Read KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA text version

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P

PMM

Bahagian A (30 markah)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

A D A C D B C B C A C C B B C D B A B D B B C D B D A D A B

30 x 1 markah = 30 markah

PN 5191 P/PN 5241 P

PMM

BAHAGIAN B (30 Markah) 1. (a) Cadangkan tiga cara bagaimana guru dapat meningkatkan profesionalisme keguruan bagi mencapai aspirasi pendidikan negara. ( 6 markah )

Jawapan i. ii. iii. iv. v. mengikuti kursus dalam perkhidmatan mengikuti atau mengendalikan kursus dalaman membuat penyelidikan dan penulisan melaksanakan pendidikan arah kendiri peka terhadap pendidikan masa kini

1 Fakta = 1 markah 1 Fakta dan huraian = 2 markah 3 Fakta dan huraian X 2 = 6 markah Jumlah = 6 markah

(b) Terangkan tiga tanggungjawab guru berdasarkan kod etika keguruan. ( 6 markah )

Jawapan

i. ii. iii. iv.

Tanggungjawab terhadap pelajar Tanggungjawab terhadap ibu bapa Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan

1 Fakta = 1 markah 1 Fakta dan huraian = 2 markah 3 Fakta dan huraian X 2 = 6 markah Jumlah = 6 markah

2

PN 5191 P/PN 5241 P

PMM

2. (a) Nyatakan dua kualiti profesional guru untuk menyampaikan pelajaran dengan berkesan. ( 2 markah )

Jawapan i. ii. iii. iv. v. ingin tahu pengetahuan ikhtisas suka membaca berkemahiran bertutur daya ingatan yang baik

1 Fakta = 1 markah 2 Fakta = 2 markah Jawapan

(b) Terangkan tiga kemahiran profesional keguruan yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. ( 6 markah ) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Guru sebagai pembentuk nilai Guru sebagai agen sosialisasi Guru sebagai agen perubahan Guru sebagai penggerak masyarakat/ inovator Guru sebagai pembina Negara Guru sebagai penyebar ilmu Guru penyayang Guru sebagai pendidik dan pakar rujuk Jawapan ­jawapan lain yang munasabah 1 Fakta = 1 markah 1 Fakta dan huraian = 2 markah 3 Fakta dan huraian X 2 = 6 markah Jumlah = 6 markah

3

PN 5191 P/PN 5241 P

PMM

3. (a)

Jelaskan dua kepentingan refleksi pasca praktikum kepada guru pelatih. ( 2 markah )

Jawapan i. ii. iii. iv. guru dapat mengaplikasikan teori pengajaran dan pembelajaran guru dapat menilai kebaikan dan kelemahan pengajaran guru guru dapat menilai kebaikan dan kelemahan pembelajaran murid guru dapat memilih cara untuk membaiki dan mengubahsuai rancangan, kaedah dan teknik mengajar. 1 Fakta = 1 markah 2 Fakta = 2 markah

(b)

Penyelidikan tindakan dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. Nyatakan empat peringkat dalam proses penyelidikan tindakan. ( 4 markah )

Jawapan

i. ii. iii. iv.

Rancangan Tindakan Pemerhatian Refleksi/ Maklum balas 1 Fakta = 1 markah 4 Fakta = 4 markah

4

PN 5191 P/PN 5241 P

PMM

4.

Huraikan dua tujuan penyelidikan tindakan yang boleh memberi manfaat kepada perancangan pengajaran guru. ( 4 markah )

Jawapan

i. ii. iii. iv. v.

mengalakkan guru membuat refleksi terhadap masalah-masalah pendidikan merapatkan jurang di antara teori dengan praktis dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran hasil kajian dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam aktiviti pengajaran memberi peluang kepada guru menguji ramalan pencapaian dan keberkesanan pengajarannya dalam bilik darjah lain-lain jawapan yang munasabah

1 Fakta = 1 markah 1 Fakta dan huraian = 2 markah 2 Fakta dan huraian X 2 = 4 markah Jumlah = 4 markah

5

PN 5191 P/PN 5241 P

PMM

BAHAGIAN C ( 40 markah )

1. Tanggungjawab guru bukan sekadar mengajar di bilik darjah . Mereka juga perlu bertindak secara profesional mengikut Kod Etika Perguruan dan perlu meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan kajian di bilik darjah. (a) Huraikan empat Kod Etika Perguruan. ( 10 markah ) (a) Huraikan lima kepentingan kajian tindakan yang dapat membantu guru meningkatkan profesionalisme mereka. ( 10 markah )

Jawapan 1 i. ii. iii. iv. (a) Tanggungjawab terhadap pelajar Tanggungjawab terhadap ibu bapa Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan

1 Fakta = 1 markah 1 Fakta dan huraian = 2 1/2markah 4 Fakta dan huraian X 2 1/2= 10 markah Jumlah = 10 markah

6

PN 5191 P/PN 5241 P

PMM

Jawapan

1 i. ii. iii. iv. v. vi.

