Read InfraRYL laatuvaatimusten soveltaminen Tiehallinnon töissä text version

Tiepiirit

MUU OHJAUS 19.1.2007

1 (2+6 s.) 15977/2006/30/2

Kirje 15977/2006/30/1 InfraRYL laatuvaatimusten soveltaminen Tiehallinnon töissä

Tässä ohjeessa kuvataan, miten Rakennustieto Oy:n julkaisemia InfraRYL (jäljempänä RYL) -laatuvaatimuksia sovelletaan Tiehallinnon urakoissa a) kun urakan kohdekohtaisissa asiakirjoissa viitataan InfraRYLlaatuvaatimuksiin b) kun suunnitteluohjeessa tai vanhassa suunnitelmassa viitataan TYLT-laatuvaatimuksiin, ja urakassa muilta osin noudatetaan RYL-vaatimuksia. RYL:n valmiit luvut ja Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset (TYLT) -osien ja RYL-lukujen otsikkojen vastaavuudet on esitetty liitteessä 1. Tiehallinnon hankintaprosessi on päättänyt, että RYL otetaan laatuvaatimuksena käyttöön rakennus- ja ylläpitourakoissa, joiden tarjouspyyntö valmistuu 1.1.2007 jälkeen. Kun urakan kohdekohtaisissa asiakirjoissa viitataan RYLlaatuvaatimuksiin, Tiehallinto edellyttää, että 1. RYL2006:ssä tunnuksella "Ohje" merkittyjä kohtia sovelletaan laatuvaatimuksena, kuten muutakin RYL-vaatimustekstiä. 2. RYL2006:n vaatimuksia täydennetään liitteen 2 vaatimuksilla. 3. RYL2006:n sijaan sovelletaan massanvaihtoihin TYLT sarjan julkaisujen vaatimuksia ja rumpuihin ja niiden ympärystäytteisiin TYLT-osan Kuivatusrakenteet ja putkistot vaatimuksia. 4. Tien laitteisiin ja siltoihin sekä paalulaattaan, paaluhattuihin, luiskapaalutukseen, puupaaluihin ja teloihin sekä viemäreihin ja niiden ympärystäyttöihin sekä kaivamatta tehtäviin tienalitusputkiin sovelletaan kyseiseen asiaan tarkoitettua TYLT-sarjan julkaisua, koska vastaava RYL-vaatimus puuttuu toistaiseksi. 5. Tarvittaessa RYL2006 vaatimuksia täydennetään kohdekohtaisilla olosuhteiden tai suunnitelmaratkaisujen edellyttämillä vaatimuksilla ja hankekohtaisilla hankintatavan ja kohteen edellyttämillä laatuvaatimuksilla.

Keskushallinto

Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelin 0204 22 11 Telefaksi 0204 22 2202 Sähköposti [email protected] [email protected] www.tiehallinto.fi

MUU OHJAUS 19.1.2007

2 (2+6 s.) 15977/2006/30/2

Kun urakassa on päätetty käyttää laatuvaatimuksena RYL2006:a, mutta Tiehallinnon suunnitteluohjeessa tai vanhassa suunnitelmassa viitataan TYLT-vaatimukseen, selvitetään tapauskohtaisesti mahdollisuus soveltaa RYL-vaatimuksia TYLT-vaatimusten sijaan.

Kehittämispäällikkö Tietekniikka

Kari Lehtonen

LIITTEET

Liite 1: TYLT-osien ja RYL-lukujen vastaavuudet Liite 2: Tiehallinnon täydennykset RYL-vaatimuksiin Liite 3: InfraRYL laatuvaatimusten kappalenumerointi Rakennustieto Oy, Hankinnan verkot, ATP:n tiimit, pääkonttori, Hartman, Kallionpää, Salo, Ala-Fossi, Kirjasto

TIEDOKSI

LIITE 1

1 (2)

TYLT-osien ja RYL-lukujen vastaavuudet

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset (=TYLT)

