Read bantinnongsan4062011.pdf text version

THI TRNG NÔNG SN

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RI RO NGANH HANG

Tuâ n 20/6-26/6/2011

Công ty CP Phân tích và D báo Th trng Vit Nam ­ AgroMonitor; Tng 5, Tòa nhà 97 Hào Nam, Phng Ô Ch Da, Qun ng a, Hà Ni T: 84 4 6273 3596 / D: 0943 411 411 ; Email: [email protected]; www.agromonitor.vn

DIÊN BIÊN GIA

Mt hàng/ Th trng Lua te (Tin Giang) Go te (Hà Ni) Go 5% tm XK (Vit Nam) Ure Phu M (An Giang) Dap Philipin (An Giang) Tht ln hi trên 80kg (Cn Th) Tht ln hi trên 80kg (Hà Ni) Tht bò ùi (à Nng) Cá ao tht trng (An Giang) Cá rô phi ti (An Giang) Tôm su loi 20 con/kg (Bc Liêu) Ngô ht (ng Nai) Ngô xut khu (M) Ngô xut khu (Braxin) Cà phê nhân (Lâm ng) Cà phê vi nhân xô XK (Gia Lai)(FOB) Giá cà phê robusta ti Luân ôn (USD/tn) Cao su RSS3 (Tokyo) Ht iu khô bán le (ng Nai) Ht tiêu en (ng Nai) n v Vnd/kg Vnd/kg USD/tn Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg USD/tn USD/tn Vnd/Kg Vnd/Kg USD/tn JPY/Kg Vnd/kg Vnd/kg Tun 25 Tun 25 Tun 25 Tun 25 (20/6so vi so vi giá so vi 26/6/2011) tun 24 tháng 5 nm 2010 6,700 14,000 463 10,400 15,800 51,000 59,000 162,500 24,800 29,200 245,000 7,600 302 291 48,000 48,100 2,275 396 36,000 102,000 0.0% 0.0% -0.2% 10.6% 1.3% 2.0% -1.7% -4.4% -2.0% -10.4% 2.1% 4.1% -10.4% -11.8% -4.0% -2.6% 0.00% -0.26% -2.73% 10.77% 0.60% -1.3% 7.7% -0.2% -3.16% -3.82% 0.69% 6.67% 30.96% 27.46% 8.43% 45.09% 46.12% 48.5% 74.8% 24.5% 43.66% 15.70% 29.11% 39.65%

CHUYÊN ÔNG THI TRNG

LÚA GO ..................................................................................... 2 Giá go Thái Lan tip tc tng mnh trong khi Vit Nam iu chnh chm................................................................................ 2 Tháng 5/2011: Xut khu go sang Philippines tng gp 3 ln .... 2 PHÂN BÓN .................................................................................. 3 Giá Ure ti An Giang tng mnh trong khi à Nng gim khá ln3 Nhp khu phân bón tháng 5/2011 gim mnh, trên 30% ............ 3 THC N CHN NUÔI ............................................................... 4 Giá ngô xut khu ti các th trng chính gim mnh ............... 4 Xut khu ngô ca n có th t hn 3 triu tn trong nm marketing 2010/2011 ................................................................. 4 CÂY CÔNG NGHIP ................................................................... 5 Giá cà phê tip tc xu hng st gim t u tháng 6/2011 ......... 5 Xut khu cà phê 5 tháng u nm 2011 t trên 98 nghìn tn..... 5 CAO SU ........................................................................................ 6 Giá cao su th gii gim mnh nht trong 7 tun tr li ây ........ 6 Hot ng giao dch cao su thiên nhiên ti ca khu Móng Cái có th sôi ng tr li vào tháng 7 ti ............................................. 6 IU............................................................................................. 7 Giá xut khu iu sang Trung Quc t mc k lc, 45.500 NDT/tn.................................................................................... 7 Giá iu th gii tip tc xu hng tng ..................................... 7 CHÈ .............................................................................................. 7 Tháng 5/2011, xut khu chè ca Vit Nam sang n gim mnh......................................................................................... 8 MÍA NG................................................................................ 8 Giá ng trong nc s còn tng nh ti cui tháng 6/2011 ...... 9 M tng hn ngch nhp khu ng thêm 120.000 tn .............. 9 HT TIÊU ................................................................................... 10 Xut khu h tiêu 5 tháng u nm 2011 ti Malaysia gim 10% so vi cùng k 2010 ................................................................. 10 CHN NUÔI................................................................................ 10 Giá tht ln mông sn bin ng gim ti hu ht các th trng. 11 Nhp khu tht trong tháng 5 tng mnh so vi tháng trc và cùng k nm trc.................................................................... 11 THUY SN .................................................................................. 11 Giá thu mua cá tra gim v mc thp nht k t u nm ti nay11 Giá thu mua tôm sú ti BSCL tip tc gim nh ...................... 11 Xut khu tôm tháng 5/2011 tng 18,7% v lng nhng ch tng 11% v giá tr so vi tháng trc............................................... 12

-3.27% 76.32% -3.52% 73.93%

-5.7% -10.85% 45.27% -3.6% -3.18% 26.11% 0.0% 8.93% 12.06% -5.6% 54.44% -7.06%

XUT NHP KHU

Kim ngch Ngành hàng n v Tháng 5 iu chnh Tháng 5 5 tháng 5 tháng (S liu so vi c thay i 2011 2011 t Tng tính ca so vi thay i cc Hi Tng cc tháng 4 so vi 5 quan) Thng kê tháng 2010 314.5 -0.8% -14.9% 1653.5 10.3% 238.2 -11.8% -21.1% 1739.2 117.7% 151.3 -14.1% -3.2% 1027.3 108.0% 76.4 -12.2% -8.6% 286.4 55.4% 13.0 -0.4% 8.4% 59.0 -1.3% 105.1 1.1% 18.2% 398.1 22.5% 488.1 -6.1% 5.4% 2099.1 29.1% 106.9 -15.8% -33.1% 571.0 23.0% 209.7 31.1% 38.7% 973.7 2.7% 123.7 45.6% 54.7% 386.7 61.2% 57.8 -17.5% -9.8% 265.8 -16.4%

Go Cà phê Cao su Xut khu H tiêu Chè Ht iu Thy sn Phân bón Thc n gia suc và nguyên liu Nhp khu Lua m Thuc tr sâu và nguyên liu

Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD

1

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

LÚA GO

Giá go Thái Lan tip tc tng mnh trong khi Vit Nam iu chnh chm Theo nguô n tin cua Bô Tai chinh ngày 22/6/2011, giá go xut khu ca Vit Nam và Thái Lan tip tc có s iu chnh. Ti Vit Nam, go xut khu 5% tm tng nh 3 USD/tn lên mc 465 USD/tn, trong khi ó go xut khu 25% tm li tip tc gim mnh 8 USD/tn xung còn 420 USD/tn. Go xut khu Thái Lan tip tc tng giá: go 5% tm xut khu ca Thái Lan trong ngày 22/6/2011 tng thêm 23 USD/tn lên 535 USD/tn, trong khi go xut khu 25% tm cng tng nh 3 USD/tn t 488 USD/tn. Giá go xut khu Vit Nam và Thái Lan, USD/tn (7/7/2010-22/6/2011)

