Read bancaobach.pdf text version

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU

(Giy chng nhn ng ký kinh doanh mã s doanh nghip: 0301452948-1 do S K hoch và u t Tp. H Chí Minh cp cho ng ký ln u ngày 19/05/1993, s KKD: 059067; ng ký thay i ln th 20 ngày 11/10/2010)

CHÀO BÁN C PHIU RA CÔNG CHÚNG

Tên c phiu Loi c phiu Mnh giá Tng s lng ng ký chào bán

: C phiu Ngân hàng TMCP Á Châu : C phiu ph thông : 10.000 ng/c phiu : 156.282.751 c phiu

Tng giá tr ng ký chào bán (theo mnh giá): 1.562.827.510.000 ng

T chc t vn: CÔNG TY TNHH CHNG KHOÁN ACB (ACBS) a ch in thoi Website : 107N Trng nh, Phng 6, Qun 3, Thành ph H Chí Minh : (08) 54 043 054 : www.acbs.com.vn Fax: (08) 54 043 085

T chc kim toán: CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS (VIT NAM) a ch in thoi : Lu 4 Sài Gòn Tower, 29 Lê Dun, Qun 1, Thành ph H Chì Minh : (08) 38 230 796 Fax: (08) 38 251 947

Trang 1

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

MC LC Phn I .......................................................................................................................... 6

CÁC NHÂN T RI RO............................................................................................................. 5 1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1. 6. 1. 7. 1. 8. 1. 9. Ri ro v lãi sut .......................................................................................................... 5 Ri ro v tín dng ........................................................................................................ 5 Ri ro v ngoi hi ...................................................................................................... 6 Ri ro v thanh khon ................................................................................................. 6 Ri ro t các hot ng ngoi bng .......................................................................... 7 Ri ro lut pháp ........................................................................................................... 7 Ri ro ca t chào bán và s dng s tin thu c t t chào bán................. 8 Ri ro pha loãng giá, thu nhp trên mi c phn và pha loãng quyn b phiu ......... 8 Ri ro khác ................................................................................................................... 9 ........................................................................................................................ 11

PHN II

NHNG NGI CHU TRÁCH NHIM CHÍNH....................................................................... 11 I VI NI DUNG BN CÁO BCH .................................................................................... 11 2. 1. 2. 2. T chc phát hành .................................................................................................... 11 T chc t vn........................................................................................................... 11 ........................................................................................................................ 12

PHN III

CÁC KHÁI NIM...................................................................................................................... 12 PHN IV ........................................................................................................................ 13

TÌNH HÌNH VÀ C IM CA T CHC PHÁT HÀNH....................................................... 13 4. 1. 4. 2. 4. 3. 4. 4. 4. 5. Tóm tt quá trình hình thành và phát trin .............................................................. 13 C cu t chc và b máy qun lý Công ty ............................................................ 17 C cu b máy qun lý ca Công ty: ....................................................................... 18 C cu c ông ......................................................................................................... 20 Danh sách công ty m và công ty con ca Ngân hàng Thng Mi C Phn Á

Châu, nhng công ty mà Ngân hàng Thng Mi C Phn Á Châu nm gi quyn kim soát hoc c phn chi phi, nhng công ty nm quyn kim soát hoc c phn chi phi

Trang 2

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

i vi Ngân hàng Thng Mi C Phn Á Châu:............................................................... 21 4. 6. 4. 7. 4. 8. 4. 9. 4. 10. 4. 11. 4. 12. 4. 13. 4. 14. 4. 15. 4. 16. 4. 17. Hot ng kinh doanh............................................................................................... 22 Báo cáo kt qu hot ng kinh doanh trong giai on 2008 ­ 30/09/2010 .......... 37 V th ca Ngân hàng so vi các doanh nghip khác trong cùng ngành ............. 40 Chính sách i vi ngi lao ng.......................................................................... 41 Chính sách phân phi li nhun .............................................................................. 43 Tình hình hot ng tài chính................................................................................... 43 Hi ng qun tr, Ban Tng giám c, Ban kim soát, K toán trng ............. 44 Tài sn ........................................................................................................................ 65 K hoch sn xut kinh doanh, li nhun và c tc nm 2010 ............................. 67 ánh giá ca t chc t vn v k hoch li nhun và c tc ............................. 69 Thông tin v nhng cam kt nhng cha thc hin ca t chc phát hành ....... 71 Các thông tin, các tranh chp kin tng liên quan ti ACB ................................... 71 ........................................................................................................................ 72

PHN V

CHNG KHOÁN CHÀO BÁN.................................................................................................. 72 5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 7. 5. 8. 5. 9. 5. 10. 5. 11. 5. 12. 5. 13. Loi chng khoán : ................................................................................................ 72 Mnh giá : ................................................................................................................ 72 Tng s chng khoán ng ký chào bán : ............................................................. 72 Giá phát hành :......................................................................................................... 72 Phng pháp tính giá: .............................................................................................. 72 Phng thc phân phi............................................................................................ 72 Thi gian phân phi chng khoán ........................................................................... 72 ng ký mua chng khoán....................................................................................... 72 Phng thc thc hin quyn ................................................................................. 73 Gii hn v t l nm gi i vi ngi nc ngoài: ............................................ 73 Các hn ch liên quan n vic chuyn nhng.................................................... 73 Các loi thu có liên quan......................................................................................... 73 Ngân hàng m tài khon phong ta nhn tin c phiu ........................................ 74 ........................................................................................................................ 75

PHN VI

Trang 3

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

MC ÍCH CHÀO BÁN ........................................................................................................... 75 6. 1. 6. 2. Mc ích chào bán .................................................................................................... 75 Phng án kh thi ..................................................................................................... 75 ........................................................................................................................ 76

PHN VII

K HOCH S DNG S TIN THU C T T CHÀO BÁN ...................................... 76 PHN VIII ........................................................................................................................ 77

CÁC I TÁC LIÊN QUAN TI VIC NG KÝ CHÀO BÁN ............................................... 77 7. 1. 7. 2. T CHC T VN ..................................................................................................... 77 T CHC KIM TOÁN ............................................................................................... 77 ........................................................................................................................ 78 ........................................................................................................................ 78

PHN IX PH LC

Trang 4

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

PHN I CÁC NHÂN T RI RO

1. 1.

Ri ro v lãi sut

Ri ro lãi sut phát sinh khi có chênh lch v k hn tái nh giá gia tài sn n và tài sn có ca ngân hàng. Mi mt bin ng ca t l lãi sut nh hng trc tip và sâu rng n li nhun ca ngân hàng. c bit, t sau cuc khng hong kinh t tài chính th gii nm 2008 n nay, nn kinh t th gii vn còn hng chu nhng bin ng v giá du m và lng cung cu tin t. Vit Nam ch trng thi hành các chính sách tht cht tin t và liên tc iu chnh lãi sut c bn hn ch nhng bin ng ó. Trong bi cnh nh vy, ACB ch trng thc hin qun lý ri ro lãi sut theo nguyên tc cn trng vi nhng bin pháp tng trng ngun vn huy ng an toàn, gim chi phí hot ng kinh doanh hp lý. ACB có mt ban chuyên v nghiên cu chin lc, d oán chính sách tin t có th a ra nhng chính sách iu hành linh hot cho ngân hàng, t ó qun lý ri ro lãi sut. Hi ng ALCO s dng nhiu công c giám sát và qun lý ri ro lãi sut, bao gm: biu lch k hn tái nh giá (repricing gap), thi lng ca tài sn n và tài sn có (duration), h s nhy cm (factor sensitivity). Báo cáo v ni dung nói trên do Phòng Qun lý ri ro ca ACB lp nh k hàng ngày, hàng tun và hàng tháng cho tng loi tin t và vàng. Da trên báo cáo và nhng nhn nh v din bin, xu hng ca lãi sut trên th trng trong các cuc hp hàng tháng ca Hi ng ALCO, Ban iu hành ngân qu hàng ngày s quyt nh duy trì các mc chênh lch thích hp nh hng cho các hot ng ca Ngân hàng.

1. 2.

Ri ro v tín dng

Ri ro tín dng xut phát t các hot ng tín dng khi khách hàng vay vi phm các iu kin ca hp ng tín dng làm gim hay mt giá tr ca tài sn có. duy trì ri ro tín dng mc thp nht, t nhiu nm nay ACB ã thc hin chính sách tín dng thn trng. thc hin xét duyt và quyt nh cp các khon tín dng và bo lãnh, ACB t chc thành ba cp: Ban tín dng ti các chi nhánh, Ban tín dng Hi s, Ban tín dng phía Bc và cp cao nht là Hi ng tín dng (HTD). HTD ACB bao gm thành viên HQT và thành viên Ban iu hành. Bên cnh vic quyt nh cp tín dng hoc bo lãnh, HTD còn quyt nh các vn v chính sách tín dng, qun lý ri ro tín dng, hn mc phán quyt ca các Ban tín dng. Nguyên tc cp tín dng là s nht trí 100% ca các thành viên xét duyt. Các khách hàng vay cá nhân và doanh nghip u c xp hng trong quá trình thm nh. Sau khi thm nh, phân tích và nh lng ri ro, các hn mc tín dng hoc các khon vay c lp s c cp cho tng khách hàng. Ngoài ra, ACB luôn nghiêm túc thc hin trích lp d phòng ri ro tín dng theo úng quy nh ca NHNN vi mc trích lp các khon n quá hn theo quyt

Trang 5

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

nh ca HTD. Vic thành lp Ban Chính sách và Qun lý tín dng nm 2005 là nhm chuyên nghip hóa công tác qun lý ri ro tín dng.

1. 3.

Ri ro v ngoi hi

Hot ng ngoi hi ca ACB ch yu nhm phc v thanh toán quc t cho các khách hàng doanh nghip. Các hot ng mua bán ngoi t trên th trng quc t chim t trng không ln. Qun lý ri ro ngoi hi tp trung vào qun lý trng thái ngoi hi ròng và các trng thái kinh doanh vàng (không c dng hoc âm quá 30% vn t có ca Ngân hàng), tuân th úng các quy nh hin hành ca NHNN. Hi ng ALCO quyt nh và nh k xét duyt li hn mc v trng thái m và hn mc ngn l cho các nhân viên giao dch ngoi hi. HTD xem xét, quyt nh và nh k xét duyt li hn mc giao dch vi các i tác. Bên cnh ó, vic s dng các công c tài chính có kh nng phòng nga ri ro còn c Ban iu hành ngân qu xem xét nhm ti u hóa thu nhp cho Ngân hàng.

1. 4.

Ri ro v thanh khon

Ri ro thanh khon là mt trong các ri ro rt quan trng trong hot ng ngân hàng. Do vy ri ro thanh khon c Ngân hàng quan tâm c bit. Qun lý ri ro thanh khon ti ACB c thc hin trong mt k hoch tng th v qun lý ri ro thanh khon và ng phó vi các s c ri ro thanh khon. K t khi thành lp và i vào hot ng. Ngân hàng luôn m bo duy trì kh nng thanh khon rt tt và luôn tuân th các quy nh v thanh khon ca NHNN. Hi ng ALCO, Ban iu hành ngân qu, Phòng Qun lý ri ro tùy theo phân cp có trách nhim a ra nhng ánh giá nh tính, nh lng thanh khon, xây dng khung qun lý ri ro thanh khon và giám sát ri ro thanh khon. Qun lý ri ro thanh khon ti ACB m bo tuân th các nguyên tc c th sau: Tuân th nghiêm các quy nh ca NHNN v t l an toàn vn và thanh khon trong hot ng ngân hàng. Duy trì t l ti thiu 25% gia giá tr các tài sn có có th thanh toán ngay và các tài sn n s n hn thanh toán trong thi gian mt tháng tip theo. Duy trì t l ti thiu bng mt (1) gia tng tài sn có có th thanh toán ngay trong khong thi gian by (7) ngày làm vic tip theo và tng tài sn n phi thanh toán trong khong thi gian by (7) ngày làm vic tip theo. Tuân th các hn mc thanh khon quy nh trong chính sách qun lý ri ro thanh khon do Hi ng ALCO quy nh. Tng hp và phân tích ng thái ca khách hàng gi tin, xây dng k hoch s dng vn cho hot ng tín dng và các hot ng có ri ro vn. ACB cng thit lp các nh mc thanh khon nh là mt công c d phòng tài chính ng phó vi các t bin v thanh khon. Cn c kh nng thanh toán ngay và kh nng chuyn

Trang 6

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

i thành thanh toán ngay, nh mc thanh khon chia làm bn (4) cp t thp n cao. Trong mi cp s quy nh rõ các loi thanh khon. K hoch thanh khon d phòng c th hin bng vn bn và c Hi ng ALCO xem xét cp nht hàng tháng. Ngoài ra, Ngân hàng cng xây dng k hoch ng phó tình trng khn cp thanh khon nhm cung cp cho lãnh o, trng các n v, b phn và các nhân viên phng cách qun lý và ng phó khi xy ra s c thanh khon. Các bc có quan h mt thit vi nhau trong quá trình ng phó tình trng khn cp thanh khon, bao gm: Xây dng k hoch: nh ngha phân loi s c, mô phng các tình hung ca s c và các hành ng c th ng phó. K hoch phi th hin bng vn bn c thit lp trên công vic hàng ngày k c ngoài gi làm vic. K hoch phi c xem xét cp nht ít nht sáu (6) tháng mt ln. Thc hin hành ng ng phó có h thng. Kim soát phng thc qun lý tình trng khn cp: qun lý mi hành ng trong thi gian xy ra s c, iu chnh k hoch cho phù hp vi tình hình. K hoch ng phó cng bao gm vic nh ngha các mc khn cp ca thanh khon và các bin pháp ngn chn, các nh mc thanh khon có th s dng, các ngun lc có th huy ng bao gm c ngun lc bên trong và ngun lc bên ngoài ngn chn và i phó vi s c thanh khon. K hoch cng quy nh s thông tin liên lc a chiu t nhân viên n lãnh o, và ra bên ngoài, cng nh phng tin thông tin liên lc và mc duy trì liên lc. Ngân hàng ã và ang trin khai tip nhn h tr k thut ca c ông nc ngoài v qun tr ri ro, trong ó bao gm c nâng cao trình qun tr ri ro v thanh khon.

1. 5.

Ri ro t các hot ng ngoi bng

Các hot ng ngoi bng ca ACB ch yu bao gm các khon cam kt cho vay và các hình thc bo lãnh. T trng các cam kt giao dch ngoi hi nh cam kt mua/bán ngoi t có k hn (forward) và quyn chn mua/bán ngoi t có t l rt nh. ACB thc hin chính sách bo lãnh thn trng, phn ln các khon bo lãnh u có tài sn th chp. HTD quyt nh các hn mc bo lãnh cp cho các cá nhân và doanh nghip trên c s c thm nh cht ch, c xem xét nh khon vay.

1. 6.

Ri ro lut pháp

ACB hot ng trong lnh vc tài chính ­ tin t, vì vy, ngoài nhng vn bn quy phm pháp lut chung ca Nhà nc i vi doanh nghip bình thng, ACB còn c iu chnh bi mt h thng các vn bn di lut ca Ngân hàng Nhà nc. Trc áp lc kim ch lm phát, NHNN có th ban hành nhng quy nh iu chnh mt s hot ng ca h thng ngân hàng t c mc tiêu chung. Ri ro lut pháp liên quan nhng s c hoc sai sót trong quá trình hot ng kinh doanh làm

Trang 7

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

thit hi cho khách hàng và i tác dn n vic ngân hàng b khi kin. Nguyên nhân dn n ri ro này là do con ngi hoc h thng công ngh thông tin. phòng chng ri ro này, Ngân hàng chun hóa các quy trình nghip v chính theo tiêu chun ISO 9001:2000. n nay, các quy trình nghip v chính ã c chun hóa bao gm: nghip v tin gi, chuyn tin, tín dng, bao thanh toán, nghip v quyn chn, kinh doanh vàng và ngoi hi. Bên cnh ó, các quy trình trong qun lý bao gm: tuyn dng, ào to, ánh giá ni b, thit k và phát trin sn phm, qun lý tài sn khách hàng, v.v. ã c tiêu chun hóa. H thng công ngh thông tin ca Ngân hàng thng xuyên c ci tin nâng cao tính n nh, an toàn và bo mt. Ban pháp ch thuc Khi Giám sát iu hành ca Ngân hàng có nhim v chính trong vic m bo các quyn li hp lý và hp pháp trong hot ng kinh doanh ca Ngân hàng.

1. 7.

Ri ro ca t chào bán và s dng s tin thu c t t chào bán

Trng hp s lng chng khoán chào bán không t c nh mc tiêu ra ca phng án phát hành và ACB không thu c s tin nh ã d kin s nh hng n vic thc hin k hoch kinh doanh ca Ngân hàng. Bên cnh ó, Ngân hàng không thc hin bo lãnh cho t phát hành này - ây c xem là mt trong nhng ri ro ca t chào bán. Tuy nhiên, hn ch ri ro này, ACB ã tính toán trên c s thn trng k hoch hot ng kinh doanh trong các nm ti cng nh phng án chào bán và mc giá chào bán ca t phát hành. Do ó, ACB s m bo áp ng nhu cu v vn thc hin úng tin k hoch phát trin ca ACB. Ngun vn huy ng trong t chào bán này ch yu mua sm thêm tài sn c nh, tng vn cho Công ty Cho thuê tài chính ACB và tng nng lc cho vay ca Ngân hàng. Do ó, các s phát sinh các chi phí liên quan nh: khu hao, chi phí thuê vn phòng, chi phí nhân viên và tng ng nh hng n kt qu hot ng kinh doanh ca ACB. i vi vic m rng mng li hot ng, ACB ã tính toán thn trng v v trí các chi nhánh, phòng giao dch cng nh v vic u t tài sn c nh cho mng li. ng thi, ACB ã cân nhc k lng v tính kh thi ca các khon u t t c hiu qu kinh t cao nht trong vic s dng tin thu c t t chào bán. 1. 8. Ri ro pha loãng giá, thu nhp trên mi c phn và pha loãng quyn b phiu

Ri ro v pha loãng giá c phiu sau khi chào bán: Tng s c phn ang lu hành ca ACB trc thi im phát hành thêm là 781.413.755 c phn. Sau khi phát hành d kin tng s phn lu hành ca Công ty s là 937.696.506 c phn. Và giá c phiu có th s b gim tng ng. Nhà u t có th tham kho công thc giá c phiu sau khi phát hành thêm nh sau: Giá th trng ca c phiu sau khi b pha loãng = Giá th trng ca c phiu trc khi b pha loãng + T l hng quyn x Giá chào bán cho c ông hin hu

Trang 8

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

1 + T l hng quyn Theo phng án phát hành, Công ty chào bán cho c ông hin hu 156.282.751 c phn tng ng t l hng quyn là 20%. Giá chào bán là 10.000 ng/c phn. Ví d: Gi s giá th trng ca c phiu trc khi b pha loãng, hay trc ngày cht danh sách c ông hng quyn là 30.000 ng/c phn. Khi ó, giá th trng ca c phiu sau khi b pha loãng s là:

30.000 x + 20% x 10.000 Giá th trng ca c phiu = sau khi b pha loãng 1 + 20% = 26.667 ng/ c phn Lu ý: Giá th trng trong ví d trên ch nhm mc ích minh ha c th cho nhà u t thy rõ v s pha loãng giá c phiu sau khi phát hành, mà không phn ánh úng giá tr th trng ca c phiu ACB vào thi im cht danh sách c ông chào bán. Ri ro v pha loãng thu nhp trên mi c phn sau khi chào bán Sau khi lng c phiu chào bán này chính thc a vào giao dch trên S giao dch, nhà u t nên lu ý v vic thu nhp trên mt c phn (EPS) và Giá tr s sách mt c phn s b pha loãng nh sau: Tng li nhun sau thu trong k EPS bình quân = Tng s c phn lu hành bình quân trong k Ngun VCSH ­ Ngun kinh phí và các qu khác Giá tr s sách 1 CP = Tng s c phn lu hành bình quân trong k

Ri ro v pha loãng quyn b phiu sau khi chào bán Trong trng hp toàn b c ông hin hu ng ý mua ht s c phn c chào bán trong t phát hành này, quyn b phiu ca c ông hin hu sau khi chào bán s không thay i. 1. 9. Ri ro khác

Ri ro khác liên quan n các trng hp bt kh kháng nh: thiên tai, lt li, cháy, n, v.v. Ti ACB, trên toàn h thng t Hi s n các chi nhánh, phòng giao dch và công ty trc thuc, tt c tài sn bao gm nhà và thit b làm vic (h thng máy tính, các thit b vn phòng, v.v.) u c mua bo him chng ri ro cháy n. Ngoài ra, do c trng ca hot ng ngân hàng, tin và các tài sn gi h ca khách hàng trong kho và tin vn chuyn trên ng i u c

Trang 9

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

mua bo him. Mt loi ri ro khác mà ACB rt quan tâm và có nhiu bin pháp phòng nga là ri ro trong vn hành. Ri ro trong vn hành là nhng tn tht phát sinh do c ch vn hành ca ngân hàng không thích hp, không tuân th úng các quy trình, quy nh ni b, nhm ln ca con ngi, các hành ng ngoi vi nh la o, tin tc, v.v. có th qun lý loi ri ro này ACB áp dng các bin pháp sau: Áp dng h thng cht lng ISO 9001-2000 vào các quy trình huy ng vn, tín dng, thanh toán quc t và cung ng ngun lc. Quy nh phân công, phân quyn, hn mc kinh doanh cho tng b phn. ào to và ào to li không ngng nâng cao trình nhân viên. Tng cng công tác kim tra, kim toán ni b. Hin i hóa h thng công ngh thông tin. Nâng cao tính bo mt và an toàn d liu. Xây dng h thng lu tr d phòng d liu liên tc. nh k ánh giá li hiu qu ca công tác qun lý ri ro vn hành có các bin pháp ci tin kp thi. Trích lp kp thi qu d phòng ri ro. Mua bo him cho tài sn và nhân viên ca ACB. Tng hp, phân tích v các loi ri ro trong vn hành rút ra các bài hc phòng nga. Xây dng h thng các d liu ri ro trong vn hành phc v cho công tác qun lý ri ro.

