Read " The Accountant General (A&E)-I, Maharashtra, Mumbai will be issuing the GPF account slips for the year 2008-09 to the concer text version

" The Accountant General (A&E)-I, Maharashtra, Mumbai will be issuing the GPF account slips for the year 2008-09 to the concerned D.D.O.s functioning under the Government of Maharashtra from 13/07/2009. Hence, all the subscribers including the subscribers of such Central Government Employees borne on the cadre of state Government of Maharashtra, whose GPF accounts are maintained by the Accountant General (A&E)-I Maharashtra, Mumbai are requested to collect the accounts slips from their respective offices. Discrepancies, if any, may be brought to the notice of Accountant General, through Drawing and Disbursing Officer. Details of missing credits/debits and date of birth if not projected on slips may be sent immediately."

£ÉÉÊ´É-ªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ÉÊxÉÉÊvÉ ´ÉMÉÇhÉÉÒnÉ®ÉÆxÉÉ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ{ÉjÉä £ÉÉÊ´É-ªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ÉÊxÉÉÊvÉ ´ÉMÉÇhÉÉÒnÉ®ÉÆSÉÉÒ 2008-09 SÉÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ{ÉjÉä àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®, àÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆSÉäBÉEbÚxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 31/07/2009 ®ÉäVÉÉÒ àÉcÉ®É-]Å ®ÉVªÉÉSªÉÉ ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉc®hÉ ´É ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉÉÆBÉEbä {ÉÉ~ÉÊ´ÉhªÉÉÆiÉ +ÉÉãÉäãÉÉÒ +ÉÉcäiÉ. iÉ®ÉÒ ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉMÉÇhÉÉÒnÉ®ÉÆxÉÉÒ +ÉÉ{ÉãÉÉÒ £ÉÉÊ´É-ªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ÉÊxÉÉÊvÉSÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ{ÉjÉä +ÉÉ{ÉãªÉÉ BÉEɪÉÉÇãɪÉÉÆiÉÚxÉ PªÉÉ´ÉÉÒiÉ +ɺÉä +ÉÉ´ÉÉcxÉ ={É àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ÉÊxÉÉÊvÉ) àÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆxÉÉÒ BÉEäãÉä +ÉÉcä. ªÉÉ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ{ÉjÉÉÆiÉ VÉ® BÉEÉcÉÒ jÉÚ]ÉÒ +ɺÉiÉÉÒãÉ iɺÉäSÉ ÉÊàɺÉÉÓMÉ ÉEäÉÊb]/bäÉʤÉ] n¶ÉÇÉÊ´ÉãÉä +ɺÉäãÉ iÉ® iªÉÉSÉä ÉÊ´É´É®hÉ ´É VªÉÉ ´ÉMÉÇhÉÉÒnÉ®ÉÆSÉÉÒ VÉxàÉiÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉjÉÉiÉ xÉàÉÖn BÉEäãÉÉÒ xɺÉäãÉ iÉ® iªÉÉÆSÉÉ iÉ{ɶÉÉÒãÉ iªÉÉÆSªÉÉ +ÉÉc®hÉ ´É ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ-ªÉÉÆàÉÉ{ÉEÇiÉ i´É®ÉÒiÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEɪÉÉÇãɪÉÉãÉÉ tÉÉ´ÉÉ àchÉVÉä iªÉÉiÉ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ºÉÖvÉÉ®hÉÉ BÉE°óxÉ nähÉä ºÉÉäªÉÉÒSÉä cÉä<ÇãÉ +ɺÉäcÉÒ ={É àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ÉÊxÉÉÊvÉ) ªÉÉÆxÉÉÒ BÉEYÉÊ´ÉãÉä +ÉÉcä.

Information

" The Accountant General (A&E)-I, Maharashtra, Mumbai will be issuing the GPF account slips for the year 2008-09 to the concer

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

500531