650 600 550

ti Hà Ni và Tin Giang vn n nh, ln lt mc 14.000 và 10.000 ng/kg. Din bin giá go t thng ti TP HCM, ng/kg (1/1/2010-23/6/2011)

15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 01/01 27/01 03/03 30/03 23/04 20/05 16/06 15/07 10/08 07/09 30/09 23/10 19/11 15/12 07/01 09/02 05/03 28/03 18/04 12/05 02/06 1 2 7 8 2010 11 12 3

Tháng 5/2011: Xut khu go sang Philippines tng gp 3 ln Theo s liu thng kê chính thc ca Tng cc Hi quan, xut khu go tháng 5/2011 t 644,29 nghìn tn, tr giá 314,51 triu USD, gim 18,0% v lng và 14,9% so vi tháng trc. Tính chung 5 tháng u nm 2011, xut khu go t 3,367 triu tn, tr giá 1,657 t USD, tng 15,3% v lng và 10,6% v tr giá so vi cùng k nm ngoái, t 56,1% k hoch xut khu c nm 2011. Philippines là th trng u ra ln nht ca go Vit Nam trong tháng 5/2011. Sau 4 tháng u nm khá "lng ting" vi ch 152,3 nghìn tn, xut khu go sang Philippines tháng 5/2011 tng mnh gp hn 3 ln v lng và kim ngch so vi tháng trc, t 310,7 nghìn tn, tr giá 145,3 triu USD. Tính chung 5 tháng u nm nay, Philipines ã nhp khu 460,8 nghìn tn go t Vit Nam, tr giá 224,1 triu USD. Theo nh k hoch nhp khu 660 nghìn tn go Vit Nam ã ra thì t nay n cui nm Philipines s còn nhp khu khong 200 nghìn tn na.

500

450 400 350 300 04/01 26/01 04/03 26/03 19/04 17/05 08/06 30/06 23/07 16/08 10/09 04/10 26/10 17/11 09/12 03/01 28/01 01/03 23/03 15/04 11/05 02/06 1 4 2010 Go 25% tm TL Go 5% tm TL 9 11 1 3 2011 Go 25% tm VN Go 5% tm VN

Giá lúa go ni a bin ng tht thng Giá lúa te thng bán buôn ti ng Tháp tip tc duy trì mc giá n nh 5.900 ng/kg trong sut hn mt tháng qua. Giá lúa ti Tin Giang cng n nh trong sut hai tháng, hin có mc giá bán le 6.700 ng/kg. Giá lúa ti ng Nai tun này li gim 100 ng/kg, tr li mc 6.500 ng/kg. Ti TP H Chí Minh, sau hai tun n nh mc 12.000 ng/kg, giá go te thng bt u có s bin ng khi tng gim tht thng quanh mc 12.000 ­ 12.250 ng/kg. Giá ti à Nng và Cn Th tun này cng bt ng tng 400 - 500 ng/kg. Giá 2

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

Lng xut khu go sang các th trng ln (Nghìn tn)

350 300 250 200 150 100 250 200 150 100 050 000

ng/kg (tng ng tng 10,64%) so vi tun trc. Giá ure theo tun ti mt s th trng, Vnd/Kg

Hà Ni Cn Th 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 à Nng An Giang

50

0

-050

-100

T9

T5

T4

T13

T17

T21

T25

T29

T33

T37

T41

T45

T49

T53

T9

T13

T17

T21

Ngun: Agromonitor, tng hp s liu t Tng cc Hi quan

2010

2011

Ngun: CSDL Agromonitor VT T U VÀO PHÂN BÓN Tun này giá phân bón bin ng khá mnh theo nhng chiu hng trái chiu. Trong khi giá ure vn tip à gim nhiu th trng thì giá Dap quay u tng tr li

Giá Ure ti An Giang tng mnh trong khi à Nng gim khá ln

Giá phân Dap tun này o chiu tng tr li. Giá Dap Philipin ti th trng min Trung tng thêm 500 ng/kg (tng ng tng 3,57%) so vi tun trc, lên mc 14.500 ng/kg. Còn ti các tnh min Nam, giá phân Dap tun này tng nh ti hu ht các th trng, vi mc tng ph bin t 100 -200 ng/kg so vi tun trc.

Nhp khu phân bón tháng 5/2011 gim mnh, trên 30% c v lng và kim ngch so vi tháng 4/2011

Ti a s các a phng trong c nc, giá ure vn tip tc xu hng gim, tr thành tun th 3 gim liên tip. Ti th trng à Nng, giá ure Trung Quc tun này gim rt mnh, gim 800 ng/kg so vi tun trc (tng ng gim 9%), xung còn 8.200 ng/kg ­ mc giá thp nht t tháng 3/2011 ti nay. Có din bin tng t, giá Ure ti th trng Hà Ni và TPHCM cùng mc gim 500 ng/kg. Trái ngc li, An Giang là th trng duy nht tng giá ure trong tun này. Giá Ure Phú M hin ang mc 10.400 ng/kg, tng 1.000

Theo s liu t Tng cc Hi quan, nhp khu phân bón ca Vit Nam trong tháng 5/2011 t 252,5 nghìn tn, kim ngch 106,9 triu USD, gim trên 30% c v lng và tr giá so vi tháng trc, nhng li tng mnh 58,8% v lng và 111,7% v kim ngch so vi cùng k nm 2010. Ly k nhp khu phân bón 5 tháng u nm 2011 t khong 1.505 nghìn tn, kim ngch 571 triu USD, tng 16,3% v lng và 38,8% v kim ngch so vi 5 tháng u nm 2010.

