Read Microsoft Word - Fail Meja Pensyarah _PKPK W48_- Ketua Jabatan.doc text version

FAIL MEJA Ketua Jabatan

Nama Jawatan : Penolong Kanan Pengarah Kastam II Mei 2009 Tarikh Kuatkuasa:

2.1 1.

OBJEKTIF AKMAL Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan anggotaangota Jabatan dalam bidang perkastaman, serta memupuk nilai-nilai murni dan sikap positif yang dapat menjamin keberkesanan dan profesionalisma operasi Jabatan Kastam Diraja Malaysia berdasarkan konsep latihan yang bersepadu dan berterusan;

2.

Melaksanakan semua program latihan yang telah dirancang dan juga ad hoc sama ada secara konvensional, maya atau elektronik dan menilai keberkesanan program latihan AKMAL secara berterusan;

3.

Mengekal dan mempertingkatkan AKMAL sebagai pusat latihan Kastam bertaraf antarabangsa melalui program latihan secara kerjasama dengan WCO, Kastam luar negara, agensi kerajaan dan swasta, melalui program kerjasama bestari yang melibatkan peserta kursus luar negara dan peserta dalam negara;

4.

Mempastikan fungsi Research and Development (R & D) AKMAL dapat berjalan dengan berkesan melalui perkhidmatan pusat sumber yang berkualiti, pembangunan modul baru dan up to date, kajian keperluan latihan TNA/TNI, perancangan program latihan yang teratur, kaedah perlaksanaan latihan yang efektif, kajian keberkesanan kursus, kajian ilmiah pensyarah dan penerbitan bahan-bahan bercetak;

5.

Mempastikan AKMAL dapat memberikan perkhidmatan latihan terbaik, kemudahan latihan dan peralatan yang mencukupi, persekitaran yang kondusif, layanan yang mesra, adil dan saksama kepada semua pelanggan.

2.2.1.1.1.1.

OBJEKTIF JABATAN PENGAJIAN

1.

Memberi pengetahuan dan kefahaman kepada anggota-anggota Jabatan mengenai perundangan Kastam , bidang kuasa dan prosedur kerja yang berkaitan dengannya supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan betul dan berkesan.

2.

Meningkat dan memperkukuhkan disiplin dan jatidiri anggota-anggota Jabatan untuk memastikan mereka berintegriti tinggi dan dapat berkhidmat dengan jujur, cekap dan cemerlang.

3.

Merancang dan melaksanakan program-program latihan perkastaman yang memenuhi aspirasi stakeholder dan menepati keperluan latihan semasa.

4.

Membuat penyelidikan dalam bidang tertentu dalam usaha untuk meningkatkan kompetensi pensyarah dan juga untuk memartabatkan AKMAL sebagai sebuah intitusi latihan yang bertaraf antarabangsa.

Pusat Sumber

Timbalan Pengarah Jab. Penyelidikan & Pembangunan

BAV

Maklumat Latihan Pengurusan Latihan Taksiran & Penjenisan Perakaunan & Auditan Siasatan & Pendakwaan Kewangan Perolehan Pengurusan Kualiti Tangkas

Timbalan Pengarah Jab. Teknikal & Kemahiran Kecemerlangan

Timbalan Pengarah Jabatan Sahsiah & Kepimpinan

Pengurusan, Kepimpinan & Kerohanian Pengurusan Kebudayaan, Istiadat & Jati Diri Kerjasama Swasta Program Berkembar Pentadbiran & Liaison Kerjasama Antarabangsa

Timbalan Pengarah Jabatan Pengajian Luar Pengarah AKMAL

WCO eLearning Timbalan Pengarah Jab. Teknologi Informasi & Komunikasi Bahasa & Komunikasi

Kemahiran Pembangunan Profesional Timbalan Pengarah Jab. Pengajian Asas Pembangunan Operasi Pembangunan Sokongan Kokurikulum Timbalan Pengarah Jab. Hal Ehwal Pelajar

Pengurusan Domestik Kebajikan Pelajar

Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Logistik P'gurusan Perolehan Pentadbiran Am

Timbalan Pengarah Jab. Pendaftar

2.4

PIAGAM PELANGGAN AKMAL

Kami anggota Akademi Kastam Diraja Malaysia dengan penuh iltizam menyempurnakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Piagam Pelanggan tentang perkhidmatan utama dijadikan asas panduan kepada pegawai bagi memastikan perkhidmatan yang diberi memenuhi kehendak dan jangkaharap pelanggan. Piagam Pelanggan bagi setiap perkhidmatan utama telah disedia dan dipamerkan di tempat yang mudah dikihat di AKMAL Induk dan cawangan. Dalam melaksanakan program latihan berkualiti kepada anggota Jabatan dan orang awam yang komited dan memerlukan latihan, ke arah membangunkan perkhidmatan yang profesional. Kami mengiktirafkan hak-hak klien kami seperti berikut: 1. Mendapat latihan yang mencapai objektif kursus pada tahap minimum 85%; 2. Mendapat kemudahan latihan dan peralatan yang mencukupi serta penginapan yang selesa pada skor purata minimum 3 dari skala 1 hingga 4; 3. Mendapat bekalan makanan dan minuman yang bersih, berkhasiat dan bermutu pada skor purata minimum 3 dari skala 1 hingga 4; dan, 4. Mendapat perkhidmatan pensyarah/jurulatih yang kompeten iaitu mencapai skor purata minimum 2.75 dari skala 1 hingga 4.

