Read MESYSHI.pdf text version

Në rast se nuk njihet personi i cili ka marrë mësysh atëherë përdoret rukja sipas sheriatit Islam. Buhariu dhe Muslimi transmetojnë se Aishja (Allahu qoftë i kënaqur prej saj) ka thënë: "Ka urdhëruar i Dërguari sal-Allahu alejhi ue sel-lem që të bëjmë rukje nga mësyshi." Esma bintu Umejs pyeti: O i Dërguar i Allahut. Bijtë e Xhaferit i godet mësyshi, a ti bëjmë rukje? Ai tha: "Po. E nëse do të kishte diçka që do t`ia kalonte paracaktimit (kaderit), do të kishte qenë mësyshi." Tirmidhiu thotë se hadithi është hasenun sahih. Duhet ditur se i gjithë Kur`ani është shërim siç ka thënë Ibnul Kajjimi: "Kur`ani është shërim i plotë nga të gjitha sëmundjet shpirtërore dhe trupore...". (Shiko Zadul Mead, vëllimi: 4.) Me rukje kemi për qëllimi mjekimin me anë të Kur`anit sipas udhëzimeve që japin ata që mjekojnë me Kur`an dhe jo shkuarjen tek disa njerëz që pretendojnë se janë hoxhallarë por që nuk kanë as shkollimin dhe as dijen e duhur për t'u quajtur të tillë e jo më për ta merituar atë emër. Nuk kemi për qëllim me rukje as shkuarjen nëpër teqe, varre të evlijave, vende të ashtëquajtura të mira, apo tek persona që pretendojnë se shërojnë njerëzit apo njohin të ardhmen dhe të fshehtën.

Rukja me lutje Për mjekimin e mësyshit dhe hasedit mund të përdoren dhe lutjet e transmetuara nga Muhamedi, sallAllahu alejhi ue sel-lem, dhe çdo lutje tjetër e dobishme e cila nuk përmban shirk (idhujtari) ose diçka tjetër në kundërshtim me fenë. I Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: "Nuk ka problem për rukjet përderisa ato nuk përmbajnë shirk." Në mjekimin e mësyshit dhe hasedit mund të përdoren dhe: Uji i zemzemit, fara e zezë, vaji i ullirit dhe mjalti sidomos kur në to është lexuar Kur`an. Në të gjitha këto ka shërim me lejen e Allahut.

Disa nga nuskat që njerëzit pretendojnë se i ruajnë nga syri i keq.

Mos i mbani ato!

MJEKIMI I MËSYSHIT DHE HASEDIT

Hoxhë Enesi duke prishur disa nuska dhe hajmali.

Mjekimi i ndaluar: Përveç llojeve të mësipërme të mjekimit që përmendëm, gjithçka tjetër konsiderohet e ndaluar dhe e padobishme. Prej gjërave të kota te të cilat njerëzit besojnë se i mbrojnë apo shërojnë nga mësyshi dhe hasedi përmendim: · Varjen e nuskave të ndryshme duke pretenduar se në to është shkruar Kur'an. Aty mund të ketë ndonjë ajet kur'anor por dhe bashkë me të janë përzier fjalë, shkronja, numra ose tabela të cilave nuk u dihet kuptimi, nën pretendimin se janë nga feja por feja është e distancuar prej tyre. Të gjitha këto nuk janë veçse forma me të cilat magjistarët komunikojnë dhe thërrasin shejtanët e tyre të cilët u shërbejnë. · Varja e patkojve të kuajve, të hudhrave, të brirëve, kthetrave ose kafkave të kafshëve të ndryshme, varja e kukullave dhe dordolecëve, këpucëve, copave të drurëve, gurëve të ndryshëm apo sy në madhësi të ndryshme dhe me ngjyrë blu. · E ndaluar është edhe shkuarja tek magjistarët, fallxhorët, yshtarët apo mashtruesit e çdo kalibri, të cilët nuk i kanë sjellë këtij populli veçse shkatërrim e sëmundje dhe i kanë larguar ata nga feja e vërtetë.

