Read untitled text version

NEW HOLLAND CX5OOO I CX6OOO

CX5O8O

I

CX5O9O

I

CX6O8O

I

CX6O9O

2 3

NOWY CX5000 I CX6000. DLA KA°DEGO PLONU.

DOSKONA¸A WYDAJNOÂå

Kombajny New Holland CX5000 i CX6000 wyróniajà si´ nadzwyczajnà wydajnoÊcià podczas niw. Zaawansowana konstrukcja mocarni oraz zespou czyszczàcego pozwala na zwi´kszenie przepustowoÊci, umoliwiajàc szybkà jazd´ podczas zbiorów i osiàganie wysokiej wydajnoÊci dziennej.

NAJSZERSZA UNIWERSALNOÂå W SWOJEJ KLASIE

ElastycznoÊç przy zmianie rodzaju plonu nigdy nie bya tak wysoka; jest to zapewnione dzi´ki atwej wymianie elementów klepiska. Ponadto atwy w uyciu zestaw ustawie dostosowanych do poszczególnych typów roÊlin pozwala uzyskaç optymalnà wydajnoÊç kombajnu CX niezalenie od rodzaju i stanu plonu. Szeroki wybór hederów zboowych oraz zespoów niwnych do upraw rz´dowych zapewnia maksymalnà uniwersalnoÊç kombajnu.

NAJLEPSZE WSPÓLNE ROZWIÑZANIA

Wzornictwo kombajnów New Holland CX5000 i CX6000 ujawnia podobiestwa z flagowà serià kombajnów New Holland, z którymi dzielà one wysokà wydajnoÊç i wyjàtkowà skutecznoÊç. Profesjonalni uytkownicy mogà si´ cieszyç kombajnem, który zosta zbudowany na lata, dzi´ki zaawansowanej technologii i wysokiemu poziomowi automatyzacji.

ZBIORÑ KA°DY PLON, W KA°DYM GOSPODARSTWIE

DOSKONA¸A JAKOÂå ZBIORÓW

Uzyskiwanie czystych, nieuszkodzonych ziaren zboa oraz somy o jakoÊci zgodnej z wymaganiami klienta jest gwarantowane dzi´ki niezwykle atwemu dostosowywaniu kombajnu do rónych ustawie.

¸ATWOÂå OBS¸UGI

Praktyczne zautomatyzowanie wszystkich podstawowych funkcji kombajnu przyczynia si´ do uatwienia pracy operatora. Kompletnie wyposaona i komfortowa kabina DiscoveryTM III usprawnia wykonywanie wszystkich czynnoÊci obsugowych, redukujàc jednoczeÊnie zm´czenie operatora podczas wielogodzinnej pracy w czasie niw.

Podstawowe modele SzerokoÊç hedera zboowego (m) Moc silnika przy 2100 obr./min [kW/KM] Maksymalna moc silnika przy 2000 obr./min [kW/KM] SzerokoÊç / Êrednica b´bna (m) Liczba wytrzàsaczy somy PojemnoÊç zbiornika ziarna w wersji standard/Hillside (l)

CX5O8O 4,00-7,32 175/238 190/258 1,3/0,60 5 7000

CX5O9O 4,57-7,32 200/272 220/300 1,3/0,60 5 8000 / 7000

CX6O8O 4,57-9,14 200/272 220/300 1,56/0,60 6 8000

CX6O9O 5,18-9,14 220/300 245/333 1,56/0,60 6 9300

4 5

SERIA

KOMBAJN NA KA°DE WARUNKI

DOPASOWANY DO RODZAJU PRACY

Zawsze znajdzie si´ model CX odpowiedni do danego rodzaju pracy. Istniejà dwa modele CX5000 z pi´cioma wytrzàsaczami i dwa modele CX6000 z szeÊcioma wytrzàsaczami. Wszystkie sà wyposaone w b´ben o Êrednicy 60 cm i mogà wyst´powaç w wersji z technologià omotu dziaajàcà w oparciu o 2 lub 4 b´bny. Silniki z ukadem wtryskowym Common Rail sà zgodne z normami emisji TIER 4A, a ich moc maksymalna (przy 2000 obr./min) waha si´ od 258 KM do 333 KM. Standardowy system Smart SieveTM eliminuje wpyw pochylenia bocznego do 25% po obu stronach, a standardowy system Opti-FanTM dopasowuje obroty wentylatora do wzdunego pochylenia kombajnu. Kombajn moe wspópracowaç z hederami zboowymi wysokowydajnymi HighCapacity, super-wydajnymi Extra-Capacity do 9,00 m, VarifeedTM z regulowanym stoem do 7,24 m, jak równie z 5, 6 i 8-rz´dowymi hederami do zbioru kukurydzy.

WERSJA ,,LATERALE" ZACHOWUJE WYDAJNOÂå NA STROMYCH ZBOCZACH

W celu zapewnienia skutecznoÊci w terenie podgórskim modele CX5090 i CX6090 mona nabyç w wersji ,,Laterale". Prosty i solidny system automatycznego poziomowania zapewnia korekcj´ poprzecznego pochylenia kombajnu na obie strony przy nachyleniu zbocza do 18%. Równomierny rozkad ziarna na sitach zapewniajàcy optymalnà skutecznoÊç czyszczenia oraz doskonaa trakcja powodujà, e wydajnoÊç kombajnu CX jest zachowana nawet w najtrudniejszym terenie.

MODELE LATERALE Moc silnika przy 2100 obr./min Maksymalna moc silnika przy 2000 obr./min Korekcja w poprzek stoku Liczba wytrzàsaczy somy PojemnoÊç zbiornika ziarna

CX5O9O [kW/KM] 200/272 [kW/KM] 220/300 % 18 5 (l) 8300/7300

CX6O9O 220/300 245/333 18 6 9300

ZBIÓR NA ZBOCZACH ­ TAK TO DZIA¸A

Dla osiàgni´cia profesjonalnego dziaania kombajnu na stromych stokach górskich firma New Holland oferuje model CX5090 Hillside. SkutecznoÊç separacji i czyszczenia jest zapewniona dzi´ki dwóm niezalenym ukadom hydraulicznym: jeden suy do bocznej korekcji nachylenia, drugi do korekcji wzdunej. Ze wzgl´du na to, e koa trakcyjne pozostajà w pozycji pionowej, wzrasta bezpieczestwo i wydajnoÊç pracy w polu. Mocny silnik, o maksymalnej mocy 300 KM, wytrzymaa hydrostatyczna skrzynia biegów i due hamulce tarczowe zapewniajà optymalnà prac´ skutecznoÊç na polu. Wersje Hillside sà równie dost´pne jako wersje wàskie, o maksymalnej szerokoÊci cakowitej 3,5 m.

