Read bsl_feb_08.pdf text version

ROMANIA Institutul National de Statistica · Directia Regionala de Statistica ALBA

CUPRINS

Note metodologice

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NATIONAL

1

I. INDUSTRIE

1. 2. 3. Indicii productiei industriale Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie pe total (piata interna Indicii preturilor productiei industriale pe total (piata interna

~i ~i

. piata externa) . .

5

5

5

piata externa)

II. COMERT INTERIOR. SERVICII

4.

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule

~i

motociclete)

~i

. cu amanuntul, intretinerea

5

5.

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata

~i

repararea autovehiculelor ~i a motocicletelor; comertul cu amanuntul al carburantilor .

..

6

6

6

7

pentru autovehicule 6. Indicii volumului cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei

III. COMERT INTERNATIONAL

7.

Comertul international cu bunuri

.

IV. TURISM

8. 9. 10

Sosiri in structurile de prim ire turistica Tnnoptari in structurile de primire turistica Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare

. .. ..

7

7

V. PRETURI

11. Indicii preturilor de consum al populatiei

VI. FORTA DE MUNCA

..

7

12. Evolutia

ca~tigului

salarial mediu brut

.. . . ..

8

8

9

13. Efectivul salariatilor din economie 14. Numarul 15. Rata

~omerilor

inregistrati

~omajului

inregistrat

9

9

9

VII.INDICATORI SOCIALI

16. Numarul mediu 17.

Mi~carea

~i

pensia medie a pensionarilor de asigurari sociale de stat

.. ..

naturala a populatiei

VIII. ALTI INDICATORI

18. Tnmatriculari de societati comerciale cu participare straina la capitalul social subscris ......

9

I

Note nletodologice

Incepand cu luna iulie 2005, ca urmare adenominarii monedei nationale, seriile de date exprimate Tn valori absolute au fost recalculate Tn moneda noua, denumita leu. Un leu nou (RON) este egal cu 10000 lei vechi (ROL). Seriile de indici statistici nu vor fi afectate de denominare. Indicele productiei industriale (IPI) masoara evolutia rezultatelor activitatilor cu caracter industrial de la 0 perioada la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui productiei industriale se utilizeaza date cantitative privind productia unui numar insemnat de produse, care constituie un e~antion reprezentativ pe principalele grupe industriale. Indicii de volum ai cifrei de afaceri din industrie caracterizeaza evolutia veniturilor totale, inregistrate in perioada respectiva, provenite atat din activitatile principale, cat ~i din activitatile secundare ale Tntreprinderilor din e~antion. Ace~tia sunt calculati Tn conditii metodologice ~i Tn preturi comparabile. Comertul international cu bunuri. Incepand cu 1 ianuarie 2007 statisticile de come~ international cu bunuri se stabilesc prin insumarea datelor din sistemele INTRASTAT ~i EXTRASTAT: - sistemul INTRASTAT, pentru comertul intra-UE, include schimburile de bunuri intre Romania ~i celelalte state membre ale Uniunii Europene; - sistemul EXTRASTAT, pentru comertul extra-UE, include schimburile de bunuri intre Romania ~i statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene. · Sfera de cuprindere Pentru comertuIINTRA-UE: se cuprind expedierile de bunuri din Romania cu destinatia alt stat membru UE ~i introducerile de bunuri Tn Romania provenind din alt stat membru UE. Expedierile din Romania includ: bunuri in libera circulatie care parasesc teritoriul statistic al Romaniei cu destinatia alt stat membru UE; bunuri care au fost plasate sub procedura vamala de prelucrare activa (Tn interiorul tarii) sau prelucrare sub control vamal in Romania ~i care sunt destinate altor state membre. Introducerile Tn Romania includ: bunuri Tn libera circulatie Tntr-un stat membru UE, care intra pe teritoriul statistic al Romaniei; bunuri care au fost plasate sub procedura vamala de prelucrare activa sau prelucrare sub control vamal Tn alt stat membru UE ~i care intra pe teritoriul statistic al Romaniei. Pentru comertul EXTRA-UE: se cuprind schimburile de bunuri Tntre Romania ~i statele nemembre UE, avand ca obiect: importul direct de bunuri pentru consum, bunurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi puse Tn consum, exportul de bunuri de origine nationala, precum ~i exportul de bunuri importate, declarate pentru consumul intern. Se cuprind, de asemenea: importurile temporare de bunuri straine pentru prelucrare activa (in interiorul tarii); exporturile de produse compensatoare rezultate dupa prelucrarea activa; exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare pasiva (prelucrare in alte tari); importurile de produse compensatoare rezultate dupa prelucrarea Tn afara tarii ~i bunurile importate sau exportate Tn sistemul de leasing financiar (la valoarea integrala a bunurilor). Nu sunt cuprinse in comertul international: bunurile Tn tranzit, bunurile ternporar admise/scoase Tn/din tara (cu exceptia celor pentru prelucrare), bunurile achizitionate de organizatii internationale pentru utilizari proprii Tn Romania, bunurile pentru ~i dupa reparatii ~i piesele de schimb aferente. · Valoarea bunurilor expediate/exportate ~i introduse/importate Se stabileliite pe baza preturilor efective FOB la expedierilexporturi liii a preturilor efective elF la introduceri/importuri. · Repartizarea pe tari aschimburilor internationale se determina astfel: - pentru come~uIINTRA-UE, pe baza principiului "tara de destinatie" (Ia expedieri) liii "tara de expeditie" (la introduceri); - pentru comertul EXTRA-UE, pe baza principiului "tara de destinatie" (Ia export) ~i "tara de origine" (\a import, cu exceptia cazului Tn care tara de origine este un stat membru LIE, caz Tn care se ia in considerare tara de expeditie).

1

Se considera "tara de destinatie", tara in care bunurile vor fi consumate, "tara de expeditie", tara din care bunurile au fost expediate ~i "tara de origine", tara in care afost produs bunul sau in care bunul a suferit ultima transformare substantiala. · Sursa datelor

Pentru anul 2006 - Autoritatea Nationala a Vamllor (ANV), care colecteaza ~i prelucreaza declaratiile vamale de export ~i import. Pentru energie electrica ~i gaze naturale, datele sunt colectate pe formulare statistice, de la societatile importatoare/exportatoare, de catre Institutul National de Statistica ~i se transmit la ANV pentru prelucrarea ~i intregirea datelor

obtinute din declaratiile vamale.

Pentru anul 2007:

>-

pentru comertuIINTRA-UE:

- declaratiile statistice Intrastat, colectate de catre INS direct de la operatorii economici care au realizat un volum valoric al expedierilor intracomunitare de bunuri mai mare de 900.000 lei sau un volum al introducerllor intracomunitare de bunuri mai mare de 300.000 lei; - declaratiile vamale colectate ~i prelucrate de catre ANV, pentru comertul intracomunitar privind bunuri pentru prelucrare interna sau prelucrare sub control vamal; bunuri care se mi~ca din/catre parti ale teritoriului statistic al UE, dar care nu apartin teritoriului fiscal al UE. pentru comertul EXTRA-UE: - Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV), care colecteaza ~i prelucreaza declaratiile vamale de export ~i import. PentnJ energie electrica ~i gaze naturale, datele sunt colectate pe formulare statistice, de la societatile importatoare/exportatoare, de catre INS ~i se transmit la ANV pentru prelucrarea ~i intregirea datelor obtinute din declaratiile vamale. Datele privind comertul international cu bunuri pentru fiecare judet au fost stabilite in functie de sediul social din Registrul Statistic al intreprinderllor (REGIS) al agentilor economici care au realizat exporturile/importurile de bunuri. Pentru asigurarea comparabilitatii au fost refacute ~i datele pentru anul 2006, diferentele fata de datele publicate anterior fiind datorate neconcordantelor intre datele de identificare ale firmelor din REGIS ~i cele din Registrul ANV. Comet1ul cu amanuntul include revanzarea marfurilor catre consumatorii 'f1nali, in general in cantit~l1i mici ~i in starea in care au fost cumparate. in comertul cu amanuntul nu se cuprind: vanzarile de produse agricole pe piata taraneasca, vanzarile de produse care nu sunt bunuri de consum (cereale, petrol brut, seminte, etc.), vanzari de produse alimentare ~i bauturi pentru consumul pe loc, vanzarea de autovehicule, piese de schimb pentru acestea, vanzarlle de carburanti pentru autovehicule.

>-

Serviciile de piata prestate pentru populatie sunt acele activitati care fac obiectul vanzarii ~i cumpararii pe piata avand ca principal beneficiar populatia - ~i sunt produse de societati ale caror venituri provin in proportie de cel putin 50% din vanzarea productiei proprii, indiferent de denumirea preturilor practicate (tarif, taxa, pret de vanzare). Cifra de afaceri totala din comertul interior ~i servicii reprezinta veniturile totale inregistrate de catre intreprinderi in perioada respectiva, provenite atat din activitatea principala, cat ~i din activitatile secundare exercitate de acestea.

Datele lunare se obtin pe baza cercetarii selective a intreprinderilor care au activitati principale de comert cu amanuntul, respectiv servicii de piata pentru populatie.

Indicii volumului cifrei de afaceri din comet1ul interior ~i servicii sunt calculati in conditii metodologice ~i de preturi comparabile. Datele publicate sunt provizorii ~i periodic se rectifica pe baza corecturilor ce se efectueaza retroactiv de catre intreprinderile din e~antion, asupra datelor completate anterior de catre acestea. Efectivul salariatilor cuprinde persoanele cu contract de munca pe perioada determinata sau nedeterrninata (inclusiv lucratorii sezonieri, managerul sau administratorul), existente in evidentele unitati10r economico-sociale la sfa~itul perioadei de referinta. Sunt excluse cadrele militare ~i personalul asimilat (M.Ap.N., MAl., S.R.I., etc.).

