Read Microsoft Word - Meni.no pismo.doc text version

Na osnovu Zakona o menici ("Sl. list FNRJ", br. 104/46 i 18/58, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70, 57/89 i "Sl. list SRJ", br. 46/96),

MENICNO PISMO - OVLASENJE ZA KORISNIKA BLANKO, SOLO MENICE

KORISNIK: Tekui racun: ___________________________ Maticni broj: ____________________________ Kod: ____________________________ PIB: _____________________________

Predajemo vam ____ blanko, solo menice i ovlasujemo _________________________________ ___________________________ kao poverioca, da svaku pojedinacno moze popuniti na iznos do __________________________________ dinara ( i slovima __________________________________________________________ dinara) za iznos duga sa svim pripadajuim obavezama i troskovima po osnovu Kupoprodajnog ugovora br. _____________/ _______________ od godine, ili poslednjeg Aneksa proisteklog iz ovog Ugovora, ovlasujemo kao __________________ Poverioca, da bezuslovno i neopozivo bez protesta i troskova, vansudski, u skladu sa vazeim propisima izvrsi naplatu sa svih racuna Duznika - Izdavaoca menice _____________________________ iz njegovih novcanih sredstava, odnosno druge imovine. Menice su vazee i u slucaju da u toku trajanja ili nakon dospea napred navedenog Kupoprodajnog ugovora broj ________ / od _________ godine ili poslednjeg Aneksa proisteklog iz njega, doe do promena lica ovlasenih za raspolaganje sredstvima na tekuem racunu Duznika, statusnih promena kod Duznika ili osnivanja novih pravnih subjekata od strane Duznika i dr. Menice se mogu podneti na naplatu najranije treeg dana od dana dospea obaveza iz napred navedenog Kupoprodajnog ugovora br. ___________ / ___________ godine od ___________ godine ili treeg dana od dospea njegovog poslednjeg Aneksa.

Datum izdavanja Ovlasenja DUZNIK - IZDAVALAC MENICE _______________________ _______________________________________ _______________________________________ Adresa: _______________________________________ _______________________________________ Mat.br. PIB _______________________________________ _______________________________________

M.P.

Direktor _____________________________

Information

Microsoft Word - Meni.no pismo.doc

1 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

419720


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Meni.no pismo.doc