Read Bé x©y dùng Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam text version

B X©y DNG

CNG ho X HI CH NGHA VIT NAM

c lp ­ T do ­ Hnh phóc S: 08/2010/TT-BXD Hà Ni, ngày 29 th¸ng 7 nm 2010

THÔNG T

H-íng dÉn ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/2008/N§-CP ngµy 04/02/2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 48/2010/N§-CP ngµy 07/5/2010 cña ChÝnh phñ vÒ hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng, Bé X©y dùng h-íng dÉn ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng nh- sau:

Ch-¬ng I

quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi t-îng ¸p dông 1. Th«ng t- nµy h-íng dÉn ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng thuéc dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh sö dông 30% vèn nhµ n-íc trë lªn. 2. Th«ng t- nµy ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh sö dông 30% vèn nhµ n-íc trë lªn. KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh sö dông Ýt h¬n 30% vèn nhµ n-íc ¸p dông Th«ng t- nµy. 3. §èi víi hîp ®ång x©y dùng thuéc c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (gäi t¾t lµ ODA), nÕu ®iÒu -íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã nh÷ng quy ®Þnh kh¸c víi c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t- nµy th× thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu -íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 2. Nguyªn t¾c ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng Nguyªn t¾c ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng thùc hiÖn theo §iÒu 34 cña NghÞ ®Þnh sè 48/2010/N§-CP ngµy 07/5/2010 cña ChÝnh phñ vÒ hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng, cô thÓ nh- sau:

1

1. ViÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång chØ ¸p dông trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, bao gåm c¶ thêi gian ®-îc gia h¹n theo tho¶ thuËn cña hîp ®ång. 2. Khi ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng (gi¸ hîp ®ång sau ®iÒu chØnh) kh«ng lµm v-ît tæng møc ®Çu t- ®-îc phª duyÖt th× chñ ®Çu t- ®-îc quyÒn quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh, tr-êng hîp v-ît tæng møc ®Çu t- ®-îc phª duyÖt th× ph¶i b¸o c¸o Ng-êi quyÕt ®Þnh ®Çu t- cho phÐp. 3. ViÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång ®-îc ¸p dông ®èi víi hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh, hîp ®ång theo ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh vµ hîp ®ång theo thêi gian. 4. §èi víi hîp ®ång trän gãi vµ hîp ®ång theo tû lÖ (%), chØ ®-îc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång cho nh÷ng khèi l-îng c«ng viÖc bæ sung ngoµi ph¹m vi c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn theo hîp ®ång ®· ký kÕt. 5. ViÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång ph¶i ®-îc c¸c bªn tho¶ thuËn vµ quy ®Þnh cô thÓ trong hîp ®ång vÒ c¸c tr-êng hîp ®-îc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång, tr×nh tù, ph¹m vi, ph-¬ng ph¸p vµ c¨n cø ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång. Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång ph¶i phï hîp víi lo¹i gi¸ hîp ®ång, tÝnh chÊt c«ng viÖc trong hîp ®ång. §iÒu 3. C¸c tr-êng hîp ®-îc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng 1. §èi víi hîp ®ång trän gãi vµ hîp ®ång theo tû lÖ (%): ChØ ®-îc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång cho nh÷ng khèi l-îng c«ng viÖc bæ sung ngoµi ph¹m vi c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn theo hîp ®ång ®· ký kÕt, cô thÓ: a) §èi víi hîp ®ång t- vÊn, khèi l-îng c«ng viÖc bæ sung ngoµi ph¹m vi hîp ®ång lµ nh÷ng khèi l-îng n»m ngoµi nhiÖm vô t- vÊn ph¶i thùc hiÖn. b) §èi víi hîp ®ång thi c«ng x©y dùng, khèi l-îng c«ng viÖc bæ sung ngoµi ph¹m vi hîp ®ång lµ nh÷ng khèi l-îng n»m ngoµi ph¹m vi c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn theo thiÕt kÕ. c) §èi víi hîp ®ång cung cÊp thiÕt bÞ, khèi l-îng c«ng viÖc bæ sung ngoµi ph¹m vi hîp ®ång lµ nh÷ng danh môc thiÕt bÞ bæ sung n»m ngoµi danh môc thuéc ph¹m vi hîp ®ång ®· ký kÕt ban ®Çu. 2. §èi víi hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh, hîp ®ång theo thêi gian: a) Tr-êng hîp khèi l-îng (hoÆc thêi gian) thùc tÕ hoµn thµnh ®-îc nghiÖm thu Ýt h¬n hoÆc nhiÒu h¬n so víi khèi l-îng (hoÆc thêi gian) trong hîp ®ång ®· ký th× thanh to¸n theo khèi l-îng hoÆc thêi gian hoµn thµnh thùc tÕ ®-îc nghiÖm thu. b) Tr-êng hîp gi¸ nhiªn liÖu, vËt t-, thiÕt bÞ do Nhµ n-íc ¸p dông biÖn ph¸p b×nh æn gi¸ theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh gi¸ cã biÕn ®éng bÊt th-êng hoÆc khi Nhµ n-íc thay ®æi chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, tiÒn l-¬ng ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ hîp ®ång th× ®-îc ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ nÕu ®-îc phÐp cña cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t- vµ c¸c bªn cã tho¶ thuËn trong hîp ®ång.

