Read ZEBRAVINKEN 2005 text version

INDEX Index Voorwoord Het keuren van de zebravink Keurtechnische afspraken Keurbriefje. Omschrijving rubrieken De geelsnavel / De gekuifde / Nog niet erkende kleurslagen Stam en stel eenheidspunten Voorrangsregels Overzicht erfelijkheids symbolen Omschrijving erfelijke kleurfactoren Kleurslagen met bijbehorende formulesymbolen Omschrijving lichaamsdelen Fouten bij zebravinken Grijs Bruin Bleekrug Grijs Bleekrug Bruin Masker Grijs Masker Bruin Wit Getekend Grijs Getekend Bruin Witborst Grijs Witborst Bruin Witborst Isabel (Roodflank) Pastel Grijs Pastel Bruin Pastel Bleekrug Grijs Pastel Bleekrug Bruin Pastel Zwartborst Grijs Pastel Zwartborst Bruin Wang Grijs Wang Bruin Isabel Zwartborst Grijs Zwartborst Bruin Zwartborst Bleekrug Grijs Zwartborst Bleekrug Bruin Zwartborst Masker Grijs Zwartborst Isabel Zwartborst Blackface Grijs Zwartborst Blackface Bruin Oranjeborst Grijs Oranjeborst Bruin Oranjeborst Bleekrug Grijs Oranjeborst Bleekrug Bruin Oranjeborst Masker Grijs Oranjeborst Isabel Oranjeborst Zwartborst Grijs

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

PAGINA 1-2 3 4 5 5 6/7 7 8 8 9-10 10-11 11-12-13 14 15-16-17-18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

1

Oranjeborst Zwartborst Bruin Oranjeborst Zwartborst Isabel Oranjeborst Blackface Grijs Oranjeborst Blackface Bruin Oranjeborst Zwartborst Blackface Grijs Oranjeborst Zwartborst Blackface Bruin

54 55 56 57 58 59

Blackface Grijs Blackface Bruin Blackface Bleekrug Grijs Blackface Masker Grijs Zwartwang Grijs Zwartwang Bruin Zwartwang Bleekrug Grijs Zwartwang Masker Grijs Zwartwang Blackface Grijs Zwartwang Blackface Bruin Zwartwang Blackface Bleekrug Grijs Zwartwang Blackface Masker Grijs Agaat Grijs Agaat Bruin Agaat Bleekrug Grijs

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

T.C.Exoten.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

2

Voorwoord

Het is voor mij als voorzitter van de Keurmeestersvereniging een grote eer deze vernieuwde standaardeisen voor de zebravinken bij u te introduceren. Om bij te blijven is het noodzakelijk om te vernieuwen, standaardeisen aan te passen aan de laatste ontwikkelingen en om nieuwe inzichten te verwerken. Dit alles om de liefhebbers steeds goed te blijven informeren over de zienswijze en de keurtechniek van de vogels. De laatste jaren wordt er internationaal (in C.O.M.- verband) erg veel aandacht besteed aan het tot stand brengen van internationale standaardeisen. Hiervoor worden er door de C.O.M. bijeenkomsten gehouden, waar door de bij de C.O.M. aangesloten landen gezamenlijk standaardeisen worden gemaakt. Voor de ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELHOUDERS hebben een tweetal leden van de Technische Commissie Exoten deelgenomen aan deze besprekingen, met als doel mee te denken en mee te werken aan het tot stand komen van deze standaardeisen. Voor u ligt nu een boek, waarin de laatste ontwikkelingen op het gebied van de zebravinken zijn verwerkt en dat in overeenstemming is met de internationale afspraken. Het is een prachtig en overzichtelijk stuk werk geworden, waarbij in een uniforme lay-out vrijwel alle kleurslagen worden besproken van de zebravinken zoals vermeld in het vraagprogramma van onze bond. Ik wil dan ook de samenstellers hartelijk danken voor het vele werk en de vele vrije uurtjes die ze in het belang van onze prachtige hobby voor de A.N.B.v.V. hebben besteed. Voorzitter van de Keurmeestersvereniging, Rein Grefhorst.

Samenstelling: De technische commissie exoten. Frans Kreijveld Bart Braam Laurens te Brake Peter Teunissen EINDHOVEN HAALDEREN EIBERGEN NIJMEGEN

Lay-out: Bart Braam

Haalderen

Haalderen, Juli 1993 Herzien, september 2005

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

3

HET KEUREN VAN DE ZEBRAVINK. Gesteld kan worden dat het keuren van zebravinken niet de gemakkelijkste zaak is. Door de toch wel snelle opeenvolging van nieuwe mutaties, maar vooral door het daaropvolgend snel gaan combineren van mutaties, is er bij enkele kleurslagen een bepaalde variatiebreedte ontstaan. Om de diversiteit bij die vogels naar kwaliteit te rangschikken is voor de keurmeester geen gemakkelijke taak. Dit roept, voor wat de keureenheid betreft, soms vragen op. Dit is ook de reden waarom bij iedere kleurslag aandacht is besteed aan de herkenning van de kleurslag, aan de juiste kleur- en tekeningbepaling en de keurtechnische aanwijzingen. Niettemin zal iedere keuring altijd wel een zekere variatie in beoordeling te zien geven tussen keurmeesters onderling. Dit is een gegeven waar helaas weinig aan te doen is, ondanks de goede bedoeling van de keurmeester en de goede indeling van de rubrieken en schalen op het keurbriefje. Individuele verschillen zullen op elke keuring in meer of mindere mate tot uitdrukking komen. Maar hetzelfde zien we ook bij de critici van de keurmeesters, de kwekers en de inzenders. Ook hun beoordeling van de zebravink verschilt nog wel eens. Door de variatiebreedte in zowel kleur als tekening, zullen deze verschillen er wel blijven, echter gezamenlijk dienen we er voor te zorgen dat deze verschillen tot een minimum beperkt worden. Een taak voor zowel de keurmeesters als ook voor de kwekers van zebravinken. De verschillende schalen en rubrieken op het keurbriefje zijn zodanig ingedeeld dat de zwaartepunten bij de kweekmoeilijkheden zo optimaal mogelijk worden beoordeeld. De gehele keuring zou veel eenvoudiger worden als wij een groep zebravinken alleen maar hoeven te beoordelen op een bepaald onderdeel bijvoorbeeld de kleur of de tekening. Bij een globale vergelijking speelt de individuele voorkeur voor bepaalde eigenschappen onwillekeurig een rol. Op een keurbriefje kunnen wij, ieder onderdeel en iedere afwijking ten opzichte van de standaardeisen apart beoordelen. Dit systeem houdt echter het gevaar in dat wij de vogel mathematisch gaan keuren en domweg de fouten en/of tekortkomingen opsommen zonder het onderlinge verband te zien. Zou een keuring op dergelijke wijze plaatsvinden dan zal er van de vogel weinig overblijven. We dienen dus het onderlinge verband goed in het oog te houden en dit noemen wij het keuren met gevoel, ofwel het gevoel voor het keuren. Keuren met gevoel wil dus zeggen, keuren met behulp van het keurbriefje en zijn schalen en rubrieken indeling. Het betekent dus het beoordelen van de vogel met BEHULP van het keurbriefje en NIET aan de hand van het keurbriefje. De keurmeester dient altijd eerst het mooie en goede in de vogel te zien en daarnaast zijn eventuele tekortkomingen en/of fouten te beoordelen. Daartoe schrijft hij beknopt maar terzake aantekeningen op het keurbriefje om zijn puntenwaardering te motiveren. De standaard dient hierbij als RICHTLIJN en als hulpmiddel, zowel voor de keurmeester als ook voor de kweker/inzender.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

4

KEURTECHNISCHE AFSPRAKEN Betrekking hebbende op het keuren van stammen, stellen en enkelingen. Keurlijst: Exoten, Zebravinken, Japanse meeuwen, Exotische duiven, Kwartels en overige grondvogels.

KEURTECHNISCHE AFSPRAKEN VOOR HET KEUREN VAN STAMMEN / STELLEN - EN ENKELINGEN

KEURLIJST: ZEBRAVINKEN Schaal F1 Alle kleurslagen ZEBRAVINKEN Omschrijving Schaal F1

____________________________________________________________ Type : 30 28 29 28 28 Houding ­ formaat ­ Model ­ grootte Houding ­ vorm Kleur Tekening Bevedering Conditie Totaal 1 vogel VOORRANGSREGELS STAM: Onder een stam wordt verstaan 4 vogels van gelijke soort, kleur, tekening en geslacht (indien uiterlijk waarneembaar). STEL: Onder een stel wordt verstaan 2 vogels, van gelijke soort, kleur, tekening en geslacht (indien uiterlijk waarneembaar). STAMEENHEID / STELEENHEID: Aan stammen en stellen moeten stam of stel eenheidspunten worden toegekend volgens het volgende schema. Bij stammen en stellen gaat bij een gelijk aantal totaalpunten de stam of het stel met het hoogste aantal eenheidspunten voor. Indien gelijk beslist de keurmeester. Bijvoorbeeld: STAMMEN: Verschil 0 punten Verschil 1 punt Verschil 2 punten Verschil 3 punten Verschil 4 punten Verschil 5 punten Verschil 6 punten STELLEN: Verschil 0 punten Verschil 1 punt Verschil 2 punten Verschil 3 punten

: : : : : : :

05 10 25 15 10 05 ___ 100

04 09 24 14 09 04 __ 92

04 09 24 14 09 04 __ 93

04 09 25 14 09 04 __ 93

04 09 24 15 09 04 __ 93

Totaal 6 punten Totaal 5 punten Totaal 4 punten Totaal 3 punten Totaal 2 punten Totaal 1 punt Totaal 0 punten

Stameenheid Stameenheid Stameenheid Stameenheid Stameenheid Stameenheid Stameenheid

Totaal 3 punten Totaal 2 punten Totaal 1 punt Totaal 0 punten

Steleenheid Steleenheid Steleenheid Steleenheid

VOGELS MET ONHERSTELBARE GEBREKEN EN AFWIJKINGEN KRIJGEN GEEN PUNTENWAARDERING. OVER HET KEURBRIEFJE WORDT EEN DIAGONALE STREEP GETROKKEN MET EEN VERMELDING VAN HET GEBREK EN EEN OMSCHRIJVING VAN DE ANDERE RUBRIEKEN.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

5

OMSCHRIJVING RUBRIEKEN

RUBRIEK 1: Type

De zebravink moet een "geblokt" type hebben en de indruk van forsheid geven. Van opzij gezien moet de borstlijn, vanaf de ondersnavel inplant tot aan de inzet van de poten, regelmatig gebogen zijn. De borst is tamelijk zwaar en goed rond van vorm. Het achterlichaam mag niet de indruk wekken uitgezakt en te zwaar te zijn. De staart moet in het verlengde van het lichaam worden gedragen, mag niet naar beneden hangen. De onderlinge lichaamsverhoudingen mogen ten opzichte van elkaar niet storend werken; is dit wél het geval dan dient dat als fout te worden aangemerkt. De schedel moet een vloeiende, gebogen lijn vormen, niet plat zijn. De plaatsing van het oog is centrisch ten opzichte van de schedel. Van voren gezien moet de kop een goede breedte bezitten. Een veel voorkomende fout is een afgeplatte schedel (vaak in combinatie met een te lange snavel); dit dient te worden bestraft.

Rubriek 2: Grootte

De grootte (ook wel formaat genoemd) bedraagt, gemeten vanaf snavelpunt tot staartpunt, 10.5 à 11.5 cm. Opmerking: een smalle vogel lijkt altijd wel iets groter dan hij in werkelijkheid is.

Rubriek 3: Houding

Een zebravink moet rustig en fier op stok zitten, waar bij het onderlichaam vrij dient te zijn van de zitstok met goed naast elkaar geplaatste poten. De vleugels dienen strak langs het lichaam gedragen te worden waarbij de vleugelpennen moeten sluiten op de stuit.

RUBRIEK 4: Kleur

De lichaamskleur moet zo zuiver en egaal mogelijk zijn. Met uitzondering van de bonten is bontvorming altijd fout; bij de getekenden is bontvorming binnen het tekeningpatroon fout. De kleur van de poten, tenen, nagels en snavel wordt ook in deze rubriek beoordeeld. Zie verder bij de diverse kleurbeschrijvingen (vanaf pagina 19).

RUBRIEK 5: Tekening

Tekening van borst, wangen, flanken, vleugel, staart, oog- en snavelstreep. Op de eerste plaats moeten alle tekeningonderdelen een goede diepte en scherpte vertonen. Ook bij vogels met een gereduceerde tekening moet deze tóch scherp en regelmatig zijn, al zullen we dit bij sommige kleurslagen iets soepeler moeten beoordelen. (zie standaardbeschrijvingen met keurtechnische aanwijzingen, vanaf pagina 19). Borsttekening: De borstband loopt over de volle breedte van de borst en is 4 - 5 mm breed en moet scherp en regelmatig zijn. Deze zal in het midden meestal iets breder zijn dan aan de zijden. Daarboven bevindt zich een regelmatige zebratekening die doorloopt tot aan de ondersnavel inplant. Voor de zwartborsten geldt: de borst egaal van kleur, slechts de kinstreek mag gepareld zijn. Wangtekening: De wangvlekken hebben een wat driehoekige vorm met de top aan de onder zijde van het oog, de basis schuin naar achteren gericht en de zijden enigszins gebogen. De wangvlekken moeten scherp aftekenen ten opzichte van de omliggende veervelden. Bij de zwartborsten moeten de wangvlekken uitlopen tot op de schedel en in de nek, waardoor deze tekening een vloeiend verloop krijgt. Flanktekening: Deze strekt zich uit vanaf de borstband tot aan de staart inplanting, en moet van een bij de kleurslag passende kleurdiepte zijn, bedekt met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Naar de staart toe zullen deze witte stippen wat groter en ovaal van vorm zijn door de daar ter plaatse langere bevedering. Bij de zwartborsten zijn de stippen streepjes geworden; ook deze zijn naar de staart toe wat grover. De flanken zijn ter hoogte van de stuit niet voorzien van stippen (of streepjes) en hebben in de meeste gevallen de kleur van de staarttekening; dit is de zogenaamde broekbevedering. Vleugeltekening: De omranding van de vleugeldekveren en vleugelpennen, zoals die bij de desbetreffende kleurslagen gevraagd worden, moet scherp, van de juiste kleur en kleurdiepte zijn.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

6

Staarttekening: Bij het beoordelen van de staarttekening dient ook goed gelet te worden op tekening het eventueel ontbreken van een of meerdere bovenstaartdekveren. De dekveren moeten een scherpe regelmatige bloktekening hebben. Het laatste blokje is wit. De iets langere staartpennen hebben ongeveer dezelfde kleur als de vleugelpennen, zodat het laatste stukje van de staart een iets lichtere kleur heeft dan het donkere gedeelte van de bloktekening. Dit geldt niet voor alle kleurslagen (zie de standaardbeschrijvingen). De zwartborsten hebben geen bloktekening maar twee in de lengterichting lopende streepjes, die op het eind twee ovaaltjes dienen te vormen. Oogstreep: De oogstreep loopt vanaf onderkant van het oog langs de wangvlek tot aan de onderzijde daarvan. De oogstreep loopt onderaan min of meer spits toe. Tussen de oog- en snavelstreep bevindt zich een veerveldje dat de voor die kleurslag vereiste kleur moet hebben. De oogstreep moet voldoende breed zijn, mag niet te kort of rafelig zijn en moet van bij de kleurslag behorende kleur en kleurdiepte zijn. Snavelstreep: De inzet van de ondersnavel wordt geaccentueerd door een dun streepje aan beide zijden. Deze streepjes lopen iets uit en naar beneden toe gezien lopen ze min of meer spits toe. Verder geldt voor de snavelstreep hetzelfde als voor de oogstreep. Bij de zwartborsten loopt deze snavelstreep door tot rondom de bovensnavel. Opgemerkt zij nog dat de kleur en de kleurdiepte van bovenstaande tekening onderdelen beoordeeld worden onder de rubriek TEKENING.

RUBRIEK 6: Bevedering:

De bevedering moet gaaf en rein zijn. Het verenpak dient glad, strak en goed gesloten te worden gedragen zonder afhangende of uitstaande veren. (Met uitzondering van de gekuifde).

RUBRIEK 7: Conditie

De vogel moet een gezonde indruk maken en helder uit de ogen kijken. De bevedering dient schoon te zijn ook rondom de anus. Lichamelijke gebreken en tekortkomingen mogen niet voorkomen. Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste. Een vogel die niet in optimale conditie verkeerd zal nimmer voor een maximale waardering in aanmerking komen.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen en/of andere gebreken. De nagels mogen niet te lang zijn. De zebravink bezit aan elke poot vier tenen, waarvan er drie naar voren en één naar achteren gericht zijn; de tenen dienen de zitstok goed te omklemmen. Op het missen van een nagel of teen moet streng worden gelet. Snavel: De snavel dient kegelvormig en gaaf te zijn, zonder beschadigingen of verruwingen. De ondersnavel en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten. Er dient goed op gelet te worden dat de snavel kort en kegelvormig is. Een te lange snavel ontsiert de gehele zebravink. De lijn snavel - schedel heeft een vloeiend verloop. Afwijkingen dienen te worden bestraft. De kleur van de poten en snavel wordt beoordeeld onder de rubriek KLEUR.