Efectivul salariatilor din tabelul nr.13 - sectiunea "Principalii indicatori economico-sociali la nivel national" afost estimat prin cercetarea statistica lunara asupra ca~tigurilor salariale, avand ca sfera de cuprindere unitatile din sectorul bugetar (administratie publica, invatamant, sanatate ~i asistenta sociala) ~i cele din sectorul economic, cu 4 salariati ~i peste. 2

Efectivul salariatilor din tabelul nr.7 - sectiunea "Principalii indicatori economico-sociali la nivel de judet" a fost estimat pe baza datelor obtinute din cercetarea statistica lunara asupra ca~tigurilor salariale, care au fost completate cu informatiile existente in Registrul Statistic al intreprinderilor, pentru unitati!e cu 0-3 salariati. Diferenta dintre numarul total al salariatilor calculat prin Insumarea efectivelor de salariati ale fiecarui judet din tabelul nr. 7 ~i efectivul de salariati din tabelul nr.13 este determinata de includerea In sfera de cuprindere a unitatilor cu 0-3 salariati. salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile In bani ~i in natura cuvenite salariatilor pentru munca efectiv prestata (inclusiv pentru timpullucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicata, sporurile ~i indemnizatiile acordate ca procent din salariu sau In sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele platite pentru timpul nelucrat (indemnizatiile pentru concediile de odihna ~i studii, zile de sarbatoare ~i alte zile Iibere, sumele platite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanta ~i alte sume platite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de munca, sumele platite din profitul net ~i alte fonduri (inclusiv tichetele de masa). salarial nominal net se obtine prin scaderea din ca~tigul salarial nominal brut a: impozitului, contributiei salariatilor pentru asigurarile sociale de sanatate, contributiei individuale de asigurari sociale de stat ~i a contributiei salariatilor la bugetul asigurarilor pentru ~omaj. salarial mediu lunar re.prezinta raportul dintre sumele platite salariatilor de catre agentii economici In luna de referinta, indiferent pentru ce perioada se cuvin, ~i numarul mediu de salariati. Numarul mediu al salariatilor reprezinta 0 medie aritmetica simpla calculata pe baza efectivelor zilnice ale salariatilor din luna respectiva. in efectivul de salariati luat In calcul se includ numai persoanele care au fost platite pentru luna respectiva. Nu se iau in considerare: salariatii aflati In concediu fara plata, in greva, deta~ati la lucru in strainatate ~i cei al caror contract/raport de munca a fost suspendat. $omerii inregistrati reprezinta persoanele inscrise la agentiile teritoriale pentru ocuparea fOl\ei de munca in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru ~omaj ~i stimularea ocuparii fOl\ei de munca). Rata ~omajului reprezinta propol\ia numarului de ~omeri inregistrati la agentiile pentru ocuparea fOl\ei de munca In populatia activa civila. Populatia activa civila se determina prin insumarea populatiei ocupate civile cu numarul ~omerilor Inregistrati. Valoarea lucrarilor de constructii executate cuprinde lucran de constructii noi, reparatii capitale ~i lucrari de Tntretinere ~i reparatii curente realizate de agentii economici. Investitiile nete reprezinta cheltuielile destinate crearii de noi mijloace 'fixe, dezvoltarii, modernizarii ~i reconstructiei celor existente, precum ~i valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente ~i a terenurilor preluate cu plata de la alte unitati sau de la populatie. Indicii de volum ai investitiilor sunt calculati in conditii metodologice ~i In preturi comparabile. Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea ~i functionarea constructiilor. Aceasta se elibereaza beneficiarului lucrarii, Tn temeiul ~i cu respectarea documentatiilor de urbanism ~i amenajare a teritoriului, in vederea Inceperii lucrarilor de constructii. Lucrarea se refera la autorizatiile de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale. Locuintele terminate sunt locuintele ridicate in cursul perioadei de referinta, ale caror elemente, inclusiv fundatia, s-au construit pentru prima data ~i la care s-au finalizat toate lucrarile prevazute In documentatia tehnica ~i au fast receptionate de beneficiar.

Ca~tigul Ca~tigul Ca~tigul

3

·_.,----------.---_.~-

-----.-.-,-_._

-

---------

PRINCIPALIIINDICATORI

ECONOMICO-SOCIALI

LA NIVEL NATIONAL

·

4

I. INDUSTRIE

1. INDICII PRODUCTIEIINDUSTRIALE serie bruta

%

2007

2008

feb,

luI.

108,2 102,4 107,1 105,0 107,7 105,2

.

dec.

i 102,6

95,8 05,6 99,2

(

1.1-29.11.2008 fatl de 1.1-28.11.200721 106,9 93,3 108,0 110,7

Ian,!1

feb.1I

107,7 94,6 108,7 111,6

Total lara

Industlie extraetiva Industlie prelueratoare aze i a

j)

2)

1··············+·············

110,0

m

l

+ + 106,8 : 104,6 99,5 99,6 98,0 102,1 106,2 ··············i··············· .+ + , .

+

110,1 95,6 103,2 95,6 107,7 98,7 104,1 110,8

+.............. +...............+

106,0 92,0 107,2 110,0

112,6 93,6

103,4 101,6

··EnergiE!·eiectri~~itermi~,······I··············

a

98,3

Date rectificate Date provizorii

2.INDICI! VOLUMULLII CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PlATA INTERNA ~I PlATA EXTERNA)

%

1.1-29.11.2008 fa\Ade 1.1-28.11.200721 103,1

1---r--"""r--r----,--,..--.,..--...,..-..,.-.....,:----~-+--r--1 dec. 1a11.~ feb.Z/

2008

Total tara

I)

2}

105,5

100,9

105,1

Date rectificate Date provizorii

3.INDICII PRETURILOR PRODUCTIEIINDUSTRIALE PE TOTAL (PlATA INTERNA $1 PlATA EXTERNA)

%

2008

dec:. Ian.

feb. 1)

Totaltllra

1)

99,98

! 100,88

[ 101,17

i 100,49 i

99,95

i 100,17 i

101,17 1101,57 \101,88

i 101,60

102,33

i 101,30

Date provizorii

II. COMERT INTERIOR. SERVICII

4. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU COMERTUL CU AMANUNTUL (CU EXCEPTIA COMERTULUI CU AUTOVEHICULE ~I MOTOCICLETE)

serie bruta

%

1.1-29.11.2008

ZOo.

feb.

fa\Ade

1.J.~.1I.2007 ~

dec.

120,1 113,5

i

lan.1)

feb.Z/

123,5 118,8 127,8

Total tara

96,3 93,6 99,2 109,1 162,7 105,2 141,1 98,8 128,0 111,9

113,2 111,8 114,4

118,3 115,3 121,0

cuvanzare preporiderenia . .

de produse alimentare, .~~~.~~.~i~.i ..t~!u..~.................. .. Cu vanzare preponderenta de roduse nealimentare

2)

128,4 112,8

i

115,9

1

Date rectificate Date provizorii '}faraTVA

I}

5

5. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU COMERTUL CU RIDICATA $1 CU AMANUNTUL AL AUTOVEHICULELOR $1 MOTOCICLETELOR, INCLUSIV iNTRETINEREA $1 REPARAREA ACESTORA, PRECUM $1 COMERTUL CU AMANUNTUL AL CARBURANTILOR PENTRU AUTOVEHICULE serie bruta

%

1.1-29.11.2008 talA de 1--00r---r----r--.----r--""'T'"'-......---,r---.....--...,---+-.......- - - ! 1.1-28.11.20072) dec. 2008

Total tara

110,1

139,0

137,0

137,9

.Come~ufcuautovehicule,

"Come~ufcu'am~nuniui"al""""

motociclete, piese ~i accesorii aferente, lntrelinerea ~i repararea autovehiculelor

165,7 166,2 165,8 159,2 150,5

94,5

150,9

147,3 120,3

149,0 120,9

carburan ilor ntru autovehicule 1) Date rectificate 2) Date provizorii ')fara TVA

i 156,0

144,8

142,2

141,4

141,5

150,8

m,5

6.INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU SERVICIILE DE PlATA PRESTATE POPlILATIEI serie bruta

%

feb.

Totallara

din care: Hoteluri ~i restaurante

jocuiidenoroc~ialie

98,8 132,9 74,6 129,6 86,6

0···..··..·.....···.··.···, ··..···.····..··.·.·.·.·; ····....····...·........

124,2 128,5 72,8 102,6 94,5 118,2 81,7 110,6 110,9 67,5 90,9 114,9 51,5 103.2 114,9 83,1 108,7 75,4 91,6 96,3 96,6 93,9 98,2 100,9 131,5 79,1 88,8 101,7 110,4 150,5 98,6 133,1 94,4 102.3

120,0 99,6 155,4 142,4 144,9 92,7

108,5 96,4 128,5 117,2 153,5

113,8 97,8 142,2 128,5 149,2 93,4

.. .

~~iyi!?li.r.~c.r.:~~!~~I Activitali ale agenWlor de voiaj ~i 105.9 atur-operatorilor: activitali de asistenta turistica Coafu~~iaiteaCtiviiliti 101,9 d~lnfl\J.r:t:'~~¥lr~..... . Spalarea, cura\area ~i 141,5 vopsirea textilelor i blilnurilor 1) Date rectificate 2) Date provizorii 'Ifilra TVA

114,9 101,0 118,8

III. COMERT INTERNATIONAL .

7. COMERTUL INTERNATIONAL CU BUNURI

...

'I'

.

mii euro

....

Ian.

Exporturi FOB 2075493 Importuri CIF Sold FOB/CIF

1) 2)

ftb.

2312634

mi·: ··"il·:':

2630380 2189086 3830994

.~;··:I

£iiy,t

2504268 4296201

·. · "~llOt'l

. . .

"i

"II" I"·

2008

:.~~..:

2241001 4049962

ii,i.~.

2488596 4184595

.oct·' , nov.

dec.

2262792 4381970

lan.21

2426813 3843295

2471219 4344619

2640882 4443897

I 2821291

i 2764156

...-......................

3452942

3715234 ' 4243895

5029172 · 5019098

-1377449:1 -1402600 ·1613515 -1641908 -1873400 -1791933 -1803015 -1808961

-1695999 -2207881

i -2254942

-2119178 -1416482

Date provizorii Date estimate

6

IV. TURISM

8. SOSIRI iN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCTIUNI DE CAZARE TURISTICA, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA ·

numar

TIpuri de structurl de prlmlre turlstlcl

Total tara din care:

2008

nov;

dec.

Ian.

feb.')

i 524128 451539 383394 440583

275718 23412 18992 8007 13229 42446 32174 15390 45969 36368 39248 27633 39027 23253 5784 39946 22487 22868 16805 7992 37510 26970 20214 14328 6002 33458 20830 322591 20190 16938 7014 37383 20969

Hoteluri Mote/uri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale

1)

Date provizorii

9. iNNOPTARI iN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCTIUNI DE CAZARE TURISTICA, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA Tipurldll "~ctt!r1d.primll1 turlstlcl

Total tara din care: ............................................

919950 1188846 1280614 1574110 2176567 3244310 3389915 1884576 1571723 1422230 1120011 854953 1000912 708067 29788 31490 11919 64062 34843 982635 1043678 1285611 1799841 2627148 2703432 1562272 1296801 1155822 833270 29411 31222 7161 66316 35840 31730 40004 10021 66077 40653 36919 52859 9998 76495 43889 39966 66656 13410 82177 52417 46613 118941 25657 93187 68939 51472 133524 29102 99313 76219 42798 60618 1 80060 55973 38639 5237

Q~?.I.