WERSJE HILLSIDE Stopie korekcji: %

W poprzek W gór´ stoku 38 30

W dó 10

6 7

HEDERY ZBO°OWE

DOSKONA¸E ZESPO¸Y °NIWNE

WYSOKOWYDAJNE HEDERY ZBO°OWE SPRAWDZAJÑ SI¢ W MODELACH CX

Równomierny przepyw masy przez przyrzàd niwny to poczàtek sukcesu: nagarniacz o duej Êrednicy i atwej regulacji, dynamiczne dziaanie kosy oraz chowane palce na caej szerokoÊci przenoÊnika Êlimakowego zapewniajà nieprzerwane podawanie materiau od chwili rozpocz´cia pracy. System szybkiego podàczania hedera oraz niezawodne usuwanie zatorów pozwalajà zaoszcz´dziç cenny czas.

OSZCZ¢DNOÂå CENNEGO ZIARNA

Nawet jeeli zbiorów dokonuje si´ przy optymalnej dojrzaoÊci uprawy, splàtane odygi i stràki rzepaku b´dà zawsze powodoway straty. Specjalnie opracowana i zbudowana pionowa kosa zapobiega agresywnemu rozdzielaniu anu i zmniejsza do minimum poziom strat ziarna.

BEZPROBLEMOWA PRACA OPERATORA

Automatyczna kontrola wysokoÊci hedera AutofloatTM pozwala ustawiaç kontrolà wysokoÊci koszenia i odciàenie hedera, zapewniajàc poprawne zachowanie hedera w kadych warunkach roboczych. System LateralfloatTM odpowiada natomiast za poprawnà pozycj´ poprzecznà hedera na nierównych polach.

HEDERY ZBO°OWE VARIFEEDTM DOSTOSOWUJÑ SI¢ DO RODZAJU UPRAWY

W celu zapewnienia pracy z optymalnà konfiguracjà hedera dla konkretnej uprawy pozycja kosy na hederze zboowym VarifeedTM jest regulowana. Zakres regulacji wzdunej, wynoszàcy 500 mm, pozwala na idealne pozycjonowanie noa i zapewnia najlepszà skutecznoÊç ci´cia, a take poprawne podawanie materiau niezalenie od warunków. Elektrohydrauliczna regulacja pooenia kosy jest dokonywana z kabiny i nie ma wpywu na pooenie podstawy hedera.

WYSOKIE PLONY ZBÓ° ORAZ D¸UGIA S¸OMA WYMAGAJÑ SZCZEGÓLNEGO ZESPO¸U °NIWNEGO

Dla uatwienia pracy przy wysokich plonach i zboach dugosomiastych wysuni´ta do przodu pozycja kosy superwydajnego hedera zboowego Extra-Capacity zapewnia wi´kszy obszar podawania. W celu dodatkowego zwi´kszenia niezawodnoÊci i osiàgów nagarniacz ma nap´d hydrauliczny.

Zespoy niwne

SzerokoÊç ci´cia hedera zboowego** High-Capacity (m) SzerokoÊç ci´cia hedera zboowego** Extra-Capacity (m) SzerokoÊç ci´cia hedera VarifeedTM** (m) SzerokoÊç ci´cia hedera zboowego High-Capacity Hillside(m)

** Niedost´pne w wersji Hillside ­ Niedost´pne

CX5O8O

4,00-7,32 6,10-7,32 5,18-7,32 ­

CX5O9O

4,57-7,32 ** 6,10-7,32 ** 5,18-7,32 ** 4,57-6,10

CX6O8O

4,57-9,14 6,10-9,14 5,18-7,32 ­

CX6O9O

4,57-9,14 6,10-9,14 5,18-7,32 ­

Opcjonalny system AutofloatTM II utrzymuje zadanà wysokoÊç koszenia podczas pracy pod gór´ i z góry utrzymujàc optymalny nacisk hedera na gleb´. Pozwala to uniknàç "opadania" hedera podczas pracy w dó zbocza i "podnoszenia si´" przy pracy pod gór´.

8 9

HEDERY DO ZBIORU KUKURYDZY

PERFEKCYJNE WSPÓ¸DZIA¸ANIE

WYDAJNOÂå HEDERÓW DO ZBIORU KUKURYDZY ODPOWIADAJÑCA OSIÑGOM KOMBAJNÓW CX

Wysokowydajne, pi´cio-, szeÊcio- i oÊmiorz´dowe hedery New Holland sà cz´Êcià oferty dotyczàcej profesjonalnego zbioru kukurydzy. Zarówno wersje stae, jak i wersje skadane, przydatne w razie koniecznoÊci transportu drogowego, sà zaprojektowane tak, aby osiàgaç najlepszà wydajnoÊç zbiorów w zmiennych warunkach niwnych. Walce obrywajàce majà 4 noe, suàce do dynamicznego przeginania odyg dowolnej dugoÊci, natomiast pyty ochronne mona regulowaç hydraulicznie z kabiny w celu dostosowania ich do rónych dugoÊci odyg i rozmiarów kolb. Opcjonalne rozdzielacze obrotowe uatwiajà pynne podawanie materiau w przypadku zbioru kukurydzy leàcej.

Hedery do zbioru kukurydzy

CX5080

CX5090

6** 5**-6

CX6080

6 6-8

CX6090

6**-8** 6-8

Skadane hedery do zbioru kukurydzy Liczba rz´dów 6 Sztywne hedery do kukurydzy Liczba rz´dów 5-6

** Niedost´pne w wersji Hillside ­ Niedost´pne

NAJLEPSZE ROZDRABNIANIE W KLASIE

Aby uzyskaç duy stopie rozdrobnienia odyg i idealne rozrzucanie materiau, mona zamontowaç zintegrowane rozdrabniacze odyg. Maksymalnà elastycznoÊç zapewnia stosowanie do pojedynczych rz´dów. Uytkownicy hederów do kukurydzy New Holland ze zintegrowanymi rozdrabniaczami odyg potwierdzajà, e sà one ,,najlepsze w swojej klasie".

PE¸NE PRZYSTOSOWANIE DO ZBIORU KUKURYDZY

Skuteczny omot kukurydzy i fasoli wymaga niskiej pr´dkoÊci obrotowej b´bna. Opcjonalny reduktor pr´dkoÊci b´bna mócàcego pozwala na prac´ w odpowiedniej konfiguracji, dodatkowo zwi´kszajàc uniwersalnoÊç kombajnu.

DOPASOWANY DO PRAC W POFA¸DOWANYM TERENIE

Praca z hederami do kukurydzy New Holland na polach pofadowanych lub nawet pagórkowatych nie jest problemem. Jeeli hedery sà zamontowane na modelach ,,Laterale", istnieje specjalny ukad nap´dowy suàcy do obsugi zmieniajàcego si´ pooenia hedera.

