Read Microsoft Word - Permbajtja - Mekanika Teknike II.doc text version

PËRMBAJTJA E LËNDËS MEKANIKA TEKNIKE II PJESA E PARË ­ KINEMATIKA I. LËNDA E KINEMATIKËS II. LËVIZJA DREJTVIZORE E PIKËS

II.1. LIGJI (EKUACIONI) I LËVIZJES DREJTVIZORE TË PIKËS II.2. SHPEJTËSIA E PIKËS GJATË LËVIZJES DREJTVIZORE II.3. NXITIMI I PIKËS GJATË LËVIZJES DREJTVIZORE II.4. RASTET KARAKTERISTIKE TË LËVIZJES DREJTVIZORE TË PIKËS a) Lëvizja e njëtrajtshme. b) Lëvizja njëtrajtësisht e ndryshuar. c) Lëvizja harmonike.

III. LËVIZJA VIJËPËRKULUR E PIKËS

III.1. MËNYRA VEKTORIALE E DEFINIMIT TË LËVIZJES SË PIKËS III.1.1. Ekuacioni vektorial i lëvizjes III.1.2. Vektori i shpejtësisë së pikës III.1.3. Vektori i nxitimit (shpejtimit) të pikës III.2. MËNYRA ANALITIKE E DEFINIMIT TË LËVIZJES SË PIKËS III.2.1. Ekuacionet e lëvizjes së pikës III.2.2. Shpejtësia e pikës III.2.3. Nxitimi i pikës III.3. MËNYRA NATYRALE E DEFINIMIT TË LËVIZJES SË PIKËS III.3.1. Ligji i lëvizjes së pikës III.3.2. Përcaktimi i shpejtësisë së pikës III.3.3. Përcaktimi i nxitimit të pikës III.4. MËNYRA E DEFINIMIT TË LËVIZJES NË RRAFSH PËRMES KOORDINATAVE POLARE III.4.1. Ekuacionet e lëvizjes në koordinata polare III.4.2. Shpejtësia e pikës në koordinata polare III.4.3. Nxitimi i pikës në koordinata polare

IV. KINEMATIKA E TRUPIT TË NGURTË

IV.1. MËNYRA E DHËNIES SË LËVIZJES SË TRUPIT IV.2. LËVIZJA TRANSLATORE E TRUPIT TË NGURTË IV.3. LËVIZJA RROTULLUESE E TRUPIT RRETH AKSIT IV.3.1. Ekuacioni i lëvizjes IV.3.2. Shpejtësia këndore e trupit IV.3.3. Nxitimi këndor i trupit IV.3.4. Rastet karakteristike të lëvizjes rrotulluese të trupit IV.3.4.1. Rrotullimi i njëtrajtshëm (=const.) IV.3.4.2. Rrotullimi njëtrajtësisht i ndryshuar ( = const.) IV.3.5. Shpejtësitë e pikave të trupit që rrotullohet IV.3.6. Nxitimet e pikave gjatë rrotullimit të trupit IV.4. LËVIZJA PLANE E TRUPIT TË NGURTË IV.4.1. Ekuacionet e lëvizjes plane IV.4.2. Shpejtësitë e pikave të trupit IV.4.3. Teorema për projeksionet e shpejtësive të dy pikave të trupit IV.4.4. Përcaktimi i shpejtësive të pikave të trupit përmes polit të çastit të shpejtësive IV.4.5. Përcaktimi i nxitimeve të pikave të trupit IV.5. RROTULLIMI I TRUPIT TË NGURTË PËRRETH NJË PIKE IV.5.1. Ekuacionet e lëvizjes IV.5.2. Shpejtësia e çastit këndore dhe nxitimi i çastit këndor i trupit IV.5.3. Shpejtësitë dhe nxitimet e pikave të trupit

Dr. sc. Ahmet SHALA Faqe 1 prej 2

PËRMBAJTJA E LËNDËS MEKANIKA TEKNIKE II V. LËVIZJA E PËRBËRË E PIKËS

V.1. KUPTIMI I LËVIZJES RELATIVE, ZHVENDOSËSE DHE ASAJ ABSOLUTE V.2. SHPEJTËSIA E PIKËS GJATË LËVIZJES SË PËRBËRË V.3. NXITIMI I PIKËS GJATË LËVIZJES SË PËRBËRË

PJESA E DYTË ­ DINAMIKA I. NJOHURI TË PËRGJITHSHME

I.1. LIGJET THEMELORE TË DINAMIKËS

II. DINAMIKA E PIKËS SË LIRË - EKUACIONET THEMELORE TË LËVIZJES SË PIKËS

II.1. PROBLEMI I PARË (DIREKT) I DINAMIKËS II.2. PROBLEMI I DYTË (INVERS) I DINAMIKËS II.3. LËVIZJA DREJTVIZORE E PIKËS MATERIALE Shembull II.3.1. Rënia e lirë e pikës materiale II. 4. LËVIZJA VIJËPËRKULUR E PIKËS MATERIALE - HEDHJA E PJERRËT E PIKËS

III. DINAMIKA E PIKËS JO TË LIRË

III.1. EKUACIONI THEMELOR I DINAMIKËS SË PIKËS JO TË LIRË III.2. EKUACIONET DIFERENCIALE TË LËVIZJES SË PIKËS JO TË LIRË TË SHPREHURA NËPËRMJET EKUACIONEVE TË LAGRANZHIT TË LLOJIT TË PARË III.3. EKUACIONET DIFERENCIALE TË LËVIZJES SË PIKËS JO TË LIRË NË TRIEDRIN NATYRAL. EKUACIONET E OJLERIT III.4. LAVJERRËSI MATEMATIK III.5. PARIMI I DALAMBER-IT PËR PIKË JO TË LIRË

IV. LIGJET E PËRGJITHSHME TË DINAMIKËS SË PIKËS

IV.1. SASIA E LËVIZJES SË PIKËS IV.1.1. Impulsi i forcës IV.1.2. Ligji mbi ndryshimin e sasisë së lëvizjes IV.1.3. Ligji mbi ruajtjen e sasisë së lëvizjes IV.2. MOMENTI KINETIK (MOMENTI I SASISË SË LËVIZJES) IV.2.1. Ligji mbi ndryshimin e momenti kinetik IV.2.2. Ligji mbi ruajtjen e momentit kinetik IV.3. PUNA E FORCËS IV.3.1. Puna e forcës së gravitetit (peshës) IV.3.2. Puna e forcës elastike IV.3.3. Puna e forcës së fërkimit IV.4. ENERGJIA KINETIKE E PIKËS IV.4.1. Ligji mbi energjinë kinetike

V. LËVIZJA RELATIVE E PIKËS MATERIALE

V.1. LIGJI MBI NDRYSHIMIN E ENERGJISË KINETIKE NË LËVIZJEN RELATIVE

VI. LËKUNDJET DREJTVIZORE TË PIKËS

VI.1. LËKUNDJET E LIRA QË NUK SHUHEN

VI.2. LËKUNDJET VERTIKALE TË NGARKESËS SË VARUR NË SUSTË

Dr. sc. Ahmet SHALA

Faqe 2 prej 2

Information

Microsoft Word - Permbajtja - Mekanika Teknike II.doc

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

253662