Read Microsoft Word - 57-2011.docx text version

FLETORJA ZYRTARE

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare

www.qpz.gov.al

Nr.57

12 maj

PËRMBAJTJA

2011

Faqe

Vendim i KZHR nr.1, datë 11.2.2011 Vendim i KZHR nr.2, datë 11.3.2011 Vendim i KZHR nr.3, datë 11.3.2011 Vendim i KZHR nr.4, datë 19.4.2011

Për shpërndarjen e fondeve të zhvillimit të rajoneve.......... Për përcaktimin e kritereve për ndarjen e fondit për zhvillimin e rajoneve............................................... Për shpërndarjen e fondeve të zhvillimit të rajoneve.......... Për shpërndarjen e fondeve të zhvillimit të rajoneve për projektet e arsimit..................................................

2375

2382 2391

2402

VENDIM Nr.1, datë 11.2.2011 PËR SHPËRNDARJEN E FONDEVE TË ZHVILLIMIT TË RAJONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 15 të ligjit nr.10 355, datë 2.12.2010 "Për buxhetin e vitit 2011", Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve VENDOSI: 1. Financimin nga fondi prej 5 678 924 000 (pesë miliardë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tetë milionë e nëntëqind e njëzet e katër mijë) lekësh, pjesë e fondit të përgjithshëm për vitin 2011 për Fondin e Zhvillimit të Rajoneve, për projektet, sipas institucioneve në shumat e mëposhtme, përkatësisht për: - Infrastrukturën rrugore, në vlerën prej 1 454 224 452 (një miliard e katërqind e pesëdhjetë e katër milionë e dyqind e njëzet e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e dy) lekësh, e specifikuar për t'u përdorur për: a) Likuidimin e projekteve të infrastrukturës rrugore, me vlerë prej 1 378 175 572 (një miliard e treqind e shtatëdhjetë e tetë milionë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e dy) lekësh, sipas listës nr.1 që i bashkëlidhet këtij vendimi. b) Financimin e projekteve të infrastrukturës rrugore, sipas ecurisë së punimeve fizike, në vlerën prej 76 048 880 (shtatëdhjetë e gjashtë milionë e dyzet e tetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë) lekësh, sipas listës nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi. - Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit, në vlerën 403 210 104 (katërqind e tre milionë e dyqind e dhjetë mijë e njëqind e katër) lekësh, sipas listës nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi. - Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në vlerën 370 000 000 treqind e shtatëdhjetë milionë) lekë, sipas listës nr.4 që i bashkëlidhet këtij vendimi. - Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit në vlerën 24 616 027 (njëzet e katër milionë e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e njëzet e shtatë) lekë, sipas listës nr.5, që i bashkëlidhet këtij vendimi. - Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, në vlerën 258 843 199 (dyqind e pesëdhjetë e tetë milionë e tetëqind e dyzet e tre mijë e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë, sipas listës nr.6, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 2. Ngarkohet Ministria e Financave të kryejë veprimet për bërjen efektive të fondeve. KRYETARI Sali Berisha Ministri i Financave Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës Ministri i Punëve Publike dhe Transportit Ministri i Brendshëm Ministri i Arsimit dhe Shkencës Ministri i Shëndetësisë Ministri i Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave Kryetari i Bordit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit Kryetari i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë Kryetari i Shoqatës së Komunave të Shqipërisë Anëtar Anëtar Anëtar Anëtar Anëtar Anëtar Anëtar Anëtar Anëtar Anëtar Anëtar Anëtar 2375

Kryetari i Shoqatës së Qarqeve të Shqipërisë Kryetari i Konferencës së Rektorëve TABELA NR.1 INFRASTRUKTURA RRUGORE

Nr. Autoriteti kontraktor TOTALI BERAT Bashkia Berat Bashkia Kuçovë Bashkia Berat Bashkia Berat Komuna Vendreshe Bashkia UraVajgurore DIBËR Komuna Tomin Komuna Ulëz Komuna Suc Komuna Sllovë Komuna Komsi Komuna Shupenzë Komuna Kastriot DURRËS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Bashkia Sukth Komuna Katund i Ri Bashkia Shijak Bashkia Durrës Bashkia Durrës Bashkia Durrës ELBASAN Bashkia Peqin Komuna Bradashesh Komuna Bradashesh Komuna Rajcë Bashkia Përrenjas Komuna Bradashesh Komuna Tunje Komuna Mollas Bashkia Librazhd Bashkia Gramsh Komuna Gostimë Komuna Poroçan Komuna Funar Komuna Qukës Qendër Librazhd Komuna e Shalës Komuna Klos FIER Qarku Fier Qarku Fier Bashkia Divjakë Komuna Qendër Mallakastër Rikonstruksion i rrugës fshati Vadardh- lagjja 2 Rr. Katund i ri-Jubë e Poshtme- Jubë e Sipërme Rikonstruksion i rrugëve të Kasave, lagjja Kodër Rikonstruksion i rrugës nr.21 në lagjen nr. 17 në zonën e ishKënetës, Durrës Rikonstruksion i rrugës nr.22 në lagjen nr. 17 në zonën e ishKënetës, Durrës Rikonstruksion i rrugës nr.23 në lagjen nr. 17 në zonën e ishKënetës, Durrës Rikonstruksion i rrugës së varrezave Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme të fshatit Bradashesh Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme të fshatit Kusarth, Karakullak Sistemim, asfaltim unaza Rajcë Ndërtim asfaltimi i rrugës "Muhamet Kadia" Sistemim asfaltim i rrugëve të brendshme të fshatit Katund i Ri Rikonstruksion i rrugës qendër Tunje Asfaltim i rrugës komuna - Linas Qendër Sistemim asfaltim rruga "Gjetës" Rikonstruksion i bulevardit kryesor Rikonstruksion, asfaltim i rrugëve të brendshme të fshatit Shtërmen Segmenti i rrugës Mulliri i Poroçanit - Qendër Komunë Sistemim asfaltim i rrugës Letan ­ Funar Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës Bërzhetë Rikonstruksion, asfaltim i rrugës fshati Semes Sistemim asfaltim i rrugës së Shalës ­ Xibrakë Asfaltim i rrugës fshati Lumas L.962 ml Rikonstruksion i rrugës Zhupan - Radostine Vadhize Rikonstruksion i rrugës Grecalli ­ Baltez ­ Hamil ­ Kthesë e Semanit Sektor Sistemim, asfaltim i bllokut perëndimor Asfaltimi i rrugës Lapulec-Lofkend Emërtimi i projektit

Anëtar Anëtar

Vlera për t'u financuar sipas vendimit të KZHR-së 1,378,175,572 97,974,796 39,288,494 12,362,510 38,192,748 3,326,043 4,706,503 98,498 71,607,294 6,738,688 9,893,680 49,830,929 28,959 4,900,000 68,340 146,698 41,834,056 7,827,885 31,590,473 2,223,851 3,821 68,924 119,102 215,241,678 281,204 20,676,398 29,376,375 29,956,477 13,622,196 65,663,212 5,510,088 31,567,119 132,777 15,658 288,279 3,000,364 768,644 577,644 4,994,350 8,700,959 109,934 199,791,236 35,866,922 55,777,346 13,639,608 22,753,828

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KUL, qyteti Berat Rikonstruksion i rrugës "Koço Koleci" (Shesh - Vidha) Sistemim asfaltim rruga Axhensi-Vakef-Th.Tani Rehabilitim pjesor KUL-Pus me çati - lumi Osum Rikonstruksion Vendreshe 1 - Vendreshe 2 Rikonstruksion rruge, segmenti shkolla e mesme deri te kryqëzimi i Pashalli-Konizbalte Rikonstruksion i rrugës Varend Sistemim asfaltim, qyteti Ulëz (rikonstruksion i rrugës Blatit-Ulëz) Sistemim, asfaltim Suç - Kurdari Ndërtim i unazës së fshatit Vleshe Rikonstruksion rruge fshati German+C64 Rikonstruksion i rrugës Bllacë Sistemim asfaltim i rrugës fshatit Kandër L= 1315 Ml, komuna Kastriot

2376

41 42 43 44 45

Komuna Tërbuf Qarku Fier Komuna Aranitas Komuna Fratar Komuna Bubullimë GJIROKASTËR Qendër Tepelenë Qendër Tepelenë Bashkia Memaliaj Komuna Buz Bashkia Përmet Bashkia Përmet Komuna Kurvelesh KORÇË Komuna Proptisht Komuna Mollas Komuna Liqenas Bashkia Bilisht Komuna Trebinjë KUKËS Komuna Kalis Bashkia Bajram Curri LEZHË Bashkia Rubik Komuna Shëngjin Bashkia Lezhë Komuna Balldren i Ri Bashkia Lezhë Bashkia Rrëshen SHKODËR Bashkia Fushë-Arrëz Komuna Hajmel Bashkia Koplik Bashkia Koplik Komuna Hajmel TIRANË Minibashkia 2 (3535) Komuna Golem Komuna Petrelë Komuna Petrelë Komuna Paskuqan Bashkia Kamëz Komuna Paskuqan Komuna Paskuqan Komuna Baldushk Komuna Dajt Komuna Vaqar Komuna Farkë Tiranë/Njësia 6 VLORË

Rikonstruksion i rrugës Cermë e Vogël ­ Tërbuf Rikonstruksion i rrugës Lushnjë - Hysgjokaj Projekti Rruga Qendër Meto-Qalliaj-Carku Rikonstruksion i rrugës Ziaj-Ninesh-Dames-Fratar (faza I) Rikonstruksion i rrugës Pirre-Kamcisht-varreza Rikonstruksion i rrugës nga ferma e fshatit Beçishtit deri në fshatin Beçisht (rikonstruksion rruga Dragot Beçisht) Rikonstruksion i rrugës fshati Luzat Rikonstruksion rruga Frigoriferi - Furra e Bukës Rikonstruksion i rrugës Buz Qendër - Stacioni Pyjor Rikonstruksion i rrugës Gur i Qytetit, lagja Mejden Rikonstruksion i rrugës Lagja Partizani, Bllok Bolenk Rikonstruksion i rrugës Gusmar - Nivice Sistemim, asfaltim rruga Qafa e Zhellarit Rodokal, faza I Sistemim, asfaltim rruga e fshatit Qafëzezë (Riveshje) Sistemim-asfaltim i rrugës nacionale Dog.Goricë-Diellas Rikonstruksion i godinës së bashkisë Devoll Rikonstruksion i rrugës Kalivac-Dunicë Ndërtim ure në fshatin Rreze Uji (ndërtim ure Rrosuj) Asfaltim rruga B.Malësisë Sistemim, asfaltim rruga Katund i Vjetër Rikonstruksion rruga qendër ishull Shëngjin - Qendër Stom Asfaltim i rrugës Kodër Marlekaj Rikonstruksion rrugë fshatrat Malecaj-Kraj Becaj Rikonstruksion e sistemim lagje "Skënderbeg", blloku "Liria" Lezhë Rikonstruksion rruge Rrëshen - Kodër Rrëshen Shtesë zyra të bashkisë Sistemim rruga lagja "Kovaç" Rehabilitim rruga Mehaj Kalldrun Rehabilitim rruga Llazanaj - Culaj Rehabilitim i rrugës Paçram -autostradë Sistemim asfaltim i degëzimit të rrugës Budi (depo uji) Rikonstruksion rruga Mali i Robit - Qerret Asfaltim rrugë Fikas - Qeha - Hekal Sistemim, asfaltim i rrugës Fshati i Ri - Mullet Rruga Babru ­ Fushë Kercik - Babrru Kodër - Babrru Qendër Rruga Qendër Kamëz Çerkezë (faza I) Rikonstruksion i rrugës Paskuqan 2 varreza Rehabilitim i rrugës Halit Haxhia - loti I Sistemim asfaltim fshati Fushas Rikonstruksion i rrugës Gropa e Shtufit, Qesarak L 882 ml Rikonstruksion i rrugës dhe kanalit kullues në lagjen "Drita" Ndërtim i rrugës, kthesa e Lundër (Kartodrom) - Rruga Nacionale Tiranë Sistemim, asfaltim i rrugës Shaban Bardhoshi

2,202,112 50,172,446 1,897,969 17,006,702 474,303 67,214,547 12,179,475 12,858,859 21,947,761 9,269,527 137,129 134,235 10,687,561 32,369,777 440,899 17,650,309 68,260 97,309 14,113,000 16,057,947 57,947 16,000,000 41,918,577 15,908,195 18,631,200 266,299 5,953,207 149,379 1,010,297 8,455,666 6,380,812 332,874 133,625 103,355 1,505,000 459,656,019 9,410,731 52,075,226 38,616,549 41,207,111 117,119,377 8,000,000 26,815,918 42,675,765 670,217 1,308,802 257,999 84,588,403 36,909,921 126,053,979

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88

Bashkia Sarandë Bashkia Vlorë Komuna Shushicë Komuna Armen Komuna Livadhja

Asfaltim i rrugës së Vilës Sistemim, asfaltim i rrugës Topana-K. Baba Asfaltimi rrugës Risili - Llakatund Rikonstruksion i rrugës Romsit Sistemimi, asfaltim unaza e fshatit Livadhja

20,571,284 12,502,169 7,000,000 5,054,159 15,506,543

2377

89 90 91 92

Bashkia Himarë Komuna Mesopotam Komuna Novoselë Komuna Brataj

Rikonstruksion rruge Qeparo-Qeparo Fshat Rikonstruksion rruge Mesopotam-Brajlat Sistemim asfaltim i shëtitores qendër Novoselë 574 ml Rikonstruksion i rrugës Ramice - (Manastir) Vernik, faza 1

19,000,000 4,919,862 23,260,854 18,239,108

TABELA NR.2 INFRASTRUKTURA RRUGORE

Vlera për t'u financuar sipas vendimit të KZHR-së 76,048,880 11,973,375 Ndërtimi i rrugës "Shën Vlash", Shkozë Asfaltim i rrugës Gracen- Tërbaç, faza II Sistemim, asfaltim i rrugëve në qendrën e komunës Grekan Rikonstruksion i rrugës Kotor- Poroçan, faza I Sistem asfaltim rruga lagjja Demokracia stadiumi i qytetit Rikonstruksion asfaltim i rrugës fshati Mashkullorë Infrastruktura e qytetit Krumë Kryqëzimi Varrezave të Dëshmorëve Turizmi i Ri Rikonstruksion rruge në fshatin ishull Shëngjin Sistemim, asfaltim rruge Grudë Vinotekë rruga nacionale Shkodër, 11,973,375 10,410,196 2,808,878 7,509,587 91,731 15,152,868 11,628,127 3,524,742 35,637,648 30,579,750 5,057,898 2,488,421 2,488,421 386,373 386,373

Nr.