PROWADZENIE WZD¸U° RZ¢DU ZWI¢KSZA WYDAJNOÂå PRAC POLOWYCH

Dugie dni robocze wymagajà od operatora szczególnej koncentracji. Cyfrowe czujniki opcjonalnego systemu automatycznego prowadzenia wzdu rz´du w sposób ciàgy sprawdzajà pozycj´ kombajnu i utrzymujà go na waÊciwym torze, aby zapewniç dokadny zbiór. Oprócz ograniczenia zm´czenia operatora, system automatycznego prowadzenia wzdu rz´du zmniejsza równie straty kolb.

10 11 OM¸OT I SEPARACJA

OM¸OT I SEPARACJA PRZY U°YCIU CZTERECH B¢BNÓW ZWI¢KSZA PRZEPUSTOWOÂå KOMBAJNU

W kombajnach New Holland model CX5000 i CX6000 zastosowano technologi´ czterech b´bnów: b´ben ukadu mócàcego z systemem Opti-ThreshTM, cep, separator obrotowy oraz cep Straw FlowTM. Ten niezwykle uniwersalny system mona atwo dostosowaç do szerokiej gamy zbó oraz zmiennych warunków zbioru zbó. bez kompromisów co do jakoÊci ziara i somy.

C

EP

OP CJ A

G¸ÓW NY

B

EN ¢B

M¸ÓCÑCY

C EP ST R

OB S EP A R A T O R

RO

W TO

Y

DYNAMICZNY OM¸OT BEZ USZKODZE¡ ZIARNA

Siy cierne, gwarantowane przez b´ben o Êrednicy 60 cm, delikatnie, ale skutecznie uwalniajà ziarna z usek, nawet w najgrubszej warstwie materiau. Powierzchnia klepiska, na której nast´puje omot, z kàtem opasania do 121 stopni, jest po prostu ogromna. Regulacja pr´dkoÊci b´bna oraz dopasowanie szczeliny klepiska sà dokonywane z kabiny.

A

W

F LO W

RD DA AN ST

TECHNOLOGIA NEW HOLLAND CIÑG¸E ZWI¢KSZANIE WYDAJNOÂCI

Firma New Holland zaprojektowaa specjalny separator obrotowy. Przetwarzanie wi´kszej iloÊci ziarna dzi´ki dodatkowej powierzchni klepiska, dodatkowe wydzielanie i zmiany kierunku przyczyniajà si´ do skutecznoÊci separacji. Odrzutnik Straw FlowTM stanowi uzupenienie ,,wymuszonej separacji" i kieruje materia na wytrzàsacze.

NIEZMIENNA SKUTECZNOÂå

Kocowà separacj´ ziarna pozostaego po intensywnej wymuszonej separacji w technologii czterob´bnowej zapewniajà wytrzàsacze. Zamkni´ta konstrukcja ich dolnej cz´Êci przyczynia si´ do duej wytrzymaoÊci i dugotrwaej niezawodnoÊci oraz zapewnia równomierne dostarczanie odseparowanego ziarna do podsiewacza przy pracy na nachylonych stokach. Niesymetryczna konstrukcja wytrzàsaczy zwi´ksza ich wydajnoÊç, bez powi´kszania powierzchni separacji.

12 13 OM¸OT I SEPARACJA

SZYBKIE I ¸ATWE DOSTOSOWANIE DO WSZYSTKICH RODZAJÓW ZIARNA

Niezwykà wszechstronnoÊç modeli kombajnów New Holland CX5000 i CX6000 zwi´ksza dodatkowo pomysowy pakiet moliwoÊci adaptacji, zapewniajàcy duà wydajnoÊç bez wzgl´du na rodzaj zbieranego materiau i warunki polowe. Pozwala to uniknàç kompromisów, jeÊli chodzi o jakoÊç ziarna lub somy. Dostosowanie maszyny do poszczególnych rodzajów ziarna jest niezwykle atwe.

OM¸OT NA °ÑDANIE: UK¸AD OPTI-THRESHTM - JAKOÂå OM¸OTU NA °ÑDANIE

Dostosowanie systemu omotu do dojrzaoÊci ziarna i wielkoÊci przerobu moe byç realizowane dzi´ki ukadowi Opti-ThreshTM poprzez zmian´ pooenia tylnej cz´Êci klepiska. W pozycji zamkni´tej kàt opasania klepiska wynosi 121°. Gdy górna, umocowana na zawiasach, cz´Êç zostanie odsuni´ta od b´bna, omot jest mniej dynamiczny i jakoÊç somy si´ poprawia. Zmiana pozycji cz´Êci klepiska Opti-ThreshTM jest teraz bardzo atwa, co zwi´ksza wygod´ uycia tego ukadu.

Technologia czterech b´bnów

Ukad Opti-ThreshTM Ukad Multi-ThreshTM Separator obrotowy z odrzutnikiem Straw FlowTM Peen zakres regulacji

Standard

O Wyposaenie opcjonalne

CX5080

O O

CX5090

O O

CX6080

O O

CX6090

O O

ELASTYCZNOÂå DZIA¸ANIA DZI¢KI UK¸ADOWI MULTI-THRESHTM

Istnieje moliwoÊç dostosowania pracy do rónych gatunków zbó i rónych poziomów wilgotnoÊci materiau ­ umoliwia to ukad Multi-ThreshTM z dwupozycyjnà regulacjà klepiska separatora obrotowego. Ustawienie to jest dodatkowe w stosunku do podwójnego zakresu pr´dkoÊci separatora obrotowego.

DZIELONE KLEPISKO: ¸ATWA OBS¸UGA, SZYBKA WYMIANA

Zmniejsza czas dostosowania z 6 godzin do 20 minut! Przy zmianie rodzaju uprawy poszczególne cz´Êci klepiska mogà zostaç wymienione bez koniecznoÊci zdejmowania podajnika pochyego.

¸ATWA ZMIANA USTAWIE¡

B´ben standardowy i mae dzielone klepisko do zbó drobnoziarnistych

Uchwyty suàce do zmiany pozycji górnej cz´Êci klepiska Opti-ThreshTM lub klepiska separatora obrotowego Multi-ThreshTM sà dost´pne bezpoÊrednio po prawej stronie kombajnu. Równie napinacz pasa nap´dowego, suàcy do zmiany pr´dkoÊci separatora obrotowego, jest atwo dost´pny.

B´ben standardowy i standardowe dzielone klepisko do kukurydzy

B´ben uniwersalny i dzielone klepisko do ryu

PRZEJÂCIE ZE ZBÓ° NA RY°: B¢BEN UNIWERSALNY

Przy przejÊciu od zbó do ryu lub odwrotnie nie ma potrzeby cakowitej wymiany b´bna: listwy na b´bnie uniwersalnym mona wymieniç bardzo szybko.