Trang 10

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

PHN II NHNG NGI CHU TRÁCH NHIM CHÍNH I VI NI DUNG BN CÁO BCH

2. 1. - - - - -

T chc phát hành NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU Ông TRN XUÂN GIÁ Ông LÝ XUÂN HI Ông NGUYN VN HÒA Ông HUNH NGHA HIP Chc v: Ch tch Hi ng qun tr Chc v: Tng Giám c Chc v: K toán trng Chc v: Trng Ban kim soát

Chúng tôi m bo rng các thông tin và s liu trong Bn cáo bch này là phù hp vi thc t mà chúng tôi c bit, hoc ã iu tra, thu thp mt cách hp lý. 2. 2. - - - T chc t vn CÔNG TY TNHH CHNG KHOÁN ACB i din theo pháp lut: Ông NGUYN NGC CHUNG Chc v: Quyn Tng Giám c Bn cáo bch này là mt phn ca h s ng ký chào bán do Công ty TNHH Chng khoán ACB tham gia lp trên c s hp ng t vn phát hành vi Ngân hàng Thng Mi C Phn Á Châu. Chúng tôi m bo rng vic phân tích, ánh giá và la chn ngôn t trên Bn cáo bch này ã c thc hin mt cách hp lý và cn trng da trên c s các thông tin và s liu do Ngân hàng Thng Mi C Phn Á Châu cung cp.

Trang 11

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

PHN III CÁC KHÁI NIM T, NHÓM T Ngân hàng/ACB T chc t vn/ ACBS CBCNV HC HQT BKS BTG Ngi có liên quan CP LNTT LNST VL ALCO NHNN NHTMCP NHTMNN ROA ROE SCB TCTD TCBS NHNN DIN GII Ngân hàng Thng Mi C Phn Á Châu Công ty TNHH Chng khoán ACB. Cán b công nhân viên i hi ng c ông Hi ng qun tr Ban kim soát Ban Tng Giám c Gm nhng i tng c quy nh ti Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 Vn iu l c chia thành nhiu phn bng nhau Li nhun trc thu Li nhun sau thu Vn iu l Hi ng Qun lý tài sn n và tài sn có Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Ngân hàng thng mi c phn Ngân hàng thng mi Nhà nc T sut li nhun sau thu/tng tài sn T sut li nhun sau thu/vn ch s hu Ngân hàng Standard Chartered T chc tín dng Gii pháp ngân hàng toàn din/ H qun tr nghip v ngân hàng toàn din (The Complete Banking Solution) Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Là tài khon tin gi không k hn mà ACB m ti ngân Tài khon nostro hàng khác nhm phc v mc ích thanh toán và giao dch cho khách hàng và ACB

Trang 12

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

PHN IV TÌNH HÌNH VÀ C IM CA T CHC PHÁT HÀNH 4. 1. 4.1.1/ Tóm tt quá trình hình thành và phát trin Lch s hình thành và phát trin Pháp lnh v Ngân hàng Nhà nc và Pháp lnh v NHTM, hp tác xã tín dng và công ty tài chính c ban hành vào tháng 5/1990, ã to dng mt khung pháp lý cho hot ng NHTM ti Vit Nam. Trong bi cnh ó, NHTMCP Á Châu ã c thành lp theo Giy phép s 0032/NH-GP do NHNN cp ngày 24/04/1993, Giy phép s 533/GP-UB do y ban Nhân dân TP.H Chí Minh cp ngày 13/05/1993. Ngày 04/06/1993, ACB chính thc i vào hot ng. Tm nhìn, mc tiêu và chin lc nêu trên c c ông và nhân viên ACB ng tâm bám sát trong sut hn 17 nm hot ng ca mình và nhng kt qu t c ã chng minh rng ó là các nh hng úng i vi ACB. ó cng chính là tin giúp Ngân hàng khng nh v trí dn u ca mình trong h thng NHTM ti Vit Nam trong lnh vc bán l. Di ây là mt s ct mc áng nh ca ACB: Giai on 1993 - 1995: ây là giai on hình thành ACB. Nhng ngi sáng lp ACB có nng lc tài chính, hc thc và kinh nghim thng trng, cùng chia s mt nguyên tc kinh doanh là "qun lý s phát trin ca doanh nghip an toàn, hiu qu" và ó là cht kt dính to s oàn kt by lâu nay. Giai on này, xut phát t v th cnh tranh, ACB hng v khách hàng cá nhân và doanh nghip trong khu vc t, vi quan im thn trng trong vic cp tín dng, i vào sn phm dch v mi mà th trng cha có (cho vay tiêu dùng, dch v chuyn tin nhanh Western Union, th tín dng). Giai on 1996 - 2000: ACB là ngân hàng thng mi c phn u tiên ca Vit Nam phát hành th tín dng quc t MasterCard và Visa. Nm 1997, ACB bt u tip cn nghip v ngân hàng hin i theo mt chng trình ào to toàn din kéo dài hai nm, do các ging viên nc ngoài trong lnh vc ngân hàng thc hin. Nm 1999, ACB trin khai chng trình hin i hóa công ngh thông tin ngân hàng, xây dng h thng mng din rng, nhm trc tuyn hóa và tin hc hóa hot ng giao dch. Nm 2000, ACB ã thc hin tái cu trúc nh là mt b phn ca chin lc phát trin trong na u thp niên 2000. C cu t chc c thay i theo nh hng kinh doanh và h tr. Ngoài các khi, còn có mt s phòng ban do Tng giám c trc tip ch o. Hot ng kinh doanh ca Hi s c chuyn giao cho S giao dch (Tp. HCM). Vic tái cu trúc nhm m bo s ch o xuyên sut toàn h thng; sn phm c qun lý theo nh hng khách hàng và c thit k phù hp vi tng phân on khách hàng; quan tâm úng mc vic phát trin kinh doanh và qun lý ri ro. Giai on 2001 ­ 2005: Cui nm 2001, ACB chính thc vn hành h thng công ngh ngân hàng lõi là TCBS (The Complete Banking Solution: Gii pháp ngân hàng toàn din), cho phép tt c chi nhánh và phòng giao dch ni mng vi nhau, giao dch tc thi, dùng

Trang 13

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

chung c s d liu tp trung. Nm 2003, ACB xây dng h thng qun lý cht lng theo tiêu chun ISO 9001:2000 và c công nhn t tiêu chun trong các lnh vc (i) huy ng vn, (ii) cho vay ngn hn và trung dài hn, (iii) thanh toán quc t và (iv) cung ng ngun lc ti Hi s. Nm 2005, ACB và Ngân hàng Standard Charterd (SCB) ký kt tha thun h tr k thut toàn din; và SCB tr thành c ông chin lc ca ACB. ACB trin khai giai on hai ca chng trình hin i hóa công ngh ngân hàng, bao gm các cu phn (i) nâng cp máy ch, (ii) thay th phn mm x lý giao dch th ngân hàng bng mt phn mm mi có kh nng tích hp vi nn công ngh lõi hin có, và (iii) lp t h thng máy ATM. Giai on 2006 n 2009: ACB niêm yt ti Trung tâm Giao dch Chng khoán Hà Ni vào tháng 11/2006. Nm 2007, ACB y nhanh vic m rng mng li hot ng, thành lp mi 31 chi nhánh và phòng giao dch, thành lp Công ty Cho thuê tài chính ACB, hp tác vi các i tác nh Open Solutions (OSI) ­ Thiên Nam nâng cp h ngân hàng ct lõi, hp tác vi Microsoft v áp dng công ngh thông tin vào vn hành và qun lý, hp tác vi SCB v phát hành trái phiu. ACB phát hành 10 triu c phiu mnh giá 100 t ng, vi s tin thu c là hn 1.800 t ng. Nm 2008, ACB thành lp mi 75 chi nhánh và phòng giao dch, hp tác vi American Express v séc du lch, trin khai dch v chp nhn thanh toán th JCB. ACB tng vn iu l lên 6.355 t ng. ACB t danh hiu "Ngân hàng tt nht Vit Nam nm 2008" do Tp chí Euromoney trao tng ti Hong Kong. Riêng trong nm 2009, ACB hoàn thành c bn chng trình tái cu trúc ngun nhân lc, tái cu trúc h thng kênh phân phi, xây dng mô hình chi nhánh theo nh hng bán hàng. Tng thêm 51 chi nhánh và phòng giao dch. H thng chm im tín dng i vi khách hàng cá nhân và doanh nghip cng ã hoàn thành và áp dng chính thc. H thng bàn tr giúp (help desk) bt u c trin khai. Và ln u tiên ti Vit Nam, ch có ACB nhn c 6 gii thng "Ngân hàng tt nht Vit nam nm 2009 " do 6 tp chí tài chính ngân hàng danh ting quc t bình chn (Asiamoney, FinanceAsia, Global Finance, Euromoney, The Asset và The Banker). Tính n ngày 09/10/2010, ACB nhn c 4 gii thng Ngân hàng tt nht Vit Nam 2010. t các tp chí tài chính danh ting là Asiamoney, FinanceAsia, The Asian Banker và Global Finance. 4.1.2/

-

Gii thiu v Công ty Tên t chc Tên giao dch quc t Tr s chính in thoi Website NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU ASIA COMMERCIAL BANK 442 Nguyn Th Minh Khai, Q. 3, TP. H Chí Minh (84.8) 3929 0999 www.acb.com.vn

Trang 14

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

-

Logo Vn iu l 7.814.137.550.000 ng

Ngành ngh kinh doanh chính ca Công ty: Huy ng vn ngn, trung và dài hn theo các hình thc tin gi tit kim, tin gi thanh toán, chng ch tin gi; tip nhn vn y thác u t; nhn vn t các t chc tín dng trong và ngoài nc; Cho vay ngn, trungvà dài hn; chit khu thng phiu, công trái và giy t có giá; u t vào chng khoán và các t chc kinh t; Làm dch v thanh toán gia các khách hàng; Kinh doanh ngoi t, vàng bc; Thanh toán quc t, bao thanh toán; Môi gii và u t chng khoán; lu ký, t vn tài chính doanh nghip và bào lãnh phát hành; Cung cp các dch v v u t, qun lý n và khai thác tài sn, cho thuê tài chính và các dch v ngân hàng khác.

4.1.3/

Thành tích t c Vi tm nhìn và chin lc úng n, chính xác trong u t công ngh và ngun nhân lc,

nhy bén trong iu hành và tinh thn oàn kt ni b, trong iu kin ngành ngân hàng có nhng bc phát trin mnh m và môi trng kinh doanh ngày càng c ci thin cùng s phát trin ca nn kinh t Vit Nam, ACB t c nhiu bng khen và thành tích, ni bt bao gm: Nm 1997 1999 2001 Gii thng Chng nhn "Ngân hàng tt nht Vit Nam" Chng nhn "Ngân hàng tt nht Vit Nam" Mt trong 500 ngân hàng hàng u Châu Á Gii thng Cht lng Vit Nam 2002 Bng khen v thành tích nâng cao cht lng hot ng sn xut, kinh doanh n nh, và nâng cao cht lng sn phm dch v Ngân hàng tt nht Vit nam Bng khen trong vic y mnh ng dng phát trin công ngh thông tin, góp phn vào s nghip xây dng Ch ngha xã hi và bo v C quan cp Tp chí Euromoney Tp chí Global Finance Magazine (USA) Tp chí Asiaweek Hi ng xét duyt Quc gia Th tng Chính ph

2005

Tp chí The Banker, thuc tp oàn Financial Times, Anh quc Th tng Chính ph

2006

Trang 15

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Nm T quc

Gii thng

C quan cp

Huân chng lao ng hng III Cúp thy tinh v Thành tu v lãnh o trong ngành ngân hàng Vit Nam nm 2006 (The Leadership Achievement Award for the Financial Services Industry in Vietnam 2006) Ngân hàng tt nht Vit Nam 2007 (Best Bank in Vietnam 2007) Huân chng lao ng hng Nhì 2009 Ngân hàng tt nht Vit Nam 2009 (Best Bank in Vietnam 2009)

Ch tch Nc

2007

The Asian Banker

2008

Tp chí Euromoney Ch tch nc Tp chí Global Finance, Tp chí Euromoney, Tp chí Asiamoney, Tp chí FinanceAsia

Ngân Hàng có dch v thanh toán vt tri nm 2010 Ngân hàng vng mnh nht Vit Nam 2010 Ông Lý Xuân Hi - Tng Giám c ACB nhn gii thng "Lãnh o Ngân hàng xut sc nht Vit Nam 2010" Ngân Hàng tt nht Vit Nam nm 2010 Ngân Hàng ni a tt nht Vit Nam nm 2010 Ngân Hàng tt nht Vit Nam nm 2010

Tp chí The Asset Tp chí The Asian Banker Tp chí The Asian Banker

2010

Tp chí Global Finance Tp chí AsiaMoney Tp chí FinanceAsia

Ngun: Ngân hàng TMCP Á Châu.

4.1.4/ Quá trình tng vn ca Công ty Thi im 31/12/2004 21/3/2005 19/7/2005 11/8/2005 09/3/2006 31/5/2007 Vn tng thêm (ng) 118.862.000.000 56.180.000.000 292.136.000.000 151.730.560.000 330.013.960.000 Ngun tng C tc nm 2004 (24,7%) Phát hành c phn cho SCB Phát hành c phn cho SCB C tc nm 2005 (16%) C tc nm 2006 (30%) Vn iu l (ng) 481.138.000.000 600.000.000.000 656.180.000.000 948.316.000.000 1.100.046.560.000 1.430.060.520.000

Trang 16

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Thi im 31/5/2007 12/12/2007 07/10/2008 07/10/2008 15/12/2008 10/9/2009 27/11/2009

Vn tng thêm (ng) 1.100.046.000.000 99.953.440.000 550.023.000.000 1.471.532.980.000 1.704.196.840.000 1.349.931.000.000 108.393.770.000

Ngun tng T TPC t 1 nm 2006 (2/3) Phát hành 100 t mnh giá c phn T TPC t 1 nm 2006 (1/3) C tc nm 2007 (55%) + 25 t thng cho cán b nhân viên Phát hành c phiu thng t Qu d tr b sung VL T TPC t 2 nm 2006 (2/3) T Qu d tr b sung V L

Vn iu l (ng) 2.530.106.520.000 2.630.059.960.000 3.180.082.960.000 4.651.615.940.000 6.355.812.780.000 7.705.743.780.000 7.814.137.550.000

Ngun: Ngân hàng TMCP Á Châu. 4. 2. 4. 2.1/ C cu t chc và b máy qun lý Công ty S c cu t chc và b máy qun lý Công ty

Trang 17

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

4. 3. 4. 3.1/

C cu b máy qun lý ca Công ty: S c cu b máy qun lý

Trang 18

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

I HI NG C ÔNG

Ban kim soát

Hi ng qun tr Vn phòng HQT Ban kim toán ni b

Các Hi ng Tng Giám c

Khi Khách hàng Cá nhân

Khi Khách hàng DN

Khi Ngân qu

Khi Phát trin kinh doanh

Khi Vn hành

Khi Qun tr Ngun lc

Trung tâm Công ngh thông tin

Phòng Qun lý Ri ro th

Phòng u t

Ban m bo cht lng

Ban chin lc

Phòng k toán

Ban chính sách và qun lý ri ro tín dng

Các s giao dch, chi nhánh, phòng giao dch, Trung tâm th, Trung tâm ATM và TT Vàng Các công ty trc thuc: Công ty TNHH Chng khoán ACB (ACBS), Công ty Qun lý n và khai thác tài sn ACB (ACBA), Công ty cho thuê Tài chính (ACBL)

4. 3.2/

Din gii s c cu b máy qun lý

i hi ng c ông i hi ng c ông (HC) là c quan quyt nh cao nht ca Ngân Hàng gm tt c các c ông có quyn biu quyt, hp ít nht mi nm mt ln. HC quyt nh nhng vn c Lut pháp và iu l Ngân hàng quy nh. HC thông qua các báo cáo tài chính hàng nm ca Ngân hàng và ngân sách tài chính cho nm tip theo, bu min nhim, bãi nhim thành viên Hi ng qun tr, thành viên Ban Kim soát ca Ngân hàng... Hi ng qun tr Do i hi ng c ông bu ra, là c quan qun tr Ngân hàng, có toàn quyn nhân danh Ngân hàng quyt nh mi vn liên quan n mc ích, quyn li ca Ngân hàng tr nhng vn thuc thm quyn ca i hi ng c ông mà không c y quyn. Hi

Trang 19

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

ng qun tr có nhim v quyt nh chin lc phát trin Ngân hàng, xây dng các k hoch sn xut kinh doanh, xây dng c cu t chc, quy ch qun lý Ngân hàng, a ra các bin pháp, các quyt nh nhm t c các mc tiêu do i hi ng c ông ra. Ban kim soát Do HC bu ra, có nhim v kim tra hot ng tài chính ca Ngân hàng; giám sát vic chp hành ch hch toán, k toán; hot ng ca h thng kim tra và kim toán ni b ca Ngân hàng; thm nh báo cáo tài chính hàng nm; báo cáo cho HC tính chính xác, trung thc, hp pháp v báo cáo tài chính ca Ngân hàng. Các Hi ng Do HQT thành lp, làm tham mu cho HQT trong vic qun tr ngân hàng, thc hin chin lc, k hoch kinh doanh; m bo s phát trin hiu qu, an toàn và úng mc tiêu ã ra. Hin nay, Ngân hàng có 04 Hi ng, bao gm: Hi ng nhân s có chc nng t vn cho Hi ng qun tr các vn v chin lc qun lý và phát trin ngun nhân lc ca Ngân hàng phát huy cao nht sc mnh ca ngun nhân lc, phc v hiu qu cho nhu cu phát trin ca Ngân hàng. Hi ng tín dng có chc nng xét cp tín dng, phê duyt hn mc tin gi ca Ngân hàng ti các t chc tín dng khác, phê duyt vic áp dng bin pháp x lý n và min gim lãi; quyt nh v chính sách tín dng và qun lý ri ro tín dng trên toàn h thng. Hi ng u t có chc nng thm nh các d án u t và xut ý kin cho cp có thm quyn quyt nh u t. Hi ng ALCO có chc nng qun lý cu trúc bng tng kt tài sn ca Ngân hàng, xây dng và giám sát các ch tiêu tài chính, tín dng phù hp vi chin lc kinh doanh ca Ngân hàng Tng giám c Do Hi ng qun tr b nhim, là ngi chu trách nhim trc HQT và trc pháp lut v hot ng hàng ngày ca Ngân hàng. Giúp vic cho Tng Giám c là các Phó Tng Giám c, các Giám c khi, K toán trng và b máy chuyên môn nghip v. 4. 4. C cu c ông Danh sách c ông nm gi t 5% vn c phn ca Ngân hàng tr lên Cn c vào danh sách c ông ca Ngân hàng cht vào ngày 05/02/2010, c ông s hu t 5% vn iu l ca Ngân hàng tr lên bao gm:

Trang 20

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

H và tên Connaught Investors Ltd. Dragon Financial Holdings Ltd. Standard Chartered APR Ltd. Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd. Tng cng

a ch C/O Jardine Matheson Ltd., 48th Floor, Jardine House, Central Hong Kong. C/O 1901 Me Linh Point Tower, 02 Ngô c K, Q. 1, Tp. HCM, Vit Nam 01 Aldermanbury Square, London, EC2V 7SB, United Kingdom. nd 32 Floor 4-4A Des Voeux Road, Central, Hong Kong.

