Read ADECO D text version

Uvoznik: ADECO d.o.o., Mileve Simi bb, 21000 Novi Sad

Sigurnosni list

Strana: 1/7 ADECO Sigurnosni list u skladu s 91/155/EEC (Evropska Ekonomska Zajednica) Datum / Doraeno: 28.06.2005. Verzija: 1.0 Proizvod: AdBlue® _______________________________________________________________________________ Datum stampanja: 01.11.2007.

1. Naziv materije/preparata i podatci o preduzeu

AdBlue®

Upotreba: hemijski proizvod Preduzee: Proizvoac: Uvoznik: BASF Aktiengesellschaft, 67056 Ludwigshafen, Nemacka ADECO d.o.o., Mileve Simi bb, 21000 Novi Sad, Srbija Tel. (021) 478 00 80; Fax: (021) 641 16 41 E-mail: [email protected] www.adblue.rs Telefon za hitne slucajeve: 064 346 9006 - Sava Vukeli 063 594 992 - Nikola Gvozdenovi

_______________________________________________________________________________

2. Sastav i podatci o komponentama

Hemijske karakteristike Urea (sadrzaj W/W: 32%), destilovana voda (sadrzaj W/W: 68%). _______________________________________________________________________________

3. Mogue opasnosti

Nema poznatih moguih opasnosti (nezeljenih dejstava). _______________________________________________________________________________

4. Mere prve pomoi

Opsta uputstva: Odmah ukloniti kontaminiranu (zaprljanu) odeu. U slucaju udisanja (inhalacije), izai na svez vazduh i odmoriti se. U slucaju dodira sa kozom, temeljno oprati zaprljane delove koze sa dosta sapunice i vode. U slucaju dodira sa ocima, dobro ispirati oci sa puno vode i to najmanje 15 minuta, drzei ocne kapke otvorenim. U slucaju gutanja, ispirati usta i piti dosta vode. _______________________________________________________________________________

Strana: 2/7 ADECO Sigurnosni list u skladu s 91/155/EEC Datum / Doraeno: 28.06.2005. Verzija: 1.0 Proizvod: AdBlue® _______________________________________________________________________________ Datum stampanja: 01.11.2007.

5. Mere protivpozarne zastite

Prikladna sredstva za gasenje: Voda, karbon dioksid, suva sredstva za gasenje (prasak), pesak. Posebne opasnosti: Stetna isparenja se mogu osloboditi u slucaju pozara. Amonijak Posebna zastitna oprema: Obavezno koristiti respiratorni aparat. Posebne informacije: Kontaminirana voda koja je korisena za gasenje pozara, mora biti uklonjena u skladu sa lokalnim zakonskim merama. _______________________________________________________________________________

6. Mere u slucaju nenamernog ispustanja u okolinu

Sistemi cisenja i sakupljanja Male kolicine: Isprati vodom. Odloziti sakupljeni materijal u skladu sa regulativama na snazi. Velike kolicine: Isprati vodom. Odloziti sakupljeni materijal u skladu sa regulativama na snazi. Korisenje (rukovanje) i skladistenje Korisenje: Posebne mere nisu neophodne. Protivpozarna i protiveksplozivna zastita: Posebne mere nisu neophodne. _______________________________________________________________________________

7. Rukovanje i skladistenje

Rukovanje: Posebne mere nisu neophodne. Protivpozarna i protiveksplozivna zastita: Posebne mere nisu neophodne. Skladistenje: Prikladni materijali: Polietilen visoke gustine (PEVG), Polietilen niske gustine (PENG), nerajui celik 1.4301 (V2), nerajui celik 1.4401 (V4). Neprikladni materijali: hartija, gvoze, kalaj (limene kutije), bakar, aluminijum, staklo, mesing, prevuceni/oblozeni cink, cink. Stabilnost pri skladistenju: Temperatura uskladistenja: -5°C Temperatura uskladistenja: 30°C

Strana: 3/7 ADECO Sigurnosni list u skladu s 91/155/EEC Datum / Doraeno: 28.06.2005. Verzija: 1.0 Proizvod: AdBlue® _______________________________________________________________________________ Datum stampanja: 01.11.2007. Zastititi u slucaju temperatura nizih od -11°C. Upakovani proizvod se ne osteuje u slucaju izlaganja nizim temperaturama ili ledu. Zastititi u slucaju temperatura visih od 35°C. Nije neophodno zastiti proizvod u slucaju izlaganja visoj od gore navedene temperature. _______________________________________________________________________________

8. Ogranicenje izlaganja i zastitna oprema

Oprema za licnu zastitu Respiratorna zastita: U slucaju nedovoljne ventilacije, koristiti filter za gas EN 141 tip B (gas/isparenja neorganskih jedinjenja). Zastita ruku: Rukavice rezistentne na hemijske proizvode (EN 374), Prirodni kaucuk/prirodni lateks (NR) - 0,5 mm debljine, Hlorisani kaucuk (CR) - 0,5 mm debljine, Nitril kaucuk (NBR) - 0,4 mm debljine, Butil kaucuk - 0,7 mm debljine, Elastomero fluorurato (vrsta termoplasticne gume ili slicno), Hlorid polivinil. Zastita ociju: Zastitne naocare (EN 166). Zastita tela: Gumene cizme sa zastitom Opste sigurnosne mere i higijena: Moraju se postovati uobicajene mere opreznosti za rukovanje hemijskim proizvodima. _______________________________________________________________________________

