Read untitled text version

T6

T6.120

I

T6.140

I

T6.150

I

T6.160

I

T6.155

I

T6.165

I

T6.175

2 3

DOPASUJ CIÑGNIK DO POTRZEB TWOJEGO GOSPODARSTWA

New Holland wie, e nie ma dwóch jednakowych gospodarstw, i dlatego opracowaa w peni konfigurowalne ciàgniki serii T6, które mogà zostaç dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Jeeli kiedyÊ marzyeÊ o zaprojektowaniu wasnego ciàgnika, te marzenia mogà staç si´ rzeczywistoÊcià dzi´ki nowej serii T6.

OPCJE DACHU: STANDARDOWA ORAZ NISKOPROFILOWA

Dla caej serii dost´pne sà dwie opcje dachu. Dach o niskim profilu stanowi idealny wybór dla hodowców, którzy chcà mieç moliwoÊç wjazdu do tradycyjnych, niskich budynków. Wariant standardowy sprawdza si´ natomiast znakomicie przy ogólnych zastosowaniach.

DOK¸ADNIE DOPASOWANA PRZEK¸ADNIA

Uytkownicy, którym zaley na wytrzymaoÊci i niezawodnoÊci mechanicznej skrzyni biegów, oferujàcej wyjàtkowà prostot´ obsugi, wybiorà skrzyni´ Dual CommandTM. Przekadnia póautomatyczna Electro CommandTM jest idealna do prac wymagajàcych intensywnego transportu, do których zaliczajà si´ równie prace uprawowe z duà pr´dkoÊcià.

BARDZO MA¸Y PROMIE¡ SKR¢TU OFEROWANY PRZEZ NEW HOLLAND

New Holland przywiàzuje wag´ do moliwoÊci dokonywania wyboru, dlatego mona zdecydowaç si´ na jednà z trzech rónych osi. Standardowa oÊ gwarantuje tradycyjnà skutecznoÊç; zawieszenie osi przedniej Terraglide zapewnia pynnà jazd´; mona te wybraç osie SuperSteer z ukadem przedniego zawieszenia narz´dzi, aby uzyskaç wyjàtkowà atwoÊç manewrowania, na podwórzu, na uwrociu ­ sowem, wsz´dzie! Wszystkie osie mogà byç wyposaone w ukad zarzàdzania prowadzeniem Terralock, który poprawia zwrotnoÊç i zmniejsza zuycie opon.

NAJWA°NIEJSZE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU

Osiàgi ciàgników z serii T6 sà zawsze dost´pne dla kadego uytkownika. Jak to moliwe? Wszystko napisane jest na pokrywie silnika. Pierwsze dwa znaki ,,T6" okreÊlajà kategori´ ciàgnika, a nast´pne trzy cyfry, na przykad ,,175", odnoszà si´ do maksymalnej mocy ukadu zarzàdzania mocà silnika, z dokadnoÊcià do 5 KM, lub do mocy maksymalnej w przypadku ciàgnika T6.120. Identyfikacja ciàgnika zostaa uproszczona jeszcze bardziej. Modele o numerze z ostatnià cyfrà ,,0" to jednostki czterocylindrowe, a modele o numerze zakoczonym na ,,5" wyposaone sà w silniki o szeÊciu cylindrach. Co to oznacza dla uytkowników? Kady klient, który kupuje ciàgnik T6, od razu wie, e speni on wszystkie jego wymagania.

SPE¸NIANIE WYMAGA¡ DOTYCZÑCYCH HYDRAULIKI

Czy zastanawiaeÊ si´, jakiego przepywu hydraulicznego naprawd´ potrzebujesz? Standardowy ukad hydrauliczny z przepywem zamkni´tym wytwarza przepyw 80 litrów/minut´, co jest zdecydowanie wystarczajàce do wi´kszoÊci zastosowa w gospodarstwie. Do dziaa, które wymagajà bardzo intensywnych zada hydraulicznych, takie jak na przykad wyspecjalizowany zbiór ziemniaków, nadaje si´ ukad z pompà z czujnikiem obciàenia, z przepywem zamkni´tym 113 l/min.

