Read Microsoft Word - Titul.doc text version

AZRBAYCAN RESPUBLIKASI MDNYYT V TURZM NAZRLY M.F.AXUNDOV adina AZRBAYCAN MLL KTABXANASI

Milli Kitabxana ­ 85

BRLLK AZRBAYCAN KTABYYATI 2002

BAKI - 2009

1

AZRBAYCAN RESPUBLIKASI MDNYYT V TURZM NAZRLY M.F.AXUNDOV adina AZRBAYCAN MLL KTABXANASI

BRLLK AZRBAYCAN KTABYYATI 2002

BAKI - 2009 2

Ba redaktor : Elmi redaktor: Trtibçilr: Redaktor:

K.M.Tahirov t.e.d., prof. X..smayilov L.Talibova, N.Rzaquliyeva T. Aamirova

Birillik Azrbaycan Kitabiyyati-2002 /trt. L.Talibova, N.Rzaquliyeva; ba redaktor K.Tahirov; M.F.Axundov adina Azrbaycan Milli Kitabxanasi.Baki, 2009.- 288 s.

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2009

3

MÜQDDM

Milli

lunan

bibliqrafiya vsaitlri öl razisind drc dbiyyatin rtrsptiv bibliqrafiyasinin

trtibind v itab nri statistiasinin aparilmasinda mühüm hmiyyt sb dir. Tarixi-xrnlji v nriyyat tarixi baximindan özünd çx qiymtli mlumatlari s tdirn bu vsaitlr ayri-ayri lm sahlri üzr lmi tdqiqatlarin v aradirmalarin aparilmasinda vzsiz rl ynayirlar. Digr trfdn müasir dövrd xucularin rngarng srularinin ödnilmsind milli bibliqrafiya vsaitlrinin hmiyyti çx böyüdür. Mhz öl razisind drc lunan bütün çap mhsullarini tplu ild özünd s tdirn milli bibliqrafiya vsaitlri xucularin, mütxssislrin, alimlrin, ziyalilarin v nhayt itabxanaçilarin daha çx müracit tdilri mlumat nrlrindndir. sasi 1925-ci ild qoyulmu Azrbaycan Dövlt Kitab Palatasi öz faliyyti dövründ bir sira digr funksiyalari yerin yetirmkl yanai, ölknin bütün çap mhsulunun rsmi biblioqrafik uçotunu apararaq toplanan informasiyani bir sira retrospektiv v dövlt cari uçot-qeyd biblioqrafik vsaitlri vasitsil tlbatçilara çatdirirdi. 1960-ci ildn nr ediln "Birillik Azrbaycan Kitabiyyati" il rzind dilindn, mövzusundan, janrindan asili olmayaraq respublikada nr edilmi bütün kitablar 4

barsind tam biblioqrafik mlumat verir. "Birillik Azrbaycan Kitabiyyati"inda olan yardimçi göstricilr v statistik mlumatlar respublikada nr ediln kitab mhsulunun trkibi bard müxtlif aspektli informasiya ld etmy imkan yaradirdi. Uzun illr rzind kitabxanaçilar, biblioqraflar v n müxtlif tlbatçi qruplari trfindn geni istifad edilirdi. Hmin vsait ninki respublikamizda, hm d onun hüdudlarindan knarda böyük tlbat var idi. Lakin vsaitlr üçün materiallarin toplanmasi davam ets d, müxtlif tkilati v maliyy çtinliklri üzündn 1986-ci ildn etibarn hmin vsaitin nri dayanmidi. Bel bir vziyyt hm respublikamizin kitabxanaçilarini v informasiya mütxssislrini, hm ziyalilari v hm d geni tlbatçi kütllrini ciddi narahat edirdi. 1980-ci illrin snlarindan Azrbaycan Dövlt itab Palatasinin faliyyti xyli mhdudladiindan v 1999-cu ild Milli Mclis trfindn qbul diln «itabxana ii haqqinda» Azrbaycan Rspubliasinin Qanunu il öl razisind drc lunan çap mhsullarinin dövlt uçtunu aparmaq v arxiv fndunu yaratmaq Milli itabxanaya hval lunduundan bu i dayandirilmidi. Lain «Milli Kitabxana» statusu hlli hç bir itabxanaya vrilmdiyindn bir nç il bu vacib i aparilmirdi. 2004-cü ild M.F.Axundv adina Dövlt itabxanasina «Milli itabxana» statusu vrildidn snra milli bibliqrafiya vsaitlrinin nri ii ynidn gündm gldi v hmin ilin iyununda 1990-ci il aid il buraxili 5

uzun fasildn snra iiq üzü gördü - xuculara tqdim lundu. Bir qdr snra is 1991-ci il aid iinci buraxili çap lundu. «Birilli Azrbaycan itabiyyati»nin 2002-ci il aid buraxilii Azrbaycan Milli itabxanasi trfindn bu qisimdn drc lunan skkizinci vsaitdir. Bu buraxili üçün matriallarin tplanmasinda Milli itabxananin mütxssislri il yanai, lmi itabxanalarin v bir sira nriyyatlarin v univrsittlrin itabxanalarinin mütxssislri d itira tmilr. Burada 2002-ci ild Azrbaycan Respublikasinin razisind nr edilmi 1805 kitab v kitabça barsind biblioqrafik informasiya öz ksini tapmidir. Biblioqrafik tsvirlr QOST 7.1-2003 «Bibliqrafi yazi. Bibliqrafi tsvir. Ümumi tlbat v trtibat qaydalari» sasinda trtib edilmidir. Toplanmi material elm v faliyyt sahlri üzr dövlt biblioqrafiyasi orqanlarinda istifad ediln yuxarida qyd diln QST sasinda tsnifldirilmidir. Bölmlr daxilind vvlc Azrbaycan dilind lan, snra is rus dilind lan matriallar ayrica vrilmidir. Hr bir bölm v yarimbölm daxilind lifba prinsipi gözlnilmidir. Vsaitin snunda xucularin ndan istifadsini asanladirmaq mqsdil ömçi aparat ­ hm Azrbaycan v hm d rus dillrind mülliflrin lifba göstricisi v vsaitd srlövh üzr tsvir lunmu srlrin srlövhsinin lifba göstricisi vrilmidir. «Birilli Azrbaycan itabiyyati»nin 2002-ci il buraxilii M.F.Axundv adina Azrbaycan Milli itabxanasinin tcrübli mütxssislri trfindn çapa 6

hazirlanmidir. Bu buraxiliin çapa hazirlanmasi iind Milli lmlr Aadmiyasinin Mrzi lmi itabxanasinin, BDU-nun lmi itabxanasinin, qtisad Univrsittinin, Tibb Univrsittinin lmi itabxanalarinin v bir sira univrsittlrin itabxanalarinin mütxssislri d yaxindan itira tmilr. Fürstdn istifad dr bu vsaitin hazirlanmasinda biz yaxindan öm dn bütün itabxanalara v nriyyatlara, mütxssislr drin minntdarliimizi çatdiriram. Ba rdatr v trtibçilr bu buraxili haqqinda öz dyrli mslhtlrini göndrn mütxssislr vvlcdn minntdarliini bildirir v tliflri M.F.Axundv adina Azrbaycan Milli itabxanasina (ünvan: AZ-1000, Bai ., Xaqani üç. 29; e-mail: [email protected]) göndrmlrini xahi dir. Ba redaktor

7

0 Ümumi öb 00 Elm v mdniyytin ümumi msllri 001 Elm. Elmünasliq 1. Beynlxalq Elmlr Akademiyasi [Mtn]: Azrbaycan bölmsi /trt. E.N.Xlilov [v b.]; Elmi inkiaf üzr bynlxalq ura.- B.: Nurlan, 2002.- 140 s., portr.; 21sm.Mtn Azrb. v ing. dillrind .- 150 nüs.- [2002-71244] 2. Budaqov, B. Çay kimi çalayan ömür [Mtn] /Budaq Budaqov; elmi red. Q.Mmmdov; red. R.Krimova; AMEA, akad. H..liyev adina Corafiya institutu; Dövlt torpaq v xritçkm komitsi.- B.: smayil NPM, 2002.- 192 s., portr.: k.; 21 sm.- Akad. H..liyevin hyati, elmi-pedaqoji v ictimai faliyytinin sas tarixlri: s. 183-190.- 500 nüs.- [2002-71810] 3. Elin olu [Mtn]: akademik Hsn lirza olu liyev haqqinda xatirlr /trt. ed. Budaq Budaqov, Zahid hmdov; elmi red. Hüseynqulu Bairov; red. Roza Krimova; AMEA, akad. H..liyev adina Corafiya institutu.- kinci nri.- B.: smayil NPM, 2002.- 136 s., (1) portr.; 21 sm.- 500 nüs.- [2002-72295] aktual 4. Humanitar elmlrin öyrnilmsinin problemlri [Mtn]: ali mktblrarasi elmi mqallr mcmusi /red. heyti A.N.Abbasov [v b.].- B.: Mütrcim, 2002.- II buraxili.- 256 s.; 20 sm.- Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- [2002-71339] 5. Humanitar elmlrin öyrnilmsinin aktual problemlri [Mtn]: ali mktblrarasi elmi mqallr mcmusi /red. heyti A.N.Abbasov [v b.].- B.: Mütrcim, 2002.- III buraxili.- 220 s.; 20 sm.- Mtn Azrb. rus v ing. dillrind.- [2002-71655] 8

6. Humanitar elmlrin öyrnilmsinin aktual problemlri [Mtn]: ali mktblrarasi elmi mqallr mcmusi /red. heyti A.N.Abbasov, Z.A.Aayev, F.F.brahimli.- - B.: Mütrcim, 2002.- buraxili IV - 320 s.; 20 sm.- Müq.q., 150 nüs.- [2002-72133] 7. manquliyeva, A. Dünya deyiln snmisn [Mtn] /Aida manquliyeva; mül.-bdii red. Nrgiz Paayeva.stanbul, 2002.- 238 s., port., fotok.; 32 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- [2002-71640] 8. Krimova, H. rfli ömür yolu [Mtn]: Vaqif Abbasov-50 /Hqiqt Krimova; elmi red. Musa Rüstmov.- B.: Thsil, 2002.- 208 s., (1) v. portr.: k.; 21 sm.- srlrinin lifba göstricisi Azrb., rus v ing. dillrind: s. 198-205.- Mtn Azrb., ingilis v rus dillrind.- Müq.q., 400 nüs.- [2002-71424] 9. Krimova, . deal bir insan varmi dünyada... [Mtn] /rad Krimova.- B.: Sabah, 2002.- Hiss I.- 40 s.; 20 sm.[ATU k/x] 10. ki: Alim v ziyalilar [Mtn] /trt. .Mmmdov, F.Xaliqov; red. heyti B.Vahabzad, M.smayilov, Y.Qarayev [v b.].- B.: Baki Universiteti, 2002.- 582 s.: k.; 20 sm.- Kitabda bzi materiallar rus dilinddir.Müq.q., 1000 nüs.- [2002-73099] 002 Mtbuat. Sndldirm. Elmi-texniki informasiya 11. Rhimli, M. Kütlvi informasiya vasitlri demokratiklm prosesind [Mtn] /Mütllim Rhimli; nair .Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 152 s.; 20 sm.Müq.q., 500 nüs.- [2002-72153] 12. Srdarov, E. Vtnda cmiyyti mtbuat aynasinda [Mtn]: mtbuatla i /Elçin Srdarov; "Saniy" Humanitar informasiya agentliyi.- B.: Thsil, Elm, 2002.- 94 s: k.; 9

20 sm.- Biblioqr.: s. 38.- Mtn Azrb. v rus dillrind.[2002-72086] 13. []: /. . ..- .: , 2002.- 124 ., .; 20 .- .: . 103-118.- 300 .- [2002-1690077] 003 Yazi nümunlri 14. Azrtürk, T. Mixi yazilarinin mnyi: Kimindir onlar? [Mtn] /Tariyel Azrtürk.- AB, Sietl: Tariyel Veli Ali, 2002.- 115 s. k.; 20 sm.- Biblioqr.: s.: 111-112.[2002-71184] 004 nformasiya texnologiyalari. Kompyuter texnologiyalari. Hesablama texnikasi 15. Abbasov, .. qtisadi informasiyanin ilnmsinin kompyuter texnologiyasi [Mtn]: ali iqtisad mktblri v universitetlrind bakalavr pillsind thsil alan tlblr üçün drslik /.M.Abbasov, Z.Z.Bayramov, H.X.Quliyev; elmi red. E.H.Hüseynov.- B.: Baki Universiteti, 2002.- 306 s.: il.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 305.500 nüs.- [2002-72308] 16. liquliyev, R. Iqtisadi proseslrd informasiya texnologiyalari [Mtn] /Rasim liquliyev, .liyev; , nformasiya-telekommunikasiya elmi mrkzi.B.: lm, 2002.- 48 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 45.- Müq.q., 150 nüs.- [2002-70685] 17. nformatika kursu üzr laboratoriya ilrinin yerin yetirilmsin aid metodiki göstri [Mtn] /A..Süleymanov, A..Mmmdov [v b.].- B.: AzTU, 2002.- 152 s.; 20 sm.- 10000 man.- [AzTU k/x] 10

18. Krimov, S.Q. nformatika [Mtn]: drslik /S.Q.Krimov [v b.].- B.: Baki, 2002.- 422 s.; 20 sm.[AzTU k/x] 19. Mmmdov, F.O. nformatikanin elementlri [Mtn] /F.O.Mmmdov.- B.: Elm v Hyat, 2002.- 171 s.; 20 sm.- [ADU k/x] 20. Seyidov, E. Yazmai öyrnk: Microsoft Word [Mtn] /E.Seyidov, M.liyev.- B.: Yurd, 2002.- 262 s.; 20 sm.[ADU k/x] 21. Süleymanov, S. Kompyuterd iqtisadi-riyazi modelldirmnin elementlri [Mtn]: orta ixtisas mktblri üçün drs vsaiti /Sabir Süleymanov; elmi red. M.H.Bairov.- B.: Baki nriyyati, 2002.- 175 s., cdvl; 21 sm.- Yoxlama suallar: s. 169-170.- Çalimalar: s. 170171.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 172-174.Müq.q., 500 nüs.- ISBN 9952-801-41-6- [2002-71682] 22. , . [] / , ; , - .- .: , 2002.- 56 .; 19 .- 100 .- ISBN 5-8066-1455-9-[2002-1-681539] 23. , . - [] / ; , - .- .: , 2002.- 288 .; 20 .- 150 .- ISBN 5-8066-14875-[2002-1-681733] 24. , .. : [] / .- .: -, 2002.- 130 .; 20 .- .: . 115-124.- : . 125-127.- 150 .- [2002-1-683986]

11

006 Standartladirma v standartlar 25. Qafarov, A.M. Standartladirmanin saslari [Mtn]: drslik /A.M.Qafarov.- B.: Çaiolu, 2002.- 160 s.; 20 sm.[AzTU k/x] 007 Kibernetika 26. Müasir idaretm nzriyysi [Mtn] /R..liyev, S..Cfrov, .C.Babayev, L..Zeynalova; red. B..hmdov.- B.: DN, 2002.- 231 s.; 21 sm.Biblioqr.: s. 221-226.- Müq. q., 500 nüs.- [2002-71083] 008 Mdni inkiaf. Mdniyyt. Proqress 27. Qasimov, X. Azrbaycan mdniyyti [Mtn]: XVIXVII srlr /Xeyirby Qasimov; elmi red. O..fndiyev; AMEA, A.Bakixanov adina Tarix institutu.- B.: Nurlan, 2002.- 170 s.; 20 sm.- Ntic: s.147-149.- Biblioqr.: s. 150165.- 500 nüs.- [2002-72215] 28. Qubatolu, B. Mdniyyt tarixi [Mtn]: 2 cildd /Böyükaa Qubatolu; elmi red. N.Mikayilov, N.msizad.- B.: Nasir, 2002.- Cild I.- 346 s., portr.; 22 sm.- Biblioqr.: s. 331-336.- Müq.q., 300 nüs.- [200273716] 29. Qubatolu, B. Mdniyyt tarixi [Mtn]: 2 cildd /Böyükaa Qubatolu; elmi red. N.Mikayilov, N.msizad.- B.: Nasir, 2002.- Cild II.- 252 s., portr.; 22 sm.- Biblioqr.: s. 245-248.- Müq.q., 300 nüs.- [200273717] 30. , . []: : / ; 12

«».- .: , , 2002.- 534 .; 20 .- 500 .- ISBN 5-8745-9195-8- [2002-1681444]

01 Biblioqrafiya. Kataloqlar. dbiyyat göstricilri 31. Akif ahverdiyev [Mtn]: biblioqrafik göstrici /trt. red. Akif Abbasov; elmi red. Hqiqt Krimova.- B.: Araz, 2002.- 44 s.; 20 sm.- Müq.q., 200 nus.- [2002-71850] 32. Ayna - 2002 [Mtn]: I Baki Beynlxalq foto festivali /Azrbaycan fotoqrafiya birliyi; ön sözün mül. S.Nzirova.- B., 2002.- 64 s., fotok.; 22 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- [2002-74947] 33. Azrbaycan türkologiyasi (1920-1938) [Mtn]: biblioqrafiya /trt. ed. Prvin Mmmdova [v b.]; elmi red. Hüsamddin Mmmdov; Azrbaycanda Atatürk mrkzi.- B., 2002.- 33, (3) s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind (latin, kiril).- 500 nüs.- [2002-71200] 34. hmd-Cabir smayil olu hmdov [Mtn]: elmi pedaqoji faliyyti: 35 ilin salnamsi /topl. v kompyuterd yazib nr hazir. Samir hmdov.- B.: Çaiolu, 2002.46 s.: k.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind (latin, kiril).- (60 illiyin hsr olunub).- 200 nüs.- [2002-70503] 35. liyev Rafiq ziz olu [Mtn]: biblioqrafiya /trt. ed. R.S.Qurbanov [v b.].- B.: Çaiolu, 2002.- 255 s.; 20 sm.[ATU k/x] 36. "Füyuzat" jurnali [Mtn]: biblioqrafiya /trt. ed. A.Xlilov; elmi red. N.Q.Cfrov, M.M.Adilov; Azrbaycanda Atatürk mrkzi; AMEA, Füzuli adina lyazmalar institutu.- B.: AzAtaM, 2002.- 34 s.; 17 sm.200 nüs.- [2002-73333]

13

37. Hsn lirza olu liyev [Mtn]: biblioqrafiya /trt. ed. E.T.Mmmdova, Ç.N.hmdova; elmi red. Q.Mmmdov; red. Z.V.Mustafayeva; AMEA, akad. H..liyev adina Corafiya institutu; Mrkzi Elmi Kitabxana; Dövlt torpaq v xritçkm komitsi.- B.: smayil NPM, 2002.- 128 s.; 20 sm.- (Azrbaycan elm v mdniyyt xadimlri).- Mütrk mülliflrin lifba göstricisi Azrb. v rus dillrind: s. 118-122.Mülliflrin lifba göstricisi Azrb. v rus dillrind: s. 123-125.- 500 nüs.- [2002-71811] 38. lyas fndiyev (lyas Mhmmd olu fndiyev) [Mtn]: biblioqrafik göstrici /trt. min fndiyev; red. Z.liyeva.- Tkmil. v yenidn ilnmi.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 240 s., fotok.; 17 sm.- Biblioqrafik göstriciy 1938-2001-ci illrd drc olunmu materiallar daxil edilmidir.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 1500 nüs.[2002-74794] 39. Maestro Niyazi [Mtn]: kataloq /elmi red. N.Vlixanli; trt. Z.Dulayeva, R.Sfrova, F.hmdova [v b.]; AMEA, Azrb. tarixi muzeyi.- B.: Elm, 2002.- 126 s., portr., fotok.; 28 sm.- (Böyük musiqiçi Niyazinin anadan olmasinin 90 illiyin hsr olunur).- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 125.- Mtn Azrb. v rus dillrind.300 nüs.- ISBN 5-8066-0905-7- [2002-73619] 40. Musa bdürhman olu Musayev [Mtn]: biblioqrafiya /trt. ed. Y.Y.Yolçiyev, H.D.Qaibova; red. .Alianli; AMEA, Zoologiya institutu; Mrkzi Elmi Kitabxana.- B.: Elm, 2002.- 215 s., portr.; 17 sm.(Azrbaycanin elm v mdniyyt xadimlri).- Mtn Azrb. v rus dillrind.- Müq.q., 250 nüs.- [2002-71969] 41. Nizami Manaf olu Xudiyev [Mtn]: biblioqrafiya /trt. ed. A.hmdova, M.Çobanli; red. R.Yusifolu.- B.: Elm, 2002.- 316 s., portr.; 17 sm. + [1] v. lav k.(Azrbaycanin elm v mdniyyt xadimlri).- srlrin 14

lifba göstricisi Azrb. v rus dillrind: s. 294-302.Mütrk mülliflrin lifba göstricisi: s. 303.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-72293]

02 Kitabxana ii. Kitabünasliq 42. Xlfov, A. Kitabxana iinin tarixi kursuna giri [Mtn] /Abuzr Xlfov; red. K.Aslan.- B.: Baki Universiteti, 2002.- 38 s.; 20 sm.- Müq.q.- [2002-75845] 43. Kitabxana fondlarinin mzmunca köhnlmi dbiyyatdan tmizlnmsi v mühafizsi [Mtn]: normativ sndlr toplusu /trt. ed. K.M.Tahirov, ixt red. L.Y.Qafurova; M.F.Axundov ad. Azrb. Dövlt kitabxanasi.- B., 2002.- 32 s.; 20 sm.- 2000 nüs.- [200271284] 030 Lütlr. Ensiklopediyalar 44. Atatürk ensiklopediyasi [Mtn]: sözlük /trt. ed. H.Mmmdov; elmi red. N.Cfrov; Azrbaycanda Atatürk mrkzi.- B.: AzAtaM, 2002.- 24 s.; 10 sm.(Layih).- 7000 man., 500 nüs.- [2002-77004] 45. Azrbaycan qadini ensiklopediyasi [Mtn]: bir cildd /ba red. V.smayil; msul red. Z.Mustafayev, E.Mmmdova, H.Sadiqova.- B.: AME, 2002.- 404 s.; 30 sm.- [AMEA k/x] 46. Azrbaycan qadinlari-XX sr [Mtn]: ensiklopedik toplu /ba red. L.Abbasova; topl. X.Bilal qizi; trc. A.Barhalov.- B.: , 2002.- Cild II.- 240 s., fotok.: il.; 30 sm.- Ad göstricisi: s. 238-239.- Mtn 15

Azrb., rus v ing. dillrind.- 2000 nüs.(super cildli).[2002-74516] 47. Azrbaycanin gnc alimlri [Mtn]: ensiklopedik nr /trt. ed. v red. Elçin sgndrzad; ing. dilin trc. edn v red. Aytn Qdimliyeva.- B.: "Vektor" Beynlxalq Elm Mrkzi, Adilolu, 2002.- 144 s., portr.; 30 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- Müq.q., 2000 (11000) nüs.- [2002-72366] 48. Azrbaycanin taninmi xanimlari [Mtn]: ensiklopedik nr /trt. ed. v ba red. Elçin sgndrzad; ing.dilin trc. edn v ing. mtninin red. Aytn Qdimliyeva.- B.: "Vektor" Beynlxalq Elm Mrkzi, Adilolu, 2002.- 270 s. portp.; 30 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- Müq.q., 2000 (1-1000) nüs.- [2002-72367] 49. Bakinin dbiyyat muzeylri [Mtn]: bldçi /trt. ed. M.Mehdiyeva, S.Mövlayeva; red. .srafilov; AMEA, Nizami Gncvi adina Azrbaycan dbiyyati muzeyi.- B., 2002.- 75 s. : (12) s. k.; 21 sm.- [2002-71893] 50. Borçali ensiklopediyasi-4 [Mtn]: Borçali hkimlri /trt. ed. v nairi üfiq Borçali; red hey. Kamal Talibzad [v b.].- B.: Azrbaycan , 2002.- Cild IV.- 200 s., fotok.; 20 sm.- Müq.q., 400 nüs.- [2002-71090] 51. Molla Nsrddin [Mtn]: Azrbaycan dbiyyatinin klassiki, görkmli yaziçi, ictimai xadim, Clil Hüseyn olu Mmmdquluzadnin böyük ah sri: tqvim- 2002.- B.: Qismt NP, 2002.- 25 s.: k.; 29 sm.- [2002-70869] 52. Naxçivan ensiklopediyasi [Mtn] /red. heyti C..liyev, A.A.lizad, ..Hbibbyli [v b.].- B.: AMEA, 2002.- 598 s.; 27 sm.- Müq.q., 10000 nüs.- ISBN 5-8066-1468-9- [2002-74057] 069 Muzeylr

16

53. Muzeyünasliq [Mtn]: drslik /trt. ed. v red. heyti Ramiz Aayev, Sabir mirxanov, Abdin lizad; Azrb. Dövlt mdniyyt v incsnt universiteti.- B.: MarsPrint, 2002.- 448 s.; 26 sm.- 500 nüs.- [2002-71142] 54. raq biz iraq deyil [Mtn] /elmi msl. B.Nbiyev; elmi red. .srafilov; trt. G.brahim qizi, M.Mehdiyeva, K.Zeynalova; AMEA, Nizami Gncvi adina Azrbaycan dbiyyati muzeyi.- B.: Baki ART, 2002.- 46 s., xrit: il., portr.; 21 sm.- ISBN 9952-240-03-1- [2002-71891] 55. Salahova, Z. Miniatür kitab muzeyi [Mtn] /Zrif Salahova; Dizayn v fotolar .Mmmdov.- B., 2002.- 6 s.: k.; 30 sm.- [2002-71252] 070 Jurnalistika 56. Amaov, . Media v hakimiyyt [Mtn] /flatun Amaov, Q.libyli; red. .Mmmdov, F.Cfrli; Azrbaycan jurnalistlri müdafi komitsi.- B., 2002.- 152 s.; 21 sm.- 500 nüs.- ISBN 9952-240-19-8- [2002-74137] 57. Azrbaycan jurnalistikasi keçid dövründ [Mtn]: problemlr, perspektivlr: II konfransin materiallari (Nabran, 13-14 iyul 2001-ci il).- B., 2002.- 82 s.; 20 sm.Pulsuz, 500 nüs.- [2002-74379] 58. Fichtelius, E. Jurnalistikanin on qizil qaydasi [Mtn] /Erik Fichtelius; trc. ed. H.Haciyev, R.sgr; burax. msul R.sgr; red. .Quluzad.- B.: Adilolu, 2002.- 192 s.: k.; 20 sm.- 1000 nüs.- [2002-71482] 59. Jurnalist msuliyyti [Mtn]: dünya mtbuat uralarinin tcrübsi /Press klub; Baki mtbuat klubu.- B.: Yeni nsil C, 2002.- 72 s.; 21 sm.- 1000 nüs.- [200271390] 60. Jurnalistika v hüquq [Mtn]: drs vsaiti /mül. trt. ed. v burax. msul ..Amaov; mül. Q.libyli, C.Mmmdli, Z.Mmmdli [v b.]; RUH Azrbaycan 17

jurnalistlri müdafi komitsi.- B., 2002.- 248 s.; 21 sm.1000 nüs.-ISBN 9952-24-01-4- [2002-74138] 61. Jurnalistlrin mlumat kitabi [Mtn]: Mrkzi v rqi Avropa /"kinçi" mtbuat cmiyyti; trc. ed. S.Hüseynova, T.liheydrolu; red. .Cfrov.- B.: Yeni era MMC, 2002.- 143 s.; 21 sm.- 1000 nüs.- [2002-73509] 62. nformasiyali cmiyyt [Mtn]: Azadliqlar, Qadaalar /burax. msul: .Amaov; red. H.Salmanov; Azrbaycan jurnalistlri müdafi komitsi.- B., 2002.- 154 s.; 21 sm.500 nüs.- ISBN 9952-240-22-8- [2002-74136] 63. Kütlvi informasiya vasitlrinin hüquqi tnzimlnmsi [Mtn]: ali mktblrin jurnalistika fakültsi tlblri üçün tdris proqrami /trt. ed. .Amaov; red. A.Rüstmov; Azrb. jurnalistlri müdafi komitsi.- B., 2002.- 20 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb, ing. v rus dillrind: s. 16-18.- 1000 nüs.- [2002-74785] 64. Tahirli, A. Azrbaycan mühacirt mtbuati [Mtn]: 2 hissd [Mtn]: "Yeni Qafqasya", "Azrbaycan" (Paris), "Odlu yurd", "Azrbaycan yurd bilgisi", "stiqlal", "Azrbaycan" (Ankara) /Abid Tahirli; red. Y.Qarayev.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- Hiss I.- 160 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 152-157.- 4 man., 500 nüs.- [2002-78463] 087.5 Uaqlar üçün idrak dbiyyati 65. Babayev, M-B.. Babalar, nnlr v balacalar üçün ylncli riyaziyyat [Mtn] /M-B..Babayev.- B.: Ulu, 2002.- 64 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 66. Babayev, M-B.. Maraq v mntiq [Mtn] /MB..Babayev.- B.: Ulu, 2002.- 168 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 67. hmdov, . qtisadiyyat: Maliyy üzrind qurulmu dünya [Mtn] /nqilab hmdov; red. .Qasimzad; Ekson Azrb. mliyyat irkti MMM; Ekson Mobilin törm irkti.- B.: Ayna Mtbu evi, 2002.- 80 s.: il.; 25 sm.18

(Ayna Uaq Ensiklopediyasi).- Pulsuz, 5000 nüs.- ISBN 9952-230-12-5(cildli).- [2002-73035] 68. Musayev, . Okean brin beiyi [Mtn] /srail Musayev; red. ntiqam Qasimzad; Ekson Azrbaycan mliyyat irkti MMM; Ekson Mobilin törm irkti.B.: Ayna Mtbu evi, 2002.- 80 s.: il., sxem.; 25 sm.- (Ayna Uaq Ensiklopediyasi).- Pulsuz, 5000 nüs..- ISBN 9952230-11-7- [2002-72859] 69. Süleymanov, T. Kosmos: nsan kainata can atir [Mtn] /Tofiq Süleymanov; red. .Qasimzad; Ekson Azrbaycan mliyyat irkti MMM; Ekson Mobilin törm irkti.- B.: Ayna Mtbu evi, 2002.- 80 s.: il.; 25 sm.- (Ayna Uaq Ensiklopediyasi).- Pulsuz, 5000 nüs.ISBN 9952-230-10-9- [2002-74034] 70. , -. . ! [] /...- .: , 2002.- 175 .; 20 .- [- ] 1/14 Flsf 71. Asif Ata v ocai [Mtn] /trt. ed. Düzgün Atali.- B.: AzME, 2002.- 56 s., fotok.; 21sm.- [2002-72216] 72. Aslanova, R. slam v mdniyyt [Mtn] /Rbiyyt Aslanova; elmi red. Y.Rüstmov.- B.: Azrbaycan universiteti, 2002.- 406 s.; 21 sm.- Biblioqr. Azrb., rus v ingilis dillrind: s. 388-403.- 1000 nüs.- [2002-71816] 73. Atakiiyev, N. Keçid flsfsi v proletar inqilabi [Mtn] /Nazim Atakiiyev.- B.: Nurlan, 2002.- 98 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 100 nüs..- [2002-71164] 74. hmdli, N. Hyat filosofu [Mtn] / hmdli Nazir; red. O.Musayev; Azrbaycanda Atatürk mrkzi.-B.: zt, 2002.- 54 s., fotok., portr.; 15 sm.- 500 nüs.[2002-72645] 75. liyev, R. Y. Mxfilik qrifi, yaxud mif, flsf, din v dil düyünü [Mtn] /Razim liyev; red. .ükürov, 19

S.Mikayilqizi; ön söz vzi R.Qafarli.- B.: Ziya-Nurlan NP, 2002.- 150 s., portr.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 148149.- 300 nüs.- [2002-71203] 76. Frhadolu, M. Flsfnin saslari [Mtn]: drs vsaiti /Maqsud Frhadolu; elmi red. .Bayramov, Q.Talibov.- B.: Nurlan, 2002.- 392 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 383-385.- 40000 man., 500 nüs.- [2002-74045] 77. Qarabali, . (li Teyqubat olu liyev). nsanliq namin [Mtn]: flsfi düünclr /li Qarabali; nair Qm sabyli; red. Anar sabyli.- B.: irvannr, 2002.80 s.; 20 sm.- Mtn latin v kiril qrafikasinda.- 150 nüs.[2002-71570] 78. Qdim yunan flsfsi antologiyasi [Mtn] /red. .S.Abasov, N.A.manov; ry. .F.Abbasov; AMEA, Flsf v hüquq institutu.- B.: "Yeni Nsil" AJB, 2002.180 s.; 20 sm.- Qeydlr v izahatlar: s. 165-178.- 50 nüs.[2002-73329] 79. Mmmdov, . Simmetriya, asimmetriya, invariantliq [Mtn]: mntiqi-qnoseoloji thlil /ziz Mmmdov, Vilayt smayilov; elmi red. Fuad Qasimzad.- B.: Elm, 2002.- 142 s.; 21 sm.- Biblioqr. Azrb., rus, ing. dillrind: s.131-140.- 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1523-5- [200272448] 80. Mirzzad, R. Gender v feminizm [Mtn]: flsfi, tarixi v nzri-metodoloji aspekt /Rna Mirzzad; elmi red. Z.Quluzad; elmi msl. .Abasov; ry. F.Köçrli, R.Bdlov, R.brahimbyova [v b.].- B.: Adilolu, 2002.268 s., (1) portr.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 258-267.- 3 man., 250 nüs.- [2002-80414] 81. Müasir dövrd flsfnin yeni istiqamtlri v genderin sosial-flsfi problemlri [Mtn] /red. heyti li Abbasov [v b.]; , Flsf v hüquq institutu, "Flsfnin yeni istiqamtlri v gender" bölmsi.- B.:

20

Yeni nsil AJB, 2002.- 138 s.; 21 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind (latin, kiril).- 100 nüs.- [2002-70920] 82. Paayev, V.. Flsf v sosial idrak [Mtn] /V..Paayev.- B.: qtisad universiteti, 2002.- 269 s.; 20 sm.- [ADU k/x] 83. Rüstmov, Y. Mövlana Clalddin Ruminin sufilik flsfsi [Mtn] /Yusif Rüstmov; elmi red. F.Qasimzad.B.: Azrbaycan universiteti, 2002.- 36 s.; 20 sm.- 500 nüs.[2002-71818] 84. ükürov, A. Flsf [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Aayar ükürov; elmi red. rad liyev, Zeynddin Haciyev; AMEA, yenidn ilnmi v tkmilldirilmi 2-ci nri.-B.: Adilolu, 2002.- 490 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 485.- 1000 nüs. (cildli).- [2002-71862] 85. ükürov, A. Flsf v qloballama [Mtn] /Aayar ükürov; elmi red. .liyev.- II nri.- B.: Adilolu, 2002.442 s., portr.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 431-438.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-70569] 86. Tusi, X. N. Adabül-mütllimin [Mtn]: Tlblik mdniyyti /Xac Nsirddin Tusi; rb dilindn trc. ed. v ön sözün mül. .rifli; red. .Adilov; , Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar institutu.-B.: Nurlan, 2002.- 20 s.; 20 sm.- (Tusi ­ 800).- Müq. q., 300 nüs.[2002-71696] 87. Tusi, X. N. Övsafül-raf [Mtn]: (raft sahiblrinin vsfi) /Xac Nsirddin Tusi; fars dilindn trc.ed. R.eyxzamanli; red. N.Göyüov, .Payizov; , Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar institutu.- B.: Nurlan, 2002.- 34 s.; 20 sm.- (Tusi ­ 800).- Müq.q., 300 nüs.[2002-71704] 88. Tusi, X. N. Tzkir [Mtn]: (Aazü ncam; Mbd v mad) /Xac Nsirddin Tusi; fars v rb dilindn trc. ed., ön sözün, çixilarin v rh. mül. .mirhmdov; red. .Adilov; , Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar 21

institutu.- B.: Nurlan, 2002.- 71 s.; 20 sm.- (Tusi- 800).Müq.q.; 500 nüs.- [2002-71695] 89. Ulusel, R. Ulutürklük. Qloballama çainda milli özünüdrketm v geostrategiya [Mtn] /Rahid Ulusel; elmi red. H.manov, N.hmdli; red. S.Nzrli.- B.: AzAtaM, 2002.- 90 s., portr.; 21 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrund: s.85-86.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-89600370-6- [2002-71715] 90. , . [] / .- .: , 2002.- 96 .; 20 .- 500 .[2002-1-681638] 91. [] /. ..- ., 2002.- 358 .; 20 .- [- ] 159.9 Psixologiya 92. Abbasov, A. Milli dövltçilik mfkursi v layiqlik [Mtn]: Genezis v tkamül /Aydin Abbasov; elmi red. ahrddin Mmmdov.- B.: Baki universiteti, 2002.- 251 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 251.- 500 nus.- [2002-72027] 93. Bayramov, . Psixologiya [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /kbr Bayramov, bdül lizad.- Yenidn ilnmi, lavlr edilmi ikinci nri.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 620 s.: il., cdvl; 22 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 613-615.- 500 nüs. (cildli).- [2002-73167] 94. Qdirov, .Ya psixologiyasi [Mtn]: ali pedaqoji mktb tlblri üçün drs vsaiti /lddin Qdirov; ixt. red. ..Hmzyeva.- B.: Maarif, 2002.- 387 s.; 20 sm.500 nüs.- [2002-71382] 95. Mmmdov, . zahli psixoloji lüt [Mtn] /sa Mmmdov; ry. .lizad.- B. Thsil, 2002.- 76 s.; 20 sm..- Müq.q. 1000 nüs. (cildli).- [2002-71833] 96. Mmmdov, . Mktbd psixoloji xidmt [Mtn]: psixoloji praktikanin elmi-metodik problemlri v 22

yaradilmasi tcrübsi /sa Mmmdov.- B.: Thsil , 2002.260 s., portr., cdvl; 21 sm.- Biblioqr.: s.: 251-257.- Müq. q., 2000 nüs.- [2002-71425]

18 Estetika 97. fndi, O.N. Estetik idrak v onun folklorda tcssümü [Mtn] /O.N.fndi.- B.: BDU, 2002.-661s.; 20 sm.- [ADU k/x] 2 Din 98. liyev, R. Dinin saslari [Mtn] /Rafiq liyev; elmi red. A.M.Mmmdov.- B.: CBS Polygraphic Production, 2002.- 236 s.; 21 sm.- 4 man., 5000 nüs.- ISBN 5-87459224-5 (cildli).- [2002-81266] 99. lizad, A. H. S. (Hüseynqulu olu). Duayi-Heydri v ya Hzrti li () zirvsin bir baxi [Mtn] /Axund Haci Soltan lizad; red. Rasim Nbiolu.- B.: Tural- NPM, 2002.- 271 s., fotok.; 20 sm.- Mtn latin, kiril lifbasinda.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71026] 100. sgrov, E. slamin saslari: flsf, tarix v xlaq baximindan [Mtn]: islamin saslari mövzusunda 62 mühazir /lçin sgrov, N.Rhimov.- B.: Dini aradirmalar mrkzi, 2002.- 320 s.: k.; 21 sm.- killr: s. 299-315.- Biblioqr.: s. 316-317.- [2002-71031] 101. Falabaxma [Mtn]: sas lamtlrl xarakter v taleyin siftdn oxunmasi /nair .Xuduolu; trt. 23

.Rzabyli; red. F.Aazad.- B.: Qanun, 2002.- 144 s.: il.; 14 sm.- 99 nüs.- [2002-74083] 102. Haci bdül. Vhhabilr... Namus orulari [Mtn]: vhhabizmin Azrbaycanda törtdiklri cinaytlr /Haci bdül; nair ahbaz Xuduolu; red. Fxrddin Aazad.B.: Qanun, 2002.- 52 s., port.; 20 sm.- 500 nüs.- [200271487] 103. Haci Faiz. Yaradan Allahin adi il oxu [Mtn]: qirat qaydalari /Haci Faiz.- B.: Elm, 2002.- 92 s.: (3) s. k.; 21 sm.- Cildd: Qirat qaydalari.- Mtn kiril lifbasinda.- 1000 nüs.- [2002-71024] 104. Hüseynqulu olu, A.H.S. Gizli xzinlrdn incilr [Mtn] /Axund Haci Soltan Hüseynqulu olu; red. Arif rf Buzovnali.- B.: Tural- NPM, 2002.- 528 s.; 20 sm.Müq.q., 200 nüs.- [2002-71661] 105. lahi möcüzlr v kainatin sirlri [Mtn] /trt. Haciby.- B., 2002.- 140 s.: il.; 14 sm..- 300 nüs. (cildli).[2002-75244] 106. Ltif qizi, G. Hicabim mnim [Mtn] /Güln Ltif qizi.- B.: Nail evi, 2002.- 104 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [200271561] 107. Mirz, H. F. Klamlar [Mtn] /Haci Frhad Mirz; red. T.hmdov, O.Salamzad; ön sözün mül. .Sadiqov, M.Haciyev.- B.: Yaziçi, 2002.- 224 s.; 20 sm.- 5000 nüs.[2002-73201] 108. Pilavolu, . Müslman qizin din kitabi [Mtn] /Mehmet Kamal Pilavolu; Azrb. türkcsind nr hazir. Vüsal Rauf qizi.- kinci nr.- B.: AME, 2002.- 144 s.; 15 sm.- Müllifin çixan srlri: s. 134-141.- 500 nüs.- ISBN 5-8960-0368-4- [2002-72830] 109. "Tibet ncili" v ya insan oullarinin n yaxisi. Müqdds ssanin hyati [Mtn] /rus dilindn trc. ed. Paa liolu; red. Mmmd Adilov; AMEA, Mhmmd Füzuli

24

adina lyazmalar institutu.- B.: Mütrcim, 2002.- 36 s.; 17 sm.- 300 nüs.- [2002-70965] 110. Seyyidzad, M.H.Q. slami söhbtlr [Mtn]: 2 hissd: drslik /irziz Haci Qazi Seyyidzad; red. V.Hüseynov, N.Niftiyev.- B.: Gnclik, 2002.- Hiss II.524 s., (1) portr., cdvllr; 20 sm. + ayrica (1) v. cdvl.Biblioqr. rb v fars dillrind: s. 517.- ISBN 5-80201286-4- [2002-73253] 111. Sturvi, E. Mhbbt fallari [Mtn] /tibar Sturvi; red. Cmil fndiyeva.- kinci nr.- B.: Azrbaycan, 2002.- 96 s.: k.; 22 sm.- 4000 nüs.- [2002-71519] 112. ahverdiyeva, M. Krblayi Seyid Amin Xatun Ocai [Mtn] /Mrym ahverdiyeva; red. .ahverdiyev.- B., 2002.- 48 s., fotok., portr.; 20 sm.500 nüs.- ISBN 5-8020-1557-X- [2002-72348] 113. irazi, A.M. Tfsiri-nümun [Mtn] /Aytullah Mkarim irazi; trc. ed. Mirli Vkilolu; red. S.Aayev.B.: ua, 2002.- Cild 27.- 460 s., (1) port.; 20 sm.-Mtn rb, fars v Azrb. dillrind.- 500 nüs.- [2002-71737] 114. , .. []: : /...- ., 2002.- 188 .; 290 .- .: . 184-186.- ISBN 5-8745-9228-8- [2002-1-681117] 115. -, . [] / ; . .- .: -, 2002.288 .; 22 .- 30000 ., 5000 .- [2002-2-764648] 116. -, . [] / ; . .- ., 2002.- 215 .; 20 .- 5000 .[2002-1-681891] 117. -, . . [] / ; . ...- .:

25

-, 2002.- 1.- 124 .; 20 ..: . 117-120.- 5000 .- [2002-1-681890] 118. , . . []: /...- .: , 2002.- 198 .; 20 .- [- ] 3 ctimai elmlr 311 Statistikanin nzriyysi. Statistik metodlar 119. Azrbaycan Respublikasinda ölümün sviyysin amillrin tsirinin statistik qiymtlndirilmsi /S.S.Abbasov; z.- B., 2002.- 5 s., cdvl; 21 sm.100 nüs..- [2002-71732] 120. Azrbaycan rqmlrd- 2002 [Mtn] /Azrb. Resp. Dövlt statistika komitsi.- 2002.- B.: Sda, 2002.- 136 s.; 17 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-86874-001-7- [2002-71076] 121. Azrbaycanda rzaq thlüksizliyi 2001 [Mtn]: illik statistik mcmu /Azrb. Resp. Dövlt statistika komitsi; mcmunin hazir. msul .Zeynalov; mcmunin ing. dilin trc. H.Hüseynov.- B.: Sda, 2002.470 s., cdvl, diaqram; 23 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 300 nüs.- ISBN 5-8687-4246-- [2002-70478] 122. Azrbaycanda rzaq thlüksizliyi 2002 [Mtn]: illik statistik mcmu /Azrb. Resp. Dövlt statistika komitsi; rzaq thlüksizliyi üzr informasiya sistemi; mtn. ing. dilin trc. ed. H.Hüseynov, C.liyeva.- B.: Sda, 2002.- 624 s., cdvl; 24 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 300 nüs.- ISBN 5-8687-4028-9- [2002-71785] 123. Azrbaycanda uaqlar [Mtn]: statistik mcmu /Azrb. Resp. Dövlt statistika komitsi; msul xs A.Mmmdli .- B.: Sda, 2002.- 86 s.,; 20 sm.- [AMEA k/x] 26

124. Azrbaycanin regionlari [Mtn]: 1995-ci ildn 2001-ci il qdr rayonlarin statistik göstricilri /Azrb. Resp. Dövlt statistika komitsi.- B.: Sda, 2002.- 606 s., xrit; 24 sm.- ISBN 5-8687-4238-3- [2002-71890] 125. Azrbaycanin statistik göstricilri 2002 [Mtn] /Azrb. Resp. Dövlt statistika komitsi.- Rsmi nr.- B.: Sda, 2002.- 768 s.; 24 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-86874012-2.- [2002-71358] 126. Shiyy [Mtn]: statistik mcmu /Azrb. Resp. Dövlt statistika komitsi.- B.: Sda, 2002.- 120 s.; 24 sm.[ATU k/x] 127. Taxil istehsali v istifadsin dair birdflik müayinnin yekunlari bard [Mtn] /Azrb. Resp. Dövlt statistika komitsi; rzaq thlüksizliyi üzr informasiya sistemi.- B.: Sda, 2002.- 446 s., cdvllr; 24 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind. ISBN 5-8687-4019-1- [200271321] 316 Sosiologiya 128. Abbasova, Q. Elmin v thsilin sosiologiyasi [Mtn]: drslik /Qizilgül Abbasova.-B.: Baki universiteti, 2002.130 s.; 20 sm.- Müq. q., 500 nüs.- [2002-71499] 129. Dadaov, Y. cma inkiafi üçün tlimat kitabi [Mtn]: icma mütxssislri v icma liderlri üçün vsait /Yasin Dadaov, Gülbniz Qnbrova; red. Mhmmd Mhrrmov; ön söz li Hsnov; Azrb. icma inkiafi tbbüs qrupu.- B.: Karaton-M, 2002.- 264 s.: il.; 23 sm.Müq.q., 2000 nüs.- [2002-71480] 130. liyev, F. Azrbaycanda hyat sviyysi v onun yaxiladirilmasi yollari [Mtn]: drs vsaiti /Frhad liyev; elmi red. T.F.liyev.- B., 2002.- 82 s., cdvl; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 81.- 200 nüs.[2002-70575] 27

131. Naiyev, . Sosial müdafinin tkmilldirilmsinin sas istiqamtlri /li Naiyev, Rüft Mürüdov; red. .smayilov.- B.: Sda, 2002.- 134 s.; 21 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s.134-137.- ISBN 5-8687-4445-4[2002-71071] 132. Naiyev, . Sosial-iqtisadi inkiafin metodoloji aspektlri [Mtn]: monoqrafiya /li Naiyev; elmi red. .Abbasov, .F.Musayev.- B.: Azrnr, 2002.- 270 s.: k., cdvl., qrafik; 21 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 263-265.- 500 nüs.- ISBN 5-86874-007-6[2002-71153] 133. Rhmanov, F. Sosial sfera keçid iqtisadiyyati raitind [Mtn] /Frhad Rhmanov; elmi red. N..Rimaevskaya.-B.: Gnclik, 2002.- 265 s.; 21 sm.Biblioqr.: s. 259-262.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 500 nüs.- ISBN-5-8020-1604-3- [2002-71650] 134. Sosiologiyaya dair sxemlr [Mtn]: mühazirlrin konspekti /trt. T.B.Aayev; red. F.Q.Vahidov.- B.: Nurlan, 2002.- 90 s., sxem; 21 sm.- Bibioqrl. Azrb. v rus dillrind: s. 84.- 10000 man., 500 nüs.- [2002-75962] 135. fi, Ü. Konfliktologiya [Mtn]: siyasi-sosioloji thlil /Üzeyir fi; ry. M. Qasimov, A.Rhimov.- B.: Adilolu, 2002.- 182 s., portr., cdvl; 20 sm.- Biblioqr.: s. 172-179 (Azrb. v rus dillrind).- 500 nüs.- [2002-73170] 136. , . []: / .- .: , 2002.- 182 .; 20 .- .: . 167-180.- 300 .- [2002-1681188] 137. , . . []: /. ., ...- .: , 2002.- 140 .; 20 .- .: . 131-137.- 300 .- [2002-1-682870]

28

32 Siyast 138. Abbasbyli, A. Azrbaycan mnim üryimdir [Mtn]: (Heydr liyev haqqinda) /A.Abbasbyli.- B.: qtisad Un-ti, 2002.- 517 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 139. Abdullayev, E. Dövlt quruculuu [Mtn] /Elad Abdullayev; red. N.Aqaova; ön sözün mül. .Qarayev.B.: Ozan, 2002.- 232 s., portr., fotok.; 25 sm.- 5000 nüs. (super cildli).- [2002-74828] 140. Abdullayev, V. Müstqilliyimizin strategiyasi [Mtn] /Vaqif Abdullayev.- B.: Azrbaycan, 2002.- 416 s.; 20 sm.[ATU k/x] 141. A-Azrbaycan Trfdaliq v mkdaliq Sazii (TS A) [Mtn]: Bir trfdn Avropa Birliyi v onun üzvü olan dövltlr v digr trfdn Azrbaycan Respublikasi arasinda trfdaliq v mkdaliq sazii.- B., 2002.- 133 s.; 28 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.[2002-74611] 142. Azrbaycan 1994: [Mtn]: toplu: 2 hissd /hazir. Prezidentin icra Aparati.- B., 2002.- Birinci hiss: Milli dövltçilik sinaq qarisinda.- 472 s., fotok.; 30 sm.[2002-72324] 143. Azrbaycan Dövlt Müstqilliyinin 10 illiyin hsr olunmu "Suverenlik, demokratiya, dövlt idarçiliyi" mövzusunda elmi sessiyanin materiallari (10 oktyabr 2001ci il) [Mtn] /red. hey. S..Qndilov (ba red.) [v b.]; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda Dövlt idarçilik akademiyasi.- B., 2002.- 163 s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- [2002-71029] 144. Azrbaycan Xalq Cümhuriyyti Xarici lr Nazirliyinin xsi heyti [Mtn] /trt. v ön sözün mül. M.Qasimov.- B.: Azrbaycan Universiteti, 2002.- 22 s.; 20 sm.- 250 nüs.- [2002-71822] 29

145. Azrbaycan Respublikasi Xatir Kitabi [Mtn]: yirmi cildd [Mtn /ba red. N.C.Hsnliyev.- B., 2002.Cild I.- 834 s., fotok., portr.; 27 sm.- lavlr: s. 805816.- Pulsuz, 500 nüs. (cildli).- [2002-74091] 146. Azrbaycan Respublikasi Xatir Kitabi [Mtn]: yirmi cildd [Mtn] /ba red. N.R.Hacizad.- B., 2002.Cild II: B, C, Ç.- 827 s., fotok., portr.; 27 sm.- lavlr: s. 805-819.- 2000 nüs. (cildli).- [2002-74092] 147. Azrbaycan Respublikasi il Avropa ttifaqi v onun üzv dövltlri arasinda mkdaliq v trfdaliq saziinin tqdimati [Mtn].- B., 2002.- 50 s.; 29 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 10000 man.- [2002-76020] 148. Azrbaycançiliq-birliyimizin sasidir [Mtn]: 2001-ci il noyabrin 9-10-da Bakida keçirilmi Dünya Azrbaycanlilarin I Qurultayinda v "Gülüstan" sarayindaki rsmi qbulda Azrbaycan Respublikasinin Prezidenti Heydr liyevin nitqi.- B.: Azrbaycan nriyyati, 2002.- 34 s.; 19 sm.- 3000 nüs.- [2002-70686] 149. Budaqov, B. Asaqqal dünyasi [Mtn] /Budaq Budaqov; red. Roza Krimova; , H..liyev adina Corafiya institutu.- B.: smayil NPM, 2002.- 70 s.; 20 sm.- 100 nüs.- [2002-71488] 150. Budaqov, B. Heydr liyev fenomeni [Mtn] /Budaq Budaqov; red. R.Krimova; AMEA, H..liyev adina Corafiya institutu.- B.: smayil NPM, 2002.- 144 s., fotok.; 21 sm.- 500 nüs.- [2002-71393] 151. Budaqov, B. Heydr liyev fenomeni [Mtn] /Budaq Budaqov.- II nr.- B.: smayil NPM, 2002.- 136 s., 1 portr.; 21 sm.- 1000 nüs.(cildli).- [2002-72296] 152. Cfrov, N. Heydr liyev [Mtn] /Nizami Cfrov; elmi red. O.Musayev; red. S.Nzrli; Azrbaycanda Atatürk mrkzi.- B.: AtaAzM, 2002.- 51 s., portr.; 15 sm.(Türk dünyasinin böyük dövlt xadimlri).- 11000 nüs.[2002-73242] 30

153. Demokratiya: Gedilsi uzun bir yol [Mtn]: demokratiya v antidemokratiya antologiyasi: e..430b.e.1998 /trt. ed. H.Hacizad; qtisadi v siyasi aradirmalar mrkzi.- 2-ci nr.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2002.- 445 s., (1) portr.; 22 sm.- 3515 nüs.- ISBN 5-8745-9245-8- [2002-71189] 154. Elçi düünclri [Mtn]: bülfz Elçibyin deyimlrindn seçmlr /trt. dalt Tahirzad, Mirclal Yusifli; red Arif Rhimolu.- B.: Yeni Musavat qzetinin nri, 2002.- 324 s.; 20 sm.- (bulfz Elçibyin 65 illiyin rmandir).- [2002-71243] 155. Elçiby bülfz: "Mn qurtuluçuyam!" [Mtn] /trt. ön sözün mül. v müsahibnin mül. dalt Tahirzad.B.: Elçiby kitabxanasi, 2002.- 40 s., 21 sm.- [2002-70841] 156. fndiyev, M. Siyasi v hüquqi tlimlr tarixi [Mtn] /Mcid fndiyev; elmi red. N.Mikayilov; ry. .Rüstmov, .Taiyev, A.Rzayev.- B.: Baki Universiteti, 2002.- 612 s.; 21 sm.- Müq.q. (cildli).- [2002-72848] 157. fndiyev, V. Urbanizasiya v Azrbaycanin hr yaayi msknlri [Mtn]: monoqrafiya /Vüst fndiyev; elmi red. A.A.Nadirov, .Y.Göyçayli; ry. F.M.Hüseynov, T.G.Hsnov.- B.: Baki Universiteti, 2002.- 397 s., sxem, cdvl, xrit; 20 sm.- xtisarla yazilmi sözlr: s. 396.Biblioqr.: s. 387-395.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-72136] 158. hmdli, N. Mustafa mal Atatürk: portret cizgilri [Mtn] /Nazir hmdli; elmi red. Hüsamddin Mmmdov, red. Sfali Nzrli; Azrbaycanda Atatürk mrkzi.- B.: zt, 2002.- 220 s.: k.; 20 sm.Biblioqr. Azrb. dilind: s. 208-211, rus dilind: s. 211215, türk dilind: s. 215-216.- 1000 nüs.- [2002-70687] 159. libyli, B. Bizim kimi olmayan adam /Bsti libyli; red. Rövn bdülhsnli.- B.: Qanun, 2002.100 s., (2) port.; 16 sm.- Müq. q., 500 nüs.- [2002-71489]

31

160. liyev Heydr v Azrbaycan rabitsi [Mtn] /layihnin mül. N.hmdov, M.mirov; trt. .smayilov, red. .Abbasov; foto R.Bairov; dizayner .Mirzyev.- B.: Azrmarka, 2002.- 136 s., portr.: k.; 30 sm.- 1000 nüs.- [2002-71077] 161. liyev, H. Müstqilliyimiz bdidir Mtn]: çixilar, nitqlr, byanatlar, müsahiblr, mktublar, mruzlr, müracitlr, frmanlar [Mtn] /Heydr liyev; burax. msul Ramiz Mehdiyev.- B.: Azrnr, 2002.- Kitab 10: May 1997 - iyul 1997.- 472 s., portr.; 22 sm.- xsi adlar göstricisi: s. 456-460.- Corafi adlar göstricisi: s. 460464.- [2002-74279] 162. liyev, Q. Müdrikliyin tntnsi [Mtn] /Qoqar liyev; elmi red.v ön söz .M.Taiyev.- B.: Azrnr, 2002.- 142 s. portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-72789] 163. srlr brabr illr 1969-1999 [Mtn]: faktlar v rqmlr (Heydr liyev haqqinda) /Azrb. Resp. Prezidentinin katibliyi; red. hey. E.Namazov [v b.]; foto R.Bairov, .Litvin, .Mmmdova.- B.: Nurol, 2002.- 58 s.: k.; 28 sm.- (srlr brabr illr 30).- [2002-70877] 164. Gövhrli, M. Qayidi - xalqimizin qurtuluu oldu [Mtn] /Mirlkbr Gövhrli; red. S.Aayev.- B.: Azr, 2002.- 58 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71794] 165. Heydr liyev v Azrbaycançiliq mfkursi [Mtn] /elmi red. v ön sözün mül. R Mehdiyev; mül.trt. S.Xlilov.- B.: Azrbaycan Universiteti, 2002.- 232 s., portr.; 22 sm.- 1000 nüs.- [2002-71819] 166. Heydr liyev v bldiyylr [Mtn] /trt. E..Abdullayev, V.Tofiqli; msl. Z.Qaralov; burax. msul M.Qfrov.- B.: ABU, 2002.- 56 s.: (4) v. k.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-72017] 167. Heydr liyev v rq [Mtn]: alti cildd /ideyanin v ön sözün mül. V.Quliyev; mül.-trt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzad; red. M.Qurbanli.- B.: Tural- NPM, 2002.32

Kitab I: - 384 s.; (36) s. fotok., portr.; 28 sm.(Azrbaycan Respublikasinin Dövlt müstqilliyinin 10 illiyin hsr olunur).- lavlr: s. 370-380.- 500 nüs.(cildli).- [2002-72644] 168. Heydr liyev v rq [Mtn]: alti cildd /ideyanin v ön sözün mül. V.Quliyev; mül.-trt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzad; red. M.Qurbanli.- B.: Tural- NPM, 2002.Kitab II: ran slam Respublikasi.- 450,(2) s.; (24) s. fotok.; 28 sm.- (Azrbaycan Respublikasinin Dövlt müstqilliyinin 10 illiyin hsr olunur).- 500 nüs.(cildli).[2002-72643] 169. Heydr liyevin yeni neft strategiyasi [Mtn]: fotoalbom.- B., 2002.- 191 s.: fotok.; 32 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- [2002-70606] 170. Hsnov, T. Azrbaycan razilrinin Ermnistan trfindn ialinin air sosial-iqtisadi nticlri [Mtn] /Tapdiq Hsnov; elmi red. A.M.Quliyev; ry. .Y.Göyçayli.- B.: Çaiolu, 2002.- 118 s., cdvl, xrit; 20 sm.- Biblioqr.: s. 115-116.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- Müq.q, 500 nüs.- [2002-72840] 171. Hüseynov, N. Azrbaycan: Siyasi txribatçiliq v separatizm hatsind [Mtn] /N.Hüseynov.- B., 2002.290 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 172. Xudiyev, N. Sabaha inamla [Mtn] /Nizami Xudiyev; elmi red. Adil Babayev.- B.: Azrbaycan, 2002.- 432 s.: k.; 23 sm.- Müq.q., 1000 nüs. (cildli).- [2002-72058] 173. nsanov, . Heydr liyev v Azrbaycan shiyysi /li nsanov; red. .Smdov, Z.liyev.- B.: Azrbaycan, 2002.- 156 s., portr., fotok.; 30 sm.- 2000 nüs.- [200271168] 174. smayilov, . Azrbaycan xalqinin siyasi mdniyyti [Mtn]: sr /srafil smayilov; ry. .Mmmdov, R.Rcbov.- B.: Zaman, 2002.- 300 s., portr.; 20 sm.Biblioqr.: s. 291-294.- 2 man., 500 nüs.- [2002-70864] 33

175. yirmi dördüncü bahar [Mtn] /ön söz Seyid li kbr Ocaqnejad; ran slam Respublikasinin Azrbaycan sfirliyinin mdniyyt mrkzi.- B., 2002.- 42 s., foto.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71050] 176. Qaraba Azadliq Tkilati: Qaraba dünn, bu gün v sabah" 1-ci Umumrespublika elmi-mli konfransi [Mtn]: tezislr. Baki, 24-25 may, 2002 /red. hey. .Abbasov [v b.].- B.: ua, 2002.- 192 s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 1000 nüs.- [2002-71073] 177. Qoali, . Nursultan Nazarbayev [Mtn] /kbr Qoali; elmi red. O.Musayev; red. S.Nzrli; Azrbaycanda Atatürk mrkzi; - B.: Az Ata M, 2002.- 46 s.; 15 sm.- (Türk dünyasinin böyük dövlt xadimlri seriyasi).- 7000 man.; 500 nüs.- [2002-76006] 178. Quliyeva, X. Heydr liyev v mnvi-estetik dyrlr [Mtn]: monoqrafiya /atir Quliyeva; elmi red. v ön sözün mül. V.Hbibolu.- B.: Azrnr, 2002.- 176 s., fotok.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 171-175.- Müq.q., 3000 nüs.- [2002-71074] 179. Qurbani, A.Heydr liyev v Azrbaycan ordusu [Mtn] /Abdulla Qurbani; red. V.liyev.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2002.- 392 s., portr.: k.; 25 sm.1000 nüs.- ISBN-5-87459-1907- [2002-71731] 180. Mahmudov, Y. Azrbaycan tarixind Heydr liyev xsiyyti [Mtn] /Yaqub Mahmudov; elmi red. .M.Hsnov.- B.: Thsil, 2002.- 328 s., portr., fotok.; 22 sm.- Müllifin H..liyev, azadliq hrkati v müstqillik dövrün aid yazilari: s. 309-322.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-71836] 181. Mmmdov, . Ümumdünya ictimai-siyasi proseslr XX sr [Mtn]: drs vsaiti /saq Mmmdov, Çingiz Mmmdov; red. H.C.Aslanov; ADNA; Azrb. Dövlt mdniyyt v incsnt universiteti.- B.: Çiraq, 2002.-

34

252 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb.v rus dillrind: s. 246248.- 500 nüs.- [2002-72028] 182. Musabyov, R. Demokratik seçkilr legitim hakimiyytin sasidir [Mtn] /Rasim Musabyov; red. hmd Abbasbyli; msl. C.Hsnli; "Vtnda Cmiyyti Urunda" müstqil mslht v yardim mrkzi.- B.: Adilolu, 2002.- 30 s.; 20 sm.- (Seçici kitabxanasi).- 12550 nus.- [2002-72101] 183. Musabyov, R. Demokratiya legitim hakimiyytin sasidir [Mtn] /Rasim Musabyov; red. hmd Abbasbyli; msl. C.Hsnli; "Vtnda Cmiyyti Urunda" müstqil mslht v yardim mrkzi.- B.: Adilolu, 2002.- 29 s.; 20 sm.- (Seçicinin kitabxanasi).12550 nüs.- [2002-72034] 184. Ouz, Y. Qdim Anadolu v Azrbaycan türklri [Mtn] /Yunus Ouz; red. F.Abbasquliyeva.- B.: AME NPB, 2002.- 112 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 67-68.- ISBN 58960-0359-5- [2002-71204] 185. Orucov, H. Heydr liyev v Azrbaycanda milli siyast [Mtn] /Hidayt Orucov; elmi red. .Abdullayev, ing. dilin trc. red. S.Seyidov.- B.: rq-Qrb, 2002.171+176 s.: (20) v. k.; 21 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- ISBN 5-5650-0340-7- [2002-71678] 186. Seyidov, Y. Demokratiyanin uzun yolu [Mtn] /Yusif Seyidov; red. Mmmd lizad .- B.: BDU nriyyati, 2002.- Kitab II.- 216 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71125] 187. Sivilizasiya v terror [Mtn]: mqallr toplusu /elmi red. v ön sözün mül. S.Xlilov.- B.: Azrbaycan Universiteti, 2002.- 172 s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind (latin, kiril qrafikasi il).- 600 nüs.- [200271813] 188. Türkiy Atatürkün, Azrbaycan Heydr liyevin sridir [Mtn]: professor Nizami Cfrovla Dyant Osmanlinin söhbti /red. Osman Musayev; Azrbaycanda 35

Atatürk mrkzi.- B.: AzAtaM, 2002.- 82 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-73250] 189. Ülkü, U. Süleyman Dmirl [Mtn] /Urfan Ülkü, li Hsnov; elmi red. O.Musayev, .Qoali (Yolçuyev); red. S.Mmmdova; Azrbaycanda Atatürk mrkzi.- B.: Az Ata M, 2002.- 54 s.; 16 sm.- (Türk dünyasinin böyük dövlt xadimlri).- 500 nüs.- [2002-72633] 190. Vtn, Xalq, Prezident haqqinda düünclr [Mtn]: (Heydr liyev haqqinda) /trt. Mzahirv Süleymanzad; red. Syyad Aran.- B.: Shr qzeti; Tfkkür NPM, 2002.368 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71443] 191. Zmanmizin böyük Azrbaycanlisi [Mtn]: xüsusi buraxili /ba red. .sgrolu; red. N.Aqaova.- B.: CBS, 2002.- 104 s., portr., fotok.; 29 sm.- 2000 nüs.- [200273864] 192. -: , [].- ., 2002.- 574 ., .; 31 .- .: . 569.- . : . 572.- 70 . ( .).- [2002-3-102530] 193. , . - [] / .- .: , 2002.- 247 .; 20 .- .: . 220-239..: . 246.- 200 .- [2002-1-682039] 194. , . [] / .- .: , 2002.- 216 ., , ; 22 ..: . 207.- 4 ., 1000 .- [2002- 13111] 195. , . []: , , / .- ., 2002.- 231 .; 21 .- [2002-2-762422] 196. , .. [] /...- .: , 2002.- 180 .; 20 .[- . -] 36

197. [] / .- ., 2002.- 44 .; 20 .- ., 200 .- [2002-1-681068] 198. , . [] / .- .: , 2002.- 110 .; 20 .- 300 .- [2002-1-681685] 199. , . [] / .- .: , 2002.- 89 c.; 20 .- [20021-681942] 200. , .. . . [] /...- .: , 2002.- 128 .; 20 .- .: . 108.- 200 .- [2002-1682871] 201. , -. : [] /- ..: , 2002.- 105 .; 21 .- (: « »).- 500 .-ISBN 9952-80011-8- [2002-2-762167] 202. []: : , 11-12 2002 .- ., 2002.- 352 .; 20 .- A., . . .- 200 .- [2002-1-681752] hidlr 203. Bir ocain iii [Mtn]: (Allahyar Xlilov haqqinda) /topl. trt. ed. v il. Bayram Novruz.- B.: irvannr, 2002.- 72 s., fotok.; 19 sm.- (.Nzirov adina Dvçi hr 4 sayli mktbin 80 illiyi münasibtil).- 300 nüs.[2002-71035] 37