2.6 Bahagian/Unit : Jawatan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Ketua Jabatan Pengajian Semua perkara mengenai Jabatan Pengajian yang berkenaan

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN : Pensyarah (Gred W48) Tugas dan Tanggungjawab 1.Memberi syarahan dalam bidang tugas yang ditentukan 2.Menyediakan nota-nota syarahan, rujukan dan alat bantuan mengajar ke atas tajuk-tajuk yang ditentukan 3.Menyediakan rancangan sesi pengajaran (RSP) 4. Menjadi ahli panel penilai dalam sesi menilai persembahan tugasan individu/ tugasan kumpulan 5. Menggubal soalan peperiksaan/ skima jawapan Sebagai Ahli Panel Penilai Pengubal soalan/ skima jawapan Kuasa Yang Di beri Pensyarah Jabatan Pengajian yang berkenaan Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pengarah Kursus 1. Memberi maklumat tentang jadual, tajuk dan tempat syarahan. 2. Memaklumkan jadual peperiksaan kursus berkenaan Pembantu Tadbir Am Keluarkan surat panggilan peserta Pembantu Tadbir (Kewangan) Kutipan yuran kursus

Pengarah Untuk meluluskan rancangan sesi pengajaran (RSP)

Pengarah Sebagai Pengerusi Panel Peperiksaan

6. Memeriksa kertas jawapan peperiksaan/ kertas tugasan individu/ kumpulan Pengarah/Timb. Pengarah 7. Menjalankan tugas sebagai Pengarah/ Penyelaras Kursus/ Merasmikan majlis Seminar/Bengkel iaitu: pembukaan/ penutupan kursus/ seminar/ bengkel - Menyediakan deraf program kursus - Mencadangkan Pensyarah (dalaman dan jemputan) Meluluskan program - Menyediakan tajuk/ objektif/ intisari Kembara/ Lawatan berobjektif syarahan untuk PensyarahPensyarah - Membuat persiapan majlis perasmian Meluluskan tuntutan - Memberi taklimat kursus elaun Pensyarah - Mempastikan kehadiran peserta Jemputan dalam semua aktiviti yang diprogramkan - Mengatur sesi penilaian tugasan individu/ kumpulan - Membuat tempahan Sijil daripada Jabatan R & D - Membuat persiapan majlis penilaian dan penutupan kursus - Menyediakan laporan kursus

Pemeriksa kertas jawapan/ kertas tugasan

Jurutaip Menaip nota-nota syarahan/ surat jemputan pensyarah/ program kursus Pembantu Am Rendah 1. Membuat fotostat salinan nota yang perlu 2. Menjilid buku program kursus Pensyarah AKMAL/ Pensyarah Jemputan Memberi syarahan mengikut jadual dan tajuk yang ditetapkan Pegawai Hal Ehwal Pelajar Menjaga hal kebajikan peserta Mengatur penginapan Mengurus rawatan peserta Mempastikan kelengkapan bilik asrama Mengurus program kokurrikulum dan lawatan berobjektif

1. Menilai Tatakelakuan Peserta 2. Pegawai Pengiring Lawatan Berobjektif 3. Juruacara Majlis Pembukaan/ Penutupan Kursus

Pengarah Meluluskan modul baru/ Modul yang dikemaskini Pengarah Semua perkara mengenai kelulusan dan bidang kajian

8. Merangka deraf modul kursus baru/ modul kursus yang perlu dikemaskini 9. Menjalankan tugas Kajian Pensyarah: - membuat kajian luar bagi mendapatkan bahan pengajaran - memperbaiki metodologi latihan 10. Menjalankan tugas sebagai Ketua Jabatan Pengajian - Mengurus pentadbiran am jabatan i. pengurusan personel ii. pengurusan aset & inventori iii. kebersihan & keceriaan pejabat - Mengurus dan memantau pelaksanaan semua kursus yang diprogramkan di bawah Jabatan Pengajian yang berkenaan - Menghadiri mesyuarat yang berkait dengan pengurusan organisasi dan latihan Melawat Jabatan/ Agensi lain untuk membuat kajian

Pegawai Disiplin Memberi taklimat disiplin Memantau disipiln peserta Pegawai latihan negeri dan Penyelaras program kajian di Jabatan/ Agensi yang berkenaan

Pengarah/Timb.Pengarah Melantik Ketua Jabatan Memantau prestasi kerja Ketua Jabatan dan penghasilan output Jabatan Pengajian

Ketua Jabatan Pengajian yang berkenaan

Ketua Jabatan/ Program Pengajian lain. Pegawai/staff di bawah penyeliaannya Pegawai/staff lain jika perkhidmatannya diperlukan.

2.6.1 (i) PROSES KERJA Tugas: . Memberi syarahan dalam bidang tugas yang ditentukan Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/ di rujuk Pengarah/ Ketua Jabatan Undangundang/ Peraturan Akta dan Perundangan subsidiari yang ditadbir oleh KDRM dan buku-buku rujukan yang berkaitan

1. Terima buku program / jadual syarahan 2. Semak tarikh, tajuk dan tempat /bilik kuliah yang akan diadakan. 3. Semak modul dan rancangan sesi pengajaran untuk persediaan syarahan atas tajuk yang hendak disampaikan 4. Sediakan alat bantuan mengajar seperti nota-nota dan bahan rujukan 5. Hadir di bilik kuliah yang telah ditetapkan untuk memberi syarahan 6. Edarkan nota-nota syarahan sebelum/ selepas memberi syarahan 7. Adakan sesi kuiz/ latihamal, jika perlu

2.6.1 (ii) CARTA ALIRAN KERJA Memberi syarahan dalam bidang tugas yang ditentukan

Mula

Terima buku program/ jadual syarahan Semak tarikh/ tajuk/ tempat Bilik Kuliah Ada pindaan

Sesuai atau perlu pindaan ?

sesuai Semak modul kursus dan RSP Tidak Ya

Teratur / tidak ? Sediakan alat bantuan mengajar/ t

Hadir di bilik kuliah untuk beri syarahan Edarkan nota syarahan kepada peserta

Adakan sesi kuiz/ latihamal jika perlu Tamat

2.6.1 (iii) SENARAI SEMAK Memberi syarahan dalam bidang tugas yang ditentukan Tindakan 1. 2. 3. 4. 5. Pastikan di mana syarahan akan diadakan Pastikan nota syarahan & alat bantuan Mengajar telah disediakan Pastikan syarahan diberi mengikut tajuk Modul Pastikan buku-buku rujukan telah dibekal kan kepada peserta Pastikan nota-nota syarahan diedarkan kepada peserta selepas tamatnya syarahan Pastikan kehadiran semua peserta dibilik syarahan Adakan sesi kuiz / latihamal jika perlu Tindakan Catatan

6. 7.

