Read Studiegids 10-11 final formaat text version

Welkom aan alle studenten

We zijn heel blij met jullie bewuste keuze voor de studierichting Werktuigbouwkunde. Vooral omdat hiermee meer kader wordt gevormd, welke een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de verdere opbouw van de nationale productie. Wij hopen dat de informatie in het "Studieprofiel Werktuigbouwkunde 2010/2011" jullie verder op weg zal helpen om het BSc-programma succesvol af te ronden. Naast de jaarindeling, organisatorische aspecten, beschrijving van curriculumonderdelen, rechten en plichten omtrent het maken van tentamens, is er ook een schatting van verwachte studiekosten opgenomen. Namen en telefoonnummers van belangrijke instanties en functionarissen op onze universiteit, docenten en die van uw collegae zijn ook te vinden in deze uitgave. Het laatste is gedaan met de bedoeling jullie de gelegenheid te geven elkaar makkelijker te bereiken, om zo de onderlinge samenwerking te bevorderen. Wij stellen uw suggesties, correcties en wijzigingen zeer op prijs. U kunt deze doorgeven aan het secretariaat van Werktuigbouwkunde. De afdeling Werktuigbouwkunde wenst jullie verder veel succes toe bij de studie.

1

2

Inhoudsopgave

Tentatieve jaarindeling 2010/2011 1 De Faculteit der Technologische Wetenschappen 1.1 Inleiding 1.2 Studierichtingen 1.3 Bestuur 2 De commissies van de FTeW 2.1 De examencommissie 2.2 Studentencommissie 3 Het faculteitsbureau van de FTeW 4 De afdeling Werktuigbouwkunde 4.1 Inleiding 4.2 De BSc-opleiding 4.2.1 Het doel van de BSc-opleiding 4.2.2 Toelating tot de BSc-opleiding aan de FTeW 4.2.3 De opzet van de opleiding 4.2.4 Opbouw van de BSc-opleiding 4.2.5 Oriëntaties 4.3 De driejarige avond MSc-opleiding 4.4 De afdeling Werktuigbouwkunde 4.5 Enkele alumni aan het woord 5 Overzicht geschatte onkosten tijdens studie 6 Lijst met aanbevolen literatuur en benodigheden 7 De overschakeling van VWO naar WO 8 Studieloopbaanbegeleiding Werktuigbouwkunde 8.1 Studiebegeleiding 8.2 Studieadvies Werktuigbouwkunde

3

06 07 07 07 08 10 10 11 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 22 26 28 29 32 32 33

9 Belangrijke regels uit het examenreglement 10 Instructies voor practica 10.1 De beoordeling 10.2 Huishoudelijke regels bij het practicum 11 De BSc-thesis 11.1 BSc-thesis 11.2 De procedures 11.2.1 De interne procedure 11.2.2 De externe procedure 11.3 Instructies afstudeeropdracht 12 Het BSc-programma Werktuigbouwkunde

36 38 38 39 41 41 41 41 43 44 46

Bijlagen 1. Examenreglement 2. Omschrijving van curriculumonderdelen BSc-studie 3. Telefoonlijst Studenten Werktuigbouwkunde 4. Telefoonlijst Faculteit der Technologische Wetenschappen 5. Plattegrond van het universiteitscomplex 6. Plattegrond gebouw 16 55 85 132 139 145 149

4

5

Tentatieve Jaarindeling Collegejaar 2010/2011

Weken 39 40-46 47 48-49 50 51-52 1-6 7 8-10 11-17 18 19-21 22-28 29 30-34 35-39 Activiteiten Introductie activiteiten Colleges 1e ronde oneven semester Studieweek Tentamens 1e ronde oneven semester Colleges 2e ronde oneven semester Vakantie docenten / studenten Colleges 2e ronde oneven semester Studieweek Tentamens 2e ronde oneven semester Colleges 1e ronde even semester Studieweek Tentamens 1e ronde even semester Colleges 2e ronde even semester Studieweek Tentamens 2e ronde even semester / Hertentamen Vakantie docenten / studenten Duur (weken)

1

/2

7 1 2 1 2 6 1 3 7 1 3 7 1 4 4 1/2

6

1.

1.1

De Faculteit der Technologische Wetenschappen

Inleiding

De Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) kwam tot stand bij het staatsbesluit van 10 juli 1986 (Staatsblad 1986, no. 39), hetgeen terugwerkt tot 17 oktober 1983. De faculteit heeft o. m. tot taak de verzorging van een Bachelor of Science (BSc.)-opleiding met een studieduur van drie jaar anno oktober 2003 . De FTeW is gevestigd op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname aan de Leysweg 86. Het is te bereiken op het centrale telefoonnummer 465558. 1.2 Studierichtingen & disciplines

De FTeW heeft zes studierichtingen, te weten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Agrarische Productie (AP) Delfstof Productie (DP) Electro Techniek (ET) Infra Structuur (IS) Milieu Wetenschappen (MW) Werktuigbouwkunde (WB)

Verder zijn er twee disciplines: 1. Wis- & Natuurkunde (WN) 2. Scheikunde & Biologie (SB)

7

1.3

Het Bestuur

Het hoogste beleidsorgaan binnen de faculteit wordt gevormd door de faculteitsvergadering, bestaande uit alle leden van het wetenschappelijk korps, twee vertegenwoordigers van het technisch en administratief personeel en twee vertegenwoordigers van de studenten. Zij komt minstens éénmaal per semester bijeen. De studierichtingen en disciplines hebben elk een richtings- en disciplinecoördinator (rc en dc) en komen bijeen in hun richtings- en disciplinevergaderingen. Het faculteitsbestuur, bestaande uit de decaan, de secretaris, alle richtingscoördinatoren, twee disciplinevertegenwoordigers, één vertegenwoordiger van het technisch en administratief personeel en één vertegenwoordiger van de studenten, zorgt voor de uitvoering van het beleid zoals is vastgesteld door de faculteitsvergadering; zij komt minstens twee maal per maand bijeen. De leden van het wetenschappelijk korps in het faculteitsbestuur worden voor een periode van twee jaren gekozen door de daartoe gerechtigde leden van de faculteitsvergadering. Het dagelijks bestuur van de faculteit, bestaande uit de decaan en de secretaris, zorgt voor de uitvoering van het beleid in engere zin en kan acute beslissingen nemen die in het belang van de faculteit nodig worden geacht. Het huidig dagelijks bestuur is als volgt samengesteld: ir. J. Martinus (decaan) L. Joyette-Jubitana, MSc. (secretaris)

8

Het faculteitsbestuur bestaat uit de eerder genoemde leden aangevuld met: R. Tjien Fooh, MSc. E. Poetisi, MSc. O. Elmont, MSc. R. Nurmohamed, Phd. S. Carilho, MSc. dr. ir. R. Sidin drs. H. Antonius dr. J. Mol (Nog geen kandidaat) E. Sidodikromo (Rc. Agrarische Produktie) (Rc. Delfstof Produktie) (Rc. Electrotechniek) (Rc. Infrastructuur) (Rc. Milieu Wetenschappen) (Rc. Werktuigbouwkunde) (Dc. Wiskunde/natuurkunde) (Dc. Biologie/scheikunde) (Vertegenwoordiger van het TAP) (Studentenvertegenwoordiger)

9

2.

2.1

De Commissies van de FTeW

De Examencommissie

De examencommissie van de faculteit bestaat uit een voorzitter en een secretaris, die door de faculteitsvergadering worden gekozen. De commissie bestaat verder uit één vertegenwoordiger van elke richting, die door de daartoe gerechtigde richtingsmedewerkers wordt gekozen. De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn: het vaststellen van de uitslag van elk examen voor iedere student, één en ander met inachtneming van de bepalingen van het examenreglement; het doen van voorstellen aan het faculteitsbestuur ten aanzien van de uitoefening van werkzaamheden op het gebied van het afnemen van tentamens en examens; het bemiddelen bij onregelmatigheden ten aanzien van tentamens en examens.

-

-

De huidige examencommissie van de FTeW bestaat uit de volgende leden: C. Partoredjo-Feurich, MSc. Drs. G. Wezenhagen W. Markiet, BSc. K. Goenopawiro, MSc. C. Kartopawiro, BSc. ir. J. van de Vrande ir. A. Singh H. Sariman, BSc. (Voorzitter) (Secretaris) (Agrarische Produktie) (Delfstofproduktie) (Elektrotechniek) (Infrastructuur) (Milieuwetenschappen) (Werktuigbouwkunde)

De vertegenwoordiger van werktuigbouwkunde dhr. H. Sariman is te bereiken via de centrale telefoonlijn 465558 op het toestelnr. 375 of per e-mail via [email protected]

10

2.2

De Studentencommissie

De studentencommissie wordt door de studenten gekozen en heeft de volgende taken en bevoegdheden: het onderhouden van contacten met studenten van de FTeW; het evalueren van de studentenproblematiek en het doen van voorstellen aan de decaan en/of het Universiteitsbestuur; het onderhouden van contacten met organen binnen de universiteit die zich bezighouden met de studentenproblematiek; het onderhouden van contacten met andere studentencommissies i.v.m. uitwisseling van informatie en afstemming van werkzaamheden gericht op het bewerkstelligen van uniforme regelingen.

-

-

De verkiezing van de studentencommissie vindt jaarlijks omstreeks november plaats. De huidige bezetting van de studentencommissie is als volgt: E. Sidodikromo S. Cheukalam M. Madhar (coördinator) (secretaris) (tweede secretaris)

Voorts zijn er vertegenwoordigers van de BI-fase en de BII-fase per studierichting. Voor werktuigbouwkunde zijn dat A. Bahadoersingh en I. Jimidar, respectievelijk voor de BI- en BII-fase. Zie voor hun contactgegevens de telefoonlijst op blz. 158-160.

11

3.

Het Faculteitsbureau van de FTeW

Het faculteitsbureau is de administratieve arm van de faculteit. Zij wordt geleid door de Chef de Bureau. Het faculteitsbureau heeft tot taken: het bijstaan van het dagelijks bestuur in haar werkzaamheden; het bijstaan van de rc's in hun werkzaamheden; het bijstaan van de examencommissie en alle overige bestuurs- en faculteitscommissies in hun werkzaamheden; het onderhouden van contact met alle geledingen van de faculteit; het verstrekken van informatie aan de studentengemeenschap; het verzorgen van roosters, examens, e.d.; het bijhouden van de studentenadministratie.

-

Het faculteitsbureau is te bereiken via de centrale telefoonlijn (465558) op de toestellen 298 en 299. Het e-mailadres is [email protected] Voor de afdeling Werktuigbouwkunde worden bovenstaande taken verzorgd door het secretariaat van de afdeling. Deze is gevestigd in gebouw 16 van de FTeW, in kamer 62. Hiernaast kunnen studenten ook gebruik maken van de afdelingsbibliotheek, welke in kamer 63 gevestigd is. Het secretariaat van de afdeling der Werktuigbouwkunde is te bereiken via de centrale telefoonlijn (465558) op het toestel 345. Het e-mailadres is [email protected]

12

4.

4.1

De BSc-opeliding Werktuigbouwkunde

Inleiding

Werktuigbouwkunde behelst het vakgebied dat de deskundigheid beheerst voor het ontwerpen van werktuigen (kunstmatige hulpmiddelen). Historisch gezien heeft de werktuigbouwkunde via de industriële revolutie dus aan de basis gestaan van de moderne maatschappij. Bij iedere industrie, van welke aard of omvang dan ook, is er plaats voor een werktuigbouwkundige. De vooruitzichten op een baan zijn positief, zowel in het bedrijfsleven (onderzoeksinstituten, ingenieursbureaus, constructiebedrijven, produktiebedrijven) als bij de overheid (het onderwijs, e.a. ministeries). Een beroep als ontwerper, technisch adviseur of produktiemanager liggen binnen het bereik van een academisch geschoolde werktuigbouwer. Zoals bekend is Suriname in potentie het 17e rijkste land ter wereld. De economie drijft echter nog steeds hoofdzakelijk op de inkomsten uit de bauxietsector en tegenwoordig ook de goud- en aardoliesector. Het is verder bekend dat de mijnbouwsector geen duurzame sector is. Deze sector zal daarom moeten worden gezien als starter sector, waarbij de inkomsten hieruit voor een belangrijk deel worden gebruikt voor de financiering van de meer duurzame sectoren waaronder de agrarische sector, het toerisme, etc. Voor de versnelde ontwikkeling van ons land zullen de komende jaren enorm veel technologen nodig zijn, waaronder vooral werktuigbouwers. Ze zullen vooral betrokken zijn bij het opgang brengen van de nationale produktie in zowel de niet-duurzame als de duurzame sectoren.

13

4.2.

De BSc-opleiding

4.2.1 Het doel van de BSc-opleiding De BSc-opleiding aan de FTeW is een wetenschappelijke, brede opleiding, welke tot doel heeft deskundigen te vormen op natuurtechnisch en technisch gebied die over een goede basis beschikken om: een al dan niet leidinggevende functie, waarvoor een wetenschappelijke grondslag gewenst is, zelfstandig te kunnen vervullen; een nuttige bijdrage te leveren aan een sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname; evenwichtige

-

-

zich door middel van een MSc-studie of anderzins verder te specialiseren.

4.2.2 Toelating tot de BSc-opleidingen aan de FTeW Tot de BSc-opleiding aan de FTeW worden toegelaten: 1. studenten die in het bezit zijn van een VWO-diploma met wiskunde 1, natuurkunde en scheikunde in het vakkenpakket; 2. studenten met een propaedeusediploma van de ADEK-universiteit met het vakkkenpakket "Toelating tot de FTeW"; 3. studenten in het bezit van een VWO-diploma waarvan het vakkenpakket geringe differenties vertoont met het vakkenpakket zoals genoemd onder punt 1. Studenten in punt 3 genoemd zijn verplicht om de verschillen weg te werken door het volgen van applicatiecursussen in de propaedeuse. Hierbij kunnen per studierichting nadere eisen worden gesteld.

14

Voor de studierichting Werktuigbouwkunde is het verder aan te bevelen om minimaal een 6.0 te hebben voor de vakken "Natuurkunde", "Wiskunde 1", en "Wiskunde 2" op de VWO-slagingslijst en het vak "Economie 1" te hebben in het vakkenpakket.

4.2.3 De opzet van de opleiding

De opleiding is een dagopleiding, duurt drie jaren en omvat 6 semesters. Elk semester behelst vijftien weken waarin begeleide activiteiten zoals hoorcolleges, instructies, (veld)practica, werkgroepen en andere vormen van onderricht worden verzorgd. De vakken/vakonderdelen vormen een afgesloten geheel en worden aangeboden gedurende een semester. Binnen het semestersyteem is ingaande november 2007 ook een kwartaalsysteem ingelast voor de richtingsvakken. De algemene vakken, worden voorlopig nog volgens het semestersysteem verzorgd. Het kwartaalsysteem houdt in dat de richtingsvakken die normaal in 15 weken werden verzorgd nu in blokken van 7 weken worden aangeboden met het dubbele aantal uren per week. Elk semester bevat 2 kwartalen. Zie paragraaf 12.1 voor de studiebelasting in het kwartaalsysteem. De student kiest middels keuzevakken voor één van de drie oriëntaties:

· · ·

Proces en Energie Produktie Technologie Technische Mechanica en Materiaalkunde.

In het laatste semester rondt de student zijn studie af met een BScthesis, hetgeen een speciale opdracht betreft welke 20 weken beslaat.

15

4.2.4 Opbouw van de BSc-opleiding

BI-fase (eerste studiejaar) Duur : 2 semesters of 4 kwartalen (één collegejaar). Afsluiting : het BI-examen wordt gehonoreerd met een BI certificaat. Afronding : binnen twee jaren na aanvang van de BI-fase moet het BI-examen behaald zijn. De BI-fase duurt conform het curriculum 1 jaar, terwijl de maximaal toegestane studieduur 2 jaar is. De student concentreert zich in deze fase op basisvakken die nodig zijn voor de studierichting van zijn/haar keus, en verwerft kennis en inzicht omtrent inhoud en onderlinge samenhang der wetenschapsgebieden waarop hij/zij zich in de volgende studiefasen zal toeleggen. Na succesvolle voltooiing van deze fase wordt het BI-certificaat uitgereikt. BII-fase (tweede en derde studiejaar) Duur : 4 semesters of 8 kwartalen (twee collegejaren). Afsluiting : het BII-examen wordt gehonoreerd met de BSc-bul. Afronding : binnen vijf jaren na aanvang van de studie. Tweede jaar Het accent ligt op de theoretische grondslagen van de gekozen studierichting. Derde jaar Het accent ligt hier ook op theoretische grondslagen van de gekozen studierichting en verder de integratie daarvan in de praktijk. De universitaire vorming tot een deskundige van bachelors niveau wordt in deze fase afgerond, door middel van een BSc-thesis van 20 weken. Ten bewijze van de succesvolle voltooiing van deze fase ontvangt de student het BSc-diploma.

16

4.2.5 Oriëntaties Proces en Energie

Deze houdt zich bezig met het onderzoeken van proces-technische en energievoorzieningsinstallaties. Voor wat betreft proces-technische installaties, kan worden gedacht aan onderdelen zoals reactoren, mengvaten, warmtewisselaars, scheiders, centrifuges e.d., maar ook aan complete produktie-installaties zoals bijvoorbeeld in de aardolie, aluminium-, en cementindustrie. De energievoorziening behelst de kennis over diverse energieproduktietechnologieën w.o. dieselmotoren, gasturbines, stoomturbines, waterkrachtturbines, wind en zonneënergie eenheden.

Produktie Technologie

De specialisatie Produktie Technologie betreft het ontwerpen van nieuwe produkten, produktietechnieken en produktielijnen. Ook bestaande produkten, produktietechnieken en produktielijnen kunnen middels een evaluatieproces verbeterd worden. Een belangrijk sluitstuk bij dit alles is de bestaande expertise op het gebied van produktiemanagement.

Technische Mechanica & Materiaalkunde

Hier wordt expertise opgebouwd op het gebied van kennis en toepassing van technische materialen en materiaalkeuze in de werktuigbouw. Sterkteberekeningen, Corrosiebeheersing, het nietdestructief materiaalonderzoek en lastechnologieën komen aan de orde.

17

4.3

De driejarige avond MSc-opleiding

Na een intensieve voorbereiding van ettelijke jaren is de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) op 05 oktober 2009 voor het eerst van start gaan met de verzorging van Master opleidingen ten behoeve van de studierichting Werktuigbouwkunde. Deze opleidingen worden verzorgd in samenwerking met de Universiteit van Matanzas, Cuba welke hiertoe een aantal professoren ter beschikking stelt. De universiteit van Matanzas behoort tot de top vijf universiteiten van Cuba, telt ca. 22.000 studenten en heeft een voltijdse stafbezetting van 120 hoogleraren en 250 andere top wetenschappers. Verder doceren nog ca. 3.000 deeltijdse docenten aan deze universiteit. In de laatste 5 jaren heeft deze universiteit 110 internationale wetenschappelijke publicaties en 10 patenten op haar naam weten te schrijven. Naast Master opleidingen zal ook ondersteuning worden gegeven bij de accreditatie en het certificeren van de laboratoria van de afdeling Werktuigbouwkunde. Ook zullen Surinaamse wetenschappers in de gelegenheid worden gesteld om te promoveren aan deze universiteit en zal er een studenten/docenten uitwisselingsprogramma worden opgestart. Verder zullen er gemeenschappelijke onderzoeksprojecten worden geïdentificeerd en uitgevoerd. Op dinsdag 12 augustus 2008 is de officiële samenwerking met de AdeKUS ingeluid middels de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst door drs. Allan Li Fo Sjoe (wnd Voorzitter Bestuur AdeKUS) en prof. dr. Roberto Vizcon Toledo (vice Rector van de universiteit van Matanzas). Prof. Toledo was bij die gelegenheid vergezeld door prof. Eleno Alfonso Brindis (decaan faculteit der werktuigbouwkunde, scheikunde en milieu). Op 15 augustus 2008 zijn de aangeboden studieprogrammas ook goed gekeurd in de faculteitsvergadering van de FTeW. Als cursusmanager van Surinaamse zijde is aangesteld dr. ir. Jan Kapteijn. Er zullen voorlopig drie specialisaties worden aangeboden m.n. "Proces & Energie", "Technische Mechanica & Materiaalkunde en "Productie Technologie". De cursussen in Suriname worden verzorgd in de Engelse taal en op de maandag, dinsdag en vrijdagavond van 18.00uur 22.00uur. De cursusduur is vastgesteld op 3 jaren.

18

4.4

De afdeling Werktuigbouwkunde

De afdeling werktuigbouwkunde is gevestigd in gebouw 16 en bestaat uit de volgende leden:

Dr. ir. R. Sidin Richtingscoördinator Hoofd docent Oriëntatie: PE K61 ext 346

Dr. ir. J. Kapteijn

Vice richtingscoördinator Docent Oriëntatie: TM K61 ext 346

N. Stanford Secretarieel medewerker K62 ext. 345

Ir. K. Vaseur Hoofd docent Oriëntatie: PE K59 ext. 348

A.Baasaron, MSc. Docent Oriëntatie: PE K60 ext. 347

Ir. J. Narain Hoofd docent Oriëntatie: PE PE-lab ext. 360

H.Sariman, BSc. Adj. Wet. Med./eclid Oriëntatie: PT PT-lab ext. 375

19

S. Karijodiwongo, BSc Adj. Wet. Med. Oriëntatie: PT PT-lab ext. 375

J. Wongsodikromo, BSc. Adj. Wet Med. Oriëntatie: TM TM-lab ext. 359

F. Abdoelwahid BSc Adj. Wet. Med. Oriëntatie: TM TM-lab ext. 359

S. Bissesar MSc Docent Oriëntatie: TM K61 ext. 347

Ir. K. Jie A Looi Deeltijdsedocent Oriëntatie: TM TM-lab ext. 359

Drs W. Wirht Deeltijdsedocent Alg. vakken

Mr. K. Sabiran Deeltijdsedocent Alg. vakken

R. Antonius, Lcs Deeltijdsedocent Alg. Vakken

20

dr. ir. N.R. Nannan Dt. Wet. Medew. Oriëntatie: PE

Y. M. Lau, MSc. Dt. Wet. Medew. Oriëntatie: PE

R. Mungroo Assistent Werkhalbeheerder Werkhal ext. 238

R. Parto Werkhalassistent Werkhal

Gebruikte afkortingen: eclid : examencommissielid Adj.wet.medew. : adjunct wetenschappelijk medewerker PE : Proces & Energie PT : Produktie Technologie TM : Technische Mechanica & Materiaalkunde G : gebouw K : kamer ext : extentienummer

21

4.5

Enkele alumni aan het woord

Sabrina van Dijk, BSc.

