Read gurusandaran.pdf text version

JAWATAN IKLANKEKOSONGAN GURU SANDARAN TIDAKTERLATIH SANDARAN TERLATIH SISWAZAH GURU 2O'O SISWAZAH SEKOLAH DI AGAMA ' BANTUAN KEMJAANBAGITAHUN KEMENTERIAN PELAJAMN I{ATAYSIA

Teialih sisMzalv : Guo Sanderan Tldak G!ru SandaEn lenath Slswah : Kemenienan PelajaE. Malaysia ili. Kunpllan Per*hJdmalan : PenguruBan Pofesional dan iv. Kl6lffkasi Perkhldmatan : Perkhidmahn Pendidikan

vi. Jadualcaji vii. Jhah Kskosonsan vill. TempalKekGongan L i. ii. iii, iv. L Kelayakan Pemohon WaEanegaE Malaysi8

: DC41: P1T5 RM1S01.80"T10 RM2354.05 i Semla Opsygn Sekolah Menengah/ Sekolah Rendah SABK dl AqamaBantuan : Skolah Kerajaan di seluruh Malaysla

pada Umlrtidak melebihi35 tahun 1-1.2010 yargdiikliEl Mempunyai kelayakan Muda la2ahSa.iana Mempunyaa nilalrad dadJabatan surar Pcfthrdmatan Awamsekinya dantuarnegaE Insltusl / Pengajian IIrygiSwasta iazah Lulu6SPMdar mmpuny.i ksprdlarArha8aMalaysla perhEkat dl sljrl P.lal.ran l$alaysla (SPM)alau yano setaraf dengannya dan m.ndapatkepujran dalan rih. nata p.laj.ranlatn Bagi lanlikan gucguru agaha dan BahasaAEb, caton-caton hendaklah rmpunyal kelullsan Bahae A6h sekuEng-kuangnya di pe.ingkal SPM,hatapelajaEnfuama llnggj ataupun Sen6wl. lslam tV

vi.

Elrlnal.un dan K.mldaha. i. ElaunbJlEnand atasladualqajlOutuSandarEnGdDC4r Bepen! PlT3 : RM1720.9o ljdlh S.dan. Muda b.sl Ah P1T5 : RM1901.30 ljah Sadan.MudaKepqian basi [email protected] atas kadarRM300.00 sebllao ganluan SaE HidupDnliklt telayakani E aun+laun dan larnJain bayarannengikut syarat dan peFtuEn di bawah Pelcllllng Perkhrdm.ran 8/1930 air, apabira henjatankan tuqasEsni diJu.r

perubetsn v. cull sakltdi bawah Perlntah 17 B.b c da. kemudahan Am dan Pergigian, kela'kanwdd di Hospital Klinlk-ktinik dan Ke..iaan aias syahasyaEi peratlsran Bana guegu.uteiap dan yang seped setat dan tns vi Kemudafan Pabaian FeEigan. dan ketay.k.n dr Hospit dan4,n||.. @d klinlkKeqaan ata3sya.aF3ya6l p6d/an tans s6mdseprrgL.u-lutu d.n

L Pmotonan hendskl.h dikerukakan dengan menggunakan bong

yang BSV/0152rts3/Jld.5 bo'ehddaoar di Ja;abn PeI;,sE. Ngeri oa; Sehlah AgaTa Banluan fcEaar sertaBahdgiaF PengLrdsan Su4ler Manusia, KerenGnsnPelaj.E- vala/sa Ar.. 5, Btok E.2. Kompte<s KeElaan Parcel E, PuEat Pentadbicn KeEjaan prsekulvan, 6i604 pehohonanyang tnskap beseftE: BoEnq iel6h diisi

(i) 0D {lll) (iv) (v) (vi) (vii)

gEnbarpada p6mohona. Lekalkan boEng satusrlinan penge.ar.n kad Setu Ealinan sldlbo6n.k Satusalin.n keputuBan SPM Satusarinan kepubsan STPM/Dtptoma S.tu sllnan lja2ah salinan siirikhtisas ad.) Geknanya

s6nqasallnan dokumen .UllDl:kdmtk h.ndakt h d-E.hlan d.n dan pemohonan yang lenglp sah.ja yangdlrerlha.

semuadokun6. hsndaklah dlhanta. dalam sampul suEt beruku.an 32cmr [email protected] yans bertjlis di sebelahkin alds 'Petuhonn Gutu SABK' ke atatul benklt sebellm ataupad.1t September 2009: Bahagian Pengutusan Sumber Manusia Kementedan PelajaEn Mdlaysia Acs 5, BlokEl2, Kompleks Ke6ia.n Parcel E, PusatPentadbrran KedjaanPEkuiuan, (u.pi EncikAbdllRahnan binHashim)

calon yaFgiayakakandrpa.lsil lemrdugaselewartq5t1y, datamiempoh tlga bulan daipada hikh tuhrp ikl6n ini,

Seldfanya menshadapi tuan kemusykllan mengenaijawaransitahubu.gi tnt L EnckAbdulRahman Hashim No Tetton 0$8884 bin 7734 ii. Encik Mohd lzuwan Hafiz No.Teeton- 6a34 7737 iii. Puan FamhAdetia sakar/ Abu No Teebn, 0s3a347991 Encik Azizib n As'arry

PERMOHOIIAN UNTUKIIENGISI JAWATAN GURU S'.NDAFAN TERLAN}NGURUSAIDARANTIOAK ERLATH SEKOLAHAGAMA BANTUAN IGRAJAANXEMENTERIAN PELA"AMN MALAYSIA

b, Bidang/oFyenPitihan:

saorah Mnensah fl s*otah Rndah

Br*.hwld Eujangr'Duda,/ Janda

L

Kelaybn B.hasa MalayEL:

sln Pel.jdsnr'r.rayda/ seEEf I KebyskeAkadstk:

S,lil

SijilTingqi

t

ll|klohar Kerayakan tkht&as0[G berkan.n) i. NamaMakGb/ untreEili:

ii. Nada Diprsatjdahi ii Subjek PngP$!E6an:

iv. T.hundiperclehti g. P6ng.rahan KdJ., MeneEld

.s*hry|!{'Uloffep'lddMirIllir.bifu

h. KUEUS/SdlEry.ng Fenah drhadkt

r. Kegiltan/ akttuldxo{dkutum d.n Kunkutun yahE peeh dbnal

Bit.

i.

sbabm.mlllh keltayr [email protected]:

k

aaF akui bahawamakrlMt yano dibeikn adatahbensr d.n *kiam patsu, p.mhdan sayaakanie6.t t danjika saF bEh nakluror tu dldapali ditswal1(e, pe*hldmahn .aya seb.!.t sutu*nd.En kEndliama&an seia

Information

6 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

725082