Autoriteti kontraktor TOTAL DURRËS

Emërtimi i projektit

1 2 3 4

Komuna Rashbull ELBASAN Komuna Gracen Komuna Grekan Komuna Poroçan GJIROKASTËR

5 6

Bashkia Tepelenë Komuna Cepo KUKËS Bashkia Krumë Bashkia Kukës LEZHË

7 8

9 Komuna Shëngjin SHKODËR Komuna Rrethinat Shkodër

10

TABELA NR.3 MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT

Vlera për t'u financuar sipas vendimit të KZHR-së 403,210,104 18,774,720 Ndërtim depo uji 500 m rrjet shpërndarës i fshatrave Goriçan, Qendër Goriçan, Çlirim, Malas, Kutalli, Rërëz

3

Nr.

Autoriteti kontraktor

Emri i projektit TOTALI

Qarku Berat 1 Komuna Kutalli, Berat Qarku Dibër 2 3 4 5 6 7 Komuna Kastriot, Dibër Komuna Ostren, Bulqizë K. Macukull, Mat Komuna Zerqan, Bulqizë Komuna Ostren, Bulqizë Bashkia Klos Ndërtim ujësjellësi në fshatin Vrenjte KUZ i fshatit Ostren Furnizimi me ujë i lagjeve Çurkaj, Pirraç, Gjuçaj, Poraj, Dodaj, Valxhi Ujësjellësi i fshatit Valikarth Ujësjellësi rajonal Gjinovec Ostren Ndërtim ujësjellësi i fshatit Bershi

18,774,720 27,097,747 1,766,000 1,250,270 2,536,209 224,000 19,671,268 1,650,000

2378

Qarku Durrës 8 9 Komuna Maminas, Durrës Komuna Kodër Thumanë, Krujë Qarku Elbasan Bashkia Elbasan Komuna Sheze, Peqin Komuna Pajovë, Peqin Komuna Qendër, Librazhd Komuna Skënderbegas, Gramsh Komuna Pajovë, Peqin Komuna Gostimë, Elbasan Komuna Bradashesh Komuna Papër Elbasan Qarku Fier 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Komuna Kuman, Fier Komuna Mbrostar, Fier Komuna Dushk, Lushnjë Komuna Fratar, Ballsh Komuna Frakull, Fier Komuna Allkaj, Lushnjë Komuna Fier Shegan, Lushnjë Komuna Kolonjë, Lushnjë Komuna Golem, Lushnjë Qarku Gjirokastër Komuna Cepo, Gjirokastër Komuna Dropull i Poshtëm, Gjirokastër Bashkia Tepelenë Komuna Ballaban, Përmet Qarku Korçë Komuna Proptisht, Pogradec Komuna Progër, Bilisht Qarku Kukës 34 35 36 37 38 39 Bashkia Kukës Komuna Margegaj, Bajram Curri Komuna Bicaj, Kukës Komuna Malzi, Kukës Komuna Fierzë, Bajram Curri Komuna Lekbibaj, Bajram Curri Qarku Lezhë Komuna Shënkoll, Lezhë Komuna Zejmen, Lezhë Komuna Selitë, Rrëshen Komuna Zejmen, Lezhë Rikonstruksion KUZ, Lagje e Re Kukës KUZ në fshatin Margegaj KUZ i fshatit Nange Ujësjellësi i fshatit Kryemadh KUZ lagjja Dushaj dhe zona B Ndërtim i ujësjellësit në fshatrat e komunës Lekbibaj Rikonstruksion i rrjetit të jashtëm të ujësjellësit Mashkullorë Rrjeti i jashtëm, Ujësjellësi Rajonal Dropulli i Poshtëm Gjirokastër Rrjeti i ujësjellësit nga depoja e qytetit në lagjet Demokracia, Majkosh, si dhe në zonën industriale në fushën e Tepelenës KUZ fshati Ballaban Rikonstruksion i linjës së jashtme të ujësjellësit të fshatit Slabinjë KUZ fshati Cangonj Ujësjellësi Kuman - Vidhishte Rikonstruksion ujësjellësi Qendra e Banuar Mbrostar - Ura Rikonstruksion i rrjetit kryesor të ujësjellësit Dushk fshat Dushk Sektor Rikonstruksion i ujësjellësit të fshatit Malas Rrjeti shpërndarës i ujit të pijshëm në fshatin Frakull Rikonstruksion ujësjellësi të fshatrave Toshkëz - Delisufaj Rikonstruksion i ujësjellësit Çinar Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm i ujësjellësit Gogolas për fshatrat Kaçisht, Pirre, Rrapëz Sektor, Rrapëz fshat, Gorre, Lumth, Shakuj, Bishqethëm Ujësjellësi i fshatit Shegas Përmirësim i furnizimit me ujë të fshatrave Maminas, Rubjekë, Bilalas KUZ dhe KUB të fshatit Kodër dhe Fushë-Thumanë

16,209,520 7,424,240 8,785,280 50,926,087 KUZ për zonën N.SH.U Ujësjellësi i fshatit Shezë e Madhe Ujësjellësi i fshatit Paulesh Rikonstruksioni i ujësjellësit të fshatit Kuturman Ujësjellësi i fshatit Menkollarë Punime shtesë në rrugën "Rruga Kthesa Çengelaj - Ura Çengelaj" (Ujësjellës, KUZ, KUB) Ndërtim i ujësjellësit në fshatin Gostimë Ndërtim i KUZ fshati Katund i Ri-Kusarth Ujësjellës fshati Papër-Balldre, Lugaj, Valas 5,164,027 139,000 250,000 5,973,919 3,088,840 8,941,630 1,883,620 23,682,520 1,802,530 55,530,750 2,153,390 1,291,080 4,641,740 4,016,340 31,274,770 3,585,450 3,252,080 2,080,780 3,235,120 29,118,200 11,711,940 14,278,730 1,470,220 1,657,310 11,971,640 8,825,030 3,146,610 26,949,970 4,144,600 2,081,310 2,602,300 4,671,420 8,139,740 5,310,600 27,821,847 Ujësjellësi i fshatit Shënkoll Ujësjellësi i fshatit Spiten (lagjja Vreshta) Rikonstruksion KUZ Kurbnesh Ndërtim ujësjellësi të lagjes "Fildanë" në fshatin Tresh 13,367,660 1,893,690 1,189,000 2,930,900

10 11 12 13 14 15 16 17 18

32 33

40 41 42 43

2379

44 45 46 47 48 49 50

Komuna Kthellë, Rrëshen Komuna Milot, Laç Qarku Shkodër Sh.a. UK Shkodër qytet Bashkia Fushë-Arrëz, Pukë Sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Shkodër fshat Sh.a. UK Shkodër qytet Komuna Gruemirë, Koplik, M.Madhe Qarku Tiranë Komuna Ndroq, Tiranë Bashkia Vorë, Tiranë Komuna Paskuqan, Tiranë Komuna Zall-Herr Tiranë Komuna Ndroq,Tiranë Njësia bashkiake 11,Tiranë Komuna Baldushk, Tiranë Komuna Bërzhitë, Tiranë Komuna Petrelë, Tiranë Qarku Vlorë Komuna Dhiver, Sarandë Komuna Brataj, Vlorë Komuna Livadhja, Sarandë Komuna Qendër, Vlorë Bashkia Konispol, Sarandë Komuna Sevaster, Vlorë Komuna Markat, Sarandë Komuna Qendër, Vlorë Komuna Armen, Vlorë

Ndërtim ujësjellësi në fshatin Lekgegaj Ujësjellësi i fshatit Shullaz Ndërtim ujësjellësi Telekom-Poliklinikë-Rektorat Ujësjellësi Kërrabë ­ Fushë-Arrëz Rrjeti shpërndarës i fshatrave të komunës Rrethina - Shkodër Ndërtim ujësjellësi Zooteknike- Shpia e Mushkajës Ujësjellësi Grudë ­ Fushë

1,272,530 7,168,067 19,443,537 2,482,426 7,999,820 541,000 5,510,410 2,909,881 40,628,280

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Ujësjellësi Lagje e Re Ujësjellësi rajonal i bashkisë Vorë, linja e transmetimit Vorë - Marikaj, faza e dytë Depo uji B/A rrethore 1000m3 dhe rrjeti shpërndarës Paskuqan nr.1 (ujësjellësi i komunës Paskuqan) Ndërtim KUZ i fshatit Kasallë Ndërtim ujësjellësi Ndroq KUZ të lagjes Kodër-Kamëz Ndërtim i ujësjellësit të fshatit Vrap Ndërtim i rrjetit të ujësjellësit të fshatit Ibë e Sipërme Rrjeti i ujësjellësit Petrelë, lagjja "Kupje" Furnizimi me ujë i fshatit Dhiver Ujësjellësi Bashaj - Mesaplik Ujësjellësi Grazhdan Ndërtim ujësjellësi Novoselë Bestrovë (Shamugjin -Panaja) Rikonstruksion ujësjellësi Konispol Ndërtim ujësjellësi i fshatit Golimbaz Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit të fshatit Shalës Ujësjellësi Xhyherine ­ Babicë e Madhe Ujësjellësi i fshatrave Lubonjë - Picar

162,000 1,100,000 7,978,620 4,463,130 2,892,210 6,976,390 4,116,510 8,331,600 4,607,820 78,737,807 8,220,300 1,632,877 1,985,910 9,950,750 6,876,750 1,855,530 23,121,250 12,537,150 12,557,290

TABELA NR.4 MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURËS, RINISË DHE SPORTEVE

Nr. Autoriteti kontraktor Emri i projektit TOTALI Qarku Durrës 1 2 3 Bashkia Krujë Qarku Tiranë Bashkia Kavajë Bashkia Kamëz Ndërtimi i Qendrës kulturore Ndërtimi i Pallatit të Kulturës Ndërtimi i Qendrës kulturore Vlera për t'u financuar sipas vendimit të KZHR-së 370,389,187 112,534,530 112,534,530 257,854,657 125,132,520 132,722,137

2380

TABELA NR.5 MINISTRIA E BUJQËSISË, USHQIMIT DHE MBROJTJES SË KONSUMATORIT

Nr. Autoriteti kontraktor Emri i projektit Totali Qarku Dibër 1 2 Bashkia Burrel Qarku Kukës Bashkia Has Ndërtim tregu agroushqimor Ndërtim tregu agroushqimor Vlera për t'u financuar sipas vendimit të KZHR-së 24,616,027 20,000,000 20,000,000 4,616,027 4,616,027

TABELA NR.6 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

Nr. Emri i projektit TOTALI DIBËR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ndërtimi i shkollës CU Grazhdan, komuna Maqellarë, Dibër DURRËS Rikonstruksion +shtesë kopsht Fushë-Krujë, bashkia Fushë-Krujë, Krujë ELBASAN Ndërtim shkolle e re 9-vjeçare Elbasan Supervizim kolaudim për dy shkollat e reja 9-vjeçare Elbasan Rikonstruksion i shkollës së mesme "Faik Trungu" Zgosht, komuna Lunik Supervizim kolaudim rikonstruksion i shkollës së mesme "Faik Trungu" Zgosht, komuna Lunik Ndërtim i ri shkolla 9-vjeçare Dragoshtunjë, komuna Qendër Librazhd FIER Shtesë anësore + sistemim oborri shkolla 9-vjeçare e re, Topojë, komuna Topojë Supervizim kolaudim, shtesë anësore + sistemim oborri shkolla 9-vjeçare e re, Topojë, komuna Topojë KORÇË Rikonstruksion + shtesë 6 klasa shkolle 9-vjeçare "Hudenisht", komuna Hudenisht Pogradec LEZHË Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare + kopsht Raboshtë, komuna Kallmet Lezhë SHKODËR 12 13 Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare + kopsht Vukatanë, komuna Guri i Zi Supervizim kolaudim, ndërtimi i shkollës 9-vjeçare + kopsht Vukatanë, komuna Guri i Zi TIRANË Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare+ kopsht Babrru, Kodër e Kuqe, komuna Paskuqan Supervizim kolaudim ndërtimi i shkollës 9-vjeçare+ kopsht Babrru Kodër e Kuqe, komuna Paskuqan Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Babrru Qendër, komuna Paskuqan Supervizim kolaudim rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Babrru Qendër, komuna Paskuqan Ndërtim kopshti i ri lagje Bathore 6, bashkia Kamëz Supervizim kolaudim, ndërtim kopshti i ri lagje Bathore 6, bashkia Kamëz Vlera për t'u financuar sipas vendimit të KZHR-së 258,843,199 1,582,126 1,582,126 450,000 450,000 8,641,224 883,270 322,980 6,000,000 115,668 1,319,306 21,678,472 21,399,037 279,435 200,000 200,000 60,773 60,773 33,171,630 32,779,554 392,076 186,163,974 23,575,797 420,000 33,839,188 670,000 24,678,485 527,738

10

11

14 15 16 17 18 19

2381

20 21 22 23

Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare lagje Qesarakë, komuna Dajt Supervizim kolaudim, ndërtimi i shkollës 9-vjeçare lagje Qesarakë, komuna Dajt Rikonstruksion shkolla e bashkuar "Ibrahim Rugova", bashkia Kamëz Supervizim kolaudim, rikonstruksion shkolla e bashkuar "Ibrahim Rugova", bashkia Kamëz VLORË Ndërtim konvikti shkolla e mesme qytet Sarandë Supervizim, kolaudim, ndërtim konvikti shkolla e mesme qytet Sarandë

