Read afg_province_reference_map_dd_2012Jan04_A0_Nangarhar.pdf text version

Nangarhar Province - Reference Map

Koh Band

Legend

NURISTAN

35°0'N

! ^

Capital Provincial Centre District Centre Village International Province District

Nijrab

Nijrab

Daulatshahi

Nurgaram Wata Pur

Manogay Chapa Dara(Qala Kalay)

Shaygal wa shital

! !

!

! !

!

Dawlat Shah

Chapa Dara

Nuristan(Lokar)

Administrative Boundaries

Dara-I-Pech

Alasay Bagram

Alasay

Marawara

Asadabad

KAPISA

Tagab

Transportation

Marawara

Elevation (meter) > 5000 4,001 - 5,000 3,001 - 4,000 2,501 - 3,000 2,001 - 2,500 1,501 - 2,000 1,001 - 1,500 801 - 1,000 601 - 800 401 - 600 < 400

Primary Road Secondary Road Other Road

U

p

Tagab

Alishing

LAGHMAN

Alishing

Alingar

KUNAR

Narang Alingar Dara-I-Nur

Now Abad Shemol Shemol Wegal Kandak Kandak Payen Bala Chowal Laghi

Sirkanay

Airport Airfield River/Lake River/Stream

Sarkani

Narang

Kohi Safi

Atran

Jan Gor Shegal Khail Dood Dood Yalag Raig

PA RWA N

Sarwar Andolam

Lama Kunda

Sarwar Kasba Sarwar

Dara-INur (Qala-i-Shahi)

Safar Qala Tak Qala

Muchganadwol Lama Tak Satan Sar Gulak Now Abad Bamba Satan Kot Babala Matak Qala Omer Panj Akhla Ya Sheren Kalay Panj Akhla Sagi Shok Yaye

Nurgal

Chawkay

" 6

Chawkay

Hospital Other health facilities Schools

" 5

m n

Mihtarlam

Banda Ya Sarwar Karam Ya Yang Banda Nallawa

Bar Kot Ya Kashmo Now Padshahi Qala Qala Chanjayor Markaz Wolluswaly Najaran Kotaka Talki Qala Shahi Amla Malik Faqir

Khas Kunar

Shenari

Mihtarlam

Sor Kham

Monjena Amla Ya Royar

Amla

Sorubi

Puri Kalay Ahmad Nasir Qala Baig Lowi Kalay Say Touda Sarjal Atawar Khuram Kalay

Sorach Qala

Khas Kunar

Nurgal

Sayid Dagar Sar Band Shatalow Kundi Sar Khaily Kalay Koz Ka Shakot Bar Ka Shakot Sar Kand Chengai Tangi Koz Kalay Kalay Sar Kand Bar Saperi

Shewa

Qala Islam Shahi Pur

Kohna Re

Lal Khanabad

Shah Mal Qala Tak Koz Char Qala Shamel

Shawa Markaz Wolluswaly Gorek

Az Bagh Ahmad Kot Bangow

Khaki Jabbar

34°30'N

Surobi

Qarghayi

Yaseen Kalay

Bazarak Darba Khail Shegi Gedari

Shad Khan Kalay Qalagi

Gar Dowl

Meyagan Lamtak Abdul Khail Palwari Abdul Khail Kachra

Kuz Kunar

Woch Naow

Anzaro Kalay Shora Kalay

Karwanda

Paitow Tootaki Paitow Ya Dara Lalkalay Halla Khail Dara

Toura Tezha

Badi

Koz Saperi

Kajri Mergi Ya Sergi Lako

Kato Kalay Paitow

Elevation

Nuristan(Lokar) ! !

!

