Read edisi_22_2003.pdf text version

& INFORMASI ERA TEKNOLOGI SAINS,

KE MASYARAK.II tsEIiiLMU MEMBUDAYAKAN & TEKNOLOGI ARAH SAII'IS

Bahagian &T S MOSTE

PANELPENASIHAT

MinistryOf Science,Tecfinology and the Erwlronment

esti&otmg

Fenaung: Y.B.Dalo'SeriLawHlengDing Menteri Sains,Teknologi dan AlamSekitar Ketua Panel Penasihat: Dalo'LeongAh Hln KetuaStiausaha Kementerian Sains,Teknologl dan AlamSekltar(MOSTE) Pengerusi: Dato'Dr.Hashim Hassan limbalan (Dasar) Ketua Setiausaha MOSTE Panel Penasihat Prof.Dr. Mohd.Ali Ha6him Pengarah Bahagian MOSTE S&T' Dato'Dr.Samsudin Tugiman Pengarah Eksekutif Akademi Sainsl\ralaysia Prof.Madya SharrAzni b. Harmin Pengarah Urusan Direhorat Bioteknologi Kebangsaan. MOSTE A. Jayanath Pengarah Pusat Sains Negara Prof.Dato'Dr.Mazlan Othman Agensi Angkasa Negara MOSTE Prof.Dr.Ho Sinnhye Pengarah Direktorat Oseonograli Kebangsaan (NOO) Jamaluddln Tuklmin Pengurus Majlis Reka Bentuk Malaysia MOSTE Prof.Dr.Tamyez Baiuri Teknologi MARA Universiti Prol. Dr.Khaliiah MohdSalleh Universili Kebangsaan Malaysia TuanHj. MohdShahrudin Abd Azlz Bahagian Sains& Teknologi eslldotmyyangdlterbltkrnolh (M) UtusanMelayu Bhd.s ap bulsn, dlblayalspenuhnya olh Bahaglan Salnsdan Toknologi(S&T)sbegEl prcgren salahsatu darlpada pnggalakkan (PPST). S&T

Kementerian Sains,Teknologi dan Alam Sekrtar (MOSTE)

peperiksaansudah berEl\rAl\.4 akhirminggu dan diharap lalu seyang mendudukinya mua pelajar be4aya. juga pastinya Kini,selain pelajar menyambut Aidilfitri, sedang ber seronok menikmati sekolah. cuti juga Sempena sekolah lapanglapangkan masaandauntuk cuti ini, menambahkan pengelahuan menerokaibrdang khususilmu dan baru nyadalambidang Sains danTeknologi Membaca bahanbacaanringanyang penuhdenganpengetahuan sepertiesfidolmy percutian bolehdilakukan sepaniang Ini. Padabulaninisatulagibidang sainsdiketengahkan talapan untuk Daraoembaca. Kecerdasan buatanataupunAdificiallnteltgence(Al) merupakan topikyangmenarik amatdiminati dan olehgenerasi mudakhasnya Melalui ini kita akan mengupas isu apa itu Al dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan seharian kita. Padahariini hampir semuaakliviti kehidupan berkaitan kita dengan lT danelehronik yangjugamengandungi unsur-unsur Al. Kajianmengenai robotikberka rapatdenganAl dan ini iuga menjadi salahsatubidanglokusyangdigalakkan l/ataysia di Sebenarnya dalambidangSainsdanTeknologi banyakbidangbaru yangsedang danakanditerokai manusia. oleh Kitaperlukreatif dan ralinmeneroka bidangbaru. Diharap salahseorang daripada anda akan menjadipetopor kepada bidang baruini kelak Pihak kementerian teruscubamenyajikan pengetahuan akan ilmu sainsdan teknologiyang dirasakan berguna dan menarikuntuktatapan para pembaca. Watgaestidotmy SelamatHari Ftaya Aidil iugainginmengucapkan Fitrikepadasemuamuslimin perayaan dan muslimat dan berharap inl akan disambut bersama oleh seluruhrakyatlvlalaysia denganmeriahnya. Selamat membaca.

penerbltan Sekretariat (ASM) estidotmy:. Akademi SalnsMalaysla ' dl alamal902-{JalanTun lsmail,50480 KualaLurriDur. Untuksebarang komendan pertanyaan hubungl03.2694 9098 Faks:03-2694 5858 atauemel:[email protected]

estilotmy s

Mahukan ruangan soal jawab

SaudaraPengarang, Sisipanestidolmy sememangnya pelaiar golongan dapatmembantu terutamanya daripada aliransainsdan teknologimaklumat seperti saya. Ruangan Cuba-Cuba Sains,Science Facls dan IT&Abang Wan amal menanK mtnalsaya. juga memberl Ruanganirlostruklur banyakmanfaatkepadasaya. yang Lebihmenariklagi,maklumat itu diberikan disertakan dengan gambar-gambarmenarik. . tsagarmanapun saya Ingrn mencaoangKan supaya dapatmenyediakan sidangpengarang ruangan khas untukpembaca menghantar komenatau masalah merekaterutamanya dalam brdang sainsdan lT supayamasalahitu dapat melaluinasihatdaripada diselesaikan pengalaman yang pihakyang memiliki menoatam Kiriman Sili Nur Hayaty Mohd. Syahrir N o 1 , G e r a iP L B B a t u1 0 , Lekir,82020Sitiawan. Perak

SaudatiSiti Nur Hayaty, Terimakasih atas 6okongan terhadap sisipan saudari ramai inl. kesayangan amatkaml saudari Cadangan hargai. saudari, Untuk pngetahuan ruangan kami akan memulakan soaliawabIni mulaiJanuarl tahunhadapan. ruangan baruinl, kami Dalam akan mencaripensyarahpensyarah atau pakar-pakar dalambidang salns yang terlentu bagi menlawab sebarang pelala? berhubung kemusykilan duniasains. Kaml berharapla meniadisatu lagi ruanganyang diminati pembaca. Pengarang

Saudara Pengarang, Saya adalahsalahseorang ribuanoembaca darioada estidotmy.Di sini saya ingin idea supaya kemukakan beberapa saya ini lebih sisipankesayangan mantap I Menerbitkan lebihbanyak faktateknologi supayasermbang denganlakta sainsselarasdengan ini. lema srsipan Ruangan/f & Abang Wan boleh dipelbagaikan sepertimenielaskan denganlebih permainan telitimengenai 'RagnorakOnline lROr'. I Menerbitkan lebihbanyak

fakta sainsdalambahasaInggeris sains sepertisainsperubatan, yan9 saya botanidan ruangan minaliiailuaslronomi. Sayajuga satu mencadangkan diwujudkan lagi ruanganiaitusains bioteknologi I SelainruanganestiSquare, saya cadangkan diperbanyakkan lagi dengankuiz sains,sajak,serta peraduan lain bagi menarikminal pembacayang mempunyai bakat tersendiri.

jumlahmuka & Menambahkan iklan. suratdan mengurangkan * Ruangan SaintisIslam memangperludrkekalkan. saya bagaimanapun, mencadangkan supayadiwujudkan tuanoan Santis Malavsia. -Mewu;udkan I Tokoh ruahgan Terbaik dalamPengaiian Pelajar semangat Sainsuntukmemberi sekolahmenengah kepadapelajar seperti dan rendahuntukmeniadi mereka. Krriman: Siti Azila Abas TedongDarat, KM 19, Kampung 77300Merlimau, Melaka.

SaudariSltl Azila,

telah mndapatanugerahtertlnggi laltu HadiahNobel.- Pengarang.

[email protected]

+estrdstmu O

l

TeKnologi Kornputer Al krni selaraiotak manusia? -m/s6&7 Kecerdasan buatan: Fakta p e n tn g y a n gp e ru a n d al a h u - m/s 8&9 Artf rcra nteligenceSystems - m/s 10 & 1l Robot Bermua selak270 M a s e h-i m / s 1 2 & 1 3

6

p T h a b i t b nO u r r a h e n g a s a s i geometr- m/s 14

1 1 G o s i ps a i n s m / s 2 4 & 2 5 1 2 I n f oe s t i- m / s 2 7 1 3 C u b a . c u bs a i n s 2 8 & 2 9 a 14 lT & AbangWan - m/s 30 15 PosterSaintis m/s 31 1 6 E S T- m / s 3 3

7 Pesanabah Pendorong kelayaan Dr Fauziah m/s 16 8 Herbert Sirnon: Bapa A Kecerdasan Buatan- m/s 21 I nlostruktur m/s 22

10 ScienceFacts- m/s 23

KECEFIDASAN buatan(Al) adalahboren d kalakansatu keglaan generast sekarang. Pengkut filemsainsf ksyen- Terminalor, Al atau [,4alrix Dastitahu baoaimana dunia pada masa hadapan yang adalaridunia akan dikuasai robot-robot ciptaanmanusia sendrfl Apa sebenarnya Al dan negarakita juga turul berada seoarlsoengan ne9ara-negara yang oegrru ghairahdengan Al seperti Jepun - rds 6&7

KETAHUI sembilan buah planet di cakerawala m/s 23

rl l (,

il

:if

'^

, r)

C

It

'$.' :

AlFl bo eh mengh upkan d telefon imbil? b - mls 24&25

JIKA ada robot berpendapal adalahciptaan zamanmooen.anoa salah.la sebenarnya bermulaselaktahun 270 masehilagi '1 - rYVs 2 & 13

\'.

5

Komputer setaraf otak

ECERDASAN buatanatau (Al) Artificial Intelligence adalah satu lagi cabangpentingdalam bidangsains komputer. Selainmerekayang beradadi dalam duniateknologi maklumat, tidak ramai yang menyedarikewujudan teknologi ini dan sedarbetapaia begitubanyak mempengaruhi kehidupan sehariankita. lkutisoal jawab denganDekanPusat Pengajian SainsKomputerUniversiti Prof. Dr. Zaharin SainsMalaysia(USN,i), Yusoft mengenai dan juga masa Al depannyadi negaraini. (Untukmengetahui faKaJaKa asas mengenaiAl,rujuk muka suratsebelah)

Soalan: BagaimanakahAl boleh mengubah corak hidup kita?

Dr. Zal|adn: Sama seperti bagaimana teknologi lain,leknologikomputer, dapatmengubah corak hidupkita. yang ditawarkan Faedahtambahan Al oleh teknologi ialahpeningkatan 'pemikiran' oleh komputer. lni bermaknakita akan daoat komputerdan semua mengharapkan perkhidmaiannya akan meniadilebih cerdikdan tidakseringremehdan sentiasamengharapkan arahanyang tepatdari kita. Pendekkata, kita menantikan perkhidmatan yang boleh komputer taham,menaakul, memberipenjelasan, belaiardan berkomunikasi.

TEKNOLOGIAI hldup manuela. baksl menguasal

Soalan: Apa kepentingan bidang Al di negara ini?

