Read Microsoft Word - 2006 Birillik.doc text version

AZRBAYCAN RESPUBLKASI MDNYYT V TURZM NAZRLY M.F.AXUNDOV adina AZRBAYCAN MLL KTABXANASI

Milli Kitabxana - 85

BRLLK AZRBAYCAN KTABYYATI 2006

BAKI - 2008

1

AZRBAYCAN RESPUBLKASI MDNYYT V TURZM NAZRLY M.F.AXUNDOV adina AZRBAYCAN MLL KTABXANASI

BRLLK AZRBAYCAN KTABYYATI 2006

BAKI - 2008 2

Trtibçilr: Ba redaktor : Elmi redaktor: Redaktor:

L.Talibova, N.Rzaquliyeva K.M.Tahirov t.e.d., prof. X..smayilov T.Aamirova

Birillik Azrbaycan Kitabiyyati ­ 2006 /trt. L.Talibova, N.Rzaquliyeva; ba red. K.Tahirov.M.F.Axundov ad. Azrbaycan Milli Kitabxanasi.- B., 2008.- 362 s.

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2008

3

MÜQDDM

Milli

bibliqrafiya vsaitlri öl razisind

drc lunan dbiyyatin rtrsptiv bibliqrafiyasinin trtibind v itab nri statistiasinin aparilmasinda mühüm hmiyyt sb dir. Tarixi-xrnlji v nriyyat tarixi baximindan özünd çx qiymtli mlumatlari s tdirn bu vsaitlr ayri-ayri lm sahlri üzr lmi tdqiqatlarin v aradirmalarin aparilmasinda vzsiz rl ynayirlar. Digr trfdn müasir dövrd xucularin rngarng srularinin ödnilmsind milli bibliqrafiya vsaitlrinin hmiyyti çx böyüdür. Mhz öl razisind drc lunan bütün çap mhsullarini tplu ild özünd s tdirn milli bibliqrafiya vsaitlri xucularin, mütxssislrin, alimlrin, ziyalilarin v nhayt itabxanaçilarin daha çx müracit tdilri mlumat nrlrindndir. sasi 1925-ci ild qoyulmu Azrbaycan Dövlt Kitab Palatasi öz faliyyti dövründ bir sira digr funksiyalari yerin yetirmkl yanai, ölknin bütün çap mhsulunun rsmi biblioqrafik uçotunu apararaq toplanan informasiyani bir sira retrospektiv v dövlt cari uçot-qeyd biblioqrafik vsaitlri vasitsil tlbatçilara çatdirirdi. 1960-ci ildn nr ediln «Birillik Azrbaycan Kitabiyyati» il rzind dilindn, mövzusundan, janrindan asili olmayaraq respublikada nr edilmi bütün kitablar barsind tam biblioqrafik mlumat verir. «Birillik Azrbaycan Kitabiyyati»inda olan yardimçi göstricilr v statistik mlumatlar respublikada nr ediln kitab mhsulunun trkibi bard müxtlif aspektli informasiya ld etmy imkan yaradirdi. Uzun illr rzind kitabxanaçilar, biblioqraflar v n müxtlif tlbatçi qruplari trfindn geni istifad edilirdi. Hmin vsait ninki 4

respublikamizda, hm d onun hüdudlarindan knarda böyük tlbat var idi. Lakin vsaitlr üçün materiallarin toplanmasi davam ets d, müxtlif tkilati v maliyy çtinliklri üzündn 1986-ci ildn etibarn hmin vsaitin nri dayanmidir. Bel bir vziyyt respublikamizin kitabxanaçilarini, informasiya mütxssislrini, ziyalilari v hm d geni tlbatçi kütllrini ciddi narahat edirdi. 1980-ci illrin snlarindan Azrbaycan Dövlt Kitab Palatasinin faliyyti xyli mhdudladiindan v 1999-cu ild Milli Mclis trfindn qbul diln «Kitabxana ii haqqinda» Azrbaycan Rspubliasinin Qanunu il ölk razisind drc lunan çap mhsullarinin dövlt uçtunu aparmaq v arxiv fndunu yaratmaq Milli Kitabxanaya hval lunduundan bu i dayandirilmidi. Lakin «milli kitabxana» statusu hllik hç bir kitabxanaya vrilmdiyindn bir nç il bu vacib i aparilmirdi. 2004-cü ild M.F.Axundv adina Dövlt Kitabxanasina «Milli Kitabxana» statusu vrildikdn snra milli bibliqrafiya vsaitlrinin nri ii ynidn gündm gldi v bu ilin iyununda 1990-ci il aid ilk buraxili uzun fasildn snra iiq üzü gördü - xuculara tqdim lundu. Bir qdr snra is 1991-ci il aid iinci buraxili çap lundu. «Birillik Azrbaycan itabiyyati»nin 2006-ci il aid buraxilii Azrbaycan Milli Kitabxanasi trfindn bu qismdn drc lunan skkizinci vsaitdir. Bu buraxili üçün matriallarin tplanmasinda Milli Kitabxananin mütxssislri il yanai, lmi kitabxanalarin, bir sira nriyyatlarin v univrstittlrin kitabxanalarinin mütxssislri d itirak tmilr. Burada 2006-ci ild Azrbaycan Respublikasinin razisind nr edilmi 2167 kitab v kitabça barsind biblioqrafik informasiya öz ksini tapmidir. Biblioqrafik tsvirlr QOST 7.1-2003 «Bibliqrafik yazi. Bibliqrafik 5

tsvir. Ümumi tlbat v trtibat qaydalari» sasinda trtib edilmidir. Toplanmi material elm v faliyyt sahlri üzr dövlt biblioqrafiyasi orqanlarinda istifad ediln yuxarida qyd diln QST sasinda tsnifldirilmidir. Bölmlr daxilind vvlc Azrbaycan, snra is rus dilind lan matriallar ayrica vrilmidir. Hr bir bölm v yarimbölm daxilind lifba prinsipi gözlnilmidir. Vsaitin snunda xucularin ndan istifadsini asanladirmaq mqsdil kömkçi aparat ­ Azrbaycan v rus dillrind mülliflrin lifba göstricisi v vsaitd srlövh üzr tsvir lunmu srlrin srlövhsinin lifba göstricisi vrilmidir. «Birillik Azrbayccan Kitabiyyati»nin 2006-ci il buraxilii M.F.Axundv adina Azrbaycan Milli Kitabxanasinin tcrübli mütxssislri trfindn çapa hazirlanmidir. Bu buraxiliin çapa hazirlanmasi iind Milli lmlr Akadmiyasinin Mrkzi lmi Kitabxanasinin, BDU-nun lmi Kitabxanasinin, qtisad Univrstittinin, Tibb Univrstittinin Elmi Kitabxanalarinin v bir sira univrsittlrin kitabxanalarinin mütxssislri d yaxindan itirak tmilr. Fürstdn istifad drk bu vsaitin hazirlanmasinda biz yaxindan kömk dn bütün kitabxanalara v nriyyatlara, mütxssislr drin minntdarliimizi çatdiriram. Uzun illik fasildn snra ilk tcrüb lduuna gör bu vsait müyyn qüsurlardan da azad dyildir. Buna gör d ba rdaktr v trtibçilr bu buraxili haqqinda öz dyrli mslhtlrini göndrn mütxssislr vvlcdn minntdarliini bildirir v tkliflri M.F.Axundv adina Azrbaycan Milli Kitabxanasina (ünvan: AZ-1000, Bai ., Xaqani küç. 29; e-mail: [email protected] göndrmlrini xahi dir. Ba redaktor. 6

0 Ümumi öb 00 Elm v mdniyytin ümumi msllri 001 Elm. Elmünasliq 1. Azrbaycan Sfvilr dövltinin yaranmasinin 505 illiyin hsr olunmu ah smayil Xtai III elmi-praktik konfransin materiallari [Mtn] /ba red. H.Hüseynov; elmi red. T.Ncfli, X.Qasimov; AMEA.- B., 2006.- 116 s.: k.; 28 sm.- Cildd: ah smayil Xtai.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- Biblioqr.: s. 42-47, 84-85.- 3 man.- [200678678] 2. Budaqov, B. Heykli xalq mhbbtindn qoyulmu alim [Mtn]: (akademik fat Mehdiyev- 95) /Budaq Budaqov.- B., 2006.- 31, (1) s.: k.; 20 sm.- 1 man. 60 qp.- [2006-77330] 3. Görkmli meyvçi-alim liqulu Smd olu Nrimanovun 95 illiyin hsr olunmu elmi konfransin materiallari [Mtn]: elmi mcmu /red. hey. M.P.Babayev [v b.]; ba red. M.Cfrov; AMEA, ARKTN Aqrar elm mrkzi, AKTA.- Gnc, 2006.- 206 s.: k.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 2 man., 150 nüs.- [2006-77716] 4. Hüquqi dövlt quruculuunun aktual problemlri [Mtn]: gnc hüquqünaslarin ümumrespublika elmi-praktik konfransinin materiallari /ba red. M.liyev; red. K.Mmmdov.- Xüsusi buraxili.- B., 2006.- 151, (1) s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 2 man., 100 nüs.- ISBN 978-9952-25-031-2-[2006- 78673] 5. Xalq hkimi Mehdi Abbas olu Bairovun anadan olmasinin 90 illiyin hsr olunmu elmi-praktik konfransin materiallari [Mtn] /red. heyti N.H.Novruzov [v b.]; NMR Shiyy nazirliyi.- Naxçivan, 2006.- 216, (4) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 216.- 1 man., 250 nüs,- [2006-78489] 6. brahimov, . Hyatimin shiflrindn [Mtn] /smayil brahimov.- B.: Nafta-Press, 2006.- 372, (2) s., fotok.; 22 sm.- 4 man., 350 nüs. (cildli).- [2006-78518] 7

7. lin ziyalisi [Mtn]: (.liyev, A.Paayev, N.Xudiyev, Q.Canbaxiov, Y.badov, G.Mirheydrova haqqinda) /hazir. E.sgndrzad, V.Aslan.- B.: "Vektor" Nrlr evi, 2006.147, (3) s., (10) v. fotok.; 20 sm.- 1 man.- [2006-78842] 8. Qaraba Azadliq Tkilati. "Qaraba dünn, bu gün v sabah" 5-ci elmi-mli konfransin materiallari [Mtn] /red. heyti .Abbasov [v b.]; elmi red Q.Qaranni, N.Smndr.- B., 2006.- 251, (1) s.; 20 sm.- Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- Azrb. ial altindaki abidlrin hsr olunur.- 8000 man., 1000 nüs.- ISBN-9952-24-039-2[2006-77696] 9. Nsimi irsi milli müstqillik dövründ [Mtn]: Respublika elmi konfransinin materiallari. Baki, 10 iyun, 2005 /red. B.Nbiyev, T.Krimli; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B.: Elm, 2006.- 87, (1) s.; 19 sm.Biblioqr.: s. 47-50.- 2 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1691-6[2006-79302] 10. 31 dekabr Dünya Azrbaycanlilarinin hmrylik günün hsr olunmu Nsimi rayon agird Elmi Cmiyyti konfransinin materiallari [Mtn] /red. heyti B.Nbiyev [v b.]; red. M.Qznfrov; Nsimi rayon Thsil öbsi.- B.: Mütrcim, 2006.- I toplu.- 230 s.: k., (1) v. portr.; 29 sm.Mtn Azrb. v rus dillrind.- 4 man., 300 nüs.- [200678884] 11. Respublika Dövlt Mükafati laureati, mkdar elm xadimi, professor Tamerlan ziz olu liyevin anadan olmasinin 85 illiyin hsr edilmi elmi konfransin materiallari [Mtn] /burax. msul T.T.liyev; elmi red. .T.miraslanov, R.M.Mmmdhsnov.- B.: ATU, 2006.444, (1) s.; 23 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 5 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-78172] 12. Respublikada aparilan elmi-tdqiqat ilrinin elmin sahlri üzr inkiaf tendensiyasi [Mtn]: elmi-praktik seminarin materiallari /AMEA, Ryast Heyti.- .: Elm, 2006.- 235 .- [AMEA k/x] 8

13. Seyidov, H.T. Alimlrimiz v fxri ad alan ziyalilarimiz [Mtn] /H.T.Seyidov; elmi red. N.Mmmdli, .liyev.- .: Nurlan, 2006.- 224 .- [AMEA k/x] 14. Smdov, S. Hyatin shiflri [Mtn]: /Srdar Smdov; elmi red. S..Bktai - B.: "Lman" NPM, 2006.82 s.: k.; 20 sm.- Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- 1 man.- [2006-77808] 15. Sirli kainatli dünyamiz [Mtn] /M.Nsibov, .liyev, .Mhrrmov [v b.].- B.: irvannr, 2006.552 s.; 20 sm.- 2 man., 100 nüs. (cildli).- [2006-77896] 16. Sosial-iqtisadi inkiafin sürtlndirilmsind maliyy nzartinin rolu [Mtn]: beynlxalq elmi-praktik konfransin materiallari, 16 sentyabr 2006 /trt. v red. akir Yaqubov; elmi red. Vahid Novruzov; Azrb. Resp. Auditorlar palatasi, ADU.- B.: "qtisad v audit" jurnalinin nri, 2006. - 243, (1) s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 2 man., 300 nüs.- [2006-78151] 17. ah smayil Xtainin anim günü münasibti il birg keçirdiyi eimi-praktiki konfransin materiallari [Mtn] /elmi red. T.Ncfli; burax. msul H.Hüseynov; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdq. in-tu v AMEA Ryast hey. tsis etdiyi "ah smayil Xtai irsini aradirma qrupu" (QHT).B., 2006.- 118 s.; 28 sm.- 3 man.- [2006-77798] 18. Ziyadqizi, N. Yaddalarda yaayan insan - Ziyad Thmzov [Mtn] /red. S.Cavadli.- B.: Avropa, 2006.- 255 (1) s.: k.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78217] 19. , . [] / , .- .: , 2006.- 196 .; 20 .- 2 ., 500 .- ISBN 5-8066-24005- [2-772565]

9

002 Mtbuat. Sndldirm. Elmi-texniki informasiya 20. Azrbaycan mtbuati tarixi [Mtn]: ali mktb tlblri üçün drslik /trt. v red. Akif ahverdiyev.- B.: Thsil, 2006.- 250 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 244-249.- 2 man. 20 qp., 500 nüs. (cildli).- [2006-77559] 21. Molla Nsrddin: Tbriz 1921 [Mtn] /translit. ed. v çapa hazir. E.Qasimova; ön söz. mül. T.Aydinolu.- B.: Adilolu, 2006.- XI, 65 s.: k.; 33 sm.- 3 man., 300 nüs.[2006-78680] 22. Zeynalzad, A. Azrbaycan mtbuati v çar senzurasi (1850-1905) [Mtn] /Aarfi Zeynalzad; elmi red. . Mirhmdov.- B.: Elm, 2006.- 326, (2) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 314-325.- 3 man., 500 nüs.(cildli).- [2006-78936] 004 nformasiya texnologiyalari. Kompyuter texnologiyalari. Hesablma texnikasi 23. Aliyeva, . Microsoft Office Excel 2003 [Mtn]: elektron cdvl redaktoru /fq Aliyeva; elmi red. O.Mazanova. - B.: Adilolu, 2006.- 100, (2) s.: k.; 20 sm.4 man. 80 qp.- 1000 nüs.- [2006-80772] 24. Babayev, A. Kompyuterin element vasitlri [Mtn] /Amil Babayev, E.V.Seyidzad; elmi red. X.smayilov; Qafqaz universiteti.- B., 2006.- 261 s.: k., cdv.; 20 sm.- 7 man., 100 nüs.- [Prez. k/x] 25. Bayramov, A.A. Avtomatik layihlndirm sistemlrinin saslari [Mtn]: drslik /A.A.Bayramov, K..Ramazanov; AMEA, Fizika in-tu.- B.: ABA Qrup, 2006.- 262 s.: k.; 21 sm.- 3 man. 40 qp., 300 nüs.- [200677714] 26. liquliyev, R. Kriptoqrafiyanin saslari [Mtn] /R.M.liquliyev, Y.N.mamverdiyev; red. Y.mamverdiyev; AMEA, nformasiya texnologiyalari in10

tu.- B., 2006.- 698, [2] s.; 20 sm.- 4 man., 100 nüs. (cildli).[2006-78354] 27. liquliyev, R. Kriptoqrafiya tarixi [Mtn] /R.M.liquliyev, Y.N.mamverdiyev; AMEA, nformasiya texnologiyalari in-tu.- B., 2006.- 191, [1] s.; 21 sm.Biblioqr.: s. 190.- 4 man., 200 nüs.- ISBN 995243403-0 (cildli).- [2006-80266] 28. lizad, M. Adobe Photoshop CS versiya 8.0: rastr qrafik redaktoru [Mtn]: drs vsaiti /Mtlb lizad, Etibar Seyidzad; elmi red. T.liyeva, X.smayilov; ADYU, Qafqaz un-ti.- B.: MSV, 2006.- 246, (2) s.: k.; 20 sm.- 7 man., 500 nüs.- [2006-81224] 29. lizad, M. Mikrosoft Excel XP [Mtn]: drs vsaiti /Mtlb lizad, Etibar Seyidzad; elmi red. X.smayilov; ADYU, Qafqaz un-ti.- B.: MSV nr, 2006.- 358, (2) s.: k.; 21 sm.- 8 man., 500 nüs.- [2006-81222] 30. lizad, M. Mikrosoft World XP [Mtn]: drs vsaiti /Mtlb lizad, Etibar Seyidzad; elmi red. S.Krimov [v b.].- B.: MSV nr, 2006.- 348, (2) s.: k.; 20 sm.- 8 man., 500 nüs.- [2006-81223] 31. Gündüz, O. Kompyuter: informasiya texnologiyalarin saslari [Mtn] /Osman Gündüz, Q.fndiyev, N.Rüstmov; elmi red. R.liquliyev.- B.: Multimedia, 2006.- 303, (1) s.: k.; 23 sm.- Biblioqr.: s. 302.- 8 man., 2000 nüs.- ISBN 9952-8043-8-5- [2006-78392] 32. Hsnov, G. Turbo Pascal v Delphid proqramladirma [Mtn] /Gülxan Hsnov; red. N.S.Rüstmov.- B.: irvannr, 2006.- 222 s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 222.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78716] 33. nformatika v kompyuterlmnin saslari [Mtn]: drslik /.M.Abbasov [v b.]; elmi red. Y.Abdullayev, X.smayilov.- B.: MSV nr, 2006.- 880 s.: k.; 25 sm.- 28 man., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1200-8- [2006-81289] 34. smayilov, . Tlimin texniki vasitlri v yeni informasiya texnologiyalari. Tbrizd onlardan istifad 11

metodikasi (fizika materiallari sasinda) [Mtn]: drs vsaiti /sa smayilov, Cavid Abdullayev; elmi red. A.Z.Mlikov; R.R.Abdurrazaqov.- B.: Thsil, 2006.- 359 s.: k.; 20 sm.Biblioqr.: s. 349-354.- 3 man., 40 qp., 500 nüs. (cildli).[2006-77539] 35. "Kibernetika v informasiya problemlri" beynlxalq konfransi: PC 2006. 24-26 oktyabr 2006 [Mtn] /hmsdr M.Krimov [v b.]; AMEA, "Abdus Salam" nzri fizika beynlx. mrkzi; Kibernetika in-tu; nformasiya Texnologiyalari in-tu.- B., 2006.- III cild.- XIII, 140 s.: k., sxem, cdv.; 28 sm.- Mtn ing., rus v Azrb. dillrind.- 2 man.- ISBN 9952-434-03-0- [2006-78970] 36. Seyidzad, E. Corel Draw 12 [Mtn] /Etibar Seyidzad, M.lizad; elmi red. Y.Abdullayev, X.smayilov.- B.: MSV nr, 2006.- 279 s.: k.; 21 sm.- 7 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-80345] 37. "Sistem proqramladirilmasi v mliyyat sistemlri" Assembler dili [Mtn].- B.: Thsil NPM, 2006.362 s.- 4 man. 20 qp.- [AzTU k/x] 38. , M. : [] / , .; . . ..; - .- ., 2006.- 156 .; 21 .- 9 ., 100 .- ISBN 9952-434-01-4- [. -] 008 Mdni inkiaf. Mdniyyt. Proqres 39. Kulturologiya: sxemlr albomu [Mtn] /trt. T.R.Behbudov; red. F.T.Mmmdov; Polis akademiyasi.B.: Mütrcim, 2006.- 80 s.; 14 sm.- Biblioqr.: s. 78-80.- 2 man., 100 nüs.- [2006-78864] 40. , . : [] / ..: , 2006.- 112 .; 20 .- 3 ., 300 .- [. -] 12

41. , . []: , , , , / ; «»; . . .; . . ., ., ., ..- .: , , 2006.- 576 .; 22 .- 5 ., 500 .- ISBN 587459-245-8- [2006-2-771626] 01 Biblioqrafiya. Kataloqlar. dbiyyat göstricilri 42. Abuzr Xlfov [Mtn]: biblioqrafik mlumat kitabi /trt. mül. Solmaz Sadiqova; red. K.Tahirov; M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana.- B., 2006.- II hiss.- 142, (2) s.; 16 sm.(Azrb. elm v mdniyyt xadimlri).- Anadan olm. 75, elmi-ped. fal. 55 illiyin hsr olunub.- 5 man. 60 qp., 250 nüs.- [2006-78988] 43. Aqil lirza olu liyev- 80 [Mtn] /trt. ed. N.Qasimov.- B., 2006.- 140 s.- [ATU k/x] 44. Akademik smayil brahimov [Mtn]: biblioqrafiya /AMEA, nformasiya texnologiyalari in-tu; elmi red. R.M.liquliyev.- B., 2006.- 143 s.: k.; 20 sm.Azrbaycan elm v mdniyyt xadimlri.- 4 man., 200 nüs.- ISBN 9952-4340-2-2- [2006-77847] 45. Azad Mövlud olu Nbiyev [Mtn]: biblioqrafik göstrici /trt. Ülkr Nbiyeva, smt Sfrov; red. A..Kngrli: AMEA, Mrkzi elmi kitabxana.- B.: Baki un-ti nr., 2006.- 183 s.; 16 sm.- (Azrb. elm v mdniyyt xadimlri).- 1 man., 300 nüs.- [2006-78853] 46. Çingiz hmd olu Tahirov [Mtn]: biblioqrafiya /trt. Aydin Mmmdov; Azrb. Neft-qaz snayesi dövlt elmi-tdqiqat v layih in-tu.- B., 2006.- 59 s.; 16 sm.(Azrb. neftçi alimlri).- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 1 man. 20 qp., 100 nüs.- [2006-77469] 13

47. Gncliy hsr olunmu ömür [Mtn]: (akad. Rfiq Mustafayeva haqqinda): biblioqrafik göstrici /trt. fiq Mmmdova [v b.]; red. T.smixanova.- B.: Nrgiz, 2006.86 s., portr.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78783] 48. Xzin [Mtn]: kataloqlar toplusu: xatir fondlari, kolleksiyalar, arxivlr /trt. Sadt Bünyadzad [v b.]; red. R.Hüseynov.- B.: Nurlan, 2006.- 184 s., (16) v. fotok.; 21 sm.- Mtn Azrb, rus v ing. dillrind.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79209] 49. Qarabali Saleh By (Saleh Novruz olu Haciyev) [Mtn]: biblioqrafik göstrici /trt. E.sdullayeva; red. Q.Quliyeva; AMEA, Mrkzi elmi kitabxana.- B.: Elm, 2006.- 179, (4) s.; 17 sm.- Azrbaycan elm v mdniyyt xadimlri.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 1 man. 20 qp., 200 nüs.- [2006-78448] 50. Qrib amil olu Mmmdov [Mtn]: biblioqrafiya /trt. S.Z.Mmmdova, A.F.Hsnova; red. B.A.Budaqov; AMEA, Torpaqünasliq v aqrokimya in-tu.- B.: Elm, 2006.- 264 s.; 16 sm.- (Azrb. elm v mdniyyt xadimlri).- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 1man. 20 qp., 250 nüs.- [2006-78935] 51. Latin sasli yeni türk lifbasi v I Baki Türkoloji Qurultayi [Mtn]: biblioqrafiya /trt. K.V.Nrimanolu, .Aakiiyev, S.Abdullayeva; red. M.Vliyeva.- B.: ÇinarÇap, 2006.- 39 s.; 23 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 1 man. 20 qp, 300 nüs.- [2006-77588] 52. Mark Aleksandroviç Dalin [Mtn]: biblioqrafik göstrici /AMEA, Azrb. dövlt elmi-tdqiqat "Olefin" intu; red. N.M.Seyidov.- B.: Elm, 2006.- 199 s.- [AMEA k/x] 53. Mdniyyt, incsnt v turizm haqqinda yeni dbiyyat (dövri mtbuat materiallari): aprel- 2006. [Mtn]: biblioqrafik göstrici /trt. D.Sadixova; red. G.Sfrliyeva; burax. msul K.Tahirov; M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi.- B., 2006.- 22 s.; 20 sm.- 80 qp., 50 nüs. [2006-77680] 14

54. Mdniyyt, incsnt v turizm haqqinda yeni dbiyyat (dövri mtbuat materiallari): may 2006 [Mtn]: biblioqrafik göstrici /burax. hazir. D.Sadixova [v b.]; burax. msul K.Tahirov; red. G.Sfrliyeva; M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi.- B., 2006.- 36 s.; 20 sm.- 1 man., 50 nüs.- [2006-77679] 55. Mdniyyt, incsnt v turizm haqqinda yeni dbiyyat: (Qzet materiallari sasinda) iyun 2006 [Mtn]: cari biblioqr. inform göstricisi /burax hazir. D.Sadixova [v b.]; burax msul K.Tahirov: red. G.Sfrliyeva; M.F.Axundov adina Azrb. Milli Kitabxanasi.- B., 2006.59 s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 1 man., 50 nüs.- [2006-77841] 56. Mdniyyt, incsnt v turizm haqqinda yeni dbiyyat: (Qzet materiallari sasinda): iyul- 2006 [Mtn]: cari biblioqr. inform göstricisi /burax hazir. D.Sadixova, N.Slimova; burax. msul K.Tahirov: red. G.Sfrliyeva; M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi.- B., 2006.- 36 s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 80 qp., 50 nüs.[2006-77842] 57. Mdniyyt, incsnt v turizm haqqinda yeni dbiyyat [Mtn]: cari biblioqrafik informasiya göstricisi: avqust 2006 /burax. hazir. A.Abdullayeva, Z.Mmmdova; burax. msul K.Tahirov; red. G.Sfrliyeva; M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi, Mdniyyt üzr informasiya öbsi.- B., 2006.- 64 s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.-1 man., 50 nüs.- [2006-78011] 58. Mdniyyt, incsnt v turizm haqqinda yeni dbiyyat [Mtn]: cari biblioqrafik informasiya göstricisi: oktyabr 2006 /M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi, Mdniyyt üzr informasiya öbsi; burax. hazir. D.Sadixova [v b.]; burax. msul K.Tahirov; red. G.Sfrliyeva;.- B., 2006.- 70 s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 80 qp., 50 nüs.- [2006-78451] 15

59. Mhrrm li olu Mmmdyarov [Mtn]: biblioqrafiya /AMEA, Y.H.Mmmdliyev ad. Neft kimya proseslri institutunun mrkzi elmi kitabxanasi; trt. F.X.liyeva [v b.]; red. M..Rüstmov, G.Q.Abbasova.B.: Elm, 2006.- 145, (3) s.: k., lav (8) v. k.; 20 sm.Azrbaycan elm v mdniyyt xadimlri.- Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- 2 man., 250 nüs. (cildli).- [2006-78029] 60. Mrkzi Elmi Kitabxanaya 2006-ci ild daxil olan dövri v nri davam edn dbiyyat [Mtn]: biblioqrafik göstrici /trt. .liyeva [v b.]; elmi red. A..liyevaKngrli, red. F.Hüseynova; AMEA, Mrkzi elmi kitabxana.- B., 2006.- I buraxili.- 73 s.; 21 sm.- Mtn Azrb., rus, ing. v rq dillrind.- 2 man.- [2006-1596] 61. Mir Clal [Mtn]: biblioqrafiya /trt. mül. N.P.Naiyeva; elmi red. ..Axundov.- B.: Adilolu, 2006.- 259 s., (1) v. port.; 21 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77572] 62. Mustafayev slam srafil oglu [Mtn]: biblioqrafiya /trt. S.Y.Hüseynov; AMEA, Radiasiya problemlri in-tu.B.: Nafta-Press, 2006.- 67 s.; 19 sm.- (Azrbaycanin elm v mdniyyt xadimlri).- Mtn Azrb., rus, ing. dillrind.1man., 100 nüs.- [2006-80703] 63. Nurliyeva, T. lyazma kolleksiyalari kataloqu [Mtn] /Tahir Nurliyeva; elmi red. C.Naiyeva; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 375 s.; 20 sm.Göstrici: s. 353-363.- 3 man. 100 nüs.- [2006-77805] 64. Professor Krm Krimov [Mtn]: biblioqrafik mlumat /trt. övkt; red. A.Bayramova.- B.: Parni iz Baku, 2006.- 80 s., fotok.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.[2006-78406] 65. Rahid Ramiz olu Rhmanov [Mtn]: biblioqrafiya /trt. krm Sadiqov; Azrb. Neft-qaz snayesi dövlt elmitdqiqat v layih in-tu.- B., 2006.- 75 s.; 16 sm.(Azrbaycanin neftçi alimlri).- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 1 man., 100 nüs.- [2006-78942] 16

66. Saleh Novruz olu Haciyev [Mtn]: biblioqrafik göstrici /AMEA, Mrkzi elmi kitabxana; red. Q.Quliyev; trt. ed. E.sdullayeva.- B.: Elm, 2006.- 179 s.- [AMEA k/x] 67. ixbala bülfz olu liyev [Mtn]: biblioqrafik göstrici /trt.-mül. Azad liyev, smt Sfrov; red. A.liyeva-Kngrli; AMEA, Mrkzi elmi kitabxana.- B., 2006.- 118 s.: k.; 20 sm.- (Azrb. elm v mdniyyt xadimlri).- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 10000 man., 150 nüs.- [2006-77607] 68. Ülvi fat olu Mehdiyev [Mtn]: biblioqrafiya /trt. F.M.Haciyev; Azrb. Neft-qaz snayesi dövlt elmi-tdqiqat v layih in-tu.- B., 2006.- 96 s.; 17 sm.- Mtn Azrb., rus, ing. dillrind.- 1 man. 40 qp., 100 nüs.- [2006-78029] 69. - 1985 []: /. .., .., . . .., , . . -.- .: , 2006.266 .- [- ] 02 Kitabxana ii. Kitabünasliq 70. Azrbancanlilara qari iki sr davam edn soyqirimi [Mtn]: Respublika kütlvi uaq ixtisasli kitabxanalari, Mrkzi kitabxana sistemi üçün metodik vsait /trt. Zrif Dadaova; red. F.Qasimova, R.Kazimov; F.Köçrli ad. Respublika uaq kitabxanasi elmi-metodik öb.- B., 2006.57 s.; 20 sm.- "31 mart Azrbaycanlilarin soyqirimi günü"n hsr olunur.- Biblioqr.: s. 51-55.- 1 man., 150 nüs.- [200677921] 71. Azrbaycan Milli Elmlr Akademiyasi kitabxana sisteminin faliyytini tnzimlyn sndlr toplusu [Mtn] /AMEA, Mrkzi elmi kitabxana; trt. ed. 17

A.Z.Mmmdova; elmi red. A..liyeva-Kngrli.- 2-ci nr.- B., MEK, 2006.- III buraxili.- 119 s.- [AMEA k/x] 72. lamtdar v tarixi günlr tqvimi 2007-ci il [Mtn]: metodik materiallar toplusu /M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi; ba red. K.M.Tahirov.- B., 2006.197 s.; 20 sm.- 1 man., 100 nüs.- [2006-78540] 73. lfi Qasimovun anadan olmasinin 80 illik yubileyinin qeyd olunmasi [Mtn]: metodik tövsiylr /M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxanasi; trt. Nail Aliova; red. C.Baxizad.- B., 2006.- 15 s.; 20 sm.- 80 qp., 150 nüs.- [2006-78547] 74. Xalq airi Smd Vurunun anadan olmasinin 100 illik yubileyi [Mtn]: metodik vsait: Respublika kütlvi uaq ixtisasli kitabxanalari, Mrkzi kitabxana sistemi üçün metodik tövsiylr /trt. Dmir Bayramov [v b.]; red. T.K.Cavadov [v b.]; M.F.Axundov adina Azrbaycan Milli Kitabxanasi, Kitabxana siyasti v metodik rhbrlik öbsi.- B., 2006.- 59 s.; 20 sm.- Xalq airi Smd Vurunun 100 illik yubileyin hsr olunur.- 1 man., 150 nüs.- [2006-77922] 75. Xalq airi Süleyman Rüstmin 100 illiyi [Mtn]: metodik tövsiylr /trt. Z.Qulamova; red. S.Eminova; M.F.Axundov adina Azrbaycan Milli Kitabxanasi, Kitabxana siyasti v metodik rhbrlik öbsi.- B., 2006.18 s.; 20 sm.- 60 qp., 150 nüs.- [2006-77840] 76. Xlfov, A. Heydr liyev v Azrbaycanda kitabxana ii [Mtn] /Abuzr Xlfov; elmi red. T.X.Musayeva; red. K..Aslan, L.A.Mmmdova.- B.: Azrnr, 2006.- 312 s., (2) v. fotok.; 22 sm.- Biblioqr.: s. 302-308.- 19.600 man., 500 nüs.- [2006- 77492] 77. Xlfov, A. XXI srin vvllrind Azrbaycanda kitabxana iinin sas inkiaf istiqamtlri [Mtn]: mülahizlr, tkliflr v proqnozlar /Abuzr Xlfov; red. K..Aslan; AMEA, Mrkzi elmi kitabxana.-B., 2006.-106 s.; 20 sm.- 5 man., 300 nüs.- [2006-78572] 18

78. kirqmli müllif iarsi cdvllri [Mtn] /trt. Gözl Baxliyeva; ixt. red. K.Tahirov; M.F.Axundov ad. Azrbaycan Milli Kitabxanasi.- Tkmil. 2-ci nr.- B., 2006.- 23 s.; 20 sm.- 60 qp., 500 nüs.- [2006-77940] 79. Kitabxanalar biliklr cmiyytind [Mtn]: (kidilli Azrbaycan-Rusiya layihsi) /trt. Sevda Mmmdliyeva; trc. O.Qblli, M.Ncfov; elmi red. L.Mmmdova [v b.] (red. heyti).- B.: Nurlar, 2006.- 516, (2) s.; 24 sm.Mtn Azrb. v rus dillrind.- 7 man. 82 qp., 1000 nüs.ISBN 9952-426-44-5 (cildli).- [2006-80240] 80. Kitabxanalarda Nüsrt Ksmnlinin anadan olmasinin 60 illik yubileyi il laqdar keçiriln tdbirlr [Mtn]: metodik tövsiylr /trt. S.sayeva; red. Z.Qulamova; M.F.Axundov ad. Azrbaycan Milli Kitabxanasi, Kitabxana siyasti v metodik rhbrlik öbsi.- B., 2006.- 12 s.; 20 sm.- 60 qp., 150 nüs.- [200677838] 81. Ltif Krimovun 100 illik yubileyinin keçirilmsi il laqdar kitabxanalarin görcyi ilr [Mtn]: metodik vsait /trt. M.Mmmdov; red. N.Aliova; M.F.Axundov ad. Azrbaycan Milli Kitabxanasi.- B., 2006.- 19 s.; 20 sm.60 qp., 150 nüs.- [2006-77839] 82. M.S.Ordubadinin 135 illik yubileyinin keçirilmsi il laqdar kitabxanalarin vziflri [Mtn]: metodik vsait /M.F.Axundov ad. Azrbaycan Milli Kitabxanasi; trt. Samir Eminova; red. Z.Qulamova.- B., 2006.- 23 s.; 20 sm.- 80 qp., 150 nüs.- [2006-78545] 83. Mmmd Rahim-100: anadan olmasinin 100 illik yubileyi il laqdar keçiriln tdbirlr [Mtn]: metodik tövsiylr /M.F.Axundov ad. Azrbaycan Milli Kitabxanasi; trt. Saqib Mehrliyeva; red. N.Aliova.- B., 2006.- 21 s.; 20 sm.- 80 qp., 150 nüs.- [2006-78546]

19

030 Lütlr. Ensiklopediyalar 84. Azrbaycanca-almanca, almanca-azrbaycanca müasir lüt [Mtn]: Ümumilk sözlr; Corafi adlar; qtisadi-maliyy terminlr; Siyasi terminologiya; Kommunikativ sözlr; Beynlxalq münasibtlr; Hüquqi terminlr; Politexnik terminlr: lüt 105000 söz v söz birlmsi daxil edilmidir.- B.: Ziya, 2006.- 81 s.; 21 sm.14 man. 40 qp., 300 nüs.- [2006-80349] 85. Azrbaycanca-ingilisc, ingilisc-azrbaycanca lüt [Mtn]: A-Z: 22000 söz v söz birlmsi: mktblilr üçün /trt. smixan Rhimov [v b.]; red. S.M.Cfrova.- B.: rq-Qrb, 2006.- 284 s.; 22 sm.- (Lüt v ensiklopediyalar).- Azrb. Resp. Prezidenti .liyevin 12.01.04-cü il tarixli srncami il nr olunur.- 2 man. 44 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-006-0.- ISBN 13 9789952-34-006-9 (cildli).- [2006-79907] 86. Azrbaycanca-rusca lüt [Mtn]: dörd cildd /T.M.Taiyev (ba red.), .M.Aydinov, .K.Krimov [v b.]; BSU.- Yenidn il. v tkm. II nri.- B.: rq-Qrb, 2006.Cild I: A-D.- 891, (5) s.; 22 sm.- (Lüt v ensiklopediyalar).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli srncami il nr olunur.- 4 man. 5 qp., 25000 nüs.- ISBN 9952-34-009-5.- ISBN 13 9789952-34-009-9 (cildli).- [2006-79912] 87. Azrbaycanca-rusca lüt [Mtn]: dörd cildd /T.M.Taiyev (ba red.), .M.Aydinov, .K.Krimov [v b.]; BSU.- Yenidn il. v tkm. II nri.- B.: rq-Qrb, 2006.Cild II: E-K.- 846, (2) s.; 22 sm.- (Lüt v ensiklopediyalar).- Azrb. Resp. Prezidenti .liyevin 12.01.04-cü il tarixli srncami il nr olunur.- 4 man. 5 qp., 25000 nüs.- ISBN 9952-34-010-9.- ISBN 13 9789952-34-010-5 (cildli).- [2006-79913] 88. Azrbaycanca-rusca lüt [Mtn]: dörd cildd /T.M.Taiyev (ba red.), .M.Aydinov, .K.Krimov [v b.]; 20

BSU.- Yenidn il. v tkm. II nri.- B.: rq-Qrb, 2006.Cild III: Q-R.- 838, (2) s.; 22 sm.- (Lüt v ensiklopediyalar).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli srncami il nr olunur.- 4 man. 5 qp., 25000 nüs.- ISBN 9952-34-011-7.- ISBN 13 9789952-34-011-2 (cildli).- [2006-79914] 89. Azrbaycanca-rusca lüt [Mtn]: dörd cildd /T.M.Taiyev (ba red.), .M.Aydinov, .K.Krimov [v b.]; BSU.- Yenidn il. v tkm. II nri.- B.: rq-Qrb, 2006.Cild IV: S-Z.- 982, (2) s.; 22 sm.- (Lüt v ensiklopediyalar).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli srncami il nr olunur.- 4 man. 5 qp., 25000 nüs.- ISBN 9952-34-012-5.- ISBN 13 9789952-34-012-9 (cildli).- [2006-79915] 90. Azrbaycanca-türkc, türkc-azrbaycanca lüt [Mtn] /yayima hazir. M.Kamil Kirli; "Ça" öyrtim iltmlri MMM Azrbaycan-Türkiy özl liseylri.Genil. 2 baski.- B., 2006.- 428 s.; 17 sm.- 5 man. 20 qp., 1000 nüs.- [2006-80288] 91. [] /. .. [ .]; . ..; . . ...- .: - , 2006.- . 1.- 424 .: ; 23 .- 8 ., 1000 .- [. -] 92. .. -- []: 10000 /..; , - . .- .: , 2006.- 439 .- [ ] 069 Muzeylr 93. Azrbaycan tarixi muzeyi- 2006 /red. N.Vlixanli; AMEA, Azrbaycan tarixi muzeyi.- B.: Elm, 2006.- 426, (2) s.: k.; 23 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- Biblioqr.: s. 414.- 5 man., 200 nüs.- ISBN 5-8066-1685-1- [2006-79820] 21

94. Baki muzeylri [Mtn]: bldçi /trt. Röya Taiyeva [v b.]; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi, Beynlxalq muzey urasinin (KOM) Azrbaycan milli komitsi.- B., 2006.- 123 s.: k.; 21 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 3 man. 40 qp.- [2006-77659] 070 Mtbuat. Jurnalistika 95. Hsn by Zrdabinin biblioqrafiyasi v epistolyar irsi [Mtn]: "kinçi" qzetinin faliyytinin 130 illiyin /nr hazir. M.Mmmdova, A.Ramazanov (farsdilli mkt. trc.); red. R.Krimov; AMEA, Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 183 s., (1) v. portr.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 2 man., 200 nüs.- ISBN 9952-432-34-8- [2006-78009] 96. liyev, V. Beynlxalq jurnalistikada etik normalar v Azrbaycan mtbuati [Mtn] /Vüqar liyev; elmi red. H.A.Vliyev.- B.: Nurlan, 2006.- 151 s.; 20 sm.- 7 man., 350 nüs.- [Prez. k/x] 97. 40 il mtbuatda [Mtn]: soru-mlumat kitabi (Natiq Sfiyev haqqinda) /topl. trt. Hikmt Mlikzad; red. .Nrimanolu, C.Salmanqizi.- B.: MBM, 2006.- 222, (2) s.: k.; 19 sm.- 9000 man., 200 nüs.- ISBN 9952-29-046-2[2006-77666] 98. Mtbuat v thsil müssislri [Mtn]: jurnalistlr üçün metodik vsait /trt. Nizami smayilov, Valeh Baxliyev; Azrb. Resp. "Thsil" cmiyyti, Açiq Cmiyyt institutu yardim fondu; red. Q.Tbitolu.- B.: Thsil EM, 2006.- 79 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 78-79.1 man. 80 qp., 300 nüs.- [2006-77440] 99. Mtbuatimizin klassiki [Mtn]: (jurnalist Nsir manquliyev haqqinda) /trt. rf Clilli; red. N.Paayeva.B.: Öndr ntiyyat, 2006.- 351 s.: k.; 21 sm.- 4 man., 1000 nüs.- ISBN 13 978-9952-416-77-5- [2006-78798] 22

100. Repkova, T. Yeni dönm: Demokratik cmiyytd pekar qzet buraxmaq yollari [Mtn] /Tatyana Repkova.B.: Qanun, 2006.- 446 s.: k., sxem.; 30 sm.- Biblioqr.: s. 439-446.- 6 man.- ISBN 9952-26-017-2- [2006-77610] 101. Vliyev, . Beynlxalq jurnalist tkilatlari [Mtn]: drs vsaiti /Hmid Vliyev; elmi red. S.Mmmdov.- B.: UniPrint, 2006.- 84 s.; 20 sm.- 4 man.- ISBN 7-79517-4275- [Prez. k/x] 087.5 Uaqlar üçün idrak dbiyyati 102. Qocayev, . Bayramlar v tarixi günlr [Mtn] /kbr Qocayev; red. R.smayilov.- B.: Altun kitab, 2006.- 152 s.; 20 sm.- (Mktblinin kitabxanasi).- (Elmi kütlvi db.).21000 man., 500 nüs.- [2006-77194] 103. Heyvanlar alminin ensiklopediyasi [Mtn]: mktb yai çatmayan uaqlar üçün /red. G.lkbr qizi.- B.: Maarif, 2006.- I kitab: Cücülr, baliqlar, qular.- 63 s.; k.; 27 sm.- 1 man. 40 qp., 1000 nüs.- ISBN 5-8020-1196-3[2006-77835] 104. Heyvanlar alminin ensiklopediyasi [Mtn]: mktb yai çatmayan uaqlar üçün /red. G.lkbr qizi.- B.: Maarif, 2006.- II kitab: Me, da, çöl-shra, dniz-çay v ev heyvanlari.- 63 s.; k.; 27 sm.- 1 man. 40 qp., 1000 nüs.- ISBN 5-8020-1197-1- [2006-77836] 105. Xüsusi istedada malik uaqlarin (gnclrin) yaradiciliq potensialinin inkiafi üzr dövlt proqrami (2006-2010-cu illr) [Mtn].- B.: Thsil, 2006.- 16, (30) s.; 20 sm.- 1 man., 2000 nüs.- [2006-78284] 106. smayilov, . Riyaziyyat v intellekt: Riyazi, mntiqi, psixoloji testlr toplusu. ntellektin sas meyar v lamtlri. Müdrik klamlar [Mtn]: mktb agirdlri üçün inkiafetdirici vsait /xtiyar smayilov.- B.: Mütrcim, 2006.- Variant- A: Birinci pill.- 31 s.: k.; 29 sm.- 1 man. 50 qp., 500 nüs.- [2006-80206] 23

107. smayilov, . Riyaziyyat v intellekt: Riyazi, mntiqi, psixoloji testlr toplusu. ntellektin sas meyar v lamtlri. Müdrik klamlar [Mtn]: mktb agirdlri üçün inkiafetdirici vsait /xtiyar smayilov.- B.: Mütrcim, 2006.- Variant- B: Birinci pill.- 31 s.: k.; 29 sm.- 1 man. 50 qp., 500 nüs.- [2006-80207] 108. smayilov, . Riyaziyyat v intellekt: Riyazi, mntiqi, psixoloji testlr toplusu. ntellektin sas meyar v lamtlri. Müdrik klamlar [Mtn]: mktb agirdlri üçün inkiafetdirici vsait /xtiyar smayilov.- B.: Mütrcim, 2006.- Variant ­ C: Birinci pill.- 31 s.: k.; 29 sm.- 1 man. 50 qp., 500 nüs.- [2006-80205] 1 Flsf elmlri. Psixologiya 1/14 Flsf

109. Aaolu, . Üç mdniyyt [Mtn] /hmd Aaolu; Azrbaycan türkcsin çevirni Ruhngiz Soltanova; elmi red., ön söz v rh. mül. V.Sultanli.- B.: Mütrcim, 2006.- 159 s.; 20 sm.- [1] v. portr.- 2 man. 40 qp., 600 nüs. (cildli).- [2006-77592] 110. Aristotel. Siyast. Böyük etika [Mtn] /Aristotel; trc ed. Fikrt Tbibi; red. N.Zeynalov.- B.: XXI-YNE, 2006.431 s.; 20 sm.- 3 man., 2000 nüs. (cildli).- [2006-78024] 111. Aslanov, N. Bir daha insan haqqinda...= Once again about human = [Mtn] /Novruz Aslanov.- B.: Zirv, 2006.- 423 s.- [ATU k/x] 112. Bünyadzad, K. rq v Qrb: lahi vhdtdn keçn özünüdrk [Mtn]: monoqrafiya /K.Bünyadzad; elmi red. Z.Quluzad.- B.: Nurlan, 2006.- 242 s.- [AMEA k/x] 113. Dürant, U. Flsfi hekaytlr: dünya flsfsinin n görkmli nümayndlrinin hyat v baxilari [Mtn] /Uill Dürant; ing. dil. trc. A.sdov; red. Q.zizxanli.- B.: Zkiolu, 2006.- 78 s., foto; 21 sm.- (Fikir antologiyasi).- 9 24

man., 1000 nüs.- ISBN 9952-8080-3-8.- ISBN 978-99528080-3-2- [Prez. k/x] 114. bu Hmid l-Qzali. lahi biliklr [Mtn]: seçilmi srlr /bu Hmid l-Qzali; trc. E.Abbasov, N.Vliyev; red. B.Agayev; rssam F.lkbrov.- B.: Adilolu, 2006.295 s.: (4) v. k.; 22 sm.- (Flsfi incilr kitabxanasi - 2).3 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-79689] 115. bu Nsr l-Frabi t-Türki. Elmlrin tsnifati [Mtn] /bu Nsr l-Frabi t-Türki; rb dil. trc., ön sözlüyü trt. .mirhmdov (Hacili); red. K.rifli; rssam F.lkbrov.- B.: Adilolu, 2006.- 211 s.; 22 sm.(Flsfi incilr kitabxanasi - 6).- Mtn Azrb. v rb dillrind.- 3 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-79690] 116. Firidun Köçrli ucaligi [Mtn] /ön söz mül. v çapa hazir. Nahid Hacizad; red. F.Hacizad; red. F.Mustafa.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2006.- 247 s., [32] v. fotok; 20 sm.- Mtn Azrb.v rus dillrind.- 3 man., 300 nüs. (cildli).- ISBN 5-87459-240-7- [2006-78152] 117. Fromm, E. Sevmk snti [Mtn]: sevgi tbitinin thlili /Erix Fromm; rus dilindn trc. Q.Abbasova, L.sgrova.- B.: "Yeni Nsil" NPM, 2006.- 106 s.; 20 sm.2 man., 150 nüs.- ISBN 9952-24-032-5- [2006-77944] 118. Haciyeva, A. Hermenevtika rqd [Mtn]: flsf tarixi kontekstind /Arzu Haciyeva; elmi red. Z..Quluzad.- B.: Adilolu, 2006.- 208, (2) s., (1) v. portr.; 19 sm.- Biblioqr.: s. 197-207.- 1 man., 500 nüs.- [200680260] 119. Hmdani, E. Tmhidat [Mtn] /Eynülqüzzat Hmdani; ön söz, farscadan trc. v rh. N.Göyüov; red. M.Naisoylu; rsdam F.lkbrov.- B.: Adilolu, 2006.247 s.; 22 sm.- (Flsfi incilr kitabxanasi - 9).- 3 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-79692] 120. Hüseynov, H. XIX sr Azrbaycan ictimai v flsfi fikir tarixindn [Mtn] /Heydr Hüseynov; rus dil. trc., red. Q.zizxanli.- B. Zkiolu, 2006.- 544 s.; 21 sm.- (Fikir 25

antologiyasi- II kitab).- 5 man., 50 nüs. (cildli).- ISBN10 9952-8080-1-8- [2006-78962] 121. Xlilov, S. Flsf: Tarix v müasirlik: Flsfi kompartivistika [Mtn] /Slahddin Xlilov; elmi red. v ön söz mül. R.Mehdiyev.- B.: Azrbaycan Universiteti, 2006.418, [2] s.; 22 sm.- Göstrici: s. 408-412.- 9 man., 600 nüs.ISBN 9952-8050-2-0 (cildli).- [2006- 77854] 122. Xlilov, S. Mhbbt v intellekt [Mtn]: flsfi srlr /Slahddin Xlilov; elmi red. F.Qasimzad.- B.: Nurlan, 2006.- 174, [2] s.; 17 sm.- 2 man., 1000 nüs.- [200679567] 123. Qarabagli, . Xobxtlik sorainda [Mtn] /li Qarabali; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 107, [1] s.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., nüs yox. - [2006-77961] 124. Mehdiolu, A. bn Xldun v onun flsfsi [Mtn] /Azr Mehdiolu; red. M.Adilov; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 163 s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 156-162.- 3 man., 300 nüs. (cildli).- [200677801] 125. Mmmdliyeva, S. Qloballama dövründ mdniyytin flsfi aspektlri [Mtn] /Sevda Mmmdliyeva; trc. Oqtay Qblli.- B.: Nurlan, 2006.223 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 206-222.- 20000 man., 1000 nüs. (cildli).- ISBN 9952-426-08-9- [2006-77213] 126. Mmmdov, Z. Azrbaycan flsfsi tarixi [Mtn].Tkrar nr /Zakir Mmmdov.- B.: rq-Qrb, 2006.- 327 s.; 21 sm.- (Azrb. dili v tarixi).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli srncami il nr olunur.- Biblioqr.: s. 323-325.- 1 man. 77 qp., 10000 nüs.ISBN109952-34-005-2.ISBN13 978-9952-34-005-1 (cildli).- [2006-79898] 127. Mnsur Hllacin sirli dünyasi [Mtn] /rb dilind kitabin nr. v trt. L.Çassinyon, B.Kraus; rb dil. trc. S.Sevim, K.Bünyadzad; elmi red. K.rifov; rssam. F.lkbrov.- B.: Adilolu, 2006.- 326 s.: [6] v. k.; 22 26

sm.- (Flsf incilr kitabxanasi- 8).- Mtn Azrb. v rb dillrind.- 3 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-79688] 128. Plutarx. Siseron haqqinda [Mtn] /Plutarx. Tuskulan söhbtlri Siseron /trt. .Ncfov; Azrb. dil. trc. .busttar [v b.]; red. F.Naci; rssam F.lkbrov.- B.: Adilolu, 2006.- 247 s.: [11] s. k.; 22 sm.- (Flsfi incilr kitabxanasi - 1).- 3 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-79685] 129. Rüstmov, V. Sid Nursinin dünyagörüü [Mtn] /Yusif Rüstmov; elmi red. H.Hüseynov.- B.: Sda, 2006.186 s.; 19 sm.- Biblioqr.: s. 186.- 1 man. 40 qp., 170 nüs.ISBN 9952-428-02-07- [2006-77828] 130. Rüstmov, Y. Mövlan Clalddin Ruminin sufilik flsfsi [Mtn] /Yusif Rüstmov; elmi red. F.Qasimzad.Tkrar nr.- B.: Nurlar, 2006.- 239 s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77819] 131. Yergin, D. Neft flsfsi [Mtn] /Daniel Yergin; trc. .Zeynalli.- B.: Zkiolu, 2006.- I cild.- 865 s.; 20 sm.(Fikir antologiyasi).- 12 man., 300 nüs.- ISBN 13-978-99528080-2-5.- ISBN 9952-8080-2-X- [Prez. k/x] 159.9 Psixologiya 132. Aayev, A. Autogen tlim [Mtn] /Aydin Aayev.- B.: Adilolu, 2006.- 63, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr: s. 62.- 1 man., 250 nüs.- [2006-78136] 133. Cavadov, R. Ekstremal raitlrd psixoloji xidmt [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Rövn Cavadov, Güln Taiyeva; elmi red. M.V.Vliyev.- B.: ADPU, 2006.- 259, (1) s.; 21 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-79157] 134. liyev, . Psixoloqiya [Mtn]: drs vsaiti /li liyev.- B.: qtisad Un-ti nriyyati, 2006.- 186 s.- [2006ADU k/x] 135. liyev, R. Azrbaycanda psixologiya elminin inkiaf tarixindn [Mtn] /Ramiz liyev, M.Mustafayev; red. 27

..lizad; Thsil problemlri in-tu.- B.: Nrgiz, 2006.216 s.: k.; 20 sm.- 300 nüs.- [Prez. k/x] 136. sgndr, E. Gnc ail üçün yadda [Mtn] /Etibar sgndr; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 96 s.; 14 sm.- 1 man., 1000 nüs.- [2006-77223] 137. Quliyev, E. Uaq v ya psixologiyasi testlr 300 [Mtn] /Edison Quliyev.- B.: 2006.- 103, (1) s.; 1 man. 60 qp., 500 nüs.- [2006-77823] 138. Le Bon, G. Kütl psixologiyasi [Mtn] /Güstav Le Bon; rus dilindn trc. v red. Q.zizxanli; ön söz vzi .Nicat.- B.: Zkiolu, 2006.- 327 s.: k.; 20 sm.- (Fikir antologiyasi. 100 cildd; I kitab).- 4 man., 1000 nüs.- ISBN 139952-8080-0-1- [2006-77709] 139. Mirzyev . XXI srin sosial psixologiyasi: xsiyyt, cmiyyt v idaretm [Mtn]: drs vsaiti /.Mirzyev.- B.: Adilolu, 2006.- 399 s.- [AMEA k/x] 140. Mmmdov, L. Psixoloqiya [Mtn]: drs vsaiti /L.Mmmdov v baqalari.- B.: qtisad Un-ti nriyyati, 2006.- 186 s.- [2006-ADU k/x] 141. , . []: /- ; . . ..; , . - - .- .: , 2006.115 .; 20 .- 3 ., 200 .- ISBN 9952-428-01-6[2006-1-695917] 17 Etika 142. Dmirli, D. Mnvi gözlliy çairi [Mtn] /Davud Dmirli; red. O.Salamzad.- B.: Nasir nriyyati, 2006.276, (3) s.: k., (2) v. fotok.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., nüs yox.- [2006-77829] 143. Mustafayeva, L. Aristotel etikasi [Mtn] /Leyla Mustafayeva; red. C.Mmmdov.- B.: Pedaqogika, 2006.28

143, (1) s.: k.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 500 nüs.- [200679229] 2 Din. Teologiya 144. Abbasov Y. Din xadimi: (Molla Bhram Axund haq.) [Mtn] /Yaqub Abbasov; red. M.smayilolu.- B.: Oka ofset, 2006.- 282, [2] s.: k.; 19 sm.- Biblioqr.: s. 281.- 14 man.70 qp., 500 nüs.- [2006- 80343] 145. Bünyatzad, M.R. Nur-Namaz [Mtn] /Mdi Rfiq Bünyatzad.- B.: irvannr, 2006.- 255 s.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78743] 146. Cüm xütblri [Mtn]: (Axundlar v imamlar üçün) /trt. Rafiq liyev; red. A.Mmmdov, E.Quliyev.Dyiikliklr v lavlr olunmu II nri.- B., bilov, Zeynalov v oullari, 2006.- 74, [1] s.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 5-87459-234-2- [2006-81264] 147. kbrov, N. Mnviyyat: Hzrti Mhmmdin (s..s) hyati v xlaqinin tarixi [Mtn]: eksperimental drs vsaiti /Nazim kbrov, A.Bayirli, E.Qubali; ba red. Z.Qaralov.- II nr.- B., 2006.- 272,[2] s.: rngli il.; 23 sm.7 man.- [Prez. k/x] 148. liyev, R. Dövlt v din [Mtn]: çixilar v mqallr toplusu /Rafiq liyev.- B.: Avropa, 2006.- 95, (1) s.; 19 sm.- 1 man. 20 qp., 5000 nüs.- ISBN 5-87459-179-6[2006-77586] 149. sdli, G. Krbla - eq mbdi [Mtn] /Gulnar sdli; red. Axund Mhdi Eln.- B.: Mutrcim, 2006.104 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 100.- 1 man., 400 nüs.[2006-78867] 150. Hasan, C. Sevimli Peymbrimiz v hli-beytindn hyat nümunlri: man, ibadt, xlaq v müxtlif mövzulara dair [Mtn] /Cirit Hasan.- B.: Qismt, 2006.- 94, [2] s.; 20 sm.- [2006-77977] 29

151. Hmidullah, M. slama giri [Mtn] /Mhmmd Hmidullah; türkcdn çev. G.smayilov; elmi-dini red. A.Kahraman.- B.: Qismt, 2006.- 336, [2] s.: k.; 20 sm.- 3 man.- ISBN10 9952-8082-1-6.- ISBN13 978 9952-8082-16- [2006-78420] 152. Hulusi, A. Dua v zikr [Mtn] /Ahmed Hulusi; trc. .Mmmdov.- B.: Adilolu, 2006.- 308 s.; 19 sm.- 2 man., 2000 nüs.- [Prez. k/x] 153. Hulusi, A. Hyatin hqiqti /Ahmed Hulusi; trc. .Mmmdov.- B.: Adilolu, 2006.- 88 s.; 19 sm.- 1 man.[Prez. k/x] 154. Xankiiyev, H. Müqdds Mkk-Mdin ziyartgahlari [Mtn] /Haci li Xankiiyev; red. S..Agayev.- B.: Borçali, 2006.- 92 s., fotokil; 20 sm.[2006-77755] 155. "mam li () v Nhcül-Bla" konfransinin materiallari. 22 oktyabr 2006 [Mtn] /R-nin Azrb. Resp. Sfirliyin mdniyyt mrkzi.- B.: Novruz -94, 2006.- 246 s.; 24 sm.- Biblioqr.: s. 244.- 6 man., 1000 nüs.- [200680753] 156. Koteça, H. slam v etnik mnsubiyytlr: Azrbaycanda tkkül tapan tendensiya v tzadlar [Mtn]: müzakiry tqdim olunmu snd /Hema Koteça; ATTin Baki ofisi.- B., 2006.- 62 s.; 28 sm.- 2 man., nüs. yox.[2006-78931] 157. Qaraolu, F. Peymbrimiz Hz. Mhmmdin hyati: [Mtn] /Fazil Qaraolu; red. A.Talibolu.- B., 2006.333 (1) s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 330- 333.- 2 man., 1000 nüs.- ISBN 10 9952-8081-3-5.- ISBN 13 978-9952-8081-31- [2006-79247] 158. Qurani-Krimin Azrbaycan dilin trcümsi [Mtn] /rb dilindn trc. ed. Z.M.Bünyadov, V.M.Mmmdliyev (ön söz), msl. red. eyxülislam A.H.Paazad.- B.: Qismt, 2006.- 478, [3], LXV s.; 20 sm.5 man.- ISBN 9952-2905-8-6- [2006-78419] 30

159. Qüsl, dstmaz, namaz [Mtn] /dini red. Abdullah Kahraman.- B.: Qismt, 2006.- 87, [1] s.: k.; 20 sm.- 1 man.- [2006-78418] 160. Mansurzad, H.A. El asaqqali, xalq elçisi: [Mtn]: etüdlr (eyxülislam Haci Allahükür Paazad haqqinda) /Haci Addin Mansurzad; red. M.Seyidzad, Orxan.Sumqayit, 2006.- 305, (1) s.; 21 sm.- 6 man., 1000 nüs.[2006-79086] 161. Mmmdliyev, V. Quran v elm [Mtn] /Vasif Mmmdliyev; red. V.Qarabali.- B.: Qismt, 2006.- 128 s.; 21 sm.- 1 man. 20 qp.- ISBN10 9952-8082-0-8.ISBN13 978-9952-8082-9 - [2006-78422] 162. Musazad, Z. Allah göylrin v yerin nurudur [Mtn] /Zeynb Musazad; red. T.Ümid.- B.: irvannr, 2006.- 96 s.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78742] 163. Müthhri, M. mam Hüseyn ghrmanliinin thlili [Mtn] /Müthhri Murtza; trc. M.C.Eyyubzad, M.F.Abdullaev; red. A.lizad.- B.: Nurlan, 2006.- I cild.318, [2] s.; 23 sm.- 6 man., 1000 nüs.- [2006-79324] 164. Müthhri, M. mam Hüseyn ghrmanliinin thlili [Mtn] /Müthhri Murtza; trc. M.C.Eyyubzad, M.F.Abdullaev; red. A.lizad.- B.: Nurlan, 2006.- II cild.251, [1] s.; 23 sm.- 6 man., 1000 nüs.- [2006-79321] 165. Müthhri, M. mam Hüseyn ghrmanliinin thlili [Mtn] /Müthhri Murtza; trc. M.C.Eyyubzad.- B.: Nurlan, 2006.- III cild.- 399, [1] s.; 23 sm.- 6 man., 1000 nüs.- [2006-79322] 166. Rafiqqizi, R. Tanriya gedn yollar [Mtn] /Ruqiyy Rafiqqizi; red. v ön söz. mul. E.sgndrzad.- B., "Vektor" Nlr Evi, 2006.- 71, [1 ] s.: k.; 20 sm.- 1 man., 500 nus.- [2006-78848] 167. Rüstmov, C. Aa Seyid li Mirmövsümzad [Mtn] /Cahid Rüstmov; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 60 s., portr., fotok.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-81460] 31

168. Rzayev, S. Quran v müasir elm [Mtn]: monoqrafiya /Salman Rzayev.- B.: Nurlan, 2006.- 147, [1] s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 142-144.- 4 man., 300 nüs.- [2006-80022] 169. Salahov, M. shabi-Khf [Mtn]: (Ziyartgah haqqinda) /Mustafa Salahov, lirf Cfrov; ba red. M.lizad.- B.: Baki un-ti, 2006.- 62, [1] s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rb dillrind.- 60 qp., 300 nüs.- [2006-79929] 170. Seyfullayev, Q.C. (Cnnt). slamda irfan v tsvvüf [Mtn] /Q.Seyfullayev.- B.: Nurlan, 2006.- [AMEA k/x] 171. Süleymanolu, N. Allaha scdlrl: elmi-dini-ruhi tdqiqat [Mtn]: (Mir Möhsün aa haqqinda) /Nizami Süleymanolu, Könül Asifqizi; red. .ahbazqizi.- B.: Adilolu, 2006.- 231, (1) s., (4) v. fotok.; 30 sm.- 10 man., 2000 nüs. (cildli).- [2006-79581] 172. Taiyev, A. Hacilar hcc gedr [Mtn] /Aydin Taiyev.- B.: irvannr, 2006.- 40 s., (2) v. fotok.; 20 sm.- 1 man., 100 nüs.- [2006-77888] 173. Tfsiri-lbyan: Qurani-Krimin otuzuncu cüzünün trcüm v tfsiri [Mtn] /trt. eyxulislam Mhmmd Hsn Mövlazad kvi.- B.: Beynlxalq "lhud", 2006.136 s.; 17 sm.- 2 man.- [2006-78162] 174. Topba, O-N. slam, iman, ibadt [Mtn] /Osman Nuri Topba; trc. Gültkin Sfrli; red. .hmdoglu.- B., 2006.- 403, [5] s.; k.; 20 sm.- (Quran v sünn iiginda).Biblioqr.: s. 399-401.- 3 man.- ISBN 9952-8083-2-1.- ISBN 978-9952-8083-2-2- [2006-78215] 175. Uayt, Y. Allahin seçilmilri kimlrdir? [Mtn] /Yelena Uayt; trc. ed. Samir Qarayeva; red. A.Mmmdov.- B.: 2006.- 379, [1] s.; 20 sm.- 2 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-78048] 176. Ulduz fallari: Druidlrin fali, qrb zodiak fali, rq yapon fali, rq çin fali [Mtn] /trc. .sgndrov, M.sgndrova; red. T.Mmmdov.- B.: Maarif, 2006.- 120 s.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 2000 nüs.- [2006-77822] 32

177. Ya li: (Mhmmd Peygmbrin vsiyyti) [Mtn]: türkcdn çevirm.- B.: Qanun, 2006.- 103, [1] s.; 17 sm.- 1 man., 1000 nüs.- [2006-78047] 178. , . - XX .: , , []: / ; . . ...- ., 2006.- 288 .; 20 .- 6 ., 200 .- ISBN 10-9952-25-042-8.- ISBN 13-978-9952-25042-8- [. -] 3 ctimai elmlr 311 Statisatikanin nzriyysi. Statistik metodlar 179. Azrbaycan rqmlrd 2006: [Mtn]: statistik mcmu /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi.- B., Sda, 2006.- 251, [1] s.; 16 sm.- Mtn Azrb.v ing. dillrind.1200 man.- ISBN 5- 86874-158-7- [2006-77403] 180. Azrbaycan v Rusiya 2006 [Mtn]: statistik mcmu /red. heyti A.A.Mmmdov [v b.]; Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi.- B., 2006.- 300, [4] s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 4 man., 300 nüs.- ISBN 5-86874185-4- [2006-78567] 181. Azrbaycanda aillr 2006 [Mtn]: statistik mcmu /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi.- B.: Sda, 2006.394, [2] s.; 23 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 4 man., 200 nüs.- [2006-78525] 182. Azrbaycanda cinaytkarliq v huquqpozmalar 2006 [Mtn]: statistik mcmu /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi.- B., Sda, 2006.- 94 [2] s., xrit; 23 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 2 man., 130 nüs.- [2006-78520] 183. Azrbaycanda ev tsrrüfatlarinda mullua dair birdflik müayinnin yekunlari (2005-ci il rzind) [Mtn]: statistik mcmu /Azrb. Resp. dövlt statistika 33

komitsi.- B.: Sda, 2006.- 228 s.; 24 sm.- rzaq thlüksizliyi üzr informasiya sistemi.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 4 man.- [2006-78676] 184. Azrbaycanda rzaq thluksizliyi 2006 [Mtn]: statistik mcmu /Azrb. Resp. dövlt stasistika komitsi.B., Sda, 2006.- 889, [1] s., 24 sm.- Mtn Azrb. v rus. dillrind.- 7 man., 200 nüs.- [2006-78930] 185. Azrbaycanda traf muhit 2006 [Mtn]: statistik mcmu /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi.- B., Sda, 2006.- 288, [2] s.; 23 sm.- Mtn Azrb., ing. v rus dillrind.- 3 man., 200 nüs.- [2006- 78524] 186. Azrbaycanda qadinlar v kiilr 2006 [Mtn] /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi.- B., 2006.- 239, [1] s.; 16 sm.- Mtn Azrb.v ing. dillrind.- 2 man.- [200678519] 187. Azrbaycanda thsil, elm v mdniyyt 2006 [Mtn]: statistik mcmu /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi.- B., Sda, 2006.- 495, [2] s.; 23 sm.- Mtn Azrb., ing. v rus dillrind.- 4 man., 200 nüs.- [2006- 78526] 188. Azrbaycanda uaqlar 2006 [Mtn]: statistik mcmu /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi .- B., Sda, 2006.- 138, [2] s.; 23 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 2 man., 200 nüs.- [2006- 78521] 189. Azrbaycanin demoqrafik göstricilri 2006 [Mtn]: statistik mcmu /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi.B., Sda, 2006.- 427, [1] s.; 23 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 3 man., 200 nüs.- [2006-78525] 190. Azrbaycanin regionlari [Mtn] /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi.- B., Sda, 2006.- 713, [1] s., xrit; 23 sm.- 7 man., 300 nüs.- [2006-78522] 191. Baki hrinin qsblrinin sosial-iqtisadi inkiafi [Mtn]: 2006-2007-ci illr /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi- yul 2006.- B., 2006.- 142 s., cdvl.; 22 sm.- 150 nüs.- [Prez. k/x] 34

192. Emal mussislri, ticart tkilatlari v ev tsrrüfatlarinda rzaq mhsullarinin qaliqlarina dair birdflik muayinnin yekunlari (2005-ci ilin sentyabr ayi vziyytin) [Mtn] /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi; rzaq thlüksizliyi üzr informasiya sistemi.- B., Sda , 2006.- 147, [2] s.; 23 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 2 man., 200 nüs.- [2006- 77797] 193. halinin içmli su il tminatinin vziyytin dair birdflik müayinnin yekunlari (2005-ci il vziyytin) [Mtn] /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi; rzaq thlüksizliyi üzr informasiya sistemi.- B., Sda, 2006.149 , [1] s.; 23 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 3 man., 200 nüs.- [2006- 77771] 194. qtisadiyyatda mul olanlarin sayi v trkibin dair birdflik muayinnin yekunlari (2005-ci ilin sentyabr ayi vziyytin) [Mtn] /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi; rzaq thlüksizliyi üzr informasiya sistemi.- B., Sda, 2006.- 381, [1] s.; 24 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 3 man., 200 nüs.- [2006- 78213] 195. Knd tsrrüfati istehsalçilarinin gübr v ziyanvericilr qari kimyvi preparatlardan istifady dair birdflik müayinnin yekunlari (2005-ci ilin kinlrind) [Mtn] /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi.- B., Sda 2006.- 218, [2] s., cdv.; 23 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 2 man., 200 nüs.- [2006-78571] 196. Regionlarin sosial-iqtisadi inkiafi [Mtn]: 20042008-ci illr /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi- Aprel.B., 2006.- 416 s., xrit, cdvl.; 21 sm.- [Prez. k/x] 197. Statistik nrlrin kataloqu [Mtn] /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi.- B., 2006.- 52 s.; 21 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 2 man.- [2006-77108] 198. Yeni i yerlri: mlumat nri [Mtn]: yanvar 2006New jobs: statistikal issue: january 2006 /Azrb. Resp. dövlt statistika komitsi.- B., 2006.- 326,[32] s.: rngli foto., cdvl., xrit; 22 sm.- [Prez. k/x] 35

316 Sosiologiya 199. Abbasov, . daretmnin sinergetik flsfsi [Mtn]: Yeni dialoq namin /bülhsn Abbasov.- B.: "MBM" NPM, 2006.- 211, (1) s.; 20 sm.- 4 man., 200 nüs.- ISBN 9952-29-034-9- [2006-77774] 200. Abbasov, . Müasir dövrün sosial-mdni problemlri [Mtn] /li Abbasov; AMEA, Flsf v siyasihüq. tdq. in- tu.- B.: Sda, 2006.- 374, (1) s.; 20 sm.- Mtn Azrb., rus v ing. dil.- 2 man., 200 nüs.- ISBN 9952-42801-0- [2006-77834] 201. Alim-vtnda Elmddin libyzad- 80 [Mtn] /trt. v ön söz. mul. G.P.Vaqifqizi; elmi red. H.srafil, V.Osmanli.- B.: Adilolu, 2006.- 475, (1) s.: k; 20 sm.- 8 man., 150 nüs.- [2006-81073] 202. Sosial iin saslari [Mtn]: müntxbat /trc. elmi red. R.Cavadov.- B.: Baki Universiteti, 2006.- II hiss.- 455 s.; 20 sm.- 3 man., nüs. yox.- [2006-77936] 203. Sosial tminat sistemind yoxsul, qoca, ahil, yali adamlarin smrli v phriz qidalanmasinin tkili [Mtn]: metodik tövsiy /trt. M.S.Qasimov [v b.], red. N.S.Aayeva; Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi; Azrb. Resp. Thsil prob. in-tu; ATU.- B.: Qismt, 2006.- 63, (1) s.: (4) v. k., cdv.; 22 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78498] 204. Sosiologiya [Mtn]: drslik /F.Q.Vahidov [v b.]; red. F.Vahidov.- Tkrar nr.- B.: E.Zeynalov, 2006.- 295 s.; 20 sm.- 6 man.- ISBN 5-86-874-070-20- [Prez. k/x] 205. ükürov, A. Qloballami cmiyytlr: dünn, bu gün, sabah [Mtn]: /Aayar ükürov; elmi red. T.Allahyarova.- B.: Azrbaycan Universiteti nriyyati, 2006.- 192 s.; 20 sm.- 5 man., 300 nüs.- ISBN 9952-428-031- [Prez. k/x] 206. [] /. . .. [ .]; . . .. [ 36

.]; . ..; , (GRC) (UNFPA).- .: [], 2006.- I.- 506 .: ., .; 29 .- . .- 12 . (.).- [2006-3-101511] 207. [] /. . .. [ .]; . . .. [ .]; . ..; , (GRC) (UNFPA).- .: [], 2006.- II.- 506 .: ., .; 29 .- . .- 12 . (.).- [2006-3-101512] 32 Siyast 208. Abasbyli, A. Beynlxalq münaqilr [Mtn]: Nzri v konseptual yanamalar /Aalar Abasbyli; elmi red. P.Q.Darabadi.- B.: irvannr, 2006.- 192, (2) s.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs.- [2006-77898] 209. Abbasbyli, A.N. Beynlxalq münasibtlrin proqnozladirilmasinin nzri problemlri [Mtn]: monoqrafiya /Aalar Abbasbyli; elmi red. M.F.Mlikova, red. Q.H.Mmmdov.- B.: irvannr, 2006.- 345, [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 338-342.- 2 man., 150 nüs.- [2006-78722] 210. Aayev, . Müasir raitd Azrbaycanda milli-etnik proseslr [Mtn] /brahim Aayev; red. Q.Cavadov, .Taiyev.- B.: MBM, 2006.- 179, [1] s., cdv.; 16 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 9952-29-058-5- [2006-78554] 211. Alianova, M. Heydr liyev iqtisadi müstqilliyimizin banisidir [Mtn] /Mehriban Alianova; elmi red. .M.Muradov.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 214,[14] s.: rngli foto; 24 sm.- 1000 nüs.- [Prez. k/x] 212. Arena. Prezident lham liyevin faliyytinin üç ilin hsr olunmu xüsusi buraxili [Mtn]: 2003-2006. 3 il.B.: Azrbaycan, 2006.- 96 s.- [ATU k/x] 37

213. Arif, E. Ermni iddialarinin siyasi mahiyyti [Mtn] /Emin Arif; elmi red. H.Himli; AMEA, Naxcivan bölmsi; Tarix, etnoqrafiya v arxeologiya in-tu.- B.: Nurlan, 2006.186 , [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 178-186.- 2 man., 500 nüs.[2006-77061] 214. Aslanov, E. Yeni dünya nizami v milli inkiaf [Mtn] /Elnur Aslanov; elmi red. .Hsnov.- B.: Azrbaycan nriyyati, 2006.- 295, (1) s.; 22 sm.- 5 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77777] 215. Avropa urasi [Mtn]: 800 milyon avropali: (Avropa urasinin faliyyti haq.).- B., 2006.- 101, [2] s.: k.; 20 sm.- 10 man. 90 qp., 1000 nüs.- [2006-80440] 216. Azrbaycan v Avropa: Qariliqli münasibtlrin problemlri v perspektivlri [Mtn]: Azrbaycan Respublikasinin Müstqillik günün hsr olunmu V Respublika tlb elmi-praktik konfransin materiallari (4 noyabr 2006-ci il) /burax. msul A.Rcbli; red. A..Qdimova.- B.: BSU Kitab almi, 2006.- 158, [2] s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 2 man., 100 nüs.[2006-78879] 217. Bakalavr hazirlii üçün muasir beynlxalq münasibtlr v Azrbaycanin xarici siyasti fnninin proqrami [Mtn]: HS 160 100- Beynlxalq münasibtlr /trt. li Hsnov, elmi red. .B.Mehdiyev, E..hmdov, Azrb. Resp. Thsil prob. in-tu, Azrb. Resp. Prezidenti yaninda dövlt idarçilik akad-si.- B.: Azrbaycan, 2006.94, [2] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 63-93.- 2 man., 400 nüs.[2006-78072] 218. Balayev, R. Müdriklik xzinsi [Mtn] (Heydr liyev haqqinda) /Ramiz Balayev.- B.: Adilolu, 2006.- 88 s.; 17 sm.- 2 man. (cildli).- [Prez. k/x] 219. Bydmirli, R. Böyuk yolun davamçisi [Mtn]: mqallr, eirlr (Prezident lham liyevin 45 illik yubileyi haqqinda) /Rad Bydmirli; elmi red. E. Nsibqizi.- B.: 38

Çnlibel, 2006.- 161 s.: k.; 20 sm.- 6 man. 50 qp., 400 nüs.- [2006-80297] 220. Böyük sntin böyük dayai [Mtn]: (Heydr liyev haq.) /trt. mül. Sabir Hüseynov, Asf Novruzov; red. H.Aslanolu.- B.: Nurlan, 2006.- II hiss.- 199, [1] s.; 24 sm.- 500 nüs.- 8 man.- [2006-80535] 221. Cahangirli, C. Muasir dövrd Azrbaycan-Türkiy münasibtlri [Mtn]: monoqrafiya /Cahangir Cahangirli; elmi red. A.N.Abbasbyli.- B.: Araz, 2006.- 213, [1] s., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 203-209.- 2 man. 20 qp., 500 nüs.- ISBN 10 9952-8001-8-5.- ISBN 13 978-9952-8001-80- [2006-77362] 222. Dünya Azrbaycanlilarinin II Qurultayi [Mtn]: Qurultay sndlrinin layihlri: Baki, 16 mart 2006- ci il.B., 2006.- 31, (1) s.; 20 sm.- 1 man., nüs yox.- [2006-77814] 223. fndiyev, E. Planetimizin bütün dövrlrind n görkmli xsiyyti [Mtn] /Eldar fndiyev.- B.: Hüquq dbiyyati, 2006.- 264 s.; 21 sm.- 8 man., 1000 nüs.- [Prez. k/x] 224. lizad, M. Heydr liyev inami v idraki [Mtn] /Mmmd lizad; red. A.Mhrrmov.- B.: Baki Universiteti nriyyati, 2006.- 228 s.: k.; 22 sm.- 12 man., 500 nüs. (cildli).- [Prez. k/x] 225. lizad, M. Milli müdrikliyin Heydr liyev zirvsi [Mtn] /Mmmd lizad; red. .Hsnov.- B.: Baki Universiteti nriyyati, 2006.- 752 s.: k., rngli k., port.; 24 sm.- 24 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 226. liyev, . Müvffqiyyt gedn yol [Mtn] /sdullah liyev; red. M.Vliyev.- B.: Nurlar NPM, 2006.208 s.: k., foto; 21 sm.- 5 man., 200 nüs.- ISBN 9952-42638-0- [Prez. k/x] 227. liyev, H. Müstqilliyimiz bdidir [Mtn]: çixilar, nitqlr, byanatlar, müsahiblr, mktublar, mruzlr, müracitlr, frmanlar /Heydr liyev; burax. msul R. Mehdiyev.- B.: Azrnr , 2006.- 552, [1] v., port.; 21sm.39

XVIII kitab: oktyabr, 1998- dekabr, 1998.- 14 man., 500 nüs.- [2006-80040] 228. liyev, H. Müstqilliyimiz bdidir [Mtn]: çixilar, nitqlr, byanatlar, müsahiblr, mktublar, mruzlr, müracitlr, frmanlar /Heydr liyev; burax. msul R. Mehdiyev.- B.: Azrnr, 2006.- 528 s., [1] v. portr.; 21 sm.XVII kitab: iyul 1998- oktyabr 1998.- 14 man., 500 nüs.[2006-80039] 229. liyev, H. Müstqilliyimiz bdidir [Mtn]: çixilar, nitqlr, byanatlar, müsahiblr, mktublar, mruzlr, müracitlr, frmanlar /Heydr liyev; bur. msul R.Mehdiyev.- B.: Azrnr, 2006.- IX kitab: Yanvar, 1999aprel, 1999.- 528 s., [1] v. port.; 21 sm.- 14 man., 5000 nüs.[2006-80568] 230. liyev, Q. Muasir Azrbaycanin banisi, xilaskari, qurucusu [Mtn]: (Heydr liyev haqqinda) /Qafar liyev; elmi red. .Hsnov.- ms, 2006.- 519, [1] s.: k., [5] v. k.; 30 sm.- 5 man., 1000 nüs.- [2006-79246] 231. Glck 10 il. Azrbaycanda demokratik islahatlarin balica istiqamt v mqsdlri: [Mtn] /"Azrbaycan namin" ictimai forum; rus dilindki mqallri Azrb. dilin trc. ed. F.Musayev; dil red. .Tahirzad.- B.: Adilolu, 2006.- I cild.- 351, (1) s., cdv.; 22 sm.- 6 man., 500 nüs.- [2006-77594] 232. Glck 10 il. Azrbaycanda demokratik islahatlarin balica istiqamt v mqsdlri [Mtn] /"Azrbaycan namin" ictimai forum; rus dilindki mqallri Azrb. dilin trc. ed. F.Musayev; dil red. .Tahirzad.- B.: Adilolu, 2006.- II cild.- 367, (1) s., cdv.; 22 sm.- 6 man., 500 nüs.- [2006-77595] 233. Haciyev, A. Böyük siyastin uurlu davami [Mtn] /Allahverdi Haciyev; red. Z.Mhrrmov.- B.: Nrgiz, 2006.- 104,[2] s.; 19 sm.- 100 nüs.- [Prez. k/x] 234. Heydr liyev v ordu quruculuu [Mtn]: çixilar, nitqlr, byanatlar, müracitlr: iyun, 1993 - iyun, 2003 /red. 40

X.Vliyev; burax. msul .Thmzov.- B.: Adilolu, 2006.480 s.; 22 sm.- 500 nüs.- [Prez. k/x] 235. Heydr liyev irsi Azrbaycanin davamli inkiaf strategiyasi [Mtn] /YAP.- B.: Azrbaycan, 2006.- 783, [1] s.: k., [4] s portr.; 24 sm.- 6500 man., 500 nüs.- [200677563] 236. Heydr liyev Fondu [Mtn]: 2005-2006.- B., 2006.67, (1) s., fotok.; 29 sm.- 20 man., nüs. yox. (cildli).[2006-79332] 237. Heydr liyev Fondu [Mtn]: (Heydr liyev haqqinda).- B., 2006.- 129, (2) s., fotok.; 29 sm.- 20 man., nüs. yox. (cildli).- [2006-79333] 238. Heydr liyev v Azrbaycançiliq [Mtn]: Qusarda, Lnkranda v kid keçirilmi bölg müavirlrinin materiallari /trt. v red. Müzffr Talibli; burax. msul H.Orucov.- B., 2006.- 186, [1] s.; k.; 20 sm.- 9 man., 1000 nüs.- [2006-77848] 239. Hüseynova, T. Prviz Mürrfin dövründ Pakistaninin daxili v xarici siyasti [Mtn] /Tehran Hüseynova; elmi red. X.Haciyeva.- B.: irvannr, 2006.118, [1] s., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 114-115.- 2 man., 200 nüs.- [2006-77571] 240. Xinali, Z. Hrbi mktblrin banisi [Mtn]: (Heydr liyev haqqinda) /Zmin Xinali; ön söz. mul. F.Qoca, red. T.Abbasli.- B.: Adilolu, 2006.- 263, [1] s.: k; 20 sm.- 4 man., 200 nüs.- [2006-79087] 241. Xomramli sfir [Mtn] /trt. A.Qasimov, elmi red. A.Naxçivanli, ry. M.Qfrov, ry. C. Bhramov, L.Mmmdova.- B.: ms, 2006. - Kitab 2.- 208 s.; 21 sm.8 man., 2000 nüs. (cildli).- [2006-246775] 242. Xomramli sfir [Mtn] /trt. S.Cfrov, elmi red. A.Naxçivanli, ry. L.Mmmdova, N.Mmmdov.- B.: ms, 2006.- Kitab 3.- 192 s.; 21 sm.- [AMEA k/x] 243. bayev, V. Ermnistan-Azrbaycan, Daliq Qaraba münaqisi beynlxalq hüquq müstvisind [Mtn] 41