204. Cfrli, Y. milinin hid oullari [Mtn] /Y.Cfrli.- B.: R.N.Novruz-94, 2002.- 300 s.,; 20 sm.[ATU k/x] 205. hmdqizi, H. Alasa, anam alar [Mtn]: (Qazax Aqstafa rayon hidlri haqqinda) /Hicran hmdqizi.B.: Azrbaycan, 2002.- 80 s., fotok.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71051] 206. Gileyli, B. Beylqanin Milli Qhrmanlari [Mtn] /Bylr Gileyli, Mirz Mirzyev; red. öhrt Slimbyli.B.: Arida, 2002.- 80 s.: k.; 20 sm.- 10000 man., 500 nüs.- [2002-74034] 207. Qüdrtov, O. akir vtn daidi [Mtn]: (Qarabada hid olmu akir Abbasov haqqinda) /Oruc Qüdrtov, Qorxmaz Abdulla.- B.: smayil NPM, 2002.- 112 s., fotok.; 20 sm.- 50 nüs.- [2002-70631]

327 Xarici siyast. Diplomatiya 208. Azrbaycan Respublikasi il Türkiy Respublikasi arasinda diplomatik laqlrin qurulmasinin 10 illiyin hsr olunmu elmi-praktik konfrans [Mtn]: materiallar 14 yanvar 2002-ci il /red. hey. N.Q.Cfrov, H.M.Mmmdov [v b.]; Azrb. Atatürk mrkzi.- B.: AMEA, 2002.- 70 s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v türk dillrind.- 250 nüs.- ISBN 589600-344-7- [2002-70867] 209. Azrbaycan Respublikasinda nsan nkiafi haqqinda hesabat 2002 [Mtn] /red. v msl. B.Blayer; red. B.Nbiyev; bdii trt. v rssam N.Novruzov, G.Sfrova; 38

foto. F.Xayrulin [v b.]; Birlmi Milltlr Tkilatinin inkiaf proqrami.- B., 2002.- 88 s.; 28 k., (41) cdvl, xrit; 29 sm.- Biblioqr. ing dilind: s. 87-88.- 10000 man.[2002-76756] 210. Azrbaycan-Rusiya 1992-2002 [Mtn]: sndlr toplusu /Azrb. Resp Xarici lr Nazirliyi; Rusiya Feder. Bakidaki sfirliyi.- B.: Cüm, 2002.- 589 s.; 20 sm.[AMEA k/x] 211. Azrbaycan v Avropa [Mtn]: qariliqli münasibtlrin problemlri v perspektivlri: Azrbaycan Respublikasinin Müstqillik Günün hsr olunmu I Tlb elmi-praktik konfransin materiallari (1-2 noyabr 2002-ci il) /burax. msul ..Rcbli; Baki Slavyan universiteti; Regionünasliq v trcüm fakültsi; Beynlxalq münasibtlr kafedrasi; Avropaünasliq kafedrasi.- B.: BSU, 2002.- 102 s.; 20 sm.- [2002-71625] 212. Azrbaycan v müasir dünya: [Mtn]: IV ümumrespublika elmi-praktik konfransin materiallari /ön söz S.Xlilov.- B.: Azrbaycan Universiteti, 2002.-335 s.; 20 sm.- Müq.q., 600 nüs.- [2002-71821] 213. Azrbaycan v YUNESKO [Mtn] /ön sözün mül. milli V.Quliyev; YUNESKO üzr Azrbaycan komissiyasi.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2002.- 47 s.; 20 sm.- Azrbaycan- YUNESKO laqlrinin 10 illiyin hsr ed.).- 200 nüs.- ISBN 5-8745-9192-3- [2002-71087] 214. Birlmi Milltlr Tkilatinin nizamnamsi v Beynlxalq mhkmnin statusu [Mtn]: BMT-nin Azrb. Resp. nümayndliyi.- B., 2002.- 96 s.; 14 sm.- [200270595] 215. BMT. Ba Assambleya [Mtn]: 6 oktyabr 1999-cu il sülh mdniyyti sahsind faliyyt dair byannam v proqram.- B.: Azrnr, 2002.- 21 s.; 20 sm.- Cildd: Sülh mdniyyti.- 500 nüs.- [2002-71086] 39

216. Hsnov, S. Dövltlrarasi münasibtlrd Xzrin statusu mslsi [Mtn]: siyasi-hüquqi aspekt /Snan Hsnov; elmi red. li Hsnov; , Beynlxalq münasibtlr institutu.- B.: Elm, 2002.- 176 s., portr.; 20 sm.- S.155-160-da; Xzrin statusu haqqinda hadislrin ardicillii göstrilmidir.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 161-169.- 300 nüs.- ISBN 5-8066-1443-3[2002-71509] 217. Muxtarov, K. XX srd türk xalqlarinin birliyi ideyasi [Mtn] /Kamil Muxtarov, R.liyev; elmi red. V.Arzumanli; AMEA, Beynlxalq münasibtlr institutu.B.: Qartal, 2002.- 140 s.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [200274910] 218. YUNESKO-nun mdni müxtliflik haqqinda ümumi byannamsi [Mtn]: YUNESKO-nun Ba konfransinin 31-ci sessiyasinda 2001-ci ilin noyabrin 2- d Parisd qbul edilmidir.- B.: YUNESKO, 2002.- 8 s.; 27 sm.- 1 man.- [2002-79653] 328 Parlamentlr. Xalq nümayndlri. Hökumt 219. Azrbaycan Respublikasi Ali Mhkmsi Plenumunun qrarlari: 1992-2002 [Mtn]: toplu /nr msul .Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 200 s.; 20 sm.Müq.q., 300 nüs.- [2002-71454] 220. Azrbaycan Respublikasi Konstitusiya Mhkmsinin Qrarlari [Mtn] /nr msul .Xuduolu; red. M.Bayramov.- B.: Qanun, 2002.- 312 s.; 20 sm.- 99 nüs.- [2002-72157] 221. Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi claslarinin protokollari v stenoqramlari [Mtn].- B.: Milli Mclis, 2002.- 2-ci çairi, 6-ci Sessiya. Yaz. 10-cu cild: 1-26 fevral 2002-ci il.- 522 s.; 20 sm.- 80 nüs.- [2002-72974] 40

222. Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi claslarinin protokollari v stenoqramlari [Mtn].- B.: Milli Mclis, 2002.- kinci çairi. 6-ci Sessiya.Yaz. 11-ci cild: 1-29 mart 2002-ci il.- 578 s.; 20 sm.- [2002-72635] 223. Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi claslarinin protokollari v stenoqramlari [Mtn].- B.: Milli Mclis, 2002.- II Çairi. Altinci sessiya. Yaz. 12-ci cild: 2-30 aprel 2002-ci il.- 775 s.; 20 sm.- 80 nüs.- [2002-73226] 224. Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi claslarinin protokollari v stenoqramlari [Mtn].- B.: Milli Mclis, 2002.- II Çairi. Altinci sessiya. Yaz. 13-cü cild: 3-31 may 2002-ci il.- 668 s.; 20 sm.- 80 nüs.- [2002-73458] 225. Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi claslarinin protokollari v stenoqramlari [Mtn].- B.: Milli Mclis, 2002.- II Çairi. Növbdnknar yeddinci v skkizinci sessiyalar. 14-cü cild: 4 iyun - 29 iyul 2002-ci il.- 856 s.; 20 sm.- 80 nüs.- [2002-73722] 226. Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi claslarinin protokollari v stenoqramlari [Mtn].- B.: Milli Mclis, 2002.- II Çairi. Doqquzuncu sessiya. Payiz. 15-ci cild: 30 sentyabr-29 oktyabr 2002-ci il.- 739 s.; 20 sm.- 80 nüs.[2002-73723] 227. Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi claslarinin protokollari v stenoqramlari [Mtn].- B.: Milli Mclis, 2002.- II Çairi. Doqquzuncu sessiya. Payiz. 16-ci cild: 4 iyun - 1-29 noyabr 2002-ci il.- 664 s.; 20 sm.- 80 nüs.[2002-73801] 228. Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi claslarinin protokollari v stenoqramlari [Mtn].- B.: Milli Mclis, 2002.- II Çairi. 9-cu Sessiya. Payiz.17-ci cild: 3 - 27 dekabr 2002-ci il.- 598 s.; 20 sm.- 80 nüs.- [2002-73800] 229. Azrbaycan Respublikasi Vergi Mcllsinin 49.3 v 49.6-ci maddlrinin rh edilmsi haqqinda Azrbaycan Respublikasi Konstitusiya Mhkmsinin 41

Qrari [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 172.-12 s.; 20 sm.Müq. q., 100 nüs.- [2002-71313] 230. Azrbaycan Respublikasinda kiçik v orta sahibkarliin inkiafinin Dövlt proqrami (2002-2005-ci illr) [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 173.- 24 s.; 21 sm.(Sahibkarliq faliyyti).- Müq.q., 50 nüs.- [2002-71400] 231. Azrbaycan Respublikasinda rezident v qeyrirezidentlrin valyuta mliyyatlarinin rejimi haqqinda qaydalar [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business press, 2002.- Buraxili 166.- 20 s.; 20 sm.(Maliyy v kredit).- Müq. q, 100 nüs.- [2002-71309] 232. Azrbaycan Respublikasinin Cinayt Mcllsi [Mtn]: 1 oktyabr 2002-ci il qdrki lav v dyiikliklrl /nr msul .Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 396 s.; 14 sm.- Müq.q., 99 nüs.(cildli).- [200271449] 233. Azrbaycan Respublikasinin Cinayt- Prosessual Mcllsi [Mtn]: 1 sentyabr 2002-ci il qdr lav v dyiikliklrl /nr msul .Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 484 s.; 20 sm.- 20000 man., 99 nüs. (cildli).- [200271453] 234. Azrbaycan Respublikasinin Dövlt Sosial Müdafi Fondu haqqinda sasnam: [Mtn]: Azrbaycan Respublikasinin qanunlar toplusu /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.Buraxili 1758 s.; 21 sm.- Müq.q., 50 nüs.- [2002-71402] 235. Azrbaycan Respublikasinin mk Mcllsi [Mtn]: AR-nin 1 fevral 1999-cu il tarixli, 618-Q sayli Qanunu il tsdiq olunmu, 1 iyul 1999-cu ildn qüvvy minmidir /nr msul .Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.200 s.; 20 sm.- Müq.q., 300 nüs. (cildli).- [2002-71456]

42

236. Azrbaycan Respublikasinin Hrbi Qanunlar toplusu [Mtn] /trt. ed. .ahmarolu; ön sözün mül. Q.liyarov; nair .Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 300 s.; 21 sm.- Müq. q., 300 nüs.- [2002-71455] 237. Azrbaycan Respublikasinin nzibati Xtalar Mcllsi [Mtn]: (24 iyun 2002-ci ildk lav v dyiikliklrl) /nr msul .Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 220 s.; 20 sm.- Müq.q., 300 nüs. (cildli).- [200271457] 238. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Aqrar islahatin saslari haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu[Mtn].- B.: Qanun, 2002.- 10 s., 20 sm.- 3000 man.-[2002-71595] 239. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Bdn trbiysi v idman haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn].- B.: Qanun, 2002.- 16 s.; 20 sm.- [200271590] 240. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Cinayt prosesind itirak edn xslrin dövlt müdafisi haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: (1dekabr 1998- ci il, 585-IQD).- B.: Qanun, 200.- 12 s.; 21 sm.[2002-73557] 241. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Dövlt mlakinin özlldirilmsi haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu[Mtn].- B.: Qanun, 2002.- 18 s.; 20 sm.- 3000 man.- [2002-71593] 242. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Dövlt rüsumu haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 6 (397) 2002 /burax. msul nna Vlaova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 60 s.; 20 sm.- (Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 100 nüs.[2002-70510] 243. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Dövlt rüsumu haqqinda Qanun [Mtn]: sndlr toplusu /burax. 43

msul E.M.fndiyev.- B.: Hüquq, 2002.- 138 s.; 20 sm.10000 man., 3000 nüs.- [2002-70756] 244. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Dövlt satinalmalari haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /burax. msul flatun Babayev.- B.: Minimaks NPM, Businees Press, 2002.- Buraxili 148.- 44 s.; 21 sm.- (Mülki qanunvericilik).- Müq.q., 100 nüs.[2002-70507] 245. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Dövlt salnamlri haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 13 (404) 2002 /burax. msul Tatyana Kuzmina, öl Quliyeva.- B., 2002.- 48 s.; 20 sm.- (Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).-100 nüs.[2002-70951] 246. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Dövlt sosial siorta sistemind frdi uçot haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 3 (394) 2002 /burax. msul Natalya Belova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 9 s.; 20 sm.(Biznesmenin bülleteni).(Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [2002-70513] 247. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Energetika haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: (24 noyabr 1998- ci il, 541-IQ) /nr msul ahbaz Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 28 s.; 21 sm.- [2002-73558] 248. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. lilliyin qarisinin alinmasi, lillrin reabilitasiyasi v sosial müdafisi haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu[Mtn].- B.: Qanun, 2002.- 22 s.; 20 sm.- 3000 man.- [2002-71599] 249. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. traf mühit dair informasiya haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunvericiliyi [Mtn] /burax. msul N.Belova, .Quliyeva.- B., 2002.- 11 s.; 20 sm.- Biznesmenin

44

bülleteni.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 50 nüs.- [200271465] 250. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Gömrük tarifi haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn].- B., 2002.- 22 s.; 20 sm.- 3000 man.- [2002-71598] 251. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Hrbi xidmt çairiin saslari haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn].- B., 2002.- 18 s.; 20 sm.3000 man.- [2002-71591] 252. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Hüquqi xslrin dövlt qeydiyyati haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn].- B., 2002.- 10 s.; 20 sm.3000 man.- [2002-71600] 253. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. cbari ekoloji siorta haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 164: kologiya.- 12 s.; 21 sm.- Müq. q., 100 nüs.- [2002-71316] 254. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. 2002-ci il dövlt büdcsi haqqinda Azrbaycan Respublikasinin qanunu [Mtn]: 8 (397) 2002 /burax. msul Natalya Belova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 13 s.; 20 sm.(Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).50 nüs.- [2002-70508] 255. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. nsan Hüquqlari üzr Müvkkili (Ombudsman) haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Konstitusiya Qanunu [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 154.- 12 s.; 21 sm.- (Konstitusiya akti).- Müq.q., 50 nüs.- [2002-70663] 256. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. stehlakçilarin hüquqlarinin müdafisi haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn].- B.: Qanun, 2002.- 22 s.; 20 sm. - 3000 man.- [2002-71603] 45

257. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Kndli (fermer) tsrrüfati haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 15 (406) ) 2002 /burax. msul Tatyana Kuzmina, öl Quliyeva.- B., 2002.- 20 s.; 20 sm.(Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).50 nüs.-[2002-70949] 258. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Kiçik sahibkarlia dövlt kömyi haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 44 (435) 2002 /burax. msul T.Kuzmina, .Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 9 s.; 20 sm.- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [2002-72881] 259. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Kommersiya sirri haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 7 (398) 2002 /burax. msul Tatyana Kuzmina, öl Quliyeva.- B., 2002.- 9 s.; 20 sm.(Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).50 nüs.- [2002-70509] 260. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Kütlvi informasiya vasitlri haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 20 (411) 2002 /burax. msul nna Vlaova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 23 s.; 20 sm.(Biznesmenin bülleteni).(Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [2002-70945] 261. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Kütlvi informasiya vasitlri haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /burax. msul flatun Babayev.- B.: Minimaks NPM, Businees Press, 2002.Buraxili 159.- 20 s.; 21 sm.- (Mülki qanunvericiliyi).Müq. q., 50 nüs.- [2002-70872] 262. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Qiymtli kaizlar haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /burax. msul flatun Babayev.- B.: Minimaks

46

NPM, Businees Press, 2002.- Buraxili 155.- 24 s.; 21 sm.Müq. q., 50 nüs.- [2002-70876] 263. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Qiymtlndirm faliyyti haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunvericiliyi [Mtn] /burax. msul Tatyana Kuzmina, öl Quliyeva.- B., 2002.- 8 s.; 20 sm.Biznesmenin bülleteni.- 50 nüs.- [2002-71475] 264. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Qrant haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 12 (403) 2002 /burax. msul nna Vlaova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 7 s.; 20 sm.- (Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 75 nüs.- [2002-70952] 265. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Mcburi dövlt sosial siorta ödmlri üzr borclarin tnzimlnmsi haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn].- B., 2002.- 6 s.; 20 sm.- 3000 man.[2002-71608] 266. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Mdniyyt haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: (06 fevral 1998- ci il, 430-IQ) /nair ahbaz Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 24 s.; 21 sm.- [2002-73556] 267. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Mhkm qrarlarinin icrasi haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /burax. msul .Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 44 s.; 21 sm.- 100 nüs.- [2002-70666] 268. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Mhkm qrarlarinin icrasi haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 19 (410) 2002 /burax. msul nna Vlaova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 47 (1) s.; 20 sm.(Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).100 nüs.- [2002-70946] 269. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Mlumat azadlii haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu

47

[Mtn].- B., 2002 s.- 20 s.; 20 sm.- 300 man.- [200271592] 270. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Mulluq haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn].- B.: Qanun, 2002.- 18 s.; 20 sm.- 3000 man.- [2002-71609] 271. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Özlldiriln Dövlt müssislrinin, aqrar islahatlari nticsind lv olunmu v ial altinda olan rayonlarin tsrrüfat subyektlrinin borclari haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.Buraxili 189.- 12 s.; 21 sm.- Müq.q., 50 nüs.- [200271777] 272. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Rabit haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn].- B., 2002.- 18 s.; 20 sm.- 3000 man.- [2002-71602] 273. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Referendum haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /burax. msul N.Belova, .Quliyeva.- B., 2002.- 16 s.; 20 sm.- Biznesmenin bülleteni.- 50 nüs.- [2002-71470] 274. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Sahibkarliq faliyyti haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 27 (418) 2002 /burax. msul nna Vlaova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 16 s.; 20 sm.- (Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 100 nüs.[2002-70957] 275. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Sahibkarliq faliyyti haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Business Press, 2002.- 12 s.; 21 sm.- Müq. q., 50 nüs.- [2002-71317] 276. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Srbst toplamaq azadlii haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn].- B., 2002.- 10 s.; 20 sm.- [2002-71606]

48

277. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Siorta haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn].- B., 2002.- 26 s.; 20 sm. - 3000 man.- [2002-71604] 278. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Sosial siorta haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 4 (395) 2002 /burax. msul Tatyana Kuzmina, öl Quliyeva.- B., 2002.- 12 s.; 20 sm.- (Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 100 nüs.[2002-70512] 279. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Sosial siorta haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /burax. msul flatun Babayev.- B.: Minimaks NPM, Businees Press, 2002.- Buraxili 147.- 16 s.; 21 sm.(Siorta).- Müq.q., 100 nüs.- [2002-70505] 280. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Sosial siorta haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn].- B.: Qanun, 2002.- 14 s.; 20 sm.- 3000 man.[2002-71605] 281. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Torpaq bazari haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 1999-cu il.- B., 2002.- 14 s.; 20 sm.- 3000 man.[2002-71594] 282. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Tibbi siorta haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn].- B., 2002.- 14 s.; 20 sm.- 3000 man.- [2002-71596] 283. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Uaq hüquqlari haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn].- B.: Qanun, 2002.- 14 s.; 20 sm.- 3000 man.[2002-71601] 284. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Valyuta tnzimi haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 5 (396) 2002 /burax. msul Natalya Belova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 16 s.; 20 sm.- (Biznesmenin

49

bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 100 nüs.[2002-70511] 285. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Veteranlar haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 11 (402) 2002 /burax. msul Tatyana Kuzmina, öl Quliyeva.- B., 2002.- 6 s.; 20 sm.- (Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 100 nüs.[2002-70953] 286. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Veteranlar haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: "Minimax" NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 150.- 12 s.; 21 sm.- (Mülki qanunvericilik).- Müq.q., 50 nüs.- [2002-70605] 287. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Vtndalarin Pensiya Tminati haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 16 (407) 2002 /burax. msul Tatyana Kuzmina, öl Quliyeva.- B., 2002.- 48 s.; 20 sm.- (Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 100 nüs.- [2002-70948] 288. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Vtndalarin Pensiya Tminati haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business press, 2002.Buraxili 168: Sosial siorta v tminat.- 56 s.; 20 sm.-.Müq. q., 100 nüs.- [2002-71311] 289. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Vtndain xsiyyt Vsiqsi haqqinda Azrbaycan Respublikasinin qanunu [Mtn]: 2 (393) 2002 /burax. msul nna Vlasova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 20 s.; 20 sm.- (Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 20 nüs.- [200270514] 290. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Yerli (bldiyy) Vergilr v Ödnilr haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 23 (414) 2002 /burax. 50

msul nna Vlaova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 8+8 s.; 20 sm.(Biznesmenin bülleteni).(Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- Mtn Azrb v rus dillrind.- 75 nüs.[2002-70943] 291. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu: Yerli (Bldiyy) Vergilr v Ödnilr haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B., 2002.- Buraxili 160.- 8 s.; 20 sm.Minimax NPM, Business Press.- Müq.q., 100 nüs.- [200270874] 292. Azrbaycan Respublikasinin Mnzil Mcllsi [Mtn]: 2002-ci il yanvarin 1-dk olan dyiiklik v lavlrl /burax. msul E.M.fndiyev.- B.: Hüquq dbiyyati, 2002.- 120 s.; 20 sm.- 15000 man., 4000 nüs. (cildli).- [2002-70758] 293. Azrbaycan Respublikasinin Mülki Mcllsi [Mtn] /nr msul .Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 536 s.; 20 sm.- Müq.q., 99 nüs. (cildli).- [2002-71459] 294. Azrbaycan Respublikasinin Nazirlr Kabinetinin 2002- ci il qrarlarinin monitorinqi [Mtn]: 17 (408) 2002 /burax. msul nna Vlasova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 23 s.; 20 sm.- (Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- [2002-70947] 295. Azrbaycan Respublikasinin Nazirlr kabinetinin 2002- ci il qrarlarinin monitorinqi [Mtn]: 21 (412) 2002 /burax. msul nna Vlasova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 27 (1) s.; 20 sm.- (Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [2002-70944] 296. Azrbaycan Respublikasinin torpaqlarinin iri miqyasli tdqiqi v xritldirilmsin aid tlimat /trt. Q..Mmmdov, Q..Yaqubov; red. .Balayolu; Azrb. Resp. Dövlt torpaq v xritçkm komitsi; Azrb. Dövlt yerquruluu layih institutu.- B.: Maarif, 2002.- 208 s., cdvl, forma; 22 sm.- 1000 nüs.- [2002-71616] 51

297. Azrbaycan Respublikasinin Vergi Qanunvericiliyi [Mtn] /nair .Xuduolu; red. .ahmarolu.Tkmilldirilmi variant.- B.: Qanun, 2002.- I-II hiss: Yeni sndlr.- 372 s.; 20 sm.- Müq.q., 300 nüs.(cildli).[2002-71463] 298. Azrbaycan Respublikasinin Vergi Mcllsi [Mtn] /nair .Xuduolu; red. .ahmarolu.- B.: Qanun, 2002.- 156 s.; 20 sm.- Müq.q.; 300 nüs.- [2002-71462] 299. Azrbaycan Respublikasinin Vergi Mcllsi [Mtn]: 2000-ci il 11 iyul tarixli qanunla tsdiq edilmi, 2001-ci il yanvarin 1-dn qüvvy minmidir. (2002-ci il yanvarin 1-dk edilmi lav v dyiikliklrl) /burax. msul E.M.fndiyev.- B.: Hüquq dbiyyati, 2002.- 192 s.; 20 sm.- 20000 man, 3000 nüs. (cildli).- [2002-70760] 300. Azrbaycan Respublikasinin Vergi Mcllsi [Mtn]: Maddlr üzr izahat: Xüsusi hiss /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business press, 2002.Buraxili 165.- 212 s.;c 20 sm.- Müq.q., 200 nüs.- [200271308] 301. Azrbaycan Respublikasinin Vergi Mcllsi: zahatlar. Azrb. Resp. 16 noyabr 2001-ci il tarixli 217IIQD sayli Qanunu il Azrb. Resp. Vergi mcllsin edilmi lavlrin v dyiikliklrin izahi [Mtn] /burax. msul flatun Babayev.- B.: Minimaks NPM, Businees Press, 2002.- Buraxili 146.- 32 s.; 21 sm.- (Vergi qanunvericiliyi).- Müq.q., 100 nüs.- [2002-70506] 302. Azrbaycan Respublikasinin Vergi Mcllsinin dyiikliklr v lav edilmi maddlri (01 yanvar 2002-ci il qdr) [Mtn]: 1 (392) 2002 /burax. msul Natalya Belova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 21 s.; 20 sm.(Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).100 nüs.- [2002-70515] 303. Azrbaycan Respublikasinda nadsiz hesablamalar v pulköçürmlri haqqinda tlimat [Mtn] /burax. msul 52

.Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.Buraxili 187.- 40 s.; 21 sm.- (Vergi qanunvericiliyi).Müq.q, 50 nüs.- [2002-71778] 304. Bldiyy torpaqlarinin ayrilmasina dair sndlrin hazirlanmasi v raziladirilmasi qaydalari [Mtn] /burax. msul. .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 163.- 8 s.; 21 sm.- (Torpaq qanunvericiliyi).- 100 nüs.- [2002-71318] 305. Bzi faliyyt növlrin xüsusi raziliq (lisenziya) verilmsi qaydalari [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 174.- 16 s.; 21 sm.- (Sahibkarliq faliyyti).- Müq.q., 50 nüs.[2002-71401] 306. Daimi nümayndlik yaratmayan qeyrirezidentlrin v idaretm yerin gör rezident sayilan hüquqi xsin vergi uçotuna alinmasi qaydalari: [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 179.- 4 s.; 21 sm.- (Vergi qanunvericiliyi).- Müq.q., 50 nüs.- [2002-71523] 307. Dövlt Neft Fondu haqqinda [Mtn] sasnam: 46 (437) 2002 /burax. msul .Vlasova, .Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 6 s.; 20 sm.- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- Mtn Azrb. v rus dillrind (latin, kiril).- 50 nüs.- [2002-72883] 308. Dövlt Sosial Müdafi Fondu haqqinda sasnam [Mtn] /burax. msul nna Vlasova, öl Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 8 s.; 20 sm.- (Azrbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [2002-71472] 309. Dövlt Sosial Siorta ödmlri [Mtn] 30(421) 2002 /burax. msul .Vlasova, .Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 48 s.; 20 sm.- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 100 nüs.- [2002-71466] 310. Düzgün tutulmami v artiq ödnilmi rüsumlarin qaytarilmasi qaydalari [Mtn] /burax. msul .Vlasova, 53

.Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 8 s.; 20 sm.- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [200271469] 311. Düzgün tutulmami v ya artiq ödnilmi dövlt rüsumunun qaytarilmasi qaydalari [Mtn]: Azrbaycan Respublikasinin qanunlar toplusu /burax msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.Buraxili 167.- 4 s.; 21 sm.- (Maliyy v kredit).- Müq. q, 50 nüs.- [2002-71310] 312. cnbi vtndalara veriln viza blanklarinin ciddi hesabat sndi kimi uçotu v ttbiqi [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.Buraxili 161.- 4 s.; 20 sm.- (Mülki qanunvericiliyi).Müq.q., 50 nüs.- [2002-70875] 313. sas vsaitlrin uçotu [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.Buraxili 177.- 64 s.; 21 sm.- (Mühasibat uçotu).- 100 nüs.[2002-71525] 314. lav dyr vergisinin hesablanmasi v ödnilmsi qaydalari [Mtn] /burax. msul flatun Babayev.- B.: Minimaks NPM, Business Press, 2002.- 68 s.; 21 sm.Müq.q., 1000 nüs.- [2002-71315] 315. lilliyi olan insanlara brabr imkanlarin yaradilmasi üzr standart qaydalar [Mtn] /BMT; trc.ed. v hazir. "Lotos" lil tkilatlari birliyi.-B., 2002.- 76 s.; 28 sm.- [2002-70939] 316. vvllr faliyyti olmayan vergi ödyicilrinin cari vergi ödnilri [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 183.- 4 s.; 21 sm.- (Vergi qanunvericiliyi).- Müq.q., 50 nüs.- [200271781] 317. Fiziki xslr trfindn Azrbaycan Respublikasinin gömrük srhdindn keçiriln mallarin byan edilmsi qaydalari [Mtn] /burax.msul. 54

.Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.Buraxili 149.- 12 s.; 21 sm.- (Gömrük qanunvericiliyi).Müq.q., 50 nüs.- [2002-70604] 318. Fiziki xslr trfindn valyuta srvtlrinin Azrbaycan Respublikasina gtirilmsi Azrbaycan Respublikasindan çixarilmasi qaydalari [Mtn] /burax msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 170.- 12 s.; 21 sm.- (Maliyy v kredit).Müq. q, 50 nüs.- [2002-71314] 319. Fiziki xslr trfindn valyuta srvtlrinin gtirilmsi v çixarilmasi qaydalari [Mtn] /burax. msul .Kuzmina, .Quliyeva 31 (422) 2002.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 12 s.; 20 sm.- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 100 nüs.- [2002-71467] 320. Gec vaxti yerin yetiriln i v çoxnövbli i rejimin gör mk haqqinin ödnilmsi bard izahat [Mtn] /burax. msul. .Babayeva.- B.: "Minimax" NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 153.- 4 s.; 21 sm.- (mk qanunvericiliyi).- Müq.q., 50 nüs.- [2002-70664] 321. Glirdn çixilmali olan tmir xrclrinin mühasibat uçotunda ks olunmasina dair tlimat [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.Buraxili 180.- 12 s.; 21 sm.- (Mühasibat uçotu).- 100 nüs.[2002-71524] 322. Xronometraj metodu il müahid aparilmasi [Mtn]: qaydalar: 22 (413) 2002 /burax. msul N.Belova, .Quliyeva.- B., 2002.- 5 s.; 20 sm.- (Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 75 nüs.- [200270942] 323. dxal gömrük rüsumlarina dyiikliklr [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 178.- 8 s.; 21 sm.- (Gömrük qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [2002-71526]

55

324. 2002­ci il Dövlt büdcsinin ttbiqi haqqinda frman [Mtn]: 9 (400) 2002 /burax. msul Natalya Belova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 32 s.; 20 sm.(Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).50 nüs.- [2002-70954] 325. 2002­ci ilin yanacaq­enerji balansi [Mtn]: 14 (405) 2002 /burax. msul Natalya Belova, öl Quliyeva.B., 2002.- 8 s.; 20 sm.- (Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [2002-70950] 326. ri vergi ödyicilri v xüsusi vergi rejimli müsisslrin mrkzldirilmi uçota alinmasi qaydalari [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Baraxili 182.- 4 s.; 21 sm.- (Vergi qanunvericiliyi).- Müq.q., 50 nüs.- [2002-71779] 327. Kommunal, nqliyyat v digr xidmtlr üzr düzlilrin müavintlrl vz olunmasi qaydalari [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 152.- 4 s.; 21 sm.- (Mülki qanunvericilik).- Müq.q., 50 nüs.- [2002-70665] 328. Lisenziya tlb olunan faliyyt növlri [Mtn] /burax. msul nna Vlasova, öl Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 16 s.; 20 sm.- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [2002-71471] 329. Lisenziya üçün lav rtlr [Mtn]: (2002-ci il 7 noyabr, 174 :-li Qrar) /burax. msul N.Belova, .Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 12 s.; 20 sm.- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [200272885] 330. Lisenziyanin rüsumlari [Mtn]: 45 (436) 2002 /burax. msul .Vlasova, .Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 9 s.; 20 sm.- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 100 nüs.- [2002-72882] 331. Mcburi dövlt sosial siorta haqqi hesablanmayan kompensasiyalar, müavintlr v glirlrin siyahisi [Mtn] 56

/burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili169.- 4 s.; 21 sm.- Müq.q., 50 nüs.[2002-71312] 332. Nazirlr Kabinetinin 1997-ci il qrarlarinin monitorinqi [Mtn] /burax. msul nna Vlasova, öl Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 17 s.; 20 sm.(Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [2002-71477] 333. Nazirlr Kabinetinin 1998-ci il qrarlarinin monitorinqi [Mtn]: 25 (416) 2002 /burax. msul nna Vlasova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 28 s.; 20 sm.(Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).50 nüs.- [2002-70955] 334. Nazirlr Kabinetinin 1999-cu il qrarlarinin monitorinqi [Mtn]: 24 (415) 2002 /burax. msul nna Vlasova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 27 s.; 20 sm.(Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).50 nüs.-[2002-70941] 335. Notariat haqqinda sndlr toplusu [Mtn]: 26 noyabr 1999-cu il, N 762-IQ /burax. msul ahbaz Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 264 s.; 20 sm.- Müq.q., 99 nüs.- [2002-72159] 336. "Ödni qbzi"nin (Forma ÖQ-1) forma v rekvizitlri v onlardan istifad qaydalari [Mtn] /burax. msul. . Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 156.- 4 s.; 20 sm.- (Mühasibat uçotu).- 50 nüs.- [2002-70871] 337. Partnyorluq saziinin nümunvi formasi [Mtn]: 47 (438) 2002 /burax. msul T.Kuzmina, .Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 4+4 s.; 20 sm.- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- Mtn Azrb. v rus dillrind (latin v kiril.).- 75 nüs.- [2002-72884] 338. Rezident v qeyri-rezidentlrin valyuta mliyyatlari [Mtn]: qaydalar /burax. msul nna Vlasova, öl Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 24 s.; 20 57

sm.- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [200271476] 339. Rusiya il Azrbaycanin iqtisadi mkdalii haqqinda sazi [Mtn]: 28 (419) 2002 /burax. msul nna Vlasova, öl Quliyeva.- B., 2002.- 6+6 s.; 20 sm.(Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).Mtn Azrb v rus dillrind.- 50 nüs.- [2002-70958] 340. Sahibkarlia dövlt himaysi haqqinda Frman [Mtn] /burax. msul nna Vlasova, öl Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 7 s.; 20 sm.- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 100 nüs.- [2002-71473] 341. Sahibkarlia kömk milli fondu haqqinda: [Mtn] 779 li frman: 43 (434) 2002 /burax. msul T.Kuzmina, .Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 12 s.; 20 sm.- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [200272880] 342. Sahibkarliin inkiafina mane olan müdaxillrin qarisinin alinmasi haqqinda [Mtn]: (790 -li frman) /burax. msul Natalya Belova, öl Quliyeva.- B: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 8 s.; 20 sm.- 100 nüs.[2002-71478] 343. Sahibkarliin inkiafina mane olan müdaxillrin qarisinin alinmasi haqqinda Azrbaycan Respublikasi Prezidentinin Frmani [Mtn] /burax. msul .Babayev.B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 176.8 s.; 21 sm.- (Sahibkarliq faliyyti).- Müq.q., 50 nüs.[2002-71527] 344. Sudan pullu istifad haqqinda sasnam v tariflr: 32 (423) 2002 [Mtn] /burax. msul .Vlasova, .Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 24 s.; 20 sm.- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [200271468] 345. Vergi mcllsin rhlr [Mtn]: modellr v cdvllr /burax. msul Natalya Belova, öl Quliyeva.58

B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 24 s.; 20 sm.- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 50 nüs.- [2002-71474] 346. [].- .: , 2002.- 408 .; 20 .[2002-1-681728] 347. [].- ., 2002.- 24 .; 19 .99 .- [2002-1-681688] 348. [].- ., 2002.- 20 .; 20 .- 99 .- [2002-1-681689] 349. . [].- .: , 2002.- 24 .; 19 .- 4000 ., 99 .- [2002-1681687] 350. [].- .: Minimax, 2002.- . 481.- 12 .; 20 .- [2002-1681549] 351. []: . .: .- .: Minimax, 2002.- . 465.- 203 .; 20 .- [2002-1-681542] 352. [].- .: Minimax, 2002.- . 480.- 11 .; 20 .[2002-1-681548] 353. [].- .: Minimax, 2002.. 479.- 95 .; 20 .- [2002-1-681547] 354. [].- .: Minimax, 2002.- . 468.- 17 .; 20 .[2002-1-681543] 59

355. [].- .: , 2002.- 416 .; 14 .[2002-1-681621] 356. []: . . 1 . 1999 ., 1 1999 . . . 1 . 2002 .- ., 2002.- 260 .; 20 .- 20000 ., 500 .- [2002-1-681203] 329 Siyasi partiyalar v hrkatlar 357. Hsnov, . Yeni Azrbaycan Partiyasi yaranmasi, formalamasi v sas faliyyt istiqamtlri [Mtn] /li Hsnov, ydin Mirzzad.- B.: zrbaycan, 2002.- 200 s., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 189-197.- 2500 nüs.- [200271736] 358. Qeyri hökumt tkilatlari üçün yadda kitabi [Mtn] /hazir. ziz Hsnov, ytn irinova; trc. S.Musayev, Ü.Mmmdova; BP-in QHT-lr üçün Resurs v tlim mrkzi; Humanitar tdqiqatlar cmiyyti; Azrb. maarifçi gnclr tkilati.- B.: Adilolu, 2002.- 138 s.; 21 sm.- (QHT kitabxanasi).- lavlr: s. 79-137.Biblioqr.: s. 138.- 1000 nüs.- [2002-71385] 359. Yeni Azrbaycan Partiyasi: Azrbaycanin dünni, bu günü v glcyi [Mtn] /Yeni Azrb. Partiyasinin icra katibliyi; red. S.Aababayeva.- B.: Azrbaycan, 2002.- 468 s., portr.; 23 sm.- 400 nüs. (cildli).- [2002-71928] 360. Yeni Azrbaycan Partiyasi 10 il [Mtn] /trt. ed. M.Qurbanli, .liyev; burax. msul .hmdov; red. A.Bairov.- B.: Azrbaycan, 2002.- 216 s., portr., fotok.; 29 sm.- (Toplu YAP-in 10 illik yubileyi münasibti il nr olunub).- [2002-71930]

60

33 qtisadiyyat. qtisadi elmlr 361. Axundov, M. Müssis iqtisadi [Mtn]: drs vsaiti /Mcid Axundov; elmi red. Rhim Rhimov.- B.: Azrnr, 2002.- 460 s.; 20 sm.- Bibliopqr. Azrb. v rus dillrind: s. 455-457.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-73843] 362. Aayev, A. Dövlt borcu v onun idar edilmsi [Mtn] /A.Aayev.- B.: rq-Qrb, 2002.-320 s.; 20 sm.[ADU k/x] 363. Aslanov, A. Maliyy v bank statistikasi [Mtn]: ali iqtisad mktblrinin tlblri üçün drs vsaiti /Aslan Aslanov; ADU.- B., 2002.- 224 s.; 20 sm.- 500 nüs.[2002-74652] 364. Audit. Qanunvericilik v normativ sndlr [Mtn] /trt. Qm Bayramov [v b.]; ümumi rhb. Vahid Novruzov; Azrb. Resp. Auditorlar palatasi.- B.: Nail evi, 2002.- Cild II.- 317 s.; 21 sm.-.- 1000 nüs.- ISBN 99-521006-X- [2002-71282] 365. Auditorlarin pe etikasi mcllsi [Mtn] /trt. Qm Bayramov; red. akir Yaqubov; Azrb. Resp. Auditorlar palatasi.- B.: Nail evi, 2002.- 84 s.; 14 sm.500 nüs.- [2002-71556] 366. Azrbaycan iqtisadiyyati: problemlr, perspektivlr [Mtn]: "Azrbaycan iqtisadiyyati dirçli yolunda" mövzusuqda elmi-praktik konfransin materiallari /red. .Muradov, .Nuriyev, T.Paayev; AMEA, qtisadiyyat institutu.- B.: Elm, 2002.- 380 s., cdvl; 20 sm.- 20000 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1450-6- [2002-77335] 367. Azrbaycanda audit [Mtn]: tkküldn inkiafa doru (1996-2001-ci illr) /burax. msul. v red. Y.Mmmdov, .Yaqubov; Azrb. Resp. Auditorlar palatasi.- B.: Nail evi, 2002.- 82 s.; 24 sm.- 350 nüs.[2002-70708] 61

368. Bazar münasibtlri raitind müssis v firmalarin maliyy faliyytinin thlili v qiymtlndirilmsi [Mtn] /T.Quliyev, F.Qurbanov, A.Abbasov, A.Babayev; elmi red. v ry. Sübhan Seyfullayev.- B.: Qanun, 2002.- 60 s., cdvl; 20 sm.Biblioqr. rus dilind: s. 60.- 200 nüs.- [2002-72434] 369. Daxili audit [Mtn]: tdris-praktika vsaiti /Vahid Novruzov, Ramiz Qnizad, Lal Nsibova, Malik liyev; red. akir Yaqubov.- B.: Nail evi, 2002.- 112 s., sxem; 21 sm.- Biblioqr. Azrb., rus, ing dillrind: s. 110.- 300 nüs.[2002-71506] 370. lirzayev, . qtisadiyyat: düünclr, baxilar [Mtn]: monoqrafiya /li lirzayev; elmi red. Asf Nadirov.- B.: BUN, 2002.- 466 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 445-463.- 500 nüs. (cildli).- [2002-71479] 371. liyev, A. qtisadiyyat v hüquq [Mtn]: ensiklopedik izahli lüt /Aydin liyev, Cümüd Nuriyev, Günay Nuriyeva; elmi red. Slim Müslümov.- B.: Qanun, 2002.- 308 s.; 20 sm.- 20000 man., 500 nüs. (cildli).[2002-71461] 372. liyev, H. Azrbaycanda iqtisadiyyatin v sosial sahnin yükslii özl sektorun inkiafindan asilidir [Mtn]: görülr, frmanlar, sasnamlr, qaydalar, proqramlar, tdbirlr /Heydr liyev; trt. T.hmdov.B.: Nurlar, 2002.- 112 s., portr., fotok., cdv.; 22 sm.15000 man.- ISBN 9952-403-24-0- [2002-76525] 373. liyev, R. qtisadi thlilin nzriyysi [Mtn]: drslik /Ramil liyev.- B.: qtisad Universiteti, 2002.- 441 s.: il., cdvl; 21 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 432-436.- 60000 man., 500 nüs.-. [2002-73173] 374. "mk bazari v kadr hazirlii problemlri" elmipraktiki konfransin materiallari [Mtn] /ba elmi red. M.H.Mmmdova; red. S.H. Haqverdiyeva [v b.]; Azrb. Resp. mk v sosial müdafisi nazirliyi; mk v sosial 62

problemlr üzr elmi-tdqiqat v tdris mrkzi.- B.: Xzr Universiteti, 2002.- 304 s.; 20 sm.- Müq.q., 200 nüs.- ISBN 9952-801-10-6- [2002-72007] 375. Feyzullabyli, .. Ticart iqtisadiyyati [Mtn] /..Feyzullabyli, ..lizad.- B.: Thsil, 2002.-304 s.; 21 sm.- [ADU k/x] 376. Xankiiyev, B. Büdc prosesi v büdc tsnifati [Mtn]: drs vsaiti /Bybala Xankiiyev; elmi red. A.M.Krimov, X.Hüseynov; ry. N.R.Quliyev, M.M.Rsulov.- B.: Turan, 2002.- 67 s.; 20 sm.- lav: s. 55-66.- Biblioqr.: s. 67.- 1 man., 300 nüs.- [2002-78371] 377. Xankiiyev, B. Maliyy nzarti [Mtn]: drs vsaiti /Bybala Xankiiyev; elmi red. A.M.Krimov; ry. M.M.Sadiqov C..Yusifov.- B.: Turan, 2002.- 94 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 92.- 300 nüs.- [2002-78411] 378. brahimov, . Aqrar iqtisadiyyatin aktual problemlri [Mtn] /slam brahimov; red. .V.hmdov.- B.: Thsil EM, 2002.- 220 s., cdvl; 20 sm.- 500 nüs.- [200270578] 379. qtisadi nzriyy [Mtn]: drslik /elmi red. T.S.Vliyev, .S.Qafarov; BDU.- B.: BU, 2002.- 516 s., cdvl; 22 sm.- zahli iqtisadi terminlr: s. 430-512; qtisadiyyat üzr Nobel mükafati laureatlari: s. 513-514.1000 nüs.(cildli).- [2002-71061] 380. Keçid dövrünün iqtisadiyyatinin aktual problemlri [Mtn]: elmi mqallr mcmusi /ba red. S.F.Qarayev; ADNA.- B., 2002.- 328 s.: il., cdvl; 21 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 100 nüs.- [2002-73307] 381. Quliyev, R. Böyük transformasiya: Azrbaycan tbbüslri [Mtn] /Raqib Quliyev; red. lican Babayev; Azrbaycan Texniki Universitetinin qtisadi nzriyy v iqtisadiyyatin dövlt tnzimlnmsi kafedrasi; Beynlxalq iqtisadi aradirmalar agentliyi.- B.: Nurlar NPM, 2002.-

63

256 s.; 21 sm.- Qisaltmalar: s. 6.- 500 nüs.- ISBN 9952403-15-1- [2002-71976] 382. Maliyy dünyasina bilik yolu il [Mtn]: 2002-ci il üzr illik hesabat /Azrbaycan Bank tdris mrkzi.- B., 2002.- 12 s.; 30 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.10000 man.- [2002-76023] 383. Mehbaliyev, S. mk bazari v halinin sosial müdafisi [Mtn]: drslik /Sttar Mehbaliyev, Ramiz sgndrov; elmi red. H.T.Qaraov; mk v sosial münasibtlr akademiyasi.- B.: Çaiolu, 2002.- 544 s., cdvl; 21 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind.: s. 535538.- 1000 nüs.- [2002-72030] 384. Menecment v iqtisadiyyatin idar edilmsin dair metodik vsait [Mtn] /ingilis dilind magistrlr üçün trt. ed. S.S.Qayibova, G.B.hmdova, L.C.dirim; elmi red. R.V.Mmmdova; Azrb. Resp. Thsil problemlri institutu.- B.: ADNA, 2002.- 77 s.; 20 sm.- Biblioqr. ing. v rus dillrind: s. 75.- Mtn ing. dilind.- [2002-71264] 385. Mhrrmov, R. ctimaiyytl laqlr [Mtn] /Ramil Mhrrmov.- B.: Adilolu, 2002.- 87 s.; 19 sm.Biblioqr. ingilis v türk dillrind: s. 85-86.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-70627] 386. Mmmdov, Q. Azrbaycanin torpaq ehtiyatlari [Mtn] /Qrib Mmmdov; Azrb. Resp. Dövlt torpaq v xritçkm komitsi; , Torpaqünasliq v aqrokimya institutu.- B.: Elm, 2002.- 132 s., xrit.; 21 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 126-130.- Müq. q., 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1435-2- [2002-71615] 387. Mmmdov, Z. XXI sr: qtisadi inkiafin nqliyyat faktoru [Mtn] /Zahid Mmmdov; elmi red. Z..Smdzad.- B.: Azrnr, 2002.- 384 s., portr., cdvl, il., sxem; 21 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 381-382.- 300 nüs. (cildli).- [2002-77715]

64

388. Musayev, A. Azrbaycan Respublikasinin vergi xidmti: [Mtn]: islahatlar v nticlr /Akif Musayev, Yaar Klbiyev, Aydin Hüseynov; red. .F.Musayev, ..Sadiqov.- B.: Tfkkür NPM, 2002.- 324 s.; 21 sm.Biblioqr. Azrb., ing. v rus dillrind: s. 320-322.- 1000 nüs.- [2002-71440] 389. Mustafayev, K.S. Cmiyyt v iqtisadiyyat [Mtn] /K.S.Mustafayev.- B.: qtisad Universiteti, 2002.- 270 s.; 20 sm.- [ADU k/x] 390. Müssislrin mühasibat uçotunun hesablar plani [Mtn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 2002.- 204 s.; 20 sm.30000 man., 400 nüs.- [2002-73971] 391. Mühasibat uçotu [Mtn]: qaydalar, tlimat /burax. msul Eldar fndiyev.- B.: Hüquq dbiyyati, 2002.- 480 s.; 22 sm.- 45000 man., 500 nüs.- [2002-71505] 392. Mühasibatliq haqqinda sndlr toplusu [Mtn] /burax. msul. ahbaz Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 432 s.; 21 sm.- 1 avqust 2002- ci ildk lav v dyiikliklrl.- Müq.q., 300 nüs.- [2002-71460] 393. Niftullayev, V. Sahibkarliin saslari [Mtn] /Vaqif Niftullayev; red. .V.hmdov.- B.: Zaman, 2002.- 620 s., cdvl; 22 sm.- Müq.q., 1000 nüs. (cildli).- [2002-71503] 394. Rzayev, Q. Mühasibat uçotu v audit [Mtn]: drs vsaiti /Qhrman Rzayev; elmi red. S.Sbzliyev.- B.: Thsil, 2002.- 334 s., cdvl; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 332-333.- 45000 man., 500 nüs.- [200273974] 395. Sadiqov, . Mühasibat (Maliyy) uçotu [Mtn]: drs vsaiti /li Sadiqov; elmi red. Q..Abbasov; nair M.Borçali.- B.: Thsil, 2002.- Hiss I.- 272 s.; 20 sm.Müq.q., 1000 nüs.- [2002-73844] 396. Sfrov, T. Tikinti materiallari istehsali müssislrind marketinqin tkili v idar edilmsinin bzi msllri [Mtn] /Telman Sfrov.- B.: Az.ETET, 65

2002.-46 s., cdvl; 19 sm.- ("Sahlrarasi" seriyasi).Biblioqr.: s. 46.- 300 nüs.- [2002-71884] 397. Smdzad, Z. qtisadi trqqiy hsr ediln ömürlr [Mtn]: Azrbaycanin iqtisadçi alimlri: MEA-nin hqiqi v müxbir üzvlri, professorlar, iqtisad elmlri doktorlari /Ziyad Smdzad; elmi red. S.Sfrov, T.Hüseynov.- B.: Gnclik, 2002.- 400 s., portr.; 21 sm.- 8 man., 500 nüs.ISBN 5-8220-1611-6 (cildli).- [2002-79089] 398. Vergi islahatlari: Vtnda cmiyytinin tkkülü yolunda [Mtn]: elmi mruzlr /layihnin elmi rhbri R.Mustafayev [v b.]; -in Baki ofisi; , nsan hüquqlari institutu.- B., 2002.- 70 s., cdvl; 20 sm.- (nsan Hüquqlari kitabxanasi).- [2002-70608] 399. Yahudov, X. Müssisnin iqtisadiyyati [Mtn]: ali texniki mktblrin "Mühndis iqtisadiyyati v idaretm" istiqamti üzr thsil alan tlblri üçün drslik /Xaliq Yahudov; elmi red. ..Smdzad.- B.: Elm, 2002.- 548 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 536-541.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- Müq. q., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1081-9[2002-71623] 400. , . [] / , ...., 2002.- 110 .; 20 .- 600 .- [2002-1-681163] 401. , . 6080- [] /..- .: , 2002.- 160 .; 20 .- [- ] 402. , . : [] / , ; . ...- ,: , 2002.- 116 .; 19 ..: . 109-115.- .: . 115.- 500 .[2002-1-681530] 403. , . [] / .- ., 66

2002.- 243 .; 20 .- . ., 500 .- ISBN 5-86106249-6- [2002-1-681435] 404. [] /.., .., .., ..; -. -.- .: , 2002.- 244 ., .; 20 .- 500 .- [2002-1690072] 405. , .. []: /.., ...- .; ., 2002.- 588 .; 21 .- 100 .- [2002-1-681746] 406. , .. []: /.., ...- .: , 2002.- 154 .; 20 .- 300 .- [2002-1-681424] 407. , .- .: Minimax, 2002.- . 469.- 4 .; 20 .- [2002-1-681544] 408. : [].- .: Minimax, 2002.- . 475.- 20 .; 20 .- [2002-1-681546] 409. , . : [] / ; . ; . .- .: , 2002.- 151 .; 20 .- 250 .- ISBN 58066-0625-2- [2002-1-684678] 34 Hüquq. Hüquqünasliq 410. Abbasov, R. rf, lyaqt v igüzar nüfuzun mülki-hüquqi müdafisi [Mtn] /Rafiq Abbasov; elmi red. D..Aayeva.- B.: Araz, 2002.- 155 s.; 20 sm.- lav: s. 135-150.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 151-154.Müq.q., 3000 nüs.- [2002-71854] 67

411. Avropa nsan Hüquqlari Mhkmsi [Mtn]: 8, 10, 11-ci maddlrl bali seçilmi qrarlar /trc. mül. K.Abbasov, red. .liyev; Hüquq maarifçiliyi cmiyyti; Milli demokratiyaya dstk fondu; Açiq cmiyyt institutu - yardim fondu.- B.: smayil NPM, 2002.- 576 s.; 21 sm.(hüquq kitabxanasi).- 7 man. 5 qp., 1000 nüs.- ISBN 9952-409-04-6 (cildli-. [2002-80305] 412. "Avropada etno-siyasi münaqilrin nizama salinmasinin hüquqi çrçivsi" konfransinin materiallari (Baki hri, 11-12 yanvar 2002-ci il) [Mtn].- B., 2002.353 s.; 21 sm.- Mtn Azrb., rus, ingilis dillrind (latin, kiril).- 200 nüs.- [2002-71659] 413. Azrbaycan insan hüquqlarinin müdafisi il mul olan qeyri hökumt tkilatlarinin mlumat kitabi [Mtn] /red. vz Hsnov; trc. Bahar Slimova; Humanitar tdqiqatlar cmiyyti institutu-Yardim fondu.B.: Adilolu, 2002.- 52 s.; 14 sm.- 1500 nüs.- [200271257] 414. Azrbaycan Respublikasinda insan hüquqlari [Mtn]: tdris-metodiki vsait /trt. C.Y.Qaracayev; trc. edn V.Bairli.- B.: Azrbaycan Universiteti, 2002.- 72 s.; 21 sm.- lv s. 51-69.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s.28-44.- 500 nüs.- [2002-71815] 415. Azrbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi [Mtn]: 12 noyabr 1995-ci ild qbul edilib.- (24 avqust 2002-ci il tarixd olan dyiiklik v lavlrl) /nair .Xuduolu.-B.: Qanun, 2002.- 100 s.; 15 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-71448] 416. Azrbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi [Mtn] /ön söz .liyev.- B., 2002.- 141 s.,portr.; 28 sm.- Mtn Azrb., rus, ingilis v alman dillrind (latin, kiril).- [200274590] 417. Beynlxalq hüquq [Mtn]: drslik /msul red., ön sözün mül. v trc. R.F.Mmmdov; nair .Xuduolu.68

B.: Qanun, 2002.- 752 s.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [200271450] 418. Cfrquliyev, M. Azrbaycan Respublikasinin cinayt prosesi [Mtn]: drslik /iraa Cfrquliyev; .Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 904 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 885-892.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 9952-260-05-9[2002-71464] 419. Cfrov, . Azrbaycan Respublikasi Konstitusiya hüququnun saslari: mntiqi-struktur sxemlr [Mtn]: ali v orta ixtisas tdris müssislrinin tlblri üçün drs vsaiti /lqar Cfrov; elmi red. Qorxmaz Vliyev.- B.: Adilolu, 2002.- 230 s., sxem; 20 sm.- 500 nüs.- [200271494] 420. Cfrov, . Azrbaycan Respublikasinda tqaüdçülrin, veteranlarin, lillrin v hid aillrinin hüquqlari [Mtn] /lqar Cfrov, mran Vliyev, Elxan sdov; qtisadi-hüquqi maarifçilik mrkzi.- B., 2002.64 s.; 20 sm.- [2002-70921] 421. Diffamasiya v mhkm tcrübsi [Mtn] /proyektin rhbri, burax. msul .Amaov; trt. edn v red. M.Elyazov; Azrb. jurnalistlri müdafi komitsi.- B., 2002.- 152 s.; 21sm.- 500 nüs.- [2002-74135] 422. hmd, . Hüquqlar, azadliqlar v onlarin müdafi mexanizmlri [Mtn]: Bunlari hr ksin bilmsi faydalidir /sgr hmd, Vidadi Mahmudlu, Emin Mahmudlu.- B., 2002.- 232 s.; 21sm.- lavlr: s. 218-228.- Pulsuz, 3000 nüs.- [2002-72044] 423. liyev, T. Haqqa qovuan insan [Mtn]: görkmli hüquqünas, professor Mmmd by Xlfovun ömür yolu /Telman liyev; msul red. .Xlfov; red. .hmdova.B.: Gnclik, 2002.- 340 s., portr., fotok.; 20 sm.- 1 man., 1000 nüs.- ISBN 5-8020-1616-7 (cildli)- [2002-79626]

69

424. sgrov, Z. Konstitusiya hüququ [Mtn]: drs vsaiti /Ziyaft sgrov; elmi red. M.N.lsgrov.- B.: Baki Universiteti, 2002.- 632 s.; 22 sm.- 500 nüs.- [2002-73166] 425. sgrova, M. Münaqilrin nticlrinin aradan qaldirilmasi [Mtn] /tant sgrova, faddin bayev; Hüquq v demokratik institutlar mrkzi.- B.: Raduqa, 2002.- 140 s.: il.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 136.- 500 nüs.-[2002-71030] 426. "Gnclr narkotiklrin leyhindir", elmi-praktik konfrans (2002; Baki) [Mtn]: Azrbaycan Respublikasi Narkomanlia v Narkotik Vasitlrin Qanunsuz Dövriyysin Qari Mübariz üzr Dövlt Komissiyasinin Sudiyy rbistaninin "Ümumdünya slam Gnclr Assambleyasi" beynlxalq humanitar tkilatinin Azrbaycandaki nümayndliyi il birg tkil etdiyi "Gnclr narkotiklrin leyhindir" mövzusunda keçiriln konfransin gündliyi, Baki hri, "Hyat Regensy" mehmanxanasi, "Quba" zali, 16 iyul 2002-ci il /red. M.Qarayev.- B.: Nurlar, 2002.- 104 s.: k.; 21 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 500 nüs.- [2002-74416] 427. Hayek, F. A. Hüquq, qanunvericilik v azadliq [Mtn]: 3 cildd /F.A.Hayek; red. .Hüseynov; trc. .Tahirov, F.Aazad.- B.: Qanun, 2002.- Cild I: Qaydalar v nizam.- 260 s.; 20 sm.- Adlar göstricisi: s. 253-259.Qeydlr: s. 202-252.- 3000 nüs.- [2002-70549] 428. Hsnov, H. Seçki hüququ v seçki sistemlri [Mtn] /Hafiz Hsnov; red. Eldar smayilov; "Vtnda Cmiyyti Urunda" müstqil mslht v yardim mrkzi.- B.: Adilolu, 2002.- 78 s.; 20 sm.- (Seçicinin kitabxanasi).- 6500 nüs.- [2002-72036] 429. Hüquq klinikalari [Mtn] /trc. ed. v red. .liyev.B.: smayil, 2002.- 380 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 430. bayev, V. gnc leyhin Avropa Komitsini qarilamaa hazirsinizmi? [Mtn]: 100 sual, 100 cavab 70

/Vfaddin bayev; red. lham Abbasov.- B.: Elm, 2002.130 s; 20 sm.- 700 nüs.- ISBN 5-8066-149-2- [200271743] 431. bayev, V. gnclr qadaandir (hüquq, nzart mexanizmlri v tcrüb) [Mtn]: drslik /Vfaddin bayev; red. .Abbasov.- B.: lm, 2002.- 322 s.; 20 sm.Biblioqr.: s.. 319-320.- 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1483-2[2002-71646] 432. smayilov, . Azrbaycan Respublikasi Konstitusiyasi v hüququnun saslari [Mtn] /brahim smayilov; nair ahbaz Xuduolu; elmi msl.: M.M.Mlikova; msul red. A.M.Qasimov.- B.: Qanun, 2002.- 180 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 177-178.- 500 nus.[2002-72156] 433. 25 iyun 2002-ci il tarixd "Hüquqi dövltd dalt mühakimsinin aktual problemlri" mövzusunda keçirilmi elmi-praktik konfransin materiallari [Mtn] /elmi red. S..Zülalova, burax. msul E.E.brahimov.- B., 2002.- 75 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 73-74.- [2002-72137] 434. Korrupsiya [Mtn] /Sabit Bairov, Rna Sfrliyeva, Rid Haciyev, ntiqam liyev; rssam R.rifdir; "ffafliq-Azrbaycan" ictimai birliyi.- B.: Yeni nsil, 2002.- 114 s., cdvl; 20 sm.- Pulsuz.- [200271241] 435. Qasimov, O. Haqqin zabli yollari: Xüsusil mühüm ilr müstntiqinin zman anlami [Mtn]: 2 kitabda /Oqtay Qasimov; red. C.libyov.- B.: Elm v hyat, 2002.- Kitab I.- 280 s.: k. + (1) v. lav k.; 20 sm.- 300 nüs.- [2002-71661] 436. Mdtolu, . Zhmli polkovnik [Mtn]: ömürdn yarpaqlar: (polkovnik Sabir Mmmdov haqqinda) /bülft Mdtolu, Qirxqizli Qasim; red. Vasif Quliyev.B.: ua, 2002.- 176 s.: k.; 20 sm.- 500 nüs.- [200270939] 71

437. Mmmdli, Z. Seçkilr v kütlvi informasiya vasitlri [Mtn] /Zeynal Mmmdli, lkin Mmmdov; red. hmd Abbasbyli; "Vtnda Cmiyyti Urunda" müstqil mslht v yardim mrkzi.- B.: Adilolu, 2002.- 35 s.; 20 sm.- (Seçicinin kitabxanasi).- 12530 nüs.[2002-72035] 438. Mmmdov, F. Cinayt-axtari hüququnun saslari [Mtn]: drs vsaiti /Füzuli Mmmdov, M.Mustafayev.B.: Hrbi nriyyat, 2002.- 328 s.;c 20 sm.- 1000 nüs.[2002-71084] 439. Mmmdov, S. Ombudsman tsisati. Biz onun haqqinda n bilirik [Mtn] /Sahib mmdov, Mehdi Mehdiyev; Vtndalarin mk hüquqlarini müdafi liqasi.- B.: Adilolu, 2002.- 101 s.; 20 sm.- Biblioqr. rus dilind: s. 100.- 2000 nüs.- [2002-70626] 440. Mustafayev, Ç. Cinaytkarliq v cmiyyt [Mtn] /Çingiz Mustafayev.- B.: Azrnr, 2002.- 101 s.; 20 sm.Müq.q., 500 nüs.- [2002-71131] 441. "Mülki-prosessual v cinayt-prosessual qanunvericiliklrin birinci instansiya mhkmlri trfindn ttbiqi problemlri" mövzusunda elmi-praktiki konfransin materiallari [Mtn] /burax. msul M.P.sgrova elmi red. .Q.Abbasov.- B., 2002.-164 s.; 20 sm.- 750 nüs.- [2002-72043] 442. Seçkilr informasiya texnologiyalari güzgüsünd [Mtn] /layihnin rhb. .Babayev; red. A.Krimov.- B.: XXI YNE, 2002.- 312 s., portr.: k.; 20 sm.- Mtn Azrb., rus v ingilis dillrind.- 2 man., 1000 nüs. (cildli).- [200281737] 443. Seyidov, . Azrbaycan Respublikasi mhkm icraatinda beynlxalq hüquq normalarinin ttbiqi [Mtn] /nvr Seyidov; elmi red. R.F.Mmmdov.- B.: Gnclik, 2002.- 242 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., rus v xarici

72

dillrd: s. 227-238.- 500 nüs.- ISBN 5-8020-1643-4[2002-73180] 444. Slimov, M. Cinayt hüququ: ümumi hiss (sxemlrd) [Mtn]: drs vsaiti /Malik Slimov; elmi red. R..msi-zad.- B.: Adilolu, 2002.- 150 s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 142.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-70938] 445. Smndrov, F.Y. Cinayt hüququ: ümumi hiss [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /F.Y.Smndrov.- B.: Hüquq dbiyyati, 2002.- 736 s., sxemlr; 24 sm.- 100000 man., 1000 nüs. (cildli).- [2002-71098] 446. Uaq haqlari v onlarin tdrisi [Mtn]: tlim vsaiti /"Ümidli Glck" gnclr tkilati; YUNCEF-in Azrbaycandaki nümayndliyi.- B., 2002.- 119 s.: k.; 20 sm.- Pulsuz.- [2002-72663] 447. Vliyev, X. Birinci instansiya mhkmsind ittiham funksiyasi [Mtn] /Xanlar Vliyev; elmi red. R.H.sgndrov; nair .Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 256 s.; portr.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb, rus v ingilis dillrind: s. 239-253.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-72106] 448. Yetkinlik yaina çatmayanlar üçün cinayt mühakimsi [Mtn] /trt. E.Mmiov; trc. Ramil sgndrov, Elxan sdov; red. Nadir Adilov; Azrb. Gnc hüquqünaslar birliyi.- B., 2002.- 304 s.; 21 sm.- 500 nüs.ISBN 9352-408-00-8- [2002-74364] 449. Yildiz, K. Avropa konvensiyasi üzr treninq v mühakim prosesin yardim proqrami [Mtn]: yardimçi vsait /Krim Yildiz, Filip Liç; ön söz M.Müller, A.Abdullayeva, Krim Yildiz; Helsinki Vtnda Assambleyasinin Azrbaycan komitsi; Kürd insan hüquqlari layihsi, ngiltr v Uels insan hüquqlari üzr vkillr komitsi.- B., 2002.- 124 s., cdv.; 22 sm.lavlr: s. 66-123.- 1 man. 80 qp.- [2002-79299] 450. , .. []: / 73

.- .: , 2002.- 236 .; 20 .- . ., 500 .- [2002-1-685744] 451. , . []: / ; . . .- .: . , 2002.- 340 .; 20 .- 100 .- [2002-1-681762] 452. , .. []: : , . . «» / .- .: , 2002.- 150 .; 20 .- 250 .[2002-1-681328] 453. , .. []: / .- .: - , 2002.- 164 .; 21 .- .: . 258-162.- . ., 500 .- [2002-2-762423] 454. , . [] / .- .: , 2002.- 120 .; 19 .- 100 .[2002-1-681441] 455. []: - «Transparency Azerbaijan» /., ., ., ..- .: , 2002.- 123 .; 20 .- 100 .- [2002-1-681463] 456. , . [] / .- .: , 2002.- 246 .; 20 .- 500 .- ISBN 5-8020-1644-2[2002-1-689285] 457. , .. - [] / .- .: , 2002.- 156 .; 21 .- . ., 500 .- [2002-1-681779]