Dr. Zahadn: l\,lalaysia kekurangan tenagaprofessional teknologi maklumat walhalbanyaklagi dan sainskomputer, aplikasikomputerdiperlukan untuk memberiperkhidmatan dalam pelbagai industri demi mempertingkatkan produKiviti. yang cerdas Aplikasi-aplikasi untukmengambil diperlukan alih atau prestasiaplikasimempertingkatkan aplikasibiasadan denganitu mengelak membangunkan lebihbanyak keperluan aplikasikomputerbiasayang penglibatan memerlukan tenaga

professional bsrkurangan yang ini. juga itu, Selain Malaysia berhasrat pembekal perisian menjadi negara dan aolikasi komouter Aolikasi nlche cerdas meruDakan di peringkat dunia dengan boleh dan itu pasaran yang menarik minat segmen yang membawa keuntungan lebihbsar prestrj yanglebih selain membawa tinggi. umumnya, haruslah menjadi Secara industri negara sasaran dan supaya lebih semua aolikasi komouter bersifat yangkiniditawarkan. cerdasdaripada Soalan: Bilakah Malaysia mula serius dalam bidang

penyelidik dalam di tidak terdapat ramai lain ini bidang yang bidang berbanding seperti sistem lebihmajudi industri yang kompuler maklumat komunikasi dan keuntungan. lebih mudah membawa Olehdemikian, amatsukarunluk pernah betuF bahawa Malaysia dikatakan bidang kecerdasan betulserius dalam

DUAIAN.

Soalan: 9ehingga kinl, apakah projek terbesar bidang Al yang tlah dilakukan oleh penyelldik di Malaysia?

Dr. Zahadn: Sehinggakinitidak dalam ada projekyang besardi Malaysia bidang Al buatan yang mencapai tahap komersil, malahsukar dikatakan bahawa di ada terdapatprojeksedemikian peringkat dunia. Padaperingkat lebihkecil,penyelidik Malaysiapemahanlaralain menghasilkan sistem pakar generik dan sistem

AI?

Dr. Zehaiin: Al bukanlahbidang Daru. la bermula secara besar-besaran pada hujungtahun7Gan. Malaysia telah memulakan penyelidikan secaraseriusdalam bidang ini pada awal tahunSGan dan diteruskan sehinggakini.Walaubagaimanapun,

6 eSttcrotmu o

penterjemahan generik. berkomputer Generik sinibermakna di sistemtersebut sistem boleh digunakan untuk yang menghasilkan sistem-sistem lebih sosifik untuk masalah domain atrau tertentu. pencapaian Penyelidikan terhadap maklumat berasaskan bahasa manusia jugadijalankan penghasilan peF selain pemprosesan bagai aplikasi Bahasa Malaysia. Namun begitu, Malaysia boleh iuga penggunaan dikatakan dalam aktif atapenerapan teknologi kecerdasan buatan dalam aolikasi-aolikasi lain.

komputerdi USM,tiga adalah Al berasaskan iaituUnitTerjemahan MelaluiKomoute(KumpulanKecerdasan Buatandan Kumoulanlnlormatik Perubatan. Salu lagi kumpulanbaru dan juga dalam bidangini mungkinakan ditubuhkan. iaituKumpulanPemprosesan lmej. PusatPengajian Sains Komputer di USM bolehdikatakan mempunyai dua tumpuanasas, khususnya sistem perangkaian komputer(yangmerangkumi dan pemprossan leragih)dan Al. Soalan: Apakah masa depan Al di negara ini? Dr. Zeh.dn: Penyelidikan perlu Al dilihalsebagaiusahajangka panjang oenganpenggunaan atau penerapan teknologinya dalam aplikasilain sebagai sasaranjangkapendekdan sederitana. Malangnya, hampirsemua pelaburan di dalamteknologi maklumatpada masa pulanganyang besar kini menekankan dalam masa terdekatdan denganitu akan seringmengenepikan nilai-nilai tambahan (added values) yang ditawarkan olehAl. Dalamteknologi maklumal,beberapa bidangyang diangka akan menjadi pemangkin pada masa depan teknologi perludikelaskan sebagaistrategik supaya tenagapakardan pofesspnal dapat dibinadi sampingmengusahakan beberapaprojekprdana.Bidang-bidang yang disyorkan termasukintegrasi pemprosesan teknologikomunikasi, teragih UugagnidcompLttirtr),sislem pengetahuan multimedia, interaksi manusia-kompuler 0ugapemprosesar. bahasamanusia) dan [email protected] DUalan.

Soalan: Di mana kedudukan Malaysia berbanding negara Asia yang lain dalam bidang penyelidikan Al?

Dr, Zaharin: Negarayang jauh lebih maju dalam bidangAl bebanding negara Asia lain adalahtemyataJepun.Ini diikuti sekelompok negarayang agak maju sepertiKorea,India,Hong Kongdan Singapura. pada Malaysiabolehdianggapkan tahapyang sama tetapiagak kebelakangansedikitdan juga hanyapada peringkat penyelidikan bukan dan industri.

perubatan BIOANG iuga banyak menggunakan teknologlAl.

yang berminat dalam bidang ini, apakah kekuatan akademik yang perlu dimiliki?

Dr. :Zahadn: Bidang kecerdasan buatanialahsuatu sub bidangsains komputer dan ditawarkan dalam hampir semuaprogramSarjanaMuda Sains Kompuler. ProgramSarjanaMudaTeknologi Maklumatmungkinjuga menawarkannya

Soalan: Di manakah kedudukan USM dalam bidang penyelidikan At di negara ini?

penyelidiversitipertama memulakan kandalam Al. bidan iaituoada tahun 1980. Di antara tujuhunitdankumpulan penyelidikan dalam disiplin sains

Dr, ilaharin: USM merupakan uni

Contoh-contoh

aplikasiAl

pakarunlukmembantu O Sistem doktorDerubatan dalammgmbuat diagnostik. O Pelbagai sistempakaruntuk membantu orosesmssinoemb untukpen9ukuran, umpamanya penyesuaian, peningkatan. proses kecekapan dan lainlain. pengumpulan a Aplikasi maklumat yangmencari, menapis, mamilih, mengkonsolidasi menyimpan dan maklumat pelbagai dari sumber pencapaian a Aplikasi maklumal berasaskan bahasa manusia, pastitren a Aplikasi mengenal dalamplbagai bidang, umpamanya Kewan9an. a Alatsekuriti berasaskan biomotrik, pengecaman seperti suara,matadan lain-lain. a Penteriemahan manusia. bahasa O Pelbagai robot(buatmasakini keupayaan dengan terhad) dan lainlain.

Soalan: Kepada pelajar

MEslN.mssln dlkilang tidak boleh lepas daripada menggunakan teknologl Al.

esti|,otmyz

ECERDASAN kepintaran alau buatan(Artiticiallnta [email protected] , (ADkiniberadadi seksliling '.".. kita. kita. DalamkshiduDan seharian bolehdikatakan tidakadasalu oun pralalan yangtidakmenggunakan teknologiAl. , , i

.

Di rumah, radio,mesinbasuh, peti dapurelektrik, sejukdan cip sebagainya dilengkapi dengan yangmempunyai komputer Al. juga dengan teknologi Begilu kegilaan terkini- lelefonbimbitdaneml anda. Al bolshssbenamya telah kita. menyerapi kehidupan seharian fakta-laKa ringkas Di bawahadalah mengenai yangpsduandaketahui: Al 1 .A o a k a ht u A l ? i ialah Kecrdasan buatan pnggunaan komPuter untuk melaksanakan tugasatau yang msnyelesaikan masalah memdukan kgcerdasan atau ksointaran. komputer Scara amnya, atauperisian momerlukan aplikasi tugasatrau untukmelaksanakan menvlosailGn masalah. (sbanyakan tugasataumasalah yangdikendalikan adalah komputer ingatan rutin(berasaskan bsrbsntuk mungkin dan pengiraan), walaupun rumitdarisegi pengiraan. perlaksanaan tugasatau Sekiranya penyelssaian masalah memerlukan itu yangtidakrutin,yang langkahlangkah pemikiran (iaitu biasanya memerlukan ingatan bukansahaiamnggunakan makaaplikasi ataurumusan/fomula),

yangberasaskan alauperisian kecerdasan buatan teknologi diDerlukan. ya s 2 .A p a k a h e b e n a r n y a n g p dikatakan intar'? periudilihatdari Kepintaran pmahaman, pelbagai segi,tsrmasuk rencing daya psnaakulan(inte feason,hg,), daya Penielasan, pembelaiaran, komunikasi dan sebagainya. yang Seseorang sesuatu atau pintarperlumemiliki beberapa dari silat yangtsrsenarai ini. ki k 3 . B a g a i m a n a t ab o l e h a t a k a n i m a s e s u a l u e s i n t a uP r o g r a mt u D i n t aa t a ut i d a k ? r masintidakmungkin Sebuah Pintar pintaratau yangbetsitat tanpaprogram yangdisebutkan di cerdas. Seperti program boleh itu atas,sesuatu dikatakancerdassekiranyaia sifatdi antaramempunyai bebrapa pgmahaman, daya dayapenaakulan, psmbelaiaran, penjelasan, komunikasi, dan sebagainya. k 4 Apakah kuran epintaran u p b s e s u a t u r o g a a me r b a n d i n g p r o g r a m a n gl a i n ? y adalahdarisegi kepintaran Ukuran sitatsilatberikut:

i::..i.

SAINTIS meramalkan menlolang 2050dunls rkan dlponuhldengan.obot pintar. i) Pemahaman yang cerdas Sesuatuprogram dapatmepenvakilkan maklumat dalam bentukyang merakamkan hubungkait yang di antaramaklumat-maklumat berbeza Perwakilan juga harus ini menyimpan maknabagi konsep-konsep yang terlibat dalamdomainmasalah dan begitujuga penggunaan konsepkonseptersebut dalamkeadaankeadaan terlentu Ini merupakan asas pengetahuan berbanding maklumat atau data biasa.dan denganitu programtersebut bolehdikatakan 'memahami' domainmasalah. ii) Penaakulan pengetahuan yang Perwakilan bersesuaian akan membolehkan sesuatuprogram cerdasmelaksanakan penaakulan, iaitumemperoleh maklumat atau pengetahuan baru dari yang maklumavpengetahuan dimilikinya. Kebolehan inilahyang membezakan program cerdasdari programbiasa dalammelaksanakan tugasataupun menyelesaikan masalah, kerana program biasahanyamerulukkepada yang dimilikinya data/maklumat dan mungkinmembuatpengiraan sewajarnya tetapitidakberupaya menaakul maklumaVpengetahuan baru. Prosespenaakulan biasanya ini dilaksanakan melaluipenggunaan petua-petua umumatau dengan mengaitkan sesuatumaklumat dengan yang lain maklumat iri)Penielasan Sesualuprogram cerdasbukan penaakulan sahajadapatmembuat untukmemDeroleh sesuatukeoutusan tetapiluga dapatmenjelaskan mengapadan bagaimana keputusan itu diperolehr Keupayaan amat penting ini untukmemberikeoastian keoada pengguna khususnya dalam bidangperubatan. bidangkritikal. umpamanya iv) Pembelaiaran Pembelaiaran pengalaman dari dan penerimaan pengetahuan maklumaV pengelahuan baru tanpamenjejaskan sediaada merupakan suatusifatyang pentrng bagi sebuahprogramcerdas. perludapal menilai Program tersebut maklumaVpengetahuan dan baru seterusnya menyelitkannya dalam ke pangkalan pengetahuan sediaada denganmudah Dengancara ini pangkalan pengelahuan kandungan programlersebulakan sentrasa meningkat baik dari segi kuantiti mahupunkualitidan denganitu akan lagi memperiingkatkan prestasinya v) Komunikasi Satu lagi sifatprogram cerdasialah keupayaan berkomunikasi dengan pengguna secaramudahdan berkesan Ini bermakna cara ia meminta maklumat atau soalandari pengguna mestilah teraturdan mudahdilaham dan begitujuga bagi cara ia jawapan mempersembahkan kembali yang diinginr oleh pengguna. Komunikasi bolehdilaksanakan ini pada melalui antaramuka pengguna juga melalui skrinatau mungkin pertuturan dalambahasamanusra. Perludiperingatkan sini bahawa di sesuatuprogram cerdastidak semestinya bersilatsepertimanusia, keranaemosi,membuatkesilapan, dan lain-lain bukanlah tumpuanbidang kecerdasan buatan lQ juga mempunyai kaitandengan pelbagai ukurankejayaan dan kegagalan dalamhidupseseorang.