60,883,565 786,240 40,251,177 531,784 6,895,000 6,845,000 50,000

24 25

VENDIM Nr.2, datë 11.3.2011 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR NDARJEN E FONDIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 15 të ligjit nr.10 355, datë 2.12.2010 "Për buxhetin e vitit 2011", Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve VENDOSI: 1. Përcaktimin e kritereve për ndarjen e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, sipas përqindjeve të mëposhtme: a) Numri i popullsisë në secilin qark: 35%. b) Niveli i varfërisë sipas qarqeve: 35%. c) Përfitimi i investimeve në 4-vitet e fundit sipas sektorëve përkatës: 30%. 2. Përllogaritja e kritereve për formulën e shpërndarjes së fondeve ndërmjet qarqeve, sipas fushave përkatëse, kryhet sipas (shtojcës I) bashkëlidhur këtij vendimi. 3. Shpërndarja e fondeve ndërmjet qarqeve për secilin sektor sipas aplikimit të formulës është paraqitur në tabelën 1 (shtojca II) bashkëlidhur këtij vendimi. 4. Departamenti i Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj, pranë Këshillit të Ministrave, kryen rolin e sekretariatit të përgjithshëm të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve. Sekretariati i përgjithshëm administron dhe përgatit materialet, që do të diskutohen nga Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve. 5. Në bazë të kritereve të llogaritura në përputhje me formulën sipas peshës së tyre specifike për ndarjen e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, sekretariati i përgjithshëm i paraqet propozimin Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për ndarjen e fondeve për çdo fushë ndërmjet qarqeve. 6. Aplikimi për fonde bëhet nga njësitë e qeverisjes vendore, universitetet për sektorin e arsimit të lartë dhe bordet e kullimit për sektorin e bujqësisë, duke i dërguar projektet, sipas formatit nr.1 (shtojca III) bashkëlidhur këtij vendimi, në: - Fondin Shqiptar të Zhvillimit për objektet e infrastrukturës vendore. - Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës për objektet e arsimit bazë, të mesëm të përgjithshëm, të mesëm profesional. - Ministrinë e Shëndetësisë për objektet e kujdesit shëndetësor parësor. - Ministrinë e Punëve Publike, dhe Transportit për objektet e ujësjellës-kanalizimeve. - Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit për objektet e infrastrukturës së kullim/ujitjes dhe zhvillimit rural duke mbështetur bujqësinë blegtorinë agroindustrinë dhe marketingun. - Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për objektet e trashëgimisë kulturore, artit dhe kulturës. - Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave për projektet për pyllëzim me dru frutorë. 2382

7. Me fondet e buxhetit të këtij viti do të merren në konsideratë për financim projektpropozimet e reja të paraqitura në vitin 2010-2011 pranë sekretariateve të institucioneve të përmendura në pikën 5. 8. Vlera e plotë e projekteve, që do të miratohet nga Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve, do të jetë ajo e cila është propozuar nga sekretariatet teknike të ministrive të përmendura në pikën 5 dhe dërguar pranë sekretariatit të përgjithshëm të FZHR-së. 9. Për projektet në vazhdim, të papërfunduara, për avancimin e punimeve dhe ende të papaguara, ministritë e linjës dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit përgatisin një listë me projektet në vazhdim, të cilën ia përcjellin sekretariatit të përgjithshëm të FZHR, sipas formatit nr.2 të shtojcës III. Në lidhje me fondin që i akordohet financimit të projekteve në vazhdim, vendimi merret nga Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve, duke mbajtur në konsideratë edhe nivelin real të disbursimeve të përditësuara nga Ministria e Financave. 10. Për aplikimet për projektet e reja, sekretariatet teknike në ministritë e linjës përgatisin metodologjitë përkatëse për të kryer vlerësimin teknik të projekteve, të cilat miratohen me urdhër të ministrit. Një kopje e urdhrit të ministrit depozitohet pranë sekretariatit të përgjithshëm të Fondit për Zhvillimin e Rajoneve. 11. Ministritë e linjës dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit bëjnë një vlerësim të projekteve sipas kritereve të shtojcës II bashkëlidhur këtij vendimi. 12. Ministritë e linjës dhe institucionet e tjera të përmendura në pikën 5 të këtij vendimi, paraqesin pranë sekretariatit të përgjithshëm të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve listën e plotë të projekteve të paraqitura nga njësitë e qeverisjes vendore dhe bordet e kullimit, shoqëruar me vlerësimet ekonomiko-teknike, sipas formatit nr.3 të shtojcës III. 13. Ministria e Brendshme paraqet, pranë sekretariatit të përgjithshëm të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, përparësitë e zhvillimit dhe të investimeve në nivel vendor sipas fushave përkatëse në përputhje me dokumentet strategjike të zhvillimit të qarqeve, si edhe bazuar në informacionin e marrë nga këshillat e qarqeve, sipas formatit nr.3 të shtojcës III bashkëlidhur. 14. Ministria e Financave përgatit dhe i përcjell, sipas kërkesës, sekretariateve teknike të ministrive të linjës, si edhe sekretariatit të përgjithshëm të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, analizën dhe vlerësimin për nivelin e mbledhjes së taksave dhe tarifave vendore për katër vitet e fundit, nga njësitë e qeverisjes vendore. 15. Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, si dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit përgatitin dhe i përcjellin sekretariatit të përgjithshëm të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve sasinë e investimeve që këto institucione kanë kryer për katër vitet e fundit të ndarë në nivel qarku sipas rretheve. 16. INSTAT-i siguron të gjitha të dhënat e nevojshme për sekretariatin e përgjithshëm të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve dhe institucionet e tjera qendrore, të cilat do të shërbejnë për të analizuar projektet e dërguara për financim. 17. Vendimet e Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve, për projektet që do të financohen, përcillen nga sekretariati i përgjithshëm te Ministria e Financave, e cila procedon për veprim, duke çelur fondin e akorduar për investimet sipas vendimeve të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, bazuar në informacionin e marrë nga institucionet buxhetore të përmendura në pikën 5. 18. Monitorimi i ecurisë së zbatimit të punimeve të projekteve dhe i disbursimit të Fondit për Zhvillimin e Rajoneve do të bëhet nga ministritë përfituese dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Raportet për ecurinë e zbatimit të projekteve të akorduara njësive të qeverisjes vendore nga fondi për zhvillimin e rajoneve do të dërgohen pranë sekretariatit të përgjithshëm të FZHR-së dhe pranë Ministrisë së Financave sipas kërkesës. 19. Ngarkohen Ministri i Financave, Ministri i Brendshëm, Ministri i Punëve Publike dhe Transportit, Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Ministri i Shëndetësisë, Ministri i Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, INSTAT-i dhe 2383

Departamenti i Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. KRYETARI Sali Berisha SHTOJCA I FORMULA PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT SIPAS KRITEREVE a) Kriteri "Numri i popullsisë në secilin qark" përllogarit që 35% e fondeve për çdo fushë të shpërndahet midis qarqeve në bazë të numrit të popullsisë përkatëse. Ky kriter përllogaritetet në formulë, duke pjesëtuar popullsinë e secilit rajon me numrin e përgjithshëm të popullsisë së vendit. Treguesi që del shumëzohet me vlerën absolute të 35% të fondit të zhvillimit të rajoneve për këtë kriter. b) Kriteri "Niveli i varfërisë sipas qarqeve", nënkupton që 35% e fondit për zhvillimin e rajoneve për secilën fushë të shpërndahet mbështetur në nivelin e varfërisë së rajonit. Përllogaritja e këtij kriteri në formulë do të mbështetet në të dhënat më të fundit mbi nivelin e varfërisë së qarqeve të prodhuara nga institucione ndërkombëtare, si Banka Botërore apo të dhëna për varfërinë të prodhuara nga INSTAT-i. Në rastin e të dhënave të prodhuara nga institucione ndërkombëtare, si Banka Botërore, përqindja e varfërisë shumëzohet me vlerën absolute të 35% të fondit për sektorin përkatës. Në rastin e të dhënave të prodhuara nga INSTAT-i, qarqet ndahen sipas 4 rajoneve statistikore aktuale: i) bregdetare; ii) qendrore; iii) malore; iv) Tiranë, si rajon më vete. Në varësi të kësaj ndarjeje përdoren koeficientët 1 deri në 4, ku koeficienti 4 përfaqëson rajonin që ka nivelin më të lartë të varfërisë dhe kështu me radhë deri në koeficientin 1, i cili përfaqëson nivelin më të ulët të varfërisë. Në këtë rast, koeficienti përkatës shumëzohet me vlerën totale të përllogaritur të kriterit të varfërisë. c) Kriteri "Përfitimi i investimeve në 4 vitet e fundit, sipas sektorëve përkatës", nënkupton se 30% e fondeve për zhvillimin e rajoneve për secilën fushë do të shpërndahet në varësi të investimeve të akorduara nga buxheti për katër vitet e fundit për ministritë e linjës të përmendura në pikën 5 të vendimit, investimet e huaja të dhëna për implementim nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, FAF dhe MADA. Ky kriter përdoret në formulë duke llogaritur për çdo qark përqindjen e investimeve të marra gjatë 4 viteve të fundit (llogaritet nga raporti midis shumës së investimeve për secilin qark përpjesëtuar me shumën totale të investimeve). Përqindja e sasisë së investimeve që do t'i alokohet secilit qark përcaktohet sipas 4 kategorive të mëposhtme: i) Qarqet të cilat kanë përfituar mbi 12% të investimeve totale, do të marrin 1% të fondit të alokuar; ii) Qarqet të cilat kanë përfituar 9-12% të investimeve totale, do të marrin 5% të fondit të alokuar; iii) Qarqet të cilat kanë përfituar 5-8% të investimeve totale, do të marrin 8% të fondit të alokuar; iv) Qarqet të cilat kanë përfituar 0-4% të investimeve totale, do të marrin 13% të fondit të alokuar; Kjo përqindje shumëzohet me vlerën absolute të 30% të fondit për sektorin përkatës.

2384

SHTOJCA II SHPËRNDARJA E FONDEVE MIDIS QARQEVE PËR SECILIN SEKTOR

Tabela 1: Aplikimi i kritereve për ndarjen e fondeve në çdo qark sipas sektorëve Kriteri i popullsisë Kriteri i varfërisë Kriteri i investimeve Qarku Qarku Tiranë Ministria e Punëve Publike ,Transportit dhe Telekomunikacionit Ministria e Arsimit dhe Shkencës Ministra e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Infrastruktura rrugore Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Ministria e Shëndetësisë Ministria e Mjedisit Burime të tjera (FAF) Burime të tjera (MADA) Burime të tjera (FSHZH) Qarku Elbasan Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit Ministria e Arsimit dhe Shkencës Infrastruktura Rrugore Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Ministria e Shëndetësisë Ministria e Mjedisit Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Burime të tjera (FAF) Burime të tjera (MADA) Burime të tjera (FSHZH) Qarku Fier Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit Ministria e Arsimit dhe Shkencës Infrastruktura rrugore Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Ministria e Shëndetësisë Ministria e Mjedisit Ministra e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Burime të tjera (FAF) Burime të tjera (MADA) Burime të tjera (FSHZH) Qarku Shkodër Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit Ministria e Arsimit dhe Shkencës Infrastruktura rrugore Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Ministria e Shëndetësisë Ministria e Mjedisit Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Burime të tjera (FAF) Burime të tjera (MADA) Burime të tjera (FSHZH) Qarku Durrës Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit Ministria e Arsimit dhe Shkencës Ministra e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Infrastruktura rrugore Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Ministria e Mjedisit Ministria e Shëndetësisë Burime të tjera (FAF) Burime të tjera (MADA) Burime të tjera (FSHZH) Qarku Korçë Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit Ministria e Arsimit dhe Shkencës Infrastruktura rrugore Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Ministria e Shëndetësisë Ministria e Mjedisit Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Burime të tjera (FAF) Fondi në total për çdo qark 3,233,881,094 309,595,419 15,181,850 80,075,477 6,889,326 149,530,368 32,061,971 10,342,571 15,513,857 35% 35% 30% Përqindja e fondit për çdo qark 9.6%

315,736,772 48,760,550 71,805,586 125,576,320 26,925,797 14,352,408 13,028,612 15,287,499

9.8%

250,766,991 12,297,038 64,859,765 121,117,039 25,969,648 8,377,306 12,565,959 5,580,236

7.8%

280,945,122 13,776,905 72,665,205 135,692,665 29,094,922 9,385,459 14,078,188 6,251,780

8.7%

256,064,561 12,556,819 66,229,958 5,698,121 123,675,693 26,518,269 12,831,420 8,554,280

7.9%

224,916,959 11,029,412 58,173,770 108,631,826 23,292,596 7,513,741 11,270,611 5,005,004

7.0%

2385

Burime të tjera (MADA) Burime të tjera (FSHZH) Ministria e Brendshme Qarku Lezhë Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit Ministria e Arsimit dhe Shkencës Infrastruktura Rrugore Ministria e Shëndetësisë Ministria e Mjedisit Ministria e Turizmit, Kult., Rin. dhe Sport. Burime të tjera (FAF) Burime të tjera (MADA) Burime të tjera (FSHZH) Qarku Vlorë Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit Ministria e Arsimit dhe Shkencës Infrastruktura rrugore Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Ministria e Shëndetësisë Ministria e Mjedisit Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Burime të tjera (FAF) Burime të tjera (MADA) Burime të tjera (FSHZH) Qarku Dibër Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit Ministria e Arsimit dhe Shkencës Infrastruktura rrugore Ministria e Shëndetësisë Ministria e Mjedisit Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Burime të tjera (FAF) Burime të tjera (MADA) Burime të tjera (FSHZH) Qarku Kukës Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit Ministria e Arsimit dhe Shkencës Ministria e Shëndetësisë Infrastruktura rrugore Ministria e Mjedisit Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Burime të tjera (FAF) Burime të tjera (MADA) Burime të tjera (FSHZH) Qarku Gjirokastër Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit Ministria e Arsimit dhe Shkencës Infrastruktura rrugore Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Ministria e Shëndetësisë Ministria e Mjedisit Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Burime të tjera (FAF) Burime të tjera (MADA) Burime të tjera (FSHZH) Qarku Berat Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit Ministria e Arsimit dhe Shkencës Infrastruktura rrugore Ministria e Shëndetësisë Ministria e Mjedisit Burime të tjera (FAF) Burime të tjera (MADA) Burime të tjera (FSHZH) Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve

224,006,266 23,198,284 10,984,754 57,938,223 108,191,973 7,483,317 11,224,976 4,984,738

6.9%

222,749,049 10,923,103 57,613,050 107,584,755 23,068,085 7,441,318 11,161,977 4,956,762

6.9%

329,906,054 25,287,366 39,166,000 109,132,252 117,935,018 18,782,215 12,235,822 7,367,380

10.2%

303,083,535 25,897,328 40,486,000 89,470,813 8,353,977 120,779,755 12,530,965 5,564,696

9.4%

220,875,058 10,831,207 57,128,350 106,679,642 22,874,013 7,378,714 11,068,071 4,915,060