Bihsud

Woch Tangi Sayid Abad Abdul Khail Banda Kalay

Kote

Kata Sang

Saperi Nara Obah Tangi

Beala

Taran

Tera Kas Zeyarat Dag Khoga Khail Sapera Toor Ragha Debe Ghondi

KABUL

Koza Qala Omer Khail Hajrat Qala Gulan Banda Bemaran

Daronta Gul Beala Nazar Abad Qala Hussain Taghar Qala Shaikha

Tangi

NANGARHAR

Goshta Kama

Tour Kani Zera Ghondi Karka Dand

Asadabad

! !

!

Beni Ga

Gulab Khail Qader Khail Jamal Wate Khail Sharif Khail Gharo Nai Kafar Khail

Layahor Shenwari Khail

Khangi Mana Khail Sera Ghogayza

Azra

Azra

LOGAR

Ali Khail (Jaji)

34°0'N

Sarangi Sufi Qala Raigi Qala Malakh Ha Zor Kala Sahib Do Bandi Lohan Qala Per Kohe Qala Beatne Now Abad Qasim Sahib Choni Souz Ghalmo Dar Shairgar Noor Khan Jamali Shaikh Ali Banda Muslim Shairgar Goch Abad Kachra Lajegi Abad Abdeyan Kalay Separi Boland Ghar Kas Bang Ghorize Zeyarat Dowlat Zulum Abad Kohe Perawar Dahi Sabz Kakar Qala Janan Kas Qala Baba Qala Champar Khor Bagrami Chak Behsood Chora Walid Mirzayan Qala Meya Dahi Dari Bajowri Gaowmesh Shahi Dobela Kalay Kakaran Bala Noori Zeyarat Nar Char Dahi Now Abad Darew Khas Gan Walid Sufla Mango Waly Now Meya Khail Kala Dahi Miran Kala Masi Banda Qala Arbaban Mandi Balo Bala Qala Zhowara Hulya Dar Guli Shoda Tahmerat Wollayte Boch Dag Bazed Khail Bar (1) Zerani Qazeya Qala Mahroof Lala Qala Jamal Kala Shakhi Anagar Sada Shair Shalam Mirza Naghrak Miran (2) Sorate Ghat Bazed Khail Wodor Eakhlas Abad Haji Sahiban Malik Beala Malik Ha Qala Chona Gach Shah Qala Ali Khan Ali Abad Bakhtan Zhera Maste Qala Khan Sar Shamsha Banjani Hadel Qala Now Zangoye Watapur Koz Afandi Char Mama Khail Dalgi Khail Pur Adam Khail Sar Warasa Banda Haji Ha Ghochak Sufla Dar Dotara Chakean Goshtwal Qala Dasht Baraw Sayedan Foladi Sahib Gul Bagh Safa Bangala Tatang Shena Hulya Mulayen Qala Faqir Sahib Jamaly Bebe Koz Gari Guli Nahr Shahi Badal Shair Per Zaye Bar Sar Mughul Banda Mir Halam Gharbi Qala Shahi Shahi Hazratan Khalowa Sayed Poor Ahmad Zai Ali Gul Shelam Qala Awgari Dahi Khanjar Nahr Shahi Awal Gek Mirza Qala Zargaran Daran Bangala Bar Mirza Khail Kandahari Khail Khail Akhound Ghazbi Ghaze Dand Shamsha Anar Dowom Khail Jahanger Qala Shair Kama Khas Nahr Shahi Khosh Kote Arab Khail Katpor Pur Bagh Sultan Pur Mast Ali Qala Sayidan Gharbi Betni Doste Khail Gonbad Mirza Khowja Khail Yaqoubi Beaz Koz Mirza Kundi Kundi Dahi Tar Sangar Seya Hulya Mughol Wa Akhound Barkako Khair Khara Lokhi Mohammad Koshkak Koshkak Woch Ganda Chashma Khail Miradad Jamaly Sarai Qala Hajiyan Sang Khail Abad Momen Abad Za Khail Shaikhan Khail Bawali Banda Payen Karam Koza Kaka Guzar Ga Chaowk Sarok Baloch Moqam Dahi Khail Allah Sakhi Karam Bani Qala Khan Gerd Ab Baghwani Nazar Sahib Beala Banda Bala Gardi Nahr Shahi Kalta Qala Bagh Kas Poul Saracha Saywom Attaye Farm Shen