Read Microsoft Word - Ban tin luong thuc thang 12_2010_Hao_END.doc text version

NGÀNH HÀNG LNG THC

THÁNG 12/2010

NHNG NI DUNG CHÍNH

TÌNH HÌNH SN XUT TRONG NC Sn lng lúa c nc có th tng ng nm 2009 Tiêu dùng go tng nh vi mc 0,8% THNG MI GO TRONG NC Giá go trong nc tip tc trong xu hng tng Xut khu go t 233 nghìn tn, kim ngch t 111 triu USD TH TRNG TH GII Thng mi go th gii có xu hng tng Giá go trên th trng th gii tng nh

Trung tâm thông tin PTNNNT­Vin chính sách và chin lc PTNNNT­B Nông nghip & PTNT P16-Thy Khuê-Tây H-Hà Ni ­ Tel: (84.4)9725153 ­ Fax: (84.4)9725153 Email: [email protected] ­ Website: http://www.agro.gov.vn

1

1. TÌNH HÌNH SN XUT TRONG NC 1.1 Tình hình sn xut Hình 1: Sn lng go Vit Nam niên v 2006/07-2009/10

25,000 24,500 24,000 triu tn 23,500 23,000 22,500 22,000 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Sn lng 2009/2010 22,922 24,375 24,393 24,380

nên sn lng lúa ca Vit Nam có th s t c mc 39 triu tn nh nm 2009. Do sn lng lúa c d báo là s duy trì so vi niên v 2008/09, nên sn lng go ca Vit Nam niên v 2009/10 có th t mc 24,380 triu tn. Nh vy, trong 3 niên v gn ây, sn lng go ca Vit Nam hu nh không có nhng bin ng ln và luôn duy trì mc trên 24,3 triu tn. ây là c s m bo không ch cho tiêu dùng trong nc, mà còn là ngun cung n nh phc v cho nhu cu xut khu, c bit khi mà din tích lúa và sn lng go ti nhiu quc gia trên th gii ang có xu hng gim xung.

2

Ngun: AGROINFO Din tích trng lúa ca Vit Nam nm 2010 c t khong 7.351 nghìn ha, tng 0,23% so vi nm 2009. Trong nhng tháng u nm, thi tit din bin rt phc tp, khô hn din ra hu khp các a phng, lng nc ti các h cha tr nên cn kit, ti nhiu a phng phía Nam tình trng xâm mn ã din ra, cùng vi hn hán là l lt và nn sâu bnh cng c dp hoành hành cng ã nh hng rt ln n din tích gieo trng và thu hoch các v lúa. Tuy nhiên do tích cc tìm kim ngun nc, có bin pháp i phó vi nn sâu bnh cùng vi vic áp dng nhng loi ging lúa mi nên nng sut lúa bình quân ca Vit Nam c t 53,1 t/ha, tng 0,19% so vi mc 53,0 t/ha nm 2009. Do duy trì c din tích gieo trng và nng sut

1.2 Tình hình tiêu dùng Hình 2: Tiêu dùng go trong nc niên v 2006/07-2009/10

19,500 19,400 19,300 19,200 19,100 triu tn 19,000 18,900 18,800 18,700 18,600 18,500 18,400 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Sn lng 2009/2010 18,775 19,000 19,150 19,400

Chính

s

n

nh v ngun cung và mc tiêu dùng ni a s to iu kin thun li cho nhng doanh nghip kinh doanh lúa go yên tâm u t công ngh, nâng cao cht lng go, tích cc tìm kim th trng xut khu, nâng cao thng hiu trên trng quc t.

Ngun: AGROINFO Theo c tính ca AGROINFO, tiêu dùng go ca Vit Nam niên v 2009/10 có th t khong 19,15 triu tn, tng 0,79% so vi niên v 2008/09. Nu so vi nhng nm gn ây thì tiêu dùng go trong nc cng hu nh không có nhng bin i ln, mc dù quy mô dân s ca Vit Nam không ngng tng và go vn c coi là lng thc thit yu, trong khi nhu cu lúa go cho nhng mc ích khác nh làm thc n chn nuôi cng tng lên rt ln. Tuy nhiên, do i sng ca ngi dân ngày càng c nâng lên nên lng go trong khu phn ca mi gia ình hu nh ã gim xung; thay vì áp ng s lng nh trc ây thì mt b phn không nh dân c ã chuyn sang dùng nhng loi go có cht lng cao hn. Do vy, tiêu dùng go ni a ã không có nhng bin i ln trong thi gian thi gian qua.