14 15 CZYSZCZENIE

RÓWNOMIERNY PRZEP¸YW CZYSTEGO ZIARNA

WydajnoÊç czyszczenia w modelach kombajnów New Holland CX5000 i CX6000 odpowiada ich duej wydajnoÊci omotu i separacji. Due regulowane sita, poruszajàce si´ w przeciwnych kierunkach oraz pot´ny wentylator zapewniajàcy równomierny przepyw powietrza, sà uzupenione dodatkowymi pomysowymi elementami: sito wst´pne z dodatkowym efektem kaskady, konstrukcja Smart SieveTM, praktycznie eliminujàca wpyw pochylenia bocznego oraz nagrodzony system Opti-FanTM, dostosowujàcy przepyw powietrza do wzdunego pochylenia kombajnu.

ELIMINACJA WP¸YWU POCHYLENIA BOCZNEGO: OPATENTOWANY SYSTEM SMART SIEVETM NEUTRALIZACJA WP¸YWU POCHYLENIA BOCZNEGO DO 25% PO OBU STRONACH

Standardowy system Smart SieveTM wprowadza boczny ruch sita, kierujàcy ziarna zboa w gór´. Równa warstwa ziarna i równomierny przepyw powietrza na caej szerokoÊci sit pozwalajà utrzymaç maksymalnà skutecznoÊç czyszczenia.

BEZ SYSTEMU SMART SIEVETM

PRAWDZIWIE INTELIGENTNE ROZWIÑZANIE: BRAK KO¸YSANIA WAHAD¸OWEGO NA P¸ASKICH POLACH

Pomysowy system kontrolujàcy boczny ruch sita jest zaleny od stopnia nachylenia. Aby uniknàç niepoàdanego koysania lub ruchów wahadowych, jest on poàczony z ramieniem obrotowym sit. Ta opatentowana konstrukcja neutralizuje koysanie wahadowe i zapewnia idealne zrównowaenie ruchu sit.

Z SYSTEMEM SMART SIEVETM

JESZCZE INTELIGENTNIEJSZE ROZWIÑZANIE: AUTOMATYCZNE DOSTOSOWANIE DO ROZMIARU ZIARNA

Boczny ruch sita zaley nie tylko od stopnia nachylenia: pr´dkoÊç wentylatora, uwarunkowana rozmiarem ziarna, równie jest uwzgl´dniania przy ustalaniu optymalnego kàta omotu.

ELIMINACJA WP¸YWU POCHYLENIA WZD¸U°NEGO: SYSTEM OPTI-FANTM PRECYZJA PRZEDMUCHU

Nagrodzony system Opti-FanTM to prosta, ale bardzo skuteczna metoda korygowania fluktuacji przepywu ziarna przez system czyszczàcy. Podczas pracy na podjazdach w gór´ lub zjazdach w dó zbocza pr´dkoÊç wentylatora automatycznie dopasowuje si´ do kierunku i stopnia nachylenia.

Podjazd na wzniesienie

Paski grunt

Zjazd ze wzniesienia

Niskie obroty wentylatora

Ârednie obroty wentylatora

Wysokie obroty wentylatora

DODATKOWA KASKADA

Sito wst´pne o dugoÊci 45 cm, obj´te dziaaniem dmuchawy, zwi´ksza powierzchni´ czyszczàcà. Ma ono due nachylenie, a dodatkowy podmuch powietrza usuwa znacznà iloÊç plew i krótkiej somy przed rozpocz´ciem kocowego oczyszczania na sitach.

¸ATWE WYJMOWANIE PODSIEWACZA

Utrzymanie skutecznoÊci dziaania "schodków" podsiewacza przy trudnych uprawach, takich jak rzepak czy kukurydza, moe wymagaç regularnego czyszczenia. Podsiewacz kombajnu CX moe zostaç wysuni´ty od przodu.

POR¢CZNY SYSTEM STEROWANIA

W celu uzyskania maksymalnej skutecznoÊci czyszczenia w zmiennych warunkach niwnych, regulacja sit moe byç dokonywana z kabiny.

16

TRANSPORT I GROMADZENIE ZIARNA

ZARZÑDZANIE WIELKÑ ILOÂCIÑ ZIARNA

Dugie dni robocze sà moliwe dzi´ki zbiornikom ziarna o duej pojemnoÊci oraz duej szybkoÊci rozadowywania.

SZYBKI ROZ¸ADUNEK OSZCZ¢DZA CZAS

Due tempo rozadunku zmniejsza do minimum straty czasu. Rozadunek, nawet do najwyszych przyczep na ziarno, jest atwy dzi´ki górnemu systemowi rozadunku. Niczym niezakócona widocznoÊç Êlimakowego przenoÊnika rozadowujàcego zapewnia pynny i nieprzerwany odbiór ziarna podczas pracy kombajnu.

Podstawowe modele CX5O8O PojemnoÊç zbiornika ziarna w wersji standard/Hillside (l) 7000

CX5O9O 8000 / 7000

CX6O8O 8000

CX6O9O 9300

DU°A POJEMNOÂå ZBIORNIKA ZIARNA, WYPE¸NIENIE DO KO¡CA

Pene wykorzystanie duego zbiornika jest zapewnione przez system napeniania typu ,,Bubble up".

POST¢POWANIE Z RESZTKAMI PO°NIWNYMI

17

PROFESJONALNE ZAGOSPODAROWANIE PLEW I S¸OMY

Wysoka pr´dkoÊç robocza rozdrabniacza oraz regulowany kàt osony pozwalajà na wydajny i równomierny rozrzut rozdrobnionego materiau.

BELE WYSOKIEJ JAKOÂCI, ODPOWIEDNIE NA ÂCIÓ¸K¢

Nieuszkodzona soma znajdujàca si´ w pokosach kombajnu CX5000 czy CX6000 to wynik niewielkiej agresywnoÊci mocarni. Nowa osona wylotowa jest wyposaona w regulowane ruszta, umoliwiajàce ustawienia szerokoÊci pokosu.

ZARZÑDZANIE RESZTKAMI NA TRZY SPOSOBY: W POKOSIE LUB NA ÂCIERNISKU

Wybór jest szeroki: Dwutarczowy rozrzutnik plew rozrzuca plewy na Êciernisku, zanim soma znajdzie si´ na ziemi, lub kieruje je do pokosu, wzbogacajàc wartoÊç odywczà somy do balowania. Dmuchawa plew miesza plewy ze somà do ci´cia w celu równomiernego rozrzucenia ich razem z sieczkà.

BEZKOMPROMISOWA JAKOÂå: RÓWNOMIERNE CI¢CIE S¸OMY

Opcjonalny rozdrabniacz somy DualChopTM posiada dodatkowà listw´´, zapobiegajàcà wysuwaniu si´ dugich êdêbe somy mi´dzy noami. Wysoka pr´dkoÊç robocza rozdrabniacza oraz regulowany kàt kierownic pozwalajà na wydajny i równomierny rozrzut rozdrobnionego materiau.