6.8%

295,235,308 25,811,720 30,105,549 89,742,007 120,380,495 11,159,694 12,489,542

9.1%

5,546,301

2386

SHTOJCA III KRITERET E VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE - Shkalla e përputhshmërisë me përparësitë/strategjitë vendore dhe/ose të zhvillimit të qarkut dhe në nivel kombëtar. Vlerësimi për këtë kriter është 20 pikë. Ky kriter pasqyron se sa lidhen me prioritetet e strategjive të zhvillimit lokal ose prioritetin e investimeve të miratuar nga këshilli i njësisë së qeverisjes vendore, projektet e propozuara, si dhe sesa këto përputhen me strategjinë e zhvillimit të qarkut dhe atë në nivel kombëtar. Brenda këtij kriteri përfshihen këto nënkritere duke i ndarë në përparësi: i) shumë të rëndësishme, vlerësohet me 20 pikë; ii) të rëndësishme, vlerësohet me 15 pikë; iii) përparësi të nivelit mesatar, vlerësohet me 10 pikë. Ky informacion do t'i ofrohet Komitetit nëpërmjet relacioneve shpjeguese, me shkrim, të pasqyruara në aplikimet e njësive vendore, si dhe në relacionet e vlerësimeve të Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe të ministrive të linjës. - Shkalla e ndikimit në reduktimin e varfërisë dhe të rritjes së aksesit në shërbimet bazë. Vlerësimi për këtë kriter është 25 pikë. Ky kriter do të vlerësohet mbështetur në të dhënat dhe raportet zyrtare të INSTAT-it për nivelin e varfërisë mes qarqeve dhe atë të njësive të qeverisjes vendore brenda qarkut. Llogaritja e këtij kriteri do të mbështetet në nivelin e varfërisë të certifikuar nga INSTAT-i për çdo qark, duke konsideruar veçmas qytetin e Tiranës. Në varësi të kësaj ndarjeje përdoren koeficientet 1-4, ku koeficienti 4 përfaqëson rajonin që ka nivelin më të lartë të varfërisë dhe kështu me radhë deri në koeficientin 1, i cili përfaqëson nivelin më të ulët të varfërisë. - Numri i përfituesve në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe/ose të tërthortë nga projekti. Vlerësimi për këtë kriter është 15 pikë. Ky kriter vlerësohet në varësi të numrit të banorëve që përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe/ose të tërthortë. - Ndikimi i projektit në më shumë se një njësi vendore në rastin e projekteve të investimeve në infrastrukturën rrugore vendore, vlerësohet me 15 pikë. Ky kriter vlerëson nëse projekti i investimit përfaqëson interesat e më shumë se dy njësive vendore. Kriteri inkurajon ato projekte që prekin më shumë se një njësi vendore, pasi ndikojnë në një numër më të madh banorësh, si dhe në konsolidimin e strukturës ekonomike të zonave apo qarqeve të ndryshme. Ky kriter përfshin projekte që prekin: i) dy njësi vendore, duke u vlerësuar me 5 pikë; ii) dy deri në katër njësi vendore, duke u vlerësuar me 10 pikë; iii) mbi katër njësi vendore, duke u vlerësuar me 15 pikë. Cilësia e projekteve teknike të propozuara nga njësitë e qeverisjes vendore vlerësohet me 5 pikë. Ky kriter nënkupton, se projektet që teknikisht janë detajuar saktë dhe qartë, do të stimulohen për financim. - Niveli i mbledhjes së taksave dhe tarifave vendore, që vlerësohet me 10 pikë. Ky kriter synon inkurajimin e njësive vendore në mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore dhe ndahet në disa nënkritere, bazuar në të dhënat e mbledhjes së të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore të dy viteve të fundit, duke i renditur në: i) Njësi të cilat kanë mundësi potenciale të larta fiskale në mbledhjen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore. Për këto njësi, si kriter është tendenca për rritje mbi 20% e të ardhurave dhe pesha e të ardhurave mbi 50% e buxhetit të njësisë. Vlerësimi është 10 pikë. ii) Njësi që kanë mundësi për rritjen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore. Për këto njësi, kriter është tendenca për rritje mbi 10% të të ardhurave dhe pesha e të ardhurave mbi 40% e buxhetit të njësisë. Vlerësimi është 7 pikë. iii) Njësi që kanë mundësi të kufizuar në rritjen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore. Për këto njësi, kriter është tendenca për rritje mbi 5% dhe pesha e të ardhurave mbi 10% e buxhetit të vetë njësisë. Vlerësimi është 5 pikë.

2387

- Niveli i bashkëfinancimit nga njësitë e qeverisjes vendore apo fondet e donatorëve vlerësohet me 10 pikë. Ky kriter përfshin tri shkallë, sipas nivelit të bashkëfinancimit, të cilat nënkuptojnë: i) 30% të vlerës së projektit, vlerësohet me 10 pikë; ii) 20% të vlerës së projektit, vlerësohet me 7 pikë; iii) 10% të vlerës së projektit, vlerësohet me 5 pikë. SHTOJCA IV FORMATET E APLIKIMIT FORMATI NR.1 1. Aplikuesi (emri i bashkisë/komunës apo universitetit) 2. Fusha e aplikimit 3. Paraqitja e projektit të investimit

Titulli i projektit Rendi prioritar Qëllimi dhe objektivat Përputhshmëria me dokumentet strategjikë vendorë dhe rajonalë Paraqisni duke i vendosur një numër rendor, në rastet e aplikimit të më shumë se për një projekt në një fushë, nga një njësi e qeverisjes vendore (numri 1 për shumë prioritar, numri 2 për më pak prioritar, e kështu me radhë) Të paraqiten qëllimi dhe objektivat e projektit Të paraqitet dhe specifikohet nëse projekti është: - pjesë e strategjisë vendore (të bashkisë apo komunës); - pjesë e strategjisë së zhvillimit të qarkut; - pjesë e planeve të investimeve kapitale të njësisë së qeverisjes vendore; - pjesë e një plani zhvillimor strategjik (të specifikohet se ç'lloj plani). Për të gjitha rastet më sipër, të cilësohet viti i miratimit të dokumentit strategjik apo planit, si dhe të citohet dokumenti Të përshkruhet se ku konsiston projekti; cilat janë problemet që adreson; cila është vendndodhja e objektit të investimit Të paraqitet se sa është popullsia që përfiton drejtpërdrejt dhe tërthorazi nga projekti Të përshkruhet statusi aktual i projektit, duke paraqitur nëse projekti: - ka vendim për miratimin e projektit nga ana e këshillit të njësisë vendore (komunës/qarkut/bashkisë); - ka vendim të KRRT-së së bashkisë apo qarkut për miratimin e projektit; - është përfshirë në listën e miratuar nga këshilli i njësisë vendore për financim (kur është parashikuar bashkëfinancimi); - është miratuar nga këshilli përkatës i njësisë vendore vendndodhja e objektit. Të përshkruhet dhe analizohet nëse njësia vendore do të ketë nga ky projekt: - kosto për mirëmbajtjen (nëse do të ketë sa parashikohen, si do të sigurohen etj.); - të ardhura/përfitim të mundshëm nga tarifat dhe taksat për vënien në përdorim/shfrytëzim të objektit të investimeve (nëse do të ketë, cilat do të jenë, si do të menaxhohen etj.). Të sqarohet nëse projekti përmban: - projektin teknik; - preventivin; - argumentimin teknik; - përllogaritje/parashikim të kostove të mirëmbajtjes së investimit.

Përshkrimi i projektit Numri i përfituesve të drejtpërdrejtë apo të tërthortë të projektit Statusi aktual i projektit

Analiza e financimit

Përmbajtja e projektit të propozuar

Afati i fillimit Afati i përfundimit

2388

4. Kostoja e projektit

Vlera në lekë (000 lekë) a) Kostoja që kërkohet* të financohet nga Fondi për Zhvillimin e Rajoneve b) Kontributi në rast bashkëfinancimi nga njësia e qeverisjes vendore c) Kostoja totale e projektit

* Në rast se projekti nuk ka bashkëfinancim, kostoja që kërkohet është e njëjtë me koston totale të projektit. FORMATI NR. 2

Viti i përfundimit të projektit Shuma totale e vlerës së prokuruar të projektit (lekë) Vlera e disbursuar në vitin X (lekë) Diferenca e fondeve të nevojshme për ta përmbyllur projektin (lekë)

Nr.

Titulli i projektit

Viti i fillimit

2389

3 4

2

1

Nr.

2390

I. QARKU X II. QARKU Y Emërtimi i projektit SHUMA E KËRKUAR Programi buxhetor Shumë të rëndësishëm (20 pikë) Shkalla e përputhshmërisë me përparësitë/strategjitë vendore dhe/ose të zhvillimit të qarkut dhe në nivel kombëtar Të rëndësishëm (15 pikë) Mesatar (10 pikë) Shkalla e ndikimit në reduktimin e varfërisë dhe e rritjes së aksesit në shërbimet bazë (sipas INSTAT-it) sipas 4 rajoneve (25 pikë) apo BB Ndikimi i projektit në më shumë se një njësi vendore (për projektet në infrastrukturën rrugore vendore) (dy njësi 5 pikë) (2-4 njësi 10 pikë) (4 njësi 15 pikë) Cilësitë teknike të projektit të propozuar (5 pikë) Niveli i mbledhjes së taksave dhe tarifave vendore (mundësi potenciale 10 pikë) (mundësi për rritjen e të ardhurave 7 pikë) (mundësi të kufizuara 5 pikë) Niveli i bashkëfinancimit nga njësitë e qeverisjes vendore apo fondet e donatorëve (30% e vlerës së projektit 10 pikë) (20% e vlerës së projektit (7 pikë) (10% e vlerës së projektit 5 pikë) Numri i përfituesve në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe/ose të tërthortë 15 pikë Totali i pikëve të projektit Vlera e plotë e preventivit Vlera e financimit 2011

FORMAT NR.3 VLERËSIMI SIPAS LISTËS SË KËRKESAVE TOTALE PËR ML NË BAZË NJËSIE VENDORE DHE QARKU

1 2 3 4 5 6 7

VENDIM Nr.3, datë 11.3.2011 PËR SHPËRNDARJEN E FONDEVE TË ZHVILLIMIT TË RAJONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 15 të ligjit nr.10 355, datë 2.12.2010 "Për buxhetin e vitit 2011", Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve VENDOSI: 1. Financimin prej 3 354 856 007 (tre miliardë e treqind e pesëdhjetë e katër milionë e tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e shtatë) lekësh, pjesë e fondit të buxhetit të vitit 2011 për Fondin e Zhvillimit të Rajoneve, për projektet e reja të aplikuara nga njësitë e qeverisjes vendore, universitetet dhe bordet e kullimit në shumat si më poshtë vijon: - Vlerën prej 1 445 775 548 (një miliard e katërqind e dyzet e pesë milionë e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e dyzet e tetë) lekësh për infrastrukturën rrugore, specifikuar sipas listës nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi. - Vlerën prej 146 789 896 (njëqind e dyzet e gjashtë milionë e shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) lekësh për Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit, specifikuar sipas listës nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi. - Vlerën prej 34 586 256 (tridhjetë e katër milionë e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekësh për Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, specifikuar sipas listës nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi. - Vlerën prej 310 000 000 (treqind e dhjetë milionë) lekësh për Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, specifikuar sipas listës nr.4, që i bashkëlidhet këtij vendimi. - Vlerën prej 927 231 801 (nëntëqind e njëzet e shtatë milionë e dyqind e tridhjetë e një mijë e tetëqind e një) lekësh për Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, specifikuar sipas listës nr.5, në nivel programi buxhetor, që i bashkëlidhet këtij vendimi. - Vlerën prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh për Ministrinë e Shëndetësisë, specifikuar sipas listës nr.6, që i bashkëlidhet këtij vendimi. - Vlerën prej 150 000 000 (njëqind e pesëdhjetë milionë) lekësh për Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, specifikuar sipas listës nr.7, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 2. Financimin prej 240 472 506 (dyqind e dyzet milionë e katërqind e shtatëdhjetë e dy mijë e pesëqind e gjashtë) lekësh të projekteve në qarqet Kukës, Dibër, Elbasan dhe Berat në fushat e ujësjellës-kanalizimeve, arsimit, shëndetësisë dhe trashëgimisë kulturore nëpërmjet financimit të PNUD, shoqëruar me bashkëfinancimin në vlerën prej 99 018 092 (nëntëdhjetë e nëntë milionë e tetëmbëdhjetë mijë e nëntëdhjetë e dy) lekë, specifikuar sipas listës nr.8, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 3. Ngarkohet Ministria e Financave të kryejë veprimet për bërjen efektive të fondeve. KRYETARI Sali Berisha

2391

LISTA 1 PROJEKTET PËR FINANCIM - FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT

Nr. Qarku Njësia e qeverisjes vendore SHUMA TOTALE Qarku Berat 1 2 3 Berat Berat Berat Kozarë Komuna Gjerbës Kozarë Rikonstruksion i rrugës Gegë ­ Frashër Rikonstruksioni i rrugës Qendër Gjerbës - Ura Sistemim, asfaltim i rrugës Polovin - Drizë Qarku Dibër 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dibër Dibër Dibër Dibër Dibër Dibër Dibër Dibër Dibër Dibër Derjan Zall - Dardhë Maqellarë Tomin Ostren Rukaj Derjan Bashkia Klos Peshkopi Gjoricë Rikonstruksion i rrugës Derjan - Rremull Ndërtim i urës "Tip Balley" mbi lumin Drin Sistemim asfaltim i fshatit Kovashicë Sistemim, asfaltim rruge fshati Pollozhan L = 894 ml Sistemim asfaltim i qendrës së fshatit Osten i Madh Ndërtim i rrugës fshati Urakë, lidhja me Urën Rikonstruksion i rrugës së fshatit Barbullej Ndërtim i rrugës Pleshe - Cerujë Sistemim asfaltim blloku i banimit Gjok Doçi Sistemim asfaltim i rrugës Gjoricë (Qendër) - Gjoricë e Poshtme Qarku Durrës 14 15 16 17 18 19 20 Durrës Durrës Durrës Durrës Durrës Durrës Durrës Bashkia Durrës Ishëm Bashkia Durrës Gjepalë Gjepalaj Thumanë Bashkia Durrës Rruga Dogana e Tokës Frigorifer Sistemim dhe asfaltim rruge fushë Gjuricaj -Likmetaj (Likmetaj Bregdet) Përmirësim i Kuartalleve në lagjen 16 (faza e dytë) Asfaltimi i rrugës Komunë - kabina elektrike Eminas Rehabilitim i rrugës Gjepalaj Shahinaj, faza II Sistemim, asfaltim i rrugës Thumanë - Markagjon Rruga "Belisar", lagja nr. 8, njësia e administratës nr.4 Qarku Elbasan Rikonstruksion i rrugës fshati Labinot - Mal deri në Qendër të komunës Ndërtim i urës B/A mbi lumin Sojnik, fshati Gribe Rikonstruksion i rrugës fshati Bicaj-fshati Lisnanje Urë mbi lumin e Sotirës Ndërtim argjinature - mbrojtje (Ura Këmbësore Liras) Sistemim, asfaltim rruga autostradë - fshati Qukës Skënderbe Rikonstruksion i rrugës "Klaudiana" Rikonstruksion i rrugës fshati Kuturman L= 4576 ml Rikonstruksion i rrugës superstrada Rrogozhinë Elbasan, fshatrat Bardhas - Gjocaj- Celhakaj Rikonstruksion i rrugës Auto Xhyre Qarku Fier 31 32 33 34 Fier Fier Fier Fier Krutje Bashkia Lushnjë Remas Divjakë Rikonstruksion i rrugës Depo Fier i Ri - Gjaze Sistemim i bllokut të banimit në lagjen "Xhevdet Nepravishta 1" rrugë + sheshe Sistemim, asfaltim i rrugës Karavasta e Re - Adriatik Sistemim, asfaltim i rrugës Cermë Shkumbin Bishcukas ­ Gërmenj e Vogël Emërtimi i projektit Vlera për t'u financuar 1,445,775,548 120,380,492 96,220,354 4,402,706 19,757,433 117,935,018 9,606,582 8,946,210 11,622,429 5,100,346 12,749,719 14,830,483 10,961,003 8,569,431 20,345,124 15,203,692 123,675,693 23,195,064 31,082,906 26,633,324 10,762,182 4,372,000 17,649,861 9,980,356 125,576,320 13,862,539 5,606,512 17,299,586 6,123,670 3,719,955 14,080,137 11,678,544 28,720,023 12,229,240 12,256,114 121,117,039 13,250,520 4,614,440 30,436,116 14,816,102