3

2. THNG MI GO TRONG NC 2.1 Giá go trong nc tng Bng 1: Giá lúa go ti Cn Th (/kg)

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Giá lúa t thng 5.510 5.600 4.459 4.390 4.360 4.370 4.117 4.300 5.218 5.530 5.950 6.550 Giá go t thng bán l 8.820 8.600 8.550 8.560 8.600 8.300 7.658 7.720 8.873 9.170 9.955 10.150

Trong

tháng

12, giá lúa go trong nc tip tc tng. Theo s liu thng kê ca AGROINFO, giá lúa t thng và go t thng bình quân tng t 500-600 /kg; go nguyên liu bán buôn tng bình quân t 300-450 /kg. Ti th trng Cn Th, giá lúa t thng trong tháng 12 vào khong 6.550 /kg, tng 10,1% so vi tháng 11. Cùng vi giá lúa, giá go t thng bán l cng tng lên t 9.955 /kg lên 10.150 /kg. Ti th trng An Giang, giá go t thng bán l vào tháng 12 cng vào khong 9.333 /kg, tng 3,7% so vi

Ngun: AGRODATA Hình 3: Din bin giá lúa t thng, go t thng ti th trng Cn Th (/kg)

Ngun: AGROINFO

tháng 11. Trong khi ó giá go nguyên liu bán buôn cng

4

tng t 8.060 /kg trong tháng 11 lên 8.390 /kg trong tháng 12. Hình 4: Din bin gía go nguyên liu bán buôn ti mt s a phng (/kg)

Theo

s

liu

ca Hip hi Lng thc Vit Nam, t ngày 01/01 n 17/12, Vit Nam ã xut khu c 6,493 triu tn go, tr giá 2,781 t USD. Tính riêng trong 17 ngày u tháng 12/2010, Vit Nam ã xut khu c hn 233 nghìn tn t 111 triu USD. Gía go xut khu ca Vit Nam trong tháng 12 tip tc trong xu th tng. Gía go 5% tm xut khu mc 529 USD/tn, tng 7,3%; giá go 25% tm xut khu mc 474 USD/tn, tng 4,2% so vi tháng 11.

Ngun: AGROINFO

Hình 5: Gía go xut khu ca Vit Nam (USD/tn)

Ngun: AGROINFO 2.2 Xut khu go

5

Hình 6: Khi lng và kim ngch xut khu go theo tháng Ngun: Hip hi lng thc Vit Nam (tính n ngày 20/12/2010) Trong các loi go xut khu, go 15% tm chim u th vi khi lng Ngun: Hip hi lng thc Vit Nam (tính n ngày 20/12/2010) 159,4 nghìn tn, chim ti 68,42% tng lng go xut khu trong tháng 12. ng th hai là 5% tm vi khi lng 44,8 nghìn tn, t trng 19,24%. ng th ba là go 25% tm vi khi lng 11,5 nghìn tn, t trng 4,91%. Tip theo là go thm các loi vi t trng chim 4,37%; np

6

Hình 7: C cu lng go xut khu ca Vit Nam tháng 12/2010

vi t trng chim 2,08%; s còn li là go 10% tm và tm. Trong tháng 12, Vit Nam ch yu xut khu go sang th trng Châu Á, vi khi lng gn 190 nghìn tn, chim 81,33%; sang Châu Phi khong 13 nghìn tn, chim 5,51%; sang Châu M khong 27 nghìn tn, chim 11,56%; s còn li sang các th trng Châu Âu, Châu Úc và Trung ông.

