Read 4041 AOP PU2 VN.pdf text version

K HOCH HÀNH NG

TING VIT

CA ACIAR: TRÍCH ON

K hoch Hành ng Hàng nm 2010­11 ca ACIAR: Trích on ting Vit

1

© Commonwealth of Australia 2010 ISSN 1832-1356 ISBN 978 1 921738 18 0 (trang mng) Thông tin v bn quyn: n phm này có bn quyn. Ngoi tr vic s dng n phm theo Lut Bn quyn 1968 (Copyright Act 1968), không có bt c ni dung nào trong n phm có th c tái bn di bt c hình thc nào nu không có giy phép ca Liên bang. Yêu cu và thc mc liên quan n vic tái bn và bn quyn ca n phm này xin gi v vn phòng Robert Garran, B Chng Lý, C quan Bn quyn Liên bang, a ch: Commonwealth Copyright Administration Attorney-General's Department Robert Garran Offices National Circuit Barton ACT 2600 hoc gi trên trang web: <http:// ww.ag.gov.au/cca> K hoch Hành ng Hàng nm 2010-11ca ACIAR: Trích on ting Vit Tháng 6 nm 2010 C quan xut bn: Trung tâm Nghiên cu Nông nghip Quc t Australia (ACIAR) GPO Box 1571, Canberra ACT 2601 Australia in thoi: +61 2 6217 0500 Email: [email protected] Kênh phát hành: Tài liu này có trên trang web ca ACIAR <www.aciar. gov.au>. yêu cu bn in ca n phm, vui lòng liên h vi ACIAR qua email <[email protected]>, hoc gi ti s (+61 2 62170500), hoc fax theo s (+61 2 6217 0501) Ch biên: Georgina Hickey Chúng tôi hoan nghênh các thc mc v K hoch Hành ng Hàng nm. Mi thc mc xin gi v: Simon Hearn ACIAR GPO Box 1571 Canberra ACT 2601 Australia in thoi: +61 26217 0500 Fax: +61 26217 0501 Email: [email protected] Biên tp: Mason Edit, Adelaide Thit k: Design ONE Solutions, Canberra Trích on ting Vit in ti: Hà Ni, Vit Nam nh trang bìa: Các nhà nghiên cu trng i hc Visayas State, các cán b ACIAR và các em nh trên ng ti thm im thí nghim trng mít Calbayog, Samar, Phillippines (nh: John Oakeshott) 2

Mc lc

Thông ip ca B trng và Th ký Quc hi .................................................................................................................................................... 4 Li nói u .......................................................................................................................................................................................................................................... 5 Nhng im ni bt ................................................................................................................................................................................................................... 6 Nhng nét chính ...............................................................................................................................................................................................................................6 Các chng trình u tiên cho các quc gia i tác chính trong nm 2010­11........................................................................................8 Các chng trình nghiên cu và phát trin ......................................................................................................................................................... 13 Gii trong nghiên cu và phát trin nông nghip....................................................................................................................................................13 Chính sách ca ACIAR v công ngh sinh hc ..........................................................................................................................................................15 Papua New Guinea và các quc o Thái Bình Dng ................................................................................................................................ 17 Papua New Guinea .......................................................................................................................................................................................................................18 Các quc o Thái Bình Dng ...........................................................................................................................................................................................27 Indonesia, ông Timor và Philippines ...................................................................................................................................................................... 37 Indonesia .............................................................................................................................................................................................................................................38 ông Timor .......................................................................................................................................................................................................................................50 Philippines ..........................................................................................................................................................................................................................................52 Các nc vùng Mekong và Trung Quc.................................................................................................................................................................... 59 Vit Nam...............................................................................................................................................................................................................................................60 CHDCND Lào .....................................................................................................................................................................................................................................66 Cmpuchia .........................................................................................................................................................................................................................................73 Thái Lan ................................................................................................................................................................................................................................................80 Myanmar ..............................................................................................................................................................................................................................................82 Trung Quc ........................................................................................................................................................................................................................................84 Các quc gia Nam Á và Tây Á ............................................................................................................................................................................................ 88 n .....................................................................................................................................................................................................................................................89 Bangladesh .........................................................................................................................................................................................................................................94 Pakistan .................................................................................................................................................................................................................................................95 Iraq, Afghanistan và Bhutan ..................................................................................................................................................................................................100 Khu vc cn Sahara châu Phi..................................................................................................................................................................................... 103 Khu vc cn Sahara châu Phi...........................................................................................................................................................................................104 Chng trình a phng .................................................................................................................................................................................................. 108 Nâng cao nng lc: giáo dc và ào to ............................................................................................................................................................... 112 ánh giá tác ng ca chng trình nghiên cu.......................................................................................................................................... 114 Công b các kt qu nghiên cu................................................................................................................................................................................. 116 Các chng trình h tr vn hành ca t chc .............................................................................................................................................. 118 Ph lc ............................................................................................................................................................................................................................................. 121 Ph lc 1: Tuyên b Paris và hiu qu vin tr.........................................................................................................................................................122 Ph lc 2: Cân i danh mc d án ca ACIAR: thit k và trin khai d án .........................................................................................124 Ph lc 3: Nhng li ích em li cho Australia .........................................................................................................................................................126 Ph lc 4: Trng tâm hin nay ti các nc i tác theo chng trình nghiên cu ........................................................................131 Ph lc 5: Các ch s phát trin c la chn ca th gii ............................................................................................................................132 Ph lc 6: Các ch s v sn xut cây trng, vt nuôi và thy sn theo quc gia i tác ..............................................................134 Ph lc 7: Các ch s lâm nghip chính theo quc gia i tác ......................................................................................................................143 Ph lc 8: C cu qun lý ca ACIAR ..............................................................................................................................................................................144 Ph lc 9: Các t và cm t vit tt .................................................................................................................................................................................147 Danh b t chc ....................................................................................................................................................................................................................... 148 T khoá ............................................................................................................................................................................................................................................ 150

3

NHNG IM NI BT

Nhng nét chính

K hoch Hành ng Hàng nm 2010 ­11 ca ACIAR bám sát trng tâm chính sách ca chính ph Australia v an ninh lng thc thông qua phát trin nông thôn. Chính sách này bao gm 3 phn: » » » nâng cao nng sut lao ng nông nghip ci thin sinh k nông thôn xây dng tính linh hot trong cng ng.

