Read HO%20SO%20NANG%20LUC%20SHINEC.pdf text version

Ban Lãnh o mong mun Công ty c phn ni tht Shinec tr th ành mt Công ty sn xut kinh doanh có nn tng vng chc, phát trin bn vng, có mô hình t chc qun lý hin i c xây dng bng s lao ng tâm huyt, sáng to ca ngi lao ng, nhm mc ích làm khách hàng tha mãn và hài lòng; to ra cho tt c ngi lao ng trong Công ty mt môi tr ng làm vic tt nht v mi mt mi ngi có iu kin phát trin ht nng lc và có mt cuc sng vt cht, tinh thn y và phong phú. m bo và gia tng li ích lâu dài ca các c ông và óng góp ngày mt nhiu hn cho xã hôi.

Phng châm kinh doanh

Phng châm kinh doanh ca chúng tôi da trên các tiêu chí: CHT LNG, coi vic qun lý cht lng, m bo úng yêu cu cht lng là yu t quan trng hàng u xây dng mi quan h n nh và phát trin bn vng vi khách hàng; GIÁ C CNH TRANH luôn ci tin trong sn xut kinh doanh ct gim chi phí; ÁP NG YÊU CU MÔI TRNG; DCH V HOÀN HO.

Cam kt ca chúng tôi là cung cp n khách hàng nhng sn phm tt nht vi dch v hoàn ho nht.

H s nng lc SHINEC- WFC

Quá trình hình thành và phát tri n Công ty c phn k ngh ni tht ACE (ACEWOODS FURNITURE) tin thân là Công ty c phn ni tht Shinec (tên vit tt là SHINEC-WFC) c thành lp t tháng 4 nm 2007 ( Trc khi tr thành Công ty c phn là Nhà máy ch bin g và sn xut ni tht tàu thy thuc Chi nhánh Công ty c phn công nghip tàu thy Shinec c thành lp t nm 2002) chuyên ngành ch yu là sn xut, kinh doanh, xut khu và tiêu th ni a các sn phm trang t rí ni ngoi tht c làm t cht liu g các loi và g kt hp vi kim loi. Vi din tích nhà máy rng 25.000 m 2, s ngi làm trong công ty là 350 ngi, c trang b bi hoàn toàn các máy móc thit b công nghip hin i, mi tháng công ty sn xut và xut khu 15 container loi 40 feets và mt s lng ln hàng tiêu th ni a . Hin nay lng hàng hóa xut khu chim n 90% , hàng hóa tiêu th trên th trng ni a là 10% tng s lng hàng hóa ca công ty. Công ty ã và ang tip tc m rng th trng sang các nc EU, Nht bn, Hàn Quc và M...nh hng ca Công ty là phát trin mnh hn na th trng ni a, t 10% sn lng hin nay lên 30% vào nhng nm sau. Nhng sn phm ni ngoi tht truyn thng ca công ty c tìm thy các cn h và khách sn nhiu nc châu Âu, châu Á và trong nc. Chính sách qun tr cht lng Toàn b quy trình sn xut khép kín t khâu x g, luc, ngâm tm, sy, phôi, nh h ình, lp ráp, hoàn thin n óng gói u theo công ngh ch bin ca Châu Âu và Nht Bn, ng thi c kim soát nghiêm ngt theo H thng qun lý cht l ng ISO 9001 : 2000 và H thng qun lý cht lng QWAY ca tp oàn IKEA bi i ng kim soát cht lng chuyên nghip, kinh nghim và có tinh thn trách nhim cao. Các h th ng qun lý cht lng c thit lp và thc hin, kim soát tt c các nhà máy, các công on sn xut ã m bo Công ty luôn to ra nhng sn phm cht lng cao, tha mãn nhu cu ca khách hàng trong và ngoài nc. Bo v môi trng ­ Trách nhim xã hi Cùng vi vic y mnh sn xut kinh doanh, các hot ng ca Công ty luôn gn lin vi công tác bo v môi trng, to s phát trin sn xut kinh doanh bn vng v à có trách nhim. Công ty luôn chú trng vào nhng ngun g hp pháp, c khai thác t nhng khu rng có s qun lý bn vng. Công ty tuân th nghiêm ngt h thng qun lý môi trng (các tiêu chun ISO 14000) và các b lut v bo v môi trng ca Nhà nc. Công ty còn quan tâm n vic trng rng có ngun nguyên liu n nh, bn vng. Hin nay, Công ty hp tác vi mt Công ty ti tnh Lng S n thành lp Công ty c phn lâm sn và Công ty này ang trin khai d án trng 5.000 ha rng ti tnh Lng S n. Công ty cng ang tha thun vi mt s Công ty ti mt s tnh min núi khác phía Bc tip tc phát trin vic trng rng ng thi hp tác vi các công ty t vn có uy tín các cánh rng n ày sm nhn c chng ch FSC. Công ty ã c Tp oàn IKEA ánh giá và công nhn t tiêu chun IWAY (theo iu kin này, các nhà cung cp phi áp ng iu kin làm vic cho công nhân và môi trng t tiêu chun châu Âu, không s dng lao ng tr em và m bo cho công nhân nhng iu kin ti thiu theo y êu cu ca lut pháp nc s ti) Trách nhim xã hi còn c Công ty c th hoá bng nhng hành ng thit thc nh óng góp giúp tr em tàn tt ­ tr em m côi, h tr tài chính xây dng trng hc vùng sâu, vùng xa, ào to ngh dy ngh và m bo vic làm thanh niên ti a bàn Công ty ng chân; và