SKKD

S c phn

T l s hu 7,26%

EC13292

56.762.362

163266

53.249.693

6,81%

5215167

68.553.236

8,77%

875305

48.662.619 227.227.910

6,23% 29,07%

Ngun: Ngân hàng TMCP Á Châu. C cu c ông Ngân hàng ti ngày 05/02/2010 n v: triu ng Danh mc Vn iu l C ông là pháp nhân C ông là cá nhân C trong nc Giá tr 5.480.175 1.270.179 T l 70,13% 16,25% C nc ngoài Giá tr 2.333.962 2.333.898 T l 29,87% 29,87% Giá tr 7.814.138 3.604.077 Tng T l 100% 46,12%

4.209.996

53,88%

65

0,00%

421.006

53,88%

Ngun: Ngân hàng TMCP Á Châu. 4. 5. Danh sách công ty m và công ty con ca Ngân hàng Thng Mi C Phn Á Châu, nhng công ty mà Ngân hàng Thng Mi C Phn Á Châu nm gi quyn kim soát hoc c phn chi phi, nhng công ty nm quyn kim soát hoc c phn chi phi i vi Ngân hàng Thng Mi C Phn Á Châu: 4.5.1. Danh sách công ty nm quyn kim soát hoc c phn chi phi ACB: Không có.

Trang 21

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

4.5.2.

Danh sách công ty mà ACB góp vn: Tên Công ty a ch Vn iu l (t ng) 100% (u t trc tip bi ACB) T l s hu

Công ty TNHH Chng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS)

107N Trng nh, P. 6, Q. 3, Tp. HCM.

1.500

Công ty TNHH Qun lý n và Khai thác tài sn Ngân hàng Á Châu (ACBA) Công ty TNHH Mt thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACBL)

442 Nguyn Th Minh Khai, P. 5, Q. 3, Tp. HCM.

340

100% (u t trc tip bi ACB) 100% (u t trc tip bi ACB) 100% (u t gián tip bi công ty con)

45 Võ Th Sáu, P. akao, Q.1, TP. HCM

200

Công ty TNHH Qun lý qu Ngân hàng Á Châu (ACBC) Tng cng

45 Võ Th Sáu, P. akao, Q.1, TP. HCM

50

2.090 Ngun: Ngân hàng TMCP Á Châu.

4. 6. 4. 6. 1/

Hot ng kinh doanh Ngành ngh kinh doanh chính

a.

Chng loi và cht lng sn phm

Vi nh hng a dng hóa sn phm và hng n khách hàng tr thành ngân hàng bán l hàng u ca Vit Nam, ACB hin ang thc hin y các chc nng ca mt ngân hàng bán l. Danh mc sn phm ca ACB rt a dng tp trung vào các phân on khách hàng mc tiêu, bao gm cá nhân và doanh nghip va và nh. Sau khi trin khai thc hin chin lc tái cu trúc, vic a dng hóa sn phm, phát trin sn phm mi áp ng nhu cu ngày càng a dng ca khách hàng ã tr thành công vic thung xuyên và liên tc. Các sn phm ca ACB luôn da trên nn tng công ngh tiên tin, có an toàn và bo mt cao. Trong huy ng vn, ACB là ngân hàng có nhiu sn phm tit kim c ni t ln ngoi t và vàng, thu hút mnh ngun vn nhàn ri trong dân c. Các sn phm huy ng vn ca ACB rt a dng thích hp vi nhu cu ca dân c và t chc. Vi uy tín, thng hiu ACB, tính thích hp ca sn phm cùng vi mng li phân phi tri rng, ACB ã thu hút mnh ngun vn nhàn ri trong dân c và doanh nghip. Vi tc tng trng rt nhanh, ACB có iu kin phát trin nhanh v quy mô, gia tng khong cách so vi các i th cnh tranh chính trong h thng NHTMCP và thu hp khong cách vi các NHTMNN.

Trang 22

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Các sn phm tín dng mà ACB cung cp rt phong phú, nht là dành cho khách hàng cá nhân. ACB là ngân hàng i u trong h thng ngân hàng Vit Nam cung cp các loi tín dng cho cá nhân nh: cho vay tr góp mua nhà, nn nhà, sa cha nhà; cho vay sinh hot tiêu dùng; cho vay tín chp da trên thu nhp ngi vay, cho vay du hc, v.v... Các dch v ngân hàng do ACB cung cp có hàm lng công ngh cao, phù hp vi xu th ng dng công ngh thông tin và nhu cu khách hàng ti tng thi k. Mt sn phm gn lin vi hình nh và thng hiu ACB trên th trng nhà t chính là các siêu th a c ACB. Thông qua các siêu th này, ngoài vic làm cu ni gia ngi mua nhà và ngi bán, ACB cung cp các dch v v t vn, trung gian thanh toán và cho vay, giúp cho ngi mua ln ngi bán c an toàn, nhiu ngi dân có c hi s hu nhà. ây là mt sn phm rt thành công ca ACB. Là mt ngân hàng bán l, ACB cng cung cp danh mc a dng các sn phm ngân qu và thanh toán. Vi h thng công ngh thông tin tiên tin, các dch v thanh toán, chuyn tin c x lý nhanh chóng, chính xác và an toàn vi nhiu tin ích cng thêm cho khách hàng. Thanh toán quc t, kinh doanh ngoi t và vàng cng là nhng mng kinh doanh truyn thng ca ACB t nhiu nm nay. ACB ang tng bc gii thiu các sn phm phái sinh cho th trng. Danh mc các sn phm phái sinh ACB cung cp bao gm: mua bán ngoi t giao ngay hoc có k hn, quyn chn mua bán ngoi t và vàng. ACB tiên phong trong hp tác vi Công ty Bo him Nhân th Prudential và Công ty Bo him Nhân th AIA a ra sn phm liên kt là dch v t vn bo him qua ngân hàng. ACB cng là ngân hàng i u cung cp dch v qun lý tin gi cho các công ty chng khoán. Vi ngun vn huy ng khá ln, ACB hot ng mnh trên th trng m và th trng liên ngân hàng. ACB tham gia u thu và mua các loi trái phiu Chính ph hoc trái phiu ô th vi doanh s hàng nghìn t ng/nm. Các hot ng này góp phn làm tng thu nhp áng k cho Ngân hàng. ACB cng thc hin u t vào các doanh nghip bng hình thc trc tip hoc gián tip thông qua ACBS. Cht lng các sn phm dch v ca ACB c các khách hàng ón nhn, c nhiu t chc trong và ngoài nc bình bu ánh giá cao qua các nm. Nhiu gii thng ln do khách hàng và các t chc qun lý nhà nc, các i tác nc ngoài dành cho ACB là mt minh chng quan trng cho iu này.

b.

Huy ng vn

Ngun vn huy ng ca ACB liên tc tng qua các nm, vi tc tng trng nm 2009 t 47,5% và s d huy ng tính n cui tháng 9/2010 là 164.284 t ng.

Trang 23

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Tình hình huy ng vn ca ACB n 30/09/2010 n v: triu ng Nm 2008 Ch tiêu Vay NHNN Tin gi và tin vay t các TCTD khác Tin gi ca khách hàng (bao gm chng ch tin gi) Vn tài tr, y thác u t, cho vay Công c tài chính phái sinh và các khon n tài chính khác Trái phiu (chuyn i) Cng Giá tr 0 9.901.891 75.112.843 298.865 T trng 0,0% 10,9% Nm 2009 Giá tr 10.256.943 10.449.828 T trng 7,6% 7,8% 30/09/2010 Giá tr 10.458.220 17.176.208 T trng 6,4% 10,5% 79,2% 0,2%

82,4% 108.991.784 0,3% 270.304

81,0% 130.148.501 0,2% 315.127

0

0,0%

23.351

0,0%

676.045

0,4%

5.859.931 91.173.530

6,4%

4.510.000

3,4%

5.510.000

3,4% 100,0%

100,0% 134.502.210

100,0% 164.284.099

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 30/09/2010 là s liu hp nht cha kim toán. Trong ó: Vay t NHNN, tin gi và tin vay t các t chc tín dng Trc nhng khó khn trong vic huy ng t TGKH trong các tháng u nm 2010 và tác ng vic iu chnh chính sách m bo các t l an toàn theo Thông t 13 thì nhu cu vn t th trng cp 2 tr nên cn thit hn so vi cùng k nm trc i vi tt c các ngân hàng, không loi tr ACB. T trng ngun vn t th trng cp 2 ca ACB trên tng ngun vn huy ng thi im 30/09/2010 khong 17%, so vi khong 25% ca mt s ngân hàng ng ng khác, chng hn nh Eximbank (25%) và Techcombank (28%). V tin vay t NHNN, s d cui nm 2009 ca ACB là 10.257 t ng, chim t trng 7,6% trong tng vn huy ng. T trng ngun vn này trong tng vn huy ng ca ACB n thi im 30/09/2010 gim nh còn 6,4% trong khi s d tng khong 201 t so vi u nm. V tin gi và tin vay t các t chc tín dng, s d n 30/09/2010 là hn 17.176 t ng, tng khong 6.726 t ng so vi u nm và chim 10,5% tng vn huy ng ca ACB. Vn tài tr, u thác u t cho vay: Các khon vn ACB nhn t Chính ph, các t chc quc t và t chc khác n 30/9/2010 t 315 t ng, ch yu là t các t chc quc t tài tr cho các d án ca Chính ph. Khon vn này chim t trng nh (khong 0,2%) trong tng vn huy ng ca ACB và phn chênh lch tng/gim không áng k qua các nm.

Trang 24

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Tin gi ca khách hàng: Tin gi ca khách hàng trong nc n 30/9/2010 là 130.149 t ng, chim t trng 79% trong ngun vn huy ng ca ACB. S liu qua các thi im cho thy ACB luôn duy trì c t trng ngun tin gi khách hàng mc cao (khong 80%). Và c bit nm 2009 huy ng tin gi khách hàng ca ACB t tc tng trng gp 1,6 ln ca ngành (45% so vi 27%). C cu huy ng vn t nm 2008 n 30/9/2010 n v tính: triu ng Nm 2008 Ch tiêu Phân theo k hn - Ngn hn. - Trung, dài hn. Phân theo t chc - Ngoài nc - Trong nc Phân theo loi hình + Vn nhn t Chính ph, các t chc quc t và các t chc khác. + Vn t NHNN và các t chc tín dng. + Vn huy ng tin gi khách hàng. + Trái phiu, Trái phiu chuyn i và các công c phái sinh Tng cng 298.865 0,3% 270.304 0,2% 315.127 0,2% 0 91.173.530 0,0% 100,0% 0 134.502.210 0,0% 100,0% 0 164.284.099 0,0% 100,0% 46.384.070 44.789.460 50,9% 49,1% 65.001.015 69.501.195 48,3% 51,7% 72.545.029 91.739.070 44,2% 55,8% Giá tr T trng Nm 2009 Giá tr T trng 30/09/2010 Giá tr T trng

9.901.891

10,9%

20.706.771 108.991.784

15,4%

27.634.427

16,8%

75.112.843

82,4%

81,0%

130.148.501

79,2%

5.859.931 91.173.530

6,4%

4.533.351

3,4%

6.186.045

3,8%

100%

134.502.210

100%

164.284.099

100%

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 30/09/2010 là s liu hp nht cha kim toán. Ngun vn huy ng phân theo k hn ca ACB có s thay i theo hng ngun vn trung, dài hn ngày càng chim t trng cao hn. Nu nh các nm 2005, 2006, 2007, t l ngun vn ngn hn dao ng trong khong 80% thì n nm 2008 t l này còn 51% và s liu tng ng cui 2009 và 30/09/2010 ch còn ln lt là 48% và 44%. Bên cnh ó, toàn b ngun vn huy ng ca ACB là huy ng t trong nc. V loi hình, ch yu là do huy ng t tin gi ca khách hàng và trái phiu. Hai khon mc này

Trang 25

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

chim 83% vn huy ng ca ACB vào thi im 30/09/2010.

c.

S dng vn Hot ng tín dng

Trong các nm qua, hot ng tín dng ca ACB luôn t mc tng trng tt. Tính n 30/9/2010, tng d n cho vay ca ACB (bao gm d n cho vay t chc tín dng) t 80.907 t ng. Tc tng trng bình quân nm trong giai on 2005-2009 là 59,8%. Các sn phm ca ACB áp ng nhu cu a dng ca mi thành phn kinh t, cung cp nhiu sn phm tín dng nh cho vay b sung vn lu ng, tài tr và ng tài tr các d án u t, cho vay sinh hot tiêu dùng, cho vay sa cha nhà, cho vay mua nhà, cho vay du hc, cho vay cán b công nhân viên, tài tr xut nhp khu, bao thanh toán, v.v. Tc tng trng d n tín dng n v tính: triu ng Nm 2008 Ch tiêu (*) T chc tín dng Khách hàng Tng cng Giá tr 34.832.700 34.832.700 T trng 0,00% 100,00% 100,00% Nm 2009 Giá tr 4.000 62.357.978 62.361.978 T trng 0,01% 99,99% 100,00% 30/9/2010 Giá tr 100 80.906.614 80.906.714 T trng 0,00% 100,00% 100,00%

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 30/9/2010 là s liu hp nht cha kim toán. Chi tit d n cho vay và tm ng cho khách hàng (không bao gm các t chc tín dng) c th hin nh sau: Phân loi theo loi hình cho vay n v tính: triu ng Nm 2008 Ch tiêu Cho vay ngn hn Cho vay trung và dài hn Cho vay ng tài tr Cho vay t ngun tài tr chính ph, các t chc quc t và t chc khác Các khon n ch x lý Giá tr 15.937.627 17.532.288 1.362.785 T trng 45,8% 50,3% 3,9% 0,0% Nm 2009 Giá tr 35.614.113 24.921.334 1.822.530 T trng 57,1% 40,0% 2,9% 0,0% 30/9/2010 Giá tr 42.806.894 35.923.883 2.175.837 T trng 52,9% 44,4% 2,7% 0,0%

-

-

-

0,0%

-

0,0%

0,0%

(*)

S liu d n tính trc d phòng ri ro tín dng.

Trang 26

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Nm 2008 Ch tiêu Giá tr 34.832.700 228.623 34.604.077 T trng

Nm 2009 Giá tr 62.357.978 501.994 61.855.984 T trng

30/9/2010 Giá tr 80.906.614 673.345 80.233.268 T trng

Tng cng D phòng ri ro tín dng Danh mc cho vay (thun)

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 30/09/2010 là s liu hp nht cha kim toán. Tng trng nhanh và chim t trng ln nht trong c cu cho vay theo thi hn vay là loi hình cho vay ngn hn, tip n là cho vay trung và dài hn: Phân loi theo tin t n v tính: triu ng Nm 2008 Ch tiêu Cho vay bng ng Vit Nam Cho vay bng ngoi t và vàng Tng cng Giá tr 24.563.580 10.269.120 34.832.700 T trng 70,5% 29,5% 100,0% Nm 2009 Giá tr 51.552.735 10.805.243 62.357.978 T trng 82,7% 17,3% 100,0% 30/09/2010 Giá tr 54.516.627 26.389.987 T trng 67,4% 32,6%

80.906.614 100,0%

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 30/09/2010 là s liu hp nht cha kim toán. Phân loi theo ngành ngh n v tính: triu ng Nm 2008 Ch tiêu Dch v cá nhân và cng ng Thng mi Sn xut và gia công ch bin Xây dng Kho bãi, giao thông vn ti, và thông tin liên lc Nông lâm nghip Dch v tài chính Giá tr 17.709.042 8.175.846 4.514.346 946.652 739.817 221.790 4.300 T trng 50,8% 23,5% 13,0% 2,7% 2,1% 0,6% 0,0% Nm 2009 Giá tr 22.939.330 19.831.560 11.266.591 2.373.316 1.756.209 166.870 630.766 T trng 36,8% 31,8% 18,1% 3,8% 2,8% 0,3% 1,0% 30/9/2010 Giá tr 33.836.194 23.597.397 11.652.343 3.067.904 2.640.543 201.110 1.094.354 T trng 41,8% 29,2% 14,4% 3,8% 3,3% 0,2% 1,4%

Trang 27

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Nm 2008 Ch tiêu T vn, kinh doanh bt ng sn Khách sn, nhà hàng Giáo dc, ào to Khác Tng cng Giá tr 608.307 493.586 2.595 1.416.419 34.832.700 T trng 1,7% 1,4% 0,0% 4,1% 100,0%

Nm 2009 Giá tr 519.614 997.746 31.255 1.844.722 T trng 0,8% 1,6% 0,1% 3,0%

30/9/2010 Giá tr 1.057.145 1.273.841 52.382 2.433.400 T trng 1,3% 1,6% 0,1% 3,0%

62.357.978 100,0%

80.906.614 100,0%

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 30/9/2010 là s liu hp nht cha kim toán. V trí then cht trong danh mc cho vay phân theo ngành ngh là cho vay sn xut gia công ch bin, cá nhân và thng mi. Lý gii v s tng trng n nh trong d n ca ba ngành này có th k n các óng góp t chính sách lãi sut cho vay cnh tranh ca ACB, s ci thin trong cht lng phc v khách hàng, chính sách tín dng linh hot. Phân loi theo khu vc n v tính: triu ng Nm 2008 Ch tiêu Thành ph H Chí Minh Min Bc Min ông Min Trung ng bng Sông Cu Long Tng cng Giá tr 24.641.417 5.723.037 1.821.448 1.371.017 1.275.781 34.832.700 T trng 70,7% 16,4% 5,2% 3,9% 3,7% 100,0% Nm 2009 Giá tr 40.488.203 12.829.692 3.037.768 3.226.332 2.775.982 T trng 64,9% 20,6% 4,9% 5,2% 4,5% 30/9/2010 Giá tr 54.943.990 15.636.747 3.774.505 3.821.595 2.729.777 T trng 67,9% 19,3% 4,7% 4,7% 3,4%

62.357.978 100,0%

80.906.614 100,0%

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 30/9/2010 là s liu hp nht cha kim toán. Tình hình bin ng trong d n cho vay ti nm (05) khu vc a lý vn i úng nh hng chin lc kinh doanh và phn ánh úng tim nng kinh t, hoàn cnh cnh tranh tng a bàn. Vi vai trò là ht nhân kinh t ca c nc, khu vc TP. H Chí Minh vn là a phng hp thu ngun vn tín dng cao. Phân loi theo thành phn kinh t n v tính: triu ng Nm 2008 Ch tiêu Giá tr T trng Nm 2009 Giá tr T trng 30/9/2010 Giá tr T trng

Trang 28

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Nm 2008 Ch tiêu Công ty c phn và TNHH Doanh nghip Nhà nc Công ty 100% vn nc ngoài Công ty liên doanh Hp tác xã Cá nhân, nông dân và thành phn khác Tng cng Giá tr 12.674.836 2.821.889 180.304 387.159 5.164 18.763.348 34.832.700 T trng 36,4% 8,1% 0,5% 1,1% 0,0% 53,9% 100,0%

Nm 2009 Giá tr 34.252.753 4.378.113 195.295 497.924 28.698 23.005.194 T trng 54,9% 7,0% 0,3% 0,8% 0,0% 36,9%

30/9/2010 Giá tr 39.989.308 4.302.489 288.744 399.090 15.225 35.911.758 T trng 49,4% 5,3% 0,4% 0,5% 0,0% 44,4%

62.357.978 100,0%

80.906.614 100,0%

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 30/9/2010 là s liu hp nht cha kim toán.