» » » » » »

ci thin an ninh lng thc và thu nhp t h thng canh tác ly cây lúa làm cây trng chính ti Nam Lào tng cng phát trin ging lúa trong các h thng sn xut chuyn i Campuchia và Australia ci thin k thut canh tác và nng sut lúa go Campuchia và Australia ci tin vic s dng ngun nc ngm Campuchia và Lào luân canh cây ngn ngày cho nng sut cao hn Bangledesh ánh giá nhng hn ch trong chính sách có liên quan n các hp phn c th.

2. Thích ng vi bin i khí hu i vi các h thng canh tác ly cây lúa làm cây trng chính ti ng bng Sông Cu Long

Trng tâm chính ca chng trình này s là s dung ngun nc hiu qu hn, kt hp vi d báo khí hu theo mùa, phát trin các mô hình và nng lc sn xut. D án u t ban u s tp trung vào các h thng canh tác ly cây lúa làm cây trng chính có ti tiêu Vit Nam, nhng trong giai on 2010­11 s nghiên cu các phng án m rng chng trình ra các quc gia khác. D án này s liên kt cùng vi mt sáng kin quan trng v xây dng nng lc cho cng ng nông thôn Campuchia, Lào, Banwgladesh và n có th thích ng vi bin i khí hu. Các phng án m rng s c xut không ch t nhng d án u tiên, mà còn thông qua mt nghiên cu kh thi v thích ng vi bin i khí hu. Ban u chng trình s tp trung vào khu vc ng bng Sông Cu Long, Vit Nam và trong quá trình hp tác vi các i tác Vit Nam và quc t, s ánh giá s phù hp ca ging lúa ti a phng thích ng vi các t ngp úng hoc hn hán kéo dài. Ci tin k thut canh tác to iu kin cho h thng canh tác ly cây lúa làm cây trng chính có th thích ng vi tình trng nc bin dâng, lng ma tht thng hn cng c bao gm trong nghiên cu này. S thay i v qun lý nc và cht dinh dng có th có nh hng tiêu cc ngoài d kin v phát thi khí nhà kính, và phát trin nng lc ca i tác gii quyt nhng nh hng có th xy ra cng là mt phn ca chng trình.

Nông nghip vn óng vai trò ch o trong nn kinh t ca các nc ang phát trin là i tác ca Australia và là ngun sinh k chính cho i a s ngi dân. Phn ln nhng ngi sng mc di nghèo hoc cn nghèo là dân nông thôn. Nhng nghiên cu v nông nghip tng cng sn xut bn vng, cùng vi vic giúp các nông h nh hi nhp tt hn vi th trng, và môi trng th ch, chính sách phù hp là rt cn thit có th m bo an ninh lng thc, gim ói nghèo và phát trin kinh t. Ngân sách ca liên bang phân b cho Trung tâm Nghiên cu Nông nghip Quc t Australia (ACIAR) d kin s tng t 64 triu ô la giai on 2009­10 lên ti 88 triu ô la vào giai on 2012­13, ngun kính phí cho giai on 2010­11 s d trù cho 5 chng trình trng tâm ã c thit k và ly ý kin t vn trong nm trc ó. Các ch ca chng trình mi là:

1. m bo an ninh lng thc trong các

h thng canh tác ly cây lúa làm cây trng chính ca khu vc sông Mekong ­ Nam Á.

Chng trình này s tp trung vào Lào, Campuchia và Bangladesh. Trc mt, s tng cng áp dng công ngh hin có ci tin nhanh chóng v nng sut cho các cây trng ch o. Thc hin các khuyn khích u ãi cho nông dân, ví d nh, tip cn th trng, m ra trin vng ci thin giá c hàng hóa, áp dng h thng khuyn nông. Mt hàng trng tâm s là cây lúa kt hp vi lúa m, ngô, cây h u và mt s cây trng khác. Nhiu h thng canh tác ly cây lúa làm cây trng chính kt hp vi các h thng chn nuôi, và nhng ci tin trong chn nuôi s ti a hóa c hi xóa ói gim nghèo, a dng hóa nông tri nhm nâng cao nng sut chung ca h thng canh tác. Do nhu cu nghiên cu khác nhau ca các quc gia i tác, cùng vi s xut hin ca các chng trình hp tác khác nhau, nên sáng kin này bao gm:

3. Phát trin các sn phm nông, lâm, ng có giá tr cao ti khu vc Thái Bình Dng

Nhng vn nh hng n ngành thc phm và phát trin nông nghip ti các quc o Thái Bình Dng (PICs) bao gm: b cô lp khi nhng th trng trng im và phi hp còn hn ch ca các chui cung ng ­ vn ã b chi phi bi quá trình hin i hóa các ngành bán l và dch v thc phm. S hin din ngày càng nhiu ca các chng trình h tr phát trin kinh t quc t nhm gii quyt các vn trên ti khu vc này s c b sung bng Sáng kin Nghiên cu Phát

6

trin Kinh doanh nông sn (PARDI) ca ACIAR. Sáng kin này cam kt s thc thi nghiên cu phát trin hu thun cho kh nng cnh tranh ca nhng sn phm nông nghip (bao gm rau, hoa và qu), lâm nghip và ng nghip có giá tr kinh t cao. Trong ni b khu vc Thái Bình Dng, d án này nhm ci thin sinh k cho ngi dân bng cách phát trin nhng sn phm nông, lâm, ng nghip, có giá tr kinh t và có tính cnh tranh cao hn, da trên vic cng c các chui th trng. Mc tiêu ca PARDI là nhm: » xác nh các th trng và chui cung ng có tim nng to ra li ích áng k cho cuc sng ca ngi dân thuc qun o Thái Bình Dng xác nh nhng khó khn làm hn ch kh nng cnh tranh ca nhng chui th trng này phát trin nhng bin pháp can thip da trên nghiên cu và nh hng sn phm, giúp cho nhng chui cung ng có th khc phc c nhng khó khn này phát trin và ng dng nhng phng pháp phù hp ánh giá xem các hot ng và can thip ca PARDI ã óng góp nh th nào i vi nhng chui cung ng bn vng và hiu qu, t ó ci thin sinh k và hiu rõ hn nhng yu t thúc y cnh tranh trong các chui cung ng ti các quc o Thái Bình Dng phát trin kinh doanh nông sn, nng lc lãnh o và kh nng thay i trong cng ng các quc o Thái Bình Dng m bo c tính kh thi và bn vng ca các hot ng và chng trình do PARDI qun lý.