3

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

T25

T5/2011

T4/2011

Tng gim (%)

Th trng Ure th gii cha có nhng yu t kìm hãm

Ngun: CME Xut khu ngô ca n có th t hn 3 triu tn trong nm marketing 2010/2011 Theo mt quan chc thng mi M thng trú ti n , xut khu ngô ca n có th t hn 3 triu tn trong nm marketing kt thúc vào ngày 30/9/2011 do giá ngô th gii hin ng mc cao và các vn liên quan n cht lng ngô ca n ã c gii quyt. Tr li phng vn ca Reuters vào ngày th 6 (17/6/2011), ông Amit Sachdev, i din ca Uy ban ng cc Hoa K ti n cho bit hin ti nc này ã xut khu trên 2,5 triu tn và sn lng ngô trong niên v này ca n t mc k lc 20,2 triu tn. n là nc sn xut ngô ln th hai ti khu vc Châu Á sau Trung Quc. Hàng nm nc này xut khu khong 2-3 triu tn ngô trong tng lng ngô giao dch trên toàn cu vào khong 90 triu tn. Chi phí vn chuyn ngô t n n các nc Châu A nh Indonesia hay Malaysia thng vào khong 30 USD/tn trong khi chi phí vn chuyn t M có th cao gp ôi. Chính ph Argentina h d báo v sn lng u tng B nông nghip Argentina ã h mc d báo v sn lng u tng xung còn 49,6 triu tn, t mc 50,4 triu tn công b vào tháng trc. Argentina là nc ng u v xut khu khô u tng, du u tng; và ng th 3 v xut khu u tng. Cho n nay, khong 97% din tích trng u tng ã c thu hoch xong. Giá thu mua ngô ht tng tr li Tun này giá thu mua ngô ht ca doanh nghip tun này ã quay u tng 100 ng/kg, lên 7.600

Giá Ure ht c Ai Cp tng rt mnh trong tun qua, tng 96 USD/tn FOB ( tng ng tng 21%) so vi 2 tun trc ây, lên mc 549 USD/tn FOB. Trong khi ó, giá Ure ca Indonêxia ang c giao dch mc cng khá cao 500 USD/tn FOB. S tng giá này khin các thng nhân và ngi tiêu dùng thc s lo lng. Tuy nhiên áp lc ó ã c h tr mt phn bi giá ngô vn mc cao.

THC N CHN NUÔI

Giá ngô xut khu ti các th trng chính gim mnh do s suy gim ca giá ngô CBOT Giá ngô xut khu ti các th trng chính trong tun kt thúc bi ngày 19/6 b nh hng mnh bi s st gim ca giá ngô CBOT. Ngô xut khu ca M ã mt 35 USD/tn trong tun trc, còn 302 USD/tn cho k hn giao tháng 6. St gim mnh nht là ngô Brazil khi mt ti 39 USD/tn, còn 291 USD/tn ­ mc giá thp nht cho ngô xut khu ti các th trng chính. Ngô Argentina và Ucraine cng gim ln lt 26 USD/tn và 10 USD/tn, còn 294 USD/tn và 300 USD/tn. Din bin giá ngô và lúa m Chicago T9/2010T6/2011 (Uscent/bushel)

900 850 800 750 700 650 600 550 500 450

Lúa

Ngô

ng/kg. Còn ti ng Nai, giá thu mua ngô ht tip tc tng 300 ng/kg, lên 7.600 ng/kg.

400

27/9/2010 21/1/2011

23/12/2010

24/2/2010

06/05/2011

10/11/2010

26/10/2010

11/09/2010

23/11/2010

12/09/2010

01/06/2011

02/09/2011

10/03/2011

24/03/2011

07/04/2011

21/04/2011

20/05/2011

06/06/2011

4

20/06/2011

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

CÂY CÔNG NGH IP HANG NM CÀ PHÊ

Giá cà phê tip tc xu hng st gim t u tháng 6/2011 Trong tun, giá cà phê vn tip tc xu hng st gim t u tháng 6/2011 n nay. Cht phiên giao dch ngày 24/6, giá cà phê Robusta nhân xô ni a gim qua mc 47.500 ng/kg ti các tnh Tây Nguyên, ch còn dao ng quanh mc 47.300 ­ 47.400 ng/kg. Din bin giá cà phê ti mt s th trng trong nc, Vnd/Kg

58000 53000 48000 43000 38000 33000 28000 23000 18000 Cà phê nhân (Lâm ng) Vnd/kg Cà phê vi nhân xô (Gia Lai) Vnd/kg Cà phê xô (Lâm ng) Vnd/kg

còn mc 2.216 USD/tn, mc thp nht trong vòng 4 tháng tr li ây. Hot ng bán cht li k thut ca các nhà u t trên sàn giao dch London có kh nng làm giá cà phê London kéo dài chui ngày gim im. Thông tin B Nông nghip M a ra d báo sn lng cà phê Vit Nam niên v 2011/12 tng 10% so vi v hin ti cng gây ra nhng nh hng bt li i vi giá cà phê robusta. Giá cà phê arabica trên sàn giao dch New York k hn tháng 9 óng ca gim 0,75 cent, tng ng 0,3%, xung còn 246,2 cent/lb. Do tiêu th ni a tng và sn lng gim, xut khu cà phê ca Indonesia trong nm 2011 d kin s gim so vi nm 2010, t mc 443.969 tn, tr giá 791,76 triu USD xung ch 390.000 tn. Hip hi Xut khu Cà phê Indonesia (AEKI) d báo sn lng nm 2011 d báo cng s gim xung 600.000 tn t mc 640.000 tn nm 2010. Ging nh các nc khác, tiêu th cà phê Indonesia ang tng vi tc 20% mi nm, t mc 190.000 tn nm 2010 lên khong 210.000 tn nm 2011. Indonesia - nc sn xut cà phê ln th 3 th gii sau Brazil và Vit Nam- ni ting vi các loi cà phê cht lng cao nh Toraja, Aceh, Mandailing và Luwak. Theo d báo mi nht ca B nông nghip M (USDA), sn lng cà phê ca Vit Nam niên v bt u t 1/10 ti s tng lên 20,6 triu bao, cao hn 10% so vi niên v trc là 18,73 triu bao. Kim ngch xut khu s t 18,75 triu bao, tng t 17,43 triu bao niên v trc, tng ng mc tng 7,6%. (1 bao = 60 kg). Xut khu cà phê 5 tháng u nm 2011 t trên 98 nghìn tn Theo s liu công b ca Tng cc Hi quan, kim ngch xut khu cà phê ca Vit Nam trong 5 tháng u nm 2011 là hn 98 nghìn tn. Trong ó, xut khu sang th trng EU là 38,6 nghìn tn, gim 44% so vi tháng 4/2011. Lng cà phê xut sang Hoa K t 9,6 nghìn tn, gim 11% so vi tháng 4/2011.