2.6.1 (iv) PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Mendapat kelulusan daripada Pengarah AKMAL/ Timbalan Pengarah AKMAL bagi jemputan memberi syarahan di luar AKMAL. 2. Pensyarah yang berkenaan mestilah mahir dalam bidang/ tajuk yang hendak disampaikan.

2.6.1 (v) SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN Tidak Berkenaan

2.6.1 (vi) SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 1. Borang Arahan Cetak 2. Borang Tuntutan Elaun Syarahan (bagi Pensyarah Jemputan atau Pensyarah AKMAL yang memberi syarahan di luar AKMAL dan kursus tersebut bukan dianjurkan oleh pihak AKMAL)

2.6.2 (i) PROSES KERJA Tugas: Menyediakan nota-nota syarahan, rujukan dan alat bantuan mengajar ke atas tajuk-tajuk yang ditentukan Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/ di rujuk Pengarah / Ketua Jabatan Undangundang/ Peraturan Akta dan Perundangan subsidiari yang ditadbir oleh KDRM dan buku-buku rujukan yang berkaitan

1. Mengenalpasti dan mendapatkan bahanbahan rujukan 2. Kenalpasti kumpulan sasaran peserta 3. Kumpulkan bahan-bahan rujukan dan alat bantuan mengajar 4. Sediakan nota syarahan 5. Edarkan kepada Ketua Jabatan Pengajian untuk semakan 6. Edar kepada Pengarah untuk kelulusan 7. Buat pindaan, kemaskini nota syarahan, jika ada pindaan 8. Edar kepada urusetia kursus untuk dicetak dan dijilid 9. Edarkan kepada peserta kursus sebelum/selepas syarahan

Ketua Jabatan

Pengarah

Urusetia / Unit Cetak

2.6.2 (ii) CARTA ALIRAN KERJA Menyediakan nota-nota syarahan, rujukan dan alat bantuan mengajar ke atas tajuk-tajuk yang ditentukan Mula

Dapat dan kumpulkan bahan rujukan Sediakan deraf nota syarahan Deraf nota disemak oleh Ketua Jabatan

Tidak Pinda

Teratur?

Ya Deraf nota disemak oleh Pengarah Tidak

Lulus ? Ya Buat pindaan/ kemaskini jika perlu Edar kepada urusetia kursus untuk dicetak/ di jilid Edar kepada peserta kursus sebelum/ selepas syarahan Tamat

2.6.2 (iii) SENARAI SEMAK Menyediakan nota-nota syarahan, rujukan dan alat bantuan mengajar ke atas tajuk-tajuk yang ditentukan Tindakan 1. Pastikan buku rujukan telah dikemaskini 2. Kenalpasti kumpulan sasaran peserta 3. Pastikan nota-nota disemak oleh KJ 4. Pastikan salinan nota-nota dicetak dengan secukupnya 5. Pastikan nota-nota dijilid dengan secukupnya untuk edaran (i) (ii) (iii) (iv) (v) Pengarah Ketua Jabatan berkenaan Perpustakaan Jabatan R&D Pensyarah Jabatan Pengajian berkenaan Tindakan Catatan

2.6.2 (iv) PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN Tidak Berkenaan

2.6.2 (v) SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN Tidak Berkenaan

2.6.2 (vi) SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 1. 2. Borang Tempahan Buku/ Bahan Rujukan dari Pusat Sumber AKMAL Borang Arahan Cetak

2.6.8 (i) PROSES KERJA Tugas: Menyediakan deraf modul kursus baru / kajian semula modul sedia ada Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/ di rujuk Pengarah/Ketua Jabatan Undangundang/ Peraturan Akta dan Perundangan subsidiari yang ditadbir oleh KDRM dan buku-buku rujukan yang berkaitan

1. Terima arahan untuk menyediakan deraf modul kursus baru/ modul yang perlu dikemaskinikan 2. Dapatkan salinan bagi modul kursus yang hendak dikemaskinikan 3. Sediakan Pelan Pembangunan Modul 4. Sediakan rangka modul kursus baru/ deraf modul yang hendak dikemaskinikan 5. Edarkan rangka/deraf modul kepada Ketua Program Pengurusan Latihan 6. Kenalpasti resourse person yang perlu hadir untuk mesyuarat pembangunan/ kemaskini modul 7. Minta kerjasama pihak Ketua Program Pengurusan Latihan untuk mengaturkan mesyuarat pembangunan/ kemaskini modul 8. Hadir ke mesyuarat pembangunan/ kemaskini modul 9. Terima salinan modul kursus baru/ modul kursus yang telah dikemaskinikan untuk rujukan dan difailkan

Urusetia Latihan

Pengarah/ Ketua Jabatan

2.6.8 (ii) CARTA ALIRAN KERJA Menyediakan deraf modul kursus baru / kajian semula modul sedia ada Mula

Terima arahan penyediaan draf/modul baru/kemaskinni modul

Semak dengan ULA samada modul baru/ modul untuk dikemaskini Modul baru/ Modul untuk dikemaskini ? Baru Sediakan pelan pembangunan modul Kemaskini Dapatkan salinan modul

Sediakan rangka modul baru/ draf modul yang hendak dikemaskini Kemukakan rangka/ draf modul kepada Ketua Program Pengurusan Latihan Kenal pasti resourse person yang perlu dijemput hadir ke mesyuarat modul