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Elbasan Elbasan Elbasan Elbasan Elbasan Elbasan Elbasan Elbasan Elbasan Elbasan

Labinot Mal Kukur Përparim Kushovë Pishaj Qukës Peqin Qendër Librazhd Gjocaj Hotolisht

2392

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Fier Fier Fier Fier Fier Fier Gjirokastër Gjirokastër Gjirokastër Gjirokastër Gjirokastër Gjirokastër Gjirokastër Gjirokastër Gjirokastër Gjirokastër

Dermenas Fratar Kolonjë Ballagade Bashkia Lushnjë Kolonjë Luftinje Antigone Dropull i Poshtëm Krahes Petran Bashkia Tepelenë Këlcyrë Këlcyrë Frashër Qendër Libohovë

Rikonstruksion i rrugës Pojan-Manastir (ndërtim i trotuareve dhe ndriçim i rrugës) Rikonstruksioni i rrugës Ziaj - Ninesh - Dames Fratar (vazhdim - faza e dytë) Sistemim asfaltim rruga nga autostrada - Shkolla e Shakujt Rikonstruksion i rrugës Garunjes Matjan Sistemim i bllokut të banimit në lagjen Gafurr Muco Sistemim asfaltim rruga nga autostrada - Kryqëzimi i rrugës së Kishës Qarku Gjirokastër Rikonstruksion, sistemim, asfaltim i rrugës së Izvorit Asfaltim i Xhades Arshi Lengo - Asim Zeneli (tapet) Rikonstruksion i rrugës së fshatit Peshkepi e Poshtme dhe riveshje e aksit rrugor Kryqëzim Grapsh - Glinë Sistemim, asfaltim rruge të brendshme fshati Lulëzim Sistemim, asfaltim i rrugës së fshatit Badelonjë Rikonstruksion i rrugës së Tregut Q, Tepelenë Asfaltim, ndriçim, gjelbërim blloku i pallateve 5katëshe Sistemim Lulishte Këlcyrë Rikonstruksion i rrugëve të qendrës së fshatit Frashër Rikonstruksion i rrugës fshati Suhe - Stegopull Qarku Korçë

8,727,693 26,010,450 5,040,507 11,167,960 1,478,683 5,574,568 106,679,642 16,779,847 4,655,746 27,359,936 7,207,138 13,734,712 4,899,749 3,989,856 8,099,570 9,292,419 10,660,669 108,631,826 4,802,016 5,244,186 13,750,836 3,954,928 6,864,379 9,038,676 5,141,760 4,300,137 3,186,000 11,208,506 13,927,143 17,067,172 4,368,342 5,777,745 120,779,755 12,536,765 38,194,626 14,295,425 2,929,918 20,227,600 26,275,584 6,319,838 108,191,973 23,407,565

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Korçë Korçë Korçë Korçë Korçë Korçë Korçë Korçë Korçë Korçë Korçë Korçë Korçë Korçë Kukës Kukës Kukës Kukës Kukës Kukës Kukës Lezhë

Pojan Pojan Mollaj Libonik Cerrave Gore Hoçisht Pirg Voskop Qendër Bilisht Progër Vreshtas Liqenas Leskovik Bajram Curri Krumë Fierzë Surroj Margegaj Llugaj Shtiqen Bashkia Lezhë

Sistemim, asfaltim rruga nacionale - fshati Burimas Rruga kryesore Pojan - fshati Kreshpanj Sistemim, asfaltim rruga + kanalizimi i ujërave të zeza + sistemim përroi në fshatin Dvoran (Mollaj) Sistemim, asfaltim rruga "Kryqëzim rruga nacionale deri në fshatin Kloce" Sistemim, asfaltim rruge të brendshme fshati Leshincë Rikonstruksion, sistemim, Cakëllim rrugës së fshatit Strelcë, kryqëzim i rrugës Lozhan - Moglicë Asfaltim i rrugës Baban - Stropan Rikonstruksion, asfaltim i rrugës fshati Pirg Asfaltim rruge Vincan - Vincan i Lartë Rehabilitimi i rrugës Buzë Liqen Sistemim asfaltim ndërtim pusi ujësjellësi dhe KUZ Rakickë Sistemim asfaltim rruge të brendshme të fshatit Sheqeras Rikonstruksioni, sistemim, asfaltim K/rruga Korçë ­ Goricë - Kallamas L=2376 Sistemim asfaltim rruga Blloku Nr.1 Qarku Kukës Sistemim, asfaltim i rrugës Agim Ramadani Infrastruktura e qytetit Krumë, faza II Rikonstruksion, sistemim asfaltim rruga Dushaj T'Pla, faza e dytë Rikonstruksion i rrugës automobilistike komunale "Cinamak ­ Surroj" Rruga Dragobi - Motine (Metaliaj) Sistemim asfaltim i rrugës Llugaj - Sopot Sistemim, asfaltim i rrugës fshati Mujë Kryqëzim Autostradën, komuna Shtiqen Qarku Lezhë Rruga "Spitali - lagje Gurra"

2393

73 74 75 76 77

Lezhë Lezhë Lezhë Lezhë Lezhë

Zejmen Kallmet Zejmen Rrëshen Rubik

Rikonstruksion rruge me asfaltim superstrade - Tresh Rikonstruksion rruge qendër Kallmet i Madh - Kisha Shën Eufemia Asfaltim i rrugës Pllane autostradë L = 2010 ml Sistemim e asfaltim rruga Rrëshen ­ Ndërfushas Sistemim, asfaltim rruga Fang Qarku Shkodër

10,119,309 23,869,680 14,699,189 23,954,695 12,141,535 135,692,665 23,848,645 9,807,019 27,591,778 23,262,940 7,654,836 7,096,094 6,628,000 29,803,353 149,530,368 35,917,200 15,382,121 35,526,578 8,199,108 10,213,191 29,455,045 14,837,126 107,584,755 18,289,369 39,308,347 9,626,957 6,988,642 22,339,770 11,031,672

78 79 80 81 82 83 84 85

Shkodër Shkodër Shkodër Shkodër Shkodër Shkodër Shkodër Shkodër

Gruemirë Vau i Dejës Bushat Rrape Gjegjan Rrethina Dajç Bashkia Shkodër

Sistemim, asfaltim rruga Hysaj Rikonstruksioni i rrugës Sarajet e Hotit (H/C Vau i Dejës) Rikonstruksion rruga Barbullush - Qendër - Dedej Karrametaj - Varreza - Kelmende - Bardhanjor Rikonstruksion rruge Auto Bicaj Rrugë Auto Brigje - Gojan i Madh Sistemim, asfaltim rruga Shtoj i Ri ­ Grudë e Re Asfaltim i rrugës së Sukave - pjesa e dytë Rikonstruksioni i rrugës së Kalasë Shkodër Qarku Tiranë

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Tiranë Tiranë Tiranë Tiranë Tiranë Tiranë Tiranë Vlorë Vlorë Vlorë Vlorë Vlorë Vlorë

Kamëz Bërxullë Golem Kavajë Bërzhitë Bashkia Tiranë Paskuqan Qendër Vlorë Vllahinë Ksamil Vlorë Mesopotam Qarku Vlorë

Ndërtim rruga qendër Kamëz - Çekrezë Sistemim asfaltim rruga lagjja e Kastriotëve Rruge hyrëse e Masterplanit të zonës turistike Mali i Robit - Plazh Rikonstruksioni rruga e Arnisa Ilire (letrës) Segmenti i rrugës së mbetur Bërzhitë, faza e parë Rikonstruksion i rrugës paralele me shinat e trenit, njësia 11 Ndërtim i rrugës mbi kanalin kryesor të ujërave të bardha dhe të zeza Paskuqan 2 Qarku Vlorë Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme Alikoke Sistemim i qendrës së fshatit Peshkëpi Ndërtim, asfaltim i rrugës nr.17/1 Rrugë në lagjen Velaj, Uji i Ftohtë deri te shkolla teknologjike Rikonstruksion i rrugës Livine Rikonstruksioni i rrugës së Varrezave të Qytetit Vlorë

2394

LISTA 2 PROJEKTET PËR FINANCIM MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT

Nr. Qarku Njësia e qeverisjes vendore SHUMA TOTALE Bashkëfinancimi i projekteve me financim të PNUD-së Qarku Shkodër 1 2 3 4 5 SHKODËR LEZHË LEZHË TIRANË TIRANË Shkodër komuna Velipojë Lezhë, komuna Balldre Milot, komuna Fushë-Kuqe Tiranë, komuna Zall-Bastar Tiranë, komuna Petrelë Furnizimi me ujë i fshatit Rec Qarku Lezhë Ndërtim linje ujësjellësi Lezhë - Balldre KUZ Patok Qarku Tiranë Kanalizimet e ujërave të zeza qendër Zall Bastar KUZ fshati Fikas komuna Petrelë Qarku Durrës Rikonstruksion i rrjetit ujësjellës-kanalizime, lagjja 18 Durrës, sh.a. UK Durrës Përmirësim i furnizimit me ujë të fshatrave Xhafzotaj, Koxhasë, Lagjja Skënderëve, rruga e Stallave, zona jugperëndimore Qarku Berat KUZ për shkarkimin e gropës septike të qytetit (pranë tregut të qytetit) Rikonstruksioni i ujësjellësit të Gjerbësit Qarku Fier 10 11 12 13 14 15 16 FIER FIER FIER FIER FIER KORÇE KORÇE Lushnjë, komuna Grabian Lushnjë, komuna Grabian Lushnjë, komuna Kolonjë Ballsh Ballsh Bashkia Maliq Qendër KUZ në lagjen ish-kompleksi i derrave, fshati Grabian KUZ në lagjen e Skukeve, fshati Grabian Projekt pus shpimi "Plepi Naqes" për furnizimin me ujë të fshatit Kolonjë dhe Ardenicë Rikonstruksioni i tubacionit të ujit të pijshëm depo nr.2 drejt depos nr.1 "400 ml", Ballsh Rikonstruksion i depos 600m3, Ballsh Qarku Korçë Rrjeti i brendshëm i ujësjellës-kanalizime, lagjja Qesarat Ujësjellës fshati Barc, komuna Bulgarec Qarku Vlorë Rikonstruksion i ujësjellësit i 4 fshatrave Shushicë, Dritas, Mekat dhe Grabian Qarku Gjirokastër Rikonstruksion i ujësjellësit të fshatit Kutal KUZ fshati Kutal Ndërtimi i ujësjellësit të fshatit Stegopul Rikonstruksioni i depos së ujit fshati Kolonjë Ndërtim KUZ ish-Turizmi - kolektori kryesor i qytetit, Tepelenë Emërtimi i projektit Vlera për t'u financuar 146,789,896 45,009,709 13,776,905 13,776,905 10,984,754 5,764,000 5,220,754 15,181,850 4,191,200 10,990,650 12,556,819 9,481,819 3,075,000 4,858,549 2,402,149 2,456,400 12,297,038 1,766,238 2,798,400 2,462,800 3,439,200 1,830,400 11,029,412 3,509,412 7,520,000 10,923,103 10,923,103 10,831,207 1,400,000 2,683,600 3,071,807 1,623,800 2,052,000

6 7

DURRËS DURRËS

Durrës, sha.a. ujësjellës Komuna Xhafzotaj

8 9

BERAT BERAT

Skrapar, bashkia Çorovodë Skrapar, komuna Gjerbës

17 18 19 20 21 22

VLORË

Vlorë, komuna Shushicë Përmet, komuna Piskovë Përmet, komuna Piskovë Gjirokastër, qendër Libohovë Gjirokastër, sh.a. ujësjellës fshat Tepelenë, bashkia Tepelenë

GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR

2395

LISTA 3 PROJEKTET PËR FINANCIM MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURËS RINISE DHE SPORTEVE

Njësia e qeverisjes vendore Vlera e propozuar për t'u financuar 34,586,256 4,708,760 2,700,000 2,700,000

Nr.