khu vc và nhng mng li sn có, chng trình này s thúc y vic tuyên truyn nhng kin thc tiên tin v k thut qun lý h thng cây trng, và ging cây trng sang các nc khác trong khu vc. Nhng li ích mà Australia thu c ch yu là ging ngô ci tin và nhng gii pháp tt hn i vi các h thng canh tác ngô­u s dng nc tri trong v hè ti Queensland và New South Wales. Nm (5) mc tiêu chính ca chng trình là nhm: 1. xác nh rõ c im ca vic sn xut ngô­u, giá tr u vào và u ra, các nhân t tác ng và xác nh c nhng hn ch có tính h thng và các gii pháp th nghim trên ng rung 2. th nghim và phát trin h thng canh tác ngô­ u có nng sut, có sc chng chu tt, bn vng và i mi cho nhng nông h nh nhân rng ti a phng 3. tng mc a dng v ging ngô­u cho các nông h nh thông qua y mnh vic to ging, th nghim và a vào trng trong tng vùng, và phát trin b d liu t các hot ng trên 4. h tr phát trin các h thng ci tin trong vùng hoc tng a phng 5. xây dng nng lc có th y mnh tính hiu qu ca nhng nghiên cu và tip thu v nông nghip

Highlights Nhng im ni bt

» »

»

»

5. Tng h tr tài chính cho các CGIAR (Nhóm T vn Nghiên cu Nông nghip Quc t)

Là mt phn ca sáng kin An ninh Lng thc, xut vào tháng 5 nm 2009, Chính ph Australia quyt nh tng áng k phn h tr kinh phí cho chng trình ci cách ca CGIAR t 2009­10 vi iu kin tip tc tin trin tt v ci cách. Chi tit nh sau: (trong ngoc là tng s ngân sách d toán ) 2009­10 2010­11 2011­12 2012­13 $7,00triu($17,56 triu) $10,0triu ($23,4 triu) $13,0triu ($28,9 triu) $14,00 triu ($27,90 triu)

4. Các h thng thâm canh ngô­ u bn vng ti min ông và Nam châu Phi

D kin bt u thc hin trong nm 2010, chng trình này ã c các i tác châu Phi và Australia xây dng, phù hp vi nhng u tiên phát trin nông nghip trong khu vc và ti các quc gia. Chng trình hng ti mc tiêu ci thin an ninh lng thc và nng sut cp nông tri trong bi cnh có nhng ri ro và bin i v khí hu. Cùng vi Trung tâm Ngô ­ Lúa m quc t (CIMMYT), các nc i tác ca d án này là Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, Tazania và Australia vi óng góp k thut t nc Cng hòa Nam Phi. tng cng tính bn vng cho h thng thâm canh ngô ­ u, ng thi gim thiu bin ng sn lng ca sn phm, òi hi cn có phng thc tip cn tng hp i vi h thng sn xut phc hp và marketing cho nhng cây trng này. Thông qua nhng nghiên cu phát trin có s tham gia ca nông dân, các c quan khuyn nông, các t chc phi chính ph và kinh doanh nông sn trong toàn chui giá tr, chng trình nhm ci thin nng sut ngô ­ u lên thêm 30% và gim mc ri ro d kin v sn lng xung 30% cho khong 500.000 trang tri trong vòng 10 nm. Thông qua nhng c quan nghiên cu trong

Trong giai on 2010­11, d kin rng các ngun tài tr mi s c phân b cho h thng CGIAR da trên c s không gii hn, ng thi gi nguyên nhng khon phân b kinh phí có hn ch trc ây. Tuy nhiên, chi tit ca bn phân b này còn ph thuc vào các tin ca quá trình ci cách. Nhng phng thc tip cn kinh phí tài tr cho nm 2011 và nhng nm sau ó s c trình lên Hi ng Qu Tài tr xem xét khi nhng ci cách có hiu lc.

7

Nhng im ni bt Highlights

Các chng trình u tiên cho các quc gia i tác chính trong nm 2010­11

» Trong nm 2010­11 ACIAR s tin hành ánh giá chin lc v các u tiên khu vc và phân b ngân sách có th có trong K hoch Hành ng nm 2011­12. Các chng trình u tiên bao gm:

» » » »

Nuôi trng thu sn: tôm và cá có vây Qun lý bn vng ngun li lâm nghip và ng nghip Các h thng kinh doanh nông sn mang li li nhun vùng min ông Indonesia Thúc y cung và cu v m ng vt

ông Timor

» » » a vào trng và ánh giá các ging cây ã c ci tin Khuyn nông có s tham gia ca nông dân i vi nhng ci tin k thut trng trt ã c xác nh Sn xut ging, xác nh các k thut canh tác ci tin, ào to cho cán b ca B Nông nghip và Thu sn và các c quan khác v sn xut ging, nghiên cu và khuyn nông.

Papua New Guinea

» Ci thin sinh k ca nông dân sn xut nh vùng cao thông qua tng nng sut các h thng canh tác ly cây cà phê làm cây trng chính Phát trin các h thng nuôi trng thu sn ca PNG Tác ng ca ph n trong tính hiu qu và công bng i vi các h thng nông nghip và marketing. Vai trò và hiu qu ca các nhóm ph n trong các ngành sn xut nông thôn Xác nh và phát trin c hi xut khu và chin lc sn xut i vi ngh trng hoa Tác ng ca sâu hi qu cacao và (có th) hi ht cà phê, và các bin pháp ngn chn lây lan Sn xut rau tnh min Trung ca PNG Nâng cao hn na nng sut và hiu qu kinh t trong các h thng nông lâm kt hp

» »

» » » » »