Bedrijfsnaam: Caribbean Heavy Equipment Educational Center- "CHEEC" Funktie: QualityOfficer/Heavy Equipment Instructor Dagelijkse werkzaamheden: · Site Visits afleggen en analyses maken · Het verzamelen, ontwikkelen en updaten van het trainingsmateriaal · Opleiden en trainen van Heavy Equipment Operators en Technicians · De kwaliteit van alle diensten bewaken en de verbetercultuur in stand houden Advies naar WB studenten: · Stel leerdoelen voor elk vak · Volg de vakken en probeer te begrijpen waar het eigenlijk om gaat · Maak geen tentamens voor een zes en studeer niet slechts om het tentamen te halen. Het tentamen is voor jou om te toetsen als de leerdoelen zijn bereikt

22

·

Er zullen zware momenten zijn, maar geef de moed niet op. Heel veel succes met je studie. Je kan het!!!

Raoef Goelabdien, BSc.

Bedrijfsnaam: Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. Funktie: Jr. Mechanical Engineer Dagelijkse werkzaamheden: · Ondersteuning van Mechanical Engineers bij het voorbereiden en implementeren van engineering projekten · Ondersteuning bij de uitvoering en coördinatie van project engineering & management activiteiten Advies naar WB studenten: · · · · · Draag zorg voor discipline Zorg voor voldoende zelfmotivatie Zoek en maak gebruik van alle mogelijke resources tot wetenschappelijk informatie Werk volgens een studieplanning Probeer alles wat je doet de eerste keer goed te doen

23

·

Ontspan tijdig

Omschrijving bijdrage opgedane kennis: De Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde aan de FTeW heeft een goede basis weten te leggen, welke als goed instrument dient bij het volgen van de Masters Opleiding Werktuigbouwkunde. Tevens dient het als goed fundament bij het uitvoeren van mijn dagelijkse werkzaamheden.

Ir. Jerome Daan

Bedrijfsnaam: Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. Funktie: Mechanical Engineer Dagelijkse werkzaamheden: · Het voorbereiden en implementeren van engineering projecten, welke zijn aangegeven in de Exploitatie- en Investeringsbegroting van Staatsolie. · Het uitvoeren en coördineren van project engineering & management werkzaamheden. Het beheer en de bewaking van project budgetten.

24

·

De communicatie tussen, en aansturing van de verschillende disciplines binnen project teams.

Advies naar WB studenten: · Maak altijd een realistische planning van de tijd die je nodig zult hebben voor je studie. · Begin op tijd, werk regelmatig en studeer intensief. · Evalueer altijd na afloop van een tentamen en leer van je fouten. Omschrijving bijdrage opgedane kennis: De Bachelorsstudie werktuigbouwkunde aan de FTeW is voor mijn vervolg opleiding (WB-Masters opleiding aan de TU-Delft) een heel goede basis geweest. De opgedane kennis was van een zodanig niveau dat de aansluiting nagenoeg probleemloos verliep. Mijn opleiding aan de FTeW heeft er tevens voor gezorgd dat ik complexe, praktische uitdagingen in mijn huidige loopbaan succesvol kan vereenvoudigen en oplossen met behulp van de opgedane theoretische kennis.

25

5.

Overzicht geschatte onkosten tijdens de studie

De AdeK-Universiteit van Suriname beschikt helaas nog niet over een campus met eigen studentenhuisvesting. Als het echter kan is het aan te bevelen om zelfstandig en dicht bij de campus te wonen. Zelfstandig wonen bevorderd het eigen verantwoordelijkheidsgevoel, terwijl een lokatie dicht bij de campus voorkomt dat kostbare tijd wordt verspild aan het reizen van en naar de universiteit. Een goede voorbereiding voor wat betreft de kosten van de studie is ook van groot belang. Voorkomen moet worden dat de student nadat hij/zij reeds is ingeschreven, achteraf wordt geconfronteerd met kosten die men niet kan betalen. Daarom is onderstaand een inschatting gemaakt van de studiekosten.

Nr. Onderdeel Per drie jaar [SRD] Per jaar [SRD] Per mnd [SRD] 52,= 60,= 55,=

1 2 3 4 5 6

Inschrijfgeld Computer + toebehoren Studiemateriaal Scientific calculator Aanbevolen literatuur 1 Transport 2 Verplichte kosten Kleding 3 Voeding 3 Telefoon 3 Persoonlijke kosten

1.875,= 2.100,= 1.980,= 50,= (eenmalig) 1870,= 4.320,= 12.195,= 1.800,= 10.800,= 1.620,= 14.220,=

625,= 700,= 660,=

624,= 1.440,= 4.049,= 600,= 3.600,= 540,= 4.740,=

52,= 120,= 339,= 50,= 300,= 45,= 395,=

7 8 9

Subtotaal maandelijkse kosten

734,=

26

10 11 12

Huisvesting 4 Electriciteit 4 Water 4 Subtotaal Onvoorzien (10 %) Totaal

14.400,= 900,= 540,= 15.840,= 4.392,= 46.647,=

4.800,= 300,= 180,= 5.280,= 1.464,= 15.533,=

400,= 25,= 15,= 440,= 122,= 1.296,=

13 14

1 2 3 4

Kosten in de tabel zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 6. Kosten er van uitgaande dat de student 2 bussen verwijderd is van de universiteit. Kosten kunnen variëren vanwege persoonlijke omstandigheden. Dit zijn gemiddelde kosten er van uitgaande dat de studenten met zijn drieën gezamenlijk wonen.

27

6.

Lijst met aanbevolen literatuur

Nr.

1 2 3

Literatuur Polytechnisch zakboekje Technische informatie voor werktuigbouwkunde; J van Gemerden Groot Polytechnisch Eng-Ned woordenboek

Kosten [euro] 131,= 59,= 148,=

28

7.

De overschakeling van VWO naar WO

Studenten die van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) doorstromen naar het Wetenschappelijk Onderwijs (WO) dienen uit hoofde van een goede voorbereiding en start, te beseffen wat de verschillen zijn tussen deze twee typen opleidingen: · Eigen verantwoordelijkheid: het grote verschil betreft het feit dat bij het WO de student volledig zelf verantwoordelijk is voor de mate van participatie in het onderwijsgebeuren. Hij/zij is in beginsel geheel vrij om de colleges en practica te volgen, behoudens enkele sancties bij verzuim of het niet voldoende presteren om te kunnen doorstromen. Doorstromen: de student gaat op de universiteit niet over naar de volgende klas, maar stroomt door naar de volgende fase. Tentamenperiode: de stof op de universiteit wordt doorgaans getentamineerd in één groot tentamen of in meerdere deeltentamens (maximaal 3). De hoeveelheid stof per tentamen is doorgaans groter dan die op de middelbare school en het tempo is hoger. Ook is er, in tegenstelling tot de middelbare school, een herkansingsperiode waarin eventueel nog niet behaalde vakken kunnen worden afgerond. Zelfstudie: bovendien wordt van elke student enige zelfstudie verwacht, omdat niet letterlijk alle stof wordt behandeld tijdens de colleges. Vaak dient de student zichzelf nader te oriënteren in de opgegeven dictaten en/of boeken en is een gang naar de bibliotheek eerder regelmaat dan uitzondering.

· ·

·

29

·

Studieplanning: Het maken van een goede studieplanning is op de universiteit kritischer dan op de middelbare school. Zo is de ervaring dat een slechte studieplanning één van de belangrijkste oorzaken is van stagnaties in de studie. Een goed advies is: Bereid je op elk college zoveel mogelijk voor. Raak bij het niet behalen van vakken vooral niet in paniek, maar volg bij de aanvang van het tweede studiejaar liever deze vakken opnieuw en houd enkele tweedejaars vakken even aan. Het is in elk geval sterk af te raden om de gemiste vakken en het volledige 2e studiejaar samen te willen afronden. Een dergelijke aanpak leidt er namelijk toe dat nog meer vakken worden gemist en de studieachterstand groter wordt.

Een voorbeeld van een studieplanning voor het eerste semester is opgenomen aan het eind van dit hoofdstuk. Het is de bedoeling dat studenten voor elk semester zelf een studieplanning opstellen. · Naast de eerder genoemde studieplanning wordt een goed resultaat sterk bevorderd door vooral inzet, motivatie en discipline.

Om de overgang van VWO naar WO zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft onze faculteit bovendien een aantal inleidende colleges opgenomen in het studieprogramma. Het betreft de vakken: · · · "Intellectuele Vaardigheden", "Technologie & Samenleving" "Inleiding fouten analyse en experimentele vaardigheden".

Deze vakken worden allen in het eerste kwart verzorgd en zijn bedoeld om de studenten te laten wennen aan het hogere tempo op de universiteit en om ze de nodige wetenschappelijke basis vaardigheden bij te brengen.

30

Voorbeeld planning 1e semester Zondag Analyse 1 Inleiding Warmteleer Toegepaste Mechanica Inleiding Bedrijfsleer tekenen Inleiding Warmteleer Inleiding Informatica Analyse 1 Analyse 1 Inleiding Warmteleer Technisch Inleiding informatica Lin. Alg. 1 Toegepaste Mech. W Inleiding Inl. Inform. Experimen. Vaardigh. Analyse 1 Inleiding Analyse 1 Analyse 1 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Zaterdag

06.00 ­ 07.00

Inleiding

07.00 ­ 08.00

Warmteleer

08.00 -09.00 Warmteleer er Lineaire Inleiding Bedrijfsleer Bedrijfsleer Toegepaste Mech. W Inleiding Algebra 1

09.00 ­ 10.00

10.00 ­ 11.00

Lineaire

11.00 ­ 12.00

Algebra 1

12.00 ­ 13.00

13.00 ­ 14.00

14.00 ­ 15.00

Inleiding

31

Inleiding Toegepaste Mechanica Warmteleer Toegepaste Mech. W = Zelfstudie

15.00 ­ 16.00

Bedrijfsleer

16.00 - 17.00

17.00 ­ 18.00

18.00 ­ 19.00

Toegepaste

19.00 ­ 20.00

Mech. W

20.00 ­ 21.00

21.00 ­ 22.00

22.00 ­ 23.00

Inleiding informatica

Inleiding Warmteleer

23.00 ­ 24.00

= Colleges

8. Studiebegeleiding en Studieadvies

Om een vlotter verloop van de studie te bewerkstelligen zal vanaf het collegejaar 2010-2011 de begeleiding van studenten in een meer gestructureerde vorm worden geïmplementeerd. Er wordt in deze onderscheid gemaakt tussen studiebegeleiding en studieadvies, waarover in de navolgende paragraven verder uitgeweid zal worden. 8.1 Studiebegeleiding De studiebegeleiding omvat een begeleidingsprogramma welke het accent legt op het zelfbewustzijn en de zelfontwikkeling van de student. Het doel is om de student zich te laten ont-wikkelen tot een volwaardige student en uiteindelijk medewerker. In verband met het laatste zal i.p.v. studiebegeleiding voortaan gesproken van studieloopbaanbegeleiding (SLB), daar in de eindfase van de studie de voorbereiding tot toetreding tot de arbeidsmarkt aan de orde is. In het SLB-traject zal vanaf het eerste studiejaar aan iedere student een studieloopbaanbegeleider (SLB'er) toegewezen worden. De SLB'er is een coach of mentor die aanspreekpunt is tijdens de studie en die hierbij de student o.a. kan ondersteunen: · · · · bij het helpen formuleren van een eigen studieplan; indien er sprake is van studievertraging; indien er vragen bestaan studie/specialisatiekeuze; over o.a. cijfers of

bij het beter inzichtelijk krijgen van leerdoelen door het stellen van vragen (coachen).

De begeleiding geschiedt op basis van een door de student gedefinieerd studieplan, welke in een vroeg stadium van de studie is opgesteld. Hiernaast maakt de student een portfolio aan welke niets anders is dan het dossier waarin de student bewijsstukken verzamelt over zijn/haar ontwikkeling en vorming. Dit portfolio is dus een groeidocument welke

32

de ontwikkeling van de student in de tijd weergeeft. Doordat de student op systematische wijze ervaringen en ontwikkelingen vastlegt is hij/zij doelgericht bezig met de eigen ontwikkeling. 8.2 Studieadvies Werktuigbouwkunde Het onderwijsprogramma van de studierichting Werktuigbouwkunde is afgesteld op de gemiddelde student d.w.z. dat deze student het eerste cursusjaar (BI-fase) in één studiejaar kan afronden mits de bestede tijd gelijk is aan de studielast. Er kunnen zich echter bij de studie problemen voordoen die tot studievertraging leiden. Deze problemen kunnen van verschillende aard zijn met als gevolg dat studenten met voldoende capaciteit en begeleiding, desondanks niet in 1 jaar slagen voor de BI-fase. De regelgeving heeft hierin voorzien door de maximale inschrijvingsduur voor de BI fase op 2 jaar en voor gehele studie op 5 jaar te stellen. De Studie Advies Commissie (SAC) van de studierichting Werktuigbouwkunde heeft als doel advies uit te brengen aan de eerste jaarsstudenten omtrent hun studieverloop. De commissie bestaat uit de richtingscoördinator, de aan de student toegewezen SLB'er en het examencommissielid van de afdeling. De SAC heeft haar normen afgeleid uit de verhouding tussen cursusduur en maximale inschrijvingsduur, welke 3/5 bedraagt. Daarmee is de eis van een slagingspercentage van 100% in het eerste studiejaar teruggebracht naar 60%. Hierdoor wordt in feite een studievertraging geaccepteerd van 40%. De studievertraging wordt berekend aan de hand van het behaalde aantal studiepunten (Nb) voor dat betreffende jaar en het totaal aantal studiepunten (Nt) en wel als volgt: Studievertraging (%) = 100% × (1 ­ Nb / Nt).

33

Indien een student meent dat hij door bijzondere omstandigheden meer dan 40% van het programma niet heeft kunnen afronden, kan hij dit schriftelijk vóór 01 oktober kenbaar maken. Daartoe wordt iedere student in de loop van het studiejaar in de gelegenheid gesteld. De SAC brengt dan vóór 15 oktober schriftelijke advies uit aan alle eerstejaarsstudenten.

Globaal worden er 3 soorten adviezen onderscheiden, t.w.: 1. Doorgaan met de studie Dit advies wordt uitgebracht wanneer in het eerste jaar minstens 3/5 of 60% van het programma is voltooid. Wel zullen de vorderingen enigszins gelijkmatig over de examenonderdelen verdeeld moeten zijn. 2. Twijfel Is minder dan 3/5, maar meer dan 3/10 deel van het programma voltooid dan wordt door de SAC getwijfeld aan de mogelijkheid dat de studie binnen de inschrijvingsduur kan worden afgerond. Vanzelfsprekend is hierbij de kans afhankelijk van de aard van de nog ontbrekende vakken. Globaal wordt een tweedeling aangebracht, die als volgt kan worden beschreven: 2.1 indien de vorderingen betrekking hebben op wiskunde en basisvakken zal het advies luiden: U heeft de capaciteiten, aan uw inzet wordt echter getwijfeld; indien de vorderingen vooral binnen werktuigbouwkunde en maatschappijvakken liggen, volgt het advies: gezien uw geringe prestaties op de wiskunde en basisvakken betwijfelen wij of uw capaciteiten voldoende zijn voor de Werktuigbouwkundestudie. Het lijkt ons verstandig uw studiekeuze te heroverwegen.

2.2

34

3. Niet doorgaan Voor de student die minder dan 3/10 deel van het eerstejaarsprogramma in een studiejaar heeft voltooid, is het perspectief ongunstig. De SAC zal dan aanraden de studie bij Werktuigbouwkunde te staken en elders een meer passende opleiding te gaan volgen.

35

9.

Belangrijke regels uit het examenreglement

De volledige versie van het examenreglement is opgenomen in bijlage 1. Hieronder volgt een opsomming van zaken uit het examenreglement die de examencommissie wil benadrukken. 1. Artikel 2 lid 2b. Elk curriculumonderdeel wordt in studiepunten (sp) aangegeven. 1 sp = 28 uren studie(arbeid). De sp's die bij een vak horen zijn inclusief college- en practicumuren, verslag schrijven, zelfstudie die nodig is om het vak bij te houden, alsook het studeren voor het tentamen. Artikel 2 lid 2c. De Bachelor-I fase bestaat uit de vakken van het eerste jaar van de studie. De Bachelor-II fase bestaat uit de vakken van het tweede en derde jaar van de studie. Artikel 5 lid 2. Een examinator kan deeltentamens afnemen. De examencommissie zal deze moeten sanctioneren. Alle relevante informatie dient voor of bij aanvang van het betreffend vak, schriftelijk bekend gemaakt te worden. Intekenen voor tentamens, artikel 5 lid 4. - Alleen wie heeft ingetekend, wordt toegelaten tot de tentamens. Minimaal 5(vijf) werkdagen vóór het tentamen moet er ingetekend worden. (zaterdagen, zondagen en feestdagen worden dus niet meegeteld). Als een student onrechtmatig meedoet, dan wordt het tentamen ongeldig verklaard. Terugtrekken voor een tentamen moet minimaal 5 werkdagen vóór een tentamen. Als een student heeft ingetekend en hij/zij verschijnt niet op het tentamen, dan wordt de student geacht aan dit tentamen te hebben deelgenomen.

36

2.

3.

4.

-

-

5.

Artikel 5 lid 8. Per vak mag er 3 maal aan een tentamen worden deelgenomen. Artikel 5 lid 9. Tentamens mogen in beginsel slechts in de daarvoor vastgestelde perioden worden afgelegd. Als er een tentamen buiten de reguliere periode moet worden afgelegd, dan dient dit minstens 3 weken van tevoren vastgesteld en bekendgemaakt te worden. Artikel 7 lid 2g. 15(vijftien) werkdagen uiterlijk, na afname van een schriftelijk tentamen, wordt de uitslag bekendgemaakt. Verder is er in de leden 2 h t/m 2j een uitgebreide beschrijving van de procedure van inzage e.d. Artikel 7 lid 4d. Bij deeltentamens, waarbij een gemiddelde wordt berekend, geldt o.a.: 5,45 t/m 5,49 wordt 5. Artikel 7 lid 4e. Bij tentamens moet het onderlinge gewicht van de vragen op het tentamenwerk vermeld worden. Zo niet, dan worden alle vragen even zwaar geacht. Artikel 9 lid 1 b. Binnen twee jaren moet een student de Bachelor-I fase afgerond hebben. Binnen vijf jaar moet een student de hele studie afgerond hebben. De artikelen 11 t/m 13 regelen de zaken m.b.t. fraude. Artikel 15 lid 1.Tegen een besluit van de Examencommissie staat beroep open bij het Bestuur van de Facult

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

37

10.

Instructies voor practica

10.1 De beoordeling

1. De practicumbegeleider dient bij de voorbereiding, welke regulier 1 week voor toelating tot het practicum plaatsvindt, na te gaan of de student zich in voldoende mate heeft voorbereid. Bij onvoldoende voorbereiding kan de practicumbegeleider de student de toegang tot het practicum weigeren. Een dergelijke situatie is slechts éénmaal toegestaan. Bij herhaling zal de student het practicum gedurende dat semester niet meer kunnen uitvoeren. Een verslag wordt beoordeeld op de onderdelen en conform de weegfactoren als opgenomen in de navolgende tabel. Nr. 1 2 3 4 5 3. Presentatie Inhoudelijke uitwerking Chronologie in probleem aanpak Lay out/ verzorging Taalgebruik Onderdeel Weegfactor 1 2 1 1 1

2.

Afhankelijk van het type verslag (practicum, ontwerpkunde of afstudeerverslag) wordt het bovenstaand correctiemodel geheel of gedeeltelijk toegepast. Uitgaande van de bovenstaande tabel zal het cijfer dus alsvolgt worden vastgelegd:

-

Ingeval een presentatie vereist wordt:

38

-

cijfer1 + 2 × cijfer 2 + cijfer3 + cijfer 4 + cijfer5 6 Zonder presentatie:

Eindcijfer = Eindcijfer =

2 × cijfer 2 + cijfer3 + cijfer 4 + cijfer5 5

4. Voor elk onderdeel dat van toepassing is, moet de student minimaal het cijfer 5,5 hebben behaald. 5. Het gemiddelde cijfer dient minimaal 5,5 te bedragen. Eventuele aanvullingen hebben betrekking op alle onderdelen waarvoor onvoldoende is behaal. Hierbij geldt dat het onderdeel waarvoor een onvoldoende cijfer is verkregen kan worden opgehaald tot een 6,0. 6. Er zijn voor practica slechts 2 (twee) aanvullingen per proef toegestaan. Hierna moet de hele proef opnieuw uitgevoerd worden. 7. Bij de eerste beoordeling van het verslag, moet de student voor elk onderdeel minimaal het cijfer 4,0 scoren; indien voor een onderdeel lager dan 4,0 wordt gescoord, dan zal bij een practicum de proef, in al dan niet gewijzigde vorm, opnieuw moeten worden uitgevoerd.

10.2 Huishoudelijke regels bij het practicum

1. Studenten krijgen minimaal 2 weken voor het begin van het practicum de practicumhandleiding van de practicumbegeleider. 2. De practica worden telkens om de twee weken afgewerkt. 3. Steeds voor aanvang van een practicum dient de student het verslag van het laatste practicum in te leveren bij de practicumbegeleider. Hij krijgt dan direkt het gecorrigeerde verslag van het voorlaatste practicum ter inzage. Indien er aanvullingen moeten worden

39

gepleegd, dan krijgt de student het verslag hiervoor terug. Het aangevuld verslag moet dan uiterlijk op de eerstvolgende practicummiddag worden ingeleverd. 4. Het bezoeken van het practicum is verplicht voor elke student. Dit omdat er nou eenmaal voorzieningen worden getroffen om het practicum mogelijk te maken en omdat anders de practicumpartner in de steek wordt gelaten. Bij niet-geoorloofd verzuim zal de betreffende student direct worden gediskwalificeerd van verdere deelname. 5. Tijdens het practicum werken de studenten vaak in groepen per proef. Zij dienen echter elk een eigen practicumverslag in te dienen, waarop zij ook apart zullen worden beoordeeld. Bij uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. 6. Het letterlijk overschrijven van verslagen van andere studenten zal worden gekwalificeerd als fraude. De regels die hiervoor gelden volgens het examenreglement, zullen dan van toepassing zijn.

40

11.

De BSc-Thesis

Het algemeen doel van de BSc-thesis is het integreren van theorie en praktijk. Deze integratie is erop gericht de student voor te bereiden op zijn latere zelfstandige beroepsuitoefening.