2

3. §èi víi hîp ®ång theo ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh: a) Tr-êng hîp khèi l-îng thùc tÕ hoµn thµnh ®-îc nghiÖm thu Ýt h¬n hoÆc nhiÒu h¬n so víi khèi l-îng trong hîp ®ång ®· ký th× thanh to¸n theo khèi l-îng hoµn thµnh thùc tÕ ®-îc nghiÖm thu. b) T¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång, c¸c bªn tho¶ thuËn sÏ ®iÒu chØnh l¹i ®¬n gi¸ cho nh÷ng khèi l-îng c«ng viÖc ®-îc ®iÒu chØnh gi¸ do tr-ît gi¸ sau mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh kÓ tõ ngµy hîp ®ång cã hiÖu lùc. c) Tr-êng hîp ®Æc biÖt: Do yªu cÇu khÈn cÊp cÇn kh¾c phôc c¸c hËu qu¶ vÒ thiªn tai hoÆc tr-êng hîp do yªu cÇu vÒ tiÕn ®é t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång ch-a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ hîp ®ång vµ ®-îc phÐp cña Thñ t-íng ChÝnh phñ.

Ch-¬ng II

Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng §iÒu 4. Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng ®èi víi hîp ®ång trän gãi, hîp ®ång theo tû lÖ (%) 1. §èi víi hîp ®ång trän gãi: Khi cã khèi l-îng c«ng viÖc bæ sung ngoµi ph¹m vi hîp ®ång ®· ký th× c¸c bªn ph¶i lËp phô lôc hîp ®ång bæ sung, trong ®ã cÇn x¸c ®Þnh râ vÒ khèi l-îng c«ng viÖc bæ sung vµ ®¬n gi¸ ¸p dông. NÕu c¸c c«ng viÖc bæ sung ch-a cã ®¬n gi¸ trong hîp ®ång, th× c¸c bªn tham gia hîp ®ång ph¶i thèng nhÊt ®¬n gi¸ ®Ó thùc hiÖn khèi l-îng c«ng viÖc nµy tr-íc khi thùc hiÖn. §èi víi c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh ®· cã ®¬n gi¸ trong hîp ®ång th× ¸p dông ®¬n gi¸ trong hîp ®ång ®· ký. ViÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ míi theo nguyªn t¾c tho¶ thuËn trong hîp ®ång vÒ ®¬n gi¸ cho khèi l-îng c«ng viÖc ph¸t sinh. §¬n gi¸ míi ®-îc x¸c ®Þnh theo Th«ng t- h-íng dÉn vÒ lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh cña Bé X©y dùng vµ c¸c tho¶ thuËn trong hîp ®ång. 2. §èi víi hîp ®ång theo tû lÖ (%): Khi cã khèi l-îng c«ng viÖc bæ sung ngoµi ph¹m vi hîp ®ång ®· ký th× c¸c bªn ph¶i lËp phô lôc hîp ®ång bæ sung, trong ®ã cÇn x¸c ®Þnh râ vÒ khèi l-îng c«ng viÖc bæ sung vµ ®¬n gi¸ ¸p dông. Gi¸ trÞ hîp ®ång bæ sung sÏ b»ng tû lÖ (%) nh- ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång nh©n víi gi¸ trÞ khèi l-îng c«ng viÖc bæ sung. §iÒu 5. Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång ®èi víi hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh 1. Khi khèi l-îng c«ng viÖc ph¸t sinh lín h¬n 20% khèi l-îng c«ng viÖc t-¬ng øng ghi trong hîp ®ång hoÆc khèi l-îng c«ng viÖc ph¸t sinh ch-a cã ®¬n gi¸ trong hîp ®ång th× c¸c bªn thèng nhÊt x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ míi theo nguyªn t¾c tho¶ thuËn trong hîp ®ång vÒ ®¬n gi¸ cho khèi l-îng