Baryena Bar Jowi Dahi Naqelin Kakrak Ghondi Hada Pani Padshahan Gazag Bara Karaiz Kakrak Sharqe Jowi Dahi Saracha Kachra Ghondi Kulala Kabir Ya Karaiz Hesa Saywom Qala Mansoor Angor Sor Paitow Babai Shaikh Spen Jomat Naqelin Kabir Najmuljahad Tak Angor Touda Spen Dag Aman Hesa Bawali Sar Band Kas Mesri Hesa Saracha Arabeya Samar Chena Gazak Tari Kalay Khail Tak Awal Koza Nabo Kalay Charum Najmuljahad Khail Jowi Yazdah Doaba Koz Sar Lacha Najmuljahad Kalala Arkhi Kharote Kakrak Naghlo Dargeyan Hazrati Band Khaar Pura Ghondi Hada Hesa Dowm Fateh Kotwaly Sor Garak Yaka Gor Gora Bandi Khowayeze Halyaz Najmuljahad Abad Kas Goshta Do Awa Ya Naghlowi Khak Naqelin Ghondi Yaghi Khail Mordar Patok Tatang Bar Yusuf Markaz Deda Wal Aka Kala Naghlo Lokhi Mate Band Dand Shaikh Beala Farm Kas Halam Khail Bar Koz Qala Guzar Bar Abad Jamhoryat Kas Zangalyan Soor Pul Warsak Rahmate Banda Beala Salim Lalm Moushwani Sawi Fato Kas Koz Moushwani Parow Sar Gadi Nasir Payen Panang Zangal Maqawa Tonal Jalozai Fatta Khail Zai Gadi Mohammadi Sawri Amir Baraikab Kotagi Surnado Muza Shair Khan Wais Mena Malik Tarely Darwazage Zora Chahar Kambo Shaikhan Taryali Hashooq Ragha Mullah Khan Ya Shaikhan Par Kan Ghazi Sor Dak Dehe Ma Khan Zeyarat Hashim Khail Meyagan Kasi Kare Kala Miry Abad Lokhe Koza Koz Khail Gadi Shahbaz Munda Ashab Koz Gand Khail Khail Ali Taraki Chen Chena Char Par Jena Barikow Dak Banda Bashi Durani Khail Chanar Koh Zar Baba Pani Zarif Golo Lango Khail Taraki Lewaneyan Toot Chena Bebe Ghulam Nari Takeya Lala Banda Shewa Sor Dag Tawi Dowlat Khail Khail Ghach Kabulyan Lokhe Khail Do Ab Ragha Kalay Dar Bagi Mahro Khan Asel Barikow Hajiyan Qatar Mamla Jaba Agha Sera Gadra Teza Dah Gaz Bostan Gonja Saraw Zai Sor Khail Banda Kamp Lowi Kalay Bar Gand Halim Khail Jabeye Khail Khumar Kala Baba Kar Munir Ghondi Khail Sufla Mahjeren Dowood Shair Qala Kala Bodi Now Khowaran Lokhdara Ali Khail Zeyarat Yas Kala Pani Sohrab Aghzo Khail Khail Chene Barar Sar Shahi Zai Patri Shaikh Kalay Khate Bot Gar Kalay Murghan Qatarghai Markaz Wolluswaly Ragha Ghar Kundi Dowlat Kalay Sangeri Kalay Ghech Araban Gad Khail Gad Karaiz Barik Ab Karim Khaki Bara Hajeyan Hashim Kalay Meya Abad Bagh Khail Qazeyan Kullalan Hafezan Wood Hesar Dobi Khail Degan Padshah Akhound Qalawal Khail Ani Khan Qayum Khail Khail Khail Sahib Sara Kala Kala Mohmandi Kocheyan Khail Daman Zadagan Kalay Char Sanze Saraw Gazak Landon Paraw Kalay Shegi Khail Artona Zargaran Janbaz Dageyan Shaikh Khanjar Haji Shah Bate Kot Naqelin Qala Kok Barashpan Hulya Bar Cheni Ghar Gar Ghondi Adam Kheyaz-o-kalay Jowi Khail Mohmand Akhound Kalay Gerdab Zang Zaye Khalil Sera Kote Manda Korak Degan Koza Char Toot Ya Nawur Farm Khail Shah Kalay Kane Sor Dak Sanzali Khail Kalay Malik Shaikhan Khail Ali Now Abad ''20'' Kalay Choni Zada