SZEROKI WYBÓR OPON

Mona wybieraç z szerokiej oferty opon do prac polowych, leÊnych i miejskich, tak, aby jak najlepiej dopasowaç maszyn´ do konkretnych potrzeb.

4 5

WYDAJNOÂå IDZIE W PARZE Z SZACUNKIEM DLA ¢RODOWISKA

Ciàgniki T6 sà nap´dzane sinikami ECOBlueTM SCR Nef, opracowanymi wspólnie z FPT Industrial. Sprawdzona technologia SCR, b´dàca cz´Êcià strategii ,,Lider czystej energii", wykorzystuje AdBlue do przetwarzania szkodliwych tlenków azotu, zawartych w spalinach, w nieszkodliwà wod´ i azot. Ten system uzdatniania spalin jest oddzielony od gównych podzespoów silnika, co oznacza, e do silnika doprowadzane jest wyàcznie czyste, Êwiee powietrze. Wynik: czyste jednostki nap´dowe oferujàce lepsze osiàgi, lepsze reagowanie i zwi´kszonà oszcz´dnoÊç paliwa.

Dodatek AdBlue/DEF Modu dozujàcy Azot i woda

Zbiornik AdBlue/DEF

Katalizator SCR

Modu zasilania

Spaliny zawierajàce NOx

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

10% OSZC Z¢DNOÂC I PALIWA

Zuycie paliwa (%)

T6000 Tier 3

T6 Tier 4A

MNIEJSZE ZU°YCIE PALIWA

Co powiesz na zmniejszenie rachunków za paliwo o nawet 10% Seria T6 uzyskuje to dzi´ki poàczeniu superwydajnej technologii ekologicznej ECOBlueTM SCR z technologià najnowszej generacji suàcà do inteligentnego zarzàdzania silnikiem. Ukad zarzàdzania biegiem jaowym, Engine Idle Speed Management, zmniejsza wolne obroty z 850 na 650 obr./min podczas duszej pracy na biegu jaowym, co oznacza, e kiedy ciàgnik oczekuje na wykonanie pracy, zuywa jedynie minimalnà iloÊç paliwa.

NAJLEPSZE W BRAN°Y OKRESY PRACY BEZOBS¸UGOWEJ

Nowoczesny projekt oznacza mniejsze wymagania konserwacyjne. Wszystkie ciàgniki T6 oferujà najdusze w swojej klasie okresy bezobsugowe, co 600 motogodzin, i pracujà na zwykych olejach, bez skrócenia ywotnoÊci. Wybierz New Holland, aby zaoszcz´dziç pieniàdze, skróciç czas przestojów i chroniç Êrodowisko.

Pr´dkoÊç obrotowa silnika

MODELE T6.120 T6.140 T6.150 T6.160

40 KM

MODELE T6.155 T6.165 T6.175

Moc EPM odpowiednio do obciàenia skrzyni biegów, zespou odbioru mocy WOM i ukadu hydraulicznego.

UK¸AD ZARZÑDZANIA MOCÑ SILNIKA EPM

Ukad zarzàdzania mocà silnika EPM jest znanà cechà ciàgników New Holland. Jest on dost´pny we wszystkich modelach T6 z wyjàtkiem wersji podstawowej T6.120. W skrócie oznacza to, e silnik rozwija wi´kszà moc i moment zalenie od obciàenia na skrzyni biegów, hydrauliki i zespou WOM. W ciàgniku T6.165 funkcja EPM dostarcza dodatkowà moc 40 KM, jednak tylko wtedy, gdy taka moc jest potrzebna dla utrzymywania wydajnoÊci i zoptymalizowania zuycia paliwa.

WYBÓR POMI¢DZY WERSJÑ CZTERO- I SZEÂCIOCYLINDROWÑ

Maszyny serii T6 sà dost´pne w wersji cztero- i szeÊciocylindrowej, tak aby klienci mogli wybraç jednostk´ nap´dowà najlepiej odpowiadajàcà ich wymaganiom. Co wi´cej, stosunek mocy do masy wynoszàcy zaledwie 28,6 kg/KM zmniejsza zuycie paliwa i ugniatanie gleby. T6. Nowa wizja wyboru.