:~~.

numar

..2oQ~'.'::"

,.

:

...·

i'

11111.

i"l...'

.~~;,

i_·.

2008

f.<

qct.

nov.

dec:.

Ian.

feb.'1

Hoteluri Moteluri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale

1)

633355 32304 30483 12694 67793 42037

760006 33177

.......

.. ._......

36171

35403 2649 17637

.··........

35719 15049 72024 42561

78535 45979

80808 44103

80627 61928

Date provizorii

10. INDICELE DE UTILIZARE NETA A LOCURILOR DE CAZARE

%

2008

dec.

Total tara

1)

ian. 21,7

feb." 27,9

27,1

29,8

30,9

33,1

37,4

47,0

!

48,9

38,9

36,7

34,5

26,4

Date provizorii

V. PRETURI ·

11.INDICII PRETURILOR DE CONSUM AL POPULATIEI

%

luna precedentl" 100

2008

nov.

Total tara

dec.

100,64 100,92 100,39 100,67

ian.

100,86 100,80 100,37 102,12

feb. 100,70 100,38 101,08 100,51

100,93 101,17 100,61 101,21

Marfuri alimentare Marfuri nealimentare Servicii

7

VI. FORTA DE MUNCA

12. EVOLUTIA CA$TIGULUI SALARIAL MEDIU BRUT

.

~-r- '_lel_·_-'--fe-b"-2008---Io~':'",,"=;

__

Total tara Agricultura, vanatoare ~i servicii anexe

··silvicuitur~:expioaiareioresiier~··~i·servjcjiW

1730

1637 1163 1237

1543 1100 1227 1393

116,8 123,7 140,3 123,3 12 133,3

................................

132,9 116,6 130,3 122,0 12 124,8

...

..

122,1 129,0 123,7 120,2

,v

.

1186 1780

1~~~

anexe Industrie Constructii

·. ·····

·l.IO~~w

1411 1377 1041

\

.

Come~cuiidicaia~icuamAriuntufrepararea autovehiculelor, motocicletelor ~i a bunurilor .Pl!~(}n.a.Ie~igl!~~9(}~p(}~~rl!§c . Hoteluri ~i restaurante

Transporturi terestre; transporturi prin conducte Transporturi pe apa Transporturi aeriene

[-1EI~

1383 12 1£(3 916

,

1288 876

119,0 111,9 123,7 125,1 153,7 119,3

.., ..

122,2

I

110,1 123,9 125,1 150,4 139,3 123,4 116,3

.,

;

1768 1987 4439 2776 2669

;

1478 1855 4048 2334 2265

:..........................................

1468

121,4 113,7 140,7 110,4 121,0 117,2

1866 3974 1986 2227

.Activ\ili\ianexe~iauxiiiaredeirarisporf

...a.<:tiyi~li . all!.a.9.E!~Vil(}~ . ~E!.t~~~IT1 . Po~ta ~i telecomunica\ii

116,7 105,5

I

"'Iniermedieri'financiare(cuexcep~a'activita\iior 5346 [email protected]~i ..a.Il!..~§E!I~r.gE!.Pl!~§ii) 1............................................ Activila\i de asigurari ~i ale caselor de pensii (cu excep\ia celor din sistemul public de asigurari 3246 ~(}~ia.Il!L ....

Cercetare-<lezvoltare ~i informatica 2982

Adminjstra\ie··pubiia:·~iap~rare;·asigur~ri····

+

3938 2683 2896 3284 2368 1641 1180 1457

+

4072 2648 2891 2682 1822 1470 1090 1400

w·· ··.. ·lw..............................................

122,6 136,1 93,9 93,7 104,9 123,1 116,8

123,0 144,7 158,2 168,4 140,9 130,0 129,6

114,2

140,4 126,5 132,5

....

..

. §()~ia.Il!~in. . ~.i.~tE!IT1.~.I . p.~.~I.i~ inva\flmant Sanatate ~i asisten\fl sociala

.

3243 1869

1485 1241 1649

126,4 129,8 116,4

··Eliminarea·de~euriior··~ia··apelor·uzaie;······· a.§a.na.rl!,§a.I~~~lcltE!§ia.<:tiyit?li~ilT1ila.rl!

AIte activitali

Noti: Datele lunare privind ca~ligul salarial sunt ob\inute printr-o cercetare statistica selectiva. incepand cu luna ianuarie 2008, e~antionul cuprinde 23000 unita\i economico sociale. UnilaVle din sectorul bugetar (administraVe publica, inva\flmant, sani!ltate ~i asisten\il sociala) sunt cuprinse exhaustiv In cercetare. Pentru sectorul economic, au fost incluse in cercetare unila\ile cu 4 salariaV ~i peste, care acopera 94,95% din numarul total de salaria\i din acest sector, prin extinderea rezultatelor estimandu-se popula\ia totala a unita\ilor cu 4 salariali ~i peste, Numarul salarialilor din unilalile economice excluse din cercetare (0-3 salariav) reprezinta aproximativ 9,60% din numarul total al salaria\ilor din sectorul economic,

13. EFECTIVUL SALARIATILOR DIN ECONOMIE, la sfar!jitul perioadei

mii persoane

2008

noy.

Total tara Agricultura, vanatoare Ji~l!~i~ii,a.,~l!~e"",,'" ,., . Silvicultura, exploatare forestiera ~i~E!~i~iian.E!~E! ... Industrie Constructi i Servicii ~i alte activita\i 2605,8 2638,2

dec.

ian.

4765,2 69,8

feb.

4775,5 71,3 28,4 1554,1 401,9 2719,8

28,6 1574,5 398,7

28,7 1567,8 398,9 ' 2662,9

28,0 1560,8 393,4 2713,2

I 2657,2

Noti: Datele lunare privind efectivul de salariav sunt ob\inute printr-{) cercetare statistica selectiva. incepand cu luna ianuarie 2008, e~antionul cuprinde 23000 unita\i economico-sociale. Unita\i1e din sectorul bugetar (administra\ie publica, inva\flmanl, sllnatate ~i asisten\fl sociala) sunt cuprinse exhausliv in cercetare. Pentru sectorul economic, au fost incluse in cercetare unila\ile cu 4 salariav ~i peste, care acopera 94,95% din numarul total de salaria\i din acest sector, prin extinderea rezultatelor estimandu-se popula\ia totala a unita\ilor cu 4 salaria\i ~i peste. Numarul salaria\ilor din unila\ile economice excluse din cercetare (0-3 salariav) reprezinta aproximativ 9,60% din numarul total al salaria\ilor din sectorul economic.

8

14. NUMARUL $OMERILOR iNREGISTRATI, la sfi"itul perioadei

»,

reb;?

Total tara

·fll·

iIla~:

ii

T

t

2001

>f

.> ,

.....

nov.

mii pe rso ane

-

2008

dec. ian.

feb.

I>.i~

400,3 234,1 166,2

de Munca

iIlai

369,8 213,1 156,7

lurk

354,7 201,9 152,8

459,0 272,0 187,0

433,0 255,6 177,4

Fo~ei

iw;>'lij_!"~I: · det. 343,2 350,4 i 345,0 . 367,4

190,8 152,4 192,1 158,3 187,1 . 199,2 157,9 168,2

372,0 201,6 170,4

367,8 201.2 166,6

384,0 213,6 170,4

379,8 210,8 169,0

BBrtJa\i Femei

Sursa de date: Agen\la Na\lonala pentru Ocuparea

15. RATA $OMAJULUI iNREGISTRAT, la sfir,itul perioadei

0

>".,."'»>. f":'II·~~~f' IT.lt: I> mal

Total tara

2007

lun.

4,0 4,3 3,6 3,8 ······ [ 4,0 3,6

>

r.all.·'iIT~;l··oet

3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 3,8 4,1 4,2 4,0

nov. dec. ian.

2008

feb.

5,1 5,8 4,5

I-4,8

4,2

iu\.

4,5 5,0 4,0

4,1 4,5 3,7

4,2 4,3 4,1

4,1 4,3 4,0

4,3 4,5 4,1

4,3 4,5 4,0

BartJa\i Femei

5,4

Sursa de date: Agen\la Na\ionaUI pentru Dcuparea Fo~ei de Munca

VII. INDICATORI SOCIALI

16. NUMARUL MEDIU $1 PENSIA MEDIE LUNARA A PENSIONARILOR DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT

trim. I

Numarul mediu al pensionarilor mii persoane Pensia medie lei

trim. III

4644 385

trim. IV

4647 483

4621 302

17. MI$CAREA NATURALA A POPULATIEI

date absolute numar

2008

noy.

17263 21535 -4272

dec.

Ian.

feb.

17582 23098 -5516

VIII. ALTI INDICATORI

18. iNMATRICULARI DE SOCIETATI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRAINA LA CAPITALUL SOCIAL

SUBSCRIS, in luna februarie 2008

EURO

Total tara

1275

24117,4

9726623,0

6544860,2

Sursa de date: Dficiul Na\ional al Registrului Come~ului

9

PRINCIPALIIINDICATORI

ECONOMICO-SOCIALI

LA NIVEL DE JUDET

·

10

--------

-

--

I. INDUSTRIE

1. INOICn PROOUCTIEI INOUSTRIALE

serie bruta

%

.

t-_,...._-r

feb.

Totaljudet Industrie extractiva Industrie prelucratoare

··Enerijieelectii~~Tiermi~;·····

gaze~iapa

I}

luna corespunzitoare din a 2OO7 r--_"T-_-r___.,r--_-r-_....,..__

~------r-----I

-.-_-r__

nov.

96,9 44,1 97,0 114,4 92,2 31,2 92,4 120,6

oct.

mar. I apr.

111,1 51,6 112,5 44,0

mat

123,6 54,5

lun.

104,9 44,8

Iul

98,5 44,4 98,7 120,1

aug.

105,8 47,6 106,2 106,3

sep.

94,4 38,0 94,6 111,6

1.1-:':08 2OO 1-_.,._8_-1 1J.28.11.2007 } ' dec. ian. feb.'} 98,8 35,4 98,9 108,1 86,0 108,2 103,3 51,9 103,5 111,7

129,2 47,4 130,1 100,2

95,8 48,0 95,9 113,7

111,5113,0124,2105,3 105,4 104,6 107,5 101,8

115,5 ' 107,8

Date provizorii Nota: Indicii produqiei industriale (IPI) caracterizeaza evolu~a produqiei industriale totale la nivel de judet, in timp ce IPI, calculat la nivel national, caracterizeaza evolutia valori; adaugate brute la costul factorilor, realizata in activitatea industriala, Ace~tia au fost calculati, la nivelul fieearui jUdet, pe baza datelor din cercetarea statistica "Indicatori pe termen scurt in industrie" (INDTS).