11.1 BSc-thesis

De BSc-thesis, welke een periode van minimaal 20 weken beslaat, heeft als doel de student te helpen zijn of haar creativiteit te ontwikkelen, de opgedane kennis tijdens de studie toe te passen en te ontwikkelen. In het afstudeerverslag zal de student op basis van zijn/haar fundamentele opleiding de methoden en inzichten bespreken welke in de oplossing van een aan hem/haar toegewezen specifieke technisch probleem zullen voorzien.

11.2

De procedures

11.2.1 De interne procedure

Over het algemeen is de student gerechtigd met het afstudeerproject te starten indien hij of zij de BII-fase en alle overige curriculumonderdelen volledig heeft afgerond. Zodra deze fase is bereikt kan hij/zij op het secretariaat van de afdeling der werkuigbouwkunde de "richtlijnen voor afstudeerders" digitaal verkrijgen. Door de vertegenwoordiger van de examencommissie zal de gerechtigheid voor afstuderen bevestigd moeten worden. Deze geeft de richtingscoördinator door als de student daadwerkelijk afstudeergerechtigd is. Bij het secretariaat van de afdeling kunnen na de toestemming om het afstudeerproject uit te voeren, standaard aanvraagbrieven naar diverse

41

bedrijven worden verkregen, welke door de de richtingscoördinator worden ondertekend. Na het verkrijgen van een opdracht zal de richtingscoördinator beoordelen als deze aan de academische criteria voor een afstudeeropdracht voldoet. Indien de opdracht is uitgewerkt en voldoet aan de vereisten voor afstuderen zal door de student een afstudeerformulier worden ingevuld welke wordt ingediend bij de examencommissie. De richtingscoördinator zal tevens de faculteitsbegeleiders aanstellen. Gedurende de afstudeerperiode dient gewerkt te worden aan het verslag waarin een verdere theoretische en onderzoeks technische uitbouw van de opdracht wordt gegeven. Met de faculteitsbegeleiders en de richtingscoördinator zal regelmatig de status van het verslag worden besproken. Het verslag dient minimaal te bevatten: een inleidend hoofdstuk enkele specifieke op het hoofdstukken een concluderend hoofdstuk

onderwerp

betrekking

hebbende

Voor de vormgeving van het titelblad is er een WB-standaard ontwikkeld welke de student digitaal kan verkrijgen bij het secretariaat. Als het verslag is goedgekeurd zal de student één of meerdere proefpresentaties houden op de faculteit. Tevens dient voor het bedrijf waar deze periode is doorgebracht, indien gewenst, een presentatie gehouden te worden. De student krijgt ook de gelegenheid om zijn scriptie te verdedigen voor een groter gehoor, waaronder docenten, studenten, mensen van het bedrijf, familieleden en overige genodigden. Hierna zal hij de laatste hand aan het verslag leggen.

42

Van het verslag zal er volgens onderstaande verdeling een aantal kopiën gemaakt worden: 1 voor het bedrijf ( indien van toepassing) 1 voor de richtingscoördinator 1 voor elke faculteitsbegeleider 2 voor de afdelingsbibliotheek (ook digitaal) 1 voor chef de bureau 1 voor de universiteitsbibliotheek

11.2.2 De externe procedure

Bij het kiezen van een bedrijf om af te studeren dient rekening gehouden te worden met het volgende: houdt het bedrijf zich inderdaad bezig met een of meer aspecten van de gekozen specialisatie van de vakgroep is het bedrijf bereid één van haar praktijkbegeleider beschikbaar zal stellen. medewerkers als

-

De student brengt de aanvraagbrieven zelf naar de bedrijven en zal verder ook met het aanspreekpunt in het bedrijf het contact leggen hoe het verloop van de behandeling van de brief gaat. Als de aanvraag is goedgekeurd door het bedrijf dient de student met de opdracht naar de richtingscoördinator te gaan, om dit door hem te laten beoordelen. En zal vanuit de richting de uiteindelijke opdracht worden verstrekt. De student zal regelmatig met zijn bedrijfsbegeleider de gang van zaken moeten bespreken. Voor het publiek van het bedrijf zal de student na zijn onderzoek en de uitwerking van de oplossing van het aan hem toegewezen probleem een

43

presentatie hieromtrent houden, waar hij de gelegenheid krijgt deze te verdedigen tegenover de deskundigen. Nadat zowel de finale presentatie en het verslag zijn goedgekeurd zal de student een exemplaar van zijn afstudeerverslag aan het bedrijf doen toekomen.

11.3 Instructies afstudeeropdracht

1. In de eerste plaats krijgt een student een concrete opdracht toegewezen en worden de formaliteiten die gepaard gaan met de afstudeeropdracht afgehandeld. 2. Meteen na aanvang van de afstudeeropdracht wordt van de student verwacht dat hij de opdracht vertaald in een concept inhoudsopgave en planning, welke bij zijn hoofdbegeleider ter goedkeuring moet worden ingediend. 3. Hierna dient de student het eerste hoofdstuk uit te werken, welke in principe wat achtergrondinformatie over het project weergeeft. Standaard paragrafen zijn doorgaans: 1. Informatie over het bedrijf 2. Probleemstelling (bijlage de opdracht) 3. Plan van aanpak 4. Voor wat betreft de format, hanteert de afdeling der werktuigbouwkunde de volgende standaard: - Hoofdstukken in hoofdletters, lettertype "Times New Roman", lettergrootte 14, bold - Paragrafen in kleinletter, lettertype "Times New Roman", lettergrootte 14, bold - Ondertiteling tabellen en figuren cursief. - Na een hoofdstuk, paragraaf of dubbele punt steeds een regel overslaan. - Regels uitvullen

44

Het makkelijkst is altijd om een voorbeeld in te kijken van een goed verslag, welke op het secretariaat beschikbaar is. 5. De bedrijfsbegeleider dient in principe slechts voor het wegwijs maken in het bedrijf en voor het accomoderen van de student. Slechts wanneer de bedrijfsbegeleider als zodanig is benoemd, kan hij ook zorgen voor de inhoudelijke begeleiding. De inhoudelijke begeleiding is ten alle tijde een verantwoordelijkheid van de faculteitsbegeleiders. 6. De inhoudelijke begeleiders zijn er niet om de student aan de hand te houden. De student moet juist aantonen in staat te zijn zelfstandig de verkregen opdracht uit te voeren; hiervoor wordt hij namelijk opgeleid. De begeleider is dus slechts een adviseur, maar zal geen zaken voor de student uitwerken. 7. Voor wat betreft de beoordeling van het verslag wordt er volgens het model zoals afgebeeld in paragraaf 10.1 te werk gegaan. Notabene mag de student voor geen enkel onderdeel minder dan het cijfer 5,0 scoren. Ook wordt de student dringend geadviseerd om geen verslagen in te dienen vol met taalfouten. Laat het eerst desnoods door iemand doorlezen die het taalgebruik beheerst.

45

12.

Het BSc-programmaWerktuigbouwkunde

Studiefase: B1-fase; eerste studiejaar Kwart: 1 Semester: 1 Nr. Curriculumonderdeel Cu 4 22 30 30 15 30 30 30 Kwart: 2 Cu 30 23 15 30 289 90 Pr 15 15 In Cu p/week 4 4 3 3 6 50 SP1 2.0

6 6 6 6

Pr 30

In 7

Cu p/week

SP1 2.0 1.0 4.5 1.5 4.5 2.0 3.5 2.0 3.0 7.5

1 Experimentele vaardigheden 2 Inl. Foutenleer 3 Inleiding informatica A+B 4 Inleiding Technisch tekenen 5 Inleiding warmteleer 6 Intellectuele vaardigheden 7 Lineaire Algebra 1 8 Technologie & Samenleving 9 Toegepaste Mechanica W 10 Wiskunde, Analyse 1 Semester: 1 Nr. 1 2 3 4 5 Curriculumonderdeel Inleiding in de bedrijfsleer Inleiding informatica A+B Inleiding Technisch tekenen Lineaire Algebra 1 Wiskunde, Analyse 1 Totaal

15 15

7 30 7 15 15

4 3 8 3 6 6

8 8 15 112

33.5

46

Studiefase: B1-fase; eerste studiejaar Semester: 2 Kwart: 3 Nr. Curriculumonderdeel Cu 15 15 15 15 15 30 15 22 Kwart: 4 Cu 15 30 15 15 15 15 15 23 285 Pu Cu SP1 p/week 6 15 4 4 2.5 6 8 3 6 2 6 4 6 2 6 23 3 6 15 5 135 62 31.5 In Pu In 15 7 6 12 15 22 15 Cu p/week 4 3 4 4 2 6 7 5 SP1 4.5 3.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.5 6.0

1 Algemene Natuurkunde 2 Lineaire Algebra 2 3 Materiaalkunde 1 4 Metingen 5 Statistiek 1 6 Stijfheid en sterkte 1 7 Vervaardigingskunde 8 Wiskunde, Analyse 2 Semester: 2 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Curriculumonderdeel Algemene Natuurkunde Constructie elementen 1 Lineaire Algebra 2 Materiaalkunde 1 Metingen Statistiek 1 Vervaardigingskunde Wiskunde, Analyse 2 Totaal

6 12

36

47

Studiefase : B2-fase; tweede studiejaar Semester: 3 Kwart: 5 Nr. Curriculumonderdeel Cu 30 15 15 15 15 15 30 15 Cu 30 15 15 15 15 15 255 Pu In 7 15 15 13 22 24 Cu p/week 4 3 4 2 4 4 3 6 3 SP1 2.0 4.0 4.0 1.5 3.5 3.0 1.5 4.5 3.5

1 Beginselenrecht 2 Differentiaalvergelijkingen 3 Dynamica 1 4 Fourierreeksen en integrale transformaties A 5 Instrumentele Electronica 6 Materiaalkunde 2 7 Ontwerpkunde 1 8 Stijfheid en sterkte 2A 9 Thermodynamica WB Semester: 3 Kwart: 6 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Curriculumonderdeel Constructie elementen 2 Differentiaalvergelijkingen Dynamica 1 Instrumentele Electronica Materiaalkunde 2 Ontwerpkunde 1 Thermodynamica WB Totaal

15 7 In 8 15

Pu 18

15 14 23 144 8 75

Cu SP1 p/week 4 3.0 6 3 6 4 6 4 6 2 6 3 6 3 56 30.5

48

Studiefase : B2-fase; tweede studiejaar Semester: 4 Kwart: 7 Nr. Curriculumonderdeel Cu 15 15 15 30 15 15 30 15 Cu 15 15 15 15 30 15 30 15 255 144 Pu 6 15 7 In Cu p/week 4 4 3 4 5 3 8 4 3 Cu p/week 2 4 3 5 3 7 1 2 4 3 56 SP1 3.0 4.0 4.5 2.0 2.0 1.5 4.0 3.5 3.5 SP1

6 6 6 6 6

1 Constructie elementen 3 2 Dynamica 2 3 Electrische machines 1 4 Industriële organisatie A 5 Numerieke Analyse 1 6 Ontwerpkunde 2 7 Stijfheid en sterkte 2B 8 Stroming en warmte overdracht 1 9 Wiskunde, Analyse 3 Semester: 4 Kwart: 8 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Curriculumonderdeel Constructie elementen 3 Dynamica 2 Electrische machines 1 Numerieke Analyse 1 Ontwerpkunde 2 Partiële differentiaalvergelijkingen Stijfheid en sterkte 2B Stroming en warmte overdracht 1 Systeem en Regeltechniek 1 Wiskunde, Analyse 3 Totaal

22 12 7 Pu 6 15 8 23 8 12 8 In

30

3.5

6 6

3.0

6

8 75

30.5

49

Studiefase : B2-fase; derde studiejaar Semester: 5 Kwart: 9 Nr. Curriculumonderdeel Cu 15 30 15 15 Cu 30 30 30 30 15 30 30 30 15 15 330 Pu 8 22 6 8 Pu In In Cu p/week 4 4 3 4 4 Cu p/week 4 4 4 4 2 4 3 4 6 2 2 58 SP1 3.0 2.0 1.5 3.5 3.0 SP1 3.0 2.0 3.0 3.0

6

1 Inleiding Pompen & Compressoren 2 Kosteninformatie 3 Ontwerpkunde 3 (PE, PT, TM) 4 Systeem en Regeltechniek 2 5 Zuigerverbrandingsmotoren Semester: 5 Kwart: 10 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Curriculumonderdeel Aandrijfsystemen3 Arbeidshygiëne en veiligheid Bedrijfsmechanisatie 13 Energietransformaties (W)2 Inleiding Pompen & Compressoren Materiaalkunde 34 Ontwerpkunde 3 (PE, PT, TM) Project Engineering 1 Stroming en warmteoverdracht 22,4,7 Systeem en Regeltechniek 2 Zuigerverbrandingsmotoren

8 23 16 6 8 105

3.0

6

3.0 4.0

6 6

Totaal Studiefase : B2-fase; derde studiejaar Semester: 6 Kwart: 11 Nr. Curriculumonderdeel Kwart: 12

34

Cu

Pu

In

1 Keuzevakken pakket 25 Semester: 6 Nr. 1 Curriculumonderdeel BSc-thesis Totaal

1)

Cu p/week 4

SP1 6.0

Cu 255

Pu 144

In 75

Cu SP1 p/week 40 23.5 56 30.5

2) 3) 4)

De meeteenheid voor het aantal studiepunten is ECTS. Dit staat voor European Credit Transfer System, 28 uur studie = 1 ECTS Verplicht voor keuzeblok Proces & Energie Verplicht voor keuzeblok Produktie Technologie Verplicht voor keuzeblok Technische Mechanika

50

5)

6)

7)

De student kan keuzevakken kiezen uit de relevante keuzeblokken voor PE, PT & TM hieronder aangegeven, onder voorbehoud dat de vakken verzorgd worden. Voor de vakken waarvoor een semester is uitgetrokken zijn de studiepunten in het eerste kwart vermeld. Verplicht voor alle oriëntaties met inschrijvingsjaar vanaf 2008.

Opgemerkt moet worden dat de volledige omschrijving van diverse curriculumonderdelen is opgenomen in bijlage 2. Op basis van het bovenstaande overzicht is het gewicht van de studie voor de diverse hoofdvakken als volgt: 1. Proces & Energie, 184,5 SP 2. Produktie Technologie, 183,5 SP 3. Technische Mechanika & Materiaalkunde, 184,5 SP

Keuzenvakkenblok "Proces en Energie"

Studiefase : B2 Curriculumonderdeel 1 Dieselmotoren A 2 Energie & Maatschappij 3 Gasturbines A 4 Koude techniek A 5 Meerfase stromen 6 Thermodynamica van mengels

Co 30 30 30 30 30 30

Pr

In

Sp 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Keuzenvakkenblok "Produktie Technologie"

Studiefase : B2 1 2 3 4 Curriculumonderdeel Logistiekmanagement Marketing Onderhoudsmanagement Produktiemanagement Co 30 30 30 30 Pr In Sp 3.0 3.0 3.0 3.0

51

Keuzenvakkenblok "Technische Mechanica en Materiaalkunde"

Studiefase : B2 Semester : 5 1 2 3 Curriculumonderdeel Corrosie en bescherming tegen corrosie Lastechnologie Niet Destructief Onderzoek 1 Co 30 30 30 Pr In Sp 3.0 3.0 3.6

16

52

BIJLAGEN

53

54

1. EXAMENREGLEMENT

55

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Artikel 1 Hoofdstuk 2 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk 3 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Hoofdstuk 4 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Hoofdstuk 5 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Algemeen Begripsomschrijvingen Onderwijseenheden, examens, geldigheidsduur, tentamens, examencommissie Onderwijseenheden, studielast, studiepunten Examens Geldigheidsduur Tentamens Examencommissie Beoordeling: slagingsnormen, normen voor doorstroming Beoordeling Slagingsnormen en judicium Normen voor doorstroming: studieduur en dispensatie Vrijstelling/compensatie Fraude Fraude De vaststelling van fraude Sancties betreffende fraude Klachten, beroep en sancties Klachten Beroep Sancties betreffende toepassing van het examenreglement Invoerings en slotbepalingen Invoeringsbepalingen Overgangsbepalingen Slotbepalingen

Hoofdstuk 6 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Toelichting

56

Hoofdstuk 1: Artikel 1.

Algemeen

Begripsomschrijvingen

a. Voltijdse opleiding: opleiding waarvoor de nominale studieduur drie jaar is. b. Deeltijdse opleiding: opleiding waarvan de nominale studielast gelijk is aan die van de voltijdse opleiding, maar waarvan de spreiding van het aantal studiepunten per jaar en de studieduur verschillend is. c. Examinator: het lid van het wetenschappelijk personeel dat de onderwijseenheid verzorgt c.q. begeleidt, de toets afneemt en beoordeelt en de uitslag vaststelt. d. Examencommissie: een door het faculteitsbestuur ingestelde commissie die verantwoordelijk is voor de controle op en het bekrachtigen van examens, de organisatie en de coördinatie van de tentamens van de Faculteit dan wel van een door de Faculteit aangeboden opleiding of groep van opleidingen; e. Examinandus: degene die zich onderwerpt aan een tentamen of examen; f. FMeW: Faculteit der Medische Wetenschappen; g. FMijW: Faculteit der Maatschappijwetenschappen; h. FTeW: Faculteit der Technologische Wetenschappen; i. Faculteit: organieke eenheid belast met de verzorging van onderwijs en dienstverlening en het afnemen van tentamens zoals omschreven in artikel 21 van de Universiteitswet (G.B. 1966 no. 78); j. Fraude: het plegen van bedrieglijke handelingen door of ten behoeve van de student vóór, tijdens of na het tentamen met als doel het tentamen succesvol af te ronden k. Opleidingscommissie: een door het Bestuur van de Universiteit ingestelde commissie die voornamelijk belast is met de bewaking van het wetenschappelijk niveau van het onderwijs; l. Onderwijseenheid: de onderdelen van de opleiding door middel waarvan het wetenschappelijk onderwijs verzorgd wordt; m. Studierichting: samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken; n. Student: degene die als zodanig is ingeschreven aan de universiteit als bedoeld in art. 3 van de wet;

57

o. Studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar; p. Studielast: de studieduur in werkuren (colleges, practica, voorbereiding op het onderwijs en op het tentamen) van de normstudent, geldend voor een bepaalde onderwijseenheid; q. Studiepunt: maatstaf ter vaststelling van de studielast: 28 uren studie(arbeid); r. Tentamen: is een toetsing van kennis, inzicht en vaardigheden van de examinandus met betrekking tot een bepaalde onderwijseenheid. s. Universiteit: de Anton de Kom Universiteit van Suriname, zoals omschreven in art. 2 van het Academisch Besluit (S.B. 1986 no. 39); t. Vakgroep: de organieke eenheid binnen de faculteit gericht op het onderwijs en de wetenschapsbeoefening op een bepaald wetenschapsgebied; u. Wet: de wet van 25 juni 1966 tot regeling van het Universitair Onderwijs in Suriname (G.B. 1966 no. 78) (de Universiteitswet);

Hoofdstuk 2:

Onderwijseenheden, examens, geldigheidsduur, tentamens, examencommissie

Artikel 2. Onderwijseenheden, studielast en studiepunten

1.

Het

Onderwijseenheden

wetenschappelijk onderwijs wordt verzorgd door middel van onderwijseenheden. Onderwijseenheden kunnen bestaan uit: a. een cursus, zijnde een geheel van Hoorcolleges, werkcolleges, werkgroepen, practica, of een combinatie daarvan, gedurende een studiejaar of een gedeelte daarvan; b. stages en het verslaan daarvan; c. het schrijven van papers, essays, leeronderzoeken, scripties werkstukken e.d.; d. het schriftelijk rapporteren op grond van deelname aan seminars, congressen, symposia, excursies, e.d.;

58

e. het verrichten van literatuurstudie ter voorbereiding op tentamens, referaten en soortgelijke opdrachten; f. elementen of combinaties van bovenstaande onderwijseenheden.

2.

Studielast

a. De bachelor studie is een onafgebroken studie en bestaat uit drie studiejaren. De nominale studieduur bedraagt drie jaar en de maximale studieduur bedraagt vijf jaar. Het eerste jaar heeft het karakter van oriëntatie, selectie en verwijzing. Dit studiejaar wordt afgerond met een certificaat, dat een geldigheidsduur heeft gelijk aan de resterende duur van de maximale studietijd. Dit studie jaar wordt aangeduid als de BachelorIfase, en de overige twee studiejaren worden beschouwd als de BachelorIIfase. b. De totale studielast gedurende drie jaar bedraagt minimaal 180 studiepunten en maximaal 190 studiepunten. Voor de BachelorIfase bedraagt de studielast minimaal 60 studiepunten en maximaal 65 studiepunten. De studielast voor het 1e jaar van de BachelorIIfase bedraagt minimaal 60 studiepunten. c. De totale studielast van de Bachelorstudie aan een deeltijdse opleiding is gelijk aan die van een voltijdse opleiding. Het aantal studiepunten dat per studiejaar aan een deeltijdse opleiding behaald moet worden, wordt navenant aan het aantal van de voltijdseopleiding, door de faculteit bepaald, op advies van de desbetreffende studierichting. d. Teneinde de studielast zo objectief mogelijk aan te geven, wordt gebruik gemaakt van een studiepuntensysteem. Hierbij wordt voor elke onderwijseenheid de studielast bepaald. e. Een studiepunt is gelijk aan 28 uren studie(arbeid). De Bachelorstudie aan een voltijdseopleiding omvat per studiejaar twee semesters van elk 15 collegeweken of vier kwartalen van elk 7 tot 8 collegeweken. Elk semester of kwartaal wordt gevolgd door een collegevrije periode en een tentamenperiode. f. Procedures en standaarden voor het bepalen van de reële studielast (zie artikel 2 lid 1), worden gegeven door de de faculteit, mede op advies van de opleidingscommissie. g. De onderdelen van de diverse opleidingen en de daaraan gekoppelde studielast worden per opleiding als bijlage aan het examenreglement toegevoegd.

59

Artikel 3.

1. 2.

Examens

De Bachelorstudie wordt afgesloten door het Bachelorexamen, ter afronding van de gehele studie. De afronding van de gehele studie wordt vastgesteld en bekrachtigd door de Examencommissie.

Artikel 4.

1.

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een volledig afgeronde onderwijseenheid waarvoor de student is geslaagd, is gelijk aan de rest van de maximale studietijd.

Artikel 5.

1. 2.

Tentamens

3. 4.

5.