KajiansecaraseriusAl bermula selepasPerangDuniaKedua. Pakarmatematik berbangsa Inggeris, Alan Turingbolehdikatakan orangpertamayang menjalankan perkara kajianmengenai Al Beliaumemberikan syarahan mengenai pada 1947. Al L/enjelang tahun 1950an, terdapal Al banyakpenyelidik dalambrdang dan kebanyakan daripada mereka penye[dikan melakukan mengenai programkomputer.

FAKTAMENARIK

Menurut ramalan saintis, menjelang 2050, selain manusia, duniajugaakan jenis pelbagai dipenuhi dengan robotpintar. Dalammasa30 lahunsainlis percaya mampumemahami kita bagaimana otakkitaberfungsi peluang dan ini memberi keoada untuk kita membangunkan teknologi Al dengan lebihhebat. yang Antara filem-filem terkenal saratdengan teknologi ialah Al The Matrix,Al dan TeminatoL DeeBlueadalahprogram pertama komputer dengan Al elemen yangberjaya juaracalurdunia, mengalahkan GaryKasparov.

TrdakkeranalO adalah yang berdasarkan kadarkepintaran terbentuk bermuladaripada zaman kanak-kanak. lQ dikiraberdasarkan nisbahumur denganskor yang diperolehi semasa menduduki ujianlO. Kaedahyang samajuga digunakan untukmengukur orangdewasa. lQ

esti8otmy s

OSSIBLYyou ask yourself: Why does anybodywant to buildcomDlete Artficial Intelligent Systems?Well, they couldfree us lrom work and providea much higherstandard of living. For a numberof years,computer have writtenprograms that scientists are completeintelligent systems.Not all are identical the "rntellrgent to system"that we described a in previouschapter. Nevertheless have an inoul all conesponding senses,a choiceof to actionsbasedon responserules, somelimescalled"productions", and the abilityto act, be it as graphrcs on a computerscreen,as a text output or as limb movements. Most have a memoryfor storingexperiences and the abilityto learn. Sometimes braindoes not do the the actionimmediately uses its but lt imagination. selectsa response rule and determines what situation resultsfrom the action.Then selectsagainan actiontor this new situation and delermines the Thus it can choose orobableresult. not one responserule but a comDlete olanof action. The programmer writesthe functions the intelligent different of syslemas programlunctions; also calledsub programs.

conceDts. Now a difterent area of the brain checksin the memory whetherthere is any responserule that is lor appropriate this situation. lt selectsone of the appropriate responserulesand sendslhe action part,also a mncept, to the limbs whichthen do the action. At the startof the robots"life"the memoryis emptyof conceplsand responserules.But every lime the robothas an exoerience storesa il the new responseruleconiaining Dresent situation. actionit had the done and if it was usefulfor reaching its own obiectives not These or responserulesare only good lor very specificsituations. When the brainis inactive, when it "sleeps", it reviewsthese responserulesand Now it has makesgeneralisations responserulesthat are applicable to a wider rangeof situations. these Doesthe brainunderstand conceotsthat it has builduo? Do they reallyhave meaninglor the brain?

Hereis howa robotbrain works:

The sensesof the robotreoort information the brain.Here the to brainchecksif it has a concepttor the information it receives. not, that lf it crealesa composite conceptthat has as oartsthe varioussense Then the brainbuilds informations. from these up the presentsituation

AutonomousHumanoid Robots

it s fot enough lustwritea to comoL progTa.n s an nlellrgent te. that s'/Stem runs$/thrna computer al]d wtth an oLtpirt a screenWe needto bu ld on conrp systems ere lhatact In our hurnan e.y ronmentlt seems, thalto be uselul, sucl]a program havean should nlellrgnce somewhat a humanone rke Arc 'o 'tdr rceds senses and t.nbs. so t caf havesrmiarexper encesand createconceptsior actons somewhal

similar humanones. to Manygroups persons havebuill ol robotbodiesthat can be directedby such programSorneare a computer ruo menlary. ano some are very advarced Sone canrot ea'n yet.bul someoo. We havelooked inloa number of lss artificial and haveseenquitea few ditferences betweenthem There are many ways to approachthe constructron lS we of an artificial In contrast, have also observedseveralbasicsimilarities

F

f{|t

wwwanice.nel wwwaaai.org wwwrobotbook.com wwwmachinbrain.com

Hereis how a robot brain works:

The sensesot lhe robot reoorl information lhe brain.Here the brain to checksif it has a conceptlor the information il receives. nol, it that ll createsa comoosite conceotthat has as parls the vanoussense intormations. Then the brainbuildsuo the Dresent situation from theseconcepts Now a ditferent area of the brainchecksin the memory, whetherlhere is any response rule that is appropriate this situation. for ll selectsone of the appropriate responserulesand sendsthe actjon part,also a concept,to the limbswhich thendo the action. At the startol the robots"life"the memoryis empty of conceptsand response rules. everylime the But robothas an experience storesa new it responserulecontaining present ihe situation. actionit had done and if it the

was usefultor reachingits own objectives nol. These responserules or are only good for very specific When lhe brainis inactive, situations. when it "sleeos". reviewslhese il resDonse rulesand makes generalisations. Now il has response ruleslhat are applicable a wider to rangeof situations.

The best autonomous humanoidrobots.

(lt seemsto me that the best humanoidrobotsare thosethat have a somewhathumanshape,seizeand weight;that can see and hear,and can leam most humanactivilies. Thus thev can be most usefulin a human environment): 1. Honda's ASIMO. and bestin last their seriesof humanoidrobots.The most beautiful the humansized of robots.lt is 120 cm (48 inches)high and weighs43 Kg (94 lbs),can walk

and climbstairs. 2. KawadaInduslrial Corp. and jointlythe ToKyo Univ have developed HRP-2Probot.lt is 1g cm tall,weighs 58 Kg. and has 30 degreesol freedom. 3. A previousrobotfrom Tokyo is University the H7, a humansized robotfrom JouhouSystemKougaku, that can walk indmrs and outdoors. It has DC motors$/ithgear, Dual Pentiumlll 750 MHz processors, uses the linuxlanguageand weighs55 Kg. 4. A oreviousrobotfrom Kawada Industrial Corp.is the lsamu.lt is 1.5m tall and weighs55 kg. Sony'sSDR-4X(SonyDream robot,58 Robot4), an enteriainment cm (23 inch)high and weighs6.5 Kg (12 lbs). lts lithiumbatterygives it an autonomyof one hour.lt can walk on irregular surlacs,can learnand later recognize face and can speakand a ol sing.This is a furtherdevelopment the SDR-3X.

esti

mql

o

sejak270Masehi

OBOTbolehdidefinisikan sebagai satualatyangtelahdiprogramkan mampu mengawal dan mediri.la mempunyai unit-unit kanikal, elektrik elektrikal. dan Robotsangatdiperlukan untukmelakukanlungsi-fungsi kerja-kerja tedentu vanosobelum dilakukan ini manusia. ' robotyangtidakpemahmeCi-ri-ciri dalam ngenal penat,bolehberlungsi erti dantiapajugakeadaan atautekanan memampukannya dak berbahaya tugasmanusia. mengambil banyak alih konsep Sebenarnya robotini bukanlah cipmoden, taanzaman telahbersebaliknya mulasejakzaman purba. Robolberasal daripadaperkataan Czechoslovakia robota alau robotnikyang 6er maknahamba, orang suruhan ataupun buruh paksa. Ketikabermulanya robot zamanindustri, digunakan unlukmengendalikan bahan-bahanradioaKif dalam makmal-makmal atom. Ketikaiiu, robotdihubungkan dengan kabesi bel-kabel atau peralatan mekanikal tarn. Wdau bagaimanapun kini,tanganrobot debolehdigerakkan nganhanyamenekan alaupun butang, joystick. terkini Malahkemajuan teknologi robot sistem memamDUkan memiliki sensoryangbolehmemproses maklumal bedungsi dan seolah-olah berotak. ia 'Otak'ini adalahsatu yangdipanggil kecerdasan (Al). buatan Al m6mbolehkan robot memahami sesuatu lindakan dan menentukan sererusnya.

kecerdasanbuatan

Robot Bermuta

0 0 0 0

12 estiSotmg

B e r i k u ta d a l a h selaran perkembangan t e k n o l o g ir o b o t :

270 sebelumN.4asehi zamanpurba Jurutera Mesir,Ctesibus mencipta jam air menggunakan alatalat yang bolehdigerakgeraKKan. 1921- Perkataan robot pertamakalidigunakan dalampementasan teater b e r t a i u k ' R . U .a t a u R Rossum's UniversalRobots oleh penulisCzech,Karl Capek. Dramaitu ialah mengenar manusra mencipta robotdan kemudiannya robot membunuh anusia. m '1941 Penulis sains liksyen,lsaacAsimovbuat pertamakalinya perkataan menggunakan 'robotik' untuk menerangkan teknologi robot dan meramalkan industri robotakan berkembang denganpesal.

ts'

1961- Robotindustri pertamadigunakan di syarikat automobil, General Motorsdi New Jersey.la dinamakan UNIIVATE. '1963 - Tanganrobotik pertamayang dikawaloleh komputer berjayadihasilkan Rancho Arm Dinamakan diciptauntukmembantu membantu merekayang mengalami kecacatan. ini Tanganrobotik mempunyai enam sendidan bolehberf ungsrseolah-olah

Ld'rgdr, Ir,d, ruJd.

1965- DENDRAL sistem pakarperlama atau program dihasilkan 1969 - 'The Stanloi Am' merupakan tanganrobot pertamayang dikawalsecara elektrik menerusi komputer.

.,.\i

1948 - Kajian mengenai 'cybenatics yang mempunyai kaitandenganAl diterbitkan oleh Norbert Wiener 1956- GeorgeDevoldan Joseph Engelberger menubuhkan syarikat robotpertamadi dunia. yang boleh 1959- Komputer pengelUaran membantu didemonstrasikan pertamakalinya buat di Institut Teknologi Mashacusetts

1970- Robotbergerak pertama- Shakey buat pertama diperkenalkan kalinya.la dikawalolehAl. 1974 - Tangan rcbolik (The SilverArm) yang bolehmelakukan beberapa tindakbalas lugasanmenggunakan pengesan sentuhan dan tekanan orcrpla. lagrrekaandan Selepasini. pelbagai ciptaancanggihmenggunakan robolikdihasrlkan. teknolooi

1942 - Asimov menulis 'Runaround' iaituceritamengenai robotyang mempunyai tiga prinsiprobotik iaitu: robottidakakan mencederakan manusia, robotharusoatuhkeoada arahanmanusia dan robotharus mempertahankan kewujudannya dengansyarattidakmelanggari dua pflnsrp seoerumnya.

(rvrr).

3Z::,z:::%re . hnp:lnventors.about.com2

Robot sebenarnyamemiliki salah satu d a r i p a d ac i r i - c i r ib e r i k u t :

lengan, a Pengesantangan, kaki, yangboleh mengesan sesuatu objek a Sensor bahagian atausesualu cahaya. suhu, bunyi dan seperti yang menukarkannya meniadi simbol-simbol boleh dilahami komputer. olh yang O Komputr otakyangmempunyai arahan mengawal robot dipanggil algoritma untuk pelbagai mekanikal O Pralatantermasuklah alat yangmembezakan dengan robot mesin Satuciripnting ialah robot sendiri, sensitif biasa selalunya bertungsi persokitaran, kpada mnyesuaikan dengan diri oersekilaran. pelbagai Malahrobotjuga mampu mencuba kaedah dan carauntuk menjayakan sesuatu lugasan.