/Vfaddin bayev; elmi red. L.Hüseynov.- B.: Elm, 2006.695, [1] s.; 23 sm.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1342-9[2006-77129] 244. lham liyev Gdbyd: 1 noyabr 2006-ci il [Mtn].- B.: Çaiolu, 2006.- 87 s., rngli foto; 30 sm. (cildli).- [Prez. k/x] 245. lham liyev mkird: 1 noyabr 2006-ci il. [Mtn].B.: Çaiolu, 2006.- 103 s.: rngli foto; 30 sm. (cildli.[Prez. k/x] 246. Qaraba müzakir olunur [Mtn] /Humanitar tdqiqatlar cmiyyti, Conciliation resources; trt. vz Hsnov; red. F.Mmmdov [v b.].- B., 2006.- 324 s.; 20 sm.- 3 man.- ISBN 9952-8043-4-2- [2006-77162] 247. Qasimli, M. Heydr liyev- istiqlala gedn yol (19691987-ci illr) [Mtn] /elmi red. .Hsnov.- B.: Baki Un-ti, 2006.- 606, [2 ] s., 36 v. fotok.; 22 sm.- Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- Biblioqr.: s. 571-606.- 6 man., 1000 nüs.ISBN 5-8025-001-00- [2006-78149] 248. Qndilov, S. Müstqillik illrinin düünclri [Mtn] /Seyfddin Qndilov; elmi red. .Hsnov.- B.: Naksuana, 2006.- 500, [2] s.: k.; 23 sm.- Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- 5 man., 200 nüs.- [2006-79132] 249. Qribov, F. Heydr liyev yolu [Mtn] /Frhad Qribov.- B., 2006.- 303 s.- [ATU k/x] 250. Qloballamaya doru: [Mtn]: mqallr toplusu /red. .hmdolu.- B., 2006.- 299, (1) s., fotok.; 20 sm."Qloballaan Azrbaycan" Sivil inkiaf mrkzinin kitabxanasi.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 5-8133-1054-8 (cildli).- [2006-77798] 251. Quluzad, M. Azrbaycan SSR-d dövlt v din münasibtlri (1920-1991-ci illr) [Mtn]: monoqrafiya /Musa Quluzad; red. C.G.Hsnli.- B., 2006.- 314, (2) s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 297- 315.- 2 man., 500 nüs.- [200678795] 42

252. Mahmudov, Y. Azrbaycan diplomatiyasi Aqoyunlu v Sfvi dövltlrinin Avropa ölklri il laqlri (XVXVII yüzilliklr) [Mtn]: monoqrafiya /Yaqub Mahmudov.B.: Thsil, 2006.- 414, [2] s.; 22 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- Biblioqr.: s. 362-414.- 5 man., 1000 nüs.- [200680037] 253. Mehdiyev, R. Vtnda cmiyytin yol açan ideyalar [Mtn]: (Heydr liyev haqqinda) /Ramiz Mehdiyev; burax. msul v trt. B.Sadiqov; red. Z.Smdzad.- B.: Azrbaycan qzeti, 2006.- 583, [1] s., [12] v. fotok; 26 sm.- (Azrbaycanin özu qdr bdi silsilsindn III kitab).10 man., 1000 nüs.- ISBN 10 9952-8056-0-6- ISBN 10 978-9952-8056-0-1- [2006-79245] 254. Mirz, V. Azrbaycan dövltçiliyinin qoa qanadi [Mtn]: (Heydr liyev v lham liyev haq.) /Valeh Mirz; elmi red. .Aayev; red. .Behbudlu.- B.: Thsil, 2006.- II kitab.- 343, [1] s.: [10] v. k.; 21 sm.- 6 man., 2000 nüs.- [2006-80531] 255. Nsibov, E. AB v Türkiynin Qafqaz geosiyasi regionunda strateji maraqlari v Azrbaycan Respublikasi: [Mtn]: monoqrafiya /Eln Nsibov; elmi red. S.Qndilov.B.: Çiraq, 2006.- 310, (1) s., cdv., sxem (qat.).; 20 sm.Biblioqr.: s. 291-310.- 2 man., 300 nüs.- [2006-78662] 256. Novruzolu, R. XXI sr... Dünyanin sonu?... Azrbaycandan baxi (Dövltçiliyimiz üçün thlük mnblri) Milli thlüksizlik kontekstind: [Mtn]: V cildd /Rövn Novruzolu; elmi red. M.Quluzad, Z.Mmmdzad.- B.: Qanun, 2006.- III cild.- 491, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 474-479.- 3 man., 300 nüs. (cildli).- [200678506] 257. Nuriyev, C. Siyasi sabitlik v aqrar islahatlar [Mtn]: monoqrafiya /Cümüd Nuriyev; red. N.bdülrhmanli.- B.: Qanun, 2006.- 407, [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 397- 407.- 2 man., 300 nüs.- [2006- 79295] 43

258. Politologiya [Mtn]: drs vsaiti /Z..Mmmdov, H.Q.hmdov, X.H.Orucov, N.M.Clilova.- B.: ADU, 2006.- 183 s.- [ADU k/x] 259. Rcbov, N. 33 suala kommunistin 33 cavabi [Mtn] /Niyazi Rcbov; YNAK; red. M.sgrov.- B.: Nurlan, 2006.- 124 s.; 14 sm.- 2 man.- [2006-77288] 260. Sabirolu, . Kapitalizm kapitalizm bnzmz [Mtn] /lkin Sabirolu; red. .hmdolu.- B., 2006.- 232 s.; 19 sm.- "Qloballaan Azrbaycan" Sivil inkiaf mrkzinin kitabxanasi.- Biblioqr.: s. 221-232.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 5-8133-1054-2- [2006-77793] 261. Sadiqov, R. Böyük Britaniya v Avropa intiqrasiyasi (1945-2005-ci illr) [Mtn]: monoqrafiya /Rad Sadiqov; red. Z.M.Hsnaliyev.- B.: Mütrcim NPM, 2006.- 141, [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 134-140.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 9952-28-003-3- [2006-78553] 262. Sayadov, S. XX sr: Azrbaycan v dünya beynlxalq inteqrasiya sistemind [Mtn]: SSR, Avropa, Asiya, Afrika, Amerika (1945-1990 ci illr) /Sayad Sayadov; elmi red. M.Qasimli; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu;.- B.: Elm, 2006.- 284, [2] s.; 21 sm .- Biblioqr.: s. 263-284.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1336-4- [2006-77691] 263. Sfrova, S. Beynlxalq thlüksizlik hüququnun yeni inkiaf tendensiyalari [Mtn] /Samir Sfrova; elmi red. ..liyev.- B.: irvannr, 2006.- 138 s.; 20 sm.- 1 man., 100 nüs.- [2006-78750] 264. Trtrolu, F. "Heydr liyevçilr cmiyyti" nec yarandi [Mtn]: (Zirzmilrd keçn ömur) /Firidun Trtrolu; red. P.manov.- B., 2006.- 159, [1] s.; fotok., portr.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2006-77931] 265. Türkel, Y. Politologiya [Mtn]: açiqlamalarla sözlük /Yadigar Türkel; elmi red. .Mirhsn olu.- B.: Sda, 2006.- 227, [1] s.; 20 cm.- 3 man., 200 nüs.- [2006-77833] 266. Ümummilli lider Heydr liyevin anadan olmasinin 83-cü ildönümün hsr edilmi "Heydr liyev v vergi 44

siyasti" mövzusunda elmi-praktiki konfransin materiallari (11 may 2006-ci il) [Mtn] /red. A.F.Musayev.- B., 2006.119, [1] s.; 19 sm.- 2 man.- [2006-78008] 267. Vliyev, A. Azrbaycan-Avropa urasi: Demokratiya v insan hüquqlari sahsind mkdaliq [Mtn] /Adil Vliyev; elmi red. .Hsnov; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda dövlt idarçilik akad- si.- B.: Elm, 2006.- 235, (1) s., fotok.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 222-233.- 5 man., 300 nüs.ISBN 5-8066-1327-9- [2006-77785] 268. Yanq, O. Dövlt siyasi sndlrinin effektiv hazirlanmasi [Mtn]: Mrkzi v rqi Avropada siyasi müavirlr üçün tlimat kitabi /Oin Yanq, Liza Kvinn; ing. dil. trc. K.Nzirli; red. M.liyev; Açiq cmiyyt institutu yardim fondu.- B.: Mütrcim NPM, 2006.- 109, (1) s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 108-109.- 3 man., 1500 nüs.- ISBN 9639419-39-7.- ISBN 9952-28-002-5- [2006-78298] 269. , . [] / ; . . ..; .- .: , 2006.- 495 .: .; 24 .- 15 ., 500 .- ISBN 9952432-21-6- [. -] 270. [] /. . ; . ., ., ..- .: , 2006.- 334 .; 21 .- 3 .- ISBN 9952-8043-4-2- [2006-1-694192] 271. -, . : 1918-1922 . []: / -.- .: , 2006.350 .; 23 ., 700 .- ISBN 5-87902-097-5- [2006-2771343] 272. -, . []: / -; . . ..- .: , 2006.- 200 45

.; .; 20 . - : .156 - 5 ., 500 . [2006-1-695914] hidlr 273. Hacibyli, C. Kngrli hidlri [Mtn]: (Naxçivanin Kngrli rayonunun hidlri haqqinda).- B.: irvannr, 2006.- 87 s.: k.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78717] 274. Hkim, A. Zirvnin qanli fqi [Mtn]: (hid Srvr Mmmdov haqqinda) /Aqil Hkim; red. M.Nrimanolu.B.: Adilolu, 2006.- 79, (1) s.: k.; 19 sm.- 1 man. 20 qp., 200 nüs.- [2006-78131] 275. Hüseynova, M. Kndimizin hidlri v onlardan sonraki hyat [Mtn] /Mütay Hüseynova; red. F.adlinskaya.- B.: Azrbaycan, 2006.- 301, [3] s.: k.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77444] 276. skndrova, R. Astaranin ilk Milli qhrmani [Mtn]: (Yalçin Nsirov haqqinda).- B: Mütrcim, 2006.- 60 s.: k.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2006-78874] 277. Mmmdov, H. Eldn gedn oul [Mtn]: (hid podpolkovnik- Aahüseyn Aacfr olu Aslanov haqqinda xatirlr toplusu) /Hacimmmd Mmmdov, ahmmmd Dalarolu; red. N.Adilov.- B., 2006.- 238, [1] s.: k.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 9952-408-19-9- [2006-77529] 278. axtaxti, S. Xzl oldu Xocalinin Xzngülü [Mtn]: kitab Yeni Azrbaycan Partiyasi cra Katibliyinin tbbüsü il yazilmidir /Sabir axtaxti; red. v msl. A.Aslanov.- B.: Nurlan,2006.- 140 s., fotok., faksimile; 20 sm.- 571 nüs.[Mrdkan MSK] 279. airov, S. Yarali Göyç [Mtn]: (Qaraba hidlri haqqinda) /Syyad airov; red. M.lkbrli.- B.: Nurlan, 2006.- 79, [1] s.: k.; 20 sm.- 50 qp., 100 nüs.- [200680227]

46

323/324 Azrbaycan Respublikasinin daxili siyasti 280. Abasov, . Müasir Azrbaycanda gender siyasti: flsf, tarix, nzriyy, statistika [Mtn] /li Abasov, Rna Mirzzad.- B.: Sda, 2006.- 204, [1] s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 2 man., 100 nüs.- ISBN 9952-42802-6- [2006-77825] 281. Qasimov, . Regional siyastin bhrlri v inkiaf istiqamtlri: klassik nzriyylr v zngin tcrüblr [Mtn]: monoqrafiya /bülfz Qasimov; red. M.hmdov, N.Q.Cfrov, R.Balayev; Azrbaycan dövlt iqtisad universiteti.- B.: qtisad Universiteti nriyyati, 2006.520,[1] s., rngli foto, cdvl, sxem; 21 sm.- 10 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 327 Xarici siyast. Diplomatiya 282. Mehdiyev, . Milltin ssi: Azrbaycanlilar MDB mkaninda [Mtn] /jdr Mehdiyev; red. Q.Qribli.- B.: ms, 2006.- I hiss.- 314 s., foto; 23 sm.- 1000 nüs.- [Prez. k/x] 283. Seyidova, . Türkiy - Azrbaycan - bir ürkd iki can [Mtn]: publisistik mqallr /rqiyy Seyidova; red. H.Mlikzad.- B.: Araz, 2006.- 294 s.: k., foto; 20 sm.- 6 man., 1000 nüs.- [Prez. k/x] 284. Vliyev, A. Azrbaycan-Avropa urasi: demokratiya v insan hüquqlari sahsind mkdaliq [Mtn]: monoqrafiya /Adil Vliyev; elmi red. .Hsnov; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda dövlt idarçilik akademiyasi.- B.: Elm, 2006.- 236 s.: rngli k.; 20 sm.- 5 man., 300 nüs.ISBN 5-8066-1327-9 - [Prez. k/x] 285. . []: . . . . . 47

/ ; .- .: , 2006.- 64 .; 22 .- .: . 59-61.- 1 ., 800 .- [2006-2-772584] 286. , . : [] / . ­ .: , 2006.- 466 .: (4) . ., ; 20 .- 8 ., 150 .- [. -] 328 Parlamentlr. Xalq nümayndlri. Hökumt 287. Azrbaycan Respublikasinda bldiyylrin faliyytin dair qanunvericilik saslari [Mtn]: qanunlar, frmanlar, srncamlar, qrarlar /Aran Humanitar regional inkiaf tkilati.- B.: Qanun, 2006.- 599, [1] s.; 20 sm.- 5 man., 706 nüs. (cildli).- [2006-78529] 288. Azrbaycan Respublikasinin Ekologiya Qanunvericiliyi [Mtn]: normativ-hüquqi aktlar toplusu /trt. .Xuduolu (nr msul) [v b.].- 25 noyabr 2006-ci il qdr olan lav v dyiikliklrl.- B.: Qanun, 2006.- I cild.- 759, [1] s.; 24 sm.- 10 man., 300 nüs. (cildli).- [200679147] Respublikasinin Ekologiya 289. Azrbaycan Qanunvericiliyi [Mtn]: normativ-hüquqi aktlar toplusu /trt. .Xuduolu (nr msul) [v b.].- 25 noyabr 2006-ci il qdr olan lav v dyiikliklrl.- B.: Qanun, 2006.- II cild.- 883, [1] s.; 24 sm.- Cildd nr ili: 2007.- 10 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-79148] 290. Azrbaycan Respublikasinin mk Qanunvericiliyi [Mtn]: normativ hüquqi aktlar toplusu /trt. ed. v ön söz. mül. A.Qasimov; nair .Xuduolu.- B.: Qanun, 2006.1255, [1] s., cdvl; 24 sm.- 20 man., 300 nüs. (cildli).[2006- 78393] 291. Azrbaycan Respublikasinin mk Mcllsinin Kommentariyasi [Mtn] /msul red. A.M.Qasimov.01.07.2006-ci il qdr olan lav v dyiikliklrl.- B.: 48

Qanun, 2006.- 843, [1] s.; 24 sm.- 5 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-78229] 292. Azrbaycan Respublikasinin Hrbi Qanunvericiliyi [Mtn] /trt. v burax. msul Eldar sgrov, Rafiq Ramazanov; red. heyti M.Htmov [v b.]; ba red. S.Mirzyev; red. N.Sfrov; ön söz mül. Z.sgrov.- B.: Elm, 2006.- I hiss.- 414, [2] s.: k., [1] v. portr.; 29 sm.- 6 man., 250 nüs.- ISBN 5- 8066-1633-9 (cildli).- [200677300] 293. Azrbaycan Respublikasinin Qanunlar Külliyyati [Mtn] /nr msul .Xuduolu.- 01.06.2006-ci il qdr olan lav v dyiikliklrl.- B.: Qanun, 2006.- I cild.875,[2] s.; 30 sm.- 39 man. 40 qp., 300 nüs.(cildli)- [200680362] 294. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Dövlt qulluu haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimaks NPM, 2006.- buraxili 253.- 28 s.; 20 sm.- (mk qanunvericiliyi).- 1 man., 50 nüs.- [2006-78665] 295. . [Mtn]: 4 (513) 2006 /. , .- ., 2006.- 44,(1) ., 21 .- (nesmenin ).- (. . ).- 2 ., 50 .[2006-77512] 296. . [Mtn] /. .- .: , , 2006.- 25.- 24 .; 20 .- ( ).- 2 ., 100 .- [2006-77499] 297. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. [Mtn]: Hemofiliya v talassemiya irsi qan xstliklri haqqinda sndlr toplusu: 9 (518) 2006.- B., 2006.- 16 s.; 21 sm.(Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 3 man., 500 nüs.- [2006-79967] 49

298. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. nzibati icraat haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: (21 oktyabr 2005-ci il tarixind qbul edilmidir).- B.: Hüquq dbiyyati, 2006.- 64 s.; 20 sm.- 1 man. 20 qp., 3000 nüs.[2006- 77556] 299. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Mülliflik hüququ v laqli hüquqlar haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: 8 (517) 2006 /burax. msul Cmil Mirbirova, öl Quliyeva.- B., 2006.- 36 s.; 20 sm., (Biznesmenin bülleteni).(Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 2 man., 50 nüs.- [2006- 77740] 300. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Sosial müavintlr haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /burax. msul .Babayev.- B.: Minimaks NPM, 2006.- buraxili 252.- 12 s.; 20 sm.- Sosial müavintlr.1 man., 50 nüs.- [2006-78681] 301. . [Mtn]: 1 (510) 2006 /. , .- .: nesmenin b ., 2006.- 20 [1] .; 21 .- (. . ).- 2 ., 60 .[2006-77139] 302. . [Mtn]: 5 (514) 2006 /. , .- ., 2006.- 16 (1) .; 21 .- (nesmenin ).- (. . ).- 2 ., 75 .[2006-77513] 303. Azrbaycan Respublikasinin Qanunu. Yol hrkti haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn] /nr msul .Xuduolu.- 1 iyun 2006-ci il qdr olan lav v dyiikliklrl.- B.: Qanun, 2006.- 147, [1] s.; 20 sm.- Cildd nr ili: 2005.- 2 man.- 300 nüs.- [2006-79139] 50

304. Azrbaycan Respublikasinin Mülki Mcllsi [Mtn] /nr msul .Xuduolu.- B.: Qanun, 2006.- 703, [1] s.; 20 sm.- 8 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-78387] 305. [Mtn]: . . . .- .: , 2006.- : 2 2005- - 7 2006- .- 361, [1] .; 20 .- 4 ., 200 .- [2006-77280] 306. [Mtn]: . . .- .: , 2006.- 2-i : 1-24 2006- .- 609 [1] .; 20 .- 7 ., 200 .- [2006-77957] 307. [Mtn]: . . .- .: , 2006.- 3- : 4-25 2006- .- 398 [1] .; 20 .- 5 ., 204 .- [2006-77830] 308. [Mtn]: . . .- .: , 2006.- 4- : 12-30 2006- .- 441, [1] .; 20 .5 ., 204 .- [2006-77831] 309. Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi iclaslarinin protokollari v stenoqramlari III çairi. Dördüncü sessiya payiz [Mtn]: 2-20 oktyabr 2006-ci il.- B.: Milli Mclisin nri, 2006.- 5-ci cild.- 406, [1] s.; 20 sm.- 3 man., 203 nüs.[2006-79210] 310. Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi iclaslarinin protokollari v stenoqramlari [Mtn]: III çairi. Dördüncü sessiya payiz. 7-28 noyabr 2006-ci il.- B.: Milli Mclisin nri, 2006.- 6-ci cild.- 702, [1] s.; 20 sm.- 4 man., 203 nüs.[2006-79258] 51

311. Azrbaycan Respublikasi Milli Mclisi iclaslarinin protokollari v stenoqramlari [Mtn]: III çairi. Dördüncü sessiya payiz. 5-29 dekabr 2006-ci il.- B.: Milli Mclisin nri, 2006.- 7-ci cild.- 780, [1] s.; 20 sm.- 4 man., 203 nüs.[2006-80024] 312. Azrbaycan Respublikasinin Shiyy Qanunvericiliyi [Mtn] /nr msul .Xuduolu.- 15 fevral 2006-ci il qdr olan lav v dyiikliklrl.- B.: Qanun, 2006.- 759, [1] s.; 21 sm.- 6 man., 300 nüs. (cildli).- [200679146] 313. Azrbaycan Respublikasinin Torpaq Qanunvericiliyi [Mtn]: toplu /nr msul .Xuduolu.(01.09.2006-ci il qdr olan lav v dyiikliklrl).- B.: Qanun, 2006.- 931, [1] s.; 20 sm.- 6 man., 300 nüs.- (cildli).[2006-79145] 314. Dövlt mlakinin idar edilmsi üzr Dövlt Komitsi (sasnam) [Mtn]: 2 (511) 2006 /burax. msul Cmil Mirbirova, öl Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni N.E., 2006.- 28 [1] s.; 21 sm., (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 10000 man., 25 nüs.- [2006-77138] 315. Krimov, S. nzibati icraat haqqinda Azrbaycan Respublikasinin Qanunu [Mtn]: Kommentariya /Syyad Krimov, Gün Vliyeva.- B.: Hüquq dbiyyati, 2006.463, [1] s.; 22 sm.- 3 man., 200 nüs. (cildli).- [2006-78660] 316. , . 2005- : (, ) [Mtn] /Ramiz Mehdiyev; red. .Aslanov, B.Musayev.- B.: I sr Yeni nrlr evi, 2006.- 263 [1] s.; 21 sm.- 4 man, 500 nüs.- ISBN 10 9952-419-03-8; ISBN 13 978-419-03-0[2006-77201] 317. Mhdud msuliyytli cmiyytlr haqqinda müddalar [Mtn]: 7 (516) 2006 /burax. msul Cmil Mirbirova, öl Quliyeva.- B., 2006.- 16 s.- 20 sm.(Biznesmenin bülleteni).- (Azrb. Resp. qanunvericiliyi).- 2 man., 50 nüs. [2006- 77739] 52

318. Mirzyev, H. Deputatliq faliyyti [Mtn] /Hsn Mirzyev; elmi red. V.H.liyev.- B.: Elm, 2006.- IX cild.566, [3] s.; fotok., port.; 23 sm.- 10 man., 1000 nüs.ISBN 5-8066-1711-4 (cildli).- [2006-79984] 319. « » () [Mtn]: 3 (512) 2006.- ., 2006.- 8,[1] .; 21 .- (nesmenin ).- (. . ).- 2 ., 50 .- [2006-77505] 320. - , [Mtn]: 6 (515) 2006 /. , .- ., 2006.- 8 .; 21 .- (nesmenin ).- (. . ).- 2 ., 60 .[2006-77514] 321. , . 2005 []: ( ) / .- .: I- , 2006.- 320 .; 22 . ., 500 . ( .).- [2006-2-770960 ] 329 Siyasi partiyalar v hrkatlar arasinda mulluq 322. Azrbaycanda gnclr vziyytinin thlili [Mtn] /elmi rhb. S.Mehbaliyev; layihnin rhb. .liyev; red. B.Rzayev; BT Azrb. Hmkarlar ittifaqlari konfederasiyasi.- B., 2006.- 358 s.; 21 sm.- Mtn Azrb. v rus. dillrind.- 6 man.- [2006-80942] 323. brahimov, . Azrbaycan uaq fondunda (1988-2005) [Mtn] /smayil brahimov.- B.: Natra-Press, 2006.- 296, [2] s.; fotok., [1] v. fotok.; 22 sm.- 3 man., 350 nüs. (cildli).- [2006-78510] 33 qtisadiyyat. qtisadi elmlr. 324. Abdullayev, S. Azrbaycan Respublikasinin xarici ticart sahsind qanunvericiliyinin thlili [Mtn] /Sabit Abdullayev, G.F.Dadaova, C..Feyzullayev; red. heyti 53

H.Babayev; Azrb. Resp. qtisadi inkiaf nazirliyi.- B.: Adilolu, 2006.- 84, [2] s.; 20 sm.- ( ÜTT-y üzv olma nrlrin seriyasi).- 2 man., 1000 nüs.- ISBN 978-9952-25038-1- [2006-78156] 325. Axundov, . Marketinqin lifbasi [Mtn]: drs vsaiti: ali mktb tlblri üçün nzrd tutulmudur /msddin Axundov; red. ..Axundov.- B.: MSV nr, 2006.- 582, [2] s.: 21 sm.- 7 man., 1000 nüs.- ISBN 10 9952-8079-1-0.ISBN 13 978-9952-879-1-2 (cildli).- [2006-78001] 326. Axundov, . Marketinq anlayi [Mtn]: drs vsaiti: ali mktb tlblri üçün nzrd tutulmudur /msddin Axundov; red. ..Axundov.- B.: MSV nr, 2006.- 402, [2] s.; 20 sm.- ADU-nun 75 illik yubileyin hsr olunur.- 7 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-78002] 327. Aliyev, . Milli iqtisadiyyat v aqrar sahnin inkiaf problemlri [Mtn] /sa Aliyev; elmi red. S.V.Salahov.- B.: Elm, 2006.- 380, [2] s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- Biblioqr.: s. 365.- 2 man. 20 qp., 500 nüs.ISBN 5-8066-1765-3- [2006-77952] 328. AMEA müxbir üzvü, mkdar elm xadimi, iqtisad elmlri doktoru, professor, Beynlxalq Menecment Akademiyasinin hqiqi üzvü, Beynlxalq qtisadçilar ttifaqinin üzvü Aqil lirza olu liyevin 80 illiyin hsr olunmu elmi sessiyanin materiallari [Mtn] /elmi red. N.Qasimov.- B., 2006.- 224 s.- [ATU k/x] 329. Atakiiyev, M. Mainqayirma müssislrind istehsalin tkili [Mtn]: drslik /M.C.Atakiiyev, H.M.Abbasov, N.H.Abbasova; elmi red. Q.S.Süleymanov, ADNA.- B.: Yurd NPB, 2006.- 262, (2) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 257-258.- 9 man., 500 nüs. (cildli).- [200679094] 330. Auditorlarin pe etikasi mcllsi [Mtn] /trt. Qm Bayramov; red. .Yaqubov.- lav v dyiik. edilmi II nri.- B.: qtisadiyyat v audit, 2006.- 90, (2) s.; 14 sm.- 1man. 40 qp., 500 nüs. (cildli).- [2006-77668] 54

331. AzETET glirlr üzr kommersiya tkilatlari üçün milli mühasibat uçotu standarti [Mtn]: müllif layihsi /H.sdov, E.Cfrov, M.Qafarov, .Atayev; red. R.Krimov.- B., 2006.- 22, [1] s.; 20 sm.- (cmal informasiya).- 2 man., 100 nüs.- [2006-78185] 332. AzETET kapitalda dyiikliklr haqqinda hesabat üzr kommersiya tkilatlari ücün milli mühasibat uçotu standarti [Mtn]: müllif layih /H.sdov, E.Cfrov, V.elainov [v b.]; red. E.Cfrov.- B., 2006.- 24 s.; 20 sm.- (cmal informasiya).- 60 qp., 100 nüs.- [2006-77368] 333. AzETET kommersiya tkilatlari üçün milli muhasibat uçotu standartlarinin konseptual saslari [Mtn]: mullif layihsi /H.sdov, E.Gfrov; red. R.Krimov.- B., 2006.- 22, [1] s.; 20 sm.- (cmal informasiya).- 1 man., 100 nüs.- [2006-78183] 334. AzETET maliyy hesabatlarinin tqdimati üzr kommersiya tkilatlari ücün milli mühasibat ucotu standarti [Mtn]: müllif layih /H.sdov, E.Cfrov, V.elainov [v b.]; red. E.Cfrov.- B., 2006.- 48 s.; 20 sm.- 60 qp., 100 nüs.- [2006-77369] 335. Azrbaycan mdn snayesind ffafliin üc bücai [Mtn] /qtisadi tdqiqatlar mrkzi; ekspert qrupu Q.badolu, A.Mehtiyev, R.Aayev; elmi red. V.Bayramov.- B., 2006.- 52+52 s.; 19 sm .- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 1 man., 60 qp., 1000 nüs.- ISBN 99528057-4-8- [2006-77439] 336. Azrbaycan Respublikasi dövlt neft fondu haqqinda [Mtn] /trt.- mül. Himayt Rizvanqizi; red. H.Rizvanqizi, .Mmmdli; Himaydar humanitar tk. nzdindki Azrb. neft snayesi üzr informasiya v resurs mrkzi.- B.: Azrnr, 2006.- 329, (2) s., cdv.+disk.; 20 sm.- 6 man., 500 nüs.- [2006-78376] 337. Azrbaycan Respublikasi dövlt neft irkti [Mtn]: illik hesabat 2006.- B., 2006.- 80 s.: k.; 30 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 5 man.- [2006-80180] 55

338. Azrbaycan Respublikasinin bank sistemind mühasibat uçotunun aparilmasina dair normativ qaydalar v metodoloji östrilr [Mtn] /Azrb. Resp. Milli Banki.B.: Çinar-Çap, 2006.- 399, [1] s.; 20 sm.- 15 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77983] 339. Bazar iqtisadiyyati raitind aqrar münasibtlrin inkiafi v tkmilldirilmsi [Mtn] /elmi red. .M.Muradov; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- B.: Elm, 2006.250,[1] s.; 20 sm .- Biblioqr.: s. 247-250.- 2 man. 20 qp., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1711-4- [2006-77933] 340. Büdc ii [Mtn] /Q.Bayramov (badolu), .hmdov, A.Mehtiyev, F.Rsulov; qtisad v biznes tdq. v thsil mrkzi; Xzr un-ti.- B., 2006.- 94, (4) s.: k.; 23 sm.- Biblioqr.: s. 93-94.- 3 man.- ISBN 10 9952-20-038-2.ISBN 13 978-9952-20-038-6- [2006-79289] 341. Daxili audit faliyytinin tml prinsiplri [Mtn] /Beynlxalq müstqil auditor firmasi.- B.: Mutrcim, 2006.39, (3) s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78865] 342. Enerjidaiyicilar [Mtn]: imkanlar, perspektivlr /A.M.Quliyev, F.N.Mmmdov, K.M.Nbiyev, X.M.Nbiyev; elmi red. A.F.Musayev, Q..Mmmdov.B.: Nafta-Press, 2006.- 296, (1) s.; k., cdv., xrit.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 291-293.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [200678796] 343. bdulhsnli, T. qtisadiyyat da poeziyadir [Mtn]: iqtisadi, publisistik v bbi yazilar /Tofiq bdulhsnli; red. M.Cmilov.- B.: irvannr, 2006.- 220 s.; 20 sm.- 2 man., 40 qp., 200 nüs. (cildli).- [2006-77882] 344. haliy mnzil-kommunal xidmtinin bazar iqtisadiyyati raitind transformasiya v perspektiv inkiafi [Mtn] /trt. li lirzayev, Frid Qurbanova.- B.: qtisad un-ti, 2006.- 129, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 127-128.- 2 man.- [2006-78082] 345. hdov, H.E. Lnkaranin maliyy tarixindn [Mtn]: tarixi oçerk, mktublar, xatirlr /Haci Etibar hdov; red. 56

.Rcbov.- B.: Adilolu, 2006.- 119, [1] s.; k.; 20 sm .- 1 man. 40 qp., 250 nüs.- [2006-78129] 346. hmdov, . Knd tsrrüfatinin idar edilmsi [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /sa hmdov; elmi red. Z.Smdzad.- B.: Oza, 2006.- 880 s.; 24 sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77799] 347. liyev, A. qtisadiyyat v hüqüq [Mtn]: ensiklopedik izahli lüt /Aydin liyev, C.Nuriyev, G.Nuriyeva; elmi red. S.Y.Müslümov, red. F.Aazad.- Tkrar nr. Yenidn il. v tkm. variantda.- B.: Qanun, 2006.- 319, (1) s.; 20 sm.- 5 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78374] 348. liyev, N. Azrbaycaninin snaye v yanacaq-enerji kompleksinin vziyyti v inkiaf istiqamtlri [Mtn] /Natiq liyev.- B.: Azrbaycan, 2006.- 71, [1] s.; k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 67-70.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [200678086] 349. liyev, T. Kadrla tminat marketinqinin tkili v idar edilmsi: neft emali v kimya müssislrind [Mtn]: monoqrafiya /Tbriz liyev, Elnur Dalqlicov; ADNA.- B.: Elm, 2006.- 122, (2) s., cdv.- 20 sm.- Biblioqr.: s. 118120.- 2 man., 200 nüs.- ISBN 5-8066-1765-3 (cildli)- [200678531] 350. liyev, V. Azrbaycan Respublikasinin xarici iqtisadi faliyytinin tnzimlnmsind ömrük tariflrinin ttbiqi problemlri [Mtn] /Vüqar liyev; elmi red. A.A.Qasimov.B.: irvannr, 2006.- 169, (1) s.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.[2006-78723] 351. Feyzullabyli, . Ticart iqtisadiyyati [Mtn]: II hissd: drslik /.Feyzullabyli.- B.: qtisad un-ti, 2006.- I hiss: Ticart qurumlarinin ticart-tsrrüfat-maliyy faliyyti.- 247 s.- 8 man.- [ADU k/x] 352. Feyzullabyli, . Ticart iqtisadiyyati [Mtn]: II hissd: drslik /.Feyzullabyli.- B.: qtisad un-ti, 2006.- II hiss.- 306 s.- 6 man.- [ADU k/x] 57

353. Gömrük rsmildirilmsi [Mtn]: drslik /K.F.Heydrov [v b.]; red. .S.Bairov.- B.: Qanun, 2006.324 s.; 20 sm.- 6 man., 1000 nüs.- [Prez. k/x] 354. Göyçayli, . Tbitdn istifadnin iqtisadi v ekoloji saslari [Mtn] drslik /övqi Göyçayli, Telman smayilov; BDU.- B.: irvannr, 2006.- 176 s.; sxem.; 20 sm.Biblioqr.: s. 161-163.- 12 man., 300 nüs. (cildli).- [2006786840] 355. Hmidov, M. Keçid dövründ mk bazarinin tkkülü v tnzimlnmsi problemlri [Mtn]: monoqrafiya /Mehriban Hmidova; elmi red. A.A.Qasimov.- B.: Hüquq dbiyyati, 2006.- 200 s.: il.; 21 sm.- 6 man., 300 nüs.- [Prez. k/x] 356. Hsnova, A. Aqrar islahatlar v sosial-iqtisadi inkiaf [Mtn] /A.S.Hsnova; elmi red. .lirzayev.- B.: Qanun, 2006.- 126, (2) s.; cdv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 123-126.- 3 man., 500 nüs.- [2006-80278] 357. Hüseynov, M. Aqrar sahnin dayaniqli inkiaf problemlri [Mtn]: monoqrafiya /Mhrrm Hüseynov; elmi red. S.V.Salahov.- B.: Nurlan NPM, 2006.- 302, [2] s., cdv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 296-302.- 15 man., 500 nüs.ISBN 9952-426-55-0.- [2006-81286] 358. Hüseynova, Z. qtisadi nzriyy: struktur-mntiqi nzriyy [Mtn]: drs vsaiti /Zrif Hüseynova; elmi red. K.A.Sariyev; Azrb. Dillr un-ti.- B.: "ADU Nriyyati" MMC, 2006.- 145, [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 141-142.- 3 man., 100 nüs.- [2006-80418] 359. badolu, Q. Azrbaycan v dünya ticart tkilati [Mtn] /Qubad badolu, A.Mehtiyev, R.liyev; elmi red. V.Bayramov; qt. tdqiqat. mrkzi.- B., 2006.- 123, [1] s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 118-121.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 9952-8057-5-6 (cildli).- [2006-77913] 360. manov, . Regionlarin inkiafinin proqnozladirilmasi [Mtn]: drs vsaiti /zizaa manov; 58

red. M.Mmmdov; ADU.- B., 2006.- 201,(1) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 200.- 5 m., 500 nüs.- [2006-77233] 361. sayev, A. Neftqaz sahlrinin texniki-iqtisadi östricilrini yaxiladiran ehtiyatlarin iqtisadi-riyazi metodlarla tdqiqi [Mtn] /Aaheydr sayev, Zhra Smdova; Azrb. dövlt neft akademiyasi.- B.: Elm, 2006.184 s.; 20 sm.- 6 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1757-2[2006-77772] 362. Kavass, . ÜTT-y üzv olma [Mtn]: Prosedurlar, tlblr, v çtinliklr /qor Kavass; red. heyti H.Babayev [v b.]; Azrb. Resp. iqtisadi inkiaf nazirliyi.- B.: Adilolu, 2006.- 42, [2] s.; 20 sm.- (ÜTT-y üzv olma nrlrin seriyasi).- 1 man., 1000 nüs.- ISBN 978-9952-25-037-4[2006-78155] 363. Krimli, .A. Beynlxalq iqtisadi münasibtlrin müasir problemlri [Mtn]: drslik /.A.Krimli.- B.: Çaiolu, 2006.- 304 s.- 8 man.- [ADU k/x] 364. Krimov, A. Mühasibat uçotu, vergilr [Mtn]: nzri-praktiki vsait /Aydin Krimov; red. A.Krimov.Yeddinci nr.- B.: Ozan, 2006.- 512 s., cdv.; 24 sm.- 22 man., 500 nüs.- [2006-78385] 365. Krimov, X. Strateji idaretm [Mtn]: metodlar v praktika /Xalid Krimov; elmi red. T.N.liyev.- B.: Elm, 2006.- 192, (3) s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 192.- 3 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1782-3 (cildli).- [2006-78937] 366. Krimov, C.H. Dünya ölklri: makroiqtisadi göstricilr [Mtn]: soru /C.H.Krimov, T.H.Krimova.B.: Çaiolu, 2006.- 64 s.- 2 man.- [ADU k/x] 367. Krimova, N. Görkmli iqtisadçi alim Aqil liyev [Mtn] /H.Krimova, N.Allahverdiyev.- B.: Nurlan, 2006.120 s.- [ATU k/x] 368. Qasimov, . rqin qapisi Naxçivan diyari [Mtn]: sosial-iqtisadi oçerk /bülfz Qasimov; red. N.Q.Cfrov [v b.].- B.: Azrbaycan nriyyati, 2006.- I cild.- 340 s., rngli foto; 21 sm.- 8 man., 1000 nüs.- [Prez. k/x] 59

369. Quliyev, R. Azrbaycanda iqtisad elmi: ixtilafli transformasiya [Mtn] /Rafiq Quliyev; red. H.A.Xlilov: Beynlxalq iqt. aradirmalar v inkiaf agentliyi, ATU.- B.: Nurlar NPM, 2006.- 237, [1] s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 9952-426-64-X- [200678061] 370. Quliyev, T. (Tofiq Frid). Menecmentin (idaretmnin) saslari [Mtn]: drslik /Tofiq Quliyev; elmi red. M.X.Meybullayev.- Yenidn sasli il. v tamam. ikinci nri.- B.: Qrnfil, 2006.- 589, (3) s.; 23 sm.- 10 man., 600 nüs.- [2006-79616] 371. Quliyev,T. (Tofiq Frid). nflyasiyanin anatomiyasi [Mtn] /elmi red. M.Meybullayev.- B., 2006.- 277, (1) s.; 20 sm.- 2 man., 800 nüs. (cildli).- [2006-79589] 372. Maliyy v birja terminlri lüti [Mtn] /trt.-mül. ..hmdov; red. A.A.Nadirov, Z..Smdzad.- B.: Naksuana, 2006.- 206 s.; 20 sm.- 5 man., 500 nüs.- ISBN 9952-8090-5-0- [Prez. k/x] 373. "Maliyy v kredit" fnnindn kurs ilrinin yerin yetirilmsin dair metodik göstrilr [Mtn]: ixt. "Maliyy v kredit": bakalavr pillsi üçün /trt. F.M.Quliyev, .H.smayilov; elmi red. M.C.Atakiiyev; Azrb. Resp. thsil prob. in-tu; Elm v thsil mrkzi; Tfkkur un-ti.- B., 2006.- 13, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 11.- 60 qp., 250 nüs.[2006-78944] 374. Mehdizad, M. qtisadiyyatin transfarmasiyasi v Naxçivan Muxtar Respublikasinin sosial-iqtisadi inkiaf problemlri [Mtn] /Mehriban Mehdizad; elmi red. v msl. .lirzayev.- B.: Elm, 2006.- 167, (1) s.; 20 sm .Biblioqr.: s. 162-167.- 7 man., 500 nüs.- ISBN 5-80661769-6 (cildli).- [2006-77779] 375. Menecment (mühazirlr kursu): II 02.02.00 menecment (mülki aviasiya) ixt. üçün [Mtn]: tdris metodik vsait /trt. ed. T.T.Taiyev; red. H.H.Talibov; 60

Thsil nazirliyi; Milli aviasiya akad-si.- B., 2006.- 162, (1) s.; 20 sm.- 3 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-79830] 376. Mdn snayesind ffafliq tbbüsü [Mtn]: Pilot ölklrinin tcrübsi. Beynlxalq konfrans. Baki, Azrbaycan Aprelin 6-8, 2006 /trt. Sabit Bairov.- B.: Adilolu, 2006.- 197, (1) s.; k.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 170172.- Cildd srlöhv: Pilot ölklrinin tcrübsi.- 2 man., 750 nüs.- ISBN 10 9952-25-045-2.- ISBN 13 978-9952-25045-9- [2006-79117] 377. Mhsuldarliq v rqabt davamliq: [Mtn] sahibkarlar ücün vsait /trt. lqar sdov; elmi red. .Mmmdov; red. .Qaybaliyev.- B.: smayil NPM, 2006.- 91,(1) s.: k.; 19 sm.- 3 man., 700 nüs.- [200680386] 378. Mmmdov, N. qtisadi thlüksizlik [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Nüsrddin Mmmdov; Mnsur Brxudarov; red. K.Hüseynov.- B.: qtisad Un-ti, 2006.452, [2] s.; 24 sm.- 22 man. 40 qp., 500 nüs.- [2006-80785] 379. Mmmdov, Y. Azrbaycan Respublikasinda auditor xidmtinin formalamasi v inkiaf perspektivlri [Mtn] /Yaar Mmmdov elmi red. .S.Salahov; qt. islahatlar mrkzi; Azrb. Kooperasiya un-ti.- B.: Elm, 2006.- 274, (2) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 261-268.- 5 man., 200 nüs.- SBN 58066-1240-6 (cildli).- [2006-78533] 380. Mmmdov, Z. Pul, kredit v banklar [Mtn]: drslik /Zahid Mmmdov.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2006.- 528 s.: cdvl.; 21 sm.- 14 man., 500 nüs.- ISBN 587459-251-2- [Prez. k/x] 381. Mmmdov, Z. Xalq kapitalizminin formalamasinda v inkiaf etmsind qiymtli kaizlar bazarinin rolu [Mtn] /Zahid Mmmdov, Ramil Haciyev.- B.: Nasir, 2006.- 264 s.; 22 sm.- Lüt: s. 251-261.- 8 man., 200 nüs. (cildli).[2006-77674] 61

382. Milli iqtisadi inkiafin Azrbaycan modeli mövzusunda Beynlxalq konfransin iclasinin materiallari [Mtn].- B.: ADU, 2006.- 156 s.- [ADU k/x] 383. Minçevir hrinin sosial-iqtisadi inkiafi proqrami [Mtn]: 2005-2010 v 2015-ci illrin tqdimat mrasiminin materiallari /elmi red. T.N.liyev; Mingcevir hri icra hakimiyyti.- Mingcevir, 2006.- 105, [1] s.: k.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78493] 384. Mirzyev, T. qtisadiyyatin idar edilmsi [Mtn]: muhazirlr toplusu: drslik ali iqtisad mktblrind thsil alan tlblr ücün /Tofiq Mirzyev; elmi red. .H.smayilov; Azrb. Resp. Hava yollari döv. konserninin Milli aviasiya akad-si.- B.: Çaiolu, 2006.- 210, [2] s.; 24 sm.- Biblioqr.: s. 203-205.- 10 man., 500 nüs. (cildli).[2006-78397] 385. Muradov, .C. Azrbaycan v ÜTT [Mtn]: xidmtlr /dalt Muradov; red. heyti H.Babayev [v b.]; Azrb. Resp. iqtisadi inkiaf nazirliyi.- B.: Adilolu, 2006.35, [1] s.; 20 sm.- (ÜTT-y üzv olma nrlrin seriyasi).Biblioqr.: s 35.- 1 man., 1000 nüs.- ISBN 978-9952-25-0367- [2006-78154] 386. Muradov, R. Müasir mrhld halinin mulluq quruluunun formalamasi v tkmilldirilmsi problemlri [Mtn]: monoqrafiya /Rövn Muradov; red. A.Q.Gözlova; AMEA, qtisadiyyat in-tu.- B.: Elm, 2006.- 215, [1] s.; 21 sm.- 5 man., 250 nüs.- ISBN 5-8066-1738-6- [2006-80521] 387. Nacizad, E. Sosiallaan iqtisadiyyat [Mtn]: monoqrafiya /Eln Hacizad; elmi red. Z..Smdzad.B.: Elm, 2006.- 508, (3) s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 495502.- 12 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1314-3 (cildli).[2006-78686] 388. Neft v yoxsulluq [Mtn] /trt.-mul. Allahyar Muradov; red. .Mmmdli; Himaydar humanitar tkilatinin nzdindki Azrbaycaninin neft snayesi üzr 62

informasiya v resurs mrkzi.- B., 2006.- 148 s., cdv.; 20 sm.- 2 man. 40 qp., nüs yox.- [2006-78375] 389. Regional inkiafin iki ili [Mtn]: nailiyytlr v perspektivlr: (lham liyev haq.) /Azrb. Resp. qtisadi inkiaf nazirliyi.- B.: "smayil" NPM, 2006.- 153, [1] s.: k.; 26 sm.- 4 man.- [2006-80424] 390. Reionlarin sosial-iqtisadi inkiaf problemlri [Mtn]: ki-Zaqatala regionu timsalinda: monoqrafiya /.C.Qasimov, H.A.srafilov, E.M.Hacizad, E.A.Aayev; elmi red A.A.Nadirov; ADU.- B.: qt. un-ti, 2006.- 300, [2] s., [12] v. fotok., [1] v. portr.; 22 sm.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78497] 391. Rzayev, . Beynlxalq iqtisadiyyatda ofor mexamizmin ttbiqi [Mtn]: drslik /mran Rzayev.- B.: qtisad Un-ti nriyyati, 2006.- 208 s. [2006- ADU k/x] 392. Rzayev, Q. Mühasibat uçotu v audit [Mtn]: drslik /Qhrman Rzayev; elmi red. S.M.Sbzliyev.- B.: qtisad Un-ti nriyyati, 2006.- 383 s.; 21 sm.- (ADU drsliklri).14 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 393. Sabirolu, N. Qloballama v xarici investisiyalar [Mtn] /Natiq Sabirolu; red. .hmdolu.- B., 2006.- 287, (1) s.; 20 sm.- ("Qloballaan Azrbaycan" sivil inkiaf mrkzinin kitabxanasi).- Biblioqr.: s. 273-287.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 5-8133-1054-4- [2006-77791] 394. Sahvi auditlrin aparilmasina dair proqramlar [Mtn] /trt. Qm Bayramov, Cmalddin Axundov; red. .Yaqubov.- Tamaml. ikinci nri.- B.: qtisadiyyat v audit jurnalinin nri, 2006.- 229, (3) s.; 19 sm.- 3 man., 500 nüs.[2006-79612] 395. Smdzad, . stehsal menecmenti [Mtn]: mühndis iqtisadiyyati v idaretm istiqamti üzr thsil alan mktb tlblri üçün drs vsaiti /amil Smdzad; red. X.M.Yahudov.- B.: Thsil NPM, 2006.- 374, (1) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 373-374.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [200679095] 63

396. Süleymanov, Q. Beynlxalq mk bazarinin inkiaf problemlri [Mtn]: drslik /Qznfr Süleymanov.- B., 2006.- 184 s.- [ADU k/x] 397. Transsrhd sularin idar olunmasi problemlri [Mtn] /elmi red. .Mustafayev; "Ruzgar" Ekoloji ictimai birliyi.- B.: Adilolu, 2006.- 63, [1] s.; 19 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-80705] 398. Vergilr v vergitutma [Mtn]: drslik /F..Mmmdov, A.F.Musayev, M.M.Sadiqov [v b.].- B., 2006.- 431, (1) s.; 24 sm.- 8 man., 1000 nüs. (cildli).- [200678462] 399. Vliyev, D. Qloballama raitind Azrbaycanin dünya maliyy bazarlarina inteqrasiyasi: tmayüllr, problemlr, perspektivlr [Mtn]: monoqrafiya /Dünyamali Vliyev; elmi red. A.Musayev.- B.: Azrbaycan Un-ti, 2006.- 239, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 224-239.- 2 man. 40 qp., 500 nüs.- [2006-77845] 400. Vtndain büdc bldçisi: 2006-ci maliyy ili [Mtn] /Qubad badolu, Azr Mehtiyev, Rövn Aayev, Samir liyev; elmi red. V.hmdov.- B.: Ekspert jur., 2006.- 60 s.: k.; 29 sm.- 2 man., 1000 nüs.- (ffaf büdc kitabxanasi).- ISBN 9952-8031-7-6- [2006-77487] 401. Yeni dünyada yeniln Azrbaycan iqtisadiyyati [Mtn]: mqallr toplusu /red. .hmdolu.- B., 2006.375, (1) s., fotok.; 20 sm.- ("Qloballaan Azrbaycan " sivil inkiaf mrkzinin kitabxanasi ).- 4 man., 500 nüs.ISBN 5-8133-1054-6 (cildli).- [2006-77788] 402. Yüzbaova, G. Azrbaycanin neft-qaz strategiyasi: problemlr v proqnozlar [Mtn]: monoqrafiya /Güln Yuzbaova, Zahid Abdullayev; elmi red. A.B.Abbasov; Azrb. Dövlt. qt. un-ti.- B.: Nurlan, 2006.- 755, (1) s.: k.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 753-755.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77770] 64

403. Yüsifova, T. yerlrinin attestasiyasi [Mtn]: drs vasaiti /Timrus Yüsifova.- B., 2006.- 102 s.- [2006-ADU k/x] 404. , . []: / .- .: , 2006.- 84 .- [ ] 405. , .. [] /..; . . ...- .: , 2006.- 340 ., .; 20 .- 7 ., 300 .- [2006-2-771165] 406. , . []: / .- .: , 2006.- 436 ., .; 20 .- 8 ., 200 .- ISBN 5-8066-1770-- [. -] 407. , .. [] /..; . . ..; . ., ..- .: , 2006.- 252 .; 20 .- 7 ., 300 .- ISBN 5-8066-1088-8- [2006-2-771170] 408. , . []: / .- ., 2006.- 120 .- [- . -] 34 Hüquq. Hüquqünasliq 409. Abdullayev, . Beynlxalq terrorizmin xronologiyasi v kriminoloji aspekti [Mtn] /bdulli Abdullayev, Akif Rfiyev; elmi red. B.Zahidov.- B.: smayil NPM, 2006.294, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 289-294.- 2 man., 100 nüs.[2006-78370] 410. Abdullayev, . Beynlxalq terrorizm: onunla cinaythüquqi v kriminoloji mübariznin aktual problemlri [Mtn] /bdülli Abdullayev, .Krimov, B.Zahidov; elmi 65

red. H.S.Qurbanov.- B.: Qanun, 2006.- 407, [1] s.; 21 sm.Biblioqr.: s. 400-403.- 6 man., 200 nüs.- [2006-81026] 411. Allahverdiyev, S. Azrbaycan Respublikasi konstitusiyasinin v hüququnun saslari [Mtn]: drslik /Sabir Allahverdiyev; elmi red. E.liyev; Odlar yurdu unti.- Yenidn iln. v lav ol. 3-ci nri.- B.: Digesta, 2006.- 335 s.; 20 sm.- 8 man., 500 nüs. (cildli).- [200677996] 412. Allahverdiyev, S. qli mülkiyyt hüququ [Mtn]: drs vsaiti /Sabir Allahverdiyev; Odlar Yurdu universiteti.B.: Digesta, 2006.- 584 s.; 20 sm.- 10 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 413. Allahverdiyev, S. rf, lyaqt v igüzar nüfuzun mülki-hüquqi üsullarla mhkm müdafisi [Mtn]: Azrb. Resp. MM-in 23-cü maddsinin elmi-praktiki kommentariyasi /Sabir Allahverdiyev; Azrb. Beynlxalq un-ti.- B.: Diesta, 2006.- 143, (1) s.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs.- [2006-77970] 414. Avropa insan hüquqlari mhkmsinin seçilmi qrarlari [Mtn] /trc. Kamal Abbasov; red. .liyev; Avropa urasi.- B., 2006.- I cild.- 349, [2] s.; 21 sm.- 10 man. 90 qp.- 1000 nüs.- [2006-80443] 415. Avropa insan hüqüqlari mhkmsi haqqinda [Mtn]: suallar v cavablar /Avropa urasinin Azrb. Resp. informasiya ofisi.- B., 2006.- 32 s.; 16 sm.- nüs yox.- [200677269] 416. Azrbaycan Respublikasi Seçki Mcllsi [Mtn] /nr msul .Xuduolu.- (01.02.2006-ci il qdr olan lav v dyiikliklrl).- B.: Qanun, 2006.- 279,(1) s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2006-77974] 417. Azrbaycan Respublikasinda informasiyanin ld edilmsi [Mtn] Qanunvericilik v praktika: Monitorinqin nticlrin dair hesabat /üm. red. v trt. S.Mmmdov; AC (Budapet ofisi), Vtndaliq mk hüq. müdafi 66

liqasi.- B., 2006.- 70, (2) s., sxem.; 23 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 9952-25-025-8- [2006-78429] 418. Azrbaycan Respublikasinin Ail Mcllsi [Mtn] /nr msul .Xuduolu.- 15.02.2006-ci il qdr lav v dyiikliklrl.- B.: Qanun, 2006.- 159, (1) s.; 20 sm.(Hüquqünasin kitabxanasi).- 3 man., 300 nüs. (cildli).[2006-77988] 419. Azrbaycan Respublikasinin Cinayt Mcllsi [Mtn] /nr msul .Xuduolu.- 02.02.2006-ci il qdr olan lav v dyiikliklrl.- B.: Qanun, 2006.- 271, (1) s.; 20 sm.- (Hüquqünasin kitabxanasi).- 3 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-77992] 420. Azrbaycan Respulikasinin Cinayt-Prosessual Mcllsi. 15 [Mtn] /nr msul. .Xuduolu.- .06.2006ci il qdr olan lav v dyiiklrl.- B.: Qanun, 2006.487,(1) s. + lav 4+2 s.; 20 sm.- (Hüquqünasin kitabxanasi).- 5 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-79144] 421. Azrbaycan Respulikasinin mk Mcllsi [Mtn] /nr msul .Xuduolu.- 15.10.2006-ci il qdr olan lav v dyiiklrl.- B.: Qanun, 2006.- 219, (1) s., lav (4) s.; 20 sm.- (Hüquqünasin kitabxanasi).- 2 man., 300 nüs.- [2006-79136] 422. Azrbaycan Respulikasinin Gömrük Mcllsi [Mtn] /nr msul. .Xuduolu.- 1 oktyabr 2006-ci il qdr olan lav v dyiikliklrl.- B.: Qanun, 2006.- 179, (1) s.; 20 sm.- (Hüquqünasin kitabxanasi).- 2 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-79137] 423. Azrbaycan Respublikasinin nzibati Xtalar Mcllsi [Mtn] /nair .Xuduolu.- 12.03.01.2006-ci ildk olan lav v dyiikliklr.- B.: Qanun, 2006.- 379, (1) s.; 20 sm.- (Hüquqünasin kitabxanasi) (cildli).- [200677994] Konstitusiya 424. Azrbaycan Respublikasinin Mhkmsi [Mtn].- B., [2006].- 36, (1) s., fotok.; 20 sm.67

Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- 2 man., nüs yox.[2006-78430] 425. Azrbaycan Respublikasinin Mülki-Prosessual Mcllsi [Mtn] /nr msul .Xuduolu.- 20 mart 2006ci il qdr olan lav v dyiikliklrl.- B.: Qanun, 2006.243, (1) s.; 20 sm.- 4 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-77993] 426. Azrbaycanda tqsirsizlik prezumpsiyasi [Mtn]: Tolerance nsan Hüquqlarinin Müdafisi ictimai birliyi trfindn hazirlanmi hesabat /ATT-in Baki ofisi.- B., 2006.- 110, (2) s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 1 man., 100 nüs.- [2006-78425] 427. Babaolu, H. nsan hüquqlari v azadliqlar: Tarixi tkamülü, beynlxalq v politoloji aspektlri, Azrbaycan tcrübsi [Mtn]: monoqrafiya /Hikmt Babaolu; elmi red. .hmdov.- B.: Elm, 2006.- 241, (3) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 223-239.- 4 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1711-4 (cildli).[2006-78535] 428. Banklar haqqinda sndlr [Mtn] /nr msul. .Xuduolu.- B.: Qanun, 2006.- 127,(1) s.; 20 sm.(Hüquqünasin kitabxanasi).- 2 man., 300 nüs.- [200679138] 429. Dövlt orqanlarinda, idar, tkilat v müssislrd kargüzarliin aparilmasina dair sndlr toplusu [Mtn].01.02. 2006-ci il qdr olan lav v dyiikliklrl.- B.: Qanun, 2006.- 127, (1) s.; 20 sm.- (Hüquqünasin kitabxanasi).- 2 man., 300 nüs.- [2006-77234] 430. Dünya iqtisadiyyati: beynlxalq ticart, maliyy v inkiaf [Mtn]: drs vsaiti / trc. .A.Krimli; Azrb. Dövlt dillr universiteti; Azrb. Beynlxalq universiteti; B.: CBS, 2006.- 166 s.: cdvl.; 20 sm.- 6 man.- [Prez. k/x] 431. Elektroenergetika haqqinda sndlr toplusu [Mtn] /nr msul .Xuduolu.- B.: Qanun, 2006.- 183, (1) s.; 20 sm.- (Hüquqünasin kitabxanasi).- 2 man. 40 qp., 300 nüs.[2006-77235] 68

432. lirzayev, . Azrbaycan dövltçiliyinin qanunvericilik bazasinin tkmilldirilmsi üzr tcrüb v perspektiv düünclr [Mtn] /li lirzayev.- B.: Adilolu, 2006.- 511, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 511.- 3 man. 20 qp., 250 nüs.- [2006-77758] 433. liyev, E. Qloballama dövründ beynlxalq nqliyyat daimalari: hüquqi aspektlr [Mtn]: monoqrafiya /Etibar liyev; ba red. .M.liyeva, red. E.A.Haciyev. [v b.]; BDU.- B.: "Zrdabi LTD" MMC, 2006.- 360 s.: 20 sm.4 man., 300 nüs.- [2006-79283] 434. liyev, M. Yoxsullua qari mübariznin hüquqi problemlri [Mtn]: monoqrafiya /Mayis liyev; elmi red. A.M.Qasimov.- B.: Sda, 2006.- 182 s.; 19 sm.- 6 man., 200 nüs.- ISBN 9952-428-03-5- [Prez. k/x] 435. liyev, N. Qabaqcadan lbir olan bir qrup xs trfindn tördiln talama mllri il cinayt-hüquqi mübariz [Mtn] /Nazim liyev; elmi red. F.Y.Smndrov; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdq. in-tu.- B.: Huquq dbiyyati, 2006.- 244, (1) s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs yox.[2006-77391] 436. sgrov, . Azrbaycan Respublikasi mülki mcllsinin kommentariyasi [Mtn] /dris sgrov; red. R..Bayramov.- B.: Qanun.- 2006.- II kitab.- 311, (1) s.; 24 sm.- 10 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-78004] 437. sgrov, Z. Konstitusiya hüququ [Mtn]: drslik /Ziyaft sgrov; elmi red. M.N.lsgrov.- B.: Baki un-ti, 2006.- 697, (1) s.; 22 sm.- Biblioqr.: s. 694-697.- 18 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-78696] 438. Hacili, R. Gün iii bldcisi [Mtn] /red. Rid Hacili; ATT- in Media azadlii ofisi, Media hüququ in-tu.B., 2006.- 311 s.; 20 sm.- 2 man.(cildli).- [2006-78427] 439. Hsnov, E. Narkotik cinaytkarliq v Avropa ttifaqinda onunla mübariz: siyast v qanunvericilik [Mtn]: drs vsaiti /Eldar Hsnov; elmi red. 69

F.Smndrov.- B.: Azrnr, 2006.- 128, (2) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 121-128.- 4 man., 1000 nüs.- [2006-78416] 440. Hüquq elmlri üzr dissertasiya mövzularinin txmini siyahisi [Mtn] /trt. M.F.Mlikova (elmi red.) [v b.].- B.: Adilolu, 2006.- 51 (1) s.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 100 nüs.- [2006-78133] 441. Xlilov, C. Milli thlüksizlik mnlik üuru kontekstind [Mtn] /Clil Xlilov; elmi red. .Abdullayev.- B.: Vtn, 2006.- 217, (3) s.; 21 sm.Biblioqr.: s. 208-217.- 2 man., 300 nüs.(cildli).- [200677126] 442. bayev, V. gnc faktlarinin akara çixarilmasi v czalandirilmasi [Mtn]: praktiki-metodik vsait /Vfaddin bayev; ATT-in Baki ofisi.- B., 2006.- 99, (1) s.; 28 sm.- 1 man., 1000 nüs.- [2006-78443] 443. manli, M. Azrbaycanda hüquqi dövlt quruculuu, sas insan haqlari v azadliqlarinin tmini msllri [Mtn] /Mhmmd manli; elmi red. F.lsgrov.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2006.- 208, [4] s., rngli foto; 22 sm.500 nüs.- ISBN 9952-8091-6-6- [Prez. k/x] 444. manli, M. Terrorçulua qari mübarizy dair xarici ölklrin qanunvericiliyi: rhlr, thlillr v tkliflr [Mtn]: monoqrafiya /Mhmmd manli.- B.: Yeni yol, 2006.- 160 s.; 20 sm.- 200 nüs..- ISBN 9952-8081-5-8[Prez. k/x] 445. nsan hüquqlarinin v sas azadliqlarin müdafisi haqqinda konvensiya [Mtn].- B.: Qanun, 2006.- 32 s.; 20 sm.- (Hüquqünasin kitabxanasi).- 1 man., nüs yox.- [200677971] 446. poteka haqqinda sndlr toplusu [Mtn] /nr msul .Xuduolu.- B.: Qanun, 2006.- 60 s.; 20 sm.(Hüquqünasin kitabxanasi).- 1 man. 40 qp., 99 nüs.[2006-77972] 447. smayilov, X. Azrbaycanin dövlt v hüquq tarixi [Mtn] /Xyyam smayilov; elmi red. M.F.Mlikova.- B.: 70

Nurlan, 2006.- 719, [1] s.; 22 sm.- Biblioqr.: s. 706-715.- 14 man., 5000 nüs.- [2006-80532] 448. Karss-Frisk, M. Mülkiyyt hüququ [Mtn]: nsan hüquqlari haqqinda Avropa konvensiyasinin 1 sayli protokolunun 1-ci maddsinin ttbiqin dair mlumat kitabçasi /Monika Frisk-Karss.- Yersiz, 2006.- 43, (1) s.; 15 sm.- (nsan huq. dair mlumat kitabçalari seriyasi, 4.- 2 man., 1500 nüs.- [2006-78432] 449. Kovalyov, A. Müasir beynlxalq dniz hüququ v onun ttbiqi praktikasi [Mtn]: monoqrafiya /Aleksandr Kovalyov; trc., red. R.Mmmdov, E.liyev, A.Mhrrmov.- B.: Qanun, 2006.- 382 s.; 21 sm.- 500 nüs.[Prez. k/x] 450. Qasimov, O. Cinaytlr v czalar [Mtn] /Oqtay Qasimov; red. .liyev.- B.: Gnclik, 2006.- 166, (2) s.: k.; 21 sm.- 3 man., 500 nüs. ISBN 5-8020-1716-3 (cildli).[2006-77161] 451. Qfrov, M. Azrbaycan Respublikasinin hüquqmühafiz orqanlari: [Mtn]: drslik /Midhd Qfrov, V.Abiov, H.Eyvazov; elmi red. M.hmdov; BDU, Azrb. Resp. Daxili ilr nazirliyi; Polis akad-si.- lav v dyiikliklr ed. II nr.- B.: Qanun, 2006.- 599, (1) s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 593-599.- 14 man. 20 qp., 500 nüs.[2006-80348] 452. Qilicov, . Hüququn mnblri [Mtn]: drs vsaiti /lqar Qilicov, .A.Mmmdov; elmi red. Z.A.sgrov.- B.: Araz, 2006.- 306 s.; 20 sm.- 7 man., 300 nüs.- [Prez. k/x] 453. Makoyev, M. Azadliq v xsi toxunulmazliq hüququ [Mtn]: nsan hüquqlari haqqinda Avropa konvensiyasinin 5-ci maddsinin ttbiqin dair mlumat kitabçasi /Monika Makovey.- Yersiz, 2006.-66, (2) s.; 15 sm.- 2 man., 2000 nüs.- [2006-78433] 454. Mmmdli, Z. Media hüququ [Mtn] /Zeynal Mmmdli, R.Hacili, .liyev; red. .liyev.- B.: Hüquq 71

dbiyyati, 2006.- 431, (1) s.; 22 sm.- Biblioqr.: s. 422.- 3 man., 800 nüs. (cildli).- [2006-78190] 455. Mmmdov, H. nsan hüquqlari v azadliqlari: tarixi tkamülü, beynlxalq v politoloji aspektlri, Azrbaycan tcrübsi [Mtn]: monoqrafiya /Hikmt Mmmdov; elmi red. .hmdov.- B.: Elm, 2006.- Xülas rus v ingilis dillrind.- 4 man.- ISBN 5-8066-1711-4- [Prez. k/x] 456. Mmmdov, S. BMT-nin narkotiklr haqqinda konvensiyalari v Azrbaycan Respublikasinin cinaytprosessual qanunvericiliyi [Mtn]: monoqrafiya /elmi red. R.sgndrov; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdq. in-tu.B.: ADPU, 2006.- 153,(1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 146-152.2 man., 500 nüs.- [2006-78352] 457. Mmmdov, S. Gnc hüquq müdafiçilri ücun yadda kitabçasi.- B., 2006.- 24 s.; 14 sm.- 5000 man., nüs. yox.- [2006-77268] 458. Mmmdov, V. Korrupsiya il bali cinaytlrl mübariznin problem msllri [Mtn]: monoqrafiya /Vidadi Mmmdov; elmi red. F.Y.Smndrov.- B.: Adilolu, 2006.- 186 s.; 22 sm.- 7 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 459. Moul, M. daltli mhkm aradirmasi hüququ [Mtn]: nsan hüquqlari haqqinda Avropa konvensiyasinin 6-ci maddsinin ttbiqin dair mlumat kitabçasi /Mula Moul, Harbi Katarina.- Yersiz, 2006.- 43, (2) s.; 15 sm.- 2 man., 2000 nüs.- [2006-78431] 460. Müstafayev, B. Qaçaqmalçiliq cinaytlri üzr ibtidai aradirma [Mtn] /Bxtiyar Mustafayev; elmi red. K.Slimov.- B.: Adilolu, 2006.- 137, (3) s.; 19 sm.Biblioqr.: s. 129-138.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78120] 461. Notariat haqqinda sndlr toplusu [Mtn] /burax. msul .Xuduolu.- 01.05.2006-ci il qdr olan lav v dyiikliklrl.- B.: Qanun, 2006.- 299, (1) s.; 20 sm.- 5 man., 300 nüs.(cildli).- [2006-77995] 72

462. Pasportlar, xsiyyt vsiqsi v qeydiyyatla bali normativ aktlar [Mtn].- B.: Qanun, 2006.- 171,(1) s.; 20 sm.- (Hüquqünasin kitabxanasi).- 2 man., 300 nüs.- [200679140] 463. Rmzi Anayasa Mhkmsi [Mtn]: Azrbaycan Demokratiyasinin problemlri rmzi ictimai dinlmlrd /hazir. N.Mehdi; red. .Xuduolu.- B.: Qanun, 2006.- 291, (1) s.; 20 sm.- 2 man., 2000 nüs.- [2006-78227] 464. Rüstmov, R. Ehtiyatsizliqdan hyat v salamliq leyhin tördiln ictimai-thlükli mllrl cinayt-hüquqi mübariz [Mtn] /Rsul Rüstmov; elmi red. F.M.Cavadov.B.: Qanun, 2006.- 71, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 67-71.- 1 man., 150 nüs.- [2006-78345] 465. Sahibkarliq faliyyti haqqinda sndlr toplusu [Mtn] /nr msul .Xuduolu.- B.: Qanun, 2006.- 235, (1) s.; 20 sm.- (Hüquqünasin kitabxanasi).- 5 man., 300 nüs.- [2006-77973] 466. Süleymanova, E. Azrbaycanda incan hüquqlarinin v azadliqlarinin tmin edilmsi v müdafisinin vziyyti [Mtn]: 2005-ci il üzr illik mruznin qisa icmali.- B.: Qanun, 2006.- 253 s.; 23 sm.- Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- 3 man., nüs. yox.- [2006-78835] 467. eydayeva, A.Korrupsiya v rüvtxorluq KV v qanunlarin hdfin [Mtn] /Anfisa eydayeva; red. v ön sözun mul. S.Krimli.- B.: irvannr, 2006.- 38, (2) s.: (2) v. k.; 20 sm.- 1 man., 100 nüs.- [2006-78736] 468. rifov, M. Müasir narkotizml mübariz problemlri [Mtn] /Mehdi rifov; elmi red. K.Q.Saricalinskaya.- B.: Elm, 2006.- 167, (1) s., cdv.; 20 sm.- Biblioqr.: s.155-165.2 man., 1000 nüs.-ISBN 5-8066-1708-4.- [2006-78031] 469. Uaqlara qari cinsi tcavuz, cinsi zorakiliq v istismar v uaq pornoqrafiyasi il mübarizy dair mlumat kitabi [Mtn] /mül.-trt. N.Seyidov, T.rifova, D.hmdov, F.Aayev; Ümidli Glck gnclr tkilati; Uaq hüquqlari uzr Azrb. QHT alyansi.- B., 2006.- 80 s.: 73

k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 79.- 1 man. 40 qp., nüs yox.[2006-77448] 470. Ümumi hüquq v dövlt nzriyysi [Mtn]: ali mktblrin hüquq fakültlri üçün drslik /V.S.Afanasyev, A.P.Gerasimov, V..Qoyman; red. V.V.Lazarev; trc. .Rzabyli; trc. red. A.bilov.- lav v dyiik. ed. 3-cü nri.- B.: Qanun, 2006.- 491, (1) s.; 21 sm.- 8 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-77991] 471. Yuvenal dliyy [Mtn]: yetkinlik yaina çatmayanlar trfindn tördiln cinayt ilri üzr dalt mühakimsi icraati: hakimlr, prokurorlar, vkillr v polislr ücün yuvenal dliyyy (yetkinlik yaina catmayanlara dalt mühakimsi) dair drs vsaiti /M.Qfrov, .Abbasov, Y.Mmmdov; elmi red. K.Slimov.- B., 2006.- 366, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 364-366.- 4 man., 1000 nüs.- ISBN 10 9952-8081-0-0.- ISBN 13 978-9952-8081-0-0 (cildli).[2006-78045] 472. Yuvenal dliyy [Mtn]: yetkinlik yaina çatmayanlarin dalt mühakimsi /mül. v trt. Midhd Qfrov; trc. v red. R.sgndrov.- B., 2006.- 112 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 109.- 3 man., 1000 nüs.- [2006-78043] 473. Ziyadov, N. Yuqoslaviya üzr Beynlxalq Cinayt Tribunali [Mtn] /Nazim Ziyadov, Könül Ziyadova; elmi red. K.Slimov.- B.: Adilolu, 2006.- 69,(3) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 69-70.- 2 man., 1000 nüs.- ISBN 978-9952-25035-0-[2006-78128] 474. Zorakiliin metamorfozalari. Qadin haqlari üzr Rmzi Mhkmsinin ctimai Dinlmlrind tapdiqlarindan [Mtn] /hazir. Dilar Mehdi, Niyazi Mehdi; red. S.Abdullayeva.- B.: Qanun, 2006.- 179,(1) s.; 21 sm.- 2 man., 1000 nüs.- [2006-81262] 475. , . []: / .- ., 2006.- 194 .; 20 74

.- .: . 185.- 640 .- ISBN- 5-87459-250-4[2006-1-696465] 476. , . : [] / ; . .; . ..- .: , 2006. 3.- 288 .; 21 .- 300 .- [2006-1-696550] 477. []: : /-. ...- .: , 2006.124 .; 21 .- 3 ., 500 .- [2006-2-775160] 478. , . []: / ; . . ..; . . ..; . .., .., ..; .- .: -, 2006.- 340 .; 21 .- 6 .- [. -] 479. , . ( ) [] / , ; . .., ..; - .- .: , 2006.- 304 .; 21 .- 4 ., 500 .- [2006--13248] 480. , . []: / .- .: , 2006.- 190 .; 20 .- 6 ., 2000 .- [. -] 481. , . [] / ; . . .., ..; .- .: , 2006.- 424 .; 21 .- 5 .,100 .- ISBN 5-8066-1782-3- [2006-13247] 482. , . 75

[]: / ; ..: , 2006.- 172 .: .; 20 .- 7 ., 200 .- [. -] 35 Dövlt inzibati idaretm. Hrbi i. 483. Zeynalov, V. Dövlt v bldiyy maliyysinin problemlri [Mtn]: drs vsaiti /Vidadi Zeynalov, Azr Hüseynov; elmi red. D.Bairov, red. M.Çmnli; ADU.B.: Thsil, 2006.- 431, (1) s.: (1) v. k., cdv.; 21 sm.Biblioqr.: s. 425-431.- 4 man., 500 nüs.- [2006-78293] 351/354 Dövlt inzibati idaretm 484. Aran-Qaraba regionu bldiyy resurs mrkzi [Mtn]: buklet /trt. R.Aayev.- B., 2006.- 26 s.: k.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-77484] 485. Gömrük iinin tkili v idar edilmsi [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /A..krliyev, C.Q.Nuriyev, A..liyev.- B.: Qanun, 2004.- 324 s.; 20 sm.- Normativ hüquqi aktlarin v qanunlarin siyahisi s. 310-317.- Bibl.: s.318-321.- [2006-74085] 486. Tofiqli, V. Baki bldiyysi: müahidlr, faktlar, mülahizlr [Mtn] /Vüqar Tofiqli; red. M.Nazimolu, M.Hüseynov; Azrb. Vtn cmiy. inkiafi yardim assosiasiyasi.- B.: Adilolu, 2006.- 62, (2) s.; 19 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- Biblioqr.: s. 62.- 1 man. 20 qp., 24 nüs.- [2006-77449] 487. Ümumdünya gömrük tkilati. Avropa regionu gömrük xidmti rhbrlrinin konfransi - 2-3 fevral 2006. Baki, Azrbaycan [Mtn].- 61, (1) s.: k., fotok., portr.; 20 sm.- 18 man. 50 qp.- 200 nüs.-[2006-77741]

76

355/359 Hrbi i 488. General Arif Heydrov [Mtn] /xatirlri topl. Elbrus ahmar; çapa hazir. C.libyov, A.rif.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2006.- 230, (2) s.: k., (4) v. fotok.; 22 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 4 man., 300 nüs.ISBN 5-87459-242-3 (cildli).- [2006-77939] 489. Ocaqov, H. Defensiologiya [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Hbib Ocaqov; elmi red. .Daniyalov.- B., 2006.- 559, [1] s.: k.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 547-550.- 5 man., 500 nüs.- [2006-81016] 36 Sosial-tminat. Siorta 490. Xankiiyev, B. Siorta faliyytinin saslari [Mtn]: drs vsaiti /Bybala Xankiiyev; elmi red. M.M.Sadiqov.B.: qtisad un-ti, 2006. - 274 s., cdv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 270-273.- 4 man., 500 nüs.- [2006-78415] 491. Siorta haqqinda mlumat kitabçasi [Mtn] = = Insurance guide /trt.mül. R.Hüseynov.- B.: Press Alyans, 2006.- 96 s.: k.; 21 sm.- 5 man.- [Prez. k/x] 492. Ünvanli dövlt sosial yardimi kursunun proqrami v metodiki göstrilri [Mtn] /trt. M.H.Mmmdova, N.Q.Quliyeva, M.Q.kbrova; red. T..Quliyev; mk v sosial problemlr üzr elmi-tdqiqat v tdris mrkzi.- B.: OSKAR NPM, 2006.- 103 s.: cdvl; 21 sm.- 6 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 37 Thsil. Trbiy. Tlim. 493. Abbasov, M. Mktblinin tbit elmlri lüti [Mtn] /Mütllim Abbasov, S.C.Mdibyova, R.R.badov.- B.: Ayna Mtbu Evi, 2006.- I cild: A-.- 215 s.: rngli k.; 24 sm.- 2000 nüs.- ISBN 9952-23-038-9- [Prez. k/x] 77

494. Abbasov, M. Mktblinin tbit elmlri lüti [Mtn] /Mütllim Abbasov, S.C.Mdibyova, R.R.badov.- B.: Ayna Mtbu Evi, 2006.- II cild: J-Z.- 219 s.: rngli k.; 24 sm.- 2000 nüs.- ISBN 9952-23-039-7- [Prez. k/x] 495. Abbasova, L. Trbiynin milli zmind qurulmasinda sinif mülliminin rolu [Mtn] /Lal Abbasova; elmi red. A.Nzrov; Azrb. Müllimlr in-tu.- B.: Mütrcim, 2006.40, (2) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 38-40.- 1 man., 500 nüs.[2006-78872] 496. Abdulla, Q. Sönmyn ml [Mtn] /Qorxmaz Abdulla, A.Xlilov, T.Abbasli; red. .Nrimanolu.- B.: Adilolu, 2006.- 122,(2) s.: k., port.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 120-121.- (Cbrayil rayonu akad. M.Mehdizad. ad. orta mktbin 130 il. hsr olunur).- 5 man., 1000 nüs.- [200679088] 497. Aasibyli, F. Müllim [Mtn]: pedaqoji oçerklr /Frrux Aasibyli; ön söz. mül. v red. V.Xlilov.- B.: Kövsr, 2006.- 108, (4) s.: k.; 17 sm.- 1 man., 500 nüs.ISBN 9952-426-27-5 (cildli).- [2006-79560] 498. Aayev, . Tlim prosesi [Mtn]: nn v müasirlik /jdr Aayev; elmi red. A.O.Mehrabov.- B.: Adilolu, 2006.- 136, [2] s.; 20 sm.- (Thsil prob. in-nun 75 il. hsr olunur).- Biblioqr.: s. 134-135.- 2 man., 2000 nüs.- [200678453] 499. Azrbaycan Dövlt Pedaqoji Universiteti (19212006) [Mtn] /elmi red. v burax. msul V.H.liyev.- B.: Nurlan, 2006.- 311,(1) s.: k., (7) v. fotok.; 21 sm.(ADPU 85 illik yubileyin hsr olunur).- 2 man., 1500 nüs.[2006-79334] 500. Azrbaycan Dövlt Pedaqoji Universiteti (19212006) [Mtn]: mlumat kitabi /hazir. V.H.liyev [v b.].B.: ADPU, 2006.- 49,(3) s.: fotok.; 30 sm.- (ADPU 85 illik yubileyin hsr olunur).- Mtn Azrb., ing. v rus dillrind.- 2 man.- [2006-79349] 78

501. Azrbaycan Memarliq v naat Universiteti. Su tsrrufati v mühndis kommunikasiya sistemlri fakültsi [Mtn]: Azrb. Memarliq v naat Un-tinin 30 illik yubileyi münasibtil /burax. msul. Z.Musayev.- B., 2006.- 80 s.: k.; 20 sm.- 3 man. (cildli)., 400 nüs.- [2006-77203] 502. Azrbaycan pedaqogikasinin srv aaci [Mtn]: Müasirlri akademik Rfiq Mustafayevanin 70 illiyi munasibtil il /trt. Sdaqt Mustafayeva; red. J.Mustafayeva.- B., 2006.- 322, (2) s., portr.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78780] 503. Azrbaycanca-ingilisc pedaqoji-psixoloji terminlr lüti [Mtn] /trt. Akif Abbasov; elmi red. .Bayramov.B.: Mütrcim, 2006.- 199 s., port.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 194.4 man., 1000 nüs.- [2006-77672] 504. Cbrayilov, . Azrbaycan tarixinin tdrisi metodikasi [Mtn]: monoqrafiya /ntiqam Cbrayilov; elmi red A.Abbasov, T.Dostiyev; Azrb. Resp. Thsil. prob. in-tu.B.: Mütrcim, 2006.- 234, (2) s.; 20 sm.- (Azrb. Resp. Thsil Prob. n-tunun 75 illik yubileyin hsr olunur).Biblioqr.: s. 224-232.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77593] 505. Cfr, . (Cfrov). Yardimlinin ilk ziyalilarindan biri Tvkkül Abbasov [Mtn] /lsgr Cfr; red. .Mirzalli.- B.: Mütrcim, 2006.- 108 s.: k.; 20 sm.- 1 man., 150 nüs.- [2006-78878] 506. Clilov, A. Azrbaycan tarixinin interaktiv tlim metodlari il tdrisind agirdlrd tarixi anlayilarin formaladirilmasi [Mtn] /Azr Clilov; red. M.mirov.- B.: Nurlan, 2006.- 115 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 112-114.- 5 man., 500 nüs.- [2006-81191] 507. Çada Azrbaycan pedaqoji elminin sarvani: müasirlri Hüseyn hmdov haqqinda [Mtn]: mqallr mcmusi /red. heyti E.Abdullayev [v b.] ; elmi red. H.hmdov; red. .sayev; burax. msul H.Bayramolu.- B.: Beynlxalq Universitet NPM, 2006.- 236,[17] s., foto; 20 79

sm.- (Azrbaycan elm v mdniyyt xadimlri).- 500 nüs.[Prez. k/x] 508. Dadaova, T. Pedaqoji-psixoloji düünclr [Mtn] /Tamilla Dadaova; elmi red. K.Quliyeva.- B.: Nurlan, 2006.- 207, (1) s.; 20 sm.- 1 man. 20 qp., 500 nüs.- [200677694] 509. Davamli insan inkiafi [Mtn]: li mktblr üçün proqram v kursun qisa mzmunu /rt. Urxan lkbrov; red. N.Ncfov.- B.: Thsil, 2006.- 87, (1) s.: k.; 21 sm.- 2 man., 2000 nüs.- [2006-78294] 510. Dmirli, D. Ziyali ömrünün iiqlari [Mtn]: (Alxazov Siyavu haq.) /Davud Dmirli; trt. Nis Alxazova; red. .Alxazova.- B.: Ünsiyyt, 2006.- 75, [1] s.: k.; 19 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-79565] 511. hmdov, H.E. Son zngdn sonra [Mtn] /Haci Etibar hdov; red. H.Mmmdov.- B.: Adilolu, 2006.183, (1) s.: k.; 20 sm.- (Lnkran rayonu Mamusta knd orta mktbinin 75 il. hsr ol.).- 1 man. 40 qp., 300 nüs.[2006-78124] 512. hmdov, H. Seçilmi pedaqoji srlri [Mtn]: 12 cildd /Hüseyn hmdov; trt. F.Abbas olu, H.Hüseyn olu, M.Htm olu; elmi red. H.Bayram olu; Azrb. Beynlxalq universiteti.- B.: Thsil NPM: ABU, 2006.- I cild: XIX srd Azrbaycanda mktb thsilinin inkiafi tarixin hsr edilmi srlr.- 455 s.; 20 sm.- 500 nüs.[Prez. k/x] 513. hmdov, H. Seçilmi pedaqoji srlri [Mtn]: 12 cildd /Hüseyn hmdov; trt. F.A.Rüstmov, H.H.hmdov, M.H.Nzrov; elmi red. .Aayev; Azrb. Beynlxalq universiteti.- B.: Thsil NPM, 2006.- II cild: Azrbaycan pedaqoji fikir tarixi.- 504 s.; 20 sm.- 500 nüs.[Prez. k/x] 514. hmdov, H. Seçilmi pedaqoji srlri [Mtn]: 12 cildd /Hüseyn hmdov; trt. F.A.Rüstmov, H.H.hmdov, M.H.Nzrov; elmi red. M..lyasov; Azrb. 80

Beynlxalq universiteti.- B.: Thsil NPM, 2006.- III cild: Pedaqogikanin elmi-nzri v metodoloji problemlrin aid mqallr toplusu.- 440 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Prez. k/x] 515. hmdov, H. Seçilmi pedaqoji srlri [Mtn]: 12 cildd /Hüseyn hmdov; elmi red. .Aayev, A.Bayramolu; Azrb. Beynlxalq universiteti.- B.: Thsil NPM: ABU, 2006.- IV cild: XIX sr Azrbaycan mktbi.580 s., (39) fotokil; 20 sm.- 500 nüs.- [Prez. k/x] 516. hmdov, H. Seçilmi pedaqoji srlri [Mtn]: 12 cildd /Hüseyn hmdov; Azrb. Beynlxalq universiteti; trt. F.A.Rüstmov, H.H.hmdov, M.H.Nzrov; elmi red. A.Bayramolu.- B.: Thsil, 2006.- V cild: Aradirmalar, rylr, mülahizlr: yubilyar mktblr.- 366 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Prez. k/x] 517. hmdov, H. Seçilmi pedaqoji srlri [Mtn]: 12 cildd /Hüseyn hmdov; elmi red. A. Bayramolu; Azrb. Beynlxalq universiteti.- B.: Thsil NPM, 2006.- VI cild: Nriman Nrimanov: hyati, faliyyti, pedaqoji v tibbi fikirlri.- 284,[16] s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Prez. k/x] 518. hmdov, H. Seçilmi pedaqoji srlri [Mtn]: 12 cildd /Hüseyn hmdov; Azrb. Beynlxalq universiteti.B.: Thsil NPM, 2006.- VII cild: Azrbaycan mktb v pedaqoji fikir tarixi.- 320 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Prez. k/x] 519. hmdov, H. Seçilmi pedaqoji srlri [Mtn]: 12 cildd /Hüseyn hmdov; trt. .sayev, M.lyasov, M.nsrli; red. H.H.hmdov; Azrb. Beynlxalq universiteti.- B.: Thsil NPM, 2006. - IX cild.- 210 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Prez. k/x] 520. hmdov, H. Seçilmi pedaqoji srlri [Mtn]: 12 cildd /Hüseyn hmdov; Azrb. Beynlxalq universiteti; elmi red. .Bayramov, .hmd.- B.: Thsil NPM, 2006.XII cild: Xatirlrim v ya nslimizin crsi: xatir çlngi.- 272 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Prez. k/x] 521. liyev, S. "Siz, ey yaxi adamlar..." [Mtn]: (müllim Qznfr Hbibov haqqinda) /Sahib liyev; red. 81