T l n xu (nhóm 3 n nhóm 5) trên tng d n Ch tiêu S d n xu (Nhóm 3-5) VT Triu ng Nm 2008 308.715 Nm 2009 254.680 30/9/2010 280.700

T l n xu % 0,89% 0,41% 0,35% Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 30/9/2010 là s liu hp nht cha kim toán. Tc tng trng tín dng cao nhng tính an toàn và hiu qu ca hot ng tín dng luôn c m bo, c th trong nhiu nm qua, t l n xu ca ACB trên tng d n luôn di 1%. Nm 2009, ACB tip tc là ngân hàng duy nht trong nhóm các NHTM c phn hàng u có t l n xu di 0,5%.

Tin gi ti các TCTD trong và ngoài nc Tc tng tin gi ca ACB ti các TCTD trong và ngoài nc nm 2009 t 52% nhng n 9 tháng u nm 2010 s d gim 48% so vi u nm. V c cu, nhìn chung tin gi ti các TCTD trong nc ch yu là tin gi có k hn trong khi tin gi ti các TCTD nc ngoài a phn là không k hn.

Trang 29

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Tin gi ti các t chc tín dng trong nc và nc ngoài n v tính: triu ng Nm 2008 Ch tiêu Tin gi ti các TCTD trong nc Không k hn Có k hn Tin gi ti các TCTD nc ngoài Không k hn Có k hn Tng cng 2.760.360 414.890 24.171.623 11,4% 1,7% 100,0% 4.221.944 1.658.875 11,5% 4,5% 1.924.192 283.755 10,1% 1,5% 288.324 20.708.049 1,2% 85,7% 947.039 .867.637 2,6% 81,4% 986.910 15.768.575 5,2% 83,2% Giá tr T trng Nm 2009 Giá tr T trng 30/9/2010 Giá tr T trng

36.695.495 100,0%

18.963.432 100,0%

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 30/09/2010 là s liu hp nht cha kim toán. u t chng khoán Nm 2008, tng giá tr chng khoán mà ACB ang nm gi là 25.025 t ng, trong ó trái phiu ca Chính ph chim 50,1%, và chng khoán do các t chc tín dng khác phát hành chim 33,7%. n nm 2009, t trng trái phiu Chính ph gim nh còn 41,3% trong khi chng khoán do các t chc tín dng phát hành tng t trng lên 45,8% trong tng s 33.021 t ng chng khoán mà ACB nm gi. Tính n 30/9/2010, tng giá tr u t vào chng khoán các loi là 56.385 t ng, trong ó trái phiu ca TCTD khác, ch yu ca các NHTMNN tng t trng lên xp x 70%, trái phiu chính ph chim t trng 20%. Phn còn li là u t vào trái phiu ca t chc kinh t trong nc. u t chng khoán n v tính: triu ng Nm 2008 Ch tiêu

1

Nm 2009 Giá tr 13.653.321 15.108.030 4.259.374 33.020.726 T trng 41,3% 45,8% 12,9% 100,0%

30/9/2010 Giá tr 11.252.732 39.380.656 5.751.870 56.385.258 T trng 20,0% 69,8% 10,2% 100,0%

Giá tr 12.532.303 8.438.421 4.053.882 25.024.606

T trng 50,1% 33,7% 16,2% 100,0%

Trái phiu chính ph T chc tín dng khác T chc kinh t trong nc Tng cng

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 30/09/2010 là s liu hp nht cha kim toán.

1

Bao gm chng khoán kinh doanh và chng khoán u t.

Trang 30

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

d.

Hot ng kinh doanh ngoi t và thanh toán Kinh doanh ngoi t

Trong nghip v mua bán ngoi t phc v khách hàng thanh toán xut nhp khu, ngoài khi lng giao dch ch yu bng USD và các loi ngoi t mnh khác nh EUR, JPY, GBP, AUD, v.v., Phòng Kinh doanh ngoi hi ca ACB còn cung cp cho khách hàng mt s ngoi t khác ít giao dch trên th trng th gii nh ng Baht Thái Lan (THB), Krone an Mch (DKK), Krone Thy in (SEK), v.v. Doanh s mua bán ngoi t t 91,6 t USD trong 9 tháng u nm 2010. Dch v kinh doanh ngoi t n v tính: triu ng

Nm 2008 Ch tiêu Doanh s kinh doanh ngoi t Hot ng thanh toán - Doanh s thanh toán Quc t - Doanh s chuyn tin nhanh Western Union Tng cng Lãi kinh doanh ngoi t Giá tr 349.739.419 61.382.573 58.638.558 2.744.015 411.121.992 15.086 14,3% 0,7% T trng Nm 2009 Giá tr T trng 30/9/2010 Giá tr T trng 96,5%

85,1% 3.032.926.978 58.394.042 55.114.752 3.279.290

98,1% 1.690.311.830 60.902.528 1,8% 0,1% 57.439.688 3.462.840

3,3% 0,2%

100,0% 3.091.321.020 738.101

100,0% 1.751.214.358 100,0% 32.342

Ngun: Ngân hàng TMCP Á Châu Hot ng thanh toán Hot ng thanh toán trong nc Vi mng li chi nhánh và phòng giao dch c b trí hp lý, cùng 471 tài khon nostro, hot ng thanh toán trong nc ca ACB ã không ngng tng trng. Các thng kê v tình hình phân b chi nhánh, phòng giao dch và tài khon nostro ca ACB theo tng khu vc a lý cho n cui tháng 9/2010 nh sau: Hot ng thanh toán trong nc n 30/9/2010 Tnh/ thành TP. HCM Hà Ni Hi Phòng à Nng Hu S lng chi nhánh, phòng giao dch có tài khon Nostro 1 3 2 1 1 S lng tài khon nostro 119 114 40 45 17

Trang 31

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Tnh/ thành Hi An An Giang c Lak Cn Th Khác Tng cng

S lng chi nhánh, phòng giao dch có tài khon Nostro 2 1 1 1 29 42

S lng tài khon nostro 12 11 17 33 63 471

Ngun: Ngân hàng TMCP Á Châu. Tính n 30/9/2010, ngoài 233 tài khon nostro duy trì hai khu vc kinh t trng im là TP. H Chí Minh và Hà Ni, s lng t 11 n 63 tài khon nostro m ti mi tnh, thành còn li ã giúp ACB áp ng tt nhu cu thanh toán ca khách hàng trong thi gian qua. Thanh toán quc t Là mt dch v truyn thng ca Ngân hàng, óng góp t trng áng k trong tng thu dch v ca ACB. Trong nhng nm gn ây, ACB ã áp dng mt s chính sách u ãi i vi khách hàng doanh nghip v tín dng, tài tr xut khu, mc ký qu th tín dng (L/C) nhp khu, chính sách bán ngoi t, v.v. Lng ngoi t bán phc v nhu cu nhp khu khá n nh. Kt qu ca hot ng thanh toán quc t qua các nm nh sau: Thanh toán quc t Nm 2008 Doanh s Thanh toán quc t (triu USD) Phí dch v Thanh toán quc t (t VND) 3.454 87,4 Nm 2009 3.072 292,4 30/9/2010 3.034 106,7

Ngun: Ngân hàng TMCP Á Châu. Các dch v thanh toán khác Dch v chuyn tin nhanh Western Union: T nm 1994, ACB ã là i lý ca t chc chuyn tin nhanh toàn cu Western Union (WU). n thi im 30/9/2010 trên tng s 932 im chi tr WU trên c nc, ACB có 263 im chi tr (28%) nhng chim n 51% doanh s. Doanh s chuyn tin qua WU tng dn qua các nm: nm 2008 t 162 triu USD, nm 2009 t 182,8 triu USD và 9 tháng u nm 2010 t 182,9 triu USD. Hot ng WU ca ACB t hiu qu cao. Dch v th: ACB là mt trong các ngân hàng Vit Nam i u trong vic gii thiu các sn phm th quc t ti Vit Nam. ACB chim th phn cao v các loi th tín dng quc t nh Visa và MasterCard. Trong nm 2003, ACB là ngân hàng u tiên ca Vit Nam a ra th trng th thanh toán và rút tin toàn cu Visa Electron. Nm 2004, ACB tip tc phát hành th MasterCard Electronic. Trong nm 2005, ACB ã a ra sn phm th MasterCard

Trang 32

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Dynamic là loi th thanh toán quc t kt hp nhng tính nng ca th tín dng và th ghi n. Ngoài ra, áp ng các nhu cu thanh toán ni a, ACB ã phi hp vi các t chc nh Tng Công ty Du lch Sài Gòn, h thng siêu th Co-opmart, Maximark, Citimart phát hành các loi th tín dng ng thng hiu cho khách hàng ni a. Hin nay, ACB ã trin khai lp t 363 máy ATM cung cp các tin ích giao dch cho khách hàng. Th ACB ã góp phn to nên thng hiu ACB trên th trng và to ngun thu dch v áng k. S liu v th qua các nm

Ch tiêu S lng th phát hành mi - Th quc t - Th ni a S lng i lý mi Doanh s giao dch ch th Doanh s giao dch i lý

n v tính Th Th Th i lý T ng T ng

Nm 2008 89.053 56.192 32.861 525 5.154 1.081

Nm 2009 110.393 62.696 47.697 570 7.088 869

30/9/2010 134.359 77.753 56.606 355 7.201 644

Ngun: Ngân hàng TMCP Á Châu. Dch v ngân hàng in t: Nhm mc ích gii thiu cho khách hàng Vit Nam các sn phm ca mt ngân hàng hin i, da trên nn tng công ngh tiên tin, trong nm 2003, ACB ã chính thc cung cp các dch v ngân hàng in t bao gm: Internet banking, Home banking, Phone banking và Mobile banking, mang n cho khách hàng nhiu tin ích. ACB là ngân hàng i u trong vic ng dng chng ch s trong giao dch ngân hàng in t nhm mã hóa bo mt ch ký in t ca khách hàng, tng an toàn khi s dng dch v Home banking. T nm 2004, ACB cng ã a vào hot ng Tng ài 247, cung cp thêm các tin ích cho khách hàng thông qua kênh in thoi. Tng ài này c phát trin thành Call Center vào tháng 4/2005. Gn ây nht, ACB tung ra dch v ACB Online là dch v ngân hàng in t (hay ngân hàng trc tuyn) cho phép khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghip có tài khon tin gi thanh toán VND ti ACB thc hin mt s giao dch vi ACB mi lúc mi ni thông qua Internet nh:

· Tra cu thông tin giao dch trên tài khon · Tra cu thông tin t giá, lãi sut, biu phí · Tra cu thông tin chng khoán. · Chuyn khon trong và ngoài h thng ACB. · Chuyn tin trong nc cho ngi nhn bng CMND/ Passport · Thanh toán hoá n. · Dch v b tr Mobile Banking. · To tài khon tin gi u t trc tuyn

Trang 33

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

· M, cp nht ch th tái tc, tt toán tài khon tin gi có k hn VN. · Vay tin trc tuyn th chp bng s d tài khon tin gi có k hn. · ng ký làm th; Gia hn; Báo mt; Hy th; Thay i thông tin... · Np tin vào th; Tra cu thông tin s dng th. · Bán ngoi t trc tuyn.

Trong c cu thu dch v ca ngân hàng, thu v dch v bo lãnh và thanh toán (chuyn tin, thanh toán quc t, WU, th tín dng) chim khong gn 70%. Phn còn li là các dch v khác bao gm trung gian thanh toán nhà t, các dch v v ngân qu.

e.

Hot ng ngân hàng i lý

Quan h ngân hàng i lý nhm mc ích h tr và phát trin các hot ng thanh toán quc t, chuyn tin, mua bán và kinh doanh ngoi t, vàng, v.v. S ngân hàng i lý không ngng tng lên qua các nm. n 30/9/2010, s lng ngân hàng i lý ca ACB trên th gii là 1.050 ngân hàng và tp oàn tài chính (cha bao gm s lng ln các chi nhánh tri rng trên toàn cu). 4. 6. 2/ Qun lý ri ro và bo toàn vn

Qun lý ri ro và t ó tn dng c hi kinh doanh, bo toàn vn cho c ông là mt trong các vn c ACB c bit quan tâm. Các loi ri ro trong hot ng ngân hàng c chia thành các loi chính: ri ro tín dng, ri ro th trng (bao gm ri ro thanh khon, ri ro lãi sut và ri ro ngoi hi), ri ro vn hành. qun lý các loi ri ro nói trên, t chc qun lý ri ro ca ACB c b trí t Hi s n các chi nhánh và phòng giao dch trên toàn h thng. HTD là c quan qun lý ri ro tín dng. Hi ng ALCO qun lý các loi ri ro khác. Phòng Qun lý ri ro Hi s có chc nng tng hp, phân tích tình hình hot ng hàng ngày ca ACB h tr Ban iu hành và Hi ng ALCO trong vic qun lý ri ro. Ban kim tra kim soát ni b có chc nng giám sát s tuân th các quy nh pháp lut cng góp phn nâng cao cht lng qun lý ri ro ti ACB. Vi h thng t chc qun lý ri ro ã c xây dng hoàn chnh, vi các chính sách qun lý ri ro ngày càng hoàn thin, vic bo toàn vn ca c ông trong nhiu nm qua ã c m bo, ng thi t sut li nhun luôn tng trng n nh và duy trì mc cao.

Trang 34

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

4. 6. 3/

a.

Th trng hot ng Mng li chi nhánh Thng kê mng li chi nhánh và phòng giao dch S lng s giao dch 2009 30/9/2010 1 1 S lng Chi nhánh 2009 29 30/9/2010 29 S lng Phòng giao dch 2009 87 30/9/2010 102

Ch tiêu Tp. HCM Khu vc phía Bc: Hà Ni, Hi Phòng, Bc Ninh, Hng Yên, Qung Ninh Khu vc min Trung: à Nng, Daklak, Khánh Hòa, Hi An, Hu, Bình nh Khu vc min Tây: Long An, Cn Th, An Giang, Cà Mau. Khu vc min ông: ng Nai, Bình Dng, Bà Ra- Vng Tàu Tng cng

0

0

13

16

48

52

0

0

9

11

14

17

0

0

8

8

6

8

0 1

0 1

5 64

5 69

17 172

17 196

Ngun: Ngân hàng TMCP Á Châu.

b.

Mng li khách hàng và các loi dch v cho khách hàng

Mng li khách hàng Cá nhân: Là nhng ngi có thu nhp n nh ti các khu vc thành th và vùng kinh t trng im; Doanh nghip: Là các doanh nghip va và nh có lch s hot ng hiu qu thuc nhng ngành kinh t không quá nhy cm vi các bin ng kinh t - xã hi; Các nh ch tài chính trong và ngoài nc.

Các loi dch v cho khách hàng STT Dch v dành cho khách hàng cá nhân Tin gi thanh toán Tin gi tit kim Th thanh toán Dch v dành cho khách hàng doanh nghip Dch v tài khon Thanh toán quc t Bo lãnh Dch v ngân qu Mua bán ngoi hi (giao ngay, k hn và quyn chn) Mua bán vàng (giao ngay, k hn và quyn chn) Hoán i lãi sut

1 2 3

Trang 35

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

4 5 6 7

c.

Dch v chuyn tin Cho vay có tài sn m bo Cho vay tín chp Các dch v khác

Bao thanh toán Cho vay Dch v khác

T vn v din bin th trng và các công c tài chính phái sinh

Th phn và kh nng cnh tranh ca Ngân hàng ACB

Th phn tng tài sn ca riêng Ngân hàng ACB so vi tng phng tin thanh toán ca Ngành ngân hàng n 30/9/2010 khong 7,2%. Bên cnh ó, th phn tín dng ca ACB khong 3,87%, tng 0,33% so vi u nm và khong 0,14% so vi cùng k nm trc; và ACB tip tc nm gi th phn tín dng cao hn so vi các ngân hàng ng ng. V huy ng tin gi khách hàng, th phn ca ACB n thi im 30/09/2010 là 6,5%. 4. 6. 4/

a.

Các d án phát trin hot ng kinh doanh ang thc hin Trung tâm ATM

n 30/09/2010, ACB ã lp t 363 máy ATM. Theo k hoch n nm 2010, ACB s có ít nht 400 máy ATM c lp t trên toàn quc. Vic trin khai phát hành và thanh toán bng th ATM s góp phn ph cp phng tin thanh toán không dùng tin mt. Vi nhng tính nng u vit, th thanh toán s dn iu chnh thói quen s dng tin mt trong cng ng dân c.

b.

M thêm công ty trc thuc

Tháng 4 nm 2009, HQT Ngân hàng Á Châu ã ng ý ch trng thành lp công ty trc thuc là Công ty TNHH mt thành viên Tài chính Ngân hàng Á Châu trên c s xem xét các yu t sau: Th trng tài chính i vi phân on khách hàng thu nhp thp, trung bình là th trng có rt nhiu tim nng vì khi lng khách hàng c ánh giá là khá ln. ây là hot ng ri ro cao nhng nu qun lý tt thì hiu qu kinh doanh cng s cao. Vi t cách là ngân hàng bán l, ACB có kinh nghim nht nh i vi vic trin khai các sn phm phc v cho phân on i tng này trong thi gian va qua. Cn phi có công ty qun lý riêng chuyên môn hóa và tránh phân tán ngun lc ca ACB i vi hot ng kinh doanh có ri ro c thù này. Ngoài ra, tháng 4 nm 2009, HQT Ngân hàng Á Châu cng ã ng ý ch trng thành lp công ty trc thuc là Công ty TNHH mt thành viên Kinh doanh vàng Ngân hàng Á Châu nhm m bo tính c lp trong hot ng kinh doanh vàng mang thng hiu ACB.

c.

M rng mng li hot ng

Theo k hoch n cui nm 2010, ACB s có 285 chi nhánh và phòng giao dch ti 36 tnh, thành ph trên toàn quc. Và trong nm 2011, ACB d kin s tip tc m thêm 95 n v nâng tng s lng chi nhánh/phòng giao dch lên 380.