Hotake Garbawa Cheni Kalay Kala Chaperhar Ya Beadar Ghazi Kashrano Kalay Degan Markaz Rasool Kambel Bandage Zoor Faiz Shair Adowr Say Pai Naker Mohmand Beala Gan KozaAkhound Kalay Lotgapur Kablo Samze Kalay Ghulam Sari Abad Shaikhan Sufla Spen Khanano Bun Baba Malk Zai Sangar Bate Kot Garid Kalay Qader Kalay Mangi Bazar Khawari Loqman Khail Malalay Omer Khail Baghecha Kala Lotgapur Kas Khail Zaghra Baze Kalay Banwari Ya Baro Banda Mohammad Gul Dak Awi Khail Kas Kalay Khoshal Khail Nar Goshi Sangar Khail Khail Ghondi Jani Dago Kam Baro Khadi Payen Adad Samza Kalay Kachra Khail Ghondi Say Pai Lorte Miran Patang Gul Khail Zoor Koza Chache Rahman Khail Gari Sada Baro Halam Darana Khail Arab Mar Hesar Khowazak Ahmadi Kalay Koza Godara Sholana Khail Akhound Tour Farm Jamal Khail Shabdyani Khail Nabi Awdahi Zai Damantal Kalay Basol Bala Tootagi Hukumate Kala Khail Baig Tangi Shahi Khail Rajgar Ya Arka Khail Kalay Khader Marko Gard Aba Masta Khail Zadagan Sarwar Baba Baro Chahar Qader Bara Koza Ghara Khail Lori Khail Khale Sada Halim Manki Ghalo Kalay Tarmi Mano Kandab Khail Ghazi Qala Sor Dak Mullah Durani Chor Basol Banda Meya Banda Khail Jowi ''26'' Sultan Khail Kala Garatik Khan Bazar Mandar Shah Qoul Za Khail Zara Shair Banda Bawar Kalay Mama Shashkhail Daga Haji Ya Zeyarat Samnal Ghara Landi Kalay Gulshah Godra Gaga Khail Mehr Sakan Ghondi Chang Amloke Kalay Chaghari Koza Nazar Payen Lowarte Wa Meyagan Kalay Jaba Band Akhound Marko Khail Khail Kala Baba Meidan Tarmi Ghondi Toda Omer Gul Kalay Khail Mama Tarely Abad Kalay Khanum Kote Kala Khail Mir Hassan Kama Shayesta Qelegho Atmanzai Gardi Tatang Tarely Kalagan Zada Roghano Mawara Kala Nabi Khail Kashi Chena Fateh Khail Choni Shoyed Yani Suliman Khail Haji Markaz Kamarki Sheren Loteya Naqel Tarmi Jolagan Gadal Bari Samkani Zeno Sar Kot Shogar Khail Aska Khail Kazhi Kochi Tawos Sori Kalay Ghawos Shaikhan Ali Khail Basol Kalay Shaye Awghoz Khoge Mullah Dara Sera Raishak Wolluswaly Daman Langar Khail Kocheyano Gand Haybat Tarmi Adero Kamar Ghara Ghazhgi Jowi Hanif Dail Spen Kalay Ya Shola Khail Samse Kama Shenwari Kade Khail Naqel Mile Khail Chaghra Jowi Ali Jan Tarake Hazar Kala Khar Rewal Kala Kalay Jabo Pani Kalay Bacha Kalay Kalay Masjed Naqel Jowi Bahzad Khail Malik Lahl Pur Khail Malikan Jowi Hazar Naw Kando Mussa Khail Ghazhgi Gule ''23'' Saze Kala Ghar Kalagi Kaly Khail Shah Lahl Naw Mana Saraw Bulal Kalay Daga Zandaly Kumaki Khaibar Lowi Jaka Shahbaz Shakar Khail ''25'' Khar Ke Kala Sar Band Kalay ''26'' Awlada Abdulrahmani Shenawar Kala Zhor Meya Gan Aziz Koza Bara Khail Zeyarat Mod Atmanzaye Payen Ade Zey Hana Khail Naho Khail Qala Teflakan Guldowal Mir Kar Waraish Kala Woch Lagadi Atmanzaye Jaka Taraki Naqel Shatour Zango Arbaban Kalay Kalay Khail Khail Shamshoye Hakim Shah Khail