3

c«ng viÖc ph¸t sinh. §¬n gi¸ míi ®-îc x¸c ®Þnh theo Th«ng t- h-íng dÉn vÒ lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh cña Bé X©y dùng vµ c¸c tho¶ thuËn trong hîp ®ång. 2. Khi khèi l-îng c«ng viÖc ph¸t sinh nhá h¬n hoÆc b»ng 20% khèi l-îng c«ng viÖc t-¬ng øng ghi trong hîp ®ång th× ¸p dông ®¬n gi¸ trong hîp ®ång, kÓ c¶ ®¬n gi¸ ®· ®-îc ®iÒu chØnh theo tho¶ thuËn cña hîp ®ång (nÕu cã ). 3. Khi gi¸ nhiªn liÖu, vËt t-, thiÕt bÞ do Nhµ n-íc ¸p dông biÖn ph¸p b×nh æn gi¸ theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh gi¸ cã biÕn ®éng bÊt th-êng hoÆc khi Nhµ n-íc thay ®æi chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, tiÒn l-¬ng ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ hîp ®ång vµ ®-îc phÐp cña cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t- vµ c¸c bªn cã tho¶ thuËn trong hîp ®ång th× c¸c bªn ph¶i lËp dù to¸n bæ sung vµ phô lôc hîp ®ång bæ sung. Dù to¸n bæ sung ®-îc lËp theo Th«ng t- h-íng dÉn vÒ lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh cña Bé X©y dùng vµ c¸c tho¶ thuËn trong hîp ®ång. §iÒu 6. Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång ®èi víi hîp ®ång theo thêi gian Khi gi¸ nhiªn liÖu, vËt t-, thiÕt bÞ do Nhµ n-íc ¸p dông biÖn ph¸p b×nh æn gi¸ theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh gi¸ cã biÕn ®éng bÊt th-êng hoÆc khi Nhµ n-íc thay ®æi chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, tiÒn l-¬ng ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ hîp ®ång vµ ®-îc phÐp cña cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t-, ®ång thêi c¸c bªn cã tho¶ thuËn trong hîp ®ång th× c¸c bªn ph¶i lËp phô lôc hîp ®ång bæ sung trong ®ã cÇn x¸c ®Þnh râ ®¬n gi¸ míi sau khi ®iÒu chØnh. ViÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ míi ®-îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c tho¶ thuËn trong hîp ®ång. §iÒu 7. Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång ®èi víi hîp ®ång theo ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh 1. §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång theo ph-¬ng ph¸p dïng hÖ sè ®iÒu chØnh gi¸ ViÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång ®-îc thùc hiÖn theo c«ng thøc sau:

GTT = GH§

Trong ®ã:

x

Pn

(1)

- GTT: Lµ gi¸ thanh to¸n t-¬ng øng víi khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh ®-îc nghiÖm thu trong kho¶ng thêi gian "n". "GTT" cã thÓ lµ gi¸ thanh to¸n cho c¶ hîp ®ång, hoÆc cña h¹ng môc c«ng tr×nh, hoÆc lo¹i c«ng viÖc, hoÆc yÕu tè chi phÝ trong hîp ®ång. - GH§ : Lµ gi¸ trong hîp ®ång ®· ký t-¬ng øng víi c¸c khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh ®-îc nghiÖm thu trong kho¶ng thêi gian "n". "GH§" cã thÓ lµ gi¸ trÞ cña c¶ hîp ®ång, hoÆc cña h¹ng môc c«ng tr×nh, hoÆc lo¹i c«ng viÖc, hoÆc yÕu tè chi phÝ trong hîp ®ång.