9. Fizicko hemijske osobine

Izgled (Oblik): tecnost Boja: bezbojna Miris: blag, specifican miris amonijaka Ph vrednost: 9 - 10 (DIN/ISO 976) Temperatura prelaska u cvrsto stanje: -11°C Tacka kljucanja: oko 100°C (1.013 bara) Tacka paljenja: nije zapaljiva Temperatura paljenja: ne primenjuje se Opasnost od eksplozije: nije eksplozivna Karakteristike pri izlozenosti vatri: nije zapaljiva Pritisak isparenja: 23 mbar (20°C) Relativna gustina: 1.085 - 1.095 kg/m3 (ISO 2811-3) (20°C) Rastvorljivost u vodi: rastvorljiva (15°C) Mesanje sa vodom (15°C): po volji, odnosno > = 90% Higroskopnost: nije higroskopna Komponenta postojanosti: oko 32,5% _______________________________________________________________________________

Strana: 4/7 ADECO Sigurnosni list u skladu s 91/155/EEC Datum / Doraeno: 28.06.2005. Verzija: 1.0 Proizvod: AdBlue® _______________________________________________________________________________ Datum stampanja: 01.11.2007.

10. Stabilnost i reaktivnost

Materije koje treba izbegavati: nitriti, nitrati i jaki oksidansi. Korozija metala: korozivni efekat za metale koji nisu gvozdeni. Opasne reakcije: Proizvod je hemijski stabilan. Proizvodi opasne dekompozicije: amonijak. _______________________________________________________________________________

11. Toksikoloski podaci

DL50/oralno/brzo: 14.300 mg/kg Primarna iritacija koze: nije iritirajua (* ispitano na zecevima). Primarna iritacija sluzokoze: nije iritirajua (* ispitano na zecevima). Nije iritirajua za kozu. Nije iritirajua za oci. Napomena: U slucaju ispravne upotrebe i korisenja (rukovanja i skladistenja) u skladu sa uputstvima, na osnovu nasih iskustava i informacija, proizvod ne izaziva stetne efekte. _______________________________________________________________________________

12. Podaci o ekologiji

Ekotoksicnost Toksicnost za ribe: DIN 38412 deo 15 Leuciscus idus/CL50: > 6.810 mg/l Vodeni beskicmenjaci: Daphnia magna/CL50 (48h): > 10.000 mg/l Napomena iz bibliografije Vodene biljke: Scendesmus quadricauda/CE10 (8d): > 10.000 mg/l Napomena iz bibliografije Mikroorganizmi/Efekti na aktivna blata: Pseudomonas putida/CE10(16h): > 10.000 mg/l Napomena iz bibliografije Izdrzljivost i degradacija Zapazanja o odlaganju: Metod analise: redukcija DOC-a Stepen eliminacije: 96% (16d) Procena: biodegradibilan (biorazgradiv) Mogunost za bioakumulaciju Na osnovu koeficijenta podele n-ottanolo/voda (log Pow) ne bi trebalo da se ocekuje akumulacija u organizmima.

Strana: 5/7 ADECO Sigurnosni list u skladu s 91/155/EEC Datum / Doraeno: 28.06.2005. Verzija: 1.0 Proizvod: AdBlue® _______________________________________________________________________________ Datum stampanja: 01.11.2007. Napomena Ispravno ubacivanje koncentrovane baze u postrojenja za bioloska procisavanja ne bi trebalo da ometa postupak degradacije aktivnih blata. _______________________________________________________________________________

13. Upustva za zbrinjavanje (odlaganje)

Prouciti mogunost upotrebe u poljoprivredi. Kontaminirana ambalaza: Kontaminiranu ambalazu isprazniti (ocediti) na najbolji mogui nacin, a zatim nakon adekvatnog pranja, moze se ponovo koristiti. _______________________________________________________________________________

14. Podaci o transportu

Proizvod nije opasan u skladu sa normativom transporta (ADR RID ADNR IMDG/GGVSee ICAO/IATA). _______________________________________________________________________________

15. Propisi

Regulative (propisi) EVROPSKE UNIJE (etiketiranje) / Lokalna regulativa Proizvod nije podlozan etiketiranju u skladu sa preporukama Evropske zajednice. Napomene: Normativne reference (Italija): Zakon br. 52 od 03.02.1997. - Ministarski dekret, Ministarski dekret od 28.04.1997., Ministarski dekret od 04.04.1997., Dekret od 07.09.2002. (Sprovoenje preporuke Evropske zajednice 2001/58), Dekret 65 od 14.03.2003. (Sprovoenje preporuke Evropske zajednice 1999/45 i 2001/60 ). _______________________________________________________________________________

16. Ostali podaci

Svi podaci ovog Sigurnosnog lista zasnovani su na nasim iskustvima i nasim aktuelnim saznanjima i odnose se samo na sigurnosne osobine proizvoda. Podaci ne opisiju ni na koji nacin svojstva proizvoda (specifikacije proizvoda). Nijedno svojstvo, niti sposobnost proizvoda za bilo kakvu specificnu upotrebu ne mogu biti izvedeni iz sadrzaja ovog Sigurnosnog lista. Stoga je odgovornost svakog klijenta ovog proizvoda da obezbedi postovanje (pridrzavanje) svakog vlasnickog prava i zakonske regulative na snazi.

Information

ADECO D

5 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

344365


You might also be interested in

BETA
ADECO D