Read Atonik ® text version

Atonik ® (drobné balení-100 a 500 ml) Stimulátor rstu rostlin ve form s vodou mísitelného kapalného koncentrátu ke stimulaci výnosu rajcat, polní papriky, zakoeování ízk karafiát a stimulaci klícení semen kvtin a zeleniny. Úcinná látka: ONP-Na, tj. 2-nitrofenolát sodný, 2 g/l PNP-Na, tj. 4-nitrofenolát sodný, 3 g/l 5-NG-Na, tj. 5-nitroguajakolát sodný, 1 g/l POZOR! MZE OHROZIT ZDRAVÍ PI POZITÍ, NADÝCHÁNÍ A STYKU S POKOZKOU A SLIZNICEMI! CHRATE OCI! PRO VCELY RELATIVN NESKODNÝ! PÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUZIT JINAK NEZ JAK JE UVEDENO V NÁVODU! CHRATE PED DTMI A NEPOUCENÝMI OSOBAMI! Balení: PE láhev Hmotnost-obsah: 100 a 500 ml, narázecí / sroubovací uzávr Registracní císlo MZe CR: 3407-2 Datum výroby: Císlo sarze: Výrobce: Asahi Chemical Co. Ltd., Tokyo, Japonsko Doplkový registrant: Florasis s.r.o., Bezdkov 13, 53361 Choltice Doba pouzitelnosti pípravku: Pi skladování v pvodních neporusených obalech a dodrzení podmínek skladování je doba pouzitelnosti pípravku minimáln 2 roky od data výroby. Psobení: Atonik ® ovlivuje pohyb plazmy v bukách rostlin, coz vede k lepsímu zakoeování, intenzivnjsímu rstu a lepsímu vyzrávání plod. Atonik ovlivuje pozitivn zakoeování karafiátových ízk a klícení semen zeleniny a kvtin. Návod k pouzití: (a) Rajcata-stimulace výnos Atonik ovlivuje nasazování plod, rst a vývoj rostlin. 1. aplikace: po výsadb formou postiku na list v dávce 0,3 l pípravku (500 l vody na ha) tj. 3 ml pípravku (5 l vody/100 m2). 2. aplikace: ve fázi butonizace (tvorba kvtních poupat) formou postiku na list v dávce 0,5 l (800 l vody na ha) tj. 5 ml pípravku + 8 l vody/100 m2. 3. aplikace: zacátek kvetení 1. vijanu formou postiku na list v dávce 0,5 l pípravku + 800 l vody na ha, tj. 5 ml pípravku/8 l vody/100 m2 plochy. Pozor! Poslední termín aplikace je pi kvetení 1. vijanu! (b) Polní paprika-stimulace výnos 1. aplikace: na zacátku kvetení formou postiku na list v dávce 1 l pípravku na 600 l vody na 1 ha, tj. 10 ml /6 ml vody/100 m2. 2. aplikace: za 14 dní po prvním osetení ve stejné dávce (c) Karafiáty-zakoeování ízky karafiát pipravené bzným zpsobem se mácejí v roztoku Atoniku o koncentraci 0,33 % (tj. 33 ml/10 litr vody) po dobu 12 hodin pi teplot 15-20 °C. PO mácení je ízky nutno opláchnout vodou. Takto osetené ízky jsou pipraveny k vysazování. (d) Semena kvtin a zeleniny-stimulace klícení