I

1 il

esttSotmgts

Thablt lbn Qurrah

1:

.;:.c... I dunia Barat,Thabit ibn 'i| sebagai 1, Qurrah dikenali 'r Thebit.Beliauadalahilmuan i: -1x i,\{ lslamvano terkenal dalam bidangMekanik, Altronomi,lvlatematik Tulendan Geometri Nama penuhbeliauialahThabitibn Ourrahrbn lVarwan al-Harrani dan dilahirkan Turkipadatahun836. di Beliaumeninggal duniadi Baghdad pada 901 Di Baghdad, beliauterlibat dengan kumpulan saintisterkenal dalambidang Matematik iaitul\iluhamad Nrusa lbn lbn Shakir. Sumbangan Thabitsebenarnya merangkumi bidanggeometrl tradisional hinggalah kepadageometri argeora. HasilkerjaThabitbanyakmenjadi asas kepadaperkembangan teori-teori geometri modenpada masa kinl Beliaumenggunakan triminologi arilhmetik untukmengkaji beberapa aspekkon. Hasilkerjanya mengenai aspek permukaan algorithma dan volum sesuatupepejalmenjadi asas kepada kalkulus integral'. (Kalkulus adalahcabangmatematik 'differential' yang lerbahagi kepada dan ' integral'.Kedua-duanyadigunakan untukmenyelesaikan masalah perhitungan). yang memberi Ada juga sejarahwan gelarankepadaThabitsebagaiBapa Statik. Beliauadalahantaraorang pertama yang mengkritik pandangan seorang lain saintisastronomi tersohor, Ptolemaic mengenai astronomi. Malahbeliaubukansahaja mengkritik, sebaliknya mencadangkan beberaDa oembaharuan. Thabitjuga mengkaji beberapa pergerakan masalahberhubung bulan dan matahari, selainmenghasilkan banyaktulisan{ulisan ilmiahyang lengkap dan terperinci. Kebanyakanhasil karya Thabit matematik, mengenai masih astronomi ada sehingga kini.

'71

THABIT OURRAH IBN Thabitjuga menlerjemahkan banyak hasilkaryamengenai sainske dalam bahasa Arab hasil karya orang Greek dan Syria ketika bekerja dengan Khahfah Al-i/u'ladid. Sementara dalamzaman itu, pertengahan pula,seorangilmuan, Gerardturut menterjemah beberapa hasilkaryaThabitke dalambahasa Latin. Keturunan Thabitmeliputi anak, cucu dan cicitnya turut memberikan sumbangan besardalambidang geomelri. asfonomi dan perubatan. pakar Anaknya, Sinanumpamanya dalambidangperubatan. Selainitu, Sinanjuga telah menganugerahkan 800 sijilamalanunlukdoktordoktol oerubatan seiaklahun 931. Sinaniuga merawatbanduanbanduan penjarabagi memastikan di merekaberadadalamkeadaansihat.

ww,melasdneadu

,@m

o Jabirlbn Haiyan(Gebeo (Bapa Kimia) Kimia (74O 428\ a Al-Asmai Zoologi, Bolanidan Penternakan Binatang (Algorizm) (77O 84O) O Al-Khwarizmi i Matematik, Astronomi, Geograf (776- 868) a 'AmribnBahr Al-Jahiz Bahasa Arab,Betori, Zoologi, Leksikografi (Alkindus) (800 a lbn lshaq Al-Kindi 873) Falsafah, Fizik, Optik,Perubatan. Matematik Kajilogam dan (836-870) a Thabitlbn QurrahCrhebit) Astronomi, Astronomi, Geometri, Mekanik, Anatomi (838- 870) a Ali lbn Rabban Al-Tabari Perubatan, Matematik, Kaligrati, Kesusasteraan (Albategnius) - 929) (858 a Al-Banani Astronomi, Malematik, Triginometeri (864-930) a Al-Razi(Rhazes) Perubatan, Optalmologi, Cacar, Astronomi Kimia, (Al-Pharabius) - 950) (870 a Al-Farabi Sosiologi, Logik,Falsatah, Sains Politik dan Muzik (Azophi) (903- 986) o Al-Sufi Astronomi (Albucasis) a AbuAl-Qasim Al-Zahravi (93C1013) Pembedahan Psrubalan dan (BapaPembedahan Moden) (Alhazen) a lbnAl-Haitham 965-1040 Fizik, Optikdan Matematik (973- 1048) a Abu Raihan Al-Biruni Astronomi Matematik dan (Menetapkan garispusatbumi) (981-1037) a lbn Sina(Avicsnna) Matematik Astronomi dan (1044- 1123) a OmarAl-Khayyam Matematik, Saiak,Puisi (1058 1111) a Al-Ghazali (Algazel) Teologi Falsafah Sosiologi, dan

't+esttSotmu o

I AltnRan Remesradn0aru,

r

,.

,

t

I

Kini lebih kayadengan khasiat susu,l.bih laztt.

a a

g I

,

r

,

t

e %*o

AGI Prol, MadyaDr. Fauzlah Othmananakktahiran KotaBahru, Kelantan menuntut bukan ini, ilmu sekadar kperluan hidup. Beliau sentiasa ingatpssanayahnya bahawa ilmusatu.satunya yangbernilai harta diwarisi. Justeru, berkat dandorongan doa kedua bapanya ibu sarta usaha bersungguh-sungguh,Fauziah mencapai yang Dr. kini apa dicita-cih iaituboriaya pelajaran. dalam yangberkelulusan Beliau Doktor Perubatan Vetsrinar, Universiti Putramalaysia (UPM) srtamempunyai kelulusan doKorfalsalah dariUniversiti Glasgow pakarhistotogi of &otand merupakan sst, Dalam temubualdangan wanawan LAUPA JUNUS baru-baru t a ini,Dr.Fauziah secara terustsrangberkata, sainsialahbidang yangmmbuktikan kebssaran Allah.

w t n

I I I

fr

t

ww*

4

ffi*wffiffi ffiWffifu

SOALAN;BOLEHceritakan bagaimanaDr. mula berminat dalam bidang sains. DR. FAUZIAH: Minatdatam bidang sains terutamabiologisejak dari tingkatanempat keranasaya sentiasamendapatdorongandan doa dari kedua arwah ibu baoa jemu menimba supayajangan ilmu. Pesan arwah ayah saya, "llada harta yang lebih bemilaidapat abah tinggalkanhanyatahpencapaian yang baik dalam pelajaran" SOALAN:Boleh terangkan apakahkepakaranyang Dr.ceburi dalam bidang sains. DF. FAUZIAH:Saya menceburi bidang histologikajiansel terutama ultrastruktur dengan menggunakan mikroskopelektron.Tidak ramai yang dapat berkecimpung dalam bidang ini keranaalal ini mahal dan hanya terdapatbeberapaunit sahaja di Malaysia. la memerlukankesabarandan penelitian yang rapi dalam menganalisis struktur halusdengan pembesaranyang boleh mencapai 100,000 kali. SOALAN:Kepadamereka yang berminatdalam bidang ini, aoakah nasihatOr.? DR. FAUZIAH:Bidangini banyak diperlukandalam penyelidikan sains asas, perubatandan bioteknologi. Pendidikanawal sains dalam biologi, ijazahsarianasains dan doKor falsatahdan selerusnyaberkecimpung dalam penyelidikan. Perlu ada disiplindalam menghabiskan banyak masa untuk menialankan penyelidikan. Disiplinini dapat dipupukjika merekamempunyai minat yang linggi dalam sesuatu bidang. SOALAN: Bagaimanapula tentang masa depan bidang tersebut? DR. FAUZIAH:Masa deoan bidang ini adalah pentingdalam penyelidikan menjalankan dan diagnosispenyakitiaitu mencarijalan dalam mengatasiatau mengubati penyakit.Contohnyasaya terlibat dalam penyelidikan mengubati kanserpayudaramenggunakan vrrussamparayam.

DR.FAUZAHOTHMAN

SOALAN:Apakah yang menarikdalam bidang ini? DR. FAUZIAH:Bidangyang saya ceburi mengkajistruKur-struktur halus sel bukan hanya boleh nammalah kita daoat Dak mitokondria melihatsehinggastrukturribosom, badan Golgi dan virus yang tak dapat dilihatdenganmenggunakan mikroskopbiasa.Setiap kali saya melihatstrukturhalus ini saya akan mengaitkan dengan kebesaran Allah oenciotaalam ini. SOALAN:Sebagaiorang yang telah berjayadalam bidang sains apakahnasihatDr. kepadapelaiar atau generasimuda yang berminat dalam bidang ini? DR. FAUZIAH:Saya menasihati pelajaratau generasimuda yang berminatdalam bidang sains dan ponyelidikan untuk terus memupuk semangat dan minatdalamsains dan sesungguhnya hanya dengan berkecimpung dalam bidang ini kita dapat terus memajukannegara kita l\,lalaysia.

16esttdotmu d

,.q.

,

tfrlb*E

V i ( a g c n m c m b e r i a n d a s r s t e mp e n g h a d a m a n a n g s i h a t l n i a d a l r h k e r a n a y s c ( i a pb o r o l V i t a g e nn l c n g a n d D n g i e r b i l i o nb a k t e r i aL a c i d o p h i l u s n n B t c r b a i k b y L a c i d o p h i l u sy c n g d i h a s i l k a nd i m a k m a l l c r m a s y h u rC h r . H a n s e n .d i g u n a k a n o l e h D e r u s r h a a nc n n s ud i s c l u r u hd u n i a t \ri(agcnsongarbaik unruk kesiharan usus la berkesan unruk melawanius hcmDedu J i r n J s r t l' J n ! a d a , l J l r m f e r u t d n d a l a b e r g ( r r [ \ e c a r am e n ] r l u r u h k c i e m u aL . c r u k u\us unluk mcmberi penghadaman yang sempurna Dr dalalil usus anda terdapal bakreria baik yang bcrperanan menckan pcnumbuhan bakteria jahal \rrragen juga membanru mengurangkan pcnBeluaran bdhan-brhanmudarat vang mendatangkanpenyakil. Vitaeen dengan L acidophilus rni disebatikan dengan susu segar bersamajus b u a h - b u a h arn l c n) a n g d i h a s r l k a n l e h V a l a ] - s i a I i t k S d n B h d u o N Sr\lcm penghadaman vang baik mcrnbuarkanrubuh anda sihal iltinunlah )'itagen setiop hai untuk mempetutehi kesihatan )ang hoiL

r fi{!il'q

[email protected]

Minumansu-su Kubur yangsebenar.

Mo

o)5

o

Mitt

5ci

c3

7i55

A33A

Dewo Penyeiuk Oel No,l Untuk & di JEun |(onok-konok

Demom Mendodok

BUATAN JEPUN

' 1'..

menyrop cepol nembonlu don

Lopison Penyeiuk. Gel lomemberi keselesoon omol don berkesonl Terdopot pek dolom dewoso konok-konok. unluk keluorgo. don Sesuoi seisi Keboikon: . Keson penyeiukon serto-merlo. . Seliop lopison sehinggo tohon 6 iom*.

