u c trin khai. Và ln u tiên ti Vit Nam, ch có ACB nhn c 6 gii thng "Ngân hàng tt nht Vit nam nm 200" do 6 tp chí tài chính ngân hàng danh ting quc t bình chn.

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

239745