Qarku

Emërtimi i projektit SHUMA TOTALE

Bashkëfinancimi i projekteve me financim të PNUD-së QARKU DURRËS 1 Durrës Durrës Kalaja e Durrësit - restaurim QARKU ELBASAN QARKU FIER 2 3 Fier Fier Fier Ballsh Komuna Dërmenas, Shëtitorja e Apolonisë Bashkia Ballsh - Bazilika e Ballshit QARKU GJIROKASTËR 4 Gjirokastër Tepelenë Bashkia Tepelenë, Kalaja e Tepelenës QARKU KORÇË Komuna Drenovë, Kisha e Shën Mërisë së Ristozit Mborje QARKU TIRANË 6 Tiranë Tiranë Komuna Petrelë, krijimi i parkut arkeologjik në qytetin antik të Persqopit (Petrelë) QARKU DIBËR QARKU SHKODËR QARKU LEZHË QARKU VLORË QARKU KUKËS QARKU BERAT Vlera e mbetur për t'u shpërndarë

2,897,396 2,451,572 445,824 2,552,021 2,552,021 1,957,312 1,957,312 2,800,000 2,800,000 0 0 0 0 0 0 16,970,767

5

Korçë

Korçë

2396

LISTA 4 PROJEKTET PËR FINANCIM MINISTRIA E BUJQËSISË, USHQIMIT DHE MBROJTJES SË KONSUMATORIT

Nr. Emërtimi i projektit SHUMA TOTALE QARKU BERAT 1 2 3 4 5 Nga bordi i kullimit Berat Mbrojtja Osum Mbrojtje nga lumi Osum në zonën e Munushtirit Sistemi ujitës Berat ura e Kuçit Sistemi ujitës me rezervuarin Vendresh, Skrapar Sistemi ujitës me rezervuarin Liqethit, Skrapar QARKU DIBËR Nga komunat / bashkitë Rikonstruksion i kanalit vaditës Sete -Arras-Fushë Aliaj Kanali ujitës Lashkize-Merskane Rikonstruksioni i kanalit, Sifoni i Gjoricës, Kalivaç, Vajmejdhej Rikonstruksioni i kanalit ujitës Dars-Klos-Mat Rikonstruksioni i kanalit vaditës të fshatit Fullqet QARKU DURRËS Nga komunat / bashkitë Mbrojtje e qytetit të Fushë-Krujës nga përmbytjet e lumit Zezë, Fushë-Kruja QARKU ELBASAN Nga komunat / bashkitë Rikonstruksion i kanalit vaditës të fshatit Karkavec Ndërtim argjinature mbrojtëse nga lumi Gostimë (Bregu i Djathtë) Nga bordi i kullimit Elbasan Diga Muhaj Vënie në gatishmëri e kanalit ujitës Naun -Panxhi Ndërtim argjinature mbrojtëse nga lumi Devoll në Gjyrale-Rrenas Ndërtim argjinature mbrojtëse nga lumi Devoll në Shmerize Gramsh Mbrojtje nga lumi Shkumbin në Polis Gostimë QARKU FIER Nga bordi i kullimit Fier dhe Lushnjë Mbrojtje Seman Riparim i shkarjes së argjinaturës në kolektorin e Tërbufit, Lushnjë QARKU GJIROKASTËR Nga komunat / bashkitë Rehabilitim i kanalit vaditës të Paçamit Nga bordi i kullimit Gjirokastër Mbrojtje Ballaban Kullim Valare Mbrojtje Odrie QARKU KORÇË Nga komunat / bashkitë Rikonstruksion kanali i vaditjes anës rrugës Kreshovë Mbrojtje nga gërryerjet e tokës nga lumi Devoll (Ura e Çetës I, Ura e Çetës II, Ura e Poloskës- Ura e Hoçishtit I, Ura e Ploeskës-Ura e Hoçishtit II, Ura e Trenit drejtim Proger I, Ura e Trenit drejtim Proger II, Ura e Trenit drejtim Proger III) QARKU KUKËS Nga bordi i kullimit Kukës Rezervuari Shishtavec Rehabilitimi i rezervuarit Letaj + skema ujitëse Has Tubacioni i ri te diga dhe rehabilitimi i kanaleve ujitës të rezervuarit Vranisht nr.2 QARKU LEZHË Nga bordi i kullimit Lezhë Kanali i kullimit dhe derdhjet e KUL Kanali kryesor ujitës Mat-Kurbin, Kurbin Kanali kryesor ujitës Mat-Lezhë, Lezhë Rehabilitim i argjinaturës së lumit Mat, krahu i djathtë, Lezhë QARKU SHKODËR Nga komunat / bashkitë Bordi i kullimit Berat Bordi i kullimit Berat Bordi i kullimit Berat Bordi i kullimit Berat Bordi i kullimit Berat Propozuesi i projektit Vlera për t'u financuar 310,000,000 25,811,721 7,891,896 14,719,825 1,200,000 1,200,000 800,000 25,287,366 4,049,931 4,837,435 4,800,000 4,400,000 7,200,000 26,518,269 26,518,269 26,925,797 2,188,075 2,337,722 4,800,000 2,800,000 6,000,000 6,000,000 2,800,000 25,969,648 16,895,889 9,073,759 22,874,013 5,594,013 4,800,000 2,880,000 9,600,000 23,292,596 11,366,275

6 7 8 9 10

Komuna Arras Komuna Zall-Dardhë Komuna Muhurr Bashkia Klos Bashkia Klos

11

Bashkia Fushë-Krujë

12 13 14 15 16 17 18

Komuna Qukës Komuna Polis Bordi i kullimit Elbasan Bordi i kullimit Elbasan Bordi i kullimit Elbasan Bordi i kullimit Elbasan Bordi i kullimit Elbasan

19 20

Bordi i kullimit Fier Bordi i kullimit Lushnjë

21 22 23 24

Komuna Qendër Piskovë Bordi i kullimit Gjirokastër Bordi i kullimit Gjirokastër Bordi i kullimit Gjirokastër

25 26

Komuna Qendër, Ersekë Komuna Qendër Bilisht

11,926,321 25,897,328 Bordi i kullimit Kukës Bordi i kullimit Kukës Bordi i kullimit Kukës 3,680,000 18,291,175 3,926,153 23,198,284 Bordi i kullimit Lezhë Bordi i kullimit Lezhë Bordi i kullimit Lezhë Bordi i kullimit Lezhë 8,864,434 2,400,000 3,933,850 8,000,000 29,094,922

27 28 29

30 31 32 33

2397

34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

Hapje tuneli për kalimin e ujit vaditës në fshatin Dom Nga bordi i kullimit Shkodër Shkarkuesi Shtoder QARKU TIRANË Nga komunat / bashkitë Ndërtim kanali ujitës Kryezi i Sipërm Rikonstruksion asfaltim rruge, Lagja Musabal-fundi i digës së liqenit (263.0 + 350.0)m, rrethim i digës së liqenit, sistemimi i KUB, KUZ, riparimi veprave hidroteknike, veshja e skarpatës së a.e. digës Nga bordi i kullimit Tiranë Ujitja Darsi Rezervuari Hajdaraj Rezervuari Zhabjak Rezervuari Beden Rezervuari Pekisht Kullimi Synej, Rrogozhinë, Peqin, Beden QARKU VLORË Nga komunat / bashkitë Kanali ushqyes i rezervuarit të Bezhanit dhe veprat ujitëse të komunës Xarrë Nga bordi i kullimit Vlorë Kull., Myzeqe, Orikum, Llakat, Armen Riparim argjinature K18, Butrint

Komuna Gjegjan B.K Shkodër

25,094,922 4,000,000 32,061,971 2,712,552

Komuna Petrelë Komuna Farkë

8,982,317 Bordi i kullimit Tiranë Bordi i kullimit Tiranë Bordi i kullimit Tiranë Bordi i kullimit Tiranë Bordi i kullimit Tiranë Bordi i kullimit Tiranë 9,058,528 800,000 800,000 1,040,000 800,000 7,868,574 23,068,085 9,455,906 11,000,000 2,612,179

Komuna Xarrë Bordi i kullimit Vlorë Bordi i kullimit Vlorë

LISTA 5 TAVANET SIPAS PROGRAMEVE - MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

Shuma totale Programet buxhetore Arsimi bazë Arsimi i mesëm i përgjithshëm Arsimi i lartë 927,231,801 600,108,801 174,123,000 153,000,000

LISTA 6 PROJEKTET PËR FINANCIM MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Nr. Njësia e qeverisjes Emërtimi i projektit vendore SHUMA TOTALE Bashkëfinancimi i projekteve me financim të PNUD-së QARKU BERAT Berat Komuna Lumas Ndërtim A1 Berat Komuna Otllak Ndërtim A1 Berat Komuna Otllak Ndërtim A1 Berat/Skrapar Komuna Gjerbez Ndërtim A2 Berat/Skrapar Komuna Bogovë Ndërtim A2 Berat/Skrapar Komuna Vertop Rikonstruksion QSH Berat/Skrapar Komuna Çepan Ndërtim A2 QARKU DURRËS Durrës Komuna Gjepalaj Ndërtim A1 Durrës Komuna Gjepalaj Ndërtim T1 Durrës Komuna Xhafzotaj Ndërtim A1 Durrës Komuna Katund i Ri Ndërtim T2 Durrës Komuna Katund i Ri Ndërtim A1 Durrës/Krujë Komuna Cudhi Ndërtim A2 Durrës/Krujë Komuna Bubq Ndërtim A2 QARKU ELBASAN Elbasan Komuna Shalës Rikonstruksion QSH Elbasan Komuna Labinot Mal Ndërtim A2 Elbasan/Librazhd Komuna Hotolisht Rikonstruksion QSH Elbasan Komuna Gostime Rikonstruksion QSH Qarku Vlera për t'u financuar 100,000,000 7,875,000 7,159,694 1,180,000 1,179,694 1,200,000 800,000 800,000 1,200,000 800,000 8,554,280 1,200,000 954,280 1,200,000 2,400,000 1,200,000 800,000 800,000 6,352,408 3,012,408 800,000 1,200,000 1,340,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2398

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Fier Fier Fier Fier Fier Fier/Lushnjë Fier/Lushnjë Fier/Lushnjë Fier/Lushnjë Fier/Mallakastër Fier/Mallakastër Gjirokastër Gjirokastër Gjirokastër Gjirokastër Gjirokastër/Tepelenë Gjirokastër/Përmet Gjirokastër/Përmet Gjirokastër/Përmet Dibër/Bulqizë Dibër/Mat Dibër/Bulqizë Kukës Kukës Kukës Kukës Kukës/Has Kukës/Tropojë Kukës/Tropojë Korçë/Pogradec Korçë/Pogradec Korçë/Devoll Korçë/Kolonjë Korçë/Pogradec Korçë Lezhë Lezhë/Laç Lezhë/Laç Lezhë/Mirditë Lezhë/Mirditë Lezhë/Mirditë Lezhë/Mirditë Lezhë/Mirditë Lezhë/Mirditë Lezhë/Mirditë Shkodër Shkodër Shkodër Shkodër Shkodër Shkodër Shkodër/Pukë Shkodër/Pukë Shkodër/Malësi e Madhe Shkodër/Malësi e Madhe

QARKU FIER Komuna Kurjan Komuna Libofshë Komuna Cakran Komuna Topojë Komuna Zharëz Bashkia Lushnjë Bashkia Lushnjë Bashkia Lushnjë Komuna Rremas Komuna Fratar Komuna Kute QARKU GJIROKASTËR Komuna Antigonë Komuna Dropull i Poshtëm Komuna Odrie Komuna Lunxhëri Komuna Krahëz Komuna Qendër Komuna Petran Komuna Frashër QARKU DIBËR Komuna F. Bulqizë Komuna Baz Komuna Ostren QARKU KUKËS Komuna Kalis Komuna Malzi Komuna Surroj Komuna Shtiqen Bashkia Krumë Komuna Fierzë Komuna Tropojë QARKU KORÇË Komuna Çerrave Komuna Udenisht Komuna Hoçisht Komuna Qendër Komuna Trebinjë Komuna Bulgarec QARKU LEZHË Komuna Zejmen Komuna Milot Komuna Milot Bashkia Rrëshen Bashkia Rrëshen Bashkia Rubik Komuna Kthellë Komuna Kthellë Komuna Selitë Komuna Fane QARKU SHKODËR Komuna Dajç Komuna Ana e Malit Komuna Bushat Komuna Gur i Zi Komuna Vig-Mnelë Komuna Postribë Komuna Qerret Komuna Qaf Mali Komuna Shkrel Komuna Qendër

Ndërtim A2 Ndërtim A2 Ndërtim A2 Ndërtim T2 Ndërtim A1 Rikonstruksion Rikonstruksion Rikonstruksion Ndërtim A1 Ndërtim A2 Rikonstruksion QSH Ndërtim T2+çati Ndërtim T2+çati Rikonstruksion QSH Ndërtim A1 Ndërtim A2 Rikonstruksion Rikonstruksion Ndërtim A2 Ndërtim A1 A2 me çati Rikonstruksion QSH Ndërtim A2+çati Ndërtim A2+çati Rikonstruksioni ambienteve në 3 fshatra Rikonstruksion i ambienteve në 3 fshatra Ndërtim A2 A1 me çati Ndërtim A2+çati Rikonstruksion Ndërtim A1 Ndërtim A1 Ndërtim A1 Ndërtim A1 Qendër shëndetësore Shamollë Ndërtim T2 Ndërtim A1 Ndërtim A1 Ndërtim A1 Rikonstruksion QSH Rikonstruksion QSH Ndërtim A1 Ndërtim A2 Ndërtim A2 Ndërtim A2 Rikonstruksione Rikonstruksione Rikonstruksione Rikonstruksione Rikonstruksion QSH Ndërtim A2 Ndërtim A2 Ndërtim A1+çati Ndërtim A1 Ndërtim A1

8,377,306 600,000 800,000 800,000 1,200,000 600,000 920,000 393,600 624,000 631,706 800,000 1,008,000 7,378,714 1,600,000 1,600,000 800,000 600,000 800,000 637,514 741,200 600,000 3,782,215.0 1,200,000.0 1,302,215.0 1,280,000.0 8,353,977 1,080,000 1,080,000 1,681,977 672,000 1,200,000 1,600,000 1,040,000 7,513,741 1,513,741 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 7,483,317 1,447,317 600,000 600,000 600,000 800,000 436,000 600,000 800,000 800,000 800,000 9,385,459 1,280,000 528,000 528,000 160,000 1,289,459 800,000 800,000 1,600,000 1,200,000 1,200,000

2399

74 75 76 77 78 79 80 81 82

Vlorë Vlorë Vlorë Vlorë/Sarandë Vlorë/Sarandë Tiranë Tiranë Tiranë Tiranë/Kavajë

QARKU VLORË Komuna Vllahinë Komuna Vllahinë Komuna Sevaster Komuna Aliko Komuna Markat QARKU TIRANË Bashkia Tiranë Komuna Petrelë Komuna Zall-Herr Bashkia Rrogozhinë

Rikonstruksion QSH Ndërtim A2 Rikonstruksion QSH Ndërtim A2 Ndërtim T2 Ndërtim T1 Rikonstruksion QSH Ndërtim A1 Rikonstruksion

7,441,318 2,841,318 800,000 1,800,000 800,000 1,200,000 10,342,571 3,200,000 2,212,000 1,200,000 3,730,571