74

458. [].- .: , 2002.- 320 .; 14 .- 99 .- [2002-1-681718] 35 Dövlt inzibati idaretm. Hrbi i 351/354 Dövlt inzibati idaretm 459. Abdullayev, E. Bldiyy hüququ [Mtn]: drslik /Elad Abdullayev, S.H.Hsnova; elmi red v ön söz. Z.Qaralov; ry. H.hmdov; Azrb. Beynlxalq universiteti.- B.: ABU, 2002.- 336 s., cdvl, sxem; 21 sm.8 man., 1000 nüs. (cildli).- [2002-80528] 460. Azrbaycan gömrüyü tarixi srvtlrin keiyind [Mtn] /red. Yusif eyxov; dizayn Rfael Gülmmmdli.B.: Azrbaycan, 2002.- 97 s, portr., fotok.; 30 sm.- (Xilas edilmi edevrlr).- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 20 man. 47 qp.- [2002-77745] 461. Azrbaycan Respublikasinda bldiyylrin hüquqi bazasi [Mtn]: Qanunlar, frmanlar, srncamlar, sasnamlr /Z.Qaralov [v b.].- B.: Pedaqogika, 2002.Kitab I.- 248 s; 21 sm.- (Bldiyy kitabxanasi).- 3000 nüs.- [2002-70466] 462. Azrbaycanda v Gürcüstanda yerli özünüidar [Mtn] /layihnin rhbri v nrin red. .Abasov; AREAT; Avrasiya fondu.- B.: Yeni nsil MMC, 2002.176 s, sxem, cdvl; 29 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s.173.- 1000 nüs.- ISBN 9952-240-18-- [200271745] 463. Bldiyylr haqqinda sndlr toplusu [Mtn]: 2002-ci il iyulun 10- qdr lav v dyiikliklrl /burax. msul .Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 272 s.; 21 sm.15000 man., 300 nüs.- [2002-71610] 75

464. Bldiyylrl KV-in qariliqli münasibtlri [Mtn]: PR, KV, Etimad, Xalqin ssi../D.hmdov; Reform Centre siyasi v iqtisadi islahatlar mrkzi.- B., 2002.- 34 s.; 20 sm.- 1 man.- [2002-80027] 465. Dövlt idarçiliyi [Mtn]: sosial-iqtisadi aspektlr /ba red. S.T.Qndilov, .X.Nuriyev; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda dövlt idarçilik akademiyasi.-B., 2002.- 223 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 222-223.- [2002-71079] 466. lk Baki bldiyylri [Mtn]: ensiklopedikmlumat kitabi /ba msl. M.Slimzad.- B.: Mütrcim, 2002.- 272 s., fotok., cdvl; 25 sm.- lavlr: s. 265270.- 400 nüs.- [2002-75225] 467. Nizami bldiyysi [Mtn] /trt. ed. Aypara Rüstmova, elmi red. Ltif Mmmdova.- B.: Tural- NPM, 2002.- 80 s.: k.; 20 sm.- Müq.q., 250 nüs.- [200271357] 468. Nuriyev, C. Gömrük hüququ [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Cümüd Nuriyev; red. ..brahimov; ön sözün mül. .liyev.- B.: Tfkkür, 2002.- 456 s., cdvl; 21 sm.- Biblioqr.: s. 244-251- lavlr: Azrbaycan Respublikasinin Gömrük mcllsi: s. 253-456.- 500 nüs.[2002-71438] 355/359 Hrbi i 469. Azrbaycan Ali Hrbi Dnizçilik Mktbi [Mtn]: buraxili ilrinin yerin yetirilmsin metodiki rhbrlik /trt. M..Rzayev; Azrb. Ali Hrbi Dnizçilik Mktbi.B., 2002.- 20 s.; 21 sm.- 60 nüs.- [2002-72245] 470. Bkirov, B. Fövqlad hallara dair termin v anlayilar [Mtn] /Bkir Bkirov, H.O.Ocaqov; ry. F.liyev, K.sgrov; ixt. red. G.Babayev.- B.: Çaiolu, 2002.- 156 s.; 20 sm.- 4 man., 1000 nüs.- [2002-81013] 76

471. libyli, S. Xzrin general olu [Mtn] /Sevda libyli; red. Q.ziz.- B.: Adilolu, 2002.- 200 s.; 20 sm.300 nüs.- [2002-71825] 472. Hrbi-dniz elmi Xzrin problemlri [Mtn]: Azrbaycan Ali Hrbi Dnizçilik Mktbind keçiriln elmi-praktiki konfransin materiallari /red. Mmmdkrim Quliyev; Azrb. Ali Hrbi Dnizçilik Mktbi.-B., 2002.190 s.: il., xrit, portr.; 20 sm.- 100 nüs.- [2002-71236] 473. Xinali, Z. nc duyularda yaayacaqsan [Mtn] /Zmin Xinali; red. lirza Sayilov.- B.: Araz, 2002.- 84 s., portr.: k., (1) v. not; 20 sm.- Müq.q., 100 nüs.- [200271831] 474. Nzirli, . Topoqraf-general brahim aa Vkilov [Mtn] /mistan Nzirli; elmi red. Q..Mmmdov.- B.: Zaman, 2002.- 296 s., portr., foto.; 20 sm.- 500 nüs.[2002-71277] 475. Ocaqov, H. Fövqlad hallarda hyat faliyytinin thlüksizliyi. Mülki müdafi (mühafiz) [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Hbib Ocaqov; ry. C..Qasimov, G.Babayev, .D.Danyalov; red. .A.Naiyev, .Haimov.B.: Çaiolu, 2002.- 396 s. portr., cdv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 387-388.- 700 nüs.- [2002-81014] 476. Ocaqov, H. Rhbr heytin fövqlad hallarda faliyyt v idaretmy hazirlamasi [Mtn] /Hbib Ocaqov.- B.: Çaiolu, 2002.- 300 s., portr., cdvl; 20 sm.- (Hyat faliyytinin thlüksizliyi).- Müq.q., 700 nüs.- [2002-76271] 477. Sfrov, R. Qounlarda xüsusi tmizlm v aerozol maskalanma [Mtn]: drs vsaiti /Rabil Sfrov; Azrb. Ali Hrbi Dnizçilik Mktbi.- B., 2002.- 91 s.: il.; 21 sm.Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 90.- 100 nüs.- [200272241] 478. , .. - [] /..; , - 77

. ..- .: , 2002.- 343 .; 20 .- .: . 309-324.- .: . 325-343.- 500 .- ISBN 5-8066-1391-7- [2002-1-6811107] 36 Sosial tminat 366 Sahibkarliq 479. Xüsusi raziliq (lisenziya) alinmasi üçün ödniln dövlt rüsumunun mbllri [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.Buraxili 184.- 8 s., cdvl; 21 sm.- (Sahibkarliq faliyyti).- Müq.q., 100 nüs.-[2002-71782] 480. Xüsusi raziliq (lisenziya) verilmsi üçün tlb olunan lav rtlr [Mtn]: /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 186.- 12 s.; 21 sm.- (Sahibkarliq faliyyti).- Müq.q., 50 nüs.[2002-71784] 481. Tender vasitsi il satinalmalari tnzimlyn bzi qaydalar [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 181.- 28 s.; 21 sm.(Sahibkarliq faliyyti).- Müq.q., 50 nüs.- [2002-71780] 482. Umudov, M. Alicilar: hüquqlariniz v slahiyytlriniz [Mtn]: Keyfiyytli mhsulu nec almali? Alinmi mallari qaytarmaq olarmi? ikaytlriniz kim baxmalidir? /Mhmmd Umudov; red. .Bairov.- B.: Adilolu, 2002.- 140 s.: k.; 20 sm.- stifad olunan v tövsiy ediln mnblr: s. 119-120.- Müq.q., 1000 nüs.ISBN 9952-250-04-5- [2002-75906] 483. Yoxlama v nzart funksiyalarini hyata keçirn bzi dövlt orqanlari il sahibkarliq subyektlri arasinda partnyorluq saziinin nümunvi formasi [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 78

2002.- Buraxili 185.- 24 s.; 21 sm.- (Sahibkarliq faliyyti).- Müq.q., 100 nüs.- [2002-71783] 37 Thsil. Trbiy. Tlim 484. Alicanov, M. Azrbaycan Dövlt Pedaqoji Universitetinin amaxi filiali - 10 il [Mtn] /Mayil Alicanov, Seyfddin Qniyev; elmi red. B.M.Xanliyev.B.: ADPU, 2002.- 76 s., portr., fotok.; 20 sm.- Srb.q., 200 nüs.- [2002-75195] 485. Arzumanli, V. Beynlxalq Münasibtlr nstitutu-10 [Mtn] /Vaqif Arzumanli; elmi red. V.Hbibolu; AMEA, Beynlxalq Münasibtlr nstitutu.- B.: Qartal, 2002.- 219 s., fotok.; 20 sm.- Xülaslr: rus, ingilis, alman, fransiz, rb dillrind.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-70936] 486. Baharli, M. Dünya thsil sistemi: dünn, bu gün, sabah [Mtn] /Mhmmd Baharli, Arif Quliyev; red.Valeh Mirz.- B.: Azrbaycan 2002.- 144 s.: k., 20 sm.- 1000 nüs.- [2002-71734] 487. liyev, H. Thsil milltin glcyidir... [Mtn] /Heydr liyev; trt.ed. Misir Mrdanov, sgr Quliyev.B.: Thsil, 2002.- 580 s.: k.; 24 sm.- Müq.q., 5000 nüs. (cildli).- [2002-71772] 488. radolu, A. Qizilgül lal açmaz [Mtn] /Arif radolu; red. .Mmmdov.- B.: Azrbaycan, 2002.- 80 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71093] 489. zizov, E. Mnali ömrün anlari [Mtn] /Elxan zizov; elmi red. ..Rhimov.- B.: Baki Universiteti nriyyati, 2002.- 78 s.: (16) s. k.; 20 sm.- 500 nüs.[2002-71789] 490. Fzilt yolu [Mtn] /red. v trt. ed. T.libyli.- B.: Nasir, 2002.- 284 s., portr., fotok.; 21 sm.- (Prof. Aahüseyn Cavadov- 60).- Biblioqr.: s. 276-282.- 2 man., 200 nüs. (cildli).- [2002-81860] 79

491. Xlilov, S. Thsild problemlr, vziflr [Mtn] /Slahddin Xlilov; elmi red. . sgrov.- B.: Azrbaycan Universiteti, 2002.- 76 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71812] 492. Krimov, Y. Uaq mktb gedir [Mtn] /Yhya Krimov; red. A.N.Abbasov.-B., 2002.- 144 s., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 119-122.- Müq. q., 1000 nüs.- [200271062] 493. Qaziyev, Y. Mütali pedaqogikasi [Mtn]: monoqrafiya /Yusif Qaziyev; elmi red. v ön söz A.A.Xlfov.- B.: Maarif, 2002.- 264 s., cdvl; 21 sm.xtisarla verilmi sözlr: s. 259.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 243-258.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-74502] 494. Qocayeva-Mmmdova, G. Gürcüstan azrbaycanlilarinin thsili tarixi [Mtn]: xüsusi kurs üçün drs vsaiti [Mtn] /Gülnar Qocayeva- Mmmdova; elmi red. .Paayev, .Aayev; AR Thsil urasi; Tbilisi Dövlt pedaqoji universitetinin Marneuli filiali.- Tbilisi: Qlobal-Print, 2002.- I hiss: 100 yali mktblr: Tiflis1847, Qizilhacili-1877, Qaracala-1886, Sarvan-1900, Arixli-1901, Sadaxli-1903.-96 s.: il., portr.; 20 sm.- 5000 nüs.- ISBN 9992-864-11-7- [2002-72748] 495. Mmmdov, . Drslrd yaanan hyat /amxlil Mmmdov; red. nvr Abbasov.- B.: Pedaqogika, 2002.208 s., fotok.; 19 sm.- 600 nüs.- [2002-70482] 496. Mmmdova, A. Kiçikyali mktblilrin milli ruhda trbiysi [Mtn] /Almas Mmmdova; elmi red. Y..Krimov; ry. A.N.Abbasov, P.B.liyev; Azrb. Resp. Thsil problemlri institutu.- B.: Nasir, 2002.- 112 s., portr.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 109110.- 1man., 500 nüs.- [2002-78758] 497. Müasir thsilin keyfiyytini yüksltmyin elmimetodik problemlri [Mtn]: elmi-metodik konfransin materiallari /elmi red. B..Rzayev; ..Haciyev; Azrb.

80

Müllimlr institutunun Sumqayit filiali.- Sumqayit BSU, 2002.- 46 s.; 21 sm.- 200 nüs.- [2002-71229] 498. Paa, A. Maarif dünyasinin qoa ulduzu [Mtn]: (Mmmd v Xanimbaci Aayevlr haqqinda) /Aydin Paa; elmi red. .Aayev; red. .Mmmdova.- B., 2002.154 s., portr., foto; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71235] 499. Paayev, . Pedaqogika. Yeni kurs: [Mtn]: pedaqoji universitetlrin v ali pedaqoji mktblrin tlblri üçün drs vsaiti /mrulla Paayev, F.A.Rüstmov; ry. H.M.hmdov, ..Aayev.- B.: Çaiolu, 2002.- 512 s.; 21 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 496-502.3000 nüs.- [2002-72281] 500. Paayev, T. Diyarünasliq materiallari sasinda gnc nslin vtnprvrlik trbiysi [Mtn] /Talib Paayev; elmi red. Akif Abbasov; red. ntiqam Cbrayilov; Thsil problemlri institutu.- B.: Nrgiz, 2002.- 160 s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 156-157.- 500 nüs.- [2002-72145] 501. Rüstmov, F. rqd pedaqogika tarixi [Mtn]: qdim v orta srlr /Frrux Rüstmov; elmi red. Hüseyn hmdov.- B.: Nasir, 2002.- 222 s., portr.; 21 sm.Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 216-218.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-70799] 502. Seyidov, F. Azrbaycan pedaqoji fikir tarixindn shiflr [Mtn]: drs vsaiti /Fikrt Seyidov; elmi red. A.Eminov.- B.: Çaiolu, 2002.- III kitab.- 324 s., portr.; 22 sm.- Biblioqr.: s. 321-322.- Müq.q., 500 nüs.- [200270650] 503. Uçida, R. Tufandan qabaq [Mtn] /Reiko Uçida; trc. Z.hmdov.- B.: Thsil, 2002.- 84 s., portr.; 17 sm.[2002- 72662] 504. Ümumtürk pedaqoji fikrind xlaqi-mnvi dyrlr [Mtn] /F.Rüstmov, K.Quliyev, L.Abbasova [v b.]; elmi red. v ön söz: Vilayt liyev; ry. mrulla Paayev, Buludxan Xlilov; ADPU-nun "Dd Qorqud" 81

Elmi-tdqiqat mrkzi.- B.: Nurlan, 2002.- 104 s.; 20 sm.Biblioqr. Azrb. dilind: s. 16, 39, 62, 81; rus dilind: s. 103.- 500 nüs.- [2002-72427] 505. Valideynlr üçün yadda [Mtn] /trt. ed. S.Abdullayeva, P.Mmmdbyli; red. M.Mürüdlü.- B., 2002.- 36 s., fotok.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 33.- 1500 nüs.ISBN 9952-800-40-1- [2002-72033] 506. , . 1920-1940 . [] /., ..- .: , 2002.- 120 .; 20 .- [- ] 507. []: . /.., .., ...- .: , 2002.- 204 .; 20 .- . ., 500 .- [2002-1-681352] 508. , . []: - / .- ., 2002.- 100 .; 20 .- . ., 1000 .- [2002-1-682012]

372.8 Drs fnnlrinin tdrisi 509. Allahverdiyev, A. Klassik Azrbaycan dbiyyatinin orta ümumthsil mktblrind tdris yollari [Mtn]: S..irvani v M..Sabir yaradicilii nümunsind /A.Allahverdiyev, S.Qniyev, E.Eminaliyev; elmi red. P.B.liyev.- B.: Nurlan, 2002.- 73 s.: k.; 20 sm.Biblioqr.: s. 70-72.- [2002-75205]

82

510. Bylrov, E.B. Hnds [Mtn]: msllr hlli il: orta mktb müllimlri üçün vsait /E.B.Bylrov.- B.: Thsil, 2002.- 200 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71060] 511. liyev, R. Azrbaycanin kimya snayesi v görkmli kimyaçilari[Mtn]: orta mktbin kimya müllimlri v yuxari sinif agirdlri üçün vsait /Rcb liyev; elmi red. Z..Qarayev.- B.: Thsil, 2002.- 202 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 198.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71834] 512. Krimov, Y. lifba drsliyin metodik göstrilr [Mtn] /Yhya Krimov; elmi red. .M.Abbasov; ry. M.Q.Mmmdov, A.R.brahimova.- B.: Nasir, 2002.- 80 s.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2002-78939] 513. Krimov, Y. II sinifd Azrbaycan dili drslri [Mtn] /Yhya Krimov; elmi red. M.R.Musayev.- B.: Nasir, 2002.- 72 s.; 20 sm.- Müq.q., 180 nüs.- [200272013] 514. Mlikov, R. Tarixin interaktiv tlimi[Mtn]: müllimlr üçün metodik vsait /Rauf Mlikov, T.Ncfli; ba red. F. Babayev; Azrb. Resp. Thsil problemlri institutu; AMEA, A. Bakixanov adina Tarix institutu.- B.: Çaiolu, 2002.- 128 s., portr.: k.; 30 sm.- Biblioqr. Azrb., rus, ing. v alman dillrind: s.127.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 9952-270-01-1- [2002-72874] 515. Ocaqov, H. Frdi mühafiz vasitlri [Mtn]: müllimlr üçün metodik vsait /Hbib Ocaqov, B.T.Bkirov, S.A.Sbzliyev.- B.: irvannr, 2002.- 44 s.: il., cdvl; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-72395] 516. Ocaqov, H. Hyat faliyytinin thlüksizliyinin saslari [Mtn]: müllimlr üçün metodik vsait /Hbib Ocaqov, B.T.Bkirov, S.A.Sbzliyev.- B.: irvannr, 2002.- 150 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- [2002-72408] 517. Ocaqov, H. Radiasiya v kimya kfiyyati. Dozimetrik v kimyvi nzart [Mtn]: müllimlr üçün metodik vsait /Hbib Ocaqov, B.T.Bkirov.- B.: 83

irvannr, 2002.- 44 s.: k., cdvl; 20 sm.- 500 nüs.[2002-72394] 518. , . , []: / .- .: , 2002.- 112 .; 19 .- . ., 250 .[2002-1-685202] 519. , . []: / .- .: , 2002.- 176 .; 19 .- . ., 250 .- [2002-1-685200] 373.167.1 Ümumthsil mktblri üçün drsliklr v drs vsaitlri 520. Abdullayev, S. Fizika msllri 9-11 [Mtn]: litseylr üçün drs vsaiti /Srhddin Abdullayev; elmi red. ..Rhimov.- B.: Kür, 2002.- 260 s.: il. + [1] v. cdvl; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71508] 521. Azrbaycan tarixi [Mtn]: 6-ci sinif üçün drslik /Vli liyev, Yusif Yusifov, lyas Babayev [v b.].- II nri.-B.: Thsil, 2002.- 144 s.: k.; 21 sm.- 5900 man., 25000 nüs.- [2002-71217] 522. Azrbaycan tarixi [Mtn]: 7-ci sinif üçün drslik /Yaqub Mahmudlu, Yusif Yusifov, Rhim liyev, kbr Qocayev.- II nri.- B.: Thsil, 2002.- 200 s.; 22 sm.- 7500 man., 15000 nüs.- [2002-71223] 523. Azrbaycan tarixi [Mtn]: 8-ci sinif üçün drslik /Y.Mahmudlu, S.Mmmdov, V.Piriyev, .Qocayev.- II nri.- B.: Thsil, 2002.- 272 s.: k.; 21 sm.- 9400 man., 15000 nüs.- [2002-71219] 524. Budaqov, B. Azrbaycan Respublikasinin fiziki corafiyasi [Mtn]: 8-ci sinif üçün drslik /Budaq 84

Budaqov, Y.Qribli; red. M.Müseyibov.- Yenidn ilnmi v tkmilldirilmi IV nri.- B.: Thsil, 2002.- 184 s., portr.: il., xrit; 21 sm.- sas termin v anlayilarin lüti: s.172-181.- 8500 man., 10000 nüs.- [2002-71222] 525. Cfrova, M. Riyaziyyatdan test nümunlri [Mtn]: 6-ci sinif üçün /M.Cfrova.- B., 2002.- 64 s.; 20 sm.[AMEA k/x] 526. Cfrova, M. Riyaziyyatdan yazi ii nümunlri [Mtn]: 5-ci sinif üçün metodik vsait /M.Cfrova.- B., 2002.- 37 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 527. dbiyyat [Mtn]: 6-ci sinif üçün drslik /trt. R.Hüseynov, V.Qurbanov, .manov [v b.]; ixt. red. Bhlul Abdulla.- V nri.- B. Thsil, 2002.- 288 s., fotok.; 21 sm.- 6900 man., 15000 nüs.- [2002-71213] 528. fndizad, . Azrbaycan dili [Mtn]: 5-ci sinif üçün drslik /ziz fndizad, B.hmdov; ixt. red. .Haciyev, .hmdov.- VII nri.- B.: Thsil, 2002.- 272 s.: k.; 21 sm.- Orfoqrafiya lüti: s. 251-254.- zahli lüt: s. 255-262.- Yadda: s. 263-264.- 6400 man., 5000 nüs.- [2002-71211] 529. hmdov, B. Azrbaycan dili [Mtn]: 6-ci sinif üçün drslik /Bir hmdov, amusa Axundov; ixt. red. ..Haciyev, ..hmdov.- VII nri.- B.: hsil, 2002.168 s.: k.; 21 sm.- Orfoqrafik lüt: s. 139-142.- zahli lüt: s. 143-150.- Etimoloji lüt: s. 151-161.- 5600 man., 5000 nüs.- [2002-71214] 530. Haciyev, T. Azrbaycan dili [Mtn]: 10-11-ci siniflr üçün drslik /ofiq Haciyev, N.Cfrov; ixt. red. ..hmdov.- V nri.- B.: hsil, 2002.- 168 s.: k.; 21 sm.- 5900 man., 10000 nüs.- [2002-71210] 531. Haciyev, T. Azrbaycan dili: [Mtn]: 9-cu sinif üçün drslik /Tofiq Haciyev, jdr Quliyev, Nizami Cfrov; ixt. red. .hmdov.- VI nri.- B.: Thsil, 2002.- 160 s.: k.; 22 sm.- 5800 man., 10000 nüs.- [2002-71225] 85

532. Hüseynolu, S. dbiyyat [Mtn]: 8-ci sinif üçün drslik /Soltan Hüseynolu, Bybala Abbasli; ixt. red N.Arasli.- Altinci nri.- B.: Thsil, 2002.- 256 s.: sk.; 22 sm.- 6400 man, 5000 nüs.- [2002-71227] 533. smayilov, . Azrbaycan Respublikasi Konstitusiyasinin saslari [Mtn]: 9-cu sinif üçün drslik /brahim smayilov, Mübariz mirov; elmi red. Z..Qaralov.- Yenidn ilnmi ikinci nri.- B.: Thsil, 2002.- Biblioqr.: s.. 215-216.- 8500 man, 10000 (1z.-5000) nüs.- [2002-71226] 534. Kazimov, Q. Azrbaycan dili [Mtn]: 7-8-ci siniflr üçün drslik /Qznfr Kazimov, Y.Seyidov; ixt. red. T..Haciyev, ..hmdov.- VI nri.- B.: Thsil, 2002.280 s.: k; 21 sm.- 7100 manat, 20 000 nüs.- [200271221] 535. Krimov, Y. lifba [Mtn]: beyalilarin aild, uaq baxçasinda mktb hazirlanmalari v eksperimental I sinifd thsil almalari üçün vsait /Yhya Krimov.- B.: Nail evi, 2002.- 95 s.; k.; 27 sm.- Müq.q., 1000 nüs.[2002-71562] 536. Krimov, Y. Mktblinin orfoqrafiya lüti [Mtn]: I-IV siniflr üçün /Yhya Krimov; red. .Abbasov; ry. A.Haciyev, B.Abbasov.- B.: Nasir, 2002.- 163 s.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2002-78752] 537. Kimya [Mtn]: ümumthsil mktblrinin 8-9-cu siniflri üçün drslik /mül. Vaqif Abbasov, Mütllim Abbasov, Rcb liyev [v b.].- B.: Thsil, 2002.- 460 s.; 21 sm.- 15000 man, 30000 nüs.- [2002-71224] 538. Kimya [Mtn]: ümumthsil mktblrinin 10-11-ci siniflri üçün drslik /Vaqif Abbasov, Abel Mhrrmov, Mütllim Abbasov [v b.].- B.: Thsil, 2002.- 368 s.: k., cdvl; 21sm.- Azrbaycanin görkmli kimyaçilari: s. 339312.- 12800 man., 20000 nüs.- [2002-71422]

86

539. Qocayev, . Azrbaycan tarixi: n mühüm hadislrin xronoloji xülassi: n qdim zamanlardan müasir dövrdk olan dövrü hat edir [Mtn]: abituriyentlr v orta mktb agirdlri üçün drs vsaiti /kbr Qocayev, S.A.liyeva, A.H.Haciyeva; elmi red. Y.Mahmudlu.- B.: Maarif, 2002.- 160 s.; 14 sm.- Müq.q., 2000 nüs.- [2002-71096] 540. Mahmudlu, Y. Ata yurdu [Mtn]: 5-ci sinif üçün drslik /Yaqub Mahmudlu, R.Xlilov, S.Aayev.- IV nri.- B.- Thsil, 2002.- 320 s.: portr.: k., xrit; 22 sm.12000 man., 25000 nüs.- [2002-71216] 541. Mmmdov, S. Azrbaycan tarixi [Mtn]: 9-cu sinif üçün drslik /S.Mmmdov, T.Vliyev, .Qocayev.- II nri.- B.: Thsil, 2002.- 256 s.: k.; 21 sm.- 10000 man., 30000 nüs.- [2002-71215] 542. Reproduktiv salamliin saslari [Mtn]: ümumthsil mktblrinin IX sinfi üçün drs vsaiti /mül. C..Ncfov, H..Haciyeva, S..Taiyeva, Z.Z.hmdova; red. .liyev.- B.: u, 2002.- 128 s.: il.; 20 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-70607] 543. Sfrli, . dbiyyat [Mtn]: IX sinif üçün drslik /lyar Sfrli, .Yusifli; ixt. red. R.Azad.- VI nri.- B.: Thsil, 2002.- 384 s., fotok.; 21 sm.- 9200 man., 5000 nüs.- [2002-71212] 544. Uaqlarin ekoloji mhkmsi [Mtn]: orta v yuxari sinif agirdlri üçün vsait /trt. Trlan Qorçu, Rhman Bdlov, Xumar hmdbyli [v b.]; TUTU Uaq mdniyyt mrkzinin layihsi.- B.: Tutu, 2002.- Birinci proses: çmli suyun sanitariya tlblrin v dövlt standartlarina uyun glmmsi nticsind vtndaa vurulan maddi v mnvi ziyan bard 98015 sayli i üzr mhkm iclasi.- 96 s., fotokil; 21 sm.- [2002-76194] 545. Uaqlarin ekoloji mhkmsi [Mtn]: orta v yuxari sinif agirdlri üçün vsait /trt. Trlan Qorçu, Rhman 87

Bdlov, Xumar hmdbyli [v b.]; TUTU Uaq mdniyyt mrkzinin layihsi.- B.: Tutu, 2002.- kinci proses: Yaayi yerind yailliqlarin mhv edilmsi il sakinlr vurulan maddi v mnvi ziyan bard 98017 sayli i üzr mhkm iclasi.- 88 s., fotokil; 21 sm.[2002-76195] 546. Uaqlarin ekoloji mhkmsi [Mtn]: orta v yuxari sinif agirdlri üçün vsait /trt. Trlan Qorçu, Rhman Bdlov, Xumar hmdbyli [v b.]; TUTU Uaq mdniyyt mrkzinin layihsi.- B.: Tutu, 2002.- Üçüncü proses: Tkrarsiz tbit qoruu razisind neft hasilati il mul olan neft irktinin bununla dövlt qoruunun hüquqi v mntiqi statusunu kobud surtd pozmasi bard 98018 sayli i üzr mhkm iclasi.- 88 s., fotokil; 21 sm.- [2002-76196] 547. Ümumi fiziki corafiya [Mtn]: 6-ci sinif üçün drslik /E.lizad, M.Mirzyev, N.Seyfullayeva [v b.].Yenidn ilnmi v tkmilldirilmi 6-ci nri.- B.: Thsil, 2002.- 160 s.: k.; 21 sm.- Corafiya terminlri göstricisi: s. 154-155.- 7000 man., 8000 nüs.- [200271220] 548. Yusifolu, R. Uaq dbiyyati [Mtn]: ali v orta ixtisas mktblri üçün drs vsaiti /Rafiq Yusifolu; elmi red. Zahid Xlil.- B.: Thsil, 2002.- 268 s.; 22 sm.Biblioqr.: s. 263, 500 nüs.- [2002-71218] 549. , . []: 9 / , .- . 2.- .: , 2002.- 208 .; 21 .- .: . 203204.- 8500 ., 5000 .- [2002-2-762430] 550. []: 6 /., ., . [ .]; . ..- . 2-.- .: , 2002.- 144.; 21 .7300 ., 5000 .- [2002-2-762432] 88

551. []: 7 /.., .., ..; . ., ..- . 2-.- .: , 2002.200 .; 20 .- 9000 ., 2000 .- [2002-1-681459] 552. []: 8 /.., ., .; . . [ .].- .: , 2002.- 189 .; 21 .12000 ., 3000 .- [2002-2-762436] 553. , . []: 10 / , .., ..; . ..- . 2.- .: , 2002.- 256 .; 10 .- 14000 ., 5000 .- [2002-2-762434] 554. , . []: 5 / , .., ..; . ..- . 2-.- .: , 2002.- 320 .; 20 .- 14000 ., 5000 .- [2002-1-681461] 555. []: 6 /., ., .; . ., ..- .: , 2002.- 168 .; 21 .- . . : . 164-165.- 8500 ., 5000 .- [2002-2-752519] 374 Mktbdnkanar thsil 556. Cfrova, M. Riyaziyyatdan yazi ii nümunlri: 5-ci sinif [Mtn]: metodik vsait /M.Cfrova; elmi red. T.liyeva.-B.: Azrbaycan, 2002.- 37 s.; 21 sm.- 585 nüs.[2002-70723] 557. Cfrova, M. Riyaziyyatdan test nümunlri [Mtn]: 5-ci siniflr üçün /M.Cfrova; elmi red. T.liyeva.- B.: Azrbaycan, 2002.- 48 s.; 21 sm.- 585 nüs.- [2002-70722]

89

558. Cfrova, M. Riyaziyyatdan test nümunlri [Mtn]: 6-ci siniflr üçün /M.Cfrova; elmi red. T.liyeva.- B.: Azrbaycan, 2002.- 64 s.; 21 sm.- 1185 nüs.- [2002-70721] 559. smayilov, N. Corafiyadan testlr [Mtn] /Niftali smayilov; elmi red. .H.Mirzyev; Azrb. Resp. Thsil problemlri institutu; Azrb. Resp. Milli aerokosmik agentliyinin ekologiya institutu.-B.: Araz, 2002.- 76 s.; 20 sm.- Müq.q., 600 nüs.- [2002-71240] 560. Qarayev, N. Fsillr üzr test [Mtn]: X- XI sinif üçün vsait /Nurddin Qarayev; elmi red. A.B.brahimov; ry. A.Süleymanov, A.Süleymanova.- B.: Çaiolu, 2002.88 s.; 21sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-72626] 561. Qarayev, N. Fsillr üzr test [Mtn]: IX sinif üçün vsait /Nurddin Qarayev; elmi red. A.B.brahimov; ry. A.Süleymanov, A.Süleymanova.- B.: Çaiolu, 2002.- 264 s.; 21sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-72624] 562. Qarayev, N. Fsillr üzr test [Mtn]: VIII sinif üçün vsait /Nurddin Qarayev; elmi red. A.B.brahimov; ry. A.Süleymanov, A.Süleymanova.- B.: Çaiolu, 2002.- 256 s.; 21sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-72623] 563. Naisoylu, M. dbiyyat [Mtn]: ali thsil hazirliq kurslarinin dinlyicilri üçün drs vsaiti /Möhsün Naisoylu, Rhman Quliyev; "Ça" Öyrtim .Tkmilldirilmi, lavlr edilmi, üçüncü nri.- B.: Zirv Yayinlari, 2002.- 400 s.: il.; 20 sm.- lavlr: s. 381390.- 1000 nüs. (cildli).- [2002-74047] 377 Xüsusi mktblr 564. Qasimova, S. Musiqi dbiyyati [Mtn]: uaq musiqi mktblrinin IV sinfi üçün drslik /Solmaz Qasimova, R.Zöhrabov; elmi red. A.Taizad.- Tkrar nr.- B.: irvannr, 2002.- 108 s., not yazisi, portr.; 20 sm.- 200 nüs.- [2002-73980] 90

565. Qurbani, . Mnim hrbi litseyim [Mtn] /red.V.liyev.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2002.336 s., port.: k.; 20 sm.- (Cmid Naxçivanski adina Hrbi Litseyin yaradilmasinin 30 illik yubileyin hsr edilir).- 1000 nüs.- ISBN 5-87459-196-X- [2002-71729] 566. Qurbani, A. Yenilmz qalanin müdafisind [Mtn] /bdulla Qurbani; red.V. liyev.- B.: bilov, Zeynalov v ullari, 2002.- I kitab.- 320 s., portr., fotok.; 25 sm.(Azrbaycan Respublikasinin Prezidenti, silahli qüvvlrin Ali Ba Komandani cnab Heydr lirza olu liyev trfindn sasi qoyulmu Naxçivan Muxtar Respublikasindaki Hrbi Birliyin yaranmasinin 10 illik yubileyin hsr olunmudur).- 1000 nüs.- ISBN 5-87459196-6- [2002-71730] 39 Etnoqrafiya. Adt-nnlr. Folklor 567. Dünyamaliyeva, S. Azrbaycan geyim mdniyyti tarixi: [Mtn]: bdii-etnoqrafik tdqiqat /Sbir Dünyamaliyeva; elmi msl. R.fndi; elmi red. A.Mustafayev; AMEA, Memarliq v incsnt institutu.B.: Elm, 2002.-448 s.; 20 sm.+ 1 dd CD.- Ntic: s. 408427.- Qbul olunmu ixtisarlar: s. 438.- Biblioqr.: s. 439445.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1480-8- [200272570] 568. hmdov, V. Keli v onun crlri: qdim Borçali mahali [Mtn]: Keli kndi haqqinda ilk tarixietnoqrafik kitab /Valeh hmdov; red. R..Rxanli; sponsor R.B.Vliyev.- B.: Çaiolu, 2002.- 206 s., port., xrit, sxem, cr 2030 sm.- Keli halisinin "Nsil aaci"nin (crlrinin) prinsipial sxemi: s. 52-170.- (Hr bir nslin ayrica nsil sxemi verilmidir).- 500 nüs.- [200271281] 91

569. Hüseynov, . Azrbaycan milli adt v nnlrinin bdii-estetik mahiyyti [Mtn]: monoqrafiya /lqar Hüseynov; red. Nizamddin msizad; rssam E.Nzrov.- B.: Mars-Print, 2002.- 308 s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 291-302.- 500 nüs.- [2002-71126] 570. Qacar, M. Borçali mahali v Qaraknd-Kosalar eli [Mtn]: tarixi-etnoqrafik oçerk /Mahal Qacar; elmi red. .Krimov.- B.: Maarif, 2002.- 308 s. + 28 s. rngli k., fotok., sxem; 24 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71654] 571. Qarayev, S. Qazangöl hsrti [Mtn] /Smd Qarayev; red. Eldar Qarayev.- Yenidn ilnmi v tkmilldirilmi II nri.- B.: Azrbaycan, 2002.- 464 s., fotok.; 21sm.- Biblioqr.: s. 460.- Müq.q., 500 nüs.[2002-72057] 572. Ocaq bainda rqs [Mtn]: Udi folkloru nümunlri /topl. v trt. ed. G.Keçari; red. A.Murovdali; rssam Z.Hüseynzad.- B.: Agah, 2002.- 101 s.: il.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2002-78905] 573. Vlizad, . Etno-territorial böhran [Mtn]: III minilliyin astanasinda: Dünya tcrübsi /lqar Vlizad;trc. v red. G.Nsibov.-B., 2002.- 255 s., xritlr; 21sm.- [2002-75505] 574. « » 24-26 2001 : -- [] /. . .. [ .].- .: , 2002.- 204 .; 20 .300 .- ISBN 5-8066-1484-6- [2002-1-681673] 575. , . : - [] / .- .: , 2002.- 160 .: (102) . (50 .); 24 .- .: . 155159.- 500 .- ISBN 9952-403-03-8- [2002-2-762372] 396 Qadin mslsi

92

576. Mövsümova, L. Azrbaycan qadini uzaq keçmidn indiydk [Mtn] /Lal Mövsümova; lahiyyat msllri üzr msl. v elmi red. .mirhmdov.- B.: Ulu, 2002.300 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., rus v türk dillrind: s. 288-299.- Müq.q., 300 nüs.- [2002-72321] 577. Ncfova, S. Azrbaycanin qeyri-hökumt qadin tkilatlari [Mtn]: mlumat kitabçasi /Svetlana Ncfova, S.Sfiyev; nr. red. A.sabyli; rssam dalt.- B.: irvannr, 2002.- 82 s. + 8 s. foto-dftr; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-72403] 398 Folklor 578. Xürrmqizi, A. Azrbaycan mrasim folkloru [Mtn]: Türk v Dünya xalqlari folkloru il tariximüqayisli aradirma /Afaq Xürrmqizi; elmi red. ..Abbasli.- B.: Sda, 2002.- 210 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., türk v rus dillrind: s. 194-208.- 500 nüs.- [200270656] 5 Riyaziyyat v tbit elmlri 502/504Tbit 579. Azri, Çiraq yataqlari v Günli yatainin drin sulardaki hisssinin tammiqyasli ilnmnin 2-ci fazasi. traf mühit v sosial sahy tsirin qiymtlndirilmsi [Mtn]: ümumi icmal [Mtn] /C, BP, C.- B., 2002- 16 s.: k.; cdvl.- 29 sm.- [2002-71360] 580. Azri, Çiraq yataqlari v Günli yatainin drin sulardaki hisssinin tammiqyasli ilnmnin 2-ci fazasi. traf mühit v sosial sahy tsirin qiymtlndirilmsi: 93

Sentyabr 2002 [Mtn] /C, BP, C. - B., 2002.- 67, (1) + IV+ 35 s. cdvl, plan; 29 sm.- Biblioqr.: s. 34-35.[2002-71361] 581. Azri, Çiraq yataqlari v Günli yatainin drin sulardaki hisssinin tammiqyasli ilnmnin 2-ci fazasi. traf mühit v sosial sahy tsirin qiymtlndirilmsi: Sentyabr 2002 [Mtn] /C, BP, C.- B., 2002.- 437, [21] + VII s.; cdvl, plan; 29 sm.- [2002-71362] 582. Azri, Çiraq yataqlarinin v Günli yatainin drinlikd yerln hisssinin tammiqyasli ilnmsi üzr faza 1 layihsi. traf mühit v sosial-iqtisadi sahy tsirin qiymtlndirilmsi: traf mühit üzr hesabat. sas hiss. Fevral 2002 [Mtn].- B.: AIOC, 2002.- 874 s.: sk., cdvl; 31sm.- [2002-70768] 583. Azri, Çiraq yataqlarinin v Günli yatainin drinlikd yerln hisssinin tammiqyasli ilnmsi üzr faza 1 layihsi. traf mühit v sosial- iqtisadi sahy tsirin qiymtlndirilmsi: traf mühit üzr hesabat: Texniki lavlr. Fevral, 2002 [Mtn] /mliyyatçi BP; AIOC.- B., 2002.- 374 s.: k., cdvl; 31 sm.- [200270767] 584. Cnub-Qrbi Qobustan Kontrakt sahsind quyularin tmiri, qazilmasi, seysmik kfiyyat v infrastrukturun inkiafi layihsi. traf mühit tsirin qiymtlndirilmsi: traf mühitin ilkin durumunun tdqiqinin hesabati: Dekabr 2002: Qobustan mliyyat irkti üçün hazirlanmidir [Mtn].- B.: GeoGlobe; Qobustan mliyyat irkti, 2002.- 83 s., lav (66) s.: k., cdvl; 32 sm.- [2002-72954] 585. traf mühit v sosial sahy tsirlrin qiymtlndirilmsi. Baki-Tbilisi-Ceyhan boru kmrinin Azrbaycan hisssi: May 2002-ci il [Mtn]: 4 kitabda /AETC ltd v ERM.- B., 2002.- 1246 (4) s., k., lav (22) v. (qat), xrit; 31 sm.- [2002-71363] 94

586. traf mühit v sosial sahy tsirlrin qiymtlndirilmsi. Baki-Tbilisi-Ceyhan boru kmrinin Azrbaycan hisssi: May 2002-ci il [Mtn]: 4 kitabda /AETC ltd v ERM.- B.: Helsbi, 2002.- 2-ci cild: Marrut üzr Ekoloji v Sosial mlumatlari ks edn xritlr.- 42 s.; 31 sm.- [2002-71367] 587. traf mühit v sosial sahy tsirlrin qiymtlndirilmsi. Baki-Tbilisi-Ceyhan boru kmrinin Azrbaycan hisssi: May 2002-ci il [Mtn]: 4 kitabda: lavlr: Texniki bölmlr v ilkin durumu tsvir edn bölmlr /AETC ltd v ERM.- B.: Helsbi, 2002.- 628 s.: k. +[17]+[11] v. qat. xrit (3141 sm.); 31 sm.- [200271365] 588. traf mühit v sosial sahy tsirlrin qiymtlndirilmsi. Baki-Tbilisi-Ceyhan boru kmrinin Azrbaycan hisssi: May 2002-ci il [Mtn]: 4 kitabda: Ümumi xülas: Byan edilmsi üçün layih varianti /AETC ltd v ERM.- B.: Helsbi, 2002.- 28 s.+ [1] v. qat. xrit: Boru kmri marrutu; 31 sm.- Mtn kiril qrafikasinda.-[2002-71368] 589. traf mühit v sosial sahy tsirlrin qiymtlndirilmsi. Cnub-Qafqaz qaz kmrinin Azrbaycan hisssi. May 2002-ci il [Mtn]: 3 kitabda /AETC ltd, ERM.- B.: Helsbi, 2002.- 2-ci cild: Marrut üzr ekoloji v sosial mlumatlari ks edn xritlr.- 42, [4] s, xritlr; 29 sm.- [2002-71359] 590. traf mühit v sosial sahy tsirlrin qiymtlndirilmsi. Cnub-Qafqaz qaz kmrinin Azrbaycan hisssi. May 2002-ci il [Mtn]: 3 kitabda /AETC ltd, ERM. - B., 2002.- 593 (4) s., k., cdv., lav (26) v. (qat) k.; 30 sm.- [2002-71364] 591. traf mühit v sosial sahy tsirlrin qiymtlndirilmsi. Cnub-Qafqaz qaz kmrinin Azrbaycan hisssi. May 2002-ci il [Mtn]: 3 kitabda: 95

ümumi xülas /AETC ltd, ERM.- B., 2002.- 30 s.; 31 sm.Mtn kiril v latin qrafikasinda.- [2002-71366] 592. traf mühit v sosial sahy tsirin qiymtlndirilmsi. Baki-Tbilisi-Ceyhan neft boru kmri: Azrbaycan hisssi. lavlr: Sentyabr 2002-ci il [Mtn] /C Ltd v R.- B., 2002.- 74 (2) s., lav (33) v. + (5) v. ( qat) xrit v k.; 30 sm.- [2002-71419] 593. traf mühit v sosial sahy tsirin qiymtlndirilmsi. Cnubi Qafqaz qaz boru kmri: Azrbaycan hisssi. lavlr: Sentyabr 2002-ci il [Mtn] /AETC Ltd v ERM.- B.: Helsbi, 2002.- 64 [2] s.; xrit, cdvl; 30 sm.+ [33] + [4] v.qat. xrit v cdvl (3141sm.).- [2002-71418] 594. II Beynlxalq Simpozium "Fövqlad hallarda ekologiya v texnologiya problemlri" 8-10 oktyabr 2002ci il [Mtn]: mruzlr v çixilar /nr msul H.. Ocaqov (ümumi red.) [v b.]; FHHFTPMA.- B.: R.N.Novvuz-94, 2002.- 602 (2) s.: k, sxem.; 20 sm.Mtn Azrb, rus., ing. v türk dillrind.- 500 nüs.- [200271498] 595. sayev, S.A. Ttbiqi ekologiya [Mtn]: drslik /S.A.sayev; red. V.M.Babazad; BDU.- B.: Baki Universiteti, 2002.- 183 s., cdvl; 20 sm.- Terminlr lüti: s. 176-181.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 172-175.- 200 nüs.- [2002-72116] 596. Mmmdov, Q. Azrbaycan torpaq tsnifatinin sistemi il korrelyasiyasi [Mtn] /Qrib Mmmdov, M.P.Babayev, A..smayilov; lmi red.: .Grayzad; , Torpaqünasliq v aqrokimya institutu.- B.: Elm, 2002.- 252 s.; cdvl; 21sm.- Mtn Azrb., rus. v ing. dillrind.- 500 nüs.- ISBN 5-8066-1432-8- [2002-71516] 597. Mmmdov, Q. Azrbaycanda torpaq islahati [Mtn]: hüquqi v elmi-ekoloji msllri /Qrib Mmmdov; elmi red. .A.Krupenikov.- B., 2002- 412 s., 96

portr., cdvl, il.; 21 sm.- lavlr: s. 360-408.- Biblioqr. Azrb., rus v xarici dillrd: s. 334-358.- ISBN 5-80661438-8- [2002-72055] 598. Müasir tbitünasliin konsepsiyalari [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /.B.Mmmdov, V..smayilov, R..Birov, E.B.Hüseynov; elmi red. N.F.Qhrmanov, V.M.Krimov.- Sumqayit, 2002.- 506 s.; 19 sm.- Biblioqr.: s. 505.- 500 nus.- [2002-72369] 599. ahdniz yataindan qaz ixraci üzr mrhl 1 layihsinin icrasi. traf mühit v sosial-iqtisadi sahy tsirin qiymtlndirilmsi üzr hesabat. traf mühit üzr hesabat [Mtn]: 2 cildd /mliyyatçi BP.- B., 2002.- Cild 1: traf mühit üzr hesabat. Avqust 2002.- 773 s.: k, cdv.; 30 sm.- [2002-71875] 600. ahdniz yataindan qaz ixraci üzr mrhl 1 layihsinin icrasi. traf mühit v sosial-iqtisadi sahy tsirin qiymtlndirilmsi üzr hesabat [Mtn]: 2 cildd.B., 2002.- Cild 2: traf mühit üzr hesabat. Avqust 2002.387 s.: k, cdv.; 30 sm.- [2002-71874] 601. ahdniz yataindan qaz ixraci üzr mrhl 1 layihsinin icrasi. traf mühit v sosial-iqtisadi sahy tsirin qiymtlndirilmsi üzr hesabat. [Mtn]: traf mühit üzr hesabat. Avqust 2002 /mliyyatçi BP. - B., 2002.- 773 s.: k, cdv.; 30 sm.- [2002-71876] 602. Ttbiqi ekologiyanin problemlri [Mtn] akademik Hsn liyevin anadan olmasinin 95 illiyin hsr edilmi elmi-metodik konfransin materiallari (3-5 dekabr).- B.: Baki Universiteti, 2002.- 370 s.; 21 sm.- [ATU k/x] 603. liyev, P.. Tibbi biologiya [Mtn]: laboratoriya mllri: drslik /P..liyev, ..Mehrliyev, S.D.liyev. - B.: Maarif, 2002.- 383 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 604. , . , - 97

[] / .- .: , 2002.375 .; 21 .- . . 372-373.- 500 .- ISBN 58066- 1340-6- [2002-1-681414] 605. , .. . [] /.., ...- .: Üfüq, 2002.- 378 .; 21 .- 300 .- [2002-2-762369] 606. [] / ..: , 2002.- 88 c.; 21 .- [2002-1-688249] 607. , .. - [] / .- ., 2002.- 233 .; 21 .- [- ] 608. , .. - [] / .- .: , 2002.- 280 .; 21 , 100 .- [2002-1-681581] 51 Riyaziyyat 609. Abdullayev, C.S. Qfslr nzriyysinin elementlri [Mtn]: ali mktb tlblri üçün drs vsaiti /C.S.Abdullayev, ..Mmmdov; elmi red. Y..Mmmdov; Azrbaycan Beynlxalq universiteti.- B.: Yurd NPB, 2002.- Birinci hiss.- 212 s.; 20 sm.- Anlayilar siyahisi: s. 208-210.- Biblioqr. rus v ing. dillrind: s. 211-212.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71137] 610. Abdullayev, F. Adi diferensial tnliklr; kompleks dyiknli funksiyalar [Mtn]: ali riyaziyyat kursundan drs vsaiti /Firudin Abdullayev; elmi red. .Hbib-zad.B.: Kür, 2002.- 157 s.; 20 sm.- 500 nüs. (cildli).- [70573] 98

611. Azrbaycanca-turkc-rusca-ingilisc ehtimal nzriyysi v riyazi statistika terminlri lüti [Mtn] /trt. ed. C.E.Allahverdiyev, A.H.Haciyev, H.M.hmdova; AMEA, Terminologiya komissiyasi.- I nr.- B.: Gnclik, 2002.- 436 s.; 24 sm.- Müq.q., 300 nüs.ISBN 8020-5- [2002-71671] 612. Bairov, M. qtisadi-riyazi modellr v üsullardan msllr, alqoritmlr v proqramlar [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Mcid Bairov, Arzu Bairov; elmi red. A.Q.Qhrmanov.- B.: Thsil, 2002.- 204 s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 201.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71149] 613. Cbr v analitik hnds [Mtn]: drs vsaiti /A.N.lizad [v b.].- B.: AzTU, 2002.- 44 s.; 20 sm.3000 man.- [ATU k/x] 614. hmdov, H.. Ehtimal nzriyysi v riyazi statistika [Mtn] /H..hmdov.- B., 2002.- 528 s.; 20 sm.[AMEA k/x] 615. kbrov, M. Riyaziyyat v botanika [Mtn] /Maarif kbrov, R..Birov; elmi red. M.Yaqubov, C.liyev.B.: Renessans, 2002.- 245 s.: il.; 21 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 243.- 350 nüs.- [2002-72319] 616. Xtti cbrin elementlri [Mtn]: metodik vsait /trt. ed. S.H.Mmmdov, .S.Aliyev, .M.Musayev; red. C.A.smayilov; Azrb. Resp. Thsil problemlri institutu; ADNA.- B: Caiolu, 2002.- 96 s.; 20 .- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 93.- Müq.q, 100 nüs.- [200270462] 617. brahimov, . Riyaziyyata hsr olunmu ömür [Mtn] /brahim brahimov; trt. ed. v red. Sid brahimova; red. Alxan Mmmdov.- B.: Elm,, 2002.- 328 s., fotok.; 21 sm.- ISBN 5-8066-1426-3- [2002-74169] 618. Krimova, H. Azrbaycanin ilk riyaziyyatçi filosofu [Mtn] /Hqiqt Krimova; elmi red. Haciby Sultanov, Qoqar liyev.- B.: Nurlan, 2002.- 128 s., portr.: k.; 20 99

sm.- Biblioqr. Azrb. dilind s. 23-28, rus dilind: s. 2931.- 500 nüs.- ISBN 9952-403-02-- [2002-70689] 619. Nuriyev, Z. Riyaziyyat: 2 hissd [Mtn]: drs vsaiti /Zivr Nuriyev; elmi red. X.M.Quliyev.- B.: Thsil EM, 2002.- Hiss II.- 288 s.: il.; 21 sm.- Cavablar: s. 262283.- Biblioqr.: s. 284.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-72139] 620. Süleymanov, C. Funksiya v onun limiti [Mtn]: drs vsaiti /Cfr Süleymanov, B.liyev; elmi red. Q..Orucov, Y.C.Salmanov.- B.: Çaiolu, 2002.- 242 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 242.- Müq.q., 300 nüs.- [2002-71666] 621. , .. [] /..; , - .- ., 2002.- 23 .; 21 .- .: . 22-23.- 100 .[2002-1-681885] 622. []: . /. . [ .]; - ; . . . . - .: , 2002.- 55 .; 19 .- 3000 ., 100 .- [2002-1-681536] 623. , .. [] /...- ., 2002.- 296 .; 20 .- [- ] 52 Astronomiya. Geodeziya 624. Quluyev, . Azrbaycan astronomiyasi 20-ci srd [Mtn] /yyub Quluyev; AMEA, N.Tusi adina amaxi Astrofizika rsdxanasi.- B.: Elm, 2002.- 110 s., cdvl; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., rus v xarici dillrd: s. 104-108.ISBN 5-8066-1414-X- [2002-73198] 625. Leica TC(R) 303/305/307/ seriyali elektron taxeometrlrin dair tlimat [Mtn] /trc. v trt. ed. 100

Q..Mmmdov, .H.hmdov.- B.: Maarif, 2002.- 108 s.: il., cdvl; 20 sm.- Terminlrin izahi: s. 96-101 (ing.azrb.).- Biblioqr.: s. 102.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71492] 626. Mmmdov, Q.. Geodeziya [Mtn]: ali mktblr üçün drs vsaiti /Qrib Mmmdov, mran hmdov; elmi red. R..Babayev, R..Hüseynli.- B.: Maarif, 2002.520 s.: il., cdvl; 21 sm.- Geodeziya, topoqrafiya v kartoqrafiya sahsind rast gln bzi sözlrin izahi: s. 510-511.- Biblioqr. Azrb., rus v ing. dillrind: s. 512.Müq.q., 1000 nüs. (cildli).- [2002-71931] 627. "Nsirddin Tusi v müasir astronomiya" Beynlxalq konfransin materiallari: 4-7 oktyabr 2001-ci il, AR, Pirqulu, Y.Mmmdliyev qsbsi, Azrbaycan Respublikasi [Mtn] /elmi red. E.S.Babayev, .S.Quluyev.- B.: Poliqraf-Servis, 2002.- 254 s., portr. foto.: kil, cdvl; 20 sm.- Tusinin 800 illik yubileyin hsr olunub.- Mtn Azrb. ingilis v rus dillrind (latin., kiril qrafikasinda).- ISBN 9952-800-31-2-[2002-73205] 628. Tusi, X. N. Si fsl [Mtn]: Otuz fsil /Xac Nsirddin Tusi; fars dilindn trc. ed. .Abdullayev; red. .Adilov; , Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar institutu.- B.: Nurlan, 2002.- 31 s.: il.; 20 sm.- (Tusi 800).- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71698] 629. , .. - [] / ; . . .- .: , 2002.- 148 .; 19 .- 200 .- ISBN 5-8066-1470-0- [2002-1-681645] 630. , .. : [] /..; , . ..- .: , 2002.- 208 .; 20 .- 200 .- ISBN 58066-1507-3- [2002-1-682850] 101

631. , .. [] / .- .: , 2002.- 132 .; 20 .- . : . 114-128.- 300 .- ISBN 5-80661499-9- [2002-1-684094] 53 Fizika 632. Abdullayev, A. Materiallar müqavimti [Mtn]: drs vsaiti /Arif Abdullayev, M.H.Quliyev; Azrb. Ali hrbi dnizçilik mktbi.- B., 2002.- Hiss I.- 147 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 145.- 60 nüs.[2002-72247] 633. Hümbtov A.. Dniz v okeanlarin termodinamikasi [Mtn] /A..Hümbtov, N.A.Hüseynov.B.: BDU, 2002.- 120 s.; 20 sm.- [ADU k/x] 634. Quliyev, S. Anizotrop lövhlrin grginlik vziyyti [Mtn]: monoqrafiya /Sabir Quliyev.- B.: Azrnr, 2002.254 s.; 19 sm.- Texniki terminlr lüti: s. 243-246.Biblioqr. rus v ing. dillrind: s. 246-253.- 200 nüs.[2002-71134] 635. Msimov, E.. Atom fizikasi [Mtn] /E..Msimov, T.M.Mürslov.- B.: Çaiolu, 2002.- 912 s.; 20 sm.[AMEA k/x] 636. Nsirov, V. Elektrik. (Ümumi fizika kursu) [Mtn]: ali mktb tlblri üçün drs vsaiti /Vaqif Nsirov, G.Aslanli.- B.: Adilolu, 2002.- 339 s.: il.; 20 sm.Biblioqr. rus, ing. v fransiz dillrind: s. 339.- 500 nüs.[2002-75218] 637. ahverdiyev, .N. Alternativ soyuducu agentlr v qariiqlar [Mtn]: monoqrafiya /.N.ahverdiyev, H..Quliyev; ixt. red. ..Talibov.- B.: lm, 2002.- 254 s.; (28) k., cdvl; 29 sm.- Biblioqr. ing. dilind: s. 251252.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1421-2- [200270844] 102

638. Zamanov, E.N. frat keçiricilr [Mtn]: drslik /E.N.Zamanov.- B.: Baki, 2002.-146 s; 20 sm.- [AzTU k/x] 639. , .. [] /...- .: Stake, 2002.- 384 ., (19) .; 29 .- 600 .- [2002-3-98885] 640. , .. []: / .- .: , 2002.- 244 .; 19 .- 500 .- ISBN 5-8066-1417-4[2002-1-681292] 54 Kimya. Kristalloqrafiya. Mineralogiya 641. liyev, A. Fiziki kimya [Mtn] /Akif liyev, F.M.manov, D.M.Qmbrov; elmi red. E..Eyvazov.- B.: Çaiolu, 2002.- 260 s.: il., cdvl; 20 sm.- Biblioqr. rus dilind: s. 258.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71275] 642. Hsnov, F. Bioüzvi kimya [Mtn]: ali mktblrin tibb fakültlrinin tlblri üçün drslik /Faiq Hsnov.B.: irvannr, 2002.- 360 s., portr., cdvl., il.; 21 sm.Biblioqr.: s. 355-356.- 3 man., 1000 nüs.- [2002-79217] 643. kinci Beynlxalq Elmi Konfrans. Zrif üzvi sintez v kataliz [Mtn]: (2 aprel, 2002. Baki) / AMEA, Azrb. Dövlt neft akademiyasi. - B.: ua, 2002.- 204 s.: il; 28 sm.- 300 nüs.- [2002-71280] 644. Mhrrmov, A. Yer qabiinin ümumi kimyasi [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Abel Mhrrmov, Sübhi Bktai; elmi red. Vasif Babazad.- B.: Baki Universiteti, 2002.- 482 s., port., cdvl; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., ing., rus dillrind: s. 472-475.- 1000 nüs.- [200271848] 645. Nbiyev, N. Kvant kimyvi yarimempirik metodlar [Mtn]: drs vsaiti /Naqif Nbiyev; red. N.M.Qocayev, 103

M.R.Rcbov.- B.: Müllim, 2002.- 68 s.; 21 sm.Müq.q.,100 nüs.- [2002-71886] 646. Nsibov, .O. Qeyri-üzvi kimya [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /..Nsibov, ..Sultanov; red. Ö..liyev.- B.: Adilolu, 2002.- 411 s., cdvl; 20 sm.Müq.q., 500 nüs.- [2002-70699] 647. Pnahov, T. Azot, arqon, oksigen v hidrogenin analiz metodlari [Mtn] /trt. ed. Tahir Pnahov, T.S.Qurbanova.- B., 2002.- 59 s.: (8) s. k., cdvl; 30 sm.- Biblioqr. rus dilind: s. 58- [2002-72023] 648. faqtova, G. Ümumi v qeyri-üzvi kimyadan msl v çalimalar [Mtn]: ali mktblr üçün drs vsaiti /Gülbuta faqtova; elmi red R.Y.liyeva.- B.: Kür, 2002.- 292 s.: il.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dilrind s.283.- 500 nüs.- [2002-71326] 649. , . , .. [] /..- .: , 2002.- 112 .; 20 .- [- ] 650. , .. []: /.., ....: , 2002.- 254 .; 20 .- 500 .- ISBN 5-80250062-- [2002-1-681873] 651. , .. [] / .- .: , 2002.-360 .; 20 .. ., 500 .- [2002-1-681876]

55 Geologiya. Geologiya v geofizika elmlri 652. Azrbaycan Respublikasinin tbii yem sahlrinin iri miqyasli geobotaniki tdqiqatina dair tlimat [Mtn] 104

/trt. ed. Q..Mmmdov, Q..Yaqubov; red. . Balayolu; Azrb. Resp. Dövlt torpaq v xritçkm komitsi; Azrb. Dövlt yerquruluu layih institutu.- B.: Maarif, 2002.- 144 s., cdvl, forma; 22 sm.- 500 nüs.[2002-70617] 653. ziz sgrov: Azrbaycan hidrogeologiyasinin banisi [Mtn] /red.v trt. S.Bktai; trt. ed. E.Aasiyeva.B.: Baki Universiteti, 2002.- 207 s., portr., (14) v. fotokil; 21 sm.- Mtn Azrb. rus v ing. dillrind (latin, kiril).- 100 nüs.- [2002-75871] 654. IV Azrbaycan Beynlxalq Geofizika Konfransinin materiallari [Mtn]: texniki proqram v mruzlrin tezislri, 24-26 sentyabr.- B., 2002.- 270 s.; 29 sm.Müllif göstricisi Azrb., rus v ing.dillrind: s. 262270.- Mtn Azrb., ing. v rus dillrind.- [2002-71770] 655. Mahmudov, R. Hidroloji proqnozlarin saslari [Mtn]: drs vsaiti /Rza Mahmudov; elmi red. M.Mmmdov; ry. F.manov, S.skndrov.- B.: ZiyaNurlan, 2002.- 156 s.: il., cdvl; 20 sm.- Biblioqr.: s. 151.2 man., 300 nüs.- [2002-81793] 656. Mmmdov, M. Azrbaycanin hidroqrafiyasi [Mtn]: monoqrafiya /Maqbet Mmmdov; elmi red. F.manov.- B.: Nafta-Press, 2002.- 266 s., cdvl; + 2 v. lav xrit; 20 sm.- lavlr: s. 259-266.- Biblioqr. rus v Azrb. dillrind: s. 257-258.- Müq.q.; 200 nüs.- [200272211] 657. Sad insan, yorulmaz tdqiqatçi [Mtn]: (prof. bdül Hmid Xlilov haqqinda xatirlr) /trt. Q..liyev, A..Qasimzad; red. A.lizad; AMEA, Geologiya institutu.- B.: Nafta-Press, 2002.- 190 s.: k., cdvl., portr.; 20 sm.+ (8) v. ayrica foto.- (bdül Hmid Xlilov90).- Mtn Azrb. v rus dillrind.- Müq.q., 500 nüs.[2002-72315]

105

658. [] /.., .., ..; . . .; , - .- .: -, 2002.- 5: .- 352 .; 26 .- 500 .- [2002-3-98795] 659. , .. [] / ; . - .- .: , 2002.- 192 .; 20 .- . ., 1000 .- ISBN 5-8066-1526-- [2002-1-681991] 660. , .. , , [] / , .- .: -, 2002.- 349 .: .; 25 .- 500 .- ISBN 5-8066-1066-4- [2002-2-763657] 57 Biologiya elmlri 661. Cfrov, .M. nsanin ml glmsi v tkamülü [Mtn] /.M.Cfrov, .T.sgrov; elmi red. S.B.Nsibov; ATU, Tibbi biologiya v genetika kafedrasi.- B., 2002.- 80 s.; 21 sm.- [ATU k/x] 662. Genetikadan praktikum [Mtn]: drs vsaiti /A.smayilov, M.Babayev [v b.].- B.: Maarif, 2002.- 256 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 663. Qarayev, S.F. Biokimyanin saslari [Mtn]: drslik //S.F.Qarayev [v b.].- B.: Tfkkür, 2002.- 360 s.; 20 sm.[AMEA k/x] 664. Hüseynov, . Mhur biologiya alimlri [Mtn] /li Hüseynov, M.Babayev; ixt. red. O..Mmmdov.- B.: Maarif, 2002.- 180 s.: k., portr.; 21 sm.- (Elmi-kütlvi dbiyyat).- Müq.q, 2000 nüs.- [2002-71097] 665. , .. - []: /.., 106

...- .: , 2002.- 132 .; 20 .- [- ]

58 Botanika 666. Aamirov, Ü. Otaq bitkilri v onlara qulluq qaydalari [Mtn] /Üzeyir Aamirov, Oruc badli.- B.: Tural- NPM, 2002.- 56 s.: il.; 21sm.- Müq.q., 521 nüs.[2002-74732] 667. Xzr dnizinin botanik monitorinqinin metodikasi LQ koalisiyasi [Mtn].- B.: Adilolu, 2002.- 20 s.: il.; 20 sm.- Biblioqr. rus dilind: s. 19.- 500 nüs.- [200271495] 668. badli, O. Qafqazin geofitlri [Mtn]: taksonomiyasi, yayilmasi, morfologiyasi, anatomiyasi, introduksiyasi, qorunmasi v hmiyyti /Oruc badli; red. S.M.Musayev, N.B.Hüseynova; AMEA, Mrkzi nbatat bai.- B., 2002.272 s., cdvl: k.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., rus v ingilis dillrind: s. 240-265.- Müq.q., 300 nüs.- ISBN 5-80661492-1- [2002-74739] 669. , .. [] / ; , - .- .: , 2002.- 264 .; 20 .- .: . 244-258.- . .,500 .- ISBN 5-8066-146034- [20021-681889] 59 Zoologiya 670. Azrbaycanin heyvanlar almi [Mtn]: 3 cildd /red. hey. M..Musayev (cildin ba red.), .H.Qasimov, T.K.Mikayilov [v b.]; AMEA, Zoologiya institutu.- B.: Elm, 2002.- Cild I: Birhüceyrlilr v çoxhüceyrlilr (buumayaqlilar v xordalilardan baqa).- 268 s.: il.; 26 107

sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 247-261.Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1496-4- [2002-72966] 671. Azrbaycanin nadir su-bataqliq qularini qoruyub saxlamaq! [Mtn] /.H.Sultanov, ..Krimov, N.Ç.Aayeva, .Talibov; dizayn .Taiyev.- B., 2002.138 s.: k., cdvl, xrit; 20 sm.- ISBN 5-8687-4247-1[2002-71744] 672. Ncfov, C. Zoologiyanin tdris metodikasi [Mtn] /Canbaxi Ncfov; red. S.Vliolu; ry. .brahimov; T.M.Rüstmov.- Yenidn ilnmi ikinci nri.- B.: QappPoliqraf NPK, 2002.- 163 s.: il., cdvl; 20 sm.- 15000 man., 500 nüs. (cildli).- [2002-76671] 673. , .. () [] / .- .: -, 2002.- 92 .; 27 .. ., 500 .- [2002-3-98695] 6 Ttbiqi elmlr. Tibb elmlri. Texnika 61 Tibb elmlri. Salamliin qorunmasi 674. Abdullayev, O. Azrbaycanca-ngilisc tibb lüti [Mtn]: 40000- yaxin söz v söz birlmlri /Oqtay Abdullayev.- B.: Nurlar, 2002.- 416 s.; 30 sm.- (Oqtayin tibb lütlri).- Biblioqr.: s. 7-8; - 35000 man.; 500 nüs.ISBN 9952-801-30-0- [2002-1102] 675. Alimetov, S.N. Parakardiologiya [Mtn] /Srvr Alimetov, V..zizov, A.S.liyev.- B.: Sda, 2002.- 380 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., ing. v rus dillrind: s. 370-371- ISBN 5-8687-4495-0- [2002-70822] 676. Alimetov, S.N. Ürk-qan-damar sistemi xstliklrinin diferensial diaqnostikasi [Mtn] /Srvr 108