Hình 8: C cu th trng xut khu go ca Vit Nam tháng 12/2010

Ngun: Hip hi lng thc Vit Nam (tính n ngày 20/12/2010)

7

3. TH TRNG TH GII 3.1 Sn lng go nm 2010 Nm 2010 là nm mà khí hu bin i tht thng, tình trng bão l, hn hán, cháy rng và s xâm mn ca nc bin din ra ti hu khp các khu vc trên th gii. Do ó, sn xut nông nghip nói chung và sn xut lúa go nói riêng chu nhiu nh hng tiêu cc. Hình 9: Sn lng go ca mt s nc sn xut lúa go ln trên th gii 2008-2010

Din tích trng lúa th gii niên v 2009/10 ch vào khong 156,1 triu ha, gim 1,7 triu ha so vi niên v 2008/09, tuy nhiên nng sut lúa vn c duy trì mc 4,3 tn/ha. Din tích gieo trng thu hp trong khi nng sut không tng ã làm gim sn lng. Sn lng go th gii niên v 2009/10 c ch t 441,2 triu tn, gim 6,9 triu tn so vi niên v 2008/09. Thi tit bt li ã nh hng rt ln n sn lng lúa go

8

Ngun: AGROINFO, tng hp s liu t USDA

ca nhiu quc gia trên th gii, c bit là ti các nc sn xut và xut khu go hàng u nh n , Vit Nam và Thái Lan. Ti n , do nh hng ca hn hán, c bit là ti các bang phía ông ã làm gim din tích lúa và kéo theo ó là sn lng go c d báo s gim t 99 triu tn niên v 2008/09 xung còn 89 triu tn niên v 2009/10. Ti Thái Lan, các tnh nông nghip ã chu nhiu nh hng bi tình trng thiu nc trong khi các con sông li tr nên khô cn; bên cnh ó, mt s vùng li chu cnh l lt. Trc din bin phc tp ca thi tit, cho dù din tích lúa có c m rng nh chính sách khuyn khích nông dân trng lúa ca Chính ph, Thái Lan s khó có th t c sn lng 20,3 triu tn go trong niên v 2009/10 nh d báo. Sn lng go Trung Quc niên v 2009/10 d báo t 137 triu tn, tng 2,67 triu tn so vi niên v 2008/09. Mc dù, nhng tháng u nm, mt s vùng ca Trung Quc b nh hng bi hn hán và l lt nên din tích gieo trng phn nào b thu hp. Tuy nhiên, vic m rng din tích gieo trng khu vc ông Nam Trung Quc d kin s bù p nhng tn tht do hn hán gây ra. Ti Indonesia, tuy áp dng các ging lúa mi có nng sut cao và s h tr phân bón t phía Chính ph nhng do chu nh hng nng ca tình trng bin i khí hu, nên sn lng go niên v 2009/10 ch có th t 37,1 triu tn, gim 1,2 triu tn so vi niên v 2008/09.

t khô hn kéo dài do hin tng El Nino ã làm thit hi áng k sn lng go ca Philippines, theo c tính ca USDA, sn lng go ca Philippines gim gn 1 triu tn xung còn 9,772 triu tn trong niên v 2009/10. 3.2 Xut khu go th gii Tng lng go xut khu th gii niên v 2009/10 c t 29,88 triu tn, tng 0,638 triu tn so vi niên v 2008/09. Theo kt qu theo dõi ca AGROINFO, nm 2010, trong các quc gia sn xut go hàng u th gii thì Thái Lan vn tip tc là nc xut khu go ln nht, vi khi lng khong 8,5 triu tn; Vit Nam

9

ng v trí th hai, vi lng xut khu 6,5 triu tn; tip theo là các nc Pakistan, M, n . Ti Thái Lan, nc xut khu go ln nht th gii, tng lng go xut khu d kin trong niên v 2009/10 t 8,5 triu tn, gim 0,07 triu tn so vi niên v 2008/09. Xut khu go và go thm vn là li th ca Thái Lan, chim t trng hn 70% tng lng go xut khu ca nc này. Trong khi ó, xut khu go trng mt dn kh nng cnh tranh so vi go trng ca Vit Nam và mt s nc khác, do giá go trng ca Thái Lan cao hn. Khi lng go d tr ca Thái Lan niên v 2009/10 d kin mc 6,647 triu tn, tng 1,86 triu tn so vi niên v 2008/09. Lng go d tr ca Thái Lan tng mt phn là do tình hình thng mi go th gii b chng li, trong khi nc này li không trúng mt s gói thu vi khi lng ln vào cui nm 2009 và u nm 2010. Hình 10: Xut khu go th gii 2005-2010