2. INOICn VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI DIN INOUSTRIE PE TOTAL (PlATA INTERNA $1 PlATA EXTERNA)

%

luna corespundtoare din antIl precedtnt -180

2008

feb.

Totaljudet dee.

ian. 111,6

feb,l} 131,1 121,4

108,3

! 125,1

! 111,3 i 103,9 i

91,0

96,3

89,8

106,6! 98,0

97,0

1) Date provizorii Nota: Indicele volumului dfrei de afaceri din induslrie este calculat pe baza unei cercetari statistice selective care cuprinde toate intreprinderile cu peste 50 de salariati ~i un e~antion de intreprinderi cu 4 -49 salariati. Raportarea dfrei de afaceri pe jUdete se face dupa sediul central al intreprinderii furnizoare de datE!,

II. COMERT INTERNATIONAL

3. COMERTUL INTERNATIONAL CU BUN URI

mii euro

.

.

$"'"

Total exporturi FOB Total importuri CIF Sold FOB/CIF

1) Date

2)

oct.1}

48391 37260

n01l;'1

dee.~

1.1

31.XIIZl 513485

39666 29479

45387 34440

37294 24636

361291

+10187 +11131

+10947 +12658 +152194

revizuite Date provizorii

11

III. TURISM

4. SOSIRI iN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCTIUNI DE CAZARE TURISTICA . , PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA

numillr

Tlpurl de struGturl d. prlmir. t

mal

Total jUdet

din care:

Hoteluri

Moteluri

Vile turistice

...........-

2008

iun.

5451 5482 5999 5320

oct.

5206

nov.

5382

dec.

3663

Ian.

3011

feb.

4036

4762

..........................................

·····································..·········1·····················1··················..

..............................................................

··············..········1··················· ··1·· . ····

1962 95

..

3324 114 331 38

3222 94 423 8 102 408

3203 67 440 295

3773 104 411 70

1948 103 288 97

1609 76 282 64

2208 95 271 100

j

.

222 9

I···················;·············

Cabane turistice Pensiuni turistice urbane

...............

I·······..· · · ;

511 376

124

+

;

227 449

,.:21 : +

555

+

410 888

;

280 217 = ;..:.., .: :; =: \ 68 .·. . . .=.= .: . .: 212 599 535 521 594

Pensiuni turistice rurale

5. iNNOPTARI iN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA TlIRISTICA, PE TIPURI DE STRUCTlIRI DE PRIMIRE TURISTICA

Tipu~destructurl

cu

FUNCTIUNI DE CAZARE

numillr 2008

d&prlmife turJ$t!~

: :

2007

feb;::

7508

I:

mar.

7609 5619 110 429

I:.·····pr,···

6675

""il

10462

·. iyp.

11321

iy!~

13553

.ue; ..;

12726

Oct.

10401

noy.

cite.

Ian.

6177

feb.

8432

Totaljudet

.................- ............. .........

~

12015

11132 . 7918

din care:

.......................................................... ................ .......................................

Hoteluri

Moteluri

4621 153

4534 266 363 171 356 566

8247 196 474 50 317 753 147 592 112 387 949

6822 136 686 464 610 1684

5603 73 890 500 663 1714

90781 158 182 803 40 492 855 260 691 45 884 753

4333

3670 130 500 80 215 913

5040 171 525 441 894

.............

i

168 511

Vile turistice Cabane turistice

........................ ,..................... ,....

324

771

100 623 1032

............................................... ............................................-...

Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale

........................................

1::it~:::r·4~7

1298

.................... I···················

131 660 970

136

I

674

6.INDICELE DE UTILIZARE NETA A LOCURILOR DE CAZARE

%

2008

dec. Totaljudet

16,9

ian.

13,2

feb.

17,5

I 18,0

16,1

21,4

23,7

i

26,9

I 24,6 I 25,5

22,1

24,9

15,8

IV. FORTA DE MUNCA ·

7. EFECTIVUL SALARIATILOR - la

sfa~itul

perioadei

persoane

2008

OCt;

Totaljudet

94562

······AgricuiiU~;iianatoaie ~jseiVjdiariexe;··

nov.

94433 3489 46190 44754

dec. 94113 3477 46033 44603

ian.

94871 3505 46404 44962

feb.

95507 3528 46715 45264

.

.............. §il~i~~.I.llJr.~~i . ~i~.~i<:.~.lt~r~ ..... Industrie ~i construqii

........................

3499 46325 44885

3497 46297 44859

3495 46275 44838

3493 46253 44816

Servicii ~i alte aetivita\i

Nota: Datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetarii statistice lunare asupra ca~tigurilor salariale, completate cu informa\iile existente in Registrul Statistic al Intreprinderilor pentru intreprinderile OJ 0-3 salariaU ~i au fost repartizate pe jude\e ~i sectoare de aetivitate conform distribuliei oblinute din cercetarea statistica anuala asupra costului fortei de munca din anu12006.

12

8. CA$TIGUL SALARIAL MEDIU BRUT

lei/persoana

2008

oct,

Totaljudet

···········Agiiculiura;·v~naioare~i··serviCiianexe:··

nov,

1331

dee:,

ian,

1398 1354 1187 1623

feb,

1261 1152 1013 1220 1012 1066 1249

po~~ ~i

1393 1519

1285 1354 1248 1320

......... §ilyi~~.ltur~ . §[email protected] ....

Industrie ~I constructii 'J

SelVicii 'J

'J

1182 1099 1258

telecomunicaW

~i

1075 1100 1236

1114 1162 1384 1254 1429

1269 1517

Informaliile privind ca~tigurile salariale pentru activi~~le de extractie a hidrocarburilor, repartizate pe judele dupA sediul central al intreprinderii fumizoare de date.

intermedieri financiare, in cea mai mare parte, sunt

9. CA$TIGUL SALARIAL MEDIU NET

lei/persoana

2008

nOY,

dee:.

ian,

feb,

Total judet Agricuiiura,v~natoare~iserviCiianexe: .............. §ilyi~.u.lt~r~§[email protected] ... Industrie ~i constructii 'I SelVicii ')

'j

984 888 932 1049

1029 1127 943 1115

1033 1001 888 1188

955 1006 932 976

Informa~i1e privind ca~ligurile salariale pentru activi~~le de extra~e a hidrocarburilor, po~~ ~I telecomunica~i ~i intermedieri financiare, in cea mai mare parte, sunt repartizate pe jude\e dupA sediul central al inlreprinderil fumizoare de date.

10. NUMARUL $OMERILOR iNREGISTRATI-la sfal'$itul perioadei

,

.

Totaljudet SArbatl Femei

/

persoane

'F> F'>;iii

.>

ii2oQ~

.1"1;

9460 4954 4506 9128 4660 4468

Fi

ii.

2008

~~ii! li:i.~,> ~iapr.

13654 7624 6030 12680 6906 5774 12037 6484 5553

··.;rn"'····

10605 5723 4882

lun,

.iii li/":

9021 4463 4458

Oct,

9108 4595 4513

nov.

9465 4762 4703

dee:,

ian,

feb.

9805 5176 4629

10509 5404 5105

11086 5970 5116

11917 6434 5483

..............

Sursa de date: Agenlia Nalionala pentru Ocuparea Fortei de Munca

11. RATA $OMAJULUI iNREGISTRAT -Ia sfal'$itul perioadei

%

2008 dile.

Total judet SArba\i Femei Sursa de date: Agen~a

Na~onalA

Ian.

6,0 6,3 5,8

feb.

6,5 6,8 6,2

5,7 5,7 5,7

penlru Ocuparea Fortei de Munca

v. INDICATORI SOCIALI

12. NLiMARUL MEDIU $1 PENSIA MEDIE LUNARA A PENSIONARILOR DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT

2007

trim. II

NumArul mediu al pensionarilor - persoane Pensia medie - lei

trim. III

81693 378

trim. IV

81487 473

80474 295

80993 297

81322 302

81505 326

81478 357

81626 358

13

lJ. MI$CAREA NATURALA A POPULATIEI

date absolute numar

ii

\\

· i.?~00~

i

i

·ii·i.t.,iiiii

268 373 -105 334 53 2

~t:

2B7 367 -80 158 66 4

apr.

269 412 -143 207 47 5

mal

298 346 -48 280 45 2

lun.

295 301

···.~!li

314 381 -67 376 25 2

@tag:;

292 302 -10 450 51 4

?

2008

i··

2B1 351 -70 427 36 4

oct.

286 382 -96 286 29 6

nov. 311 371 -60 144 40 4

dec.

283 351 -68 54 47

ian. 337 432 -95 84 26 2

feb.

301 374 -73

..............

Nascu\i-vii Deceda\i Spar natural CasiUorii

I··

.........-.........

........................

............... _......

-6

252 43 2

110 67 4

Divor1uri _...... ..................

Deceda~ sub

............···.·...._ ........

1an

Nota: DateJe pentru anuJ 2007 sunt definitive ~i se retem la momentuJ producerii evenimentuJui; datele pentru 2008 sunt operative ~i se retera la momentul inregistrarii tenomenului. Fenomenele au tost repartizate pe jude\e dUpa domiciliu: nascu\ii-vii dupa domiciliul mamei, decesele dupa domiciliul decedatului ~i divor1wile dupa ultimul domiciliu comun al solilor.

VI. INVESTITII - CONSTRUCTII

14.INDICIIINVESTITIILOR REALIZATE

%

.

.

100

2007

trim. II I trim. III

Invest~ii ·total

trim. IV

130,6

671,3

59,1

38,4

70,7

21,1

183,9

100,3

din care:

lucrari de constru~i utilaje (inclusiv mijloace de transport)

I

142,1

847,3

93,0 47,6

77,4

89,7 108,6

134,5 16,3

231,7 159,2

134,3 81,1

salaria~ ~i

110,7 144,5 un

e~antion

29,9

Nota: Indicele investi\ii1or realizate este calculat pe baza unei cercetari statistice selective care cuprinde toate intreprinderile cu peste 50 de intreprinderi cu 4 - 49 salaria~. Raportarea investi\ii1or pe judele se face dupa sediuJ central al intreprinderii fumizoare de date.

de

15. AUTORIZATII DE CONSTRUIRE ELiBERATE PENTRU CLADIRI REZIDENTIALE

numar

2008

dee.

Total judet 24

1

feb.

76

82

61

71

49

91

77

102

104

97

61

16. LOCUINTE TERMINATE

numar

Locuinte tenninate

... _....... .,.-

.

37

~

34

46

98

I

80

50

143

~

137

93

44

mediul urban mediul rural

1)

12

51

Date provizorii

Nota: Indicatorul "Locuin\e terminate" se retem la totalullocuin\elor finalizate in cursul trimestrului.

