Read Obrazac M-4 text version

Obrazac M-4

PRIJAVA PODATAKA

ZA UTVRDJIVANJE STAZA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAENOG DOPRINOSA ZA ________GODINU

Red. broj 1. 2. 3. 4. Naziv obiljezja Prostor za odgovore

Poreski identifikacioni broj obveznika plaanja doprinosa Redni broj organizacione jedinice Opstina Naziv (prezime i ime) i sjediste obveznika plaanja doprinosa

| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

ZA FIZI^KO LICE

| | | | | ____________________________ | | | | ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

5. 6.

PODACI O OSIGURANIKU Jedinstveni maticni broj gradjana

(Licni broj osiguranika ukoliko nema JMBG)

| | | | | | | | | | | | | |

Prezime i ime osiguranika

___________________________________ ______________________

PODACI O STAZU OSIGURANJA, ZARADI, NAKNADI ZARADE, ODNOSNO OSNOVICI OSIGURANJA I VISINI UPLAENOG DOPRINOSA

7. 8. a) b) 9. a) b)

10.

Podaci o stazu osiguranja Podaci o zaradi, osnovici osiguranja i doprinosu Zarada, osnovica osiguranja Uplaeni doprinos Podaci o naknadi zarade po osnovu zdravstvenog osiguranja, odnosno porodiljskog odsustva, i doprinosu: Iznos naknade Uplaeni doprinos Oznaka staza

Mjeseci

Dani

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RADNA MJESTA ­ POSLOVI NA KOJIMA SE STAZ OSIGURANJA RACUNA SA UVEANIM TRAJANJEM, OSNOV ZA RACUNANJE STAZA OSIGURANJA SA UVEANIM TRAJANJEM I VISINA UPLAENOG DOPRINOSA

11. 11.1 11.2 11.3 11.4 12.

Efektivno trajanje Mjeseci Dani

Radna mjesta-poslovi odnosno osnov za racunanje staza osiguranja s uveanim trajanjem

Sifra

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Uplaeni doprinos

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

U ____________________, dana ____________ god. (M.P.) PODNOSILAC PRIJAVE _________________________

(potpis ovlasenog lica)

Datum prijema prijave: Primio: Unio:

O POPUNJAVANJU I SIFRIRANJU OBRASCA PRIJAVE PODATAKA ZA UTVRJDIVANJE STAZA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAENOG DOPRINOSA (M-4) 1. Poreski identifikacioni broj obveznika plaanja doprinosa 2. Redni broj organizacione jedinice 3. Opstina 4. Naziv (prezime i ime) i sjed. obveznika plaanja doprinosa 5. Jedinstveni maticni broj gradjana (licni br. osigur. ukoliko nema JMBG) 6. Prezime i ime osiguranika Upisuje se poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodjeljuje DJP. Za osiguranika (fizicko lice) PIB je jedinstveni maticni broj gradjana iz licne karte. Osiguraniku koji nema pravo na JMBG Fond odredjuje licni broj koji predstavlja privremeni identifikacioni broj, a dodjeljuje ga Direkcija javnih prihoda. Upisuje se redni broj organizacione jedinice iz Obavjestenja o razvrstavanju (izvod iz registra) Republickog zavoda za statistiku Republike Crne Gore. Upisuje se naziv opstine. Sifru u predvidjene kuice upisuje Fond. Upisuje se naziv i sjediste obveznika plaanja doprinosa. Ako je obveznik doprinosa fizicko lice upisuje se njegovo prezime i ime. Upisuje se jedinstveni maticni broj gradjana iz licne karte osiguranika. Osiguraniku koji nema pavo na JMBG Fond odedjuje licni broj koji predstavlja privemeni identifikacioni broj a dodjeljuje ga Direkcija javnih prihoda. Upisuje se velikim stampanim slovima prezime i ime osiguranika, koje je upisano u licnu kartu. Kada su u licnoj karti navedena dva prezimena ili dva imena treba upisati oba prezimena, odnosno oba imena. Kod upisivanja prezimena i imena nije dozvoljeno upisivanje akademskih zvanja ili nadimaka. Upisuje se broj mjeseci i dana za koje je plaen doprinos za penzijsko i invalidsko osigu-ranje (npr. ako period za koji je plaen doprinos iznosi 9 mjeseci i osam dana, upisati 09/08, ili ako iznosi 11 mjeseci upisati 11/00, a ako iznosi samo 5 dana upisati 0005, stim sto u kolonu ne moze biti upisano vise od 12 mjeseci. Za osiguranike koji koriste pravo iz clana 90. Zakona o radu ("Sl. list RCG", br. 43/03) i clana 64. Zakona o PIO ("Sl. list CG", br. 54/03), a odnosi se na odsustvovanje sa rada dok dijete navrsi tri godine zivota, prijavu popuniti tako sto se u obiljezju 7. "podaci o stazu osiguranja" upisuje 12 mjeseci (00 dana), u obiljezju 10 "oznaka staza" upisati sifru 04 a sva ostala polja se ne popunjavaju. Ukoliko osiguranik ovo pravo ne koristi svih 12 mjeseci u toku kalendarske godine zato sto je jedan period radio i ostvario zaradu ili naknadu zarade a drugu odsustvovao sa rada zbog njege djeteta, tada treba popuniti dvije M-4 prijave: - u jednoj M-4 prijavi popuniti sva obiljezja na uobicajeni nacin za period rada, - u drugoj M-4 prijavi za period odsustovanja sa rada, popuniti pored osnovnih podataka samo OB 7 "podaci o stazu" i u OB 10 upisati sifru 04. a) Zarada-osnovica osiguranja ­ Upisuje se ukupan iznos zaarade, ili osnovice osiguranja koje sluze za utvrdjivanje licnog koeficijenta. b) Uplaeni doprinos ­ Upisuje se iznos uplaenog doprinosa. a) Iznos naknade ­ Upisuje se iznos naknade zarade ostvarene po osnovu zdravstvenog osiguranja, odnosno porodiljskog odsustva, b) Uplaeni doprinos ­ Upisuje se iznos uplaenog doprinosa po osnovu zdravstvenog osiguranja, odnosno porodiljskog odsustva. Podnosilac prijave slovima upisuje jednu od tri naznacene mogunosti a Fond u prdvidjene kuice upisuje odgovarajuu sifru: - Godisnji period za koji nije mogue utvrditi zaradu-osnovicu osiguranja................... 03 - Staz priznat po osnovu njege djeteta .......................................................................... 04 - Staz za osiguranike koji plaaju doprinos za PIO po stopi nizoj od stope koja je propisana Zakonom......................................................................................................... 15 - U obiljezje 11-1 (2,3,4) upisuje se efektivno trajanje staza osiguranja: mjeseci i dani prema Pravilniku o utvdjivanju radnih mjesta, odnosno poslova na kojima se staz osiguranja racuna sa uveanim trajanjem. - Radna mjesta, poslovi, odnosno osnov za racunanje staza osiguranja sa uveanim trajanjem: upisuje se radno mjesto, odnosno poslovi na kojima se staz osiguranja racuna sa uveanim trajanjem i stepen uveanja. - U obiljezju "sifra" Fond upisuje odgovarajuu sifru iz Odluke o jedinstvenom kodeksu sifara za unosenje podataka u maticnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invaldiskog osiguranja na sljedei nacin: - za stepen uveanja 12/14 upisati 1214 - za stepen uveanja 12/15 upisati 1215 - za stepen uveanja 12/16 upisati 1216 - za stepen uveanja 12/18 upisati 1218 Za osiguranike iz cl. 129. tac. 15 Zakona o PIO upisati posebne sifre vrste staza u OB "sifra", i to: - za osiguranike sa TO od najmanje 70% ................................................................... 4027 - Vojni invalidi od I-VI grupe .................................................................................... 4022 - Civilni invalidi rata od I-VI grupe .......................................................................... 4025 - Slijepa lica ................................................................................................................ 4011 - Lica oboljela od distrofije ili srodnih misinih i neruomisinih oboljenja .............. 4024 - Lica oboljela od paraplegije ..................................................................................... 4028 - Lica oboljela od cerebralne i djecje paralize i multipleks skleroze ......................... 4026 Upisuje se iznos uplaenog doprinosa za staz osiguranja koji se racuna sa uveanim trajanjem.

UPUTSTVO

7. Podaci o stazu osiguranja (mjeseci, dani)

8. Podaci o zaradi­osnovici osiguranja i doprinosu 9. Podaci o naknadi zarade po osnovu zdravstvenog osiguranja, odnosno porodilj. odsustva i dopr. 10. Oznaka staza

11. Radna mjesta-poslovi na kojima se staz osiguranja racuna sa uveanim trajanjem, osnov za racunanje staza osiguranja sa uveanim trajanjem i visina uplaenog doprinosa

12. Uplaeni doprinosi

Prijava se dostavlja Fondu PIO u jednom primjerku. Ovjerenu kopiju prijave Fond dostavlja podnosiocu.

Information

Obrazac M-4

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

30808


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FBIH _2_.doc
Obrazac M-4