Trang 36

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

4. 7. 4. 7. 1/

Báo cáo kt qu hot ng kinh doanh trong giai on 2008 ­ 30/09/2010 Tóm tt mt s ch tiêu v hot ng sn xut kinh doanh ca Ngân hàng nm 2008, 2009 va 09 tháng 2010 a. Kt qu hot ng kinh doanh n v tính: triu ng Ch tiêu 2008 105.306.130 10.497.846 2.728.257 349.898 2.560.580 2.210.682 2009 167.881.047 9.613.889 2.800.528 636.960 2.838.164 2.201.204 % tng/gim 59,42% (8,42)% 2,65% 82,04% 10,84% (0,43)% 9 tháng nm 2010 177.944.014 10.277.703 2.866.275 512.798 2.000.684 1.487.886

Tng giá tr tài sn Thu nhp lãi và các khon thu nhp tng t Thu nhp lãi thun Thu và các khon phi np Li nhun trc thu Li nhun sau thu

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 9 tháng nm 2010 là s liu hp nht cha kim toán. b. Các ch tiêu khác Thu nhp n v tính: triu ng Nm 2008 Ch tiêu Thu nhp t lãi Thu nhp ngoài lãi Tng cng Giá tr 2.728.257 1.511.219 4.239.476 T trng 64,4% 35,7% 100,00% Nm 2009 Giá tr 2.800.528 2.134.542 4.935.070 T trng 56,7% 43,3% 100,0% 9 tháng nm 2010 Giá tr 2.866.275 831.186 3.697.461 T trng 77,5% 22,5% 100,00%

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 9 tháng nm 2010 là s liu hp nht cha kim toán. Chi phí n v tính: triu ng Nm 2008 Ch tiêu Lng và chi phí liên quan Chi phí khu hao Chi phí hot ng khác Tng cng Giá tr 691.319 128.849 770.735 1.590.903 T trng 43,5% 8,1% 48,4% 100,0% Nm 2009 Giá tr 851.468 168.349 789.644 1.809.461 T trng 47,1% 9,3% 43,6% 100,0% 9 tháng nm 2010 Giá tr 678.970 145.345 689.662 1.513.977 T trng 44,8% 9,6% 45,6% 100,0%

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 9 tháng nm 2010 là s liu hp nht cha kim toán.

Trang 37

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Khu hao TSC n v tính: triu ng Ch tiêu Tr s làm vic Thit b vn phòng Phng tin vn chuyn Tài sn c nh hu hình khác Tài sn c nh vô hình Tng cng Nm 2008 Giá tr 15.149 79.774 13.646 6.750 13.532 128.851 T trng 11,8% 61,9% 10,6% 5,2% 10,5% 100,0% Nm 2009 Giá tr 17.817 104.457 17.761 11.523 16.791 168.349 T trng 10,6% 62,0% 10,6% 6,8% 10,0% 100,0% 9 tháng nm 2010 Giá tr 16.642 88.683 17.121 10.357 12.541 145.345 T trng 11,5% 61,0% 11,8% 7,1% 8,6% 100,0%

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 9 tháng nm 2010 là s liu hp nht cha kim toán. Hot ng u t n v tính: triu ng Ch tiêu2 u t chng khoán Góp vn u t Tng cng Nm 2008 Giá tr 25.024.606 1.313.309 26.337.915

T trng

Nm 2009 Giá tr 33.020.726 1.218.348 34.239.074 T trng 96,4% 3,6% 100,0%

9 tháng nm 2010 Giá tr 56.385.258 2.475.052 58.860.310 T trng 95,8% 4,2% 100,0%

95,0% 5,0% 100,0%

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 9 tháng nm 2010 là s liu hp nht cha kim toán.

Các ch tiêu khác n v tính: triu ng Ch tiêu Thu nhp ròng t lãi/TTS bình quân Thu nhp ngoài lãi/TTS bình quân Chi phí hot ng/TTS bình quân Li nhun sau thu/ TTS bình quân (ROA) Li nhun sau thu/ Vn CSH bình quân (ROE) Nm 2008 2,9% 1,6% 1,7% 2,3% 31,5% Nm 2009 2,1% 1,6% 1,3% 1,6% 24,6% 9 tháng nm 2010 1,7% 0,5% 0,9% 0,9% 14,5%

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 9 tháng nm 2010 là s liu hp nht cha kim toán.

2

S liu trc khi tr d phòng tng ng.

Trang 38

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

4. 7. 2/

Các nhân t nh hng n hot ng sn xut kinh doanh ca Ngân hàng trong nm báo cáo.

Thun li D báo tng trng kinh t ca Vit Nam c nm 2010 d kin t 6,7%3; vt mc tiêu k hoch (6,5%), thuc vào nhóm nc có tc tng trng cao ca th gii. Tuy nhiên, cht lng tng trng thp, kinh t v mô thiu n nh. Ch s giá tiêu dùng s tng mc va phi, c nm có th kim soát di mt con s. tip tc h tr các NHTM gim mt bng lãi sut, t nay n cui nm 2010, NHNN s tip tc m rng hot ng ca th trng m, b sung thêm k hn giao dch, gim nh lãi sut giao dch th trng m; lãi sut tái cp vn, tái chit khu tip tc n nh mc thp; m rng nghip v swap ngoi t... ng thi, NHNN cng s xem xét gim lãi sut trái phiu Chính ph các ngân hàng tp trung vn cho vay doanh nghip.. Khó khn Sc ép cnh tranh gay gt t s xut hin các doanh nghip nc ngoài theo l trình gia nhp WTO ca Vit Nam. Hot ng kinh doanh ngân hàng nói chung và ACB nói riêng vn ang b chi phi t nhng bt n kinh t (nh lm phát, bin ng giá vàng, ngoi hi...), b tác ng bi chính sách tht cht tin t ca Nhà nc và b e da t nguy c hiu ng domino ca cuc khng hong n Châu Âu. T giá USD/VN vn chu áp lc tng, do chênh lch v lm phát ca M và Vit Nam khá cao (1,24% so vi 8,19% vào thi im cui tháng 7/2010), nhu cu tiêu dùng toàn cu gim cn tr xut khu và các ngun thu USD ròng t cán cân vn ang chm li so vi các nm trc, thâm ht cán cân tng th tng. Tuy nhiên, trong ngn hn, gii quyt vn cung-cu ngoi t, vic buc các doanh nghip xut khu bán ngoi t cho ngân hàng s c u tiên s dng hn so vi bin pháp iu chnh t giá, nhm tránh vòng tròn k vng - iu chnh - k vng ... NHNN rt kiên quyt trong vic t qun lý ri ro tr thành vn bt buc ca các ngân hàng, nhm nâng cao kh nng cnh tranh khi NHNN tháo b các rào cn i vi các NH nc ngoài và hi nhp trong lnh vc ngân hàng. iu này ã c ghi vào Lut NHNN và Lut Các TCTD s c thc hin vào nm 2011. Vic NHNN kiên quyt nâng nhng h s an toàn hot ng ti thiu lên cao hn có th dn n s st gim li nhun trc mt ca các ngân hàng. Ngh nh 141/2006/N-CP s phi thc hin nghiêm, theo ó, mc vn iu l ca các ngân hàng phi t ít nht 3.000 t ng trc 31/12/2010.

3

D báo ca Ngân hàng phát trin châu Á (ADB) và Chính ph Vit Nam

Trang 39

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

4. 8. 4. 8. 1/

V th ca Ngân hàng so vi các doanh nghip khác trong cùng ngành V th ca Công ty trong ngành

V th ca ACB so vi 4 NHTMNN (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank) n cui nm 2009, bn NHTM ln nht c tính chim khong 51% vn huy ng t tin gi ca dân c và t chc kinh t và 50% d n cho vay ca toàn ngành ngân hàng. So vi quy mô ca c bn ngân hàng này ti thi im cui nm 2009, tng tài sn ca ACB bng khong 13% (tng 3% so vi cui nm 2008), huy ng tin gi dân c và t chc kinh t khong 12,5% (+3%), d n cho vay khong 7% (+2%) và li nhun trc thu t khong 23%. V th ca ACB so vi các NHTMCP Trong khi NHTMCP, ACB là ngân hàng dn u v tng tài sn, vn huy ng, cho vay và li nhun. Sau ây là bng so sánh mt s ch tiêu ca ACB vi mt vài NHTMCP ln vào cui nm 2009: So sánh mt s ch tiêu Ch tiêu Tng tài sn Huy ng tin gi khách hàng D n cho vay Li nhun trc thu 108.992 62.358 2.838 76.701 59.657 2.175 46.989 38.382 1.533 31.352 34.356 788 63.034 42.093 2.253 40.257 29.588 1.505 ACB 167.881 Sacombank 104.019 Eximbank 65.448 ông Á 42.520 K Thng 92.582 Quân i 69.008

Ngun: Công khai báo cáo tài chính ca các ngân hàng trên báo chí. Vi tc tng trng cao v huy ng vn, d n cho vay liên tc nhiu nm, ACB luôn to khong cách xa dn vi các i th cnh tranh chính trong h thng NHTMCP. 4. 8. 2/ Trin vng phát trin ca ngành

Ngành ngân hàng ca mt quc gia óng vai trò quan trng trong nn kinh t ca quc gia ó, vai trò ó th hin qua chc nng dn dt nn kinh t ca quc gia, và ngc li s thnh vng hoc suy tàn nn kinh t cng là mt ng lc cho ngành ngân hàng. Theo ánh giá ca các chuyên gia kinh t, nm 2010 nn kinh t ang trên à hi phc, nhng tín hiu lc quan t nn kinh t s thúc y mnh m s tng trng ngành ngân hàng. c bit là Vit Nam c t chc Grant Thornton International ánh giá là ni u t k vng mang li li nhun cao nht th gii nh các ng thái t chính ph trong nm 2009. áp ng nhu cu tng trng ca nn kinh t, Ngân hàng nhà nc tip tc trin khai các chng trình hành ng c th theo nh án phát trin ngành ngân hàng n nm 2010 và nh hng n nm 2020 ca NHNN, gm các ni dung c bn: Hình thành ng b khung pháp lý minh bch và công bng nhm thúc y cnh

Trang 40

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

tranh và bo m an toàn h thng, áp dng y hn các thit ch và chun mc quc t v an toàn i vi hot ng tin t, ngân hàng. Xóa b phân bit i x gia các loi hình TCTD và loi b các hình thc bo h, bao cp trong lnh vc ngân hàng. y nhanh quá trình hi nhp kinh t quc t, ch ng hi nhp quc t v tài chính ngân hàng theo l trình và bc i phù hp vi nng lc cnh tranh ca các TCTD và kh nng ca NHNN v kim soát h thng. Ci cách cn bn, trit nhm phát trin h thng các TCTD Vit Nam theo hng hin i, hot ng a nng, a dng v s hu và loi hình TCTD, có qui mô hot ng và tim lc tài chính mnh, to nn tng xây dng h thng các TCTD hin i t trình phát trin tiên tin trong khu vc Châu Á, áp dng y các chun mc quc t v hot ng ngân hàng, có kh nng cnh tranh vi các ngân hàng trong khu vc và th gii. Tng cng nng lc tài chính ca các TCTD theo hng tng vn t có và nâng cao cht lng tài sn và kh nng sinh li. Tng bc c phn hóa các NHTMNN theo nguyên tc thn trng, bo m n nh kinh t - xã hi và an toàn h thng, cho phép các nhà u t nc ngoài, nht là các ngân hàng hàng u th gii mua c phn và tham gia qun tr, iu hành các NHTM Vit Nam. 4. 8. 3/ ánh giá v s phù hp nh hng phát trin ca ACB vi nh hng ca ngành, chính sách ca Nhà nc và xu th chung trên th gii Vi nh hng tip tc gi v th dn u trong h thng NHTMCP ti Vit Nam, rút ngn khong cách v quy mô vi các NHTMNN, ACB ã xây dng k hoch phát trin vi các ch s tng trng cao v tng tài sn, huy ng vn, d n tín dng... gp ôi so vi tc tng trng bình quân ca ngành. Bên cnh yu t tng trng, ACB cng rt chú trng vn n nh, an toàn và hiu qu trong hot ng. Ngân hàng ang hng dn công tác qun tr và iu hành theo các chun mc quc t. Chin lc kinh doanh ca Ngân hàng hoàn toàn phù hp vi nh hng ca toàn ngành ngân hàng, sn sàng cho thi k hi nhp kinh t khu vc và th gii. 4. 9. 4.9.1/ Chính sách i vi ngi lao ng Tình hình và s lng ngi lao ng trong Công ty Tng s lao ng ca ACB tính n 30/09/2010 là 7.140 ngi, vi c cu nh sau:

Yu t Phân theo trình lao ng Sau i hc i hc

S lng

T trng

115 6.161

1,6% 86,3%

Trang 41

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Yu t Cao ng, Trung cp Lao ng ph thông Phân theo i tng lao ng Cán b qun lý Nhân viên

S lng 792 72

T trng 11,1% 1,0%

369 6.771

5,2% 94,8%

Ngun: Ngân hàng TMCP Á Châu. Mc lng bình quân ca ngi lao ng trong các nm 2007 ­ 2009 nh sau: Mc lng Mc lng trung bình (ng/tháng) 2007 8.456.000 2008 8.668.000 2009 9.900.000

4.9.2/

Chính sách ào to, lng, thng, tr cp Chính sách khen thng Ch khen thng cho nhân viên ca ACB gn lin vi kt qu hot ng kinh doanh

và cht lng phc v. ACB có các ch c bn nh sau: Mi nm, nhân viên c hng ti thiu 13 tháng lng; Ngoài ra nhân viên còn c hng lng theo nng sut và thng hoàn thành công vic; Thng cho các n v, cá nhân tiêu biu trong nm; thng sáng kin; Thng trong các dp l tt ca quc gia và k nim thành lp Ngân hàng.

Hàng nm, ACB thc hin ch ngh mát, ng phc cho nhân viên. Ngoài ra, ACB có nhng chính sách ãi ng nhân viên nh xây cn h chung c bán tr góp, t chc khám bnh nh k và thành lp câu lc b sc khe. Ch phúc li Tt c nhân viên chính thc ca ACB u c hng các tr cp xã hi phù hp vi Lut Lao ng. Ngoài ra, tùy lnh vc công tác mà nhân viên ACB còn nhn c ph cp c hi, ph cp ri ro tin mt, ph cp chuyên môn, v.v. Chính sách tuyn dng và ào to ào to và phát trin nhân viên là mt trong các công tác u tiên ca ACB. Chính sách ào to ca ACB có mc tiêu xây dng và phát trin i ng nhân viên thành tho v nghip v, có o c trong kinh doanh, chuyên nghip trong phong cách làm vic và nhit tình phc v khách hàng.

Trang 42

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Nhân viên trong h thng ACB có c hi tham d các lp hun luyn ào to nghip v theo nhu cu công vic bên trong và bên ngoài Ngân hàng, c tài tr chi phí. Ngoài ra, vi s h tr ca các c ông nc ngoài, ACB có ch c cán b tham gia các khóa ào to và thc tp ti nc ngoài. 4. 10. Chính sách phân phi li nhun HQT có trách nhim xây dng phng án phân phi li nhun và trích lp các qu trình HC. Phng án này c xây dng trên c s li nhun sau thu mà Ngân hàng thu c t hot ng kinh doanh trong nm tài chính, sau khi ã thc hin ngha v np thu và tài chính khác theo quy nh ca pháp lut hin hành. Bên cnh ó, Ngân hàng cng xét ti k hoch và nh hng kinh doanh, chin lc u t m rng hot ng kinh doanh trong nm ti a ra mc c tc hp lý. T l chia c tc ca Ngân hàng qua các nm: Nm 2008 2009 2010 (d kin) 4. 11. Tình hình hot ng tài chính

4

C tc bng tin mt (% trên mnh giá) 33,8% 24% 20,4%

·

Các ch tiêu c bn n v tính: triu ng Ch tiêu 31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010

Quy mô vn Vn iu l Tng tài sn có T l an toàn vn Kt qu hot ng kinh doanh S d tng huy ng D n cho vay (khách hàng và TCTD) N xu (nhóm 3-5) T l n bo lãnh quá hn/tng s d bo lãnh T l n xu (nhóm 3-5)/Tng d n (%) Kh nng thanh toán T l kh nng chi tr ngày hôm sau (ln)

4

6.355.813 105.306.130 12.44% 91.173.530 34.832.700 308.715 0,001% 0,89%

7.814.138 167.881.047 9.74% 134.502.210 62.361.978 254.680 0,0001% 0,41%

7.814.138 177.944.014 10,01% 164.284.099 80.906.714 280.700 0,35%

20,07

11,87

4.147

Tng ng vi mc li nhun riêng ca ngân hàng ACB khong 3.000 t ng.

Trang 43

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ch tiêu T l ngun vn ngn hn s dng cho vay trung dài hn

31/12/2008 0%

31/12/2009 0%

30/09/2010 0%

Ngun: Báo cáo kim toán hp nht nm 2008 và 2009 ca Ngân hàng TMCP Á Châu. Riêng s liu 30/09/2010 là s liu hp nht cha kim toán. 4. 12. 4. 12. 1/ · Hi ng qun tr, Ban Tng giám c, Ban kim soát, K toán trng Danh sách

Danh sách Hi ng qun tr

H và tên Ông Trn Xuân Giá Ông Phm Trung Cang Ông Trnh Kim Quang Ông Lê V K Ông Lý Xuân Hi Ông Hunh Quang Tun Ông Lng Vn T Ông Julian Fong Loong Choon Ông Alain Cany Ông Dominic Scriven Ông Trn Hùng Huy · Danh sách Ban Kim soát

Chc v Ch tch Phó Ch tch Phó Ch tch Phó Ch tch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên

Nm sinh 1939 1954 1954 1956 1965 1958 1947 1951 1949 1963 1978

CMND/ Passport 010197443 020034584 020657865 011850742 023947229 011511303 010043233 BA136390 04FE15025 761700461 022998625

H và tên Ông Hunh Ngha Hip Bà Hoàng Ngân Ông Triu Cao Phong Bà Phùng Th Tt · Danh sách Ban Tng Giám c

Chc v Trng Ban Thành viên Thành viên Thành viên

Nm sinh 1953 1954 1953 1950

CMND 021563781 021577633 020501250 020708571

H và tên Ông Lý Xuân Hi Ông Nguyn Thanh Toi Ông Hunh Quang Tun

Chc v Tng Giám c Phó Tng Giám c Phó Tng Giám c

Nm sinh 1965 1953 1958

CMND 023947229 020550522 011511303

Trang 44

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

H và tên Ông àm Vn Tun Ông Minh Toàn Ông Bùi Tn Tài Ông Trn Hùng Huy Ông Nguyn c Thái Hân · K toán trng

Chc v Phó Tng Giám c Phó Tng Giám c Phó Tng Giám c Phó Tng Giám c Phó Tng Giám c

Nm sinh 1951 1971 1973 1978 1967

CMND 022072892 024302839 022498773 022998625 022332181

H và tên Ông Nguyn Vn Hòa 4. 12. 2/ · S yu lý lch

Chc v K toán trng

Nm sinh 1969

CMND 023458434

S yu lý lch thành viên Hi ng qun tr

Ông TRN XUÂN GIÁ Ch tch Hi ng qun tr, Thành viên c lp Gii tính Nam 1939 Tnh Tha Thiên Hu Vit Nam Quê quán a ch thng trú S in thoi c quan Trình vn hóa Vinh Hng, Phú Lc, Tha Thiên Hu P. 105 nhà N3 ngõ 36 Vn Bo, Q. Ba ình, Hà Ni. (84.4) 3944 7796 i hc - Tin s kinh t - 1975, i hc kinh t quc dân Plekhanob (Moscow). - C nhân kinh t - 1966, i hc kinh t quc dân Plekhanob (Moscow).