VII. ALTI INDICATORI

17. iNMATRICULARI DE SOCIETATI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRAIN A LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS, in luna februarie 2008

Valoarea capltaiulul social total subscris exprimat in:

i

.

ValutA

Dorar! SUA

I

EURO

1089,4

Totaljudet Sursa de date: Oficiul Naponal al Registrului Comertului

1619,0

14

130nr 30 13J\IN V1

II~V1N311\10~

IS 3~11S11V1S 3138V1

PRINCIPALELE FENOMENE ECONOMICO-SOCIALE DIN JUDETUL ALBA -luna februarie 2008

.

DOMENIUL ECONOMIC

INDUSTRIA

Productia industriaHi realizata pe sectiuni

~i

ramuri ale industriei se prezinta astfel:

Cumulat 1.01-29.02 2008 fata d 1.01-28.02 2007

0/0

Cumulat 1.01-29.02 2008 - mii leiTOTAL JUDET, din care: INDUSTRIA EXTRACTIVA Extr. ~i prepararea min.metalifere Alte activitati extractive IND. PRELUCRA.TOARE Ind. alimentara ~i a bauturilor Ind. textiUi si a prod.textile Ind. conf. textile, de blanuri ~i piele Ind. pielariei ~i incaltamintei Ind. de prelucrare a lemnului Ind. celulozei, hartiei ~i cartonului Edituri, poligrafie Ind. chimica Ind. de prelucrare a maselor plastice Ind. altor prod.din minerale nemetalifere Ind. metalurgica Constructii metalice ~i prod. din metal Ind. de ma~ini ~i echipamente Ind. de ma~ini ~i aparate electrice Aparatura ~i instr. medicale, de preci- zie, optice ~i fotografice, ceasomicarie Ind. mij loacelor de transport rutier Productia de mobilier ~i alte activitiiti neclasificate Recuperarea de~eurilor ENERGIE ELECTRICA, TERMICA, GAZE SI APA Prod. , transp. ~i distrib. energiei electrice ~i termice, gaze ~i apa calda Captarea, tratarea ~i distrib. apei 791925 2416

Luna februarie 2008 - mii lei401223 1321

Luna februarie 2008 fata de luna : februarie 2007

0/0

ianuarie 2008

%

103,3 51,9

108,1 86,0

105,1 118,4

2416 754767 119234 10065 34012 31480 323709 13235 536 64329 6156 28926 19069 12560 43322 1780 21 13730 28461 4142

1321 383160 60333 5596 18352 17459 159347 6388 296 29085 3206 18344 9631 6949 24140 710 11 7181 13590 2542

81,6 103,5 106,1 105,1 64,9 89,7 105,4 245,5 56,2 77,9 135,8 102,1 119,9 97,8 116,4 180,3 87,1 223,6 99,7 110,2

86,0 108,2 99,2 109,2 73,5 94,9 115,0 198,5 63,6 66,8 145,0 115,4 104,9 105,5 123,2 161,7 73,9 154,5 76,3 110,9

118,4 105,2 92,4 139,0 121,9 151,0 105,3 98,7 123,2 84,7 113,7 142,2 103,8 94,7 122,1 64,3 107,0 108,9 79,4 158,0

34742

30696 4046

16742

14774 1968

111,7

112,1 104,3

107,8

108,3 100,3

92,4

92,3 94,1

16

~

~~.

"',-----'~

-% 140 120 100

DINAMICA PRODUCTIEIINDUSTRIALE in perioada februarie 2007- februarie 2008 -luna corespun2:itoare a anului precedent=100

~

....--~----------_.

.

. .

m

··

_

1

'"

,.,. ......,

X

::»K

I )~

7'

'_'

"'".

/\:

,"

80 + 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - ;

60 + I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j

~ I =

'

20

+I----------------------~

o

1

1

1

I

,

I i i

j

i

·1

1

I

\rti

~.

~

~.

~q

.~.

~ ,.:><:>

f}

.!>.v,

.~

s....fI

~.;s

~

~'li

~r

oCj

"".

~o

~.

b'li

c,.

.~

~.

\'li

~.

--+- Tota I judet

M,......

o--'-Industrie extractiva

,",,"*-Energie electrica 1i terrnici, gaze

~

lndustrie prelucritoare

apa

Structura productiei industriaIe in luna februarie 2007 ~i 2008 a) pe diviziuni ale industriei

2008 100,0 0,3 95,3 4,4

Total.iudet -industria extractiva -industria prelucratoare -energie electricii, termica , gaze

~i

apa

- % 2007 100,0 0,4 95,6 4,0

17

2008

4,4 0,3

2007

mind. extractiva · indo prelucratoare Den. electrica, termica, gaze \Ii apa

95,3

95,6

b) pe principalele ramuri ale industriei prelucratoare

-% - 2008 Industria prelucratoare -industria de prelucrare a lemnului -industria alimentara ~i a bauturilor -industria chimica -industria de ma~ini ~i echipamente -industria confectiilor textile, de blanuri ~i piele -industria pielariei ~i incaltamintei -industria altor produse din minerale nemetalifere -prod. de mobilier ~i alte activitati neclasificate -industria metalurgica -industria mijloacelor de transport rutier -industria celulozei, hfutiei ~i cartonului -constructii metalice ~i produse din metal -celelalte ramuri 100,0 2007 100,0

42,9 15,8 8,5 5,7 4,5 4,2 3,8 3,8 2,5 1,8 1,8 1,7 3,0

41,3 15,1 11,1 5,0 7,0 4,7 3,8 3,8 2,1 0,8 0,7 1,7 2,9

18

STRUCTURAINDUSTRIEIPRELUcRATOARE(%)

2008

2007

4,2 3,8

4,7

41,3

42,9

15,8

III -industria de prelucrare a lemnului · -industria alimentara §i a bauturilor -industria chimica -industria de ma§ini §i echipamente -industria confectiilor textile, de blanuri §i piele

o o

·

II -prod. de mobilier §i alte activitati neclasificate · -industria pielariei §i incaltimintei -industria altor prod use din minerale nemetalifere -industria metalurgica -industria celulozei, hartiei §i cartonului -industria mijloacelor de transport rutier

o

· ·

o

Ii - c-tii metalice §i produse din metal · - celelalte ramuri

19

PRODUCTIA INDUSTRIALA LIVRATA

- mii lei (RON)

1.01-29.022008 Livriri din care: export total 347154 616133 1963 Februarie 2008 Livriri din care: total export 324832 185335 1067 -

TOTAL JUDET, din care: INDUSTRIA EXTRACTIVA. Extr. si prepararea min. metalifere Alte activitati extractive INDUSTRIA PRELUCRATOARE Ind. alimentara ~i a biiuturilor Ind. tutunului Ind. textilii ~i a prod. textile Ind. conf. textile,de bliinuri si piele Ind. pieliiriei si incaltiimintei Ind. de prelucrare a lemnului Ind. celulozei, hartiei ~i cartonului Edituri, poligrafie Ind. chimicii Ind. de prelucrare a maselor plastice Ind. altor produse din minerale nemetalifere Ind. metalurgicii Constructii metalice ~i prod.din metal Ind. de ma~ini ~i echipamente Ind. de ma~ini ~i aparate electrice Aparatura ~i instrumente medicale, de precizie, optice ~i fotografice, ceasorniciirie Ind. mijloacelor de transport rutier Productia de mobilier si alte activitati neclasificate Recuperarea de~eurilor ENERGIA ELECTRICA, TERMICA., GAZE SI APA. Productia, transportul ~i distributia energiei electrice ~i termice, gaze si apii calda Captarea , tratarea ~i distributia apei

1963

593444

-

1067

313703

185335

347154

113939

364

56922

160

10061 32406 28120 204006 13344 536 35321 5865 22011 17875 12639 46190 1769 21 15760 29426 4155

20726

4481 30153 26459 140169 5833 29793 4174 7349 13865 10547 34059 1769

4652 16590 15252 109565 6416 296 19504 3107 13424 9044 6949 25697 730 11 8518 14578 2448

10062

2504 15286 14279 76629 2519

16379 2004 3664 7189 5902 18558 730

-

15760 22379

8518 11014

-

-

~i

-

16680 4046

8094 1968

Ponderea exporturilor in totallivrari in primele 2 luni din 2008 ramuri ale industriei prelucratoare, a fost:

2007, pe jude! ~i principalele

0/0 2007 47,4

TOTALJUDET Industria prelucratoare - indo mijloacelor de transport rutier - indo pielariei ~i inciiltiimintei - indo confectiilor textile, de bliinuri ~i piele - industria chimidi - constructii metalice si prod.din metal - productia de mobilier ~i alte activitiiti neclasificate - industria metalurgicii - industria de ma~ini ~i echipamente - industria de prelucrare a lemnului - industria altor produse din minerale nemetalifere

2008 56,3

58,5 100,0 94,1 93,0 84,3 83,4 76,0 77,6 73,7 68,7 33,4

50,9 100,0 92,8 91,2 40,0 80,0 82,7 80,8 63,7 56,3 45,5

20

PONDEREA LIVRARILOR PE DESTINATII in perioada 1.01- 29.02 2007 ~i 2008

%

100 80 60

40

20

o

2008

1111 LivrAri export .UvrAri intern

2007

I

STOCURILE DE PRODUSE FINITE

Mii. lei (RON)

1.02.2008 29.02.2008 186353 372 29.02/ 01.02.2008 0/0 85,1 88,2

TOTAL JUDET, din care: INDUSTRIA EXTRACTIV A Extr. ~i prepararea min. metalifere Alte activililti extractive INDUSTRIA PRELUCRATOARE Ind. alimentara ~i a bauturilor Produse din tutun Ind. textila ~i a prod. textile Ind. conf. textile,de bllinuri si piele Ind. pie1ariei ~i incaItlimintei Ind. de prelucrare a 1emnu1ui Ind. ce1ulozei, hfutiei ~i cartonului Edituri, poli,grafie Ind. chimica Ind. de prelucrare a mase10r plastice Ind. altor produse din minera1e nemetalifere Ind. metalur,gica Constructii metalice ~i prod. din metal Ind. de ma~ini ~i echipamente Ind. mijloacelor de transport rutier Ind. altor mijloace de transport Productia de mobilier ~i alte activitati neclasificate Recuperarea de~eurilor Ma~ini ~i aparate electrice 21

219053 422

422 218631 14930

372 185981 15661

88,2 85,1 104,9

6315 1779 3028 125060 2672

7259 3542 3311 93589 2645

114,9 199,1 109,3 74,8 99,0

12787 290 20458 2210 1375 13148 8252

10153 389 22201 1937 1375 11592 6914

79,4 134,1 108,5 87,6 100,0 I 88,2

4992 1250 85

4005 1344 64

107,511 75,3

;