QENDRA E TRAJTIMIT TË SËMUNDJEVE ME KUR'AN

E SPECIALIZUAR NË KURIMIN E MAGJISË, MËSYSHIT, HASEDIT DHE SËMUNDJEVE TË XHINDËVE

Nën kujdesin e profesor:

Khalid El-Hibshi

Cel: 0672251737

www.alroqya.com/alb

Lagje SELITË ­ TIRANË

Njerëzit janë sprovuar shumë nga mësyshi e hasedi (zilia), tremben shumë prej tij dhe MARRJA MËSYSH kërkojnë gjithmonë për ta shëruar. Por çfarë Njerëzit a ekziston me të vërtetë, si mund të është ai, janë sprovuar shumë nga mësyshi e hasedi (zilia), tremben shumë tij? tij dhe kërkojnë gjithmonë shërohen pasojat e prej për ta shëruar. Por çfarë është ai, a ekziston me të Përkufizimi i mësyshit: vërtetë, si mund të shërohen ose zili tij? shkakton Shikim me admirim pasojat e që daljen e disa gjërave të pa dukshme nga Përkufizimi i mësyshit: personi që merr mësysh të cilat godasin Shikim me admirim ose zili qëdhe dëmtojnë. personin që merret mësysh shkakton daljen e Ndikimi i të pa dukshme nga personi që merr disa gjërave mësyshit nuk lidhet vetëm me mësysh të cilat godasin personin që merret mësysh dhe shikimin përkundrazi dikush mund të jetë i dëmtojnë. ti cilësohet diçka nuk lidhet vetëm të verbër, Ndikimi i mësyshit dhe vetja e tij me shikimin përkundrazi dikush mund të jetë i verbër, ti ndikojë tek ajo gjë. cilësohet diçka dhe vetja e tij të ndikojë tek ajo gjë. Allahu ka urdhëruar pejgamberin e Tij Allahu ka urdhëruar pejgamberin eue sel-lem, Muhammedin, sal-lAllahu alejhi Tij Muhammedin, kërkojë mbrojtje nga sel-lem, që të kërkojë që të sal-lAllahu alejhi ue ziliqari: mbrojtje nga ziliqari: " " "dhe prej së keqeskeqes së ziliqarit që ka zili" "dhe prej së së ziliqarit që ka zili" (El-Felek: 5) Mësyshi dallohet nga hasedi, kështu përshembull (El-Felek: 5) përmendim se nëna mund të marrë mësysh fëmijën e Mësyshi dallohet nga hasedi, kështu saj i cili është shumë i bukur, i sjellshëm, i mund dhe përshembull përmendim se nëna bindur të i shkathët por kursesi ajo nuksaj i cili ështëhased për marrë mësysh fëmijën e mund të ketë shumë të. Ndërsa nje sjellshëm, i kur shikon komshiun e tij i i bukur, i person tjetër bindur dhe i shkathët cili e ka shtëpinë më të bukur, ka të ardhura financiare por kursesi ajo nuk mund të ketë hased për të. më të miranje person tjetër kur shikon komshiun Ndërsa ose fëmijët e tij janë më të edukuar, mund taemarrë mësysh ka shtëpinë më të ketë hased ndaj tij i cili e por dhe mundet të bukur, ka të tijardhura financiare më të mira t'i ketë ato mirësi. dhe dëshiron që komshiu mos ose fëmijët e tij Të dyjamë të cilësi kanë mund ta marrë mësysh janë këto edukuar, veprim të përbashkët, pra shkaktojnë dëm nëse etë ketëpersonin të pa mbrojtur, por dhe mundet gjejnë hased ndaj tij dhe larg përmendjes së Allahut. Ndërsa kur aimirësi. i dëshiron që komshiu mos t'i ketë ato është kujdesshëm dhe cilësi kanë veprim që nuk dëmtohet Të dyja këto i mbrojtur jo vetëm të përbashkët, por mundet që mësyshinëse e gjejnë personin të pra shkaktojnë dëm dhe hasedi t'i kthehen pas personit prej të cilit dolën. pa mbrojtur, larg përmendjes së Allahut. Ndërsa kur ai është i kujdesshëm dhe i

Vërtetësia e mësyshit dhe hasedit Çdo popull i hershëm apo i vonshëm e ka besuar ekzistencën e mësyshit dhe hasedit. Vetëm sistemi komunist është ai i cili fshiu nga mendjet e njerëzve gjithçka, ndër të tjera edhe fenë dhe besimin. Ekzistencën e mësyshit e vërteton Kur`ani në të cilin thuhet:

mësyshit e vërteton Kur`ani në të cilin thuhet:

HASEDIT

"E ata që nuk besuanbesuannuk të zhdukin tytë "E ata që nuk gati sa gati sa nuk me shikimet e tyre, kur e shikimet e tyre, (nga inati) zhdukin ty me dëgjuan Kur'anin, e kur e thanë: Ai është i marrë!" e (nga inati) Komentuesit e dëgjuan Kur'anin, (El-Kalem: 51) thanë: Ai Kur`anitithonë: "Pra (El-Kalem: 51) Komentuesit është marrë!" të të marrin mësysh ty o Muhammed derisa të rrëzohesh përtokë e të zhdukesh". mësysh ty e Kur`anit thonë: "Pra të të marrin o Në kohën e profetit, të rrëzohesh përtokë e të Muhammed derisa sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, një person mori mësysh një shokun e tij, dhe ai nuk zhdukesh". mundi ta drejtonte dot shpinën e tij e të ecte drejt. Në kohën e profetit, sal-lAllahu alejhi ue Kur i treguan për këtëmoriprofetit, sal-lAllahu alejhi sel-lem, një person gjë mësysh një shokun e ue sel-lem, ainuk mundi ta drejtonte dot shpinëntë tij, dhe ai urdhëroi që përsoni të lante disa pjesë trupit të të ecte drejt. Kur u treguanhodhën përsipër e tij e tij. Ujin me të cilin i la ai, ia për këtë gjë përsonit të cilin ai kishte marrë mësysh e ai e drejtoi profetit, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ai shpinën e tij sikur të mos kishte disa pjesë të trupit urdhëroi që përsoni të lante ndodhur asgjë. tëGjithashtu Muhamedi, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, tij. Ujin me të cilin u la ai, ia hodhën ka thënë: "Kërkoni mbrojtjen e Allahut nga marrë përsipër përsonit të cilin ai kishte mësyshi sepse ai vërtetë ndodh."shpinën e tij sikur të mos mësysh e ai e drejtoi (Sahihul Xhami'ë: 938) kishte ndodhur asgjë. QENDRA E TRAJTIMIT TË Gjithashtu Muhamedi, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: ME KUR`AN SËMUNDJEVE "Kërkoni mbrojtjen e Allahut nga mësyshi sepse ai vërtetë ndodh." (Sahihul Xhami'ë: 938) KURIMIN E E SPECIALIZUAR NË MAGJISË, MËSYSHIT, HASEDIT DHE SËMUNDJEVE TË XHINDËVE Hoxhë Ahmedi, një prej trajtuesve të këtyre sëmundjeve kujdesin qendre shpjegon llojet El-Hibshi Nënpranë kësaj e profesor: Khalid e mësyshit dhe Lagje mjekimin e­ TIRANË SELITË tij dhe thotë:

Llojet e mësyshit: www.alroqya.com/alb Mësyshi është tri llojësh: Mësysh prej njerëzve, mësysh prej xhindëve dhe mësysh prej kafshëve. Forca e mësyshit dhe hasedit: Mësyshi dhe hasedi kanë një forcë të jashtëzakonshme të cilën nuk arrijnë ta parafytyrojnë dot shumë prej njerëzve, ajo mund të arrijë derisa të thërmojë dhe malet. Muhamedi, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: "Mësyshi është i vërtetë, rrëzon dhe malin e lartë." (Sahihul Xhami'ë: 4146)