6 7

FUNKCJE ZWI¢KSZAJÑCE WYDAJNOÂå

Kade gospodarstwo ma inne potrzeby, a inteligentna innowacja oznacza take ofert´ wypróbowanych, sprawdzonych rozwiàza majàcych na celu wzrost wydajnoÊci. Kabina HorizonTM z opcjonalnym zawieszeniem Comfort Ride oferuje wysoki poziom komfortu pod wzgl´dem ergonomii, a take wyjàtkowà widocznoÊç, poprawionà jeszcze dzi´ki oknu dachowemu z duym polem widzenia. Caodzienny komfort jest dodatkowo zwi´kszony przez zaawansowane funkcje automatyczne, takie jak tryby Auto Road i Field, wraz z cieszàcà si´ uznaniem funkcjà sekwencjonowania skr´tu na uwrociu.

ELASTYCZNA OFERTA ¸ADOWACZY I PRZEDNIEGO UK¸ADU ZAWIESZENIA NARZ¢DZI

Seria T6 zostaa opracowana z uwzgl´dnieniem moliwoÊci stosowania przedniego ukadu zawieszenia narz´dzi oraz adowaczy. Wszystkie maszyny z tej serii sà zgodne z docenianà serià adowaczy 700TL New Holland i dajà pewnoÊç, e zastosowanie adowacza b´dzie idealne dzi´ki zgodnoÊci z systemem FOPS, chroniàcym przed zranieniami spowodowanymi przez spadajàce przedmioty. Opcjonalny przedni ukad zawieszenia narz´dzi i oÊ SuperSteerTM zmniejsza czas potrzebny do skr´tu na wàskich uwrociach, pozwalajàc zwi´kszyç wydajnoÊç.

ELECTRO COMMANDTM

Póautomatyczna przekadnia Electro CommandTM pozwala wybraç osiem biegów za pomocà dwóch przycisków, wàczania wyszego biegu i redukcji, umieszczonych na dêwigni sterujàcej. Trzeci przycisk suy do wyboru zakresu przeoe. Wybrany bieg jest doskonale widoczny dzi´ki duemu wyÊwietlaczowi. System IntelliShiftTM poprawia jakoÊç przeàczania biegów, zapewniajàc pynne zmiany biegów, które zwi´kszajà komfort i wydajnoÊç operatora.

DUAL COMMANDTM

Te przekadnie 24x24 (48x48 z biegami pezajàcymi) wyposaone sà w splitter Hi-Lo (przekadni´ zwielokrotniajàcà), który umoliwia operatorowi precyzyjny wybór biegu i zmniejszenie wybranej pr´dkoÊci o 18% w celu zwi´kszenia momentu obrotowego kó o 22%.

OSZCZ¢DNOÂå PALIWA: 1000E WOM

Wybranie opcji 540/1000/1000E WOM pozwoli znaczàco zmniejszyç zuycie paliwa. Na przykad podczas pracy z duymi prasami belujàcymi BB9000 pr´dkoÊç WOM 1000E jest osiàgana ju przy obrotach silnika 1621, dzi´ki czemu zuycie paliwa jest niewielkie, a dziaanie silnika niemal bezgoÊne.