Het tentamen kan mondeling en/of schriftelijk worden afgenomen. Een examinator is bevoegd deeltentamens af te nemen, onder voorwaarde dat de examencommissie deze sanctioneert. Alle relevante informatie (o. a. de te hanteren normen) met betrekking tot een tentamen dient voor, of bij de aanvang van de betreffende onderwijseenheid aan de studenten schriftelijk bekendgemaakt te worden. Een deeltentamen kan bestaan uit elk onderdeel van onderwijseenheid. Hier onder vallen ook: practica, veldwerk etc. a. Tot tentamens worden alleen diegenen toegelaten die bij het faculteitsbureau,hebben ingetekend. b. De intekenperiode begint tien werkdagen voor de aanvang van de tentamenperiode, met dien verstande dat een student uiterlijk vijf werkdagenvoor een tentamen moet hebben ingetekend. c. Ingeval een tentamen buiten de reguliere periode wordt afgenomen, moet de student uiterlijk vijf werkdagen vóór de dag van het tentamen hebben ingetekend. d. Bij gebreke van het in sub a en b genoemde kan niet rechtsgeldig aan het tentamen worden deelgenomen. e. Indien blijkt dat een student zonder in te tekenen heeft deelgenomen aan eententamen is dit tentamen ongeldig. De student die zich voor een tentamen heeft ingeschreven kan zich uiterlijk vijf werkdagen vóór het tentamen terugtrekken.

60

6.

7. 8.

9.

10. 11.

Indien een student voor deelname aan een tentamen heeft ingetekend en zich niet heeft teruggetrokken, wordt betrokkene geacht aan dit tentamen te hebben deelgenomen. De gelegenheid tot het afleggen van tentamens per vak wordt tweemaal per jaar geboden. Elke student heeft, met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde, het recht om drie maal aan een bepaald tentamen deel te nemen. Tentamens mogen in beginsel slechts in de daarvoor vastgestelde tentamenperioden worden afgelegd. Indien de examencommissie in overleg met de betreffende examinator besluit één of meerdere tentamens te doen afnemen buiten de reeds vastgestelde tentamenperioden dan moeten de tentamendata tenminste 3 weken van tevoren vastgesteld en bekendgemaakt worden. Voor criteria om in aanmerking te komen voor een dispensatie kans wordt verwezen naar artikel 9 lid 3. Nadat een student reeds drie maal aan een tentamen heeft deelgenomen zonder daarvoor een voldoend cijfer te hebben behaald en er geen dispensatiegrond (meer) aanwezig is, zal vooruitlopend op nadere voorzieningen, de examinator bindende voorwaarden creëren waaraan de student dient te voldoen teneinde hem/haar in de gelegenheid te stellen met een gunstigere resultaat deel te kunnen nemen aan het tentamen. De student die aan deze voorwaarde voldoet, kan in aanmerking komen voor een vierde kans. De mogelijkheid voor een vijfde (bijzondere) kans wordt uitsluitend geboden indien een student zich nog slechts aan een laatste onderdeel van het studieprogram moet onderwerpen.

Artikel 6.

1.

Examencommissie

2. 3.

Voor de coördinatie, organisatie en controle van examens en tentamens stelt het faculteitsbestuur ten behoeve van de Faculteit, ten behoeve van een door de Faculteit aangeboden opleiding of groep van opleidingen een Examencommissie in. De Examencommissie heeft als hoofdtaak het vaststellen en bekrachtigen van tentamen en examenresultaten. De Examencommissie treedt in overleg met het Faculteitsbestuur indien en zodra zulks nodig is. Zij verstrekt aan het Faculteitsbestuur allle gevraagde inlichtingen.

61

4. 5. 6.

7.

8.

9.

10.

De Examencommissie kan voorstellen doen aan het Faculteitsbestuur met betrekking tot aanwijzingen voor ordelijk verloop van tentamens. De Examencommissie heeft mede tot taak het jaarlijks evalueren van het examenreglement. De examencommissie brengt binnen twee maanden na het eerste semester een tussentijds verslag uit, en binnen twee maanden na aanvang van het nieuwe collegejaar een jaarverslag over haar werkzaamheden Het faculteitsbestuur benoemt de leden van de Examencommissie uit de leden van het personeel dat met de verzorging van onderwijs aan de faculteit, in die opleiding of groep van opleidingen zijn belast. De examencommissie wordt voor twee jaar benoemd en krijgt voor de uitvoering van haar werkzaamheden ondersteuning van het faculteitsbureau. De examencommissie bestaat uit tenminste een voorzitter en een secretaris. De verdere samenstelling van de Examencommissie is een faculteitsaangelegenheid Examinatoren, vakgroepen, disciplines en studierichtingen zijn gehouden de Examencommissie alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Hoofdstuk 3:

Artikel 7. 1.

Beoordeling: slagingsnormen, normen voor doorstroming

Beoordeling

Examinatoren

a. Indien wegens bijzondere omstandigheden geen examinator beschikbaar is, wijst de Examencommissie na overleg met de betreffende richtingscoördinator een ander aan. b. Indien voor een bepaalde onderwijseenheid meerdere examinatoren zijn, bepalen deze onderling wie van hen de beoordeling coördineert en de resultaten ervan doorgeeft aan het Faculteitsbureau.

2.

Wijze van examineren, inzagerecht, nabespreking

62

a. Mondelinge tentamens worden afgenomen door een examinator en tenminste nog een lid van het wetenschappelijk personeel van de desbetreffende vakgroep dan wel de opleiding. b. De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast. c. Van de gang van zaken van zowel het mondeling als het schriftelijk tentamen wordt een procesverbaal opgemaakt; dit wordt samen met de cijferlijst en tentamenbriefjes aan het faculteitsbureau afgegeven. d. De examinator dient tevens een verslag over de examenresultaten in te dienen volgens nader te geven richtlijnen door het Faculteitsbestuur in samenwerking met de Opleidingscommissie. In dit verslag wordt er behalve een kwalitatieve ook een kwantitatieve analyse gegeven e. Schriftelijke tentamens worden afgenomen en beoordeeld door de examinator. Papers, essays e.d. worden eveneens beoordeeld door de examinator. f. De beoordeling van schriftelijke tentamens geschiedt aan de hand van een schriftelijk vastgesteld correctiemodel. De wijze van beoordeling is zodanig dat de examinandus kan nagaan hoe de uitslag van zijn tentamen tot stand is gekomen. g. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na afname van een schriftelijk tentamen, wordt de door de examinator vastgestelde uitslag via het faculteitsbureau bekendgemaakt. Perioden van ziekteverlof voorgeschreven door een medicus, vallen hier buiten. h. Uiterlijk 10 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen vindt er inzage en nabespreking van het tentamenwerk plaats op een door de examinator te bepalen tijdstip en plaats. De mededeling hieromtrent dient minimaal vijf werkdagen vóór de dag van inzage en nabespreking via het faculteitsbureau te geschieden. i. Indien na het verstrijken van de genoemde termijn nog geen inzage en nabespreking van het tentamenwerk heeft plaats gehad, bepaalt de Examencommissie, op verzoek van de studenten, een tijdstip en plaats voor inzage en nabespreking van het tentamenwerk. Het verzoek van de studenten dient, binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de termijn van 10 werkdagen, gedaan te worden.

63

j.

Op de dag van inzage en nabespreking van het tentamenwerk is de student in de gelegenheid kennis te nemen van de tentamenopgaven en van het schriftelijk vastgestelde correctiemodel. k. De eindopdracht/Bachelorthesis en het daarbij behorende verslag worden beoordeeld door de beoordelingscommissie, ingestelde door de richtingscoördinator. l. Van elke beoordeling van een onderwijseenheid of een deel daarvan ontvangt de student, via het Faculteitsbureau, een schriftelijk bewijsstuk. Een afschrift daarvan wordt op dit bureau bewaard.

3.

Hercorrectie

a. Een student die ook na inzage en nabespreking niet akkoord gaat met de uitslag van een tentamen, kan de Examencommissie schriftelijk om hercorrectie van het tentamenwerk vragen. De aanvraag om de hercorrectie moet gemotiveerd worden. b. Bovengenoemd verzoek dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na de dag waarop inzage en nabespreking heeft plaatsgevonden te worden gericht aan de Examencommissie. c. Tegelijk met het verzoek om hercorrectie dient de student over te leggen een bewijs (kwitantie) waaruit blijkt dat hij een door het Faculteitsbestuur vastgesteld bedrag bij het faculteitsbureau heeft gestort. De hoogte van dit bedrag zal vóór de aanvang van het nieuwe collegejaar door het faculteitsbestuur worden bekendgemaakt. d. Bij een verzoek om hercorrectie zal de Examencommissie een interne of externe deskundige aanwijzen die met de hercorrectie zal worden belast. Deze laatste rapporteert aan de Examencommissie die vervolgens na consultatie van de examinator de uitslag vaststelt. e. De hercorrector dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van het tentamenwerk het herbeoordeelde tentamenwerk met een schriftelijke toelichting aan de Examencommissie te doen toekomen. De student dient binnen 15 werkdagen na indiening van het verzoek, op de hoogte te worden gesteld van de uitslag en heeft recht te weten wie de hercorrector is. f. Het resultaat na hercorrectie is bindend.

64

4.

Beoordeling

a. De eindbeoordeling geschiedt door toekenning van een cijfer in de schaal van 1 tot en met 10. Bij het beoordelen van sommige onderwijseenheden kan hiervan worden afgeweken (bv. deelname aan werkgroepen). De cijfers 1 tot en met 10 hebben de volgende betekenis: 1 = zeer slecht 6 = voldoende 2 = slecht 7 = ruim voldoende 3 = gering 8 = goed 4 = zeer onvoldoende 9 = zeer goed 5 = onvoldoende 10 = uitmuntend b. Aan de toetsing van een onderwijseenheid is voldaan wanneer het desbetreffende cijfer met in achtneming van art. 7 lid 4a 6 (zes) of hoger bedraagt. c. Voor de geldigheid van een deeltentamen mag het desbetreffende cijfer niet lager zijn dan 5,0. d. Het cijfer voor een tentamen wordt, zonder enige afronding, tot op tienden berekend en vervolgens vanaf vijftiende naar het naast hogere hele cijfer afgerond,terwijl breuken van minder dan vijftiende worden verwaarloosd. Voorbeeld: 6,5 tot en met 6,9 wordt 7. 6,1 tot en met 6,4 wordt 6. Deeltentamencijfers worden, zonder enige afronding, tot op tienden berekend.Het eindcijfer wordt, zonder enige afronding, tot op tienden berekend uit de desbetreffende deeltentamencijfers. De uitkomst wordt vervolgens afgerond op de wijze vermeld in lid 4 sub d van dit artikel.N.B. 5.45 wrdt 5 e. Bij tentamens wordt het onderlinge gewicht van de vragen c.q. opdrachten op het tentamenblad vermeld. Indien dit niet is geschied worden alle vragen geacht hetzelfde gewicht te hebben. f. Een afgelegd tentamen kan opnieuw worden afgelegd. De laatste uitslag geldt.

Artikel 8.

1.

Slagingsnormen en judicium

Voor het verkrijgen van het eerstejaarscertificaat zoals omschreven in artikel 9 (negen), lid 1, moet de student succesvol hebben afgerond alle onderwijseenheden die voor deze fase in de betrokken studierichting verplicht zijn gesteld.

65

2.

3.

4.

5.

6.

Voor het halen van het Bachelorexamen, zoals omschreven in artikel 3 lid 1 en 2, moet de student succesvol hebben afgerond alle onderwijseenheden voor het Bachelor examen van de betrokken studierichting. De behaalde onderwijseenheden en de bijbehorende cijfers worden op de cijferlijst vermeld. Heeft de student meer (minimaal 3) dan het vereiste aantal studiepunten en/of meer dan het vastgestelde aantal onderwijseenheden gehaald voor het examen, dan wordt dit apart vermeld op de cijferlijst. Het behalen van het eerstejaarscertificaat geeft de student toelating tot de vervolgfase van desbetreffende Bachelorstudie a. De vakgroep c.q. de studierichting kan bindend bepalen de waarin de tentamens van de onderwijseenheden moeten afgelegd. b. De student is vrij in het bepalen van de volgorde, waarin hij tentamens wenst af te leggen, behoudens het in lid 5a bepaalde. a. Voor het Bachelorexamen wordt het predikaat "cum laude" toegekend, wanneer voor de onderwijseenheden het gemiddelde cijfer van 8 of hoger is behaald, en wanneer de nominaal toegestane studieduur niet is overschreden. (Zie artikel 9 lid 1). b. Het predikaat "met genoegen" wordt toegekend, wanneer voor de onderwijseenheden het gemiddelde cijfer van minstens 7 is behaald en de nominale studieduur niet is overschreden. (Zie artikel 9 lid 1). c. Bij het Bachelorexamen worden voor de toekenning van bovengenoemde predikaten, onderwijseenheden waarvoor geen uitslag in cijfers is vastgesteld en vrijstellingen, buiten beschouwing gelaten. De gezamenlijke studielast van de onderwijseenheden die meetellen voor de "met genoegen" dan wel "cum laude" berekening, dient minimaal 75 % van de totale studielast van het Bachelor examen te bedragen. Om in aanmerking te komen voor voormelde predikaten mag de geëxamineerde slechts voor één onderwijseenheid twee keer aan een toetsing hebben deelgenomen.

66

Artikel 9.

Normen voor doorstroming: studieduur en dispensatie

1.

Voltijdseopleidingen

a. De Bachelor opleiding duurt nominaal drie jaar. De totale studieduur aan een voltijdse opleiding bedraagt ook nominaal drie jaar. b. De student van een voltijdseopleiding dient binnen twee jaar na aanvang van het eerste studiejaar, alle onderwijseenheden van dit eerste studiejaar succesvol te hebben afgerond. Indien hij daartoe in gebreke blijft, komen de resultaten van alle reeds succesvol afgelegde examenonderdelen te vervallen. Herinschrijving is pas mogelijk, één jaar na afschrijving en onder voorwaarden die nader door het Bestuur van de Universiteit zullen worden aangegeven. De mogelijkheid van vrijstelling bij een eventuele nieuwe inschrijving is in dit geval niet aanwezig. c. De student dient uiterlijk binnen vijf jaar na aanvang van de studie het Bachelor examen behaald te hebben. Indien hij daartoe in gebreke blijft, komen de resultaten van alle reeds succesvol afgelegde examenonderdelen te vervallen. Herinschrijving is pas mogelijk, één jaar na afschrijving en onder voorwaarden die nader door het Bestuur van de Universiteit zullen worden aangegeven. De mogelijkheid van vrijstelling bij een eventuele nieuwe inschrijving is alleen mogelijk indien het desbetreffende studieprogramm niet is gewijzigd. Voor vrijstelling van onderdelen van het studieprogramma beslist de Examencommissie na overleg met de desbetreffende richtingscoördinator en docent(en). d. Een student die minimaal 70 % van het aantal studiepunten van het eerste studiejaar heeft behaald, heeft toestemming te mogen deelnemen aan het studieprogramma van het tweede jaar, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 4 en 5a.

2.

Deeltijdse opleidingen

a. De BachelorIfase duurt nominaal twee jaar. De BachelorII fase duurt nominaal vier jaar. De totale studieduur aan een deeltijdseopleiding bedraagt nominaal zes jaar.

67

b. De student van een deeltijdse opleiding dient binnen drie jaar na aanvang van het eerste studiejaar, alle onderwijseenheden van de BachelorI fase succesvol te hebben afgerond. Indien hij daartoe in gebreke blijft, komen de resultaten van alle reeds succesvol afgelegde examenonderdelen te vervallen. Herinschrijving is pas mogelijk, één jaar na afschrijving en onder voorwaarden die nader door het Bestuur van de Universiteit zullen worden aangegeven. De mogelijkheid van vrijstelling bij een eventuele nieuwe inschrijving is alleen mogelijk als het studieprogramma niet is gewijzigd. c. De student dient uiterlijk binnen tien jaar na aanvang van de studie het Bachelor-examen behaald te hebben. Indien hij daartoe in gebreke blijft, komen de resultaten van alle reeds succesvol afgelegde examenonderdelen van de Bachelorstudie te vervallen. Herinschrijving is pas mogelijk een jaar nadat de examenonderdelen zijn komen te vervallen. De mogelijkheid van vrijstelling bij een eventuele nieuwe inschrijving is alleen mogelijk als het studieprogramma niet is gewijzigd.. d. Een student die minimaal 70 % van het aantal studiepunten van het eerste studiejaar heeft behaald, heeft toestemming te mogen deelnemen aan het studieprogramma van het tweede jaar, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 4 en 5a.

3.

Dispensatie

a. Een student kan een verzoek doen bij de examencommissie om in aanmerking te komen voor een dipensatiekans, op de gronden vermeld in lid 3 sub c en d van dit artikel. b. Een student die in aanmerking wenst te komen voor de in lid 3 sub a bedoelde dispensatiekans, dient tijdig een gemotiveerd verzoek, vergezeld van relevante bewijsstukken, in bij de examencommissie. c. Het verzoek voor dispensatie dient uiterlijk 20 (twintig) werkdagen voor de tentamenperiode ingediend te worden. De examencommissie beslist binnen 15 (vijftien) werkdagen, na ontvangst van het dispensatieverzoek. Indien na vijftien werkdagen geen besluit wordt bekendgemaakt aan de student,

68

wordt dit verzoek geacht te zijn goedgekeurd. Uiterlijk de vijftiende werkdag na ontvangst van het dispensatieverzoek zal de schriftelijke mededeling ten aanzien van het besluit hieromtrent voor de betrokkene bij de studentenadministratie beschikbaar zijn, en de student is gehouden dit besluit zelf op te halen. d. Dispensatie kan slechts op de volgende gronden worden verleend: · afwezigheid wegens ziekte, waardoor studeren niet (goed) mogelijk was. De examencommissie moet gedurende de periode van de ziekte hiervan in kennis worden gesteld, onders overlegging van een doktersverklaring; · afwezigheid wegens zwangerschap en bevalling voor een periode van maximaal drie maanden. · afwezigheid wegens dringende redenen (zulks ter beoordeling van de Examencommissie); · onmogelijkheid tot participatie aan de onderwijseenheden om redenen van overmacht, (zulks ter beoordeling van de Examencommissie); · ongunstige, zeer bijzondere (huiselijke) omstandigheden, ter beoordeling door de Examencommissie, na overleg met de studentendecaan. e. De Examencommissie legt schriftelijk vast welke de motieven zijn op grond waarvan het verzoek van de student voor een dispensatiekans wordt afgewezen. f. De deeltijdstudent heeft ongeacht de langere maximale studieduur, niet meer tentamenkansen dan de voltijdstudent maximaal heeft.

Artikel 10.

1.

Vrijstelling

2.

De Examencommissie kan een student gehele of gedeeltelijke vrijstelling verlenen voor onderwijseenheden behorende tot het studieprogramma, op grond van eerder, aan of buiten de universiteit, door de student behaalde cijfers voor respectievelijk de desbetreffende of overeenkomstige onderwijseenheden. Het besluit tot het verlenen van vrijstelling wordt genomen, op basis van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de student vergezeld van relevante bescheiden, aan de Examencommissie, en na advies van de desbetreffende docent c.q. examinator. De Examencommissie beslist binnen drie maanden.

69

3.

Voor onderdelen waarvoor een student vrijstelling heeft gekregen is de datum van vrijstellingverlening bepalend voor toepassing van Artikel 4.

Hoofdstuk 4:

Artikel 11.

1.

Fraude

Fraude

Van fraude is sprake in onder andere de volgende gevallen: a. het vóór het tentamen inzicht verwerven of proberen te verwerven in af te nemen tentamenopgaven; b. Het bij zich hebben en/of gebruik maken van incriminerende aantekeningen in tijdens tentamens gebruikte of te gebruiken boeken, jurisprudentie, hulpmiddelen en dergelijke. Onderstrepingen, arceringen, accentueringen en anderszins markeren van teksten alsmede artikelverwijzingen en verwijzingen naar (gewijzigde) wetteksten vallen hier niet onder; c. het voorhanden hebben en/of gebruiken van boeken, jurisprudentie, stencils, aantekeningen etc. waar zijdens de examinator of surveillant geen uitdrukkelijke toestemming voor gegeven is; d. het gebruik maken van de zogenaamde spiekbriefjes; e. het tijdens tentamens overnemen van gegevens uit het tentamenwerk van een andere kandidaat c.q. het bieden van gelegenheid voor het laten overnemen; f. het tijdens tentamens mondeling dan wel schriftelijk vragen naar en/of ontvangen van incriminerende gegevens; g. het zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders dan wel het zich op het tentamen door iemand anders laten vertegenwoordigen; h. het op enigerlei andere wijze door bedrieglijk handelen de gelegenheid geven om een juist oordeel omtrent zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. i. Medeplichtigheid tot en bij fraude wordt ook aangemerkt als te zijn fraude.

70

Artikel 12.

1.

De vaststelling van fraude

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

Als er tijdens het tentamen een redelijk vermoeden is dat een examinandus heeft gefraudeerd, wordt deze erop attent gemaakt dat er procesverbaal van het geconstateerde zal worden opgemaakt. Zo het vermoeden van fraude tijdens het tentamen is geconstateerd, wordt het aan de student overgelaten om toch verder aan het tentamen te blijven deelnemen dan wel meteen het tentamenlokaal te verlaten. Van het vermoeden van fraude wordt, onder overlegging van eventuele bewijsstukken en/of verklaringen, schriftelijk melding gemaakt bij de examencommissie. Zulks dient te geschieden door: a. de surveillant (die al dan niet de examinator is) onverwijld, in elk geval binnen vijf werkdagen na de tentamendatum, indien hij tijdens het tentamen op de vermoedelijke fraude stuitte. b. De examinator onverwijld, in elk geval binnen 15 werkdagen na de tentamendatum, indien hij na het tentamen (bijvoorbeeld tijdens het corrigeren van het tentamenwerk), fraude vermoedt. De surveillant kan de student vragen eventuele bewijsstukken beschikbaar te stellen. Een eventuele weigering hiertoe wordt in het procesverbaal vermeld. De van fraude verdachte student kan direct na afloop van het tentamen een verklaring afleggen bij de surveillant. Deze verklaring wordt door de surveillant op schrift gesteld en door hem en de student ondertekend en gedagtekend. Bij de vaststelling van fraude is de Examencommissie gehouden te horen de examinator/de surveillant/de student en relevante personen. Een vertegenwoordiger van de studentencommissie mag aanzitten. Het Faculteitsbestuur stelt voor de Examencommissie de overige procedures en richtlijnen vast voor het behandelen van gevallen van fraude. Onverlet het bepaald in lid 6 dient de Examencommissie het proces van fraudevaststelling binnen 7 werkdagen nadat dit kenbaar is gemaakt, af te ronden en het resultaat hiervan aan betrokkene te hebben meegedeeld Alle besluiten ten aanzien van fraude behelzen de gronden waarop deze zijn gebaseerd. In gevallen van fraude waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Faculteitsbestuur in overleg met het Bestuur van de Universiteit

71

Artikel 13.

1.

Sancties betreffende fraude

2.

