Read kuce.qxd text version

SRPSKI LUKSUZ

Najskuplje vile i

LUX lokacija

1. Vila na Senjaku (strogo poverljivo) 9,3 miliona 2. Vila na Dedinju 7,1 milion 3. Ilin~i}eva ulica 5 miliona 4. Temi{varska ulica 3,7 miliona 5. Okolina [ekspirove 2,8 miliona 6. Ulica Paje Adamova 2,8 miliona 7. Ulica Heroja Milana Tepi}a 2,2 miliona 8. Ulica Banji~kih `rtava 2 miliona 9. Ma~kov kamen 2 miliona 10. Ulica Serdar Jola 2 miliona 11. Njego{eva ulica 1,8 miliona 12. Dalmatinska ulica 1,3 miliona 13. Lamartinova 820.000 14. Kosan~i}ev venac 800.000 15. Naselje Panorama 590.000

Cene su izra`ene u evrima

EGZOTIKA Parket iz Indonezije

KUPATILO Amortizeri na daskama WC {olja

LUKSUZ koji ostavlja bez komentara i kupce sa istan~anim ukusom

Istra`ivali Mirjana MITROVI] i Ivan ^ORBI] Foto Emil VA[, @eljko [AFAR i Arhiva STANDARDA

zgradnja luksuznih vila i stanova u Beogradu trenutno je u velikoj ekspanziji. Potreba za vilama opremljenih aluminijumskom stolarijom, hrastovim parketom, {panskom keramikom i drugim luksuznim detaljima obja{njava se ~injenicom da glavni grad sve vi{e postaje sedi{te stranih predstavni{tava, ali i time da na{i ljudi odavde i iz inostranstva sve

I

BAZEN Najve}u cenu dosti`u vile sa unutra{njim ili spolja{njim bazenom

Vile i luksuzne stanove naj~e{}e kupuju na{i ljudi koji trenutno `ive u

18 27. 4. 2007.

i stanovi u Srbiji

Najskuplja vila u Srbiji, a koja nije na Dedinju, prodaje se za neverovatnih 9,3 miliona evra. Standard istra`uje gde biznismeni, politi~ari, diplomate nalaze svoj mir

PRAZNA Vila na Dedinju jo{ ~eka kupca koji }e za nju morati da plati vi{e od sedam miliona evra POGLED Bazen pod nebeskim svodom

PANOsRsAMvA k tano a

Kompl e : vrednost:

590. 000 evra

^UDA TEHNIKE

pametnije ula`u novac u nekretnine. Postoji vi{e lokacija u gradu na kojima je izgradnja vila u toku ili je nedavno zavr{ena, a ~ije cene dosti`u i 9.300.000 evra, koliko i ko{ta najskuplja vila u Srbiji. I nije na Dedinju, ve} na Senjaku! Vlasnik ne `eli da se otkriva vi{e detalja, osim da vila ima oko 2.000 kvadrata i ogromno prostrano dvori{te zaklonjeno visokim drve}em.

Apartmani na daljinski

Nekretnine koje su u Srbiji gra|ene 90-ih su po standardu siroma{ne u odnosu na one kakve se grade sada. Jer danas apartmanima mo`ete upravljati iz bilo kog dela sveta preko interneta ili telefonskog koda, da isklju~ujete sve u stanu, da ulazite u stan, da rukujete grejanjem. Sada pritiskom na jedan taster mo`ete da zatvorite sva vrata i spustiti roletne. Takve stanove imate i u Beogradu, i oni imaju kupce.

e u inostranstvu i uspe{ni sportisti, a posle njih slede na{i politi~ari

27. 4. 2007. 19

SRPSKI LUKSUZ

RAZLIKE Biznismenima kojima imponuje javno procenjivanje imovine kupovinu ku}e na prvom mestu odre|uju lokacija i kvadratura stana PREDNOST Pojedinci svoje adrese kriju, ne vole da se eksponiraju i biraju mirne ulice na Dedinju, kao {to su U`i~ka i Tolstojeva ili Vra~ar