TYLT 1-50: Yleiset perusteet TYLT: Yleiset perusteet ­ Leikkaukset kaivannot ja avoojarakenteet ­ Penger- ja kerrosrakenteet.­ Lisäykset ja muutokset vuonna 2000. Sivut 24...60 kumottu 31.12.2005. TYLT 100, 1100: Rakennusalueella olevat rakenteet TYLT 2000: Leikkaukset, kaivannot ja avo-ojarakenteet TYLT 3000: Kalliorakenteet TYLT 3700: Murskaustyöt Murskaustyöt: Yleiset arvonmuutosperusteet TYLT 4000: Penger- ja kerrosrakenteet TIEL 2212454-93 TIEL 2210014-00

InfraRYL

ei vastaavaa RYL:ä

TIEL 2212455-93 TIEH 2200042-v05 TIEL 2212458 TIEL 2212809-98 TIEL 2240002-98 TIEH 2200043-v05

11000 Olevat rakenteet ja rakennusosat 14330 Avo-ojat ja uomat 16100 Maaleikkaukset 16200 Maakaivannot 21510 Siirtymäkiilat 17100 Kallioavoleikkaukset 17200 Kalliokanaalit, -syvennykset ja -kuopat ei vastaavaa RYL:ä 14211 Ruodaneristykset solumuovista 17520 Kiviaineksella tasatut louhitut kalliopinnat 18100 Penkereet 21110 Suodatinkerrokset 21210 Jakavat kerrokset 21310 Sitomattomat kantavat kerrokset 21120 Suodatinkankaat 14230 Pohjavedensuojaukset 21410 Asfalttipäällysteet 21421 Sirotepintaus (SIP) 21422 Soratien pintaus (SOP)

2006 2006

2006

2006

TYLT 4450: Suodatinkankaat TYLT 4840: Pohjaveden suojausrakenteet TYLT 5200: Päällysteet - Lisäkirje osaan (sis. edelliseen) Päällysteet :Yleiset arvonvähennysperusteet - Lisäkirje osaan (sis. edelliseen) TYLT 5100: Kantavan kerroksen stabilointi TYLT 5300, 5400, 5700: Kovat pintaverhoustyöt, sadevesikourut, reunatuet ja sorapinta

TIEH 2200017-v04 TIEH 2200029-04 TIEH 2200004-02 TIEH 2200004-02 TIEH 2200005-02 TIEH 2200005-02 TIEH 2200006-02

TIEL 2210010-98

2006 2006 2006

21320 Sidotut kantavat kerrokset 21431 Betonikivi- ja laattapäällysteet 21442 Noppakiveykset 21443 Nupukiveykset 21444 Kenttäkiveykset

2006 2006

LIITE 1

2 (2)

TYLT 5420: Betonipäällysteet TYLT 5600: Viherrakenteet

TIEL 2210011 TIEL 2212400-98

TYLT 6000-6400: Perustamis- ja vahvistamistyöt - Muutoslehti 19.6.2002 TYLT 6800-6870: Kuivatusrakenteet ja putkistot

TIEH 2200002-01 TIEH 2200028-04

21450 Sitomattomat kulutuskerrokset 22100 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit 22200 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset ei vastaavaa RYL:ä 11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus 11410 Poistettavat pintamaat 22200 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset 23000 Kasvillisuusrakenteet 13200 Paaluperustukset 14100 Vahvistetut maarakenteet 13300 Arinarakenteet 14221 Putkijohtorakenteiden ja rumpujen lämmöneristykset 14311 Aluesalaojat 14320 Salaojan kaivot ja tarkastusputket 14340 Rummut 16200 Maakaivannot 18300 Kaivantojen täytöt ei vastaavaa RYL:ä ei vastaavaa RYL:ä ei vastaavaa RYL:ä ei vastaavaa RYL:ä

2006

2006

2006

TYLT 7210: Tiekaiteet TYLT 7220: Aidat TYLT 7340: Liikennevalot - Liite: Tyyppipiirustukset Ty 12 TYLT 7510: Tievalaistus- ja liikennemerkkien sähkötyöt Kiviainesten vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt, yleiset tiet

TIEH 2200041-06 TIEH 2200021-04 TIEH 2200025-v04 TIEL 2210012

LIITE 2

1 (3)