Philippines

» » Phân tích kinh t các chui marketing và các kênh phân phi các loi rau, hoa và qu nhanh hng Xây dng các chui cung ng tng cng gn kt gia ngi cung cp, ch bin, khách hàng là các c quan và các nhà kinh doanh Ci tin các k thut canh tác và sau thu hoch, kim soát các loi sâu bnh ch yu trên xoài, su riêng và mít C hi và thách thc trong chui cung ng i vi các sn phm thu sn chính, c bit là cá song, cua bùn và to Phát trin các phng pháp phân loi các tác ng xu n rng u ngun Phân tích các tác ng có th xy ra do bin i khí hu i vi rng u ngun Nam Philippines, và phát trin các h thng sn xut bn vng và chng chu tt hn Gii quyt các tr ngi v chính sách và k thut tng li nhun t sn xut và marketing trong chn nuôi ln

»

»

Các quc o Thái Bình Dng

» » » » » » Khc phc tr ngi i vi chui cung ng các sn phm giá tr cao. Phát trin sn phm nông lâm kt hp và sn phm lâm nghip mi Nâng cao nng sut ca cây trng lâu nm ti qun o Solomon y mnh quá trình chuyn giao công ngh nông nghip Nng lc kinh t ca nông h nh và kinh doanh ng nghip Nuôi trng thu hi sn mang tính cng ng bn vng và tng hp » » »

Vit Nam

» Bo toàn các h thng canh tác ly cây lúa làm cây trng chính vùng ng bng Sông Cu Long thông qua chng chu tt hn các tác ng ca bin i khí hu Ti u hóa vic qun lý ngun tài nguyên sn xut nông nghip (trng trt và chn nuôi) bn vng và mang li hiu qu kinh t vùng Duyên hi Nam Trung b Vit Nam Gim ói nghèo thông qua gn kt th trng cho nông h nh (rau, hoa qu, ngô, chn nuôi, lâm nghip) vùng cao phía Bc và Tây Bc

Indonesia

» » » » Chính sách và các h thng qun lý bnh vt nuôi tt hn Ci thin môi trng kinh doanh nông sn thông qua d b các tr ngi chính sách Chn nuôi bò tht Phát trin các ngh trng rau và hoa qu mang tính cnh tranh » »

8

» »

Phát trin nuôi trng thu sn thông qua ci tin dinh dng và k thut nuôi các loài có giá tr cao Thu c các sn phm giá tr cao hn t rng trng thông qua chm sóc cây và ch bin tt hn

Iraq

» Tng cng sn xut lúa mch, lúa m và cây h u trong iu kin khô hn vùng Bc Iraq bng cách a vào trng và ánh giá các ging mi phù hp, và bng cách thích nghi vi các bin pháp k thut canh tác tiên tin, bao gm các k thut làm t, bón phân và kim soát c di i vi vùng min Trung và min Nam Iraq, thit lp thông tin và s liu c bn làm c s phát trin chin lc qun lý mn bn vng t quy mô lu vc n trang tri

Highlights ni bt Nhng im

Cmpuchia

» » » » Phát trin và a dng hoá các ging lúa phù hp vi môi trng vùng t thp Các bin pháp k thut trng lúa Dinh dng t và cây trng To thu nhp và dinh dng tt hn thông qua a dng hoá nông nghip (chn nuôi gia súc, các loi cây lng thc ngn ngày, rau, hoa và qu) Giúp các h thng trng trt và chn nuôi ca Cmpuchia ng phó vi bin i khí hu Tn dng m d tha, ma cui mùa hoc ti b sung vi mc hn ch tng v cho các h thng canh tác ly cây lúa làm cây trng chính vùng t thp Liên h các chng ng vn chuyn vt nuôi vi các bin pháp qun lý bnh dch » » »

n

» M rng chng trình tng th thông qua các phng pháp to ging cây lng thc tiên tin da trên bioinformatics Khuyn nông và m rng các d án qun lý nc hin tp trung Andra Pradesh Phân tích và qung bá các phng án ci cách quy nh ca th trng ni a

» »

»

Pakistan

» Phát trin các h thng sn xut và marketing mang tính cnh tranh và hiu qu hn i vi cây xoài và cây n qu có múi Ci thin sinh k ca nông dân nuôi bò sa thông qua ci tin dinh dng vt nuôi Qun lý tài nguyên t và nc duy trì các ngành hàng nông sn nng sut cao

CHDCND Lào

» » Thích ng ca các h thng canh tác ca Lào i vi bin i khí hu Tng cng an ninh lng thc và li nhun vùng t thp thông qua a dng hoá các h thng canh tác ly cây lúa làm cây trng chính và tng nng sut nuôi trng thu sn và khai thác cá sông Các phng án thay th, ly th trng làm ng lc chính nhm chuyn i canh tác vùng cao Nâng cao cht lng và sn lng ln và bò nuôi ti nông h Nâng cao sn xut cây g Tch và ch bin/sn xut g Phát trin các h thng canh tác và marketing tiên tin cho các vùng s dng nc tri Nam Lào

» »

» » » »

Bangladesh

» » Duy trì nng sut lúa trong iu kin d b tác ng do bin i khí hu H tr phát trin h thng canh tác lúa-ngô ang tng trng

Khu vc cn Sahara châu Phi

» Tng hiu qu kinh t và tính n nh ca các h thng kt hp trng trt ­ chn nuôi (vùng ông và Nam châu Phi) Tng nng sut các h thng canh tác ly cây ngô làm cây trng chính ca các nông h nh (vùng ông và Nam châu Phi)

Trung Quc

» » S dng nc hiu qu trng trt vùng min Tây Trung Quc Ci thin h thng kt hp chn nuôi­ trng trt ti nhng khu vc thun li thuc vùng T tr Tây Tng và nhng khu vc rng ln Tây Bc Trung Quc Chính sách s dng t s i và các phng án qun lý »

»

9

Vit Nam

S liu thng kê chính GDP/u ngi (US$) Dân s (triu ngi) Ngân sách Thc t nm 2008­09 Phân b ngân sách nm 2009­10 c tính ngân sách 2010­11 1.041 86 (triu ô la) 2,65 3,77 3,73