Eogo monorosonyo skorong? seiuk slesol dof

. llodokondungon Senong memudohkon, ubot. don Boleh digunokon terus. o Sesuoi untuk mudoh lonoool. dohi& lidok . lldokmenyokitkon kulit.

penyeiukon Gonlikon dengon lopison iikokeson hilong boru Dopotkon nosihot doklor demorn bederuson iiko

Fever yong Koo UnlLrk ondo onok

Berwospodo terhodop produk liruon Dopotkon KoolFever.

gelselLrkyong Lopison embul. berkusyen n

l!go terdopot untuk oroig dewoso

t+

Pensilong

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO. JeDUn LTD.

Ee nI u n g g o l U n l u k M s o5 p l r o & IOHTONKU SON BHD ;'] r lE6 Jolon Burmo.10350 PuoLr Pnong lel 04-228 716l K L Te 03 56344680 TOHTONKU PTELTD IS) I 55 UbrAvenuef02 03 Singopuro 406935 02-745 Tel 8626 URLhno//fo/ow'mecommv

\ Kao +)

Rumusan semula judinya

lembut untuk SClSl keluarga

Feather Baru mengandungiramuan scmulajadi yang begitu lembut untuk seisi keluarga

Apabila anda ingin membeli syampu untuk sr:isikcJuarga, pastikan anda memilih Feather. Rumusan baru Feather mcngandungi ramuan semulajadi yang begitu lembut untuk setiapahli keluarga anda. Kamomil, pati limau dan vitamin E, ckstrak daun lidah bua-vadan minyak jojoba menjadikan rambut anda bersih dan lembur semulajadi, Untuk rambut yang lehih licin, tambahpcrapi Feather.Yang menariknya,Feathersungguhmengunrungkan.

Feilh; Feathu ,.

Feather keqemaran semula jadi setiap keluarga,

tJ Jf 9'j -J -l )JIJ

Bapa Keberdasan

|

|

,.f

Buatan

psikologi pintar sains kompuler, dan Al ALAMbidang kecerdasan (Al), Kehadiran Simondi Universiti Dr. atauallifrcial intelligence salu yangiidakboleh Mellon telahmengundang nama dipisahkan Carnegie penyelidik-penyelidik juga pelajar' dan ialahor. Herbdt A. Simon. pelajar tebaik ke universili itu. Penglibatan keperihatinan dan beliau Malahmenurut Presiden Universiti, bidang banyak ini meletakkan asas dalam yangkukuh dalam bidang danjuga Al Jared L. Cohon,tidak dapatdinalikanlagi psikologi Dr. Simonadalahorangyang paling kognitif sehingga beliau digelar Al. di itu Baoa berpengaruh universiti sehingga jasa itu N,4alah Dr.Sirnon universiti telahmendapat belraumencadanokan pengiktirafan sepalutnya dituka;namanyamenladi tednggi apabila beliau Hadiah menerima Nobel dalam bidano University CarnegieMellonSimon pada1978. Dr Simondrlahirkan Milwaukee di ekonomi oada jurutera pada2001 1916.Bapanya seorang eleKrik Belhumeninggai dunia menjadipeguamyang ketikaberusia tahun. 84 dan kemudrannya palen manakala soal-soal Di kalangan raln-rakannya, Simon menguruskan Dr. piano pemain yangsangat rbunya ialahseorang diknali sebagaiseorang Dr. Dalamsalahsatu temuramah. luasilmupengelahuannya dikatakan c,an bolehberbincang mengenai sahaia apa Simonpernahberkatabeliaumula scarainteleldual. mengkajimengenaiprosesmembuat dan penyelesaian masalah Dr.Simon bersama rakannva. Allen keputusan N6wllsememangnya sudahferkenal seiakberusia19 tahun lagi. ijazahdoktor seiakpertengahan tahun l950anlagi Or.Simon memilikr dngan ciptaansehrahmesinyangboleh talsatahdalam bidangsains politikdari 'brtikir' of sendin. Unive.sity Chicagopada 1943 Dr. di Pencipiaan Simondan rakannya itu Bliaukemudianmengajar Institut Taknolooi lllinoisdan Universiti of t6lahmembuka satuera barudalam Berkerley sebelummenyertai bidang Al. Califomia, kedua-dua Inslitut Tknologi Carnegie. Malah mereka banyak peranan penling berharapuntuk mofirainkan ketika era Dr,Simon sebenamya psikologi pada matematik dalam bidang revolusi tahun-iahun menggunakan [email protected] aoabila sainlis mula sainssosialsama sepertidalam bidang model-model manggunakan komputer sainsyang lain sepertifizik dan kimia. proses pemikiran mengkaji beliaukecewakerana untuk Bagaimanapun, Hasil kerja penyelidikan seolah-olah ada yang manusia. dan Dr beliaumendapati nama tidak kena apabilafaklor-faktor Simon iugatolahmenaikkan yangmana Mellon ksmanusiaan dikailkan dengannombor, Univefsiti Camegie komputer. walaupunmenggunakan bliau brtuoas selama hhun. 52 Di sana. Seliau memainkan oranan Padapertengahan tahun 1950an, jabatansains pentingmewuiudkan komputer beliaumula menyedari, berkaitan dengan komputer jugaInstitut dan Robotik serta bukanlahsemala-mata penyelidik bolehdigunakan menubuhkan kumpulan dalam nombor,sebahknya kidangsainskognilifdi Jabatan Psikologi. unfuk mengkajisesuatucorak atau paten. jugg dengen jabalan Pada 1955,Dr. Simon,Newelldan Bgitu beberapa pengaturcara komputer C Shaw telah J lainspertiSekdahliazahPenladbian Industrial jugaJabatan dan merrcipia TeoriLogikiaitusatu program Sosialdan yang dapat menemuibukti SainsPemutusan, Falsalah, Statislik clan komputer FrzikTrdakramaisaintisdi duniaini yang teorem gometnk programkomputer mempunyai kemampuan la merupakan sepertiDr. pngelahuan periamayang berupaya berfikir' dan Sirnonyangmempunyai permulaan kepadaAl. ddam pelbagai bidangmeliputi ekonomi, merupakan

Dr. Pada 1957, Simonmenyalakan, komputerbukansahalaboleh berlikir, pemain tetapijuga mampumengalakan caturterkenal duniadalammasa10 di tahun ramalanDr. Simonitu Bagaimanapun, 40 hanya menjadikenyataan tahun selepasitu apabilasatu programsyarikat IBM iailu IBM Deep B/ue dunia berjaya juara catur kelikailu, Garry mengalahkan Kasparov. Selainitu. keohairahan Simon Dr. telah denganprosesirembuat keputusan pelbagai membawabeliaumenerokai yanglain. drsiplin akademik Newelltelah Beliaudan rakannya, membangunkan teori mengenai memanipulasi bagaimana otak manusra oleh simbolsama sepertiyang dilakukan KOmputer. asas keoada Teoriini meruDakan apabilaahli revolusi kognitilpada 1960an psikologi komputer mula menggunakan prosesberfikir untukmengkajibagaimana berlaku. yang tidak Malah keranausahanya jemu-jemumengkali prosesmembual itu keputusan juga telah membawanya menciDta teori ekonomi bounded rationalv'. Penciptaan teori itulahyang menerimaHadiahNobel melayakkannya pada1978. yang menakjubkan Seperkara Hadiah Nobel, menqenai Simon, Dr. selain anugerahdan beliai juga menerima penghargaan-penghargaan dalam brdang lainvanodiceburi. Antaianya ialah A.M TunngAward dalam bidanosains komouler Amencan Psvcholoaicil Associ atic;nAwatd dalam psikotogi, ALnomation Of Hall oioiang Fame, the Ameican [email protected] of Public Administration'sDwight WaldoAward dan Nattonal Medal of Science.

sYw.nob6l Ja/economlcarhulft IIYU.poat{azatte.com

a

ww,acm.orgrawsds^urlng

est/

mu21 /'^

IGHT is a form of energy.lt is a type of electromagnetic radiation, like X-raysor radrowaves. All electromagnetic radiation is produced electric by charges.lt is causedby the effectsof oscillating electric and magnetic fieldsas they travelthroughspace. Electromagnetic radiation is considered have both wave to propertieslt can and particle be thoughtof as a wave of electricity and magnetismIn that case.the difference betweenthe variousformsof radiation theirwavelength. is Badiation can also be said to consistof particles, packor ets ol energy. calledphotons The ditference betweenlight and X-raystor instance the is amountot energythal each photoncarnes. The completerangeol radiation referred as the is to electromagnetic spectrum.

A. ELECTROMAGNETIC RADIATIONAS PARTICLES

Pholon thought ol as wave packet ol Blue light has about twice the energy of red light

I

Red light has long wavelength

Blue light has shorter wavelength: waves are mole tightly packed

extending lrom low energy, Light,like all formsol eleclong wavelenght gammarays. tromagnetic radiation, be can Lightis the only part of the rellected (bounced back)and electromagnetic spectrum refracted (bent) thal is visible. partsol lhe elecDitlerenl Whitelightfrom lhe Sun rs tromagnetic spectrum are made up ol all the visible produced in dilterenl ways. wavelengths radiation, ol visiblelght - and Somelimes whichcan be seen when it is inlra-red radiation is generseparated usinga prism by particles ated by the vibrating B. ARTIFICIAL LIGHT SOUBCES

of warm or hot objects The emission lightin ot this way is calledincandescence.Lightcan also be produced by fluorescence, a phehomenon whichelecin kons gain and lose energy withrnatoms - Dol,ng Kindersley Ullimate Visual Dictionary

FLUORESCENT TUBE

Glass tube tilled with mercuryvapour

Coiledtungsten filament Ceramic Electrical contact Glass support Electrons accelerate from one coilto collide the other with mercurry atoms Free electron Phosphorcoating Gl a s s

Filameniheatedand negatively charqedelectronsemited

Mercury atom

Action ot ultravioletlight on phosphor producesvisible light (long wave radiationl

zzestiSotmg

I

J

r

\

telefon bimbit?

OIsh MOHD.RIDZIiYAN MD, IMAN ARAsaintis Kanada di telah menemui kaedah terbaru untuk menjana elektrik sumber dari air . produk bagidigunakan dalam ataupsrantielektronik kecildi masa depan. trmasuk teletonbimbil. Msnurut kajian, tenaga eleKrik diperolehi apabila ccairdipamkan dalamsaluran-saluran yanglerdakecil pat dalamproduk elektronik, termasuK di dalamciD. "Apayangtelahkamicapaisetakat ini ialahtenagaelektrik bolehdihasilkan daripada alirancecairdi dalamsaluransaluran amatkecil(mikro),'' kata ProfesaorLarry Kostiuk dari University Alberta. of penyelidik menyatakan Pasukan itu -

A$ffJ"n" kuasa

bateri'elektrokinelik' tersebut masihbolehdiprmajukan unlukmembrikan sumbar kuasayangbersih dantidak tsrcemar, walaupun digunaparanti kan bersama kecil. yang Penyelidikan dijalankan olehProfessor Kostiuk dan rakannya Professor DanielKwokditrjumal lnstitute bitkandafam of Phys,cs.la dikatakansebagai palingbarudalammenkaedah janaelektrik dalammasa150tahun Tenaga slektrik tersebut berlaku pross pmisahan disebabkan iaitu apabila ion.ion dalamcecairbrtemu di dengan bahannon-conducting. penyolidik telahmenPasukan itu gelasyangbergaris ciptablok-blok

MAiTPUKAN menggantlkan air gleklrik untuk manghldupkan alat-alatini? pusalduasenlimeter tiga milimeter dan tebal,mangandungi 400,000 sehingga 500,000 saluran kecil. Prototaip tersebut mampu msnjana 10 voltankuasaelektrik dengan tenaga yangboleh sekilar1 milliamp msnyalakan sebijimentol.