Cel: 0672251737

daljen e disa gjërave të pa dukshme nga personi që merr mësysh të cilat godasin Mësyshi merret godasë dhe dëmtojnë. personin që mund të mësyshme shpejtësi dhe në një largësi i mësyshit nuk lidhet vetëm mund Ndikimi shumë të madhe dhe ndikimi i tij me të vazhdojë për vite me dikush shikimin përkundrazirradhë. mund të jetë i Mësyshi mund ndikojë në vetja e tij jetës si verbër, ti cilësohettëdiçka dhe çdo aspekt tëtë p.sh.: Në zgjuarsi, në përqëndrim, rrisk, punë, bukuri, ndikojë tek ajo gjë. flokë, trup, urdhëruar pejgamberin e Tij Allahu ka ngjyrën e lëkurës, besim, adhurime, turp, sinqeritet, moral, thjeshtësi, harmoninë në familje, Muhammedin, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, qështatzani, edukimin enga ziliqari: bën të ngordhin të kërkojë mbrojtje fëmijëve. Ai kafshët ose shpendët, të prishen dhe digjen pemët, të prishen makinat, aparaturat e ndryshme dhe gjithçka " " tjetër. "dhe prej së keqes së ziliqarit që ka zili" (El-Felek: 5) Shenjat e goditjes nga kështu Mësyshi dallohet nga hasedi, mësyshi: Goditja përmendim se nëna mund të përshembull nga mësyshi shoqërohet nga shumë shenja të cilat nuk fëmijënt'i njohëcili ështëmë mirë sesa marrë mësysh mund e saj i askush shumë mjekuesi sjellshëm, i bindur dhe shkathët i bukur, i që merret me rukje. Kjo përi shkak të rasteve të shumta që nuk mund ka dëgjuar nga të të. por kursesi ajo ka parë dhe të ketë hased për sëmurët, gjë që ka bërë të tjetër kur shikon komshiun Ndërsa nje person ketë një eksperiencë në këtë fushë. Por cili e e shtëpinë më të bukur, ka të e tij ikëtë faktkamohojnë shumëtë pa informuar, siç ka përmendur dijetari i të mira ose fëmijët e tij ardhura financiare më madh Ibnul Kajjimi kur thotë: "Kjo është edukuar, mund e marrë mësysh janë më të shkencë të cilën nukta njeh askush përveç disa personave të veçantë, ndërsa injorantët mohojnë por dhe mundet të ketë hased ndaje tij dhe këtë fakt. Ndikimin e tyre dhe t'i ketë kanë me natyrën dëshiron që komshiu mos lidhjen qëato mirësi. Tënuk e njeh askush përveç atyre të cilët përbashkët, shijen dyja këto cilësi kanë veprim të e kanë gjetur e shkaktojnë dëm nëse e gjejnë personin të pra kësaj shkence". (Bedaiul Feuaid 2:367.) pa mbrojtur, larg përmendjes së Allahut. Mbrojtja kujdesshëm dhe Ndërsa kur ai është inga mësyshi: i Duhet patjetër që çdokush kur shikon diçka që e mahnit, të thotë "masha Allah" në mënyrë që mos ta marrë mësysh atë gjë. Por është për të ardhur keq që, këtu në Shqipëri, shumica e njerëzve nuk e përdorin asnjëherë këtë fjalë ose e përdorin shumë rrallë. Jo vetëm kaq por shume prej njerëzve i përfshin zilia dhe hasedi sa herë që shikojnë dikë tjetër që ka diçka më të mirë sesa ai. Kjo ndodh për shkak të besimit të dobët ose mosbesimit të tyre. Ja disa shkaqe për t'u ruajtur nga mësyshi: · Është i domosdoshëm kërkimi i mbrojtjes së Allahut nga e keqja e mësyshit dhe hasedit gjatë gjithë kohës e sidomos kur takon dikë që njihet për mësysh ose hased.

· Fshehja dhe mbulimi i mirësive për shkak të së cilave mund të merret mësysh qoftë bukuria, pasuria etj. · Mbrojtja me anë të lutjeve të ndryshme, sic janë lutjet e mëngjesit dhe të pasdites, të daljes dhe hyrjes në shtëpi, para dhe pas ushqimit, para hyrjes dhe pas daljes nga banjo ose gjatë heqjes së rrobave, lutje këto të cilat i kanë lënë pas dore edhe shumica e muslimanëve. · Leximi i sures El-Bekare, El-Felek dhe En-Nas. · Dhënia e sadakasë dhe lutja për begati në çdo mirësi që të ka dhënë Allahu. · Largimi nga haramet, nga vetëkënaqësia dhe përçmimi i të tjerëve. QENDRA E TRAJTIMIT TË SËMUNDJEVE ME KUR`AN

E SPECIALIZUAR NË KURIMIN E MAGJISË, MËSYSHIT, HASEDIT DHE SËMUNDJEVE TË XHINDËVE

Nën kujdesin e profesor: Khalid El-Hibshi Lagje SELITË ­ duke i lexuar Hoxhë Hafiz Abdullahu TIRANË Kur'an një fëmije Cel: 0672251737 të marrë mësysh.

www.alroqya.com/alb

Mjekimi i mësyshit dhe hasedit: Mjekimi i tyre mund të bëhet me mënyra të ndryshme si: larja me ujin e abdesit të atij që e ka marrë mësysh, me Kur'an, me lutje të lejuara, bimë mjeksore etj. Aishja (Allahu qoftë i kënaqur prej saj) ka thënë: "Urdhërohej për të marrë abdes ai që merrte mësysh dhe me atë ujë lahej ai i cili ishte marrë mësysh". Kjo është mënyra më rezultative. Në pamundësi për të marrë ujin e abdesit mund të marrësh diçka prej rrobave të tij, që mbartin gjurmët e djersës (kapele, kanatjere etj) t'i zhytësh në ujë dhe pastaj të lahesh me atë ujë. Ose të marrësh mbetje nga pija e tij apo ndonjë bërthamë hurme ose ulliri p.sh. ta lashë dhe prej atij uji të pish dhe të lahesh. Të gjitha këto metoda janë provuar që në kohët e vjetra e deri më sot dhe kanë efekt të menjëhershëm.

Information

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

377658