80,2

In legatura eu produetia industriala a judetului Alba pe 2 luni din 2008, eomparativ eu 2007 semnalam urmatoarele aspeete: 1. Pe totaljudet s-a realizat 0 produetie industriala de 791,9 mil. lei, eu 3,3% (14,1 mil. lei RON) mai mult deeat in 2007, ere~tere care se loealizeaza in industria prelueratoare (+3,5%), ~i la energia eleetriea ~i termiea, gaze ~i apa (+ 11,7% ), in timp ee in industria extraetiva produetia a seazut eu 48,1 %. 2. Cresteri semnifieative ale produetiei in industria prelueratoare s-au inregistrat in industria celulozei, hartiei ~i cartonului ( +145,5% ), industria mijloaeelor de transport rutier (+123,6%), industria metalurgiea (+19,9%), industria alimentara ~i a bauturilor (+6,1%) ~i industria de preluerare a lemnului (+5,4%), iar scaderi in industria eonfeetiilor textile, de blanuri ~i piele (-35,1%), industria ehimiea (-22,1%) ~i industria pielariei ~i inealtamintei (-11,3%) ~i s-au inehis unitatile din extraetia ~i prepararea minereurilor metalifere. 3. Ponderea exporturilor in totallivrari a ereseut eu 8,9% punete proeentuale pe total judet iar in prineipalele ramuri in industria ehimiea (dublarea ponderii livrarilor), industria de ma~ini ~i eehipamente (10 punete proeentuale) ~i industria de preluerare a lemnului (12,4 punete proeentuale) ~i a seazut in produetia de mobilier (-6,7 punete proeentuale) ~i in industria metalurgiea (-3,2 punete proeentuale). Industria de preluerare a lernnului a realizat 40,4% din exporturile judetului fiind urmata de industria de ma~ini ~i eehipamente (9,8%), industria eonfeetiilor textile, de blanuri ~i piele (8,7%), industria ehimiea (8,6%), industria pielariei ~i inealtamintei (7,6%) ~i produetia de mobilier (6,4%). 4. Stoeurile de produse finite la 29.02.2008 au fost de 186,4 mil. lei eu 14,9% (-32,7 mil. lei) mai putin deeat la ineeputullunii ~i au reprezentat 30% din resurse.

22

AGRICULTURA

SECTORUL ZOOTEHNIC

EFECTIVELE DE ANIMALE LA 29.02.2008

Specia de animale

Bovine Porcine Ovine ~i caprine Pasari

U.M.

Total judet 75849 96135 423763 2919,3

Sector privat 75758 95980 423256 2919,0

Gosp. ale populatiei 70373 95697 416632 1305,4

capete capete capete mii capete

~i

Sectorul privat este preponderent detinand: 99,88% la bovine, 99,84% la porcine, 99,88% la ovine caprine, iar la pasari 99,99%. In cadrul sectorului privat, fermele familiale detin cea mai mare pondere: 92,9% la bovine, 99,7% la porcine, 98,4% la ovine-caprine ~i 44,7% la pasari. Comparativ cu 28.02. 2007, evolutia efectivelor a fost UI1ltatoarea:

Diferente fata de 28.02.2007 % + sauDin care: gosp. Din care: gosp. Total judet Total judet ale populatiei ale populatiei -4,9 -4,4 -3614 -3515 -8,0 -8350 -8,7 -9164 +8,0 +7,6 +31299 +29311 -8,1 + 133,6 -115,3 +4,8

Specia de animale

Bovine Porcine Ovine ~i caprine Pasari

UM

capete

capete

capete

mii capete

I

EVOLUTIA EFECTIVELOR DE ANIMALE

450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000

T'---------------;,;;;;;;---i

i

~

o

Bovine Porcine Ovine si caprine

1m Februarie 2008

IJ Februarle 2007

I

23

PRODUCTIA AGRICOLAANIMALA REALIZATA

in perioada 1.01-29.022008

Productia totala

7305 679 442 95 6086 205,6 205,6

U.M.

Diferente fata de 1.01-28.022007 + sau %

+1989 +149 +27 -2 + 1815 -22 -22 +37,4 +28,4 +6,5 -2,1 +42,5 -9,7 -9,7

Came total, din care: - came de bovine - came de porcine - came de ovine - caprine - came de pasare Lapte total -Iapte de vaca si bivolita -Iapte de oaie si capra Oua

tone-viu tone-viu tone-viu tone-viu tone-viu mii hI mii hI mii hI mii buc

21828

-429

-

~

PRODU~I

VII OBTINUTI

---.----

in perioada 1.01-29.022008

Diferente fata de perioada 1.01-29.02 2007

-28 -2065 +10155

Totaljudet

Vitei si malaci Purcei Miei ~i iezi 5898 11180 142686

MORTALITATI INREGISTRATE in perioada 1.01-29.02 2008

- --r- - -

Total judet

Bovine Porcine Ovine ~i caprine Pasari 89 292 1713 103097

Diferente fata perioada 1.01-28.02 2007

-17 -142 -282 +7313

Sursa de date: Datele sunt fumizate de Directia pentru Agricultura ~i Dezvoltare RuraIa pe baza rapoartelor tehnico-operative Intocmite de Camerele Agricole Comunale.

24

INVESTITII

Investitiile realizate in anul 2007 , in judetul Alba, pe e1emente de structura au fost:

Anul2007 Total investitii din care: -Iucrari de constructii -utilaje cu ~i tara montaj -miiloace de transport -alte investitii mii lei 454867,9

185038,8 178586,5 75193,3 16049,3

% 100,0

40,7 39,3 16,5 3,5

Trimestrul IV 2007 mii lei % 203848,6 100,0

80881,1 76091,3 38789,0 8087,2 39,7 37,3 19,0 4,0

In structura investitiilor realizate in anul 2007 se remarca preponderenta lucrarilor de constructii (40,7%), urmate de utilaje (39,3%).

AN 2006 AN 2007

11,5%

1,5%

16,5%

3,5%

63,3%

39,3%

· Utilaje CI Alte investitii

II Constructii

CI Mijloace de transport

II Constructii

CI Mijloace de transport

· Utilaje CI Alte investitii

25

INVESTITIILE REALIZATE IN ANUL 2007 dupa activitatea principala a beneficiarilor de investitii

... ..

~

.. 1 .

Activitatea Total investitii din care in: - Agricultura - Silvicultura - Industrie total, din care: -industria extractiva -industria prelucratoare -energie electrica, termica, gaze si apa - Constructii - Comert cu ridicata ~i amanuntul, reparatii auto - Hoteluri ~i restaurante - Transport, depozitare, comunicatii -Tranzactii imobiliare, inchirieri ~i prestari servicii in intreprinderi - Administratie publica - Invatiimant - Sanatate - Alte activitati de servicii, colective ~i personale

Investitii total 454867,9 6675,6 3494,,3 268051,1 4256,8 237638,1 26156,2 14492,3 13022,2 277,5 17376,1 15530,2 90046,8 12777,6 10017,4 3106,8

Structura investitiilor

%

100,0 1,5 0,8 58,9 0,9 52,2 5,8 3,2 2,9 0,1 3,8 3,4 19,8 2,8 2,2 0,7

Lucrari de constructii 185038,8 4106,6 330,3 81836,2 1469,6 58103,2 22263,4 74,0 3982, I 218,7 1856,0 14298,0 74838,3

Din total investitii: Mijloace Utilaje de transp. 178586,5 75193,3 2324,7 121,1 147764,6 2371,6 142164,4 3228,6 8608,8 3875,3 20,0 737,0 761,0 4542,4 5091,4 4258,3 481,9 53,8 3042,9 30107,1 404,5 29111,3 591,3 5741,3 4684,7

Alte chelt. 16049,3 190,5

8343,2 11, I 8259,2 72,9 68,2 480,1 38,8 17,1

14766,0 471,2 4366,0 7686,2 2838,4 1435,7

6300,1

2373,6 1125,0

547,1 64,2

In anul 2007, ce1e mai mari investilii s-au realizat in industrie (58,9%), din acestea cea mai mare parte in industria prelucriitoare (52,2%).

STRUCTURA INVESTITIILOR

dupa forma de proprietate a beneficiarilor

Anul2007 % mii lei 454867,9 100,0 33374,2 720,0 44616,2 246995,5 185526,3 61469,2 12872,2 114374,0 1052,7 863, I 7,3 0,2 9,8 54,3 40,8 13,5 2,8 25,2 0,2 0,2

Total investitii din care: -proprietate integral de stat -proprietate maioritar de stat -proprietate maioritar privata -proprietate integral privata, din care: - capital integral romanesc - capital romanesc ~i strain -proprietate integral straina -proprietate publica -proprietate cooperatista -proprietate ob~teasca

26

2006

2007

36,7

41,2

llD-proprietate integral de stat · -proprietate majoritar privati C -proprietate integral privati

o -proprietate integral straina

· -proprietate publica III-proprietate cooperatista

m-proprietate integral de stat · -proprietate majoritar privata C-proprietate integral privati o -proprietate integral straina · -proprietate publica lIliI-proprietate cooperatisti · -proprietate obllteasca o -proprietate majoritar de stat

in anul 2007, investitiile integral private detin cea mai mare pondere (54,3%), urmate de cele proprietate publica (25,2%). Fala de anu12006, valoarea investitiilor realizate in anu12007 a prezentat urmatoarea dinamica: Total investitii 79,0% Din care: lucrari de constructii 134,8% 59,5% utilaje ~i mijloace de transport alte cheltuieli de investilii 173,9%