ALGEMENE KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

DE GEELSNAVEL: De geelsnavel is in alle kleurslagen erkend en wordt beoordeeld bij de betreffende kleurslag. De snavelkleur van de man is harder geel van kleur dan die bij de pop. Men dient er rekening mee te houden dat de Geelsnavel mutatie ook invloed heeft op de kleur van het lichaam: deze zal als geheel een nuance lichter zijn dan bij de roodsnavel. DE GEKUIFDE: Zebravinken met een kuif komen we helaas niet zoveel tegen; echter ook hier dient toch wel voldoende aandacht aan besteed te worden. De kuif moet goed centrisch op de kop liggen met een duidelijke pit in het midden. Kuiven worden in alle kleurslagen gekweekt en gevraagd. De zebravink met KUIF wordt beoordeeld bij de Respectievelijke kleurslag. NOG NIET ERKENDE KLEURSLAGEN: Kleurslagen welke nog niet in de standaard zijn opgenomen dienen ook in schaal 1 beoordeeld te worden. DE RUBRIEK Kleur en tekening worden dan samen gevoegd.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

7

REGELS VOOR TOEKENNING STAMEENHEIDSPUNTEN. Voorbeelden STAMMEN: 90 90 90 90 89 89 89 89 6 stameenheidspunten 87 87 87 87 enz. Verschil 0 punten _______________________________________ 89 89 89 88 88 88 88 87 5 stameenheidspunten 86 86 86 85 enz. Verschil 1 punt _______________________________________ 89 89 88 87 88 88 86 86 4 stameenheidspunten 87 87 86 85 enz. Verschil 2 punten _______________________________________ 90 90 89 87 90 89 89 87 3 stameenheidspunten 89 89 88 86 enz. Verschil 3 punten _______________________________________ 90 88 87 86 90 89 87 86 2 stameenheidspunten 89 88 88 85 enz. Verschil 4 punten ________________________________________ 90 88 87 85 90 88 88 85 1 stameenheidspunt 89 88 87 84 enz. Verschil 5 punten _______________________________________ 89 88 85 83 89 88 84 83 0 stameenheidspunten 90 87 86 84 enz. Verschil 6 punten _______________________________________

DEZE REGELS DIENEN BIJ ALLE WEDSTRIJDEN BINNEN DE A.N.B.v.V. TE WORDEN TOEGEPAST.

VOORRANGSREGELS ENKELINGEN/STELLEN: 1e voorrang : Gekuifde gaat vóór de niet gekuifde. 2e voorrang : Gelijkheid in volgorde van de rubrieken op de betreffende keurbriefjes. (zonodig de rubrieken 4 en 5 bij elkaar optellen). 3e voorrang : Bij gelijkheid in alle rubrieken op de keurbriefjes beslist de keurmeester. STAMMEN: Bij de stammen gelden dezelfde voorrangsregels als bij de enkelingen/stellen. Indien alle rubrieken gelijk zijn dan heeft de stam met het hoogste aantal stam eenheidspunten voorrang. Bij gelijkheid in de rubrieken en stam eenheidspunten beslist de keurmeester. STAM: Onder een stam wordt verstaan een viertal vogels van gelijke kleur, tekening en geslacht, (indien uiterlijk waarneembaar). STEL: Onder een stel wordt verstaan een tweetal vogels van gelijke kleur, tekening en geslacht, (indien uiterlijk waarneembaar). STAMEENHEID: Aan stammen moeten stam eenheidspunten worden toegekend volgens het volgende schema: (zie pagina 8).

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

8

OVERZICHT ERFELIJKHEID SYMBOLEN ZEBRAVINKEN Mutatie symbolen: b = reductie phaeomelanine Xz+ Xz Xma Xm Z v i w bo bo Xino zb ob Wa gs K F zw Bf = Wildfactor (grijs) = Bruin = Bleekrug = Masker = PASTEL = Witborst = Isabel = Wit = Bont = Getekend = Ino = Zwartborst = Oranjeborst = WANG = Geelsnavel = KUIF = Frise = Zwartwang =BLACKFACE

Geslachtsgebonden verervende factoren: Xz Xma Xm Xino = Bruin factor = Bleekrug factor = Maskerfactor = Ino-factor

Autosomaal verervende factoren: b/r / b/m = b-factor i = Isabelfactor v = Witborstfactor Z = PASTELFACTOR

9

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

W ob bo gs zw Bf

= WANGFACTOR = Oranjeborstfactor = Bontvorming = Geelsnavelfactor = Zwartwang = BLACKFACE

Bevedering mutaties: K = KUIFFACTOR f = Friséfaktor

De PASTEL-, WANG-, KUIF-, en BLACKFACE - factor zijn DOMINANT verervende factoren. OMSCHRIJVING ERFELIJKE KLEUR FACTOREN GESLACHTSGEBONDEN FACTOREN: Bruinfaktor Xz: Zwakke oxydatie van het eumelanine. Bleekrugfactor Xma: Gedeeltelijke eumelanine reductie uit de haakjes, tast de melanine in de baard en van de oog- en snavelstrepen, borsttekening en staarttekening niet waarneembaar aan. Phaeomelanine in de baarden en haakjes van de wangvlekken en de flanken worden gedeeltelijk gereduceerd. Maskerfactor Xm: Bijna totale emelanine reductie uit de haakjes; tast de eumelanine in de baarden van oog- en snavelstreep, borsttekening en staarttekening gedeeltelijk aan. Phaeomelanine van de wangvlekken en flanken worden gedeeltelijk aangetast. Inofakcor Xino: Totale verhindering van melanine in de gehele bevedering. Oogkleur is rood. AUTOSOMAAL VERERVENDE FACTOREN: r m b- factor b + b: Reductie van phaeomelanine om de kern van de baarden van de buik-, rug- en vleugeldekbevedering. Isabelfactor (bruin) i: Volledige reductie van het eumelanine. Tast het phaeomelanine niet aan. De reductie kan volledig zijn, maar ook gedeeltelijk. Witborstfactor v: Plaatselijke eumelanine reductie. Totaal in de bevedering van de borst en de oogstrepen, gedeeltelijk in het rugdek en vleugeldek en in de staartdekveren. Tast het phaeomelanine van de wangvlekken en flanken gedeeltelijk aan. PASTELFACTOR Z: Sterke reductie van zowel eumelanine als phaeomelanine. WANGFACTOR W: Bijna volledige reductie van eumelanine uit de bevedering van kop, nek, rugdek, vleugeldekveren en bovenstaartdekveren. Bijna geheel ontbreken van phaeomelanine uit de bevedering van de man. Oranjeborstfactor ob: In plaats van eumelanine in de bevedering van snavel- en oogstreep, borst- en staarttekening bevindt er zich phaeomelanine. Toename van phaeomelanine in de overige veervelden.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

10

Witfactor w: Totaal beletten van melaninevorming (eumelanine en phaeomelanine) in de gehele bevedering. Bontfactor bo: Plaatselijke verhindering van melaninevorming in de bevedering. Zwartborstfactor zb: Toename van eumelanine in de borstbevedering. Toename van phaeomelanine in de bevedering van kop, nek en vleugeldek. Veranderd tekeningspatroon en veranderde begrenzing van het tekeningspatroon. Geelsnavelfactor gs: Kleurverandering van carotenoïde in de snavel en poten. BLACKFACEFACTOR Bf: Doet veervelden met een hoge concentratie van zwart eumelanine uitvloeien. (Oog- en snavelstreep en borstband en broekbevedering). Zwartwangfactor zw: Het phaeomelanine wordt omgezet in eumelanine, het geen vooral tot uiting komt in de wangvlekken en de flanken. Ook uit overige veervelden zal het phaeomelanine verdwijnen. BEVEDERINGSMUTATIES: KUIFFACTOR K: Veranderde veerinplant op de kop. Friséfactor f: Veranderde veergroei van voornamelijk het onderlichaam, flanken en rugdek. KLEURSLAGEN MET BIJBEHORENDE FORMULE SYMBOLEN KLEUR: 01. Grijs 02. Bruin 03. Bleekrug Grijs 04. Bleekrug Bruin 05. Masker Grijs 06. Masker Bruin 07. Wit (Grijsserie} 08. Wit (Bruinserie) 09. Bont Grijs 10. Bont Bruin 11. Getekend Grijs 12. Getekend Bruin 13. Witborst Grijs

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

FORMULE SYMBOLEN: M: Xz+//Xz+ P: Xz+//Y M: Xz//Xz P: Xz//Y M: Xz+ ma//Xz+ ma P: Xz+ ma//Y M: Xz ma//Xz ma P: Xz ma//Y M: Xz+ m//Xz+ m P: Xz+ m//Y M: Xz m//Xz m P: Xz m//Y M: Xz+//Xz+, w//w P: Xz+//Y, w//w M: Xz//Xz, w//w P: Xz//Y, w//w M: Xz+//Xz+, bo//bo P: Xz+//Y, bo//bo M: Xz//Xz, bo//bo P: Xz//Y, bo//bo M: Xz+//Xz+, bo//bo P: Xz+//Y, bo//bo M: Xz//Xz, bo//bo P: Xz//Y, bo//bo M: Xz+//Xz+, v//v P: Xz+//Y, v//v

11

14. Witborst Bruin 15. Witborst Isabel 16. PASTEL Grijs 17. PASTEL Bruin 18. PASTEL Bleekrug Grijs 19. PASTEL Bleekrug Bruin 20. PASTEL Zwartborst Grijs 21. PASTEL Zwartborst Bruin 22. WANG Grijs 23. WANG Bruin 24. Isabel 25. Zwartborst Grijs 26. Zwartborst Bruin 27. Zwartborst Bleekrug Grijs 28. Zwartborst Bleekrug Bruin 29. Zwartborst Masker Grijs 30. Zwartborst Isabel 31. Zwartborst BLACKFACE Grijs 32. Zwartborst BLACKFACE Bruin 33. Zwartborst Zwartwang Grijs 34. Zwartborst Zwartwang Bruin 35. Zwartborst Zwartwang BLACKFACE Grijs 36. Zwartborst Zwartwang BLACKFACE Bruin 37. Oranjeborst Grijs 38. Oranjeborst Bruin 39. Oranjeborst Bleekrug Grijs 40. Oranjeborst Bleekrug Bruin 41. Oranjeborst Masker Grijs 42. Oranjeborst Masker Bruin

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: P: M: P: M: P: M: P: M: P:

12

Xz//Xz, v//v Xz//Y, v//v Xz//Xz, v//v, i//i Xz//Y, v//v, i//i Xz+//Xz+, Z//Z+ Xz+//Y, Z//Z+ Xz//Xz, Z//Z+ Xz//Y, Z//Z+ Xz+ ma//Xz+ ma, Z//Z+ Xz+ ma//Y, Z//Z+ Xz ma//Xz ma, Z//Z+ Xz ma//Y, Z//Z+ Xz+//Xz+, Z//Z+, zb//zb Xz+//Y, Z//Z+, zb//zb Xz//Xz, Z//Z+, zb//zb Xz//Y, Z//Z+, zb//zb Xz+//Xz+, Wa//Wa of Wa+//Wa Xz+//Y, Wa//Wa of Wa+//Wa Xz//Xz, Wa//Wa of Wa+//Wa Xz//Y, Wa//Wa of Wa+//Wa Xz//Xz, i//i Xz/Y, i//i Xz+//Xz+, zb//zb Xz+//Y, zb//zb Xz//Xz, zb//zb Xz//Y, zb//zb Xz+ ma//Xz+ ma, zb//zb Xz+ ma//Y, zb//zb Xz ma//Xz ma, zb//zb Xz ma//Y, zb//zb Xz+ m//Xz+ m, zb//zb Xz+ m//Y, zb//zb Xz//Xz, zb//zb, i//i Xz//Y, zb//zb, i//i Xz+//Xz+, zb//zb, Bf//Bf+ Xz+//Y, zb//zb, Bf//Bf+ Xz//Xz, zb//zb, Bf//Bf+ Xz//Y, zb//zb, Bf//Bf+ Xz+//Xz+, zb//zb, zw//zw Xz+//Y, zb//zb, zw//zw Xz//Xz, zb//zb, zw//zw Xz//Y, zb//zb, zw//zw Xz+//Xz+, zb//zb, zw//zw, Bf//Bf+ Xz+//Y, zb//zb, zw//zw, Bf//Bf+ Xz//Xz, zb//zb, zw//zw, Bf//Bf+ Xz//Y, zb//zb, zw//zw, Bf//Bf+ Xz+//Xz+, ob//ob Xz+//Y, ob//ob M: Xz//Xz, ob//ob Xz//Y, ob//ob Xz+ ma//Xz+ ma, ob/ob Xz+ ma//Y, ob//ob Xz ma//Xz ma, ob//ob Xz ma//Y, ob//ob Xz+ m//Xz+ m, ob//ob Xz+ m//Y, ob//ob Xz m//Xz m, ob//ob Xz m//Y, ob//ob

43. Oranjeborst Isabel 44. Oranjeborst Zwartborst Grijs 45. Oranjeborst Zwartborst Bruin 46. Oranjeborst Zwartborst Isabel 47. Oranjeborst BLACKFACE Grijs 48. Oranjeborst BLACKFACE Bruin 49. Oranjeborst BLACKFACE Isabel 50. Oranjeborst zwartborst BLACKFACE Grijs 51. Oranjeborst zwartborst BLACKFACE Bruin 52. Oranjeborst zwartborst BLACKFACE Isabel 53. BLACKFACE Grijs 54. BLACKFACE Bruin 55. BLACKFACE Bleekrug Grijs 56. BLACKFACE Masker Grijs 57. Zwartwang Grijs 58. Zwartwang Bruin 59. Zwartwang Bleekrug Grijs 60. Zwartwang Masker 61. Zwartwang BLACKFACE Grijs 62. Zwartwang BLACKFACE Bruin 63. Zwartwang BLACKFACE Bleekrug Grijs 64. Zwartwang BLACKFACE Masker Grijs

M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P: M: P:

Xz//Xz, ob//ob, i//i Xz//Y, ob//ob, i//i Xz+//Xz+, ob//ob, zb//zb Xz+//Y, ob//ob, zb//zb Xz//Xz, ob//ob, zb//zb Xz//Y, ob//ob, zb//zb Xz//Xz, ob//ob, zb//zb, i//i Xz//Y, ob//ob, zb//zb, i//i Xz+//Xz+, ob//ob, Bf//Bf+ Xz+//Y, ob//ob, Bf//Bf+ Xz//Xz, ob//ob, Bf//Bf+ Xz//Y, ob//ob, Bf//Bf+ Xz//Xz, ob//ob, Bf//Bf+, i//i Xz//Y, ob//ob, Bf//Bf+, i//i Xz+//Xz+, ob//ob, zb//zb, Bf//Bf+ Xz+//Y, ob//ob, zb//zb, Bf//Bf+ Xz//Xz, ob//ob, zb//zb, Bf//Bf+ Xz//Y, ob//ob, zb//zb, Bf//Bf+ Xz//Xz, ob//ob, zb//zb, Bf//Bf+,i//i Xz//Y, ob//ob, zb//zb, Bf//Bf+, i//i Xz+//Xz+, Bf//Bf+ Xz+//Y, Bf//Bf+ Xz//Xz, Bf//Bf+ Xz//Y, Bf//Bf+ Xz+ ma//Xz+ ma, Bf//Bf+ Xz+ ma//Y, Bf//Bf+ Xz+ m//Xz+ m, Bf//Bf+ Xz+ m//Y, Bf//Bf+ Xz+//Xz+, zw//zw Xz+//Y, zw//zw M: Xz//Xz, zw//zw Xz//Y, zw//zw Xz+ ma//Xz+ ma, zw//zw Xz+ ma//Y, zw//zw Xz+ m//Xz+ m, zw//zw Xz+ m//Y, zw//zw Xz+//Xz+, zw//zw, Bf//Bf+ Xz+//Y, zw//zw, Bf//Bf+ Xz//Xz, zw//zw, Bf//Bf+ Xz//Y, zw//zw, Bf//Bf+ Xz+ ma//Xz+ ma, zw//zw,Bf//Bf+ Xz+ ma//Y, zw//zw, Bf//Bf+ Xz+ m//Xz+ m, zw//zw, Bf//Bf+ Xz+ m//Y, zw//zw, Bf//Bf+

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

13

OMSCHRIJVING LICHAAMSDELEN:

Staartpennen

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

14

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

15

TEKENINGPATRONEN: FOUTEN BIJ ZEBRAVINKEN OMSCHRIJVING ONDERSTAANDE TEKENINGEN:

1.

Te zwaar achterlijf

4.

Vleugels afhangend

2.

Vogel is te smal

5.

Vleugels te hoog

3.

Afhangende staart

6.

Omhoog staande staart

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

16

TEKENINGPATRONEN: FOUTEN BIJ ZEBRAVINKEN OMSCHRIJVING ONDERSTAANDE TEKENINGEN:

1.

Flanktekening loopt niet ver genoeg door

4.

Ingevallen nek

2.

Flanktekening onregelmatig

5.

Bolle rug

3.

Te zwaar in borst

6.