4

- P n: Lµ hÖ sè ®iÒu chØnh gi¸ (t¨ng hoÆc gi¶m) ®-îc ¸p dông cho thanh to¸n hîp ®ång ®èi víi c¸c khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh ®-îc nghiÖm thu trong kho¶ng thêi gian "n". "Pn" ®-îc x¸c ®Þnh t-¬ng øng vµ phï hîp víi gi¸ thanh to¸n "GTT", cô thÓ: + NÕu "GTT" lµ gi¸ thanh to¸n cña c¶ hîp ®ång t¹i thêi ®iÓm "n", th× "Pn " lµ hÖ sè ®iÒu chØnh gi¸ ®-îc x¸c ®Þnh cho c¶ hîp ®ång t-¬ng øng trong kho¶ng thêi gian "n". + NÕu "G TT " lµ gi¸ thanh to¸n cho h¹ng môc c«ng tr×nh trong hîp ®ång t¹i thêi ®iÓm "n", th× "P n " lµ hÖ sè ®iÒu chØnh gi¸ ®-îc x¸c ®Þnh cho h¹ng môc c«ng tr×nh t-¬ng øng trong hîp ®ång trong kho¶ng thêi gian "n". + NÕu "G TT" lµ gi¸ thanh to¸n cho lo¹i c«ng viÖc hoÆc yÕu tè chi phÝ trong hîp ®ång t¹i thêi ®iÓm "n", th× "Pn" lµ hÖ sè ®iÒu chØnh gi¸ ®-îc x¸c ®Þnh cho lo¹i c«ng viÖc hoÆc yÕu tè chi phÝ t-¬ng øng trong hîp ®ång trong kho¶ng thêi gian "n". Khi ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång theo c«ng thøc (1) th× c¬ së d÷ liÖu ®Çu vµo ®Ó tÝnh to¸n ®iÒu chØnh gi¸ ph¶i phï hîp víi néi dung c«ng viÖc trong hîp ®ång. Trong hîp ®ång ph¶i quy ®Þnh viÖc sö dông nguån th«ng tin vÒ gi¸ hoÆc nguån chØ sè gi¸ cña c¸c c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn ®Ó ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång. "Pn" ®-îc x¸c ®Þnh vµ ¸p dông ®èi víi mét sè tr-êng hîp cô thÓ sau: a) Tr-êng hîp ®iÒu chØnh cho tÊt c¶ c¸c yÕu tè chi phÝ (®iÒu chØnh c¶ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng), hÖ sè "Pn" ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Pn = a + b Trong ®ã: - a: Lµ hÖ sè cè ®Þnh, ®-îc x¸c ®Þnh trong b¶ng sè liÖu ®iÒu chØnh t-¬ng øng trong hîp ®ång, thÓ hiÖn phÇn kh«ng ®iÒu chØnh gi¸ cña c¸c kho¶n thanh to¸n theo hîp ®ång (hoÆc theo h¹ng môc, hoÆc c«ng viÖc, hoÆc yÕu tè chi phÝ trong hîp ®ång). - b, c, d... : Lµ c¸c hÖ sè biÓu thÞ tû lÖ (tû träng) cña c¸c yÕu tè chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc trong hîp ®ång (chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng, chi phÝ vËt liÖu,...) ®-îc nªu trong b¶ng sè liÖu ®iÒu chØnh t-¬ng øng. - Tuú tõng tr-êng hîp ®iÒu chØnh (cho c¶ hîp ®ång, hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh, hoÆc c«ng viÖc) ®Ó x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè a, b, c, d...t-¬ng øng cho phï hîp. C¸c hÖ sè a, b, c, d... do c¸c bªn tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh vµ tho¶ thuËn trong hîp ®ång. - Tæng c¸c hÖ sè: a+b+c+d+... = 1

5

Ln En Mn +c +d + ... Lo Eo Mo

(2)