Namácení semen v roztoku Atoniku o koncentraci 0,025-0,05 % (tj. 2,5-5 ml pípravku na 10 l vody) po dobu 6-8 hodin, nutno nechat oschnout. Mísitelnost Atonik je mísitelný s vtsinou fungicid, insekticid a listových hnojiv. Píprava postikové kapaliny: Odmené mnozství pípravku se vleje do nádrze postikovace, naplnné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrz doplní na stanovený objem. Bezpecnost a ochrana zdraví pi práci: Pi práci s koncentrátem Atoniku a pi postiku rajcat pouzívejte ochranný pracovní odv typ Unita nebo Lesan, ochranný oblicejový stít SP 15 nebo D 1 s cepcem, gumové rukavice a gumové boty, popípad komercn dostupné, schválené ekvivalenty uvedené typové ochrany. Pi mácení ízk postací pracovní odv s gumovou zástrou, gumové rukavice a gumové boty. Postik se smí provádt za bezvtí nebo mírného vánku, vzdy ve smru od pracujících s postupem do neosetené plochy. Postik nesmí zasáhnou sousední kultury! Pi práci dodrzujte zákaz jídla, pití a kouení. Ped jídlem a po skoncení práce se dkladn omyjte mýdlem a teplou vodou. Zbytky postikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdroj vod a recipient povrchových vod. Pípravek je neholavý vodný koncentrát. Dostane-li do ohniska pozáru, hasí se nejlépe hasební pnou, hasebním práskem, event. pískem nebo zeminou. Vodu lze pouzít jen vyjímecn, a to formou jemného zmlzování, ne silným proudem a pouze v tch pípadech, kdy je dokonale zabezpeceno, aby kontaminovaná voda nemohla uniknout z prostoru pozáist do okolí a zejména, aby nemohla proniknout do veejné kanalizace, zdroj podzemních vod a recipient povrchových vod a nemohla zasáhnout zemdlskou pdu. Dlezité upozornní! Pi pozárním zásahu musejí být pouzity izolacní dýchací pístroje, nebo pi hoení mohou vznikat toxické zplodiny. Píznaky intoxikace: Pi projevení se píznak otravy, které se shodují s píznaky pocínající chipky vyhledat lékaské osetení a sdlit lékai,ze postizený pracoval s pípravkem na bázi nitrovaných fenol. Pi eventuelní zvýsené teplot se nesmí podávat antipyretika, pouze studené zábaly. První pomoc pi pozití: Pi náhodném pozití podat 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 l vlazné vody a drázdním hrdla vyvolat zvracení! pi zasazení oka: Vyplachovat velkým mnozstvím vody po dobu 15 min a opt vyhledat lékae, zejména pokud petrvává podrázdní. pi zasazení pokozky: Odstranit potísnný odv a zasazená místa omýt mýdlem a teplou vodou. pi nadýchání: Vynést postizeného na cerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit ped chladem. V pípad náhodného pozití a ve vsech pípadech otravy ci podezení na otravu neprodlen dopravit postizeného k lékai! Informovat o podané první pomoci a pípravku, s nímz postizený pracoval. Terapii lze konzultovat s toxikologickým informacním stediskem: Toxikologické informacní stedisko- Klinika nemocí z povolání, Vysehradská 49, 128 21 Praha 1, telefon:02/293 868 Skladování: Pípravek skladujte v uzavených originálních obalech v uzamcených, suchých a vtratelných skladech pi teplotách 5-30o C oddlen od potravin, krmiv, hnojiv,

dezinfekcních prostedk a obal od tchto látek. Chránit ped mrazem, vlhkem a pímým slunecním svitem. Likvidace obal a zbytk: Zbytky postikové kapaliny a oplachové vody se zedí v pomru cca 1:5 s vodou a beze zbytku vystíkají na osetenou plochu a nesmjí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od pípravku se po dkladném vypláchnutí a znehodnocení likvidují jako komunální odpad. ® - registrovaná ochranná známka Asahi Chemical Ltd. potisk obalu Atonik ® (drobné balení-100 a 500 ml)