18 19 SILNIK I UK¸ADY NAP¢DOWE

ZWYCI¢SKIE PO¸ÑCZENIE MOCY I OCHRONY ÂRODOWISKA

Wszystkie kombajny CX5000 i CX6000 sà wyposaone w silnik wysokopr´ny common rail zgodny z wymaganiami Tier 4A, opracowany przez FPT Industrial. Powysza cecha stanowi cz´Êç zobowiàzania firmy New Holland Agriculture, które brzmi: zapewniaç Klientom rozwiàzania, które sprawiajà, e przy zachowaniu szacunku dla Êrodowiska naturalnego, rolnictwo jest bardziej wydajne. Polityka ta zakada równie oferowanie rozwiàza specjalnych dla kadego produktu oraz wykorzystanie w caej serii kombajnów CX5000 i CX6000 technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) o nazwie ECOBlueTM. Technologia ta wykorzystuje katalizator do reakcji, w których biorà udzia zawarte w spalinach tlenki NOx, z dost´pnym z zewnàtrz czynnikiem AdBlue, przeksztacajàc je w nieszkodliwà wod´ i azot b´dàce naturalnymi skadnikami atmosfery. Poniewa proces ten przebiega niezalenie od pracy gównego silnika, nie powoduje obnienia mocy ani momentu obrotowego, a dodatkowo zapewnia wi´kszà wydajnoÊç silnika i oszcz´dnoÊç paliwa.

Modu zasilania Dodatek AdBlue/DEF

Zbiornik AdBlue/DEF Modu dozujàcy

Spaliny zawierajàce NOx

Katalizator SCR Azot i woda

ADBLUE BEZ DODATKOWYCH PROBLEMÓW

AdBlue stanowi podstawowy element ukadu SCR ECOBlueTM. Jest to mieszanka wody i mocznika, którà dodaje si´ do spalin w celu ich unieszkodliwienia. Kupujàc ten dodatek u najbliszego sprzedawcy produktów New Holland, mona magazynowaç pyn DEF/AdBlue w swoim gospodarstwie w pojemniku o rozmiarze odpowiednim do potrzeb. System jest bardzo prosty w obsudze. Wystarczy napeniç 120-litrowy zbiornik na AdBlue kombajnu CX5000/CX6000, a gdy poziom pynu znacznie spadnie, na ekranie monitora IntelliViewTM III pojawi si´ okienko z odpowiednim powiadomieniem. Tankowanie AdBlue jest potrzebne dwa razy rzadziej ni tankowanie paliwa do silnika silnika Diesla.

Podstawowe modele Technologia Moc znamionowa Moc maksymalna Regulator

CX5O8O common rail (kW/KM) 175/238 (kW/KM) 190/258 elektroniczny

CX5O9O common rail 200/272 220/300 elektroniczny

CX6O8O common rail 200/272 220/300 elektroniczny

CX6O9O common rail 220/300 245/333 elektroniczny

OSZCZ¢DNOÂå PALIWA PODCZAS PRZEJAZDÓW DROGAMI PUBLICZNYMI ­ NOWY TRYB ROAD CRUISE

W celu optymalizacji zuycia paliwa automatyczny reduktor pr´dkoÊci silnika dostosowuje pr´dkoÊç obrotowà silnika w czasie jazdy po drodze.

ENERGOOSZCZ¢DNE UK¸ADY NAP¢DOWE

Sprawdzone, bezpoÊrednie ukady nap´dowe oraz 3-biegowe skrzynie biegów zapewniajà niezawodnoÊç i mae zuycie mocy. Zgodnie z tradycjà Zedelgem wszystkie kombajny sà konstruowane na niezwykle wytrzymaej ramie i charakteryzujà si´ bardzo dobrymi specyfikacjami materiaowymi.

WYDAJNY UK¸AD CH¸ODZÑCY

Wymiary ukadu chodzàcego zapewniajà optymalne chodzenie w kadym klimacie i w kadych warunkach, a wszystkie sekcje chodnicy sà atwo dost´pne dla dokadnego czyszczenia.

NIEOGRANICZONY DOST¢P

Szerokie, podwieszane osony mona atwo podnosiç w celach obsugowych, zapewniajàc szybki i atwy dost´p. Ukad centralnego smarowania dodatkowo przyÊpiesza serwisowanie i zmniejsza czas obsugi.

20 21 KOMFORT OPERATORA

WSPANIA¸E UCZUCIE PRZESTRZENI I KOMFORTU

DOSKONA¸A WIDOCZNOÂC

Dzi´ki szerokiej, panoramicznej szybie przedniej kabiny DiscoveryTM III widok na upraw´ przed kombajnem, na heder i na Êciernisko za hederem nie jest niczym ograniczony. Aby dodatkowo poprawiç widocznoÊç, mona zainstalowaç do 3 kamer. Zwi´kszajà one pewnoÊç decyzji operatora podczas cofania, rozadunku, sprawdzania poziomu ziarna w zbiorniku lub kontroli wyników rozdrabniania.

WYGODA I BEZPIECZE¡STWO

Bardzo wygodny fotel operatora ma zawieszenie pneumatyczne. Fotel instruktora naley do wyposaenia standardowego, podobnie jak specjalnie zaprojektowana chodziarka. Dzi´ki niskiemu poziomowi haasu w kabinie warunki pracy sà przyjazne. Aby zmniejszyç cakowità szerokoÊç podczas jazdy lub manewrowania, drabink´ mona przemieÊciç w pooenie przed koem nap´dowym.

LASEROWY SYSTEM SMARTSTEERTM U¸ATWIA JAZD¢

Precyzyjne sterowanie w obr´bie uprawy jest uatwione dzi´ki opcjonalnemu systemowi prowadzenia SmartSteerTM. Skaner laserowy, zamontowany na prawej barierce platformy, odrónia kraw´dê zboa Êci´tego od nie Êci´tego, umoliwiajàc precyzyjne ci´cie i pozwala operatorowi na koncentrowanie si´ na innych parametrach pracy kombajnu.

GOTOWOÂå DO PRACY W NOCY

Zachowanie wysokiej wydajnoÊci podczas pracy w nocy jest moliwe dzi´ki penemu zestawowi Êwiate roboczych naleàcych do wyposaenia standardowego.

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA

Klimatyzacja manualna jest wyposaeniem standardowym. Opcjonalnie moe ona byç uzupeniona ukadem ogrzewania lub ukadem automatycznej kontroli temperatury, automatycznie dopasowujàcym pr´dkoÊç wentylatora do poàdanego stopnia chodzenia.

22 23 CENTRUM STEROWANIA

MAKSYMALNA WYDAJNOÂCI BEZ WYSI¸KU

AUTOMATYZACJA OSZCZ¢DZA CZAS I ZWI¢KSZA OSIÑGI KOMBAJNU.