Alimetov, D.H.Yusifov.- B.: Gnclik, 2002.- 296 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 677. Daxili xstliklr [Mtn]: tibb universitetlrin mktblri üçün drslik /R.M.Mmmdhsnov, K..Cabbarov, Q.M.Orucova.- B.: Maarif, 2002.- 592 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 678. Dispersion analizin tibbd ttbiqi [Mtn]: tdrismetodik vsait /trt ed. ..lkbrov; rd. .C.Cabbarova.- B.: smayil NPM, 2002.- 28 s.: il.; 20 sm.- 100 nüs.- [2002-70629] 679. Eminov, A. Doktor Sahib manov yaxi insanlar arasinda [Mtn] /Allahverdi manov; kitabin trt. v ön sözün mül. nvr manov; red. jdr Aayev.- B.: Hrbi nriyyat, 2002.- 190 s.: k.; 20 sm.- Müq.q.- [200271978] 680. fndiyev, A. nsan biokimyasinin saslari [Mtn]: 4 cildd: tibb universiteti üçün drslik /Arif fndiyev, F..slamzad, F.Q.slamzad.- B.: irvannr, 2002.- Cild I.- 352 s.: il., cdvl; 24 sm.- [2002-72173] 681. hmdov, -C. Yeyinti yalari, süd v süd mhsullarinin ekspertizasi [Mtn]: drslik /hmd-Cabir hmdov, zim zimov, Nizami Musayev.- B.: Çaiolu, 2002.- 364 s., cdvlli: il., portr.; 21 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 351-354.- Müq.q., 500 nüs.(cildli).[2002-71683] 682. kbrov, R. Xroniki prostatitlrin müalic metodlarinin tibbi smrsinin kompleks qiymtlndirilmsi [Mtn]: metodik tövsiy /Ramiz kbrov; .liyev adina Azrb. Dövlt hkimlri tkmilldirm institutu.- B.: Mütrcim, 2002.- 16 s., cdvl; 20 sm.- Müq.q., 100 nüs.- [2002-72916] 683. kbrov, R. Varikozele xstliyind crrahi müdaxildn sonra maqnit-lazer terapiyasinin ttbiqi [Mtn]: metodik tövsiy /Ramiz kbrov; .liyev adina 109

Azrb. dövlt hkimlri tkmilldirm institutu.- B.: Mütrcim, 2002.- 12 s., cdvl; 20 sm.- Müq.q., 100 nüs.[2002-72948] 684. lkbrov, F. Orta sr czaçiliq terminlri lüti [Mtn]: 1036 termin /Frid lkbrov; elmi red. Mmmd Adilov.- B.: Mütrcim, 2002.- 49 s.; 20 sm.- Lüt Azrb., rus v latin dillrind ( kiril, latin).- 300 nüs.- [200270962] 685. lizad, . Ürk-damar xstliklrinin propedevtikasi [Mtn]: tdris nri /lqar lizad, N.T.Qarayeva, M.M.Nzrov; nair T.H.Cfrov.- B.: Mütrcim, 2002.104 s.; 17 sm.- Mövzular cdvli: s.94-101.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-72113] 686. zizov, V.. Xroniki ürk çatimamazlii [Mtn] /V..zizov.- B.: qtisad Universiteti, 2002.- 149 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 687. Fiziologiyadan tcrüb drslrin rhbrlik [Mtn] /red. F..Cfrov.- Yenidn ilnmi tkrar nr.- B.: ATU, 2002.- 375 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 688. Hrbi-shra crrahiyysi [Mtn] /elmi red. V.C.Seyidov.- B.: ua, 2002.- 408 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 689. Hüseynov, M. Yanin thlüksizliyi [Mtn] /Murad Hüseynov, H.Cmilzad; red. S. Nzrli.- B.: Parni iz Baku, 2002.- 48 s.: k., cdvl; 20 sm.- Müq.q., 16000 nüs.- [2002-70418] 690. Xansultanov, V. Azrbaycan Dövlt Dmir Yolunda allerqoloji tibbi xidmtin inkiaf tarixi [Mtn] /Veysl Xansultanov; elmi red. S.T.Mmmdov; nair T.H.Vlixanli.- B.: Mütrcim, 2002.- 24 s.: il.; 20 sm.- 100 nüs.- [2002-70961] 691. badli, O. Müalic bitkilri [Mtn]: zvay (aloye) /Oruc badli; red. .Cfrov, N.Hüseynova.- B.: Çiraq, 2002.- 12 s.; 21 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-74730]

110

692. badli, O. Müalic bitkilri [Mtn]: Soan /Oruc badli; red. .Cfrov, N.Hüseynova.- B.: Çiraq, 2002.- 16 s.; 21 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-74742] 693. brahimov, .. Latin dili v tibb terminlrinin saslari [Mtn]: tibb universiteti tlblri üçün drslik /..brahimov, M.Mmmdliyev.- B.: Ünsiyyt, 2002.328 s.; 21 sm.- [ATU k/x] 694. nsan anatomiyasi [Mtn]: 3 cildd /V.B.adlinski, M.Q.Allahverdiyev, S..Qasimov, N.T.Mövsümov.- 2-ci nr.- B.: Tbib, 2002.- Cild I: Dayaq-hrkt aparati.- 360 s.; 22 sm.- [ATU k/x] 695. nsanov, . Azrbaycan shiyysinin tarixi [Mtn]: drs vsaiti /li nsanov; red. S.Krimov, N.liyev.- B.: Azrbaycan, 2002.- 592 s.: k.; 22 sm.- Müq.q., 3000 nüs.- [2002-71522] 696. nsanov, . Vrm [Mtn]: mktblr üçün metodik vsait /.nsanov, F.smayilov, N.Abbasov.- B.: Gnclik, 2002.- 408 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 697. sgndrzad, E. Axundov fenomeni [Mtn] /Elçin sgndrzad; red. N.Cfrov; ing. dilin çevirn v ing. mtninin red. Aytn Qdimliyeva; rus dilin çevirn v rus mtninin red. Sbin Abbasova.- B.: Adilolu, 2002.150 s.: k.; 20 sm.- Mtn Azrb., ing., v rus dillrind (latin, kiril).- 3000 (1-1000) nüs.- [2002-72359] 698. smayilov, N. Tibbi psixologiya v psixoterapiya [Mtn]: drslik /Nadir smayilov, F.N.smayilov; elmi red. ..Abasquliyeva.- B.: Maarif, 2002.- 376 s.; 21 sm.Kitabda ildiln bzi terminlrin lüti: s. 359-362.Müq.q., 1000 nüs.- [2002-70677] 699. Kazimov, E. Aurikul akupunktur atlasi [Mtn] /Etibar Kazimov, Malik Mlikov.- B.: Baki Universiteti nriyyati, 2002.- 208 s.: k.; 29 sm.- Biblioqr. rus v ingilis dillrind: s. 201-202.- Müq.q., 1000 nüs.- [200271724] 111

700. Qasimov, M. Bitki kosmetikasi [Mtn] /ayis Qasimov, .S.Mmmdov; red. .lisfaolu.- B.: raz, 2002.- 374 s.: k.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 365-369.- Müq.q., 100 nüs.- [2002-71381] 701. Qastroenterologiyada istifad olunan drman vasitlri [Mtn]: sorgu kitabi /ba red. Aydin SeyidMmmdov; trt. T.Tagizad; czaçiliq informasiya bürosu.- B.: Bakfarmbüro Ltd, 2002.- 242 s.: il.; 21 sm.(Farmasevtin bülleteni).- (Drmanlar almi silsilsi).Drman preparatlari distribütorlarinin mlumati: s. 217233 (rus dilind).- Göstricilr rus, Azrb. v ing. dillrind: s. 217-237.- [2002-70789] 702. Qlbinur, P. Tbabt poeziyanin flsfi yari kimi v ya maye iiq [Mtn] /Paa Qlbinur; trt. Mdin Hüseynova, Sdaqt ükürlü; red. T..hmdov, E..Abbasov.- B.: Ozan, 2002.- 252 s., (1) portr.; 21 sm.Biblioqr.: Azrb. v rus dillrind: s. 236-248.- 1000 nüs. (cildli).- [2002-71896] 703. Mhmmd, M. Zadül-Müsafirin: Sfrd olanlar üçün hkim tövsiylri [Mtn] /Mehdi bn li Nai rif Mhmmd; fars dilindn trc. ed., ön sözün mül. v lütin trt. Kamal Abdullayev; red. Nsib Göyüov; AMEA, Mhmmd Füzuli adina lyazmalar institutu.B.: Nurlan, 2002.- 128 s.; 20 sm.- Lüt: s. 122-128.Müq.q., 500 nüs.- [2002-71706] 704. Mmmdov, A. Yumaq sarilar [Mtn]: tibb ixtisasi tlblri üçün drs vsaiti /Adil Mmmdov, T.A.Mmmdova; elmi red. A..Qeybullayev; Xalq hkimi M.A.Bairov adina Naxçivan Resp. Crrahiyy mrkzi v Naxçivan özl universiteti.- B.: Tbib, 2002.152 s.: il.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 138-141.- [2002-73174] 705. Mmmdov, L.A. nsan traflarinin crrahi anatomiyasi [Mtn]: drslik /L.A.Mmmdov, 112

L.M.Hüseynov, S.N.Yaqubov; ATU.- B., 2002.- 359 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 706. Mövsümqizi, M. Adi v qeri-adi [Mtn]: tbii mlhm reseptlri /Mlaht Mövsümqizi; red. R.Sfrolu.- B.: irvannr, 2002.- 200 s., portr.; 20 sm.300 nüs.- [2002-70803] 707. Mövsümqizi, M. Ailli mslht güclü mlhmdir, bilirsinizmi? [Mtn] /Mlaht Mövsümqizi; trt. ed. v red. R.Sfrolu.- B.: irvannr, 2002.- 200 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [2002-71173] 708. Mövsümqizi, M. Dnli bitkilr müxtlif fsadlara qari [Mtn]: tbabtl müalic üsullari /mül.-red. laht övsümqizi; red. R.Sfrolu.- B.: Adilolu, 2002.- 200 s., fotok.; 20 sm.- (Tbii müalic üsullari).200 nüs.- [2002-71962] 709. Mövsümqizi, M. sb xstliyi v onun tbii üsullarla müalicsi [Mtn] /mül. v red. Mlaht Mövsümqizi; red. Rafiq Sfrolu.- B.: Adilolu, 2002.200 s., portr.; 20 sm.- (Tbii müalic üsullari).- 200 nüs.[2002-71965] 710. Mövsümqizi, M. Xstliklrdn qorunmaq istyirsinizmi? [Mtn]: Tbii vasitlrl qorunma /Mlaht Mövsümqizi; red. R.Sfrolu.- B.: irvannr, 2002.- 200 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [2002-71172] 711. Mövsümqizi, M. Qara yara fsadi v tbii mlhmlr [Mtn] /mül.-red. laht övsümqizi; red. R.Sfrolu.- B.: Adilolu, 2002.- 200 s., fotok.; 20 sm.200 nüs.- [2002-71964] 712. Mövsümqizi, M. Qizlar, qadinlar v körplr [Mtn]: müxtlif fsadlardan tbii vasitlrl müalic v qorunma proseduralari /Mlaht Mövsümqizi; red. R.Sfrolu.- B.: irvannr, 2002.- 200 s., portr.; 20 sm.- 300 nüs.- [200270805]

113

713. Mövsümqizi, M. Müxtlif fsadlarl tzahür edn qan xstliklri v onun tbii üsullarla müalicsi [Mtn] /Mlaht Mövsümqizi; red. R.Sfrolu.- B.: irvannr, 2002.- 200 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [2002-71171] 714. Mövsümqizi, M. Oynaq xstliklri v onlarin tbii mlhmlrl müalicsi [Mtn] /mül.-red. laht. övsümqizi; red. R.Sfrolu.- B.: Adilolu, 2002.- 200 s., fotok.; 20 sm.- (Tbii müalic üsullari).- 200 nüs.[2002-71963] 715. Mövsümqizi, M. Spid?! Qorunma mlhmlri [Mtn] /laht övsümqizi; red. R.Sfrolu.- B.: irvannr, 2002.- 200 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [2002-71170] 716. Mövsümqizi, M. Tbii bitki dmlmlri [Mtn] /Mlaht Mövsümqizi; red. Rafiq Sfrolu.- B.: irvannr, 2002.- 200 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [2002-70804] 717. Mövsümqizi, M. Tbii v texniki üalanmaya qari tbii müalic üsullari [Mtn] /Mlaht Mövsümqizi; red. Rafiq Sfrolu.- B.: Adilolu, 2002.- 200 s.; 20 sm.(Tbii müalic üsullari).- 200 nüs.- [2002-71961] 718. Mövsümqizi, M. Travmatoloji proseslr v tbii mlhmlr [Mtn] /laht övsümqizi; red. R Sfrolu.- B.: irvannr, 2002.- 200 s., portr.; 20 sm.300 nüs.- [2002-71169] 719. Musabyova, F.M. Göz almasinin ön hisssinin xstliklri v müalicsi haqqinda tlblrd mntiqi tfkkürün inkiafi üçün metodik vsait [Mtn].- 1-ci nr.B.: Adilolu, 2002.- 200 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 720. Musayev, . Mhkm tbabti [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /akir Musayev.- kinci nr.- B.: Elm, 2002.622 s.: k., cdvl; 27 sm.- lavlr: s. 547-618.- Müq.q.ISBN 5-8066-1373-9- [2002-70418] 721. Müqayisli fiziologiya v biokimyanin müasir problemlri [Mtn]: akademik N..Taiyevin anadan olmasinin 80 illiyin hsr olunmu elmi konfransin 114

materiallari.- B.: Elm, 2002.- 406 s., port.: k., cdvl; 23 sm.- Mtn Azrb., rus v ing. dillrind (latin, kiril).- 300 nüs.- ISBN 5-8066-1422-0- [2002-71028] 722. Nsibov, M. Azrbaycanca-ingilisc-rusca tibbi daniiq kitabi [Mtn] /M.Nsibov, Z.Salahov.- B.: smayil, 2002.- 312 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 723. Normal fiziologiya [Mtn]: drslik /O.B.smayilov, T.M.smayilov, R.M.Mahmudov.- B.: Turan, 2002.- 640 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 724. Oftalmologiyanin müasir problemlri [Mtn]: elmi srlr mcmusi /red. hey. K.Krimov (ba red.) [v b.].B.: Nafta-Press, 2002.- 359 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 725. Rzayev, Y. Xroniki qastritli xstlrd vayxir mineral suyunun mdnin motor v sekretor funksiyasina tsiri [Mtn] /Yaqub Rzayev.- B.: Sabah, 2002.- 116 s,. cdvl.; 20 sm.- Jurnallarda çap olunan elmi mqallrin siyahisi: rus dilind: s. 114-115.- Biopotensiallarin titryiinin göstricilri (amplitid): s. 113.- Müq.q., 100 nüs.- [2002-71656] 726. fiyeva, E. Klinik psixologiya [Mtn]: drs vsaiti /Elnar fiyeva; elmi red. .S.Bayramov; BDU.- B.: BDU, 2002.- 81 s.: il.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s.75-80.- 500 nüs.- [2002-74759] 727. Taiyev, S. Naftalan nefti v onun baytarliq tbabtind istifad edilmsi [Mtn]: monoqrafiya /Sabir Taiyev; red. S..Taizad.- B.: lm, 2002.- 312 s., cdvl, diaqram; 23 sm.- Biblioqr. rus v ingilis dillrind: s. 292307.- 1000 nüs.- [2002-71141] 728. Tibbi terminlrin izahli lüti [Mtn]: 2000 söz v ifadlr /V..zizov, O.A.Quliyev, Z..lixanova, T.A.Mirzyev.- B.: Tbib, 2002.- 99 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 729. Uaqlarda sidik ifrazat sistemi üzvlrinin müayin üsullari [Mtn]: tibb mktblri üçün drslik /trt.

115

..sayev, R.O.Bylrov.- B., 2002.- 339 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 730. Ümumi gigiyena v ekologiya kafedrasinin 80- illik yubileyin hsr olunmu elmi mcmu [Mtn] /red. ..miraslanov [v b.]; ATU, Ümumi gigiyena v ekologiya kafedrasi.- B.: Tbib, 2002.- 116 s., sxem, cdvl; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 112113.- Mtn Azrb. v rus dillrind (latin, kiril).- 100 nüs.[2002-71742] 731. Yusifov, D.H. Qanyaradici sistemi xstliklrinin diferensial diaqnostikasi [Mtn /D.H.Yusifov, S.N.Alimetov.- B.: rq-Qrb, 2002.- 195 s.; 20 sm.[ATU k/x] 732. , .. , . . [] /...- .: , 2002.- 140 .; 20 .- [ ] 733. , . [] /., ..- .: , 2002.- 103 .; 20 .[- ] 734. []: - /. .., ..; ..: Steyk, 2002.- 74 .; 20 .- [- ] 735. , . [] / .- .: , 2002.- 156 .; 30 .- . . .- . ., 2000 .- [2002-3-38717] 736. , . []: / .- .: , 2002.- 631 .; 22 .- [- ] 737. []: /. 116

.. [ .].- .: , 2002.- 96 .; 20 .- 1000 .- [2002-1-681796] 738. , . . [] /..; - . ...- .: , 2002.- 246 .; 20 .- [- ] 739. , . . [] /...- .: , 2002.- 174 .; 21 .- [ ] 740. , . . [] / .- ., 2002.- 35 .: .; 21 .- . ., 250 .- [2002-1-690290] 741. , . . [] / , .., ....: , 2002.- 171 .; 21 .- . ., 500 .- [20021-689690] 742. , . : [] / .- .: , 2002.- 320 .; 21 .- .: . 294-3-2.- 300 .- ISBN 5-5520-0255-5- [2002-2-762542] 62 Mühndis ii. Ümumi texnika 743. Abdullayev, K. stilik elektrik stansiyalarinin qazan qurulari [Mtn]: ali texniki mktblr üçün drslik /Kamal Abdullayev; ry. H.K.Feyziyev, H..brahimov.- B.: Maarif, 2002.- 340 s., cdvl: il.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 395.2 man., 300 nüs. (cildli).- [2002-78485] 744. Aslanov, T.. Metallar texnologiyasinin saslari v tikintid qaynaq ilri [Mtn] /T..Aslanov.- B.: Thsil, 2002.- 528 s.; 20 sm.- 20000 man.- [ATU k/x] 745. zri, Çiraq, Günli yataqlarinin tammiqyasli ilnmsinin 1-ci fazasi. ctimaiyytl görülrin 117

keçirilmsi v mlumatlarin verilmsi plani [Mtn]: Yanvar, 2002.- B., 2002.- 52 s., cdvl, plan; 29 sm.- Mtn Azrb., rus v ingilis dillrind.- [2002-70766] 746. Azri, Çiraq v Drin sulu Günli yataqlarinin tammiqyasli ilnmsi layihsinin 1-ci fazasi ahdniz Qaz ixraci layihsinin 1-ci mrhlsi. Sngçal terminalinin genilndirilmsi v dniz ilri: Köçürm tdbirlri plani Dekabr 2002 [Mtn] /mliyyatçi BP, AIOC.- B., 2002.125 s.: k., (1) v.(qat.), xrit; 29 sm.- [2002-72073] 747. Baki-Tbilisi-Ceyhan neft kmrinin beynlxalq v regional hmiyyti [Mtn]: Beynlxalq konfrans: 6-7 iyun 2002-ci il tezislr /Qafqaz universiteti, ADNA, Azrb. Resp. dövlt neft irkti.- B.: Adilolu, 2002.- 232 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [2002-71250] 748. Elektrik stansiyalarinin elektrik avadanliqlarinin istismari v rejimlri [Mtn]: drs vsaiti /A.M.Hüseynov, .Rzayev, V.Klntrov, M.Beydullayev; Azrb. Dövlt neft akademiyasi.- B.: Mütrcim, 2002.- 240 s.: il.; 21 sm.Biblioqr. rus dilind: s. 231-236.- 500 nüs. (cildli).- [200272125] 749. Elyazov, . Vaqon tsrrüfati [Mtn]: drslik /.Eyvazov, T.Mövsümov.- B.: AzTU-nun nri, 2002.152 s.; 20 sm.- [AzTU k/x] 750. bilov, Ç.. Elektron texnikasi materiallari v elementlri [Mtn]: drslik /Ç..bilov, M.. Hsnova.B.: ADP, 2002.- 200 s.; 20 sm.- [AzTU k/x] 751. hmdov, .Q. Enerjinin birbaa çevrilmsi [Mtn]: drs vsaiti /.Q.hmdov, C..Cfrov; Azrb. texniki universiteti.- B.: Nina,2002.- 82 s.: (19) v. k., cdv.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. rus v ing. dillrind: s. 79-80.Müq.q., 500 nüs.- [2002-71353] 752. liyev, T. Azrbaycanda qaz emali v satiinin tkilinin bzi msllri [Mtn] /Tbriz liyev, Fikrt Sucayev.- B.: Thsil NPM, 2002.- 50 s., cdv.; 20 sm.118

Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 47-48.- Müq.q.; 200 nus.- [2002-72037] 753. Hacizad, . Neftqazçixarma kompleksinin iqtisadi inkiaf modeli [Mtn]: monoqrafiya /Eln Hacizad; ba elmi red. ..Abbasov.- B.: Elm, 2002.- 472 s., sxem; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dilind: s. 463-471.- lavlr. s. 454-460.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1440- [200271507] 754. Hümbtov, R.T. Elektronika [Mtn]: 2 hissd: ali mktblr v texnikumlar üçün drs vsaiti /R.T.Hümbtov; red. A.M.liyev.- B.: Maarif, 2002.Hiss I: Elektron cihazlari.- 280 s.: (129) k.; 20 sm.Kitab Azrbaycan Dövlt Neft Akademiyasinin 80 illiyin hsr olunur.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 278280.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71265] 755. Hümbtov, R.T. Elektronika [Mtn]: 2 hissd: ali mktblr v texnikumlar üçün drs vsaiti /R.T.Hümbtov; red. A.M.liyev.- B.: Maarif, 2002.Hiss II: Elektron qurulari.- 284 s.: (150) k.; 20 sm.Kitab Azrbaycan Dövlt Neft Akademiyasinin 80 illiyin hsr olunur.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 278280.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71266] 756. Hüseynov, F. Fontan texnologiyasi v yataqlarin ilnilm smrliliyi [Mtn] /Fazil Hüseynov; elmi red. A.M.Rsulov; red. Ftulla Abdullaolu.- B.: XXI-YNE, 2002.- 136 s.: il., cdvl; 21 sm.- Biblioqr. s. 129-131.Müq.q., 200 nüs.- [2002-73732] 757. Xlilov, R.F. Radiotexniki ölçmlr v meterologiya [Mtn]: laboratoriya ilri /R.F.Xlilov.- B.: AzTU, 2002.208 s.- [ATU k/x] 758. srafilolu, N. Odlu mmlkt [Mtn] /Nazim Rza srafilolu; elmi red. .Muradliyeva; red. S.Cfrli, C.Yusufzad; nair .Cfrov.- B.: Mütrcim, 2002.- 208

119

s., foto., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 190-196.- 1200 nüs.[2002-71322] 759. Krimov, Z. Main hisslri v yükqaldiricinqledici mainlar [Mtn]: ali texniki mktblr üçün drslik /Zahid Krimov; ixt. red. R..Bdlov.- Yenidn ilnmi v tamamlanmi ikinci nri.- B.: Maarif, 2002.596 s.: (376) k., cdvl; 21 sm.- Biblioqr. Azrb., ing. v rus dillrind: s. 586-587.- Müq.q., 100 nüs.- [2002-71765] 760. Qafarov A.M. Ölcm proseslri v onlarin avtomatladirilmasi [Mtn]: drslik /A.M.Qafarov.- B.: Çaiolu, 2002.- 208 s.; 20 sm.- [AzTU k/x] 761. Quliyev, M. Materialünasliq [Mtn] /Mmmdaa Quliyev, Venera smayilzad; Azrb. Ali hrbi dnizçilik mktbi.- B., 2002.- 168 s.: il.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 166.60 nüs.- [2002-72589] 762. Qurbanov, S.Q. Mühndis qrafikasi [Mtn]: sual v cavab: metoqiki göstri /S.Q.Qurbanova, U.M.Nadirov.B.: AzTU, 2002.- 85 s.,; 21 sm.- 7000 man.- [ATU k/x] 763. Quyularin tanqli nasos qurularinin nzart v diaqnostikasi [Mtn] /mül. F..liyev, R..Qurbanov, .N.Abbasov [v b.]; elmi red. ..Bairov; Ttbiqi riyaziyyat institutu; Baki dövlt universiteti.- B.: Baki Universiteti; qtisad Universiteti, 2002.- 161 s.: il.; 21 sm.Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s.155-156.- 500 nüs.[2002-71239] 764. Main v aparat hisslrinin brpasi v yeyilmy davamliinin artirilmasi texnologiyasi v avadanlii ixtisasi üzr buraxili iinin yerin yetirilmsi üçün metodiki göstri [Mtn] /.H.Cadixov, E.A.Taiyev, A..Muradov [v b.]; AR Thsil problemlri institutu; Azrb. Texniki universiteti; "Mainlarin t'mir texnologiyasi v e'tibarlii" kafedrasi.- B.: AzTU, 2002.63 s., forma, cdvl; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 200 nüs.- [2002-74399] 120

765. Mmmdov, .H. Mikrosxemotexnika [Mtn]: drslik /.H.Mmmdov, V..Mhrrmov.- B.: Baki, 2002.- 136 s.; 20 sm.- [AzTU k/x] 766. Mmmdov, Y.. Avtomobil: stismar xüsusiyytlri nzriyysi [Mtn] /Y..Mmmdov.- B.: Baki Universiteti, 2002.- 330 s.; 21 sm.- 15000 man.[ATU k/x] 767. Mmmdov, Z. Alt materiallari v onlarin termiki emali [Mtn]: drslik /Zakir Mmmdov; elmi red. R..ükürov.- II nr, yenidn ilnmi v lavlr olunmu.- B.: Çaiolu, 2002.- 328 s., cdvl; 20 sm.Biblioqr. rus dilind: s. 312-327.- Müq.q., 500 nüs.- [200271133] 768. Mirzyev, M. "Qara qizil" a sadt rngind [Mtn]: 5 kitabda /Mmmd Mirzyev, C.Mirzliyev.- B.: Azrbaycan, 2002.- Kitab 3.- 346 s.: il., fotok.; 22 sm.Müq.q., 1000 nüs. (cildli).- [2002-71929] 769. Mirzyev, M. Mhur neftçi Bhmn Haciyev [Mtn] /Mmmd Mirzyev, Canali Mirzliyev; elmi red. v ryçi Xobxt Yusifzad.- B.: Azrbaycan, 2002.- 200 s.: k., il., portr.; 21 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.Müq.q., 500 nüs.- [2002-71518] 770. Musayev, U.B. hr elektrik nqliyyatinin darli yarimstansiyalari [Mtn]: drslik /U.B.Musayev.- B.: Baki, 2002.- 100 s.; 20 sm.- [AzTU k/x] 771. Mustafayev, X. Texnoloji-ticart avadanliqlari [Mtn]: ali mktblr üçün drs vsaiti /Xanlar Mustafayev; ry. C.M.Mahmudov, N.K.Rhimov; red. M.H.Frzliyev.- B.: Elm, 2002.- 508 s.: k., cdvl; 21 sm.- Müq.q., 500 nüs. [2002-73272] 772. Mürsliyev, O. Elektronika [Mtn]: drs vsaiti /Oqtay Mürsliyev: Azrb. Ali hrbi dnizçilik mktbi.B., 2002.- Hiss 1: Yarimkeçirici v elektrovakuum

121

cihazlari.- 119 s.: il.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s.118.- 100 nus.- [2002-72240] 773. Namazov, . Gmi elektrik enerji sistemlri [Mtn]: drs vsaiti /lyar Namazov, Zeynal Quliyev; Azrb. Ali hrbi dnizçilik mktbi.- B., 2002.- Hiss I.- 111 s., çertyoj-sxemli; 20 sm.+ (7) cxem; 29 sm.- lavlr: s. 102108.- Biblioqr. rus dilind: s.109.- 60 nüs.- [2002-72248] 774. Orucov, A.O. Elektrik bk v sistemlri [Mtn]: drs vsaiti /A.O.Orucov, N..Orucov, O.S.Sadiqov.- B.: Elm, 2002.- 209 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 775. Su istifadsi problemlri [Mtn]: standartlar, normalar, texnologiyalar /Aydin Mmmdov [v b.]; trt. .Mustafayev; "Rüzgar" Ekoloji cmiyyti; "Avrasiya" fondu trfindn maliyyldirilmidir.- B.: Novruz-94, 2002.- 71 s., cdvl; 21 sm.- 1 man., 300 nüs.- [ 200280702] 776. ahdniz qaz ixraci layihsi [Mtn]: Mrhl 1 /mliyyatçi BP.- B., 2002.- 8 qat. v.: k.; 24 sm.- Kitabça kiril qrafikasi il verilib.- [2002-71872] 777. ahdniz yataindan qaz ixraci üzr mrhl 1 layihsinin icrasi. traf mühit v sosial-iqtisadi sahy tsirin qiymtlndirilmsi üzr ilkin hesabat [Mtn] /mliyyatçi BP.- B., 2002.- Cild I: traf mühit üzr hesabat. Aprel 2002.- 815 s.: il.; 30 sm.- Xüsusi terminlr lüti: s. 800-814.- [2002-71089] 778. ahdniz yataindan qaz ixraci üzr mrhl 1 layihsinin icrasi. traf mühit v sosial-iqtisadi sahy tsirin qiymtlndirilmsi üzr ilkin hesabat [Mtn] /mliyyatçi BP.- B., 2002.- Cild II: traf mühit üzr hesabat. Aprel 2002.- 290 s.: il.; 30 sm.- [2002-71090] 779. ahdniz yataindan qaz ixraci üzr mrhl 1 layihsinin icrasi. traf mühit v sosial-iqtisadi sahy tsirin qiymtlndirilmsi üzr ilkin hesabat [Mtn]: cmal

122

Aprel 2002 /mliyyatçi BP.- B., 2002.- 47 s.: il.; 30 sm.[2002-70870] 780. , .. [] /.., ...- .: , 2002.- 170 .; 20 .- [- ] 781. , .. , [] / .- .: , 2002.- 177 .: .; 20 .- 100 .- ISBN 5-8066-1474-3- [2002-1-681912] 782. , . . , [] /...- .: , 2002.- 258 .; 20 .- 500 .ISBN 5-8066-0055-1- [2002-1-681943] 783. , .. [] / .- .: , 2002.- 172 .; 20 .- . ., 500 .- [2002-1-681333] 784. , .. [] / .- .: , 2002.- 308 .; 20 .- . ., 500 .- [2002-1-681452] 785. , .. [] / .- .: , 2002.- 218 .; 20 .- 300 .- [2002-1-681801] 786. , .. [] / .- .: , 2002.- 228 .; 20 .- 300 .- [2002-1-681456] 787. , .. []

123

/ .- .: 2002.- 255 .; 20 .. ., 500 .- [2002-1-681168] 788. , . . []: / .- .: , 2002.- 327 .: .; 23 ..: . 318-319.- . ., 500 .- [2002-2-765135] 789. , . . [] /...- .: , 2002.- 175 .; 20 .. ., 500 .- [2002-1-681742] 790. , . . [] / ..: , 2002.- 398 .; 21 .- . ., 300 .[2002-2-762172] 791. « » . « » [] /.. [ .]; .- ., 2002.- 16 .; 20 .- . ., 200 .- [2002-1-682234] 792. , .. [] /.., .., ..- .: , 2002.- 264 .; 20 .- [- ] 793. , . . , , [] / .- .: , 2002.- 164 .; 20 .-1 . 60 ., 500 .- [2002-1-697224] 63 Knd tsrrüfati. Me tsrrüfati. Ovçuluq 794. Aayeva, M. Limon [Mtn] /Mlaht Aayeva; elmi red. ..Mirzyev; Lnkran Dövlt universiteti.- B.: 124

Adilolu, 2002.- 43 s.: il.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb, rus, ing. dillrind: s. 42.- Müq.q., 200 nüs.- [2002-70914] 795. Azrbaycan Respublikasinda eroziyaya qari zonal mübariz tdbirlri sistemi [Mtn]: fermer v kndli tsrrüfatlari üçün tövsiylr /trt. B.H.liyev, B.Q.kuri, ..brahimov; Aqrar elm mrkzi; Elmi - Ttqiqat eroziya v suvarma institutu.- B., 2002.- 49 s.: k.; 20 sm.- [2002-71346] 796. Bayramova, D. Bar vern findiq balarina qulluq [Mtn] /Dilad Bayramova, P.H.hmdi; Azrb. Elmitdqiqat baçiliq v subtropik bitkilr institutu.- B., 2002.12 s.: k., cdvl; 21 sm.- [2002-71775] 797. Bayramova, D. Findiin seleksiya sortlari [Mtn] /Dilad Bayramova, P.H.hmdi; Azrb. Elmi-tdqiqat baçiliq v subtropik bitkilr institutu.- B., 2002.- 6 s.: k.; 21 sm.- [2002-71774] 798. Bayramova, D. Meyv bainin salinmasi [Mtn] /Dilad Bayramova, R.Heydrli, B.Quliyev; Azrb. Elmitdqiqat baçiliq v subtropik bitkilr institutu.- B., 2002.8 s.: ill, sxem; 21 sm.- [2002-71776] 799. Bxtiyar, V. At haqqinda... [Mtn]: XXI sr hdiyy /Vüsal Bxtiyar, R.Nadir; red. Z.Bxtiyar, V.Haciyev.- B.: Adilolu, 2002.- 168 s., fotok., portr.: il., cdvl; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., rus., ing., alman dillrind: s. 164.- 18000 man, 300 nüs.- [2002-76028] 800. Eroziya thlükli torpaqlardan smrli istifad etm yollari [Mtn]: tövsiylr /trt. ed. B.H.liyev, ..brahimov, V..Mmmdov; Aqrar elm mrkzi; Elmi-tdqiqat eroziya v suvarma institutu.- B., 2002.- 29 s.; 21 sm.- [2002-71799] 801. sgndrov, . axlnmi suvarma sistemlrind su götürülmsi v paylanmasinin optimal idar olunmasi [Mtn] /lsgr sgndrov; elmi red. R..smayilov.- B:

125

Elm, 2002.- 198 s.: il.; 21 sm.- Biblioqr. rus dilind: s. 183198.- 300 nüs.- ISBN 5-8066-1447-6- [2002-71177] 802. Knd tsrrüfati v ekologiya terminlri lüti [Mtn]: rusca-azrbaycanca-ingilisc /trt. ed. R.Mmmdov, O.Mmmdov, Z.Györi, V.liyev; elmi red. P.Zamanov, A.Grayzad, B.Kovaçz [v b.].- B.: Elm, 2002.- 448 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., rus v ing. dillrind: s. 445-447.- 500 nüs.- [2002-72143] 803. Qulamov, R. Limon bitkisi [Mtn] /Rad Qulamov; elmi red. .H.alibov.-B.: Elm, 2002.- 104 s.: k., cdvl; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 97-98.Müq.q., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1443-8- [2002-71166] 804. Mmmdov, Q. Azrbaycanin melri [Mtn] /Qrib Mmmdov, Mahmud Xlilov; elmi red. B..Budaqov.- B.: Elm, 2002.- 472 s., (2) v. port., cdvl, xrit; 21 sm.- Biblioqr. rus v ing. dillrind: s. 457- 468.30000 man., 700 nüs.- ISBN 5-8066-1431-- [200271619] 805. Mmmdov, Q. Azrbaycanin imal-rq kinçilik zonasi torpaqlarinin qiymtlndirilmsi [Mtn]: monoqrafiya /Qrib Mmmdov, V.A.Quliyev; elmi red. M..Cfrov.- B.: Elm, 2002.- 228 s, cdvl; 21 sm.Biblioqr. Azrb. rus v ing. dlillrind: s.141-152.- lav: Azrbaycanin imal-rq kinçilik zonasi torpaqlarinin bzi aqrokimyvi göstricilri: s.154-225.- Müq.q., 500 nüs.ISBN 5-8066-1402-6- [2002-71514] 806. Naxçivan Elmi-Tdqiqat bazasinin srlri [Mtn] /red. hey. N.R.Rzayev, B.Z.Rzayev, ..brahimov; AMEA, Naxçivan elmi-tdqiqat bazasi.- Naxçivan, 2002.I buraxili.- 176 s.: il.; 20 sm.- (Naxçivan Elmi-Tdqiqat Bazasinin yaradilmasinin 10-cu ildönümün hsr olunur).10000 man., 100 nüs.- [2002-77170]

126

807. Nsirli, G. Elmd keçn ömür [Mtn]: (akad. Siddiq Mmmdova haqqinda) /Gülümbala Nsirli.- B.: irvannr, 2002.- 32 s.; 20 sm.- [2002-71565] 808. , .. []: , , /..; A, - ; ; -.- .: , 2002.- 254 ., .; 20 .- 15000 ., 300 .- [2002-1-692234] 809. , .. . [] /..; , - .- .:, 2002.- 180 .: ., .; 21 ..., 500 .- ISBN 5-8066-1474-3- [2002-2-763264] 810. -, .. , - [] / -; .- ., 2002.- 88 .; 20 .- .: .79-84.- .., 100 .- [2002-1-681446] 811. []: -.- .: , 2002.- 445 .; 20 .- [- ] 812. , . XIX- [] / ; , - . ...- .: , 2002.- 530 .; 20 .- . ., 500 .- ISBN 5-8066-1424-- [20021-681369] 813. , . . [] 127

/ .- .: , 2002.- 234 .; 20 .- .., 100 .- [2002-1-681052] 65 stehsalat müssislrinin idaredilmsi. stehsalatin, ticartin v nqliyyatin tkili. Reklam 814. Abdullayev, .. Yükqaldirici mainlar [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /..Abdullayev; ixt. red. S.M.Miriyev; Odlar Yurdu universiteti.- B.: Odlar yurdu, 2002.- 486 s.: il., cdvl; 20 sm.- Biblioqr. rus dilind: s. 481-482.- Müq. q., 500 nüs.- [2002-71269] 815. Azrbaycan Dövlt Dmir Yolunda qatarlarin hrkti v manevr iin dair tlimati (QH) [Mtn]: Azrbaycan Dövlt Dmir Yolunun müvafiq xidmt, birlik rislri v kollegiya üzvlri il raziladirilmidir /burax. msul ..rifov; ba red. .Mikayilov; red. V.Süleyman.- B., 2002.- 263 s.; 20 sm.- Lüt: s. 248257.- Müq.q., 5000 nüs.- [2002-70706] 816. Azrbaycan Respublikasi Rabit Nazirliyi-2001 [Mtn] /trt. ed. .Mmmdov, S.Rhimov, .mirov, .Bairli.- B., 2002.-20 s.: k., portr., foto.; 30 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- [2002-71080] 817. Babayev, . Layihlrin idar edilmsi: [Mtn]: Milli kompetensiyanin saslari; Pekar biliklrin saslari; Milli sertifikatladirma sistemi /qbal Babayev; elmi red. F.A.Atamov; layihlrin idar edilmsi Azrbaycan assosiasiyasi.- B.: Çaiolu, 2002.- 122 s.: il., formalar; 29 sm.- lavlr: s. 98-121.- Terminlr v ixtisarlar: s. 5.Biblioqr.: s. 85-97.- 20000 man, 500 nüs.- [2002-75912] 818. Birov, A. Nqliyyatin yüklm-boaltma avadanlii [Mtn]: Azrb. Dövlt dniz akademiyasinin tlblri üçün drslik /Aydin Birov; ixt. red.

128

M.H.Frzliyev.- B.: Maarif, 2002.- 228 s.: il.; 21 sm.Biblioqr. rus dilind: s. 222.- 300 nüs.- [2002-70541] 819. Dmiryol nqliyyati: Ümumi kurs [Mtn]: dmiryol ixtisasli ali thsil mktblri üçün drslik /H..Mmmdov, S.M.Bairov, R.V.Mmmdov [v b.].B.: Çaiolu, 2002.- 328 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s.326.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-72347] 820. lkbrov, A. Snayenin tkrar xammal ehtiyatlarindan istifadnin smrliliyi [Mtn] /Aa lkbrov; elmi v ixt. red. N..Nbiyev; AMEA, qtisadiyyat institutu.- B.: Araz, 2002.- 329 s., sxem, cdvl; 21 sm.- Biblioqr. Azerb. v rus dillrind: s. 325327.- 300 nüs.- [2002-70440] 821. liyev, E. Beynlxalq nqliyyat daimalarinin konvension tsbiti [Mtn] /tibar liyev; elmi red. Z..Qafarov.- B.: Hüquq dbiyyati, 2002.- 152 s.; 21 sm.- lavlr: s. 98-143.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s.144-150.- 2000 nüs.(cildli).- [2002-71325] 822. mli kargüzarliq [Mtn]: metodiki vsait /trt. ed. v burax. msul Süleyman smayilov.- B.: Azrbaycan, 2002.- 248 s.: il., blank; 21 sm.-. lavlr: s. 207-244.- 500 nüs.- [2002-76158] 823. Hümbtov, . Azrbaycan rabitsi müstqillik dövründ [Mtn]: 1991-2001 /lövst Hümbtov.- B.: Adilolu, 2002.- 240 s.: k., cdvl; 26 sm.- 1000 nüs.[2002-70713] 824. Kngrli, U.S. Mobil radiorabit sistemlri [Mtn] /U.S.Kngrli, N.A.hmdov.- B.: Baki, 2002.- 304 s.; 20 sm.- [AzTU k/x] 825. Mmmdli, C. Elektron media [Mtn]: hüquqi tnzimlm v tcrüb /Cahangir Mmmdli; trt. ed. v burax. msul M.Elyazov; red. F.Cfrli, M.Airov; Azrb. jurnalistlri müdafi komitsi.- B., 2002.- 150 s.; 20 sm.500 nüs.- ISBN 9952-240-20-1- [2002-74124] 129

826. Salamov, . Kargüzarliin saslari v çap vasitlrindn istifad qaydalari [Mtn]: drslik /hd Salamov; elmi red. N.Cfrov; nair T.Vlixanli.- B.: Mütrcim, 2002.- 332 s.: il.; 21 sm.- lavlr: s. 59-327.Biblioqr.: s. 328.- Müq.q.; 500 nüs.- [2002-71808] 827. Srniin qatarlarinin xidmti hrkt cdvli [Mtn]: 10 iyun 2002-ci il. /çapa hazir. Z.Q.Rcbov; Azrb. Dövlt dmir yolu.- B.: Diplomat, 2002.- 132 s., cdvl, sxem: sk.; 21 sm.- [2002-71559] 828. "Yük avtonqliyyati üçün yol vrqi" (Forma ÖQ-1) forma, rekvizitlr v onlardan istifad qaydalari [Mtn]: Azrbaycan Respublikasinin Qanunlar Toplusu /burax. msul. .Babayev.- B.: Minimax NPM, Business Press, 2002.- Buraxili 157.- 8 s.; 20 sm.- 100 nüs.- [200270873] 66 Kimya texnologiyasi. Kimya snayesi 829. Babayev, M. Neftqazçixarma müssislrinin iqtisadi potensiallarindan istifad olunmasi [Mtn] /Mzahir Babayev; red. R.Krimov.- B.: AzETET, 2002.29 s., cdvl; 19 sm.- ("Neftqazçixarma" seriyasi).Biblioqr.: s.29.- 100 nüs.- [2002-71880] 830. Bilalov, Y. Modifikasiya edilmi polimer kompozisiyalari [Mtn] /Yaar Bilalov, F..Hüseynov, L.M.Abbasova; ixt. red. A.M.Abbasov.- B., 2002.- 200 s.: il., cdvl; 20 sm.- Biblioqr. ing. v rus dillrind: s. 169198.- 500 nüs.- [2002-73080] 831. ükürov R.. Metalünasliq [Mtn]: drslik /R..ükürov.- B.: Çaiolu, 2002.- 484 s.; 20 sm.- [AzTU k/x] 832. , .. [] /...- .: , 130

2002.- 252 ., .; 20 .- . ., 300 .- ISBN 58066-1453-0- [2002-1-681052] 833. , .. , [] /.., ...- .: -, 2002.- 108 .,; 24 .- . ., 500 .- [2002-2-762538] 834. , . [] / .- .: , 2002.- 167 .; 20 .- 500 .- ISBN 5-8610-6251-- [2002-1688436] 835. -, -. []: /- -; .- ., 2002.- 115 .; 20 .- . ., 300 .- [2002-1-681735] 67/68 Snayenin müxtlif sahlri 836. , . [] / [ .].- .: , 2002.- 186 .; 20 .. ., 1000 .- ISBN 5-8066-1358-9- [2002-1-682142] 837. , .. [] / , ., .; ..: , 2002.- 128 ., .; 20 .- . ., 1525 .- [2002-1-690073] 69 Tikinti. Tikinti materiallari

131

838. Azrbaycanda tikinti [Mtn]: mcmu /Azrb. Resp. Dövlt statistika komitsi; mcmunin ümumi rhbri A.Vliyev; mcmunin hazir. msul Z.Aayev.-B.: Sda, 2002.- 286 s.; 24 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 3 man.- ISBN 5-8687-4008-4- [2002-79659] 839. , .. []: / .- .: , 2002.- 191 ., .; 21 .- 10000 ., 500 .- [20022-766861] 7 ncsnt. Dekorativ-ttbiqi incsnt. Fotosnti. Musiqi. Oyunlar. dman 71 Arxitektura 840. , .. - [] / ; - -.- ., 2002.- 166 .:.; 20 .- 500 .- [2002-1-681919] 73 Dekorativ-ttbiqi incsnt. Numizmatika 841. Abdullayeva, M. Xalçaçiliq terminlrinin izahli lüti [Mtn] /Mtant Abdullayeva; red. Yusif Seyidov.B.: Baki Dövlt Universiteti nriyyati, 2002.- 56 s.; 14 sm.- 500 nus.- [2002-71885] 842. fndi, R. Azrbaycan bzk snti [Mtn] /R.fndi, T.fndi.- B., 2002.- 80 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 843. , .. [] /.., ...- .: , 2002. 3.- 340 .; 21 .- [- ] 132

741/744 Rsmxtt 844. Sfrov, C. Rsmxtt [Mtn]: drs vsaiti: 2 hissd /Cmil Sfrov, E.Hüseynov; red. V.Ö.Orucov.- B.: Thsil, 2002.- Hiss I.- 312 s.: (230) k., (6) cdvl; 28 sm.Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 306.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-72827] 845. Texniki rsmxtt [Mtn]: ali texniki mktblr üçün drslik.- B.: Maarif, 2002.- 138 s; 2 sm.- [ADNA k/x] 75/76 Rssamliq. Qrafika. Qravyura 846. Beynlxalq Molla Nsrddin karikatur müsabiqsi 2002 [Mtn]: albom /trt. Seyran Sfrli; Almaniyanin Azrbaycandaki sfirliyi; Alman-Azrbaycan mdniyyt birliyi "Kapellhaus"; Azrbaycan karikaturistlr birliyi.B.: Adilolu C, 2002.- 38 s.: il., foto k.- 18 sm.Mtn Azrb. v inq. dillrind- [2006-71247] 77 Fotokil 847. Azrbaycan mnzrlri [Mtn] /fotoqraf Frid Mmmdov; TMA, Azrbaycan-Alman birg müssissi.- stanbul: Keskin Color LTD. T., 2002.- 9 s.; 15 sm.- [2006-71253]

78 Musiqi 133

848. Abdullayeva, S. Azrbaycan xalq çali altlri [Mtn]: musiqiünasliq-orqanoloji tdqiqat /Sadt Abdullayeva; elmi red. R.F.Zöhrabov.- B.: Adilolu, 2002.- 454 s.: fotok., il., cdv., notlar; 24 sm.- Ntic: s. 407-410.- zahlar v rhlr:s. 410-417.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 417-441.- müq.q., 250 nüs.- [200672323] 849. Arili, M. Vtn getmyim glir [Mtn]: (Manaf Aayev haqqinda) /nsur Arili; ön söz. .ixliyev; rssam B.Qasimov.- B.: irvannr, 2002.- 120 s.: 16 v. foto-dftr; 21 sm.- 500 nüs.- [2006-71038] 850. Cahangirqizi, G. (Mmmdova.) Hyat vernimsn [Mtn]: mahni mtnlri / Gülnar Cahangirqizi; red. X.Babayeva.- B.: Zaman, 2002.- 68 s.; 17 sm.- 1000 nüs.[2006-72147] 851. hmd, V. Mnim nmlrim [Mtn] /Vüqar hmd; nair R.Babayev; trt. A.Nbiolu; red. F.Mmmdov.- B.: Araz, 2002.- 464 s.: 1 portr.; 20 sm.Min bir mahni, 500 nüs.- [2002-70853] 852. Humayun: nstrumental muam dstgahi [Mtn]: metodik tövsiy /Arif sdullayev; red. R.Zöhrabov; Azrb. Resp. Thsil problemlri institutu; Baki musiqi akademiyasi.- B.: Adilolu, 2002.- 24 s.; 28 sm.- [2002894] 853. Xanmmmdov, H. 5 -li konsert [Mtn]: tar v simfonik orkestr üçün (klavir) /Haci Xanmmmdov; tar partiyasinin red. Ramiz Quliyev.- B.: ua, 2002.- 80 s..+ qoma snd 19 s.; 28 sm.- [2006-899] 854. Qara Qarayevi anarkn [Mtn]: mqallr toplusu /trt. v red. Z.Sfrova; AMEA, Memarliq v incsnt institutu.- B.: Elm, 2002.- 160 s., fotok., portr.; 21 sm.[Mtn]: s. 1-80 azrb., s. 81-158 rus dillrind.- 500 nüs. (cildli).- [2006-71968] 134

855. Mahmudov, T. A. Oxunmami nmlr [Mtn] (Vaqif yaasaydi) /Tdbir Mahmudov; trt. ed. v red. .Nurlu.- B.: Adilolu, 2002.- 238 s., port., foto; 21 sm.(Kitab Resp. mkdar artisti Vaqif liyevin anadan olmasinin 65 illiyin hsr olunub).- Müq.q., 350 nüs.[2002-70935] 856. Mmmdov, T. Azrbaycan xalq-professional musiqisi: Aiq snti [Mtn]: ali mktblr üçün drs vsaiti /Tariyel Mmmdov; elmi red. F.Xaliqzad; Baki musiqi akademiyasi.- B.: ur, 2002.- 96 s.; 20 sm.Notoqrafiya: s. 93-94.- Diskoqrafiya: s. 94-95.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 92-93.- 400 nüs.- [2006-71932] 857. Mmmdova, R. Azrbaycan muami [Mtn] /Rna Mmmdova.- B.: Elm, 2002.- 280 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 858. Mmmdova, R. Musiqi türkologiyasi [Mtn] /Rna Mmmdova.- B.: Elm, 2002.- 88 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 859. Rhimova, A. Azrbaycan musiqisind meyxana janri [Mtn] /ytac Rhimova; elmi red. F..liyeva.- B.: Nurlan, 2002.- 121 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. dilind: s. 104-110, rus dilind: s. 110-116, türk dilind: s. 116, not dbiyyati: s. 116-117, audio yazilar: s. 117, kino filmlr: s. 117-118.- 500 nüs.- [2002-71391] 860. Sayilov, . Alim deyil, almdi bu! [Mtn] /lirza Sayilov, Pnah Xlilov; red. S.Osmanolu.- B.: Araz, 2002.- 160 s.: k.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 157, 2 man., 1000 nüs.- (cildli)- [2006-77943] 861. Thmirazqizi, S. (irinova). Süleyman lsgrov xatirlrd [Mtn]: xatirlr, ürk sözlri /Sadt Thmirazqizi; red. V.Xlilov.- B.: Tfkkür NPM, 2002.392 s.: port.: k.; 21 sm.- 500 nüs.- [2002-71445] 862. Uaq mahnilari [Mtn] /mahnilari topl. A.Fttahova, N.Bairova; red. .Nbiyev; nair R.Babayev; rssam A.Fttahova.- B.: Araz, 2002.- 279 s.: k.; 20 sm.- (Min bir mahni).- [2002-70937] 135

863. , . : [] / .- .: , 2002.- 208 .; 22 ..: . 202-206.- 500 .- [2002-2-762724] 79 Teatr. Oyunlar. dman 791 Kino 864. Kazimzad, A. Azrbaycan kinematoqrafçilari [Mtn]: portretlr /Aydin Kazimzad; elmi red. R.Bdlov, red. S.Cfrli; nair: T.Vlixanli; Azrb. Dövlt mdniyyt v incsnt universiteti; Azrbaycan Dövlt film fondu.- B.: Mütrcim, 2002.- 224 s.: il.; 20 sm.Filmoqrafiya: s. 213-221.- Müq.q., 300 nüs.- (cildli)[2006-70973] 865. Mhrrmli, Q. Kino, televiziya, radio terminlri [Mtn]: izahli lüt /Qulu Mhrrmli; elmi red. v ryçi .Krimov.- B.: AME, 2002.- 352 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 347-349.- 5 man., 1000 nüs.- ISBN 89600-337-4 (cildli)[2006-79411] 792 tr 866. Krimov, .S. Azrbaycan pekar teatrinin tarixi v inkiaf mrhllri [Mtn] /nqilab Krimov; elmi red. M.L.Seyidov.- B.: Maarif, 2002.- 576 s.: k.; 25 sm.Müq.q., 350 nüs.- [2006-71099] 867. Krimov, .S. Azrbaycan teatri-125 [Mtn] /nqilab Krimov.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 109 s.; 20 sm.[AMEA k/x] 136

868. Qubadova, M. Azrbaycan teatrinda pomantizm [Mtn]: li by Hüseynzadnin "Siyasti-fürust" srinin Cfr Cabbarli v Hüseyn Cavid yaradiciliina tsiri /Msmxanim Qubadova; elmi red. .C.Krimov.- B.: Mars-Print, 2002.- 256 s.: (1) v. k., port.; 20 sm.Biblioqr.: s. 246-251.- 20000 man, 300 nus.- [2006-71894] 869. Qurbani, A. Döyün teatr [Mtn] /bdulla Qurbani; red. V.liyev.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2002.208 s.: port.: k.; 25 sm.- (Baki Bldiyy Teatrinin 10 illik yubileyin hsr olunur).- ISBN 5-87459-200-8[2006-71658] 870. Mntiq, R. (liyev Rasim Hsnaa olu.) Ölüm meydaninda tapilan hyat [Mtn] /Rasim Mntiq; ön sözün mül. Mahmud Qacar.- B.: Tfkkür NPM, 2002.- 96 s.: k.; 21 sm.- 500 nüs.- [2006-71444] 871. Rhimli, . Abdulla aiq adina Azrbaycan Dövlt Kukla Teatri [Mtn] /lham Rhimli; red. .Vliyev.- B., 2002.- 208 s.; 21 sm.- [AMEA k/x] 872. Rhimli, . Azrbaycan Milli teatrinin poetikasi [Mtn] /lham Rhimli; elmi red. V.brahimolu.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 224 s.; 21 sm.- [AMEA k/x] 873. Rhimli, . Xalq oyun-tamaalari [Mtn] /lham Rhimli; elmi red. B.Nbiyev, L.Krimov.- B.: QappPoliqraf, 2002.- 240 s.; 21 sm.- [AMEA k/x] 874. Rhimli, . Hüseyn rblinski adina Sumqayit Dövlt Musiqili Dram Teatri [Mtn] /lham Rhimli; red. Dilsuz.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 128 s.; 21 sm.- [AMEA k/x] 875. msizad, N. Hiçqiran gülülr [Mtn]: Azrbaycan gülü mdniyyti v Hacibaba Bairov /Nizamddin msizad.- B.: Ozan, 2002.- 128 s.: fotok.; 20 sm.[2006-74650] 796/799 dman 137

876. Abiyev, A. Helsinkidn balayan yol...: Azrbaycan Milli Olimpiya Komitsinin yaranmasinin 10 illiyin hsr edilir [Mtn] /Aacan Abiyev; Dilqm Quliyev; Azrb. Milli Olimpiya Komitsi; Azrb. Dövlt bdn trbiysi v idman akademiyasi.- B.: Adilolu, 2002.- 96 s.: portr.; 20 sm.- 10000 man., 500 nüs.- [2006-77046] 877. liyev, . Azrbaycanda Olimpiya Hrkati [Mtn] /lham liyev.- B.: 2002.- 39 s.; 21 sm.- [2006-74760] 878. Heydr liyev v Azrbaycanda Olimpiya Hrkati [Mtn] /layihnin rhbri .liyev; mül. Ç.Hüseynzad, C.Rhmanov.- B.: 2002.- 43 s.: k., gerb; 21 sm.- [200674758] 879. Hüseynov, S. Kamandan oxatma [Mtn]: drs vsaiti /Süleyman Hüseynov, Namiq Hüseynov; red. Cavanir Hüseynov; Azrb. kamandan oxatma federasiyasi.- B.: Nail evi, 2002.- 157 s.: fotok. il.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 154.- Müq.q., 300 nüs.- [200671490] 880. .Hüseynzad, Ç. Azrbaycan Respublikasinin Milli Olimpiya Komitsi 10 il [Mtn] /layihnin rhb. .liyev; mül. Çingiz Hüseynzad, Cmalddin Rhmanov; trc. G.Rüstmova, L.Mdtova, T.Cfrov; dizayner A.liyev; rssam B.Yhyayev; foto O.Aydinolu [v b.].- B.: [Mega], 2002.- 440 s., fotok., portr.: il., cdvl; 29 sm.25 man. (cildli).- [2006-81952] 881. smayilov, H. Zaqatala idmani [Mtn] /Him smayilov; red.:.lkbrli.- B.: Arida, 2002.- 78 s.: fotok.; 20 sm.- 300 nüs.- [2006-72123] 882. Mmmdli, Z. dman böyük diplomatiyadir [Mtn] /Zlimxan Mmmdli; ry. bülfz liyev, Sabir Hüseynov; red. Malik Bayramov; rssam Zirddin Quliyev.- B., 2002.- 300 s.: (11) v. k., cdvl: il.; 21 sm.[2006-73338] 138

883. Yaqubov, . Banievski olduu kimi [Mtn] /akir Yaqubov; red. Adil Qaçayolu, Binntli Rövn; foto Faiq Rcbli.- B.: Nail evi.- 2002.- 176 s.: (36) s. k.; 20 sm.lavlr: s. 160-175.- 1 man. 50 qp., 1000 nüs.- ISBN 9952-21-002-7- [2006-70682] 8 Dilçilik. Linqvistika. Bdii dbiyyat. dbiyyatünasliq 80/81 Filologiya. Dilçilik 884. Abbasov, Y. ngilis dilini srbst öyrnib danimaq istynlr üçün [Mtn] /Yaqub Abbasov; red. S.Hüseynov, A.Süleymanova; burax. msul G.Qurbanova.- B.: Nurlan, 2002.- 90 s.; 14 sm.- Mtn Azrb., rus, ing. dillrind (latin, kiril).- [2002-71380] 885. Adilov, V. XIX sr Azrbaycan dbi dilinin elmi üslubu [Mtn] /Vahid Adilov; elmi red. R.C.Mhrrmov.B.: Nurlan, 2002.- 136 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 123-134.500 nüs.- [2002-71652] 886. Axtarida keçn ömür [Mtn]: professor Nizami Xudiyev /trt. ed. A.hmdova, M.Çobanli; red. F.ahbazli.- B.: Elm, 2002.- 400 s.: fotok., portr.; 20 sm.+(7) v. ayrica lav qoma sndlr.- Müq.q., 500 nüs.ISBN 5-8066-1407-7- [2002-72313] 887. Aslanov, V. Azrbaycan dilinin tarixin dair tdqiqlr [Mtn]: Tdqiqlr lav /Vaqif Aslanov; red. .irzliyeva, .Vliyeva; , Nsimi adina Dilçilik in-tu.- B.: Elm, 2002.- Cild I.- 155 s.: portr.; 20 sm.Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 148-152.- ISBN 80660933-2- [2002-75392] 888. Aydin, Abi Aydin. xs adlari lüti [Mtn] /Aydin Abi Aydin; red. Haci liaa Cfrov.- B.: Çiraq, 2002.139

400 s.; 20 sm.- Lütdki qisaltmalar: s. 10.-Müq.q., 500 nüs- [2002-74273] 889. Babayev, A. Dilçiliyimizin mbdi [Mtn]: BDUnun ümumi dilçilik kafedrasinin tarixi /Adil Babayev; red. ..Rcbli.- B.: Baki Universiteti, 2002.- 265 s.; 21 sm.Biblioqr.: s. 260-262, 400 nüs.- [2006-73718] 890. Bairov, A. Naxçivan toponimlrinin linqvistik xüsusiyytlri [Mtn] /Adil Bairov; elmi red. A.Qurbanov.- B.: Elm, 2002.- 288 s.; 21 sm.- Naxçivanin toponimlr sözlüyü: s. 244-286.- Biblioqr. Azrb., rus, türk v türkmn dillrind: s. 224-243.- 15000 man., 500 nüs.[2002-76146] 891. Balayev, X. Azrbaycan dilinin dövlt dili kimi tkkül tarixindn (XVI-XX srlr) [Mtn] /Xaqan Balayev; elmi red. Yaqub Mahmudov.- B.: Elm v Hyat, 2002.- 199 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., rus v türk dillrind: s. 187-195, 300 nüs.- ISBN 9952-8016-0-2[2006-73469] 892. Bayramov, . Qrbi Azrbaycanin türk mnli toponimlri [Mtn] /brahim Bayramov; red. B..Budaqov, H..Mirzyev, S.A.Mmmdov.- B.: Elm, 2002.- 696 s.; 20 sm.- Blblioqr. Azrb., rus, türk v avropa dillrind: s. 669695.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71935] 893. Byzad, Q. Poetik sintaksisin nzri msllri [Mtn]: 3 hissli monoqrafiya /Qnir Byzad.- B.: Elm, 2002.- Hiss II: Poetik sintaksis yeni vahid axtariinda.752 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 894. Byzad, Q. Poetik sintaksisin nzri msllri [Mtn]: 3 hissli monoqrafiya /Qnir Byzad.- B.: Elm, 2002.- Hiss III: Dran nzriyysi poetik sintaksis prizmasinda.- 550 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 895. Çobanov, M. Mtnin linqvistik thlili [Mtn]: ali mktblrin filologiya fakültlrinin tlblri v orta mktblrin Azrbaycan dili v dbiyyati müllimlri 140

üçün vsait /Mdd Çobanov; red. N.Xudiyev; Thsil Problemlri in-tu.- B.: Thsil, elm, 2002.- Hiss I.- 220 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 208-209.- Müq.q., 1000 nüs.- [200272757] 896. English (ngilis dili) [Mtn]: Tibb universiteti tlblri üçün drslik /A.H.Qarayev, D.E.Sultanova, .C.Cbrayilbyova, .N.Salayeva; red. Z.Sultanov.Yenidn ilnmi ikinci nr.- B., 2002.- 302 s.: cdvl; 22 sm.- ngilisc-Azrbaycanca lüt: s. 287-332.- [200275327] 897. dilolu, N. Yaqub Abbasov: Dünyada 20 dildn çox biln 100 poliqlotdan biri [Mtn]: mqamlar, müsahiblr v mqallr /Nurddin dilolu; red. Binnt Süleyman.- B.: smayil, 2002.- 94 s.: portr., foto.; 21 sm.Mqallr rus, türk dillrind verilib.- Kitab kiril qrafikasindadir.- 300 nüs.- [2002-71162] 898. liyeva, R. Teacher's book [Mtn]: Azrbaycan v rus bölmlrinin V sinfi üçün ngilis dili drslrin dair metodik vsait /Rfiq liyeva, Nrmin liyeva, Arif Rsulova; ixtisas red. Mcid liyev.- B.: Thsil, 2002.222 s.; 21 sm.- English: Teacher's book.- 9000 man., 2000 nüs.- [2002-71421] 899. liyeva, R. VIII-I srlr rus v Avropa syyahlarinin srlrind qeyd alinmi Azrbaycan toponimlrinin tarixi-linqvistik thlili [Mtn] /Rübab liyeva; elmi red. Q..Mdiyev; AMEA, Nsimi adina Dilçilik in-tu.- B.: Qanun, 2002.- 136 s.: xrit; 20 sm.Biblioqr. Azrb., rus v b. dillrd: s. 123-134.- Müq.q.; 500 nüs.- ISBN 9952-26-007-7- [2002-71272] 900. sgrov H.A Azrbaycan dilind zrgrlik leksikasi [Mtn]: tarixi-müqayisli tdqiqat... /H.A.sgrov.- B., 2002.- 156 s.; 20 sm.- [BDU k/x] 901. sgrov, M. Zaman formalari, adverbial fel formalari v onlar arasinda funksional semantik laqlr 141

[Mtn] /Mayil sgrov; elmi red. Aamusa Axundov.- B.: Nurlan, 2002.- 146 s.; 21 sm.- Biblioqr. Azrb., rus, türk v alman dillrind: s.135-144.- 500 nüs.- [2002-71858] 902. sgrov, N. Azrbaycan hidronimlri [Mtn] /Nbi sgrov; red Afat Qurbanov; ADPU.- B.: ADPU, 2002.146 s.; 20 sm.- Biblioqr. rus v Azrb. dillrind: s. 135146.- Srb. q., 500 nüs.- [2002-71635] 903. zizova, E. ngilisc-Azrbaycanca dbiyyatünasliq terminlrinin izahli lüti [Mtn] /Elnar zizova, M.Qaziyeva, Elmira zizova; elmi red. Z.A.Aayev; nair T.H.Vlixanli.- B.: Mütrcim, 2002.140 s.; 21 sm.- Biblioqr. Azrb., rus v ing. dillrind: s. 135-136.- Müq.q., 200 nüs.- [2002-70959] 904. Filologiya msllrin dair tematik toplu [Mtn]: /red. B.Xlilov; ADPU; Dd Qorqud Elmi-tdqiqat labratoriyasi mrkzi.- B.: Adilolu, 2002.- 1-2 (2021).- 192 s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 100 nüs.- [2002-70542] 905. Filoloji aradirmalar: [Mtn]: toplu /trt. ed., nr hazir. v elmi red Vaqif Sultanli; red. heyti Qulamrza Sbri Tbrizi (sdr) [v b.]; ana dili fondu, Dünya Azrbaycanlilarinin laqlndirm urasi, Dünya Azrbaycanünaslar assosiasiyasi.- B.: Nurlan, 2002.Kitab VI.- 156 s.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [200270794] 906. Haciyeva, M. Oxu mtnlri [Mtn]: Azrbaycan Dövlt qtisad Universitetinin rus bölmlrinin tlblri üçün drs vsaiti /Maarif Haciyeva, F.Kazimova, E.Cahangirova.- B.: qtisad Universiteti, 2002.- 124 s.; 20 sm.- Kitab Azrb. v rus dillrind (latin, kiril).- 500 nüs.[2006-71847] 907. Hsnov, H.. Azrbaycan xs adlarinin izahlietimoloji lüti [Mtn] /Hsrt li Hsnov; red. S.Aabyova; nair T.Vlixanli.- B.: Mütrcim, 2002.- 288 142

s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., rus v b. dillrd: s. 285-286.500 nüs.- [2002-70972] 908. Hüseynov, .A. Alman dili [Mtn]: drslik /.A.Hüseynov.- B.: Baki Universiteti, 2002.- Hiss I.232 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 909. Hüseynova, G. Lahic tatlarinin dili [Mtn] /G.Hüseynova.- B., 2002.- 198 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 910. Xudiyev, N. Radio, televiziya v dbi dil [Mtn] /Nizami Xudiyev; elmi red. M. Mmmdov; ryçi A.Axundov.- B.: Azrbaycan, 2002.- 656 s.: fotok.; 22 sm.- Biblioqr. Azrb., rus v baqa dillrd: s. 645-653.Müq.q., 1000 nüs.- [2002-72292] 911. ngilis dili [Mtn]: tibb universitetlrinin mktblri üçün drslik /A.H.Qarayev, D.E.Sultanova, .C.Cbrayilova, .N.Salayeva.- Yenidn ilnmi 2-ci nri.- B., 2002.- 308 s.; 20 sm.- [ATU k/x] 912. smayilov, F. Dilin metafizikasi: linqvistik analiz flsfsin dair etüdlr [Mtn] /Frman smayilov; elmi red. N.Q.Cfrov.- B.: AME, 2002.- 546 s.; 21 sm.- 250 nüs.- ISBN 89600-349-8- [2002-70863] 913. Krimova, Z. Müasir aiq eirinin dil-üslub xüsusiyytlri [Mtn]: monoqrafiya /Zkiyy Krimova; elmi red. N.Q.Cfrov.- B.: Baki Universiteti, 2002.- 49 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 47300 nüs.- [2006-71824] 914. Qaz neft mdn fakültsind ingilis dilinin tdrisi üçün metodik vsait [Mtn] /trt. ed. Sevda ixiyeva; red. .V.Mmmdova,; Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu; Azrbaycan Dövlt neft akademiyasi.- B.: DNA, 2002.46 s.; 20 sm., 100 nüs.- [2006-71261] 915. Qhrmanli, N. Köhn-yeni lifba [Mtn]: Azrbaycan lifbasinda dyimlr /Nazif Qhrmanli; elmi red. Vahid Adilov.- B.: Yurd NPB, 2002.- 121 s., (11) s. cdvl; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., rus v türk dillrind: s. 102-109.- Müq.q., 300 nus.- [2002-72077] 143