Bolle nek en stuit

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

17

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

18

GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek Rug/vleugeldek Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/Nagels TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

: : : : : : : : : : : :

Grijs, schedel iets gehamerd effect. Egaal grijs, iets donkerder dan de kopkleur. Wit. Zwart Wit, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Zwart. Zwart, tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken diep oranjebruin. De zwart-witte zebratekening loopt vanaf de inplant van de ondersnavel tot aan de borstband. Borstband zwart. Flanken : Diep kastanjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit zwart. Bovenstaartdekveren: Zwart-wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Een bruin waas op het rugdek, in combinatie met een crème buikkleur, is een veel voorkomende kleurfout bij de man. Alleen de broekbevedering en de onderstaartdekveren mogen iets crèmekleurig zijn. Bij sommige mannen begint de zebratekening niet bij de ondersnavelinplant maar bevind zich aan de kin een wit vlekje. Dit is een duidelijke tekening fout. Een witte omranding van de vleugelpennen is een kleur fout. Een lichte grijze omranding is toegestaan, maar moet niet worden aangemoedigd. GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Egaal grijs, schedel iets gehamerd effect. Nek iets donkerder. Wangen : Grijs, iets lichter dan de kop kleur. Rug/vleugeldek : Egaal grijs, iets donkerder dan de kop kleur. Stuit : Wit. Staartpennen : Zwart. Kin/keel/borst : Donkergrijs, overgaand in lichtgrijs. Flanken : Grijs, iets lichter dan het rugdek. Ter hoogte van de stuit donkergrijs tot zwart. Onderlichaam : Crème-wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen : Zwart. Snavelstrepen : Zwart. Tussen oog en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Bij de poppen geniet een witte buikkleur de voorkeur. Een pop met iets borsttekening (man kenmerk) wordt bestraft onder de rubriek kleur. Een wit kinvlekje, evenals een witte omranding van de vleugelpennen is een kleurfout. Een lichte grijze omranding is toegestaan, maar moet niet worden aangemoedigd.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

19

BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek Rug/vleugeldek Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/Nagels TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

: : : : : : : : : : : :

Bruin. Bruin, zo donker, egaal en warm mogelijk. Crème. Donkerbruin. Crème, zo donker mogelijk, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Diep donkerbruin. Diep donkerbruin, tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken diep oranjebruin. De diep Donkerbruin - Witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavelinplant tot de borstband. Borstband diep donkerbruin. Flanken : Diep kastanjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit donkerbruin. Bovenstaartdekveren: Diep Donkerbruin - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: De kleur van de kop en de nek is anders dan die van het vleugeldek, dit komt door de iets andere vederstructuur. Het vleugeldek moet warm bruin van kleur zijn. Een lichte omranding van de vleugelpennen is een kleurfout. Een witte of zeer lichte buikkleur dient te worden bestraft onder kleur. Indien de zebratekening niet begint bij de ondersnavelinplant, dient men dit te bestraffen onder tekening. BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek : Bruin. Wangen : Bruin, iets lichter dan de kopkleur. Rug/vleugeldek : Bruin, zo donker, egaal en warm mogelijk. Stuit : Crème. Staartpennen : Donkerbruin. Kin/keel/borst : Lichtbruin met een zilverachtige gloed, deze mag echter niet overheersen. Flanken : Bruin, iets lichter dan het rugdek. Ter hoogte van de stuit donkerbruin. Onderlichaam : Crème, zo donker mogelijk, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/Nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen : Diep donkerbruin. Snavelstrepen : Diep donkerbruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Diep Donkerbruin - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Een warm bruine borstkleur is bij de poppen kweektechnisch niet mogelijk. (Dit komt door de andere vederstructuur). De bruine borstkleur wijkt duidelijk af van bijvoorbeeld het rugdek. Vandaar de toevoeging: "met zilverachtige gloed ". Een pop die nog iets borsttekening laat zien dient te worden bestraft onder de rubriek kleur. Het onderlichaam is meestal dieper crèmekleurig dan bij de mannen. Voor de kleur van kop, nek, vleugelpennen en vleugeldekveren gelden dezelfde eisen als bij de man.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

20

BLEEKRUG GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek Rug/vleugeldek Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

: : : : : : : : : : : :

Parelgrijs, schedel iets gehamerd effect. Donker roomkleurig met een iets grijze waas. Wit. Donkergrijs, zo donker mogelijk. Wit, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Zwart. Zwart. Tussen oogstreep en snavelstreep wit. Wangvlekken diep oranjebruin. De zwart-witte zebratekening loopt vanaf ondersnavelinplant tot de borstband. Borstband zwart. Flanken : Oranjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit zwart. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Bleekruggen met "flets" gekleurde wangvlekken en flanken dienen duidelijk te worden bestraft onder de rubriek tekening. Het rugdek mag niet zover zijn opgebleekt dat er weinig of geen verschil is met het roomkleurige dek van de zwartmasker. De kleurscheiding tussen nek en rugdek moet scherp zijn. BLEEKRUG GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Parelgrijs, schedel iets gehamerd effect. Wangen : Lichtgrijs. Rug/vleugeldek : Donker roomkleurig met iets grijze waas. Stuit : Wit. Staartpennen : Donkergrijs, zo donker mogelijk. Kin/keel/borst : Vanaf de snavelinplant donkergrijs, overgaand in lichtgrijze waas op de borst. Flanken : Lichtgrijs. Ter hoogte van de stuit zwart. Onderlichaam : Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/Nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen : Zwart. Snavelstrepen : Zwart. Tussen oog- en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Zwart-wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Het rugdek bij de poppen is over het algemeen wat donkerder van kleur dan bij de man. De kleurscheiding zal ook iets minder scherp zijn dan bij de mannen. Enige soepelheid is dus geboden. De flanken en de borstkleur zijn bij de poppen lichtgrijs. DE HELDER WITTE BUIK IS HET KENMERK VAN DE BLEEKRUG.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

21

BLEEKRUG BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek Rug/vleugeldek Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

: : : : : : : :

Lichtbruin. Donker roomkleurig met een roodbruine waas. Wit. Donkerbruin. Wit, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Donkerbruin. Donkerbruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken diep oranjebruin. De Donkerbruin - Witte zebratekening loopt vanaf ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband donkerbruin. Flanken : Oranjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit donkerbruin. Bovenstaartdekveren: Donkerbruin - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Bij bleekrug bruin is er ook verschil van kleur tussen kop/nek en het rugdek. Deze kleurscheiding zal echter niet zo "sprekend" zijn als bij een "Bleekrug Grijs". De buikkleur dient smetteloos wit te zijn. Is deze nog enigszins crèmekleurig dan heeft men te doen met een "zebravink bruin" die een slechte buikkleur heeft. Ook de kleur van rug- en vleugeldek zal dan te wensen over laten. BLEEKRUG BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek Wangen Rug/vleugeldek Stuit Staartpennen Kin/keel/borst

: : : :

: : : : : :

Flanken : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/Nagels : TEKENING: Oogstrepen : Donkerbruin. Snavelstrepen : Donkerbruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Donkerbruin - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Bij de poppen is de kleurscheiding kop/nek en het rugdek moeilijk te realiseren. Het is echter wel als eis gesteld; deze eis dient soepel te worden gehanteerd. Ten aanzien van de buikkleur gelden dezelfde eisen als bij de man. De kleur van het rugdek is iets donkerder dan bij de man. DE HELDER WITTE BUIK IS HET KENMERK VAN DE BLEEKRUG.

Lichtbruin. Lichtbruin, iets lichter dan de kopkleur. Donkerbruin met een roodbruine waas. Wit. Donkerbruin. Vanaf de snavelinplant donkerbruin, overgaand in lichtbruin op de borst. Een zilverachtige gloed moet minimaal aanwezig zijn. Lichtbruin. Ter hoogte van de stuit donkerbruin. Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

22

MASKER GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek Rug/vleugeldek Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/Keel/Borst

: : : : : : : : : : : :

Roomkleurig. Roomkleurig. Wit. Donker roomkleurig. Wit, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Zwart. Zwart. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken diep oranjebruin. De zwart-witte zebratekening loopt vanaf ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband zwart. Flanken : Oranjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit zwart. Bovenstaartdekveren: Zwart-wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Bij de masker grijs heeft het oranjebruin van de wangvlek en de flanken niet dezelfde kleurdiepte als bij de bleekrug grijs, maar is iets bleker. Echter teveel opgebleekte wangen en flanken dienen te worden bestraft onder de rubriek tekening. De snavel- en oogstreep, borst- en staarttekening dienen diepzwart te zijn. Masker grijs met een bleke roomkleur en een donkere kop heeft over het algemeen een fletse tekening; dit dient zowel onder de rubriek kleur als onder de rubriek tekening te worden bestraft. MASKER GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Roomkleurig. Wangen : Licht roomkleurig. Rug/vleugeldek : Roomkleurig. Stuit : Wit. Staartpennen : Donker roomkleurig. Kin/keel/borst : Wit. Flanken : Roomkleurig, iets lichter dan het rugdek. Ter hoogte van de stuit donkergrijs tot zwart. Onderlichaam : Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen : Zwart. Snavelstrepen : Zwart. Tussen oog- en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Zwart-wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Bij de poppen is de roomkleur over het algemeen iets donkerder dan bij de mannen. Deze kleur dient echter wel egaal te zijn. Een zwarte oog- en snavelstreep is over het algemeen goed te realiseren; echter de staarttekening zal nooit zo diepzwart zijn als bij de mannen met een goede kleurtekening. Hiermede dient rekening gehouden te worden bij de beoordeling. Poppen met een donkere kopkleur, die soms ook nog zwart laten zien, komen vrij veel voor. Dit dient bestraft te worden onder de rubriek kleur, evenals het tonen van tekening op de borst. (dit is een man kenmerk).

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

23

MASKER BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek Rug/vleugeldek Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

: : : : : : : : : : : :

Warm roomkleurig. Roomkleurig, warm van tint. Wit. Donker roomkleurig. Wit, vanaf de borstband tot en met onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Donkerbruin. Donkerbruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken diep oranjebruin. De Donkerbruin - Witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavel inplant tot aan de borstband. Borstband donkerbruin. Flanken : Oranjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit bruin. Bovenstaartdekveren: Bruin - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Bij masker bruin is de kleur van alle tekening onderdelen altijd warm donkerbruin. Het rugdek is bijna roze roomkleurig met een iets roodbruin waas; dit dient wel egaal te zijn. MASKER BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek : Warm roomkleurig. Wangen : Licht roomkleurig. Rug/vleugeldek : Warm roomkleurig van tint. Stuit : Wit. Staartpennen : Donker roomkleurig. Kin/keel/borst : Wit. Flanken : Roomkleurig, iets lichter dan het vleugeldek. Ter hoogte van de stuit bruin. Onderlichaam : Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen : Donkerbruin. Snavelstrepen : Donkerbruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Bruin - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: De pop is altijd te herkennen aan de donkerbruine oogstreep, die bij een slechte 'masker grijs', zwart tot grijs van kleur is. Verder gelden dezelfde eisen als bij de man 'Masker Bruin'. Een egale kleur dient de hoogste prioriteit te hebben.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

24

WIT MAN en POP: KLEUR: Kop/nek Wangen : Wit. : Wit.

Rug/vleugeldek : Wit. Stuit Staartpennen Kin/keel/borst Flanken Onderlichaam Ogen Snavel : Wit. : Wit. : Wit. : Wit. : Wit. : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. : Man: Koraalrood. Pop: Rood. : Oranjerood. : Hoornkleurig. : Ontbreken. : Ontbreken.

Poten Nagels Oogstrepen Snavelstrepen

Bovenstaartdekveren: Wit.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: De 'zebravink wit' moet smetteloos wit zijn. Vogels die niet helder van kleur zijn hebben vaak een wat gelige aanslag in de staart en vleugelpennen. Deze fouten dienen streng te worden bestraft. Ook dunne bevedering in oorstreek en vleugelbochten komt veelvuldig voor. Dit wordt uiteraard bestraft onder de rubriek bevedering. Maar te dunne bevedering beïnvloedt ook de kleur. Soms heeft de 'zebravink wit' een iets oranje kleur rondom de bovensnavel door het onzorgvuldig conditioneren van de snavel. Ook dit wordt bestraft onder de rubriek kleur.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

25

GETEKEND GRIJS MAN en POP: KLEUR: Kop/nek : Wit. Wangen : Wit. Rug/vleugeldek : Wit. Stuit : Wit. Staartpennen : Wit. Kin/keel/borst : Wit. Flanken : Man: Wit. Ter hoogte van de stuit zwart. Pop: Wit. Ter hoogte van de stuit donkergrijs tot zwart. Onderlichaam : Wit, tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Man: Koraalrood. Pop: Rood. Poten : Oranjerood. Nagels : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Oogstrepen : Ontbreken. Snavelstrepen : Ontbreken. Bovenstaartdekveren: Wit. TEKENING: Rug/vleugeldek : Rug egaal grijs. Kleine vleugeldekveren grijs. Middelste- en grote vleugeldekveren en vleugelpennen wit. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: De rug en de kleine vleugeldekveren zijn gemelaniseerd, waardoor er een driehoek ontstaat op het rugdek. Deze driehoek dient zo scherp mogelijk te zijn zonder bontvorming. Het tonen van broektekening mag niet als fout worden aangemerkt. Het tonen van elke andere tekening dient te worden bestraft onder de rubriek kleur. Ten aanzien van de poppen gelden dezelfde eisen als voor de mannen; alleen de snavelkleur geeft een indicatie over het geslacht van de getekende zebravink. GETEKEND BRUIN MAN en POP: KLEUR: Kop/nek : Wit. Wangen : Wit. Rug/vleugeldek : Wit. Stuit : Wit. Staartpennen : Wit. Kin/Keel/Borst : Wit. Flanken : Man: Wit, ter hoogte van de stuit bruin. Pop: Wit, ter hoogte van de stuit lichtbruin tot bruin. Onderlichaam : Wit, tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Man: Koraalrood. Pop: Rood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. Snavelstrepen : Ontbreken. Bovenstaartdekveren: Wit. TEKENING: Rug/vleugeldek : Rug egaal bruin. Kleine vleugeldekveren bruin. Zo donker en egaal mogelijk. Middelste- en grote vleugeldekveren en vleugelpennen wit. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: De rug en de kleine vleugeldekveren zijn gemelaniseerd, waardoor er een driehoek ontstaat op het rugdek. Deze driehoek dient zo scherp mogelijk te zijn, zonder bontvorming. Het tonen van broektekening mag niet als fout worden aangemerkt. Het tonen van elke andere tekening dient te worden bestraft onder de rubriek kleur. Ten aanzien van de poppen gelden dezelfde eisen als voor de mannen; alleen de snavelkleur geeft een indicatie over het geslacht van de getekende zebravink.

26

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

WITBORST GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Grijs, schedel iets gehamerd effect. Rug : Grijs. Stuit : Wit. Staartpennen : Lichtgrijs Kin/keel/borst : Wit. Onderlichaam : Wit, tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Koraalrood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. Snavelstrepen : Ontbreken. TEKENING: Wangen : Wangvlekken diep oranjebruin. Tussen wangen en snavelinplant wit. Flanken : Kastanjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit wit. Vleugeldek : Grijs. Vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Lichtgrijs - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Witborst grijs moet in de eerste plaats een goede omranding tonen van de vleugeldekveren en vleugelpennen. Het ontbreken of onvolledig zijn van omranding dient bestraft te worden onder de rubriek tekening. Bij jonge vogels zal omranding meestal niet of onvoldoende aanwezig zijn. Na de rui kan een goede omzoming van de vleugeldekveren en vleugelpennen aanwezig zijn. Het grijs op de kop moet doorlopen tot aan de bovensnavel inplant. Een wit veerveldje is een kleurfout. Het tonen van oog-, snavel- en/of borsttekening is een kleur fout. Een fletse wangkleur dient bestraft te worden onder de rubriek tekening. WITBORST GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Grijs, schedel iets gehamerd effect. Wangen : Wit, uitlopend tot aan de snavelinplant. Rug : Grijs. Stuit : Wit. Staartpennen : Lichtgrijs. Kin/keel/borst : Wit. Flanken : Lichtgrijs. Ter hoogte van de stuit wit. Onderlichaam : Wit, tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. Snavelstrepen : Ontbreken. TEKENING: Vleugeldek : Grijs. Vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Lichtgrijs - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Een goede pop witborst grijs is beter te realiseren dan een man. Na de rui kan zeker een goede omranding van de vleugeldekveren en vleugelpennen aanwezig zijn. Sommige poppen tonen nog wel bruin in het rugdek; dit dient bestraft te worden onder de rubriek kleur. Het grijze pigment op de kop dient door te lopen tot aan de bovensnavel inplant. Het tonen van oog-, snavel en/of borsttekening is een kleurfout.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

27

WITBORST BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek : Bruin. Rug : Bruin. Stuit : Wit. Staartpennen : Crème. Kin/keel/borst : Wit. Onderlichaam : Wit, tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Koraalrood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. Snavelstrepen : Ontbreken. TEKENING: Wangen : Wangvlekken diep oranjebruin. Tussen wangen en snavelinplant wit. Flanken : Kastanjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit wit. Vleugeldek : Bruin. Vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Licht crème-wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Witborst bruin is meestal niet zo warm bruin als vogels van de kleurslag bruin. Witborst bruin moet in de eerste plaats een goede omranding tonen van de vleugeldekveren en -pennen. Het ontbreken of onvolledig zijn van deze omranding dient bestraft te worden onder de rubriek tekening. Bij jonge vogels zal deze omzoming meestal niet of onvoldoende aanwezig zijn. Na de rui kan een goede omranding van de vleugeldekveren en vleugelpennen aanwezig zijn. Het bruin op de kop moet doorlopen tot aan de bovensnavel inplant. Een wit veerveldje langs de bovensnavel is een kleur fout. Het tonen van oogtekening, snaveltekening en / of borsttekening is een kleur fout. Een fletse wangkleur dient bestraft te worden onder de rubriek tekening. WITBORST BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek : Bruin. Wangen : Wit, uitlopend tot aan de snavelinplant. Rug : Bruin. Stuit : Wit. Staartpennen : Crème. Kin/keel/borst : Wit. Flanken : Lichtcrème. Ter hoogte van de stuit wit. Onderlichaam : Wit, tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. Snavelstrepen : Ontbreken. TEKENING: Vleugeldek : Bruin. Vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Licht crème-wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Ook bij de poppen is het bruin niet zo warm van kleur als bij de kleurslag bruin. Een witte omranding van de vleugeldekveren en vleugelpennen dient duidelijk aanwezig te zijn, doch zal minder contrastrijk zijn dan bij witborst grijs. Na de rui kan een goede omranding van de vleugeldekveren en vleugelpennen aanwezig zijn. Het bruin op de kop dient door te lopen tot aan de bovensnavel inplant. Het tonen van oog-, snavel- en/of borsttekening is een kleur fout.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

