Read Universal Remote_Manual_DK.indd text version

FJER N B E T J E N I N G

Model no. 10116

U NIVERSAL

BRUGERVEJLEDNING

Introduktion

Tillykke med din nye multifunktionsfjernbetjening. Denne fjernbetjening giver dig vha. enkelte programmeringer muligheden for at betjene dine elektroniske apparater, såsom TV, videoafspiller, satellitmodtager og dvd-afspiller, med én fjernbetjening. Specifikationer Rækkevidde: 8 meter Batteritype: to AAA-batterier Batt. holdbarhed: Ca. 6 månder Bortskaffelse Dette elektroniske apparat bør bortskaffes på en miljørigtig måde. Du skal derfor bortskaffe apparatet i overensstemmelse med de gældende lokale regler. I de fleste tilfælde vil det være muligt at indlevere apparatet på din lokale genbrugsstation. Garanti Garantien for dette apparat gælder ikke, · Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke overholdes · Hvis apparatet har været misligholdt eller udsat for anden form for overlast · Hvis der er foretaget uautoriseret reparation eller lign. på apparatet

Beskrivelse af funktioner

Tænd/Sluk

Status

Kanalvalg

Program

Lyd fra Afspil Hurtigt tilbage Optagelse Program Picture mode Volumen ned Kontrast TV/AV SET TV Video

Normal Pause Hurtigt frem Stop TV/SAT Næste prog. Return Menu Volumen op Forrige prog. Lysstyrke Farvebalance DVD Sattelit

Manuel programmering

1. Slå op i kodelisten, der er vedlagt denne brugervejledning, og find det kodenummer, der passer til dit apparat (tv, video, dvd-afspiller etc.).

NR. 1 2 3 4 5 Mærke A Mark A R System Abex Accent Accuscan 1 574 026 145 033 105 2 579 3 033 4

026

2. Tryk samtidig på "SET"-knappen og knappen til det apparat, du ønsker at betjene (TV, VCR, SAT etc.)

"SET"

Vælg apparat

3. Når status-indikatoren blinker, skal du slippe de to knapper samtidigt.

Statusindikator

4. Du skal nu indtaste den 3-cifrede kode fra kodelisten, som passer til det apparat, du vil betjene. (f.eks. Sony-tv, 028, eller Goldstar-video, 359).

Manuel programmering

5. Når status-indikatoren slukker, er programmeringen færdig. Fjernbetjeningen gemmer automatisk din programmering. 6. Kontrollér til sidst, om fjernbetjeningens knapper fungerer. Hvis dette er tilfældet, er programmeringen afsluttet. Efter du har foretaget din programmering, skal du kontrollere, om fjernbetjeningen kan betjene det indkodede apparat. 1. Tænd for det apparat, du ønsker at betjene. 2. Ret fjernbetjeningen mod apparatet, og tryk på den tilsvarende apparat-knap på fjernbetjeningen (f.eks. TV, DVD, etc.). Tryk nu på en knap på fjernbetjening for at kontrollere, at den kan betjene den tilsvarende funktion på apparatet (f.eks. "Tænd/Sluk"-knappen for at kontrollere om fjernbetjeningen slukker for apparatet). 3. Kontrollér, at fjernbetjeningens øvrige knapper aktiverer apparatets tilsvarende funktioner (f.eks. om "VOL"knapperne skruer op og ned for tv'ets lydstyrke).

Manuel programmering

4. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, skal du i kodelisten kontrollere koden og apparatets mærke igen, og gentage programmeringen. 5. Hvis fjernbetjeningen stadig ikke virker, skal du prøve at anvende andre koder. Hvis du ikke kan finde dit apparat i kodelisten, eller koden ikke fungerer, kan du anvende en manuel eller automatisk Tænd/Sluk-kodesøgning vha. fjernbetjeningen.

Tænd/sluk-programmering

Hvis du ikke kan finde dit apparat i kodelisten, eller koden ikke fungerer, kan du anvende en manuel eller automatisk Tænd/Sluk-kodesøgning vha. fjernbetjeningen. 1. Tænd for det apparat, du ønsker at betjene (f.eks. dvd-afspiller), og ret fjernbetjeningen mod det. 2. Tryk nu samtidig på "SET"-knappen og knappen, der svarer til det apparat, du vil betjene (f.eks. "TV" eller "DVD"). Status-indikatoren vil nu lyse. 3. Tryk nu på "SET"-knappen og slip den. Status-indikatoren vil nu blinke, som tegn på at Tænd/Sluk-søgningen er aktiveret. Du kan nu foretage en manuel Tænd/Slukkodesøgning eller en automatisk Tænd/ Sluk-kodesøgning. 4. Manuel Tænd/Sluk-kodesøgning: Hver gang du trykker på "Tænd/Sluk"knappen på fjernbetjeningen, transmitteres et nyt kodenummer. Du skal nu fortsætte med at trykke på "Tænd/ Sluk"-knappen, indtil det tændte apparat slukkes. Herefter tænder du for apparatet igen, og kontrollere om