Tng quan gia giá cà phê xut khu và giá cà phê trên th trng th gii, USD/tn

2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 1300 1100 900 4/1 22/1 26/2 19/3 9/4 14/5 4/6 25/6 16/7 6/8 27/8 17/9 8/10 29/10 26/11 10/12 31/12 21/1 25/3 15/4 6/5 27/5 17/6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T3 T4 T5 T6 T2 2010 Cà phê Robusta xut khu USD/tn Cà phê Robusta (London) USD/tn 2011

trng k hn Robusta Liffe London. Cht phiên giao dch ngày 23/6, Robusta Liffe ã gim 36 USD/tn, ch

5

8/1 29/1 5/3 26/3 30/4 21/5 11/5 2/7 23/7 13/8 3/9 24/9 15/10 12/11 30/11 17/12 7/1 18/2 1/4 22/4 13/5 3/6 24/6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T3 T4 T5 T6 T2 2010 2011

ng thái này là theo xu hng gim ca th

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

CAO SU

Giá cao su th gii gim mnh nht trong 7 tun tr li ây Tính n thi im ngày 24/6 thì giá cao su trên th trng th gii ang hng ti tun gim mnh nht trong 7 tun tr li ây do giá du lao dc và ni lo hi phc kinh t chm s cn tr nhu cu nguyên liu sn xut lp xe và gng tay. Cht phiên giao dch ngày 24/6 trên th trng Tokyo, giá cao su thiên nhiên giao tháng 11 gim 1,4% xung 355,5 Yên/kg ( mc 4.417 USD/tn), mc thp nht k t ngày 6/5/2011. Nh vy, trong tun 3 tháng 6 này, giá cao su ã gim 5,3% ­ tun gim nhiu nht k t tun kt thúc ngày 6/5 khi giá gim 7,3%. Din bin giá cao su theo tun ti th trng Tokyo, Yên/Kg

Giá cao su RSS3 ti Tokyo, Yen/Kg

650 550 450 350

tháng 2, tng 5,4% trong tháng 3, tng 5,2% trong tháng 4 và c tính tng 5,9% trong tháng 5. Tng lng cao su xut khu ca Thái Lan trong 6 tháng u nm 2011 ch t 1321 nghìn tn, gim 4,6% so vi cùng k 6 tháng u nm 2010. Ti n , tiêu dùng cao su t nhiên t mc thp sut t u nm 2011. Tng tiêu dùng ch tng trng 0,6% trong tháng 1, 3,4% trong tháng 2 và d oán tng trng 1,9% trong quý 1/2011 so vi cùng k nm 2010. Th trng hàng hóa u ghi nhn mc gim im, c bit trên các thi trng Châu Á, sau khi phn ng ca các nhà u t vi nhng lo ngi v tình hình các nn kinh t không có du hiu n nh ti M và Khu vc Châu Âu. c bit giá du gim 5% sau khi IEA công b m kho d tr du chin lc ca các chính ph, tng 60 triu thùng, h giá du và h tr nn kinh t toàn cu. Tuy nhiên thông tin nay s nh hng mnh n giá cao su gim tr li trong thi gian ti. Ngoài nhng yu t tác ng n th trng Cao su, tình hình sn lng xut khu ca Thái Lan vn ang c xem là nhân t quan trng cho các hot ng mua bán ca mt s nhà buôn. Theo d sn lng d kin ca nc này tng 6.8% so vi nm ngoái, t 3.26 triu tn trong nm nay. Hot ng giao dch cao su thiên nhiên ti ca khu Móng Cái có th sôi ng tr li vào tháng 7 ti

250

150 50 T1 T4 T8 T11 T14 T17 T20 T23 T26 T29 T32 T35 T38 T41 T44 T47 T50 T1 T4 T8 T11 T14 T17 T20 T23 2010 2011

Trên th trng cao su vt cht, giá cao su tm

Trong tun qua, giao dch xut nhp khu cao su

hun khói ca Thái Lan h 3% xung 146,10 baht/kg, tc 4,77 USD/kg. Ti Thng Hi, giá cao su giao tháng 9 ít bin ng và ang 32.110 NDT/tn, tc 4.962 USD/tn. Theo c tính mi nht ca Hip hi các nc sn xut cao su thiên nhiên th gii (ANRPC), tng sn lng ca 9 quc gia ng u sn xut cao su th gii t 3,6 triu tn trong 5 tháng u nm nay, tng 7,1% so vi 3,4 triu tn cùng k nm ngoái. Sn lng cao su thiên nhiên tng 9,6% trong tháng 1, tng 8,2% trong 6

thiên nhiên gia các doanh nghip và thng nhân Vit Nam ­ Trung Quc ti ca khu tiu ngch Lc Lm vn trong trng thái trm lng. Khi lng cao su tham gia giao dch khá thp, t trung bình khong 150 tn/ngày. Hot ng giao dch tha tht, thm chí mt s thi im ã tm ngng giao dch. Rt ít khi lng tham gia giao dch t mc giá xp x 31.000 NDT/tn và ang c "treo" mc này ch thc hin cho các giao dch sau. Theo d báo ca các chuyên gia, tình trng ngng tr ca hot ng xut nhp khu cao su thiên

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

nhiên ti khu vc ca khu Móng Cái có kh nng kéo dài cho n ht tháng 6/2011. Giá th gii gim mnh, các doanh nghip Trung Quc thiu vn cng vi ch trng tm thi hn ch nhp khu ca phía Trung Quc là nguyên nhân chính khin giao dch xut khu cao su sang Trung Quc trm lng. Tuy nhiên, hot ng giao dch có th sôi ng tr lai vào tháng 7/2011 ti.

xut khu c 2 lô hàng vi tng khi lng 63 tn và c giao dch mc giá cao k lc so vi my nm gn ây. Do nhu cu cp thit i vi loi sn phm này, áp ng nhu cu phc v khách hàng quc t n du lch tham quan ti a phng, các nhà hàng, khách sn ln Qung Châu, Thâm Quyn (Trung Quc) ã trc tip n ca khu ông Hng-Móng Cái nhp khu nhanh, gn lng hàng nhân iu ca Vit Nam. Giá sn phm ca 2 lô hàng nhân iu xut khu này t hn

IU

Giá iu trong nc n nh Theo CSDL ca AgroMonitor, giá iu thô ti th trng ng Nai n nh so vi tun trc, mc giá 36.000 ng/kg. Giá ht iu khô ti th trng ng Nai, Vnd/kg

41000

45.500 NDT/tn (tng ng 7.000 USD/tn). Ngoài k lc cao v giá xut khu nhân iu mà doanh nghip Vit Nam t c, còn có vn áng quan tâm là trên th trng xut nhp khu ã xut hin mt cách thc giao dch hàng hóa "khn cp" và trc tip gia các i tác hai bên, t hiu qu cao. Theo S NN&PTNT ng Nai, n cui nm 2011, din tích trng iu trong tnh ch còn hn 49 ngàn ha, gim 3.500 ha so vi cui nm 2010. Din tích cây iu gim mnh là do nhiu vn iu già ci, nng sut thp, nông dân cht b chuyn sang trng cao su và sn, ngô. Nng sut iu bình quân ca tnh ch trên 1,1 tn/ha/nm. Do ó, dù nm 2011 giá bán cao, nông dân ch li gn 20 triu ng/ha. Giá iu th gii tip tc xu hng tng

39000

37000 35000 33000 31000 29000 27000 25000 T40 T42 T44 T46 T1 T3 T7 T9 T11 T13 T16 T19 T21 T23 T25 2010 2011

Theo ngun tin Business Line, giá iu th gii

Ngun: CSDL AgroMonitor Theo s liu c tính mi nht ca Tng cc hi quan, xut khu iu ca Vit Nam trong na u tháng 6/2011 t 7.153 tn, tr giá 56,87 triu USD. Ly k xut khu t 1/1/2011 n 15/6/2011, Vit Nam ã xut khu 60.678 tn ht iu, tr giá kim ngch t 455,6 triu USD, gim 15,41% v lng nhng tng 21,24% v tr giá so vi cùng k nm 2010. Giá xut khu iu sang Trung Quc t mc k lc, 45.500 NDT/tn Theo ngun tin t B Công Thng, trong 3 ngày u trung tun tháng 6/2011, mt hàng nhân iu 7

tip tc xu hng tng. Giá iu nhân loi W320 tng 2 3%, giao dch mc giá 4,5 ­ 4,6 USD/lb (giá FOB), iu ht v mc giá khong 3,9 USD/lb, iu vn mc giá 3,8 USD/lb. Theo ông Pankaj N Sampat, mt nhà i lý ht iu Mumbai-n cho bit: nguyên nhân tng giá ht iu mt phn do tng 30-35% chi phí gia công. Tùy thuc vào tng loi nguyên liu, chi phí gia công thng chim khong 30% - 40% ca toàn b chi phí ht iu nhân.