A.Abdullayev.- B.: Açiq dünya, 2006.- 70, (2) s., fotok.; 19 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78189] 522. zizov, R.Z. Pe tdris müssislrind mhsuldar myin tkili yollari [Mtn]: metodik vsait /R.Z.zizov; elmi red. Z.H.Orucov; Azrb. Resp. Ths. prob. in-tu; Azrb. Resp. Müllimlr in-tu.- B.: Müllim, 2006.- 54, [1] s.: k.; 19 sm.- Biblioqr.: s. 52-53.- 1 man., 250 nüs.[2006-79951] 523. Heydr liyev: Thsil. Bilik. Mktb [Mtn] /red. A.Naxçivanli; trt. .smayilov; Azrb. Müllimlr institutu.- B.: Müllim, 2006.- 386 s.- [AMEA k/x] 524. Xlilov, H. Orta mktblrd ina yazilar nec aparilmalidir [Mtn] /Heydr Xlilov; red. M.Teymur.- B.: irvannr, 2006.- 100 s.; 20 sm.- 1 man., 130 nüs.- [200681426] 525. brahimov, F. btidai mktbd riyaziyyat tdrisinin bzi msllri [Mtn]: mühazir konspektlri /Firdun brahimov; red. .Mirzali.- B.: Mütrcim, 2006.- 230, (2) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 225-227.- 3 man., 700 nüs.- [200678881] 526. nteqrativ kurrikulum: mahiyyti v nümunlr [Mtn]: müllimlr ücün vsait /F.Y.Krimova, M.C.hmdova, G.Varrella, .Reyli; trc. F.B.Abdullayeva; red. M.M.mirov, A.M.irinov.- B.: Adilolu, 2006.- 233, [1] s.; 22 sm.- Biblioqr.: s. 230-233.5 man., 200 nüs. (cildli).- [2006-78538] 527. saxanli, H. Xzr"in sorainda = In search of "Khazar"= "" [Mtn] /Hamlet saxanli.B.: Xzr Universitsi, 2006.- 467 s., 1 portr.; 20 sm.Qeydlr: s. 125-143.- Mtn paralel olaraq Azrb., ing. v rus dillrinddir.- [smayilli HMK] 528. smayilov, C. Mktblinin corafiya lüti [Mtn] /Çingiz smayilov, Y..Qribov.- B.: Ayna Mtbu Evi, 2006.- 240 s.: rngli k., xrit; 24 sm.- 2000 nüs.- ISBN 9952-23-019-2- [Prez. k/x] 82

529. Kazimov, N. Ali mktb pedaqogikasi [Mtn]: drslik /Nürddin Kazimov.- Yenidn ilnmi v tkmil. ikinci nri.- B.: lfrül, 2006.- 391, [1] s.; 22 sm.- Biblioqr.: s. 380-383.- 7 man., 350 nüs.- ISBN 5-9952-414-17-0 (cildli).[2006-78697] 530. Klbliyev, . Thsili idaretmnin saslari [Mtn]: mktbünasliq /hmd Klbliyev; elmi red. trt. v nr hazir. F.Rüstmov; Baki qizlar un-ti.- B.: Nurlan, 2006.- 85, (3) s.; 20 sm.- 1 man. 30 qp., 500 nüs.- [2006-77591] 531. Qafqaz Universiteti 2006 [Mtn]: elm-dövlt xadimlri v i adamlarinin çixilarindan /tr. A.Saniç; red. hey. N.Qocayev [v b.]; ARTN Ça öyrtim ilmlri.- B., 2006.- 72 s.: k.; 27 sm.- 2 man., 400 nüs.- [2006-80713] 532. Qaradrli, A. Nizamilr sorainda: (Bakinin Nizami rayonundaki istedadli mktblilr haq.) [Mtn] /Azad Qaradrli; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 114 s.: k.; 20 sm.- 1man. 80 qp., 310 nüs.- [2006-77900] 533. Qasimov, S. Glin ünsiyytd olaq [Mtn] /Smd Qasimov, Emilya Krimova; elmi red. R.liyev; ARTN Th. prob. in-tu.- B., 2006.- 246, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 244-245.- 2 man., 100 nüs.- [2006-78512] 534. Quluzad, H. Byaz saçlarin yail iiinda [Mtn]: Lerik pedaqoqlari haqqinda oçerklr v mqallr /H.Quluzad, Q.hmd, A.Mmmdli; red. .Aayev.- B.: Nasir, 2006.- 1 kitab.- 209, [3] s.: k.; 20 sm.- 1 man. (cildli).- [2006-78556] 535. Mktblrd insan hüquqlari [Mtn]: müllimlr üçün vsait /trt. R.F.Mmmdov; elmi red. G.M.Rhimova, .V.Camalov, A..Mmmdova; Xzr-Glck namin trfdaliq beynlxalq hrkati.- B.: ATT-in Baki Ofisi, 2006.- 155,(1) s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 150.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78246] 536. Mktblrin gigiyena v salamliq üzr biliyini artirmaq ücün metodik tövsiylr [Mtn] /trt. M.S.Qasimov [v b.]; red. M.A.Kazimov; ARTN Th. prob. in-tu, ATU.83

B.: Qismt, 2006.- 79, [1] s.: k., [4] v. k.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78499] 537. Mrdanov, M. Azrbaycan thsili dunn, bu gün, sabah [Mtn] /Misir Mrdanov; red. F.Qdirov.- B.: Thsil, 2006.- 297, (3) s., fotok.: k.; 23 sm.- 5 man., 1000 nüs.[2006-78085] 538. Mustafayeva, R. Ömürlr nur paylayanlar [Mtn] /Rfiq Mustafayeva; trt. S.Mustafayeva.- B., 2006.- 226, (3) s., port.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78781] 539. Müllim hazirliinin v orta thsilin yeni perspektivlri (Qrb thsil sisteminin trcübsi sasinda) [Mtn]: müllimlr ücün vsait /M.hmdova, M.liyev, M.Qasimli [v b.]; red. M.M.mirov, A.M.irinov.- B.: Adilolu, 2006.- 475, [1] s.; 22 sm.- Biblioqr.: s. 457-475.6 man., 350 nüs. (cildli).- [2006-78539] 540. Naiyev, S. Zülmt geclrd yanan çiraqlar: (Qazax, Tovuz rayon müllimlri haqqinda) [Mtn] /Sabir Naiyev; red. S.Qurbanova.- B.: Adilolu, 2006.- 51, (1) s.: k.; 16 sm.- 60 qp., 100 nüs.- [2006-78105] 541. Nurddin Kazimov- 80, v ya iki srin sönmz pedaqoji mli [Mtn] /hazir. F.Sadiqov [v b.]; elmi red. N.Mirz; red. A.Qasimov [v b.].- B., 2006.- 262, (4) s.: k.; 20 sm.- (Professor Nurddin Mustafa olu Kazimovun 80 illiyin hsr ol.).- 3 man.- [2006-81187] 542. Pedaqogika [Mtn]: ali v orta ixtisas mktblrinin tlblri üçun drs vsaiti /.Aayev, Y.Talibov, A.Eminov, .sayev; red. .Aayev.- Tkmil. 2-ci nri.- B.: Adilolu, 2006.- 183, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 180.- 2 man., 2000 nüs.- [2006-78140] 543. Pedaqoji texnologiyalar [Mtn] /A.Mehrabov, .Abbasov, Z.Zeynalov, R.Hsnov; elmi red. R.Qndilov.B.: Mütrcim, 2006.- 372 s.; 20 sm.- (ARTN Thsil prob. in-tunun 75 illik yubileyin hsr olunur).- Biblioqr.: s. 369372.- 3 man., 500 nüs.- [2006-78860] 84

544. Rcbli, . Orta mktbd tabeli mürkkb cümlnin tdrisi [Mtn] /bülfz Rcbli; elmi red. N..Rcbova.B.: Nurlan, 2006.- 94, (2) s.; 19 sm.- Biblioqr.: s. 93.- 1 man., 500 nüs.- [2006-79164] 545. Rzayev, A. li Bayramli musiqi mktbi [Mtn] /Alik Rzayev; red. T.Nuriyeva.- B.: irvannr, 2006.- 198 s.: k.; 20 sm.- 2 man., 100 nüs. (cildli).- [2006-81443] 546. Rzayev, A. stedadlar srvtimizdir: (Haciqabul) [Mtn] /Alik Rzayev; red. T.Nuriyeva.- B.: irvannr, 2006.- 198 s., fotok.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 150 nüs. (cildli).- [2006-77876] 547. Seyidov, N. ctimai fal mktb: mktb-icma-ail mkdalii [Mtn] /Nabil Seyidov, T.rifova, R.Qafarov.B.: Ümidli glck tkilat. nri, 2006.- 86 s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 86.- 2 man., nüs yox. [2006-78042] 548. Smdov, A. Azrbaycan mktblrind dbiyyat tdrisinin inkiaf problemlri [Mtn]: metodik vsait /Abbas Smdov; red. .Mikayilov; Gnc Dövlt un-ti.- Gnc, 2006.- 303, (3) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 278-303.- 3 man., 200 nüs.- [2006-78062] 549. Taiyev, B. Oxu tlimi [Mtn]: metodik vsait /Bir Taiyev; elmi red. A.Haciyev; M.Hsnov; ADPU, Ths. prob. in-tu.- B., 2006.- 315, [1] s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 310-313.- 1 man. 40 qp., 500 nüs.- [2006-78487] 550. Talibov,Y. Üryimi insanlara verdim [Mtn]: mqallr /Yusif Talibov; trt. N.Rüstmova; red. .Mmmdov.- B.: Nair, 2006.- 149 s.; 20 sm.- 1 man 80 qp., 200 nüs.- [2006-78753] 551. Tarixi materiallar agirdlrin vtnvrvrlik trbiysinin vasitsi kimi [Mtn]: metodik tövsiy /red. .Cbrayilov.- B.: ADPU, 2006.- 32, [1] s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 31.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78544] 552. , . []: 12- / ; . . ., .; . 85

.- .: : , 2006.- . 8: .- 344 .; 21 .- 500 .- [. -] 553. , . []: 12- / ; . .., .., ..; . . ..; . .- .: : , 2006.- . 10.- 336 .; 21 .- 500 .[. -] 554. , . []: 12- / ; . ., ., .; . . .. . .- .: : , 2006.- . 11.- 180 .; 21 .- 500 .- [. -] 555. , .. [] /. . .- .: , 2006.- 122 .- [- ] 373.167.1 Ümumthsil mktblr üçün drsliklr v drs vsaitlri 556. Aayev, Z. ngilis dili [Mtn]: Azrbaycan v rus bölmlrinin 11-ci sinfi üçün drslik /Zeydulla Aayev, N.liyeva; elmi red. .Xlilli.- B.: Aspoliqraf, 2006.- 223, (1) s.: k.; 21 sm.- 2 man. 80 qp., 109000 nüs.- [200679180] 557. Allahverdiyev, S. Ümumi tarix. Qdim dünya tarixi. Orta srlr tarixi [Mtn]: yuxari sinif agirdlri v abituriyentlri üçün /Sttar Allahverdiyev, li Haqverdiyev; red. Q.Qaranni; Azrb. Müllimlr institutu.- B.: Müllim, 2006.- 233,(2) s., portr.; 20 sm.- 4 man., 1000 nüs.- [200678685] 558. Azrbaycan tarixi [Mtn]: 6-ci sinif üçün drslik /V.liyev (elmi red.), Y.Yusifov, .Babayev [v b.]; red. 86

V.liyev, B.Eyvazov.- B.: Aspoliqraf, 2006.- 142,(2) s.: k.; 21 sm.- 2 man. 80 qp., 42000 nüs.- [2006-78286] 559. Corafiya [Mtn]: abiturientlr v yuxari sinif agirdlri üçün vsait /M.A.Müseyibov elmi red., E.K.lizad, R.H.Dadiyev [v b.]; red. hey. A.H.Bairov (ba red.) [v b.].- II nr.- B.: TQDK- Abituriyent, 2006.414, (2) s.: k.; 14 sm.- Biblioqr.: s. 408.- 6 man. 30 qp., 3000 nüs. (cildli).- [2006-80347] 560. Hyat bilgisi [Mtn]: 1-ci sinif üçün /Zahid Qaralov, .Osmanli, F.Süleymanolu, V.Mmmdov; red. Y.Krimov; rssam C.Drbndi.- B.: Osmanli yayimlari, 2006.- 104 s.: k.; 27 sm.- 2 man. 20 qp.- [2006-79234] 561. Hyat bilgisi [Mtn]: 3-cü sinif üçün drslik /Zahid Qaralov, .Hüseynov, .Osmanli [v b.]; elmi red. Y.Krimov; rssam C.Drbndi.- B.: Osmanli yayimlari, 2006.- 127,(1) s.: k.; 27 sm.- 2 man. 40 qp.- [200679236] 562. Hyat bilgisi [Mtn]: 4-cü sinif üçün drslik /Zahid Qaralov, .Hüseynov, .Osmanli [v b.]; elmi red. Y.Krimov; rssam C.Drbndi.- B.: Osmanli yayimlari, 2006.- 127,(1) s.: k.; 27 sm.- 2 man. 40 qp.- [200679237] 563. ngilis dili [Mtn]: Azrbaycan v rus bölmlrinin 5ci sinfi üçün drslik /G.Hüseynzad, R.liyeva, A.Rsulova, N.liyeva; ixt. red. M.liyev.- B.: Aspoliqraf, 2006.255,(1) s.: k.; 24 sm.- 2 man., 122500 nüs.- [2006-79179] 564. nsan v cmiyyt [Mtn]: IX sinif üçün drslik /U.lkbrov, B.liyev, .Aayev [v b.]; ümumi red. N.Ncfov.- B.: Aspoliqraf, 2006.- 142,(2) s.: k.; 20 sm.2 man., 165000 nüs.- [2006-78291] 565. nsan v cmiyyt [Mtn]: VIII sinif üçün drslik /U.lkbrov, B.liyev, K.zimov [v b.]; ümumi red. B.liyev.- B.: Aspoliqraf, 2006.- 141,(3) s.: k.; 20 sm.- 2 man., 160000 nüs.- [2006-78290] 87

566. Krimov, Y. Dilimizi öyrnk [Mtn]: milli azliqlarin 1-ci sinif agirdlri üçün drslik /Yhya Krimov; elmi red. N.Ncfov; red. G.lkbr qizi; rssam A.lkbrov [v b.].- B.: Aspoliqraf, 2006.- 127,(1) s.: k.; 21 sm.- 2 man., 11500 nüs.- [2006-78292] 567. Qaralov, Z. Riyaziyyat [Mtn]: ümumthsil mktblrinin 1-ci sinfi üçün drslik-dftr /Zahid Qaralov, .Osmanli, V.Mmmdov; red. .Akifqizi; rssam C.Drbndi.- B.: Osmanli yayimlari, 2006.- I hiss: 1-62-ci drslr.- 127,(1) s.: k.; 27 sm.- 1 man. 40 qp., 18000 nüs.- [2006-79238] 568. Qaralov, Z. Riyaziyyat [Mtn]: ümumthsil mktblrinin 1-ci sinfi üçün drslik-dftr /Zahid Qaralov, .Osmanli, V.Mmmdov; red. .Akifqizi; rssam C.Drbndi.- B.: Osmanli yayimlari, 2006.- II hiss: 63-124cü drslr.- 127,(1) s.: k.; 27 sm.- 1 man. 40 qp., 15000 nüs. - [2006-79239] 569. Qaralov, Z. Riyaziyyat [Mtn]: ümumthsil mktblrinin 4-cü sinfi üçün drslik-dftr /Zahid Qaralov, .Osmanli, V.Mmmdov; ümumi red. Z.Qaralov; red .Akifqizi.- 7-ci nri.- B.: Pedaqogika, 2006.- 207,(1) s.: k.; 21 sm.- 3 man., 16000 nüs.- [2006-79225] 570. Mahmudlu, Y. Ata yurdu [Mtn]: 5-ci sinif üçün drslik /Y.Mahmudlu, R.Xlilov, S.Aayev; elmi red. T.Mmmdov.- B.: Aspoliqraf, 2006.- 286,(2) s.: k.; 21 sm.- 3 man., 140000 nüs.- [2006-78297] 571. Materiklrin v okeanlarin fiziki corafiyasi [Mtn]: 7-ci sinif üçün drslik /O.Alxasov, D.lsgrov, .Pnahov, R.Mmmdov; ümumi red. M.Müseyibov.- B.: Aspoliqraf, 2006.- 249,(3) s.; 20 sm.- Cildd: Corafiya.- 3 man., 4500 nüs. (cildli).- [2006-78287] 572. Mcidova, K. Biologiya- 6 [Mtn]: orta ümumthsil mktblrin biologiya müllimlri üçün metodik vsait /Kübra Mcidova, Musa Cabbarov; red. M.M.Mcidov; Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.- B., 2006.- 148,(4) s.; 88

20 sm.- Biblioqr.: s. 148.- 8000 man., 500 nüs.- [200677524] 573. Müseyibov, M. Türk dünyasi corafiyasi [Mtn]: 11ci sinif üçün drslik /M.A.Müseyibov, V..fndiyev, N.S.Seyfullayeva; red. M.A.Müseyibov [v b.].- B.: Aspoliqraf, 2006.- 127,(1) s.; 21 sm.- Cildd: Corafiya.- 2 man. 40 qp., 129000 nüs.- [2006-78283] 574. Zülfüqarov, O. Musiqi [Mtn]: ümumthsil mktblrinin 6-ci sinfi üçün drslik /Oqtay Zülfüqarov, Vidadi Xlilov; elmi red. Z.N.Kazimov.- B.: Pedaqogika, 2006.- 96 s.: k.; 21 sm.- 1 man. 30 qp.- [2006-79227] 374 Mktbdnkanar thsil 575. Sadiqov, S. Alin yazisi. Hr ks üçün genetika [Mtn] /Sabir Sadiqov.- B., Altun Kitab, 2006.- 158,(2) s.: k.; 19 sm.- (Mktblinin kitabxanasi).- (Elmi-kütlvi dbiyyat).Terminlrin lüti: s.148-158.- 3 man. 90 qp., 500 nüs.[2006-80296] 379.8 Asud vaxt. Turizm 576. Aakrimov, M. Ekskursiya v ekskursiya rhbri [Mtn]: drs vsaiti /Müzffr Aakrimov, Samir Babazad; elmi red. H.B.Soltanova; red. S.H.Rhimov.- B., 2006.- 171,(4) s.: (7) v. sk.; 21 sm.- Biblioqr. s. 167-171.18000 man., 1000 nüs.- [2006-77523] 577. Azrbaycanda turizm strategiyasinin inkiafi üçün texniki yardim [Mtn] /Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- B., 2006.- 188 s., cdv., xrit; 20 sm.- 2 man.[2006-79622] 578. Bilalov, B. Turizm faliyytinin tnzimlnmsi [Mtn]: drs vsaiti /Bahadur Bilalov; elmi red. H.B.Soltanova.- B.: Mütrcim, 2006.- 276,(3) s., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 268-272.- 7 man., 500 nüs.- [2006-77673] 89

579. lirzayev, . Turizmin inkiafinin sosial-iqtisadi problemlri [Mtn] /li lirzayev, Said Aslanova.- B.: Adilolu, 2006.- 163,(1) s., cdv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 163.2 man., 500 nüs.- [2006-78063] 580. Mmmdov, A. (Qarabali). Qdim v indiki Aberona syaht [Mtn] /Aydin Mmmdov; red. A.smiyev; Baki syaht v ekskursiya bürosu.- B.: Mütrcim, 2006.- 171, [1] s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 170. - 6 man., 400 nüs.- [2006-80755] 581. Sadiqolu, A. Tur Heyerdal Azrbaycanda [Mtn] /Aft Sadiqolu; trc. E.Mirzyeva, S.Hüseynova; red. F.Mmmdov; elmi red. A.Seyidov.- B.: Elefant poliqrafi, 2006.- 89 s., rngli foto; 20 sm.- 8 man., 300 nüs.- ISBN 58020-1722-8- [Prez. k/x] 582. Yeqanli, S. Turizm [Mtn]: drs vsaiti /Siyavu Yeqanli, E.M.Haciyev; elmi red. H.H.hmdov; Azrb. Beynlxalq un-ti.- B.: Thsil, 2006.- 324 s.; 20 sm.- 9 man., 1000 nüs.- [Prez. k/x] 583. , . []: / , ..; . . ..; . ...- .: , 2006.- 216 ., ; 20 .- 5 ., 1000 .- [. -] 584. [] / ; . ., ., ., .; ..- .: AzerOlympic nternational company, 2006.- 126 .: .,; 25 .- 4 .- [2006-2-769971] 39 Etnoqrafiya. Adt-nnlr. Folklor 585. Adiirinov, K. Qdim türk-ouz yurdu Oxud [Mtn] /K.Adiirinov; red. R.Vliyev; AMEA, ki regional elmi mrkzi.- .: Nurlan, 2006.- 230 .- [AMEA k/x] 586. fndizad, R. ki vilaytind kümdarliq pesinin tarixi, ipkçilik snayesi v ticarti haqqinda [Mtn] /Rid 90

by fndizad; trt. v rh. mül. .Tahirzad; red. Z.lizad; AMEA, ki regional elm mrkzi.- B.: NaftaPress, 2006.- 124, [1] s.: k.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 2 man., 500 nüs.- [2006-80728] 587. liyev, M. Azrbaycan tatlari [Mtn] /Mhmmd liyev.- B.: MBM nriyyati, 2006.- 259, [1] s.: [20] v. k.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 249-259.- 12 man. 80 qp., 300 nüs.ISBN 9952-29-24-1- [2006-80780] 588. liyeva, L. Qipçaqlar v Azrbaycan (etnogenez kontekstind) [Mtn]: monoqrafiya /Lal liyeva; elmi red. S.liyarli.- B.: Baki universiteti, 2006.- 193,(1).s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 168-192.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [200677321] 589. mamverdiyev, . ran türklrind aiq toy mrasimlri [Mtn] /lqar mamverdiyev; red. M.Süleymanli; ön sözün mül. B.Qurbanov.- B.: Nurlan, 2006.- 92,(2) s.; 29 sm.- Biblioqr.: s. 88-92.- 3 man., 500 nüs.- [2006-78679] 590. Quliyeva, N. Müstqillik illri Azrbaycan ailsi [Mtn] /Nrgiz Quliyeva; elmi red. A.Mmmdov; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya institutu.- B.: Elm, 2006.- 93,(1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 90-92.- 4 man., 200 nüs.- ISBN 58066-1720-X (cildli).- [2006-78417] 591. Rüstmov, S. Qobustan-Azrbaycanin qdim mdniyyt ocai [Mtn] /Cfrqulu Rüstmov; red. Firuz Muradova.- B.: Nurlar, 2006.- 93,(1) s.: k.; 23 sm.Biblioqr.: s. 90-92.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 6 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-426-32-1- [2006-78574] 592. , . ( ). : [] / .- .: , 2006.- 308 .- [- ]

91

396 Qadin mslsi 593. Azrbaycanda qadin mslsi: tarix v müasirlik: XIX srin sonu XX srin vvli [Mtn] /red. H.Hüseynova; Azrb. Resp. Ail, qadin v uaq problemlri üzr dövlt komissiyasi.- B.: Azrbaycan, 2006.- 271,(1) s.; 21 sm.(Azrb. Resp. Dövlt Müstqilliyinin 15 illiyin hsr olunub).- 3 man., 2000 nüs. (cildli).- [2006-78907] 5 Riyaziyyat v tbit elmlri 502/504 Tbit 594. Abbasov, M. srimizin qlobal ekoloji problemlri [Mtn] /Mehman Abbasov; elmi red. Q.M.Mmmdov.- B.: Elm, 2006.- 419,(1) s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 407-416.3 man., 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1711-4 (cildli).- [200678343] 595. liyev, T. Ekoloji menecment [Mtn]: monoqrafiya /Tbriz liyev.- B.: Çinar-çap, 2996.- 453, (1) s.: k., cdv., sxem, xrit; 20 sm.- Biblioqr.: s. 443-449.- 3 man., 300 nüs.- [2006-78460] 596. liyeva, R. Ekologiyanin saslari [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Rfiq liyeva, Q.Mustafayev, S.Haciyeva; ümumi red. A.Mhrrmov.- B.: Baki Un-ti, 2006.- 536 s.: k.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 529-531.- 15 man. 30 qp., 500 nüs.- [2006-80344] 597. Qurbanzad, A. Tbitünasliq: Nzri-metodoloji saslari [Mtn]: drs vsaiti /Aazeynal Qurbanzad, lihsn Hmzyev; elmi red. A.Qurbanzad.- B.: Nasir, 2006.- 416 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 409-410.- 3 man. (cildli).- [2006-78369] 598. Mmmdov, . traf mühitin mühafizsi qurulari [Mtn]: mühazirlr konspekti /.Mmmdov; Azrb. 92

Texniki un-ti.- B.: Thsil NPM, 2006.- 172 s.- 2 man.[AzTU k/x] 599. Mmmdov, Q. Ekologiya, traf mühit v insan [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Qrib Mmmdov, Mahmud Xlilov; elmi red. B..Budaqov.- B.: Elm, 2006.607,(1) s.: k., (12) v. k.; 24 sm.- Biblioqr.: s. 583-599.9 man., 2000 nüs.- ISBN 5-8066-1765-3 (cildli).- [200677820] 600. Mmmdov, R. Qlobal problemlr v tbii mühit [Mtn]: drs vsaiti /Rafiq Mmmdov, Tofiq Bhrçi.- B., 2006.- 208 s.- 10 man.- [ADU k/x] 601. , . - []: / .- .: , 2006.- 144 ., .; 21 .- 10 ., 500 .- ISBN 5-8066-6700-1[2006-2-772537] 602. , . : , [] / , ..; . ...- .: , 2006.- 172 .; 25 .- 8 ., 500 .- ISBN 5-8-66-1359-3- [2006-3-101033 ] 51 Riyaziyyat 603. Almmmdov, M.S. Ali riyaziyyat kursuna aid msl v misallar [Mtn] /M.S.Almmmdov.- B.: MSN nr, 2006.- Cild I.- 320 s.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 10 9952-80790-2- [ADU k/x] 604. Gülmmmdov, V. Abiturientlr üçün riyaziyyat [Mtn] /V.Y.Gülmmmdov; elmi red. N.B.Krimov.- B.: Avropa, 2006.- I hiss.- 903, (1) s.; 22 sm.- 12 man., 5000 nüs. (cildli).- [2006-77967] 605. Ehtimal nzriyysi v riyazi statistika [Mtn]: drs vsaiti.- B.: Çaiolu, 2006.- 308 s.- [ADU k/x] 606. brahimov, F. Mürkkb mkan tsvvürlrinin inkiafina istiqamtlnn tapiriqlar: stenoqrafiya kursu üzr 93

[Mtn] /Firdun brahimov.- B.: Mütrcim, 2006.- 176 s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2006-78871] 607. Qasimova, S. Analitik hndsdn mühazirlr [Mtn]: drs vsaiti /Snubr Qasimova; elmi red. N.Y.liyev; BDU.- B.: Baki universiteti nriyyati, 2006.368 s., qraf.; 21 sm.- 6 man., 300 nüs.- [Prez. k/x] 608. Qhrmanov P. F. Riyazi analizdn mühazirlr [Mtn]: drs vsaiti /P.F.Qhrmanov; red. N.T.Qurbanov.Sumqayit: Zka, 2006.- II hiss.- 460 s.- [AMEA k/x] 609. Mlikov, T. Müahid nticlrinin riyazi aradirilmasi [Mtn] /Teyfur Mlikov; elmi red. G.S.Hsnov.- B.: Elm, 2006.- 308, (1) s.: k., cdv.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 305-308.- 5 man., 500 nüs.- ISBN 5-80663940-6 (cildli).- [2006-79569] 610. Riyaziyyat [Mtn]: qbul imtahanlarina hazirlaanlar, yuxari sinif agirdlri v müllimlr üçün drs vsaiti /M.H.Yaqubov, .M.Abdullayev, .H.Yaqubov [v b.]; TQDK; elmi red. M.M.Abbaszad.- B., 2006.- 855,(1) s.; 21 sm.- 5 man., 5000 nüs. (cildli).- [2006-77433] 611. Riyaziyyat [Mtn]: texniki ali mktblr üçün drslik /A.N.lizad, N..ixliyev, .Mmmdov, A.Zamanov; elmi red. A.C.Haciyev.- B.: Azrbaycan, 2006.- II hiss.566, (2). s.; 21 sm.- 4 man., 1000 nüs.- [2006-77274] 612. Rusca-Azrbaycanca riyaziyyat terminlrinin izahli lügti [Mtn] /Q.M.Xyyami-Mmmdov; elmi red. H.M.Himov.- II nr.- B.: Nurlan, 2006.- 298,(2) s., portr.; 20 sm.- 3 man., 300 nüs.- [2006-78206] 613. Zad, F. Qeyri-slis mntiqin atasi il hyatim v syahtlrim [Mtn]: (Dünya öhrtli alim, prof. Lütfi Zad haqqinda) /Fey Zad; ruscadan çev. v çapa hazir. Ü.Hüseynova; red. M.Axundova; Qafqazin strateji tdq. intu.- B.: Qafqaz, 2006.- 365,(2) s.: k., (26) v. k.; 20 sm.(Dahi Qafqazlilar).- 10 man.- ISBN 9952-432-30-5 (cildli).[2006-78388] 94

614. , . [] / ; . . ...- .: , 2006.- 284 .; 21 .- .: . 250.- 5 ., 300 .ISBN 5-8066-1708-4- [2006-2-771336] 615. , . []: / ; . ...- .: , 2006.- 406 .; 22 .- 3 ., 300 .- ISBN 5-8066-0832-8-4- [2006-2-771625] 52 Astronomiya. Astrofizika. Kosmos. Qeodeziya 616. Abasov, . Azrbaycanin gender xritlri [Mtn] /li Abasov, Rna Mirzzad.- B., 2006.- 175, [1] s., cdv., xrit; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus., ing. dillrind.- 4 man., 150 nüs.- [2006-80407] 617. Aeronaviqasiyada kartoqrafik proyeksiyalar [Mtn]: "Azrb. Hava yollari" dövlt konserni; Milli Aviasiya akademiyasinin tlblri üçün drslik /A.M.Paayev, Q.S.Mmmdov, H..Quliyev, .H.hmdov; elmi red. S.Qniyeva, R.Bayramov.- B.: Nafta-Pres, 2006.303,(1) s., (1) v. qat. xrit; 20 sm.- Biblioqr.: s. 298.- 3 man., 300 nüs.- ISBN 9952-437-14-5- [2006-78889] 618. Paayev, A. Radioaktiv v kosmik üalar [Mtn] /Arif Paayev, S.M.Abbasov, Z.A.brahimov; elmi red. M.Krimov; AMEA, Radiasiya elmlri in-tu; "Azrb. Hava yollari" dövlt konserni; Milli Aviasiya akademiyasi.- B.: Elm, 2006.- 243,(1) s.: fotok.; 24 sm.- Biblioqr.: s. 238241.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1727- [2006-77914] 53 Fizika 619. lizad, . Azrbaycanda fizikanin tdrisi metodikasinin inkiafi [Mtn] /ükür lizad, Fikrt Rtiyev; elmi red. Z..Qaralov; ADPU.- B., 2006.- 94 (1) 95

s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 91.- 2 man., 300 nüs.- [200677708] 620. "Hidravlika" fnninin proqrami [Mtn]: T 020501"Neft v qaz yataqlarinin ilnmsi v istismari" ixtisasi üçün /trt. S.D.Mustafayev; elmi red. A.V.Heydrov; Azrb. Resp. Ths. prob. in-tu; Beynlxalq kollec.- B.: Beynl. unt, 2006.- 16 s.; 20 sm.- 40 qp., 200 nüs.- [2006-78950] 621. Msimov, E.. Nüv maqnit rezonansi spektroskopiyasi [Mtn]: drslik /E..Msimov (red.), T.M.Mürslov.- B.: Baki n-tu, 2006.- 347, [1] s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 343.- 500 nüs.- 11 man. 20 qp.- [2006-80783] 622. Nzri mexanikadan test üsulu il yoxlama üzr metodik vsait [Mtn].- B.: AzTU-nun nri, 2006.- 36 s.[AzTU k/x] 623. Nzri mexanikadan test yoxlamalarina hazirliq üçün metodik göstri [Mtn].- B.: AzTU-nun nri, 2006.- 33 s.[AzTU k/x] 624. Orucov, V. Fizikanin öyrdilmsi il bali elmi fikirlrin inkiafi /Vidadi Orucov; elmi red. Z.Qaralov; Ths. prob. in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 166, (1) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 161-165.- 4 man., 500 nüs.- [2006-77949] 625. umrtürk. Antikvar [Mtn] /umrtürk; elmi red. .H.Musayev.- B.: Çnlibel NPM, 2006.- 146,(2) s.; 20 sm.Mtn. Azrb. v rus dillrind.- Biblioqr.: s. 146.- 2 man., 200 nüs.- [2006-79564] 626. Vahabov, . Fizika [Mtn]: mlumat kitabi /lqar Vahabov, A.Vahidov; red. A..Qilmanov.- B.: Thsil, 2006.- 198,(2) s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 194.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78281] 627. , .. [] /.., .., ..; . . ..; .- .: , 2006.- 468 .: .; 20 .- 8 ., 300 .- ISBN 5-80661308-9- [. -] 96

54 Kimya. Kristalloqrafiya. Mineralogiya 628. zahli fzavi kimya terminlri [Mtn] /M.S.Salahov, A.A.fndiyev, A.M.Mhrrmov, R.S.Salahova; red. T.M.Mürslov.- B.: Elm, 2006.- I kitab.- 161, (3) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 151-159.- 4 man., 300 nüs.- ISBN 5-80661340-2 (cildli).- [2006-77780] 629. Mmmdov, R.M. Kimya [Mtn] /R.M.Mmmdov, .K.Mmmdov; red. T..Adamski.- B.: Thsil NPM, 2006.- 632 s.- [AzTU k/x] 630. Qarayev, S.F. Üzvi kimyadan msl v tapiriqlar [Mtn]: ali mktblr üçün drs vsaiti /S.F.Qarayev, U.B.maev, G.M.Talibov.- B.: ADNA, 2006.- 194 s.[ATU k/x] 631. Qdirov, H. Qeyri-üzvi v üzvi maddlrin adlandirilmasi üsullari (nomenklaturasi) [Mtn]: orta mktb agirdlri v abituriyentlri üçün /H.Qdirov; elmi red. Ö.M.liyev.- B.: Mütrcim, 2006.- 180 s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 175-176.- 3 man., 500 nüs.- [2006-78883] 632. Rsulov N.. Üzvi birlmlrin adlandirilmasi v fza quruluu [Mtn]: tdris-metodiki vsait /N.Rsulov; Ü.Hsnova; ATU.- B: ATU-nun nriyyati, 2006.- 165 s.[ATU k/x] 55 Geologiya. Geologiya v qeofizika elmlri 633. Aayev, A. Çökm proseslrin geokimyasi [Mtn] /Aamehdi Aayev; red. Ç.Xlifzad; ADNA.- B.: Adilolu, 2006.- 135, (1) s., cdv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 132134.- 1 man. 20 qp., 100 nüs.- [2006-78125] 634. Araz çayi: hidrologiya, ekologiya, irriqasiya [Mtn] /red. .Mustafayev; "Rüzgar" ekol. cmiyyti.- B.: Adilolu, 2006.- 71, [1] s., xrit; 20 sm.- Biblioqr.: s. 21-22, 41-42, 69.- 1 man., 500 nüs.- [2006-80704] 97

635. Azrbaycanca-rusca-ingilisc-fransizca izahli geoloji (geologiya, da-mdn ilri, yer tkindn istifad, texnologiya, metallogeniya, filiz yataqlari) terminlr lüti [Mtn] /A..liyev, Q..Hacikrimov, F.D.Mahmudova, Y.R.irinov; red. M.H.Mmmdov.- B.: Qaraba, 2006.727 s.; 22 sm.- Biblioqr.: s. 724-725.- 5 man., 150 nüs. (cildli).- [2006-78919] 636. Babaxanov, N. Tbii flaktlri ram etmk olarmi? [Mtn] /Neron Babaxanov; elmi red. M.Müseyibov; BDU.B.: Elm, 2006.- 214 s.: xrit, cdvl; 20 sm.- 5 man., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1327-5- [Prez. k/x] 637. Babayev, . Riyazi geologiya [Mtn]: bakalavr pillsi üçün drs vsaiti /ixli Babayev; elmi red. Q..Calalov.B.: El-Alliance, 2006.- 311, (4) s., cdv.; 21 sm.- 3 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-79168] 638. Elm hsr olunmu ömür: görkmli geoloq Tofiq Hsnov haqqinda xatirlr [Mtn] /red. hey. A.lizad (ba red.), O.Zeyniyev [v b.]; trt. ed. A.Qasimova.- B.: Qafqaz, 2006.- 220 s.- [AMEA k/x] 639. hmdov, A. Azrbaycanda neft-qaz yataqlarinin seysmik kfiyyat üsulu il birbaa axtarii [Mtn] /Aydin hmdov; red. M..Mirzyev, H..krov.- B.: Gün, 2006.- 255 s.: k., (2) v. k., (2) v. qat.; 20 sm.- Mtn Azrb., rus dillrind.- Biblioqr.: s. 237-252.- 5 man., 200 nüs.- [2006-80546] 640. sgrov, F.H. Petrofizika [Mtn]: drslik /F.H.sgrov, .B.Hsnov, V..Qurbanov; elmi red. R.Z.Mmmdov.- .: "Thsil" NPM, 2006.- 228 s.- [AMEA k/x] 641. Geologiya terminlrinin izahli lüti [Mtn] /Q..liyev, ..Babayev, T.A.Hsnov [v b.]; ba red. A..lizad; AMEA, Geologiya in-tu term. komissiyasi.B.: Nafta Press, 2006.- 680, (1) s.; 24 sm.- (AMEA-nin 60 il. hsr olunur).- 8 man.- ISBN 9952-437-10-2 (cildli).[2006-79291] 98

642. Hsnov, A. Seysmologiyanin sas elementlri [Mtn] /Arif Hsnov, Tahir Mmmdli; elmi red. .Q.Novruzov.B.: Elm, 2006.- 170, (1) s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 163170 s.- 2 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-78496] 643. smayilov, M. Torpaq v çoxmqsdli kadastr [Mtn]: ali mktblr üçün drs vsaiti /Mübariz smayilov, Saçli Qniyeva; elmi red. Q.S.Mmmdov, R.M.Quliyev.- B.: Ziya, 2006.- 345 s.: çk.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 341-343.- 2 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-78916] 644. kuri, B.Q. Molibden mikroelementinin bzi geokimyvi xüsusiyytlri, Naxçivan Muxtar Respublikasi torpaqlarinda onun miqdari v knd tsrrüfati hmiyyti [Mtn] /B.Q.kuri, Z..Ncfova; elmi red. B.Q.kuri.B., 2006.- 254, (1) s.: k., sxem; 21 sm.- Biblioqr.: s. 240249.- 2 man. 40 qp., 200 nüs.- ISBN 9952-28-019-7 (cildli).- [2006-77382] 645. Ümumi neft v neft mdn geologiyasi fnninin proqrami [Mtn]: T 020501- neft v qaz yataqlarinin ilnmsi v istismari ixtisasi üçün /trt. S.D.Mustafayev, ..Mmmdov; elmi red. H.H.hmdov; Azrb. Resp. Ths. prob. in-tu; Beynlxalq kollec.- B.: Beynl. un-t, 2006.- 10, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 10.- 40 qp., 200 nüs.[2006-78946] 646. Yamaclarin dayaniqliq msllrinin tdqiqi [Mtn]: drs vsaiti /Z.S.Musayev, K.M.Mmmdov, T.M.Mahmudov, A..Mürslov; elmi red. M.Mansirov.- B.: Thsil NPM, 2006.- 186, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 183184.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78833] 647. . []: , , / , .., ..; . . ..; , .- .: , 2006.- 183 ., ., .; 21 .- .: . 175179.- 2 ., 500 .- [2006-2-772550] 99

648. , . [] / ; . ..; , .- .: -, 2006.- 168 ., .; 27 .3 ., 500 .- ISBN 9952-437-22-6- [2006-3-101471] 649. , . [] /.., ..; . . .; . .., ..; .- .: , 2006.- 180 .: ., .; 20 ..: . 162.- 7 ., 300 .- ISBN 5-8066-1772-4[2006-2-771168] 650. , . []: / .- .: , 2006.226 ., (8) ., (70) .; 20 .- .: . 208-222.15 ., 500 .- [. -] 57 Biologiya elmlri 651. Abdullayeva, X. Baliq xstliklrinin diaqnostikasi [Mtn] /Xalid Abdullayeva.- B.: Müllim, 2006.- 109, (1) s.: k., (7) v. k.; 20 sm.- 6 man. 30 qp., 200 nüs. (cildli).- [2006-80346] 652. Axundova, E. Ekoloji genetika: canli orqanizmlr genetik sistem - mühit [Mtn]: drs vsaiti /Ellada Axundova; elmi red. R.T.liyev.- II nr.- B.: Thsil NPM, 2006.- 264 s.: k., cdvl.; 21 sm.- 100 nüs.- [Prez. k/x] 653. Babayev, M. Genetikadan praktikum [Mtn]: drs vsaiti /Mcnun Babayev, M.Mcidov; red. R..Quliyev.Yenidn ilnmi v tkmi. nr.- B.: Çaiolu, 2006.- 280 s.: k., cdvl.; 20 sm.- 8 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 654. Cabbarova, A. Qara leylk [Mtn]: Zriflik rmzi /Aytkin Cabbarova; elmi red. E.Sultanov, T.Krimov; Azrb. Ornitoloji cmiyyti.- B.: Nail Evi, 2006.- 45, (1) 100

s.: k.; 19 sm.- 1 man., 500 nüs.- SBN 995221029-9[2006-78934] 655. hmdov, . Genlr irsi mlumat daiyicisidir [Mtn]: ali mktb tlblri üçün drs vsaiti /smayil hmdov; elmi red. M..Babayev.- B., 2006.- 487, (1) s.: k., cdv.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 479-483.- 8 man., 500 nüs. (cildli).[2006-79695] 656. Haciyeva, G. Biologiyadan praktik vsait [Mtn] /Güln Haciyeva; elmi red. .Hüseynov.- B.: Mütrcim, 2006.- 86, (2) s., cdv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 86.- [200678873] 657. Qarayev, M. Fiziologiyanin aktual problemlri; nsan v heyvan fiziologiyasi, tibb v biologiyanin bzi fundamental v ttbiqi tdqiqatlari haqqinda [Mtn]: monoqrafiya /Mmmd Qarayev; ry. .N.Frcov, Z.H.Mmmdov.- B.: Elm, 2006.- 298, (1) s.: k.; 20 sm.Biblioqr.: s. 275-292.- 6 man., 500 nüs.- ISBN 5-80661216-1- [2006-77968] 658. Mehdiyeva, L.N. Göblklrin fiziologiyasi [Mtn]: drs vsaiti /L.N.Mehdiyeva; elmi red. Z.A.Abdulova; BDU.- B., 2006.- 140 s.; 20 sm.- 5 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 659. Mehdiyeva, L.N. Yirtici göblklr [Mtn]: drs vsaiti /L.N.Mehdiyeva; elmi red. A..brahimov.- B.: Baki universiteti nriyyati, 2006.- 60 s.: k.; 20 sm.- 5 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 660. Mehdiyeva, N. Mikologiya [Mtn] /Nis Mehdiyeva; red. X.Q.Qnbrov.- B.: Mütrcim, 2006.- 299, (1) s.: k.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 293.- 5 man., 150 nüs. (cildli).- [200680229] 661. Mmmdov, Q. Torpaq göblklrinin ekologiyasi [Mtn]: drslik /Qrib Mmmdov, Rüxsar Hsnova; elmi red. N.M.smayilov.- B.: Elm, 2006.- 114, (2) s., k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 113-114.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 5-80661336-4 (cildli).- [2006-77783] 101

662. Mhur zooloq v elm xadimi nvr Göyü olu Rüstmov (1917-2005) [Mtn] /red. Q.T.Mustafayev; AMEA, Zoologiya in-tu.- .: Yeni Poliqrafist, 2006.- 125 s.[AMEA kl/x] 663. Mustafayev, Q. Azrbaycanin kolonial qulari [Mtn]: monoqrafiya /Qara Mustafayev, Anar Mmmdov; red. E.A.Rüstmov.- B.: MBM, 2006.- 231, [1] s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 172-190.- 5 man. 20 qp.- 200 nüs.- ISBN 9952-29-045-4- [2006-80439] 664. Mustafayev, Q. smayilli qoruunun ornitofaunasi [Mtn]: monoqrafiya /Qara Mustafayev, Tran smayilova; red. Q.T.Mustafayev.- B.: Nasir, 2006.- 208, (1) s.: (12) v. k., cdv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 189-207.- 1 man. 80 qp, 100 nüs. (cildli).- [2006-78766] 665. Sultanov, E. mperator qartali [Mtn]: Mrurluq rmzi /red. Elcin Sultanov, T.Krimov, A.Cabbarova; Azrb. Ornitoloji cmiyyti.- B.: Nail Evi, 2006.- 52, (1) s.: k.; 19 sm.- Biblioqr.: s. 49.- 1 man., 500 nüs.- ISBN 995221028-0- [2006-78933] 666. ixliyev, N. Aberonda baçiliq nnlri v bitkilrin becrilmsi [Mtn] /Namiq ixliyev.- B.: "Tural" NPM, 2006.- 88,[4] s.: rngli k., 20 sm.- 3 man., 500 nüs.[Prez. k/x] 667. Zoologiya institutunun srlri /ba red. M..Musayev; AMEA, Zoologiya in-tu.- B.: Elm, 2006.Cild 28.- 960 s.- [ATU k/x] 668. , . . : , [] / .- .: , 2006.- 172 .; 25 .- 3 ., 5000 .- ISBN 5-80661359-3- [2006-3-101030] 669. .. [] /..; . . ..; , - ..: , 2006.- 245 .- [- ] 102

6 Ttbiqi elmlr. Tibb elmlri. Texnika 61 Tibb elmlri. Salamliin qorunmasi 670. Aayev, M.M. Daxili xstliklr [Mtn]: 3 cildd /Mehman Aayev.- B.: Elm, 2006.- Cild 1.- 704 s.- [ATU k/x] 671. Alimetov, S. Klinik haiylr v laborator müayinlr [Mtn] /Srvr Alimetov, X..Qurbanova; red. .Slimbyli.- B.: Avropa, 2006.- 232 s.: k.; 22 sm.- 5 man., 500 nüs. - [Prez. k/x] 672. "Androloji xstlrin diaqnostikasi v müalicsin müasir baxilar" simpoziumunun materiallari: Türk Cümhuriyytlri androloji konfederasiyasinin 1 simpoziumu: 29-30 aprel [Mtn].- B., 2006.- [ATU k/x] 673. Azrbaycanda anatomiya mktbinin banisi, mkdar elm xadimi professor Kamil bdülsalam olu Balakiiyevin anadan olmasinin 100 illik yubileyin hsr olunmu beynxalq konfransin elmi mqallr toplusu [Mtn] / msul katib N..ixmmmdov [v b.]; ATU.- B., 2006.- 395 s.- [ATU k/x] 674. Bababyli, E. Qaraciyr exinokokkozu v crrahi müalicsinin müasir aspektlri [Mtn] /Etibar Bababyli; ba red. T.Krimli.- B.: Elm, 2006.- 205, (3) s.: k.; 20 sm.Biblioqr.: s. 189-205.- 5 man., 200 nüs.- ISBN 5-80661691-5 (cildli).- [2006-79304] 675. Baytarliq sanitariyasinin saslari [Mtn] /A.H.Yusifov, Ç..hmdov, C..sgrov, .T.Mmmdov [v b.].- B.: Azrnr, 2006.- 231, (1) s., cdv.; 20 sm.- 7 man., 200 nüs.- [2006-80295] 676. Cfrov, Ç. Ümumi crrahliq [Mtn]: drslik /Çrkz Cfrov; elmi red. N.Rzayev, M.Süleymanolu.- B.: Azrbaycan, 2006.- 549, (3) s., (52) v. k.; 24 sm.Biblioqr.: s. 550.- 8 man., 4000 nüs. (cildli).- [2006-78377] 103

677. Çobanov, R.. nsanin protozoozlari [Mtn] /R..Çobanov.- B., 2006.- 280 s.- [ATU k/x] 678. IX Beynlxalq Avrasiya Crrahiyy v Qastroenterologiya konfransinin materiallari: Baki 15-18 may 2006 [Mtn].- B., 2006.- 292 s.- [ATU k/x] 679. Eyvazov, . xsiyytin fa nuru [Mtn]: (tibb elm. doktoru, prof. Bahadur Eyvazov haqqinda) /dil Eyvazov; red. C.libyov, .Balayev.- B.: Elm v hyat, 2006.242,(1) s.: k.; 19 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2006-77710] 680. liyev, H. Kimyvi drman maddlri, onlarin analizi v ilnmsi [Mtn]: tibb universiteti tlblri üçün drs vsaiti /H.liyev, N.Babayev, V.sgndrov.- B.: Tbib, 2006.- 252 s.- [ATU k/x] 681. mnullayev, . Bir ömrün iiinda [Mtn]: publisistik qeydlr, xatirlr, mqallr: (hkim Mmmdaa Mehrliyev haqqinda) /saq mnullayev; trt. M.Dmirov, red. M.Yaqubzad.- B., 2006.- 147, (1) s.: k.; 20 sm.- 2 man., 350 nüs.- [2006-77932] 682. yyubova, A.A. mmunologiya [Mtn]: drslik /A.A.yyubova, G.M.Nsrullayeva.- B.: Nurlan, 2006.- 232 s.- [ATU k/x] 683. Haciyev, D.V. Tibbi biologiyadan seminar mllri [Mtn] /D.V.Naciyev; Y.X.Hidaytov.- Yenidn il. tkrar nri.- B., 2006.- Cild I.- 288 s.- [ATU k/x] 684. Haciyev, D.V. Tibbi biologiyadan seminar mllri [Mtn] /D.V.Naciyev; Y.X.Hidaytov.- Yenidn il. tkrar nri.- B., 2006.- Cild II.- 280 s.- [ATU k/x] 685. Hadiyev, S.. Qarinin ön divarinin crrahi müalicsind sintetik materiallarin ttbiqi [Mtn]: metodik tövsiylr /S..Hadiyev, R..Clilov, N.H.Quliyeva.- B.: ATU nr., 2006.- 40 s.- [ATU k/x] 686. Hrbi gigiyena [Mtn]: drs vsaiti /ATU-nun hrbi tibb fakültsi.- B.: Hrbi nr., 2006.- 46 s.- [ATU k/x] 687. ctimai salamliq v shiyy [Mtn] /red. .miraslanov; ATU.- B.: Tbib, 2006.- 305 s.- [ATU k/x] 104

688. llik tibbi telefon kitabi 2006 [Mtn] /MMM-FKDiplomat.- B.: Gnclik, 2006.- V buraxili.- 108, (1) s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 8000 man., 1100 nüs.[2006-77097] 689. nsan anatomiyasi [Mtn]: 2 cildd /V.B.adlinski, ..Qasimov, N.T.Mövsümov.- B., Müllim, 2006.- Cild 2.480 s.- [ATU k/x] 690. nsan biokimyasinin saslari [Mtn]: tibb universiteti üçün drslik /F.Q.slamzad, F..slamzad, A.M.fndiyev.- Tkmil. ikinci nri.- B.: irvannr, 2006.- Cild II.- 360 s.- [ATU k/x] 691. nsan biokimyasinin saslari [Mtn]: tibb universiteti üçün drslik /F.Q.slamzad, F..slamzad, A.M.fndiyev.- Tkmil. ikinci nri.- B.: irvannr, 2006.- Cild III: Tbii bioloji aktiv maddlr.- 324 s.- [ATU k/x] 692. Qarayev, M. Fiziologiyanin aktual problemlri: insan v heyvan fiziologiyasi, tibb v biologiyanin bzi fundamental v ttbiqi tdqiqatlari haqqinda [Mtn]: monoqrafiya /Mmmd Qarayev.- B.: Bilik, 2006.- 298 s.; 20 sm.- 6 man., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1216-1- [Prez. k/x] 693. Qasimov, E.K. Sitologiya [Mtn]: drslik /E.K.Qasimov.- B.: Azrnr, 2006.- 184 s.- [ATU k/x] 694. Qasimov, M. XXI srin drman bitkilri [Mtn]: monoqrafiya: drslik /Mayis, Qasimov (ba elmi red.), T.Qasimova, G.Qdirova; elmi red. E.V.Kaçerov [v b.].B.: Elm, ABU, 2006.- 429, (1), (12) v. k.; 22 sm.(AMEA-nin 60 illik yubileyin hsr olunur).- Biblioqr.: s. 402-423.- 10 man., 500 nüs.- [2006-80696] 695. Qniyev, M. Farmakologiya [Mtn]: drslik /Musa Qniyev.- 6-ci nr, yenidn il. v tkmil.- B.: ATU nr., 2006.- 710 s.- [ATU k/x] 696. Qniyev, M. Ümumi reseptura [Mtn]: drs vsaiti /Musa Qniyev, F.Hüseynova.- 3-cü nr, yenidn il. v tkmil.- B.: ATU nr., 2006.- 207 s.- [ATU k/x] 105

697. Quliyev, F.. Vrm meningitinin diaqnostikasi v müalicsi [Mtn]: metodik vsait /F.S.Quliyev, A.M.Mmmdova, .M.Vliyeva.- B.: ATU nr., 2006.- 18 s.- [ATU k/x] 698. Qurbanov, . "Tyani" biolavlri uaqlarin salamlii namin [Mtn] /akir Qurbanov, E.S.Qurbanova.- B.: Nrgiz, 2006.- 212 s.; 19 sm.- 500 nüs.[Prez. k/x] 699. Mehrliyev, E.. Doktor Akif Abdullayev [Mtn] /E..Mehrliyev; red. M.N.Qarayev.- B.: Oskar, 2006.- 155, (1) s., (16) v. fotok.; 18 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 1 man., 500 nüs.- ISBN 9952-8078-0-6- [200678548] 700. Mmmdhsnov, R.M. Endokrinologiya [Mtn]: tibb un-nin tlblri üçün drslik /R.M.Mmmdhsnov; ATU.- B.: Adilolu, 2007.- 239, (1) s.: (13) v. k.; 29 sm.Biblioqr.: s. 239.- 6 man., 700 nüs.- [2006-78675] 701. Mmmdov, A. Naxçivan MSSR-d shiyynin tarixi v mrhlli inkiafi (1828-1966) [Mtn] /Adil Mmmdov.- B.: Nurlan, 2006.- 189, (1) s.: k.; 21 sm.- 4 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-79287] 702. Mmmdov, N. Korifey [Mtn]: (prof. Kamil Balakiiyev haqqinda) /Nazim Mmmdov, F.Balakiiyeva, M.Salahov; red. S.Aayeva.- B., 2006.- 189, (3) s.: k.; 22 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- Biblioqr.: s. 186.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79976] 703. Mirzyev, G.S. t, baliq v yumurta mhsullarinin ekspertizasi üzr laboratoriya ilrinin yerin yetirilmsin dair drs vsaiti [Mtn] /G.S.Mirzyev.- B.: Nail Evi irkti, 2006.- 208 s.- [ADU k/x] 704. Musayev . Mhkm tbabti [Mtn] /akir Musayev; ryçi .Slimxanov [v b.].- B., 2006.- 684 s.: k., cdv.; 27 sm.- lavlr: s.: 547-618.- 18 man. (cildli).[ATU k/x] 106

705. Müalic-profilaktika fakültsinin IV kurs tlblri il daxili xstliklr üzr aparilan praktiki mllr dair tdris-metodik vsait [Mtn] /trt. R.M.Mmmdhsnov, T.H.fndiyev; ATU.- B., 2006.- 52,(2) s.; 20 sm.- 1 man. 20 qp., 200 nüs.- [2006-77706] 706. Müasir oftalmologiyanin bzi aspektlri [Mtn] / ba red. E.M.Qasimov; Z.liyeva ad. Azrb. Elmi-tdqiqat göz xstliklri in-tu.- B., 2006.- 300 s.- [ATU k/x] 707. Nsirov, M.Y. Peritonitin müalicsind endolimfatik limfostimulyasiya [Mtn]: monoqrafiya /M.Y.Nsirov, Z..Rzayev.- B., 2006.- 150 s.- [ATU k/x] 708. Novruzov, N. Bel-omba arilari [Mtn]: elmi-kütlvi vsait /Niyazi Novruzov, Adil Mmmdov; Naxçivan Resp. Xstxanasi.- B.: Elm, 2006.- 113, (1) s.: k.; 20 sm.Biblioqr.: s. 107-110.- 1 man., 300 nüs.- ISBN 5806601327-5- [2006-78457] 709. Rzayev, A. Ellr sn loman deyib [Mtn]: (li Bayramli hkimlri haqqinda) /Alik Rzayev; red. T.Nuriyeva.- B.: irvannr, 2006.- 299,(1) s., fotok.; 20 sm.- Mtn latin v kiril lifb.- 1 man 80 qp, 220 nüs. (cildli).- [2006-77912] 710. Sklikov, . Xalq tbabtindn bir damla [Mtn] /sgndr Sklikov; elmi red. v ry. D.Hüseynov.- B.: "smayil" NPM, 2006.- 125, (3) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 126.- 3 man., 1000 nüs.- [2006-77969] 711. Süleymanov, Z.M. Helicovacter pyloriy bali antral qastrit fonunda inkiaf edn onikibarmaq bairsain xora xstliyi [Mtn]: tdris vsaiti /Z.M.Süleymanov, .A.Hidaytov, S.K.Musayev; ATU.- B.: Planet-Press, 2006.- 125 s.- [ATU k/x] 712. adlinski, V. Qalxanabnzr vzin patologiyalari zamani merkazolilli effektiv müalic ld etmyin sas rtlrin dair [Mtn]: metodik tövsiy /Vaqif adlinski.- B.: Müllim, 2006.- 48 s.- [ATU k/x] 107

713. Taiyev, . Ömrü gödldn vrdi [Mtn] /vz Taiyev.- B., 2006.- 34 s.; 14 sm.- 60 qp.- [2006-81257] 714. Taiyev, Z.H. Tibbi v bioloji fizika praktikumu [Mtn]: ali tibb mktblri üçün drslik /Z.H.Taiyev, F.K.sayev, .Q.Bayramov.- B.: Müllim, 2006.- 281 s.[ATU k/x] 715. Uaq xstliklri [Mtn]: drslik /red. A.A.yyubova.- B.: Nurlan, 2006.- 432 s.- (Ali mktblr üçün drsliklr v drs vsaitlri seriyasi).- [ATU k/x] 716. Uaqlarda dayaq-hrkt sisteminin zdlnmlrinin v xstliklrinin müalicsi [Mtn]: konfrans materiallari.- B., 2006.- 86 s.- [ATU k/x] 717. Üz-çn nahiyysinin travmatologiyasi [Mtn]: tdris-metodik vsait /ATU.- B.: ATU nr., 2006.- 48 s.[ATU k/x] 718. Vliyev, . nfeksion xstliklr, erkn diferensial diaqnozu, müalicsi [Mtn] /lsgr Vliyev.- Düzd. v lavlr edilmi 3-cü nri.- B., 2006.- 628 s.- [ATU k/x] 719. Zrdabi, H. Bdni salamat saxlamaq düsturlari: gigiyena [Mtn] /Hsn by Zrdabi; trt. T.Aydinolu; red. .Bayramov.- B.: Adilolu, 2006.- 72 s.; 19 sm.- 4 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 720. , .. []: / .- .: -, 2006.- 458 .: ., .; 20 .- .: . 380-452.- 15000 ., 150 .( .).[2006-1-694868] 721. []: /.., .., ....: , 2006.- 364 .- [- ] 722. , .. , [] /..: -, 2006.- 180 .- [- ] 108

723. : IV : 28 - 01 2006, []: / .- ., 2006.- 400 .- [- ] 724. : IV : 28 - 01 2006, []: .- ., 2006.- 504 .- [- ] 62 Mühndis ii. Ümumi texnika 725. Abbasov, .M. P telefon rabitsi /.M.Abbasov, B..Hüseynov, X.F.Kiiyev; elmi red. F.liyev.- B.: Elm, 2006.- 439, (1) s., sxem; 22 sm.- Biblioqr.: s. 429-433.- 4 man., 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1777-7 (cildli).- [200677485] 726. Allahverdiyev, K. Konstruksiya materiallarinin emali [Mtn]: soru kitabi.- B.: Çaiolu, 2006.- 230, (1) s., cdv.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 230.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [200679070] 727. "Azrbaycan Respublikasinda rabit v informasiya texnologiyalarinin inkiafi üzr 2005-2008-ci illr üçün Dövlt Proqrami": [Mtn].- B.: Aspoliqraf, 2006.- 114 (1) s.; 21 sm.- Mtn Azrb., ing. v rus dillrind.- 2 man., 300 nüs.- [2006-78282] 728. "Elektron cihazlari" fnnindn laboratoriya ilrin aid metodiki göstrilr /trt. Ltif Mmmdov [v b.]; red. Z.sgndrzad; Azrb. Resp. Thsil probl. in-tu; ATU; Baki dövlt rabit v nqliyyat koleci.- B.: irvannr, 2006.- 230 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 181.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78724] 729. fndiyev, F.M. naat v yol mainlarinin etibarliliinin saslari: [Mtn]: drs vsaiti /F.M.fndiyev; red. R.Q.Qardaov.- B.: Memar Nriyyat- Poliqrafiya MMC, 2006.- 115, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 113.- 1 man. 60 qp., 200 nüs.- [2006-77481] 109

730. hmdzad, . Meliorasiya v su tsrrüfati sistemlrinin kadastri [Mtn] /hmd hmdzad, Aamir Himov; elmi red. X.F.Cfrov.- B.: Azrnr, 2006.- 270, (2) s.: k., cdv.; 24 sm.- Biblioqr.: s. 267-270.- 5 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78153] 731. mtünasliq v kimya [Mtn]: drslik /A.H.Hsnov, ..Babayev, .P.Hsnov, C.M.Vlimmmdov, L..liyeva; elmi red. A.H.zizov.B.: Elm, 2006.- 537, (3) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 531-532.- 7 man., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1340-2 (cildli).- [2006-77784] 732. Fransizca-Azrbaycanca elektronika terminlri lüti: 17000 termin [Mtn] /R..smayilov, .A.mirbyov, C..Hüseynov; elmi red. Z..skndrzad, .M.Zeynalov; ATU.- B.: Çaiolu, 2006.- 371, [1] s.: k.; 20 sm.- 8 man., 500 nüs.- [2006-79186] 733. Haciyev, V. Neft dünyasinin Bxtiyari [Mtn]: (Bxtiyar Mmmdov haq.) /Vahid Haciyev; red. Q.liolu.- B.: Gün, 2006.- 143, [1] s.: k., [4] v. fotok.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79207] 734. Hsnov, .Z. Maili quyularin yriliyinin idar edilmsi [Mtn] /.Z.Hsnov; elmi red. C.M.Mahmudov.B.: irvannr, 2006.- 135, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 132133.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78728] 735. Hümbtov, R.T. Elektrotexnikanin saslari fnni üzr laboratoriya ilrin aid metodik göstrilr [Mtn] /R.T.Hümbtov [v b.].- B.: ADNA, 2006.- 180 s.- [AzTU k/x] 736. Hüseynov, B.N. Metallarin tzyiql emali nzriyysi [Mtn] /B.N.Hüseynov, N.R.Mir-Babayeva; elmi red. R..ükürov.- B.: Thsil NPM, 2006.- 184 s.- [AzTU k/x] 737. smayilov, . Çatli süxurlardan ibart neft-qaz laylarinin quyudibi trafina müasir tsir üsullari v onlarin smrliliyinin artirilmasi [Mtn] /ahin smayilov, N.B.Nuriyev, M.C.Nsirov; elmi red. Q.Q.smayilov, A.M.Mmmdzad.- B.: Araz, 2006.- 256 s.: k., cdv.; 24 110

sm.- Biblioqr.: s. 246-253.- 12 man., 1000 nüs. (cildli).[2006-78394] 738. smibyli, E.Y. Elektrodinamika v radiodalalarin yayilmasi [Mtn] /E.Y.smiyev, .C.slamov; red. T.A.liyev.- B.: AzTU, 2006.- 450 s.- 3 man. 45 qp.[AzTU k/x] 739. Kamal Abdullayev- 70: Zamanin sinaqlarindan ömr açilan yol [Mtn] /trt. mül. B.A.lsgrov.- B., 2006.143, (1) s.; 20 sm.- (Beynlxalq akademiyalarini v Gürcüstan milli energetika akademiyasinin akademiki, M.Lomonosov v Y.Mmmdliyev medallarinin laureati, mkdar elm xadimi, texnika elmlr doktoru, professor Abdullayev Kamal Mehman olunun 70 illik yubileyin hsr olunur).- Mtn Azrb. v rus dillrind.- Biblioqr.: s. 109-142.- 1 man. 20 qp., 100 nüs.- [2006-78925] 740. Kazimzad, R. Visual Basic v MS Exsel-dn KURS layihsi v buraxili ilrinin icrasi üçün istifad edilmsi "Snaye müssislrinin elektrik tchizati" ixtisasi üçün [Mtn]: drs vsaiti /Rna Kazimzad, M..Aammmdov.- B., 2006.- 325 s.: k.; 20 sm.Biblioqr.: s. 323.- 1 man. 70 qp., 100 nüs.- [2006-77459] 741. Quliyev, . stilik texnikasi [Mtn]: ali texniki mktblr üçün drs vsaiti /li Quliyev.- B.: Thsil NPM, 2006.- 200 s.+ 1 v. cdv. (qat).; 20 sm.- Biblioqr.: s. 192194.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78557] 742. Quyularin v laylarin hidrodinamiki tdqiqi fnninin proqrami: T 020501 - Neft v qaz yataqlarinin ilnmsi v istismari ixtisasi üçün [Mtn] /trt. S.D.Mustafayev, V.S.Mustafayev; elmi red. H.H.hmdov; Azrb. Resp. Thsil prob. in-tu, Beynl. kollec.- B.: Beynlxalq un-t, 2006.- 16 s.- 20 sm.- Biblioqr.: s. 16.- 40 qp., 200 nüs.[2006-78949] 743. Main v mexanizmlr nzriyysi üzr laboratoriya ilri [Mtn]: Yumrulu mexanizmlrin kinetik analizi.- B.: AzTU-nun nri, 2006.- 28 s.- [AzTU k/x] 111

744. Metallarin texnologiyasi v konstruksiya materiallari fnninin proqrami: T 020501- Neft v qaz yataqlarinin ilnmsi v istismari ixtisasi üçün [Mtn] /trt. S.D.Mustafayev, V.S.Mustafayev; elmi red. H.H.hmdov; Azrb. Resp. Thsil prob. in-tu; Beynl. kollec.- B.: Beynlxalq un-t, 2006.- 10, [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 10.40 qp., 200 nüs.- [2006-78951] 745. Mmmdov, K. Hidrotexniki qurular [Mtn]: drslik /Kamran Mmmdov, Zakir Musayev; elmi red. T.Haciyev, red. A.Mürslov.- B.: Thsil NPM, 2006.- 405, (1) s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 392- 400.- 4 man., 500 nüs. (cildli).[2006-77196] 746. Mirzyev, M. "Qara qizil" a sadt rngind [Mtn] /Mmmd Mirzyev, Canali Mirzliyev.- B.: MBM, 2006.6-ci kitab.- 240 s.: k.; 21 sm.- 4 man., 400 nüs.- ISBN 9952-29-143-8 (cildli).- [2006-77472] 747. Neft v qazin quyu il çixarilmasi fnninin proqrami: T 020501 - Neft v qaz yataqlarinin ilnmsi v istismari ixtisasi üçün [Mtn] /trt. S.D.Mustafayev, V.S.Mustafayev; elmi red. H.H.hmdov; Azrb. Resp. Ths. prob. in-tu; Beynlxalq kollec.- B.: Beynlxalq un-t, 2006.- 13, [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 13.- 40 qp., 200 nüs.- [2006-78948] 748. Neft v qazima [Mtn] /R.S.brahimov, L.B.Krimov, S..Rzazad, S.H.Binntov.- B.: Elm, 2006.- 840 s.: k, cdv; 25 sm.- Biblioqr.: s. 824-826.- 5 man., 100 nüs.- ISBN 5-8066-1770-X (cildli).- [2006-79133] 749. Neft-mdn mainlari v texnikasi fnninin proqrami: T 020501- Neft v qaz yataqlarinin ilnmsi v istismari ixtisasi üzr [Mtn] /trt. S.D.Mustafayev, V.S.Mustafayev; elmi red. H.H.hmdov; Azrb. Resp. Ths. prob. in-tu; Beynlxalq kollec.- B.: Beynlxalq un-t, 2006.- 9, [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 9.- 40 qp., 200 nüs.[2006-78947] 112

750. Orucov, A.O. Plastik kütl v rezin izolyasiyali kabellrin istehsali [Mtn] /A.O.Orucov [v b.].- B.: AzTU, 2006.- 293 s.- [AzTU k/x] 751. Radiotexniki qurularin aktiv elementlri [Mtn] /elmi red. X..Abdullayev.- B.: Çaiolu, 2006.- 240 s.-4 man. 16 qp.- [AzTU k/x] 752. Rzayev, O.H. Elastik v özlü elastik kompozitlrin laylanmasi [Mtn]: monoqrafiya /O.H.Rzayev.- B.: Nurlan, 2006.- 200 s.- [AMEA k/x] 753. Toplu parametrli elektrik dövrlrind keçid prosesinin klassik hesablanmasina aid metodik vsait [Mtn].- B., 2006.- 593 s.- [AzTU k/x] 754. Ümumi elektrotexnika v elektrotexnikanin saslari fnninin proqrami: T 020501 - Neft v qaz yataqlarinin ilnmsi v istismari ixtisasi üzr [Mtn] /trt. A.V.Heydrov [v b.]; elmi red. H.H.hmdov; Azrb. Resp. Ths. prob. in-tu; Beynl. kollec.- B.: Beynl. un-t, 2006.- 11, [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 11.- 40 qp., 200 nüs.[2006-78945] 755. Yusubov, N.D. Mainqayirma texnologiyasi proseslrinin layihlndirilmsi fnni üzr laboratoriya ilrinin yerin yetirilmsi üçün metodik göstri [Mtn] /N.D.Yusubov.- B.: AzTU, 2006.- 50 s.- 2 man.-[AzTU k/x] 756. , .. [] / ; . .. .- .: , 2006.- 172 .; 20 .- 7 ., 300 .- ISBN 5-8066-1306-0- [2006-2771163] 757. , . oe [] / , ; . . ...- .: , 2006.- 264 .; 20 .- 2 ., 300 .- ISBN 5-8066-1725-4- [2006-2771778] 758. , . [] / .- .: , 2006.- 124 ., .; 21 113

.- .: .110-122.- 2 ., 500 .( ).- [2006-2771792] 759. , . [] / , .- .: , 2006, 122 ., .; 21 .- 3 ., 500 .- ISBN 5-8066-6423-6- [2006-2-771214] 760. , . [] / ; . ...- .: , 2006.- 368 .: .; 24 .- 50 ., 500 .- ISBN 5-8066-1340-2 ( .).- [. -] 761. , .. « » [] /...- .: , 2006.- 53 .- 2 .- [- ] 63 Knd tsrrüfati. Me tsrrüfati. Ovçuluq 762. Allahverdiyev, F. Qarabain datyi zonasinda ialdan azad olunan torpaqlarin çirklnmsi, pozulmasi v deqradasiyasi. Hrbi eroziya v onun fsadlari [Mtn] /Fazil Allahverdiyev; elmi red. B.Q.kuri.- B.: MBM, 2006.- 111, [1] s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 107-109.- 2 man., 300 nüs.- ISBN 9952-29-035-7 (cildli).- [2006-77827] 763. Babayev, M. Azrbaycan torpaqlarinin müasir tsnifati [Mtn] /M.Babayev, Ç.Cfrova, V.Hsnov; elmi red. A..smayilov, AMEA, Torpaq. v aqrokimya in-tu.B.: Elm, 2006, 359, [1] s.: k.; 24 sm.- Mtn Azrb., rus v ing.dillrind.- Biblioqr.: s. 356-359.- 4 man., 200 nüs.ISBN 5-8066-1773-4 (cildli).- [2006-78938] 764. Cfrov M. . Torpain xasslri v gübrlrin ttbiqi [Mtn]: drs vsaiti /M..Cfrov; red. Q..Mmmdov; Azrb. Knd tsrrüfati akademiyasi.- B.: Elm, 2006.- 252 s.- [AMEA k/x] 114

765. hmdov, . Torpain ekologiyasi [Mtn]: torpain redusent orqanizmlrinin biosenoz funksiyasi /li hmdov, lah Mmmdova.- B.: irvannr, 2006.- Hiss IV - 154 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 149-151.- 2 man., 100 nüs.- [2006-77883] 766. zizov, Q. Kür-Araz ovaliinin meliorasiya olunan torpaq-qruntlarinin su-duz balansi v onun nticlrinin elmi thlili [Mtn]: monoqrafiya /Qurban zizov; elmi red. M.P.Babayev.- B.: Elm, 2006.- 258, [2] s.: k., cdv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 238-255.- 3 man., 200 nüs.- ISBN 5-80661721-1 (cildli).- [2006-78197] 767. Hsnov, E. Hsn by Zrdabi Azrbaycanda yerquruluu elminin v torpaq islahatinin banisidir [Mtn] /Eldniz Hsnov; elmi red. B.Q.kuri; AMEA, Torpaqünasliq v aqrokimya in-tu.- B.: ADN, 2006.- 367, [1] s.; k., [1] portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 363-366.- 3 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-78342] 768. badli, O. Aberon raitind sarmaan bitkilrin becrilmsi [Mtn] /O.V.badli, A.D.Mehraliyev; red. N.B.Hüseynova; AMEA, Mrkzi nbatat bai.- B.: Ozan, 2006.- 87, [1] s.: [16] v. k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 80-83.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77832] 769. Mmmdov, M. Pambiin istehsal texnologiyasinin enerji tutumuna gör qiymtlndirilmsi [Mtn]: tövsiy /M.Mmmdov; elmi red. C.lkbrov; AKTA.- Gnc: AKTA.- 2006.- 42, [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 40-42.- 1 man., 300 nüs.- [2006-77818] 770. Mmmdova, S. Azrbaycanin Lnkran vilayti torpaqlarinin ekoloji qiymtlndirilmsi v monitorinqi [Mtn] /Sara Mmmdova; elmi red. Q.S.Mmmdov; AMEA, Torpaqün. v aqrokim. in-tu.- B.: Elm, 2006.- 369, [3] s., cdv.; 21 sm.- Biblioq.: s. 304-329.- 2 man., 1000 nüs.- ISBN 5-8066-128-2 (cildli).- [2006-78797] 771. Rcbli, X. Qaraba cinsi atlarin Dövlt Damazliq Kitabi [Mtn] /Xndan Rcbli, li Orucov; trt. v hazir. 115

E.Qdirov [v b.]; elmi red. E.Birov, red. Y.Quluzad; RE "Azrdamazliq" birliyi.- B.: Oskar NPM, 2006.- II cild.- 296 s.: k.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 294.- 7 man., 300 nüs.- SBN 9952-8065-2-3- [2006-80953] 772. kuri, B. Azrbaycanin yay otlari, onlarin müasir vziyyti v yaxiladirilmasi yollari [Mtn]: monoqrafiya /Behruz kuri, H.Qiyasi, A.Hüseynov; elmi red. F.A.Quliyev.- B.: MBM, 2006.- 270, [1] s.: k., cdv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 254-261.- 1 man., 200 nüs.- ISBN 995228-069-0- [2006-78794] 773. kuri, B. Naxçivan Muxtar Respublikasi torpaqlarinin ekoloji-geokimyvi sciyysi, biogeokimyvi yaltlri v ekzogen proseslrin onlarin ilkin vziyytin tsiri [Mtn] /Behruz kuri; red. H..Qiyasi.- B.: 2006.335, [1] s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 326-332.- 2 man. 40 qp., 100 nüs.- ISBN 9952-29-061-5 (cildli).- [2006-77381] 774. Zeynalov, M. Azrbaycanda atçiliq [Mtn] /Mayil Zeynalov; red. M.Musayev.- B., 2006.- 384 s.: k, [4] v. fotok.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 382-383.- 2 man. 40 qp.ISBN 9952-29-031-4- [2006-77479] 775. , . []: /... .., ..; . . .: , 2006.- 25 .: .; 21 .- 1 ., 300 .- [2006-2-771212] 776. , .. [] /.., ...- .: , 2006.- 204 ., .: .; 20 .- 2 ., 500 .- ISBN 5-8066-019110- [2006-2-696563]

116

639 Baliq tsrrüfati. Baliqçiliq 777. Xlilov, V. Snaye baliq ovu texnikasi [Mtn]: orta ixtisas mktblri üçün drslik /Vaqif Xlilov.- B., 2006.864, (1) s.: k., (2) v. cdv. qat.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 851859.- 6 man., 100 nüs. (cildli).- [2006-78171] 778. Quliyev, Z.M. Azrbaycanda mt baliqçilii [Mtn] /Z.M.Quliyev; elmi red. M..Musayev; AMEA, Zoologiya institutu.- B., 2006.- 293, (11) s.: k., sxem, cdv.; 24 sm.Biblioqr.: s. 283-293.- 8 man., 500 nüs. (cildli).- [200679348] 779. Musayev, Z. Baliqburaxan v baliqqoruyan hidrotexniki qurular [Mtn]: drs vsaiti /Zakir Musayev, Mnsur Zrbliyev; elmi red. K.Mmmdov.- B.: Thsil NPM, 2006.- 142 s., sxem; 20 sm.- 3 man., 500 nüs.- [200678834] 64 Evdarliq. Kommunal tsrrüfati. Mit xidmti 780. hmdov, -C. Müasir Azrbaycan mtbxinin xörklri [Mtn] /hmd-Cabir hmdov; red. C.Mmmdzad; foto H.Hüseynzad.- B., 2006.- 398, (2) s., fotok.; 22 sm.- 10 man. (cildli).- [2006-78007] 781. liyev, M. rzaqlarin mni [Mtn] /Mtlb liyev, Yusif Quliyev; elmi red. N.Hacizad.- B.: MSV nr, 2006.231, (1) s.; 19 sm.- 5 man. 50 qp., 100 nüs.- [2006-80342] 782. Xlif-zad, C. Azrbaycan milli mtbxinin süfr nemtlri [Mtn] /Cabir Xlif-zad; ing. dilin çev. A.Barxalov; red. F.Nadir.- B.: Adilolu, 2006.- 501, (3) s.: k.; 29 sm.- Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- 20 man., 500 nüs.- ISBN 9952-25-027-4 (cildli).- [2006-77809]

117

65 stehsalat müssislrinin idaredilmsi. stehsalatin, ticartin v nqliyyatin tkili. Reklam 783. Axundov, B. Nriyyat iinin saslari [Mtn]: drs vsaiti /Bhruz Axundov, Mahmud Mahmudov; elmi red. A.Rüstmov, A.Musayev.- B.: Aspoliqraf, 2006.- 223, (1) s.: (24) v. k.; 22 sm.- Biblioqr.: s. 229-221.- 4 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-77660] 784. Baverstok, A. Kitabi nec satmali [Mtn] /Alison Baverstok; trc. S.Babazad, V.Quliyeva; red. E.Rzayev.- 3cü nr.- B.: Kitab klubu MMC, 2006.- 306 s.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs.- [2006-79185] 785. hmdova, G. Elektrotexnika kursundan laboratoriya ilrin rhbrlik [Mtn]: drs vsaiti /Gülöv hmdova.B., 2006.- 144 s.- [ADU k/x] 786. lizad, Y. Azrbaycan efiri: tarix v müasirlik [Mtn] /Yalçin lizad, Qulu Mhrrmli; red. .Hsnov.B.: Nurlan, 2006.- 182, (2) s.: k., (12) v. fotok.; 21 sm.4 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-79410] 787. Kngrli, V.S. Mobil radiorabit sistemlri [Mtn] /V.S.Kngrli.- B.: AzTU, 2006.- 296 s.- [AzTU k/x] 788. Qabulzad, A. Yol tsrrüfati v stansiyalar [Mtn]: drslik /Abdurrhman Qabulzad; elmi red. Y.M.Piriyev.B.: Thsil NPM, 2006.- 384, (2) s.: k.; 21sm.- Biblioqr.: s. 377-378.- 5 man., 500 nüs.- [2006-80547] 789. Qatar trtibatçisi v onun kömkçisinin vzif tlimati [Mtn] /trt. Kazim rifov; ba. red. M.Mikayilov; Azrb. Resp. Nqliyyat nazirliyi.- B., 2006.- 77, (3) s.; 20 sm.- 1 man., 1500 nüs.- [2006-77121] 790. Mansurzad, H.A. Atalar üçdn deyib [Mtn]: poliqrafçi alim ddat Cfrov haqqinda /Haci Aaddin Mansurzad; red. H.M.Feyzullayev.- B.: Sumqayit, 2006.121, (1) s.; 17 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79069] 118

791. Mmmdov, A. Elmi-texniki trqqi, myin tkili v normaladirilmasi [Mtn]: drs vsaiti /Abil Mmmdov.- B.: ADU, 2006.- 196 s.- [2006- ADU k/x] 792. Mmmdov, Ç. Dmir yolu islahat yollarinda [Mtn] /Çingiz Mmmdov.- B., 2006.- 64 s.: k.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs.- [2006-78413] 793. Mmmdov, T.C. Ticartin tkili v texnologiyasi [Mtn]: drslik /T.C.Mmmdov.- B., 2006.- 628 s.- [ADU k/x] 794. Mustafayev, F.V. Trtibatlarin layihlndirilmsi [Mtn] /F.V.Mustafayev; red. V.Z.Mövlazad.- B.: Thsil NPM, 2006.- 212 s.- 2 man.- [AzTU k/x] 795. Yoldyin postun böyük növbtçisinin vzif tlimati /trt. Kazim Srifov; ba red. M.Mikayilov; Azrb. Resp. Nqliyyat nazirliyi.- B., 2006.- 53, (3) s.; 20 sm.- 1 man., 1500 nüs.- [2006-77120] 796. , .. [] /..; . ..-.- .: , 2006.- 334 .- [- ] 797. , . []: / .- ., 2006.- 332 .- [- . -] 66 imya texnoloqiyasi. Kimya snayesi 798. hmdov, -C. rzaq mallari mtünaslii [Mtn]: drslik /hmd Cabir hmdov; elmi red. N.X.Musayev.Yenidn ilnmi v tamaml. Ikinci nri.- B.: qtisad universiteti, 2006.- 476, (3) s.; 21 sm.- (ADU drsliklri).5 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79317] 799. sayev, A. Neft snayesinin ümumi texniki-iqtisadi probleminin ona olan tsirlr formali hlli [Mtn] /Aaheydr sayev.- B.: Azrnr, 2006.- 123 s.; 21 sm.Biblioqr.: s. 121.- 1 man., 300 nüs.- [2006-77069] 119

800. Mmmdov, M. tirli maddlr [Mtn] /Mrkz Mmmdov; red. H.M.limrdanov.- B.: Elm, 2006.- 303, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 300-303.- 6 man., 200 nüs.ISBN 5-8066-1340-2 (cildli).- [2006-77781] 801. Mmmdov, Z. Keyfiyytli poladlar v rintilr [Mtn]: drslik /Zakir Mmmdov; elmi red. R..ükürov.Yenidn il. v lav ed. II nri.- B.: Elm, 2006.- 474, (2) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 461-467.- 5 man., 500 nüs.- ISBN 50-8066-1706-8 (cildli).- [2006-78921] 802. Mustafayev, X. Qida texnologiyasinin proseslri v aparatlari [Mtn]: ali mktblr üçün drslik /Xanlar Mustafayev; red. V..Mmmdov.- B.: Thsil NPM, 2006.453, (1) s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 448.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78564] 803. , .. [] /..; , - . . ...- .: , 2006 - .1.- 475 .- [- ] 804. , .. [] /..; , - . . ...- .: , 2006 - .2.- 513 .- [- ] 805. , .. [] /..; . ..; , - o . ...- .: , 2006.- 180 .; 21 .- 2 ., 200 .- ISBN 5-8066-1708-1- [2006-2771780] 806. , . []: / ; . ..; . ...- .: , 2006.- 504 ., .; 21 .- . .: , 120

.- 4 ., 500 . ( .).- [2006-2772608] 807. .. [] /.., .., ..; . . ..; , - . .- .: , 2006.- 464 .: ., .; 21 .- 7 ., 300 .- ISBN 5-8066-1708-7- [2006-2-771164] 67/68 Snayenin müxtlif sahlri 808. Hsnov, .P. Ayaqqabi, qalantereya v xz mallarinin keyfiyyt ekspertizasi [Mtn] /.P.Hsnov, B.S.Paayev.- B.: Thsil NPM, 2006.- 318 s.- [ADU k/x] 809. Mmmdova, . Zrgrlik snti il taniliq [Mtn]: metodiki tövsiy /rad Mmmdova; red. P.Rzaquliyev; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi; Estetik trbiy üzr Respublika tdris-metodik mrkzi.- B.: Sda, 2006.- 28 s.: il.; 21 sm.- pulsuz, 200 nüs.- [Prez. k/x] 810. Nrimanov, V. Cihazqayirma texnologiyasinin saslari [Mtn]: ali texniki mktblr üçün /Veysl Nrimanov; elmi red. .N.sgndrli.- B.: Müllim, 2006.454, (2) s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 451-454.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78912] 69 Tikinti. Tikinti materiallari 811. Mirz, Z. naat kompleksinin knd tikinti zirvsi [Mtn] /Zrbali Mirz; red. S.Qaradali.- B., 2006.- 350, (2) s.: k.; 23 sm.- 4 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-78917] 812. Tikn, quran, yaradan insan [Mtn]: (hmkarlari Hsn Hsnovun tikinti sahsindki faliyyti haqqinda) /topl. v trt. Bhram brahimov, Zrbli Allahverdiyev; red. .Akifqizi.- B.: Pedaqogika, 2006.- 143, (1) s.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 500 nüs.- [2006-79230] 121