PENYELIDIK dalam yangmenlaut jalankan k4ian di perairan NovaScotia, Kanada lelah menjumpai barisan lerumbu batukarangberusia 1,000 tahunsepanjang satukilometer laudi tan tersebut. penyelidik Pasukan telahmenjumpai balu kaang jenis spidarhazard

petlusa ataunamasaintifiknya lophelia baru-baru yangmgnjadikan meruini ia pakansatu-satunya karanglaut batu dalamyangterdapat perairan di Kanada. "Kamibegitu terpesona dengan penemuan kataPal Mortensen, ini," ahlibiologi marindi Jabatan Perikanan dan Lautan, Kanada. Kumpulan saintis trsebut telah p6rgi ke kawasan yangdikenali sebagai StoneFence, iaitukawasan bebatu yangterletak40Ometer ke dasarlaul,selepas menjumpai cebisan batukarang tahun l6pas. Mortensen msnyatakan mereKasememangnya tahuyangbatu karang bolehmembinaterumbu,

yangia akan tetapitidakmonyangka terjadi dengan banyaknya kawasan di dekatNovaScotia. oerikanan yangbeMama Karang tersebut putihkrimitu mempunyai sakan ben. tuk iejariyangtersembul mampu membinaterumbu sehingga metertinggi 35 dan 500 msterpaniang. [email protected] telah msmpunyai batukarang lautdalamdi pesisir pantainya luarkawasan tetapi tiadabatukarang seperliyangdiiumpai di selatan kawasan tersebut. Karang seumpama kebiasaanitu nyatsrdapat Norway, di Scotland dan lainlainkawasan Eropah tetapitidak pernah dijumpai Kanada. di Bagaimanapun, kehidupan batu karang tersebut sedangmenghadap. ancaman memandangkan dasarlauldi kawasan seringmenjadi itu tmpat botbot nelayan bedabuh. msndaoali Selainitu. saintis kawasan terumbu juga mempunyai itu yanghidup kira-kira 1,000 spesis marin yangmenjadi disekitarnya sumber utamakepada kshidupan seperti laut rKan.

p s SEJENIS istem erisian baru yang pintarsedang dibangunkan bertuJuan membanlurobolrobotbergerak denganbebastanpa melanggar ana-mana m objekiermasukmanusia SistemMengelak (lCS)telah Perlanggaran oleh para dibangunkan penyeidikdari Perancis dan keadaan Jepun berdasarkan emosidan persekilaran robot. Kebanyakan robot-robot sediaada boleh mengundang bahayakepadamanumereka sia memandangkan agak ringandan mempunyai sistemmotoryang kurang prntar. robotBagaimanapun roboltelahsemakin banyak d gunakanuntukmembantu di rumahdan trendini

dijangka akan terus meningkat masa depan di " l C Sm e r u p a k a p r o g r a m n generikyang diciplauntuk digunakan bagi pelbaga robotik." kata aplikasi Thierry Fraicharddari Institut Penyelidikan yang Kebangsaan Perancis projek membenlangkan merekapada persidangan Sistemdan RobotPintardi ini Las Vegas,baru-baru pelangSistemrnengelak garanuntukrobotsernemangnya telah sediaada program tetapiia rnerupakan mudahseperti stem s 'bumper'yang mana robot a k a nb e r h e n ta p a b i a i mengesan objekdi hadapan. Bagaimanapun, skaleg kira ini tidak mengambil pergerakan robotdan oblek itu sendiriyang akhirnya bolehjuga menyeperanggaran DaoKan juga Terdapat sistemyang mengambil kira pergerakan objek denganmembuat anggaran kedudukan objekdenganpengiraan mudah,tetapl masalah akan menjadi kompleks apabila terdapat banyak pergeraKan luga oan pergerakan yang tidakselari. yang Rumusan oleh dibangunkan Fraichard dan HajimeAsamadi University Tokyo of i i t u m e n g a m b kl r a semua masatan tersebut lermasuk membuat anggaran awal mengenai sebarang kemungkinan pergeraKan oen g a nm e n g g u n a k a n pengKompuKUasa teran.

SELkanserdlllhat dari microskopsleKron.

SEJENIS'peluruemas' bersaiznanotelah dicipta bertujuan unluk mencari ketumdan memusnahkan buhanyang menjadipunca kala kansermanusia, saintis sekumpulan (AS). AmerikaSyarikat Partikel silikonhalus tersebulakan diletakkan emas dan menjadipanas apabila dipancarkan cahayainframerah(NlR) yang kemudiannya boleh membunuh sel-selkanser berhampirannya. Uiiantelahdijalankan terhadap kanserpayu sel yang diledara manusia takkandalamtiub dan juga pada tikus ketumbuhan menunjukkan kejayaan, kata penyelidikpada pemprojekdi bentangan NalionalAcademy of Sciences. 'Pelurusepertikerang nano (nanoshel4itu direka agar menyerapcahaya inlra merahdan menpanas,"kata iadikannya Jennifer West yang mengetuai kajiandi Rice Houston, Texas. University, lni bolehdilakukan memandangkan tisu-tisu

badanmanusiakebiasaannya teluskepadaNlR. West berkata, kaedah rawatanini memPUnyai potensimemandangkan ia pembetidakmemerlukan dahan seperti rawatan Drasa. Dalam laporan kajian penyelidik itu,kumpulan telah menuntersebut jukkanbagaimana'peluru ke emas'itu bolehdisuntik dalamsalurandarahdan mencari sel-sel kanser dalambadantikus. "Hasilkaiianini sungguh mengkagumkan terutama dalam mrawat yang tidak ketumbuhan bolehdirawatmelalui kaedahpmbedahan," kata Emma Knightdi UK CancerResearch kepada NewScientist. kajian Bagaimanapun, awal ini masihdi peringkat dan kinipasukanpenyelidiksedangmengadakan perbrncangan dengan Dadahdan Pentadbiran AS Makanan (USFDA) ujian untukmenjalankan terhadapmanusia klinikal 1 d a l a mm a s a1 2 h i n g g a 8 DUtan.

ASIMOadalahrobot te.moden yang menggunakan oerisianointar.

25

Tawaranlangganan produk UtusanMelayu (M) Berhad,najalah-majalahEcakhbarUtusanMelayu Mingguan

Andatiadamasa untukke kedai buku i atautakurkeringgalan isu-isu keluaran dan produk-produk kami? Berla.ngganlah sekarang, produkpilihan andaaka.n dihanrarteruske pinru rumahandal

IstimewaEksklusif !

Adakahsemuaular gigi mempunyai taring?

gigi EMUAularmempunyai letapihanyaularberbisa gigi sahajayangmempunyai taring. Ularini menyimpan dalam bisa sebuahuncang dalammulut di

Kenapa kadangperutkita kadang berbunyi?

BILAprut berlcunyi kila pastiakanlerfikir bahawa kita laparatau menyangl(a ada cacingdi dalam perutkita. Namun menurut laman web KidsHallh, perut apabila ia berbunyi memberitahu kita bahawa sistem pencernaan perutsedangberjalan dengan |ancar. Perutkitamempunyai banyak gastrik ius pencernaan. yangberlungsi untukmembantu makanan Jus berkenaan akanmenguraikan dengan cecairlain dan mencampurkannya yangterdapat dalamperut. itu membantu Selain iusberkenaan yangwujudbersamamembunuh baKeria itu. samamakanan Perulmemerlukan empatjam untuk makanan menyelesaikan tugaspencernaan yang memulakan tugaspsncernaan sebelum berikutnya. kuatia Jika perutkitaberbunyi dengan kita mungkin kerana menelan udara yangkitamakan. bersama-sama makanan Bagaimanapuntidakmenjadi itu masalah ia makanan kerana dapatmembantu dicerna lebihcepat. dengan

Ularini tinggal kepulauan di WgstIndissbeftampiran Lautan Cardbbean. Saiznya todalukeciljika kita membunuh pensil, pastiular ataumelemahkan menghulurkan lain. binatano ini mampu menialar atasnya. di juga Berbe;za dangan ularsawaatau Kepulauan Caribbean ularsawayangterbesar dunia terksnal di dengan spesios rptilia iaituAnaconda. yangkecilsepenicicakyang 'gecko' yang Ulartarsobut akanmembelit dikenali sebagai mangsanya sehingga sebesar syiling. duit tidakboleh bemalas. Spesimen

papanluncurboleh Kenapa

melekatdi kaki ketika

Benarkah lalat

beradadi udara?

papanluncurmemang APABILAkitabermain kelihatan seDerti ia melekat kaki. di la kelihatan mencabar hukumfizikletaoi keadaan sebenarnva sedemikian menggundkan hukumfiziksepenuhnya. yangmenggunakan Jikakitalihatseseorang papanluncur, akanmembongkokkan dia bayangbolehdi ataspapanitu. dannya seberapa jirim pomusatan Sebenarnya, memerlukan kita yangrendah anorendah untukmelomoat tinooi. untuk melompat lebihtinggi. lebih lpeluncur Apabila berada posisi di membongkok, akanbergerak atasdansepantas ke mungkin mluruskan dan menqanqkat kaki mengangkat langannya. lanoannva. peluncur Ketika udara,kakihadapan di akanbergerak ke deoan. papanluncur yang Geselan antarakakidan permukaan papanitu lebihtinggidi udara. kasarakanmenggerakkan

mempunyai banyak lensamata?

SETIAP matalalatmempunyai 3,000 tensa. Jikadibandingkan dengan manusia matalalatmempunyai kadarkelipan sebanyak kelipan 300 sesaat. pulamempunyai Manusia kadar kelipan sebanyak sesaat 60 yangterang dalamkeadaan

dan 24 kelioan sesaal dalam keadaan

Semgntara itu deriarasa lalatterletak pada3,000 rerambul di kakinya.

1 egg (hardboiled is less messyif you accrdenlally breakil, but you can use a raw one) I cupvrnegar clearJaror glass ; DIRECTIONS: Pou|I cup ot vinegar Inrolar or gtass Add the egg Becordwhal you see (bubbles risingfromthe egg) Leavelhe egg in the vtnegar for o n ed a y Removethe egg and feel it your observations Flecord (the egg shellwill be so ) WHAT HAPPENED: Eggscontainsomething called"cal cium carbonate" This is what makes

them hard Vinegar an acid knownas acetrc is acrd. When calciumcarbonate (the egg) and aceticacid (lhe vinegar) combine. a chemlcal reaction takesplaceand carbondioxide(a gas) is released. This is what the bubbles are madeol. The chemical reaction keepshap. peninguntilall ot the carbonin the egg is used up - it takesabouta day When you take the egg out of the vinegarit's soft becauseall ol the car. bon floaledout of the egg in thoselittle bubbles NOW TRY THIS: Leavethe same egg sittingout on lhe tablelor anotherday. Now leel it agatn I ts h a r d l The calcrum in the egg shell left stolethe carbonback from the carbon dioxidethat'sin the air we breath

www.kldzone.ws/sclence

Gravity keeps our feet plantedon the groundas well as keeps everything,includrng water, fromlloating air Find in out how you can create an anti-gravity environment MATERIALS: 1 smallbabyfoodjar 1 straw Red or blue lood colouring Clay,a piece the size ol a marble

PROCEOURE: 1. Pressthe clayagainst the insideol the bottom WHATTHIS MEANS: of the jar. Colouredwater remains 2. Filllhe jar one-half full rn the straw.The height

with water. 3. Add threeor four drops of food colouring to the water and stir. 4 Slowly lower the straw rntothe colouredwaler 5. Push the bottomend ol the straw inlo lhe clay The straw can now stand in a verticalposition tum the jar Quickly upside downovera sink. Turnlhe jar rightsideup and set it on a table Observethe liquidlevel insidethe straw ll any.

of the water in lhe straw is the sameas lhat of lhe water belore d was poured out. Water molecules are attractedlo each other.At the surface of the water,the moleculestug on each olher So much thal a skinlike surface is produced The air in the strawpushesup on lhe waterwhenthe jar rs Inverledand water moleculesare pulling irom side to side. These torces are greaterthan the downwardforce ol gravity;thus the water remarnsin the straw

wvtrv.everydayaclanc.org.