CHÈ

Theo CSDL ca AgroMonitor, giá chè bup ti ti th trng Lâm ng tun này ang n nh mc 6.000 ng/kg, bng vi mc giá ca tun trc.

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

Giá chè búp ti theo tun ti th trng Lâm ng, Vnd/kg

7500 7000

triu kg, gim 7,39% so vi sn lng 475,65 triu kg cùng k nm 2010. T tháng Mt n tháng T, n ã sn xut 163,18 triu kg, ch nhiu hn 0,85 triu kg so vi lng 162,31 triu kg chè cùng k nm 2010. Xét v th phn, chè n t mc 37.4%, tng 3,28% so vi mc 34,12% nm 2010. n tip tc dn u th gii v sn xut chè en. Kenya ng v trí th hai vi sn lng 116,65 triu kg, thp hn 30,93 triu kg so vi sn lng 147,58 triu kg cùng k nm 2010.

6500

6000 5500

5000

4500 4000 T4 T10 T13 T16 T20 T23 T26 T29 T32 T35 T38 T41 T44 T47 T50 T1 T7 T13 T16 T19 T22 T25

Sri Lanka là nhà sn xut chè ln th ba trên th

2010

2011

Ngun: CSDL AgroMonitor Theo s liu c tính mi nht ca Tng cc Hi quan, trong na u tháng 6/2011, Vit Nam ã xut khu c 5.748 tn chè, tr giá kim ngch 8,85 triu USD. Ly k xut khu t ngày 1/1/2011 n ngày 15/06/2011, sn lng chè xut khu ca Vit Nam t 47.304 tn, tr giá 68,57 triu USD, gim 3,62% v lng nhng tng 1,05 % v kim ngch so vi cùng k nm 2011. Tháng 5/2011, xut khu chè sang n gim mnh Trong 5 tháng u nm 2011, sn lng chè xut khu t Vit Nam sang n gim mnh. Theo s liu ca Tng cc Hi quan, trong 5 tháng u nm 2011, xut khu chè ca Vit Nam sang n t 261 tn, tng ng kim ngch hn 414 ngàn USD. So vi cùng k nm 2010 là 2.038 tn và kim ngch hn 2,47 triu USD, lng xut khu gim mnh ch yu do giá chè tng, xut khu ca n ti hu ht các th trng truyn thng gim mnh, do ó nhp khu chè ca n tiêu dùng và tái xut cng gim theo. Sn lng chè th gii 4 tháng u nm 2011 gim 7,39% so vi cùng k Theo ngun tin Business Line, sn lng chè th gii trong bn tháng u nm 2011 t khong 440,48

gii vi sn lng trong 4 tháng u nm 2011 t 106,03 triu kg, tng 2,10 triu kg so vi sn lng 104,20 triu kg cùng k nm 2010. Hip hi Chè Uganda ã iu chnh tng mc d báo sn lng chè nm 2011 thêm 9,1%. Theo ông George William Sekitoleko, ch tch Hip hi Chè Uganda, sn lng chè nm 2011 ca nc này có th tng lên 60 triu kg, so vi mc sn lng 59,1 triu kg nm 2010. Uganda là nc sn xut chè ln th 3 châu Phi, sau Kenya và Malawi. Theo ngun tin Reuters, giá trung bình ca chè Bangladesh gim 1,6% thành 175,06 taka (2,36 USD) /kg do nhu cu yu. Các loi chè khác nhau c bán t 140 taka và 236 taka/kg ti phiên u giá. Theo ngun tin Reuters, sn lng chè ca Kenya trong 4 tháng u nm 2011 mc 116,6 triu kg thp hn 20,9% so vi cùng k nm 2010.

MÍA NG

Giá ng trong nc n nh Theo CSDL ca AgroMonitor, giá ng trong nc mc giá n nh. Ti Hà Ni, à Nng và Tp H Chí Minh, giá ng n nh so vi tun trc, ln lt mc giá là 22.000 ng/kg, 21.000 ng/kg và 20.500 ng/kg.

8

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

Giá ng theo tun ti mt s th trng, Vnd/kg

Hà Ni 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 TPHCM à Nng

tng 5,26 % so vi tun trc. Tng t, ng tinh luyn ti th trng Thái Lan cng ã tng 3,43% so vi tun trc và t mc 664 USD/tn. Tng quan giá ng London và Thái Lan, USD/tn

London 850 800 750 700 650 600 Thái Lan

Ngun: CSDL AgroMonitor Theo thng kê ca Hip hi Mía ng Vit Nam, tính n ngày 15/5/2011, lng tn kho trong doanh nghip là khong gn 500.000 tn. Nguyên nhân ca tn kho ng thp do tiêu th trong nc gia tng, gn ây mt lng ng khá ln c xut sang Trung Quc qua ng tiu ngch và xut lu. Giá ng trong nc s còn tng nh ti cui tháng 6/2011 Cc Qun lý giá (B Tài chính) d báo giá ng t nay n cui tháng tip tc tng nh. Theo ánh giá ca Cc Qun lý, trong na u tháng 6, giá c các mt hàng thit yu nhìn chung gim và n nh so vi cùng k tháng 5/2011. Giá bán le ng trong nc 15 ngày u tháng tng i n nh so vi cùng k tháng 5. Trong khi ó, giá ng th gii tng do nhu cu tng mnh ti khu vc Trung ông và Bc Phi khi mùa l hi ca o Hi ang n gn. Trc nhng lo ngi v hot ng xut khu ng ti các cng ca Brazil vn tip tc b trì hoãn, Cc Qun lý giá d báo giá ng t nay n cui tháng tip tc tng nh. Giá ng th gii tip tc xu hng tng Theo CSDL ca Agromonitor, ti th trng th gii, giá ng tinh luyn ti th trng London và Thái Lan tip tc xu hng tng so vi tun trc. ng tinh luyn ti London trong tun t mc 740 USD/tn, 9