Ingeval van fraude door een student kan de examencommissie de volgende sancties toepassen: a. ongeldigverklaring van het betrokken tentamen; b. uitsluiting van tentamens in het desbetreffende vak voor ten hoogste drie opeenvolgende tentamenperioden nadat de fraude is geconstateerd; c. uitsluiting voor alle tentamens voor maximaal drie opeenvolgende tentamenperioden; d. ongeldigverklaring van alle tentamenresultaten van dat semester. Ingeval van herhaling verklaart de Examencommissie de behaalde resultaten van alle onderwijseenheden van de betreffende fase, als te zijn vervallen. De student wordt tevens met onmiddellijke ingang voorgedragen voor afschrijving van de universiteit. De student mag zich gedurende 5 (vijf) jaren niet meer inschrijven voor het volgen van een studie aan de Universiteit. De mogelijkheid van vrijstelling bij een eventuele nieuwe inschrijving is niet aanwezig.

Hoofdstuk 5:

Artikel 14.

1.

Klachten, beroep en sancties

Klachten

2. 3.

4.

Een student (dan wel een groep van studenten) kan een klacht over de gang van zaken tijdens het tentamen c.q. de beoordeling daarvan c.q. het niet of niet tijdig nakomen van verplichtingen voortvloeiende uit dit reglement, voorleggen aan de Examencommissie. De klacht dient schriftelijk te geschieden. De klacht wordt ingediend zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 10 werkdagen nadat het tentamen is afgenomen dan wel nadat de uitslag bekend is gemaakt, dan wel na het vermeend onjuist handelen of nalaten. De Examencommissie zal binnen tien werkdagen in overleg met de examinator en de student een oplossing zoeken voor de klacht. Indien de student zulks wenst, wordt de studentencommissie eveneens geraadpleegd.

72

Artikel 15.

1.

Beroep

2.

3.

4.

Tegen een besluit van de Examencommissie staat beroep open bij het (Dagelijks) Bestuur van de Faculteit.1 Dit Bestuur (dat voor deze aangelegenheid wordt bijgestaan door de voorzitter van de studentencommissie of een door deze aangewezen vervanger) beslist, gehoord de student. Het beroep tegen een besluit van de Examencommissie, dient binnen een periode van 10 werkdagen nadat het desbetreffende besluit ter kennis van de belanghebbende is gebracht, schriftelijk te worden ingediend bij het (Dagelijks) Bestuur van de Faculteit. Een besluit over het beroep is met redenen omkleed en dient binnen 20 werkdagen na de schriftelijke indiening ervan te zijn genomen en schriftelijk ter kennis van de belanghebbende(n) te zijn gebracht. Beroep heeft geen schorsende werking.

Artikel 16.

Sancties betreffende toepassing van het Examenreglement

Ingeval organen of personen zich (bij herhaling) niet houden aan de bepalingen van dit (dan wel voortvloeiende uit dit) reglement, kan het Faculteitsbestuur sancties treffen al dan niet op voordracht van de Examencommissie dan wel naar aanleiding van een advies op grond van een daartoe strekkend verzoek aan de opleidingscommissie.

1

Bij FMijW: het Dagelijks Bestuur van de Faculteit. Bij FTeW: het Bestuur van de Faculteit. Bij FMeW: het Bestuur van de Faculteit. 73

Hoodstuk 6:

Artikel 17.

1. 2.

Invoerings-, overgangs en slotbepalingen

Invoeringsbepalingen

3.

Dit examenreglement treedt in werking op 1 oktober 2004. Het is van toepassing op alle studenten die zich per 1 oktober 20004 ingeschreven hebben voor de driejarige bacheloropleidingen van de Faculteit der Maatschappij wetenschappen en de Faculteit der Technologische Wetenschappen welk zich hebben ingeschreven per 1 oktober 2004. Dit examenreglement kan worden aangehaald als: Bachelor examenreglement 2004 van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Artikel 18.

1.

Overgangsbepalingen

2.

Voor alle driejarige bachelorstudies die vóór 1 oktober 2004 zijn aangevangen gelden naast dit reglement tevens de richtlijnen die door het Bestuur van de Universiteit zijn bepaald en aan de faculteiten en de studenten kenbaar zijn gemaakt. Per 1 oktober 2005 komen de in sub 1 genoemde richtlijnen te vervallen en gelden uitsluitend de bepalingen zoals vastgesteld in dit reglement voor bovengenoemde faculteiten.

Artikel 19.

1.

Slotbepalingen

2.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de Universiteit na overleg met het Faculteitsbestuur en de daarvoor in aanmerking komende commissies en betrokken partijen Deze besluiten worden daarna aan het examenreglement toegevoegd.

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname op 19 januari 2005

74

Toelichting

ad. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Om te voorkomen dat begrippen voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, wordt een omschrijving van veel gebruikte begrippen gehanteerd.

ad. Artikel 2. Onderwijseenheden, studielast en studiepunten

De onderwijseenheden zijn limitatief opgesomd, waardoor eventuele andere activiteiten geen onderwijseenheden zijn in de betekenis van dit examenreglement. Teneinde de studielast zo objectief mogelijk aan te geven, wordt gebruik gemaakt van een studiepuntensysteem. Hierbij kan voor elke onderwijseenheid de studielast bepaald worden. Normatieve studielast is de tijd die een (gemiddelde) student, de normstudent dus, nodig heeft om een onderwijseenheid, een studiefase of de gehele opleiding te doorlopen. Dit is al aangegeven hierboven. Door dit systeem kan de studiebelasting van een onderwijseenheid min of meer objectief gecontroleerd worden. De bedoeling van dit systeem is ook om de zwaarte van de verschillende studieprogramma-onderdelen enigszins vergelijkbaar te maken en normoverschrijding van de overeengekomen belasting per onderdeel te voorkomen. Het kan door de student als instrument gebruikt worden om zich te beschermen tegen al te "royale" examinatoren. Het onderwijs moet studeerbaar zijn, hetgeen inhoudt dat een normstudent zonder noemenswaardige problemen door de opleiding gaat. Een normstudent is een fictieve student op wie de programmering is afgestemd, en die voor de betreffende opleiding een ruim voldoende tot goede begaafdheid, motivatie en studiehouding heeft. De studielast van een onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten. Een studiepunt is gelijk aan 28 uren studie(arbeid). Het hier gehanteerde studiepuntensysteem is gebaseerd op het Europese ECTS wat staat voor European Transfer Credit System. Daarbij wordt er voor een studiejaar 60 ECTS gerekend. Deze overstap naar het Europees systeem is gemaakt om aan te sluiten bij een internationaal gestandaardiseerd studiepuntensysteem We spreken hier van (Surinaamse) studiepunt omdat we niet tot Europa behoren. Er geldt dus dat 1 (Surinaamse) studiepunt = 1 ECTS.

75

Volgens het oude Nederlandse studiepuntensysteem werd uitgegaan van 42 studieweken in een studiejaar (exclusief herkansingen). Voor elke week werden er 40 studie(arbeids)uren gerekend. Eén Nederlands studiepunt is gelijk aan 40 uren (of te wel, één week werken) en heeft het studiejaar dus 42 studiepunten. De verhouding 42 Nederlandse studiepunten in een jaar ten opzichte van 60 Surinaamse studiepunten in een jaar resulteert in een verhouding van 40 uren studie(arbeid) voor een oud Nederlands studiepunt ten opzichte van 28 uren voor een studiepunt. Merk op dat 1 Nederlandse studiepunt gelijk is aan 40 uren en dus 60/42 hetgeen gelijk is aan 10/7 is 1,43 ECTS (en dus 1,43 Surinaamse studiepunt). Een Surinaamse studiepunt is gelijk aan 28 uren en dus 1 ECTS en dus 42/60 is 7/10 Nederlandse studiepunt. In de vroegere Examenreglementen die op onze universiteit gehanteerd werden, werd er gebruik gemaakt van de eenheid credit point (cp) om de zwaarte van een onderwijseenheid aan te geven. De relatie die er bestond tussen cp's en uren studie resulteerde meerdere malen in scheve verhoudingen, omdat er vaak slechts op het aantal contacturen gelet werd. Bij de Faculteit der Maatschappijwetenschappen is men daarom in 1994 overgestapt op een systeem waarbij 1 cp correspondeerde met 60 contacturen, waaraan gekoppeld 90 zelfstudie uren en was 1 cp gelijk aan dus 150 studiearbeidsuren. De Faculteit der Technologische wetenschappen hanteerde echter nog steeds de oude rekenmethode. Ter bewaking van het wetenschappelijk niveau van het onderwijs geldt, m.b.t. de spreiding van de studielast, de volgende procedure: a. de vakgroepen binnen de studierichting doen voorstellen met betrekking tot het relatieve gewicht van cursussen, stages, leeronderzoeken, scripties en andere onderwijseenheden, de proportie arbeid die via colleges e.d. besteed zal worden. Dit gewicht wordt uitgedrukt in studiepunten. Voor zover er in een studierichting (nog) geen vakgroepen zijn ingesteld, doet de examinator de voorstellen m.b.t. de proportie. b. Deze voorstellen worden gedaan aan de opleidingscommissie die hieromtrent besluiten neemt.

76

ad. Artikel 3. Examens

De driejarige Bachelorstudie wordt afgesloten met het bachelorexamen. Na succesvolle afsluiting van de BIfase wordt aan de student een certificaat uitgereikt. Bij afronding van de gehele opleiding wordt een diploma uitgereikt. Tegen betaling kunnen op verzoek van de student tussentijdse verklaringen worden verstrekt, aangevende de behaalde onderwijseenheden en de bijbehorende cijfers. De hoogte van het te betalen bedrag wordt door het Bestuur van de Universiteit vastgesteld.

ad. Artikel 4. Geldigheidsduur

De Bachelorstudie is een onafgebroken driejarige studie die om praktische redenen is opgesplitst in twee fasen, respectievelijk de BI en de BII fase. In de huidige driejarige Bachelorstudie is de overstap gemaakt van studielimieten naar het systeem van maximale geldigheidstermijnen van onderwijseenheden. Voor bepaling van de geldigheidsduur wordt gerekend vanaf het moment waarop het tentamen is afgelegd dan wel het schriftelijk stuk in het kader van een praktische oefening bij de daartoe aangewezen instanties is ingeleverd.

ad. Artikel 5. Tentamens

Informatie over tentamens en data waarop ze gehouden worden kunnen op de volgende manier aan de student worden gegeven: via de studiegids, middels schriftelijke informatie ter beschikking te stellen via de studentenadministratie, middels schriftelijke informatie ter beschikking te stellen via de docent en via de website van de universiteit. Voor een goed verloop van de organisatie van tentamens is er een intekenprocedure ingesteld. Hier is er een intekenperiode van tien werkdagen. De laatste dag om in of uit te tekenen voor een tentamen is telkens ­ overeenkomstig artikel 5 lid 4 sub b ­ vijf (5) werkdagen vóór de aanvang van een tentamen. In dit artikel is de driekansenregeling vastgelegd hetgeen inhoudt dat een student per onderwijseenheid recht heeft op drie kansen, waarna hij voor (gewone) dispensatie of een bijzondere kans in aanmerking kan komen onder de voorwaarden vermeld in artikel 9, lid 3.

77

Er worden driemaal per jaar tentamens afgenomen terwijl de student twee keer in het jaar de kans heeft aan een bepaald tentamen deel te nemen, namelijk gelijk nadat de desbetreffende onderwijseenheid is verzorgd en in de hertentamenperiode van oktober. De student is in beginsel vrij zelf te bepalen in welke van de tentamenperioden bestemd voor de diverse fasen hij zijn tentamenkansen zal benutten, met dien verstande dat de vakgroep (of studierichting, indien de vakgroepen nog niet operationeel zijn), de volgorde van de tentamens vaststelt op basis van de moeilijkheidsgraad. Het is niet nodig c.q. zinvol onnodige barrières voor de studenten te creëren, behoudens een duidelijke justificatie. Het afleggen van tentamens en de daaropvolgende beoordeling is van cruciaal belang voor de student. Immers, het behalen van een tentamen betekent het verkrijgen van studiepunten ter afronding van de universitaire opleiding. De student moet de gelegenheid geboden worden zo snel als mogelijk zijn studie af te ronden; onnodig tijdverlies is uit den boze.

ad. Artikel 6. Examencommissie

Het is wenselijk gebleken de oorspronkelijke taakstelling van de examencommissie te wijzigen zodanig dat een aantal taken waar de Examencommissie niet aan toe kwam, toebe deeld zullen worden aan de Opleidingscommissie of in overleg met laatstgenoemde commissie zullen worden uitgevoerd. Uitgaande van lid 4 kan de Examencommissie een huishoudelijk reglement vaststellen voor het richtig doen verlopen van tentamens.

ad. Artikel 7. Beoordeling

Het aanwijzen van (vervangers van) examinatoren geschiedt bij voorkeur in overleg met de vakgroep c.q. de studierichting. De tentamenstof kan slechts worden ontleend aan bronnen, die uit schriftelijk materiaal zijn samengesteld. De vragen en opgaven van de tentamens mogen deze bronnen niet te buiten gaan. Het tentamineren van leerstof is alleen mogelijk indien essentiële gedeelten, zijnde: een beknopte weergave van de hoofdpunten, de hoofdelementen van een redenering en/of een aandachtspuntenlijst op schrift beschikbaar zijn. In de studiegids dient de te tentamineren leerstof expliciet vermeld te staan.

78

De leerstof dient ruimschoots vóór de aanvang van de tentamenperiode, maar bij voorkeur vóór de aanvang van het onderwijs dat op het tentamen voorbereidt, schriftelijk te worden bekendgemaakt. Indien de examencommissie c.q. examinator de examenstof nader wil bepalen, is hij daartoe bevoegd, mits een zodanig besluit uiterlijk een maand vóór het afnemen van het tentamen schriftelijk bekend wordt gemaakt op de aanplakborden. De vragen en opgaven van het tentamen zijn zo evenwichtig mogelijk gespreid over de examenstof. Het tentamen representeert de onderwijsdoelen naar inhoud en vorm. De vragen en opgaven van het tentamen zijn duidelijk en ondubbelzinnig, en zijn zodanig gesteld of bevatten voldoende aanwijzingen dat de student kan weten hoe uitvoerig en gedetailleerd de antwoorden moeten zijn. Geruime tijd voor het afnemen van het desbetreffende tentamen maakt de Examencommissie c.q. examinator bekend op welke wijze het tentamen wordt afgelegd. Het is wenselijk dat geruime tijd voor het afnemen van een tentamen, de examinator, de examinandi zo mogelijk in de gelegenheid stelt kennis te nemen van een schriftelijke proeve van een dergelijk tentamen, alsmede van de modelbeantwoording en de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. De duur van het tentamen is zodanig dat examinandi, naar redelijke maatstaven gemeten, voldoende tijd hebben om de vragen te beantwoorden. Waar mogelijk, mogen de tentamenopgaven door de student na afloop van het tentamen worden meegenomen. Tentamens worden volgens artikel 5 lid 9 afgenomen in de daartoe vastgestelde tentamenperioden. Onderwijseenheden die niet in de vorm van een tentamen worden getoetst, mogen beoordeeld worden gedurende het gehele kwartaal, semester of studiejaar. De keuze of een tentamen mondeling dan wel schriftelijk wordt afgenomen is in principe aan de examinator. Ten behoeve van de objectiviteit dienen de examinator en de medebeoordelaar, bij mondelinge tentamens, de gang van zaken in een procesverbaal vast te leggen. Van het afnemen van tentamens wordt procesverbaal opgemaakt. Daarin wordt o.a. vastgelegd in welk vak tentamen is gedaan, de studierichting, het aantal kandidaten, wie de surveillanten zijn, de geprogrammeerde en feitelijke aanvangstijd van het tentamen en eventueel vermoeden van fraude. Het

79

procesverbaal wordt zo gauw als mogelijk na afloop van het tentamen via de Faculteitsadministratie aan de Examencommissie verzonden.

ad. Artikel 8. Slagingsnormen en judicium

Teneinde vast te stellen of het Bachelor examen is behaald, dient de Examencommissie na te gaan of alle onderwijseenheden die zijn voorgeschreven, succesvol zijn afgerond. Dit houdt in dat voor de desbetreffende onderwijseenheden het cijfer 5,5 of hoger moet zijn behaald.

ad. Artikel 9. Normen voor doorstroming: studieduur en dispensatie

In dit artikel zijn de regelingen met betrekking tot bijzondere dispensatiekansen t.a.v. respectievelijk de voltijdse en de deeltijdse opleidingen vastgesteld. Blijkens art. 9 lid 1 en 2 in relatie met art. 5 lid 8 en 9, heeft een BIstudent drie reguliere tentamenkansen en meerdere dispensatiekansen te benutten tot en met de laatste tentamenperiode van het tweede dan wel het viere inschrijvingsjaar, voor respectievelijk de voltijdseopleiding danwel de deeltijdse opleiding. Belangrijk: niet-afronding binnen de bovengenoemde perioden heeft tot gevolg dat alle reeds succesvol afgelegde onderwijseenheden komen te vervallen. De mogelijkheid van vrijstelling bij een eventuele nieuwe inschrijving is alleen aanwezig als de inhoud van het desbetreffende onderdeel niet is gewijzigd. De nominale studieduur voor een: voltijdse opleiding is: 1 jaar (BI) + 2 jaar (BII) = 3 jaar. deeltijdse opleiding is: 2 jaar (BI) + 4 jaar (BII) = 6 jaar. De maximale studieduur voor een: voltijdse opleiding is: 2 jaar (BI) + 3 jaar (BII) = 5 jaar. deeltijdse opleiding is: 4 jaar (BI) + 6 jaar (BII) = 10 jaar. Het verzoekschrift voor een (gewone) dispensatiekans dient vergezeld te gaan van relevante bewijsstukken. Uitgaande van lid b kan een student die geen gronden heeft om dispensatie voor een vierde kans te verkrijgen of van wie

80

een desbetreffend verzoek is afgewezen, dus in aanmerking komen voor een bijzondere (vierde, vijfde etc.) kans, eveneens met in achtneming van art. 4. Volgens lid 3 dient er een causaal verband te bestaan tussen de vermelde dispensatiegronden en de studie. Uit het verzoekschrift moet dus blijken dat de achterstand in de studie direct is veroorzaakt door de aangevoerde gronden. Vrijwillige afschrijving heeft geen schorsend effect op de geldigheidstermijnen van onderwijseenheden. De examencommissie kan ex art. 9 lid 1 sub d en lid 2 sub d en met inachtneming van artikel 8 lid 4 nadere regels vaststellen op grond waarvan een student van de BI naar de BII fase kan doorstromen. Zij zou kunnen vaststellen dat het behalen van bepaalde tentamens (zgn. doorstromingsvakken) behaald dienen te worden. De student mag in principe in de BIIfase "vrij doorstromen." De Examencommissie kan ter zake hiervan bindende regels vaststellen.

ad. Artikel 10.

Vrijstelling/compensatie

In de vrijstellings/compensatieregeling, vastgelegd in dit artikel, is expliciet opgenomen, dat ook eerder aan onze universiteit behaalde onderwijseenheden voor vrijstelling of compensatie kunnen worden voorgelegd. Door het waarderen van de reeds succesvol afgeronde onderwijseenheden kunnen de betrokken studenten gemotiveerd raken zich weer in te schrijven behoudens gevallen waarbij de vrijstellingsmogelijkheid is uitgesloten, bijvoorbeeld ingeval van art. 9 leden 1 en 2. Belangrijk is dat bij de beoordeling van vrijstellingsaanvragen rekening gehouden moet worden met art. 4.

ad. Artikel 11.

Fraude

Er is een geheel nieuwe frauderegeling ontworpen, waarbij er indicaties zijn gegeven over wat mogelijk frauduleus gedrag kan zijn. Gehandhaafd blijft het gegeven dat de Examencommissie moet vaststellen of er fraude is gepleegd, voordat de sanctieregel kan worden toegepast. Een surveillant, de examinator een of student moet van het vermoeden van fraude melding maken bij de Examencommissie. De student maar ook de examinator en/of de surveillant die schriftelijk melding heeft gemaakt van de fraude, kan/kunnen, blijkens artikel 15 lid 1, beroep aantekenen bij het Dagelijks Bestuur van de Faculteit.

81

ad. Artikel 12.

Vaststelling van fraude

Dit artikel spreekt voor zich.

ad. Artikel 13.

Sancties van fraude

Er is een nieuwe sanctieregeling ontworpen om tegemoet te komen aan het bezwaar dat er geen mogelijkheid was om naar rato van de ernst van de fraude een toepasselijke sanctie op te leggen. Met drie tentamenperioden wordt gedoeld op de reguliere tentamenperioden binnen een jaar.

ad. Artikel 14.

Klachten

In dit artikel is het recht van beklag vastgelegd ter zake de naleving van verplichtingen van de faculteit jegens studenten. Met de zinsnede "Het beroep heeft geen schorsende werking" wordt bedoeld dat de werking van het besluit van de Examencommissie door het beroep van de student niet gestuit c.q. geschorst wordt.

ad. Artikel 15.

Beroep

Er is een beroepsmogelijkheid tegen besluiten van de Examencommissie bij het Dagelijks Bestuur dat voor deze aangelegenheid wordt uitgebreid met de voorzitter van de studentencommissie of een door deze aangewezen vervanger. Indien een der leden van het Dagelijks Bestuur zelf belanghebbende is, wordt hij / zij vervangen door een ander lid van het Faculteitsbestuur.

ad. Artikel 16.

Sancties betreffende toepassing van het examenreglement

Het artikel maakt expliciet duidelijk, dat het Faculteitsbestuur al dan niet op voordracht van de Examencommissie kan ingrijpen als (bij herhaling) misstanden geconstateerd worden. Alhoewel de bevoegdheid tot het opleggen van sancties soms ligt binnen de bevoegdheden van het Faculteitsbestuur, is

82

het raadzaam dat het bestuur in overleg treedt met de Examencommissie dan wel de vakgroepen alvorens tot sancties over te gaan.

ad. Artikel 17.

Invoeringsbepalingen

Dit artikel spreekt voor zich.

ad. Artikel 18.

Overgangsbepalingen

Dit artikel spreekt voor zich.

ad. Artikel 19.

Slotbepalingen

Dit artikel spreekt voor zich.