28

What do i do? 1. Pul the can on its side on a lhat's tableor the floor- anyplace llat and smooth.Hold it withyour lingeruntilit staysstill. 2. Rub the balloonback and forthon your hair reallytast. 3. Holdthe balloonaboutan Inchin frontof the can. The can will startto roll,even though you'renot touching itl 4 Move the balloon away from the can - slowly- and the can will followthe balloon. 5. lf you move the balloon to the otherside ol the can, the can will roll in the otherdirection. How last will the can roll?How far can you roll it before the can stops?Will it roll uphill? with ll you have some friends you can have cans and balloons, a race across the room or down the sidewalk.

Why does the soda can roll? you basically, pile up elecWith RemoteControlRoller, trons on one thing and use them to attract the protons In else When you rub a balloonon your hair,it ends something uo loaded with electrons.Those electronscan attract the protons in a soda can, the protons in a trickle of water, the protons in your hair,or the protonsin a wall.

m.edu/science http:/lwrywexploratoriu

29

nmffi rewffianp*rftwmuan maya pengguna Internet

dtddrd.rnr-

dalamantarasalu samalain secara berkumDulan. Sejakitu,aplikasiIRC terusberkembangdenganpesatterutama kalangan di anak-anak mudamemandanokan ia membolehkan berkomunikasi kita denganmana-mana pengguna Intemet di seluruhduniasecaraterusdan murah IRC sebnamya ialahaplikasiIntemer yang membolehkan pelbagai pengguna Intemetdi seluruhduniauntukbertemu scaramayadan mngadakan perbincanganmenggunakan teks. Terdapatpelbagaijaringan yang menghubungkan komputer-komputer pelayanIRC sepertiEFnet(lRC net yang pertama), Undemet, lFlcnet.DALnetdan Newl\et. yang inginmemasuki Pengguna rangkaian IRC ini pedumemasang perisian sepertimlRCatau pirchdi komputerterlebihdahulusblumboleh memasuki mana-mana saluranlRC, Setelahdihubungkan kepadamanamanakomputer palayanlCR, pengguna (ioin)mana-mana bolehmenyertai saluran (channel) yangtelahditubuhkan oleh mana-mana oihak. Setiapkompulerpelayan dan saluran IRC mempunyai opbnt6r yang mengawalnyadan beliaumempunyai kuasa untukmembonarkan anda memasuki sislem IRC teGebut.alau menghalangnya orangyang sering IKa anoa merupakan melakukankesalahanelika ketika bersembangsiber. Sebenamya,ketika kita bersembang dalamIRC ini terdaoat bberaDa etika yang perludipatuhi sepertitidakboteh (llood) salurandenqanteks membanjiri atau grafik,menggunakan huruibesar (yangdianggap menjerit), menggunakan kata-kata lucahdan sebagainya yang membolehkan anda dikeluarkan atau dilarang beradadi saluran'chat'tersebul. Selepasmemasuki saluranitu.anda bolehmemilihuntuk'chat'(becembang) penguniung onganmana-mana sama ada di ruangawam(yangbolehditihat olehsemuapenguniung) atau secara peribadi denganmana-mana individu menggunakan namasamaran

1irl..6.Edddd

(nicknamel anda. lFlCmerupakan aplikasiIntemetyang bukansahajapof,ular kalangan di remaia atau pelajar sperti yang dapat kita lihat di kafe-kafe sibrtetapijuga di kalangan orangdewasamemandangkan meruia pakancara palingmudahunluk mndapat kenalan, Selainitu, parapengguna tidakakan terhalang untukmncarikenalan walaupun mempunyai Sifatyang malu, rupayang tidakcantikdan sebagainya memandangkan dalamdunialRC, di yang ditaipmemainkan kata-kata peranan palingpntingdalammembina nuounoan. para pngquna Bagiimanapun, tRC seharusnyabiiak dalam mlayan para kenalan dalamrangkaian memanini dangkantedapat iuga pihak-pihak yang fdak bertanggungjawab menggunakan saluranini untukmemperdayakan mangsamereka. Kebanyakanpara remaia yang menggunakanrangkaian untukmencari ini kenalan seharusnya bijakuntukmemberikansbarang maklumalkepada rakanIRC anda kranakita tidakmengetahuilatarbelakang ssbenarorangyang kitaberkomunikasi. Parapengguna IRC dinasihatkan berhati-hati sebelummmberikan sbarang maklumat sepertinombortelefon, nomborrumahatau pejabatkpada rakanIRC memandangkan bolehmeia jika ngundang yang tidakdiingini sesuatu rakanIRC kita itu mempunyai tidak niat baik.

Bagaimanapun,kbiasaannyapengguna IRC akan memberikanmaklumatasas ketikahendakmemulakan komunikasi denganmana-mana rakanIRC sprti umur,jantinadan lokasitmpalanda. yang ingin Bagi pengguna Intemet memulakan sembangdi lFC, mereka perisian bolehmendapstkan IRC trs+ but di beberapa laman web yang mena. warkankemudahan mmindah-turun (download)secaraprcuma spertidi laman web htFi/ Yww.mlrc.com. SelainIFC ada juga bbrapa aplikasi chat berasaskan web yang popular seperli Yahoo!Chat (wf.yahoo.com), ICQ (wwwlcq.com), MSN Mssnger (www.m8n.com) dan sebagainya. Anda bolh memindah-turun orisianperisian'chat' ini k9 dalam komputer anda yang kemudiannyaia akan automatikmenghubungikompuler pelayanyang rnnawafian perthidmatan 'chat tersebut. Para guru atau pelajarjuga bolsh mewujudkanruangEn'chaf mereka perisian sendiridenganmnggunakan 'chaf tersbut yang hanya mengkhususkan kepadaahli ahu rakanrakanandasahaia. aplikasi smbang ..Kesimpulannyi, srDgr sememangnya Inr suaruprogram yang sangatmenarik dan populardi duniaIntmetkeranaanda kinitidak laoi perluberadadi luar rumahbagi mendap atkankenalan dan tldakjuga perlubeltelania besar menlicn rakan-rakananda yang beradajauh di prantauan. Selamalmencuba.

soesti&otmy

f4

lll";

tll'

Il!'

lrlll:;iliii Il' ll

rll .riilr

]:i i;i

l\

'll

t

Emel:[email protected] hotmail.com Bidang sainspilihan: Aslronomi, sains, KOmpuIer

AhmadRuzaini Nape Alamat: 2/95Jalan JH Taman. 28000 Temerloh, Pahang. SekolahSMKAbu Bakar, 28000 Temerloh, Pahang U m u r 1 3t a h u n : Bidang sainspilihan: Aslronomi dan perubatan.

Mira Syazleen Suahidan Alamat. No 14, Jalan Agas, Taman Desa Permai.8110 KangkarPulai,Johor Bahru Sekolah:Sekolah Kebangsaan(SK) Kangkar Pulai,Johor Bahru U m u r :1 7t a h u n Bidang sains pilihan:Perubatan

[rohd Aritf MohdYusoff Alamal: A-5-12 Pangsapuri Puchong (1) Sekolah: SMK Puchong U{ama Umur:14 tahun Bidang sainspilihan: Biologi fizik dan

NajwaNajihah Jamaludin Alamat: A, Kampung 194 Wakal Kedondong, BukitBayong. 21400 Marang. Terengganu S e k o l a h rK B u k rP a y o n g . 2 1 4 0 0 S l MarangTerengganu U m u r 1 1t a h u n : Bidang sainspilihani Sainsumumdan komputer Muhammad HalizalRusman Alamat: A JalanJasa,Banggol 486 Kin, 24000Kemaman, Terengganu Sekolah: SMK Sultan lsmarl, Kemaman, Terenganu Umur;15tahun Emel:[email protected] net Bidangsainspilihan:Perubatan dan sainsalamsek ar.

Flohana Yusof Alamat:97, LorongTanjong 69200 Kupang, Baling, Kedah. U m u r : 2 2a h u n t Bidang sainspilihan: Alamsekitar dan komputer

EllyaFarahanny Ridzuan I A l a m a t1 0 0 4J a l a n l m u . h a n g k a t , 3 1 0 0 q . l C Perak. BaluGa,ah. Sekolah: St Be.nadettes SK Convent. U m u r 1 0t a h u n Eme:[email protected] Bidang sainspilihan: Kimia, salnsangkasa dan .ekacrpta.

Mohd.Suzairie Awang Alamat: JKR 2586- 1 A, BlokK Berek Polis, WakalMekZainab, 15300 Kota Bharu, Kelantan U m u r 1 9l a h u n : Bidang sainspilihan: Rekacipta

Malaa Chandran Alamal. Blok24-02-04, Apartment 1.C Pinang. Taman Senlosa,58000 Sri Kuala LUmpur. Sekolah: JalanSelangor, SK Petaling Jaya Brdang sainspilihan: Rekacipladanalam

SEKIIAT

Edi' untukneliadi'rakan

BORANG PENYERTAAN

sampul

11':{+?j'#"f}}

Umur B i d a n g a i n sy a n gd i m i n a l i : s Alamalkan borang (ASM), anda kepada: Akademi Sains Malaysia 902-4, Jalan tsmait, Tun 50480 Kuala Lumpur. iuqa penyertaan kepada: Anda b0leh e-melkan anda E-mell

Nanol

E'FlEwilh dog-lrke or robots. anthropomorphic we ve got used to robolsof normalor humansize But amongstlhe numerous directions robotics research exploring, rs smallsizedrobotsare maybelhe most promrsrng Smallrobotsare light,easy to transport.and can go vrrtually any/vhere. And rl they become very small. lhey can even do much more Like working on atoms- yes, atoms- lor Instance proleclwas The Nanowalker initiated MIT at lhe end of the 90s, at at the Biolnstrumentation Laboratory thal The goal createmicromachines couldcommunacate, move autonomously, and perlormtasksat a very smallscale.like movingcellsor combiningatoms The f'rstprototypes have been achievedin 2000.with the production of robotsthat couldfit on a (small) coin Equipped with lhree legs.machines

There is a Robot in your pocket

at can move with the greatprecrsron a 4000 steps very quickpace (roughly per second). Bul they also come with a wireless systemallowing communications a centralrsed wilh a computer, camera,and will soon get them to work additional toolsallowing lunneAmongthesetools,a Scanning (STM)rs an obvious ling iilicroscope the choice lt will transform robotsinto high precision nano-manipulalors, able to seizeone alom at a trme,and Pave the way ol the creatron a nano-lacol

h

lory

Thinkaboutit: basedon the present designol the system,more than 29 trillion operations and more than 120 brllionaccurate measuremenls couldbe per week per robot.And of pedormed course,such a nanofaclory could InvoloJ ve hundreds, even thousands or robolsworking hoursa day.And lhe 24 wholefactorycouldfit in your garage.

