Read Andrzej Bk text version

Autoreferat informujcy o zainteresowaniach i osigniciach w dzialalnoci naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej

Autoreferat powinien by szczególowy, poniewa jest on ródlem informacji i przedmiotem oceny recenzentów. W strukturze autoreferatu naley uwzgldni nastpujce punkty: 1. Podstawowe informacje o kandydacie ­ przebieg pracy zawodowej, ­ rozwój naukowy ­ uzyskanie stopnia doktora, ­ stanowiska organizacyjne obecnie pelnione w uczelni, jednostkach badawczych i inne. 2. Charakterystyka dorobku naukowego ­ syntetyczna charakterystyka osigni w pracy naukowej, ­ glówne kierunki badawcze, ­ udzial kandydata w publikacjach zbiorowych, ­ prezentacja waniejszych osigni naukowych z podsumowaniem, co one wnosz do nauki. Naley tutaj poda glówne kierunki zainteresowa naukowych i osignicia w pracy naukowej z podzialem na etapy do doktoratu i po doktoracie (glówne kierunki badawcze, ewolucja zainteresowa, wane osignicia udokumentowane publikacjami i referatami na najwaniejszych konferencjach w danej specjalnoci). Naley przedstawi syntetyczn charakterystyk dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora (poza rozpraw habilitacyjn) i najwaniejsze osignicia w tym zakresie zwizane z: ­ najwaniejszymi recenzowanymi publikacjami w wydawnictwach uczelnianych, ogólnopolskich, zagranicznych (artykuly, monografie, podrczniki), ­ referatami wygloszonymi na najwaniejszych w danej specjalnoci konferencjach (krajowych, midzynarodowych organizowanych w Polsce, zagranicznych). 3. Charakterystyka rozprawy habilitacyjnej (lub zestawu publikacji skladajcych si na habilitacj) Naley scharakteryzowa glówne osignicia naukowe przedstawione w rozprawie habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem co one wnosz do rozwoju dziedziny ,,nauki ekonomiczne" i dyscypliny ,,ekonomia" lub w obszarze wszej specjalnoci zaliczanej do ekonomii. 4. Charakterystyka dorobku dydaktycznego ­ prowadzone przedmioty i wyklady autorskie,

1

­ liczba wypromowanych licencjatów i magistrów, ­ liczba i rodzaj publikacji dydaktycznych, ­ udzial w zespolach programowych studiów, ­ wdroenie oryginalnych, innowacyjnych form dydaktycznych, ­ inne dzialania na rzecz dydaktyki. 5. Osignicia badawcze (dzialania innowacyjne i wdroeniowe) ­ dzialania na rzecz upowszechniania bada, ­ udzialy w projektach badawczych, ­ inne formy aktywnoci w upowszechnianiu bada. 6. Osignicia w dzialalnoci organizacyjnej ­ udzial w komisjach uczelnianych, ­ pelnienie funkcji z wyboru, ­ organizacja konferencji naukowych, ­ czlonkostwo w organizacjach naukowych, radach naukowych, komitetach redakcyjnych, ­ inna dzialalno organizacyjna. 7. Wspólpraca krajowa i midzynarodowa ­ stae i misje naukowe, ­ efekty wspólpracy w nauce, ­ efekty wspólpracy w dydaktyce. 8. Nagrody, wyrónienia i odznaczenia

.................................................. data

............................................................ podpis habilitanta

2

Information

Andrzej Bk

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

444175