Tænd/sluk-programmering

fjernbetjeningens andre knapper kan betjene apparatets tilsvarende funktioner (hvis dit apparat f.eks. er en dvd-afspiller, kan du kontrollere om "Afspil"-knappen aktiverer dvd-afspillerens afspilningsfunktion, om "Hurtig frem"-knappen spoler frem på dvd'en etc.). Denne søgningen kræver en del tålmodighed, da det kan tage op til 100 forsøg, før fjernbetjeningen finder det korrekte kodenummer til dit apparat. 5. Automatisk Tænd/Sluk-kodesøgning: Hold "Tænd/Sluk"-knappen nede i mere end 3 sekunder. Status-indikatoren vil nu begynde at blinke. Slip nu "Tænd/Sluk"-knappen, og fjernbetjening vil automatisk sende ét kodenummer ad gangen. Når fjernbetjeningen finder det korrekte kodenummer, vil det tændte apparat blive slukket. Tryk nu på en vilkårlig tast for at afslutte den automatisk kodesøgning. Når fjernbetjeningen har fundet den korrekte kode, skal du gemme kodenummeret. Dette gøres ved, at du trykker på den apparat-knap, der svarer til det apparat, som fjernbetjeningen skal betjene (f.eks. DVD, TV etc.), og derefter slippe den. Kodenummeret er nu gemt i fjernbetjeningen.

Betjeningsproblemer

Hvis du har problemer med at programmere eller anvende fjernbetjeningen, skal du kontrollere følgende: 1. Når du programmerer fjernbetjeningen, skal du nøje gennemgå førnævnte programmeringsvejledning. Hvis den kode, der angives først i kodelisten, ikke virker, skal du prøve alle de kodelistekoder, der gælder for dit apparat. Dette skal gøres i den i kodelisten angivne rækkefølge (f.eks. Sharp-tv, 043, 053, 114, 178, 201 etc.) 2. Kontrollér, at der ikke er genstande mellem apparatet og fjernbetjeningen, der kan svække fjernbetjeningens signal. Husk ligeledes at rette fjernbetjeningen direkte mod apparatet. 3. Kontrollér, at det apparat, der skal betjenes, har en infrarød signalmodtager. Hvis dette ikke er tilfældet, kan fjernbetjeningen ikke anvendes.

Betjeningsproblemer

4. Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier er sat korrekt i fjernbetjeningen. Kontrollér ligeledes, om batterierne er flade, og udskift dem, hvis nødvendigt (bland aldrig gamle og nye batterier, brug altid batterier af samme type og tag altid batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal anvendes over en længere periode). Bemærk: Det kan være nødvendigt at omprogrammere fjernbetjeningen, når du har skiftet batterierne.

Generelle betjeningsfunktioner

Multifjernbetjeningen består af knapper som alle har en eller flere funktioner. "MENU"-knappen på fjernbetjeningen er en generel knap, som ofte anvendes til dvd-afspillere, TV-opsætning samt sat-opsætning. Ved at trykke på "MENU"knappen vil du på tv'et få vist en funktionsmenu over det tilsluttede apparat, du fjernbetjener. For at navigere i menuen og undermenuerne skal du anvende PROG, PROG, VOLog VOL knapperne. Da multifjernbetjeningens menufunktionsknapper svarer til de knapper, som findes på den fjernbetjening, der oprindeligt fulgte med apparatet, vil det være hensigtsmæssigt at beholde brugervejledningen til din gamle fjernbetjening, således du kan finde oplysninger om dens menubetjeningsfunktioner.

TV-funktioner

Når du har programmeret multifjernbetjeningen vha. ovennævnte vejledning, vil du være i stand til at betjene dit tv med den. Grundlæggende svarer multifjernbetjeningens funktionsknapper til de knapper, som findes på den fjernbetjening, der oprindeligt fulgte med dit tv (det vil derfor være hensigtsmæssigt at beholde brugervejledningen til din gamle fjernbetjening, således du kan finde oplysninger om dens betjeningsfunktioner). Her følger en kort oversigt over nogle af de tv-betjeningsfunktioner, som findes på multifjernbetjeningen. Start: For at kunne betjene tv'et trykker du først på knappen TV på fjernbetjeningen. Tænd/sluk: Du tænder og slukker tv'et på "Tænd/ Sluk"-knappen. Kanalvalg: Du kan vælge kanalerne på dit tv vha. talknapperne. Tryk på "0/10"-knappen, hvis du ønsker et kanalvalg over 10 (tryk f.eks. på "0/10"-knappen efterfulgt af 2 for at vælge kanalnummer 12). Du kan ligeledes gå til næste kanal eller forrige kanal vha. henholdsvis PROG og PROG.

TV-funktioner

Lydstyrke: Du kan skrue op og ned for lydstyrken vha. henholdsvis VOL og VOL. Lyd fra: Du kan slå lyden fra dit tv ved at trykke på "Lyd fra"-knappen. Kontrast, lysstyrke og balance: Du kan ændre kontrasten på dit tv vha. + og ­ kontrastknapperne. Du kan ændre lysstyrken på dit tv vha. + og ­ lysstyrkeknapperne. Du kan ændre balancen på dit tv vha. + og ­ balanceknapperne.