83

84

2. OMSCHRIJVINGEN VAN CURRICULUMONDERDELEN

85

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

AANDRIJFSYSTEMEN n.t.b. 3 H. Sariman Karakteristieken van aandrijvers; asynchrone draaistroommotor, synchrone draaistroommotor, zuigermotor, gasturbine, stoommachine, stoomturbine. Karakteristieken van werktuigen; hefwerktuig, voertuig. Koppelingen; vaste, cardan, elastische, wrijvings, vloeistofkoppeling. Koppelomvormers met vaste overbrengingsverhouding; rechte tandwieloverbrenging, planeetwieloverbrenging, omspaningsoverbrengingen. Koppelomvormers met variabele overbrengingsverhouding; mechanische, hydrostatische, hydrodynamische, elektrische variator, vermogensvertakking. Statisch gedrag van aandrijfsystemen; voertuig met versnellingsbak, met hydrodynamische koppelomvormer, met hydrostatische transmissie, met elektromechanische transmissie. Dynamisch gedrag van aandrijfsystemen; trillingsisolatie bij aandrijfsystemen met één graad van vrijheid, trilligsisolatie bij aandrijfssytemen met twee graden van vrijheid. 3 30 cu Hoorcolleges Elektrische machines 1, Dynamica 2, Constructie elementen 1 t/m 3 Schriftelijk tentamen Prof.dr.ir. T.H. Fockens; Aandrijfsystemen, collegediktaat TU Delft

86

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

ALGEMENE NATUURKUNDE A n.t.b. 1 (natuurkunde) Elektrostatica; elektrodynamica; wisselstromen; trillingen; golven. 4.5 30 cu; 30 iu Hoorcolleges VWO eindexamen niveau Schriftelijk tentamen Collegedictaat FTeW

magnetisme;

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

ARBEIDSHYGIENE EN VEILIGHEID Keuzevak P & E, PT, TM & M n.t.b. 3 Hilversum De zorg van arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf staat hierbij centraal. Inleiding algemene veiligheidskunde. Introductie in arbeidsveiligheid. Transportveiligheid. Privéveiligheid. Basisbegrippen, technieken en modellen. Probleemgerichte, interdisciplinaire aanpak van systeemveiligheid. Risicoanalyse, ongevalsanalyse, menselijke factor, werkplek en machineanalyse en ontwerp. Veiligheidszorg en auditing. Case studies. 2.0 30 cu Hoorcolleges Schriftelijk tentamen Kollegediktaat FteW D. Hale, Collegedikaat TU Delft; Veiligheidskunde

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

87

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

BEDRIJFSMECHANISATIE 1 n.t.b. 3 H. Sariman Inleiding;Productie systemen, automatisering en manuele arbeid, automatiseringsgrondslagen en strategieën. Productie processen; productie industrieën en producten, productie processen, faciliteiten, relatie product/productie, lean production Productie proces modellen en kengetallen; mathematische modellen voor productie performance, productie kosten. utomatisering en besturingstechnieken; inleiding automatisering, industriële besturingssystemen, componenten voor automatisering en proces controle, numerieke besturing, industriële robots, discrete besturing m.b.v. PLC en pc. 3.0 30 cu Hoorcolleges Schriftelijk tentamen Mikell P Groover; Automation, Production Systems and Computer- integrated Manufacturing Ray Wild; Operations Management

88

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

BEGINSELENRECHT n.t.b. 1 K. Sabiran Het doel van het recht. Dwingend en regelend recht. Methoden van rechtsvinding. Interactie recht en maatschappij. Betekenis van octrooi, merk, model en handelsnaam voor het bedrijfsleven. Onstaan, omvang, inbreuk op en handhaving van deze rechten. Knowhow. Licentie overéénkomsten. Doel van het privaatrecht. Schets van het zakenrecht en van het verbintenissenrecht. De vereisten voor overeenkomsten. De invloed v/d goede trouw. De individuele en collectieve arbeidsovereenkomst: onstaan en inhoud. Ontslagrecht. Staking. De onrechtmatige daad, het meest toegepast artikel v/h privaatrecht. Gedragingen die in strijd zijn met de in het maatschappelijk verkeer vereiste betamelijkheid. Rechtsvorming door de rechter: een middel waarmee het recht zicht aanpast aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Medezeggenschap. Wet op de Ondernemingsraden. Geschiedenis. Toepassingsgebied van de wet. Bevoegdheden Ondernemingsraad betreffende informatie, advies en beslissing. Recht als instrument van conflictoplossing. Enige aspecten van een rechtsociologische benadering: rubricering van conflicten en wijzen van behandeling ervan. Rechtspraak, arbitrage en be middeling.

89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Publiekrecht: Onderscheid tussen wetgeving, rechtspraak en bestuur. De normatieve betekenis v/d algemene beginselen van behoorlijk bestuur voor de burgers. Vennootschapsrecht: Rechtspersonen, voorbeelden: n.v., b.v, interne organisatie en extern behandelen van rechtspersonen, vooral in verband met hun juridische aansprakelijkheid. Faillissement. Arbeidsomstandighedenrecht: Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen. Schadevergoeding bij bedrijfsongevallen. Milieurecht en Milieubeleid: Organen en hun competenties, procedures, instrumenten, waarborgen. Hinder

-

Vergunningenprocedures Hinderwet, acties uit onrechtmatige daad. Geluidshinder: geluidszones, stilgebieden, luchtvaartterein. Waterverontreini-ging.Wetgeving m.b.t. de natuurlijke omgeving: Boswet, natuurbeschermingswet.

Wet op de ruimtelijke ordening (beleidsnota's, struktuurschema's, streekplannen, bestemmingsplannen), coördinatiewetgeving, planning en vergunningverlening (industrievestiging, grondstoffen, vervuiling)

-

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

3.0 30 cu Hoorcolleges

Schriftelijk tentamen Collegedictaat TU Delft Prof. Mr M.M. Mendel; Mr. W. Wijting

90

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

BSC-THESIS n.t.b. 3 De aan de BSc-thesis te besteden tijd bedraagt in de regel 14 weken. In overleg met de student en leden van de wetenschappelijke staff wordt de opdracht bepaald. Deze wordt schriftelijk en gedateerd verstrekt. De opdracht heeft een onderzoek en ontwerp karakter en is bedoeld voor het toetsen van de academische kwaliteiten en vaardigheden van de student. Deze opdracht heeft een afsluitend karakter m.b.t. de basisopleiding (het kandidaats). Onder academische kwaliteiten en vaardigheden wordt verstaan, het beheersen van het proces van probleemoplossen, waarbij met name gekeken wordt naar zelfstandigheid, analyse en onderbouwing, integratie en operationaliseren, theoretische kennis, verdieping en presentatie, etc. Krachtens zijn fundamentele vorming en opleiding dient de student in staat te zijn wetenschappelijke methoden en inzichten toe te passen bij het oplossen van technische problemen binnen het vakgebied. 23.5

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis

Toetsvorm Literatuur

Alle curriculumonderdelen van het 1e t/m het 3e semester Van het 4e semester ontwerpkunde 1 en alle practica. Overige curriculumonderdelen hebben gevolgd Schriftelijk en mondeling verslag

91

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

CONSTRUCTIE ELEMENTEN 1 n.t.b. 2 S. Karijodiwongso Sterkte en toelaatbare spanning algemeen, belasting en belastingsoorten, materiaalgedrag, sterktegrootheden, statische onderdeelsterkte, ontwerpspanning, veiligheden, praktische sterkteberekening, berekeningsvoorbeelden Lijmverbindingen functie en werking, vormgeving en ontwerp, berekening van lijmverbindingen, berekeningsvoorbeelden Soldeerverbindingen functie en werking, vormgeving en ontwerp, berekening van soldeerverbindingen, berekeningsvoorbeelden Lasverbindingen functie en werking, vormgeving en ontwerp, berekening van lasconstructies, berekeningsvoorbeelden Klinkverbindingen Algemeen, de klinknagels, vervaardiging van klinknagelverbindingen, verbindingstype, snedebelasting, klinknagelverbindingen bij staalconstructies, klinknagelverbindingen in lichtmetalen constructies, klinkverbindingen in de werktuigbouw en apparatenbouw, berekeningsvoorbeelden

92

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

Schroefverbindingen functie en werking, vormgeving en ontwerp, berekening van bevestigingsschroeven, schroefverbindingen in staalconstructies, bewegingsschroeven, berekeningsvoorbeelden Penverbindingen, spanbussen en borgelementen algemeen, pennen, (kerf)pennen en spanbussen, borgelementen, vormgevings en toepassingsvoorbeelden, berekeningsvoorbeelden 2.5 30 cu Hoorcolleges Inleiding Technisch Tekenen, Materiaalkunde 1, Stijfheid & Sterkte I Schriftelijk openboektentamen (deeltentamens) Dieter Muhs, Herbert Wittel, Manfred Becker, Dieter Jannasch Roloff/Matek Machineonderdelen Normering, Berekening en Vormgeving, juli 2002 Ir. J. Stolk, ir. T.J. Ruijter en ir. W. Kok; Machineonderdelen constructieelementen voor de aandrijftechniek, 24ste druk, 1995 CONSTRUCTIE ELEMENTEN 2 n.t.b. 2 S. Karijodiwongso Draagassen, aandrijfassen en astappen functie en werking, vormgeving en ontwerp, controleberekeningen, berekeningsvoorbeelden Onderdelen voor het verbinden van assen en naven functie en werking, vormgesloten asnaafverbindingen, krachtgesloten asnaafverbindingen, materiaalgesloten asnaafverbindingen, berekeningsvoorbeelden Koppelingen en remmen functie en werking van koppelingen, berekeningen voor de keuze van koppelingen, nietschakelbare koppelingen, schakelbare koppelingen, richtlijnen voor het gebruik en de keuze van koppelingen, remmen, berekeningsvoorbeelden

93

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

Wentellagers en ­lageringen functie en werking, construeren en ontwerpen van wentellageringen, berekening van wentellagers, voorbeelden van wentellagerconstructies, constructieelementen met wentellagers, berekeningsvoorbeelden voor wentellagers Glijlagers functie en werking, toepassing, vormgeving en ontwerp, berekeningsgrondslagen, berekeningsvoorbeelden voor glijlagers Krukmechanismen inleiding, het krukdrijfstangmechanisme, constructieve uitvoering en berekening Afdichtingen functie en werking, contactafdichtingen tussen stilstaande delen (statische afdichtingen), contactafdichtingen tussen langs elkaar bewegende delen (dynamische afdichtingen), contactloze afdichtingen tussen langs elkaar bewegende delen Practicum:Het bepalen van de motorkoppeltoerenkromme middels een bandrem; Lagerwrijving; Tribologie 3.0 30 cu; 18 pu Hoorcolleges en practica Constructie Elementen 1, Stroming en Warmteoverdracht 1 Schriftelijk openboektentamen (deeltentamens) Dieter Muhs, Herbert Wittel, Manfred Becker, Dieter Jannasch Roloff/Matek Machineonderdelen Normering, Berekening en Vormgeving, juli 2002 Ir. J. Stolk, ir. T.J. Ruijter en ir. W. Kok; Machineonderdelen constructieelementen voor de aandrijftechniek, 24ste druk, 1995

Vaknaam Code Cursusjaar Docent

CONSTRUCTIE ELEMENTEN 3 n.t.b. 3

94

Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

Pijpleidingen en toebehoren functies, werking en toepassing, bouwvormen, vormgeving en ontwerp, berekeningsgrondslagen,berekeningsvoorbeelden Tandwielen en tandwieloverbrengingen (grondslagen) functie en werking, tandwielmaterialen, smering van tandwieloverbrengingen, overbrengingsrendement, vormgeving van de wielen en de kast Uitwendige cilindrische tandwielen geometrie van cilindrische tandwielen met rechte evolvente vertanding, geometrie van cilindrische tandwielen met schuine evolvente vertanding, toleranties, vertandingskwaliteit (cilindrische tandwielen), ontwerpberekening (cilindrische wielen), berekening draagvermogen (cilindrische wielen) Kegeltandwielen en kegeltandwieloverbrengingen basisvormen, eigenschappen, toepassing, geometrische betrekkingen, ontwerpberekening, berekening van het draagvermogen, berekeningsvoorbeelden voor kegeltandwieloverbrengingen Schroefwiel en wormoverbrengingen schroefwieloverbrengingen, wormoverbrengingen Practicum: Het bepalen van de veerconstanten van diverse veren en verencombinaties 3.0 30 cu; 12 pu Hoorcolleges en practicum Constructie Elementen 2 Schriftelijk openboektentamen (deeltentamens) en verslagen Dieter Muhs, Herbert Wittel, Manfred Becker, Dieter Jannasch Roloff/Matek Machineonderdelen Normering, Berekening en Vormgeving, juli 2002 Ir. J. Stolk, ir. T.J. Ruijter en ir. W. Kok; Machineonderdelen constructieelementen voor de aandrijftechniek, 24ste druk, 1995

95

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

CORROSIE EN BESCHERMING TEGEN CORROSIE Keuzevak TM & M n.t.b. 3 K. Jie A Looi Corrosie en bescherming tegen corrosie. Betekenis corrosie / technisch en economisch belang. Grondslagen van de corrosieleer. (Elektro)chemische thermodynamika. Elektrochemische kinetica, Toepassing van grondslagen op diverse corrosieprocessen. Belangrijke verschijningsvormen van corrosie. Bestrijding van corrosie. Ontwerp. Beheersing omgeving. Veranderde elektrode potentiaal. Deklagen 3.0 30 cu Hoorcolleges Schriftelijk tentamen Corrosie en bescherming tegen corrosie, Diktaat TU Delft DIESELMOTOREN A Keuzevak P & E n.t.b. 3 A. Baasaron Thermodynamische grondslagen, hybridisering van het `open' en `gesloten' systeem; het begrip maximale nuttige of technische arbeid versus het exergiebegrip bij een dieselmotor. Polytrope proces. Prestatieberekeningen m.b.v. Seiliger proces. Drukvulling van dieselmotoren, samenspel van dieselmotor met drukvulgroep, het `Winklerdiagram', de `vul en leeg' methode. Tweetrapsdrukvullingen en registeroplading. 3.0 30 cu Hoorcolleges Thermodynamica

96

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis

Toetsvorm Literatuur

Schriftelijk tentamen Collegedictaat TU Delft

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

DIFFERENTIAALVERGELIJKINGEN n.t.b. 2 H. Antonius (wiskunde) Elementaire begrippen, existentie en eenduidigheid van de oplossinggen. Analytische oplossingsmethoden. Lineaire differentiaal met constante coëfficiënten; Stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen. Laplace transformaties. Toepassingen. Instructie : Uitwerken van vraagstukken. 4.0 30 cu; 15 iu Hoorcolleges Analyse 1 en 2 Schriftelijk tentamen Collegedictaat FTeW

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

DYNAMICA 1 n.t.b. 2 K. Jie A looi Kinematica en dynamica van puntmassa's; systemen van deeltjes; vlakke dynamica van starre lichamen; Inleiding in de vloeistofmechanica 4.0 30 cu; 30 iu Hoorcolleges Schriftelijk tentamen Collegedictaat FTeW

97

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

DYNAMICA 2 n.t.b. 2 K. Jie A Looi Kinematica, vlakke dynamica van starre lichamen; gedempte en gedwongen trillingen. 4.0 30 cu; 30 iu Hoorcolleges Schriftelijk tentamen Collegedictaat FTeW

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

ELECTRISCHE MACHINES I n.t.b. 2 C. Wijngaarde (electro) College : Principe werking van transformatoren, gelijkstroom, synchrone en asynchrone machines. Practicum : Driefasig net. Eénfasige trafo. Polariteitstest. BHkromme. Driefasige trafo. Nullast. Kortsluitbelastingsproef. Faseverschuiving. Rendement. Gelijkstroommachines. Type motoren. Type generatoren. Gelijkstroommachines. Karakteristieken. Synchrone machines. Parallel schakelen op het net. Asynchrone machines. Nullast. Kortsluitbelastingsproef. Ster en driehoekschakeling. Rendement. 4.5 30 cu; 15 pu Hoorcolleges en practicum Algemene Natuurkunde A, electrotechnische meettechniek w Schriftelijk tentamen en verslagen Collegedictaat FTeW

98

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

ENERGIE EN MAATSCHAPPIJ Keuzevak P & E n.t.b. 3 K. Vaseur De wereldenergiehuishouding en de energievoorziening voor Suriname. De wereldenergievraag vanuit historisch perspectief. De beschikbare voorraden fossiele energie, als mede de mogelijkheden van alternatieve energie (wind en zonneenergie). De mogelijkheden van nucleaire energievoorziening, zowel kernsplitsing als kernfusie. De invloed van de energievoorziening op het milieu. Enkele economische aspekten 3.0 30 cu Hoorcolleges BSc Schriftelijk tentamen "Energie in de samenleving";Kollegediktaat TU Delft Ir. K.M. Vaseur;"Leidraad voor energiebeleid in de republiek Suriname"

99

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN n.t.b. 1 B. Tan (natuurkunde) Praktisch gedeelte: oefening foutenanalyse; meten met eenvoudige instrumenten; uitvoeren voorgeschreven meetprocedures; verwerken en interpreteren resultaten; foutenanalyse, verslaggeving. 2.0 30 pu Hoorcolleges en practicum VWO Schriftelijk tentamen Collegedictaat

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

FOURIERREEKSEN EN INTEGRALE TRANSFORMATIES A n.t.b. 2 H. Antonius Periodieke functies, foerierreeksen, speciale functies, convolutie, foeriertransformaties, toepassingen. 1.5 15 cu Combinatie van colleges en instructies Analyse 3 en Komplexe functies Schriftelijk tentamen Collegedictaat

100

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

GASTURBINES A Keuzevak P & E n.t.b. 3 N. Nannan Procesontwerp: berekening van diverse kringloopvarianten. Ontwerpaspecten en prestatiekarakteristieken van de roterende componenten. Ontwerp van verbrandingskamers mho. compactheid, emissies etc. 3.0 30 cu Hoorcolleges Thermodynamische aspecten bij energieomzettingen in electriciteitscentrale Schriftelijk tentamen Collegedictaat TU Delft

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

INDUSTRIELE ORGANISATIE A Keuzevak P & E, PT, TM & M n.t.b. 3 R. Antonius Beheersing van informatiestromen. Productietechniek en automatisering. Logistiek. Productiebesturing. Systematische layout planning. Productiesysteem typologieën. 3.0 30 cu Hoorcolleges Case study n.a.v. bedrijfbezoek en/of schriftelijk tentamen Prof. dr. ir. J.W. Koolhaas/ prof. ir. H. Bikker; "Industriële organisatie A"; College diktaat TU Delft

101

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

INLEIDING IN DE BEDRIJFSLEER n.t.b. 1 R.Antonius Productiemanagement en de internationale ontwikkelingen. Systeemleer en technische productiesystemen. Performanceindicatoren als productiviteit, effectiviteit en efficiency. Bedrijfsprocessen en de waardeketen van Porter. Modelmatige beschouwing van het productiebedrijf. Classificatie van fabricagetypen; enkelstuks versus massafabricage. Classificatie van industriële productietechnieken naar bedrijfstak; discrete versus continue productie. Productvoorbeelden en ­kentallen. Vervaardigingstechnieken en fabricageprocessen 2.0 30 cu Hoorcolleges VWO Schriftelijk tentamen Collegedictaat TU Delft

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

INLEIDING INFORMATICA A + B n.t.b. 1 (electro) Algoritmen en stuctogrammen. Programmeertaal Pascal. Opzet en programmering van enkele vereenvoudigde toepassinge.. Manipuleren met teksten. Simulatie van stochastische processen met behulp van pseudorandomgetallen. Analyseren en programmeren van intelligentiespelletjes en puzzels. Interne werking van de computer. Programmeren in een fictieve machinetaal. Vormen van modern computergebruik. Beroepen rond de computer Practicum :Het daadwerkelijk compileren en executeren

102

van diverse programmeeropgaven. Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur 4.5 45 cu; 30 pu Hoorcolleges en practicum Schriftelijk tentamen Collegedictaat FTeW

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

INLEIDING POMPEN EN COMPRESSOREN n.t.b. 3 J. Narain · Typen pompen. Gemeenschappelijke begrippen bij pompen. Karakter istieken. Net positive suction head. Cavitatie. Thermodynamische begrippen. · Centrifugaalpompen. Karakteristieken. Instabiel gedrag. Zelfaanzuigende centrifugaalpompen. Parallel en serieschakelen van pompen. Regeling. Variatie van toerental. · Verdringerpompen. · Verdringercompressoren. Principe van werking; eigenschappen, voor en nadelen en toepassingen van de verschillende typen. Zuigercompressoren: constructieve kenmerken; compressor cyclus; kleppen; regeling van de opbrengst; gasdrukpulsaties. Schroefcompressoren: compressorcyclus SRMcompressor; ingebouwde volumeverhouding; regeling van de opbrengst en volumeverhouding. Rolzuigercompressoren. Schottencompressoren. Scrollcompressoren. Rootsblowers. Vloeistofringcompressoren.

·

Radiale stromingscompressoren. Principe van werking. Karakteristieken en begrenzingen. Dimensieloze kentallen. "Offdesign" werkpuntenPracticum: Opmeten en analyseren van

103

prestatiekarakteristieken van centrifugaalpompen Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur 3.5 30 cu; 8 pu Hoorcolleges en practicum Thermodynamica, SWO1 Schriftelijk tentamen en verslagen Collegedictaat TU Delft

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

INLEIDING TECHNISCH TEKENEN n.t.b. 1 S. Karijodiwongso Ontwerpopdracht : Projectiesystemen; aanzichten, doorsneden, maten en letters tekenen. Tekennormen passingsstelsel, ruwheidswaarden, schetsen, ellipsconstructies, tekening lezen in opdrachten. Een en ander wordt geleerd d.m.v. een aantal schetsen en teken opdrachten. De tekenopdrachten worden met de hand en m.b.v. het computerprogramma Autocad uitgewerkt. 1.5 30 pu; 15 iu Hoorcolleges en practicum VWO Diverse opdrachten Handleiding FteW

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

INLEIDING WARMTELEER n.t.b. 1 (natuurkunde) Energie; open en gesloten systemen; toestandsveranderingen; kinetische gastheorie; reële gassen en dampen; vochtige lucht; warmtetransport;

104

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

transportverschijnselen 4.5 30 cu; 30 iu Hoorcolleges VWO Schriftelijk tentamen Collegedictaat FteW

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

INSTRUMENTELE ELECTRONICA n.t.b. 2 C. Kartopawiro (electro) Elektronische meetsystemen, signalen, netwerken, rekentechnieken, modelvorming met bronnen en impedanties, frequentiekarakteristieken, passieve elektronische componenten, passieve filters, halfgeleiderdioden, bipolaire transistoren, veldeffecttransistoren, operationele versterkers, frequentieafhankelijke overdrachten met operationele versterkers, schakelfuncties, opwekking van periodieke signalen, modulatie en demodulatie, digitaalanaloog en analoogdigitaalomzetting, logische signaalbewerkingen, microprocessoren, instrumentatiesystemen. 3.5 30 cu; 30 pu Hoorcolleges en practicum Algemene Natuurkunde Schriftelijk tentamen P.P.L. Regtien, Instrumentele elektronica

Vaknaam Code Cursusjaar Docent

INTELLECTUELE VAARDIGHEDEN n.t.b. 1 Algemeen

105

Omschrijving

Werkgroep: Het doel van deze cursus is het verhogen van het studie rendement in kwalitatieve en kwantitatieve zin, door de stu denten in de beginfase van de studie een aantal studievaardigheden bij te brengen. Het vak is opgedeeld in vier blokken: Blok I. De Bibliotheek; het leren documentatie en informatiesystemen. omgaan met

Blok II. De studieorganisatie; het verhogen van het studierendement door verbetering van de studieorganisatie. Blok III. Probleem en probleemstelling in de wetenschapsbeoefening; het kennismaken met het begrip `probleem' en di verse researchmethoden; het vaardig kunnen omgaan met probleemstellingen, hypothesen en conclusies. Blok IV. Papers en scripties: het leren schrijven van papers en scripties in aansluiting op de vaardigheden geleerd bij blok III. Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur 2.0 30 cu Hoorcolleges VWO Schriftelijk tentamen Collegedictaat FTeW

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

KOSTENINFORMATIE Keuzevak P&E, PT, TM & M n.t.b. 3 W. Wirth Vraagstukken op kostengebied, waar de ingenieur in de praktijk mee te maken krijgt. Er wordt daartoe dieper ingegaan op de kosten van duurzame produktiemiddelen, kostenverbijzondering in theorie en praktijk, kosten budgettering en direct costing.