Ngày tháng nm sinh Ni sinh

Quc tch Dân tc

Kinh

Trình chuyên môn

Quá trình công tác: 1966: Ging viên trng i hc Kinh t Quc dân Hà Ni. 1977: Ch nhim khoa Vt giá, i hc Kinh t Quc dân Hà Ni. 1981: Phó ch nhim (Th trng) y ban Vt giá Nhà nc. 1989: Ch nhim Vn phòng Hi ng B trng. 1992: Phó Ch nhim y ban K hoch Nhà nc. 1995: Th trng B K hoch và u t. 1996: B trng B K hoch và u t

Trang 45

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông TRN XUÂN GIÁ Ch tch Hi ng qun tr, Thành viên c lp 1997 ­ 2002: i biu Quc hi khóa X. 2003: Trng ban Ban Nghiên cu Th tng chính ph v i mi chính sách kinh t, xã hi và hành chính. 11/2006 ­ 5/2008: C vn HQT Ngân hàng Á Châu (sau khi có quyt nh ngh hu t 01/10/1006). 2008 - nay: Ch tch HQT Ngân hàng Á Châu. Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác S c phiu nm gi n nay S c phiu ca nhng ngi có liên quan n nay Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty Ch tch HQT Ngân hàng Á Châu Không Không Không Không Không Không Không

Ông PHM TRUNG CANG Phó Ch tch Hi ng qun tr Gii tính Ngày tháng nm sinh Ni sinh Quc tch Dân tc Quá trình công tác: 1978 - 1992: Giám c Công ty TNHH Nha i Hng 1993 - 1994: Ch tch HQT Ngân hàng Á Châu. 1994 - 1998: Phó Ch tch HQT Ngân hàng Á Châu. 1999 - 2001: Phó Ch tch HQT-Tng Giám c Ngân hàng Á Châu. 2002 ­ nay: Phó Ch tch HQT Ngân hàng Á Châu, Ch tch HQT Công ty CP Tân i Hng. 2006 ­ nay:Ch tch HQT Công ty CP Du lch Ch Ln Chc v hin nay Phó Ch tch HQT Ngân hàng Á Châu Nam 1954 Long An Vit Nam Kinh Quê quán a ch thng trú S in thoi c quan Trình vn hóa Trình chuyên môn Long An 16/41/65 Nguyn Thin Thut, P. 2, Q. 3, TP. HCM. (84.8) 3929 0999 i hc i hc Kinh t - Ngành Thng nghip

Trang 46

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông PHM TRUNG CANG Phó Ch tch Hi ng qun tr Chc v ang nm gi t chc khác Phó Ch tch HQT Ngân hàng Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank); Ch tch HQT Công ty c phn Nha Tân i Hng; Ch tch HQT Công ty c phn Du lch Ch Ln. S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 1.534.909 c phiu. Th Qu Thanh (v): 1.927.749 c phiu Phm Qu Hng (con): 446.295 c phiu Phm Can Trng (con): 2.075.727 c phiu Phm Dim Hng (con): 3.519.038 c phiu Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty Không Không Không Không

Ông TRNH KIM QUANG Phó Ch tch Hi ng qun tr Gii tính Ngày tháng nm sinh Ni sinh Quc tch Dân tc Quá trình công tác: 1978 - 1988 1989 - 1991 1991 - 1993 1993 - 1998 1998 - 2007 2008 - 2009 : Ging viên i hc Kinh t TP. H Chí Minh : Cán b Công ty Vàng bc á quý Sài Gòn SJC : Giám c Công ty CP Vit Thng : Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu. : Ch tch Hi ng qun tr Công ty chng khoán ACB (ACBS). : Ch Tch HTV Công ty TNHH Qun lý Qu ACB (ACBC). Nam 1954 Sóc Trng Vit Nam Kinh Quê quán a ch thng trú S in thoi c quan Trình vn hóa Trình chuyên môn Sóc Trng 16/87/27 Nguyn Thin Thut, P. 2, Q. 3, TP. HCM (84.8) 3929 0999 i hc i hc Kinh t - Ngành Thng nghip

Trang 47

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông TRNH KIM QUANG Phó Ch tch Hi ng qun tr 1998 - nay : Thành viên Hi ng qun tr Ngân hàng Á Châu.

Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty

Phó Ch tch HQT Ngân hàng Á Châu Phó Ch tch HQT Công ty c phn Sài Gòn Kim Hoàn ACB-SJC. 558.407 c phiu. Nguyn Th Thanh Ngc (v): 720.344 c phiu Không Không Không Không

Ông LÊ V K Phó Ch tch Hi ng qun tr Gii tính Ngày tháng nm sinh Ni sinh Quc tch Dân tc Kinh Quá trình công tác: 1984 - 1986 1987 - 1988 1989 - 1992 1992 - 1993 : Cán b nhà máy Z181 (B Quc Phòng). : Cán b Vin Nng lng Nguyên t Quc gia. : Quyn Tng Giám c Công ty Phát trin u t Công ngh FPT. : Cán b Tng Công ty Dt - May Vit Nam. Trình chuyên môn Nam 1956 Hà Ni Vit Nam Quê quán a ch thng trú S in thoi c quan Trình vn hóa Hà Ni 37 Hàng Bún, Ba ình, Hà Ni (84.8) 3929 0999 i hc Tin s Toán Lý (i hc Tng hp Matxcova - Liên xô c)

1993 - 1996 : Quyn Tng Giám c xí nghip liên doanh Vit Nga thuc Tng Công ty Dt ­ May Vit Nam. 1996 - 1997 1997 - 2008 2008 - nay : Quyn Tng Giám c Công ty CP SX/ XNK Thiên Nam. : Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu. : Thành viên Hi ng qun tr Ngân hàng Á Châu.

Trang 48

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông LÊ V K Phó Ch tch Hi ng qun tr Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác Phó Ch tch Hi ng qun tr Ngân hàng Á Châu Ch tch HTV Công ty TNHH Chng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS); Thành viên HQT Công ty c phn Du lch Sài Gòn Phú Quc. S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 1.086.669 c phiu. Lê Nguyt Ánh nm gi (con): 2.070.079 c phiu. Lê Duy Khng nm gi (con): 520.215 c phiu. Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty Không Không Không Không

Ông HUNH QUANG TUN Thành viên Hi ng qun tr, Phó Tng Giám c Gii tính Ngày tháng nm sinh Ni sinh Quc tch Dân tc Kinh Quá trình công tác: 1980 ­ 3/1983: Phc v ti ng trong quân i NDVN, n v X56, thuc B Tham mu, B T lnh Hi quân. 1983 - 1985: Nhân viên y ban Vt giá Nhà nc. 1985 - 1988: Phó phòng Phòng Giá Ngoi thng y ban Vt giá Nhà nc. 1988 - 1989: Trng ban lý lun Vin Khoa hc Giá c - y ban Vt giá Nhà nc. 1989 - 1994: Giám c Chi nhánh kiêm Trng i din Công ty liên doanh Genpacific ti Matxcva ( Liên Xô c). 1994: Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu. 1997 ­ 01/2008: Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu, Giám c Chi nhánh Hà Ni. Trình chuyên môn Nam 1958 Hà Ni Vit Nam Quê quán a ch thng trú S in thoi c quan Trình vn hóa Hà Ni Nhà B10, Nam Thành Công, Q. ng a, Hà Ni. (84.4) 3943 8728 i hc i hc Kinh t Quc dân Kiev, Ukraina. i hc Tài chính Leningrad

Trang 49

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông HUNH QUANG TUN Thành viên Hi ng qun tr, Phó Tng Giám c 02/2008 - nay: Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu 3/2008 - nay: Thành viên Hi ng qun tr Ngân hàng Á Châu. Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác Thành viên HQT kiêm Phó Tng Giám c Thành viên HQT Công ty c phn Chuyn mch Tài chính Quc gia BanknetVN; Thành viên HQT Công ty c phn Thy T; Thành viên HQT Công ty c phn Thng mi Hi Phòng Plaza. S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 375.790 c phiu V Th Bích Ngc (v): 204.890 c phiu Hunh Công c (con): 101.410 c phiu Hunh Th Qunh Nga (em): 101.801 c phiu Hunh Th Thu Hng (em): 22.863 c phiu Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty Không Không Không Không

Ông LNG VN T Thành viên Hi ng qun tr, Thành viên c lp Gii tính Ngày tháng nm sinh Ni sinh Quc tch Dân tc Kinh Quá trình công tác: 1971 ­ 1983 : Công tác ti Tng công ty vn ti Ngoi thng. Chc v cao nht trng phòng. 1986 1987 1993 : Phó Tng giám c Công ty Xut Nhp khu Tng hp I, Hà Ni. : Trng oàn i din Vit Nam ti Singapore. : Tng giám c Công ty Xut Nhp khu Tng hp I, Hà Ni. Trình chuyên môn Nam 1947 Ninh Bình Vit Nam Quê quán a ch thng trú S in thoi c quan Trình vn hóa Ninh Bình A5 Hoàng Cu, t 71, Ô Ch Da, ng a, Hà Ni (84.4) 3944 7410 i hc i hc Ngoi thng. Thc s Qun tr kinh doanh và vn ti Na Uy

Trang 50

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông LNG VN T Thành viên Hi ng qun tr, Thành viên c lp 1994 : Phó ch tch Hi ng qun tr Ngân hàng Eximbank.

1998 :Ch tch Hi ng qun tr Công ty liên doanh nht, 53 Quang Trung. 2000 : Trng oàn àm phán kinh t thng mi ca Chính ph kiêm Trng oàn àm phán Vit Nam gia nhp WTO, kiêm Tng Th ký UBQG v hp tác kinh t quc t, kiêm ch tch y ban hp tác kinh t thng mi Vit Nam ­ Hoa K. 1998 - 2007 2009 - nay 3/2008 - nay Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác S c phiu nm gi n nay S c phiu ca nhng ngi có liên quan n nay Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty : Th trng B Thng mi : Ch tch HTV Công ty Qun lý ACB (ACBC). : Thành viên HQT Ngân hàng Á Châu Thành viên HQT Ch tch Hip hi Cà phê Cacao Vit Nam. Ch tch HTV Công ty Qun lý ACB (ACBC). Không Không Không Không Không Không

Ông JULIAN FONG LOONG CHOON Thành viên Hi ng qun tr Gii tính Ngày tháng nm sinh Ni sinh Quc tch Dân tc Nam 1951 Kuala Lumpur, Malaysia Canada Quê quán a ch thng trú S in thoi c quan Trình vn hóa Malaysia 62 Tanah Merah Kechil Avenue #10-21, Casa Merah, Singapore 465530 (852) 2820 3086 i hc - C nhân (danh d) hóa hc Trng i hc Loughborough, Anh Quc BSc (1st Class Hons), Chemical Engineering, University of Loughborough, United Kingdom.

Malaysia

Trình chuyên môn

Trang 51

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông JULIAN FONG LOONG CHOON Thành viên Hi ng qun tr - Thc s QTKD (Tài chính K toán) - MBA (Finance & Accounting) McGill University, Quebec, Canada Quá trình công tác: 1991 - 1992 1992 - 1993 1993 - 1995 1995 - 1998 Singapore. 1998 - 2000 Singapore. 2000 - 2004 2004 - 2007 SCB (HK). 2008 - 2010 . Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 Thành viên HQT Không gi chc v nào ca bt k t chc Vit Nam nào khác. 68.553.236 c phiu, i din cho Standard Chartered APR Ltd. 48.662.619 c phiu, i din cho Standard Chartered bank (Hong Kong) Ltd. . S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty Không Không Không Không Không : Giám c, Standard Chartered Bank, Hong Kong. : Giám c Tài chính, Standard Chartered Bank, Hong Kong. : Giám c Tài chính Khu vc, Standard Chartered Bank, Singapore. : Giám c Tài chính Doanh nghip Standard Chartered Bank, : Giám c Tài chính Doanh nghip Standard Chartered Bank, : Giám c Tài chính, Standard Chartered Bank, Hong Kong. : Giám c iu hành, Giám c tài chính, HK, TQ và Bc ông Á, : Giám c iu hành, Giám c tài chính Châu Á, SCB (HK)

Ông ALAIN CANY Thành viên Hi ng qun tr Gii tính Ngày tháng nm sinh Nam 1949 Quê quán a ch thng trú Pháp 17/6 ng s 23, p Bình Khánh 2, P. Bình An, Q. 2,

Trang 52

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông ALAIN CANY Thành viên Hi ng qun tr TP. HCM Ni sinh Quc tch Dân tc Quá trình công tác: 1969 - 1984 : Trng chi nhánh Credit Commercial De France, Pháp. Arles, Pháp Pháp Pháp S in thoi c quan Trình vn hóa Trình chuyên môn (84.8) 3822 2340 i hc Tt nghip Tú tài ti Vin i hc Paris

1985 ­ 1988 : Phó Tng Giám c, Trng B phn Phát trin kinh doanh Credit Commercial De France, Chi nhánh Hng Kông. 1988 ­ 1990 : Trng i din Credit Commercial De France chi nhánh Seoul.

1990 ­ 1994 : Tng Giám c ph trách Trung Quc, Hàn Quc, Hng Kông và ài Loan, Banque Worms, Chi nhánh Hng Kông. 1994 ­ 2000 : Tng Giám c ph trách các hot ng Trung Quc, Hàn Quc, Hng Kông và ài Loan, Credit Commercial De France, Chi nhánh Hng Kông. 2000 ­ 2003 : Trng B phn phát trin kinh doanh Châu Âu ti Châu Á Thái Bình Dng, HSBC Châu Á Thái Bình Dng, tr s chính ti Hng Kông. 2003 ­ 2007 8/2007 Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác : Tng Giám c, Ngân hàng HSBC Vit Nam. : Trng i din Tp oàn Jardine Matheson Ltd., Vit Nam. Thành viên HQT Ch tch Phòng Thng mi Châu Âu ti Vit Nam (Eurocham); Trng i din Tp oàn Jardine Matheson Ltd. ti Vit Nam; Trng ai din Vn phòng i din Rothschild ti Vit Nam. S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiêu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty 56.762.362 c phiu, i din cho Investors Ltd. Connaught

Không Không Không Không Không

Trang 53

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông DOMINIC SCRIVEN Thành viên Hi ng qun tr Gii tính Ngày tháng nm sinh Ni sinh Quc tch Dân tc Anh Quá trình công tác: 1985 ­ 1986 : Tr lý các Giám c qun lý qu u t khu vc Châu Âu và ông Nam Á, M&G Investment Management. 1986 ­ 1988 : Citi Group Investment Bank. 1989 ­ 1991 : Giám c u t ti công ty Qun lý qu Sun Hung Kai. 1993 ­ 1994 : Giám c u t ti tp oàn Peregrine, Vit Nam. T 1994 n nay: C ông sáng lp và Giám c iu hành ca công ty Dragon Capital. Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác Thành viên HQT Thành viên HQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín (Sacombank); Thành viên HQT Công ty c phn u t h tng k thut Tp. H Chí Minh (CII); Thành viên HQT Công ty c phn sa Vit Nam (Vinamilk). S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty 53.249.693 c phiu, i din cho Dragon Financial Holdings Ltd. Trình chuyên môn Nam 1963 Anh Anh Quê quán a ch thng trú S in thoi c quan Trình vn hóa Luân ôn 65 Xuân Thy, Phng Tho in, Q. 2. TP. HCM (84.8) 3823 9355 i hc C nhân (danh d) hoá hc (i hc Loughborough, Anh Quo16d).

Không Không Không Không Không

Ông TRN HÙNG HUY Thành viên Hi ng qun tr, Phó Tng Giám c Gii tính Ngày tháng nm sinh Nam 1978 Quê quán a ch thng trú Tin Giang 442 Nguyn Th Minh Khai,

Trang 54

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông TRN HÙNG HUY Thành viên Hi ng qun tr, Phó Tng Giám c P. 5, Q. 3, TP. HCM. Ni sinh Quc tch Dân tc Quá trình công tác: 2002 ­ 02/2004 : Chuyên viên nghiên cu th trng Ngân hàng Á Châu. 2004 ­ 2008 2006 - nay 4/2008 ­ nay Chc v hin nay : Giám c Marketing Ngân hàng Á Châu. : Thành viên Hi ng qun tr Ngân hàng Á Châu. : Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu. Thành viên Hi ng qun tr Ngân hàng Á Châu. Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu. Chc v ang nm gi t chc khác S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Thành viên HTV Công ty TNHH Chng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS). 23.957.545 c phiu Trn Mng Hùng (cha): 13.769.879 c phiu ng Thu Thy (m): 9.131.328 c phiu Trn ng Thu Tho (ch): 8.810.214c phiu Trn Minh Hoàng (em): 9.586.567 c phiu Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty · Không Không Không Không TP. HCM Vit Nam Kinh S in thoi c quan Trình vn hóa Trình chuyên môn (84.8) 3929 0999 i hc Tin s Kinh t

S yu lý lch thành viên Ban kim soát

Ông HUNH NGHA HIP Trng Ban kim soát Gii tính Ngày tháng nm sinh Ni sinh Quc tch Dân tc Nam 1953 Tp. HCM Vit Nam Kinh Quê quán a ch thng trú S in thoi Trình vn hóa Trình chuyên môn Tp. HCM 177bis/43B Cách mng tháng 8, P.5, Q. 3, Tp. HCM (84.8) 3929 0999 i hc i hc Kinh T - Ngành Ngân hàng

Trang 55

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông HUNH NGHA HIP Trng Ban kim soát Quá trình công tác: 1978 - 1993 1993 - 1994 : Ging viên i hc Kinh t. : K toán trng Ngân hàng Á Châu.

1994 ­ 5/2008 : Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu. 3/2008 ­ nay Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty : Trng ban kim soát ngân hàng Á Châu. Trng Ban kim soát Ngân hàng Á Châu Không 148.814 c phiu Nguyn Th Nga (v): 50.435 c phiu Không Không Không Không

Bà HOÀNG NGÂN Thành viên Ban kim soát Gii tính Ngày tháng nm sinh Ni sinh Quc tch Dân tc Quá trình công tác: 1978 ­ 10/1988 : Giáo viên trng Trung hc Ngân hàng III, TW, Tp. HCM. 10/1988 - 2009 : Công tác ti Công ty Vàng bc á quý Sài Gòn SJC. 1993 - 2009 5/2009 ­ nay : Thành viên không chuyên trách BKS Ngân hàng Á Châu. : Thành viên chuyên trách BKS Ngân hàng Á Châu. N 1954 Tp. HCM Vit Nam Kinh Quê quán a ch thng trú S in thoi Trình vn hóa Trình chuyên môn Rch Giá 134 Hùng Vng, P. 2, Q. 10, TP.HCM (84.8) 3929 0999 i hc i hc Kinh t - Khoa K Tài Ngân

Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác S c phiu nm gi n thi im

Thành viên Ban kim soát Ngân hàng Á Châu Không 32.382 c phiu

Trang 56

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Bà HOÀNG NGÂN Thành viên Ban kim soát 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty Hunh Bo Ngc (con): 20.252 c phiu Không Không Không Không

Ông TRIU CAO PHONG Thành viên Ban kim soát Gii tính Ngày tháng nm sinh Ni sinh Quc tch Dân tc Quá trình công tác: 1980 - 1992 1993 ­ 2008 3/2008 ­ nay Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty : Ch nhim Hp tác xã sn xut Tháng 5, Tp. HCM. : Trng Ban kim soát Ngân hàng Á Châu. : Thành viên ban kim soát Ngân hàng Á Châu. Thành viên Ban kim soát Ngân hàng Á Châu Không 92.232 c phiu Không Không Không Không Không Nam 1953 Tp. HCM Vit Nam Kinh Quê quán a ch thng trú S in thoi Trình vn hóa Trình chuyên môn Tp. HCM 491/5/2 Nguyn ình Chiu, P. 2, Q. 3, TP.HCM (84.8) 3929 0999 i hc i hc Kinh t TP.HCM ­ Ngành Qun tr Kinh Doanh

Trang 57

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Bà PHÙNG TH TT Thành viên Ban kim soát Gii tính Ngày tháng nm sinh Ni sinh Quc tch Dân tc Quá trình công tác: 1978 - 1993 1993 - 1994 1994 - 2002 2002 - 2004 2003 - nay trách). Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty · : Giáo viên trng Trung hc Ngân hàng III/ Trung ng Tp. HCM. : Nhân viên k toán ti Ngân hàng Á Châu. : K toán trng Ngân hàng Á Châu. : Kim toán trng Ngân hàng Á Châu. : Thành viên Ban kim soát Ngân hàng Á Châu (thành viên chuyên Thành viên Ban kim soát Ngân hàng Á Châu (thành viên chyên trách) Trng BKS Công ty c phn a c Á Châu (ACBR). 41.407 c phiu Không Không Không Không Không N 1950 Th c. Vit Nam Kinh Quê quán a ch thng trú S in thoi Trình vn hóa Trình chuyên môn Tp. HCM 57 ng s 6, P. Linh Tây, Q.Th c,TP.HCM (84.8) 3929 0999 i hc i hc Kinh t - Ngành Ngân hàng

S yu lý lch Ban Tng Giám c và K toán trng

Ông LÝ XUÂN HI Tng Giám c, Thành viên Hi ng qun tr Gii tính Ngày tháng nm sinh Ni sinh Nam 1965 Hà Ni Quê quán a ch thng trú S in thoi c quan Bình nh 7A/43/15 Thành Thái, P.14, Q.10, TP. H Chí Minh (84.8) 3929 0999

Trang 58

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông LÝ XUÂN HI Tng Giám c, Thành viên Hi ng qun tr Quc tch Dân tc Vit Nam Trình vn hóa i hc - Tin s Vt lý và Toán hc (i hc Tng hp Quc gia Belarus) - Thc s Kinh t, chuyên Kinh Trình chuyên môn ngành Ngân hàng và Tài chính, (i hc ESCP Europe và i hc ParisDauphine). Quá trình công tác: 1993 - 1995 1996 - 1997 1998 - 2002 2002 - 2005 2004 - 2005 hàng Á Châu. 6/2005 - nay 3/2008 - nay Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty : Công ty Trimex ­ Moscow. : Phó Giám c Ngân hàng Á Châu, Chi nhánh Hi Phòng. : Giám c Ngân hàng Á Châu, Chi nhánh Hi Phòng. : Tng Giám c Công ty TNHH Chng khoán ACB. : Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu, Giám c Tài chính Ngân : Tng Giám c Ngân hàng Á Châu. : Thành viên Hi ng qun tr Ngân hàng Á Châu. Tng Giám c Ngân hàng Á Châu, Thành viên Hi ng qun tr Ngân hàng Á Châu. Không 467.307 c phiu. Không Không Không Không Không

Ông NGUYN THANH TOI Phó Tng Giám c Gii tính Ngày tháng nm sinh Nam 1953 Quê quán a ch thng trú Hu 441/13 Nguyn ình Chiu, P. 5, Q. 3, Tp. HCM.