Chin lc trung hn

Chin lc Vit Nam ca ACIAR tp trung vào nghiên cu k thut và kinh doanh nông sn tng thu nhp cho nông h quy mô nh trong mt s lnh vc c la chn v nông nghip, thy sn và lâm nghip có giá tr cao. Trong nhng nm gn ây chng trình tp trung vào 3 khu vc a lý, ni vn còn nghèo và là ni nhng kh nng k thut nông nghip ca Australia có th tr giúp phát trin: » ng bng Sông Cu Long: c bit d b tác ng xu do bin i khí hu; mt chng trình tp trung vào thích ng và gim nh bin i khí hu trong các h thng trng lúa ti khu vc này ã c xây dng, và trng tâm ca các can thip cp nông tri b sung thêm cho các chng trình cp lu vc và toàn sông (Mekong) v nc và bin i khí hu do AusAID và các c quan khác tài tr Duyên hi Nam Trung b: nghiên cu to nn tng cho các h thng trng trt và chn nuôi mang li li nhun nhng bn vng trong môi trng thách thc (t cát nghèo dinh dng trong iu kin hn ch nc ti); và nghiên cu phát trin các h thng nuôi trng hi sn bn vng vi các loài mang li giá tr cao Vùng cao Tây Bc: có c hi phát trin mt s sn phm trng trt (trái cây, hoa và rau ôn i có giá tr cao), sn xut bn vng các loi cây trng thu hoa li (ngô) và các sn phm chn nuôi và lâm nghip; nghiên cu ng thi s tp trung vào ci tin chui cung ng t nông h nh ti các th trng có giá tr hn

Cho cá Tra n, min Nam Vit Nam (nh: Brett Glencross)

»

trng yu t dinh dng và các loài có giá tr cao. Chng trình lâm nghip s tp trung vào di truyn hc, lâm sinh và công ngh ch bin cho các sn phm g có giá tr cao hn. Nhng mi liên kt vi các chng trình ca AusAID và các c quan tài tr khác trong khu vc này ang c xây dng, và c bit chú trng n mi liên kt gia các vin nghiên cu trung ng vi các c quan nghiên cu và khuyn nông ca tnh cng nh các t chc qun chúng. Các ch xuyên sut bao gm: tp trung ng dng chuyên môn ca Australia trong bo v cây trng và an ninh sinh hc tránh tht thoát và nâng cao cht lng; các nghiên cu kinh t nông nghip nhm hu thun cho vic ng dng nghiên cu k thut; và phát trin các chin lc truyn thông mc tiêu, phù hp vi tng nhóm dân tc thiu s và nhng i tng hng li khác.

»

Chng trình tp trung vào phát trin nng lc khoa hc vùng Tây Bc và Duyên hi Nam Trung b Vit Nam. Vi các ngun lc cho phép, chng trình Vit Nam s m rng mc nghiên cu nông nghip mang tính chin lc, bao gm công ngh sinh hc và kinh t nông nghip. Các chng trình thy sn và lâm nghip ca ACIAR có chung mt mc tiêu là tng thu nhp cho ngi nông dân và ci tin ngành ch bin bng cách nhm ti các sn phm và các th trng có giá tr cao hn. Chng trình thy sn tp trung vào nuôi trng thy sn, chú

V th

Vit Nam ã t c mc tng trng kinh t quan trng trong nhng nm va qua và hy vng s sm tr thành nc có `mc thu nhp trung bình'. Tng trng kinh t quan trng trong nông nghip (và các ngành kinh t khác) ch yu là do kh nng cnh tranh trên

60

th trng và nhu cu i vi các sn phm xut khu cng nh nhu cu ngày càng tng cao ti th trng trong nc v các sn phm có giá tr cao hn. Nhng ni c hng li t tng trng kinh t ch yu là các vùng ô th ca thành ph H Chí Minh, Hà Ni và các vùng lân cn. Các khu vc nông thôn ang b tt hu. Vit Nam s tip tuc duy trì dân s nông thôn khá cao trong mt vài thp k ti, và vì vy vn ói nghèo và chuyn i c cu nông thôn vn c u tiên hàng u trong l trình chính sách. Nng sut da trên din tích t hoc công lao ng vn còn rt thp. Sn xut quy mô nh trên các nông tri cá nhân, din tích t không tp trung và chi phí u vào tng cao là nhng vn ln. Các nhóm dân tc thiu s và khu vc vùng sâu vùng xa ang b tt hu rõ rt và Chính ph Vit Nam ang chú trng hn vào các chng trình h tr các i tng này. Trong nm 2008­09, chng trình ã c sp xp li nhm gii quyt mt s vn mc tiêu mt vài lnh vc chính mà Australia có kinh nghim chuyên môn h tr. Các chng trình mi gii quyt các vn khó khn trong các h thng t, nc và chn nuôi nhm tng thu nhp vùng Duyên hi Nam Trung b Vit Nam, và phát trin các sn phm nông nghip giá tr cao vùng cao Tây Bc Vit Nam. Các chng trình này c thit k gii quyt các vn kinh t xã hi và th trng cng nh các tr ngi k thut c th. Chuyên môn k thut ca Australia trong qun lý màu m ca t cn ci và ít nc ti s là mt phn ch yu trong chng trình Duyên hi Nam Trung b Vit Nam; trong khi h tr k thut v nông nghip ôn i (bao gm trng trt và chn nuôi) s mang li li ích cho vùng Tây Bc Vit Nam. ACIAR cng s tip tc thu hút s tham gia ngày càng tng ca khi t nhân và các t chc phi chính ph trong các d án, liên kt các vi các hot ng nghiên cu và phát trin khác và vi các c quan tài tr, ng thi phát trin mi quan h cht ch hn gia các c quan nghiêu cu trung ng Vit Nam vi lc lng nghiên cu và khuyn nông ti các tnh. Chng trình ca chúng tôi theo sát K hoch 5 nm v Nông nghip và Phát trin Nông thôn (2006-10) ca Vit Nam, c bit là chin lc u tiên (ci tin nng sut nông nghip, cht lng sn phm và th trng), và chin lc th 2 (phát trin ch bin nông, lâm sn). ACIAR cng theo sát Tuyên b Paris và Tuyên b Hà Ni thông qua kt hp cht ch vi các chng trình ca Chính ph Vit Nam và các c quan tài tr khác khi có th.