T27 T30 T33 T36 T39 T42 T45 T48 T51 T1 T4 T8 T11 T14 T17 T20 T23

2010

2011

550 T1/2011 T2 T3 T4 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25

Ngun: CSDL AgroMonitor M tng hn ngch nhp khu ng thêm 120.000 tn Theo ngun tin Bloomberg, do ngun cung trong nc hn ch và giá bán le tng nhanh, B Nông nghip M tuyên b s tng hn ngch nhp khu ng thêm 120.000 tn trong nm 2011. Tng mc hn ngch lên ti 1,675 triu tn. Xut khu ng thô ca Australia d kin tng 1,9% Theo ngun tin Reuters, B Nông nghip và Kinh t tài nguyên Australia (ABARES) cho bit xut khu ng thô ca Australia d kin tng 1,9% trong nm 2011 và tính n tháng 6/2012. Sn lng ng thô c c tính mc 3,852 triu tn trong niên v 2011-2012 so vi 3,620 triu tn trong niên v 20102011. Sn lng ng ca Australia c d báo tng nh s phc hi ca nc này sau trn l lt và lc xoáy tàn phá ti Queensland ­ khu vc sn xut ng ch yu ca Australia vào tháng 2/2011. Theo ngun tin Bloomberg, tun qua công ty nghiên cu th trng F.O. Licht ca c d báo sn lng ng toàn cu s tng 10,5 triu tn trong v bt

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

u t tháng 10/2011, t 176 triu tn. Sn lng ng ca Braxin ­ nc sn xut và xut khu ng ln nht th gii có th t 40 triu tn trong v ti, không i so vi v hin nay, dù thi tit bt li. Sn lng ca Thái Lan, nc xut khu ln th hai th gii, có th tng 500.000 tn lên 10,5 triu tn.

Xut khu h tiêu 5 tháng u nm 2011 ti Malaysia gim 10% so vi cùng k 2010 Tính n ht tháng 5/2011, Malaysia ã xut khu 5.604 tn h tiêu (4.247 tn tiêu en, 1.340 tn tiêu trng và 17 tn tiêu xanh), tng 10% so vi cùng k nm 2010. Nht Bn là th trng truyn thng ca h tiêu Malaysia, tip theo là Trung Quc, ài Loan, Hàn Quc và Singapore. D kin nm 2011, Malaysia s xut khu 22.000 tn h tiêu, trong tng lng sn xut 25.000 tn. Nhìn li nm 2010, thì Malaysia ã xut khu 14.077 tn h tiêu, trong ó xut khu 11.140 tn tiêu en, 2.887 tn tiêu trng và 50 tn tiêu xanh. Nh vy, so vi nm 2009 thì lng xut khu nm 2010 ã tng 7%. Th trng h tiêu th gii có nhng du hiu chuyn bin tích cc Theo Hip hi H tiêu th gii, tun qua th trng h tiêu en cho thy du hiu chuyn bin tích cc. Ti n , hot ng thng mi din ra sôi ni hn c bit là hp ng k hn tháng By. Giá giao ngay tip tc gim còn 27,2 INR/ kg sau khi tng giá áng k lên 27,8 INR/kg so vi tun trc ó. Ti Vit Nam và Lampung, giá tiêu en ti trong nc tng 4-5%. Ti Sarawak, giá trong nc mc 13,5 MYR/kg, thp hn so vi cùng k nm 2010. Tuy nhiên, giá FOB xut khu ca Sarawak gi n nh. Ti Sri Lanka, giá tiêu ti các vùng trng h tiêu tng hn 1%. Ti Brazil, th trng tip tc èo ut, giá trong nc mc 10 BRL/kg và 6.500 USD/tn (giá FOB) cho h tiêu loi ASTA.

HT TIÊU

Giá thu mua tiêu ti ng Nai gim mnh Theo CSDL ca AgroMonitor, giá thu mua tiêu en ti ng Nai tun này gim mnh 6.000 ng/kg v mc 102.000 ng/kg. Giá thu mua tiêu en ti Tp. HCM và Cn Th tun này n nh so vi tun trc, ln lt mc giá 95.000 ng/kg và 89.000 ng/kg. Giá tiêu en theo tun ti th trng ng Nai và à Nng, Vnd/kg

à Nng 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 ng Nai

Ngun: CSDL AgroMonitor Theo s liu c tính ca Tng cc Hi quan, na u tháng 6/2011, Vit Nam ã xut khu c 7.922 tn h tiêu, tr giá 45,33 triu USD. Ly k xut khu t ngày 1/1/2011 n ngày 15/06/2011, sn lng tiêu xut khu ca Vit Nam t 62.365 tn vi kim ngch t 333,12 triu USD, gim 5,57% v lng nhng tng 62,24% v kim ngch so vi cùng k nm 2010.

T2 T5 T10 T13 T16 T19 T22 T25 T28 T31 T34 T37 T40 T43 T46 T49 T52 T2 T7 T10 T13 T19 T22 T25

2010 2011

CHN NUÔ I VA TH Y SN CHN NUÔ I

Giá thu mua heo hi ti ng Nai tun này n nh Theo mng li thông tin th trng ca AgroMonitor, giá thu mua heo hi ti ng Nai tun này n nh ti mc giá 58.000-62.000 ng/kg thit lp vào tun trc.

10

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

Giá tht ln mông sn bin ng gim ti hu ht các th trng. Theo ó, ti Hà Ni, à Nng và TP H Chí Minh, giá ln mông sn cùng gim 2.500 ng/kg, xung còn 97.500 ng/kg, 82500 ng/kg và 92.500 ng/kg. Riêng ti Cn Th, giá tht ln mông sn duy trì n nh so vi mc giá thit lp vào tun trc. Din bin giá ln tht ln mông sn trên th trng (VND/kg)

105000 100000 95000 90000 85000 80000 75000 70000 65000 60000 55000 50000 45000 24/01/11 07/02/11 14/02/11 19/02/11 24/02/11 02/03/11 08/03/11 14/03/11 19/03/11 24/03/11 30/03/11 05/04/11 12/04/11 18/04/11 23/04/11 28/05/11 05/05/11 11/05/11 17/05/11 23/05/11 28/05/11 02/06/11 11/06/11 16/06/11 22/06/11

nghìn USD) nhng cng tng ti 177,5% so vi tháng trc và 1705,4% so vi cùng k nm trc. Kim ngch nhp khu tht ca Vit Nam t T1/2009T5/2011 (triu USD)

18.0 16.0 14.0

12.0

10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 1 3 5 7 2009 9 11 1 3 5 7 2010 9 11 1 3 2011 5