27

COMERTUL INTERNATIONAL In anul 2007 exporturile judelului au depa~it importurile eu 152194 mii euro (+42,1 %). Ponderea exporturilor judelului in total lara a fost de 1,7% iar a importurilor de 0,7%. Fala de anul 2006, exporturile au ereseut eu 8,4% (+ 39810 mii euro) iar importurile eu 19,3% ( + 58547 mii euro ). Analizfu1d structura exporturilor pe prineipalele grupe de marfuri se remarea 0 pondere mai mare a urmatoarelor grupe: lemn ~i artieole din lemn (39,5%), textile ~i artieole din textile (12,0%), ma~ini, aparate ~i eehipamente eleetriee (11,6%), inea1laminte, palarii , umbrele (8,6%), marfuri ~i produse diverse, inclusiv mobilier (7,6%), produse ale industriei chimice (5,4%), materiale plastiee, artieole din materiale plastiee ~i eaueiue (3,7%), metale eomune ~i artieole din metal (3,5%), artieole din ipsos, ciment, eeramiea (3,1 %). Cresteri ale exporturilor la grupele eu 0 pondere insemnata (peste 3%) in eadrul judelului au avut loe la: materiale plastiee, artieole din materiale plastiee ~i eaueiue (+103,9%), metale eomune ~i artieole din metal (+58,4%), produse ale industriei ehimiee (+25,5%), marfuri ~i produse diverse, inclusiv mobilier (+13,9%), lemn ~i artieole din lemn (+9,4%), textile ~i artieole din textile (+6,2%), artieole din piatra, ipsos, eiment, ceramica, sticla (+5,1 %), ma~ini aparate ~i eehipamente eleetriee (+0,6%). Scaderi semnifieative ale exporturilor la grupele eu ponderi importante s-au inregistrat la grupele: inealtaminte, palarii, umbrele (- 21,9%). Referitor la structura importurilor, eele mai mari ponderi in total sunt detinute de grupele: ma~ini aparate ~i eehipamente eleetriee (16,4%), animale vii ~i produse de origine animala (15,6%), textile ~i artieole din textile (15,2%), metale eomune ~i artieole din metal (11,2%), lemn ~i artieole din lemn (6,3%), produse ale industriei ehimiee (5,6%), pasta din lemn (5,3%), mijloaee de transport (5,0 %), piei crude, tabaeite ~i artieole din piele (5,0%), materiale plastiee ~i artieole din materiale plastiee ~i eaueiue (3,8%). Cresteri ale importurilor in eadrul grupelor eu pondere semnifieativa (peste 3%) s-au inregistrat la: metale eomune ~i artieole din metal (+ 59,6%), animale vii ~i produse de origine animala (+50,9%), materiale plastiee, artieole din materiale plastiee ~i eaueiue (+50,7%), produse ale industriei ehimiee (+39,5%), ma~ini, aparate ~i eehipamente eleetriee (+14,8%), piei crude, tabaeite ~i produse din piele (+13,5%), textile ~i artieole din textile (+8,2%) pasta din lemn (+3,7%). Scaderi ale importurilor in eadrul grupelor eu ponderi importante s-au inregistrat la mijloaee de transport (-14,8%), lemn ~i artieole din lemn (-0,2%). EXPORTURI (FOB) DE MA.RFURI pe sectiuni din Nomenclatorul Combinat (NC)

Anul 2007 COD NC Totaliudet, din care: Export FOB mii euro 513485 6886 826 In % rata de anul 2006 108,4 126,3 115,4 Structura exportului % Anul 2007 100,0 1,4 0,2 Anul 2006 100,0 1,1 0,1

I II III

IV

V VI VII VIII IX X XI XII

Animale vii, produse de origine animala Produse de origine vegetala Grasimi ~i uleiuri animale ~i vegetale Produse alimentare, bauturi, tutun Produse minerale Produse ale industriei chimice Materiale plastice, articole din materiale plastice ~i cauciuc Piei crude, tabacite si produse din piele Lemn ~i articole din lemn Pasta din lemn Textile ~i articole din textile IncaltAminte, palarii, umbrele

145 4 27473 19195 9020 203006 2116 61666 44123

28,7 18,2 125,5 203,9 77,3 109,4 167,5 106,2 78,1

* *

5,4 3,7 1,8 39,5 0,4 12,0 8,6

0,1

*

4,6 2,0 2,5 39,2 0,3 12,3 11,9

28

Anul 2007

Structura exportului % Anul 2007 Anul 2006

COD NC

XIII XV XVI XVII XVIII

Export

FOB

mii euro 16118 17701 59638 629 1186 39242 4510

3,1 3,2 Articole din piatdi, ipsos, ciment, ceramidi 3,5 2,4 Metale comune , articole din metal 11,6 12,5 Ma~ini , aparate ~i echipamente e1ectrice 0,1 0,1 Mijloace de transport 0,2 0,4 Instrumente ~i aparate optice, fotografice 7,6 7,3 Marfuri , produse diverse (inclusiv mobilier) XX 0,9 XXII Alte produse nenominalizate in alta parte * - sub 0,1 %

- Nota: Diferentele dintre datele pe total judet ~i cele obtinute din insumarea sectiunilor sunt datorate rotunjirii

valori1or din euro 'in mii euro.

In % fata de anul 2006 105,1 158,4 100,6 142,9 61,2 113,9

IMPORTURILE (CIF) DE MARFURI pe sectiuni din Nomenclatorul Combinat (NC)

Anul2007 Structura importului % Anul 2007 100.0 15,6 1,0

0,9 1,1 5,6

COD NC

Total judet. din care: Animale vii, produse de origine animalii Produse de origine vegeta1a Grasimi ~i uleiuri animale si vegetale Produse alimentare, bauturi, tutun Produse minerale Produse ale industriei chimice Materia1e plastice, articole din materiale plastice ~i cauciuc Piei crude, tabacite ~i produse din pie1e Lemn ~i artico1e din lemn

Pasta din lemn Textile Si articole din textile Incaltaminte, piiIarii, umbrele ArticoJe din piatra, ipsos, ciment, ceramidi, sticla Metale comune , articole din metal Masini, aparate ~i echipamente electrice Mijloace de transport Instrumente ~i aparate optice, fotografice, ceasorniciirie Marfuri

~i

Import

CIF

mii euro 361291 56354 3433 16 3173 3912 20321

13829 18114 22711 19090 54988 8896 7917 40623 59274 18097 1930 8424 189

I

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XV XVI XVII XVIII XX

In % fata de anul 2006 119.3 150,9 157,3 35,6 280,3 92,7 139,5

150,7 113,5 99,8 103,7 108,2 69,5 122,2 159,6 114,8 85,2 160,2 116,8 164,3

Anul 2006 100.0 12,4 0,7

*

*

0,4 1,4 4,8 3,0 5,3 7,5 6,1 16,8 4,2 2,1 8,4 17,1 7,0 0,4 2,4

3,8 5,0 6,3 5,3 15,2 2,5 2,2 11,2 16,4 5,0 0,5 2,3 0,1

produse diverse (inclusiv mobilier)

XXII Alte produse nenominalizate in alta parte * - sub 0,1% - Nota: Diferentele dintre datele pe total judet ~i cele obtinute din 'insumarea sectiunilor sunt datorate rotunjirii valorilor din euro in mii euro.

*

29

TURISMUL

in perioada 1.01-29.02 2008, in unitatile turistice din judelul Alba au fost cazali 7047 turi~ti, majoritatea in hoteluri (54,2% din total ), inregistrandu-se 0 cre~tere cu 21,8% fata de perioada corespunzatoare din anul 2007. Numaml de innoptari ale turi~tilor in structurile de primire turistica din judet, inregistrat in perioada 1.01-29.02.2008, a fost de 14609, mai mare cu 5,5% [ala de anul precedent. Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare dinjudel in luna februarie 2007 a fost de 17,5%, pe tara inregistrandu-se un indice de 27,9%.

NUMARUL DE SOSIRI ~I iNNOPTARI PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMlRE TURISTICA iN LUNA FEBRUARIE 2008

Total, din care: Hoteluri Moteluri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale

Sosiri In % rata de 1.01.-29.02 1.01-28.02 2008 2007 7047 121,8 3817 104,9 171 83,4 553 139,6 164 de 9,6ori 280 96,2 1115 123,2

Innoptari In % rata de 1.01-29.02 1.01-28.02 2008 2007 14609 105,5 8710 96,2 301 80,5 167,8 1025 216 de 12,7 ori 656 56,9 1807 90,2

1

30

DOMENIUL SOCIAL

CA~TIGURILE SALARIALE

In luna februarie 2008, ca~tigul salarial mediu brut Inregistrat In judet a fost de 1285 lei (RON), mai mie eu 8,1 % fata de luna ianuarie 2008. Ca~tigul salarial mediu net a fost de 955 lei (RON), eu7,6 % mai mie fata de luna inuarie 2008. Fata de ea~tigu1 salaria1 mediu realizat pe tara, In judetul Alba, In luna februarie 2008 s-a realizat un ea~tig salarial mediu brut mai mie eu 258 lei (RON), respeetiv eu 16,7 % ~i un ea~tig salarial mediu net mai mie eu 179 lei (RON), respeetiv eu 15,8 %.

~OMAJUL

Numaml ~omerilor Inregistrati la sfar~itul lunii februarie 2008 In judetul Alba a fost de 11917 persoane (reprezentand 3,1 % din ~omerii Inregistrati pe total tara), mai mare eu 831 persoane fata de luna anterioara ~i eu 1737 persoane mai mie eomparativ eu luna februarie 2007. Femeile reprezentau la aeeasta data 46,0 % din totalul ~omerilor. Numarul ~omerilor neindemnizati a fost de 5814 persoane, mai mare eu 946 persoane fata de luna anterioara ~i eu 704 persoane fata de luna februarie 2007. Struetura dupa nivelul de instruire arala ea 79,2 % din ~omerii Inregistrati sunt absolventi ai Invatamantului primar, girnnazial ~i profesional, 17,5 % sunt persoane eu studii liceale ~i postlieeale ~i 3,3 % persoane eu studii superioare. Numarul ~omerilor aflati In plata a fost de 6103 persoane (51,2 % din numarul total al ~omerilor), mai mie eu 115 persoane decat In luna ianuarie 2008 ~i mai mie eu 2441 persoane deeat In luna februarie 2007. Rata ~omajului (determinata prin raportarea numamlui ~omerilor la populatia aetiva eivila la 1.01.2007) a fost In luna februarie 2008 de 6,5 % (fata de 6,0 % In luna ianuarie 2008 ~i 7,4 % In luna februarie 2007). In randul femeilor, rata ~omajului a fost de 6,2 % In luna februarie 2008 (fata de 5,8 % In luna ianuarie 2008 ~i 6,8 % In luna februarie 2007), iar In randul barbatilor de 6,8 % In luna februarie 2008 (fata de 6,3 % In luna ianuarie 2008 ~i 8,0 % In luna februarie 2007).Cel mai mare numar de ~omeri s-a Inregistrat In ora~ele: Cugir( 1356 persoane), Alba Iulia (875 persoane), Blaj ( 888 persoane). NUMARUL ~OMERILOR PE FORME DE PROTECTIE SOCIALA ~I DUPA NIVELUL DE INSTRUlRE LA 29 februarie 2008 -. persoane

Din care, dupa nivelul de instruire: Total

~omeri

Primar, gimnazial ~i profesional

Liceal ~i postliceal

Universitar

TOTAL SOMERI Din care : femei

-Beneficiari de a,iutor de ~om~i (75%) din care : fcmei

-Beneficiari de ajutor de ~omaj absolventi (50%) din care : femei

- Someri neindemnizati

din care: femei

11917 5483

5682 2705 421 222 5814 2556

9434 4067

3963 1728 112 46 5359 2293

2083

1216

1483

871 202

107

398

238

400 200

236 106 107 69 57 25

31

NUMARUL ~OMERILOR (LA SFA~ITUL LUNII)

22000 20000 18000 16000 14000

Q)

ffi 12000

o

Q.

