Read 08_teze.pdf text version

DISERTACIJE I TEZE

DOKTORSKE DISERTACIJE I MAGISTARSKE TEZE ODBRANJENE U 2009. GODINI

TEHNOLOSKO-METALURSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU Ime i prezime Tema Doktorske disertacije ALEKSANDAR D. MARINKOVI Proucavanje sinteze, strukture i osobina derivata 4,6disupstituisanih-3-cijano-2-piridona SNEZANA B. STANKOVI Uticaj strukture prea na bazi agroceluloznih vlakana na njihovu dalju tekstilnu transformaciju i upotrebna svojstva JOVAN D. JOVANOVI Razvoj modela za korelisanje i predskazivanje vrednosti izobarskog toplotnog kapaciteta tecnosti MIROSLAV V. STANKOVI Sinteza, karakterizacija i selektivnost katalizatora za hidrogenizaciju biljnih ulja SANDRA B. GLISI Katalizovana i nekatalizovana metanoliza triglicerida: Kinetika reakcije i simulacija procesa BILJANA M. PEJI Uticaj razlicitih faktora fizicko-hemijskog modifikovanja na strukturu i svojstva vlakana konoplje SVETLANA D. GRUJI Odreivanje tragova lekova u vodi metodom tecne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom ANJA M.TERZI Uticaj mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona SVETLANA B. NIKOLI Proizvodnja bioetanola kao alternativnog goriva iz kukuruza pomou slobodnog i imobilisanog kvasca Saccharomyces cerevisiae var. Ellipsoideus ALEKSANDAR S. GRUJI Dinamicko-mehanicka svojstva hibridnih magnetnih kompozitnih materijala sa polimernom matricom SLAVKO D. DIMOVI Ispitivanje mogunosti imobilizacije jona Co2+ i Sr2+ kostanim biosorbentom MARIJA S. KORA Dobijanje nanostrukturnih prahova u cilju proizvodnje novih disperzno ojacanih sinterovanih materijala u sistemu Cu­Al2O3 DUSICA B. STOJANOVI Dinamicko-mehanicka i termicka svojstva termoplasticnih kompozita ojacanih nanocesticama silicijum-dioksida VLADIMIR D. ZIVANOVI Kristalizaciono ponasanje invertnog fosfatnog stakla koje sadrzi vanadijum Magistarske teze JASNA Z. IVANOVI Izolacija antioksidativne frakcije iz ruzmarina (Rosmarinus officinalis L.) i zalfije (Salvia officinalis L.) natkriticnim ugljenik (IV)-oksidom Strukturne, morfoloske i funkcionalne karakteristike nanostrukturnih oksida retkih zemalja dobijenih aerosol sintezom Sinteza estara katalizovana imobilisanim lipazama u nevodenim sredinama Sinteza geranil-butirata katalizovana imobilisanim lipazama u organskom rastvaracu Optimizacija postupka unutrasnjeg cisenja bez prethodnog rasklapanja procesne opreme pri flasiranju niskomineralne vode Uklanjanje organohlornih pesticida iz vode na granulisanom aktivnom uglju Irena Zizovi Bratislav Jovanovi Petar Jovanci Dusan Grozdani Dejan Skala Dejan Skala Petar Skundri Mila Lausevi Rada Petrovi Ljiljana Mojovi Mentor

Radoslav Aleksi Dusan Antonovi Zeljko Kamberovi

Petar Uskokovi Snezana Gruji

KATARINA R. MARINKOVI

Radoslav Aleksi

SVETLANA V. SAPONJI JASMINA J. DAMNJANOVI VLADAN J. DRASKOVI

Zorica Knezevi-Jugovi Zorica Knezevi-Jugovi Dragan Povrenovi

MIRJANA B. NINKOVI

Mila Lausevi

59

Ime i prezime

Tema Magistarske teze

Mentor

ZORAN S. STOJANOVI SLAANA S. ANTI

JOVICA . BOGDANOV

Hidrotermalna sinteza nanostrukturnih oksidnih prahova i njihova karakterizacija Proucavanje uticaja prirode tekstilnih materijala i konstrukcije odevnih predmeta na fizioloska svojstva odee Numericko modelovanje procesa detonacije eksplozivnih materijala