Tiehallinnon täydennykset RYL-vaatimuksiin

InfraRYL Kappale Kohta 13211.1 Lisättävä tai muutettava vaatimus Tuotelehden Teräsbetoninen lyöntipaalu (Rakennusteollisuus 2005) mukaiset paaluelementit täyttävät kappaleen 13211.1 laatuvaatimukset. Tiehallinnon siltarakenteissa ja paalulaatoissa käytettäväksi hyväksymät paalukärjet ja jatkokset täyttävät InfraRYL 2006:n vaatimukset. Yksittäiselle paalulle sallitaan 100 mm:n poikkeama teoreettisesta sijainnista. Paalujen sijainnille ei aseteta muita vaatimuksia. Paalulaatan reunalinjojen sallittu poikkeama suunnitellusta on ilmoitettu ohjeessa Tienrakentamisen yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset: Perustamis- ja vahvistamistyöt, InfraRYL:n täydennys, TIEH 220002-v-07. Käytettävä verkon tyyppi on B500K/FL20-7/5-150/200. Viitteet SFS 1257 Betoniteräkset. Kylmämuokattu harjatanko B500K ISO 17660-1 Welding - Welding of reinforced steel - Part 1: Loadbearing welded joints (ISO 17660-1:2006) Samoja periaatteita noudatetaan myös tierakenteissa. Irtolouhintasyvyys tierakenteissa määritellään ohjeen Tierakenteen suunnittelu, TIEH 2100029­04, kohdassa 2.6.3. 5 1 Materiaalin tulee olla kiviainekseltaan ja rakeisuudeltaan sellaista, että sen materiaalimoduuli on vähintään 280 MPa. Jos louherakenne tai -patja tehdään alusrakenneluokan uF tai uH pohjamaalle, louheen alle rakennetaan suodatinkerros tai asennetaan käyttöluokan N5 suodatinkangas. Louhepatjan paksuus on vähintään 2 x louheen maksimiraekoko kuvasta 18121:K1 poiketen. Louhelaatikon pohjan vähimmäisleveys on sama kuin tien leveys. Louhelaatikon minimileveys ja etäisyydet pientareen reunasta ojan pohjaan ja ojan pohjasta luiskaan alla olevassa kuvassa.

1000 3000 1:1 200 · Päällysteet · Sitomaton kantava, h 150 mm · Kiilaus, h 1,5 x raekoko · Louhekerros, Ømaks 600 mm · Suodatinkangas tarvittaessa · Suodatinkangas tarvittaessa myös luiskatäytön alle

13211.4

1

14151.1.1

4

· ·

14330.3 17110.3 18121.1 18121.2.2

4

18121.4.2

1

1:1,5

1:2

SkLo

Louhelaatikon minimileveys

18142.3 18143.3

1 1

Ennen penkereen/rakenteen tekemistä laaditaan työ- ja laaduntarkkailusuunnitelma, jonka tulee sisältää ainakin seuraavat osat:

LIITE 2

2 (3)