- Ln, En, Mn,...: Lµ c¸c chØ sè gi¸ hoÆc gi¸ hiÖn hµnh t-¬ng øng víi mçi lo¹i chi phÝ (chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng, chi phÝ vËt liÖu,...) cho thêi gian "n", ®-îc x¸c ®Þnh trong kho¶ng thêi gian 28 ngµy tr-íc ngµy hÕt h¹n nép hå s¬ thanh to¸n quy ®Þnh trong hîp ®ång. - Lo, Eo, Mo,...: Lµ c¸c chØ sè gi¸ hoÆc gi¸ gèc t-¬ng øng víi mçi lo¹i chi phÝ (chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng, chi phÝ vËt liÖu,...), ®-îc x¸c ®Þnh trong kho¶ng thêi gian 28 ngµy tr-íc ngµy ®ãng thÇu. - C¸c hÖ sè a, b, c, d,... vµ c¸c chØ sè Lo, Eo, Mo,... ph¶i ®-îc x¸c ®Þnh trong hå s¬ hîp ®ång. - Tr-êng hîp mµ tiÒn tÖ cña chØ sè gi¸ hoÆc gi¸ ®iÒu chØnh (®-îc nªu trong b¶ng) kh«ng ph¶i lµ tiÒn tÖ thanh to¸n t-¬ng øng, th× sÏ ®-îc chuyÓn ®æi sang tiÒn tÖ thanh to¸n t-¬ng øng theo tû gi¸ b¸n ra do ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam Ên ®Þnh vµo ngµy mµ chØ sè gi¸ hoÆc gi¸ sÏ ®-îc yªu cÇu ¸p dông. - Tr-êng hîp bªn nhËn thÇu kh«ng hoµn thµnh c«ng viÖc trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh trong hîp ®ång do nguyªn nh©n chñ quan cña nhµ thÇu th× viÖc ®iÒu chØnh gi¸ sÏ ®-îc thùc hiÖn dùa trªn mçi chØ sè gi¸ hoÆc gi¸ ®-îc ¸p dông trong kho¶ng thêi gian 28 ngµy tr-íc ngµy hÕt h¹n nép hå s¬ thanh to¸n theo thêi gian quy ®Þnh trong hîp ®ång hoÆc thêi ®iÓm thùc hiÖn c«ng viÖc do bªn giao thÇu quyÕt ®Þnh. b) Tr-êng hîp ®iÒu chØnh cho 2 yÕu tè chi phÝ, hÖ sè "Pn" ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: - §iÒu chØnh chi phÝ vËt liÖu vµ nh©n c«ng: Pn = a + b

Ln Mn +d Lo Mo

(3)

+ C¸c ®¹i l-îng a, b, d, Ln, Lo, Mn, Mo x¸c ®Þnh nh- trong c«ng thøc (2) + Tæng c¸c hÖ sè: a + b + d =1 - §iÒu chØnh chi phÝ vËt liÖu vµ m¸y: Pn = a + c

En Mn +d Eo Mo

(4)

+ C¸c ®¹i l-îng a, c, d, En, Eo, Mn, Mo x¸c ®Þnh nh- trong c«ng thøc (2) + Tæng c¸c hÖ sè: a + c + d =1 - §iÒu chØnh chi phÝ nh©n c«ng vµ m¸y: Pn = a + b

Ln En +c Lo Eo

(5)

+ C¸c ®¹i l-îng a, b, c, Ln, Lo, En, Eo x¸c ®Þnh nh- trong c«ng thøc (2) + Tæng c¸c hÖ sè: a + b + c =1

6

c) Tr-êng hîp ®iÒu chØnh cho 1 yÕu tè chi phÝ: Khi ®iÒu chØnh gi¸ cho mét yÕu tè chi phÝ trong hîp ®ång (nh- chØ ®iÒu chØnh chi phÝ nh©n c«ng hoÆc chi phÝ m¸y thi c«ng hoÆc chi phÝ vËt liÖu hoÆc cho mét sè lo¹i vËt liÖu chñ yÕu...), hÖ sè "Pn" ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: - §iÒu chØnh chi phÝ nh©n c«ng: Pn = a + b

Ln Lo

(6)

+ C¸c ®¹i l-îng a, b, Ln, Lo x¸c ®Þnh nh- trong c«ng thøc (2) + Tæng c¸c hÖ sè: a + b =1 - §iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng: Pn = a + c

En Eo

(7)

+ C¸c ®¹i l-îng a, c, En, Eo x¸c ®Þnh nh- trong c«ng thøc (2) + Tæng c¸c hÖ sè: a + c =1 - §iÒu chØnh chi phÝ vËt liÖu: Pn = a + d

Mn Mo

(8)

+ C¸c ®¹i l-îng a, d, Mn, Mo x¸c ®Þnh nh- trong c«ng thøc (2) + Tæng c¸c hÖ sè: a + d =1 - Tr-êng hîp ®iÒu chØnh gi¸ cho mét sè lo¹i vËt liÖu chñ yÕu: Pn = a + d1

Mn1 Mn2 Mn3 + d2 + d3 + ... Mo1 Mo2 Mo3

(9)