Tiu chng trình 1: Bo toàn các h thng canh tác ly cây lúa làm cây trng chính ng bng Sông Cu Long thông qua tng cng sc chng chu i vi nh hng ca bin i khí hu

» Phát trin ging lúa và các bin pháp k thut chm sóc cho các h thng canh tác ly cây lúa làm cây trng chính nhm thích ng vi nh hng ca l lt, nhim mn và hn hán Tng cng nng lc trong o lng khí nhà kính và dinh dng u vào, các chin lc k thut chm sóc cây gim phát thi khí nhà kính ánh giá ri ro ca bin i khí hu i vi sn xut lúa vùng ng bng Sông Cu Long, và phân tích các bin pháp k thut và chính sách gim phát thi t các h thng có cây lúa là cây ch o

Vietnam

»

»

Tiu chng trình 2: Ti u hóa qun lý ngun lc i vi sn xut nông nghip bn vng và mang li li nhun ti vùng Duyên hi Nam Trung b Vit Nam

(tp trung các tnh: Ninh Thun, Phú Yên và Bình nh) » Phân tích th trng và chui cung ng xác nh các im ti hn cho mt s mt hàng c la chn, tp trung can thip k thut có tác ng th trng Tng cng hot ng ca chui cung ng, bao gm ánh giá ng c thúc y nông dân ci tin cht lng, ví d nh x lý sau thu hoch tt hn Phát trin các h thng trng trt bn vng nhm ti các c hi th trng thông qua: ­ các chin lc qun lý tng hp, s dng hiu qu ngun nc và dinh dng sn có nâng cao phì ca t và duy trì sn xut các bin pháp ti tiêu bn vng, tn dng ti a ngun nc ti nông tri và bo v ngun nc ngm, tránh b nhim mn các h thng canh tác bn vng, mang li li nhun, thích hp vi iu kin a phng, bao gm các h thng xen canh gia cây iu và cây xoài vi cây h u, tác ng nhm nâng cao li nhun và nng sut t canh tác rau

»

»

­

­

u tiên nghiên cu

ACIAR thc hin chng trình t vn hàng nm vi các t chc i tác chính ti Vit Nam tho lun chng trình chin lc và các d án mi. T vn tìm ra nhng u tiên hp tác c th cho vùng Duyên hi Nam Trung b Vit Nam ã c t chc vào tháng 3 nm 2008, cho vùng cao Tây Bc vào tháng 9 nm 2008. Thông tin y v các cuc hp t vn này có trên trang web <www. aciar.gov.au>. Các nh hng u tiên c nhóm theo các tiu chng trình tùy theo ch nh sau:

»

Kt hp tt hn gia chn nuôi bò tht vi các h thng cây trng thông qua: ­ phân tích các yu t nh hng n hiu qu v béo bò tìm ra các phng án cho n ti các thi im khác nhau trong nm s dng các ngun thc n sn có trong và ngoài nông tri ánh giá li ích ca vic s dng phân bò ci to phì và cu trúc t i vi trng trt

­ ­

61

Vietnam

Tiu chng trình 3: Gim ói nghèo thông qua liên kt th trng i vi các nông h nh ti vùng cao phía Bc và Tây Bc

(tp trung các tnh: Sn La, in Biên, Lai Châu, Lào Cai) » Giúp các nông h nh hi nhp tt hn trong các th trng có li nhun i vi các sn phm có giá tr cao thông qua: ­ phân tích th trng và chui cung ng, xác nh im ti hn nhm y mnh mi quan h ca các tác nhân, tp trung tác ng k thut nâng cao tính cnh tranh các bin pháp khác nhau ngi sn xut nh tip cn các th trng a phng và thông tin th trng tt hn nghiên cu th trng và phát trin tiêu chun cht lng nhm nâng cao c hi tip cn th trng cho các sn phm ti sng và ã qua ch bin ci tin k thut sn xut và ch bin i vi rau qu ôn i

Tiu chng trình 4: Phát trin các ngành công nghip nuôi trng thy sn có giá tr cao

(tp trung : ng bng Sông Cu Long (Cn Th, Bc Liêu); Duyên hi min Trung (Khánh Hòa); ông Bc Vit Nam (Hi Phòng, Qung Ninh)) » » gii thiu các loi thc n nuôi trng thy sn có hiu qu kinh t và thân thin vi môi trng phát trin các k thut nuôi bo v môi trng và có hiu qu kinh t i vi nuôi tôm hùm thng phm bng lng bè trên bin và trong ao ìa, và sn xut ging nhuyn th chuyn giao kin thc hin có t các d án nuôi trng thy sn ca ACIAR ti ngi nuôi, các c quan khuyn nông ca chính ph và các trng i hc

­

»

­

Tiu chng trình 5: Hng ti sn phm rng trng có giá tr cao hn

(tp trung : min Bc (Phú Th), min Trung (Qung Tr) và min Nam (Bình Dng)) » xây dng công ngh trng rng phát trin nhanh cho nng sut cao và bn vng, c bit trên nhng vùng t bc màu nâng cao hiu qu ch bin g rng trng, c bit i vi keo và bch àn nh thông qua x, sy khô và bo qun quy mô nh, và thông qua phát trin các sn phm ch bin bng máy công nghip

­ »

Qun lý tt hn tài nguyên thiên nhiên duy trì nng sut và li nhun i vi cây trng trên t dc thông qua: ­ ­ ­ nâng cao k thut qun lý t và dinh dng cây trng trên t dc các phng án thêm v th 2 và nông-lâm kt hp trong các h thng canh tác nh lng nhng thay i v phì ca t i vi các h thng canh tác khác nhau, kt hp vn dng kin thc bn a nâng cao cách qun lý

»

Các danh mc d án hin ti

(Nhng d án mi có th bt u trin khai trong nm 2010­11 c ánh du là " xut")

»

Các h thng qun lý và marketing tiên tin i vi chn nuôi gia súc và ln nông h nh thông qua: ­ ­ xác nh các tr ngi trong chui cung ng chn nuôi thc n chn nuôi phong phú di dào hn, xen canh các loi thc n xanh thích hp trong h thng canh tác qun lý tiên tin v sinh sn, phòng chng và kim soát bnh dch

Bo toàn các h thng canh tác ly cây lúa làm cây trng chính ng bng Sông Cu Long thông qua tng cng sc chng chu i vi nh hng ca bin i khí hu

Là mt nc xut khu go ln, Vit Nam óng góp quan trng vào an ninh lng thc trong khu vc, nhng nhng vùng thuc ng bng Sông Cu Long li d b tác ng ca bin i khí hu. Mt chng trình nghiên cu mi ã c thit k trong nm 2009­10 h tr kh nng thích nghi vi bin i khí hu mc nông tri, tp trung vào s dng hiu qu hn ngun nc và t canh tác. Qun lý t và nc tt hn, cùng vi ng dng tiên tin và úng thi im i vi phân m cng s gim phát thi t các h thng canh tác nh l vi cây lúa làm cây trng chính. Ngoài ra chng trình còn phát trin k thut o lng khí nhà kính trên rung làm c s xây dng nhng chin lc gim bin i khí hu mt cách thit thc.