Bng 3: Các nc xut khu go ln trên th gii (nghìn tn)

Nc Thailand Vietnam Pakistan United States India China Cambodia Uruguay Burma Argentina 2008/2009 8.570 5.950 3.187 2.983 2.123 783 800 926 1.052 594 2009/2010 8.500 6.500 3.800 3.525 2.200 600 850 700 400 500

2

Ngun: B Nông nghip M d báo Ti n , lng go xut khu d kin trong niên v 2009/10 t 2,2 triu tn, tng 0,08 triu tn (3,77%) so vi niên v 2008/09; trong khi lng go d tr c d báo mc 20,5 triu tn, tng 1,5 triu tn (7,89%) so vi niên v 2008/09.

Ngun: AGROINFO, tng hp s liu t USDA

10

Lng go xut khu và d tr niên v 2009/10 ti các nc sn xut go ln khác trên th gii nh Pakistan, M, Trung Quc... cng trong xu hng tng. Ti Pakistan, lng go xut khu niên v 2009/10 s vào khong 3,8 triu tn, tng 0,613 triu tn so vi niên v 2008/09. Lng go xut khu ca Trung Quc niên v 2009/10 d kin khong 0,6 triu tn, gim 0,183 triu tn so vi niên v 2008/09. n tháng 12, giá go 100%B mc 550 USD/tn, tng 6,6%; go 25% tm 488 USD/tn, tng 4,1%; go 15% tm 482 USD/tn, tng 3,2%; go 10% tm 510 USD/tn, tng 4,9%; go 5% tm 526 USD/tn, tng 6,5%; go 100% 553 USD/tn, tng 3,9% so vi tháng 11. Do trong thi im này, nhu cu nhp khu go ca th gii ã tng tr li, do ó giá go trên th trng th gii ã có nhng ci thin nht nh theo xu hng tng lên. Hình 9: Giá go xut khu ca Thái Lan (USD/tn)

3.3 Nhp khu go mt s nc Nm 2010, nhp khu go th gii d kin t 28,472 triu tn, tng 1,641 triu tn so vi niên v 2008/09. Vào cui niên v 2008/09 do có nhiu d báo v nh hng xu ca thi tit n sn xut nông nghip s din ra trong nm 2010 nên thng mi go th gii c cho là s tng mnh trong niên v 2009/10. Nhng cuc u thu mua go ln bit gia th vi khi lng ã din ra, c ti nhng quc có nhu cu tiêu ln nh

Philippines, khu vc Trung ông... Nhng n u nm 2010, khi nhng v mùa bt u c thu hoch thì dng nh nhng Ngun: Hip hi Lng thc Vit Nam thit hi do bin i

11

khí hu không nng n nh nhng gì ã d báo trc ó. Do vy, mà nhp khu go trên th gii b chng li. Phn ln các giao dch trong thi gian này là thc hin theo nhng cam kt trc ó và rt ít các hp ng mua bán go vi khi lng ln c ký kt. Chính vì vy mà thng mi go nhng tháng u nm 2010 ã có du hiu chng li. Tuy nhiên, khi nhng v mùa tip theo c gieo trng, thì nh hng do tác ng xu ca bin i khí hu ã có du hiu rõ ràng hn, vì vy nhp khu go ã bt u có nhng tín hiu tng trng tr li. Hình 12: Các quc gia nhp khu go ln nht th gii 2008-2010

Ngun: AGROINFO, tng hp s liu t USDA

12

13

Information

Microsoft Word - Ban tin luong thuc thang 12_2010_Hao_END.doc

13 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

332029