Minta ULA aturkan mesyuarat pembangunan modul

Hadir ke mesyuarat pembangunan modul

Terima salinan modul untuk rujukan dan difailkan Tamat

2.6.8 (iii) SENARAI SEMAK Menyediakan deraf modul kursus baru / kajian semula modul sedia ada Tindakan 1. Pastikan modul telah dibangunkan 2. Dapatkan salinan modul sedia ada 3. Pastikan pelan pembangunan modul disediakan (bagi modul baru sahaja) 4. Pastikan rangka/draf modul disediakan 5. Pastikan resource person yang perlu dijemput ke mesyuarat pemb. modul 6. Pastikan mesyuarat modul diadakan 7. Pastikan hadir ke mesyuarat pembangunan modul 8. Pastikan salinan modul di terima dan difailkan Tindakan Catatan

2.6.8 (iv) PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN Tidak berkenaan

2.6.8 (v) SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN Tidak berkenaan

2.6.8 (vi) SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN Tidak berkenaan

2.6.3(i) PROSES KERJA Tugas: Menyediakan rancangan sesi pengajaran (RSP) Pegawai yang meluluskan/ di rujuk KJ R & D Undangundang/ Peraturan Akta dan Perundangan subsidiari yang ditadbir oleh KDRM dan buku-buku rujukan yang berkaitan

Proses Kerja

1. Rujuk modul kursus yang berkaitan 2. Dapatkan buku-buku rujukan, Akta-Akta yang berkaitan 3. Tentukan tajuk-tajuk, objektif dan intisari syarahan 4. Kenalpasti alat bantuan mengajar yang diperlukan 5. Tentukan masa syarahan bagi setiap susunan perkara, tajuk/intisari bersama dengan fakta pelajaran, aktiviti pensyarah, aktiviti peserta dengan menggunakan format 6. Tentukan kaedah dan alat bantuan mengajar yang sesuai digunakan 7. Edarkan RSP yang telah siap kepada Ketua Jabatan Pengajian untuk persetujuan 8. Edarkan RSP yang telah dipersetujui untuk ditaip 9. Simpan RSP untuk rujukan/panduan semasa sesi pengajaran berkenaan dijalankan 10. Edarkan/salinan RSP kepada Jab. R&D

Ketua Jabatan Pengajian Jurutaip

PAR

2.6.3 (ii) CARTA ALIRAN KERJA Menyediakan rancangan sesi pengajaran (RSP)

Mula

Rujuk modul kursus yang berkaitan Dapatkan buku rujukan/ akta berkaitan

Kenalpasti kaedah & alat bantuan mengajar yang sesuai digunakan Tentukan masa syarahan, aktiviti pensyarah dan aktiviti peserta Tentukan kaedah/ alat bantuan mengajar yang sesuai Edar kepada KJ untuk persetujuan Pinda Setuju ? Ya Simpan RSP untuk rujukan/ panduan

Tamat

2.6.3 (iii) SENARAI SEMAK Menyediakan rancangan sesi pengajaran (RSP) Tindakan 1. 2. 3. 4. Tindakan Catatan

Pastikan modul kursus telah disediakan Dapatkan modul kursus daripada R&D Dapatkan bahan rujukan daripada Pusat Sumber Pastikan tajuk / objektif/ intisari pengajaran disediakan mengikut modul tajuk berkenaan Pastikan perkara penting di ambil perhatian dan peringatan Pastikan deraf RSP diedarkan kepada KJ untuk persetujuan Sediakan RSP dalam 2 salinan untuk edaran: a. Jabatan R&D b. Pensyarah sendiri

5. 6. 7.

2.6.3(iv) PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN Tidak berkenaan.

2.6.3 (v) SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN Tidak berkenaan

2.6.3 (vi) SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN Tidak berkenaan.

2.6.6(i) PROSES KERJA Tugas: Memeriksa kertas jawapan peperiksaan/ kertas tugasan Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/ di rujuk Pengarah Undangundang/ Peraturan Akta Rahsia Rasmi 1972 Arahan Keselamatan

1. Terima arahan untuk memeriksa kertas jawapan peperiksaan/ kertas tugasan 2. Semak bilangan kertas jawapan/ kertas tugasan, skima jawapan disertakan. 3. Semak kertas jawapan peperiksaan/ kertas tugasan dan beri markah pencapaiannya 4. Sekiranya terdapat sebarang kesilapan ke atas fakta soalan/ jawapan, maka ianya perlu dimaklumkan kepada pihak Urusetia Peperiksaan 5. Kertas Jawapan Peperiksaan yang telah siap diperiksa hendaklah dikembalikan semula kepada pihak Urusetia Peperiksaan. 6. Kertas Tugasan yang telah siap diperiksa hendaklah dikembalikan semula kepada Pengarah Kursus/ Penyelaras Kursus 7. Rekodkan bilangan kertas jawapan/ kertas tugasan yang telah diperiksa ke dalam buku cacatan harian Pegawai

2.6.6 (ii) CARTA ALIRAN KERJA Memeriksa kertas jawapan peperiksaan/ kertas tugasan

Mula

Terima arahan untuk memeriksa kertas jawapan peperiksaan/ kertas tugasan

Semak bilangan kertas, skima jawapan

Tidak

Teratur ?