Hazara Now Khail Kolala Tomani Yashtama Khail Wate Walmasa Yaghi Kass Sharaf Moshung Qala Gandera Sela Saber Zarbacha Jowi Akhound Tawos Garay Now Abad Gollaye Gollaye Abad Jani Loya Ghazhgi Fateh Shair Kala Modga Patra Band Jowi Jamal Mir Je Atman Hesa Dowm Sufla ''28'' Wara Hesarak Landai Khail Mirza Degan Kalay Taray Naow Chawk Gollaye Dowake Shair Gar Seda Kas Khail Daka Gary Lada Khatgi Naqel Khail Zaye Naqel Jowi Now Abad Kote Zai Khail Nandar Khail Chawk Gollaye Landi Hesarak Hesa Awal Bagh Jowi Malik Anar Saber Hulya Khazar Sera Kalay ''29'' Markaz Pacha Khail Hazaragan Ester Khail Shenwari Jabage Chanarge Zakhail Kharote Khanan ''27'' Naqel Jowi Kala Khail Nangaryaran Spen Ke Khana Kala Wolluswaly Sahib Daga Kalay Ali Bar Bar Lage Mahroof ''29'' Now Abad Gollaye Kalay Morgi Kalay Manzani Shama Zada Ahmad Mohammad Gul Khail Khail Khader Khail Now Abad Chena Alif Kala Chawk Gardi Khana Bader Seda Muzdage Naw Abad Khail Khail Khan Kalay Ghani Khail Ghani Ghani Khail Daka Lokhe Ya Khail Ghondi Gollaye Jaba Kocheyan Qoudrat Kalay Zamber Khail Mela Khail Ghondi Shair Khowazak Matrani Sori Kazha Kala Wakil Shair Karai Khail Maidanak Sera Daka Markaz Wolluswaly Shapola Sanzali Kham Karai Kambo Sanzali Kalay Da Shapole Miran Khail Tazhay Karam Mohammad Azam Nari Kala Kano Ghani Khail Ghani Katele Bar Bami Kashmir Kalay Tala Khail Bahlol Gaz Wani Mama Shege Obha Lakri Bagh Khail Morge Now Abad Sera Aka Anar Khail Ya Khail Lowi Khanan Seya Shah Serkai Tala Fatema Tar Khail Khail Wadesar Katele Jowi Khail Doshah Bami Bagh Mir Kalay Kalay Chob Kalay Zada Kas Kas Spen Mari Naowa Khader Sharo Karim Khail Ghondi Khail Chak Ab Wa Samsobi Khala Zhora Ya Ragha Kala Khail Chehl Khail Main Kas Khail Sera Chehl Parota Koram Sera Ghondi Abadan Faqir Saperi Gazi Anzeri Bar Khala Taraki Khail Miran Gazi Atta Shaikh Yaghe Marki Abad Khail Khail Meshri Banda Khan Suliman Sangani Maidan Band Khail Hajum Shasha Khail Ghalate Yan Kalay Char Kalay Abad Khail Kazh Ke Angora Wazage Bar Gulo Khan Kalay Hand Rani Dowani Haidar Khail Maryez Koh Ya Naryan Sufla Landi Ghor Kay Darwi Raghe Bar Qalajat Landi Touda Behi Dak Shayer Mir Pacher Chena Kalay Meyagan Khar Kane Chena Kalay Dobaro Kho Gad Mirza Aram Sufla Ya Sohadat Bar Bara Waghat Wayala Gulo Koh Rood Khail Koz Bagh Kalay Katra Seya Obah Khail Mand Mullahyan Bang Zar Dagulo Koh Shaikhan Kata Khail Kareyan Khar Kate Khoga Khail Khana Separi Meyagan Shaikh Goro Khail Zeyarat Shaikhan Sayid Gajna Waro Kalay Alo Kalay Sara Payen Hulya Kas Kalay Kaga Badan Khail Karam Shayesta Kaye Mal Ghali Shora Khail Payenda Kalay Ahmad Khail Kargar Murgi Kalay Kunj Khail Kandow Madoh Khail Shanal Khail Khail Pacher Sufla Khail Bar Shah Khail Mullah Pa Khail Sultan Anzar Khasa Kala Konatar Tour Ahmad Khail Wa Kalay Ya Ghondi Ban Dok