7 ncsnt. Dekorativ-ttbiqi incsnt. Fotosnti. Musiqi. Oyunlar. dman 813. Abdulla, M. Qatmaqariiq nizam [Mtn] /Mahir Abdulla.- B.: Gün, 2006.- 279 s.: k.; 18 sm.- Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 9952-426-25-9- [2006-79579] 814. Göyüov, N. Milli sntin nzri thlilind giri. [Mtn] /Nsib Göyüov; elmi red. K.Allahyarov, M.Quliyeva; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 290, (2) s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 273-285.- 2 man., 300 nüs.- [2006-78893] 815. Quliyeva, N. Azrbaycan incsnti [Mtn] /Nrgiz Quliyeva, Ziyadxan liyev; red. M.sayeva, S.Aabalayeva.- B.: Buta dizayn irkti, 2006.- Cild: I Mnblr.- 102, (2) s.: k.; 24 sm.- Biblioqr.: s.103.- 3 man., 2000 nüs. (cildli).- [2006-78565] 816. Qurbanov, C. Körpü snt abidsi [Mtn]: ensiklopedik mlumat kitabi /Cavid Qurbanov, Hüseyn sgndr; red. S.N.Türkel, S.K.liyev.- B.: Nurlan, 2006.297, (1) s.: k., fotok.; 23 sm.- Biblioqr.: s. 294-296.- 4 man., 300 nüs.- [2006-77761] 817. -, . []: / -.- ., 2006.- 163 ., .; 21 .- .: .160.- 4 ., 200 .- [2006- -12737] 719 Tarix v mdniyyt abidlrinin qorunmasi 818. lkbrli, . Qrbi Azrbaycan abidlri [Mtn] /ziz lkbrli; red. B.Budaqov [v b.]- B.: Arida, 2006.227, (1) s., fotok., xrit; 29 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 20 man., 600 nüs. (cildli).- [2006-77581] 122

819. brahimov, K. Baki: çrihr [Mtn]: monoqrafiya /Kamil brahimov; ön söz T.Bünyadov; elmi red. F..brahimov.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 256 .: rngli il.; 31 sm.- Biblioqrafiya üç dild.- 24 man.- ISBN 5-565-00380-6 (cildli)- [Prez. k/x] 820. Müharib v tarixi- mdniyyt abidlrimiz [Mtn]: ial olunmu Azrbaycan razilrind xangahlar, pirlr, ziyartgahlar /AMEA, nsan Hüquqlari in-tu.- B., 2006.- 63, (1) s.; 19 sm.- 2 man., nüs. yox.- [2006-79329] 73 Heykltraliq. Numizmatika 821. bdürrhmanov, F. Heykltaraliq [Mtn] /Fuad bdürrhmanov; mtnin mül. C.Novruzova; Azrbaycan dövlt rssamliq akad-si.- B.: Nail Evi, 2006.- 39, (1) s.: k.; 21 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-79625] 822. Süleymanova, S. Heykltraliqda hcmin plastik hlli [Mtn]: heykltraliq fnnindn metodik vsait /Sevil Süleymanova; red. N.K.liyev; Azrbaycan dövlt rssamliq akad-si.- B.: Zaman-3, 2006.- 73,[13] s., f; 20 sm.- 3 man., 300 nüs.- [Prez. k/x] 745/749 Dekorativ-ttbiqi incsnt 823. Taiyeva, R. Azrbaycan xalçasi mitd [Mtn] /Röya Taiyeva; red. R.fndiyev, T.Bünyadov; L.Krimov ad. Azrbaycan Xalçasi v xalq ttbiqi snti dövlt muzeyi.- B., 2006.- 143, [1] s.: fotok; 27 sm.- Biblioqr.: s. 126-130.- 6 man.- ISBN 5-8066-1307-0 (cildli).- [200678414] 824. Taiyeva, R. Ltif Krimov fenomeni [Mtn] = The Genius of Latif Kerimov = /Röya Taiyeva; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi; Ltif Krimov adina Azrbaycan xalçasi v xalq ttbiqi snti dövlt muzeyi.- B.: Elm, 2006.- 152 s.: rngli 123

il.; 34 sm.- (Görkmli xalçaçi-rssam, alim Ltif Krimovun anadan olmasinin 100 illiyin hsr olunur).- 60 man.- ISBN 5-8066-1240-6 (cildli)- [Prez. k/x] 825. Fuad, E. (ükürova). Azrbaycan xalça sntinin Kamili [Mtn]: (Kamil liyev haqqinda) /Esmira Fuad; elmi red. A.Dadaov, T.hmdov; red. Z.Abdullayeva.- B.: Altun Kitab, 2006.- 125, (3) s.: k.; 26 sm.- 11 man., nüs. yox. (cildli).- [2006-79244] 75/76 Rssamliq. Qrafika. Qravyura 826. Hacizad, B. 100 illik karikatura tariximiz [Mtn] /Bayram Hacizad; Azrbaycan Karikaturaçi rssamlar birliyi.- B.: Sda, 2006.- 231, (9) s.: k.; 31 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- ("Molla Nsrddin" jurnalinin 100 illiyin hsr olunur).- Biblioqr.: s. 240.- 5000 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-77837] 827. zim zimzadnin xsi arxivi [Mtn] /nr hazir. M.Mmmdova; red. M.Adilov; AMEA, Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar institutu.- B.: Nurlan, 2006.- 129, (3) s.: (4) v. k.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- (zim zimzadnin 125 illiyin hsr olunur).- 2 man., nüs. yox.[2006-78079] 828. Hüseynov,O., Hüseynov, A. Azrbaycan-Yaponiya [Mtn]: albom /Orxan Hüseynov, Arif Hüseynov; trt. v red. Eldniz brahimov; Azrbaycan Mdniyytinin dostlari fondu; Azrbaycan beynlxalq laqlr mrkzi.B.: Oskar, 2006.- 59, [1] s.: k; 22 sm.- Mtn Azrb. v ing. dillrind.- 7 man. 40 qp., 500 nüs.- [2006-80350] 829. Rssam Rafiq Quliyev: rngkarliq, heykltaraliq, qrafika [Mtn] /trt.-mül. Z.liyev; red. R.liyev, M.Mmmdov.- B., 2006.- 99 s.: rngli il., rngli foto.; 30 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 14 man., 500 nüs.[Prez. k/x] 124

78 Musiqi 830. Azrbaycan etnik musiqisi [Mtn] /trt. Tariyel Mmmdov [v b.].- B.: Musiqi dünyasi, 2006.- 31, [3] s.: k. 1 d. disk; 13 sm.- (Azrb. nnvi musiqi atlasi).Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- 6 man.- [2006-78971] 831. Babayeva, H. Snsiz sninl [Mtn]: (musiqiünas Elxan Babayev haq.) /Hcr Babayev; red. T.Abdin.- B.: Adilolu, 2006.- 233, [1] s.: k., [7] v. fotok; 20 sm.Mtn Azrb. v rus dillrind.- 2 man., 200 nüs. (cildli).[2006-78121] 832. Bakixanov, T. Azrbaycan v ran musiqiçilrinin qariliqli laqlri [Mtn] /Tofiq Bakixanov; red. R.Zöhrabov.- B.: Adilolu, 2006.- 203, (1) s.: fotok., lav (2) v. fotok.; 20 sm.- Göstrici: s. 197-200.- 10000 man., 500 nüs.- [2006-77078] 833. Bizim Bülbül ­ dünyanin Bülbülü [Mtn]: (vokal sntinin banisi, dahi münnimiz Bülbül haq.) /çapa haz. v red. N.Hacizad.- B.: Nurlan, 2006.- 515, [1] s.: [8] v. k.; 21 sm.- 2 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-80235] 834. Bülbül ­ vokal sntinin zirvsidir [Mtn] /Bülbülün Memorial muzeyinin kollektivi.- B.: Çaiolu, 2006.- 724 s.: fotok; 24 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 10 man. (cildli).- [2006-78367] 835. Dali, . Ozan Qaravli [Mtn] /lihüseyn Dali; lyaz. trt. ed., çapa hazir. Abbasqulu Ncfzad; elmi red. H.F.Qurbansoy (fars dil. trc.), V.bdülqasimov.- B.: MBM, 2006.- I kitab.- 192 s.: k.; 20 sm.- 1 man.- ISBN 9952-29-55-1- [2006-2-79119] 836. Elxanqizi, A. (Sultanova). Müasir dövrün solfecio sistemlri [Mtn]: drslik /Aynur Elxanqizi; elmi red. G.A.Abdullazad.- B.: Adilolu, 2006.- 159, [1] s., not; 20 sm.- Biblioqr.: s. 147-158.- 2 man., 250 nüs.- [2006-78122] 125

837. fndiyeva, R. Vtndir Arif ssi [Mtn]: (Xalq artisti Arif Babayev haqqinda).- B.: Nurlan, 2006.- 191, (1) s.: (8) v. fotok.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77759] 838. Hcibyova, Ü. Snt fdailri... Hacibyovlarin musiqi dünyasi [Mtn]: drs vsaiti /Ülviyy Hacibyova; elmi red. G.Abdullazad; Baki musiqi akad-si.- B., 2006.111, (1) s.: k., (2) v. fotok.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 110111.- 3 man., 200 nüs. (cildli).- [2006-77934] 839. Nbiolu, A. Nm baharinin erkn solan bnövsi: Xeyransa Mmmdova [Mtn] /Alim Nbiolu; red. G.Rzayeva, S.Zeynalov.- B.: MBM nriyyati, 2006.- 48,[6] s.: k., foto; 21 sm.- 3 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-29033-0- [Prez. k/x] 840. Nfsli v zrb altlri üçün ansambl v pyeslr mcmusi [Mtn]: zrb v nfs altlri kafedrasinin bakalavr v magistr pillsind thsil alan tlblr üçün drs vsaiti /trt. Yaar manov; Baki musiqi akad-si.- B.: MarsPrint, 2006.- 103 s., not; 29 sm.- 2 man.- [2006-79702] 841. Orta ixtisas musiqi mktb-studiyasinin 25 illik yubileyin hsr olunmu uaq musiqi festivali [Mtn] /trt. S.Mmmdova [v b.]; Baki musiqi akad.-si; Orta ixtisas musiqi mktb-studiyasi.- B.: Adilolu, 2006.- 105, [1] s.: k.; 20 sm.- 1 man., 150 nüs.- [2006-78138] 842. Rcbov, O. XX sr Azrbaycan professional musiqi dbiyyati [Mtn]: drs vsaiti /Oqtay Rcbov, O.manova; red. A.Abbasov.- B.: irvannr, 2006.- 100 s., f; 20 sm.- 2 man., 100 nüs.- [Prez. k/x] 843. Rhmanzad, F. Bdlbylilr [Mtn] /Fazil Rhmanzad; red. .Krimov.- B.: Nurlan, 2006.- 243, (1) s.: (40) v. fotok.; 21 sm.- 2 man., 1000 nüs. (cildli).- [200677136] 844. Sfrova, Z. Azrbaycanin musiqi elmi: XIII-XX srlr [Mtn] /Zemfira Sfrova; red. S.Aslanova.- Tkrar nr.- B.: Azrnr, 2006.- 541, [3] s.; 21 sm.- (Azrb. dili v tarixi).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 126

12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 88 qp., 10000 nüs.- ISBN10 9952-8100-0-8.- ISBN13 9789952-8100-0-4 (cildli).- [2006-79897] 845. irinov, S.. Acabdi musiqiçilri [Mtn] /Seyid rf irinov; red. S.Aayev.- B.: Avropa, 2006.- 120 s., fotok.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 500 nüs.- [2006-77951] 846. T.Bakixanovun skripka v fortepiano üçün 9 sayli sonatasinin interpretasiya prinsiplri [Mtn]: metodik tövsiylr /trt. Höküm liyeva; red. G.A.Abdullazad; Azrb. Resp. Thsil prob. in-tu; Baki musiqi akad-si.- B., 2006.- 9, [1] s.; 20 sm.- 60 qp., 200 nüs.- [2006-78074] 847. Tofiq Bakixanov - musiqi düünclri [Mtn] /trt. ed. Höküm liyeva; red. F.Xaliqzad.- B.: Elm, 2006.207, (1) s.: (8) v. il.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.(Görkmli Azrbaycan bstkari Tofiq Bakixanovun yaradiciliinin 55, anadan olmasinin 75 illiyin hsr olunub).- 2 man., 100 nüs.- ISBN 5-8066-1711-4- [200678020] 848. Tofiq Bakixanovun "turk srlri"nin ifaçiliq xüsusiyytlrin dair (5 sayli "türk sonatasi", "türk rapsodiyasi", "Kuzey Kibris" fsillri, "Kuzey Kibris" süitasi, "türk ezileri") [Mtn]: metodik tövsiylr /trt. Höküm liyeva; red. G.A.Abdullazad Azrb. Resp. Thsil prob. in-tu; Baki musiqi akad-si.- B., 2006.- 35, [1] s.; 20 sm.- 80 qp., 200 nüs.- [2006-78075] 849. Zöhrabov, R. Azrbaycan rnglri [Mtn]: janr, ladmqam v melodik xüsusiyytlrin tdqiqi /Ramiz Zöhrabov; red. V.Xlilov.- B.: Mars Print, 2006.- 248, (1) s., (1) v. port.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 245-247.- 8 man. 40 qp., 200 nüs.- [2006-80781] 850. , . [] / ; . . ..; . ...- .: , 2006.- 382 .; 20 .- 4 ., 300 .- ISBN 5-8066-1780-7- [2006-1-694567] 127

851. , . []: / ; . . ..; . .., ...- .: , 2006.- 280 .; 20 .- .: . 249.- 4 ., 300 .- ISBN 5-8066-1782- [2006-1-694568] 852. , . : , [] / ; .. ..- .: , 2006.- 272 .; 22 .- 3 . 95 ., 500 .- [2006-2-771315] 853. , .. -- [] /..; . .., ...- .: , 2006.- 57 .- [- ] 854. , . [] / ; . . ...- .: , 2006.- 304 ., .; 22 .- : . 269.- .: . 272.25000 ., 300 .- ISBN 9952-432-34-8- [2006-2770776] 79 Teatr. Oyunlar. dman 791 Kino 855. Kazimzad, A. dbi ölmzlik zirvsi [Mtn] (Azrb. incsnt xadimi listtar Atakiiyev haq.) /Aydin Kazimzad; red. M.Byili.- B.: "E.L." Nriyyat v poliqrafiya irkti MMC, 2006.- 134 s.: k; 20 sm.(.Atakiiyevin anadan olmasinin 100 illiyin hsr edilir).3 man., 500 nüs.- ISBN 109952-8101-2-1.- ISBN13 9789952-8101-2-7- [2006-78983] 856. Dadaov, A. Rejissor Arif Babayev [Mtn] /Aydin Dadaov; elmi red. .Qazizad; AMEA, Memarliq v 128

incsnt in-tu.- B.: Mdniyyt v Turizm Nazirliyi, 2006.181, (5) s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 182-183.- 1 man. 64 qp., 1000 nüs.- [2006-77703] 857. Qaraqizi, U. Azrbaycan filmlrinin yaranma tarixindn [Mtn] /Ulduz Qaraqizi; elmi red. H.Ömrova, red. M.Byili.- B.: E.L. Nriyyat v poliqrafiya irkti MMC, 2006.- Kitab I. - 685, (2) s.: k.; 21 sm.- 5 man. 90 qp., 1000 nüs.- ISBN 10 9952-8101-0-5.- ISBN 13 9789952-8101-0-3 (cildli).- [2006-78987] 792 tr 858. Bakalavr hazirlii üçün Dram nzriyysi fnninin proqrami [Mtn]: HS 150400 - Teatrünasliq ixt. üzr /trt. Rauf Sadiqov, Atababa Hacibabayev; red. A.A.Talibzad; Azrb. Resp. Thsil prob. in-tu; Azrb. dövlt mdniyyt v incsnt un-ti.- B.: Borçali, 2006.- 20 s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 20.- 60 qp., 200 nüs.- [2006-77752] 859. Çmnli, M. Sntkar ömrünün izlri [Mtn]: (mkdar artist Xanlar Haqverdiyev haq.) /Mustafa Çmnli; red. G.lkbrqizi.- B.: Adilolu, 2006.- 127, [1] s.: k.; 16 sm.- (Xanlar Haqverdiyevin 100 illik yubileyin hsr olunur).- 60 qp., 300 nüs.- [2006-79709] 860. Haci brahim Qasimov teatr tnqidçisi kimi [Mtn]: metodik vsait /R.Sadiqov; red. R.Sadiqov; Azrb. Resp. Thsil prob. in-tu; Azrb. dövlt mdniyyt v incsnt un-ti.- B.: Mütrcim, 2006.- [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 4748.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78492] 861. brahimov, S. Xatirlr qoynunda [Mtn] /Sadiq brahimov; red. .Sadiq.- B.: Azrnr, 2006.- Kitab I.- 135, [1] s.: k.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78549] 862. Rhimli, . Tiflis Azrbaycan Teatri [Mtn] /lham Rhimli; AzAtaM.- B.: Xzr, 2006.- 221, [3] s.; k.; 17 sm.- (Azrb. teatri).- Biblioqr.: s. 220-221.-10000 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-30-022-0 (cildli).- [2006-77569] 129

863. Sadiqov, R. Azrbaycan Xalq Cümhuriyyti illrind milli teatr [Mtn]: metodik vsait /Rauf Sadiqov; red. .H.liyeva; Azrb. Resp. Thsil prob. in-tu; Azrb. dövlt mdniyyt v incsnt un-ti.- B.: Borçali, 2006.- 24 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 24.- 1 man., 200 nüs.- [2006-77751] 864. , . [] / .- .: , 2006.- 180 .: 6 . .; 21 .- 7 ., 300 .- ISBN- 58066-1327-5- [2006-2-771629] 865. , . []: (-YII .) / ; . ..- .: , 2006.- 312 .; 22 .- .., 1000 .- ISBN- 586186-122-- [2006-2-771769] 796/799 dman 866. Azrbaycan Respublikasi Milli Paraolimpiya Komitsinin 10 ili [Mtn].- B.: Çaiolu, 2006.- 192 s.[AzTU k/x] 867. liyev, A. Beynlxalq olimpiya komitsinin prezidentlri (1895-2005) [Mtn]: drs vsaiti /Akif liyev, N.sgrova, J.Aayeva; elmi red. R.F.Quliyev; ADBT A.B., 2006.- 115, [1] s.: k., cdv.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs.[2006-79921] 868. liyev, A. Bdn trbiysi v idman hrkatinin idar edilmsi [Mtn]: drslik /Akif liyev; A..liyev, A.Y.sgrov, A.K.Qurbanov; elmi red. X.Qurbanov.- B.: ABU, 2006.- 219, [1] s.; 21 sm.- 2 man. 80 qp., 700 nüs. (cildli).- [2006-77697] 869. Yusifov, . Uruqvaydan Almaniyaya [Mtn]: futbol üzr dünya çempionati /lisgndr Yusifov; red. .Yusifov.B.: Avropa, 2006.- 208 s., portr.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 500 nüs.- [2006-77555] 130

8 Dilçilik. Linqvistika. Bdii dbiyyat. dbiyyatünasliq 80/81 Filologiya. Dilçilik 870. Abbasov, A. ngilis dili [Mtn]: mexanika-riyaziyyat v ttbiqi riyaziyyat v kibernetika fakültlri üçün drslik English for mathematicians /A.Abbasov, Y.Mustafayeva, T.sgndrova; red. Q.Paayev, Y.Qasimov.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 400 s.; 20 sm.- 9 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 871. Abbasov, A. English for beginners [Mtn]: drslik /A.Q.Abbasov, R.A.Abbasova, A.A. Qarayeva; red. T..Hidaytzad; Baki dövlt un-ti.- B.: Çinar-Çap, 2006.353 s.: cdvl; 20 sm.- 9 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 872. Axundov, A. Ümumi dilçilik: Dilçiliyin tarixi, nzriyysi v metodlari [Mtn]: ali mktb tlblri üçün drslik /Aamusa Axundov.- Tkrar nr.- B.: rq- Qrb, 2006.- 278, (2) s.; 21 sm.- (Azrb. dili v tarixi).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- Biblioqr.: s. 273.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-017-6.- ISBN 13 9789952-34-017-4 (cildli).- [2006-79902] 873. Aydin Abi, A. (Abiyev). xs adlari sözlüyü [Mtn] /Aydin Abi Aydin; red. X.Quliyeva-Qafqazli.- B.: Sda, 2006.- Kitab II - 371 s.; 19 sm.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 9952-428-00-5- [2006-81184] 874. Azrbaycan dilind mürkkb tyini söz birlmlri fnninin proqrami: ixt.: HS 020200- filologiya ixtisasi üzr bakalavr hazirlii ücün [Mtn] /trt. .H.skndrova; red. ..Rcbli.- Lnkran, 2006.- 15, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 15.- 60 qp., 200 nüs.- [2006-78924] 875. Azrbaycan dilinin izahli lüti [Mtn]: dörd cildd /trt. liheydr Orucov [v b.]; nr hazir., tkmil. v red. A.Axundov; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Tkrar 131

nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- Cild I: ABCÇD.- 740, (4) s.; 22 sm.- (Lüt v ensiklopediyalar).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 5 man. 41 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-0230.- ISBN 13 978-9952-34-023-5 (cildli).- [2006-79908] 876. Azrbaycan dilinin izahli lüti [Mtn]: dörd cildd /trt. liheydr Orucov [v b.]; nr hazir., tkmil. v red. A.Axundov; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- Cild II: EFGHXJK.- 790, (2) s.; 22 sm.- (Lüt v ensiklopediyalar).- Azrb. Res. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 5 man. 41 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 995234-024-9.- ISBN 13 978-9952-34-024-2 (cildli).- [200679909] 877. Azrbaycan dilinin izahli lüti [Mtn]: dörd cildd /trt. liheydr Orucov [v b.]; nr hazir., tkmil. v red. A.Axundov; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- Cild III: QLMNOÖPR.- 670, (2) s.; 22 sm.- (Lüt v ensiklopediyalar).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 5 man. 41 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 995234-025-7.- ISBN 13 978-9952-34-025-9 (cildli).- [200679910] 878. Azrbaycan dilinin izahli lüti [Mtn]: dörd cildd /trt. liheydr Orucov [v b.]; nr hazir., tkmil. v red. A.Axundov; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- Cild VI: STUÜVYZ.- 709, (3) s.; 22 sm.- (Lüt v ensiklopediyalar).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 5 man. 41 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 995234-026-5.- ISBN 13 978-9952-34-026-6 (cildli).- [200679911] 879. Azrbaycanca-ruminca daniiq kitabçasi [Mtn] /trt. Tbriz Qarayev; red. D.Balan, P.Krimov.- B.: Oskar, 132

2006.- 116 s.; 19 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 5-86874-1757- [2006-78541] 880. Azrbaycanca-ingilisc-rusca frazeoloji lüt [Mtn]: 406583 söz, söz birlmsi v cüml klind frazeoloji vahidlr /trt. Nigar Vliyeva; ba red. N.Q.Cfrov.- B.: Nurlan, 2006.- 459, (1) s.; 24 sm.Biblioqr.: s. 453-458.- 20 man., 500 nüs. (cildli).- [200677778] 881. Babayev, A. Türksoyun birlik ssi [Mtn]: monoqrafiya /Adil Babayev; elmi red. A.Axundov.- B.: Thsil, 2006.- 345, (19) s.: çk.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 341345.- 3 man., 200 nüs.- [2006-78022] 882. Balakiiyev, . mli yazi nümunlri [Mtn]: metodik vsait /ahbaz Balakiiyev, mran Namazov; elmi red. Y.Krimov; Azrb. Resp. TN Thsil probl. in-tu.- B.: E.L. NP MMC, 2006.- 89, (1) s.; 19 sm.- 1 man 40 qp., 5000 nüs.- [2006-79959] 883. Balasaqunlu, Y. Qutadu bulig xobxtliy aparan elm [Mtn] /Yusif Balasaqunlu; türk. çev. K.Vliyev, R.sgr.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 439, (1) s.; 21 sm.- (Azrb. dili v tarixi).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-421-514.- ISBN 13 978-9952-421-51-4 (cildli).- [2006-79899] 884. Cfrov, R.C. Fransiz dili [Mtn] /R.C.Cfrov.- B.: Baki Un-ti nri, 2006.- 384 s.- 4 man.- [AzTU k/x] 885. Cfrova, Z. Tarixi romanlarin dilind köhnlmi sözlr [Mtn] /Ziyaft Cfrova; red. N.Mmmdli.- B.: Nurlan, 2006.- 96, (2) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 93-97.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78084] 886. Çobanov, M. Azrbaycan dili [Mtn]: nitq mdniyyti, ali mktblrin qeyri-filoloji fakültlri - ali hrbi mktblr üçün drslik /Mdd Çobanov; red. N.Cfrov; Azrb. Resp. Müdafi nazirliyi.- B.: Thsil EM, 133

2006.- 411, (1) s.: k.; 24 sm.- Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- 3 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-78033] 887. Çobanov, M. 1 Türkoloji Qurultay v türk dillrinin müasir problemlri. dbi dilimiz xalqimizin milli srvtidir [Mtn] /Mdd Çobanov; red. N.Cfrov.- B.: AzAtaM, 2006.- (1 Türkoloji Qurultay- 80).- 150, (2) s.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 2000 nüs.- [2006-77655] 888. Çobanzad D.B. Türk-tatar lisaniyyatina mdxl [Mtn] /D.B.Çobanzad; elmi red. N.Cfrov.- .: Aspoliqraf, 2006.- 179 s.- [AMEA k/x] 889. Dilçilik ensiklopediyasi [Mtn]: drs vsaiti /red.F.Veyslli; Azrb. Dillr un-ti.- B.: Mütrcim, 2006.Cild I. - 514, [1] s.; 24 sm.- Mtn Azrb., rus, ing. v fransiz, dillrind.- 29 man. 50 qp., 500 nüs.- [2006-80452] 890. bdülhsnli, T. güzar Azrbaycan dili [Mtn]: drs vsaiti /Tofiq bdülhsnli.- B., 2006.- 288 s.- [2006-ADU k/x] 891. liyev, Y. "Kitabi- Dd Qorqud" v bdii mtnin fonoloji strukturu [Mtn]: metodik vsait /Yadigar liyev; elmi red. M.Qipçaq; ARTN Azrb. Resp. Thsil prob. in-tu; Gnc dövlt un-ti.- B., 2006.- 120, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 120.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78910] 892. liyev, Y. Kontrastiv leksikologiyadan oçerk: (müqayisli dilçilik- HSM 040102) [Mtn]: magistr hazirlii üçün metodik vsait /Yadigar liyev; elmi red. .Hsnov; Gnc dövlt un-ti.- B., 2006.- 42 s.; 20 sm.- Biblioqr.: 3740.- 60 qp., 200 nüs.- [2006-78911] 893. liyeva, E.N. ngilis dili [Mtn]: qtisad universitetinin tlblri üçün vsait /E.N.liyeva, Y..Mustafayeva, Y.M.Sadiqova.- B., 2006.- 207, (1) s.; 24 sm.- 3 man., 10000 nüs. (cildli).- [2006-78802] 894. Haciyev, E. Müasir ingilis v Azrbaycan dillrind kömkçi nitq hisslrinin funksionalsemantik xüsusiyytlri [Mtn] /Edison Haciyev; elmi red. A.A.Axundov; ADU.- B.: Mütrcim, 2006.- 268, (4) s.; 21 134

sm.- Biblioqr.: s. 245-267.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [200678913] 895. Haciyeva, M. Azrbaycan dili. Fonetika [Mtn]: drs vsaiti /Maarif Haciyeva; elmi red. T.bdülhsnli.- B.: qtisad un-ti, 2006.- 145, (1) s.; 21 sm.- 2 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-78461] 896. Hsnova, S. "Füyuzat" jurnali v dil problemlri [Mtn] /Sdaqt Hsnova; elmi red. Y.M.Seyidov.- B.: Elm, 2006.- 301, (2) s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 282-301.- 2 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1772-6 (cildli).- [2006-79555] 897. Hsnova, S. "Füyuzat" jurnali v dbi dil [Mtn]: monoqrafiya /Sdaqt Hsnova; elmi red. Y.M.Seyidov.B., 2006.- 103, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 100-102.- 2 man., 300 nüs.- [2006-80246] 898. Hsnova, S. li by Hüseynzadnin dilçilik görülri [Mtn]: monoqrafiya /Sadt Hsnova; Naxçivan mül. intu.- B., 2006.- 99, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 96-98.- 1 man., 300 nüs.- [2006-80247] 899. Hümmtova, R. Tovuz rayonu onomastik vahidlrinin linqvistik thlili [Mtn]: drs vsaiti /Rhil Hümmtova; elmi red. V.liyev; Azrb. dövlt pedaqoji un-ti.- B.: Nurlan, 2006.- 172 s.; 20 sm.- 7 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 900. Xlil, A. ski türk savlarinin semiotikasi /Aaverdi Xlil; elmi red. S.Rzasoy; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Sda, 2006.- 163, (1) s.; 19 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 586874032-7- [2006-79952] 901. Xlilov, B. Türkologiyaya giri [Mtn]: drslik /Buludxan Xlilov; red. N.Cfrov.- B.: Nurlan, 2006.- 384 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 374-379.- 4 man., 500 nüs.- [200677358] 902. Xomski, N. Dil v tfkkür [Mtn] /Noam Xomski; elmi red. F.Y.Veyslli; ing. dil. trc. v giri mq. mül. A.Y.Mmmdov. - B.: BSU Kitab almi NPM, 2006.- Hiss 3. - 151, (1) s.; 20 sm.- (Filoloqun kitabxanasi- 100).- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78664] 135

903. ngilisc- Azrbaycanca frazeoloji lüt A-Z [Mtn]: lüt 30000- dn çox frazeoloji vahid daxil edilmidir /trt. .H.Haciyeva; red. K.B.Haciyev.- B.: Nurlan, 2006.- 367, (1) s.; 21 sm.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79641] 904. skndrova, . Azrbaycan dilind mürkkb tyini söz birlmlri [Mtn]: bakalavr hazirlii üçün drs vsaiti /aiq skndrova; elmi red. .Rcbli.- Lnkran, 2006.74, [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 73-74.- 1 man., 200 nüs.[2006-78923] 905. Kaqari, M. "Divanü Lüat-it-Türk": Dörd cildd [Mtn] /Mahmud Kaqari; trc. v nr hazir. Ramiz skr; elmi red. T.Haciyeva; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Ozan, 2006.- Cild.- I. 512 s., (2) s. portr.; 24 sm.- Mtn Azrb. v rb. dillrind.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 9952426-00-X (cildli).- [2006-79848] 906. Kaqari, M. "Divanü Lüat-it-Türk": Dörd cildd [Mtn] /Mahmud Kaqari; trc. v nr hazir. Ramiz skr; elmi red. T.Haciyeva; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Ozan, 2006.- Cild II.- 400 s., (2) s. portr.; 24 sm.- Mtn Azrb. v rb. dillrind.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 9952426-00-X (cildli).- [2006-79849] 907. Kaqari, M. "Divanü Lüat-it-Türk": Dörd cildd [Mtn] /Mahmud Kaqari; trc. v nr hazir. Ramiz skr; elmi red. T.Haciyeva; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Ozan, 2006.- Cild III. - 400 s.: portr., (2) s. portr.; 24 sm.Mtn Azrb. v rb. dillrind.- Biblioqr.: s. 387-392.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-426-00-X (cildli).- [200679850] 908. Kaqari, M. "Divanü Lüat-it-Türk": Dörd cildd [Mtn] /Mahmud Kaqari; trc. v nr hazir. Ramiz skr; elmi red. T.Haciyeva; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Ozan, 2006.- Cild IV. - 752 s.: portr., (2) s. portr.; 24 sm.10 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-426-00-X (cildli).- [200679851] 136

909. Kononov, A. Rusiyada türk dillrinin öyrnilmsi tarixi: (1917-ci il qdr) [Mtn]: SSR-d Türk filologiyasi (1917-1967) /Andrey Kononov; Azrb. türkcsin ruscadan çev., ön söz v rh. mül. K.V.Nrimanolu, .Aakiiyev; elmi red. J.Mustafayeva.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 351, [1] s.: k., [1] v. portr.; 24 sm.- 3 man., 400 nüs.- [2006-78918] 910. Koseriu, E. Ümumi dilçiliy giri [Mtn] /E.Koseriu; alman dil. trc. ed, giri mqalnin v qeyd. mül. F.Y.Veyslli; elmi red. C.S.hmdov; Baki slavyan un-ti.B.: Mütrcim, 2006.- (Filoloqun kitabxanasi 100).- 248, (4) s.; 21 sm.- Göstrici: s. 235-238.- 2 man., 1000 nüs. (cildli).[2006-77293] 911. Quliyev, T. Altay dillrinin qohumluu mslsi [Mtn] /Teymur Quliyev; elmi red. M..Mahmudov.- B.: Nurlan, 2006.- 145, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 132-143.- 1 man. 60 qp., 500 nüs.- [2006-78219] 912. Qurbanli, Ç. Alman dili [Mtn]: ümumthsil mktblrinin 1-ci sinfi üçün drslik /Çrkz Qurbanli, Vzif Baxiova; red. N.Bairova; rssamlar A.lkbrov, A.Dadaov.- B.: Kövsr, 2006.- 64 s.: k.; 28 sm.- 1 man. 36 qp, 2000 nüs.- ISBN 9952-427-19-05- [2006-80887] 913. Qurbanova, M. Azrbaycan dili [Mtn]: Azrbaycan dilini öyrnmk istyn xarici vtndalar üçün drs vsaiti /Mhbub Qurbanova, Mtant Abdullayeva; elmi red. Y.M.Seyidov.- B.: Baki un-ti, 2006.- 324, (1) s.; 24 sm.Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- 5 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78028] 914. Mahmudov, M. rbc yazmi azrbaycanli air v diblr: VII- XII srlr [Mtn] /Malik Mahmudov.- Tkrar nr.- B.: rq- Qrb, 2006.- 189, (3) s.; 21 sm.- (Azrb. dili v tarixi).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 77 qp., 10000 nüs.- ISBN 10 9952-34-042-7.- ISBN 13 9789952-34-042-6 (cildli).- [2006-79900] 137

915. Mhrrmqizi, A. Azrbaycan dilinin leksik-semantik sistemi [Mtn]: metodik vsait /Aybniz Mhrrmqizi; red. M.Haciyeva ; Azrb. Resp. Thsil probl. in-tu; ADU.- B.: Thsil, 2006.35, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 34.- 1 man., 200 nüs.- [200678081] 916. Mhrrmqizi, A. Rus bölmlrind Azrbaycan dilindn praktikum [Mtn] /Aybniz Mhrrmqizi; red. M.Mahmudov; Azrb. Resp. Thsil probl. in-tu; ADU.- B.: Thsil, 2006.- Tkmil. II nri.- 30, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 29.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78083] 917. Mhrrmova, Z. Xatirlrd yaayan li müllim: prof. li Frcov-80 [Mtn] /Ziyddin Mhrrmov; red. A.Haciyev.- B.: Gün, 2006.- 99, (1) s.: k., (12) v. fotok.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2006-78010] 918. Mmmdov, Z. Klassik aiq poeziyasinin leksiksemantik xüsusiyytlri [Mtn]: monoqrafiya /Zabit Mmmdov; elmi red. A.M.Qurbanov.- B.: Avropa, 2006.306, (1) s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 302-305.- 1 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79266] 919. Mmmdzad, M.F. English for historians [Mtn]: drslik /M.F.Mmmdzad, .B.liyev, G.A.Qasimova; red. A.Q.Abbasov; BDU.- B.: Sada, 2006.- 436 s.; 20 sm.- 11 man., 500 nüs.- ISBN 5-86974-180-3- [Prez. k/x] 920. 1926-ci il I Baki türkoloji qurultayi [Mtn]: stenoqram materiallari, biblioqrafiya v foto-sndlr /ruscadan trc., ön söz v rh. mül. Kamil Vli Nrimanolu, liheydr Aakiiyev; red. G.Qdirova.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 571, (1) s.: k.; 23 sm.- 45000 man., 300 nüs. [2006-77562] 921. Mirzyev, H. Azrbaycan dilind fel: [Mtn]: monoqrafiya: ali mktb tlblri üçün drs vsaiti /Hsn Mirzyev; elmi red. Q.Kazimov, B.Xlilov.- Yenidn il. II nri.- B.: Elm, 2006.- Cild II.- 503, (3) s., (1) v. cdv., portr.; 23 sm.- Biblioqr.: s. 459-472, 495-498.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1333-2 (cildli).- [2006-79978] 138

922. Mirzyev, H. Azrbaycan toponimlri v iv sözlri: [Mtn]: ali mktb tlblri üçün drs vsaiti /Hsn Mirzyev; elmi red. Q.Kazimov [v b.].- Yenidn il. II nri.- B.: Elm, 2006.- Cild III.- 535, (2) s., (1) v. xrit, portr.; 23 sm.- Biblioqr.: s. 517-528.- 10 man., 1000 nüs.ISBN 5-8066-1344-5 (cildli).- [2006-79979] 923. Mirzyev, H. Seçilmi elmi mqallr [Mtn] /Hsn Mirzyev; elmi red. F.Clilov, Q.Mdiyev.- B.: Elm, 2006.- Cild IV.- 660, (1) s., (1) v. portr.; 23 sm.- Biblioqr.: s. 59-62.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1342-9 (cildli).[2006-79980] 924. Mirzyev, H. Azrbaycan dilind feli sift v tsirlitsirsiz fellr: [Mtn] /Hsn Mirzyev; elmi red. Y.Seyidov, A.lkbrov.- B.: Elm, 2006.- Cild V.- 555, (2) s., portr.; 23 sm.- Mtn Azrb.v rus dillrind.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1376-3 (cildli).- [2006-79981] 925. Naisoylu, M. Azrbaycan dili [Mtn]: abituriyentlr üçün drs vsaiti /Möhsün Naisoylu; ixt. red. N.Cfrov, R.Quliyev, red. M.Zeynalli; Ça Araz MMC.- Tkmil., lavlr edilmi VI nri.- B., 2006.- 224 s.; 20 sm.- 2 man.ISBN 13 978-9952-433-04-3.- ISBN 10 9952-433-04-2[2006-77787] 926. Nbiyeva, Z. Azrbaycan dilind adliq halli feli birlmlr: [Mtn]: monoqrafiya /Zöhr Nbiyeva; elmi red. Y.Seyidov.- B.: Elm, 2006.- 167, (1) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 158-166.- 3 man., 300 nüs.- ISBN 5-80661770-X (cildli).- [2006-78530] 927. Nrimanolu, K. Azrbaycan dövlt dili siyasti [Mtn]: dil-poetika aradirmalari /Kamil Vli Nrimanolu; bdii red. C.Taiyev.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 255, (2) s.; 23 sm.- 4 man., 300 nüs.- [2006-77325] 928. Paayev, A. Bdii üslubda obrazliliin ifad imkanlari (ümumi v xüsusi sözlr sasinda) [Mtn]: metodik vsait /Aydin Paayev, Esmira Cfrova; elmi red. N.Q.Cfrov; Baki pedaqoji kadrlarin ixtisasartirma v yenidnhazirlama 139

in-tu.- B.: Mütrcim, 2006.- 120 s., k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 116.- 1 man., 500 nüs.- [2006-79123] 929. Paayeva, . Terminoloji leksika lütlrimizd [Mtn] /rqiyy Paayeva; elmi red. N.Cfrov, red. A.ahverdiyev.- B.: Thsil, 2006.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 146, (1) s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 137-143.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77365] 930. Rcbli, . Dilçilik tarixi [Mtn]: universitetlrin filologiya fakültlri üçün drs vsaiti /bülfz Rcbli; elmi red. A.M.Qurbanov.- B.: Nurlan, 2006.- 615, (1) s.: k.; 21 sm.- Kitab II.- 6 man., 500 nüs.- [2006-79568] 931. Rcbli, . Qdim türk yazisi abidlrinin dili [Mtn]: universitetlrin filologiya fakültlri üçün drs vsaiti /bülfz Rcbli; elmi red. E..zizov.- B.: Nurlan, 2006.Hiss I.- 747, (1) s.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2006-77955] 932. Rcbli, . Qdim türk yazisi abidlrinin dili [Mtn]: universitetlrin filologiya fakültlri üçün drs vsaiti /bülfz Rcbli; elmi red. E..zizov.- B.: Nurlan, 2006.Hiss II.- 479, (1) s.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- [200678346] 933. Rusca-Azrbaycanca frazeoloji lüt [Mtn] /trt. Mmmd Taiyev; red. T.H.ükürbyli, R.T.Taiyeva; BSU.- B.: Mütrcim, 2006.- 348, (4) s., portr.; 22 sm.- 5 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-78674] 934. Seyidliyev, N. Azrbaycan dastan v nail dilinin frazeologiyasi [Mtn]: monoqrafiya /Nriman Seyidliyev; red. .O.Mmmdov; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B.: Araz, 2006.- 323, [1] s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 307-323.8 man. 60 qp.- 500 nüs.- [2006-80441] 935. Seyidov, Y. srlri: on be cildd [Mtn] /hazirl. v ümumi red. N.Cfrov.- B.: Baki un-ti, 2006.- Cild I.- 628, (1) s., portr.- 3 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-78359] 936. Süleymanova, N. Tcvid /Nail Süleymanova; red. K.rifov; AMEA, Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar in140

tu.- B.: Nurlan, 2006.- 67, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr. s. 63-68.1 man., 100 nüs.- [2006-78169] 937. Tapdiqolu, N. (Vliov) Füzuli rayonu v onun toponimiyasi [Mtn]: ensiklopedik drgi /Nazim Tapdiqolu; elmi red. B.Budaqov, red. M.Abbasov.- B., 2006.- 496+488 s.: k.; 20 sm.- Mtn latin v kiril lifb.Biblioqr.: s. 484-495, 460-468.- 3 man., 600 nüs. (cildli).[2006-79165] 938. Tapdiqolu, N. Adam rayonu v onun toponimiyasi [Mtn]: ensiklopedik drgi /Nazim Tapdiqolu, liyev Aydin; elmi red. B.Budaqov, red. F.Turan.- B.: Thsil NPM, 2006.- 444, (1) s.: k.; 20 sm.- Mtn latin v kiril lifb.Biblioqr.: s. 428-434.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [200677938] 939. Tapdiqolu, N. Neftçala rayonu v onun toponimiyasi [Mtn] /Nazim Tapdiqolu; elmi red. B.Budaqov, T.Bünyadov.- B.: Thsil, 2006.- 134, (1) s.: k.; 20 sm.Biblioqr.: s. 124-130.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [200677843] 940. Tdqiqlr- 1 [Mtn] /red. M.Mirzliyeva [v b.]; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 328, (1) s.: k.; 24 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 8066-0933-2- [2006-78568] 941. Tdqiqlr- 2 [Mtn] /red. M.Mirzliyeva [v b.]; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 306, (2) s.; 23 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 8066-0933-2- [2006-78569] 942. Tdqiqlr- 3 [Mtn] /red. M.Mirzliyeva [v b.]; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 388, (1) s.: k.; 23 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 8066-0933-2- [2006-78570] 943. Tdqiqlr- 4 [Mtn] /red. hey. A.lkbrov [v b.], ba red. M.Mirzliyeva; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.B.: Nurlan, 2006.- 427, (1) s.: k.; 23 sm.- Mtn Azrb. v 141

rus dillrind.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 5-8066-0933-2[2006-78803] 944. Tklli, M. (Nuriyeva). Rus dilind türk sözlri [Mtn] /Minaxanim Tklli; elmi red. N.Xudiyev.- B.: Nurlan NPM, 2006.- 271, (1) s.; 23 sm.- Biblioqr.: s. 253270.- 6 man., 500 nüs.- [2006-78391] 945. Tklli, M.A. Türk imzasi [Mtn]: rus yaziçi v alimlrinin, ictimai xadimlrinin daidii türk txllüslrinin lüti /M.A.Tklli; elmi red. N.Cfrov.- B.: Nurlan NPM, 2006.- 191, (1) s.; 23 sm.- Biblioqr.: s. 189-190.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 9952-426-11-9- [2006-77370] 946. Vaqifqizi, L. Türk v Azrbaycan dillrind sadlm [Mtn] /Lamiy Vaqifqizi; elmi red. N.Mmmdli.- B.: Nurlan, 2006.- 107, (1) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 101-106.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78070] 947. Zülfüqarli, S. (Hüseynova). Azrbaycan dili [Mtn]: ali mktblrin rus bölmlri üçün drslik /Solmaz Zülfüqarli; elmi red. .Rcbli, K.Quliyeva, red. .Hüseynova.- Yenidn il. v tkmil. nri.- B.: qtisad unti, 2006.- 489, [1] s.; 20 sm.- 6 man., 500 nüs.- [200681066] 948. , .. []: . /..; .- .: , 2006.- 120 .- [- ] 949. - - [] /, ., , , . ..; , - . ...- : , 2006.- 167 .; 20 ..: . 166.- 2 ., 300 .- [2006-1-697226] 950. .. - "ONE" "BR" [] / ; . . ..; . - 142

.- .: , 2006.- 160 .; 20 .- .: . 139-155.- 2 ., 200 .- [2006-1-697221] 951. , . - []: - / ; - . ., . . -..: , 2006.- 307., ., .; 20 .- .: . 240.- : . 254.- .: . 277.- 3 ., 500 .- [2006-1-697148] 952. , .. []: c . /.., .., ..; . - .- .: , 2006.- 202 .; 20 .- 2 ., 100 .- [2006-1-696542] 953. . []: . . . . / -, .., ..; . .; . . -.- .: , 2006.- 516 .: ., .; 21 .- .: . 510-511.- 5 ., 500 .[2006- -12738] 954. , .. [] / ; . . .; . ., ..- .: , 2006.- 6: / .- 472 ., .; 22 .- : . 241-244.- 10 .,1000 .- [2006-2-773209] 955. , .. []: 80 /..; , - . ...- .: , 2006.- 72 .; 21 .- .: . 37- 1 ., 500 .- [20061-696556] 956. , .. []: /.., ..; . . 143

..; .- .: - -, 2006.- 98 .; 21 .- 3 ., 300 .- [. -] 957. []: . /.., .., .., .., ..; . . . -.- .: , 2006.- 208 .: 6 .; 20 .- 3 ., 500 .[2006-1-696544] 958. , .. []: . / ; . . ..; . ...- .: , 2006.- 355 .- 8 ., 300 .- [2006-1-696182] 82 dbiyyatünasliq 959. Abdulla, B. Folklorda say simvolikasi [Mtn] /Bhlul Abdulla; red. .Alianli; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B.: Elm, 2006.- 147, (1) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 142-146.- 2 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-770X (cildli).- [2006-78199] 960. Adiirinov, K. smayil by Nakam: (hyat v yaradicilii) [Mtn] /Kamil Adiirinov; ön söz. mul. M.Qasimli; elmi red. Z.Cavadova.- B.: Nurlan, 2006.- 170, (2) s.: (2) v. k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 167-169.- 2 man., 300 nüs.- [2006-79128] 961. Aacanqizi, G. Gürcüstan mtbuatinda Azrbaycan dbiyyati msllri (1950-2000-ci illr) [Mtn] /Gültkin Aacanqizi; elmi red. M.Qasimli.- B.: Elm, 2006.- 170, (2) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s.160 -169. - 1 man., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1712-2- [2006-78452] 962. Allahmanli, M. dbi düünclr [Mtn] /Mahmud Allahmanli; elmi red. P..fndiyev.- B.: Avropa, 2006.306 s.; 20 sm.- 3 man. 40 qp., 500 nüs. (cildli).- [200677587] 144

963. Almasov, V. Füzuli "Leyli-Mcnun"unun islami mahiyyti [Mtn] /Vraa Almasov; elmi red. M.Qasimli.B.: Elm, 2006.- 126, (1) s.: (4) s. k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 118-124.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1293-7- [200676979] 964. Aslanov, S. Sabir ruhlu airimiz Qabil [Mtn] /Seyidmiri Aslanov.- B.: Yurd NPB, 2006.- 88 s.; 20 sm.- 3 man., 200 nüs.- [Prez. k/x] 965. "Aiq yaradicilii" fnnindn proqram: HS 140000 Musiqiünasliq. HS 140500 Etnomuzikologiya [Mtn]: bakalavr hazirlii üçün /trt. Tariyel Mmmdov, Cmil Hsnova; elmi red. F.Xaliqzad; Azrb. Resp. Thsil probl. in-tu, BMA.- B., 2006.- 13, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 1013.- 60 qp., 100 nüs.- [2006-79944] 966. Aydin Abi, A. (Abiyev). Ziya Göyalp [Mtn] /Aydin Abi Aydin; red. R.Thmzolu.- B., 2006.- 63, [1] s.; 20 sm.- Anadan olmasinin 130 illiyi münasibtil.- 1 man. 40 qp., 200 nüs.- [2006-77331] 967. Azrbaycan dbiyyatinin tarixi poetikasi [Mtn] /iin rhbri v red. .Alianli; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B.: Elm, 2006.- Kitab II: Poetik fikrin tkamülü.- 492, (4) s.; 20 sm.- 4 man., 300 nüs.- ISBN 58066-1199-X (cildli).- [2006-78194] 968. Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatina dair tdqiqlr [Mtn] /nr. msul ziz lkbrli; elmi red. H.smayilov; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Sda, 2006.- Kitab XIX.- 192, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 191.- 3 man., 400 nüs.- ISBN 586874-039-4 (cildli).- [2006-77762] 969. Babayev, B. dbi söz qalacaq [Mtn]: tdqiqatlari, mqallri, çixilari /Baba Babayev; elmi red. Z.sgrli.B.: Elm, 2006.- 191, (1) s.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- ISBN 5-8066-1771-8- [2006-78663] 970. Bayram, A. Qrb dbiyyati Azrbaycan filoloji fikrind [Mtn] /Akif Bayram; elmi red. .Vliyev.- B.: 145

Nurlan, 2006.- Kitab I.- 171, [1] s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 170-171.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77537] 971. Bayramolu, A. (Mmmdov) M..Sabir mtbuatda [Mtn] /Alxan Bayramolu; red. .Vliyev; BDU.- B.: Nafta-Press, 2006.- 127, [1] s.: k.; 21 sm.- 3 man., 200 nüs.- [2006-80948] 972. Bayramov, A. Smd Vurun: Milli v ümumbri [Mtn] /Adilxan Bayramov; elmi red. C.Abdullayev; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- B.: Sda, 2006.316 s., portr.; 21 sm.- (Xalq airi Smd Vurunun anadan olmasinin 100 illiyin hsr olunur).- Biblioqr.: s. 301-313.3 man. 88 qp., 1000 nüs.- ISBN 5-8687-4170-6 (cildli).[2006-78150] 973. Bdlzad A. Zamanin üzü, yaziçinin sözü [Mtn]: (yaziçi Aarhim Rhimov haq.) /Aahsn Bdlzad; red. .B.sgrli.- B.: BQU, 2006.- 301, [1] s., portr.; 14 sm.- 1 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-77359] 974. Birov, S. 60-cilar nsrinin etik problemlri [Mtn] /Sabir Birov; elmi red. H.manov.- B.: Elm, 2006.- 390, (2) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 385-389.- 10000 man., 500 nüs.ISBN 5-8066-1770-X- [2006-77570] 975. Birov, S. Sabir Rüstmxanli: Srhdsiz ruhumuzun yolçusu [Mtn]: portret cizgilri /Sabir Birov; red. liabbas.- B.: Qanun, 2006.- 227, (1) s.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 500 nüs.- [2006-78050] 976. Bylrqizi, . nsanliin itdiyi mkan!!! [Mtn]: publisistik düünclr /msiyy Bylrqizi; red. S.Adilova.- B.: Qanun, 2006.- 235, (1) s., 12 v. fotok.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78224] 977. Budaqov, B. Tbit poeziya iiinda [Mtn] /Budaq Budaqov; red. R.Krimova.- B., 2006.- 423, (1) s.; 20 sm.- 3 man., 200 nüs. (cildli).- [2006-77323] 978. Cabbarli, N. dbiyyatdan intihara [Mtn] /Nrgiz Cabbarli; red. E.sgndrzad.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 195, (3) s.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78847] 146

979. Cabbarli, N. Yeni nsil dbiyyati [Mtn] /Nrgiz Cabbarli; red. G.Cmalddin.- B.: Elm, 2006.- 376, (4) s.; 20 sm.- 5 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1764-5 (cildli).[2006-78534] 980. Cabbarov, X. Mn Lacinam... [Mtn] /Xasay Cabbarov; trt. ed. .Cabbarova; red. .Abbasov.- B.: Sabah, 2006.- 140 s.: k., (19) v., fotok.; 21 sm.- 2 man., 300 nüs.- ISBN 5-86106-110-6 (cildli).- [2006-78859] 981. Cahangir, . A saç, qara saç [Mtn]: (yaziçi Anar haqqinda) /sd Cahangir; red. v son söz. mül. A.mraholu.- B.: Nurlan, 2006.- 172, (2) s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77941] 982. Cfr . Mirz lkbr Sabir eirinin qafiy lüti [Mtn] /krm Cfr; nr hazir. v ön söz. mül. Sokrat Cfr; red. T.Quliyev.- B.: Qanun, 2006.- 130 s.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2006-77059] 983. Cfr, . Çaylar dniz qovuanda..: portret cizgilri [Mtn]: (mkdar jurnalist, air Sahib liyev haqqinda) /lisgr Cfr.- B.: Maarif, 2006.- 135, (1) s., fotok.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78184] 984. Cfrova, A. Rafiq Yusifolu lirikasinin sntkarliq xüsusiyytlri [Mtn] /Aygün Cfrova; elmi red. M.Qasimli.- B.: irvannr, 2006.- 120 s.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 100 nüs.- [2006-77908] 985. Cmil, A. Vaqifdn balanan yol [Mtn]: (air Molla Pnah Vaqif haqqinda) /Adil Cmil; elmi red. K.Hüseynolu.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 83, (1) s.; 17 sm.- Biblioqr. s. 81-82.- 60 qp., 500 nüs.- [2006-78837] 986. Elxan Mmmdli- 60 [Mtn] /red. H.smayilov, S.Qniyev; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Arida, 2006.- 335 s., (1) v. portr.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [200677928] 987. Eminaliyev, E. Mmmd Araz [Mtn]: monoqrafiya /Eyvaz Eminaliyev; elmi red. K.liyev; ry. v ön söz. 147

mül. S.Qniyev.- B.: Sda, 2006.- 128, (1) s.; 20 sm.ISBN 5-86874-155-2- [2006-78405] 988. dbi laqlr - II [Mtn]: toplu /red. hey. B.Nbiyev [v b.], ba red. V.Arzumanli; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu, Xarici ölklr dbiyyati v dbi laqlr öbsi.- B.: Qartal.- 2006.- 237, (2) s.; 20 sm.- 1 man. 20 qp., 300 nüs.- [2006-79282] 989. fndiyev, P. Azrbaycan folklorünaslii: (1920-ci il qdr) [Mtn] /Paa fndiyev; elmi red. M.Hkimov; ADPU.- B., 2006.- 475, (1) s.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs.[2006-77812] 990. hmdova, F. Mxdumqulunun snt almi [Mtn]: (XVIII sr türkmn airi Mxdumqulu Fraqi haqqinda) /Firuz hmdova; elmi red. v ön söz. mül. Pnah Xlilov.- B.: Elm, 2006.- 115, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 112-114.- 2 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1770-X (cildli).[2006-78196] 991. limirzyev, X. Mnvi borc [Mtn]: (Mir Clal haqqinda xatirlr) /Xalid limirzyev; red. T.Mütllimov.B.: Nurlan, 2006.- 191, (1) s., (10) v. fotok.; 21 sm.- 5 man., 500 nüs.(cildli).- [2006-79570] 992. lianolu, T. (Mustafayev). XX sr Azrbaycan nsrinin poetikasi [Mtn] /Tehran lianolu; elmi red. Y.V.Qarayev, .H.Alianli; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B.: Elm, 2006.- 311, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 297310.- 3 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1711-4 (cildli).[2006-78536] 993. liyev, R. Anadilli Azrbaycan dbiyyati tarixi ocerklri [Mtn] /Rhim liyev; AMEA, C.Cabbarli fondu.B.: Nafta Press, 2006.- Cild I: Nsimi v klassik dini üslubun tkkülü: (Qazi Burhanddin v Nsimi divanlari sasinda).- 362, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 361-362.- 3 man., 200 nüs.- ISBN 9952-437-08-0 (cildli).- [2006-79255] 994. nvrolu, H. hriyar poetikasi [Mtn] /Himalay nvrolu; elmi red. .Hbibbyli.- B.: CBS, 2006.- 227, [1] 148

s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 220-226.- 6 man., 1000 nüs.- [200680743] 995. sdova, A. Avropa dbiyyatünaslii v Azrbaycan dbi-nzri fikri [Mtn] /Afaq sdova; elmi red. .Salmanov.- B.: Elm, 2006.- 272, (2) s.; 22 sm.Biblioqr.: s. 264-271.- 7 man., 2000 nüs.- ISBN 5-80661327-5 (cildli).- [2006-78692] 996. zimli, . (Tahirolu). Sokrat daymonizmi v Mirz Clil realizmi [Mtn]: "Clil Mmmdquluzad v ümumdünya dbiyyati qanunlari" silsilsindn /bülfz zimli; elmi red. M.Haciyeva.- Naxçivan: cmi, 2006.94, (2) s.; 20 sm.- ("Molla Nsrddin" drgisinin 100 il.).Biblioqr.: s. 94.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77947] 997. Fnaynin suallari [Mtn]: Hüseynbala Mirlmovun "Glinlik paltari" romani haqqinda dbi publisistik qeydlri /trt. v red. li Rza Xlfli.- B.: Sda, 2006.- 336 s.: k.; 21 sm.- 1 man., 1000 nüs.- ISBN 58687-4464-0 (cildli).- [2006-79698] 998. Füyuzat: (1906-1907) [Mtn] /trans. ed., çapa hazir. v ön söz. mül. Ofeliya Bayramli; red. Nbiyev, T.Krimli; MEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B.: Çaiolu, 2006.512, (2) s.: k., (2) v. k.; 30 sm.- ISBN 9952-27-036-4 (cildli).- [2006-77198] 999. Haciyeva, A. Abdulla aiqin dbi-tnqidi görülri [Mtn] /Arzu Haciyeva; elmi red. v ön söz. mül. K.Talibzad.- B.: Ziya, 2006.- 117, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 112-116.- 1 man., 100 nüs.- ISBN 978-9972-8001-3-5[2006-78672] 1000. Himli, H. Azrbaycan mnsur eirinin tkkülü [Mtn] /Hüseyn Himli.-B.: Nurlan, 2006.- 143, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 84-93.- 2 man., 500 nüs.- [2006-79312] 1001. Hökmlinin iftixari Biqlm [Mtn]: (Bakinin Hökmli kndind yaami el airi Biqlm haqqinda) /topl. v trt. Mmmdaa Aarzaolu; red. Q.sabyli, Vuqar 149

hmd.- B., irvannr, 2006.-140 s; 21 sm.- 1 man., 600 nüs.- [2006-78733] 1002. Hüseynolu, K. Qdim Turan: Mifdn tarix doru [Mtn] /Kamil Hüseynolu; elmi red. A.Haciyev; AMEA, Folklor in-tu.- B.: MBM, 2006.- 120 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 116-118.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78790] 1003. Hüseynov, B. ixli Qurbanovun hyat v yaradiciliq yolu [Mtn] /Bhlul Hüseynov; red. L.Nqican.- B.: irvannr, 2006.- 151 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s.145148.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78720] 1004. Hüseynova, P.S. Yusif Vzir Çmnzminlinin hekaylrind mühit v xsiyyt: 1907-1920-ci illr [Mtn] /P.S.Hüseynova; elmi red. X.limirzyev, .Sracli; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- .: Çaiolu, 2006.126 s.- [AMEA k/x] 1005. Hüseynova, Ü. hmdby Aaolunun dbitnqidi görülri [Mtn]: monoqrafiya /Ülviyy Hüseynova; elmi red. v msl. .Vliyev.- B.: Nurlan, 2006.- 155, [1] s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 143-154.- 6 man. 40 qp., 500 nüs.[2006-80779] 1006. Xan, A. (bilov). Kulturoloji-alternativ düünclr [Mtn]: toplu /Aydin Xan; red. E.fndiyev [v b.]; elmi red. .Salmanov.- B.: Elm, 2006.- 323, (1) s.; 21 sm.- 3 man. 97 qp., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1706-8 (cildli).[2006-78986] 1007. Xyal, S. Elçin [Mtn]: yaradicilii üzrind düünclr /Sona Xyal; red. v ön söz. mül. Dilsuz.- B.: Azrnr, 2006.- 158 , (2) s.; 20 sm.- ("Müasirlrim" seriyasindan: Elçin).- Biblioqr.: s. 151-157.- 1 man., 300 nüs.- [2006-79624] 1008. Xyal, S. Fikrt Qoca: (yaradicilii sasinda) [Mtn] /Sona Xyal; red. A.Musabyli.- B.: Yurd NPB, 2006.- 189, (2) s.; 19 sm.- Biblioqr.: s. 184-189.- 6 man., 200 nüs.[2006-80298] 150

1009. Xyal, S. Qabil [Mtn]: yaradicilii sasinda /Sona Xyal; red. v ön söz. mül. F.Sadiq.- B.: Yurd, 2006.- 199, (1) s.; 20 sm.- ("Müasirim" seriyasindan: Qabil).- Biblioqr.: s. 192-198.- 2 man., 200 nüs.- [2006-76980] 1010. Xyal, S. Vaqif Smdolu [Mtn]: yaradicilii sasinda /Sona Xyal; red. Y.Hmidqizi.- B.: Yurd NPB, 2006.- 174, (2) s.; 18 sm.- ("Müasirlrim" seriyasindan: Vaqif Smdolu).- 3 man., 200 nüs. (cildli).- [2006-77999] 1011. XX sr Azrbaycan dbiyyati msllri [Mtn]: (akad. Mmmd Arif Dadazadnin anadan olmasinin 100 illiyin hsr olunur.) /red. hey. B.Nbiyev [v b.]; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B.: Elm, 2006.- Kitab I: XX sr Azrbaycan dbiyyati: yeni baxi v dbi-metodoloji dyrlndirm meyarlari.- 427, (1) s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 7 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1340-2 (cildli).- [2006-77786] 1012. brahim Göycali dünyasi [Mtn]: mqallr, deyimlr, müsahiblr, nsr v eirlr /red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 276 s.: (6) v. fotok.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-78709] 1013. brahimov S. Klassik Azrbaycan dbiyyati ümumrq kontekstind [Mtn]: tdris vsaiti /Snan brahimov; elmi red. M.Mhmmdi.- B.: Baki un-ti, 2006.271, [2] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 253-267.- 2 man., 300 nüs.[2006-77446] 1014. mamliyev, L. "kinçi" qzetind dbiyyat msllri [Mtn]: metodik vsait /L.mamliyeva; red. T.H.Hüseynov; Thsil prob. in-tu; BSU.- B.: Kitab almi NPM, 2006.- 30, (2) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 28.- 1 man. 20 qp., 200 nüs.- [2006-77820] 1015. racolu, M. ruz testlri: "ruzu nec öyrtmli" kitabina lav [Mtn]: drs vsaiti /M.racolu, .Hüseynli; elmi red. N.H.Arasli, .Quliyev.- .: Nurlan, 2006.- 277 s.[AMEA k/x] 151

1016. smayilov, H. Azrbaycan folklorunun regional xüsusiyytlri [Mtn] /Hüseyn smayilov; red. S.Rzasoy; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Sda, 2006.- 334, (2) s.: (1) v. k.; 20 sm.- 12 man.,10 qp., 500 nüs.- ISBN 586874-0327 (cildli).- [2006-80351] 1017. srafilolu, N. Mirz Mhmmd Axundzad [Mtn]: hyat v yaradicilii /Nazim Rza srafilolu; elmi red. .Hümmtli, red. S.Cfrli.- B.: Mütrcim, 2006.- 308 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 298-306.- 2 man., 300 nüs.[2006-78861] 1018. Kazimolu, M. Xalq gülüünün poetikasi [Mtn]: monoqrafiya /Muxtar Kazimolu; elmi red. A.mraholu; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Elm, 2006.- 264, (2) s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1758-0 (cildli).- [2006-78537] 1019. Kazimov, Q. Homerin poemalari v "Kitabi-Dd Qorqud" [Mtn] /Qznfr Kazimov; elmi red. R.Qeybullayeva.- B.: Thsil, 2006.- 79, (1) s.: (5) v. fotok., (1) v. portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 27, 76.- 2 man., 200 nüs.- [2006-77441] 1020. Qasimova, . Aiq lsgr eirinin leksik-üslubi xüsusiyytlri [Mtn] /kr Qasimova; elmi red. M..Adilov.- B.: Nurlan, 2006.- 180 s.; 20 sm.- 4 man., 300 nüs.- [Prez. k/x] 1021. Qhrmanli, N. Azrbaycan dbi cmiyytlri (1920-1930-cu illr) [Mtn]: monoqrafiya /Nazif Qhrmanli; elmi red. .Alianli; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B.: Elm, 2006.- 122, (2) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 117-121- 2 man., 300 nüs.- ISBN- 5-80661181-5- [2006-80252] 1022. Qniyev, S. irvanli Aiq Hacili [Mtn] /Seyfddin Qniyev; elmi red. H.smayilov; AMEA, Folklor in-tu.- B.: /-Nurlan, 2006.- kitab VII.- 221, (1) s.: k., (4) v. k., (1) v. k. qat.; 20 sm.- ("irvan aiqlari" seriyasi).- Biblioqr.: s. 217.- 2 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-78366] 152

1023. Qiyasi, M. (Yaniqli). Seyid rfddin Hüseyni satirasi [Mtn]: monoqrafiya /Muxtar Qiyasi; red. M.Qnbrli.- B.: Nurlan, 2006.- 161, (1) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 150-161.- 2 man., 300 nüs.- [2006-80189] 1024. Qolosovker, Y.E. Mifin mntiqi [Mtn] /E.Y.Qolosovker; rus dilin çev. v son sözun mul. A.Talibzad, red. R.Bdlov.- B.: BSU "Kitab almi" NPM., 2006.- 315 s.; 20 sm.- (Filoloqun kitabxanasi- 100).3 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-79310] 1025. Quliyev, T. (Tofiq Frid). dbiyyatda realizm v modernizm problemlri [Mtn] /Tofiq Quliyev; elmi red. M.Clilov.- B.: Nail evi, 2006.- 128 , (2) s.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-79607] 1026. Mansurzad, H. dbi mülahizlr [Mtn] /Haci Aaddin Mansurzad; red. N.M.Frzullayev.- Sumqayit, 2006.- 417, (3) s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 414-415.- 5 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79080] 1027. Mclis: dbi mrasimlr, ildönümlr, görülr 2003 [Mtn] /red. R.Hüseynov; AMEA, Nizami Gncvi ad. Azrb. dbiyyati muzeyi.- B.: Nurlan, 2006.- .1- 251, (2) s., (24) v. fotok.; 20 sm.- 2 man., 400 nüs. (cildli).- [200678563] 1028. Mlikov, H. A. Füzuli eriyytind islam hlibeytinin v digr din müqddslrinin trnnümü [Mtn] /Haci Amil Mlikov; red. Q.Hüseynov (Hkim Qni).- B.: Adilolu , 2006.- 123, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 117- 121.2 man., 100 nüs.- [2006-79313] 1029. Mmmd, A. Mn özüm bilirm nçiym, nym! [Mtn] /Araz Mmmd; çapa hazir. Gülxanim Ftliqizi; red. .Mmmdqizi.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 580, (2) s.; 24 sm.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78027] 1030. Mmmdov, X. XIX sr Azrbaycan dbiyyati [Mtn] /Xeyrulla Mmmdov; elmi red., nr hazir. v ön söz mül. E.Quliyev.- B.: CBS, 2006.- 212, [2] s.; 19 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2006-80751] 153

1031. Mirzyev, H. Filologiya msllrin dair tdqiqatlar, mülahizlr v rylr [Mtn] /Hsn Mirzyev; elmi red. C.Cfrov, V.liyev.- B.: Elm, 2006.- cild VII. 640, (1) s.: k., portr.; 23 sm.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 58066-1340-2 (cildli).- [2006-79982] 1032. Mümtaz, S. Azrbaycan dbiyyatinin qaynaqlari [Mtn] /Salman Mümtaz; trt. v ön söz. mül. R.Taiyev; red. M.Adilov.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- 439 s.; 22 sm.- (Azrb. dili v tarixi).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 40 qp., 10000 nüs.- ISBN 10 9952-421-549.- ISBN 13 9952-421-54-5 (cildli).- [2006-79903] 1033. Naisoylu, M. A.Bakixanovun "Riyazül-qüds" sri klassik trcüm nümunsi kimi [Mtn]: monoqrafiya /Möhsün Naisoylu; elmi red. N.Göyüov, R.Krimov; AMEA, Mhmmd Füzuli adina lyazmalar institutu.- B.: Nurlan, 2006.- 164 s.; 20 sm.- 5 man., 300 nüs.- [Prez. k/x] 1034. Nbiyev, A. Azrbaycan xalq dbiyyati [Mtn]: ali mktb tlblri ücün drslik /Azad Nbiyev; elmi red. B.Nbiyev, red. Ü.Nbiyeva; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Elm, 2006.- hiss II: Orta sr v yeni dövr folklor yaradicilii.- 647, (1) s., (1) v. portr.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 628.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1336-4 (cildli).[2006-78858] 1035. Nbiolu, S. Shnd [Mtn]: monoqrafiya /Sabir Nbiolu; elmi red. V.Sultanli.- B.: Nurlan, 2006.- 110, (2) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 107-109.- 1 man., 500 nüs.- [200678066] 1036. Nbiyev, B. Xzan vurmasin [Mtn]: toplu /Bkir Nbiyev; elmi red. N.Cabbarli; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B.: Elm, 2006.- 450, (2) s.; 22 sm.- 3 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1708-4 (cildli).- [2006-78198] 1037. Nrimanolu, K. Mnim Füzulim: Düünclr, portret trixlr, mqal v çevirmlr [Mtn] /Kamil Vli 154

Nrimanolu; bdii red. C.Taiyev.- B.: Çinar-Çap, 2006.460, (1) s.; 23 sm.- 4 man., 300 nüs.- [2006-77326] 1038. Osmanli, V. Mhmmd Hadinin romantizmi [Mtn] /Vli Osmanli: elmi red. Y.Qarayev.- B.: Elm, 2006.- 202, (2) s.; 20 sm.- 3 man., 300 nüs.- ISBN 5-80661711-4 (cildli).- [2006-78532] 1039. Ögl, B. Türk mifologiyasi [Mtn] /Bahddin Ögl; trc., qeyd v izah. mül. R.skr.- II nr.- B.: MBM, 2006.- cild I.- 626 s.: k.; 20 sm.- 6 man., 500 nüs.- ISBN 5-86-874-062-9- [Prez. k/x] 1040. Pnah, G. Fikrt Qocanin yaradiciliq yolu [Mtn] /Gülxani Pnah; red. A.Arifqizi.- B.: Yurd, 2006.- 351, (1) s.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-79126] 1041. Pirsultanli, S.P. Azrbaycan folkloruna dair tdqiqlr [Mtn] /Sdnik Paa Pirsultanli; elmi red. S.liyev, red. S.Paayeva.- Gnc, Pirsultan, 2006.- 405 s.: k.; 21 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- Biblioqr.: s. 399-401.- 4 man., 200 nüs.- [2006-81506] 1042. Rcbli . S.Vurunun "Komsomol" poemasinin ilk varianti haqqinda [Mtn] /bülfz Rcbli; elmi red. N.Q.Cfrov.- B.: Nurlan, 2006.- 31, [1] s.; 19 sm.Biblioqr.: s. 31.- 1 man., 300 nüs.- [2006-77470] 1043. Risal: Aradirmalar toplusu [Mtn] /red. R.Hüseynov; AMEA, Nizami ad. Azrb. dbiyyat muzeyi.B.: Nurlan, 2006.- 3.- 274 (2) s.: k.; 21 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 4 man., 600 nüs. (cildli).- [200679415] 1044. Seyidov, F. Uaq dbiyyatinda trbiy msllri: XIX-XX srlr (Uaq dbiyyati nümunsind) [Mtn] /Fikrt Seyidov; elmi red. A.Eminov.- B., 2006.- kitab VIII.269, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 264-265.- 4 man., 200 nüs. (cildli).- [2006-77295] 1045. Seyidov, M. Böri-qurt [Mtn] /Mirli Seyidov; msl. v ön söz. mül. N.Cfrov; elmi red. O.Musayev; red. 155

P.Quliyeva; Azrb. Atatürk mrkzi.- B.: Adilolu, 2006.37, [2] s.; 16 sm.- 2 man. 80 qp., 200 nüs.- [2006-80425] 1046. Sfiyeva, F. Bxtiyar Vahabzadnin dramaturgiyasi [Mtn] /Frid Sfiyeva; elmi red. C.Abdullayev.- B.: Nurlan, 2006.- 143, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 135-142.- 3 man., 500 nüs.- [2006-77232] 1047. Smdova, N. Azrbaycan memuar dbiyyati tarixi [Mtn] /Nail Smdova; elmi red. T.hmdov, red. V.Smdova; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 331, (1) s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 311-330.- 2 man, 500 nüs.- [2006-78895] 1048. Sultan, M. Mollansrddinçilr "Yeni Yol"da [Mtn] /Mehriban Sultan; red. .Cfrli, V.Mmmdov; NDU.- Naxçivan: Qeyrt, 2006.- 221, (2) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 219-221.- 1 man., 250 nüs.- [2006-79163] 1049. Süleymanova, L. Süleyman Çlbi Bursalinin "Vsiltün-Nicat" srinin tekstoloji tdqiqi v elmi tnqidi mtni [Mtn] /Lamiy Süleymanova; elmi red. A.Musayeva, red. R.irinova.- B.: Nurlan, 2006.- 161, (1) s.+ 633, (1) s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 149-160.- 4 man. (cildli).- [200678892] 1050. hriyar farsdilli dbiyyatünasliqda [Mtn] / ön söz. mül. Q.S.Tbrizi; elmi red. V.Sultanli; fars dil. trc. S.Nbiolu; Dünya Azrb. laqlndirm urasi Ana dili fondu.- B.: Nurlan, 2006.- 182, (2) s.; 20 sm.- 1 man.[2006-78178] 1051. rifova S. dbi proses nzri baxi [Mtn]: tnqidi mqallr (2003-2005-ci illr) /Salid rifova; elmi red. A.Hüseynov; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B.: Maarif, 2006.- 209, [1] s.; 20 sm.- 4 man, 500 nüs.- ISBN 9952-420-07-1- [2006-76884] 1052. Tanriverdi . "Kitabi-Dd Qorqud"un obrazli dili [Mtn] /zizxan Tanriverdi; red. A.Qurbanov.- B.: Nurlan, 2006.- 143, [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 142-143.- 1 man. 60 qp., 300 nüs.- [2006-77386] 156

1053. Tklli, M. (Nuriyeva). Vüqarimi o dalardan almiam [Mtn]: (aiq Ulduz Sönmz haq.) /Minxanim Tklli; red. M.Qasimli.- B.: Adilolu, 2006.- 451, (1) s., (20) v. fotok.- 5 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79260] 1054. Trtrolu, F. Hüseynbala Mirlmov yaradicilii qüdrtli trbiy mktbidir [Mtn]: elmi-publisistik sr /Firidun Trtrolu; red. M.lkbrli.- B.: ur, 2006.- 70, (2) s.: k.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 100 nüs.- [2006-77756] 1055. Vurun qlbimizddir [Mtn]: (Smd Vurun haq.) /trt. ed. Vilayt Rüstmzad; red. .Sadiq.- B.: Azrnr, 2006.- 72 s.; 16 sm.- 1 man., 300 nüs.- [200679400] 1056. Yaddain boy çiçyi [Mtn]: unudulmaz xalq yaziçisi lyas fndiyev xatirlrd /trt. lham Qhrman; red. R.Vliyev; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- B.: Qrnfil, 2006.- 451, (1) s., (1) v. portr.; 24 sm.- 4 man. 74 qp., 1000 nüs.- ISBN 995221026-4 (cildli).[2006-77915] 1057. Yana-yana yaadim [Mtn]: (dbiyyatünas alim Yaqub smayilov haqqinda) /red. .Xlfli.- B.: Sda, 2006.- 191, (1) s.: k., port.; 12 sm.- 1 man., 500 nüs.ISBN 5-8066-1712-2 (cildli).- [2006-78474] 1058. Yusifli, C. Sabir Rustmxanli: Yaddain poetikasi [Mtn] /Cavanir Yusifli; red. N.bdülrhmanli.- B.: Qanun, 2006.- 71, (1) s. 16 sm.- (airin portreti).- 1 man., 300 nus. [2006-78528] 1059. Yusifolu, R. Uaq dbiyyati [Mtn]: ali v orta ixtisas mktblrinin tlblri üçün drslik /Rafiq Yusifolu; elmi red. Z.Xlil.- B.: irvannr, 2006.- 268 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 262.- 7 man., 300 nüs.- [2006-78699] 1060. , . []: / ; . ..- .: , 2006.- 120 .; 20 .- 2 ., 300 .- ISBN- 5-8066-1293-7- [2006-1696546] 157

1061. .. "" [] / ; . . ...- .: , 2006. 160 .; ., 20 .- 2 ., 200 .- [2006-1-697230] 1062. , . []: /.; . ..- .: , 2006.112 .; 20 .- 7 ., 300 .- ISBN- 5-8066-1711-4[2006-2-771169] 1063. -, . [] / -; . .., ...- .: , 2006.- 160 .; 20 .- 3 .- ISBN 9952-428-03-1- [2006-1-695916] 1064. .. [] /...- .: -, 2006.- 325 .[- ] 1065. .. - y [] /..; . .; . . -.- .: , 2006.- 140 .- [- ] 1066. , . : [] / ; . . ...- .: , 2006.321 .; 20 .- 7 ., 200 .- ISBN 5-8066-1312-7[2006-2-771162] 1067. , - [] /. ., ..- .: , 2006.160 .; 17 .- .: . .500 .- ISBN 9952-8100-1-6.- ISBN 978-9952-8100-1-1[. -]

158

821.51.0 Azrbaycan dbiyyati 1068. Abbas, S. Syyah etdi söz mni [Mtn] /ön söz H..bilov; red. B.Ulduz (Bairov).- B.: MSV Nr, 2006.542, (2) s.: k.; 20 sm.- 2 man, 200 nüs. (cildli).- [200680271] 1069.Abbasolu, B. Qhrmanliq zirvsinin fatehi [Mtn]: (Azrbaycanin Milli Qhrmani, polkovnik-leytenant irin Mirzyev haq.) /Baxeyi Abbasolu; red. V.Quliyev.- B.: ua, 2006.- 159, [1] s.: k.; 20 sm.- 2 man., 500 nus.[2006-77713] 1070. Abbasolu, F. Ömrümün türkçülük davasi: publisistik düünclr [Mtn] /Frhad Abbasolu; nr hazir. v red. N.bdülrhmanli.- B.: Qanun, 2006.- 175, [1] s.: sk.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 154.- 2 man., 200 nüs.- [200678053] 1071. Abbasov, . Tut aaci [Mtn]: novella v xatirlr /lham Abbasov; red. E.fndiyev.- B., 2006.- 102 s.: k.; 20 sm.- 2 man.- [2006-79276] 1072. Abbaszad, H. Seçilmi srlri [Mtn]: iki cildd /Hüseyn Abbaszad.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.Cild I.- 317 [3] s.; 22 sm.- Kitabin içindkilr: Hekaylr, Povestlr: okoladpaylayan qiz; Uzaqdan gln qonaq; Xahi.- (Müasir Azrb. dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 995234-059-1.- SBN 13 978-9952-34-059-4 (cildli).- [200679868] 1073. Abbaszad, H. Seçilmi srlri [Mtn]: iki cildd /Hüseyn Abbaszad.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.Cild II.- Burulanlar.- 389, (3) s.; 22 sm.- (Müasir Azrb. dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 73 159

qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-050-8.- ISBN 13 9789952-34-050-1 (cildli).- [2006-79869] 1074.Abbaszad, R. Sevnlrin göz yai [Mtn]: hekaylr v eirlr /Ruhiyy Abbaszad; red. Meyxo Abdullah.- B.: Sözün iii, 2006.- 208, (2) s.; 20 sm.- 2 man., 320 nüs.[2006-77528] 1075.Abdin, T. Proza [Mtn]: povestlr, hekaylr /Tofiq Abdin.- B.: Araz, 2006.- 238 s.: k.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78792] 1076.Abdulla, K. Sehrbazlar drsi [Mtn]: roman /Kamal Abdulla; red. .Mirzalli; ön sözun mül. A.Talibzad.- B.: Mütrcim, 2006.- 224 s.; 18 sm.- (XX1 sr Azrb. romani).2 man., 1000 nüs.- [2006-77215] 1077. Abdullayev, B. Mn hmi tnha olmuam [Mtn]: mnsur eirlr, hekaylr, povestlr v tssüratlar /Beytulla Abdullayev; red. .Sayilov.- B.: Araz, 2006.- 297, (1) s.; 20 sm.- Mtn kiril lifb.- 2 man., 100 nüs.- [2006-78059] 1078. Abdullayev, Ç. Badadli laqlndirici [Mtn]: roman /Çingiz Abdullayev; trc. hmd liyev; red. Z.liqizi.- B.: Çiraq, 215, (1) s.; 19 sm.- 3 man., 500 nüs.[2006-79676] 1079.Abdullayev, Ç. Mnim gözl alibim [Mtn]: roman /Çingiz Abdullayev; trc. T.Muxtarova; red. M.Dadaqizi.B.: Nurlan, 2006.- 166, [1] s.; 20 sm.- 4 man. 80 qp., 300 nüs.- [2006-80773] 1080. Abdullayev, Ç. Unudulmu röya [Mtn]: roman /Çingiz Abdullayev; trc. Vidadi Rzayev; red. Z.liqizi.- B.: Çiraq, 215, (1) s.; 19 sm.- 3 man., 500 nüs.- [2006-79677] 1081. Adigünlü, .. Bahar v Bayram [Mtn]: roman /ah smayil Adigünlü; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.100 s.; 21sm.- 1 man.- [2006-81462] 1082.Aamiqizi, A. Köçkün tbssüm [Mtn]: eirlr v poema-etüd /Arzu Aamiqizi; red. v ön söz. mül. E.skndrzad.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 134, (2) s.; 16 sm.- 1 man. 20 qp.- [2006-77545] 160

1083. Aarzaolu, M. Qobulularin gülü payi [Mtn]: "Qobu v qobulular" silsilsindn /Mmmdaa Aarzaolu; red. v ön sözün mül. A.smayilolu; rssam B.Qasimov.- B.: Mütrcim, 2006.- 61, [2] s.: k; 19 sm.- 60 qp., 1000 nüs.- [2006-79639] 1084.Aasfa. Baimda da havasi [Mtn]: eirlr v lirik poemalar /Aasfa; red. M.Cabirolu.- B.: Çaiolu, 2006.223, [1] s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77205] 1085.Aayev, Q. Radiym mnim [Mtn]: eirlr /Qulam Aayev.- B.: irvannr, 2006.- 59 s., [2] v. fotok.; 20 sm.- [2006-77877] 1086.Aayev, V. Azri güni [Mtn]: trilogiya /Vaqif Aayev; red. A.Abbasov.- B.: Nurlan, 2006.- 200 s.; 20 sm.5 man., 3000 nüs.- [Prez. k/x] 1087.Aayeva, . Yol gedirm uzaqlara [Mtn]: eirlr, mnsur eirlr, hekaylr, povest /ahnaz Aayeva.B.:Nurlan, 2006.- 83 s.; 20 sm.- 1 man. 20 qp., 200 nüs.[2006-77817] 1088.Axundov, A. ahin [Mtn]: roman /Asif Axuvdov; red. N.ahtaxtinskaya.- B.: Nurlan, 2006.- 298, (2) s.: k.; 21 sm.- 2 man., 5000 nüs. (cildli).- [2006-78176] 1089.Akifqizi, E. Dalara sari [Mtn]: eirlr /Elvira Akifqizi; red. v ön söz mül. A.Qaradrli.- B.: irvannr, 2006.- 64 s.; 20 sm.- 1 man. 20 qp., 100 nüs.- [200677881] 1090.Alim, S. Gecikmi qatar [Mtn]: eirlr /Sabir Alim; red. A.Laçinli.- B., 2006.- 92, (2) s.; 14 sm.- 60 qp., 500 nüs.- [2006-77475] 1091. Allahverdiyev, S. Borçalini düünnd... [Mtn]: mqallr, byanatlar /Sakit Allahverdiyev; red. .lkin.- B.: Qanun, 2006.- 323, [1] s.: il; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 7 man. 50 qp., 1000 nüs.- [2006-80308] 1092.Ana! Ana! Ana! [Mtn]: antologiya: eirlr toplusu /topl. v trt. ed. li Vkil; red. N.Mmmdli.- B.: Nurlan, 2006.- 525, (3) s.; 20 sm.- 5 man., 1000 nüs.- [2006-78396] 161