Senarai

STI adalah Square peraouan aKan yang perbendamenguji haraan anda kata dalam bahasa lnOgeris. Dalam setiap peraduan, akan anda papan diberikan klu yang mengan0ungl 16hurul berlainan. Daripada susunan ini, huruf anda dikehendaki mencafl sebanyak perkataan mungkin yang mempunyai sekurang' kurangnya tiga huruf.

Syarat-syarat yang perlu anda patuhi dalam perkataanmencari perkataan ialah: ini perkataan i. Setiap yang hendak dibina mestipetak lahdaflpada huruf yang boleh disambung. Sebagaicontoh dalam papan A,anda klu dibenarkan memberikan perkataan'TICK' kerana petak-petaknya boleh dihubungkan antara satu sama Sebaliknya lain. anda tidakdibenarkan perkataan memberikan 'T0E'kerana petak-petak yang hurul membentuk perkataan initerpisah antara sama satu lain. ii Anda boleh mencari jalan pelbagai untuk memperkataan bina inisama 'zigadasecara menegak,

SITI RUBIAH SUMTIVUN BT KgS{ Janrbi Darat 88100 Fengit Batu Pahat JOnor NOR MUN MUHAI\,4IVAD ROZALI No54A, Kuala Kg 08200 sik Kedah ELfEMIOOM MOHO BT IOBIS No12, Jalan SS21/15 Damansara lJtama 47400 Petaling Jaya i/OHD ZAIDI MMNAIN KgParit Yusotf Hj 83400 litedan Sri Batu Pahat J0n0r HO RONG YEE 42,Jalan Tawas 2 Baru Taman Tasek Damai 30010lpoh Peral pemerEng brdahub mosih jika Irlob:Bagi ful0n t(hk flt'lerirn hdhh sih hsungi En.Faisal 7955 Tel: 3355.

zag', bawah atas, ke depan iii. Anda boleh mengkebelakang sebadan gainya kamus untuk asalkan kohk gunakan setiap perkataanhuruf bersambungan. mencari perkataanMereka ini. yang mencan mampu perkataan paling yang banyak diuakan mumkan sebagai pemenang. Daripada 16huruf ini, anda sebenarnya boleh membina sekurang-kurangnya 68 perkataan berasingan. Sila kemukakan seperkataan yang narai perolehi anda daripada papan November Klu dakertas berasingan lam yang dikepilkan bersama penyenaan 00rang mencuba. Slamat . PAPAN NOVEMBEB O KLU

1 2 3 4 5 6 7 I

Said Peg Pea Aid Ape Fair Dne Drrge

I S1r 1 0S r e I1 Reap l2 Mrs 1 3R r d 1 4 Rd g e l5 Frfe 16 Grid

1 7F r d g e 18 Air l9 Fr 20 Rump 2l Rum 22 ne 23 Rep 24 Dreg

pelaiar Penydaan t6ukakepada somua skolah yangberumur lbih mnengah rendah dan tidak dari pada 17lahun. Anak-anak kakilangan Akademi Sains Malaysia (ASM) ul'rsan (lr) dan Malayu thd. tidak layak meng hantar Denvenaan psngadil K6pulusan adalah muKamad. Pnyft perlu aan sampai solewat-lewalnya pada12oisember 2003 Penyenaan s8lopas tarikh lutuptidak dilayan akan Keputusan muKamad adalah

Alamat Rumah:

No. Kad Pengenalan:

Tll

pemenang dipilih Lima akan setiap bulan berdasarkan jawapan yangbetul. pemenang mendma Setiap akan hadiah wang lunai bemilaiRMl00

penyedaan kepada: Hantarkan anda Lunpur. Jalan lemall, Tun 5ll,l80 Kuala Akademl Sslns Malaysla, 902"4,

34esti tmu o

BORANGLANGGANAN

D fl D fl fl O fl D fl fl n53.20 rr53.70 rra3.to 1t55.36 lta5.36 1166.20 rr66.t0 rr5l.to rr6lt6 lt53.t6 : nrimon ltong^i.n0 + Hdi0h for : (cktrorXu0h Lurnpur + Horhh : toklnu Xu0h tu'|puTonpo Hdi0h : xod xrdir+ Ho'fioh : Xld X'dlTonF Hdiob l{o'p^{ons + Hdioh Xi'innn P0' : Gl blr ruh Lunuu Hodi'h + : GkborttnhLumpu idoh TonF : xod + liofth rdr : Xod Tonp trdl iodioh

WA ITA N

D Rt5t.40 tt6t.90 tI62.90 tt70.52 H55.52 D [ D I E l|19.60 890.10 Ut2.l0 r|93.6t ltt5.6t

: |(irin!n Vlhn0i{on! + Hodhh tu : (* tuor bmpur Hodioh |(udo + ltudo T0nm : (* tuor ll,m0u Hodhh : xd lrdir + hodid : td ldir Tc'po fidi'h : rrin VirqAft"s + Hudiul' Po' : t* Lr ruah turnpr Hodoh + : (* l.|Eru0h ll|npriT0nF H.diuh : rd kdit + l|doh : ld rdir Toqo Hdl'h

Ya0n9/'\|0n{flodioh Pol+ D ltl6.00 : Xirimon + 16.50 : t k t',0'r'rh Llmpu Hodhh D bor 10.50 (ek lulo l.lmpur flodioh hnpd E (redir D fX90.00 |(od + Hodioh rreddlonpo llodoh D Uta.00 . |(od |{0n04{!ns llodiah Pos+ I nfl106.00: ftnmon L!0r|(uolo + llodioh Llmpur I nfl106.50: Cek tlqr Lumpur l|odioh I nfl96.50 : Cek |(uoh TonF l(rcd I nl10.t0 : kod + Hodioh Ionpo D nfll00.10 : lhd(redd lodioh E E D E D D D D D D 52.10 : |(irinon V/ons4lons Hodhh Pol + rX53.3O : (s[ tuor tumpu tiodioh |(u0l0 + rfl53.30 : (* tuor t',mpu Hodhh |(u0lo Tonpo rfl5s.air : kd ltldir+ fidioh rfl55.{4 : r'd |(rdilImpo Hodnh $12.20 $t2.t0 U5t.70 rm5.55 1t70.55 l{on0/Ytons hodidr + : tirirEn Poi | (A Lur|(uoh Lu'nu+ flodioh | (* Lur|(uoh Lunul0nro lhdiofi | Xod + flodoh kdir | Xod IonFlkii'h Xdir

P6 l|oro^ld's D m5t.60 r lidmon ruoh f,l u5!.10 : bk Llor Lu'4ut lodfted'l D $5t.80

Pos l{oo!^/ong D t[67.60 |(idmon Llor tumpur fl 116l.10 Cck Xu.lo ltud |(redil E l[69.t0 f, J I I I D D Q E I D D O O O 0 [ [ D D tX259.60 tx260.l0 tt250.l0 tI272.01 t1262.01 u306.20 u306.t0 rI291.70 tl32l.5l U305.76 Won04/0ng ilodioh P0' + : [idm0n + Hodroh : (rkLlor lumpur 1(!lo : C.k Xrllo Llor llmgrr lodioh hnpo + : lhdXred flodhh lonpo : lhdXred Hodoh : Knmon wdn/rfta Posflldioh + : (* lttor bmp',r lhdidl x'nlo + : t* lw |(uolo Iop lhdiilr lL:mpr : |(od + lidi'h Xndir : rod xndit llodhh lcrpo

MAS.SA

Pot D U33.t0 : fi'iftdlWono^rllg + Hdoh tuqlr I liodi'rh Q rr$.30 : bk tmrruoh llodoh [un!uTonF D ff2t.30 : bk ttorruoh 3t.24 : x'drndr+ od.h D lonFHodhh D l3o.2a : X'dtredr : |(inmon Wong^long flodioh Por + E l|||4.50 Llor + Hodi{ D RIa5.00 , (ck XuhLunrur Xuh lodioh D nX37.00 r (.k Llor LumpurTonpo fl lxa6.30:|(odxftd+ Hod'oh Xredir lodioh E tl3t.30 . Kod Tonpo

. Sildond{ /pd! Fa bEhmo . tnNldo

1162.60 : Xiii"rn Vl|l0/1|h''r + kdiuh Po' 1163.10: (* Luor tunpurllodoh ltu0h + TonF rr5!.10 : (* Luor Lumpur Hdhh ltu0h ll65.al : todlrldir+Hudioh 60.11: td ['!dirl!'T! Idioh rt|0.00 : Iirilttr'l vllls/tlons + l|0dioh Pot t',mpurflodioh + 10.50 . Gt tur ltuok ltuoh lonFHodilh 1fl72.50 . Gl tuor t'hpur rfl|3.6o : (d t'odir llodoh + lt75.6o : [d [sdirlonpo Hdi'h

lod hldr odrbi tlr r* ld 5$d Id kldir . tuflhyrm ak hli ltrh Llnpu dlhh |qNlk l'lhoidr ci t{ sr

Po! f0lr hFdo : 8dh0gi0n 0!0u trngg0non, lbmdek Uluen, Jolon Sri t016, P/10, |(ororon Psrurrhon Bongi,5.1$yen Bondorhru S.longor 10,43550 Bor{i, 0on:l0ron, Lluhyio. r hl r 0109265555 4046(R0bi0h^him0l, 1056{i0y0) $mb. l052lHoiin0l, r flb:0189265048r : [email protected] t.mel rom.my r t D l 6 n . 1 9 3 4 r 3 0t.o r i k 0 l : 7 l i o v 51

PETBIYIRIII

pemboyor liomo :

Silo nomo llo |(od tulir don Pengenolon di hlohong |(irimon WongA{ong Po:/(ek. llil hmiloi 'Silo hritempohminggu penghonloron pcrlomo.'Hodioh sehgi I untul noskhoh terhod lJTllSAll (fl) oau hmdo l{tlIYlJ 8l|D sbl mosih ' lJnluk odo. boyoron melolui donlod kred - [onggonon cel ofton tod lkd tuntu dori pempro:aon pemhyoron don penges dori hrkuotkuor setehh soh mendopot on hnk. 2. lredit{Silo hoY0ron lrcditsqd:

Gro Bovoron: L Bersomo l(irimon Pos/(ek : inidisrrtkcn fJongAtong llo

ltltGGAltall rr Syorikot hrhnhrui{Ulll rr E Persendidon

llomo Pelonggon :

--- Alil r-- vtSA r-llombor tod ftedit

To kh

r-DffRS tsTR$[D

Alomo : Poskod:(Boru) llo|(.P : llo : lel hh{oon: {Rl

Torikh ltud tupul

l(0D: lJllD0TtY

(Pt

0t/P)

Iondoorgon lod hmegong

Hant rkan borang ini baJerta CeldMO/pOkapada:

r99 !-F

lrtrr|r P6llc.door & Dlrtrlhrlort Jir BH (268:13-Ai 1 & 3, Jalan3/91A" Taman Shamelin Pe*asa,Cherar, 5GIOO KualaLumeu.. Silahubungllahagian Pemasaran Tel:03-9285 6577. Faks:03-92E1 Ms

nMoney Order Alamat nBank Draf

D Postal Order

!Cek-cek hendaklah dipalang dan dibaya. atas nama Utu$n Publications &

Sekolah Organisasi / RAI(AI{ ESIIDOIII|Y! R'YIIT PCSA A IERITS:R 13

Information

36 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

136115