Trang 2

H s nng lc SHINEC- WFC

trên ht, Công ty luôn quan tâm xây dng vn hóa doanh nghip, to cho tt c mi ng i làm vic trong công ty có mt môi trng làm vic tt nht, có vn hóa có th phát huy ht nng lc ca bn thân.

TÊN CÔNG TY, A CH, TÀI KHON, MÃ S THU

Tên công ty: CÔNG TY C PHN NI THT SHINEC Tên giao dch quc t: SHINEC WOOD FURNITURE JOINT STOCK COMPANY (SHINEC-WFC) Mã sô thu: 0200737898 a ch: 59 Ngô Quyn ­ Phng Máy Chai ­ Qun Ngô Quyn ­ Hi Phòng Tel: + 84 31 3768 565/ 3768 682 Fax: +84.31 3768 565/ 3768 683 Website: www.acewoods.com.vn Email: [email protected] Ch tch HQT: oàn Bo Hà C nhân QTKD; C nhân ngoi ng. Giám c: Nguyn c Hnh C nhân QTKD Phó giám c kinh doanh: Nguyn Hu ông K s ch bin Lâm sn Phó giám c sn xut: Hu Hunh C nhân QTKD

B

CÁC LNH VC HOT NG CA CÔNG TY

Các lnh vc hot ng chính ca Công ty: - Sn xut sn phm g, g kt hp vi vt liu khác . - Thit k, sn xut, lp t, trang trí ni, ngoi tht - Ch bin, kinh doanh g và các sn phm t g - Trng rng và chm sóc rng

C S VT CHT - K THUT

Hin nay công ty có tr s chính v à Nhà máy sn xut ti: 59 Ngô Quyn ­ Phng Máy Chai ­ Qun Ngô Quyn ­ Hi Phòng và hin nay ang xây dng 2 Nhà máy sn xut G và ni tht Kim loi ti Khu công nghip Nam Cu Kin, Huyn Thu Nguyên, TP Hi Phòng, d kin tháng 6 nm 2011 s i vào hot ng

Trang 3

H s nng lc SHINEC- WFC

- Tng din tích các Nhà máy: 25.000 m2 - Tng din tích nhà xng, kho: 15.000m2 - Din tích vn phòng: 950m2- ng giao thông ni b, bãi tp kt nguyên liu, din tích khuôn viên cây xanh, trm bin áp, b nc cu ha ...: 10.000m2. - Vn u t c bn, máy móc thit b công ngh: 35.000.000.000 ng ( Hai mi lm t ng chn) - Vn iu l: 28.000.000.000 ng (Hai mi t ng chn)

I - NGUN NHÂN LC : Tng s cán b công nhân viên 350 ngi

Trong ó: Trình i hc trong ó: - H lâm nghip: 8 ngi 27 ngi,

- H M thut công nghip: 2 ngi - H qun tr Kinh doanh: 5 ngi - HV Tài chính - K toán: - H Ngoi thng: - HV quan h quc t: - H hàng hi: 4 ngi 2 ngi 1 ngi 5 ngi

Cao ng k thut:

9 ngi

Trung cp k thut :

18 ngi

Công nhân k thut, lao ng ph thông: 296 ngi

Trang 4

H s nng lc SHINEC- WFC

II. NNG LC MÁY MÓC THIT B Mt s máy móc thit b chính: 1. H thng sy g t 12 hm sy ng: Chc nng Xut x: Công sut: 2. Dây chuyn s ch g Chc nng: Xut x: Công sut Sy g t t m tiêu chun (8 % - 12%) Italy , Thy s 900m3/m 3 dây chuyn S ch g nguyên liu ài loan 75m3/ca