1093.Anar S. Glsydin, sni görsydim... [Mtn] /Süsn Anar; red. H.Sadiqova.- B.: irvannr, 2006.- 135 s.: k.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 110 nüs.- [2006-77864] 1094. Anar. srlr [Mtn] /Anar; red. A.mraholu.- B.: Nurlan, 2006.- VI cild.- 625, (1) s.: (8) v. fotok., port.; 20 sm.- 5 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78040] 1095.Anarqizi, G. Altinci [Mtn]: povest /Günel Anarqizi.B.: Yurd, 2006.- 190, (1) s.; 3 man., 200 nüs. (cildli).[2006-77249] 1096.Aranli, M. Dnizlrd ara mni [Mtn]: eirlr, poema, qzllr /Mhmmd Aranli; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 140 s.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [200678741] 1097.Araz, M. Dünya snin, dünya mnim... [Mtn] /Mmmd Araz; trt. ed. v çapa hazir. S.bülfzqizi; red. R.Cabbarli.- B.: Yurd NP Birliyi, 2006.- 81, [2] + 97, [3] s.; 14 sm.- (Azrbaycanin dbiyyat almi).- Mtn Azrb. v fransiz dillrind.- 1 man.- [2006-77746] 1098. Araz, P. Dnizin göz yalari [Mtn]: povest v hekaylr /Paa Araz; ön sözün mül. Q.Namazov.- B.: Sda, 2006.- 159, (1) s.; 20 sm.- 2 man.- [2006-78057] 1099. Asif Ata. (nam Ata). Bdiyyat: (Altinci Müqdds Kitab) [Mtn]: eirlr v flsfi hekaylr /Asif Ata; rssam, söz sonunun mül. v çapa msl. Y.Atali.- B.: Adilolu, 2006.- 51, [1] s.: k.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.[2006-79263] 1100. Asiman, A. Unutsaq unudulariq [Mtn]: lirik poema: (Naxçivanin mkdar artisti Hüsnü Qubadov haqqinda) /Asif Asiman; red. .lyasli.- B.: Adilolu, 2006.- 107, (1) s.; k.; 19 sm.- 1 man. 2 qp., 300 nüs.- [2006-78130] 1101.Asiman, S. (Cbrayilova). Hsrtim mnim: Dini v mnvi dünyamiz [Mtn]: eirlr /Said Asiman; Azad Cbrayilov; red. Y.Vliyeva.- B.: Nail evi, 2006.- 118, (2) s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2006-78514] 162

1102. Aslan, M. Seçilmi srlri [Mtn] /Mmmd Aslan; red. T.Qaraqaya; ön söz mül. M.Süleymanli.- Tkrar nr.B.: Avrasiya press, 2006.- 320 s.; 21 sm.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72qp., 25000 nüs.(cildli).- [2006-81331] 1103. Aslan, V. Mhbbt müqddsdir [Mtn]: povest v hekaylr /Vahid Aslan; red. E.sgndrzad; rssam Z.Beksaç (Kosovo).- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 104, [2] s.; 20 sm.- 80 qp., 500 nüs.- [2006-78841] 1104. Aslanxanli, M. Ad günlri qaridadi [Mtn]: Qaraba hidlrin hsr olunmu poemalar v eirlr /Musa Aslanxanli; red. v ön söz. mül. K.V.Nrimanolu.- B.: Sda, 2006.- 186, (1) s.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 1000 nüs.ISBN 9952-428-01-2- [2006-78013] 1105.Aslanqizi, M. Sevgi dastani [Mtn]: eirlr /Mehriban Aslanqizi; red. .Qoca.- B.: Yaziçi, 2006.- 157, [3] s.; 16 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77773] 1106. Aslanov, S. Mdni hyatimizin nümunlri [Mtn] /Seyidmiri Aslanov; red. S.M.Aslanov.- B.: Yurd, 2006.131, [1] s.: k.; 20 sm.- 1 man, 100 nüs.- [2006-79125] 1107. Aslanov, H. Könlümdn keçir Qaraba [Mtn]: lirik eirlr, satiralar v xatirlr /H.Aslanov; red. .lkbrli.B.: Nurlan, 2006.- 130 s.- [AMEA k/x] 1108. Aiq Ali. srlri [Mtn] /Aiq Ali; trt. ed. v ön sözün müll. H.smayilov.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- 192 s.; 22 sm.-.(Klassik Azrbaycan dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25.000 nüs.(cildli).- [2006-81328] 1109.Aiq Haim, Q. Gülmmmd irin olu, irin Gülmmmd olu [Mtn]: eirlr, poema v deyimlr /Haim Aiq Qubali; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.156 s., [2] v. fotok.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 200 nüs.[2006-77872] 163

1110. Aiq eiri [Mtn] /trt. M.Qasimli.- B.: Altun Kitab, 2006.- 111 s.; 19 sm.- (ifahi xalq dbiyyati).(Mktblinin kitabxanasi).- 3 man. 20 qp., 600 nüs.- [200680301] 1111. Aiq mir. Seçilmi srlri [Mtn] /Aiq mir.Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- 400 s.; 21 sm.(Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 09 qp., 25000 nüs.(cildli).- [2006-80344] 1112. Airli, M.C. (Hsnov). Aillr, talelr [Mtn]: eirlr /M.C.Airli.- .: Yaiçi, 2006.- 267 s.- [AMEA k/x] 1113. Airli, M.C. (Hsnov). Gedir karvanim [Mtn]: eirlr /M.C.Airli.- .: Yaiçi, 2006.- 312 s.- [AMEA k/x] 1114.At, T. O mnim planetim [Mtn]: eirlr /Tural At; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 120 s.; 17 sm.80 qp., 200 nüs.- [2006-77874] 1115.Ati, N. Gl günaha bataq [Mtn]: eirlr, aforizmlr, poema, nsr srlri /Nurid At; red. T.Tofiq qizi.- B.: Nurlan, 2006.- 279 s.; 20 sm.- 1 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-432-34-8- [2006-77824] 1116.Azayev, . Bayil mhbusu [Mtn]: povest v hekaylr /lisfa Azayev; red. M.Çmnli.- B.: Çiraq, 2006.- 301, (1) s.; 19 sm.- 2 man., 1000 nüs.- [2006-77480] 1117. Azayev, . Gözlnilmz hadis [Mtn]: povest v hekaylr /lisfa Azayev.- B.: Qanun, 2006.- 279, (1) s.; 19 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77953] 1118. Azayev, . stintaq sirri [Mtn]: hekaylr /lisfa Azayev; red. M.Çmnli.- B.: Çiraq, 2006.- 288, (2) s.; 19 sm.- 2 man. 20 qp., 1000 nüs.- [2006-77954] 1119. Azrbaycan folkloru antologiyasi [Mtn] /topl. Hsn Mirzyev [v b.]; elmi red. H.smayilov; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Sda, 2006.- kitab XV: Drbnd folkloru.- 483, (1) s.; 21 sm.- 16 man. 60 qp., 500 nüs.ISBN 5-8066-1712-2 (cildli).- [2006-80354] 164

1120. Azrbaycan folkloru antologiyasi [Mtn] /AMEA, Folklor in-tu.- B.: Sda, 2006.- kitab XVI: Ada folkloru /topl., trt. ed. lkin Rüstmzad; red. v ön söz. mül. H.smayilov.- 495, (1) s.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 586874-054-8 (cildli).- [2006-79615] 1121. Azrbaycan folkloru antologiyasi [Mtn] /topl. H.smayilov, S.Xurdamiyeva; trt. v ön söz. Hüseyn smayilov (red.), Tahir Orucov; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Sda, 2006.- XIV kitab: Drbnd folkloru.- 429, (1) s.; 21 sm.- 10 man. 90 qp., 500 nüs.- ISBN 586874-032-7 (cildli).- [2006-80353] 1122. Azrbaycan folkloru külliyyati [Mtn] /trt. Hüseyn smayilov, Oruc liyev; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Sda, 2006.- Cild I: Naillar: kitab I.- 399, (1) s.; 21 sm.- 29 man. 30 qp., 500 nüs.- ISBN 586886-036-9 (cildli).- [200680310] 1123. Azrbaycan folkloru külliyyati [Mtn] /trt. Hüseyn smayilov (red. hey. sdr.), Oruc liyev; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Sda, 2006.- Cild II.- Naillar: kitab II.400 s.; 21 sm.- 29 man. 30 qp., 500 nüs.- ISBN 586886036-9 (cildli).- [2006-80311] 1124. Azrbaycan folkloru külliyyati [Mtn] /trt. Hüseyn smayilov (red. hey. sdr.), Oruc liyev; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Sda, 2006.- Cild III.- Naillar: III kitab.399, (1) s.; 21 sm.- 29 man. 30 qp., 500 nüs.- ISBN 586886-036-9 (cildli).- [2006-80312] 1125.Azrbaycan xalq mahnilari: Sari glin [Mtn] /topl. ilyni Minxanim Tklli; red. E.sgndrzad.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 228, (2) s.; 16 sm.- 1 man. 20 qp.- [2006-77546] 1126. Azrbaycan nsri antologiyasi [Mtn]: Be cildd /trt. ed. v ön sözün müll. Z.sgrli.- B.: rq-Qrb, 2006.- Cild I.- 312 s.; 22 sm.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 165

12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.-1 man. 72 qp., 25.000 nüs.(cildli).- [2006-81355] 1127. Azrbaycan nsri antologiyasi [Mtn]: Be cildd /trt. ed. v ön sözün müll. Z.sgrli.- B.: rq-Qrb, 2006.- Cild II.- 368 s.; 22 sm.-(Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.-1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81356] 1128. Azrbaycan nsri antologiyasi [Mtn]: Be cildd /trt. ed. Z.sgrli.- B.: rq-Qrb, 2006.- Cild III.- 416 s.; 22 sm.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [200681357] 1129. Azrbaycan nsri antologiyasi [Mtn]: Be cildd /trt. ed. Z.sgrli, M.Frzliyeva.- B.: rq-Qrb, 2006.Cild IV.- 312 s.; 22 sm.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81358] 1130. Azrbaycan nsri antologiyasi [Mtn]: Be cildd /trt. ed. Z.sgrli.- B.: rq-Qrb, 2006.- Cild V.- 352 s.; 22 sm.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [200681359] 1131. Bairova, F.V. Qizlar bulai. 100 il közrn ocaq [Mtn]: eirlr, hekaylr, pyeslr, komediyalar /Bairova Fatma Vüsali; ba red. M.Q.Hkri, red. N.Mmmdrzayeva.- B.: MBM, 2006.- 415, [1] s.: k.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs. (cildli).- [2006-79561] 1132. Bahir, Ü. Sükutumun ssi [Mtn]: eirlr v publisistik yazilar /Ülviyy smayilzad trt. v ön sözün mül. S.Xyal.- B.: Yurd NPB, 2006.- 107, (1) s.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-79118] 166

1133. Batiyev, H. Vurammadim bu sevdani mn baa [Mtn]: eirlr /Hsn Batiyev; trt. E.Batiyev; red. .lyasli.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 85, [1] s.: k.; 16 sm.60 qp., 100 nüs.- ISBN 9952-421-32-8- [2006-78098] 1134. Bayram, K. Karvan yolu [Mtn]: eirlr, tapmacalar, animlar, ithaflar, arjlar, poema v hekaylr /Kamal Bayram; red. X.Mhmmdolu.- B.: Nurlan, 2006.358, (1) s.: fotok.; 17 sm.- 1 man. 40 qp., 500 nüs. (cildli).- [2006-77926] 1135.Bhct, B. Sari Aiin bayatilari [Mtn] /Bhlul Bhct; red. hey. H.smayilov [v b.]; transliterasiya, ön söz. mül. R.Xlilov; elmi red. .Abbasli; AMEA, Folklor in-tu.B.: Sda, 2006.- 98 s., portr.- ("Azrb. folklorunun ilkin nrlri" seriyasi); 20 sm.- 1 man., 1000 nüs.- ISBN 5868774-032-7- [2006-78399] 1136.Bhmnli, V. Poeziya [Mtn]: seçilmi eirlr v poemalar /Vaqif Bhmnli; trt. R.Gülgün; red. U.Rhimolu.- B.: Avrasiya Press, 2006.- Cild I.- 416 s.; 21 sm.- 3 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-421-44-1 (cildli).[2006-77327] 1137.Bhmnli, V. Poeziya [Mtn]: seçilmi eirlr v poemalar /Vaqif Bhmnli; trt. R.Gülgün; red. U.Rhimolu.- B.: Avrasiya Press, 2006.- Cild II.- 422, (2) s.; 21 sm.- 3 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-421-45-X (cildli).- [2006-77328] 1138.Bhmnli, V. Poeziya [Mtn]: seçilmi eirlr v poemalar /Vaqif Bhmnli; trt. R.Gülgün; red. U.Rhimolu.- B.: Avrasiya Press, 2006.- Cild III.- 432 s.; 21 sm.- 3 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-421-46-8 (cildli).[2006-77329] 1139.Bhramolu, B. Qzllr [Mtn] /Bariz Bhramolu; red. T.Krimli.- B.: Araz, 2006.- 119, (1) s.: k., (1) v. portr.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2006-78187] 1140.Brgüadli, H.S.M. Ulduzlar sönmür, yaradan ölmür [Mtn]: düünclr, qnatlr-75 /Haci Seyid Miri 167

Brgüadli.- B.: Çaiolu, 2006.- 667, (1) s.: fotok.; 23 sm.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78175] 1141.Birli, . Qsd [Mtn]: roman /lövst Birli; red. D.Vkilova; rssam .Hsnli.- B.: Araz, 2006.- 227, [1] s.: k., [1] v. portr.; 20 sm.- 6 man., 500 nüs.- [2006-81373] 1142.Birolu, . iqli sxsiyytlr unudulmur [Mtn]: sndlr v xatirlr /ir Birolu; red. B.S.Avilov.- B.: "Memar" Nriyyat-Poliqrafiya MMC, 2006.- 299, [1] s.; k., portr.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77211] 1143.Bir aacin budaqlari [Mtn]: almanax: elmi, dbibdii toplu /Y.Dirili [v b.]; red. Q.Kazimov; Dirili Qurbani mclisi.- B.: Tfkkür, 2006.- 371, [4] s.: k.; 20 sm.- 4 man., 300 nüs.- [2006-80578] 1144.Bir kökün budaqlari [Mtn]: eirlr /topl. trt.ed. Araz Yaqubolu; red. Q.manli.- B.: Nurlan, 2006.- 213, [3] s.: k.; 16 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-81469] 1145.Bir yarpaq: Türkiy qadin eiri antologiyasi [Mtn] /trt. v ba red. Slim Babullaolu; trc. Naringül; ön söz v giri yazisi N.Cfrov, S.Babullaolu, Y.Bayer; seriyanin red. hey. Ç.Abdullayev [v b.].- B.: Yurd NPB, 2006.- 103, (5) s.; 16 sm.- (Dünya dbiyyatindan books).- 1 man. 20 qp., 300 nüs.- [2006-77384] 1146.Bozqurd, . nsaniq [Mtn]: hekaylr /smayil Bozqurd; red. v ön söz. mül. E.skndrzad.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 118, (2) s.; 20 sm.- 1 man. 90 qp. (cildli).- [2006-77551] 1147.Cabbarli, . ...v bir gün [Mtn]: eirlr v poema /lmdar Cabbarli; red. .Aayev; ön söz S.Rüstmxanli; rssam dalt.- B.: Adilolu, 2006.- 104 s.: k.; 19 sm.- 1 man. 20 qp., 500 nüs.- [2006-77584] 1148.Can Azrbaycan [Mtn]: eirlr /trt. Frid Lman [v b.]; red. N.srafilqizi.- B.: Qanun, 2006.- 252 s., portr.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2006-77806] 168

1149.Cavad, Tnha qoca [Mtn]: eirlr /sa Cavad; red. M.Nbiolu.- B.: Nurlan, 2006.- 155, (1) s.: k.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 300 nüs.- [2006-77445] 1150.Cbrayilov, F. Düünclr [Mtn]: eirlr, publisistik mqallr /Fazil Cbrayilov.- B.: Çiraq, 2006.- 254, (2) s.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 500 nus.- [2006-78344] 1151. Cfrli H. Mni sevgi yaadir [Mtn]: eirlr v poemalar /Hamlet Cfrli; red. E.sgndrzad;.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 307, (1) s.: k.; 20 sm.- 1 man., 600 nüs.- [2006-78850] 1152.Cfrolu, . Hkimin arzulari [Mtn]: povest, hekaylr, naillar, mnsur eirlr, mzli hvalatlar /li Cfrolu; red. A.Arifqizi; ön söz G.Pnah.- B.: irvannr, 2006.- 125 s.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2006-78740] 1153. Cfrov, H. . lahi, fürst ver [Mtn]: eirlr /Haci ltifat Cfrov; red. F.Mehdi.- B.: Adilolu, 2006.- 114, [2] s.: k.; 16 sm.- 80 qp., 300 nüs.- [2006-78090] 1154.Cfrzad, . Almd ssim var mnim [Mtn]: roman /ziz Cfrzad.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 429, (3) s.; 22 sm.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-014-1.- ISBN 13 978-9952-34-0143 (cildli).- [2006-78828] 1155. Cfrzad, . Eldn-el [Mtn]: tarixi roman: (alim v syyah Zeynalabdin irvani haqqinda) /ziz Cfrzad.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 381, [3] s.; 22 sm.- (Müasir Azrb. dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 995234-015-X.- ISBN 13 978-9952-34-015-0 (cildli).- [200679861] 1156.Clalolu, E. Sninl ilk görüd... [Mtn]: eirlr /Elbyi Clalolu; red. X.hmdov.- B.: Adilolu, 2006.154 s.: k.; 19 sm.- 1 man. 60 qp., 500 nüs.- [2006-77336] 169

1157.Coculu, S. Türküstan [Mtn]: poema v eirlr /Seyraqif Coculu.- B.: Nrgiz, 2006.- 160 s.: k.; 20 sm.- 2 man., 250 nüs. (cildli).- [2006-77491] 1158. Çmnli, M. Xalli gürz [Mtn]: tarixi roman /Mustafa Çmnli; red. G.lkbrqizi, E.Frruxzad; kit. içind il. mül. A.Haciyev.- B.: "Vektor" Nrlr evi, 2006.357, [1] s.: k.; 20 sm.- 1 man., 3000 nüs.- [2006-79721] 1159. Çmnzminli, Y-V. Studentlr [Mtn]: roman /Yusif Vzir Çmnzminli; trt. M.Axundova; red. T.Hüseynolu.- B.: Avrasiya-Press, 2006.- 405, [1] s.: k.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 9952-421-08-5- [200679274] 1160.Dadaolu, Y. Kökundn qopan aac [Mtn]: eirlr /Yaqub Dadaolu; red. v ön sözün mül. M.Q.Hkri.- B.: Nrgiz, 2006.- 190 (1) s.: k.; 20 sm.- 1 man., 250 nüs. (cildli).- [2006-78671] 1161.Dali, . Hyat tranlri [Mtn]: eirlr, müdrik sözlr, mzli hvalatlar /Dali brahim; red. A.sabyli.B.: irvannr, 2006.- 112 s.; 20 sm.- Mtn latin v kiril lifbasinda.- 1 man. 20 qp., 150 nüs.- [2006-77880] 1162.Dhnli, V. Dünya düzln deyil [Mtn]: eirlr, tmsillr /Vaif Dhnli; trt. Tofiqqizi; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 144 s.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 250 nüs.[2006-77863] 1163.Dlidali, N. A gecnin naili [Mtn]: eirlr /Namiq Dlidali; red. .lkin.- B.: Adilolu, 2006.- 68, (4) s.: k.; 16 sm.- 60 qp., 500 nus.- [2006-78340] 1164.Dmirçiolu, N. (Atamolanova). Birinci kitab [Mtn]: povest v hekaylr /Natvan Dmirçiolu; red. M.Çmnli; rssam Q.Sarivlli; ön söz. N.Cfrov.- B.: Thsil, 2006.- 179, (1) s.: k.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 500 nus.- [2006-78296] 1165. Drlyzli, H.V. Ömür düünclri [Mtn]: eirlr /Haci Vidadi Drlyzli; red. N.yyub.- B.: Adilolu, 2006.- 110, (2) s.; 16 sm.- 60 qp., 150 nüs.- [2006-78103] 170

1166. Drvi, E. Sn Allahla ol, Allah da sninl olar [Mtn]: roman /Eldar Drvi; red. H.bülftolu.- B.: Araz, 2006.- 528 s.; 20 sm.- 9 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 1167. Drzi, S. Sinmin söz tonqali [Mtn]: aiq eirlri /Süsn Drzi; red. M.Nrimanolu.- B.: Adilolu, 2006.117, (1) s.; 16 sm.- 80 qp., 150 nüs.- [2006-78111] 1168.Divanbyolu, A. Seçilmi srlri [Mtn] /Abdulla by Divanbyolu; trt. v ön sözün mül. .Bktai.- B.: rq-Qrb, 2006.- 183, (1) s.; 22 sm.- (Klassik Azrbaycan dbiyyati).- Kitabin içindkilr: Hekaylr: lan; Fhl. Povestlr: bdül v ahzad; Can yaii.- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 58 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-0273.- ISBN 13 978-9952-34-027-3 (cildli).- [2006-78807] 1169. Dönmz. 63 yarpaqli ömür: [Mtn]: eirlr /Dönmz; red. v ön söz yaz. .Sadiq; rssam Bulud.- B.: Azrnr, 2006.- 76 s.: k., 18 sm.- 2 man., 500 nüs.[2006-78952] 1170.Dumanolu, V. Laçini axtaran gözlr [Mtn]: eirlr /Vahid Dumanolu; red. E.sgndrzad.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 138, (4) s.; 20 sm.- 2 man.- [200677443] 1171. Dünyamin. (Mmmdov). Nm bel yarandi [Mtn]: eirlr v elegiya /Dünyamin; red. .Mmmdov.B.: Adilolu, 2006.- 162 (2) s.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 500 nüs.- [2006-78141] 1172.Elatli, E. Xyant [Mtn]: roman /Elxan Elatli; red. A.Nbiolu.- B.: MBM, 2006.- 336 s., portr.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 9952-29-048-9- [2006-77366] 1173.Elatli, E. Pncrd görünn kölg [Mtn]: detektiv roman /Elxan Elatli; ön söz. mül. S.Sadiqova; red. A.Nbiolu.- B.: MBM, 2006.- 160 s.: k.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 700 nüs.- [2006-77363] 171

1174.Elçin R. Sndn sonra... [Mtn]: poema: dörd cildd /Rhil Elçin; red. R.Oday.- B.: Nurlan, 2006.- Cild I.- 575, [1] s., portr.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs.- [2006-77795] 1175.Eldn-obadan eitdiklrim [Mtn] /topl. v trt. Sdnik Paayev-Pirsultanli; red. S.brahimli.- B.: AGAH, 2006.- 169, (2) s., portr.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs.- [200677160] 1176.Eltkin, N. Ömrün son bahari [Mtn]: eirlr v poemalar /Nzir Eltkin; red. .Türkay.- B.: Tknur, 2006.223 s., fotok.; 20 sm.- 2 man.- ISBN 5-8677-6213-3 (cildli).- [2006-77072] 1177.Etibar, . Dalarda nur amaxi [Mtn] /skndr Etibar; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 127 s.; 17 sm.- (irvanahlar dövltinin 1500 illiyin hsr olunur).- 1 man., 1000 nüs.- [2006-77892] 1178.bdülrhmanli, N. Könül elçisi yaxud Don Xuan de Persia- Oruc by Bayatin hekayti [Mtn]: roman /Nriman bdülrhmanli; red. liabbas, F.Uurlu.- B.: Qanun, 2006.423, (1) s.: k.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78226] 1179.bdülrhmanli, N. Yalqiz [Mtn]: romanassosiasiya, hekaylr /Nriman bdülrhmanli; red. liabbas, F.Uurlu.- B.: Qanun, 2006.- 426, (2) s., k.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78225] 1180. bülhsn. Povestlr v hekaylr [Mtn] /bülhsn; red. C.Bairov.- B.: E.L. Nr. v poliqr. irkti. MMS, 2006.- 397, (3) s.- 21 sm.- 3 man. 95 qp., 1000 nüs.- ISBN 10 9952-8101-3 X.- ISBN 13 978-99528101-3-4 (cildli).- [2006-78984] 1181.cmi, S. sli v Krm [Mtn]: poema /Slahddin cmi; red. E.smayil.- B.: Arida, 2006.- 124 s.; 20 sm.2 man., 100 nüs.- [2006-77392] 1182. cmi, S. Sözlr abidsi [Mtn]: eirlr /Slahddin cmi; red. .lkbrli.- B.: Arida, 2006.- 64 s.; 20 sm.1 man., 200 nüs.- [2006-78068] 172

1183. "dbi rvan ­ 2005" [Mtn]: almanax /topl., trt. v red. li Vkil; red. hey. Hidayt, V.ziz, .Vkil [v b.].- B.: Nurlan, 2006.- 463, [1] s.: k.; 20 sm.- 4 man., 300 nüs.- [2006-79856] 1184. fndiyev, R. Seçilmi srlri [Mtn] /Rid by fndiyev; trt. Abdurrhman Abdullayev; red. M.Adilov.Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 119, (1) s.; 21 sm.(Klassik Azrb. dbiyyati).- Kitabin içindkilr: eirlr; Tmsillr; Hekaylr; Pyeslr: Saqqalin kramti; Bir saç telinin qiymti.- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 77 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-8, ISBN 13 978-9952-34050-1 (cildli).- [2006-79869] 1185.fndiyev, S. Ermnilr kimdir? Gürcülr kim? Bs biz kimik? [Mtn]: sndli povest /Sabir fndiyev.- B.: Sabah, 2006.- 106, (2) s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- ISBN 586106-030-4 (cildli).- [2006-78191] 1186.fndiyev, S. kinin gülmli hvalatlari [Mtn] /Sabir fndiyev.- B.: Sabah, 2006.- 163, (1) s.: k.; 21 sm.- 2 man. 50 qp., 350 nüs. (cildli).- [2006-78200] 1187.hmd, . Seçilmi srlri [Mtn]: iki cildd /li hmd; red. A.Abdullayev.- B.: Thsil, 2006.- Cild I: eirlr, poemalar, mnzum roman.- 253, (1) s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78363] 1188.hmd, . Seçilmi srlri [Mtn]: iki cildd /li hmd; red. A.Abdullayev.- B.: Thsil, 2006.- Cild II: Hekaylr; povest; roman.- 617, (1) s.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78364] 1189.hmdov, Y. Topxana mesind görü [Mtn]: hekaylr /Yusif hmdov; red. H.bdülhlimov.- B.: Planet-Press, 2006.- 424 s.: k., portr.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- ISBN 13978-9952-8006-8-5 (cildli).- [2006-76975] 1190. kbr, R. Amerikan qulu [Mtn]: hekaylr v pyeslr /kbrov kbr; red. v ön sözün mül. 173

T.Vkixanli.- B.: Mütrcim, 2006.- 264, s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78869] 1191. lkbrli, A. Düünclrim- bdi yol-yoldaim [Mtn] /Asf lkbrli; red. .Tahirzad.- B.: Adilolu, 2006.- 287, (1) s.: k., (21) v. fotok.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79083] 1192. lsgrli Ç. Pyeslr [Mtn] /Çingiz lsgrli; red. E.sgndrzad; ön söz. mül. A.Mirseyid.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 238, (2) s.: k.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78851] 1193.libyli, B. Durna çirai [Mtn]: (yaziçi-jurnalist li brahimolu haq.) /Bsti libyli; red. S.ldirimzad.- B.: Çiraq, 2006.- 199, (1) s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).[2006-77477] 1194. libyov, C. Özümü axtariram. Qizil at v torpaq [Mtn]: povest v roman /Cmil libyov; red. Z.Cavanir.Tkrar nr.- B.: Elm v hyat, 2006.- 438, (2) s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-79174] 1195.lihüseynli, S. Tarixd qalan iz [Mtn]: (xeyriyyçi lifxan Ali olu haqqinda) /Sabir lihüseynli; red. R.Qarabali; AMEA, Memarliq v incsnt in-tu; rq ölk. beyn. memarliq akad.-si.- B.: Nurlan, 2006.- 263, [1] s.: [16] v. k.; 20 sm.- Mtn latin v kiril lifb.- 2 man., 1000 nüs.[2006-81105] 1196. liolu Ç. Atlantlar [Mtn]: eirlr /Çingiz liolu; rssam E.Mmmdov [v b.].- B.: Aspoliqraf, 2006.- 663, [1] s.: [21] v. k.; 25 sm.- Mtn Azrb., rus v müxtlif dillrd.- 30 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79964] 1197.liyev, S. Qm üstünd bayati [Mtn]: eirlr v poemalar /Sahib liyev; red. A.Abdullayev.- B.: Açiq dünya, 2006.- 234 s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [200677132] 1198.liyeva, G. Ala üryim, ala [Mtn]: eirlr, tmsillr, bayatilar v rübailr /Mdi xanim Gülbaci 174

liyeva; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 150 s.; 20 sm.- 5 man. 20 qp., 200 nüs.- [2006-80444] 1199.liyeva, G. Qadin üryi [Mtn]: seirlr /Mdi xanim Gülbaci liyeva; red. M.Mirnsirolu.- B.: irvannr, 2006.- 163 s.: k.; 20 sm.- 1 man., 210 nüs. (cildli).- [200678726] 1200. liyeva, . Mnim anam [Mtn]: xatirlr (zzt, lirza, Heydr liyevlr haq.) /fiq liyeva; red. A.liyev.- B.: Nurlan., 2006.- kitab II.- 82, (2) s.: (12) v. fotok., port.; 20 sm.- 2 man., 1500 nüs. (cildli).- [200678019] 1201.lizad, S. eirlr v qonaq qalan ahin hekayti [Mtn] /Syyar lizad; bdii red. S.rifova.- B.: Yurd NPB, 2006.- 42 s., portr.; 20 sm.- 1 man., 1000 nüs.- [200677134] 1202.mirli, . 15 pyes [Mtn] /li mirli.- B.: Öndr nriyyat, 2006.- 567, (1) s.; 22 sm.- 2 man., 250 nüs. (cildli).- [2006-78210] 1203.rn, . (zizaa Abbasov) Qara kölglr [Mtn]: roman /ziz rn; red. V.Quliyev.- B.: ua, 2006.- 1-ci kitab.- 397, [2] s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2006-77712] 1204. rstunolu, R. Vtn sevgisi [Mtn]: eirlr, oçerklr, publisistik yazilar /Rafael rstunolu; red. .lirzaqizi.- B.: Araz, 2006.- 167, [1] s.: k.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79623] 1205.sgrli, . Mnim Naxçivanim [Mtn]: oçerk, zarisovka v pedaqoji düünclr /bülfz sgrli; red. A.Aqil.- B.: irvannr, 2006.- 327 s.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs. (cildli).- [2006-78731] 1206.sgrova, Z. Mirvari toy [Mtn]: povest, hekaylr, uaq hekaylri, mnsur eirlr, vida yazilari /Zöhr sgrova; red. T.Ümid.- B.: irvannr, 2006.- 200 s.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 300 nüs.- [2006-77902] 1207.yyub, N. (Mmmdov). General [Mtn]: poemalar v mnzum dram (Heydr liyev v Bylr Eyyubova hsr 175

olunur) /Nrinam yyub; red. Q.Ncfzad.- B.: Nrgiz, 2006.- 211 (1) s.; 16 sm.- 1 man., 200 nüs. (cildli).- [200678475] 1208.zmt, Z. Divar yazilari [Mtn]: eirlr /Zahir zmt.- B.: Adilolu, 2006.- 144 s.; 20 sm.- ("Snt qzeti"nin kitabxanasi).- 1 man., 500 nüs.- [2006-76998] 1209.ziz, F. Tzdn sevcym [Mtn]: eirlr /Fxrddin ziz; red. .manzad.- B.: Borçali, 2006.- 266, [1] s.; 16 sm.- 3 man., 500 nüs.- [2006-80717] 1210.zizova, Z. Allah, yarima dym [Mtn]: eirlr /Zemfira zizova.- B., 2006.- 82 s., (1) v. portr.; 20 sm.- 1 man. 20 qp., 500 nüs.- [2006-77661] 1211. Fazil, . Tzkireyi ahin [Mtn]: mcmü-üra (airlr mclisi v onun üzvlri haqqinda) /ahin Fazil.- B.: MBM MMC, 2006.- 811, [1] s.; 21 cm.- 2 man., 500 nüs.ISBN 9952-29-040-3 (cildli).- [2006-79599] 1212. Feyruz, Q. Qzllr [Mtn] /Qurban Feyruz.- B.: "ULU" KF, 2006.- 182, [2] s., [1] v. portr.; 20 sm.- 2 man., 150 nüs.- [2006-80222] 1213. Feyruz, Q. Qzllr [Mtn]: eirlr /Qurban Feyruz.- B.: "ULU" KF, 2006.- 192, [2] s., [1] v. portr.; 20 sm.- 1 man., 150 nüs.- [2006-80226] 1214.Fcri F. Alin yazisi [Mtn]: bdii-sndli-publisistik roman /Ftulla Fcri; red. N.Mirz - B.: Mütrcim, 2006.179, [1] s.: k, [5] v. fotok.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 2 man. 20 qp., 100 nüs.- [2006-77757] 1215. Fhmi, . Aktrisa [Mtn]: roman /lqar Fhmi.- B.: Adilolu, 2006.- 159, (1) s.; 16 sm.- (Nun kitabxanasi).- 2 man. 10 qp., 1000 nüs.- [2006-80289] 1216.Frcov, R. Kürdmir salnamsi [Mtn] /Rid Frcov; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 276 s.: k.; 21 sm.- 1 man., 250 nüs. (cildli).- [2006-78747] 1217. Fikrt, T. Secilmi srlri [Mtn] /Tofiq Fikrt.Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 175, [1] s.; 21 sm.(Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham 176

liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-018-4.- ISBN 13 978-9952-34-018-1 (cildli).- [2006- 78815] 1218. Gördilli, Z. (Süleymanova). Axtar mni [Mtn]: eirlr /Zülfira Gördilli; red. v ön söz. mül. S.Tahir.- B.: Nrgiz, 2006.- 167, [1] s.: k.; 20 sm.- 1 man., 250 nüs.[2006-79948] 1219. Gövhr, R. (Himov) Mhbbtdn doan qüss [Mtn]: eirlr /Rafiq Gövhr; red. T.Qmqizi.- B.: Adilolu, 2006.- 138, (2) s.; 16 sm.- 80 qp., 100 nüs.[2006-78109] 1220.Göyçayli, V. Unutma mni [Mtn]: eirlr /Valeh Göyçayli; red. R.Cfrli.- B.: irvannr, 2006.- 100 s.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 300 nüs.- [2006-77867] 1221. Göyçli, H. (Krimov). Ata yadigari [Mtn]: eirlr, bayatilar, tcnislr /Hsn Göyçli; red. .Vkil.- B.: Nurlan, 2006.- 183, [1] s.; 19 sm.- 1 man., 200 nüs.- [200679832] 1222.Göyçli, M. A buluda qanad ömür [Mtn]: eirlr v poemalar /Mcnun Göyçli; red. v ön sözün mül. .Sadiq.B.: Nurlan, 2006.- 397, (2) s.; 21 sm.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77390] 1223. Göyçli, M. Xbr al, deyim [Mtn]: eirlr /Mmmdhüseyn Göyçli; topl. trt. V.sdov; red. M.lkbrli.- B.: Nurlan, 2006.- 204 s., (1) v. portr.; 21 sm.3 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78957] 1224.Göyçli, . Dolayi yollar [Mtn]: eirlr /akir Göyçli; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 92 s., (1) v. portr.; 20 sm.- 1 man. 40 qp. (cildli).- [2006-77869] 1225.Göydrli, N. Sn kimsn v ya 22 gün sfrd [Mtn]: (xeyriyyçi, i adami Zöhrab liyev haqqinda) /Nizami Göydrli; red. A.Eminov.- B.: Qanun, 2006.- kitab I.- 99, (1) s.: k., (19) v. fotok.; 20sm.- ("Azrbaycan oullari" silsilsindn).- 2 man., 300 nüs.- [2006-78228] 177

1226. Gülmail. Snli snsiz [Mtn]: eirlr /Gülmail; red. F.Lman.- B.: Qanun, 2006.- 255, (1) s.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2006-79672] 1227.Gülmmmdova, M. Ayli gecnin sabahi [Mtn]: povest v hekaylr /Mlaht Gülmmmdova; ba red. M.Mürüdlü; bdii red. N.Taiqizi; ön söz. mül. A.Nbiolu; rssam T.Qurbanliyev.- B.: MBM, 2006.175, (1) s.: k.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 9952-29063-7- [2006-81174] 1228. Gültn, S. Üryimin göz yalari [Mtn]: eirlri, poetik trcümlri, hekay v mqallri /Sevil Gültn.- B.: Yurd NPM, 2006.- 266, (13) s.; 19 sm.- 2 man., 200 nüs.[2006-78888] 1229. Gülni, . . B. Divan [Mtn] /eyx brahim Gülni Brdli; lyazma qaynaqlari sasinda nr hazirl. v ön sözün mül. A.Musayeva; red. S.ixiyeva.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 416 s.; 21sm.- (Klassik Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prez. lham liyevin 12.01.04cü il tarixli Srncami il nr ol.- 2 man. 84 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81362] 1230. Gün, N. Xocali simfoniyasi [Mtn]: rekviyem /Nürngiz Gün; red. E.sgndrzad.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 83, [1] s.: k.; 17 sm.- 60 qp., 2000 nüs.[2006-78839] 1231. Günel, . (Axundzad). kimiz bir kitabda [Mtn]: eirlr /rad Günel; red. S.Sarvan.- B.: Adilolu, 2006.- 47, (1) s.; 16 sm.- 60 qp., 500 nüs.- [2006-78106] 1232. Haci li. Bu da mnm ilahi [Mtn]: eirlr /Haci li; red. R.Qaraca.- B.: Qanun, 2006.- 86, (1)+ 65 s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v türk dillrind.- 1 man, 1000 nüs.[2006-78069] 1233.Haci, M. (liyev). Divan [Mtn] /Mail Haci; ön söz, lüt, qeyd v izahlarin mül. S.Xyal; red. H.M.Mailolu.B.: [CBS], 2006.- 494 s.; 22 sm.- zahlar v qeydlr: s. 459469.- Lüt: s. 470-494.- 4 man., 500 nüs. [2006-80956] 178

1234.Haci, M. (liyev). Qomalar [Mtn]: eirlr /Mail Haci; red. H.M.Mailolu.- B.: Nurlan, 2006.- 134, [2] s.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-80951] 1235.Hacibyli, C. Seçilmi srlri [Mtn]: Mühacirt dövrü /Ceyhun Hacibyli; trc., trt. v ön söz. mül. Mirzbala mrahov; red. B.Aayev.- B.: Elm, 2006.- 98 s.; 20 sm.- Kitabin içindkilr: Hekaylr v mqallr.- 2 man., 200 nüs.- ISBN 5-8066-1245-X- [2006-77164] 1236. Hacixanli, S. Geriy boylanan yollar [Mtn]: eirlr /Sbuhi Hacixanli; red. Z.Elolu.- B.: Adilolu, 2006.- 45, (1) s., (1) v. port.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78127] 1237. Haciyev, M.. Klamnam [Mtn]: seirlr v poema /M.Haciyev; trt. ed. M.Haciyeva, red. .Mirzalli.- .: Mütrcim, 2006.- 67 s.- [AMEA k/x] 1238. Haciyeva, F. Qaytaram tanri sevgisin [Mtn]: eirlr /Frid Haciyeva; red. E.Frruxzad.- B.: Adilolu, 2006.253, (1) s.: k.; 16 sm.- 1 man., 500 nüs. (cildli).- [200679196] 1239.Haciyeva, M. Folklor poetikasi [Mtn]: hekaylr /Maarif Haciyeva; elmi red. .Salmanov - B.: Azrnr, 2006.- 240 s., [1] v. port.; 20 sm.- 5 man., 500 nüs.- [200677255] 1240. Hadi, H.M. Aci hqiqtlr [Mtn]: eirlr v poemalar /Haci Mirhsn Hadi; red. H.S.M.Brgüadli.- B.: Adilolu, 2006.- 295, (1) s., (1) v. port.; 16 sm.- 1 man. 50 qp., 500 nüs.- [2006-79195] 1241. Haqyol. Nur qapisi [Mtn] /Haqyol.- B.: Qanun, 2006.- kitab I: Eqnam.- 231, [1] s.; 20 sm. - 1 man. 40 qp., 200 nüs.- [2006-78052] 1242. Heyran xanim. Seçilmi srlri [Mtn] /Heyran xanim; trt. Mmmdaa Soltan, Qulam Mmmdli; red. C.Naiyeva.- B.: rq-Qrb, 2006.- 230, [2] s.; 20 sm.- 1 man. 34 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-003-6.- ISBN 13 978-9952-34-003-7 (cildli).- [2006-78830] 179

1243.Hbib, E. Mmlktim, mhbbtim [Mtn]: eirlr /Elman Hbib; red. M.Qasimzad.- B.: Sabah, 2006.- 375, [1] s., portr.; 20 sm.- 4 man., 200 nüs.- ISBN 5-86106-0096- [2006-77782] 1244.Hbibi. eirlr [Mtn] /Hbibi; topl. v trt. ed. zizaa Mmmdov; red. A.Paayeva.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 86, (2) s.; 14 sm.- (Klassik Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prez. lham liyevin 12.01.04cü il tarixli Srncami il nr ol.- 40 qp., 25000 nüs.ISBN 9952-34-019-2.- ISBN 13 978-9952-34-019-8 (cildli).- [2006-78804] 1245.Hqiqi, C. eirlr [Mtn] /Cahanah Hqiqi; trt. ed. .Rhimov, L.Hüseynzad, H.Mail; red. M.Mailolu.Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 152 s.; 15 sm.- (Klassik Azrbaycan dbiyyati). Azrb. Resp. Prez. lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr ol.- 73 qp., 25 000 nüs. (cildli).- [2006-81317] 1246.Hsnqizi, A. ki dastan [Mtn] /Almaz Hsnqizi; elmi red. A.Nbiyev; Dünya Azrbaycanlilarinin laqlndirm urasi; Ana dili fondu.- B.: Azrnr, 2006.119, (1) s.: k.; 21 sm.- 1 man., 1000 nüs. (cildli).- [200678174] 1247. Hsnli, A. Yamur lifbasi [Mtn]: eirlr v poemalar /Aacfr Hsnli; red. K.Nzrli.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2006.- 179, (1) s.: k.; 16 sm.- 2 man., 1000 nüs.- ISBN 5-87459-007-2 (cildli).- [200679240] 1248.Hsnov, S. Könül duyularim [Mtn] /Sadiq Hsnov; red. v ön söz. mül. Z.Ziyadolu.- B.: irvannr, 2006.- 92 s.; 20 sm.- 2 man., 400 nüs. (cildli).[2006-77903] 1249.Hikmtli iqtisadi fikirlr [Mtn] /topl. v trt. kbr Krimov; red. X..Krimov.- B., 2006.- 87, (1) s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 87.- 1 man., 300 nüs. (cildli).- [200678157] 180

1250. Hüseybyli, F. Günahlarimi özüm baila [Mtn]: eirlr v poemalar /Faiq Hüseynbyli; red.Q.Ncfzad.B.: Adilolu, 2006.- 100 s.; 16 sm.- 1 man., 200 nüs.[2006-77925] 1251.Hüseyn, N. Yanar ürklr [Mtn]: roman /Nriman Hüseyn; red. Qm lqar.- B.: irvannr, 2006.- 144 s.; 21 sm.- [2006-78746] 1252. Hüseyn, S. Seçilmi srlri [Mtn]: hekaylr /Seyid Hüseyn; red. v ön söz. mül. Nazif Qhrmanli.Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 326, [2] s.; 22 sm.(Müasir Azrb. dbiyyati).- Azrb. Resp. Prez. lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr ol.- 1 man. 40 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-028-1.- ISBN 13 978-9952-34-028-0 (cildli).- [2006-79867] 1253. Hüseyn, Y. Ömür aaci var, dar aaci var [Mtn]: eirlr /Yusif Hüseyn; red. A.Cmil; ön sözün mül. M.Aslan.- B.: Adilolu, 2006.- 231, (2) s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78058] 1254. Hüseynli, H. Haqqi söylmkdn çkinmmim [Mtn] /Hidayt Hüseynli; red. D.O.hmdolu.- B.: Nurlan, 2006.- 95, [1] s.: [16] v. k.- 20 sm.- 1 man. 40 qp., 250 nüs. (cildli).- [2006- 78446] 1255. Hüseynolu, S. Yari Qara dniz, yari göy Xzr [Mtn] /Srvaz Hüseynolu, Smd smayilov; red. brahimbyli.- B.: irvannr, 2006.- 76 s.: k., [10] v. fotok.; 21 sm.- 1 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-78735] 1256.Xaçinçayli, Q. Drd üryimd mamir balayib [Mtn]: eirlr v poema /Qlndr Xaçinçayli; red. v ön söz. yazari .Sadiq.- B.: Azrnr, 2006.- 187, (1) s.; 20 sm.2 man., 500 nüs.- [2006-81207] 1257.Xaliq, R.Q. Qürbt hekaylri [Mtn] /Rfik Qaray Xaliq; trc. ed. Könül liyeva; red. T.Haciyev, R.Özyürk; Bilknd un-ti bölg ölk. kurs proq. direktorluu.- B.: Nurlan, 2006.- 84 s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [200677804] 181

1258.Xaliq, R.Q. Mmlkt hekaylri [Mtn] /Rfiq Qaray Xaliq; trc. ed. Könül liyeva; red. T.Haciyev, R.Özyürk; Bilknd un-ti bölg ölk. kurs proq. direktorluu.- B.: Nurlan, 2006.- 167 s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [200677803] 1259.Xankiiyev, H.. (li Mirhaim). Düündürn, güldürn maraqli hekaylr [Mtn] /Haci li Xankiiyev; red. S.Bayramolu.- B.: Çinar-çap, 2006.- 191 (1) s.: k.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78478] 1260.Xansultanli, A. Borçali dastani [Mtn]: poema /Akif Xansultanli; red .Saracli; ön sözün mül. M.Qasimli.- B.: Nurlan, 2006.- 69, [1] s.: k., [1] v. xrit; 16 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-77279] 1261. Xatun, N. Mn xalqimin aiqiym [Mtn]: eirlr, dyimlr, bayatilar, dastanlar /Narinc Xatun; red. A.Mirz.- B.: E.L. Nriyyat v poliqrafiya irkti MMC, 2006.- 328 s.: k.; 21 sm.- 3 man. 97 qp., 500 nüs.- ISBN 10 9952-8101-0-5.- ISBN 13 978-9952-8101-0-3 (cildli).[2006-78985] 1262. Xyalli, H. Axtar mni [Mtn]: eirlr /Hsn Xyalli; top. trt ed. S..Hsnolu; red. H.smayilov; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 156, (4) s.: k.; 21 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-81501] 1263.Xinali, Z. Qarabai unutma [Mtn]: hrbi vtnprvrlik mahnilari v marlari /Zmin Xinali; red. T.Abbasli.- B.: Adilolu, 2006.- 51, (1) s.; 14 sm.- Mtn Azrb., ing. v türk dillrind.- 60 qp., 500 nus.- [200678339] 1264. Xuraman. Könlüm Qarabadadi [Mtn]: povest v hekaylr, mnsur eirlr v publisistika /Xuraman; red. H.Musabyli.- B.: Nrgiz, 2006.- 289, [1] s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78076] 1265.badova, Z. Sitayi eylyk biz insanlia [Mtn]: eirlr, qzllr /Zülfiyy badova; red. v ön söz. mül. 182

Z.Ziyadolu.- B.: irvannr, 2006.- 99 s.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-78379] 1266.brahimbyov, R. Seçilmi srlri [Mtn]: iki cildd /Rüstm brahimbyov.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- Cild I.- 312 s.; 21 sm.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prez. lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr ol.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81347] 1267.brahimbyov, R. Seçilmi srlri [Mtn]: iki cildd /Rüstm brahimbyov.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- Cild.II.- 288 s.; 21 sm.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prez. lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr ol.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81348] 1268. brahimqizi, S. Ötn karvan xatirdir ömürdn [Mtn]: eirlr v poema /Sevil brahimqizi; red. R.Oday.B.: Nurlan, 2006.- 279, [1] s.; 21 sm.- 1 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79838] 1269.brahimolu, V.. Sevn ürk [Mtn]: qzllr, eirlr, tnqidi eirlr, saliqlar /Vaqif brahim brahimolu; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 64 s.; 20 sm.- 60 qp., 100 nüs.- [2006-78712] 1270.drisqizi, Z. Nydi günahim [Mtn]: eirlr /Zrif drisqizi; red. A.Mmmdli; ön söz. mül. Mnsur.- B.: Nurlan, 2006.- 144 s.: k.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [200677342] 1271. lkin, Q. Seçilmi srlri [Mtn]: iki cildd /Qilman lkin; trt. Ayaz Musayev.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.- Cild I.- 231, [1] s.; 22 sm.- (Müasir Azrb. dbiyyati).- Kitabin içindkilr: Hekaylr, Povestlr: Dniz hmi göy olmur, Dali mhllsi.- Azrb. Resp. Prez. lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr ol.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-421-840.- ISBN 13 978-9952-421-84-2 (cildli).- [2006-79864] 183

1272. lkin, Q. Seçilmi srlri [Mtn]: iki cildd /Qilman lkin; trt. Ayaz Musayev.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.- Cild II: Qalada üsyan.- 406, [2] s.; 22 sm.- (Müasir Azrb. dbiyyati).- Azrb. Resp. Prez. lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr ol.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-421-61-1.- ISBN 13 978-9952421-61-3 (cildli).- [2006-79865] 1273. lkin, N. Qlbimd dil açan dünya [Mtn]: eirlr /Ncib lkin; red. S.Hüseynolu.- B.: Azr, 2006.- 125, (2) s.; 17 sm.- 1 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78182] 1274. lyasqizi, S. Mn daha ömrümü söz vermim [Mtn]: eirlr /Skin lyasqizi; red. Q.Ncfzad.- B.: Adilolu, 2006.- 147, [1] s.; 20 sm.- 1 man. 80 qp., 500 nüs.- [2006-77750] 1275. mamverdiyev, B. Haqqa gedn yol [Mtn]: eirlr /Bir mamverdiyev; red. v ön sözün mül. F.Ramazanolu.- B.: Sda, 2006.- 103, [1] s.; 19 sm.- 2 man., 200 nüs.- ISBN 9952-428-01-2- [2006-79256] 1276. manzad, . (Mrcanli). Gedirm üzü payiza [Mtn]: eirlr v poemalar /smayil manzad; red. R.Kamal; rssam dalt.- B.: Adilolu, 2006.- 271, [1] s.: k.; 16 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78101] 1277. mranolu, A. Drdimin drdi Zrnli [Mtn]: poema v eirlr /Ayaz mranolu; red. M.lkbrli; rssam .Himov.- B.: Nurlan, 2006.- 99, [1] s.: k.; 16 sm.- 60 qp., 500 nüs.- [2006-79933] 1278.ntiqamqizi, G. Günlü, ayli günlrim [Mtn]: eirlr /Günay ntiqamqizi; red. N.Hüseyn.- B.: irvannr, 2006.76 s.; 20 sm.- 1 man. 20 qp., 110 nüs.- [2006-77893] 1279. rvanli, E. (Mehdiyev). Qlbimin sözlri [Mtn]: eirlr /Elnur rvanli; red. v ön söz. .Vkil.- B.: Nurlan, 2006.- 140, [4] s.: k.; 17 sm.- 60 qp., 500 nüs.- [200680209] 1280.sabyli, Q. Bir qlbin mhbbt etiraflari [Mtn]: hekayt /Qm sabyli; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 184

2006.- 52 s., portr.; 20 sm.- 1 man., 2150 nüs.- [200677870] 1281.saqolu, V. Ömürdn shiflr [Mtn]: (mk v müharib veterani Mayil Cfrov haqqinda) /Vaqif saqolu; red. E.Cfrli.- B.: Araz, 2006.- 216 s.: (8) v. ftk.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77082] 1282.sayev, . Bo barilar [Mtn]: iki hissli komediya /hmd sayev; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 126 s.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 1 man. 20 qp., 200 nüs.- [2006-77899] 1283. sgndrov, M. Grk yazdiindan utanmayasan [Mtn] /Mhmmdli sgndrov red. v ön söz. M.Rcb.- B.: Adilolu, 2006.- 326, (1) s.; 20 sm.- 1 man., 150 nüs.- [2006-79120] 1284. skndr, E. Sevnlr mktub [Mtn]: eirlr /Etibar skndr.- B., 2006.- kitab I.- 320 s.: k.; 20 sm.(Flsfi piçiltilar-).- 1 man.- [2006-79586] 1285. skndr, E. Sevnlr mktub [Mtn]: eirlr /Etibar skndr.- B., 2006.- kitab II.- 320 s.: k.; 20 sm.(Flsfi piçiltilar-).- 1 man.- [2006-79587] 1286. skndr, E. Balaca böyüklr [Mtn]: eirlr /Etibar skndr.- B.: Yaziçi, 2006.- kitab III.- 128 s.; 19 sm.(Flsfi piçiltilar-).- 60 qp.- [2006-79585] 1287. slam, Z. Dini srlri [Mtn]: eirlr v poemalar /Zki slam; ön sözün mül. S.lizad, F.Rüstmov.- B.: Asiya, 2006.- 462, (2) s.; 21 sm.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-8062-0-5 (cildli).- [2006-80309] 1288. slamolu, S. (Mhrrmov) Xalisa kndimizdrdimiz: Qrbi Azrbaycan, Vedibasar mahali, Xalisa kndi [Mtn] /Srtib slamolu; elmi red. S.Mmmdov; AMEA, Folklor in-tu.- B.: Nurlan NPM, 2006.- 503, (1) s.: k.; 24 sm.- 4 man, 600 nüs.- ISBN 9952-426-17-8 (cildli).- [2006-80202] 185

1289.smayilqizi, X. A v qara [Mtn]: eirlr, nmlr /Xanim smayilqizi.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 356 s.; 19 sm.- 1 man. 20 qp., 500 nüs.- [2006-77574] 1290. smayilzad, . Gözlyin, dünyaya qayitmaim var..: [Mtn]: srlrindn seçmlr, son eirlri v poemalari, povest v s. /sa smayilzad; trt. ed. v nr hazir. Nriman bdülrhmanli, red. liabbas.- B.: Qanun, 2006.- 519, (1) s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2006-78049] 1291.smayilzad, M. Bumeranq: (Mn atdiin da öün dysin) [Mtn]: aforizmlr, xalq hikmtlri, maraqli xbrlr, ltiflr v s. /Müzahim smayilzad; red.. A.Cmil.- B.: Thsil, 2006.- 303, (1) s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78349] 1292. srafilqizi, N. (smayilova). Abbasqulu by adlinski [Mtn]: poema /Nsib srafilqizi; red. S.slamolu; rssam R.Akif.- B.: Nurlan, 2006.- 183, (1) s.: k., (1) v. sxem qat.; 21 sm.- 1 man. 60 qp., 500 nüs.ISBN 9952-426-21-6 (cildli).- [2006-79297] 1293. srafilolu, V. Mhbbt yaayir [Mtn] /Veysl srafilolu; nair Q.sabyli; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 194 s., (1) portr.; 22 sm.- 1 man., 100 nüs.- [200681436] 1294.Katruxlu, S. Qafqaz türklrinin mhbbt dastanlari [Mtn] /Soltan Katruxlu.- Tkrar nr.- B.: irvannr, 2006.- 296 s.: [9] v. k.; 20 sm.- 2 man., 100 nüs.- [200677897] 1295. Kavanli, B. (Bxtiyarov). Payiz çiçklri [Mtn]: eirlr /Bxtiyar Kavanli.- B.: Adilolu, 2006.- 140 s.; 16 sm.- 60 qp., 200 nüs.- [2006-78100] 1296. Klbcr: Sazin-sözün harayi [Mtn]: almanax /topl. trt. v nr hazir. Mhmmd Nrimanolu [v b.]; red. Y.Hüseyn.- B.: Adilolu, 2006.- 450, (3) s.: k; 21 sm.- 2 man., 1500 nüs.- ISBN 978-9952-25-047-3- [2006-79680] 1297.Klbcrli, M. Bxtvr bulaq [Mtn]: poemalar /Mehdixan Klbcrli; red. .Aalarov.- B.: Azrnr, 186

2006.- 209, (3) s., (1) v. portr.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77687] 1298.Kngrli, A. "Turanin bir eli var v yalniz bir, yalniz bir dili var!" [Mtn]: mqallr v eirlr /Aybniz Kngrli; elmi red. v ön sözün mül. F.Gedikli.- B.: Mütrcim, 2006.- 152 s.; 20 sm.- ("YOM" drgisi kitabxanasi seriyasindan).- 3 man., 300 nüs.- [2006-77277] 1299. Krim, . (Krimov). Qanli hdiyy [Mtn]: roman /ziz Krim; red. M.lkbrli.- B.: ur, 2006.- 375, [1] s., [1] v. portr.; 20 sm.- 5 man., 100 nüs.- [2006- 79259] 1300.Krimli, A. xsi igidlik. Zngilan [Mtn] /Akif Krimli; red. S.Cavadli.- B.: Avropa, 2006.- 688 s.: k.; 22 sm.- 1 man., 1000 nüs.-ISBN 3-89650-440-3 (cildli).[2006-78799] 1301.Krimov, Y. Bakirlr xiyabani [Mtn]: roman /Yusif Krimov; red. Y.hmdov.- B.: Planet-Press, 2006.- 223, (1) s.: (8) v. k.; 16 sm.- (Azrbaycan bestselleri).- 6 man., 1000 nüs.- [2006-78373] 1302.Ksmnli, N. Qapamayin gözlrimi [Mtn]: eirlr /Nüsrt Ksmnli.- B.: Maarif, 2006.- 287, [1] s.; 20 sm.- 2 man., 1000 nüs.- [2006-77790] 1303. Kibatek eir antologiyasi [Mtn] /yayima haz., red. v ön sözün mül. Elçin sgndrzad;.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 146, (2) s.: k.; 20 sm.- 1 man. (cildli).- [200678852] 1304.Korolu. Hoydu, dlilrim, hoydu [Mtn]: graylilar, qomalar /topl., trt. v ön sözün mül. slam Sadiq; red. .R.Xlfli; rssam Q.Bulud.- B.: Azrnr, 2006.- 127 (1) s.: k.; 12 sm.- 1 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-78473] 1305.Kovlarli, H. Dünya il barimiram [Mtn]: rübailr, qzllr, graylilar, qomalar, eirlr /Hsnaa Kovlarli; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 238, [1] s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2006-77754] 187

1306.Köçrli, H. ki qlbin harayi [Mtn]: eirlr /Hafiz Köçrli; red. K.Aslan.- B., 2006.- 80 s.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 200 nüs.- [2006-77749] 1307. Köçkün, . Mirz Bylr nfsiym [Mtn]: eirlr v poemalar /brahim Köckün; red. .R.Xlfli.- B.: Nurlan, 2006.- 175, (1) s., 1 v. port.; 16 sm.- 2 man., 300 nüs.[2006-79249] 1308. Kürqiraxli, K. (Müslümov). Ümidim Peymbr fatind, lim Allahimin tyinddir [Mtn]: eirlr toplusu /Krm Kürqiraxli; red. E.Mmmdli.- B.: Azrnr, 2006.- 375, (1) s., (1) v. port.; 21 sm.- 1 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-80232] 1309.Küskün, A. Ömrün son zngi [Mtn]: eirlr v kiçik poema /Adil Küskün; red. M.Cabirolu.- B.: Çaiolu, 2006.- 86, (2) s.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78350] 1310. Qabusnam [Mtn] /farscadan trc., qeyd v rh. mül. Rhim Sultanov; red. .Cfr.- Tkrar nr.- B.: rqQrb, 2006.- 215, [1] s.; 20 sm.- 1 man. 30 qp., 25000 nüs.ISBN 10 9952-34-003-6.- ISBN 13 978-9952-34-003-7 (cildli).- [2006-78832] 1311.Qacar, M. Mhbbtim bdidir [Mtn]: eirlr /Mrkz Qacar; red. v ön söz. M.Mahmudov; rssam Y.sdov.- B.: Adilolu, 2006.- 369 s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77699] 1312.Qacar, M. Partiya yaradanlar [Mtn]: komediya /Mrkz Qacar; red. M.Mahmudov.- B.: Ulduz, 2006.- 92 s.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78459] 1313. Qaçar, M. Tmsillr [Mtn] /Mrkz Qaçar; red. M.Mahmudov.- B.: Adilolu, 2006.- 511, (1) s.; 21 sm.Cildd srlövh: Zrrdn kürry qdr.- 1 man., 500 nüs (cildli).- [2006-79079] 1314.Qaraca, R. "R" hrfi olmayan aylar [Mtn] /Rasim Qaraca.- B.: Adilolu, 2006.- 47 (1) s.; 20 sm.- 60 qp., 500 nüs.- [2006-78476] 188

1315.Qaracalli, F. (Süleymanov) Qu quunun nmsi [Mtn]: roman /Famil Qaracalli; red. v ön söz. mül. .Aayev.- B.: Nasir, 2006.- 335, (1) s., (1) v. portr.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 500 nüs. (cildli).- [2006-78771] 1316. Qaracaolan. eirlr [Mtn] /Qaracaolan; trt. v ön söz. mül. smayil Ömrolu, Qara Namazov.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 254 [2] s.: k.; 21 sm.(Klassik Azrb. dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 9 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-029-X- ISBN 13 978-9952-34-029-7- [2006-79890] 1317.Qaraçönlü, A.M. Musa eldn aralanmaz... [Mtn]: qoqular, söylmlr /Musa Aiq Qaraçönlu; trt. edni v nr hazir. N.bdülrhmanli; red. N. bdülrhmanli [v b.].- B.: Qanun, 2006.- 375, (1) s., portr.; 20 sm.- 3 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-78222] 1318.Qaramanli, N. Vurun dünyasi [Mtn]: poema /Nsib Qaramanli; red. A.Tofiqqizi.- B.: Gün, 2006.- 71, (1) s.: k.; 14 sm.- 80 qp., 500 nüs.- [2006-77552] 1319.Qaraosmanolu, Y.Q. Yad adam [Mtn]: roman /Yaqub Qdri Qaraosmanolu; trt. Könül liyeva; red. T.Haciyev, R.Özyürk; Bilknd un-ti bölg ölk. kurs proq. direktorluu.- B.: Nurlan, 2006.- 201 s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77802] 1320.Qarayev, . Ata hsrti [Mtn]: hekaylr /smayil Qarayev; trt. v nair Q.smayilolu.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 123 s., portr.; 19 sm.- 1 man 45 qp., 1000 nüs.[2006-77579] 1321.Qarayev, . Kölg [Mtn]: povestlr /smayil Qarayev; trt. v nair Q.smayilolu.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 212 s.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 1000 nüs.- [200677578] 1322.Qarayev, . Son df [Mtn]: hekaylr /smayil Qarayev; trt. v nair Q.smayilolu.- B.: Çinar-Çap, 189

2006.- 165, (3) s., portr.; 19 sm.- 1 man 40 qp., 1000 nüs.[2006-77580] 1323.Qarayev, . Yanliliq [Mtn]: hekaylr /smayil Qarayev; trt. v nair Q.smayilolu.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 168 s.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 1000 nüs.- [200677577] 1324.Qasimov, T. O gül... [Mtn]: poema /Tariyel Qasimov; red. .Qoca.- B.: Yaziçi, 2006.- 106, [1] s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77204] 1325.Qasimov, T. Ömrün snt yollarinda [Mtn]: sndli xatir-povest /Tariyel Qasimov; red. .Rhimli.- B.: Yaziçi, 2006.- 214, [1] s.: k.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [200677207] 1326.Qaya, Y. Xocali arisi [Mtn]: eirlr /Yaar Qaya.B., 2006.- 40 s.; 11 sm.- 20 qp., 150 nus.- [2006-78338] 1327.Qayali, Z.D. Gülllnmilr [Mtn]: eirlr /Dmirçi Zrngiz Qayali; red. A.Rüstmzad, .Mansurova.- B.: Nurlan, 2006.- 145, [1] s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [200680575] 1328.Qayali, Z.D. Vfam mnim [Mtn]: eirlr /Dmirçi Zrngiz Qayali; red. A.Rüstmov.- B.: Nurlan, 2006.- 82, [2] s.: k.; 19 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2006-80576] 1329.Qazancili, P. Alin yazisi [Mtn]: seirlr /Polad Qazancili; red. S.Mustafaolu.- B.: UniPrint, 2006.- 104 s.: k.; 19 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77286] 1330. Qazi, S. tirdiyim yerlr [Mtn]: eirlr /Salman Qazi; red. A.Y.hmdli.- B.: Nurlan, 2006.- 479, (1) s.: k.; 20 sm.- 2 man, 500 nüs.- [2006-77935] 1331. Qdimli, N. Da mhbbti [Mtn]: eirlr v faci /Nadir Qdimli; red. E.sgndrzad; ön sözün mül. .Namaz.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 238, (2) s.; k., 20 sm.- 1 man.- 500 nüs.- [2006-78849] 1332. Qdirov, . kinci Qaraba müharibsi [Mtn]: eirlr v poema /ahin Qdirov; red.V.Qdirov.- B.: Adilolu, 2006.- 86, (2) s.: k; 16 sm.- 80 qp., 1000 nüs.190

ISBN 10 9952-25-043-6.- ISBN 13 978-9952- 25-043-5[2006-78886] 1333. Qmrli, E. Aacdln [Mtn]: eirlr, felyetonlar v povestlr /Eldar Qmrli; red. .Rhimova.- B.: Müllim, 2006.- 298, (2) s.: k., (1) v. port.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 400 nüs.- [2006-78064] 1334. Qmküsar, . Seçilmi srlri [Mtn] /liqulu Qmküsar; trt. v red. slam Aayev.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 167, (1) s.; 20 sm.- (Müasir Azb. dbiyyati).- Kitabin içindkilr: Satirik eirlr; Dynklr; Müxtlif eirlr; Felyetonlar.- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 77 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-046-X.- ISBN 13 9789952-34-046-4- [2006-79874] 1335.Qnbr, N. (Mirzyev). Dörd roman [Mtn] /Nürddin Qnbr; red. M.Çmnli; ön söz. V.Yusifli.- B.: irvannr, 2006.- 827, (1) s.: k.; 20 sm.- Kitabin içindkilr: Romanlar: Basiz meyit; Zirzmi; Boanaq, yaxud tur yai; Yolda, sni kimi apardi.- 2 man., 110 nüs. (cildli).- [2006-78745] 1336.Qnizad, S. Seçilmi srlri [Mtn] /Sultanmcid Qnizad; trt. ed. ön sozün, rhlrin v lütin mül. A.Zamanov; red. H.Arasli.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- 200 s.; 21 sm.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli srncami il nr olunur.-1 man. 10 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81360] 1337. Qindillar, Z. Dövlt ali [Mtn]: hekaylr, publisist qeydlr /Zülfüqar Qindillar.- B.: Adilolu, 2006.143, (1) s., port.; 19 sm.- Mtn latin v kiril lif.- 2 man., 200 nüs.- [2006-78135] 1338.Qizilqulaqolu, . Düsm yadiniza [Mtn]: eirlr, tmsillr /li Hkim Qizilqulaqolu; red. M..Mchul.- B.: irvannr, 2006.- 175 s.; 21 sm.- 1 man., 110 nüs. (cildli).[2006-78749] 191

1339.Qizilqulaqolu, .H. Ümidim sndir [Mtn]: eirlr /li Hkim Qizilqulaqolu; red. M..Mchul.- B.: irvannr, 2006.- 200 s.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 200 nüs.[2006-77868] 1340. Qobustanli, S. (Mmmdov). Bxtimin külyi [Mtn]: eirlr /Sdi Qobustanli.- B.: Adilolu, 2006.- 136, [2] s.; 16 sm.- 60 qp., 500 nüs.- [2006-78096] 1341. Quliyev, A. Yaziçinin savai [Mtn]: hekaylr v romanlar /Aslan Quliyev; red.N.bdülrhmanli.- B.: Qanun, 2006.- 607, [1] s.; 20 sm.- 3 man., 400 nüs.- [2006-78054] 1342.Quliyev, T. (Tofiq Frid). Dünyani dyi bilsydim [Mtn]: romantik nmli stirlr /Tofiq Quliyev; ön söz. M.Haciyeva.- B.: Nail evi, 2006.- 185 s.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 500 nüs.- [2006-77669] 1343. Quluzad, . Qadan nn, Qaraba [Mtn]: eirlr, poemalar, mnzum pyes /lmdar Quluzad; red. A.Rüstmli.- B.: Ozan, 2006.- 455, (1) s.: k; 21 sm.- 1 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79648] 1344. Qurban, S. li v Nino [Mtn]: roman /Sid Qurban.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 206, [2] s.: k.; 22 sm.- (Müasir Azrb. dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 60 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 995234-061-3.- ISBN 13 978-9952-34-061-7.- [2006-79860] 1345.Qurban, T. Ürk sözüm, könül gözüm [Mtn]: eirlr v poema /Tvkkül Qurban; red. v ön sözün mül. O.Sda. - B.: irvannr, 2006.- 120 s.: k.; 20 sm.- 1 man., 400 nüs. [2006-77878] 1346.Qurbani. srlri [Mtn] /Qurbani; trt., ön söz, qeyd v izahlarin mül. Q.Kazimov.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 232 s.; 21 sm.- (Klassik Azrbaycan dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli srncami il nr olunur.- 2 man. 9 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81367] 192

1347. Qurbanli, . Tz zarafat [Mtn]: satirik eirlr /vz Qurban; red. .Hacizad.- B.: Yazici, 2006.- 112, (4) s.: k.; 16 sm.- 1 man. 20 qp.- [2006-80182] 1348. Qurbanov, G.P. Mhbbt [Mtn]: 5 cildd / G.P.Qurbanov.- .: Borçali, 2006.- C.5: srlri.- 368 s.[AMEA k/x] 1349. Qudilixanmirkülsoyuu. Abaaa: (ra.m.o.n.) [Mtn] /red. Tisbaa.- B.: Qanun, 2006.- 198, [2] s.- (Doqquz iklim seriyasindan).- 16 sm.- 1 man., 300 nüs.[2006- 78661] 1350. Mahmudov, N. Sirr qapisi [Mtn]: roman /Nriman Mahmudov; red. v ön söz. mül. E.sgndrzad.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 254, (2) s.; 20 sm.- 2 man, 500 nüs.- [2006-80192] 1351.Maraayi, Z. brahim byin syahtnamsi v ya tssübkeliyin blasi [Mtn] /Zeynalabdin Maraayi; farscadan trc. edn v ön sözün mül. H.Mmmdzad; farscadan trc. red. H.Xoginabi.- B.: Avrasiya Press, 2006.456 s.; 21 sm.- (Klassik Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli srncami il nr olunur.- 2 man. 22 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81334] 1352.Mehdi, . Aç qolunu qucaqlaaq a dalar [Mtn] /li Mehdi; red. M..Mchul; trt. .Mehdi olu; sponsor .Kazimov, .Qabilov.- B.: irvannr, 2006.- 184 s., portr.; 21sm.- 1 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-81435] 1353.Mehdiyeva, S. Sari glin [Mtn]: eirlr /Sevda Mehdiyeva; red. Mir Cfr.- B.: Sabah, 2006.- 106, (2) s.; 20 sm.- 1 man.60 qp., 300 nüs.- ISBN 5-86106-012-6.[2006-77389] 1354. Mhmmd, . Çöryimin duzu yoxdur [Mtn]: eirlr /li Mhmmd; red. Q.Ass.- B.: Nurlan, 2006.135, [1] s.- 17 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-79402] 1355.Mhmmd. hriyar: [Mtn]: dastan /Mhmmd; trt. ed., ön söz v lütin mül. lyar Sfrli.- Tkrar nr.193

B.: rq-Qrb, 2006.- 215, (1) s.; 22 sm.- (Klassik Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 34 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-000-1.- ISBN 13 978-9952-34-000-6 (cildli).- [2006-78813] 1356. Mhrrmov, A. Qonaq el zamanina... [Mtn]: eirlr /Akif Mhrrmov; rssam .Mmmdqizi.- B.: Adilolu, 2006.- 251, (3) s.: k.; 16 sm.- Mtn latin v kiril lif.- 1 man., 300 nüs.- [2006-78104] 1357. Mhrrmov, A. Yaadim-yazdim [Mtn]: bayatilar v aforizmlr /Akif Mhrrmov; rssam S.Mmmdqizi.B.: Adilolu, 2006.- 223, (3) s.: k; 16 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78102] 1358. Mhsti, M. Azrbaycan qartali [Mtn]: eirlr v poema /Musa Aayev; ön söz F.S.Cfrli.- B.: Cnlibel, NPM, 2006.- 124 s; 14 sm.- 1 man.- [2006-78885] 1359. Mlikzad, H. Bir qara kölgdi ruhum canimda [Mtn]: eirlr v poemalar /Hikmt Mlikzad.- B.: Thsil, 2006.- 96 s..- [ATU k/x] 1360. Mmmdli E. Mn savaa çairiram [Mtn]: eirlr v poema /Elbariz Mmmdli; red. V.Süleyman; ön sözün mül. E.sgndrzad.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 165, [1] s.; 17 sm.- 80 qp., 500 nüs.- [2006-78836] 1361. Mmmdli, E. Bir dnm [Mtn]: qala bayatilari, dördlüklr, graylilar, tcnislr, müxtlif eirlr, qzl, müxmms /Elxan Mmmdli; red. Q.Sayilov.- B.: NaftaPres, 2006.- 135, (1) s.; 17 sm.- 1 man. 40 qp, 300 nüs.[2006-77927] 1362. Mmmdli, F. Dilk yaxasina dönnm yenidn [Mtn] /Firuz Mmmdli; red. E.skndrzad; rssam dalt.- B.: Vektor Nrlr evi, 2006.- 255, (1) s., k; 16 sm.- 1 man., 500 nüs. - [2006-78887] 1363.Mmmdov, V. Ata ömrü [Mtn]: (Cfr Krblayi Mmmd olu Cfrovun anadan olmasinin 100 illiyi münasibtil) /Vaqif Mmmdov; red. A.sabyli.- B.: 194

irvannr, 2006.- 64 s.: (6) v. k.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78734] 1364.Mmmdov, V. Çarpaz bucaqlar arasinda [Mtn]: iki hekay, trcümlr, publisistika, haqqinda yazilanlar /Vidadi Mmmdov; topl. N.bdülrhmanli, A.Vidadiqizi; red. A.Abdulla, A.Hsnli.- B.: Qanun , 2006.- 407, (1) s.: k.; 20 sm.- (bdi yadda).- 2 man., 300 nüs.- [2006-78223] 1365.Mmmdova, R. Dostluq [Mtn]: eirlr v hekaylr /Rfiq Mmmdova; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 52 s.; 20 sm.- 60 qp., 100 nüs.- [2006-78713] 1366. Mmmdyarli, M. Üryimi drd göyndir [Mtn]: eirlr /Mmmdyar Mmmdyarli; red. .lyasli.- B.: Adilolu, 2006.- 111, [1] s.; 16 sm.- 60 qp., 300 nüs.[2006-78097] 1367. Mmmdyarov, H.M. "Haci Mhmmd" msçidi [Mtn]: eirlr /Haci Mhmmd Mmmdyarov; red. S.Mmmdov.- B.: Adilolu, 2006.- 211, (1) s.: k., (12) v. fotok.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs.- [2006-78119] 1368.Mmmdzad, S. uani gördüm [Mtn]: eirlr /Syavu Mmmdzad.- B.: Yurd, 2006.- 179 s., portr.; 20 sm.- 3 man., 200 nüs. (cildli).- [2006-77340] 1369. Mnsur, S. Seçilmi srlri [Mtn] /Smd Mnsur; trt. liheydr Hüseynov [v b.].- B.: rq-Qrb, 2006.- 247, (1) s.; 21 sm.- Kitabin içindkilr: Lirik eirlr; Satirik eirlr; Pyeslr; Felyetonlar v mqallr.- (Müasir Azbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 10 qp., 25000 nüs.- ISBN 9952-34-073-7.- ISBN 978-9952-34-073-0 (cildli).- [2006-79883] 1370. Mrzili, S. Bir addimliq ömür...: [Mtn]: eirlr /Sultan Mrzili.- B.: Uni-Print, 2006.- 364 s.; 20 sm.- 2 man.- 500 nüs.- [2006-78955] 1371.Msim, E. Qoru mni, da çayi [Mtn]: eirlr /Elsevr Msim; red. Ç.Nurullaqizi.- B.: ms, 2006.- 155 s.: k.; 16 sm.- 1 man. 20 qp., 500 nüs.- [2006-77684] 195

1372.Mzlum, Q. Bilib, öyrtmsn, çoxdur günahim [Mtn]: eirlr /Qeys Mzlum; red. Q..Sfrov.- B.: Nail evi, 2006.- 200 (4) s.: k.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs.- [200678515] 1373.Mzlum, Q. Xstym, drmançün yandirin mni [Mtn]: eirlr /Qeys Mzlum; red. Q..Sfrov.- B.: Nail evi, 2006.- 257 (7) s.: k., portr.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs.[2006-78516] 1374.Mir Sabir. Gözl baxmayib keçmk günahdir [Mtn]: eirlr /Mir Sabir; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 152 s.; 20 sm.- 1 man., 400 nüs.- [2006-78710] 1375.Mirlmov, H. Bir gecnin sehri [Mtn] /Hüseynbala Mirlmov; red. Dilsuz.- B.: Nurlar NPM, 2006.- 493, (3) s.; 20 sm.- Kitabin içindkilr: Povestlr; Hekaylr; Publisistika; Tnqid v dbiyyatünasliq; Trcümlr.- 3 man., 2000 nüs.- ISBN 9952-426-18-6- [2006-77807] 1376. Mirli, N. Yer hr ksin vtnidir [Mtn]: eirlr /Namiq Mirli; red. .lyasli.- B.: Qlm ofset, 2006.- 126, (1) s.; 19 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78914] 1377. Mirseyid, A. Hardan baxsan görünn adam [Mtn]: esse-monoqrafiya /Adil Mirseyid; red. B.Nbiyev; ön söz. mül. N.Cfrov.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 175, [3] s.: k., [16] v. fotok.; 21 sm.- 1 man., 3000 nüs. (cildli).[2006-78843] 1378.Mirzliev, C. "Bal+Zhr=Hyat" [Mtn]: povest /Canli Mirzliyev.- B.: MBM, 2006.- 100 s.: k.; 20 sm.1 man. 20 qp., 1000 nüs.- SBN 9152-79-052-7- [200677602] 1379. Mirzliyev, C. Jurnalistin taleyi [Mtn]: roman /Canli Mirzliyev; red.V. Yusifli.- B.: Azrbaycan, 2006.215, (1) s.; 19 sm.- 1 man., 1000 nüs.- [2006-78915] 1380. Mirzyev, H. Drlyz folkloru [Mtn] /Hsn Mirzyev; elmi red. H.smayilov.- B.: Elm, 2006.- Cild VIII.- 767, (1) s., port.; 23 sm.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 58066-1712-2 (cildli).- [2006-79983] 196

1381.Mirzyeva, G. Bir ömür yolu [Mtn]: eirlr /Gülsfa Mirzyeva; red. Z.liyev.- B.: irvannr, 2006.- 188 s., [6] v. fotok., portr.; 20 sm.- 1 man. 80 qp., 100 nüs. - [200677861] 1382.Mirzyeva, R. Mhbbt yaii [Mtn]: eirlr /Rna Mirzyeva; red. D.jdrolu.- B.: Sda, 2006.- 191, (1) s.: k.; 20 sm.- (cildli).- [2006-77560] 1383. Molla Cüm. srlri [Mtn] /Molla Cüm; trt. v ön söz. mül. Paa fndiyev; elmi red. H.smayilov.Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 647, (1) s.; 21 sm.(Klassik Azrb. dbiyyati).- Kitabin içindkilr: Graylilar; Qomalar; Divanilr; Müxmmslr; Tcnislr; Deyimlr; Müxtlif seirlr; Qzllr; Bayatilar; Dastanlar.- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 44 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-041-9.- ISBN 13 9789952-34-041-9 (cildli).- [2006-79891] 1384. Möcüz, M.-. Seçilmi srlri [Mtn]: eirlr /Mirz li Möcüz; topl., trt. v ön söz mül. Qulam Mmmdli.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 215 [1] s.; 22 sm.- (Klassik Azrb. dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 40 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952421-60-3.- ISBN 13 978-9952-421-60-6 (cildli).- [200679866] 1385.Munis, G. (Krimova). Bnöv yaii [Mtn]: eirlr /Gülar Munis; red. .R.Xlfli.- B.: Nurlar, 2006.- 159, (1) s.: k.; 20 sm.- 1 man., 500 nus.- [2006-78347] 1386.Musabyov, . Neft v milyonlar sltntind [Mtn] /brahim by Musabyov; trt. ed. v ön söz. mül. Gülzar Mmmdova.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 149, (3) s.; 22 sm.- Kitabin içindkilr: Povestlr: Gözllrin vfasi; Chalt fdailri; Xobxtlr. Hekaylr: Rhmli arvad; Rzanin qutusu.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli 197

Srncami il nr olunur.- 58 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-030-3.- ISBN 13 978-9952-34-030-3 (cildli).[2006-78809] 1387.Musayev, S. Snin üçün [Mtn]: qzllr, lirik eirlr, dördlüklr /Sbuhi Musayev; red. v ön söz. H.Musabyli.B.: Nrgiz, 2006.- 23 s.; 13 sm.- 3000 man., 250 nüs.[2006-77656] 1388.Musayeva, . Mhbbt yarpaqlari [Mtn]: hekaylr /iringül Musayeva.- B.: Adilolu, 2006.- 28 s.; 16 sm.- 60 qp., 100 nüs.- [2006-77585] 1389.Mustafa, F. Qara qutu [Mtn]: pyeslr /Firuz Mustafa; red. N.Hacizad.- B.: Araz, 2006.- 447, [1] s.; k.- 20 sm.; 4 man., 100 nüs.- [2006-77208] 1390. Mürtzaqulu xan, . Divan [Mtn] /amlu Mürtzaqulu xan; red. A.Ramazanov.- B.: Nurlan, 2006.73, (1) s; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006- 78897] 1391.Müfiq, . Pyeslr [Mtn] /rf Müfiq; red. R.Atli.- B.: UniPrint, 2006.- Cild III: Pyeslr v eirlr.93, (3) s.: k.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 500 nüs.- [200677690] 1392.Müzffrolu, S. Allah, biz Krm eyl! [Mtn]: eirlr /Seyid sgr Müzffrolu; red. H.Hsnolu.- B.: Nasir, 2006.- 197, (3) s., (1) v. portr.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78767] 1393. Müznib, . Seçilmi srlri [Mtn] /labbas Müznib; trt., ön söz. v lütin mül. slam Aayev.Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 255, (1) s.; 21 sm.(Müasir Azb. dbiyyati).- Kitabin içindkilr: ctimaisiyasi eirlr; Satirik eirlr; Qzllr; Yusif v Züleyxa: roman, mqallr; xatirlr; "Müxtsr nbiya v islam tarixi".- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 17 qp., 25000 nüs.ISBN 10 9952-34-052-4.- ISBN 13 978-9952-34-052-5[2006-79873] 198

1394.Nadir, M. Dünya il bir caniq [Mtn]: eirlr v poemalar /Mülkdar Nadir; red. F.Xubanli.- B.: Nurlan, 2006.- 302, [2] s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 10995280001-7-7.- ISBN 13978-9952-7-3- [2006-77275] 1395.Naiyev, K. Qmli illr kitabi [Mtn]: eirlr /Kamil Naiyev; red. Z.Asf olu.- B.: irvannr, 2006.- 120 s.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 200 nüs.- [2006-77875] 1396.Naxçivanli C. Da naxili mhbbt [Mtn]: povestlr /red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 140 s.: k.; 20 sm.1 man. 60 qp., 300 nüs.- [2006-77606] 1397.Nemanzad, Ö.F. Seçilmi srlri [Mtn] /Ömr Faiq Nemanzad; trt. edni, ön sözün v izahlarin mül. .Qurbanov.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 352 s.; 21 sm.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 10 qp., 25000 nüs. (cildli).- [200681335] 1398.Nbiyeva, M. Qaraba döyülri xatirlanir, yaxud Fikrt terrorun qarisini nec aldi? [Mtn]: (Fikrt Nbiyev haq.) /Mehrngiz Nbiyeva, Çingiz Nbiyev; red. Y.liyev [v b.].- B.: Nafta-Press, 2006.- 148 s.: k.; 20 sm.- 4 man., 200 nüs.- [2006-80560] 1399. Ncfolu, L. Sn dünyamsan dünyani mn neynirm [Mtn]: eirlr, poema /Laçin Ncfolu.- B.: Avropa, 2006.- 96, [1] s.- 20 sm.- 60 qp., 500 nüs.- [200679717] 1400.Nsirli, A. Möcüzlr qsbsi [Mtn]: povest /Abasxan Nsirli; red. M.Alicanov.- B.: Nurlan, 2006.- 69, [1] s.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-81121] 1401. Nvvab, M.M. Seçilmi srlri [Mtn] /Mir Möhsün Nvvab; "Divani v "Mzlumnam"ni rb. trans. ed. .Mmmdbairolu, A.Ramazanov; frans., farsc. trc. R.Krimov.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 215, (1) s.; 21 sm.- (Klassik Azb. dbiyyati).- Kitabin içindkilr: Divan; Mzlumnam; Elmi, dini, tibbi qeydlr.- Azrb. 199

Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 18 qp., 25000 nüs.SBN 10 9952-057-5.- ISBN 13 978-9952-34-057-0 (cildli).- [2006-79878] 1402.Nzrli, S. Müdrik Atatürk [Mtn]: gerçk hekaylr /Sfali Nzrli; red. O.Musayev.- B.: AzAtaM, 2006.- 106, (2) s.: k.; 16 sm.- (M.K.Atatürkün anadan olmasinin 125 illiyin hsr olunur).- 2 man., 300 nüs. (cildli).- [200677554] 1403.Nzirli, . Gülllnmi Azrbaycan generallari [Mtn]: hekaylr, portretlr, oçerklr, mqallr /mistan Nzirli; red. M.Süleymanov.- B.: Kooperasiya, 2006.- 624 s.: k., portr.; 23 sm.- 5 man., 500 nüs. (cildli).- [200678379] 1404. Nzmi, . Keçmi günlr [Mtn]: xatirlr, eirlr /li Nzmi; transl. ed. çapa hazir., ön söz, lüt v izahlarin mül. E.Qasimova; red. X.Mmmdova; AMEA, Nizami ad. db. in-tu.- B.: Adilolu, 2006.- 165, (1) s.; 20 sm.("Molla Nsrddin" jurnalinin 100 illik yubileyin hsr olunur).- 2 man., 300 nüs.- [2006-78118] 1405. Nzmi, . Seçilmi srlri [Mtn] /li Nzmi; trt. v ön sözün mül. F.Hüseynov; red. E.Qasimova.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 544 s.; 21sm.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 10 qp., 25000 nüs. - [2006-81361] 1406. Nicat, . Mlklr v iblislr: 1918-1920-ci illr [Mtn]: tarixi, siyasi roman /lisa Nicat; red. T.Hüseynolu.- B.: Adilolu, 2006.- 306 s.: foto; 20 sm.- 10 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 1407.Nikbin, C. Üstüpüy gedn yol [Mtn]: Ordubadin Üstüpü kndi haqqinda mqallr v eirlr /Camal Nikbin; red. S.Hüseynolu.- B.: irvannr, 2006.- 140, (1) s., fotok.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78711] 200