Rol´ wielofunkcyjnej dêwigni w modelach kombajnów CX5000 i CX6000 peni sprawdzona dêwignia CommandGripTM. Jest ona wbudowana w konsol´ po prawej stronie operatora. Pozycja konsoli jest regulowana w celu dopasowania do preferencji operatora, a CommandGripTM to dêwignia, której dziaanie opiera si´ na analizie si reakcji, zatem zawsze wraca ona do najbardziej ergonomicznej pozycji, niezalenie od pr´dkoÊci ruchu do przodu. Umoliwia ona dost´p do wszystkich gównych elementów sterowania.

KONTROLA JAZDY I NIE TYLKO

Jednà z automatycznych funkcji pozwalajàcych utrzymaç wysokà wydajnoÊç dziennà jest tempomat: poprzez naciÊni´cie jednego z przycisków na dêwigni CommandGripTM kombajn zaczyna si´ poruszaç z ustalonà pr´dkoÊcià polowà.

· Pr´dkoÊç nagarniacza i mechanizm zwrotny hedera

· Zatrzymanie awaryjne (heder i rozadunek)

· Pozycja nagarniacza oraz kosy hedera VarifeedTM i skadany heder do kukurydzy + przycisk przesuni´cia · Regulacja pooenia oraz wàczanie Êlimakowego przenoÊnika rozadowujàcego · SmartSteer: w./wy. LUB przywrócenie tempomatu · Ukad ponoszenia i opuszczania hedera z dwoma pr´dkoÊciami oraz ruch boczny hedera · Wàczenie automatycznego ustalania wysokoÊci hedera · Przycisk przesuni´cia (z tyu dêwigni) · Odblokowanie pr´dkoÊci jazdy terenowej (z tyu dêwigni)

· Obroty silnika · Korekcja szerokoÊci hedera

· Pami´ç wysokoÊci hedera

WYSTARCZY DOTKNÑå EKRANU

Monitor IntelliViewTM III, dostarczajàcy danych na temat wydajnoÊci, statystyk pracy oraz danych serwisowych, przyczynia si´ do zoptymalizowania osiàgów kombajnu. Szeroki ekran dotykowy jest atwy w uyciu. Jednà z wielu funkcji oszcz´dzajàcych czas jest funkcja automatycznej konfiguracji zbioru, pozwalajàca zachowaç okreÊlone ustawienia kombajnu, które mona przywoaç w przypadku ponownego wystàpienia tych samych warunków polowych.

· Pr´dkoÊç b´bna ukadu mócàcego · Pozycja klepiska · Obroty wentylatora czyszczàcego · Górne sito · Dolne sito

24 25

WY°SZE PLONY - NI°SZE KOSZTY

Zwi´kszenie wydajnoÊci upraw lub oszcz´dnoÊç pieni´dzy dzi´ki mniejszym wkadom: rolnictwo precyzyjne to koncepcja upraw, która wykorzystuje dane dotyczàce konkretnych zbiorów w konkretnym miejscu, co z kolei pozwala na optymalizacj´ nawoenia oraz wysiewu w kolejnych okresach. Modele kombajnów CX5000 i CX6000 sà przystosowane do zainstalowania wyposaenia wspomagajàcego takie metody pracy.

Czujnik wilgotnoÊci

przepyw masy niwnej (t/h)

Czujnik plonu

kukurydza pszenica fasola rzepak

sygna czujnika (V) · Mapa plonów: Opracowany i opatentowany przez firm´ New Holland, oryginalny, wyróniajàcy si´ wysokà dokadnoÊcià czujnik wagi jest powszechnie uznawany za najlepszy w swojej klasie. · Czujnik wilgotnoÊci zamontowany na przenoÊniku zboa; regularnie pobiera próbki zbieranego ziarna.

BRAK WYMAGA¡ W ZAKRESIE KALIBRACJI

Dzi´ki pomysowej konstrukcji oryginalny czujnik urobku New Holland jest wyjàtkowo dokadny niezalenie od rodzaju plonu, jego odmiany czy wilgotnoÊci ziarna. Nie ma potrzeby przeprowadzania kalibracji przy zmianie pól, zbiorów czy nawet przy przejÊciu z sezonu zbioru zbó na sezon zbioru kukurydzy.

Kombajny CX, wyposaone w dodatkowà pami´ç USB, anten´ D-GPS oraz oprogramowanie Precision Farming Desktop, w poàczeniu z systemem obsugi klientów, stanowià podstaw´ systemu precyzyjnego zarzàdzania gospodarstwem Precision Land Management firmy New Holland.

PROWADZENIE PO POLU ZWI¢KSZA DOK¸ADNOÂå PRACY

W celu praktycznego wspomagania prowadzenia, zarówno w dzie, jak i w nocy, tor kombajnu moe byç monitorowany przez opcjonalny system EZ-Guide 500 Lightbar, oparty na D-GPS. Zwi´ksza to precyzj´ zbiorów, pozwalajàc zachowaç koncentracj´ operatora w czasie dugich dni roboczych.

WI¢CEJ NI° SAM PRODUKT

PRZESZKOLENIE GWARANTUJÑCE NAJLEPSZE WSPARCIE

Wyspecjalizowani technicy dystrybutorów firmy New Holland odbywajà regularne szkolenia uzupeniajàce. Sà one prowadzone zarówno w formie kursów on-line, jak i intensywnych zaj´ç typu warsztatowego. Takie zaawansowane podejÊcie gwarantuje, e dystrybutor b´dzie zawsze dysponowa dost´pem do umiej´tnoÊci wymaganych dla waÊciwego dbania o najnowsze i najnowoczeÊniejsze produkty firmy New Holland.

FINANSOWANIE NA MIAR¢ TWOJEGO PRZEDSI¢BIORSTWA

Spóka usug finansowych firmy New Holland, CNH Capital cieszy si´ powszechnym uznaniem i penym zaufaniem w sektorze rolniczym. Âwiadczy ona usugi doradcze i oferuje pakiety finansowe dostosowane do konkretnych potrzeb klientów. Podmioty korzystajàce z usug CNH Capital majà pewnoÊç, e obsugiwane sà przez instytucj´ finansowà specjalizujàcà si´ w rolnictwie.

SERVICE PLUS ­ D¸UGOTRWA¸A OCHRONA

Usuga Service Plus firmy Covéa Fleet zapewnia uytkownikom maszyn rolniczych firmy New Holland dodatkowà ochron´ po upywie wanoÊci gwarancji przewidzianej umowà. Szczegóowe informacje na ten temat mona uzyskaç u lokalnego dystrybutora. Obowiàzujà oddzielne warunki umowy.

AKCESORIA MONTOWANE PRZEZ DYSTRYBUTORÓW (DIA)

Lokalni dystrybutorzy zapewniajà dostaw´ i monta szerokiej gamy atestowanych akcesoriów optymalizujàcych wydajnoÊç maszyn.