(b) Membantu guru dalam menghadapi cabaran Memperkembangkan kemahiran profesional guru dalam mengenal pasti teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan Membantu guru untuk menyelesaikan masalah Menggalakkan guru mengkaji dan memperkembangkan idea-idea baru Membantu guru membuat refleksi bagi mendapatkan strategi baru dalam pengajaran dan pembelajaran Menggalakkan guru menyelidiki amalan bilik darjah yang perlu diperbaiki Menggalakkan guru berkongsi pengalaman dalam profesion mereka Membolehkan guru menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka serta mengambil tindakan terhadapnya

vii. viii.

1 Fakta = 1 markah 1 Fakta dan huraian = 2 1/2markah 4 Fakta dan huraian X 2 1/2= 10 markah Jumlah = 10 markah

7

PN 5191 P/PN 5241 P

PMM

2. Cikgu Ahmad telah berkhidmat sebagai guru terlatih selama 21 tahun. Beliau sentiasa berusaha mengikuti perkembangan terkini dalam bidang ilmu pengetahuan dan kemahiran keguruan. Matlamat Cikgu Ahmad ialah supaya beliau dapat menyampaikan pengajaran dengan berkesan disamping menerapkan aspirasi negara kepada muridmuridnya.

(a)

Huraikan empat kemahiran yang perlu dimiliki oleh Cikgu Ahmad untuk menjadi seorang guru yang profesional. ( 10 markah )

(b)

Jelaskan lima ciri profesionalisme keguruan dalam alaf baru yang perlu dimiliki oleh Cikgu Ahmad untuk membolehkannya melaksanakan tugas dengan berkesan. ( 10 markah )

Jawapan 2. (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Mempunyai kemahiran belajar Mempunyai kemahiran berfikir Mempunyai kemahiran merancang Mempunyai kemahiran mengajar Mempunai kemahiran pemudahcaraan Mempunyai kemahiran menilai Mempunyai kemahiran berkomunikasi Mempunyai kemahiran mengurus Mempunyai kemahiran mengurus teknologi maklumat dan komunikasi 1 Fakta = 1 markah 1 Fakta dan huraian = 2 1/2markah 4 Fakta dan huraian X 2 1/2= 10 markah Jumlah = 10 markah

8

PN 5191 P/PN 5241 P

PMM

Jawapan 2. (b) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Berilmu pengetahuan tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran Mempunyai sifat kualiti peribadi yang inggi Berkaliber tinggi Dedikasi dan cekap menjalankan tugas yang diberi Sentiasa peka terhadap minat, kebolehan serta keperluankeperluan pelajar Inovatif dan sentiasa menyediakan idea-idea yang baru Guru dapat mengubah suai serta menerima keadaan yang baru Berkemahiran dalam mengintergrasi teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran Lain-lain jawapan yang munasabah.

1 Fakta = 1 markah 1 Fakta dan huraian = 2 markah 5 Fakta dan huraian X 2= 10 markah Jumlah = 10 markah

9

PN 5191 P/PN 5241 P

PMM

3.

Kajian tindakan adalah kaedah penyelidikan yang amat sesuai digunakan oleh semua guru dalam memperbaiki dan meningkatkan pencapaian mereka dalam pengajaran dan pembelajaran. (a) Jelaskan lima ciri penyelidikan tindaakan. (10 Markah) (b) Huraikan lima panduan bagi menyediakan soal selidik yang baik untuk menjaalankan penyelidikan tindakan. (10 Markah)

Jawapan

3(a) i. ii. iii. iv. v. Topik kajian mesti mempunyai kaitan dengan masalah pengajaran yang berlaku dalam kelas / bilik darjah Masalah pengajaran mesti diselesaikan dengan kadar yang segera Skop kajian bersifat spesifik dan memfokus kepada satu kes sahaja Objektif kajian jelas dan masalah boleh dikaji Mempunyai hubung kait teori amalan pengajaran dan pembelajaran

1 Fakta = 1 markah 1 Fakta dan huraian = 2 markah 5 Fakta dan huraian X 2= 10 markah Jumlah = 10 markah

10

PN 5191 P/PN 5241 P

PMM

Jawapan 3(b) i ii iii iv v Arahan soal selidik mudah difahami Item-item disusun atur dari mudah ke kompleks Menggunakan ayat yang mudah Item-item digubal berdasarkan objektif yang telah ditetapkan Elakkan menggunakan pernyataan yang imaginative dan negatif

1 Fakta = 1 markah 1 Fakta dan huraian = 2 markah 5 Fakta dan huraian X 2= 10 markah Jumlah = 10 markah

11

Information

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

201461


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Document1
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Microsoft Word - Teknik Menjawab Tasawwur Cetak.doc