DANE TECHNICZNE

MODELE

Silnik New Holland* Liczba cylindrów / Ukad dolotowy / Liczba zaworów / Poziom emisji Ukad ECOBlue SCR (Selective Catalytic Reduction, selektywna redukcja katalityczna) PojemnoÊç (cm3) Zatwierdzona mieszanka Biodiesel Moc maksymalna EPM wg ISO TR14396 - ECE R120 (kW/KM) Moc maks. w koniach mechanicznych - ISO TR14396- ECE R120 (kW/KM) Moc znamionowa EPM - ISO TR14396- ECE R120 (kW/KM) Moc znamionowa w koniach mechanicznych - ISO TR14396- ECE R120 (kW/KM) Pr´dkoÊç znamionowa silnika (obr./min) Maks. moment obrotowy wg ISO TR14396 (Nm) Przekadnia Dual CommandTM (40 km/h) Liczba przeoe/z biegami pezajàcymi (Do przodu x Wstecz) Pr´dkoÊç minimalna/Pr´dkoÊç minimalna na biegu pezajàcym (km/h) Przekadnia Electro CommandTM (40 km/h) Liczba przeoe/z biegami pezajàcymi (Do przodu x Wstecz) Pr´dkoÊç minimalna/Pr´dkoÊç minimalna na biegu pezajàcym (km/h) Przekadnia Electro CommandTM (40 km/h ECO*** lub 50 km/h) Liczba przeoe/z biegami pezajàcymi (Do przodu x Wstecz) Pr´dkoÊç minimalna/Pr´dkoÊç minimalna na biegu pezajàcym (km/h) Osie OÊ przednia z nap´dem na 4 koa (4WD) Zawieszenie osi przedniej TerraglideTM OÊ przednia SuperSteerTM Kàt skr´tu osi 4WD / TerraglideTM / oÊ przednia SuperSteerTM (°) Funkcje Terralock Ukady hydrauliczne Wydatek pompy o staym przepywie / ciÊnienie pompy (l/min / bar) Wydatek pompy CCLS (Closed Centre Load Sensing) / ciÊnienie pompy (l/min / bar) Wydatek pompy sterujàcej i serwisowej (l/min) Ukad elektronicznej regulacji zag´bienia narz´dzi (EDC) Zawory zdalne Maks. l. zaworów tylnych Deluxe (Deluxe / elektrohydrauliczne) Maks. liczba zaworów mi´dzyosiowych Zawory mi´dzyosiowe sterowane dràkiem Ukad zawieszenia narz´dzi Maks. udêwig na kocówkach kulistych (kg) Udêwig przedniego ukadu zawieszenia narz´dzi na kocówkach kulowych (w caym zakresie) (kg) Przygotowany do wspópracy z adowaczem czoowym WOM Automatyczny ukad pynnego rozruchu Pr´dkoÊç silnika przy: 540/1000 (obr./min) 540/540E/1000 (obr./min) 540E/1000/1000E (obr./min) Automatyczny WOM / Przedni ukad WOM (1000 obr./min) Kabina Kabina 360° Horizon z FOPS - OECD kod 10 poziom 1 Kabina Horizon kategoria EN 15695 Niski dach Fotel Standard z amortyzacjà pneumatycznà i pasem bezpieczestwa Fotel Auto Comfort z pasem bezpieczestwa Fotel instruktora z pasem bezpieczestwa Amortyzacja kabiny Comfort Ride Ukad sekwencjonowania skr´tu na uwrociu (Headland Turn Sequencing, HTS) Klimatyzacja Radio z odtwarzaczem MP3 i interfejsem Bluetooth (zestaw goÊnomówiàcy Optymalny poziom haasu w kabinie zgodny z dyrektywà 77/311/EWG (dB(A)) Wymiary przy oponach tylnych*** A DugoÊç cakowita od wspornika przedniego do tylnego uk. zawieszenia narz´dzia (mm) B Min. szerokoÊç (mm) C Min. wysokoÊç cakowita niski profil / standard (mm) D PrzeÊwit nad gruntem (mm) E Rozstaw kó (min. / maks.) (mm) Minimalna masa (kg)

Standard O Opcja ­ Niedost´pne * Opracowany przez FPT Industrial ** W zalenoÊci od lokalnych przepisów *** Dost´pne sà opony tylne inne ni wymienione tutaj: 16.9/R38, 18.4/R38, 480/70R38, 540/65R38, 520/70R38, 600/65R38, 650/60R38, 650/65R38. ***** Kompatybilne tylko z kabinà z zawieszeniem Comfort RideTM.