1408.Nis, B. Gündn yaan yailar [Mtn]: eirlr, poema, hekaylr, esselr /Byim Nis; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 148 s.; 18 sm.- 1 man. 20 qp., 120 nüs. (cildli).- [2006-77891] 1409.Nizami. Divani-Nizami [Gncli]: Türkc (Azrbaycanca): [Mtn]: qsidlr-qzllr (Xdiviyy nüsxsi-Tehran nri sasinda) /Nizami Gncvi; trt. Elolu; hazir. v köç. Hüseyn rqi Soytürk.- B.: Nurlar NPM, 2006.- 63, (1) s.; 22 sm.- 1 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-426-31-3- [2006-78479] 1410. Nur Mqsd. Trs kimi [Mtn]: proza-hekay v silsillr /Nur Mqsd; red. T.lianolu.- B.: Adilolu, 2006.- 239, (1) s.; 19 sm.- 3 man., 1000 nüs.- [2006-77998] 1411.Nur, A.M. Görsn göylrin sonu hayandi [Mtn]: eirlr /Asif Mhmmd Nur; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 239 s.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 200 nüs.[2006-77871] 1412.Nuray, N. (lkbrzad) Sadt nalinin "zamansiz atlilari" [Mtn]: (taninmi xsiyytlr haq.).- B.: Adilolu, 2006.- 227, (1) s.: k.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 100 nüs.[2006-78486] 1413. Nurmmmd, A. Müqdds qorxu [Mtn]: eirlr, qzllr, poemalar /Aa Nurmmmd; red. M.Kazim.- B.: Yurd NPB, 2006.- 132, (3) s.; 19 sm.- 1 man., 300 nüs.[2006-79107] 1414.Ouznam [Mtn] /trt. ed., müqddim, lüt v rh. mül. Samt lizad.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 213, (3) s.; 22 sm.- (Klassik Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 34 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-022-2.- ISBN 13 9789952-34-022-8 (cildli).- [2006-78808] 1415.Ouzun sözü [Mtn]: almanax /trt. v red. Nazim Hüseynli.- B.: Nasir, 2006.- 118, (4) s.: k.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78763] 201

1416.Oqtayqizi, S. Açilan sabahlar [Mtn]: eirlr v povest /Sevinc Oqtayqizi; red. A.Qaradrli.- B.: irvannr, 2006.- 61, (2) s.: k.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.[2006-78737] 1417.Orali Hüseynli, Q. Qalib, gednm [Mtn]: eirlr /Qnbr Orali Hüseynli; red. M.Mftun.- B.: Hrbi, 2006.111, (1) s., portr.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78491] 1418.Ordubadli, K. Mn sevgi mhbusuyam [Mtn]: eirlr /Könül Ordubadli: red. N.bdüthmanli.- B.: Qanun, 2006.- 147 s., fotok.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).[2006-77800] 1419.Osmanli, V. Tmsillr [Mtn] /Vaqif Osmanli; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 116 s.; 14 sm.- 60 qp., 200 nüs.- [2006-77856] 1420. Özdnörn, R. Kirli ülr [Mtn]: seçilmi hekaylri /Rasim Özdnörn.- B.: Adilolu, 2006.- 147, (1) s.; 20 sm.- (Çada Türk dbiyyati).- 1 man. 20 qp., 300 nüs.- [2006-78137] 1421. Padarolu, F. Mn sni unuda bilmirm, neylim [Mtn]: poemalar /Fazil Padarolu; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 108 s., portr.; 19 sm.- 1 man., 110 nüs.(cildli).- [2006-81425] 1422. Pamuk, O. Qar [Mtn]: rmn /Orxan Pamuk; trc., red. Y.Orucov.- B.: Yurd NPB, 2006.- 356 s.; 20 sm.(Dünya dbiyyatindan books).- 6 man., 1000 nüs.- [Prez. k/x] 1423.Paa, H. Ülkr [Mtn]: eirlr v poema /Höcct Paa; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 60 s.; 20 sm.- 80 qp., 110 nüs.- [2006-78729] 1424. Paa, N. Bax, budur ali mhbbt! [Mtn]: eirlr /Nazim Paa.- B., 2006.- 143, (1) s.: k.; 14 sm.- 1 man., 1000 nüs.- [2006-78940] 1425.Paayeva, T. Yenidn doulsaydim [Mtn]: eirlr /Türkan Paayeva; red. A.sabyli; ön söz A.Taiyev.- B.: 202

irvannr, 2006.- 24 s.; 20 sm.- 1 man. 20 qp., 100 nüs.[2006-77910] 1426.Phlvan, . Mcid kii: Ölüm sevinmsin qoy! [Mtn]: Müxmms /mir Phlvan.- B.: Azrbaycan nriyyati, 2006.- 32 s.; k.; 13 sm.- 40 qp.- [2006-78706] 1427.Pirsultanli, S. P. Yildizdadan sn külk [Mtn] /Sdnik Paa Pirsultanli; red. P.Lomanzad.- Gnc: Agah, 2006.- 96 s.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-81473] 1428.Postmodern rus dbiyyati [Mtn]: Azad Yaar çevirilrind çada rus yazilarinin srlr toplusu /red. S.Qüdrtqizi.- B.: Adilolu, 2006.- 144 s.: k., foto.; 21 sm.- 3 man., 300 nüs.- [Prez. k/x] 1429.Rahim, M. Seçilmi srlri [Mtn]: ki cildd /Mmmd Rahim; trt. ed. S.Quliyeva, .liyeva.- B.: Avrasiya Press. 2006.- Cild I. - 272 s.; 21 sm.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-245689] 1430.Rahim, M. Seçilmi srlri [Mtn]: ki cildd / Mmmd Rahim; trt. ed. S.Quliyeva, .liyeva.- B.: Avrasiya Press. 2006.- Cild II.- 368 s.; 21 sm.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006- 81346] 1431. Ramazan, A. Ayriliq serenadasi [Mtn]: eirlr /Aa Ramazan; red. v ön sözün mül. V.Aslan; Azrb. Yaziçilar birliyinin ki bölmsi.- B.: Ozan, 2006.- 112 s.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79121] 1432.Rfizad, M. Tzadlar dünyasi [Mtn]: eirlr, tmsillr v airin mzli dftrindn /Mahir Rfizad; red. S.Taiyeva.- B.: Hüquq dbiyyati, 2006.- 276, [3] s.: k.; 21 sm.- 3 man., 300 nüs.- [2006-80399] 1433.Rhimov, A. zablarin sonu varmi... [Mtn]: povestlr, hekaylr, düünclr /Aarhim Rhimov; red. 203

.sgrli.- B.: BQU, 2006.- 431, [1] s.; 21 sm.- 2 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-415-17-6- [2006-80596] 1434.Rsulzad, T. Anam, sndn nigaranam [Mtn]: eirlr /Tahir Rsulzad; red. T.Çlbi.- B.: Nrgiz, 2006.115, (1) s.: k.; 20 sm.- 60 qp., 300 nüs.- [2006-78782] 1435.Rövn, R. Nfs: kitablar kitabi [Mtn]: eir, nsr, esse /Ramiz Rövn; bdii red. M.Qarayev, R.Ramizolu.B.: Qanun, 2006.- I kitab: Göy üzü da saxlamaz; II kitab: Kpnk qanadlari; III kitab: Bir yaili nm; IV kitab: Hami oul böyütmüdü; V kitab: Ayin o biri üzü.- 760 s.; 20 sm.- 10 man., 2000 nüs.- [Prez. k/x] 1436.Rüstm, . Zrif xala [Mtn]: hekaylr, dbi etüdlr, miniatürlr, publisistik yazilar /bad Rüstm; red. H.lddinolu; ön söz .Aayev.- B.: irvannr, 2006.- 88 s., portr.; 20 sm.- 1 man., 110 nüs.- [2006-81411] 1437.Rza Xlil Ulutürk. Lefortovo zindaninda [Mtn] /Xlil Rza Uluturk; trt. Firniz xanim Ulutürk; red. v ön sözün mül. .sgrli.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 481, [1] s.; 22 sm.- Göstrici: s. 468-477.- 4 man., 500 nüs. - [200677219] 1438.Rza, O. Rübai karvani, dördlük çlngi [Mtn]: eirlr /Oqtay Rza; red. .sgrolu.- B.: XXI-YNE, 2006.- I hiss.- 280, (1) s.: k.; 14 sm.- 1 man., 3000 nüs. (cildli).[2006-77517] 1439. Rzaquluzad, M. Seçilmi srlri [Mtn] /Mikayil Rzaquluzad.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 311, (1) s.; 21 sm.- (Müasir Azbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 995234-053-2.- ISBN 978-9952-34-053-2 (cildli).- [2006-79880] 1440. Sabir, R. Rngsiz göz yalari [Mtn]: eirlr /Rsmiyy Sabir; red. v ön sözün mül. E.sgndrzad.B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 134, [2] s.; 17 sm.- 60 qp., 500 nüs.- [2006-78838] 204

1441. Sadiq, S. Su prisi [Mtn]: roman v eirlr /Skin Sadiq; red. E.skndrzad.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.125, [1] s.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- (cildli)- [2006-78844] 1442. Sahibli, . (Bayramliyeva). Hsrtin evimin qonai olur [Mtn]: eirlr /fq Sahibli; red. Yusifqizi.- B.: Adilolu, 2006.- 91, (1) s.; 16 sm.- 60 qp., 500 nüs.- [200678108] 1443.Sailov, S. Keçnlri xatirlayarkn (1960-2006-ci illr) /Sahib Sailov.- B.: Araz, 2006.- 367, [1] s., fotok.; 20 sm.; 2 man., 200 nüs.- [2006-77760] 1444.Sakalli, B. Sevda xtrin [Mtn]: eirlr /Bst Sakalli; red. v ön söz. mül. E.skndrzad.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 144, (2) s.: k.; 20 sm.- 1 man. 40 qp.[2006-77550] 1445.Salahli, P. (Paayev). Salahli, sözünü qanana söyl [Mtn]: seirlr v poemalar /Paa Salahli; ön söz Z.Yaqub.B.: Nurlan, 2006.- 584 s., portr.; 22 sm.- 1 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78801] 1446.Salahli, . Bu dünyadan o dünyaya [Mtn]: poema /amil Salahli; red. .ncli.- B.: irvannr, 2006.- 40 s.; 20 sm.- 1 man., 100 nüs.- [2006-77905] 1447.Salahli, . Öz kasib komamda bir çiraam mn [Mtn]: eirlr v poema /amil Salahli; red. .ncli.- B.: irvannr, 2006.- 191 s., portr.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 110 nüs. (cildli).- [2006-77909] 1448. Salahov, S. Sn sevgi gtirmim [Mtn]: eirlr /Seymur Salahov; red. M.sdli.- B.: Nurlan, 2006.- 215, (1) s.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2006-79072] 1449.Salahzad, . Xocali xcillri [Mtn]: poema: (Milli qhrman Çingiz Mustafayevin xatirsin) /lkbr Salahzad.- B.: irvannr, 2006.- 48 s.; 17 sm.- 80 qp., 300 nüs.- [2006-77857] 1450.Sarabski, H. Köhn Baki [Mtn] /rsmlrin mül. zim zimzad; red. .Quliyev.- Tkrar nr.- B.: rqQrb, 2006.- 143, (1) s.; 22 sm.- (Müasir Azrbaycan 205

dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 18 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-008-7.- ISBN 13 9789952-34-008-2 (cildli).- [2006-78813] 1451. Sarvan, S. (Mlikov). Gldi qürub [Mtn]: eirlr /Sabir Sarvan.- B.: Adilolu, 2006.- 47,(1) s.; 16 sm.- 60 qp., 500 nüs.- [2006-78107] 1452.Seyidgül. Növhlr [Mtn]: mrsiylr /Seyidgül; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 128 s.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2006-78719] 1453. Seyidzad M.M. Seçilmi srlri [Mtn] /Mir Mehdi Seyidzad.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 319, [1] s., k.; 21 sm.- Kitabin içindkilr: eirlr; Rübailr; Qzllr; Pyeslr; Tmsillr.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.ISBN 10 9952-421-68-9.- ISBN 13 978-9952-421-68-2.[2006-79889] 1454.Sda, O. Yaa, üryim, yaa [Mtn]: eirlr /Oruc Sda; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 166 s.; 20 sm.1 man. 40 qp., 400 nüs.- [2006-77904] 1455.Sfa, A. Shv edirm blk d?! [Mtn]: eirlr, qzllr v qomalar /Arif Sfa; ön söz. S.Xyal.- B., 2006.234, (1) s.; 20 sm.- 1 man.- [2006-78348] 1456.Sfrli, N. Sazla sevin mlk [Mtn]: eirlr /Nazil Sfrli; ön söz. mül. M.Tklli; red. E.skndrzad.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 194, (2) s.; 16 sm.- 1 man. 20 qp.- [2006-77544] 1457.Sfiyev, N. Yadda qalan günlrim [Mtn]: xatirlr, mqallr /Natiq Sfiyev; sponsor R.Quliyev; rd. M.Aarzaolu.- B.: irvannr, 2006.- 272 s., foto; 20 sm.1 man., 500 nüs.- [2006-81454] 1458. Shnd. Seçilmi srlri [Mtn] /Shnd; ön söz hriyar Mmmdhüseyn.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 279, (1) s.; 21 sm.- Kitabin içindkilr: eirlr; 206

Mnzum mktublar; Sazimin sözü.- (Müasir Azbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 10 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-033-8.- ISBN 13 9789952-34-033-4 (cildli).- [2006-79875] 1459. Smd Vurunun aforizmlri [Mtn] /trt. ed. v ön söz mül. .Sadiq.- B.: Azrnr, 2006.- 135, [1] s.; 16 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-79401] 1460. Smdli, G. Gl mni özün öyrtm bel [Mtn]: eirlr /Gülxas Smdli; red. v ön söz. V.Xramçayli.- B.: Araz, 2006.- 137, [1] s.; 20 sm.- 90 qp., 200 nüs.- [200680216] 1461.Smdolu, O. Qiymti söz ver [Mtn]: eirlr /Oqtay Smdolu; red. .sgrolu; ön söz. mül. V.Yusifli.- B.: Nurlan, 2006.- 122, (2) s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-81259] 1462. Sngrli, . (Mmmdov). air üryi [Mtn]: eirlr, tmsillr, poemalar /li Sngrli; red. E.Mmmdli.B.: Nurlan, 2006.- 543, (1) s.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-80231] 1463.Siqlti, F. Qzllr v ahanlr [Mtn] /Firddin Siqlti; red. J.Firddin qizi.- B.: Planet-Press, 2006.- 307, (1) s.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs.- ISBN 978-9059-8090-9-0.ISBN 10 1999-8191-4-1 (cildli).- [2006-78495] 1464. Simür, T.. Seçilmi srlri [Mtn]: hekaylr /Tai ahbazi Simür; trt. v ön söz. mül. Tehran lianolu.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 166, (2) s.; 21 sm.- (Müasir Azbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 45 qp., 25000 nüs.- SBN 10 995234-040-0.- ISBN 13 978-9952-34-040-2 (cildli).- [200679879] 1465. Soltan, M. Dünyama açilan qapi [Mtn]: eirlr /Maarif Soltan; red. V.Bhmnli.- B.: Yurd NPB, 2006.242, (5) s.; 20 sm.- 1 man., 400 nüs.-[2006-79082] 207

1466. Söz, Söz,... Söz!: [Mtn] almanax /red. v ön sözün mül. V.Aslan; trt. Vaqif Aslan, .Mmmdkrimov, H.fagül, A.mbala; Azrb. Yaziçilar birliyinin ki bölmsi.- ki.: Master, 2006.- Birinci burax.- 288 s.: k.; 18 sm.- 2 man.- [2006 - 79127] 1467.Suanli, . fsanlr, rvaytlr, düünclr [Mtn] /hmd Suanli; red. E.Frruxzad.- B.: Gnclik, 2006.- 196 s.; 20 sm.- 2 man., 100 nüs.- ISBN 5-8020-1718-X (cildli).[2006-77372] 1468.Suanli, . Mni baila [Mtn]: eirlr /hmd Suanli; red. E.Frruxzad.- B.: Gnclik, 2006.- 164 s.; 20 sm.- 2 man., 100 nüs.- ISBN 5-8020-1715-5 (cildli).- [200677374] 1469.Suanli, . Mnim hyatim [Mtn]: xatirlr /hmd Suanli; red. M.Çmnli.- B.: Gnclik, 2006.- 144 s., (6) v. fotok.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs.- ISBN 5-8020-1717-1 (cildli).- [2006-77373] 1470. Sultan, T. gr görücyiks [Mtn]: eirlr /Tahir Sultan.- B.: Adilolu, 2006.- 151, (1) s.; 16 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2006-78941] 1471.Süleymanli, M. Seçilmi srlri [Mtn] /Mövlud Süleymanli.- B.: rq-Qrb, 2006.- 478, (2) s.; 22 sm.Kitabin içindkilr: Povestlr v hekaylr.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 44 qp., 25000 nüs.- SBN 10 9952-34-006-0.- ISBN 13 978-9952-34-006-8 (cildli).- [2006-78805] 1472.Süleymanolu, . Hikmtli stirlr [Mtn] /vz Süleymanolu; red..Qiyasli.- B.: Nurlan, 2006.- 111[1] s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2006-77229] 1473.ahtaxli, M. Seçilmi srlri /Mhmmdaa ahtaxli; topl., trt. v ön sözün mül. .Hbibbyli; red. S.Vliyev.- B.: Çaiolu, 2006.- 432 s., (1) v. portr.; 21 sm.Kitabin içindkilr: Mqallr, lifba layihsi.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77661] 208

1474.ahtaxli, S. Sönmü inam [Mtn] /Sabir ahtaxli.- B.: Nurlan, 2006.- 172 s.: k.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 2000 nüs.- [2006-77447] 1475.ahverdiyeva, M. Xalqin Mehriban qizi [Mtn]: poema: (Mehriban liyevaya hsr olunur) /Mrym ahverdiyeva; red. S.Hüseynolu.- B.: Qorqud, 2006.- 94, (2) s.: k., (4) v. fotok.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs. (cildli).[2006-78480] 1476. eyda, N. eirlr [Mtn] /Ncfqulu by eyda; nr hazir. N.Mustafayeva; red. P.Krimov.- B.: Nurlan, 2006.- 157, [2] s.; 20 sm.- 1 man. 80 qp., 100 nüs.- [200678080] 1477. eyx Sfi tzkirsi [Mtn]: Sfvtüs-sfanin XVI sr türk trcümsi /trt. v nr hazir. M.Naisoylu, R.eyxzamanli; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 931, (1) s.; 21 sm.- 5 man.. 200 nüs. (cildli).[2006-78922] 1478.mkirli, M. Qarabasiz neylrm? [Mtn]: eirlr /Mhrrm mkirli; red. Ramiz Heydr.- B.: UniPrint, 2006.- 160 s.: k.; 20 sm.- 2 man., 310 nüs.- [2006-77526] 1479. mirolu, Q. (Qurbanov). Oul grk oul olsun [Mtn]: eirlr, dastanlar, hekaylr /Qnbr mirolu; red. v ön söz mül. F.Ramazanolu.- B.: Sda, 2006.- 299, [1] s.: k.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 9952-428-01-15 (cildli).- [2006-79257] 1480. rfxanim. [Mtn]: qzllr /rfxanum; topl. .Müznib; mtni trans. ed., nr hazir. v ön söz mül. S.liyeva; red. A.Musabyli; AMEA, Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 109, (1) s.; 20 sm.1 man., 500 nüs.- [2006-78898] 1481. rifov, . Nvli dünyam [Mtn]: eirlr /msddin rifov; ön söz vzi .Bayramov, B.lsgrov.- B.: Adilolu, 2006.- 110, (2) s.; 16 sm.- 60 qp., 200 nüs.- [2006-78110] 209

1482. iruy, S. Ayriliin sonu varmi... [Mtn]: poema /Srraf iruy; red. Q.manli.- B.: Nurlan, 2006.- 180, [1] s.; 21 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-81502] 1483.irvan, S. Ss salma, sn külk [Mtn]: eirlr /Sabir irvan; red. F.ahbuzlu, X.Eyvazova; ön söz. mül. E.Atali.- B.: Tfkkür, 2006.- 134 s.: k., portr.; 16 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2006-77519] 1484. irvanli, . (uali). Drdimin üsyani [Mtn]: eirlr, poema v publisistik yazilar /yyub irvanli; red. .Xlilov.- B.: Avropa, 2006.- 224 s.: k.; 20 sm.- 1 man., 2000 nüs. (cildli).- [2006-79614] 1485.irvanli, . Sevincli, zabli illrim [Mtn]: eirlr /lihsn irvanli; red. Müzffr ükür Mchul.- B.: irvannr, 2006.- 76 s.; 20 sm.- 80 qp., 250 nüs.- [200678714] 1486.irvanli, . Sönmz çiraim [Mtn]: eirlr /lihsn irvanli; red. M.S.Mchul.- B.: irvannr, 2006.- 96 s.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 250 nüs.- [2006-77901] 1487. ükürova, S. Mni qocalmaa qoymur mhbbt [Mtn]: eirlr /Syyar ükürova; red. .lyasli.- B.: Adilolu, 2006.- 55, (1) s.; 19 sm.- 1 man., 300 nüs.- [200678113] 1488.Tahirli, . Allah sinmdki vuran üryim, Mhmmd Peymbr gülüm-çiçyim [Mtn]: satirik v lirik eirlr /rif Tahirli.- B.: Azrnr, 2006.- 221, (3) s.: k.; 20 sm.1 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78559] 1489. Tahirzad, R. övktnam [Mtn]: eirlr, maraqli hvalatlar, xatirlr /Rsul Tahirzad; red. S.Murtuzayev.B.: Vtn Mütrcim, 2006.- II kitab.- 143, (1) s.: k.; 20 sm.- (El airlri silsilsindn).- Lüt v izahlar: s. 133139.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78863] 1490.Talibov, M. Portret [Mtn]: hekaylr /Mirz Talibov; rssam A.Hüseynov.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2006.- 125, [2] s.: k.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 500 nüs.ISBN 5-87459-237-7- [2006-77590] 210

1491. Tanriverdi qizi, N. (Söhbtova). Göyç hsrti [Mtn]: eirlr /Narus Tanriverdi qizi.- B.: Adilolu, 2006.59, [1] s.; 16 sm.- 60 qp., 100 nüs.- [2006-78099] 1492. Tantkim, H. Aci hqiqtlr [Mtn] /Hatmi Tantkin; red. A.Salmansoy.- Tkrar nr.- B.: irvannr, 2006.- 180 s.: k., [2] v. k.; 20 sm.- 1 man., 150 nüs.[2006-78511] 1493.Tantkin, H. Mqallr [Mtn] /Hatmi Tantkin.- B.: irvannr, 2006.- 209, [1] s., portr.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs.- [2006-77907] 1494.Tbib, M. (Ftullayev) Ruh olmuam [Mtn] /Mikayil Tbib.- B.: Adilolu, 2006.- 193, (1) s.: (9) v. fotok.; 20 sm.- 2 man., 100 nüs.- [2006-78139] 1495. Tbrizi, . Mehr v Mütri [Mtn]: epik poema /ssar Tbrizi; farscadan trc. Mmmdaa Sultanov; red. B.Azrolu.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 310, [2] s.; 21 cm.- (Klassik Azrbaycan dbiyyati).- 1 man. 54 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-004-4.- ISBN 13 978-995234-004-4 (cildli).- [2006- 78818] 1496.Tbrizi, Q. Azrbaycanin Güneyi [Mtn]: tarixin canli mnzrlri /Qulamrza Sbri Tbrizi; ing. dil. trc. S.Cfrova; Dünya Azrbaycanlilarin laqlndirm urasi Ana Dili Fondu.- B.: Turan evi, 2006.- 142, (2) s.: k.; 19 sm.- 1 man., 1000 nüs.- [2006-78180] 1497.Tbrizi, Q. Zamanin nbzi [Mtn] /Qulamrza Sbri Tbrizi; trt. ed., nr hazir. v red. Q. Piriyev; Dünya Azrbaycanlilarin laqlndirm urasi Ana Dili Fondu.B.: Turan evi, 2006.- 335, (1) s.; 22 sm.- 2 man., 1000 nüs.[2006-78177] 1498. Tbrizi, Q.S. Müdriklik flsfsi [Mtn]: mqallr, müsahiblr v çixilar /Qulamrza Sbri Tbrizi; trt. nr hazir. v red. Qüdrt Piriyev.- B.: Turan evi, 2006.- 271, (1) s.; 22 sm.- 1 man. 20 qp., 500 nüs. (cildli).- [2006-78144] 1499.Trtrolu, F. nsan. Ucadan ucadir Trtr [Mtn]: povest, hekaylr, poema v eirlr /Firidun Trtrolu; red. 211

S.Aayev.- B.: Avropa, 2006.- 239, (1) s.: k.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77558] 1500.Trziolu, . Dli rüzgar [Mtn]: eirlr /brahim Trziolu; red. N.Cfrov; Azrb. türk. uyunl. .Qoali.B.: AzAtaM, 2006.- 79, [1] s.; 18 sm.- 2 man. 80 qp., 500 nüs.- [2006-80426] 1501. Turali, Q. Elektronik sevdalar [Mtn]: eirlr /Qan Turali; red. N.bdülrhmanli.- B.: Qanun, 2006.- 51, [1] s.; 19 sm.- (Azad Yaziçilar Ocainin kitabxanasi).- 1 man. 70 qp., 1000 nüs.- [2006-80302] 1502. Turan yolu [Mtn]: eirlr /hazir. Srdar irvan; red. .Qoali.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 115, (1) s.; 20 sm.- 80 qp., 500 nüs.- [2006-80251] 1503. Türk eiri Esrar Dddn Orxan Arasadk Tofiq Abdinin uyulamasinda [Mtn] /red. v ön sözün mül. E.sgndrzad.- B.: Vektor Nrlr Evi, 2006.- 220, [2] s.: k.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78787] 1504. Ustadnamlr [Mtn] /topl. v trt ed. Sdaqt Mehtiyeva; elmi red. .Aayeva.- B., 2006.- 391, [1] s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 380-381.- 1 man., 500 nüs.[2006-78715] 1505.Ülvi, . (liyev). Heydr baba nmsi [Mtn]: (Heydr liyeva hsr ol. eirlr) /bülfz Ülvi; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 112 s.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2006-78727] 1506."Üzeyirbaycan": Dahi Azrbaycan bstkari Üzeyir by Hacibyova hsr olunmu eirlr v poemalar: [Mtn] /trt. v ön sözün mül. Sadt Qarabali; red. E.sgndrzad.- B.: Vektor Nrlr evi, 2006.- 290 s.; 20 sm.- 3 man.- [2006-77281] 1507. Vaqifqizi, X. Sevgimin yai [Mtn]: eirlr /Xatir Vaqifqizi; red. X.fndiyeva.- B.: Mütrcim, 2006.- 132, (2) s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.-[2006-78870] 212

1508.Vedili, Z. Duz spilmi yaramiz [Mtn]: eirlr v poema /Zaur Vedili; red. H.Himli.- B.: irvannr, 2006.200 s.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78748] 1509.Vliyev, . Etiraf [Mtn]: roman /brahim Vliyev; red. v ön söz .Slimbyli.- B.: Avropa, 2006.- 440 s., (1) v. portr.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77700] 1510.Vüqarli, E. Yanan sükut [Mtn]: eirlr /Elmar Vüqarli; red. v ön sözün mül. F.Mdtov.- B.: Adilolu, 2006.- 101, (1) s.; 19 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2006-77474] 1511.Yaqub, Z. Seçilmi srlri [Mtn]: iki cildd /Zlimxan Yaqub; ön söz Azr Turan.- B.: rq-Qrb, 2006.- Cild I: eirlr v poemalar.- 246, (2) s.; 22 sm.(Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-0087.- ISBN 13 978-9952-34-008-2 (cildli).- [2006-78823] 1512.Yaqub, Z. Seçilmi srlri [Mtn]: iki cildd /Zlimxan Yaqub.- B.: rq-Qrb, 2006.- Cild II: eirlr v poemalar.- 287, (1) s.; 22 sm.- (Müasir Azrbaycan dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-099-5.- ISBN 13 9789952-34-099-9 (cildli).- [2006-78823] 1513.Yaqubolu, A. Elin yaddainda yaayan ömür [Mtn]: Yaqub Haciyev haq. /Araz Yaqubolu; red. E.smayil.- B.: Nurlan, 2006.- 124, [36] s.: k.: [16] v. k.; 21 sm.- 5 man., 500 nüs.- [2006-81499] 1514. Yavr. Air günlr [Mtn]: roman /Yavr; red. C.zizolu.- B.: E.L Nriyyat v poliqrafiya irkti MMC, 2006.- 743 (1) s.: k.; 20 sm.- 5 man., 300 nüs.- ISBN 58020-1721-X (cildli).- [2006-78920] 1515.Yaycili, L. (Qasimova). Arpaçay adi-dadi: ("Yayci v yaycililar" kitabinin ikinci hisssi) [Mtn] /Leyla Yaycili; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 232 s.; 20 sm.- 1 man., 110 nüs.- [2006-78751] 213

1516. Yunus, . Niy açdim, ay bnöv..: [Mtn]: eirlr /jdr Rza Yunus; red. S.Cahangirolu, .Ftiyaliolu.- B.: Nurlan., 2006.- 416, (1) s..; 20 sm.- 1 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-78021] 1517.Yurdumun poeziya çlngi [Mtn] /trt. v ön söz mul. Ltif Mirzyeva; red. N. Qhrmanli.- B.: irvannr, 2006.- 220, (2) s.: (4) s. k.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs. (cildli).- [2006-78216] 1518.Yusifolu, R. Daha uaq deyilm [Mtn] /Rafiq Yusifolu; nair Q.sabyli; red. Z.Xlil.- B.: irvannr, 2006.- 200 s.; 21 sm.- 2 man., 300 nüs.(cildli).- [200681442] 1519.Yüzbaov, R. Rmz: publisistik-tarixi yazilar [Mtn] /Rmzi Yüzbaov.- B.: Azrbaycan un-ti, 2006.- 428, [1] s.: [4] v. fotok.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 5 man., 300 nüs.- [2006-77853] 1520.Zaman, . Zamana sözüm [Mtn]: eirlr v poemalar /amil Zaman; red. A.Bdlzad.- B.: Nurlan, 2006.- 583, (2) s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77324] 1521. Zamanli, M. Qayit dalara [Mtn]: eirlr /Mirsyyaf Zamanli; red. .Aalarov; ön söz .Mmmdli.- B.: Adilolu, 2006.- 144, (1) s.; 17 sm.- 80 qp., 500 nüs. (cildli).- [2006-78112] 1522. Zavalli, Z. Vtn qayidin, knd cavanlari! [Mtn]: eirlr /Zülfli Zavalli; red. R.Cfrov.- B.: Azrbaycan, 2006.- 263, (1) s.; 20 sm.- 2 man, 600 nüs.- [2006-78073] 1523.Zeynal, F. Araz eirimdir mnim [Mtn]: eirlr /Fsat Zeynal; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 199 s.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 200 nüs.- [2006-77859] 1524.Zeynal, M. N ola ksmy bu gec yai [Mtn]: eirlr /Mzahir Zeynal; red. A.Taiyev; nair Q.sabyli.B.: irvannr, 2006.- 76 s., portr.; 21 sm.- 1 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-81451] 214

1525.Zeynalov, E. Qaraba hekaylri [Mtn] /Eyvaz Zeynalov; ön söz vzi Vaqif Yusifli.- B.: irvannr, 2006.- 136 s.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78718] 1526. Zrif. Snsiz sninl [Mtn] /Zrif; trt. ed. v red. F.Nadir.- B.: Thsil, 2006.- 191, (1) s.: k., (32) v. fotok., port.; 22 sm.- 4 man, 500 nüs. (cildli).- [2006-77929] 1527.Zrir, M. Yusif v Züleyxa [Mtn] /Mustafa Zrir; trans. ed. v ön söz. mül. amddin Xlilov; red. M.Abilov.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 125, (3) s.; 22 sm.- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 68 qp., 25000 nüs.SBN 10 9952-34-016-8.- ISBN 13 978-9952-34-016-7 (cildli).- [2006-78810] 1528.Zöhrabi, N. (Musayev). Fateh [Mtn]: poema (Sultan Fateh Mehmet haqqinda) /Nizami Zöhrabi; red. H.Qni.Tkrar nr.- B.: Mütrcim, 2006.- 146 (2) s.; 20 sm.("YOM" drgisi kitabxanasi dizisindn- 2).- 4 man., 300 nüs.- [2006-78658] 1529.Zöhrabi, N. (Musayev). Mkkdn doan gün [Mtn]: Xatmül-nbiya /Nizami Zöhrabi; red. elmi-dini red. A.Mövlayi, M.Bünyadov; red. H.Qni; ön söz M.Hsnov.- Tkrar nr.- B.: Adilolu, 2006.- 371 (1) s.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2006-78659] 1530.Zövünlü, Z. Qlbim salma xal, gl [Mtn]: poema /Zöhrab Zövünlü; red. S.Klbixanli.- B.: Mütrcim, 2006.302 (1) s., (1) v. fotok.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs. (cildli).[2006-78447] 1531. Zülfüqarolu, S. Üryimdn gln sözlr [Mtn]: eirlr /Srxan Zülfüqarolu; red. N.bdülrhmanli.- B.: Qanun, 2006.- 119, (1) s.; 17 sm.- 1 man., 300 nüs.- [200678056] 1532., . []: / ; . . .; . ..- .: , 2006.- 474 .; 20 215

.- 5 ., 500 .- ISBN 9952-407-08-8- [2006-1696557] 1533., . . [] /a .- .: , 2006.- 305 .; 21 .- 2 ., 100 .- [2006-1-695706] 1534., . : , ...[] / ; . .; . ..- .: , 2006.- 528 .; 20 .- 2 ., 500 .- ISBN 9952-21-0248- [2006-1-695600] 1535. . []: / ; . ., . . .- .: , 2006.- 448 .; 21 .- 3 ., 1000 .- ISBN 5-8155-01961-4- [2006-2771341] 1536., . : , [] / ; . .- .: , 2006.- 132 .; 20 .- 1 20 ., 100 .- [2006-1695597] 1537.100 . - [] /. ., . . ., . . .- .: , 2006.- 108 .; 7 .- 1 ., 1000 .- [20061-694569] 1538., . []: / .- .: , 2006.- 196 .; 20 .- 3 ., 150 .- [. -] 1539., . , []: / .- 2- ., . .- .: , 2006.- 224 .: .; 20 .- 5 ., 300 .- [. -]

216

821.161 arici ddiyyat

1540.Aleyxem, . Südçü Tevye [Mtn]: povest v hekaylr /olom Aleyxem; trc. ed. Haci Hasiyev; red. N.Ncfov; rs. .Mmmdov.- B., 2006.- 271, (1) s.: k., portr.; 20 sm.- 4 man. (cildli).- [2006-78032] 1541.Alman dbiyyati antologiyasi [Mtn]: ki cildd /trc. ed. G.Hsnzad, S.Hüseynova, T.Elçin.- Tkrar nr.B.: rq-Qrb, 2006.- Cild II. - 376 s.; 21 sm.- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 09 qp., 25000 nüs.(cildli).- [200681365] 1542.Alman dbiyyati antologiyasi [Mtn]: ki cildd /trc. ed. H.Arzulu, .Ncfov, A.Mollayeva, V.Haciyev, A.Abbasova.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- Cild I.440 s.; 21 sm.- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 09 qp., 25000 nüs.(cildli).- [2006-81364] 1543.Anadolu v Rumelidn sintilr [Mtn]: almanax /trt. ed. slam Beytullah Erdi (Türkiy), V.Mmmdov (Azrb.).- B.: irvannr, 2006.- 120 s.: k.; 21 sm.- 1 man., 250 nüs.- [2006-78708] 1544.Antik dbiyyat antologiyasi [Mtn]: iki cildd /trt. ed. .Sultanli; ön söz. T.Novruzov.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- Cild I.- 496 s.; 21 sm.- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 09 qp., 25000 nüs.(cildli).- [200681340] 1545.Antik dbiyyat antologiyasi [Mtn]: iki cildd /trt. ed. .Sultanli.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- Cild II.- 264 s.; 21 sm.- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 09 qp., 25000 nüs.(cildli).- [2006-81341] 217

1546.Aristotel. Poetika [Mtn] /Aristotel; trc., ön söz v rh. mül. A.Aslanov.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.118, (2) s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 96 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-0214.- ISBN 13 978-9952-34-021-1- [2006-78811] 1547.Balzak, O de. Seçilmi srlri [Mtn] /Onore de Balzak; trc. ed. Mikayil Rfili.- Tkrar nr.- B.: rqQrb, 2006.- 407, (1) s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).Kitabin içindkilr: Novellalar: Qobsek; Polkovnik aber; Roman: Qorio ata.- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli srncami il nr olunur.- 2 man. 44 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-020-6.- ISBN 13 9789952-34-020-4 (cildli).- [2006-78819] 1548.Bakeçid, E. Broy & Panoptikum [Mtn]: eirlr v hekaylr /Etimad Bakeçid; red. E.Paa.- B.: Mütrcim, 2006.- 207, (1) s.; 19 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78880] 1549.Bayron, C.Q. Seçilmi srlri [Mtn] /Çorc Qordon Bayron; trc. A.Aslanov [v b.]- Tkrar nr.- B.: rqQrb, 2006. 224 s.; 21sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 40 qp., 25000 nüs.(cildli).- [2006-81339] 1550.Bualo. Poeziya snti [Mtn] /Bualo; trc. ed., ön söz v rh. mül. kbr Aayev.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 111, (1) s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 58 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-007-9.- ISBN 13 978-9952-34-007-5 (cildli).[2006-78827] 1551.Bulqakov, M.A. Master v Marqarita [Mtn] /Mixail Bulqakov; rus dilindn trc. S.Budaqli.- B.: rq-Qrb, 2006.- 376 s.; 21sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami 218

il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [200681343] 1552.Bunin, .A. Seçilmi srlri [Mtn] /van Bunin; rus dilindn trc. ed. H.rif.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 320 s.; 22 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli Srncami il nr olunur man.-1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81354] 1553.Coelho, P. lkimyagr [Mtn]: roman /Paulo Coelho; ing. dil. trc. ed. Aytn Qiyasova; red. K.Aslan.- B.: Xzr un-ti, 2006.- 188 s.; 19 sm.- 5 man.- ISBN 10 9952-20-0358.- ISBN 13978-9952-20-035-5.- [2006-78573] 1554.Covanyoli, R. Spartak [Mtn]: roman /Rafaello Covanyoli; trc. ed. Beydulla Musayev.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 582, (2) s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 44 qp., 25000 nüs.ISBN 10 9952-34-038-9.- ISBN 13 978-9952-34-038-9 (cildli).- [2006-79892] 1555.Çapek, K. Seçilmi srlri [Mtn] /Karel Çapek; trt. ed. v ön sözün mül. Elçin Mehri.- B.: rq-Qrb, 2006.160 s.; 22 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81322] 1556.Çexov, A.P. Seçilmi srlri [Mtn] /Anton Çexov; trc. ed. R.Aayev, K.Ziya, N.Rfibyli, M.brahimov, .Abbasov.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 320 s.; 20 sm.(Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81332] 1557.Çoxeli, Q. Küknarlara mktub [Mtn]: hekaylr v kiçik romanlar /Qoderzi Çoxeli; gürcü dil. çevir. Tofiq Mirz, Nriman bdülrhmanli; red. liabbas.- B.: Qanun, 2006.- 243, (1) s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2006-78051] 1558.Dhlvi, .X. irin v Xosrov [Mtn]: poema /mir Xosrov Dhlvi; trc., ön söz v rh. mül. Abbasli 219

Sarovlu.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 247, (1) s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 73 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-421-33-6.SBN 13 978-9952-421-33-0.- [2006-78812] 1559.Dostoyevski, F. diot [Mtn]: roman /Fyodor Dostoyevski; trc. ed. Hüseyn rif.- Tkrar nr.- B.: rqQrb, 2006.- 727, (1) s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 09 qp., 25000 nüs.ISBN 10 9952-34-043-5.- ISBN 13 978-9952-34-043-3 (cildli).- [2006-78829] 1560.Drayzer, T. Cenni Herhardt [Mtn]: roman /Teodor Drayzer; trc. ed. C.Bair.- B.: rq-Qrb, 2006.- 360 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 09 qp., 25000 nüs. (cildli) [2006-81323] 1561.Drayzer, T. Kerri baci [Mtn]: roman /Teodor Drayzer; trc. ed. C.Bair.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- 472 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 09 qp, 25000 nüs. (cildli).- [200681342] 1562.Esenski, . Ota deyin ki, gözlsin! [Mtn]: eirlr v poema /van Esenski; Azrb. türkcsin çev., ön sözün mül. v red. Elçin sgndrzad.- B.: Vektor, 2006.- 84, (2) s.; 20 sm.- 80 qp.- [2006-78846] 1563.Esxil. srlri [Mtn] /Esxil; trc. ed. li Sultanli; red. T.Novruzov.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.198, (2) s.; 21 sm.- Kitabin içindkilr: Zncirlnmi Prometey (trc. R.Rza); Aqamemnon (trc. .Mmmdxanli); Xoeforlar (trc. .Sadiq); Evmenidlr (trc. .Mmmdxanli).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 220

man. 34 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-421-37-9.- ISBN 13 978-9952-421-37-8 (cildli).- [2006-79882] 1564.Fonvizin, D. Seçilmi srlri [Mtn] /Denis Fonvizin; rssam N.liyeva.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 157, (3) s.: k.; 21 sm.- Kitabin içindkilr: Komediyalar: Nadan övlad; Briqadir.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 40 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 995234-044-3.- ISBN 13 978-9952-34-044-0 (cildli).- [200679884] 1565.Güntkin, R.N. Çaliquu [Mtn]: roman /Rad Nuri Güntkin; trc. ed. v ön söz. mül. Mikayil Rzaquluzad.Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 373, (3) s.; 22 sm.(Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 63 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-037-0.- ISBN 13 978-9952-34-037-2 (cildli).- [2006-78829] 1566.Güntkin, R.N. Dodaqdan qlb [Mtn]: roman /Rad Nuri Güntkin; nr hazir. M.Axundova.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 277, (3) s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 63 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-007-9.- ISBN 13 9789952-34-007-5 (cildli).- [2006-78814] 1567.Güntkin, R.N. Yarpaq tökümü [Mtn]: roman /Rad Nuri Güntkin; trc. Könül liyeva; red. T.Haciyev, R.Özyürk.- B.: Nurlan, 2006.- 130, (1) s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78077] 1568.Hamsun, K. Seçilmi srlri: ki cildd [Mtn] /Knut Hamsun; trc., ön sözün v rhl. mül. Nadir Qocabyli; Ba red. C.Naiyev, red. A.Mirz, R.Hüseyn.- B.: rqQrb, 2006.- Cild I.- 478, (2) s.: (4) v. k.; 21 sm.- Kitabin içindkilr: Romanlar: Acliq; Viktoriya; Naillar diyarinda: Oçerk; Sirli drd: Hekay.- (Nobelçi yazarlar).- 2 man., 500 221

nüs.- ISBN 10 9952- 8091-9-0.- ISBN 13 978-9952-8091-90 (cildli).- [2006-78958] 1569.Hamsun, K. Viktoriya [Mtn]: roman /Knut Hamsun; cevirni Nadir Qocabyli.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 182, (1) s., portr; 16 sm.- 1 man., 40 qp., 1000 nüs.- [2006-77573] 1570.Heminquey, E. cl zngi [Mtn] /Ernest Heminquey; trc. H.Haciyev.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- 472 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 44 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81325] 1571.Hikmt, N. Seçilmi srlri [Mtn] /Nazim Hikmt; trt. ed. A. Babayev.- B.: rq-Qrb, 2006.- 496 s.; 21 sm.(Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 60 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81349] 1572.bsen, H. Seçilmi srlri [Mtn] /Henrik bsen; trc. ed. Azad liyev.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 341, (3) s.; 21 sm.- Kitabin içindkilr: Dram srlri: Kuklalar evi; Vahim; Vhi ördk; Hedda Gabler.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-001-X.- ISBN 13 9789952-34-001-3 (cildli).- [2006-78826] 1573. Kafka, F. Seçilmi srlri [Mtn] /Frans Kafka.Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 357, (3) s.; 20 sm.Kitabin içindkilr: Novellalar; Qsr; Roman.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-045-1.- ISBN 9789952-34-045-7 (cildli).- [2006-79872] 1574.Kolho, P. Kimyagr [Mtn]: roman /Paolo Kolho; çevirni Nadir Qocabyli; red. Xanmir.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 127, (1) s.: k.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 1000 nüs.[2006-77576] 222

1575.Korolenko V. Seçilmi srlri [Mtn]: hekaylr /Vladimir Korolenko; rssam N.liyeva.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 301, (3) s.: k.; 22 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-043-5.- ISBN 13 9789952-34-043-3 (cildli).- [2006-79870] 1576.Kuper, C.F. Lpirçi [Mtn] /Ceyms Fenimor Kuper; trc. .Zeynalov.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 384 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man.72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81351] 1577.Kuprin, A.. Seçilmi srlri [Mtn] /Aleksandr Kuprin; trc. .Yaqubov.- B.: Avrasiya press, 2006.- 312 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81329] 1578.Qoqol, N.V. Seçilmi srlri [Mtn] /Nikolay Qoqol.Tkrar.-B.: Avrasiya press, 2006.- 320 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81350] 1579.Qonçarov, .A. Adi hvalat [Mtn] /van Qonçarov; rus dilindn trc. edn X.zizbyov.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- 344 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81330] 1580.Qorki, M. Seçilmi srlri [Mtn]: ki cildd.Tkrar nr /Maksim Qorki; trc. M.Arif, H.rif.- B.: Avrasiya press, 2006.- Cild I.- 264 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81337] 223

1581.Qorki, M. Seçilmi srlri [Mtn]: ki cildd.- Tkrar nr /Maksim Qorki; trc. M.Arif, H.rif.- B.: Avrasiya press, 2006.- Cild II.- 360 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81338] 1582.Qövsi, T. Divan [Mtn]: 2 cildd /Tbrizi Qövsi; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- B.: Nurlan 2006.Cild I: lican Qövsi Tbrizi "Divan"inin tekstoloji tdqiqi. Qövsi "Divan"inin Tbriz nüsxsi (fotofaksimile) /trt. Paa Krimov; red. M.Adilov.- 144, (1) + 246 s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 106-114.- 2 man.- [2006-78016] 1583.Qövsi, T. Divan [Mtn]: 2 cildd /Tbrizi Qövsi; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- B.: Nurlan 2006.Cild II: Elmi-tnqidi mtn /trt. Paa Krimov; xttat K.Gülndam.- 800, (2) s.; 20 sm.- 3 man.- [2006-78017] 1584.Qriboyedov, A.S. Aildan bla [Mtn] /Aleksandr Qriboyedov; rus dilindn trc. ed. .Ziyatay.- Tkrar nr.B.: Avrasiya press, 2006.- 160 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati). - Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81336] 1585.Merime, P. Seçilmi srlri [Mtn] /Prosper Merime.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 173, (3) s.; 21 sm.- Kitabin içindkilr: Novellalar: Mateo Falkone; stehkamin alinmasi; Povestlr: Etrüsk vazasi; Mhbbt ilahsi; Tamanqo; Karmen.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.ISBN 10 9952-34-034-6.- ISBN 13 978-9952-34-034-1 (cildli).- [2006-78825] 1586.Mxtumqulu. [Mtn]: eirlr /Mxtumqulu; trt. ed., ön söz. mül. Firuz hmdova.- B.: Elm, 2006.- 164, (3) s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1759-9 (cildli).[2006-78201] 224

1587.Milo, Ç. Avropanin uai [Mtn]: eirlr v esselr /Çeslav Milo; trt. v ba red. S.Babullaolu; trc.V.Mustafayeva [v b.].- B.: Yurd NPM, 2006.- 101, (3) s.; 16 sm.- Nobel mükafatçilari.- (Dünya dbiyyati Books).- 1 man., 350 nüs.- [2006-79106] 1588.Mitskeviç, A. Seçilmi srlri [Mtn] /Adam Mitskeviç; trc. Sabir Rüstmxanli; polyak dil. stri trc. G.Abdullabyova.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 238, (2) s.; 22 sm.- Kitabin içindkilr: eirlr, Pan Tadeu v ya Litvaya sonuncu basqin: Poema.- (Dünya dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 40 qp., 25000 nüs.ISBN 10 9952-34-072-9.- ISBN 13 978-9952-34-072-3 (cildli).- [2006-79862] 1589.Moem, U.S. Edvard Barnardin ruh dükünlüyü [Mtn]: povest /Uilyam Somerset Moem; ing. dil. trc. A.Abbasov; red. Z.Aayev.- B.: Mütrcim, 2006.- 39, (1) s.: (1) v. k.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78877] 1590.Mopassan, G.de. Hekaylr v novellalar [Mtn] /Gi de Mopassan; trc. ed. Hamlet Qocayev.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 173, (3) s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 40 qp., 25000 nüs.ISBN 10 9952-34-032-X.- ISBN 13 978-9952-34-032-7 (cildli).- [2006-78817] 1591.Nesin, . Seçilmi srlri [Mtn] /ziz Nesin.Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 237, (3) s.; 21 sm.(Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 40 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-005-2.- ISBN 13 978-9952-34-005-1 (cildli).- [2006-78816] 1592.Ostrovski, A. N. Seçilmi srlri: pyeslr [Mtn] /Aleksandr Ostrovski; rus dilindn trc. ed. Y.zimzad, .Mmmdxanli, R.Thmasib.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 312 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. 225

Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 09 qp., 25000 nüs. (cildli).- [200681353] 1593.Paustovski, K.G. Seçilmi srlri [Mtn] /Konstantin Paustovski Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- 304 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81352] 1594.Pinter, H. Pyeslr: Ad günü; Xyant [Mtn] /Harold Pinter; trc. Xyal Mmmdova; red. v ön sözün mül. Z.Aayev.- B.: BSU "Kitab almi", 2006.- 135, (2) s.; 20 sm.- Cildd: Xyant.- 1 man., 100 nüs.- [2006-78789] 1595.Polyakov, Y. Südd çpi [Mtn]: roman /Yuri Polyakov; trc. Etimad Bakeçid [v b.]; red. H.Orucov.- B.: BSU "Kitab almi" NPM, 2006.- 323 (1) s.; 20 sm.- (Dünya nri).- 1 man., 500 nüs.- [2006-78666] 1596.Pukin, A. Seçilmi srlri: ki cildd [Mtn] /Aleksandr Pukin; trt. Telman Cfrov.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.- Cild I: Povest v hekaylr.- 279, (1) s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-421-387.- ISBN 13 978-9952-421-38-5 (cildli).- [2006-79887] 1597.Pukin, A. Seçilmi srlri: ki cildd [Mtn] /Aleksandr Pukin; trt. Telman Cfrov.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.- Cild II - 318, (2) s.; 21 sm.- Kitabin içindkilr: Poemalar: Ruslan v Lyudmila (trc. M.Rahim); Quldur qardalar (trc. N.Rfibyli) v s.; Dramlar: Boris Qodunov (trc. M.Rzaquluzad); Taun zamani irt (trc. B.Qasimzad) v s.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952421-39-5.- ISBN 13 978-9952-421-39-2 (cildli).- [200679888] 226

1598.Radiev, A. Peterburqdan Moskvaya syaht [Mtn] /Aleksandr Radiev; trc. v ön söz mül. Hüseyn rifov.Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 182, (2) s.; 21 sm.(Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04- cü il tarixli srncami il nr olunur.- 1 man. 10 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-421-35-4.- ISBN 13 978-9952-421-35-4 (cildli).- [2006-79885] 1599.Rhmti Tbrizi v onun Divani: (filoloji trcüm, transliterasiya v fotofaksimile) [Mtn] /trc. v ön söz krm Bairov, elmi red. M.Naisoylu.- B.: Nurlan, 2006.364 s.: k.; 20 sm.- 200 nüs.- [2006-78894] 1600.Robin Hud [Mtn] /ing. dil. trc. Nigar Almddova; red. S.Haciyeva.- B.: Adilolu, 2006.- 46, (2) s.: k.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2006-78132] 1601.Rustaveli, . Plng drisi geymi phlvan [Mtn]: poema /ota Rustaveli; trc. ed. S.Vurun [v b.].- Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 231, (1) s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 60 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-421-32-8.- ISBN 13 9789952-421-32-3 (cildli).- [2006-78820] 1602.Saltikov- edrin, M. Y. Seçilmi srlri [Mtn] /Mixail Saltikov-edrin; rus dilindn trc. ed. B.Musayev, .Vliyev, E.Cabbarov; ön sözün mül. .Vliyev.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 240 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 40 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81363] 1603.Seton-Tompson, E. Seçilmi srlri [Mtn]: hekaylr /Ernest Seton-Tompson; ruscadan trc. ed. M.Rzaquluzad, S.Zeynalova.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 253, (3) s.; 22 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.227

ISBN 10 9952-34-039-7.- ISBN 13 978-9952-34-039-6 (cildli).- [2006-78806] 1604.Skandinav dastanlari [Mtn] /rus dil. trc. Yusif zimzad; rssam N.liyeva.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 246, (2) s.: k.; 21 sm.- Kitabin içindkilr: Allahlar haqqinda dastanlar; Qhrmanlar haqqinda dastanlar.(Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 40 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-013-3.- ISBN 13 978-9952-34-013-6 (cildli).- [2006-78829] 1605.Stoun, . Yaamaq yanisi [Mtn] /rvinq Stoun; ruscadan trc. ed. F.Qmbrolu.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- 456 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81366] 1606.eyx ttar. Bülbülnam [Mtn] /eyx ttar; fars dilindn filoloji trc., ön söz v izah. mül. hla Abdullayeva; red. M.Naisoylu; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 112+30 s.; 17 sm.Mtn Azrb. v fars dillrind.-1 man. 40 qp., 500 nüs. (cildli).- [2006-77589] 1607.rq: Trcüm toplusu [Mtn] /red. R.Hüseynov; AMEA, N.Gncvi ad. Azrb. dbiyyat muzeyi.- B.: Nurlan, 2006.- 647, (1) s.: k.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78207] 1608.oloxov, M. A. Sakit Don [Mtn] /Mixail oloxov; rus dilindn trc. ed. C.Cavadzad.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- kitab I.- 432 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli srncami il nr olunur.- 1 man. 70 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81318] 1609.oloxov, M. A. Sakit Don [Mtn] /Mixail oloxov; rus dilindn trc. ed. C.Cavadzad.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- kitab II.- 408 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).228

Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 70 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81319] 1610.oloxov, M. A. Sakit Don [Mtn] /Mixail oloxov; rus dilindn trc. ed. C.Cavadzad.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- kitab III.- 432 s.; 21sm.- (Dünya dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 70 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81320] 1611.oloxov, M. A. Sakit Don [Mtn] /Mixail oloxov; rus dilindn trc. ed. C.Cavadzad.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya press, 2006.- kitab IV.- 496 s.; 21sm.- (Dünya dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 70 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81321] 1612.Tahir, M. hd edilmi torpaq [Mtn] /Mömün Tahir; bolqar dil. Azrb. türk. çev. E.sgndrzad (red.); cild rssami Z.Beksaç.- B.: Vektor, 2006.- 106, (2) s.; 20 sm.- 1 man.- [2006-78845] 1613.Tolstoy, A. N. Seçilmi srlri [Mtn] /Aleksey Tolstoy; rus dilindn trc. ed. A.Talibov, G.Abbasov, M.Rzaquluzad, M.Muradov; ön söz. N.msizad.- B.: rq-Qrb, 2006.- 336 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81324] 1614.Türk xalqlari dbiyyati [Mtn] /Nizami Cfrov.B.: Çaiolu, 2006.- Cild I: Qdim dövr.- 318, (2) s.; 30 sm.- 5 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-27-037-2 (cildli).[2006-78424] 1615.Türk xalqlari dbiyyati [Mtn] /trt. Nizami Cfrov; AzAtaM.- B.: Çaiolu, 2006.- Cild II: Orta dövr.318, (2) s.; 30 sm.- 4 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-27-037-2 (cildli).- [2006-79152] 229

1616.Voyniç, E.L. Ovod [Mtn]: roman /Etel Lilian Voyniç; trc. ed. Beydulla Musayev; red. .Quliyev.Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 285, (3) s.; 21 sm.(Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 9 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-004-4.- ISBN 13 978-9952-34-004-4 (cildli).- [2006-78821] 1617.Yan, V. Q. Çingiz xan [Mtn] /Vasili Yan; rus dilindn trc. ed. H.Haciyev.- B.: Avrasiya Press, 2006.344 s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs. (cildli).- [2006-81368] 1618.Yeddi mhbusun hekaysi [Mtn] /trc. Rövn Ramizolu; dbi red. Yaar.- B.: Qanun, 2006.- 283, (1) s.: k.; 20 sm.- (Dünya dbiyyatindan seçmlr).- 2 man., 300 nüs.- [2006-78055] 1619.Yesenin, S. Seçilmi srlri [Mtn] /Sergey Yesenin; rus dil. trc. liaa Kürçayli.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 167, (1) s.; 20 sm.- (Kitabin içindkilr: eirlr; Poemalar: Anna Snegina; Qara adam.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 2 man. 9 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-421-71-9.- ISBN 13 9789952-421-71-2 (cildli).- [2006-79863] 1620., . []: / ; . ..- .: , 2006.- 135 .; 21 .- 2 ., 300 .- [2006-1-696561] 82/821-93 Uaqlar üçün bdii dbiyyat 1621.Çirkin ördk balasi [Mtn]: nail /rssam .Hsnov.- B.: lfrül, 2006.- 16 s.: k.; 24 sm.- (Naillar almi- 19).- 1 man. 10 qp., 1000 nüs.- [2006-78980] 1622.Hsnqizi, F. Tiq-tiq xanim [Mtn]: (A.aiqin hekaysi sasinda uaqlar üçün shnldirilmidir) /Fatma 230

Hsnqizi; red. M.lkbrli.- B.: ur, 2006.- 15, (1) s.; 20 sm.- 60 qp., 1000 nüs.- [2006-81272] 1623.brahimova, G. Dhtli nail [Mtn]: naillar /Gülzar brahimova; red. R.sayeva; rssam M.liyev.- B.: Oskar NPM, 2006.- 92 s.: k.; 20 sm.- (Gülzar nnnin naillari).- Kitabin içindkilr: Naillar: Dhtli nail; Zrdüt; Tmraz v Gülün naili; Qisas; Çirkin gül; Hipokratin andi.- Cildd: Gülzar nn.- 3 man. 60 qp., 3000 nüs.- [2006-78974] 1624.brahimova, G. Dniz balasi [Mtn]: naillar /Gülzar brahimova; red. R.sayeva; rssam M.liyev.- B.: Oskar NPM, 2006.- 84 s.: k.; 20 sm.- (Gülzar nnnin naillari).Kitabin içindkilr: Dniz balasi; lham v Friznin naili.Cildd: Gülzar nn.- 3 man. 60 qp., 3000 nüs.- [200678973] 1625.brahimova, G. Göyd neç ulduz var? [Mtn]: eirtapmacalar /Gülzar brahimova; rssam Cmil.- B.: Oskar NPM, 2006.- 44 s.: k.; 24 sm.- 2 man. 40 qp., 5000 nüs.[2006-78981] 1626.sabyli, Q. Bir qariyla bir qoca, dingilim-fis oynar gec [Mtn]: hekaylr /Qm sabyli; red. A.sabyli.B.: irvannr, 2006.- 48 s.; 20 sm.- 1 man., 1000 nüs.[2006-77858] 1627.sabyli, Q. Samur at minir [Mtn]: yumor /Qm sabyli; red. A.sabyli; rssam .Mehdiyev.- B.: irvannr, 2006.- 38, (2) s.; 20 sm.- 1 man., 2000 nüs.[2006-77862] 1628.Qüdrtolu, . Mlikmmmd [Mtn]: eyni adli nailin motivlri sasinda /irmmmd Qüdrtolu; red. H.Arzulu.- B.: Adilolu, 2006.- 49 s.: k.; 20 sm.- 1 man., 250 nüs.- [2006-78134] 1629.Mmmdova, R. Güllü-kpnkli ba [Mtn]: eirlr, hekaylr /Rfiq Mmmdova; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 60, (2) s., (1) s. portr.; 20 sm.- 1 man. 20 qp., 110 nüs.- [2006-77879] 231

1630.Mirz-zad, . Güllü v dostlari [Mtn]: kiçikyali uaqlar üçün /krm Mirz-zad.- B.: irvannr, 2006.- 23 s.: k.; 13 sm.- 40 qp., 500 nüs.- [2006-78730] 1631.Tanrili, F. Mnim evim naildadir [Mtn] /Fuad Tanrili; red. H.Haciyev.- B.: ADPU, 2006.- 257, (3) s., portr.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78550] 1632.Teymur, M. Qar brktdir [Mtn]: uaqlar üçün eirlr /Mövlüd Teymur; red. A.sabyli, T.Mövluqizi.- B.: irvannr, 2006.- 28 s.; 20 sm.- 60 qp., 160 nüs.- [200678738] 1633.Tpgöz [Mtn]: nail /rssam .Hsnov.- B.: Xzr, 2006.- 16 s.: k.; 24 sm.- (Naillar almi-22).- 1 man. 10 qp., 1000 nüs.- [2006-78978] 1634.Yeddi qarda bir baci [Mtn]: nail /rssam R.liyev.- B.: Çaiolu, 2006.- 16 s: k.; 24 sm.- 1 man. 10 qp., 2000 nüs.- [2006-78979] 1635., . []: , , / ; ..: , 2006.- 136 .: .; 30 .- (. « »).- .: . 131.- 10 , 500 .[2006-3-101227] Uaqlar ücün xarici dbiyyat 1636.Andersen, H.X. Düymcik [Mtn]: nail /Hans Xristian Andersen; rssam A.lkbrov.- B.: Caiolu, 2006.- 16 s.: k.; 24 sm.- (Naillar almi- 16).- 1 man. 10 qp., 2000 nüs.- [2006-78977] 1637.Keroll, L. Alisa möcüzlr ölksind [Mtn]: nail /Lüis Keroll; rssam .Hsnov.- B.: Xzr, 2006.- 16 s.: k.; 24 sm.- (Naillar almi- 21).- 1 man. 10 qp., 1000 nüs.- [2006-78975] 1638.Krilov, . Tmsillr [Mtn] /van Andreyeviç Krilov; trt. Telli brahimova; rssam N.liyeva.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.- 141, (3) s.: k.; 21 sm.- (Dünya 232

dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 72 qp., 25000 nüs.- ISBN 10 9952-34-071-0.- ISBN 13 9789952-34-071-6 (cildli).- [2006-79877] 1639.Kublitski, G. Bütün yer kürsi [Mtn] /Georgi Kublitski; trc. F.Mmmdli; red. H.Haciyev.- B.: ADPU, 2006.- II kitab.- 226, (1) s.: k.; 19 sm.- 2 man., 500 nüs.[2006-79253] 1640.Qaraqalpaq xalq naillari [Mtn] /çevirni Nizami Taisoy; red. A.mraholu S.N.liyeva.- B.: Mütrcim, 2006.- 211, (1) s.; 20 sm.- 2 man., 100 nüs.- [2006-78866] 1641.Qrimm qardalari. Bremen musiqiçilri [Mtn]: nail /rssam A.lkbrov.- B.: Çaiolu, 2006.- 16 s.: k.; 24 sm.- (Naillar almi- 18).- 1 man. 10 qp., 2000 nüs.[2006-78976] 1642.Olea, Y. Seçilmi srlri [Mtn] /Yuri Olea; rusc. trc. ed. Rna ixmirova.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 182, (2) s.; 21 sm.- (Dünya dbiyyati).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il tarixli Srncami il nr olunur.- 1 man. 40 qp., 25000 nüs.ISBN 10 9952-421-80-8.- ISBN 13 978-9952-421-80-4 (cildli).- [2006-79886] 1643.Stivenson, R. Dfinlr adasi [Mtn] /Robert Luis Stivenson; trc .Babayeva; red. R.smayil; rssam E.Cabbarov.- B.: Altun Kitab, 2006.- 128 s.: k.; 19 sm.(Dünya db. seçmlr).- 2 man. 50 qp.- [2006-80300] 9 Corafiya. Bioqrafiya. Tarix 902/904 Arxeologiya. Arxeoloji abidlr 1644.Azrbaycanin antik v orta sr arxeologiyasi problemlri [Mtn] /red. heyti M.N.Rhimova (ba red) [v b.]; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- B.: Nafta233

Press, 2006.- 198, [1] s.: k.; 19 sm.- Mtn Azrb., rus dillrind.- (Ö..smizadnin anadan olmasinin 100 illiyin hsr olunur).- 2 man., 300 nüs.- [2006-77488] 1645.hmdov .S. Pirsaatçay hövzsinin ilk orta sr arxeoloji abidlri [Mtn] /.S.hmdov; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- B.: Elm, 2006.- 251 s.[AMEA k/x] 1646.Mingçevir arxeoloji ekspedisiyasi­ 60 [Mtn]: Mingçevir arxeoloji ekspediyasinin 60 illiyin hsr edilmi elmi konfransin materiallari /red. heyti M.N.Rhimov [v b.]; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- Mingçevir: "Mingçevir PM" MMC, 2006.- 216 s.: k.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 3 man.- [2006-79208] 1647.Osmanov, F. Asu razisind arxeoloji tdqiqatlar [Mtn] /F.Osmanov.- .: Adilolu, 2006.- 164 s.- [AMEA k/x] 1648.Ramazanli, H. Eneolit - Orta srlrd imali Azrbaycanda fayans qablari mdniyyti: (eradan vvl IV min. yeni eranin XIV srindk) [Mtn] /Hsnaa Ramazanli; red. Q.Haciyev [v b.].- B.: Nafta- Press, 2006.103, [1] s.: k., cdv., xrit; 20 sm.- Biblioqr.: s. 90-97.- 1 man., 100 nüs.- ISBN 9952-437-06-4- [2006-78555] 1649., . - [] / ; . . .; . .., ..; , .- .: -, 2006.- 173 .: ., .; 20 .- .: . 161-171.- [2006-1-693883] 908 Diyarünasliq 1650. Aayev, T. Azrbaycanin Xizi-Brmk mahalinin tarixi [Mtn] /Trlan Aayev; red. .Aayeva.- B.: Mütrcim, 2006.- 2-ci hiss. - 134 s., portr.; 20 sm.Biblioqr.: s. 129-132.- 1 man. 60 qp., 200 nüs.- [200677689] 234

1651. Da yaycim [Mtn]: (Naxçivanin Yayci mikrorayonu haq.) /trt. v red. N.Zeynalzad.- B., irvannr, 2006.- 108 s.: fotok.; 21 sm.- 80 qp., 300 nüs.- [2006-78725] 1652. Haci Rabil. Türkdi. Mmmdlilr nsli [Mtn]: (Sabirabad rayonunun Türkdi kndi haq.) /Haci Rabil; red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 78 s.: [4] v. fotok.; 20 sm.- 1 man. 40 qp., 200 nüs.- [2006-77906] 1653. Qizilaacli, N. Qizilaacli v qizilaaclilar [Mtn]: (Masalli rayonunun Qizilaac kndi haq.) /Molla Krblayi Nüsrt Qizilaacli; red. M.Tklli.- B.: Adilolu, 2006.519, [1] s.: k.; 22 sm.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [200678060] 1654. Mehrliyev, E. öhrtli kndim-Bico kndi [Mtn]: tarixi hadislr v xslr: (amaxinin Bico kndi haq. toplu) / Eybli Mehrliyev; msl. v red. A.Mehrliyev.- B.: Mütrcim, 2006.- 136, [2] s.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs.[78875] 1655. Mete, . O torpain övladlari [Mtn]: (kinin taninmi xsiyytlri haq.) /nvr Mete; red. H.Sadiqova.B.: Nurlan, 2006.- 606, [2] s.: k.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77930] 1656. Paayeva, M. Azrbaycanin qdim diyari Xinaliq [Mtn] /Mhbbt Paayeva; elmi red. V.liyev.- B.: Azrnr, 2006.- 60 s.: fotok.; 20 sm.- Mtn Azrb. v rus, ingilis dillrind.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78450] 1657. irinov, . Qaradolaq v qaradolaqlilar [Mtn]: (Acabdi rayonunun Qaradolaq kndi haq.) /Seyid rf irinov; red. S.Aayev.- B.: Avropa, 2006.- 90, [6] s.: k.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2006-78956] 1658. Thlli, . (liyev). Haqqin gözü trzidir... [Mtn]: etnoqrafik düünclr: (Gürcüstanin Thlli kndi haq.) /sd Thlli; red. N.bdülrhmanli.- B., Azrnr, 2006.- 60 s.; 19 sm.- Biblioqr.: s. 59.- 1 man. 20 qp., 500 nüs.- [2006-77707] 235

1659. Turan, F. Doma evdn balanir ­ Vtn [Mtn]: (Qazax v Astafa rayonlari haq.) /Fariz Turan; red. N.Cfrov.- B.: Çaiolu, 2006.- 287, [1] s.: k.; 21 sm.Biblioqr.: s. 286.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77956] 91 Corafiya 1660. fndiyev, V. halinin corafiyasi [Mtn]: drslik /Vüst fndiyev, S.Q.Naiyev; elmi red. .Y.Göyçayli.B.: Baki Universiteti nriyyati, 2006.- 338 s., cdvl, xrit; 21 sm.- 7 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 1661. Xlilov, . Azrbaycanin ekocorafi problemlri [Mtn] /ahvld Xlilov; elmi red. B..Budaqov; BDU.B.: Nafta-Press, 2006.- 159, [1] s., cdv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 153-157.- 12 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-78694] 1662. Mmmdov, Q. Xrit v ulduzlarla hrkt [Mtn] /Qrib Mmmdov, mran hmdov.- B.: Nafta-Press, 2006.- 74, [1] s.: k., [3] v. xrit; 16 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2006-77289] 93/94 Tarix. Arxivlr 1663. Adci, M. Türek v dünya: Munis tariximiz [Mtn] /Mürad Adci; rusc. trc. ed. T.Haciyev.- B.: BSU, 2006.255 s.: k.; 20 sm.- 3 man. (cildli).- [2006-79330] 1664. Aasiolu, F. Qdim türk eli [Mtn]: Sada-Qmr boyalari /Firudin Aasiolu; elmi red. C.Bydilli, red. .Osmanli.- B.: Çiraq, 2006.- 127, [1] s.: k., xrit; 19 sm.Biblioqr.: s. 102-126.- 3 man., 100 nüs.- [2006-77975] 1665. Axundova, T. Osmanli dövlt xadimi hmd Rsmi fndi v onun "Xülastül-Etibar" sri [Mtn] /Telli Axundova; red. M.Adilov; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 268 s.: [4] v. k.; 21 sm.- Göstrici: s. 263-265.- 8 man., 500 nüs.- ISBN 9789952-420-10-4 (cildli).- [2006-79993] 236

1666. Akçuraolu, Y. Türkçülüyün tarixi [Mtn] /Yusif Akçuraolu; Türkiy türkcsindn uyunladirani v ön sözün mül. A.Kngrli; elmi red. F.Gedikli.- B.: Qanun, 2006.- 307, [1] s.; 20 sm.- "YOM" drgisinin kitab dizisindn.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78205] 1667. Arifqizi, G. Müharibnin yollari üryimdn keçir [Mtn] /Gülbniz Arifqizi; red. A.hmdova.- B.: Mütrcim, 2006.- 339, [1] s.: k., [32] v. fotok.; 20 sm.- 3 man., 1000 nüs. (cildli).- [2006-77473] 1668. Airli, A. (Vliyev). Nrimanovun Kremld qtli [Mtn] /Akif Airli; tex. red. E.Hnifyev.- B.: Nurlan, 2006.- 105, (2) s., portr.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [200678454] 1669. Aurbyli, S. Baki hrinin tarixi [Mtn]: orta srlr dövrü /Sara xanim Aurbyli.- B.: bilov, Zeynalov oullari, 2006.- 355+341 s.: k.; 30 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- Biblioqr.: s. 275-328.- 25 man. 80 qp., 500 nüs.- [2006-80451] 1670. Aurbyli, S. Baki hrinin tarixi: orta srlr dövrü [Mtn] /Sara Aurbyli; elmi red. Ziya Bünyadov; rusc. trc. Azr Bairov.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.413,(3) s.; 22 sm.- 1 man. 80 qp., 25000 nüs.- (Azrbaycan dili v tarixi).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il Srncami il nr olunur.- ISBN 10 9952421-67-0.- ISBN 13 978-9952-421-67-5 (cildli).- [200679895] 1671. Aurbyli, S. irvanahlar dövlti: VI-XVI srlr [Mtn] /Sara Aurbyli; trc. Azr Bairov; red. E.Mmmdyarova.- Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.414,(2) s.; 22 sm.- 1 man. 80 qp., 25000 nüs.- (Azrbaycan dili v tarixi).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il Srncami il nr olunur.- ISBN 10 9952421-53-0.- ISBN 13 978-9952-421-53-8 (cildli).- [200679896] 237

1672. Atatürk xatirlri v Atatürk haqqinda xatirlr [Mtn] /Azrb. türkcsind hazir. v ön sözün mül. Xanim Mmmdova.- B.: Elm, 2006.- 265, (3) s.; 20 sm.- 3 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1725-4 (cildli).- [2006-78693] 1673. Azrbaycan Respublikasinin Milli Arxiv darsi. Zaqafqaziya seyminin müslman fraksiyasi v Azrbaycan milli urasi iclaslarinin protokollari 1918-ci il [Mtn] /müqd. mül. v msul red. A..Paayev.- B.: Adilolu, 2006.- 214, [2] s.; 22 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77377] 1674. Baxiov, M. AB-in müasir tarixi (1918-1945) [Mtn]: drs vsaiti /Mmmdaa Baxiov; elmi red. B.Ftliyev.- B.: irvannr, 2006.- 52 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 49-50.- 1 man., 120 nüs.- [2006-78721] 1675. Baxiov, M. Müasir tarix: (Fransa, taliya, spaniya) [Mtn]: drs vsaiti /Mmmdaa Baxiov; elmi red. M.B.Ftliyev.- B.: irvannr, 2006.- 72 s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 67-70.- 1 man., 300 nüs.- [2006-77890] 1676. Bayramli, Z. (Bayramov). Azrbaycan Sfvi dövltinin quruluu v idar sistemi [Mtn]: monoqrafiya /Zabil Bayramli; elmi red. S.liyarli.- B., 2006.- 258 s.: (5) v. k.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 242-257.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-79314] 1677. Budaqov, B. Böyük pk Yolu [Mtn] /Budaq Budaqov.- B.: Nafta-Press, 2006.- 15, [1] s.: xrit; 20 sm.1 man.- [2006-77064] 1678. Bünyadov, Z. Azrbaycan Atabylri dövlti (11361225-ci illr) [Mtn] /Ziya Bünyadov; msul red. .Mustafayev; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. rqünasliq in-tu.- B.: Elm, 2006.- 247, (1) s.; 22 sm.Biblioqr.: s. 240-246.- 8 man., 1000 nüs.- ISBN 5-80661699-1 (cildli).- [2006-78693] 1679. Davit, P. Dünya v ya onun dörd trfinin ümumi tsviri [Mtn]: Y.V.Çmnzminlinin qeydlrindn trcüm /Pyer Davit; Kornel Lö Brn; fransiz dil. trc. S.liyeva; 238

red. F.lkbrli; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.B.: Nurlan, 2006.- 88, (2) s., (29) s.: k.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs.- [2006-78078] 1680. Ermnistan Respublikasi [Mtn]: mlumat-soru kitabçasi /red. E.liyev, Y.Yaqubov; Qafqaz etni-sosial aradirmalar mrkzi.- B., 2006.- 77 s.: k., cdv.; 23 sm.("Bölg" silsilsindn I buraxili).- 1 man.- [2006-78423] 1681. hmdov, S. Azrbaycan tarixindn yüz xsiyyt [Mtn] /Sbuhi hmdov.- B.: Ayna Mtbu evi, 2006.- 265 s., portr., fotok., ill.; 24 sm.- 4 man., 2000 nüs.(cildli).[2006-81288] 1682. liyev, H. Azrbaycanim, Göyçm, Toxlucam mnim... [Mtn] /Haci liyev; red. Mnsur.- B.: Nurlan, 2006.- 375 s.: foto, xrit; 20 sm.- 250 nüs.- [Prez. k/x] 1683. liyev, R. Azrbaycan Demokratik Respublikasinin yaranmasi, faliyyti v süqutu [Mtn]: drs vsaiti /Rhim liyev; elmi red. S.Mmmdov; ADPU.- B., 2006.- 132 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 129-130.- 3 man., 500 nüs. (cildli).[2006-79335] 1684. mrahov, M. kinci Dünya müharibsinin yekunlari v drslri (1939-1945) [Mtn] /Mais mrahov, Nazir sdov; red. O.B.Sultanov; Azrb. Resp.Th.Prob. in-tu, ADPU, Azrb. mül. in-tu ki fil.- B.: Mütrcim, 2006.75, [1] s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 73-75.- 4 man., 200 nüs.- [2006-81479] 1685. sdov, N. Azrbaycanin Asiya v Avropa ölklri il qariliqli laqlri [Mtn]: qdim dövrdn XIX sr qdr: drs vsaiti /Nazir sdov; elmi red. S.A.Mmmdov.- B., 2006.- 150, [2] s.; 19 sm.- Biblioqr.: s. 147-149.- 4 man., 500 nüs.- [2006-81480] 1686. sgrova, H.R. Tarix: llr, hadislr, görülr, xatirlr [Mtn]: tarixi publisistik qeydlr /H.R.sgrova; red. .Mmmdov, Z.Mhrrmli.- B., 2006.- 252 s.- [ATU k/x] 239

1687. Gncli, S. (Mmmdov). Nsillr, aillr, talelr [Mtn]: ensiklopedik toplu /Sabir Gncli; red. v bdii trt. S.Gncli.- B.: Azrbaycan, 2006.- I kitab.- 147 s.: k.; 28 sm.- 8 man., 400 nüs. (cildli).- [2006-79183] 1688. Haciyev, M. Hökmdar daltsiz olanda... v ya qanunlar susanda!!...? [Mtn]: (tarixi xsiyytlr haq.) /Maqsud Haciyev.- B.: Azrnr, 2006.- I kitab.- 773 s.: k.; 24 sm.- Biblioqr.: s. 768.- 15 man., 600 nüs. (cildli).[2006-78966] 1689. Hsnolu, . Göyç deportasiyasinin sonu [Mtn] /linai Hsnolu; red. S.Aayev.- B.: Avropa, 2006.175, [1] s.: k., [1] v. port.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 500 nüs. (cildli).- [2006-77530] 1690. Hsnov, E. Bairnam [Mtn]: (Mir Cfr Bairov haq.) /Elçin Hsnov.- B.: Qanun, 2006.- 67, (1) s.; 16 sm.1 man., 300 nüs.- [2006-78527] 1691. Hüseynov, A. Asiya hökmdarlari [Mtn]: ensiklopedik mlumat kitabi /Asif Hüseynov; red. .Qocayev.- B.: ms, 2006.- 286, (2).s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 280-284.- 3 man., 300 nüs.- [2006-79284] 1692. Hüseynov, R. Qrbi Azrbaycan mühacir hökumti: ideyadan gerçkliy [Mtn] /Ramazan Hüseynov; red. A.Qaradrli.- B.: irvannr, 2006.- 120 s.: k.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 500 nüs.- [2006-778905] 1693. Xlilli, X. Qaraba: Etnomnvi inkiaf tarixi [Mtn]: n qdim dövrdn 1920-ci il qdr /Xliyddin Xlilli; elmi red. T.ahbazov.- B.: Gün, 2006.- 79, [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 73-79.- 2 man., 300 nüs.- [2006-77322] 1694. Xocali soyqirimi [Mtn]: (sndlrd, faktlarda v xarici mtbuatda) 1992 /red. heyti N.Abdullayev [v b.]; ba red. A.rifov; Azrbaycan Vtnda CM. ink. yardim assosiasiyasi.- B.: bilov, Zeynalov v oullari, 2006.- 582, [2] s.: [12] v. k.; 30 sm.- Mtn Azrb., rus v ing. dillrind.- 10 man. 19 qp., 500 nüs.- ISBN 5-87459-233-4 (cildli).- [2006-77137] 240

1695. lkin, Q. Baki v bakililar [Mtn] /Qilman lkin; red. A.Musayev; ön söz. F.Qasimzad.- Üçüncü nri.- B.: Nurlan NPM, 2006.- 383, (1) s.: (12) v. k., (1) v. portr.; 22 sm.- 7 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-426-12-7 (cildli).[2006-78003] 1696. manov, R. Qondarma Daliq Qaraba Muxtar Vilaytinin yaranmasi tarixindn [Mtn] /Rftar manov; elmi red. .Babayev, E.Mhrrmov; Azrb. Resp. TN, Azrb. döv. dniz akad-si.- B., 2006.- 228, [1] s.: [4] s. k.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 219-227.- 2 man., 100 nüs.- [200677075] 1697. sgndrov, A. Azrbaycanda türk-müslman soyqirimi probleminin tarixünaslii 1918-1920 [Mtn] /Anar sgndrov; elmi red. Y.Mahmudov, F.brahimli.- B.: Adilolu, 2006.- 391, [4] s.; 22 sm.- 2 man., 400 nüs. (cildli).- [2006-77398] 1698. smayilov, . Azrbaycan- ran mdni laqlri XX srd [Mtn] /srafil smayilov.- B.: ADNA, 2006.- 96 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 91-93.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 589-968-119-5- [2006-77284] 1699. smayilov, . Azrbaycanin XX srd Almaniya v Fransa il laqlri [Mtn] /srafil smayilov.- B.: ADNA, 2006.- 79 s.: k.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 77.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 5-89-968-126-8- [2006-78543] 1700. zahli tarix terminlri lüti [Mtn] /trt.-mül. .X.Zeynalov; elmi red. T.T.Vliyev; red. S.A.Sadiqova.B.: Azrnr, 2006.- 284 s.; 21 sm.- 6 man., 500 nüs.- [Prez. k/x] 1701. Kalankatuklu, M. Albaniya tarixi [Mtn] /Moisey Kalankatuklu. Alban salnamsi /Qo Mxitar /trc., müqd., qeyd v rh. mül. Ziya Bünyadov; red. M.smayilov.Tkrar nr.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 293,(3) s.; 22 sm.- 1 man. 77 qp., 25000 nüs.- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il Srncami il nr olunur.- SBN 10 241

9952-421-52-2.- ISBN 13 978-9952-421-52-1 (cildli).[2006-79901] 1702. Qarabanamlr [Mtn] /trt. Akif Frzliyev; elmi red. Nazim Axundov.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.kitab I: Qarabanam /Mirz Adigözl by. Qaraba tarixi /Mirz Camal Cavanir Qarabai. Qaraba xanliinin 17471805-ci illrd siyasi vziyytin dair /hmd by Cavanir.- 215,(1) s.; 22 sm.- 1 man. 36 qp., 25000 nüs.(Azrb. dili v tarixi).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il Srncami il nr olunur.- ISBN 10 9952-34-068-0.- ISBN 13 978-9952-34-068-6 (cildli).[2006-79904] 1703. Qarabanamlr [Mtn] /trt. Nazim Axundov; elmi red. A.Frzliyev.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.kitab II: Tarixi-Safi /Mirz Yusif Qarabai. Kitabi-TarixiQaraba /Mir Mehdi Xzani. Pnah xan v brahim xanin Qarabada hakimiyytlri v o zamanin hadislri /Rzaqulu by Mirz Camal olu.- 286, (2) s.; 22 sm.- 1 man. 36 qp., 25000 nüs.- (Azrb. dili v tarixi).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il Srncami il nr olunur.SBN 10 9952-34-069-9.- ISBN 13 978-9952-34-069-3 (cildli).- [2006-79905] 1704. Qarabanamlr [Mtn] /trt. Nazim Axundov; elmi red. A.Frzliyev.- Tkrar nr.- B.: rq-Qrb, 2006.III kitab: Tarixi-Cdidi-Qaraba /Mirz Rhim Fna. hvalati-Qaraba /Baharli. ua hrinin tarixi /Hsn xfa lizad. Qaraba vilaytinin qdim v cdid keyfiyyt v övzalari. /Hsnli Qarabai. Gülüstani-rm: V fsil /Abbasqulu Aa Bakixanov.- 247,(1) s.; 22 sm.- 1 man. 36 qp., 25000 nüs.- (Azrb. dili v tarixi).- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il Srncami il nr olunur.- ISBN 10 9952-34-070-2.- SBN 13 978-9952-34070-9 (cildli).- [2006-79906] 1705. Qarayev, E. F..Soymonovun "Xzr dnizinin v orada hyata keçiriln Rusiya iallarinin, imperator Böyük 242