Ngun: AgroMonitor, Tng hp t s liu ca Tng cc hi quan

Cn Th Hà Ni

à Nng Tp H Chí Minh

THY SN

Giá thu mua cá tra gim v mc thp nht k t u nm ti nay Giá thu mua cá tra, basa ca mt s DN ch bin xut khu ti BSCL st gim khá mnh trong tun này. Theo ó, cá tra ao tht trng gim 2.500 ng/kg (tng ng gim 9,8%), xung còn 23.000 ng/kg. Nh vy sau hn 1 tháng gim liên tip, giá cá tra ti BSCL ã ri xung mc thp nht k t u nm. Nguyên nhân chính khin giá cá tip tc st gim là do BSCL ang chun b vào mùa nc ni nên ngi nuôi cá lo bán gp nu không cá s b hao và cht lng tht kém do môi trng nc thay i. Chính iu này ã to iu kin cho các nhà máy ch bin và thng lái ép giá thu mua cá nguyên liu. Giá thu mua tôm sú ti BSCL tip tc gim nh Tun này, giá thu mua tôm sú nguyên liu ti BSCL tip tc gim nh. Theo ó, giá tôm su loi 30

Ngun: CSDL AgroMonitor Theo mng li thông tin th trng ca AgroMonitor, giá thu mua gà tam hoàng ti min Nam tun này gim nh 1.000 ng/kg, còn 47.000 ng/kg. i vi già công nghip, giá thu mua tun này tip tc gim 1.500 ng/kg, còn 37.500 ng/kg t mc 39.000 ng/kg ca tun trc. Nhp khu tht trong tháng 5 tng mnh so vi tháng trc và cùng k nm trc Theo s liu thng kê ca Tng cc Hi quan, kim ngch nhp khu tht các loi ca Vit Nam trong tháng 5 t 11,6 triu USD, tng 65,1% so vi tháng trc và 53,3% so vi cùng k nm trc. Trong ó, nhp khu tht gia cm tng 51,2% so vi tháng trc, 11,8% so vi cùng k nm trc; nhp khu tht trâu/bò tng 70,6% so vi tháng trc, 136,4% so vi cùng k nm trc; nhp khu tht ln tuy ít (khong gn 700

11

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

con/kg gim 3.000 ng/kg so vi tun trc, còn 167.000-175.000 ng/kg. Din bin giá thu mua tôm sú loi 30 con/kg ti BSCL (ng/kg )

220000

200000 180000 160000 140000 120000

Lng và kim ngch xut khu tôm ca Vit Nam t T1/2010-T5/2011 (nghìn tn, triu USD)

35.0 30.0 300.0 250.0 200.0 150.0 15.0 10.0 5.0 100.0 50.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

25.0

20.0

100000 80000 11/1/2010 6/2/2010 24/2/2010 17/3/2010 7/4/2010 28/4/2010 20/5/2010 9/6/2010 30/6/2010 21/7/2010 11/8/2010 1/9/2010 23/9/2010 13/10/2010 4/11/2010 25/11/2010 16/12/2010 5/1/2011 27/1/2011 24/2/2011 16/3/2011 7/4/2011 28/4/2011 15/5/2011 6/2/2011 23/6/2011

2010 Lng (nghìn tn)

2011 Giá tr (triu USD)

Ngun: AGROMONITOR Xut khu tôm tháng 5/2011 tng 18,7% v lng nhng ch tng 11% v giá tr so vi tháng trc Theo s liu t Tng cc Hi quan, trong tháng 5/2011, xut khu tôm ca Vit Nam t 17,5 nghìn tn và 186,3 triu USD, tng 18,7% v lng và 11% v giá tr so vi tháng trc. n giá xut khu tôm gim là nguyên nhân khin cho tc tng v giá tr thp hn tc tng v lng. Tuy nhiên, so vi cùng k nm trc, xut khu tôm li tng ti 42,6% v giá tr trong khi lng xut khu ch tng 10,4%. Ly k 5 tháng u nm 2011, Vit Nam xut khu c 71,4 nghìn tn tôm, t tr giá 757,6 triu USD, tng ln lt 10,8% và 36,9% so vi cùng k 2010.

Ngun: AgroMonitor Tng hp t s liu ca Tng cc Hi quan

12

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

PH LC Ph lc 1: Din bin giá nông sn trong tun 1. Th trng lúa go trong tun

Mt hàng/ Th trng Lua te (ng Tháp) Lua te (Tin Giang) Lúa IR 50404 (An Giang) Lúa OM 1490 (An Giang) Go te (à Nng) Go te (Hà Ni) Go te (Tp HCM) Go 5% tm XK (Thái Lan) Go 25% tm XK (Thái Lan) Go 5% tm XK (Vit Nam) Go 25% tm XK (Vit Nam) n v Vnd/kg Vnd/kg Vnd/kg Vnd/kg Vnd/kg Vnd/kg Vnd/kg USD/tn USD/tn USD/tn USD/tn Tun 25 (20/626/6/2011) 5,900 6,700 5,830 6,040 11,500 14,000 12,500 520 488 463 425 Tun 25 so vi tun 24 0.0% 0.0% -2.0% -2.2% 4.5% 0.0% 4.2% 4.0% 1.5% -0.2% -0.2% Tun 25 Tun 25 so vi giá so vi tháng 5 nm 2010 -1.39% 0.00% 15.70% -3.70% -4.17% -0.26% 3.13% 9.47% 10.91% -2.73% -3.63% 22.48% 30.96% 25.68% 22.22% 15.05% 27.46% 17.92% 8.56% 9.66% 8.43% 7.59%

Ngun: CSDL Agromonitor 2. Th trng phân bón

Mt hàng/ Th trng Ure Trung Quc (Hà Ni) Ure Trung Quc (à Nng) Ure Phu M (An Giang) Dap Philipin (Cn Th) Dap Philipin (An Giang) n v Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg Tun 25 (20/626/6/2011) 8,700 8,200 10,400 14,500 15,800 Tun 25 Tun 25 Tun 25 so vi so vi giá so vi tun 24 tháng 5 nm 2010 -5.4% -8.9% 10.6% 3.6% 1.3% -11.41% -11.73% 10.77% -5.84% 0.60% 16.36% 16.61% 45.09% 29.86% 46.12%

Ngun: CSDL Agromonitor 3. Th trng cà phê

Mt hàng/ Th trng Cà phê nhân (ng Nai) Cà phê nhân (Lâm ng) Cà phê vi nhân xô XK (Gia Lai)(FOB) Cà phê vi nhân xô XK (c Lc) (FOB) Giá cà phê robusta ti Luân ôn (USD/tn)

n v Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg USD/tn

Tun 25 (20/626/6/2011) 48,000 48,000 48,100 48,125 2,275

Tun 25 Tun 25 Tun 25 so vi so vi giá so vi tun 24 tháng 5 nm 2010 -5.9% -4.0% -2.6% -2.8% -5.7% -4.38% -3.27% -3.52% -3.55% -10.85% 72.03% 76.32% 73.93% 73.60% 45.27%