916. Qipçaq, M. Söz almin syaht [Mtn] /mmdli Qipçaq; red. .zizov.- B.: Baki Universiteti, 2002.- 242 s., portr.; 21 sm.- 500 nüs.- [2002-71242] 917. Qrizli, . Qrizlar v qriz dili [Mtn]: monoqrafiya /ixbala Qrizli; elmi red. R.Mdinov; ry. .Qubatov.- B.: Mars-Print, 2002.- 138 s., portr.; 21sm.- Biblioqr.: s. 131132.- 2 man., 300 nüs.- [2002-81794] 918. Quliyeva, A. Üslublar arasindaki qariliqli laqlr [Mtn] /Afaq Quliyeva; elmi red. Müseyib Mmmdov; AMEA, Nsimi adina Dilçilik in-tu.- B.: Elm, 2002.-165 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 130-163.Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1477-8- [2006-73816] 919. Qurbanov, A. Ad v insan [Mtn] /Afat Qurbanov; red. .hmdov.- B.: Gnclik, 2002.- 40 s.; 21 sm.- [200270416] 920. Qurbanov, A. Azrbaycan dilçiliyinin müasir msllri [Mtn] /Afat Qurbanov; elmi red. N.Xudiyev; AMEA, Nsimi adina Dilçilik in-tu; - B.: 2002.- 74 s.: portr.: il., cdvl; 20 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-72105] 921. Qurbanov, A. Azrbaycanli adlari lüti [Mtn] /Afat Qurbanov; red. .hmdov.- B.: Gnclik, 2002.- 110 s.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-70707] 922. Qurbanov, A. Türk xalqlarinda adverm nnlri [Mtn] /Afat Qurbanov.- B.: Elm, 2002.- 49 s.; 20 sm.Müq.q., 500 nüs.- [2002-70913] 923. Mahmudov, M. Mtnin formal thlili sistemi [Mtn]: Azrbaycan dilinin materiali sasinda /Msud Mahmudov; red. Aamusa Axundov; AMEA, Nsimi adina Dilçilik in-tu.- B.: Elm; 2002.- 244 s.: cdvl, sxem, port.; 20 sm.- xtisarlar siyahisi: s. 220-221.- Blblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 222-237.- Müq.q., 200 nüs.ISBN 5-8066-1455-7- [2002-71937] 924. Mehdiqizi, V. IX sr aiq üslubunda yazilmi Azrbaycan poeziyasinin leksikasi [Mtn] /Vahid 144

Mehdiqizi; ixt. red. R.Mhrrmov; AMEA, Nsimi adina Dilçilik in-tu.- B.: Nurlan, 2002.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 89-95.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-70793] 925. Mhrrmli, Q. Televiziya dili [Mtn]: spesifika: funksiya v struktur /Qulu Mhrrmli; ry. K.Abdullayev, F.Mehdi; elmi red. M.Mmmdov.- B.: Elm, 2002.- 304 s., portr.; 20 sm.- rti ixtisarlar: s. 5.- Biblioqr. Azrb., rus v xarici dillrd: s. 293-302.- 4 man., 400 nüs.- ISBN 58066-1642-8- [2002-79409] 926. Mhiolu, B. Doma adim-Qarabaim [Mtn] /Brsail Mhiolu; elmi red. N.M.Xudiyev.- B.: Araz, 2002.- 148 s.; 21 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 140-146.- Müq.q., 300 nüs.- [2002-71768] 927. Ncfzad, . Örtülü dilin özlliklri [Mtn] /zizaa Ncfzad; elmi red. V.Sultanli.- B.: AME, 2002.- 100 s.: port.; 21 sm.- Biblioqr. Azrb., türk v rus dillrind: s. 94-98., 300 nüs.- ISBN 5-89-600-363-3[2002-71630] 928. Novruzova, N. Mtn sintaksisi [Mtn]: drslik /Nurid Novruzova; elmi red. Qznfr Kazimov.- B.: Thsil, 2002.- 184 s.; 21sm.- xtisarlar: s. 179.- lavlr: s. 180-183.- Biblioqr. Azrb.dilind: s. 166-169, rus dilind: s. 169-178, digr dillrd: s. 178.- Müq.q., 500 nüs.- [200271423] 929. Ouz qrupu türk dillrinin müqayisli qrammatikasi [Mtn] /red. K.Abdulla, M.Mirzliyeva; AMEA, Nsimi adina Dilçilik in-tu.- B.: BSU, 2002.- Hiss III: Sintaksis.192 s.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-75391] 930. Paayev, A. Azrbaycan dili v dbiyyat tliminin bzi problemlri [Mtn] /Aydin Paayev, Qnir Sultanova, Ltif Himova; elmi red. Akif Mmmdov; Baki pedaqoji kadrlarin ixtisasartirma v yenidn hazirlanma in-tu.- B., 2002.- 131 s.; 20 sm.- 300 nüs.[2002-71245] 145

931. Rcbli, . Göytürk dilinin morfologiyasi [Mtn] /bülfz Rcbli; elmi red. N.Q.Cfrov.- B.: Baki Universiteti, 2002.- 475 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [2006-71797] 932. Sadiqova, S. Azrbaycan dili terminologiyasinin nzri problemlri [Mtn] /Sayali Sadiqova; elmi red. ..Axundov; , Nsimi adina Dilçilik in-tu.- B.: Elm, 2002.- 230 s.; 20 sm.- Elmi-publisistik srlr: s. 226.- Qariiq tipli lütlr: s. 227.- Biblioqr. Azrb. dilind: s. 205-214, rus dilind: s. 214-225.- Müq.q.; 500 nüs.- ISBN 5-8066-1438-7- [2002-71613] 933. Serebrennikov, B. Türk dillrinin müqayisli tarixi qrammatikasi [Mtn] /Boris Serebrennikov, Ninel Haciyeva; trc. Tofiq Haciyev; AMEA, Folklor elmimdni mrkzi.- B.: Sda, 2002.- 380 s.; 20 sm.- rti ixtisarlar: s. 9-11.- Transkripsiya haqqinda: s. 12.Biblioqr.: s. 373-377.- 500 nüs.- ISBN 586874-138-4[2002-73003] 934. "rqünasliin aktual problemlri" mövzusunda Respublika elmi konfransin materiallari [Mtn] /elmi red. B.Nbiyev; BDU.- B.: Baki Universiteti, 2002.- 289 s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind (latin, kiril).- (Vasim Mmmdliyevin anadan olmasinin 60, elmi-pedaqoji faliyytinin 35 illik yubileyin hsr edilmidir).- [200271793] 935. Tanriverdi, . "Kitabi-Dd Qorqud" v Qrb lhcsi [Mtn] /zizxan Tanriverdi; elmi red. Afat Qurbanov.- B.: ADPU, 2002.- 172 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 165-170.- Müq.q., 500 nüs.[2002-70795] 936. Tapdiqolu, N. Xocali toponimlri v Xocali facisi, qurbanlari [Mtn]: qisa ensiklopedik mlumat kitabi /Nazim Tapdiqolu; red. Vidadi liyev, Fariz Turan.- B., 2002.- 160 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 158-159.- Mtn latin v kiril qrafikasinda.- Müq.q., 600 nüs.- [2002-71716] 146

937. Tapdiqolu, N. Laçin toponimlri [Mtn] /Nazim Tapdiqolu; red. Arif Quliyev.- B., 2002.- 152 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 149.- Mtn: s.1- 80 kiril, s. 81-154 latin qrafikasi il verilib.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71718] 938. Tapdiqolu, N. Zngilanin toponimlri [Mtn] /Nazim Tapdiqolu; red. Bhram drisolu.- B., 2002.- 140 s.: k.; 20 sm.- Mtn latin, kiril qrafikasinda.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71719] 939. Terminologiya msllri [Mtn]: toplu /red. v ön sözün mül. S.A.Sadiqova , Nsimi adina Dilçilik in-tu.- B.: Elm, 2002.- 136 s.; 20 sm.- Kitabda bzi mqallr rus dilind verilib (kiril, latin).- Müq.q., 300 nüs.-ISBN 5-8066-1449-2- [2002-71687] 940. Tdqiqlr- 3 [Mtn]: elmi mqallr toplusu /red. M.Mirzliyeva, K.Vliyeva; AMEA, Nsimi adina Dilçilik institutu.- B.: Elm, 2002.- Kitab I.- 239 s., portr.; 20 sm.Kitabda bzi mqallr rus, ingilis v alman dillrind verilmidir (kiril, latin).- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 80660933-2- [2002-70580] 941. Tdqiqlr- 3 [Mtn]: elmi mqallr toplusu /red. M.Mirzliyeva, K.Vliyeva AMEA Nsimi adina Dilçilik institutu;.- B.: Elm, 2002.- Kitab II.- 275 s.; 20 sm.Kitabda bzi mqallr rus, ingilis v alman dillrind verilmidir (kiril, latin).- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 80660933-2- [2002-71069] 942. Tdqiqlr- 3 [Mtn]: elmi mqallr toplusu /red. M.Mirzliyeva, K.Vliyeva; AMEA, Nsimi adina Dilçilik institutu.- B.: Elm, 2002.- Kitab III.- 248 s: portr.; 20 sm.Müq.q., 500 nüs.- Mtn Azrb., rus., ing. dillrind- ISBN 8066-0933-2- [2006-72025] 943. , .. [] /...- .: , 2002.- 71 .; 20 .- [- ]

147

944. , . () [] /..- . 4-, .- .: , 2002.- 132 .: .; 20 . : 128-131 .- 100 .- ISBN Az 112-14- [2002-1-681624] 945. , .. [] /...- .: , 2002.- 124 .; 22 .- .: 120-124 ., 500 .- [2002-2-762505] 946. , .. : (1-2 ) [] / .- .: , 2002.- 212 .; 21 .- . ., 150 .- [2002-2762517] 947. , .. []: : ( . ) / ; . . -.- .: , 2002.- 280 .; 21 .- .: . 252-280.- 100 .- [2002-1-681933] 948. [] /. ..; . .- ., 2002.- 111 .; 20 .- . ., 150 .- [2002-1-690071] 82 dbiyyatünasliq 949. Abdulov, N. air Füzulinin ziyartind [Mtn] /Nüsrt Abdulov; red. .Slimbyli.- B.: Adilolu, 2002.216 s., foto; 20 sm.- Biblioqr.: s. 213.- 5000 nüs.- [200271274] 950. Aayev, . XX srin vvllrind Azrbaycan eiri [Mtn] /slam Aayev; elmi red. A.Bayramolu.- B.: Elm, 2002.- 124 s., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 116-123.- 250 nüs.- ISBN 5-8066-1503-0- [2002-72079] 148

951. Axundlu, Y. dbi mühit v sntkar [Mtn]: mqallr /Yavuz Axundlu; elmi red. Muxtar Kazimolu.B.: Adilolu, 2002.- 187 s.; 20 sm.- Müq. q., 500 nüs.[2002-71138] 952. Allahmanli, M. aman, ozan v aiq [Mtn] /Mahmud Allahmanli; elmi red. Paa fndiyev.- B.: Arida, 2002.- 332 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 314-330.Müq.q., 600 nüs.- [2002-72085] 953. Anar. Mübariz bu gün d var [Mtn]: Rsul Rzanin hyati v yaradicilii haqqinda düünclr /Anar; red. Arif mraholu; üz qabiindaki portretin mül. Tahir Salahov.B.: Nurlan, 2002.- 531 s., port.; 20 sm.- Ömrün illri: s. 517.- R.Rza v N.Rfibyli haqqinda kitablar: s. 524.- 500 nüs.- [2002-71760] 954. Aydin Abi, A. (Abiyev Aydin Müstcb olu.) Füzuli v Türkiy poeziyasi [Mtn] /Aydin Abi Aydin; elmi red. X.C.Quliyeva-Qafqazli.- B.: Ozan, 2002.- 280 s., portr.; 20 sm.- 10000 man., 250 nüs.- [2002-77341] 955. Aydin Abi, A. ki dastan: "Ouz Kaan dastani", "Frhad v irin" [Mtn] /Aydin Abi Aydin, rad Rsuli; elmi red. B.Osmanova; ry. N.msizad, V.liyev.- B., 2002.- 111 s.; 20 sm.- 9000 man., 100 nüs.- [2002-77334] romantiklrinin yaradiciliinda 956. Azrbaycan türkçülük [Mtn] /.liyeva; elmi msl. v ön sözün mül. .Talibzad; elmi red. .Saraçli; , Nizami adina dbiyyat institutu.- B.: Elm, 2002.- 332 s.; 20 sm.Biblioqr. Azrb., türk v rus dillrind: s. 316-330.- 500 nüs.- ISBN 5-8066-1511-1- [2002-72267] 957. Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatina dair tdqiqlr [Mtn]: /elmi red. H.smayilov; nrin msul. .lkbrli; AMEA, Dd Qorqud adina Folklor ElmiMdni Mrkzi.- B.: Sda, 2002.- Kitab XI.- 186 s.; 20 sm.- Qaynaqlar: s. 81-82, 133-134.- Qeydlr: s. 99-100.-

149

Biblioqr.: s. 15-18, 48-49, 118, 145, 161, 177, 184.- 400 nüs.- ISBN 586874-134-2 (cildli) - [2002-72430] 958. Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatina dair tdqiqlr [Mtn] /elmi red. H.smayilov; nrin msul. .lkbrli; AMEA, Dd Qorqud ad. Folklor mrkzi.- B.: Sda, 2002.- Kitab XII.- 166 s.; 20 sm.-.- Biblioqr.: s. 163-164.3 man., 400 nüs.- ISBN 5-86874-038-6 (cildli)- [200277769] 959. Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatina dair tdqiqlr [Mtn] /elmi red. H.smayilov; nrin msul .lkbrli; AMEA, Dd Qorqud adina Folklor mrkzi.- B.: Sda, 2002.- Kitab XIII.- 207 s.; 20 sm.- 3 man., 400 nüs.- ISBN 5-86874-039-4 (cildli)- [2002-77768] 960. Cfr, M. Clil Mmmquluzad [Mtn] /Mmmd Cfr; red. Dilsuz; elmi red. .Hbibbyli.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 72 s., portr.; 17 sm.- 700 nüs.- [2002-73007] 961. Cfrov, N. Azrbaycanünaslia giri [Mtn] /Nizami Cfrov.- B.: AzAtaM, 2002.- 599 s.; 20 sm.[AMEA k/x] 962. Cfrova, . Qaraba müharibsi müasir poeziyada [Mtn] /ahan Cfrova; elmi red. C.Abdullayev.- B.: Tfkkür, 2002.- 72 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 66-70.- 200 nüs.- [2002-73214] 963. Cmilov, A. Manas eposu v türk dastançiliq nnsi [Mtn] /Adil Cmil; elmi red. v ön sözün mül. E.libyzad.- B.: Elm, 2002.- 204 s., portr.; 21 sm.Biblioqr. Azrb., qiriz, türk v rus dillrind: s. 197-201.Müq.q., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1429-8- [2002-71517] 964. Cmidov, . Azrbaycan yazili dastan abidlrinin tdqiqi [Mtn]: monoqrafiya /amil Cmidov; red. A.liyev; , Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar intu.- B.: Nurlan, 2002.- 188 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 182-187.- [2002-71702]

150

965. Dd Süleyman dünyasi [Mtn]: xatirlr /trt. ed. v ixt. red. amo Arif; red. bülfz Naxçivanli.- B.: Maarif, 2002.- 400 s.: k.; 22 sm.- Müq.q., 350 nüs.[2002-71871] 966. Dirili, Y. Mnim sazli-sözlü dünyam [Mtn] /Yusif Dirili, Ayaz mranolu; red. Mhrrm Qasimli.- B.: Azrbaycan, 2002.- 144 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 138.Müq.q., 500 nüs.- [2002-71738] 967. Elçin. xsiyyt v istedad [Mtn]: Cfr Cabbarlinin hyati v yaradicilii haqqinda düünclr /Elçin; red. Dilsuz.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 48 s.; 14 sm.- 500 nüs.[2002-74795] 968. Eyvazov, S. rur dbi birliyi [Mtn] /Seyfddin Eyvazov; elmi red. H.Himli.- B.: Elm, 2002.- 80 s., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 77-79.- Müq.q., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1437-9- [2002-71194] 969. fndiyev, T. Azrbaycan dramaturgiyasinda metodlar [Mtn] /Timurçin fndiyev; elmi red. M.msizad.- B.: Elm, 2002.- 512 s., fotok.; 23 sm.2000 nüs.- ISBN 5-8066-1488-3 (cildli).- [2002-71805] 970. hmdov, T. Xlil Rza Ulutürk [Mtn]: albom-kitab /Teymur hmdov; red. smayil Vliyev; rssam T.Bairova.- B.: AME, 2002.- 204 s., port.: k.; 27 sm.Müq.q., 300 nüs.- ISBN 5-8960-0360-9- [2002-71140] 971. lsgrov, Z. Hl yol gln arzuyam... [Mtn]: air Elad Sfrlinin yaradicilii haqqinda etüdlr /Zrbi lsgrov; red. S.sdullayev.- B.: Nurlan, 2002.- 102 s., foto.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-72088] 972. lsgrova, S. Mirz li Möcüz büstri [Mtn] /Sakib lsgrova; elmi red. X.Mmmdov.- B.: ADPU, 2002.- 182 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 175-179.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71673] 973. liolu, . Azrbaycan aiq eirinin poetikasi [Mtn]: folklorünasliq /kbr liolu.- B.: Ulu, 2002.151

128 s., portr.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., rus v baqa dillrd: s. 115-127.- 250 nüs.- [2002-72991] 974. liyev, K. Azrbaycan romantizminin poetikasi [Mtn] /K.liyev.- B.: Elm, 2002.- 272 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 975. liyev, K. Cavid möcüzsi [Mtn] /K.liyev.- B.: Nurlan, 2002.- 77 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 976. liyeva, A. "Azrbaycan" (1918-1920) qzetind dbiyyat msllri [Mtn] /ybniz liyeva; red. .Talibzad; ön sözün mül. .Aayev; , Nizami adina dbiyyat institutu.- B.: Gnclik, 2002.- 114 s., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 107-113.- Müq.q., 500 nüs.ISBN 5-8020-1578-2- [2002-71352] 977. liyeva, L.S. Azrbaycan dbiyyatinda bdii nsr (XII-XVIII srlr) [Mtn]: drs vsaiti /L.S.liyeva; red. .Sfrli.- B.: Baki Un-ti, 2002.- 94 s.; 20 sm.- 500 nüs.- 1 man.- [2002-81179] 978. lizad, S. Elm hrfdn balayir [Mtn]: mqallr toplusu /Samt lizad; topl. trt. ed. v ön sözün mül. Sona Xyal; red. .Musayeva; , M.Füzuli adina lyazmalar in-tu.- B.: Örnk, 2002.- 175 s., port.; 20 sm.Pulsuz, 100 nüs.- [2002-71637] 979. sdullayev, S. Azrbaycan poeziyasinda sonet janri [Mtn]: tarixi v nzriyysi /Seyfulla sdullayev; red. Z.Aayev; nair T.Vlixanli.- B.: Mütrcim, 2002.- 68 s., portr.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 64-66.Müq.q,, 500 nüs.- [2002-73634] 980. sgrli, . Kökün v sözün yaddai [Mtn] /lizad sgrli; elmi red. T.Hüseynolu.- B.: Azr, 2002.- 243 s., portr., k.; 20 sm.- 1000 nüs.- [2002-71197] 981. sgrova, S. Anarin dili [Mtn]: nsr, dramaturgiya, publisistika /Sevinc sgrova; elmi red. N.Q.Cfrov; Baki Dövlt Universiteti.- B.: Nurlan, 2002.- 136 s.; 20 sm.-

152

Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 130-134.- 500 nüs.[2002-72604] 982. Gülü gözllikdir [Mtn]: Sabit Rhman haqqinda mqallr, xatirlr /trt. ed. E.Sabitolu, A.Sfiyev; red. Dilsuz.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 144 s., portr., fotok.; 22 sm.- Mtn kiril qrafikasindadir.- 80 qp., 500 nüs.[2002-79627] 983. Hacili, A. Mifopoetik tfkkür flsfsi [Mtn]: mqallr toplusu /Asif Hacili; elmi red. Kamal Abdullayev, nair Telman Vlixanli.- B.: Mütrcim, 2002.162 s.; 20 sm.- Müq.q., 200 nüs.- [2002-70969] 984. Hbibbyli, . Clil Mmmdquluzad [Mtn] /sa Hbibbyli; red. Dilsuz; nair Q.smayilolu.- B.: ÇinarÇap, 2002.- 60 s., portr.; 20 sm.- 1 man., 700 nüs.- [200279292] 985. Hmidov, .H. Azrbaycan-rb dbi laqlrindn shiflr [Mtn] /.H.Hmidov.- B.: Elm, 2002.- 210 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 986. Hsnqizi, A. Azrbaycan mühacirt folklorünasliinda dastançiliq msllri [Mtn] /Almaz Hsnqizi; elmi red. A.Nbiyev.- B.: Azrnr, 2002.- 124 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., rus, türk v Avropa dillrind: s. 112-120.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71738] 987. Hsnolu, A. Ürfan iiinda [Mtn] /Alqi Hsnolu; elmi red. C.M.Abdullayev; ry. Q.M.Namazov, T..hmdov.- B.: Azrbaycan, 2002.- 248 s., portr.; 21 sm.- Biblioqr. Azrb, türk v rus dillrind: s. 239-247.Müq.q., 250 nüs.- [2002-73785] 988. Himli, H. XX sr Azrbaycan dbiyyatinda yeni lirik janrlar [Mtn]: metodik vsait /Hüseyn Himli; elmi red. .Hbibbyli; Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu, Naxçivan dövlt un-ti.- B.: Elm, 2002.- 80 s.; 20 sm.- 300 nüs.- ISBN 5-8066-141-6- [2002-75442]

153

989. Xlilli, . Azrbaycan-ingilis dbi laqlri [Mtn]: folklor materiallari sasinda /ahin Xlilli; elmi red. v ön sözün mül. V.Arzumanli.- B.: AME, 2002.- 216 s., foto.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., ing. v rus dillrind: s. 207-215 - Müq.q., 700 nüs.- ISBN 5-8960-0371-4- [2002-72419] 990. Xlilov, . Mmmd Araz dühasi [Mtn] /mirxan Xlilov; elmi red. v ön sözün mül. Nizami Cfrov.- B.: Azrbaycan Universiteti, 2002.- 256 s.: k.; 22 sm.Biblioqr.: s. 250-253.- Müq.q., 1000 nus.- [2002-71820] 991. Xyal, S. Mirz lkbr Sabir yeni nzr [Mtn] /Sona Xyal; red. Mmmd Adilov; AMEA, Mhmmd Füzuli adina lyazmalar in-tu.- B.: Örnk, 2002.- 90 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 89.- [2002-72098] 992. brahimov, S. sdi Tusi, Fxrddin Gürgani [Mtn] /Snan brahimov; ixt. red. Tofiq Cahangirov, libala Hacizad.- B.: Arida, 2002.- 150 s.; 20 sm.- zahlar fars dilind: s.145-146.- Biblioqr.: s. 143-145.- [2002-71845] 993. lyas fndiyevin tarixi dramlari [Mtn]: monoqrafiya /S.ahbazova; red. H.Qasimov; ADPU.- B.: Arida, 2002.- 132 s., portr.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 125-130.- Müq.q., 301 nüs.- [2002-74798] 994. smayilov, H. Aiq yaradicilii: mnyi v inkiaf mrhllri [Mtn] /Hüseyn smayilov; red. N.Cfrov; AMEA, Nizami adina dbiyyat in-tu, Folklor elmimdni mrkzi.- B.: Elm, 2002.- 311 s., portr.; 21 sm.Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 308-309.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1506-5- [2002-72441] 995. iqli insan [Mtn]: professor Yavuz Axundlu -75 /trt d. Akif manli; red. Vaqif Mmmdov.- Naxçivan: Qeyrt, 2002.- 136 s., portr.; 20 sm.- 200 nüs.- [200271122] L. Y.V.Çmnzminlinin 996. Kamranqizi, memuarlarinda ua mühiti [Mtn] /Leyla Kamranqizi;

154

elmi red. .Saraçli.- B.: ua, 2002.- 104 s., port.; 20 sm.Biblioqr.: s. 100-101.- 500 nüs.- [2002-71094] 997. Krimli, T. Nizami v tarix [Mtn] /Teymur Krimli; elmi red. Y.Qarayev; AMEA, Nizami ad. dbiyyat institutu.- B.: Elm, 2002.- 244 s.: k.; 21 sm.- Göstrici: s. 231-238.- Biblioqr.: s. 222-230.- 300 nüs.- ISBN 5-80661473-5 (cildli).- [2002-71515] 998. Krimova, H. Xlil Rza Ulutürkün flsfi görülri [Mtn] /Hqiqt Krimova; red. Firngiz Ulutürk; elmi red. Qoqar liyev.- B.: Gnclik, 2002.- 99 s., portr.; 20 sm.Müq.q., 1000 nüs.- ISBN 5-8020-1635-3- [2002-71887] 999. "Kitabi-Ddm Qorqud" aiqi [Mtn] /trt. H.Achmed Schmiede, Süleyman liyarli, Roza Arazova; red. H.saxanli.- B.: Xzr Universiteti, 2002.- 213 s.: k., fotofaksimil; 28 sm.- Biblioqr. alman dilind: s. 201-213.Mtn türk, alman v Azrb. dillrind (latin, rb lifbasi).ISBN 9952-200-12-3- [2002-71769] 1000. Qarapapaq, .M. dbi Borçali [Mtn]: bdii dbiyyatda Borçali mövzusu (1920-cu il qdr) /urddin Mmmdli Qarapapaq; nairi v red. M.Çobanli; sponsor M.Çobanov.- B.: Borçali NPM, 2002.- 92 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb, rus v gürcü dillrind: s. 83-90.500 nüs.- ISBN 5-8066-1555-9- [2002-71800] 1001. Qasimli, M. ah smayil Xtainin poeziyasi [Mtn] /Mhrrm Qasimli; elmi red. A.Rüstmova; AMEA, Nizami adina dbiyyat institutu.- B.: Elm, 2002.- 176 s., portr.; 20 sm.- 20000 man, 500 nüs.- ISBN 5-8066-0905-7[2002-75907] 1002. Qlbinur Paa-50. Paa Qlbinur yaradiciliinin mdni-maarif v shiyy müssislrind tblii [Mtn]: metodik vsait /trt.-mül. Bybala lsgrov; burax. msul Leyla Qafurova; rd. .Hüseynova; ön söz Bybala lsgrov; .F.Axundov ad. Azrb. Dövlt kitabxanasi.-

155

B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 30 s.; 20 sm.- Paa Qlbinur 50.Biblioqr.: s. 27-29.- 500 nüs.- [2002-70678] 1003. Qniyev, S. Mn Abbasam-Cyirlidi mkanim [Mtn] /Seyfddin Qniyev; elmi red. ziz Cfrzad.B.: Nurlan, 2002.- 92 s., portr.: k.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-75204] 1004. Qocayeva, G. Nagah xyalima chnnm düdü [Mtn]: .Haqverdiyevin bdii nsri mövzusunda /Güldniz Qocayeva; AMEA, Nizami adina dbiyyat institutu; red. K.Talibzad.- B.: AME, 2002.- 124 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 117-122.- [200271174] 1005. Quliyev, H. Süleyman Rhimov [Mtn]: yaradiciliq üfüqlri: tnqidi-bioqrafik oçerk /Hsn Quliyev; trc. ed. T.Vliyev.- B.: Maarif, 2002.- 24 s.; 21 sm.- 500 nüs.[2002-71378] 1006. Lukyanova, . Sabir yaradiciliinin sas nöqtlri [Mtn] /.Lukyanova; nr hazir. v lütin mül. .Hsnzad; red. .Naisoylu; , Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar institutu.- Tkrar nr.- B.: Nurlan, 2002.- 32 s.; 20 sm.- (Böyük airin anadan olmasinin 140 illiyin hsr olunub).- Lüt: s. 30-31.- Müq.q., 500 nüs.-. [2002-71697] 1007. Mahmudov, M. Mrkz Qacarin tmsil dünyasi [Mtn] /Mahmud Mahmudov; ry. v red. A.Musayev.- B.: AME, 2002.- 78 s.; 21 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-89600-3692- [2002-71668] 1008. Mansurzad, H.A. dbi portretlr [Mtn]: mqallr toplusu /Haci Addin Mansurzad; red. M. ahbazov.- Sumqayit, 2002.- 464 s.; 20 sm.- 1000 nüs.[2002-73872] 1009. Mcidqizi, L. Yusif Vzir Çmnzminli v rus mdniyyti [Mtn] /Leyla Mcidqizi; elmi red. T.Hüseynolu; ry. .liyeva, V.Sultanli.- B.: Azrnr, 156

2002.- 152 s., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 144-150.- 500 nüs.- [2002-74255] 1010. Mmmd Sid Ordubadi arxivindki mktublar [Mtn] /nr hazir. N.Smdova; red. P.Krimov; AMEA, Mhmmd Füzuli adina lyazmalar institutu.- B.: Nurlan, 2002.- 100 s.; 20 sm.- Anadan olmasinin 130 illiyin hsr olunub.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 500 nüs.- [200273258] 1011. Mmmdli, A. Bir air yol gedir... [Mtn] /Arif Mmmdli; red. Mnsur.- B.: Nurlan, 2002.- 109 s.: il.; 21 sm.- Müq.q., 100 nüs.- [2002-70847] 1012. Mmmdov, Q. Görkmli tbitünas, böyük ziyali [Mtn] /Qrib Mmmdov.- B.: Elm, 2002.- 16 s.; 20 sm.1000 nüs.- ISBN 5-8066-1487-5- [2002-71618] 1013. Mnsimolu, T. Qulamrza Sbri Tbrizi [Mtn] /Teyyub Mnsimolu; elmi red. Vaqif Sultanli.- B.: irvannr, 2002.- 88 s.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [200271130] 1014. Mirzyev, . Folklor v Azrbaycan uaq poeziyasi [Mtn]: drs vsaiti /li Mirzyev, hla Mirzyeva; red. .Yusifli.- Yenidn ilnmi v tkmilldirilmi nri.- Gnc: sgrolu, 2002.- 154 s.; 20 sm.- 154 s.; 20 sm.- Müq.q., 200 nüs.- [2002-71262] 1015. Musayeva, A. lyazma kitabi v XV-XVI sr Azrbaycan dbiyyati [Mtn]: problemlr, aradirmalar (tekstoloji-filoloji tdqiqat) /Azad Musayeva; elmi red. Mmmd Adilov; red. Vüsal Smdova.- B.: Nurlan, 2002.- 340 s.; 20 sm.- Qisaltmalar göstricisi: s. 315.Biblioqr. Azrb. rus, ing. v rb dillrind: s. 316-337.500 nüs.- [2006-73262] 1016. Mustafayev, A. Xalqimizin tarixi ensiklopediyasi "Kitabi - Dd Qorqud" [Mtn] /Abbas Mustafayev; red. Trlan Novruzov; Müstqil Azrbaycan un-ti.- B., 2002.28 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- [2002-72011] 157

1017. Naisoylu, M. Füzulinin "Hqiqtüs-süda" sri [Mtn] /Möhsün Naisoylu; elmi red. Nsib Göyüov; , Mhmmd Füzuli adina lyazmalar in-tu.- B.: Nurlan, 2002.- 142 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. dilind: s. 135-139, baqa dillrd s. 139-141.- Müq.q., 500 nüs.[2002-71627] 1018. Nbiyev, A. Azrbaycan xalq dbiyyati: 2 hissd [Mtn]: ali mktb tlblri üçün drslik /Azad Nbiyev; elmi red. Bkir Nbiyev; red. Ülkr Nbiyeva; ry. N.Cfrov, P.fndiyev.- B.: Turan, 2002.- Hiss I.- 679 s., portr; 21 sm.- Biblioqr.: s. 651.- 3 man., 1000 nüs. (cildli)- [2002-77757] 1019. Nzirli, . Nzirli ocainin üç airi [Mtn] /mistan Nzirli; red. smayil Vliyev, Zahid Mustafayev.- B.: AME, 2002.- 248 s., portr.: k.; 20 sm.250 nüs.- ISBN 5-8960-0362-5- [2002-71121] 1020. Rhimova, A. Mirz smayil Qasir [Mtn] /Aybniz Rhimova; red. M.M.Adilov, H.M.zizov; , Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar institutu.- B.: Nurlan, 2002.- 132 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 125-131.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71676] 1021. Rüstmli, A. Susmaz duyularin sltntind [Mtn] /Asif Rüstmli; red. .Aayev; ry. T.Msimov, A.Salmanov; AMEA, Nizami adina dbiyyat in-tu.- B.: Elm, 2002.- 176 s.; 21 sm.- 3 man., 1000 nüs.- ISBN 58066-1484-0 (cildli)- [2002-81274] 1022. Rzasoy, S. slam Aayev: Ömür v yaradiciliq etüdlri [Mtn] /Seyfddin Rzasoy; elmi red. v ön sözün mül. Y.Qarayev.- B.: Tural-, 2002.- 124 s.: il., fotok., port.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-70842] 1023. Sadiqov, . Cavid yaradiciliinda sntkarliq msllri [Mtn]: monoqrafiya /mil Sadiqov; red. M.Vliyev, Z.Zülfliyev; red. A.sabyli.- B.: irvannr,

158

2002.- 60 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 58-59.- 500 nüs.- [200271586] 1024. Salmanova, Z. Bdii dbiyyatda sntkarliq msllri [Mtn]: drs vsaiti /Zahir Salmanova; red. B.Babayev; BDU.- B.: Nurlan, 2002.- 79 s.; 19 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2002-81178] 1025. Sergey Yesenin [Mtn] /trt. K.Zeynalova, K.Mahmudova; red. .srafilov; trt.-rssam A.Krimova.B., 2002.- 12 s.: k.; 20 sm.- [2002-71892] 1026. Sntkarin ikinci ömrü: lyas fndiyev. Be ilin salnamsi [Mtn] /trt. ed. v red. Elçin; nair Q.smayilolu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 248 s., portr., 22 sm.- 1500 nüs.- [2002-74787] 1027. Süleyman Rhimov dbi tnqidd: [Mtn]: S.Rhimovun hyat v yaradiciliina hsr olunmu dbitnqidi mqallr /trt. .M.Salmanov, S.S.smayilova.- B.: Maarif, 2002.- 316 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [2002-72999] 1028. amiolu, . Borçalida dbiyyat v dbi-mdni hyat [Mtn] /ahbaz amiolu; elmi red. V.Arzumanli, .Saracli; red. R.Mmmdli.- B.: Gnclik, 2002.- 167 s., portr.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., türk v rus dillrind: s. 156-165. -500 nüs.- ISBN 5-8020-1622-1- [2002-72096] 1029. rifli, K. bdülqni Nuxvi Xalisqarizad [Mtn] /amandar rifli; elmi red. .Adilov; rssam Fxrddin li; xttat .zizov.- B.: Nurlan, 2002.- 160 s.: k., cdvl, cr; 20 sm.- Biblioqr.: s. 145-150.lavlr: s. 151- 158.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71699] 1030. Tahirzad, . "Kitabi-Dd Qorqud"un facisi [Mtn] /dalt Tahirzad; elmi red. K.V.Nrimanolu.- B.: Kür, 2002.- 32 s.; 21 sm.- [2002-71672] 1031. Tahirzad, . Salman Mümtaz [Mtn]: trcümeyihal oçerki /dalt Tahirzad.- B.: Kür, 2002.- 16 s.; 20 sm.- [2002-71671]

159

1032. Türk dünyasinin Bxtiyari [Mtn]: 2 hissd: Bxtiyar Vahabzadnin hyati, yaradicilii v ictimai faliyyti haqqinda mqallr toplusu /trt. ed. v topl. . Dmirli.- B.: Tfkkür NPM, 2002.- Hiss I.- 364 s., 1 portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71320] 1033. Türk dünyasinin Bxtiyari [Mtn]: 2 hissd: Bxtiyar Vahabzadnin hyati, yaradicilii v ictimai faliyyti haqqinda mqallr toplusu /trt. ed. v topl. . Dmirli.- B.: Tfkkür NPM, 2002.- Hiss II.- 364 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71319] 1034. Türkqul, M.H. Azrbaycan türk airi Hüseyn Cavid [Mtn] /Mustafa Haqqi Türkqul; Azrb. türkcsin çevirn Samir Mmmdli.- B., 2002.-153 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 300 nüs.- [2002-71878] 1035. Uzaq dalarin adami [Mtn]: dbiyyatünas, air-publisist, filologiya elmlri doktoru, professor smayil Ömr olu Vliyevin hyat v yaradicilii haqqinda /trt. ed. li amil, Tnzil liyeva, Lal Haciyeva, Nazil Qhrmanova; red. Zahid Mustafayev, Hqiqt Sadiqova.B.: AME nriyyati, 2002.- 320 s., fotok.; 20 sm.- 200 nüs.- ISBN 5-8960-0348-X- [2002-72237] 1036. Vliyeva, S. Azrbaycançiliq milli ideologiya v dbi-estetik tlim kimi [Mtn]: mslnin qoyuluuna dair /Sona Vliyeva; elmi red. Y.Qarayev.- B.: Azrbaycan Universiteti, 2002.- 140 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 132-137.500 nüs.- [2002-71814] 1037. Vzirolu, A. Ayaa dur Azrbaycan!: Çada Azrbaycan poeziyasinda milli vtnprvrlik mövqeyi (1980-1990-ci illr) [Mtn] /Anar Vzirolu; elmi red. A.Haciyev.- B.: Ulu, 2002.- 168 s., portr.; 21sm.Biblioqr.: s. 158-164.- 300 nüs.- [2002-71273] 1038. Yeni dbi nsil [Mtn]: axtarilar, problemlr /hazir. Aydin Xan; red. Nrgiz; trt. Sevinc.- B.: Yurd NPB, 2002.- 68 s.; 16 sm.- Müq.q.; 200 nüs.- [2002-74027] 160

1039. Yusifli, C. Bir söz söyl, bu dünyadan olmasin... [Mtn] /Cavanir Yusifli; red. .mraholu.- B.: Mütrcim, 2002.- 116 s., port.; 20 sm.- Müq.q., 100 nüs.[2002-71340] 1040. Yusifli, V. Tnqid v bdii söz [Mtn] /Vaqif Yusifli; red.C.Yusifli; nair T.Vlixanli; ön sözün mül. A.Kngrli.- B.: Mütrcim, 2002.- 208 s.: k.; 20 sm.Müq.q., 120 nüs.- [2002-70778] 1041. , . : , []: / .., 2002.- 230 .; 21 .- 500 .- ISBN 9952-29-009-8[2002-681969] 1042. , . " " [] /..- .: , 2002.- 344 .; 21 .- .: . 320-324.500 .- [2002-2-762627] 1043. , . []: / .- .: , 2002.- 64 .; 20 .- 1 ., 300 .[2002-1-681166] 1044. , . : []: - / .- .: , 2002.- 24 .; 20 .- 500 .- [2002-1-681587] 1045. , . «, ,- ...» []: « » . / .- ., 2002.- 172 .; 20 .- 200 .- ISBN 5-2880-3069-3 [2002-1-681472] 1046. , . p XV-XVII [] / .- .: , 2002.- 136.; 20 .- 500 .- ISBN 9952-280-07-6- [2002-1-681951] 1047. , . . .. [] / ; 161

-.- .: , 2002.- 114 .; 20 .500 .- [2002-1-681118] 1048. , . . []: - / ; .- .: , 2002.- 132 .; 20 .- . ., 500 .- ISBN 5-8066-1482-4- [2002-1-684432] 1049. -, .. [] / -; .- .: BSU, 2002.- 155 .; 20 .- .: . 147-154.- 500 .- [2002-1-681297] 1050. , .. - [] / .- .: , 2002.- 142 .; 20 .- 500 .- [2002-1-681375] 1051. . : . [] /..: -, 2002.- 48 .; 14 .- 500 .- [20021-688293] 821.51.0 Azrbaycan dbiyyati 1052. Abbas, M. Soyuq ömrün nsi [Mtn] /Mirhüseyn Abbas; red. v ön sözün mül. Z.lsgrov; rssam .Mehdiyev.- B.: Nurlan, 2002.- 165 s., portr.: il.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-70655] 1053. Abbasliolu, F. Gün bulud arxasinda [Mtn]: eirlr v poemalar /Frzali Hziyev; red. .Xlfli.- B.: Azrbaycan, 2002.- 352 s., portr.; 21 sm.- 20000 man., 500 nüs.- [2002-71967] 1054. Abbasli, T. Ömrün zabli yollari [Mtn]: sndli povest /Tariyel Abbasli; nairi Müfiq Borcali; red. Mahir Sadiqova; ry. Zemfira Mehdi-zad; rssam lövst 162

bayev.- B.: Thsil, 2002.-236 s., portr.; 21 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-72142] 1055. Abbasov, R. Blk insafa glsn [Mtn]: eirlr /Rid Abbasov; red. Çingiz Aslan.- B.: Thsil, 2002.- 110 s.; 17 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-73293] 1056. Abbasova, K. Könül duyulari [Mtn]: eirlr /Könül Abbasova.- B.: Nasir, 2002.- 96 s., portr.: il.; 19 sm.- [2002-70571] 1057. Abdulla, K. Kdrli seçmlr [Mtn]: eirlr, trcümlr, esselr, hekaylr, pyeslr /Kamal Abdulla; trt. ed. .Mirzalli (red.), .Aakiiyeva; nair T.Vlixanli.- B.: Mütrcim, 2002.- 548 s.; 20 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- ISBN 9952-280-00-9- [2002-71342] 1058. Abdullayev, M. Alagöz [Mtn]: hekay /Meyxo Abdullayev; red. G.lkbrqizi.- B.: Gnclik, 2002.- 48 s., portr.; 17 sm.- 40 qp., 100 nüs.- ISBN 5-8020-1625-6[2002-79620] 1059. Abdullayev, R. Vtn torpai [Mtn]: eirlr /Ramiz Abdullayev; red. T.Novruzov; nair M.Borçali.- B., 2002.- 348 s.; 21 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-73236] 1060. Abdulov, N. Hikmt Khkanli [Mtn] /Nüsrt Abdulov; red. öhrt Slimbyli, ön söz vzi Nizami Cfrov.- B.: Arida, 2002.- 223 s., portr.; 21 sm.Müq.q., 5000 nüs.- [2002-71128] 1061. Abidov, M. Ürk çirpintilari [Mtn]: eirlr /Mehdi Abidov; red. Mnsur; bdii red. Mlik-Baxi Babayev.- B.: Ulu, 2002.- 104 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 100 nüs.- [200271583] 1062. Aasibyli, F. Özünü göz soxan tüstü [Mtn]: tmsillr /Frrux Aasibyli; red. V.Rhimli; rssam Bulud.- B.: Açiq dünya, 2002.- 64 s.: il.; 16 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002- 71801] 1063. Aayev, . Tale çiçklri [Mtn]: mnsur v lirik eirlr /slam Aayev; red. .Qurban; rssam .slamolu.163

B.: Tural- NPM, 2002.- 172 s., portr.; 20sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71155] 1064. Ass, Q. Snsn hr yer...[Mtn]: eirlr /Qulu Ass; red. Elçin sgndrzad.- B.: Adilolu, 2002.- 86 s.; 17 sm.- 3000 nüs.- [2002-72356] 1065. Ahil. Bir ömür bldçiym [Mtn]: eirlr /Ahil; red. Aaslim Haciyev.- B.: Tfkkür, 2002.- 88 s., portr; 14 sm.- 200 nüs.- [2002-73335] 1066. Axundlu, Y. dbi yaddadan shiflr [Mtn]: mqallr /Yavuz Axundlu; elmi red. Mhrrm Cfrli; trt. ed. Hüseyn Himli.- B.: Adilolu, 2002.- 174 s.; 20 sm.- Müq. q., 500 nüs.- [2002-71136] 1067. Axundlu, Y. Üryimdn keçnlr [Mtn]: publisistik düünclr /Yavuz Axundlu; trt. ed. H.Himli; elmi red. smayil liyev; ön sözün mül. S.Kazimolu.B.: Adilolu, 2002.- 244 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [200271124] 1068. Axundov, A. Mhbbt v dostluq [Mtn]: roman /Asif Axundov; red. N.ahtaxtinskaya; rssam H.Nsirolu.- B.: Araz, 2002.- 282 s., portr.: il.; 21 sm.Müq.q.; 5000 nüs.- [2002-72608] 1069. Alarli, B. Mtant [Mtn]: hid Cmalddin liyev haqqinda mnzum oçerk /Bilal Alarli; red. D.Quliyev.- B.: Araz, 2002.- 38 s., portr.: k.; 17 sm.Müq.q., 28 nüs.- [2002-70673] 1070. Alarli, B. Yuxularimin qar uçqunu [Mtn] /Bilal Alarli; red. Südeyf liyev, Namiq Yanar.- B.: Adilolu, 2002.- 164 s.: il.; 16 sm.- 500 nüs.- [2002-71675] 1071. Alxas, R. Bu dalarin o üzündn baxanda [Mtn]: eirlr /Rhim Alxas; red. Anar sabyli; nair Qm sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 102 s.; 20 sm.- 200 nüs.[2002-71566]

164

1072. Alxas, R. Krm baxar sli qonar budaa [Mtn]: eirlr /Rhim Alxas.- B.: irvannr, 2002.- 104 s., portr.; 20 sm.- 200 nüs.- [2002-71569] 1073. Alxas, R. Mhbbt amini ovsunlayibdir [Mtn]: graylilar, qomalar, tcnislr v müxmmslr /Rhim Alxas; red. A.sabyli; nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 108 s.; 20 sm.- 200 nüs.- [2002-70985] 1074. Allahyarov, H. Zirzmid qtl [Mtn]: dram, pyes /Hüseyn Allahyarov; red. Ü.Mirzyeva.- B.: Nasir, 2002.220 s., portr., fotok.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs. (cildli).[2002-78772] 1075. Anar, S. Snsiz snli dünyam [Mtn] /Süsn Anar; red. Hqiqt Sadiqova.- B.: Ünsiyyt, 2002.- 52 s., portr.: k.; 20 sm.- 100 nüs.- [2002-71853] 1076. Aranli, M. Dnizlrd izim qalib [Mtn]: eirlr /Mhmmd Aranli; red. Eldar Ucal; nair Qm sabyli; rssam dalt.- B.: irvannr, 2002.- 152 s., portr.; 21 sm.- 450 nüs.- [2002-71577] 1077. Aranli, Y. (Rsulov) ntiqam [Mtn]: povestlr v hekay /Yavr Aranli; red. Zülfüqar ahsevnli; rssam Nazim Yunusov; - B.: Gnclik, 2002.- 144 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- ISBN 5-8020-1580-2- [200274104] 1078. Aruslu, B. stk [Mtn]: eirlr /Babk Aruslu; red. Tofiq Abdin; ön sözün mül. Vaqif Yusifli.- B.: Araz, 2002.- 148 s.: il.; 19 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71512] 1079. Aslanolu, . Qzllr dünyasi [Mtn]: qzllr, qsidlr, satirik v müxtlif eirlr, pyes /li Aslanolu; red. v ön sözün mül. T.Krimli.- B.: Nurlan, 2002.- 322 s., portr.: il.; 20 sm.- 1000 nüs.- [2002-79162] 1080. Aiq Alxan Pukinli. Dinl mni [Mtn] /Aiq Alxan Pukinli; red. v ön sözün mül. Aayar ükürov.B.: Adilolu, 2002.- 123 s.; 16 sm.- 120 nüs.- [200271857] 165

1081. Aiq Haim Qubali. Baila mni [Mtn]: eirlr /Aiq Haim Qubali; red. v ön sözün mül. Aalar Mirz.B.: irvannr, 2002.- 140 s., port.: k.; 20 sm.- 200 nüs.[2002-71034] 1082. Aiq Qhrman. Soraindayam [Mtn]: eirlr /Aiq Qhrman, Aiq Ziyadxan; red. .lisfaolu.- B.: Araz, 2002.- 64 s., portr., fotok.; 15 sm.- Müq.q., 300 nüs.- [2002-73755] 1083. Azayev, . Qanli gündlik [Mtn]: povest v hekaylr /lisfa Azayev.- B.: Azrnr, 2002.- 240 s.; 20 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-71712] 1084. Azayev, . Qatarda hadis [Mtn]: hekaylr /lisfa zayev.- B.: Gnclik, 2002.- 236 s., fotok., portr.; 20 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- ISBN 5-8020-1577-2[2002-71082] 1085. Azayev, . Sahild qtl [Mtn]: povest /lisfa Azayev; red. M.Çmnli.- B.: Gnclik, 2002.- 228 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8020-1577-2- [2002-70498] 1086. Azrazr, S. T. Ata [Mtn]: poema-epos /Söhrab Tahir Azrazr.- B.: Arida, 2002.- Kitab II.- 208 s.; 21 sm.- 400 nüs.- [2002-70862] 1087. Azrbaycan folkloru antologiyasi [Mtn] /topl., trt. ed., söylyicilr, toplayicilar, qaynaqlar haqqinda mlumatin, qeyd v rh. mül. H.bdülhlimov; ön sözün mül. F.Çlbi; red. Y.Qarayev; AMEA, Nizami adina dbiyyat institutu; Folklor elmi-mdni mrkzi.- B.: Nurlan, 2002.- Kitab VI. Cild II: ki folkloru.- 496 s., xrit; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-8687-4026-2 (cildli).- [2002-72231] 1088. Azrbaycan folkloru antologiyasi [Mtn] /topl. trt. ed. H.smayilov, Q.Süleymanov; ön sözün, qeyd v izah. mül. H.smayilov; red. Q.Namazov; AMEA, Dd Qorqud adina Folklor elmi-mdni mrkzi.- B.: Sda,

166

2002.- Kitab VII: Qaraqoyunlu folkloru.- 464 s.; 20 sm.500 nüs.- ISBN 5-8687-4032-7 (cildli).- [2002-72597] 1089. Azrbaycan harayi [Mtn]: eirlr v poemalar toplusu /ön sözün mül. B.Vahabzad; trt. ed. v çapa hazir. N.Hacizad; red. .Tapdiq.- B.: Respublika Xatir Kitabi, 2002.- 536 s., portr.; 21 sm.- 11000 man., 500 nüs. (cildli).- [2002-77489] 1090. Azrbaycanda mhur olan üranin arina mcmudir [Mtn]: 4 cildd /trt. ed. Hüseyn fndi Qayibov; çapa hazir. C.V.Qhrmanov, .A.Cmidov; red. R..Krimov; AMEA, Mhmmd Füzuli adina lyazmalar in-tu.- B.: Mütrcim, 2002.- Cild III.- 252 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [2002-70970] 1091. Azrtürk, . Ata günahi [Mtn]: roman /ikar Azrtürk; red. A.Murovdali; ön sözün mül. T.Azri.Gnc: sgrolu, 2002.- 153 s., portr.; 21 sm.- Müq.q., 100 nüs.- [2002-70649] 1092. Azrtürk, . Da qari [Mtn]: eirlr v hekaylr /ikar Azrtürk; red. F.Rüzigar.- Gnc: Ekologiya, 2002.82 s., fotok.: il.; 20 sm.- 100 nüs.- [2002-72564] 1093. Azrtürk, . Qaya idim o dalarda [Mtn]: 2 cildlik avtobioqrafik roman-epopeya /ikar Azrtürk; red. Hüseyn sgrolu.- Gnc: sgrolu, 2002.- Cild I.- 194 s., portr., cr: k.; 21 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [200272586] 1094. Baba Pünhan. Mn n dedim ki?! [Mtn]: eirlr /Baba Pünhan; ön söz vzi Orxan Fikrtolu; rssam MirTeymur; fotoqraf Haci Akif.- B.: Nurlar, 2002.- 86 s.: il.,portr.; 20 sm.- Mtn latin v kiril qrafikasinda.- 2000 nüs.- ISBN 9952-403-08-9- [2002-72815] 1095. Babakrli, P. Ömür yoxudu, keçirm [Mtn] /Paa Babakrli; red. N.hmdli.- B.: Arida, 2002.- 104 s.: il.; 20 sm.- [2002-74866]

167

1096. Babanli, V. Kiilik haqqinda himn [Mtn]: eirlr /Vidadi Babanli; cildin rssami Zaur.- B.: Xzr Universiteti, 2002.- 217 s., portr.; 21 sm.- ISBN 9952-20012-9- [2002-71663] 1097. Babayeva, . Qisas qiyamt qalmaz... [Mtn]: povest, hekay /ükuf Babayeva; red. Ramiz kbr; nair Telman Vlixanli.- B.: Mütrcim, 2002.- 248 s., foto.; 21 sm.- 300 nüs.- [2002-72122] 1098. Badadbyov, C. Xatirlr v etnoqrafik qeydlr [Mtn] /Clil by Badadbyov; çapa hazir. v ön sözün mül. Elçin; red. M.Adilov.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 128 s, portr., fotokil; 20 sm.- [2002-74782] 1099. Bair, R. Yaa mnim xtrim [Mtn]: eirlr /Rüstm Bair; red. Musa lkbrli.- B.: ur, 2002.- 144 s., portr.: il.; 20 sm.- 300 nüs.- [2002-71830] 1100. Bairova, S. Pozulmaz izlr... [Mtn]: bdiipublisistik mqallr, oçerklr, müsahiblr: jurnalist hmkarlarinin ürk sözlri /Sona Bairova; red. C.libyov.- B.: Elm v hyat, 2002.- 312 s.: il., fotokil; 21 sm.- 200 nüs.-[2002-71027] 1101. Bamanli, F. Azrbaycan [Mtn]: poema /Fzayil Bamanli; red. Anar sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 95 s.: k.; 20 sm.- 800 nüs.- [2002-72413] 1102. Baxi, H. Bu torpaa baliyam [Mtn]: nmlr, eirlr v poemalar /Hafiz Baxi; trt. Rövn Nüsrtolu; ön sözün mül. v red. Rid Thmzolu.- B.: qtisad Universiteti, 2002.- 218 s., port.; 20 sm.- 500 nüs.- [200271628] 1103. Baxi, P. Ömür bir yarpaq imi [Mtn] /Paa Baxi; red. .sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 100 s., portr.; 16 sm.- 300 nüs.- [2002-71042] 1104. Baliolu, Y. Vtn harayi [Mtn]: eirlr v poemalar /Yaqub Baliolu; red. H.Haciyev; sponsor

168

A.A.sdov.- B.: Gnclik, 2002.- 144 s.; 20 sm.- Srb.q., 500 nüs.- ISBN 5-8020-1594-6- [2002-72264] 1105. Balibelli, . Bir çöryin scdsin [Mtn]: Yaxi adamlar haqqinda xatirlrdn /li Balibelli; red. H.sgrolu.- Gnc: sgrolu, 2002.- 114 s., portr.; 20 sm.- [2002-71646] 1106. Bayramov, A. Ababaya gedn yollar [Mtn]: eirlr, hekaylr, oçerklr /bdulla Bayramov; red. .sabyli; nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.-140 s., portr.; 21 sm.- [2002-71579] 1107. "Beytüs-Sfa" davamçilari [Mtn] /topl. v trt. ed. M.Alicanov, S.Qniyev.- B.: ADPU, 2002.- Kitab III.174 s.: k.; 20 sm.- 174 s.- [2002-75196] 1108. Bdbin, M. Niy sevdin airi sn [Mtn]: eirlr /Mürüd Bdbin; red. Anar sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 98 s.; 20 sm.- 200 nüs.- [2002-71019] 1109. Bxtiyarnam [Mtn]: yazili dastan abidsi /Nr hazir. v ön sözün mül. .Mmmdbairolu; red. P.Krimov; , Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar institutu.- B.: Nurlan, 2002.- 71 s.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71703] 1110. Brgüadli, H. S. M. sil kii, mrd kiidn pay umar... [Mtn] /Haci Seyid Miri Brguadli.- B.: Çaiolu, 2002.- 256 s., fotok.; 21 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [200272447] 1111. Bilal, . Göylrd mlk idim [Mtn]: eirlr /lislam Bilal; red. Anar sabyli.- B.: irvannr, 2002.176 s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- [2002-71572] 1112. Boran, Z. Görümy glmim [Mtn]: eirlr /Zöhrab Boran; red. Syavu Srxanli.- B.: Yeni nsil, 2002.- 168 s., forok.; 20 sm.- Mtn kiril qrafikasinda.Müq.q., 500 nüs.- [2002-71631] 1113. Budaq, Z. Sabaha uzanan llr [Mtn]: eirlr /Ziyadxan Budaq; red. .sabyli; nair Q.sabyli; rssam 169

dalt.- B.: irvannr, 2002.- 150 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71580] 1114. Bülbül fsansi [Mtn]: eirlr /topl. v nr hazir. V.Quliyev; red. v ön sözün mül. Ç.liolu.- B.: ua, 2002.- 88 s., portr.; 17 sm.- 500 nüs.- [2002-71520] 1115. Cabbarli, C. Seçilmi srlri [Mtn]: 3 cildd /Cfr Cabbarli; trt. ed. Gülar Cabbarli; red. Dilsuz.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- Cild I: Pyeslr. - 248 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [2002-72995] 1116. Cabbarli, C. Seçilmi srlri [Mtn]: 3 cildd /Cfr Cabbarli; trt. ed. Gülar Cabbarli; red. Dilsuz.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- Cild II: Pyeslr.- 213 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [2002-72996] 1117. Cabbarli, C. Seçilmi srlri [Mtn]: 3 cildd /Cfr Cabbarli; trt. ed. Gülar Cabbarli; red. Dilsuz.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- Cild III: Pyeslr, lirik eirlr, poema.- 318 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [2002-72997] 1118. Cabbarli, . Özüml bir tk da gzdirirm [Mtn] /lmdr Cabbarli; red. .Aalarov; ön söz vzi M.Aslan.- B.: Azrnr, 2002.-159 s., portr.: k.; 22 sm.[2002-71511] 1119. Camal, S. Gözünü gözlyn olum [Mtn]: eirlr /Sahib Camal; red. .Sadiq.- B.: Azrnr, 2002.- 96 s., portr.; 17 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2002-81629] 1120. Canili, G. Üüyn sevdalar [Mtn]: eirlr /Gülnar anili; ön söz vzi N.Ksmnli; rssam S.Süleymanova.B.: Nurlan, 2002.- 136 s., portr.; 21 sm.- Mtn kiril ifb.300 nüs.- [2002-71651] 1121. Cavad, A. Çkdiyim killrin ruhu [Mtn]: eirlr /Aamir Cavad; red. ltifat Saleh.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2002.- 89 s.; 17 sm.- 500 nus.- [2002-71881] 1122. Cfr, M. sgr inelli eirim [Mtn] /Mirzli Cfr; red. .Mirzalli; nair Telman Vlixanli.- B.:

170

Mütrcim, 2002.- 96 s., port.; 20 sm.- Müq.q., 300 nüs.[2002-71338] 1123. Cfr, M. Ömrümüz çiraqlar [Mtn] /Mirzli Cfr; red. v nair Telman Vlixanli.- B.: Mütrcim, 2002.- Hiss I.- 200 s.: k.; 20 sm.- Müq.q., 150 nüs.[2002-71337] 1124. Cfrli, V. Bizim Süleyman [Mtn]: poema /Vaqif Cfrli; red. V.Quliyev.- B.: ua, 2002.- 96 s., portr.: k.; 16 sm.- 500 nüs.- [2002-71092] 1125. Cfrolu, . Atam-mnim xobxtliyim [Mtn]: povest v hekaylr /li Cfrolu; red. ..chul; nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 130 s., portr.; 20 sm.300 nüs.- [2002-71583] 1126. Cnntd n var, n yox Rafiq müllim?! [Mtn] /red. v trt. .Cabbarli.- B.: ua, 2002.- 168 s., portr.: k.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71165] 1127. Çmnli, M. Burdan bir atli keçdi... [Mtn] /Mustafa Çmnli; red. Gülr lkbrqizi.- B.: Gnclik, 2002.- 214 s.: k.; 20 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- ISBN 58020-1599-3- [2002-71977] 1128. Çmnzminli, Y. Vzir iki od arasinda [Mtn]: roman /Yusif Çmnzminli; red. Y.Qarayev; çapa hazir. A.Xlilov, S.lkbrova.- B.: Sda, 2002.- 219 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-8687-4204-4- [2002-70779] 1129. Çiraqli, Q. Ömrümün iii [Mtn]: eirlr /Qm Çiraqli; red. Zeynb uali.- B.: Gnclik, 2002.- 168 s., portr.: il.; 16sm.- 450 nüs.- ISBN 5-8020-1595-0- [200271649] 1130. Dadaov, A. Madaqaskar [Mtn]: hekaylr /Aydin Dadaov.- B.: Nurlan, 2002.- 188 s.; 21 sm.- Müq.q.,1500 nüs.- [2002- 71759] 1131. Dastançi, Q. Qaxin möcüzlri: Gördüklrim, eitdiklrim, oxuduqlarim. [Mtn] /li Qurban Dastançi;

171

ön söz vzi Natiq Abbasov.- B., 2002.- 345 s., fotok.; 20 sm.- 1000 nüs.- [2002-73622] 1132. Dumanli, Z. Snsizlik [Mtn]: lirik eirlr v poema /Mdi Zfr Dumanli; red. .Abiyev.- B.: Hrbi nriyyat, 2002.- 336 s., fotok.; 17 sm.- Müq.q.; 1000 nüs.- [2002-70840] 1133. Dünyamali, K. Qana boyanmi illr [Mtn]: tarixi povest /Krim Dünyamali; red. li Mirzalli, nair Telman Vlixanli.- B.: Mütrcim, 2002.- 143 s.: k.; 20 sm.lavlr: s. 126-140.- Biblioqr.: s. 141-142.- Müq.q., 350 nüs.- [2002-70963] 1134. Elçin. dbi düünclr [Mtn] /Elçin; nair Q.smayilolu.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 296 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-74796] 1135. Etibar, . Bu, mnm, sevgi dolu ürym... [Mtn] /skndr Etibar.- B.: Azrbaycan, 2002.- 160 s.; 14 sm.Müq. q., 1000 nüs.- [2002-71733] 1136. Eyvazov, Q. Yaxin v uzaq keçmilrdn [Mtn] /Qurban Eyvazov; red. Müzahim smayilzad.- B.: Çaiolu, 2002.- 110 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 100 nüs.[2002-71686] 1137. Eyvazov, S. nsani yaadan inamdir [Mtn] /Seyfddin Eyvazov; red. H.Himli.- B.: Elm, 2002.- 112 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 300 nüs.-ISBN 5-8066-1416-6[2002-71192] 1138. Eyvazov, T. Qlbim-nmli diyar [Mtn]: eirlr /Tofiq Eyvazov; red. H.Himli.- B.: Sabah, 2002.- 52 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 100 nüs.- [2002-71195] 1139. bdülslimzad, Q. Nikbin faci [Mtn]: Qanli Yanvar düünclri /Qüdrt bdülslimzad.- B., 2002.136 s.; 20 sm.- [2002-70574] 1140. bilov, . Tövsiylr [Mtn] /dil bilov; red. A.sabyli; nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- Kitab II.- 150 s.: k.; 20 sm.- 110 nüs.- [2002-71014] 172

1141. fndiolu, H. Yurd hsrti [Mtn]: eirlr /Hmid fndiolu; nr hazir. v red. sd liyev.- B.: Yeni nsil C, 2002.- 96 s., port.; 18 sm.- ISBN 9952-24011-2- [2002-71135] 1142. fndiyev, . Seçilmi srlri [Mtn]: 7 cildd /lyas fndiyev; ba red. Elçin; red. Dilsuz; rssam B.Mirzzad.- B.: Çinar-Çap, 2002.- Cild I.- 448 s., portr.; 24 sm.- 1500 nüs. (cildli).-[2002-74583] 1143. fndiyev, . Seçilmi srlri [Mtn]: 7 cildd /lyas fndiyev; ba red. Elçin; red. Dilsuz; rssam B.Mirzzad.- B.: Çinar-Çap, 2002.- Cild II.- 472 s., portr.; 24 sm.- 1500 nüs. (cildli).- [2002-74584] 1144. fndiyev, . Seçilmi srlri [Mtn]: 7 cildd /lyas fndiyev; ba red. Elçin; red. Dilsuz; rssam B.Mirzzad.- B.: Çinar-Çap, 2002.- Cild III.- 624 s., portr.; 24 sm.- 1500 nüs. (cildli).- [2002-74585] 1145. fndiyev, . Seçilmi srlri [Mtn]: 7 cildd /lyas fndiyev; ba red. Elçin; red. Dilsuz; rssam B.Mirzzad.- B.: Çinar-Çap, 2002.- Cild IV.- 568 s., portr.; 24 sm.- 1500 nüs. (cildli).- [2002-74586] 1146. fndiyev, . Seçilmi srlri [Mtn]: 7 cildd /lyas fndiyev; ba. red. Elçin; red. Dilsuz; rssam B.Mirzzad.- B.: Çinar-Çap, 2002.- Cild V.- 616 s., portr.; 24 sm.- 1500 nüs. (cildli).- [2002-74587] 1147. fndiyev, . Seçilmi srlri [Mtn]: 7 cildd /lyas fndiyev; ba red. Elçin; red. Dilsuz; rssam B.Mirzzad.- B.: Çinar-Çap, 2002.- Cild VI.- 424 s., portr.; 24 sm.- 1500 nüs. (cildli)- [2002-74588] 1148. fndiyev, . Seçilmi srlri [Mtn]: 7 cildd /lyas M.fndiyev; ba red. Elçin; red. Dilsuz; rssam B.Mirzzad.- B.: Çinar-Çap, 2002.- Cild VII.- 568 s., portr.: 24 sm.- 1500 nüs. (cildli)- [2002-74589] 1149. fsrolu, K. anxaydan sn xzri [Mtn]: povest v hekaylr /Kamil fsrolu; red. M.Çmnli.- B.: 173