Ya Semak kertas jawapan/ kertas tugasan dan beri markah pencapaian

Kertas jawapan peperiksaan dikembalikan kepada Urusetia Peperiksaan

Kertas tugasan dikembalikan kepada Pengarah Kursus/ Penyelaras Kursus Tamat

2.6.6 (iii) SENARAI SEMAK Memeriksa kertas jawapan peperiksaan/ kertas tugasan Tindakan 1. Pastikan ada surat lantikan untuk memeriksa kertas jawapan peperiksaan 2. Pastikan bilangan kertas jawapan/ kertas Tugasan yang diterima dan skima jawapan disertakan @ tidak 3. Pastikan kertas jawapan/ kertas tugasan diperiksa dengan betul dan beri markah pencapaiannya 4. Pastikan Kertas jawapan peperiksaan yang telah siap diperiksa dikembalikan Semula kepada Urusetia Peperiksaan 5. Pastikan Kertas Tugasan yang telah siap diperiksa dikembalikan semula kepada Pengarah/ Penyelaras Kursus 6. Pastikan bilangan kertas jawapan/ kertas Tugasan yang telah diperiksa direkodkan Tindakan Catatan

2.6.6 (iv) PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Surat lantikan daripada Pengarah AKMAL untuk memeriksa Kertas jawapan Peperiksaan 2. Surat lantikan untuk memeriksa Kertas Tugasan Individu/ Kumpulan oleh Ketua Jabatan/ Pengarah Kursus

2.6.6 (v) SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN 1. Akta Rahsia Rasmi 1972 2. Arahan Keselamatan

2.6.6 (vi) SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 1. Format Pemarkahan Tugasan Individu ­ Lampiran B, PK(O) AKMAL.09 2. Format Pemarkahan Tugasan Kumpulan ­ Lampiran C, PK(O)AKMAL.09

2.6.4(i) PROSES KERJA Tugas: Menjadi ahli panel penilai dalam sesi penilaian tugasan individu/ kumpulan Pegawai yang meluluskan/ di rujuk Pengarah/ Ketua Jabatan Undangundang/ Peraturan Akta Rahsia Rasmi 1972 Arahan Keselamatan

Proses Kerja

1. Terima surat perlantikan sebagai ahli panel penilai 2. Semak tarikh dan masa 3. Hadir ke sesi penilaian dan membuat penilaian 4. Buat ulasan/komen secara ringkas prestasi keseluruhan peserta 5. Sediakan laporan pemarkahan 6. Serah laporan pemarkahan kepada urusetia kursus

2.6.4 (ii) CARTA ALIRAN KERJA Menjadi ahli panel penilai dalam sesi penilaian tugasan individu/ kumpulan Mula

Terima surat perlantikan Semak tarikh/masa sesi penilaian

Tidak Ya

Sesuai

Hadir ke sesi penilaian Buat ulasan/komen ringkas prestasi keseluruhan peserta Sediakan laporan pemarkahan Serahkan laporan kepada urusetia

Tamat

2.6.4 (iii) SENARAI SEMAK Menjadi ahli panel penilai dalam sesi penilaian tugasan individu/ kumpulan Tindakan 1. Pastikan surat perlantikan diterima 2. Pastikan tarikh sesuai 3. Pastikan hadir ke sesi penilaian 4. Pastikan ulasan/komen prestasi peserta ada disampaikan 5. Pastikan laporan pemarkahan dibuat 6. Pastikan laporan pemarkahan diserahkan Kepada urusetia kursus Tindakan Catatan

2.6.4 (iv) PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Surat/ memo perlantikan sebagai Panel Penilai sesi penilaian persembahan Tugasan Individu/ Kumpulan ada dikeluarkan.

2.6.4 (v) SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN 1. 2. Akta Rahsia Rasmi 1972 Arahan Keselamatan

2.6.4(vi) SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 1. 2. Format Pemarkahan Sesi Penilaian Persembahan Tugasan Individu Format Pemarkahan Sesi Penilaian Persembahan Tugasan Kumpulan.

2.6.5(i) PROSES KERJA Tugas: Menggubal soalan peperiksaan/ skima jawapan Pegawai yang meluluskan/ di rujuk Pengarah/ Ketua Jabatan Undangundang/ Peraturan Akta dan Perundangan subsidiari yang ditadbir oleh KDRM dan buku-buku rujukan yang berkaitan

Proses Kerja

1. Terima arahan untuk menyediakan soalan /skima jawapan 2. Sediakan soalan/skima jawapan seperti yang dikehendaki i. ii. rujuk nota-nota syarahan rujuk Akta, peraturan dan perundangan yang berkaitan

3. Serahkan soalan/jawapan kepada urusetia peperiksaan 4. Hadir ke mesyuarat pemilihan soalanPanel Peperiksaan (Ketua Jabatan) 5. Soalan peperiksaan/skima jawapan yang sesuai dipilh oleh Panel Peperiksaan 6. Ambil tindakan susulan yang diarahkan oleh Pengerusi mesyuarat (pindaan ke atas soalan/ skima jawapan)

2.6.5 (ii) CARTA ALIRAN KERJA Menggubal soalan peperiksaan/ skima jawapn Mula

Terima arahan penyedian soalan Sediakan soalan/jawapan peperiksaan Serahkan soalan kepada Urusetia peperiksaan Hadir mesyuarat panel peperiksaan Proses pemilihan soalan oleh Panel Peperiksaan Dipilih ? Tidak Ya Soalan/ Skima jawapan diterima Tamat

Tindakan susulan

2.6.5 (iii) SENARAI SEMAK Menggubal soalan peperiksaan/ skima jawapan Tindakan 1. Terima arahan untuk sediakan soalan / skima jawapan 2. Pastikan soalan / skima jawapan disediakan 3. Pastikan soalan/ skima jawapan diserahkan kepada urusetia peperiksaan 4. Pastikan hadir ke mesyuarat pemilihan soalan/ skima jawapan 5. Pastikan tindakan susulan diambil tindakan segera (pindaan soalan/ skima jawapan) Tindakan Catatan

2.6.5 (iv) PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN Semua deraf soalan/skima jawapan yang diedarkan semasa mesyuarat Panel Peperiksaan AKMAL perlu diserahkan kembali kepada Urusetia Peperiksaan

2.6.5 (v) SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN 1. Akta Rahsia Rasmi 1972 2. Arahan Keselamatan

2.6.5(vi) SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN Tidak berkenaan.