­ »

Nâng cao nng lc ca các c quan cung cp dch v ti a phng (nhà nc và t nhân) tng tính bn vng và li nhun lâu dài cho ngi sn xut nh thông qua: ­ ­ các phng án cung cp dch v t vn phù hp vi các dân tc thiu s xác nh nhng chính sách h tr s dng t dc bn vng hn

62

Vietnam

AGB/2005/113 Tác ng ca t do hóa thng mi i vi chuyn dch c cu nn kinh t và các ngành kinh t c bn ti Vit Nam SMCN/2002/073 S dng dinh dng hiu qu trong sn xut lúa ti Vit Nam bng cách bón phân vi sinh SMCN/2009/021 ( xut, a phng) nh hng ca bin i khí hu i vi s dng t ng bng Sông Cu Long: thích ng ca các h thng canh tác ly cây lúa làm cây trng chính

Tiu chng trình 2: Ti u hóa qun lý ngun lc i vi sn xut nông nghip bn vng và mang li li nhun ti vùng Duyên hi Nam Trung b Vit Nam

Trng tâm tng hp u tiên là phát trin nhng h thng canh tác cây lâu nm và cây ngn ngày kt hp chn nuôi bò tht có li nhun cao hn nhng bn vng hn trong môi trng khc nghit (t cát nghèo dinh dng và thiu nc), thông qua hp tác k thut trong nhng lnh vc mà các c quan ca Australia ã có sn chuyên môn cn thit. Trc ht s chú trng ti các tnh gia và phía nam ca vùng này, c bit là nhng khu vc ven bin và t dc nm trên mc nc bin 400m. Nghiên cu s gii quyt tình trng d b tn thng ca vùng Duyên hi min Trung Vit Nam trc nhng tác ng ca hin tng bin i khí hu và hoang mc hóa.

SMCN/2003/035 Ci thin tình trng s dng ngun nc và t cho hot ng sn xut cây trng ti vùng Duyên hi Vit Nam và New South Wales SMCN/2007/109 Các h thng trng trt và chn nuôi bn vng và mang li li nhun cho vùng Duyên hi Nam Trung b Vit Nam

Ging cà nh, dùng n sng hoc mui chua Vit Nam

Tiu chng trình 3: Gim ói nghèo thông qua liên kt th trng i vi các nông h nh ti vùng cao phía Bc và Tây Bc

Không ging các khu vc khác Vit Nam, cuc sng ca nhiu h dân vùng cao Tây Bc vn cha c ci thin trong quá trình hi nhp kinh t toàn cu. Nhng th trng mi ni nh i mi phát trin h tng ã mang li c hi hòa nhp th trng cho nhng nông h nh. Nhm áp ng nhu cu ngày mt gia tng và thay i nhanh chóng ca th trng, nông dân vùng cao Tây Bc ang m rng hot ng trng trt, c bit là trng ngô, n các vùng t dc. Cùng vi phng thc qun lý lc hu, s m rng này khin t b bc màu và nng sut mùa màng b gim sút. Phng thc qun lý t ai hn ch mc xói mòn hin không còn phù hp na bi nó gây ra hin tng tht thoát cht dinh dng t mt, các vn v cu trúc t, và khin sn lng nông nghip gim áng k. Do ó cn phi a ra phng thc qun lý tng hp cho các iu kin

sinh thái nông nghip a phng, có tác ng v mt kinh t xã hi i vi các nông dân sn xut nh và gii quyt các tr ngi trong sn xut nông nghip bn vng vùng t dc. Nh thay i ch cho n, chn nuôi ang to iu kin cho nhiu nông dân nh l kt hp nuôi gia súc và nuôi ln nh là mt phn có hiu qu kinh t trong h thng canh tác ci thin sinh k ca h. Cn tác ng thay i có phng thc canh tác bn vng nhm gii quyt các tr ngi v kinh t xã hi, ci thin qun lý sn xut nông nghip và xem xét cách tip cn trên toàn chui cung ng. làm c iu này, cn phi nâng cao nng lc ca các c quan trong vic áp dng rng hn các kt qu nghiên cu có trin vng vào thc t.

AGB/2006/066 Ci thin nng sut và cht lng hng ngt ti Vit Nam và Australia AGB/2006/112 Nâng cao k nng cho ph n trong sn xut, qung bá và s dng an toàn rau bn a Vit Nam và Australia AGB/2008/002 Ci thin các h thng sn xut nông nghip và liên kt th trng nông sn vùng cao Tây Bc Vit Nam AGB/2009/053 ( xut) Ci thin mi liên kt th trng cho ngi trng rau trái v Tây Bc Vit Nam LPS/2008/049 ( xut) Các h thng chn nuôi ca nông h nh vùng núi Tây Bc Vit Nam: tng nng sut và liên kt th trng

63

Vietnam

Tin chng trình 4: Phát trin các ngành nuôi trng thy sn giá tr cao

Nhm áp ng mt cách có hiu qu tình trng phát trin bùng n trong ngành thy sn, Chính ph Vit Nam ã tp trung u t vào c s h tng nghiên cu và phát trin ngun nhân lc. Chng trình ACIAR ã c iu chnh phù hp h tr cho n lc này thông qua hot ng nâng cao nng lc mc tiêu trong nhiu lnh vc k nng ch cht (di truyn hc, dinh dng cá) và kp thi chuyn giao và ng dng nhng công ngh nuôi trng thy sn phù hp ã c phát trin nhng chng trình khác do ACIAR tài tr. Dinh dng cho cá vn là mt lnh vc hành ng quan trng vi trng tâm hng ti phát trin thc n công nghip có hiu qu kinh t cao thay vì cho n trc tip bng cá `tp' hoc cá r tin i vi các loài nuôi trng quan trng (tôm hùm, cua bùn, cá vc bin, cá giò, cá song). Tng cng hp tác ngay ti Vit Nam gia các nhà khoa hc dinh dng nuôi trng thy sn và ngành công nghip này là mt u tiên thúc y phát trin nng lc ca các nhà sn xut trong công ngh ch bin thc n và nhng chin lc mi ngi nông dân s dng thc n viên trong nuôi trng thy sn.