2 miliona evra

vile vrednost

MA ^KOV KA MEN

Sur~in i Be`anijska kosa privla~ni su estradnim li~nosti

[IRINA Prostrana potkrovlja su vrlo tra`ena STREMLJENJA Dedinje s okolinom, najlep{i i mo`da najatraktivniji deo grada, kome streme gotovo svi koji se u Beograd dosele i imaju dovoljno novca, sve vi{e dobija nove stanovnike. U blizini ve} postoje}ih vila, kompanija Koling izgradila je 22 rezidencije na lokaciji Ma~kov kamen, oivi~enoj ulicama Ma~kov kamen, [olina, Koste Vojinovi}a, Joce Jovanovi}a i Mihajla Avramovi}a. Ovo ekskluzivno naselje zauzima oko tri hektara, a re~ je o izuzetno mirnoj stambenoj zoni s pogledom na Avalu. Rezidencije u ovom naselju su originalne i projektovane po najvi{im standardima i savremenim zahtevima. U naselju postoje zasebne ku}e od 500 do 700 metara kvadratnih, po dve stambene jedinice u jednoj ku}i veli~ine od 330 do 420 kvadrata, kao i ku}e sa tri stana veli~ine od 240 do 280 metara kvadratnih. Sve rezidencije, uz placeve od 10 ari, imaju zasebne ulaze, svoje kolske prilaze i ure|ene vrtove. Ipak, prema re~ima Milana Pavlovi}a, savetnika u agenciji Ambasador M, firme ~iju klijentelu ~ine predstavnici stranih ambasada, strani eksperti i menad`eri koji rade u doma}im firmama, ali i doma}a elita koju ~ine biznismeni, sportisti i estradne zvezde, tr`i{te luksuznih stanova cveta. Takva zdanja kupuju diplomate, ministri i politi~ari iz svih mogu}ih partija u Srbiji, sportisti, ali i strani i doma}i biznismeni. Za one skromnije u ponudi Beograda je i luksuzan

STRANI INVESTITORI

Slovenci kupili Novi Beograd

Kinezi su poslednjih nekoliko godina sve ~e{}i investitori u izgradnji Beograda. Ruskih biznismena je sve manje, dok najvi{e placeva kupuju Slovenci, a kao ulaga~i se pojavljuju i austrijske kompanije. Vlasnici slovena~kih kompanija Merkator, Gorenje, Novolajn i Tu{ kupili su na aukciji skoro sve placeve u Novom Beogradu, gde planiraju izgradnju stambenih objekata.

20

27. 4. 2007.

AUGUSTA CESARCA Vile do tri miliona evra

AUGUSTA CESA

vile vr e d n o s t

RCA

2 mi l i ona evra

stima i deci tajkuna koji se zabavljaju preprodajom ku}a

dupleks u centru grada, u Dalmatinskoj, veli~ine 360 kvadrata, po ceni od 1,3 miliona evra! - Vile i luksuzne stanove naj~e{}e kupuju na{i ljudi koji trenutno `ive u inostranstvu i uspe{ni sportisti, a posle njih slede na{i politi~ari. Inostrane kompanije i investitori su posebna pri~a, oni su veoma zainteresovani za ulaganja, ali je na{a administracija u`asan problem. Dobiti dozvolu u Srbiji je pojam, zbog ~ega, na`alost, trpi sama zemlja, s obzirom na to da sedi na milijardama - ka`e Pavlovi} za Standard. On dodaje da je ekskluzivnih lokacija sve manje. Sa Rusima je najvi{e radio za vreme sankcija. - Oni su pokupovali dosta i u Crnoj Gori. Mnogo su zahtevni po pitanju kvaliteta, kupuju samo najbolje lokacije - dodaje Pavlovi}. ZAHTEVI Prema njegovim re~ima, svi ekstraluksuzni stanovi koji se sada grade imaju sve ono {to gledamo samo u filmovima: bazen sa |akuzijem na krovu, lift koji ide direktno do stana, teretanu, nekoliko kupatila, spava}ih soba, salone... - Pored inovacija koje se uvode, ono {to u stvari obezbe|uje visoku cenu vila i ku}a u Srbiji jeste kvalitet. Stranci ne mogu da veruju kakav je kvalitet ku}a. Drvenarija je od skupog tre{njevog drveta, dok materijali od kojih su vile i ku}e izgra|ene prakti~no daju ve~nu garanciju. ^im u|ete u takvu nekretninu, mo`ete da pretpostavite poreklo vlasnika. Ali i takve stvari idu. Neko voli ki~. Na Dedinju gde do 90-ih na nekretnini niste sme-