InfraRYL Kappale Kohta 18144.3 1

Lisättävä tai muutettava vaatimus · työjärjestys · työtä estävät ja rajoittavat rakenteet ja niiden suojaaminen · työtapa ja rakenteen mahdollinen tiivistäminen · harkkojen latomisjärjestys, suojakerroksen rakentaminen (EPS-penger) · laaduntarkkailu, -mittaukset · työturvallisuusasiat. Kevennysrakenne rakennetaan suunnitelman mukaisesti. Materiaali valitaan siten, että luiskat pysyvät suunnitellussa asemassa ja kestävät eroosiota. Esikuormituspenkereen rakentamisesta laaditaan työ- ja laaduntarkkailusuunnitelma, jonka tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: · · · työjärjestys ja aikataulu työtä estävät ja rajoittavat rakenteet, sekä niiden suojaaminen laaduntarkkailu ja mahdollinen mittaussuunnitelma, mittaustulosten arkistointi · ympäristöntarkkailu · arvio esikuormituspenkereen poistamisajankohdasta · poistettavan materiaalin jatkokäyttö · työturvallisuusasiat. Esikuormituspenger rakennetaan tai täydennetään suunnitelmassa esitettyyn tasoon 0... + 0,2 m tarkkuudella. Kohtia ei sovelleta: CE-merkintä ei sovellu suodatinkerroksen luonnonmateriaaleille, jotka yleensä otetaan käyttöön ilman jalostustoimenpiteitä. Ei ole myöskään EN-standardia, joka soveltuisi CE-merkintään tässä tapauksessa. Jos ottopaikalla havaitaan silmämääräisesti tällaisia (kts. 21110.1.1,4) kerrostumia, ne on erotettava tielle vietävästä materiaalista. Jos ottopaikalla tehtävillä tutkimuksilla halutaan korvata rakenteesta otettavat näytteet, toimitaan seuraavasti: Ottopaikan rintauksesta otetaan valokuva tai piirretään kuva materiaalin vaihtelun perusteella 10...30 m välein leikkaustyön edetessä. Kuvaan merkitään erilaisten hiekkaesiintymien rajapinnat ja muuttumisvyöhykkeet. Kuvaan merkitään näytteenottopaikat siten, että niistä saadut rakeisuuskäyrät voidaan yhdistää kuvan alueisiin. Rintauksen homogeenisilta osa-alueilta otetaan laajuudesta riippuen yksi tai kaksi näytettä. Kerrostuneilta osaalueilta näyte koostetaan osanäytteistä, jotka otetaan päällekkäisistä kerroksista, jotka sekoittuva kaivutyön aikana keskenään. Rintauksesta otettujen näytteiden rinnalla voidaan käyttää hyväksi myös ennakkoon kairaamalla tai koekuopista otettuja näytteitä, jos niiden tarkka ottopaikka tiedetään ja osataan yhdistää kuvaan. Näytteitä tarvitaan yhteensä noin yksi kutakin 5000 tonnia (3000 m³) kohti, epähomogeenisessa ottopaikassa enemmän. Kaivutyötä varten kuviin lisätään rakeisuustutkimusten tulosten perusteella ohjeet siitä, mitkä osat ottopaikasta on kuljetettava esimerkiksi routivuuden, kivisyyden tai kasvillisuuden vuoksi muuhun kuin tierakenteisiin. Lisäksi tierakenteeseen menevän materiaalin osalta kirjataan, mistä

18144.3 18150.1 18160.3

1 1 1

9 21110.1.1 1-2

4 7-8

LIITE 2

3 (3)

InfraRYL Kappale Kohta

Lisättävä tai muutettava vaatimus ottopaikan osasta mikin tieosuus on rakennettu, oliko materiaali kelpaavaa, ja mikä oli sen moduuli. Jos jollakin osuudella suodatinkerros on tehty kahdesta erilaisesta ottopaikan materiaalista, todetaan, onko toisesta tehty esim. vain alaosa vai onko eri materiaaleja pyritty sekoittamaan keskenään.

21110.3

1

Suodatinkerrosmateriaalin rakeisuus tutkitaan tierakenteesta otettavista näytteistä kappaleen 21110.1.1 mukaisilla menetelmillä. Kultakin 1000 m osuudelta otetaan 2 tyypillistä rakeisuutta edustavaa näytettä, jotka seulotaan. Jos tutkittavassa kohdassa on pienipiirteistä materiaalivaihtelua, näyte koostetaan kahdesta tai kolmesta osanäytteestä. Materiaalivaihtelun määrä ja laatu raportoidaan (esim. silttisiä paakkuja hiekan joukossa). Jos rakennekerros on tehty kahdesta eri materiaalista (esim. alaosa tai yläosa erikseen tai paikoin on kokonaisia autokuormia toista esim. hienompaa hiekkaa), kumpikin tutkitaan erikseen, ja kummankin käytön laajuus kuvataan ja raportoidaan. Jos suodatinkerroksen materiaali on peräisin vain yhdeltä ottopaikalta, jossa käytetään kohtaan 21110.1,7-8 lisättävän vaatimuksen mukaista materiaalin laadunhallintaa, rakenteesta otetaan näytteitä vain pistokoeluontoisesti. Jos pistokoeluontoiset havainnot tukevat ottopaikalta saatuja tuloksia, ja voidaan varmistaa, että materiaalia ei ole tuotu muualta, rakenteesta ei tarvitse ottaa lisää näytteitä. Kunkin 1000 m osuuden rakeisuus raportoidaan ottopaikalta saatujen tutkimustulosten mukaisesti.