28

WITBORST ISABEL MAN: KLEUR: Kop/nek Rug/vleugeldek Stuit Staartpennen Kin/keel/borst Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen Snavelstrepen TEKENING: Wangen : Wangvlekken oranjebruin, zo diep mogelijk van kleur. Flanken : Oranjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit wit. Bovenstaartdekveren: Licht Crème-wit geblokt. Nauwelijks zichtbaar. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: De Technische Commissie is de mening toegedaan dat de Witborst Isabel man (voorheen - roodflank type II) de enig juiste Combinatie is om in de standaard te worden opgenomen. WITBORST ISABEL POP: Gezien de zeer slechte herkenbaarheid van de poppen van deze kleurslag is besloten deze NIET in de standaard op te nemen. : : : : : : : : : : : Wit. Wit. Wit. Wit. Wit. Wit, tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken. Ontbreken.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

29

PASTEL GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek Rug/vleugeldek Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

: : : : : : : :

Zilvergrijs, met een blauwachtig waas. Zilvergrijs, zachter van tint dan de kop/nek. De vleugelpennen mogen iets lichter van tint zijn. Wit. Loodgrijs. Wit, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Loodgrijs. Loodgrijs, tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken crèmewit. De loodgrijs - witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavel inplant tot aan de borstband. Borstband donker loodgrijs. Flanken : Licht oranjecrème met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit zilvergrijs. Bovenstaartdekveren: Loodgrijs - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Pastel grijs komt in diverse kleurdieptes voor. De juiste kleurslag is die, welke geheel in kleur en tekening voor 50% is opgebleekt. Het gehele wildkleur tekeningpatroon dient in opgebleekte vorm aanwezig te zijn. Vaak zal de borstband niet of onvoldoende aanwezig zijn. Dit dient bestraft te worden onder de rubriek tekening. Ook een geheel witte wangvlek is een tekeningfout. Een egale kleur is moeilijk te realiseren, al moeten we hier wel naar toe kweken. PASTEL GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek Wangen Rug/vleugeldek Stuit Staartpennen Kin/keel/borst Flanken Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels

: : : :

: : : : : : : : : : :

Zilvergrijs, met een blauwachtig waas. Licht zilvergrijs. Zilvergrijs, zachter van tint dan de kop/nek. De vleugelpennen mogen iets lichter van tint zijn. Wit. Loodgrijs. Zilvergrijs, iets lichter dan de kopkleur. Zilvergrijs, iets lichter dan de kopkleur. Ter hoogte van de stuit zilvergrijs. Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Grijs. Snavelstrepen : Grijs. Tussen oog- en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Loodgrijs - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Hetgeen gesteld is bij de man geldt ook voor de pop, met uitzondering van de rugdek kleur: deze is een tint donkerder. Uiteraard mag bij de poppen geen borsttekening aanwezig zijn, anders moet dit bestraft worden onder de rubriek kleur.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

30

PASTEL BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek Rug/vleugeldek Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

: : : : : : : :

Crème. Crème, iets lichter dan de kop/nek. De vleugelpennen mogen iets lichter van kleur zijn. Lichtcrème. Donkercrème. Lichtcrème, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Lichtbruin. Lichtbruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken Crème-wit. De Crème - Witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavel inplant tot aan de borstband. Borstband donkercrème. Flanken : Oranje crème, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit crème. Bovenstaartdekveren: Lichtbruin - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Pastel bruin is een bruine zebravink die voor 50% is opgebleekt. Een zachte egale kleur met niet teveel contrast tussen kleur en tekening. Te sterk opgebleekte pennen dienen te worden bestraft onder kleur. De wangvlekken mogen beslist niet wit zijn, maar dienen crèmewit te zijn. Een egale kleur is bij deze kleurslag goed te realiseren. Alle wildkleur tekening dient ook in deze kleurslag zichtbaar te zijn in opgebleekte vorm. PASTEL BRUIN POP:

: : : :

KLEUR: Kop/nek Wangen Rug/vleugeldek Stuit Staartpennen Kin/keel/borst Flanken Onderlichaam Ogen Snavel Poten/snavel

: : : : : : : : : : :

Crème. Lichtcrème. Crème, iets lichter dan de kop/nek. De vleugelpennen mogen iets lichter zijn. Lichtcrème. Donkercrème. Lichtcrème, met een iets blauwachtige gloed. Lichtcrème. Ter hoogte van de stuit wit. Lichtcrème, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Licht bruin. Snavelstrepen : Licht bruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Lichtbruin - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: De pop Pastel Bruin zal meestal beter uit de bus komen dan de man. Een egale kleur is goed te realiseren. De borst- en buikkleur vloeien in elkaar over.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

31

PASTEL BLEEKRUG GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Zilvergrijs. Rug/vleugeldek: Licht roomkleurig met een zilvergrijs waas. De kleurscheiding nek/rug moet duidelijk waarneembaar zijn. Stuit : Wit. Staartpennen : Loodgrijs. Onderlichaam : Wit, vanaf borstband tot en met onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Koraalrood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

Zwart. Zwart, tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken wit. De zwart-witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavel inplant tot aan de borstband. Borstband zwart. Flanken : Bleek oranje met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit donkergrijs. Bovenstaartdekveren: Donkergrijs - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: De pastel bleekrug grijs onderscheidt zich van pastel grijs door een groot kontrast in kleur en tekening. De zwarte tekeningkleur van de oogstreep, snavelstreep en borstband is erg contrastrijk voor een vogel die verder duidelijk is opgebleekt en een zachte tint vertoont. De staarttekening is nooit zwart. Het zilvergrijs van de kop is donkerder dan bij pastel grijs. Hier door ontstaat een duidelijk zichtbare kleurscheiding tussen nek en rug. PASTEL BLEEKRUG GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Zilvergrijs. Wangen : Zilvergrijs, iets lichter dan de kopkleur. Rug/vleugeldek: Licht roomkleurig met een licht zilvergrijze waas. De kleurscheiding nek/rug moet duidelijk waarneembaar zijn. Stuit : Wit. Staartpennen : Loodgrijs. Kin/Keel/Borst : Lichtgrijs. Flanken : Licht roomkleurig, iets lichter dan rugdek en vleugeldek. Ter hoogte van de stuit donkergrijs. Onderlichaam : Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen : Zwart. Snavelstrepen : Zwart. Tussen oog- en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Donkergrijs - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Het zilvergrijs van de kop is donkerder dan bij pastel grijs, hierdoor ontstaat een goede kleurscheiding tussen nek en rug. Bij twijfel tussen pastel grijs en pastel bleekrug grijs, zal de kleur van het onderlichaam doorslaggevend zijn. De Pastel bleekrug grijs heeft altijd een ZUIVER WIT onderlichaam.

: : : :

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

32

PASTEL BLEEKRUG BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek Rug/vleugeldek Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst Donkerbruin. Donkerbruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken wit. De Bruin - Witte zebratekening loopt vanaf ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband donkerbruin. Flanken : Bleek oranje, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit bruin. Bovenstaartdekveren: Bruin - Wit geblokt. PASTEL BLEEKRUG BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek Wangen Rug/vleugeldek Stuit Staartpennen Kin/keel/borst Flanken Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels : : : : : : : : : : : : Lichtbruin. Warm roomkleurig. Kleurscheiding nek/rug moet duidelijk waarneembaar zijn. Crème-wit. Warm crème. Wit, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

: : : : : : : : : : :

Lichtbruin. Crème. Warm roomkleurig. Kleurscheiding nek/rug moet duidelijk waarneembaar zijn. Wit. Warm crème. Lichtbruin, iets lichter dan de kopkleur. Licht roomkleurig, iets lichter dan het rug-/vleugeldek. Ter hoogte van de stuit bruin. Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Donkerbruin. Snavelstrepen : Donkerbruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Bruin - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en pop: De kleur van het tekeningpatroon zal in de meeste gevallen lichter zijn dan bij bleekrug bruin. Hierdoor zal pastel bleekrug bruin een minder contrastrijke vogel zijn dan pastel bleekrug grijs. Pastel bleekrug bruin heeft altijd een HELDER WIT onderlichaam.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

33

PASTEL ZWARTBORST GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek

: Zilvergrijs, met daarin uitvloeiend de kleur van de wangvlekken. Schedel iets gehamerd effect. Rug : Zacht zilvergrijs, iets lichter dan de kop/nek. Stuit : Wit. Staartpennen : Loodgrijs. Onderlichaam : Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Koraalrood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. TEKENING: Snavelstreep : Loodgrijs, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlek en snavelstreep wit. Wangen : Wangvlekken crèmewit, uitvloeiend tot op de schedel en in de nek. Kin/keel/borst : Loodgrijs. De kinstreek mag gepareld zijn. Flanken : Bleek oranjebruin, met regelmatig verdeelde en in de lengte lopende witte streepjes. Ter hoogte van de stuit wit. Vleugeldek : Zacht zilvergrijs, iets lichter dan de kop/nek. Vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een crème en een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren : Wit, met enkele in de lengterichting lopende dunne zilvergrijze streepjes, die op het eind ovaaltjes moeten vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: De kleurdiepte van de wangvlekken zal duidelijk minder zijn dan bij de andere zwartborsten, dit vanwege de reductie door de Pastel factor. De borsttekening zal dan ook loodgrijs van kleur zijn in plaats van zwart. Voor vleugelomranding, zie bij pop. De lengtestreepjes in de flanken mogen maximaal 50% van het oppervlak van de flanken beslaan. PASTEL ZWARTBORST GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek Wangen Rug Stuit Staartpennen Kin/keel/borst Flanken Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep Vleugeldek

: : : : : : : : : : : :

Zilvergrijs, iets gehamerd effect. Zilvergrijs, iets lichter dan de kopkleur. Zacht zilvergrijs, iets lichter dan de kop/nek. Wit. Loodgrijs. Zilvergrijs, iets lichter dan de kopkleur. Zacht zilvergrijs. Ter hoogte van de stuit wit. Zacht roomkleurig, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood. Ontbreken.

: Loodgrijs, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wang en snavelstreep wit. : Zacht zilvergrijs, iets lichter dan de kopkleur. Vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een crème-witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Wit, met enkele in de lengterichting lopende dunne zilvergrijze streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Vleugelomranding zal minimaal zijn, vooral bij de vleugelpennen. De Zwartborst en de Pastel factor werken elkaar niet tegen, de laatste is echter wel een opbleekfactor, ook voor de Zwartborst kenmerken.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

34

PASTEL ZWARTBORST BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek Rug Stuit Onderlichaam Staartpennen Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep Wangen Kin/keel/borst Flanken

: : : : : : : : : : : : :

Crème, met daarin uitvloeiend de kleur van de wangvlekken. Crème, iets lichter dan de kop/nek. Licht crème. Licht crème, vanaf borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker crème. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken.

Lichtbruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlek en snavelstreep wit. Wangvlekken crème-wit, uitvloeiend tot op de schedel en in de nek. Donker crème. De kinstreek mag gepareld zijn. Bleek oranje - crème, met regelmatig verdeelde en in de lengterichting lopende witte streepjes. Ter hoogte van de stuit licht crème. Vleugeldek : Crème, iets lichter dan de kop/nek. Vleugeldekveren en vleugelpennen moeten een crème en een witte omranding laten zien. Bovenstaartdekveren: Lichtcrème, met enkele in de lengterichting lopende dunne lichtbruine streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Ook bij deze kleurslag zal de vleugelomranding zeer gering zijn. Het vleugeldek is namelijk crèmekleurig met een crème - witte omranding. De Witte omranding is wel duidelijk zichtbaar. De snavelstreep zal, door de Reductie veroorzaakt door de Pastel factor slechts vaag zichtbaar zijn. De lengtestreepjes in de flanken mogen maximaal 50% van het oppervlak van de flanken beslaan. PASTEL ZWARTBORST BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek Wangen Rug Stuit Staartpennen Kin/keel/borst Flanken Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep Vleugeldek

: : : : : : : : : : : :

Crème. Lichtcrème. Crème, iets lichter dan de kop/nek. Lichtcrème. Donkercrème. Lichtcrème, met een zilverachtige waas. Lichtcrème. Lichtcrème, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood. Ontbreken.

: Lichtbruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wang en snavelstreep wit. : Crème, iets lichter dan de kop/nek. Vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Licht crème, met enkele in de lengterichting lopende dunne lichtbruine streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Bij de pop zal de witte omranding van de vleugeldekveren en vleugelpennen duidelijk waarneembaar dienen te zijn. De snavelstreep zal maar vaag zichtbaar zijn door de reductie veroorzaakt door de pastel factor. De Zwartborst- en de Pastel factor werken elkaar niet tegen, de laatste is echter wel een opbleek factor, ook voor de Zwartborst kenmerken

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

35

WANG GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

Wit. Wit. Crème. Wit. Warmcrème, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Donkergrijs. Donkergrijs. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken grijs. De Grijs - Witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband donkergrijs. Flanken : Grauw oranjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit warm crème. Bovenstaartdekveren: Crème-wit. De bekende bloktekening hoeft niet aanwezig te zijn. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Geëist wordt een witte kop, een wit rugdek en een wit vleugeldek. Dit is echter nooit zo wit als van de witte zebravink. Een iets grauwwitte kleur dient niet te worden bestraft. Vaak zal nog wat oranjebruin langs de oogstreep zichtbaar blijven: dit is nagenoeg niet te voorkomen. De borsttekening doet denken aan die van de zwartborst, maar is wel lichter van kleur. Wanneer de borst grijs is zonder bontvorming dient men niet te straffen. WANG GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Wit. Rug/vleugeldek: Wit. Stuit : Crème. Staartpennen : Wit. Kin/keel/borst : Zilvergrijs. Flanken : Warmcrème. Onderlichaam : Warmcrème, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen : Donkergrijs. Snavelstrepen : Donkergrijs. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangen : Wangvlekken grijs. Bovenstaartdekveren: Crème-wit. De bekende bloktekening hoeft niet aanwezig te zijn. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: De poppen zullen altijd een egale grijze wangvlek tonen. De borst dient zilvergrijs te zijn zonder bontvorming. Een veel voorkomende fout is bontvorming in borst en onderlijf: dit dient te worden bestraft onder de rubriek kleur. De lichaamskleur kan gelijk zijn aan die van de man. De flanken moeten zo warm mogelijk van kleur zijn. De bovenstaartdekveren vertonen vaak een grijze visgraatachtige tekening.

: : : :

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

36

WANG BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

Wit. Wit. Crème. Lichtcrème tot wit. Warmcrème, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Bruin. Bruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken bruin. De Donkerbruin - Witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband donkerbruin. Flanken : Oranjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit warmcrème. Bovenstaartdekveren: Crème. De bekende bloktekening hoeft niet aanwezig te zijn. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: De kleur van het rugdek van de 'wang bruin' is in de meeste gevallen licht crème in plaats van wit. Hoe lichter en egaler het rugdek is hoe beter. Het onderlichaam is bij de 'wang bruin' donkerder crèmekleurig dan bij de 'wang grijs'. De borsttekening doet denken aan die van de zwartborst, maar is lichter van kleur. Wanneer de borst bruin is zonder bontvorming dient men niet te straffen. WANG BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek : Wit. Rug/vleugeldek: Wit. Stuit : Crème. Staartpennen : Lichtcrème tot wit. Kin/keel/borst : Lichtcrème. Flanken : Donkercrème. Onderlichaam : Warmcrème, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Wangen : Wangvlekken bruin. Oogstrepen : Donkerbruin. Snavelstrepen : Donkerbruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Crème. De bekende bloktekening hoeft niet aanwezig te zijn. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: De poppen van de wang bruin zullen in de meeste gevallen een iets onregelmatige wangkleur tonen, men dient hiermede rekening te houden bij de beoordeling. Ten aanzien van de kleur gelden dezelfde eisen als bij de man, echter de borstkleur is lichtcrème. De bovenstaartdekveren vertonen vaak een bruine visgraatachtige tekening. De oog- en snavelstrepen zullen niet zo donker zijn als bij de zebravink bruin.

: : : :

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

37

ISABEL MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : Oogstrepen : Snavelstrepen : Lichtcrème. Lichtcrème, een nuance lichter dan de kop/nek. Crème. Crème. Lichtcrème. Crème, de kleurscheiding borst en buik moet duidelijk aanwezig zijn. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken. Ontbreken.

TEKENING: Wangen : Wangvlekken oranjebruin. Tussen wangvlek en snavelinplant wit. Flanken : Kastanjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit crème. Bovenstaartdekveren: Crème - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: De wangvlekken en de flanken van de man moeten zo diep mogelijk van kleur zijn, ze verschillen weinig van die van de kleurslag bruin. Door de vederstructuur is het bijna onmogelijk het vleugeldek egaal van kleur te krijgen. Hiermede dient men bij de beoordeling terdege rekening te houden. Het tonen van borsttekening, oog- en snavelstreep dient bestraft te worden onder de rubriek kleur. Opgemerkt dient te worden dat dit vrij moeilijk is te realiseren. Een soepele beoordeling is hier zeker op zijn plaats. Zowel bij de man als de pop wordt een lichtcrème borstkleur geëist; vaak zal daar een grijsachtige gloed op liggen. Hoe warmer crème het onderlichaam, des te beter zal de kleur van de vogel zijn. Bij te jonge vogels zijn de randen van de vleugeldekveren en vleugelpennen lichtbruin van kleur: dit is een kleurfout, die als zodanig dient te worden bestraft onder kleur. Isabel met het lichtste rugdek is vaak het meest egaal van kleur. ISABEL POP: KLEUR: Kop/nek : Wangen : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : Oogstrepen : Snavelstrepen :

Lichtcrème. Crème. Tussen wang en snavelinplant wit. Lichtcrème, een nuance warmer dan de kop/nek. Crème. Crème. Lichtcrème. Crème, met een duidelijke kleurscheiding ten opzichte van het onderlichaam. Warmcrème, de kleurscheiding tussen borst en buik moet duidelijk aanwezig zijn. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood. Ontbreken. Ontbreken.