Trang 59

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông NGUYN THANH TOI Phó Tng Giám c Ni sinh Quc tch S in thoi c quan Trình vn hóa

Hu Vit Nam

(84.8) 3929 0999 i hc Tin s Kinh t (i hc Kinh t Quc dân Matxcva

Dân tc

Kinh

Trình chuyên môn

mang tên Plekhanov - Liên Xô c).

Quá trình công tác: 1978 - 1984 1984 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1993 1994 - nay Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác : Ging viên i hc Kinh t Tp. HCM. : Nghiên cu sinh ti Liên Xô (C). : Ging viên i hc Kinh t Tp. HCM. : Giám c Công ty 3C Tp. HCM. : Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu. Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu. Thành viên HQT Công ty Bo him Nhà rng; Phó Ch tch HTV Trng i hc Thái Bình Dng; Phó Ch tch HTV Công ty TNHH Khu công nghip Tân Thi Hip, Tp. HCM. S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty Ông ÀM VN TUN Phó Tng Giám c Gii tính Ngày tháng nm sinh Nam 1951 Quê quán a ch thng trú Cao Bng 94 ng 1B, Bình Tr ông B, Q. Bình Tân, Tp. HCM. Không Lê Th Cúc (v): 1.616.282 c phiu Không Không Không Không

Trang 60

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông ÀM VN TUN Phó Tng Giám c Ni sinh Quc tch Qung Yên Vit Nam S in thoi c quan Trình vn hóa (84.8) 3832 4274 i hc - C nhân Kinh t (i hc Kinh t Tp. HCM). - Thc s Tài chính ngân hàng (i hc Khoa hc ng dng Tây Bc, Thy S).

Dân tc

Tày

Trình chuyên môn

Quá trình công tác: 1992 - 1994 1993 - 1994 1994 - 1995 1996 - 2001 2001 - nay 10/2009 - nay : Ging viên Trng Ngoi ng Doanh Thng Sài Gòn. : Ging viên i hc Tng hp Tp. HCM. : Phó Giám c Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Sài Gòn. : Giám c Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Ch Ln. : Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu. : Tng Giám c Công ty Qun lý n và Khai thác tài sn Ngân hàng

Á Châu (ACBA). Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu. Ch tch kiêm TG Công ty Qun lý n và Khai thác tài sn Ngân hàng Á Châu (ACBA). Không Không Không Không Không Không

Ông MINH TOÀN Phó Tng Giám c Gii tính Nam Quê quán Phú Yên 601/48 L404 Cách Mng Tháng Ngày tháng nm sinh 1971 a ch thng trú Tám, P.15, Q.10, Tp. HCM.

Ni sinh

Phú Yên

S in thoi c quan

(84.8) 3929 0999

Trang 61

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông MINH TOÀN Phó Tng Giám c Quc tch Vit Nam Trình vn hóa i hc C nhân Kinh t - i hc Ngân hàng. C nhân Kinh t - i hc Kinh t Tp. HCM. C nhân Lut - i hc Lut Tp. HCM. Thc s Qun tr Kinh doanh (Colombia Southern University, Hoa K).

Dân tc

Kinh

Trình chuyên môn

Quá trình công tác: 1994 - 1995 : Tr lý Marketing - Vn phòng i din Ngân hàng ING Barings - Hà Lan. 1995 - 1996 1996 - 1998 1998 - 2003 2003 - 2005 2005 ­ nay Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác : Nhân viên tín dng - Ngân hàng TMCP Á Châu. : Phó phòng Tín dng - Ngân hàng TMCP Á Châu. : Trng phòng Tín dng - Ngân hàng TMCP Á Châu. : Giám c Khi KHDN - Ngân hàng TMCP Á Châu. : Phó TG kiêm G Khi KHDN - Ngân hàng TMCP Á Châu. Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu. Thành viên HTV Công ty TNHH Chng khoán ACB (ACBS); Ch tch HQT Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACBL); Phó Ch tch HQT Ngân hàng TMCP i Á. S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty 58.632 c phiu Bùi Th Tuyt Loan (v): 100.694 c phiu Không Không Không Không

Ông BÙI TN TÀI Phó Tng Giám c Gii tính Ngày tháng nm sinh Nam 1973 Quê quán a ch thng trú Cao Lãnh, M Trà, ng Tháp 1/3 Giang Vn Minh, P. An

Trang 62

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông BÙI TN TÀI Phó Tng Giám c Phú, Q.2, Tp. HCM. Ni sinh Quc tch Dân tc Quá trình công tác: 1995 ­ 1998 1998 ­ 1999 1999 ­ 2000 2000 ­ 2002 2003 ­ 2004 2004 ­ 2007 2/2007 - nay : Nhân viên thm nh tín dng Ngân hàng Á Châu : Phó phòng thm nh tín dng Ngân hàng Á Châu : Phó phòng h tr tín dng Ngân hàng Á Châu : Trng phòng h tr tín dng Ngân hàng Á Châu : Phó Giám c s giao dch Tp. HCM Ngân hàng Á Châu : Giám c khi khách hàng cá nhân Ngân hàng Á Châu : Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu. Tp. HCM Vit Nam Kinh S in thoi c quan Trình vn hóa Trình chuyên môn (84.8) 3929 0999 i hc i hc Kinh t

Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác

Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu kiêm Giám c Khi KHCN Ngân hàng Á Châu. Ch tch HQT Công ty C phn a c Á Châu (ACBR); Ch tch HQT Công ty Xut nhp khu Sài Gòn Tourist; Ch tch HTV Công ty TNHH T vn u t và chuyn tin Vit Nam ­ ICMT.

S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty Ông NGUYN C THÁI HÂN Phó Tng Giám c Gii tính Ngày tháng nm sinh Nam 1953

Không Trn Th oan Trinh (v): 76.976 c phiu Không Không Không Không

Quê quán a ch thng trú

Ninh Bình 1789 Phm Th Hin, P. 6,

Trang 63

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông NGUYN C THÁI HÂN Phó Tng Giám c Q. 8, Tp. HCM.

Ni sinh Quc tch Dân tc

Kon Tum Vit Nam

S in thoi c quan Trình vn hóa

(84.8) 3834 0541 i hc C nhân Khoa hc, ngành

Kinh

Trình chuyên môn

vt lý Lý thuyt (i hc Tng hp Tp. HCM).

Quá trình công tác: 9/1995 ­ 02/1996 7/1996 ­ 02/1998 02/1998 ­ 01/2003 01/2003 ­ 07/2008 5/2007 ­ nay : Phó Phòng Nghiên cu và phát trin Ngân hàng Á Châu. : Phó Phòng Tín dng Ngân hàng Á Châu. : Trng Phòng Kinh doanh tin t Ngân hàng Á Châu : Giám c Khi Ngân qu Ngân hàng Á Châu : Giám c Khi Ngân qu kiêm Trng Phòng kinh doanh

Ngoi hi, Trng phòng Kinh doanh Vàng trc thuôc Khi Ngân qu kiêm Giám c Trung tâm Giao dch Vàng Ngân hàng Á Châu. 8/2008 - nay : Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu.

Chc v hin nay

Giám c Khi Ngân qu Ngân hàng Á Châu, kiêm Trng Phòng kinh doanh Ngoi hi, Trng phòng Kinh doanh Vàng trc thuôc Khi Ngân qu. Phó Tng Giám c Ngân hàng Á Châu.

Chc v ang nm gi t chc khác S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty

Không Không Võ Th Ngc Lành (v): 1.535 c phiu Không Không Không Không

Trang 64

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ông NGUYN VN HÒA K toán trng Gii tính Nam Quê quán Qung Nam 145/12/5 Ngày tháng nm sinh 1969 a ch thng trú Nguyn Thin

Thut, P. 1, Q. 3, Tp. HCM.

Ni sinh Quc tch Dân tc

à Nng Vit Nam Kinh

S in thoi c quan Trình vn hóa Trình chuyên môn

(84.8) 3929 0999 i hc Ngân hàng

Quá trình công tác: 8/1995 ­ 12/1996 12/1996 ­ 2/1998 2/1998 ­ 4/2002 4/2002 ­ nay Chc v hin nay Chc v ang nm gi t chc khác : Nhân viên Phòng K toán Hi s Ngân hàng Á Châu : K toán trng Ngân hàng Á Châu ­ Chi nhánh à Nng : K toán trng Hi s Ngân hàng Á Châu. : K toán trng Ngân hàng Á Châu. K toán trng Ngân hàng Á Châu. Thành viên HQT Ngân hàng Kiên Long; Thành viên BKS Ngân hàng i Á; Thành viên HQT Công ty Xut nhp khu Sài Gòn Tourist. S c phiu nm gi n thi im 05/02/2010 S c phiu ca nhng ngi có liên quan n thi im 05/02/2010 Các khon n i vi Công ty Thù lao Các khon li ích khác Hành vi vi phm pháp lut Quyn li mâu thun vi Công ty Không Không Không Không Không Không

4. 13. Tài sn t ai ca Công ty ti thi im 30/09/2009 Hng mc 184-186 Bà Triu, Qun Hai Bà Trng, Hà Ni Din tích (m2) 347,2 Nguyên giá (triu VND) 14.009 Giá tr còn li (triu VND) 8.219

Trang 65

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

305 i L Bình Dng, Th xã Th Du Mt, Bình Dng 60-62 Lê Hng Phong, Thành ph Buôn Ma Thut, DakLak 276 in Biên Ph, P.Chính Gin, Qun Thanh Khê, à Nng 265 Cách Mng Tháng Tám, P. Phc Hip, Th xã Bà Ra, Bà Ra-Vng Tàu 127 Trn Phú, P.4, Qun 5, TP.HCM 455 Tô Hin Thành, Qun 10, H Chí Minh TP.HCM 30/6A Cng Hòa, P.15, Q.Tân Bình, TP HCM 281 Cách Mng Tháng Tám, P.7, Qun Tân Bình, TP.HCM 391A Kinh Dng Vng, Qun 6, TP.HCM 29 Ter Nguyn ình Chiu, P.a Kao, Qun 1, TP HCM 2/17+2/18 Cao Thng, P.5, Qun 3, TP HCM 2/20+ 2/21+2/21A Cao Thng, P.5, Qun 3, TP HCM 71 in Bin Ph, Phng15, Q Bình Thnh, TP HCM 15A Hoàng Diu, Qun Hng Bàng, Hi Phòng 80 Quang Trung, Phng Lc Th, TP.Nha Trang, Khánh Hòa 218 Bch ng, Qun Hi Châu, à Nng 747 Hng Bàng, P. 6, Qun 6, TP.HCM 497 Cách Mng Tháng Tám, Qun 10, TP.HCM 130-132 Châu Vn Liêm , Qun 5, TP.HCM D2-03, Lô H4-KP M Toàn, P.Tân Phong, Qun7, TP HCM 334 Hunh Tn Phát, Qun 7, TP.HCM 3A Hùng Vng, Thành ph Cà Mau, Cà Mau Th Trn Bn Yên Nhân, Huyn M Hào, Hng Yên 33 Lê Li, Phng Xuong Huan, Thành ph Nha Trang, Khánh Hòa 328 Lê Hng Phong, P.3, Thành ph Vng Tàu, Bà Ra-Vng Tàu 171 Trn Hng o, P. Lê Li, Thành ph Qui Nhon, Bình nh 360 Tân Sn Nhì, P. Tân Sn Nhì, Qun Tân Phú, TP.HCM 67 Hùng Vng, P. Phú Cng, Th xã Th Du Mt, Bình Dng 215 Ông Ích Khiem, Qun Hi Châu, à Nng 628 Quang Trung, Gò Vp 495 - 497 Thng Nht, P. Kinh Dinh, Th xã Phan Rang-Thap Cham, Ninh Thuan

327,47 269,4 163,5 160,2 87,5 383,4 186,75 162,6 1653 4153 238,92 +230,66 232,04 +243,01 +65,80 1.365 880,86 321,21 845 283,2 127,96 325,4 111 300 96 18,026 61,08 118,5 1.561 270 233,72 230,7 394,5 173,36

9.363 1.875 4.079 5.510 647 28.485 2.911 4.639 13.038 39.194 23.221 27.809 21.970 32.221 33.066 6.060 18.070 5.431 21.517 3.381 13.571 5.073 9.048 8.043 7.614 3.065 8.838 7.829 9.449 26.255 10.713

7.304 1.256 3.522 4.793 285 25.906 1.361 3.619 8.605 28.089 18.886 22.618 18.674 27.818 29.429 5.636 14.699 4.399 18.074 2.806 12.124 3.939 7.419 7.238 6.802 2.605 7.895 7.307 8.882 25.117 10.284

Trang 66

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

626 Lac Long Quan, P. 5, Qun 11, TP.HCM 334 - 334A Nguyn Sn, P. Phú Th Hòa, Qun Tân Phú, TP.HCM 251 Mê Linh, P. Liên Bo, Th xã Vnh Yên, Vnh Phúc 03 Hoàng Thái Hiu, P.1, Th xã Vnh Long, Vnh Long 318 Lê Vn S, Qun Tân Bình, TP.HCM 6 Quang Trung, Phng Châu Phú B, Th xã Châu c, An Giang 21 Trn Phú, Th xã Rch Giá, Kiên Giang 17 - 19 Nam K Khi Ngha, P.Tân An, Qun Ninh Kiu, Cn Th 55 ng Vn Bình, P.1, Th xã Cao Lãnh, ng Tháp Tng cng

168,9 233,49 180 368,9 254,29 590,2 306,1 386 1.987

15.706 12.563 7.870 32.277 24.195 13.544 7.341 5.446 15.607 560.540

15.078 12.144 7.634 31.416 23.953 13.453 7.293 2.431 15.607 484.620

Ngun: Ngân hàng TMCP Á Châu. 4. 14. K hoch sn xut kinh doanh, li nhun và c tc nm 2010 Mt s ch tiêu v k hoch sn xut kinh doanh, li nhun và c tc n v tính: triu ng Nm 2010 Ch tiêu Giá tr Vn iu l d kin Tng tài sn D n cho vay Huy ng tin gi Li nhun trc thu C tc/ 01 c phn (ng) T l LNST/Tng TN ròng 9.376.965 210.000.000 96.000.000 170.000.000 3.600.000 2.447 43,0% 0,75% %tng/ gim 20,0% 25,7% 54,8% 26,9% 26,8% Nm 2011 Giá tr 11.490.000 274.670.000 130.080.000 214.130.000 4.142.000 2.447 57% %tng/ gim 22,5% 30,8% 35,5% 26,0% 15% 32,6%

Ngun: Ngân hàng TMCP Á Châu

Cn c t c k hoch li nhun và c tc D báo phát trin kinh t và ngành ngân hàng Vit Nam nm 2010-2011 Các mc tiêu chung ca nn kinh t nm 2010 do Quc hi ra bao gm:

-

Tc tng trng là 6,5%, lm phát khong 7%. Ngun vn u t toàn xã hi khong 41,5% GDP. Kim ngch xut khu tng 6% so vi nm 2009.

Trang 67

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

-

Bi chi ngân sách nhà nc khong 6,2% GDP.

Mt s ch tiêu phát trin chính ca ngành ngân hàng nm 2010 nh sau: Tc tng huy ng vn: Tc tng tín dng: 18-20%/nm 25%/nm

T trng ngun vn trung, dài hn: 33-35% (trong tng ngun vn huy ng) T l n xu: T l an toàn vn ti thiu: 5-7% (so tng d n) 9%.

Mc dù Ngân hàng Nhà nc nh hng tng trng tín dng khong 25%, thp hn nhiu so vi mc thc t 37,73% nm 2009, ngun thu ca ngành ngân hàng t tín dng c k vng s kh quan hn khi lãi sut c bn có kh nng s tip tc tng kim ch lm phát, lãi biên theo ó có th cao hn. Bên cnh phát trin tín dng, li nhun ngân hàng nm 2010 d báo s có s chuyn dch nhiu hn sang các hot ng phi tín dng; hay k vng mt nm phát trin tt hn ca th trng chng khoán có th to thêm ngun li t hot ng u t...