Gad Akhound Khail Papen Kamar Sar Khail Khail Mena Changi Qalandar Landi Sera Kala Zeri Dar Kham Khail Khader Zada Gan Karegar Kala Eissa Gagara Rawogi Mela Wa Kalay Kam Tangi Khail Khail Meya Gan Khar Markaz Band Manke Papen Hand Rani Khail Mardan Kalay Kot Wal Kani Haroon Koz Dar Wolluswaly Agha Ash Khail Khola Bahram Kalay Meni Sorobi Hulya Shaghal Papen Kalay Khail Zhay Baba Band Nar Gosi Dokancha Gardi Samsate Tora Awancha Kalay Bar Gharo Ge Babur Wadana Ra Gharje Kalay Zor Gargari Ragha Bora Pero Mangari Kagari Degan Bealy Dand Sahib Shar Mokhe Khail Kalay Dara Kas Sandoq Khail Gadar Kalay Zada Gan Kumaki Astana Dar Kateyan Now Abad Bar Shabi Khan Anzeri Sera Toura Kalay Sekandara Suliman Akhond Pan Sar Shair Abdul Laghte Ghondi Hesar Gul Pur Chena Alif Shaikhan Meyagan Changi Khail Dahi Sobi Ya Chanar Chanar Zadagan Dahi Kalay Makhe Khail Wacha Kando Tangi Kharaki Kalay Shedal Goshtal Khail Kalay Sorobi Bala Zhangori Sangori Shorgar Ya Sanzaly Sarak Kohna Kar Gani Lago Ya Doyara Morgi Mar Bazar Daman Lora Goshtal Khor Meni Tarkha Shangi Saperi Bahlol Jow Dara Shena Khani Tarely Sara Tangi Chena Chena Anzer Kalay Sar Now Batan Koz Hada Kunj Awleya Sor Kala Asad Garowa Shalgar Baro Kunda Pango Guta Tangi Ya Chen Tar Tangi Achin Nar Gose Khail Tarely Kalay Pukha Kawaki Asad Ash Khail Koto Kalay Wagar Shahi Khana Khowagi Woch Zangal Ka Farman Dabe Dowrage Achin Bandar Mena Sobi Khail Kalay Lagar Mir Ali Bar Kareat Chanar Kalay Achin Khola Angor Gawi Meyagan Godra Tangi Wocha Qasab-o-kalay Tanga Saro Muzda Ke Do Aba Melo Bawal Algara Jawar Gar Shaikh Ab Kalay Marchal Qader Goranda Muzdak Kandow Zero Kas Kota Ge Dab Makrani Dawoni Batan Teri Murgha Pa Khail Tour Parang Baro Lamsi Aka Khail Qaza Kalay Bawar Woch Chena Morghan Ghondi Karta Toot Ragha Kalay Dara Lala Kalay Kalay Zaye Damgal Bandar Gawi Woch Nawa Nar Gosa Kas Landi Kalay Sharongi Kass Khorla Reski Sar Kalay Gadra Gharo Shego Khasri Sholgar Jamal Satar Khail Kalay Murghi Kalay Dak Para Morgi Khail Khail Zhobi Gaw Dara Maro Sar Damgal Kalay Sallay Sor Khail Waliye Kocheyan Ibrahim Soparwoni Awleya Gan Sokani Kalay Khail Wa Miran Lawar Zar Ghari Gul Kamar Ambar Ghondi Melo Dur Baba Asperi Zhe Kalay Landi Mela Bari Oblen Khar Malang Kala Lar Mandi Kasi Shanda Spen Ke Noge Sur Nala Kalay Ghozge Kani Woch Zhowari Khola Kalay Woni Lalmi Morgi Sawaro Baghdara Lowi Kalay Dowa Say Nawa Omer Tour Gul Band Kalay Obee Kalay Kheyal Nazyan Baro Payenda Khola Khail Kalay Sheen Kagha Gul Kalay Khola Kaso Kalay Lamsi Satke Shen Saperi Spen Taby Kamar Khol Shoronki Takhto Buze Kaso Katake Kando Karpo Melo Kharote Kalay Paitow Nashtar Kalay Ali Koh Khola Tundi Dara Now Sheen Kats Khani Wa Wocha Shano Kalay Shobi Dara Baden Khail Takhto Awdal Lalmi Kalay Khola Kalay Munda Te Qala Abdullah Bahr Abad

