Read Microsoft Word - 0001-thiruppallANdu-eng.doc text version

nAlAyira divyaprabandham

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

thiruppallANdu Ed. 2

periyAzhvAr aruLich seydha

thiruppallANdu

thiruppallANdu periyAzhvAr thirumozhigaLin thaniyangaL nAthamunikaL aruLich seydhadhu gurumukamanadhItya prAha vEdAnashEShAn narapathiparikluptam shulkamAdAtukAma: | shvaShuramamaravandyam ranganAthasya sAkshAt dvijakulatilakam tam vishNuchittam namAmi || pANdiya battar aruLich seydhavai minnAr thadamadhiL sUzh villipuththUr enRorukAl * sonnAr kazhaR kamalam sUdinOm * - munnAL kizhiyaRuththAn enRuraiththOm * kIzhmaiyiniR sErum vazhiyaRuththOm nenjchamE! vandhu pANdiyan koNdAdap battar pirAn vandhAn enRu * INdiya sangkam eduththUdha * - vENdiya vEdhangkaLOdhi viraindhu kizhiyaRuththAn * pAdhangaL yAmudaiya patRu

periyAzhvAr aruLich seydha thiruppallANdu1 1

* pallANdu pallANdu pallAyiraththANdu *

palakOdi nURAyiram2 mallANda thiNthOL maNivaNNA! * un sEvadi3 sevvi thirukkAppu ** 1

2

* adiyOmOdum ninnOdum * pirivinRi Ayiram pallANdu *

vadivAy nin valamArbinil * vAzhginRa mangkaiyum pallANdu * vadivArsOdhi valaththuRaiyum * sudarAzhiyum pallANdu * padaipOr pukku muzhangkum * appAnjchasanniyamum pallANdE 2

3

vAzhAtpattu ninRIr uLLIrEl * vandhu maNNum maNamum koNmin * kUzhAtpattu ninRIrgaLai * engkaL kuzhuvinil puguthalottOm ** EzhAtkAlum pazhippilOm nAngkaL * irAkkadhar vAzh * ilangkai

1 2

idhu nithyAnusandhAnam nURAyiramum 3 sevvadi AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

nAlAyira divyaprabandham

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

thiruppallANdu Ed. 2

pAzhALAgap padai porudhAnukkup * pallANdu kURudhumE 4

3

Edu nilaththil iduvadhan munnam vandhu * engkaL kuzhAm pugundhu * kUdu manamudaiyIrgaL varampozhi * vandhollaik kUduminO ** nAdum nagaramum nankaRiya * namO nArAyaNAya enRu * pAdu manamudaip paththaruLLIr! * vandhu pallANdu kURuminE 4 aNdak kulaththukku athipathiyAgi * asurar irAkkadharai * iNdaik4 kulaththai eduththuk kaLaindha * irudIkEsan thanakku ** thoNdak kulaththil uLLIr! * vandhadi thozhudhu Ayira nAmam solli * paNdaik kulaththaith thavirndhu * pallANdu pallAyiraththANdu enminE endhai thandhai thandhai thandhai tham mUththappan * EzhpadikAl thodangki * vandhu vazhivazhi AtseyginROm ** thiruvONath thiruvizhavil andhiyampOdhil ari uruvAgi * ariyai azhiththavanai * pandhanai thIrap pallANdu * pallAyiraththANdenRu pAdudhumE thIyil poliginRa senjsudar Azhi * thigazh thiruch chakkaraththin * kOyil poRiyAlE otRuNdu ninRu * kudikudi AtseyginROm ** mAyap porupadai vANanai * Ayiram thOLum pozhi kurudhi pAya * suzhatRiya Azhi vallAnukkup * pallANdu kURudhumE

5

5

6

6

7

7

8

neyyidai5 nalladhOr sORum * niyathamum aththANich sEvagamum * kaiyadaikkAyum kazhuththukkup pUNodu * kAdhukkuk kuNdalamum ** meyyida nalladhOr sAndhamum thandhu * ennai veLLuyir Akka valla * paiyudai nAgap pagaik kodiyAnukkup * pallANdu kURuvanE 8 uduththuk kaLaindha nin pIdhaga Adai * uduththuk kalaththadhuNdu * thoduththa thuzhAy malar sUdik kaLaindhana * sUdum iththoNdargaLOm ** viduththa thisaik karumam thiruththith * thiruvONath thiruvizhavil * paduththa painnAgaNaip paLLi koNdAnukkup * pallANdu kURudhumE ennAL emperumAn * unthanakku adiyOm enRu ezhuththuppatta annALE * adiyOngkaL adikkudil * vIdu petRu uyndhadhu kAN ** sennAL thOtRith * thirumadhuraiyuL silai kuniththu * ainthalaiya painnAgaththalaip pAyndhavanE! * unnaip pallANdu kURudhumE

9

9

10

10

11

* alvazhakku onRum illA * aNikOttiyar kOn * abimAnathungkan

selvanaip pOlath thirumAlE! * nAnum unakkup pazhavadiyEn ** nalvagaiyAl namO nArAyaNA enRu * nAmam pala paravi *

4 5

iNdak neyyedai/neyyadai AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

nAlAyira divyaprabandham

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

thiruppallANdu Ed. 2

palvagaiyAlum paviththiranE! * unnaip pallANdu kURuvanE 12

11

* pallANdenRu paviththiranaip * paramEttiyai * sArngkam ennum

villANdAn thannai * villipuththUr vittuchiththan virumbiya sol ** nallANdenRu navinRuraippAr * namO nArAyaNAya enRu * pallANdum paramAthmanaich * sUzhnthirundhu Eththuvar pallANdE adivaravu: pal adi vAzh Edu aNdam endhai thI ney uduththu ennAL alvazhakku pallANdu vaNNam 12

periyAzhvAr thiruvadigaLE sharaNam

AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

Information

Microsoft Word - 0001-thiruppallANdu-eng.doc

3 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

702916


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - 0001-thiruppallANdu-eng.doc