ATUR N

LIDER ALNY

WWW.NEWHOLLANDSTYLE.COM

Czy chcesz, aby New Holland stao si´ cz´Êcià Twojego codziennego ycia? Przejrzyj obszernà ofert´ zamieszczonà na stronie www.newhollandstyle.com. Dost´pny jest peen zakres produktów, w tym ci´ka odzie robocza i szeroki wybór modeli w pomniejszonej skali oraz wiele innych pozycji. New Holland. Indywidualista, jak Ty.

26 27 SPECYFIKACJE MODELE

Przyrzàdy niwne SzerokoÊç ci´cia: Heder zboowy High-Capacity (m) Heder zboowy Extra-Capacity (m) Heder zboowy VarifeedTM (przesów kosy: 500 mm) (m) Heder zboowy High-Capacity Hillside (górski) (m) Pr´dkoÊç kosy (cykli na min) Zapasowa kosa i zapasowe noyki kosy Podajnik Êlimakowy z chowanymi palcami na caej szerokoÊci Ârednica nagarniacza (m) Elektryczno-hydrauliczna regulacja pooenia nagarniacza Automatyczna synchronizacja pr´dkoÊci nagarniacza z pr´dkoÊcià jazdy Szybkozàcze hydrauliczne (zaàczane dêwignià) Hedery do zbioru kukurydzy Skadane hedery do zbioru kukurydzy Liczba rz´dów Stae hedery do kukurydzy Liczba rz´dów Zdalnie regulowane pyty obrywajàce Zintegrowane rozdrabniacze odyg Rozdzielacze obrotowe Automatyczny system prowadzenia wzdu rz´du Automatyczne systemy kontroli hedera Kontrola wysokoÊci Êcierniska Kompensacja pooenia Ukad AutofloatTM II PrzenoÊnik somy Liczba acuchów Odwracanie kierunku pracy hedera i podnoÊnika Boczna regulacja pooenia Kabina DiscoveryTM III Fotel z zawieszeniem pneumatycznym Fotel instruktora z przenoÊnà chodziarkà turystycznà (12 V/220 V) Monitor IntelliViewTM III Dêwignia CommandGripTM Informacja na monitorze z 3 kamer Automatyczne ustawienia kombajnu na uwrociach ACS Klimatyzacja Klimatyzacja automatyczna Ogrzewanie Optymalny poziom haasu w kabinie zgodny z dyrektywà 77/311/EWG (dBA) Optymalny poziom drga siedzenia zgodny z normà EN 1032 (m/s2) Systemy precyzyjnego zarzàdzania gospodarstwem Precision Land Management firmy New Holland Systemy prowadzenia Montowany fabrycznie automatyczny ukad prowadzenia SmartSteerTM R´czny system prowadzenia EZ-Guide 250 lub 500 Tryb tempomatu Automatyczny system prowadzenia wzdu rz´du dla hederów do zbioru kukurydzy Pakiet rolnictwa precyzyjnego Precision Farming Pomiar wilgotnoÊci Pomiar wydajnoÊci plonów i wilgotnoÊci Peny pakiet Precision Farming obejmuje: pomiar wydajnoÊci plonów i wilgotnoÊci, tworzenie mapy plonów z wykorzystaniem systemu D-GPS, oprogramowanie komputerowe i serwis oprogramowania B´ben ukadu mócàcego SzerokoÊç (m) Ârednica (m) Typ standardowy / typ uniwersalny Liczba listew Przedzia pr´dkoÊci (obr./min) Opcjonalny reduktor pr´dkoÊci b´bna (obr./min) Klepisko b´bna Klepisko standardowe Klepisko dzielone do szybkiej wymiany Powierzchnia (m2) Liczba listew Kàt opasania ­ otwarty ukad Opti-ThreshTM (°) Kàt opasania ­ zamkni´ty ukad Opti-ThreshTM (°) Odrzutnik Czteroopatkowy / ykowy b´ben odrzutnika Ârednica (m) Powierzchnia klepiska odrzutnika (m2) Synchronizacja z pr´dkoÊcià b´bna Separator obrotowy Ârednica (m) Pr´dkoÊç (obr./min) Beznarz´dziowa szybka zmiana pr´dkoÊci Powierzchnia klepiska (àcznie z rusztem) (m2) Ukad Multi-ThreshTM Cakowita powierzchnia klepisk (m2) Odrzutnik somy Straw FlowTM