LISTA 7 PROJEKTET PËR FINANCIM MINISTRIA E MJEDISIT PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE

Nr. Qarku Njësia e qeverisjes vendore SHUMA TOTALE 1 Lezhë Komuna Ungrej QARKU LEZHË Pyllëzim me gështenjë dhe arrë QARKU ELBASAN 2 3 4 5 6 7 Elbasan Shkodër Shkodër Shkodër Shkodër Korçë Komuna Papër Bashkia Pukë Bashkia Fushë-Arrës Komuna Rrape Komuna Qelëz Komuna Drenovë Pyllëzim me arra dhe ullinj QARKU SHKODËR Pyllëzime të reja me llojet akacie, gështenjë, arrë Pyllëzime të reja me llojet akacie, gështenjë, arrë Pyllëzime me llojet gështenjë e robinjë Pyllëzim me gështenjë QARKU KORÇË Komuna Drenovë (pyllëzim) QARKU KUKËS 8 9 Kukës Fier Komuna Fierzë Tropojë Komuna Cakran Pyllëzim me gështënj QARKU FIER Pyllëzim me lajthi QARKU TIRANË 10 Tiranë Komuna Farkë Pyllëzim Vlera e mbetur për t'u shpërndarë Emërtimi i projektit Vlera për t'u financuar 150,000,000 8,115,472 8,115,472 5,710,646 5,710,646 14,078,188 9,016,866 1,278,111 1,777,733 2,005,478 5,289,846 5,289,846 6,804,000 6,804,000 3,498,952 3,498,952 15,513,857 15,513,857 90,989,039

2400

LISTA 8 PROJEKTET PËR BASHKËFINANCIM ME PNUD-NË MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT

Nr. Qarku Njësia e qeverisjes vendore Emërtimi i projektit SHUMA TOTALE Qarku Berat 1 2 3 4 BERAT BERAT DIBËR KUKËS Skrapar, komuna Bogovë Skrapar, bashkia Çorovodë Dibër, komuna Sllovë Has, komuna Golaj Librazhd, komuna Hotolisht KUZ Bogovë Ndërtim KUZ lagja "2 Dhjetori", Çorovodë Qarku Dibër KUZ për fshatin Shumbat Qarku Kukës Ujësjellësi i fshatit Golaj Qarku Elbasan Vlera e plotë e projektit 154,319,000 25,247,000 15,461,000 9,786,000 39,166,000 39,166,000 40,486,000 40,486,000 49,420,000 49,420,000 Vlera e plotë e projektit 16,144,320 2,730,000 2,730,000 13,414,320 13,414,320 Vlera e plotë e projektit 142,027,277 35,684,712 10,937,022 4,500,000 13,900,000 6,347,690 64,908,000 25,800,000 7,500,000 31,608,000 35,000,000 35,000,000 6,434,565 6,434,565 Vlera e plotë e projektit 27,000,000 4,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 15,000,000 6,000,000 4,000,000 5,000,000 8,000,000 8,000,000 Vlera e bashkëfinancimit 2011 45,009,709 7,363,708 4,509,458 2,854,250 11,423,417 11,423,417 11,808,417 11,808,417 14,414,167 14,414,167 Vlera e bashkëfinancimit 2011 4,708,760 796,250 796,250 3,912,510 3,912,510 Vlera e bashkëfinancimit 2011 41,424,623 10,408,041 3,189,965 1,312,500 4,054,167 1,851,409 18,931,500 7,525,000 2,187,500 9,219,000 10,208,333 10,208,333 1,876,749 1,876,749 Vlera e bashkëfinancimit 2011 7,875,000 1,166,667 437,500 437,500 291,667 4,375,000 1,750,000 1,166,667 1,458,333 2,333,333 2,333,333

5

ELBASAN

Ujësjellësi i fshatit Hotolisht Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit Emërtimi i projektit SHUMA TOTALE Qarku Dibër Komuna Maqellarë - Grazhdan - vlerësimi i monumenteve antike Qarku Elbasan Bashkia Elbasan - Kalaja Elbasanit Ministria e Arsimit dhe Shkencës Emërtimi i projektit SHUMA TOTALE QARKU BERAT Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Kozarë", komuna Kozarë Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Zehni Toska", bashkia Berat, tejet e amortizuar Rikonstruksion i shkollës së mesme "M.Kondi", Poliçan, Skrapar Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Veterik", komuna Velabisht QARKU DIBËR Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar "Ahmet Xhetani" Derjan, komuna Derjan Ndërtim shkolle CU fshati Bllacë, komuna Shupenzë Rikonstruksion, sistemim oborri shkolla 9-vjeçare "Irfan Hajrullai", bashkia Peshkopi QARKU KUKËS Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Zahrisht, bashkia Krumë QARKU ELBASAN Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Adem Krasniqi", bashkia Elbasan Ministria e Shëndetësisë Emërtimi i projektit SHUMA TOTALE

Nr.

Qarku

Njësia e qeverisjes vendore

1 2

Dibër Elbasan

Maqellarë Elbasan Njësia e qeverisjes vendore

Nr.

Qarku

1 2 3 4

BERAT BERAT BERAT BERAT

Kuçovë Berat Skrapar Berat

5 6 7

DIBËR DIBËR DIBËR

Mat Bulqizë Dibër

8

KUKËS

Has

9

ELBASAN

Elbasan Njësia e qeverisjes vendore QARKU BERAT Komuna Poshnje Komuna Vertop Komuna Çepan QARKU DIBËR Komuna Selishtë Komuna Gjoricë Komuna Xibër QARKU ELBASAN Bashkia Cërrik

Nr.

Qarku

1 2 3 4 5 6

Berat Berat/Skrapar Berat/Skrapar Dibër Dibër/Bulqizë Dibër/Mat Elbasan

Ndërtim A1 Ndërtim A2 Ndërtim A2 Rikonstruksion QSH Ndërtim T2+çati (dëmtuar nga tërmeti) Rikonstruksion QSH Rikonstruksion QSH

2401

VENDIM Nr.4, datë 19.4.2011 PËR SHPËRNDARJEN E FONDEVE TË ZHVILLIMIT TË RAJONEVE PËR PROJEKTET E ARSIMIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 15 të ligjit nr.10 355, datë 2.12.2010 "Për buxhetin e vitit 2011", Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve VENDOSI: 1. Financimin prej 947 580 801 (nëntëqind e dyzet e shtatë milionë e pesëqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind e një) lekësh, pjesë e fondit të buxhetit të vitit 2011 për Fondin e Zhvillimit të Rajoneve, për projektet e reja për arsimin të aplikuara nga njësitë e qeverisjes vendore dhe universitetet si më poshtë vijon: - Vlerën prej 658 668 712 (gjashtëqind e pesëdhjetë e tetë milionë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e dymbëdhjetë) lekësh për projektet e arsimit bazë, të mesëm të përgjithshëm dhe arsimit të mesëm profesional, specifikuar sipas listës nr.1 që i bashkëlidhet këtij vendimi. - Vlerën prej 31 847 466 (tridhjetë e një milionë e tetëqind e dyzet e shtatë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekësh për pajisje, specifikuar sipas listës nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi. - Vlerën prej 215 640 000 (dyqind e pesëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e dyzet mijë) lekësh për projektet e arsimit të lartë, specifikuar sipas listës nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi. - Vlerën prej 41 424 623 (dyzet e një milionë e katërqind e njëzet e katër mijë e gjashtëqind e njëzet e tre) lekësh për bashkëfinancimin e projekteve me financim nga PNUD-i, dhënë me hollësi sipas vendimit nr.3, datë 11.3.2011 të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve. 2. Ngarkohet Ministria e Financave të kryejë veprimet për bërjen efektive të fondeve. KRYETARI Sali Berisha LISTA 1 PROJEKTET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PËR FINANCIM MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

Nr. Qarku Programi Njësia e qeverisjes vendore Emërtimi i projektit SHUMA TOTALE QARKU BERAT

1 2 3 4 5 6 7 BERAT BERAT BERAT BERAT BERAT BERAT BERAT 9120 9230 9120 9230 9120 9120 9120 Berat Skrapar Kuçovë Skrapar Berat Berat Berat Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Fushë-Peshtan, komuna Vërtop, krejtësisht e amortizuar, dyer dhe mure të shkatërruara, pa tualete etj. Rikonstruksion i shkollës së mesme Çorovodë, bashkia Çorovodë, Skrapar, kërkesë Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare Gegë, komuna Kozarë, tejet e amortizuar Rikonstruksion i konviktit të shkollës së mesme Çorovodë, bashkia Çorovodë Skrapar, kërkesë Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare "1 Maji" Berat, bashkia Berat, muret tavanet, lagështi Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare "Thimi Tani" Berat, bashkia Berat, muret tavanet, lagështi Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare "Mangalem Berat", bashkia Berat

Vlera e plotë 1,743,488,746 116,900,595

22,280,214 20,313,288 15,726,420 5,000,000 2,111,544 1,177,126 127,174

Vlera për t'u financuar për 2011 658,668,712 47,684,428

8,712,087 8,125,315 6,122,984 2,000,000 1,689,235 841,701 127,174

2402

8 9

BERAT BERAT

9230 9230

Berat Kuçovë

Rikonstruksion shkolla e mesme "Shyqyri Lakra", bashkia Berat, tejet e amortizuar Rikonstruksion "Shkolla e Bashkuar" Havaleas, komuna Kozarë, problem ndërtimi i nyjave hidrosanitare QARKU DIBËR Rikonstruksion + sistemim oborri i shkollës 9-vjeçare "Irfan Hajrullai" Peshkopi, bashkia Peshkopi (30 milionë vetëm oborri, rikonstruksion i tualeteve) Ndërtim shkolla 9-vjeçare Xibër Ketë, komuna Xibër (ndërtim të ri, sepse shkolla ekzistuese është tejet e amortizuar) Rikonstruksion shkolla CU fshati Rukaj, komuna Rukaj, tejet e amortizuar Rikonstruksion shkolla CU Xibër-Muriz, komuna Xibër Rikonstruksion shkolla e mesme Sllovë, komuna Sllovë Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare Shumbat, komuna Sllovë Rikonstruksion + çati fshati Grezhdan, komuna Tomin Rikonstruksion shkolla CU Cerenec i Poshtëm, komuna Gjoricë Prio, e dëmtuar nga tërmeti Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare "Selim Alliu", bashkia Peshkopi, nyjat hidrosanitare QARKU KUKËS Rikonstruksion i shkollës së mesme Tropojë, komuna Tropojë prioritet, e amortizuar, ndërtim i vjetër Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare fshati Kishaj, komuna Gjinaj / rrezik shembjeje e godinës Rikonstruksion shkolla e mesme e bashkuar Fierzë,Tropojë Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Lusen", komuna Ujmisht Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Besëlidhja e Malësisë", bashkia Bajram Curri, prioritet, e amortizuar Rikonstruksion, shkolla e mesme "Dushaj", komuna Fierzë, Tropojë Rikonstruksion i palestrës së shkollës së mesme të bashkuar "Llugaj", komuna Llugaj, kom.rom Rikonstruksion i murit rrethues dhe çatie, shkolla 9vjeçare "Kërrnajë", komuna Tropojë Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Vile", komuna Bushtricë Rikonstruksion shkolla e mesme "Dushaj", komuna Fierzë, Tropojë QARKU SHKODËR Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare "Ali Lacej", bashkia Shkodër Rikonstruksion total, shkolla e mesme "Gur i Zi", komuna Gur i Zi, tejet e amortizuar Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare e bashkuar "Luf", komuna Qerret (tejet e amortizuar, soleta të dëmtuara dhe muret e jashtme të dëmtuara nga erozioni) Rikonstruksion i shkollës së mesme "Jordan Misja", bashkia Shkodër Ndërtim shkolle 9-vjeçare "Aprripe Guri", komuna Fierzë Rikonstruksion + shtesë shkolla e mesme bashkuar "Barbullush", komuna Bushat Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare fshati Bërdicë e Madhe, komuna Berdicë, e dëmtuar nga përmbytja Shkolla 9-vjeçare Gradec, komuna Kastrat, dëmtim çatie, kalbje e lëndës drusore, tavanet prej fibre janë çarë, harkuar, pikojnë ujin e çatisë, dyer e dritare të dëmtuara, mungon rrethimi i shkollës QARKU ELBASAN Ndërtim 2 kate shkolla 9-vjeçare "Dritaj", komuna Qukës 1 (shembje të tavaneve dhe plasaritje muresh, probleme me qëndrueshmërinë e objektit) Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "35 Vjetori" Gramsh, bashkia Gramsh Ndërtim shkolle e re 9-vjeçare fshati Prevallë, komuna Lunik Ndërtim shkolle 9-vjeçare, 6 klasa +kopsht Vashaj, komuna Gjocaj, Peqin Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Sabri Daja", Kushovë, komuna Kushovë

32,049,509 18,115,320 107,558,828 31,608,000 29,244,809 7,794,784 10,000,078 5,318,634 12,563,322 2,517,300 7,511,901 1,000,000 117,113,956 47,391,000 11,000,000 13,678,807 11,000,000 7,000,000 4,222,830 1,598,489 5,000,000 12,000,000 4,222,830 169,304,566 42,395,005 25,000,000 29,331,387 9,574,673 10,260,845 24,500,000 18,194,957

12,819,804 7,246,128 37,980,845 10,870,506 10,094,173 2,743,764 3,520,027 1,999,806 4,422,289 886,090 2,644,189 800,000 48,076,807 18,956,400 4,400,000 5,471,523 4,400,000 2,800,000 2,289,132 639,396 2,000,000 4,800,000 2,320,357 65,481,719 16,279,682 9,600,000 11,263,253 4,098,290 3,625,674 9,511,747 6,986,863