FIS/2005/114 Nâng cao nng lc ng p các loài hai mnh v ti Vit Nam và Australia FIS/2006/141 Nâng cao tính b vng thc n nuôi bin ti Vit Nam và Australia SMAR/2008/021 Phát trin ngh nuôi tôm hùm bông Indonesia, Vit Nam và Australia

Các d án khác

AH/2004/040 Dch t hc, sinh bnh hc và khng ch vi rút th ng lc cao (HPAI) vt ti Indonesia và Vit Nam LPS/2005/063 (a phng) Chn nuôi ln quy mô nh thành công trong mt th trng Vit Nam ang iu chnh (ILRI)

Các ch s thc hin chính (2010­11)

» Các iu tra trên i tng nông dân và nông tri c ánh giá, các thí nghim ng rung c thit lp xác nh các h thng trng trt chn nuôi mang li hiu qu kinh t cho vùng Duyên hi Nam Trung b Vit Nam Các nghiên cu thí im có s tham gia c thit lp 2 tnh Nam Trung b Vit Nam ánh giá các tác ng kinh t xã hi và tác ng lý sinh t can thip k thut trong chn nuôi bò tht n các nông tri ca nông dân nh Bt u d án mi v sn xut ván cht lng cao t bch àn và keo rng trng Thc hin d án h tr cung cp sn phm trái mùa ti ti th trng Hà Ni nh là mt phn ca nhng h tr không ngng ca ACIAR giúp gim nghèo thông qua liên kt th trng cho nông h nh vùng cao Tây Bc Vit Nam Nâng cao kin thc và nng lc v yêu cu dinh dng, s dng nguyên liu và công ngh ch bin thc n cho các loài nuôi trng thy sn có giá tr cao Các k thut ng và sn xut ging c thích nghi to iu kin sn xut trên 10 triu ging hàu ri cho nông dân

»

» »

»

Tiu chng trình 5: Hng ti sn phm lâm nghip có giá tr cao hn

Vic gii thiu ging bch àn và keo Australia vào Vit Nam, trong ó có mt phn do ACIAR tài tr, ã to ra tác ng ln v kinh t, theo ó hàng trm ngàn héc ta din tích cây trng hin ang cung ng ngun nguyên liu chính cho ngành ch bin. Cm d án trên hng ti mc tiêu tng thêm giá tr cho khon u t này bng cách nâng cao thêm mc chuyên sâu cho công tác hình thành và trin khai ngun gen ci tin cho nhng loài cây này. Mc tiêu này có th t c thông qua xây dng nhng phng pháp lâm sinh giúp ti u hóa hot ng sn xut sn phm giá tr cao hn và vt qua nhng tr ngi i vi hot ng sn xut sn phm cht lng cao t g x. Ngoài ra, xut hp tác còn mong mun nghiên cu v chn to ging cây rng bng phng pháp phân t. Các loài cây khác s c a ra nhng ni thích hp.

FST/2006/087 Qun lý lâm sinh ti u và nng sut rng trng keo cho g x có cht lng cao FST/2008/007 Các phng pháp chn to và phát trin ging tin b cho các loài keo lai ti Vit Nam FST/2008/039 ( xut) Tng cng sn xut các sn phm ván lng và ván bóc t g bch àn và keo Vit Nam và Australia

»

Các giám c chng trình chính

TS Chris Barlow, Thy sn TS Tony Bartlett, Lâm nghip TS Peter Horne, Các h thng sn xut chn nuôi TS Gamini Keerthisinghe, Qun lý t và dinh dng cây trng Ông David Shearer, Kinh doanh nông sn

Trng i din

Ông Geoff Morris

64

65

Tm nhìn ca ACIAR

ACIARquantâmnmtthgiibtóinghèo,sinhkcanhiu ngiccithinthôngquahotngnôngnghipbnvngvà chonngsutcaothptácnghiêncuquct.

Nhim v ca ACIAR

Pháttrinthànhcôngcáchthngnôngnghipnngsutcaohnvà bnvng,vìliíchcacácncangpháttrinvàAustralia,thông quahptácnghiêncunôngnghipquct.

ACIAR là mt phn trong chng trình vin tr nc ngoài ca chính ph Australia và hot ng hng ti mc tiêu ca chng trình vin tr là giúp các nc ang phát trin gim nghèo và phát trin bn vng gn lin vi li ích quc gia. Các nguyên tc chính ca chng trình vin tr ca Australia là: · ynhanhtintrìnhhngti"cácMctiêuPháttrinThiênniênk" · côngnhnrngtngtrngkinhtlàgiiphápmnhvàlâudàinht xoáóigimnghèo,nhngbnthânvictngtrngkinhtskhông manglicôngbngvànnhxãhi · tptrungchyuvàokhuvcchâuÁ-TháiBìnhDng,ngthitng cngnlctichâuPhivàNamÁ · pháthuythmnhvgiáodcthúcyspháttrin · camkttiptccithinhiuqu Nhngnguyêntcnàygiúpchochngtrìnhvintremlinhngliích phát trin bn vng. ACIARhptácviAusAIDtrongnhnglnhvclàutiêncachaibên trongóchaitchccùngónggópvàonhngnidungtrngtâmtrong chng trình vin tr mt chính ph. AustralianCentreforInternationalAgriculturalResearch GPOBox1571 CanberraACT2601 Phone:(lnt+612)62170500 Website:www.aciar.gov.au Email: [email protected]

Information

4041 AOP PU2 VN.pdf

15 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

515216