2.6.10(i) PROSES KERJA Tugas: Menjalankan tugas sebagai Ketua Jabatan /Ketua Program Pengajian Proses Kerja Ketua Jabatan Pengajian 1. Bertanggungjawab kepada Pengarah AKMAL 2. Mengurus pentadbiran am jabatan a. pengurusan personel b. pengurusan aset & inventori c. kebersihan & keceriaan pejabat 3. Mengurus pelaksanaan kursus yang telah diprogramkan di bawah jabatan yang berkenaan termasuk juga arahan untuk melaksanakan kursus-kursus ad-hoc 4.Menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan pengurusan organisasi dan latihan Ketua Program Pengajian 1. Bertanggungjawab kepada Pengarah/ Ketua Jabatan 2. Merancang, mengurus dan mengendalikan kursus/aktiviti yang telah diprogram di bawah program masingmasing 3. Menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan pengurusan organisasi dan latihan Pengarah/ Ketua Jabatan 1. Perintah AM 2. Arahan Perkhidmatan 3. Perintah Am Jabatan Pengarah 1. Perintah AM 2. Arahan Perkhidmatan 3. Perintah Am Jabatan Pegawai yang meluluskan/ di rujuk Undangundang/ Peraturan

2.6.10 (iia) CARTA ALIRAN KERJA Ketua Jabatan Pengajian Mula

Terima surat lantikan Ketua Jabatan Bertanggungjawab kepada Pengarah Mengurus pentadbiran am Jabatan Pengajian Mengurus pelaksanaan kursus

Menghadiri mesyuarat pengurusan organisasi dan latihan

Tamat Tamat

2.6.10 (iib) CARTA ALIRAN KERJA Ketua Program Pengajian

Mula

Terima surat lantikan Ketua Program Bertanggungjawab kepada Pengarah/ Ketua Jabatan Mengurus pelaksanaan kursus

Menghadiri mesyuarat pengurusan organisasi dan latihan

Tamat Tamat

2.6.10 (iiia) SENARAI SEMAK Ketua Jabatan Pengajian Tindakan 1. Pastikan ada surat lantikan 2. Pastikan urusan pentadbiran am dilaksanakan 3. Pastikan kursus yang diprogramkan dilaksanakan 4. Pastikan hadir ke semua mesyuarat Pengursan organisasi & latihan Tindakan Catatan

2.6.10 (iiib) SENARAI SEMAK Ketua Program Pengajian Tindakan 1. Pastikan ada surat lantikan 2. Pastikan kursus yang diprogramkan dilaksanakan 3. Pastikan semua mesyuarat berkaitan dihadiri Tindakan Catatan

2.6.10 (iv) PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Surat perlantikan sebagai Ketua Jabatan Pengajian 2. Surat perlantikan sebagai Ketua Program Pengajian

2.6.10 (v) SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN 1. Perintah Am 2. Arahan Perkhidmatan 3. Arahan Perbendaharaan 4. Akta Rahsia Rasmi 1972 5. Arahan Keselamatan 6. Perintah Am Jabatan 7. Perintah Tetap Perjawatan 8. Perintah Tetap AKMAL Bil. 4

2.6.10 (vi) SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN Tidak berkenaan.

2.6.9(i) PROSES KERJA Tugas: Menjalankan tugas Kajian Pensyarah Pegawai yang meluluskan/ di rujuk Pengarah AKMAL Undangundang/ Peraturan 1. Perintah AM 2. Arahan Perkhidmatan 3. Perintah Am Jabatan

Proses Kerja

1. Terima arahan untuk buat kajian pensyarah 2. Sediakan kertas cadangan kajian untuk kelulusan Pengarah. 3. Buat pindaan ke atas kertas kajian, jika perlu. 4. Sediakan surat permohonan membuat kajian ke Jabatan / Agensi yang berkenaan. 5. Jalankan kajian seperti yang ditetapkan 6. Sediakan laporan hasil kajian 7. Kemukakan laporan hasil kajian kepada Pengarah untuk makluman dan perhatian. 8. Senaskah laporan dihantar ke Jabatan R&D

2.6.9 (ii) CARTA ALIRAN KERJA Menjalankan tugas Kajian Pensyarah

Mula

Terima arahan buat kajian pensyarah Sediakan kertas cadangan kajian untuk kelulusan Pengarah Pindaan

Tidak Ya

Kelulusan ?

Sediakan surat permohonan buat kajian ke Jabatan/ Agensi berkenaan Jalankan kajian mengikut tajuk yang ditetapkan Sediakan laporan hasil kajian Kemukakan laporan kajian kepada Pengarah Hantar senaskah laporan ke Jabatan R & D Tamat

2.6.9 (iii) SENARAI SEMAK Menjalankan tugas Kajian Pensyarah Tindakan 1. Sediakan kertas cadangan kajian 2. Kemukakan kepada Pengarah untuk kelulusan 3. Buat pindaan kertas kajian jika perlu 4. Sediakan surat makluman kepada Jabatan/Agensi yang akan dibuat kajian 5. Kemukakan surat untuk tandatangan Pengarah 6. Jalankan kajian mengikut tajuk yang telah ditetapkan 7. Sediakan laporan hasil kajian 8. Kemukakan laporan kepada Pengarah Tindakan Catatan

2.6.9 (iv) PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Surat kelulusan Pengarah AKMAL untuk membuat Kajian Pensyarah 2. Surat kebenaran daripada Agensi/ Jabatan yang hendak dibuat kajian.

2.6.9 (v) SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN Tidak berkenaan

2.6.9 (vi) SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN Tidak berkenaan.