21110.4 21110.5

1 4

Pienin keskimääräinen tiiviysaste on 95 % ja alin yksittäinen tiiviysaste 90 %. Korvataan kohta: Tiiviysaste varmistetaan kolmesta satunnaisesta kohdasta/km kultakin ajokaistalta. Jos jyräystä ohjataan jyrämittarin avulla, riittää tiiviysasteen tarkistus yhdestä kohdasta kultakin ajokaistakilometriltä. Tarkistuskohdaksi valitaan jyrämittarin avulla määritetty huonoin (löyhin) kohta. Keväällä ja talvella otetaan huomioon routanousut. Työtä jatketaan, kun tarvittavat korjaukset tai suunnitelmien muutokset on tehty. Näytteet otetaan 1...2 viikkoa ennen päällystämistä tai aikaisemminkin, jos tiellä ei ole työnaikaista liikennettä. Näytteenoton jälkeen liikenne tai liikennekelpoisuuden hoito eivät saa lisätä hienoainespitoisuutta haitallisesti. ABK lasketaan kuuluvaksi päällystekerroksiin ohjeen Tierakenteen suunnittelu, TIEH 2100029­04, luvussa 3 mainituin ehdoin.

21210.2 21310.5.2

1 1

21321

LIITE 3

1 (1)

InfraRYL laatuvaatimusten kappalenumerointi

Seuraavaa tulkintaa sovelletaan, kun viitataan InfraRYL:n yksittäiseen kohtaan: 14152.3 Kankaalla lujitettujen rakenteiden tekeminen

Vaatimukset

1 2 Materiaalin ja saumojen tarkistuskokeet tehdään ennen lujitteen päälle pengertämistä. Lujitekankaiden käsittelyssä ja varastoinnissa otetaan huomioon seuraavia seikkoja: · Rullat varastoidaan irti maasta ja suojataan suojapeittein. · Talviaikana käytetään katoksellista ulkovarastoa. · Rullat nostetaan nostoliinoilla. Ohje

Lujitekankaiden käsittelyssä ja varastoinnissa noudatetaan valmistajan antamia ohjeita. Rullat varastoidaan siten, että työmaaliikenne ei vaurioita niitä.

3 4

5

Luijitekankaat levitetään suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä mittoja noudattaen. Lujitekankaat asennetaan oikein suunnattuina lujuusominaisuudet huomioon ottaen. Levityksessä otetaan huomioon taitosten ja ankkuroinnin vaatimat mitat sekä mittavarat, joita voidaan tarvita, jos suunnitellut rakennemitat ylittyvät. Talviaikana levityksessä otetaan huomioon jäätyminen, joka estää lujitekankaan myöhemmän liikuttamisen. Levityksessä käytetään menetelmää, jossa rullaa ei jouduta pyörittämään maassa. Ohje

Lujitekankaat asennetaan suunnitelma-asiakirjojen ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lujitekankaat levitetään ottaen huomioon suunnitelma-asiakirjoissa määrätty saumojen suunta. Levityksessä käytetään esimerkiksi rullapuomilla varustettua traktoria tai pyöräkuormainta.

6 7 8

9

Lujitekankaat saumataan huolellisesti suunnitelma-asiakirjoja noudattaen. Saumauksessa ja limityksessä noudatetaan seuraavia ohjeita: · työmaalla pyritään ensisijaisesti käyttämään valmistajan tehtaalla tai varastossa esisaumattuja kappaleita · työmaalla saumattaessa käytetetään tehtävään soveltuvaa saumauslaitetta · lujitekankaat saumataan kuivissa olosuhteissa tasaisella alustalla · saumat tehdään mahdollisimman suorina linjoina · jos kappaleet liitetään limittämällä, varmistutaan riittävästä limityksestä joka kohdalla. Työmaalla tehtävän lujitekangasrakenteen saumasta otetaan näyte-erä jokaista työmaalla tehtyä 1000:ta saumametriä kohti. Jos käytettävä määrä on yli 100 m, otetaan vähintään yksi näyte-erä. Ohje

Tarvittaessa otetaan näytteitä tiheämmin. Näytesarjasta tutkitaan kankaan saumojen lujuus standardin SFS-EN ISO 10321 mukaan.

10 11

12

Viitteet · SFS-EN ISO 10321 Geotextiles. Tensile test for joints/seams by wide-with method.

Information

InfraRYL laatuvaatimusten soveltaminen Tiehallinnon töissä

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

889038