Kontrast Lysstyrke Balance

Tekst-tv: For at kalde tekst-tv frem på tv'et skal du trykke på "Pause"-knappen. Du vil nu se tekst-tv-oversigten for den kanal, du er på. Du kan nu indtaste en TTV-side vha. talknapperne. Du kan ligeledes bladre én side frem vha. "Hurtig frem"-knappen og én side tilbage vha. "Hurtig tilbage"-knappen.

Betjening af teksttv

TV-funktioner

Hvis du ønsker, at siden skal vises i dobbeltstørrelse, skal du trykke på "Afspil"knappen (tryk på knappen tre gange for at vende tilbage til alm. visning). Hvis du vil se tekst-tv samtidig med tv-billedet, skal du trykke på "Pause"-knappen (for at vende tilbage til TTV-billedet igen trykker du igen på "Pause"-knappen). Hvis den viste side består af flere sider, kan du pause den aktuelle side vha. "Stop"-knappen. For igen at vende tilbage til alm. tv-visning, skal du trykke på "TV/SAT"-knappen.

DVD-funktioner

Når du har programmeret multifjernbetjeningen vha. ovennævnte vejledning, vil du være i stand til at betjene din dvd-afspiller med den. Grundlæggende svarer multifjernbetjeningens funktionsknapper til de knapper, som findes på den fjernbetjening, der oprindeligt fulgte med din dvd-afspiller (det vil derfor være hensigtsmæssigt at beholde brugervejledningen til din gamle fjernbetjening, således du kan finde oplysninger om dens betjeningsfunktioner). Her følger en kort oversigt over nogle af de dvd-betjeningsfunktioner, som findes på multifjernbetjeningen. Start: For at kunne betjene dvd-afspilleren trykker du først på knappen DVD på fjernbetjeningen. Tænd/sluk: Du tænder og slukker dvd-afspilleren på "Tænd/Sluk"-knappen.

DVD-funktioner

Afspilning: Afspil dvd'en ved at trykke på "Afspil"knappen. For at stoppe afspilningen skal du trykke på "Stop"-knappen. Du kan ligeledes pause afspilningen vha. "Pause"-knappen.

Betjening af DVD

Du kan spole frem og tilbage på dvd'en ved at holde henholdsvis "Hurtig frem"og "Hurtig tilbage"-knappen nede. Vha. af samme knapper kan du ved et kort tryk springe frem/tilbage til næste/forrige kapitel på dvd'en.

Video-funktioner

Når du har programmeret multifjernbetjeningen vha. ovennævnte vejledning, vil du være i stand til at betjene din video med den. Grundlæggende svarer multifjernbetjeningens funktionsknapper til de knapper, som findes på den fjernbetjening, der oprindeligt fulgte med din video (det vil derfor være hensigtsmæssigt at beholde brugervejledningen til din gamle fjernbetjening, således du kan finde oplysninger om dens betjeningsfunktioner) . Her følger en kort oversigt over nogle af de video-betjeningsfunktioner, som findes på multifjernbetjeningen. Start: For at kunne betjene videoen trykker du først på knappen VCR på fjernbetjeningen. Tænd/sluk: Du tænder og slukker videoen på "Tænd/ Sluk"-knappen. Afspilning: Afspil videobåndet ved at trykke på "Afspil"-knappen. For at stoppe afspilningen skal du trykke på "Stop"-knappen. Du kan ligeledes pause videoen vha. "Pause"-knappen.

Betjening af video

Video-funktioner

Du kan spole videobåndet frem og tilbage med billede ved at holde henholdsvis "Hurtig frem"- og "Hurtig tilbage"-knappen nede. Vha. af samme knapper kan du ved at stoppe afspilningen på "Stop"knappen hurtigt spole båndet frem og tilbage. Optagelse: For at foretage en optagelse skal du først indstille videoen på den kanal, du ønsker at optage fra. Vælg kanalen vha. tal-knapperne på fjernbetjeningen. Herefter trykker du på "Optagelse"-knappen, og videoen begynder at optage. For at afslutte din optagelse skal du trykke på "Stop"-knappen.

Generelle Informationer

M i l j ø a n befaling Et el/elektronik produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan De komme af med produktet på Deres lokale genbrugsstation. Ga r a n ti e n gælder ikke · · · Hvis ovennævnte ikke iagttages. Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold Eller lidt anden form for overlast. Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

Hotline service Hvis du har et spørgsmål eller kommentarer til dette produkt er du velkommen til at benytte dig af vores hotline service som er til rådighed fra Mandag - Torsdag mellem 14.00 - 16.00 og Fredag mellem 13.00 og 15.00. Telefon nummer: 87 45 07 06 Im p o r t ø r: AGK Nordic A/S www.agknordic.com

Information

Universal Remote_Manual_DK.indd

20 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

568106