Radoslav Aleksi Mirjana Kosti

Dusan Mijin

TEHNOLOSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NOVOM SADU Ime i prezime Tema Doktorske disertacije VLADIMIR M. TOMOVI Uticaj brzine hlaenja polutki, vremena otkostavanja Post mortem i postupka slamurenja na kvalitet i bezbednost kuvane sunke Ispitivanje sadrzaja i antioksidativne aktivnosti fenolnih kiselina u toku proizvodnje slada i piva Uticaj farmaceutsko-tehnoloske formulacije cefotaksima sa zucnim kiselinama na farmakokinetiku Nutritivni profil, antioksidacioni potencijal i senzorni kvalitet specijalnih vrsta hlebova sa dodatkom melase seerne repe Farmakoloski aktivne supstance kestena (Castanea sativa mill.) Karakteristike oleorozina mlevene zacinske paprike dobijenog klasicnom i ekstrakcijom superkriticnim ugljen-dioksidom Prilog proucavanju mogunosti racionalizacije tehnoloskog postupka mlevenja psenice primenom osmovaljne stolice Uticaj sastava masne faze margarina na fizicke osobine i kvalitet peciva od laminiranog testa Kinetika i modelovanje ekstrakcije ulja iz bobica kleke (Juniperus communis L.) i semena tikve (Cucurbita pepo L.) natkriticnim ugljendioksidom Brzina rasta kristala saharoze u postupku kristalizacije hlaenjem Magistarske teze MIROSLAV HADNAEV Uticaj skrobnih derivata na reoloske osobine i teksturalne karakteristike masnog punjenja za konditorske proizvode Istrazivanje procesa aktivacije Mg­Fe slojevitih hidroksida kao prekursora katalizatora Razvoj i simulacija otparne stanice u industriji seera Uticaj brzine zamrzavanja na hemijske i senzorne promene ploda kupine Sinteza nanoprahova i procesiranje keramike na bazi bizmut titanata Zavisnost fermentativne aktivnosti pekarskog kvasca od tehnoloskih karakteristika i sadrzaja fitata psenice i brasna Ucestalost toksigenih plesni i mikotoksina u hrani za ishranu krava muzara i mleku Imobilizacija lipaze iz Candida rugosa na mezoporoznim silika nosacima Ljubica Doki Ljiljana Petrovi Mentor

JELENA D. PEJIN SVETLANA GOLOCORBIN-KON BOJANA FILIPCEV

Olgica S. Gruji Zika Lepojevi Ljubinko Levi

JELENA V. ZIVKOVI ALEKSANDRA N. TEPI

Zoran Zekovi Biserka Vujici

ALEKSANDAR FISTES DRAGANA SORONJA SIMOVI BRANISLAVA G. NIKOLOVSKI JASNA GRBI

Gavrilo Tanovi Nada Filipovi Milan Sovilj Julianna Gyura

MILICA S. HADNAEV BOJANA B. PRODANI DOBRILA G. RANELOVI NIKOLINA M. PAVLOVI KATARINA M. MIRI

Radmila Marinkovi-Neducin Zoltan Zavargo Ljubo Vracar Srdi V. Vladimir Dusanka Pejin

MIRA . AC MILAN P. NIKOLI

Marija Skrinjar Mirjana Antov

60

TEHNOLOSKI FAKULTET U LESKOVCU, UNIVERZITET U NISU Ime i prezime Tema Doktorske disertacije MIODRAG OREVI DRAGAN RADIVOJEVI Modelovanje i dinamicko ponasanje pree u procesu pletenja Definisanje deformacionih karakteristika vunenih koncanih prea u zavisnosti od tehnoloskih parametara koncanja Stabilnost hlorofila prema dejstvu UV-zracenja in vitro, i u fotosintetskim organelama in situ Magistarske teze JELENA MARKOVI MIODRAG SMELCEROVI Uticaj predtretmana na kvalitet susenja sveze i zamrznute visnje Novi sisitemi u procesima ekoloskog oplemenjivanja tekstilnih materijala Stanisa Stojiljkovi Dragan orevi Vojislav Gligorijevi Jovan Stepanovi Mentor

JELENA ZVEZDANOVI

Dejan Markovi

TEHNOLOSKI FAKULTET U BORU, UNIVERZITET U BEOGRADU Magistarske teze ZORAN M. STIRBANOVI MARKO S. VOJINOVI BILJANA N. MADI DRAGANA S. RISTI DEJAN V. ANTI SASA S. STOJADINOVI Modeliranje procesa mlevenja i flotiranja topionicke sljake u funkciji stepena osloboenosti Razvoj i implementacija metoda i modela za profesionalnu orjentaciju ucenika osnovnih skola Koncept multiprojektnog upravljanja ­ stanje u nekim organizacijama u srbiji i predlozi za uvoenje ili unapreenje Uticaj strukture strateske poslovne jedinice na zadovoljstvo zaposlenih Sistem za akviziciju podataka, merenje i upravljanje zasnovan na personalnom racunaru - razvoj i mogunosti primene Seizmicki efekti miniranja na povrsinskim kopovima i zastita objekata od njihovog dejstva Zoran Markovi Zoran Anelkovi Aca Jovanovi Zivan Zivkovi Zoran Stevi Radoje Pantovi

61

Information

3 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

866781


You might also be interested in

BETA