Pyotrun tarixinin bir hisssi kimi tsviri" adli syahtnamsi Azrbaycan tarixinin mnbyi kimi [Mtn] /Elçin Qarayev; elmi red. T.Mustafazad; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- B., 2006.- 141 s., (4) v. xrit (qat.); 20 sm.Biblioqr.: s. 134-140.- 1 man. 60 qp., 500 nüs.- [200678890] 1706. Qdim Azrbaycan tarixi mixiyazili mnblrd [Mtn] /trt., trc., ön sözün v rh. mül. Solmaz Qaqay; red. E.Mhrrmov.- B.: Thsil, 2006.- 147, (1) s.; 20 sm.Biblioqr.: s. 140-145.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78295] 1707. Quliyev A. Qdim rq quldarliq dövltlrind siyasi v hüquqi fikir [Mtn] /Aqin Quliyev.- B.: Nurlan, 2006.- 264 s.; 21 sm.- 500 nüs. (cildli).- [2006-246563] 1708.Quliyev, . Türk olu,... 17-ci... hücuma hazir ol! [Mtn]: tarixi oçerk /mir Quliyev, Aydin Quliyev; red. H.sgrov.- Tkm. ikinci nri.- B.: Adilolu, 2006.- 473, [1] s.: k., [15] v. k.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 446-469.- 5 man., 500 nüs.- [2006-81018] 1709. Qurban, T. Dümnlrindn güclü xsiyyt [Mtn]: (Mir Cfr Bagirovun anadan olmasinin 110 illiyi münasibtil) /Teyyub Qurban; red. Q.Quliyev.- B.: irvannr, 2006.- kitab I. - 582, [1] s.; 20 sm.- 3 man., 200 nüs. (cildli).- [2006-77404] 1710. Qurbanov, R. XIX srin birinci yarisinda imali Azrbaycanda azadliq hrkati [Mtn] /Ramin Qurbanov; elmi red. T.T.Vliyev, H.N.Hsnov; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 189, [2] s.: k., [1] v. xrit (qat.).; 20 sm.- Biblioqr.: s. 171-187.- 2 man., 500 nüs.- [2006-78015] 1711. Manafova, M. Mdniyyt tarixi v nzriyysi [Mtn]: drslik /Maral Manafova; elmi red. V.Mmmdova.- B.: Tbib, 2006.- 402, [1] s.; 23 sm.Biblioqr.: s. 396-400.- 5 man., 600 nüs. (cildli).- [200678117] 243

1712. Mehdiyev, R. Milli mfkür, dövltçilik, müstqillik yolu il. iyun 1971-iyun 2001[Mtn]: mqallr, çixilar, müsahiblr /Ramiz Mehdiyev; red. A.Aslanov, V.Musayev.- B.: XXI-Yeni nrlr evi, 2006.- I cild.- 622 s.; 22 sm.- 10 man., 500 nüs.- ISBN 10 9952-419-05-4.- ISBN 13 978-9952-419-05-4 (cildli).- [2006-79988] 1713. Mdniyyt tarixi v nzriyysi [Mtn]: drslik /ümumi red. M.C.Manafov v S.A.ahhüseynova; elmi red. V..Mmmdova; Azrb. Resp. Thsil nazirliyi.- B.: Tbib, 2006.- 819, [1] s.; 23 sm.- Biblioqr.: s. 810-815.- 9 man. (cildli).- [2006-77561] 1714. Mmmdli, N. Atatürk biziml [Mtn] /Natiq Mmmdli; elmi red. .Muxtarova.- B.: AzAtaM, 2006.95, [1] s.; 17 sm.- (Mustafa Kamal Atatürkün anadan olmasinin 125 illiyin hsr olunur).- Biblioqr.: s. 94.- 1 man. 40 qp., 250 nüs.- [2006-77565] 1715. Mmmdov, Ç. Azrbaycanin siyasi tarixi [Mtn]: XIX-XX srlr /Çingiz Mmmdov; elmi red. H.C.Aslanov.- B.: Avrora, 2006.- 336 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 332-333.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2006-77846] 1716. Mmmdov, . Kömkçi tarixi fnlr [Mtn] /badulla Mmmdov; elmi red. M.Hsnov.- B.: Elm, 2006.- 111, [1] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 109-111.- 2 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1296-1- [2006-77361] 1717. Mmmdov, N. Azrbaycan SSR Daliq Qaraba Muxtar Vilayti iyun 1941 ­ dekabr 1950-ci illrd [Mtn] /Nazim Mmmdov; elmi red. Q..Haciyev; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- B.: Elm, 2006.- 182, [1] s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 158-180.- 2 man., 500 nüs. (cildli).[2006-77393] 1718. Mmmdov, T. Qafqaz Albaniyasi ilk orta srlrd [Mtn] /Tofiq Mmmdov; red. Y.M.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- B.: Thsil, 2006.- 399, (1) s., cdv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 362-395.- 3 man., 500 nüs.[2006-78285] 244

1719. Mmmdova, H. Azrbaycan Xalq Cümhuriyyti dövründ Yuxari Qarabada siyasi vziyyt: Ermni terrorizminin güclnmsi (1928-1920) [Mtn] /Hvva Mmmdova; elmi red. A.sgndrov.- B.: Naii Evi, 2006.149, (2) s.: (1) v. k., (1) v. xrit qat.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 140-149.- 1 man. 94 qp., 1000 nüs. (cildli).- [2006-79242] 1720. Mmmdova, . Analarin fryadi [Mtn] /fiq Mmmdova; msl. v red. X.Bairov.- B.: Gnclik, 2006.507, [1] s.: k.; 20 sm.- ("Soyqirim analardan balanir" kitabinin davami).- 8 man. 60 qp., 500 nüs.- ISBN 5-80201719-8- [2006-80435] 1721. Mir Cfr Bairov xatirlrd -2 [Mtn] /topl., il. v capa hazir. Ramiz hmdov.- B.: Nurlan, 2006.- 479, (1) s.; 20 sm.- Mtn kiril lifbasinda.- 3 man., 500 nüs. (cildli).[2006-78218] 1722. Mirzyev, H. Müstqillik urunda mübariz yollarinda [Mtn] /Hsn Mirzyev; elmi red. Z.M.Hsnliyev.- B.: Elm, 2006.- Cild X. - 688 s.: k., portr.; 23 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1711-4 (cildli).- [2006-79985] 1723. Mustafa Kamal Atatürk v türkçülük [Mtn]: elmi konfransin materiallari 29 oktyabr 2005-ci il /Azrb. Atatürk Mrkzi; trt. Osman Musayev; red. S.Nzrli.- B.: Nurlan, 2006.- 73, (1) s.: k.; 29 sm.- (Atatürkün anadan olmasinin 125 illiyin hsr olunur).-. Biblioqr.: s. 66-73.- 4 man., 300 nüs.- [2006-77008] 1724. Müslümqizi, S. Ölümdn o yandaki Xocali [Mtn] /Sriyy Müslümova; red. M.Nazimolu; rssam V.Ucatay.B.: ms, 2006.- 222, (2) s.: k.; 20 sm.- 5 man., 2000 nüs.[2006-78381] 1725. Nehru, C. Ümumdünya tarixin nzr [Mtn] /Cvahirll Nehru; trc. T.Paazad.- Tkrar nr.- B.: rqQrb, 2006.- 342, (2) s.; 20 sm.- (Dünya dbiyyati).- 2 man. 44 qp., 25000 nüs.- Azrb. Resp. Prezidenti lham liyevin 12.01.04-cü il Srncami il nr olunur.- SBN 245

10 9952-34-002-8.- ISBN 13 978-9952-34-002-0 (cildli).[2006-78831] 1726. Ncfov, B. Deportasiya [Mtn] /Bxtiyar Ncfov; red. N.Seyidliyev.- B.: Çaiolu, 2006.- III hiss.- 317, (2) s.; 21 sm.- Mtn Azrb. v rus dillrind.- 3 man., 800 nüs. (cildli).- [2006-79575] 1727. Ncfov, B. Dümnin iç üzü: XIX-srin sonu XXsrin vvlrind Türkiy v Cnubi Qafqazda ermni terrorizminin tarixi [Mtn] /Bxtiyar Ncfov; red. N.Seyidliyev, E.Mmmdova.- B.: Çaiolu, 2006.- II hiss.- 434, (2) s.; 21 sm.- 3 man., 800 nüs. (cildli).- [200679574] 1728. Nqican, L. Naxçivannam [Mtn] /Leyla Nqican; red. A.sabyli; nair Q.sabyli; sponsor Mlaht Xatun.- B.: irvannr, 2006.- 200 s., portr.; 21 sm.- 1 man., 100 nüs.- [2006-81457] 1729. Novruzolu, R. Genosid... [Mtn] /Rövn Novruzolu; elmi red. X.Vliyev; red. M.Quluzad [v b.].B.: Adilolu, 2006.- 473, (1) s.: k. (16) v. + 1 v. xrit; 30 sm.- (Beynlxalq terrorizm silsilsindn: Ermni terrorizmi1 kitab).- 15 man., 1000 nüs.- ISBN 978-9952-408-27-0 (cildli).- [2006-78230] 1730. 31 Mart Azrbaycanlilarin Soyqirimi Günüdür [Mtn]: metodik tövsiylr /trt. Bybala lsgrov; red. K.Tahirov; Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azrbaycan Milli Kitabxanasi.- B.: 2006.15 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 13-15.- 1 man.- [2006-77291] 1731. Rhimov, K. (Kngrli). Azrbaycan: ulu v müasir tariximiz baxi [Mtn] /Kamran Rhimov; elmi red. A.Haciyeva, red. M.lizad.- B.: irvannr, 2006.- 394, (1) s.; 21 sm.- 1 man., 200 nüs. (cildli).- [2006-78732] 1732. Semnani, P. Ftli ah Qacar [Mtn] /Pnahi Semnani; fars. dil. trc. R.Krimov; elmi red. M.Naisoylu; red. V.Quliyev; AMEA, M.Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- B.: 246

ua, 2006.- 255 s.: k.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs.- [200678891] 1733. Srdariniya, S. Arazin hr iki tayinda müslmanlarin soyqirimi [Mtn] /Smd Srdariniya; fars dil. trc. ed. A.Maralanli; elmi red. .Rhimli.- B.: Elm, 2006.- 118, (2) s.: k.; 22 sm.- 3 man., 1000 nüs.- ISBN 8066-1340-2- [2006-80370] 1734. Standeyc, T. Türkün möcüzsi [Mtn]: elmi, tarixi mqallr toplusu /Tom Standeyc; red. .hmdolu; trc. T.A.Musayeva.- B.: Nurlar NPM, 2006.- 176 s.: rnq.il.; 22 sm.- 5 man., 250 nüs.- SBN 9952-426-10-0- [Prez. k/x] 1735. Suver, A. Sari yarpaqlar mövsümü [Mtn]: xatirlr /Akkan Suver; trc. A.Mamayeva; elmi red. O.Musayev.B.: AzAtaM, 2006.- 196, [4] s.; 17 sm.- (M.K.Atatürkün anadan olmasinin 125 illiyin hsr olunur).- 1 man. 40 qp., 500 nüs.- [2006-77564] 1736. msizad, N. Azrbaycançiliq [Mtn]: Azrbaycan xalqinin milli ideologiyasi /Nizamddin msizad; red. K.Talibzad.- B.: Nurlar, 2006.- 190, [2] s.; 21 sm.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 9952-426-24-0 (cildli).- [2006-78959] 1737. ua hrin hsr edilmi konfrans v srginin materiallari [Mtn]: 7 may 2005-ci il /Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi; red. Zahid Abbasov.- B., 2006.- 58, [2] s.: k.; 19 sm.- 1 man. 40 qp., 300 nüs.[2006-77453] 1738. ükürov, K. Türkmnçay-1828 [Mtn]: tarixi xronika /Krim ükürov; elmi red. Y.Mahmudov; red. S.Turabova, T.Hmid.- B., 2006.- 188 s.: foto, xritlr; 20 sm.- Sndlr: s. 111-187.- 11 man., 500 nüs.- ISBN 10 9952-8090-8-5.- ISBN 13 978-9952-8090-8-4- [Prez. k/x] 1739. Teymurolu, . Nriman Nrimanov v türk xalqlari [Mtn]: monoqrafiya /mir Teymurolu; elmi red. G.B.Baxliyeva; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. rqünasliq in-tu.- B.: Nurlan, 2006.- 159, [1] s.: k.; 20 247

sm.- Biblioqr.: s. 150-158.- 3 man., 300 nüs.- ISBN 9952426-15- [2006-81060] 1740. Taiolu, . Qdim ön Asiya v ön Qafqaz türk tayfalari [Mtn]: 2 cildd.- B.: Nurlan, 2006.- 670, (2) s.: k., (3) v. xarit (qat.); 24 sm.- Cild II: Ermnilr v gürcülr Qafqaz Ouz Albaniyasi razisind.- Biblioqr.: s. 658-669.- 26 man., 300 nüs. (cildli).- [2006-78395] 1741. Ünüvar, V. Naxçivan: tlatüm v burulanlar (19201921) [Mtn] /Veysl Ünüvar; elmi red. .Haciyev; Türkiy türkcsindn çevirn v ön sözün mül. .Quliyev.Naxçivan: cmi, 2006.- 101, [3] s.; 20 sm.(M.K.Atatürkün anadan olmasinin 125 illiyin hsr olunur).2 man., 1000 nüs.- [2006-77677] 1742. Vandalizm: Tarixi adlara qari soyqirim [Mtn] /trt. Nazim Mustafa; ideya v ön söz mül. Y.Mahmudov; elmi red. E.Mhrrmov; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- B.: Thsil, 2006.- 91, (1) s.; 21 sm.- 3 man., 500 nüs.[2006-80036] 1743. Vzirov, Y. Litva tatarlari tarixi: Millt basmaxanasi Amscid: 1919 [Mtn] /Yusif by Vzirov; rus dil. trc. Mnzr brahimova; rb qraf. latin transliterasiya ed. S.Haci; elmi red. v ry. V.Arzumanli.- B.: Nurlan, 2006.83, [1] s.; 20 sm.- (Krim Litva tatarlari cmiyyti nriyyatindan Sayi: 1).- Mtn Azrb. rb. v rus dillrind.- 1 man. 20 qp., 300 nüs.- [2006-77826] 1744. Yanar, Y. SSR tarixi: sovet sosializminin iç üzü [Mtn] /Yusif Yanar; red. K.Rhimov.- B.: Kitab Klubu, 2006.- 67, [1] s.; 20 sm.- 1 man. 20 qp., 150 nüs.- [200677675] 1745. Zabit, . Türklrin raqda qisa tarixi [Mtn] /akir Zabit; rb dil. trc. C.Xidirov; red. R.Xlilov.- B.: Nurlar NPM, 2006.- 88 s.; 21 sm.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 9952426-09-7- [Prez. k/x] 1746. Zülfüqarli, M. Azrbaycani kimlr idar edib? (may 1918- oktyabr 2003) [Mtn] /Mhrrm Zülfüqarli; red. 248

B.Hüseynolu.- B.: Qanun, 2006.- 135, (1) s.: k.; 24 sm.(Azrb. tarixi).- 2 man., 500 nüs.- [2006-78358] 1747., . : XIX- XX . []: / ; . . ...- .: , 2006.- 458 .; 21 .- 8 ., 500 .- ISBN 5-86106-123-8-[. ] 1748., . [] / .- .: , 2006.- 222 .: .; 21 .- 2 .- ISBN 5-903009-01-8- [2006-2-772521] 1749. , . -- 14721473 [] / , ; . . .; .. ; ...- .: , 2006.- 128 ., .; 21 .- 5 ., 1000 .- ISBN 5-8066-1372-0- [2006-2-771167] 1750., . - : (1941-1946): [] / ; . . ...- .: , 2006.- 559 .: 8 .; 22 .- 5 ., 2000 .- ISBN 5-91017-012-0- [2006-2772501] 1751., . : []: / .- .: , 2006.- 256 .: ; 20 .- 20 .,1000 .- ISBN 5-86218-289-6- [. ] 1752., . [] / ; . . .; . ..- .: , 2006.- 266 .; 20 .- 8 ., 1000 .- ISBN 9952-435-00-2.- ISBN 978-9952-435-009- [. -] 1753., . : 1953-1956 "" [] / ; . .., ..; . ..- .: , 2006.- 368 ., .; 22 .- [2006-2-775753] 249

1754. . / .- : , 2006. - 50 .; 20 .- 1 ., 100 .- [2006-1-696858] 1755., . : []: 3- . / ; . .. ; . ..- .: , 2006.- . 1: " " .- 136 ., .; 19 .- 5 ., 300 .- [. -] 1756., . IV . ..-III . .. []: / ; . ..; . .., ..; , ....- .: , 2006.- 288 .: .; 22 .- .: . 271-283.- 3 ., 500 .- [2006-2-771801] 1757., . []: - / ; . . .; .- .: , 2006.- 364 .; 21 .- ( ).- 8 ., 500 .- ISBN 9952-432-02- [. -] Xarici ölklrd nr olunan kitablar 1758. Abbaszad, A-T. (Hüseynova). Hqiqtin tnsiym [Mtn]: seirlr /Azad-Taleh Abbasqizi; bdii red. .Mmmdli; ön söz. mül. .Abbas; rssam A.Ziyadxan, Taleh.- Tbilisi, Kolori, 2006.- 143 s.: k.; 20 sm.- 1 man. 60 qp., 2000 nüs.- [2006-77608] 1759.kbr, . Götenin röyasi [Mtn]: roman v hekaylr /li kbr; red. S. Baycan.- stanbul: Caalolu, 2006.- 267 .; 20 sm.- 5 man., 1000 nüs.- [Prez. k/x] 250

1760. brahimov, H.S. rg peripatetizmi v islamda imamilik [Mtn] /Haci Sbuhi brahimov; elmi red. Z.Abdullayev.- Tbriz: Firuzan, 2006.-135, [1] s.; 20 sm.Bibliogr.: s. 133-135.- 3 man., 300 nüs.- SBN964-5600-2185- [2006-79344] 1761. Mirz, S. Ey dadi-bidad!..: [Mtn]: satirik eirlr /Sakit Mirz; red. S.Mirz.- stanbul, 2006.- 284 s.; 19 sm.7 man. 40 qp.- [2006-80299] 1762. irvani, Y. M. Sufi yolunu keçmk istynlr üçün sirlrin izahi [Mtn]: Yaradili ardicillii /Yusif Muskuri irvani; rbcdn çevirn v ön söz mül. C.Haciyev; elmi msl. Z.Quluzad.- Stokholm, "CA&CC Press", 2006.- 336 s., cdvl; 24 sm.- 10 man.(cildli).- [2006-81391] 1763. vecicki, M. Korrupsiyaya qari mübariz örnklri [Mtn] /Marcin vecicki; USAD.- Vyana, 2006.- 293 s.: k.; 29 sm.- 6 man., nüs yox.- [2006-78445] 1764. Topba, O-N. Görkmli v nümunvi xsiyyt Mhmmd Mustafa-sllahu leyhi v sllm [Mtn] /Osman Nuri Topba.- stanbul: Üsküdar, 2006.- 158 s., [1] v. k.; 20 sm.- (Quran v sünn iiginda).- Biblioqr.: s. 399-401.- 3 man.- ISBN 9952-8083-2-1.- ISBN 978-99528083-2-2- [2006-78215] 1765. , . , []: /.., .., ....: , 2006.- 289 .; 22 .- : . 296.- 3 ., 1500 .- ISBN 5-7598-0345-- [2006-2771336] 1766. , M. : : [] / .- .: , 2006.- 223 .; 21 .- ( ).- 7 ., 3000 .- ISBN 5-9684-0489-2- [. -] 1767., . / .- .: , 2006.- 64 .: ; 20 .- 1000 .- ISBN 5-86218-287-- [. -] 251

1768., .. - : , , [] / ; . . .. .- : , 2006.- 192 .; 22 .- .: . 129..: . 167.- 5 ., 700 .- ISBN 5-8125-0870-4[2006-2-772532] 1769. - = Rusca-azerbaytcanca daniiq kitabi [].- .: : : , 2006. - 155 .; 14 .- 3 ., 3000 .- ISBN 5-271-11770-7.- ISBN 517-031186-9.- ISBN 5-9578-1730-9- [. -] 1770., . []: = Hqiqtin gözlliyi: poema / ; . . ..- : , 2006.- 352 .: 16 . ., . .; 21 .- 16 ., 1000 .- ISBN 5-8091-0317-00- [. -] Avtoreferatlar Flsf elmlri Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 1771.fndiyev, O. Estetik idrak v onun folklorda tcssümü [Mtn]: 09.00.04.- Estetika /Osman fndiyev; BDU.- B., 2006.- 39 s.- [2006-78649] 1772.smayilov, V. Müasir fizikanin paradiqmalari v metodoloji prinsiplri: mntiqi-qnoseoloji thlil [Mtn]: 09.00.01.- Ontologiya v idrak nzriyysi; 09.00.08.- Elm v texnikanin flsfsi /Vilayt smayilov; BDU.- B., 2006.58 s.- [2006-78273]

252

Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1773.Abbasova, M. Siyasi milli üur sosial flsfnin obyektidir [Mtn]: 09.00.11.- Sosial flsf /Mtant Abbasova; BDU.- B., 2006.- 26 s.- [2006-79064] 1774.hmdov, T. Azadliq ideyasi: Hüquqi v xlaqi aspektlrin müqayisli thlili [Mtn]: 09.00.11.- Sosial flsf /Tofiq hmdov; BDU.- B., 2006.- 25 s.-[200678653] 1775.Süleymanov, N. slam mdniyytind sufizm [Mtn]: 09.00.03.- Flsf tarixi /Nriman Süleymanov; BDU.- B., 2006.- 25, [1] s.- [2006-78644] 1776.kixanova, M. Sufizm flsfsinin "Kamil insan" konsepsiyasi [Mtn]: 09.00.03.- Flsf tarixi /Mtant kixanova; AMEA, Flsf v siyasi hüquqi tdqiqatlar intu.- B., 2006.- 29 s. - [2006-79059] 1777., . K []: 09.00.11 ; 09.00.13, / ; ; - . - ., 2006.28 .- [2006-81] Psixologiya Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1778.Balabyova, . Yenilm raitind sosial-psixoloji münasibtlrin formalamasi xüsusiyytlri [Mtn]: 19.00.05- Sosial psixologiya /lham Balabyova; BDU.B., 2006.- 22 s.- [2006-78651] 1779.Mirzyev, . Posttravmatik stresslrin sosial-psixoloji thlili [Mtn]: 19.00.05- Sosial psixologiya /lham Mirzyev; BDU.- B., 2006.- 18 s.- [2006-78650] 1780.Piriyeva, E. Siyasi proseslrd milli psixologiya amili [Mtn]: 19.00.05- Sosial psixologiya /Elnar Piriyeva; BDU.- B., 2006.- 21 s.- [2006-77729] 253

1781.Vliyeva, Y. btidai istintaqda dindirmnin psixoloji msllri [Mtn]: 19.00.05- Sosial psixologiya /Yamn Vliyeva; BDU.- B., 2006.- 18 s.- [2006-77728] 1782. , . .. []: 19.00.01 , , / ; ; - . - ., 2006.- 22 .- [2006-28] Siyast Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1783.Aabyli, H. Rusiya Federasiyasinda Cnubi Qafqaz ölklrin qariliqli münasibtlr [Mtn]: 23.00.04Beynlxalq münasibtlrin v qlobal inkiafin siyasi problemlri /Hsrt Aabyli; BDU.- B., 2006.- 25 s.[2006-78648] 1784. sgrov, V. Azrbaycan Resplikasinin Milli thlüksizlik sistemind informasiya thlüksizliyinin yeri v rolu [Mtn]: 23.00.02- Siyasi institutlar, etnosiyasi konfiliktologiya, milli v siyasi proseslr /Vidadi sgrov; ARPYDA.- B., 2006.- 24 s.- [2006-78616] 1785.Srdarov, M. Müasir dövrd Azrbaycanda miqrasiya proseslri: Siyasi aspekt [Mtn]: 23.00.02- Siyasi institutlar, etnosiyasi konfiliktologiya, milli v siyasi proseslr /Mmmdaa Srdarov; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda dövlt idarçilik akademiyasi.- B., 2006.- 23 s.-[200678617] 1786. Vliyev, R. Azrbaycan Respublikasinin neft strategiyasi v milli thlüksizlik problemlri [Mtn]: 23.00.04- Beynlxalq münasibtlrin v qlobal inkiafin siyasi problemlri /Rövn Vliyev; Azrb. Resp. Prezidenti yaninda dövlt idarçilik akademiyasi.- B., 2006.- 26 s.[2006-78268] 254

1787., . : 23.00.04- / ; - . . ., .- ., 2006.- 24 .- [2006-122] 1788., . - : 23.00.04 / ; . . .- ., 2006.- 24 .- [2006-124] 1789., . []: 23.00.04- . / ; . . . . .- ., 2006.- 24 .[2006-120] qtisadiyyat. qtisadi elmlr Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 1790.hmdov N. Azrbaycanda keçid iqtisadiyyati raitind istehlak bazarinin formalamasi problemlri [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinn iqtisadiyyati v idar edilmsi (makroiqtisadi sviyy) /Nazim hmdov; AMEA, Naxçivan bölmsi.- B., 2006.- 48 s.- [2006-78620] 1791., . : 08.00.13 / ; - . . ...- ., 2006.- 42 .- [2006-79]

255

Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1792.Aayev, S. Sahibkarliq faliyytind maliyy menecmentinin tkili v onun tkmilldirilmsi yollari [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi /Samid Aayev; AMEA, qtisad in-tu.- B., 2006.26 s.- [2006-78618] 1793.Allahverdiyev, D. qtisadi thlüksizliyin dövlt tnzimlnmsi problemlri [Mtn] 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi /Dabyi Allahverdiyev; ADU.- B., 2006.- 25 s.- [2006-78612] 1794.Cahangirov, P. Keçid iqtisadiyyati raitind aqrar ixrac potensialinin formaladirilmasi amillri [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi (k/t) /Pnah Cahangirov; Azrbaycan Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- B., 2006.- 25 s.[2006-78280] 1795.hmdzad, K. Azrbaycan neft hasilati snayesind renta münasibtlrinin tdqiqi [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi /Knan hmdzad; AMEA, qtisad in-tu.- B., 2006.- 25 s.- [200677726] 1796.lirzayev, K. Azrbaycan Respublikasinin xarici iqtisadi laqlrinin gömrük-tarif tnzimlnm sistemi v onun tkmilldirilmsi problemlri [Mtn]: 08.00.14Dünya iqtisadiyyati /Krim lirzayev; ADU.- B., 2006.- 25 s.- [2006-78643] 1797.liyev, R. Reklam biznesinin modelldirilmsi [Mtn]: 08.00.13- qt-tin riyazi v instrumental üsullari /Rad liyev; AMEA, akad. ..Hüseynov ad. Kibernetika in-tu.- B., 2006.- 19 s.- [2006-79068] 1798.lizad, A. rzaq bazarinin qorunmasinin iqtisadi mexanizminin tkmilldirilmsi [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi /Asif lizad; 256

Azrbaycan Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- B., 2006.- 23 s.- [2006-78623] 1799.sgrov, . Elektron informasiya vasitlrind reklam bazarinin marketinq tdqiqi v onun tkmilldirilmsi istiqamtlri [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi /aiq sgrov; ADU.- B., 2006.- 26 s.- [2006-78645] 1800.sgrova, N. Aqrar sahd sahibkarliq faliyytinin formalamasi xüsusiyytlri v inkiaf problemlri [Mtn]: 08.00.01- qtisadi nzriyy /Nabat sgrova; ADU.- B., 2006.- 26 s.- [2006-78333] 1801.rfova, R. Azrbaycanda halinin pensiya tminati sisteminin formalamasi v onun tkmilldirilmsi istiqamtlri [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi /Rsmiyy rfova; AMEA, qtisad in-tu.- B., 2006.- 25 s.- [2006-77731] 1802.Frcli, C. Müasir raitd Azrbaycanin neft snayesind i qüvvsinin formalamasi v ondan smrli istifad edilmsi istiqamtlri [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi (myin iqtisadiyyati) /Clal Frcli; AMEA, qtisad in-tu.- B., 2006.- 26 s.- [2006-78332] 1803.Gökkaya, H.D. Keçid iqtisadiyyatinda özlldirm problemi (Türkiy tcrübsi v Azrbaycanda özlldirm) [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi (makroiqtisadiyyat) /Haci Duran Gökkaya; ADU.B., 2006.- 26 s.- [2006-78278] 1804.Haciyev, Q. Azrbaycan Respublikasinda aqromarketinqin tkili problemlri [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinn iqtisadiyyati v idar edilmsi /Qalib Haciyev; ADU.- B., 2006.- 23 s.- [2006-77727] 1805.Hbibbyli, . Azrbaycan Respublikasinin Böyük Britaniya il xarici iqtisadi laqlrinin sas istiqamtlri [Mtn]: 08.00.14- Dünya iqtisadiyyati /rstün Hbibbyli; AMEA, qtisad in-tu- B., 2006.- 25 s.- [2006-78277] 257

1806.Hüseynov, N. Karbonat yataqlarinin ekoloji problemlrinin iqtisadi vasitlrl hlli yollari [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi /Nazim Hüseynov; AMEA, qtisad in-tu.- B., 2006.- 24 s.[2006-79067] 1807.Hüseynova, L. Bazar münasibtlri raitind hali mulluunun yüksldilmsinin sas istiqamtlri (Azrbaycan Respublikasinin Gnc-Qazax bölgsinin materiallari üzr) [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi (k/t) /Laura Hüseynova; Azrbaycan Elmi-Tdqiqat Knd tsrrüfatinin iqt-ti v tkili in-tu.- B., 2006.- 23 s.- [2006-77632] 1808.smayilov, F. Müasir qloballama raitind keçid iqtisadiyyatli ölklrin xarici iqtisadi laqlrinin inkiaf problemlri [Mtn]: 08.00.14- Dünya iqtisadiyyati /Famil smayilov; ADU.- B., 2006.- 24 s.- [2006-78647] 1809.Krimova, N. Bazar iqtisadiyyati raitind maliyy hesabatinin thlili v auditi [Mtn]: 08.00.12- Mühasibat uçotu, statistika /Nüab Krimova; ADU.- B., 2006.- 22 s.- [2006-77622] 1810.Qafarov, N. Aqrar sahd kiçik v orta biznesin iqtisadi smrliliyinin yüksldilmsinin sas istiqamtlri [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi (k/t) /Nizami Qafarov; ADU.- B., 2006.- 26 s.[2006-77732] 1811.Qasimov, R. Statistik modelldirm üsullarinin tdqiqi il inflyasiya il bali msllrin tdqiqi [Mtn]: 08.00.13- qtisadiyyatin riyazi v instrumental üsullari /Rhim Qasimov; AMEA, akad. ..Hüseynov ad. Kibernetika in-tu.- B., 2006.- 18 s.- [2006-79066] 1812.Quliyev, E. Aqrar bazarin faliyytinin tkmilldirilmsi istiqamtlri [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi /Elsevr Quliyev; Azrbaycan Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- B., 2006.- 27 s.- [2006-78615] 258

1813.Quliyev, E. Bazar iqtisadiyyati raitind knd tsrrüfati mhsullari istehsalinin stimulladirilmasinin tkmilldirilmsi istiqamtlri (Azrbaycan Respublikasinin materiallari üzr) [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi (k/t) /Eldar Quliyev; Azrbaycan Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- B., 2006.- 26 s.- [2006-78330] 1814.Quliyev, F. rzaq bazarinin tnzimlnmsinin prioritet istiqamtlri [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinn iqtisadiyyati v idar edilmsi (k/t) /Fikrt Quliyev; ADU.B., 2006.- 25 s.- [2006-78272] 1815.Qurbanzad, A. Azrbaycanin ixrac potensialinin inkiaf problemlri [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi /Azr Qurbanzad; ADU.B., 2006.- 25 s.- [2006-77726] 1816.Mmmdov, R. Keçid iqtisadiyati raitind sas kapital investisiyalarin smrliliyinin struktur amillri [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi (tikinti) /Ramil Mmmdov; Azrbaycan Memarliq v inaat un-ti.- B., 2006.- 24 s.-[2006-77613] 1817.Novruzova, B. Sosial-mdni sferanin maliyyldirilmsinin tkmilldirilmsi istiqamtlri [Mtn]: 08.00.10- Maliyy, pul tdavülü v kredit /Bilqeyis Novruzova; ADU- B., 2006.- 26 s.- [2006-78641] 1818.Rzayev, V. Torpaq münasibtlrinin tkilati-iqtisadi mexanizminin tkmilldirilmsi [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinn iqtisadiyyati v idar edilmsi /Vli Rzayev; Azrbaycan Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- B., 2006.- 23 s.- [2006-78624] 1819.Sfrova, V. Azrbaycanda bazar raitind kommersiya faliyytinin tkili v formaladirilmasinin strategiyasi [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi (ticart) /Valid Sfrova; ADU.- B., 2006.- 27 s.- [2006-77630] 259

1820.Srdarov, T. Azrbaycanda bazar münasibtlrinin tkkülü raitind halinin inkiafi v mulluq siyasti [Mtn]: 08.00.01- qtisadi nzriyy /Tahir Srdarov; AMEA, qtisad in-tu.- B., 2006.- 34 s.- [2006-78270] 1821.Vliyev, . Aqrar bölmd sahibkarliin iqtisadi tnzimlnm istiqamtlri [Mtn]: 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi /lham Vliyev; Azrbaycan Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- B., 2006.- 25 s.- [2006-78642] 1822.Vliyeva, S. Azrbaycanda su tsrrüfati tikintilrinin smrliliyinin yüksldilmsi yollari [Mtn] 08.00.05- Xalq tsrrüfatinin iqtisadiyyati v idar edilmsi /Sevda Vliyeva; Azrbaycan Elmi-tdqiqat knd tsrrüfatinin iqtisadiyyati v tkili in-tu.- B., 2006.- 22 s.- [2006-79062] 1823., . []: 08.00.12- . / ; - . . .; . . . -.- ., 2006.- 28 .- [2006-3] 1824., . - []: 08.00.05- . - ( ) / ; , - .- ., 2006.- 24 .- [2006-126] 1825., . - []: 08.00.12. , / ; . . . -.- ., 2006.- 26 .- [2006-124] 1826. . ( ) []: 08.00.05 .- (.) / ; , - .- ., 2006.- 26 c.- [2006-31] 260

1827., . ( .) []: 08.00.05- .- ( ) / ; , - .- ., 2006.- 26 .- [2006-76] 1828., . []: 08.00.05- .- ( ) / ; - . . ., . . . -.., 2006.- 26 .- [2006-75] 1829., . - []: 08.00.05- .- () / ; - . . ., . . . -.- ., 2006.- 24 .- [200626] 34 Hüquq Elmlr doktoru 1830., . : 12.00.08- ; - / ; - . . ., .- ., 2006.- 54 .- [2006-153] 1831., . - : 12.00.08 ; /M..- ., 2006.- 64 .[2006-4] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 261

1832.Abdullayev, F. Apelyasiya mhkmsind cinayt mühakim icraatinin tkmilldirilmsi problemlri [Mtn]: 12.00.09- Cinayt prosesi, kriminalistika v mhkm ekspertizasi; mliyyat-axtari faliyyti /Frhad Abdullayev; BDU.- B., 2006.- 22 s.- [2006-77631] 1833.Cfrov, C. Qanunsuz sahibkarliq faliyytin gör cinayt msuliyyti msllri [Mtn]: 12.00.09- Cinayt hüququ, kriminologiya, cza icra hüququ /Cavid Cfrov; BDU.- B., 2006.- 20 s.- [2006-78611] 1834.hmdov, A. xsiyyt leyhin olan cinaytlrd viktimologiya problemi [Mtn]: 12.00.09- Cinayt hüququ, kriminologiya; cza icra hüququ /Aqin hmdov; BDU.B., 2006.- 23 s.- [2006-78279] 1835.liyev, Z. Salamlia qsdn air zrr vurma mllri il mübariznin cinayt hüququ problemlri [Mtn]: 12.00.08- Cinayt hüququ, kriminalogiya v czaicra hüququ; /Zmin liyeva; BDU.- B., 2006.- 21 s.[2006-79060] 1836.Hüseynova N. Azrbaycan Respublikasinda dövlt qulluunun hüquqi tnzimi [Mtn]: 08.00.14- nzabati hüquq, maliyy hüququ, informasiya hüququ /Naznin Hüseynova; AMEA, Flsf v siyasi-hüquqi tdqiqat intu.- B., 2006.- 18 s.- [2006-77623] 1837.Xlilov, E. Azrbaycan Respublikasinin yeni cinaytprosessual qanunvericiliyi aspektind cinayt mühakim icraatinda tqsirlndiriln xsin hüquqlarinin tminati [Mtn]: 12.00.09 - Cinayt prosesi, kriminalistika v mhkm ekspertizasi; mliyyat-axtari faliyyti /Elvar Xlilov; BDU.- B., 2006.- 18 s.- [2006-78276] 1838.manli, M. Terrorçuluq mllri il mübariznin cinayt-hüquqi v kriminoloji problemlri [Mtn]: 12.00.08 ­ cinayt hüququ v kriminologiya; cza-icra hüququ /Mhmmd manli; BDU.- B., 2006.- 32 s.- [2006-77038] 262

1839.Mustafayev, B. Qaçaqmalçiliq cinaytlrinin xüsusiyytlri (Azrbaycan Respublikasinin materiallari sasinda) [Mtn]: 12.00.09- Cinayt prosesi, kriminalistika v mhkm ekspertizasi; mliyyat-axtari faliyyti /Bxtiyar Mustafayev; BDU.- B., 2006.- 20 s.- [200678271] 1840., . : ( . .): 12.00.02- , / ; - . . ., .- ., 2006.- 28 .- [2006-2] 1841. , . - : 12.00.02- , / a; - . ., .- ., 2006.- 22 .- [2006-80] 1842., . : 12.00.09 ; ; - / ; - . .; . -. - .- ., 2006.23 .- [2006-78] 1843., . : 12.00.09- ; ; / ; - . . .; .- ., 2006.- 23 .- [2006-29] 1844., . - (): 12.00.10 / ; - . . .; .- ., 2006.- 21 .- [2006-121] 263

1845., . : 12.00.09 ; ; - / ; - - ., 2006.- 32 .- [2006-119] Thsil. Trbiy. Tlim Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 1846.brahimov, F. Tlim prosesind alqoritmik evristik faliyytlrin optimal münasibtlrinin saslari [Mtn]: 13.00.01- Ümumi pedaqogika, pedaqogikanin v thsilin tarixi /Firdun brahimov; Azrbaycan Respuplikasi Thsil problemlri in-tu.- B., 2006.- 41 s.- [2006-78234] 1847.Qasimova, L. Ümumthsil mktblri agirdlrinin milli-mnvi dyrlr sasinda trbiysinin nzriyy v tcrübsi (V-IX siniflrin dbiyyat v Azrbaycan tarixi) [Mtn]: 13.00.01- Ümumi pedaqogika, pedaqogikanin v thsilin tarixi /Lzif Qasimova; Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.- B., 2006.- 49 s.- [2006-78232] 1848., . , ( ): 13.00.02- ( ) / ; ., . -.- ., 2006.- 42 .- [2006-56] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 264

1849.Abdullayeva, S. Sinifdnxaric tdbirlr yuxari sinif agirdlrinin milli mnlik üurunun formaladirilmasinin mühüm vasitsi kimi [Mtn]: 13.00.01- Ümumi pedaqogika, pedaqogikanin v thsilin tarixi /Sid Abdullayeva; Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.- B., 2006.- 26 s.- [200678575] 1850.Cavadov, . Ümumthsil mktblrind monitorinq v qiymtlndirm üzr iin sistemi [Mtn]: 13.00.01Ümumi pedaqogika, pedaqogikanin v thsilin tarixi. /lham Cavadov; Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.- B., 2006.29 s.- [2006-78233] 1851.Hmzyev, . Yuxari sinif agirdlrind ekoloji mdniyytin formaladirilmasinin imkan v yollari [Mtn]: 13.00.01- Ümumi pedaqogika, pedaqogikanin v thsilin tarixi /liheydr Hmzyev; Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.- B., 2006.- 24 s.- [2006-78628] 1852.Xlilov, M. btidai siniflrd agirdlrin tsviri snt üzr bdii yaradiciliq qabiliyytlrinin inkiaf etdirilmsinin nzri-pedaqoji saslari [Mtn]: 13.00.01- Ümumi pedaqogika, pedaqogikanin v thsilin tarixi /Mahir Xlilov; Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi Naxçivan döv. un-ti.- B., 2006.- 24 s.- [2006-78576] 1853.smayilova, T. Tlim rus dilind olan mktblrd Azrbaycan dili tdrisinin inkiaf yollari (XX srin 30-90-ci illri) [Mtn]: 13.00.02- Tlim-trbiynin nzriyysi v metodikasi (Azrb. dilinin tdrisi metodikasi) /Tran smayilova; Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.- B., 2006.- 24 s.- [2006-78626] 1854.Kazdal, V. ngilis dilinin tdrisind kommunikativ yanama v onun ttbiqin tsir göstrn amillr [Mtn]: 13.00.02- Tlim-trbiynin nzriyysi v metodikasi (ingilis dilinin tdrisi metodikasi) /Vfa Kazdal; ADU.- B., 2006.- 19 s.- [2006-78627] 1855.Mehdiyeva, . Fizikanin tdrisind analogiyalardan istifadnin imkan v yollari [Mtn]: 13.0002.- Tlim v 265

trbiynin nzriyysi v metodikasi (fizikanin tdrisi metodikasi). /fiq Mehdiyeva; Azrb. Resp. Thsil problemlri in-tu.- B.,2006.- 26 s.- [2006-78629] 1856.Mollayeva, E. Yeniyetm qizlarda rf v lyaqt hisslrinin trbiy olunmasi üzr iin sistemi [Mtn]: 13.00.01- Ümumi pedaqogika, pedaqogikanin v thsilin tarixi /Elza Mollayeva; Azrb. Resp. Thsil problemlri intu.- B., 2006.- 26 s.- [2006-78231] 1857.Mürslov, . Gnc nslin estetik trbiysind musiqinin yeri v hmiyyti [Mtn]: 13.00.01- Ümumi pedaqogika, pedaqogikanin v thsilin tarixi /smayil Mürslov; Naxçivan dövl. un-ti.- Naxçivan, 2006.- 24 s.[2006-77718] 1858.Rüstmli, T. V-IX sinif agirdlrinin ail hyatina hazirlanmasinda etnopedaqoji materiallardan istifad üzr iin imkan v yollari [Mtn]: 13.00.01.- Ümumi pedaqogika, pedaqogikanin v thsilin tarixi /Tofiq Rüstmli; Naxçivan dövl. un-ti.- Naxçivan, 2006.- 20 s.- [2006-78300] 1859.ahbazova, Q. Kiçikyali mktblilrin nümunlr vasitsil mnvi trbiysi (Naxçivan Muxtar Respublikasi mktblrinin materiallari sasinda) [Mtn]: 13.00.01Ümumi pedaqogika, pedaqogikanin v thsilin tarixi /Qiziltac ahbazova; Naxçivan dövlt un-ti.- Naxçivan, 2006.- 24 s.- [2006-79034] 1860.Yusifova, N. Yeniyetmlik yai dövründ aild uaqlarla aparilan vtndaliq trbiysi iinin imkanlari v yollari [Mtn]: 13.00.01Ümumi pedaqogika, pedaqogikanin v thsilin tarixi /Nzakt Yusifova; Naxçivan dövl. un-ti.- Naxçivan, 2006.- 22 s.- [2006-77717] 1861., . . : 13.00.02- / ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 20 .[2006-55] 266

5 Riyaziyyat v tbiyyt elmlri Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 1862., . : 01.01.05 / ; - . . .; .- ., 2006.- 32 .- [2006-104] 1863., . 26 : 01.04.10 / ; , - .- ., 2006.- 38 .- [2006-112] 1864., . : 01.01.09 . / ; , - .- ., 2006.- 32 .- [2006-109] 1865., . .: 01.02.04- . / ; , - .- ., 2006.- 30 .- [2006-114] 1866., . : 01.01.05- . / ; , - .- ., 2006.- 29 .[2006-118] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 267

1867.Cfrov, T. Ge-Si mhlullarinda komponentlrin müxtlif paylanmi monokristallarin alinmasi v lokal sviyylrin tdqiqi [Mtn]: 01.04.07- Brk cisim fizikasi /Turan Cfrov; BDU.- B., 2006.- 18 s.- [2006-78637] 1868.Hsnova, Z. Bir girili v bir çixili sistemlrin optimal sintez msllrinin hlli üsullari [Mtn]: 05.13.18Riyazi modelldirm, ddi üsullar v proqram komplekslri /Zöhr Hsnova; AMEA, akad. ..Hüseynov ad. Kibernetika in-tu.- B., 2006.- 20 s.- [2006-78265] 1869.Rhimov, A. daredici funksiyalarin verilmi siniflrind optimal idaretm msllrinin tdqiqi v ddi hlli üsullarinin ilnmsi [Mtn]: 05.13.18- Riyazi modelldirm, ddi üsullar v proqram komplekslri /Anar Rhimov; AMEA, akad. ..Hüseynov ad. Kibernetika in-tu.- B., 2006.- 18 s.- [2006-78263] 1870.Salmanov, F. TllnSe2 <V> yarimkeçirici ­ seqnetoelektrik relaksorlarin dielektrik v elektrik xasslrin y-üalarinin tsiri [Mtn]: 01.04.24- Radiasiya materialünaslii /Famin Salmanov; AMEA, Radiasiya prob. in-tu.- B., 2006.- 18 s.- [2006- 79052] 1871.Srdarova, N. TllnS2 (Se2)-TlEuS2 (Se2) sistemlrinin brk mhlullarinda yük v istilik dainma [Mtn]: 01.04.07- Brk cisim fizikasi /Nail Srdarova; BDU.- B., 2006.- 18 s.- [2006-78635] 1872. , . : 01.04.07- / ; - . . .; -.- ., 2006.- 24 .[2006-93] 1873. , . , : 05.13.18- , 268

/ ; , - . . ...- ., 2006.- 21.[2006-102] 1874. , . : 01.04.01- / ; - .- ., 2006.- 18 .[2006-95] 1875., . : 01.01.01- / ; - .- ., 2006.34 .- [2006-11] 1876. , . : 01.03.02- , / ; - . . .; . .- ., 2006.- 19 .- [2006-106] 1877. , . : 01.01.01- / ; - .- ., 2006.- 16 .- [2006-13] 1878. , . - : 01.01.02 / ; - .- ., 2006.- 16 .- [2006-89] 1879., . - : 01.01.02 / ; - .- ., 2006.- 18 .[2006-16] 269

1880. , . : 01.02.04 / ; - .- ., 2006.- 21 .- [2006-110] 1881. , . Al-Ni: 01.01.04- / ; - .- ., 2006.- 23 .- [200694] 1882. , . : 01.04.13- / ; - .- ., 2006.- 23 .[2006-117] 1883. , . : 01.02.04 / ; - .- ., 2006.- 20 .- [2006-15] 1884. , . -, , , : 01.01.02 / ; - .- ., 2006.- 18 .[2006-101] 1885. , . : 01.01.04- / ; - . . .; .- ., 2006.- 20 .- [2006-12] 1886. , . , / ; 270

- .- ., 2006.- 18 .[2006-14] 1887. , . - : 01.01.01- ; - .- ., 2006.- 15 .- [2006-88] 1888. , . : 01.01.09- / ; - . . .. .- ., 2006.21 .- [2006-86] 1889. , . - : 01.04.14 / ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 21 .[2006-84] 1890., . : 01.01.02 / ; - .- ., 2006.- 15 .[2006-97] 1891. , . 1- FeTe2 (M=Ni,Co; x=o,0.125): 01.04.10 / ; - .- ., 2006.- 22 .- [2006108] 1892. . . - : 01.01.02 / ; 271

- .- ., 2006.- 19 .[2006-96] 1893. , . , : 01.01.02 / ; , - .- ., 2006.- 20 .[2006-111] 1894. , . -S : 01.04.24- / ; - .- ., 2006.- 26 .- [2006-100] 54 Kimya. Kristaloqrafiya. Mineralogiya Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 1895., . - -(-, Sb,Bi,Cd u Cu) - : 02.00.04- ; 02.00.01 / ; - .- ., 2006.- 57 .- [2006-91] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1896.Baiyeva, M. Er-Sn(Te) üçlü sistemlrind faza tarazlii v alinan materiallarin xasslrinin tdqiqi [Mtn]: 02.00.01- Qeyri-üzvi kimya /Mlaht Baiyeva; AMEA, Kimya prob. in-tu.- B., 2006.- 22 s.- [2006-78328] 1897.hmdova, Z. Bzi oksiranlar v onlarin kükürdlü analoqlarinin tsiklobirlm reaksiyalari [Mtn]: 02.00.03272

Üzvi kimya /Zrövn hmdova; BDU.- B., 2006.- 23 s.[2006-78606] 1898.liyev, Q. Qliserin, propilen v etilen oksidlri sasinda deemulsasiya xasslrin malik poliefirlrin sintezi v tdqiqi [Mtn]: Neft kimyasi /Qoqar liyev; AMEA, akad. Y.H.Mmmdliyev ad. Neft-kimya proseslri in-tu.B., 2006.- 21 s.- [2006- 77720] 1899.Xlilova, F. Mo(VI), W(VI) v Ti(IV)-nin H3PO4 mühitind ksanten boyalari v sthi-aktiv maddlrin fotometrik tyini [Mtn]: 02.00.02- Analitik kimya /Fqan Xlilova; BDU.- B., 2006.- 22 s.- [2006-78636] 1900.Qurbanova, V. Seriumun (III,IV) bzi aromatik oksiturular, aminlr v amin turulari il komplekslrinin tdqiqi v analitik ttbiqi [Mtn]: 02.00.02- Analitik kimya /Vsil Qurbanova; BDU.- B., 2006.- 24, [1] s.- [200677719] 1901.Mahmudov, K. ß- diketonlarin azotörmlrinin mis (II) il ml gtirdiyi komplekslrin tdqiqi v analitik ttbiqi [Mtn]: 02.00.02- Analitik kimya /Kamran Mahmudov; BDU.- B., 2006.- 25, [1] s.- [2006-77634] 1902.Nbiyeva, R. Funksional vzli bitsiklo-heptankarbon turularinin, xloranhidridlrinin sintezi v elektrofil reaksiyalari [Mtn]: 02.00.03- Üzvi kimya /Rfiq Nbiyeva; BDU.- B., 2006.- 22 s.- [2006-78604] 1903., . - : 02.00.13 / ; - . . ...- ., 2006.- 21 .- [2006-150] 1904. , . Yb-Ga-S Yb-In-S: 02.00.01- / ; - . .., 2006.- 24 .- [2006-115] 1905. , . 273

: 02.00.03 ; - . . .; .- ., 2006.- 21 .- [2006-10] 1906., . - Sb-Te : 02.00.04- / ; - . . .; .- ., 2006.- 24 .- [2006-83] 1907., . - (IV) - : 02.00.02- / ; - . . .; .- ., 2006.- 22 .[2006-98] 1908. , . , 60/70: 02.00.15- ; 02.00.06 / ; - .- ., 2006.- 22 .- [2006-8] 1909. , . : 02.00.03- / ; - . . .; .- ., 2006.- 21 .[2006-107] 1910. , . - 1 : 02.00.15- / ; ., . .- ., 2006.- 26 .- [2006-9] 1911. , . u(II), Co(II) Hi(II) : 02.00.01 274

/ ; - .- ., 2006.- 22 .- [2006-113] 55 Qeologiya Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1912.Aayev, X. aquli seysmik profillm material-larinin emali v interpretasiyasi metodlarinin çoxdalali modifikasiyasi [Mtn]: 25.00.10- Geofizika, faydali qazintilarin geofiziki axtari üsullari /Xanlar Aayev; AMEA, Geologiya in-tu.- B., 2006.- 23 s.- [2006- 78329] 1913.Xuduzad, . Aberon arxipelainin imal-qrb hisssind alt mhsuldar qat çöküntülrinin toplanmasi v müxtlif tip neft-qaz yataqlarinin mlglm raiti [Mtn]: 25.00.12- Neft v qaz yataqlarinin geologiyasi, axtarii v kfiyyati /rstun Xuduzad; AMEA, Geologiya in-tu.- B., 2006.- 26 s.- [2006- 78607] 1914.Ömrov, . Aberon arxipelainda miosen-paleogen v mezozoy çöküntülrind karbohidrogen yiimlarinin smrli axtari-kfiyyatinin geoloji saslari [Mtn]: 25.00.12- Neft v qaz yataqlqrinin geologiyasi, axtarii v kfiyyati /krm Ömrov; AMEA, Geologiya in-tu.- B., 2006.- 22 s.- [2006- 78264] 1915.Salahov, S. Xzryani-Quba rayonunun tbii qazlarinin geokimyvi xüsusiyytlri v neftlilik-qazliliq perspektivliyi [Mtn]: 25.00.09- Geokimya, faydali qazintilarin geokimyvi axtari üsullari /Sxavt Salahov; AMEA, Geologiya in-tu.- B., 2006.- 22 s.- [2006- 77635] 1916.Yusubov, N. Azrbaycanin mürkkb geoloji quruluu rayonlarinin seysmogeoloji modellri v seysmik yazilarin interpretasiyasi [Mtn]: 25.00.10- Geofizika, faydali qazintilarin geofiziki axtari üsullari /Namaz Yusubov; AMEA, Geologiya in-tu.- B., 2006.- 42 s.- [2006- 77637] 275

57 Biologiya elmlri Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 1917.minov, N. Triticum L. cinsind tkamülün sitogenetik aspektlri [Mtn]: 03.00.15- Genetika /Naib minov; AMEA, Botanika in-tu.- B., 2006.- 50 s.- [200678605] 1918., . VSL. ( ): 03.00.05 / ; , - .., 2006.- 49 .- [2006-92] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1919.Abbasova, S. Postnatal ontogenezd fiziki yükün müxtlif sviyylrind epifizin v eitm-müvazint analizatorunun orqanizmin qlikemik reaksiyalarinin tnzimind rolu [Mtn]: 03.00.13- Fiziologiya /Slht Abbasova; AMEA, A..Qarayev ad. Fiziologiya in-tu.- B., 2006.- 21, [1] s.- [2006-78267] 1920.Abiova, Y. Xzr dnizinin kiçik qizilaac körfzinin irin su ilbizlrinin (fs. LYMNAEDAE) trematod faunasi [Mtn]: 03.00.19- Parazitologiya /Yegan Abiova; AMEA, Zoologiya in-tu.- B., 2006.- 21 s.- [2006-77636] 1921.Hüseynov, A. Cnubi Xzrin Qizilagac körfzinin müasir mikrobiologiya v ekoloji vziyyti [Mtn]: 03.00.07 - Mikrobiologiya /Anar Hüseynov; AMEA, Botanika in-tu. B., 2006. - 21 s. - [2006-78639] 1922. Hüseynov, H. Naxçivan MR-in bal arilarinda nozema (Nozema apis Z.) parazitinin bioekoloji xüsusiyytlri, ona qari müalicvi-profilaktik tdbirlr [Mtn]: 03.00.19 Parazitologiya /Hbib Hüseynov; AMEA, Zoologiya in-tu. ­ B., 2006.- 20 s. - [2006-78608] 276

1923.Mmmdova, S. Azrbaycan Respublikasinda ayparakilli anemiyanin yayilma tezliyi, genetik heterogenliyi v fenotipik polimorfizmi [Mtn]: 03.00.15Genetika /Sevda Mmmdova; AMEA, A..Qarayev ad. Fiziologiya in-tu.- B., 2006.- 20, [1] s.- [2006-78327] 1924.Namazova, Ç. Budanin bzi sortlarinin cinslrarasi konstant buda-edilops hibrid formalari il hibridldirilmsi v sitogenetik tdqiqi [Mtn]: 03.00.15Genetika /Çimnaz Namazova; AMEA, Botanika in-tu. - B., 2006. -23 s. [2006-78638] 1925.Rizvanova, X. Epifizin müxtlif funksional vziyytlrind ba-beyin strukturlarinda sülfhidril qruplarin v qlütationperoksidazanin postnatal ontogenezd dyiilm xüsusiyytlri [Mtn]: 03.00.13- Fiziologiya /Xatir Rizvanova; AMEA, A..Qarayev ad. Fiziologiya in-tu. - B., 2006. - 21 s. - [2006-78326] 1926.Sfrova, . Quba-Xaçmaz bölgsind klmin zrrvericilri v balica zrrvericilr qari kompleks mübariz tdbirlri [Mtn]: 13.00.09- Entomologiya /lham Sfrova; AMEA, Zoologiya in-tu.- B., 2006.- 20 s.- [200678609] 1927.Yaqubova, V. rsi hemolitik anemiyalarda hemoqlobin fraksiyalarinin v qlobin zncirlrinin biokimyvi polimorfizmi v molekulyar heterogenliyi [Mtn]: 03.00.04- Biokimya /Vfa Yaqubova; AMEA, A..Qarayev ad. Fiziologiya in-tu.- B., 2006.- 19, [1] s.[2006-77633] 1928., . (HYMENOPERA, APOIDEA) [Mtn]: 03.00.09 / ; , - .- ., 2006.- 20 .- [2006-105] 1929., . , , []: 03.00.04- / ; , 277

- . .. .- ., 2006.- 20 .[2006-87] 1930., . - []: 03.00.07- ; 03.00.16- / ; , - .- ., 2006.- 20 .- [2006-116] 1931., . , []: 03.00.13- / ; , - . ...- ., 2006.- 19 .- [2006-103] 1932., . []: 03.00.12 / ; , - .- ., 2006.- 22 .- [2006-90] 1933., . - - []: 03.00.02; 03.00.16- / ; , - .- ., 2006.- 21 .- [2006-85]

Tibb elmlri Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 278

1934.Süleymanov, T. Azrbaycan florasinda trkibind lipidlr v fenol birlmlri saxlayan bzi bitki növlrinin farmakoqnostik tdqiqi v istifadsi [Mtn]: 15.00.02czaçiliq kimyasi, farmakoqnoznoziya; 15.00.01Drmanlarin texnologiyasi, czaçiliq iinin tkili /Tahir Süleymanov; ATU. - B., 2006.- 39 s.- [2006-79038] 1935. , . , []: 14.00.16 / ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 43 .- [2006136] 1936., . - []: 14.00.30 / ; - . . .; . .-.- ., 2006.- 42 .- [2006-127] , 1937., . HELICOBACER PYLORI []: 14.00.05- / ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 41 .- [2006-46] 1938., . []: 14.00.27 / ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 43 .- [2006-53] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 279

1939.Abdinov, E. Peritonitin müalicsind qarin boluunun sanasiyasinin v drenldirilmsinin tkmilldirilmsi [Mtn]: 14.00.27- Crrahliq /Elçin Abdinov; M.A.Topçubaov ad. Elmi-tdqiqat kliniki tbabt in-tu.- B., 2006.- 22 s.- [2006-78581] 1940.Abdullayev, . Üryin iemik xstliyinin patogenezind H.Pilori mnli iltihabi prosesin rolu [Mtn]: 14.00.16- Patoloji fiziologiya; 14.00.05- Daxili xstliklr /dalt Abdullayev; ATU.- B., 2006.- 19 s.[2006-78247] 1941.Abdullayev, N. Yüksk risk qruplu hamil qadinlar arasinda hestasion krli diabetin diaqnostikasi, klinikasi, müasir korreksiya metodlari v profilaktikasi [Mtn]: 14.00.01-Mamaliq v ginekologiya; 14.00.03Endokrinologiya /Natvan Abdullayeva; ATU.- B., 2006.20 s.- [2006-78248] 1942.Aayev, H. Böyrk faliyytindn asili olaraq nefrolitiazli xstlrd sidik turçusu, lipid v parathormon mübadilsinin öyrnilmsi [Mtn]: 14.00.40- Urologiya /Hafiz Aayev; ziz liyev ad. Azrbaycan Dövlt hkimlri tkmilldirm in-tu.- B., 2006.- 24 s.- [200677723] 1943.Aayeva, K. Üryin iemik xstliyi v arterial hipertoniyasi olan xstlrd III nsl kalsium antaqonisti lasidipinin effektliyi v hemoreologiyaya tsiri [Mtn]: 14.00.05- Daxili xstliklr /Kmal Aayeva; ATU.- B., 2006.- 20 s.- [2006-78246] 1944. Aayeva, T. Hipertoniya xstliyi v onun böyrk çatimazlii il airlamasi zamani lazer v maqnitl müalicnin xstliyin klinik gediin v sol mdciyin funksional vziyytin tsiri [Mtn]: 14.00.06- Kardiologiya /Tran Aayeva; ATU.- B., 2006.- 20 s.- [2006-77619] 1945.hmdov, K. Hrbi hospitallarda anestezioloji v reanimatoloji xidmtlrd tlbat v onun resurs tminatinin optimalladirilmasi [Mtn]: 14.00.37- Anesteziologiya v 280

reanimatologiya /Knan hmdov; .liyev ad. Azrbaycan Dövlt hkimlri tkmilldirm in-tu.- B., 2006.- 19 s.- [2006-78245] 1946.hmdova, R. Erkn yali uaqlarda salmonellyozun kompleks müalicsind aai intensivli lazer üalarinin ttbiqinin smrliliyinin klinik patogenetik saslandirilmasi [Mtn]: 14.00.09- Pediatriya /Reyhan hmdova; BDU.- B., 2006.- 21 s.- [2006-78631] 1947.lkbrov, A. Yaniq xstliyi zamani aciyrlrin intramural sinir aparatinin v simpatik sinir qanqlionlarinin patomorfologiyasi [Mtn]: 14.00.15- Patoloji anatomiya /Akif lkbrov; ATU.- B., 2006.- 20 s.- [2006-78579] 1948.lkbrov, E. Süd vzilri nahiysi yaniqlarinin uzaq nticlri v salamlia zrrvurma drcsinin tyinind onlarin mhkm-tibbi hmiyyti [Mtn]: 14.00.24Mhkm tbabti /Eldar lkbrov; ATU.- B., 2006.- 19 s.- [2006-78310] 1949.liyev, F. Xroniki kolostazlarin crrahi müalicsinin nticlrinin yaxiladirilmasinin kompleks üsullari [Mtn]: 14.00.27- Crrahliq /Faiq liyev; M.A.Topçubaov ad. Elmi-tdqiqat kliniki tbabt in-tu.- B., 2006.- 26 s.- [200678244] 1950.liyeva, P. Qeysriyy ksiyi mliyyatinin optimal tkili v nticlrinin kompleks qiymtlndirilmsi [Mtn]: 14.00.01- Mamaliq v ginekologiya /Prvan liyeva; ATU.- B., 2006.- 21 s.- [2006-77617] 1951.lizad, F. Reflüks-ezofagitin crrahi müalicsinin uzaq nticlri [Mtn]: 14.00.27- Crrahliq /Fuad lizad; M.A.Topçubaov ad. Elmi-tdqiqat kliniki tbabt in-tu.- B., 2006.- 26 s.- [2006-78244] 1952.Hsnova, G. Revmatoid artritli xstlrin kompleks müalicsind "ix" hidrogen-sulfidli vannalarin hmiyyti [Mtn]: 14.00.51- Tibbi brpa, müalic, bdn trbiysi, tibbi idman, kurortologiya v fizioterapiya /Gülnar Hsnova; ATU.- B., 2006.- 22 s.- [2006-78243] 281

1953.Hüseynov, A. Bud-çanaq oynainin osteoartrozu zamani total endoprotezlmsinin xüsusiyytlri [Mtn]: 14.00.22- Travmatologiya v ortopediya /Aydin Hüseynov; ATU.- B., 2006.- 22 s.- [2006-77616] 1954.Hüseynov, E. Peritonarxasi sah ilrinin klinikdiaqnostik xüsusiyytlri, müalic v proqnozu [Mtn]: 14.00.14- Onkologiya /Elçin Hüseynov; Onkoloji elmi mrkz.- B., 2006.- 20 s.- [2006-78577] 1955.Hüseynov, Q. Neosit kütlsinin müalic dozalarinin alinmasi v onlarin effektivliyinin öyrnilmsi [Mtn]: 14.00.29- Hematologiya v qanköçürm /Qiyas Hüseynov; ATU.- B., 2006.- 18 s.- [2006-77618] 1956.Xlilova, U. Qaçqinlar arasinda helicobacter pylori infeksiyasinin yayilmasi, md v onikibarmaq bairsaq patologiyalarinda rolu [Mtn]: 14.00.05 - Daxili xstliklr /Umslim Xlilova; ATU.- B., 2006.- 21 s.- [2006-77620] 1957.smayilova, Z. Baki hri internat mktbi agirdlrinin salamliinin formalamasinda faktiki qidalanmanin v yod mikroelementinin rolu [Mtn]: 14.00.07- Gigiyena /Zöhr smayilova; ATU.- B., 2006.- 18 s.- [2006-70037] 1958.Musayev, T. Youn bairsaq anastomozlarin iltihabi airlamalarinin kompleks profilaktika, diaqnostika v müalic tdbirlrinin müasir aspektlri [Mtn]: 14.00.27Crrahliq /Seymur Musayev; M.A.Topçubaov ad. Elmitdqiqat kliniki tbabt in-tu.- B., 2006.- 19 s.- [200678309] 1959.Orucov, M. ix hidrogen-sulfidli vannalarin qonartrozlu xstlrin kompleks müalicsind hmiyyti [Mtn]: 14.00.39- Revmatologiya; 14.00.51- Tibbi brpa, müalicvi bdn trbiysi idman tbabti, kurortologiya v fizioterapiya /Mhmmd Orucov; ATU.- B., 2006.- 21 s.[2006-77722] 1960.Prvizi, . Ortotopik qaraciyr trasplantasiyasinin nticlrinin yaxiladirilmasinin bzi istiqamtlri [Mtn]: 282

14.00.27- Crrahliq /bram Prvizi; M.A.Topçubaov adina Elmi-Tdqiqat kliniki tbabt in-tu.- B., 2006. - 24 s.[2006-78632] 1961.Tyyari-Klcahi, R. rinli xolangitl airlami kskin xolestitin kompleks müalicsind azenerjili lazerlrin ttbiqi [Mtn]: 14.00.27- Crrahliq /Reza Tyyari-Klcahi; ATU.- B., 2006.- 26 s.- [2006-78308] 1962.Vliyev, M. Reflüks-ezofagit v xroniki xolesistinin mütrk hallarinin crrahi müalicsinin xüsusiyytlri [Mtn]: 14.00.27Crrahliq /Mahir Vliyev; M.A.Topçubaov ad. Elmi-Tdqiqat kliniki tbabt in-tu.B., 2006.- 21 s.- [2006-78580] 1963.Yaqubova, S. Youn bairsain qalça bairsaqla plastikasi zamani mikrosirkulyator torun vziyyti v onun tnzimlnmsi [Mtn]: 14.00.16- Patoloji fiziologiya; 14.00.27- Crrahliq /SamirYaqubova; ATU.- B.2006.- 20 s.- [2006-77621] 1964., . []: 14.00.14 / ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 42 . - [2006-43] 1965.-, . []: 15.00.01- ; 14.00.25- , / -; . . .; . . -.- ., 2006.- 18 .- [2006-18] 1966., . - []: 14.00.33- - / ; .; . . -.- ., 2006.- 20 .- [2006-44] 283

1967., . - - []: 14.00.30- ; 14.00.09- ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 20 .- [2006-18] 1968., . []: 14.00.27- / ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 21 .- [2006-49] 1969., . []: 14.00.07- / ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 19 .- [2006130] 1970., . - []: 14.00.05- / ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 22 .- [2006-132] 1971., . , []: 14.00.09- / ; - . . ., . . -.- ., 2006.- 20 .- [2006-45] 1972., . []: 14.00.27- / ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 21 .- [2006-135] 1973., . - , []: 14.00.01284

/ ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 20 .[2006-129] 1974., . []: 14.00.14- / ; - . . ., . . -.- ., 2006.- 22 .[2006-48] 1975., . []: 14.00.22- / ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 22 .[2006-47] 1976., . []: 14.00.16 / ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 19 .[2006-131] 1977., . « » []: 14.00.33 /e ; - . . .; . . -.., 2006.- 18 .- [2006-134] 1978., . []: 14.00.09 / ; - . . .; . . -.- ., 2006.- 20 .- [2006-128] 1979.-, . 285

[]: 14.00.28- / -; - . . .; . . -.- ., 2006.- 20 .- [2006-41] 1980., . - - []: 14.00.30 / ; - . . ., . . -.- ., 2006.- 18 .- [2006-54] Mühndis ii. Ümumi texnika. Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 1981.-, . - []: 02.00.13- / -; , - . . ...- ., 2006.- 40 .- [2006-66] 1982., . : , []: 02.00.13- / ; , - . . ...- ., 2006.- 46 .- [2006-40] 1983.-, . []: 05.17.07 / ; , - . . ...- ., 2006.- 47 .- [2006-64] 1984., . , - 286

[]: 05.17.08 . / ; , - .- ., 2006.- 51 .[2006-65] 1985., . , []: 14.00.33- / ; . . -.- ., 2006.- 20 .-[2006-42] 1986. , . []: 05.02.01 ( ) / ; . . -.., 2006.- 38 .- [2006-62] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 1987.Aslanov, L. Qeyri-xtti elastik firlanma qabiqlarinin ixtiyari yüklnmd hesablanmasi [Mtn]: 05.23.17- naat mexanikasi /Ltif Aslanov; Azrb. Memarliq v inaat unti.- B., 2006.- 19 s.- [2006-78307] 1988.Dadaov, E. Dyin qalinliqli lövhlrin dailmasi [Mtn]: 05.23.17- naat mexanikasi /Elxan Dadaov; Azrb. Memarliq v inaat un-ti.- B., 2006.- 19 s.- [200678306] 1989.liyev, A. Asinxron mührriklrin intellektual diaqnostika sistemi [Mtn]: 05.13.01- Sistemli analiz, idaretm v informasiyanin ilnmsi /Aydin liyev; AMEA, akad. ..Hüseynov ad. Kibernetika in-tu.- B., 2006.- 19 s.- [2006-78625] 1990.liyev, A. Uzun müddt istismarda olan kiçik hasilatli quyularin ilm smrliliyinin artirilmasi [Mtn]: 25.00.17- Neft v qaz yataqlarinin ilnmsi v istismari /Aalar liyev; AMEA, Geologiya in-tu.- B., 2006.- 20 s.[2006-78240] 287

1991.liyev, . Boyuna istiqamtd çubuqlarla möhkmlndirilmi, içrisind mühit olan silindrik qabiin rqslri [Mtn]: 05.23.17- naat mexanikasi /sd liyev; Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi; Azrb. Memarliq v inaat un-ti.- B., 2006.- 18 s.- [2006-78586] 1992.liyev, N. Mürkkb raitd qazilan quyularda quyu divarinin dayaniqliini tmin edn qazima mhlullarinin trkibinin ilnmsi v ttbiqi [Mtn]: 25.00.15- Quyularin qazilmasi texnologiyasi /Namiq liyev; Azrb. Dövlt Neft Akademiyasi; Neft, qaz v kimyanin geotexnoloji prob. ET.- B., 2006.- 22 s.- [2006-78239] 1993.liyev, V. Mürkkb raitd quyularin tikintisinin effektivliliyinin artirilmasi mqsdil geoloji-texnoloji amillrin thlili v tcrübi tövsiylrin ilnilmsi [Mtn]: 25.00.15- Quyularin qazilmasi texnol. /Vaqif liyev; AD NA Neft, qaz geotexnoloji problemlr v kim." ET.- B., 2006.- 21 s.- [2006-78305] 1994.mirov, Z. Azrbaycan dilinin formal modellrinin yaradilmasi v onlarin sasinda linqvistik prosessorun qurulmasi [Mtn]: 05.13.01- Sistemli analiz, idaretm v informasiyanin ilnmsi /Ziyaft mirov; AMEA, akad. ..Hüseynov ad. Kibernetika in-tu.- B., 2006.- 19 s.[2006-77641] 1995.Ftullayev, . Azrbaycan-ingilis main trcümsi sistemi üçün rqmsal modelldirm metodunun ilnib hazirlanmasi v ttbiqi [Mtn]: 05.13.01- Sistemli analiz, idaretm v informasiyanin ilnmsi; 10.02.21- Ttbiqi riyaziyyat v dilçilik /bülfz Ftullayev; AMEA, akad. ..Hüseynov ad. Kibernetika in-tu.- B., 2006.- 19 s.[2006-77724] 1996.Haciyev, N. Tut gilmeyvsinin qurudulmasi üçün texnoloji prosesin saslandirilmasi v ilnmsi [Mtn]: 05.20.01- Knd tsrrüfatinin mexanikldirilmsinin texnologiya v vasitlri /Nemt Haciyev; Azrbaycan Knd Tsrrüfati akad-si.- Gnc, 2006.- 22 s.- [2006-78303] 288

1997.Haciyev, N. Mürkkb da-geoloji raitd neft v qaz quyularinin qazilmasinda qazimanin effektivliyini artiran smrli texnologiyanin ilnmsi v ttbiqi [Mtn]: 25.00.15- Quyularin qazilmasi texnol. /Namiq Haciyev; ADNA Neft, qaz v kimya geotexnoloji prob. ET.- B., 2006.- 29 s.- [2006-78304] 1998.Haciyev, T. Quyularda sasli tmir ilrinin smrliliyinin artirilmasi üçün texnika v texnologiyalarin tkmilldirilmsi [Mtn]: 25.00.17- Neft v qaz yataqlarinin ilnmsi v istismari /Telman Haciyev; AMEA, Geologiya in-tu.- B., 2006.- 16, [2] s.- [200677725] 1999.Hsnova, N. Kiçik fermer tsrrüfatlarinda birinci növ süd alinmasinin texnoloji v texniki tminatinin ilnmsi [Mtn]: 05.20.01Knd tsrrüfatinin mexanikldirilmsinin texnologiya v vasitlri /Nazil Hsnova; Azrbaycan Knd tsrrüfati akad.-si.- B., 2006.22 s.- [2006-78585] 2000.Hüseynova, R. Çoxsayli yataqlarin son mrhld ilnmsinin thlili v smrldirilmsi yollari (Lökbatan ­ Puta ­ Quxana yatai timsalinda) [Mtn]: 25.00.17- Neft v qaz yataqlarinin ilnmsi v istismari /Rita Hüseynova; ADNA Neft, qaz geotexnoloji prob. v kim. ET.- B., 2006.22 s.- [2006-78302] 2001.Mmmd Hsnzad, D. Etilen-propilen, butadienstirol, poliizopren, butadien-nitril elastomer qariiqlarinin funksional qruplu poliolefinlrl modifikasiyasi [Mtn]: 02.00.06- Yüksk molekullu birlmlrin kimyasi /Dilar Mmmd Hsnzad; AMEA, Kimya prob. in-tu.- B., 2006.- 29 s.- [2006-78238] 2002.Mmmdov, E. Maye yanacaqlarin istilik-fiziki xasslri [Mtn]: 05.14.05- stilik texnikasinin nzri saslari /Elton Mmmdov; ATU.- B., 2006.- 23 s.- [200678237] 289

2003.Mmmdov, K. Neftçixarmada quyularin istismar smrliliyinin artirilmasi üçün bitki mnli inhibitorun tdqiqi v ttbiqi [Mtn]: 25.00.17 ­ Neft v qaz yataqlarinin ilnmsi v istismari /Kamran Mmmdov; ADNA Neft, qaz geotexnoloji problemlri v kimya elmitdqiqi in-tu.- B., 2006.- 21 s.- [2006.- 78236] 2004. Mirzyev, R. Neft emali qaliqlarinin smrli istifad üsullarinin tdqiqi v snayed ttbiqinin ilnmsi [Mtn]: 05.17.07- Yanacain kimyasi v texnologiyasi /Ramiz Mirzyev; AMEA, akad. Y.H.Mmmdliyev ad. Neft kimya proseslri in-tu.- B., 2006.- 46 s.- [2006-77640] 2005.Poluxov, N. Yatiq dmirbeton qabiqlarin zlzly davamliinin kontur konstruksiyalarin srtliyindn asili olaraq tdqiqi [Mtn]: 05.23.01- naat konstruksiyalari, bina v qurular /Nazim Poluxov; Azrbaycan Memarliq v inaat un-ti.- B., 2006.- 19 s.- [2006-77639] 2006.Taiyeva, N. Lövh v örtüklr nzriyysinin srhd msllrinin dekompozisiya üsulu il hlli [Mtn]: 05.23.17- naat mexanikasi /Nrgiz Taiyeva; Azrbaycan Memarliq v inaat un-ti.- B., 2006.- 19 s.- [2006-78301] 2007. , . []: 05.02.01 () / ; . -.- ., 2006.- 22 .- [2006-142] 2008. , . []: 05.13.01- , / ; , - . . ...- ., 2006.- 19 .- [2006-67] 2009. , . - []: 05.02.08- / 290

; . -.- ., 2006.- 23 .[2006-145] 2010. , . V []: 05.12.13- , /.; . -.- ., 2006.- 23 .- [2006-140] 2011. , . , []: 25.00.17 / ; . . ., , .- ., 2006.- 26 .- [2006-143] 2012. , . []: 05.13.01- , / ; , - . . ...- ., 2006.- 20 .[2006-7] 2013., . []: 05.13.01- , . . / ; , - . . ...- ., 2006.-18 .- [2006-71] 2014., . []: NiCo /BPO4yAL2- AL2O3- ; 05.17.08- . / ; , - .- ., 2006.- 28 .- [2006-34] 2015. , . []: 05.14.02 / ; «» « 291

- - .- ., 2006.- 23 .- [2006-144] 2016. , . []: 05.17.01 / ; - . .- ., 2006.- 28 .- [2006-69] 2017. , . []: 05.13.01- , , / ; , - . . ...- ., 2006.- 22 .- [2006-6] 2018. , . []: 05.05.03- /.; - . . ., . .- ., 2006.- 22 .- [2006138] 2019. , . ( []: 05.13.06- . . ( ) / ; , - . . ...- ., 2006.- 20 .- [2006-68] 2020. , . []: 05.13.01- , / ; , - . . .. .- ., 2006.- 21 .- [2006-73] 2021. , . 292

[]: 05.23.17- / ; - . . ., . -. -.- ., 2006.- 20 .- [2006-37] 2022., . []: 05.13.01 , . . / ; , - . . ...- ., 2006.-18 .- [2006-70] 2023. , . []: 05.13.01- , . / ; , - . . ...- ., 2006.- 18 . [2006-35] 2024. , . []: 25.00.17- / ; . . ; , .- ., 2006.- 16 .- [2006-72] 2025., . []: 05.13.18 , / ; , - . . ...- ., 2006.- 18 .- [2006-33] 2026. , . , []: 05.23.07- / ; - . . ., . -. -.- ., 2006.- 20 .- [2006-39] 293

2027. , . []: 05.23.17- / ; - . . ., . -. -.- ., 2006.- 20 .- [2006-5] 2028. , . o []: 05.13.01 , / ; , - . . ...- ., 2006.- 19 .[2006-141] 2029. , . []: 05.07.06 , / ; « »; .- ., 2006.- 23 .- [2006-36] 2030., . - []: 02.00.13- / ; , - . . ...- ., 2006.- 38 .[2006-139] 2031. , . []: 05.17.08 . / ; , - .- ., 2006.- 26 .[2006-32] 294

2032., . []: 05.13.01 , . . / ; - . . ...., 2006.- 19 .- [2006-63] 2033., .. , []: 25.00.17- /..; . . .; , .- ., 2006.- 27 .- [2006137] 2034., . - []: 05.23.07. / ; - . . ., . -. -.., 2006.- 20 .- [2006-61] 2035., . []: 25.00.17- ; 01.02.05 , / ; .. ; , .- ., 2006.- 25 .- [2006-38] Knd tsrrüfati Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 2036.Amanov, M. Azrbaycanin yabani üzümünün biomorfoloji, tsrrüfat ­ texnoloji xüsusiyytlrinin 295

öyrnilmsi v davamli növlrin seleksiyada ttbiqi [Mtn]: 06.01.07- Meyvçilik v üzümçülük; 06.01.05 - Seleksiya v toxumçuluq /Mail Amanov; Elmi- td. kin. in-tu.- B., 2006.- 40 s.- [2006-78583] 2037.Hsnov, Y. Azrbaycanin melioarasiya olunmu torpaqlarinin aqrofiziki xasslri v onlarin mhsuldarliq qabiliyyti [Mtn]: 03.00.27- Torpaqünasliq /Yüzbai Hsnov; AMEA, Torpaq. v aqrok. in-tu.- B., 2006.- 40 s.- [2006-78299] 2038., . . []: 03.00.16- ; 03.00.27- / ; , - .- ., 2006.- 41 .- [2006-52] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 2039.Hüseynova, S. Qleyli ­ sari torpaqlarin antropogen tsirindn dyiilmsi v onun münbitliyinin brpasi yollari (Lnkran Zonal Tcrüb Stansiyasi v Masalli Dayaq Mntqsi timsalinda) [Mtn]: 03.00.27- Torpaqünasliq /Sultan Hüseynova; AMEA, Torpaqünasliq v aqrokimya in-tu.- B., 2006.- 20 s.- [2006-78582] 2040.Mmmdov, R. Gnc - Qazax bölgsind vegetasiya suvarmalari sayi zminind gübrlrin süfr üzümünün mhsuldarliina v keyfiyytin tsiri [Mtn]: 06.01.04Aqrokimya /Ramin Mmmdov; AMEA, Torpaqün. v aqrok. in-tu.- B., 2006.- 20 s.- [2006-78584] 2041., . []: 08.00.05- / ; - - . ., . -.- ., 2006.- 28 .- [2006-151] 296

2042., . []: 03.00.16- ; 03.00.27- / ; , - .., 2006.- 19 .- [2006-51] ncsnt Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 2043., . - . []: 18.00.01- , / ; - . . ., . -.- ., 2006.- 47 .- [2006-50] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 2044.Abbasova, . Bstkar Zakir Bairovun yaradicilii [Mtn]: 17.00.02- Musiqi snti /rad Abbasova; Baki musiqi akad-si.- B., 2006.- 27 s.- [2006-78242] 2045.liyeva, L. slam nnsi v musiqi [Mtn]: 17.00.02Musiqi snti /Ltif liyeva; Baki musiqi akad-si.- B., 2006.- 27 s.- [2006-77624] 2046.Hüseynov, . Ekran snti v poeziyanin qariliqli laqlri [Mtn]: 17.00.03- Kino, televiziya v digr ekran sntlri /lisftr Hüseynov; Azrbaycan Dövlt mdniyyt v incsnt un-ti.- B., 2006.- 32 s.- [200679039] 2047.Hüseynova, E. Azrbaycan xalq musiqisi rus musiqi xadimlrinin tdqiqatlarinda [Mtn]: 17.00.02- Musiqi snti /Ellada Hüseynova; Azrbaycan Dövlt mdniyyt v incsnt un-ti.- B., 2006.- 24.- [2006-78241] 297

2048.Musazad, R. Dügah dstgahinin tarixi mnyi v ifa xüsusiyytlri [Mtn]: 17.00.02- Musiqi snti /Rafiq Musazad; Azrbaycan milli konservatoriyasi.- B., 2006.20 s.- [2006-77721] 2049.Ncfzad, A. Azrbaycan nfs altlri [Mtn]: 17.00.02- Musiqi snti /Abbasqulu Ncfzad; Baki musiqi akad-si.- B., 2006.- 26 s.- [2006-78587] 2050., . []: 17.00.02- / ; - . . ., . .- ., 2006.- 27 .- [2006-149] 2051., . I []: 18.00.01- , / ; - . . ., . - -.- ., 2006.- 24 .[2006-17] Filologiya Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 2052.Abdullayeva, S. Azrbaycan nail v dastanlarinin dili [Mtn]: 10.02.01- Azrbaycan dili /Snubr Abdullayeva; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.43 s.- [2006-79048] 2053.Cahangirov, F. ngilis v Azrbaycan dillrind modalliin struktur ­ semantik tdqiqi (müqayisli ­ tipoloji tdqiqat) [Mtn]: 10.02.19- Dil nzriyysi; 10.02.04German dillri /Fikrt Cahangirov; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 34 s.- [2006-78591] 2054.Cfrova, B. ngilis v Azrbaycan dillrind felin zamanlar sistemi (müqayisli-tipoloji tdqiqat) [Mtn]: 298

10.02.19- Dil nzriyysi /Bahar Cfrova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 34 s.- [2006-78261] 2055.l-Abbasi, X.N. rbizmlrin müasir Azrbaycan dbi dilind semantik dyiikliklri [Mtn]: 10.01.01Azrbaycan dili; 10.01.02- Sami dillr /Xeyruddin Nt lAbbasi; BDU.- B., 2006.- 55 s.- [2006-77737] 2056.liyev, R. XX sr Azrbaycan poemasinin sntkarliq xüsusiyytlri [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /Rafiq liyev; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B., 2006.- 46 s.- [2006-78258] 2057.Qdimov, . XIX sr Ordubad dbi mühiti [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /sgr Qdimov; ARTN Naxçivan döv. un-ti.- B., 2006.- 46 s.- [2006-78589] 2058.Mmmdov, M. Azrbaycan dili ivlrind ismin qrammatik kateqoriyalari [Mtn]: 10.02.01- Azrbaycan dili /Mhrrm Mmmdov; BDU.- B., 2006.- 42, [3] s.- [200678317] 2059.rifov, K. Azrbaycan mtnünaslii [Mtn]: 10.01.08- dbiyyat nzriyysi. Mtnünasliq; 10.01.03Dünya dbiyyati /Kamandar rifov; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B., 2006.- 44 s.- [2006-77645] 2060.Tahirli, A. Azrbaycan mühacirt mtbuatinda publisistika (1921-1991) [Mtn]: 10.01.10- Jurnalistika /Abid Tahirli; BDU.- B., 2006.- 38 s.- [2006-78311] 2061., . : , , []: 10.01.10- / ; - . . .; .- ., 2006.- 44 .- [2006-148] 2062., . «» . ( - - I ) []: 10.02.20299

- / ; - . . .; . -.- ., 2006.36 .- [2006-147] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 2063.Abbasov, F. Müasir Suriya dbiyyatinda roman janrinin yaranmasi v inkiafi [Mtn]: 10.01.03- Dünya dbiyyati (rb dbiyyati) /Fazil Abbasov; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. rqünasliq in-tu.- B., 2006.- 24 s.[2006-77649] 2064.Abbasov, T. Qurbaninin poetik irsi [Mtn]: 10.01.01Folklorünasliq /Tariyel Abbasov; AMEA, Folklor in-tu.B., 2006.- 26 s.- [2006-77039] 2065.Aabyli, S. "Korolu" dastaninin onomastikasi [Mtn]: 10.02.01- Azrbaycan dili /Sevil Aabyli; BDU.B., 2006.- 22 s.- [2006-78600] 2066. Aayeva, K. Edqar Allah Ponun novatorluu [Mtn]: 10.01.03- Dünya dbiyyati (AB dbiyyati) /Könül Aayeva; ADU.- B., 2006.- 21 s.- [2006-78262] 2067.Aayeva, N. XIX yüzillikd XX yüzilliyin vvllrind klassik dbiyyatin yayilmasinda irvan mktb v mdrslrinin rolu (lyazmalar nstitutunun materiallari sasinda) [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /Nuriyy Aayeva; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B., 2006.- 26 s.- [2006-77628] 2068.Akimova, E. Müstqillik dövründ Azrbaycanda dbi tnqid (90-ci illr) [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /Elnar Akimova; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B., 2006.- 28 s.- [2006-78325] 2069.Albaliyev, . Azrbaycan mit naillarinda ah obrazi [Mtn]: 10.01.09- Folklorünasliq /akir Albaliyev; AMEA.- B., 2006.- 26 s.- [2006-78324] 300