~ 10000

8000 6000 4000 2000

o

Feb. Mart. Apr. Mai lun. luI. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb.

EVOLUTIA LUNARA. A RATEI ~OMAJULUI in perioada februarie 2007 -februarie 2008

85

,

-r"--'-"--~-

"'"'

........-.v_ _

u c " ' ' ' #__

~

.

.

.

.

.

.

.

"

.

.

.

"

"

"

"

"

'

~

~

_

"

"

"

"

,

,

~

«

'

W

i

f

N

_

'

W

_

'

<

~

"

'

'

'

#

'

'

'

~

'

'

=

~

~

'

'

'

'

'

.

~

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

4.:i , , , =,~:??:

feb. mart. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. nov.

dec.

,,

ian.

.

I

feb.

-+- total

-

femei -+- barbati

Nota: Rata somajului din perioada dee.2006- sept.2007 a fost reealeulatli eu popula~ia aetiva eivila la 1.01.2007

32

PENSIONARII

Din datele eomunieate de Casa Judeteana de Pensii Alba rezulta ea in luna februarie 2008, numarul pensionarilor din judet a fost de 92528 persoane, eu 536 persoane mai mie deeit in luna februarie 2007.

NUMARUL PENSIONARILOR, DUPA SISTEMUL DE PENSIONARE

Diferente fata de februarie 2007 -pers -536 -484 +413

-897 -37 -15

Februarie 2008 -pers Pensionari - total I. Pensionari de asigurari socia1e din care: - pensionari de asigurari de stat - pensionari de asigurari sociale agricultori II. Pensionari 1.0.V.R. III. Beneficiari de ajutor social tip pensie

92528 92226 81820 10406 237 65

Structura %

100,0 99,7 88,4 11,2 0,3 0,1

STRUCTURA ~I EVOLUTIA NUMARULUI DE PENSIONARI

DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT, PE CATEGORII DE PENSII

Februarie 2008 -pers-

Diferente fata de februarie 2007 -pers+413 -61 -737 +676 +573 +38 +253 +282 -204 +7 +98

Structura %

Pensionari de asie:urari sociale de stat. din care: a) Pensionari pentru munca depusa ~i limitii de varsta din care: - cu vechime completa - cu vechime incomp1etii b) Pensionari de invaliditate - gradul I - gradul II - gradul III c) Pensionari de urma~i d) Pensionari beneficiari de pensii anticipate e) Pensionari beneficiari de pensii anticipate partiale

81820 54882 37664 17218 11625 719 7828 3078 12384 236 2693

100,0 67,1 46,0 21,1 14,2 0,9 9,5 3,8 15,1 0,3 3,3

33

NIVELUL ~I DINAMICA PENSIEI MEDII LUNARE, DUPA SISTEMUL DE PENSIONARE Pensia medie realizata injudet in luna februarie 2008, a fost de 5141ei(RON), mai mare eu 185 lei RON(+56,2%)fata de luna februarie 2007.Pe eategorii de pensii situatia se prezinta astfel:

Februarie 2008 lei RON 1. Pensii de asie:urari sociale de stat, din care: 551 Diferente fata de luna februarie 2007 Lei RON %

+194 +228 +261 +166 +144 +94 +248 +182 +106 +13 +48

+54,3 +55,5 54,0 +68,3 +49,1 +55,0 +47,1 +49,6 +82,2 +5,7 +46,2

a) Pensii pentru munca depusii ~i 1imita de varsta - cu vechime completii - cu vechime incompleta b) Pensii de invaliditate c) Pensii de urmasi d) Pensii anticipate e) Pensii anticipate partiale 2.Pensii de asiguriiri sociale agricultori 3.Pensii IOVR 4.Ajutoare sociale tip pensie

639 744 409 437 265 774 549 235 240 152

In luna februarie 2008, eele mai mari pensii au fost pensiile anticipate (eu 4,0% mai mari deeat pensiile medii pentru munea depusa ~i limita de varsta eu veehime eompleta), in timp ee pensiile pentru agrieultori au reprezentat 42,6% din pensia medie de asiguriiri soeiale de stat.

PRINCIPALELE FENOMENE DEMOGRAFICE

In perioada 1.01-29.02 2008 in judetul Alba s-au inregistrat : 638 naseuti vii ~i 806 deeedati, din care 6 sub un an, rezultand un spor natural negativ de 168 persoane. In perioada eorespunzatoare din anul 2007, seaderea populatiei din eauze naturale a fost de 239 persoane. In primele doua luni ale anului 2008 s-au mai inregistrat: 194 easatorii ~i 93 divorturi. Fata de perioada eoresunzatoare din anul 2007, defieitul natural al populatiei a seiizut eu 71, numarul divorturilor este mai mie eu 8 iar al disatoriilor eu 339 (-63,6 %). Nota: dateIe sunt operative Si se refera la momentul producerii fenomenu1ui demografic

34

INDICELE PRETURILOR DE CONSUM ~I RATA MEDIE A INFLATIEI

Rata medie lunaraa inflatiei, in perioada 1 1- 29 II 2008 2007

Februarie 2008 fata de:

Ianuarie 2008 100,70 100,38 101,08 100,51 Decembrie 2007 101,57 101,18 101,45 102,64 Februarie 2007 107,97 110,16 105,34 109,85

TOTAL Marfuri alimentare Marfuri nealimentare Servicii

0,8 0,6

0,7 1,3

0,1 0,1

-0,1 0,7

RATA LUNARA. A INFLATIEI IN PERIOADA 1 1- 29 II

%

1,5

0,9 0,7

::~

~

I

WMa

I

~j2008

0,5 0,3 0,1

lffil2007

~~

-0,5

j

Total Marfuri alimentare

Marfuri nealimentare

SelVicii

35

INI)ICELE PRETURILOR DE CONSUM iN LUNA FEBRUARIE 2008 LA PRINCIPALELE MA.RFURI ~I SERVICII

-luna anterioara=100 Coeficient de ponderare

10000 3750 770 46 31 15 646 583 15 24 380 18 106 201 216 105 102 9 145 115 27 945 110 229 227 317 18 119 62 4 481 239 38 112 54 45 13 70 186 90 12 104 101 137 27 28 78 197

Denumirea marfurilor/serviciilor

TOTAL

TOTAL MARFURI ALIMENTARE Produse de mor1\rit ~i panificatie - Produse de mor1\rit - Hin1\ - M1\lai - Paine, produse de franzell\rie ~i specialit1\ti - Paine - Produse de franzell\rie - Specialit1\ti de panificatie Legume ~i conserve de legume - Fasole boabe ~i aIte leguminoase - Cartofi - Alte legume ~i conserve de legume Fructe ~i conserve din fructe - Fructe proaspete - Citrice ~i aIte fructe meridionale - Conserve din fructe Ulei, slmin1\, gr1\simi - Ulei comestibil - Margarin1\ Came, preparate ~i conserve din came - Came de bovine - Came de porcine - Came de pasl\re - Preparate din came - Conserve din came Pe~te ~i conserve din pe~te - Pe~te proasp1\t - Conserve ~i aIte produse din pe~te Lapte ~i produse lactate - Lapte - total - Lapte de vac1\ - Branz1\ - total - Branz1\ de vac1\ (telemea) - Branz1\ de oaie (telemea) - Unt Ou1\ Zahl\r, produse zaharoase ~i miere de albine - Zahl\r - Miere de albine Cacao ~i cafea - Cafea B1\uturi alcoolice - Yin - Tuic1\, rachiuri ~i alte b1\uturi - Bere AIte produse alimentare

Februarie 2008 %

100,70 100,38 100,46 100,60 100,45 100,92 100,'-11 100,41 100,18 100,47 99,85 99,56 99,01 100,23 101,08 100,03 102,41 100,28 100,80 100,83 100,66 100,13 100,14 100,12 100,23 100,22 100,37 100,24 100,26 100,13 101,83 101,82 103,27 102,38 102,61 102,27 10l,l0 94,87 100,28 100,18 100,69 100,16 100,16 100,16 100,26 100,21 100,10 100,29

36

- luna anterioara=100 Coeficient de Donderare

4470 460

2 334 101 12 288 168 216 60 21 17 6 28 208 14 142 3 377 119 102 156 617 212 405 385 738 423 1059 521 367 171 84 1780 20 54 252 169 28 57 33 96 99 16 13 52 3 750 3 546 201 80 51 91 3

Denumirea marfurilor/serviciilor

TOTAL MARFURI NEALIMENTARE

Imbracaminte, articole de galanterie, pasmanterie ~i mercerie - Tesaturi - Confectii - Tricotaje · - Articole de galanterie, pasmanterie ~i mercerie

Inc~Jtaminte

Februarie 2008 %

101,08

100,11 100,15 100,09 100,13 100,16 100, II 100,12 100,10 100,21 100,07 99,82 100,12 100,15 100,19 100,18 100,19 100,16 100,38 101,47 99,58 100,01 100,04 100,15 99,97 99,96 101,29 100,45 103,02 100,00 108,42 100,77 100,39 100,51 101,50 100,65 102,05 100,34 100,46 100,68 101,38 103,54 100,92 100,00 100,47 101,40 99,17 99,40 100,70 99,18 100,01 100,39 100,46 100,64 100,87

- Incaltaminte din piele Produse de uz casnic, mobila - Mobila - Frigidere ~i congelatoare - Ma~ini de spalat - Ma~ini de aragaz, butelii - Articole de menaj Articole chimice - Lacuri ~i vopsele - Detergenti - Sapun de rufe Produse cultural-sportive - Carti, ziare, reviste - Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive - Autoturisme ~i piese de schimb Articole de igiena, cosmetice ~i medicale - Articole de igiena, cosmetice - Articole medicale - Medicamente Combustibili Tutun, tigari Energie electrica, gaze ~i incalzire centrala - Energie electrica - Gaze - Energie termica Alte marfuri nealimentare

TOTAL SERVICII

Confectionat ~i reparat imbracaminte ~i incaltaminte Chirie Apa, canal, salubritate Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu lnvatamantul ~i turismul Reparatii auto, electronice ~i lucrari foto Ingrij ire medicala Igiena ~i cosmetica Transport urban Transport interurban (alte feluri de transport) -C.F.R. - Rutier - Auto - abonamente - Aerian Po~ta ~i telecomunicatii - Servicii po~tale - Telefon - Abonament radio, televiziune Restaurante, cafenele, cantine Alte servicii cu caracter industrial Alte servicii - Plata cazarii in unitati hoteliere

37

Information

40 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

685755


You might also be interested in

BETA