2.6.7(i) PROSES KERJA Tugas: Menjalankan tugas sebagai Pengarah/ Penyelaras Kursus/ Seminar/Bengkel Pegawai yang meluluskan/ di rujuk Undangundang/ Peraturan

Proses Kerja

Pengarah Kursus: 1. Menerima surat lantikan sebagai Pengarah Kursus / Bengkel / Seminar 2. Dapatkan maklumat kursus seperti tarikh dan jumlah peserta, nama peserta dari Unit Latihan 3. Adakan mesyuarat / perbincangan dengan Penyelaras, Penolong Penyelaras yang mengendalikan kursus / bengkel / seminar 4. Kenalpasti tenaga pengajar dalaman dan luaran yang diperlukan serta agihkan tajuk-tajuk/perkara kepada setiap tenaga pengajar untuk diajar mengikut modul/ kursus 5. Menyemak deraf buku program yang disediakan oleh Penyelaras Kursus dan kemukakan kepada Ketua Jabatan Pengajian untuk persetujuan, buat pindaan jika perlu 6. Serahkan kembali deraf buku program kepada Penyelaras untuk tindakan seterusnya 7. Menyelia perjalanan kursus / bengkel / seminar Ketua Jabatan Pengajian Ketua Program Pengurusan Latihan 1. Perintah AM 2. Arahan Perkhidmatan 3. Perintah Am Jabatan

8. Menerima dan menyemak laporan kursus yang disediakan oleh Penyelaras Kursus 9. Mengemukakan laporan kursus kepada Ketua Jabatan Pengajian untuk dimaklumkan kepada Pengarah Penyelaras Kursus: 1. Terima surat lantikan sebagai Penyelaras 2. Sediakan deraf program kursus dengan maklumat peserta kursus yang telah diperolehi dari Unit Latihan dan maklumat tenaga pengajar 7. Kemukakan deraf untuk semakan dan tindakan Pengarah Kursus 8. Terima semula deraf, buat pindaan jika perlu 9. Kemukakan deraf buku program yang telah dipersetujui ke Unit Cetak untuk cetakan iaitu: a. Dibuat salinan yang mencukupi b. Jilidkan kepada Buku Program 10. Pastikan surat kepada Pensyarah Jemputan / memo Pensyarah AKMAL disediakan 11. Edarkan Buku Program kepada Pensyarah, Ketua Jabatan Pengajian, Jurulatih, Perpustakaan dan Kaunter Informasi. 12. Beri taklimat kursus 13. Sediakan Laporan Kursus dan kemukakan kepada Pengarah Kursus untuk tindakan selanjutnya 1. Perintah AM 2. Arahan Perkhidmatan 3. Perintah Am Jabatan

2.6.7 (iia) CARTA ALIRAN KERJA Pengarah Kursus Mula

Terima surat lantikan sebagai Pengarah Kursus

Dapatkan maklumat kursus dari ULA

Adakan mesyuarat/perbincangan dengan Penyelaras/ Urusetia Kursus

Kenalpasti tenaga pengajar dalaman/luaran Ada pindaan Semak deraf buku program dan hantar kepada Ketua Jabatan untuk semakan/ persetujuan Setuju ?

Tidak

Ya Dihantar kembali kepada Penyelaras Kursus

Menyelia dan memantau perjalanan kursus

Menerima dan menyemak Laporan kursus

Kemukakan laporan kursus kepada KJ

Tamat

2.6.7 (iib) CARTA ALIRAN KERJA Penyelaras Kursus Mula

Terima surat lantikan sebagai Penyelaras Kursus

Deraf program kursus dari ULA

Kemukakan deraf program kursus kepada Pengarah Kursus untuk semakan Ada pindaan Deraf buku program disemak oleh Pengarah Kursus Setuju ?

Tidak

Ya Hantar deraf program untuk dicetak

Sediakan surat Pensyarah Jemputan dan memo Pensyarah AKMAL Pastikan buku program diedarkan kepada semua pensyarah, KJ, Pendaftar dll.

Menyelaras perjalanan kursus dari mula hingga tamat kursus Sediakan laporan kursus dan hantar kpd. Pengarah Kursus Tamat

2.6.7 (iiia) SENARAI SEMAK Pengarah Kursus: Tindakan 1. Terima surat lantikan 2. Dapakan maklumat kursus dari Ketua Program Pengurusan Latihan 3. Adakan mesyuarat dengan Penyelaras, Penolong Penyelaras kursus 4. Kenalpasti Pensyarah Jemputan dan Pensyarah AKMAL untuk beri syarahan 5. Semak deraf buku program, pindaan jika perlu 6. Kemuka kepada KJP untuk pengesahan Pindaan jika perlu. 7. Kembalikan deraf kepada Penyelaras 8. Selia perjalanan kursus 9. Terima dan semak laporan kursus 10.Kemuka laporan kepada KJP Tindakan Catatan

2.6.7 (iiib) Penyelaras Kursus: Tindakan 1. Terima surat lantikan 2. Terima fail kursus / bengkel/seminar 3. Hadir mesyuarat / perbincangan 4. Sediakan deraf buku program kursus berpandukan: - Maklumat tajuk-tajuk modul daripada Jabatan Pengajian berkenaan - Buku Program Kursus yang sedia ada 5. Terima semula deraf, buat pindaan jika perlu 6. Kemuka deraf ke Unit cetak untuk cetakan 7. Sediakan surat untuk Pensyarah Jemputan 8. Pastikan Pensyarah Jemputan menghantar RSP dan nota syarahan sebelum kursus Bermula 9. Edarkan buku program kepada Pengarah, Ketua Jabatan Pengajian, Pensyarah, Jurulatih, Perpustakaan dan Kaunter Informasi 10. Memberi taklimat kursus 11. Sediakan laporan kursus Tindakan Catatan

2.6.7 (iv) PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Surat lantikan sebagai Pengarah/ Penyelaras Kursus. 2. Surat lantikan sebagai Pegawai Pengiring/ Fasilitator bagi program lawatan berobjektif dan program Kembara.