TEKENING: Bovenstaartdekveren: Crème - Wit geblokt.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

38

ZWARTBORST GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek Rug Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep Wangen Kin/keel/borst Flanken

: : : : : : : : : : : : :

Grijs, schedel iets gehamerd effect met daarin uitvloeiend de kleur van de wangvlekken. Egaal grijs, iets donkerder dan de kopkleur. Wit tot crèmewit. Donkergrijs. Lichtcrème tot crèmewit, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken.

Zwart, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlek en snavelstreep wit. Wangvlekken diep oranjebruin, uitvloeiend in de kop en nekbevedering. Zwart, de kinstreek mag gepareld zijn. Diep kastanjebruin met regelmatig verdeelde en in de lengterichting lopende witte streepjes. Ter hoogte van de stuit crème-wit. Vleugeldek : Egaal grijs, vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een kastanjebruine en een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Wit tot Crème-wit, met enkele in de lengterichting lopende dunne zwarte streepjes, die op het einde ovaaltjes vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Naast het grijs op de kop en het gehamerd effect komt daarbij het diep oranjebruin van de uitvloeiende wangvlekken. Een witte vlek onder de snavel is een tekening fout en moet dan ook onder de rubriek tekening bestraft worden. De Kastanjebruin - Witte omranding van de vleugeldekveren en vleugelpennen dient duidelijk aanwezig te zijn. De buikbevedering zal altijd crème zijn, dit mag niet worden bestraft. Het tonen van een minimale oogstreep bestraffen onder de rubriek kleur. De lengtestreepjes in de flanken mogen maximaal 50 % van het oppervlak van de flanken beslaan. ZWARTBORST GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Grijs, met iets gehamerd effect. Wangen : Grijs, iets lichter dan de kopkleur. Rug : Egaal grijs. Stuit : Crème. Staartpennen : Donkergrijs. Kin/keel/borst : Lichtgrijs, met een zilverachtige gloed. Flanken : Crème. Onderlichaam : Crème, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. TEKENING: Snavelstreep : Zwart, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wang en snavelstreep wit. Vleugeldek : Egaal grijs, vleugeldekveren en -pennen moeten een lichtcrème omranding laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème, met enkele in de lengterichting lopende dunne zwarte streepjes, die op het eind ovaaltjes moeten vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: De pop mist het kastanjebruin in het vleugeldek, op de kop en in de nek. De vleugeldekveren en vleugelpennen tonen een licht crème omranding. Een veel voorkomende fout is het tonen van een minimale oogstreep, dit moet bestraft worden onder de rubriek kleur. De borstbevedering is lichtgrijs overlopend naar crème in het onderlichaam.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

39

ZWARTBORST BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek Rug Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep Wangen Kin/keel/borst Flanken

: : : : : : : : : : : : :

Bruin met daarin uitvloeiend de kleur van de wangvlekken. Bruin, iets 'warmer' van kleur dan de kop/nek. Crème. Donkerbruin. Crème zo warm mogelijk, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken.

Donkerbruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Wangvlekken diep oranjebruin, uitlopend tot op de schedel en in de nek. Donkerbruin, de kinstreek mag gepareld zijn. Diep kastanjebruin met regelmatig verdeelde en in de lengterichting lopende witte streepjes. Ter hoogte van de stuit crème. Vleugeldek : Bruin, vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een kastanjebruine en een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème, met enkele in de lengterichting lopende dunne donkerbruine streepjes, die op het eind ovaaltjes moeten vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Naast de aanwijzingen bij zwartborst grijs, dient bij zwartborst bruin te worden vermeld dat het bruin op de kop en het rugdek over het algemeen warmer bruin is dan bij de Zebravink Bruin. De lengtestreepjes in de flanken mogen niet meer dan 50% van het oppervlak van de flanken beslaan. Zwartborst bruin met een witte buikkleur is niet gewenst en dient bestraft te worden onder de rubriek kleur.

ZWARTBORST BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek : Bruin. Wangen : Lichtbruin. Rug : Bruin, iets 'warmer' van kleur dan de kop/nek. Stuit : Crème. Staartpennen : Donkerbruin. Kin/keel/borst : Lichtbruin, met een zilverachtige waas. Flanken : Crème, zo warm mogelijk. Onderlichaam : Crème, zo warm mogelijk vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. TEKENING: Snavelstreep : Donkerbruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wang en snavelstreep crème-wit. Vleugeldek : Bruin, vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een lichtcrème omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème, met enkele in de lengterichting lopende dunne donkerbruine streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Bij de pop zwartborst bruin dient omranding van de vleugeldekveren en vleugelpennen wel duidelijk aanwezig te zijn. Verder gelden dezelfde eisen als bij zwartborst grijs.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

40

ZWARTBORST BLEEKRUG GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek Rug Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep Wangen Kin/keel/borst Flanken

: : : : : : : : : : : : :

Parelgrijs, schedel iets gehamerd effect, met daarin uitvloeiend de kleur van de wangvlekken. Donker roomkleurig met een grijs waas. Wit. Donkergrijs. Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken.

Zwart, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlek en snavelstreep wit. Wangvlekken diep oranjebruin, uitlopend tot op de schedel en in de nek. Zwart, de kinstreek mag gepareld zijn. Oranjebruin met regelmatig verdeelde en in de lengterichting lopende witte streepjes. Ter hoogte van stuit wit. Vleugeldek : Donker roomkleurig, vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een oranjebruine en een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Wit, met enkele in de lengterichting lopende dunne zwarte streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen.

ZWARTBORST BLEEKRUG GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Parelgrijs, schedel iets gehamerd effect. Wangen : Lichtgrijs. Rug : Donker roomkleurig met een grijs waas. Stuit : Wit. Staartpennen : Donkergrijs. Kin/keel/borst : Lichtgrijs. Flanken : Lichtgrijs. Ter hoogte van de stuit wit. Onderlichaam : Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. TEKENING: Snavelstreep : Zwart, doorlopend rondom bovensnavel, tussen wangvlek en snavelstreep wit. Vleugeldek : Donker roomkleurig, vleugeldekveren en -pennen dienen een crème omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Wit, met enkele in de lengterichting lopende dunne zwarte streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Hoewel de vleugeltekening niet zo duidelijk is als bij de zwartborst grijs en bruin, moet deze toch wel duidelijk aanwezig zijn. Een veel voorkomende fout is het tonen van een minimale oogstreep; dit moet worden bestraft onder de rubriek kleur. De lengtestreepjes in de flanken mogen niet meer dan 50% van het oppervlak van de flanken beslaan. Pop: De pop mist het oranjebruin in het vleugeldek, op de kop en in de nek. De buikkleur dient bij deze kleurslag altijd HELDER WIT te zijn!

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

41

ZWARTBORST BLEEKRUG BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek Rug Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep Wangen Kin/keel/borst Flanken Vleugeldek

: : : : : : : : : : : : : :

Lichtbruin, met daarin uitvloeiend de kleur van de wangvlekken. Donker roomkleurig met een roodbruine waas. Wit. Donkerbruin. Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken.

Donkerbruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlek en snavelstreep wit. Wangvlekken diep oranjebruin, uitvloeiend tot op de schedel en in de nek. Donkerbruin, de kinstreek mag gepareld zijn. Oranjebruin met regelmatig verdeelde en in lengterichting lopende witte streepjes. Donker roomkleurig met een roodbruin waas, vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een oranjebruine en een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème - Wit, met enkele in de lengterichting lopende dunne donkerbruine streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Bij deze kleurslag zal de vleugeltekening nog vager zijn dan bij de zwartborst bleekrug grijs, maar moet toch duidelijk aanwezig zijn. Overigens zal deze kleurslag minder kontrast tonen dan de overige zwartborsten. ZWARTBORST BLEEKRUG BRUIN POP:

KLEUR: Kop/nek Wangen Rug Stuit Staartpennen Kin/keel/borst Flanken Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep Vleugeldek

: : : : : : : : : : : :

Lichtbruin. Lichtbruin, iets lichter dan de kopkleur. Donker roomkleurig met een roodbruin waas. Wit. Donkerbruin. Crème, overgaand in lichtbruin. Kan een zilverachtige gloed tonen, deze mag niet overheersen. Wit. Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood. Ontbreken.

: Donkerbruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlek en snavelstreep wit. : Donker roomkleurig met een roodbruin waas, vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een Crème omranding te hebben. Bovenstaartdekveren: Crème - Wit, met enkele in de lengterichting lopende dunne donkerbruine streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Een veel voorkomende fout is het tonen van een minimale oogstreep, dit moet worden bestraft onder de rubriek kleur. De lengtestreepjes in de flanken mogen niet meer dan 50% van het oppervlak van de flanken beslaan. Pop: De omranding van de vleugeldekveren en vleugelpennen is minimaal. De buikkleur dient bij deze kleurslag altijd HELDER WIT te zijn!

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

42

ZWARTBORST MASKER GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek Rug Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep Wangen Kin/keel/borst Flanken

: : : : : : : : : : : : :

Roomkleurig, met daarin uitvloeiend de kleur van de wangvlekken. Roomkleurig. Wit. Donkergrijs. Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken.

Zwart, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlek en snavelstreep wit. Wangvlekken oranjebruin, uitvloeiend tot op de schedel en in de nek. Zwart, de kinstreek mag gepareld zijn. Diep oranjebruin met regelmatig verdeelde en in de lengterichting lopende witte streepjes. Ter hoogte van de stuit wit. Vleugeldek : Roomkleurig, vleugeldekveren en -pennen moeten een oranje - witte omranding laten zien. Bovenstaartdekveren: Wit, met enkele in de lengterichting lopende dunne zwarte streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Bij deze kleurslag komt het soms voor dat we te maken hebben met een slecht masker grijs, dus met fletse tekening en zwart op de kop. De roomkleur kan gelijk zijn aan die van masker grijs. Bij de mannen dient een lichte vleugelomranding aanwezig te zijn. ZWARTBORST MASKER GRIJS POP:

KLEUR: Kop/nek : Roomkleurig. Wangen : Licht roomkleurig. Rug : Roomkleurig. Stuit : Wit. Staartpennen : Donker roomkleurig Kin/keel/borst : Wit. Flanken : Wit. Onderlichaam : Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. TEKENING: Snavelstreep : Donkergrijs tot zwart, doorlopend rond de bovensnavel. Tussen wangvlek en snavelstreep wit. Vleugeldek : Roomkleurig, vleugeldekveren en vleugelpennen moeten een lichtcrème omranding laten zien. Bovenstaartdekveren: Wit, met enkele in de lengterichting lopende dunne zwarte streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Zoals voor alle zwartborsten geldt ook hier dat de snavelstreep moet doorlopen rondom de bovensnavel. Een veel voorkomende fout is het tonen van een minimale oogstreep: dit moet worden bestraft onder de rubriek kleur. De lengtestreepjes in de flanken mogen maximaal 50% van het oppervlak van de flanken beslaan. Pop: De poppen hebben een zeer vage omranding van de vleugeldekveren en pennen, men dient dit soepel te beoordelen. De buikkleur dient bij deze kleurslag altijd HELDER WIT te zijn!!

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

43

ZWARTBORST ISABEL MAN: KLEUR: Kop/nek : Licht crème, met daarin uitvloeiend de kleur van de wangvlekken. Rug : Licht crème. Stuit : Warm crème. Staartpennen : Licht crème. Kin/keel/borst : Crème, met een iets grijsachtige waas. Onderlichaam : Warm crème, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Koraalrood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. Snavelstreep : Ontbreekt. TEKENING: Wangen : Wangvlekken diep oranjebruin, uitvloeiend tot op de schedel en in de nek. Tussen wangvlek en snavel licht crème. Flanken : Kastanjebruin met regelmatig verdeelde en in lengterichting lopende witte streepjes. Ter hoogte van de stuit warm crème. Vleugeldek : Licht crème, vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een diepe oranjebruine en een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème, de tekening is vrijwel niet te zien. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: De man mag geen oogstreep, snavelstreep of borstband tonen. De oogstreep zal vrijwel nooit getoond worden; de snavelstreep en borstband zullen alleen vaag zichtbaar zijn door het iets donkerder crème veerveld. Dit mag niet als fout aangemerkt worden. De beste Zwartborst Isabel heeft oranjebruin omrande vleugeldekveren en vleugelpennen. De wangvlekken moeten goed uitvloeien tot op de schedel en in de nek. Een veel voorkomende fout is het tonen van een witte kinvlek: dit is niet toegestaan en dient, evenals het tonen van oog-, snavelstreep of borsttekening, bestraft te worden onder de rubriek kleur. De lengtestreepjes in de flanken mogen maximaal 50% van het oppervlak van de flanken beslaan. ZWARTBORST ISABEL POP: KLEUR: Kop/nek : Lichtcrème. Wangen : Warmcrème. Rug : Lichtcrème Stuit : Warmcrème. Staartpennen : Lichtcrème. Kin/keel/borst : Lichtcrème. Flanken : Crème. Ter hoogte van de stuit warmcrème. Onderlichaam : Warmcrème, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. Snavelstreep : Ontbreekt TEKENING: Vleugeldek : Licht crème, vleugeldekveren en vleugelpennen moeten een warmcrème omranding laten zien. Bovenstaartdekveren: Warmcrème. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: De poppen in deze kleurslag zullen als zodanig in de praktijk moeilijk te herkennen zijn. Ten opzichte van de Isabel pop is deze soms iets lichter van kleur. Bij een goede Zwartborst Isabel pop zal het verschil met de Isabel pop alleen te zien zijn aan de staarttekening.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

44

ZWARTBORST BLACKFACE GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek Rug Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep Wangen Kin/keel/borst Flanken Vleugeldek

: : : : : : : : : : : : : :

Grijs, met daarin uitvloeiend de kleur van de wangvlekken. Schedel iets gehamerd effect. Grijs. Wit. Zwart. Vanaf de borst zwart uitvloeiend naar lichtgrijs bij de onderstaartdekveren. Deze zijn grijs met vage dwarsstrepen Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken.

Zwart, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlekken en snavelstreep zwart. Wangvlekken diep oranjebruin uitvloeiend tot op de schedel en in de nek. Zwart, één geheel vormend met het zwarte veerveldje tussen wangvlek en snavelstreep. Kastanjebruin, met regelmatig verdeelde witte streepjes. Ter hoogte van de stuit lichtgrijs. Grijs, de vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een kastanjebruine en een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème - Wit, met in de lengterichting lopende dunne zwarte streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. ZWARTBORST BLACKFACE GRIJS POP:

KLEUR: Kop/nek : Grijs, schedel iets gehamerd effect. Wangen : Lichtgrijs. Rug : Grijs. Stuit : Wit, met zwarte onregelmatige dwarstekening. Staartpennen : Zwart. Kin/keel/borst : Grijs, een geheel vormend met het grijze veerveldje tussen wang en snavelstreep. Flanken : Lichtgrijs, gelijk aan het onderlichaam. Onderlichaam : Lichtgrijs tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. TEKENING: Snavelstreep : Zwart, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlekken en snavelstreep grijs. Vleugeldek : Grijs, de vleugeldekveren en vleugelpennen moeten een crème omranding laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème, met in de lengterichting lopende dunne zwarte streepjes, welke op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: De staarttekening zal veelal bestaan uit een langgerekte V-vorm. Als ideaal blijft echter het omschreven patroon bestaan. Soepelheid in de beoordeling is hier zeker op zijn plaats. Het bij de man volledig uitvloeien van de borstband in het onderlichaam moet met enige soepelheid beoordeeld worden. Het veerveldje tussen wang en snavelstreep moet de boven omschreven kleur volledig bezitten. Ook de egale kleur hier van is zeer belangrijk. De lengtestreepjes in de flanken mogen niet meer dan 50% van het oppervlak van de flanken beslaan.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

45

ZWARTBORST BLACKFACE BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek Rug Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep bruin. Wangen Kin/keel/borst Flanken Vleugeldek

: : : : : : : : :

Bruin, met daarin uitvloeiend de kleur van de wangvlekken. Bruin, zo warm mogelijk. Crème. Donkerbruin. Vanaf de borst donkerbruin uitvloeiend naar crème bij de onderstaartdekveren. Onderstaartdekveren crème. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken.

: Donkerbruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlek en snavelstreep donker: : : :

Wangvlekken diep oranjebruin, uitvloeiend tot op de schedel en in de nek. Donkerbruin, een geheel vormend met het veerveldje tussen wang en snavelstreep. Kastanjebruin, met regelmatig verdeelde witte streepjes. Bruin, zo warm mogelijk. De vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een kastanjebruine en een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème, met in lengterichting lopende dunne donkerbruine streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Voor het tekeningpatroon zie het gevraagde bij Zwartborst Blackface Grijs. De tekening moet diep donkerbruin van kleur zijn. Een fletse tekeningkleur dient bestraft te worden onder de rubriek tekening. De lengtestreepjes in de flanken mogen niet meer dan 50% van het oppervlak van de flanken beslaan. ZWARTBORST BLACKFACE BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek Wangen Rug Stuit Staartpennen Kin/keel/borst Flanken Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep Vleugeldek

: : : : : : : : : : : :

Bruin. Lichtbruin. Bruin, zo donker en warm mogelijk. Crème. Donkerbruin. Bruin, een geheel vormend met het veerveldje tussen wang en snavelstreep. Crème. Crème, vanaf de uitvloeiende borstkleur tot aan de onderstaartdekveren. Onderstaartdekveren bruin, met vage dwarsstreepjes. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood. Ontbreken.

: Donkerbruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlek en snavelstreep bruin. : Bruin, zo donker en zo warm mogelijk. De vleugeldekveren en -pennen dienen een crème omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème, met in de lengterichting lopende dunne donkerbruine streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: De omranding van de vleugeldekveren en -pennen zal door de Blackface factor minder 'Sprekend' zijn. Het wit zal vrijwel ontbreken. Het volledig uitvloeien van de borstband in het onderlichaam moet voorlopig met enige soepelheid beoordeeld worden.