CX5O8O

4,00-7,32 6,10-7,32 5,18-7,32 ­ 1150

CX5O9O

4,57-7,32**** 6,10-7,32**** 5,18-7,32**** 4,57-6,10 1150

CX6O8O

4,57-9,14 6,10-9,14 5,18-7,32 ­ 1150

CX6O9O

5,18-9,14 6,10-9,14 5,18-7,32 ­ 1150

1,07

1,07

1,07

1,07

6 5-6

6**** 5***-6

6***-8 6

6*** - 8*** 6

O O

O O

O O

O O

automatyczna

automatyczna

automatyczna

automatyczna

3 hydrauliczne

3 hydrauliczne****

4 hydrauliczne

4 hydrauliczne

O

O

O

O

O

O

O

O

76 0,35

76 0,35

76 0,35

76 0,35

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O

O

O

O

1,3 0,6 /O 8 400-1140 240-685

1,3 0,6 /O 8 400-1140 240-685

1,56 0,6 /O 8 400-1140 240-685

1,56 0,6 /O 8 400-1140 240-685

O

O

O

O

0,86 14 85 121 /O 0,395 0,286

O

0,86 14 85 121 /O 0,395 0,286

O

1,04 14 85 121 /O 0,395 0,342

O

1,04 14 85 121 /O 0,395 0,342

O

0,59 400/760 0,84 1,988

O

0,59 400/760 0,84 1,988

O

0,59 400/760 1,01 2,387

O

0,59 400/760 1,01 2,387

O

MODELE

Wytrzàsacze somy Liczba Powierzchnia separacji (m2) Czyszczenie Ukad samopoziomowania Smart SieveTM: System czyszczàcy Automatyczne dostosowanie do rozmiaru ziarna Korekcja nachylenia stoku na sicie wst´pnym i górnym (%) Podsiewacz wyjmowany z przedniej cz´Êci z systemu czyszczàcego Fix Podsiewacz wyjmowany z przedniej cz´Êci z systemu czyszczàcego Smart SieveTM Systemczyszczania wst´pnego Powierzchnia obj´ta dziaaniem dmuchawy FS (m2) Ustawienie zdalnego sterowania sitem System poziomujàcy Opcjonalny system poziomujàcy Laterale Slope (jazda wzdu zbocza ­ Side-Hill) (%) System poziomujàcy Wide Hillside (jazda wzdu zbocza ­ Side-Hill, pod gór´ ­ Up-Hill, w dó ­ Down-Hill) ­ cakowita szerokoÊç = 4,0 m (%) System poziomujàcy Narrow Hillside (jazda wzdu zbocza ­ Side-Hill, pod gór´ ­ Up-Hill, w dó ­ Down-Hill) ­ cakowita szerokoÊç = 3,5 m (%) Wentylator czyszczàcy System Opti-FanTM Liczba opatek Zmienny zakres pr´dkoÊci ­ opcjonalnie niski (obr./min) ­ standardowo wysoki (obr./min) Elektryczna regulacja pr´dkoÊci z kabiny System domacajàcy Wysokowydajny przenoÊnik zboa: powrót do b´bna Podglàd zwrotów na monitorze IntelliViewTM III PrzenoÊnik ziarna Wysokowydajny przenoÊnik ziarna z wysokowydajnymi acuchami i opatkami Zbiornik ziarna PojemnoÊç / wersja Hillside (l) Centralne napenianie, skadany element dodatkowy przenoÊnika Êlimakowego, system ,,Bubble-up" Âlimak rozadowczy Rura do górnego rozadunku (4,75 m) Rura do górnego rozadunku (5,50 m) Pr´dkoÊç rozadowywania / wersja Hillside (l/s) Wziernik do pobierania próbek ziarna Sygnalizator zapenienia zbiornika na ziarno Obrót podajnika Êlimakowego ukadu rozadowujàcego (° ) Silnik* zgodny z wymaganiami Tier 4 dot. emisji System selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) ECOBlueTM Ukad wtrysku paliwa Moc wyjÊciowa silnika przy pr´dkoÊci obrotowej 2100 obr./min wg ISO 14396 - ECE R120 [kW/KM] Maksymalna moc silnika przy pr´dkoÊci obrotowej 2000 obr./min wg ISO 14396 - ECE R120 [kW/KM] Przystosowanie do mieszanki paliwa biodiesel** Typ regulatora Pomiar zuycia paliwa i odczyt na monitorze IntelliViewTM III Spr´arka powietrza System czyszczenia silnika spr´onym powietrzem Zbiorniki paliwa PojemnoÊç zbiornika na olej nap´dowy / pojemnoÊç zbiornika AdBlue (l) Przekadnia Skrzynia biegów Sterowanie pompà hydrostatycznà Hytron Zmiana biegów podczas pracy Tryb tempomatu Blokada mechanizmu rónicowego Nap´d na tylne koa Pr´dkoÊç maksymalna (km/h) Zarzàdzanie resztkami poniwnymi Rozdrabniacz somy Dual-ChopTM Zdalna regulacja kierownic rozdrabniacza Rozrzutnik plew Wymiary Z koami trakcyjnymi (*****) Maksymalna wysokoÊç w pozycji transportowej (mm) Maksymalna szerokoÊç w pozycji transportowej (mm) Maksymalna dugoÊç z rozoonà rurà wyadowczà, bez hedera (mm) Masa Wersja standardowa bez hedera i rozdrabniacza somy (kg) Wersja Hillside bez hedera i rozdrabniacza somy (kg) Wersja Laterale bez hedera i rozdrabniacza somy (kg)

CX5O8O

5 5,38

CX5O9O

5 5,38

CX6O8O

6 6,45

CX6O9O

6 6,45

O

O****

O

O

25

O

25

O

25

O

25

O

4,321

O

4,321

O

5,207

O

5,207

O

­ ­ ­

18 38/30/10 33/30/10

­ ­ ­

18 ­ ­

6 165-420 400-1000

6 165-420 400-1000

6 165-420 400-1000

6 165-420 400-1000

7000

8000/7000

8000

9300

O O O

O

90

100/90

100

100

105 Nef (6,7L)* common rail 175/238 190/258 B20 elektroniczny

O O

105 Nef (6,7L)* common rail 200/272 220/300 B20 elektroniczny

O O

105 Nef (6,7L)* common rail 200/272 220/300 B20 elektroniczny

O O

105 Cursor 9 (8,7L)* common rail 220/299 245/333 B20 elektroniczny

O O

580/110 hydrostatyczna 3-bieg. elektroniczne

580/110 hydrostatyczna 3-bieg. elektroniczne

580/110 hydrostatyczna 3-bieg. elektroniczne

580/110 hydrostatyczna 3-bieg. elektroniczne

O

O

O

O

30

O O O

30

O O O

30

O O O

30

O O O

650/75 R32 3930 3275 8760 12300 ­ ­

710/75 R34 3990**** 3265***/**** 8760 12400 14000 13900

710/75 R34 3990 3500 8760 13200 ­ ­

710/75 R34 3990 3500*** 8760 13400 ­ 14700

Standard O Opcja ­ Niedost´pne * Opracowany przez FPT Industrial ** Mieszanka biodiesel musi byç w peni zgodna z najnowszà specyfikacjà dotyczàcà paliwa, EN14214:2009, a obsuga ma byç zgodna ze wskazówkami zawartymi w podr´czniku operatora *** Niedost´pna dla wersji Laterale **** Niedost´pne dla wersji Hillside ***** W zalenoÊci od rynku dost´pne sà take koa trakcyjne inne ni wymienione (620/75-R30; 320/75-R34; 710/75-R34; 800/65-R32; 900/60-R32; 30,5 x 32; 1050/50-R32)

NEW HOLLAND TOP SERVICE: INFORMACJE I WSPARCIE DLA KLIENTÓW

NAJWY°SZA DOST¢PNOÂå

Zawsze jesteÊmy gotowi suyç pomocà ­ 24 godziny na dob´, 7 dni w tygodniu, przez cay rok! Niezalenie od tego, jakiej informacji potrzebujesz, jaki masz problem czy proÊb´, wystarczy, e zadzwonisz pod numer telefonu 00800 64 111 111 lub do najbliszego dealera New Holland.

NAJWY°SZA SZYBKOÂå

Ekspresowa dostawa cz´Êci ­ zawsze na czas i w dowolne miejsce!

NAJWY°SZY PRIORYTET

Szybkie rozwiàzywanie problemów w czasie sezonu ­ zbiory nie mogà czekaç!

NAJWY°SZY POZIOM ZADOWOLENIA

Znajdujemy i wdraamy niezb´dne rozwiàzanie, na bieàco informujàc klienta ­ a b´dzie w 100% zadowolony!

Odwiedê naszà stron´ internetowà: www.newholland.pl

ZAPYTAJ O JAZD¢ PRÓBNÑ!

Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przyblione. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj´cia mogà dotyczyç wyposaenia opcjonalnego lub niedost´pnego w danym kraju. Dalsze informacje mona uzyskaç w naszej sieci sprzeday. Wydawca: New Holland Brand Communications. Bts Adv. ­ 06/11 ­ TP01 ­ (Turyn) ­ Wydrukowano w Polsce - 102001/POL

Firma New Holland zaleca Êrodki smarne marki

TWÓJ LOKALNY DEALER

Information

untitled

28 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

874118


You might also be interested in

BETA
untitled
CSX7000_82004_PLO.pdf