106

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

3.0 30 cu Hoorcolleges Schriftelijk tentamen J.P. van Es, Syllabus kosten, Syllabus Investeren R. Slot, Elementaire bedrijfseconomie

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

KOUDE TECHNIEK A Keuzevak P & E n.t.b. 3 A.Baasaron College: Historisch overzicht. Ozon en broeikasproblematiek. Afbakening werkgebied. Overzicht/vergelijking van belangrijke koelsystemen. Compressie koelmachines Absorptiekoelmachines. Expansiekoelmachines. Thermoelektrische koeling. Koude media. Regeling. Enkele bijzondere koelmachines. Componenten voor koelmachines; Inleiding. Kenmerken van koelsystemen. Compressoren. Condensors. Smoororganen. Verdampers. Absorbers. Regeneratoren. Practicum: Het uitvoeren van metingen aan een compressiekoelmachine bij gebruik van verscheidene expansiemechanismen 3.0 30 cu Hoorcolleges en practicum Schriftelijk tentamen en verslagen Prof ir. A.L. Stolk, College diktaat TU Delft, 1990

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

107

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

LASTECHNOLOGIE keuzevak TM & M n.t.b. 3 K. Jie A Looi - Processen: TIGlassen; plasmalassen; lassen met beklede elektrode; MIG/MAGlassen; onder poederlassen; warmtetransport; materiaaltransport; neersmeltsnelheid; magnetische effecten; stroombronnen; andere lasprocessen; solderen - Metaalkundige aspecten van het booglassen, incl. Temperatuurcyclus, smeltbad, slakbad reacties, opname van diatomaire gassen, structuur van de lasverbinding, krimp, vormverandering, restspanning, lasfouten en lasbaarheid - Toepassingen: lassen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal, incl. typen beklede elektroden, structuur van de lasverbinding en lasproblemen; lassen van roestvast staal, incl. Schaefflerdiagram, De Longdiagram, vermindering van corrosiebestendigheid t.g.v. lassen en lasverbindingen tussen staalsoorten van verschillende samenstelling Metaalkundige aspecten van het booglassen, incl. - Temperatuurcyclus, smeltbad, slakbad reacties, opname van diatomaire gassen, structuur van de lasverbinding, krimp, vormverandering, restspanning, lasfouten en lasbaarheid - Toepassingen: lassen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal, incl. typen beklede elektroden, structuur van de lasverbinding en lasproblemen; lassen van roestvast staal, incl. Schaefflerdiagram, De Longdiagram, vermindering van corrosiebestendigheid t.g.v. lassen en lasverbindingen tussen staalsoorten van verschillende samenstelling 3.0 30 cu Hoorcolleges Schriftelijk tentamen Prof.dr.ir. G. den Ouden; "Lastechnologie" Prof.dr.ir.

108

H.G. Geerlings; "Lastechnologie"; Collegediktaat TU Delft, 1972

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

LINEAIRE ALGEBRA 1 n.t.b. 1 S. Venetiaan Vector ruimten, lineaire deelruimten, basis en dimensie, som en doorsnede, rang. Matrices, stelsels lineaire vergelijkingen oplossen, lineaire varieteiten. Lineaire afbeeldingen, matrices, basistransformaties. Determinanten. 3.5 30 cu; 15 iu Hoorcolleges VWO- wiskunde Schriftelijk tentamen Lay, "Lineaire algebra and its apllications", hfdst 1 t/m 4

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

LINEAIRE ALGEBRA 2 n.t.b. 1 C. Gorisson Eigenwaarde en eigenvectoren. Inwendig productruimten, projecties, orthoplement, uitwendig product. Symmetrische en orthogonale afbeeldingen. 3.5 30 cu; 15 iu Hoorcolleges Lineaire algebra 1 Schriftelijk tentamen Lay, "Lineaire algebra and its apllications", hfdst 5 t/m 7

109

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

LOGISTIEK MANAGEMENT Keuzevak PT n.t.b. 3 W. Wirht De evolutie van logistiek. Inleiding material management. Besturen en beheersen. KlantOrderOntkoppelPunt (KOOP). Voorraadbeheer en voorraadsystemen. Inkoop. Produktiebesturing; voorraadbesturing, MRPI, MRPII, OPT en KANBAN. Just In Time (JIT). Fysieke distributie management. Logistieke computersimulatie van produktieprocessen. 3.0 30 cu Hoorcolleges Schriftelijk tentamen Collegedictaat TU Delft

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

MARKETING keuzevak PT n.t.b. 3 W. Wirht 3.0 30 cu Hoorcolleges Schriftelijk tentamen

Vaknaam Code Cursusjaar Docent

MATERIAALKUNDE 1 n.t.b. 1 J. Wongsodikromo

110

Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

Metaalkunde Structuur. Fysische eigenschappen. Mechanische eigenschappen. Deformatie en structuur. Warmtebehandeling na plastische deformatie. Kruip. Vermoeiing. Brosse breuk. Metalen en hun toepassing. Kunststoffen Algemene eigenschappen. Vormgeving van kunststoffen (polymeren) 2.5 30 cu, 6 pu Hoorcolleges, practicum VWO met scheikunde tot tweede klasse niveau Schriftelijk tentamen en verslagen Prof.dr.ir. G. den Ouden en prof.dr.ir. B.M. Korevaar; Metaalkunde deel 1 Prof.dr.ir.A.K. van der Vegt; Polymeren, van keten tot kunststof

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

MATERIAALKUNDE 2 n.t.b. 2 J. Wongsodikromo Fasenleer. Vormgeving van metalen. De warmtebehandeling van metalen. Precipitatieharding. Eigenschappen en toepassingen van staal. Gietijzer. Overzicht van de belangrijkste nietijzer metalen. 3 30 cu; 18 pu Hoorcolleges en practicum Materiaalkunde 1 Schriftelijk tentamen en verslagen Prof.dr.ir. G. den Ouden en prof.dr.ir. B.M. Korevaar; Metaalkunde deel 1 en 2

Vaknaam Code Cursusjaar

MATERIAALKUNDE 3 keuzevak TM & M n.t.b. 3

111

Docent Omschrijving

-

-

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

3.0 30 cu Hoorcolleges Materiaalkunde 1 en 2 Schriftelijk tentamen Prof.dr.ir. G. den Ouden en prof.dr.ir. B.M. Korevaar; "Metaalkunde deel 2"

Lichte metalen: vergelijking van massa en afmetingen in het algemeen productie van aluminium; aanduiding van aluminium (legeringen) en warmtebehandelingen; inleiding tot eenvoudige ternaire fasendiagrammen; precipitatiereeks; warmte en nietwarmtebehandelbare kneed en gietlegeringen; passivering van aluminium; lassen; rapid solidification processing van aluminiumschrootaanduiding van magnesiumlegeringen en warmtebehandelingen , / en titaanlegeringen; warm en koudvervormen snijdend bewerken; lassen; gieten; toepassingen van titaanlegeringen milieubewust ontwerpen / kunststoffen

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

METINGEN n.t.b. 1 H. Sariman In dit college ligt het accent op het meten van mechanische grootheden en speciaal voor de toepassing in servosystemen. De belangrijkste onderwerpen:Algemene eigenschappen van meetinstrumenten/sensoren. Ingangsimpedantie, correktiemethodieken. Statisch en dynamisch gedrag, overbrengingsverhouding. Amplitude modulatie. Meetsystemen voor lineaire en roterende beweging zoals verplaatsing, snelheid, versnelling. Rekstrooktechnieken en toepassing in sensoren voor het meten van kracht, druk, koppel. Meten van temperaturen: thermoelektrisch en sensoren gebaseerd op straling. Signaal

112

konditionering, Kalibratie.

bewerking

filtering

en

transport.

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

3.0 30 cu; 24 pu Hoorcolleges en practicum Schriftelijk tentamen en verslagen

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

NUMERIEKE ANALYSE 1 n.t.b. 2 D. Getrouw College + practicum + instructie : Interpolatie polynomen van Lagrange. Numerieke nulpuntsbepaling volgens Picard en NewtonRaphson. Fractal verz. Numeriek integratie; trapezium regel en Simpson regel. Numeriek oplossen van nietlineaire differentiaal vergelijkingen; methode van Heun en Rungekutta. Numerieke lineaire algebra, en toepassingen op begin waarde D.V.problemen. Technische toepassingsvoorbeelden van alle gepresenteerde theorie. Wiskundig model vorming en interpretatie. 2.0 30 cu; 30 pu; 15 iu Hoorcolleges en practicum Analyse 1, 2 en differentiaalvergelijkingen Schriftelijk en practicum opdrachten Ir. J.J.I.M. van Kan; "Numerieke wiskunde voor technici" Dr. J.A. Zaat; "Numerieke analyse A1

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

113

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

ONDERHOUDSMANAGEMENT Keuzevak PT n.t.b. 3 J. Narain Onderhoudskarakteristieken; bedrijfszekerheid. De onderhoudsfilosofie. Onderhoudsvormen; correctief en preventief onderhoud. Organisatorische aspecten van het onderhoud. Het principe van toestandsafhankelijk onderhoud. Het principe van toestandsafhankelijk onderhoud. Het ontwerpen van een onderhoudsconcept. Voorraadbeheer; reserve onderdelen, wat en hoeveel. Kosten van onderhoud. Onderhoudsorganisatie. Total Preventive Maintenance. 3.0 30 cu Hoorcolleges Schriftelijk tentamen Collegedictaat TU Delft

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm

ONTWERPKUNDE 1 n.t.b. 2 S. Karijodiwongso Ontwerpopdracht : Tekenen van werktuigbouwkundige elementen, compleet met stuklijst, aanzichten, onderdelen e.d. incl. toepassing, toleranties, materiaalkeus, passingen en bewerkingstekens. Het uitvoeren van berekeningen nodig voor het uitwerken van de tekeningen. 1.5 45 pu Practicum

114

Voorkennis Toetsvorm Literatuur

Inleiding Technisch Tekenen Schriftelijk verslag Handleiding FteW en acad 2000 handleiding

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

ONTWERPKUNDE 2 n.t.b. 3 Diverse docenten Staalconstructies: liggervormen, eigenschappen en berekeningen; verbindingsmiddelen. Ontwerp, berekening en tekening staalconstructies. 1.5 45 pu opdrachten Schriftelijk verslag Handleiding FTeW

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

ONTWERPKUNDE 3 P E, PT EN TM keuzevak P & E n.t.b. 3 Diverse docenten Introduction; The Engineering Designer, Necessity for Systematic Design Fundamentals; Fundamentals of Technical Systems, Fundamentals of the Systematic Approach Product Planning, Solution Finding and Evaluation; Product Planning, Solution Finding Methods, Selection and Evaluation Methods Product Development Process; General Problem Solving Process, Flow of Work During the Process of Designing , Effective Organization Structures Task Clarification; Importance of Task Clarification , Setting Up a Requirements List, Using Requirements Lists,

115

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

Practical Application of Requirements Lists Conceptual Design; Steps of Conceptual Design , Abstracting to Identify the Essential problems, Establishing Function structures, Developing Working Structures , Developing concepts 1.5 45 pu Hoorcolleges Schriftelijk verslag Handleiding FTeW

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

PARTIELE DIFFERENTIAAL VERGELIJKINGEN n.t.b. 2 C. Gorrison First order partial differantial equations; Linear second order partial differential equations; Elements of fourier analysis; Wave equations; Heat equations; Dirichlet and Neumann problems 3.5 30 pu; 8 pu; 30 in hoorcolleges Schriftelijk tentamen Beginning Partial Differential Equations, Peter V. O'Neil

116

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

SYSTEEM EN REGELTECHNIEK 1 n.t.b. 3 A. Baasaron - Inleiding. Definities van begrippen: Systeem, systeembegrenzing, omgeving, uitgangssignaal. Grafische Schema's: Blokschema, processchema, signaalstroomdiagram, stroomschema, struktuurdiagram. - Kwalitatieve beschrijving van systemen. Systeemgrens en interactie tussen systemen. De toestand van een systeem, waarneembaarheid en regelbaarheid. Structuur van samengestelde systemen. - Modelvorming1). Blokschema's en samengestelde blokschema's. Vierpolen. Benaderingen. - Signaalbeschrijving. Veel toegepaste functies. Signaalontbinden (fourierreeks, fouriertransformatie, Laplace transformatie). - Systeembeschrijving. Indeling van systemen (statisch versus dynamisch, geconcentreerd versus verdeeld, constant versus tijdafhankelijk, lineair versus nietlineair,discreet versus contin,scalair versus multi variabel). Lineaire systemen. Integrator, differentiator en eerste-orde systemen ( responsie, regelen van integrerende systemen, voorbeelden). Linearisatie (statisch en dynamisch). Responsie van een lineair systeem op een willekeurig ingangssignaal.

117

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

3.0 30 cu Hoorcolleges en practicum Schriftelijk tentamen en verslagen J.C. Cool, Regeltechniek (141 pg); J. Cool: Werktuigkundige sytemen (H2, 20 pg); Van Lunteren: Systeemtheorie (141 pg)

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

SYSTEEM EN REGELTECHNIEK 2 n.t.b. 3 A. Baasaron - Algemene herhaling systeem- en regeltechniek 1 - Tweede-orde-systemen: Overbrengingsverhouding; Regelen van systemen met voortplantingstijd; Voorbeelden - Sinusresponsie: jW-methode voor het bepalen van amplitude verhoudingen en faseverschuiving; Bode diagram, polair diagram Nicholsdiagram - Stabiliteit van werktuigkundige systemen: Stabiliteit van blokschema's; Stabiliteitsbalken; Voer- en vaartuigen; Stabiliserende en indifferente systemen - Stabiliteitscriterium van Nyquist: Grondslag; Polair diagram voor complexe frequenties; Tegenkoppelen van een instabiel systeem; Stabiliteit bij verscheidene tegenkoppelbanen - Verband tussen open en gesloten keten: Verband tussen open en gesloten keten in het polair diagram (M en N cirkels, Hall en Nicholsdiagram); Demping en responsie snelheid van de gesloten keten; Verband tussen open en gesloten keten in et bode diagram; Afwijkingsverhouding; Tegenkoppelbaan en parameter variaties; Tegenkoppelbaan enuitgang impedanties - Regelaars: Grondslagen, algemene eisen en eisen voor statische toestand; P-, PI-, PD- en PID-regelaars; Blokschema's en bode diagrammen voor regelaars; Pneumatische regelaars; Digitale regelaar

118

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

- Instellen van regelaars: Globale instelregels bij processen met en zonder voortplantingstijd; Standaardkarakteristieken; Instellen met praktijkregels - Procesregeling: Opnemers en zenders; Pneumatisch regelklep; Regelschema's en meervoudig geregelde systemen; Toestandsvergelijkingen en blokschema's voor multivariabele systemen - Practica: 1. Responsie van een roerder in een mengtank; 2. Stabiliteit van systemen; 3. Servo systemen 3.0 30 cu Hoorcolleges en practicum Schriftelijk tentamen en verslagen J.C. Cool, Regeltechniek (261 pg); J. Cool: Werktuigkundige sytemen (H4, 25 pg)

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

STATISTIEK 1 n.t.b. 1 (wiskunde) Beschrijvende statistiek: frequentieverdelingen, locatie en spreidingsmaten. Kansrekening: kansbegrip en rekenregels. Verklarende statistiek: verwachtingswaarde, variantie, covariantie; binomiale, Poisson en normale verdeling; t, x2 en Fverdeling; betrouwbaarheidsintervallen en toetsen van hypo thesen voor de verwachtingswaarde en de variantie van een normale verdeling. 3.0 30 cu Hoorcolleges Schriftelijk tentamen

119

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm

Literatuur

Collegedictaat FTeW

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

STIJFHEID EN STERKTE 1 n.t.b. 1 F. Abdoel Wahid · Spanning: Evenwicht van een vervormbaar lichaam; Spanning; Gemiddelde normaalspanning in een axiaal belaste staaf; Gemiddelde schuifspanning; Toelaatbare spanning; Het ontwerpen van eenvoudige verbindingen. · Vormverandering: Vervorming; Rek · Mechanische eigenschappen van materialen: De trek ­ en drukproef; Het spanning ­ rek- diagram; spanning ­ rek ­ gedrag van taaie en brosse materialen; De wet van Hooke; Vormveranderingsenergie; De dwars contractiecoëfficiënt; Het schuifspanning ­ rek ­ diagram; Bezwijken van materialen door kruip en vermoeiing · Axiale belasting: Saint ­ Venant's principe; Elastische vervorming van een in axiale belast onderdeel; Het principe van superpositie; Statische onbepaalde, axiaal belaste onderdelen; De krachten methode van axiaal belaste onderdelen; Thermische spanning; Spanningsconcentraties. · Buigen: Dwarskrachten- en buigende momenten lijnen; Grafische methode voor het construeren van de dwarskrachten- en de momentenlijnen; Buigingsvervorming van een rechte element; De buigingsformule; Asymetrische buiging. · Afschuiving in langs- en dwarsrichting: Afschuiving in rechte onderdelen; De schuifspanningsformule;

120

Schuifspanningen in balken. Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur 3.5 30 cu; 15 iu Hoorcolleges Toegepaste mechanica W Schriftelijk tentamen R.C. Hibbeler; Mechanics of Materials 6th Ed

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

STIJFHEID EN STERKTE 2A n.t.b. 2 S. Bissesar · Torsie: Torsievervorming van een cirkelvormige as; De torsie formule; Vermogensoverdracht; Torsiehoek; Statische onbepaald, op torsie belaste onderdelen; Massieve, niet-cirkelvormige assen; Dunwandige buizen met gesloten dwarsdoorsneden; Spanningsconcentratie. · Buigen: Gebogen balken; Spanningsconcentraties; niet- elastische buigen; Samengestelde balken. · Afschuiving in langsen dwarsrichting: Schuifstroom in samengestelde onderdelen; Schuifstroom in dunwandige onderdelen; Dwarskrachtenmiddelpunt. · Het ontwerpen en balken en liggers: Grondslagen voor het ontwerpen van balken; Het spanningsverloop in een prismatische balk; Het ontwerpen van prismatische balken. · Knik van kolommen: Kritische last; Ideale kolommen van scharnierende ondersteuningen; Kolommen met verschillende soorten ondersteuningen; De secant formule; Niet elastische knik; Ontwerpen van kolommen met centrische belasting; Ontwerpen van kolommen met niet centrische belastingen.

121

· Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Practicum: Buiging en Torsie

4.5 30 cu; 15 iu; 24 pu Hoorcolleges Stijfheid en sterkte 1 Schriftelijk tentamen en practicumverslag R.C. Hibbeler; Mechanics of Materials 6th Ed STIJFHEID EN STERKTE 2B n.t.b. 2 S. Bissesar · Doorbuigen van balken en assen: De elastische lijn; Helling van verplaatsing m.b.v. integratie; Discontinuïteitfuncties; Helling van verplaatsing met de methode van het gereduceerde momentenvlak; De superpositie methode; Statisch onbepaalde balken en assen; Statisch onbepaalde balken en assen ­ integratie methode; Statisch onbepaalde balken en assen ­ methode van gereduceerde momentenvlak; Statisch onbepaalde balken en assen ­ superpositie-methode. · Energie methode: Uitwendige arbeid en vormveranderingarbeid; Elastische vormveranderingsenergie voor verschillende soorten belasting; Behoud van mechanische energie; Stootbelasting; Principe van de virtuele arbeid; Methode van virtuele krachten belast op staven; Methode van virtuele krachten belast op assen; Theorie van Catigliano; Theorie van Catigliano toegepast voor staven; Theorie van Catigliano toegepast voor assen. · Eindige Elementen Methode: Inleiding; model definitie; systeemvergelijkingen; voorgeschreven verplaatsingen, spanningen; verdeelde belasting; element typen; structuur van de systeem matrix.