+ §¹i l-îng "a" x¸c ®Þnh nh- trong c«ng thøc (2) + d 1, d 2, d 3 ... lµ hÖ sè biÓu thÞ tû lÖ (tû träng) chi phÝ cña lo¹i vËt liÖu chñ yÕu ®-îc ®iÒu chØnh gi¸ trong hîp ®ång. + Mn1, Mn2, Mn3, Mo1, Mo2, Mo3,... lµ c¸c chØ sè gi¸ hoÆc gi¸ cña c¸c lo¹i vËt liÖu ®-îc ®iÒu chØnh gi¸ t¹i thêi ®iÓm "n " vµ thêi ®iÓm gèc. + Tæng c¸c hÖ sè: a + d 1 + d 2 + d 3 +... = 1 d) Cã thÓ sö dông gi¸ c«ng bè cña c¬ quan cã thÈm quyÒn t¹i ®Þa ph-¬ng hoÆc c¸c chØ sè gi¸ x©y dùng do Bé X©y dùng, Tæng côc Thèng kª c«ng bè, nh-ng sö dông gi¸ hoÆc chØ sè gi¸ nµo ®Ó ¸p dông cho hîp ®ång th× c¸c bªn ph¶i quy ®Þnh cô thÓ trong hîp ®ång vµ ph¶i phï hîp víi néi dung, tÝnh chÊt c«ng viÖc trong hîp ®ång. ®) §èi víi c«ng tr×nh ®Æc thï mµ ch-a cã trong chØ sè gi¸ x©y dùng do Bé X©y dùng c«ng bè th× chñ ®Çu t- x¸c ®Þnh hoÆc thuª c¸c tæ chøc t- vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc x¸c ®Þnh chØ sè gi¸ x©y dùng cho c«ng tr×nh theo ph-¬ng ph¸p h-íng dÉn cña Bé X©y dùng ®Ó ¸p dông ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång.

7

2. §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång theo ph-¬ng ph¸p bï trõ trùc tiÕp: Ngoµi ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, ®èi víi c¸c hîp ®ång x©y dùng ®¬n gi¶n cã thÓ ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång theo ph-¬ng ph¸p bï trõ trùc tiÕp.

Ch-¬ng III

§iÒu kho¶n thi hnh §iÒu 8. Tæ chøc thùc hiÖn 1. C¸c hîp ®ång x©y dùng ®· vµ ®ang thùc hiÖn tr-íc ngµy Th«ng t- nµy cã hiÖu lùc th× kh«ng b¾t buéc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t- nµy. C¸c hîp ®ång ®ang trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, ch-a ®-îc ký kÕt th× Ng-êi quyÕt ®Þnh ®Çu t- quyÕt ®Þnh viÖc ¸p dông theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t- nµy. 2. C¸c Bé tr-ëng, Thñ tr-ëng c¬ quan ngang Bé, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng, Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c Tæng c«ng ty Nhµ n-íc, c¸c TËp ®oµn kinh tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn Th«ng t- nµy. §iÒu 9. HiÖu lùc thi hµnh 1. Th«ng t- nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2010 vµ thay thÕ Th«ng t- sè 06/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng vÒ h-íng dÉn hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v-íng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n göi ý kiÕn vÒ Bé X©y dùng ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.

KT. Bé tr-ëng Thø tr-ëng

N¬i nhËn: - Thñ t-íng, c¸c PTT ChÝnh phñ; - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; - H§ND, UBND c¸c tØnh, TP trùc thuéc TW; - V¨n phßng Trung -¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng; - V¨n phßng Quèc héi; - V¨n phßng Chñ tÞch n-íc; - Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao; - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao; - C¸c TËp ®oµn kinh tÕ, Tæng c«ng ty Nhµ n-íc; - C¬ quan Trung -¬ng cña c¸c ®oµn thÓ; - Côc kiÓm tra v¨n b¶n ­ Bé T- ph¸p; - Së X©y dùng c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW; - C«ng b¸o, Website cña ChÝnh phñ; - Bé XD: C¸c Côc, Vô, ViÖn, V¨n phßng, Thanh tra XD; - L-u: VP, PC, ViÖn KTXD, Vô KTXD, Nh 300.

(§· ký)

TrÇn V¨n S¬n

8

Information

Bé x©y dùng Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

8 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

408042