UNUTRA[NJOST Ukusi kupaca su razli~iti

SRPSKI LUKSUZ

S TA G N A C I J A

^ekaju se ameri~ke diplomate

U najelitnijem beogradskom naselju Dedinje prodaja luksuznih vila trenutno stagnira, iako je velika potra`nja, jer njihovi vlasnici ~ekaju neminovni skok cene kvadrata kada ameri~ka ambasada po~ne izgradnju rezidencijalnih objekata na dva kupljena placa. Mnogi vlasnici ne `ele da prodaju ku}e ili da ih rentiraju, ve} planiraju da ih izdaju ameri~kim diplomatama.

KONDOMIJUM [est vila sa zajedni~kim dvori{tem i obezbe|enjem

PROSTRANO Dnevni boravak od 200 kvadrata

OBAVEZNO Bazen skoro pa olimpijski

li da dozidate ni prozor, u poslednjih 15 godina svako je zidao {ta je hteo i kako je hteo, pa tako sad, tamo kad pro{etate, ponekad vam se u~ini da ste u Kalu|erici - obja{njava Pavlovi} za Standard. - Oni koji velike pare nisu stekli ,,od ju~e" predstavljaju najbolje klijente. S njima je najlak{e trgovati kad se pregovara za veliku sumu. Novope~enim bogata{ima i biznismenima kojima imponuje javno procenjivanje imovine kupovinu stana ili ku}e na prvom mestu odre|uju lokacija i kvadratura stana, potom i kvalitet izgra|enog prostora. Uvek se raspituju ko su im prve kom{ije sa kojima se takmi~e u kvadraturi i luksuznoj opremljenosti, broju kupatila ili gara`nih

mesta. Ima i imu}nih Srba koji svoju adresu kriju kao zmija noge, ne vole da se eksponiraju i biraju mirne ulice na Dedinju kao {to su U`i~ka i Tolstojeva, ili Vra~ar oko ^uburskog parka, dok donedavno najpopularniju dor}olsku ulicu - Strahinji}a bana - zaobilaze u {irokom luku jer je zagu{ljiva, a zbog na~i~kanih kafi}a nema mirnog `ivota. Zahtevi potencijalnih kupaca stambenih objekata u poslednje vreme su brojni. Kada kupuju stan, tra`e da zgrada ima obezbe|enje 24 sata, obezbe|eno parking mesto u gara`i iz koje se liftom penju u stan u zgradi, osobu koja }e obavljati sitne popravke u stanovima, jer po sklopljenom ugovoru za odr`avanje zgrade

OPREMANJE Zainteresovani vilu mogu kupiti sa postoje}im name{tajem i prate}om opremom

22 27. 4. 2007.

NI[TA ^UDNO \akuzi je postao sastavni deo bez ~ega se vile vi{e ne prave

OKOLINA Pored lokacije, cenu vile odre|uje i kom{iluk

obi~no mese~no izdvajaju od 100 do 200 evra. Nezaobilazni su bazen, teretana, sauna, insistiraju da ima {to vi{e zelenila i cve}a koje neguje ba{tovan. U takvim modernim zgradama retko na interfonu pi{e ime vlasnika stana. Sportisti posebno vole takve stanove jer, kad po`ele da se rekreiraju, ne moraju da odlaze na drugi kraj grada, ve} im je sve na dohvat ruke. Stanovi kakve poseduju fudbaleri Danko Lazovi} i Mihajlo Pjanovi} u Kajma~alanskoj ili Ognjen Koroman u Neboj{inoj ulici imaju izme|u 100 i 150 kvadrata, visoke plafone, teretanu, bazen, |akuzi i vrede 250.000 evra. Sur~in, Be`anijska kosa i Medakovi} 3 privla~ni su estradnim li~nos-