T6.120

NEF 4 / T / 4 / Tier 4

T6.140

NEF 4 / T / 4 / Tier 4

T6.150

NEF 4 / T / 4 / Tier 4

T6.160

NEF 4 / T / 4 / Tier 4

T6.155

NEF 6 / T / 4 / Tier 4

T6.165

NEF 6 / T / 4 / Tier 4

T6.175

NEF 6 / T / 4 / Tier 4

4485 B20** ­ 89 / 121 ­ 81 / 110 2200 [email protected]

O

4485 B20** 105 / 143 89 / 121 96 / 131 81 / 110 2200 [email protected]

O

4485 B20** 113 / 154 98 / 133 103 / 140 89 / 121 2200 [email protected]

O

4485 B20** 120 / 163 105 / 143 110 / 150 96 / 131 2200 [email protected]

O

6728 B20** 113 / 154 93 /126 103 / 140 85 / 116 2200 [email protected]

O

6728 B20** 121 / 165 101 / 137 111 / 151 92 / 125 2200 [email protected]

O

6728 B20** 129 / 175 113 / 154 122 / 166 103 / 140 2200 [email protected]

O

24x24 / 48x48 1,64 / 0,16

24x24 / 48x48 1,64 / 0,16

24x24 / 48x48 1,64 / 0,16

24x24 / 48x48 1,64 / 0,16

24x24 / 48x48 1,64 / 0,16

24x24 / 48x48 1,64 / 0,16

24x24 / 48x48 1,64 / 0,16

16x16 / 32x32 2,27 / 0,19

O

16x16 / 32x32 2,27 / 0,19

O

16x16 / 32x32 2,27 / 0,19

O

16x16 / 32x32 2,27 / 0,19

O

16x16 / 32x32 2,27 / 0,19

O

16x16 / 32x32 2,27 / 0,19

O

16x16 / 32x32 2,27 / 0,19

O

17x16 2,27

O O

17x16 2,27

O O

17x16 2,27

O O

17x16 2,27

O O

17x16 2,27

O O

17x16 2,27

O O

17x16 2,27

O O

55 / 55 / 65

55 / 55 / 65

55 / 55 / 65

55 / 55 / 65

55 / 55 / 65

55 / 55 / 65

55 / 55 / 65

80 / 190 113 / 210 47 / 170

80 / 190 113 / 210 47 / 170

80 / 190 113 / 210 47 / 170

80 / 190 113 / 210 47 / 170

80 / 190 113 / 210 47 / 170

80 / 190 113 / 210 47 / 170

80 / 190 113 / 210 47 / 170

4/4 3

O

4/4 3

O

4/4 3

O

4/4 3

O

4/4 3

O

4/4 3

O

4/4 3

O

7864 3200

O

7864 3200

O

7864 3200

O

7864 3200

O

7864 3200

O

7864 3200

O

7864 3200

O

1969/1893 1969/1893 1969/1893 1969/1893 1969/1893 1969/1893 1969/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621 1592/1893/1621

2

O O O O O

2

O O O O O

2

O O O O O

2

O O O O O

2

O O O O O

2

O O O O O

2

O O O O O

16.9R38 4882 2280 2780 / 2900 427 1460 / 2134 4890

18.4R38 4882 2280 2805 / 2925 478 1530 / 2134 4890

520/70R38 4882 2280 2805 / 2925 478 1634 / 2134 4890

71 650/65R38**** 4882 2280 2855 / 2975 528 1664 / 2134 5010

600/65R38 5122 2280 2805 / 2925 478 1634 / 2134 4890

600/65R38 5122 2280 2805 / 2925 478 1634 / 2134 5010

650/65R38**** 5122 2280 2855 / 2975 528 1664 / 2134 5020

C

D E B

TWÓJ LOKALNY DEALER

A

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Informacje i pomoc: 7 dni w tygodniu, 24 godz./dob´ Poàczenia telefoniczne z zespoem Top Service z telefonów stacjonarnych na terenie caej Polski, sà bezpatne.

Odwiedê naszà stron´ internetowà: www.newholland.pl Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przyblione. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj´cia mogà dotyczyç wyposaenia opcjonalnego lub niedost´pnego w danym kraju. Dalsze informacje mona uzyskaç w naszej sieci sprzeday. Wydawca: New Holland Brand Communications. Bts Adv. ­ 02/12 ­ TP01 ­ (Turyn) ­ Wydrukowano w Polsce - 110016/POL

Firma New Holland zaleca Êrodki smarne marki

/O

/O

/O

/O

/O

/O

/O

Information

untitled

8 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

780371