Atonik ® Stimulátor rstu rostlin ve form s vodou mísitelného kapalného koncentrátu urcený ke stimulaci výnosu chmele, cukrovky, epky, rajcat, polní papriky, k zakoeování ízk karafiát a stimulaci klícení semen kvtin a zeleniny. Úcinná látka: ONP-Na 2 g/l tj. 2-nitrofenolát sodný PNP-Na 3 g/l tj. 4-nitrofenolát sodný 5NG-Na 1 g/l tj. 5-nitroguajakolát sodný POZOR! MZE OHROZIT ZDRAVÍ PI POZITÍ, NADÝCHÁNÍ A STYKU S POKOZKOU A SLIZNICEMI! PRO VCELY RELATIVN NESKODNÝ! PÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUZIT JINAK NEZ JAK JE UVEDENO V NÁVODU! CHRATE PED DTMI A NEPOUCENÝMI OSOBAMI! Balení: 1 l a 20 l HDPE Registracní císlo: 3407-0 Datum výroby: uvedeno na obalu Císlo sarze: uvedeno na obalu Výrobce / registrant: Asahi Chemical Co. Ltd., Tokyo, Japonsko Doba pouzitelnosti: Ti roky od data výroby pi skladování v originálních neotevených obalech a dodrzení podmínek skladování. Psobení pípravku: ATONIK ovlivuje pohyb plazmy v bukách rostlin, coz se projevuje lepsím zakoeováním, intenzivnjsím rstem a lepsím vyzráváním plod. Pozitivn ovlivuje zakoeování ízk karafiát a klícení semen kvtin a zeleniny. Návod k pouzití: Plodina Úcel pouzití Dávkování Poznámka -1 l.ha (viz) chmel stimulace výnosu 0,5 l ctyi aplikace (1) epka stimulace výnosu 0,6 l dv aplikace (2) olejná rajcata stimulace výnosu 0,3-0,5 l ti aplikace (3) paprika stimulace výnosu 1l dv aplikace (4) polní karafiáty zakoeování 0,33 % mácení (5)

semena stimulace 0,025-0,5 % mácení (6) kvtin klícení a zeleniny cukrovka stimulace výnosu 0,6 l dv aplikace (7) Aplikacní poznámky: (1) Chmel-osetujte postikem v dávce 0,5 l pípravku na ha v mnozství vody 1300-3500 l/ha a v termínech: 1. fáze dlouzivého rstu 2. po 7-10 dnech po prvním osetení 3. ped kvtem chmele 4. po odkvtu chmele (2) epka olejná-osetujte postikem v dávce 0,6 l pípravku na ha v mnozství vody 300500 l/ha v termínech: 1. v rstové fázi 57: butonizace 2. v rstové fázi 69: konec kvetení az tvorba sesulí (3) Rajcata-Atonik ovlivuje nasazování plod, rst a vývoj rostlin. Pouzívejte v následujících dávkách a termínech: 1. po výsadb formou postiku na list v dávce 0,3 l pípravku (500 l vody) na 1 hektar. 2. ve fázi butonizace (tvorba kvtních poupat) formou postiku na list v dávce 0,5 l/800 l vody na 1 ha 3. na zacátku kvetení prvního vijanu formou postiku na list v dávce 0,5 l/800 l vody na 1 ha. Pozor! poslední termín aplikace je pi kvetení 1 vijanu! (4) Paprika polní-osetujte v tchto termínech: 1. na zacátku kvetení formou postiku na list v dávce 1 litr pípravku/600 l vody na 1 ha. 2. za 14 dní po 1. aplikaci formou postiku na list v dávce 1 litr pípravku/600 l vody na 1 ha. (5) Karafiáty-ízky karafiát pipravené bzným zpsobem se mácejí v roztoku Atoniku o koncentraci 0,33 % po dobu 12 hodin pi teplot 15-20 °C. Po mácení je ízky nutno opláchnout vodou. Takto osetené ízky karafiát jsou pipraveny k vysazování. (6) Semena kvtin a zeleniny-semena se mácejí v roztoku Atoniku o koncentraci 0,025-0,5 % po dobu 6-8 hodin, potom se nechají oschnout a poté se vysévají. (7) Cukrovka-osetujte v tchto termínech: 1. ve fázi 3-4 pár pravých list 2. po zapojení rostlin v ádku Neosetujte v extrémn suchých podmínkách a pi vysokých teplotách nad 25 °C. Píprava postikové kapaliny: ATONIK je kapalný koncentrát mísitelný s vodou. Odmené mnozství pípravku se vleje do nádrze postikovace naplnné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na pozadovaný objem. Mísitelnost s pesticidy a hnojivy: ATONIK je mísitelný se vsemi fungicidy a insekticidy. Atonik je mozné téz mísit s listovými hnojivy. Bezpecnost a ochrana zdraví pi práci: Pi práci s koncentrátem Atoniku a pi postiku pouzívejte ochranný pracovní odv typ "Unita" nebo "Lesan", ochranný oblicejový stít SP 15 nebo D 1 s cepcem, gumové rukavice a gumové boty popípad komercn dostupné, schválené ekvivalenty uvedené typové ochrany. Pi zakoeování postací pracovní odv s gumovou zástrou, gumové rukavice a gumové boty. Postik se smí provádt za bezvtí nebo mírného vánku, vzdy ve smru od pracujících s postupem do neosetené plochy. Postik nesmí zasáhnou sousední kultury! Pi práci