Mihtarlam ! !

!

Jalalabad

Sultan Pur

Jalalabad

Jalalabad ! !

!

Kama (Sangar Saray)

Surkh Rod

Chaparhar

Chaparhar (Dawlatzi )

Goshta

Lal Por

Rodat

Bati Kot

Shahi Kot (Sarshahi Kot)

Lal Por

Rena

Hesarak

Khogyani (Kazha)

Nader Shah Kot

Kama Daka

A F G H A N I S TA N Map Locator

Pachir Wa Agam

Shirzad

Shinwar

Muhmand Dara

! ^

KABUL

Kot

Dur Baba

Khogayani

Deh Bala

Pachier Agam

Nazyan

Nazyan

Deh Bala

Dur Baba

±

Date Printed: 05 January 2012 07:16 PM Data Source(s): AGCHO, CSO, AIMS, SRTM GDEM Schools - Ministry of Education Health Facilities - Ministry of Health Projection/Datum: Geographic/WGS-84 Disclaimers: The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Acheen

Mullah Nali Kando Yano Kalay

Ali Khel (Jaji)

Dand (Dara Darang)

Ahmad Abad

PA K T YA

PA K I S TA N

Chamkani

Chamkani

Laja Ahmad Khail

Lija Mangal

Sayed Karam Dand Patan

Doc Name: Nangarhar_province_reference_map_dd_2012Jan03_A0

KHOST

Jani Khail

69°30'E

Jaji Maidan

70°0'E 70°30'E

0

71°0'E

10

20 kms

Feedback: [email protected] Website: http://afg.humanitarianresponse.info/

Information

1 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

745493


You might also be interested in

BETA