46

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

ORANJEBORST GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Oogstrepen : Snavelstrepen : Wangen : Kin/keel/borst :

Grijs, schedel iets gehamerd effect. : Grijs, iets donkerder dan de kopkleur. Vleugeldek grijs. Crème - wit. Zwart. Wit, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Diep oranjebruin, een geheel vormend met de wangvlekken. Diep oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken diep oranjebruin. De diep oranjebruin - witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband diep oranjebruin. Flanken : Kastanjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit diep oranjebruin. Bovenstaartdekveren: Diep Oranjebruin - Wit geblokt.

ORANJEBORST GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Grijs, schedel iets gehamerd effect. Wangen : Grijs, iets lichter dan de kopkleur met een iets oranje waas. Rug/vleugeldek : Grijs, iets donkerder dan de kopkleur. Vleugeldek grijs. Stuit : Crème. Staartpennen : Zwart. Kin/keel/borst : Grijs, iets lichter dan de kopkleur. Flanken : Grijs, iets lichter dan het rugdek, met daarop vaag aanwezig de ronde stippen. Ter hoogte van de stuit donkergrijs. Onderlichaam : Crème - wit, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen : Oranjebruin. Snavelstrepen : Oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep crème-wit. Bovenstaartdekveren: Oranjebruin - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en pop: Het tekeningpatroon is gelijk aan dat van de zebravink grijs. De zebratekening op de borst zal vaak nog iets zwart laten zien. Ook zal een egaal vleugeldek voorlopig nog moeilijk te realiseren zijn. Een iets bruine omranding van de vleugeldekveren en vleugelpennen is voorlopig nog toegestaan, dit moet echter niet worden aangemoedigd. Door selectief te kweken zal dit geheel kunnen verdwijnen. De staarttekening zal geen strak blokpatroon te zien geven, doch uitlopen in een lichte puntvorm. Ook hier kan nog iets zwart aanwezig zijn; dit is er eveneens door selectie uit te kweken. Enige soepelheid bij de beoordeling hiervan is zeker op zijn plaats.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

47

ORANJEBORST BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst Bruin. : Bruin, zo warm en egaal mogelijk. Crème. Donkerbruin. Crème, zo warm mogelijk, tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Diep oranjebruin, één geheel vormend met de wangvlekken. Diep oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken diep oranjebruin. De diep Oranjebruin - Witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband diep oranjebruin. Flanken : Kastanjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit diep oranjebruin. Bovenstaartdekveren: Oranjebruin - Wit geblokt. ORANJEBORST BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek : Wangen : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels : : : :

: : : :

Bruin. Bruin, iets lichter dan de kopkleur, deze vertoont een oranje waas. : Bruin, zo warm en egaal mogelijk. Crème. Donkerbruin. Lichtbruin, met een zilverachtige gloed. Bruin, iets lichter dan het rugdek, met daarop vaag aanwezige ronde stippen. Ter hoogte van de stuit bruin. Zo warmcrème als mogelijk tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Oranjebruin. Snavelstrepen : Oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep lichtcrème. Bovenstaartdekveren: Oranjebruin - Crème geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Het tekeningpatroon is gelijk aan dat van de zebravink bruin. In tegenstelling tot oranjeborst grijs is een éénkleurige borstband bij de oranjeborst bruin goed te realiseren. De staarttekening zal geen strak blokpatroon te zien geven maar uitlopen in een lichte puntvorm. Een egaal gekleurd vleugeldek zal bij de Oranjeborst Bruin heel goed zijn te realiseren.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

48

ORANJEBORST BLEEKRUG GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst Parelgrijs, schedel iets gehamerd effect. Donker roomkleurig met een iets grijs waas. Wit. Donkergrijs. Wit, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Oranjebruin. Oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken oranjebruin, iets lichter dan de oogstrepen. De Oranjebruin - Witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband oranjebruin. Flanken : Oranjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit oranjebruin. Bovenstaartdekveren: Oranjebruin - Wit geblokt. ORANJEBORST BLEEKRUG GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Wangen : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels : : : :

: : : :

Parelgrijs, schedel iets gehamerd effect. Lichtgrijs met iets oranje waas. Donker roomkleurig met grijs waas. Wit. Donkergrijs. Lichtgrijs. Lichtgrijs met licht oranje waas en daarop vaag ronde stippen aanwezig. Ter hoogte van de stuit grijs. Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Oranjebruin. Snavelstrepen : Oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Oranjebruin - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Het tekening patroon is gelijk aan dat van de zebravink grijs. De zebratekening op de borst zal vaak nog iets zwart laten zien. Ook zal een egaal vleugeldek voorlopig nog moeilijk te realiseren zijn. Door selectie is dit goed te verbeteren. De staarttekening zal geen strak blokpatroon te zien geven, maar uitlopen in een lichte puntvorm. Ook hier kan nog iets zwart aanwezig zijn. Enige soepelheid bij de beoordeling hiervan is zeker op zijn plaats. We moeten er naar streven dat alle zwart uit de oranje tekening wordt gekweekt. De kleurscheiding nek/rug moet DUIDELIJK aanwezig zijn.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

49

ORANJEBORST BLEEKRUG BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Oranjebruin. Oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken oranjebruin iets lichter dan de oogstreep. De Oranjebruin - Witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband oranjebruin. Flanken : Oranjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit oranjebruin. Bovenstaartdekveren: Oranjebruin - Wit geblokt. ORANJEBORST BLEEKRUG BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek : Wangen : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst : : : : Lichtbruin. Donker roomkleurig met een roodbruin waas. Wit. Donkerbruin. Wit, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Lichtbruin. Lichtbruin, iets lichter dan de kopkleur. Donker roomkleurig met een roodbruin waas. Crèmewit. Donkerbruin. Lichtbruin met een zilverachtige gloed. Lichtbruin met een licht oranje waas en daarop vaag aanwezig de ronde stippen. Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Oranjebruin. Snavelstrepen : Oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Oranjebruin - Wit geblokt.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Het tekeningpatroon is gelijk aan dat van de zebravink grijs. De zebratekening op de borst zal vaak nog iets donkerbruin laten zien. Ook zal een egaal vleugeldek voorlopig nog moeilijk te realiseren zijn. Door selectie is dit echter te verwezenlijken. De staarttekening zal geen strak blokpatroon te zien geven, doch uitlopen in een lichte puntvorm. Ook hier kan nog iets donkerbruin aanwezig zijn. Enige soepelheid bij de beoordeling hiervan is zeker op zijn plaats. We moeten er naar streven dat alle donkerbruin uit de oranje gekleurde tekening wordt gekweekt. De kleurscheiding nek/rug moet DUIDELIJK aanwezig zijn.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

50

ORANJEBORST MASKER GRIJS MAN: KLEUR: Kop/Nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Oranjebruin, iets donkerder dan de wangvlekken. Oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken oranjebruin. De Oranjebruin - Witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband oranjebruin. Flanken : Oranjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit oranjebruin. Bovenstaartdekveren: Oranjebruin - Wit geblokt. ORANJEBORST MASKER GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Wangen : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Oogstrepen : Oranjebruin. Snavelstrepen : Oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Oranjebruin - Crème wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Het tekeningpatroon is gelijk aan dat van de zebravink grijs. De zebratekening op de borst zal vaak nog iets zwart laten zien. Ook zal een egaal vleugeldek voorlopig nog moeilijk te realiseren zijn. De staarttekening zal geen strak blokpatroon te zien geven, doch uitlopen in een lichte puntvorm. Ook hier kan nog iets zwart aanwezig zijn. Enige soepelheid bij de beoordeling hiervan is zeker op zijn plaats. Daar de verschillen tussen de Oranjeborst masker grijs en Oranjeborst masker bruin heel minimaal zijn, worden voor de ORANJEBORST MASKER BRUIN geen aparte standaardeisen samengesteld. Warm roomkleurig. Licht roomkleurig met een oranje waas. Warm roomkleurig. Wit. Donker roomkleurig. Wit. Lichtcrème met een iets oranje waas en daarop vaag ronde stippen aanwezig. Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood. Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst : : : : Warm roomkleurig. Warm roomkleurig. Wit. Donker roomkleurig. Wit, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

51

ORANJEBORST ISABEL MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst Diep oranjebruin. Diep oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep crème. Wangvlekken diep oranjebruin. De aanwezige Oranjebruin - Lichtcrème zebratekening loopt vanaf de ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband oranjebruin. : Kastanjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit oranje: : : : Lichtcrème. : Lichtcrème, warmer van kleur dan de kop/nek. Crème. Crème. Crème, tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Flanken bruin. Bovenstaartdekveren: Oranjebruin - Wit geblokt. ORANJEBORST ISABEL POP: KLEUR: Kop/nek : Wangen : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels :

Lichtcrème. Lichtcrème, met iets oranje waas. : Lichtcrème, warmer dan de kleur van de kop en nek. Crème. Crème. Lichtcrème, koud van kleur. Crème. Ter hoogte van de stuit warmcrème. Crème, uitlopend naar warmcrème in de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Oranjebruin. Snavelstrepen : Oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep crème. Bovenstaartdekveren: Oranjebruin ­ Crème - Wit geblokt.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN : Man en Pop: Bij deze combinatie is het moeilijk een goede wedstrijdvogel te kweken daar de Oranjeborst factor een zeer variabele rol speelt. Er zullen ook vogels voorkomen met een crème borst waarover een oranje waas ligt. De bloktekening op de bovenstaartdekveren zal evenals bij de normale oranjeborsten wat puntvormig uitlopen. Mogelijk zal bij de pop nog een vage stiptekening in de flanken zichtbaar zijn. Een wat soepele beoordeling van deze kleurslag is voorlopig zeker op zijn plaats.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

52

ORANJEBORST ZWARTBORST GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek Rug Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep

: : : : : : : : :

Grijs, schedel iets gehamerd effect, met daarin uitvloeiend de kleur van de wangvlekken. Grijs. Crème, met in de lengterichting lopende oranjebruine streepjes. Donkergrijs. Crème - Wit, met in de lengterichting lopende oranjebruine streepjes, doorlopend in de crème onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken.

: Diep oranjebruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlek en snavelstreep crèmewit. Wangen : Wangvlekken diep oranjebruin, uitvloeiend tot op de schedel en in de nek. Kin/keel/borst : Geheel diep oranjebruin. Flanken : Diep kastanjebruin, met in de lengterichting lopende witte streepjes. Vleugeldek : Grijs, de vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een kastanjebruine en een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Wit tot crème-wit, met in de lengterichting lopende diep oranjebruine streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Deze kleurslag behoort een geheel diep oranjebruine borst te hebben. In veel gevallen zal er echter in de kinstreek een gepareld veerveldje aanwezig zijn. Dit dient soepel beoordeeld te worden. Een wit veerveldje is echter een duidelijke fout, en dient onder de rubriek tekening bestraft te worden. Ook zal deze kleur combinatie tekening op het onderlichaam, de stuit en de onderstaartdekveren laten zien, dit is eigen aan deze combinatie en geeft de vogel een zeer fraai uiterlijk. De lengtestreepjes in de flanken mogen maximaal 50% van het oppervlak van de flanken beslaan. ORANJEBORST ZWARTBORST GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Grijs, schedel iets gehamerd effect. Wangen : Lichtgrijs met een iets oranje waas. Rug : Grijs. Stuit : Warmcrème, met in de lengterichting lopende oranjebruine streepjes. Staartpennen : Donkergrijs. Kin/Keel/Borst : Lichtgrijs. Onderlichaam : Crème, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. TEKENING: Snavelstreep : Oranjebruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wang en snavelstreep crème wit. Vleugeldek : Grijs, de vleugeldekveren en vleugelpennen moeten een crème omranding laten zien. Flanken : Crème, met in lengterichting lopende vage witte streepjes. Bovenstaartdekveren: Crème, met in de lengterichting lopende oranjebruine streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: De poppen laten vaag flanktekening zien. Dit hoort bij deze kleur combinatie.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

53

ORANJEBORST ZWARTBORST BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek Rug Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep

: : : : : : : : :

Bruin, met daarin uitvloeiend de kleur van de wangvlekken. Warmbruin. Lichtcrème, met in de lengterichting lopende oranjebruine streepjes. Donkerbruin. Crème, met in de lengterichting lopende oranjebruine streepjes, doorlopend in de crème onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken.

: Diep oranjebruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlek en snavelstreep crèmewit. Wangen : Wangvlekken Diep oranjebruin, uitvloeiend tot op de schedel en in de nek. Kin/keel/borst : Geheel diep oranjebruin. Flanken : Diep kastanjebruin, met regelmatig verdeelde en in de lengterichting lopende witte streepjes. Vleugeldek : Bruin. Vleugeldekveren en -pennen dienen een kastanjebruine en een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème, met in de lengterichting lopende diep oranjebruine streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Deze kleurslag behoort een geheel oranjebruine borst te hebben. In veel gevallen zal er echter in de kinstreek een gepareld veerveldje aanwezig zijn. Dit dient soepel beoordeeld te worden. ORANJEBORST ZWARTBORST BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek : Bruin. Wangen : Lichtbruin met een iets oranje waas. Rug : Warm bruin. Stuit : Crème, met in de lengterichting lopende oranje streepjes. Staartpennen : Donkerbruin. Kin/keel/borst : Lichtbruin, met een zilverachtige waas. Onderlichaam : Donker crème tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. Oogstrepen : Ontbreken. TEKENING: Snavelstreep : Oranjebruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wang en snavelstreep crème. Vleugeldekveren: Bruin. De vleugeldekveren en vleugelpennen moeten een crème omranding laten zien. Flanken : Crème met een licht oranje waas en regelmatig verdeelde vage witte streepjes. Bovenstaartdekveren: Crème, met in de lengterichting lopende oranjebruine strepen, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Vervolg man: Een wit veerveldje is echter een duidelijke fout, en dient onder de rubriek tekening bestraft te worden. Ook zal deze combinatie kleurslag een oranjebruine tekening op onderlichaam, stuit en onderstaartdekveren tonen: dit is deze combinatie eigen en geeft de vogel een zeer fraai uiterlijk. De lengtestreepjes in de flanken mogen maximum 50 % van het oppervlak van de flanken beslaan. Pop: De poppen laten flanktekening zien. Dit behoort bij deze kleur combinatie.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

54

ORANJEBORST ZWARTBORST ISABEL MAN: KLEUR: Kop/nek Rug Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep crème. Wangen Kin/keel/borst Flanken Vleugeldek

: : : : : : : : :

Crème, met daarin uitvloeiend de kleur van de wangvlekken. Crème. Crème, met in de lengterichting lopende oranjebruine streepjes. Lichtcrème. Crème, met in de lengterichting lopende oranjebruine streepjes, doorlopend in de crème onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken.

: Diep oranjebruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlek en snavelstreep : : : :

Wangvlekken diep oranjebruin, uitvloeiend tot op de schedel en in de nek. Geheel diep oranjebruin. Diep kastanjebruin, met in de lengterichting lopende witte streepjes. Crème. De vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een kastanjebruine en een witte omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème wit, met in de lengterichting lopende diep oranjebruine strepen, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. ORANJEBORST ZWARTBORST ISABEL POP: KLEUR: Kop/nek Wangen Rug Stuit Staartpennen Kin/keel/borst Flanken Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen

: : : : : : : : : : : :

Lichtcrème. Warmcrème met een iets oranje waas. Crème. Crème. Lichtcrème. Lichtcrème. Crème. Crème vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood. Ontbreken.

TEKENING: Snavelstreep : Oranjebruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wang en snavelstreep crème. Vleugeldekveren: Lichtcrème. De vleugeldekveren en vleugelpennen moeten een warm crème omranding laten zien. Bovenstaartdekveren Warm crème, met in de lengterichting lopende oranje streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Deze combinatie kleurslag zal veel oranjebruin in de bevedering en tekening laten zien. Het kinvlekje mag gepareld zijn, echter niet wit. De overige opmerkingen zoals geplaatst bij oranjeborst grijs en bruin zijn ook hier van toepassing. De lengtestreepjes in de flanken mogen niet meer dan 50% van het oppervlak van de flanken beslaan. Pop: De poppen laten vaag flanktekening zien. Dit is eigen aan deze combinatiekleur.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

55

ORANJEBORST BLACKFACE GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Grijs, schedel iets gehamerd effect. Rug/vleugeldek : Grijs, iets donkerder dan de kopkleur. De vleugelpennen mogen een iets bruine omranding hebben. Stuit : Onregelmatig Oranjebruin - Wit geblokt. Staartpennen : Zwart. Onderlichaam : Vanaf de borstband van oranjebruin uitvloeiend naar crème-wit en overgaand in de oranjebruine onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Koraalrood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Diep oranjebruin, een geheel vormend met de wangvlekken. Diep oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep diep oranjebruin, een geheel vormend. Wangvlekken diep oranjebruin. De Oranjebruin - Lichtcrème zebratekening loopt vanaf de ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband diep oranjebruin (minimaal 15 mm ), naar beneden toe uitvloeiend. Flanken : Kastanjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit oranjebruin uitvloeiend in het onderlichaam. Bovenstaartdekveren: Diep Oranjebruin - Wit geblokt. Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst : : : :

ORANJEBORST BLACKFACE GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Grijs, schedel iets gehamerd effect. Wangen : Grijs, iets lichter dan de kopkleur. Rug/vleugeldek : Grijs, iets donkerder dan de kopkleur. Het rugdek moet egaal van kleur zijn. De vleugelpennen mogen een iets bruine omranding laten zien. Stuit : Onregelmatig licht oranjebruin - crème wit geblokt. Staartpennen : Zwart. Kin/keel/borst : Grijs, iets lichter dan de kopkleur. Flanken : Grijs, iets lichter dan de vleugeldek kleur. Onderlichaam : Vanaf de grijze borst overlopend naar crème in de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen : Oranjebruin. Snavelstrepen : Oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep grijs. Bovenstaartdekveren: Oranjebruin - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: De wangvlekken zullen in deze combinatie één geheel vormen met de oogstreep en de snavelstreep, derhalve zal het driehoekje ook de gelijke kleur hebben. Let er vooral op dat er geen zwartborst kenmerken zichtbaar zijn. De zebratekening op de borst moet scherp en regelmatig zijn. De tekening van de bovenstaartdekveren dient blokvormig te zijn en de wangvlekken mogen niet uitvloeien. Een bruin waas op rug- en vleugeldek is beslist niet toegestaan.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

56

ORANJEBORST BLACKFACE BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen Snavel Poten/nagels TEKENING: Diep oranjebruin, één geheel vormend met de wangvlekken. Diep oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep diep oranjebruin, een geheel vormend. Wangvlekken diep oranjebruin. De Oranjebruine - Lichtcrème zebratekening loopt vanaf de ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband diep oranjebruin, (minimaal 15-mm.) naar beneden toe uitvloeiend. Flanken : Kastanjebruin met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit oranjebruin, uitvloeiend in het onderlichaam. Bovenstaartdekveren: Diep Oranjebruin - Wit geblokt. ORANJEBORST BLACKFACE BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek : Wangen : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam : Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst : : : :

Bruin. : Warmbruin, egaal van kleur. Onregelmatig oranjebruin - crème geblokt. Donkerbruin. Vanaf de borstband van oranjebruin uitvloeiend naar crème, zo donker mogelijk, overgaand in de oranjebruine onderstaartdekveren. : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. : Koraalrood. : Oranjerood.