10 11 12 13 14 15 16 17 18

DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR

9120 9120 9120 9120 9230 9120 9120 9120 9120

Dibër Mat Mat Mat Dibër Dibër Dibër Bulqizë Dibër

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS

9230 9120 9230 9120 9120 9230 9230 9120 9120 9230

Tropojë Has Tropojë Kukës Tropojë Tropojë Tropojë Tropojë Kukës Tropojë

29 30 31 32 33 34 35

SHKODËR SHKODËR SHKODËR SHKODËR SHKODËR SHKODËR SHKODËR

9120 9230 9120 9230 9120 9230 9120

Shkodër Shkodër Pukë Shkodër Pukë Shkodër Shkodër Malësi e Madhe

36

SHKODËR

9120

10,047,699 144,246,111 27,636,577 19,206,660 17,382,900 14,756,000 14,176,500

4,116,209 58,723,087 11,054,631 7,682,664 6,953,160 5,902,400 5,670,600

37 38 39 40 41

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN

9120 9120 9120 9120 9120

Librazhd Gramsh Librazhd Peqin Gramsh

2403

42 43 44 45 46 47 48 49

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN

9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120

Peqin Elbasan Gramsh Elbasan Elbasan Librazhd Librazhd Peqin

Ndërtim shkolla 9-vjeçare "Arven", komuna Përparim (mësimi zhvillohet në ambiente private) Rikonstruksion i kopshtit nr.10, bashkia Elbasan, tejet i amortizuar Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Çekin", komuna Pishaj Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Pashtresh", komuna Gjinar (reshje atmosferike) pr Ndërtim mur mbrojtës i shkollës 9-vjeçare "Polis i Vogël", komuna Shushicë, rrezikon shembje Ndërtimi i shkollës CU "Rinas", komuna Orenjë Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare "Polis ­Sheh", komuna Polis Rrethim + sistemim shkolla 9-vjeçare "Karinë", komuna Karinë QARKU GJIROKASTËR Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare "Nonda Bulka" Përmet, bashkia Përmet Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Kamber Benja" Këlcyrë, Bashkia Këlcyrë Rikonstruksion i kopshtit lagjja Zinxhira, Gjirokastër Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Dukaj", komuna Qendër Tepelenë Sistem ngrohje dhe sistemime të shkollës 9-vjeçare Kordhoce, komuna Lazarat Kopshti i fëmijëve Këlcyrë, bashkia Këlcyrë (kati i dytë pikon,dritaret e kalbura, nuk vendoset dot xham, me plastmasë, dyshemeja tejet e amortizuar, ka shkëputje të katit të parë, rrjeti hidrosanitar jashtë funksionit, pa sistem ngrohje) Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Sheper", komuna Zagori / rrezik shembjeje Rikonstruksion i kopshtit nr.1 Memaliaj, bashkia Memaliaj, gjendje e amortizuar (jo CD, vetëm foto) Rikonstruksion i kopshtit nr.2 Memaliaj, bashkia Memaliaj, gjendje e amortizuar (jo CD, vetëm foto) Rikonstruksion çatie i shkollës 9-vjeçare "Avni Rustemi", Tepelenë, bashkia Tepelenë, gjendje e amortizuar (jo CD vetëm foto) Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Dragot", Tepelenë, gjendje e amortizuar (jo CD, vetëm foto) QARKU KORÇË Rikonstruksion shkolla e mesme e përgjithshme "Raqi Qirinxhi" Korçë, bashkia Korçë Ndërtim i shkollës 9-vjeçare "Sul", palestër, kopsht fëmijësh Sul, komuna Miras, rrezik shembjeje Rikonstruksion e shkollës 9-vjeçare "Shqitas", komuna Pirg, mjaft e amortizuar Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Vreshtas", komuna Vreshtas Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Sheme Mahmutllari" fshati Remenj, komuna Buçimas (e dëmtuar nga zjarri i rënë në datën 16.03.2010) Shkolla fillore, fshati Grace Rikonstruksion i shkollës CU "Panarit", komuna Vithkuq, mjaft e amortizuar Rikonstruksion i shkollës CU "Kallamës", komuna Liqenas Rikonstruksion shkolla teknologjike elektrike, bashkia Korçë, e amortizuar QARKU VLORË Shkolla 9-vjeçare Blerimas, komuna Finiq (ka nevojë për ndërtim të ri, kushtet aktuale të papërshtatshme) Shtesë kati dhe sistemim në shkollën 9-vjeçare "Kosta Cavo" Delvinë Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Lubonjë", komuna Armen, tejet e amortizuar Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Musa Cakërri", bashkia Vlorë, çarje solete Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare të Romsit, komuna Armen, çarje e mureve Rikonstruksion i pjesshëm i shkollës 9- vjeçare "Ismail Qemali" + palestër, Vlorë, bashkia Vlorë Rikonstruksion shkolla e mesme "Llakatund", komuna Shushicë, Vlorë

12,740,000 12,000,000 7,000,000 4,965,035 4,852,170 3,466,254 3,263,995 2,800,020 131,075,414 59,731,618 31,441,622 13,786,624 9,607,128 9,000,000

5,096,000 4,800,000 2,800,000 1,986,014 1,940,868 1,711,145 1,605,598 1,520,008 51,480,795 23,114,794 12,075,116 5,306,602 3,765,994 3,528,000

50 51 52 53 54

GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR

9120 9120 9120 9120 9120

Përmet Përmet Gjirokastër Tepelenë Gjirokastër

55 56 57 58 59 60

GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR

9120 9120 9120 9120 9120 9120

Përmet Përmet Tepelenë Tepelenë Tepelenë Tepelenë

5,677,569 400,000 390,096 377,680 358,177 304,900 144,726,997 35,000,000 40,958,622 18,084,072 16,661,326 13,324,878 7,000,000 4,892,832 2,805,267 6,000,000 128,995,819 21,700,000 19,537,246 19,602,587 15,000,000 7,200,000 5,825,467 26,101,728

2,225,607 320,000 312,077 302,144 286,542 243,920 54,822,868 13,421,517 15,400,442 6,799,611 6,264,659 5,010,154 2,632,000 1,839,705 1,054,780 2,400,000 51,917,579 8,680,000 7,814,898 7,841,035 6,000,000 2,880,000 2,649,438 10,440,691

61 62 63 64 65 66 67 68 69

KORÇË KORÇË KORÇË KORÇË KORÇË KORÇË KORÇË KORÇË KORÇË

9230 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9240

Korçë Devoll Korçë Korçë Pogradec Devoll Korçë Korçë Korçë

70 71 72 73 74 75 76

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË

9120 9120 9120 9120 9120 9120 9230

Delvine Delvine Vlorë Vlorë Vlorë Vlorë Vlorë

2404

77 78

VLORË VLORË

9120 9230

Vlorë Vlorë

Shkolla CU "Drithas", komuna Shushicë, mjaft e amortizuar Rikonstruksion i shkollës së mesme "Hajredin Beqari" Selenicë, bashkia Selenicë QARKU TIRANË Ndërtimi i shkollës së mesme "Mullet", komuna Petrelë (emergjente) Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare, komuna Farkë (emergjente) Rikonstruksion + shtesë i shkollës 9-vjeçare "Kocaj", komuna Baldushk Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare "Drithas Kasalle", komuna Zallher, rikonstruksion çatie probleme në konstruksion Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare, lagjja nr. 2 Kavajë, bashkia Kavajë QARKU LEZHË Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare nr.1 Laç, dyshemeja ka pësuar ulje, tarraca pikon, dyert të amortizuara, pajisjet shkollore të amortizuara Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Rrile, komuna Shenkoll, tejet e amortizuar Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Mabe, komuna Dajç, çatia e dëmtuar, e amortizuar Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar "Gjovalin Gjadri" Gjadër, komuna Dajç Ndërtim çatie i shkollës 9-vjeçare "Grykë Orosh", komuna Orosh, Hidroizolim tarrace, shkolla e mesme Laç Shkolla 9-vjeçare nr.2 Rrëshen, rikonstruksion tarrace Rikonstruksion i kopshtit nr.2 Mamurras Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Pllane, komuna Zejmen QARKU FIER Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Besëlidhja", emergjente, bashkia Ballsh Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Bejar, komuna Fratar, emergjente ka rrezik shembje solete, s'ka dyer e dritare, mungojnë tualetet, CD Rikonstruksioni i shkollës së mesme të bashkuar Allkaj, komuna Allkaj, Lushnjë Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Ngraçan, komuna Ngraçan Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "A.Vrapi", bashkia Roskovec, emergjente Ndërtim çatie i shkollës 9-vjeçare Vlosh, komuna Kurjan Rikonstruksion i kopshtit të fshatit Kolonjë, komuna Kolonjë, Lushnjë Ndërtim kopshti i ri, komuna Fratar, projekti, preventivi CD Shtesë shkolle 9-vjeçare, komuna Topojë Rikonstruksion i shkollës CU, komuna Karbunar e Vogël, fshati Balaj Rikonstruksion + shtesë anësore 2 kate, shkolla 9-vjeçare publike Portëz, komuna Portëz QARKU DURRËS Ndërtim shkolla 9-vjeçare Stacioni Zooteknik Xhafzotaj, komuna Rrashbull Ndërtim shkolla 9-vjeçare "Vëllazërim-Fllakë", komuna Katund i Ri Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare "Isuf Ferra", bashkia Durrës

6,700,408 7,328,383 223,976,991 80,000,000 67,770,000 34,000,000 17,261,259 24,945,732 134,633,536 17,733,665 20,000,000 30,000,000 22,564,514 7,236,000 546,000 13,500,000 6,501,332 16,552,025 163,638,435 25,000,000 23,703,000 21,748,180 18,554,702 16,348,526 3,067,000 6,247,099 10,374,732 10,240,000 3,200,000 25,155,196 161,317,498 98,479,504 41,354,000 21,483,994

2,680,163 2,931,353 72,159,431 26,086,794 21,686,400 10,880,000 5,523,603 7,982,634 52,210,606 7,093,466 8,000,000 11,600,000 9,025,806 2,894,400 436,800 4,400,000 2,139,325 6,620,810 58,447,904 8,538,067 8,533,080 7,829,345 6,679,693 5,885,469 1,104,120 2,248,956 3,734,904 3,686,400 1,152,000 9,055,871 59,682,643 36,240,457 15,218,272 8,223,914

79 80 81 82 83

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË

9230 9120 9120 9120 9120

Tiranë Qark Tiranë Qark Tiranë Qark Tiranë Qark Kavajë

84 85 86 87 88 89 90 91 92

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË

9120 9120 9120 9230 9120 9230 9120 9120 9120

Kurbin Mirditë Mirditë Lezhë Mirditë Kurbin Mirditë Kurbin Lezhë

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

FIER FIER FIER FIER FIER FIER FIER FIER FIER FIER FIER

9120 9120 9230 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120

Mallakastër Mallakastër Lushnjë Mallakastër Fier Fier Lushnjë Mallakastër Fier Lushnjë Fier

104 105 106

DURRËS DURRËS DURRËS

9120 9120 9120

Durrës Durrës Durrës

2405

LISTA 2 PAJISJET SHKOLLORE PËR PROJEKTET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

Nr Njësia e qeverisjes vendore / institucioni përgjegjës Emërtimi i projektit SHUMA TOTALE Qarku Shkodër Shtesë anësore, përfundim punimesh dhe sistemim oborri shkolla 9-vjeçare Topojë, komuna Topojë Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare + kopsht Vukatanë, komuna Guri i Zi Qarku Tiranë Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare + kopsht Babrru Kodër e Kuqe, komuna Paskuqan Ndërtim kopshti i ri lagje Bathore 6, bashkia Kamëz Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare lagje Qesarakë, komuna Dajt Rikonstruksion shkolla e mesme e gjuhëve të huaja, Tiranë Vlera për t'u financuar për 2011 31,847,466 8,126,789 3,209,856 4,916,933 23,720,677 3,536,370 3,701,773 9,132,535 7,350,000

1 2

Komuna Topojë Komuna Gur i Zi

3 4 5 6

Komuna Paskuqan Bashkia Kamëz Komuna Dajt DAR Tiranë

LISTA 3 PROJEKTET E ARSIMIT UNIVERSITAR PËR FINANCIM MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

Nr Emërtimi i institucionit TOTALI UNIVERSITETI "Aleksandër Moisiu", DURRËS 1 2 3 4 Godinë e re për universitetin e Durrësit 1 Ndërtimi i godinës së filialit të Peshkopisë 3 UNIVERSITETI I TIRANËS Përfundimi i objektit C, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT Studim projektim kampsuin e Universitetit të Tiranës UNIVERSITETI "Luigj Gurakuqi", SHKODËR Ndërtim godine e re, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Shkodrës UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 6 7 8 9 Rikonstruksion i rrjetit hidrik të godinave në UBT Akademia e Arteve Rikonstruksioni i korpusit kryesor Rikonstruksioni i sallës së lëvizjes skenike Rikonstruksioni i lektoriumit UNIVERSITETI "Ismail Qemali" Vlorë Studim- projektim (projektide dhe projekt zbatimi për Kampusin e Vlorës) Vlera e plotë e projektit 1,450,766,878 875,751,634 413,752,852 160,000,000 169,600,000 70,000,000 100,445,000 313,000,000 313,000,000 7,998,782 7,998,782 49,416,462 36,000,000 4,182,462 9,234,000 35,000,000 35,000,000 Vlera e miratuar nga FZHR 574,384,048 286,876,426 206,876,426 80,000,000 84,800,000 35,000,000 49,800,000 156,500,000 156,500,000 3,999,391 3,999,391 24,708,231 18,000,000 2,091,231 4,617,000 17,500,000 17,500,000 Vlera për t'u financuar për 2011 215,640,000 100,636,951 68,636,951 32,000,000 33,920,000 14,000,000 19,920,000 62,600,000 62,600,000 1,599,756 1,599,756 9,883,292 7,200,000 836,492 1,846,800 7,000,000 7,000,000

5

10

2406

Abonimet vjetore për Fletoren Zyrtare mund të bëhen pranë Postës Shqiptare ose pranë Qendrës së Publikimeve Zyrtare, në adresën: Bulevardi "Gjergj Fishta", mbrapa ish-ekspozitës "Shqipëria Sot", tel: 04 24 27 007. Çmimi i abonimit pranë Postës Shqiptare, për Fletoret Zyrtare 2011, është 16 000 lekë. Çmimi i abonimit në QPZ është 14 000 lekë pa detyrimin e shpërndarjes në adresa.

BOTIMET E QENDRËS SË PUBLIKIMEVE ZYRTARE KODI CIVIL KODI I FAMILJES KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE KODI PENAL USHTARAK KODI I PUNËS KANONI I ZHURISË PËRMBLEDHJE E VENDIMEVE TË GJYKATËS EUROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT KUNDËR SHQIPËRISË PËRMBLEDHJE PËR KTHIMIN DHE KOMPENSIMIN E PRONAVE PËRMBLEDHJE VENDIMESH UNIFIKUESE TË GJYKATËS SË LARTË 360 lekë 310 lekë 90 lekë 55 lekë 140 lekë 40 lekë 328 lekë 140 lekë 512 lekë

Hyri në shtyp më 10.5.2011 Doli nga shtypi më 12.5.2011 Tirazhi: 1700 copë Shtypshkronja e Qendrës së Publikimeve Zyrtare Tiranë, 2011 Formati: 61x86/8

Çmimi 36 lekë

Information

Microsoft Word - 57-2011.docx

34 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

582017