122

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

Practicum: Eindige elementen simulatie d.m.v. Ansys: vakwerken; balkconstrukties; analyse van torsie; analyse van knik; buigvervorming bij ronde en prismatische staven, analyse van spanningen. 4.0 30 cu; 30 iu; 8 pu Hoorcolleges en practicum Stijfheid en sterkte 2A Schriftelijk tentamen en verslag Prof. dr.ir. L.J. Ernst; "Stijfheid en terkte II, deel 2 en 3;

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

STROMING EN WARMTEOVERDRACHT 1 n.t.b. 2 R. Sidin College: Massa, impuls, impulsmoment en energiebalans. Dimensieanalyse, kengetallen. Laminaire stroming. Hydrodynamische smering. Turbulentie. Turbulente schuifspanning. Stationaire in krompressibele stroming door buizen, verloopstukken, etc. Grenslagen langs een vlakke wand. Stroming om lichamen. Draagvlakken. Circulatie. Een dimensionale compressibele stroming. Lavalbuis, schokgolven. Een dimensionale stationaire warmtegeleiding. Convectieve warmteoverdracht. Practicum: Het uitvoeren van debietmetingen middels verscheidene meetmethoden en het onderling vergelijken hiervan; het bestuderen van de wrijvingsverliezen bij de buisstroming 3.5 30 cu; 8 pu Hoorcolleges en practicum Inleiding warmteleer, analyse 1, thermodynamica WB Schriftelijk tentamen en verslagen Collegedictaat TU Delft

123

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

STROMING EN WARMTEOVERDRACHT 2 n.t.b. 3 R. Sidin College:Materiële afgeleide. Differentiële massa en impulsbalans. Differentiële energiebalans. Kengetallen. Tweedimensionale potentiaalstroming. Bron, put en wervel. Turbulentie. Reijnoldsspanning. Laminaire en turbulente stroming in een buis. Warmteoverdracht bij laminaire en turbulente stationaire buisstroming. Grenslagen. Laminaire en turbulente grenslaag. Omslag. Grenslaagbenadering van de impulsbalans. Warmteoverdracht bij grenslagen zonder drukgradiënt. Wamteoverdracht bij stroming om cilinder en bol. Vrije convectie. Toepassing van de eindige elementenmethode voor stromingsproblemen. Niet stationaire één dimensionale warmtegeleiding. Oplossen van de warmtebalans vergelijking. Randvoorwaarden. Instationaire warmtegeleiding in eenvoudige lichamen. Produktregel. Warmteoverdracht door straling. Wetten van Lambert, Planck, Wien, StefanBoltzmann en Kirchhoff. Warmteoverdracht door straling tussen oppervlakken.Practicum: Het verrichten van metingen aan een concentrische buiswarmtewisselaar, het bepalen en analyseren van de prestatiekarakteristieken; het bestuderen van de warmteoverdracht bij verscheidene warmteoverdrachtsoppervlakken bij vrije en geforceerde convectie 4.0 30 cu; 16 pu Hoorcolleges en practicum Stroming en warmteoverdracht 1, analyse 2 en 3 Schriftelijk tentamen en verslagen Collegedictaat TU Delft

124

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

TECHNOLOGIE EN SAMENLEVING n.t.b. 1 (1) Diverse docenten Het nieuwe denken; technologie als fundamentele grondslag voor duuurzame economische ontwikkeling; de industriële revolutie, de groene revolutie; milieu en technologie; de computer revolutie en technologie en werkgelegenheid. 2.0 30 cu Hoorcolleges VWO Schriftelijk tentamen Collegedictaat FTeW

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

THERMODYNAMICA WB n.t.b. 2 R. Sidin Warmte, arbeid, entropie, enthalpie, energie, exergie, rendement, degradatie van energie, thermodynamische hoofdwetten. Toepassingen 3.5 30 cu; 15 iu Hoorcolleges (energie en warmteleer) Inleiding warmteleer Schriftelijk tentamen Collegedictaat FTeW

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

THERMODYNAMICA VAN MENGSELS Keuzevak P & E n.t.b. 3 N. Nannan Volumetric properties of pure fluids. Heat effects. The

125

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

second law of thermodynamics. Thermodynamic properties of fluids. Thermodynamics of flow processes. Systems of variable composition. Ideal behaviour and nonideal behaviour. Phase equilibria at low to moderate pressures. Solution thermodynamics. Thermodynamic properties and VLE from equations of state. Chemicalreaction equilibria. Thermodynamic analysis of processes. 3.0 30 cu Hoorcolleges Thermodynamica Schriftelijk tentamen J.M. Smith & H.C. Van Ness; "Introduction to chemical engineering thermodynamics"

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Leerdoel

TOEGEPASTE MECHANICA W n.t.b. 1 F. Abdoel Wahid Inleiding, 2- en 3-dimensionale krachten. Evenwicht in 2D en 3D, statisch bepaald en onbepaald. Vlakke vakwerken, knooppunts- en snedemethode. Statisch moment, zwaartepunt, oppervlakte traagheidsmomenten van vlakke doorsneden. Inwendige belasting in balken, buigend moment, Dwarskracht en normaalkracht. · Verantwoorde voorspellingen doen over de grootte van de krachten die werken in een te ontwerpen object. · Het begrip `kracht' interpreteren a.h.v. de 3 wetten van Newton. · Vectorberekeningen toepassen: ontbinden en samenstellen van 2D en 3D vectoren, inwendig en uitwendig product van 2 vectoren bepalen en interpreteren. · Constructies modelleren als onvervormbaar te beschouwen onderdelen die onderling en met de

126

·

· ·

·

`vaste wereld' verbonden zijn, waarbij verschillende soorten verbindingen en ondersteuningen (inklemming, roloplegging, scharnier etc) worden onderscheiden. Massamiddelpunt en statisch moment bepalen, momentenstelling van Varignon toepassen. Evenwicht van een constructie bepalen middels 'Free Body Diagram' (Vrij Lichaam Diagram), en m.b.v. evenwichtsvergelijkingen voor 2D en 3D constructies oplegreacties en (bij samengestelde constructies) verbindingskrachten bepalen. Statisch bepaalde en statisch onbepaalde constructies onderscheiden, gekoppeld aan het soort en aantal verbindingen en ondersteuningen Vlakke vakwerken analyseren middels knooppunts- en snedemethode. Snedekrachten (nornaalkracht, dwarskracht, buigend moment en wringend moment) in een staaf of balk bepalen en grafisch weergeven.

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

3.0 30 cu; 15 iu Hoorcolleges VWO Schriftelijk tentamen Hfdst. 1 t/m 7 R.C. Hibbeler; Engineering Mechanics STATICS10th Ed

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

VERVAARDIGINGSKUNDE n.t.b. 1 S. Karijodiwongso Hoorcolleges: Inleiding; Oervormen; Omvormen; Scheiden; Verspanen; Niet-conventionele bewerkingen; Materiaalgedrag in de fabricage; Verbinden; Kwaliteit; Monteren; Productiemachines en automatisering; Productievoorbereiding; Het productiebedrijf; Productiekosten; Productiegericht ontwerpen.

127

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

Practicum:Inleiding in de metaalbewerking. Handbewerken: zagen, vijlen, aftekenen, schroefdraad snijden/ tappen, lassen, meettechnieken. Machinale bewerkingen: Draaien, boren, zagen, slijpen, fresen, buigen 3.5 30 cu, 45 iu Hoorcolleges en practicum VWO Schriftelijk tentamen en diverse opdrachten " Industriele productie" Prof. Dr. Ir. H. J. J. Kals

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

WISKUNDE, ANALYSE 1

n.t.b. 1 (wiskunde) Grondbegrippen: eigenschappen reële getallen, elementaire funkties, volledige induktiepermutaties en combinaties. Complexe getallen: Definitie, modulus, argument, exponentiële functie, oplossen van vergelijkingen Limieten en continuïteit: linker en rechterlimiet, standaardlimieten, oneigenlijke limieten, limieten van rijen, linker en rechtercontinuïteit, symbolen van Landau, stellingen over continue functies. Differentiëren: linker en rechter of geleide rekenregels voor het differentiëren, grafieken, hogere of geleide Taylor ontwikkeling. Integreren: primitieve functies, partiele integratie, substitutiemethode, primitiveren van rationele functies, wortelvormen, oneigenlijke integralen

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm

7,5 60 cu; 30 iu Hoorcolleges VWO wiskunde 1 eindexamen niveau Schriftelijk tentamen

128

Literatuur

J. Stewart Early Transcendentals

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

WISKUNDE, ANALYSE 2

n.t.b. 1 (wiskunde) Afbeeldingen Rm Rn: vectorfunkties; functies van twee of drie variabelen; limieten, continuïteit, partiële afgeleiden, differentieerbaarheid, formule van Taylor; differentiaal, impliciete functies, extreme waarden; vector velden. Meervoudige integralen: Definities, reguliere en normale gebieden in R2 en R3; eigenschappen van integralen, transformaties in R2 en R3. Toepassingen. Lijnintegralen en oppervlakteintegralen: booglengte, lijnintegralen, oppervlakken in R3, oppervlakteintegraal.

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

6.0 45 cu; 30 iu Hoorcolleges Analyse 1 Schriftelijk tentamen J. Stewart Early Transcendentals

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

WISKUNDE, ANALYSE 3

n.t.b. 2 (wiskunde) Vervolg oppervlakte integralen. Integraal stellingen van Green, Stokes en Gauss. Reeksen: convergentie criteria, machtreeksen. 3.5 30 cu; 15 iu

129

Studiepunten Studielast

Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

Hoorcolleges Analyse 1 en 2 Schriftelijk tentamen J. Stewart Early Transcendentals

Vaknaam Code Cursusjaar Docent Omschrijving

Studiepunten Studielast Onderwijsvorm Voorkennis Toetsvorm Literatuur

ZUIGERVERBRANDINGSMOTOREN n.t.b. 3 J. Narain College: Algemeen; Historischoverzicht, Motorindustrie, Indeling dieselmotoren. Definitie verbrandingsmotor. Zuigermotoren; Indeling zuigermotoren, Het luchtverbruik, De compressieverhouding, Indikateurs, Indikateurdiagrammen, Regeling van de hoeveelheid arbeid per arbeidsslag, Brandstoffen, Brandsofinspuiting bij dieselmotoren, Carburateurs voor benzinemotoren, Ontsteking bij benzinemotoren, Verbranding, Spoeling van tweetaktmotoren, Drukvulling, Vermogen en draaimoment. Thermodynamica; Theoretisch PVdiagram, Rendementen, Brandstofverbruik, Energiebalans. Dynamica van het drijfwerk; Het kipmoment, Balancering, Het tangentiaaldrukdiagram, Vliegwielberekening. Het aanzetten van motoren. Practicum: Het opmeten en analyseren van prestatiekarakteristieken van een diesel en een gasolinemotor 3.0 30 cu; 16 pu Hoorcolleges en practicum Schriftelijk tentamen en verslagen Ir. W.J. de Ruijg; "Inleiding zuigerverbrandingsmotoren"; TUD Ir. A.W. de Roij en ing. G. Gatsonides; "Verbrandingsmotoren";TUD

130

131

3. TELEFOONLIJST STUDENTEN WERKTUIGBOUWKUNDE

132

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JAAR 2005 2003 2009 2007 2001 2009 2008 2009 2004 2007 1995 2009 2009 2007 2005 2009 2009 2005 2007 2009 2009 2005 2008 2008 2005 2002 2008 2007 2008 2005

NAAM ABOIKONI ADIEGO ALAKHRAMSING ALGU AMATNGASOERI ATMOPAWIRO AUTAR BAHADOERSINGH BAIDJNATH-PANDAY BAIDJNATH-PANDAY BAIDJOE BAINATHSAH BAKSH BANSIE BEELDSTROO BHAGWANDAS BHAJAN BHATOE BISHESHAR BRANDON BRUNINGS CALMERO CHAN CHEDI CHENG CHEUNG COTINO DEBIPERSAD DEBIPERSAD DEWKI

VOORNAAM ANDY DELWIEN SHIVAM PRAKASH MARVIN KEVIN SHAILESH AMRITA JOYCE VIRESH SHERIDA YARL MOHAMED KRISHAN ROGIER JINA AMRESH RINESH VISHAAL GORDON CHERYL JEETHENDRA NELSON DHIRENDRA GUNO CHUN, WAH MIKE RINESH SHATISH SANDEEP 133

REG.NR. 05wb1024 31518 09wb1000 07wb1002 19518 09wb1001 08wb1000 09wb1002 32154 07wb1003 21804 09wb1003 09wb1004 07wb1004 09wb1005 09wb1006 07wb1005 09wb1007 09wb1008 05wb1004 08wb1002 08wb1003 05wb1005 19660 08wb1004 07wb1007 08wb1005 05wb1000

CONT.NR. 865-3480 850-8941 891-1700 862-3170 858-1142 876-5275 874-5070 858-2800 865-6194 852-2005 857-7309 856-7840 862-8313 432861 853-2760 811-3846 857-3120 855-7117 873-4429 852-7817 485406 874-6798 873-8400 868-1070 856-2456 811-5377 872-1276 878-6883 431054

NO. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

JAAR 2009 2009 2006 2009 2003 2004 2009 1998 1996 2009 2005 1999 2008 2007 2008 2007 2009 2005 2008 2005 2008 2008 2009 1998 2009 2008 2006 2005 2008

NAAM DHANES DIPOPAWIRO DOERDJAN DONNER EBICILIO ESSED EUDOXIE FITZ JAMES FORST FUNG-LOY GOPAL GUDS HARNANDAN HEW A KEE HEWITT HIWAT ILAHIBAKS JAGAN JAGAN JAIRAM JAIRAM JAIRAM JANKIE JETHOE JETHOE JIMIDAR JOEMAN JOEMAN JONG-A-PIN

VOORNAAM ASHVAND ROMARIO HENKY ROËL GREAGORY SUZANNE PRISCILLA ANTOINE ROBIN ASHLEY HEMNATH ASSAD RYAN GREGORY SIERRA LORENZO FAWZA SIVA KAMLADEBI GAUTAM JAINASH INDERDEW VIRINDRA ANOEPKOEMAR VISHAL IGNAAS FIRAAZ IREF, JIMMY

REG.NR. 09wb1009 09wb1010 09wb1011 05wb1026 32422 09wb1035 29001 22127 09wb1012 18850 08wb1006 07wb1019 08wb1007 07wb1000 09wb1035 05wb1009 08wb1008 05wb1010 08wb1009 08wb1010 09wb1013 18321 09wb1014 08wb1011 05wb1020 08wb1012

CONT.NR. 871-2927 867-2415 859-7651 873-4322 850-6323 858-0988 873-4613 860-8515 855-0154 855-5658 884-3049 8609853 8957639 8652460 8920422 8853229 851-4499 8902495 855-5883 8646023 8851081 876-3000 881-8210 864-5427 8687403 897-2071 484539 865-1180

134

NO. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

JAAR 2005 2009 2007 2005 2006 2009 2009 2008 2003 2007 2006 2009 2000 2007 2009 1995 2007 2006 2008 2005 2007 2008 2008 2004 2006 2008 2005 2007 2009 2001

NAAM JUNGERMAN KALPOE KARTODIRJO KARTOREDJO KROMOJADI KROMOKARIJO KROMOSEMITO LANSDORF LARIJN LIE A NJOEK MAATSEN MAC- DONALD MADARIE MADHAR MAHANGOE MARICA MARTODIKROMO MARTOSATIMAN MATDALIM MATHOERA MURLI MURLI NARAIN NGWETE NOTOHARDJO NOTOPAWIRO OEMRAW OLMTAK ORIE PAIMAN

VOORNAAM NIGUIL SHAISTA GRIMALDO GREGORY SOENARDI STEPHEN RYAN FURGILL DESMOND STEPHEN DIETRICH RAMSAY NIRMAL CHEFIEK AVINASH MARLON ALVIN FABIAN RISHIDATH RISHA ASHWIN VIJAJ FRANK PAUL NELIHNO HRISHIKESH JOYCE SHAHEENA RYAN P.

REG.NR. 05wb1011 09wb1015 07wb1008 05wb1012 06wb1008 09wb1016 08wb1013 31558 07wb1009 06wb1011 09wb1018 29581 07wb1010 09wb1019 21803

CONT.NR. 8840621 858-5408 875-0850 367438 874-0916

862-9442 868-7095 865-2424 866-4630 856-1210 850-1528 857-0340 868-6581 880-7721 866-9004

08wb1024 05wb1017 07wb1012 08wb1026 20089 06wb1014 08wb1022 05wb1015 07wb1011 09wb1020 29826

873-3631 354175 867-0443 860-2606 888-2778 853-6895 871-1324 850-4598 875-0118 851-0705 861-7947

135

NO. 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

JAAR 2003 2009 2007 2000 1997 2009 2008 2008 2009 2009 2006 2009 2009 2007 2005 1997 2008 2005 2005 2009 2004 2007 2006 2008 2007 2009 2007

NAAM PARAGH PARSADI PUNWASI RAGUNATH RAMAUTAR RAMBARAN RAMCHARAN RAMPADARATHSING RAMRATAN RAMSARAN RAMTAHALSING ROEPLAL ROEPNARAIN SADHOE SAHADEW SAKIDJO SAKTOE SAMLAL SARDJOE SARDJOE SAWIL SCHMELTZ SEWRATAN SIM A SJOEI SITARAM SLOOT SOEKHOE

VOORNAAM AMIT, KUMAR SANDEEP MIRZA, RIAZ WINODH SANTOSH REMEN MITCHELL SVASTI RAYNI RAVEEN NIKITA RYAN SAHIESTA SANDJAI FRANCO VIRESH RAVIN DANNY NISHCHAL DWIGHT, RYAN GEORG SHAILENDRA KENNETH SANTOSH NIGEL RITISH

REG.NR. 31649 09wb1036

CONT.NR. 860-0006

855-0360 29727 18408 09wb1022 08wb1016 09wb1024 09wb1025 09wb1026 09wb1027 07wb1014 05wb1023 21564 08wb1017 05wb1025 05wb1018 wb13209 32425 867-8654 865-3200 06wb1007 08wb1018 07wb1001 09wb1030 07wb1016 890-4707 876-9922 865-8885 886-1209 867-1784 866-9604 859-9411 457284 875-7527 867-0142 874-6566 456526 872-1176 854-7071 852-2305 812-8215 898-6703 881-4798 855-5060 863-9738

136

NO. 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

JAAR 2003 2006 2002 2007 2008 2007 2008 2009 2009 1998 2004 2009 2008

NAAM SOEKINTA SOEMOPAWIRO TASIPIN TJON A SAM VAARNOLD VASEUR VASEUR VELDKAMP WOEI WONG WONG YAU YIP

VOORNAAM AMATSAMSOE MARVIN JIMMY SERGIO GUILLERMO VARILDO CYRANO SUZAN STACEY CHI CHUNG YIE CHEUN STEVEN KIAM FOEH

REG.NR. 20106 06wb1006 31120 08wb1019 08wb1020 09wb1031 09wb1032 29007 32427 09wb1033 08wb1021

CONT.NR. 857-6253 863-3169 411992 853-2058 874-6862 867-2277 864-6518 857-5716 850-6742 871-2731 851-3840 863-8898 863-8136

Hierbij valt nog te vermelden dat de studentenblog te vinden is op: http://adekwb.blogspot.com/

137

138

4. TELEFOONLIJST FACULTEIT DER TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

139

GEBOUW 16 ­ FACULTEIT DER TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN Tel. Nr. 465558 AFDELING DER WERKTUIGBOUWKUNDE Richtingscoördinator ­ R. Sidin 346 [email protected] / Vice Richtingscoördinator - J. Kapteijn [email protected] Secretariaat/Bibliotheek ­ 345 [email protected] N. Stanford Materiaalkunde Laboratorium: F. Abdoel Wahid 359 [email protected] / J. Wongsodikromo [email protected] Proces Energie Laboratorium: J. Narain 360 [email protected] / K. Jie A Looi [email protected] Produktie Technologie Laboratorium: H. Sariman (Examencommissielid) 375 [email protected] / S. Karijodiwongso [email protected] Docentenruimte: S. Bissesar 347 [email protected] / A. Baasaron [email protected] K. Vaseur 348 [email protected] Werkhal: R. Mungroo 238 R. Parto WB website: http://www.uvs-wb.org/ AFDELING DER INFRASTRUCTUREN Richtingscoördinator ­ R. Nurmohammed Secretariaat/Bibliotheek ­S. Abdoelbasier S. Naipal J. Martinus L. Goedar H. Struiken S. Kishoen Misier C. Partoredjo-Feurich F. Playfair S. Redjosentono Grondmechanisch laboratorium: R. Zeegelaar J. Makhanlal R. Warner Waterbouwkundig laboratorium: S. Naipal 140 351 348 351 352 353 354 353 231 366 366 342

351

AFDELING DER ELECTRO TECHNIEK Richtingscoördinator ­ O. Elmont C. Wijngaarde A. Kalpoe M. Koendjbiharie M. Adhin Info laboratorium: C. Kartopawiro (Examencommissielid) L. Buyne A. Dasoe Energie Laboratorium: I. Sanches A. Chin Secretaresse ­ D. Jubithana INTEC Direkteur ­ J. Neede Secretaresse ­ L. Afindoe CYBER HALL (computerzaal) R. Isrie A. Paragh

404 368 370 404 371 361

358

369

350 349 374

GEBOUW 17 ­ FACULTEIT DER TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN Dekanaat: Dekaan ­ J. Martinus Eerste secretaris ­ L. Joyette Secretaresse ­ M. Mohamedsaid Chef de Bureau ­ A. Buyne Examencommissie : J. Chin Administratie FTeW: A. Buyne S. Bouwe AFDELING DER MILIEU WETENSCHAPPEN Richtingscoördinator ­ S. Carilho Administratie ­ A. Carilho L. Zuilen L. Joyette (Examencie lid) G. Wesenhagen 141 495005 330 321 316 299 298 299

310 308 312 317

L. van der Lugt 322 S. Mahabali A. Singh 315 303 Milieu laboratorium: R. Jhari AFDELING DER AGRARISCHE PRODUCTIE Richtingscoördinator ­ R. Tjien Fooh 313 A. Sheikkariem 314 R. Berghout 313 C. Mehairjan (Examencie lid) 325 J. Muller M.Alibahadoer 309 S. Moeljoredjo 311 R. Stutgard 314 K. Burke 327 Landbouwkundig Laboratorium:W. Markiet 401 418/419 Bodemkundig Laboratorium: M. Narain L. Ori M. Bansing J. Mertowikromo AFDELING DER DELFSTOF PRODUCTIE Richtingscoördinator ­ E. Poetisi 426 C. Algoe (Examencommissie lid) 413 J. Horsten 331 R. Finkie 413 G. Babel 410 K. Goenopawiro 411 N. Mwakipisele 414 Delfstof laboratorium: E. Murray 420 DISCIPLINE SCHEIKUNDE/BIOLOGIE Discipline coördinator ­ J. Mol 490128 G. Wesenhagen 310 H. van der Lande 429/401 301 Chemisch laboratorium: M. Kalicharan S. Joemratie 332 Biologie laboratorium: A. Ramkhelawan DISCIPLINE WISKUNDE/NATUURKUNDE Discipline coördinator ­ H. Antonius 364 D. Wip 372 D. Getrouw 365 142

C. Gorisson B. Tan J. van de Vrande S. Venetiaan Natuurkunde laboratorium: H. Kromosemito D. Pawirodikromo Herbarium ­ C. Chin-Rahan

362 373 324 490900 302

319/464151/490128

143

144

5. PLATTEGROND UNIVERSITEITSCOMPLEX

145

146

147

148

6. PLATTEGROND GEBOUW 16

149

31 Infra lab

46/47 Aula

23 Info lab

32/33 Infra lab

57 58 toilet

50 51 52 53 24/25 Info lab

34/35 Infra zaal

59 60 61 RC 62 SC 63 Bib 54 toilet 55 56

26/27 PE lab

36/37 comp. zaal

28/29 TM lab

38 PT lab

30 energie lab

fietsenhok

fietsenhok

150

151

152

Information

Studiegids 10-11 final formaat

152 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

331891