dodrzujte zákaz jídla, pití a kouení. Ped jídlem a po skoncení práce se dkladn omyjte mýdlem a teplou vodou. Zbytky postikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdroj vod a recipient povrchových vod. Pípravek je neholavý vodný koncentrát.pi styku s ohnm haste pozár nejlépe hasicí pnou, hasicím práskem, eventuáln pískem nebo zeminou. Vodou jen v pípad jemného zmlzování a jen v tch pípadech, kdy je zaruceno, ze kontaminovaná hasební voda nepronikne do veejné kanalizace a nezasáhne zdroje spodních vod a recipienty vod povrchových. Pozor! Pi pozárním zásahu musejí být pouzity izolacní dýchací pístroje, nebo pi hoení mze docházet ke vzniku toxických zplodin! První pomoc: Pi zasazení pokozky: Odstranit potísnný odv a zasazené místo omýt mýdlem a vodou. Pi zasazení ocí: Oci vymývat proudem cisté vody po dobu 10-15 minut, vyhledat lékaské osetení. Pi nadýchání: Vynést postizeného na cerstvý vzduch, postizeného chránit ped chladem a omezit pohyb. Pi náhodném pozití: Podat postizenému 0,5 l vlazné pokud mozno slané vody, pípadn s 10 tabletami medicinálního uhlí a drázdním hrdla vyvolat zvracení. Postizenému je mozno rovnz podat zedný roztok jedlé sody. Pi projevení se píznak otravy, které se shodují s píznaky pocínající chipky vyhledat lékaské osetení a sdlit lékai, ze postizený pracoval s pípravkem na bázi nitrovaných fenol. Pi eventuelní zvýsené teplot se nesmí podávat antipyretika, pouze studené zábaly. Lécebnou terapii je mozno konzultovat s toxikologickým stediskem: Toxikologické informacní stedisko-Klinika nemocí z povolání Vysehradská 49, 128 21 Praha 2, tel.: 02/293 868 Skladování: Pípravek se skladuje v suchých uzamykatelných skladech v uzavených originálních obalech pi teplotách 5-30 °C oddlen od potravin, krmiv, hnojiv, holavin, desinfekcních prostedk a obal od tchto látek. Chrate ped mrazem, ohnm a pímým slunecním svitem. Likvidace obal a zbytk: Prázdné obaly od pípravku dkladn vypláchnte a pedejte do sbru k recyklaci nebo spalte ve schválené spalovn, vybavené dvoustupovým spalováním s teplotou ve 2. stupni 1200-1400 °C a cistním plynných zplodin. Oplachové vody se pouzijí pro pípravu postikové kapaliny. Pípadné nepouzitelné zbytky jíchy nebo oplachové kapaliny zete vodou cca 1:5 a vystíkejte beze zbytku na oseteném pozemku. Zabrate vsak vzdy zasazení zdroj podzemních vod a recipient povrchových vod. Pípadné aplikacn nepouzitelné zbytky pípravku po nasáknutí do holavého materiálu (piliny) spalte ve spalovn stejných parametr jako pro obaly. ® ochranná známka ASAHI CHEMICAL LTD.