Bruin. Bruin, iets lichter dan de kopkleur. : Warmbruin, egaal van kleur. Onregelmatig licht oranjebruin - crème geblokt. Donkerbruin. Lichtbruin. Bruin, Iets lichter dan de dekkleur. Vanaf de lichtbruine borst geleidelijk overgaand naar crème in de onderstaartdekveren, zo donker mogelijk. : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. : Rood. : Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Diep oranjebruin. Snavelstrepen : Diep oranjebruin. Tussen oog- en snavelstreep bruin. Bovenstaartdekveren: Oranjebruin - Crème-wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Voor tekening zie oranjeborst Blackface Grijs. Het rugdek en vleugeldek moet diep warm bruin van kleur zijn. Een grauwe bruine kleur dient bestraft te worden onder de rubriek kleur.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

57

ORANJEBORST ZWARTBORST BLACKFACE GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek Rug Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen

: : : : : : : : :

Diep oranjebruin. Grijs. Crème. Zwart. Vanaf de diep oranjebruine borst uitvloeiend in de crème onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken.

TEKENING: Snavelstreep : Diep oranjebruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlekken en snavelstreep diep oranjebruin, één geheel vormend. Wangen : Wangvlekken diep oranjebruin, uitvloeiend tot op de schedel en in de nek. Kin/keel/borst : Diep oranjebruin, een geheel vormend met de wangvlekken, snavelstreep en het tussenliggende veerveldje. Flanken : Kastanjebruin met in de lengterichting lopende witte streepjes. Vleugeldek : Grijs, de vleugeldekveren en vleugelpennen moeten een kastanjebruine omranding laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème wit met in de lengterichting lopende diep oranjebruine streepjes die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Deze mutatie combinatie zal een vrijwel geheel oranjebruine kopkleur hebben. De Borstkleur dient zover mogelijk (liefst geheel) uit te vloeien in het onderlichaam. De witte flankstrepen moeten zichtbaar blijven, anders bestraffen onder de rubriek tekening. De lengtestreepjes in de flanken mogen maximaal 50% van het oppervlak van de flanken beslaan. ORANJEBORST ZWARTBORST BLACKFACE GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek Wangen Rug Stuit Staartpennen Kin/keel/borst Flanken Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen

: : : : : : : : : : : :

Grijs, schedel iets gehamerd effect. Grijs, iets lichter dan de kopkleur. Grijs. Crème-wit. Zwart. Grijs, iets lichter dan de kopkleur. Crèmewit. Vanaf de borst geleidelijk overgaand in lichtgrijs, tot in de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood. Ontbreken.

TEKENING: Snavelstreep : Oranjebruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wang en snavelstreep grijs. Vleugeldekveren: Grijs, de vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een crème omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème-wit, met in de lengterichting lopende oranjebruine streepjes die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: De borst- en buikkleur dienen geleidelijk in elkaar over te lopen, hierin zit vrijwel geen kleurverschil.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

58

ORANJEBORST ZWARTBORST BLACKFACE BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek Rug Stuit Staartpennen Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels Oogstrepen TEKENING: Snavelstreep

: : : : : : : : :

Diep oranjebruin. Warmbruin, zo donker mogelijk. Crème. Donkerbruin Vanaf de oranjebruine borst overgaand in het crème van de onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood. Ontbreken.

: Diep oranjebruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wangvlek en oogstreep diep oranjebruin, één geheel vormend. Wangen : Wangvlekken diep oranjebruin, uitvloeiend tot op de schedel en in de nek. Kin/keel/borst : Diep oranjebruin, een geheel vormend met de wangvlekken. Flanken : Kastanjebruin, met in de lengterichting lopende witte streepjes. Vleugeldek : Warmbruin, zo donker mogelijk. De vleugeldekveren en vleugelpennen moeten een kastanjebruine omranding laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème wit, met in de lengterichting lopende oranjebruine strepen, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Deze mutatie combinatie zal een vrijwel geheel oranjebruine kopkleur hebben. De borstkleur dient zover mogelijk (liefst geheel) uit te vloeien in het onderlichaam. De witte flankstrepen moeten zichtbaar blijven, anders bestraffen onder de rubriek tekening. De lengtestreepjes in de flanken mogen maximaal 50% van het oppervlak van de flanken beslaan. ORANJEBORST ZWARTBORST BLACKFACE BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek : Wangen : Rug : Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : Oogstrepen : TEKENING: Snavelstreep : Vleugeldekveren:

Bruin. Lichtbruin. Warm bruin, zo donker mogelijk. Crème. Donkerbruin. Lichtbruin. Crème. Vanaf de borst geleidelijk overgaand naar crème in het onderlichaam. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood. Ontbreken.

Oranjebruin, doorlopend rondom de bovensnavel. Tussen wang en snavelstreep lichtbruin. Warm bruin, zo donker mogelijk. De vleugeldekveren en vleugelpennen dienen een crème omranding te laten zien. Bovenstaartdekveren: Crème, met in de lengterichting lopende oranjebruine streepjes, die op het eind ovaaltjes dienen te vormen. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: De borstkleur en de buikkleur dienen geleidelijk in elkaar over te lopen. Het oranjebruin kan sterk in kleurdiepte variëren.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

59

BLACKFACE GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Grijs, schedel iets gehamerd effect. Rug/vleugeldek: Grijs, iets donkerder dan de kopkleur, egaal van kleur. De vleugelpennen mogen een iets lichter grijze omranding hebben. Stuit : Onregelmatig zwart-wit geblokt. Staartpennen : Zwart. Onderlichaam : Vanaf de borstband zwart, zo donker mogelijk uitvloeiend in het grijze onderlichaam, overgaand in de zwarte onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Koraalrood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen : Snavelstrepen : Wangen : Kin /keel/borst :

Zwart. Zwart. Tussen oog- en snavelstreep zwart, één geheel vormend. Wangvlekken diep oranjebruin. De zwart-witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavel inplant tot aan de borstband. Borstband zwart (minimaal 15 mm), uitvloeiend in het onderlichaam. Flanken : Kastanjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit zwart, uitvloeiend in het onderlichaam. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Let er bij het keuren op dat geen zwartborst kenmerken zichtbaar zijn, zoals het uitvloeien van de wangvlek en borstband (naar boven toe). De stippen in de flanken dienen goed rond, helder wit en over de gehele flank verdeeld te zijn. Zij mogen niet vervagen of ovaaltjes vormen. De borstband moet minimaal 15 mm breed zijn en uitvloeien in de buikbevedering. Als ideaal wordt gezien een geheel zwart onderlichaam. Bij de man mag de kleur van het veerveldje tussen oog- en snavelstreep niet doorlopen tot boven het oog: dit moet worden bestraft onder de rubriek tekening. BLACKFACE GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Grijs, schedel iets gehamerd effect. Wangen : Grijs, iets lichter dan de kopkleur. Rug/vleugeldek : Grijs, iets donkerder dan de kop. Rug, egaal van kleur. De vleugelpennen mogen een iets lichter grijze omranding laten zien. Stuit : Onregelmatig crème-wit geblokt. Staartpennen : Zwart. Kin/keel/borst : Grijs, iets lichter dan de kopkleur. Flanken : Grijs. Ter hoogte van de stuit uitvloeiend in het onderlichaam. Onderlichaam : Wit tot crèmewit met een lichtgrijs waas, uitlopend in de grijze onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen : Zwart. Snavelstrepen : Zwart. Tussen oog- en snavelstreep grijs, één geheel vormend met de borstkleur. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Bij de pop moeten de oog- en snavelstrepen normaal aanwezig zijn.

60

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

BLACKFACE BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen Snavel Poten/nagels TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

Bruin. Egaal warm bruin, iets donkerder dan de kop. Onregelmatig donkerbruin - wit geblokt. Donkerbruin. Vanaf de borstband donkerbruin, zo donker mogelijk uitvloeiend in het onderlichaam, en overgaand in de donkerbruine onderstaartdekveren. : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. : Koraalrood. : Oranjerood.

Donkerbruin. Donkerbruin. Tussen oog- en snavelstreep bruin, een geheel vormend met de borstkleur. Wangvlekken diep oranjebruin. De donkerbruin­licht crème zebratekening loopt vanaf de ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband donkerbruin (minimaal 15 mm.), uitvloeiend in het onderlichaam. Flanken : Kastanjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit uitvloeiend in het onderlichaam. Bovenstaartdekveren: Donkerbruin - Wit geblokt.

: : : :

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Let er vooral op dat geen Zwartborst kenmerken zichtbaar zijn, zoals het uitvloeien van de wangvlekken en de borstband (naar boven toe). De stippen in de flanken dienen goed rond, helder wit en over de gehele flank verdeeld te zijn. De borstband moet minimaal 15 mm. breed zijn en uitvloeien in de buikbevedering. Als ideaal wordt gezien een geheel donkerbruin onderlichaam. De kleur van het veerveldje tussen oog- en snavelstreep mag niet doorlopen tot boven het oog. Dit moet bestraft worden onder de rubriek tekening. BLACKFACE BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek : Wangen : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam :

Ogen Snavel Poten/nagels TEKENING: Oogstrepen : Donkerbruin. Snavelstrepen : Donkerbruin. Tussen oog- en snavelstreep bruin, een geheel vormend met de borstkleur. Bovenstaartdekveren: Donkerbruin - Crème-wit geblokt.

Bruin. Bruin, iets lichter dan de kopkleur. : Egaal warm bruin, iets donkerder dan de kopkleur. Onregelmatig Donkerbruin - Crème-wit geblokt. Donkerbruin. Lichtbruin, met een zilverachtige gloed die echter niet mag overheersen. Bruin, iets lichter dan het rugdek. Ter hoogte van de stuit uitvloeiend in het onderlichaam. Vanaf de borstband donkerbruin uitvloeiend in het crème onderlichaam, tot en met de donkerbruine onderstaartdekveren. : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. : Rood. : Oranjerood.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Bij de pop moeten de oog- en snavelstrepen normaal aanwezig zijn. Het tussenliggende veerveldje moet bruin zijn. De donkerbruine stuitkleur zal uitvloeien in het onderlichaam.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

61

BLACKFACE BLEEKRUG GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen Snavel Poten/nagels TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

Parelgrijs, schedel iets gehamerd effect. Donker roomkleurig met iets grijs waas. De kleurscheiding nek/rug moet scherp aftekenen. Onregelmatig zwart-wit geblokt. Donkergrijs. Vanaf de borstband zwart, zo donker mogelijk uitvloeiend in het onderlichaam, tot en met de zwarte onderstaartdekveren. : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. : Koraalrood. : Oranjerood.

Zwart. Zwart. Tussen oog- en snavelstreep zwart. Wangvlekken oranjebruin. De zwart-witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavel inplant tot aan de borstband. Borstband zwart (minimaal 15 mm.), uitvloeiend in het onderlichaam. Flanken : Oranjebruin met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit zwart, uitvloeiend naar vuilwit in het onderlichaam. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt. BLACKFACE BLEEKRUG GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Wangen : Rug/vleugeldek nen. Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam : Ogen Snavel Poten/nagels TEKENING: Oogstrepen : Zwart. Snavelstrepen : Zwart. Tussen oog- en snavelstreep lichtgrijs. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Het tekeningpatroon is gelijk aan dit van de Blackface Grijs. Het zwart kan bij deze mutatie combinatie in kleurdiepte varieren. De diepst zwarte kleur geniet echter de voorkeur. Bij de pop zullen de flanken veelal dezelfde kleur hebben als het onderlichaam. Het zwarte veerveld ter hoogte van de stuit zal geleidelijk uitvloeien in de aarsbevedering.

: : : :

Parelgrijs, schedel iets gehamerd effect. Lichtgrijs. : Donker roomkleurig met iets grijs waas. De kleurscheiding nek/rug moet scherp afteke-

Onregelmatig zwart-wit geblokt. Deze tekening kan lichter zijn dan bij de man. Donkergrijs. Lichtgrijs, uitvloeiend in de buikbevedering. Lichtgrijs. Ter hoogte van de stuit zwart, uitvloeiend in onderlichaam. Vanaf de lichtgrijze borst uitvloeiend naar wit in het onderlichaam, tot grijs in de onderstaartdekveren. : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. : Rood. : Oranjerood.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

62

BLACKFACE MASKER GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen Snavel Poten/nagels TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

Roomkleurig. Roomkleurig. Onregelmatig zwart-wit geblokt. Donker roomkleurig. Vanaf de borstband zwart, zo donker mogelijk uitvloeiend in het onderlichaam, naar vuilwit tot aan de zwarte onderstaartdekveren. : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. : Koraalrood. : Oranjerood.

Zwart. Zwart. Tussen oog- en snavelstreep zwart. Wangvlekken oranjebruin. De zwart-witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavel inplant tot aan de borstband. Borstband zwart (minimaal 15 mm.), uitvloeiend in het onderlichaam. Flanken : Oranjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit zwart, uitvloeiend in onderlichaam. Bovenstaartdekveren: Zwart-wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Het tekeningpatroon is gelijk aan dat van Blackface Grijs. Een goede "roomkleur" is een eerste vereiste. Hoewel de uitvloeiende borstband veelal wat lichter van kleur zal zijn, verdient een zo diep mogelijke kleur de voorkeur. BLACKFACE MASKER GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Wangen : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken :

: : : :

Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Oogstrepen : Zwart. Snavelstrepen : Zwart. Tussen oogstreep en snavelstreep roomkleurig. Bovenstaartdekveren: Zwart-wit geblokt.

Roomkleurig. Licht roomkleurig. : Roomkleurig. Onregelmatig zwart-wit geblokt. Donker roomkleurig. Roomkleurig, iets lichter dan het rugdek, uitvloeiend in het onderlichaam. Roomkleurig, iets lichter dan het rugdek. Ter hoogte van de stuit donkergrijs tot zwart uitvloeiend in het onderlichaam. De roomkleur van de borst vloeit geleidelijk over naar wit in het onderlichaam. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Bij de poppen zullen de Blackface kenmerken moeilijk te onderscheiden zijn. Een duidelijk kenmerk zal de uitvloeiende kleur in de broekbevedering zijn. De gloed die over het onderlichaam ligt, zal ook te zien zijn in het driehoekje tussen oog- en snavelstreep.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

63

ZWARTWANG GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Grijs, schedel iets gehamerd effect. Rug/vleugeldek: Grijs, iets donkerder dan de kopkleur. Egaal van kleur. De vleugelpennen mogen een iets lichter grijze omranding laten zien. Stuit : Wit. Staartpennen : Zwart. Onderlichaam : Wit, vanaf de borstband tot en met de onderstaartdekveren Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Koraalrood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

Zwart, één geheel vormend met de wangvlek. Zwart. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken zwart. De zwart-witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavel inplant tot aan de borstband. Borstband zwart. Flanken : Zwart, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit zwart. Bovenstaartdekveren: Zwart-wit geblokt.

: : : :

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Er dient bij de mannen gelet te worden op een helder wit onderlichaam en een zwarte flankkleur met helder witte stippen. Het gehele kleurpatroon moet een heldere indruk geven. Te licht van kleur zijnde wangvlekken worden bestraft onder de rubriek tekening. ZWARTWANG GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Grijs, schedel iets gehamerd effect. Rug/vleugeldek : Grijs, iets donkerder dan de kopkleur. Egaal van kleur. De vleugelpennen mogen een iets lichter grijze omranding laten zien. Stuit : Wit. Staartpennen : Zwart. Kin/keel/borst : Grijs, iets lichter dan de kopkleur. Flanken : Grijs, iets lichter dan het rugdek. Ter hoogte van de stuit zwart. Onderlichaam : Wit, vanaf de borst tot en met de onderstaartdekveren. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen : Zwart, één geheel vormend met de wangvlekken. Snavelstrepen : Zwart. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangen : Wangvlekken zwart. Kunnen iets lichter van kleur zijn dan bij de man. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Bij de poppen zal het onderlichaam niet zo helder van kleur zijn. Tevens kan het voorkomen dat de wangvlekken onvolledig en/of te licht van kleur zijn; dit bestraffen onder de rubriek tekening.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

64

ZWARTWANG BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

Grauw bruin. Grauw bruin, egaal en donker van kleur. Grauw wit. Donkerbruin. Grauw wit, vanaf de donkerbruine borstband tot de donkerbruine onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Donkerbruin, één geheel vormend met de wangvlekken. Donkerbruin. Tussen oog- en snavelstreep grauw wit. Wangvlekken donkerbruin, zo donker mogelijk. De Donkerbruin - witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband donkerbruin. Flanken : Donkerbruin zo donker mogelijk, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit donkerbruin. Bovenstaartdekveren: Donkerbruin - Wit geblokt.