4. Dây chuyn nh hình 2 dây chuyn sn phm 4.1. Máy bào 4 mt Chc nng Xut x: Công sut 1 máy: 3 máy Phay, bào sn phm theo kích thc thit k c 2 máy, ài loan 1 máy 30m3/ca

4.2. Dây chuyn ghép dc 3 dây chuyn t ng Chc nng: Xut x: Công sut: 4.2. Dây chuyn ngang t ng ánh mng ngón, ghép g theo chiu dc ài Loan 30m3/ca ghép 2 dây chuyn

Trang 5

H s nng lc SHINEC- WFC

Chc nng:

Ghép g theo chiu ngang

Xut x: Công sut:

ài Loan 30m3/ca

6. Máy ánh mng âm dng t ng Chc nng: Xut x: Công sut: 7. Máy chà nhám 7.1. Máy chà nhám 0.6 m 7.2. Máy chà nhám 1.3 m 8. Máy phay cao tc thy lc Chc nng: Công sut: 5. Dây chuyn sn t ng Chc nng: Xut x: Lp ráp hoàn thin các cm sn phm, sn phm,... 200 ­ 250 b/ca 1 dây chuyn (sn PU, NC) Sn hoàn thin trang trí, bo v b mt, nh màu sc sn phm ài Loan ánh mng chi tit sn phm t ng ài Loan 14000 - 16000 chi tit/ca Xut x: ài Loan 350-400 m2/ca 450-600 m2/ca 60 m3/ca

9. Máy lp ráp t ng Xut x: ài Loan

Trang 6

H s nng lc SHINEC- WFC

Công sut:

III. NNG LC SN XUT

300m /ca

2

1.Bàn, gh xut khu: 2. Ca g t nhiên: 4. Ván sàn:

15 conttainer/tháng . 150 cánh/ca sn xut 200m2/ca

Trang 7

H s nng lc SHINEC- WFC

Ngun nguyên liu Công ty xây dng c h thng cung cp nguyên liu trong nc t g rng trng n nh vi s lng ln m bo cho vic thc hin các n hàng xut khu và ni a. Ngoài ra, Công ty còn có các i tác tuyn thng cung cp các loi g t nc ngoài. 1. i tác chính cung cp nguyên liu g trong nc: - Hoàng t: Thnh Lc ­ Shinec Hoàng Nguyên Lâm trng Chiêm hóa ­ Tuyên Quang

2. i tác chính cung cp nguyên liu g t nc ngoài: - KOSHII ACACIA INDUSTRIES Sdn. Bhd. Add: Lot 72, Sepangar Bay, Menggatal 88450 Kota Kinabanu, Sabah, Malaysia - VIHA - UNIMEX LLC Add: 2530 Channin Drive, Wilmington DE, 19810 Country of New Castle, USA - DELTA MARINE 99 LLC Add: Krasnoarmeikyi Per., Nachodka, RUSSIA 3. i tác cung cp vt t khác: Du gc thc vt x lý , trang trí b mt g (an Mch): LURRELL INDUSTRI A/S Add:Langgebjerg 23 B 4000 Roskide, Denmark - Sn gc dung môi, gc nc (Thy in) Becker Acroma AB; Industrigatan 5, PO Box 2060 SE-195 02 Märsta, Sweden - Keo ghép g (Hà Lan) Akzo Nobel Adhesives (Asia) Pte Ltd Strawinskylaan 2555 , 1077 ZZ Amsterdam Postbus 75730, 1070 AS Amsterdam - Nederland

Trang 8

H s nng lc SHINEC- WFC

Vi dây chuyn hin i ca c, Italia, ài Loan kt hp vi i ng công nhân và cán b k thut lành ngh có kinh nghim, áp dng h thng qun lý cht l ng ISO 9001 ­ 2000 và H thng qun lý cht lng QWAY ca tp oàn IKEA các sn phm và các công trình luôn m bo cht lng và c khách hàng ánh giá cao. Các công trình tiêu biu trong nc: Khách sn 4 sao Trà My (Công ty TNHH Vnh Hoàng; Km s 7 ng Hà ni, Phng Hùng vng, Hi Phòng) (Thit k, sn xut, thi công toàn b ni tht công trình.) Khách sn Hoa Nam (Công ty thng mi Minh Khai; S 31 Minh Khai - Hi Phòng) (Thit k, thi công toàn phn b ni tht công trình.) Vn phòng Công ty TNHH Thng mi EIE ­ HP(Công ty TNHH Thng m i EIE ; 14 B Minh Khai ­ Hng Bàng ­ Hi Phòng) (Thit k, sn xut và thi công ngoi tht và trang thit b ni tht) Hi trng NH u t & Phát trin Hi Phòng ( Ngân hàng BIDV Hi Phòng; S 70 in Biên Ph - Hi Phòng) (Sn xut, thi công phn ni tht v à trang thit b ni tht) Khu iu hành và nhà thuyn viên nc ngoài (Tng Cty CNTT Nam Triu - Xã Tam Hng - Thy Nguyên - Hi Phòng) ( Thit k, sn xut, thi công toàn b phn ni tht và trang thit b ni tht) Khu bit th Nam Thng Long ­ Ciputra (Khu ô th mi Nam Thng Long - Hà Ni) (Sn xut, thi công mt phn ngoi tht khu bit th.) Du thuyn 5 sao EMERAUDE (Công ty du thuyn Bo Ngc; 26 Trn Nht Dut ­ Hà Ni) (Thit k, sn xut, thi công toàn b ni tht công trình.)