Atonik ® Regulátor rstu rostlin ve form s vodou mísitelného kapalného koncentrátu urcený ke stimulaci výnosu rajcat, polní papriky, zakoeování ízk karafiát a stimulaci klícení semen kvtin a zeleniny. Úcinná látka: ONP-Na 2 g/l tj. 2-nitrofenolát sodný PNP-Na 3 g/l

tj. 4-nitrofenolát sodný 5NG-Na 1 g/l tj. 5-nitroguajakolát sodný POZOR! MZE OHROZIT ZDRAVÍ PI POZITÍ, NEBEZPECNÝ PI NADÝCHÁNÍ, STYKU S POKOZKOU A SLIZNICEMI! PRO VCELY RELATIVN NESKODNÝ! PÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUZIT JINAK NEZ JAK JE UVEDENO V NÁVODU! CHRATE PED DTMI A NEPOUCENÝMI OSOBAMI! Balení: sklenná ampule v kartónové krabicce s potiskem Hmotnost-obsah: 2×5 ml Registracní císlo: 3407-1 Datum výroby: uvedeno na obalu Císlo sarze: uvedeno na obalu Výrobce: Asahi Chemical Co. Ltd., Tokyo, Japonsko Registrant: Agro-Bio Opava Doba pouzitelnosti pípravku: 2 roky od data výroby. Psobení pípravku: ATONIK ovlivuje pohyb plazmy v bukách rostlin, coz se projevuje lepsím zakoeováním, intenzivnjsím rstem a lepsím vyzráváním plod. Pozitivn ovlivuje zakoeování ízk karafiát a klícení semen kvtin a zeleniny. Návod k pouzití: Rajcata-stimulace výnos: Atonik ovlivuje nasazování plod, rst a vývoj rostlin. Pouzívá se v tchto dávkách: 1. aplikace: po výsadb formou postiku na list v dávce 0,3 l pípravku (500 l vody) na 1 hektar, coz odpovídá dávce pípravku 3 ml / 5 l vody / 100 m2 plochy 2. aplikace: ve fázi futonizace (tvorba kvtních poupat) formou postiku na list v dávce 0,5 l/800 l vody na 1 ha coz odpovídá dávce 5 ml pípravku / 8 l vody / 100 m2 plochy. 3. aplikace: zacátek kvetení 1. vijanu formou postiku na 1 list v dávce 0,5 l/800 l vody na 1 ha, coz odpovídá dávce 5 ml pípravku / 8 l vody / 100 m2 plochy. Poznámka: poslední termín aplikace je pi kvetení 1 vijanu! Polní paprika-stimulace výnos: Atonik ovlivuje nasazování plod, rst a vývoj rostlin. 1. aplikace: na zacátku kvetení formou postiku na list v dávce 1 litr pípravku/600 l vody na 1 ha, coz odpovídá dávce 10 ml pípravku / 6 l vody / 100 m2 plochy. 2. aplikace: za 14 dní po 1. aplikaci formou postiku na list v dávce 1 litr pípravku/600 l vody na 1 ha, tj. 10 ml pípravku / 6 l vody / 100 m2 plochy. Karafiáty-zakoeování: ízky karafiát pipravené bzným zpsobem se mácejí v roztoku Atoniku o koncentraci 0,33 % (33 ml pípravku / 10 l vody) po dobu 12 hodin pi teplot 15-20 °C. Po mácení je ízky nutno opláchnout vodou. Takto osetené ízky karafiát jsou pipraveny k vysazování. Semena kvtin a zeleniny-stimulace klícení: Semena se mácejí v roztoku Atoniku o koncentraci 0,025-0,5 % (2,5-5 ml pípravku / 10 l vody) dobu 6-8 hodin, potom se nechají oschnout a poté se vysévají. Píprava postikové kapaliny: ATONIK je kapalný koncentrát mísitelný s vodou. Odmené mnozství pípravku se vleje do nádrze postikovace naplnné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na pozadovaný objem. Mísitelnost s pesticidy a hnojivy: ATONIK je mísitelný se vsemi fungicidy a insekticidy. Atonik je mozné téz mísit s listovými hnojivy.

