Read UGOVOR O ASIGNACIJI text version

Na osnovu Ugovora o ____________________________________________________ zakljucenog dana ____________________ godine izmeu _______________________ i __________________________________ i Ugovora zakljucenog izmeu ________________________ i _____________________ dana _________________ godine, zakljucuje se

UGOVOR O ASIGNACIJI

Izmeu: 1. ______________________________ koje-ju zastupa ___________________________ (u daljem tekstu: Uputilac) 2. ______________________________ koje-ju zastupa ___________________________ (u daljem tekstu: Upuenik) 3. ______________________________ koje-ju zastupa ___________________________ (u daljem tekstu: Primalac)

Clan 1. Uputilac ovlasuje Upuenika da za njegov racun uplati iznos od dinara ____________________ ( i slovima:___________________________________________________________________ ). Clan 2. Upuenik prihvata uput iz clana 1. ovog Ugovora. Clan 3. Uputilac na osnovu izvrsene uplate od strane Upuenika je izmirio svoje obaveze prema Primaocu u iznosu od dinara _____________________ (i slovima:________________________________). Clan 4. Upuenik je duzan da iznos iz clana 1. ovog Ugovora uplati na ziro-racun Primaoca broj _________________________. Clan 5. Na pravne posledice ovog Ugovora primenjivae se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Clan 6. Ugovor je sacinjen u ____________ istovetn___ primer___ od kojih svaka strana zadrzava po ________. U ____________________________ Dana ___________________ godine ZA UPUTIOCA ____________________ ZA UPUENIKA ____________________ ZA PRIMAOCA _____________________

Information

UGOVOR O ASIGNACIJI

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

201962


You might also be interested in

BETA
UGOVOR O ASIGNACIJI