V th hin ti và mc tiêu nhm n ca ACB n 2010-2011 ACB ang có v trí dn u trong khi các NHTMCP, hin nay ACB là ngân hàng có tc tng trng cao nht ngành, có tng tài sn ln nht trong khi NHTMCP và th 5 trong ngành (sau 4 NHTMNN). Mc tiêu ca ACB là tip tc gi v th hàng u trong khi NHTMCP trong sut 5 nm tip theo các ch tiêu: tng trng (phn u cao hn 2 ln so vi tc tng trng bình quân ca ngành), ch s tài chính (duy trì mc an toàn cao, trong ó ROE cn t 25% n 30%), cht lng tài sn có, qun lý ri ro theo thông l tt nht, các ch tiêu tng trng bn vng, h thng sn phm và kênh phân phi a dng, cht lng dch v tt. ACB s tip tc là NHTMCP có quy mô tng tài sn ln nht trong khi NHTMCP và dn rút ngn khong cách i vi các NHTMNN. Nu các NHTMNN tip tc tng trng bình quân nh các nm va qua và ACB duy trì tc tng trng cao gp 1,6 ln tc tng trng chung ca ngành (tc tng trng tng tài sn ca ngành ngân hàng Vit Nam 2010-2015 d kin khong 22%), thì sau n nm 2015 ACB có th tr thành ui kp mt NHTMNN v quy mô. Tng trng bn vng, mà trc ht là ngun vn huy ng, là mc tiêu quan trng nht trong vòng 5 nm ti ca ACB. Tng trng i vi ACB là nm bt th phn mc tiêu bao gm dân c, các doanh nghip va và nh, bi các thành phn kinh t này có tim nng thu nhp và tng trng cao nht và s ngày càng óng mt vai trò quan trng hn trong vic tng trng kinh t. D kin ti nm 2015 tng tài sn ca ACB s t 34,5 t USD (vi t giá bình quân nm 2015 d kin là 24.887). Tng tài sn ca ACB khi ó òi hi mt ngun vn ti thiu ( m bo h s an toàn vn CAR = 8%) i ng vào khong 38.400 t ng (trên 1,5 t USD), nu t l và c cu

Trang 68

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

cho vay ca ACB nh hin nay. Quy mô này tng ng quy mô ca ngân hàng khu vc và giúp ACB có nng lc cnh tranh sau khi ngành tài chính ngân hàng Vit Nam hoàn toàn m ca. có th duy trì c tc tng trng cao, ACB cn da vào các ng c chính sau ây: Tip tc xây dng và phát trin các sn phm ngân hàng truyn thng, kênh phân phi a dng trên nn công ngh cao phù hp vi nhu cu ngày càng cao và phc tp ca khách hàng. Nh ã nêu trên, nhu cu i vi các sn phm ngân hàng truyn thng s vn tng rt cao trong bi cnh th trng tài chính ngân hàng ang còn s khai ca Vit Nam (ACB hin mi ch có khong 200 sn phm, trong khi các ngân hàng các th trng phát trin có th cung cp hàng ngàn sn phm khác nhau cho khách hàng). Hot ng hp nht sáp nhp (M&A): bng vic mua li hoc hp nht vi nh ch tài chính khác ã có sn th phn, mng li, c s khách hàng, cng là mc tiêu ca ACB, ACB có th t c nhng cú nhy vt trong tng trng c v cht và lng. Nu trong 17 nm qua ACB cha thc hin chin lc này thì trong 5 nm ti ây là mt nghip v rt cn c quan tâm. Lch s ca mt s ngân hàng hoc công ty khác trên th gii trong nhng nm cách ây không xa ã ch ra rng nu thc hin úng và thành công các giao dch M&A, mt t chc ang th hng thp có th nhanh chóng t c v th dn u. Thành lp các liên minh chin lc trên c s s hu vn thông qua hot ng ngân hàng u t ca ACB và ACBS: bng cách phát hành c phiu cho SCB, ACB ã có thêm mt c ông chin lc có th h tr k thut cho ACB trong hot ng ngân hàng. Không nhng th ACB cng s xây dng liên minh vi các i tác chin lc khác là các nh ch tài chính phi tài chính có h thng mng li rng, c s h tng tt (nht là công ngh thông tin), c s khách hàng cng là mc tiêu ca ACB. Bng cách tha thun các liên minh chin lc, ACB có th thc hin bán chéo sn phm, rút ngn thi gian và tit gim chi phí tip cn khách hàng và chi phí c hi. ây là hot ng ã c bt u nhng cn c y mnh. Tng bc chuyn ACB thành mt tp oàn tài chính ­ u t cung cp các dch v tài chính a nng theo mô hình qun tr tiên tin vi hot ng ngân hàng thng mi là hot ng chính. 4. 15. ánh giá ca t chc t vn v k hoch li nhun và c tc ACBS ã tin hành thu thp thông tin, nghiên cu, phân tích mt cách cn trng và hp lý cn thit a ra nhng ánh giá và d báo v hot ng kinh doanh, li nhun và c tc ca ACB. Các ch s tng trng này u cao hn các ch s k hoch tng trng bình quân ca ngành. Các k hoch v li nhun và c tc ca ACB nêu trong Bn cáo bch th hin rõ n lc, k vng và quyt tâm tng trng nhanh và liên tc ca Ngân hàng trong giai on 2007/2012 v mi mt nhm tip tc gi vng v th dn u trong h thng NHTMCP Vit Nam và dn thu hp khong cách vi các NHTMNN, hng ti t quy mô trung bình ca mt ngân hàng thng mi khu vc. ACBS cng ã tho lun vi các thành viên HQT, Ban iu hành ACB và thu thp ý kin ca các n v khách quan bên ngoài v d báo tng trng bn

Trang 69

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

vng và kh nng sinh li ca ACB. Nh các s liu ã trình bày trên, k t khi thành lp, ACB luôn t mt mc tng trng rt cao và bn vng, cao hn mc tng trng bình quân chung ca ngành ngân hàng Vit Nam. Vi à phát trin liên tc nhanh và n nh, chin lc hot ng linh hot và nng ng, nng lc qun tr iu hành ca Ngân hàng c ánh giá cao 10 nm qua, chúng tôi cho rng các k hoch li nhun, c tc và các mc tiêu phát trin ca Ngân hàng có nhiu kh nng t c trong iu kin thun li. Chúng tôi cng xin lu ý rng, các nhn xét nêu trên c a ra di góc mt t chc t vn da trên c s thông tin thu thp c có chn lc và cân nhc mt cách khách quan. Tuy nhiên, nhng nhn xét trên không hàm ý bo m giá chng khoán cng nh tính chc chn ca các s liu d báo. Nhng nhn xét này ch mang tính tham kho cho các nhà u t khi ra quyt nh u t.

Trang 70

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

4. 16. Thông tin v nhng cam kt nhng cha thc hin ca t chc phát hành Các cam kt ngoi bng Trong quá trình kinh doanh bình thng, Tp oàn ACB thc hin nhiu cam kt khác nhau và phát sinh mt s các khon n tim tàng, và các cam kt và n tim tàng c hch toán vào ngoi bng. Các cam kt và n tim tàng bao gm các khon bo lãnh, th tín dng. Tp oàn d kin không b tn tht trng yu t các nghip v này.

Nm 2008 Ch tiêu Th tín dng tr ngay Th tín dng tr chm Bo lãnh thanh toán Bo lãnh thc hin hp ng Bo lãnh d thu Các bo lãnh khác Tng cng Giá tr 643.724 112.764 235.492 166.268 75.841 492.799 1.726.887 T trng

Nm 2009 Giá tr T trng 48,7% 5,5% 10,5% 9,3% 2,8% 23,2% 100,0%

30/9/2010 Giá tr 2.193.878 505.715 465.507 393.692 105.669 927.870 T trng 47,8% 11,0% 10,1% 8,6% 2,3% 20,2%

37,3% 1.465.543 6,5% 13,6% 9,6% 4,4% 28,5% 164.314 316.941 279.437 84.478 699.818

100,0% 3.010.531

4.592.332 100,0%

Ngun: Ngân hàng TMCP Á Châu Cam kt chnh sa iu l ACB cam kt s b sung iu l phù hp vi iu l mu áp dng cho các công ty niêm yt trên S Giao dch Chng khoán/ Trung tâm Giao dch Chng khoán ngay sau khi c Ngân hàng Nhà nc chun y. Cam kt v m bo t l góp vn vào ACB theo quy nh pháp lut Công vn s 6207/VPCP-KTTH ngày 1/9/2010 ca Vn phòng Chính ph, Công vn s 3780 ngày 6/6/2008 ca Vn phòng Chính ph, Quy ch tài chính ca Công ty TNHH mt thành viên do Nhà nc s hu c B Tài chính ban hành và các vn bn pháp lut hin hành liên quan có quy nh rõ v vic u t ca các Tp oàn kinh t, Tng Công ty Nhà nc vào các lnh vc tài chính, chng khoán, ngân hàng, bo him.... ACB cam kt m bo các c ông, nhà u t là Tp oàn kinh t, Tng công ty Nhà nc thc hin quyn mua c phiu phát hành thêm ca ACB tuân th quy nh pháp lut hin hành v u t vào lnh vc tài chính ngân hàng. 4. 17. Các thông tin, các tranh chp kin tng liên quan ti ACB Không có.

Trang 71

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

PHN V CHNG KHOÁN CHÀO BÁN

5. 1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5.

Loi chng khoán Mnh giá Tng s chng khoán ng ký chào bán Giá phát hành Phng pháp tính giá:

: c phiu ph thông : 10.000 ng/c phn : 156.282.751 c phiu : 10.000 ng/c phn

Giá phát hành ã c xác nh là 10.000 VND/c phiu (tng ng vi mnh giá) cn c vào Ngh quyt HC thông qua ngày 10/04/2010. 5. 6. Phng thc phân phi ACB cùng T chc t vn là Công ty TNHH Chng khoán ACB lp b h s ng ký chào bán chng khoán ra công chúng theo quy nh ca y ban Chng khoán Nhà nc. Sau khi c s chp thun ca y ban Chng khoán Nhà nc, vic phân phi chng khoán d kin s c thc hin nh sau: i tng c mua: các c ông s hu c phn vào ngày ng ký cui cùng theo thông báo ca Trung tâm Lu ký Chng khoán. X lý c phiu l: i vi quyn mua s c phiu l (nu có) phát sinh khi thc hin quyn, m bo không vt quá s lng phát hành, s lng quyn mua c phiu ca c ông s c làm tròn xung n hàng n v. Toàn b quyn mua s c phiu l này s c chuyn cho Công oàn Ngân hàng TMCP Á Châu mua làm c phiu thng cho cán b công nhân viên. Khi thc hin quyn, nu c ông không thc hin quyn mua ht s lng c phn chào bán thì toàn b quyn mua s lng c phn còn li s c chuyn cho Công oàn Ngân hàng TMCP Á Châu mua làm c phiu thng cho cán b công nhân viên. 5. 7. Thi gian phân phi chng khoán K t khi Giy chng nhn ng ký chào bán chng khoán ra công chúng có hiu lc, ACB s thc hin vic phân phi chng khoán ra công chúng ti a không quá 90 ngày. 5. 8. ng ký mua chng khoán Vic ng ký mua c phiu s c thông báo ngay sau khi Ngân hàng nhn c Giy chng nhn ng ký chào bán.

Trang 72

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Trong thi hn 90 ngày k t khi H s ng ký chào bán c phiu ra công chúng ca ACB c y Ban Chng khoán Nhà nc chp thun. ACB s thc hin chào bán c phiu trong Quý IV nm 2010 vi thi gian d kin nh sau: STT 1 2 3 Ni dung công vic UBCKNN cp Giy chng nhn chào bán Công b thông tin v t chào bán Ngày cht danh sách cui cùng hng quyn mua c phiu phát hành thêm 4 5 6 7 C ông chuyn nhng quyn mua c phiu C ông ng ký và np tin mua c phiu Báo cáo kt qu t phát hành c phiu ng ký niêm yt b sung c phiu phát hành thêm T+15 n T+30 T+15 n T+35 T+35 n T+40 T+35 n T+65 Thi gian (ngày) T T+1 n T+7 T+11

5. 9.

Phng thc thc hin quyn Ti thi im cht danh sách thc hin quyn, c ông s hu 1 (mt) c phiu s c

1 (mt) quyn mua và c 5 (nm) quyn mua s c mua 1 (mt) c phiu phát hành thêm. C ông ch c chuyn nhng quyn mua 1 ln, ngi nhn chuyn nhng không c nhn chuyn nhng tip cho ngi th 3. 5. 10. Gii hn v t l nm gi i vi ngi nc ngoài: Theo quy nh ca pháp lut hin hành (Ngh nh s 69/2007/N-CP ngày 20/4/2007 v vic nhà u t nc ngoài mua c phn ca ngân hàng thng mi Vit Nam), tng mc s hu c phn ca các nhà u t nc ngoài (bao gm c c ông nc ngoài hin hu) và ngi có liên quan ca các nhà u t nc ngoài ó không vt quá 30% vn iu l ca mt ngân hàng Vit Nam. 5. 11. Các hn ch liên quan n vic chuyn nhng C phiu mi phát hành thêm s c ng ký niêm yt b sung ti SGDCK Hà Ni và ng ký lu ký ti TTLKCK. Vic chuyn nhng c phiu mi phát hành thêm s c thc hin theo Lut Chng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, các vn bn hng dn thc hin Lut Chng khoán và các quy nh ca SGDCK Hà Ni. 5. 12. Các loi thu có liên quan i vi hot ng u t chng khoán Theo Thông t s 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 ca B Tài chính hng dn thu giá tr gia tng và thu thu nhp t hot ng kinh doanh chng khoán trên lãnh th Vit

Trang 73

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

Nam và Thông t s 72/2006/TT-BTC sa i, b sung Thông t s 100/2004/TT-BTC: Các t chc kinh doanh hch toán kinh t c lp (tr Công ty Chng khoán và Công ty qun lý qu) phi np thu thu nhp doanh nghip i vi thu nhp t u t chng khoán. Thu nhp chu thu không bao gm phn li tc c chia ã chu thu thu nhp doanh nghip khâu trc và lãi trái phiu thu c t các loi trái phiu thuc din min thu theo quy nh ca Pháp lut. Cá nhân trong nc và nc ngoài u t chng khoán ti Vit Nam phi np thu thu nhp i vi khon thu nhp t vic u t chng khoán. T chc u t nc ngoài c thành lp theo pháp lut nc ngoài, không có t cách pháp nhân ti Vit Nam nhng có m tài khon u t chng khoán ti Vit Nam và các t chc thành lp và hot ng theo pháp lut Vit Nam (tr công ty chng khoán và công ty qun lý qu và các t chc nêu ti tit 2.1, im 2, mc III Thông t s 100/2004/TT-BTC) thc hin np thu thu nhp doanh nghip theo phng thc khoán. Thông t s 100/2004/TT-BTC cng nêu nh sau "Phn li tc c chia ã chu thu thu nhp doanh nghip khâu trc và lãi trái phiu thu c t các loi trái phiu thuc din min thu theo quy nh ca pháp lut ca các t chc này không phi chu thu thu nhp doanh nghip". i vi hot ng kinh doanh ca Ngân hàng Thu giá tr gia tng: Phí và hoa hng chu thu giá tr gia tng 10% theo phng pháp khu tr, giao dch ngoi t và vàng chu thu giá tr gia tng là 10% theo phng pháp trc tip. Các nghip v ngân hàng khác không chu thu giá tr gia tng. Thu sut thu TNDN áp dng i vi Ngân hàng là 25%. Các loi thu khác: Công ty kê khai và np theo qui nh. 5. 13. Ngân hàng m tài khon phong ta nhn tin c phiu Tài khon phong ta nhn tin mua c phiu là tài khon ca Ngân hàng TMCP Á Châu m ti Ngân hàng VietBank - HCM, s tài khon: 1504347.

Trang 74

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

PHN VI MC ÍCH CHÀO BÁN 6. 1. Mc ích chào bán

Vic chào bán chng khoán c tin hành nhm thc hin các mc ích c th sau ây:

·

m bo t l an toàn vn theo úng các quy nh ca Ngân hàng Nhà nc Vit Nam, duy trì ch s tài chính cân i và an toàn.

·

Thc hin k hoch hot ng giai on 2010 ­ 2015, bao gm phát trin kênh phân phi, thành lp mi hoc tng vn cho các công ty trc thuc.

·

Tng quy mô v vn hot ng, tng sc cnh tranh và m rng quy mô cho vay, tài tr các d án.

6. 2.

Phng án kh thi

S tin thu c t t phát hành c s dng áp ng nhu cu v vn nhm thc hin các k hoch sau:

· ·

Bo m kh nng và iu kin v vn iu l phát trin mng li hot ng. Bo m kh nng v vn t có hin i hóa hot ng Ngân hàng, xây dng c s vt cht k thut cng nh mua sm tài sn c nh, xây dng tr s cho các chi nhánh, phòng giao dch. D kin, cui nm 2010, ACB s có 285 chi nhánh và phòng giao dch, nm 2011 s phát trin thêm 95 n v. Nh vy tng cng cui nm 2011, h thng ACB có 380 chi nhánh và phòng giao dch tri rng trên toàn quc.

·

Tng quy mô v vn hot ng, tng sc cnh tranh và m rng quy mô cho vay, tài tr các d án.

Trang 75

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

PHN VII K HOCH S DNG S TIN THU C T T CHÀO BÁN

D kin s tin thu c sau phát hành c phiu tng vn: S CP phát hành 156.282.751 Giá phát hành (ng) 10.000 S tin thu c (ng) 1.562.827.510.000

Toàn b s tin thu c t t chào bán này s c s dng c th nh sau: 1. 803 t ng mua sm thêm tài sn c nh. u t cho thit b vn phòng và công ngh thông tin 360 t ng; bao gm: 70 t ng trang b thêm 200 máy ATM và bo trì 400 máy ATM hin có; 51 t ng cho h thng máy ch; 76 t ng xây dng Trung tâm d liu ti Khu công ngh Phn mm Quang Trung và Trung tâm d phòng ti ng Nai; 60 t ng cho h thng máy tính phc v các n v mi thành lp; và 103 t ng cho các d án nâng cao nng lc công ngh thông tin nh xây dng K hoch tng th v CNTT (IT master plan), kho d liu (datawarehouse), h thng ngân hàng a kênh (multi-channel banking system), v.v. Mua sm, xây dng, và sa cha ln tr s làm vic khong 377 t ng. Phng tin vn chuyn 46 t ng. Tài sn c nh khác (ch yu là các tài sn phc v cho an toàn kho qu): 20 t ng.

2. 100 t ng tng vn cho Công ty Cho thuê tài chính ACB. 3. 660 t ng dùng áp ng mt phn nhu cu v vn trung, dài hn ca khách hàng trong nm 2010. Nhu cu gii ngân vn trung dài hn ca các khách hàng chính ã ng ký vi ACB trong nm 2010 khong 7.133 t ng. Ngoài ra, hin nay NHNN cho phép các ngân hàng cho vay vào các lnh vc khác nhau da trên quy mô vn iu l. Chính vì vy nâng vn là bin pháp cn thit tng cng nng lc cho vay ca ACB nhm áp ng tt nhu cu vay vn ca khách hàng là dân c và t chc kinh t.

Trang 76

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

PHN VIII CÁC I TÁC LIÊN QUAN TI VIC NG KÝ CHÀO BÁN

7. 1. T CHC T VN CÔNG TY TNHH CHNG KHOÁN ACB (ACBS) Tr s in thoi Fax Website : S 107N Trng nh, Phng 6, Qun 3, Tp. H Chí Minh : (84-8) 54.043.054 : (84-8) 54.043.085 : www.acbs.com.vn

7. 2. T CHC KIM TOÁN CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS (VIT NAM) Tr s in thoi Fax : Lu 4 Sài Gòn Tower, 29 Lê Dun, Qun 1, Thành ph H Chì Minh : (08) 38 230 796 : (08) 38 251 947

Trang 77

BN CÁO BCH

Ngân hàng TMCP Á Châu

PHN IX PH LC

1. Ph lc I 2. Ph lc II

: Bn sao hp l Giy chng nhn ng ký kinh doanh. : Bn sao hp l iu l Ngân hàng Á Châu.

3. Ph lc III : Công vn ca Ngân hàng Nhà nc Vit Nam v vic chp thun cho Ngân hàng Á Châu tng vn iu l lên 9.376.965.060.000 ng. 4. Ph lc IV : Báo cáo tài chính hp nht kim toán nm 2008, báo cáo tài chính hp nht và riêng ACB kim toán nm 2009, báo cáo tài chính hp nht và riêng ACB kim toán 6 tháng 2010. Báo cáo tài chính hp nht 9 tháng 2010. 5. Ph lc VI : S yu lý lch các thành viên Hi ng qun tr, Ban kim soát, Ban Tng giám c, K toán trng. 6. Ph lc VII : Công vn t ánh giá xp loi ca Ngân hàng Á Châu nm 2009 và

Thông báo kt qu xp loi nm 2009 i vi Ngân hàng Á Châu ca C quan Thanh tra Giám sát ngân hàng. 7. Ph lc VIII 30/9/2010. 8. Ph lc IX ngày 30/9/2010. : Danh sách chi nhánh, phòng giao dch trên toàn h thng ACB n : Bng kê tài sn nhà ca thuc s hu Ngân hàng tính n ngày

Trang 78

Information

80 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

331752