Bezpecnost a ochrana zdraví pi práci: Pi práci s koncentrátem Atoniku a pi postiku rajcat a paprik pouzívejte ochranný pracovní odv Unita nabo Lesan, ochranný oblicejový stít SP 15 nebo D 1 s cepcem, gumové rukavice a gumové boty.Pi mácení ízk postací pracovní odv s gumovou zástrou, gumové rukavice a gumové boty. Postik se smí provádt za bezvtí nebo mírného vánku, vzdy ve smru od pracujících s postupem do neosetené plochy. Postik nesmí zasáhnou sousední kultury! Pi práci dodrzujte zákaz jídla, pití a kouení. Ped jídlem a po skoncení práce se dkladn omyjte mýdlem a teplou vodou. Zbytky postikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdroj vod a recipient povrchových vod. První pomoc: Pi zasazení pokozky: Odstranit potísnný odv a zasazené místo omýt mýdlem a vodou. Pi zasazení ocí: Oci vymývat proudem cisté vody po dobu 10-15 minut, vyhledat lékaské osetení. Pi nadýchání: Vynést postizeného na cerstvý vzduch, postizeného chránit ped chladem a omezit pohyb. Pi náhodném pozití: Podat postizenému 0,5 l vlazné pokud mozno slané vody, pípadn s 10 tabletami medicinálního uhlí a drázdním hrdla vyvolat zvracení. Postizenému je mozno rovnz podat zedný roztok jedlé sody. Pi projevení se píznak otravy, které se shodují s píznaky pocínající chipky vyhledat lékaské osetení a sdlit lékai,ze postizený pracoval s pípravkem na bázi nitrovaných fenol. Pi eventuelní zvýsené teplot se nesmí podávat antipyretika, pouze studené zábaly. Lécebnou terapii je mozno konzultovat s toxikologickým stediskem. Toxikologické informacní stedisko-Klinika nemocí z povolání Vysehradská 49, 128 21 Praha 2, tel.: 02/293 868 Skladování: Pípravek se skladuje v suchých uzamykatelných skladech v uzavených originálních obalech pi teplotách 5 az 30 °C oddlen od potravin ,krmiv, hnojiv,desinfekcních prostedk a obal od tchto látek. Chrate ped mrazem, ohnm a pímým slunecním svitem. Pi skladování v pvodních neporusených obalech je doba pouzitelnosti pípravku minimáln 2 roky od data výroby. Likvidace obal a zbytk: Prázdné obaly od pípravku se po dkladném vypláchnutí mohou pedat k recyklaci do sbru nebo se spálí ve schválené spalovn, vybavené dvoustupovým spalováním s teplotou ve 2. stupni 1200-1400 °C a cistním plynných zplodin. Oplachové vody se pouzijí pro pípravu postikové kapaliny. Pípadné nepouzitelné zbytky oplachové kapaliny nebo postikové jíchy se vylijí do mlké rýhy na oseteném pozemku, nesmí vsak zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod. Pípadné zbytky pípravku se po nasáknutí do holavého materiálu (piliny) spálí ve spalovn stejných parametr jako pro obaly. ® ochranná známka fy ASAHI CHEMICAL LTD.

Seznam pípravk

Information

Atonik ®

7 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

810415