Gnclik, 2002.- 176 s.; 20 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-80201571-3- [2002-70697] 1150. fan, M. n görn kiilr [Mtn] /mmd fan; red. N.Cfrov.- B.: Azrbaycan, 2002.- Kitab I.704 s., portr.: k.; 22 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [200271355] 1151. fani, N. Mhbbt harayi [Mtn]: publisistik v bdii srlr /Nzakt fani; red. ahmmmd ahmmmdov; nair Telman Vlixanli.- B.: Mütrcim, 2002.- 440 s., portr.; 20 sm.- Müq.q.; 200 nüs.- [200271513] 1152. hmd, M. Vurunla görü [Mtn]: eirlr v poemalar /Mahmud hmd; rd. v ön sözün mül. V.Nsib.- B.: rs-Print, 2002.- 116 s., fotok.: il.; 21 sm.- 150 nüs.- [2002-72314] 1153. hmd, V. Anam mnim [Mtn] /Vüqar hmd; red. A.Nbiolu, nair R.Babayev.- B.: Araz, 2002.- 24 s.; 20 sm.- 10000 nüs.- [2002-72179] 1154. hmdli, N. Ruhum da snin olacaq [Mtn]: eirlr /Nazim hmdli.- B.: Adilolu, 2002.- 166 s., portr.; 17 sm.- Müq.q.,1000 nüs.- [2002-72075] 1155. hmdov, Y. Zülmtdn iia doru [Mtn]: publisistik qeydlr, kiçik hekaylr /Yusif hmdov.- B.: Ünsiyyt, 2002.- 264 s.; 20 sm.- 200 nüs.- [2002-73871] 1156. kbr, R. Pyeslr [Mtn] /Ramiz kbr; red. v ön sözün mül. C.Mmmdov.- B.: XXI-YNE, 2002.-296 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 200 nüs.- [2002-72132] 1157. lkbrov, K. ki cbh sgrinin xatirlri [Mtn] /Kazim lkbrov; red. B.lkbrova.- B.: Nurlan, 2002.175 s., portr.: (19) v. k.; 21 sm.- Müq.q., 500 nüs.[2002-71388] 1158. li, M. Sevincim aidir, kdrim irin... [Mtn]: eirlr /Mhmmd li; red. .lkbrli.- B.: Nrgiz,

174

2002.- 88 s., portr.; 19 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [200270956] 1159. liqizi, M. Biz yen bir yerdyik [Mtn]: eirlr /Msum liqizi; red. v ön sözün mül. Nazif lkbrli.B.: Yurd, 2002.- 48 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 150 nüs.[2002-72076] 1160. liolu, B. (Mmmdov) Salam dünyanin drdi! [Mtn]: eirlr, publisistik qeydlr v çevirmlr /Binnt liolu; red. Smmdli.- B.: ntellekt, 2002.- 143 s.; 17 sm.- 500 nüs.- ISBN 99940-10-06-9- [2002-72134] 1161. liolu, Q. ki damla göz yai: [Mtn]: Türkiy sfrindn qeydlr 23..2001 - 3.I.2001: bdiipublisistika /Qarda liolu; red. Elnur Aaolu; bdii red. Nzakt Hüseynqizi.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2002.- 72 s., portr.: (14) v. k.; 16 sm.- (Qarda liolu-50).- 500 nüs.- [2002-71067] 1162. liyar, A. lk görü [Mtn]: eirlr /Aybniz liyar; red. A.sabyli; ön sözün mül. P.Qlbinur; nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 92 s., portr.; 20 sm.250 nüs.- [2002-71582] 1163. liyev, E. Sönmz gün [Mtn]: poema /Eldar liyev; red. X.Bayramolu.- B.: AME, 2002.- Hiss I.200 s.: il.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-70865] 1164. liyev, M. Sirli sehirli dünya [Mtn]: hekaylr v eirlr /Msim liyev; red. Vaqif Soltanli.- B.: Bkirolu, 2002.- 96 s., portr.; 20 sm.- [2002-71647] 1165. liyev, N. Könül duyulari [Mtn]: eirlr, poemalar v elmi publisistik mqallr /Nriman liyev; red. H.Haciyev.- B.: DPU, 2002.- 135 s., portr.: k.; 20 sm.- Srb.q., 500 nüs.- [2002-71246] 1166. liyev, S. (Küsgün.) Dünyamizdan nigaranam [Mtn] /Saa liyev; red. Mnsur; bdii red. Arif Mmmdli.- B.: Nürlan, 2002.- 128 s.: k.; 16 sm.Müq.q., 500 nüs.- [2002-72636] 175

1167. rbolu, A. Sizi sevdim, doyammadim [Mtn] /Aqil Yaqub rbolu; red. .Mirzalli, nair T.Vlixanli.B.: Mütrcim, 2002.- 96 s., fotok.; 20 sm.- Müq.q., 300 nüs.- [2002-72115] 1168. rf, . Dali qizi [Mtn]: eirlr /kbr rf.B.: Zaman, 2002.- 48 s.; 14 sm.- 200 nüs.- [2002-70546] 1169. yyub, N. Ata [Mtn]: eirlr v poemalar /Nriman yyub; red. Bayram Qmxar.- B.: Adilolu, 2002.- 232 s., portr.; 17 sm.- 200 nüs.- [2002-73268] 1170. ziz, Z. Sevgi mktublari [Mtn] /Zahid ziz.- B.: Gnclik, 2002.- 96 s., portr.; 10 sm.- [2002-75194] 1171. Frhad, . Dünyaya yol azmiam [Mtn]: eirlr /hmd Frhad; red. .Xlfli.- B.: Azrbaycan, 2002.160 s., portr.; 20 sm.- 10000 man., 500 nüs.- [2002-72051] 1172. Frqan (Mehdiyeva). Deyirlr irindi dünya [Mtn]: eirlr /Frqan; red. Tofiq Abdin.- B.: Adilolu, 2002.- 102 s., portr.: k.; 16 sm.- 500 nüs.- [2002-73719] 1173. Frmanzad, B. Müqdds gün [Mtn]: eirlr /Bhram Frmanzad; red. D.Nsib; fotoqraf Rasim.- B.: ua, 2002.- 48 s., portr.: il.; 16 sm.- 500 nüs.- [200271066] 1174. Ftiyev, Y. Qubadli, görüün glmim [Mtn]: xatirlr, düünclr /Yaar Ftliyev.- B.: Zaman, 2002.516 s., port.: k.; 22 sm.- Müq.q., 500 nüs. -[2002-71636] 1175. Göyçayli, . Tmsillr [Mtn] /ziz Göyçayli; nair Q.sabyli, red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 28 s., portr.; 20 sm.- 110 nüs.- [2002-70986] 1176. Göyçli, . Könlümün sdasi [Mtn] eirlr /akir Göyçli; red. v ön sözün mül. Zamddin Ziyadolu.- B.: irvannr, 2002.- 100 s., port.; 20 sm.- [2002-71037] 1177. Göyyalli, X. Ruhun zmti [Mtn] /Xeybr Göyyalli; red. .Slimbyli.- B.: Arida, 2002.- 136 s., portr., fotok.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2002-79112]

176

1178. Gülmail. Güldüm göyny-göyny [Mtn] /Gülmail; red. Frid Lman.- B.: Thsil, 2002.- 48 s., portr.; 16 sm.- 500 nüs.- [2002-72251] 1179. Güneyli, H. Dd Qorqud boylari [Mtn]: dbiyyatina uyun müasir aiq /yenidn yazan, çaladiran, eirlri qoan Hüseyn Güneyli.- Tehran, 2002.- 221 [1] s.; 20 sm.- Mtn rb qrafikasindadir.- 2 man.- ISBN 9640-617-87-3- [2002-81671] 1180. Haciyev, M. Zamanin özü, zamanin sözü [Mtn]: elmi mqallr toplusu /Maqsud Haciyev; trt. M.Haciyeva; nair .Vlixanli.- B.: Mütrcim, 2002.Kitab I.- 320 s: k.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind (latin, kiril.).- [2002-71341] 1181. Haimi, . Mübarizlrd keçn ömür [Mtn]: xatirlr /bülfz Haimi.- B.: Maarif, 2002.- 134 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 100 nüs.- [2002-72016] 1182. Heyran xanim. Divan [Mtn] /Heyran xanim; elmi red. Mmmd Adilov; nr hazir. v ön sözün mül. Cnnt Haciyeva; AMEA, Mhmmd Füzuli adina Dilçilik institutu.- Fotofaksimile nri.- B.: Mütrcim, 2002.- 320 s.; 21 sm.- 300 nüs.- [2002-71694] 1183. Hkri, M. Q. Yaman dünya, yalan dünya [Mtn] /Mürvt Hkri; red. A.Laçinli.- B.: Nrgiz, 2002.- 300 s.: il.; 16 sm.- Mtn kiril qrafikasinda.- 500 nüs.- [200271670] 1184. Hmiçalli, A. Dünyanin toy paltari [Mtn]: eirlr /Akif Hmiçalli; red. Vaqif Nsib.- B.: Araz, 2002.- 164 s.; 16 sm.- Müq.q., 200 nüs.- [2002-71106] 1185. Hrnin öz Akifi [Mtn]: eirlr v dodaqqaçdilar /trt. edn, red. v ön sözün mül. Elçin sgndrzad.- B.: Adilolu, 2002.- 128 s.: k.; 17 sm.- Müq.q., 3000 (1z.500) nüs.- [2002-72357] 1186. Hsnaa, F. hat [Mtn]: eirlr /Firudin Hsnaa; red. .Mrdanli; ön sözün mül. 177

S.Hüseynolu.- B.: Tfkkür, 2002.- 32 s.; 15 sm.- 200 nüs.- [2002-72664] 1187. Hidayt (Orucov). Ömrümün çhlimlri [Mtn]: seçilmi eirlr /Hidayt; red. S.Nzrli; rssami .Hüseynov.- B.: AME, 2002.- 480 s.: il.; 23 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8960-0347-1 (cildli).- [2002-71763] 1188. Hidaytolu, S. Hamini sevgi aldadir [Mtn] /Shldar Hidaytolu; red. Barat Vüsal; nair v ön sözün mül. Telman Vlixanli; sponsor Adil Osmanov.- B.: Mütrcim, 2002.- 100 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 250 nüs.[2002-70966] 1189. Hüctulla. lahi ss [Mtn]: seirlr v poema /Hüctulla; red. .Saleh.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2002.- 64 s., portr.; 17 sm.- [2002-74641] 1190. Hüseynli, Q. Bir Qurban Hüseynli vardi Vedid [Mtn] /Qurban Hüseynli; red. Oruc Sda.- B.: Arida, 2002.- 179 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-70796] 1191. Hüseynli, M. Gedim haqqin yaina [Mtn]: eirlr /övlam Hüseynli; red. S.Sarvan; rssam H.liyev.- B.: Yurd, 2002.- 52 s.: il.; 16 sm.- 300 nüs.- [2002-70846] 1192. Hüseynov, S. Manana [Mtn]: hekaylr /Süleyman Hüseynov; red. Zeydulla Aayev.- B.: Sda, 2002.-98 s., portr.: il.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 58687-4018-1- [2002-71920] 1193. Hüseynov, N. Hökmdarsiz naillar ölksi [Mtn]: nail-povest /Nicat Hüseynov; ön söz Giya Paçxatavili.B.: Adilolu, 2002.- 50 s., portr.; 20 sm.- 100 nüs.- [200271660] 1194. Hüseynova, M. Glinsiz qayidan karvan [Mtn]: oçerk v hekaylr /Milvar Hüseynova; red. Sarvan Aayev.- B.: Yeni nsil NPM, 2002.- 128 s., port.; 20 sm.Mtn kiril qrafikasinda.- [2002-71147] 1195. Xanhmdolu, A. Trs keçilr [Mtn]: eirlr /bdulziz Xanhmdolu; red. .sabyli; nair 178

Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 16 s., portr.; 20 sm.300 nüs.- [2002-71584] 1196. Xatirsi yaddalardan silinmz [Mtn]: mqallr toplusu /trt. ed. v nr hazir. N.Mhrrm qizi, Z.Müseyibolu; red. v ön sözün mül. M.Mmmdov.B.: Caiolu, 2002.- 216 s.: k., cr; 24 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind (latin, kiril).- Müq.q., 500 nüs.[2002-70425] 1197. Xlilli, . dbi laqlr iiinda [Mtn]: trcümlr, mqallr, mktublar, tbriklr /ahin Xlilli; elmi red. v ön sözün mül. Vaqif Arzumanli; AMEA, Beynlxalq münasibtlr institutu; Azrb. Dillr universiteti.- B.: Qartal, 2002.- 166 s., portr.: k.; 20 sm.500 nüs.- [2002-72420] 1198. Xyal, S. Körp dünyasindan qopan fryad [Mtn] /Sona Xyal; red. Ülviyy Bahir.- B.: Örnk, 2002. 42 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-72097] 1199. Xyali, M. Hzin xatirlr [Mtn]: qzllr, eirlr /Musa Xyali; trt. v red. li Mmmdbairolu.-B.: Nasir, 2002.- 62 s.; 17 sm.- 200 nüs.- [2002-72778] 1200. Xuraman. Duyularin üsyani [Mtn]: eirlr v poema /Xuraman.- B.: Nail evi, 2002.- 170 s.; 20 sm.Raz.q., 500 nüs.- [2002-72844] 1201. Xuraman. Tnha yollar yolçusu [Mtn]: povest, hekay v publisistika /Xuraman.- B.: Nail evi, 2002.240 s.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.-[2002-70820] 1202. brahimli, C. Mnimdir [Mtn]: eirlr /Coqun brahimli; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 84 s., portr.; 14 sm.- 250 nüs.- [2002-71007] 1203. brahimov, B. iqli insan [Mtn] Bhram brahimov, Zrbali Mirz; red. S.Babaov.- B.: Nurlan, 2002.- 272 s., fotok.; 20 sm.- Fotokillr: s..203-267.500 nüs.- [2002-71664]

179

1204. ldirimolu, . Mnim rncbr atam [Mtn]: xatir-roman /li ldirimolu; red. Gülr lkbrqizi.- B.: Gnclik, 2002.- 328 s., portr; 21 sm.- 1000 nüs.- ISBN 58020-1617-5- [2002-72257] 1205. lhamolu, A. Od olu olmuam [Mtn] Azad lhamolu.- B.: Araz, 2002.- 52 s.; 15 sm.- Müq.q., 200 nüs.- [2002-73303] 1206. ncli, . Salam, üçüncü minillik [Mtn]: eirlr /lddin ncli; red. Anar sabyli; nair Qm sabyli.B.: irvannr, 2002.- 100 s., port.; 14 sm.- 300 nüs.[2002-71563] 1207. sabyli, Q. Ay külk, n sirsn [Mtn]: eirlr /Qm sabyli; red. Kamran brahimov; rssam dalt.B.: irvannr, 2002.- 52 s.: il.; 20 sm.- 1000 nüs.- [200271575] 1208. sayev, . Gnc v Gnclilr [Mtn]: romanxronika /hmd sayev; nair. Qoqar smayilolu.Üçüncü nr.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 464 s., portr.: k.; 22 sm.- 2000 nüs.- [2002-72386] 1209. smayil, E. çimd bitn bnöv [Mtn] /Eldar smayil; red. v ön sözün mül. .Vkil.- B.: Nurlan, 2002.- 142 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [200272214] 1210. smayil, E. Mndn ötrü Ermnistan yoxdu, yox... [Mtn] /Eldar smayil; red. R.Frcov.- B.: Nurlan, 2002.142 s., fotok; 21 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-72213] 1211. smayil, S. Son yarpaqlar [Mtn]: eirlr /Sultan smayil.- B.: Sda, 2002.- 132 s., portr.; 16 sm.- 400 nüs.ISBN 5-8687-4250-8- [2002-70696] 1212. smayilli, . Günahimiz nydi? [Mtn] /zim smayilli; red. .Saracli.- Tbilisi-Baki: Araz, 2002.- 160 s., fotok., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 158.- 10000 nüs.[2002-72660]

180

1213. smayilolu, A. Molla Qeybullanin srgüztlri [Mtn]: ltiflr /Atababa smayilolu; red. X.liyev; rssam dalt.- B.: irvannr, 2002.- 64 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71012] 1214. smayilov, . Qlbimi göyndn xatirlr [Mtn] /nqilab smayilov; red. A.sabyli; nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 48 s., portr.; 20 sm.- 110 nüs.- [200270674] 1215. smayilov, . Ocaq dai [Mtn]: nsr v publisistika /mamverdi smayilov; red. A.hdova.- B.: Zaman, 2002.- 440 s.: il.; 20 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-71021] 1216. smayilov, Q. vzin yoxdu, dünya... [Mtn] /Qilman smayilov; trt. ed. smayil Qilmanolu; red. dalt sgrolu.- B.: Adilolu, 2002.- 289 s, portr.: (18) v. k.; 21 sm.- Müq.q., 300 nüs.- [2002-70691] 1217. smayilzad, M. Xzana dönmü ömür [Mtn] /Müzahim smayilzad; red. M..lkbrova.- B.: Çaiolu, 2002.- 54 s., fotok.; 20 sm.- Müq.q., 100 nüs.[2002-71202] 1218. stedadlar: Ümidimiz, glcyimiz [Mtn] /red. Qalib hmdov; msl. T.Hüseynov.- B.: Zaman, 2002.222 s., portr.; 20 sm.- 10000 man., 500 nüs.- [2002-73302] 1219. Kamal, E. Manqal [Mtn]: hekaylr, felyetonlar, publisistik qeydlr /Elçin Kamal; red. .Xlfli.- B.: Azrbaycan, 2002.- 176 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-70709] 1220. Kelli, X. Möhnt dözrm [Mtn]: eirlr /Xanim Kelli; trt. v red. li Mmmdbairolu.- B.: Tural- NPM, 2002.- 134 s.; 20 sm.- Mtn kiril qrafikasinda.- Müq.q., 100 nüs.- [2002-72782] 1221. Klbcrli, M. nsan v dünya [Mtn]: eirlr v poemalar /Mehdixan Klbcrli; red. lövst Aalarov.B.: Azrnr, 2002.- 180 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-72009] 181

1222. Klbixanli, S. Qaranlia açilan sabah [Mtn] /Sfr Klbixanli; red. A.Mmmdov, A.Qhrmanli.- B.: Qanun, 2002.- 192 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-72114] 1223. Klntrli, K. Gülllsin dalar mni... [Mtn]: eirlr, poemalar /Klntr Klntrli; red. Nizami Saracli; nairi Müfiq Çobanli.- B.: Thsil EM, 2002.- 385 s., portr.; 20 sm.- Kitab kiril qrafikasindadir.- 1000 nüs.[2002-71885] 1224. Krim, . Çörk haqqinda hikmtlr [Mtn] /ziz Krim; red. M. lkbrli.- B.: ur, 2002.- 140 s.; 14 sm.200 nüs.- [2002-75558] 1225. Krim, Z. Könül piçiltilari [Mtn]: qzllr v hekaylr /Zahid Krim.- B.: Sabah, 2002.-195 s.; 20 sm.ISBN 5-8610-6249-8- [2002-75873] 1226. Krimzad, F. Seçilmi srlri [Mtn]: 5 cildd: /Frman Krimzad; trt. Qmr Krimzad; red. ziz lkbrli.- B.: Arida, 2002.- Cild I: Xudafrin körpüsü: roman.- 390 s.; 20 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-72983] 1227. Kürdmirli, S. Dalara çn dünd... [Mtn]: eirlr v poemalar /Sabir Kürdmirli; ry. Mdd Çobanov; red. Vaqif Nsir; nairi Müfiq Borçali.- B.: Thsil, 2002.- 176 s.; 21 sm.- Müq.q., 500 nüs. (cildli).[2002-74531] 1228. Qabil. Dostlarim, tanilarim [Mtn]: eirlr, mqallr, çixilar v povest /Qabil; red.: F.Sadiq; nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 600 s., portr., foto; 21 sm.- Srb.q., 1000 nüs.- [2002-70980] 1229. Qafarli, Z. Sni gözlyirm [Mtn]: eirlr /Zirddin Qafarli; red. slam Sadiq.- B.: Azrnr, 2002.128 s., portr.; 16 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2002-79306] 1230. Qaracadai, . eirlr [Mtn] /ndlib Qaracadai; trt. ed. nr hazir. v ön sözün mül. T.hmdov; red. B.Abdullayev.- B.: Nurlan, 2002.- 108 s.: il.; 22 sm.- 10000 man., 500 nüs. [2002-76723] 182

1231. Qaraçöp, S. Son nfs [Mtn]: eirlr /Smd Qaraçöp.- B.: Azrbaycan Trcüm mrkzi, 2002.- 304 s.: k.; 16 sm. 500 nüs.- ISBN 5-7220-0424-3- [2002-70915] 1232. Qaragöl, V. Bir cüt hörük [Mtn]: hekay /Vli Qaragöl; red. G.lkbrqizi.- B.: Gnclik, 2002.- 16 s., portr.; 17 sm.- 40 qp., 100 nüs.- ISBN 5-8020-1624-8[2002-79621] 1233. Qarayev, . ntihar [Mtn]: mikroroman /smayil Qarayev; trt. ed. v nairi Q.smayilolu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 78 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- [2002-74260] 1234. Qarayev, . nsan var hl [Mtn]: mikroroman /smayil Qarayev; trt. ed. v nair Q.smayilolu.-B.: Çinar-Çap, 2002.- 44 s; 20 sm.- 5000 nüs.- [2002-74645] 1235. Qarayev, . Küçlr ksiir, yollar ksiir [Mtn]: mikroroman /smayil Qarayev; trt. ed. v nairi Q.smayilolu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 48 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- [2002-74295] 1236. Qarayev, . Qanli mktub [Mtn]: mikroroman /smayil Qarayev; trt. ed. v nair Q.smayilolu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 60 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- [2002-74670] 1237. Qarayev, . Sxodka [Mtn]: mikroroman /smayil Qarayev; trt. ed. v nairi Q.smayilolu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 152 s., portr.; 20 sm.- 5000 nüs.- [2002-74293] 1238. Qarayev, . Yalandir? [Mtn]: mikroroman /smayil Qarayev; trt. ed. v nair Q.smayilolu.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 39 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- [2002-74646] 1239. Qarda kömyi [Mtn] Azrbaycan yaziçilarinin srlri /elmi red. Kamal Talibzad, Paa liolu; transliterasiya ed., ön sözün mül. v mülliflr haqqinda mlumatlarin trt. Nzakt Qafqazli.- B.: Nurlan, 2002.Mülliflr haqqinda qisa mlumat: s. 162-182.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71807]

183

1240. Qasimzad, V. Müqdds ocaq [Mtn] /Vahid Qasimzad.- B.: Adilolu, 2002.- 120 s.: il.; 20 sm.- 100 nüs.- [2002-71764] 1241. Qdirov, A. Zhmt-yaidindi, alin yazindi... [Mtn]: eirlr v poemalar /Aasalam Qdirov; red. .Aalarov.- B.: Azrnr, 2002.- 192 s.; 17 sm.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-5520-1798-6- [2002-70719] 1242. Qhrman, A. Baila Qaraba, baila mni [Mtn]: eirlr /Abdal Qhrman; red. S.Aayev.- B.: ua, 2002.- 160 s., portr.; 17 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [200271105] 1243. Qhrman, . Alama, qu quu [Mtn]: eirlr /lham Qhrman; red. Q.Mhrrmli; ön sözün mül. .Cahangir; dizayner P.Qdirov; rssam Y.Mirz.- B.: Adilolu, 2002.- 152 s., portr.: il.; 16 sm.- Müq.q., 800 nüs.- [2002-71260] 1244. Qhrman, M. Bir dünya sevinc... [Mtn]: hekaylr, shn srlri /Mmmd Qhrman; red. v trt. Srdar Mmmd olu.- B.: Qorqud, 2002.-204 s., fotok.; 21 sm.- Müq.q., 300 nüs.- [2002-72615] 1245. Qnbr, N. Pyeslr [Mtn] /Nurddin Qnbr.- B.: Gnclik, 2002.- 170 s.; 20 sm.- 100 nüs.- ISBN 5-80201621-3- [2002-71973] 1246. Qnbr, N. Söyüdlü mhldn balayan ciir [Mtn]: xatir-povest /Nurddin Qnbr.- B.: Gnclik, 2002.- 178 s., portr.; 21 sm.- 300 nüs.- ISBN 5-8020-1623X- [2002-71972] 1247. Qnbrli, M. Nlr keçir üryimdn... [Mtn]: eirlr /Musa Qnbrli; red. Akif Smd.- B.: Nurlan, 2002.- 223 s.: k.; 17 sm.- 500 nüs.- [2002-73720] 1248. Qrvndi, H. (Hüseynov). Poemalar [Mtn] /Him Qrvndi; red. Teymur hmdov.- B.: AME, 2002.- 251 s.; 20 sm.- 150 nüs.- ISBN 5-8960-0356-X[2002-72349] 184

1249. Qirxqizli, H. Qirxqiz dalari [Mtn]: dastanlar v poemalar /Hüsü Qirxqizli; red. v ön sözün mül. .Mirzalli; nair T.Vlixanli.- B.: Mütrcim, 2002.- 228 s., portr.: 21 sm.- Müq.q., 200 nüs. (cildli).- [2002-71343] 1250. Qoçulu, Ö. Taleyimdn yox gileyim [Mtn]: eirlr, sndli hekaylr xatirlr /Ömr Qoçulu; msul red. Fikrt Süleymanolu; red. fiq Qoçulu; rssam Türkan Qoçulu.- B.: Azrbaycan, 2002.- 256 s.: il.; 20 sm.Müq. q., 300 nüs.- [2002-72306] 1251. Quliyev, N. Çöryi itirmzlr [Mtn] /Nadir Quliyev; red. D.Dmirli.- B.: Araz, 2002.- 106 s.: k.; 20 sm.- 300 nüs. (cildli).- [2002-74603] 1252. Quliyeva, A. Ömrü örnk olanlar [Mtn]: sndli povest /Afaq Quliyeva.- B.: Gnclik, 2002.- 208 s.: k.; 20 sm.- Müq.q., 200 nüs.- [2002-71238] 1253. Qulubyli, . Ölüm airlrin ylncsidir [Mtn]: eirlr /lqar Qulubyli; red. H.Himli; rssam dalt.- B.: irvannr, 2002.- 60 s.: k.; 18 sm.- 300 nüs.- [200271004] 1254. Qurban, T. Sara [Mtn]: poema /Teyyub Qurban; red. Anar sabyli; nair Qm sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 110 s.; 17 sm.- [2002-71564] 1255. Qurban, T. Tamarziyam Füzulim [Mtn]: eirlr /Tvkkül Qurban; ön sözün mül. Oruc Sda; red. Anar sabyli; nair Qm sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 130 s.; 14 sm.- 300 nüs.- [2002-71576] 1256. Laçinsiz, B. Bel yaamai mn istmirm [Mtn]: eirlr /Bhmn Laçinsiz; red. Mürvt Qdimolu.- B.: Nrgiz, 2002.- 200 s., portr.; 19 sm.- 500 nüs.- [200271708] 1257. Llda, . M. Yaddan çixmaz günlrim [Mtn]: povest v oçerklr /vz Mahmud Llda; red. Aslan Bayramov.- B.: Tfkkür NPM, 2002.- 304 s.: k.; 21 sm.- 500 nüs.- [2002-71441] 185

1258. Mabudolu, Z. cdadlarimizin tibbi biliklri deyimlrimizd [Mtn] /Zkriyy Mabudolu; red. v ön sözün mül. Q.Namazov.- B.: smayil, 2002.- 39 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 38.- 500 nüs.- [2002-70628] 1259. Mahmud, Y. Bacarirsan mni unut [Mtn]: eirlr /Yusif Mahmud; red. A.sabyli, rssam dalt.- B.: irvannr, 2002.- 100 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-70983] 1260. Mahmudov, B. Ömür karvanimin lpirlri [Mtn]: xatirlr /Bilal Mahmudov; red. .Q.Mmmdov.-B.: ua, 2002.- 326 s., portr.: k.; 20 sm.- 500 nüsx.- [200271201] 1261. Mamocolu. Qürbt nmsi [Mtn]: eirlr /Mamocolu; nr hazir. v red. Rafiq Hümmt; ön sözün mül. sd Thlli.- B.: Adilolu, 2002.- 117 s., portr; 16 sm.- Kitab latin: s. 1-58 v kiril: s. 59-116 qrafikasi il verilib.- 400 nüs.- [2002-71828] 1262. Mayil, R. Vtn haraylayib çairir bizi [Mtn]: eirlr /Rfayil Mayil; red. v ön sözün mül. amil sgr Dlida.- B.: Nrgiz, 2002.- 252 s.: k.; 20 sm.- 500 nüs.[2002-71766] 1263. Mdtolu, . Ehtiyacin elçi dai [Mtn] /bülft Mdtolu; red. V.Quliyev; rssam N.Aayev.- B.: ua, 2002.- 208 s.: il.; 17 sm.- 500 nüs.- [2002-71521] 1264. Mhmmd, A. Süleyman Xndaninin crsi [Mtn] /Aa Mhmmd; red. B.sdov; sponsor R.Mcidolu.- B., 2002.- 140 s., portr., fotok.: il.; 20 sm.- 9000 man., 200 nüs.- [2002-76677] 1265. Mhrrmov, A. N mn dünyadayam, n dünya mnd [Mtn]: eirlr /Akif Mhrrmov; ön söz A.mraholu.- B., 2002.- 248 s., portr.: il.; 17 sm.- Mtn latin v kiril qrafikasindadir.- 1 man., 300 nüs.- [200280380] 1266. Mhsti: airlr mclisinin almanaxi [Mtn] /trt.: Frid Lman; red. Yegan miraslan.- B.: Adilolu, 186

2002.- Kitab I.- 189 s.: k.; 20 sm.- 250 nüs.- [200271481] 1267. Mmmdli, A. Bla [Mtn]: pyes v hekay /Asif Mmmdli.- Naxçivan: cmi, 2002- 72 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- [2002-72582] 1268. Mmmdli, F. Seçilmi srlri [Mtn]: 2 cildd /Firuz Mmmdli.- B.: Nurlan, 2002.- Cild I.- 434 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 9952-407-0-37[2002-71923] 1269. Mmmdli, F. Seçilmi srlri [Mtn]: 2 cildd /Firuz Mmmdli.- B.: Nurlan, 2002.- Cild II.- 446 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 9952-407-0-37[2002-71924] 1270. Mmmdli, . Novellalar [Mtn] /mir Mmmdli; red. E.Klyev.- Tbilisi: ntellekt, 2002.- 180 s.: k.; 21 sm.- ISBN 9992-887-00-1- [2002-73301] 1271. Mmmdli, S. Atlr yanan könül [Mtn]: eirlr /Süleyman Mmmdli; ön sözün mül. Yusif Talibov; red. Seyid. - B.: Tfkkür NPM, 2002.- 64 s.; 15 sm.- 500 nüs.[2002-71432] 1272. Mmmdov, B. Seçilmi srlri [Mtn]: nsr v dram srlri /Baladada Mmmdov; red. Nahid Hacizad.- B.: Diplomat, 2002.- 325 s., portr.; 20 sm.- 100 nüs.- [2002-71129] 1273. Mmmdov, X. Elim kömyim olsun [Mtn]: kitab Xudu Mmmdovun nr edilmi srlrindn v arxivind olan lyazmalardan trtib olunub /Xudu Mmmdov.- B., 2002.- 121 s.; 29 sm.- [2002-70626] 1274. Mmmdov, M. Bir knd mülliminin xatirlri [Mtn] /Müzffr Mmmdov; nriyyat red. A.sabyli, nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 64 s.; 20 sm.[2002-70989] 1275. Mmmdov, N. Dayan, sn külk [Mtn] /Nizami Mmmdov; ön söz Asim Yadigar.- B.: Sabah, 2002.- 192 187

s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 300 nüs.- ISBN 5-8610-6249-8[2002-71826] 1276. Mmmdova, R. Könül [Mtn]: roman /Rfiq Mmmdova: nair v red. Qm sabyli; rssam dalt.- B.: irvannr, 2002.- 256 s., portr.; 20 sm.- 200 nüs.- [2002-73009] 1277. Mmmdyarov, H. M. Qlbimin fryadi [Mtn] /Haci hmmd Mmmdyarov; red. .Mmmdliyev.B.: Diplomat, 2002.- 220 s.: il.; 20 sm.- [2002-71757] 1278. Mmmdzad, N. Bu yurd mnim Borçalimdir [Mtn] /Nizami Mmmdzad; red. Azad-Taleh Abbasqizi.- B.: Nail evi, 2002.- 138 s.: il., fotok.; 17 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71557] 1279. Mmmdzad, S. Hqiqt sorainda [Mtn]: Mirz Kazimbyin ömür yarpaqlari: poema /Syavu Mmmdzad.- B.: Yurd NPM, 2002.- 34 s.; 17 sm.Müq.q., 350 nüs.- [2002-71123] 1280. Mirabbas, H. Bir ömür yolu [Mtn] /Haci Mirabbas; red. v ön sözün mül. V.Xramçayli.- B.: Adilolu, 2002.- 162 s.: il.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 159.- Müq. q., 500 nüs.- [2002-70852] 1281. Mirlmov, H. Amalin iiinda [Mtn]: publisistik düünclr, portret cizgilri, müsahiblr /Hüseynbala Mirlmov; red. .Xlfli.- B.: Azrbaycan, 2002.- 272 s., fotok.; 20 sm.- 3000 nüs.- [2002-70602] 1282. Mirlmov, H. Xcalt [Mtn]: povest, esse, pyes /Hüseynbala Mirlmov; red. .liyev.- B.: Gnclik, 2002.- 240 s.: k.; 20 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8020-16132- [2002-73211] 1283. Mirlmov, H. Qayada çiçk [Mtn]: hekaylr, rvaytlr, miniatürlr /Hüseynbala Mirlmov; red. .Xlfli.- B.: Azrbaycan, 2002.- 256 s.: il.; 21sm.- 3000 (I z.-1000) nüs.- [2002-71063]

188

1284. Mirhaim, . Ömür karvanim [Mtn] /li Mirhaim.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 314 s., fotok.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-70835] 1285. Mirxlilolu, M. buturab v övladlari. (Hzrt li v övladlari) [Mtn]: eirlr /irkamil Mirxlilolu; dini msl. M.brahimi; red. .A.liyev.- B.: Orxan, 2002.102 s., portr.; 20 sm.- 100 nüs.- [2002-71790] 1286. Mirxlilolu, M. Gülqm [Mtn] /Mirkamil Mirxlilolu; red. R.Mmmdov.- B.: Orxan, 2002.- 158 s.; 21 sm.- 100 nüs.- [2002- 71788] 1287. Mirxlilolu, M. Yatmayaq dünyada, sayiq olaq biz! [Mtn] /Mirkamil Mirxlilolu; ön sözün mül. .Cavid.- B.: Orxan, 2002.- 156 s.; 21 sm.- 100 nüs.[2002- 71791] 1288. Mirz, H. Hani o sndki el Drlyz?! [Mtn] /Hsn Mirz; red. B..Xlilov.- B.: Qismt, 2002.- 192 s., port.; 17 sm.- 1000 nüs.- [2002-71351] 1289. Mirz, K. Heydr il birlk [Mtn]: eirlr /Kamran Mirz; ön sözün mül. .Dadaov; red. v nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 110 s., portr.; 21 sm.10000 nüs.- [2002-71581] 1290. Mirzbyli, . Salam, qiblm olan diyar... [Mtn] /ttifaq Mirzbyli.- B.: Mütrcim, 2002.- 56 s., portr., fotok.; 20 sm.- Müq.q., 200 nüs.- [2002-74415] 1291. Misir, M. Drd dastani [Mtn]: eirlr v poemalar /Mtlb Misir; red. M.lkbrli; rssam .Mmmdov.B.: Çaiolu, 2002.- 244 s., portr.: il.; 20 sm.- Müq.q; 1500 nüs.- [2002-72104] 1292. Molla Nsrddin [Mtn]: on cildd (1906-1931) /transliterasiya v trt. ed. T.Hsnzad; red. .Mirhmdov; cildin bdii trt. F.Frcov.- B.: Azrnr, 2002.- Cild II: 1908-1909.- 720 s.: il., fotok.; 34 sm.300000 man.- ISBN 5-5201-7463(cildli)- [2002-76415]

189

1293. Muanli, M. Taleyin hökmü [Mtn]: eirlr /Mikayil Muanli; red. T.Krimli.- B.: Sabah, 2002.- 304 s., portr.; 21 sm.- Srb.q., 500 nüs.- ISBN 806-62-24-2[2002-72317] 1294. Munis. Mn air demyin [Mtn]: eirlr /Munis.B.: Nail evi, 2002.- 295 s.; 20 sm.- 600 nüs.- [200271560] 1295. Murad, . Sevmk mnim alin yazim [Mtn]: eirlr /lövst Murad; ön sözün mül. lmdar Frzli.B.: Tfkkür NPM, 2002.- 84 s., port.; 20 sm.- 500 nüs.[2002-71435] 1296. Muradov, H.. air oldun eq düm, amandir!... [Mtn] /Haci ahsuvar Muradov; red. .Haciyeva.- B.: Azrbaycan, 2002.- 296 s.: k., fotok., portr.; 21 sm.500 nüs.- [2002-70710] 1297. Musa, . Olum mni sorusa...: [Mtn]: eirlr /lqar Musa; red. .lifolu.- B.: Azrbaycan, 2002.- 160 s., portr.; 20 sm.- 15000 man., 1000 nüs.- [2002-71095] 1298. Mustafa, F. Sift [Mtn] /Firuz Mustafa; red. lirza Sayilov.- B.: Araz, 2002.- 168 s.; 14 sm.- Müq.q., 100 nus.- [2002-71918] 1299. Mustafayev, A. Tale yollarinda... [Mtn]: povest v hekaylr /Abbas Mustafayev; red. Nizami Saracli; ry. Mdd Çobanov, Hidayt Nur.- B.: Thsil, 2002.- 64 s., portr.; 21 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-72005] 1300. Mustafayev, A. Taleyin hökmü [Mtn]: povest v hekaylr /Abbas Mustafayev; red. Hidayt Nur.- B.: Müstqil Azrbaycan Universiteti, 2002.- 64 s., portr.; 21 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-72006] 1301. Mustafayeva, T. Hsrt nmsi [Mtn] /Tutu Mustafayeva; red. brahim Nurlu.- B.: Adilolu, 2002.- 80 s.: k.; 14 sm.- Mtn latin v kiril qrafikasindadir.Müq.q., 80 nüs.- [2002-70909]

190

1302. Nadir, M. Sevgidn dour drdim [Mtn]: eirlr v poema /Mülkadar Nadir; red. K.Aslan.- B.: Gnclik, 2002.- 280,(8) s.; 20 sm.- ISBN 5-5520-7352-0- [200273231] 1303. Nai, M. Saçin ucun hörrlr [Mtn]: seirlr /Mtlb Nai; red. .Abbasov.- B.: Nurlan, 2002.- 56 s.; 17 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-73121] 1304. Namaz, . Gözü yolda qalan dünyam [Mtn]: eirlr v poema /amil Namaz; red. Elçin sgndrzad.B.: Adilolu, 2002.- 80 s.; 20 sm.- Müq. q., 500 (1 z.-200) nüs.- [2002-72354] 1305. Nemt, K. Hikmtli v mzli hvalatlar [Mtn]: Klbcr ltiflri /Kamal Nemt; red. M.Nrimanolu.B., 2002.- 122 s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- [2002-72558] 1306. Ncfov, . Gec yarisi qtl [Mtn]: sndli povest /sa Ncfov; dbi red. .Axundova.- B.: Nail evi, 2002.- 534 s.; 20 sm.- lavlr: s. 360-531.- Müq.q., 1500 nüs.- ISBN 9952-210-03-5- [2002-71198] 1307. Ncfov, . Nairin ölümü [Mtn]: roman /sa Ncfov, Elmira Axundova.- B.: Nail evi, 2002.- 444 s.: il.; 20 sm.- lav: s. 369-442.- 3 man., 10000 nüs.- ISBN 5-5650-0338-5- [2002-79278] 1308. Nsirli, A. (Allahverdiyev). drakdir müsibt nizam [Mtn]: roman /Abasxan Nsirli; red. M.S.Alicanov; rssam Püst.- B., 2002.- Hiss I.- 179 s.: k.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2002-81176] 1309. Nzirli, K. Araz ömrümün axari [Mtn]: eirlr /Kamran Nzirli.- B.: Mütrcim, 2002.- 92 s., portr.; 16 sm.- Müq.q., 300 nüs.- [2002-71641] 1310. Nis, B. Ayla, günl brabr [Mtn]: eirlr v poema /Byim Nis; red. Anar sabyli; nair Qm sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 90 s.; 18 sm.- 250 nüs.[2002-71578]

191

1311. Nizami. skndrnam [Mtn] /Nizami Gncvi; farscadan Azrb. türkcsin trc. ed. Xlil Rza Ulitürk; trt. ed. .Mmmdliyev; red. Zülfüqar ahsevnli.- B.: Gnclik, 2002.- 866 s.: il.; 21 sm.- zahlar: s. 849-857.- 500 nüs.- ISBN 5-8020-1562-8- [2002-70837] 1312. Novruz, C. Özünü qoru, xalqim [Mtn]: eirlr v poemalar /Cabir Novruz.- B.: Azrbaycan, 2002.- 352 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002-72056] 1313. Nöqtlr [Mtn]: toplu /trt. ed. v red. B.Alarli.B., 2002.- Kitab VI.- 124 s.: k.; 20 sm.- ("Nöqtlr" dbi qrupu).- [2002-71175] 1314. Nurlu, . Bir limd qilinc, birind qlm [Mtn] /rf Nurlu; red. A.sabyli, nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 66 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [200270991] 1315. Nüsrtbyli, S. Gecni çiraq edib... [Mtn]: eirlr /Simuzr Nüsrtbyli; ön sözün mül. Seyfulla sdullayev; red. Akif ahverdiyev; rssam Gündüz lizad.- B.: Azrbaycan, 2002.- 176 s.: il.; 20 sm.Müq.q., 500 nüs.- [2002-70834] 1316. Ocaqli, V. Döz bilmirm [Mtn] /Vaqif Ocaqli.B.: Adilolu, 2002.- 64 s., portr.; 17 sm.- Mtn latin v kiril qrafikasinda.- 1000 nüs.- [2002-72091] 1317. Ouzmn, O. Sizildayan duyular [Mtn]: eirlr /Oruc Ouzmn; red. M.Coqun, S.M.Hüseynov.-B.: Araz, 2002.- 144 s., fotok.: il.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-72202] 1318. Ouzmn, O. Taledn gln qismt [Mtn]: povest /Oruc Ouzmn; red. Mdd Coqun, Seyid Miri Hüseynov.- B.: Araz, 2002.- 128 s.; 20 sm.- 500 nüs.[2002-72305] 1319. Orucolu, B. Ömürdü bu... [Mtn] /Bhlul Orucolu; red. S.Srxanli; ön sözün mül. N.Hsnzad; rssam Y.brahimxlilolu.- B.: Araz, 2002.- 100 s., portr., fotok.; 21 sm.- Müq.q., 2000 nüs.- [2002-70603] 192

1320. Orucov, T. Düünclr albomu [Mtn]: Dostuma mktublar /Telman Orucov.- B.: Tfkkür NPM, 2002.394 s., portr.; 20 sm.- 200 nüs.- [2002-72568] 1321. Ölümdn güclü [Mtn] /red. .Babayev; nr msul F.Süleymanov.- B.: Elm, 2002.- 584 s.: portr., k.; 22 sm.- Heydr liyev: Xalqimiz v elimiz üçün vzsiz itki. Ziya Bünyadovla vidalama mrasimind nitqi: s. 1020.- Mtn Azrb. v rus dillrind (latin., kiril).- 1000 nüs.ISBN 5-8066-1384-4 (cildli).- [2002-71167] 1322. Paa, H. mkçi insan [Mtn]: eirlr v poema /Höcct Paa; red. A.sabyli; nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 28 s., portr.; 20 sm.- 150 nüs. [200270990] 1323. Phlvan, . Turan türkülri [Mtn] /mir Phlvan.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 240 s., fotok.; 20 sm.+ (1) v. ayrica cr.- 500 nüs.- [2002-72632] 1324. Pur, A. T. Bayatilar [Mtn] /At Ti Pur.Tehran, 2002.- 49 s.; 20 sm.- Mtn rb qrafikasindadir.- 2 man.- ISBN 9649-378-70-7- [2002-81668] 1325. Pur, A. T. Qorxuya salmayin mni [Mtn]: eirlr /At Ti Pur.- Tehran, 2002.- 82 s.; 20 sm.- Mtn rb qrafikasindadir.- 2 man.- ISBN 9649-378-72-3- [200281667] 1326. Pur, A. T. Yalqiz, yalqiz [Mtn]: eirlr /At Ti Pur.- Tehran, 2002.- 64 s.; 20 sm.- Mtn rb qrafikasindadir.- 2 man.- ISBN 9649-378-71-5- [200281669] 1327. Rfibyli, N. eirlr [Mtn] /Nigar Rfibyli; trt. F.Rzayeva; red. T.Rzayeva.- B., 2002.- 79 s: il.; 22 sm.500 nüs.- [2002-70856] 1328. Rfizad, M. dliyy mari [Mtn]: eirlr, mktub v müsahib /Mahir Rfizad; red. v ön sözün mül. E.fndiyev.- B.: Hüquq dbiyyati, 2002.- 136 s., portr.; 20 sm.- 2 man., 400 nüs. (cildli).- [2002-80383] 193

1329. Rhimolu, A. Cehiz [Mtn]: mqallr, poema v eirlr /Aalar Rhimolu; red. Namiq Yanar.- B.: Nasir, 2002.- 152 s., portr.; 20 sm.- [2002-71384] 1330. Rhimov, S. Seçilmi srlri [Mtn]: 10 cildd /Süleyman Rhimov.- B.: Maarif, 2002.- Cild I: Saçli: roman.- 592 s., portr.; 21 sm.- 500 nüs. [2002-71376] 1331. Rhimov, S. Seçilmi srlri [Mtn]: 10 cildd /Süleyman Rhimov.- B.: Maarif, 2002.- Cild II: Saçli: roman.- 355 s., portr.; 21 sm.- 500 nüs. [2002-71377] 1332. Rhimov, T. Snin beiyin güll qoymuam [Mtn]: eirlr /Talib Rhimov; red. Mustafa Rasimolu; ön sözün mül. Eldar Nsibli.- B.: Tfkkür NPM, 2002.108 s., portr.; 17 sm.- 500 nüs.- [2002-71428] 1333. Rhman, S. Seçilmi srlri [Mtn]: 2 cildd /Sabit Rhman; trt. ed. Emin Sabitolu; red. Dilsuz.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- Cild I: Komediyalar.- 488 s.; 21 sm.500 nüs.- [2002-73001] 1334. Rhman, S. Seçilmi srlri [Mtn]: 2 cildd /Sabit Rhman; trt. ed. Emin Sabitolu; red. Dilsuz.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- Cild II: Komediyalar, teatr haqqinda kiçik pyeslr, teatr hekaylri.- 373 s.; 21 sm.- 500 nüs.[2002-73002] 1335. Rngbrngdir lçklri çiçyin [Mtn]: eirlr v hekaylr /red. v trt. Elmira Qasimova; ry. Leyli liyeva, Kubra Quliyeva.- B.: Ozan, 2002.- 191 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-73336] 1336. Rumi, M. C. Mnviyyat msnvilri [Mtn] /Mövlan Clalddin Rumi; red. Aayar ükürov, Rüstm Eminli; trc. ed. Sfr irinov.- B.: Adilolu, 2002.- Kitab 1.- 325 s.; 20 sm.- 220 nus.- [2002-71856] 1337. Rüstmxanli, S. Atamin ruhu [Mtn]: povest /Sabir Rüstmxanli; üz qabiinin trt. E.Mirzbyli.- B.: Adilolu, 2002.- 322 s.: il.; 21 sm.- 1000 nüs.- [200271936] 194

1338. Rza, R. Seçilmi srlr [Mtn]: 5 cildd /Rsul Rza; trt. ed. v ön sözün mül. Anar; red. A.mraholu; rssam Azr.- B.: Azrnr, 2002.- Cild I.- 457 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs. (cildli).- [2002-71045] 1339. Rza, R. Seçilmi srlr [Mtn]: 5 cildd /Rsul Rza; trt. ed. v ön sözün mül. Anar; red. A.mraholu; rssam Azr.- B.: Azrnr, 2002.- Cild II.- 463 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs. (cildli).- [2002-71046] 1340. Rza, R. Seçilmi srlr [Mtn]: 5 cildd /Rsul Rza; trt. ed. v ön sözün mül. Anar; red. A.mraholu; rssam Azr.- B.: Azrnr, 2002.- Cild III.- 432 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs. (cildli).- [2002-71047] 1341. Rza, R. Seçilmi srlr [Mtn]: 5 cildd /Rsul Rza; trt. ed. v ön sözün mül. Anar; red. A.mraholu; rssam Azr.- B.: Azrnr, 2002.- Cild IV.- 435 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs. (cildli).- [2002-71048] 1342. Rza, R. Seçilmi srlr [Mtn]: 5 cildd /Rsul Rza; trt. ed. v ön sözün mül. Anar; red. A.mraholu; rssam Azr.- B.: Azrnr, 2002.- Cild V.- 456 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs. (cildli).- [2002-71049] 1343. Sabir, M. . Hophopnam: [Mtn]: 1914-cü ilin reprint nridir /Mirz lkbr Sabir; nr hazir. v red. V.Sultanli, O.Hüseynli, rssam .zimzad, ski lifbadan çevirnlr A.Gncli, A.Hüseynov.- B.: Turan, 2002.- 368 s., portr.: il.; 22 sm.- (M..Sabirin anadan olmasinin 140 illik yubileyin hsr olunub).- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 9952-405-00-1- [2002-71059] 1344. Sabirolu, F. Göydn yer göz qoyan var [Mtn]: eirlr /Füzuli Sabirolu; red. S.Sarvan, rssam H.liyev.B.: Yurd, 2002.- 52 s.: il.; 16 sm.- 300 nüs.- [2002-70845] 1345. Sadiq, F. Ömrün bir günü [Mtn]: lirik poema /Fikrt Sadiq.- Tkrar nr.- B.: irvannr, 2002.- 16 s.; 20 sm.- 200 nüs.- [2002-71039]

195

1346. Sadiq, . Qanli saz [Mtn]: eirlr v poemalar /slam Sadiq.- B.: Gnclik, 2002.- 80 s., portr.; 20 sm.1000 nüs.- ISBN 5-8020-1589-6- [2002-72814] 1347. Sadiq, Z. Bu sevgidn ölcym [Mtn] /Zeynb Sadiq; nr hazir. Vaqif saqolu; red. Zrxanim Ülvi; bdii red. Emin skndrov.- B.: Ziya-Nurlan NPM, 2002.100 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [2002-71919] 1348. Sadiqzad, Q. Mnim nakam qardaim [Mtn] /Qumral Sadiqzad; ön söz. N. Cfrov; red. T.Qurban;.B.: Çaiolu, 2002.- 304 s., portr.: k.; 21 sm.- 300 nüs.[2002-71827] 1349. Saracli, . Ömür keçdi yuxu kimi [Mtn] /flatun Saracli; hazir. L.Kamran qizi, A.flatun qizi; red. K.Talibzad.- B.: Xzr, 2002.- 219 s.+ (24) s. fotok.; 20 sm.- ISBN 9952-200-15-3- [2002-71665] 1350. Sazli-sözlü Göyç [Mtn] /topl. v trt. ed. slam lsgr: red. Dilsuz.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 184 s.; 20 sm.700 nüs.- [2002-73008] 1351. Sevda qapisi [Mtn]: eirlr /red. O.nvrolu.B.: Odlar yurdu, 2002.- 64 s., fotok.; 17 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-73334] 1352. Seyidsoy, M. Harda axtarim sni [Mtn]: eirlr /Mirhmd Seyidsoy.- B.: irvannr, 2002.- 96 s., port.; 20 sm.- 110 nüs.- [2002-71568] 1353. Sfa. Bizimdir eq dünyasi [Mtn]: eirlr /Sfa; trt. ed. v ön sözün mül. S.Xyal; red. H.Mail, C.Nari; AMEA, Mhmmd Füzuli adina lyazmalar institutu.B.: Örnk, 2002.- 36 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [2002-72099] 1354. Sma, M. A atli döyüçü [Mtn] /Mleyk Sma; red. Zöhrab mamquliyev; rssam Ayxan Rsulov.-B.: Adilolu, 2002.- 81 s.: k.; 20 sm.- Müq.q., 100 nüs.[2002-71328]

196

1355. Sma, M. Girta harayi [Mtn] /Mleyk Sma; red. Elman Rüstmov.- B.: Adilolu, 2002.- 90 s.: k.; 20 sm.- Müq.q., 250 nüs.- [2002-71327] 1356. rraf, . gid ölr, adi qalar [Mtn]: eirlr, poemalar /iruy Srraf; red. B.Vtnolu.- Gnc: Gnc NPB; 2002.- 304 s., portr.; 19 sm.- 10000 man.- [200277339] 1357. Syyah, . hid qarda [Mtn] /libala Syyah; red. v nair Haci Kamal Novruz.- B., 2002.- 185 s.; 23 sm.- [2002-72352] 1358. Sofulu, P. hid ruhlarin ikstsi [Mtn]: poema /Pnah Sofulu; red. Syavu Srxanli.- B.: Yeni nsil, 2002.- 116 s., portr.; 14 sm.- 100 nüs.- [2002-72210] 1359. Soltanqizi, M. ia doru gedirm [Mtn] /Mlaht Soltanqizi; red. frat liyeva.- B.: Nurlan, 2002.76 s., portr.; il.; 21 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71879] 1360. Sonali günlrimiz [Mtn] /çapa hazir. v red. Mmmdaa Aarzaolu.- B.: irvannr, 2002.- 60 s., portr.: k.; 20 sm.- 50 nüs.- [2002-71571] 1361. Sultanli, V. Ölüm yuxusu [Mtn]: povestillüstrasiya, hekaylr, esselr /Vaqif Sultanli; red. .Cfrzad; ön sözün mül. Rüstm Behrudi, Min Can Kim.- B.: Turan, 2002.- 152 s.; 21 sm.- 500 nüs.- ISBN 9952-310-03-1- [2002-7018] 1362. adiman, . Kimin aci dünya, kiminin taci dünya [Mtn] /mül.-red. irin Krimbyli; red. .Nzrli; ön söz: övkt Hicran mami.- B.: Nurlan, 2002.- 566 s., portr.; 21 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002- 71795] 1363. ahbazli, F. Baima glnlr [Mtn]: eirlr /Fikrt ahbazli; red. li Mirzalli.- B.: Mütrcim, 2002.- 80 s., portr.; 16 sm.- Müq.q., 200 nüs.- [2002-71642] 1364. amilolu, R. tirilmi mhbbt [Mtn]: povestlr v hekaylr /Rafiq amilolu; red. M.lkbrli.-B.: ur, 2002.- 188 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-75849] 197

1365. ixhmdolu, H. Ömür-gün [Mtn]: eirlr v poemalar /Hacibala ixhmdolu; rd. K.Aakiiolu.B.: Baki Universiteti, 2002.- 328 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-72311] 1366. ixli, S. Elxan by [Mtn]: eirlr v poema /Seyfddin ixli; ön sözün mül. F.Vliyev; red. A.sabyli; nair Q.sabyli. - B.: irvannr, 2002.- 96 s.; 20 sm.- 110 nüs.- [2002-71588] 1367. irvanli, . Qm mngnsi [Mtn]: eirlr /libala irvanli; ön sözün mül. Frid Lman.- B.: Hrbi nriyyat, 2002.- 88 s.; 16 sm.- 500 nüs.- [2002-71023] 1368. irvanli, . Sevk, qoruyaq [Mtn]: eirlr /lihsn irvanli; red. Müzffr ükür Mchul.- B.: irvannr, 2002.- 96 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [2002-71036] 1369. ükürov, . Byaz çalmalidir bai dalarin [Mtn] /bil ükürov; red. irindil Alianli.- B.: Sabah, 2002.368 s., port.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-86106251-X- [2002-72965] 1370. Taiyev, A. Dalar, sizd nyim qaldi... [Mtn]: Bir ömürdn shiflr /Aydin Taiyev; red. A.sabyli; nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 80 s.: k.; 20 sm.200 nüs.- [2002-71587] 1371. Taiyev, A. Könlümün sevgili- mhbubu mnim [Mtn] /Aydin Taiyev; red. Anar sabyli; nair Qm sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 100 s., fotok.; 19 sm.230 nüs.- [2002-71567] 1372. Tanin öz vtnind: Syavu Mmmdzadnin ömür yarpaqlari [Mtn] /trt. Syavu Mmmdzad; red. Eldar rifov.- B.: Yurd, 2002.- 64 s., fotok.; 20 sm.Mtn Azrb. v rus dillrind.- Müq.q., 200 nüs.- [200271612] 1373. Tapdiqolu, N. Borçalinin Süsni [Mtn]: müsahib v publisistik qeydlr /Nazim Tapdiqolu; red.

198

Oqtay Abbasolu.- B.: 2002.- 64 s.: k.; 21 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71714] 1374. Tapdilar bir-birini - sevgini bölüdülr [Mtn]: (Rsul Rza v Nigar Rfibyliy hsr olunmu eirlr, poemalar) /trt. ed. Anar; rssam V.Allahyarova.- B.: Nurlan, 2002.- 278 s.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [200271759] 1375. Tbib, M. Bir ömür sürmüm, dünya görmüm [Mtn] /Mirfsl Tbib; red. .Mirzalli; nair T.Vlixanli.B.: Mütrcim, 2002.- 444 s., foto.; 20 sm.- Müq.q., 300 nüs.- [2002-72129] 1376. Tbrizi, Q. S. Ümid çirai [Mtn]: eirlr /Qulamrza Sbri Tbrizi; trt. ed., nr hazir. v red. Vaqif Sultanli.- B.: irvannr, 2002.- 160 s.; 20 sm.Müq.q., 500 nüs.- [2002-71132] 1377. Thlli, . Da-divar durur arada [Mtn]: eirlr /sd Thlli; nr hazir. v red. Rafiq Hümmt.-B.: Adilolu, 2002.- 192 s.; 16 sm.- Mtn latin v kiril qrafikasinda.- 250 nüs.- [2002-71274] 1378. Trtrli, Q. Yadina dücym [Mtn]: eirlr /Qdir Trtrli; red. v ön sözün mül. Q.Köçrli.-B.: Ozan, 2002.- 200 s.; 20 sm.- Müq.q., 350 nüs.- [200272397] 1379. Töhmrli, . Ciziimdan çixmiram [Mtn]: eirlr /zmiraa Töhmrli; red. .sabyli; nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 20 s.: k.; 20 sm.- 213 nüs.- [200271040] 1380. Tud, . Mnim ssim [Mtn]: eirlr v poemalar /li Tud; trt. ed. v çapa hazir. Natiq Cavadzad.- B.: Azrbaycan, 2002.- 472 s., portr.; 20 sm.- Müq. q., 1000 nüs.- [2002-72258] 1381. Tuncay, . Közrn mhbbt [Mtn]: eirlr, dram srlri /min Tuncay.- B.: irvannr, 2002.- 64 s., portr.; 20 sm.- [2002-71574] 199

1382. Üç min ilin hikmti [Mtn] /trt. li Polad; red. F.Qasimzad, N.Cfrov; rssam V.brahimqizi.- 1-ci nr.- B.: Yurd, 2002.- 719 s., foto., portr.; 28 sm.- 2200 nüs.- ISBN 9952-407-00-2 (cildli).- [2002-72089] 1383. Üfüq: dbi almanax [Mtn] /"Ocaq" dbi birliyi; sdr v red. Vasif Qrib; nair R.Babayev; trt. V.Tariyelolu.- B.: El-ALiance, 2002.- 166 s., portr.; 20 sm.- 5000 man., 420 nüs.- ISBN 9952-290-08-X- [200273796] 1384. Vahabzad, B. A atli olan [Mtn] /Bxtiyar Vahabzad; red. Tran Tofiq qizi; nair B.Axundov.- B.: Thsil, 2002.- 172 s., portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [200271207] 1385. Vahabzad, B. srlri [Mtn]: 11 cildd /Bxtiyar Vahabzad; trt.-red. .Bairov; rssam Z.liyev.- B.: Azrbaycan, 2002.- Cild II.- 512 s., portr.: il.; 20 sm.- 700 nüs. (cildli).- [2002-71163] 1386. Vahabzad, B. srlri [Mtn]: 11 cildd /Bxtiyar Vahabzad; nair H.Hüseynov; rssam Z.liyev.- B.: Çaiolu, 2002.- Cild III.- 512 s., portr.: il.; 20 sm.- 700 nüs. (cildli).- [2002-71164] 1387. Vahabzad, B. srlri [Mtn]: 11 cildd /Bxtiyar Vahabzad; nair H.Hüseynov; rssam Z.liyev.- B.: Çaiolu, 2002.- Cild IV: (1970-1979).- 608 s., portr.: il.; 20 sm.- 700 nüs. (cildli).- [2002-71209] 1388. Vahabzad, B. srlri [Mtn]: 11 cildd /Bxtiyar Vahabzad; trt.-red. A.Bairov; rssam Z.liyev.- B.: Çaiolu, 2002.- Cild V: (1980-1989).- 504 s., portr.: il.; 20 sm.- 500 nüs. (cildli).- [2002-71632] 1389. Vahabzad, B. Sandiqdan sslr [Mtn]: eirlr /Bxtiyar Vahabzad.- B.: Tfkkür NPM, 2002.-128 s.; 21 sm.- 200 nüs.- [2002-72190] 1390. Vaqifqizi, E. Mn sevgidn doulmuam [Mtn]: lirika /Elnar Vaqifqizi; red. S.Srxanli.- B.: Adilolu, 200

2002.- 90 s.; 17 sm.- Mtn latin v kiril qrafikasinda.Müq.q.; 1000 nüs.- [2002-72093] 1391. Vfa, X. Bir gün döncksn... [Mtn]: eirlr /Xuraman Vfa; red. Oqtay Rza.- B.: Parni iz Baku, 2002.368 s., portr.; 21 sm.- Mtn latin v kiril qrafikasinda.1000 nüs.(cildli).- [2002-72959] 1392. Vkil, . Ellrin sgndri [Mtn] /li Vkil; red. v ön sözün mül. M.Günr.- B.: AME, 2002.- 190 s., portr.: il.; 17 sm.- Mtn latin v kiril qrafikasinda.- 250 nüs.- ISBN 5-8960-0342-X- [2002-70859] 1393. Vkilolu, M. nbiya v övliyalar [Mtn] /Mirli Vkilolu; red. S.Aayev.- B.: ua, 2002.- 143 s., portr.; 19 sm.- 500 nüs.- [2002-70601] 1394. Vliyev, . Bs deyirdin qayidacaq... [Mtn]: povest v hekaylr /brahim Vliyev.- B.: Adilolu, 2002.- 96 s., portr.; 20 sm.- Müq.q.; 100 nüs.- [2002-72350] 1395. Vliyev, . Salam komissar [Mtn]: roman /brahim Vliyev; red. v ön söz vzi öhrt Slimbyli.- B.: Adilolu, 2002.- 432 s., portr.; 21 sm.- Müq.q., 200 nüs.[2002-72433] 1396. Vliyev, Z. Qoy eirlrim yaatsin mni [Mtn]: seçilmi srlr /Zübeyir Vliyev; red. Frhad Vliyev.- B., 2002.- 285 s., portr.; 20 sm.- Mtn kiril qrafikasinda.Müq.q., 100 nüs.- [2002-73999] 1397. Vüqar, V. Dünya sözdn keçir [Mtn]: eirlr v poemalar /Vaqif Vüqar.- B.: Adilolu, 2002.- 213 s., portr.; 16 sm.- 3000 man., 1000 nüs.- [2002-77409] 1398. Yanar, C. Eqim - zabim mnim [Mtn]: eirlr /Cavanir Yanar; red. A.Heydrolu.- B.: Tural- NPM, 2002.- 68 s.; 20 sm.- Müq.q., 250 nüs.- [2002-73603] 1399. Yaniqli, . Tcnislr [Mtn] /dris Yaniqli; red. Vaqif Paayev.- B.: Abilov, Zeynalov v oullari, 2002.110 s., portr.; 16 sm.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-87459243-1- [2002-70908] 201

1400. Yaradanqulu, S. zizdir bu yerlr mn [Mtn]: eirlr /Sdi Yaradanqulu; red. v nair M.Çobanli.- B.: Borçali, 2002.- 144 s., portr.; 15 sm.- Müq.q., 300 nüs.[2002-72594] 1401. Yunusov, . Darixmasin [Mtn]: eirlr /jdr Yunusov; red. Sdiyar Cahangirolu.- B.: Nasir, 2002.148 s., portr.; 16 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71344] 1402. Yusif, M.. Diriltdi almi eqin nidasi... [Mtn] /Mirz bdülxaliq Yusif; lyazmalar sasinda mtni nr hazirlayan v trt. Sona Xyal; red. Haci Mail; , Mhmmd Füzuli adina lyazmalar in-tu.- B.: Nurlan, 2002.- 128 s., port.; 20 sm.- (nadan olmasinin 150 illiyi münasibti il).- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71638] 1403. Yusifolu, . Mni kövrldck kdr qalmadi [Mtn]: eirlr /brahim Yusifolu.- B.: irvannr, 2002.88 s., portr.; 20 sm.- 300 nüs.- [2002-71573] 1404. Yusifolu, R. Ayriliin qm hasari [Mtn]: eirlr /Rafiq Yusifolu; red. Nriman Hsnzad.- B.: Thsil, 2002.- 320 s.; 21sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-71835] 1405. Yusifov, Z. Mnim bir canim var, iki vtnim [Mtn]: eirlr, trcümlr /Zkriyy Yusifov; trt. ed. A.Niftliyev; red. A.sabyli; nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2002.- 100 s.: sh.; 20 sm.- 230 nüs.- [200271585] 1406. Zahidolu, B. Dniz mni çairir [Mtn]: eirlr /Babk Zahidolu; red. F.Ramazanolu.- B.: Gnclik, 2002.- 30 s., fotok.; 14 sm.- 200 nüs.- ISBN 5-80201585-3- [2002-72553] 1407. Zeynalov, M. Zerkalo Klara [Mtn] /Müfiq Zeynalov; red. A.Quliyeva; nair .Xuduolu.- B.: Qanun, 2002.- 232 s.; 20 sm. + (8) ayrica v. foto.- (Oru dünyasiitab I ).- 500 nüs.- [2002-72455] 1408. Zngilanli, . Liderlik xstliyi [Mtn] /ükür Zngilanli; red. N.Hsnzad; nair .Slimbyli; rssam 202

H.Nsirolu.- B.: Yaziçi, 2002.- 104 s., portr.: il.; 16 sm.Müq.q., 1000 nüs.- [2002-74674] 1409. Ziya F. Mnim air anam [Mtn]: eirlr v poema /Fxrddin Ziya; red. Adil Cmil; nair Qoqar smayilolu; rssam dalt.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 176 s.: il.; 21 sm.- 500 nüs.- [2002-71493] 1410. Ziyadolu, Z. Turmz hvalatlar [Mtn] /Zamddin Ziyadolu; red. Anar sabyli; üz qabiinin rssami Qafar Sarivlli.- B.: irvannr, 2002.- 120 s.; 14sm.- 500 nüs.- [2002-71043] 1411. , . [] / .- .: , 2002.- 140 .; 20 .. ., 1000 .- [2002-1-681674] 1412. , . []: / .- .: , 2002.- 16 .; 14 .- . ., 200 .- [2002-1-681358] 1413. , . [] / .- .: , 2002.- 126 .; 17 .- . ., 1000 .- [2002-1-681940] 1414. , . [] / .- .: , 2002.- 3: : .- 360 .; 20 .- . ., 300 .ISBN 5-8066-1424-7- [2002-1-681365] 1415. , .. []: / .- .: , 2002.- 77 .; 20 .- . ., 500 .- [2002-1-681758] 1416. , . []: / ; . ; .- .- ., ..- 57 .: .; 20 .- [2002-1-681419] 1417. , . []: / .- .: , 2002.- 112 .; 20 .- . ., 300 .- ISBN 9952-280-02-5- [20021-681575]