Du thuyn 5 sao EMERAUDE (Công ty du thuyn Bo N gc; 26 Trn Nht Dut ­ Hà Ni:

Trang 9

H s nng lc SHINEC- WFC

(Thit k, sn xut, thi công toàn b ni tht công trình.)

Trang 10

H s nng lc SHINEC- WFC

Các công trình tiêu biu nc ngoài: 1. Du thuyn 5 sao GOLF YACHT ti th ô Praha, CH Séc (Ch u t : RAON a.s , Na Lysin 3/583, 140 00 Praha 4 ­ Podolí, CZECH) (Sn xut, cung cp ni ngoi tht công tr ình)

2. Khu bit th và chung c cao cp ti Praha: PRAGUE MARINA (Ch u t : PRAGUE MARINA , Budova Lighthouse , Jankovcova 1569/2c; 170 00 Praha 7; CZECH). (Sn xut, cung cp ni ngoi tht công tr ình)

Trang 11

H s nng lc SHINEC- WFC

- Chui ca hàng thi trang ti Châu Âu và Trung ông (Tp oàn MONDENA (Sn xut, cung cp toàn b ni tht, ngoi tht ca chui ca h àng)

Trang 12

H s nng lc SHINEC- WFC

XUT KHU

1. Thy in: - IKEA Handels AG, CH-4133-Pratteln (Cung cp bàn gh, tm lót sàn... sn xut t g, hoc g kt hp vi vi kim loi d ùng ngoài tri, trong nhà) - SNOW STAR GROUP LTD; Anders Petters Gata 8; SE 432 54; Varberg; SWEDEN (Cung cp g dùng trong nhà)

2. Nht bn: JRV TRADING COMPANY (Add: 203.5.1.2 Sotokanda, Chiyoda - Ku, Tokyo - Japan 101 ­ 0021) (Cung cp ván sàn, g dùng ngoài tri)

3. Hàn Quc: ARUMDECO - COSTCO I B& Q VENDOR Add: 282-2 Sannam-ri, Gyoha-Eub, Pajoo-si, Gyeonggi, Korea (Cung cp ván sàn, g dùng ngoài tri)

5. Singapore: PIXELWOOD ENTERPRISE (Add: 520, Serangoon North, Avenue 4, #02 -180, Singapore 550520). (Cung cp hàng ván sàn).

Trang 13

H s nng lc SHINEC- WFC

SN PHM CA CÔNG TY Các sn phm g xut khu, tiêu th ni a ca Công ty u c sn xut t ngun g rng trng trong nc c khai thác theo úng "Qui nh v kim tra, kim soát lâm sn" ca các c quan Nhà nc. Ngun g c nhp khu u có ngun gc hp pháp, c qun lý theo qui trình cht ch. Công ty áp dng và tuân th nghiêm ngt các h thng qun lý cht lng ISO 90012000, các h thng qun lý cht lng ca khách hàng; ng thi, tuân th tt c các y êu cu v an toàn cho ngi s dng, tiêu chun v môi trng, các tiêu chun v xã hi, iu kin làm vic, phòng cháy cha cháy, an toàn v sinh lao ng. i vi bàn gh xut khu, hàng nm Công ty u thc hin kim tra (TEST) các Ph òng TEST (LAB. TEST) t tiêu chun quc t nc ngoài , kt qu cho thy cht lng sn phm u t và vt các ch tiêu kim nh theo tiêu chun châu Âu.

Trang 14

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 15

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 16

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 17

H s nng lc SHINEC- WFC

MT S TÀI LIU KÈM THEO

Trang 18

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 19

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 20

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 21

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 22

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 23

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 24

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 25

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 26

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 27

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 28

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 29

H s nng lc SHINEC- WFC

Trang 30

H s nng lc SHINEC- WFC

CÔNG TY CP NI THT SHINEC

Trang 31

Information

31 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

331987