Ngun: CSDL Agromonitor 13

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

4. Th trng tht thc phm

Mt hàng/ Th trng Tht ln hi trên 80kg (Cn Th) Tht ln hi trên 80kg (Hà Ni) Tht ln mông sn (Hà Ni) Tht bò ùi (à Nng) Tht bò ùi (TPHCM)

n v Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg Vnd/Kg

Tun 25 (20/626/6/2011) 51,000 59,000 97,500 162,500 172,500

Tun 25 so vi tun 24 2.0% -1.7% -2.5% -4.4% -1.4%

Tun 25 Tun 25 so vi giá so vi tháng 5 nm 2010 -1.3% 7.7% 7.7% -0.2% 1.1% 48.5% 74.8% 72.9% 24.5% 27.2%

Ngun: CSDL Agromonitor 5. Thc n chn nuôi

Mt hàng/ Th trng Ngô ht (ng Nai) Ngô xut khu (M) Ngô xut khu (Braxin) Cám go (An Giang) n v Vnd/Kg USD/tn USD/tn Vnd/Kg Tun 25 (20/626/6/2011) 7,600 302 291 5373 Tun 25 Tun 25 Tun 25 so vi so vi giá so vi tun 24 tháng 5 nm 2010 4.1% -10.4% -11.8% -2.7% 6.67% 39.65%

-5.00%

14.98%

Ph lc 2: Xut nhp khu các mt hàng nông sn 1. Kim ngch xut nhp khu

Kim ngch

Ngành hàng

n v

Tháng 5 iu chnh Tháng 5 (S liu so vi c thay i t Tng tính ca so vi cc Hi Tng cc tháng 4 quan) Thng kê 314.5 238.2 151.3 76.4 13.0 105.1 488.1 106.9 209.7 123.7 57.8 -0.8% -11.8% -14.1% -12.2% -0.4% 1.1% -6.1% -15.8% 31.1% 45.6% -17.5% -14.9% -21.1% -3.2% -8.6% 8.4% 18.2% 5.4% -33.1% 38.7% 54.7% -9.8%

Go Cà phê Cao su Xut khu H tiêu Chè Ht iu Thy sn Phân bón Thc n gia suc và nguyên liu Nhp khu Lua m Thuc tr sâu và nguyên liu

Ngun: Tng cc Hi quan 14

Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD Triu USD

5 tháng 5 tháng 2011 2011 thay i so vi 5 tháng 2010 1653.5 10.3% 1739.2 117.7% 1027.3 108.0% 286.4 55.4% 59.0 -1.3% 398.1 22.5% 2099.1 29.1% 571.0 23.0% 973.7 2.7% 386.7 61.2% 265.8 -16.4%

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

2.

Lng xut nhp khu

Lng

Ngành hàng

n v

Tháng 5 iu chnh Tháng 5 (S liu so vi c thay i t Tng tính ca so vi cc Hi Tng cc tháng 4 quan) Thng kê 644.3 98.2 34.8 13.1 9.0 13.3 252.5 330.1 -0.9% -10.8% -13.1% -12.7% -0.6% 2.2% -21.1% 50.0% -18.0% -22.1% -3.5% -12.7% 11.9% 20.7% -39.2% 44.1%

5 tháng 2011

Xut khu

Nhp khu

Go Cà phê Cao su H tiêu Chè Ht iu Phân bón Lua m

Nghìn tn Nghìn tn Nghìn tn Nghìn tn Nghìn tn Nghìn tn Nghìn tn Nghìn tn

3,358.3 796.2 234.8 54.1 42.0 53.3 1,505.5 1,117.1

5 tháng 2011 thay i so vi 5 tháng 2010 15.1% 38.5% 28.2% -8.8% -5.0% -12.9% 16.3% 13.3%

Ngun: Tng cc Hi quan

3. Giá xut nhp khu trung bình

Giá TB

Ngành hàng

n v

Tháng 5 Thay i so vi giá tháng 4

5 tháng 5 tháng 2011 2011 thay i so vi 5 tháng 2010 492 2,185 4,376 5,294 1,405 7,472 379 346 -4.1% 57.2% 62.2% 70.4% 3.9% 40.8% 5.8% 42.4%

Go Cà phê Cao su Xut khu H tiêu Chè Ht iu Phân bón Nhp khu Lua m

Ngun: Tng cc Hi quan

USD/tn USD/tn USD/tn USD/tn USD/tn USD/tn USD/tn USD/tn

488 2,427 4,353 5,831 1,447 7,916 423 374.8

3.8% 1.2% 0.3% 4.7% -3.1% -2.1% 10.0% 7.3%

15

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

Ph lc 3: th kim ngch xut nhp khu các mt hàng nông sn 1. Kim ngch xut khu go theo tháng, t tháng 1/2010-5/2011, Triu USD

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 T10 T11 T12 T5*

3.Kim ngch xut khu thy sn theo tháng, t tháng 1/2010-5/2011, Triu USD

600 500 400 300 200 100

0 T1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10T11T12 T1 T2 T3 T4 T5* 2010 2011

2010

2011

2.Kim ngch xut khu cà phê theo tháng, t tháng 1/2010-5/2011, Triu USD

400 350 300 250 200

4.Kim ngch xut khu cao su theo tháng t tháng 1/2010-5/2011, Triu USD

450 400 350 300 250 200

150 100 50 0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10T11T12 T1 T2 T3 T4 T5* 2010 2011

150

100 50 0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5* 2010 2011

Ngun: Agromonitor tng hp t Tng cc Hi quan và s liu c tính tháng 5 ca Tng cc Thng kê

Ngun: Agromonitor tng hp t Tng cc Hi quan và s liu c tính tháng 5 ca Tng cc Thng kê

16

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

5.Kim ngch xut khu ht tiêu theo tháng, t tháng 1/2010-5/2011, Triu USD

100 90 80 70 60 50 40

8.Kim ngch nhp khu phân bón ca Vit Nam theo tháng, t tháng 1/2010-5/2011, Triu USD

300 250 200 150 100 50 0

30 20

10 0

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10T11T12 T1 T2 T3 T4 T5*

2010 2011

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5* 2010 2011

6.Kim ngch xut khu ht iu theo tháng, t tháng 01/2010-5/2011, Triu USD.

140

9.Kim ngch nhp khu thc n gia súc và nguyên liu theo tháng, t tháng 1/2010-5/2011, Triu USD

300 250 200

120 100

80 60 40 20 0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10T11T12 T1 T2 T3 T4 T5* 2010 2011

150 100 50 0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5* 2010 2011

7.Kim ngch xut khu chè ca Vit Nam theo tháng, t tháng 01/2010-5/2011, Triu USD

25 20 15 10 5 0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5* 2010 2011

Ngun: Agromonitor tng hp t Tng cc Hi quan và s liu c tính tháng 5 ca Tng cc Thng kê

17

GIAM SAT THI TRNG & CNH BAO RUI RO MARKET MONITORING & EARLY RISK SIGNAL

Information

17 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293630


Notice: fwrite(): send of 206 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531