: : : :

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Een witte buikkleur kan in de toekomst tot de mogelijkheden behoren. Een grauw witte buikkleur moet voorlopig soepel worden beoordeeld. Te lichte wangen bestraffen onder de rubriek tekening. ZWARTWANG BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels :

Grauw bruin. : Grauw bruin, egaal en donker van kleur. Grauw wit. Donkerbruin. Lichtbruin. Bruin, lichter dan het rugdek. Ter hoogte van de stuit bruin. Grauw wit, vanaf de borst tot de donkerbruine onderstaartdekveren. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Donkerbruin, één geheel vormend met de wangvlekken. Snavelstrepen : Donkerbruin. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangen : Wangvlekken donkerbruin, kunnen iets lichter van kleur zijn dan bij de man. Bovenstaartdekveren: Donkerbruin ­ Grauw - wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: Bij de poppen kan het voorkomen dat de wangvlek onvolledig en/of te licht van kleur is, dit bestraffen onder de rubriek tekening. De buikkleur zal bij de poppen vaak grauw wit van kleur zijn; dit moet met enige soepelheid beoordeeld worden.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

65

ZWARTWANG BLEEKRUG GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Oogstrepen Snavelstreep Wangen Kin/keel/borst Zwart, één geheel vormend met de wangvlekken. Zwart. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken zwart. De Zwart - Witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavel inplant tot aan de borstband. Borstband zwart. Flanken : Zwart met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit zwart. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt. : : : : Parelgrijs, schedel iets gehamerd effect. Zilvergrijs. Kleurscheiding nek/rug moet scherp aftekenen. Wit. Donkergrijs. Wit. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

ZWARTWANG BLEEKRUG GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Oogstrepen : Zwart, één geheel vormend met de wangvlekken. Snavelstrepen : Zwart. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangen : Wangvlekken zwart. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt.

Parelgrijs, schedel iets gehamerd effect. : Zilvergrijs, kleurscheiding tussen nek en rug moet scherp aftekenen. Wit. Donkergrijs. Lichtgrijs. Lichtgrijs. Ter hoogte van de stuit zwart. Wit. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Bij deze mutatie combinatie zal het rugdek een zilveren gloed hebben en de roomkleur missen. Het rugdek mag echter niet te donker zijn. Ook de kleurscheiding nek/rug moet duidelijk aanwezig zijn. De wangvlekken bij de man en de pop moeten diep zwart van kleur zijn. Bij de poppen zijn de wangvlekken niet altijd volledig aanwezig: dit bestraffen onder de rubriek tekening.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

66

ZWARTWANG MASKER GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Zwart, één geheel vormend met de wangvlekken. Zwart. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangvlekken zwart. De zwart-witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavel inplant tot aan de borstband. Borstband zwart. Flanken : Zwart, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit zwart. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt. Oogstrepen Snavelstreep Wangen Kin/keel/borst : : : : Wit met een lichte zilvergrijze waas. Wit met een lichte zilvergrijze waas. Wit. Lichtgrijs. Wit. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

ZWARTWANG MASKER GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : Wit met een licht zilvergrijze waas. : Wit met een licht zilvergrijze waas. Wit. Lichtgrijs. Wit. Wit, met een licht zilvergrijze waas overgoten. Ter hoogte van de stuit zwart. Wit. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Zwart, één geheel vormend met de wangvlekken. Snavelstrepen : Zwart. Tussen oog- en snavelstreep wit. Wangen : Wangvlekken zwart. Bovenstaartdekveren: Donkergrijs - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Door het ontbreken van phaeomelanine zal de warme roomkleur van de normale masker grijs niet aanwezig zijn. De totaalkleur wit moet met een zilvergrijs waas overgoten zijn. De kleur van de wangvlekken moet bij de man en pop zwart zijn. Bij de pop zal dit vaak donkergrijs zijn. Dit zal voorlopig nog enigszins soepel beoordeeld moeten worden, maar moet niet worden gestimuleerd. De pop mag geen borst- en/of flanktekening laten zien. Dit is een man kenmerk en dient bestraft te worden onder de rubriek kleur. De Zwartwang Masker Bruin wordt voorlopig nog niet in de standaard opgenomen, daar deze kleurslag nog teveel onduidelijkheden in zich heeft.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

67

ZWARTWANG BLACKFACE GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Grijs, schedel iets gehamerd effect. Rug/vleugeldek: Grijs, iets donkerder dan de kopkleur. Het vleugeldek moet egaal van kleur zijn. De vleugeldekveren en vleugelpennen mogen een iets lichtere omranding laten zien. Stuit : Onregelmatig zwart-wit geblokt. Staartpennen : Zwart. Onderlichaam : Vanaf de borstband zwart, zo donker mogelijk uitvloeiend in het onderlichaam. Onderstaartdekveren zwart. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Koraalrood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

Zwart, één geheel vormend met de wangvlekken. Zwart. Tussen oog- en snavelstreep zwart. Wangvlekken zwart. De zwart-witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavel inplant tot aan de borstband. Borstband zwart (minimaal 15 mm), uitvloeiend in het onderlichaam. Flanken : Zwart, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit uitvloeiend in het onderlichaam. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt. ZWARTWANG BLACKFACE GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Grijs, schedel iets gehamerd effect. Rug/vleugeldek : Grijs, iets donkerder dan de kopkleur. Het vleugeldek moet egaal grijs zijn. De vleugelpennen mogen een iets lichtere omranding hebben. Stuit : Onregelmatig zwart-wit geblokt. Staartpennen : Zwart. Kin/keel/borst : Grijs, iets lichter dan de kopkleur. Flanken : Grijs, iets lichter dan het rugdek. Ter hoogte van stuit zwart, uitvloeiend in het onderlichaam. Onderlichaam : Wit met een lichtgrijs waas, onderstaartdekveren grijs. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Rood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen : Zwart, één geheel vormend met de wangvlekken. Snavelstrepen : Zwart. Tussen oog- en snavelstreep grijs. Wangen : Wangvlekken zwart. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Als ideaal wordt gezien een geheel zwart onderlichaam. Voorlopig zal dit nog wel niet te realiseren zijn, zodat enige soepelheid in deze gewenst is. Er mogen zich geen zwartborst kenmerken voordoen zoals het naar boven uitvloeien van de borstband en de wangvlekken en het in de flanken uitvloeien van de stippen naar ovaaltjes. De staarttekening dient scherp afgetekend te zijn. De wangen en flanken dienen zwart te zijn, anders bestraffen onder de rubriek tekening. Het grijs zal dieper van kleur zijn door de blauwachtige gloed die over de bevedering ligt. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de vermindering van phaeomelanine in de bevedering.

: : : :

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

68

ZWARTWANG BLACKFACE BRUIN MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen Snavel Poten/nagels TEKENING: Donkerbruin, één geheel vormend met de wangvlekken. Donkerbruin. Tussen oog- en snavelstreep donkerbruin. Wangvlekken donkerbruin. De donkerbruin - witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavel inplant tot de borstband. Borstband donkerbruin (minimaal 15 mm), uitvloeiend in het onderlichaam. Flanken : Donkerbruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit donkerbruin, uitvloeiend in het onderlichaam. Bovenstaartdekveren: Donkerbruin - Wit geblokt. ZWARTWANG BLACKFACE BRUIN POP: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam Ogen Snavel Poten/nagels : : : : Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst : : : :

Bruin, koud van kleur. Bruin, koud van kleur Onregelmatig Bruin - Wit geblokt. Donkerbruin. Vanaf de donkerbruine borstband zo donker mogelijk uitvloeiend in het onderlichaam. Onderstaartdekveren donkerbruin. : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. : Koraalrood. : Oranjerood.

Bruin, koud van kleur. : Bruin, koud van kleur. Onregelmatig Donkerbruin - Wit geblokt. Donkerbruin. Bruin, egaal van kleur, uitvloeiend in het onderlichaam. Bruin, lichter dan het rugdek. Ter hoogte van de stuit donkerbruin, uitvloeiend in het onderlichaam. Donkercrème. Onderstaartdekveren donkerbruin. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Donkerbruin, één geheel vormend met de wangvlekken. Snavelstrepen : Donkerbruin. Tussen oog- en snavelstreep bruin. Wangen : Wangvlekken donkerbruin. Bovenstaartdekveren: Donkerbruin - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Zie voor aanwijzingen betreffende de tekening bij de Zwartwang Blackface Grijs. De kleur is grauw bruin. De donkerbruine veervelden dienen zeer donker te zijn. De pop kan een egale buikkleur bezitten. Bij de poppen zal de kleur van de wangvlekken lichter zijn dan bij de mannen, al prefereren wij een zo donker mogelijke tint.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

69

ZWARTWANG BLACKFACE BLEEKRUG GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Zwart, één geheel vormend met de wangvlekken. Zwart. Tussen oog- en snavelstreep zwart. Wangvlekken zwart. De zwart-witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavel inplant tot aan de borstband. Borstband zwart, (minimaal 15 mm), uitvloeiend in het onderlichaam. Flanken : Zwart, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit zijn de flanken zwart, uitvloeiend in het onderlichaam. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man: Zie voor aanwijzingen betreffende de tekening, bij Zwartwang Blackface Grijs. Het zwart moet diep van kleur zijn. Ook het veerveldje tussen oog- en snavelstreep. Afwijkingen hieromtrent dienen bestraft te worden onder de rubriek tekening. Het rugdek moet egaal van kleur zijn. Ook bij deze kleurslag wordt een geheel zwarte buik als ideaal gezien. Voorlopig moet dit soepel beoordeeld worden. ZWARTWANG BLACKFACE BLEEKRUG GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Onderlichaam : Flanken : Ogen : Snavel : Poten/nagels : Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst : : : :

Parelgrijs, schedel iets gehamerd effect. Zilvergrijs. Kleurscheiding nek/rug moet scherp aftekenen. Onregelmatig zwart-wit geblokt. Donkergrijs. Vanaf de zwarte borstband uitvloeiend naar wit in het onderlichaam. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Parelgrijs, schedel iets gehamerd effect. : Zilvergrijs, kleurscheiding nek/rug moet scherp aftekenen. Onregelmatig zwart-wit geblokt. Donkergrijs. Lichtgrijs, uitvloeiend in het onderlichaam. Vanaf de lichtgrijze borst uitvloeiend naar wit in het onderlichaam. Lichtgrijs. Ter hoogte van de stuit donkergrijs, uitvloeiend in het onderlichaam. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Zwart, één geheel vormend met de wangvlekken. Snavelstrepen : Zwart. Tussen oog- en snavelstreep grijs. Wangen : Wangvlekken zwart. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Pop: De poppen tonen een opvallend egale kleur en zwarte wangvlekken. Zwarte kleur in borst en flanken (man kenmerk) dient bestraft te worden onder de rubriek kleur.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

70

ZWARTWANG BLACKFACE MASKER GRIJS MAN: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : TEKENING: Oogstrepen Snavelstrepen Wangen Kin/keel/borst

Wit met lichtgrijs waas. Wit met lichtgrijs waas. Onregelmatig Grijs - Wit geblokt. Grijs. Vanaf de borstband van zwart uitvloeiend naar wit in het onderlichaam. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

Zwart, één geheel vormend met de wangvlekken. Zwart. Tussen oog- en snavelstreep zwart. Wangvlekken zwart. De zwart-witte zebratekening loopt vanaf de ondersnavelinplant tot aan de borstband. Borstband zwart (minimaal 15 mm), uitvloeiend in het onderlichaam. Flanken : Zwart, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Ter hoogte van de stuit zwart, uitvloeiend in het onderlichaam. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt.

: : : :

ZWARTWANG BLACKFACE MASKER GRIJS POP: KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels :

Wit, met een licht grijze waas. : Wit, met een licht grijze waas. Onregelmatig Zwart - Wit geblokt. Grijs. Lichtgrijs. Lichtgrijs, ter hoogte van de stuit uitvloeiend in het onderlichaam. Van grauw wit overgaand naar wit in het onderlichaam. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Rood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Zwart, één geheel vormend met de wangvlekken. Snavelstrepen : Zwart. Tussen oog- en snavelstreep grauw wit. Wangen : Wangvlekken zwart. Bovenstaartdekveren: Zwart - Wit geblokt.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop: Zie voor aanwijzingen betreffende de tekening bij de omschrijving van de Zwartwang Blackface Grijs. Deze mutatie mag geen roomkleur laten zien. Als ideaal geldt ook hier: een geheel zwart onderlichaam. De zwarte veervelden dienen diepzwart van kleur te zijn. De ideale poppen zullen nagenoeg wit zijn met zwarte wangvlekken, alhoewel dit voorlopig nog moeilijk te realiseren zal zijn.

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

71

AGAAT GRIJS MAN: (Concept)

KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: zijn. Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : Lichtgrijs, iets gehamerd. Donkerbeige grijs, zo egaal mogelijk. De kleurscheiding in de nek moet scherp en duidelijk Zijkanten stuit donkergrijs, middengedeelte wit. Grijs. Onderstaartdekveren crème-wit Zo wit mogelijk. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Donkergrijs. Snavelstrepen : Donkergrijs, tussen oogstreep en snavelstreep wit. Wangen : Diep oranjebruin. Kin/keel/borst : Donkergrijs, op zilvergrijze ondergrond. Borstband donkergrijs. Flanken : Kastanjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Bovenstaartdekveren: Donkergrijs - Wit geblokt.

AGAAT GRIJS POP: (Concept)

KLEUR: Kop/nek : Wangen : Rug/vleugeldek duidelijk zijn. Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : Lichtgrijs, iets gehamerd. Parelgrijs, iets lichter dan de kop. : Donkerbeige grijs, zo egaal mogelijk. De kleurscheiding in de nek moet scherp en Zijkanten stuit donkergrijs, middengedeelte wit. Donkergrijs. Onderstaartdekveren crème. Zilvergrijs. Donkerbeige grijs. Crème-wit. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Donkergrijs. Snavelstrepen : Donkergrijs, tussen oogstreep en snavelstreep crème-wit. Bovenstaartdekveren: Donkergrijs - Crème-wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop:

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

72

AGAAT BRUIN MAN: (Concept)

KLEUR: Kop/nek : Rug/vleugeldek: Stuit : Staartpennen : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : Beige. Beige met een okerkleur waas. Zijkanten stuit bruin, middengedeelte crème. Bruin. Onderstaartdekveren warm crème Crème, zo warm mogelijk. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Bruin. Snavelstrepen : Bruin, tussen oogstreep en snavelstreep wit. Wangen : Diep oranjebruin. Kin/keel/borst : Bruin, op licht crème ondergrond. Borstband bruin. Flanken : Kastanjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Bovenstaartdekveren: Bruin - Wit geblokt.

AGAAT BRUIN POP: (Concept)

KLEUR: Kop/nek : Wangen : Rug/vleugeldek Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : Beige. Beige, iets lichter dan de kop. : Beige met een okerkleur waas. Zijkanten stuit bruin, middengedeelte crème. Lichtbruin. Onderstaartdekveren warm crème Licht beige. Beige met een okerkleur waas. Crème, zo warm mogelijk. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Bruin. Snavelstrepen : Bruin, tussen oogstreep en snavelstreep crème-wit. Bovenstaartdekveren: Bruin - Wit geblokt.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop:

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

73

AGAAT BLEEKRUG GRIJS MAN: (Concept)

KLEUR: Kop/nek : Lichtgrijs, iets gehamerd. Rug/vleugeldek: Licht zilvergrijs, met roomkleur waas. De kleurscheiding in de nek moet scherp en duidelijk zijn. Stuit : Zijkanten stuit zwartgrijs, middengedeelte wit. Staartpennen : Grijs. Onderstaartdekveren wit Onderlichaam : Wit. Ogen : Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Snavel : Koraalrood. Poten/nagels : Oranjerood. TEKENING: Oogstrepen : Zwartgrijs. Snavelstrepen : Zwartgrijs, tussen oogstreep en snavelstreep wit. Wangen : Oranjebruin. Kin/keel/borst : Zwartgrijs, op licht zilvergrijze ondergrond. Borstband zwartgrijs. Flanken : Oranjebruin, met regelmatig verdeelde ronde witte stippen. Bovenstaartdekveren: Zwartgrijs - wit geblokt.

AGAAT BLEEKRUG GRIJS POP: (Concept)

KLEUR: Kop/nek : Wangen : Rug/vleugeldek duidelijk Stuit : Staartpennen : Kin/keel/borst : Flanken : Onderlichaam : Ogen : Snavel : Poten/nagels : Lichtgrijs, iets gehamerd. Zilvergrijs. : Licht zilvergrijs, met roomkleur waas. De kleurscheiding in de nek moet scherp en zijn. Zijkanten stuit zwartgrijs, middengedeelte wit. Grijs. Onderstaartdekveren wit Zilvergrijs. Licht zilvergrijs, met crème tint. Wit. Donker, een lichtere kleur is toegestaan. Koraalrood. Oranjerood.

TEKENING: Oogstrepen : Zwartgrijs. Snavelstrepen : Zwartgrijs, tussen oogstreep en snavelstreep wit. Bovenstaartdekveren: Zwartgrijs - Wit geblokt. KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: Man en Pop:

Standaardeisen ZEBRAVINKEN 1993 A.N.B.v.V.

74

Information

ZEBRAVINKEN 2005

74 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

505820