tima i deci tajkuna koji se zabavljaju stalnom kupovinom i prodajom ku}a i stanova. Ko{utnjak, Dedinje i deo oko Kalemegdana s pogledom na zelenilo ili reku zanimljivi su za umetnike, slikare, vajare, muzi~are i ljude koji imaju novca, ali ne `ele da svi znaju gde `ive i zato diskretno kupuju. KOMPLEKS OAZA Poseban slu~aj je kompleks Oaza ~iji }e vlasnici sem visoke cene prilikom kupovine morati da pla}aju i posebnu mese~nu nadoknadu za pokrivanje tro{kova obezbe|enja, bazena i ostalih pogodnosti. Posebna pa`nja je posve}ena bezbednosti budu}ih stanara. U tu svrhu bi}e postavljeni vrhunski protivprovalni i protivpo-

NAJPRODAVANIJE

Najve}a prodaja u vreme vlada \in|i}a i Ko{tunice

Od 5. oktobra situacija se potpuno promenila pa, iako imamo veliku ponudu iz inostranstva jer sara|ujemo s najve}im svetskim agencijama, do`iveli smo bum, posebno zbog dolaska u na{u zemlju znatnog broja diplomata i velikih kompanija. Nastala je ogromna potra`nja, posebno za rentiranjem luksuznih vila i stanova. Prvi put se de{ava da na{a stara emigracija, iako se ne vra}a u zemlju, kupuje ovde nekretnine, {to je dobar znak. Taj uspon je i{ao fenomenalnom brzinom sve do ubistva Zorana \in|i}a. Tad je dostignut {pic u trgovini nekretninama. Pala je u vreme vlade Zorana @ivkovi}a, ali sada, kada je premijer Vojislav Ko{tunica, prodaja ekskluzivnih vila ponovo do`ivljava procvat.

NAGRA\EN Arhitekta Grbi} je projektant pojedinih vila na Ma~kovom kamenu

[ TA K A @ U A R H I T E K T E

Prednost pametnim ku}ama

Arhitekte Dejan Miljkovi} i Sanjin Grbi} (dobitnik nagrade Skup{tine Beograda za arhitekturu i urbanizam za lokaciju Panorama) sla`u se u jednom. Ka`u da je va`no da su stan ili ku}a osvetljeni i imaju dobre vizure po`eljno je da je pogled iz stana na reku, park, {umu ili ozelenjeni prostor, daleko od gradske buke, gu`ve i zaga|enja. Takozvana pametna ku}a danas je postala `iv organizam i ima sve instalacije, po~ev od internet mre`e, klimatizacije - zagrevanja i hla|enja, video-kamere, tako da stanar usluge interneta ima ~im se useli i ne mora da ru{i pola ku}e i razvla~i kablove. Klijentela koja naginje tzv. industrijskom art-dizajnu, a ~ine je mahom umetnici, u nedovr{eni enterijer unosi skupocen name{taj. Tra`i se jo{ i da ima {to vi{e kamena u stanu, da su podovi napravljeni od nekog egzoti~nog drveta. Luksuz se najpre oseti u kupatilu i kuhinji.

Svi luksuzni stanovi koji se sa

`arni sistemi. Alarmni tasteri za hitan poziv nalaze se u svim delovima stana. U kompleks pet zgrada ulazi se isklju~ivo iz unutra{njeg dvori{ta, posle obaveznog prolaska pored recepcije. Pristup svim sadr`ajima omogu}en je samo s identifikacionom karticom, koju, pored stanara, mogu da imaju i drugi posetioci. Kompletnu brigu o stambenom kompleksu Oaza preuzeo je na sebe bri`ljivo odabrani specijalizovani servis za odr`avanje stanova i zgrada. UNUTRA[NJOST Novosadska elita iz perioda komunizma se uglavnom ,,gurala''u centar grada, u kvart oko Ulice Vase Staji}a, kao i u blizini zgrade Banovine, u kojoj je sedi{te pokrajinskih institucija (ulice Stevana Branova~kog, Sonje Marinkovi}, Vojvode Mi{i}a itd.). Nekada{nja ribarska naseobina Kamenjar pretvorena je u elitno naselje, kao i Tatarsko brdo, u Sremskoj Kamenici, ali samo Lipov gaj u Veterniku predstavlja naselje koje je u celini projektovano i gra|eno tako da bude mesto stanovanja imu}nih i uticajnih Novosa|ana. Investitor je bila kompanija MK komerc koja je na nekih osam kilometara od centra grada podigla naselje s ku}ama i manjim stambenim zgradama. Naselje je potpuno ogra|eno, sa sigurnosnim kamerama i drugim merama obezbe|enja, a na