203

1418. , . []: / .- .: , 2002.- 88 .; 20 .- . ., 300 .- [2002-1-681330] 1419. , . : []: / .- .: , 2002.- 44 .; 18 .- 400 .[2002-1-681120] 1420. , . [] / .- .: , 2002.- 118 .; 20 .. ., 300 .- ISBN 5-8020-1596-9- [2002-1-681443] 1421. , .. [] / .- ., 2002.- 499 .; 20 .- . ., 100 .- [2002-1-681734] 1422. , .. [] / .- .: , 2002.- 372 .; 20 .- . ., 100 .- [2002-1-681119] 1423. , .. []: , , / ; . ..- .: , 2002.- 224 .; 20 .- . ., 2000 .- ISBN 5-8020-1620-5- [2002-1-681892] 1424. , . [] / .- . 2-, .- .: , 2002.- 514 .; 20 .- . ., 500 .- ISBN 9952-210-03-5- [2002-1-681541] 1425. , . []: / .- .: , 2002.- 59 .; 20 .- . ., 300 .- [2002-1-681682] 1426. , . []: / .- .: , 2002.- 82 .; 20 .- . ., 200 .- [2002-1-681073] 1427. , . [] / .- .: , 2002.- 84 .; 18 .. ., 500 .- [2002-1-681580]

204

1428. . ( ). []: /.- .: , 2002.- 82 .; 20 .- . ., 500 .- [2002-1-681740] 1429. . ( ). []: /.- .: , 2002.- 146 .; 14 .- . ., 500 .- [2002-1-681242] 1430. , .. []: / .- .: , 2002.- 532 .; 20 .- . ., 500 .- ISBN 9952-407-05-3- [2002-1689801] 1431. , .. . [] / .- .: , 2002.- 260 .; 20 .- . ., 100 .- [2002-1-681573] 1432. , . []: / .- .: , 2002.- 388 .; 20 .- (: ).- . . .- . ., 500 .- ISBN 9952407-01-0- [2002-1-681871] 1433. , . []: / .- .: , 2002.- 408 .; 20 .(: ).- . . .- . ., 500 .- ISBN 9952-407-01-9- [20021-681880] 1434. , . [] / ; . .; . . .- .: , 2002.- 224 .: .; 20 .- . ., 500 .[2002-1-681616] 1435. , . []: / .- .: , 2002.- 220 .; 20 .- . ., 300 .- [2002-1-681576]

205

1436. -, . (). []: - / -.- .: , 2002.- 236 .; 20 .- . ., 500 .- [2002-1-681240] 1437. , .. []: 2- / ; . . ; . .- .: -, 2002.- 1.- 616 .; 25 .- 25000 ., 1500 .- [2002-2-766030] 1438. , .. []: 2- / ; . A.- .: -, 2002.- 2.- 488 .; 25 .- 25000 ., 1500 .- [2002-2-764773] 1439. , ., , . []: / , .- .: , 2002.224 .; 20 .- . ., 200 .- [2002-1-681354] []: 1440. . 1990. « » /.- .: , 2002.- 32 .; 20 .- . ., 500 .- [2002-1681329] 821.161. Xarici dbiyyat 1441. Hikmt N. Güni içnlrin türküsü [Mtn]: eirlr, mqallr /Nazim Hikmt; trt. ed. Q.smayil.- B.: Azrnr, 2002.- 336 s., portr.: k.; 21 sm.- Müq. q., 500 nüs.- [2002- 71091] 1442. Hüqo, V. Seçilmi srlri [Mtn] /Viktor Hüqo; red. zizaa; trc. ed. amil Zaman (amil Clal olu Zamanov).- B.: Nasir, 2002.- 384 s., portr.; 21 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-8240-0002-6- [2002- 72438] 1443. bsen, H. Seçm dramlari [Mtn] /Henrik bsen; red. C.libyov; trc. edn zad liyev. - B.: Elm v hyat, 2002.- 364 s., portr.; 21 sm.- 1000 nüs.- [200271190] 206

1444. lk mktub [Mtn]: Ruminiya yaziçilarinin srlrindn ibart toplu /ön sözün mül., trt. v trc. ed. Güllü Yololu; red. G.Mmmdli.- B.: Adilolu, 2002.258 s.; 20 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [2002- 71497] 1445. iller, F. Balladalar, eirlr [Mtn] /Fridrix iller; red. M.ükür Mchul; alman dilindn trc. ed. .irvanli.B.: irvannr, 2002.- 60 s.; 17 sm.- 300 nüs.- [200272212] 1446. Tbrizi, Q. Seçm eirlr [Mtn] /Qulamrza Sbri Tbrizi; trt. ed., nr hazir. v red. Vaqif Sultanli.- B.: irvannr, 2002.- 252 s.; 21 sm.- Müq.q, 500 nüs.- [200271139] 1447. Türkün ssi [Mtn]: gnc türk yazarlarinin eir, hekay v publisistik yazilari /trt. .Qoali; red. S.Nzrli; foto M.Yolçuyev; Dünya gnc türk yazarlar birliyi.- B.: BSU, 2002.- Almanax 4.- 146 s., fotok.; 20 sm.- Mtn Azrb., türk, türkmn, naqay dillrind.- 500 nüs.- [2002- 71386] 82/821-93 Uaqlar üçün bdii dbiyyat 1448. Axundov, S. S. Qorxulu naillar [Mtn] /Süleyman Sani Axundov.- B.: Atilla, 2002.-114 s.; 20 sm.- 100 nüs.[2002-75535] 1449. Andersen, H. X. Naillar [Mtn] /Hans Xristian Andersen. arl Perro; Lidiya v Zakir Quliyevlr; trc. ed. M.Rzaquluzad, G.Abasov.- B.: Nail evi, 2002.- 40 s.: il.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71867] 1450. Azrbaycan uaq dbiyyati müntxabati: (XIXXX srlr) [Mtn]: uç cildd /topl., transliterasiya v trt. ed.X.Mmmdov, A.Hsnov; red. T.hmdov, .Qribli.B.: Nasir, 2002.- Cild II.- 632 s., faksim., portr.; 25 sm.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [2002-81864] 207

1451. liyev, S. Nailli nnlr, ailli nvlr: [Mtn]: uaqlar üçün eirlr /Sahib liyev.- B.: Açiq dünya, 2002.80 s.: fotok.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [2002-76215] 1452. Haciyev, . Bir qiz, bir olan, bir d ovçu Qurban [Mtn]: naillar /rf Haciyev; red. Arzu Haciyeva; rssam Söhrab Hüseynov.- B.: Nail evi, 2002.- 76 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 1500 nüs.- [2002-70683] 1453. Hüseynov, N. Sehrli yazi lövhlri [Mtn] /Nicat Hüseynov; ön söz vzi G.Paçxatavili; dizayner G.liyeva.- B.: Adilolu, 2002.- 60 s.; 20 sm.- 100 nüs.[2002-71662] 1454. Xlil, Z. Dünyanin n balaca naillari [Mtn] /Zahid Xlil.- B.: Nail evi, 2002.- 152 s., portr.; 20 sm.Müq.q., 500 nüs.- ISBN 9952-210-04-3- [2002-70684] 1455. Kazimli, . Firça v qlm [Mtn]: eirlr v rsm srlri /bdülaa Kazimli; red. Yusif Rüstmov.- B.: Azrbaycan Universiteti, 2002.- 255 s.: k.; 22 sm.Müq.q., 500 nüs.- [2002-71817] 1456. Qrib tütk [Mtn]: Bolqar yaziçilarinin nail v hekaylri /trc. v trt. Natiq Sfiyev; red. Akif ahverdiyev.- B.: BUN, qtisad Un-ti, 2002.- 112 s.: k.; 20 sm.- [2002-72014] 1457. Maymaq Qaragöz [Mtn]: nagillar toplusu /L.Quliyeva, Z.Quliyev.- B.: Nail evi, 2002.- 43 s.; 20 sm.- (150 nail).- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 9952-210-05-1[2002-71373] 1458. Mhmmd, A. Ltiflr [Mtn]: uaqlar üçün /Aa Mhmmd; red. Bybala lsgrov.- B.: Araz , 2002.- 28 s., portr.; 14 sm.- 250 nüs.- [2002-71406] 1459. Mmmdova, R. nam [Mtn]: eirlr, hekay v povest /Rfiq Mmmdova.- B.: irvannr, 2002.- 80 s., portr.; 17 sm.- [2002-71041] 1460. Mmmdova, R. Uurlu ov [Mtn]: hekaylr v povest /Rfiq Mmmdova; nair: Qm sabyli.- B.: 208

irvannr, 2002.- 76 s., portr.; 17 sm.- 200 nüs.- [200271002] 1461. Müfiq, M. Könlümü al, oxu! [Mtn]: eirlr, poemalar /Mikayil Müfiq; trt. ed. v red. Gülhüseyn Hüseynolu.- B.: Maarif, 2002.- 96 s.; 21sm.- (Mktb kitabxanasi).- 2 man.,1000 nüs.- [2002-80369] 1462. Nizami. Poemalar [Mtn]: 2 kitabda [Mtn]: (ixtisarla) /Nizami Gncvi; trt. .Mikayilov, A.Bkirova; red. .Naxçivanli.- B.: Maarif, 2002.- Kitab I.- 239 s.; 20 sm.- (Mktb kitabxanasi).- Müq.q., 1000 nüs.- [200273004] 1463. Nizami. Poemalar [Mtn]: 2 kitabda [Mtn]: (ixtisarla) /Nizami Gncvi; trt. .Mikayilov, A.Bkirova; red. .Naxçivanli.- B.: Maarif, 2002.- Kitab II.- 212 s.; 20 sm.- (Mktb kitabxanasi).- Müq.q., 1000 nüs.- [200273005] 1464. Nuruqizi, S. Çrplng [Mtn]: uaqlar ücün eir v hekaylr /Sevinc Nuruqizi; red. Valid mamliyeva.B.: Adilolu, 2002.- 109 s., port.; 20 sm.- Müq.q., 400 nüs.- [2002-71278] 1465. Shht, A. Gün dalara yayildi [Mtn]: kiçik yali uaqlar üçün eirlr /Abbas Shht; red. F.Hüseynova; rssam R.Hüseynov.- B.: Turan, 2002.-12 s.: il.; 10 sm.(lk kitabim).- 3800 man., 3000 nüs.- [2002-76691] 1466. irvani, S. . Seçilmi srlri [Mtn] /Seyid zim irvani; ön söz v trt. Xeyrulla Mmmdov; elmi red. ziz Mirhmdov.- B.: Maarif, 2002.- 294 s.; 20 sm.(Mktb kitabxanasi).- 1000 nüs.- [2002-72991] 1467. Vtn dönnim [Mtn]: Azrbaycanin Milli Qhrmani Tbriz Xlil Rza olu Xlilbyli /topl.v trt. ed. S.Xlilbyli; red. .sgrli.- B.: Çaiolu, 2002.- 312 s.: k.; 22 sm.- 1000 nüs.- [2002-75427] 1468. Vzirov, N. Seçilmi srlri [Mtn] /Ncf by Vzirov; trt. ed. Xeyrulla Mmmdov; elmi red. Zaman 209

sgrli.- B.: Maarif, 2002.- 292 s.; 20 sm.- (Mktb kitabxanasi).- 1000 nüs.- [2002-73006] 1469. Yusifolu, R. Söz çmni [Mtn] /Rafiq Yusifolu; rssam lqar Tofiqolu.- B.: Azrbaycan, 2002.- 47 s.: il.; 20 sm.- ("Göyrçin" kitabxanasi).- 3000 man., 3000 nüs.[2002-71356] 9 Corafiya. Bioqrafiya. Tarix 902/904 Arxeologiya. Arxeloji abidlr 1470. Abbasova, F. abran [Mtn]: tarixi-arxeoloji tdqiqat /F.Abbasova.- B.: Elm, 2002.- 280 s.; 20 sm.[AMEA k/x] 1471. lkbrli, . Qrbi Azrbaycan [Mtn]: 10 cildd /ziz lkbrli; red. B.Budaqov, E.Sabirolu; , Nizami adina dbiyyat institutu; Dd-Qorqud adina Folklor elmi-mdni institutu.- B.: Arida, 2002.- Cild 2: Zngibasar, Grnibasar v Qirxbulaq mahallari (Zngibasar, Qmrli v Ellr Yollari).- 736 s.: il.; 20 sm.Biblioqr.: s. 722-727.- 1000 nüs.(cildli).- [2002-71639] 1472. brahimov, F. Baki. çri hr [Mtn] /Frhad brahimov, K.Frhadolu; elmi red. Q.hmdov, S.Hüseynova; trç. Elçin brahimov, Susan Birch.- B.: Ofset Azrb.- Türkiy nr v poliqrafiya irkti, 2002.- 112 s., port.: k.; 30 sm.- Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- [2002-71033] 1473. Qasimov, E. Azrbaycanin orta sr hrlrinin su tchizati [Mtn]: I-V srlr tarixi-arxeoloji tdqiqat /elmi red. ön sözün mül. libaba Babayev; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya institutu.- B.: Adilolu, 2002.200 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 184197.- Müq. q., 250 nüs.- [2002-70849] 210

1474. Seyidbyli, E. Qaraba torpaq mülkiyytin aid rxeoqrafik materiallar [Mtn]: Gövhr Aa Cavanirin sndlri /elmi red. T.Hsnzad.- B.: Nurlan, 2002.- 145 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 141-144.- Müq.q, 500 nüs.- [200271705] 1475. Seyidov, A.Q. Nhcird arxeoloji aradirmalar [Mtn] /A.Q.Seyidov, V.V.Baxliyev.- B.: qtisad Universiteti, 2002.- 201 s.; 20 sm.- [ADU k/x] 1476. Sfrli, H. F. Culfa bölgsinin epiqrafik abidlri [Mtn] /Haci Fxrddin Sfrli; elmi red. M.S.Nemtova; elmi msl. ..Hbibbyli; Naxçivan Dövlt universiteti, Naxçivan Regional elm mrkzi.- B.: Elm, 2002.- 62 s., lav (7) v. (18) k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 52-60.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-8066-3161-1- [2002-75882] 908 Diyarunasliq 1477. Abbasov, Y. Azrbaycanin dilbr gusi - Eçara [Mtn]: (Yardimli rayonunun Eçara kndi haqqinda) /Yaqub Abbasov; red. Nurddin dilolu.- B.: smayil, 2002.- 68 s.: [12] s. k.; 20 sm.- [2002-71146] 1478. Cabbarov, S. Astafa-Kamal ocai [Mtn] /Seyidaa Cabbarov; red. Qrnfil Xlillova.- B.: ua, 2002.- Kitab I.- 384 s.: k., xrit; 20 sm.- Biblioqr. s. 4041.- 1000 nüs.- [2002-71078] 1479. liyev, V. Naxçivan [Mtn] /Vli liyev; red. .Babayev.- B.: XXI - Yeni Nrlr evi, 2002.- 320 s., fotok., xrit: il.; 21 sm.- Cildd: NaxçivanAzrbaycanin tarixi diyaridir.- xtibaslar: s. 308-314.Biblioqr. Azrb. v rus dillrind: s. 315-317.- 1000 nüs.[2002-72550] 1480. Qabaqçöl v qabaqçöllülr [Mtn]: (Balakn rayonu) /ümumi red. .Ö.Hüseynov.- B., 2002.- Hiss I.124 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [2002-71829] 211

1481. Qaçaan eli [Mtn]: (Borçali mahalinin Qaçaan kndi haqqinda) /red. N.M.Süleymanov, P.Ç.mircanov.B.: Tfkkür, 2002.- 556 s.; 21 sm.- 2 man., 800 nüs.[2002-77958] 1482. Qasimov, O. Bizim v sizin Balaxani [Mtn] /Oqtay Qasimov; red. Cmil libyov.- B.: Elm v hyat, 2002.- Kitab II.- 308 s.: k.; 20 sm.- 300 nüs.- [200271701] 1483. Qasimova, L. Yayci v yaycililar [Mtn]: 2 hissd: (Naxçivanin Yayci kndi haqqinda) /Leyla Qasimova; red. Anar sabyli.- B.: irvannr, 2002.Hiss I.- 300 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [2002-72410] 1484. Mmmdaa, A. Döyü sngri [Mtn]: Qobu v qohumlar silsilsindn /Aarzaolu Mmmdaa.- B.: Mütrcim, 2002.- 84 s., portr., foto; 20 sm.- 300 nüs.[2002-70946] 1485. Mmmdova, N. rf v onun layiqli övladlari [Mtn] /Naid Mmmdova, S..Mmmdov; red. M.H.Aayev, S.S.Hüseynov.- B.: Nail evi, 2002.- 247 s.: il.; 20 sm.- Müq.q., 300 nüs.- [2002-71065] 1486. Rhimov, . Qbl üryimdir, Vndam düünn beynim [Mtn] /nvr Rhimov.- B.: Nasir, 2002.- Cild I.251 s., fotok.:, il.; 21 sm.- Müq.q., 300 nüs.- [200275875] 1487. Rhmanli, N. Çiraqqala yurdunun övladlari [Mtn] /Nizami Rhmanli.- B.: ua, 2002.- 352 s., portr.; 20 sm.1000 nüs.- [2002-71354] 1488. Slimov-aani, T. Qala [Mtn]: Baki kndlri /Tvkkül Slimov- aani.- B.: I-YNE, 2002.- 80 s., portr., foto.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-71158] 1489. Slimov-aani, T. üvlan [Mtn]: Baki kndlri /Tvkkül Slimov aani- B.: I-YNE, 2002.- 104 s., portr., foto.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002- 71157]

212

91 Corafiya 1490. Azrbaycan Respublikasinin corafiyasinin tdrisind praktik v müstqil ilrin aparilmasi [Mtn]: metodik vsait /trt. ed. M..Verdiyeva; elmi red. N.N.Allahverdiyev; Azrb. Resp. Thsil problemlri institutu; Azrb. Dövlt pedaqoji universiteti.- B.: smail, 2002.- 38 s., sxemlr; 21 sm.- 6000 man.- [2002-77216] 1491. Azrbaycan Respublikasinin regional corafi problemlri [Mtn]: Qbl rayonu / ba red. B..Budaqov; msul red. .V.Mmmdov; , akad. H..liyev adina Corafiya institutu; ki regional elm mrkzi. - B.: smayil, 2002.- 80 s., cdvl; 20 sm.+ [1] v.qat. xrit (2025) sm.- 200 nüs.- [2002-71486] 1492. Piriyev, V. Azrbaycanin tarixi-siyasi corafiyasi [Mtn]: drs vsaiti /Vaqif Piriyev; elmi red. N..Vlixanli.- B.: Araz, 2002.- 152 s., xrit; 20 sm.Biblioqr.: s. 146 -151.- [2002-71127] 1493. , .. [] / , ..; , - . ...- .: , 2002.- 29 .; 20 .- 1 ., 100 .- [2002-1-698362] 1494. , .. ( ) [] / ; , - . ...- ., 2002.- 216 .; 20 .- . ., 500 .- [2002-1-681415] 93/94 Tarix

213

1495. Adilov, M. Azrbaycan paleoqrafiyasi v tarixi orfoqrafiya msllri [Mtn] /Mmmd Adilov; red. P..Krimov.- B.: Nurlan, 2002.- 200 s.; 19 sm.- Biblioqr.: s. 188-199.- 500 nüs.- [2002-71614] 1496. Alatan,Y. Kaçkinlar [Mtn]: sndli foto albom /fotojurnalist: Yavuz Alatan.- Ankara, Türksoy yayinlari, 2002.- 17.- 64 s., fotok.; 26 sm.- ISBN 9757-213-14-4[2002-71927] 1497. Arazolu. Müxtsr Azrbaycan tarixi [Mtn] /Arazolu.- B., 2002.- 163 s., portr., xrit; 24 sm.("Bütöv Azrbaycan Kitabxanasi" Tarix seriyasi).Biblioqr.: Azrb.v türk dillrind: s. 159-162.- [200270409] 1498. Atabyi, T. Azrbaycan: etnik mnsubiyyti v randa qüdrt urunda mübarizsi [Mtn] /Turac Atabyi; trc. Nigar Mdtli; elmi red. Yaqub Mahmudlu.- B.: Thsil, 2002.- 248 s.; 20 sm.- Qeydlr: s. 220-245.Müq.q.,150 nüs.- [2002-71832] 1499. Azrbaycan tarixi muzeyi- 2002 [Mtn] /red. N.Vlixanli; AMEA, Azrbaycan tarixi muzeyi.- B.: Elm, 2002.- 329 s.: k., il.; 24 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 500 nüs.- ISBN 5-8066-1498-0- [2002-73596] 1500. Azrbaycan-Türkiy münasibtlri 1920-1922 [Mtn]: sndlr v materiallar /elmi red. v ön söz Hüsamddin Mmmdov (Qaramanli); çapa hazir. Jal Qurbanova v Musa Piriyev; Azrbaycanda Atatürk mrkzi.- B.: AzAtaM, 2002.-334 s.: (8) s. fotok.; 20 sm.- Göstricilr s. 313-324.- 200 nüs.- [2002-73299] 1501. Bayramli, N. Abbasilr xilafti xlif n-Nasir dövründ 1180-1225 [Mtn] /N.Bayramli.- B.: Nurlan, 2002.- 188 s.; 20 sm.- [AMEA k/x] 1502. Budaqov, B. Vtn yanisi [Mtn]: XX srd Azrbaycana qari ermni tcavüzü /Budaq Budaqov; red. Roza Krimova; AMEA, akad. H..liyev adina 214

Corafiya institutu.- B.: Ouz eli, 2002.- 232 s.; 21 sm.Müq.q., 200 nüs.- [2002-71809] 1503. Bünyadova, T. Ziya-mnim taleyim [Mtn] /Tahir Bünyadova; ruscadan trc. ed. F.Süleymanolu.- B.: Pedaqogika, 2002.- 240 s., portr., fotok.; 20 sm.- 3 man., 1000 nüs. (cildli).- [2002-80364] 1504. Dövran, M. Azrbaycan haqqinda düünclrimiz [Mtn] /Msudi Dövran, Samir Krimov; elmi red. A.M.ükürov.- B.: Adilolu, 2002.- 78 s.; 19 sm.- Müq.q., 200 nüs.- [2002-70787] 1505. bdoli, . Kaduslarin tarixi [Mtn] /li bdoli; red. N.Mmmdov; fars dilindn trc. ed. .Quliyev.Tehran, 2002.- 272 s., portr., fotok.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 268-271.- ISBN 9649-369-82-1- [2002-81348] 1506. bdülslimzad, Q. Nikbin faci [Mtn]: Qanli Yanvar düünclri /Qüdrt Y.bdülslimzad.- B., 2002.136 s.; 20 sm.- Kitab kiril qrafikasindadir.- [2002-73306] 1507. bülqazi, B. crei-Trakim [Mtn]: türkmnlrin soy kitabi /Bahadur xan bdülqazi; rus dilindn trc. ed. v ön sözün mül. smixan Osmanli; red. smayil Ömrolu; Çingiz xan adina Qdim türk tarixini aradirma fondu.- B. AME, 2002.- 146 s.: il.; 20 sm.Göstricilr: s. 133-144.- Biblioqr. Azrb. rus, Anadolu v Qrbi Avropa xalqlarinin dillrind s. 108-130.- 500 nüs.ISBN 5-8960-0365-- [2002-71633] 1508. hmdov, S. Azrbaycan dövltinin qounlari [Mtn]: Aqoyunlu qounlari /Sbuhi hmdov.- B.: Nafta-Press, 2002.- Cild I.- 52 s.: ill, cdvl, sxem; 29 sm.Müq.q., 200 nüs.- [2002-72873] 1509. mrahov, M. Qdim dünya tarixinin tdrisi metodikasi [Mtn]: müllimlr üçün vsait /Mais mrahov; elmi red. S..Allahverdiyev, N.Z.Clbiyev.- B.: Sda, 2002.- Hiss 1.- 224 s., portr.; 21 sm.- Biblioqr.

215

Azrb. v rus dillrind s. 214-217.- 9000 man.- ISBN 58687-4004-1- [2002-77533] 1510. mrahov, M. Unutsan, unudularsan [Mtn] /Mais mrahov; elmi red. S.A.Mmmdov; red. Vaqif Aslan.B.: Müllim, 2002.- 116 s., portr., fotok., xrit; 18 sm.Biblioqr. Azrb. v rus dillrind s. 113-114.- 9000 man., 500 nüs.- ISBN 9952-410-07-1- [2002-77531] 1511. nbiya olu, . XX srin 100 görkmli azrbaycanlisi [Mtn] /bdülhüseyn nbiya olu; trc. H.M.Frzullayev; red. H.A.Mansurzad.- Sumqayit, 2002.296 s.: (48) s. k., portr., xrit; 20 sm.- Qeydlr v lavlr: s. 269-290.- 25000 man., 2000 nüs.- [200276027] 1512. Hbibolu, V. Terrorçu Andranik v "Böyük Ermnistan" xülyasi [Mtn] /Vli Hbibolu; elmi red. . Mmmdov.- B.: Gnclik, 2002.- 212 s.; 20 sm.- Biblioqr. Azrb., ing. v rus dillrind: s. 209-211.- 1000 nüs.- ISBN 5-8020-1633-7- [2002-73188] 1513. Hüseynolu, S. Yurdundan, elindn arali qaçqin... [Mtn] /Srvaz Hüseynolu; red. B.Vzirolu.- B.: Tfkkür, 2002.- 48 s.; 20 sm.- 200 nüs.- [2002-72990] 1514. Hüseynov, M. Odlu tarix [Mtn] /Murad Hüseynov, Hikmt Cmilzad; red. S.Nzrli.- B.: Parni iz Baku, 2002.- Kitab IV.- 160 s., fotok.; 20 sm.- Müq.q., 1500 nüs.- [2002-72956] 1515. XX yüzillik - Soyqirimi, mif v hqiqtlr [Mtn] / red. M.Mürüdlü; Azrb. Azad müllimlr birliyi.- B.: Adilolu, 2002.- 119 s.; 20 sm.- Mtn içi biblioqr. Azrb. rus v ing. dillrind.- 1000 nus.- ISBN 9952-250-06-1[2002-72024] 1516. brahimolu, N. Öz kitabimiz [Mtn] /Nazim brahimolu; red. M.Allahmanli.-B.: ADPU, 2002.- 248 s.: il.; 20 sm.- Srb.q., 500 nüs.- [2002-71276]

216

1517. srafil, . ki müstqillik illrind [Mtn] /rf srafil, Fitdin brahimov; msl. B.lsgrov; red. A.Salam, R.ükürov.- B.: Mütrcim, 2002.- 208 s., foto: il.; 24 sm.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 9952-280-01-7- [200272128] 1518. Köçrli, T. Ermni saxtakarlii [Mtn] /Tofiq Köçrli.- B.: rq-Qrb, 2002.- 80 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 76-80.- 2 man., 1000 nüs.- [2002-79090] 1519. Köçrli, T. Qaraba tarixinin saxtaladirilmasi leyhin [Mtn] /ofiq Köçrli; red. .S.Mmmdov (Qblli); , ctimai-siyasi tdqiqatlar v informasiya institutu.- B.: Elm, 2002.- 472 s., [1] v. sxem.; 21 sm.- Müq. q., 200 nüs.- ISBN 5-8066-1424-7- [200271283] 1520. Mahal Mmmdli [Mtn]: anadan olmasinin 70 illiyi münasibtil /trt. Tofiq Mmmdli, Smd Mmmdli [v b.]; red. Tacddin Quliyev, Gülnar Mmmdli [v b.].- B.: Vtn, 2002.- 193 s.+ [48] v. k.; 22 sm.- (Azrbaycanin elm v mdniyyt xadimlri).- 200 nüs.- [2002-71761] 1521. Mmmdli, H. Görüm Faxralinin biri olsun be... [Mtn] /Hüseynqulu Mmmdli; red. flatun Amaov.- B.: Ari Da, 2002.- 264 s., portr.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 258-262.- 500 nüs.- [2002-70780] 1522. Mmmdov, . rvan dftri [Mtn]: ictimai fikir tariximizin qribsyn üfüqlri /srafil Mmmdov; elmi red. N.Cfrov.- B.: Adilolu, 2002.- 210 s.: k.; 21 sm.Biblioqr.: s.151-154.- 250 nüs.- [2002-75474] 1523. Mmmdov, . Tariximiz, torpaimiz, taleyimiz. [Mtn] /srafil Mmmdov; elmi red. .Aayev; msul red. Haci Qnbr (Aayev); red. .Rhman qizi.- B.: Adilolu, 2002.- Kitab I.- 700 s.: k.; 21 sm.- 1501-1920-ci illrin xronoloji tqvimi: s. 652-668.- Biblioqr.: s. 669-691,

217

ermni dilind: s. 692-694.- Müq.q., 500 nüs.- [200271392] 1524. Mustafayev, C. Xanliqlar dövründ Azrbaycanda sntkarliq [Mtn] /Camal Mustafayev; elmi red. T.T.Mustafazad; AMEA, A.Bakixanov adina Tarix institutu.- B.: Elm, 2002.- 272 s.; 20 sm.- Qeydlr Azrb. v rus dillrind: s. 225-269.- xtisarlarin siyahisi: s. 270.500 nüs.- ISBN 5-8066-1505- [2002-71971] 1525. Mustafazad, T. XVIII yüzillik- XIX yüzilliyin vvllrind Osmanli-Azrbaycan münasibtlri [Mtn]: monoqrafiya /Tofiq Mustafazad; elmi red. qrar liyev.B.: Elm, 2002.- 372 s.; 20 sm.- Müq. q., 300 nüs.- ISBN 58066-1423-9- [2002-71510] 1526. Purpirar, N. On iki sr sükut [Mtn]: ran tarixinin tmli bard düünclr /Nasir Purpirar; elmi red. Vaqif Sultanli; çevirni Güntay Cavanir.- B.: AME, 2002.- Müq. q., 500 nüs.- [2002-70798] 1527. Rizvan, N. Azrbaycan diasporasinin tarixindn [Mtn] /Nazim Rizvan; red. V.Arzumanli, T.lizad.- B.: Borçali NPM, 2002.- Cild I.- 206 s., (2) portr.; 20 sm.- 500 nüs.- [2002-72336] 1528. Seyidova, S. Osmanli imperiyasinda milli münasibtlr-ermni mslsi I srin II yarisi srin I rübü [Mtn]: ali mktb tlblri üçün drs vsaiti /Sevinc Seyidova, Ramazan Uslu; elmi red. O.B.Sultanov; Azrb. dövlt pedaqoji universiteti.- B.: Adilolu, 2002.79 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 76-77.- Müq.q., 200 nüs.- [200270700] 1529. Tahirzad, . Aamhmmd ah Qacar [Mtn]: trcümeyi-hal oçerki /dalt Tahirzad; elmi red. .Musayev; bdii trt. E.Faxrali.- B.: Kür, 2002.- 44 s.; 20 sm.- (Azrbaycan imperatorlari).- Biblioqr.: s. 44.- [200270839]

218

1530. Tahirzad, . Nadir ah far [Mtn]: trcümeyihal oçerki /dalt Tahirzad; elmi red. .Musayev.- B.: Kür, 2002.- 40 s.; 20 sm.- (Azrbaycan imperatorlari).[2002-70838] 1531. Yaqublu, N. Azrbaycan legionerlri [Mtn] monoqrafiya /Nsiman Yaqublu; elmi msl. .Kngrli [v b.].- B.: Baki Universiteti, 2002.- 341 s. + (25) v. k.; 20 sm.- Adlar göstricisi: s. 299-307.- zahlar: s. 308-310.Fotolar v sndlr: s. 311-341.- Biblioqr. Azrb., rus v b. xarici dillrd: s. 276-298.-300 nüs.- [2002-81740] 1532. , . [] / .- .: , 2002.- 200 .; 20 .- .: . 187-198.- . ., 500 .- [2002-1-681416] 1533. , . [] / .: , 2002.- 61 .; 26 .- . .ISBN 9757-213-1404- [2002-3-98768] 1534. , . : [] / .- .: , 2002.- 372 .; 20 .- . ., 500 .- [2002-1-681979] 1535. , .. [] / .- .: , 2002.- 228 .: .; 20 .- 8000 ., 300 .- [2002-1694159] 1536. , . - [] /., ., .; - .- .: , 2002.- 64 .: (73) . ., .; 20 .- . ., 500 .- [2002-1-681977] 1537. , .. 1905 [] / .- .: , 2002.- 332 .; 20 .- .: . 295-300.- . ., 500 .- ISBN5-8960-0354-4- [2002-1-681433]

219

1538. , . - [] / .- .: , 2002.- 383 .; 20 .- [- ] 1539. , .. - : []: / .- ., 2002.- 301 ., ; 20 ..: . 295-300.- . .- 300 .- [2002-1-689243] 1540. . XVII-XIX . [] / ; . . ..- ., 2002.- 221 .; 20 .- [- ] 1541. , .. . [] /...- .: , 2002.198 .; 20 .- [- ] 1542. , . [] / .- .:, , 2002.- 337 .; 23 .- . ., 500 .- ISBN 5-8745-9229-6- [2002-2782417] 1543. , . (1819-1941 .) [] / .- .:, 2002.- 222 .; 20 .- .: . 210-219.- . ., 500 .- [2002-1-681451] 1544. , . : [] / .- .: , 2002.- 217 .; 20 .- 100 .- [2002-1-681449] 1545. , . : [] / ..: , 2002.- 190 .: .; 20 .- . ., 300 .- [2002-1-681780] 1546. , . [] / ; , . ...- .: , 2002.- 155 .; 20 .- . ., 500 .- [2002-1-681978]

220

1547. , . [] / .- ., 2002.- 84 .; 20 .. ., 1000 .- [2002-1-681430] 1548. (XIX- I .) []: / . . .; . .; - ..: , 2002.- 395 .; 22 .- . ., 10000 .- ISBN 5-8066-1478-6- [2002-2-762953] 1549. []: 11 2001 /. ., .; . . ..- .: , 2002.- 177 .; 20 .- [- ] Avtoreferatlar Flsf elmlri Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1550. Bünyadzad, K. Srrac Tusinin "l-Lüm" srind sufi-flsfi msllr [Mtn]: 09.00.03- flsf tarixi /Könül Bünyadzad; BDU.- B., 2002.- 29 s.- [200270639] 1551. liyeva, F. Ekoloji mdniyyt sistemind ekoloji bilik v ekoloji üurun yeri v rolu [Mtn]: 09.00.11- sosial flsf /Firuz liyeva; BDU.- B., 2002.- 22 s.- [200270905]

221

1552. sdova, N. nsan ekologiyasi v insan psixologiyasi: qariliqli tsirin dinamikasi [Mtn]: 09.00.11- sosial flsf /Nrgiz sdova; BDU.- B., 2002.27 s.- [2002-71915] 1553. sgrov, . Azrbaycanda keçid dövründ yeni iqtisadi tfkkürün formalamasinin sosial-flsfi aspektlri [Mtn]: 09.00.11- sosial flsf /lyas sgrov; BDU.- B., 2002.- 24 s.- [2002-70647] 1554. Hüseynov, A. Suisid probleminin sosial-flsfi v flsfi-antropoloji aspektlri [Mtn]: 09.00.11- sosial flsf /Anar Hüseynov; BDU.- B., 2002.- 23 s.- [200270493] 1555. Hüseynov, R. Ekoloji hüquq pozuntulari: onlarin aradan qaldirilmasinin hüquqi-sosial v flsfi saslari [Mtn]: 09.00.11- sosial flsf /Rid Hüseynov; BDU.B., 2002.- 29 s.- [2002-71303] 1556. Qurbanova-Abdullayeva, A. Ekoloji üurun sinkretik xarakteri [Mtn]: 09.00.11- sosial flsf /Aida Qurbanova-Abdullayeva; BDU.- B., 2002.- 23 s.- [200271754] 1557. Mmmdov, . Mnvi dyrlrin flsfi thlili v Azrbaycan realliqlari [Mtn]: 09.00.11- sosial flsf /lqar Mmmdov; BDU.- B., 2002.- 23 s.- [2002-70643] 1558. Mmmdova, A. XX sr Azrbaycan pomantizminin flsfsi (Mhmmd Hadi irsinin tdqiqi sasinda) [Mtn]: 09.00.03- flsf tarixi /Afaq Mmmdova; BDU.- B., 2002.- 29 s.- [2002-70904] 1559. Rhimov, N. Ekoloji v demoqrafik problemlrin sosial-flsfi aspekti [Mtn]: 09.00.11- sosial flsf /Novruzli Rhimov; BDU.- B., 2002.- 25 s.- [200271541] 1560. Sadiqov, E. Ekoloji problemlr v onun insan salamlii il qariliqli laqsinin sosial-flsfi mahiyyti

222

[Mtn]: 09.00.11- sosial flsf /Elbrus Sadiqov; BDU.B., 2002.- 26 s.- [2002-70495] 1561. irinova, N. Etnik birliklr v onlarin sosial-flsfi thlili [Mtn]: 09.00.11- sosial flsf /Nail irinova; BDU.- B., 2002.- 32 s.- [2002-71286] 1562. , . - []: 09.00.11- / ; .- ., 2002.- 30 .- [2002-60] 1563. , . []: 09.00.11- / ; .- ., 2002.- 30 .[2002-30] 1564. , . (- []: 09.00.03- / ; .- ., 2002.- 24 .- [2002-27] 1565. , . []: 09.00.11- / ; .- ., 2002.- 27 .- [2002-26] 1566. , . : []: 09.00.11- / ; .- ., 2002.- 26 .[2002-90] 1567. , . : - []: 09.00.11- / ; .- ., 2002.- 31 .- [2002-2] Psixologiya Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 223

1568. Cabbarova, L. Müasir raitd tnhaliin sosialpsixoloji problemlri [Mtn]: 19.00.05- sosial psixologiya /Lal Cabbarova; BDU.- B., 2002.- 27 s.- [2002-71300] 1569. Sadiqova, M. "Molla Nsrddin" jurnalinda xalqa v müyyn sosial qruplara xas olan sciyyvi etnikpsixoloji xüsusiyytlrin inikasi [Mtn]: 19.00.05- sosial psixologiya /Mehpar Sadiqova; BDU.- B., 2002.- 30 s.[2002-70729] 1570. irinova, Z. Nizami Gncvinin psixoloji görülri [Mtn]: 19.00.01- ümumi psixologiya v psixologiya tarixi /Zümrüd irinova; BDU.- B., 2002.- 24 s.- [2002-71295] 1571. , . []: 19.00.07- / ; .- ., 2002.- 22 .- [2002-124] 1572. , . []: 19.00.05- / ; .- ., 2002.- 18 .- [2002-122] lahiyyt Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1573. Nemtzad, S. llam Hsn Ibn Sdidddin bn l-Müthhr l-Hilli v onun "Iradül-zhan il hkamiliman" srinin fiqh tarixind yeri [Mtn]: 08.00.06- din nzriyysi v tarixi /Sbin Nemtzad; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar institutu.- B., 2002.- [2002-71750] qtisadiyyat. qtisadi elmlr 224

Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 1574. Manafov, Q. Sahibkarliq faliyytinin formalamasi v inkiafinin elmi-praktiki problemlri [Mtn]: 08.00.01- iqtisadi nzriyy /Qabil Manafov; ADU.- B., 2002.- 53 s.- [2002-71746] 1575. , .. - []: 08.00.05, / ; .- ., 2002.- 50 .- [2002-9] 1576. , .. []: 08.00.05-, / ; .- ., 2002.- 54 .- [2002-110] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1577. Babayev, L. qtisadi tnzimlyicilr sasinda snaye müssislrinin idar edilmsi [Mtn]: 08.00.05xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v onun idar olunmasi /Lütvli Babayev; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- B., 2002.- 28 s.- [2002-71301] 1578. Babayev, S. Azrbaycan snayesind sahibkarliin inkiafinin stimulladirilmasi [Mtn]: 08.00.05- xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v onun idar olunmasi /Sbri 225

Babayev; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- B., 2002.- 26 s.[2002-70640] 1579. Bairov, N. Milli iqtisadiyyatin tkkülü raitind Azrbaycanin xarici iqtisadi faliyytinin dövlt tnzimlnmsi [Mtn]: 08.00.05- xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v onun idar olunmasi /Namiq Bairov; ADU.- B., 2002.- 24 s.- [2002-71756] 1580. Bairov, V. Azrbaycanda bazar münasibtlrinin formalamasinda bank sisteminin rolu [Mtn]: 08.00.01iqtisadi nzriyy /Vüqar Bairov; ADU.- B., 2002.- 28 s.- [2002-71528] 1581. Erdal, A. Bazar iqtisadiyyatina keçid raitind türkiy kapitalinin Azrbaycan snayesind rolu v inkiaf perspektivlri [Mtn]: 08.00.05- xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v onun idar olunmasi /Ayhan Erdal; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- B., 2002.- 30 s.- [2002-71548] 1582. bdürrhmanova, S. Azrbaycanda sahibkarliq faliyytinin tkkülü qanunauyunluqlari v xüsusiyytlri [Mtn]: 08.00.01- iqtisadi nzriyy /Sdaqt bdürrhmanova; ADU.- B., 2002.- 30 s.[2002-70725] 1583. Hmidova, M. Keçid iqtisadiyyatinda mk bazarinin tkkül tapmasi v faliyytinin tnzimlnmsi problemlri [Mtn]: 08.00.01- iqtisadi nzriyy /Mehriban Hmidova; ADU.- B., 2002.- 26 s.- [2002-70731] 1584. Hüseynov, A. mk mhsuldarliinin artirilmasinin maddi stimulladirilmasi [Mtn]: 08.00.01iqtisadi nzriyy /Azr Hüseynov; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- B., 2002.- 28 s.- [2002-71298] A. Xarici ticart laqlrinin 1585. badzad, modelldirilmsi [Mtn]: 08.00.13- iqtisadi-riyazi üsullari /Azr Ibadzad; ADU.- B., 2002.- 29 s.- [2002-70897] 1586. brahimov, Z. Bazar mühitin uyun rhbrlik üslubunun tkkülü v heytin idar edilmsinin inkiaf 226

parametrlri [Mtn]: 08.00.05- xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v onun idar olunmasi /Zülfüqar drahimov; ADU.- B., 2002.- 30 s.- [2002-70646] 1587. Krimli, . Bazar iqtisadiyyatina keçid raitind xarici investisiyalarin clb olunmasi v iqtisadi smrliliyinin artirilmasi msllri [Mtn]: 08.00.05xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar olunmasi /kram Krimli; ADU.- B., 2002.- 28 s.- [2002-70888] 1588. Mmmdov, M. Azrbaycanda kiçik biznesin problemlri v inkiaf strategiyasinin bzi aspektlri [Mtn]: 08.00.05- xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v onun idar olunmasi /Mübariz Mmmdov; ADU.- B., 2002.20 s.- [2002-71529] 1589. Mmmdova, . Azrbaycanda kiçik biznes kömk v onun inkiaf strategiyasi [Mtn]: 08.00.05- xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v onun idar olunmasi /Intizar Mmmdova; ADU.- B., 2002.- 26 s.- [2002-71299] 1590. Mütllimova, V. Bazar iqtisadiyyati raitind sosial-iqtisadi inkiafin bzi aspektlrinin iqtisadi-riyazi modelldirilmsi [Mtn]: 08.00.13- iqtisadi-riyazi üsullari /Vfa Mütllimova; ADU.- B., 2002.- 22 s.- [2002-71535] 1591. Paayev, T. nvestisiya v müasir dövrd Azrbaycanin inkiafinda onun rolu [Mtn]: 08.00.05- xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v onun idar olunmasi /Tofiq Paayev; ADU.- B., 2002.- 28 s.- [2002-71304] 1592. Pnahliyeva, M. Bazar münasibtlri raitind snaye müssislrind menecmentin tkilati- iqtisadi forma v metodlarinin tkmilldirilmsi problemlri [Mtn]: 08.00.05- xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar olunmasi /Mlaht Pnahliyeva; ADU.- B., 2002.- 26 s.[2002-70737] 1593. Sadiqov, R. Firmadaxili planladirmanin formaladirilmasi v tkmilldirilmsi msllri [Mtn]: 08.00.05- xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v onun idar 227

olunmasi /Rahim Sadiqov; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- B., 2002.- 23 s.- [2002-70900] 1594. Sadiqov, . Bazar iqtisadiyyati raitind snayed mk mhsuldarliinin yüksldilmsi ehtiyatlari: (metallurgiya snayesinin materiallari sasinda) [Mtn]: 08.00.05- xalq tsrrüfati v onun sahlrinin iqtisadiyyati, planladirilmasi v idar edilmsinin tkili (snaye) /ahin Sadiqov; , qtisadiyyat institutu.- B., 2002.26 s.- [2002-70636] 1595. Smdzad, E. Bazar iqtisadiyyatina keçid raitind snaye müssislrind ekoloji audit v ekoloji menecmentin formalamasi v ttbiqi msllri [Mtn]: 08.00.05- xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v onun idar olunmasi /Elçin Smdzad; ADU.- B., 2002.- 27 s.[2002-70891] 1596. ixliyev, M. Zrrl ilyn dövlt snaye müssislrinin tsrrüfat faliyytinin salamladirilmasi problemlri [Mtn]: 08.00.05- xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v onun idar olunmasi /Mehman ixliyev; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- B., 2002.- 23 s.- [2002-71545] 1597. Vliyev, A. Azrbaycan istehlak bazarinin formalamasinda MDB ölklri il ticart iqtisadi laqlrin rolu [Mtn]: 08.00.05- xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v onun idar olunmasi /Aqin Vliyev; ADU.- B., 2002.- 30 s.- [2002-71540] 1598. Yusifov, M. Azrbaycan Respublikasinda halinin formalamasinda tbii hrktin rolunun statistik tdqiqi [Mtn]: 08.00.11- statistika /Mais Yusifov; ADU.- B., 2002.- 26 s.- [2002-70641] 1599. , . : 08.00.05,

228

/ ; .- ., 2002.- 28 .- [2002-20] 1600. , . []: 08.00.05, / ; - .., 2002.- 28 .- [2002-66] 1601. , . []: 08.00.05- , / ; . . -.- ., 2002.- 26 .[2002-64] 1602. , . []: 08.00.05, / ; - .- ., 2002.- 29 .- [2002-65] 1603. , . []: 08.00.05- , / ; . . -. - ., 2002.- 28 .- [2002-116] 1604. , . []: 08.00.05- , / ; . . -.- ., 2002.- 27 .[2002-34] 229

1605. , . , , []: 08.00.13- / ; . . -.- ., 2002.- 29 .- [200255] 1606. , . []: 08.00.04- / ; . . -.- ., 2002.25 .- [2002-112] 1607. , . []: 08.00.05, / ; - .- ., 2002.- 27 .- [2002-107] 1608. , . []: 08.00.07- / ; . . -.., 2002.- 25 .- [2002-108] 1609. , . []: 08.00.05, / ; - .., 2002.- 28 .- [2002-83] 5 Riyaziyyat v tbit elmlri Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 230

1610. Gülmmmdov, K. Tlin1-xSmxSe2 brk mhlullar, monokristallarinin elektrofiziki, fotoelektrik, istilik xasslri v onlarin sasinda diod strukturlari [Mtn]: 01.04.04fiziki elektronika /Kamal Gülmmmdov; AMEA, Fizika in-tu.- B., 2002.- 22 s.[2002-71531] 1611. Krimov, Q. Yüksk vakuum raitind sistemd elektrik tsirlri zamani brk cisimlrin sthind elektronion proseslri [Mtn]: 01.04.04- fiziki elektronika /Qnbr Krimov; AMEA, Fizika in-tu.- B., 2002.- 25 s.- [200271549] 1612. Qardabyova, N. Knar yüklü dislokasiyali kristallarda rekombinasiya proseslri [Mtn]: 01.04.04fiziki elektronika /Nail Qardabyova; AMEA, Fotoelektronika in-tu.- Naxçivan, 2002.- 20 s.- [200270892] 1613. , . Ge1-xSix : 01.04.04- / ; , - .- ., 2002.- 24 .- [20021] 1614. , . []: 01.04.10 / ; .- ., 2002.- 17 .- [2002-42] 1615. , .. n-Ge []: 01.04.10- / ; .- ., 2002.- 22 .- [200222] 1616. , . a 231

[]: 01.01.02. / ; , - .- ., 2002.- 17 .[2002-32] 1617. , . , []: 01.04.10 / ; .- ., 2002.- 25 .- [2002-41] 1618. , . , EuGa2S4 []: 01.04.10- / ; .- ., 2002.- 22 .- [2002-123] 1619. , . []: 01.01.01- / ; , - .- ., 2002.- 20 .- [2002-56] 1620. , . 2- - []: 01.01.02.- / ; , - .- ., 2002.- 15 .- [2002-53] 1621. , . , []: 01.04.01- , / ; , - .- ., 2002.- 25 .- [2002-67] 1622. , . []: 232

01.04.04- / ; , - .- ., 2002.- 22 .[2002-89] 1623. , . []: 01.01.01- / ; , - .- ., 2002.- 20 .[2002-80] 1624. , . - []: 05.27.01 / ; . . .- ., 2002.- 20 .- [2002-99] 1625. , . Zn n Cu 2-xTe []: 01.04.10- / ; .- ., 2002.- 24 .- [2002-73] 1626. , . Ag2Te []: 01.04.10- / ; .- ., 2002.- 25 .[2002-74] 1627. , . - []: 01.01.02 / ; , - .- ., 2002.- 17 .[2002-62] 1628. , . Pb-1 Sn, Se, PbSe1-x, Sx 233

[]: 01.04.04- / ; , - .- ., 2002.- 22 .- [2002-121] 1629. , . []: 01.01.01- / ; , - .., 2002.- 19 .- [2002-35] 54 Kimya. Kristaloqrafiya. Mineralogiya Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1630. liyev, P. Trkibind funksional qrup olan atsiklik sulfidlrin sintezi v sürtkü yalarina aqar kimi tdqiqi [Mtn]: 02.00.13- neft kimyasi /Prviz liyev; akad. Y.Mmmdliyev ad. Neft-kimya proseslri in-tu.- B., 2002.- 24 s.- [2002-71307] 1631. Xoca, N.A. Flüorlami 1,2-aminpropantiol-larin sintezi v onlarin xasslri [Mtn]: 02.00.03- üzvi kimya /Nadim Alim Xoca; Baki Dövlt Universiteti.- B., 2002.22 s.- [2002-71532] 1632. Mmmdov, F. Trkibind F, C, Ni selenidlri saxlayan germanium tellurid rintilrinin alinmasi v fiziki-kimyvi xasslri [Mtn]: 02.00.01- qeyri-üzvi kimya /Faiq Mmmdov; Baki Dövlt Universiteti.- B., 2002.- 24 s.- [2002-70887] 1633. Nsirova, M. Politilen sasinda xüsusi tyinatli polimer kompozitlrin alinmasi v tdqiqi [Mtn]: 02.00.06- yüksk molekullu birlmlr kimyasi /Mleyk Nsirova; AMEA, M.F.Naiyev adina Kimya 234

texnologiyasinin nzri problemlri institutu.- B., 2002.24 s.- [2002-72634] 1634. , . - , - []: 02.00.04- / ; , . ...- ., 2002.- 24 .[2002-76] 1635. , . - - []: 02.00.04- / ; , - . ...- ., 2002.- 28 .- [2002-97] 1636. , . []: 02.00.15- / ; - . ...., 2002.- 26 .- [2002-58] 1637. , . , []: 02.00.06 / ; , - . ...- ., 2002.- 38 .- [2002-3] 1638. , . - Yb-Cr S []: 02.00.01- / ; .- ., 2002.- 25 .- [2002-96] 1639. , . Ni-Re 235

[]: 02.00.15- / ; , - . ...- ., 2002.- 35 .- [2002-25] 1640. , . - -, []: 02.00.04- / ; , - . ...- ., 2002.- 26 .- [2002-120] 1641. , .. []: 05.17.07- / - ; , - . ...- ., 2002.- 25 .- [2002-38] 55 Qeologiya Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 1642. , . []: 04.00.08- , / ; , - .- ., 2002.- 52 .[2002-114] 1643. , . []: 04.00.12- / 236

; , - .- ., 2002.- 46 .[2002-133] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1644. Nsibova, G. Baki arxipelaqinda mhsuldar qatin lay sularinin hidrogeokimyasi v üzvi birlmlrin gör drind yatan çöküntülrin neftlilik-qazliliq proqnozu [Mtn]: 04.00.17- neft v qaz yataqlarinin geologiyasi, axtarii v kfiyyati /Gültr Nsibova; AMEA, Geologiya institutu.- B., 2002.- 24 s.- [2002-70736] 1645. Nsirova, K. lt-Lngbiz zonasinin advektiv model sasinda quruluu v neftlilik-qazliliin qiymtlndirilmsi [Mtn]: 04.00.17- neft v qaz yataqlarinin geologiyasi, axtarii v kfiyyati Könül Nsirova; AMEA, Geologiya institutu.- B., 2002.- 22 s.[2002-70733] 1646. Mehdiyev, . Baki arxipelaqinin imalinda mhsuldar qatda karbohidrogen yiimlarinin smrli kfiyyatinin v ilnmsinin geoloji saslari [Mtn]: 04.00.17- neft v qaz yataqlarinin geologiyasi, axtarii v kfiyyati /lham Mehdiyev; , Geologiya institutu.B., 2002.- 22 s.- [2002-70889] 1647. , . []: 04.00.12- / ; , - .- ., 2002.- 27 .- [200243] 57 Biologiya elmlri Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 237

1648. Allahverdiyev, B. Bitki il qidalanan baliq növlrinin (a amur v qalinalin) erkn ontogenezd inkiafi üçün optimal ekoloji raitin kar edilmsi [Mtn]: 03.00.13- insan v heyvan fiziologiyasi /Bxtiyar Allahverdiyev; , ..Qarayev ad. Fiziologiya institutu.- B., 2002.- 29 s.- [2002-70901] 1649. Cfrov, Z. Stomatologiya xstliklrinin müalicsind ildiln drman bitkilri [Mtn]: 03.00.05botanika /Zakir Cfrov; AMEA, Botanika institutu.- B., 2002.- 31 s.- [2002-70491] 1650. Mehdiyev, N. Postnatal ontogenezd itlrin md toxumasinda QAYT sisteminin qida deprivasiyasi raitind dyiilmsi [Mtn]: 03.00.13- insan v heyvan fiziologiyasi /Nizam Mehdiyev; AMEA, A.. Qarayev adina Fiziologiya institutu.- B., 2002.- 27 s.- [2002-71294] 1651. Rsulova, S. Quraqliq raitind buda genotiplrinin valideyn v hibrid formalarinda xloroplastlarin fotokimyvi falliinin, fotosintez v mhsuldarliq göstricilrinin xüsusiyytlri [Mtn]: 03.00.12- bitki fiziologiyasi /Sdaqt Rsulova; , Botanika institutu.- B., 2002.- 18 s.- [2002-70899] 1652. , . []: 03.00.13- / ; , - . ...- ., 2002.- 29 .- [2002-70] 1653. , . []: 03.00.05- / ; , - .- ., 2002.- 28 .[2002-8]

238

1654. , . []: 03.00.13 / ; , - . ...- ., 2002.25 .- [2002-31] 1655. , . , ivepeta l, []: 03.00.05- / ; , - .- ., 2002.- 28 .- [2002-76] 1656. , . []: 03.00.13- / ; , - . ...- ., 2002.- 28 .- [200261] 1657. , . Artemisia absinthium []: 03.00.04- / ; , - .- ., 2002.- 28 .- [2002-79] Tibb elmlri Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 1658. , . []: 14.00.27 / ; 239

. ...- ., 2002.- 38 .[2002-115] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1659. lkbrova, G. Azrbaycanin ial edilmi rayonlarindan olan mcburi köçkün qadinlarda dmirdefisitli anemiya zamani hamilliyin v douun gedii xüsusiyytlri [Mtn]: 14.00.01- mamaliqginekologiya /Gültkin lkbrova; ATU.- B., 2002.- 20 s.- [2002-71905] 1660. brahimov, S. Uroloji crrahi xstliklri olan uaqlarda hemodinamik dyiikliklrin korreksiyasi aparilmaqla anesteziya metodlarinin optimalladirilmasi [Mtn]: 14.00.37- anesteziologiya v reanimatologiya /Samir brahimov; ziz liyev adina Azrb. Dövlt hkimlri tkmilldirm institutu.- B., 2002.- 32 s.- [200271296] 1661. Sevdimaliyev, F. Azrbaycanda prostat vzisi xrçnginin epidemiologiyasi v yayilmi formasinin müalicsi [Mtn]: 14.00.14onkologiya /Famil Sevdimaliyev; Milli Onkologiya mrkzi.- B., 2002.- 22 s.[2002-70898] 1662. , . - , []: 14.00.08- / ; . . ...- ., 2002.- 30 .- [2002-48] 1663. , . []: 14.00.14- / ; . .- ., 2002.- 24 .- [2002-46] 240

1664. , . []: 14.00.26- / ; .- ., 2002.- 30 .- [2002-36] 1665. , . - []: 14.00.13- / ; .- ., 2002.- 26 .- [2002-102] 1666. , . - []: 14.00.37- / ; . ..- ., 2002.30 .- [2002-88] 1667. , . - []: 14.00.01 / ; .- ., 2002.- 22 .- [2002-137] 1668. , . []: 14.00.27- / ; . . ..- ., 2002.- 28 .- [2002-13] 1669. , . []: 14.00.34 / ; .- ., 2002.- 28 .- [2002-93] 241

1670. , . []: 14.00.40- / ; . ..- ., 2002.- 26 .- [2002-85] 1671. , . []: 14.00.01- / ; .- ., 2002.- 26 .- [2002-136] 1672. , . "Universal II" []: 14.00.08- / ; . ..- ., 2002.22 .- [2002-77] 1673. , . []: 14.00.35- / ; . . ..- ., 2002.- 28 .[2002-111] 1674. , . I II []: 14.00.03.- / ; .- ., 2002.- 26 .- [2002-138] 1675. , . []: 14.00.26- / ;

242

.- ., 2002.- 26 .- [2002128] 1676. , . []: 14.00.43- / ; .- ., 2002.- 26 .- [2002-39] 1677. , . []: 14.00.08- / ; . . ...- ., 2002.- 26 .- [2002-104] Mühndis ii. Ümumi texnika Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 1678. , . []: 05.13.14 . , / ; , - . ...- ., 2002.- 46 .- [2002-113] 1679. , . , - []: 02.00.13- / ; , - . ...- ., 2002.- 46 .[2002-109] 1680. , . , []: 05.13.07243

/ ; , - . ...- ., 2002.- 42 .[2002-10] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1681. Abdinov, E. Reostasionar mayelrin ixtiyari en ksikli kanallarda hrktinin tdqiqi v praktiki hesablama metodunun ilnmsi [Mtn]: 01.02.05- maye, qaz v plazma mexanikasi /Eldar Abdinov; ADNA.- B., 2002.- 28 s.- [2002-71297] 1682. Abdullayev, M. Laylarin neftveriminin yüksldilmsi v neft hasilatinin intensivldirilmsi üçün termokimyvi üsullarin ilnmsi [Mtn]: 05.15.12dnizd faydali qazinti yataqlarinin ilnmsi /Malik Abdullayev; ADNA.- B., 2002.- 30 s.- [2002-71537] 1683. hmdov, X. Silikat tikinti m'mulatlari istehsalinda idaretm obyektlrinin identifikasiyasinda siqnallarin robast e'malinin üsul v vasitlri [Mtn]: 05.13.01- texniki sistemlrd idaretm /Xaliq hmdov; AzTU.- B., 2002.- 26 s.- [2002-70728] 1684. liyev, . Neft dalari yatai misalinda dinamik yanama üsulu sasinda neftçixarma prosesinin effektivliyinin artirilmasi [Mtn]: 05.15.12- dniz faydali qazinti yataqlarinin ilnmsi /sgndr liyev; ADNA, Neftin, qazin geotexnoloji problemlri v kimya .- B., 2002.- 26 s.- [2002-70902] 1685. liyev, M. Aberon yarimadasi göllrinin hidrodinamiki rejimlrinin v hidrokimyvi parametrlrinin spektrin görünn, iq v iyt diapazonunda msafdn ölçülmsi [Mtn]: 05.07.12- msafdn aerokosmik tdqiqatlar /Mürsl liyev; Azrb. Milli 244

Aerokosmik agentliyi; Ekologiya institutu.- B., 2002.- 21 s.- [2002-71530] 1686. Hüseynov, M. Qaz lift quyularinin optimal istismar rejiminin seçilmsi üçün yeni smrli üsullarin ilnmsi v ttbiqi [Mtn]: 05.15.12- dnizd faydali qazinti yataqlarinin ilnmsi /Mehdi Hüseynov; ADNA.- B., 2002.- 26 s.- [2002-71537] 1687. brahimov, X. Qazlift quyularinda qaz-maye qariiinin hrktinin tnzimlnmsi sasinda qaldiricinin faydali i msalinin artirilmasi [Mtn]: 05.15.06- neft-qaz yataqlarinin ilnmsi v istismari /Xidir brahimov; ADNA. Neftin, qazin geotexnoloji problemlri v kimya ETI.- B., 2002.- 26 s.- [2002-71539] 1688. srayilov, E. ntensiv koks çökn axinin temperaturunun texnoloji prosesin idar olunmasi üçün ölçülmsi [Mtn]: 05.13.07- texnoloji proseslrin v istehsalin avtomatladirilmasi /Elbrus srayilov; , d. ..Hüseynov ad. Kibernetika institutu.- B., 2002.25 s.- [2002-70890] 1689. Mirzcanov, Z. Mdn mlumatlarinin spektral analiz vasitsil thlili [Mtn]: 05.15.12- dniz faydali qazinti yataqlarinin ilnmsi /Zamiq Mirzcanov; ADNA.- B., 2002.- 28 s.- [2002-70753] 1690. Müzffrov, B. Quyu reversiv qurularinin tdqiqi v onlarin istismar göstricilrinin yüksldilmsi üsullarinin ilnmsi [Mtn]: 05.04.07- neft v qaz snayesinin main v aqreqatlari /Bayram Müzffrov; ADNA, Neftin, qazin geotexnoloji problemlri v kimya ET.- B., 2002.- 22 s.- [2002-70735] 1691. Nzrov, . Katalitik krekinqin yüngül qazyolu sasinda deemulqatorlarin v inhibitor-bakterisidlrin yaradilmasi v ttbiqi [Mtn]: 02.00.13- neft kimyasi /qrar Nzrov; AMEA, akad. Y.H.Mmmdliyev adina Neftkimya proseslri institutu.- B., 2002.- 26 s.- [2002-71293] 245

1692. Nurullayev, V. Azrbaycanin azparafinli neft distillatlarindan perspektiv tlblr uyun motor yanacaqlarinin alinmasi [Mtn]: 05.17.07- yanacaq v qazin kimyvi texnologiyasi /Vli Nurullayev; AMEA, akad. Y.H.Mmmdliyev adina Neft kimya proseslri institutu.- B., 2002.- 23 s.- [2002-71302] 1693. Yusifov, R. Laya v quyudibin tsir hatsinin genilndirmkl neft veriminin rtirilmasi [Mtn]: 05.15.12- dnizd faydali qazinti yataqlarinin ilnmsi /Rauf Yusifov; ADNA.- B., 2002.- 26 s.- [2002-70907] 1694. , . , []: 05.15.12- / ; .- ., 2002.- 25 .- [2002-49] 1695. , . 2 []: 05.17.07- / ; , - . ...., 2002.- 23 .- [2002-15] 1696. , . []: 05.15.06- / ; , .., 2002.- 21 .- [2002-118] 1697. -, .. []: 05.17.07- / -; , - . ...., 2002.- 23 .- [2002-24] 246

1698. , . []: 05.02.02 / ; , , .- ., 2002.- 26 .- [2002-132] 1699. . []: 05.14.02 /; «».- ., 2002.- 23 .[2002-91] 1700. , . []: 05.14.02- / ; «».., 2002.- 23 .- [2002-92] 1701. , . - []: 05.04.07 / ; .- ., 2002.25 .- [2002-44] 1702. , . []: 05.13.16- / ; , - . ...- ., 2002.- 23 .- [2002-51] 1703. , . []: 05.15.10 / ; .- ., 2002.20 .- [2002-45] 247

1704. , . []: 05.13.16 / ; , - . ...- ., 2002.- 19 .[2002-71] 1705. , . [] : 05.15.13- , / ; .- ., 2002.- 27 .- [2002-63] 1706. , . , []: 05.13.14- / ; , - . ...- ., 2002.- 26 .[2002-103] 1707. , . []: 05.04.07- / ; .- ., 2002.- 26 .- [2002-75] 1708. , . []: 05.17.07 / - ; .- ., 2002.- 21 .- [200252] 1709. , . []: 05.14.02- 248

/ ; «».- ., 2002.- 23 .- [2002-94] 1710. , . - []: 05.02.08- / ; .- ., 2002.22 .- [2002-33] 1711. , . []: 05.05.03 / ; .- ., 2002.- 22 .- [2002-139] 1712. , . []: 05.07.12 / ; . . .- ., 2002.- 26 .- [2002-40] 1713. , . - []: 05.14.02 / ; , - . ...- ., 2002.- 26 .[2002-81] 1714. , . []: 05.15.10 / ; .- ., 2002.20 .- [2002-106] 1715. , . []: 05.15.06- 249

/ ; .- ., 2002.- 22 .- [200284] 1716. , . []: 05.15.06- / ; , .., 2002.- 22 .- [2002-95] 1717. , . []: 05.14.02- / ; «».- ., 2002.- 23 .- [2002-72] 1718. , . - []: 09.11.16- - / ; , - . ...- ., 2002.- 26 .- [2002-126] 1719. , . , []: 05.09.03 / .- ., 2002.- 23 .[2002-100] 1720. , . 2S, SO2, Nox []: 05.17.08- / ; , -

250

. ...- ., 2002.- 26 .- [2002-59] 1721. , . []: 05.15.12- / ; .- ., 2002.- 21 .- [2002-127] 1722. , .. []: 05.04.07- / ; .- ., 2002.- 19 .- [2002-16] 1723. , . []: 05.13.07 / ; , - . ...- ., 2002.- 26 .[2002-5] 1724. , . []: 05.07.06 , / ; . «. ».- ., 2002.- 24 .- [2002-18] 1725. , . []: 05.13.16 / ; , - . ...- ., 2002.- 22 .- [2002-69]

251

1726. , . []: 05.14.02- / ; «».- ., 2002.- 23 .- [2002-19] 1727. , . - []: 05.13.01- / ; .- ., 2002.- 26 .- [2002-130] Knd tsrrüfati Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 1728. smayilov, A. Azrbaycan torpaqlarinin informasiya sistemi [Mtn]: 03.00.16- ekologiya /Amin smayilov; AMEA, Torpaqünasliq v aqrokimya institutu.- B., 2002.- 32 s.- [2002-71982] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1729. Allahverdiyev, E. Qaraba bölgsinin aai hisssind qaridali il soyanin birg spinindn yüksk keyfiyytli silos kütlsi ld etmk üçün gübr normalarinin optimalladirilmasi [Mtn]: 06.01.04aqrokimiya /Elxan Allahverdiyev; AMEA, Torpaqünasliq v aqrokimya institutu.- B., 2002.- 22 s.- [2002-70730] 1730. Orucov, R. Naxçivan Muxtar Respublikasinin qrb bölgsind üzvi v mineral gübrlrin müxtlif kin sxemlrind kr çuundurunun bioloji-tsrrüfat göstricilrinin tsiri [Mtn]: 06.01.04- aqrokimya /Rcb 252