2070.Allahverdiyeva, G. Türk v Azrbaycan dillrind hüquq terminologiyasinin formalamasi v inkiafi [Mtn]: 10.02.06- Türk dillri /Gülnar Allahverdiyeva; Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 26 s.- [2006-78323] 2071.Bayramova, L. "Min bir gec" rb dbiyyatinin mdni-tarixi abidsi kimi [Mtn]: 10.01.03- Dünya dbiyyati (rb dbiyyati) /Lal Bayramova; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. rqünasliq in-tu.- B., 2006.- 30 s.- [2006-78599] 2072.Bayramova, N. Müasir nsrin janr v poetika axtarilari (Elçinin bdii nsri sasinda) [Mtn]: 10.01.01Azrbaycan dbiyyati; 10.01.08- dbiyyat nzriyysi /Nrgiz Bayramova; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.B., 2006.- 24 s.- [2006-77625] 2073.Cfrov, Y. Müstqillik dövründ Azrbaycan dilinin onomastikasinda gedn proseslr [Mtn]: 10.02.01Azrbaycan dili /Yadigar Cfrov; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 25 s.- [2006-77644] 2074.Cfrova, S. Sindetik yolla balanan tyin budaq cümlli tabeli mürkkb cümllrin intonasiya xüsusiyytlri (ingilis v Azrbaycan dillri materiallari sasinda) [Mtn]: 10.02.04- German dillri; 10.02.01Azrbaycan dili /Sfur Cfrova; ADU.- B., 2006.- 20 s.[2006-78322] 2075.Cümüdlü, R. Füzulinin rbc divani [Mtn]: 10.01.03- Dünya dbiyyati (rb dbiyyati); 10.01.02Türk xalqlari dbiyyati /Rühngiz Cümüdlü; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. rqün. in-tu.- B., 2006.- 26 s.[2006-78321] 2076.Erdoan, N. Müasir ingilis v Azrbaycan dillrind zrfliklrin müqayisli sintaktik-semantik thlili [Mtn]: 10.02.20- Müqayisli-tarixi v müqayisli-tipoloji dilçilik /Nabat Erdoan; Baki slavyan un-ti.- B., 2006.- 19 s.[2006-78601] 301

2077.hmdova, A. Müasir Azrbaycan poeziyasi (19801990-ci illr) [Mtn]: 10.02.01- Azrbaycan dili /Aygün hmdova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 26 s.- [2006-78260] 2078.hmdova, K. Azrbaycan dilind v Türkiy türkcsind frazeoloji birlmlr [Mtn]: 10.02.06- Türk dillri /Kmal hmdova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik intu.- B., 2006.- 25 s.- [2006-78596] 2079.kbrova, T. ngilis v Azrbaycan dillrind tknüvli konstruksiyalarin struktur- semantik thlili [Mtn]: 10.02.04- German dillri; 10.02.01- Azrbaycan dili /Tünzal kbrova; ADU.- B., 2006.- 20 s.- [2006-78259] 2080.lkbrova, E. "Kitabi-Dd Qorqud" ouz dillri kontekstind [Mtn]: 10.02.06.-Türk dillri /Elnar lkbrova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.20 s.- [2006-77646] 2081.liyeva, J. Çada türk eirinin poetikasi [Mtn]: 10.01.02- Türk xalqlari dbiyyati /Jal liyeva; BDU.- B., 2006.- 55 s.- [2006-77734] 2082.liyeva, N. Mnanin inkiafi v anafora (ngilis v Azrbaycan dillrinin materiallari sasinda) [Mtn]: 10.02.04- German dillri; 10.02.19- Dil nzriyysi /Nrmin liyeva; ADU.- B., 2006.- 20 s.- [2006-77615] 2083.sdova, A. XIX sr Avropa dbiyyatünasliinin sas istiqamtlri v Azrbaycan dbi-nzri fikri [Mtn]: 10.01.08- dbiyyat nzriyysi. Mtnünasliq; 10.01.03Dünya dbiyyati (Avropa dbiyyati) /Afaq sdova; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B., 2006.- 26 s.[2006-79050] A. "Ouznam"nin leksika v 2084.sgrova, frazeologiyasi [Mtn]: 10.02.01- Azrbaycan dili /Afaq sgrova; ADU.- B., 2006.- 22 s.- [2006-78320] 2085.Frzliyev, . "Kitabi-Dd Qorqud" dastaninin dilinin inimastik sistemi [Mtn]: 10.02.01- Azrbaycan dili 302

/jdr Frzliyev; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 20 s.- [2006-78257] 2086.Haciyeva, A. Dil sistemind tipoloji sapmalar (aqlütinativ dillrd flektiv tmayüllü elementlr) [Mtn]: 10.02.19- Dil nzriyysi /Aytn Haciyeva; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 28 s.- [2006-78634] 2087.Haciyeva, L. hmd by Aayevin publisistikasi ("Kaspi" qzetinin materiallari sasinda) [Mtn]: 10.01.10Jurnalistika /Lal Haciyeva; BDU.- B., 2006.- 26 s.- [200678256] 2088.Haimov, N. Altay Mmmdovun yaradiciliq yolu [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /Niyamddin Haimov; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B., 2006.22 s.- [2006-78255] 2089.Hüseynova A. Mmmd Sid Ordubadinin nsrind Cnubi Azrbaycan [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /Arzu Hüseynova; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B., 2006.- 22 s.- [2006-77736] 2090.Hüseynova, . Zlimxan Yaqubun yaradicilii [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /min Hüseynova; BDU.- B., 2006.- 24, [2] s.- [2006-78592] 2091.Hüseynova, M. Azrbaycan Xalq Cümhuriyyti dövründ poeziya (1918-1920-ci illr) [Mtn]: 10.01.01Azrbaycan dbiyyati /Maral Hüseynova; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B., 2006.- 23 s.- [2006-78254] 2092.Hüseynova, S. rb dbi dilind felin tsirlilik v tsirsizlik kateqoriyasi [Mtn]: 10.02.12- Sami dillr /Solmaz Hüseynova; AMEA, Mhmmd Füzuli ad. lyazmalar in-tu.- B., 2006.- 30 s.- [2006-77738] 2093.Xlilov, A. Klassik Azrbaycan poeziyasinda bdii müqddim (dibaç, saqinam, kitabin sbbi) [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /Araz Xlilov; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B., 2006.- 22 s.- [2006-79045] 303

2094.skndrli, X. Nizami v türkçülük [Mtn]: 10.01.01Azrbaycan dbiyyati /Xdic skndrli; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B., 2006.- 26 s.- [2006-77735] 2095.smayilova, A. ngilis dilind önlüklr v onlarin Azrbaycan dilind ifadsi [Mtn]: 10.02.19- Dil nzriyysi /Afaq smayilova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006,- 23 s.- [2006-78597] 2096.srafilova, S. Azrbaycan dilind informatika terminlrinin leksik-semantik thlili [Mtn]: 10.02.01Azrbaycan dili /Sofiya srafilova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 22 s.- [2006-78235] 2097.Kömürçü, . rb dbi tnqidinin inkiafinda Qudama ibn Cfr mrhlsi [Mtn]: 10.01.03- Dünya dbiyyati (rb dbiyyati hmd Kömürçü; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. rqünasliq in-tu.- B., 2006.- 29 s.[2006-78598] 2098. Qaibova, R. Azrbaycan dilind qoulma budaq cümlli tabeli mürkkb cüml [Mtn]: 10.02.01Azrbaycan dili /Rsmiyy Qaibova; AMEA, Nizami ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 22 s.- [2006-78253] 2099.Qasimli, . Türk xalqlarinin dbi-mdni hyatinda Nriman Nrimanovun rolu [Mtn]: 10.01.02- Türk xalqlari dbiyyati /mir Qasimli; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. rqünasliq in-tu.- B., 2006.- 22 s.- [2006-78319] 2100.Qaziyeva, S. ngilis v Azrbaycan dillrind neft terminlrinin linqvistik thlili, onlarin formalamasinda trcümnin rolu [Mtn]: 10.02.20- Müqayisli-tarixi v müqayisli-tipoloji dilçilik /Sevil Qaziyeva; BSU.- B., 2006.- 17 s.- [2006-78252] 2101.Quliyeva, A. XIX sr dövri mtbuatinda ilnn onomastik vahidlrin tarixi-linqvistik thlili ("kinçi" qzetinin materiallari sasinda) [Mtn]: 10.02.01Azrbaycan dili /Aida Quliyeva; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 23 s.- [2006-78318] 304

2102.Quliyeva, C. Müasir ingilis dilind mürkkb siftlrin struktur-morfoloji thlili v tam formalama xüsusiyytlri [Mtn]: 10.02.04- German dillri /Cavanir Quliyev; ADU.- B., 2006.- 22 s.- [2006-79004] 2103.Quliyeva, . Mzahir Daqinin poeziyasi [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /hla Quliyeva; BDU.B., 2006.- 25, [1] s.- [2006-77643] 2104.Mmmdbyova, S. Xalid Hasilovanin yaradiciliq yolu [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /Sona Mmmdbyova; BDU.- B., 2006.- 24, [1] s.- [2006-77629] 2105.Mmmdov, R. Azrbaycan diasporu faliyytinin formalamasi v inkiafinda ölk mtbuatinin rolu [Mtn]: 10.01.10- Jurnalistika /Rövn Mmmdov; BDU.- B., 2006.- 21 s.- [2006-78251] 2106.Mmmdova, C. Hüseyn Cavidin "Aft" sri [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /Cavid Mmmdova; BDU.- B., 2006.- 29 s.- [2006-78316] 2107.Mmmdova, S. Abbas Zamanov Sabir irsinin tdqiqatçisi kimi [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /Sevinc Mmmdova; BDU.- B., 2006.- 24 s.- [2006-77624] 2108.Mrdanova, S. XX sr Azrbaycan poemalarinda lirik rictlr sistemi (S.Vurunun, M.Müfiqin [v b.]Vahabzadnin srlri üzr) [Mtn]: 10.01.01 ­ Azrbaycan dbiyyati /Samir Mrdanova; BDU.- B., 2006.- 23 s.- [2006-77627] 2109.Mirzyeva, Y. Rüstm brahimbyovun dramaturgiyasi [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /Yegan Mirzyeva; BDU.- B., 2006.- 26 s.- [2006-77648] 2110.Ncfov, . Füzuli yaradiciliinda poetik fiqurlar [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /zizaa Ncfov; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B., 2006.- 18 s.[2006-78250] 2111.Purkbr Xeyavi, R. umer v Ural ­ Altay dillrinin tarixi-ttbiqi ilgilri [Mtn]: 10.02.19- Dil nzriyysi 305

/Rhman Purkbr Xeyavi; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik intu.- B., 2006.- 25 s.- [2006-78595] 2112.Ramazanova, A. Azrbaycan folklorunda qadin (ana) yaradicilii v onun poetikasi [Mtn]: 10.01.09Folklorünasliq /Afaq Ramazanova; AMEA, Folklor in-tu.B., 2006.- 27 s.- [2006-78315] 2113.Rcbova, N. Qrammatik sviyyd dilin struktur modellri [Mtn]: 10.02.19- Dil nzriyysi /Nrmin Rcbova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 27 s.- [2006-78594] 2114.Rhman, P.X. umer v Ural-Altay dillrinin tarixittbiqi dillri [Mtn]: filologiya elm. nam. dr: 10.02.19- Dil nzriyysi /Purkbr Xeyavi Möhsüm olu; AMEA, Nsimi adina Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 25 s.- [2006-78595] 2115.Rüstmova, C. Müasir türk v Azrbaycan dillrind diplomatik terminlrin struktur-semantik thlili [Mtn]: 10.02.06- Türk dillri /Cmil Rüstmova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 25 s.- [2006-77647] 2116.Rzayeva, Y. Milli azadliq üurunun formaladirilmasinda Azrbaycan dbiyyatinin rolu (19601990-ci illr) [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /Yaar Rzayev; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B., 2006.- 24 s.- [2006-78953] 2117.Sadiyev, S. Balkan türklrinin dbiyyati [Mtn]: 10.01.02- Türk xalqlari dbiyyati /Sdi Sadiyev; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. rqünasliq in-tu.- B., 2006.- 30 s.- [2006-78314] 2118.Smdova, V. XV-XVII srlr türk tzkirlrinin strukturu v spesifikasi (lyazma qaynaqlari sasinda) [Mtn]: 10.01.02- Türk xalqlari dbiyyati /Vüsal Smdova; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. rqünasliq in-tu.- B., 2006.- 33 s.- [2006-78313] 2119.Süleymanova, . Azrbaycan ­ Türküstan dbi laqlri [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati; 10.01.02- Türk xalqlari dbiyyati /rf Süleymanova; 306

AMEA, Nizami ad. db. in-tu.- B., 2006.- 24 s.- [200678312] 2120.irliyeva, N. Mmmd Arazin yaradiciliq yolu [Mtn]: 10.01.01- Azrbaycan dbiyyati /Nigar irliyeva; BDU.- B., 2006.- 27, [1] s.- [2006-77626] 2121.ükürlü, E. Köktürk dbi dilinin timsali [Mtn]: 10.02.06- Türk dillri /Eln ükürlü; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 22 s.- [2006-78249] 2122.ükürova, T. Müstqillik qazanmi Türk dövltlrinin dillrind yaradiciliin sas meyllri (Azrbaycan v özbk dillrinin materiallari sasinda) [Mtn]: 10.02.06- Türk dillri /AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 24 s.[2006-78602] 2123.Tinayeva, . Müasir Azrbaycan nsrind lirik ­ psixoloji üslub istiqamti (.ylislinin nsri sasinda) [Mtn]: 10.01.08- dbiyyat nzriyysi; 10.01.01 Azrbaycan dbiyyati /siyyt Tinayeva; AMEA, Nizami ad. dbiyyat in-tu.- B., 2006.- 25 s.- [2006-78588] 2124.Yunusova, . Azrbaycan dili dialekt v ivlrind arxaizmlr [Mtn]: 10.02.01- Azrbaycan dili /öl Yunusova; AMEA, Nsimi ad. Dilçilik in-tu.- B., 2006.- 26 s.- [2006-78590] 2125., . « » []: 10.01.03 (- ); 10.01.08- - / ; - . . .; . - .- ., 2006.- 19 .- [2006-25] 2126., . - ( . . ) []: / ; , - . .- ., 2006.- 24 .[2006-19] 2127., . []: 10.02.12307

/ ; , - . ..- ., 2006.- 20 .- [2006-24] 2128., . ( .) []: 10.02.03- / ; - . . .; . -.- ., 2006.- 20 .- [2006-23] 2129., . - []: 10.02.01- / ; - . . .; .- ., 2006.- 20 .- [2006-59] 2130., . , ( . . ) []: 10.02.03- ; 10.02.20-. o / ; - . . ., -.- ., 2006.- 20 .- [2006-57] 2131., . «» ., .. ( 50-80- ) []: 10.01.03- ( ) / ; - . . ., . - .- ., 2006.- 19 .- [2006-60] 2132., . . []: 10.02.20- - / ; - . .; -.- ., 2006.- 19 .- [2006-146] 2133., . 20-30- []: 10.01.03- - (. -); 10.01.01- . - / ; - . . .- ., 2006.- 18 .- [2006-22] 308

2134., . ( , . . ) []: 10.02.20- / ; . . .; -.- ., 2006.- 20 .- [2006-58] 2135., . ( 60-90- ) []: 10.01.03- ( -); 10.01.08- - / ; - . . .; . .- ., 2006.- 20 .- [2006-21] Tarix elmlri Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 2136.mrahov, M. Azrbaycan mdniyyti kinci Dünya müharibsi illrind [Mtn]: 07.00.02- Vtn tarixi /Mais mrahov; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- B., 2006.- 46 s.- [2006-78334] 2137.Ftliyev, M. Türkiy, Yunanistan böyük dövltlrin münasibtlrind (1914-1923-cü illr) [Mtn]: 07.00.03Ümumi tarix /Mmmd Ftliyev; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- B., 2006.- 43 s.- [2006-78622] 2138.Mustafayev, C. Xanliqlar dövründ Azrbaycanda sntkarliq [Mtn]: 07.00.02- Vtn tarixi /Camal Mustafayev; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- B., 2006.- 43 s.- [2006-78640] 2139.ükürov, K. Azrbaycan halisi: öyrnilmsi, tarixi v qaynaqlari (qdim zamanlardan müasir dövrdk) [Mtn]: 07.00.02- Vtn tarixi; 07.00.09- Tarixünasliq, mnbünasliq v tarixi tdqiqat metodlari /Krim ükürov; 309

AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- B., 2006.- 47 s.[2006-79065] 2140., . - , (1942-1948 ) []: 07.00.02- / ; - . . .; .- ., 2006.- 54 .- [2006-77] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 2141.Bairov, E. BMT-nin faliyytind qaçqin problemi [Mtn]: 07.00.15- Beynlxalq münasibtlr v xarici siyastin tarixi /Elmar Bairov; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- B., 2006.- 28, [2] s.- [2006-78614] 2142.Birov, R. Naxçivanin orta srlr metalilm snti (IX-XVII srlr) [Mtn]: 07.00.06- Arxeologiya /Rid Birov; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- B., 2006.- 25 s.- [2006-78654] 2143.Clilov, B. Azrbaycanin son tunc - ilk dmir dövrü metalilm sntkarlii [Mtn]: 07.00.06- Arxeologiya /Bxtiyar Clilov; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya intu.- B., 2006.- 26 s.- [2006-78337] 2144.Davudov, Q. XIX srin birinci otuzilliyind ran ­ Rusiya münasibtlri ran tarixünasliinda [Mtn]: 07.00.03- Ümumi tarix /Qismt Davudov; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- B., 2006.- 22, [2] s.- [200678336] 2145.lsgrov, A. Azrbaycanin qdim nqliyyat vasitlri [Mtn]: 07.00.06- Arxeologiya /Anar lsgrov; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- B., 2006.- 27, [1] s.- [2006-78646] 2146.liyev, N. 1917-1920-ci illrd Azrbaycanda türkmüslman soyqirimlari ilk mnblrd [Mtn]: 07.00.02Vtn tarixi /Nail liyev; AMEA, Naxçivan bölmsi.Naxçivan, 2006.- 29 s.- [2006-78335] 310

2147.Hüseynbyli, N. XX srin 20-30-cu illrind Naxçivan MSSR-d siyasi repressiya v onun nticlri [Mtn]: 07.00.02- Vtn tarixi /Nadir Hüseynbyli; AMEA, Naxçivan bölmsi.- Naxçivan, 2006.- 26 s.- [2006-78331] 2148.Hüseynov, X. Naxçivan Muxtar Respublikasinda snayenin inkiafi (1950-2004-cü illr) [Mtn]: 07.00.02Vtn tarixi /Xzr Hüseynov; AMEA, Naxçivan bölmsi.B., 2006.- 25 s.- [2006-78621] 2149.brahimzad, F. Behbud Aa ahtaxtinski (Siyasi v diplomatik faliyyti) [Mtn]: 07.00.02- Vtn tarixi /Füzuli brahimzad; AMEA, Naxçivan bölmsi.- B., 2006.- 23 s.[2006-78619] 2150.sayev, E. Böyük pk v Naxçivan [Mtn]: 07.00.02Vtn tarixi /Elbrus sayev; AMEA, Naxçivan bölmsi.Naxçivan, 2006.- 22 s.- [2006-78275] 2151.smayilov, C. Azrbaycanin üst paleoliti [Mtn]: 07.00.06- Arxeologiya /Ceyhun smayilov; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- B., 2006.- 26 s.- [200678274] 2152.Mahmudova, H. Sibir skiflri v Azrbaycan (tarixiarxeoloji tdqiqat) [Mtn]: 07.00.06- Arxeologiya /Hicran Mahmudova; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- B., 2006.- 24 s.- [2006-79057] 2153.Mmmdli, G. Türk xalqlarinin mrasimlri (tuva, xakas v qaqauz türklrinin materiallari sasinda tarixietnoqrafik tdqiqat) [Mtn]: 07.00.07- Etnoqrafiya, etnologiya v antropologiya /Güllü Mmmdli; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- B., 2006.- 41 s.- [200677614] 2154.Mmmdov, N. Mrkzi Asiyada müstqil türk dövltlrinin yaranmasi v Türkiy il qariliqli laqlri (1991-2001-ci illr) [Mtn]: 07.00.03- Ümumi tarix /Natiq Mmmdov; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- B., 2006.- 26 s.- [2006-78613] 311

2155.Musali, M. Azrbaycan Sfvilr Dövlti I ah smayilin hakimiyyti dövründ ("Almara-yi ah smayil" sri sasinda) [Mtn]: 07.00.02- Vtn tarixi /Namiq Musali; AMEA, A.A.Bakixanov ad. Tarix in-tu.- B., 2006.22 s.- [2006-78610] 2156.Piriyev, S. Azrbaycanda yaayan Ahiska türklrinin sosial-mdni hyati [Mtn]: 07.00.02- Vtn tarixi /Sevil Piriyeva; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu. ­ B., 2006.- 27, [3] s.- [2006-78652] 2157.ahbazov, T. Lnkran-Astara bölgsi halisinin islama qdrki inamlari (tarixi-etnoqrafik tdqiqat) [Mtn]: 07.00.07- Etnoqrafiya, etnologiya v antropologiya /Tahir ahbazov; AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- B., 2006.- 24 s.- [2006-78269] 2158., . III []: 07.00.02- / ; , - . ...- ., 2006.- 28 .- [2006-123] 2159., . (- ) []: 07.007.07- , / ; , - .- ., 2006.- 24 .- [2006-125] 2160., . (1920-1941 ) []: 07.00.02- / ; , - . ...- ., 2006.- 26 .- [2006-27] 2161., . XI-X []: 07.00.06 / ; , - .- ., 2006.- 29 .- [2006-74] 312

Corafiya elmlri Elmlr doktoru alimlik drcsi almaq üçün 2162.Xlilov, T. Arid zonalarin suvarilan torpaqlarinin genetik xüsusiyytlri, müasir torpaq-ekoloji sciyysi v torpaq-meliorativ rayonladirilmasi (Kür-Araz ovalii v Suriya rb Respublikasinin imali timsalinda) [Mtn]: 25.00.36- Corafi v geoloji ekologiya /Telman Xlilov; AMEA, akad. H..liyev ad. Corafiya in-tu.- B., 2006.38 s.- [2006-78603] Elmlr namizdi alimlik drcsi almaq üçün 2163.lirzayev, Q. Naxçivan Muxtar Respublikasinin daliq zonasi torpaqlarinin ekoloji vziyytin eroziya prosesinin tsiri v mühafizsi yollari [Mtn] /Qafar lirzayev; AMEA, akad. H..liyev ad. Corafiya in-tu.B., 2006.- 26 s.- [2006-78266] 2164.mrani, Z. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda halinin v istehsalin razi tkilinin corafi problemlri [Mtn]: 25.00.24- qtisadi-sosial v siyasi corafiya /Zaur mrani; AMEA, akad. H..liyev ad. Corafiya in-tu.- B., 2006.22 s.- [2006-79053] 2165.Qurbanzad, A. Azrbaycan Respublikasinin aqrar funksional strukturunun razi tkili [Mtn]: 25.00.24Sosial-iqtisadi v siyasi corafiya /Aazeynal Qurbanzad; AMEA, akad. H..liyev ad. Corafiya in-tu.- B., 2006.44, [1] s.- [2006-77638] 2166., . - []: 25.00.24, . / 313

; , - . . ...- ., 2006.- 22 .- [2006-82] 2167., . ( ) []: 25.00.36 / ; , - . . ...- ., 2006.- 28 .- [2006-99]

314

Müllirlrin lifba göstricisi Abasbyli, A. 208 Abasov, . 280,616 Abbas, S. 1068 Abbasbyli, A.N. 209 Abbasolu, B. 1069 Abbasolu, F. 1070 Abbasov, A. 870,871 Abbasov, . 199,200 Abbasov, .M. 725 Abbasov, F. 2063 Abbasov, . 1071 Abbasov, M. 493,494, 594 Abbasov, T. 2064 Abbasov Y. 144 Abbasova, . 2044 Abbasova, L. 495 Abbasova, M. 1773 Abbasova, S. 1919 Abbaszad, A-T. 1758 Abbaszad, H. 1072,1073 Abbaszad, R. 1074 Abdin, T. 1075 Abdinov, E. 1939 Abdulla, B. 959 Abdulla, K. 1076 Abdulla, Q. 496 Abdulla, M. 813 Abdullayev, B. 1077 Abdullayev, Ç. 1078-1080 Abdullayev, . 409,41 1940 Abdullayev, F. 1832 Abdullayev, N. 1941 Abdullayev, S. 324 Abdullayeva, X. 651 Aakrimov, M. 576 Aamiqizi, A. 1082 Aaolu, . 109 Aarzaolu, M. 1083 Aasfa 1084 Aasibyli, F. 497 Aasiolu, F. 1664 Aayev, A. 132,633 Aayev, . 498 Aayev, H. 1942 Aayev, X. 1912 Aayev, . 210 Aayev, Q. 1085 Aayev, M.M. 670 Aayev, S. 1792 Aayev, T. 1650 Aayev, V. 1086 Aayev, Z. 556 Aayeva, K. 1943,2066 Aayeva, N. 2067 Aayeva, . 1087 Aayeva, T. 1944 Axundov, A. 872,1088 Axundov, B. 783 315

Axundov, . 325,326 Axundova, E. 652 Axundova, T. 1665 Akçuraolu, Y. 1666 Akifqizi, E. 1089 Akimova, E. 2068 Albaliyev, . 2069 Aleyxem, . 1540 Alim, S. 1090 Alimetov, S. 671 Alianova, M. 211 Aliyev, . 327 Aliyeva, . 23 Allahmanli, M. 962 Allahverdiyev, D. 1793 Allahverdiyev, F. 762 Allahverdiyev, K. 726 Allahverdiyev, S. 411-413, 557, 1091 Allahverdiyeva, G. 2070 Almasov, V. 963 Almmmdov, M.S. 603 Amanov, M. 2036 Anar S. 1093 Anar 1094 Anarqizi, G. 1095 Andersen, H.X. 1636 Aranli, M. 1096 Araz, M. 1097 Araz, P. 1098 Arif, E. 213 Arifqizi, G. 1667 Aristotel 110,1546 Asif Ata 1099

Asiman, A. 1100 Asiman, S. 1101 Aslan, M. 1102 Aslan, V. 1103 Aslanxanli, M. 1104 Aslanqizi, M. 1105 Aslanov, E. 214 Aslanov, H. 1107 Aslanov, L. 1987 Aslanov, N. 112 Aslanov, S. 964,1106 Aiq Ali 1108 Aiq Haim, Q. 1109 Aiq mir 1111 Airli, A. 1668 Airli, M.C. 1112,1113 Aurbyli, S. 1669-1671 Atakiiyev, M. 329 At, T. 1114 Ati, N. 1115 Aydin Abi, A. 966 Azayev, . 1116-1118 Bababyli, E. 674 Babaxanov, N. 636 Babaolu, H. 427 Babayev, A. 24, 881 Babayev, B. 969 Babayev, M. 653,763 Babayev, . 637 Babayeva, H. 831 Bairov, E. 2141 Bairova, F.V. 1131 Baiyeva, M. 1896 Bahir, Ü. 1132 316

Baxiov, M. 1674,1675 Bakixanov, T. 832 Balabyova, . 1778 Balakiiyev, . 882 Balasaqunlu, Y. 883 Balayev, R. 218 Balzak, O de. 1547 Bakeçid, E. 1548 Batiyev, H. 1133 Baverstok, A. 784 Bayram A. 970 Bayram, K. 1134 Bayramli, Z. 1676 Bayramolu, A. 971 Bayramov, A. 972 Bayramov, A.A. 25 Bayramova, L. 2071 Bayramova, N. 2072 Bayron, C.Q. 1549 Bdlzad A. 973 Bhct, B. 1135 Bhmnli, V. 1136-1138 Bhramolu, B. 1139 Brgüadli, H.S.M. 1140 Birli, . 1141 Birolu, . 1142 Birov, R. 2142 Birov, S. 974,975 Bydmirli, R. 219 Bylrqizi, . 976 Bilalov, B. 578 Bozqurd, . 1146 Bualo 1550 Budaqov, B. 2, 977,1677

Bulqakov, M.A. 1551 Bunin, .A. 1552 Bünyadov, Z. 1678 Bünyadzad, K. 111 Bünyatzad, M.R. 145 Cabbarli, . 1147 Cabbarli, N. 978,979 Cabbarov, X. 980 Cabbarova, A. 654 Cahangir, . 981 Cahangirli, C. 221 Cahangirov, F. 2053 Cahangirov, P. 1794 Cavad, . 1149 Cavadov, . 1850 Cavadov, R. 133 Cbrayilov, F. 1150 Cbrayilov, . 504 Cfr . 505, 982, 983 Cfrli H. 1151 Cfrolu, . 1152 Cfrov M. . 764 Cfrov, C. 1833 Cfrov, Ç. 676 Cfrov, H. . 1153 Cfrov, R.C. 884 Cfrov, T. 1867 Cfrov, Y. 2073 Cfrova, A. 984 Cfrova, B. 2054 Cfrova, S. 2074 Cfrova, Z. 885 Cfrzad, . 1154,1155 Clalolu, E. 1156 317

Clilov, A. 506 Clilov, B. 2143 Cmil, A. 985 Coculu, S. 1157 Coelho, P. 1553 Covanyoli, R. 1554 Cümüdlü, R. 2075 Çapek, K. 1555 Çexov, A.P. 1556 Çmnli, M. 859,1158 Çmnzminli, Y-V. 1159 Çobanov, M. 886,887 Çobanov, R.. 677 Çobanzad D.B. 888 Çoxeli, Q. 1557 Dadaolu, Y. 1160 Dadaov, A. 856 Dadaov, E. 1988 Dadaova, T. 508 Dali, . 835 Dali, . 1161 Davit, P. 1679 Davudov, Q. 2144 Dhlvi, .X. 1557 Dhnli, V. 1162 Dlidali, N. 1163 Dmirçiolu, N. 1164 Dmirli, D. 142,510 Drlyzli, H.V. 1165 Drvi, E. 1166 Drzi, S. 1167 Divanbyolu, A. 1168 Dostoyevski, F. 1559 Dönmz. 1169

Drayzer, T. 1560,1561 Dumanolu, V. 1170 Dürant, U. 113 Elatli, E. 1172,1173 Elçin R. 1174 Elxanqizi, A. 836 Eltkin, N. 1176 Eminaliyev, E. 987 Erdoan, N. 2076 Esenski, . 1562 Esxil 1563 Etibar, . 1177 Eyvazov, . 679 bdulhsnli, T. 343,890 bdülrhmanli, N.178,1179 bdürrhmanov, F. 821 bu Hmid l-Qzali 114 bu Nsr l-Frabi 115 bülhsn 180 cmi, S. 1181,1182 fndiyev, E. 223 fndiyev, F.M. 729 fndiyev, O. 1771 fndiyev, P. 989 fndiyev, R. 1184 fndiyev, S. 1185,1186 fndiyev, V. 1660 fndiyeva, R. 837 fndizad, R. 586 hdov, H.E. 345 hmd, . 1187,1188 hmdov N. 1790 hmdov .S. 1645 hmdov, A. 639,1834 318

hmdov, . hmdov, -C. hmdov, H. hmdov, H.E. hmdov, . hmdov, K. hmdov, S. hmdov, T. hmdov, Y. hmdova, A. hmdova, F. hmdova, G. hmdova, K. hmdova, R. hmdova, Z. hmdzad, . hmdzad, K. kbr, . kbr, R. kbrov, N. kbrova, T. l-Abbasi, X.N. lkbrli, A. lkbrli, . lkbrov, A. lkbrov, E. lkbrova, E. lsgrli Ç. lsgrov, A. libyli, B. libyov, C. lihüseynli, S. liquliyev, R. limirzyev, X.

765 780,798 512-520 511 346,655 1945 1681 1774 1189 2077 990 785 2078 1946 1897 730 1795 1759 1190 147 2079 2055 1191 818 1947 1948 2080 1192 2145 1193 1194 1195 26, 27 991

liolu Ç. 1196 lirzayev, . 432,579 lirzayev, K. 1796 lirzayev, Q. 2163 lianolu, T. 992 liyev, A. 347,867, 868,1989,1990 liyev, E. 433 liyev, . 134, 226,1991 liyev, F. 1949 liyev, H. 227-229, 680,1682 liyev, Q. 230,1898 liyev, M. 434,587,781 liyev, N. 348,435,1992, 2146 liyev, R. 135,148, 993, 1683,1797,2056 liyev, S. 521,1197 liyev, T. 349,595 liyev, V. 96,350,1993 liyev, Y. 891,892 liyev, Z. 1835 liyeva, E.N. 893 liyeva, G. 1198,1199 liyeva, J. 2081 liyeva, L. 588, 2045 liyeva, N. 2082 liyeva, P. 1950 liyeva, R. 596 liyeva, . 1200 lizad, A. 1798 lizad, F. 1951 lizad, M. 28-30,224,225 319

lizad, S. 619,1201 lizad, Y. 786 mnullayev, . 681 minov, N. 1917 mirli, . 1202 mirov, Z. 1994 mrahov, M. 1684,2136 nvrolu, H. 994 rn, . 1203 rstunolu, R. 1204 sdli, G. 149 sdov, N. 1685 sdova, A. 995,2083 sgrli, . 1205 sgrov, F.H. 640 sgrov, . 436 sgrov, . 1799 sgrov, V. 1784 sgrov, Z. 437 sgrova, A. 2084 sgrova, H.R. 1686 sgrova, N. 1800 sgrova, Z. 1206 rfova, R. 1801 yyub, N. 1207 yyubova, A.A. 682 zmt, Z. 1208 zimli, . 996 ziz, F. 1209 zizov, Q. 766 zizov, R.Z. 522 zizova, Z. 1210 Fazil, . 1211 Feyruz, Q. 1212,1213

Feyzullabyli, . 351,352 Fcri F. 1214 Fhmi, . 1215 Frcli, C. 1802 Frcov, R. 1216 Frzliyev, . 2085 Ftliyev, M. 2137 Ftullayev, . 1995 Fikrt, T. 1217 Fonvizin, D. 1564 Fromm, E. 117 Fuad, E. 825 Gncli, S. 1687 Gökkaya, H.D. 1803 Gördilli, Z. 1218 Gövhr, R. 1219 Göyçayli, . 354 Göyçayli, V. 1220 Göyçli, H. 1221-1123 Göyçli, . 1224 Göydrli, N. 1225 Göyüov, N. 814 Gülmail 1226 Gülmmmdov, V. 604 Gülmmmdova, M. 1227 Gülni, . . B. 1229 Gültn, S. 1228 Gün, N. 1230 Gündüz, O. 31 Günel, . 1231 Güntkin, R.N. 1565-1567 Haci li 1232 Haci Rabil1 652 Haci, M. 1233,1234 320

Hacibyli, C. 273,1235 Hacixanli, S. 1236 Hacili, R. 438 Haciyev, A. 233 Haciyev, D.V. 683,684 Haciyev, E. 894 Haciyev, Q. 1804 Haciyev, M. 1688 Haciyev, M.. 1237 Haciyev, N. 1996,1997 Haciyev, T. 1998 Haciyev, V.7 33 Haciyeva, A. 118,999,2086 Haciyeva, F. 1238 Haciyeva, G. 656 Haciyeva, L. 2087 Haciyeva, M. 895,1239 Hacizad, B. 826 Hadi, H.M. 1240 Hadiyev, S.. 685 Haqyol 1241 Hamsun, K. 1568,1568 Hasan, C. 150 Haimov, N. 2088 Heminquey, E. 1570 Heyran xanim 1242 Hbib, E. 1243 Hbibbyli, . 1805 Hbibi. 1244 Hcibyova, Ü. 838 Hkim, A. 274 Hqiqi, C. 1245 Hmdani, E. 119 Hmidov, M. 355

Hmidullah, M. 151 Hmzyev, . 1851 Hsnqizi, A. 1246 Hsnqizi, F. 1622 Hsnli, A. 1247 Hsnolu, . 1689 Hsnov, A. 642 Hsnov, E. 439,767,1690 Hsnov, .P. 808 Hsnov, G. 32 Hsnov, .Z. 734 Hsnov, S. 1248 Hsnov, Y. 2037 Hsnova, A. 356 Hsnova, G. 1952 Hsnova, N. 1999 Hsnova, S. 896-898 Hsnova, Z. 1868 Himli, H. 1000 Hikmt, N. 1571 Hulusi, A. 152,153 Hümbtov, R.T. 735 Hümmtova, R. 899 Hüseybyli, F. 1250 Hüseyn, N. 1251 Hüseyn, S. 1252 Hüseyn, Y. 1253 Hüseynbyli, N. 2147 Hüseynli, H. 1254 Hüseynolu, S. 1255 Hüseynolu, K. 1002 Hüseynov, A. 1691, 1921,1953 Hüseynov, B. 1003 321

Hüseynov, B.N. 736 Hüseynov, E. 1954 Hüseynov, . 2046 Hüseynov, H. 120,1922 Hüseynov, X. 2148 Hüseynov, Q. 1955 Hüseynov, M. 357 Hüseynov, N. 1806 Hüseynov, R. 1692 Hüseynova A. 2089 Hüseynova N. 1836 Hüseynova, E. 2047 Hüseynova, . 2090 Hüseynova, L. 1807 Hüseynova, M. 275,2091 Hüseynova, P.S. 1004 Hüseynova, R. 2000 Hüseynova, S. 2039,2092 Hüseynova, T. 239 Hüseynova, Ü. 1005 Hüseynova, Z. 358 Xaçinçayli, Q. 1256 Xaliq, R.Q. 1257,1258 Xan, A. 1006 Xankiiyev, B. 490 Xankiiyev, H. 154 Xankiiyev, H.. 1259 Xansultanli, A. 1260 Xatun, N. 1261 Xlfov, A. 76,77 Xlif-zad, C. 782 Xlil, A. 900 Xlilli, X. 1693 Xlilov, A. 2093

Xlilov, B. 901 Xlilov, C. 441 Xlilov, E. 1837 Xlilov, H. 524 Xlilov, M. 1852 Xlilov, S. 121,122 Xlilov, . 1661 Xlilov, T. 2162 Xlilov, V. 777 Xlilova, F. 1899 Xlilova, U. 1956 Xyal, S. 1007-1010 Xyalli, H. 1262 Xinali, Z. 240,1263 Xomski, N. 902 Xuduzad, . 1913 Xuraman 1264 badli, O. 768 badolu, Q. 359 badova, Z. 1265 bayev, V. 243,442 brahimbyov, R.1266,1267 brahimqizi, S. 1268 brahimolu, V.. 1269 brahimov S. 1013 brahimov, F. 525, 606, 1846 brahimov, H.S. 1760 brahimov, . 6, 323 brahimov, K. 819 brahimov, S. 861 brahimova, G. 1623-1625 brahimzad, F. 2149 bsen, H. 1572 322

drisqizi, Z. 1270 lkin, Q. 1271,1272,1695 lkin, N. 1273 lyasqizi, S. 1274 mamliyev, L. 1014 mamverdiyev, B. 1275 mamverdiyev, . 589 manli, M. 443,444,1838 manov, . 360 manov, R. 1696 manzad, . 1276 mrani, Z. 2164 mranolu, A. 1277 ntiqamqizi, G. 1278 racolu, M. 1015 rvanli, E. 1279 sabyli, Q.1626,1627,1280 saxanli, H. 527 saqolu, V. 1281 sayev, A. 361,799 sayev, E. 2150 sayev, . 1282 sgndr, E. 136 sgndrov, A. 1697 sgndrov, M. 1283 skndr, E. 1284-1286 skndrli, X. 2094 skndrova, R. 276 skndrova, . 904 slam, Z. 1287 slamolu, S. 1288 smayilqizi, X. 1289 smayilov, C. 528,2151 smayilov, F. 1808

smayilov, H. 1016 smayilov, X. 447 smayilov, . 34,106-108, 1698,1699 smayilov, M. 643 smayilov, . 737 smayilov, V. 1772 smayilova, A. 2095 smayilova, T. 1853 smayilova, Z. 1957 smayilzad, . 1290 smayilzad, M. 1291 smibyli, E.Y. 738 srafilqizi, N. 1292 srafilolu, N. 1017 srafilolu, V. 1293 srafilova, S. 2096 Kafka, F. 1573 Kalankatuklu, M. 1701 Karss-Frisk, M. 448 Kaari, M. 905-908 Katruxlu, S. 1294 Kavanli, B. 1295 Kavass, . 362 Kazdal, V. 1854 Kazimolu, M. 1018 Kazimov, Q. 1019 Kazimov, N. 529 Kazimzad, A. 855 Kazimzad, R. 740 Keroll, L. 1637 Klbcrli, M. 1297 Klbliyev, . 530 Kngrli, A. 1298 323

Kngrli, V.S. 787 Krim, . 1299 Krimli, A. 1300 Krimli, .A. 363 Krimov, A. 364 Krimov, C.H. 366 Krimov, X. 365 Krimov, S. 315 Krimov, Y. 566,1301 Krimova, N. 367,1809 Ksmnli, N. 1302 Kolho, P. 1574 Kononov, A. 909 Korolenko V. 1575 Koseriu, E. 910 Koteça, H. 156 Kovalyov, A. 449 Kovlarli, H. 1305 Köçrli, H. 1306 Köçkün, . 1307 Kömürçü, . 2097 Krilov, . 1638 Kublitski, G. 1639 Kuper, C.F. 1576 Kuprin, A.. 1577 Kürqiraxli, K. 1308 Küskün, A. 1309 Qabulzad, A. 788 Qacar, M. 1311-1313 Qafarov, N. 1810 Qaibova, R. 2098 Qarabagli, . 123 Qaraca, R. 1314 Qaracalli, F. 1315

Qaracaolan 1316 Qaraçönlü, A.M. 1317 Qaradrli, A. 532 Qaraqizi, U. 857 Qaralov, Z. 567-569 Qaramanli, N. 1318 Qaraolu, F. 157 Qaraosmanolu, Y.Q. 1319 Qarayev, E. 1705 Qarayev, . 1320-1323 Qarayev, M. 657,692 Qarayev, S.F. 630 Qasimli, . 2099 Qasimli, M. 247 Qasimov, E.K. 693 Qasimov, . 281,368 Qasimov, M. 694 Qasimov, O. 450 Qasimov, R. 1811 Qasimov, S. 533 Qasimov, T. 1324,1325 Qasimova, L. 1847 Qasimova, S. 607 Qasimova, . 1020 Qaya, Y. 1326 Qayali, Z.D. 1327,1328 Qazancili, P. 1329 Qazi, S. 1330 Qaziyeva, S. 2100 Qdimli, N. 1331 Qdimov, . 2057 Qdirov, H. 631 Qdirov, . 1332 Qfrov, M. 451 324

Qhrmanli, N. 1021 Qhrmanov P.F. 608 Qmrli, E. 1333 Qmküsar, . 1334 Qnbr, N. 1335 Qndilov, S. 248 Qniyev, M. 695,696 Qniyev, S. 1022 Qnizad, S. 1336 Qribov, F. 249 Qilicov, . 452 Qindillar, Z. 1337 Qiyasi, M. 1023 Qizilaacli, N. 1653 Qizilqulaqolu, . 1338, 1339 Qobustanli, S. 1340 Qocayev, . 102 Qoqol, N.V. 1578 Qolosovker, Y.E. 1024 Qonçarov, .A. 1579 Qorki, M. 1580,1581 Qövsi, T. 1582,1583 Qriboyedov, A.S. 1584 Quliyev A. 1341,1707 Quliyev, E. 137,1812, 1813 Quliyev, . 741,1708 Quliyev, F. 1814 Quliyev, F.. 697 Quliyev, R. 369 Quliyev, T. 370,371, 911,1025,1342 Quliyev, Z.M. 778

Quliyeva, A. 2101 Quliyeva, C. 2102 Quliyeva, N. 590,815 Quliyeva, . 2103 Quluzad, . 1343 Quluzad, H. 534 Quluzad, M. 251 Qurban, S. 1344 Qurban, T. 1345 Qurban, T. 1709 Qurbani 1346 Qurbanli, Ç. 912 Qurbanli, . 1347 Qurbanov, C. 816 Qurbanov, G.P. 1348 Qurbanov, R. 1710 Qurbanov, . 698 Qurbanova, M. 913 Qurbanova, V. 1900 Qurbanzad, A. 597,1815, 2165 Qudilixanmirkülsoyuu 1349 Qüdrtolu, . 1628 Le Bon, G. 138 Mahmudlu, Y. 570 Mahmudov, K. 1901 Mahmudov, M. 914 Mahmudov, N. 1350 Mahmudov, Y. 252 Mahmudova, H. 2152 Makoyev, M. 453 Manafova, M. 1711 Mansurzad, H. 1026 325

Mansurzad, H.A. 160,790 Maraayi, Z. 1351 Mehdi, . 1352 Mehdiolu, A. 124 Mehdiyev, . 282 Mehdiyev, R. 253,316, 1712 Mehdiyeva, L.N. 658,659 Mehdiyeva, N. 660 Mehdiyeva, S. 1353 Mehdiyeva, . 1855 Mehdizad, M. 374 Mehrliyev, E. 1654 Mehrliyev, E.. 699 Merime, P. 1585 Mete, . 1655 Mcidova, K. 572 Mhmmd, . 1354 Mhmmd 1355 Mhrrmqizi, A. 915,916 Mhrrmov, A. 1356,1357 Mhrrmova, Z. 917 Mhsti, M. 1358 Mxtumqulu 1586 Mlikov, H. A. 1028 Mlikov, T. 609 Mlikzad, H. 1359 Mmmd Hsnzad, D. 2001 Mmmd, A. 1029 Mmmdbyova, S. 2104 Mmmdliyev, V. 161 Mmmdliyeva, S. 125 Mmmdhsnov, R. 700

Mmmdli E. 1360-1362 Mmmdli, G. 2153 Mmmdli, N. 1714 Mmmdli, Z. 454 Mmmdov, A. 580,701, 791 Mmmdov, Ç. 792, 1715 Mmmdov, E. 2002 Mmmdov, . 598 Mmmdov, H. 277,455 Mmmdov, X. 1030 Mmmdov, . 1716 Mmmdov, K. 745,2003 Mmmdov, Q. 599,661, 1662 Mmmdov, L. 140 Mmmdov, M. 769,800, 2058 Mmmdov, N. 378,702, 1717, 2154 Mmmdov, R. 600, 1816,2040,2105 Mmmdov, R.M. 629 Mmmdov, S. 456,457 Mmmdov, T. 1718 Mmmdov, T.C. 793 Mmmdov, V. 458,1363, 1364 Mmmdov, Y. 379 Mmmdov, Z. 126, 380, 381,801,918 Mmmdova, C. 2106 Mmmdova, H. 1719 326

Mmmdova, . 809 Mmmdova, R. 1365,1629 Mmmdova, S. 770,1923, 2107 Mmmdova, . 1720 Mmmdyarli, M. 1366 Mmmdyarov, H.M. 1367 Mmmdzad, M.F. 919 Mmmdzad, S. 1368 Mnsur, S. 1369 Mrdanov, M. 537 Mrdanova, S. 2108 Mrzili, S. 1370 Msim, E. 1371 Msimov, E.. 621 Mzlum, Q. 1372,1373 Milo, Ç. 1587 Mir Sabir 1374 Mirlmov, H. 1375 Mirli, N. 1376 Mirseyid, A. 1377 Mirz, S. 1761 Mirz, V. 254 Mirz, Z. 811 Mirzliev, C. 1378,1379 Mirzyev . 139 Mirzyev, G.S. 703 Mirzyev, H. 318, 921-924, 1380,1031,1722 Mirzyev, . 1779 Mirzyev, M. 746 Mirzyev, R. 2004 Mirzyev, T. 384 Mirzyeva, G. 1381

Mirzyeva, R. 1382 Mirzyeva, Y. 2109 Mirz-zad, . 1630 Mitskeviç, A. 1588 Moem, U.S. 1589 Molla Cüm 1383 Mollayeva, E. 1856 Mopassan, G.de. 1590 Moul, M. 459 Möcüz, M.-. 1384 Munis, G. 1385 Muradov, .C. 385 Muradov, R. 386 Musabyov, . 1386 Musali, M. 2155 Musayev . 704,1387 Musayev, T. 1958 Musayev, Z. 779 Musayeva, . 1388 Musazad, R. 2048 Musazad, Z. 162 Mustafa, F. 1389 Mustafayev, B. 1839 Mustafayev, C. 2138 Mustafayev, F.V. 794 Mustafayev, X. 802 Mustafayev, Q. 663,664 Mustafayeva, L. 143 Mustafayeva, R. 538 Mümtaz, S. 1032 Mürslov, . 1857 Mürtzaqulu xan, . 1390 Müseyidov, M. 573 Müslümqizi, S. 1724 327

Müstafayev, B. Müfiq, . Müthhri, M.

460 1391 163165 Müzffrolu, S. 1392 Müznib, . 1393 Nacizad, E. 387 Nadir, M. 1394 Naisoylu, M. 925,1033 Naiyev, K. 1395 Naiyev, S. 540 Naxçivanli C. 1396 Namazova, Ç. 1924 Nehru, C. 1725 Nemanzad, Ö.F. 1397 Nesin, . 1591 Nbiolu, A. 839 Nbiolu, S. 1035 Nbiyev, A. 1034 Nbiyev, B. 1036 Nbiyeva, M. 1398 Nbiyeva, R. 1902 Nbiyeva, Z. 926 Ncfolu, L. 1399 Ncfov, B. 1726,1727 Ncfov, . 2110 Ncfzad, A. 2049 Nqican, L. 1728 Nrimanolu, K. 927,1037 Nrimanov, V. 810 Nsibov, E. 255 Nsirli, A. 1400 Nsirov, M.Y. 707 Nvvab, M. M. 1401

Nzrli, S. 1402,1403 Nzmi, . 1404,1405 Nicat, . 1406 Nikbin, C. 1407 Nis, B. 1408 Nizami 1409 Novruzolu, R. 256,1729 Novruzov, N. 708 Novruzova, B. 1817 Nur Mqsd 1410 Nur, A.M. 1411 Nuray, N. 1412 Nurliyeva, T. 63 Nuriyev, C. 257 Nurmmmd, A. 1413 Ocaqov, H. 489 Oqtayqizi, S. 1416 Olea, Y. 1642 Orali Hüseynli, Q. 1417 Ordubadli, K. 1418 Orucov, A.O. 750 Orucov, M. 1959 Orucov, V. 624 Osmanli, V. 1038,1419 Osmanov, F. 1647 Ostrovski, A. N. 1592 Ögl, B. 1039 Ömrov, . 1914 Özdnörn, R. 1420 Padarolu, F. 1421 Pamuk, O. 1422 Paa, H. 1423 Paa, N. 1424 Paayev, A. 618,928 328

Paayeva, M. 1656 Paayeva, . 929 Paayeva, T. 1425 Paustovski, K.G. 1593 Phlvan, . 1426 Pnah, G. 1040 Prvizi, . 1960 Pinter, H. 1594 Piriyev, S. 2156 Piriyeva, E. 1780 Pirsultanli, S. P.1041,1427 Plutarx 128 Poluxov, N. 2005 Polyakov, Y. 1595 Purkbr Xeyavi, R. 2111 Pukin, A. 1596,1597 Radiev, A. 1598 Rafiqqizi, R. 166 Rahim, M. 1429,1430 Ramazan, A. 1431 Ramazanli, H. 1648 Ramazanova, A. 2112 Repkova, T. 100 Rcbli . 544,930932,1042 Rcbli, X. 771 Rcbov, N. 259 Rcbov, O. 842 Rcbova, N. 2113 Rfizad, M. 1432 Rhimli, . 862 Rhimov, A. 1433,1869 Rhimov, K. 1731 Rhman, P.X. 2114

Rhmanzad, F. 843 Rsulov N.. 632 Rsulzad, T. 1434 Rizvanova, X. 1925 Rövn, R. 1435 Rustaveli, . 1601 Rüstm, . 1436 Rüstmli, T. 1858 Rüstmov, C. 167 Rüstmov, S. 591 Rüstmov, V. 129 Rüstmov, Y. 130 Rüstmova, C. 2115 Rza Xlil Ulutürk 1437 Rza, O. 1438 Rzaquluzad, M. 1439 Rzayev, A. 545,546,709 Rzayev, . 391 Rzayev, Q. 392 Rzayev, O.H. 751 Rzayev, S. 168 Rzayev, V. 1818 Rzayeva, Y. 2116 Sabir, R. 1440 Sabirolu, . 260 Sabirolu, N. 393 Sadiq, S. 1441 Sadiqolu, A. 581 Sadiqov, R. 261,863 Sadiqov, S. 575 Sadiyev, S. 2117 Sahibli, . 1442 Sailov, S. 1443 Sakalli, B. 1444 329

Salahli, P. 1445 Salahli, . 1446 Salahov, M. 169 Salahov, S. 1448,1915 Salahzad, . 1449 Salmanov, F. 1870 Saltikov- edrin, M. 1602 Sarabski, H. 1450 Sarvan, S. 1451 Sayadov, S. 262 Semnani, P. 1732 Seton-Tompson, E. 1603 Seyfullayev, Q.C. 170 Seyidliyev, N. 934 Seyidgül1 452 Seyidov, F. 1044 Seyidov, H.T. 13 Seyidov, M. 1045 Seyidov, N. 547 Seyidov, Y. 935 Seyidova, . 283 Seyidzad M.M. 1453 Seyidzad, E. 36 Sda, O. 1454 Sfa, A. 1455 Sfrli, N. 1456 Sfrova, . 1926 Sfrova, S. 263 Sfrova, V. 1819 Sfrova, Z. 844 Sfiyev, N. 1457 Sfiyeva, F. 1046 Shnd 1458 Sklikov, . 710

Smdli, G. 1460 Smdolu, O. 1461 Smdov, A. 548 Smdov, S. 14 Smdova, N. 1047 Smdova, V. 2118 Smdzad, . 395 Sngrli, . 1462 Srdariniya, S. 1733 Srdarov, M. 1785 Srdarov, T. 1820 Srdarova, N. 1871 Siqlti, F. 1463 Simür, T.. 1464 Soltan, M. 1465 Standeyc, T. 1734 Stevenson, R. 1643 Stoun, . 1605 Suanli, . 1467-1469 Sultan, M. 1048 Sultan, T. 1470 Sultanov, E. 665 Suver, A. 1735 Süleymanli, M. 1471 Süleymanolu, . 1472 Süleymanolu, N. 171 Süleymanov, Q. 396 Süleymanov, N. 1775 Süleymanov, T. 1934 Süleymanov, Z.M. 711 Süleymanova, E. 466 Süleymanova, L. 1049 Süleymanova, N. 936 Süleymanova, S. 822 330

Süleymanova, . 2119 adlinski, V. 712 ahbazov, T. 2157 ahbazova, Q. 1859 ahtaxli, M. 1473 ahtaxli, S. 1474 ahverdiyeva, M. 1475 axtaxti, S. 278 airov, S. 279 eyda, N. 1476 eydayeva, A. 467 eyx ttar 1606 kixanova, M. 1776 kuri, B. 772,773 mkirli, M. 1478 msizad, N. 1736 mirolu, Q. 1479 rfxanum. 1480 rifov, K. 2059 rifov, M. 468 rifov, . 1481 rifova S. 1051 ixliyev, N. 666 irliyeva, N. 2120 irinov, . 1657 irinov, S.. 845 iruy, S. 1482 irvan, S. 1483 irvani, Y. M. 1762 irvanli, . 1484-1486 oloxov, M.A. 1608-1611 umrtürk 625 ükuri, B.Q. 644 ükürlü, E. 2121

ükürov, A. 205 ükürov, K. 1738,2139 ükürova, S. 1487 ükürova, T. 2122 vecicki, M. 1763 Taiyev, A. 172 Taiyev, B. 549 Taiyev, . 713 Taiyev, Z.H. 714 Taiyeva, N. 2006 Taiyeva, R. 823,824 Tahir, M. 1612 Tahirli, A. 2060 Tahirli, . 1488 Tahirzad, R. 1489 Talibov, M. 1490 Talibov,Y. 550 Tanrili, F. 1631 Tanriverdi . 1052 Tanriverdi qizi, N. 1491 Tantkim, H. 1492,1493 Tapdiqolu, N. 937-939 Teymur, M. 1632 Teymurolu, . 1739 Tbib, M. 1494 Tbrizi, . 1495 Tbrizi, Q. 1496-1498 Thlli, . 1658 Tklli, M. 944,945,1053 Trtrolu, F. 264, 1054,1499 Trziolu, . 1500 Tyyari-Klcahi, R. 1961 Tinayeva, . 2123 331

Tofiqli, V. 486 Toiolu, . 1740 Tolstoy, A. N. 1613 Topba, O-N. 174,1764 Turali, Q. 1501 Turan, F. 1659 Türkel, Y. 265 Uayt, Y. 175 Ülvi, . 1505 Ünüvar, V. 1741 Vahabov, . 626 Vaqifqizi, X. 1507 Vaqifqizi, L. 946 Vedili, Z. 1508 Vliyev, A. 267,284 Vliyev, . 718 Vliyev, . 1509,1821 Vliyev, M. 1962 Vliyev, R. 1786 Vliyev, . 101 Vliyeva, S. 1822 Vliyeva, Y. 1781 Vzirov, Y. 1743 Voyniç, E.L. 1616 Vüqarli, E. 1510 Yaqub, Z. 1511,1512 Yaqubolu, A. 1513 Yaqubova, S. 1963 Yaqubova, V. 1927 Yan, V. Q. 1617 Yanar, Y. 1744 Zrir, M. 1527 Zöhrabi, N. 1528,1529 Zöhrabov, R. 849

Yanq, O. 268 Yavr 1514 Yaycili, L. 1515 Yeqanli, S. 582 Yergin, D. 131 Yesenin, S. 1619 Yunus, . 1516 Yunusova, . 2124 Yusifli, C. 1058 Yusifolu, R. 1059,1518 Yusifov, . 869 Yusifova, N. 1860,1916 Yusubov, N.D. 755 Yüsifova, T. 403 Yüzbaov, R. 1519 Yüzbaova, G. 402 Zabit, . 1745 Zad, F. 613 Zaman, . 1520 Zamanli, M. 1521 Zavalli, Z. 1522 Zeynal, F. 1523 Zeynal, M. 1524 Zeynalov, E. 1525 Zeynalov, M. 774 Zeynalov, V. 483 Zeynalzad, A. 22 Zrdabi, H. 719 Zrif 1526 Ziyadov, N. 473 Ziyadqizi, N. 18 Zövünlü, Z. 1530 Zülfüqarli, M. 1746 Zülfüqarli, S. 947 332

Zülfüqarolu, S. Zülfüqarov, O.

1531 574

A , . 1982 , . 1747 , .. 948 , . 1964 , . 2007 , . 2125 -, . 1965 , . 1748 , . 602,668 , . 1966 , .. 756 , . 1749 , . 1967 -, . 1981 , . 583 , . 1840 , . 1929 , . 40 , . 2166 , . 775 , . 2008 , . 1765 , . 1928 , . 1823 , M. 1766,1935 , . 2043 , . 1968 , . 1862 , . 478 , . 1969,2126 , . 1970 , . 1872 , . 2127 , . 2009 , . 1824 , . 1635 , . 2128 , . 1903 -, . 1983 , . 475 , . 2010 , . 2061 , . 552-554 , . 1831 , . 2011 , . 2140 , . 1904 , . 1060 , . 2012 , .. 720 , . 1873 , . 1532 , . 2013 , . 1533 .. 1061 , . 1841 333

, . 582 , . 757 , . 2014 , . 2015 , . 2016 , . 404 , . 1620 , . 1936 , . 1782 , . 1874 , . 614,1830,1875 , . 1905 , . 2050 .. 950 , . 1825 , . 1906 , . 1876 , . 1877 , . 1971 , . 1787 , . 1750 , . 615 , . 1538 , . 850,851 , . 1878 , . 178 , . 1972 , . 1879 , . 758 , . 2158 , . 2017 , . 2018 , . 1062 , . 1539

, . 2159 , . 1880 , . 2019 , . 1788 , . 1881 , . 2129 , . 2130 , . 1882 , . 1973 , . 479 . 647 , . 1848 , . 2131 , . 480 , . 1863 , . 648 , . 481 , . 1842 , . 2160 , . 476 , . 2132 , . 1907 , . 759 , . 2020 , . 2021 , . 2022 , . 269 , . 1751,1767 , . 1843 , . 2167 , . 1752 , . 1753 , . 601 , .. 405 334

, . 2023 , . 406 , .. 407 , . 141 , . 1883 , .. 722 , . 760 , . 1884 , . 1918 . 1826 , . 2024 , . 1844 , . .627 , . 2133 , . 1930 , . 2161 , . 1937,2038 , . 1777 , . 1974 . 1063,1754 .. 1064 , . 1534 , . 2051 , . 1908 -, . 272 , . 2025 .. 92 , . 1885 , .. 776 , . 1755 , . 1895,2026 , . 19 , . 951,1938 , . 41

, . 1536 . 1065 , M. 38 , . 1886 , .. 853 , . 1975 , .. 952 , . 864 , . 1931,1976 , .. 1768 , .. 555 , . 1909 , . 1977 , . 649 , . 2027 , . 321 - . 953 1535 -, . 817 , .. 954 .. 669 , . 1827 , . 1887 , . 1910 , . 1649 , .. 955 , . 1888 . 285 , .. 796 , . 1889 -, . 271 , . 1984 , . 1985 , . 1890 335

, . 1986 , . 1864 , . 1891 , . 1756 , . 1978 , .. 956 , . 2062 , . 2028 , . 2029 , . 1865 . . 803,804 , . 1861 , .. 805 , . 286 , . 2030 , . 482 . . 1892 , . 2041 , . 2031 , . 2134 , . 2032 , . 1066 , .. 2033 , . 650 -, . 1979 , . 1932 , . 1866 , . 1893

, . 1770 , . 852 , . 2042 , . 1828 , . 1791 , . 806 , . 854 , . 865 , . 1911 , . 1933 , .. 958 , . 1829 , . 2034 , . 797 .. 807 , . 1894 , . 1845 , . 2035 , . 1789 , . 1980 , . 1757 , . 408 , .. 761 , . 2135 , .. 761

336

Srlövhlrin lifba göstricisi Abuzr Xlfov 42 Aeronaviqasiyada kartoqrafik proyeksiyalar 617 Akademik smayil brahimov 44 Aqil lirza olu liyev- 80 43 Alim-vtnda Elmddin libyzad- 80 201 Alman dbiyyati antologiyasi 1541,1542 AMEA müxbir üzvü, mkdar elm xadimi... 328 Ana! Ana! Ana! 1092 Anadolu v Rumelidn sintilr 1543 "Androloji xstlrin diaqnostikasi v... 672 Antik dbiyyat antologiyasi 1544,1545 Aran-Qaraba regionu bldiyy resurs... 484 Araz çayi 634 Arena. Prezident lham liyevin... 212 Aiq eiri 1110 "Aiq yaradicilii" fnnindn proqram 965 Atatürk xatirlri v Atatürk haqqinda... 1672 Auditorlarin pe etikasi mcllsi 330 Avropa insan hüquqlari mhkmsinin... 414 Avropa insan hüqüqlari mhkmsi haqqinda... 415 Avropa urasi 215 Azad Mövlud olu Nbiyev 45 AzETET glirlr üzr kommersiya tkilatlari... 331 AzETET kapitalda dyiikliklr ... 332 AzETET kommersiya tkilatlari üçün milli... 333 AzETET maliyy hesabatlarinin tqdimati... 334 Azrbancanlilara qari iki 70 "Azrbaycan dilind mürkkb tyini söz... 874 Azrbaycan dilinin izahli lüti 875-878 Azrbaycan Dövlt Pedaqoji Universiteti 499,500 Azrbaycan etnik musiqisi 830 Azrbaycan dbiyyatinin tarixi poetikasi 967 350

Azrbaycan folkloru antologiyasi 1119-1121 Azrbaycan folkloru külliyyati 1122-1124 Azrbaycan xalq mahnilari 1125 Azrbaycan Memarliq v naat Universiteti 501 Azrbaycan mdn snayesind ffafliin... 335 Azrbaycan mtbuati tarixi 20 AMEA kitabxana sisteminin... 71 Azrbaycan nsri antologiyasi 1126-1130 Azrbaycan pedaqogikasinin srv agaci 502 Azrbaycan Respublikasi dövlt neft fondu... 336 Azrbaycan Respublikasi dövlt neft irkti 337 Azrbaycan Resp. Milli Paraolimpiya... 866 ... 305-311 Azrbaycan Respublikasi Seçki Mcllsi 416 Azrbaycan Respublikasinda bldiyylrin... 287 Azrbaycan Respublikasinda informasiyanin... 417 Azrbaycan Respublikasinda rabit v... 727 Azrbaycan Respublikasinin Ail Mcllsi 418 Azrbaycan Respublikasinin bank sistemind... 338 Azrbaycan Respulikasinin Cinayt-Prosessual... 423 Azrbaycan Respublikasinin Cinayt Mcllsi 419 Azrbaycan Respublikasinin Ekologiya... 288,289 Azrbaycan Respulikasinin Gömrük Mcllsi 422 Azrbaycan Respublikasinin mk Qanun... 290 Azrbaycan Respulikasinin mk Mcllsi 424 Azrbaycan Respublikasinin mk Mcllsi... 291 Azrbaycan Respublikasinin Hrbi Qanun... 292 Azrbaycan Respublikasinin nzibati Xtalar... 425 Azrbaycan Respublikasinin Konstitusiya... 421 Azrbaycan Respublikasinin Qanunlar Külliyyati 293 Azrbaycan Respublikasinin Qanunu 294-303 Azrbaycan Respublikasinin Milli Arxiv... 1673 Azrbaycan Respublikasinin Mülki Mcllsi 304 Azrbaycan Respublikasinin Mülki-Proses... 422 351

Azrbaycan Respublikasinin Shiyy ... Azrbaycan Respublikasinin Torpaq Qanun... Azrbaycan rqmlrd 2006 Azrbaycan Sfvilr dövltinin yaranmasinin... Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatina dair... Azrbaycan tarixi Azrbaycan tarixi muzeyi- 2006 Azrbaycan v Avropa Azrbaycan v Rusiya 2006 Azrbaycanca-almanca, almanca-azrbaycanca... Azrbaycanca-ingilisc, ingilisc-azrb... Azrbaycanca-rusca lüt Azrbaycanca-türkc, türkc-azrbaycanca lüt Azrbaycanca-ingilisc pedaqoji-psixoloji... Azrbaycanca-ingilisc-rusca frazeoloji lüt Azrbaycanca-ruminca daniiq kitabçasi Azrbaycanca-rusca-ingilisc-fransizca izahli... Azrbaycanda aillr 2006 Azrbaycanda anatomiya mktbinin banisi... Azrbaycanda cinaytkarliq v huquqpozmalar Azrbaycanda ev tsrrüfatlarinda mullua... Azrbaycanda rzaq thluksizliyi 2006 Azrbaycanda traf muhit 2006 Azrbaycanda gnclr arasinda mulluq... Azrbaycanda qadin mslsi: tarix v... Azrbaycanda qadinlar v kiilr 2006 Azrbaycanda thsil, elm v mdniyyt 2006 Azrbaycanda tqsirsizlik prezumpsiyasi Azrbaycanda turizm strategiyasinin inkiafi... Azrbaycanda uaqlar 2006 Azrbaycanin antik v orta sr arxeologiyasi... Azrbaycanin demoqrafik göstricilri 2006 Azrbaycanin regionlari Bakalavr hazirlii üçün "Dram nzriyysi...

312 313 179 1 968 558 93 216 180 84 85 86-89 90 503 880 879 635 181 673 182 183 184 185 322 593 186 187 426 577 188 1644 189 190 858 352

Bakalavr hazirlii üçün muasir beynlxalq... 217 Baki muzeylri 94 Baki hrinin qsblrinin sosial- iqtisadi 191 Banklar haqqinda sndlr 428 Baytarliq sanitariyasinin saslari 675 Bazar iqtisadiyyati raitind aqrar münasibtlrin..339 Bir aacin budaqlari 1143 Bir kökün budaqlari 1144 Bir yarpaq 1145 Bizim Bülbül ­ dünyanin Bülbülü 833 Böyük sntin böyük dayai 220 Büdc ii 340 Bülbül ­ vokal sntinin zirvsidir 834 Can Azrbaycan 1148 Corafiya 559 Cüm xütblri 146 Çada Azrbaycan pedaqoji elminin sarvani 507 Çingiz hmd olu Tahirov 46 Çirkin ördk balasi 1621 Daxili audit faliyytinin tml prinsiplri... 341 Da yaycim 1651 Davamli insan inkiafi 508 Dilçilik ensiklopediyasi 889 Dövlt mlakinin idar edilmsi üzr Dövlt... 314 Dövlt orqanlarinda, idar, tkilat v... 429 Dünya Azrbaycanlilarinin II qurultayi 222 Dünya iqtisadiyyati 430 Ehtimal nzriyysi v riyazi statistika 605 Eldn-obadan eitdiklrim 1175 Elektroenergetika haqqinda sndlr toplusu 431 "Elektron cihazlari" fnnindn laboratoriya... 728 Elxan Mmmdli- 60 986 Elm hsr olunmu ömür 638 Emal mussislri , ticart tkilatlari v ev... 192 353

Enerjidaiyicilar 342 Ermnistan Respublikasi 1680 dbi laqlr- II 988 halinin içmli su il tminatinin vziyytin dair...193 "dbi rvan ­ 2005" 1183 haliy mnzil-kommunal xidmtinin bazar... 344 lamtdar v tarixi günlr 72 lfi Qasimovun anadan olmasinin 80 illik 73 mtünasliq v kimya 731 zim zimzadnin xsi arxivi 827 Fnaynin suallari 997 Firidun Köçrli ucaligi 116 Fransizca-Azrbaycanca elektronika terminlri... 732 Füyuzat: (1906-1907) 998 General Arif Heydrov 488 Geologiya terminlrinin izahli lüti 641 Glck 10 il 231, 232 Gncliy hsr olunmu ömür 47 Gömrük iinin tkili v idar edilmsi 485 Gömrük rsmildirilmsi 353 Görkmli meyvçi-alim liqulu Smd olu... 3 Haci brahim Qasimov teatr tnqidçisi kimi 860 Heydr liyev irsi Azrbaycanin davamli... 235 Heydr liyev Fondu 236,237 238 Heydr liyev v Azrbaycançiliq Heydr liyev v ordu quruculuu 234 Heydr liyev: Thsil. Bilik. Mktb 523 Heyvanlar alminin ensiklopediyasi 103, 104 Hrbi gigiyena 686 Hsn by Zrdabinin biblioqrafiyasi 95 Hyat bilgisi 560-562 "Hidravlika" fnninin proqrami 620 Hikmtli iqtisadi fikirlr 1249 Hökmlinin iftixari Biqlm 1001 354

Hüquq elmlri üzr dissertasiya mövzularinin.. 440 Hüquqi dövlt quruculuunun aktual problemlri...4 Xalq hkimi Mehdi Abbas olu Bairovun anadan... 5 Xalq airi Smd Vurunun anadan olmasinin... 74 Xalq airi Süleyman Rüstmin 100 illiyi 75 Xzin 48 XX sr Azrbaycan dbiyyati msllri 1011 Xocali soyqirimi 1694 Xomramli sfir 241,242 Xüsusi istedada malik uaqlarin... 105 brahim Göycali dünyasi 1012 ctimai salamliq v shiyy 687 IX Beynlxalq Avrasiya Crrahiyy v... 678 kirqmli müllif iarsi cdvllri 78 qtisadiyyatda mul olanlarin sayi v trkibin 194 lham liyev Gdbyd 244 lham liyev mkird 245 lin ziyalisi 7 llik tibbi telefon kitabi 2006 688 "mam li () v Nhcül-Bla" konfransinin... 155 nformatika v kompyuterlmnin saslari 33 ngilis dili 563 ngilisc- Azrbaycanca frazeoloji lüt A-Z 903 nsan anatomiyasi 689 nsan biokimyasinin saslari 690,691 nsan hüquqlarinin v sas azadliqlarin müdafisi... 445 nsan v cmiyyt 564,565 nteqrativ kurrikulum 526 poteka haqqinda sndlr toplusu 446 zahli fzavi kimya terminlri 628 zahli tarix terminlri lüti 1700 Kamal Abdullayev- 70 739 Klbcr: Sazin-sözün harayi 1296 Knd tsrrüfati istehsalçilarinin gübr v... 195 355

Kibatek eir antologiyasi 1303 "Kibernetika v informasiya problemlri" 35 Kitabxanalar biliklr cmiyytind 79 Kitabxanalarda Nüsrt Ksmnlinin 80 Kulturologiya: sxemlr albomu 39 Qabusnam 1310 Qafqaz Universiteti 2006 531 Qaraba Azadliq Tkilati 8 Qaraba müzakir olunur 246 Qarabali Saleh By 49 Qarabanamlr 1702-1704 Qaraqalpaq xalq naillari 1640 Qdim Azrbaycan tarixi mixiyazili mnblrd 1706 Qrib amil olu Mmmdov 50 40 il mtbuatda 97 Qloballamaya doru 250 Qrimm qardalari 1641 Qurani Krimin Azrbaycan dilin trcümsi 158 "Quyularin v laylarin hidrodinamiki tdqiqi"... 742 Qüsl, dstmaz, namaz 159 Latin sasli yeni türk lifbasi v I Baki ... 51 Ltif Krimovun 100 illik 81 M.S.Ordubadinin 135 illik 82 Maliyy v birja terminlri lüti 372 "Maliyy v kredit" fnnindn kurs ilrinin... 373 Mark Aleksandroviç Dalin 52 Main v mexanizmlr nzriyysi üzr... 743 Materiklrin v okeanlarin fiziki corafiyasi 571 Menecment 375 "Metallarin texnologiyasi v konstruksiya ... 744 Mclis: dbi mrasimlr, ildönümlr, görülr 1027 Mdn snayesind ffafliq tbbüsü 376 Mdniyyt tarixi v nzriyysi 1713 Mdniyyt, incsnt v turizm 53-58 356

Mhdud msuliyytli cmiyytlr haqqinda... 317 Mhrrm li olu Mmmdyarov 59 Mhsuldarliq v rqabtdavamliq ... 377 Mktblrd insan hüquqlari 535 Mktblrin gigiyena v salamliq üzr... 536 Mmmd Rahim-100: anadan olmasinin 100 illik...83 Mnsur Hllacin sirli dünyasi 127 Mrkzi Elmi Kitabxanaya 2006-ci 60 Mhur zooloq v elm xadimi nvr Göyü olu.. 662 Mtbuat v thsil müssislri 98 Mtbuatimizin klassiki 99 Milli iqtisadi inkiafin Azrbaycan modeli... 382 1926-ci il I Baki türkoloji qurultayi 920 Mingçevir arxeoloji ekspedisiyasi 1646 Minçevir hrinin sosial-iqtisadi inkiafi... 383 Mir Cfr Bairov xatirlrd 1721 Mir Clal 61 Molla Nsrddin: Tbriz 1921 21 Mustafa Kamal Atatürk v türkçülük 1723 Mustafayev slam srafil oglu 62 Müalic-profilaktika fakültsinin IV kurs ... 705 Müasir oftalmologiyanin bzi aspektlri 706 Müllim hazirliinin v orta thsilin yeni... 539 Müharib v tarixi- mdniyyt abidlrimiz 820 Neft v qazima 748 "Neft v qazin quyu il çixarilmasi" fnninin... 747 Neft v yoxsulluq 388 Nfsli v zrb altlri üçün ansambl v... 840 Nsimi irsi milli... 9 Nzri mexanikadan test üsulu il yoxlama... 622 Nzri mexanikadan test yoxlamalarina hazirliq... 623 "Neft-mdn mainlari v texnikasi" fnninin... 749 Notariat haqqinda sndlr toplusu 461 Nurddin Kazimov- 80 541 357

Ouznam 1414 Ouzun sözü 1415 Orxan Hüseynov. Arif Hüseynov 828 Orta ixtisas musiqi mktb-studiyasinin 25 illik... 841 31 dekabr- Dünya Azrbaycanlilarinin hmrylik... 10 31 mart Azrbaycanlilarin soyqirimi günüdür 1730 Pasportlar, xsiyyt vsiqsi v qeydiyyatla... 462 Pedaqogika 542 Pedaqoji texnologiyalar 543 Politologiya 258 Postmodern rus dbiyyati 1428 Professor Krm Krimov 64 Radiotexniki qurularin aktiv elementlri 751 Rahid Ramiz olu Rhmanov 65 Regional inkiafin iki ili 389 Regionlarin sosial-iqtisadi inkiafi 196 Reionlarin sosial-iqtisadi inkiaf problemlri 390 Respublika Dövlt Mükafati laureati, mkdar elm...11 Respublikada aparilan elmi-tdqiqat ilrinin... 12 Rhmti Tbrizi v onun Divani 1599 Rmzi Anayasa Mhkmsi 463 Rssam Rafiq Quliyev 829 Risal: Aradirmalar toplusu 1043 Riyaziyyat 610,611 Robin Hud 1600 Rusca-Azrbaycanca frazeoloji lüt Rusca-... 933 Azrbaycanca riyaziyyat terminlrinin... 612 Rza Xlil Ulutürk Lefortovo zindaninda 1437 « »... 319 Sahvi auditlrin aparilmasina dair proqramlar 394 Sahibkarliq faliyyti haqqinda sndlr toplusu 465 Saleh Novruz olu Haciyev 66 Smd Vurunun aforizmlri 1459 Siorta haqqinda mlumat kitabçasi 491 358

Sirli kainatli dünyamiz... 15 "Sistem proqramladirilmasi v mliyyat... 37 Skandinav dastanlari 1603 Sosial iin saslari 202 Sosial tminat sistemind yoxsul, qoca ahil... 203 Sosial-iqtisadi inkiafin... 16 Sosiologiya 204 Söz, Söz,... Söz!: 1466 Statistik nrlrin kataloqu 197 ah smayil Xtainin... 17 eyx Sfi tzkirsi 1477 hriyar farsdilli dbiyyatünasliqda 1050 rq: Trcüm toplusu 1607 ixbala bülfz olu liyev 67 ua hrin hsr edilmi konfrans 1737 T.Bakixanovun skripka v fortepiano üçün... 846 Tarixi materiallar agirdlrin vtnvrvrlik... 551 Tdqiqlr- 1,2,3,4 940-943 Tfsiri-lbyan: Qurani-Krimin otuzuncu... 173 Tpgöz 1633 Tikn, quran, yaradan insan 812 Tofiq Bakixanov-musiqi düünclri 847 Tofiq Bakixanovun "turk srlri"nin ifaçiliq... 848 Toplu parametrli elektrik dövrlrind keçid... 753 Transsrhd sularin idar olunmasi problemlri 397 Turan yolu 1502 Türk xalqlari dbiyyati 1614,1615 Türk eiri Esrar Dddn Orxan... 1503 Ulduz fallari 176 Ustadnamlr 1504 Uaq xstliklri 715 Uaqlara qari cinsi tcavuz, cinsi zorakiliq... 469 Uaqlarda dayaq-hrkt sisteminin ... 716 Ülvi fat olu Mehdiyev 68 359

Ümumdünya gömrük tkilati 487 "Ümumi elektrotexnika v elektrotexnikanin... 754 Ümumi hüquq v dövlt nzriyysi 470 Ümumi neft v neft mdn geologiyasi fnninin... 645 Ümummilli lider Heydr liyevin anadan... 266 Ünvanli dövlt sosial yardimi kursunun proqrami... 492 Üz-çn nahiyysinin travmatologiyasi 717 "Üzeyirbaycan" 1506 Vandalizm 1742 - , 320 Vergilr v vergitutma 398 Vtndain büdc bldçisi 400 Vurun qlbimizddir 1055 Ya li 177 Yaddain boy çiçyi 1056 Yamaclarin dayaniqliq msllrinin tdqiqi 646 Yana-yana yaadim 1057 Yeddi qarda bir baci 1634 Yeddi mhbusun hekaysi 1618 Yeni dünyada yeniln Azrbaycan iqtisadiyyati 401 Yeni i yerlri: mlumat nri 198 Yoldyin postun böyük növbtçisinin vzif... 795 Yurdumun poeziya çlni 1517 Yuvenal dliyy 471,472 Zoologiya nstitutunun srlri 667 Zorakiliin metamorfozalari 474 91 - ... 949 - 1985 69 206, 207 584 360

721 270 57 - -... 1769 100 1537 723,724 477 , - 1067

361

MÜNDRICAT MÜQDDIM......................................................................... 3 0 Üüi öb........................................................................... 6 00 Elm v mdniyytin ümumi msllri............................. 6 001 Elm. Elmünasliq.................................................. 6 002 Mtbuat. Sndldirm. Elmi-texniki informasiya.......... 9 004 nformasiya texnologiyalari. Kompyuter texnologiyalari. Hesablama texnikasi................................ 9 008 Mdni inkiaf. Mdniyyt. Proqress........................... 11 01 Biblioqrafiya. Kataloqlar. dbiyyat göstricilri............ 12 02 Kitabxana ii. Kitabünasliq............................................... 16 030 Ensiklopediyalar. Lütlr.................................... 19 069 Muzeylr......................................................... 20 070 Mtbuat. Jurnalistika......................................... 21 087. 5 Uaqlar ücün idrak dbiyyati.............................. 22 1 Flsf elmlri. Psixologiya..................................... 23 1/14 Flsf ........................................................... 23 159.9. Psixologiya.................................................................... 26 18 Etika....................................................................... 27 2 Din. Teologiya........................................................ 28 3. ctimai elmlr...................................................... 32 311 Statistikanin nzriyysi ....................................... 32 316 Sosiologiya....................................................................... 35 32 Siyast................................................................................. 36 hidlr.................................................................................... 45 323 / 324 Daxili siyast........................................................... 46 327. Xarici siyast. Diplomatiya............................................. 46 328 Parlamentlr. Xalq nümayndliklri. Hökumt................ 47 329 Siyasi partiyalar v hrkatlar............................................ 52 33 qtisadiyyat. qtisadi elmlr.............................................. 52 34 Hüquq. Hüququnasliq........................................................ 64 35 Dövlt inzibati idaretm. Hrbi i................................. 75 362

351/354 Dövlt inzibati idaretm......................................... 75 355/359 Hrbi i................................... ................................... 76 36 Sosial tminat. Siorta............................................. 76 37 Thsil. Trbiy. Tlim............................................ 76 373.167.1 Ümumthsil mktblr üçün drsliklr v drs vsaitlri ..................................................................... 85 374 Mktbdnkanar thsil............................................. 88 379.8 Asud vaxt. Turizm........................................... 88 39 Etnoqrafiya. Adt-nnlr. Folklor.................................. 89 396 Qadin msllri............................................................ 91 5 Riyaziyyat v tbit elmlri................................................. 91 502/504 Tbit ........................................................ 91 51 Riyaziyyat............................................................................ 92 52 Astronomiya. Astrofizika. Kosmos. Qeodeziya................ 94 53 Fizika .................................................................................. 94 54 Kimya. Kristalloqrafiya. Mineraloqiya......................... 95 55 Geologiya. Geologiya v geofizika elmlri.................. 96 57 Biologiya elmlri................................................................ 99 6 Ttbiqi elmlr. Tibb elmlri. Texnika....................... 102 61 Tibb elmlri. Salamliin qorunmasi............................... 102 62 Mühndis ii . Ümumi texnika................................. 108 63 Knd tsrrüfati. Me tsrrüfati. Ovçuluq....................113 639. Baliq tsrrüfati. Baliqçiliq...................................116 64 Evdarliq. Kommunal tsrrüfat. Mit xidmti............ 116 65 stehsalat müssislrinin idar edilmsi. stehsalatin, ticartin v nqliyyatin tkili. Reklam.................................. 117 66 Kimya texnologiyasi. Kimya snayesi............................. . 118 67/68 Snayenin müxtlif sahlri......................................... 120 69 Tikinti. Tikinti ateriallari .................................... 120 7 ncsnt. Dekorativ-ttbiqi incsnt. Fotosnti. Musiqi.Oyunlar.dman....................................................... 121 719 Tarix v mdniyyt abidlrinin qorunmasi................. 121 73 Heykltaraliq. Numizmatika........................................... 122 745/749 Dekorativ-ttbiqi incsnt...............................122 363

75 Rssamliq. Qrafika. Qravyura.......................................... 123 78 Musiqi.............................................................................. 124 79 Teatr. Oyunlar. dman..................................................... 127 791 Kino.............................................................................. 127 792 tr................................................................................ 128 796/799 dman...................................................................... 129 8 Dilçilik. Linqvistika. Bdii dbiyyat.dbiyyatünasliq. ..........................................................................130 80/ 81 Filologiya. Dilçilik..................................................... 130 82 dbiyyatünasliq........................................................... 143 821.51.Azrbaycan dbiyyati.............................................. 158 821. 161. Xarici dbiyyat................................................... 216 821.51-93 Uaqlar üçün bdii dbiyyat.............................. 229 821.51-93 Uaqlar üçün xarici dbiyyat............................. 231 9 Corafiya. Bioqrafiya. Tarix.......................................... 232 902 / 904 Arxeologiya. Arxeoloji abidlr. ....................... 232 908 Diyarünasliq................................................................. 233 91 Corafiya......................................................................... 235 93/ 94. Tarix. Arxivlr......................................................... 235 Xarici ölklrd nr olunan kitablar.................................... 249 Avtoreferatlar.................................... ................. 251 MÜLLFLRN LIFBA GÖSTRCS....................... 314 A................... 332 SRLÖVHLRN LIFBA GÖSTRCS.................. 336 .................. 360

364

BRLLK AZRBAYCAN KTABYYATI 2006 Nriyyat redaktoru: Korrektor: Aamirova T. hmdova .

Kompyuter dizayn v yiimi: Hüseynova G.

M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananin mtbsind ofset üsulu il çap olunmudur. Sifari 28 Tiraj 150 nüsx

365

Information

Microsoft Word - 2006 Birillik.doc

352 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

362475