ZAHTEVI Sve vi{e se tra`i da zidovi budu oblo`eni kamenom

SVETLOST Po`eljno je da vila ima pogled na reku ili park

24 27. 4. 2007.

NI[ Ku}e na Mediana bulevaru gde `ivi biv{i premijer Zoran @ivkovi} NOVI SAD Lipov gaj u Veterniku gde `ive poznati Novosa|ani

3,7 miliona evra

vile vrednost

TEMI[VARSKA ULICA

sada grade imaju sve ono {to gledamo samo u filmovima

SKUPLJE NEGO U SVETU

U Srbiji pogled jo{ nema cenu

- Luksuzni stanovi i ku}e koje prodajemo sadr`e, recimo, drvenariju od ~ileanske tre{nje, kupatilo od oniksa. Kvalitet stana zavisi od lokacije i brendname materijala u njemu. Granit, mermer -{ta ho}ete. Amerikanci, kad do|u ovde i vide na{e nekretnine, ka`u: ,,Vi di`ete spomenike". Zato {to su u Kaliforniji ku}e gra|ene po sistemu: vetar dune, ku}u sune. Mi zidamo i gradimo s neuporedivo boljim materijalima. Bli`i smo Francuskoj po kvalitetu materijala, ali se i oni ~ude otkud nam toliko para za takav kvalitet. Sve zavisi da li je pikovana fasada, da li je unutra granitna ili obi~na keramika. Opet, imamo i stanove i ku}a koji bi zauzeli prvih deset mesta u katalogu najve}ih ki~ nekretnina u svetu. - Tamo na Kolins aveniji, najelitnijoj lokaciji na Floridi, u zgradi gde je Ana Kurnjikova kupila stan i platila ga pet miliona dolara imate u ponudi stanove koji ko{taju od 350 do 750 hiljada dolara. Prodaje se pogled, jer iz te zgrade direktno mo`ete da gledate okean, a to ko{ta mnogo.

ulazu je postavljena rampa. Kod rampe non-stop de`uraju ~uvari koji legitimi{u sve koji `ele da u|u i proveravaju kod koga idu i da li ih doma}ini o~ekuju. Cena kvadratnog metra u ovom kompleksu je od 750 do 1.500 evra, u zavisnosti od opreme stana, {to mo`da nije mnogo po beogradskim merilima, ali po novosadskim jeste. Naime, sve {to je izvan zone {ireg centra grada, ome|ene Dunavom s jedne, te kompleksom Novosadskog sajma i Ulicom Cara Du{ana, s druge strane, Novosa|ani smatraju periferijom, pa tako vrednuju i nekretnine. Od stalnih stanara koje poznaje naj{ira javnost, u Lipovom gaju sada `ivi

lider LSV Nenad ^anak, predsednik Skup{tine Vojvodine Bojan Kostre{ i peva~ica Nata{a Bekvalac, a tu je i vi{e advokata, lekara i preduzetnika. S druge strane, u Ni{u postoje dva mini grada, tako|e ogra|ena uz obezbe|enje 24 sata neprekidno. Jedno je naselje u kojem `ivi biv{i srpski premijer Zoran @ivkovi} Mediana bulevar, gde kvadrat ko{ta od 1.000 do 1.300 evra a drugo ekskluzivno naselje Magdolend sa 150 stanova, vrtovima i gde uz posebnu magnetnu karticu ulaze samo stanari. Za ostale je potrebna posebna dozvola i prethodna najava. Cena kvadrata je oko 1.000 evra.

Information

kuce.qxd

8 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

240409