Orucov; , Torpaqünasliq v aqrokimya institutu.B., 2002.- 20 s.- [2002-71748] 1731. , . []: 06.01.02- / ; , - .- ., 2002.- 26 .- [2002-134] 1732. , . - []: 06.01.04- / ; , - .- ., 2002.- 20 .- [2002-125] Sntünasliq Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 1733. , . XIII XV []: 17.00.04- - / ; , - .- ., 2002.- 48 .- [2002-117] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1734. hmdova, A. Azrbaycan muzeylrind ekspozisiya tkil edilmsinin estetik prinsiplri [Mtn]: 17.00.04- tsviri v dekorativ-ttbiqi snt /Alud hmdova; , Memarliq v incsnt institutu.- B., 2002.- 28 s.- [2002-71555]

253

1735. liyeva, J. Naxçivan Dövlt Musiqili Dram Teatrinda oynanilan tamaalarda musiqinin rolu [Mtn]: 17.00.02- musiqi snti /Jal liyeva; Azrb. Dövlt mdniyyt v incsnt universiteti.- B., 2002.- 34 s.[2002-71553] 1736. sdova, M. Abdulla aiq v teatr [Mtn]: 17.00.01- teatr snti /Minaxanim sdova; Azrb. Dövlt mdniyyt v incsnt universiteti.- B., 2002.- 26 s.[2002-70492] 1737. Hmidova, Ü. Müasir Azrbaycan qobeleninin yaranmasi v inkiafi (1960-1990) [Mtn]: 17.00.04tsviri snt /Ümbülbanu Hmidova; AMEA, Memarliq v incsnt institutu.- B., 2002.- 26 s.- [2002-70648] 1738. Hsnova, L. Azrbaycan bstkarlarinin skripka üçün srlrind üslub xüsusiyytlri v interpretasiya msllri (1970-1990-ci illr) [Mtn]: 17.00.02- musiqi snti /Lal Hsnova; Azrb. Dövlt mdniyyt v incsnt universiteti.- B., 2002.- 26 s.- [2002-71547] 1739. Qafarova, M. Bstkar Süleyman lsgrovun xalq çali altlri orkestri üçün srlri v onlarin interpretsiya xüsusiyytlri [Mtn]: 17.00.02- musiqi snti /Maya Qafarova; Azrb. Dövlt mdniyyt v incsnt universiteti.- B., 2002.- 30 s.- [2002-70645] 1740. Nsirova, M. Müasir Azrbaycan teatrinda lirikpsixoloji dram v onun shn tcssümü: D. 19601980-ci illr [Mtn]: 17.00.01- teatr snti /Mtant Nsirova; Azrb. Dövlt mdniyyt v incsnt universiteti.- B., 2002.- 29 s.- [2002-70894] 1741. Novruzov, A. Tarin ifaçiliq xüsusiyytlrinin tkamülünd xarici v Azrbaycan bstkarlarinin srlrinin rolu [Mtn]: 17.00.02- musiqi snti /Aft Novruzov; Azrb. Dövlt mdniyyt v incsnt universiteti.- B., 2002.- 23 s.- [2002-70893]

254

1742. Pnahova, A. Aktyor v obrazin ikinci plani [Mtn]: 17.00.01- teatr snti /Amaliya Pnahova; Azrb. Dövlt mdniyyt v incsnt universiteti.- B., 2002.- 20 s.- [2002-71751] 1743. Vliyev, . Azrbaycan milli teatr prosesinin çada tkilatlanma problemlri [Mtn]: 17.00.01- teatr snti /dalt Vliyev; Azrb. Dövlt mdniyyt v incsnt universiteti.- B., 2002.- 34 s.- [2002-70494] 1744. -, ... ( ) []: 17.00.02 / ; . . .- ., 2002.- 32 .- [2002-98] 1745. , . []: 17.00.02- / ; . . .- ., 2002.- 34 .- [2002-117] 1746. , . []: 17.00.04- / ; , - .- ., 2002.- 30 .- [2002-12] 1747. , . []: 17.00.04 / ; , - .- ., 2002.- 30 .- [2002-101] Memarliq Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün

255

1748. Cfrov, X. Azrbaycanin Naxçivan Muxtar Respublikasinda- mskunlamanin hrsalma msllri [Mtn]: 18.00.04- hrsalma, rayon planlamasi, landaft memarlii v knd tsrrüfati yaayi mntqlrinin planladirilmasi /Xlil Cfrov; Azrb. Memarliq v inaat universiteti.- B., 2002.- 29 s.- [2002-71305] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1749. , . ( III-I . ..) []: 18.00.01 , / ; . - -.- ., 2002.- 28 .[2002-4]

Filologiya Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 1750. Kazimov, . Axisqa türklrinin dili [Mtn]: 10.02.06- türk dillri /smayil Kazimov; BDU.- B., 2002.53 s.- [2002-71747] 1751. mirov, S. Cnubi Azrbaycan milli-demokratik dbiyyati: (1941-1990-ci illr) [Mtn]: 10.01.03Azrbaycan dbiyyati /Sabir mirov; AMEA, Nizami adina dbiyyat institutu.- B., 2002.- 52 s.- [2002-71916] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 256

1752. Abbasova, M. Müasir lman dilind mürkkb isimlrin qrammatik v fonetik xüsusiyytlri [Mtn]: 10.02.04- german dillri /Mlaht Abbasova; Azrb. Dillr un-ti.- B., 2002.- 16 s.- [2002-71749] 1753. Abdullayeva, Y. Rsul Rza lirikasinda insan v dünya problemi: Xarici ölk mövzusuna hsr olunmu eirlr sasinda [Mtn]: 10.01.03- Azrbaycan dbiyyati /Yegan Abdullayeva; AMEA, Nizami adina dbiyyat institutu.- B., 2002.- 27 s.- [2002-71292] 1754. Azadliyeva, S. Rusdilli Azrbaycan poeziyasinda Azrbaycan dili elementlri [Mtn]: 10.02.02- Azrbaycan dili; 10.02.01- rus dili /Sevinc Azadliyeva, BDU.- B., 2002.- 29 s.- [2002-71546] 1755. Bayramova, A. zrbaycan mhbbt dastanlarinin linqvistik poetikasi [Mtn]: 10.02.02Azrbaycan dili /Almaz Bayramova; BDU.- B., 2002.- 28 s.- [2002-70903] 1756. Birova, E. Azrbaycan mühacirt dbiyyatinda milli istiqlal mövzusu: Almas Yildirimin yaradicilii sasinda [Mtn]: 10.01.03- Azrbaycan dbiyyati /Elnar Birova; , Nizami adina dbiyyat institutu.- B., 2002.- 30 s.- [2002-71288] 1757. Binntova, G. Azrbaycan dilinin Lerik rayonu ivlri [Mtn]: 10.02.02- Azrbaycan dili /Güntkin Binntova; BDU.- B., 2002.- 28 s.- [2002-71287] 1758. Cfrov, A. Müxtlif sistemli dillrd qohumluq terminlri: ingilis, Azrbaycan v rus dillrinin materiallari sasinda [Mtn]: 10.02.19- dil nzriyysi /Amil Cfrov; Baki Slavyan universiteti.- B., 2002.- 27 s.- [2002-70895] 1759. liyeva, S. Azrbaycan mhkm sndlrinin dili [Mtn]: 10.02.02- Azrbaycan dili /Sitar liyeva; BDU.B., 2002.- 23 s.- [2002-71752]

257

1760. liyeva, S. ngilis v Azrbaycan dillrind aviasiya terminlrinin struktur-semantik v funksional tdqiqi [Mtn]: 10.02.19- dilçilik nzriyysi /Sevda liyeva; Baki Slavyan universiteti.- B., 2002.- 29 s.[2002-70734] 1761. liyeva, S. Orxon-Yenisey abidlrind toponimlr [Mtn]: 10.02.06- türk dillri /Sevinc liyeva; BDU.- B., 2002.- 33 s.- [2002-70644] 1762. Hsnova, R. Azrbaycan dilind leksik normalama [Mtn]: 10.02.02- Azrbaycan dili /Rfiq Hsnova; BDU.- B., 2002.- 27 s.- [2002-71291] 1763. Himova, S. rtorul Cavidin dbi-elmi irsi [Mtn]: 10.01.03- Azrbaycan dbiyyati /Solmaz Himova; Naxçivan Dövlt universiteti.- B., 2002.- 26 s.[2002-71289] 1764. Hümbtov, E. "KitabiDd Qorqud" dastanlarinin dilind tyini söz birlmlri [Mtn]: 10.02.02- Azrbaycan dili /Elçin Hümbtov; BDU.- B., 2002.- 32 s.- [2002-71533] 1765. Hüseynova, A. zrbaycan mühacirt folklorünasliinda dastançiliq msllri [Mtn]: 10.01.09- folklorünasliq /Almas Hüseynova; , Nizami adina dbiyyat institutu.- B., 2002.- 30 s.- [200271755] 1766. Hüseynova, H. S.Vurunun bdii srlrind onomastik vahidlrin linqvistik xüsusiyytlri [Mtn]: 10.02.02- Azrbaycan dili /Hcr Hüseynova; BDU.- B., 2002.- 23 s.- [2002-70732] 1767. Hüseynova, K. Trcüm zamani emosionalliq ekspressivlik vasitlrinin verilmsi prinsiplri (sovet dövründ rus-Azrbaycan, Azrbaycan-rus trcümlrinin tcrübsi sasinda) [Mtn]: 10.02.01- rus dili; 10.02.02Azrbaycan dili /Kübra Hüseynova; Baki Slavyan universiteti.- B., 2002.- 30 s.- [2002-71550] 258

1768. Hüseynova, P. Y.V.Çmnzminlinin hekaylrind mühit v xsiyyt: (1907-1920) [Mtn]: 10.01.03- Azrbaycan dbiyyati /Prixanim Hüseynova; AMEA, Nizami adina dbiyyat institutu.- B., 2002.- 29 s.- [2002-70638] 1769. Hüseynova, S. sa Hüseynovun hekay v povestlri [Mtn]: 10.01.03- Azrbaycan dbiyyati /Sevinc Hüseynova; Nizami adina dbiyyat institutu.- B., 2002.- 30 s.- [2002-72638] 1770. brahimova, N. Çoxdilli terminoloji lütlr v onlarin trtibi prinsiplri: (Azrbaycan, ingilis, rus, alman v fransiz dillri materiallari sasinda) [Mtn]: 10.02.19dilçilik nzriyysi /Nail brahimova; Baki Slavyan universiteti.- B., 2002.- 26 s.- [2002-72661] 1771. sgndrova, . Azrbaycan dilind felin perifrastik formalari [Mtn]: 10.02.02- Azrbaycan dili /aiq sgndrova; BDU.- B., 2002.- 25 s.- [2002-70896] 1772. smayilova, Y. "Korolu" dastaninda obrazlar sistemi [Mtn]: 10.01.09- folklorünasliq Yegan smayilova; , Nizami ad. dbiyyat institutu.- B., 2002.- 23 s.- [2002-71551] 1773. Qaziyeva, N. Azrbaycan dbi dili normalarinin formalamasinda dialektlrin rolu [Mtn]: 10.02.02Azrbaycan dili /Nzakt Qaziyeva; BDU.- B., 2002.- 26 s.- [2002-71543] 1774. Mcidova, S. lyas fndiyevin tarixi dramlari [Mtn]: 10.01.03- Azrbaycan dbiyyati /Sid Mcidova; , Nizami ad. dbiyyat institutu.- B., 2002.- 24 s.[2002-71552] 1775. Mmmdov, V. "Dastani - hmd Hrami" poemasinin dili v üslubu [Mtn]: 10.02.06- türk dillri /Vüqar Mmmdov; BDU.- B., 2002.- 29 s.- [2002-70642] 1776. Mmmdova, N. Rsul Rzanin dili v srbst eirin dili mcllsi [Mtn]: 10.02.02- Azrbaycan dili 259

/Natvan Mmmdova; BDU.- B., 2002.- 26 s.- [200271542] 1777. Mmmdova, P. "Varliq" jurnalinda dbiyyat msllri [Mtn]: 10.01.03- Azrbaycan dbiyyati /Prvan Mmmdova; AMEA, Nizami adina dbiyyat institutu.- B., 2002.- 29 s.- [2002-70637] 1778. Mirzyev, A. Xaltanli Tainin yaradiciliq yolu [Mtn]: 10.01.09- folklorünasliq /Aalar Mirzyev; , Nizami adina dbiyyat institutu.- B., 2002.- 26 s.- [2002-70906] 1779. Orucova, S. Azrbaycan folklorunun rus dilin trcüm probleminin özünmxsusluu: 1980-1990-ci illr [Mtn]: 10.01.09- folklorünasliq; 10.01.08- dbiyyat nzriyysi /Shr Orucova; , Nizami ad.dbiyyat institutu.- B., 2002.- 29 s.- [2002-70886] 1780. Rüstmova, N. Süleyman Rhimovun yaradiciliinda milli dbi nnlr [Mtn]: 10.01.03Azrbaycan dbiyyati /Nigar Rüstmova; Naxçivan Dövlt universiteti.- B., 2002.- 24 s.- [2002-71554] 1781. Sadiqova, A. Qulu Xlillinin publisistikasi [Mtn]: 10.01.03- Azrbaycan dbiyyati /Aft Sadiqova, AMEA, Nizami adina dbiyyat institutu.- B., 2002.- 29 s.- [200271290] 1782. Veyslova, V. Uaq dilinin formalamasi v inkiafi problemlri [Mtn]: 10.02.19- dil nzriyysi /Vfa Veyslova; Baki Slavyan universiteti.- B., 2002.- 22 s.- [2002-71306] 1783. Vliyeva, . Bdii dbiyyatda üslubi toponimika [Mtn]: 10.02.02- Azrbaycan dili /rad Vliyeva; BDU.B., 2002.- 28 s.- [2002-71534] 1784. Vzirova, L. Yusif Vzir Çmnzminlinin publisistikasi [Mtn]: 10.01.03- Azrbaycan dbiyyati /Leyla Vzirova; AMEA, Nizami adina dbiyyat institutu.- B., 2002.- 23 s.- [2002-70727] 260

1785. Yusubova, T. Azrbaycan dilind "Fel+fel" tipli feli birlmlr [Mtn]: 10.02.02- Azrbaycan dili /Tran Yusubova; BDU.- B., 2002.- 28 s.- [2002-71544] 1786. Zamanzad, D. Fuad Korpülü v Azrbaycan dbiyyati [Mtn]: 10.01.03- Azrbaycan dbiyyati /Dilbr Zamanzad; AMEA, Nizami adina dbiyyat institutu.- B., 2002.- 28 s.- [2002-70726] 1787. , . []: 19.02.19- / ; .- ., 2002.- 41 .- [2002-86] 1788. , . - ( « » []: 10.02.01- / ; .- ., 2002.- 30 .[2002-87] 1789. , . - []: 10.02.06- / ; .- ., 2002.- 34 .- [2002-14] 1790. , . a []: 10.01.01 ; 10.01.03- A / ; .- ., 2002.- 30 .[2002-6] 1791. , . 70-80- («» ., «» . « » . []: 10.01.08- / ; , - . .- ., 2002.- 20 .[2002-50]

261

1792. , . A ( . «» []: 10.01.01- / ; .- ., 2002.- 30 .- [2002-28] 1793. , . .. « » . « » []: 10.01.01- / ; .- ., 2002.- 26 .- [2002-131] 1794. , . []: 10.02.19 / ; . - .- ., 2002.- 32 .- [2002-57] 1795. , . A - ( A- 4- . .. - 3- . ..) []: 10.02.01- / ; .- ., 2002.- 28 .- [2002-17] 1796. , . []: 19.02.19- / ; .- ., 2002.- 30 .- [2002-105] 1797. , . . []: 10.01.01- / ; .., 2002.- 26 .- [2002-21] 1798. , . .. []: 10.01.01- 262

/ ; .- ., 2002.- 26 .- [2002-23] 1799. , . []: 10.02.06- / .- ., 2002.- 27 .- [2002-7] 1800. , . .. []: 10.01.01- / ; .- ., 2002.- 26 .- [2002-47] 1801. , . []: 10.02.01- / ; .- ., 2002.- 29 .- [2002-47] 1802. , . []: 10.01.01 ; 10.01.03- A / ; .- ., 2002.- 26 .- [2002-11] Tarix elmlri Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1803. liyev, M. Atabylr dövründ Naxçivanin sikk v pul dövriyysi [Mtn]: 07.00.02- vtn tarixi /Mmmd liyev; Naxçivan Dövlt universiteti.- B., 2002.- 23 s.[2002-70634] 1804. Rhimov, R. Naxçivan Muxtar Respublikasinin xarici laqlri (1991-2001-ci illr) [Mtn]: 07.00.02vtn tarixi /Rafiq Rhimov; Naxçivan Dövlt universiteti.B., 2002.- 25 s.- [2002-71536] 263

1805. Zamanov, E. Azrbaycan lq Cümhuriyytinin Gürcüstan v Ermnistandaki diplomatik nümayndliklrinin faliyyti: (1918-1920-ci illr) [Mtn]: 07.00.02- vtn tarixi /Elçin Zamanov; Naxçivan Dövlt universiteti.- B., 2002.- 23 s.- [2002-70635]

264

Mülliflrin lifba göstricisi Abbas, M. 1052 Abbasbyli, A. 138 Abbasliolu, F. 1053 Abbasli, T. 1054 Abbasov, A. 92 Abbasov, .. 15 Abbasov, R. 410,1055 Abbasov, Y. 884,1477 Abbasova, F. 1470 Abbasova, K. 1056 Abbasova, Q. 128 Abbasova, M. 1752 Abdinov, E. 1681 Abdulla, K. 1057 Abdullayev, A. 632 Abdullayev, C.S. 609 Abdullayev, E. 139,459 Abdullayev, .. 814 Abdullayev, F. 610 Abdullayev, K. 743 Abdullayev, M. 1058, 1682 Abdullayev, O. 674 Abdullayev, R. 1059 Abdullayev, S. 520 Abdullayev, V. 140 Abdullayeva, M. 841 Abdullayeva, S. 848 Abdullayeva, Y. 1753 Abdulov, N. 949,1060 Abidov, M. 1061 Abiyev, A. 876 Adilov, M. 1495 Adilov, V. 885 Aamirov, Ü. 666 Aasibyli, F. 1062 Aayev, A. 362 Aayev, . 950,1063 Aayeva, M. 794 Ass, Q. 1064 Ahil 1065 Axundlu, Y. 951,1066, 1067 Axundov, A. 1068 Axundov, M. 361 Axundov, S. S. 1448 265

Alarli, B. 1069,1070 Alatan,Y. 1496 Alxas, R. 1071-1073 Alicanov, M. 484 Alimetov, S.N. 675,676 Allahmanli, M. 952 Allahverdiyev, A. 509 Allahverdiyev, B. 1648 Allahverdiyev, E. 1729 Allahyarov, H. 1074 Amaov, . 56 Anar 953 Anar, S. 1075 Andersen, H. X 1449 Aranli, M. 1076 Aranli, Y. 1077 Arazolu 1497 Arili, M. 849 Aruslu, B. 1078 Arzumanli, V. 485 Aslanolu, . 1079 Aslanov, A. 363 Aslanov, T.. 744 Aslanov, V. 887 Aslanova, R. 72 Aiq Alxan 1080

Aiq Haim 1081 Aiq Qhrman 1082 Atabyi, T. 1498 Atakiiyev, N. 73 Aydin, A. A. 888,954,955 Azadliyeva, S. 1754 Azayev, . 1083-1085 Azrazr, S. T. 1086 Azrtürk, . 1091-1093 Azrtürk, T. 14 Baba Pünhan 1094 Babakrli, P. 1095 Babanli, V. 1096 Babayev, A. 889 Babayev, . 817 Babayev, L. 1577 Babayev, M. 829 Babayev, M-B.. 65,66 Babayev, S. Babayeva, . Badadbyov, C. Bair, R. Bairov, A. Bairov, M. Bairov, N. Bairov, V. 1578 1097 1098 1099 890 612 1579 1580 266

Bairova, S. 1100 Bamanli, F. 1101 Baharli, M. 486 Baxi, H. 1102 Baxi, P. 1103 Balayev, X. 891 Baliolu, Y. 1104 Balibelli, . 1105 Bayramli, N. 1501 Bayramov, A. 1106 Bayramov, . 93 Bayramov, . 892 Bayramova, A. 1755 Bayramova, D. 796-798 Bdbin, M. 1108 Bxtiyar, V. 799 Bkirov, B. 470 Brgüadli, H. S. M. 1110 Birov, A. 818 Birova, E. 1756 Bylrov, E.B. 510 Byzad, Q. 893,894 Bilal, . 1111 Bilalov, Y. 830 Binntova, G. 1757 Boran, Z. 1112

1113 2,149-151, 524, 1502 Bünyadova, T. 1503 Bünyadzad, K. 1550 Cabbarli, C. 1115,1117 Cabbarli, . 1118 Cabbarov, S. 1478 Cabbarova, L. 1568 Cahangirqizi, G. 850 Camal, S. 1119 1120 Canili, G. Cavad, A. 1121 Cfr, M. 960,1122,1123 Cfrquliyev, M. 418 Cfrli, V. 1124 Cfrli, Y. 204 Cfrolu, . 1125 Cfrov, A. 1758 Cfrov, X. 1748 Cfrov, . 419,420 Cfrov, .M. 661 Cfrov, N. 152,961 Cfrov, Z. 1649 Cfrova, M. 525,526, 556-558 267

Budaq, Z. Budaqov, B.

Cfrova, . 962 Cmilov, A. 963 Cmidov, . 964 Çmnli, M. 1127 Çmnzminli, Y. 1128 Çiraqli, Q. 1129 Çobanov, M. 895 Dadaov, A. 1130 Dadaov, Y. 129 Dastançi, Q. 1131 Dirili, Y. 966 Dövran, M. 1504 Dumanli, Z. 1132 Dünyamali, K. 1133 Dünyamaliyeva, S. 567 Elçin 967,1134 Elyazov, . 749 Eminov, A. 679 Erdal, A. 1581 Etibar, . 1135 Eyvazov, Q. 1136 Eyvazov, S. 968,1137 Eyvazov, T. 1138 bdoli, . 1505 bdülslimzad, Q. 1139, 1506

bdürrhmanova, S. 1582 bilov, Ç.. 750 bilov, . 1140 bülqazi, B. 1507 dilolu, N. 897 fndi, O.N. 97 fndi, R. 842 1141 fndiolu, H. fndiyev, A. 680 fndiyev, . 1142-1148 fndiyev, M. 156 fndiyev, T. 969 fndiyev, V. 157 fndizad, . 528 fsrolu, K. 1149 fan, M. 1150 fani, N. 1151 hmd, . 422 hmd, M. 1152 hmd, V. 851, 1153 hmdqizi, H. 205 hmdli, N. 74,158, 1154 hmdov, B. 529 hmdov, .Q. 751 hmdov, -C. 681 hmdov, H.. 614 268

hmdov, X. hmdov, . hmdov, S. hmdov, T. hmdov, V. hmdov, Y. hmdova, A. kbr, R. kbrov, M. kbrov, R. lkbrli, . lkbrov, A. lkbrov, F. lkbrov, K. lkbrova, G. lsgrov, Z. lsgrova, S. li, M. libyli, B. libyli, S. liqizi, M. liquliyev, R. liolu, B. liolu, . lirzayev, . liolu, Q.

1683 67 1508 970 568 1155 1734 1156 615 682, 683 1471 820 684 1157 1659 971 972 1158 159 471 1159 16 1160 973 370 1161

liyar, A. liyev, A. liyev, E. liyev, F. liyev, H. liyev, . liyev, K. liyev, Q. liyev, M.

1162

371, 641 821,1163 130 161,372, 487 877,1684 974,975 162 1164, 1685, 1803 liyev, N. 1165 liyev, P. 1630 liyev, P.. 603 liyev, R. 98,373, 511 liyev, R. Y. 75 liyev, S. 1166, 1451 liyev, T. 423, 752 liyev, V. 1479 liyeva, A. 976 liyeva, F. 1551 liyeva, J. 1735 liyeva, L.S. 977 liyeva, R. 898,899 liyeva, S. 1759-1761 lizad, A. H. S. 99 269

lizad, . 685 lizad, S. 978 mirov, S. 1751 mrahov, M. 1509,1510 nbiya olu, . 1511 rbolu, A. 1167 radolu, A. 488 sdova, M. 1736 sdova, N. 1552 sdullayev, S. 979 sgrli, . 980 sgrov H.A 900 sgrov, E. 100 sgrov, . 1553 sgrov, M. 901 sgrov, N. 902 sgrov, Z. 424 sgrova, M. 425 sgrova, S. 981 rf, . 1168 yyub, N. 1169 ziz, Z. 1170 zizov, E. 489 zizov, V.. 686 zizova, E. 903 Feyzullabyli, .. 375

Frhad, . 1171 Frhadolu, M. 76 Frqan 1172 Frmanzad, B. 1173 Ftiyev, Y. 1174 Fichtelius, E. 58 Gileyli, B. 206 Gövhrli, M. 164 Göyçayli, . 1175 Göyçli, . 1176 Göyyalli, X. 1177 Gülmail. 1178 Gülmmmdov, K. 1610 Güneyli, H. 1179 Hacili, A. 983 Haciyev, . 1452 Haciyev, M. 1180 Haciyev, T. 530,531 Haciyeva, M. 906 Hacizad, . 753 Haimi, . 1181 Hayek, F. A. 427 Heyran xanim. 1182 Hbibbyli, . 984 Hbibolu, V. 1512 Hkri, M. Q. 1183 270

Hmidov, .H. Hmidova, M. Hmidova, Ü. Hmiçalli, A. Hsnaa, F. Hsnqizi, A. Hsnolu, A. Hsnov, . Hsnov, F. Hsnov, H. Hsnov, H.. Hsnov, S. Hsnov, T. Hsnova, L. Hsnova, R. Himli, H. Himova, S. Hidayt Hidaytolu, S.

985 1583 1737 1184 1186 986 987 357 642 428 907 216 170 1738 1762 988 1763 1187 1188

Hüctulla. 1189 Hüqo, V. 1442 Hümbtov A.. 633 Hümbtov, E. 1764 Hümbtov, . 823 Hümbtov, R.T. 754,755 Hüseynqulu olu,A.H. 104

Hüseynli, Q. 1190 Hüseynli, M. 1191 Hüseynolu, S. 532,1513 Hüseynov, A. 1554, 1584 Hüseynov, . 664 Hüseynov, .A. 908 Hüseynov, F. 756 Hüseynov, . 569 Hüseynov, M. 689,1514, 1686 Hüseynov, N. 171,1193, 1453 Hüseynov, R. 1555 Hüseynov, S. 879,1192 Hüseynova, A. 1765 Hüseynova, G. 909 Hüseynova, H. 1766 Hüseynova, K. 1767 Hüseynova, M. 1194 Hüseynova, P. 1768 Hüseynova, S. 1769 Hüseynzad, Ç. 880 Xanhmdolu, A. 1195 Xankiiyev, B. 376,377 Xanmmmdov, H. 853 Xansultanov, V. 690 271

Xlfov, A. 42 Xlil, Z. 1454 Xlilli, . 989, 1197 Xlilov, . 990 Xlilov, R.F. 757 Xlilov, S. 491 Xyal, S. 991, 1198 Xyali, M. 1199 Xinali, Z. 473 Xoca, N.A. 1631 Xudiyev, N. 172, 910 Xuraman. 1200,1201 Xürrmqizi, A. 578 badli, O. 668, 691, 692 badzad, A. 1585 bayev, V. 430,431 brahimli, C. 1202 brahimolu, N. 1516 brahimov, B. 1203 brahimov, F. 1472 brahimov, X. 1687 brahimov, . 378, 617 brahimov, S. 992, 1660 brahimov, .. 693 brahimov, Z. 1586 brahimova, N. 1770

bsen, H. 1443 ldirimolu, . 1204 lhamolu, A. 1205 manquliyeva, A. 7 1206 ncli, . nsanov, . 173, 695, 696 sabyli, Q. 1207 sayev, . 1208 sayev, S.A. 595 sgndrov, . 801 sgndrova, . 1771 sgndrzad, E. 697 smayil, E. 1209,1210 smayil, S. 1211 smayilli, . 1212 smayilolu, A. 1213 smayilov, A. 1728 smayilov, F. 912 smayilov, H. 881, 994 smayilov, . 174, 432,533, 1214,1215 smayilov, Q. 1216 smayilov, N. 559, 698 smayilova, Y. 1772

272

smayilzad, M. 1217 srafil, . 1517 srafilolu, N. 758 srayilov, E. 1688 Kamal, E. 1219 Kamranqizi, L. 996 Kazimli, . 1455 Kazimov, E. 699 Kazimov, . 1750 Kazimov, Q. 534 Kazimzad, A. 864 Kelli, X. 1220 Klbcrli, M. 1221 Klbixanli, S. 1222 Klntrli, K. 1223 Kngrli, U.S. 824 Krim, . 1224 Krim, Z. 1225 Krimli, . 1587 Krimli, T. 997 Krimov, .S. 866,867 Krimov, Q. 1611 Krimov, S.Q. 18 Krimov, Y. 492, 512,513, 535,536 Krimov, Z. 759

Krimova, H. 8, 618, 998 Krimova, . 9 Krimova, Z. 913 Krimzad, F. 1226 Köçrli, T. 1518,1519 Kürdmirli, S. 1227 Qabil 1228 Qacar, M. 570 Qafarli, Z. 1229 Qafarov A.M. 25,760 Qafarova, M. 1739 Qarabali, . 77 Qaracadai, . 1230 Qaraçöp, S. 1231 Qaragöl, V. 1232 Qarapapaq, .M. 1000 Qarayev, . 1233-1238 Qarayev, N. 560-562 Qarayev, S. 571 Qarayev, S.F. 663 Qardabyova, N. 1612 Qasimli, M. 1001 Qasimov, E. 1473 Qasimov, X. 27 Qasimov, M. 700 273

Qasimov, O. 435,1482 Qasimova, L. 1483 Qasimova, S. 564 Qasimzad, V. 1240 Qaziyev, Y. 493 Qaziyeva, N. 1773 Qdirov, A. 1241 Qdirov, . 94 Qhrman, A. 1242 Qhrman, . 1243 Qhrman, M. 1244 Qhrmanli, N. 915 Qlbinur, P. 702 Qnbr, N. 1245, 1246 Qnbrli, M. 1247 Qniyev, S. 1003 Qrvndi, H. 1248 Qipçaq, M. 916 Qirxqizli, H. 1249 Qocayev, . 539 Qocayeva, G. 494,1004 Qoçulu, Ö. 1250 Qoali, . 177 Qrizli, . 917 Qubadova, M. 868 Qubatolu, B. 28, 29

Qulamov, R. 803 Quliyev, H. 1005 Quliyev, M. 761 Quliyev, N. 1251 Quliyev, R. 381 Quliyev, S. 634 Quliyeva, A. 918, 1252 Quliyeva, X. 178 Qulubyli, . 1253 Quluyev, . 624 Qurban, T. 1254, 1255 Qurbani, A. 179,565, 566,869 Qurbanov, A. 919-922 Qurbanov, S.Q. 762 Qurbanova, A. 1556 Qüdrtov, O. 207 Laçinsiz, B. 1256 Llda, . 1257 Ltif qizi, G. 106 Lukyanova, . 1006 Mabudolu, Z. 1258 Mahmud, Y. 1259 Mahmudlu, Y. 540 Mahmudov, B. 1260 Mahmudov, M. 923,1007 274

Mahmudov, R. 655 Mahmudov, T. A. 855 Mahmudov, Y. 180 Mamocolu. 1261 Manafov, Q. 1574 Mansurzad, H.A. 1008 Mayil, R. 1262 Mehbaliyev, S. 383 Mehdiqizi, V. 924 Mehdiyev, . 1646 Mehdiyev, N. 1650 Mcidqizi, L. 1009 Mcidova, S. 1774 Mdtolu, . 436, 1263 Mhmmd, A. 1264.1458 Mhmmd, M. 703 Mhrrmli, Q. 865, 925 Mhrrmov, A. 644, 1265 Mhrrmov, R. 385 Mhiolu, B. 926 Mlikov, R. 514 Mmmdaa, A. 1484 Mmmdli, A. 1011,1267 Mmmdli, C. 825 Mmmdli, F. 1268,1269 Mmmdli, H. 1521

Mmmdli, . 1270 Mmmdli, S. 1271 Mmmdli, Z. 437,882 Mmmdov, A. 704 Mmmdov, B. 1272 Mmmdov, . 79 Mmmdov, .H. 765 Mmmdov, F. 438,1632 Mmmdov, F.O. 19 Mmmdov, X. 1273 Mmmdov, . 95, 96, 181, 1522,1523, 1557 Mmmdov, Q. 386,596, 597, 804,805, 1012 Mmmdov, Q.. 626 Mmmdov, M. 656,1274, 1588 Mmmdov, N. 1275 Mmmdov, S. 439, 541 Mmmdov, . Mmmdov, T. Mmmdov, V. Mmmdov, Y.. 495 856 1775 766 275

387,767 496,1558 1589 1485, 1776 Mmmdova, P. 1777 Mmmdova, R. 857,858, 1459, 1460,1276 Mmmdyarov, H. 1277 Mmmdzad, N. 1278 Mmmdzad, S. 1279 Mmmlov, L.A. 705 Mnisimolu, T. 1013 Mntiq, R. 870 Msimov, E.. 635 Mirabbas, H. 1280 Mirlmov, H. 1281-1283 Mirhaim, . 1284 Mirxlilolu, M.1285-1287 Mirz, H. 1288 Mirz, H. F. 107 Mirz, K. 1289 Mirzbyli, . 1290 Mirzcanov, Z. 1689 Mirzyev, A. 1778 Mirzyev, . 1014

Mmmdov, Z. Mmmdova, A. Mmmdova, . Mmmdova, N.

Mirzyev, M. 768,769 Mirzzad, R. 80 Misir, M. 1291 Mövsümqizi, M. 706-718 Mövsümova, L. 576 Muanli, M. 1293 Muxtarov, K. 217 Munis. 1294 Murad, . 1295 Muradov, H.. 1296 Musa, . 1297 Musabyov, R. 182, 183 Musabyova, F.M. 719 Musayev, A. 388 Musayev, . 68 Musayev, . 720 Musayev, U.B. 770 Musayeva, A. 1015 Mustafa, F. 1298 Mustafayev, A. 1016, 1299,1300 Mustafayev, C. 1524 Mustafayev, Ç. 440 Mustafayev, X. 771 Mustafayev, K.S. 389 Mustafayeva, T.1301, 1525 276

Mürsliyev, O. 772 Müfiq, M. 1461 Mütllimova, V. 1590 Müzffrov, B. 1690 Nadir, M. 1303 Naisoylu, M. 563,1017 Naiyev, 131,132 Namaz, . 1304 Namazov, . 773 Nemt, K. 1305 Nemtzad, S. 1573 Nbiyev, A. 1018 Nbiyev, N. 645 Ncfov, C. 672 Ncfov, . 1306,1307 Ncfova, S. 577 Ncfzad, . 927 Nsibov, .O. 646 Nsibov, M. 722 Nsibova, G. 1644 Nsirli, A. 1308 Nsirli, G. 807 Nsirov, V. 636 Nsirova, K. 1645 Nsirova, M. 1740 Nsirova, M. 1633

Nzrov, . 1691 Nzirli, K. 1309 Nzirli, . 474, 1019 Niftullayev, V. 393 Nis, B. 1310 Nizami 1311,1462,1463 Novruz, C. 1312 Novruzov, A. 1741 Novruzova, N. 928 Nuriyev, C. 468 Nuriyev, Z. 619 Nurlu, . 1314 Nuruqizi, S. 1464 Nurullayev, V. 1692 Nüsrtbyli, S. 1315 Ocaqli, V. 1316 Ocaqov, H. 475,476, 515517 Ouz, Y. 184 Ouzmn, O. 1317, 1318 Orucolu, B. 1319 Orucov, A.O. 774 Orucov, H. 185 Orucov, R. 1730 Orucov, T. 1320 277

Orucova, S. 1779 Paa, A. 498 Paa, H. 1322 Paayev, A. 930 Paayev, . 499 Paayev, T. 500,1591 Paayev, V.. 82 Phlvan, . 1323 Pnahliyeva, M. 1592 Pnahov, T. 647 Pnahova, A. 1742 Pilavolu, . 108 Piriyev, V. 1492 Pur, A. T. 1324-1326 Purpirar, N. 1526 Rcbli, . 931 Rfibyli, N. 1327 Rfizad, M. 1328 Rhimli, . 871-874 Rhimli, M. 11 Rhimolu, A. 1329 Rhimov, . 1486 Rhimov, N. 1559 Rhimov, R. 1804 Rhimov, S. 1330,1331 Rhimov, T. 1332

Rhimova, A. 1020 Rhimova, A. 859 Rhman, S. 1333,1334 Rhmanli, N. 1487 Rhmanov, F. 133 Rsulova, S. 1651 Rizvan, N. 1527 Rumi, M. C. 1336 Rüstmxanli, S. 1337 Rüstmli, A. 1021 Rüstmov, F. 501 Rüstmov, Y. 83 Rüstmova, N. 1780 Rza, R. 1338-1342 Rzasoy, S. 1022 Rzayev, Q. 394 Rzayev, Y. 725 Sabir, M. . 1343 Sabirolu, F. 1344 Sadiq, F. 1345 Sadiq, . 1346 Sadiq, Z. 1347 Sadiqov, E. 1560 Sadiqov, . 395 Sadiqov, R. 1593 Sadiqov, . 1023,1594 278

Sadiqova, A. 1781 Sadiqova, M. 1569 Sadiqova, S. 932 Sadiqzad, Q. 1348 Salahova, Z. 55 Salamov, . 826 Salmanova, Z. 1024 Saracli, . 1349 Sayilov, . 860 Serebrennikov, B. 933 Sevdimaliyev, F. 1661 Seyidbyli, E. 1474 Seyidov, A.Q. 1475 Seyidov, E. 20 Seyidov, . 443 Seyidov, F. 502 Seyidov, Y. 186 Seyidova, S. 1528 Seyidsoy, M. 1352 Seyyidzad, M.H.Q. 110 Sfa 1353 Sfrli, . 543 Sfrli, H. F. 1476 Sfrov, C. 844 Sfrov, R. 477 Sfrov, T. 396

Shht, A. 1465 Slimov, M. 444 Slimov-aani, T. 1488, 1489 Sma, M. 354,1355 Smdzad, E. 1595 397 Smdzad, Z. Smndrov, F.Y. 445 Srdarov, E. 12 Srraf, . 1356 Syyah, . 1357 Sofulu, P. 1358 Soltanqizi, M. 1359 Sturvi, E. 111 Sultanli, V. 1361 Süleymanov, C. 620 Süleymanov, S. 21 Süleymanov, T. 69 adiman, . 1362 ahbazli, F. 1363 ahverdiyev, .N. 637 ahverdiyeva, M. 112 amilolu, R. 1364 amiolu, . 1028 faqtova, G. 648 fi, Ü. 135 279

fiyeva, E. 726 msizad, N. 875 rifli, K. 1019 ixhmdolu, H. 1365 ixliyev, M. 1596 ixli, S. 1366 iller, F. 1445 irazi, A.M. 113 irinova, N. 1561 irinova, Z. 1570 irvani, S. . 1466 irvanli, . 1367,1368 ükürov R.. 831 ükürov, A. 84,85 ükürov, . 1369 Taiyev, A. 1370,1371 Taiyev, S. 727 Tahirli, A. 64 Tahirzad, . 1030,1031, 1529,1530 Tanriverdi, . 935 Tapdiqolu, N. 936-938, 1373 Tbib, M. 1375 Tbrizi, Q. 1446 Tbrizi, Q. S. 1376

Thlli, . 1377 861 Thmirazqizi, S. Trtrli, Q. 1378 Töhmrli, . 1379 Tud, . 1380 Tuncay, . 1381 Tusi, X. N. 86-88, 628 Türkqul, M. 1035 Uçida, R. 503 Ulusel, R. 89 Umudov, M. 482 Ülkü, U. 189 Vahabzad, B. 1384,1389 Vaqifqizi, E. 1390 Veyslova, V. 1782 Vfa, X. 1391 Vkil, . 1392 Vkilolu, M. 1393 Vliyev, A. 1597 Vliyev, . 1743 Vliyev, X. 446 Vliyev, . 1394, 1395 Vliyev, Z. 1396 Vliyeva, . 1783 Vliyeva, S. 1036 Vlizad, . 572 280

Vzirolu, A. Vzirov, N. Vzirova, L. Vüqar, V. Yahudov, X. Yaqublu, N. Yaqubov, . Yanar, C. Yaniqli, . ` Yaradanqulu, S. Yildiz, K. Yunusov, . Yusif, M.. Yusifli, C. Yusifli, V. Yusifolu, .

1037 1468 1784 1397 399 1531 883 1398 1399 1400 449 1401 1402 1039 1040 1403

548,1404, 1469 Yusifov, D.H. 731 Yusifov, M. 1598 Yusifov, R. 1693 Yusifov, Z. 1405 Yusubova, T. 1785 Zahidolu, B. 1406 Zamanov, E. 1805 Zamanov, E.N. 638 Zamanzad, D. 1786 Zeynalov, M. 1407 Zngilanli, . 1408 Ziya F. 1409 Ziyadolu, Z. 1410

Yusifolu, R.

, . , . , .. , . , .. , . , . 400 649 780 1613 732 136 1662 1411 , . 1599 , . 781 , . 1658 , . 1532 , . 1614 , . 1533 281 , .

, . 1678 , . 1787 , . 401 , . 22,836 , . 23, 733, 1663 , .. 450 , .. 1615 , . 1534 , . 1694 , .. 478 , . 1695 , . 1571 , . 1679 , . 1788 , . 1562 , . 1652 , .. 114 , . 451 , . 604 , . 1563 , .1789 , . 1616 , . 1696 -, . 115 -, . 116

-, .. 1697 -, .. 1744 , . 1412 , .. 1535 , . 506 , .. 24 , .. 629 , . 1790 , .. 452 , . 1664 , . 1731 , . 1536 -, .. 117 , .. 669 , .. 1575 , . 1041 , . . 137 , .. 1537 , .. 837 , . 1698 , .. 453 , . 1791 , . 1745 1699 , . 1600 , . 1700 282

, . , -. . , . , . . , . , . , . , . , . , . , .. , . , .. , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .. , . , ..

1701 70 454 782 1702 1665 1538 1666 1653 402 1493 1413 1539 1540 1792 1564 1793 1794 1703 1414 1733 1704 1617 639 90 1541

, . 1667 , . 1618 , .. 118 , .. 1415 , .. 943 , . 944 , . 1042 , . 1043,1044 , . 1705 , . 834 , . 1045 , . 1706 , .. 840 , . 1565 , . 518,519 , .. 659 , . 1795 , . 1619 , . 1707 , .783,784 , . 1601 , . 1620 , .. 945 , . 1046 , . 1416, 1542 , . 1796 283

, . 1417 , .. 785,786 , . 1543 , . 1708 , . 1668 , .. 833 , . 1642 , . 1572 , . 1669 , . 1634 , . 1797 , . 735,736 , . 1621 , . 1709 , .. 630 , .. 946 , . 1602 , . 549,1670 , .. 621 , . 1710 , . 1622, 1798 , . 403 , .. 787 , . 1799 , . 788

, . 1623 , . 1643 , . 1418 , . 1711 , . 1749 , .. 631 , .. 808 , . 1671 , . . 1047 , . 1800 , .. 650 , . 1654 , . 1712 , . 1419 , . 1544 , . . 789 , . . 738 , . 1603 , . 1545, 1604 , . 553 , . 30,1420 , . 1624 , . 1655 , . 1801 , . 809,1605, 1635 284

, . 1566 , .. 947 , . 1048 , . 554 , . . 790 , . 1713 , . 1714 , .. 673 , .. 839 , . 1656 , .. 1421, 1422 , .. 1423 -, -. 835 -, . 1049 , . 1715 , . 1716 , . 1546 ,.1625 , . 1717 , . . 739 , . , . , . , . , .. 1636 508 1680 1672 1050

, . , . , . . , . , . , . , . , .. , . , .. , . , . . , .. , . , . -, .. , . , . , . , . , . , . , .. , . , .

1673 1718 740 1547 1424 1606 1802 640 1637 405, 406 1607 741 605 1626 742 810 1719 1425 1720 1721 1638 1639 1722 1647 1640 285

, . 1627 , . 1641 , . 1723 , . 1724 , . 1567 , . 1608 , .. 832 , . 1657 , . 1674 , . 1426 , . 456 , .. 457 , . 1609 , .. 843 , .. 623 , .. 792 , . 1675 , .. 1576 , . 863 , . 1427 , . 1725 , . 1726 , .. 494 1428,1429 , .. 1430, 1431

, . 1432,1433 , . 812 , . 1628 , . 1434 , .. 660 , . 409 , . 1435 , .. 651 , .. 665 , . . 607, 608, 813 , . 1676 , . 1677 , . 1746 , . 1727 , . 1732 1051 -, . 1436 , . 575 , .. 1437, 1438 , . 1747 , . . 793 , . 1439 1440 , . 1629 286

287

Srlövhlrin lifba göstricisi "Avropada etno-siyasi münaqilrin nizama... 412 "mk bazari v kadr hazirlii problemlri" elmi-...374 "Kitabi-Ddm Qorqud" aiqi 999 "rqünasliin aktual problemlri" mövzusunda... 934 "Yük avtonqliyyati üçün yol vrqi" (Forma) 828 "Beytüs-Sfa" davamçilari 1107 "Füyuzat" jurnali 36 "Gnclr narkotiklrin leyhindir", elmi-praktik... 426 "Mülki-prosessual v cinayt-prosessual... 441 "Nsirddin Tusi v müasir astronomiya"... 627 "Ödni qbzi"nin (Forma ÖQ-1) forma v... 336 "Tibet ncili" v ya insan oullarinin n yaxisi 109 2002­ci il dövlt büdcsinin ttbiqi haqqinda frman 324 2002­ci ilin yanacaq­enerji balansi 325 25 iyun 2002-ci il tarixd "Hüquqi dövltd... 433 Axtarida keçn ömür 886 A-Azrbaycan Trfdaliq v mkdaliq Sazii 141 Akif ahverdiyev 31 Asif Ata v ocai 71 Atatürk ensiklopediyasi 44 Audit 364 Auditorlarin pe etikasi mcllsi 365 288

Avropa nsan Hüquqlari Mhkmsi 411 Ayna ­ 2002 32 Azrbaycan 1994: 142 Azrbaycan Ali Hrbi Dnizçilik Mktbi 468 Azrbaycan Dövlt Dmir Yolunun qatarlarin... 815 Azrbaycan Dövlt Müstqilliyinin 10 illiyin... 143 Azrbaycan folkloru antologiyasi 1087,1088 Azrbaycan gömrüyü tarixi srvtlrin keiyind 460 Azrbaycan harayi 1089 Azrbaycan Xalq Cümhuriyyti Xarici lr... 144 Azrbaycan iqtisadiyyati: problemlr, perspektivlr... 366 Azrbaycan insan hüquqlarinin müdafisi il... 413 57 Azrbaycan jurnalistikasi keçid dövründ Azrbaycan qadini ensiklopediyasi 45 Azrbaycan qadinlari XX sr 46 Azrbaycan mnzrlri 847 Azrbaycan Respublikasi Ali Mhkmsi... 219 Azrbaycan Respublikasi Xatir Kitabi 145,146 Azrbaycan Respublikasi il Avropa ttifaqi v... 147 Azrbaycan Respublikasi il Türkiy Respublikasi.. 208 Azrbaycan Respublikasi Konstitusiya Mhkmsinin..220 Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi claslarinin..221228 289

Azrbaycan Respublikasi Rabit Nazirliy-2001 816 Azrbaycan Respublikasi Vergi Mcllsinin ... 229 Azrbaycan Respublikasinda bldiyylrin hüquqi... 461 Azrbaycan Respublikasinda eroziyaya qari zonal... 795 Azrbaycan Respublikasinda insan hüquqlari... 414 Azrbaycan Respublikasinda Insan Inkiafi... 209 Azrbaycan Respublikasinda kiçik v orta... 230 Azrbaycan Respublikasinda ölümün sviyysin... 119 Azrbaycan Respublikasinda rezident v qeyri-... 231 Azrbaycan Respublikasinin Cinayt Mcllsi ... 232 Azrbaycan Respublikasinin Cinayt- Prosessual... 233 Azrbaycan Respublikasinin corafiyasinin tdrisind..1490 Azrbaycan Respublikasinin Dövlt Sosial Müdafi. 234 Azrbaycan Respublikasinin mk Mcllsi 235 Azrbaycan Respublikasinin Hrbi Qanunlar ... 236 Azrbaycan Respublikasinin nzibati Xtalar... 237 Azrbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi 414,416 Azrbaycan Respublikasinin Qanunu 238290

291 Azrbaycan Respublikasinin Mnzil Mcllsi 292 Azrbaycan Respublikasinin Mülki Mcllsi 293 Azrbaycan Respublikasinin Nazirlr kabinetinin... 294,295 Azrbaycan Respublikasinin regional corafi... 1491 Azrbaycan Respublikasinin tbii yem sahlrinin... 652 Azrbaycan Respublikasinin torpaqlarinin iri miqyasli..296 Azrbaycan Respublikasinin Vergi Qanunvericiliyi 297 Azrbaycan Respublikasinin Vergi Mcllsi 298301 Azrbaycan Respublikasinin Vergi Mcllsinin... 302 Azrbaycan Respubliklasinda Nadsiz Hesablamalar... 303 Azrbaycan rqmlrd 2002 120 Azrbaycan romantiklrinin yaradiciliinda türkçülük 956 Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatina dair tdqiqlr 957959 Azrbaycan tarixi muzeyi- 2002 1499 Azrbaycan tarixi 521523 Azrbaycan türkologiyasi (1920-1938) 33 Azrbaycan uaq dbiyyati müntxabati 1450 Azrbaycan v Avropa 211 Azrbaycan v müasir dünya 212 291

Azrbaycan v YUNESKO 213 Azrbaycanca-turkc-rusca-ingilisc ehtimal... 611 Azrbaycançiliq-birliymizin sasidir 148 Azrbaycanda audit 367 Azrbaycanda rzaq thlüksizliyi- 2001 121 Azrbaycanda rzaq thlüksizliyi -2002 122 Azrbaycanda mhur olan üranin arina... 1090 Azrbaycanda tikinti 838 Azrbaycanda uaqlar 123 Azrbaycanda v Gürcüstanda yerli özünüidar 462 Azrbaycanin gnc alimlri 47 Azrbaycanin heyvanlar almi 670 Azrbaycanin nadir su-bataqliq qularini qoruyub...671 Azrbaycanin regionlari 124 Azrbaycanin statistik göstricilri- 2002 125 Azrbaycanin taninmi xanimlari 48 Azrbaycan-Rusiya 1992-2002 210 Azrbaycan-Türkiy münasibtlri 1500 zri, Çiraq, Günli yataqlarinin tammiqyasli.. 745,746 Azri, Çiraq yataqlari v Günli yatainin ... 579583 Bakinin dbiyyat muzeylri 49 Baki-Tbilisi-Ceyhan neft kmrinin beynlxalq v...747 Bazar münasibtlri raitind müssis... 368 Beynlxalq Elmlr Akademiyasi 1 Beynlxalq Hüquq 417 292

Beynlxalq Molla Nsrddin karikatur müsabiqsi 846 Bxtiyarnam 1109 Bldiyy torpaqlarinin ayrilmasina dair sndlrin... 304 Bldiyylr haqqinda sndlr toplusu 463 Bldiyylrl KV-in qariliqli münasibtlri 464 Bzi faliyyt növlrin xüsusi raziliq (lisenziya)... 305 203 Bir ocain iii Birlmi Milltlr Tkilatinin nizamnamsi 214 BMT. Ba Assambleya 215 Borçali ensiklopediyasi-4 50 Bülbül fsansi 1114 Cbr v analitik hnds 613 Cnntd n var, n yox Rafiq müllim 1126 Cnub-Qrbi Qobustan Kontrakt sahsind... 584 Daxili audit 369 Daxili xstliklr 677 Daimi nümayndlik yaratmayan qeyri-rezidentlrin...306 Demokratiya: Gedilsi uzun bir yol 153 Dd Süleyman dünyasi 965 Dmiryol nqliyyati: Ümumi kurs 819 Diffamasiya v mhkm tcrübsi 421 Dispersion analizin tibbd ttbiqi Dövlt idarçiliyi Dövlt Neft Fondu haqqinda Dövlt Sosial Müdafi Fondu haqqinda sasnam Dövlt Sosial Siorta ödmlri 678 465 307 308 309 293

Düzgün tutulmami v artiq ödnilmi rüsumlarin...310 Düzgün tutulmami v ya artiq ödnilmi dövlt... 311 Elçi düünclri 154 Elçiby bülfz: "Mn qurtuluçuyam!" 155 Elektrik stansiyalarinin elektrik avadanliqlarinin... 748 Elin olu 3 English (ngilis dili) 896,911 Eroziya thlükli torpaqlardan smrli istifad... 800 cnbi vtndalara veriln viza blanklarinin ciddi...312 dbiyyat 527 34 hmd-Cabir smayil olu hmdov lav dyr vergisinin hesablanmasi v ödnilmsi...314 lilliyi olan insanlara brabr imkanlarin yaradilmasi..315 liyev Heydr v Azrbaycan rabitsi 160 liyev Rafiq ziz olu 35 mli kargüzarliq 822 sas vsaitlrin uçotu 313 srlr brabr illr 1969-1999 163 traf mühit v sosial sahy tsirlrin... 585593 vvllr faliyyti olmayan vergi ödyicilrinin cari..316 ziz sgrov: Azrbaycan hidrogeologiyasinin...i 653 Falabaxma 101 Fzilt yolu 490 Filologiya msllrin dair tematik toplu 904 294

Filoloji aradirmalar 905 Fiziki xslr trfindn Azrbaycan Respublikasinin.317 Fiziki xslr trfindn valyuta srvtlrinin ... 318, 319 Fiziologiyadan tcrüb drslrin rhbrlik 687 Gec vaxti yerin yetiriln i v çoxnövbli... 320 Genetikadan praktikum 662 Glirdn çixilmali olan tmir xrclrinin mühasibat...321 Gülü gözllikdir 982 Güni içnlrin türküsü 1441 102 Haci bdül Haci Faiz 103 Heydr liyev v Azrbaycançiliq mfkursi 165 Heydr liyev v Azrbaycanda Olimpiya Hrkati 878 Heydr liyev v bldiyylr 166 Heydr liyev v rq 167, 168 Heydr liyevin yeni neft strategiyasi 169 Hrbi-dniz elmi Xzrin problemlri 472 Hrbi-shra crrahiyysi 688 Hrnin öz Akifi 1185 Hsn lirza olu liyev 37 Humanitar elmlrin öyrnilmsinin aktual... Humayun: nstrumental muam dstgahi Hüquq klinikalari Xatirsi yaddalardan silinmz Xtti cbrin elementlri 4-6 852 429 1196 616 295

Xzr dnizinin botanik monitorinqinin metodikasi...667 XX yüzillik - Soyqirimi, Mif v Hqiqtlr 1515 Xronometraj metodu il müahid aparilmasi 322 Xüsusi raziliq (lisenziya) alinmasi üçün ödniln... 479 Xüsusi raziliq (lisenziya) verilmsi üçün tlb olunan ..480 dxal gömrük rüsumlarina dyiikliklr 323 II Beynlxalq Simpozium "Fövqlad hallarda... .594 kinci Beynlxalq Elmi Konfrans... 643 qtisadi nzriyy 379 105 lahi möcüzlr v kainatin sirlri lk Baki bldiyylri 466 lk mktub 1444 lyas fndiyev 38 lyas fndiyevin tarixi dramlari 993 nformasiyali cmiyyt 62 nformatika kursu üzr laboratoriya ilrinin... 17 nsan anatomiyasi 694 raq biz iraq deyil 54 ri vergi ödyicilri v xüsusi vergi rejimli... 326 stedadlar: Ümidimiz, glcyimiz 1218 iqli nsan 995 IV Azrbaycan Beynlxalq Geofiziki Konfransinin..654 yirmi dördüncü bahar 175 Jurnalist msuliyyti 59 Jurnalistika v hüquq 60 Jurnalistlrin mlumat 61 296

Keçid dövrünün iqtisadiyyatinin aktual problemlri 380 Knd tsrrüfati v ekologiya terminlri lüti 802 Kimya 537,538 Kitabxana fondlarinin mzmunca köhnlmi... 43 Kommunal, nqliyyat v digr xidmtlr üzr ... 327 Korrupsiya 434 Kütlvi informasiya vasitlrinin hüquqi... 63 Qabaqçöl v qabaqçöllülr 1480 Qaçaan eli 1481 Qara Qarayevi anarkn 854 Qaraba Azadliq Tkilati Qaraba dünn, bu gün...176 Qarda kömyi 1239 Qastroenterologiyada istifad olunan drman vasitlri 701 Qaz -neft -mdn fakültsind ingilis dilinin tdrisi... 914 Qeyri hökumt tkilatlari üçün yadda kitabi Qdim yunan flsfsi antologiyasi Qlbinur Paa-50 Qrib tütk Quyularin tanqli nasos qurularinin nzart v... Leica TC(R) 303/305/307/ seriali electron... Lisenziya tlb olunan faliyyt növlri Lisenziya üçün lav rtlr Lisenziyanin rüsumlari Maestro Niyazi 358 78 1002 1456 763 625 326 329 330 39 297

Mahal Mmmdli 1520 Maliyy dünyasina bilik yolu il... 382 Main v aparat hisslrinin brpasi v yeyilmy...764 Maymaq Qaragöz 1457 Menecment v iqtisadiyyatin idar edilmsin dair...384 Mcburi dövlt sosial siorta haqqi hesablanmayan...331 Mhsti 1266 Mmmd Sid Ordubadi arxivindki mktublar 1010 Molla Nsrddin 51, 1292 Musa bdürhman olu Musayev 40 Muzeyünasliq 53 Müasir dövrd flsfnin yeni istiqamtlri... 81 Müasir idaretm nzriyysi 26 Müasir tbitünasliin konsepsiyalari 598 Müasir thsilin keyfiyytini yüksltmyin eimi-... 497 Müssislrin mühasibat uçotunun hesablar plani 390 Mühasibat uçotu 391 Mühasibatliq haqqinda sndlr toplusu 392 Müqayisli fiziologiya v biokimyanin müasir... 721 Naxçivan Elmi-Tdqiqat Bazasinin srlri 806 Naxçivan Ensiklopediyasi 52 Nazirlr Kabinetinin 1997-ci il qrarlarinin... 332334 Nizami bldiyysi 467 Nizami Manaf olu Xudiyev 41 Normal fiziologiya 723 298

Notariat haqqinda sndlr toplusu 335 Nöqtlr 1313 Ocaq bainda rqs 572 Oftalmologiyanin müasir problemlri 724 Ouz qrupu türk dillrinin müqayisli qrammatikasi 929 Ölümdn güclü 1321 Partnyorluq saziinin nümunvi formasi 337 Reproduktiv salamliin saslari 542 Rezident v qeyri-rezidentlrin valyuta mliyyatlari 338 Rngbrngdir lçklri çiçyin 1335 Rusiya il Azrbaycanin iqtisadi mkdalii 339 657 Sad insan, yorulmaz tdqiqatçi Sahibkarlia dövlt himaysi haqqinda Frman 340 Sahibkarlia kömk milli fondu haqqinda 341 Sahibkarliin inkiafina mane olan müdaxillrin... 342,343 Sazli-sözlü Göyç 1350 Seçkilr informasiya texnologiyalari güzgüsünd 442 Sergey Yesenin 1025 Sevda qapisi 1351 Shiyy 126 Sntkarin ikinci ömrü: lyas fndiyev 1026 Srniin qatarlarinin xidmti hrkt cdvli 827 Sivilizasiya v terror 188 Sonali günlrimiz 1360 Sosiologiyaya dair sxemlr 134 299

Su istifadsi problemlri 775 Sudan pullu istifad haqqinda sasnam v tariflr 344 Süleyman Rhimov dbi tnqidd 1027 ahdniz qaz ixraci layihsi 776 ahdniz yataindan qaz ixraci üzr mrhl... 599601 ahdniz yataindan qaz ixraci üzr mrhl... 777779 ki 10 Taxil istehsali v istifadsin dair birdflik... 127 Tanin öz vtnind 1372 1374 Tapdilar bir-birini - sevgini bölüdülr Texniki rsmxtt 845 Tender vasitsi il satinalmalari tnzimlyn bzi... 481 Terminologiya msllri 939 Tdqiqlr- 3 940942 Ttbigi ekologiyanin problemlri 602 Tibbi terminlrin izahli lüti 728 Türk dünyasinin Bxtiyari 1032,1033 Türkiy Atatürkün, Azrbaycan Heydr liyevin... 189 Türkün ssi 1447 Uaq haqlari v onlarin tdrisi 446 Uaq mahnilari 862 Uaqlarda sidik ifrazat sistemi üzvlrinin müayin...729 Uaqlarin ekoloji mhkmsi 544300

546 Uzaq dalarin adami 1035 Üç min ilin hikmti 1382 Üfüq: dbi almanax 1383 Ümumi gigiyena v ekologiya kafedrasinin 80- illik...730 Ümumtürk pedaqoji fikrind xlaqi-mnvi dyrlr 504 Ümümi fiziki corafiya 547 Valideynlr üçün yadda 505 Vergi islahatlari: Vtnda cmiyytinin... 398 Vergi mcllsin rhlr 345 Vtn, Xalq, Prezident haqqinda düünclr 190 Vtn dönnim 1467 Yeni Azrbaycan Partiyasi 10 il 360 Yeni Azrbaycan Partiyasi: Azrbaycanin dünni... 359 Yeni dbi nsil 1038 Yetkinlik yaina çatmayanlar üçün cinayt ... 448 Yoxlama v nzart funksiyalarini hyata keçirn... 483 YUNESKO-nun mdni müxtliflik haqqinda... 218 Zmanmizin böyük Azrbaycanlisi 191

-: ,...192 734 658 301

... 346 347350 550552 91 507 ...737 ... 197 455 ... 574 404 ...791 351 ...622 555 ... 352 ... 353 354 ...202 1548 ... 1549 , ... 407 ...606 13 ...811 302

... 355 : ... 408 356 458 948

303

MÜNDRICAT MÜQDDIM................................................................. 4 0 Üüi öb.................................................................... 7 00 Elm v mdniyytin ümumi msllri........................7 001 Elm. Elmünasliq............................................. 7 002 Mtbuat. Sndldirm. Elmi-texniki informasiya. 8 003 Yazi nümunlri......................................................... 9 004 nformasiya texnologiyalari. Kompyuter texnologiyalari. Hesablama texnikasi....................... 9 006 Standartladirma v standartlar................................ 11 007 Kibernetika............................................................... 11 008 Mdni inkiaf. Mdniyyt. Proqress.................. 11 01 Biblioqrafiya. Kataloqlar. dbiyyat göstricilri... 12 02 Kitabxana ii. Kitabünasliq...................................... 14 030 Lütlr. Ensiklopediyalar................................ 14 069 Muzeylr.................................................. 15 070 Jurnalistika.................... ............................... 16 087. 5 Uaqlar ücün idrak dbiyyati........................ 17 1/14 Flsf ..................................................... 18 159.9. Psixologiya........................................................... 21 18 Estetika.......................................................... 22 2 Din. .................................................. ............... 22 3. ctimai elmlr............................................... 24 311 Statistikanin nzriyysi. Statistik metodlar.......... 24 316 Sosiologiya............................................................... 26 32Siyast........................................................................ 27 hidlr........................................................................... 36 327 Xarici siyast. Diplomatiya...................................... 37 328 Parlamentlr. Xalq nümayndliklri. Hökumt...... 38 329 Siyasi partiyalar v hrkatlar.................................. 58 33 qtisadiyyat. qtisadi elmlr...................................... 58 34 Hüquq. Hüququnasliq............................................... 65 35 Dövlt inzibati idaretm. Hrbi i......................... 72 351/354 Dövlt inzibati idaretm.................................. 72 304

355/359 Hrbi i......................... .................................... 74 36 Sosial tminat..................................................... 75 366 Sahibkarliq............................................................... 75 37 Thsil. Trbiy. Tlim................................ ... 76 372.8 Drs fnnlrinin tdrisi......................................... 80 373.167.1 Ümumthsil mktblr üçün drsliklr v drs vsaitlri ............................................................ 81 374 Mktbdnknar thsil............................................. 86 377 Xüsusi mktblr............................................ 87 39 Etnoqrafiya. Adt-nnlr. Folklor....................... 88 396 Qadin msllri.................................................. 90 398 Folklor.............................................................................. 90 5 Riyaziyyat v tbit elmlri....................................... 90 502/504 Tbit ................................................. 90 51 Riyaziyyat................................................................... 95 52 Astronomiya. Geodeziya......................................... 97 53 Fizika ......................................................................... 99 54 Kimya. Kristalloqrafiya. Mineraloqiya.................. 100 55 Geologiya. Geologiya v geofizika elmlri........... 101 57 Biologiya elmlri...................................................... 103 58 Botanika ................................................................... 104 59 Zoologiya ................................................................. 104 6 Ttbiqi elmlr. Tibb elmlri. Texnika................ 105 61 Tibb elmlri. Salamliin qorunmasi...................... 105 62 Mühndis ii . Ümumi texnika......................... 114 63 Knd tsrrüfati. Me tsrrüfati. Ovçuluq.......... 121 65 stehsalat müssislrinin idar edilmsi. stehsalatin, ticartin v nqliyyatin tkili. Reklam.......................... 124 66 Kimya texnologiyasi. Kimya snayesi...................... 126 67/68 Snayenin müxtlif sahlri................................. 127 69 Tikinti. Tikinti ateriallari .............................. 128 7 ncsnt. Dekorativ-ttbiqi incsnt. Fotosnti. Musiqi.Oyunlar.dman................................................ 128 305

71 Arxitektura................................................................. 128 73 Dekorativ-ttbiqi incsnt. Numizmatika............... 128 741/744 Rsmxt........................................................... 129 75/76 Rssamliq. Qrafika. Qravyura............................. 129 77 Fotokil................................................................... 129 78 Musiqi...................................................................... 130 79 Teatr. Oyunlar. dman.............................................. 132 791 Kino....................................................................... 132 792 tr........................................................................ 132 796/799 dman.............................................................. 133 8 Dilçilik. Linqvistika. Bdii dbiyyat. dbiyyatünasliq135 80/ 81 Filologiya. Dilçilik............................................ 135 82 dbiyyatünasliq.................................................. 144 821.51.0 Azrbaycan dbiyyati................................... 158 821. 161. Xarici dbiyyat........................................... 201 82/821-93 Uaqlar üçün bdii dbiyyat....................... 202 9 Corafiya. Bioqrafiya. Tarix.................................... 205 902/904 Arxeologiya. Arxeoloji abidlr..................... 205 908 Diyarünasliq........................................................ 206 91 Corafiya................................................................. 208 93/ 94. Tarix................................................................. 209 Avtoreferatlar....................................... ........ 216 Mülliflrin lifba Göstricisi..................................... 258 A............................ 270 Srlövhlrin lifba Göstricisi.................................. 274 ............................ 284

306

BRLLK AZRBAYCAN KTABYYATI 2002

Korrektor: Kompyuter dizayn v yiimi:

T.Aamirova

N.Hüseynova

M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananin mtbsind ofset üsulu il çap olunmudur. Çapa imzalanmidir: 05.01.09 Sifari: 2 Tiraj: 150 nüs. 307

Information

Microsoft Word - Titul.doc

307 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

75668