2.6.7 (v) SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN 1. 2. 3. 4. 5. Perintah Am Arahan Perkhidmatan Arahan Perbendaharaan Perintah Am Jabatan Perintah Tetap AKMAL Bil. 4

2.6.7 (vi) SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 1. Borang Tempahan Penginapan 2. Borang Tempahan Makanan 3. Borang Tempahan Bilik Kuliah & Alat BAV 4. Borang Arahan Cetak 5. Borang Pengesahan Pensijilan

6. Borang Penilaian Reaksi 2.7. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 1. Mesyuarat Kewangan & Pembangunan 2. Mesyuarat Pelaksanaan Pelan Tindakan Perancangan Strategik 2009 3. Mesyuarat Pengurusan Jabatan Pengajian. 4. Mesyuarat Latihan AKMAL. 5. Mesyuarat Operasi AKMAL. 6. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. 7. Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) 8. Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti 9. Mesyuarat Jawatankuasa Latihan Dalaman 10. Mesyuarat Kajian Keperluan Latihan 11. Mesyuarat Membangun/ mengemaskini Modul Kursus 12. Mesyuarat Jawatankuasa Memilih Peserta-Peserta Antarabangsa (MTCP) 13. Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Teknikal 14. Mesyuarat Panel Peperiksaan AKMAL 15. Mesyuarat Panel Penilaian Kursus Induksi Umum (Ibu Pejabat)

-

2.8 Bil.

NORMA KERJA Senarai Tugas/Jenis Kerja MasaYang Diambil (minit) Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 unit sehari

1. 2.

Memberi syarahan dalam bidang tugas yang ditentukan Menyediakan nota-nota syarahan, rujukan dan alat bantuan mengajar ke atas tajuktajuk yang ditentukan Menyediakan rancangan sesi pengajaran (RSP) Menjadi ahli panel penilai dalam sesi menilai persembahan tugasan individu/ tugasan kumpulan Menggubal soalan peperiksaan/ skima jawapan Memeriksa kertas jawapan peperiksaan/ kertas tugasan individu/ kumpulan Menjalankan tugas sebagai Pengarah/ Penyelaras Kursus/ Seminar/Bengkel iaitu: - Menyediakan deraf program Kursus - Mencadangkan Pensyarah (dalaman dan jemputan)

120 minit (1 tajuk) 360 minit

1 tajuk

3. 4.

120 minit 120 minit

1 tajuk 1 sesi

5. 6.

30 minit (setiap soalan) 20 minit (setiap kertas)

10 unit 100 unit

7.

120 minit 30 minit

1 unit 1 unit

- Menyediakan tajuk/ objektif/ Intisari syarahan untuk Pensyarah- Pensyarah - Membuat persiapan majlis Perasmian - Memberi taklimat kursus - Mempastikan kehadiran peserta dalam semua aktiviti yang diprogramkan - Mengatur sesi penilaian tugasan individu/ kumpulan - Membuat tempahan Sijil daripada Jabatan R & D - Membuat persiapan majlis penilaian dan penutupan kursus - Menyediakan laporan kursus 8. Merangka/deraf modul kursus baru/ modul kursus yang perlu dikemaskini Menjalankan tugas Kajian Pensyarah iaitu: - membuat kajian luar bagi mendapatkan bahan pengajaran - memperbaiki metodologi latihan

60 minit

1 unit

30 minit 60 minit 10 minit

1 unit 1 unit 1 unit

30 minit 30 minit 30 minit 120 minit 120 minit

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

9.

3 hari

1 kajian

60 minit

1 unit

2.9 Nama: Jawatan: Tarikh: Bil.

SENARAI TUGAS HARIAN

Butir-butir tugas

Catatan

Catatan:

Sila letakkan senarai ini diatas meja anda

2.10:

SASARAN KERJA TAHUNAN 2009 No.Kad Pengenalan: 600810-04-5331 Kem./Jab.: Kewangan/ Akademi Kastam Diraja, Malaysia.

Nama: SALEH BIN ISMAIL

Jawatan: Penolong Kanan Pengarah Kastam

Bertanggungjawab kepada: Pengarah, Akademi Kastam Diraja Malaysia. Senarai Tugas :

1. 2. 3. 4. 5. Bertanggung jawab sebagai Ketua Jabatan Pengajian Asas Perkastaman. Memberi syarahan mengikut bidang/tajuk yang ditetapkan Menyediakan nota-nota syarahan, rujukan dan alat bantuan mengajar mengikut tajuk-tajuk yang ditetapkan. Menghadiri mesyuarat membangun, mengubahsuai dan mengemaskini modul-modul kursus di AKMAL. Mengurus dan memantau perlaksanaan kursus-kursus yang diprogramkan di bawah Jabatan Pengajian Asas Perkastaman. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Menyediakan soalan-soalan untuk Peperiksaan Kursus PPIP & PPAOP mengikut bidang syarahan. Memeriksa kertas-kertas tugasan/ jawapan peperiksaan bagi Kursus-Kursus Induksi Umum, PPAOP, PPIP dan Kursus Asas Egen Kastam. Menjadi ahli penal bagi sesi penilaian persembahan tugasan individu/ kumpulan bagi kursus-kursus Induksi Umum, PPAOP dan PPIP. Menjalankan kajian untuk meningkatkan kualiti bahan-bahan pengajaran. Merancang dan menyediakan deraf Program Latihan bagi Jabatan Pengajian Asas Perkastaman. Menjadi Pengerusi Jawatankuasa Penilaian Sebutharga/ Tender AKMAL. Menghadiri mesyuarat pengurusan latihan, mesyuarat operasi dan lain-lain mesyuarat yang berkaitan.

Information

Microsoft Word - Fail Meja Pensyarah _PKPK W48_- Ketua Jabatan.doc

59 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

614628


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Fail Meja Pensyarah _PKPK W48_- Ketua Jabatan.doc
Microsoft Word - KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN
Microsoft Word - KURSUS PROTOKOL DAN ETIKET SOSIAL